ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 189

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 12. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1051/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1052/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2222/2000, ar ko nosaka finanšu noteikumus, saskaņā ar kuriem piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1268/1999 par Kopienas atbalstu pirmspievienošanās pasākumiem lauksaimniecības un lauku attīstībai Centrāleiropas un Austrumeiropas kandidātvalstīs laikposmā pirms to pievienošanās (Sapard) ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1053/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar kuru desmito reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1763/2004, ar ko nosaka dažus ierobežojošus pasākumus, atbalstot Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) pilnvaru sekmīgu īstenošanu

5

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 19. jūnijs), ar ko ieceļ pusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes valdes locekļu

7

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 10. jūlijs), ar ko groza 2003. gada Pievienošanās akta VIII pielikuma A papildinājumu attiecībā uz dažiem Latvijas gaļas nozares uzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3084)  ( 1 )

9

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 11. jūlijs), ar ko groza 2003. gada Pievienošanās akta IX pielikuma B papildinājumu attiecībā uz dažiem Lietuvas gaļas nozares uzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3115)  ( 1 )

12

 

 

Dalībvalstu valdību pārstāvju konference

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2006. gada 22. jūnijs), ar ko ieceļ Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas tiesnesi

15

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2006/482/KĀDP (2006. gada 10. aprīlis) par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Turcijas Republiku, lai izveidotu sistēmu Turcijas Republikas līdzdalībai Eiropas Savienības krīzes pārvarēšanas operācijās

16

Eiropas Savienības un Turcijas Republikas Nolīgums par pamatprogrammu Turcijas Republikas līdzdalībai Eiropas Savienības krīzes pārvarēšanas operācijās

17

 

*

Padomes Lēmums 2006/483/KĀDP (2006. gada 11. jūlijs), ar ko īsteno Kopējo nostāju 2004/852/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kotdivuāru

23

 

*

Padomes Lēmums 2006/484/KĀDP (2006. gada 11. jūlijs), ar ko īsteno Kopējo nostāju 2004/694/KĀDP par turpmākiem pasākumiem, lai atbalstītu sekmīgu Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) mandāta īstenošanu

25

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

12.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1051/2006

(2006. gada 11. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 12. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 11. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 11. jūlija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

93,3

999

93,3

0707 00 05

052

124,8

999

124,8

0709 90 70

052

87,1

999

87,1

0805 50 10

388

58,9

524

54,3

528

58,5

999

57,2

0808 10 80

388

88,1

400

106,1

404

94,7

508

85,1

512

74,5

524

48,2

528

62,0

720

106,9

800

162,7

804

97,3

999

92,6

0808 20 50

388

101,5

512

97,4

528

90,5

720

32,6

999

80,5

0809 10 00

052

176,2

999

176,2

0809 20 95

052

305,3

068

95,0

400

425,1

999

275,1

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,8

999

124,8

0809 40 05

624

140,2

999

140,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


12.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1052/2006

(2006. gada 11. jūlijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2222/2000, ar ko nosaka finanšu noteikumus, saskaņā ar kuriem piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1268/1999 par Kopienas atbalstu pirmspievienošanās pasākumiem lauksaimniecības un lauku attīstībai Centrāleiropas un Austrumeiropas kandidātvalstīs laikposmā pirms to pievienošanās (Sapard)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1268/1999 par Kopienas atbalstu pirmspievienošanās pasākumiem lauksaimniecības un lauku attīstībai Centrāleiropas un Austrumeiropas kandidātvalstīs laikposmā pirms to pievienošanās (1), un jo īpaši tās 12. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2222/2000 (2) 7. panta 3. punktā paredzēti noteikumi par automātisku atbrīvošanos no saistībām attiecībā uz neizlietotajām apropriācijām un 2004. un 2005. gadam jo īpaši paredzēts, ka tas notiek otrajā tā gada 31. decembrī, kas seko attiecīgo finansiālo saistību gadam (n + 2 noteikums automātiskajam atbrīvojumam no saistībām) saskaņā ar 31. panta 2. punktu Padomes 1999. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem (3).

(2)

Bulgārijā un jo īpaši Rumānijā 2005. gadā bija stipri plūdi, kas traucēja turpmāku instrumenta izmantošanu un kas var atstāt iespaidu uz 2004. un 2005. gada apropriāciju izlietošanu.

(3)

Tādēļ ir pamatoti 2004. un 2005. gadā piemērot Bulgārijai un Rumānijai “n + 3” automātisku noteikumu par atbrīvošanos no saistībām.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2222/2000.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2222/2000 7. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Ņemot vērā 10. panta prasības, Komisija atbrīvojas no visām saistību daļām, par ko nav izdarīta iemaksa kontā vai par ko nav saņemts pieņemams maksājuma pieteikums līdz šādiem datumiem:

a)

apropriācijām, kas atbilst 2000. gada asignējumam – 2004. gada 31. decembris;

b)

apropriācijām, kas atbilst 2001. gada asignējumam – 2005. gada 31. decembris;

c)

apropriācijām, kas atbilst 2002. gada asignējumam – 2006. gada 31. decembris;

d)

apropriācijām, kas atbilst 2003. gada asignējumam – 2006. gada 31. decembris;

e)

apropriācijām, kas atbilst 2004. gada asignējumam – 2007. gada 31. decembris;

f)

apropriācijām, kas atbilst 2005. gada asignējumam – 2008. gada 31. decembris;

g)

apropriācijām, kas atbilst 2006. gada asignējumam – 2008. gada 31. decembris”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 11. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 161, 26.6.1999., 87. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2112/2005 (OV L 344, 27.12.2005., 23. lpp.).

(2)  OV L 253, 7.10.2000., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 188/2003 (OV L 27, 1.2.2003., 14. lpp.).

(3)  OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 173/2005 (OV L 29, 2.2.2005., 3. lpp.).


12.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1053/2006

(2006. gada 11. jūlijs),

ar kuru desmito reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1763/2004, ar ko nosaka dažus ierobežojošus pasākumus, atbalstot Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) pilnvaru sekmīgu īstenošanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 11. oktobra Regulu (EK) Nr. 1763/2004, ar ko nosaka dažus ierobežojošus pasākumus, atbalstot Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) pilnvaru sekmīgu īstenošanu (1), un jo īpaši tās 10. panta a) punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1763/2004 I pielikumā ir uzskaitītas personas, uz kurām attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana saskaņā ar minēto regulu.

(2)

Komisijai ir tiesības grozīt minēto pielikumu, ņemot vērā Padomes lēmumus, ar ko īsteno Padomes 2004. gada 11. oktobra Kopējo nostāju 2004/694/KĀDP par turpmākiem pasākumiem, atbalstot Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) pilnvaru sekmīgu īstenošanu (2). Minēto Kopējo nostāju īsteno ar Padomes Lēmumu 2006/484/KĀDP. Tādēļ ir attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1763/2004 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1763/2004 I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 11. jūlijā

Komisijas vārdā

ārējo attiecību ģenerāldirektors

Eneko LANDÁBURU


(1)  OV L 315, 14.10.2004., 14. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 416/2006 (OV L 72, 11.3.2006., 7. lpp.).

(2)  OV L 315, 14.10.2004., 52. lpp. Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/484/KĀDP (sk. šā Oficiālā Vēstneša 25. lpp.).


