ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 160

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 14. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 861/2006 (2006. gada 22. maijs), ar ko nosaka Kopienas finanšu pasākumus kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 862/2006 (2006. gada 13. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 863/2006 (2006. gada 13. jūnijs), ar kuru attiecībā uz 2005./2006. gada piegādes laikposmu pielāgo piegādes saistību daudzumus niedru cukuram, ko paredzēts ievest saskaņā ar ĀKK Protokolu un Nolīgumu ar Indiju

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 864/2006 (2006. gada 13. jūnijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kas peld ar Francijas karogu, zvejot beriksas ICES III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X un XII zonā (Kopienas ūdeņi un starptautiskie ūdeņi)

17

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

14.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 861/2006

(2006. gada 22. maijs),

ar ko nosaka Kopienas finanšu pasākumus kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 2371/2002 (2002. gada 20. decembris) par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (2) paredz, ka kopējai zivsaimniecības politikai (KZP) ir jānodrošina ūdeņu dzīvo resursu izmantošana tā, lai panāktu ilgtspējīgus ekonomiskos, vides un sociālos nosacījumus.

(2)

Īstenojot KZP, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2371/2002 un tās īstenošanas regulām būtisks mērķis ir padarīt efektīvāku Kopienas finansiālo palīdzību šajā nozarē. Lielāka savstarpēja papildināmība un izlīdzinātākas, vienveidīgākas un koordinētākas procedūras kā Kopienā, tā arī attiecībās ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām ir būtiski svarīgas, lai nodrošinātu šīs finansiālās palīdzības saskaņotību un nozīmību.

(3)

Jāņem vērā mērķi, kas iepriekš tika noteikti KZP 2002. gada reformā un kas ir papildināti ar nozares juridiskiem un politikas instrumentiem.

(4)

Turklāt Kopienas tiesību akti jāpielāgo šiem mērķiem un finanšu shēmai laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam, vienlaikus nodrošinot atbilstību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (3), un Komisijas Regulai (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 (2002. gada 23. decembris), ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (4), kā arī vienkāršošanas un labākas reglamentēšanas prasībām.

(5)

Kopienas izdevumi, inter alia, var notikt finansēšanas lēmumu, Kopienas subsīdiju nolīgumu, publisku iepirkuma līgumu, saprašanās memorandu un tādu administratīvu mehānismu veidā, kuri atbilst procedūrām, kas paredzētas Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002.

(6)

Turklāt būtu jāņem vērā 2004. gada 19. jūlija Zivsaimniecības un lauksaimniecības padomē pieņemtie secinājumi par zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem.

(7)

Ir skaidri jānosaka Kopienas finansējuma mērķi, pielietojuma jomas un sagaidāmie rezultāti.

(8)

Jāizstrādā noteikumi, kas reglamentē atbilstību izdevumiem, Kopienas finansiālā ieguldījuma līmeni un noteikumus, ar kādiem tas būtu saņemams.

(9)

Dalībvalstu kopīgās interesēs ir panākt, ka kontrole tiek veikta augstā līmenī. Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis pilda savus pienākumus saskaņā ar KZP noteikumiem, Kopienai būtu jāatbalsta dalībvalstu investīcijas kontroles jomā.

(10)

Ir svarīgi nodrošināt to finanšu līdzekļu pieejamību, kas nepieciešami Komisijai, lai uzraudzītu KZP īstenošanu.

(11)

Kopienai arī vajadzētu dot savu ieguldījumu Kopienas Zvejniecības kontroles aģentūras budžetā, lai īstenotu aģentūras ikgadējo darba plānu, ietverot iekārtu un ekspluatācijas izmaksas un izdevumus, kas nepieciešami tās darbības veikšanai.

(12)

Zvejniecības pārvalde ir atkarīga no datu pieejamības par zivju krājumu bioloģisko stāvokli un par zvejas flotu darbību. Dalībvalstu organizētā KZP īstenošanai nepieciešamo datu vākšana, kā arī papildu pētījumi un Komisijas organizēti eksperimentālie projekti būtu jāatbalsta ar Kopienas finansiālajiem ieguldījumiem.

(13)

Vajadzētu piešķirt finanšu resursus, lai regulāri saņemtu zinātniskus ieteikumus no starptautiskām zinātniskām organizācijām, kas atbild par zvejniecības pētījumiem koordinēšanu tajos ūdeņos, kuros darbojas Kopienas flotes.

(14)

KZP reforma ir radījusi jaunu nepieciešamību pēc zinātniskiem ieteikumiem, jo īpaši ekosistēmiskās pieejas pieņemšanas un jauktu zvejniecību vadības jomā. Būtu jāpiešķir finansiāla kompensācija, lai šajā jomā atzīti eksperti vai institūcijas, kurās viņi strādā, varētu izpildīt šīs papildu prasības.

(15)

Nolūkā veicināt dialogu un saziņu ar zivsaimniecības nozari un citām interešu grupām ir svarīgi panākt, ka rūpniecība un citas ieinteresētās puses pēc iespējas ātrāk tiek informētas par paredzētajām iniciatīvām un ka KZP mērķi un ar to saistītie pasākumi tiek skaidri un nepārprotami izskaidroti.

(16)

Ņemot vērā Zivsaimniecības un akvakultūras padomdevējas komitejas (ACFA) uzdevumus, kas ir atjaunoti ar Komisijas 1999. gada 14. jūlija Lēmumu 1999/478/EK (5), Eiropas profesionālajām organizācijām, kas pārstāvētas ACFA, būtu jāpiešķir finansiāls atbalsts ACFA sanāksmju sagatavošanai, lai uzlabotu valstu organizāciju sadarbības koordināciju Eiropas līmenī un nodrošinātu lielāku attiecīgās rūpniecības nozares saliedētību jautājumos, kas skar Kopienas kopīgās intereses.

(17)

Lai uzlabotu KZP pārvaldību un nodrošinātu reģionālo konsultatīvo padomju (RAC) efektīvu darbību saskaņā ar Padomes 2004. gada 19. jūlija Lēmumu 2004/585/EK (6), ir būtiski finansiāli atbalstīt tās izveides sākumposmā un dot zināmu ieguldījumu to mutiskās tulkošanas un tulkošanas izmaksu segšanā.

