ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 170

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 23. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 922/2006 (2006. gada 22. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 923/2006 (2006. gada 22. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1164/2005, (EK) Nr. 1165/2005, (EK) Nr. 1168/2005, (EK) Nr. 1700/2005 un (EK) Nr. 1845/2005 par pastāvīgu konkursu izsludināšanu Polijas, Ungārijas, Austrijas, Slovākijas un Čehijas intervences aģentūru rīcībā esošo kukurūzas krājumu tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 924/2006 (2006. gada 22. jūnijs), ar ko groza Regulā (EK) Nr. 874/2006 noteiktās eksporta kompensācijas par balto cukuru un neapstrādātu jēlcukuru

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 925/2006 (2006. gada 22. jūnijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 30. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1138/2005

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 926/2006 (2006. gada 22. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 927/2006 (2006. gada 22. jūnijs) par Padomes Regulas (EK) Nr. 1788/2003 1. panta 4. punktā minētās īpašās restrukturizācijas rezerves piešķiršanu

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 928/2006 (2006. gada 22. jūnijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000 attiecībā uz dažām jaunām Kopienas tarifu kvotām, kas ir paredzētas VVTT

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 929/2006 (2006. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2006. gada jūnijā iesniegtos dažu mājputnu un olu nozares produktu importa atļauju pieteikumus, saskaņā ar shēmām, kas ir paredzētas Regulās (EK) Nr. 593/2004 un (EK) Nr. 1251/96

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 930/2006 (2006. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2006. gada jūnijā iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem mājputnu gaļas produktiem, saskaņā ar shēmām, kas paredzētas Padomes Regulā (EK) Nr. 774/94 par tarifu kvotu atvēršanu un to vadību mājputnu gaļai un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 931/2006 (2006. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2006. gada jūnijā iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem mājputnu gaļas produktiem atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2497/96

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 932/2006 (2006. gada 22. jūnijs), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2006. gada 23. jūnija

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 933/2006 (2006. gada 22. jūnijs) par iesniegtajiem piedāvājumiem parasto kviešu eksportam Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

25

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

23.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 922/2006

(2006. gada 22. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 23. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 22. jūnija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

65,7

204

44,1

999

54,9

0707 00 05

052

122,5

999

122,5

0709 90 70

052

96,3

999

96,3

0805 50 10

388

67,1

528

59,8

999

63,5

0808 10 80

388

95,2

400

97,8

404

101,4

508

84,3

512

84,1

524

55,6

528

78,8

720

97,1

804

107,0

999

89,0

0809 10 00

052

220,6

204

61,1

624

217,3

999

166,3

0809 20 95

052

316,2

068

111,4

999

213,8

0809 40 05

624

194,6

999

194,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


23.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 923/2006

(2006. gada 22. jūnijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1164/2005, (EK) Nr. 1165/2005, (EK) Nr. 1168/2005, (EK) Nr. 1700/2005 un (EK) Nr. 1845/2005 par pastāvīgu konkursu izsludināšanu Polijas, Ungārijas, Austrijas, Slovākijas un Čehijas intervences aģentūru rīcībā esošo kukurūzas krājumu tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1164/2005 (2), (EK) Nr. 1165/2005 (3), (EK) Nr. 1168/2005 (4), (EK) Nr. 1700/2005 (5) un (EK) Nr. 1845/2005 (6) ir izsludināti pastāvīgi konkursi Polijas, Ungārijas, Austrijas, Slovākijas un Čehijas intervences aģentūru rīcībā esošo kukurūzas krājumu tālākai pārdošanai Kopienas tirgū. Minētie konkursi ir spēkā līdz 2006. gada 28. jūnijam.

(2)

Lai lopkopjiem, kā arī lopbarības ražotājiem nodrošinātu šo produktu piegādi par konkurētspējīgām cenām 2006./2007. tirdzniecības gada sākumā, graudaugu tirgū joprojām ir jābūt pieejamiem Polijas, Ungārijas, Austrijas, Slovākijas un Čehijas intervences aģentūru rīcībā esošajiem kukurūzas krājumiem.