PIELIKUMS

No Regulas (EK) Nr. 1763/2004 I pielikuma svītro šādu personu:

Zelenovic, Dragan. Dzimšanas datums: 12.2.1961. Dzimšanas vieta: Foca, Bosnija un Hercegovina. Valstspiederība: Bosnija un Hercegovina.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

12.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/7


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 19. jūnijs),

ar ko ieceļ pusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes valdes locekļu

(2006/478/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 25. panta 1. punktu,

ņemot vērā kandidātu sarakstu, ko Padomei iesniegusi Eiropas Kopienu Komisija,

ņemot vērā viedokļus, ko ir izteicis Eiropas Parlaments,

tā kā:

(1)

Ir ļoti svarīgi nodrošināt Eiropas Pārtikas drošības iestādes (turpmāk – “Iestāde”) neatkarību, augstu zinātnisko kvalitāti, pārskatāmību un efektivitāti. Nepieciešama arī sadarbība ar dalībvalstīm.

(2)

Pusei no iestādes valdes locekļiem pilnvaru termiņš beigsies 2006. gada 30. jūnijā.

(3)

Kandidatūras ir pārbaudītas ar mērķi iecelt septiņus jaunus valdes locekļus, pamatojoties uz dokumentiem, ko iesniegusi Komisija, un ņemot vērā Eiropas Parlamenta izteiktos viedokļus, lai nodrošinātu augstāko kompetences standartu, plašu attiecīgās pieredzes spektru, piemēram, vadībā un valsts pārvaldē, kā arī pēc iespējas plašāku ģeogrāfisko izplatību Eiropas Savienībā.

(4)

Vienam no šiem locekļiem būtu jābūt darba pieredzei organizācijās, kas pārstāv patērētājus un citas pārtikas apritē ieinteresētās personas,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo par Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes valdes locekļiem uz laikposmu no 2006. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 30. jūnijam tiek iecelti:

Diána BÁNÁTI,

Marianne ELVANDER,

Peter GÆMELKE  (2),

Marion GUILLOU,

Bart SANGSTER,

Roland VAXELAIRE,

Konstantinos YAZITZOGLOU.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2006. gada 19. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 575/2006 (OV L 100, 8.4.2006., 3. lpp.).

(2)  Loceklis, kam ir darba pieredze organizācijās, kas pārstāv patērētājus un citas pārtikas apritē ieinteresētās personas.


Komisija

12.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/9


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 10. jūlijs),

ar ko groza 2003. gada Pievienošanās akta VIII pielikuma A papildinājumu attiecībā uz dažiem Latvijas gaļas nozares uzņēmumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3084)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/479/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā VIII pielikuma 4. nodaļas B iedaļas I apakšiedaļas 1. punkta d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Latvijai piešķirts pārejas laiks attiecībā uz dažiem uzņēmumiem, kas uzskaitīti 2003. gada Pievienošanās akta VIII pielikuma A papildinājumā (1). Grozījumi minētajā papildinājumā izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2004/460/EK (2), 2004/472/EK (3) un 2005/420/EK (4).

(2)

Latvija ir iesniegusi deklarāciju, kurā teikts, ka visi atlikušie deviņi uzņēmumi to gaļas nozares uzņēmumu sarakstā, kuriem noteikts pārejas posms, ir pabeiguši pārkārtošanās procesu un pilnībā atbilst Kopienas tiesību aktiem vai arī pārtraukuši darbību. Tādēļ minētie uzņēmumi jāsvītro no to uzņēmumu saraksta, kuriem noteikts pārejas posms.

(3)

Tādēļ ir lietderīgi grozīt 2003. gada Pievienošanās akta VIII pielikuma A papildinājumu.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU

1. pants

Šā lēmuma pielikumā uzskaitītos uzņēmumus svītro no 2003. gada Pievienošanās akta VIII pielikuma A papildinājuma.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 10. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV C 227 E, 23.9.2003., 104. lpp.

(2)  OV L 156, 30.4.2004., 78. lpp.

(3)  OV L 160, 30.4.2004., 61. lpp.

(4)  OV L 143, 7.6.2005., 34. lpp.


PIELIKUMS

To uzņēmumu saraksts, kurus svītro no 2003. gada Pievienošanās akta VIII pielikuma A papildinājuma

GAĻAS RAŽOŠANAS UZŅĒMUMI

Nr.

Vet. Nr.

Uzņēmuma nosaukums

Nepilnības

Pilnas atbilsmes datums

1

 

“Talsu gaļa”, Akciju sabiedrība

Padomes Direktīva 64/433/EEK:

 

I pielikuma I nodaļas 1. punkta a), b), c), e) un g) apakšpunkts,

 

I pielikuma I nodaļas 2. punkta a) apakšpunkts,

 

I pielikuma I nodaļas 4. punkta a) apakšpunkts,

 

I pielikuma I nodaļas 11. punkts,

 

I pielikuma II nodaļas 14. punkta e) un f) apakšpunkts,

 

I pielikuma III nodaļas 15. punkts,

 

I pielikuma IV nodaļas 16. punkta b) apakšpunkts,

 

I pielikuma IV nodaļas 17. punkta b) apakšpunkts,

 

I pielikuma XIV nodaļas 68. punkts,

Padomes Direktīva 77/99/EEK:

 

A pielikuma I nodaļas 2. punkta a), b), c), d), e), f) un g) apakšpunkts,

 

A pielikuma I nodaļas 6. un 11. punkts,

 

B pielikuma I nodaļas 1. un 2. punkts,

 

B pielikuma II nodaļas 3. punkts,

Padomes Direktīva 94/65/EK:

 

I pielikuma I nodaļas 1. punkta a) apakšpunkts,

 

I pielikuma III nodaļas 1. punkta a) apakšpunkts.

31.12.2005.

2

 

“Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība”, Akciju sabiedrība

Padomes Direktīva 64/433/EEK:

 

I pielikuma I nodaļas 1. punkta a), b), c), e), f) un g) apakšpunkts,

 

I pielikuma I nodaļas 2. punkta a) apakšpunkts,

 

I pielikuma I nodaļas 4. punkta a) apakšpunkts,

 

I pielikuma I nodaļas 11. punkts,

 

I pielikuma II nodaļas 14. punkta e) un f) apakšpunkts,

 

I pielikuma III nodaļas 15. punkts,

 

I pielikuma IV nodaļas 16. punkta b) apakšpunkts,

 

I pielikuma IV nodaļas 17. punkta b) apakšpunkts,

 

I pielikuma XIV nodaļas 68. punkts,

Padomes Direktīva 77/99/EEK:

 

A pielikuma I nodaļas 2. punkta a), b), c), d), e), f) un g) apakšpunkts,

 

A pielikuma I nodaļas 6. un 11. punkts,

 

B pielikuma I nodaļas 1. un 2. punkts,

 

B pielikuma II nodaļas 3. punkts,

Padomes Direktīva 94/65/EK:

 

I pielikuma I nodaļas 1. punkta a) apakšpunkts,

 

I pielikuma III nodaļas 1. punkta a) apakšpunkts.

31.12.2005.

3

 

“Triāls” filiāle “Valmieras gaļas kombināts”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Padomes Direktīva 64/433/EEK:

 

I pielikuma I nodaļas 1. punkta a), b), c), e), f) un g) apakšpunkts,

 

I pielikuma I nodaļas 2. punkta a) apakšpunkts,

 

I pielikuma I nodaļas 4. punkta a) apakšpunkts,

 

I pielikuma I nodaļas 11. punkts,

 

I pielikuma II nodaļas 14. punkta e) un f) apakšpunkts,

 

I pielikuma III nodaļas 15. punkts,

Padomes Direktīva 77/99/EEK:

 

A pielikuma I nodaļas 2. punkta a), b), c), d), e), f) un g) apakšpunkts,

 

A pielikuma I nodaļas 6. un 11. punkts,

 

B pielikuma I nodaļas 1. un 2. punkts,

 

B pielikuma II nodaļas 3. punkts,

Padomes Direktīva 94/65/EK:

 

I pielikuma I nodaļas 1. punkta a) apakšpunkts,

 

I pielikuma III nodaļas 1. punkta a) apakšpunkts.

