ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 178

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 1. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 950/2006 (2006. gada 28. jūnijs), ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 951/2006 (2006. gada 30. jūnijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 952/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz iekšējā cukura tirgus un kvotu sistēmas pārvaldību

39

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

1.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 178/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 950/2006

(2006. gada 28. jūnijs),

ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 40. panta 1. punkta e) apakšpunkta iii) daļu un f) apakšpunktu un tās 44. pantu,

tā kā:

(1)

Atbilstoši 1. panta 1. punktam 3. protokolā par ĀKK cukuru (še turpmāk “ĀKK protokols”), kas pievienots Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļu un Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu 2000. gada 23. jūnijā Kotonū parakstītā Partnerattiecību nolīguma (2) (še turpmāk “ĀKK un EK Partnerattiecību nolīgums”) V pielikumam, un atbilstoši 1. panta 1. punktam Eiropas Ekonomikas kopienas un Indijas Republikas Nolīgumā par niedru cukuru (3) (še turpmāk “Nolīgums ar Indiju”) Kopiena apņemas iepirkt un ievest par garantētām cenām konkrētus niedru cukura daudzumus, kuru izcelsme attiecīgi ir ĀKK valstīs un Indijā un kurus minētās valstis apņemas tai piegādāt.

(2)

Lai nodrošinātu pienācīgas piegādes Kopienas cukurfabrikām, Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktā ir paredzēts 2006./2007. 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadā attiecībā uz papildu daudzumiem atcelt ievedmuitas nodokli tāda rafinēšanai paredzēta niedru cukura importam, kas atbilst KN kodam 1701 11 10 un kura izcelsme ir VI pielikumā minētajās valstīs.

(3)

Padomes 2000. gada 18. septembra Regulas (EK) Nr. 2007/2000, ar kuru gan ievieš ārkārtas pasākumus tirdzniecībā ar tām valstīm un teritorijām, kas piedalās Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesā vai ir ar to saistītas, gan groza Regulu (EK) Nr. 2820/98, gan arī atceļ Regulu (EK) Nr. 1763/1999 un Regulu (EK) Nr. 6/2000 (4), 4. panta 4. punktā ir paredzēts, ka tādu cukura produktu ievešanai kuru izcelsme ir Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā un Melnkalnes, Serbijas un Kosovas (5) muitas teritorijās, jāpiemēro nulles muitas nodokļa gada tarifu kvotas. Minēto kvotu atvēršanas un pārvaldības noteikumus izveidoja ar Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 1004/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus tarifu kvotu atvēršanai un pārvaldīšanai cukura produktiem, kuru izcelsme ir Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Serbijā, Melnkalnē un Kosovā, kas noteiktas ar Regulu (EK) Nr. 2007/2000 (6). Racionalitātes apsvērumu dēļ ir jāatceļ Regula (EK) Nr. 1004/2005 un jāapvieno vienā tekstā visi sīki izstrādātie noteikumi cukura produktu ievešanai un rafinēšanai.

(4)

Saskaņā ar 27. panta 2. punktu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, noslēgtajā Stabilizācijas un asociācijas nolīgumā (7), kas stājās spēkā 2006. gada 1. janvārī, ir noteikts, ka Kopiena atbrīvo no ievedmuitas nodokļiem bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izcelsmes produktus, kas atbilst Kombinētās nomenklatūras pozīciju kodiem 1701 un 1702, ievērojot gada tarifu kvotu 7 000 tonnu (tīrais svars) apmērā. Ar Komisijas 2005. gada 23. decembra Regulu (EK) Nr. 2151/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Stabilizācijas un asociācijas nolīgumā paredzēto tarifu kvotu atvēršanai un pārvaldīšanai bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izcelsmes cukura produktiem starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses (8), minēto tarifu kvotu atvēra no 2006. gada 1. janvāra. Racionalitātes nolūkā ar šo regulu ir jānosaka sīki izstrādāti noteikumi minētās tarifu kvotas atvēršanai un pārvaldīšanai no 2007. gada 1. janvāra. Tādēļ no minētās dienas Regula (EK) Nr. 2151/2005 ir jāatceļ.

(5)

Rafinēšanas nozares ierasto vajadzīgo piegāžu pārvaldībai, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. pantā, 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam ir vajadzīgi īpaši sīki izstrādāti noteikumi. Tāpēc ir ieteicams šīs regulas piemērošanu attiecināt tikai uz minētajiem tirdzniecības gadiem.

(6)

Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, attiecībā uz ievešanas atļaujām, kas izsniegtas saskaņā ar šo regulu, jāpiemēro vispārējie noteikumi, kā paredzēts Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regulā (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (9), kā arī īpašie sīki izstrādātie cukura nozarē piemērojamie noteikumi, kas noteikti Komisijas 2006. gada 30. jūnija Padomes Regulā (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (10) (jaunā regula “trešo valstu pārvaldība”). Turklāt, lai atvieglotu ievedumu pārvaldību saskaņā ar šo regulu un nodrošinātu gada limitu ievērošanu, ir jāpieņem sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz ievešanas atļaujām jēlcukuram, ko izsaka ar baltā cukura ekvivalentu.

(7)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 30. panta 2. punktā paredzēts, ka ievešanas atļaujas pieteikumiem attiecībā uz cukuru par garantētām cenām pievieno izvešanas atļaujas, ko izsniegušas eksportētājvalsts iestādes un kas garantē cukura atbilstību attiecīgajos nolīgumos paredzētajiem noteikumiem. Serbijas, Melnkalnes un Kosovas gadījumā, lai nodrošinātu cukura nozaru ilgtspējīgu ekonomisko attīstību šajās teritorijās un, ņemot vērā relatīvi lielo tarifu kvotu apjomu, uz cukura importu saskaņā ar šīm tarifu kvotām būtu jāattiecina izvešanas atļaujas. Tādēļ ir jānosaka minētās atļaujas paraugs un noformējums, kā arī tās lietošanas kārtība.

(8)

Tā kā Padome, nosakot Regulas (EK) Nr. 318/2006 28. pantā minētās kopējās tarifu kvotas, nav paredzējusi šo daudzumu pārsniegšanu, kopējā muitas tarifa pilnā nodokļa likme jāpiemēro visiem ar baltā cukura ekvivalentu izteiktiem daudzumiem, kas pārsniedz ievešanas atļaujā norādīto daudzumu.

(9)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 1. un 2. punktā katrai dalībvalstij ir noteiktas ierastās vajadzīgās piegādes rafinēšanas nozarē. Lai nodrošinātu to, ka attiecīgo dalībvalstu pilna laika rafinētājiem ir pieejamas ievešanas atļaujas rafinēšanai paredzētajam cukuram attiecībā uz minētajos punktos norādītajiem daudzumiem, un lai izvairītos no nelikumīgiem darījumiem ar atļaujām, ir vēlams paredzēt, ka rafinēšanai paredzētā cukura ievešanas atļauju pieteikumus izsniedz vienīgi attiecīgās dalībvalsts pilna laika rafinētājiem līdz datumam, kas noteikts atbilstīgi preferences cukuram.

(10)

Ņemot vērā to, ka no cukura kravas iekraušanas līdz tās piegādei var notikt neparedzēta aizkavēšanās, attiecībā uz ĀKK protokolā un Nolīgumā ar Indiju minēto preferences cukuru — jāparedz zināma pielaide, lai ņemtu vērā šādas aizkavēšanās. Turklāt ņemot vērā, ka uz šo cukuru saskaņā ar attiecīgajiem nolīgumiem attiecas piegādes saistības, bet ne tarifu kvotas, atbilstīgi esošajai tirdzniecības praksei jānosaka zināma pielaide, ko piemēro kopējiem daudzumiem, kas piegādāti piegādes laikposmā un šā laikposma pirmajā dienā.

(11)

ĀKK protokola 7. pantā un Nolīguma ar Indiju 7. pantā izklāstīti noteikumi, ko piemēro, ja attiecīgā valsts nepiegādā tās saskaņoto daudzumu piegādes laikposmā. Lai piemērotu šos noteikumus, jānosaka metodes, kā noteikt preferences cukura partijas piegādes dienu.

(12)

Saskaņā ar šo regulu ievestajiem produktiem attiecīgi tiek piemēroti izcelsmes apliecinājuma noteikumi, kas ietverti ĀKK un EK Partnerattiecību nolīguma V pielikumam pievienotā 1. protokola 14. pantā vai 2. panta 1. punktā Regulā (EK) Nr. 2007/2000, vai 47. pantā Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (11).

(13)

Pēc Austrijas, Somijas, Zviedrijas, vēlāk Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanās Eiropas Savienībai un saistībā ar sarunu noslēgšanu atbilstoši Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV pantam Kopiena ir apņēmusies ievest no trešām valstīm rafinēšanai paredzēto niedru jēlcukura daudzumu ar nodokļa likmi EUR 98 par tonnu.

(14)

Lai ņemtu vērā tradicionālās to tarifu kvotu daudzumu importa plūsmas, kas ir daļa no koncesijām sarakstā “CXL — Eiropas Kopienas”, kas minēts 1. pantā Padomes 1996. gada 18. jūnija Regulā (EK) Nr. 1095/96 par koncesiju īstenošanu, kas iekļautas sarakstā CXL, kas izveidots sarunu nobeigumā atbilstīgi VVTT XXIV panta 6. punktam (12), attiecīgi jārīkojas, lai 96 801 tonnas kvotu no 2006. gada 1. jūlija sadalītu izcelsmes valstīm, ievērojot vienu un to pašu sadales principu.

(15)

Lai ņemtu vērā to, ka 2006./2007. tirdzniecības gads ilgst 15 mēnešus, ir jākoriģē gada tarifu kvotas šim tirdzniecības gadam.

(16)

Lai nodrošinātu preferenciālu ievedumu efektīvu pārvaldību atbilstīgi šai regulai, jāparedz pasākumi, kas ļauj dalībvalstīm reģistrēt attiecīgos datus un paziņot tos Komisijai. Lai uzlabotu kontroli, produktu ievedumi atbilstīgi gada tarifu kvotai vai preferenču nolīgumiem ir jāuzrauga saskaņā ar 308.d pantu Regulā (EEK) Nr. 2454/93.

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU:

I NODAĻA

DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

1.   Šī regula 2006./2007., 2007./2008.un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus tādu cukura produktu ievešanai, kas minēti:

a)

ĀKK protokola 1. panta 1. punktā;

b)

Nolīguma ar Indiju 1. panta 1. punktā;

c)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 26. panta 2. un 3. punktā;

d)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktā;

e)

sarakstā “CXL — Eiropas Kopienas”, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1095/96 1. pantā;

f)

Regulas (EK) Nr. 2007/2000 4. panta 4. punktā;

g)

ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku noslēgtā Stabilizācijas un asociācijas nolīguma 27. panta 2. punktā.

2.   Importētajiem daudzumiem atbilstīgi noteikumiem, kas norādīti 1. punkta c) līdz g) apakšpunktā (še turpmāk “tarifu kvotas”) un šā punkta a) un b) apakšpunktā (še turpmāk “piegādes saistības”), 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam piešķir kārtas numurus, kas noteikti I pielikumā.

2. pants

Šajā regulā:

a)

“ĀKK un Indijas cukurs” ir cukurs, kas atbilst KN kodam 1701, ar izcelsmi Regulas (EK) Nr. 318/2006 VI pielikumā minētajās valstīs, un kas ievests Kopienā saskaņā ar ĀKK protokolu vai Nolīgumu ar Indiju;

b)

“papildu cukurs” ir papildu daudzums, kas minēts Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktā un attiecībā uz kuru ievedmuitas nodokļa piemērošana par rafinējamo niedru cukuru ar KN kodu 1701 11 10 un ar izcelsmi šīs regulas VI pielikumā minētajās valstīs ir atcelta;

c)

“CXL koncesiju cukurs” ir niedru jēlcukurs, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1095/96 1. panta 1. punktā publicētajā sarakstā “CXL — Eiropas Kopienas”;

d)

“Balkānu cukurs” ir cukura produkti, kas atbilst KN pozīciju kodiem 1701 un 1702 ar izcelsmi Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Serbijā, Melnkalnē, Kosovā vai bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā un kas ievesti Kopienā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2007/2000 un Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku;

e)

“īpaša ieveduma cukurs” ir Regulas (EK) Nr. 318/2006 26. panta 2. punktā minētie produkti;

f)

“rūpnieciska ieveduma cukurs” ir Regulas (EK) Nr. 318/2006 26. panta 3. punktā minētie produkti;

g)

“ĀKK protokols” ir 3. protokols par ĀKK cukuru, kas pievienots Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļu, no vienas puses, un Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no otras puses, 2000. gada 23. jūnijā Kotonū parakstītā Partnerattiecību nolīguma (še turpmāk “ĀKK un EK Partnerattiecību nolīgums”) V pielikumam;

h)

“Nolīgums ar Indiju” ir Eiropas Ekonomikas kopienas un Indijas Nolīgums par niedru cukuru;

i)

“piegādes laikposms” ir laikposms, kas noteikts ĀKK protokola 4. pantā un Nolīguma ar Indiju 4. pantā;

j)

“partija” ir tāds cukura daudzums uz konkrēta kuģa, ko faktiski izkrauj vienā no Kopienas ostām Eiropā;

k)

tel quel svars” ir cukura svars dabīgā stāvoklī;

l)

“uzrādītā polarizācijas pakāpe” ir ievestā cukura faktiskais polarizācijas skaitlis, ko vajadzības gadījumā pārbaudījušas valsts kompetentās iestādes, lietojot polarimetrisko metodi, un kas izteikts ar skaitli līdz sešām zīmēm aiz komata;

m)

“darbdiena” ir Komisijas darbdiena saskaņā ar Padomes Regulas (EKK, Euratom) Nr. 1182/71 (13) 2. pantu;

n)

“rafinēšana” ir jēlcukura pārstrāde baltajos cukuros, kādi tie definēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 2. pantā, kā arī jebkura cita līdzvērtīga tehniska operācija, ko piemēro neiesaiņotam baltajam cukuram;

o)

“pilna laika rafinētāji” ir rafinētāji, kas minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 2. panta 13. punktā.

II NODAĻA

IEVEŠANAS ATĻAUJAS

3. pants

Ievešanu saskaņā ar 1. pantā minētajiem noteikumiem veic, uzrādot ievešanas atļauju, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1291/2000 un Regulu (EK) Nr. 951/2006, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

4. pants

1.   Ievešanas atļaujas pieteikumus iesniedz dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

2.   Ievešanas atļaujas pieteikumus iesniedz katru nedēļu, no pirmdienas līdz piektdienai, no šā panta 5. punktā minētās dienas līdz dienai, kad tiek pārtraukta atļauju izdošana, kā minēts 5. panta 3. punkta otrajā daļā.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz atļaujas pieteikumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tas ir reģistrēts kā PVN maksātājs.

Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt tikai vienu atļaujas pieteikumu par vienu nedēļu un par vienu sērijas numuru. Ja kādas konkrētas nedēļas laikā pieteikuma iesniedzējs iesniedz vairāk nekā vienu pieteikumu par sērijas numuru, visus attiecīgās nedēļas laikā iesniegtos pieteikumus par šo sērijas numuru noraida un visu drošības naudu, kas samaksāta pieteikuma iesniegšanas dienā, pārņem attiecīgā dalībvalsts.

3.   Ievešanas atļaujas pieteikuma un atļaujas 20. ailē ir viena no šādām norādēm: “rafinējamais cukurs” vai “cukurs, kas nav paredzēts rafinēšanai”. Šī norāde nav saistīta ne ar KN kodu, par kuru pieteikums ir iesniegts, ne ar kodu, saskaņā ar kuru cukurs tiks ievests.

4.   Ievešanas atļaujas pieteikumiem pievieno:

a)

pierādījumu, ka pieteikuma iesniedzējs ir iemaksājis drošības naudu EUR 20 par tonnu cukura attiecībā uz daudzumu, kas norādīts atļaujas 17. ailē;

b)

rafinēšanai paredzētajam cukuram saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 17. pantu — apstiprināta cukura ražošanas uzņēmuma apņemšanos nodrošināt attiecīgā cukura daudzuma rafinēšanu trīs mēnešu laikā pēc attiecīgās ievešanas atļaujas derīguma termiņa beigām.

5.   Attiecībā uz tarifu kvotām pirmais ievešanas atļaujas pieprasījumu iesniegšanas laikposms sākas attiecīgās kvotas atvēršanas dienā.

Attiecībā uz ĀKK un Indijas cukuru pirmais ievešanas atļaujas pieprasījumu iesniegšanas laikposms sākas pirmdienā pirms iepriekšējā piegādes laikposma 10. jūnija. Tomēr, ja attiecībā uz kādu eksportētājvalsti ir izsmelts piegādes saistību limits attiecībā uz noteiktu piegādes laikposmu, pirmais ievešanas atļauju pieteikumu iesniegšanas laikposms attiecībā uz minēto valsti sākas pirmdienā pirms 6. maija.

5. pants

1.   Vēlākais katras nedēļas pirmajā darbdienā dalībvalstis paziņo Komisijai par tiem baltā cukura vai jēlcukura daudzumiem, kas vajadzības gadījumā izteikti ar baltā cukura ekvivalentu un par kuriem iepriekšējā nedēļā iesniegti ievešanas atļaujas pieteikumi, vajadzības gadījumā piemērojot piešķiršanas koeficientu, kas paredzēts 10. panta 2. punktā.

Pieprasītie daudzumi tiek sadalīti atbilstoši astoņu ciparu KN kodam, un tiek norādīts attiecīgais tirdzniecības gads vai piegādes laikposms, daudzumi katrai izcelsmes valstij un sniegta norāde par to, vai pieprasījums attiecas uz rafinējamu cukuru vai nerafinējamu cukuru. Ja nav iesniegts neviens ievešanas atļaujas pieteikums, dalībvalstis arī par to informē Komisiju.

2.   Katru nedēļu Komisija sastāda kopsavilkumu par daudzumiem, attiecībā uz kuriem ir iesniegti ievešanas atļaujas pieteikumi.

3.   Ja atļaujas pieteikumi pārsniedz attiecīgās valsts konkrētu piegādes saistību daudzumu, kas minēts 12. pantā attiecībā uz ĀKK un Indijas cukuru, vai attiecīgo tarifu kvotu attiecībā uz cita veida cukuru, tad Komisija nosaka piešķiršanas koeficientu proporcionāli pieejamam daudzumam, un dalībvalstis to piemēro katram pieteikumam.

Komisija arī paziņo dalībvalstīm, ka attiecīgais limits ir izsmelts un ka atļauju pieteikumus attiecībā uz piegādes saistībām vai tarifu kvotām vairs nepieņem.

Ja attiecīgās valsts ĀKK un Indijas cukura piegādes saistību pārsniegums ir 5 % vai 5 000 tonnas, vai mazāks, uz šo valsti attiecas sadales koeficients 100 %.

4.   Gadījumā, kad Komisija ir informējusi dalībvalstis par to, ka ir izsmelts atļauju pieņemšanas limits un ka 2. punktā minētā uzskaite parāda, ka vēl ir pieejami cukura daudzumi attiecībā uz ĀAK un Indijas cukura piegādes saistībām vai uz citu cukuru tarifu kvotām, Komisija paziņo dalībvalstīm, ka attiecīgais limits vairs nav pārsniegts.

6. pants

1.   Atļaujas izsniedz trešajā darbdienā pēc 5. panta 1. punktā minētā paziņojuma. Izsniedzamajiem daudzumiem dalībvalstis ņem vērā sadales koeficientu, ko, ja vajadzīgs, Komisija šajā termiņā nosaka saskaņā ar minētā panta 3. punktu.

2.   Tarifu kvotām atļaujas ir derīgas līdz tā tirdzniecības gada beigām, uz kuru tās attiecas.

3.   Katras nedēļas pirmajā darbdienā par katru tarifu kvotu vai piegādes saistībām un par katru izcelsmes valsti atsevišķi dalībvalstis informē Komisiju par cukura daudzumiem, par kuriem iepriekšējā nedēļā iesniegti ievešanas atļaujas pieteikumi, atsevišķi norādot rafinējamo cukuru un nerafinējamo cukuru.

4.   Ja ievešanas atļauju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 9. pantu nodod citai personai, tiesību pārņēmējs nekavējoties par to informē dalībvalsts kompetento iestādi, kura ir izdevusi atļauju. Ievešanas un rafinēšanas saistības nevar nodot.

5.   Neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 35. panta 2. punkta ievešanas atļaujām nerafinējamam cukuram ir piemērojami šādi noteikumi:

a)

ja atļauju atdod atpakaļ izdevējai iestādei pirmo sešdesmit dienu laikā no tās derīguma termiņa, drošības naudas ieturējumu samazina par 80 %;

b)

ja atļauju atdod atpakaļ izdevējai iestādei, sākot no sešdesmit pirmās tās derīguma termiņa dienas un līdz tās derīguma termiņa beigu dienai, drošības naudas ieturējumu samazina par 50 %.

6.   Vēlākais katras nedēļas pirmajā darbdienā dalībvalstis informē Komisiju par daudzumiem, par kuriem iepriekšējās nedēļas laikā saskaņā ar šā panta 5. punktu tika atdotas atpakaļ atļaujas. Ievērojot 12. pantā noteikto piegādes saistību daudzumu un 19., 24. un 28. pantā minētās tarifu kvotas, daudzumus, kas noteikti atbilstīgi šā panta 5. punktam atpakaļ atdotajās atļaujās, pieskaita piegādes saistību daudzumiem vai attiecīgajām tarifu kvotām.

7. pants

1.   Katra dalībvalsts reģistrē baltā cukura un jēlcukura daudzumus, kas faktiski ievesti ar 6. panta 1. punktā minētajām ievešanas atļaujām, vajadzības gadījumā jēlcukura daudzumus izsakot ar baltā cukura ekvivalentu, pamatojoties uz norādīto polarizācijas pakāpi un izmantojot Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III iedaļas 3. punktā noteikto metodi.

2.   Ja laišanu brīvā apgrozībā neveic dalībvalstī, kas izdevusi ievešanas atļauju, tad dalībvalsts, kurā preces laiž brīvā apgrozībā, patur izcelsmes apliecību un vajadzības gadījumā papildu dokumentu, kas aizpildīts atbilstoši 22. un 23. pantam, un nosūta to kopiju dalībvalstij, kas izdevusi ievešanas atļauju.

3.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 50. panta 1. punktu visiem ievestajiem neapstrādāta baltā cukura svara daudzumiem, ar baltā cukura ekvivalentu izteiktiem jēlcukura daudzumiem vai CXL koncesiju jēlcukura svara daudzumiem, kas pārsniedz attiecīgajā ievešanas atļaujā norādītos daudzumus, neskarot šīs regulas 15. panta 3. punkta noteikumus, piemēro tādu kopējā muitas tarifa pilno nodokļu likmi, kas ir spēkā dienā, kad cukuru laiž brīvā apgrozībā.

8. pants

Dalībvalstis ziņo Komisijai atsevišķi par katru tarifu kvotu vai piegādes saistībām un par katru izcelsmes valsti:

a)

pirms katra mēneša beigām par to cukura daudzumu, izteiktu ar tel quel svaru un baltā cukura ekvivalentu, kas pirms trim mēnešiem ir faktiski ievests;

b)

pirms 1. marta attiecīgi par iepriekšējo tirdzniecības gadu vai iepriekšējo piegādes laikposmu:

i)

kopējo daudzumu, kas faktiski ievests:

kā rafinēšanai paredzēts cukurs, kas izteikts ar tel quel svaru un baltā cukura ekvivalentu,

kā rafinēšanai neparedzēts cukurs, kas izteikts ar tel quel svaru un baltā cukura ekvivalentu,

ii)

cukura daudzumu, izteiktu ar tel quel svaru un baltā cukura ekvivalentu, kas ir faktiski rafinēts.

9. pants

1.   Paziņojumus, kas minēti 5. panta 1. punktā, 6. panta 3. un 6. punktā un 8. pantā, nosūta elektroniski, izmantojot veidlapas, ko Komisija šim nolūkam nodevusi dalībvalstīm.

2.   Pēc Komisijas lūguma dalībvalstis nosūta Komisijai sīku informāciju par produktu apjomiem, kas ir laisti brīvā apgrozībā saskaņā ar gada tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem konkrētu mēnešu laikā, kuri jānosaka saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.d pantu.

III NODAĻA

TRADICIONĀLĀS PIEGĀDES VAJADZĪBAS

10. pants

1.   Atkāpjoties no 4. panta 1. punkta un nepārsniedzot katrai dalībvalstij piešķirtos daudzumus, par kuriem var izdot ievešanas atļaujas par rafinējamo cukuru saistībā ar ierastajām vajadzīgajām piegādēm, kas minētas Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 1. un 2. punktā, ievešanas atļaujas pieteikumus attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm var iesniegt:

a)

šajā dalībvalstī reģistrēti pilna laika rafinētāji — līdz tirdzniecības gada 30. jūnijam;

b)

jebkurš pilna laika Kopienas rafinētājs sākot no 30. jūnija un līdz tirdzniecības gada beigām.

