ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 180

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 4. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1009/2006 (2006. gada 3. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1010/2006 (2006. gada 3. jūlijs) par noteiktiem ārkārtas pasākumiem tirgus atbalstam olu un mājputnu nozarē konkrētās dalībvalstīs

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1011/2006 (2006. gada 3. jūlijs), ar ko koriģē Regulu (EK) Nr. 1008/2006, ar kuru nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1012/2006 (2006. gada 3. jūlijs), ar ko groza ievedmuitas nodokli labības nozarē, ko piemēro no 2006. gada 4. jūlija

16

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Piezīme par to, ka stājies spēkā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses

19

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2002. gada 17. decembris) saistībā ar EK Līguma 81. pantā un EEZ līguma 53. pantā izklāstīto procesu pret SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine S.A., Ibiden Co. Ltd., Tokai Carbon Co. Ltd., Toyo Tanso Co. Ltd., graftech Internationl Ltd., NSCC Techno Carbon Co. Ltd., Nippon Steel Chemical Co. Ltd., Intech EDM B.V. un Intech EDM AG (Lieta C.37.667 – Speciālais grafīts) (izziņots ar dokumenta numuru K(2002) 5083)

20

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 26. jūnijs) par papildu zvejas dienu piešķiršanu Apvienotajai Karalistei ICES VIIe rajonā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2438)

25

 

 

Labojums

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 561/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006.)

26

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

4.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 180/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1009/2006

(2006. gada 3. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 4. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 3. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 3. jūlija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

60,2

204

35,2

999

47,7

0707 00 05

052

84,0

999

84,0

0709 90 70

052

84,5

999

84,5

0805 50 10

388

57,5

528

58,3

999

57,9

0808 10 80

388

85,4

400

112,7

404

102,9

508

82,2

512

87,1

524

54,3

528

86,0

720

113,3

804

105,3

999

92,1

0809 10 00

052

206,7

999

206,7

0809 20 95

052

316,6

068

82,7

608

218,2

999

205,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


4.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 180/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1010/2006

(2006. gada 3. jūlijs)

par noteiktiem ārkārtas pasākumiem tirgus atbalstam olu un mājputnu nozarē konkrētās dalībvalstīs

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2771/75 par olu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta pirmās daļas b) punktu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2777/75 par mājputnu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (2), un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta pirmās daļas b) punktu,

tā kā:

(1)

Kopš 2005. gada rudens Kopienas teritorijas tuvumā un kopš 2006. gada februāra vairākās dalībvalstīs konstatētie saslimšanas gadījumi ar ļoti patogēno putnu gripu (H5N1) ir ievērojami samazinājuši mājputnu gaļas un – mazākā mērā – olu patēriņu dažās dalībvalstīs.

(2)

Mājputnu gaļas patēriņa krasā samazināšanās ir izraisījusi cenu kritumu. Radušies nopietni traucējumi mājputnu gaļas tirgū.

(3)

Šie nopietnie tirgus traucējumi ir tieši saistīti ar patērētāju uzticības zaudēšanu, kuras pamatā savukārt ir dzīvnieku veselības apdraudējums, un tāpēc ir lietderīgi pēc attiecīgo dalībvalstu pieprasījuma pieņemt ārkārtas pasākumus tirgus atbalstam Regulas (EEK) Nr. 2771/75 14. panta un Regulas (EEK) Nr. 2777/75 14. panta nozīmē un piešķirt atbalstu, lai daļēji kompensētu finansiālos zaudējumus, kas radušies, iznīcinot inkubējamās olas vai cāļus vai priekšlaikus izkaujot zināmu daļu vaislas mājputnu, vai uz laiku samazinot ražošanas apjomu, vai izkaujot vistas, kurām sākas dēšanas cikls, saskaņā ar preventīvajiem bioloģiskās drošības pasākumiem, kurus īsteno dažas no dalībvalstīm.

(4)

Kompensācijai, kuru maksā par olu produktos pārstrādātām inkubējamām olām, jābūt mazākai par kompensāciju, kuru maksā par iznīcinātām inkubējamām olām.

(5)

Komisijai pēc dalībvalstu pieprasījumu izskatīšanas attiecībā uz katru no tirgus atbalsta ārkārtas pasākumiem jānosaka maksimālie daudzumi, par kuriem var izmaksāt finansiālu kompensāciju.

(6)

Regulas (EEK) Nr. 2771/75 14. panta un Regulas (EEK) Nr. 2777/75 14. panta noteikumi par attiecīgo pasākumu veikšanu ir spēkā kopš 2006. gada 11. maija. Tāpēc arī šī regula jāpiemēro no minētās dienas.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   To inkubējamo olu iznīcināšanu, kuru KN kods ir 0407 00 11 vai 0407 00 19, uzskata par ārkārtas pasākumu tirgus atbalstam saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2771/75 14. pantu.

2.   Katrai attiecīgajai dalībvalstij piešķir kompensāciju par 1. punktā paredzēto iznīcināšanu, ievērojot I pielikumā noteikto maksimālo vienību skaitu un piemērošanas laikposmu.

Vienotas likmes kompensācijas maksimālais apjoms ir šāds:

a)

EUR 0,15 par “standarta apstākļos turētas vistas” dētu inkubējamo olu ar KN kodu 0407 00 19;

b)

EUR 0,23 par “brīvos apstākļos turētas vistas” dētu inkubējamo olu ar KN kodu 0407 00 19;

c)

EUR 0,23 par “pērļu vistiņas” dētu inkubējamo olu ar KN kodu 0407 00 19;

d)

EUR 0,35 par “pīles” dētu inkubējamo olu ar KN kodu 0407 00 19;

e)

EUR 0,66 par “tītara” dētu inkubējamo olu ar KN kodu 0407 00 11;

f)

EUR 1,20 par “zoss” dētu inkubējamo olu ar KN kodu 0407 00 11.

2. pants

1.   To inkubējamo olu pārstrādi, kuru KN kods ir 0407 00 19, uzskata par ārkārtas pasākumu tirgus atbalstam saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2771/75 14. pantu.

