ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 152

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 7. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 834/2006 (2006. gada 6. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 835/2006 (2006. gada 6. jūnijs) par pastāvīga konkursa izsludināšanu Polijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 836/2006 (2006. gada 6. jūnijs) par pastāvīga konkursa izsludināšanu Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 837/2006 (2006. gada 6. jūnijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot melno paltusu, ICES IIa (EK ūdeņi), IV, VI, (EK un starptautiskie ūdeņi) zonā

9

 

*

Komisijas Direktīva 2006/51/EK (2006. gada 6. jūnijs), ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/55/EK I pielikumu un Direktīvas 2005/78/EK IV un V pielikumu attiecībā uz prasībām emisijas kontroles pārraudzības sistēmai, kura izmantojama transportlīdzekļos, un izņēmumiem gāzes motoriem ( 1 )

11

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 30. maijs) par Komisijas finanšu ieguldījumu dalībvalstu zvejniecības kontroles, inspekcijas un novērošanas programmās 2006. gadam (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2062)

22

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 31. maijs) par Kopienas references laboratorijas izraudzīšanos mutes un nagu sērgas noteikšanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2069)  ( 1 )

31

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 31. maijs), ar ko groza 2003. gada Pievienošanās akta XIV pielikuma papildinājumu attiecībā uz dažiem Slovākijas gaļas un zivju nozares uzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2073)  ( 1 )

32

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 1. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 92/452/EEK attiecībā uz dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm Amerikas Savienotajās Valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2097)  ( 1 )

34

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 2. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2005/710/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar ļoti patogēnu putnu gripu mājputniem Rumānijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2137)  ( 1 )

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

7.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 834/2006

(2006. gada 6. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 7. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 6. jūnijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 6. jūnija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

51,0

204

42,5

999

46,8

0707 00 05

052

79,7

999

79,7

0709 90 70

052

89,9

999

89,9

0805 50 10

388

59,0

508

56,7

528

41,1

999

52,3

0808 10 80

388

86,1

400

113,6

404

107,1

508

80,4

512

86,2

528

94,1

720

83,5

804

103,3

999

94,3

0809 10 00

052

194,4

999

194,4

0809 20 95

068

115,5

999

115,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


7.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 835/2006

(2006. gada 6. jūnijs)

par pastāvīga konkursa izsludināšanu Polijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1993. gada 28. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2131/93, ar ko paredz kārtību un nosacījumus, ar kādiem tiek pārdota intervences aģentūru pārziņā esošā labība (2), jo īpaši noteikts, ka intervences aģentūru pārziņā esošā labība ir jāpārdod konkursa kārtībā par cenām, kas nerada tirgus traucējumus.

(2)

Polijas rīcībā ir intervences mīksto kviešu krājumi, kas jāizlieto.

(3)

Ņemot vērā tirgus apstākļus, jo īpaši cenu spiedienu, Polijas intervences aģentūras pārziņā esošie mīksto kviešu krājumi jādara pieejami iekšējā tirgū.

(4)

Lai ņemtu vērā situāciju Kopienas tirgū, ir lietderīgi paredzēt, ka konkursu organizē Komisija. Turklāt jānosaka sadales koeficients piedāvājumiem, kuros noteiktā pārdošanas cena ir viszemākā.

(5)

Polijas intervences aģentūras paziņojumā Komisijai piedāvājumu iesniedzējiem jāpaliek anonīmiem.

(6)

Lai modernizētu pārvaldību, jāparedz, ka Komisijas pieprasītā informācija jānosūta elektroniski.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Polijas intervences aģentūra izsludina pastāvīgu konkursu tās rīcībā esošo 150 000 tonnu mīksto kviešu pārdošanai Kopienas tirgū.

2. pants

Šīs regulas 1. pantā paredzētās pārdošanas kārtība noteikta Regulā (EEK) Nr. 2131/93.

Tomēr neatkarīgi no minētās regulas:

a)

piedāvājumus izstrādā, pamatojoties uz tās partijas faktisko kvalitāti, uz kuru tie attiecas;

b)

minimālo pārdošanas cenu nosaka tādu, kas nerada traucējumus labības tirgū; katrā ziņā šī cena nevar būt zemāka par attiecīgajā mēnesī spēkā esošo intervences cenu, ieskaitot ikmēneša palielinājumus.

3. pants

Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 13. panta 4. punkta, piedāvājuma nodrošinājums ir EUR 10 par tonnu.

4. pants

1.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pirmajai konkursa daļai beidzas 2006. gada 7. jūnijā pulksten 15.00 (pēc Briseles laika).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nākamajām konkursa daļām ir trešdiena plkst. 15.00 (pēc Briseles laika) ik nedēļu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēdējai konkursa daļai beidzas 2006. gada 28. jūnijā plkst. 15.00 (pēc Briseles laika).

2.   Piedāvājumi jāiesniedz Polijas intervences aģentūrai, kuras adrese ir šāda:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dzial Zbóż

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tālrunis: (48) 22 661 78 10

Fakss: (48) 22 661 78 26

5. pants

Vēlākais divas stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Polijas intervences aģentūra paziņo Komisijai par saņemtajiem piedāvājumiem. Šo paziņojumu nosūta elektroniski, izmantojot pielikumā norādīto veidlapu.

6. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 25. panta 2. punktā paredzēto procedūru Komisija nosaka minimālo pārdošanas cenu vai nolemj nepieņemt saņemtos piedāvājumus. Ja piedāvājumus iesniedz par vienu un to pašu partiju un par kopējo daudzumu, kas pārsniedz pieejamo, cenu katrai partijai var noteikt atsevišķi.

Ja piedāvājumos ir noteikta minimālā pārdošanas cena, Komisija, nosakot minimālo pārdošanas cenu, piedāvātajiem daudzumiem var noteikt sadales koeficientu.

7. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 6. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 749/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 10. lpp.).


PIELIKUMS

Pastāvīgais konkurss Polijas intervences aģentūras pārziņā esošo 150 000 tonnu mīksto kviešu atkalpārdošanai

Veidlapa (1)

(Regula (EK) Nr. 835/2006)

1

2

3

4

Piedāvājuma iesniedzēja numurs

Partijas numurs

Daudzums

(t)

Piedāvātā cena

(EUR par tonnu)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

utt.

 

 

 


(1)  Iesniegt Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta D2 nodaļai.


7.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 836/2006

(2006. gada 6. jūnijs)

par pastāvīga konkursa izsludināšanu Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1993. gada 28. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2131/93, ar ko paredz kārtību un nosacījumus, ar kādiem tiek pārdota intervences aģentūru pārziņā esošā labība (2), jo īpaši noteikts, ka intervences aģentūru pārziņā esošā labība ir jāpārdod konkursa kārtībā par cenām, kas nerada tirgus traucējumus.

(2)

Vācijas rīcībā ir intervences mīksto kviešu krājumi, kas jāizlieto.

(3)

Ņemot vērā tirgus apstākļus, jo īpaši cenu spiedienu, Vācijas intervences aģentūras pārziņā esošie mīksto kviešu krājumi jādara pieejami iekšējā tirgū.

(4)

Lai ņemtu vērā situāciju Kopienas tirgū, ir lietderīgi paredzēt, ka konkursu organizē Komisija. Turklāt jānosaka sadales koeficients piedāvājumiem, kuros noteiktā pārdošanas cena ir viszemākā.

(5)

Vācijas intervences aģentūras paziņojumā Komisijai piedāvājumu iesniedzējiem jāpaliek anonīmiem.

(6)

Lai modernizētu pārvaldību, jāparedz, ka Komisijas pieprasītā informācija jānosūta elektroniski.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Vācijas intervences aģentūra izsludina pastāvīgu konkursu tās rīcībā esošo 100 000 tonnu mīksto kviešu pārdošanai Kopienas tirgū.

2. pants

Šīs regulas 1. pantā paredzētās pārdošanas kārtība noteikta Regulā (EEK) Nr. 2131/93.

Tomēr neatkarīgi no minētās regulas:

a)

piedāvājumus izstrādā, pamatojoties uz tās partijas faktisko kvalitāti, uz kuru tie attiecas;

b)

minimālo pārdošanas cenu nosaka tādu, kas nerada traucējumus labības tirgū; katrā ziņā šī cena nevar būt zemāka par attiecīgajā mēnesī spēkā esošo intervences cenu, ieskaitot ikmēneša palielinājumus.

3. pants

Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 13. panta 4. punkta, piedāvājuma nodrošinājums ir EUR 10 par tonnu.

4. pants

1.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pirmajai konkursa daļai beidzas 2006. gada 7. jūnijā pulksten 15.00 (pēc Briseles laika).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nākamajām konkursa daļām ir trešdiena plkst. 15.00 (pēc Briseles laika) ik nedēļu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēdējai konkursa daļai beidzas 2006. gada 28. jūnijā plkst. 15.00 (pēc Briseles laika).