(3)

Tomēr saistībā ar šo pagarinājumu netika precizētas tās nedēļas pēc 2006. gada 28. jūnija, kad konkurss nenotiks. Tādējādi šajās nedēļās iesniegtos piedāvājumus, pat ja pretendenti tos iesnieguši atbilstīgi visiem konkursa noteikumiem, neizskatīs, jo pārvaldības komitejas sanāksmes šajā laikā nav paredzētas.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1164/2005, (EK) Nr. 1165/2005, (EK) Nr. 1168/2005, (EK) Nr. 1700/2005 un (EK) Nr. 1845/2005.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1164/2005, (EK) Nr. 1165/2005, (EK) Nr. 1168/2005, (EK) Nr. 1700/2005 un (EK) Nr. 1845/2005 4. panta 1. punkta otrā daļa ir aizstāta ar šādu:

“Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nākamajām konkursa daļām ir trešdiena plkst. 15.00 (pēc Briseles laika), izņemot 2006. gada 2. augustu, 2006. gada 16. augustu un 2006. gada 23. augustu, jo atbilstīgajās nedēļās konkurss nenotiks.”

2.   Regulas (EK) Nr. 1164/2005, (EK) Nr. 1165/2005, (EK) Nr. 1168/2005, (EK) Nr. 1700/2005 un (EK) Nr. 1845/2005 4. panta 1. punkta trešajā daļā datumu “2006. gada 28. jūnijā” aizstāj ar “2006. gada 13. septembrī”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 188, 20.7.2005., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 714/2006 (OV L 124, 11.5.2006., 11. lpp.).

(3)  OV L 188, 20.7.2005., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1990/2005 (OV L 320, 8.12.2005., 23. lpp.).

(4)  OV L 188, 20.7.2005., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 800/2006 (OV L 144, 31.5.2006., 7. lpp.).

(5)  OV L 273, 19.10.2005., 3. lpp.

(6)  OV L 296, 12.11.2005., 3. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 703/2006 (OV L 122, 9.5.2006., 7. lpp.).


23.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 924/2006

(2006. gada 22. jūnijs),

ar ko groza Regulā (EK) Nr. 874/2006 noteiktās eksporta kompensācijas par balto cukuru un neapstrādātu jēlcukuru

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1) un jo īpaši tās 27. panta 5. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Kompensācijas, ko piemēro baltā cukura un neapstrādāta jēlcukura eksportam, ir noteiktas Komisijas Regulā (EK) Nr. 874/2006 (2).

(2)

Minētās kompensācijas ir jāgroza, jo Komisijas rīcībā esošie pašreizējie dati atšķiras no datiem, kuri bija pieejami Regulas (EK) Nr. 874/2006 pieņemšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulā (EK) Nr. 1260/2001 noteiktās kompensācijas, kas piešķiramas par Regulas (EK) Nr. 874/2006 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto produktu eksportu, ir grozītas un norādītas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 23. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. jūnija

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 164, 16.6.2006., 10. lpp.


PIELIKUMS

GROZĪTĀS EKSPORTA KOMPENSĀCIJAS PAR BALTO CUKURU UN NEAPSTRĀDĀTU JĒLCUKURU, KAS JĀPIEMĒRO NO 2006. GADA 23. JŪNIJA (1)

Produktu kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,41 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,41 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,2652

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,52

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,36

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,36

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,2652

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi norādīti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi definēti šādi:

S00

:

visi galamērķi (trešās valstis, citas teritorijas, apgāde un galamērķi, kas attiecināmi uz izvedumiem ārpus Kopienas) izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni (ieskaitot Kosovu, kā definēts ANO 1999. gada 10. jūnija Drošības padomes Rezolūcijā Nr. 1244) un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, izņemot cukuram, kas iekļauts produktos, kas paredzēti Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā (OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp.).