31.12.2005.

4

 

Gravendāle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Padomes Direktīva 64/433/EEK:

 

I pielikuma I nodaļas 1. punkta a), b), c), e) un g) apakšpunkts,

 

I pielikuma I nodaļas 2. punkta a) apakšpunkts,

 

I pielikuma I nodaļas 11. punkts,

 

I pielikuma III nodaļas 15. punkts,

Padomes Direktīva 77/99/EEK:

 

A pielikuma I nodaļas 2. punkta a), b), c), d), e), f) un g) apakšpunkts,

 

A pielikuma I nodaļas 11. punkts,

 

B pielikuma I nodaļas 1. un 2. punkts,

Padomes Direktīva 94/65/EK:

 

I pielikuma I nodaļas 1. punkta a) apakšpunkts,

 

I pielikuma III nodaļas 1. punkta a) apakšpunkts.

31.12.2005.

5

 

Putnu fabrika “Kękava”, Akciju sabiedrība

Padomes Direktīva 71/118/EEK:

 

I pielikuma I nodaļas 1. punkta a), b), c), e) un g) apakšpunkts,

 

I pielikuma I nodaļas 4. punkta c) apakšpunkts,

 

I pielikuma II nodaļas 14. punkta b) un c) apakšpunkts,

 

I pielikuma V nodaļas 18. punkta d) apakšpunkts,

 

I pielikuma VII nodaļas 43. punkts,

Padomes Direktīva 77/99/EEK:

 

A pielikuma I nodaļas 2. punkta a), b), c), d) un e) apakšpunkts,

 

A pielikuma I nodaļas 11. punkts,

 

B pielikuma I nodaļas 1. un 2. punkts,

Padomes Direktīva 94/65/EK:

I pielikuma III nodaļas 1. punkta a) apakšpunkts.

31.12.2005.

6

 

“Erso7”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Padomes Direktīva 64/433/EEK:

 

II pielikuma I nodaļas 4. punkta a) apakšpunkts,

 

II pielikuma I nodaļas 9. punkts,

Padomes Direktīva 77/99/EEK:

 

A pielikuma I nodaļas 2. punkta f) apakšpunkts,

 

A pielikuma I nodaļas 6. un 11. punkts,

 

B pielikuma I nodaļas 1. un 2. punkts.

31.12.2005.

7

 

“Strautmaļi”, Zemnieku saimniecība

Padomes Direktīva 64/433/EEK:

 

II pielikuma I nodaļas 1. punkta a), b), c), un e) apakšpunkts,

 

II pielikuma I nodaļas 4. punkta a) apakšpunkts,

 

II pielikuma I nodaļas 9. punkts,

Padomes Direktīva 77/99/EEK:

 

A pielikuma I nodaļas 2. punkta a), b), c), d), e) un f) apakšpunkts,

 

A pielikuma I nodaļas 6. un 11. punkts,

 

B pielikuma I nodaļas 1. un 2. punkts,

 

B pielikuma II nodaļas 3. punkts.

31.12.2005.

8

 

“Bērzlejas”, Zemnieku saimniecība

Padomes Direktīva 64/433/EEK:

 

II pielikuma I nodaļas 1. punkta a), b), c), un e) apakšpunkts,

 

II pielikuma I nodaļas 4. punkta a) apakšpunkts,

 

II pielikuma I nodaļas 9. punkts,

Padomes Direktīva 77/99/EEK:

 

A pielikuma I nodaļas 2. punkta a), b), c), e) un f) apakšpunkts,

 

A pielikuma I nodaļas 6. un 11. punkts,

 

B pielikuma I nodaļas 1. un 2. punkts.

31.12.2005.

9

 

GPC “Smārde”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Padomes Direktīva 64/433/EEK:

 

II pielikuma I nodaļas 1. punkta a), c), un e) apakšpunkts,

 

II pielikuma I nodaļas 4. punkta a) apakšpunkts,

 

II pielikuma I nodaļas 9. punkts,

Padomes Direktīva 77/99/EEK:

 

A pielikuma I nodaļas 2. punkta b) un c) apakšpunkts,

 

A pielikuma I nodaļas 11. punkts,

 

B pielikuma I nodaļas 1. un 2. punkts.

31.12.2005.


12.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/12


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 11. jūlijs),

ar ko groza 2003. gada Pievienošanās akta IX pielikuma B papildinājumu attiecībā uz dažiem Lietuvas gaļas nozares uzņēmumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 3115)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/480/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā IX pielikuma 5. nodaļas B iedaļas I apakšiedaļas d) punktu,

tā kā:

(1)

Lietuvai piešķirts pārejas laiks attiecībā uz dažiem uzņēmumiem, kas uzskaitīti 2003. gada Pievienošanās akta IX pielikuma B papildinājumā (1).

(2)

2003. gada Pievienošanās akta IX pielikuma B papildinājums ir grozīts ar Komisijas Lēmumu 2004/472/EK (2), 2004/473/EK (3), 2005/421/EK (4) un 2005/657/EK (5).

(3)

Saskaņā ar Lietuvas kompetentās iestādes oficiālu paziņojumu daži gaļas nozares uzņēmumi ir pabeiguši pārkārtošanās procesu un tagad pilnībā atbilst Kopienas tiesību aktiem. Viens uzņēmums ir pārtraucis darbību. Tādēļ minētie uzņēmumi jāsvītro no to uzņēmumu saraksta, kuriem noteikts pārejas posms.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza 2003. gada Pievienošanās akta IX pielikuma B papildinājums. Skaidrības labad tas jāaizstāj.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

2003. gada Pievienošanās akta IX pielikuma B papildinājumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 11. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV C 227 E, 23.9.2003., 438. lpp.

(2)  OV L 160, 30.4.2004., 62. lpp.

(3)  OV L 160, 30.4.2004., 67. lpp.

(4)  OV L 143, 7.6.2005., 38. lpp.

(5)  OV L 241, 17.9.2005., 64. lpp.


PIELIKUMS

“B pielikums,

kas minēts IX pielikuma 5. nodaļas B iedaļas I apakšiedaļā (1)

Uzņēmumu saraksts, ieskaitot nepilnības un termiņu šo nepilnību novēršanai

GAĻAS RAŽOŠANAS UZŅĒMUMI

Sākotnējais saraksts

Nr.

Vet. Nr.

Uzņēmuma nosaukums

Nepilnības

Pilnas atbilsmes datums

1

77-23

Z. Gerulio II

Padomes Direktīva 64/433/EEK:

 

I pielikuma I nodaļas 1. punkts,

 

I pielikuma I nodaļas 2. punkts,

 

I pielikuma I nodaļas 4. punkta c) apakšpunkts,

 

I pielikuma I nodaļas 9., 11. un 12. punkts,

 

I pielikuma II nodaļas 14. punkta a), b), c), e), f), g), h), k) un l) apakšpunkts,

 

I pielikuma III nodaļas 15. punkta b) apakšpunkts,

Padomes Direktīva 77/99/EEK:

 

A pielikuma I nodaļas 1. punkts,

 

A pielikuma I nodaļas 2. punkta a), b), c), d), e), f) un g) apakšpunkts,

 

A pielikuma I nodaļas 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12. un 15. punkts,

 

B pielikuma I nodaļas 1. punkta a), d), e) un f) apakšpunkts,

 

B pielikuma I nodaļas 2. punkta d), e), h) un i) apakšpunkts.

