ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 171

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 23. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 883/2006 (2006. gada 21. jūnijs), ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru uzskaiti, izdevumu un ieņēmumu deklarācijām un izdevumu atmaksājumu nosacījumiem saistībā ar ELGF un ELFLA

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 884/2006 (2006. gada 21. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz intervences krājumu glabāšanas pasākumu finansēšanu, ko veic Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF), un intervences krājumu glabāšanas darbību iegrāmatošanu, ko īsteno dalībvalstu maksājumu aģentūras

35

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 885/2006 (2006. gada 21. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru un citu struktūru akreditāciju un ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanu

90

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

23.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 883/2006

(2006. gada 21. jūnijs),

ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru uzskaiti, izdevumu un ieņēmumu deklarācijām un izdevumu atmaksājumu nosacījumiem saistībā ar ELGF un ELFLA

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (1) un jo īpaši tās 42. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1290/2005 ir izveidots Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), kas darbojas saistībā ar Kopienas budžeta piešķirto izdevumu un ieņēmumu dalīto pārvaldi. Regulā noteikti vispārīgi nosacījumi un noteikumi, kas piemērojami maksājumu aģentūru uzskaitēm un izdevumu un ieņēmumu deklarācijām, kā arī šo izdevumu atmaksājumam, ko veic Komisija. Šie noteikumi un nosacījumi ir jāprecizē, nošķirot abiem fondiem kopīgo piemērošanas kārtību no tās, kas katram ir īpaša.

(2)

Lai nodrošinātu abu fondu Eiropas Kopienu budžetā iekļauto apropriāciju pienācīgu pārvaldi, katrai maksājumu aģentūrai ir jāveic atsevišķa uzskaite vienīgi par ELGF un ELFLA finansējamiem izdevumiem. Tādēļ maksājumu aģentūru uzskaitē par abiem fondiem atsevišķi ir jānorāda atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1290/2005 3. panta 1. punktam un 4. un 34. pantam veiktie izdevumi un ieņēmumi, un šos izdevumus un ieņēmumus jāļauj sasaistīt ar finanšu līdzekļiem, kuri Kopienas budžetā nodoti to rīcībā.

(3)

Kopējā lauksaimniecības politika tiek finansēta euro valūtā, tajā pašā laikā ļaujot dalībvalstīm, kuras neietilpst euro zonā, veikt maksājumus saņēmējiem valsts valūtā. Lai varētu konsolidēt visus izdevumus un ieņēmumus, attiecīgi ir jānoteic, ka attiecīgajām maksājumu aģentūrām ir jābūt spējīgām sniegt datus attiecībā uz izdevumiem un ieņēmumiem gan euro valūtā, gan tajā valūtā, kādā tie maksāti vai saņemti.

(4)

Lai nodrošinātu finanšu plūsmu pienācīgu pārvaldi, jo īpaši tādēļ, ka dalībvalstis mobilizē līdzekļus, lai segtu tos izdevumus, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1290/2005 3. panta 1. punktā, vai saņem avansu par izdevumiem, kas paredzēti minētās regulas 4. pantā, pirms Komisija atmaksājusi šos izdevumus saskaņā ar veiktajiem izdevumiem, ir jāparedz, ka dalībvalstis, veicot izdevumus un ieņēmumus, apkopo šai atmaksai nepieciešamo informāciju un to dara pieejamu Komisijai vai šo informāciju tai periodiski nosūta. Šajā sakarā ir jāņem vērā ELGF un ELFLA īpašās pārvaldes veidi un ir jāorganizē dalībvalstu Komisijai sniegtās informācijas pieejamība un nodošana katra fonda pārvaldes veidam atbilstošos intervālos, neierobežojot dalībvalstu pienākumu Komisijai darīt pieejamu informāciju, kas nepieciešama atbilstošai izdevumu attīstības uzraudzībai.

(5)

Vispārējie pienākumi attiecībā uz maksājumu aģentūru uzskaiti ietver Kopienas fondu pārvaldei un to kontrolei nepieciešamos detalizētos datus, kas izdevumu atmaksai nav vajadzīgi. Attiecīgi ir jāprecizē, kādu informāciju un datus par ELGF un ELFLA finansētajiem izdevumiem ir periodiski jāiesniedz Komisijai.

(6)

Komisijai jādod iespēja tieši un visefektīvākajā veidā izmantot informāciju, ko ar dalībvalstu sniegto ziņojumu palīdzību tā saņēmusi par ELGF un ELFLA kontu pārvaldi, kā arī ar tiem saistītajiem maksājumiem. Lai sasniegtu šo mērķi, ir jāparedz, ka visa pieejamā informācija un informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm un Kopienu notiek elektroniskā vai digitālā veidā. Tomēr, ja rastos vajadzība pēc informācijas iesniegšanas ar citiem līdzekļiem, ir jānosaka, kādos gadījumos šī prasība ir pamatota.

(7)

Regulas (EK) Nr. 1290/2005 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) daļā noteikts, ka izdevumu deklarācijas par pasākumiem, kas saistīti ar ELGF un ELFLA finansētām darbībām un kuras arī izmanto kā maksājuma pieprasījumu, Komisijai jāiesniedz kopā ar vajadzīgo informāciju. Lai dalībvalstis un maksājumu aģentūras varētu sastādīt šīs izdevumu deklarācijas atbilstoši harmonizētiem noteikumiem un lai ļautu Komisijai ņemt vērā maksājumu pieprasījumus, ir jānosaka, ar kādiem nosacījumiem šie izdevumi ir jāņem vērā saistībā ar attiecīgajiem ELGF un ELFLA budžetiem un kādi ir izdevumu un ieņēmumu uzskaitei piemērojamie noteikumi, īpaši piešķirtajiem ieņēmumiem un iespējamajām korekcijām, kuras būs jāveic, arī to faktiskajai deklarācijai.

(8)

Padomes 1978. gada 2. augusta Regulas (EEK) Nr. 1883/78, ar ko paredz vispārīgus noteikumus intervences finansēšanai, ko veic Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa (2), 4. pantā ir noteikts, ka saskaņā ar intervences pasākumu finansējamo summu nosaka pēc maksājumu aģentūru sagatavotām ikgadējām atskaitēm. Šajā regulā arī tika sniegti noteikumi un nosacījumi, kas reglamentē šos pārskatus. Sakarā ar Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) likvidāciju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1290/2005 un tā aizstāšanu ar ELGF attiecībā uz šiem pasākumiem, ir jāprecizē noteikumi, atbilstoši kuriem ELGF finansētie, iepriekš minētie pasākumi iekļaujas izdevumu deklarāciju un ikmēneša maksājumu sistēmā.

(9)

Regulas (EK) Nr. 1290/2005 15. panta 4. punktā noteikts, ka izdevumus, kas veikti no 1. līdz 15. oktobrim, pieskaita oktobrī veiktiem izdevumiem, un izdevumus, kas veikti no 16. līdz 31. oktobrim, pieskaita novembrī veiktiem izdevumiem. Tomēr intervences krājumu izdevumus, kas iegrāmatoti oktobrī, pilnībā attiecina uz n+1 finanšu gadu. Tādējādi ir jānosaka, ka ELGF finansētie izdevumi, kas septembrī radušies par intervences krājumu glabāšanas darbībām, ir jāiegrāmato vēlākais līdz 15. oktobrim.

(10)

Piemērojamo maiņas kursu ir jānosaka atkarībā no tā, vai lauksaimniecības tiesību akots ir noteikts noteicošais faktors vai nē. Lai dalībvalstis, kuras neietilpst euro zonā, no vienas puses, iegrāmatojot saņemtos ieņēmumus vai saņēmējiem piešķirtos atbalsta maksājumus citā valūtā kā euro, un, no otras puses, sastādot maksājumu aģentūras izdevumu deklarāciju, nepiemērotu dažādus maiņas kursus, ir jānoteic, ka attiecīgās dalībvalstis savās izdevumu deklarācijās attiecībā uz ELGF piemēro tos pašus maiņas kursus, kā tos, kas piemēroti iekasētajiem ieņēmumiem vai saņēmējiem adresētiem maksājumiem. Turklāt, lai vienkāršotu administratīvās formalitātes saistībā ar atgūšanu, kas saistīta ar vairākām darbībām, iegrāmatojot šo atgūšanu, ir jānosaka vienots maiņas kurss. Tomēr šo noteikumu jāattiecina tikai uz darbībām, kas veiktas pirms šīs regulas stāšanās spēkā.

(11)

Komisija veic ikmēneša vai periodisku maksājumu dalībvalstīm, pamatojoties uz to iesniegtajām izdevumu deklarācijām. Tomēr Komisijai ir jāņem vērā maksājumu aģentūru saņemtie ieņēmumi Kopienas budžetam. Attiecīgi ir jāparedz nosacījumi, kādos veicamas kompensācijas starp ieņēmumiem un izdevumiem saistībā ar ELGF un ELFLA.

(12)

Pēc tam, kad Komisija ir nolēmusi veikt ikmēneša maksājumus, tā dalībvalstīm piešķir atbilstošos finanšu līdzekļus, kas vajadzīgi, lai segtu ELGF un ELFLA finansētos izdevumus, saskaņā ar praktiskiem noteikumiem un nosacījumiem, kas jānosaka, pamatojoties uz dalībvalstu Komisijai sniegto informāciju un informāciju, ko sniedz Komisijas ieviestajās datorizētās sistēmas.

(13)

Ja budžeta gada sākumā Kopienas budžets nav pieņemts galīgi, 13. panta 2. punkta otrajā daļā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam (3), ir noteikts, ka maksājumus par katru nodaļu ik mēnesi var izdarīt ne vairāk kā vienas divpadsmitās daļas apmērā no apropriācijas, kas attiecīgajai nodaļai bijusi piešķirta iepriekšējā budžeta gadā. Lai starp dalībvalstīm līdzīgi sadalītu pieejamās apropriācijas, jāparedz, ka tādā gadījumā ikmēneša maksājumi saskaņā ar ELGF un periodiskie maksājumi saskaņā ar ELFLA tiek veikti proporcionāli deklarācijām, ko katra dalībvalsts ir iesniegusi par katru atsevišķu nodaļu, un ka nesamaksātais kārtējā mēneša atlikums tiek no jauna piešķirts, kad Komisija pieņem lēmumus par nākamajiem mēneša vai periodiskajiem maksājumiem.

(14)

Ja, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtajām izdevumu deklarācijām saistībā ar ELGF, to iepriekš uzņemto saistību aprēķins, kuras ir atļautas saskaņā ar 150. panta 3. punktu Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, pārsniedz 50 % griestus no kārtējā budžeta gada apropriācijām, Komisija ir spiesta samazināt attiecīgās apropriācijas. Lai nodrošinātu veiksmīgu pārvaldi, minētā samazināšana proporcionāli jāsadala starp visām dalībvalstīm, pamatojoties uz to iesniegtajām izdevumu deklarācijām. Lai starp dalībvalstīm līdzīgi sadalītu pieejamās apropriācijas, jāparedz, ka šajā gadījumā ikmēneša maksājumi saskaņā ar ELGF un periodiskie maksājumi saskaņā ar ELFLA tiek veikti proporcionāli deklarācijām, ko katra dalībvalsts ir iesniegusi par katru atsevišķu nodaļu, un ka nesamaksātais kārtējā mēneša atlikums tiek no jauna piešķirts, kad Komisija pieņem lēmumus par nākamajiem mēneša maksājumiem.

(15)

Kopējās lauksaimniecības regulas attiecībā uz ELFG paredz termiņus, kādos dalībvalstīm ir jāsamaksā saņēmējiem piešķirtie atbalsta maksājumi Visi pēc šiem termiņiem izdarītie maksājumi, kuriem samaksas aizkavēšanās nav attaisnota, ir jāuzskata par nepareiziem un tādēļ Komisija tos neatmaksā. Tomēr, lai finanšu ietekmi proporcionāli pieskaņotu maksājuma aizkavējumam, ir jāparedz, ka Komisija piemēro maksājuma samazinājumu grafiku atbilstoši reģistrētā kavējuma lielumam. Turklāt ir jāparedz vienotas likmes norma, jo īpaši lai piemērotu samazinājumus tad, ja maksājumu kavēšanos izraisījušas strīdu procedūras.

(16)

Saistībā ar kopējās lauksaimniecības politikas reformu un vienreizējo maksājumu sistēmas ieviešanu, un lai nodrošinātu finanšu disciplīnas nosacījumu piemērošanu, dalībvalstīm jāveic maksājumi, ievērojot termiņus. Tādēļ ir jāparedz īpaši noteikumi, kas tik lielā mērā, cik iespējams, ļautu izvairīties no Kopienu budžetā pieejamo gada apropriāciju pārsniegšanas riska.

(17)

Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1290/2005 17. un 27. panta noteikumus, Komisija var samazināt vai atcelt ikmēneša maksājumu pārskaitījumus dalībvalstīm, ja tās neievēro šo maksājumu termiņus vai nesniedz datus par izdevumiem vai informāciju, kas saskaņā ar minēto regulu jāsniedz, lai nodrošinātu šādu datu konsekvenci. Tas pats attiecas uz ELFLA gadījumos, kad dalībvalstis nesniedz vajadzīgo informāciju saskaņā ar Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (4) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un tās piemērošanas noteikumiem, tostarp programmu termiņa vidusposma pārskatu. Tādēļ attiecīgi ELGF un ELFLA izdevumiem ir jānosaka sīki izstrādāti šo samazinājumu un pārtraukšanas izpildes noteikumi.

(18)

Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 180. pantā paredzēts, ka sākot no 2007. gada 1. janvāra negatīvos lauksaimniecības izdevumus aizvieto ar piešķirto ieņēmumu summu, atbilstīgi piešķīruma izcelsmei attiecībā uz ELGF vai ELFLA. Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. panta 1. punktā paredzēts, ka summas, ko maksājumu aģentūras piedzinušas pārkāpumu vai nolaidības gadījumā, tām jāiegrāmato piešķirtajos ieņēmumos. Atsevišķas summas, kas noteiktas par pārkāpumiem vai piemērotajiem samazinājumiem saistībā ar neatbilstību vides aizsardzības jomā piemērojamajiem noteikumiem, pieder pie ieņēmumiem saistībā ar pārkāpumiem un nolaidību, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. pantā, un tādēļ tās jāiegrāmato līdzīgi kā šie ieņēmumi. Attiecīgi ir jānoteic, ka atbilstošās summas iegrāmato ar tiem pašiem nosacījumiem kā piešķirtos ieņēmumus, kas rodas tieši no iepriekš minētajā 32. pantā noteiktajiem pārkāpumiem vai nolaidības.

(19)

Kopienas budžeta un valsts budžeta līdzfinansētie izdevumi lauku attīstības atbalstam ELFLA pamatojas uz detalizētām programmām par katru pasākumu. Līdz ar to uzraudzība un grāmatojums jāveic uz šā pamata, lai varētu identificēt visas programmas un pasākuma darbības un varētu pārbaudīt atbilstību starp veiktajiem izdevumiem un rīcībā nodotajiem finanšu līdzekļiem. Šajā sakarā ir jāprecizē elementi, kas maksājumu aģentūrām jāņem vērā, un jo īpaši jāparedz, ka uzskaitē par veikto finansējumu ir skaidri jānošķir valsts un Kopienas līdzekļi un ka no saņēmējiem atgūstamās summas, tāpat kā atgūtās summas ir jāprecizē un jānorāda saistībā ar sākotnējo darbību.

(20)

Ja ELFLA finansētajās lauku attīstības programmās maksājuma vai atgūšanas darbība ir veikta valsts valūtā, kas nav euro, jāveic atbilstošo summu konvertēšana euro. Attiecīgi ir jāparedz vienots maiņas kurss visām attiecīgā mēneša laikā iegrāmatotajām darbībām, kas jāizmanto arī izdevumu deklarācijā.

(21)

Komisijai tās budžeta un finanšu pārvaldei nepieciešama aplēse par summām, kuras vēl jāfinansē kalendārajā gadā, un novērtējums par finansējuma pieprasījumu nākamajam kalendārajam gadam. Lai Komisija varētu pildīt savas saistības, atbilstošā informācija ir jāsniedz savlaicīgi un, jebkurā gadījumā, divas reizes gadā, vēlākais katra gada 31. janvārī un 31. jūlijā.

(22)

Lai Komisija varētu apstiprināt katru lauku attīstības programmu, veikt tās iespējamos pielāgojumus un veikt nepieciešamo kontroli, tai jāsaņem noteikta informācija. Šajā sakarā ir nepieciešams, ka katra programmu pārvaldes iestāde ELFLA kopējā datorsistēmā ievada prasīto informāciju, lai Komisija varētu noteikt, un jo īpaši attiecībā uz ELFLA maksimālo ieguldījumu, sadalījumu pa prioritātēm un pasākumiem un līdzfinansējuma likmi, kas piemērojama katrai prioritātei. Tāpat ir jānosaka noteikumi kumulatīvo summu ievadīšanai kopējā datorsistēmā.

(23)

ELFLA kontekstā veikto darbību izdevumu deklarāciju sastādīšanas intervālus nosaka Komisija, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1290/2005 26. panta 6. punktu. Ņemot vērā ELFLA uzskaites noteikumu īpatnības, iepriekšēja finansējuma izmantošanu un kalendārā gada pasākumu finansējumu, jāparedz, ka šie izdevumi tiek deklarēti šiem īpašajiem noteikumiem piemērotos intervālos.

(24)

Apmaiņu ar informāciju un dokumentiem Komisijas un dalībvalstu starpā, kā arī visu pieejamo informāciju un dalībvalstu paziņojumus Komisijai pārsvarā nodod elektroniskā vai digitālā veidā. Lai labāk aptvertu šo informācijas apmaiņu ELGF un ELFLA un lai vispārinātu tās izmantošanu, ir jāpielāgo pastāvošās datorizētās sistēmas vai jāievieš jaunas datorizētās sistēmas. Ir jāparedz, ka šo darbību veiks Komisija, un to īstenos pēc tam, kad dalībvalstis būs informētas ar Lauksaimniecības fondu komitejas starpniecību.

(25)

Šo datorizēto sistēmu informācijas apstrādes noteikumiem, kā arī to dokumentu formai un saturam, kas ir pieprasīti, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1290/2005, nepieciešami bieži pielāgojumi piemērojamo noteikumu attīstības vai pārvaldes vajadzību dēļ. Tāpat ir vajadzīgs vienveidīgs noformējums dokumentiem, kas dalībvalstīm jāiesūta. Lai sasniegtu šos mērķus, lai vienkāršotu procedūras un lai attiecīgās datorizētās sistēmas varētu nekavējoties sākt darboties, ir vēlams definēt dokumentu formu un saturu uz paraugu pamata un noteikt, ka Komisija veic to pieņemšanu un pielāgošanu atbilstoši Lauksaimniecības fondu komitejas sniegtajai informācijai.

(26)

Maksājumu aģentūras ir atbildīgas par ELGF un ELFLA izdevumu pārvaldi un to likumības kontroli. Datu par finanšu darījumiem paziņošana vai ievadīšana datorizētajā sistēmā līdz ar to ir maksājumu aģentūras pienākums, ko veic pati maksājuma aģentūra vai aģentūra, kurai šīs uzdevums ir deleģēts, vajadzības gadījumā ar akreditētas koordinācijas aģentūras starpniecību.

(27)

Dažiem dokumentiem vai procedūrām, kas noteiktas ar Regulu (EK) Nr. 1290/2005 un tās piemērošanas noteikumiem, nepieciešams pilnvarotas personas paraksts vai piekrišana vienā vai vairākos attiecīgās procedūras posmos. Datorizētajām sistēmām, kas ieviestas šo dokumentu apmaiņai, ir jādod iespēja nepārprotami identificēt katru personu un jāsniedz pamatotas garantijas par dokumentu satura negrozāmību, tostarp arī attiecībā uz procedūras posmiem. Tas jo īpaši attiecas uz izdevumu deklarācijām un ticamības deklarāciju, kas tiek pievienotas gada pārskatiem un kas minētas Regulas (EK) Nr. 1290/2005 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) un ii) daļā, un uz elektroniski iesniegtiem dokumentiem saistībā ar šīm procedūrām.

(28)

Kopienas līmenī ir izstrādāti noteikumi apmaiņai ar elektroniskiem un digitāliem dokumentiem attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem to nosūtīšanai, nosacījumiem par to derīgumu Komisijai un glabāšanas nosacījumiem, integritāti un ilglaicīgu salasāmību. Ciktāl Kopienas budžeta dalītā pārvalde saistībā ar ELGF un ELFLA attiecas uz Komisijas vai maksājumu aģentūru izstrādātiem vai saņemtiem dokumentiem, kā arī uz kopējās lauksaimniecības politikas finansējuma procedūrām, ir jāparedz Kopienas tiesību aktu piemērošana, nosūtot saistībā ar šo regulu izstrādātus elektroniskus un digitālus dokumentus, un ir jānosaka elektronisko un digitālo dokumentu glabāšanas termiņi.

(29)

Noteiktās situācijās informācijas nosūtīšana elektroniski var būt neiespējama. Lai novērstu iespējamos datorizētās sistēmas darbības traucējumus vai nenoturīgu pieslēgumu, dalībvalstīm ir jādod iespēja iesniegt dokumentus citā formā, ievērojot nosacījumus, kas ir jānosaka.

(30)

Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1290/2005 39. panta 1. punkta d) un e) apakšpunkta nosacījumus, dalībvalstī uz 2007. gada 1. janvāri pieejamie finanšu līdzekļi pēc maksājumu samazinājuma vai atcelšanas, ko dalībvalsts ir veikusi brīvprātīgi atbilstīgi 1. pantam Komisijas 2004. gada 22. septembra Regulā (EK) Nr. 1655/2004, ar ko paredz noteikumus pārejai no fakultatīvās modulācijas sistēmas, kas noteikta ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1259/1999 4. pantu, uz obligāto modulācijas sistēmu, kuru noteica Padomes Regula (EK) Nr. 1782/2003 (5), vai saskaņā ar sankcijām atbilstīgi 3., 4., un 5. pantam Padomes 1999. gada 17. maija Regulā (EK) Nr. 1259/1999, ar ko paredz kopīgus noteikumus tieša atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (6), šai dalībvalstij ir jāizmanto lauku attīstības pasākumu finansēšanai. Ja dalībvalstis šos finanšu resursus noteiktā termiņā neizmanto, attiecīgās summas tiek ieskaitītas atpakaļ ELGF budžetā. Lai izstrādātu nosacījumus, ko piemēro šiem pasākumiem, ir jānosaka attiecīgo summu uzskaites un pārvaldes noteikumi maksājumu aģentūrās, kā arī to iegrāmatošana atbilstoši Komisijas lēmumiem par maksājumiem.

(31)

Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1290/2005 39. panta 1. punkta a) apakšpunktu, dalībvalstis, kas bija Eiropas Savienības sastāvā pirms 2004. gada 1. maija, līdz 2006. gada 31. decembrim var turpināt maksājumus saistībā ar 2000. – 2006. gada lauku attīstības programmām, ja tās saņem pamatotu Komisijas atļauju, un ņemot vērā zināmus minētā punkta nosacījumus. Lai varētu piemērot šo atkāpi, ir jānosaka tās procedūra un termiņi, kas dalībvalstīm jāievēro, kā arī tās ieviešanas noteikumi.

(32)

Attiecīgi ir jāatceļ Komisijas 1996. gada 16. februāra Regula (EK) Nr. 296/96 (7) par datiem, kas dalībvalstīm jānosūta, un par izdevumu, kurus finansē Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļa, ikmēneša iegrāmatošanu, un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 2776/88 un Komisijas 2004. gada 26. aprīļa Lēmums C/2004/1723, ar kuru nosaka formu tiem dokumentiem, kas dalībvalstīm jānosūta, lai iegrāmatotu ELVGF Garantiju nodaļas finansētos izdevumus (8).

(33)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības fondu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

IEVADA ELGF UN ELFLA KOPĒJI NOTEIKUMI

1. pants

Mērķis

Šī regula nosaka atsevišķus nosacījumus un īpašus noteikumus, kas piemērojami attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izdevumu un ieņēmumu dalīto pārvaldi, attiecībā uz maksājumu aģentūru uzskaiti, kā arī izdevumu atmaksājumiem, ko veic Komisija atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1290/2005.

2. pants

Maksājumu aģentūru uzskaite

1.   Katra maksājumu aģentūra veic uzskaiti, kurā iegrāmato vienīgi izdevumus un ieņēmumus, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1290/2005 3. panta 1. punktā, 4. un 34. pantā, un finanšu līdzekļu izmantošanu, kas nodoti tās rīcībā atbilstošu izdevumu maksāšanai. Šai uzskaitei ir jānošķir un atsevišķi jāsniedz ELGF un ELFLA finanšu dati.

2.   Maksājumu aģentūras dalībvalstīs, kuras nav pievienojušās euro zonai, ved uzskaiti, kurā summas ir norādītas valūtā, kurā izdevumi vai ieņēmumi tika veikti. Tomēr, lai varētu konsolidēt to izdevumus un ieņēmumus, tām attiecīgie dati jāsniedz valsts valūtā un euro.

Taču attiecībā uz ELGF izdevumiem un ieņēmumiem, kas nav minēti Regulas (EK) Nr. 1290/2005 45. panta 2. punktā, dalībvalstis, kuras līdz 2006. gada 16. oktobrim nevar ieviest šiem kritērijiem atbilstošu uzskaiti, šo termiņu var pārcelt uz 2007. gada 16. oktobri, iepriekš un ne vēlāk kā līdz 2006. gada 15. septembrim par to informējot Komisiju.