2.   Katrai attiecīgajai dalībvalstij piešķir kompensāciju par 1. punktā paredzēto pārstrādi, ievērojot II pielikumā noteikto maksimālo vienību skaitu un piemērošanas laikposmu.

Kompensācijas maksimālais apjoms ir 1. panta 2. punktā noteiktais apjoms, kuru katrai inkubējamai olai samazina par EUR 0,03 vai no kura atņem pārdošanas cenas vērtību, ja minētā cena ir lielāka par EUR 0,03.

3. pants

1.   To cāļu iznīcināšanu, kuru KN kods ir 0105 11, 0105 12 vai 0105 19, uzskata par ārkārtas pasākumu tirgus atbalstam saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2777/75 14. pantu.

2.   Katrai attiecīgajai dalībvalstij piešķir kompensāciju par 1. punktā paredzēto iznīcināšanu, ievērojot III pielikumā noteikto maksimālo vienību skaitu un piemērošanas laikposmu.

Vienotas likmes kompensācijas maksimālais apjoms ir šāds:

a)

EUR 0,24 par “vistas” cāli;

b)

EUR 0,40 par “pērļu vistiņas” cāli;

c)

EUR 0,54 par “pīles” cāli;

d)

EUR 0,85 par “tītara” cāli;

e)

EUR 1,50 par “zoss” cāli.

4. pants

1.   Vaislas mājputnu daļēju izkaušanu, ko veic vismaz 6 nedēļas pirms paredzētā laika, lai samazinātu to olu ražošanu, kuru KN kods ir 0105 92 00, 0105 93 00, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 30 vai 0105 99 50, uzskata par ārkārtas pasākumu tirgus atbalstam saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2777/75 14. pantu, ja šajā laikposmā un attiecīgajā vietā ražošanā neiesaista jaunus mājputnus.

2.   Katrai attiecīgajai dalībvalstij piešķir kompensāciju par 1. punktā paredzēto priekšlaicīgo izkaušanu, ievērojot IV pielikumā noteikto maksimālo vienību skaitu un piemērošanas laikposmu.

Vienotas likmes kompensācijas maksimālais apjoms ir šāds:

a)

EUR 3,2 par vaislas vistu ar KN kodu 0105 92 00 vai 0105 93 00;

b)

EUR 3,2 par vaislas pīli ar KN kodu 0105 99 10;

c)

EUR 30 par vaislas zosi ar KN kodu 0105 99 20;

d)

EUR 15 par vaislas tītaru mātīti ar KN kodu 0105 99 30;

e)

EUR 5 par vaislas pērļu vistiņu ar KN kodu 0105 99 50.

5. pants

1.   Trīs nedēļas ilgā depopulācijas laikposma brīvprātīgu pagarināšanu uzskata par ārkārtas pasākumu tirgus atbalstam saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2777/75 14. pantu, ja šajā laikposmā ražošanā neiesaista jaunus mājputnus.

2.   Katrai attiecīgajai dalībvalstij par katru mājputnu audzētavās depopulēto kvadrātmetru un depopulācijas nedēļu, kas pārsniedz trīs nedēļu laikposmu, piešķir kompensāciju par 1. punktā paredzēto pagarināšanu, ievērojot V pielikumā noteikto maksimālo platību un piemērošanas laikposmu.

Vienotas likmes kompensācijas maksimālais apjoms ir šāds:

a)

EUR 0,46/m2 nedēļā – broileru audzētavām;

b)

EUR 0,41/m2 nedēļā – tītaru audzētavām;

c)

EUR 0,62/m2 nedēļā – pīļu audzētavām;

d)

EUR 0,41/m2 nedēļā – pērļu vistiņu audzētavām.

3.   Dalībvalstis, kuras jau ir piešķīrušas zināmu kompensāciju par attiecīgajām platībām, gādā par to, lai valsts izmaksāto summu atvilktu no 2. punktā paredzētās kompensācijas.

6. pants

1.   Brīvprātīgu ražošanas apjoma samazināšanu, samazinot jauno cāļu skaitu un – attiecīgi – mājputnu blīvumu, uzskata par ārkārtas pasākumu tirgus atbalstam saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2777/75 14. pantu.

2.   Katrai attiecīgajai dalībvalstij par katru mājputnu, kas veido daļu no faktiskā ražošanas samazinājuma salīdzinājumā ar parasto ražošanas ciklu konkrētajā ražotnē, piešķir kompensāciju par 1. punktā paredzēto ražošanas apjoma samazināšanu, ievērojot VI pielikumā noteikto maksimālo mājputnu skaitu un piemērošanas laikposmu.

Vienotas likmes kompensācijas maksimālais apjoms ir šāds:

a)

EUR 0,20 par putnu – broileru audzētavām;

b)

EUR 1,24 par putnu – tītaru audzētavām;

c)

EUR 0,75 par putnu – pīļu audzētavām;

d)

EUR 0,40 par putnu – pērļu vistiņu audzētavām.

7. pants

1.   “Vistu, kurām sākas dēšanas cikls” priekšlaicīgu izkaušanu uzskata par ārkārtas pasākumu tirgus atbalstam saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2777/75 14. pantu.

2.   Katrai attiecīgajai dalībvalstij piešķir kompensāciju par 1. punktā paredzēto izkaušanu, ievērojot VII pielikumā noteikto maksimālo mājputnu skaitu un piemērošanas laikposmu.

Vienotas likmes kompensācijas maksimālais apjoms ir EUR 3,2 par “vistu, kurai sākas dēšanas cikls”.

8. pants

Dalībvalstīm, kuras Komisijai paziņojušas daļējās kompensācijas summu, kas ir mazāka par 1.–7. pantā noteikto maksimālo apjomu, kompensācijas pieprasījumos jāaprobežojas ar paziņotajiem daudzumiem.

9. pants

Attiecībā uz šajā regulā paredzētā atbalsta konversijas kursu noteicošā diena ir 2006. gada maija pirmā darbdiena.

Izmantojamais konversijas kurss ir pēdējais konversijas kurss, kuru Eiropas Centrālā banka noteikusi pirms noteicošās dienas.