1.11.2006.

2

77-02

UAB “Stragutės mėsa”

Padomes Direktīva 64/433/EEK:

 

I pielikuma I nodaļas 1. punkta a), b), c), e), f) un g) apakšpunkts,

 

I pielikuma I nodaļas 2. punkts,

 

I pielikuma I nodaļas 11. un 12. punkts,

 

I pielikuma II nodaļas 14. punkta a), b), c), e), g), h), k) un l) apakšpunkts,

 

I pielikuma III nodaļas 15. punkta b) apakšpunkts,

Padomes Direktīva 77/99/EEK:

 

A pielikuma I nodaļas 1. punkts,

 

A pielikuma I nodaļas 2. punkta a), b), c), d), e), f) un g) apakšpunkts,

 

A pielikuma I nodaļas 3., 4., 6., 8., 9., 11. un 15. punkts,

 

B pielikuma I nodaļas 1. punkta a), d), e) un f) apakšpunkts,

 

B pielikuma I nodaļas 2. punkta a), b) un j) apakšpunkts.

1.11.2006.

3

88-01

AB “Grabupėliai”

Padomes Direktīva 64/433/EEK:

 

I pielikuma I nodaļas 1. punkts,

 

I pielikuma I nodaļas 2. punkts,

 

I pielikuma I nodaļas 4. punkta c) apakšpunkts,

 

I pielikuma I nodaļas 5., 9., 11. un 12. punkts,

 

I pielikuma II nodaļas 14. punkta b), c), d), e), h), k) un l) apakšpunkts,

 

I pielikuma III nodaļas 15. punkta b) un d) apakšpunkts,

 

I pielikuma IV nodaļas 16. punkta a) apakšpunkts

Padomes Direktīva 77/99/EEK:

 

A pielikuma I nodaļas 1. punkts,

 

A pielikuma I nodaļas 2. punkta a), b), c), d), e), f) un g) apakšpunkts,

 

A pielikuma I nodaļas 4., 6., 7., 8., 9., 11. un 15. punkts,

 

B pielikuma I nodaļas 1. punkta a) un ) apakšpunkts,

 

B pielikuma I nodaļas 2. punkta c), d), i) un j) apakšpunkts.

1.11.2006.

Lieljaudas gaļas nozares uzņēmumi

4

41-20

UAB “Rukesa ir ko”

Padomes Direktīva 64/433/EEK:

 

I pielikuma I nodaļas 1. punkta a), b), c), e), f) un g) apakšpunkts,

 

I pielikuma III nodaļas 15. punkta b) apakšpunkts,

Padomes Direktīva 77/99/EEK:

 

A pielikuma I nodaļas 1. punkts,

 

A pielikuma I nodaļas 2. punkta a), b), c), d), e), f) un g) apakšpunkts,

 

A pielikuma I nodaļas 3., 7., 8., 11., 12., 14. un 15. punkts,

 

B pielikuma I nodaļas 1. punkts,

 

B pielikuma I nodaļas 2. punkta c), d), e) un h) apakšpunkts.

1.5.2006.


UZŅĒMUMI ZIVSAIMNIECĪBAS NOZARĒ

Sākotnējais saraksts

Nr.

Vet. Nr.

Uzņēmuma nosaukums

Nepilnības

Pilnas atbilsmes datums

1

55-27

UAB “Myxum”

Padomes Direktīva 91/493/EEK:

 

Pielikuma III nodaļas I iedaļas 1. punkts,

 

Pielikuma III nodaļas I iedaļas 2. punkta a), c), d), e) un h) apakšpunkts,

 

Pielikuma III nodaļas I iedaļas 5., 9. un 10. punkts,

 

Pielikuma IV nodaļas V iedaļas 1. punkts,

 

Pielikuma VIII nodaļas 1. punkts.

1.11.2006.


PIENA RAŽOŠANAS UZŅĒMUMI

Sākotnējais saraksts

Nr.

Vet. Nr.

Uzņēmuma nosaukums

Nepilnības

Pilnas atbilsmes datums

1

54-01P

UAB “Kelmės pieninė”

Padomes Direktīva 92/46/EEK:

 

B pielikuma I nodaļas 2. punkta a), b), c), d), e), f) un g) apakšpunkts,

 

B pielikuma I nodaļas 3., 11. un 13. punkts.

1.11.2006.”


(1)  IX pielikuma tekstu skatiet OV L 236, 23.9.2003., 836. lpp.


Dalībvalstu valdību pārstāvju konference

12.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/15


DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJU LĒMUMS

(2006. gada 22. jūnijs),

ar ko ieceļ Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas tiesnesi

(2006/481/EK, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 224. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 140. pantu,

tā kā:

Saskaņā ar Protokola par Tiesas statūtiem 5. un 7. pantu saistībā ar tā 47. pantu un sakarā ar Pernilla LINDH kundzes atkāpšanos no amata būtu jāieceļ Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas tiesnesis uz atlikušo pilnvaru laiku līdz 2007. gada 31. augustam,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Nils WAHL kungu ieceļ par Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas tiesnesi no dienas, kurā viņš nodod zvērestu, līdz 2007. gada 31. augustam.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 22. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. WOSCHNAGG


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

12.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/16


PADOMES LĒMUMS 2006/482/KĀDP

(2006. gada 10. aprīlis)

par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Turcijas Republiku, lai izveidotu sistēmu Turcijas Republikas līdzdalībai Eiropas Savienības krīzes pārvarēšanas operācijās

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 24. pantu,

ņemot vērā prezidentvalsts ieteikumu,

tā kā:

(1)

Nosacījumi trešo valstu līdzdalībai ES vadītajās krīzes pārvarēšanas operācijās būtu jānosaka nolīgumā, ar ko izveido sistēmu tādai iespējamai turpmākai līdzdalībai, atsevišķi neizstrādājot nosacījumus katrai attiecīgajai operācijai.

(2)

Saskaņā ar Padomes 2004. gada 23. februārī doto atļauju prezidentvalsts ar ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja palīdzību ir apspriedusi Eiropas Savienības un Turcijas Republikas nolīgumu, ar ko izveido sistēmu Turcijas Republikas līdzdalībai Eiropas Savienības krīzes pārvarēšanas operācijās.

(3)

Minētais nolīgums būtu jāapstiprina,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības vārdā apstiprina Eiropas Savienības un Turcijas Republikas nolīgumu, ar ko izveido sistēmu Turcijas Republikas līdzdalībai Eiropas Savienības krīzes pārvarēšanas operācijās.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs ar šo ir pilnvarots izraudzīties personu(-as), kas ir tiesīga(s) parakstīt šo nolīgumu, lai padarītu tos saistošu Eiropas Savienībai.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2006. gada 10. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

U. PLASSNIK


TULKOJUMS

Eiropas Savienības un Turcijas Republikas

NOLĪGUMS

par pamatprogrammu Turcijas Republikas līdzdalībai Eiropas Savienības krīzes pārvarēšanas operācijās

EIROPAS SAVIENĪBA,

no vienas puses, un

TURCIJAS REPUBLIKA,

no otras puses,

turpmāk – “Puses”,

tā kā:

(1)

Eiropas Savienība (ES) var nolemt veikt darbības krīzes pārvarēšanas jomā.