2.   Piedāvājumi jāiesniedz Vācijas intervences aģentūrai, kuras adrese ir šāda:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

1. faksa Nr.: (49-228) 68 45 39 85

2. faksa Nr.: (49-228) 68 45 32 76

5. pants

Vēlākais divas stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Vācijas intervences aģentūra paziņo Komisijai par saņemtajiem piedāvājumiem. Šo paziņojumu nosūta elektroniski, izmantojot pielikumā norādīto veidlapu.

6. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 25. panta 2. punktā paredzēto procedūru Komisija nosaka minimālo pārdošanas cenu vai nolemj nepieņemt saņemtos piedāvājumus. Ja piedāvājumus iesniedz par vienu un to pašu partiju un par kopējo daudzumu, kas pārsniedz pieejamo, cenu katrai partijai var noteikt atsevišķi.

Ja piedāvājumos ir noteikta minimālā pārdošanas cena, Komisija, nosakot minimālo pārdošanas cenu, piedāvātajiem daudzumiem var noteikt sadales koeficientu.

7. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 6. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 749/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 10. lpp.).


PIELIKUMS

Pastāvīgais konkurss Vācijas intervences aģentūras pārziņā esošo 100 000 tonnu mīksto kviešu atkalpārdošanai

Veidlapa (1)

(Regula (EK) Nr. 836/2006)

1

2

3

4

Piedāvājuma iesniedzēja numurs

Partijas numurs

Daudzums

(t)

Piedāvātā cena

(EUR/t)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

utt.

 

 

 


(1)  Iesniegt Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta D2 nodaļai.


7.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 837/2006

(2006. gada 6. jūnijs),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot melno paltusu, ICES IIa (EK ūdeņi), IV, VI, (EK un starptautiskie ūdeņi) zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar ko izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2005. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 51/2006, ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2006. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā norādīto krājumu nozvejas rezultātā ir izsmelta 2006. gadam iedalītā attiecīgā kvota kuģiem, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai kas ir reģistrēti šajā dalībvalstī.

(3)

Tādēļ jāaizliedz šo krājumu zvejošana, paturēšana uz kuģa, pārkraušana un izkraušana krastā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas izsmelšana

Šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīto turpat norādīto krājumu nozvejas kvotu 2006. gadam uzskata par izsmeltu no minētajā pielikumā norādītās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Šīs regulas pielikumā minēto krājumu zveja, ko veic kuģi, kuri peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta pēc šajā pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut vai izkraut krastā šādus krājumus, ko nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 6. jūnijā

Komisijas vārdā —

zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 768/2005 (OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 16, 20.1.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 742/2006 (OV L 130, 18.5.2006., 7 lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

06

Dalībvalsts

Spānija

Krājumi

GLH/2A-C46

Suga(-s)

Melnais paltuss (Reinhardtius hippoglossoides)

Zona

IIa (EK ūdeņi) IV, VI (EK un starptautiskie ūdeņi)

Datums

2006. gada 3. maijs


7.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/11


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/51/EK

(2006. gada 6. jūnijs),

ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/55/EK I pielikumu un Direktīvas 2005/78/EK IV un V pielikumu attiecībā uz prasībām emisijas kontroles pārraudzības sistēmai, kura izmantojama transportlīdzekļos, un izņēmumiem gāzes motoriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (1), un jo īpaši tās 13. panta 2. punkta otro ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 28. septembra Direktīvu 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem (2), un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2005/55/EK ir viena no Direktīvā 70/156/EEK noteiktās tipa apstiprināšanas procedūras atsevišķajām direktīvām.

(2)

Ar Komisijas 2005. gada 14. novembra Direktīvu 2005/78/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti transportlīdzekļiem, un gāzveida piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai sašķidrinātu naftas gāzi un kas paredzēti transportlīdzekļiem, kā arī ar ko groza tās I, II, III, IV un VI pielikumu, ieviesti grozīšanas un īstenošanas pasākumi saistībā ar emisijas kontroles sistēmu ilgumu, ekspluatācijas atbilstību noteiktā lietderības laikā un iebūvētajām diagnostikas (OBD) sistēmām jauniem lieljaudas transportlīdzekļiem un motoriem.

(3)

Ņemot vērā tehnikas attīstību, pašlaik ir lietderīgi ieviest uzlabotas prasības par emisijas kontroles pārraudzības sistēmas darbības apstākļu, traucējumu un demonstrēšanas pārbaudi tipa apstiprināšanas laikā.

(4)

Jānodrošina, lai emisijas kontroles pārraudzības sistēmas darbību nepasliktinātu izslēgšanas stratēģija.

(5)

Lai izpildītu pašreizējos NOx emisijas standartus, gāzes motoros neizmanto izplūdes gāzu recirkulāciju vai selektīvās katalītiskās reducēšanas tehnoloģijas. Tādēļ tiek uzskatīts, ka pašlaik uz gāzes motoriem un transportlīdzekļiem, ko darbina ar gāzi, nav jāattiecina prasības, kas noteiktas, lai nodrošinātu NOx kontroles pasākumu pareizu darbību. Atbrīvojumu varētu atcelt, ņemot vērā turpmākus emisijas standartus.

(6)

Ja tiek apstiprināts jauns tips, ir lietderīgi attiecīgi pielāgot Direktīvas 2005/55/EK I pielikuma 6.5.3., 6.5.4. un 6.5.5. iedaļas piemērošanas dienu.

(7)

Lai pielāgotu OBD robežvērtības tehnikas attīstībai, Komisija ir nolēmusi tās pārskatīt.

(8)

Tāpēc attiecīgi ir jāgroza Direktīvas 2005/55/EK un 2005/78/EK.

(9)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvas 70/156/EEK 13. panta 1. punktu izveidotā komiteja, kas atbild par pielāgojumu tehniskajai attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2005/55/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas I pielikumu.

2. pants

Direktīvas 2005/78/EK IV pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas II pielikumu.

3. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2006. gada 8. novembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no 2006. gada 9. novembra. Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos valsts tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 6. jūnijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/28/EK (OV L 65, 7.3.2006., 27. lpp.).

(2)  OV L 275, 20.10.2005., 1. lpp. Direktīva grozīta ar Komisijas Direktīvu 2005/78/EK (OV L 313, 29.11.2005., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

DIREKTĪVAS 2005/55/EK GROZĪJUMI

Regulas I pielikumu groza šādi.

1)

Pielikuma 2.1. iedaļu groza šādi.

a)

“Izslēgšanas stratēģijas” definīciju aizstāj ar šādu:

“ “izslēgšanas stratēģija” ir

AECS, kas samazina emisijas kontroles efektivitāti attiecībā uz BECS apstākļos, kādus ir iespējams sagaidīt, normāli ekspluatējot un izmantojot transportlīdzekli,

BECS, kuras darbība atšķiras standartizētā tipa apstiprinājuma testā un citos apstākļos un kura nodrošina zemāku emisijas kontroles līmeni apstākļos, kas nav pilnībā iekļauti izmantojamā tipa apstiprinājuma testa procedūrās, vai

OBD jeb emisiju kontroles pārraudzības stratēģija, kuras darbība atšķiras standartizētā tipa apstiprinājuma testā un citos apstākļos un kura nodrošina zemāku pārraudzības spēju (laika un precizitātes ziņā) apstākļos, kas nav pilnībā iekļauti izmantojamā tipa apstiprinājuma testa procedūrās”.

b)

“Pastāvīgās emisijas noklusējuma režīma” definīcijā vārdus “pastāvīgās emisijas noklusējuma režīms” aizstāj ar vārdiem “emisijas noklusējuma režīms”.

c)

Pievieno šādu definīciju:

“ “emisijas kontroles pārraudzības sistēma” ir sistēma, kas nodrošina īstenoto NOx kontroles pasākumu pareizu darbību motora sistēmā saskaņā ar I pielikuma 6.5. iedaļas prasībām”.

2)

Pielikuma 6.1.5.6. iedaļas otrajā ievilkumā vārdus “pastāvīgās emisijas noklusējuma režīms” aizstāj ar vārdiem “emisijas noklusējuma režīms”.

3)

Pielikuma 6.5. iedaļu aizstāj ar šādu:

“6.5.   Prasības NOx kontroles pasākumu pareizas darbības nodrošināšanai

6.5.1.   Vispārīga informācija

6.5.1.1.   Šī iedaļa piemērojama visām kompresijaizdedzes motoru sistēmām neatkarīgi no izmantotās tehnoloģijas, lai atbilstu emisijas robežvērtībām, kas norādītas 6.2.1. iedaļas tabulās.

6.5.1.2.   Piemērošanas diena

Šā pielikuma 6.5.3., 6.5.4. un 6.5.5. iedaļas prasības jauna tipa apstiprinājumiem piemēro no 2006. gada 9. novembra un jaunu transportlīdzekļu reģistrācijai – no 2007. gada 1. oktobra.

6.5.1.3.   Visas motoru sistēmas, uz kurām attiecas šī iedaļa, ir projektētas, izgatavotas un uzstādītas tā, lai tās atbilstu šīm prasībām visā motora lietošanas laikā.

