ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 143

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 30. maijs


Saturs

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Lappuse

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 14. februāris), lai noslēgtu Eiropas un Vidusjūras valstu Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses

1

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses

2

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

30.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 143/1


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 14. februāris),

lai noslēgtu Eiropas un Vidusjūras valstu Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses

(2006/356/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 310. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas otro teikumu un 300. panta 3. punkta otro daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Eiropas un Vidusjūras valstu Nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, ir parakstīts Eiropas Kopienas vārdā Luksemburgā 2002. gada 17. jūnijā, paredzot tā iespējamu noslēgšanu vēlāk.

(2)

Nolīgums būtu jāapstiprina,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

1.   Ar šo Eiropas Kopienas vārdā tiek apstiprināts Eiropas un Vidusjūras valstu Nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, nolīguma pielikumi un protokoli, kā arī kopīgās deklarācijas un Eiropas Kopienas deklarācijas, kas iekļautas nobeiguma aktā.

2.   Šā panta 1. punktā uzskaitītie dokumenti ir šā lēmuma sastāvdaļa.

2. pants

1.   Nostāju, ko Kopiena ieņem saistībā ar Asociācijas padomi un Asociācijas komiteju, nosaka Padome pēc Komisijas priekšlikuma vai, attiecīgā gadījumā, Komisija saskaņā ar attiecīgajiem Līgumu noteikumiem.

2.   Saskaņā ar Eiropas un Vidusjūras valstu Asociācijas nolīguma 75. pantu Padomes priekšsēdētājs būs Asociācijas padomes priekšsēdētājs. Saskaņā ar saskaņoto reglamentu Asociācijas komitejas priekšsēdētājs būs Komisijas pārstāvis.

3.   Lēmumus par Asociācijas padomes un Asociācijas komitejas lēmumu publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī katrā atsevišķā gadījumā pieņems, attiecīgi, Padome un Komisija.

3. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Eiropas Kopienas vārdā deponēt paziņošanas aktu, kas paredzēts nolīguma 91. pantā.

Briselē, 2006. gada 14. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

K.-H. GRASSER


EIROPAS UN VIDUSJŪRAS REĢIONA VALSTU NOLĪGUMS,

ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses

BEĻĢIJAS KARALISTE,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma Līgumslēdzējas puses, še turpmāk – “dalībvalstis”, un

EIROPAS KOPIENA, še turpmāk – “Kopiena”,

no vienas puses, un

LIBĀNAS REPUBLIKA, še turpmāk – “Libāna”,

no otras puses,

ŅEMOT VĒRĀ tuvumu un savstarpējo atkarību, ko starp Kopienu, tās dalībvalstīm un Libānu izveidojušas vēsturiskās saiknes un kopējās vērtības;

ŅEMOT VĒRĀ to, ka Kopiena, dalībvalstis un Libāna vēlas stiprināt šīs saiknes un izveidot ilgstošas attiecības, pamatojoties uz savstarpību, solidaritāti, partnerattiecībām un kopīgu attīstību;

ŅEMOT VĒRĀ nozīmi, kādu Puses piešķir ANO Statūtu principiem, jo īpaši cilvēktiesību ievērošanai, demokrātijas principiem un tautsaimnieciskajai brīvībai, kas ir pašā asociācijas pamatā;

ŅEMOT VĒRĀ politisko un tautsaimniecisko notikumu gaitu gan Eiropā, gan Tuvajos Austrumos un no tās izrietošās saistības attiecībā uz Eiropas un Vidusjūras reģiona stabilitāti, drošību un labklājību;

ŅEMOT VĒRĀ brīvās tirdzniecības nozīmīgumu Kopienai un Libānai, kas garantēta ar 1994. gada Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) un pārējiem daudzpusējiem nolīgumiem, kuri pievienoti PTO dibināšanas nolīgumam;

ŅEMOT VĒRĀ atšķirības Libānas un Kopienas ekonomikas un sociālās jomas attīstībā, kā arī vajadzību stiprināt Libānas ekonomikas un sociālās jomas attīstību;

APLIECINOT, ka šā nolīguma noteikumi, kas ietilpst Eiropas Kopienas dibināšanas līguma III daļas IV sadaļas jomā, Apvienotajai Karalistei un Īrijai ir saistoši kā atsevišķām Līgumslēdzējām pusēm, nevis kā Kopienas daļai, līdz brīdim, kad Apvienotā Karaliste vai Īrija (attiecīgā gadījumā) paziņo Libānai, ka šie noteikumi tām ir saistoši kā Kopienas daļai saskaņā ar Protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam. Tas pats attiecas uz Dāniju saskaņā ar minētajiem līgumiem pievienoto Protokolu par Dānijas nostāju;

VĒLOTIES pilnīgi sasniegt asociācijas mērķus, ieviešot attiecīgos šā nolīguma noteikumus, lai tuvinātu Kopienas un Libānas ekonomikas un sociālās jomas attīstības līmeni;

APZINOTIES šā nolīguma nozīmi, kas pamatojas uz abpusējām interesēm, savstarpējām koncesijām, sadarbību un dialogu;

VĒLOTIES attīstīt regulāru politisko dialogu par divpusējiem un starptautiskiem savstarpējas intereses jautājumiem;

ŅEMOT VĒRĀ Kopienas vēlmi sniegt Libānai atbalstu tās centienos veikt tautsaimniecisko atjaunošanu, reformas un pārkārtojumus un sekmēt sociālo attīstību;

VĒLOTIES izveidot, uzturēt un padarīt intensīvāku sadarbību ekonomikas, zinātnes, tehnoloģiju, sociālajā, kultūras un audiovizuālajā jomā, to uzturot ar regulāru dialogu, lai panāktu labāku savstarpējo sapratni;

PĀRLIECĪBĀ par to, ka šis nolīgums starp Pusēm radīs gaisotni, kas veicina tautsaimniecisko attiecību izaugsmi starp tām, it īpaši tirdzniecības un investīciju nozarē, kas ir obligāts priekšnoteikums sekmīgai tautsaimniecības atjaunošanai un pārstrukturēšanai un tehnoloģiju modernizēšanai,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

1.   Ar šo tiek izveidota asociācija starp Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānu, no otras puses.

2.   Šā nolīguma mērķi ir:

a)

nodrošināt attiecīgu pamatu politiskajam dialogam starp Pusēm, ļaujot izveidot ciešas attiecības visās jomās, kurās Puses šādu dialogu uzskata par vajadzību;

b)

izveidot nosacījumus pakāpeniskai preču, pakalpojumu un kapitāla tirdzniecības liberalizācijai;

c)

veicināt tirdzniecību un saimniecisko un sociālo attiecību harmonisku paplašināšanos starp Pusēm, īpaši ar dialogu un sadarbību, lai sekmētu Libānas un tās tautas attīstību un labklājību;

d)

sekmēt saimniecisko, sociālo, kultūras, finansiālo un monetāro sadarbību;

e)

veicināt sadarbību citās jomās, par kurām ir abpusēja interese.

2. pants

Pušu attiecības, kā arī paša nolīguma visi noteikumi balstās uz demokrātijas principu un cilvēka pamattiesību ievērošanu, kā izklāstīts Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, uz kuru pamatojas Pušu iekšējā un starptautiskā politika un kura ir šā nolīguma būtiska sastāvdaļa.

I SADAĻA

POLITISKAIS DIALOGS

3. pants

1.   Starp Pusēm izveido regulāru politisko dialogu. Tas palīdz starp partneriem izveidot ilgstošas solidaritātes saiknes, kas veicinās Vidusjūras reģiona labklājību, stabilitāti un drošību un izveidos sapratnes un iecietības gaisotni starp kultūrām.

2.   Politiskais dialogs un sadarbība jo īpaši ir paredzēti, lai:

a)

veicinātu Pušu tuvināšanos, attīstot labāku savstarpējo sapratni un regulāri koordinējot starptautiskos jautājumus, kas interesē abas Puses;

b)

ļautu katrai Pusei ņemt vērā otras Puses nostāju un intereses,

c)

veicinātu drošības un stabilitātes stiprināšanu Vidusjūras reģionā un konkrēti Tuvajos Austrumos;

d)

veicinātu kopīgas ierosmes.

4. pants

Politiskajā dialogā ietver visus jautājumus, kas interesē abas Puses, jo īpaši izskatot nosacījumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu mieru un drošību, atbalstot sadarbību. Dialogā cenšas arī radīt jaunus sadarbības veidus kopīgu mērķu sasniegšanai.

5. pants

1.   Politiskais dialogs notiek periodiski un pēc vajadzības, īpaši:

a)

ministru līmenī, galvenokārt Asociācijas padomes ietvaros;

b)

augstāko amatpersonu līmenī starp Libānu, no vienas puses, un Padomes prezidentūru un Komisiju, no otras puses;

c)

pilnībā izmantojot visus diplomātiskos kanālus, tostarp regulāras amatpersonu sanāksmes, apspriedes starptautisko sanāksmju laikā un kontaktus starp diplomātiskajiem pārstāvjiem trešās valstīs;

d)

attiecīgā gadījumā ar visiem citiem līdzekļiem, kas veicina dialoga stiprināšanu un tā efektivitātes palielināšanu.

2.   Izveido politisku dialogu starp Eiropas Parlamentu un Libānas parlamentu.

II SADAĻA

BRĪVA PREČU KUSTĪBA

PAMATPRINCIPI

6. pants

Kopiena un Libāna pārejas laikā, kas nepārsniedz divpadsmit gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā, pakāpeniski izveido brīvās tirdzniecības zonu saskaņā ar šajā sadaļā paredzēto kārtību un atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību noteikumiem un noteikumiem pārējos daudzpusējos nolīgumos par preču tirdzniecību, kuri pievienoti Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) dibināšanas nolīgumam, še turpmāk sauktiem par “VVTT”.