(18)

Lai nodrošinātu RAC darbības koordināciju ar ACFA, jāveicina ACFA pārstāvja klātbūtne RAC sanāksmēs.

(19)

Lai sasniegtu KZP mērķus, Kopiena aktīvi darbojas starptautiskajās organizācijās un slēdz zvejniecības nolīgumus, tostarp partnerattiecību nolīgumus zvejniecības nozarē.

(20)

Ir būtiski, lai Kopiena sniegtu savu ieguldījumu, finansējot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu zvejas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu tāljūrā un trešo valstu ūdeņos.

(21)

Izdevumi, kas saistīti ar sagatavošanas, paveiktā darba kontroles, uzraudzības, revīzijas un vērtēšanas darbībām, kas nepieciešamas, lai ieviestu un novērtētu pasākumus, uz kuriem attiecas šī regula, būtu jāsedz saskaņā ar tehniskās palīdzības finanšu pasākumiem.

(22)

Jānosaka procedūras, kas attiecināmas uz Kopienas un dalībvalstu programmu saturu dažādajiem attiecīgajās KZP jomās veiktajiem pasākumiem.

(23)

Ir jānosaka Kopienas finansiālā ieguldījuma proporcija attiecībā pret dalībvalstu izdevumiem.

(24)

Finanšu shēma laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam būtu jānosaka saskaņā ar Komisijas ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam, kas saucas “Mūsu kopīgās nākotnes veidošana – politiskie izaicinājumi un budžeta līdzekļi paplašinātai Eiropas Savienībai laikā no 2007. līdz 2013. gadam”.

(25)

Attiecībā uz darbībām, ko finansē saskaņā ar šo regulu, jānodrošina Kopienas finanšu interešu aizstāvība, pareizi pielietojot šo interešu aizstāvībai paredzētos tiesību aktus un nodrošinot, ka dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgas pārbaudes.

(26)

Lai nodrošinātu efektīvu Komisijas finansējuma izmantošanu, šīs regulas sakarā veiktās darbības būtu regulāri jāvērtē.

(27)

Pasākumi, kas nepieciešami šīs regulas īstenošanai, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (7).

(28)

Tāpēc no 2007. gada 1. janvāra jāatceļ Padomes Regula (EK) Nr. 657/2000 (2000. gada 27. marts) par ciešāku dialogu ar zvejniecības nozari un grupām, ko iespaido kopējā zivsaimniecības politika (8), Padomes Lēmums Nr. 2000/439/EK (2000. gada 29. jūnijs) par Kopienas finanšu iemaksām izdevumu segšanai, kas dalībvalstīm radušies, savācot datus, kā arī pētījumu un eksperimentālo projektu finansēšanai, lai realizētu kopējo zivsaimniecības politiku (9) un Padomes Lēmums Nr. 2004/465/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Kopienas finansiālo ieguldījumu dalībvalstu zivsaimniecības kontroles programmās (10),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

PRIEKŠMETS UN DARBĪBAS JOMA

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu izveido sistēmu Kopienas finanšu pasākumiem kopējās zivsaimniecības politikas (“KZP”) un jūras tiesību īstenošanai (turpmāk “Kopienas finanšu pasākumi”).

2. pants

Darbības joma

Šo regulu piemēro Kopienas finanšu pasākumiem šādās jomās:

a)

KZP noteikumu kontrole un izpilde;

b)

aizsardzības pasākumi, datu vākšana un zinātnisko ieteikumu uzlabošana par zvejniecības resursu ilgtspējīgu pārvaldību saskaņā ar KZP;

c)

KZP pārvaldība;

d)

starptautiskās attiecības KZP un jūras tiesību jomā.

II   NODAĻA

MĒRĶI

3. pants

Vispārēji mērķi

Kopienas finanšu pasākumi, kas minēti III nodaļā, ir īpaši paredzēti šādu vispārēju mērķu sasniegšanai:

a)

administratīvo spēju un KZP noteikumu kontroles un izpildes līdzekļu uzlabošana;

b)

KZP nepieciešamo datu vākšanas uzlabošana;

c)

KZP vajadzībām paredzēto zinātnisko ieteikumu kvalitātes uzlabošana;

d)

Kopienas zvejas flotes vadības uzlabošana KZP vajadzībām;

e)

zvejniecības nozares un citu interešu grupu iesaistes palielināšana KZP darbībā un dialoga un saziņas veicināšana starp tām un Komisiju;

f)

pasākumu īstenošana, kas attiecas uz zvejniecības partnerattiecību nolīgumiem un citiem divpusējiem un daudzpusējiem nolīgumiem saistībā ar KZP, un jo īpaši, lai nostiprinātu zvejas resursu noturību trešo valstu ūdeņos un tāljūrā;

g)

pasākumu īstenošana jūras tiesību jomā.

4. pants

Īpaši mērķi kontroles un izpildes jomā

Šīs regulas 8. pantā minētie Kopienas finanšu pasākumi ir paredzēti zvejas darbību kontroles uzlabošanai, lai nodrošinātu KZP efektīvu īstenošanu Kopienas ūdeņos un ārpus tiem, finansējot šādas darbības:

a)

dalībvalstu veiktās darbības savu zvejniecības kontroles pasākumu nostiprināšanai vai tajos konstatēto trūkumu samazināšanai;

b)

Komisijas dienestu veikto novērtējumu un kontroli pār to, kā dalībvalstis piemēro KZP noteikumus;

c)

kontroles pasākumu koordinēšanu, jo īpaši ar plāniem par kopīgu valstu inspekcijas un novērošanas vienību izveidi Kopienas Zvejniecības kontroles aģentūras (CFCA) ietvaros.

5. pants

Īpaši mērķi datu vākšanas un zinātnisko ieteikumu jomā

Kopienas finanšu pasākumi, kas minēti 9., 10. un 11. pantā, paredzēti, lai uzlabotu datu vākšanu un pārvaldi, kā arī zinātniskos ieteikumus, kas nepieciešami resursu stāvokļa novērtēšanai, nozvejas līmeņa un zvejniecības ietekmes uz resursiem un jūras ekosistēmu pētīšanai, kā arī zvejniecības nozares darbības novērtēšanai Kopienas ūdeņos un ārpus tiem, sniedzot dalībvalstīm finanšu atbalstu ilggadīgi uzkrātu un zinātniski pamatotu datu kopu izveidei, ietverot tajās bioloģisko, tehnisko, vides un ekonomisko informāciju.