2. NODAĻA

ELGF UZSKAITE

3. pants

Dalībvalstu sniegtās informācijas pieejamība

Dalībvalstis vāc un Komisijai nodrošina pieeju datiem par kopējo izdevumu un piešķirto ieņēmumu summu, kas samaksāta katru nedēļu, saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a)

vēlākais katras nedēļas trešajā darbdienā dara zināmu informāciju par kopējo izdevumu un piešķirto ieņēmumu summu, kas veikti no mēneša sākuma līdz iepriekšējās nedēļas beigām;

b)

vēlākais katra mēneša trešajā darbdienā, ja nedēļa iesniedzas nākamajā mēnesī, dara zināmu informāciju par kopējo izdevumu un piešķirto ieņēmumu summu, kas veikti iepriekšējā mēnesī.

4. pants

Dalībvalstu sniegtā informācija

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) un ii) daļām dalībvalstis Komisijai elektroniskā veidā nosūta šādu informāciju un dokumentus atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti šīs regulas 5. un 6. pantā:

a)

vēlākais katra mēneša trešajā darbdienā, informāciju par kopējo iepriekšējā mēnesī veikto izdevumu un piešķirto ieņēmumu summu, izmantojot I pielikuma paraugu, un visu nepieciešamo informāciju, kas skaidro nozīmīgas atšķirības starp aplēsēm, kas veiktas saskaņā ar šī panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) daļu, un veiktajiem izdevumiem vai saņemtajiem piešķirtajiem ieņēmumiem;

b)

vēlākais katra mēneša 10. dienā deklarācija par izdevumiem, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1290/2005 15. panta 2. punktā, kurā ir iepriekšējā mēnesī kopējo samaksāto izdevumu un saņemto ieņēmumu kopsumma, kā arī iepriekšējā mēnesī kopējo samaksāto izdevumu un saņemto ieņēmumu kopsumma par intervences krājumiem, izmantojot šīs regulas II pielikuma paraugu. Tomēr paziņojums par izdevumiem, kas samaksāti starp 1. un 15. oktobri, ir jānosūta vēlākais tā paša mēneša 25. dienā.

Deklarācija par izdevumiem ietver veikto izdevumu un ieņēmumu sadalījumu atbilstīgi pantiem Eiropas Kopienu budžeta nomenklatūrā un papildu sadalījumu pa posteņiem attiecībā uz nodaļām, kas saistītas ar lauksaimniecības izdevumu revīziju un attiecīgajiem ieņēmumiem. Tomēr, ja uz budžeta uzraudzību attiecas īpaši nosacījumi, Komisija var lūgt sīkāku iedalījumu;

c)

vēlākais katra mēneša 20. dienā nosūta dokumentu kopumu, kas ļauj iegrāmatot Kopienas budžetā iepriekšējā mēnesī samaksātos izdevumus un saņemtos piešķirtos ieņēmumus, ko saņēmusi maksājumu aģentūra iepriekšējā mēnesī; izņemot dokumentu kopumu, kas ļauj iegrāmatot starp 1. un 15. oktobri samaksātos izdevumus un saņemtos piešķirtos ieņēmumus, kas jānosūta vēlākais 10. novembrī;

d)

vēlākais katra gada 20. maijā un 10. novembrī papildus c) apakšpunktā paredzētajam dokumentu kopumam nosūta ieturētās un izmantotās summas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1259/1999 5. panta 2. punktam un Regulas (EK) Nr. 1655/2004 3. panta 1. punktam.

2.   Dokumentu kopumā, kas noteikts 1. punkta c) apakšpunktā, ietilpst:

a)

pārskats (T 104, kas atrodas V pielikumā), kuru aizpilda katra maksājumu aģentūra par datu sadalījumu saskaņā ar Eiropas Kopienu budžeta nomenklatūru pēc izdevumu un ieņēmumu veida, saskaņā ar detalizētu nomenklatūru, par:

i)

iepriekšējā mēnesī izdarītajiem izdevumiem un saņemtajiem piešķirtajiem ieņēmumiem,

ii)

kopējiem izdevumiem un piešķirtiem ieņēmumiem kopš budžeta gada sākuma līdz iepriekšējā mēneša beigām,

iii)

izdevumu un piešķirto ieņēmumu aplēsēm, kas atkarībā no gadījuma var ietvert:

pašreizējo mēnesi un divus nākošos mēnešus,

pašreizējo mēnesi, divus nākošos mēnešus un laiku līdz budžeta gada beigām;

b)

a) apakšpunktā minēto datu kopsavilkumu (T 103, kas atrodas IV pielikumā), iesūta dalībvalsts par visām tās maksājumu aģentūrām;

c)

iespējamās starpības pārskats (T 101, kas atrodas III pielikumā) starp atbilstoši 1. punkta b) apakšpunktam deklarētajiem izdevumiem un atbilstoši šā punkta a) apakšpunktam deklarētajiem izdevumiem un, vajadzības gadījumā šīs starpības pamatojums;

d)

uzskaites dokumenti, kas apliecina izdevumus un ieņēmumus par intervences krājumiem, kas noteikti 10. panta 2. punktā Komisijas Regulā (EK) Nr. 884/2006 (9), kas sastādīti tabulas veidā (e.faudit tabulas) saskaņā ar minētās regulas III pielikumu.

e)

papildu tabulas a) un b) apakšpunktos noteiktajām (T 106 līdz T 109, kas atrodas VI, VII, VIII un IX pielikumā), kas jāiesniedz kopā ar 20. maija un 10. novembra paziņojumiem, kas noteikti 1. punkta d) apakšpunktā un kas parāda kontu stāvokli aprīļa beigās un budžeta gada beigās un ietver

paziņojumu par katras maksājuma aģentūras ieturētajām summām, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1259/1999 3. un 4. pantu vai Regulas (EK) Nr. 1655/2004 1. pantu, tostarp iespējamiem procentiem (T 106 un T 107),

pārskatu par katras maksājumu aģentūras atbilstošo summu izmantošanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1259/99 5. panta 2. punktu vai Regulas (EK) Nr. 1655/2004 3. panta 1. punktu (T 108),

kopēju vispārīgu pārskatu katras dalībvalsts līmenī par šā punkta pirmajā un otrajā ievilkumā prasītajiem datiem un neizmantoto līdzekļu nestos procentus (T 109).

3.   Datu kopsavilkumu (T 103), kas noteikts 2. punkta b) apakšpunktā, nosūta Komisijai arī papīra formātā.

4.   Visa finanšu informācija, kas pieprasīta, piemērojot šo pantu, ir jāsniedz euro.

Tomēr:

attiecībā uz tabulām, kas minētas 2. punkta e) apakšpunktā, dalībvalstis izmanto to pašu valūtu, kas izmantota, veicot aizturēšanu;

attiecībā uz izdevumu un atskaitījumu deklarācijām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1290/2005 39. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, dalībvalstis izmanto valsts valūtu.

Turklāt attiecībā uz to finanšu informāciju saistībā ar 2007. budžeta gadu, kas nav minēta Regulas (EK) Nr. 1290/2005 45. panta 2. punktā, dalībvalstis, kas minētas šīs regulas 2. panta 2. punkta otrajā daļā, finanšu informāciju sniedz valsts valūtā.

5. pants

Vispārējie noteikumi par izdevumu un piešķirto ieņēmumu deklarāciju

1.   Neskarot īpašus noteikumus par intervences krājumu izdevumu un ieņēmumu deklarācijām, kas noteikti 6. pantā, maksājuma aģentūras deklarētajiem izdevumiem un piešķirtajiem ieņēmumiem par atbilstošo mēnesi jāsakrīt ar faktiski veiktajiem maksājumiem un ieņēmumiem.

Šie izdevumi un ieņēmumi ELGF budžetā tiek iegrāmatoti “n” budžeta gadā, kas sākas “n-1” gada 16 oktobrī un beidzas “n” gada 15. oktobrī.

Tomēr:

a)

izdevumus, ko var samaksāt pirms noteikuma izpildes, kas ļauj tos pilnīgi vai daļēji iekļaut ELVGF, var deklarēt tikai:

mēnesī, kurā minētais noteikums ir izpildīts,

vai

nākamajā mēnesī pēc šā noteikuma izpildes;

b)

piešķirtos ieņēmumus, kurus dalībvalstij jāatmaksā Komisijai, deklarē mēnesī, kurā beidzas Kopienas tiesību aktos noteiktais atbilstošās summas maksājuma termiņš;

c)

korekcijas, par kurām Komisija lēmusi saskaņā ar grāmatojumu noskaidrošanu un atbilstības pārbaudi, Komisija atskaita vai pieskaita tieši mēneša maksājumiem, kas minēti, atkarībā no gadījuma, vai nu 10. panta 2. punktā vai 11. panta 4. punktā Komisijas Regulā (EK) Nr. 885/2006 (10). Taču dalībvalstis šīm korekcijām atbilstošās summas iekļauj deklarācijā par to mēnesi, attiecībā uz kuru korekcijas tiek veiktas.

2.   Izdevumi un piešķirtie ieņēmumi ir jāņem vērā no dienas, kurā maksājumu aģentūras konts ir debitēts vai kreditēts. Tomēr attiecībā uz maksājumiem, datums, kas jāņem vērā, var būt datums, kurā aģentūra ir izdevusi un nosūtījusi maksājuma dokumentu finanšu iestādei vai labuma guvējam. Katra maksājumu aģentūra izmanto vienu un to pašu metodi visu budžeta gadu.

3.   Izdevumos, kuri jādeklarē, neiekļauj samazinājumu, kas izdarīts atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1655/2004 1. pantam.

4.   Atbilstoši 1. punktam deklarētie izdevumi un piešķirtie ieņēmumi var ietvert par tā paša budžeta gada iepriekšējiem mēnešiem paziņoto datu labojumus.

Ja sakarā ar veiktajām piešķirto ieņēmumu korekcijām maksājumu aģentūrai par kādu budžeta līniju nākas deklarēt ieņēmumus ar negatīvu vērtību, tad pārpalikuma korekcijas tiek pārceltas uz nākamo mēnesi. Vajadzības gadījumā tās tiek izlīdzinātas atbilstošā gada grāmatojuma noskaidrošanas laikā.

5.   Neizpildītos maksājuma rīkojumus un konta debetā ierakstītos un pēc tam no jauna kreditētos maksājumus kontos parāda kā atskaitījumus no izdevumiem attiecībā uz mēnesi, kurā par neizpildīšanu vai atcelšanu ir paziņots aģentūrai, kas maksā.

6.   Ja ELVGF nesamaksātie maksājumi ir apgrūtināti ar prasībām, tos uzskata par pilnībā izpildītiem, lai piemērotu 1. punktu:

a)

saņēmējam vēl pienākošās summas samaksāšanas dienā, ja prasība ir mazāka par nokārtotajiem izdevumiem,

b)

izdevumu nokārtošanas dienā, ja šie izdevumi ir mazāki par prasību vai vienādi ar to.

7.   Kumulatīvos datus par izdevumiem un piešķirtajiem ieņēmumiem, kurus var attiecināt uz konkrēto budžeta gadu un kas jāiesniedz Komisijai līdz 10. novembrim, var grozīt tikai gada pārskatos, kas ir jānosūta Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) daļu.

6. pants

Īpaši noteikumi, kas jāpiemēro izdevumu deklarācijām par intervences krājumiem

Sastādot izdevumu deklarācijas par intervences krājumiem ir jāņem vērā darbības, kas mēneša beigās iegrāmatotas maksājumu aģentūrā un kas ir notikušas starp grāmatvedības gada sākumu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 884/2006 2. panta 3. punkta a) apakšpunktā, un attiecīgā mēneša beigām.

Šajā izdevumu deklarācijā jāiekļauj tās vērtības un summas, kas noteiktas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 884/2006 6., 7. un 9. pantam un kas iegrāmatotas tā mēneša laikā, kas seko mēnesim, kurā īstenotas intervences krājumu glabāšanas darbības.

Tomēr:

a)

summas, kas attiecas uz septembra mēneša laikā veiktajām darbībām, maksājumu aģentūras iegrāmato vēlākais līdz 15. oktobrim;

b)

vispārējo amortizācijas izmaksu, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 884/2006 4. panta 1. punkta d) apakšpunktā, summas iegrāmato datumā, ko nosaka lēmums, kas uz tām attiecas.

7. pants

Maiņas kursi, kas piemērojami izdevumu deklarāciju sastādīšanai

1.   Sastādot izdevumu deklarācijas, dalībvalstis, kuras nav pievienojušās euro zonai, piemēro to pašu maiņas kursu, kuru tās izmantoja, veicot maksājumus saņēmējiem vai saņemot ieņēmumus saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2808/98 (11) un lauksaimniecības nozaru tiesību aktiem.

2.   Pārējos gadījumos, kas nav mineti 1. punktā, jo īpaši attiecībā uz tām darbībām, kurām lauksaimniecības nozaru tiesību aktos nav noteikts noteicošais faktors, piemērojamais maiņas kurss ir pirmspēdējais Eiropas Centrālās bankas noteiktais maiņas kurss, kas noteikts pirms tā mēneša, kurā izdevumi vai piešķirtie ieņēmumi deklarēti.

3.   Šā panta 2. punktā minēto maiņas kursu piemēro arī atgūšanai, ko veic kopumā attiecībā uz vairākām darbībām, kuras veiktas pirms 2006. gada 16. oktobra, vai darbībām, kuras veiktas pirms 2007. gada 16. oktobra, ja tiek piemēroti 2. panta 2. punkta otrās daļas noteikumi.

8. pants

Komisijas lēmums par maksājumu

1.   Pamatojoties uz datiem, kas nosūtīti saskaņā ar 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu, Komisija pieņem lēmumus un pārskaita ikmēneša maksājumus, neietekmējot turpmākajos lēmumos vērā ņemamās korekcijas, kā arī Regulas (EK) Nr. 1290/2005 17. panta piemērošanu.

2.   Ja budžeta gada sākumā Kopienas budžets nav pieņemts galīgi, Komisija pieņem lēmumu par maksājumu sadali starp dalībvalstīm proporcionāli izdevumu deklarācijām, kuras iesniedza, ievērojot budžeta nodaļas un limitus, kas noteikti Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 13. pantā. Pieņemot lēmumus par nākamajiem atmaksājumiem, Komisija ņem vērā dalībvalstīm neatmaksāto atlikumu.

3.   Ja iepriekš uzņemtās saistības no apropriācijām, kuras ir saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 150. panta 3. punktu, pārsniedz vienu pusi no kopējās atbilstošās apropriācijas kārtējam budžeta gadam, Komisija pieņem lēmumu par ikmēneša maksājumu sadali proporcionāli no dalībvalstīm saņemtajām izdevumu deklarācijām. Pieņemot lēmumus par nākamajiem atmaksājumiem, Komisija ņem vērā dalībvalstīm neatmaksāto atlikumu.

9. pants

Komisijas maksājumu samazinājums

1.   Ikmēneša maksājumus par iegrāmatotajiem izdevumiem šādi samazina attiecībā uz izdevumiem, kas samaksāti pēc noteiktajiem termiņiem:

a)

ja pēc termiņa samaksātie izdevumi nepārsniedz 4 % no pirms termiņa samaksātajiem izdevumiem, samazināšana nenotiek;

b)

virs 4 % sliekšņa visi papildus izdevumi, kas samaksāti ar nokavēšanos:

līdz vienam mēnesim, tiek samazināti par 10 %,

līdz diviem mēnešiem, tiek samazināti par 25 %,

līdz trim mēnešiem, tiek samazināti par 45 %,

līdz četriem mēnešiem, tiek samazināti par 70 %,

vairāk par četriem mēnešiem, tiek samazināti par 100 %,

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, par tādiem tiešajiem maksājumiem, uz kuriem attiecas Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 (12) 12. pants, III sadaļa vai vajadzības gadījumā IVa sadaļa un kuri tika veikti par n gadu, pārsniedzot noteiktos termiņus un pēc n+1 gada 15. oktobra, piemēro šādus nosacījumus:

a)

ja 1. punkta a) apakšpunktā minētā 4 % rezerve netika pilnībā izmantota attiecībā uz maksājumiem, ko veica ne vēlāk kā n+1 gada 15. oktobrī, un tās atlikusī daļa pārsniedz 2 %, šī rezerve tiek samazināta par 2 %,

b)

jebkurā gadījumā n+2 budžeta gadā un turpmākajos gados veiktie maksājumi ir attaisnojami attiecīgās dalībvalsts gadījumā tikai tad, ja netika pārsniegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VIII vai VIIIa pielikumu valstij noteiktais maksimāli pieļaujamais daudzums vai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.b panta 3. punktu noteiktais valsts gada finansu asignējums, ja šie maksājumi attiecas uz gadu, kas bija pirms tā budžeta gada, kura laikā tie tika veikti, un vajadzības gadījumā pieskaitot tiem attiecīgu piena ražošanas piemaksu, 95. un 96. pantā paredzētus papildmaksājumus, un iepriekš minētās regulas 12. pantā paredzētu atbalsta papildu summu, samazinot to par 10. pantā paredzētajām daļām un koriģējot to saskaņā ar minētās regulas 11. pantu, ņemot vērā minētās regulas 12.a pantu un Komisijas Regulas (EK) Nr. 188/2005 (13) 4. pantā noteiktās summas.

c)

pēc a) apakšpunktā minēto iespēju izmantošanas uz šo apakšpunktu attiecināmie maksājumi tiek samazināti par 100 %.

3.   Komisija piemēro citu grafiku, nevis 1. un 2. punktā paredzēto, un/vai mazākus samazinājumus vai samazinājumus nepiemēro vispār, ja par dažiem pasākumiem ņem vērā īpašus vadības nosacījumus vai ja dalībvalstis ir iesniegušas pietiekami pamatotus attaisnojumus.

Tomēr attiecībā uz 2. punktā minētajiem maksājumiem šī punkta pirmā daļas noteikumi tiek piemēroti, ievērojot minētā punkta b) apakšpunktā noteikto maksimāli pieļaujamo daudzumu.

4.   Termiņu ievērošanu saistībā ar ikmēneša maksājumu izmaksām pēc izdevumu iegrāmatošanas pārbauda divreiz katra budžeta gada laikā:

izdevumiem, kas veikti līdz 31. martam,

izdevumiem, kas veikti līdz 31. jūlijam.

Visus termiņu neievērošanas gadījumus augustā, septembrī un oktobrī ņem vērā, pieņemot lēmumu veikt grāmatojumu noskaidrošanu, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1290/2005 30. pantā.

5.   Komisija pēc attiecīgo dalībvalstu informēšanas var atlikt ikmēneša maksājumu pārskaitījumus dalībvalstīm, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1290/2005 15. panta 2. un 3. punktā, ja šīs regulas 4. pantā minētie paziņojumi pienāk vēlu vai tajos ir neskaidrības, kam ir vajadzīga papildu pārbaude.

6.   Šajā pantā paredzēto samazinājumu un citus iespējamos samazinājumus, kas tiek veikti piemērojot Regulas (EK) Nr. 1290/2005 17. pantu, izdara, neskarot turpmāko grāmatošanas noskaidrošanas lēmumu, kas paredzēts minētās regulas 31. pantā.

10. pants

Piešķirto ieņēmumu grāmatojums un saņemšana

1.   Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 150. un 151. pants mutatis mutandis piemērojams piešķirto ieņēmumu grāmatojumam, kas noteikts šajā regulā.

2.   Lēmumā par ikmēneša maksājumiem, kas pieņemts, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1290/2005 15. panta 2. punktu, Komisija veic atlikuma maksājumu par katras dalībvalsts deklarētajiem izdevumiem, no kuriem atņemta piešķirto ieņēmumu summa, kurus attiecīgā dalībvalsts minējusi tajā pašā izdevumu deklarācijā. Šī kompensācija atbilst atbilstoša ieņēmuma saņemšanai.

3.   Saistību apropriējums un maksājumu apropriācijas, kuras rada piešķirtie ieņēmumi, ir jāatver, kad ir noteikta ieņēmumu atbilstība budžeta pozīcijām. Piešķiršana notiek piešķirto ieņēmumu grāmatojuma brīdī, divu mēnešu laikā pēc dalībvalstu nosūtīto pārskatu saņemšanas, atbilstoši 1. punktā paredzētajiem noteikumiem.

11. pants

Finanšu līdzekļu nodošana dalībvalstu rīcībā

1.   Pēc lēmuma pieņemšanas par ikmēneša maksājumu piešķiršanu Komisija, pamatojoties uz budžeta asignējumiem, dalībvalstu rīcībā nodod finanšu līdzekļus, kas vajadzīgi ELGF finansēto izdevumu samaksāšanai, no kuriem atņemta piešķirtajiem ieņēmumiem atbilstošā summa katras dalībvalsts atvērtajā kontā.

Ja Komisijas veicamie maksājumi, no kuriem atņemti piešķirtie ieņēmumi, dalībvalstī uzrāda negatīvu summu, tad pārpalikuma atskaitījumu pārnes uz nākamo mēnesi.

2.   Konta, kas minēts 1. punktā, nosaukumu un numuru katra dalībvalsts dara zināmu Komisijai atbilstoši tās sniegtajam paraugam.

3.   Ja 2. panta 2. punkta otrajā daļā minētā dalībvalsts, savas izdevumu deklarācijas 2007. budžeta gadam turpina sastādīt valsts valūtā, Komisija atbilstošajiem maksājumiem piemēro maiņas kursu, kas noteikts tā mēneša 10. datumā, kas seko mēnesim par kuru deklarācija sastādīta, vai, ja attiecībā uz šo datumu nav pieejama vispārēja kotēšana – pirmajā dienā pirms minētā datuma, attiecībā uz kuru šāda kotēšana ir pieejama.

12. pants

Summas, kuras uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem

1.   Par piešķirtajiem ieņēmumiem tāpat kā summas, kas atgūtas pēc pārkāpuma vai nolaidības, kā tas minēts Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. panta 1. punktā, tiek uzskatītas šādas summas:

a)

Kopienas budžetā maksājamās summas, kas iekasētas no sodiem un sankcijām atbilstoši lauksaimniecības nozaru tiesību aktos paredzētajiem īpašiem noteikumiem;

b)

summas, kas atbilst maksājumu samazinājuma vai izslēgšanas summām, kuras piemērotas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1782/2003 II sadaļas 1. nodaļai par savstarpējo atbilstību noteikumiem;

2.   Noteikumi, kas noteikti piešķirtajiem ieņēmumiem, kas nav minēti 1. punktā, mutatis mutandis piemērojami šiem ieņēmumiem. Tomēr, ja 1. punkta a) apakšpunktā minētās summas ir ieturētas pirms attiecīgā atbalsta izmaksas pēc pārkāpuma vai nolaidības, tās atskaita no attiecīgajiem izdevumiem.

3. NODAĻA

ELFLA UZSKAITE

13. pants

Lauku attīstības programmu uzskaite

1.   Katra maksājumu aģentūra, kura izraudzīta lauksaimniecības attīstības programmai, veic uzskaiti, kas nodrošina visu programmas un pasākumu darbības identifikāciju. Šajā uzskaitē jo īpaši iekļauj

a)

valsts izdevumu summu un Kopienas ieguldījuma summu, kas samaksāta par katru darbību;

b)

no saņēmējiem atgūstamās summas par konstatētajiem pārkāpumiem un nolaidību;

c)

atgūtās summas ar sākotnējās darbības identifikāciju.

2.   Lai sastādītu savas izdevumu deklarācijas euro, maksājumu aģentūras dalībvalstīs, kuras nav pievienojušās euro zonai, katram maksājumam vai atgūšanas darbībai piemēro pirmspēdējo maiņas kursu, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka pirms tā mēneša, kurā darbības ir veiktas.

14. pants

Finansēšanas vajadzību aplēses

Par katru lauku attīstības programmu dalībvalstis Komisijai iesniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļu, atbilstoši šīs regulas X pielikuma paraugam, divas reizes gadā, kopā ar izdevumu deklarācijām, kas jāiesniedz vēlākais līdz 31. janvārim un 31. jūlijam, savas aplēses par tekošā gada ELFLA finansējamām summām, kā arī atjauninātu novērtējumu par finansējuma pieprasījumiem nākamajam gadam.

15. pants

Lauku attīstības programmu finansējuma plāns

1. Katras lauku attīstības programmas finansējuma plānā jo īpaši nosaka ELFLA maksimālā ieguldījuma summu, tās gada sadalījumu, sadalījumu pa prioritātēm un katrai prioritātei piemērojamā līdzfinansējuma likmi.

Finansējuma plāns stājas spēkā pēc tam, kad Komisija lauku attīstības programmu ir pieņēmusi. Turpmākie finansējuma plāna pielāgojumi, attiecībā uz kuriem nav nepieciešams jauns Komisijas lēmums, stājas spēkā pēc attiecīgo pielāgojumu apstiprināšanas, izmantojot drošu sistēmu informācijas un dokumentu apmaiņai starp Komisiju un dalībvalstīm, kura ieviesta, lai piemērotu Regulu (EK) Nr. 1698/2005. Finansējuma plāna pielāgojumi, kuriem nepieciešams jauns Komisijas lēmums, stājas spēkā pēc jaunā lēmuma pieņemšanas.

Katras lauku attīstības programmas finansējuma plānu un visus tā pielāgojumus minētās programmas pārvaldes iestāde ievada 2. punktā minētajā drošā sistēmā informācijas apmaiņai.