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Šis daudzums ir piemērojams jēlcukuram ar rezultativitāti 92 %. Ja izvestā jēlcukura rezultativitāte neatbilst 92 %, piemērojamās kompensācijas apjomu aprēķina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 28. panta 4. punktu.


23.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 925/2006

(2006. gada 22. jūnijs),

ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 30. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1138/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 27. panta 5. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1138/2005 par pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, lai noteiktu maksājumus un/vai kompensācijas attiecībā uz baltā cukura eksportu 2005./2006. tirdzniecības gadam (2), saistībā ar šā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm ir izsludināti uzaicinājumi uz konkursa daļu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1138/2005 9. panta 1. punktu ir paredzēts attiecīgs maksimālais eksporta kompensācijas apjoms konkrētai konkursa daļai, jo īpaši ņemot vērā stāvokli un paredzamo attīstību Kopienas cukura tirgū un pasaules cukura tirgū.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

30. konkursa daļai attiecībā uz balto cukuru, ko izsludina saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1138/2005, eksporta kompensācijas maksimālais apjoms ir noteikts 29,359 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 23. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 185, 16.7.2005., 3. lpp.


23.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 926/2006

(2006. gada 22. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 29. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 2535/2001 (2) I.A pielikumā noteiktas tarifu kvotas, kas nav norādītas pa izcelsmes valstīm, ievedumiem kvotai noteiktajā laikposmā.

(2)

Padomes 2006. gada 30. janvāra Regulā (EK) Nr. 267/2006, ar ko īsteno Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Austrāliju atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai, un ar ko papildina I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (3), atbilstīgi gada importa tarifu kvotai ir paredzēts iedalīt papildu kvotu sviestam un citiem piena taukiem.

(3)

Padomes 2006. gada 20. marta Regulā (EK) Nr. 711/2006, ar ko īsteno Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai, un ar ko groza un papildina I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (4), atbilstīgi gada importa tarifu kvotai ir paredzēts iedalīt vairākas papildu kvotas sieriem.

(4)

Tāpēc ir lietderīgi precizēt attiecīgos daudzumus, kurus atļauts ievest saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2535/2001 I.A pielikumā minēto kvotu.

(5)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 2535/2001 ir attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2535/2001 I.A pielikumu aizstāj ar tekstu, kas dots šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 341, 22.12.2001., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 591/2006 (OV L 104, 13.4.2006., 11. lpp.).

(3)  OV L 47, 17.2.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 124, 11.5.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

“I.A

TARIFU KVOTAS, KAS NAV NORĀDĪTAS PA IZCELSMES VALSTĪM

Kvotas numurs

KN kods

Apraksts (2)

Izcelsmes valsts

Gada kvota

Kvota sešiem mēnešiem

Ievedmuitas nodoklis

(EUR/100 kg tīrsvara)

09.4590

0402 10 19

Vājpiena pulveris

Visas trešās valstis

68 000

34 000

47,50

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (1)

0405 90 90 (1)

Sviests un citi piena tauki

Visas trešās valstis

11 360

5 680

94,80

Sviesta ekvivalenta veidā

09.4591

ex 0406 10 20

ex 0406 10 80

Saldēts siers picai, sadalīts gabaliņos, kas sver ne vairāk par 1 gramu katrs, fasēts pa 5 kg tīrsvarā vai vairāk, ar ūdens saturu 52 % no svara vai vairāk, un tauku saturu sausnā 38 % no svara vai vairāk

Visas trešās valstis

5 360

2 680

13,00

09.4592

ex 0406 30 10

Kausēts siers Emmentaler

Visas trešās valstis

18 438

9 219

71,90

0406 90 13

Emmentaler

85,80

09.4593

ex 0406 30 10

Kausēts siers Gruyère

Visas trešās valstis

5 413

2 706,5

71,90

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

85,80

09.4594

0406 90 01

Kausēšanai paredzēts siers (3)