2.   Attiecīgās dalībvalstis katru nedēļu iegrāmato rafinēšanai paredzētā cukura ievešanas atļauju pieteikumus, izņemot pieteikumus, kas attiecas uz ievedumiem ar pilno nodokļu likmi.

Neskarot šā panta 3. punkta un 5. panta 3. punkta piemērošanu, ja tirdzniecības gada laikā ievešanas atļaujas pieteikumi par rafinējamo cukuru dalībvalstī, izņemot pieteikumus, kas attiecas uz ievedumiem ar pilno nodokļu likmi, ir vienādi ar vai pārsniedz šā panta 1. punktā minēto daudzumu, šī dalībvalsts paziņo Komisijai, ka tās ierasto vajadzīgo piegāžu ievešanas limits ir izsmelts un, ja vajadzīgs, proporcionāli pieejamajam daudzumam nosaka koeficientu, kas jāpiemēro, iesniedzot katru atļaujas pieteikumu par kārtējās nedēļas laikā rafinējamo cukuru.

3.   Neskarot 5. panta 3. punkta piemērošanu, ja tirdzniecības gada laikā ievešanas atļauju pieteikumi par rafinējamo cukuru, izņemot pieteikumus, kas attiecas uz ievedumiem ar pilno nodokļu likmi, ir vienādi ar šā panta 2. punktā minēto kopējo daudzumu summu, Komisija paziņo dalībvalstīm, ka ierasto vajadzīgo piegāžu ievešanas limits Kopienas līmenī ir izsmelts.

Sākot no dienas, kad saņemta pirmajā daļā minētā informācija, un līdz attiecīgā tirdzniecības gada beigām jebkura ieinteresētā persona var iesniegt atļaujas pieteikumu par rafinējamo cukuru, izņemot attiecībā uz ĀKK un Indijas cukuru piegādes laikposmā, kas sācies šā tirdzniecības gada laikā. Tādā gadījumā ievešanas atļaujas pieteikumus ĀKK un Indijas rafinējamam cukuram iesniedz saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu, un tos iegrāmato saskaņā ar nākošā tirdzniecības gada ierastajām vajadzīgajām piegādēm.

11. pants

1.   Katrs rafinēšanai paredzētā cukura ievešanas atļaujas turētājs dalībvalstij, kas to izdevusi, sešu mēnešu laikā, kas seko attiecīgās ievešanas atļaujas derīguma termiņa beigām, iesniedz tai pieņemamu pierādījumu, ka rafinēšana ir veikta. Ja cukurs nav rafinēts 4. panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktajā laikposmā, tad pieteikuma iesniedzējs līdz 1. jūnijam, kas seko attiecīgajam tirdzniecības gadam, maksā EUR 500 par tonnu tā cukura daudzuma, kas netika rafinēts, izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtēju tehnisku iemeslu dēļ.

2.   Ikviens apstiprināts cukura ražošanas uzņēmums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 17. pantu līdz 1. martam, kas seko attiecīgajam tirdzniecības gadam, dalībvalsts kompetentajai iestādei paziņo cukura daudzumus, kurus tas ir rafinējis minētajā tirdzniecības gadā, norādot:

a)

cukura daudzumus, kas atbilst ievešanas atļaujām rafinēšanai paredzētam cukuram, norādot attiecīgo atļauju atsauces;

b)

Kopienā ražotā cukura daudzumus, norādot atsauces uz apstiprināto uzņēmumu, kas ir saražojis šo cukuru;

c)

citus cukura daudzumus, norādot tā izcelsmi.

3.   Ikviens apstiprināts cukura ražošanas uzņēmums līdz 1. jūnijam, kas seko attiecīgajam tirdzniecības gadam, maksā EUR 500 par tonnu tā cukura daudzuma, attiecībā uz kuru:

a)

netika ievērots 4. panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais termiņš;

b)

tas nevar iesniegt kompetentajai iestādei pieņemamus pierādījumus, ka šā panta 2. punkta c) apakšpunktā minētais cukurs nav ievestais nerafinējamais cukurs vai ka tas ir rafinējamais cukurs, bet tas nav ticis rafinēts ārkārtas tehnisku apstākļu vai nepārvaramas varas dēļ.

IV NODAĻA

ĀKK UN INDIJAS CUKURS

12. pants

1.   Piegādes saistību daudzumu katrai attiecīgai eksportētājvalstij nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 39. panta 2. punktā minēto procedūru, piemērojot ĀKK Protokola 3. un 7. pantu un Nolīguma ar Indiju 3. un 7. pantu, kā arī šīs regulas 14. un 15. pantu.

2.   Piegādes saistību daudzumus attiecībā uz konkrētu piegādes laikposmu:

a)

provizoriski nosaka līdz 1. maijam, kas ir pirms attiecīgā laikposma;

b)

pieņem līdz attiecīgā laikposma 1. februārim;

c)

attiecīgajā laikposmā palaikam koriģē, ja tas ir vajadzīgs, ņemot vērā jaunus datus, un jo īpaši, lai atrisinātu konkrētus pienācīgi pamatotus gadījumus.

Piegādes saistībām, kas tika ņemtas vērā, izdodot 5. pantā minētās atļaujas, jāatbilst daudzumiem, kas ir noteikti saskaņā ar šā panta 1. punktu un vajadzības gadījumā koriģēti atbilstīgi lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar ĀKK Protokola 3. un 7. pantu un Nolīguma ar Indiju 3. un 7. pantu.

3.   Piegādes saistību daudzumus nosaka, ņemot vērā:

a)

iepriekšējos piegādes laikposmos faktiski konstatētās piegādes;

b)

saskaņā ar ĀKK Protokola 7. pantu un Nolīguma ar Indiju 7. pantu deklarētus daudzumus, ko nevarēja piegādāt.

Ja daudzumi, par kuriem ir izsniegtas ievešanas atļaujas, pārsniedz daudzumus, kas faktiski konstatēti attiecībā uz iepriekšējiem piegādes laikposmiem, tad, neskarot to pārbaužu rezultātus, kas jāveic kompetentajām iestādēm, pirmās daļas a) apakšpunktā minētajiem daudzumiem pieskaita tajās atļaujās norādītos nominālos daudzumus, attiecībā uz kurām nebija iespējams noteikt Kopienas teritorijā faktiski ievesto apjomu.

4.   Ja tas nerada Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. pantā minētā piegādes režīma traucējumus, šā panta 2. punkta c) apakšpunktā paredzētās korekcijas var ietvert daudzumu pārnešanu no viena piegādes laikposma uz nākamo.

5.   Dažādo attiecīgo eksportētājvalstu piegādes saistību kopējo daudzumu katram piegādes laikposmam ieved kā ĀKK un Indijas cukuru atbilstīgi piegādes saistībām ar nulles nodokli.

13. pants

1.   ĀKK un Indijas cukura partijas piegādes diena ir diena, kad muitai uzrāda partiju, kas minēta Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 40. pantā (14).

Uzrāda oficiālā piegādes termiņa pierādījumu, iesniedzot attiecīgi šīs regulas 17. panta 1. punktā vai 18. panta 2. punktā minētā papildu dokumenta kopiju.

2.   Ja ievedējs iesniedz kompetentās ostas pārvaldes apliecinātu attiecīgā kuģa kapteiņa deklarāciju, kas rāda, ka partija ir gatava izkraušanai attiecīgajā ostā, tad neatkarīgi no 1. punkta noteikumiem oficiālā piegādes diena ir minētajā deklarācijā norādītā diena, kurā partija ir gatava izkraušanai.

14. pants

1.   Ja ĀKK un Indijas cukura daudzumu, kas aptver visas piegādes saistības vai to daļu, piegādā pēc attiecīgā piegādes laikposma beigām, piegādi tomēr ieskaita šajā laikposmā, ja attiecīgais daudzums izvešanas ostā iekrauts laikus, atbilstīgi parastajam transportēšanas ilgumam.

Parastais transportēšanas ilgums ir dienu skaits, ko iegūst, parasta maršruta attālumu jūras jūdzēs starp abām ostām dalot ar 480.

2.   Šā panta 1. punkts neattiecas uz daudzumu, par ko saskaņā ar ĀKK Protokola 7. panta 1. vai 2. punktu vai Nolīguma ar Indiju 7. panta 1. vai 2. punktu ir izdots Komisijas lēmums.

15. pants

1.   Ja attiecībā uz kādu eksportētājvalsti kopējais ĀKK un Indijas cukura daudzums, kas ir ieskaitīts noteiktajā piegādes laikposmā, ir mazāks, nekā paredz piegādes saistības, piemēro ĀKK Protokola 7. panta vai Nolīguma ar Indiju 7. panta noteikumus.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja starp daudzumu, ko paredz piegādes saistības, un kopējo ieskaitīto ĀKK un Indijas preferences cukura daudzumu starpība ir 5 % vai mazāka, nekā paredz piegādes saistības, un 5 000 tonnu vai mazāk cukura, kas izteikts kā baltais cukurs.

3.   Daudzumus, ko ieved Regulas (EK) Nr. 1291/2000 50. panta 1. punktā paredzētās pozitīvās pielaides robežās, neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 8. panta 4. punkta un ar noteikumu, ka uz tiem attiecas šīs regulas 16. vai 17. pantā minētā izcelsmes apliecība, uzskata par atbilstīgiem ĀKK un Indijas cukura režīmam.

4.   Ja piemēro 2. un 3. punkta noteikumus, starpību atlikumu Komisija attiecīgi vai nu pieskaita nākošā piegādes perioda piegādes saistību apjomam, vai nu atskaita no tā.

16. pants

1.   Ievešanas atļaujas pieteikumos un atļaujās ir šādi ieraksti:

a)

8. ailē: izcelsmes valsts (valsts, uz kuru attiecas ĀKK protokols, vai Indija);

b)

17. un 18. ailē: cukura daudzums, kas izteikts ar baltā cukura ekvivalentu un kas nepārsniedz saskaņā ar 12. pantu noteikto attiecīgās valsts piegādes saistību daudzumu;

c)

20. ailē: piegādes periods, uz kuru atļaujas attiecas, un vismaz viens no ierakstiem, kas minēti III pielikuma A daļā.

2.   Ievešanas atļaujas pieteikumam pievieno izvešanas atļaujas oriģinālu, ko izsniegušas eksportētājvalsts kompetentās iestādes un kas atbilst II pielikumā sniegtajam paraugam, attiecībā uz tādu pašu daudzumu, kāds minēts atļaujas pieteikumā. Šo izvešanas atļauju var aizstāt ar eksportētājvalsts kompetento iestāžu izdotu apstiprinātu izcelsmes apliecību, kas paredzēta 17. pantā attiecībā uz valstīm, uz kurām attiecas ĀKK protokols, vai 18. pantā attiecībā uz Indiju.

3.   Ievešanas atļaujas ĀKK un Indijas cukuram, kas nav paredzēts rafinēšanai, ir derīgas līdz trešā mēneša beigām, kas seko to faktiskās izdošanas mēnesim. Ievešanas atļaujas ĀAK un Indijas rafinēšanai paredzētajam cukuram ir derīgas līdz piegādes perioda beigām, uz kuru tās attiecas, un atļaujas, kas izdotas no 1. aprīļa, ir derīgas līdz trešā mēneša beigām, kas seko to faktiskās izdošanas mēnesim.

4.   Neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 18. panta 1. punkta var izmantot ievešanas atļaujas, kuru 15. un 16. ailē ir sniegts apraksts un KN kods 1701 99 10, lai:

a)

ievestu cukuru, kas atbilst KN kodam 1701 11 10, ja tā ir rafinējama cukura atļauja;

b)

ievestu cukuru, kas atbilst KN kodam 1701 11 90, ja tā ir atļauja nerafinējama cukura ievešanai.

17. pants

1.   Kopā ar ĀKK un EK Partnerattiecību nolīguma V pielikumam pievienotā 1. protokola 14. pantā minēto izcelsmes apliecinājumu, preces ievedot, muitas iestādēm iesniedz arī papildu dokumentu, kurā ir:

a)

vismaz viena no norādēm, kas minētas šīs regulas III pielikuma A daļā;

b)

norādīta diena, kad preces iekrautas kuģī, un attiecīgais piegādes laikposms;

c)

norādīta Kombinētās nomenklatūras apakšpozīcija, kurā ietilpst attiecīgais produkts.

Šā punkta b) apakšpunktā norādītais laikposms neietekmē izcelsmes apliecības derīgumu.

2.   Izcelsmes apliecinājumu un papildu dokumentu, kurā ir tāda cukura apraksts, uz ko attiecas KN kods 1701 99, attiecīgā gadījumā var izmantot tāda cukura ievešanai, uz ko attiecas KN kods 1701 11.

3.   Pārbaudes, jo īpaši piegādes laikposma un daudzumu pārbaudes nolūkā, attiecīgā persona tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā cukuru laiž brīvā apgrozībā, iesniedz 1. punktā minētā papildu dokumenta kopiju, kurā norādīta:

a)

diena, kurā, pamatojoties uz nosūtīšanas dokumentu, izvešanas ostā pabeigta cukura iekraušana;

b)

diena, kas minēta 13. panta 1. punktā;

c)

informācija, kas attiecas uz ievešanas darbību, konkrēti, norādīto polarizācijas pakāpi un faktiski ievestajiem tel quel svara daudzumiem.

18. pants

1.   Šajā nodaļā visu papildu cukuru, kura izcelsme noteikta saskaņā ar Kopienā spēkā esošajiem noteikumiem un par kuru uzrādītais izcelsmes apliecinājums ir izcelsmes apliecība, kas izdota saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 47. pantu, uzskata par Indijas izcelsmes cukuru.

2.   Preces ievedot, muitas iestādēm iesniedz papildu dokumentu kurā ir:

a)

vismaz viens no ierakstiem, kas minēti III pielikuma A daļā;

b)

norādīta diena, kad preces iekrautas kuģī, un attiecīgais piegādes laikposms; preces ievedot, norādītais laikposms neietekmē izcelsmes apliecības derīgumu;

c)

norādīta Kombinētās nomenklatūras apakšpozīcija, kurā ietilpst attiecīgais produkts.

3.   Izcelsmes apliecību un papildu dokumentu, kurā ir tāda cukura apraksts, uz ko attiecas KN kods 1701 99, attiecīgā gadījumā var izmantot tāda cukura ievešanai, uz ko attiecas KN kods 1701 11.

4.   Pārbaudes, jo īpaši piegādes laikposma un daudzumu pārbaudes nolūkā attiecīgā persona tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā cukuru laiž brīvā apgrozībā, iesniedz 2. punktā minētā papildu dokumenta kopiju, kurā norādīta:

a)

diena, kurā, pamatojoties uz nosūtīšanas dokumentu, izvešanas ostā Indijā pabeigta cukura iekraušana;

b)

diena, kas minēta 13. panta 1. punktā;

c)

informācija, kas attiecas uz ievešanas darbību, konkrēti, norādīto polarizācijas pakāpi un faktiski ievestajiem jēlcukura daudzumiem.

V NODAĻA

PAPILDU CUKURS

19. pants

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 39. panta 2. punktā noteikto procedūru katram tirdzniecības gadam vai tā daļai nosaka iztrūkstošos daudzumus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktā, pamatojoties uz Kopienas provizorisku un izsmeļošu jēlcukura piegādes bilanci. Šos daudzumus ieved papildu cukura veidā.

Lai noteiktu šos daudzumus, tiešam patēriņam paredzētos Francijas aizjūras departamentu cukura un preferences cukura daudzumus, kas iekļaujami katrā bilancē, katru gadu nosaka, pamatojoties uz datiem, ko par pēdējiem tirdzniecības gadiem dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai.

2.   Daudzumus, kas minēti 1. punktā nosaka līdz 31. oktobrim un pārskata līdz 31. maijam. Ja tas ir vajadzīgs, ņemot vērā jaunus datus, noteiktos daudzumus var pārskatīt citā tirdzniecības gada dienā.

20. pants

1.   Minimālo standarta kvalitātes jēlcukura pirkuma cenu (CIF, franko, izejot no Kopienas Eiropas ostām), kas jāmaksā rafinētājiem, piemēro ievedumiem, kas veikti saskaņā ar 19. pantā minētajiem daudzumiem.

2.   Minimālā iepirkuma cena katram tirdzniecības gadam atbilst Regulas (EK) Nr. 318/2006 30. pantā minētajai garantētajai cenai.

21. pants

1.   Ievešanas atļaujas pieteikumos un atļaujās ir šādi ieraksti:

a)

8. ailē: izcelsmes valsts vai valstis (valstis, kas minētas Regulas (EK) Nr. 318/2006 VI pielikumā);

b)

17. un 18. ailē: jēlcukura daudzums, kas izteikts ar baltā cukura ekvivalentu un kas nepārsniedz saskaņā ar 19. pantu noteikto sākotnējo daudzumu;

c)

20. ailē: tirdzniecības gads, uz kuru atļaujas attiecas, un vismaz viens no ierakstiem, kas minēti III pielikuma B daļā.

2.   Ievešanas atļaujas pieteikumam pievieno:

a)

izvešanas atļaujas oriģinālu, ko izsniegušas eksportētājvalstu vai vienas eksportētājvalsts kompetentās iestādes un kas atbilst II pielikumā sniegtajam paraugam, attiecībā uz tādu pašu daudzumu, kāds minēts atļaujas pieteikumā. Šo izvešanas atļauju var aizstāt ar eksportētājvalsts kompetento iestāžu izdotu apstiprinātu izcelsmes apliecību, kas paredzēta 22. pantā attiecībā uz valstīm, uz kurām attiecas ĀKK protokols, vai 23. pantā attiecībā uz Indiju;

b)

saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 17. pantu apstiprināta rafinētāja apņemšanos nodrošināt, ka samaksātā cena ir vismaz vienāda ar minimālo iepirkuma cenu, kas minēta šīs regulas 20. pantā.

22. pants

1.   Kopā ar ĀKK un EK Partnerattiecību nolīguma V pielikumam pievienotā 1. protokola 14. pantā minēto izcelsmes apliecinājumu, veicot ievešanu, muitas iestādēm iesniedz arī papildu dokumentu, kurā ir:

a)

vismaz viena no norādēm, kas minētas šīs regulas III pielikuma C daļā;

b)

KN kods 1701 11 10.

2.   Pārbaudes, jo īpaši daudzumu pārbaudes nolūkā attiecīgā persona tās importētājas dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā cukuru laiž brīvā apgrozībā, iesniedz 1. punktā minētā papildu dokumenta kopiju, kurā šī persona norāda informāciju, kas attiecas uz ievešanas darbību, jo īpaši norādīto polarizācijas pakāpi un tel quel svara daudzumus, kas faktiski laisti brīvā apgrozībā.

23. pants

1.   Šajā nodaļā visu papildu cukuru, kura izcelsme noteikta saskaņā ar Kopienā spēkā esošajiem noteikumiem un par kuru uzrādītais izcelsmes apliecinājums ir izcelsmes apliecība, kas izdota saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 47. pantu, uzskata par Indijas izcelsmes cukuru.

2.   Preces ievedot, muitas iestādēm uzrāda papildu dokumentu, kurā ir vismaz viens no ierakstiem, kas minēti šīs regulas III pielikuma C daļā.

3.   Attiecīgā persona jo īpaši daudzumu pārbaudei importētājas dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniedz 2. punktā minētā papildu dokumenta kopiju, kurā tā norāda informāciju, kas attiecas uz ievešanas darbību, konkrēti, norādīto polarizācijas pakāpi un faktiski ievestajiem jēlcukura daudzumiem.

VI NODAĻA

CXL KONCESIJU CUKURS

24. pants

1.   Katram tirdzniecības gadam rafinēšanai paredzēta niedru jēlcukura ar KN kodu 1701 11 10 ievedumiem atver tarifa kvotu 96 801 tonnas apmērā, to izsakot kā CXL koncesiju cukuru ar nodokļa likmi EUR 98 par tonnu.

Tomēr 2006./2007. tirdzniecības gadam šis daudzums ir 126 671 tonna niedru jēlcukura.

2.   Daudzumus, kas minēti 1. punktā, pa izcelsmes valstīm sadala šādi:

Kuba

58 969 tonnas,

Brazīlija

23 930 tonnas,

Austrālija

9 925 tonnas,

citas trešās valstis

3 977 tonnas.

Tomēr 2006./2007. tirdzniecības gadam sadalījums pa izcelsmes valstīm ir šāds:

Kuba

73 711 tonnas,

Brazīlija

29 913 tonnas,

Austrālija

17 369 tonnas,

citas trešās valstis

5 678 tonnas.

3.   Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III iedaļā definētajam standarta kvalitātes jēlcukuram piemēro nodokļa likmi EUR 98 par tonnu.

Ja ievestā jēlcukura polarizācijas skaitlis nav 96 grādi, tad nodokļa likmi EUR 98 par tonnu attiecīgi palielina vai samazina par 0,14 % par katras konstatētās atšķirības grāda desmitdaļu.

25. pants

Ievešanas atļaujas pieteikumos un atļaujās ir šādi ieraksti:

a)

8. ailē: izcelsmes valsts (viena no valstīm, kas minētas 24. panta 2. punktā);

b)

17. un 18. ailē: jēlcukura daudzums, kas izteikts ar tel quel svaru un kas nepārsniedz sākotnējo daudzumu, kas paredzēts 24. panta 2. punktā;

c)

20. ailē: tirdzniecības gads, uz kuru atļaujas attiecas, un vismaz viens no ierakstiem, kas minēti III pielikuma D daļā;

d)

24. ailē: vismaz viens no ierakstiem, kas minēti III pielikuma E daļā.

26. pants

1.   Šajā nodaļā visu CXL koncesiju cukuru, kura izcelsme ir noteikta saskaņā ar Kopienā spēkā esošajiem noteikumiem un par kuru uzrādītais izcelsmes apliecinājums ir izcelsmes apliecība, kas izdota saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 47. pantu, uzskata par Austrālijas, Kubas vai Brazīlijas izcelsmes cukuru.

2.   Preces ievedot, muitas iestādēm uzrāda papildu dokumentu, kurā ir vismaz viens no ierakstiem, kas minēti šīs regulas III pielikuma F daļā.

3.   Attiecīgā persona jo īpaši daudzumu pārbaudei importētājas dalībvalsts kompetentajai iestādei iesniedz 2. punktā minētā papildu dokumenta kopiju, kurā tā norāda informāciju, kas attiecas uz ievešanas darbību, konkrēti, norādīto polarizācijas pakāpi un faktiski ievestajiem jēlcukura daudzumiem.

27. pants

Par 24. panta 2. punktā norādītajiem daudzumiem attiecībā uz Kubu un par Brazīlijas izcelsmes 23 930 tonnu daudzumu gadījumā, ja ievešanas atļaujas nav izdotas līdz kārtējā tirdzniecības gada 1. jūlijam, ņemot vērā piegādes programmas, Komisija var lemt par atļauju piešķiršanu minēto daudzumu robežās pārējām minētajā pantā norādītajām trešām valstīm.

VII NODAĻA

BALKĀNU CUKURS

28. pants

1.   Katram tirdzniecības gadam cukura produktu ar KN kodu 1701 un 1702 ievedumiem atver tarifa kvotu 200 000 tonnu apmērā, to izsakot kā Balkānu cukuru ar nulles muitas nodokli.

Tomēr 2006./2007. tirdzniecības gadā šis daudzums ir 246 500 tonnas cukura produktu ar KN kodu 1701 un 1702.

2.   Daudzumus, kas minēti 1. punktā, pa izcelsmes valstīm sadala šādi:

Albānija

1 000 tonnas,

Bosnija un Hercegovina

12 000 tonnas,

Serbija un Melnkalne

180 000 tonnas,

bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

7 000 tonnas.

Tomēr 2006./2007. tirdzniecības gadam sadalījums pa izcelsmes valstīm ir šāds:

Albānija

1 250 tonnas,

Bosnija un Hercegovina

15 000 tonnas,

Serbija un Melnkalne

225 000 tonnas,

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

5 250 tonnas.

Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai 2006./2007. tirdzniecības gadam kvotu atvērs tikai no 2007. gada 1. janvāra.

29. pants

1.   Ievešanas atļaujas pieteikumos un atļaujās ir šādi ieraksti:

a)

8. ailē: izcelsmes valsts (viena no valstīm, kas minētas 28. panta 2. punktā);

b)

17. un 18. ailē: daudzums, kas izteikts ar tel quel svaru un kas nepārsniedz sākotnējo 28. panta 2. punktā paredzēto daudzumu;

c)

20. ailē: tirdzniecības gads, uz kuru atļaujas attiecas, un vismaz viens no ierakstiem, kas minēti III pielikuma G daļā.