10. pants

Par izdevumiem, kuri dalībvalstīm radušies saistībā ar 1.–7. pantā minētajiem maksājumiem, Kopienas finansējumu ar Regulas (EEK) Nr. 2771/75 14. panta un Regulas (EEK) Nr. 2777/75 14. panta nosacījumiem piešķir tikai tad, ja attiecīgās summas dalībvalstis saņēmējiem izmaksā līdz 2006. gada 31. decembrim.

11. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 11. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 3. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 49. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 679/2006 (OV L 119, 4.5.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 679/2006.


I PIELIKUMS

Maksimālais inkubējamo olu skaits katrai dalībvalstij

 

Standarta apstākļos turētas vistas

Brīvos apstākļos turētas vistas

Pērļu vistiņas

Tītari

Pīles

Zosis

Piemērošanas laikposms

BE

CZ

19 522 800

126 515

587 034

25 181

02/2006–04/2006

DK

DE

1 500 000

01/2006–04/2006

EE

EL

15 975 000

200 000

10/2005–04/2006

ES

7 800 000

10/2005–04/2006

FR

60 000 000

21 450 000

4 166 000

4 960 000

2 663 000

12/2005–04/2006

IE

400 000

170 000

01/2006–04/2006

IT

5 635 600

413 300

195 600

35 550

17 800

09/2005–04/2006

CY

442 000

10/2005–04/2006

LV

LT

LU

HU

12 705 000

11/2005–04/2006

MT

NL

AT

2 500 000

01/2006–04/2006

PL

2 141 098

621 586

77 029

10/2005–04/2006

PT

6 000 000

10/2005–03/2006

SI

SK

FI

SE

UK


II PIELIKUMS

Maksimālais pārstrādāto inkubējamo olu skaits katrai dalībvalstij

 

Vistas

Piemērošanas laikposms

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

1 800 000

10/2005–04/2006

FR

IE

IT

16 364 500

09/2005–04/2006

CY

LV

LT

LU

HU

8 390 000

11/2005–04/2006

MT

NL

25 000 000

12/2005–04/2006

AT

PL

64 594 006

10/2005–04/2006

PT

SI

SK

1 145 000

10/2005–04/2006

FI

SE

UK


III PIELIKUMS

Maksimālais cāļu skaits katrai dalībvalstij

 

Vistas

Pērļu vistiņas

Tītari

Pīles

Zosis

Piemērošanas laikposms

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

4 138 440

10 000

10/2005–04/2006

ES

FR

IE

IT

13 537 800

894 200

147 200

89 000

44 500

09/2005–04/2006

CY

143 725

10/2005–04/2006

LV

LT

LU

HU

2 000 000

11/2005–04/2006

MT

NL

AT

PL

PT

4 000 000

10/2005–03/2006

SI

SK

FI

SE

UK


IV PIELIKUMS

Maksimālais nokauto vaislas mājputnu skaits katrai dalībvalstij

 

Vistas

Pērļu vistiņas

Tītari

Pīles

Zosis

Piemērošanas laikposms

BE

CZ

635 000

11 000

10 000

20 000

02/2006–04/2006

DK

DE

40 000

01/2006–04/2006

EE

EL

454 300

16 000

10/2005–04/2006

ES

151 000

10/2005–11/2005

FR

1 400 000

60 000

130 000

60 000

01/2006–04/2006

IE

94 500

9 100

01/2006–04/2006

IT

1 746 000

10 700

41 800

2 200

1 250

09/2005–04/2006

CY

LV

LT

LU

HU

55 000

11/2005–04/2006

MT

NL

1 293 750

12/2005–04/2006

AT

PL

1 060 109

10/2005–04/2006

PT

300 000

10/2005–03/2006

SI

SK

22 000

10/2005–04/2006

FI

SE

UK


V PIELIKUMS

Maksimālais kvadrātmetru un nedēļu skaits katrai dalībvalstij

 

Vistas

Pērļu vistiņas

Tītari

Pīles

Piemērošanas laikposms

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

2 350 000

 

7 nedēļas šādā laikposmā: 10/2005–04/2006

ES

FR

2 200 000

16 nedēļas šādā laikposmā: 10/2005–04/2006

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

203 178

30 000

15 000

16 nedēļas šādā laikposmā: 11/2005–04/2006

MT

NL

AT

PL

PT

489 130

4 nedēļas šādā laikposmā: 10/2005–03/2006

SI

SK

FI

SE

UK


VI PIELIKUMS

Maksimālais mājputnu skaits katrai dalībvalstij

 

Vistas

Pērļu vistiņas

Tītari

Pīles

Piemērošanas laikposms

BE

 

CZ

9 180 000

70 000

300 000

02/2006–04/2006

DK

DE

EE

EL

ES

15 000 000

10/2005–03/2006

FR

IE

2 000 000

439 000

350 000

01/2006–04/2006

IT

CY

2 626 075

11/2005–04/2006

LV

LT

LU

HU

 

 

 

 

 

MT

NL

23 000 000

12/2005–04/2006

AT

4 500 000

10/2005–04/2006

PL

PT

SI

SK

4 734 800

10/2005–04/2006

FI

SE

UK


VII PIELIKUMS

Maksimālais “vistu, kurām sākas dēšanas cikls” skaits katrai dalībvalstij

 

Vistas, kurām sākas dēšanas cikls

Piemērošanas laikposms

BE

CZ

DK

DE

1 000 000

01/2006–04/2006

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

 

 

MT

NL

AT

850 000

10/2005–04/2006

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK


4.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 180/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1011/2006

(2006. gada 3. jūlijs),

ar ko koriģē Regulu (EK) Nr. 1008/2006, ar kuru nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ievedmuitas nodoklis labības nozarē ir noteikts Komisijas Regulā (EK) Nr. 1008/2006 (3).

(2)

Pārbaudes rezultātā atklājusies matemātiska kļūda Regulas (EK) Nr. 1008/2006 pielikumos. Tāpēc šī regula jālabo. Šis labojums jāpiemēro ar atpakaļejošu datumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1008/2006 I un II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumā norādīto tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad tā tiek publicēta Eiropas Savienibas Oficiālajā Vēstnesī.

Tā jāpiemēro no 2006. gada 1. jūlijs.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 3. jūlijs

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).