6.5.1.4.   Izgatavotājs iesniedz II pielikumā noteikto sīko informāciju par motora sistēmas funkcionālajiem ekspluatācijas parametriem, uz kuriem attiecas šī iedaļa.

6.5.1.5.   Ja motora sistēmai nepieciešams reaģents, izgatavotājs tipa apstiprināšanas pieteikumā norāda visu izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmā patērēto reaģentu īpašības, t. i., tipu un koncentrāciju, prasības darba temperatūrai, atsauces uz starptautiskajiem standartiem utt.

6.5.1.6.   Ievērojot 6.1. iedaļas prasības, visām motoru sistēmām, uz kurām attiecas šī iedaļa, saglabājas emisijas kontrole jebkuros apstākļos, kas pastāvīgi attiecināmi uz Kopienas teritoriju, īpaši zemās apkārtējās temperatūrās.

6.5.1.7.   Lai saņemtu tipa apstiprinājumu, izgatavotājs pierāda tehniskajam dienestam, ka motora sistēmām, kam ir nepieciešams reaģents, amonjaka emisijas vidējā vērtība piemērojamā emisiju testa cikla laikā nepārsniedz 25 ppm.

6.5.1.8.   Attiecībā uz motora sistēmām, kam vajadzīgs reaģents, katra transportlīdzeklī uzstādītā reaģenta tvertne ir aprīkota ar līdzekli katra tvertnē esošā šķidruma parauga ņemšanai. Parauga ņemšanas vieta ir viegli pieejama, neizmantojot īpašus rīkus vai ierīces.

6.5.2.   Tehniskās apkopes prasības

6.5.2.1.   Izgatavotājs nodrošina vai prasa nodrošināt, lai visiem jauno lieljaudas transportlīdzekļu vai jaunu lieljaudas motoru īpašniekiem būtu rakstiskas instrukcijas, kurās noteikts, ka gadījumā, ja transportlīdzekļa emisiju kontroles sistēma nedarbojas pareizi, vadītāju par problēmu brīdina darbības traucējumu indikators un tādējādi motora darbība tiek ierobežota.

6.5.2.2.   Instrukcijās norāda prasības par pareizu transportlīdzekļu ekspluatāciju un tehnisko apkopi, vajadzības gadījumā – arī par izmantojamo reaģentu lietošanu.

6.5.2.3.   Instrukcijas sagatavo skaidrā un netehniskā valodā, tās valsts valodā, kurā pārdod vai reģistrē jaunu lieljaudas transportlīdzekli vai jaunu lieljaudas motoru.

6.5.2.4.   Instrukcijās norāda, vai tehniskās apkopes intervālu starplaikā izmantojamo reaģentu uzpilda transportlīdzekļa ekspluatants, un norāda ticamāko reaģenta patēriņu atbilstoši jauna lieljaudas transportlīdzekļa tipam.

6.5.2.5.   Instrukcijās norāda, ka vajadzīgā reaģenta izmantošana un uzpildīšana transportlīdzeklim ir obligāta, lai tas būtu saskaņā ar atbilstības sertifikātu, kas izsniegts šim transportlīdzekļa vai motora tipam.

6.5.2.6.   Instrukcijās norāda, ka tāda transportlīdzekļa ekspluatāciju, kas neizmanto vajadzīgo reaģentu, ja tas ir vajadzīgs piesārņotāju emisijas samazināšanai, var uzskatīt par noziedzīgu nodarījumu, un to, ka šādas rīcības sekas var būt visu labvēlīgo nosacījumu anulēšana šādu transportlīdzekļu pirkšanai un ekspluatācijai reģistrācijas valstī vai citā valstī, kurā transportlīdzekli izmanto.

6.5.3.   Motora sistēmas NOx kontrole

6.5.3.1.   Nepareizu motora sistēmas darbību attiecībā uz NOx emisiju kontroli (piemēram, vajadzīgā reaģenta trūkuma, nepareizas EGR plūsmas vai EGR izslēgšanas dēļ) nosaka, pārraugot NOx līmeni ar izplūdes gāzu plūsmā novietotu sensoru palīdzību.

6.5.3.2.   Ja NOx līmeņa novirzes par vairāk nekā 1,5 g/kwh pārsniedz I pielikuma 6.2.1. iedaļas 1. tabulā minētās piemērojamās robežvērtības, par to vadītāju informē darbības traucējumu indikatora ieslēgšanās, kā minēts Direktīvas 2005/78/EK IV pielikuma 3.6.5. iedaļā.

6.5.3.3.   Turklāt neizdzēšamu kļūdas kodu, kas nosaka iemeslu, kādēļ NOx pārsniedz 6.5.3.2. iedaļā noteikto līmeni, saskaņā ar Direktīvas 2005/78/EK IV pielikuma 3.9.2. iedaļas prasībām glabā vismaz 400 dienas vai 9 600 motora darbības stundas.

Nox pārsniegšanas iemeslus norāda vismaz un attiecīgā gadījumā tad, ja ir tukša reaģenta tvertne, tiek pārtraukta reaģenta pievadīšana, reaģenta kvalitāte nav pietiekama, reaģenta patēriņš ir pārāk mazs, EGR plūsma nav pareiza vai EGR ir izslēgusies. Visos pārējos gadījumos ražotājam ir atļauts lietot neizdzēšamu kļūdas kodu “NOx daudzums pārsniegts – galvenais cēlonis nezināms”.

6.5.3.4.   Ja NOx līmenis pārsniedz OBD robežvērtības, kas minētas 4. panta 3. punkta tabulā, griezes momenta ierobežotājs ierobežo motora veiktspēju saskaņā ar 6.5.5. iedaļas prasībām tā, lai transportlīdzekļa vadītājs to skaidri pamanītu. Ieslēdzoties griezes momenta ierobežotājam, vadītājs turpina saņemt brīdinājumus saskaņā ar 6.5.3.2. iedaļas prasībām, un neizdzēšamu kļūdas kodu glabā saskaņā ar 6.5.3.3. iedaļu.

6.5.3.5.   Ja motora sistēmas NOx emisiju kontrolei izmanto tikai EGR un nekādu citu pēcapstrādes sistēmu, izgatavotājs NOx līmeņa noteikšanai var izmantot 6.5.3.1. iedaļas prasībām alternatīvu metodi. Tipa apstiprināšanas laikā izgatavotājs pierāda, ka NOx līmeņa noteikšanas alternatīvā metode ir vienlīdz savlaicīga un precīza, salīdzinot ar 6.5.3.1. iedaļas prasībām, un rada tādas pašas sekas kā 6.5.3.2., 6.5.3.3. un 6.5.3.4. iedaļā minētās.

6.5.4.   Reaģenta kontrole

6.5.4.1.   Vadītājs, kuru transportlīdzekļos jāizmanto reaģents, lai izpildītu šīs iedaļas prasības, ar īpašu mehānisku vai elektronisku indikatoru transportlīdzekļa kontrolmērinstrumentu panelī tiek informēts par reaģenta līmeni transportlīdzeklī uzstādītajā reaģenta glabāšanas tvertnē. Tas ietver brīdinājumu, kad reaģenta līmenis samazinās:

zem 10 % vai vairāk procentiem no tvertnes tilpuma, pēc izgatavotāja ieskatiem,

zem līmeņa, kas atbilst iespējamajai braukšanas distancei ar atlikušo degvielas daudzumu tvertnē, kuru noteicis izgatavotājs.

Reaģenta indikatoru novieto blakus degvielas līmeņa indikatoram.

6.5.4.2.   Kad reaģenta tvertne ir gandrīz tukša, vadītājs tiek informēts atbilstoši Direktīvas 2005/78/EK IV pielikuma 3.6.5. iedaļas prasībām.

6.5.4.3.   Tiklīdz reaģenta tvertne ir pilnīgi tukša, papildus 6.5.4.2. iedaļas prasībām piemēro 6.5.5. iedaļas prasības.

6.5.4.4.   Kā alternatīvu 6.5.3. iedaļas prasību izpildei izgatavotājs var izvēlēties izpildīt 6.5.4.5. līdz 6.5.4.12. iedaļas prasības.

6.5.4.5.   Motora sistēmās ir līdzeklis, ar ko nosaka, vai transportlīdzeklī ir šķidrums, kas atbilst reaģenta īpašībām, kuras uzrādījis izgatavotājs un kuras noteiktas šīs direktīvas II pielikumā.

6.5.4.6.   Ja šķidrums reaģenta tvertnē neatbilst obligātajām izgatavotāja uzrādītajām prasībām, kas noteiktas šīs direktīvas II pielikumā, piemēro 6.5.4.12. iedaļas papildu prasības.

6.5.4.7.   Motora sistēmām ir līdzeklis, kas nosaka reaģenta patēriņu un dod iespēju ar iekārtu, kura neatrodas transportlīdzeklī, nolasīt informāciju par patēriņu.