1. NODAĻA

Rūpniecības ražojumi

7. pants

Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz ražojumiem, kuru izcelsme ir Kopienā un Libānā un kas iekļauti Kombinētās nomenklatūras un Libānas muitas tarifa 25. līdz 97. nodaļā, izņemot 1. pielikumā uzskaitītos ražojumus.

8. pants

Libānas izcelsmes ražojumus atļauj importēt Kopienā bez muitas nodokļiem un bez jebkādiem citiem līdzvērtīgiem maksājumiem.

9. pants

1.   Muitas nodokļus un līdzvērtīgus maksājumus, ko piemēro Kopienas izcelsmes ražojumu importam Libānā, pakāpeniski atceļ pēc šāda grafika:

piecus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina līdz 88 % no pamatlikmes,

sešus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina līdz 76 % no pamatlikmes,

septiņus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina līdz 64 % no pamatlikmes,

astoņus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina līdz 52 % no pamatlikmes,

deviņus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina līdz 40 % no pamatlikmes,

desmit gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina līdz 28 % no pamatlikmes,

vienpadsmit gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā katru nodokli un maksājumu samazina līdz 16 % no pamatlikmes,

divpadsmit gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā atceļ atlikušos nodokļus un maksājumus.

2.   Gadījumā, ja attiecībā uz kādu ražojumu rodas nopietnas grūtības, Asociācijas komiteja var pārskatīt 1. punktā noteikto grafiku, ievērojot savstarpēju vienošanos, ka attiecībā uz konkrēto ražojumu pieprasītais pagarinājums nevar pārsniegt maksimāli pieļaujamo pārejas laiku divpadsmit gadi. Ja trīsdesmit dienu laikā pēc Libānas pieteikuma par grafika pārskatīšanu, Asociācijas komiteja nav pieņēmusi lēmumu, Libāna var pagaidu kārtā apturēt grafiku uz laiku, kas nepārsniedz vienu gadu.

3.   Katram konkrētajam ražojumam nodokļa pamatlikme, kas pakāpeniski jāsamazina saskaņā ar 1. punktu, ir likme, kas minēta 19. pantā.

10. pants

Noteikumus par muitas nodokļa atcelšanu piemēro arī fiskāliem muitas nodokļiem.

11. pants

1.   Libāna, atkāpjoties no 9. panta noteikumiem, var veikt ārkārtas pasākumus ar ierobežotu termiņu, palielinot vai atkārtoti ieviešot muitas nodokļus.

2.   Šie pasākumi var attiekties tikai uz jauniem un pavisam jauniem ražotājiem vai nozarēm, kas veic pārstrukturēšanu vai sastopas ar nopietnām grūtībām, īpaši, ja šīs grūtības rada būtiskas sociālas problēmas.

3.   Muitas nodokļi Kopienas izcelsmes ražojumu importam Libānā, ko ievieš ar šādiem ārkārtas pasākumiem, nevar pārsniegt 25 % ad valorem, un tajos paredz preferences sastāvdaļu attiecībā uz Kopienas izcelsmes ražojumiem. Kopējā ražojumu importa vērtība, uz ko attiecas šie pasākumi, nedrīkst pārsniegt 20 % no vidējā Kopienas izcelsmes rūpniecības ražojumu importa pēdējo trīs gadu laikā, par kuriem pieejama statistika.

4.   Šos pasākumus piemēro ne vairāk kā piecus gadus, ja vien Asociācijas komiteja neapstiprina ilgāku laiku. Tos pārtrauc piemērot, vēlākais, maksimālā divpadsmit gadu pārejas laika beigās.

5.   Šādus pasākumus attiecībā uz ražojumu nevar ieviest, ja pēc visu nodokļu un kvantitatīvo ierobežojumu vai maksājumu, vai līdzvērtīgu pasākumu izbeigšanās uz šo ražojumu ir pagājuši vairāk nekā trīs gadi.

6.   Libāna informē Asociācijas komiteju par visiem ārkārtas pasākumiem, ko tā paredzējusi noteikt, un pēc Kopienas pieprasījuma pirms to ieviešanas apspriežas par attiecīgajiem pasākumiem un nozarēm. Nosakot šādus pasākumus, Libāna sniedz komitejai to muitas nodokļu atcelšanas grafiku, kurus ievieš saskaņā ar šo pantu. Šajā grafikā paredz šo nodokļu pakāpenisku atcelšanu vienādos gada maksājumos, ko uzsāk ne vēlāk kā otrā gada beigās pēc to ieviešanas. Asociācijas komiteja var pieņemt lēmumu par citādu grafiku.

7.   Atkāpjoties no 4. punkta noteikumiem, Asociācijas komiteja izņēmuma kārtā, lai ņemtu vērā grūtības, ar ko saistīta jaunu ražošanas nozaru izveidošana, var apstiprināt tos pasākumus, ko Libāna jau pieņēmusi saskaņā ar 1. punktu, uz maksimālo laiku, kas ne vairāk par trīs gadiem pārsniedz divpadsmit gadu pārejas laiku.

2. NODAĻA

Lauksaimniecība, zivsaimniecība un pārstrādāti lauksaimniecības produkti

12. pants

Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz produktiem, kuru izcelsme ir Kopienā un Libānā un kas ietilpst Kombinētās nomenklatūras un Libānas muitas tarifa 1. līdz 24. nodaļā, un uz 1. pielikumā uzskaitītajiem produktiem.

13. pants

Kopiena un Libāna abu Pušu interesēs arvien vairāk liberalizē savstarpējo tirdzniecību ar lauksaimniecības un zvejniecības produktiem un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem.

14. pants

1.   Uz 1. protokolā uzskaitītajiem Libānas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, tos importējot Kopienā, attiecina minētajā protokolā noteikto režīmu.

2.   Uz 2. protokolā uzskaitītajiem Libānas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, tos importējot Kopienā, attiecina minētajā protokolā noteikto režīmu.

3.   Uz tirdzniecību ar pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas ietilpst šajā nodaļā, attiecina 3. protokolā noteikto režīmu.

15. pants

1.   Piecus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Kopiena un Libāna izvērtē situāciju, lai noteiktu, kādi pasākumi Kopienai un Libānai ir jāveic vienu gadu pēc šā nolīguma pārskatīšanas atbilstoši 13. pantā izklāstītajam mērķim.

2.   Neskarot 1. punkta noteikumus un ņemot vērā lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārstrādātu lauksaimniecības produktu tirdzniecības apjomu starp abām Pusēm un šādu produktu īpašo jutīgumu, Kopiena un Libāna Asociācijas padomē regulāri katram produktam atsevišķi pārbauda iespēju saskaņoti un abpusēji piešķirt turpmākas savstarpējas koncesijas.

16. pants

1.   Ja ievieš īpašus noteikumus, īstenojot lauksaimniecības politiku vai izdarot grozījumus spēkā esošajos noteikumos vai grozījumus vai paplašinājumus noteikumos, kas attiecas uz lauksaimniecības politikas īstenošanu, tad attiecīgā Puse var attiecībā uz attiecīgajiem produktiem grozīt režīmu, kas noteikts ar šo nolīgumu.

2.   Puse, kas veic šādus grozījumus, par to informē Asociācijas komiteju. Pēc otras Puses pieprasījuma Asociācijas komiteja pulcējas, lai pienācīgi ņemtu vērā otras Puses intereses.

3.   Ja Kopiena vai Libāna, piemērojot 1. punktu, groza režīmu, kas šajā nolīgumā paredzēts attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, tās savstarpēji vienojas par tādām priekšrocībām importam, kura izcelsme ir otrā Pusē, kas ir samērojamas ar šajā nolīgumā paredzētajām priekšrocībām.

4.   Visus šajā nolīgumā noteikto režīmu grozījumus pēc otras Puses lūguma izskata Asociācijas padomes apspriedēs.

17. pants

1.   Puses apņemas sadarboties, lai samazinātu krāpšanas iespējas šā nolīguma tirdzniecības noteikumu piemērošanā.

2.   Neskarot pārējos šā nolīguma noteikumus, ja vienai no Pusēm ir pietiekami pierādījumi par krāpšanu, piemēram, kad viena Puse ievērojami palielina produktu tirdzniecību otrai Pusei, pārsniedzot tādu saimniecisko nosacījumu līmeni kā parastās ražošanas un eksporta jaudas, vai nenodrošina administratīvo sadarbību, kas vajadzīga, lai otra Puse varētu pārbaudīt izcelsmes apliecinājumu, abas Puses nekavējoties sāk pārrunas, lai rastu pienācīgu risinājumu. Līdz jautājuma atrisināšanai attiecīgā Puse var veikt tādus pasākumus, kādus tā uzskata par nepieciešamiem. Izvēloties veicamos aizsardzības pasākumus, priekšroku dod pasākumiem, kuri vismazāk traucē šā nolīguma darbību.

3. NODAĻA

Kopīgi noteikumi

18. pants

1.   Tirdzniecībā starp Kopienu un Libānu neievieš jaunus muitas nodokļus importam vai eksportam vai līdzvērtīgus maksājumus, un pēc šā nolīguma stāšanās spēkā nepaaugstina tos muitas nodokļus, kurus jau piemēro, ja vien šajā nolīgumā nav paredzēts citādi.

2.   Tirdzniecībā starp Kopienu un Libānu neievieš nekādus jaunus kvantitatīvus importa ierobežojumus vai līdzvērtīgus pasākumus.

3.   Pēc šā nolīguma stāšanās spēkā atceļ kvantitatīvos importa ierobežojumus un līdzvērtīgus pasākumus attiecībā uz tirdzniecību starp Libānu un Kopienu.

4.   Kopiena un Libāna nepiemēro savstarpējam eksportam muitas nodokļus vai līdzvērtīgus maksājumus, vai kvantitatīvus ierobežojumus vai līdzvērtīgus pasākumus.