(2)

Eiropas Savienība izlems, vai aicināt trešās valstis piedalīties ES krīzes pārvarēšanas operācijā. Turcijas Republika var pieņemt Eiropas Savienības aicinājumu un sniegt ieguldījumu. Tādā gadījumā Eiropas Savienība izšķirsies par to, vai pieņemt Turcijas Republikas piedāvāto ieguldījumu.

(3)

Ja Eiropas Savienība nolemj veikt militāro krīzes pārvarēšanas operāciju, izmantojot NATO līdzekļus un militārās spējas, Turcijas Republika var izteikt savu nodomu piedalīties operācijā.

(4)

Eiropadome Briselē 2002. gada 24. un 25. oktobrī ir vienojusies par to, kā īstenot Eiropadomes Nicā 2000. gada 7.–9. decembrī pieņemtos noteikumus par tādu Eiropas NATO locekļu iesaistīšanos ES vadītās operācijās, kuras nav ES dalībvalstis.

(5)

Nosacījumi par Turcijas Republikas līdzdalību ES krīzes pārvarēšanas operācijās būtu jānosaka nolīgumā, ar ko izveido sistēmu šādai iespējamai turpmākai līdzdalībai, nevis izstrādājot nosacījumus katrai operācijai atsevišķi.

(6)

Tādam nolīgumam nevajadzētu skart Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas autonomiju, kā arī nevajadzētu skart to, ka Turcijas Republika atsevišķi izvērtē katru lēmumu piedalīties ES krīzes pārvarēšanas operācijā.

(7)

Tādam nolīgumam būtu jāattiecas tikai uz turpmākām ES krīzes pārvarēšanas operācijām, un tam nevajadzētu skart iespējamos spēkā esošos nolīgumus, kas reglamentē Turcijas Republikas līdzdalību jau izvērstā ES krīzes pārvarēšanas operācijā,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

I   IEDAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Lēmumi attiecībā uz līdzdalību

1.   Pēc Eiropas Savienības lēmuma lūgt Turcijas Republikas līdzdalību ES krīzes pārvarēšanas operācijā, un pēc tam, kad Turcijas Republika ir nolēmusi piedalīties, Turcijas Republika Eiropas Savienībai sniedz informāciju par piedāvāto palīdzību.

2.   Ja Eiropas Savienība ir nolēmusi veikt militāro krīzes pārvarēšanas operāciju, izmantojot NATO līdzekļus un militārās spējas, Turcijas Republika ziņos Eiropas Savienībai par jebkuru nodomu piedalīties operācijā un pēc tam sniegs informāciju par jebkuru piedāvāto palīdzību.

3.   Eiropas Savienība Turcijas Republikas palīdzību novērtē, apspriežoties ar Turcijas Republiku.

4.   Eiropas Savienība Turcijas Republikai cik ātri vien iespējams sniedz informāciju par iespējamo iemaksu operācijas kopējo izmaksu finansēšanā, lai palīdzētu Turcijas Republikai izstrādāt savu piedāvājumu.

5.   Eiropas Savienība Turcijas Republikai vēstulē ziņo par novērtēšanas iznākumu, lai nodrošinātu Turcijas Republikas līdzdalību saskaņā ar šo nolīgumu.

2. pants

Sistēma

1.   Turcijas Republika pievienojas vienotajai rīcībai, ar ko Eiropas Savienības Padome nolemj, ka ES veiks krīzes pārvarēšanas operāciju, kā arī jebkurai vienotajai rīcībai vai lēmumam, kuru saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem un jebkuriem nepieciešamiem īstenošanas pasākumiem Eiropas Savienības Padome pieņem, lai paplašinātu ES krīzes pārvarēšanas operāciju.

2.   Turcijas Republikas ieguldījums ES krīzes pārvarēšanas operācijā neskar Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas autonomiju.

3. pants

Personāla un bruņoto spēku statuss

1.   Tā personāla statusu, ko norīko ES civilās krīzes pārvarēšanas operācijas darbā, un/vai to bruņoto spēku statusu, ko Turcijas Republika nosūta uz ES militārās krīzes pārvarēšanas operāciju, reglamentē Eiropas Savienības un valsts(-u), kurā(-s) operāciju veic, nolīgums par bruņoto spēku/misijas statusu, ja tāds pastāv.

2.   Tā personāla statusu, ko nosūta uz štābu vai uz komandgrupām, kas atrodas ārpus valsts(-īm), kurā(s) notiek ES krīzes pārvarēšanas operācija, reglamentē noteikumi, par ko vienojušies attiecīgie štābi un komandgrupas un Turcijas Republika.

3.   Neskarot 1. punktā minēto nolīgumu par bruņoto spēku/misijas statusu, personāls, kas piedalās ES krīzes pārvarēšanas operācijā, paliek Turcijas Republikas jurisdikcijā.

4.   Turcijas Republika ir atbildīga par visu to prasību izskatīšanu, kas saistītas ar līdzdalību ES krīzes pārvarēšanas operācijā un ko iesniedz tās personāls, vai kas attiecas uz tās personālu. Turcijas Republika ir atbildīga par jebkuras lietas ierosināšanu, jo īpaši par tiesvedības vai disciplināro procedūru sākšanu pret jebkuru tās personāla pārstāvi saskaņa ar tās normatīvajiem aktiem.

5.   Turcijas Republika apņemas nākt klajā ar deklarāciju par atteikšanos no prasībām pret jebkuru valsti, kas piedalās ES krīzes pārvarēšanas operācijā, kurā piedalās Turcijas Republika, un apņemas to darīt no šā nolīguma parakstīšanas brīža. Šā nolīguma pielikumā pievienots šādas deklarācijas paraugs.

6.   Eiropas Savienība apņemas nodrošināt, ka dalībvalstis nāk klajā ar deklarāciju par atteikšanos no prasībām pret Turcijas Republiku, kad tā piedalās ES krīzes pārvarēšanas operācijā, un apņemas to darīt no nolīguma parakstīšanas brīža. Šā nolīguma pielikumā pievienots šādas deklarācijas paraugs.

4. pants

Klasificēta informācija

1.   Turcijas Republika veic visus atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu klasificētas ES informācijas aizsardzību saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes drošības reglamentu, kas ietverts Padomes Lēmumā 2001/264/EK (1) (2001. gada 19. marts), un saskaņā ar turpmākajām norādēm, ko sniedz kompetentās iestādes, tostarp ES operācijas komandieris attiecībā uz ES militāro krīzes pārvarēšanas operāciju vai ES misijas vadītājs attiecībā uz ES civilo krīzes pārvarēšanas operāciju.

2.   Ja ES saņems klasificētu informāciju no Turcijas Republikas, šī informācija tiks aizsargāta atbilstīgi klasifikācijai un saskaņā ar tiem standartiem, kuri izklāstīti noteikumos par ES klasificēto informāciju.

3.   Ja ES un Turcijas Republika ir noslēgušas nolīgumu par klasificētās informācijas apmaiņas drošības procedūrām, šāda nolīguma noteikumus piemēro saistībā ar ES krīzes pārvarēšanas operāciju.