16. pants

Izdevumu deklarācija

1.   Maksājumu aģentūru izdevumu deklarācijas sastāda katrai lauku attīstības programmai. Šajās deklarācijās par katru lauku attīstības pasākumu norāda valsts attaisnoto izdevumu summu, par kuru atsauces perioda laikā maksājumu aģentūra faktiski izmaksāja atbilstošu ELFLA ieguldījumu.

2.   Pēc tam, kad programma ir apstiprināta, dalībvalstis elektroniski iesniedz Komisijai savas izdevumu deklarācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta i daļu, atbilstoši šīs regulas 18. pantā paredzētajiem noteikumiem, šādos termiņos:

a)

vēlākais 30. aprīlī par izdevumiem laika posmā no 1. janvāra līdz 31. martam;

b)

vēlākais 31. jūlijā par izdevumiem laika posmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam;

c)

vēlākais 10. novembrī par izdevumiem laika posmā no 1. jūlija līdz 15. oktobrim;

d)

vēlākais 31. janvārī par izdevumiem laika posmā no 16. oktobra līdz 16. decembrim.

Perioda deklarētie izdevumi var ietvert tā paša budžeta gada iepriekšējās deklarācijās deklarēto datu labojumus.

Tomēr, ja Komisija līdz 2007. gada 31. martam nav apstiprinājusi kādu lauku attīstības programmu, izdevumi, ko maksājumu aģentūra pirms programmas pieņemšanas veikusi avansā uz savu atbildību, kopumā Komisijai tiek deklarēti pirmajā izdevumu deklarācijā pēc programmas pieņemšanas.

3.   Izdevumu deklarācijas sastāda, izmantojot XI pielikuma paraugu. Lauku attīstības programmām, kuras attiecas uz reģioniem, kuri saņem dažādas līdzfinansējuma likmes atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1698/2005 70. panta 3. un 4. punktam, pieprasījumā jābūt atsevišķām tabulām par katra reģiona veida izdevumiem.

4.   Ja par kādu atsauces perioda izdevumu deklarācijā konstatē nesaskaņas, interpretācijas atšķirības vai pretrunas un jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1698/2005 un tās piemērošanas noteikumos prasītās informācijas nesniegšanas dēļ, un ir nepieciešamas papildus pārbaudes, attiecīgajai dalībvalstij tiek prasīts sniegt papildu informāciju. Šo informāciju sniedz, izmantojot drošu informācijas apmaiņas sistēmu, kā minēts šīs regulas 15. panta 2. daļā.

Regulas (EK) Nr. 1290/2005 26. panta 5. punktā paredzētais maksājuma termiņš šajā gadījumā var tikt atlikts visai summai vai summas daļai, kas prasīta maksājuma pieprasījumā, sākot ar informācijas pieprasījuma nodošanas datumu līdz prasītās informācijas saņemšanai un, vēlākais, līdz nākamā perioda izdevumu deklarācijai.

Ja šajā termiņā risinājums nav rasts, Komisija maksājumus var pārtraukt vai samazināt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 27. panta 3. punktu.

5.   Kumulatīvos datus par izdevumiem un piešķirtajiem ieņēmumiem, kurus var attiecināt uz konkrēto budžeta gadu un kas jāiesniedz Komisijai vēlākais līdz 10. novembrim, var grozīt tikai gada pārskatos, kas ir jānosūta Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) daļu.

17. pants

Maksājamo summu aprēķins

1.   Kopienas maksājamais ieguldījums atbilstoši valsts attaisnotiem izdevumiem, kas katrā atsauces periodā deklarēti par katru prioritāti, tiek aprēķināts, pamatojoties uz šā perioda pirmajā dienā spēkā esošo finansējuma plānu.

2.   ELFLA ieguldījumu summas, kas atgūtas no saņēmējiem attiecīgajā lauku attīstības programmā katrā atsauces periodā, attiecīgā perioda izdevumu deklarācijā atņem no summas, kura jāmaksā ELFLA.

3.   Lielākas vai mazākas summas, kas attiecīgajā gadījumā rodas no grāmatojumu noskaidrošanas, kas veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 885/2006 10. panta 1. punkta trešo daļu un kuras var no jauna izmantot lauku attīstības programmā, pirmajā deklarācijā pēc grāmatojuma noskaidrošanas lēmuma pievieno vai atņem no ELFLA ieguldījuma.

4.   Neietekmējot Regulas (EK) Nr. 1290/2005 24. panta 4. punktā noteikto maksimālo apjomu, ja izdevumu deklarāciju kumulatīvā summa pārsniedz lauku attīstības programmas prioritātei paredzēto kopējo summu, maksājamā summa nedrīkst pārsniegt šai prioritātei paredzēto maksimālo apjomu. Izslēgtos valsts izdevumus var attiecīgi ņemt vērā nākamajā izdevumu deklarācijā, ja vien dalībvalsts ir iesniegusi pielāgotu finansējuma plānu un Komisija to ir pieņēmusi.

5.   Kopienas ieguldījuma maksājumu, atkarībā no budžeta resursiem, Komisija pārskaita dalībvalstu atvērtajā kontā vai kontos.

Konta nosaukumu un numuru katra dalībvalsts dara zināmu Komisijai atbilstoši tās sniegtajam modelim.

4. NODAĻA

ELGF UN ELFLA KOPĪGI NOTEIKUMI

18. pants

Elektroniska apmaiņa ar informāciju un dokumentiem

1.   Komisija ievieš datorizētas sistēmas, kas dotu iespēju informācijas un dokumentu apmaiņu dalībvalstu starpā veikt elektroniski, ciktāl tas attiecas uz Regulā (EK) Nr. 1290/2005 un tās piemērošanas noteikumos noteikto informācijas un dokumentu apmaiņu. Tā informē dalībvalstis par sistēmas ieviešanas vispārējiem noteikumiem ar Lauksaimniecības fondu komitejas starpniecību.

2.   Datorizētās sistēmas, kas minētas 1. punktā jo īpaši var apstrādāt

a)

finanšu darījumiem nepieciešamos datus un jo īpaši attiecībā uz maksājumu aģentūru ikmēneša un gada pārskatiem, izdevumu un ieņēmumu deklarācijām un apmaiņu ar informāciju un dokumentiem, kas minēta šīs regulas 5., 11., 15. un 17. pantā, Regulas (EK) Nr. 885/2006 6. pantā un Regulas (EK) Nr. 884/2006 2., 10. un 11. pantā;

b)

vispārējas intereses dokumentus, kas ļauj izsekot grāmatojumu un pārbaudīt informāciju un dokumentus, kas maksājumu aģentūrai jānodod Komisijas rīcībā;

c)

Kopienas tekstus un Komisijas vadlīnijas par kopējās lauksaimniecības politikas finansējumu, ko veic akreditētas un nozīmētas iestādes, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1290/2005, kā arī vadlīnijas par attiecīgo tiesību aktu harmonizācijas piemērošanu.

3.   Šīs regulas 4., 14. un 17. pantā, Regulas (EK) Nr. 885/2006 7. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunktā un Regulas (EK) Nr. 884/2006 10. un 11. pantā minēto dokumentu formu un saturu Komisija ir noteikusi, pamatojoties uz paraugiem, kas sniegti šīs regulas II līdz XI pielikumā, Regulas (EK) Nr. 885/2006 II un III pielikumā un Regulas (EK) Nr. 884/2006 III pielikumā.

Komisija šos paraugus pielāgo un atjaunina atbilstoši Lauksaimniecības fondu komitejas sniegtajai informācijai.

4.   Datorizētās sistēmas, kas minētas 1. punktā, var ietvert Komisijai nepieciešamos rīkus datu iegūšanai un ELGF un ELFLA kontu pārvaldei, kā arī rīkus, kas nepieciešami izdevumu vienotas likmes aprēķināšanai, vai kas nepieciešami vienotas metodes izmantošanai un jo īpaši attiecībā uz finansiālajām izmaksām un amortizāciju.

5.   Datu par finanšu datiem paziņošana, ievadīšana un atjaunināšana datorizētajā sistēmā, kas minēta 1. punktā, ir maksājumu aģentūras pienākums, vai caur pašu maksājuma aģentūru vai aģentūru, kurai šīs uzdevums ir deleģēts, vajadzības gadījumā ar atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1290/2005 6. panta 3. punkta otrajai daļai akreditētas koordinācijas aģentūras starpniecību.

6.   Ja dokumentam vai procedūrai, kas noteikta ar Regulu (EK) Nr. 1290/2005 vai tās piemērošanas noteikumiem, nepieciešama pilnvarotas personas paraksts vai piekrišana vienā vai vairākos šīs procedūras posmos, šo dokumentu apmaiņas ieviestajām datorizētajām sistēmām jāļauj nepārprotami identificēt katru personu un jāsniedz pamatotas garantijas par dokumentu satura negrozāmību, tostarp arī attiecībā uz procedūras posmiem atbilstoši Kopienas tiesību aktiem. Attiecībā uz izdevumu deklarācijām un garantiju pārskatu, kas pievienoti gada pārskatiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1290/2005 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) un iii) daļai, elektroniski iesniegtos dokumentus tāpat jāsaglabā to oriģinālajā formā; to veic maksājumu aģentūra vai, vajadzības gadījumā, atbilstoši iepriekš minētās regulas 6. panta 2. un 3. punktam akreditētās koordinējošās iestādes.

7.   Elektronisko un digitālo dokumentu glabāšana ir jānodrošina visu Regulas (EK) Nr. 885/2006 9. pantā noteikto laiku.

8.   Datorizētās sistēmas darbības traucējumu gadījumā vai ja nav noturīga pieslēguma, dalībvalstis drīkst ar Komisijas iepriekšēju atļauju iesniegt dokumentus citā formā, atbilstoši tās noteiktajiem nosacījumiem.

5. NODAĻA

PĀREJAS POSMA PASĀKUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

19. pants

No modulācijas vai no noteikumu ievērošanas vides jomā iegūto līdzekļu grāmatojums

1.   Summas, kas ieturētas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1259/1999 3. un 4. pantam vai Regulas (EK) Nr. 1655/2004 1. pantam, dalībvalsts ieskaita īpašā kontā, kas atvērts katrai maksājumu aģentūrai, vai īpašā kontā, ko atvērusi katra dalībvalsts. Uzskaites datos ir jābūt identificējamai asignējuma izcelsmei saistībā ar maksājumu attiecīgā atbalsta saņēmējam.

2.   Savāktās summas, kas minētas 1. punktā, dalībvalstis var atkārtoti pēc izvēles sadalīt maksājumu aģentūrām to turpmākai izmantošanai. Šīs summas ieskaita kontā vai kontos, kas minēti 1. punktā, un izmanto vienīgi Kopienas papildu atbalsta finansējumam, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1259/1999 5. panta 2. punktā, vai papildu pasākumiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1655/2004 1. panta 3. punktā.

Ja par neizmantotiem līdzekļiem saņem procentus, tos pievieno esošajam atlikumam katra budžeta gada beigās un izmanto to pašu pasākumu finansēšanai.

3.   Maksājumu aģentūrām izdevumi par 2. punktā paredzētajiem pasākumiem ir jāuzskaita atsevišķi no citiem izdevumiem lauku attīstībai, un katra maksājuma uzskaitē ir jānorāda atsevišķi valsts finansējums un finansējums, kas izriet no Regulas (EK) Nr. 1259/1999 3. un 4. panta vai Regulas (EK) Nr. 1655/2004 1. panta piemērošanas.

4.   Līdzekļi, kas ieturēti saistībā ar Regulas (EK) Nr. 1259/1999 3. un 4. pantu vai Regulas (EK) Nr. 1655/2004 1. pantu, un iespējamie procenti, kas tādēļ nav samaksāti saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 963/2001 (14) 1. pantu vai Regulas (EK) Nr. 1655/2004 3. panta 1. punktu, pēc Komisijas lēmuma saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 15. panta 2. punktu ir jāatskaita no tiem ikmēneša maksājumiem, kas ir attiecināmi uz attiecīgā budžeta gada oktobra izdevumiem. Vajadzības gadījumā izmanto šīs regulas 7. panta 2. punktā minēto maiņas kursu.

20. pants

ELVGF Garantiju nodaļas lauku attīstības izdevumi no 2006. gada 16. oktobra līdz 31. decembrim

Ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 39. panta 1. punkta a) apakšpunkta otro teikumu dalībvalsts saskaņā ar lauku attīstības programmām 2000. – 2006. gadam plāno maksājumus no Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantijas nodaļas līdz 2006. gada 31. decembrim, tad šai dalībvalstij ir Komisijai jāiesniedz pieprasījums ar atbilstošu pamatojumu vēlākais līdz 2006. gada 1. jūlijam. Šajā pieprasījumā jāprecizē attiecīgā programma(-s) un pasākums(-i).

Ja piemēro pirmo daļu, tad dalībvalstis Komisijai vēlākais līdz 2007. gada 31. janvārim attiecībā uz katru programmu un katru pasākumu paziņo datumu, kurā veikts maksājums no ELVGF Garantijas nodaļas.

21. pants

Atcelšana

No 2006. gada 19. oktobra ir atcelta Regula (EK) Nr. 296/96 un 2004. gada 26. aprīļa Lēmums C/2004/1723.

Tomēr Regula (EK) Nr. 296/96, izņemot 3. panta 6.a punkta a) apakšpunktu, un Lēmums C/2004/1723 vēl aizvien ir piemērojami visiem dalībvalstu līdz 2006. gada 15. oktobrim veiktajiem izdevumiem saistībā ar ELVGF Garantijas nodaļu.

Atsauces uz atcelto regulu un lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar korelācijas tabulu XII pielikumā.

22. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Tā piemērojama no 2006. gada 16. oktobra attiecībā uz dalībvalstu saņemtajiem ienākumiem un veiktajiem izdevumiem saskaņā ar ELGF un ELFLA 2007. un turpmākajos budžeta gados. Tomēr 20. pants piemērojams no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 21. jūnija.

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 320/2006 (OV L 58, 28.2.2006., 42. lpp.).

(2)  OV L 216, 5.8.1978., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 695/2005 (OV L 114, 4.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.

(5)  OV L 298, 23.9.2004., 3. lpp.

(6)  OV L 160, 26.6.1999., 113. lpp. Regula atcelta ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).

(7)  OV L 39, 17.2.1996., 5. lpp., jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1607/2005 (OV L 256, 1.10.2005., 12. lpp.).

(8)  Paziņots 2004. gada 26. aprīlī, jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu C/2005/3741, kas paziņots 2005. gada 30. septembrī.

(9)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 35. lpp.

(10)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 90. lpp.

(11)  OV L 349, 24.12.1998., 36. lpp.

(12)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.

(13)  OV L 31, 4.2.2005., 6. lpp.

(14)  OV L 136, 18.5.2001., 4. lpp.


PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS

VEIKTO IZDEVUMU UN SAŅEMTO PIEŠĶIRTO IENĀKUMU KOPĒJĀ SUMMA MĒNESĪ (4. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS)

II PIELIKUMS

ELGF IKMĒNEŠA IZDEVUMU DEKLARĀCIJA (4. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS)

III PIELIKUMS

T 101 – STARPĪBAS PĀRSKATS (4. PANTA 2. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS)

IV PIELIKUMS

T 103 – KOPSAVILKUMS (4. PANTA 2. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS)

V PIELIKUMS

T 104 – DATU SADALĪJUMS SASKAŅĀ AR EIROPAS KOPIENU BUDŽETA NOMENKLATŪRU UN PĒC IZDEVUMU UN IENĀKUMU VEIDA (4. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS)

VI PIELIKUMS

T 106 – IETURĒTĀS SUMMAS SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) NR. 1259/99 3. PANTU (4. PANTA 2. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS)

VII PIELIKUMS

T 107 – IETURĒTĀS SUMMAS SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) NR. 1259/99 4. PANTU VAI REGULAS (EK) NR. 1655/2004 1. PANTU (4. PANTA 2. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS)

VIII PIELIKUMS

T 108 – SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) NR. 1259/99 3. UN 4. PANTU VAI REGULAS (EK) NR. 1655/2004 1. PANTU IETURĒTO SUMMU IZMANTOŠANA (4. PANTA 2. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS)

IX PIELIKUMS

T 109 – SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) NR. 1259/99 3. UN 4. PANTU VAI REGULAS (EK) NR. 1655/2004 1. PANTU IETURĒTO SUMMU IZMANTOŠANAS KOPSAVILKUMS (4. PANTA 2. PUNKTA E) APAKŠPUNKTS)

X PIELIKUMS

ELFLA IZDEVUMU APLĒSES (14. PANTS)

XI PIELIKUMS

ELFLA IZDEVUMU DEKLARĀCIJA (17. PANTS)

XII PIELIKUMS

KORELĀCIJAS TABULA

I PIELIKUMS

VEIKTO IZDEVUMU UN SAŅEMTO PIEŠĶIRTO IENĀKUMU KOPĒJĀ SUMMA MĒNESĪ (4. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS)

IDES

Deklarācijas saturs

Deklarācijas galvene

Deklarācijas galvenē ir šādi elementi:

Ziņojuma veida un dalībvalsts, kas iesniedz informāciju, identifikators. Šo identifikatoru jums paziņos Komisija.

Periods, uz kuru attiecas deklarācija.

Sīkāka informācija par attiecīgā perioda izdevumiem un ienākumiem:

Kopsumma pirms grāmatojuma

Aplēses pirms grāmatojuma

Grāmatojums

Informācija par intervences krājumu glabāšanu

Deklarācijas galvenā daļa

Deklarācijas galvenajā daļā ir šādi elementi:

Posteņa vai panta identifikators

Deklarētās summas, kā arī aplēses

Aplēšu starpības skaidrojums.

Beigu daļa

Deklarācijas beigu daļā dota kontrolsumma, kas ir visu deklarācijas galvenē un galvenajā daļā deklarēto summu kopējā summa.

Ziņojuma sintakse

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Zonu apraksts

Nosaukums

Formāts

Apraksts

Deklarācijas galvene: datu biezums 1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikācijas kods, kuru ir devusi Komisija

[BEGINDATE] *

Datums (DDMMGGGG)

Deklarācijas perioda sākums

[ENDDATE] *

Datums (DDMMGGGG)

Deklarācijas perioda beigas

[EXPENDITURE]*

Skaitlis(30,2)

Mēneša izdevumu kopsumma pirms grāmatojuma

[FORECAST] *

Skaitlis(30,2)

Aplēses

[CLEARANCE] *

Skaitlis(30,2)

Grāmatojums

[PUBLIC STORAGE]*

Skaitlis(30,2)

Intervences krājumu glabāšanas izdevumi

Deklarācijas galvenā daļa: datu biežums 1 līdz n

[ITEM]

Skaitlis(8)

Budžeta pozīcija (postenis vai pants)

[AMOUNT]

Skaitlis(30,2)

Izdevumu/ienākumu summa

[FORECAST]

Skaitlis(30,2)

Aplēšu summa

[DIFF1]

Skaitlis(30,2)

Starpība ar iepriekšējiem mēnešiem

[DIFF2]

Skaitlis(30,2)

Uz nākamajiem mēnešiem pārceltās starpības aplēse

[DIFF3]

Skaitlis(30,2)

Starpība ar nākamajiem mēnešiem

[DIFF4]

Skaitlis(30,2)

Aplēses kļūdas

Beigu daļa: datu biezums1

[CHECKSUM] *

Skaitlis(30,2)

Kontroles vērtība: ziņojuma visu summu kopējā summa

* zonas ir obligātas

Piemērs

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Dalībvalsts:

Iesniegšanas datums:

Kontaktpersona:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Izdevumi par periodu no … līdz …

euro

Mēneša kopsumma pirms grāmatojuma (1):

Aplēses pirms grāmatojuma (2):

Starpība = (1)-(2):

Grāmatojums:

Mēneša kopsumma, ieskaitot grāmatojumu:

No kuriem intervences krājumu glabāšanas izdevumi (2. kategorija)

 

 

 

 


Obligāti aizpildāms, nosūtot mēneša pēdējo iknedēļas deklarāciju, vai pēc Komisijas īpaša lūguma

Atbilstošā nomenklatūra

Izdevumi/ienākumi (1)

Aplēses (2)

Starpība = (1)-(2)

Galvenās atšķirības skaidrojums miljonos euro

Pārcēlums no iepriekšējiem mēnešiem

Pārcēlums uz nākamiem mēnešiem

Pārcēlums no nākamiem mēnešiem

Aplēses kļūda

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

 

 

 

 

 

 

 

II PIELIKUMS

ELGF IKMĒNEŠA IZDEVUMU DEKLARĀCIJA (4. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS)

Deklarācijas saturs

Deklarācijas galvene

Deklarācijas galvenē ir šādi elementi:

Ziņojuma veida un dalībvalsts, kas iesniedz informāciju, identifikators. Identifikators, kuru ir atzinusi Komisija un kas ļauj atpazīt nosūtītās deklarācijas veidu un attiecīgo dalībvalsti. (Piezīme: to jo īpaši izmantos, lai nodrošinātu, ka lietotājs, kurš iesniedz deklarāciju, attiecīgajā dalībvalstī ir pilnvarots to darīt). Šo identifikatoru jums paziņos Komisija.

Izdevumu periods, uz kuru attiecas deklarācija. Piemērs: 1105 attiecībā uz 11-2005 izdevumu periodu un 2005. gada 10. decembra deklarāciju.

Par deklarāciju atbildīgās personas uzvārds, fakss un e-pasta adrese.

Deklarācijas galvenā daļa

Deklarācijas galvenajā daļā katrā ELGF nomenklatūras pantā ietverti šādi elementi:

Panta (piemēram, 050201) vai posteņa identifikators

Deklarētā summa euro.

Beigu daļa

Pēc tam kopsavilkuma daļā ietverta šāda informācija:

Deklarētā kopsumma EURO

Paskaidrojumu daļa

Ziņojuma beigās ir brīvs paskaidrojumu lauks ar nulle līdz simts teksta līnijām. Šo lauku izmanto, lai sniegtu papildu informāciju saistībā ar noteiktiem Komisijas jautājumiem.

Ziņojuma sintakse

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Zonu apraksts

Nosaukums

Formāts

Apraksts

Deklarācijas galvene: datu biežums1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikācijas kods, ko ir devis DG AGRI

[PERIOD] *

Datums (MMGGGG)

Periods uz kuru attiecas fakss

[RESPNAME] *

Brīvs teksts (250 zīmes)

Par deklarāciju atbildīgās personas uzvārds un vārds

[RESPPHONE]

Brīvs teksts (50 zīmes)

Par deklarāciju atbildīgās personas tālrunis

[RESPFAX]

Brīvs teksts (50 zīmes)

Par deklarāciju atbildīgās personas e-pasta adrese

[RESPEMAIL]

Brīvs teksts (50 zīmes)

Par deklarāciju atbildīgās personas fakss

Deklarācijas galvenā daļa: datu biežums 1 līdz n

[ITEM]

Teksts (8 zīmes)

Postenis vai nodaļa par kuru deklarācija ir sagatavota

[AMOUNT]

Skaitlis(15,2)

Summa EURO

Beigu daļa: datu biežums1

[TOT AMOUNT]

Skaitlis(15,2)

Deklarācijas kopējā summa EURO

Paskaidrojumu daļa: datu biežums 1 līdz n

[COMMENT]

Brīvs teksts (200 zīmes)

Brīvs paskaidrojums

* zonas ir obligātas

Piemērs

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John.Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Ceci est un commentaire – Première ligne

<C>999<V>Ceci est un commentaire – Seconde ligne

Drukas formāts

Image

ELGF mēneša 10. dienas deklarācija: Izdevumi un ienākumi

 

Dalībvalsts:

 

 

 

Atbildīgā persona:

 

 

 

Tālruņa numurs:

 

 

 

Faksa numurs:

 

 

 

E-pasta adrese:

 

 

 

Mēnesis:

 

 

1. lappuse: Summas

 

datums

Izdevumi un ienākumi

 

EURO

1. pants vai postenis

formulējums

 

2. pants vai postenis

formulējums

 

 

 

 

 

 

n pants vai postenis

formulējums

 

 

KOPĀ (ievadīt)

 

 

KONTROLES ZONA

 

 

APRĒĶINĀTĀ KOPSUMMA

0,00

2. lappuse: Paskaidrojumi

III PIELIKUMS

 

Nav pieejams

 

Jāaizpilda

Dalībvalsts:

101.TABULA

FINANŠU GADS

IESNIEGTO DATU SASKANĪBA

EUR

 

1) Kopējie izdevumi un asignētie ieņēmumi, kas radušies … m ēnesī ir

 

2)

Kopējie izdevumi un asignētie ieņēmumi, kas paziņoti par šo mēnesi (datums) … ir

 

3) Iespējamā atsķirība = (1) - (2)

0,00

3) PUNKTA STARPĪBAS PAMATOJUMS

 

1) Izdevumu budžeta pozīcija:

 

2) Asignēto ieņēmumu budžeta pozīcija:

 


Datums:

 

Atbildīgā amatpersona:

 

IV PIELIKUMS

 

Nav pieejams

 

Jāaizpilda


103. TABULA

IZDEVUMU UN ASIGNĒTO IEŅĒMUMU UN APLĒŠU SĪKS UZSKAITĪJUMS KOPSAVILKUMS

DALĪBVALSTS:

Finanšu gads

EUR

Maksājumu aģentūra

n-1 deklarētie kopējie izdevumi

Izdevumi par… mēnesi

Izdevumi no 16/10/2005 līdz …

Kopsummas pārbaude

Izdevumu aplēse

mēnesis n+1

mēnesis n+2 & n+3

n+4 līdz 15.oktobrim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ (jāizpilda)

 

 

 

 

 

 

 

Kopējā pārbaude

 

 

 

 

 

 

 

APRĒĶINĀTAIS KOPĀ

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Maksājumu aģentūra

n-1 deklarētie asignētie ieņēmumi

Asignētie ieņēmumi par… mēnesi

Asignētie ieņēmumi no 16/10/2005 līdz …

Kopsummas pārbaude

Asignēto ieņēmumu aplēse

mēnesis n+1

mēnesis n+2 & n+3

n+4 līdz 15. oktobrim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ (jāizpilda)

 

 

 

 

 

 

 

Kopējā parbaude

 

 

 

 

 

 

 

APRĒĶINĀTAIS KOPĀ

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Maksājumu aģentūra

n-1 deklarētie kopējie izdevumi un asignētie ieņēmumi

Izdevumi un asignētie ieņēmumi par… mēnesi

Izdevumi un asignētie ieņēmumi no 16/10/2005 līdz …

Kopsummas pārbaude

Izdevumu un asignēto ieņēmumu aplēses

mēnesis n+1

mēnesis n+2 & n+3

n+4 līdz 15. oktobim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ (jāaizpilda)

 

 

 

 

 

 

 

Kopējā pārbaude

 

 

 

 

 

 

 

APRĒĶINĀTAIS KOPĀ

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Datums:

 

Pilnvarotais parakstītājs:

 

Zīmogs (1):

 


(1)  Piemērojams vienīgi tad, kad tabula ir nosūtīta uz papīra

V PIELIKUMS

T 104 – DATU SADALĪJUMS SASKAŅĀ AR EIROPAS KOPIENU BUDŽETA NOMENKLATŪRU UN PĒC IZDEVUMU UN IENĀKUMU VEIDA

Deklarācijas saturs

Deklarācijas galvene

Deklarācijas galvenē ir šādi elementi:

Ziņojuma veida un maksājumu aģentūras, kas iesniedz informāciju, identifikators. (Piezīme: to jo īpaši izmantos, lai nodrošinātu, ka lietotājs, kurš iesniedz deklarāciju, attiecīgajā dalībvalstī ir pilnvarots to darīt). Šo identifikatoru jums paziņos Komisija.