19. pants

1.   Katram produktam nodokļa pamatlikme, kam jāpiemēro 9. panta 1. punktā noteiktā pakāpeniskā samazināšana, ir tā nodokļa likme, kādu faktiski piemēro attiecībā pret Kopienu sarunu noslēgšanas dienā.

2.   Ja Libāna iestājas PTO, tad importam starp Pusēm piemēro PTO saistošo likmi vai arī tādu likmi, ko faktiski piemēroja iestāšanās dienā, ja tā ir zemāka. Ja pēc iestāšanās PTO piemēro tarifu samazinājumu erga omnes, tad ir spēkā samazinātā likme.

3.   Šā panta 2. punktā paredzētais noteikums ir attiecināms uz jebkuru tarifu samazinājumu erga omnes pēc sarunu noslēgšanas dienas.

4.   Puses viena otrai paziņo attiecīgās likmes, ko tās piemēro sarunu noslēgšanas dienā.

20. pants

Importējot Kopienā Libānas izcelsmes produktus, uz tiem attiecinātais režīms nav labvēlīgāks par to, kādu piemēro starp pašām dalībvalstīm.

21. pants

1.   Puses atturas no jebkādiem pasākumiem vai iekšējas fiskālas darbības, kas vai nu tieši, vai netieši rada vienas Puses ražojumu diskrimināciju vai līdzīgu otras Puses izcelsmes ražojumu diskrimināciju.

2.   Produkti, kurus izved uz vienu no Pusēm, nevar gūt labumu no netiešu iekšējo nodokļu atmaksas, kas pārsniedz tieši vai netieši uzlikto netiešo nodokļu apjomu.

22. pants

1.   Šis nolīgums neliedz saglabāt vai veidot muitas savienības, brīvās tirdzniecības zonas vai pierobežu tirdzniecības režīmus, ja vien tas neietekmē šajā nolīgumā paredzēto tirdzniecības kārtību.

2.   Par nolīgumiem par šādu muitas savienību vai brīvās tirdzniecības zonu izveidi Puses konsultējas Asociācijas komitejā, vajadzības gadījumā aplūkojot arī svarīgākos jautājumus par savu tirdzniecības politiku ar trešām valstīm. Jo īpaši, ja Kopienai pievienojas kāda trešā valsts, notiek šādas apspriedes, lai nodrošinātu Kopienas un Libānas abpusējo interešu pienācīgu ievērošanu.

23. pants

Ja viena no Pusēm tirdzniecībā ar otru Pusi atklāj dempingu, kā to definē starptautiskie noteikumi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) VI pantā un atbilstīgos iekšējos tiesību aktos, tā var veikt attiecīgus pretpasākumus atbilstīgi PTO Līgumam par 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību VI panta piemērošanu un atbilstīgiem iekšējiem tiesību aktiem.

24. pants

1.   Neskarot 35. pantu, Pušu starpā piemēro PTO nolīgumu par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem.

2.   Ja līdz vajadzīgo 35. panta 2. punktā minēto noteikumu pieņemšanai viena no Pusēm tirdzniecībā ar otru Pusi atklāj subsīdijas, kā tas definēts starptautiskajos noteikumos 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) VI un XVI pantā un atbilstīgos iekšējos tiesību aktos, tā var uzsākt attiecīgus pretpasākumus atbilstīgi noteikumiem, ko paredz PTO Nolīgums par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem un atbilstīgie iekšējie tiesību akti.

25. pants

1.   Pušu starpā piemēro 1994. gada VVTT XIX panta noteikumus, PTO Nolīgumu par aizsardzības pasākumiem un atbilstīgus iekšējos tiesību aktus.

2.   Pirms starptautiskajos tiesības aktos definēto aizsardzības pasākumu piemērošanas Puse, kas gatavojas noteikt šādus pasākumus, sniedz Asociācijas komitejai visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga vispusīgai situācijas izpētei, lai rastu abām Pusēm pieņemamu risinājumu.

Lai rastu šādu risinājumu, Puses nekavējoties apspriežas Asociācijas komitejā. Ja apspriežu rezultātā Puses trīsdesmit dienu laikā pēc apspriežu sākšanas nav vienojušās par risinājumu, lai nebūtu jāpiemēro aizsardzības pasākumi, Puse, kas gatavojas piemērot aizsardzības pasākumus, var piemērot 1994. gada VVTT XIX panta noteikumus un PTO Nolīgumu par aizsardzības pasākumiem.

3.   Izvēloties aizsardzības pasākumus saskaņā ar šo pantu, Puses dod priekšroku tādiem pasākumiem, kas rada vismazākos traucējumus šā nolīguma mērķu sasniegšanai.

4.   Par aizsardzības pasākumiem tūlīt paziņo Asociācijas Komitejai, un par tiem notiek regulāras apspriedes Komitejā, jo īpaši, lai tos atceltu, tiklīdz apstākļi to atļauj.

26. pants

1.   Ja 18. panta 4. punkta noteikumu izpildīšana izraisa:

a)

reeksportu uz trešo valsti, attiecībā pret kuru attiecīgajam ražojumam Puse patur spēkā kvantitatīvos eksporta ierobežojumus, izvedmuitas nodokļus vai līdzvērtīgus pasākumus un maksājumus,

vai

b)

eksportētājai Pusei būtiska ražojuma nopietnu deficītu vai tā draudus,

un ja minētās situācijas eksportētājai Pusei izraisa vai var izraisīt nopietnas grūtības, šī Puse var veikt piemērotus pasākumus, ņemot vērā 2. pantā paredzētos nosacījumus un tajā noteiktās procedūras.

2.   Grūtības, kas rodas no 1. punktā minētām situācijām, iesniedz izskatīšanai Asociācijas Komitejā. Asociācijas komiteja var pieņemt jebkādu lēmumu, kas vajadzīgs, lai grūtības novērstu. Ja tā nav pieņēmusi lēmumu trīsdesmit dienās pēc jautājuma iesniegšanas, tad eksportētāja Puse var piemērot attiecīgus pasākumus attiecīgā ražojuma eksportēšanai. Pasākumi ir nediskriminējoši, un tos atceļ, ja apstākļi vairs neattaisno to paturēšanu spēkā.

27. pants

Nolīgums neaizliedz piemērot importa, eksporta vai preču tranzīta aizliegumus vai ierobežojumus, kas pamatojas uz sabiedrības morāli, sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apsvērumiem; cilvēku un dzīvnieku dzīvības un veselības vai augu aizsardzības apsvērumiem; valstu mākslas, vēstures vai arheoloģijas bagātību aizsardzību; intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma aizsardzību; noteikumiem par zeltu un sudrabu un izsmeļamo dabas resursu saglabāšanu. Šādus aizliegumus vai ierobežojumus tomēr nedrīkst piemērot Pušu tirdzniecībā kā patvaļīgas diskriminācijas vai slēptas ierobežošanas līdzekļus.

28. pants

Jēdziens “noteiktas izcelsmes produkti” šīs sadaļas noteikumu piemērošanā un ar to saistītās administratīvās sadarbības metodes ir izklāstītas 4. protokolā.

29. pants

Kopienā importējamo preču klasifikācijai izmanto preču kombinēto nomenklatūru. Libānā importējamo preču klasifikācijai izmanto Libānas muitas tarifu.

III SADAĻA

TIESĪBAS VEIKT UZŅĒMĒJDARBĪBU UN SNIEGT PAKALPOJUMUS

30. pants

1.   Režīms, kuru viena Puse piešķir otrai Pusei attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus, pamatojas uz katras Puses saistībām un citiem pienākumiem saskaņā ar Vispārējo vienošanos par pakalpojumu tirdzniecību (VVPT). Šis noteikums stājas spēkā no dienas, kad Libāna galīgi pievienojas PTO.

2.   Libāna apņemas Eiropas Kopienai un tās dalībvalstīm iesniegt grafiku – tiklīdz tas būs izstrādāts galīgajā redakcijā – par īpašām saistībām attiecībā uz pakalpojumiem; šo grafiku sagatavo saskaņā ar VVPT XX pantu.

3.   Puses apņemas apsvērt minēto noteikumu turpmāku attīstību nolūkā izstrādāt “saimnieciskās integrācijas nolīgumu”, kā definēts VVPT V pantā.

4.   Šā panta 3. punktā paredzētā mērķa pirmo pārbaudi Asociācijas padome veic vienu gadu pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

5.   Puses laikā no šā līguma spēkā stāšanās dienas līdz dienai, kad Libāna pievienojas PTO, neveic nekādus pasākumus vai darbības, ar kuriem nosacījumus Kopienas vai Libānas pakalpojumu sniedzējiem padara diskriminējošākus par tiem, kas ir spēkā šā nolīguma spēkā stāšanās dienā.

6.   Šajā sadaļā:

a)

Puses “pakalpojumu sniedzēji” ir jebkura juridiska vai fiziska persona, kas vēlas sniegt vai sniedz pakalpojumu;

b)

“juridiska persona” ir uzņēmējsabiedrība vai meitasuzņēmums, kas izveidots saskaņā vai nu ar dalībvalsts, vai ar Libānas tiesību aktiem un kura juridiskā adrese, centrālā administrācija vai galvenā uzņēmējdarbības vieta atrodas vai nu Kopienas, vai Libānas teritorijā. Tomēr, ja Kopienas vai Libānas teritorijā atrodas tikai juridiskās personas juridiskā adrese vai centrālā administrācija, sabiedrību uzskata par Kopienas vai Libānas juridisku personu tikai tad, ja tās darbībai ir īsta un pastāvīga saikne ar Kopienas vai Libānas tautsaimniecību;

c)

“meitasuzņēmums” ir juridiska persona, kuru efektīvi kontrolē cita juridiska persona;

d)

“fiziska persona” ir vai nu Kopienas dalībvalsts, vai Libānas valstspiederīgais saskaņā ar minēto valstu attiecīgajiem tiesību aktiem.