II   IEDAĻA

NOTEIKUMI PAR LĪDZDALĪBU ES CIVILAJĀS KRĪZES PĀRVARĒŠANAS OPERĀCIJĀS

5. pants

Personāls, ko norīko uz ES civilo krīzes pārvarēšanas operāciju

1.   Turcijas Republika nodrošina to, ka personāls, ko tā norīko uz ES civilo krīzes pārvarēšanas operāciju, veic savus pienākumus atbilstīgi:

vienotajai rīcībai un tās vēlākajiem grozījumiem, kā minēts šā nolīguma 2. panta 1. punktā,

operācijas plānam,

īstenošanas pasākumiem.

2.   Turcijas Republika laikus informē ES civilās krīzes pārvarēšanas operācijas misijas vadītāju un Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātu par visām pārmaiņām saistībā ar savu ieguldījumu ES civilās krīzes pārvarēšanas operācijā.

3.   Kompetenta Turcijas Republikas iestāde personālam, ko norīko ES civilās krīzes pārvarēšanas operācijas darbā, veic medicīnisko pārbaudi, vakcināciju un izsniedz uzziņu, kas apliecina dienestam derīgu veselības stāvokli. Personāls, ko norīko ES civilās krīzes pārvarēšanas operācijas darbā, uzrāda šādas uzziņas kopiju.

6. pants

Komandķēde

1.   Turcijas Republikas norīkotais personāls veic pienākumus un darbojas vienīgi ES civilās krīzes pārvarēšanas operācijas interesēs.

2.   Viss personāls paliek pilnīgā savas valsts iestāžu pakļautībā.

3.   Valsts iestādes nodod operatīvo kontroli ES civilās krīzes pārvarēšanas operācijas misijas vadītāja pārziņā, kurš īsteno šo vadību, izmantojot vadības un kontroles hierarhijas struktūru.

4.   Misijas vadītājs vada ES civilo krīzes pārvarēšanas operāciju un uzņemas organizēt tās ikdienas vadību.

5.   Turcijas Republikai ir tādas pašas tiesības un pienākumi attiecībā uz operatīvo ikdienas vadību kā Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas piedalās operācijā, saskaņā ar šā nolīguma 2. panta 1. punktā minētajiem juridiskajiem instrumentiem.

6.   ES civilās krīzes pārvarēšanas operācijas misijas vadītājs ir atbildīgs par ES civilās krīzes pārvarēšanas operācijas personāla disciplīnas kontroli. Vajadzības gadījumā disciplinārlietu ierosina attiecīgā valsts iestāde.

7.   Turcijas Republika ieceļ Nacionālā Kontingenta Kontaktpunktu (NKK), kas pārstāv tās nacionālo kontingentu operācijas laikā. NKK ES civilās krīzes pārvarēšanas operācijas misijas vadītājam sniedz ziņojumus par attiecīgās valsts jautājumiem un ir atbildīgs par operācijas kontingenta ikdienas disciplīnu.

8.   Lēmumu izbeigt operāciju pieņem Eiropas Savienība pēc apspriešanās ar Turcijas Republiku, ja Turcijas Republika joprojām sniedz ieguldījumu ES civilajā krīzes pārvarēšanas operācijā tās izbeigšanas dienā.

7. pants

Finansiālie aspekti

1.   Turcijas Republika uzņemas visas izmaksas, kas saistītas ar tās līdzdalību operācijā, izņemot tās izmaksas, ko sedz no kopējā finansējuma, kā paredzēts operācijas darbības budžetā. Tas neskar 8. pantu.

2.   Ja noticis nāves gadījums, gūti ievainojumi, radīti zaudējumi vai noticis kaitējums fiziskām vai juridiskām personām no valsts(-īm), kurā(s) veic operāciju, Turcijas Republika gadījumos, ja ir konstatēta tās atbildība, izmaksā kompensāciju saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti nolīgumā par misijas statusu, ja tas ir pieejams, kā minēts šā nolīguma 3. panta 1. punktā.

8. pants

Iemaksa darbības budžetā

1.   Turcijas Republika piedalās ES civilās krīzes pārvarēšanas operācijas darbības budžeta finansēšanā.

2.   Turcijas Republikas iemaksa ES civilās krīzes pārvarēšanas operācijas darbības budžetā ir zemākā no šādām divām summām:

a)

tā bāzes finansējuma daļa, kas atbilst valsts NKI attiecībai pret visu to valstu NKI kopsummu, kuras veic iemaksas operācijas darbības budžetā; vai

b)

tā darbības budžeta bāzes finansējuma daļa, kas atbilst to personāla locekļu skaita, kuri piedalās operācijā, attiecībai pret visu to valstu personāla locekļu skaitu, kuras piedalās operācijā.

3.   Neatkarīgi no 1. un 2. punkta Turcijas Republika nepiedalās Eiropas Savienības dalībvalstu personāla dienas naudas finansēšanā.

4.   Neatkarīgi no iepriekšminētā 1. punkta Eiropas Savienība trešās valstis principā atbrīvo no finanšu ieguldījuma konkrētā ES civilās krīzes pārvarēšanas operācijā, ja:

a)

Eiropas Savienība nolemj, ka trešā valsts, kas piedalās operācijā, nodrošina svarīgu ieguldījumu, kas ir būtisks faktors operācijas sekmīgai darbībai, vai

b)

tās trešās valsts, kas piedalās operācijā, NKI uz vienu iedzīvotāju nepārsniedz jebkuras Eiropas Savienības dalībvalsts NKI uz vienu iedzīvotāju.

5.   ES civilās krīzes pārvarēšanas operācijas misijas vadītājs un Turcijas Republikas attiecīgais administratīvais dienests noslēdz vienošanos saistībā ar Turcijas Republikas iemaksām ES civilās krīzes pārvarēšanas operācijas darbības budžetā, paredzot šo maksājumu praktisko kārtību. Šāda vienošanās, inter alia, ietver noteikumus par:

a)

attiecīgo summu;

b)

iemaksas maksāšanas kārtību;

c)

revīzijas procedūru.

III   IEDAĻA

NOTEIKUMI PAR LĪDZDALĪBU ES MILITĀRAJĀS KRĪZES PĀRVARĒŠANAS OPERĀCIJĀS

9. pants

Līdzdalība ES militārajās krīzes pārvarēšanas operācijās

1.   Turcijas Republika nodrošina to, ka tās bruņotie spēki un personāls, kas piedalās ES militārajā krīzes pārvarēšanas operācijā, veic savus pienākumus atbilstīgi:

vienotajai rīcībai un tās vēlākajiem grozījumiem, kā minēts šā nolīguma 2. panta 1. punktā,

operācijas plānam,

īstenošanas pasākumiem.

2.   Turcijas Republikas norīkotais personāls veic pienākumus un darbojas vienīgi ES militārās krīzes pārvarēšanas operācijas interesēs.

3.   Turcijas Republika laikus informē ES operācijas komandieri par jebkurām pārmaiņām attiecībā uz savu līdzdalību operācijā.

10. pants

Komandķēde

1.   Visi bruņotie spēki un personāls, kas piedalās ES militārajā krīzes pārvarēšanas operācijā, paliek pilnīgā savas valsts iestāžu pakļautībā.

2.   Valsts iestādes nodod savu bruņoto spēku un personāla operatīvo un taktisko vadību un/vai kontroli ES operācijas komandierim. ES operācijas komandierim ir tiesības savas pilnvaras deleģēt.

3.   Turcijas Republikai ir tādas pašas tiesības un pienākumi attiecībā uz operatīvo ikdienas vadību kā Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas piedalās operācijā.