(3)  OV L 179, 1.7.2006., 48. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2006. gada 1. jūlija

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

0,00

zemas kvalitātes

0,00

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

32,64

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

56,38

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

56,38

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

47,63


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

(16.6.2006–29.6.2006)

1)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2

YC3

HAD2

vidējā kvalitāte (1)

zema kvalitāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

149,09 (3)

71,68

153,25

143,25

123,25

89,83

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

14,42

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

26,67

 

 

2)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 19,55 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama 24,56 EUR/t.

3)

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts)

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 3. pants)

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)


4.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 180/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1012/2006

(2006. gada 3. jūlijs),

ar ko groza ievedmuitas nodokli labības nozarē, ko piemēro no 2006. gada 4. jūlija

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003, ar ko izveido labības tirgu kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ievedmuita labības nozarē ir noteikta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1008/2006 (3).

(2)

Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 1. punktā paredzēts, ka gadījumā, ja tās piemērošanas laikā vidējais aprēķinātais ievedmuitas daudzums par 5 EUR/t atšķiras no fiksētās ievedmuitas, tiek piemērota attiecīga korekcija. Šāda atšķirība ir notikusi. Tādēļ jāpielāgo ievedmuita, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 1008/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1008/2006 I un II pielikumu aizstāj ar šīs regulas I un II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 4. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 3. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 270, 29.9.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).

(3)  OV L 179, 1.7.2006., 48. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2006. gada 4. jūlija

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

0,00

zemas kvalitātes

5,95

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

34,94

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

56,38

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

56,38

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

49,93


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

(30.6.2006)

1)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2

YC3

HAD2

vidējā kvalitāte (1)

zema kvalitāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

149,09 (3)

71,68

145,52

135,52

115,52

86,53

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

14,42

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

26,67

 

 

2)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 19,55 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama 24,56 EUR/t.

3)

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts).

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 2378/2002 3. pants).

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

4.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 180/19


Piezīme par to, ka stājies spēkā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses

Tā kā 2006. gada 14. februārī ir notikusi apmaiņa ar instrumentiem, paziņojot par to procedūru izpildi, kuras vajadzīgas, lai stātos spēkā 2002. gada 17. jūnijā Luksemburgā parakstītais Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses (1), Nolīgums ir stājies spēkā 2006. gada 1. aprīlī saskaņā ar tā 92. pantu.


(1)  OV L 143, 30.5.2006., 2. lpp.


Komisija

4.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 180/20


KOMISIJAS LĒMUMS

(2002. gada 17. decembris)

saistībā ar EK Līguma 81. pantā un EEZ līguma 53. pantā izklāstīto procesu pret SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine S.A., Ibiden Co. Ltd., Tokai Carbon Co. Ltd., Toyo Tanso Co. Ltd., graftech Internationl Ltd., NSCC Techno Carbon Co. Ltd., Nippon Steel Chemical Co. Ltd., Intech EDM B.V. un Intech EDM AG

(Lieta C.37.667 – Speciālais grafīts)

(izziņots ar dokumenta numuru K(2002) 5083)

(Autentiski ir tikai teksti angļu, franču, vācu un holandiešu valodā)

(2006/460/EK)

Komisija 2002. gada 17. decembrī pieņēma lēmumu saistībā ar EK līguma 81. pantā un EEZ līguma 53. pantā izklāstīto procesu. Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 (1) 30. pantu Komisija šeit publicē pušu vārdus un lēmuma galveno saturu, ievērojot uzņēmumu likumīgās intereses to komerciālo interešu aizsardzībā. Pilns lēmuma nekonfidenciālās versijas teksts lietas autentiskajās valodās un Komisijas darba valodās atrodams Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html).

1.   PĀRKĀPUMA KOPSAVILKUMS

1.1.   Adresāti

(1)

Šis lēmums ir adresēts šādiem uzņēmumiem:

 

Par karteli, kas ietekmē speciālā izostatiskā grafīta tirgu:

GrafTech International, Ltd,

SGL Carbon AG,

Le Carbone-Lorraine SA,

Ibiden Co., Ltd,

Tokai Carbon Co. Ltd,

Toyo Tanso Co., Ltd,

Nippon Steel Chemical Co., Ltd/NSCC Techno Carbon Co., Ltd,

Intech EDM B.V./Intech EDM AG.

 

Par karteli, kas ietekmē speciālā ekstrudētā grafīta tirgu:

SGL Carbon AG,

GrafTech International, Ltd.

1.2.   Pārkāpuma raksturs

(2)

Šī lieta attiecas uz diviem noziedzīgas rīcības karteļiem speciālā izostatiskā grafīta ražotāju un speciālā ekstrudētā grafīta ražotāju starpā. Komisija ir savākusi pierādījumus, ka izostatiskā grafīta karteļa līdzdalībnieki no 1993. gada jūlija līdz 1998. gada februārim un ekstrudētā grafīta karteļa līdzdalībnieki no 1993. gada februāra līdz 1996. gada novembrim ir savstarpēji vienojušies par produkta mērķa cenu un apmainījušies ar informāciju par pārdošanas apjomiem un citu komercinformāciju. Abu karteļu darbība aptvēra visu pasauli. Šis lēmums attiecas gan uz pārkāpumiem Kopienā, gan arī, sākot ar 1994. gada 1. janvāri, uz pārkāpumiem EEZ.

(3)

Abi pārkāpumi ir augstāk minēto adresātu līdzdalība vienošanās, kas bija ilgstošas un nepārtrauktas, un/vai saskaņotā rīcībā, nosakot produkta mērķa cenu, vienojoties par cenu pieaugumu, apmainoties ar informāciju par pārdošanas apjomiem un citu komercinformāciju, kā arī uzraugot šo vienošanos izpildi; tas ir pretrunā ar EK Līguma (1986. gada februāris) 81. panta 1. punktu un EEZ līguma (1994. gada janvāris) 53. pantu, un šī vienošanās aptver visu EEZ. Norunas par izostatiskā grafīta tirgu arī ietvēra vienošanos par tirdzniecības nosacījumiem un – jo īpaši vietējā līmenī – klientu pārdalīšanu.