6. pants

Īpaši mērķi pārvaldības jomā

Kopienas finanšu pasākumi, kas minēti regulas 12. pantā, paredzēti ieinteresēto pušu iesaistīšanai visos KZP darbības posmos, sākot no koncepciju izstrādes un beidzot ar to īstenošanu, kā arī ieinteresēto pušu informēšanai par KZP mērķiem un ar to saistītajiem pasākumiem, tostarp, vajadzības gadījumā, par to sociāli ekonomisko ietekmi.

7. pants

Īpaši mērķi starptautisko attiecību jomā

1.   Sarunās par zvejniecības nolīgumiem un to noslēgšanu, ietverot zvejniecības partnerattiecību nolīgumus, 13. pantā minētie Kopienas finanšu pasākumi ir paredzēti šādiem mērķiem:

a)

nodarbinātības nodrošināšanai tajos Kopienas reģionos, kas ir atkarīgi no zvejas;

b)

Kopienas zvejniecības nozares turpmākas eksistences un konkurētspējas nodrošināšanai;

c)

partnerattiecību rezultātā izstrādātu zvejniecības resursu pārvaldes un kontroles spēju attīstīšanai trešās valstīs, lai nodrošinātu ilgtspējīgu nozveju un šajās valstīs veicinātu zvejniecības nozares ekonomisko attīstību, uzlabojot attiecīgās nozares zinātnisko un tehnisko novērtējumu, zvejas uzraudzību un kontroli, veselības apstākļus un uzņēmējdarbības vidi nozarē;

d)

pietiekama piedāvājuma nodrošināšanai Kopienas tirgū.

2.   Sakarā ar Kopienas darbību starptautiskajās organizācijās 13. pantā minētie Kopienas finanšu pasākumi ir vērsti uz zvejniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu starptautiskā līmenī, pieņemot atbilstīgus šo resursu pārvaldes pasākumus.

III   NODAĻA

KOPIENAS FINANŠU PASĀKUMI

8. pants

Pasākumi kontroles un izpildes jomā

KZP noteikumu kontroles un izpildes jomā Kopienas finanšu pasākumiem atbilst šādi izdevumi:

a)

dalībvalstu izdevumi, ieviešot uzraudzības un kontroles sistēmas, kas attiecas uz KZP, sakarā ar:

i)

investīcijām, kas saistītas ar administratīvo iestāžu vai privātā sektora veiktajām kontroles darbībām, ietverot jaunu kontroles tehnoloģiju ieviešanu un kontroles ierīču iegādi un modernizāciju;

ii)

mācību un apmaiņas programmām valsts civildienesta ierēdņiem, kas ir atbildīgi par zvejniecības nozares uzraudzību, kontroli un novērošanu;

iii)

eksperimentālu pārbaudes un novērošanas programmu ieviešanu;

iv)

izmaksu/peļņas analīzei, ka arī kompetento iestāžu veikto revīziju un izdevumu novērtējumam, veicot uzraudzības, kontroles un novērošanas darbības;

v)

iniciatīvām, ietverot seminārus un plašsaziņas līdzekļu izmantošanu, lai gan zvejniekiem, gan arī citām ieinteresētām personām, tostarp inspektoriem, prokuroriem un tiesnešiem, kā arī visai sabiedrībai kopumā veicinātu izpratni par cīņas nepieciešamību pret bezatbildīgu un nelikumīgu nozveju un par KZP noteikumu ieviešanu;

b)

izdevumi, kas attiecas uz administratīvo vienošanos ar Kopīgo pētījumu centru vai citu Kopienas konsultatīvu iestādi par jaunu tehnoloģiju ieviešanas analīzi;

c)

visi operatīvie izdevumi, Kopienas inspektoriem pārbaudot KZP ieviešanu dalībvalstīs, un jo īpaši par inspekcijas komandējumiem, drošības ierīcēm un inspektoru apmācību, sanāksmēm, kā arī par Komisijas veikto inspekcijas līdzekļu iegādi vai fraktu;

d)

maksājumi Kopienas Zvejniecības kontroles aģentūras (CFCA) budžetā, lai segtu personāla, administratīvos, kā arī operatīvos izdevumus, kas saistīti ar CFCA ikgadējo darba plānu, ietverot sakaru izmaksas un izdevumus, kas saistīti ar kosmosa tehnoloģijām.

9. pants

Pasākumi pamatdatu vākšanas jomā

1.   Pamatdatu vākšanas jomā Kopienas finanšu pasākumiem atbilst dalībvalstu izdevumi zvejniecības pamatdatu vākšanā un pārvaldē, lai:

i)

novērtētu dažādu zvejas flotu darbību un zvejas jaudas izmaiņas;

ii)

sagatavotu kopsavilkumus, izmantojot uz KZP attiecināmus datus, kas savākti saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktiem, un vāktu papildu informāciju, lai:

izstrādātu, ja vajadzīgs, uz paraugu ņemšanu balstītas datu vākšanas programmas papildus jebkurām šādām saistībām saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktiem vai kas attiecas uz tām darbības jomām, uz kurām jebkuras šādas saistības neattiecas,

precizētu datu apkopojumu izveides procedūras,

nodrošinātu datu apkopojumu izveidē lietoto datu pieejamību jebkādiem pārrēķiniem, kad vien tie vajadzīgi;

iii)

novērtētu nozvejas kopapjomu pēc zivju krājumiem un pa kuģu grupām, ja vajadzīgs, ietverot brāķēto lomu zivis, un vajadzības gadījumā klasificējot šādu nozveju pēc ģeogrāfiskās zonas un laikposmiem;

iv)

novērtētu zivju krājumu sadalījumu un apjomu. Šie novērtējumi var balstīties uz rūpnieciskās zvejas uzņēmumu datiem, kā arī uz datiem, kas savākti jūras zinātniskajos pētījumos;

v)

novērtētu zvejas darbību ietekmi uz vidi;

vi)

novērtētu sociāli ekonomisko situāciju nozvejas jomā;

vii)

ļautu uzraudzīt cenas, kas saistītas ar dažāda veida izkraušanu, un atspoguļotu visas izkraušanas darbības ostās Kopienā un ārpus tās, kā arī importu;

viii)

novērtētu pārstrādes un akvakultūras nozares ekonomisko un sociālo stāvokli, pamatojoties uz pētījumiem un modeļiem, kas ir pietiekami plaši, lai nodrošinātu novērtējuma ticamību.