6.5.4.8.   Ir iespēja standarta diagnostikas savienotāju pieslēgt pie seriālās pieslēgvietas un nolasīt motora sistēmas vidējo reaģenta patēriņu un vidējo vajadzīgo reaģenta patēriņu pēdējo 48 motora darbības stundu laikā, vai laikā, kurā bija nepieciešami vismaz 15 litri reaģenta, atkarībā no tā, kurš laika posms ir ilgāks, kā minēts Direktīvas 2005/78/EK IV pielikuma 6.8.3. iedaļā.

6.5.4.9.   Lai varētu pārraudzīt reaģenta patēriņu, pārrauga vismaz šos motora parametrus:

reaģenta līmeni transportlīdzekļa glabāšanas tvertnē,

reaģenta plūsmu vai iesmidzināšanu tik tuvu, cik vien tas ir tehniski iespējams, vietai, kur to iesmidzina izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmā.

6.5.4.10.   Ja reaģenta patēriņa novirze ir lielāka par 50 % no vidējā reaģenta patēriņa un motora sistēmas vidējā vajadzīgā reaģenta patēriņa laika posmā, kas noteikts 6.5.4.8. iedaļā, piemēro 6.5.4.12. iedaļā noteiktos pasākumus.

6.5.4.11.   Ja reaģenta pievadīšana tiek pārtraukta, piemēro 6.5.4.12. iedaļā noteiktos pasākumus. Tas nav vajadzīgs, ja šādus pievadīšanas pārtraukumus prasa motora ECU, jo motora darbības apstākļi ir tādi, ka motora emisijas veiktspēja neprasa reaģenta pievadīšanu, ar nosacījumu, ka izgatavotājs ir skaidri informējis apstiprinātāju iestādi par to, kad šādi darbības nosacījumi piemērojami.

6.5.4.12.   Traucējumi, kas atklāti saistībā ar 6.5.4.6., 6.5.4.10. vai 6.5.4.11. iedaļu, izraisa tādas pašas sekas tādā pašā kārtībā, kā minēts 6.5.3.2., 6.5.3.3. vai 6.5.3.4. iedaļā.

6.5.5.   Pasākumi, kas jāveic, lai novērstu pēcapstrādes sistēmu parametru grozīšanu

6.5.5.1.   Visiem motoriem, uz kuriem attiecas šī iedaļa, ir griezes momenta ierobežotājs, kas brīdina vadītāju par to, ka motora sistēma strādā nepareizi vai ka transportlīdzekli ekspluatē nepareizi, un tādējādi aicina tūlīt novērst kļūmi(-es).

6.5.5.2.   Griezes momenta ierobežotājs ieslēdzas, kad transportlīdzeklis pirmo reizi apstājas pēc tam, kad radušies kādi no 6.5.3.4., 6.5.4.3., 6.5.4.6., 6.5.4.10. vai 6.5.4.11. iedaļā minētajiem apstākļiem.

6.5.5.3.   Ja tiek iedarbināts griezes momenta ierobežotājs, motora griezes moments nekādā ziņā nepārsniedz šādas konstantas vērtības:

60 % no motora maksimālā griezes momenta šādu kategoriju transportlīdzekļiem: N3 > 16 t, M1 > 7,5 t, M3/III un M3/B > 7,5 t,

75 % no motora maksimālā griezes momenta šādu kategoriju transportlīdzekļiem: N1, N2, N3 ≤ 16 t, 3,5 < M1 ≤ 7,5 t, M2, M3/I, M3/II, M3/A un M3/B ≤ 7,5 t.

6.5.5.4.   Prasības dokumentācijai un griezes momenta ierobežotājam ir noteiktas 6.5.5.5. līdz 6.5.5.8. iedaļā.

6.5.5.5.   Saskaņā ar 6.1.7.1. iedaļas b) apakšiedaļas dokumentācijas prasībām rakstiski sniedz sīku informāciju, kas pilnībā raksturo emisijas kontroles pārraudzības sistēmas un griezes momenta ierobežotāja darbības parametrus. Konkrēti izgatavotājs sniedz informāciju par algoritmiem, ko saskaņā ar 6.5.6.5. iedaļu, veicot ETC testu, izmanto ECU, lai saistītu NOx koncentrāciju ar konkrētu NOx emisiju (g/kWh).

6.5.5.6.   Griezes momenta ierobežotājs izslēdzas, ja motors strādā tukšgaitā vai ja vairs nepastāv apstākļi, kas to iedarbina. Griezes momenta ierobežotājs nedrīkst izslēgties automātiski, ja nav novērsts tā ieslēgšanās cēlonis.

6.5.5.7.   Griezes momenta ierobežotāju nevar izslēgt ar slēdzi vai apkopes instrumentu.

6.5.5.8.   Griezes momenta ierobežotāju neizmanto motoros vai transportlīdzekļos, kas paredzēti bruņoto spēku, glābšanas dienestu, ugunsdzēsēju vajadzībām un sanitārajos transportlīdzekļos. To pastāvīgi izslēdz tikai motora vai transportlīdzekļa izgatavotājs, un motoru saimi precīzai identificēšanai papildina ar īpašu motoru tipu.

6.5.6.   Emisijas kontroles pārraudzības sistēmas darbības apstākļi

6.5.6.1.   Emisijas kontroles pārraudzības sistēma darbojas:

266 K līdz 308 K (– 7 °C līdz 35 °C) apkārtējā temperatūrā,

līdz 1 600 m augstumam,

motora dzesēšanas šķidruma temperatūrā, kas pārsniedz 343 K (70 °C).

Šo iedaļu nepiemēro, gadījumā ja pārrauga reaģenta līmeni glabāšanas tvertnē, jo pārraudzību veic visos lietošanas apstākļos.

6.5.6.2.   Emisijas kontroles pārraudzības sistēmu var izslēgt, ja darbojas avārijas stāvokļa stratēģija, tādējādi attiecīgajai transportlīdzekļu kategorijai samazinot griezes momentu vairāk nekā par 6.5.5.3. iedaļā norādīto līmeni.

6.5.6.3.   Ja ir aktīvs emisijas noklusējuma režīms, emisijas kontroles pārraudzības sistēma turpina darboties un atbilst 6.5. iedaļas noteikumiem.

6.5.6.4.   Nepareizu NOx kontroles pasākumu darbību atklāj četros OBD testa ciklos, kā minēts definīcijā Direktīvas 2005/78/EK IV pielikuma 1. papildinājuma 6.1. iedaļā.

6.5.6.5.   Algoritmu, ko, veicot ETC testu, izmanto ECU, lai saistītu faktisko NOx koncentrāciju ar konkrētu NOx emisiju (g/kWh), neuzskata par izslēgšanas stratēģiju.

6.5.6.6.   Ja tiek aktivizēta AECS, ko apstiprinājusi tipa apstiprinātāja iestāde saskaņā ar 6.1.5. iedaļu, NOx palielinājumu, ko izraisījusi AECS aktivizēšanās, var attiecināt uz attiecīgo 6.5.3.2. iedaļā minēto NOx līmeni. Visos šajos gadījumos AECS ietekmi uz NOx robežlielumu raksturo saskaņā ar 6.5.5.5. iedaļu.

6.5.7.   Emisijas kontroles pārraudzības sistēmas traucējumi

6.5.7.1.   Emisijas kontroles pārraudzības sistēmu pārrauga attiecībā uz traucējumiem, kas saistīti ar elektrību, un ikviena tāda sensora noņemšanu vai izslēgšanos, kas tai neļauj atklāt emisijas palielinājumu, kā prasīts 6.5.3.2. un 6.5.3.4. iedaļā.

Sensori, kas ietekmē atklāšanas spēju, ir, piemēram, sensori, kas tieši mēra NOx koncentrāciju, urīnvielas kvalitātes sensori un sensori, ko izmanto, lai pārraudzītu reaģenta pievadīšanu, reaģenta līmeni, reaģenta patēriņu vai EGR ātrumu.

6.5.7.2.   Ja tiek apstiprināts emisijas kontroles pārraudzības sistēmas traucējums, saskaņā ar Direktīvas 2005/78/EK IV pielikuma 3.6.5. iedaļu vadītājs tūlīt saņem brīdinājumu, ieslēdzoties brīdinājuma signālam.

6.5.7.3.   Ja traucējums nav novērsts 50 stundu motora darbības laikā, tad saskaņā ar 6.5.5. iedaļu ieslēdzas griezes momenta ierobežotājs.

Iedaļas pirmajā daļā norādīto laiku samazina līdz 36 stundām no dienas, kas precizēta 2. panta 7. un 8. punktā.

6.5.7.4.   Ja emisijas kontroles pārraudzības sistēma atklāj, ka traucējuma vairs nav, kļūdas kodu(-us), kas saistīts(-i) ar traucējumiem, var dzēst no sistēmas atmiņas, izņemot 6.5.7.5. iedaļā minētos gadījumus, un vajadzības gadījumā saskaņā ar 6.5.5.6. iedaļu izslēdzas griezes momenta ierobežotājs.