1.3.   Produkts

(4)

“Speciālais grafīts” ir vispārīgs termins, ko bieži lieto ražotāji, lai apzīmētu grafīta produktu grupu, kas paredzēta dažādam pielietojumam. Speciālo grafītu bieži vien iedala pēc tā, kā to ražo: izostatisko grafītu (ražo izostatiskajā matricē) izmanto EDM elektrodos, nepārtrauktās liešanas veidnēs, karstās presēšanas matricēs, pusvadītājiem; un ekstrudēto grafītu (iegūst ekstrūzijas ceļā) izmanto elektrolītu anodam un katodam, kasetēm, aglomerēšanas un tīģeļiem. Šī procedūra attiecas uz speciālo izostatisko un ekstrudēto grafītu blokos un grieztos blokos.

1.4.   Izcelsme un procesa uzsākšana

(5)

Komisija 1997. gada jūnijā uzsāka izmeklēšanu grafītu elektrodu tirgū. Šīs izmeklēšanas laikā pie Komisijas vērsās UCAR, lai saskaņā ar “Paziņojumu par iecietību” (“Leniency notice”) iesniegtu pieteikumu. Šis pieteikums, ko iesniedza 1999. gada 13. aprīlī, attiecās uz apgalvojumu par konkurenci traucējošu rīcību speciālā grafīta tirgū, kas ir saistīts ar grafīta elektrodu tirgu.

(6)

Pamatojoties uz UCAR iesniegtajiem dokumentiem, Komisija saskaņā ar Regulas Nr. 17 (2) 11. pantu pieprasīja sniegt informāciju. Pieprasījums sniegt sīkus paskaidrojumus par savstarpējiem konkurentu līgumiem, cenu attīstību un attiecīgo apgrozījumu 2000. gada martā tika nosūtīts SGL, Intech, POCO, LCL, Nippon Steel Corporation, Ibiden, Tokai un Toyo Tanso. Otro vēstuļu kārtu Nippon Carbon, NSCC un Schunk nosūtīja 2000. gada jūlijā. Uz pieprasījumiem sniegt informāciju uzņēmumi atbildēja no 2000. gada maija līdz novembrim.

(7)

Komisija 2001. gada septembrī un oktobrī iebildumu (SO) adresātiem atkārtoti nosūtīja pieprasījumu. Atbildes tika saņemtas no 2001. gada oktobra beigām līdz 2001. gada decembra sākumam.

(8)

Pēc atbilžu saņemšanas Komisija beidzamo reizi šiem uzņēmumiem nosūtīja pieprasījumu sniegt informāciju 2001. gada 22. novembrī.

(9)

Komisija šā lēmuma adresātiem 2002. gada 17. maijā nosūtīja iebildumu (SO). Atsaucoties uz Komisijas iebildumu (SO), visas puses iesniedza rakstiskus apsvērumus par iebildumu (SO). Nippon Steel Chemical Co., Ltd un NSCC Techno Carbon Co., Ltd iesniedza kopīgu atbildi. Tāpat arī Intech EDM B.V. un Intech EDM AG kopīgi atbildēja uz Komisijas iebildumu.

(10)

Atbildes uz iebildumu (SO) saņēma 2002. gadā no 19. līdz 25. jūlijam. Visi uzņēmumi, izņemot Intech EDM AG un Intech EDM B.V., pārkāpumu atzina. Neviens no uzņēmumiem faktus būtiski neapstrīdēja. Mutiska uzklausīšana, kurā pusēm tika dota iespēja paust savu viedokli, notika 2002. gada 10. septembrī.

2.   SODA NAUDA

2.1.   Pamatsumma

(11)

Nosakot naudas soda apmēru, Komisijai ir jāņem vērā visi attiecīgie apstākļi un jo īpaši pārkāpuma smagums un ilgums – divi kritēriji, uz kuriem ir īpaši norādīts Regulas Nr. 17 15. panta 2. punktā.

2.1.1.   Pārkāpuma smagums

(12)

Saskaņā ar pamatnostādnēm Komisijai ir jāņem vērā: i) pārkāpuma raksturs, ii) tā faktiskā ietekme uz tirgu un iii) attiecīgā ģeogrāfiskā tirgus lielums.

(13)

Pašreizējie pārkāpumi, kas galvenokārt izpaužas kā cenu noteikšanas prakse un apmaiņa ar komercinformāciju, pēc savas būtības ir ļoti nopietni EK Līguma 81. panta 1. punkta un EEZ līguma 53. panta 1. punkta pārkāpumi.

(14)

Ražotāji, kas attiecīgajā laika posmā speciālā izostatiskā un ekstrudētā grafīta jomā pasaules tirgū aptvēra tā lielāko daļu, ļoti rūpīgi īstenoja šīs karteļu vienošanās. Tāpēc tie būtiski ietekmēja abus tirgus EEZ.

(15)

Šie karteļi aptvēra visu kopējo tirgu un, nodibinoties EEZ, arī visu EEZ. Tie ietekmēja Kopējā tirgus katru daļu, un vēlāk arī visa EEZ teritorija atradās to ietekmē.

(16)

Ievērojot pārbaudāmās rīcības raksturu, tās faktisko ietekmi uz izostatiskā un ekstrudētā grafīta tirgu un faktu, ka šī rīcība pēc EEZ nodibināšanas aptvēra visu kopējo tirgu un visu EEZ teritoriju, Komisija uzskata, ka abos gadījumos šā lēmuma projekta adresāti ir izdarījuši ļoti nopietnu EK Līguma 81. panta 1. punkta un EEZ līguma 53. panta 1. punkta pārkāpumu.

2.1.2.   Atšķirīga attieksme

(17)

Lai ņemtu vērā pārkāpumu izdarītāju faktisko ekonomisko spēju izraisīt ievērojamu kaitējumu konkurencei un lai noteiktu naudas sodu tādā apmērā, kas turpmāk tos atturētu no tamlīdzīgām darbībām, ļoti nopietnu pārkāpumu kategorijā piedāvātā naudas soda skala ļauj piemērot uzņēmumiem atšķirīgu pieeju.