Izdevumu periods, uz kuru attiecas deklarācija. Piemērs: 200511 attiecībā uz 11-2005 izdevumu periodu un 2005. gada 10. decembra T104 deklarāciju.

Deklarācijas valoda:

Deklarācijas galvenā daļa

Deklarācijas galvenajā daļā par katru ELGF nomenklatūras apakšposteni ietverti šādi elementi:

Apakšposteņa identifikators (piemēram, 050201043010001 un, ja apakšpostenis nav zināms, 050201049999999).

Apakšposteņa formulējums deklarācijas galvenē izvēlētajā valodā.

Attiecīgajā periodā deklarētā summa (N), no finanšu gada sākuma deklarētā kumulatīvā summa, aplēses periodiem N+1, N+2… N+3 un N+4… finanšu gada beigas. Visas summas jādeklarē euro.

Beigu daļa

Pēc visu apakšposteņu saraksta ir:

Attiecīgajā periodā deklarētā summa (N), no finanšu gada sākuma deklarētā kumulatīvā summa, kopīgās aplēses periodiem N+1, N+2… N+3 un N+4… finanšu gada beigas.

Apakšposteņu “9999999” lietojuma skaidrojums

Brīvu paskaidrojumu lauks

Ziņojuma sintakse

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Zonu apraksts

Nosaukums

Formāts

Apraksts

Deklarācijas galvene: datu biežums1

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikācijas kods, ko ir devis DG AGRI

[PERIOD] *

Datums (GGGGMM)

Izdevumu periods

[LANGUAGE] *

2 zīmes

ISO valodas kods

Deklarācijas galvenā daļa: datu biežums 1 līdz n

[SUBITEM] *

Skaitlis(15)

Apakšpostenis

[DESCRIPTION] *

Brīvs teksts (600 zīmes)

Apakšposteņa formulējums

[AMOUNT] *

Skaitlis(15,2)

Deklarētā summa

[AMOUNT CUMUL] *

Skaitlis(15,2)

Kumulatīvā summa

[PRE1] *

Skaitlis(15,2)

Aplēšu summa nākamajam periodam

[PRE2] *

Skaitlis(15,2)

Aplēšu summa nākamajiem periodiem N+2… N+3

[PRE3] *

Skaitlis(15,2)

Aplēšu summa periodam N+4… finanšu gada beigas

Beigu daļa: datu biežums1

[AMOUNT TOT] *

Skaitlis(15,2)

Kopējā deklarētā summa

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Skaitlis(15,2)

Kopējā kumulatīvā summa

[PRE1 TOT] *

Skaitlis(15,2)

Kopējā aplēšu summa nākamajam laikposmam

[PRE2 TOT] *

Skaitlis(15,2)

Kopējā aplēšu summa nākamajiem periodiem N+2… N+3

[PRE3 TOT] *

Skaitlis(15,2)

Kopējā aplēšu summa periodam N+4… finanšu gada beigas

[EXPLANATION]

Brīvs teksts (80 zīmes)

Apakšposteņa 9999999 skaidrojums

[COMMENT]

Brīvs teksts (80 zīmes)

Paskaidrojumi

* zonas ir obligātas

Piemērs

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds — fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme — new Member States — R.1782/03, Art.143b) — year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

VI PIELIKUMS

106. TABULA

IETURĒTĀS SUMMAS SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) Nr. 1259/99 3. PANTU

(no 16/10/N-1 līdz …)

DALĪBAVLSTS:

 

FINANŠU GADS:

N

MAKSĀJUMU AĢENTŪRA:

 

 

 


Naudas vienība:

 


Budžeta apakšpozīcija

Pozīcija

Summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu gada (N-1, -2, …) korekcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

0,00


Datums:

 

Pilnvarotais parakstītājs:

 

VII PIELIKUMS

107. TABULA

IETURĒTĀS SUMMAS SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) Nr. 1259/99 4. PANTU VAI REGULAS (EK) Nr. 1655/2004 1. PANTU

(no 16/10/N-1 līdz …)

DALĪBVALSTS:

 

FINANŠU GADS:

N

MAKSĀJUMU AĢENTŪRA:

 

 

 


Naudas vienība:

 


Budžeta apakšpozīcija

Pozīcija

Summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu gada (N-1, -2, …) korekcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

0,00


Datums:

 

Pilnvarots parakstītājs:

 

VIII PIELIKUMS

108. TABULA

SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) Nr. 1259/1999 3. UN 4. PANTU VAI REGULAS (EK) Nr. 1655/2004 1. PANTU IETURĒTO SUMMU IZMANTOŠANA

(no 16/10/N-1 līdz …)

IETURĒŠANAS GADS N

DALĪBVALSTS:

 

MAKSĀJUMU AĢENTŪRA:

 


Naudas vienība:

 


 

 

Finanšu gadu laikā veiktie izdevumi

BUDŽETA POSTENIS

Nosaukums

N

N+1

N+2

N+3

KOPĀ

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Kopējā izmatotā summa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Datums:

 

Pilnvarotais parakstītājs:

 

IX PIELIKUMS

109. TABULA

SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) Nr. 1259/1999 3. UN 4. PANTU VAI REGULAS 1655/2004 1. PANTU IETURĒTO SUMMU IZMANTOŠANAS KOPSAVILKUMS

(no 16/10/N-1 līdz …)

IETURĒŠANAS GADS N

DALĪBVALSTS:

 


Naudas vienība:

 


 

N (1) FINANŠU GADĀ IETURĒTĀS SUMMAS

 

 

Finansu gadu laikā veiktie izdevumi

MAKSĀJUMU AĢENTŪRA

N

N+1

N+2

N+3

KOPĀ

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ietureto summu korekcija

 

 

 

 

0,00

Neizmantoto līdzekļu nopelnītie procenti

 

 

 

 

0,00

Bilance

 

 

 

 

0,00


Datums:

 

Pilnvarotais parakstītājs:

 


(1)  Šai summai jāatbilst 106. un 107. tabulas, kas sastādīta … (datums), kopsummai

X PIELIKUMS

A)

APLĒSES PAR ELFLA MAKSĀMAJĀM SUMMĀM, KAS JĀIESNIEDZ VĒLĀKAIS 31. JANVĀRĪ

Aplēse par ELFLA maksājamām summām euro n gadā saistībā ar:

Programmas Nr.

Janvāris - Marts

Aprīlis - Jūnijs

Jūlijs - Oktobris

 

 

 

 

Aplēse par ELFLA maksājamām summām euro n+1 gadā saistībā ar:

Oktobris - Decembris

Janvāris - Marts

Aprīlis - Jūnijs

Jūlijs - Oktobris

 

 

 

 

B)

APLĒSES PAR ELFLA MAKSĀMAJĀM SUMMĀM, KAS JĀIESNIEDZ VĒLĀKAIS 31. JŪLIJĀ

Aplēse par ELFLA maksājamām summām euro n gadā saistībā ar:

Programmas Nr.

Janvāris - Marts

Aprīlis - Jūnijs

Jūlijs - Oktobris

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

Aplēse par ELFLA maksājamām summām euro n+1 gadā saistībā ar:

Oktobris - Decembris

Janvāris - Marts

Aprīlis - Jūnijs

Jūlijs - Oktobris

 

 

 

 

XI PIELIKUMS

A)   IZDEVUMU DEKLARĀCIJA

Lauku attīstības programma_________________________ Nr. CCI__________

Darījumu izraksts, par kuriem maksājumu aģentūra maksāja Kopienas ieguldījumu no __/__/__ līdz __/__/__

Prioritāte/Pasākums

Valsts izdevumi, kas ir Kopienas daļēja finansējuma pamatā

Pasākums 111

(summa euro)

Pasākums 112

(summa euro)

 

Pasākums 1xy

(summa euro)

1. prioritāte KOPĀ

(automātisks aprēķins)

Pasākums 211

(summa euro)

Pasākums 212

(summa euro)

 

Pasākums 2xy

(summa euro)

II prioritāte KOPĀ

(automātisks aprēķins)

Pasākums 311

(summa euro)

Pasākums 312

(summa euro)

 

Pasākums 3xy

(summa euro)

III prioritāte KOPĀ

(automātisks aprēķins)

Leader pasākumi, I prioritāte (411)

(summa euro)

Leader pasākumi, II prioritāte (412)

(summa euro)

Leader pasākumi, III prioritāte (413)

(summa euro)

Sadarbības projekti (421)

(summa euro)

Vietējās rīcības grupas darbība (431)

(summa euro)

Leader prioritāte KOPĀ

(automātisks aprēķins)

Pasākumi KOPĀ

(automātisks aprēķins)

Tehniska palīdzība

(summa euro)

KOPĀ

(automātisks aprēķins)

B)   VALSTS IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

Prioritārā ass

Valsts izdevumi kopa

Līdzfinansējuma apjoms

Valsts ieguldījums

Valsts

Kopiena

I prioritāte

(automātisks aprēķins)

(noteikts programmā)

(automātisks aprēķins)

(automātisks aprēķins)

II prioritāte

(automātisks aprēķins)

(noteikts programmā)

(automātisks aprēķins)

(automātisks aprēķins)

III prioritāte

(automātisks aprēķins)

(noteikts programmā)

(automātisks aprēķins)

(automātisks aprēķins)

LEADER prioritāte

(automātisks aprēķins)

(noteikts programmā)

(automātisks aprēķins)

(automātisks aprēķins)

Tehniska palīdzība

(automātisks aprēķins)

(noteikts programmā)

(automātisks aprēķins)

(automātisks aprēķins)

KOPĀ

(automātisks aprēķins)

 

(automātisks aprēķins)

(automātisks aprēķins)

C)   MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS

Kopējais ELFLA ieguldījums atbilstoši deklarētajiem izdevumiem

(automātisks aprēķins)

Deklarācijas perioda laikā atgūtie līdzekļi (-)

euro

Maksimālā apjoma regulēšana vai iepriekšējās deklarācijas samazinājums (+)

euro

(iespējamais +/-) x gada grāmatojuma lēmuma atlikums

euro

No ELFLA pieprasītā summa

euro

Maksājumu aģentūras vārdā, datums, par deklarācijas sastādīšanu atbildīgās personas uzvārds un amats

Koordinējošās iestādes vārdā, datums, personas, kas atļauj iesniegšanu Komisijā, vārds un amats

XII PIELIKUMS

KORELĀCIJAS TABULA

Regulu (EK) Nr. 296/96

Šī regula

1. panta 1. punkts,

11. panta 1. punkts

1. panta 2. punkts,

11. panta 2. punkts

2. panta 1. punkts

2. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts

19. panta 1. punkts

2. panta 3. punkts

19. panta 2. punkta pirmā daļa

2. panta 4. punkts

19. panta 2. punkta otrā daļa

2. panta 5. punkts

19. panta 3. punkts

3. panta 1. punkts

3. pants

3. panta 2. punkts

4. panta 1. punkta a) apakšpunkts

3. panta 3. punkts

4. panta 1. punkta b) apakšpunkts

3 panta 3.a punkts

18. panta 8. punkts

3. panta 4. punkts

4. panta 1. punkta otrā daļa

3. panta 5. punkts

4. panta 1. punkta c) apakšpunkts

3. panta 6. punkta a) apakšpunkts

4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

3. panta 6. punkta b) apakšpunkts

4. panta 2. punkta b) apakšpunkts

3. panta 6. punkta c) apakšpunkts

4. panta 2. punkta c) apakšpunkts

3. panta 6. punkta d) apakšpunkts

4. panta 2. punkta d) apakšpunkts

3. panta 6.a punkta a) apakšpunkts

Svītrots

3. panta 6.a punkta b) apakšpunkts

4. panta 2. punkta e) apakšpunkts

3. panta 7. punkts

Svītrots

3. panta 8. punkts

Svītrots

3. panta 9. punkts

1. panta 2. punkts

3. panta 10. punkts

Svītrots

3. panta 11. punkts

7. pants

4. panta 1. punkts

8. pants

4. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

9. panta 1. punkts

4. panta 2. punkta c) apakšpunkts

9. panta 2. punkts

4. panta 2. punkta d) apakšpunkts

9. panta 3. punkts

4. panta 2. punkta e) apakšpunkts

Svītrots

4. panta 3. punkts

9. panta 4. punkts

4. panta 4. punkts

9. panta 6. punkts

4. panta 5. punkts

9. panta 5. punkts

4. panta 6. punkts

Svītrots

5. pants

6. pants

6. pants

19. panta 4. punkts

7. panta 1. punkts

5. panta 1., 3. un 4. punkts

7. panta 2. punkts

5. panta 2. punkts

7. panta 3. punkts

5. panta 5. punkts

7. panta 4. punkts

5. panta 6. punkts

7. panta 5. punkts

5. panta 7. punkts

7. panta 6. punkts

Svītrots

8. pants

18. pants

9. pants

21. pants

10. pants

22. pants


23.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/35


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 884/2006

(2006. gada 21. jūnijs),

ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz intervences krājumu glabāšanas pasākumu finansēšanu, ko veic Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF), un intervences krājumu glabāšanas darbību iegrāmatošanu, ko īsteno dalībvalstu maksājumu aģentūras

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1978. gada 2. augusta Regulu (EEK) Nr. 1883/78, ar ko paredz vispārīgus noteikumus intervences finansēšanai, ko veic Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa (1), un jo īpaši tās 9. pantu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (2) un jo īpaši tās 42. pantu,

tā kā:

(1)

Finansējumu intervences pasākumiem lauksaimniecības tirgu regulācijai saskaņā ar Regulas Nr. 1290/2005 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu nodrošina Kopiena atbilstīgi lauksaimniecības nozaru tiesību aktu nosacījumiem. Attiecībā uz intervences krājumu glabāšanas pasākumiem Regulas (EEK) Nr. 1883/78 4. pantā ir noteikts, ka Kopienas finansējamo summu nosaka, pamatojoties uz gada pārskatu, ko sastāda maksājumu aģentūra. Šajā regulā arī sniegti noteikumi un nosacījumi, kas reglamentē šos pārskatus. Ar Regulu (EK) Nr. 1290/2005 ir izveidots Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF), kas aizstāj Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu, tādēļ ir jāparedz attiecīga piemērošanas kārtība.

(2)

Intervences pasākumus intervences krājumu glabāšanas veidā var finansēt tikai tad, ja ar tiem saistītos izdevumus ir veikušas dalībvalstu norīkotās maksājumu aģentūras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 10. pantu. Jo īpaši ar intervences pasākumu vadību un kontroli saistīto uzdevumu veikšanu, izņemot atbalsta izmaksāšanu, var deleģēt saskaņā ar minētās regulas 6. panta 1. punkta otro daļu. Šiem uzdevumiem ir jābūt paveicamiem arī ar vairāku maksājumu aģentūru starpniecību. Turklāt ir jāparedz iespēja atsevišķu intervences krājumu glabāšanas pasākumu vadību uzticēt trešām publiskām vai privātām struktūrām saskaņā ar maksājumu aģentūras atbildību. Attiecīgi ir jāprecizē maksājumu aģentūru vispārējā kompetence šajā jomā, jāprecizē to pienākumi un jānosaka, ar kādiem nosacījumiem un noteikumiem trešām publiskām vai privātām struktūrām var nodot atsevišķu intervences krājumu glabāšanas pasākumu vadību. Šajā gadījumā arī jāparedz, ka attiecīgās struktūras noteikti rīkojas saskaņā ar līgumiem, pamatojoties uz vispārējiem pienākumiem un principiem, kas noteikti šajā regulā.

(3)

Izdevumi saistībā ar intervences pasākumiem, kurus īsteno intervences krājumu glabāšanas veidā, var būt dažādi. Tāpēc attiecībā uz katru darbību kategoriju ir jāprecizē izdevumi, kurus var finansēt no Kopienas finansējuma, un jo īpaši noteikumi šo izdevumu segšanai, nosakot atbilstības nosacījumus un aprēķina metodes. Šajā sakarā jo īpaši ir jāprecizē, kādos gadījumos šie izdevumi jāiegrāmato, pamatojoties uz maksājumu aģentūru faktiski konstatētajiem elementiem vai pamatojoties uz Komisijas noteiktajām standarta summām.

(4)

Lai dalībvalstis, kuras neietilpst euro zonā, saskaņoti varētu konsolidēt izdevumus un izmaksas vietējā valūtā un euro, ir jāparedz nosacījumi, saskaņā ar kuriem intervences krājumu glabāšanas darbības tiek iegrāmatotas, un nosacījumi attiecībā uz piemērojamo maiņas kursu.

(5)

Ņemot vērā attiecīgo pasākumu dažādos veidus un viendabīga noteicošā faktora trūkumu, lai noteiktu Kopienas finansējuma summu attiecībā uz intervences krājumu glabāšanas izdevumiem, ir jānosaka vienots noteicošais faktors, pamatojoties uz atskaitēm, ko izveido un sastāda maksājumu aģentūras un kurās attiecīgi debetā un kredītā tiek ierakstīti dažādie izdevumu un ieņēmumu elementi, ko konstatējušas maksājumu aģentūras.

(6)

Saskaņā ar 6. pantu Komisijas 2006. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 883/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru uzskaiti, izdevumu un ieņēmumu deklarācijām un izdevumu atmaksājumu nosacījumiem saistībā ar ELGF un ELFLA (3), lai atgūtu izdevumus par intervences krājumu glabāšanu, maksājumu aģentūrām izdevumu deklarācijā ir jāiekļauj tās vērtības un summas, kas iegrāmatotas tā mēneša laikā, kas seko mēnesim, kurā īstenotas intervences krājumu glabāšanas darbības. Lai šī procedūra noritētu bez sarežģījumiem, ir jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem Komisijai tiek paziņota informācija, kas nepieciešama izmaksu un izdevumu aprēķinam.

(7)

Valsts intervences krājumu uzskaitei jānodrošina iespēja noteikt Kopienas finansējuma summu un tajā pašā laikā arī jāsniedz iespēja apzināt intervences produktu krājumu situāciju. Šajā nolūkā maksājumu aģentūrām ir atsevišķi jāveido krājumu uzskaite un finanšu uzskaite, kurās ietverti nepieciešamie elementi krājumu pārraudzībai un intervences krājumu glabāšanas pasākumu radīto izdevumu un ienākumu finanšu vadības nodrošināšanai.

(8)

Maksājumu aģentūrām ir pienākums uzskaitē ietvert elementus attiecībā uz daudzumu, vērtību un atsevišķiem vidējiem apjomiem. Tomēr, vadoties pēc atsevišķiem apstākļiem, atsevišķas darbības vai izdevumi nav jāiekļauj uzskaitē vai arī jāiekļauj saskaņā ar īpašiem nosacījumiem. Lai nodrošinātu vienādu noteikumu piemērošanu un Kopienas finanšu interešu aizsardzību, ir jāprecizē šie gadījumi un apstākļi, kā arī noteikumi to iegrāmatošanai.

(9)

Datums, kurā veic ar intervences krājumu glabāšanu saistīto izdevumu un ieņēmumu dažādo elementu iegrāmatošanu, ir atkarīgs no darbību veida, un to var noteikt saskaņā ar piemērojamajiem lauksaimniecības nozaru tiesību aktiem. Šajā sakarā ir jāparedz vispārīgi noteikumi, saskaņā ar kuriem šo elementu iegrāmatošanu veic tajā datumā, kurā tiek veikta ar intervences pasākumu saistītā saimnieciskā darbība, un jānosaka īpaši gadījumi, kas jāievēro.

(10)

Saskaņā ar maksājumu aģentūru vispārējo kompetenci tām regulāri un periodiski ir jāpārbauda produkti intervences glabāšanā. Lai nodrošinātu to, ka visas maksājumu aģentūras šo prasību piemēro vienādi, ir jānosaka kontroles un inventarizāciju periodiskums un galvenie piemērojamie principi.

(11)

Vērtības noteikšana darbībām, kas saistītas ar intervences krājumu glabāšanu, ir atkarīga arī no darbību veida, un to var noteikt saskaņā ar piemērojamajiem lauksaimniecības nozaru tiesību aktiem. Tādējādi ir jāparedz vispārīgi noteikumi, saskaņā ar kuriem iepirkumu un pārdevumu vērtība ir vienāda ar to maksājumu vai iekasējumu summu, kuri veikti vai jāveic par saimnieciskajām darbībām, un jānosaka īpaši noteikumi vai īpaši gadījumi, kas jāievēro.

(12)

Ir jānosaka to dokumentu veids un saturs, kuri ir jāiesniedz saskaņā ar intervences krājumu glabāšanas pasākumiem, kā arī tie nosacījumi un kārtība, saskaņā ar kuru dalībvalstis šos dokumentus iesniedz vai glabā. Lai ievērotu konsekvenci ar noteikumiem, kuri noteikti citās jomās, uz kurām attiecas kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, šajā regulā paredzētie paziņojumi un informācijas apmaiņa jāveic saskaņā ar nosacījumiem un kārtību, kas noteikta 18. pantā Regulā (EK) Nr. 883/2006.

(13)

Noteikumi, kas pieņemti ar šo regulu, aizstāj noteikumus Komisijas 1988. gada 12. februāra Regulā (EEK) Nr. 411/88 par metodi un procentu likmi, kas izmantojama tādu intervences pasākumu finansēšanas izmaksu aprēķinos, kuri ietver iepirkšanu, uzglabāšanu un izmantošanu (4), Komisijas 1989. gada 12. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1643/89, ar ko nosaka standarta summas, ko izmanto ar lauksaimniecības produktu glabāšanu valsts rezervē saistītu materiālo darbību finansēšanai (5), Komisijas 1989. gada 8. septembra Regulā (EEK) Nr. 2734/89 par faktoriem, kas jāņem vērā, nosakot Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļas finansējamos izdevumus atbilstoši Regulas (EEK) Nr. 822/87 37. panta 2. punktam (6), Padomes 1990. gada 27. novembra Regulā (EEK) Nr. 3492/90, ar ko nosaka faktorus, kuri jāņem vērā gada pārskatos par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļas finansējumu intervences pasākumiem valsts rezerves formā (7), Komisijas 1990. gada 12. decembra Regulā (EEK) Nr. 3597/90 par grāmatvedības noteikumiem attiecībā uz intervences pasākumiem, kas ietver intervences aģentūru veikto lauksaimniecības produktu iepirkšanu, uzglabāšanu un pārdošanu (8), Komisijas 1991. gada 22. janvāra Regulā (EEK) Nr. 147/91, kas definē un nosaka pielaides lauksaimniecības produktu daudzuma zudumiem valsts intervences uzglabāšanā (9), un Komisijas 1996. gada 8. novembra Regulā (EK) Nr. 2148/96, ar ko paredz noteikumus lauksaimniecības produktu valsts intervences krājumu novērtēšanai un uzraudzībai (10).

(14)

Tādēļ ir jāatceļ Regulas (EEK) Nr. 411/88, (EEK) Nr. 1643/89, (EEK) Nr. 2734/89, (EEK) Nr. 3492/90, (EEK) Nr. 3597/90, (EEK) Nr. 147/91 un (EK) Nr. 2148/96.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības fondu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAļA

INTERVENCES PASĀKUMI INTERVENCES KRĀJUMU GLABĀŠANAS DARBĪBU VEIDĀ

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka nosacījumus un noteikumus, kas piemērojami Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansētajiem izdevumiem saistībā ar intervences pasākumiem, ko īsteno intervences krājumu glabāšanas veidā, nosacījumus un noteikumus attiecīgo darbību vadībai un kontrolei, ko īsteno Regulas (EK) Nr. 1290/2005 6. pantā minētās maksājumu aģentūras, nosacījumus un noteikumus, kas piemērojami attiecīgo ELGF izdevumu un ieņēmumu iegrāmatošanai, kā arī nosacījumus un noteikumus, kas piemērojami pieprasītās informācijas un dokumentu iesniegšanai Komisijā.