Kļūdas kodu(-us), kas saistīts(-i) ar emisijas kontroles pārraudzības sistēmas traucējumiem, nav iespējams dzēst no sistēmas atmiņas ne ar kādu skenēšanas ierīci.

6.5.7.5.   Ja emisijas kontroles pārraudzības sistēmas elementus noņem un tie izslēdzas saskaņā ar 6.5.7.1. iedaļu, neizdzēšamo kļūdas kodu saskaņā ar Direktīvas 2005/78/EK IV pielikuma 3.9.2. iedaļas prasībām glabā vismaz 400 dienas vai 9 600 motora darbības stundas.

6.5.8.   Emisijas kontroles pārraudzības sistēmas demonstrēšana

6.5.8.1.   Tipa apstiprinājuma pieteikumā, kas noteikts 3. iedaļā, saskaņā ar 6.5.8.2. līdz 6.5.8.7. iedaļu ar motora dinamometra testiem izgatavotājs demonstrē atbilstību šīs iedaļas noteikumiem.

6.5.8.2.   Motoru saimes vai OBD motoru saimes atbilstību šīs iedaļas prasībām var demonstrēt, testējot viena saimes motora (standarta motora) emisijas kontroles pārraudzības sistēmu, ja vien izgatavotājs tipa apstiprinātājai iestādei demonstrē, ka emisijas kontroles pārraudzības sistēmas saimē ir līdzīgas.

Demonstrēšana var notikt, uzrādot tipa apstiprinātājām iestādēm tādus elementus kā algoritmus, darbības analīzes u. c.

Standarta motoru atlasa ražotājs, vienojoties ar tipa apstiprinātāju iestādi.

6.5.8.3.   Emisijas kontroles pārraudzības sistēmu testē šādos trijos posmos.

 

Atlase

NOx kontroles pasākumu nepareizu darbību vai emisijas kontroles pārraudzības sistēmas traucējumu atlasa iestāde no nepareizo darbību saraksta, ko iesniedzis izgatavotājs.

 

Kvalifikācija

Nepareizās darbības ietekmi validē, motora izmēģinājumu stendā izmērot, kāds ir NOx līmenis, veicot ETC testu.

 

Demonstrēšana

Sistēmas reakciju (griezes momenta samazinājums, brīdinājuma signāls u. c.) demonstrē, darbinot motoru četros OBD testa ciklos.

6.5.8.3.1.   Procesa atlases posmā izgatavotājs tipa apstiprinātājai iestādei sniedz pārraudzības stratēģiju aprakstu, ko izmanto, lai noteiktu potenciālo nepareizo NOx kontroles pasākumu darbību un potenciālos emisijas kontroles pārraudzības trūkumus, kas varētu izraisīt griezes momenta ierobežotāja ieslēgšanos vai tikai brīdinājuma signāla ieslēgšanos.

Raksturīgi nepareizas darbības piemēri, kas iekļaujami šajā sarakstā, ir tukša reaģenta tvertne, nepareiza darbība, kura izraisa reaģenta pievadīšanas pārtraukumu, nepietiekama reaģenta kvalitāte, nepareiza darbība, kas izraisa mazu reaģenta patēriņu, nepareiza EGR plūsma vai EGR izslēgšanās.

Tipa apstiprinātāja iestāde no saraksta atlasa vismaz divas un ne vairāk kā trīs NOx kontroles sistēmas nepareizas darbības vai emisijas kontroles pārraudzības sistēmas traucējumus.

6.5.8.3.2.   Kvalifikācijas posmam NOx emisiju mēra ETC testa ciklā saskaņā ar III pielikuma 2. papildinājuma noteikumiem. ETC testa rezultātu izmanto, lai noteiktu, kāda NOx kontroles pārraudzības sistēmas reakcija gaidāma demonstrēšanas procesā (griezes momenta samazinājums un/vai brīdinājuma signāls). Traucējumu atveido tā, lai NOx līmenis nepārsniegtu 6.5.3.2. vai 6.5.3.4. iedaļā norādītās robežvērtības par vairāk kā 1 g/kWh.

Emisija nav jākvalificē, ja ir tukša reaģenta tvertne vai demonstrējot emisijas kontroles pārraudzības sistēmas traucējumu.

Griezes momenta ierobežotājs kvalifikācijas posmā izslēdzas.

6.5.8.3.3.   Demonstrēšanas posmā motors tiek darbināts ne vairāk kā četrus OBD testa ciklus.

Pieļaujami tikai tādi traucējumi, kas uzskatāmi par nepieciešamiem demonstrēšanas vajadzībām.

6.5.8.3.4.   Pirms uzsāk 6.5.8.3.3. iedaļā noteikto testu virkni, emisijas kontroles pārraudzības sistēmu iestata beztraucējumu režīmā.

6.5.8.3.5.   Atkarībā no atlasītā NOx līmeņa sistēma jebkurā laikā pirms noteikšanas virknes beigām ieslēdz brīdinājuma signālu un papildus tam attiecīgā gadījumā – griezes momenta ierobežotāju. Noteikšanas virkni var apstādināt, tiklīdz NOx kontroles pārraudzības sistēma ir atbilstīgi reaģējusi.

6.5.8.4.   Ja emisijas kontroles pārraudzības sistēma principā pamatojas uz NOx līmeņa pārraudzību ar sensoriem, kas novietoti izplūdes plūsmā, izgatavotājs, lai konstatētu atbilstību, var izvēlēties tieši pārraudzīt konkrētas sistēmas funkcijas (piem., pievadīšanas pārtraukums, slēgts EGR vārsts). Šajā gadījumā demonstrē atlasītās sistēmas funkcionalitāti.

6.5.8.5.   Griezes momenta ierobežotāja nodrošināto griezes momenta samazinājumu, kas noteikts 6.5.5.3. iedaļā, apstiprina, saskaņā ar Direktīvu 80/1269/EK piešķirot vispārējās motora veiktspējas apstiprinājumu. Demonstrēšanas procesā izgatavotājs tipa apstiprinātājai iestādei demonstrē, ka motora ECU ir izmantots pareizais griezes momenta ierobežotājs. Demonstrēšanā nav atsevišķi jāmēra griezes moments.

6.5.8.6.   Alternatīvi 6.5.8.3.3. līdz 6.5.8.3.5. iedaļai emisijas kontroles pārraudzības sistēmas un griezes momenta ierobežotāja demonstrēšanu var veikt, testējot transportlīdzekli. Transportlīdzekli darbina uz ceļa vai izmēģinājumu stendā, izmantojot atlasīto nepareizo emisijas kontroles pārraudzības sistēmas darbību vai traucējumus, lai demonstrētu, ka brīdinājuma signāls darbojas un griezes momenta ierobežotājs ieslēdzas saskaņā ar 6.5. iedaļas prasībām un jo īpaši 6.5.5.2. un 6.5.5.3. iedaļas prasībām.

6.5.8.7.   Ja tādēļ, lai izpildītu 6.5. iedaļas prasības, datora atmiņā jāsaglabā neizdzēšams kļūdas kods, līdz demonstrēšanas virknes beigām jāizpilda šādi trīs nosacījumi:

ka ir iespējams ar OBD skenēšanas ierīci apstiprināt OBD datora atmiņā atbilstīga neizdzēšama kļūdas koda esību, kas raksturots 6.5.3.3. iedaļā, un ka tipa apstiprinātājai iestādei var parādīt skenēšanas ierīces neizdzēšamību, un

ka ir iespējams apstiprināt, cik daudz laika iztērēts noteikšanas virknei ar brīdinājuma signālu, kas ieslēdzas, lasot neizdzēšamo kļūdas kodu, kas minēts Direktīvas 2005/78/EK IV pielikuma 3.9.2. iedaļā, un ka tipa apstiprinātājai iestādei var parādīt skenēšanas ierīces neizdzēšamību, un

ka tipa apstiprinātāja iestāde ir apstiprinājusi rasējuma elementus, kas parāda, ka šo neizdzēšamo informāciju saglabā saskaņā ar Direktīvas 2005/78/EK IV pielikuma 3.9.2. iedaļu vismaz 400 dienas vai 9 600 motora darbības stundas.”


II PIELIKUMS

DIREKTĪVAS 2005/78/EK GROZĪJUMI

1.

Regulas IV pielikumu groza šādi.

a)

Pielikuma 3.6.4. iedaļas otrajā iedaļā vārdus “pastāvīgās emisijas noklusējuma režīms” aizstāj ar vārdiem “emisijas noklusējuma režīms”.

b)

Pielikuma 3.7. iedaļas otrajā daļā vārdus “pastāvīgās emisijas noklusējuma režīms” aizstāj ar vārdiem “emisijas noklusējuma režīms”.

c)

Pielikuma 3.8.3. iedaļu aizstāj ar šādu:

“3.8.3.