(18)

Tā kā šajā lietā ir iesaistīti vairāki uzņēmumi, nosakot naudas soda pamatapjomu, ir jāņem vērā katra uzņēmuma īpašā loma un tādējādi katra uzņēmuma pretlikumīgās rīcības reālā ietekme uz konkurenci.

(19)

Lai aprēķinātu naudas sodu izostatiskā grafīta kartelim, mēs piedāvājam sadalīt uzņēmumus piecās kategorijās, balstoties uz to preču apgrozījumu pasaules tirgū. Pie pirmās kategorijas pieder SGL; pie otrās kategorijas pieder Toyo Tanso; pie trešās kategorijas pieder LCL un Tokai; pie ceturtās kategorijas pieder Ibiden un NSC/NSCC; pie piektās kategorijas pieder CAR un Intech.

(20)

Attiecībā uz speciālā ekstrudētā grafīta tirgus karteli UCAR un SGL pasaules tirgū ar šo produktu ir vienlīdzīgi pārstāvētas, tāpēc tās var iekļaut vienā kategorijā.

2.1.3.   Darbības ilgums

2.1.3.1.   Speciālais izostatiskais grafīts

(21)

SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso un NSC/NSCC no 1993. gada jūlija līdz 1998. gada februārim pārkāpa Līguma 81. panta 1. punktu un no 1994. gada 1. janvāra līdz 1998. gada februārim EEZ līguma 53. panta 1. punktu. UCAR izdarīja to pašu pārkāpumu no 1996. gada februāra līdz 1997. gada maijam un Intech no 1994. gada februāra līdz 1997. gada maijam.

(22)

Tas nozīmē, ka SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso un NSC/NSCC pārkāpumus ir izdarījuši četrus gadus un sešus mēnešus, t. i., vidēji ilgi. Pārkāpuma smaguma dēļ noteikto naudas soda pamatsummu paaugstināja par 45 %.

(23)

Intech izdarīja vidēja ilguma pārkāpumu – trīs gadus un divus mēnešus. Pārkāpuma smaguma dēļ noteikto naudas soda pamatsummu paaugstināja par 30 %.

(24)

UCAR izdarīja vidēja ilguma pārkāpumu – vienu gadu un divus mēnešus. Pārkāpuma smaguma dēļ noteikto naudas soda pamatsummu paaugstināja par 10 %.

2.1.3.2.   Speciālais ekstrudētais grafīts

(25)

SGL un UCAR no 1993. gada februāra līdz 1996. gada novembrim pārkāpa Līguma 81. panta 1. punktu un no 1994. gada 1. janvāra līdz 1996. gada novembrim EEZ Līguma 53. panta 1. punktu, vai trīs gadus un astoņus mēnešus, t. i., vidēji ilgi. Pārkāpuma smaguma dēļ noteikto naudas soda pamatsummu katram uzņēmumam paaugstināja par 35 %.

2.2.   Atbildību pastiprinoši apstākļi (Līdera loma pārkāpumā)

(26)

Speciālā izostatiskā grafīta tirgū pārkāpuma ierosinātājs un līderis bija SGL. Šajā sakarā SGL nav apstrīdējis Komisijas atzinumus. Šis atbildību pastiprinošais apstāklis attaisno SGL uzliekamā naudas soda pamatsummas paaugstināšanu par 50 %, par pārkāpumiem saistībā ar ietekmi uz speciālā izostatiskā grafīta tirgu.

(27)

Pēc Komisijas ieskatiem nav iespējams noteikt konkrētu līderi, kas būtu izdarījis pārkāpumu, ietekmējot speciālā ekstrudētā grafīta tirgu.

2.3.   Atbildību mīkstinoši apstākļi

(28)

Komisija uzskata, ka attiecībā uz izostatisko karteli atbildību mīkstinoši apstākļi ir piemērojami vienīgi Intech – īpašu apstākļu dēļ, kas skar vienīgi šo uzņēmumu. Intech iesaistīšanās izostatiskā grafīta kartelī bija īpaša tādēļ, ka tā ievērojamā mērā notika pēc Ibiden norādījumiem, lai Intech, piedaloties Eiropas un vietējās sanāksmēs kā Ibiden izplatītājs, varētu īstenot būtiskus lēmumus, kas pieņemti augstākajā līmenī (ar Ibiden, bet ne ar Intec līdzdalību). Komisija uzskata, ka šie īpašie apstākļi attaisno Intech uzliekamā naudas soda pamatsummas samazināšanu par 40 %, par līdzdalību pārkāpumos, kas ietekmē izostatiskā grafīta tirgu.

2.4.   “Paziņojuma par iecietību” (“Leniency notice”) piemērošana

(29)

Šā lēmuma adresāti dažādos izmeklēšanas posmos ir sadarbojušies ar Komisiju, lai atbilstīgi Komisijas “Paziņojumam par iecietību” (“Leniency notice”) tie iegūtu labvēlīgu attieksmi. Lēmuma projektā ierosināts “Paziņojumu par iecietību” (“Leniency notice”) piemērot šādi:

2.4.1.   Naudas soda neuzlikšana vai ievērojams tā summas samazinājums (“B iedaļa”: samazinājums no 75 līdz 100 %)

(30)

Komisija atzīst, ka UCAR bija pirmais uzņēmums, kas sniedza maldinošus pierādījumus par starptautiska karteļa, kas EEZ ietekmē speciālā izostatiskā un speciālā ekstrudētā grafīta rūpniecību, pastāvēšanu. Komisija arī atzīst, ka laikā, kad pie tās vērsās UCAR, tā nebija sākusi izmeklēšanu, kā arī tai nebija pietiekamas informācijas, lai konstatētu pārkāpumu. Nododot karteļus atklātībā, UCAR vienlaicīgi arī izbeidza savu iesaistīšanos tajos, kā arī tā nemudināja citus uzņēmumus iesaistīties šajos karteļos. Tāpēc attiecībā uz abiem pārkāpumiem UCAR ir izpildījis “Paziņojuma par iecietību” (“Leniency notice”) B iedaļā izklāstītos nosacījumus. Tādēļ Komisija piešķir UCAR 100 % naudas soda atlaidi, kas citādi būtu uzlikta par katru pārkāpumu.