Visas trešās valstis

20 007

10 003,5

83,50

09.4595

0406 90 21

Cheddar

Visas trešās valstis

15 005

7 502,5

21,00

09.4596

ex 0406 10 20

Svaigi (nenogatavināti vai nesālīti) sieri, tostarp sūkalu siers un rūgušpiena biezmasa, izņemot sieru picai ar kvotas Nr. 09.4591

Visas trešās valstis

19 525

9 762,5

92,60

ex 0406 10 80

106,40

0406 20 90

Citi rīvēti vai pulverī sagatavoti sieri

94,10

0406 30 31

Citi kausēti sieri

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Zilie sieri

70,40

0406 90 17

Bergkäse un Appenzell

85,80

09.4596

0406 90 18

Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or un Tête de Moine

 

 

 

75,50

0406 90 23

Edam

0406 90 25

Tilsit

0406 90 27

Butterkäse

0406 90 29

Kashkaval

0406 90 31

Feta no aitas vai bifeļmātes piena

0406 90 33

Feta, citi

0406 90 35

Kefalo-Tyri

0406 90 37

Finlandia

0406 90 39

Jarlsberg

0406 90 50

Aitas vai bifeļmātes piena sieri

ex 0406 90 63

Pecorino

94,10

0406 90 69

Citi

0406 90 73

Provolone

75,50

ex 0406 90 75

Caciocavallo

ex 0406 90 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78

Gouda

ex 0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

ex 0406 90 81

Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

Camembert

0406 90 84

Brie

0406 90 86

Vairāk nekā 47 %, bet ne vairāk kā 52 %

0406 90 87

Vairāk nekā 52 %, bet ne vairāk kā 62 %

0406 90 88

Vairāk nekā 62 %, bet ne vairāk kā 72 %

0406 90 93

Vairāk nekā 72 %

92,60

0406 90 99

Citi

106,40


(1)  1 kg produkta = 1,22 kg sviesta.

(2)  Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem produktu aprakstu formulējumi uzskatāmi vienīgi par orientējošiem, šā pielikumā kontekstā preferenču sistēmas piemērojamību nosakot pēc KN koda. Ja norādīti ex KN kodi, preferenču sistēmas piemērojamību nosaka, pamatojoties uz KN kodu un atbilstošo aprakstu kopumā.

(3)  Minētie sieri uzskatāmi par kausētiem, ja tie ir pārkausēti produktos ar kombinētās nomenklatūras apakšpozīcijas Nr. 0406 30. Piemēro Regulas (EEK) Nr. 2454/93 291. līdz 300. pantu.”


23.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 927/2006

(2006. gada 22. jūnijs)

par Padomes Regulas (EK) Nr. 1788/2003 1. panta 4. punktā minētās īpašās restrukturizācijas rezerves piešķiršanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē (1), un jo īpaši tās 1. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1788/2003 1. panta 4. punktā paredzēta īpaša restrukturizācijas rezerve Čehijai, Igaunijai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai, ko piešķir no 2006. gada 1. aprīļa, ciktāl šajās valstīs no 1998. gada vai no 2000. gada atkarībā no valsts samazinājies piena un piena produktu patēriņš saimniecībās.

(2)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1788/2003 1. panta 4. punktam Čehija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Ungārija, Polija, Slovēnija un Slovākija ir iesniegušas Komisijai ziņojumu, kurā sīki izklāstīti faktiskā restrukturizācijas procesa rezultāti un tendences minēto valstu piensaimniecības nozarē un jo īpaši raksturota pārēja no ražošanas patēriņam saimniecībās uz ražošanu tirgum.

(3)

Saskaņā ar šiem ziņojumiem piena un piena produktu patēriņš saimniecībās samazinājās visās minētajās dalībvalstīs.

(4)

Pieejamā statistika par ražošanu liecina, ka arvien lielāku daļu no piena produkcijas pārdod piegādājot un arvien mazāku daļu piena produkcijas pārdod tieši.