4.   ES operācijas komandieris pēc apspriešanās ar Turcijas Republiku drīkst jebkurā laikā pieprasīt Turcijas Republikas palīdzības atsaukšanu.

5.   Turcijas Republika ieceļ vecāko militāro pārstāvi (VMP), kas pārstāv tās nacionālo kontingentu ES militārajā krīzes pārvarēšanas operācijā. VMP apspriežas ar ES spēku komandieri par visiem jautājumiem, kas skar operāciju, un ir atbildīgs par operācijas kontingenta ikdienas disciplīnu.

11. pants

Finansiālie aspekti

1.   Neskarot 12. pantu, Turcijas Republika uzņemas visas izmaksas, kas saistītas ar tās līdzdalību operācijā, izņemot tās izmaksas, ko sedz no kopējā finansējuma, kā paredzēts šā nolīguma 2. panta 1. punktā minētajos juridiskajos instrumentos, kā arī Padomes Lēmumā 2004/197/KĀDP (2004. gada 23. februāris), ar ko izveido mehānismu tādu Eiropas Savienības operāciju kopējo izmaksu finansēšanas pārvaldībai, kas skar militārus vai aizsardzības aspektus (2).

2.   Ja noticis nāves gadījums, gūti ievainojumi, radīti zaudējumi vai noticis kaitējums fiziskām vai juridiskām personām no valsts(-īm), kurā(s) veic operāciju, Turcijas Republika gadījumos, ja ir konstatēta tās atbildība, izmaksā kompensāciju saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti nolīgumā par bruņoto spēku statusu, ja tas ir pieejams, kā minēts šā nolīguma 3. panta 1. punktā.

12. pants

Iemaksa kopējo izmaksu finansējumā

1.   Turcijas Republika piedalās ES militārās krīzes pārvarēšanas operācijas kopējo izmaksu finansēšanā.

2.   Turcijas Republikas iemaksa kopējo izmaksu finansējumā ir zemākā no šādām divām summām:

a)

kopējo izmaksu bāzes finansējuma daļa, kas atbilst valsts NKI attiecībai pret visu to valstu NKI kopsummu, kuras piedalās operācijas kopējo izmaksu finansēšanā; vai

b)

kopējo izmaksu bāzes finansējuma daļa, kas atbilst to personāla locekļu skaita, kuri piedalās operācijā, attiecībai pret visu to valstu personāla locekļu skaitu, kuras piedalās operācijā.

Aprēķinot 2. punkta b) apakšpunktā minēto summu, ja Turcijas Republika nosūta personālu tikai uz operācijas vai bruņoto spēku štābu, izmanto tās personāla locekļu skaita attiecību pret attiecīgā štāba personāla locekļu kopskaitu. Pretējā gadījumā izmanto visu to personāla locekļu, kurus nosūta Turcijas Republika, skaitu attiecību pret visa operācijas personāla locekļu kopskaitu.

3.   Neatkarīgi no 1. punkta Eiropas Savienība trešās valstis principā atbrīvo no iemaksām kopējo izmaksu finansējumā konkrētā ES militārajā krīzes pārvarēšanas operācijā, ja:

a)

Eiropas Savienība nolemj, ka trešā valsts, kas piedalās operācijā, nodrošina svarīgu ieguldījumu līdzekļos un/vai spējās, kas ir būtiski faktori operācijas sekmīgai darbībai; vai

b)

tās trešās valsts, kas piedalās operācijā, NKI uz vienu iedzīvotāju nepārsniedz jebkuras Eiropas Savienības dalībvalsts NKI uz vienu iedzīvotāju.

4.   Turcijas Republikas kompetentās administratīvās iestādes noslēdz vienošanos ar administratoru, kas paredzēts Lēmumā 2004/197/KĀDP. Šī vienošanās, inter alia, ietver noteikumus par:

a)

attiecīgo summu;

b)

iemaksas maksājuma kārtību;

c)

revīzijas procedūru.

IV   IEDAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

13. pants

Nolīguma īstenošanas pasākumi

Neskarot 8. panta 5. punkta un 12. panta 4. punkta noteikumus, Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs, Augstais pārstāvis kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā un Turcijas Republikas attiecīgās iestādes vienojas par tehniskiem un administratīviem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai īstenotu šo nolīgumu.

14. pants

Noteikumu neievērošana

Ja kāda no Pusēm neievēro tās saistības, kas noteiktas iepriekšējos pantos, otrai Pusei ir tiesības izbeigt šā nolīguma darbību, par to paziņojot vienu mēnesi iepriekš.

15. pants

Domstarpību izšķiršana

Domstarpības par šā nolīguma interpretāciju vai piemērošanu Puses savstarpēji izšķir ar diplomātiskajiem līdzekļiem.

16. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šis nolīgums stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Puses paziņojušas viena otrai par šim nolūkam vajadzīgo iekšējo procedūru pabeigšanu.

2.   Šo nolīgumu pārskata ne vēlāk kā 2008. gada 1. jūnijā, un pēc tam vismaz reizi trīs gados.

3.   Šo nolīgumu var grozīt, pamatojoties uz Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos.

4.   Šo nolīgumu kāda no Pusēm var denonsēt, rakstiski paziņojot par denonsēšanu otrai Pusei. Šāda denonsēšana stājas spēkā sešus mēnešus pēc tam, kad otra Puse ir saņēmusi paziņojumu par denonsēšanu.

Briselē, divtūkstoš sestā gada divdesmit sestajā jūnijā, angļu valodā četros eksemplāros.

Eiropas Savienības vārdā

Turcijas Republikas vārdā


(1)  OV L 101, 11.4.2001., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/952/EK (OV L 346, 29.12.2005., 18. lpp.).

(2)  OV L 63, 28.2.2004., 68. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/68/KĀDP (OV L 27, 29.1.2005., 59. lpp.).

DEKLARĀCIJU TEKSTS

ES dalībvalstu deklarācija:

“Piemērojot ES vienoto rīcību par ES krīzes pārvarēšanas operāciju, kurā piedalās Turcijas Republika, ES dalībvalstis centīsies, ciktāl pieļauj to iekšējā tiesību sistēma, cik vien iespējams atteikties no prasībām pret Turcijas Republiku tās personāla ievainošanas vai nāves gadījumā vai gadījumā, ja tai ir radīti zaudējumi vai bojāts tās īpašums, ko izmanto ES krīzes pārvarēšanas operācijas darbībai, ja šāds ievainojums, nāve, zaudējums vai bojājums:

radies Turcijas Republikas personāla darbības dēļ, pildot pienākumus saistībā ar ES krīzes pārvarēšanas operāciju, izņemot rupjas nolaidības vai tīša noteikumu pārkāpuma gadījumā, vai

radies, izmantojot jebkādu īpašumu, kas pieder Turcijas Republikai, ja šis īpašums ir izmantots saistībā ar operāciju, kā arī, izņemot gadījumus, kad ES krīzes pārvarēšanas operācijas Turcijas Republikas personāls, kas izmanto šo īpašumu, ir vainojams rupjā nolaidībā vai tīšā noteikumu pārkāpumā.”