2.4.2.   Ievērojams naudas soda samazinājums (“C iedaļa”: samazinājums no 50 līdz 75 %)

(31)

Ne SGL, LCL, Toyo Tanso, Tokai, Ibiden, NSC/NSCC, ne arī Intech bija to starpā, kas pirmie sniedza Komisijai izšķirīgo informāciju par speciālā izostatiskā grafīta un speciālā ekstrudētā grafīta karteļu pastāvēšanu, kā tas ir prasīts “Paziņojuma par iecietību” (“Leniency notice”) C iedaļas a) punktā. Līdz ar to neviens no augšminētajiem uzņēmumiem nav izpildījis C iedaļā izklāstītās prasības.

2.4.3.   Ievērojams naudas soda samazinājums “D iedaļa”: samazinājums no 10 līdz 50 %)

(32)

Vēl pirms Komisija pieņēma iebildumu (SO), SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso un NSC/NSCC sniedza Komisijai informāciju un dokumentus, kas būtiski veicināja pārkāpuma atklāšanu. Neviens no uzņēmumiem būtiski neapstrīdēja faktus, uz ko Komisija balstīja savu iebildumu (SO). Sniegtā informācija un dokumenti deva Komisijai iespēju atklāt un pārliecināties par karteļu darbību un to atsevišķiem darbības aspektiem.

(33)

Ievērojot to, ka saskaņā ar “Paziņojumu par iecietību” (“Leniency notice”) jebkurai sadarbībai ir jābūt brīvprātīgai un ārpus jebkuras izmeklēšanas pilnvaras īstenošanas, Komisija uzskata, ka daļa informācijas, ko šie uzņēmumi ir snieguši, patiesībā ir to atbilžu neatņemama sastāvdaļa, ko šie uzņēmumi sniedza kā atbildes uz Komisijas oficiālo informācijas pieprasījumu. Tāpēc uzņēmumu sniegtā informācija “Paziņojuma par iecietību” (“Leniency notice”) izpratnē tiek uzskatīta par brīvprātīgu ieguldījumu vienīgi tad, ja tā pārsniedz Regulas Nr. 17 11. punktā norādītās prasības.

(34)

Komisija secina, ka augšminētie dokumenti sniedz detalizētus pierādījumus par karteļu, kas ietekmēja divus tirgus, vienošanos organisko struktūru, un izšķirošā veidā sekmēja šo pārkāpumu būtisko aspektu atklāšanu un/vai apstiprināšanu. Kopā ar UCAR paziņojumu šie dokumenti ir galvenais pierādījumu avots, ko Komisija izmantoja šā lēmuma sagatavošanā.

(35)

Turklāt Komisija uzskata, ka nav iespējams atšķirt šo iesniegumu pievienoto vērtību, jo visi šie izmeklēšanai paredzētie iesniegumi par izostatiskā grafīta tirgu tika sniegti kā atbilde Komisijas oficiālajam informācijas pieprasījumam ar nelielām laika atšķirībām, un to sniegtie pierādījumi bija līdzīgi. Turklāt neviens no šiem iesniegumiem pats par sevi Komisijai nebija būtisks iebilduma par pārkāpumiem papildināšanai, jo tajos sniegtie pierādījumi faktiski pārklājās cits ar citu.

(36)

Atbildot uz Komisijas oficiālo prasību sniegt informāciju, Intech nesniedza nekādus dokumentārus pierādījumus par sapulcēm. Tomēr tas būtiski neapstrīdēja faktus, uz ko Komisijas balstīja savu apsūdzību iebildumā (SO).

(37)

Tāpēc SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso un NSC/NSCC ir izpildījuši “Paziņojuma par iecietību” (“Leniency notice”) D iedaļas 2. punktā izklāstītos nosacījumus, un tiem samazina sodanaudu par 35 %. Intech ir izpildījis “Paziņojuma par iecietību” (“Leniency notice”) D iedaļas 2. punktā izklāstītos nosacījumus, un tam samazina sodanaudu par 10 %.

2.5.   Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai, 5. punkta b) apakšpunkts

(38)

Pamatnostādnēs naudas soda aprēķināšanai 5. punkta b) apakšpunktā ir norādīts, ka atkarībā no konkrētās lietas apstākļiem Komisijai, nosakot sodanaudu, ir jāņem vērā daži objektīvi nosacījumi.

2.5.1.   Maksātspēja

(39)

Saistībā ar maksātspēju SGL un NSC ir iesniegušas iebildes. Abi uzņēmumi ir īpaši uzsvēruši […] (3).

(40)

Lai izskatītu šo iebildi, Komisija ir pieprasījusi detalizētu informāciju par uzņēmumu finanšu stāvokli. Pēc uzņēmumu 2002. gada 20. novembra atbilžu izskatīšanas, kā arī pēc SGL2002. gada 8. novembra turpmākā paziņojuma Komisija secina, ka šajā gadījumā nebūtu pareizi koriģēt naudas soda apjomu. Lai gan šo uzņēmumu iesniegtie finanšu dati liecina, ka gan SGL, gan arī NSC ir […], un, ievērojot, ka šie uzņēmumi ir […], galvenokārt vispārējo tirgus nosacījumu dēļ, būtu līdzvērtīgi konkurences priekšrocību piešķiršanai šiem uzņēmumiem.

2.5.2.   Citi faktori

(41)

SGL ir […].

(42)

Par Līguma 81. panta pārkāpšanu, kā rezultātā SGL iesaistījās grafīta elektrodu kartelī, Komisija 2001. gada 18. jūlijā uzlika šim uzņēmumam sodanaudu 80,2 miljonu euro apmērā.

(43)

No tā izriet, ka SGL ir gan […], un pavisam nesen Komisija tam ir uzlikusi ievērojamu naudas sodu. Komisija uzskata, ka, lai nodrošinātu efektīvu atturēšanos, šo īpašo apstākļu dēļ nav nepieciešams uzlikt naudas sodu pilnā apmērā.

(44)

Ievērojot šos divus faktorus, Komisija nolemj, ka šajā gadījumā sodanauda ir jāsamazina par 33 %.