Ja darbības traucējumu indikators ieslēdzas motora sistēmas nepareizas darbības dēļ (NOx kontroles pasākumi vai nepareizs reaģenta patēriņš un pievadīšana), darbības traucējumu indikatoru var ieslēgt iepriekšējā ieslēgšanās stāvoklī, kad vairs nepastāv Direktīvas 2005/55/EK I pielikuma 6.5.3., 6.5.4. un 6.5.7. iedaļā raksturotie apstākļi.”

d)

Pielikuma 3.9.2. iedaļu aizstāj ar šādu:

“3.9.2.

No 2006. gada 9. novembra jauniem tipa apstiprinājumiem un no 2007. gada 1. oktobra visām reģistrācijām attiecībā uz neizdzēšamu kļūdas kodu, ko izveido saskaņā ar Direktīvas 2005/55/EK I pielikuma 6.5.3. vai 6.5.4. iedaļu, OBD sistēma vismaz 400 dienas vai 9 600 motora darbības stundas saglabā kļūdas koda ierakstu un to stundu skaita ierakstu, kurās darbojies motors, kad ieslēdzies darbības traucējumu indikators.

Visus šādus kļūdas kodus un attiecīgo stundu skaitu, kurās darbojies motors, kad ieslēdzies darbības traucējumu indikators, neizdzēš, lietojot kādu ārējās diagnostikas vai citu ierīci, kas minēta šā pielikuma 6.8.3. iedaļā.”

2.

Direktīvas V pielikumu groza šādi.

a)

Pielikuma 2. iedaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.

Piemērs par prasību piemērošanu, kas izklāstītas šajā direktīvā un Direktīvā 2005/55/EK, Apvienotās Karalistes piešķirtam trešajam apstiprinājumam (pašlaik bez pagarinājuma [paplašinājuma]), kas atbilst piemērošanas datumam B1 ar OBD I posmu:

e11*2005/55*2005/78B*0003*00.”

b)

Pielikuma 3. iedaļu aizstāj ar šādu:

“3.

Piemērs par prasību piemērošanu, kas izklāstītas Direktīvā 2005/55/EK un grozošā Direktīvā 2006/51/EK otrajam paplašinājumam, ko piešķīrusi Vācija ceturtajam apstiprinājumam un kas atbilst piemērošanas datumam B2 ar OBD II posmu:

e1*2005/55*2006/51F*0004*02.”

c)

Pievieno šādu 4. punktu:

“4.

Tabula, kurā parādītas rakstzīmes, kas lietojamas atkarībā no atšķirīgas īstenošanas dienas, kas norādīta Direktīvā 2005/55/EK:

Rakstzīme

Rinda (1)

OBD I posms (2)

OBD II posms

Izturība un ekspluatācija

NOx kontrole (3)

A

A

B

B1(2005)

C

B1(2005)

D

B2(2008)

E

B2(2008)

F

B2(2008)

G

B2(2008)

H

C

I

C

J

C

K

C


(1)  Saskaņā ar Direktīvas 2005/55/EK I pielikuma 6. iedaļas I tabulu.

(2)  Saskaņā ar Direktīvas 2005/55/EK 4. pantu, OBD I posmu nepiemēro gāzes motoriem.

(3)  Saskaņā ar Direktīvas 2005/55/EK I pielikuma 6.5. iedaļu.”


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

7.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/22


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 30. maijs)

par Komisijas finanšu ieguldījumu dalībvalstu zvejniecības kontroles, inspekcijas un novērošanas programmās 2006. gadam

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2062)

(2006/392/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 29. aprīļa Lēmumu 2004/465/EK par Kopienas finanšu ieguldījumu dalībvalstu zivsaimniecības kontroles programmās (1), kurā grozījumi izdarīti ar Padomes 2005. gada 21. decembra Lēmumu 2006/2/EK (2), un jo īpaši tā 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Dalībvalstis ir iesniegušas Komisijai savu zivsaimniecības kontroles programmu 2006. gadam kopā ar pieteikumiem Kopienas finanšu ieguldījumam par izdevumiem, kas saistīti ar šajā programmā ietvertiem projektiem.

(2)

Pieteikumiem attiecībā uz pasākumiem, kas uzskaitīti Padomes Lēmuma 2004/465/EK 4. pantā, var piešķirt Kopienas finansējumu.

(3)

Ir pamatoti noteikt Kopienas finanšu ieguldījuma maksimālo daudzumu un šā ieguldījuma likmi, kā arī noteikt nosacījumus, ar kādiem šis ieguldījums var tikt piešķirts.

(4)

Automātiskajām atrašanās vietas noteikšanas ierīcēm jāatbilst prasībām, kas paredzētas Komisijas 2003. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 2244/2003, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz kuģu satelītnovērošanas sistēmām (3).

(5)

Saskaņā ar 8. pantu Padomes Lēmumā (EK) Nr. 2004/465 dalībvalstis uzņemas izdevumu saistības divpadsmit mēnešos pēc tā gada beigām, kurā tās tika informētas par minēto lēmumu. Tām arī ir jāievēro Lēmuma 2004/465/EK noteikums par savu projektu uzsākšanu un atlīdzinājuma pieteikumu iesniegšanu.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zivsaimniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Šajā lēmumā paredzēts Kopienas 2006. gada finanšu ieguldījums darbībās, kas minētas Lēmuma 2004/465/EK 4. pantā. Ar to nosaka Kopienas finanšu ieguldījumu katrai dalībvalstij, Kopienas finanšu ieguldījuma likmi un nosacījumus, ar kādiem šāds ieguldījums ir piešķirams.

2. pants

Jaunās tehnoloģijas un IT tīkli

Izdevumiem, kas radušies, iegādājoties un uzstādot datoru tehnoloģijas un sniedzot tehnisko palīdzību, kā arī ierīkojot IT tīklus, lai notiktu efektīva un droša datu apmaiņa saistībā ar zvejas darbību pārraudzību, kontroli un novērošanu, piešķir finanšu ieguldījumu 50 % apmērā no attaisnotajiem izdevumiem I pielikumā noteiktajās robežās.

3. pants

Automātiskās atrašanās vietas noteikšanas ierīces

1.   Izdevumiem, kas radušies, pērkot un uzstādot automātiskās atrašanās vietas noteikšanas ierīces uz zvejas kuģiem, kas zvejas pārraudzības centram sniedz iespēju no attāluma pārraudzīt zvejas kuģus, izmantojot kuģu novērošanas sistēmu (VMS), nosaka maksimālo finanšu ieguldījumu 4 500 EUR vienam kuģim II pielikumā noteiktajās robežās.

2.   Šā panta 1. punktā paredzētās summas 4 500 EUR robežās Kopienas finanšu ieguldījuma likme ir 100 % pirmajiem attaisnotajam izdevumiem 1 500 EUR apmērā.

3.   Kopienas finanšu ieguldījums attaisnotiem izdevumiem no 1 500 EUR līdz 4 500 EUR vienam kuģim ir ierobežots līdz 50 % no šiem izdevumiem.

4.   Lai saņemtu atlīdzību, automātiskajām atrašanas vietas noteikšanas ierīcēm jāatbilst Regulā (EK) Nr. 2244/2003 noteiktajām prasībām.

4. pants

Jaunu tehnoloģiju eksperimentālie projekti

Izdevumiem, kas radušies eksperimentālos projektos saistībā ar jaunu tehnoloģiju ieviešanu ar mērķi uzlabot zvejas darbību pārraudzību, piešķir finanšu ieguldījumu 50 % apmērā no attaisnotajiem izdevumiem III pielikumā noteiktajās robežās.

5. pants

Apmācība

Izdevumiem, kas radušies to ierēdņu apmācības un apmaiņas programmās, kuri ir atbildīgi par pārraudzības kontroli un uzraudzības uzdevumiem zvejas teritorijā, piešķir 50 % finanšu ieguldījumu no attaisnotajiem izdevumiem IV pielikumā noteiktajās robežās.

6. pants

Izdevumu novērtēšana

Izdevumiem, kas radušies, ieviešot sistēmu kopējās zivsaimniecības politikas kontroles izdevumu novērtēšanai, piešķir finanšu ieguldījumu 50 % apmērā no attaisnotajiem izdevumiem V pielikumā noteiktajās robežās.

7. pants

Semināri un plašsaziņas līdzekļi

Izdevumiem, kas radušies pasākumos, ieskaitot seminārus un plašsaziņas līdzekļus, kuru mērķis ir veicināt zvejnieku un citu dalībnieku, piemēram, inspektoru, prokuroru un tiesnešu, kā arī plašas sabiedrības izpratni par nepieciešamību cīnīties pret bezatbildīgu un nelikumīgu zvejniecību, un par kopējas zivsaimniecības politikas noteikumu īstenošanu, piešķir finanšu ieguldījumu 75 % apmērā no attaisnotajiem izdevumiem VI pielikumā noteiktajās robežās.