IV SADAĻA

MAKSĀJUMI, KAPITĀLS, KONKURENCE UN CITI SAIMNIECISKI NOTEIKUMI

1. NODAĻA

Kārtējie maksājumi un kapitāla aprite

31. pants

Šā nolīguma noteikumu robežās un ievērojot 33. un 34. panta noteikumus, starp Kopienu, no vienas puses, un Libānu, no otras puses, nav kapitāla kustības ierobežojumu un nav diskriminācijas, kas pamatojas uz Kopienas un Libānas valstspiederīgo valstspiederību vai dzīvesvietu, vai vietu, kurā šādu kapitālu investē.

32. pants

Uz kārtējiem maksājumiem, kas saistīti ar preču, personu, pakalpojumu vai kapitāla kustību saistībā ar šo nolīgumu, neattiecas nekādi ierobežojumi.

33. pants

1.   Ievērojot citus šā nolīguma noteikumus un citas Kopienas un Libānas starptautiskās saistības, 31. un 32. panta noteikumi neliedz piemērot jebkādus ierobežojumus, kuri pastāv starp tām šā nolīguma spēkā stāšanās dienā attiecībā uz kapitāla kustību, ietverot tiešās investīcijas, tostarp investīcijas nekustamajā īpašumā, kā arī attiecībā uz uzņēmējdarbības veikšanu, finanšu pakalpojumu sniegšanu vai vērtspapīru izlaišanu kapitāla tirgū.

2.   Tomēr tas neskar Kopienas iedzīvotāju Libānā vai Libānas iedzīvotāju Kopienā veikto investīciju un no tām gūtās peļņas pārskaitījumus uz ārvalstīm.

34. pants

Ja viena vai vairākas Kopienas dalībvalstis vai Libāna sastopas ar nopietnām grūtībām attiecībā uz maksājumu bilanci vai ja šādas nopietnas grūtības ir paredzamas, tad attiecīgi Kopiena vai Libāna saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti VVTT un Starptautiskā Valūtas fonda statūtu VIII un XIV pantā, var pieņemt ierobežojošus pasākumus attiecībā uz kārtējiem maksājumiem, ja šādi pasākumi ir noteikti vajadzīgi. Kopiena vai, attiecīgi, Libāna nekavējoties informē par to otru Pusi un, cik ātri vien iespējams, iesniedz šādu pasākumu atcelšanas grafiku.

2. NODAĻA

Konkurence un citi saimnieciski jautājumi

35. pants

1.   Ar šā nolīguma pareizu darbību nav savienojams turpmāk minētais, ciktāl tas var ietekmēt tirdzniecību starp Kopienu un Libānu:

a)

visas vienošanās starp uzņēmumiem, uzņēmumu apvienību lēmumi un saskaņota rīcība starp uzņēmumiem, kuru mērķis vai rezultāts ir novērst, samazināt vai izkropļot konkurenci, kā noteikts to attiecīgajos tiesību aktos;

b)

tas, ka viens vai vairāki uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo stāvokli Kopienas vai Libānas teritorijās kopumā vai ievērojamā to daļā, kā noteikts to attiecīgajos tiesību aktos.

2.   Puses piemēro savus attiecīgos konkurences tiesību aktus un apmainās ar informāciju, ņemot vērā ierobežojumus, ko uzliek prasība ievērot konfidencialitāti. Asociācijas komiteja piecu gadu laikā pēc šā nolīguma stāšanās spēkā pieņem vajadzīgos sadarbības noteikumus, lai īstenotu 1. punktu.

3.   Ja Kopiena vai Libāna uzskata, ka kāda konkrēta rīcība nav savienojama ar šā panta 1. punkta noteikumiem, un ja šāda rīcība izraisa vai draud izraisīt nopietnus ierobežojumus otrai Pusei, tā var veikt attiecīgus pasākumus pēc apspriešanās Asociācijas komitejā vai trīsdesmit darba dienas pēc tam, kad jautājums nodots šādai izskatīšanai.

36. pants

Dalībvalstis un Libāna, neskarot saistības, ko tās uzņēmušās vai uzņemsies atbilstoši VVTT, pakāpeniski pielāgo jebkurus komerciālus valsts monopolus, lai nodrošinātu, ka piektā gada beigās pēc šā nolīguma stāšanās spēkā nepastāv diskriminācija dalībvalstu un Libānas valstspiederīgo starpā attiecībā uz preču ražošanas un tirdzniecības nosacījumiem. Asociācijas komiteju informē par šā mērķa īstenošanai pieņemtajiem pasākumiem.

37. pants

Attiecībā uz publiskiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kuriem ir piešķirtas īpašas vai ekskluzīvas tiesības, Asociācijas padome nodrošina, ka no piektā gada pēc šā nolīguma stāšanās spēkā netiek ieviesti un nepaliek spēkā nekādi pasākumi, kas rada traucējumus tirdzniecībai starp Kopienu un Libānu tādā mērā, kas ir pretrunā Pušu interesēm. Šis noteikums nerada šķēršļus uzņēmumiem juridiski vai faktiski veikt tiem uzticētos konkrētos uzdevumus.

38. pants

1.   Puses saskaņā ar šā panta noteikumiem un 2. pielikumu nodrošina intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma adekvātu un efektīvu aizsardzību atbilstoši augstākajiem starptautiskajiem standartiem, ieskaitot efektīvus līdzekļus šādu tiesību piemērošanai.

2.   Puses regulāri pārskata šā panta un 2. pielikuma noteikumu īstenošanu. Ja intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā rodas problēmas, kas skar tirdzniecības nosacījumus, pēc jebkuras Puses pieprasījuma rīko steidzamas apspriedes, lai rastu savstarpēji pieņemamus risinājumus.

39. pants

1.   Puses par savu mērķi nosaka publiskā iepirkuma līgumu savstarpēju un pakāpenisku liberalizāciju.

2.   Asociācijas padome veic 1. punkta ieviešanai vajadzīgos pasākumus.

V SADAĻA

SAIMNIECISKĀ UN NOZARU SADARBĪBA

40. pants

Mērķi

1.   Abas Puses kopīgi izveido stratēģijas un procedūras, kas nepieciešamas, lai panāktu sadarbību jomās, kuras ietver šī sadaļa.

2.   Puses uzņemas pastiprināt saimniecisko sadarbību savstarpējās interesēs un partnerības garā, kas ir šā nolīguma pamatā.

3.   Saimnieciskās sadarbības mērķis ir atbalstīt Libānas centienus sasniegt ilgtspējīgu ekonomikas un sociālo attīstību.

41. pants

Darbības joma

1.   Sadarbība pirmkārt un galvenokārt ir orientēta uz darbības jomām, kuras cieš no iekšējo īpatnību un grūtību sekām vai kuras ir skāris Libānas tautsaimniecības vispārējās liberalizācijas process, jo īpaši Libānas un Kopienas savstarpējās tirdzniecības liberalizācija.

2.   Tāpat sadarbība ir vērsta uz jomām, kas varētu ciešāk saliedēt Kopienas un Libānas tautsaimniecības, jo īpaši tām jomām, kas rada izaugsmi un nodarbinātību.

3.   Vides un ekoloģiskā līdzsvara saglabāšana ir dažādo saimnieciskās sadarbības jomu galvenais elements.

4.   Puses var vienoties izvērst saimniecisko sadarbību arī citās nozarēs, uz kurām neattiecas šī sadaļa.

42. pants

Paņēmieni un kārtība

Saimniecisko sadarbību jo īpaši īsteno ar šo:

a)

regulārs saimniecisks dialogs starp Pusēm, ietverot makroekonomikas politikas visas jomas;

b)

regulāra informācijas un ideju apmaiņa katrā sadarbības nozarē, ietverot amatpersonu un ekspertu tikšanos;

c)

konsultācijas, pieredzes un mācību apmaiņa;

d)

vienotas rīcības īstenošana, piemēram, semināri un darba grupas;

e)

tehniska, administratīva un regulatīva palīdzība;

f)

informācijas par sadarbību izplatīšana.

43. pants

Izglītība un mācības

Sadarbības mērķis ir:

a)

noteikt līdzekļus, lai manāmi uzlabotu situāciju izglītības un mācību, jo īpaši arodmācību, jomā;

b)

lai ciešāk tuvinātu kultūras – veicināt spēcīgu saišu veidošanos starp iestādēm, kuru specializācija ir kopīga rīcība, kā arī pieredzes un zinātības (know-how) apmaiņu, galvenokārt jauniešu apmaiņas programmas, apmaiņu starp universitātēm un citām izglītības iestādēm;

c)

jo īpaši veicināt iespēju sievietēm iegūt izglītību, tostarp tehnisko un augstāko izglītību un arodizglītību.

44. pants

Zinātniskā, tehniskā un tehnoloģiskā sadarbība

Sadarbības mērķis ir:

a)

veicināt pastāvīgu saikņu izveidošanu starp abu Pušu zinātnieku aprindām, īpaši:

nodrošinot Libānai pieeju Kopienas pētniecības un tehniskās attīstības programmām saskaņā ar Kopienas noteikumiem, kas paredz ārpuskopienas valstu iesaistīšanos šādās programmās,

Libānai piedaloties decentralizētas sadarbības tīklos,

sekmējot sinerģiju starp mācībām un pētniecību;

b)

paaugstināt Libānas pētniecības iespējas un tās tehnoloģijas attīstību;

c)

veicināt tehnoloģiskus jauninājumus, jaunu tehnoloģiju ieviešanu un zinātības izplatīšanu;

d)

pētīt, kā Libāna var piedalīties Eiropas pētniecības pamatprogrammās.

45. pants

Vide

1.   Puses veicina sadarbību vides pasliktināšanās novēršanai, piesārņojuma kontrolēšanai un dabas resursu racionālas izmantošanas nodrošināšanai, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību.