2. pants

Maksājumu aģentūru kompetence un saistības

1.   Maksājumu aģentūras nodrošina to darbību vadību un kontroli, kas saistītas ar tiem intervences pasākumiem intervences krājumu glabāšanas veidā, kuri ir viņu kompetencē, saskaņā ar nosacījumiem I pielikumā un, vajadzības gadījumā, lauksaimniecības nozaru tiesību aktos, jo īpaši, pamatojoties uz minētajā pielikumā noteiktajām minimālajām pārbaužu likmēm.

Šajā sakarā tās var deleģēt savas pilnvaras intervences aģentūrām, kas atbilst apstiprinājuma nosacījumiem, kuri noteikti I pielikuma 1.c) punktā Komisijas Regulā (EK) Nr. 885/2006 (11), vai rīkoties ar citu maksājumu aģentūru starpniecību.

2.   Neskarot to vispārējo kompetenci intervences krājumu glabāšanas jomā, maksājumu aģentūras vai intervences aģentūras var

a)

atsevišķu intervences krājumu glabāšanas pasākumu vadību uzticēt fiziskām vai juridiskām personām, kas nodrošina lauksaimniecības produktu intervences glabāšanu, turpmāk tekstā – “uzglabātāji”. Šajā gadījumā šo vadību obligāti īsteno saskaņā ar uzglabāšanas līgumiem, pamatojoties uz vispārējiem pienākumiem un principiem, kas noteikti II pielikumā,

b)

pilnvarot fiziskas vai juridiskas personas veikt atsevišķus specifiskus uzdevumus, kas noteikti nozaru tiesību aktos.

3.   Intervences krājumu glabāšanas jomā maksājumu aģentūru pienākumi ir sekojoši:

a)

attiecībā uz katru produktu, uz kuru attiecas intervences krājumu glabāšanas pasākumi, veidot krājumu uzskaiti un finanšu uzskaiti, pamatojoties uz darbībām, kas tiek īstenotas laikā no viena gada 1. oktobra līdz nākošā gada 30. septembrim, ko sauc par “grāmatvedības gadu”;

b)

atjaunināt to uzglabātāju sarakstu, ar kuriem ir noslēgti līgumi par intervences krājumu glabāšanu. Šajā sarakstā jāiekļauj atsauces, kas ļauj precīzi noteikt visus glabāšanas punktus, to ietilpību, noliktavu, saldētavu vai silosu numurus, to plānus un shēmas;

c)

nodrošināt, lai Komisijas rīcībā ir standarta līgumi, kas tiek izmantoti intervences krājumu glabāšanā, noteikumi, kas pieņemti attiecībā uz produktu pārņemšanu, glabāšanu un to izvešanu no uzglabātāju noliktavām, kā arī noteikumi, kas piemērojami attiecībā uz uzglabātāju kompetenci;

d)

centralizēti uzturēt visu krājumu informatizētu uzskaiti, kas aptver visas glabāšanas vietas, visus produktus un dažādu produktu daudzumus un kvalitāti, kā arī attiecībā uz katru precizē svaru (vajadzības gadījumā tīrsvaru un bruto svaru) vai apjomu;

e)

veikt visas darbības, kas saistītas ar intervences produktu glabāšanu, saglabāšanu, transportēšanu vai pārvietošanu saskaņā ar valstu un Kopienas tiesību aktiem, neskarot pašu pircēju, citu maksājuma aģentūru, kas iesaistītas kādā no darbībām, vai šajā sakarā pilnvaroto personu kompetenci;

f)

visa gada garumā veikt kontroli intervences produktu glabāšanas vietās. Šī kontrole ir jāveic ar neregulāriem intervāliem un bez iepriekšēja brīdinājuma. Līdz minimumam ierobežotu iepriekšēju brīdinājumu tomēr var sniegt ar noteikumu, ka netiek apdraudēts pārbaudes mērķis. Iepriekšēju brīdinājumu, izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus, nedrīkst sniegt ātrāk kā 24 stundas iepriekš;

g)

veikt ikgadēju inventarizāciju saskaņā ar 8. panta nosacījumiem.

Ja kādā dalībvalstī viena vai vairāku produktu intervences krājumu uzskaites vadību nodrošina vairākas maksājumu aģentūras, pirms attiecīgās informācijas iesniegšanas Komisijai a) un d) apakšpunktā minēto krājumu uzskaiti un finanšu uzskaiti konsolidē dalībvalsts līmenī.

4.   Maksājumu aģentūras veic visus pasākumus, lai nodrošinātu sekojošo:

a)

to produktu labu saglabāšanu, uz kuriem attiecas Kopienas intervences pasākumi. Tām vismaz reizi gadā jāpārliecinās par glabāto produktu kvalitāti;

b)

intervences krājumu integritāti.

5.   Maksājumu aģentūras nekavējoties informē Komisiju šādos gadījumos:

a)

ja kāda produkta glabāšanas perioda pagarināšana var izraisīt šā produkta bojāšanos;

b)

ja dabas katastrofas rezultātā ir radušies kvantitatīvi zaudējumi vai produkts ir bojāts.

Ja par pirmās daļas a) un b) apakšpunktā minētajām situācijām tiek paziņots Komisijai, atbilstīgu lēmumu pieņem sekojoši:

a)

attiecībā uz a) apakšpunktā minētajām situācijām lēmumu pieņem saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1784/2003 (12) 25. panta 2. punktā minēto procedūru vai, atkarībā no gadījuma, saskaņā ar procedūru, kas paredzēta atbilstošā pantā citās regulās par lauksaimniecības tirgu kopējo organizāciju;

b)

attiecībā uz b) apakšpunktā minētajām situācijām lēmumu pieņem saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1290/2005 41. panta 2. punktā.

6.   Maksājumu aģentūras uzņemas finansiālās sekas, kas rodas, nepareizi glabājot produktu, uz kuru attiecas Kopienas intervence, jo īpaši finansiālās sekas, kas saistītas ar nepiemērotām glabāšanas metodēm. Neskarot pasākumus, kas tiek veikti pret uzglabātājiem, maksājumu aģentūru finansiālā atbildība iestājas, ja tās nepilda savas saistības vai pienākumus.

7.   Maksājumu aģentūras elektroniskā veidā vai maksājumu aģentūras mītnē Komisijas darbiniekiem un tās pilnvarotām personām nodrošina pastāvīgu piekļuvi intervences krājumu uzskaitei un visiem dokumentiem, līgumiem un datnēm, kas izveidotas vai saņemtas sakarā ar intervenci.

8.   Maksājumu aģentūru uzdevums ir:

a)

pēc Komisijas pieprasījuma iesniegt dokumentus un informāciju, kas minēta 7. punktā, kā arī papildu valsts administratīvos noteikumus, kas pieņemti, lai piemērotu un pārvaldītu intervences pasākumus;

b)

atkarībā no periodiskuma, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 883/2006 4. panta 1. punktā, iesniegt informāciju attiecībā uz intervences krājumu glabāšanu, pamatojoties uz šīs regulas III pielikumā sniegtajiem paraugiem.

3. pants

Intervences pasākumi, kurus īsteno intervences krājumu glabāšanas veidā

Intervences pasākumos intervences krājumu glabāšanas veidā var ietilpt lauksaimniecības produktu iepirkuma darbības, glabāšana, transportēšana un krājumu pārvietošana, kā arī pārdošana un cita veida izplatīšana saskaņā ar nosacījumiem piemērojamajos lauksaimniecības nozaru tiesību aktos un šajā regulā.

4. pants

To intervences izdevumu finansēšana, kas veikti saskaņā ar intervences krājumu glabāšanas darbībām

1.   Saistībā ar 3. pantā minētajām intervences krājumu glabāšanas darbībām ELGF atbilstīgi intervencei finansē turpmāk minētos izdevumus ar nosacījumu, ka atbilstošie izdevumi nav noteikti piemērojamajos lauksaimniecības nozaru tiesību aktos:

a)

finansiālās izmaksas par līdzekļiem, ko dalībvalstis mobilizējušas, lai iepirktu produktus, saskaņā ar IV pielikumā noteiktajiem aprēķināšanas noteikumiem;

b)

izdevumus par saimnieciskajām darbībām, kas saistītas ar iepirkšanu, pārdošanu vai jebkuru citu produktu nodošanu (produktu ievietošana, glabāšana un izvešana no noliktavas saskaņā ar intervences krājumu glabāšanu), kā minēts V pielikumā, pamatojoties uz visā Kopienā vienādām standarta summām, kas aprēķinātas saskaņā ar VI pielikumā noteikto kārtību;

c)

izdevumus par saimnieciskajām darbībām, kas nav obligāti saistītas ar iepirkšanu, pārdošanu vai jebkādu citu produktu nodošanu, pamatojoties uz standarta vai nestandarta summām atkarībā no noteikumiem, ko Komisija noteikusi lauksaimniecības nozaru tiesību aktos attiecībā uz šiem produktiem, kā arī VII pielikuma noteikumiem;

d)

glabāto produktu vērtības samazināšanos saskaņā ar aprēķināšanas noteikumiem VIII pielikumā;

e)

starpību (guvumi un zaudējumi) starp uzskaites vērtību un produktu realizācijas cenu vai starpību, kas radusies sakarā ar citiem faktoriem.

2.   Neskarot īpašus noteikumus un noteicošos faktorus, kas paredzēti šīs regulas pielikumos vai lauksaimniecības tiesību aktos, jo īpaši, Komisijas Regulas (EK) Nr. 2808/98 (13) 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā, attiecībā uz dalībvalstīm, kuras neietilpst euro zonā, šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētos izdevumus, ko aprēķina, pamatojoties uz euro valūtā noteiktām summām, un izdevumus vai ieņēmumus, kas veikti valsts valūtā saskaņā ar šo regulu, atkarībā no gadījuma konvertē valsts valūtā vai euro, pamatojoties uz pēdējo noteikto maiņas kursu, kuru Eiropas Centrālā banka noteikusi pirms tā grāmatvedības gada, kura laikā darbības ir iegrāmatotas maksājumu aģentūras uzskaitē. Šo maiņas kursu piemēro arī attiecībā uz iegrāmatojumiem, kas saistīti ar dažādiem īpašiem gadījumiem, kas minēti šīs regulas 7. panta 1. punktā.

Tomēr attiecībā uz 2007. grāmatvedības gadu Regulas (EK) Nr. 883./2006 2. panta 2. punkta otrajā daļā minētās dalībvalstis piemēro maiņas kursu, kas minēts šīs regulas 13. pantā.

2. NODAĻA

INTERVENCES KRĀJUMU GLABĀŠANAS DARBĪBU IEGRĀMATOŠANA

5. pants

Saturs intervences krājumu uzskaitei, ko īsteno maksājumu aģentūras

1.   Krājumu uzskaitē, kas noteikta ar 2. panta 3. punkta a) apakšpunktu, atsevišķi uzrāda šādas elementu kategorijas:

a)

produktu daudzumus, kas reģistrēti, ievedot produktu glabāšanā un izvedot produktu no glabāšanas, ar fizisku pārvietošanu vai bez tās;

b)

daudzumus, kas izmantoti atbilstīgi bezmaksas izplatīšanas shēmām, izplatot tos trūcīgākajām personām saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 3730/87 (14), un kas iegrāmatoti saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3149/92 (15) 5. panta noteikumiem, nošķirot tos daudzumus, kas pārvietoti uz citu dalībvalsti;

c)

daudzumus, kuri paņemti kā paraugi, nošķirot pircēja paņemtos paraugus;

d)

daudzumus, kurus pēc vizuālas pārbaudes, kas veikta ikgadējās inventarizācijas laikā vai pēc intervences pārņemšanas veiktas kontroles laikā, vairs nav iespējams atkārtoti iesaiņot un kurus pārdod tieši;

e)

iztrūkstošos daudzumus, kuru iztrūkuma iemesls ir vai nav nosakāms, tostarp tos daudzumus, kas atbilst likumīgajām pielaidēm;

f)

bojātos daudzumus;

g)

pārpalikuma daudzumus;

h)

iztrūkstošos daudzumus, kas pārsniedz pielaides ierobežojumus;

i)

noliktavā ievestos daudzumus, kuri tiek atzīti par nosacījumiem neatbilstošiem un kuru pārņemšana tādējādi tiek atteikta;

j)

neto daudzumus, kas atrodas krājumos katra mēneša vai katra grāmatvedības gada beigās un ko pārnes uz nākošo mēnesi vai nākošo grāmatvedības gadu.

2.   Finanšu uzskaitē, kas noteikta 2. panta 3. punkta a) apakšpunktā, ietver šādus elementus:

a)

vērtību šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem daudzumiem, atsevišķi norādot vērtību iepirktajiem un pārdotajiem daudzumiem;

b)

uzskaites vērtību daudzumiem, kas izmantoti vai ņemti vērā saskaņā ar bezmaksas izplatīšanas shēmu, kas minēta šā panta 1. punkta b) apakšpunktā;

c)

finansiālās izmaksas, kas minētas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

d)

izdevumus par saimnieciskajām darbībām kā minēts 4. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā;

e)

summas saistībā ar vērtības samazināšanos, kā minēts 4. panta 1. punkta d) apakšpunktā;

f)

no pārdevējiem, pircējiem vai glabātājiem saņemtās vai atgūtās summas, kas nav minētas 11. panta 2. punktā;

g)

summu, kas gūta no tiešās tirdzniecības sakarā ar ikgadējo inventarizāciju vai sakarā ar kontroli, kura veikta pēc produktu pārņemšanas intervences krājumos;

h)

zaudējumus un guvumus no produktu izvešanas, ņemot vērā šā punkta e) apakšpunktā minēto vērtības samazināšanos;

i)

citus debeta un kredīta elementus, jo īpaši tos, kas atbilst daudzumiem, kuri minēti šā panta 1. punkta c) līdz g) apakšpunktā;

j)

vidējo uzskaites vērtību, kas izteikta par tonnu vai hektolitru atbilstoši attiecīgajam gadījumam.

6. pants

Iegrāmatošana

1.   Elementus, kas minēti 5. pantā, iegrāmato saskaņā ar daudzumiem, vērtībām, summām un vidējiem rādītājiem, ko faktiski konstatējušas maksājumu aģentūras, vai saskaņā ar vērtībām un summām, kas aprēķinātas, pamatojoties uz Komisijas noteiktām standarta summām.

2.   Ierakstiem un aprēķiniem, kas minēti 1. punktā, ir jāpiemēro sekojoši noteikumi:

a)

attiecībā uz daudzumiem, kuriem konstatēti kvantitatīvi zudumi vai bojāšanās, saskaņā ar X un XII pielikumā minētajiem noteikumiem izvešanas izmaksas iegrāmato tikai par tiem daudzumiem, kuri faktiski pārdoti un izvesti no krājumiem;

b)

daudzumus, kas zaudēti pārvietošanas laikā no vienas dalībvalsts uz citu, neuzskata par daudzumiem, kas ievesti glabāšanai galamērķa dalībvalstī, un tādēļ standarta ievešanas izmaksas uz tiem neattiecas;

c)

ja produktu transportē vai pārvieto, ievešanas un izvešanas izmaksas, kas šim nolūkam noteiktas nemainīgas, uzskaitē ieraksta, ja šīs izmaksas netiek uzskatītas par transporta izdevumu neatņemamu daļu atbilstoši Kopienas noteikumiem;

d)

ja vien Kopienas noteikumos nav paredzēts citādi, jebkurus ienākumus no bojātu produktu pārdošanas un jebkādus citus iespējamos ar to saistītos ieņēmumus ELGF grāmatvedības ierakstos neieraksta;

e)

jebkurus konstatētos pārpalikuma daudzumus iegrāmato ar negatīvu zīmi pie iztrūkstošajiem daudzumiem krājumu uzskaitē un krājumu aprites uzskaitē. Šos daudzumus ņem vērā, nosakot daudzumus, kas pārsniedz pielaides ierobežojumus;

f)

paraugus, kas nav pircēju paņemtie paraugi, iegrāmato saskaņā ar noteikumiem XII pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā.

3.   Labojumi, ko Komisija veikusi attiecībā uz 5. pantā minētajiem elementiem par tekošo grāmatvedības gadu, ir jāpaziņo Lauksaimniecības fondu komitejai. Dalībvalstīm tos var paziņot ar lēmumu par ikmēneša maksājumu vai, ja tāda nav, ar lēmumu par grāmatojumu noskaidrošanu. Maksājumu aģentūras tos iegrāmato saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti minētajā lēmumā.

7. pants

Izdevumu un ieņēmumu iegrāmatošanas un krājumu kustības datumi

1.   Dažādo izdevumu un ieņēmumu elementu iegrāmatošanu veic tajā datumā, kurā tiek veikta ar intervences pasākumu saistītā saimnieciskā darbība.

Tomēr turpmāk minētajos gadījumos piemēro šādus datumus:

a)

attiecībā uz balto cukuru un jēlcukuru Komisijas Regulas (EK) Nr. 1262/2001 (16) 9. panta 2. punktā minēto uzglabāšanas līguma spēkā stāšanās datumu piemēro tiem daudzumiem, kurus pārņem saskaņā ar uzglabāšanas līgumu, kas pirms krājumu pārvietošanas noslēgts starp piedāvātāju un maksājumu aģentūru;

b)

iekasēšanas datumu piemēro attiecībā uz saņemtajām vai atgūtajām summām, kas minētas 5. panta 2. punkta f) un g) apakšpunktā;

c)

ar saimnieciskajām darbībām saistīto izmaksu faktisko samaksas datumu piemēro, ja uz šīm izmaksām neattiecas standarta summas.

2.   Ar produktu fizisku pārvietošanu un krājumu vadību saistīto dažādo elementu iegrāmatošanu veic tajā datumā, kurā tiek veikta ar intervences pasākumu saistītā saimnieciskā darbība.

Tomēr turpmāk minētajos gadījumos piemēro šādus datumus:

a)

attiecībā uz daudzumiem, ko ievieto intervences krājumos, nemainot glabāšanas vietu, piemēro datumu, kurā produktus ir pārņēmusi maksājumu aģentūra, saskaņā ar regulu par attiecīgā produkta tirgus kopīgo organizāciju;

b)

attiecībā uz iztrūkstošajiem vai bojātajiem daudzumiem un pārpalikuma daudzumiem piemēro fakta konstatācijas datumu;

c)

datumu, kurā produkti faktiski izvesti no krājumiem, piemēro attiecībā uz to produktu tiešo tirdzniecību, kurus vairs nav iespējams atkārtoti iesaiņot un kuri paliek krājumos pēc vizuālas pārbaudes, kas veikta ikgadējās inventarizācijas laikā vai pēc intervences pārņemšanas veiktas kontroles laikā;

d)

grāmatvedības gada beigas piemēro attiecībā uz zudumiem, kas pārsniedz pielaides ierobežojumus.

8. pants

Inventarizācija

1.   Maksājumu aģentūras katrā grāmatvedības gadā veic inventarizāciju par katru produktu, uz ko attiecas Kopienas intervence.

Inventarizācijas rezultātus salīdzina ar grāmatvedības datiem. Konstatēto daudzumu starpību un summas, kas radušās saistībā ar kvalitātes atšķirībām, kas atklātas pārbaudē, iegrāmato saskaņā ar 9. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu.

2.   Iztrūkstošajiem daudzumiem, kas rodas parastu glabāšanas darbību rezultātā, piemēro pielaides ierobežojumus, kas noteikti XI pielikumā, un šie daudzumi atbilst starpībai starp teorētiskajiem krājumiem, kas izriet no uzskaites, un faktiskajiem krājumiem, kas noteikti, pamatojoties uz 1. punktā minēto inventarizāciju vai uz grāmatvedības krājumiem, kas paliek pāri pēc tam, kad faktiskie krājumi noliktavā ir izsmelti.

3. NODAļA

UZSKAITES VĒRTĪBAS NOTEIKŠANA

9. pants

Vērtības noteikšana darbībām, kas saistītas ar intervences krājumu glabāšanu

1.   Iepirkumu un pārdevumu vērtība ir vienāda ar to maksājumu vai iekasējumu summu, kuri veikti vai jāveic par saimnieciskajām darbībām, izņemot šajā pantā minētos īpašos noteikumus un ievērojot noteikumus saskaņā ar:

a)

IX pielikumu attiecībā uz destilācijas produktiem (jaukts alkohols);

b)

X pielikumu attiecībā uz iztrūkstošajiem daudzumiem;

c)

XII pielikumu attiecībā uz bojātiem vai iznīcinātiem produktiem;

d)

XIII pielikumu attiecībā uz krājumos ievestajiem produktiem, kuru pārņemšana ir atteikta.

2.   Iepirkumu vērtību nosaka attiecībā uz tiem produktu daudzumiem, ko ieved krājumos, pamatojoties uz intervences cenu, ievērojot palielinājumus, piemaksas, samazinājumus, procentus un koeficientus, kas atbilstoši lauksaimniecības nozaru tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem piemērojami intervences cenai, iepērkot produktu.

Tomēr X pielikumā un XII pielikuma 2. punkta a) un c) apakšpunktā minētajos gadījumos un situācijās palielinājumus, piemaksas, samazinājumus, procentus un koeficientus neņem vērā.

3.   Izmaksas, kas, saskaņā ar Kopienas noteikumiem iepērkot produktus, veiktas vai saņemtas saistībā ar 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajām saimnieciskajām darbībām, iegrāmato kā izdevumus vai ieņēmumus saistībā ar tehniskām izmaksām atsevišķi no iepirkuma cenas.

4.   Piektā panta 2. punktā minētajā finanšu uzskaitē produktu daudzumus, kas atrodas krājumos grāmatvedības gada beigās un kas jāpārnes uz nākamo grāmatvedības gadu, novērtē saskaņā ar to vidējo uzskaites vērtību (pārnešanas vērtība), kas noteikta mēneša pārskatā par pēdējo grāmatvedības gada mēnesi.

5.   Glabāšanā ievestos daudzumus, kuri tiek atzīti par neatbilstošiem glabāšanai noteiktajiem nosacījumiem, pie to izvešanas no krājumiem iegrāmato kā pārdotus par tādu pašu cenu kā to iepirkuma cena.

Taču, ja faktiskās izvešanas laikā ir izpildīti nosacījumi, lai varētu piemērot X pielikuma b) punktu, par preču izvešanu ir iepriekš jāapspriežas ar Komisiju.

6.   Ja pārskatos uzrāda kredīta atlikumu, to atņem no tekošā grāmatvedības gada izdevumiem.

7.   Ja standarta summas, maksājuma termiņi, procentu likmes vai citi elementi, ko izmanto aprēķinos, mainās pēc mēneša pirmā datuma, jaunos elementus piemēro, sākot ar nākamā mēneša saimnieciskajām darbībām.

4. NODAļA

FINANSĒJAMĀS SUMMAS UN IZDEVUMU UN IEŅĒMUMU DEKLARĀCIJAS

10. pants

Finansējamā summa

1.   Summu, kas finansējama saskaņā ar 3. pantā minētajiem intervences pasākumiem, nosaka, pamatojoties uz uzskaiti, ko īsteno maksājumu aģentūras saskaņā ar 2. panta 3. punkta a) apakšpunktu un kurā attiecīgi debetā un kredītā tiek ierakstīti dažādie izdevumu un ieņēmumu elementi, kas minēti 5. pantā, vajadzības gadījumā ņemot vērā to izdevumu summas, kas noteiktas saskaņā ar lauksaimniecības nozaru tiesību aktiem.

2.   Maksājumu aģentūra Komisijai katru mēnesi un katru gadu elektroniski iesniedz informāciju, kas nepieciešama intervences krājumu glabāšanas izdevumu finansēšanai, un uzskaites dokumentus, kas apliecina izdevumus un ieņēmumus saistībā ar intervences krājumu glabāšanu; šo informāciju iesniedz tabulu veidā (e. FAUDIT tabulas) saskaņā ar paraugu šīs regulas III pielikumā, ievērojot Regulas (EK) Nr. 883/2006 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā un Regulas (EK) Nr. 883/2006 7. panta 2. punktā noteiktos termiņus.

11. pants

Izdevumu un ieņēmumu deklarācijas

1.   ELGF finansējums ir vienāds ar izdevumiem, kurus aprēķina, pamatojoties uz elementiem, ko iesniegusi maksājumu aģentūra, un atskaitot no intervences pasākumiem gūtos ieņēmumus; izdevumus apstiprina, izmantojot Komisijas izveidotu informācijas sistēmu, un tos ietver maksājumu aģentūru izdevumu deklarācijā, kura sastādīta atbilstoši Regulas (EK) Nr. 883/2006 6. pantam.

2.   Summas, kas atgūtas sakarā ar pārkāpumiem vai nolaidību, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. panta 1. punktā, un no pārdevējiem, pircējiem vai uzglabātājiem saņemtās vai atgūtās summas, kas atbilst kritērijiem, kuri noteikti Regulas (EK) Nr. 883/2006 12. pantā, deklarē ELGF budžetā saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti minētās regulas 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā.