2.   Ievešanas atļaujas pieteikumam par Balkānu cukuru no Melnkalnes, Serbijas vai Kosovas muitas teritorijām pievieno izvešanas atļaujas oriģinālu, ko izsniegušas Melnkalnes, Serbijas vai Kosovas muitas teritoriju kompetentās iestādes, kas atbilst II pielikumā sniegtajam paraugam, un kas attiecas uz tādu pašu daudzumu, kāds minēts atļaujas pieteikumā.

VIII NODAĻA

ĪPAŠA UN RŪPNIECISKA IEVEDUMA CUKURS

30. pants

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 39. panta 2. punktā minēto procedūru īpaša un/vai rūpnieciska cukura ieveduma daudzumus, kuru ievedmuitas nodokli vai tā daļu atcels, nosaka katram tirdzniecības gadam vai tā daļai.

2.   Lai noteiktu 1. punktā minētā rūpnieciska ieveduma cukura daudzumus, nosaka Kopienas provizorisku un izsmeļošu tāda cukura piegāžu bilanci, kas vajadzīgs Regulas (EK) Nr. 318/2006 13. panta 2. punktā minēto cukura produktu ražošanai. Šī bilance jo īpaši ņem vērā Kopienas tirgū pieejamā ārpuskvotas cukura daudzumus un cenu, un minētās regulas 19. panta 3. punktā paredzēto iespēju uzskatīt no tirgus izņemto cukuru par pārpalikumu cukuru, kas var kļūt par rūpniecisku cukuru.

31. pants

Ievešanas atļaujas pieteikumos un atļaujās ir šādi ieraksti:

a)

8. ailē: izcelsmes valsts vai valstis;

b)

17. un 18. ailē: daudzums, kas izteikts ar tel quel svaru un kas nepārsniedz sākotnējo 30. pantā paredzēto daudzumu;

c)

20. ailē:

i)

tirdzniecības gads, uz kuru tie attiecas;

ii)

vismaz viens no ierakstiem, kas minēti:

III pielikuma H daļā īpaša ieveduma cukuram,

III pielikuma I daļā rūpnieciska ieveduma cukuram.

IX NODAĻA

ATCELŠANAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

32. pants

Regulu (EK) Nr. 1004/2005 atceļ no 2006. gada 1. jūlija.

Regulu (EK) Nr. 2151/2005 atceļ no 2007. gada 1. janvāra.

33. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. jūlija.

Tomēr attiecībā uz 1. panta 1. punkta g) apakšpunktā minēto kvotu to piemēro tikai no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 28. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(3)  OV L 190, 23.7.1975., 36. lpp.

(4)  OV L 240, 23.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1946/2005 (OV L 312, 29.11.2005., 1. lpp.).

(5)  Kā noteikts ANO Drošības padomes rezolūcijā Nr. 1244.

(6)  OV L 170, 1.7.2005., 18. lpp.

(7)  OV L 84, 20.3.2004., 13. lpp.

(8)  OV L 342, 24.12.2005., 26. lpp.

(9)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 800/2006 (OV L 144, 31.5.2006., 7. lpp.).

(10)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 24. lpp.

(11)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 402/2006 (OV L 70, 9.3.2006., 35. lpp.).

(12)  OV L 146, 20.6.1996., 1. lpp.

(13)  OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.

(14)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


I PIELIKUMS

ĀKK un Indijas cukura sērijas numuri

Trešās valstis

Sērijas Nr.

Barbadosa

09.4331

Beliza

09.4332

Kotdivuāra

09.4333

Kongo Republika

09.4334

Fidži

09.4335

Gajāna

09.4336

Indija

09.4337

Jamaika

09.4338

Kenija

09.4339

Madagaskara

09.4340

Malāvija

09.4341

Maurīcija

09.4342

Mozambika

09.4343

Sentkitsa un Nevisa — Angvilla

09.4344

Surinama

09.4345

Svazilenda

09.4346

Tanzānija

09.4347

Trinidāda un Tobago

09.4348

Uganda

09.4349

Zambija

09.4350

Zimbabve

09.4351

Papildu cukura sērijas numuri

Trešās valstis

Sērijas Nr.

Indija

09.4315

Valstis, kas parakstījušas ĀKK Protokolu

09.4316

CXL koncesiju cukura sērijas numuri

Trešās valstis

Sērijas Nr.

Austrālija

09.4317

Brazīlija

09.4318

Kuba

09.4319

Citas trešās valstis

09.4320

Balkānu cukura sērijas numuri

Trešās valstis

Sērijas Nr.

Albānija

09.4324

Bosnija un Hercegovina

09.4325

Serbija, Melnkalne un Kosova

09.4326

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

09.4327

Īpaša un rūpnieciska ieveduma cukura sērijas numuri

Ieveduma cukurs

Sērijas Nr.

Īpašais

09.4380

Rūpnieciskais

09.4390


II PIELIKUMS

Izvešanas atļaujas paraugs, kas minēts 16. panta 2. punktā, 21. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 29. panta 2. punktā

Image


III PIELIKUMS

A.

Regulas 16. panta 1. punkta c) apakšpunktā, 17. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 18. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās norādes:

—   spāņu valodā: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   čehu valodā: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dāņu valodā: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   vācu valodā: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   igauņu valodā: Kohaldatakse määrust 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   grieķu valodā: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   angļu valodā: Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   franču valodā: application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   itāliešu valodā: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latviešu valodā: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   lietuviešu valodā: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   ungāru valodā: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltiešu valodā: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   holandiešu valodā: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   poļu valodā: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugāļu valodā: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovāku valodā: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovēņu valodā: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   somu valodā: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   zviedru valodā: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.

Regulas 21. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās norādes:

—   spāņu valodā: Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   čehu valodā: Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dāņu valodā: Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   vācu valodā: Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   igauņu valodā: Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   grieķu valodā: Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   angļu valodā: Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   franču valodā: Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   itāliešu valodā: Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latviešu valodā: Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   lietuviešu valodā: Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   ungāru valodā: A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltiešu valodā: Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   holandiešu valodā: Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   poļu valodā: Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugāļu valodā: Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovāku valodā: Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovēņu valodā: Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   somu valodā: Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   zviedru valodā: Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C.

Regulas 22. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 23. panta 2. punktā minētās norādes:

—   spāņu valodā: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   čehu valodā: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dāņu valodā: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   vācu valodā: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   igauņu valodā: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   grieķu valodā: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

—   angļu valodā: Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   franču valodā: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   itāliešu valodā: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latviešu valodā: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   lietuviešu valodā: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   ungāru valodā: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltiešu valodā: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   holandiešu valodā: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   poļu valodā: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier uzupełniający. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugāļu valodā: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovāku valodā: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovēņu valodā: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   somu valodā: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   zviedru valodā: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

D.

Regulas 25. panta c) apakšpunktā minētās norādes:

—   spāņu valodā: Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   čehu valodā: Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dāņu valodā: CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   vācu valodā: „Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   igauņu valodā: Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   grieķu valodā: Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

—   angļu valodā: CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   franču valodā: Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   itāliešu valodā: Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latviešu valodā: CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   lietuviešu valodā: „CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   ungāru valodā: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltiešu valodā: Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   holandiešu valodā: Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   poļu valodā: Cukier wymieniony w koncesji CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugāļu valodā: Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovāku valodā: Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovēņu valodā: Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   somu valodā: CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   zviedru valodā: Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E.

Regulas 25. panta d) apakšpunktā minētās norādes:

—   spāņu valodā: Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   čehu valodā: Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dāņu valodā: Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   vācu valodā: Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   igauņu valodā: Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   grieķu valodā: Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   angļu valodā: Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   franču valodā: Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   itāliešu valodā: Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latviešu valodā: Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   lietuviešu valodā: Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   ungāru valodā: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltiešu valodā: Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   holandiešu valodā: Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   poļu valodā: Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugāļu valodā: Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovāku valodā: Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovēņu valodā: Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   somu valodā: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   zviedru valodā: Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F.

Regulas 26. panta 2. punktā minētās norādes:

—   spāņu valodā: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   čehu valodā: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dāņu valodā: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   vācu valodā: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   igauņu valodā: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   grieķu valodā: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   angļu valodā: Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   franču valodā: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   itāliešu valodā: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latviešu valodā: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   lietuviešu valodā: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   ungāru valodā: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltiešu valodā: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   holandiešu valodā: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)

—   poļu valodā: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony w koncesji CXL. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   portugāļu valodā: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovāku valodā: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovēņu valodā: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   somu valodā: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   zviedru valodā: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G.

Regulas 29. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās norādes:

—   spāņu valodā: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   čehu valodā: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dāņu valodā: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I).

—   vācu valodā: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   igauņu valodā: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   grieķu valodā: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   angļu valodā: Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   franču valodā: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   itāliešu valodā: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latviešu valodā: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   lietuviešu valodā: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   ungāru valodā: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltiešu valodā: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   holandiešu valodā: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   poļu valodā: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z krajów Bałkańskich. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugāļu valodā: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovāku valodā: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovēņu valodā: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   somu valodā: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   zviedru valodā: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

H.

Regulas 31. panta c) apakšpunkta ii) daļā minētās norādes:

—   spāņu valodā: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   čehu valodā: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dāņu valodā: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   vācu valodā: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   igauņu valodā: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   grieķu valodā: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   angļu valodā: Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   franču valodā: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   itāliešu valodā: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latviešu valodā: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   lietuviešu valodā: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)

—   ungāru valodā: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltiešu valodā: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   holandiešu valodā: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

—   poļu valodā: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier pozakwotowy z przywozu. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   portugāļu valodā: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovāku valodā: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovēņu valodā: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   somu valodā: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   zviedru valodā: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I.

Regulas 31. panta c) apakšpunkta ii) daļā minētās norādes:

—   spāņu valodā: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   čehu valodā: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   dāņu valodā: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I).

—   vācu valodā: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   igauņu valodā: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   grieķu valodā: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   angļu valodā: Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   franču valodā: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   itāliešu valodā: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latviešu valodā: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   lietuviešu valodā: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   ungāru valodā: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltiešu valodā: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   holandiešu valodā: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

—   poļu valodā: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier przemysłowy z przywozu. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   portugāļu valodā: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovāku valodā: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovēņu valodā: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   somu valodā: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   zviedru valodā: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


1.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 178/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 951/2006

(2006. gada 30. jūnijs),

ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2001 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (1), un jo īpaši tās 23. panta 4. punktu un 40. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 318/2006 paredzēti noteikumi par cukura importa un eksporta licencēm, eksporta kompensācijām un importa pārvaldību cukura sektorā. Lai uzlabotu pārskatāmību noteikumiem, kas attiecas uz tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē, vienā regulā jāapkopo visi sīki izstrādātie noteikumi par to piemērošanu.

(2)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. pantā paredzētas iespējas piešķirt eksporta kompensācijas trešām valstīm, lai segtu cenu starpību pasaules tirgū un Kopienā.

(3)

Lai Kopienā nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, nosakot eksporta kompensācijas summu, jāparedz standartmetode dažu produktu saharozes satura noteikšanai. Jāparedz arī īpaši kritēriji gadījumiem, kad pēc standartmetodes saharozes kopējo saturu nav iespējams noteikt. Sīrupiem ar relatīvi zemu tīrības pakāpi saharozes saturs būtu jānosaka vienādi, pamatojoties uz no tā iegūstamā cukura saturu.

(4)

Lielkristālu cukuram, ko ražo no baltā cukura vai rafinēta jēlcukura, polarizācijas pakāpe ļoti bieži ir zemāka par 99,5 %. Ņemot vērā izmantotās izejvielas augsto tīrības pakāpi, kompensācijai par lielkristālu cukuru vajadzētu būt gandrīz tikpat lielai kā kompensācijai par balto cukuru. Tāpēc jānosaka precīza lielkristālu cukura definīcija.

(5)

Gadījumam, ja tiek pieņemts lēmums par eksporta kompensāciju piešķiršanu izoglikozes eksportam, jānosaka ierobežojumi attiecībā uz fruktozes un polisaharīdu saturu tajā, lai nodrošinātu, ka kompensācijas piešķir tikai par īstiem produktiem kā tādiem.

(6)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 23. panta 1. punktā paredzēts, ka, lai Kopienā importētu vai no tās eksportētu jebkurus šīs regulas 1. panta 1. punktā, izņemot h) apakšpunktu, minētos produktus, ir attiecīgi vajadzīga importa vai eksporta licence. Jāparedz sīki izstrādāti noteikumi, konkrēti nosakot informāciju, kas jānorāda licenču pieteikumos un licencēs, licenču izsniegšanas nosacījumi, tostarp noteikumi par sniedzamajām garantijām, kā arī izsniegto licenču derīguma termiņi.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 34. pantu, ievērojot saistības par eksporta apjomiem, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu, jāizmanto eksporta licenču sistēma. Šajā nolūkā pieprasītās licences jāizsniedz pēc noteikta laika perioda, kas Komisijai dod iespējas novērtēt pieprasītos daudzumus un veikt attiecīgus pasākumus gadījumos, kad kādu konkrētu pieteikumu akceptējot, attiecīgajā tirdzniecības gadā būtu pārsniegts vai varētu tikt pārsniegts šajos nolīgumos noteiktais daudzums un/vai apropriējumi. Tāpēc dalībvalstīm nekavējoties jāpaziņo par visiem tādiem licenču pieprasījumiem, kas saistīti ar periodiskām kompensācijām. Eksporta kompensāciju pieprasītājiem jādod iespējas savus pieprasījumus ar konkrētiem nosacījumiem atsaukt gadījumos, kad tiek noteikti pieprasītā daudzuma piešķiramo daļu ierobežojumi.

(8)

Precīza un regulāra tirdzniecības uzraudzība ar trešām valstīm ir vienīgais veids, kā kontrolēt situāciju, ievērojot Kopienas saistību radītos ierobežojumus, kas paredzēti nolīgumos, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu, un veiktu atbilstošus pasākumus, konkrēti pasākumus, kas vajadzīgi Regulas (EK) Nr. 318/2006 19. panta 1. punkta piemērošanai. Tāpēc Komisijai regulāri jāsaņem attiecīga informācija ne tikai par to produktu importu un eksportu, kuriem ir noteiktas kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 32. un 33. pantu, bet arī par tādu produktu importu un eksportu ar licenci vai bez tās, par kuriem nav paredzēta kompensācija, tos laižot brīvā apgrozībā Kopienas tirgū, kā arī ievedot pārstrādei.

(9)

Lai nodrošinātu stabilitāti Kopienas cukura tirgū un novērstu tirgus cenu krišanos zem salīdzināmajām cukura cenām, jāparedz papildu ievedmuitas piemērošana.

(10)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 27. panta 2. punktā paredzēts, ka importam par cenu, kas mazāka par Pasaules tirdzniecības organizācijai paziņoto t. s. “sprūda cenu”, var uzlikt papildu ievedmuitu.

(11)

Lai uzliktu papildu ievedmuitu, jāņem vērā attiecīgā sūtījuma CIF importa cena. Šī CIF importa cena jāsalīdzina ar konkrētā produkta reprezentatīvajām cenām pasaules tirgū vai Kopienas importa tirgū. Tāpēc ir jāparedz kritēriji, pēc kuriem noteikt reprezentatīvās CIF importa cenas produktiem, kuriem var uzlikt papildu ievedmuitas nodokli. Nosakot reprezentatīvās CIF importa cenas, Komisijai jāņem vērā gan visa tai tieši pieejamā, gan dalībvalstu sniegtā informācija.

(12)

Ar Padomes 2002. gada 10. decembra Regulu (EK) Nr. 2286/2002, ar ko nosaka režīmu, kurš piemērojams lauksaimniecības produktiem un precēm, kas iegūtas, pārstrādājot Āfrikas, Karību jūras baseina un Klusā okeāna valstu (ĀKK valstu) izcelsmes lauksaimniecības produktus, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1706/98 (2), atver ikgadējo tarifu kvotu 600 000 tonnu apjomā melasei ar izcelsmi ĀKK, samazinot ievedmuitu par 100 %. Šī iemesla dēļ, kā arī tāpēc, ka melases imports, nepārsniedzot noteikto daudzumu, visticamāk, neradīs traucējumus Kopienas tirgū, šim importam nav jāparedz papildu nodokļi, jo tas būtu pretrunā lauksaimniecības produktu importa veicināšanai no Āfrikas, Karību jūras baseina un Klusā okeāna valstīm (ĀKK) Kopienā. Tāpēc kopējā ievedmuita, ko piemēro cukurniedru melasei ar izcelsmi šajās valstīs, jāsamazina līdz nullei.

(13)

Ar Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (3), ir kodificēti pārvaldības noteikumi attiecībā uz tarifu kvotām, kuras paredzēts izmantot, ievērojot muitas deklarāciju datējumu hronoloģisko secību.

(14)

Šajā regulā paredzētie sīki izstrādāti noteikumi aizstāj tos, kas noteikti Komisijas 1968. gada 26. jūnija Regulā (EEK) Nr. 784/68, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus baltā cukura un jēlcukura CIF cenu aprēķināšanai (4), Komisijas 1968. gada 26. jūnija Regulā (EEK) Nr. 785/68, ar ko nosaka melases standarta kvalitāti un paredz sīki izstrādātus noteikumus CIF cenas aprēķināšanai (5), Komisijas 1995. gada 23. jūnija Regulā (EK) Nr. 1422/95 (6), Komisijas 1995. gada 23. jūnija Regulā (EK) Nr. 1423/95, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus produktu, izņemot melasi, importam cukura nozarē (7), Komisijas 1995. gada 27. jūnija Regulā (EK) Nr. 1464/95 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem importa un eksporta licenču sistēmas piemērošanai cukura nozarē (8) un Komisijas 1995. gada 7. septembra Regulā (EK) Nr. 2135/95, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus eksporta kompensāciju piešķiršanai cukura nozarē (9). Tāpēc minētās regulas pārskatāmības un skaidrības labad ir jāatceļ.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU:

I NODAĻA

DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Darbības joma

Šajā regulā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 III sadaļu paredzēti īpaši sīki izstrādāti noteikumi par importa un eksporta licenču sistēmas piemērošanu, eksporta kompensāciju piešķiršanu un importa pārvaldību, ieskaitot papildu ievedmuitas nodokļu noteikšanu cukura nozarē.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1)

“periodiska kompensācija” ir ar regulāriem starplaikiem noteikta eksporta kompensācija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 33. panta 2. punkta a) apakšpunktu;

2)

“lielkristālu cukurs” ir tāds cukurs:

a)

kas sastāv no lieliem vismaz 5 mm garuma kristāliem, kurus iegūst, atdzesējot un lēni kristalizējot pietiekami koncentrētu cukura šķīdumu, un

b)

kura sausnas masa satur 96 % vai vairāk saharozes, ko nosaka pēc polarimetriskās metodes.

II NODAĻA

EKSPORTA KOMPENSĀCIJAS

3. pants

Saharozes satura noteikšana dažādiem cukura sīrupiem, par kuriem pienākas eksporta kompensācija

1.   Eksporta kompensācija par katriem 100 kilogramiem produktu, kas uzskaitīti Regulas (EEK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā, ir vienāda ar pamatsummu, kas reizināta ar attiecīgajā produktā noteikto saharozes saturu, kam attiecīgos gadījumos pieskaitīts citu cukuru saturs, kas izteikts saharozes ekvivalentā.

2.   Neskarot 3. un 4. punkta noteikumus, saharozes saturs, kam attiecīgos gadījumos pieskaitīts saharozes ekvivalentā izteikts citu cukuru saturs, ir kopējais cukura saturs, ko nosaka pēc Lanē un Einona (Lane-Eynon) metodes (vara reducēšanas metodes) šķīdumam, kas invertēts pēc Klergeta–Hercfelda (Clerget-Herzfeld). Kopējo cukura saturu, kuru nosaka saskaņā ar šo metodi, pārrēķina saharozē, reizinot ar koeficientu 0,95.

3.   Sīrupiem ar tīrības pakāpi ne mazāku kā 85 %, bet zemāku par 94,5 % saharozes saturu, kam attiecīgos gadījumos pieskaitīts citu cukuru saturs, kas izteikts saharozes ekvivalentā, aprēķina kā 73 % sausnas masas. Procentos izteiktu sīrupu tīrības pakāpi aprēķina, dalot kopējo cukura saturu ar sausnas saturu un reizinot rezultātu ar 100. Kopējo cukura saturu nosaka pēc 2. punktā minētās metodes, bet sausnas saturu — izmantojot areometrisko metodi.

4.   Karamelizētajam cukuram, kas iegūts tikai no nedenaturēta cukura, uz kuru attiecas KN kods 1701, saharozes saturu, kam attiecīgos gadījumos pieskaitīts citu cukuru saturs, kas izteikts saharozes ekvivalentā, aprēķina, pamatojoties uz sausnas saturu. Sausnas saturu nosaka pēc masas attiecībā viens pret vienu atšķaidīta šķīduma blīvuma. Sausnas satura noteikšanas rezultātu, to reizinot ar koeficientu viens, izsaka saharozē.

Tomēr pēc pieprasījuma, lai ņemtu vērā iepriekšminēto karamelizēto cukuru, var noteikt faktiski izmantotās saharozes daudzumu, kam attiecīgos gadījumos pieskaitīts citu cukuru daudzums, kas izteikts saharozes ekvivalentā, ja šis cukurs ražots saskaņā ar muitas noliktavas vai brīvzonas procedūru, kas nodrošina līdzvērtīgas garantijas.

5.   Šā panta 1. punktā minētā pamatsumma neattiecas uz sīrupiem ar tīrības pakāpi zem 85 %.

4. pants

Eksporta kompensācija izoglikozei

Eksporta kompensācijas drīkst piešķirt tikai par produktiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punkta d) un g) apakšpunktā, ja šie produkti:

a)

ir iegūti glikozes izomerizācijā;

b)

to fruktozes saturs sausnas masā ir ne zemāks par 41 %;

c)

to kopējais polisaharīdu un oligosaharīdu, to skaitā disaharīdu un trisaharīdu, saturs sausnas masā ir ne augstāks par 8,5 %.

Izoglikozes saturu sausnā nosaka pēc masas attiecībā viens pret vienu atšķaidīta šķīduma blīvuma, bet ļoti viskoziem produktiem — ar žāvēšanu.

III NODAĻA

EKSPORTA LICENCES

5. pants

Licences nepieciešamība

1.   Visu Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punktā, izņemot tā h) apakšpunktu, uzskaitīto produktu eksportēšanai jāsaņem eksporta licence.

2.   Lai piemērotu Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 (10) 4. panta 2. punktu, izmanto šādas produktu grupas:

a)

I produktu grupa: produkti, kas minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā;

b)

II produktu grupa: produkti, kas minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā;

c)

III produktu grupa: produkti, kas minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punkta d) un g) apakšpunktā.

6. pants

Eksporta licence ar kompensāciju

1.   Ja ir noteikta eksporta kompensācija saskaņā ar uzaicinājumu piedalīties piedāvājumu konkursā Kopienā, pieteikumu eksporta licences saņemšanai iesniedz kompetentajā iestādē dalībvalstī, kurā konkurss izsludināts.

2.   Licences pieteikuma un licences 20. iedaļā ir jābūt šādai norādei:

“Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš:…”

3.   Eksporta licenci izsniedz daudzumam, kas norādīts attiecīgajā paziņojumā par konkursa piedāvājumu iesniegšanu. Licences 22. iedaļā ieraksta minētajā paziņojumā norādīto eksporta kompensācijas likmi, kas izteikta euro. Minētajā iedaļā jābūt šādai norādei:

“Piemērojamā eksporta kompensācijas likme: …”

4.   Nepiemēro Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (11) 49. pantu.

7. pants

Licence cukura, izoglikozes un inulīna sīrupa eksportam bez eksporta kompensācijas

Ja cukurs, izoglikoze un inulīna sīrups ir brīvā apgrozījumā Kopienas tirgū un netiek uzskatīti par “ārpuskvotu” produkciju, tos eksportē bez kompensācijas, un atbilstoši konkrētajam produktam licences pieteikuma un licences 22. iedaļā jābūt attiecīgi šādai norādei:

“[Cukurs] vai [Izoglikoze] vai [Inulīna sīrups], kas nav uzskatāms par “ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas.”

8. pants

Eksporta licenču derīgums

1.   Eksporta licences par produktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā un kuru daudzums pārsniedz 10 tonnas, ir spēkā no licences faktiskās izsniegšanas dienas līdz trešā mēneša beigām.

2.   Eksporta licences par produktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā un kuru daudzums nepārsniedz 10 tonnas, ir spēkā no licences faktiskās izsniegšanas dienas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 1. punkta izpratnē līdz trešā mēneša beigām.

Pirmajā daļā minētajos gadījumos attiecīgā persona vienai eksporta operācijai drīkst izmantot tikai vienu šādu licenci.