2.   Sadarbības centrā ir:

a)

ūdens kvalitāte Vidusjūrā un jūras piesārņošanas kontrole un novēršana;

b)

atkritumu, jo īpaši bīstamo atkritumu, pārvaldība;

c)

sasāļošanās;

d)

jutīgu piekrastes zonu vides apsaimniekošana;

e)

vides izglītība un izpratnes veidošana;

f)

progresīvu vides pārvaldības un monitoringa instrumentu izmantošana, jo īpaši vides informācijas sistēmas izmantošana un pētījumi par ietekmi uz vidi;

g)

rūpnieciskās attīstības ietekme uz vidi kopumā un uz rūpniecības uzņēmumu drošību konkrēti;

h)

lauksaimniecības ietekme uz augsnes un ūdens kvalitāti;

i)

augsnes saglabāšana un aizsardzība;

j)

ūdens resursu racionāla pārvaldība;

k)

kopīgas pētniecības un monitoringa darbības, kā arī programmas un projekti.

46. pants

Rūpnieciskā sadarbība

Sadarbības mērķis ir:

a)

veicināt sadarbību starp Pušu uzņēmējiem, tostarp attiecībā uz Kopienas uzņēmējdarbības tīklu pieejamību Libānai;

b)

atbalstīt centienus modernizēt un pārstrukturēt Libānas valsts un privātā sektora nozares (tostarp lauksaimniecības pārtikas nozari);

c)

sekmēt tādu vidi, kas atbalsta privātu iniciatīvu, lai veicinātu un daudzveidotu produkciju vietējam un eksporta tirgum;

d)

uzlabot Libānas cilvēkresursus un rūpniecības potenciālu, labāk piemērojot jauninājumu un pētniecības, kā arī tehnoloģiju attīstības politiku;

e)

atvieglot piekļuvi kapitāla tirgiem, lai finansētu produktīvas investīcijas;

f)

veicināt MVU attīstību, jo īpaši šādi:

veicinot saziņu starp uzņēmumiem, arī izmantojot Kopienas tīklus un instrumentus rūpnieciskās sadarbības un partnerības veicināšanai,

atvieglojot piekļuvi kredītiem, lai finansētu investīcijas,

padarot pieejamus informācijas un atbalsta pakalpojumus,

uzlabojot cilvēkresursus, lai veicinātu jauninājumus, un izstrādājot projektus un saimnieciskos pasākumus.

47. pants

Ieguldījumu veicināšana un aizsardzība

1.   Sadarbības mērķis ir kapitāla, speciālo zināšanu un tehnoloģiju plūsmas palielināšana uz Libānu, inter alia ar šādiem līdzekļiem:

a)

atbilstīgi līdzekļi, lai apzinātu investīciju iespējas, un informācijas kanāli par noteikumiem saistībā ar investīcijām;

b)

informācijas sniegšana par Eiropas investīciju režīmiem (tehniskā palīdzība, tiešs finansiāls atbalsts, fiskāli veicināšanas pasākumi, investīciju apdrošināšana utt.), kas saistīti ar investīcijām uz ārpusi, un iespēju palielināšana Libānai gūt no tiem labumu;

c)

kopuzņēmumu veidošanas izskatīšana (īpaši attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem) un, attiecīgā gadījumā, nolīgumu slēgšana starp dalībvalstīm un Libānu;

d)

mehānismu izveide investīciju veicināšanai;

e)

Pušu abpusējām investīcijām labvēlīga tiesiska pamata veidošana, attiecīgā gadījumā Libānai un dalībvalstīm noslēdzot investīciju aizsardzības nolīgumus un nolīgumus nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanai.

2.   Sadarbību var paplašināt, plānojot un īstenojot projektus, ar ko demonstrē pamattehnoloģiju efektīvu iegūšanu un izmantošanu, standartu izmantošanu, cilvēkresursu attīstību un darba vietu radīšanu vietējā mērogā.

48. pants

Sadarbība standartizācijā un atbilstības novērtēšana

Puses sadarbojas, lai:

a)

samazinātu atšķirības standartizācijā, metroloģijā, kvalitātes kontrolē un atbilstības novērtēšanā;

b)

izstrādātu Libānas laboratoriju atjaunināšanu;

c)

apspriestu savstarpējas atzīšanas nolīgumus, tiklīdz būs izpildīti tiem vajadzīgie nosacījumi;

d)

stiprinātu Libānas iestādes, kas atbild par standartizāciju, kvalitāti, un par intelektuālo, rūpniecisko un komerciālo īpašumu.

49. pants

Tiesību aktu tuvināšana

Puses dara visu iespējamo, tuvinot to attiecīgos tiesību aktus, lai atvieglotu šā nolīguma īstenošanu.

50. pants

Finanšu pakalpojumi

Sadarbības mērķis ir panākt vairāk tuvinātus kopīgus noteikumus un standartus arī šādās jomās:

a)

Libānas finanšu tirgu attīstība;

b)

grāmatvedības, revīzijas, finanšu pakalpojumu pārraudzības un reglamentēšanas, kā arī finanšu uzraudzības uzlabošana Libānā.

51. pants

Lauksaimniecība un zivsaimniecība

Sadarbības mērķis ir:

a)

atbalstīt politiku, kuras mērķis ir dažādot ražošanu;

b)

samazināt pārtikas atkarību;

c)

veicināt tādu lauksaimniecību, kurā pienācīgi ņem vērā vides faktorus;

d)

izveidot ciešākas attiecības starp abu Pušu uzņēmumiem, grupējumiem un profesionālajām organizācijām;

e)

sniegt palīdzību un nodrošināt tehniskās mācības; atbalstīt agronomisko pētniecības darbu, konsultāciju pakalpojumus, lauksaimniecības izglītību un lauksaimniecības nozares darbinieku tehniskās mācības;

f)

saskaņot fitosanitāros un veterināros standartus;

g)

atbalstīt integrētu lauku attīstību, ietverot pamatpakalpojumu uzlabošanu un saistītu saimniecisko darbību attīstīšanu, īpaši reģionos, kurus ietekmē nelikumīgu kultūru likvidēšana;

h)

lauku teritoriju sadarbība, pieredzes un zinātības apmaiņa lauku attīstības jomā;

i)

jūras zvejniecības un akvakultūras attīstība;

j)

iesaiņošanas, glabāšanas un tirgvedības paņēmienu attīstība un izplatīšanas kanālu uzlabošana;

k)

attīstīt lauksaimnieciskos ūdens resursus;

l)

attīstīt mežsaimniecības nozari, īpaši apmežošanas, mežu ugunsgrēku novēršanas, mežu ganību un pārtuksnešošanās apkarošanas jomā;

m)

attīstīt lauksaimniecības mehanizāciju un popularizēt lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvus;

n)

stiprināt lauksaimniecības kredītu sistēmu.

52. pants

Transports

Sadarbības mērķis ir:

a)

pārstrukturēt un modernizēt ar galvenajiem kopīgas intereses Eiropas transporta maršrutiem saistīto ceļu, dzelzceļu, ostu un lidostu infrastruktūru;

b)

izveidot un piemērot tādus darbības un drošības standartus, kas ir salīdzināmi ar Kopienā dominējošajiem standartiem;

c)

modernizēt tehniskās iekārtas atbilstīgi Kopienas standartiem attiecībā uz vairākveida transportu, konteineru pārvadājumiem un pārkraušanu;

d)

pilnveidot autoceļu, jūras un vairākveidu transporta tranzītu, kā arī ostu, lidostu, jūras un gaisa satiksmes kontroles, dzelzceļu un navigācijas līdzekļu pārvaldību;

e)

pārveidot un restrukturēt masu transporta nozari, tostarp sabiedrisko transportu.

53. pants

Informācijas sabiedrība un telekomunikācijas

1.   Puses atzīst, ka informācijas un komunikāciju tehnoloģijas ir būtisks mūsdienu sabiedrības elements, tās ir vitāli svarīgas ekonomikas un sociālās jomas attīstībai, un tas ir pamatā informācijas sabiedrībai, kura pašlaik veidojas.

2.   Sadarbības mērķis šajā jomā ir:

a)

dialogs par dažādiem informācijas sabiedrības aspektiem, tostarp telekomunikāciju politiku;

b)

informācijas apmaiņa un tehniska palīdzība reglamentēšanas jautājumos, standartizācijas, atbilstības novērtēšanas un sertifikācijas jomā saistībā ar informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijām;

c)

jaunu informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju un atjauninātu iekārtu izplatīšana saistībā ar progresīvām komunikācijām, informācijas pakalpojumiem un tehnoloģijām;

d)

kopēju projektu veicināšana un īstenošana pētniecības, tehniskās attīstības un informācijas tehnoloģiju rūpnieciskā pielietojuma, komunikāciju, telemātikas un informācijas sabiedrības jomā;

e)

Libānas organizāciju līdzdalība pilotprojektos un Eiropas programmās saskaņā ar izveidotajām sistēmām;

f)

Kopienas un Libānas telemātisko tīklu un pakalpojumu savstarpēja savienošana un savstarpēja savietojamība;

g)

dialogs par regulatīvu sadarbību attiecībā uz starptautiskiem pakalpojumiem, tostarp aspektiem, kas saistīti ar datu un privātās dzīves aizsardzību.

54. pants

Enerģētika

Sadarbība ir vērsta uz:

a)

atjaunojamu enerģijas avotu veicināšanu;

b)

energotaupības un energoefektivitātes veicināšanu;

c)

lietišķo pētniecību, kas saistīta ar datu bāzu tīkliem, kuri savieno abu Pušu saimniecisko un sociālo procesu dalībniekus;

d)

enerģijas tīklu modernizācijas un attīstības, kā arī šādu tīklu savstarpējas savienošanas ar Kopienas tīkliem atbalstīšanu.