5. NODAĻA

APMAIŅA AR INFORMĀCIJU UN DOKUMENTIEM

12. pants

Informācijas sistēmas

Šajā regulā paredzētā informācijas paziņošana un apmaiņa, kā arī to dokumentu sastādīšana, kuru paraugi sniegti III pielikumā, notiek ar informācijas sistēmu starpniecību, kas ļauj droši apmainīties ar informāciju elektroniskā veidā, ievērojot nosacījumus un noteikumus, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 883/2006 18. pantā.

6. NODAĻA

PĀREJAS POSMA PASĀKUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

13. pants

Pāreja

1.   Attiecībā uz dalībvalstīm, kuras neietilpst euro zonā, to neto daudzumu vērtību, kuri tiek pārnesti no 2006. grāmatvedības gada uz 2007. gadu, atņemot otro vērtības samazinājumu 2006. finanšu gada beigās, konvertē euro valūtā, pamatojoties uz pēdējo maiņas kursu, ko Eiropas Centrālā banka ir noteikusi pirms 2007. grāmatvedības gada.

2.   Ja kāda no dalībvalstīm, kura neietilpst euro zonā, attiecībā uz 2007. grāmatvedības gadu turpina veikt savu uzskaiti valsts valūtā saskaņā ar 2. panta 2. punkta otro daļu Regulā (EK) Nr. 883/2006, maiņas kurss, ko piemēro šajā gadā un šā gada beigās, ir šāds.

a)

Pēdējais maiņas kurss, ko Eiropas Centrālā banka noteikusi pirms 2007. grāmatvedības gada, lai valsts valūtā konvertētu

standarta summas saistībā ar izdevumiem, kas minēti šīs regulas 4. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā,

vērtību iztrūkstošajiem daudzumiem, kas pārsniedz pielaides, glabāšanas un pārstrādes ierobežojumus, kā minēts šīs regulas X pielikuma a) punktā,

vērtību bojātajiem daudzumiem vai daudzumiem, kas iznīcināti sakarā ar negadījumu, kā minēts šīs regulas XII pielikuma 2. punkta a) apakšpunktā,

vērtību paraugiem, izņemot tos, ko ņem pircēji, kā minēts šīs regulas 6. panta 2. punkta f) apakšpunktā,

standarta summas saistībā ar daudzumiem, kuru pārņemšana ir atteikta, kā minēts šīs regulas XIII pielikuma 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

b)

Pēdējais maiņas kurss, ko Eiropas Centrālā banka noteikusi 2007. grāmatvedības gadā, kas sākas 2006. gada 1. oktobrī, pirms katra ceturkšņa pirmās dienas, lai valsts valūtā konvertētu

vērtību iztrūkstošajiem daudzumiem, kas konstatēti sakarā ar zādzību vai citiem nosakāmiem iemesliem, kā minēts šīs regulas X pielikuma a) punktā,

vērtību iztrūkstošajiem daudzumiem, kas konstatēti sakarā ar pārvietošanu vai transportēšanu, kā minēts šīs regulas X pielikuma c) punktā,

vērtību bojātajiem daudzumiem vai daudzumiem, kas iznīcināti sakarā ar sliktiem glabāšanas apstākļiem, kā minēts šīs regulas XII pielikuma 2. punkta c) apakšpunktā.

c)

Pēdējais maiņas kurss, ko Eiropas Centrālā banka noteikusi pirms 2008. grāmatvedības gada, lai euro valūtā konvertētu vērtību neto daudzumiem, kas tiks pārnesti no 2007. grāmatvedības gada uz 2008. gadu, atņemot otro vērtības samazināšanu 2007. finanšu gada beigās.

14. pants

Atcelšana

No 2006. gada 1. oktobra atceļ Regulas (EEK) Nr. 411/88, (EEK) Nr. 1643/89, (EEK) Nr. 2734/89, (EEK) Nr. 3492/90, (EEK) Nr. 3597/90, (EEK) Nr. 147/91 un (EK) Nr. 2148/96.

Atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar korelācijas tabulu XVI pielikumā.

15. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 21. jūnija.

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 216, 5.8.1978., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 695/2005 (OV L 114, 4.5.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 320/2006 (OV L 58, 28.2.2006., 42. lpp.).

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.

(4)  OV L 40, 13.2.1988., 25. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 956/2005 (OV L 164, 24.6.2005., 8. lpp.).

(5)  OV L 162, 13.6.1989., 12. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 269/91 (OV L 28, 2.2.1991., 22. lpp.).

(6)  OV L 263, 9.9.1989., 16. lpp.

(7)  OV L 337, 4.12.1990., 3. lpp.

(8)  OV L 350, 14.12.1990., 43. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1392/97 (OV L 190, 19.7.1997., 22. lpp.).

(9)  OV L 17, 23.1.1991., 9. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 652/92 (OV L 70, 17.3.1992., 5. lpp.).

(10)  OV L 288, 9.11.1996., 6. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 808/1999 (OV L 102, 17.4.1999., 70. lpp.).

(11)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 90. lpp.

(12)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(13)  OV L 349, 24.12.1998., 36. lpp.

(14)  OV L 352, 15.12.1987., 1. lpp.

(15)  OV L 313, 30.10.1992., 50. lpp.

(16)  OV L 178, 30.6.2001., 48. lpp.


PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS

MAKSĀJUMU AĠENTŪRU PIENĀKUMI UN FIZISKO PĀRBAUŽU PROCEDŪRAS saskaņā ar 2. panta 3. punktu

II PIELIKUMS

TIE VISPĀRĒJIE PIENĀKUMI UN PRINCIPI ATTIECĪBĀ UZ UZGLABĀTĀJU KOMPETENCI, KAS JĀIEKĻAUJ UZGLABĀŠANAS LĪGUMĀ, KO SLĒDZ MAKSĀJUMU AĢENTŪRA UN UZGLABĀTĀJS saskaņā ar 2. panta 2. punktu

III PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS DALĪBVALSTĪM JĀIESNIEDZ saskaņā ar 10. panta 2. punktu, izmantojot 12. pantā minēto informātikas sistēmu (e. FAUDIT tabulas)

IV PIELIKUMS

INANSIĀLO IZMAKSU APRĒĶINĀŠANA saskaņā ar 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu + PAPILDINĀJUMS, kurā norādītas atsauces procentu likmes

V PIELIKUMS

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS, UZ KURĀM ATTIECAS STANDARTA SUMMAS, kas minētas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā

VI PIELIKUMS

KOPIENAS STANDARTA SUMMAS ar 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu

VII PIELIKUMS

ĪPAŠI ELEMENTI, KURI JĀIEVĒRO ATTIECĪBĀ UZ IZDEVUMIEM UN IEŅĒMUMIEM, KAS SAISTĪTI AR ATSEVIŠĶIEM PRODUKTIEM

VIII PIELIKUMS

GLABĀTO PRODUKTU VĒRTĪBAS SAMAZINĀŠANA saskaņā ar 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu

IX PIELIKUMS

DESTILĀCIJAS PRODUKTU (JAUKTAIS ALKOHOLS) KRĀJUMU NOVĒRTĒŠANA

X PIELIKUMS

IZTRŪKSTOŠO DAUDZUMU NOVĒRTĒŠANA

XI PIELIKUMS

PIELAIDES IEROBEŽOJUMI

XII PIELIKUMS

BOJĀTO VAI IZNĪCINĀTO DAUDZUMU NOVĒRTĒŠANA

XIII PIELIKUMS

GRĀMATVEDĪBAS NOTEIKUMI, KO PIEMĒRO TIEM KRĀJUMOS IEVESTAJIEM PRODUKTIEM, KURU PĀRŅEMŠANA IR ATTEIKTA

XIV PIELIKUMS

PARAUGS IKMĒNEŠA DEKLARĀCIJAI, KO UZGLABĀTĀJS IESNIEDZ MAKSĀJUMU AĢENTŪRAI

XV PIELIKUMS

PARAUGS IKGADĒJAI DEKLARĀCIJAI, KO UZGLABĀTĀJS IESNIEDZ MAKSĀJUMU AĢENTŪRAI

XVI PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

I PIELIKUMS

MAKSĀJUMU AĢENTŪRU PIENĀKUMI UN FIZISKO PĀRBAUŽU PROCEDŪRAS (2. panta 3. punkts)

A.   MAKSĀJUMU AĢENTŪRU PIENĀKUMI

I.   Kontrole

1.   Periodiskums un reprezentativitāte

Katra glabāšanas vieta ir jākontrolē vismaz reizi gadā saskaņā ar B sadaļas noteikumiem, jo īpaši, lai pārbaudītu sekojošo:

procedūras informācijas apkopošanai attiecībā uz intervences krājumu glabāšanu,

uzglabātāja uz vietas glabāto grāmatvedības datu atbilstību tiem datiem, kas nosūtīti maksājumu aģentūrai,

to daudzumu fizisko klātbūtni krājumos, kas minēti uzglabātāja grāmatvedībā un kas ir izmantoti par pamatu, izveidojot uzglabātāja iesniegto pēdējā mēneša ziņojumu; šos daudzumus novērtē vizuāli vai arī šaubu vai apstrīdēšanas gadījumā – veicot svēršanu vai mērīšanu.

glabāto produktu pienācīgi labu tirdzniecības kvalitāti.

Fizisko klātbūtni nosaka, veicot pietiekami reprezentatīvu fizisku pārbaudi, kas attiecas vismaz uz B sadaļā minētajiem procentuālajiem daudzumiem, kas ļauj izdarīt secinājumus attiecībā uz visu krājumu uzskaitē ierakstīto daudzumu faktisko atrašanos krājumos.

Kvalitāti pārbauda, veicot vizuālu, smaržas un/vai organoleptisko pārbaudi, šaubu gadījumā veic padziļinātas analīzes.

2.   Papildu kontroles

Ja fiziskās pārbaudes laikā tiek konstatētas novirzes, pārbauda vēl tādu pašu procentu intervences krājumos glabāto daudzumu, izmantojot to pašu metodi. Vajadzības gadījumā pārbaudi veic, sverot visus glabāšanā esošos produktus no tās partijas vai tās noliktavas, uz kuru attiecas kontrole.

II.   Kontroles ziņojumi

1.   Maksājumu aģentūras iekšējās kontroles iestāde vai iestāde, kuru tā ir pilnvarojusi, sastāda ziņojumu par katru veikto kontroli vai fizisko pārbaudi.

2.   Ziņojumā obligāti sniedz šādu informāciju:

a)

uzglabātāja nosaukums, apmeklētās noliktavas adrese un kontrolēto partiju nosaukumi;

b)

kontroles sākuma un beigu datums un laiks;

c)

kontroles veikšanas vieta, kā arī uzglabāšanas apstākļu, iesaiņojuma un pieejamības apraksts;

d)

kontrolētāju identitāte, profesionālā kvalifikācija un pilnvaras;

e)

veiktās kontroles darbības un izmantotās tilpuma noteikšanas procedūras, piemēram, mērīšanas metodes, veiktie aprēķini un iegūtie starpposma un beigu rezultāti, kā arī izdarītie secinājumi;

f)

attiecībā uz katru noliktavā glabāto partiju vai šķiru – daudzums maksājumu aģentūras uzskaitvedībā, daudzums noliktavas uzskaitvedībā un nesakritības, kas konstatētas starp abām uzskaitvedībām;

g)

attiecībā uz katru fiziski pārbaudīto partiju vai šķiru – f) apakšpunktā minētā informācija, kā arī uz vietas konstatētais daudzums un nesakritības; partijas vai šķiras numurs, paliktņi, kastes, silosi, cisternas vai citas attiecīgās glabāšanas tvertnes un svars (vajadzības gadījumā gan neto, gan bruto) vai daudzums;

h)

uzglabātāja sniegtie paziņojumi atšķirību vai nesakritību gadījumā;

i)

vieta, datums un ziņojuma sastādītāja, kā arī uzglabātāja vai viņa pārstāvja paraksts;

j)

plašāka pārbaude, kas veikta noviržu gadījumā, norādot minētās pārbaudes aptverto glabāto produktu procentuālo daudzumu, atklātās nesakritības un sniegtos paskaidrojumus.

3.   Ziņojumu tūlītēji nosūta par maksājumu aģentūras uzskaiti atbildīgā dienesta priekšniekam. Maksājumu aģentūras grāmatvedībā uzreiz pēc ziņojuma saņemšanas veic labojumus atkarībā no konstatētajām atšķirībām un nesakritībām.

4.   Ziņojumus glabā maksājumu aģentūras galvenajā birojā, un tie ir pieejami Komisijas darbiniekiem vai tās pilnvarotām personām.

5.   Maksājumu aģentūra sastāda apkopojošu dokumentu, kurā norāda sekojošo:

veiktās kontroles, atsevišķi norādot fiziskās pārbaudes (inventarizācija),

pārbaudītos daudzumus,

konstatētās novirzes un šo noviržu iemeslus salīdzinājumā ar mēneša un gada ziņojumiem.

Pārbaudītos daudzumus un konstatētās novirzes attiecībā uz katru attiecīgo produktu norāda masā vai apjomā un procentos no kopējiem glabātajiem daudzumiem.

Šajā apkopojošajā dokumentā atsevišķi norāda kontroles, kas veiktas, lai pārbaudītu glabāto produktu kvalitāti. Šo dokumentu Komisijai iesniedz vienlaicīgi ar gada pārskatiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1290/2005 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) daļā.

Apkopojošo dokumentu pirmo reizi sastāda un iesniedz Komisijai par 2006. grāmatvedības gadu.

B.   FIZISKĀS PĀRBAUDES PROCEDŪRA ATKARĪBĀ NO KOPĒJĀS LAUKSAIMNIECĪBAS POLITIKAS NOZARES, VEICOT A SADAĻĀ PAREDZĒTĀS KONTROLES

I.   Sviests

1.   Izvēlas pārbaudāmās partijas, kas atbilst vismaz 5 % no kopējā intervences krājumos glabātā daudzuma. Izvēlēto pārbaudāmo partiju sagatavo pirms noliktavas apmeklējuma, pamatojoties uz maksājumu aģentūras grāmatvedības datiem, bet uzglabātājus par to neinformē.

2.   Izvēlēto partiju atrašanos noliktavā un šo partiju sastāvu uz vietas pārbauda šādi:

identificē partiju un kastu kontroles numurus, pamatojoties uz pirkumu vai ievešanu apliecinošiem dokumentiem,

sver paletes (viena no desmit) un kastes (viena kaste no paletes),

vizuāli pārbauda vienas kastes saturu (viena palete no piecām),

pārbauda iepakojuma stāvokli.

3.   Fiziski pārbaudīto partiju un konstatēto trūkumu aprakstu iekļauj kontroles ziņojumā.

II.   Sausā vājpiena pulveris

1.   Izvēlas pārbaudāmās partijas, kas atbilst vismaz 5 % no intervences krājumos glabātā daudzuma. Izvēlēto pārbaudāmo partiju sagatavo pirms noliktavas apmeklējuma, pamatojoties uz maksājumu aģentūras grāmatvedības datiem, bet uzglabātājus par to neinformē.

2.   Izvēlēto partiju atrašanos noliktavā un šo partiju sastāvu uz vietas pārbauda šādi:

identificē partiju un maisu kontroles numurus, pamatojoties uz pirkumu vai ievešanu apliecinošiem dokumentiem,

sver paletes (viena no desmit) un maisus (viens no desmit),

vizuāli pārbauda viena maisa saturu (viena palete no piecām),

pārbauda iepakojuma stāvokli.

3.   Fiziski pārbaudīto partiju un konstatēto trūkumu aprakstu iekļauj kontroles ziņojumā.

III.   Labība

1.   Fiziskās pārbaudes procedūra

a)

Izvēlas pārbaudāmos apcirkņus vai noliktavas telpas, kas atbilst vismaz 5 % no intervences krājumos glabātā labības vai rīsu kopējā daudzuma.

Atlasi sagatavo, pamatojoties uz datiem, kas ir pieejami maksājumu aģentūras krājumu uzskaitē, bet uzglabātājus par to neinformē.

b)

Fiziskā pārbaude:

pārbauda labības vai rīsu esamību izvēlētajos apcirkņos vai noliktavas telpās,

identificē labību vai rīsus,

kontrolē glabāšanas apstākļus un pārbauda glabāto produktu kvalitāti, attiecībā uz labību piemērojot noteikumus Regulas (EK) Nr. 824/2000 Komisijas Regula (1) 10. panta 2. punktā un īpaši attiecībā uz rīsiem piemērojot Regulas (EK) Nr. 708/1998 Komisijas Regula (2) 11. pantu,

salīdzina glabāšanas vietu un labības vai rīsu identifikāciju ar datiem noliktavas krājumu uzskaitē,

novērtē uzglabājamos daudzumus, izmantojot metodi, kuru iepriekš apstiprinājusi maksājumu aģentūra un kuras apraksts atrodas aģentūras galvenajā birojā.

c)

Katrā glabāšanas vietā jābūt pieejamam noliktavas plānam un katras tvertnes vai noliktavas telpas izmēriem.

Katrā noliktavā labība vai rīsi jāuzglabā tā, lai varētu pārbaudīt to tilpumu.

2.   Procedūra, kas jāievēro, ja atklāj neatbilstību

Pārbaudot produktu tilpumu, ir pieļaujama zināma pielaide.

Šīs regulas II pielikuma II iedaļas noteikumus piemēro, ja uzglabāto produktu svars, kas ir konstatēts fiziskās pārbaudes laikā, atšķiras no iegrāmatotā svara par 5 % vai vairāk attiecībā uz labību un par 6 % vai vairāk attiecībā uz rīsiem, ja tos uzglabā tvertnēs vai uz grīdas.

Ja labību vai rīsus uzglabā noliktavā, var ņemt vērā tos daudzumus, kas ir nosvērti pie ievešanas krājumos, nevis tos, kurus iegūst, novērtējot tilpumu, ja šī pēdējā metode nenodrošina adekvātu precizitātes līmeni un ja starpība starp abiem skaitļiem nav pārmērīga.

Maksājumu aģentūra izmanto šo iespēju, ja to attaisno apstākļi, ko izvērtē katram gadījumam atsevišķi, un uz savu atbildību. Tā par šīs iespējas izmantošanu paziņo savā kontroles ziņojumā, pamatojoties uz turpmāk sniegto informatīvo paraugu.

(Informatīvs paraugs)

LABĪBA – KRĀJUMU KONTROLE

Produkts:

Uzglabātājs:

Noliktava, siloss:

Apcirkņa numurs:

Datums:

Partija

Daudzums saskaņā ar grāmatvedību


A.   Krājumi silosā

Glabāšanas nodalījuma numurs

Apjoms saskaņā ar specifikāciju m3 (A)

Brīvais konstatētais apjoms m3 (B)

Labības apjoms krājumos m3 (A – B)

Konstatētais specifiskais svars kg/hl = 100

Labības vai rīsu svars

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (A): …


B.   Krājumi uz grīdas

 

Glabāšanas nodalījums Nr.

Glabāšanas nodalījums Nr.

Glabāšanas nodalījums Nr.

Virsma: …

… m2

… m3

… m2

… m3

… m2

… m3

Augstums: …

… m

… m

… m

Labojumi: …

 

… m3

 

… m3

 

… m3

Apjoms: …

… m3

… m3

… m3

Specifiskais svars: …

… kg/hl

… kg/hl

… kg/hl

Kopējais svars: …

… tonnas

… tonnas

… tonnas

 

Kopā (B): …

 

Kopējais svars noliktavā: …

 

Starpība salīdzinājumā ar iegrāmatoto svaru: …

 

Procentos (%): …

…, (datums) …

 

 

Maksājumu aģentūra, kas veic kontroli:

(Zīmogs un paraksts)

IV.   Alkohols

1.   Izvēlas pārbaudāmās tvertnes, kas atbilst vismaz 5 % no kopējā intervences krājumos glabātā daudzuma. Izvēlētās pārbaudāmās tvertnes sagatavo pirms noliktavas apmeklējuma, pamatojoties uz maksājumu aģentūras grāmatvedības datiem, bet uzglabātājus par to neinformē.

2.   Muitas plombu kontrole, ja tās paredzētas ar valsts tiesību aktiem.

3.   Izvēlēto tvertņu atrašanos noliktavā un šo tvertņu sastāvu uz vietas pārbauda šādi:

identificē tvertnes pēc to numuriem un alkohola veida,

salīdzina tvertņu un to satura identifikācijas datus ar datiem noliktavas krājumu uzskaitē un datiem, kas figurē maksājumu aģentūras grāmatvedībā,

organoleptiski pārbauda alkohola esamību, alkohola veidu un tilpumu tvertnēs,

novērtē glabāšanas apstākļus, vizuāli pārbaudot pārējās tvertnes.

4.   Fiziski pārbaudīto tvertņu un konstatēto trūkumu aprakstu iekļauj kontroles ziņojumā.

V.   Liellopu gaļa

1.   Izvēlas pārbaudāmās partijas, kas atbilst vismaz 5 % no kopējā intervences krājumos glabātā daudzuma. Izvēlēto pārbaudāmo partiju sagatavo pirms noliktavas apmeklējuma, pamatojoties uz maksājumu aģentūras grāmatvedības datiem, bet uzglabātājus par to neinformē.

2.   Attiecībā uz atkaulotu gaļu izvēlēto partiju atrašanos noliktavā un šo partiju sastāvu uz vietas pārbauda šādi:

identificē partijas un paletes un pārbauda kastu skaitu,

pārbauda svaru 10 % palešu un konteineru,

pārbauda svaru 10 % kastu no katras nosvērtās paletes,

vizuāli pārbauda šo kastu saturu, kā arī iepakojuma stāvokli kastē.

Paletes izvēlas, ņemot vērā glabāto izcirtņu dažādos veidus.

3.   Fiziski pārbaudīto partiju un konstatēto trūkumu aprakstu iekļauj kontroles ziņojumā.

VI.   Neiesaiņots cukurs (3)

1.   2006./07. tirdzniecības gada cukura intervences krājumu fiziskās pārbaudes procedūra.

a)

Izvēlas pārbaudāmos silosus, apcirkņus un noliktavas telpas, kas atbilst vismaz 5 % no intervences krājumos glabātā neiesaiņotā cukura daudzuma.

Atlasi sagatavo, pamatojoties uz datiem, kas ir pieejami maksājumu aģentūras krājumu uzskaitē, bet uzglabātājus par to neinformē.

b)

Fiziskā pārbaude:

pārbauda neiesaiņotā cukura esamību izvēlētajos silosos, apcirkņos vai noliktavas telpās,

salīdzina uzglabātāja un maksājumu aģentūras grāmatvedības datus,

identificē neiesaiņoto cukuru,

kontrolē glabāšanas apstākļus un salīdzina glabāšanas vietu un tajā esošo neiesaiņoto cukuru ar uzglabātāja grāmatvedības datiem,

novērtē uzglabājamos daudzumus, izmantojot metodi, kuru iepriekš apstiprinājusi maksājumu aģentūra un kuras sīks apraksts atrodas aģentūras galvenajā birojā.

c)

Katrā glabāšanas vietā jābūt pieejamam noliktavas plānam un katras tvertnes vai noliktavas telpas izmēriem.

Neiesaiņotais cukurs jāuzglabā tā, lai varētu pārbaudīt tā tilpumu.

2.   2004./2005. un 2005./06 tirdzniecības gada cukura intervences krājumu fiziskās pārbaudes procedūra.

a)

Gadījumos, kad iepriekš 1 sadaļā aprakstītā inventarizācijas procedūra nav piemērojama, maksājumu aģentūra oficiāli aizzīmogo visas silosa/glabāšanas vietas piekļuves un izejas vietas. Lai aizzīmogojumi netiktu bojāti, maksājumu aģentūra tos pārbauda katru mēnesi. Par šīm pārbaudēm sagatavo detalizētu aprakstu. Jebkura piekļuve krājumiem atļauta vienīgi maksājumu aģentūras inspektora klātbūtnē.

Dalībvalsts nodrošina aizzīmogošanas procedūru, kura garantē intervences krājumu produktu neaizskaramību.

b)

Tāpat vismaz reizi gadā jāveic pārbaude par produktu uzglabāšanas apstākļiem un labu saglabāšanu.

3.   Procedūra, kas jāievēro, ja atklāj neatbilstību

Pārbaudot produktu tilpumu, piemēro pielaides robežu.

Regulas II pielikumu piemēro, ja uzglabāto produktu svars, kas ir konstatēts fiziskās pārbaudes laikā (tilpuma noteikšana), atšķiras no iegrāmatotā svara par 5 % vai vairāk attiecībā uz krājumiem, ko uzglabā tvertnēs vai uz grīdas.

Ja neiesaiņotu cukuru uzglabā silosā/noliktavā, var ņemt vērā tos daudzumus, kas ir nosvērti pie ievešanas noliktavā, nevis tos, kurus iegūst, novērtējot tilpumu, ja šī pēdējā metode nenodrošina adekvātu precizitātes līmeni un ja starpība starp abiem skaitļiem nav pārmērīga.

Maksājumu aģentūra izmanto iespēju, kas minēta trešajā punktā, ja to attaisno apstākļi, ko izvērtē katram gadījumam atsevišķi, un uz savu atbildību. Tā savā ziņojumā norāda par šīs iespējas izmantošanu.