3.   Eksporta licences par produktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punkta a), d), e), f) un g) apakšpunktā un kuru daudzums nepārsniedz 10 tonnas, ir spēkā no licences faktiskās izsniegšanas dienas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 1. punkta izpratnē līdz trešā mēneša beigām.

9. pants

Eksporta licenču izsniegšanas apturēšana

1.   Ja, izsniedzot eksporta licences, varētu tikt pārsniegti pieejamie budžeta līdzekļi vai PTO Līgumā par lauksaimniecību (12) noteiktais maksimālais daudzums un/vai izdevumu saistības attiecīgajam laikposmam, Komisija var:

a)

attiecībā uz daudzumiem, par kuriem iesniegti pieteikumi, bet par kuriem vēl nav izsniegtas licences, noteikt piešķiramā daudzuma ierobežojumus;

b)

noraidīt pieteikumus, pēc kuriem eksporta licences vēl nav izsniegtas;

c)

uz piecām darba dienām apturēt eksporta licenču pieteikumu pieņemšanu; saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 39. panta 2. punktā minēto procedūru tā var pieteikumu pieņemšanu apturēt arī uz ilgāku laiku.

2.   Šā panta 1. punktā paredzētos pasākumus var noteikt arī tad, ja eksporta licenču pieteikumi iesniegti par daudzumiem, kas pārsniedz vai var pārsniegt parasto tirdzniecības modeli vienam galamērķim vai galamērķu grupai, un pieprasīto atļauju izsniegšana radītu spekulāciju risku, uzņēmēju konkurences traucējumus, attiecīgās tirdzniecības traucējumus vai traucējumus Kopienas tirgū.

3.   Samazinot vai noraidot daudzumus, par kuriem iesniegts licences pieteikums, attiecībā uz nepiešķirtajiem daudzumiem tūlīt atbrīvo licences saņemšanai sniegtās garantijas.

4.   Pretendenti var atsaukt savus licenču pieteikumus 10 darba dienu laikā pēc tam, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts, ka 1. punkta a) apakšpunktā minētā piešķiramā daudzuma ierobežojumu likme ir zemāka nekā 80 %. Dalībvalstis tādā gadījumā atmaksā garantijas.

IV NODAĻA

IMPORTA LICENCES

10. pants

Importa licences un to derīgums

1.   Ievedot Kopienā produktus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punktā, izņemot tā h) apakšpunktu, jāuzrāda importa licence.

2.   Importa licences par daudzumu, kas pārsniedz 10 tonnas, produktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ir spēkā no licences faktiskās izsniegšanas dienas līdz nākamā mēneša beigām.

Importa licences par daudzumu, kas nepārsniedz 10 tonnas, produktiem, kuri minēti Regulas EK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā, un importa licences produktiem, kuri uzskaitīti minētās regulas 1. panta 1. punkta a), c), d), e), f) un g) apakšpunktā, ir spēkā no to izdošanas dienas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 1. punkta nozīmē līdz nākamā mēneša beigām.

V NODAĻA

KOPĪGI NOTEIKUMI EKSPORTA UN IMPORTA LICENCĒM

1. IEDAĻA

Licenču izsniegšana un drošība

11. pants

Importa un eksporta licences pieteikums un izsniegšana

1.   Licences par cukuru, uz ko attiecas KN kods 1701, daudzumos, kas ir lielāki par 10 tonnām, izsniedz:

a)

importa licences trešajā darba dienā pēc pieteikuma iesniegšanas dienas;

b)

eksporta licences piektajā darba dienā pēc pieteikuma iesniegšanas dienas;

c)

eksporta licences ar iepriekš noteiktu kompensāciju piektajā darba dienā pēc pieteikuma iesniegšanas dienas, ja Komisija tajā pašā laikā neveic kādus īpašus pasākumus, kas minēti šīs regulas 9. panta 1. punktā.

Pirmo daļu nepiemēro:

a)

lielkristālu cukuram;

b)

aromatizētajam cukuram; cukuram, kam pievienota krāsviela;

c)

preferences cukura importēšanai Kopienā saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 950/2006 (13);

2.   Ja licences pieteikums produktiem, uz ko attiecas 1. punkta pirmā daļa, ir par apjomiem, kas nepārsniedz 10 tonnu, tad attiecīgā persona nedrīkst iesniegt vairāk nekā vienu šādu pieteikumu vienā un tajā pašā dienā un vienā un tajā pašā kompetentajā iestādē.

12. pants

Drošība

1.   Garantijas par katriem 100 kilogramiem neto masas Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punkta h) apakšpunktā minēto produktu vai katriem 100 kilogramiem izoglikozes sausnas neto masas, vai par katriem 100 kilogramiem inulīna sīrupa sausnas neto masas cukura/izoglikozes ekvivalenta ir:

a)

importa licences gadījumā:

EUR 0,30 produktiem ar KN kodu 1701, 1702 un 2106, izņemot KN kodu 1702 50 00 un 1702 90 10 un inulīna sīrupu,

EUR 0,06 produktiem ar KN kodu 1212 91, 1212 99 20 un 1703,

EUR 0,60 inulīna sīrupam ar KN kodu ex 1702 60 80 un 1702 90 80;

b)

eksporta licences gadījumā:

EUR 11,00 produktiem ar KN kodu 1701,

EUR 0,90 produktiem ar KN kodu 1212 91, 1212 99 20 un 1703,

EUR 4,20 produktiem ar KN kodu 1702 20, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 un 2106 99 59, izņemot inulīna sīrupu,

EUR 4,20 produktiem ar KN kodu 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 un 2106 90 30,

EUR 8,00 inulīna sīrupam ar KN kodu 1702 60 80 un EUR 0,60 inulīna sīrupam ar KN kodu 1702 90 80.

2.   Par produktiem ar KN kodu 1701 licences turētājam jāiesniedz papildu garantijas, ja:

a)

netiek izpildītas eksporta licenču radītās saistības, izņemot licences, kas saņemtas Kopienā izsludināta piedāvājumu konkursā, izņemot force majeure apstākļus, un

b)

pēc licencē norādītās kompensācijas summas atskaitīšanas šā panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmajā un otrajā ievilkumā minēto garantiju summa ir mazāka par eksporta kompensāciju, kas ir spēkā licences derīguma termiņa pēdējā dienā.

Papildu garantiju summai jābūt vienādai ar šā punkta b) apakšpunkta pirmajā daļā minēto summu starpību.

2. IEDAĻA

Licences īpašām (“ex/im”) rafinēšanas darbībām

13. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 2. panta noteikumiem, ja pēc pilnvarojuma saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (14) 116. pantu pēc baltā cukura eksporta ar KN kodu 1701 99 10 veic jēlcukura importu ar KN kodu 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 un 1701 12 90, ir nepieciešamas licences baltā cukura eksportam un jēlcukura importam.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 9. panta noteikumiem, tiesības, kas izriet no 1. punktā minētajām eksporta un importa licencēm, nevar nodod citām personām.

14. pants

Pieteikumi licenču saņemšanai

1.   Baltā cukura eksporta licences pieteikumu nepieņem, ja neuzrāda 13. panta 1. punktā minēto pilnvarojumu un ja vienlaikus neiesniedz pieteikumu jēlcukura importa licences saņemšanai.

2.   Importa licences pieteikumam ir jābūt par standarta kvalitātes jēlcukura daudzumu, kas, ņemot vērā pārstrādes procesa iznākumu, atbilst eksporta licences pieteikumā norādītajam baltā cukura daudzumam. Iznākumu no jēlcukura aprēķina, no polarizācijas pakāpes reizinājuma ar divi atņemot skaitli 100.

Ja importētais jēlcukurs nav standarta kvalitātes, pēc attiecīgās licences importējamo jēlcukura daudzumu aprēķina, reizinot licencē norādīto standarta kvalitātes jēlcukura daudzumu ar korekcijas koeficientu. Korekcijas koeficientu aprēķina, dalot skaitli 92 ar faktiski importētā jēlcukura pārstrādes procesa iznākumu.

3.   Baltā cukura eksporta licences pieteikuma un licences 20. iedaļā, un attiecīgi arī jēlcukura importa licences pieteikuma un licences 20. iedaļā jābūt šādai norādei:

“EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants — licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts).”

Eksporta licences 20. iedaļā jānorāda arī attiecīgās importa licences numurs, bet tajā pašā importa licences iedaļā — attiecīgās eksporta licences numurs.

4.   Šā panta 1. punktā minētās eksporta un importa licences saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 13. panta 2. punktu tiek anulētas vienlaicīgi.

15. pants

Licences derīgums

1.   Atkāpjoties no 9. un 11. panta noteikumiem, baltā cukura eksporta licence un jēlcukura importa licence ir derīga:

a)

līdz 30. jūnijam, ja pieteikums Regulas (EEK) Nr. 1291/2000 17. panta 1. punkta nozīmē ir iesniegts attiecīgā tirdzniecības gada 1. oktobrī vai pēc tam,

b)

līdz 30. septembrim, ja pieteikums Regulas (EK) Nr. 1291/2000 17. panta 1. punkta nozīmē ir iesniegts attiecīgā tirdzniecības gada 1. jūlijā vai pēc tam.

2.   Piemērojot Regulas (EK) Nr. 2454/93 561. pantu, termiņš, kādā veicama jēlcukura importa operācija, kas atbilst iepriekš veiktajai baltā cukura eksporta operācijai, ir tāds pats kā šā jēlcukura importa licences spēkā esamības termiņš.

16. pants

Drošība

1.   Atkāpjoties no 12. panta 1. punkta noteikumiem un neskarot tā turpmākos apakšpunktus, garantiju summa par 13. panta 1. punktā minēto importa licenci ir EUR 11,50 par katriem 100 kilogramiem neto masas.

2.   Uz šīs regulas 13. panta 1. punktā minētajām eksporta licencēm neattiecas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 8. panta 4. punkta noteikumi. Uz šīs regulas 13. panta 1. punktā minētajām importa licencēm neattiecas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 35. panta 4. punkta noteikumi.

3.   Atkāpjoties no Regulas EK) Nr. 1291/2000 8. panta 5. punkta un 35. panta 1. punkta,

a)

visu garantiju summu par importa licenci atdod tikai tad, ja faktiski importētais jēlcukura daudzums ir vienāds vai lielāks par faktiski eksportēto baltā cukura daudzumu, ņemot vērā jēlcukura pārstrādes procesa iznākumu;

b)

ja faktiski importētais jēlcukura daudzums ir mazāks par faktiski eksportēto baltā cukura daudzumu, garantijas ietur par summu, kas atbilst faktiski eksportētā baltā cukura daudzuma un faktiski importētā jēlcukura daudzuma starpībai.

Pirmās daļas b) punktu piemēro, ņemot vērā attiecīgā jēlcukura pārstrādes procesa iznākumu.

VI NODAĻA

DALĪBVALSTU ZIŅOJUMI

17. pants

Informācijas apmaiņa par izsniegtajām eksporta licencēm

Visām dalībvalstīm ir jāpaziņo Komisijai līdz kārtējā mēneša 15. datumam par eksportu uz trešām valstīm iepriekšējā mēnesī:

a)

daudzumus, par kuriem ir izsniegtas licences, norādot attiecīgās eksporta kompensāciju summas, kas noteiktas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 33. panta 2. punkta a) apakšpunktu, šīs ziņas norādot atsevišķi par šādiem produktiem:

baltais cukurs ar KN kodu 1701 91 00, 1701 99 10 un 1701 99 90,

jēlcukurs tel quel ar KN kodu 1701 11 90 un 1701 12 90,

saharozes sīrups, izteikts baltajā cukurā, ar KN kodu 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 un 2106 90 59,

izoglikoze, izteikta sausnā, ar KN kodu 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 un 2106 90 30,

inulīna sīrups, izteikts cukura/izoglikozes sausnā, ar KN kodu ex 1702 60 90;

b)

baltā cukura daudzumus, uz ko attiecas KN kods 1701 99 10, par kuriem ir izsniegtas licences, norādot attiecīgās eksporta kompensāciju summas, kas noteiktas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 33. panta 2. punkta b) apakšpunktu;

c)

baltā cukura, jēlcukura un saharozes sīrupa daudzumus, tos izsakot baltajā cukurā, un sausnā izteiktus izoglikozes daudzumus, norādot attiecīgās eksporta kompensāciju summas, kas noteiktas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 33. panta 2. punkta a) apakšpunktu, attiecībā uz kuriem eksporta licences ir faktiski izsniegtas nolūkā veikt eksporta operācijas Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/96 (15) 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto produktu veidā.

18. pants

Informācijas apmaiņa par eksportētajiem daudzumiem

Dalībvalstis dara zināmu Komisijai:.

(1)

ne vēlāk kā katra kalendāra mēneša beigās attiecībā uz iepriekšējo kalendāra mēnesi — par 17. panta b) apakšpunktā minētā baltā cukura daudzumiem, ko eksportē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 8. panta 4. un 5. punktu;

(2)

attiecībā uz katru kalendāra mēnesi un ne vēlāk kā trešā kalendāra mēneša beigās, kas seko pēc šā kalendāra mēneša:

a)

par cukura un sīrupa daudzumiem, tos izsakot baltajā cukurā un norādot atbilstīgās eksporta kompensāciju summas, kas minētas Regulas (EEK) Nr. 1291/2000 5. panta 1. punkta ceturtajā ievilkumā, gadījumos, kad šie daudzumi tiek eksportēti bez tālākas pārstrādes un bez eksporta licences;

b)

kvotā iekļautajiem cukura daudzumiem, ko eksportē baltā cukura vai pārstrādātu produktu veidā (izsakot baltajā cukurā), par kuriem ir izsniegta eksporta licence, īstenojot Kopienas un valsts pārtikas atbalsta pasākumus saskaņā ar starptautiskām konvencijām vai citām papildu programmām un citus bezmaksas pārtikas piegādes Kopienas pasākumus;

c)

par Regulas (EK) Nr. 800/1999 4. panta otrajā daļā minēto eksportu — cukura un saharozes sīrupa daudzumus, izsakot baltajā cukurā, un izoglikozes daudzumu sausnas izteiksmē, ja šie produkti tiek eksportēti bez tālākas pārstrādes, norādot attiecīgās kompensāciju summas;

d)

par baltā cukura daudzumiem, baltajā cukurā izteiktiem jēlcukura un saharozes sīrupa daudzumiem un izoglikozes daudzumiem sausnas izteiksmē, norādot attiecīgās eksporta kompensāciju summas, kas noteiktas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 33. panta 2. punkta a) apakšpunktu, kurus eksportē Padomes EK) Nr. 1255/1999 (16) II pielikumā un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 (17) II pielikumā minēto produktu veidā;

e)

par 17. panta c un d) punktā minēto eksportu eksportētos daudzumus norāda bez kompensācijām.

Attiecībā uz pārstrādātajiem produktiem Komisijai d) un e) apakšpunktā minēto informāciju iesniedz atsevišķi par katru tiem piemērojamo regulu.

19. pants

Informācijas apmaiņa par importa licencēm

Dalībvalstis dara zināmu Komisijai:

1)

katru mēnesi par iepriekšējo mēnesi baltā cukura un jēlcukura tel quel daudzumus, izņemot preferences cukuru, cukura sīrupa, izoglikozes un inulīna sīrupa daudzumus, par kuriem ir izsniegtas importa licences;

2)

katru nedēļu par iepriekšējo nedēļu baltā cukura daudzumus un jēlcukura tel quel daudzumus, par kuriem saskaņā ar 13. pantu ir izsniegtas importa vai eksporta licences;

3)

katru ceturksni ne vēlāk kā līdz otrā kalendāra mēneša beigām, kas seko pēc attiecīgā ceturkšņa, par cukura daudzumiem, kas ir importēti no trešām valstīm un eksportēti pārstrādātu produktu veidā, ievērojot Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pantā noteikto muitas procedūru par ievešanu pārstrādei.

20. pants

Ad hoc informācijas apmaiņa par eksporta licencēm ar kompensāciju

Pēc Komisijas pieprasījuma par tās norādīto laikposmu dalībvalstis nekavējoties sāk katru dienu paziņot Komisijai:

a)

par daudzumiem, kas pārsniedz 10 tonnas, visiem eksporta licenču pieteikumiem produktiem, par kuriem ir tiesības saņemt periodisku kompensāciju;

b)

par daudzumiem, uz kuriem attiecas lēmumi, ko pieņem saskaņā ar 9. panta 1. punktu.

21. pants

Informācijas apmaiņas līdzekļi

Šajā nodaļā minētā informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm veic elektroniskā veidā, izmantojot formas, ko Komisija noteikusi dalībvalstīm.

VII NODAĻA

IMPORTA PĀRVALDĪBA

1. IEDAĻA

CIF cenu aprēķināšana baltajam cukuram un jēlcukuram

22. pants

CIF cenu noteikšana

Komisija nosaka CIF cenas baltajam cukuram un jēlcukuram, pamatojoties uz labākā iepirkuma iespējām pasaules tirgū. Šīs cenas aprēķina saskaņā ar 23. līdz 26. pantu.

23. pants

Vērā ņemamā informācija

Nosakot labākās iepirkuma iespējas pasaules tirgū, ņem vērā visu Komisijai tieši vai no dalībvalstu kompetentajām iestādēm pieejamo informāciju, kura saistīta ar:

a)

piedāvājumu pasaules tirgū;

b)

starptautiskajā cukura tirgū svarīgāko biržu kotējumiem;

c)

trešo valstu svarīgākajos tirgos reģistrētajām cenām;

d)

starptautiskās tirdzniecības darījumiem.

24. pants

Informācija, kas nav jāņem vērā

Nosakot labākās iepirkuma iespējas pasaules tirgū, iegūto informāciju neņem vērā:

a)

ja precēm nav labas un pienācīgas tirgus kvalitātes; vai

b)

ja iespējas tās iegādāties par norādīto cenu izsolē attiecas tikai uz nelielu daudzumu, kas nav tirgum reprezentatīvs; vai

c)

ja vispārējā cenu tendence vai Komisijai pieejamā informācija tai dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka piedāvājumā norādītā cena nav faktiskajām tirgus tendencēm reprezentatīva.

25. pants

Pielāgojums Roterdamas ostai

1.   Visas cenas koriģē atbilstoši beztaras beramkravas CIF Roterdama cenām.

Veicot korekcijas, jo īpaši jāņem vērā atšķirības starp preču transporta izmaksām no nosūtīšanas ostas līdz galamērķa ostai un no nosūtīšanas ostas līdz Roterdamai.

2.   Ja cena attiecas uz precēm iepakojumā maisos, par katriem 100 kilogramiem tā jāsamazina par EUR 0,88.

26. pants

Pielāgojums standarta kvalitātei

1.   Veicot cenu korekcijas, kuras saistītas ar īpašībām, kas atšķiras no standarta kvalitātes:

a)

baltajam cukuram piemēro saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 18. pantu noteiktos palielinājumus vai samazinājumus;

b)

jēlcukuram piemēro korekcijas koeficientus, kurus iegūst, dalot skaitli 92 ar pārstrādes procesa iznākumu no attiecīgā jēlcukura, kuram koriģē cenu.

2.   Pārstrādes procesa iznākumu aprēķina pēc Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III iedaļas 3. punktā aprakstītās metodes.

2. IEDAĻA

Melases standarta kvalitātes noteikšana un CIF cenas aprēķināšana

27. pants

Melases standarta kvalitāte

Standarta kvalitātes melasei:

a)

piemīt laba un pienācīga tirgus kvalitāte;

b)

kopējais cukura saturs ir 48 %.

28. pants

CIF cenu noteikšana

Komisija nosaka melases CIF cenu, pamatojoties uz labākajām iepirkuma iespējām pasaules tirgū. Šīs cenas aprēķina saskaņā ar 29. līdz 33. pantu.

29. pants

Vērā ņemamā informācija

Nosakot labākās iepirkuma iespējas pasaules tirgū, ņem vērā visu informāciju, kura saistīta ar:

a)

piedāvājumu pasaules tirgū;

b)

trešo valstu svarīgākajos tirgos reģistrētajām cenām;

c)

starptautiskās tirdzniecības darījumiem, par kuriem Komisija ir saņēmusi informāciju tieši vai ar dalībvalstu kompetento iestāžu starpniecību.

30. pants

Informācija, kas nav jāņem vērā

Nosakot labākās iepirkuma iespējas pasaules tirgū, iegūto informāciju neņem vērā:

a)

ja precēm nav labas un pietiekamas tirgus kvalitātes; vai

b)

ja iespējas tās iegādāties par norādīto cenu izsolē attiecas tikai uz nelielu daudzumu, kas nav tirgum reprezentatīvs; vai

c)

ja vispārējā cenu tendence vai Komisijai pieejamā informācija tai dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka piedāvājumā norādītā cena nav faktiskajām tirgus tendencēm reprezentatīva.

31. pants

Pielāgojumi Amsterdamas ostai

Visas cenas koriģē atbilstoši beztaras beramkravas CIF Amsterdama cenām.

Veicot korekcijas, jo īpaši jāņem vērā atšķirības starp preču transporta izmaksām no nosūtīšanas ostas līdz galamērķa ostai un no nosūtīšanas ostas līdz Amsterdamai.

32. pants

Pielāgojums standarta kvalitātei

Cenas, kuras noteiktas, ņemot vērā labākās iepirkuma iespējas, bet kas neatbilst standarta kvalitātei:

a)

samazina par vienu četrdesmit astoto daļu par katru cukura kopējā satura procentu, ja attiecīgās melases cukura saturs ir zemāks par 48 %.

b)

samazina par vienu četrdesmit astoto daļu par katru cukura kopējā satura procentu, ja attiecīgās melases cukura saturs pārsniedz 48 %.

33. pants

Vidējā cena

Nosakot labākās iepirkuma iespējas pasaules tirgū, par pamatu var ņemt vairāku cenu vidējo lielumu, ievērojot nosacījumu, ka šo vidējo lielumu var uzskatīt par faktiskajām tirgus tendencēm reprezentatīvu.

3. IEDAĻA

Papildu ievedmuita

34. pants

Papildu ievedmuita melasei

1.   Regulas (EK) Nr. 318/2006 27. panta 1. punktā minēto papildu ievedmuitu nosaka melasei ar KN kodu 1703 10 00 un 1703 90 00.

2.   Šajā regulā melases reprezentatīvās cenas pasaules tirgū vai Kopienas importa tirgū, kā minēts Regulas (EK) Nr. 318/2006 27. panta 2. punktā, ir šo produktu CIF cenas, ko Komisija noteikusi saskaņā ar 2. iedaļu, turpmāk tekstā “melases reprezentatīvās cenas”.

Cenas jānosaka katram tirdzniecības gadam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 39. panta 2. punktā paredzēto procedūru. Komisija šajā laikā tās drīkst grozīt, ja tās rīcībā esošā informācija norāda uz iepriekš noteikto reprezentatīvo cenu izmaiņām vismaz EUR 0,5 apmērā par 100 kilogramiem.

3.   Dalībvalstis līdz katra mēneša 15. datumam nosūta Komisijai to rīcībā esošo informāciju, kura minēta 29. pantā.

35. pants

Melases sprūda cenas

Par 100 kilogramiem šīs regulas 27. pantā noteiktās standarta kvalitātes melases Regulas (EK) Nr. 318/2006 27. panta 2. punktā minētā sprūda cena ir:

a)

EUR 7,90 par melasi ar KN kodu 1703 10 00;

b)

EUR 8,20 par melasi ar KN kodu 1703 90 00.

36. pants

Papildu ievedmuita cukura produktiem

1.   Regulas (EK) Nr. 318/2006 27. panta 1. punktā minētos papildu nodokļus piemēro produktiem ar KN kodu 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 un 1702 90 99.

2.   Šajā regulā baltā cukura un jēlcukura pasaules tirgus vai Kopienas importa tirgus reprezentatīvās cenas, kā minēts Regulas (EK) Nr. 318/206 27. panta 2. punktā, ir CIF importa cenas tiem produktiem, ko nosaka saskaņā ar 1. iedaļu, turpmāk tekstā “cukura reprezentatīvās cenas”.

Cenas jānosaka katram tirdzniecības gadam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 39. panta 2. punktā paredzēto procedūru. Minētā perioda laikā Komisija tās var grozīt, ja attiecībā pret iepriekš noteiktajām reprezentatīvajām cenām aprēķinu elementu vērtību izmaiņu dēļ uz 100 kilogramiem cenas palielinās vai samazinās par EUR 1,20 un vairāk.

3.   Cukura reprezentatīvā cena produktiem ar KN kodu 1702 90 99 ir reprezentatīvā cena, kas noteikta baltajam cukuram un ko piemēro attiecīgā produkta saharozes satura 1 % uz 100 kilogramiem neto masas.