55. pants

Tūrisms

Sadarbības mērķis ir:

a)

investīciju veicināšana tūrisma nozarē;

b)

zināšanu uzlabošana par tūrisma nozari un lielākas atbilstības nodrošināšana politikā, kas ietekmē tūrismu;

c)

tūrisma laba sezonālā sadalījuma veicināšana;

d)

kultūras mantojuma nozīmīguma uzsvēršana attiecībā uz tūrismu;

e)

pienācīgi uzturētas mijiedarbības nodrošināšana starp tūrismu un vidi;

f)

tūrisma konkurētspējas uzlabošana, atbalstot paaugstinātus standartus un profesionalitāti;

g)

informācijas plūsmu uzlabošana;

h)

intensificēt viesnīcu vadības un administrēšanas mācību darbības un mācības citās viesnīcu nozares jomās;

i)

organizēt pieredzes apmaiņu, lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu tūrisma attīstību, īpaši, veicot informācijas apmaiņu, organizējot izstādes, konferences un publikācijas.

56. pants

Muitas sadarbība

1.   Puses attīsta muitas sadarbību, lai nodrošinātu tirdzniecības noteikumu ievērošanu. Šim nolūkam tās veido dialogu muitas jautājumos.

2.   Sadarbība jo īpaši ir vērsta uz:

a)

pārbaužu un procedūru vienkāršošanu attiecībā uz preču muitošanu;

b)

Kopienas un Libānas tranzīta sistēmu savstarpējas savienojamības iespējamību;

c)

informācijas apmaiņu starp ekspertiem, kā arī arodmācībām;

d)

vajadzības gadījumā tehnisko palīdzību.

3.   Neierobežojot citas šajā nolīgumā noteiktās sadarbības formas, jo īpaši narkotiku ļaunprātīgas izmantošanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas jomā, Līgumslēdzēju pušu administratīvās iestādes sniedz sasvstarpēju palīdzību saskaņā ar 5. protokola noteikumiem.

57. pants

Sadarbība statistikas jomā

Sadarbības mērķis ir saskaņot Pušu izmantoto metodoloģiju un izmantot datus, tostarp datu bankas, par visām šajā nolīgumā minētajām jomām, par kurām var apkopot statistiku.

58. pants

Patērētāju aizsardzība

Sadarbība šajā jomā būtu jāvirza uz Kopienas un Libānas patērētāju tiesību aizsardzības sistēmu saskaņošanu, un, cik vien iespējams, tajā būtu jāiekļauj šādi jautājumi:

a)

tiesību aktu savietojamības uzlabošana patērētāju tiesību aizsardzības jomā, lai novērstu šķēršļus tirdzniecībai;

b)

sistēmu izveide un attīstība savstarpējai informēšanai par bīstamiem pārtikas un rūpniecības produktiem, kā arī to savstarpēja savienošana (ātrās trauksmes sistēmas);

c)

informācijas un ekspertu apmaiņa;

d)

mācību shēmu organizēšana un tehniskās palīdzības sniegšana.

59. pants

Sadarbība iestāžu stiprināšanas un tiesiskuma jomā

Puses atkārtoti uzsver, cik svarīgs ir tiesiskums un laba iestāžu darbība visos līmeņos tādās jomās kā administrācija kopumā un jo īpaši tiesībaizsardzības un tieslietu sistēmas jomā. Šajā sakarā sevišķi svarīga ir neatkarīga un efektīva tiesu vara, kā arī labi izglītoti tieslietu profesionāļi.

60. pants

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana

1.   Puses vienojas, ka jāpieliek visas pūles un jāsadarbojas, lai novērstu, ka to finanšu sistēmas izmanto, lai legalizētu ienākumus no noziedzīgām darbībām vispār un jo īpaši no nodarījumiem, kas saistīti ar narkotikām.

2.   Sadarbība šajā jomā var ietvert administratīvu un tehnisku palīdzību, kuras mērķis ir atbilstīgi starptautiskiem standartiem izveidot efektīvus standartus un īstenot to efektīvu ieviešanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas jomā.

61. pants

Organizētās noziedzības novēršana un cīņa pret organizēto noziedzību

1.   Puses vienojas sadarboties, lai novērstu un apkarotu organizēto noziedzību, jo īpaši šādās jomās: cilvēku tirdzniecība; izmantošana seksuālā nolūkā; korupcija; finanšu instrumentu viltošana; aizliegtu, viltotu vai pirātisku ražojumu nelikumīga tirdzniecība un nelegāli darījumi, jo īpaši saistībā ar rūpniecības atkritumiem vai radioaktīvu materiālu; ieroču un sprāgstvielu tirdzniecība; datornoziedzība; zagtas automašīnas.

2.   Puses cieši sadarbojas, lai ieviestu atbilstīgu kārtību un standartus.

3.   Tehniskā un administratīvā sadarbība šajā jomā ietvers to iestāžu un struktūru apmācību un efektivitātes nostiprināšanu, kas atbild par noziedzības apkarošanu un novēršanu, kā arī ietvers noziedzības novēršanas pasākumu noformulēšanu.

62. pants

Sadarbība nelikumīgu narkotiku jomā

1.   Atbilstoši to attiecīgajām pilnvarām un kompetencei Puses sadarbojas, lai nodrošinātu saskaņotu un integrētu pieeju narkotiku jautājumiem. Narkotiku politika un darbības ir vērstas uz to, lai samazinātu nelegālu narkotiku krājumus, to kontrabandu un pieprasījumu pēc tām, kā arī efektīvāk kontrolētu to prekursorus.

2.   Puses vienojas par sadarbības metodēm, kas vajadzīgas, lai sasniegtu šos mērķus. Darbības pamatojas uz kopīgi saskaņotiem principiem, ievērojot piecus pamatprincipus, ko apstiprinājusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas Īpašā sesija par narkotikām 1998. gadā (UNGASS).

3.   Pušu sadarbība var aptvert tehnisku un administratīvu palīdzību, jo īpaši šajās jomās: valstu tiesību aktu un politikas izstrāde; iestāžu un informācijas centru izveide; personāla mācības; ar narkotikām saistīta zinātniskā pētniecība; un nelikumīgā narkotisko vielu ražošanā izmantojamu prekursoru novirzīšanas novēršana. Puses var vienoties par citu jomu iekļaušanu.

VI SADAĻA

SADARBĪBA SOCIĀLOS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMOS

1. NODAĻA

Dialogs un sadarbība sociālajā jomā

63. pants

Abas Puses kopīgi lemj par metodēm, kas nepieciešamas, lai panāktu sadarbību jomās, kuras ietver šī sadaļa.

64. pants

1.   Puses rīko regulāru dialogu par sociālajiem jautājumiem, kuri tās interesē.

2.   Šādu dialogu izmanto, lai rastu veidus, kā panākt progresu darba ņēmēju pārvietošanās procesā un vienlīdzīgu attieksmi un sociālo integrāciju Libānas un Kopienas pilsoņiem, kuru likumīgā dzīvesvieta ir mītnes valstu teritorijās.

3.   Šis dialogs jo īpaši attiecas uz jautājumiem saistībā ar:

a)

migrantu kopienu dzīves un darba apstākļiem;

b)

migrāciju;

c)

nelegālo imigrāciju;

d)

shēmām un programmām, kas veicina vienādu attieksmi pret Libānas un Kopienas valstspiederīgajiem, zināšanas par otras Puses kultūru un civilizācijām, kā arī sekmē iecietību un diskriminācijas izskaušanu.

65. pants

1.   Lai stiprinātu sadarbību starp Pusēm sociālajā jomā, īsteno projektus un programmas visās jomās, kas tās interesē, tostarp šādās:

a)

dzīves apstākļu uzlabošana, jo īpaši atpalikušos reģionos un reģionos, kuru iedzīvotāji ir pārvietoti;

b)

sieviešu lomas veicināšana sociālajā un ekonomikas attīstībā, jo īpaši ar izglītību un plašsaziņas līdzekļiem;

c)

Libānas ģimenes plānošanas un mātes un bērna aizsardzības programmu atbalstīšana un pilnveidošana;

d)

sociālā nodrošinājuma un veselības apdrošināšanas sistēmu uzlabošana;

e)

veselības aizsardzības sistēmas uzlabošana, īpaši, sadarbojoties sabiedrības veselības un profilakses, veselības drošības, kā arī medicīniskās izglītības un pārvaldības jomā;

f)

apmaiņas un atpūtas programmu īstenošana un finansēšana jauktām Libānas un Eiropas jauniešu, jaunatnes jomas darbinieku, jaunatnes NVO pārstāvju un citu jaunatnes jomas ekspertu grupām, kuras dzīvo dalībvalstīs, ar mērķi vairot savstarpējas zināšanas par attiecīgajām kultūrām un veicināt iecietību.

2.   Puses īsteno dialogu par visiem aspektiem, kas interesē abas Puses, jo īpaši par sociālām problēmām, kā bezdarbu, cilvēku ar samazinātām fiziskām spējām rehabilitāciju, vienādu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, darba attiecībām, arodmācībām, darba drošību un veselību.

66. pants

Sadarbības shēmas var īstenot, dalībvalstīm un attiecīgām starptautiskām organizācijām tās koordinējot.

2. NODAĻA

Sadarbība kultūras, audiovizuālo līdzekļu un informācijas jautājumos

67. pants

1.   Puses vienojas veicināt sadarbību kultūras jomā tādos jautājumos, kas ir to abpusējās interesēs, kā arī respektējot viena otras kultūru. Tās izveido ilgtspējīgu dialogu kultūras jomā. Šī sadarbība jo īpaši veicina:

a)

vēstures un kultūras mantojuma (pieminekļu, objektu, artefaktu, retu grāmatu un manuskriptu, utt.) saglabāšanu un atjaunošanu;

b)

mākslas izstāžu un mākslinieku apmaiņu;

c)

kultūras darbinieku apmācību.