VII.   Iesaiņots cukurs (4)

1.   2006./07. tirdzniecības gada cukura intervences krājumu fiziskās pārbaudes procedūra.

a)

Izvēlas pārbaudāmās partijas, kas atbilst vismaz 5 % no intervences krājumos glabātā cukura kopējā daudzuma. Pārbaudāmo partiju atlasi sagatavo pirms krājumu apmeklējuma, pamatojoties uz datiem, kas ir pieejami maksājumu aģentūras krājumu uzskaitē, bet uzglabātājus par to neinformē.

b)

Izvēlēto partiju atrašanos noliktavā un šo partiju sastāvu uz vietas pārbauda šādi:

identificē partiju un maisu kontroles numurus, pamatojoties uz pirkumu vai ievešanu apliecinošiem dokumentiem,

salīdzina uzglabātāja un maksājumu aģentūras grāmatvedības datus,

pārbauda iepakojuma stāvokli.

Attiecībā uz cukuru, kas iepakots 50 kg maisos:

sver paletes (viena no divdesmit) un maisus (viens maiss no svērtās paletes),

vizuāli pārbauda viena maisa saturu (viens maiss no desmit paletēm).

Attiecībā uz cukuru, kas iepakots “lielajos maisos”:

sver vienu maisu no divdesmit,

vizuāli pārbauda saturu vienam lielam maisam no divdesmit svērtajiem maisiem.

c)

Inventarizācijas ziņojumā apraksta fiziski pārbaudītās partijas un konstatētos trūkumus.

2.   2004./2005. un 2005./06 tirdzniecības gada cukura intervences krājumu fiziskās pārbaudes procedūra.

a)

Gadījumos, kad iepriekš 1 sadaļā aprakstītā inventarizācijas procedūra nav piemērojama, maksājumu aģentūra oficiāli aizzīmogo visas glabāšanas vietas piekļuves un izejas vietas. Lai aizzīmogojumi netiktu bojāti, maksājumu aģentūra tos pārbauda katru mēnesi. Par šīm pārbaudēm sagatavo detalizētu aprakstu. Jebkura piekļuve krājumiem atļauta vienīgi maksājumu aģentūras inspektora klātbūtnē.

Dalībvalsts nodrošina aizzīmogošanas procedūru, kura garantē intervences krājumu produktu neaizskaramību.

b)

Tāpat vismaz reizi gadā jāveic pārbaude par produktu uzglabāšanas apstākļiem un labu saglabāšanu.


(1)  OV L 100, 20.4.2000., 31. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti Nr. 1068/2005 (OV L 174, 7.7.2005., 65. lpp.).

(2)  OV L 98, 31.3.1998., 21. lpp. Regulā grozījumi izdarīti Nr. 1107/2004 (OV L 211, 12.6.2004., 14. lpp.).

(3)  Inventarizāciju veic tiem krājumiem, uz kuriem attiecas uzglabāšanas līgums.

(4)  Inventarizāciju veic tiem krājumiem, uz kuriem attiecas uzglabāšanas līgums.

II PIELIKUMS

TTIE VISPĀRĒJIE PIENĀKUMI UN PRINCIPI ATTIECĪBĀ UZ UZGLABĀTĀJU KOMPETENCI, KAS JĀIEKĻAUJ UZGLABĀŠANAS LĪGUMĀ, KO SLĒDZ MAKSĀJUMU AĢENTŪRA UN UZGLABĀTĀJS (2. panta 2. punkts)

Uzglabātājs ir atbildīgs par Kopienas intervences pasākumiem pakļauto produktu labu saglabāšanu. Tas uzņemas finansiālās sekas, kas rodas, nepareizi glabājot produktus.

I.   Produktu kvalitāte

Ja intervences krājumos glabātie produkti bojājas sakarā ar sliktiem vai nepiemērotiem glabāšanas apstākļiem, zaudējumus uzņemas uzglabātājs, un intervences krājumu uzskaitē tos iegrāmato kā zudumus, kas radušies saistībā ar produkta kvalitātes bojāšanos glabāšanas apstākļu dēļ (53. tabulas 900.001 līnija).

II.   Iztrūkstošie daudzumi

1.   Uzglabātājs ir atbildīgs par visām atšķirībām, kas konstatētas starp krājumos esošajiem daudzumiem un norādēm, kas iekļautas maksājumu aģentūrai iesniegtajos krājumu pārskatos.

2.   Ja iztrūkstošie daudzumi pārsniedz piemērojamo(-s) pielaides ierobežojumu(-s), kas noteikti 8. panta 2. punktā, I pielikuma B sadaļas III iedaļas 2. punktā un XI pielikumā vai lauksaimniecības nozaru tiesību aktos, uzglabātājam tie jāsedz pilnībā kā nenosakāma iemesla iztrūkums. Ja uzglabātājs apstrīd iztrūkstošos daudzumus, viņš var pieprasīt produkta svēršanu vai mērīšanu, sedzot ar šīm darbībām saistītos izdevumus, ja vien netiek konstatēts, ka par iztrūkstošiem paziņotie daudzumi faktiski atrodas krājumos un iztrūkums nepārsniedz piemērojamo(-s) pielaides ierobežojumu(-s); šajā gadījumā svēršanas un mērīšanas izmaksas uzņemas maksājumu aģentūra.

Pielaides ierobežojumus, kas noteikti I pielikuma B sadaļas III iedaļas 2. punktā un B sadaļas VI iedaļas 3. punktā, piemēro, neskarot citus ierobežojumus, kas minēti pirmajā daļā.

III.   Apliecinošie dokumenti un mēneša un gada deklarācijas

1.   Apliecinošie dokumenti un ikmēneša deklarācija

a.

Dokumentiem saistībā ar produktu ievešanu, glabāšanu un izvešanu, kas tiek izmantoti, sastādot gada pārskatu, ir jāatrodas pie uzglabātāja, un tajos ir jāietver vismaz šādi dati:

glabāšanas vieta (vajadzības gadījumā norādot apcirkni vai tvertni),

no iepriekšējā mēneša pārnestais daudzums,

partiju ievešana un izvešana,

krājumi perioda beigās.

Šiem dokumentiem jānodrošina iespēja jebkurā brīdī precīzi noteikt daudzumus, kas atrodas krājumos, jo īpaši ņemot vērā veiktos pirkumus un pārdevumus, kuru ievešana vai izvešana no attiecīgajiem krājumiem vēl nav notikusi.

b.

Uzglabātājs maksājumu aģentūrai vismaz reizi mēnesī nosūta dokumentus saistībā ar produktu ievešanu, glabāšanu un izvešanu; šie dokumenti apstiprina krājumu mēneša pārskata kopsavilkumu. Dokumentiem jābūt maksājumu aģentūras rīcībā pirms 10. datuma tajā mēnesī, kurš seko mēnesim, uz kuru dokumenti attiecas.

c.

Krājumu mēneša pārskata kopsavilkuma paraugs sniegts XIV pielikumā. Maksājumu aģentūras to nosūta uzglabātājiem elektroniskā veidā.

2.   Gada deklarācija

a.

Uzglabātājs sastāda ikgadēju krājumu deklarāciju, pamatojoties uz 1. punktā minētajiem mēneša ziņojumiem. Šo deklarāciju iesniedz maksājumu aģentūrai ne vēlāk kā 15. oktobrī, kas seko grāmatvedības gada slēgšanai.

b.

Gada krājumu deklarācijā ietver kopsavilkumu attiecībā uz glabātajiem daudzumiem, kurā detalizēti uzskaitīti produkti un glabāšanas vietas, norādot katra produkta daudzumus krājumos, partiju numurus (izņemot labību), gadu, kurā produkti ievesti krājumos (izņemot alkoholu), un paskaidrojumus attiecībā uz konstatētajām novirzēm.

c.

Gada krājumu deklarācijas paraugs sniegts XV pielikumā. Maksājumu aģentūras to nosūta uzglabātājiem elektroniskā veidā.

IV.   Informatizēta krājumu uzskaite un informācijas pieejamība

Intervences krājumu uzglabāšanas līgumā, kas noslēgts starp maksājumu aģentūru un uzglabātāju, paredzēti noteikumi, kas ļauj nodrošināt Kopienas noteikumu ievērošanu.

Līgumos noteikts sekojošais:

intervences krājumu uzskaitvedība ir informatizēta,

pastāvīgā inventāra saraksts ir tieši un tūlītēji pieejams,

visi uzglabātāja rīcībā esošie ar produktu ievešanu, glabāšanu un izvešanu no krājumiem saistītie dokumenti, kā arī grāmatvedības dokumenti un ziņojumi, kas sastādīti, piemērojot šo regulu, ir pieejami jebkurā brīdī,

dokumentiem pastāvīgi var piekļūt maksājumu aģentūru un Komisijas darbinieki, kā arī to pienācīgi pilnvarotas personas.

V.   Maksājumu aģentūrai iesniegto dokumentu forma un saturs

III iedaļas 1. un 2. punktā minēto dokumentu forma un saturs ir noteikti saskaņā ar nosacījumiem un noteikumiem Regulas (EK) Nr. 883/2006 18. pantā.

VI.   Dokumentu uzglabāšana

Uzglabātājs glabā apstiprinošos dokumentus attiecībā uz visām ar intervences krājumu glabāšanu saistītām darbībām tik ilgi, kā tas noteikts Regulas (EK) Nr. 885/2006 9. pantā, neskarot piemērojamos valsts tiesību aktus.

III PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS DALĪBVALSTĪM JĀIESNIEDZ, IZMANTOJOT 12. PANTĀ MINĒTO INFORMĀCIJAS SISTĒMU

E-FAUDIT TABULAS (1)

(10. panta 2. punkts)

1

Ikmēneša un ikgadējie intervences krājumu zaudējumi, kas saistīti ar pārdevumiem un nolietojumu

2

Cenu atšķirības un citi elementi

3

Tehniskās izmaksas

4

Finansēšanas izmaksas

8

Intervences krājumi un to kustība

9

To zudumu vērtība, kuri pārsniedz pieļaujamos zudumus, veicot atkaulošanu (liellopu gaļa)

13

Izmaksu atmaksa saistībā ar preces noraidīšanu (tehniskās izmaksas) – XIII pielikums

14

Izmaksu atmaksa saistībā ar preces noraidīšanu (finansiālās izmaksas) – XIII pielikums

28

Pamatojums pārvietošanai no citām dalībvalstīm

52

Kopsavilkuma tabula ikmēneša iegrāmatojamo summu noteikšanai

53

Realizācijas informācija

54

Ikmēneša zaudējumi, kas saistīti ar pārtikas piegādi no intervences krājumiem Kopienas vistrūcīgākajām personām (Regula (EEK) Nr. 3730/87 – Produkti, izņemot liellopu gaļu)

55

Liellopu gaļa – Ikmēneša zaudējumi, kas saistīti ar pārtikas piegādi no intervences krājumiem Kopienas vistrūcīgākajām personām (Regula (EEK) Nr. 3730/87 – Liellopu gaļa)

56

Ikmēneša zaudējumi, kas saistīti ar bezmaksas pārtikas piegādi

99

Grāmatvedības gada sākumā pārnesamā vērtība

Dalībvalsts

Pārskata gads

Ar pielaides ierobežojumu

 

Produkts

DARBĪBAS NO

LĪDZ

Bez pielaides ierobežojuma

 


1. tabula

Ikmēneša un ikgadējie intervences krājumu zaudējumi, kas saistīti ar pārdevumiem un nolietojumu

Euro — Tonnas

Līnijas Nr.

Aprēķina metode vai atsauces uz citām tabulām

Apraksts

Daudzums (t vai hl)

Vienotā summa

Vērtības

Sleja

a

b

c

d

e

001

T99/010 un 050

No iepriekšējā finanšu gada pārnestie krājumi saskaņā ar uzskaites vērtību

0,000

0,00

002

Ārkārtēja vērtības samazināšana

Budžeta pozīcija:

0,00

003

= 001e – 002e

Kopējā krājumu vērtība finanšu gada sākumā

0,00

004

Attiecīgajā periodā veikto pirkumu apjoms un vērtība

005

=004e × koeficients

Cenas pazemināšana iepirkšanas brīdī (=>T52/030e) (VIII pielikuma 1. punkts)

0,00

006

T28/910

Saskaņā ar nodošanu saņemtie krājumi līdz iepriekšējā mēneša beigām

0,000

008

T28/910

Saskaņā ar nodošanu iegrāmatojamā vērtība

0,00

009

=001c + 004c +006c

Pārnestie, iepirktie un nodotie krājumi

0,000

010

=003e + 004e -005e +008e

Kopējā uzskaites vērtība

0,00

011

=010e/009c

Vidējā uzskaites vērtība

0,00

020

T53/997

Realizētie krājumi līdz … (tostarp neidentificējami zudumi)

0,000

021

T53/999

Ieņēmumi saistībā ar realizētajiem krājumiem līdz … (tostarp neidentificējami zudumi)

0,00

025

=009c – 020c

Krājumi … mēneša beigās

0,000

031

=011d periods 12

Pārnesto krājumu uzskaites vērtība (VUV finanšu gada pēdējā mēnesī)

0,00

034

=025c × 031d

Pārnesamo krājumu teorētiskā vērtība

0,00

050

Papildu cenas pazemināšana (VIII pielikuma 3. un 4. punkts)

Budžeta pozīcija:

0,00


Dalībvalsts

Pārskata gads

Ar pielaides ierobežojumu

 

Produkts

DARBĪBAS NO

LĪDZ

Bez pielaides ierobežojuma

 


2. tabula

Cenu atšķirības un citi elementi

Euro — Tonnas

Līnijas Nr.

Aprēķina metode vai atsauces uz citām tabulām

Apraksts

Daudzums (t vai hl)

Vienotās summas

Likme

Koeficients vai %

Vērtības

Sleja

a

b

c

d

e

f

g

DEBETS

001

Tab. 001 – 9. līnija

Pārnestie, iepirktie un nodotie krājumi

0,000

002

Tab. 001 – 10. līnija

Pārnesto, iepirkto un nodoto krājumu vērtība

0,00

003

Citi debeta elementi

004

DEBETS KOPĀ

0,00

KREDĪTS

005

T53/993

Realizētie krājumi un to vērtība, tostarp negadījumi un identificējami zudumi

0,000

0,00

006

= 1c-5c-9c

Konstatētie neidentificējamie zudumi

0,000

007

= 1c × % ierobežojums

Pielaides ierobežojums

0,000

0,050

008

= 6c-7c

Daudzumi, kas pārsniedz pielaides ierobežojumu, un to vērtība

0,000

0,000

1,000000

1,050

0,00

009

Tab. 001 – 025. un 034. līnija

Pārnesamie krājumi un to vērtība

0,000

0,00

010

Saņemtās summas un atsavinātais nodrošinājums

011

Tab. 016, 017

Izdevumu atmaksa un sodi

012

Tab. 028 – 990. līnija

Saskaņā ar nodošanu saņemto krājumu vērtība

0,00

013

Tab. 053 vai 007 – 998. līnija

Zudumi, kas konstatēti, nododot produktus citām dalībvalstīm

0,00

014

Tab. 009 – 600. līnija

Pielaides ierobežojuma pārsniegšana pārstrādei

0,00

015

Citi kredīta elementi

016

KREDĪTS KOPĀ

0,00

017

= 4g-16g

DEBETA/KREDĪTA ATLIKUMS

0,00


Dalībvalsts

Pārskata gads

Ar pielaides ierobežojumu

 

Produkts

DARBĪBAS NO

LĪDZ

Bez pielaides ierobežojuma

 


3. tabula

Tehniskās izmaksas

Euro — Tonnas

Līnijas Nr.

Apraksts

No (dd/mm/gggg)

Līdz (dd/mm/gggg)

Daudzums (t vai hl)

Vienotās summas EUR

Likme

Vērtība

a

b

c

d

e

f

g

h = e×f×g

A.   

Standarta izdevumi

010

Ievešana noliktavā ar fizisku pārvietošanu (T08/c+h)

-

010.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

030

Ievešana noliktavā bez fiziskas pārvietošanas (T08/d)

030.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

050

Izvešana no noliktavas ar fizisku pārvietošanu (T08/e)

050.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

070

Izvešana no noliktavas bez fiziskas pārvietošanas (T08/f)

070.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

090

Glabāšanas izmaksas(Tab. 008 – sk. vidējos krājumus)

090.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

130

Denaturācijas vai krāsošanas izmaksas (tikai palielinājums)

130.001

1,000000

0,00

160

Etiķetēšanas un marķēšanas izmaksas (tikai palielinājums)

160.001

0,00

1,000000

0,00

180

Izvešanas un atkalievešanas izmaksas

180.001

0,00

1,000000

0,00

500

Standarta summas par transportu (Tab. 020 vai 021)

560

Tehnisko izmaksu atmaksāšana par atteiktajiem daudzumiem (T13/100)×(-1)

0,00

B.   

Nestandarta izdevumi

600.1

Sākotnējā transporta faktiskās izmaksas, iepērkot produktu – pozitīvas

600.2

Sākotnējā transporta faktiskās izmaksas, iepērkot produktu – negatīvas

601.1

Transporta izmaksas, izvedot – pozitīvas

601.2

Transporta izmaksas, izvedot – negatīvas

602.1

Transporta izmaksas par nodošanu dalībvalstī – pozitīvas

602.2

Transporta izmaksas par nodošanu dalībvalstī – negatīvas

603.1

Transporta izmaksas pēc intervences – pozitīvas

603.2

Transporta izmaksas pēc intervences – negatīvas

610.1

Pārstrādes izmaksas – pozitīvas

610.2

Pārstrādes izmaksas – negatīvas

620.1

Citas izmaksas – pozitīvas

620.2

Citas izmaksas – negatīvas

999

TEHNISKĀS IZMAKSAS KOPĀ (T52/030b)

0,00


Dalībvalsts

Pārskata gads

Ar pielaides ierobežojumu

 

Produkts

DARBĪBAS NO

LĪDZ

Bez pielaides ierobežojuma

 


4. tabula

Finansēšanas izmaksas

Euro — Tonnas

Līnijas Nr.

Periods

Krājumu summa katra mēneša sākumā

Krājumu summa katra mēneša beigās

Vidējie krājumi

Pirkumi šajā periodā

Maksājuma termiņa atskaitījums

Iepriekšējie negatīvie vidējie krājumi

Vidējie krājumi aprēķinam

Vidējā uzskaites vērtība

Procentu likme

Finansēšanas izmaksas

no (mm/gggg)

līdz (mm/gggg)

Sleja

a1

a2

b

c

d

e

f

g

h

i

i1

j

001.001

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

0,000

0,00

2,300

0,00

100

FINANSĒŠANAS IZMAKSU STARPSUMMA

0,00

105

Atskaitījums saistībā ar atteikšanu (T14/050)

0,00

110

Atskaitījums saistībā ar izvešanas termiņu pēc samaksāšanas

[IV pielikuma III iedaļas 1. punkts]

0,000

120

Palielinājums saistībā ar maksājuma termiņu pēc iegādāto krājumu izvešanas

[IV pielikuma III iedaļas 2. punkts]

0,000

130

FINANSĒŠANAS IZMAKSAS KOPĀ (=>T52/030c)

0,00


Dalībvalsts

Pārskata gads

Ar pielaides ierobežojumu

 

Produkts

DARBĪBAS NO

LĪDZ

Bez pielaides ierobežojuma

 


8. tabula

Intervences krājumi un to kustība

Tonnas

Līnijas Nr.

Mēnesis Gads (mm/gggg)

Krājumi katra mēneša sākumā

IEVESTIE KRĀJUMI

IZVESTIE KRĀJUMI

Nodošana periodā Saņemtie daudzumi

Krājumi katra mēneša beigās, tostarp nodošana

Krājumi katra mēneša beigās, bez nodošanas

Ievešana noliktavā ar fizisku pārvietošanu

Ievešana noliktavā bez fiziskas pārvietošanas

Izvešana no noliktavas ar fizisku pārvietošanu + paraugi

Izvešana no noliktavas bez fiziskas pārvietošanas

Iztrūkstošie daudzumi, identificēti vai nē (zādzības, negadījumi, …) + izvešana pēc termiņa labībai un rīsiem

Sleja

a

b

c

d

e

f

g

h

i = b+c+ d-e-f-g+h

j = b+c+d-e-f-g

1

 

 

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

2

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

3

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

4

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

5

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

6

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

7

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

8

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

9

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

10

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

11

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

12

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

99

Kopā

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


Dalībvalsts

Pārskata gads

Ar pielaides ierobežojumu

 

Produkts

DARBĪBAS NO

LĪDZ

Bez pielaides ierobežojuma

 


9. tabula

To zudumu vērtība, kuri pārsniedz pieļaujamos zudumus, veicot atkaulošanu (liellopu gaļa)

Euro — Tonnas

Līnijas Nr.

Periodi

Izmantotie daudzumi (faktiskais svars) (2)

Saražotie daudzumi (faktiskais svars) (2)

Koeficients vai %

Intervences cena

Likme

ELGF pārskaitāmās summas

Sleja

a

b

c

d

e

f

g

100

Daudzumi, kas izmantoti iepriekšējā finanšu gadā un pārstrādāti šajā finanšu gadā

200

Daudzumi, kas izmantoti un pārstrādāti šajā finanšu gadā

300

Kopējie izmantotie un saražotie daudzumi

= 100 + 200

0,000

0,000

400

Noteiktā minimālā produkcija

= 300 col. (b) × { 1 – 400 col. (d) }

0,000

1,00

500

Zudumi, kas pārsniedz minimālo produkciju

= 300 – 400

0,000

600

ELGF pārskaitāmā summa

= T009/500/c (ja negatīva) × T009/600/d × T009/600/e × T009/600/f

1,00

0,00

1,000000

0,00

700

Izmantotie daudzumi, kuru pārstrāde nav pabeigta finanšu gada beigās (attiecībā uz ATKAULOTU LIELLOPU GAĻU)


Dalībvalsts

Pārskata gads

Ar pielaides ierobežojumu

 

Produkts

DARBĪBAS NO

LĪDZ

Bez pielaides ierobežojuma

 


13. tabula

Izmaksu atmaksa saistībā ar preces atteikšanu (tehniskās izmaksas) – (XIII pielikuma 1.a) un 1.b) punkts)

Euro — Tonnas

A.   

IEVEŠANAS UN IZVEŠANAS IZMAKSAS

Līnijas Nr.

Izvešanas mēnesis/gads (mm/gggg)

Atteiktās tonnas

1. vai 2., vai 3., vai 4. kods (3)

To vienoto summu apjoms, ko piemēro izvešanas mēnesī EUR/T

Standarta summām piemērojamā likme

Vērtības

Sleja

a

b

c

d

e

f = b×d×e

001.001

 

 

 

 

1,000000

0,00

050 Starpsumma

0,000

0,00

B.   

GLABĀŠANAS IZMAKSAS

Līnijas Nr.

Izvešanas mēnesis/gads (mm/gggg)

Glabāšanas mēnešu skaits

Atteiktās tonnas

Vienotā summa, ko piemēro izvešanas mēnesī EUR/T

Standarta summām piemērojamā likme

Vērtības

051.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

099 Starpsumma

0,000

0,00

100 KOPĀ

(=> T03/560)

0,00


Dalībvalsts

Pārskata gads

Ar pielaides ierobežojumu

 

Produkts

DARBĪBAS NO

LĪDZ

Bez pielaides ierobežojuma

 


14. tabula

Izmaksu atmaksa saistībā ar preces atteikšanu (finansiālās izmaksas) – (XIII pielikuma 1.c) punkts un 9. panta 5. punkts)

Euro — Tonnas

1.   

FINANSĒŠANAS IZMAKSAS

Līnijas Nr.

Izvešanas mēnesis un gads (mm/gggg)

Atteiktās tonnas

Glabāšanas mēnešu skaits

Nokavēto mēnešu skaits maksājumam, pie ievešanas

Aprēķinā izmantojamais mēnešu skaits

Pārnesto krājumu vidējā uzskaites vērtība

Finansēšanas izmaksu aprēķinā piemērojamā procentu likme

Vērtības

Sleja

a

b

c

d

e = c-d

f

g

h = b×e×f×(g/12)

001.001

 

 

 

0

0

 

0,000

 

050 Starpsumma

0,000

(=> T04/105)

0,00

2.   

PIRKUMU VĒRTĪBAS (pirms cenas pazemināšanas)

Līnijas Nr.

Atteiktās tonnas

Pirkuma vērtība/tonna

Kopējā vērtība

051.001

 

 

0,00

200 Starpsumma

0,000

(=> T53/950)

0,00


Dalībvalsts

Pārskata gads

Ar pielaides ierobežojumu

 

Produkts

DARBĪBAS NO

LĪDZ

Bez pielaides ierobežojuma

 


28. tabula

Pamatojums nodošanai no citām dalībvalstīm

Euro — Tonnas

Līnijas Nr.

Mēnesis un gads

Izcelsmes valsts

Regula (EK)

Krājumi, kas saņemti perioda beigās (t vai hl)

Cena

Konversijas likme

Vērtības

Sleja

a

b

c

d

e

f

g

IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA PĒDĒJĀ MĒNESĪ ĪSTENOTĀ NODOŠANA

001.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

TEKOŠAJĀ FINANŠU GADĀ ĪSTENOTĀ NODOŠANA

002.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

TEKOŠAJĀ PERIODĀ ĪSTENOTĀ NODOŠANA

003.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

910

bez tekošā perioda

[=> TAB 001, 6. līnija]

0,00

[=> T01, 8. līnija]

0,00

990 Kopā

bez 001

[=> TAB 002, 12. līnija]

0,00

[=> TAB 052, 40. līnija]

0,00

Ja šis mēnesis ir finanšu gada pēdējais mēnesis, tā krājumus un vērtības jāpārnes uz nākamā gada 28. tabulu.