(5)

Tādēļ ir lietderīgi piešķirt īpašu restrukturizācijas rezervi Čehijai, Igaunijai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai un paredzēt izrietošo daudzumu pieskaitīšanu katras valsts references daudzuma piegādēm noteiktajai daļai.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1788/2003 1. panta 4. punktā paredzēto īpašo restrukturizācijas rezervi piešķir Čehijai, Igaunijai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai. Piešķirtie daudzumi ir minēti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šīs regulas pielikumā minētos daudzumus ieskaita valsts rezervē, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1788/2003 14. pantā, un izmanto piegādēm.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 123. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2217/2004 (OV L 375, 23.12.2004., 1. lpp.).


PIELIKUMS

(tonnas)

Dalībvalsts

Īpašās restrukturizācijas rezerves daudzumi

Čehija

55 788

Igaunija

21 885

Latvija

33 253

Lietuva

57 900

Ungārija

42 780

Polija

416 126

Slovēnija

16 214

Slovākija

27 472


23.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 928/2006

(2006. gada 22. jūnijs),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000 attiecībā uz dažām jaunām Kopienas tarifu kvotām, kas ir paredzētas VVTT

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 32/2000, ar ko atver Kopienas tarifu kvotas atbilstīgi VVTT uzliktajām saistībām un dažas citas Kopienas tarifu kvotas un paredz šo kvotu pārvaldīšanu, kā arī nosaka sīki izstrādātus noteikumus šo kvotu pielāgošanai un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1808/95 (1), un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2006/333/EK (2) Padome apstiprinājusi Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai.

(2)

Nolīgumā vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm dažām precēm paredzēts noteikt jaunas gada tarifu kvotas.

(3)

Ar Regulu (EK) Nr. 32/2000 tika atvērtas kvotas un noteikta pārvaldīšana tām VVTT paredzētajām Kopienas tarifu kvotām, kuras jāizmanto, ievērojot muitas deklarācijās norādīto datumu hronoloģisko secību.

(4)

Lai ieviestu dažas jaunas gada tarifu kvotas, kas paredzētas Nolīgumā vēstuļu apmaiņas veidā, ir jāizdara grozījumi Regulā (EK) Nr. 32/2000.

(5)

Padomes 2006. gada 20. marta Regulā (EK) Nr. 711/2006, ar ko īsteno Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai, un ar ko groza un papildina I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (3), paredzēts, ka jaunās tarifu kvotas stājas spēkā sešas nedēļas pēc dienas, kad tās publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tāpēc attiecīgi tajā pašā dienā jāsāk piemērot šī Komisijas īstenošanas regula.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 32/2000 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 22. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 5, 8.1.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2158/2005 (OV L 342, 24.12.2005., 61. lpp.).

(2)  OV L 124, 11.5.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 124, 11.5.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 32/2000 I pielikumā tabulā iestarpina šādas rindas:

“09.0084

1702 50 00

 

Ķīmiski tīra fruktoze

No 1. janvāra līdz 31. decembrim

1 253 t

20

09.0085

1806

 

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu

No 1. janvāra līdz 31. decembrim

107 t

43

09.0086

1902 11 00

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

 

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu, vai citādi sagatavoti, izņemot pildītus makaronu izstrādājumus (pastu), kas minēti KN apakšpozīcijā 1902 20 10 un 1902 20 30; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots

No 1. janvāra līdz 31. decembrim

532 t

11

09.0087

1901 90 99

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

 

Pārtikas izstrādājumi no labības

No 1. janvāra līdz 31. decembrim

191 t

33

09.0088

2106 90 98

 

Citi pārtikas izstrādājumi, kas citur nav minēti vai iekļauti

No 1. janvāra līdz 31. decembrim

921 t

18”


23.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 929/2006

(2006. gada 22. jūnijs),

ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2006. gada jūnijā iesniegtos dažu mājputnu un olu nozares produktu importa atļauju pieteikumus, saskaņā ar shēmām, kas ir paredzētas Regulās (EK) Nr. 593/2004 un (EK) Nr. 1251/96