2.   Sadarbība audiovizuālo informācijas nesēju jomā tiecas veicināt sadarbību līdzproducēšanas un mācību jomā. Puses meklē iespējas, kā veicināt Libānas līdzdalību Kopienas ierosmēs šajā nozarē.

3.   Puses vienojas, ka var attiecināt uz Libānu Kopienas un vienas vai vairāku dalībvalstu esošās kultūras programmas un citas darbības, kas ir kopējās interesēs.

4.   Papildus tam Puses strādā, lai veicinātu komerciālu sadarbību kultūras jomā, jo īpaši ar kopējiem projektiem (producēšana, investīcijas un tirgvedība), mācībām un informācijas apmaiņu.

5.   Apzinot sadarbības projektus un programmas, kā arī kopīgas darbības, Puses īpašu uzmanību pievērš jauniešiem, pašizteiksmei, kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumiem, kultūras izplatīšanai un sazināšanās prasmei, izmantojot rakstveida un audiovizuālus informācijas nesējus.

6.   Sadarbību īsteno tā, kā izklāstīts 42. pantā.

3. NODAĻA

Sadarbība, lai novērstu un kontrolētu nelikumīgu ieceļošanu

68. pants

1.   Puses vienojas sadarboties, lai novērstu un kontrolētu nelikumīgu ieceļošanu. Tāpēc:

a)

katra dalībvalsts piekrīt uzņemt atpakaļ visus savus pilsoņus, kuri nelikumīgi uzturas Libānas teritorijā, pēc Libānas pieprasījuma un bez liekām formalitātēm, pēc tam, kad šādas personas ir pozitīvi identificētas;

b)

Libāna piekrīt uzņemt atpakaļ visus savus pilsoņus, kuri nelikumīgi uzturas dalībvalsts teritorijā, pēc dalībvalsts pieprasījuma un bez liekām formalitātēm, pēc tam, kad šādas personas ir pozitīvi identificētas.

Tāpat dalībvalstis un Libāna šādiem nolūkiem nodrošina savus valstspiederīgos ar attiecīgajiem personu apliecinošiem dokumentiem.

2.   Attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstīm šā panta saistības piemēro tikai tām personām, kuras uzskatāmas par to valstspiederīgajiem Kopienas nolūkā saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

3.   Attiecībā uz Libānu panta saistības piemēro tikai tām personām, kuras uzskata par Libānas valstspiederīgajiem saskaņā ar Libānas tiesisko sistēmu un visiem attiecīgajiem tiesību aktiem par pilsonību.

69. pants

1.   Pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Puses pēc katras no tām pieprasījuma organizē sarunas un viena ar otru noslēdz divpusējus nolīgumus, ar ko reglamentē specifiskas saistības to valstspiederīgo atpakaļuzņemšanai. Ja kāda no Pusēm to uzskata par nepieciešamu, šie nolīgumi ietver arī pasākumus trešo valstu valstspiederīgo atpakaļuzņemšanai. Šajos nolīgumos būs noteiktas personu kategorijas, uz kurām attiecas šie pasākumi, kā arī viņu atpakaļuzņemšanas mehānisms.

2.   Šo nolīgumu īstenošanai Libānai var tikt sniegta piemērota finansiāla un tehniska palīdzība.

70. pants

Asociācijas padome pārbauda, kādus kopīgus pasākumus var veikt, lai novērstu un kontrolētu nelikumīgu ieceļošanu.

VII SADAĻA

FINANSIĀLĀ SADARBĪBA

71. pants

1.   Lai pilnīgi sasniegtu šā nolīguma mērķus, izskata finansiālo sadarbību ar Libānu saskaņā ar attiecīgajām finanšu procedūrām un resursiem.

2.   Šīs procedūras pieņem pēc šā nolīguma stāšanās spēkā, Pusēm savstarpēji vienojoties un izmantojot vispiemērotākos līdzekļus.

3.   Papildus jomām, kas minētas šā nolīguma V un VI sadaļā, sadarbība var ietvert, inter alia:

a)

reformu veicināšanu, kuru mērķis ir modernizēt ekonomiku;

b)

tautsaimniecības infrastruktūras atjaunošanu un atjaunināšanu;

c)

privāto ieguldījumu veicināšanu un darba vietu radīšanu;

d)

to, ka tiek ņemta vērā pakāpeniskas brīvās tirdzniecības zonas ieviešanas ietekme uz Libānas tautsaimniecību, jo īpaši attiecībā uz ietekmēto tautsaimniecības nozaru, sevišķi rūpniecības, atjaunināšanu un pārstrukturēšanu;

e)

papildu pasākumus politikā, kas īstenota sociālajā jomā, jo īpaši sociālā nodrošinājuma shēmu reformai.

72. pants

Kopienas dokumentu, kas paredzēti strukturālu stabilizācijas programmu Vidusjūras valstīs atbalstam, noteiktajās robežās un cieši sadarbojoties ar Libānas iestādēm un citiem ieguldītājiem, jo īpaši starptautiskām finanšu organizācijām, Kopiena izskatīs piemērotus veidus Libānas īstenotās struktūrpolitikas atbalstam, lai atjaunotu finansiālo līdzsvaru visos tā galvenajos aspektos un radītu ekonomikas vidi, kas veicina pieauguma palielināšanos, vienlaikus stimulējot sociālo labklājību.

73. pants

Lai nodrošinātu koordinētu pieeju ārkārtēju makroekonomisku un finansiālu problēmu risināšanai, kas varētu izrietēt no pakāpeniskas šā nolīguma īstenošanas, Puses cieši pārrauga tirdzniecības un finansiālo attiecību attīstību starp Kopienu un Libānu, kas ir daļa no regulārā saimnieciskā dialoga, kurš izveidots atbilstīgi V sadaļai.

VIII SADAĻA

INSTITUCIONĀLI, VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

74. pants

1.   Ar šo izveido Asociācijas padomi, kas, rodoties nepieciešamībai, tiekas ministru līmenī pēc tās priekšsēdētāja iniciatīvas un saskaņā ar nosacījumiem, kuri izklāstīti tās reglamentā.

2.   Asociācijas padome izskata visus būtiskos jautājumus, kas rodas šā nolīguma sakarā, un citus divpusējus vai starptautiskus jautājumus, kuros ieinteresētas abas Puses.

75. pants

1.   Asociācijas padomē ir Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Kopienu Komisijas locekļi, no vienas puses, un Libānas valdības pārstāvji, no otras puses.

2.   Asociācijas padomes locekļi drīkst vienoties par savu pārstāvību saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti tās reglamentā.

3.   Asociācijas padome pieņem savu reglamentu.

4.   Asociācijas padomes priekšsēdētājs pārmaiņus ir Eiropas Savienības Padomes loceklis un Libānas valdības loceklis saskaņā ar tās reglamentā paredzētajiem noteikumiem.

76. pants

1.   Nolūkā sasniegt šā nolīguma mērķus Asociācijas padomei ir tiesības pieņemt lēmumus šajā nolīgumā paredzētajos gadījumos.

2.   Pieņemtie lēmumi ir saistoši Pusēm, kas veic vajadzīgos pasākumus, lai īstenotu pieņemtos lēmumus. Asociācijas padome var sniegt arī attiecīgus ieteikumus.

3.   Asociācijas padome izstrādā lēmumus un ieteikumus, abām Pusēm savstarpēji vienojoties.

77. pants

1.   Ievērojot Asociācijas padomes pilnvaras, ar šo izveido Asociācijas komiteju, kas ir atbildīga par nolīguma īstenošanu.

2.   Asociācijas padome var pilnīgi vai daļēji deleģēt Asociācijas komitejai jebkuras savas pilnvaras.

78. pants

1.   Asociācijas komitejā, kura sanāk ierēdņu līmenī, ir Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Kopienu Komisijas locekļu pārstāvji, no vienas puses, un Libānas valdības pārstāvji, no otras puses.

2.   Asociācijas komiteja pieņem savu reglamentu.

3.   Asociācijas komiteja parasti sanāk pārmaiņus Kopienā un Libānā.

79. pants

1.   Asociācijas komitejai ir tiesības pieņemt lēmumus šā nolīguma pārvaldīšanai, kā arī jomās, kurās Asociācijas padome tai ir deleģējusi savas pilnvaras.

2.   Asociācijas komiteja pieņem lēmumus, Pusēm savstarpēji vienojoties. Pieņemtie lēmumi ir saistoši Pusēm, kas veic vajadzīgos pasākumus, lai īstenotu pieņemtos lēmumus.

80. pants

Asociācijas padome var lemt par darba grupas vai struktūras izveidošanu, kas vajadzīga šā nolīguma īstenošanai. Tā nosaka kompetenci šādai darba grupai vai struktūrai, kas ir tās pakļautībā.

81. pants

Asociācijas padome veic visus attiecīgos pasākumus, lai veicinātu sadarbību un sakarus starp Eiropas Parlamentu un Libānas parlamentu, kā arī starp Kopienas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un tai atbilstīgo iestādi Libānā.

82. pants

1.   Katra Puse var nodot izskatīšanai Asociācijas padomē jebkuru strīdu saistībā ar šā nolīguma piemērošanu vai interpretāciju.

2.   Asociācijas padome var strīdu izšķirt, pieņemot lēmumu.

3.   Katrai Pusei jāveic pasākumi, kas saistīti ar 2. punktā minētā lēmuma izpildīšanu.

4.   Ja strīdu nav iespējams izšķirt saskaņā ar 2. punktu, katra Puse var informēt otru Pusi par šķīrējtiesneša iecelšanu; otrai Pusei jāieceļ otrs šķīrējtiesnesis divu mēnešu laikā. Lai piemērotu šo procedūru, Kopienu un dalībvalstis uzskata par vienu strīdā iesaistīto Pusi.

Asociācijas padome ieceļ trešo šķīrējtiesnesi.

Šķīrējtiesneši lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.