2.   Pamatdati, kas noteikti 1. punkta viii) apakšpunktā, ietver:

a)

attiecībā uz zvejas flotēm:

i)

ienākumus no pārdošanas un citus ieņēmumus;

ii)

ražošanas izmaksas;

iii)

datus, kas dod iespēju uzskaitīt un klasificēt darbavietas jūrā;

b)

attiecībā uz zivju pārstrādes nozari:

i)

produkciju apjoma un vērtības izteiksmē produkta kategorijām, ko nosaka saskaņā ar 30. panta 2. punktā minēto kārtību;

ii)

uzņēmumu skaitu un darbavietu skaitu;

iii)

izmaiņas ražošanas izmaksās un to struktūru.

10. pants

Pasākumi papildu datu vākšanas jomā

1.   Papildu datu vākšanas jomā Komisija var veikt pētījumus un īstenot eksperimentālus projektus. Darbības jomas, kas var būt atbilstīgas Kopienas finanšu pasākumiem, ietver:

a)

metodoloģiskus pētījumus un projektus 9. pantā noteikto datu vākšanas metožu optimizācijai un standartizēšanai;

b)

izpētes datu vākšanas projektus, jo īpaši attiecībā uz akvakultūru, zvejniecības un akvakultūras attiecībām ar vidi un darba vietu radīšanas iespējām zvejniecības un akvakultūras nozarē;

c)

ekonomiskās un bioekonomiskās analīzes un simulācijas, kas saistītas ar lēmumiem, kurus plāno saskaņā ar KZP, ietverot reģenerācijas un pārvaldības plānus un KZP ietekmes novērtēšanu;

d)

selektivitāti zvejniecībās, ietverot selektivitāti, kas saistīta ar zvejas rīku un zvejas tehnikas projektēšanu, un pētījumus par attiecībām starp nozvejas jaudu, zvejas piepūli un zivju mirstību katrā zvejniecībā;

e)

KZP izpildes uzlabošanu, jo īpaši attiecībā uz izmaksu lietderību;

f)

saikņu starp zvejas darbībām un akvakultūru, un ūdens ekosistēmām novērtēšanu un pārvaldi.

2.   Visu to pētījumu un eksperimentālo projektu finansēšana, kas veikti saskaņā ar 1. punktu, nedrīkst pārsniegt 15 % no gada apropriācijām, kas paredzētas pasākumiem, kurus finansē saskaņā 9. pantu un šo pantu.

11. pants

Pasākumi zinātnisko ieteikumu jomā

Zinātnisko ieteikumu jomā Kopienas finanšu pasākumiem atbilst šādi izdevumi:

a)

izdevumi partnerattiecību līgumiem ar valstu zinātniskās pētniecības iestādēm par zinātnisko ieteikumu sniegšanu;

b)

izdevumi, kas saistīti ar administratīvu vienošanos ar Kopīgo pētījumu centru vai citu Kopienas konsultatīvo iestādi par Zivsaimniecības zinātniskās, tehniskās un ekonomiskās komitejas (STECF) sekretariāta izveidi, par datu iepriekšēju analīzi un par datu gatavošanu zivsaimniecības resursu situācijas novērtējumam;

c)

atlīdzība STECF personālam un/vai STECF uzaicinātajiem ekspertiem par līdzdalību darba grupās un plenārsēdēs un tajās veikto darbu;

d)

atlīdzība neatkarīgiem ekspertiem, kas sniedz zinātniskus ieteikumus Komisijai vai rīko apmācības administratoriem vai citām ieinteresētajām pusēm par zinātnisko ieteikumu interpretāciju;

e)

maksājumi starptautiskām iestādēm, kas atbild par zivju krājumu novērtēšanu.

12. pants

Pasākumi pārvaldības jomā

Pārvaldības jomā Kopienas finanšu pasākumiem atbilst šādi izdevumi:

a)

ceļa un izmitināšanas izdevumi Eiropas nozaru organizāciju dalībniekiem, kuriem jādodas komandējumos, lai sagatavotu Zivsaimniecības un akvakultūras padomdevējas komitejas (ACFA) sanāksmes;

b)

izmaksas ACFA nozīmētu pārstāvju līdzdalībai reģionālo konsultatīvo padomju (RAC) sanāksmēs, pārstāvot ACFA;

c)

izmaksas RAC darbības sākuma posmā (pieci gadi), kā arī tulkošanas un mutiskās tulkošanas izdevumi, kā paredzēts Lēmumā 2004/585/EK;

d)

izmaksas, kas saistītas ar KZP mērķu un pasākumu, jo īpaši Komisijas priekšlikumu skaidrošanu, un ar atbilstīgas informācijas izplatīšanu šajā jomā zvejniecības nozarē strādājošajiem un citām ieinteresētām grupām, pēc Komisijas iniciatīvas ietverot šādas darbības:

i)

informatīvo materiālu sastādīšana un izplatīšana, kas īpaši pielāgoti attiecīgo grupu vajadzībām (materiāli drukātā, audiovizuālā un elektroniskā veidā);

ii)

plašas pieejas nodrošināšana datiem un skaidrojošiem materiāliem, jo īpaši attiecībā uz Komisijas priekšlikumiem, izveidojot Zivsaimniecības ģenerāldirektorāta tīkla lapu internetā un regulāri sagatavojot publikācijas, kā arī rīkojot informācijas un mācību seminārus viedokļa veidotājiem.