37. pants

Sprūda cena cukura produktiem

Regulas (EK) Nr. 318/2006 27. panta 2. punktā minētā sprūda cena par produkta 100 kilogramiem neto masas ir šāda:

a)

EUR 53,10 baltajam cukuram ar KN kodu 1701 99 10 un 1701 99 90 un ar standarta kvalitāti, kas minēta Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma II iedaļā;

b)

EUR 64,7 cukuram ar KN kodu 1701 91 00;

c)

EUR 54,10 jēlcukuram no bietēm ar KN kodu 1701 12 90 un ar standarta kvalitāti, kas minēta Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III iedaļā;

d)

EUR 41,30 jēlcukuram no bietēm ar KN kodu 1701 12 10 un ar standarta kvalitāti, kas minēta Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III iedaļā;

e)

EUR 55,20 jēlcukuram no cukurniedrēm ar KN kodu 1701 11 90 un ar standarta kvalitāti, kas minēta Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III iedaļā;

f)

EUR 41,80 jēlcukuram no cukurniedrēm ar KN kodu 1701 11 10 un ar standarta kvalitāti, kas minēta Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III iedaļā;

g)

EUR 1,184 produktiem ar KN kodu 1702 90 99 par katru saharozes satura 1 %.

38. pants

Apliecinājumi

1.   Papildu ievedmuitu visiem 34. panta 1. punktā minētajiem melases veidiem un 36. panta 1. punktā minētajiem cukura produktiem nosaka, pamatojoties uz attiecīgā sūtījuma CIF importa cenu saskaņā ar 39. pantu.

Melasei attiecīgā sūtījuma CIF importa cenu aprēķina kā standarta kvalitātes melases cenu, veicot tās korekciju saskaņā ar 32. pantu.

Baltajam cukuram un jēlcukuram attiecīgā sūtījuma CIF importa cenu pārrēķina standarta kvalitātes cukura cenā, kā attiecīgi noteikts Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma II un III iedaļā, vai arī ekvivalentajā cenā produktam ar KN kodu 1702 90 99.

2.   Ja CIF importa cena par 100 kilogramiem pārsniedz piemērojamo melases reprezentatīvo cenu, kas minēta 34. panta 2. punktā vai cukura reprezentatīvo cenu, kas minēta 36. panta 2. punktā, importētājs iesniedz importētājas dalībvalsts kompetentajām iestādēm vismaz šādus apliecinājumus:

a)

pirkuma līgumu vai līdzvērtīgu pierādījumu;

b)

apdrošināšanas līgumu;

c)

faktūrrēķinu;

d)

izcelsmes sertifikātu (attiecīgā gadījumā);

e)

pārvadājuma līgumu un

f)

jūras transporta gadījumā transporta pavadzīmi — konosamentu.

Lai pārbaudītu attiecīgā sūtījuma CIF importa cenu, importētājas dalībvalsts kompetentās iestādes var pieprasīt jebkādu citu informāciju vai dokumentu, ko tā uzskata par nepieciešamu.

3.   Importētājam 2. pantā minētajā gadījumā jāiemaksā Regulas (EEK) Nr. 2452/93 248. panta 1. punktā minētās garantijas, kuru summa ir vienāda ar papildu ievedmuitas, kas aprēķināta, ņemot vērā attiecīgajam produktam piemērojamo reprezentatīvo cenu, un papildu ievedmuitas, kas aprēķināta, ņemot vērā attiecīgā sūtījuma CIF importa cenu, starpību.

4.   Iemaksātās garantijas atmaksā, ja kompetentajām iestādēm sniegtas pietiekamas liecības par realizācijas nosacījumiem. Pretējā gadījumā garantijas ietur kā papildu ievedmuitas nodokli.

5.   Ja kompetentās iestādes pārbaudē konstatē, ka nav izpildītas šajā pantā noteiktās prasības, tās atgūst maksājamo nodokli atbilstoši Regulas (EEK) Nr. 2913/92 220. pantam. Nodokļa summā, ko ietur vai ieturēs, iekļauj procentus par laikposmu no dienas, kad preces laistas brīvā apgrozībā, līdz ieturēšanas dienai. Piemēro procentu likmi, kas ir spēkā šāda veida ieturējumiem saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

39. pants

Papildu ievedmuitas aprēķināšana

Ja konkrētās 34. pantā minētās melases sprūda cenas vai 36. pantā minēto cukura produktu sprūda cenu un attiecīgā sūtījuma CIF importa cenu starpība ir:

a)

10 % no sprūda cenas vai mazāka, tad papildu nodoklis ir nulle;

b)

lielāka nekā 10 %, bet mazāka vai vienāda nekā 40 % no sprūda cenas, tad papildu nodoklis ir 30 % no summas, kura pārsniedz minētos 10 %;

c)

lielāka nekā 40 %, bet mazāka vai vienāda ar 60 % no sprūda cenas, tad papildu nodoklis ir 50 % no summas, kura pārsniedz minētos 40 %, tam pieskaitot b) apakšpunktā minēto papildu nodokli;

d)

lielāka nekā 60 %, bet mazāka vai vienāda ar 75 % no sprūda cenas, tad papildu nodoklis ir 70 % no summas, kura pārsniedz minētos 60 %, tam pieskaitot b) un c) apakšpunktā minēto papildu nodokli;

e)

lielāka nekā 75 % no sprūda cenas, tad papildu nodoklis ir 90 % no summas, kura pārsniedz minētos 75 %, tam pieskaitot b), c) un d) apakšpunktā minēto papildu nodokli.

4. IEDAĻA

Ievedmuitas nodokļa apturēšana vai samazināšana melasei

40. pants

Ievedmuitas nodokļa piemērošanas apturēšana melasei

Ja attiecīgajam produktam 34. panta 2. punktā minētā melases reprezentatīvā cena kopsummā ar ievedmuitu, kas piemērojama cukurniedru melasei ar KN kodu 1703 10 00, vai kopsummā ar ievedmuitu, kas piemērojama cukurbiešu melasei ar KN kodu 1703 90 00, pārsniedz EUR 8,21/100 kg, tad ievedmuitas nodokļa piemērošanu aptur, un to aizstāj ar Komisijas konstatēto starpību. Šo summu nosaka vienlaicīgi ar 34. panta 2. punktā minētajām reprezentatīvajām cenām.

Ja ievedmuitas nodokļa piemērošanas apturēšanai varētu būt negatīva ietekme uz Kopienas melases tirgu, var paredzēt noteikumu to noteiktu laiku nepiemērot saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 318/2006 39. panta 2. punktā.

41. pants

Melases preferenciālais imports

1.   Kopējo ievedmuitas nodokli, ko piemēro cukurniedru melasei ar KN kodu 1703 10 00 vai cukurbiešu melasei ar KN kodu 1703 90 00, kuras izcelsme ir Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs (ĀKK), kvotas robežās līdz 600 000 tonnu vienā tirdzniecības gadā samazina līdz nullei. Šī kvota 2006./2007. tirdzniecības gadā būs 750 000 tonnu.

2.   Šajā pantā piemēro tādu “izcelsmes produkta” jēdzienu un tādas administratīvās sadarbības metodes, kādas izklāstītas Kotonū nolīgumam pievienotajā 1. protokolā.

3.   Tarifu kvotu, kas minēta pirmajā daļā, administrē Komisija saskaņā ar 308.a, 308.b un 308.c pantu Regulā (EEK) Nr. 2454/93.

5. IEDAĻA

Saharozes satura aprēķināšana jēlcukuram un dažiem sīrupiem

42. pants

Aprēķina metodes

1.   Ja importētā jēlcukura pārstrādes procesa iznākums, ko nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III iedaļu, atšķiras no standarta kvalitātei noteiktā iznākuma, muitas tarifa nodokli produktiem, uz kuriem attiecas KN kods 1701 11 10 un 1701 12 10 un papildu nodokli produktiem, uz kuriem attiecas KN kods 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 un 1701 12 90 uz 100 kilogramiem minētā jēlcukura aprēķina, reizinot atbilstošo standarta kvalitātes jēlcukuram noteikto nodokli ar korekcijas koeficientu. Korekcijas koeficientu iegūst, dalot importētā jēlcukura pārstrādes procesa iznākumu procentos ar skaitli 92.

2.   Produktiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā, saharozes saturu, un saharozē izteiktu citu cukuru saturu, nosaka pēc Lanē un Einona (Lane-Aynon) metodes (vara reducēšanas metodes) šķīdumā, kas invertēts pēc Klergera–Hercfelda (Clerger-Herzfeld). Šādi noteikto cukura saturu izsaka saharozē, reizinot ar 0,95.

Taču saharozes saturu un saharozē izteiktu citu cukuru saturu, produktiem, kas satur mazāk nekā 85 % saharozes vai citus cukurus, izteiktus saharozē, un invertcukuram, kas izteikts saharozē, nosaka pēc sausnas satura. Šķīdumiem sausnas saturu nosaka pēc masas attiecībā viens pret vienu atšķaidīta šķīduma blīvuma, bet produktiem cietvielu veidā — žāvējot. Sausnas saturu izsaka saharozē, reizinot ar koeficientu 1.

3.   Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punkta d) un g) apakšpunktā minētajiem produktiem sausnas saturu nosaka saskaņā ar šā panta 2. punkta otro daļu.

4.   Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētos produktus pārrēķina saharozes ekvivalentā, ar koeficientu 1,9 reizinot sausnas saturu, kas noteikts saskaņā ar šā panta 2. punkta otro daļu.

VIII NODAĻA

ATCELŠANA UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

43. pants

Atcelšana

Ar šo tiek atcelta Regula (EEK) Nr. 784/68, Regula (EEK) Nr. 785/68, Regula (EK) Nr. 1422/95, Regula (EK) Nr. 1423/95, Regula (EK) Nr. 1464/95 un Regula (EK) Nr. 2135/95.

Tomēr Regulas (EK) Nr. 1464/95 piemērošanu turpina attiecībā uz licencēm, kas saskaņā ar tās noteikumiem izsniegtas līdz 2006. gada 1. jūlijam.

44. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 30. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 348, 21.12.2002., 5. lpp.

(3)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(4)  OV L 145, 27.6.1968., 10. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 260/96 (OV L 34, 13.2.1996., 16. lpp.).

(5)  OV L 145, 27.6.1968., 12. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1422/95.

(6)  OV L 141, 24.6.1995., 12. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 79/2003 (OV L 13, 18.1.2003., 4. lpp.).

(7)  OV L 141, 24.6.1995., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1951/2005 (OV L 312, 29.11.2005., 45. lpp.).

(8)  OV L 144, 28.6.1995., 14. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 96/2004 (OV L 15, 22.1.2004., 3. lpp.).

(9)  OV L 214, 8.9.1995., 16. lpp.

(10)  OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.

(11)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.

(12)  OV L 336, 23.12.1994., 22. lpp.

(13)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 1. lappusi.

(14)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(15)  OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp.

(16)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp.

(17)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp.


PIELIKUMS

A.

Norāde, kas minēta 6. panta 2. punktā:

—   spāņu valodā: «Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas:…»,

—   čehu valodā: „Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší:…“

—   dāņu valodā: »Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud:…«

—   vācu valodā: „Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am:…“

—   igauņu valodā: “Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg:…”

—   grieķu valodā: «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών:…»

—   angļu valodā: ‘Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders:…’

—   franču valodā: «Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres:…»

—   itāliešu valodā: «Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte:…»

—   latviešu valodā: “Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš:…”

—   lietuviešu valodā: „Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas:…“

—   ungāru valodā: „951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje:…”

—   holandiešu valodā: „Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, p. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen:…”

—   poļu valodā: „Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert:…”

—   portugāļu valodā: «Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas:…»

—   slovāku valodā: „Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk:…“

—   slovēņu valodā: „Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov:…“

—   somu valodā: ”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy:…”

—   zviedru valodā: ”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran:…”

B.

Norāde, kas minēta 6. panta 3. punktā:

—   spāņu valodā: «Tasa de la restitución aplicable: …»,

—   čehu valodā: „sazba použitelné náhrady“

—   dāņu valodā: »Restitutionssats«

—   vācu valodā: „Anwendbarer Erstattungssatz“

—   igauņu valodā: “Kohaldatav toetuse määr”

—   grieķu valodā: «Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

—   angļu valodā: ‘rate of applicable refund’

—   franču valodā: «Taux de la restitution applicable»

—   itāliešu valodā: «Tasso della restituzione applicabile: ...»

—   latviešu valodā: “Piemērojamā eksporta kompensācijas likme”

—   lietuviešu valodā: „Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

—   ungāru valodā: „Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …”

—   holandiešu valodā: „Toe te passen restitutiebedrag: …”

—   poļu valodā: „stawka stosowanej refundacji”

—   portugāļu valodā: «Taxa da restituição aplicável: …»

—   slovāku valodā: „výška uplatniteľnej náhrady“

—   slovēņu valodā: „višina nadomestila“

—   somu valodā: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

—   zviedru valodā: ”Exportbidragssatsen: …”

C.

Norāde, kas minēta 7. pantā:

—   spāņu valodā: «[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado “al margen de cuota” para la exportación sin restitución»,

—   čehu valodā: „(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady.“

—   dāņu valodā: »[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

—   vācu valodā: „[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

—   igauņu valodā: “Kvoodivälisena mittekäsitatava [suhkru] või [isoglükoosi] või [inuliinisiirupi] eksportimiseks ilma toetuseta.”

—   grieķu valodā: «[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται “εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή.»

—   angļu valodā: ‘(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as “out-of-quota” for export without refund.’

—   franču valodā: «[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré “hors quota” pour les exportations sans restitution.»

—   itāliešu valodā: «[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato “fuori quota” per le esportazioni senza restituzione»

—   latviešu valodā: “[Cukurs] vai [izoglikoze] vai [inulīna sīrups], kas nav uzskatāms par “ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas.”

—   lietuviešu valodā: „Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos.“

—   ungāru valodā: „A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében.”

—   holandiešu valodā: „[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie.”

—   poļu valodā: „[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a na wywóz bez refundacji.”

—   portugāļu valodā: «[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) “extra-quota” para exportação sem restituição.»

—   slovāku valodā: „[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty’ na vývoz bez náhrady.“

—   slovēņu valodā: „[Sladkor] ali [izoglukoza] ali [inulinski sirup] se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila.“

—   somu valodā: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

—   zviedru valodā: ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter’ för export utan bidrag.”

D.

Norāde, kas minēta 14. panta 3. punktā:

—   spāņu valodā: «EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión).»,

—   čehu valodā: „EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 — licence platná v … (vydávající členský stát)“

—   dāņu valodā: »EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

—   vācu valodā: „EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

—   igauņu valodā: “EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 — litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik).”

—   grieķu valodā: «EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης).»

—   angļu valodā: ‘EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)’,

—   franču valodā: «EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

—   itāliešu valodā: «EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in ... (Stato membro di rilascio)»

—   latviešu valodā: “EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants — licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)”

—   lietuviešu valodā: „EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis — licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

—   ungāru valodā: „EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke — az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes.”

—   holandiešu valodā: „EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)”

—   poļu valodā: „EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie).”

—   portugāļu valodā: «EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão).»

—   slovāku valodā: „vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 — licencia platná v … ( vydávajúci členský štát)“

—   slovēņu valodā: „IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 — dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica).“

—   somu valodā: ”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla — Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio),”

—   zviedru valodā: ”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 — licens giltig i … (utfärdande medlemsstat),”


1.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 178/39


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 952/2006

(2006. gada 29. jūnijs),

ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz iekšējā cukura tirgus un kvotu sistēmas pārvaldību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (1), un jo īpaši tās 40. pantu,

tā kā:

(1)

Lai cukura nozarē piemērotu kvotu sistēmu, ir vajadzīgs uzņēmuma cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa produkcijas jēdziena precīzs definējums. Uz īpašiem gadījumiem ir jāierobežo iespējas piešķirt daļu no viena uzņēmuma produkcijas citam uzņēmumam, kas ir pasūtījis cukura produkciju saskaņā ar darba līgumu.

(2)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 17. pantā ir paredzēts, ka dalībvalstis pēc pieprasījuma izdod apstiprinājumu cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa ražošanas uzņēmumiem vai uzņēmumiem, kas nodrošina šo produktu pārstrādi par vienu no regulas 13. panta 2. punktā minētajiem produktiem. Ir jāprecizē saturs apstiprinājuma pieteikumam, ko cukura, izoglikozes un inulīna sīrupa ražotājiem, kā arī rafinēšanas uzņēmumiem ir jāiesniedz dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Ir jādefinē uzņēmuma saistības, kuras tam jāuzņemas apmaiņā pret apstiprinājumu, un jo īpaši pienākums vest uzskaiti par ienākošo un pārstrādāto izejvielu daudzumiem, kas atstājuši uzņēmumu kā galaprodukts.

(3)

Ir jānosaka dalībvalstu pienākumi apstiprināto uzņēmumu kontroles jomā un jānosaka pietiekoši preventīva sankciju sistēma.

(4)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 4. pantā ir paredzēts izveidot informācijas sistēmu par cenām cukura tirgū. Šīs pašas regulas 17. pantā ir paredzēts, ka apstiprinātie uzņēmumi sniedz informāciju par pārdotā baltā cukura daudzumiem un atbilstīgajām cenām un nosacījumiem. Ir jānosaka, cik bieži un kādu informāciju par cenām cukura tirgū izstrādā cukura ražotāji un rafinētāji, lai to tālāk nosūtītu Komisijai. Lai gūtu priekšstatu par īstermiņa perspektīvām, ir lietderīgi, ka uzņēmumi izstrādā un nosūta arī prognozējamās vidējās pārdošanas cenas nākamajiem trim mēnešiem. Lai šo informāciju tālāk nodotu Komisijai, apstiprinātajiem uzņēmumiem, kas izmanto cukuru, lai to pārstrādātu par vienu no Regulas (EK) Nr. 318/2006 13. panta 2. punktā minētajiem produktiem, ir jānosaka arī cukura cena, kas iepirkts ar tādu pašu regularitāti un tādā pašā formā, kā cukura ražotāju cukurs.

(5)

Lai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 4. panta noteikumiem nodrošinātu cukura tirgus cenu līmeņa publicēšanu, vienlaicīgi garantējot informācijas konfidencialitāti, ir jānosaka, ka divas reizes gadā Komisija Pārvaldības komitejai sniedz ziņojumu par iepriekšējā pusgadā Kopienas tirgū pārdotā baltā cukura vidējām cenām atsevišķi par kvotas un ārpuskvotas cukuru.

(6)

Tiks izstrādāts ziņojums par šajā regulā paredzētās tirgus cenu reģistrācijas un informācijas sistēmas darbību, lai ierosinātu vajadzīgos uzlabojumus, un tiks izstrādāta datorizēta cenu pārsūtīšanas sistēma. Gaidot šos uzlabojumus, pārejas laikā 2006. un 2007. gadā uzņēmumu noteiktās cenas ir jāsūta tieši Komisijai, lai varētu informēt Cukura pārvaldības komiteju.

(7)

Piemērojot Regulas (EK) Nr. 318/2006 14. pantu vai 19. pantu, ražotājs pārnes daļu no savas produkcijas uz nākamo tirdzniecības gadu un uzskata to par minētā gada produkciju. Līdz ar to attiecīgajam tirdzniecības gadam līgumus cukurbiešu piegādei par minimālo cenu ražotājs var slēgt tikai par to pamatkvotas cukura daudzumu, ko tas vēl nav saražojis.

(8)

Lai nodrošinātu kvotu sistēmas pareizu darbību, ir jādefinē Regulas (EK) Nr. 318/2006 6. panta 5. punktā lietotie termini “pirms sēšanas” un “minimālā cena”. Lai ņemtu vērā dažu Itālijas reģionu īpašos lauksaimniecības un klimatiskos apstākļus cukurbiešu audzēšanai, ir jānosaka atšķirīgs sēšanas darbu pabeigšanas datums.

(9)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 5. panta 3. punktā ir paredzēts, ka minimālo cenu koriģē ar cenu palielinājumu vai samazinājumu, ņemot vērā atkāpes no standarta kvalitātes cukurbietēm. Cukurbiešu kvalitāte un līdz ar to arī vērtība galvenokārt ir atkarīga no cukura satura tajās. Lai noteiktu tādu cukurbiešu vērtību, kuru kvalitāte atšķiras no standarta kvalitātes, vispiemērotākā metode ir izveidot tabulu ar cenu samazinājumiem un palielinājumiem, kas izteikti procentos no minimālās cenas.

(10)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 8. pantā ir paredzēts piešķirt papildu cukura kvotas. Šīs papildu kvotas, kas domātas, lai atvieglotu pāreju no iepriekšējās uz pašreizējo kvotu sistēmu, ir paredzētas tikai uzņēmumiem, kam kvotas bija piešķirtas 2005./2006. gadā. Tomēr ir jāprecizē apstākļi, kādos ir iespējama kvotu piešķiršana no 2006./2007. tirdzniecības gada.

(11)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 9. panta 2. punktā ir paredzēts piešķirt izoglikozes papildkvotas. Attiecīgās dalībvalstis šīs kvotas piešķir uzņēmumiem proporcionāli tām piešķirtās izoglikozes kvotai, izvairoties no jebkādas diskriminācijas. Ir jānosaka termiņš minētās regulas 9. panta 3. punktā noteiktās vienreizējās nodevas samaksai.

(12)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 2. panta 5. punktā kvotas cukura produkcija ir definēta kā jebkurš daudzums saražotā cukura, kas ietilpst attiecīgā uzņēmuma kvotā konkrētam tirdzniecības gadam, un minētā panta 9. punktā kvotas cukurbietes definētas kā visas cukurbietes, kas pārstrādātas kvotas cukurā. Tātad ir jānosaka noteikums par cukura ražošanas apjoma piešķiršanu noteiktam tirdzniecības gadam, vienlaicīgi dodot dalībvalstīm iespēju elastīgi risināt īpašās situācijas, kādas ir cukura ražošana no rudens cukurbietēm un cukurniedru cukura ražošana.

(13)

Lai nodrošinātu labu kvotu sistēmas pārvaldību, noteiktu ikmēneša cukura patēriņu un izstrādātu piegādes bilanci, ir jāparedz ziņojumu sūtīšanas iespējas, no vienas puses, starp dalībvalstu apstiprinātajiem uzņēmumiem un, no otras puses, starp dalībvalstīm un Komisiju. Šie ziņojumi attiecas uz uzkrājumiem, produkcijas līmeni, apsētajām platībām.

(14)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 18. panta 2. punktā ir paredzēti intervences pasākumi cukura iepirkšanā. Lai īstenotu Kopienas intervences pasākumus, intervences aģentūrām cukurs jāpārņem norādītā vietā. Attiecīgi var pārņemt tikai to cukuru, ko piedāvājuma izsacīšanas laikā glabā apstiprinātā noliktavā.

(15)

Lai nodrošinātu pieeju intervencei tādās zonās, kur tas ir īpaši vajadzīgs, ņemot vērā ražošanas apjomu šajās zonās, Regulas (EK) Nr. 318/2006 18. panta 2. punktā noteiktais maksimālais daudzums vispirms ir jāsadala starp visām ražotājām dalībvalstīm saskaņā ar to cukura ražošanas kvotām. Ir jāparedz iespēja koriģēt šo sadalījumu, no vienas puses, pirms katra jauna tirdzniecības gada sākuma, ņemot vērā izmaiņas katrai dalībvalstij piešķirtajās kvotās, un, no otras puses, katra tirdzniecības gada laikā, lai vajadzības gadījumā pārdalītu neizmantotos daudzumus.

(16)

Lai noteiktu uzglabāšanas centru apstiprināšanas un apstiprinājuma atsaukšanas nosacījumus, ir jāņem vērā prasības par cukura glabāšanu labā stāvoklī un vieglu pieejamību izvešanas gadījumā, par ģeogrāfisko atrašanās vietu, kā arī jauda izvešanai no noliktavas.

(17)

Intervencei nevar pieņemt cukuru, kura īpašības varētu apgrūtināt tā vēlāku pārdošanu un kurš glabājot varētu sabojāties, un ir jāprecizē prasītā minimālā kvalitāte. Turklāt starp intervences aģentūru un pārdevēju ir jānosaka glabāšanas līgums, kas nosaka intervences cukura iepirkšanas kārtību, kas ir nepieciešams nosacījums intervences cukura iepirkšanai.

(18)

Lai atvieglotu intervences pasākumu pārvaldību, cukurs ir jāpiedāvā partijās un jādefinē partija, un jo īpaši tās apjoms.

(19)

Lai noteiktu piedāvājuma atbilstību visām prasībām, intervences aģentūras rīcībā jābūt visiem vajadzīgajiem faktiem. Tāpēc piedāvātājam ir jāiesniedz aģentūrai visa vajadzīgā informācija.

(20)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 18. panta 2. punktā ir paredzēts, ka iepirkuma cenu koriģē, ja cukura kvalitāte atšķiras no standarta kvalitātes. Tāpēc ir jānosaka cenu paaugstinājuma un samazinājuma gradācijas, kuras piemērojamas iepirkuma cenām, ņemot vērā piedāvātā cukura kvalitāti. Minētās gradācijas un no tām izrietošo cenu paaugstinājumu un samazinājumu var noteikt, pamatojoties uz objektīviem datiem, ko parasti izmanto komercdarījumos.