Dalībvalsts

Pārskata gads

Ar pielaides ierobežojumu

 

Produkts

DARBĪBAS NO

LĪDZ

Bez pielaides ierobežojuma

 


52. tabula

Kopsavilkuma tabula ikmēneša iegrāmatojamo summu noteikšanai

Euro — Tonnas

Līnijas Nr.

APRAKSTS

Tehniskās izmaksas

Finansēšanas izmaksas

Dažādas izmaksas

Cenas pazemināšana iepirkšanas brīdī

Sleja

a

b

c

d

e

020

Labojums, 6. panta 3. punkts – … lēmums

0

0

0

0

030

Izdevumi saistībā ar saimnieciskajām darbībām no … līdz …

0,00

0,00

0,00

0,00

052

Saskaņā ar nodošanu bezmaksas izplatīšanai saņemto krājumu vērtība (T54,55/390f)

053

Pārnesto krājumu negatīvā vērtība (T99/065)

0,00

400

Summas, kas iegrāmatojamas līdz …

0,00

0,00

0,00

0,00

410

Summas, kas iegrāmatotas līdz iepriekšējā mēneša beigām

 

 

 

 

420

Summas, kas jāiegrāmato …

0,00

0,00

0,00

0,00


Dalībvalsts

Pārskata gads

Ar pielaides ierobežojumu

 

Produkts

DARBĪBAS NO

LĪDZ

Bez pielaides ierobežojuma

 


53. tabula

Realizācijas informācija

Euro — Tonnas

Līnijas Nr.

Realizācijas veids

Datums (mm/gggg)

Papildu nepieciešamā informācija

Cilmes vietas valsts

Galamērķa valsts

Realizētie krājumi (t/hl)

Koeficients

Intervences cena

Likme

Realizēto krājumu vērtība

Sleja

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j = f×g×h×i

001.001

Realizācija normālos apstākļos

201.001

Īpaši pasākumi

400

Pārtikas atbalsts

500

Izraudzīto pretendentu paņemtie paraugi

501.001

Paraugi (citi)

0,00

0,00

1,000000

0,00

502

Tiešā tirdzniecība saskaņā ar inventarizāciju (5. panta 2. punkta g) apakšpunkts un 7. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

851

Bezmaksas izplatīšana (T54,55/400 Plāni 1,2)

860

Neatliekamās rīcības pārskats (T56/400 Plāni 1,2)

900.001

Produkta kvalitātes bojāšanās sakarā ar glabāšanas apstākļiem

0,00

0,00

1,000000

0,00

910.001

Produkta kvalitātes bojāšanās sakarā ar pārāk ilgu glabāšanu

920.001

Dabas katastrofas

930.001

Identificējami zudumi

0,00

0,00

1,000000

0,00

940.001

Negadījumi

0,00

0,00

1,000000

0,00

950

Atteikšana saskaņā ar kvalitātes kontroli (T14/200)

0,000

0,00

991.001

Nodošana citām dalībvalstīm bezmaksas izplatīšanai

0

0

0,00

992.001

Nodošana citām dalībvalstīm Cita veida nodošana

0

0

0,00

993

Starpsumma 001 līdz 992 (=>T02/005c,e)

0,000

0,00

996.001

Konstatētie neidentificējamie zudumi

0,00

0,00

1,000000

0,00

997

Starpsumma 993 + 996 (daudzumi)

0,000

998.001

Zudumi saistībā ar nodošanu (bezmaksas izplatīšanai vai starp dalībvalstīm) T02/013

0,00

0,00

1,000000

0,00

999

KOPĀ (=>T01/021e) (tikai vērtības)

0,00


Dalībvalsts

Pārskata gads

Ar pielaides ierobežojumu

 

Produkts

DARBĪBAS NO

LĪDZ

Bez pielaides ierobežojuma

 

54. tabula

Ikmēneša zaudējumi, kas saistīti ar pārtikas piegādi no intervences krājumiem Kopienas vistrūcīgākajām personām [Regula (EEK) Nr. 3730/87] Produkti, izņemot liellopu gaļu

Euro — Tonnas

No jūsu krājumiem:

Gada plāns:


Līnijas Nr.

Apraksts

Datums

Realizētie krājumi (tonnās)

Intervences cena

Likme

Realizēto krājumu vērtība

Sleja

a

b

c

d

e

f = c×d×e

002

Labojums, 6. panta 3. punkts – lēmums

030.001

0,00

300

Kopā (030):

0,00

310

Citi debeta elementi (pozitīvi)

320

Citi kredīta elementi (negatīvi – ielikt “-”zīmi)

330

Atsavinātais nodrošinājums

390

Kopā (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Kopējie realizētie krājumi un kopējā summa, kas jāiegrāmato līdz … (001 + 002 + 390):

0,00

410

Summas, kas iegrāmatotas līdz iepriekšējā mēneša beigām (…)

0,00

420

(400 – 410) Summas, kas jāiegrāmato …

0,00

Dalībvalsts

Pārskata gads

Ar pielaides ierobežojumu

 

Produkts

DARBĪBAS NO

LĪDZ

Bez pielaides ierobežojuma

 

55. tabula

Liellopu gaļa

Ikmēneša zaudējumi, kas saistīti ar pārtikas piegādi no intervences krājumiem Kopienas vistrūcīgākajām personām [Regula (EEK) Nr. 3730/87]

Euro — Tonnas

No jūsu krājumiem:

Gada plāns:


Līnijas Nr.

Apraksts

Datums

Realizētie krājumi (tonnās)

Koeficients

Intervences cena

Likme

Krājumu vērtība

Sleja

a

b

c

d

e

f

g = c×d×e×f

002

Labojums, 6. panta 3. punkts – lēmums

030.010

Priekšējās ceturtdaļas

0,35

0,00

1,000000

0,00

030.020

Pakaļējās ceturtdaļas

0,50

0,00

1,000000

0,00

300

Kopā (030):

0,000

0,00


Līnijas Nr.

Apraksts

Periods no/līdz …

Realizētie krājumi (tonnās)

Intervences cena

Likme

Realizēto krājumu vērtība

Sleja

a

b

c

d

e

f

310

Citi debeta elementi (pozitīvi)

320

Citi kredīta elementi (negatīvi – ielikt “-”zīmi)

330

Atsavinātais nodrošinājums

390

Kopā (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Kopējie realizētie krājumi un kopējā summa, kas jāiegrāmato līdz … (001 + 002 + 390):

0,000

0,00

410

Summas, kas iegrāmatotas līdz iepriekšējā mēneša beigām (…)

0,00

420

(400 – 410) Summas, kas jāiegrāmato …

0,00

Dalībvalsts

Pārskata gads

Ar pielaides ierobežojumu

 

Produkts

DARBĪBAS NO

LĪDZ

Bez pielaides ierobežojuma

 

56. tabula

Ikmēneša zaudējumi, kas saistīti ar bezmaksas pārtikas piegādi

Euro — Tonnas

Mērķis:

Regula:

No jūsu krājumiem:

Gada plāns:


Līnijas Nr.

Apraksts

Datums

Realizētie krājumi (tonnās)

Intervences cena

Likme

Realizēto krājumu vērtība

Sleja

a

b

c

d

e

f = 2 × d × e

2

Labojums, 6. panta 3. punkts – lēmums

030.001

 

 

0,00

1,000000

0,00

300

Kopā 30 līdz 200

0,000

0,00


Līnijas Nr.

Apraksts

Periods no/līdz …

Realizētie krājumi (tonnās)

Intervences cena

Likme

Realizēto krājumu vērtība

Sleja

a

b

c

d

e

f

310

Citi debeta elementi (pozitīvi)

320

Citi kredīta elementi (negatīvi – ielikt “-”zīmi)

330

Atsavinātais nodrošinājums

390

Kopā (300 + 310 + 320 + 330)

0,00

400

Kopējie realizētie krājumi un kopējā summa, kas jāiegrāmato līdz … (001 + 002 + 390)

0,000

0,00

410

Summas, kas iegrāmatotas līdz iepriekšējā mēneša beigām (…)

0,00

420

(400 – 410) Summas, kas jāiegrāmato …

0,00

Dalībvalsts

Pārskata gads

Ar pielaides ierobežojumu

X

Produkts

DARBĪBAS NO

LĪDZ

Bez pielaides ierobežojuma

 


99. tabula

Finanšu gada sākumā pārnesamā vērtība

Euro — Tonnas

Lnijas Nr.

Aprēķina metode vai atsauce uz citām tabulām

Apraksts

Daudzums t vai hl

Vērtība

Sleja

a

b

c

d

010

T01/025c Iepriekšējais finanšu gads

Krājumi iepriekšējā finanšu gada beigās (=>T01/001)

0,000

020

T01/031d Iepriekšējais finanšu gads

Vidējā uzskaites vērtība (iepriekšējā finanšu gada 10. novembra deklarācija euro)

030

= 010c×020d

Uz tekošo finanšu gadu pārnesto krājumu teorētiskā vērtība (euro)

0,00

040

Papildu cenas pazeminājums, VIII pielikuma 3. un 4. punkts (iepriekšējā finanšu gada beigas) (euro)

0,00

050

Uz tekošo finanšu gadu pārnesto krājumu vērtība (euro)

0,00

055

Uz tekošo finanšu gadu pārnesto krājumu vērtība (euro) =>T01/001

0,00

057

Iepriekšējā finanšu gada vidējā uzskaites vērtība (euro) =>T14/001f

060

Uz tekošo finanšu gadu pārnesto krājumu negatīvā vērtība (euro)

0,00

065

Uz tekošo finanšu gadu pārnesto krājumu negatīvā vērtība (euro) =>T52/053

0,00


(1)  Veidlapas atsevišķas detaļas un pamattabulu saturs, kas izklāstīts šajā pielikumā, piemērojot e-FAUDIT var mainīties atkarībā no attiecīgā produkta un perioda.

(2)  Daudzumus izsaka tonnās ar trīs cipariem aiz komata.

(3)  Kodi:

1 = ievešana ar FP un izvešana ar FP;

2 = ievešana bez FP un izvešana bez FP

3 = ievešana ar FP un izvešana bez FP

4 = ievešana bez FP un izvešana ar FP

(FP: fiziska pārvietošana)

IV PIELIKUMS

FINANSIĀLO IZMAKSU APRĒĶINĀŠANA

saskaņā ar 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu

I.   Piemērojamās procentu likmes

1.   Lai aprēķinātu finansiālo izmaksu summu, kas ELGF jāsedz saistībā ar līdzekļiem, ko dalībvalstis mobilizējušas, lai iepirktu produktus intervencē, Komisija katra grāmatvedības gada sākumā nosaka visai Kopienai vienādu procentu likmi. Šī vienotā procentu likme atbilst vidējām trīs mēnešu un divpadsmit mēnešu EURIBOR nākotnes procentu likmēm, kas reģistrētas sešos mēnešos pirms šīs daļas 2. punktā minētā dalībvalstu paziņojuma, attiecībā viena trešdaļa pret divām trešdaļām.

2.   Lai noteiktu grāmatvedības gadam piemērojamās procentu likmes, dalībvalstis Komisijai pēc tās pieprasījuma paziņo vidējo procentu likmi, ko tās faktiski uzņēmušās sešu mēnešu atsauces periodā pirms šā pieprasījuma.

Ja kādas dalībvalsts paziņotā procentu likme ir augstāka par Kopienai noteikto vienoto procentu likmi atsauces periodā, piemēro vienoto procentu likmi. Ja kādas dalībvalsts paziņotā procentu likme ir zemāka par Kopienai noteikto vienoto procentu likmi atsauces periodā, procentu likmi šai dalībvalstij nosaka saskaņā ar paziņoto procentu likmi.

Ja kāda dalībvalsts nepaziņo procentu likmi, piemērojamā procentu likme ir vienāda ar Komisijas noteikto vienoto likmi. Tomēr, ja Komisija konstatē, ka šīs dalībvalsts procentu likmju līmenis ir zemāks nekā vienotā procentu likme, Komisija šai dalībvalstij nosaka procentu likmi saskaņā ar šo zemāko līmeni. Šo konstatējumu izdara, pamatojoties uz vidējām atsauces procentu likmēm šā pielikuma papildinājumā pirmajā daļā minētā atsauces perioda laikā un paaugstinot tās par 1 procenta punktu. Ja attiecībā uz atsauces periodu nav pieejamas atsevišķas atsauces procentu likmes, izmanto attiecībā uz šo periodu pieejamās likmes.

II.   Finansiālo izmaksu aprēķināšana

1.   Finansiālo izmaksu aprēķināšanu sadala atbilstīgi Komisijas noteikto procentu likmju derīguma periodiem saskaņā ar I iedaļā paredzētajiem noteikumiem.

2.   Finansiālās izmaksas, kas minētas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā, aprēķina, dalībvalsts procentu likmes piemērojot vidējai intervences produkta vērtībai tonnā un pēc tam reizinot tādējādi iegūto skaitli ar vidējiem krājumiem attiecīgajā grāmatvedības gadā.

3.   Otrā punkta piemērošanai izmanto šādas definīcijas:

vidējo produkta vērtību tonnā aprēķina, dalot grāmatvedības gada pirmajā dienā krājumos esošo produktu vērtības summu un šā gada laikā iepirkto produktu vērtības summu ar grāmatvedības gada pirmajā dienā krājumos esošo produktu daudzumu un šā gada laikā iepirkto produktu daudzumu;

vidējos krājumus grāmatvedības gadā aprēķina, katra mēneša sākuma un katra mēneša beigu krājumu summu dalot ar skaitli, kas vienāds ar divkāršu grāmatvedības gada mēnešu skaitu.

4.   Ja kādam produktam ir noteikts vērtības samazināšanas koeficients saskaņā ar VIII pielikuma 1. punktu, grāmatvedības gada laikā iepirkto produktu vērtību aprēķina, atņemot no iepirkuma cenas vērtības samazināšanas summu, ko iegūst, piemērojot iepriekš minēto koeficientu.

5.   Produktiem, kuriem otra vērtības samazināšana ir noteikta atbilstīgi VIII pielikuma 3. punkta otrajai daļai, vidējo krājumu aprēķinu veic pirms datuma, kad stājas spēkā katra vērtības samazināšana, kas ņemta vērā saistībā ar vidējo vērtību.

6.   Ja noteikumos, kas reglamentē tirgu kopīgo organizāciju, paredzēts, ka maksājumu par maksājumu aģentūras iepirktu produktu nevar veikt, kamēr nav pagājis vismaz viens mēnesis pēc pārņemšanas datuma, aprēķinātos vidējos krājumus samazina par šādā aprēķinā iegūtu daudzumu:

Formula

kur

Q

=

grāmatvedības gada laikā iepirktie daudzumi,

N

=

minimālais mēnešu skaits līdz maksājumam.

Šajā aprēķinā par maksājuma termiņu uzskata noteikumos paredzēto minimālo termiņu. Uzskata, ka mēnesī ir trīsdesmit dienas. Tā mēneša daļa, kas pārsniedz 15 dienas, tiek uzskatīta par veselu mēnesi; to mēneša daļu, kas ir vienāda ar 15 dienām vai mazāka, šajā aprēķinā neņem vērā.

Ja grāmatvedības gada beigās vidējo krājumu aprēķinā pēc tam, kad veikta pirmajā daļā minētā atņemšana, rezultāts ir negatīvs, šo negatīvo atlikumu atņem no vidējiem krājumiem, kas aprēķināti nākamajam grāmatvedības gadam.

III.   Īpaši noteikumi maksājumu aģentūru kompetencē

1.   Ja attiecībā uz maksājumu aģentūru veiktu produktu pārdošanu noteikumos, kas reglamentē tirgu kopīgo organizāciju, vai paziņojumos par uzaicinājumu piedalīties šādu produktu izsolēs ir noteikts termiņš, kurā produkta pircējam pēc samaksāšanas tie ir jāizved, un ja šis termiņš pārsniedz 30 dienas, maksājumu aģentūras finansiālās izmaksas saskaņā ar II iedaļu samazina par šādā aprēķinā iegūtu summu:

Formula

kur

V

=

pircēja samaksātā summa,

J

=

dienu skaits no maksājuma saņemšanas dienas līdz produkta izvešanai, no šī skaita atņemot trīsdesmit dienas,

i

=

grāmatvedības gadam piemērojamā procentu likme.

2.   Ja attiecībā uz maksājumu aģentūru veiktu lauksaimniecības produktu pārdošanu, piemērojot īpašus Kopienas noteikumus, faktiskais maksājuma termiņš pēc šo produktu izvešanas pārsniedz 30 dienas, maksājumu aģentūras finansiālās izmaksas saskaņā ar II iedaļas noteikumiem palielina par šādā aprēķinā iegūtu summu:

Formula

kur

M

=

summa, kas pircējam jāpārskaita,

D

=

dienu skaits no produkta izvešanas dienas līdz maksājuma saņemšanas dienai, no šī skaita atņemot trīsdesmit dienas,

i

=

grāmatvedības gadam piemērojamā procentu likme.

3.   Grāmatvedības gada beigās 1. un 2. punktā paredzētās finansiālās izmaksas iegrāmato saskaņā ar šo grāmatvedības gadu attiecībā uz tām dienām, kas jāņem vērā līdz minētajam datumam, un atlikumu iegrāmato jaunajā grāmatvedības gadā.

PAPILDINĀJUMS

IV pielikumā minētās ATSAUCES PROCENTU LIKMES

1.

Čehija

Prāgas starpbanku aizņēmumu procentu likme trīs mēnešos (PRIBOR)

2.

Dānija

Kopenhāgenas starpbanku aizņēmumu procentu likme trīs mēnešos (CIBOR)

3.

Igaunija

Tallinas starpbanku aizņēmumu procentu likme trīs mēnešos (TALIBOR)

4.

Kipra

Nikosijas starpbanku aizņēmumu procentu likme trīs mēnešos (NIBOR)

5.

Latvija

Rīgas starpbanku aizņēmumu procentu likme trīs mēnešos (RIGIBOR)

6.

Lietuva

Viļņas starpbanku aizņēmumu procentu likme trīs mēnešos (VILIBOR)

7.

Ungārija

Budapeštas starpbanku aizņēmumu procentu likme trīs mēnešos (BUBOR)

8.

Malta

Maltas starpbanku aizņēmumu procentu likme trīs mēnešos (MIBOR)

9.

Polija

Varšavas starpbanku aizņēmumu procentu likme trīs mēnešos (WIBOR)

10.

Slovēnija

Starpbanku aizņēmumu procentu likme trīs mēnešos (SITIBOR)

11.

Slovākija

Bratislavas starpbanku aizņēmumu procentu likme trīs mēnešos (BRIBOR)

12.

Zviedrija

Stokholmas starpbanku aizņēmumu procentu likme trīs mēnešos (STIBOR)

13.

Apvienotā Karaliste

Londonas starpbanku aizņēmumu procentu likme trīs mēnešos (LIBOR)

14.

Pārējās dalībvalstis

Euro starpbanku aizņēmumu procentu likme trīs mēnešos (EURIBOR)

V PIELIKUMS

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS, UZ KURĀM ATTIECAS STANDARTA SUMMAS

kas minētas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā

LABĪBA UN RĪSI

I.   STANDARTA SUMMA IEVIETOŠANAI NOLIKTAVĀ

a)

Fiziska labības pārvietošana no transportlīdzekļa līdz glabāšanas vietai (tvertnē vai glabāšanas nodalījumā) – pirmā pārkraušana;

b)

svēršana;

c)

paraugu ņemšana/analīzes/kvalitātes noteikšana.

II.   STANDARTA SUMMA PAR GLABĀŠANU

a)

Telpu īre saskaņā ar līgumcenu;

b)

apdrošināšanas izmaksas (ja nav ietvertas a) apakšpunktā);

c)

kaitēkļu apkarošanas pasākumi (ja nav ietverti a) apakšpunktā);

d)

ikgadējā inventarizācija (ja nav ietverta a) apakšpunktā);

e)

ventilācija, ja tāda ir (ja nav ietverta a) apakšpunktā).

III.   STANDARTA SUMMA IZVEŠANAI NO NOLIKTAVAS

a)

Labības svēršana;

b)

paraugu ņemšana/analīzes (ja to sedz no intervences);

c)

fiziskā izvešana un labības iekraušana pirmajā transportlīdzeklī.

CUKURS

I.   STANDARTA SUMMA IEVIETOŠANAI NOLIKTAVĀ

a)

Fiziskā cukura pārvietošana no transportlīdzekļa līdz glabāšanas vietai (tvertnē vai glabāšanas nodalījumā) – pirmā pārkraušana;

b)

svēršana;

c)

paraugu ņemšana/analīzes/kvalitātes noteikšana;

d)

cukura sabēršana maisos (atkarībā no gadījuma).

II.   PAPILDU STANDARTA SUMMA PAR PĀRVADĀŠANU

a)

Vešanas maksa par attāluma kategoriju.

III.   STANDARTA SUMMA PAR GLABĀŠANU

a)

Telpu īre saskaņā ar līgumcenu;

b)

apdrošināšanas izmaksas (ja nav ietvertas a) apakšpunktā);

c)

kaitēkļu apkarošanas pasākumi (ja nav ietverti a) apakšpunktā);

d)

ikgadējā inventarizācija (ja nav ietverta a) apakšpunktā);

IV.   STANDARTA SUMMA IZVEŠANAI NO NOLIKTAVAS

a)

Svēršana;

b)

paraugu ņemšana/analīzes (ja to sedz no intervences);

c)

fiziskā izvešana un cukura iekraušana pirmajā transportlīdzeklī.

LIELLOPU GAĻA

I.   PRODUKTU PĀRŅEMŠANA, ATKAULOŠANA UN IEVEŠANA NOLIKTAVĀ (ATKAULOTA GAĻA)

a)

Kvalitātes kontrole gaļai ar kaulu;

b)

gaļas ar kaulu svēršana;

c)

apstrāde;

d)

atkaulošanas līgumizmaksas, ieskaitot:

sākotnējo atdzesēšanu,

pārvešanu no intervences centra līdz izciršanas telpām (ja vien pārdevējs nenogādā preci līdz izciršanas telpām),

atkaulošanu, aplīdzināšanu, svēršanu, iepakošanu un ātro saldēšanu,

sagriezto gabalu pagaidu glabāšanu; iekraušanu, pārvešanu un atkalievešanu intervences centra saldētavā,

iepakojuma materiāla izmaksas: polietilēna maisi, kastes, apvalki,

kaulu, tauku gabalu un citu izciršanas telpās palikušo atgriezumu vērtību (ienākumus atņem no izmaksām).

II.   GLABĀŠANA

a)

Telpu īre saskaņā ar līgumcenu;

b)

apdrošināšanas izmaksas (ja nav ietvertas a) apakšpunktā);

c)

temperatūras kontrole (ja nav ietverta a) apakšpunktā);

d)

ikgadējā inventarizācija (ja nav ietverta a) apakšpunktā);

III.   IZVEŠANA NO NOLIKTAVAS

a)

Svēršana;

b)

kvalitātes kontrole (ja to sedz no intervences);

c)

liellopu gaļas pārvešana no saldētavas uz noliktavas iekraušanas platformu.

PIENA PRODUKTI: SVIESTS

I.   PĀRŅEMŠANA UN IEVIETOŠANA NOLIKTAVĀ

a)

Fiziskā sviesta pārvietošana no transportlīdzekļa līdz glabāšanas vietai;

b)

iesaiņojumu svēršana un identifikācija;

c)

paraugu ņemšana/kvalitātes kontrole;

d)

ievešana saldētavā un saldēšana;

e)

otrreizējā paraugu ņemšana/kvalitātes kontrole pārbaudes perioda beigās.

II.   GLABĀŠANA

a)

Telpu īre saskaņā ar līgumcenu;

b)

apdrošināšanas izmaksas (ja nav ietvertas a) apakšpunktā);

c)

temperatūras kontrole (ja nav ietverta a) apakšpunktā);

d)

ikgadējā inventarizācija (ja nav ietverta a) apakšpunktā);

III.   IZVEŠANA NO NOLIKTAVAS

a)

Svēršana un iesaiņojumu identifikācija;

b)

sviesta pārvietošana no saldētavas uz noliktavas iekraušanas platformu, ja transportēšanu veic konteinerā, vai iekraušana uz noliktavas platformas, ja transportlīdzeklis ir smagā automašīna vai dzelzceļa vagons.

IV.   ĪPAŠA ETIĶETĒŠANA VAI MARĶĒŠANA

Ja šī etiķetēšana ir obligāta saskaņā ar regulu (EEK), kas pieņemta attiecībā uz produktu realizāciju.

PIENA PRODUKTI: SAUSĀ VĀJPIENA PULVERIS

I.   PĀRŅEMŠANA UN IEVIETOŠANA NOLIKTAVĀ

a)

Sausā vājpiena pārvietošana no transportlīdzekļa līdz noliktavas telpai;

b)

svēršana;

c)

paraugu ņemšana/kvalitātes kontrole;

d)

marķējuma un iesaiņojuma kontrole.

II.   GLABĀŠANA

a)

Telpu īre saskaņā ar līgumcenu;

b)

apdrošināšanas izmaksas (ja nav ietvertas a) apakšpunktā);

c)

temperatūras kontrole (ja nav ietverta a) apakšpunktā);

d)

ikgadējā inventarizācija (ja nav ietverta a) apakšpunktā);

III.   ZVEŠANA NO NOLIKTAVAS

a)

Svēršana;

b)

paraugu ņemšana/preču kontrole (ja to sedz no intervences);