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2004. gada 30. marta Regulu (EK) Nr. 593/2004 par tarifu kvotu atvēršanu un to vadību olu un olu albumīna nozarē (1), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1251/96 par tarifu kvotu atvēršanu un to vadību mājputnu gaļas nozarē (2), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

Laikposmam no 2006. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim iesniegtie importa atļauju pieteikumi ietver daudzumu, kas ir mazāks par pieejamo daudzumu vai ir vienāds ar to, tādēļ tos var pilnībā pieņemt, savukārt citiem produktiem pieteikumos pieprasītais daudzums pārsniedz pieejamo daudzumu un tādēļ ir jāsamazina, lietojot noteiktu procentu likmi, lai nodrošinātu godīgu sadali,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Importa atļauju pieteikumi laikposmam no 2006. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, kas iesniegti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 593/2004 un Regulu (EK) Nr. 1251/96, ir jāpieņem atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2.   Importa atļauju pieteikumus laikposmam no 2006. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim var iesniegt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 593/2004 un Regulu (EK) Nr. 1251/96 par kopējo daudzumu, kas minēts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 94, 31.3.2004., 10. lpp.

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 136. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1043/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 24. lpp.).


PIELIKUMS

Grupa

Laikposmā no 2006. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim iesniegto importa atļauju pieteikumu pieņemšanas procentuālā daļa

Laikposmā no 2006. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim kopējais pieejamais daudzums

(t)

E1

67 500,000

E2

42,686820

1 750,000

E3

100,0

5 593,513

P1

63,681183

1 550,000

P2

100,0

1 970,750

P3

1,488031

175,000

P4

11,125945

250,000

“—”

:

Komisijai netika nodots neviens atļaujas pieteikums.


23.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 930/2006

(2006. gada 22. jūnijs),

ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2006. gada jūnijā iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem mājputnu gaļas produktiem, saskaņā ar shēmām, kas paredzētas Padomes Regulā (EK) Nr. 774/94 par tarifu kvotu atvēršanu un to vadību mājputnu gaļai un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 1994. gada 22. jūnija Regulu (EK) Nr. 1431/94, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to shēmu piemērošanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kas noteiktas Padomes Regulā (EK) Nr. 774/94 par dažu tarifu kvotu atvēršanu un to vadību mājputnu gaļai un citiem lauksaimniecības produktiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu,

tā kā:

Laikposmam no 2006. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim iesniegtie importa atļauju pieteikumi ietver daudzumu, kas pārsniedz pieejamo daudzumu un tādēļ ir jāsamazina, lietojot noteiktu procentu likmi, lai nodrošinātu godīgu sadali,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Importa atļauju pieteikumi laikposmam no 2006. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, kas iesniegti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1431/94, ir jāpieņem atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2.   Importa atļauju pieteikumus laikposmam no 2006. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim var iesniegt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1431/94 par kopējo daudzumu, kas minēts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 156, 23.6.1994., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1043/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 24. lpp.).


PIELIKUMS

Grupa

Laikposmam no 2006. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim iesniegto importa atļauju pieteikumu pieņemšanas procentuālā daļa

Laikposmā no 2006. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim kopējais pieejamais daudzums tonnās

1

1,030927

1 775,001

2

5 100,000

3

1,076426

825,000

4

1,555209

450,000

5

3,086419

175,000

“—”

:

Komisijai netika nodots neviens atļaujas pieteikums.


23.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 931/2006

(2006. gada 22. jūnijs),

ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2006. gada jūnijā iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem mājputnu gaļas produktiem atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2497/96

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 2497/96, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to shēmu piemērošanu mājputnu gaļas nozarē, kas noteiktas asociācijas līgumos un pagaidu nolīgumos starp Eiropas Kopienu un Izraēlas valsti (1), un jo īpaši tās 4. panta 5. punktu,

tā kā:

Iesniegtajos importa atļauju pieteikumos laikposmam no 2006. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim pieprasītais daudzums nepārsniedz pieejamo daudzumu, un to var apmierināt pilnībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2497/96 pieejamais daudzums laikposmā no 2006. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim ir norādīts pielikumā.