8. pants

Zvejniecības patruļas kuģi un gaisa kuģi

Izdevumiem saistībā ar zvejas kuģu un gaisa kuģu iegādi un modernizāciju, kurus izmanto dalībvalstu kompetentās iestādes veiktajās zvejas darbību inspekcijās un novērošanā, piešķir šādu finanšu ieguldījumu VII pielikumā noteiktajās robežās, nepārsniedzot:

50 % no attaisnotiem izdevumiem, kas radušies dalībvalstīm, kuras pievienojušās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā;

25 % no attaisnotajiem izdevumiem, kas radušies citām dalībvalstīm.

9. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 30. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 157, 30.4.2004., 114. lpp.; labotā redakcija OV L 195, 2.6.2004., 36. lpp.

(2)  OV L 2, 5.1.2006., 4. lpp.

(3)  OV L 333, 20.12.2003., 17. lpp.


I PIELIKUMS

JAUNĀS TEHNOLOĢIJAS UN IT TĪKLI

(EUR)

Dalībvalsts

Plānotie izdevumi nacionālās zivsaimniecības kontroles programmā

Kopienas ieguldījumi

Beļģija

 

 

Čehija

 

 

Dānija

1 333 334

666 667

Vācija

210 000

105 000

Igaunija

229 217

114 609

Grieķija

2 250 000

1 125 000

Spānija

 

 

Francija

935 000

467 500

Īrija

250 000

125 000

Itālija

4 000 000

2 000 000

Kipra

83 000

41 500

Latvija

 

 

Lietuva

30 000

15 000

Luksemburga

 

 

Ungārija

 

 

Malta

 

 

Nīderlande

470 505

235 253

Austrija

 

 

Polija

 

 

Portugāle

735 230

333 895

Slovēnija

250 354

125 177

Slovākija

 

 

Somija

402 000

201 000

Zviedrija

120 000

60 000

Apvienotā Karaliste

838 148

419 074

Kopā

12 136 788

6 034 675


II PIELIKUMS

AUTOMĀTISKĀS ATRAŠANĀS VIETAS NOTEIKŠANAS IERĪCES

(EUR)

Dalībvalsts

Plānotie izdevumi nacionālās zivsaimniecības kontroles programmā

Kopienas ieguldījumi

Beļģija

 

 

Čehija

 

 

Dānija

 

 

Vācija

 

 

Igaunija

 

 

Grieķija

 

 

Spānija

 

 

Francija

 

 

Īrija

 

 

Itālija

 

 

Kipra

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luksemburga

 

 

Ungārija

 

 

Malta

190 944

132 972

Nīderlande

 

 

Austrija

 

 

Polija

 

 

Portugāle

 

 

Slovēnija

25 760

18 880

Slovākija

 

 

Somija

33 000

22 820

Zviedrija

 

 

Apvienotā Karaliste

 

 

Kopā

249 704

174 672


III PIELIKUMS

JAUNU TEHNOLOĢIJU EKSPERIMENTĀLIE PROJEKTI

(EUR)

Dalībvalsts

Plānotie izdevumi nacionālās zivsaimniecības kontroles programmā

Kopienas ieguldījumi

Beļģija

 

 

Čehija

 

 

Dānija

275 000

137 500

Vācija

 

 

Igaunija

 

 

Grieķija

 

 

Spānija

 

 

Francija

 

 

Īrija

 

 

Itālija

 

 

Kipra

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luksemburga

 

 

Ungārija

 

 

Malta

 

 

Nīderlande

 

 

Austrija

 

 

Polija

150 000

75 000

Portugāle

249 700

124 850

Slovēnija

 

 

Slovākija

 

 

Somija

 

 

Zviedrija

130 000

65 000

Apvienotā Karaliste

 

 

Kopā

804 700

402 350


IV PIELIKUMS

APMĀCĪBA

(EUR)

Dalībvalsts

Plānotie izdevumi nacionālās zivsaimniecības kontroles programmā

Kopienas ieguldījumi

Beļģija

10 000

5 000

Čehija

 

 

Dānija

523 199

261 600

Vācija

64 000

32 000

Igaunija

13 195

6 598

Grieķija

 

 

Spānija

86 640

43 320

Francija

58 350

29 175

Īrija

200 000

100 000

Itālija

1 000 000

500 000

Kipra

15 000

7 500

Latvija

23 300

11 650

Lietuva

11 000

5 500

Luksemburga

 

 

Ungārija

 

 

Malta

8 196

4 098

Nīderlande

144 093

72 047

Austrija

 

 

Polija

 

 

Portugāle

25 600

12 800

Slovēnija

35 808

17 904

Slovākija

 

 

Somija

24 200

12 100

Zviedrija

22 000

11 000

Apvienotā Karaliste

160 305

80 153

Kopā

2 424 886

1 212 445


V PIELIKUMS

ANALĪZE UN IZDEVUMU NOVĒRTĒŠANA

(EUR)

Dalībvalsts

Plānotie izdevumi nacionālās zivsaimniecības kontroles programmā

Kopienas ieguldījumi

Beļģija

 

 

Čehija

 

 

Dānija

93 333

46 667

Vācija

 

 

Igaunija

 

 

Grieķija

 

 

Spānija

 

 

Francija

 

 

Īrija

 

 

Itālija

 

 

Kipra

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luksemburga

 

 

Ungārija

 

 

Malta

 

 

Nīderlande

 

 

Austrija

 

 

Polija

 

 

Portugāle

 

 

Slovēnija

 

 

Slovākija

 

 

Somija

 

 

Zviedrija

 

 

Apvienotā Karaliste

 

 

Kopā

93 333

46 667


VI PIELIKUMS

SEMINĀRI UN PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻI

(EUR)

Dalībvalsts

Plānotie izdevumi nacionālās zivsaimniecības kontroles programmā

Kopienas ieguldījumi

Beļģija

5 000

3 750

Čehija

 

 

Dānija

 

 

Vācija

 

 

Igaunija

 

 

Grieķija

660 860

495 645

Spānija

 

 

Francija

 

 

Īrija

 

 

Itālija

 

 

Kipra

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

9 000

6 750

Luksemburga

 

 

Ungārija

 

 

Malta

 

 

Nīderlande

 

 

Austrija

 

 

Polija

200 000

150 000

Portugāle

68 750

51 563

Slovēnija

6 008

4 506

Slovākija

 

 

Somija

 

 

Zviedrija

210 000

157 500

Apvienotā Karaliste

37 299

27 974

Kopā

1 196 917

897 688


VII PIELIKUMS

PATRUĻAS KUĢI UN GAISA KUĢI

(EUR)

Dalībvalsts

Plānotie izdevumi nacionālās zivsaimniecības kontroles programmā

Kopienas ieguldījumi

Beļģija

 

 

Čehija

 

 

Dānija

 

 

Vācija

1 200 000

225 000

Igaunija

751 761

150 352

Grieķija

2 789 140

575 328

Spānija

24 683 674

6 170 918

Francija

 

 

Īrija

 

 

Itālija

 

 

Kipra

2 300 000

1 150 000

Latvija

 

 

Lietuva

500 000

250 000

Luksemburga

 

 

Ungārija

 

 

Malta

 

 

Nīderlande

565 000

141 250

Austrija

 

 

Polija

 

 

Portugāle

23 234 908

4 110 537

Slovēnija

50 792

25 396

Slovākija

 

 

Somija

 

 

Zviedrija

72 000 000

4 500 000

Apvienotā Karaliste

17 611 065

4 402 766

Kopā

145 686 340

21 701 547


7.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/31


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 31. maijs)

par Kopienas references laboratorijas izraudzīšanos mutes un nagu sērgas noteikšanai

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2069)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/393/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Direktīvu 2003/85/EK par Kopienas pasākumiem mutes un nagu sērgas kontrolei, ar kuru atceļ Direktīvu 85/511/EEK un Lēmumus 89/531/EEK un 91/665/EEK un groza Direktīvu 92/46/EEK (1), un jo īpaši tās 69. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2003/85/EK paredzēts, ka jāizraugās Kopienas references laboratorija mutes un nagu sērgas noteikšanai. Cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm, Komisija rīkoja konkursu, lai izraudzītos Kopienas references laboratoriju, ņemot vērā tehniskās un zinātniskās kompetences un personāla zināšanu kritērijus.

(2)

Saistībā ar oficiālo laboratoriju izraudzīšanos tika ņemtas vērā arī papildu prasības, kas noteiktas ar 12. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (2).

(3)

Pēc izvēles procedūras pabeigšanas izraudzītā laboratorija – Pirbraitas laboratorija Institute for Animal Health, ko atbalsta Biotehnoloģiju un bioloģijas zinātņu pētniecības padome (BBSRC), – būtu jāizraugās par Kopienas references laboratoriju mutes un nagu sērgas noteikšanai uz piecu gadu laikposmu.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Biotehnoloģiju un bioloģijas zinātņu pētniecības padomes (BBSRC) Pirbraitas laboratorija Institute for Animal Health Apvienotajā Karalistē tiek izraudzīta par Kopienas references laboratoriju uz piecu gadu laikposmu sākot no nākamās dienas pēc šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Direktīvas 2003/85/EK XVI pielikumā ietverti noteikumi, kuros izklāstītas 1. punktā minētās Kopienas references laboratorijas funkcijas un pienākumi.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 31. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 306, 22.11.2003., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2005/615/EK (OV L 213, 18.8.2005. 14. lpp.).