Turcijas Republikas deklarācija:

“Iesaistoties ES vienotajā rīcībā par ES krīzes pārvarēšanas operāciju, Turcijas Republika pievienosies, ciktāl pieļauj tās iekšējā tiesību sistēma, cik vien iespējams atteikties no prasībām pret jebkuru citu valsti, kas iesaistīta ES krīzes pārvarēšanas operācijā, tās personāla ievainošanas vai nāves gadījumā vai gadījumā, ja tai ir radīti zaudējumi vai bojāts tās īpašums, ko izmanto ES krīzes pārvarēšanas operācijas darbībai, ja šāds ievainojums, nāve, zaudējums vai bojājums:

radies personāla darbības dēļ, pildot pienākumus saistībā ar ES krīzes pārvarēšanas operāciju, izņemot rupjas nolaidības vai tīša noteikumu pārkāpuma gadījumā, vai

radies, izmantojot jebkādu īpašumu, kas pieder valstīm, kuras piedalās ES krīzes pārvarēšanas operācijā, ja šis īpašums ir izmantots saistībā ar operāciju, izņemot gadījumus, kad ES krīzes pārvarēšanas operācijas personāls, kas izmanto šo īpašumu, ir vainojams rupjā nolaidībā vai tīšā noteikumu pārkāpumā.”


12.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/23


PADOMES LĒMUMS 2006/483/KĀDP

(2006. gada 11. jūlijs),

ar ko īsteno Kopējo nostāju 2004/852/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kotdivuāru

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā 2004. gada 13. decembra Kopējo nostāju 2004/852/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kotdivuāru (1) un jo īpaši tās 6. pantu saistībā ar Līguma par Eiropas Savienību 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2004. gada 13. decembrī pieņēma Kopējo nostāju 2004/852/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kotdivuāru, lai īstenotu tādus pasākumus pret Kotdivuāru, kas noteikti Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijā (ANO DPR) 1572 (2004) noteiktos pasākumus pret Kotdivuāru.

(2)

Padome 2006. gada 27. februārī pieņēma Lēmumu 2006/172/KĀDP, kas ietver personu sarakstu, uz kurām attiecas ANO DPR 1572 (2004) 9. un 11. punktā noteiktie pasākumi un ko atjaunoja ar ANO DPR 1643 (2005) 1. punktu.

(3)

ES 2006. gada 1. maijā nosūtīja papildu informāciju par personām Drošības Padomes komitejai, kura tika izveidota atbilstīgi ANO DPR 1572 (2004) par Kotdivuāru.

(4)

Drošības Padomes Komiteja 2006. gada 30. maijā apstiprināja personu sarakstu, uz kurām attiecas ANO DPR 1572 (2004) 9. un 11. punktā noteiktie pasākumi un ko atjaunoja ar ANO DPR 1643 (2005) 1. punktu.

(5)

Tādēļ būtu atbilstīgi jāpielāgo saraksts, kas ietverts Kopējās nostājas 2004/852/KĀDP pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kopējās nostājas 2004/852/KĀDP pielikumā noteiktais personu saraksts tiek aizstāts ar šā lēmuma pielikumā noteikto personu sarakstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Brisele, 2006. gada 11. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. HEINÄLUOMA


(1)  OV L 368, 15.12.2004., 50. lpp. Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/172/KĀDP (OV L 61, 2.3.2006., 21. lpp.).


PIELIKUMS

4. pantā minēto personu saraksts

“1.

Uzvārds, vārdi: BLÉ, Charles Goudé

Segvārdi: Général; Génie de kpo; Gbapé Zadi

Adrese, kas zināma 2001. gadā: Yopougon Selmer, Bloc P 170; arī Hotel Ivoire

Dzimšanas datums: 1.1.1972.

Dzimšanas vieta: Guibéroua (Gagnoa)

Pases vai personas apliecības Nr.: PD. AE/088 DH 12

Valstspiederība: Kotdivuāra

Cita informācija: COJEP (“Jaunie patrioti”) vadītājs

2.

Uzvārds, vārdi: KOUADIO, Djué Ngoran Eugène

Dzimšanas datums: 20.12.1969. vai 1.1.1966.

Pases vai personas apliecības Nr.: 04 LE 017521, izsniegta 2005. gada 10. februārī un derīga līdz 2008. gada 10. februārim

Valstspiederība: Kotdivuāra

Cita informācija: Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire (UPLTCI) vadītājs

3.

Uzvārds, vārds: FOFIE, Martin Kouakou

Dzimšanas datums: 1.1.1968.

Valstspiederība: Kotdivuāra

Cita informācija: Galvenais kaprālis, jauno bruņoto spēku komandants, Korhogo sektors”


12.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/25


PADOMES LĒMUMS 2006/484/KĀDP

(2006. gada 11. jūlijs),

ar ko īsteno Kopējo nostāju 2004/694/KĀDP par turpmākiem pasākumiem, lai atbalstītu sekmīgu Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) mandāta īstenošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Kopējo nostāju 2004/694/KĀDP (2004. gada 11. oktobris) par turpmākiem pasākumiem, lai atbalstītu sekmīgu Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai (ICTY) mandāta īstenošanu (1) un jo īpaši tās 2. pantu saistībā ar Līguma par Eiropas Savienību 23. panta 2. punkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Kopējo nostāju 2004/694/KĀDP Padome ir pieņēmusi pasākumus, lai iesaldētu visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas pieder fiziskām personām, kuras apsūdz ICTY.

(2)

Padome 2006. gada 10. martā pieņēma Lēmumu 2006/205/KĀDP, ar ko aizstāj personu sarakstu, kurš iekļauts pielikumā Kopējai nostājai 2004/694/KĀDP.

(3)

Sakarā ar Dragan ZELENOVIC kunga nodošanu ICTY uzraudzībā 2006. gada 10. jūnijā, viņa vārds būtu jāizslēdz no saraksta.

(4)

Tādēļ nepieciešams attiecīgi pielāgot sarakstu, kas iekļauts pielikumā Kopējai nostājai 2004/694/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Personu sarakstu, kas ietverts pielikumā Kopējai nostājai 2004/694/KĀDP, aizstāj ar sarakstu, kas iekļauts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 11. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

E. HEINÄLUOMA


(1)  OV L 315, 14.10.2004., 52. lpp. Kopējā nostāja pēdējo reizi pagarināta ar Kopējo nostāju 2005/689/KĀDP (OV L 261, 7.10.2005., 29. lpp.) un grozījumi tajā izdarīti ar Lēmumu 2006/205/KĀDP (OV L 72, 11.3.2006., 16. lpp.).


PIELIKUMS

1. pantā minēto personu saraksts

“1.

Vārds: DJORDJEVIC Vlastimir

Dzimšanas datums: 1948. gads

Dzimšanas vieta: Vladicin Han, Serbija

Valstspiederība: Serbijas

2.

Vārds: HADZIC Goran

Dzimšanas datums: 7.9.1958.

Dzimšanas vieta: Vinkovci, Horvātijas Republika

Valstspiederība: Serbijas

3.

Vārds: KARADZIC Radovan

Dzimšanas datums: 19.6.1945.

Dzimšanas vieta: Petnjica, Savnik, Melnkalne

Valstspiederība: Bosnijas un Hercegovinas

4.

Vārds: MLADIC Ratko

Dzimšanas datums: 12.3.1942.

Dzimšanas vieta: Bozanovici, Kalinovik municipalitāte, Bosnija un Hercegovina

Valstspiederība: Bosnijas un Hercegovinas

5.

Vārds: TOLIMIR Zdravko

Dzimšanas datums: 27.11.1948.

Dzimšanas vieta:

Valstspiederība: Bosnijas un Hercegovinas

6.

Vārds: ZUPLJANIN Stojan

Dzimšanas datums: 22.9.1951.

Dzimšanas vieta: Kotor Varos, Bosnija un Hercegovina

Valstspiederība: Bosnijas un Hercegovinas”