2.   Importa atļauju pieteikumus laikposmam no 2006. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim var iesniegt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2497/96 par kopējo daudzumu, kas minēts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 338, 28.12.1996., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 361/2004 (OV L 63, 28.2.2004., 15. lpp.).


PIELIKUMS

Grupa

Laikposmā no 2006. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim iesniegto importa atļauju pieteikumu pieņemšanas procentuālā daļa

Laikposmā no 2006. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim kopējais pieejamais daudzums

(t)

I1

100,0

381,50

I2

136,25

“—”

:

Komisijai netika nodots neviens atļaujas pieteikums.


23.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/23


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 932/2006

(2006. gada 22. jūnijs),

ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2006. gada 23. jūnija

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 24. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1995. gada 23. jūnija Regula (EK) Nr. 1422/95, kurā ir noteikta kārtība, kā importēt melases cukura nozarē, un ar kuru ir grozīta Regula (EEK) Nr. 785/68 (2), paredz, ka CIF importa cenu melasei, kuru nosaka atbilstīgi Komisijas Regulai (EEK) Nr. 785/68 (3), uzskata par “reprezentatīvo cenu”. Minēto cenu uzskata par noteiktu Regulas (EEK) Nr. 785/68 1. pantā noteiktajai standarta kvalitātei.

(2)

Reprezentatīvo cenu aprēķina, ņemot vērā visu informāciju, kas paredzēta Regulas (EEK) Nr. 785/68 3. pantā, izņemot gadījumus, kas uzskaitīti minētas regulas 4. pantā, un, vajadzības gadījumā, aprēķinus var veikt, izmantojot Regulas (EEK) Nr. 785/68 7. pantā norādīto metodi.

(3)

Lai pielāgotu cenas, kuras neattiecas uz standarta kvalitāti, atkarībā no piedāvātās melases kvalitātes cena ir jāpalielina vai jāsamazina saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 785/68 6. pantu.

(4)

Ja starp konkrētā produkta sliekšņa cenu un reprezentatīvo cenu pastāv starpība, ir jānosaka papildu ievedmuitas nodokļi, ievērojot nosacījumus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1422/95 3. pantā. Gadījumā, kad atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1422/95 5. pantam ievedmuitas nodokļu piemērojums ir apturēts, šiem nodokļiem ir jānosaka īpašas summas.

(5)

Šiem attiecīgajiem produktiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1422/95 1. panta 2. punktu un 3. panta 1. punktu ir jānosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1422/95 1. pantā minētajiem produktiem, ir noteikti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 23. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 141, 24.6.1995., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 79/2003 (OV L 13, 18.1.2003., 4. lpp.).

(3)  OV L 145, 27.6.1968., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1422/95.


PIELIKUMS

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi melasei cukura nozarē, ko piemēro no 2006. gada 23. jūnija

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Sakarā ar to, ka apturēts nodokļu piemērojums atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1422/95 5. pantam, importam piemērojamais nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem (1)

1703 10 00 (2)

10,92

0

1703 90 00 (2)

11,08

0


(1)  Šī summa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1422/95 5. pantu aizstāj kopējā muitas tarifa nodokli, kas paredzēts šiem produktiem.

(2)  Noteiktā cena grozītās Regulas (EEK) Nr. 785/68 1. pantā definētajai standarta kvalitātei.


23.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/25


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 933/2006

(2006. gada 22. jūnijs)

par iesniegtajiem piedāvājumiem parasto kviešu eksportam Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1059/2005 ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par parasto kviešu eksportu uz dažām trešām valstīm (2).

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var nolemt nepiešķirt līgumtiesības.

(3)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus, nav jānosaka maksimālā kompensācija.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem, kas iesniegti no 2006. gada 16. līdz 22. jūnijam Regulā (EK) Nr. 1059/2005 paredzētajā konkursā par parasto kviešu eksporta kompensāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 23. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 174, 7.7.2005., 15. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).