(2)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 776/2006 (OV L 136, 24.5.2006., 3. lpp.).


7.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/32


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 31. maijs),

ar ko groza 2003. gada Pievienošanās akta XIV pielikuma papildinājumu attiecībā uz dažiem Slovākijas gaļas un zivju nozares uzņēmumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2073)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/394/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā XIV pielikuma 5. nodaļas B iedaļas d) punktu,

tā kā:

(1)

Slovākijai piešķirts pārejas laiks attiecībā uz dažiem uzņēmumiem, kas minēti 2003. gada Pievienošanās akta XIV pielikuma papildinājumā (1).

(2)

Minētais 2003. gada Pievienošanās akta XIV pielikuma papildinājums ir grozīts ar Komisijas Lēmumu 2004/463/EK (2), 2005/189/EK (3) un 2005/661/EK (4).

(3)

Saskaņā ar Slovākijas kompetentās iestādes oficiālu paziņojumu viens gaļas nozares uzņēmums ir pabeidzis pārkārtošanās procesu un pilnībā atbilst Kopienas tiesību aktiem. Viens gaļas nozares uzņēmums no saraksta ar uzņēmumiem, kas ir pārejas posmā, daļēji pārtraucis uzņēmējdarbību. Viens zivju nozares uzņēmums ir slēgts. Tādēļ minētie uzņēmumi jāsvītro no to uzņēmumu saraksta, kuriem noteikts pārejas posms.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza 2003. gada Pievienošanās akta XIV pielikuma papildinājums. Skaidrības labad tas jāaizstāj.

(5)

Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja ir informēta par šajā lēmumā paredzētajiem pasākumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

2003. gada Pievienošanās akta XIV pielikuma papildinājumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 31. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV C 227 E, 23.9.2003., 1654. lpp.

(2)  OV L 156, 30.4.2004., 138. lpp. Labots ar OV L 202, 7.6.2004., 95. lpp.

(3)  OV L 62, 9.3.2005., 34. lpp.

(4)  OV L 245, 21.9.2005., 18. lpp.


PIELIKUMS

“Papildinājums,

kas minēts XIV pielikuma 5. nodaļas B iedaļā (1)

Uzņēmumu saraksts, ieskaitot nepilnības un termiņu šo nepilnību novēršanai

Veterinārā apstiprinājuma numurs

Uzņēmuma nosaukums

Nepilnības

Pilnas atbilsmes datums

GA 6-2

Sered'ský MP a.s., Bratislavská 385, Sered'

Padomes Direktīva 64/433/EEK:

 

I pielikums, I nodaļa, 1. punkta a), b) un g) apakšpunkts

 

I pielikums, I nodaļa, 11. punkts

 

I pielikums, I nodaļa, 14. punkta a) apakšpunkts

31.12.2006.


(1)  XIV pielikuma tekstu skatīt OV L 236, 23.9.2003., 915. lpp.”


7.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/34


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 1. jūnijs),

ar ko groza Lēmumu 92/452/EEK attiecībā uz dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm Amerikas Savienotajās Valstīs

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2097)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/395/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 25. septembra Direktīvu 89/556/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopu sugu mājdzīvnieku embrijiem un to importu no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1992. gada 30. jūlija Lēmumā 92/452/EEK, ar ko izveido to embriju ieguves brigāžu sarakstus, kuras apstiprinātas trešās valstīs liellopu embriju izvešanai uz Kopienu (2), ir noteikts, ka dalībvalstis ieved embrijus no trešām valstīm tikai tad, ja tos ir ieguvušas, apstrādājušas un uzglabājušas minētajā lēmumā uzskaitītās embriju ieguves brigādes.

(2)

Amerikas Savienotās Valstis ir pieprasījušas, lai sarakstos tiktu veiktas izmaiņas ierakstos par ASV attiecībā uz dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm.

(3)

Amerikas Savienotās Valstis ir sniegušas garantijas par atbilstību attiecīgajām Direktīvā 89/556/EEK noteiktajām prasībām, un ASV veterinārie dienesti ir oficiāli akceptējuši attiecīgās embriju ieguves brigādes embriju izvešanai uz Kopienu.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 92/452/EEK.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 92/452/EEK pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 302, 19.10.1989., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/60/EK (OV L 31, 3.2.2006., 24. lpp.).

(2)  OV L 250, 29.8.1992., 40. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/270/EK (OV L 99, 7.4.2006., 27. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 92/452/EEK pielikumu groza šādi:

a)

pievieno šādas ailes par Amerikas Savienotajām Valstīm:

“US

 

06UT122

E870

 

Canyon Breeze Genetics

327 W 800 N

Minersville, UT 84752

Dr John M Conrad

US

 

06OH121

E1612

 

Nathan Steiner

10369 Fulton Road

Marshalville, OH 44645

Dr Nathan Steiner

US

 

06MT122

E608

 

Trans Ova Genetics

9033 Walker Rd

Belgrade, MT 59714

Dr Jon Schmidt

US

 

03FL101

E948

 

Sacramento Farms

104 Crandon Blvd, Suite 420

Key Biscayne, FL 33149

Dr Richard Castleberry

b)

aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādi Nr. 91KS028 aizstāj ar šādu:

“US

 

91KS028

E726

 

Sun Valley Embryo Transfer, PA

3104 West Pleasant Hill Rd

Salina, KS 67401

Dr Glenn Engelland

c)

aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādi Nr. 94OH071 aizstāj ar šādu:

“US

 

94OH071

E563

 

Moulton Embryos

14318 Moulton-Ft. Amanda Rd

Wapakoneta, OH

Dr Virgil J Brown


7.6.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 152/36


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 2. jūnijs),

ar ko groza Lēmumu 2005/710/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar ļoti patogēnu putnu gripu mājputniem Rumānijā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2137)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/396/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 18. panta 7. punktu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 22. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Pēc putnu gripas uzliesmojuma, ko izraisīja augsti patogēns vīrusa celms H5N1 un kas sākās 2003. gada decembrī Āzijas dienvidaustrumos, Komisija pieņēma vairākus aizsardzības pasākumus saistībā ar šo slimību, jo īpaši Komisijas 2005. gada 13. oktobra Lēmumu 2005/710/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar ļoti patogēnu putnu gripu Rumānijā (3).

(2)

Lēmums 2005/710/EK nosaka dzīvu mājputnu, skrējējputnu, saimniecībā audzētu un savvaļas medījamo putnu un dzīvu putnu, kas nav mājputni, ieskaitot lolojumputnus, šo sugu inkubējamu olu un dažu citu putnu izcelsmes produktu importa pārtraukšanu Kopienā no dažām šīs slimības skartajām Rumānijas teritorijas daļām.

(3)

Rumānija tagad ir paziņojusi Komisijai par vairākiem apstiprinātiem ļoti patogēnas putnu gripas gadījumiem un vairākiem turpmākiem aizdomu gadījumiem mājputnu ganāmpulkos Brasov administratīvajā apgabalā, kas nepieder pie tām Rumānijas teritorijas daļām, kuras pašreiz ir reģionalizētas ar Lēmumu 2005/710/EK. Rumānija ir iesniegusi informāciju, ka slimības skartajā administratīvajā apgabalā piemēro slimības izskaušanas un kontroles pasākumus. Visos 42 Rumānijas administratīvajos apgabalos ir spēkā papildu biodrošības pasākumi.

(4)

Ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju Rumānijā, jāpaplašina tās Rumānijas teritorijas daļas, no kurām pārtrauc attiecīgo importu Kopienā.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2005/710/EK.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2005/710/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Dalībvalstis nekavējoties veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo lēmumu, un šos pasākumus publicē. Par to tās tūlīt informē Komisiju.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006.gada 2. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.); labotais variants (OV L 191, 28.5.2004., 1. lpp.).

(3)  OV L 269, 14.10.2005., 42. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/321/EK (OV L 118, 3.5.2006., 18. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Rumānijas teritorijas daļas, kas minētas 1. panta a) un b) apakšpunktā:

A   DAĻA

Valsts ISO kods

Valsts nosaukums

Teritorijas daļas apraksts

RO

Rumānija

Visa Rumānijas teritorija


B   DAĻA

Valsts ISO kods

Valsts nosaukums

Teritorijas daļas apraksts

RO

Rumānija

Šādi Rumānijas administratīvie apgabali:

Arges

Bacau

Botosani

Braila

Brasov

Bukarestes (Bucuresti)

Buzau

Calarasi

Constanta

Covasna

Dimbovita

Dolj

Galati

Giurgiu

Gorj

Harghita

Ialomita

Iasi

Ilfov

Mehedinti

Mures

Neamt

Olt

Prahova

Sibiu

Suceava

Teleorman

Tulcea

Vaslui

Vilcea

Vrancea”