3.   LĒMUMS

(45)

Šādi uzņēmumi ir pārkāpuši Līguma 81. panta 1. punktu un EEZ līguma 53. panta 1. punktu, jo tie norādītajos laika posmos ir piedalījušies vienošanās kopumā un saskaņotā darbībā, kas ietekmēja Kopienas un EEZ tirgus speciālā izostatiskā grafīta jomā:

1)

GrafTech International, Ltd, no 1996. gada februāra līdz 1997. gada maijam;

2)

SGL Carbon AG, no 1993. gada jūlija līdz 1998. gada februārim;

3)

Le Carbone-Lorraine SA, no 1993. gada jūlija līdz 1998. gada februārim;

4)

Ibiden Co., Ltd, no 1993. gada jūlija līdz 1998. gada februārim;

5)

Tokai Carbon Co., Ltd, no 1993. gada jūlija līdz 1998. gada februārim;

6)

Toyo Tanso Co., Ltd, no 1993. gada jūlija līdz 1998. gada februārim;

7)

Nippon Steel Chemical Co., Ltd. un NSCC Techno Carbon Co., Ltd, solidāri un atsevišķi atbildīgs, no 1993. gada jūlija līdz 1998. gada februārim;

8)

Intech EDM BV un Intech EDM AG, solidāri un atsevišķi atbildīgs, no 1994. gada februāra līdz 1997. gada maijam.

(46)

Šādi uzņēmumi ir pārkāpuši Līguma 81. panta 1. punktu un EEZ līguma 53. panta 1. punktu, jo tie norādītajos laika posmos ir piedalījušies vienošanās kopumā un saskaņotā darbībā, kas ietekmēja Kopienas un EEZ tirgus speciālā ekstrudētā grafīta jomā:

1)

SGL Carbon AG, no 1993. gada februāra līdz 1996. gada novembrim;

2)

Graftech Internationl Ltd, no 1993. gada februāra līdz 1996. gada novembrim.

(47)

Iepriekšminētiem uzņēmumiem, ja tas vēl nav izdarīts, nekavējoties ir jāizbeidz šajā pantā norādītie pārkāpumi. Tiem ir jāatturas no jebkuras rīcības vai augstāk minētās darbības, vai no jebkuras rīcības vai darbības, kurai būtu tādas pašas vai līdzīgas sekas vai iznākums.

(48)

Par iepriekš minētajiem pārkāpumiem šiem uzņēmumiem tiek uzlikts naudas sods norādītajā apmērā:

a)

GrafTech International, Ltd

Speciālais izostatiskais grafīts: EUR 0

Speciālais ekstrudētais grafīts: EUR 0

b)

SGL Carbon AG

Speciālais izostatiskais grafīts: EUR 18 940 000

Speciālais ekstrudētais grafīts: EUR 8 810 000

c)

Le Carbone-Lorraine SA: EUR 6 970 000

d)

Ibiden Co., Ltd: EUR 3 580 000

e)

Tokai Carbon Co., Ltd: EUR 6 970 000

f)

Toyo Tanso Co., Ltd: EUR 10 790 000

g)

Nippon Steel Chemical Co., Ltd un NSCC Techno Carbon Co., Ltd, solidāri un atsevišķi atbildīgs: EUR 3 580 000

h)

Intech EDM BV un Intech EDM AG, solidāri un atsevišķi atbildīgs: EUR 980 000.


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 411/2004 (OV L 68, 6.3.2004., 1. lpp.).

(2)  OV 13, 21.2.1962., 204./62. lpp.

(3)  Šā teksta daļas ir rediģētas, lai nodrošinātu konfidenciālas informācijas neizpaušanu; šīs daļas ir liktas kvadrātiekavās.


4.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 180/25


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 26. jūnijs)

par papildu zvejas dienu piešķiršanu Apvienotajai Karalistei ICES VIIe rajonā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2438)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2006/461/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 51/2006, ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (1), un jo īpaši tās IIC pielikuma 9. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 51/2006 IIC pielikuma 7. punktā noteikts maksimālais dienu skaits (216), kad Kopienas kuģi, kuru kopējais garums ir vienāds vai pārsniedz 10 metrus, uz kuru klāja atrodas rāmju tralis ar acu lielumu vienādu vai lielāku par 80 mm vai stacionārie tīkli ar acu lielumu vienādu vai lielāku par 220 mm, var atrasties ICES VIIe rajonā no 2006. gada 1. februāra līdz 2007. gada 31. janvārim.

(2)

Saskaņā ar minētā pielikuma 9. punktu Komisija var iedalīt papildu zvejas dienas, kurās kuģis, uz kura klāja atrodas šādi rāmju traļi vai stacionārie tīkli, var atrasties attiecīgajā rajonā, ievērojot pastāvīgos zvejas ierobežojumus, kas ieviesti kopš 2004. gada 1. janvāra.

(3)

Apvienotā Karaliste ir iesniegusi datus, kas liecina par minētajā rajonā esošo zvejas flotes kuģu, uz kuru klāja atrodas rāmju traļi ar acu lielumu vienādu vai lielāku par 80 mm, jaudas samazinājumu par 5 % 2006. gadā.

(4)

Saskaņā ar iesniegtajiem datiem Apvienotajai Karalistei jāpiešķir 12 papildu dienas, kuru laikā tās kuģi, uz kuru klāja atrodas šādi rāmju traļi, var atrasties jūrā laikposmā no 2006. gada 1. februāra līdz 2007. gada 31. janvārim.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zivsaimniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 51/2006 IIC pielikuma I tabulā noteiktais maksimālais dienu skaits, kad zvejas kuģis, kas peld ar Apvienotās Karalistes karogu un uz kura klāja atrodas rāmju traļi ar acu lielumu vienādu vai lielāku par 80 mm, var atrasties ICES VIIe rajonā, pēc grozījumu izdarīšanas ir 228 dienas gadā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2006. gada 26. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 16, 20.1.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 898/2006 (OV L 167, 20.6.2006., 16. lpp.).


Labojums

4.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 180/26


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 561/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 102, 2006. gada 11. aprīlis )

13. lappusē 29. pantā:

tekstu:

“2006. gada 11. aprīlī”

lasīt šādi:

“2007. gada 11. aprīlī”.