13. pants

Pasākumi starptautisko attiecību jomā

1.   Starptautisko attiecību jomā Kopienas finanšu pasākumiem atbilst šādi izdevumi:

a)

izdevumi, kas saistīti ar zvejniecības nolīgumiem un zvejniecības partnerattiecību nolīgumiem, kurus Kopiena ir noslēgusi vai gatavojas atjaunot vai noslēgt ar trešām valstīm;

b)

izdevumi, kas saistīti ar Kopienas obligātajiem maksājumiem starptautisko organizāciju budžetos;

c)

izdevumi, ko rada Kopienas līdzdalība un brīvprātīgas investīcijas Apvienoto Nāciju organizācijās, kā arī izdevumi, kas saistīti ar Kopienas līdzdalību un brīvprātīgām investīcijām jebkurā starptautiskā organizācijā, kas aktīvi darbojas jūras tiesību jomā;

d)

brīvprātīgs finansiālais ieguldījums sagatavošanas darbiem jaunu starptautisku organizāciju izveidošanai vai starptautisku līgumu noslēgšanai, kas ir Kopienas interesēs;

e)

brīvprātīgs finansiālais ieguldījums starptautisku organizāciju veiktam zinātniskam darbam vai programmām, kurās Kopiena ir īpaši ieinteresēta;

f)

finansiālais ieguldījums darbībās (līgumslēdzēju pušu darba, neformālās vai ārkārtas sanāksmēs), kas atbalsta Kopienas intereses starptautiskās organizācijās un stiprina sadarbību ar partneriem šajās organizācijās. Šajā sakarā izmaksas, kas saistītas ar trešo valstu pārstāvju līdzdalību sarunās un sanāksmēs starptautiskos forumos un organizācijās, tiek segtas, ja šo pārstāvju klātbūtne ir nepieciešama Kopienas interešu ievērošanai.

2.   Pasākumus, kurus finansē saskaņā ar 1. punkta a) un b) apakšpunktu, jo īpaši īsteno, ņemot par pamatu tās regulas un lēmumus, kas ir saistīti ar zvejniecības nolīgumu un/vai protokolu noslēgšanu starp Kopienu un trešām valstīm, un regulām un lēmumiem, kas ir saistīti ar nolīgumiem par starptautiskām zvejniecības organizācijām, kurus paraksta Kopiena.

14. pants

Tehniskā palīdzība

Kopienas finanšu pasākumi var attiekties uz izdevumiem, kas saistīti ar sagatavošanas, paveiktā darba kontroles, uzraudzības, revīzijas un novērtēšanas darbībām, kas nepieciešamas, lai ieviestu un novērtētu pasākumus, uz kuriem attiecas šī regula, un tās mērķu sasniegšanai, piemēram, pētījumi, sanāksmes, ekspertu darbība, informēšana, izpratnes veicināšana, apmācību un publikāciju darbība, izdevumi, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju, ietverot datoru tīklus informācijas apmaiņai, izdevumi pagaidu darbinieku algošanai, kā arī visi citi administratīvās vai tehniskās palīdzības izdevumi, kādi varētu rasties Komisijai.

IV   NODAĻA

LĪDZFINANSĒJUMA LIKMES

15. pants

Līdzfinansējuma likmes uzraudzības un kontroles sistēmu jomā

Attiecībā uz Kopienas finanšu pasākumiem, kas minēti 8. panta a) punktā, līdzfinansējuma likmes nepārsniedz 50 % no attaisnotajiem izdevumiem. Tomēr par darbībām, kas minētas 8. panta a) punkta i) apakšpunktā, izņemot kuģu un gaisa kuģu iegādi, un iii) un v) apakšpunktā, Komisija var pieņemt lēmumu par likmi, kas pārsniedz 50 % no attaisnotajiem izdevumiem.

16. pants

Līdzfinansējuma likmes pamatdatu vākšanas jomā

Attiecībā uz Kopienas finanšu pasākumiem, kas minēti 9. pantā, līdzfinansējuma likme nepārsniedz izmaksas 50 % apmērā no attaisnotajiem valsts izdevumiem, kas radušies, īstenojot 23. panta 1. punktā paredzēto programmu.

17. pants

Līdzfinansējuma likmes papildu datu vākšanas jomā

Attiecībā uz Kopienas finanšu pasākumiem, kas minēti 10. pantā, līdzfinansējuma likme nepārsniedz 50 % no attaisnotajām izmaksām, ja pasākumus veic pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus. Universitātes un valsts zinātniskās pētniecības organizācijas, kurām saskaņā ar valsts likumu, kam tās ir pakļautas, ir jāsedz robežizmaksas, var iesniegt piedāvājumus par līdz pat 100 % no robežizmaksām, kas radušās projekta izpildes gaitā.

18. pants

Finansējuma likmes par ceļa un izmitināšanas izdevumiem ACFA dalībniekiem

1.   Attiecībā uz Kopienas finanšu pasākumiem, kas minēti 12. panta a) un b) punktā, finansējuma likmi nosaka saskaņā ar šā panta 2. un 3. punktu.

2.   Aizņēmuma tiesības piešķir saskaņā ar finansēšanas nolīgumu ar Komisiju katrai nozares organizācijai, kas ir ACFA plenārās komitejas dalībniece, proporcionāli tiesīgo pretendentu skaitam ACFA plenārajā komitejā un atkarībā no pieejamajiem finanšu resursiem.

3.   Šīs aizņēmuma tiesības un vidējās ceļojuma izmaksas vienam nozares organizācijas dalībniekam nosaka braucienu skaitu, par kuriem katra organizācija var būt finansiāli atbildīga, lai sagatavotu sanāksmes. No aizņēmuma tiesību summas katra organizācija pēc vienotas likmes ietur 20 % tādu organizatorisko un administratīvo izmaksu segšanai, kas cieši saistītas ar sagatavošanas sanāksmju rīkošanu.

V   NODAĻA

FINANSĒŠANAS PROCEDŪRAS

1.   IEDAĻA

Procedūras uzraudzības un kontroles sistēmu jomā

19. pants

Ievadnoteikums

Kopienas finansiālais ieguldījumu valsts programmās, ko pieņem dalībvalstis, ieviešot KZP piemērojamas uzraudzības un kontroles sistēmas, sniedz saskaņā ar šajā iedaļā noteiktām procedūrām.