(21)

Intervences aģentūru uzglabātais cukurs ir jāpārdod, nediskriminējot nevienu Kopienas pircēju, turklāt piemērojot pēc iespējas ekonomiski izdevīgākus noteikumus. Parasti šos mērķus var sasniegt, rīkojot konkursu. Lai nepieļautu cukura pārdošanu nelabvēlīgos tirgus apstākļos, konkursu izsludina pēc iepriekšējas atļaujas saņemšanas. Tomēr dažos īpašos apstākļos konkursa vietā ir vēlams izmantot citas procedūras.

(22)

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visām ieinteresētajām pusēm Kopienā, intervences aģentūru izsludinātajiem konkursiem jāatbilst vienotiem noteikumiem. Šajā sakarā jānodrošina, lai cukuru patiešām izmanto paredzētajam mērķim.

(23)

Kritērijiem, ko izmanto, nosakot baltā cukura šķiru un ieguvumu no pārdotā jēlcukura, vajadzētu būt tādiem pašiem kā tiem, ko piemēro, kad cukuru iepērk intervences aģentūras. Vienlīdzīgu attieksmi pret visām ieinteresētajām pusēm var nodrošināt, tikai ieviešot vienādus un precīzi definētus noteikumus attiecībā uz pārdošanas cenas vai eksporta kompensācijas koriģēšanu un eksporta licenču labošanu, ja cukura kvalitāte neatbilst tai, kas norādīta uzaicinājumā uz konkursu.

(24)

Skaidrības labad Komisijas 2001. gada 27. jūnija Regula (EK) Nr. 1261/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/2001 piemērošanai attiecībā uz cukurbiešu piegādes līgumiem un cenu palielinājumiem un samazinājumiem, ko piemēro cukurbiešu cenai (2), Komisijas 2001. gada 27. jūnija Regula (EK) Nr. 1262/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/2001 īstenošanai attiecībā uz cukura iepirkšanu un pārdošanu, ko veic intervences aģentūras (3), un Komisijas 2002. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 314/2002, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus kvotu sistēmas piemērošanai cukura nozarē (4), ir jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(25)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU:

I NODAĻA

IEVADA NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 318/2006 piemērošanai, jo īpaši attiecībā uz produkcijas noteikšanu, ražotāju un rafinētāju apstiprināšanu, cenu un kvotu sistēmu, kā arī intervencei piedāvātā cukura iepirkšanas un pārdošanas noteikumiem.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

a)

“izejviela” ir cukurbietes, cukurniedres, cigoriņi, graudaugi, rafinējamais cukurs vai jebkurš cits šo produktu starpprodukts, kas paredzēts pārstrādei par galaproduktu;

b)

“galaprodukts” ir cukurs, inulīna sīrups vai izoglikoze;

c)

“ražotājs” ir tāds uzņēmums, kas ražo galaproduktus, izņemot Regulas (EK) Nr. 318/2006 2. panta 13. punktā noteiktos rafinētājus;

d)

“uzglabāšanas vieta” ir siloss vai noliktava.

II NODAĻA

PRODUKCIJAS NOTEIKŠANA

3. pants

Cukura produkcija

1.   Regulas (EK) Nr. 318/2006 II sadaļas mērķiem “cukura produkcija” ir kopējais daudzums ar baltā cukura ekvivalentu izteiktam:

a)

baltajam cukuram;

b)

jēlcukuram;

c)

invertcukuram;

d)

sīrupiem, kas pieder pie vienas no šādām kategorijām, še turpmāk — “sīrupi”:

i)

saharozes vai invertcukura sīrupi ar tīrību vismaz 70 % un produkti, ko iegūst no cukurbietēm;

ii)

saharozes vai invertcukura sīrupi ar tīrību vismaz 75 % un produkti, ko iegūst no cukurniedrēm.

2.   Cukura produkcijā neietilpst:

a)

baltā cukura daudzumi, kas izgatavoti no jēlcukura vai sīrupiem, kuri nav ražoti tajā uzņēmumā, kurā ir ražots baltais cukurs;

b)

baltā cukura daudzumi, kas izgatavoti no jēlcukura, sīrupiem vai cukura saslaukām, kuri nav ražoti tajā tirdzniecības gadā, kad baltais cukurs;

c)

jēlcukura daudzumi, kas izgatavoti no sīrupiem, kuri nav ražoti tajā uzņēmumā, kurā ir ražots šis jēlcukurs;

d)

jēlcukura daudzumi, kas izgatavoti no sīrupiem, kuri nav ražoti tajā tirdzniecības gadā, kad jēlcukurs;

e)

jēlcukura daudzumi, kas attiecīgā tirdzniecības gada laikā ir pārstrādāti baltajā cukurā uzņēmumā, kurš bija tos ražojis;

f)

sīrupu daudzumi, kas attiecīgā tirdzniecības gada laikā ir pārstrādāti cukurā vai invertcukurā uzņēmumā, kurš bija tos ražojis;

g)

cukura, invertcukura un sīrupu daudzumi, kas ražoti saskaņā ar režīmu ievešana pārstrādei;

h)

invertcukura daudzumi, kas izgatavoti no sīrupiem, kuri nav ražoti tajā uzņēmumā, kurā ir ražots šis invertcukurs;

i)

invertcukura daudzumi, kas izgatavoti no sīrupiem, kuri nav ražoti tajā tirdzniecības gadā, kad invertcukurs;

3.   Produkciju baltajā cukurā izsaka šādi:

a)

baltajam cukuram — neņemot vērā kvalitātes atšķirības;

b)

jēlcukuram — pamatojoties uz saražoto apjomu, ko nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III punktu;

c)

invertcukuram — piemērojot tā produkcijai koeficientu 1;

d)

sīrupiem, kas jāuzskata par starpproduktiem, — pamatojoties uz šo sīrupu ekstrahējamo cukura saturu, ko nosaka saskaņā ar šā panta 5. punkta noteikumiem;

e)

sīrupiem, kas nav jāuzskata par starpproduktiem, — pamatojoties uz tādu cukura saturu tajos, kas izteikts saharozē saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 2135/95 (5) 3. panta 2. punktu.

4.   Cukura saslaukas no iepriekšējiem tirdzniecības gadiem izsaka baltajā cukurā, pamatojoties uz saharozes saturu tajās.

5.   Sīrupu tīrību aprēķina, dalot kopējo cukura saturu ar sausnas saturu.

Ekstrahējamo cukura saturu aprēķina, no attiecīgā sīrupa polarizācijas pakāpes atņemot skaitli, ko iegūst reizinot koeficientu 1,70 ar starpību starp šā sīrupa sausnas saturu un tā polarizācijas pakāpi. Sausnas saturu nosaka saskaņā ar aerometrisko vai refraktometrijas metodi.

Tomēr ekstrahējamo cukura saturu vienam tirdzniecības gadam kopumā var noteikt, pamatojoties uz faktiski iegūto sīrupu daudzumu.

4. pants

Izoglikozes produkcija

1.   Regulas (EK) Nr. 318/2006 II sadaļas mērķiem izoglikozes produkcija ir kopējais produkta daudzums, ko iegūst no glikozes vai tās polimēriem, kura sausnā pēc svara ir vismaz 10 % fruktozes, neatkarīgi no fruktozes daudzuma, kas pārsniedz šo robežvērtību un kas izteikts kā sausna. Izoglikozes produkciju izsaka ar sausnas saturu un nosaka saskaņā ar 2. punktu.

2.   Izoglikozes produkciju, fizikāli izmērot produkta kā tāda apjomu un ar refraktometrijas metodi nosakot sausnas saturu, konstatē tūlīt pēc izomerizācijas procesa beigām un pirms jebkuras darbības, kuras mērķis ir atdalīt glikozes un fruktozes komponentus vai ražot maisījumus.

3.   Katrs izoglikozes ražotājs tūlīt paziņo par jebkuru savu iekārtu, ko var izmantot glikozes vai tās polimēru izomerizācijai.

Šo paziņojumu nosūta dalībvalstij, kuras teritorijā atrodas minētā iekārta. Dalībvalsts var prasīt, lai ražotājs iesniedz papildinformāciju šajā sakarā.

5. pants

Inulīna sīrupa produkcija

1.   Regulas (EK) Nr. 318/2006 II sadaļas mērķiem “inulīna sīrupa produkcija” ir kopējais produkta daudzums, kas iegūts pēc inulīna vai oligofruktozes hidrolīzes, kura sausnā pēc svara ir vismaz 10 % fruktozes brīvā vai saharozes veidā, neatkarīgi no fruktozes daudzuma, kas pārsniedz šo robežvērtību, un kura tīrība ir vismaz 70 %. Inulīna sīrupa produkcija ir izteikta ar cukura/izoglikozes sausnas ekvivalentu.

“Tīrība” ir monosaharīdu un disaharīdu saturs procentos sausnā, ko nosaka ar Starptautiskās cukura analīzes vienotu metožu komisijas metodi, še turpmāk — “Icumsa metode”, (ICUMSA metode GS7/8/4-24).

2.   Inulīna sīrupa produkciju reģistrē, apvienojot šādas darbības:

a)

fizikāli izmēra produkta kā tāda daudzumu tūlīt pēc tā izņemšanas no pirmā iztvaicētāja pēc katras hidrolīzes un pirms jebkuras darbības, kuras mērķis ir atdalīt glikozes un fruktozes komponentus vai ražot maisījumus;

b)

ar refraktometrijas metodi nosaka sausnas saturu un izmēra fruktozes saturu sausnā pēc svara, pamatojoties uz katru dienu ņemtajiem izlases veida paraugiem;

c)

konvertē fruktozes saturu uz 80 % pēc svara sausnā, ko veic, reizinot sausnā noteikto daudzumu ar koeficientu, kas ir attiecība starp izmērīto fruktozes saturu minētajā sīrupa daudzumā un 80 %;

d)

izsaka ar cukura/izoglikozes ekvivalentu, piemērojot koeficientu 1,9.

3.   Katrs uzņēmums tūlīt paziņo par jebkuru savu iekārtu, ko var izmantot inulīna hidrolīzei, kā arī par ikgadējiem daudzumiem un par 1. punktā minēto produktu izmantošanu, bet kuru tīrība ir zemāka par 70 %.

Informāciju nosūta dalībvalstij, kuras teritorijā atrodas minētā iekārta. Dalībvalsts var prasīt, lai ražotājs iesniedz papildinformāciju, kas jo īpaši paredzēta tam, lai nodrošinātu, ka pirmajā daļā minētie produkti Kopienas tirgū netiktu lietoti kā cilvēku uzturam paredzēti saldinātāji.

Attiecīgā dalībvalsts vēlākais katra gada 31. janvārī Komisijai nosūta sīku ziņojumu, kurā sniegta informācija par iepriekšējo gadu. Pirmo ziņojumu nosūta vēlākais 2007. gada 31. janvārī.

6. pants

Uzņēmuma produkcija

1.   Regulas (EK) Nr. 318/2006 II sadaļas mērķiem “kāda uzņēmuma cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa produkcija” ir cukura, izoglikozes, vai inulīna sīrupa produkcija, ko minētais uzņēmums faktiski saražojis un kas noteikta šīs regulas 3., 4. un 5. pantā.

2.   Par konkrētu tirdzniecības gadu kāda uzņēmuma kopējā cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa produkcija ir 1. punktā minētā produkcija:

kurai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 attiecīgi 14. vai 19. pantu pieskaitīts uz kārtējo tirdzniecības gadu pārgrāmatotais cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa daudzums un no kuras atskaitīts uz nākamo tirdzniecības gadu pārgrāmatotais cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa daudzums,

kurai saskaņā ar 3. punktu pieskaitīts cukura daudzums, ko, pamatojoties uz līgumu saražojuši pārstrādātāji, un no kuras saskaņā ar 3. punktu atskaitīts uzņēmuma pilnvarotājiem saskaņā ar līgumu saražotais daudzums.

3.   Ja divi uzņēmumi iesniedz attiecīgajai dalībvalstij parakstītu rakstisku pieteikumu, tad cukura daudzumu, ko saskaņā ar līgumu saražojis kāds uzņēmums (turpmāk tekstā “pārstrādātājs”), uzskata par daļu tā uzņēmuma (turpmāk tekstā “pilnvarotājs”) produkcijas, kuram ražoja cukuru saskaņā ar minēto līgumu, ar noteikumu, ka ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

a)

pārstrādātāja kopējā cukura produkcija ir mazāka par viņa kvotu;

b)

pārstrādātāja un pilnvarotāja kopējā cukura produkcija ir lielāka par viņu attiecīgo kvotu summu.

Atbilstīgi pirmās daļas b) apakšpunktam uzņēmuma kopējais cukura produkcijas apjoms ir 1. punktā minētā produkcija, kurai pieskaitīts pārnesums no iepriekšējā tirdzniecības gada un pārstrādātāju saskaņā ar līgumu minētajam uzņēmumam saražotais daudzums un no kuras atskaitīts uzņēmuma pilnvarotājiem saskaņā ar līgumu saražotais daudzums.

Otrajā daļā minēto faktiski saražoto daudzumu vietā un ja iegūtais daudzums ir lielāks, dalībvalstu kompetentās iestādes var izmantot paredzamo produkcijas daudzumu, kas aprēķināts, balstoties uz uzņēmumu noslēgtajiem piegādes līgumiem.

4.   Ja pilnvarotāja un pārstrādātāja rūpnīcas atrodas dažādās dalībvalstīs, tad 3. punktā minēto pieteikumu adresē abām attiecīgajām dalībvalstīm. Tādā gadījumā attiecīgās dalībvalstis darbojas saskaņoti attiecībā uz sniedzamo atbildi un veic vajadzīgos pasākumus, lai pārbaudītu, vai ir ievēroti minētajā punktā paredzētie nosacījumi.

5.   Cukura daudzumu, ko saražojis pārstrādātājs, var uzskatīt par pilnvarotāja ražotu, ja cukurbietes, cukurniedres vai melase dalībvalsts atzītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ jāpārstrādā cukurā kādā citā, nevis pilnvarotāja uzņēmumā.

III NODAĻA

RAŽOTĀJU UN RAFINĒTĀJU APSTIPRINĀŠANA

7. pants

Apstiprinājumu pieteikumi

1.   Apstiprinājumus izdod uzņēmumiem, kas iesniedz pieteikumu un kas darbojas kā:

a)

cukura ražotāji;

b)

izoglikozes ražotāji;

c)

inulīna sīrupa ražotāji;

d)

pilna laika rafinētāji saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 2. panta 13) punkta noteikumiem.

Pirmajā daļā minēto pieteikumu iesniedz tās dalībvalsts vai to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās notiek viņu ekonomiskā darbība.

Uzņēmums var pieprasīt apstiprinājumu par vienu vai vairākām pirmajā daļā nosauktajām darbībām.

2.   Apstiprinājuma pieteikumā uzņēmums norāda savu nosaukumu, adresi, cukura, izoglikozes vai inulīna sīrupa ražošanas jaudu un, ja vajadzīgs, ražotņu skaitu dalībvalstī, norādot katras ražotnes adresi un ražošanas jaudu.

3.   Uzņēmums, kas lūdz piešķirt apstiprinājumu saskaņā ar 1. punkta pirmās daļas d) apakšpunktu, iesniedz pierādījumus tam, ka tas atbilst Regulas (EK) Nr. 318/2006 2. panta 13) punkta definīcijai.

8. pants

Saistības

1.   Lai saņemtu apstiprinājumu, uzņēmums rakstiski uzņemas saistības:

a)

nekavējoties ziņot kompetentai dalībvalsts iestādei par jebkurām 7. panta 2. punktā paredzētās informācijas izmaiņām;

b)

glabāt uzrādīšanai dalībvalsts kompetentajai iestādei reģistrus saskaņā ar 9. pantu un pārdošanas cenas, kas noteiktas saskaņā ar 13. pantu;

c)

saskaņā ar 21. pantu nosūtīt informāciju dalībvalstij;

d)

pēc dalībvalsts kompetento iestāžu pieprasījuma sniegt jebkuru informāciju vai apliecinošus dokumentus, kas vajadzīgi pārvaldībai un kontrolei.

2.   Apstiprinājumu izsniedz kompetentās iestādes akta veidā, kam pievienots dokuments, kuru parakstījis uzņēmums, kas uzņēmies 1. punktā minētās saistības.

3.   Apstiprinājumu atsauc, ja konstatē, ka kāda no 1. punktā noteiktajām prasībām vairs netiek pildīta. Apstiprinājumu var atsaukt tirdzniecības gada laikā. Atsaukumam nav atpakaļejoša spēka.

9. pants

Reģistri

Dalībvalsts kompetentā iestāde nosaka, kāda uzskaite jāveic katram saskaņā ar 7. un 8. pantu apstiprinātam uzņēmumam attiecībā uz katru tā ražotni, kā arī tās periodiskumu; tai jābūt vismaz ikmēneša uzskaitei.

Uzskaites reģistrus uzņēmums glabā vismaz trīs gadus pēc attiecīgā uzskaites gada, un tajos norāda vismaz šādu informāciju:

1)

saņemtie izejvielas daudzumi ar tādu cukura saturu attiecībā uz cukurbietēm un cukurniedrēm, kāds noteikts, tās piegādājot uzņēmumam;

2)

vajadzības gadījumā — saņemtie galaprodukti vai pusfabrikāti;

3)

iegūtie galaproduktu daudzumi, kā arī pusfabrikātu daudzumi;

4)

zudumi pārstrādes gaitā;

5)

iznīcinātie daudzumi un šādas iznīcināšanas iemesli;

6)

nosūtīto galaproduktu daudzumi.

10. pants

Pārbaudes

1.   Katra tirdzniecības gada laikā dalībvalsts kompetentā iestāde veic visu apstiprināto ražotāju vai rafinētāju pārbaudes.

2.   Pārbaudes domātas 9. pantā minētās uzskaites un informācijas un 21. pantā minēto paziņojumu pareizības un pilnīguma nodrošināšanai, jo īpaši izmantojot piegādāto izejvielu un iegūto galaproduktu daudzumu atbilstības analīzi, kā arī saskaņojot to ar tirdzniecības dokumentiem vai citiem atbilstošiem dokumentiem.

Pārbauda precizitāti svariem un laboratorijas analīzēm, kas lietoti, lai noteiktu izejvielu piegādes daudzumus un to iekļaušanu ražošanā, iegūtos produktus un uzkrājumu kustību.

Pārbauda uzņēmuma to vidējo ikmēneša pārdošanas cenu noteikšanai lietoto datu patiesumu un pilnīgumu, kas minētas 13. panta 2. punktā.

Cukura ražotājiem pārbaudes attiecas arī uz to, kā tiek ievērots pienākums maksāt minimālo cenu cukurbiešu audzētājiem.

Vismaz reizi divos gados tiek veiktas arī uzkrājumu fiziskās pārbaudes.

3.   Ja dalībvalsts kompetentās iestādes ir paredzējušas, ka īpašus pārbaudes elementus var veikt, par pamatu ņemot paraugu, tad šim paraugam jāgarantē ticams un raksturojošs kontroles līmenis.

4.   Dalībvalsts var prasīt, lai apstiprinātie uzņēmumi izmanto tādas sertifikācijas iestādes pakalpojumus, ko ir atzinusi dalībvalsts, lai tā veiktu 13. pantā minēto cenu datu sertificēšanu.

5.   Par katru pārbaudi sagatavo pārbaudes ziņojumu, kurā sīki izklāstītas veiktās pārbaudes un kuru paraksta kontrolieris. Ziņojumā jo īpaši norāda:

a)

pārbaudes datumu, klātesošās personas;

b)

pārbaudīto laikposmu un attiecīgos daudzumus;

c)

izmantotās pārbaudes metodes, tajā skaitā, ja vajadzīgs, atsauci uz paraugu ņemšanas metodēm;

d)

pārbaudes rezultātus un iespējamos prasītos pasākumus trūkumu novēršanai;

e)

iespējamo konstatēto trūkumu un noviržu nopietnības, apjoma, nemainīguma un ilguma novērtējumu, kā arī citus elementus, kas jāņem vērā, piemērojot sodu.

Visus pārbaudes ziņojumus glabā arhīvā vismaz trīs gadus pēc pārbaudes veikšanas un tādā veidā, lai Komisijas dienesti viegli varētu tos izmantot.

11. pants

Sankcijas

1.   Ja dalībvalsts kompetentā iestāde konstatē neatbilstību starp fiziskajiem krājumiem un ierakstiem 9. pantā minētajos reģistros vai nesaderību starp izejvielu daudzumiem un iegūtajiem galaproduktiem, vai starp atbilstošajiem dokumentiem un deklarētajiem vai reģistrētajiem datiem vai daudzumiem, tā nosaka, vai ja vajadzīgs, novērtē kārtējā un iespējams iepriekšējo tirdzniecības gadu ražošanas un uzkrājumu īstos daudzumus.

Par visiem nepareizi deklarētiem daudzumiem, kuru rezultātā iegūtas nepamatotas finansiālas priekšrocības, ir jāmaksā EUR 500 par attiecīgā deklarētā daudzuma tonnu.

2.   Ja dalībvalsts kompetentā iestāde konstatē, ka uzņēmums nav ievērojis 8. pantā paredzētās saistības un ka tas nevar uzrādīt pietiekošus apstiprinošus dokumentus, lai izpildītu 10. panta 2. punktā minētās pārbaudes saistības, tā nosaka sodu EUR 500 par tonnu, ko piemēro galaprodukta vienotas likmes daudzumam, kuru atkarībā no pārkāpuma smaguma ir noteikusi dalībvalsts.

3.   Regulas 1. un 2. pantu nepiemēro, ja konstatētās neatbilstības un nesaderības ir mazākas par 5 % no deklarēto vai reģistrēto un pārbaudīto galaproduktu svara daudzuma vai ja tas ir noticis neuzmanības vai vienkāršu administratīvu kļūdu rezultātā, ar noteikumu, ka tiek veikti pasākumi, lai nodrošinātu, ka līdzīgas kļūdas vairs neatkārtosies.

4.   Šā panta 1. un 2. punktā paredzētie sodi nav piemērojami nepārvaramas ārējas varas gadījumā.

12. pants

Komisijai sniedzamie paziņojumi

1.   Katrai dalībvalstij jāpaziņo Komisijai:

a)

uzņēmēju saraksts;

b)

katram apstiprinātajam ražotājam piešķirtā kvota.

Paziņojums ir jāsniedz vēlākais katra tirdzniecības gada 31. janvārī. Pirmais 2006./2007. tirdzniecības gada paziņojums tiek iesniegts vēlākais 2006. gada 31. jūlijā.

Ja dalībvalsts apstiprinājumu atsauc, tā nekavējoties par to informē Komisiju.

2.   Dalībvalsts vēlākais līdz 31. martam pēc attiecīgā tirdzniecības gada beigām nosūta Komisijai gada ziņojumu, kurā norādīts saskaņā ar 10. pantu veikto pārbaužu skaits, kā arī katrā pārbaudē konstatētās būtiskās un nebūtiskās nepilnības, pasākumi to novēršanai un piemērotie sodi.

IV NODAĻA

CENAS

13. pants

Vidējo cenu noteikšana

1.   Katru mēnesi uzņēmumi, kas apstiprināti saskaņā ar šīs regulas 7. un 8. pantu, kā arī pārstrādātāji, kas apstiprināti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 17. pantu, attiecīgi kvotas baltajam cukuram un ārpuskvotas baltajam cukuram nosaka:

a)

vidējo pārdošanas vai attiecīgi iepirkuma cenu, kā arī pārdoto vai attiecīgi nopirkto daudzumu par iepriekšējo mēnesi;

b)

provizorisko pārdošanas vai attiecīgi iepirkuma vidējo cenu un līgumos vai citos darījumos paredzēto atbilstošo daudzumu par kārtējo mēnesi un par diviem sekojošiem mēnešiem.

Cena attiecas uz neiesaiņotu balto cukuru, kurš izvests no rūpnīcas un kuram ir standarta kvalitāte, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma II punktā.

2.   Datus, kas tika izmantoti šā panta 1. punktā minēto cenu un daudzumu noteikšanai, apstiprinātie uzņēmumi uzglabā vismaz trīs gadus pēc to noteikšanas, lai dotu iespēju veikt 10. pantā paredzētās pārbaudes.

14. pants

Informācija par cenām

Katra gada jūnijā un decembrī Komisija informē Cukura pārvaldības komiteju par baltā cukura vidējo cenu attiecīgi kārtējā tirdzniecības gada pirmā pusgada laikā un iepriekšējā tirdzniecības gada otrā pusgada laikā. Tomēr pirmo informāciju sniedz 2007. gada jūnijā, un tā attiecas uz laikposmu no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 31. martam.

Atsevišķi nosaka cenu baltajam kvotas cukuram un ārpuskvotas cukuram.

Šī informācija balstās uz vidējo svērto lielumu cenām, ko atbilstīgi 13. panta 1. punkta a) apakšpunktam noteikuši un saskaņā ar 15. pantu paziņojuši uzņēmumi.

15. pants

Pārejas noteikumi cenu informācijas nosūtīšanai

Vēlākais 2006. gada 20. oktobrī, 2007. gada 20. janvārī, 2007. gada 20. aprīlī un 2007. gada 20. jūlijā saskaņā ar šīs regulas 7. un 8. pantu apstiprinātie uzņēmumi, kā arī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 17. pantu apstiprinātie pārstrādātāji nosūta Komisijai cenas, kas atbilstīgi šīs regulas 13. panta 1. punktam noteiktas trīs iepriekšējo mēnešu laikā.

Komisijas dienesti nodrošina, ka datu saņemšana, apstrāde un uzglabāšana notiek tādā veidā, lai garantētu datu konfidencialitāti.

Citi cukura nozares uzņēmēji, jo īpaši pircēji, var nosūtīt Komisijai vidējo cukura cenu, kas noteikta saskaņā ar 13. pantā norādītajiem sīki izstrādātajiem noteikumiem. Uzņēmēji norāda savu vārdu, adresi un firmas nosaukumu.

16. pants

Piegādes līgums

1.   Regulas (EK) Nr. 318/2006 6. panta 5. punkta mērķiem par piegādes līgumu uzskata līgumu, kas noslēgts starp cukura ražotāju un cukurbiešu pārdevēju, kurš pats audzē cukurbietes.

2.   Regulas (EK) Nr. 318/2006 6. panta 5. punkta mērķiem tā ražotāja kvotu, kas pārnes daļu no savas produkcijas uz nākamo tirdzniecības gadu, ievērojot minētās regulas 14. vai 19. pantu, attiecīgajā gadā samazina par pārnesto daudzumu.

3.   Par pirmssēšanas līgumiem uzskata tikai līgumus, kas parakstīti pirms jebkādiem sēšanas darbiem un jebkurā gadījumā:

pirms 1. aprīļa Itālijā,

pirms 1. maija pārējās dalībvalstīs,

17. pants

Cenu paaugstinājumi un samazinājumi

1.   Regulas (EK) Nr. 318/2006 5. panta 3. punktā paredzēto cenu palielinājumu un samazinājumu mērķiem minētā panta 1. punktā noteikto minimālo cenu par kvotas cukurbietēm par katru 0,1 % saharozes satura:

a)

palielina ne vairāk kā par:

i)

0,9 %, ja saharozes saturs pārsniedz 16 %, bet nepārsniedz vai ir vienāds ar 18 %,

ii)

0,7 %, ja saharozes saturs pārsniedz 18 %, bet nepārsniedz vai ir vienāds ar 19 %,

iii)

0,5 %, ja saharozes saturs pārsniedz 19 %, bet nepārsniedz vai ir vienāds ar 20 %;

b)

samazina ne vairāk kā par:

i)

0,9 %, ja saharozes saturs ir mazāks par 16 %, bet nav mazāks vai ir vienāds ar 15,5 %,

ii)

1 %, ja saharozes saturs ir mazāks par 15,5 %, bet nav mazāks vai ir vienāds ar 14,5 %.

Cukurbietēm, kuru saharozes saturs pārsniedz 20 %, piemēro vismaz minimālo cenu, kas koriģēta saskaņā ar a) apakšpunkta iii) daļu.

2.   Salīdzinot ar šā panta 1. punktā minētajiem palielinājumiem un samazinājumiem, piegādes līgumos un nozares nolīgumos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 6. pantā, var paredzēt:

a)

papildu cenu palielinājumus, ja saharozes saturs pārsniedz 20 %;

b)

papildu cenu samazinājumus, ja saharozes saturs ir mazāks par 14,5 %.

Ja saharozes saturs cukurbietēs ir mazāks par 14,5 %, līgumos un nolīgumos var definēt cukurbietes, kas piemērotas pārstrādei cukurā, ja minētajos līgumos un nolīgumos paredzēti papildu cenu samazinājumi par saharozes saturu, kas mazāks par 14,5 %, bet lielāks vai vienāds ar minētajā definīcijā norādīto minimālo saharozes saturu.

Ja līgumos un nolīgumos neiekļauj šā punkta otrajā daļā minēto definīciju, šo definīciju var noteikt attiecīgā dalībvalsts. Tādā gadījumā tā vienlaikus var noteikt šā punkta otrajā daļā minētos papildu cenu samazinājumus.

V NODAĻA

KVOTAS

18. pants

Cukura papildu kvotas

1.   Regulas (EK) Nr. 318/2006 8. pantā minētās cukura papildu kvotas var piešķirt tikai cukura ražotājiem, kam bija piešķirta kvota 2005./2006. tirdzniecības gadā.

2.   Pieteikumā par cukura papildu kvotu uzņēmums norāda, vai tas vēlas izmantot to, sākot no 2006./2007. vai 2007./2008. tirdzniecības gada.

Piešķirot uzņēmumam papildu kvotu, dalībvalsts norāda tirdzniecības gadu, sākot no kura šis piešķīrums stājas spēkā. Visi piešķīrumi, kas veikti pēc 2007. gada 1. janvāra stājas spēkā 2007./2008. tirdzniecības gadā.

19. pants

Izoglikozes papildkvotas

1.   Lai izvairītos no jebkādas iesaistīto uzņēmēju diskriminācijas, Itālija, Lietuva un Zviedrija piešķir Regulas (EK) Nr. 318/2006 9. panta 2. punktā minētās izoglikozes papildkvotas vienam vai vairākiem 2006./2007. līdz 2009./2010. tirdzniecības gadiem.

2.   Regulas (EK) Nr. 318/2006 9. panta 3. punktā minētās vienreizējās nodevas samaksu katrs attiecīgais uzņēmums veic līdz termiņam, ko nosaka dalībvalsts un kas nevar būt vēlāk par tā tirdzniecības gada 31. decembri, kuram ir piešķirta izoglikozes papildkvota.

Ja vienreizējās nodevas samaksa nav veikta vēlākais līdz pirmajā daļā minētajam datumam, uzskata, ka attiecīgajam uzņēmumam izoglikozes papildkvotas nav piešķirtas.

20. pants

Cukurbiešu ražas piešķiršana

Cukuru, kas iegūts no konkrēta tirdzniecības gada laikā iesētām cukurbietēm, ieskaita nākošajā tirdzniecības gadā.

Tomēr Itālija, Portugāle un Spānija saskaņā ar piemērotu kontroles sistēmu var noteikt, ka cukuru, kas iegūts no konkrēta tirdzniecības gada rudenī sētām cukurbietēm, ieskaita kārtējā tirdzniecības gadā.

Vēlākais līdz 2006. gada 30. septembrim Itālija, Portugāle un Spānija informē Komisiju par lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.

21. pants

Paziņojumi par produkciju un krājumiem

1.   Katrs apstiprinātais cukura ražotājs vai rafinētājs līdz katra mēneša 20. datumam tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā veikta ražošana vai rafinēšana, paziņo šīs regulas 2. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētos kopējos cukura un sīrupa daudzumus, kas izteikti ar baltā cukura ekvivalentu:

kuri tam pieder vai uz kuriem attiecas garantija,

kuri iepriekšējā mēneša beigās bijuši brīvā apgrozībā Kopienas teritorijā.

Šos daudzumus iedala pēc uzglabāšanas dalībvalsts un sadala šādi:

cukurs, ko minētais uzņēmums saražojis, norādot kvotas daudzumus, ārpuskvotas daudzumus vai daudzumus, kas pārnesti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 14. vai 19. pantu,

pārējais cukurs.

2.   Sadalot pa cukura veidiem, kā norādīts 1. punktā otrajā daļā, katra dalībvalsts līdz otrā mēneša beigām pēc attiecīgā mēneša paziņo Komisijai kopējo cukura daudzumu, ko katra mēneša beigās uzglabā minētajā punktā norādītie uzņēmumi.

Ja uzglabāšanu veic citā dalībvalstī, nevis tajā, kas paziņo datus Komisijai, tad pēdējā minētā dalībvalsts līdz nākamā mēneša beigām informē pirmo minēto dalībvalsti par tās teritorijā uzglabātiem daudzumiem un to atrašanās vietu.

3.   Katrs apstiprinātais izoglikozes vai inulīna sīrupa ražošanas uzņēmums, līdz 30. novembrim tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā veikta ražošana, paziņo ar sausnas saturu izteiktus izoglikozes daudzumus vai attiecīgi ar baltā cukura ekvivalentu izteiktus inulīna sīrupa daudzumus, kas tam pieder un kas iepriekšējā tirdzniecības gada beigās bijuši brīvā apgrozībā Kopienas teritorijā, tos iedalot šādi:

a)

izoglikoze vai inulīna sīrups, ko minētais uzņēmums saražojis, norādot kvotas daudzumus, ārpuskvotas daudzumus un daudzumus, kas pārnesti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 14. vai 19. pantu;

b)

pārējie.

Sadalot, kā norādīts pirmajā daļā, dalībvalstis līdz 31. decembrim paziņo Komisijai tos izoglikozes un inulīna sīrupa daudzumus, kas uzglabāti iepriekšējā tirdzniecības gada beigās.

4.   Līdz katra mēneša 15. datumam katrs izoglikozes ražotājuzņēmums tai dalībvalstij, kuras teritorijā notikusi ražošana, paziņo iepriekšējā mēnesī saražotos izoglikozes daudzumus, tos izsakot ar sausnu.

Dalībvalstis nosaka katra šāda uzņēmuma izoglikozes produkciju katrā mēnesī un paziņo to Komisijai līdz otrā nākamā mēneša beigām.

Atsevišķi paziņo daudzumus, kas saražoti saskaņā ar režīmu ievešana pārstrādei.

22. pants

Piegāžu bilances

1.   Par katru tirdzniecības gadu sagatavo Kopienas cukura, izoglikozes un inulīna sīrupa piegādes bilances. Bilances konsolidē nākamā tirdzniecības gada beigās.

2.   Dalībvalstis nosaka un līdz 1. martam paziņo Komisijai provizorisko cukura un inulīna sīrupa produkcijas apjomu par kārtējo tirdzniecības gadu katram uzņēmumam, kas atrodas to teritorijā. Cukura produkciju sadala pa mēnešiem.

Attiecībā uz Francijas departamentiem Gvadelupu un Martiniku, kā arī attiecībā uz Spāniju provizorisko, no cukurniedrēm iegūtā cukura produkcijas apjomu nosaka un paziņo līdz 1. jūlijam.

3.   Dalībvalstis līdz 1. jūnijam paziņo Komisijai, no vienas puses, attiecīgi par cukura, bioetanola un citu produktu ražošanai paredzēto cukurbiešu platībām un produkcijas apjomu un, no otras puses, inulīna sīrupa ražošanai paredzēto cigoriņu platībām un produkcijas apjomu kārtējā tirdzniecības gadā un to provizorisko aprēķinu nākamajam gadam.

4.   Dalībvalstis līdz 30. novembrim nosaka un paziņo Komisijai faktisko cukura, izoglikozes un inulīna sīrupa produkcijas apjomu iepriekšējā tirdzniecības gadā katram uzņēmumam, kas atrodas to teritorijā. Visu cukura produkciju sadala pa mēnešiem.

5.   Ja vajadzīgas izmaiņas faktiskajā cukura produkcijā pamatojoties uz 4. punktā minēto paziņoto informāciju, tad, nosakot faktisko produkciju tajā tirdzniecības gadā, kurā konstatēta starpība, ņem vērā iznākumā iegūto starpību.

VI NODAĻA

INTERVENCES KRĀJUMI

1. IEDAĻA

Intervences piedāvājumi

23. pants

Piedāvājums

1.   Intervences piedāvājumu iesniedz rakstiski tās dalībvalsts intervences aģentūrai, kuras teritorijā piedāvājuma izteikšanas brīdī atrodas piedāvātais cukurs.

2.   Intervences piedāvājumu pieņem tikai tad, ja to saskaņā ar 7. un 8. panta noteikumiem apstiprināts ražotājs iesniedz par savu kārtējā tirdzniecības gada laikā atbilstīgi kvotai saražoto cukuru, ko piedāvājuma izteikšanas laikā atsevišķi glabā saskaņā ar 24. pantu apstiprinātā uzglabāšanas vietā.

3.   Katram tirdzniecības gadam dalībvalstis paņem intervencei tikai maksimālo daudzumu, kas katrai no tām norādīts pielikumā. Ja intervences piedāvājumi pārsniedz maksimālos daudzumus, dalībvalsts kompetentā iestāde tiem piemēro vienotu samazinājuma koeficientu tādā veidā, lai kopējais pieņemtais daudzums būtu vienāds ar pieejamo daudzumu.

4.   Pirms katra tirdzniecības gada sākuma Komisija koriģē šīs regulas pielikumā noteiktos daudzumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 10. pantā paredzētajām korekcijām, nepārsniedzot minētās regulas 18. panta 2. punktā noteikto kopējo daudzumu.

Šīs regulas pielikumā noteiktos daudzumus vajadzības gadījumā attiecībā uz neizmantotajiem daudzumiem groza katra tirdzniecības gada pēdējo trīs mēnešu laikā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 39. panta 2. punktā minēto kārtību un nepārsniedzot kopējo daudzumu, kas noteikts minētās regulas 18. panta 2. punktā.

24. pants

Uzglabāšanas vietas apstiprināšana

1.   Pamatojoties uz ražotāja pieteikumu, apstiprinājumu piešķir visām uzglabāšanas vietām, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tā ir piemērota cukura uzglabāšanai;

b)

tā atrodas tādā vietā, kura ir viegli pieejama transportam, cukuru izvedot;

c)

tā ļauj nodrošināt intervencei piedāvātā cukura daudzumu atsevišķu uzglabāšanu.

Intervences aģentūras var pieprasīt atbilstību papildu nosacījumiem.

2.   Uzglabāšanas vietai apstiprinājumu piešķir vai nu neiesaiņota cukura glabāšanai, vai iesaiņota cukura glabāšanai. Tajā noteikts uzglabāšanas kvantitatīvais ierobežojums, kas nepārsniedz piecdesmitkārtīgu izvešanas jaudu dienā un ko pieteikuma iesniedzējs apņemas nodot attiecīgās intervences aģentūras rīcībā. Apstiprinājumā norādīts kopējais daudzums, par kuru tas ir izsniegts, un izvešanas jauda dienā.

3.   Cukurs jāuzglabā tā, lai tas būtu viegli identificējams un pieejams. Tas jāuzglabā uz paliktņiem, ja tas ir iesaiņots, izņemot iesaiņojumu lielmaisos.

4.   Intervences aģentūra apstiprinājumu atsauc, ja tā konstatē, ka viens no 1., 2. un 3. punktā minētajiem nosacījumiem vairs netiek pildīts. Apstiprinājumu var atsaukt tirdzniecības gada gaitā. Atsaukumam nav atpakaļejoša spēka.

25. pants

Cukura minimālā kvalitāte

1.   Intervencei piedāvātie cukuri atbilst šādām prasībām:

a)

tie ir ražoti saskaņā ar kvotu tajā pašā tirdzniecības gadā, kad ir iesniegts piedāvājums;

b)

tiem jābūt kristāliskā formā.

2.   Intervencei piedāvātais baltais cukurs ir nebojāts, īsts un labā tirdzniecības kvalitātē, labi birstošs, un mitruma saturs tajā nepārsniedz 0,06 %.

3.   Intervencei piedāvātais jēlcukurs ir nebojāts, īsts un labā tirdzniecības kvalitātē, un ar iznākumu (baltajā cukurā) ne zemāku par 89 %, ko aprēķina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III punkta noteikumiem.

Cukurniedru jēlcukura drošības koeficients nepārsniedz 0,30.

Cukurbiešu jēlcukura:

pH līmenis nav zemāks par 7,9 piedāvājuma pieņemšanas brīdī,

invertcukura saturs nav lielāks par 0,07 %,

temperatūra nerada risku pareizai uzglabāšanai,

drošības koeficients nepārsniedz 0,45, ja polarizācijas pakāpe ir 97 vai augstāka, vai mitruma saturs nepārsniedz 1,4 % pie polarizācijas pakāpes zem 97.

Drošības koeficientu nosaka, dalot attiecīgā cukura mitruma satura procentu ar starpību starp 100 un cukura polarizācijas pakāpi.

26. pants

Partija

Visu intervencei piedāvāto cukuru piedāvā partijās.

Šajā iedaļā “partija” ir vismaz 2 000 tonnu vienādas kvalitātes un vienāda iepakojuma cukura, ko visu glabā vienā un tajā pašā vietā.

27. pants

Piedāvājuma saturs

1.   Intervences aģentūrai iesniegtajā piedāvājumā norāda:

a)

piedāvājuma iesniedzēja vārdu/nosaukumu un adresi;

b)

uzglabāšanas vietu, kurā atrodas cukurs piedāvājuma iesniegšanas brīdī;

c)

piedāvātā cukura garantēto izvešanas jaudu;

d)

piedāvātā cukura tīro daudzumu;

e)

piedāvātā cukura īpašības un kvalitāti un tirdzniecības gadu, kura laikā tas tika saražots;

f)

cukura iepakojuma veidu.

2.   Intervences aģentūra var pieprasīt papildu informāciju.

3.   Piedāvājumam pievieno piedāvājuma iesniedzēja deklarāciju, kurā apliecina, ka attiecīgais cukurs iepriekš nav pirkts atbilstīgi intervences pasākumiem, ka iesniedzējs ir cukura īpašnieks un ka cukurs atbilst 25. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētajām prasībām.

28. pants

Piedāvājumu izskatīšana

1.   Piedāvājums ir spēkā trīs nedēļas, sākot no tā iesniegšanas dienas. Tomēr minētajā laikposmā ar intervences aģentūras piekrišanu to var atsaukt.

2.   Intervences aģentūra izskata piedāvājumu. Tā pieņem piedāvājumu vēlākais līdz 1. punktā minētā termiņa beigām. Tomēr intervences aģentūra noraida piedāvājumu, ja izskatīšanā atklāj, ka nav izpildīta kāda no prasībām.

2. IEDAĻA

Glabāšana

29. pants

Glabāšanas līgumi

1.   Glabāšanas līgumus, kas slēdzami starp piedāvātājiem un intervences aģentūru pirms iepirkšanas, noslēdz uz nenoteiktu laiku.

Glabāšanas līgums stājas spēkā piecas nedēļas pēc piedāvājuma pieņemšanas dienas un beidzas līdz ar 10 dienu laikposmu, kurā pabeidz attiecīgā cukura daudzuma izvešanu.

Šajā pantā katrā kalendārajā mēnesī “10 dienu laikposms” ir no 1. līdz 10. datumam, no 11. līdz 20. datumam un no 21. datuma līdz mēneša beigām.

2.   Glabāšanas līgumos jo īpaši norāda:

a)

līguma izbeigšanas klauzulu saskaņā ar šajā regulā izklāstītajiem nosacījumiem pēc tam, kad par to ir paziņots vismaz 10 dienas iepriekš;

b)

glabāšanas izmaksas, kas jāsedz intervences aģentūrai.

3.   Intervences aģentūra sedz glabāšanas izmaksas no tā 10 dienu laikposma sākuma, kurā stājas spēkā 2. punktā minētais līgums, līdz šā līguma beigām.

4.   Cukura glabāšanas izmaksas nedrīkst pārsniegt EUR 0,48 par tonnu un par 10 dienām.

5.   Glabāšanas līgums beidzas līdz ar 50. pantā minēto izvešanu.

30. pants

Īpašumtiesību nodošana

1.   Īpašumtiesības uz cukuru, par kuru noslēgts glabāšanas līgums, nodod tad, kad par attiecīgo cukuru ir samaksāts.

2.   Pārdevējs līdz izvešanas brīdim ir atbildīgs par 1. punktā minēto cukura kvalitāti un par iepakojumu, kurā cukuru ir pieņēmusi intervences aģentūra.

31. pants

Kvalitātes un iepakojuma standarti

1.   Ja atklājas, ka kāds attiecīgā cukura daudzums neatbilst 25. punktā noteiktajām kvalitātes prasībām, pārdevējs nekavējoties aizstāj minēto daudzumu ar attiecīgo vajadzīgās kvalitātes cukura daudzumu, kas glabājas tajā pašā vai citā uzglabāšanas vietā, kas apstiprināta saskaņā ar 24. panta prasībām.

2.   Ja cukuru glabā iepakotu un konstatē, ka šis iepakojums vairs neatbilst attiecīgajām specifikācijām, intervences aģentūra pieprasa pārdevējam aizstāt maisus ar vajadzīgā standarta iepakojumu.

3. IEDAĻA

Intervences iepirkumu nosacījumi

32. pants

Baltā cukura iepirkuma cena un kvalitāte

1.   Baltā cukura intervences iepirkuma cena ir:

EUR 505,52 par tonnu cukura 2006./2007. tirdzniecības gada laikā,

EUR 433,20 par tonnu cukura 2007./2008. tirdzniecības gada laikā,

EUR 323,52 par tonnu cukura 2008./2009. un 2009./2010. tirdzniecības gada laikā.

2.   Balto cukuru iedala četrās šķirās:

a)

1. šķira: cukurs, kura kvalitāte pārsniedz standarta kvalitāti;

b)

2. šķira: standarta kvalitātes cukurs, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma II punkta noteikumiem;

c)

3. un 4. šķira: cukurs, kura kvalitāte ir zemāka par standarta kvalitāti.

3.   Minētajam 1. šķiras cukuram piemīt šādas īpašības:

a)

nebojāts, nevainojams un tirgus prasībām atbilstošs, sauss, ar vienmērīgi granulētiem, labi birstošiem kristāliem;

b)

maksimālais mitruma saturs: 0,06 %;

c)

maksimālais invertcukura saturs: 0,04 %;

d)

punktu skaits kopā nepārsniedz ne 8 punktus, ne:

6 punktus — pelnu saturam,

4 punktus — krāsas tipam, ko nosaka saskaņā ar Brunsvikas Zemkopības un cukura rūpniecības tehnoloģiju institūta metodi (še turpmāk — “Brunsvikas metode”),

3 punktus — šķīduma krāsas vienībām, ko nosaka saskaņā ar Icumsa metodi.

Viens punkts atbilst:

a)

0,0018 % pelnu satura, ko nosaka saskaņā ar Icumsa metodi 28° pēc Brix skalas;

b)

0,5 krāsas tipa vienībām, ko nosaka saskaņā ar Brunsvikas metodi;

c)

7,5 šķīduma krāsas vienībām, ko nosaka saskaņā ar Icumsa metodi.

4.   Minētajam 3. šķiras cukuram piemīt šādas īpašības:

a)

nebojāts, nevainojams un tirgus prasībām atbilstošs, sauss, ar vienmērīgi granulētiem, labi birstošiem kristāliem;

b)

minimālā polarizācija: 99,7 oS;

c)

maksimālais mitruma saturs: 0,06 %:

d)

maksimālais invertcukura saturs: 0,04 %;

e)

krāsas tips: maksimāli Nr. 6, ko nosaka saskaņā ar Brunsvikas metodi.

5.   Minētais 4. šķiras cukurs ir cukurs, kas neietilpst 1. līdz 3. šķirā.

6.   Šā panta 1. punktā noteiktajai iepirkuma cenai piemēro samazinājumu par:

a)

EUR 7,30 par tonnu, ja cukurs atbilst 3. šķirai;

b)

EUR 13,10 par tonnu, ja cukurs atbilst 4. šķirai.

33. pants

Jēlcukura iepirkuma cena

1.   Jēlcukura intervences iepirkuma cena ir:

EUR 397,44 par tonnu cukura 2006./2007. tirdzniecības gada laikā,

EUR 359,04 par tonnu cukura 2007./2008. tirdzniecības gada laikā,

EUR 268,16 par tonnu cukura 2008./2009. un 2009./2010. tirdzniecības gada laikā.

2.   Šā panta 1. punktā noteiktajai iepirkuma cenai piemēro:

a)

palielinājumu, ja ieguvums no cukura pārsniedz 92 %;

b)

samazinājumu, ja ieguvums no cukura ir mazāks par 92 %.

3.   Palielinājuma vai samazinājuma summa, ko izsaka EUR par tonnu cukura, ir vienāda ar starpību, ko veido jēlcukura intervences cena un tā pati cena, kas reizināta ar koeficientu. Koeficientu iegūst, dalot ieguvumu no attiecīgā jēlcukura ar 92 %.