20. pants

Programmu izstrāde

1.   Dalībvalstis pieteikumus Kopienas finanšu pasākumiem iesniedz Komisijai līdz katra gada 31. janvārim.

Šādiem pieteikumiem pievieno ikgadēju zvejniecības kontroles programmu, kurā ietverta šāda informācija:

a)

ikgadējās zvejniecības kontroles programmas mērķi;

b)

pieejamie cilvēkresursi;

c)

pieejamie finanšu resursi;

d)

pieejamo kuģu un gaisa kuģu skaits;

e)

to projektu saraksts, kuriem pieprasa finansiālo ieguldījumu;

f)

visi projektu izpildei ieplānotie izdevumi;

g)

izpildes termiņi katram ikgadējā zvejniecības kontroles programmā uzskaitītajam projektam;

h)

rādītāju saraksts, kas tiks izmantoti programmas efektivitātes novērtēšanai.

2.   Zvejniecības kontroles programmā katrs projekts konkretizē vienu no 8. panta a) punktā minētajām darbībām un tās mērķi, aprakstu, darbības veicēju, izpildes vietu, paredzētās izmaksas, administratīvās procedūras, kuras jāievēro, un darbības izpildes grafiku.

3.   Attiecībā uz kuģiem un gaisa kuģiem, zvejniecības kontroles programma arī konkretizē:

a)

cik lielā mērā kompetentās iestādes tos izmantos kontroles nolūkā, norādot to kā procentu attiecību pret kuģu vai gaisa kuģu kopējo darbību gada laikā;

b)

cik stundas vai dienas gada laikā tie tiks izmantoti zvejniecības kontroles nolūkiem;

c)

modernizācijas gadījumā – to paredzamo ekspluatācijas ilgumu.

21. pants

Komisijas lēmums

1.   Balstoties uz dalībvalstu iesniegtajām zvejniecības kontroles programmām, lēmumus par Kopienas finansiālo ieguldījumu valstu programmās pieņem katru gadu saskaņā ar 30. panta 2. punktā minēto procedūru.

2.   Lēmumi, kas minēti 1. punktā, prioritāti piešķir darbībām, kuras ir vispiemērotākās, lai uzlabotu uzraudzības, kontroles un novērošanas darbību efektivitāti, ņemot vērā arī dalībvalstu veikumu jau apstiprināto programmu izpildē.

3.   Lēmumi, kas minēti 1. punktā, nosaka:

a)

kopējo finansiālā ieguldījuma apjomu, ko piešķir katrai dalībvalstij par 8. panta a) punktā minētajām darbībām;

b)

finansiālā ieguldījuma likmi;

c)

jebkādus nosacījumus, ko piemēro finansiālajam ieguldījumam, ko rada Kopienas noteikumi.

2.   IEDAĻA

Procedūras datu vākšanas jomā

22. pants

Ievadnoteikums

Kopienas finansiālais ieguldījums izdevumos, kas dalībvalstīm radušies sakarā ar 9. pantā minēto zvejniecības pamatdatu vākšanu un pārvaldi, tiek sniegts saskaņā ar šajā iedaļā noteiktajām procedūrām.

23. pants

Programmu izstrāde

1.   Kopienas programmu nosaka saskaņā ar 30. panta 2. punktā minēto procedūru, kas attiecas uz zinātniskiem novērtējumiem vajadzīgo būtisko informāciju.

2.   Katra dalībvalsts izstrādā savu datu vākšanas un pārvaldīšanas programmu. Programmā apraksta gan sīku datu vākšanu, gan arī to apstrādi, lai iegūtu apkopotus datus saskaņā ar 5. pantā izklāstītajiem mērķiem.

3.   Katra dalībvalsts savā programmā iekļauj tos elementus, kas attiecas uz šo dalībvalsti, kā paredzēts saskaņā ar Kopienas programmu, kas izveidota saskaņā ar 1. pantu.

4.   Dalībvalstis var lūgt Kopienas finanšu palīdzību tām savu programmu daļām, kas atbilst Kopienas programmas elementiem, kuri uz tām attiecas.

24. pants

Komisijas lēmums

1.   Pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtām programmām, lēmumus par Kopienas finansiālo ieguldījumu attiecīgu valstu programmās ik gadu pieņem saskaņā ar 30. panta 2. punktā minēto procedūru.

2.   Panta 1. punktā minētie lēmumi piešķir prioritāti darbībām, kas ir vispiemērotākās, lai uzlabotu datu vākšanu KZP vajadzībām.

3.   Lēmumi, kas minēti 1. punktā, nosaka:

a)

kopējo finansiālā ieguldījuma apjomu, ko katrai dalībvalstij piešķir 9. pantā minētajām darbībām;

b)

finansiālā ieguldījuma likmi;

c)

jebkādus nosacījumus, ko piemēro finansiālajam ieguldījumam, ko rada Kopienas noteikumi.

VI   NODAĻA

LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANA

25. pants

Budžeta resursi

Gada apropriācijas apstiprina budžeta lēmējiestāde, ņemot vērā finanšu plānu.

26. pants

Kopienas atbalsta uzkrāšana

Saskaņā ar šo regulu finansējamas darbības nesaņem palīdzību no citiem Kopienas finanšu instrumentiem. Šīs regulas labuma guvēji dara Komisijai zināmu informāciju par visiem citiem saņemtiem līdzekļiem un iesniegtiem pieteikumiem līdzekļu saņemšanai.

VII   NODAĻA

KONTROLE UN NOVĒRTĒJUMS

27. pants

Kopienas finanšu interešu aizsardzība

1.   Īstenojot saskaņā ar šo regulu finansētas darbības, Komisija nodrošina Kopienas finanšu interešu aizsardzību, piemērojot preventīvus pasākumus pret krāpšanu, korupciju un citām prettiesiskām darbībām, veicot efektīvas pārbaudes un atgūstot nepamatoti izmaksātas summas un, ja tiek atklāti pārkāpumi, piemērojot efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (11), Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (12) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 (1999. gada 25. maijs) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) (13).

2.   Kopienas darbībām, ko finansē saskaņā ar šo regulu, Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/95 un Regulu (EK, Euratom) Nr. 2185/96 piemēro visiem Kopienas tiesību aktu pārkāpumiem, arī programmā paredzētiem līgumsaistību pārkāpumiem, ko rada kāda uzņēmēja rīcība vai bezdarbība, kas nepamatotu izdevumu dēļ kaitē vai varētu kaitēt Kopienu vispārējam budžetam vai to apsaimniekotiem budžetiem.

3.   Kopiena samazina, pārtrauc vai atgūst kādām darbībām piešķirto finanšu palīdzību, ja tā konstatē pārkāpumus, tostarp neatbilstību šai regulai vai individuāliem lēmumiem, vai līgumiem vai nolīgumiem, ar ko piešķirts attiecīgais atbalsts, vai, atklājot, ka darbībā bez Komisijas apstiprinājuma ir veiktas pārmaiņas, kas neatbilst projekta būtībai vai īstenošanas nosacījumiem.

28. pants

Revīzijas un finanšu korekcijas

1.   Neskarot revīzijas, ko dalībvalstu veic saskaņā ar saviem normatīviem un administratīviem aktiem, Komisijas un Revīzijas palātas ierēdņi vai viņu pārstāvji trīs gadus pēc galīgā maksājuma, ko veikusi Komisija, drīkst jebkurā laikā rīkot saskaņā ar šo regulu finansētu darbību revīzijas uz vietas, paziņojot par tām vismaz desmit darbdienas iepriekš, izņemot steidzamus gadījumus.

Komisijas un Revīzijas palātas ierēdņiem vai viņu pārstāvjiem, kas ir attiecīgi pilnvaroti veikt revīzijas uz vietas, ir pieejami grāmatvedības dokumenti un visi citi dokumenti, tostarp dokumenti un metadati par šīs regulas finansētiem izdevumiem un kuri ir izstrādāti vai saņemti un fiksēti elektroniskā formā.

Minētās revīziju pilnvaras neskar to attiecīgo valstu noteikumu piemērošanu, kuri paredz, ka konkrētas darbības var veikt tikai ar attiecīgas valsts tiesību aktiem īpaši norīkoti pārstāvji. Komisijas un Revīzijas palātas ierēdņi vai viņu pārstāvji, inter alia, nepiedalās mājas apmeklējumos vai oficiālā personu pratināšanā saskaņā ar attiecīgu dalībvalstu tiesību aktiem. Tomēr viņiem ir piekļuve šādi iegūtai informācijai.

Ja ar šo regulu piešķirto Kopienas finanšu atbalstu sekojoši piešķir trešai personai kā galīgam labuma guvējam, sākotnējais labuma guvējs, būdams Kopienas finanšu atbalsta saņēmējs, dara Komisijai zināmu visu vajadzīgo informāciju par galīgā labuma guvēja identitāti.

Šajā nolūkā labuma guvēji visus attiecīgos dokumentus glabā trīs gadus pēc galīgā maksājuma.

Komisija var arī prasīt, lai attiecīgā dalībvalsts veiktu revīziju uz vietas darbībām, ko finansē saskaņā ar 8. un 9. pantu. Komisijas un Revīzijas palātas ierēdņi vai viņu pārstāvji var piedalīties šādās revīzijās.

2.   Ja Komisija uzskata, ka Kopienas līdzekļi nav izmantoti saskaņā ar šajā regulā vai jebkurā citā spēkā esošā Kopienas tiesību aktā ietvertiem nosacījumiem, tā informē labuma guvējus, arī galīgos labuma guvējus 1. punkta nozīmē, kuri mēneša laikā pēc tāda paziņojuma saņemšanas nosūta Komisijai paskaidrojumus.

Ja minētajā laikposmā labuma guvēji neatbild vai viņu paskaidrojumi neliek Komisijai grozīt viedokli, Komisija samazina vai atceļ piešķirto finansiālo ieguldījumu, vai pārtrauc maksājumus.

Visus nepamatoti veiktos maksājumus atmaksā Komisijai. Summām, kas nav laikus atmaksātas, piemēro procentu likmi saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 nosacījumiem.

3.   Komisija nodrošina attiecīgus finansēto darbību kontroles un revīzijas pasākumus saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 53. panta 7. punktu un 165. pantu.

4.   Ievērojot valstu suverenitātes principu, vienīgi ar trešās valsts piekrišanu Komisija var veikt vai var būt veikusi finanšu revīzijas līdzekļiem, kas izmaksāti trešām valstīm, finansējot pasākumus saskaņā ar 13. panta a) punktu.

29. pants

Novērtējums un pārskati

1.   Saskaņā ar šo regulu finansētas darbības regulāri uzraudzīs, kontrolējot to īstenošanu.

2.   Komisija finansētām darbībām regulāri nodrošina neatkarīgu un pieaicinātu speciālistu veiktu novērtējumu.

3.   Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei:

a)

starpposma novērtējuma ziņojumu par saskaņā ar šo regulu finansēto darbību rezultātiem un to īstenošanas kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem aspektiem – ne vēlāk kā 2011. gada 31. martā;

b)

ziņojumu par saskaņā ar šo regulu finansētu darbību turpinājumu – ne vēlāk kā 2012. gada 30. augustā;

c)

ex post novērtējuma ziņojumu par paveikto – ne vēlāk kā 2014. gada 31. decembrī.

VIII   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

30. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz Regulas (EK) Nr. 2371/2002 30. panta 1. punktā paredzētā Zivsaimniecības un akvakultūras komiteja (turpmāk “Komiteja”).

2.   Atsaucoties uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir 20 darbdienas.

3.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

31. pants

Īstenošanas noteikumi

Sīki izstrādātus noteikumus šīs regulas piemērošanai 8. panta a) punktā un 9. pantā paredzētiem pasākumiem var izstrādāt saskaņā ar 30. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

32. pants

Novecojušu tiesību aktu atcelšana

Ar šo no 2007. gada 1. janvāra ir atcelta Regula (EK) Nr. 657/2000 un Lēmumi Nr. 2000/439/EK un Nr. 2004/465/EK.

33. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  2005. gada 15. decembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1242/2006 (OV L 236, 7.7.2004., 1. lpp.).

(3)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK, Euratom) Nr. 1261/2005 (OV L 201, 2.8.2005., 3. lpp.).

(5)  OV L 187, 20.7.1999., 70. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2004/864/EK (OV L 370, 17.12.2004., 91. lpp.).

(6)  OV L 256, 3.8.2004., 17. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/191/EK (OV L 66, 8.3.2006., 50. lpp.).

(7)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(8)  OV L 80, 31.3.2000., 7. lpp.

(9)  OV L 176, 15.7.2000., 42. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/703/EK (OV L 267, 12.10.2005., 26. lpp.).