4.   Ieguvumu no jēlcukura aprēķina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 I pielikuma III punktu.

34. pants

Samaksas termiņš

Intervences aģentūra maksājumu neizdara ātrāk kā simt divdesmitajā dienā pēc piedāvājuma pieņemšanas, ja ir veikta piedāvāto partiju svara un kvalitatīvo raksturlielumu pārbaude saskaņā ar 4. iedaļas prasībām.

4. IEDAĻA

Pārbaudes

35. pants

Paraugs kvalitātes pārbaudei

Šīs regulas 34. pantā minētajā termiņā attiecīgās dalībvalsts kompetento iestāžu apstiprinātie eksperti vai eksperti, par ko vienojas intervences aģentūra un pārdevējs, paņem četrus paraugus analīzēm. Katra līgumslēdzēja puse saņem vienu paraugu. Abus pārējos paraugus patur eksperts vai kompetento iestāžu apstiprināta laboratorija.

Katru paraugu analizē divas reizes, un par attiecīgā parauga analīzes rezultātu uzskata vidējo rezultātu.

36. pants

Strīdi par kvalitāti

1.   Ja konstatē atšķirību starp pārdevēja un pircēja noorganizēto to analīžu rezultātiem, kas veiktas saskaņā ar 35. pantu, tad, nosakot attiecīgā cukura šķiru, par izšķirīgo uzskata abu rezultātu aritmētisko vidējo, ja šī atšķirība:

1. šķiras cukuram nepārsniedz vienu punktu katrā no 32. panta 3. punkta d) apakšpunktā minētajām īpašībām,

2. šķiras cukuram nepārsniedz divus punktus katrā no īpašībām, kas definē minēto šķiru un ko izsaka punktos.

Tomēr pēc vienas vai otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma 35. punktā minētā laboratorija veic arbitrāžas analīzi. Tādā gadījumā pieņem aritmētisko vidējo no arbitrāžas analīzes rezultāta un no pārdevēja analīzes vai pircēja analīzes rezultāta — atkarībā no tā, kurš ir tuvāks arbitrāžas analīzes rezultātam.

Nosakot attiecīgā cukura šķiru, šo vidējo rezultātu uzskata par izšķirīgo. Ja arbitrāžas analīzes rezultāts ir pa vidu starp pārdevēja un pircēja noorganizēto analīžu rezultātiem, nosakot attiecīgā cukura šķiru, par izšķirīgo uzskata arbitrāžas analīzes rezultātu.

2.   Ja konstatētā atšķirība starp pārdevēja un pircēja atbilstīgi 35. pantam noorganizēto analīžu rezultātiem ir lielāka par 1. punkta pirmās daļas attiecīgi pirmajā vai otrajā ievilkumā norādīto atšķirību, arbitrāžas analīzi veic kompetento iestāžu apstiprināta laboratorija. Tādā gadījumā piemēro šā panta 1. punkta otrajā daļā paredzēto procedūru.

3.   Ja strīds ir saistīts ar 3. šķiras cukura krāsas tipa, polarizācijas, mitruma satura vai invertcukura satura rādītāju augšējo robežu, ievēro to pašu 1. un 2. punktā paredzēto procedūru.

Tomēr 1. punktā minētās starpības aizstāj ar:

1,0 krāsas tipa vienību 3. šķiras cukuram,

0,2 oS — polarizācijai,

0,02 % — mitruma saturam,

0,01 % — invertcukura saturam.

4.   Ja starp līgumslēdzējām pusēm pēc 35. panta piemērošanas izraisās strīds par ieguvumu no iepirktā jēlcukura, minētā panta pirmajā daļā minētā laboratorija veic arbitrāžas analīzi. Tādā gadījumā pieņem aritmētisko vidējo no arbitrāžas analīzes rezultāta un no pārdevēja analīzes vai pircēja analīzes rezultāta — atkarībā no tā, kurš ir tuvāks arbitrāžas analīzes rezultātam.

Nosakot ieguvumu no attiecīgā jēlcukura, šo vidējo rezultātu uzskata par izšķirīgo. Ja arbitrāžas analīzes rezultāts ir pa vidu starp pārdevēja un pircēja noorganizēto analīžu rezultātiem, nosakot ieguvumu no attiecīgā jēlcukura, par izšķirīgo uzskata tikai arbitrāžas analīzes rezultātu.

5.   Saskaņā ar 1. punkta otro daļu veiktās arbitrāžas izmaksas sedz līgumslēdzēja puse, kas pieprasa analīzi.

Saskaņā ar 2. punktu veiktās arbitrāžas izmaksas līdzīgās daļās sedz intervences aģentūra un pārdevējs.

Saskaņā ar 3. punktu veiktās arbitrāžas izmaksas sedz līgumslēdzēja puse, kas apstrīdējusi saskaņā ar 35. pantu veiktās analīzes rezultātu.

37. pants

Uzglabāšanas vietas pārbaude

Par kontroli atbildīgā iestāde veic iepriekš nepaziņotas uzglabāšanas vietu pārbaudes, kas paredzētas 4. pantā Komisijas Regulā (EK) Nr. 2148/96 (6).

38. pants

Svara un saistīto izmaksu pārbaude

1.   Šīs regulas 35. pantā minētie eksperti pārbauda pārdotā cukura svaru.

Pārdevējs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai eksperti varētu pārbaudīt svaru un paņemt paraugus.

2.   Svara pārbaudes izmaksas sedz pārdevējs.

3.   Intervences aģentūra sedz to ekspertu izmaksas, kas pārbauda svaru un ņem paraugus.

4.   Daudzumu var noteikt, pamatojoties uz krājumu uzskaiti, kas izveidota atbilstīgi profesionālām prasībām un intervences aģentūras noteiktajām prasībām, ar nosacījumu, ka:

a)

krājumu uzskaitē ir norādīts svars, kas noteikts svēršanā, kura veikta ne agrāk kā pirms desmit mēnešiem;

b)

noliktavas pārzinis apliecina, ka piedāvātā partija pilnībā atbilst krājumu uzskaites datos ietvertajām ziņām;

c)

kvalitātes parametri svēršanas brīdī atbilst reprezentatīvo paraugu parametriem.

5. IEDAĻA

Intervences piedāvājumi

39. pants

Pārdošana

1.   Intervences aģentūras var pārdot cukuru tikai pēc tam, kad par to ir pieņemts lēmums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 39. panta 2. punktā minēto procedūru.

2.   Cukuru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 18. panta 3. punktā minētajiem nosacījumiem pārdod konkursā vai izmanto citu pārdošanas procedūru.

3.   Konkursa noteikumus, tajā skaitā paredzēto pārdodamā cukura lietojumu, nosaka, pieņemot lēmumu izsludināt konkursu.

Šajā iedaļā “paredzētais lietojums” nozīmē:

c)

dzīvnieku barībai;

d)

izvešanai;

e)

citiem mērķiem, ko nosaka pēc vajadzības.

Konkursa mērķis ir noteikt attiecīgi pārdošanas cenu, denaturācijas piemaksas summu vai eksporta kompensācijas summu.

4.   Konkursa noteikumi garantē vienlīdzīgu pieeju visām ieinteresētajām pusēm un vienlīdzīgu attieksmi pret tām neatkarīgi no to reģistrācijas vietas Kopienā.

40. pants

Paziņojums par konkursu

1.   Attiecīgā intervences aģentūra rīko konkursu par tai piederošo cukura daudzumu.

2.   Intervences aģentūra sagatavo konkursa sludinājumu, kuru tā publicē vismaz astoņas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanai noteiktā laikposma sākuma.

Intervences aģentūra pirms publicēšanas paziņojumu par konkursu, kā arī visas tā izmaiņas nosūta Komisijai.

3.   Sludinājumā jo īpaši norāda:

a)

tās intervences aģentūras nosaukumu un adresi, kas rīko konkursu;

b)

konkursa noteikumus;

c)

piedāvājumu iesniegšanas termiņu;

d)

piedāvājamā cukura partijas, un katrai partijai:

atsauces numuru,

daudzumu,

attiecīgā cukura kvalitāti,

iepakojuma veidu,

tās noliktavas atrašanās vietu, kurā cukuru glabā,

piegādes posmu,

vajadzības gadījumā — iespēju nodrošināt cukura kravas pārvadāšanu pa iekšējiem ūdensceļiem, jūru vai dzelzceļu.

Šajā iedaļā “partija” nozīmē vienādas kvalitātes, vienādi iepakota un vienā vietā glabāta cukura daudzumu. Katras konkursa daļas minimālais piedāvājums ir 250 tonnas.

4.   Intervences aģentūra veic pasākumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai ieinteresētās puses pēc pieprasījuma varētu pārbaudīt pārdošanai piedāvāto cukuru.

41. pants

Piešķiršana

1.   Cukura piešķiršana izraudzītajiem pretendentiem ir līdzvērtīga pārdošanas līguma noslēgšanai par piešķirto cukura daudzumu. Cukuru attiecīgi piešķir, pamatojoties uz šādiem piedāvājumā norādītajiem rādītājiem:

a)

cena, kas jāmaksā izraudzītajam pretendentam;

b)

denaturācijas piemaksas summa;

c)

eksporta kompensācijas summa.

2.   Cena, kas jāmaksā izraudzītajam pretendentam, ir:

a)

1. punkta a) apakšpunktā minētajā gadījumā — piedāvājumā norādītā cena;

b)

1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajā gadījumā — konkursa noteikumos norādītā cena.

42. pants

Konkursa noteikumi

1.   Lai izsludinātu konkursu cukuram, jāparedz šādi konkursa noteikumi:

a)

kopējais daudzums vai daudzumi, ko piedāvā konkursā;

b)

paredzētais lietojums;

c)

piedāvājumu iesniegšanas termiņš;

d)

cena, kas jāmaksā izraudzītajam pretendentam, ja cukurs ir paredzēts dzīvnieku barībai vai eksportam.

2.   Var paredzēt papildu noteikumus, jo īpaši:

a)

minimālo cenu par cukuru, ko pārdod citam mērķim, kas nav dzīvnieku barība vai eksports;

b)

denaturācijas piemaksas vai eksporta kompensācijas maksimālo summu;

c)

minimālo daudzumu katram pretendentam vai partijai;

d)

maksimālo daudzumu katram pretendentam vai partijai;

e)

denaturācijas piemaksas apliecības vai izvešanas licences konkrēto derīguma termiņu.

43. pants

Pastāvīgs konkurss

1.   Ja stāvoklis Kopienas cukura tirgū to prasa, var izsludināt pastāvīgu konkursu.

Atklāta pastāvīgā konkursa laikā izsludina konkursa daļas.

2.   Pastāvīgā konkursa sludinājumu publicē vienīgi nolūkā to uzsākt. Kamēr ir spēkā pastāvīgais konkurss, publicēto sludinājumu var grozīt vai aizstāt. To groza vai aizstāj, ja konkursa spēkā esības laikā mainās konkursa noteikumi.

44. pants

Piedāvājuma iesniegšana

1.   Iesniegtos piedāvājumus intervences aģentūrai nosūta elektroniski.

2.   Piedāvājumā norāda:

a)

konkursa atsauci;

b)

pretendenta nosaukumu un adresi;

c)

partijas numuru;

d)

daudzumu, uz ko piedāvājums attiecas;

e)

par tonnu, izsakot EUR līdz trim zīmēm aiz komata, attiecīgi:

piedāvāto cenu, neiekļaujot iekšējos maksājumus,

piedāvāto denaturācijas piemaksas summu,

piedāvāto eksporta kompensācijas summu.

Intervences aģentūra var pieprasīt papildu informāciju.

3.   Uzskata, ka piedāvājums par vairākām partijām ietver tik daudz piedāvājumu, cik tajā ir partiju.

4.   Piedāvājums ir derīgs tikai tad, ja:

a)

līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir iesniegts apliecinājums tam, ka ir iemaksāta drošības nauda EUR 200 par tonnu;

b)

tie ietver pretendenta paziņojumu, kurā tas apņemas, gadījumā, ja kļūs par konkursa uzvarētāju, par visiem par piemaksu vai par kompensāciju piešķirtajiem cukura daudzumiem

pieprasīt denaturācijas piemaksas apliecību un iemaksāt šajā sakarā vajadzīgo drošības naudu, ja konkurss attiecas uz dzīvnieku barībai paredzētu cukuru,

pieprasīt eksporta licenci un iemaksāt šajā sakarā vajadzīgo drošības naudu, ja konkurss attiecas uz eksportam paredzētu cukuru.

5.   Piedāvājumā var noteikt, ka tas uzskatāms par iesniegtu tikai tad, ja piešķiršana:

a)

attiecas uz visu piedāvājumā norādīto daudzumu vai tā konkrētu daļu;

b)

notiek ne vēlāk kā pretendenta norādītajā datumā un laikā.

6.   Neņem vērā piedāvājumu, kurš nav iesniegts saskaņā ar šā panta 1., 2., 3., 4. un 5. punktu vai kurā ir noteikumi, kas atšķiras no noteikumiem, kuri norādīti paziņojumā par konkursu.

7.   Iesniegto piedāvājumu nevar atsaukt.

45. pants

Piedāvājumu izskatīšana

1.   Piedāvājumus izvērtē intervences aģentūra bez sabiedrības pārstāvju klātbūtnes. Personas, kas piedalās minētajā izvērtēšanā, nozvērina par noslēpuma neizpaušanu.

2.   Komisiju nekavējoties informē par iesniegtajiem piedāvājumiem.

46. pants

Summu noteikšana

Ja konkursa noteikumos nav norādīta ne minimālā cena, ne maksimālā denaturācijas piemaksas vai eksporta kompensācijas summa, pēc pieteikumu pārbaudes tās nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 39. panta 2. punktā minēto procedūru, ņemot vērā tirgus apstākļus un potenciālo noietu. Tomēr var pieņemt lēmumu noraidīt visus piedāvājumus.

47. pants

Konkursa kompensāciju sadalījums

1.   Izņemot gadījumus, kad konkursā vai konkursa daļā pieņem lēmumu noraidīt visus piedāvājumus, un neskarot šā panta 2. un 3. punkta noteikumus, cukuru piešķir jebkuram pretendentam, kura piedāvājums nav mazāks par minimālo cenu vai nav lielāks par denaturācijas piemaksas vai eksporta kompensācijas maksimālo summu.

2.   Jebkuras partijas gadījumā cukuru piešķir pretendentam, kas piedāvā vai nu visaugstāko cenu, vai arī viszemāko denaturācijas piemaksas vai eksporta kompensācijas summu.

Ja piedāvājums neattiecas uz visu partiju pilnībā, atlikumu piešķir citiem pretendentiem atkarībā no viņu piedāvājuma summas, sākot vai nu no nākamās augstākās cenas vai arī no nākamās zemākās denaturācijas piemaksas vai eksporta kompensācijas.

3.   Ja par vienu partiju vai tās daļu vairāki pretendenti piedāvā vienādu cenu vai vienādu denaturācijas piemaksas vai eksporta kompensācijas summu, intervences aģentūra attiecīgo daudzumu piešķir vienā no šādiem veidiem:

a)

proporcionāli daudzumiem, kas norādīti attiecīgajos piedāvājumos;

b)

sadalot minēto daudzumu starp pretendentiem, kas tam piekrīt;

c)

ar izlozes palīdzību.

48. pants

Tiesības un pienākumi, ko rada piešķīrumi

1.   Ja cukurs ir paredzēts dzīvnieku barībai, piešķīrumi:

a)

dod tiesības izsniegt apliecību par daudzumu, par ko ir piešķirta denaturācijas piemaksa, jo īpaši norādot piedāvājumā minēto piemaksu;

b)

ietver pienākumu pieprasīt minēto apliecību par attiecīgo daudzumu no intervences aģentūras, kurai tika iesniegts piedāvājums.

2.   Ja cukurs ir paredzēts eksportam, piešķīrumi:

a)

dod tiesības izsniegt licenci par daudzumu, par ko ir piešķirta eksporta kompensācija, jo īpaši norādot eksporta kompensāciju, un baltā cukura gadījumā — piedāvājumā norādīto šķiru;

b)

ietver pienākumu pieprasīt minēto licenci par attiecīgo daudzumu (un baltā cukura gadījumā — par attiecīgo šķiru) no intervences aģentūras, kurai tika iesniegts piedāvājums.

3.   Tiesības īsteno un saistības izpilda astoņpadsmit dienu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

4.   Tiesības un pienākumus, ko rada piešķīrumi, nevar nodot citiem.

49. pants

Piešķīruma paziņojums

1.   Intervences aģentūra nekavējoties nosūta pretendentiem paziņojumu par uzvarētājiem un dara visiem pretendentiem zināmus viņu rezultātus konkursā.

2.   Piešķīruma paziņojumā norāda vismaz:

a)

konkursa atsauci;

b)

piešķirtās partijas numuru un daudzumu;

c)

attiecīgi vai nu cenu, vai denaturācijas piemaksas vai arī eksporta kompensācijas summu, kas pieņemta attiecībā uz piešķirto daudzumu.

50. pants

Nopirktā cukura izvešana

1.   Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, iepirkto cukuru izved no noliktavas ne vēlāk kā četras nedēļas pēc datuma, kurā saņem 49. pantā minēto piešķīruma paziņojumu. Tā vietā, lai izvestu cukuru no noliktavas, veiksmīgais pretendents var vienoties ar intervences aģentūru par glabāšanas līguma noslēgšanu ar attiecīgā cukura noliktavu minētajā laikā.

Ja izvešana no noliktavas rada tehniskus sarežģījumus, intervences aģentūra pēc vajadzības var pagarināt termiņu konkrētu partiju izvešanai no noliktavas.

2.   Nepārvaramas varas gadījumos intervences aģentūra nosaka pasākumus, kas būtu jāveic, ņemot vērā apstākļus, kurus darījis zināmus veiksmīgais pretendents.

51. pants

Izvešanas atļauja

1.   Izraudzītais pretendents nedrīkst izvest nopirkto cukuru no noliktavas vai saskaņā ar 50. panta 1. punktu slēgt glabāšanas līgumu, kamēr nav izdota atļauja par piešķirtā daudzuma izvešanu.

Izvešanas atļaujas tomēr var izdot par minētā daudzuma atsevišķām daļām.

Attiecīgā intervences aģentūra izsniedz izvešanas atļaujas pēc ieinteresētās puses pieprasījuma.

2.   Intervences aģentūra izsniedz izvešanas atļauju tikai tad, ja ir pierādīts, ka veiksmīgais pretendents ir iemaksājis drošības naudu, garantējot samaksu par piešķirto cukuru noteiktajā termiņā, vai arī ir iesniedzis apgrozāmu instrumentu.

Drošības nauda vai apgrozāmais instruments atbilst cenai, kas izraudzītajam pretendentam jāmaksā par tā cukura daudzumu, kuram tas ir pieprasījis izvešanas atļauju.

52. pants

Maksājums

1.   Maksa par piešķirto cukuru jāiemaksā intervences aģentūras kontā ne vēlāk kā trīsdesmitajā dienā pēc izvešanas atļaujas izsniegšanas dienas.

2.   Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, 51. panta 2. punktā minēto drošības naudu atmaksā tikai par to daudzumu, par kuru izraudzītais pretendents ir iemaksājis iepirkuma cenu intervences aģentūras kontā šā panta 1. punktā minētajā termiņā. Drošības naudu atmaksā nekavējoties.

3.   Nepārvaramas varas gadījumos intervences aģentūra nosaka pasākumus, kas būtu jāveic, ņemot vērā apstākļus, kurus darījis zināmus izraudzītais pretendents.

53. pants

Īpašumtiesību nodošana

1.   Īpašumtiesības uz konkursā piešķirto cukuru nodod, izvedot cukuru no noliktavas.

2.   Tomēr intervences aģentūra un izraudzītais pretendents var vienoties par īpašumtiesību nodošanu citā laikā. Ja intervences aģentūra un izraudzītais pretendents ir panākuši vienošanos atbilstīgi 50. panta 1. punktam, viņi abpusēji vienojoties nosaka, kurā posmā notiks īpašumtiesību nodošana.

3.   Vienošanās par īpašumtiesību nodošanu ir spēkā tikai tad, ja tā ir noslēgta rakstiski.

54. pants

Cukura šķiras un ieguvuma noteikšana

Lai noteiktu attiecīgā cukura šķiru vai ieguvumu no tā, izvedot no noliktavas, piemēro šīs regulas 35. un 36. pantu.

Tomēr pēc cukura piešķiršanas izraudzītajam pretendentam līgumslēdzējas puses var vienoties, ka uz konkursā pārdoto cukuru attiecina cukura šķiru vai ieguvumu no tā, ko noteica, intervences aģentūrai iepērkot cukuru.

55. pants

Cukura cenas koriģēšana

1.   Ja, piemērojot 35. un 36. pantu, konstatē, ka baltā cukura šķira ir par vienu pakāpi zemāka, nekā norādīts konkursa sludinājumā, tā cukura cenu, kas paredzēts 39. panta 3. punkta otrās daļas b) un c) apakšpunktā minētajam lietojumam, koriģē, piemērojot 32. panta 6. punktu.

2.   Ja atklāj, ka eksportam paredzētā baltā cukura šķira nav tā, kas norādīta konkursa sludinājumā, licencē norādīto šķiru koriģē.

3.   Ja, piemērojot 35. un 36. pantu, konstatē, ka ieguvums no jēlcukura nav tāds, kā norādīts konkursa sludinājumā:

a)

minētā cukura cenu koriģē saskaņā ar 33. pantu;

b)

denaturācijas piemaksas vai eksporta kompensācijas summu koriģē, reizinot to ar koeficientu, kas vienāds ar konstatēto ieguvumu, kurš dalīts ar konkursa sludinājumā norādīto ieguvumu.

56. pants

Drošības naudas atbrīvošana

1.   Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, drošības naudu atmaksā tikai par to daudzumu, par kuru:

a)

vai nu izraudzītais pretendents:

pēc prasību izpildīšanas ir pieprasījis denaturācijas apliecību vai eksporta licenci,

ir iemaksājis 51. panta 2. punktā minēto drošības naudu vai iesniedzis 51. panta 2. punktā minēto apgrozāmo instrumentu,

noteiktajā termiņā ir izvedis cukuru no noliktavas;

b)

vai nu cukurs nav piešķirts.

2.   Drošības naudu atmaksā nekavējoties.

3.   Nepārvaramas varas gadījumos intervences aģentūra nosaka pasākumus, kas būtu jāveic, ņemot vērā apstākļus, kurus darījis zināmus veiksmīgais pretendents.

57. pants

Paziņojumi par daudzumiem

Tiklīdz tas kļūst zināms, dalībvalstis paziņo Komisijai par baltā cukura un jēlcukura daudzumiem:

kas intervences aģentūrai ir piešķirti, bet tā vēl nav tos pieņēmusi,

ko pieņēmusi intervences aģentūra,

ko pārdevusi intervences aģentūra.

VII NODAĻA

VISPĀRĒJIE UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

58. pants

Paziņojumi

Šīs regulas 12., 21., 22. un 57. pantā minētos paziņojumus Komisijai nosūta elektroniski, izmantojot veidlapas, ko Komisija šim nolūkam nodevusi dalībvalstīm.

59. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Regulas (EK) Nr. 1261/2001, (EK) Nr. 1262/2001 un (EK) Nr. 314/2002.

Tomēr Regulas (EK) Nr. 1261/2001 un (EK) Nr. 314/2002 joprojām ir piemērojamas 2005./2006. tirdzniecības gada produkcijai, un Regula (EK) Nr. 1262/2001 joprojām ir piemērojama cukuram, kas pieņemts intervencei pirms 2006. gada 10. februāra.

60. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. jūlija.

Regulas 23. līdz 38. pants ir piemērojami līdz 2010. gada 30. septembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 178, 30.6.2001., 46. lpp.

(3)  OV L 178, 30.6.2001., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 218/2006 (OV L 38, 9.2.2006., 19. lpp.).

(4)  OV L 50, 21.1.2002., 40. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 493/2006 (OV L 89, 28.3.2006., 11. lpp.).

(5)  OV L 214, 8.9.1995., 16. lpp.

(6)  OV L 288, 19.11.1996., 6. lpp.


PIELIKUMS

REGULAS 23. PANTA 3. PUNKTĀ MINĒTIE DAUDZUMI PA DALĪBVALSTĪM

Dalībvalsts

Daudzumi

(tonnas)

Beļģija

28 204

Čehija

15 648

Dānija

14 475

Vācija

117 550

Grieķija

10 923

Spānija

34 298

Francija (kontinentālā)

113 141

Francija (Aizj. dep.)

16 522

Īrija

6 855

Itālija

53 580

Latvija

2 288

Lietuva

3 544

Ungārija

13 819

Nīderlande

29 743

Austrija

13 325

Polija

57 519

Portugāle (kontinentālā)

2 398

Portugāle (Azoru salas)

342

Slovēnija

1 822

Slovākija

7 136

Somija

5 026

Zviedrija

12 669

Apvienotā Karaliste

39 172