(10)  OV L 157, 30.4.2004., 114. lpp. Lēmums labots ar OV L 195, 2.6.2004., 36. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/2/EK (OV L 2, 5.1.2006., 4. lpp.).

(11)  OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.

(12)  OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.

(13)  OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.


14.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 862/2006

(2006. gada 13. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 14. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. jūnijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 13. jūnija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

70,0

204

33,8

999

51,9

0707 00 05

052

81,6

068

46,6

999

64,1

0709 90 70

052

85,1

999

85,1

0805 50 10

052

51,3

388

74,2

508

52,0

528

43,8

999

55,3

0808 10 80

388

90,4

400

112,5

404

82,8

508

83,5

512

91,5

524

45,3

528

104,5

720

93,9

804

95,2

999

88,8

0809 10 00

052

243,0

204

61,1

624

135,7

999

146,6

0809 20 95

052

325,5

068

95,0

999

210,3

0809 30 10, 0809 30 90

624

182,5

999

182,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


14.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 863/2006

(2006. gada 13. jūnijs),

ar kuru attiecībā uz 2005./2006. gada piegādes laikposmu pielāgo piegādes saistību daudzumus niedru cukuram, ko paredzēts ievest saskaņā ar ĀKK Protokolu un Nolīgumu ar Indiju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 39. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2003. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 1159/2003, ar ko 2003./2004., 2004./2005. un 2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus niedru cukura ievešanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem un groza Regulas (EK) Nr. 1464/95 un (EK) Nr. 779/96 (2), 9. pantā ir paredzēta kārtība, kādā nosaka piegādes saistības ar nulles nodokļa likmi produktiem ar KN kodu 1701, kas izteikts ar baltā cukura ekvivalentu, ja šos produktus ieved no ĀKK Protokola un Nolīguma ar Indiju parakstītājām valstīm.

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 180/2006 (3) šie daudzumi ir noteikti attiecībā uz 2005./2006. tirdzniecības gada piegādes laikposmu.

(3)

ĀKK Protokola 7. panta 1. un 2. punktā ir paredzēti noteikumi, kas piemērojami gadījumā, jā ĀKK valsts nepiegādā piegādes saistībās noteikto daudzumu.

(4)

Sentkristoferas un Nevisas un Trinidādas un Tobāgo kompetentās iestādes ir paziņojušas Komisijai, ka tās nespēs piegādāt visu saistībās noteikto daudzumu un ka tās arī nevēlas pieprasīt piegādes termiņa pagarinājumu.

(5)

Pēc apspriešanās ar attiecīgajām ĀKK valstīm nepiegādātais daudzums ir jāpārdala, lai nodrošinātu nepieciešamo piegādi 2005./2006. tirdzniecības gada piegādes laikposmā.

(6)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 180/2006 ir jāatceļ un ir jāizdara pielāgojumi piegādes saistību daudzumos 2005./2006. tirdzniecības gada piegādes laikposmam atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1159/2003 9. panta 1. punktam un 2. punkta c) apakšpunktam.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek pielāgoti Regulas (EK) Nr. 180/2006 pielikumā noteiktie piegādes saistību daudzumi produktiem, ko ieved no ĀKK Protokola un Nolīguma ar Indiju parakstītājām valstīm, ar KN kodu 1701, kas izteikts ar baltā cukura ekvivalentu, 2005./2006. gada piegādes laikposmam attiecībā uz katru atsevišķu izvedēju valsti. Pielāgotie daudzumi norādīti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 180/2006 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 162, 1.7.2003., 25. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 568/2005 (OV L 97, 15.4.2005., 9. lpp.).

(3)  OV L 29, 2.2.2006., 28. lpp.


PIELIKUMS

Piegādes saistību daudzumi preferences cukura ievešanai, kas izteikts ar baltā cukura ekvivalentu un kura izcelsme ir valstīs, kas parakstījušas ĀKK Protokolu un Nolīgumu ar Indiju, 2005./2006. gada piegādes laikposmam:

ĀKK Protokola un Nolīguma ar Indiju parakstītājas valstis

Piegādes saistības 2005./2006. gadam

Barbadosa

32 638,29

Beliae

42 013,37

Kongo

10 225,97

Kotdivuāra

10 772,81

Fidži

167 600,53

Gajāna

161 497,20

Indija

10 781,10

Jamaika

120 692,78

Kenija

6 413,05

Madagaskara

14 217,02

Malāvija

22 510,23

Maurīcija

499 321,82

Mozambika

7 390,93

Uganda

0,00

Sentkristofera un Nevisa

785,00

Surinama

0,00

Svazilenda

118 464,53

Tanzānija

10 298,66

Trinidāda un Tobāgo

40 000,00

Zambija

8 470,78

Zimbabve

31 870,71

Kopā

1 315 964,78


14.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 864/2006

(2006. gada 13. jūnijs),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kas peld ar Francijas karogu, zvejot beriksas ICES III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X un XII zonā (Kopienas ūdeņi un starptautiskie ūdeņi)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar ko izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2004. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 2270/2004, ar ko 2005. un 2006. gadam Kopienas zvejas kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem ūdeņos, kur jāievēro nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2005. un 2006. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minēto krājumu nozvejas rezultātā ir izsmelta 2006. gadam iedalītā kvota kuģiem, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai kas ir reģistrēti šajā dalībvalstī.

(3)

Tādēļ ir jāaizliedz šo krājumu zvejošana, paturēšana uz kuģa, pārkraušana un izkraušana krastā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas izsmelšana

Šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīto turpat norādīto krājumu nozvejas kvotu 2006. gadam uzskata par izsmeltu no minētajā pielikumā norādītās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Šīs regulas pielikumā minēto krājumu zveja, ko veic kuģi, kuri peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no šajā pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut vai izkraut krastā šādus krājumus, ko nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 13. jūnijā

Komisijas vārdā —

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 768/2005 (OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 396, 31.12.2004., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 742/2006 (OV L 130, 18.5.2006., 7. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

08

Dalībvalsts

FRANCIJA

Krājumi

ALF/3X12-

Sugas(-s)

Beriksa (Beryx spp.)

Zona

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (Kopienas ūdeņi un starptautiskie ūdeņi)

Datums

2006. gada 14. maijs