Katrai strīdā iesaistītajai Pusei jāveic nepieciešamie pasākumi, lai izpildītu šķīrējtiesnešu lēmumu.

83. pants

Šajā nolīgumā nekas neliedz kādai Pusei veikt jebkurus pasākumus:

a)

ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai nepieļautu tādu ziņu izpaušanu, kas ir pretrunā būtiskām tās drošības interesēm;

b)

kas attiecas uz ieroču, munīcijas vai kara materiālu tirdzniecību vai uz aizsardzības nolūkiem vajadzīgu pētniecību, attīstību vai ražošanu ar noteikumu, ka šādi pasākumi nemaina konkurences apstākļus attiecībā uz produktiem, kuri nav domāti īpašiem militāriem nolūkiem;

c)

ko tā uzskata par būtiskiem tās drošībai nopietnu iekšēju nemieru gadījumā, kas traucētu uzturēt kārtību un likumību, kara laikā vai nopietna starptautiska saspīlējuma laikā, kas rada kara draudus, vai lai pildītu pienākumus, ko tā uzņēmusies, lai uzturētu mieru un starptautisko drošību.

84. pants

Jomās, uz kurām attiecas šis nolīgums, neskarot nekādus tā īpašus noteikumus:

a)

pasākumi, ko Libāna piemēro attiecībā uz Kopienu, nediskriminē dalībvalstis, to valstspiederīgos vai uzņēmumus;

b)

pasākumi, ko Kopiena piemēro attiecībā uz Libānu, nediskriminē Libānas valstspiederīgos vai uzņēmumus.

85. pants

Attiecībā uz tiešajiem nodokļiem nolīgums nekādi nerada:

a)

tādu fiskālo priekšrocību paplašināšanu, ko piešķīrusi viena no Pusēm jebkurā starptautiskā nolīgumā vai režīmā, kas tai ir saistošs;

b)

to, ka kāda Puse nevarētu pieņemt vai piemērot tādus pasākumus, kuru mērķis ir novērst krāpšanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;

c)

nevienas Puses tiesību apstrīdēšanu attiecībā uz tās nodokļu tiesību aktu attiecīgo noteikumu piemērošanu nodokļu maksātājiem, kuri nav vienādā stāvoklī, jo īpaši attiecībā uz viņu dzīvesvietu.

86. pants

1.   Puses veic visus vajadzīgos vispārīgos vai īpašos pasākumus, lai izpildītu saistības, kas izriet no šā nolīguma. Puses nodrošina nolīgumā noteikto mērķu sasniegšanu.

2.   Ja kāda Puse uzskata, ka otra Puse nav izpildījusi savas saistības atbilstīgi šim nolīgumam, tā var veikt piemērotus pasākumus. Pirms tam, izņemot īpašas steidzamības gadījumus, tā sniedz Asociācijas padomei visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga vispusīgai situācijas izpētei, lai rastu abām Pusēm pieņemamu risinājumu.

3.   Izvēloties piemērotus pasākumus, kas minēti 2. punktā, priekšroka jādod tādiem pasākumiem, kuri vismazāk traucē šā nolīguma darbību. Puses arī vienojas par to, ka šos pasākumus veic saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un ka tie ir proporcionāli pārkāpumam.

Par šiem pasākumiem tūlīt ziņo Asociācijas padomei, un tos apspriež Asociācijas padomē, ja otra Puse to pieprasa.

87. pants

Šā nolīguma būtiska sastāvdaļa ir 1. un 2. pielikums un 1. līdz 5. protokols.

88. pants

Šajā nolīgumā “Puses” ir, no vienas puses, Kopiena vai dalībvalstis, vai Kopiena un tās dalībvalstis saskaņā ar to attiecīgajām pilnvarām, un, no otras puses, Libāna.

89. pants

1.   Šis nolīgums ir noslēgts uz neierobežotu laiku.

2.   Katra Puse var šo nolīgumu denonsēt, paziņojot par to otrai Pusei. Šo nolīgumu beidz piemērot sešus mēnešus pēc šādas paziņošanas dienas.

90. pants

Šo nolīgumu piemēro, no vienas puses, teritorijās, kurās piemēro Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un saskaņā ar nosacījumiem, ko paredz minētais Līgums, un, no otras puses, Libānas teritorijā.

91. pants

Šis nolīgums ir sagatavots divos eksemplāros angļu, arābu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, itāļu, portugāļu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodā, un visi tā teksti ir vienlīdz autentiski. To deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā.

92. pants

1.   Šo nolīgumu katra Puse apstiprina saskaņā ar savām procedūrām.

2.   Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Puses rakstveidā paziņo viena otrai par 1. punktā minēto procedūru pabeigšanu.

3.   Pēc stāšanās spēkā šis nolīgums aizstāj Eiropas Ekonomikas kopienas un Libānas Republikas Sadarbības nolīgumu un Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dalībvalstu un Libānas Nolīgumu, kas parakstīts Briselē 1977. gada 3. maijā.

93. pants

Pagaidu nolīgums

Ja vēl nav pabeigtas procedūras, kas vajadzīgas, lai šis nolīgums stātos spēkā, bet dažu šā nolīguma daļu noteikumi, jo īpaši saistībā ar preču brīvu apriti, stājas spēkā ar Kopienas un Libānas Pagaidu nolīgumu, Puses vienojas, ka tādos apstākļos šā nolīguma II un IV sadaļas un tā 1. un 2. pielikuma, un 1. līdz 5. protokola nozīmē “šā nolīguma spēkā stāšanās diena” ir diena, kad spēkā stājas Pagaidu nolīgums attiecībā uz saistībām, kas ietvertas minētajos pantos, pielikumos un protokolos.

PIELIKUMU UN PROTOKOLU SARAKSTS

1. PIELIKUMS

Lauksaimniecības un pārstrādātu lauksaimniecības izstrādājumu saraksts, uz kuriem attiecas 25. līdz 97. harmonizētās sistēmas nodaļa un kas minēti 7. un 12. pantā

2. PIELIKUMS

Intelektuālais, rūpnieciskais un komerciālais īpašums, kas minēts 38. pantā

1. PROTOKOLS

par režīmu, ko piemēro Libānas izcelsmes lauksaimniecības izstrādājumu importam Kopienā, kuri minēti 14. panta 1. punktā

2. PROTOKOLS

par režīmu, ko piemēro Kopienas izcelsmes lauksaimniecības izstrādājumu ievešanai Libānā, kuri minēti 14. panta 2. punktā

3. PROTOKOLS

par Libānas un Kopienas pārstrādātu lauksaimniecības izstrādājumu savstarpēju tirdzniecību, kuri minēti 14. panta 3. punktā

1. PIELIKUMS

par režīmu, ko piemēro Libānas izcelsmes pārstrādātu lauksaimniecības izstrādājumu importam Kopienā

2. PIELIKUMS

par režīmu, ko piemēro Libānas izcelsmes pārstrādātu lauksaimniecības izstrādājumu importam Kopienā

4. PROTOKOLS

par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

5. PROTOKOLS

par savstarpēju administratīvo palīdzību muitas jautājumos

1. PIELIKUMS

Lauksaimniecības un pārstrādātu lauksaimniecības izstrādājumu saraksts, uz kuriem attiecas 25. līdz 97. harmonizētās sistēmas nodaļa un kas minēti 7. un 12. pantā

HS kods

2905 43

(mannīts)

HS kods

2905 44

(sorbīts)

HS kods

2905 45

(glicerīns)

HS pozīcija

3301

(ēteriskās eļļas)

HS kods

3302 10

(smaržvielas)

HS pozīcijas

no 3501 līdz 3505

(olbaltumvielas, modificētas cietes, līmes)

HS kods

3809 10

(apretūras)

HS pozīcija

3823

(rūpnieciskās taukskābes, rafinējot iegūtās skābās eļļas, rūpnieciskie alifātiskie spirti)

HS kods

3824 60

(sorbīts)

HS pozīcijas

no 4101 līdz 4103

(ādas)

HS pozīcija

4301

(neapstrādātas kažokādas)

HS pozīcijas

no 5001 līdz 5003

(jēlzīds un zīda atkritumi)

HS pozīcijas

no 5101 līdz 5103

(vilna un dzīvnieku mati)

HS pozīcijas

no 5201 līdz 5203

(neapstrādāta kokvilna, kokvilnas atkritumi un kārsta vai ķemmēta kokvilna)

HS pozīcija

5301

(neapstrādātas linšķiedras)

HS pozīcija

5302

(neapstrādāti kaņepāji)

2. PIELIKUMS

Intelektuālais, rūpnieciskais un komerciālais īpašums, kas minēts 38. pantā

1.

Līdz piektā gada beigām pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Libāna ratificē visas pārskatītās redakcijas šādām daudzpusējām intelektuālā īpašuma konvencijām, kurās dalībvalstis un Libāna ir Puses vai ko dalībvalstis piemēro de facto:

Parīzes Konvencija par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību (Stokholmas redakcija, 1967. g., grozīta 1979. g.),

Bernes Konvencija par literāro un mākslas darbu aizsardzību (pārskatīta 1971. gadā Parīzē, ar 1979. gadā pieņemtajiem grozījumiem),

Nicas Nolīgums par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas nolūkos (Ženēva, 1977. g., grozīts 1979. g.).

2.

Līdz piektā gada beigām pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Libāna ratificē visas pārskatītās redakcijas šādām daudzpusējām konvencijām, kurās dalībvalstis ir Puses vai ko dalībvalstis piemēro de facto:

Līgums par sadarbību patentu jomā (Vašingtona 1970. g., grozīts 1979. g. un 1984. g.),

Budapeštas Līgums par mikroorganismu depozītu starptautisku atzīšanu patentēšanas procedūrā (pieņemts 1977. gadā, ar 1980. gadā veiktajām izmaiņām),

Madrides Nolīguma protokols par preču zīmju starptautisko reģistrāciju (Madride, 1989. g.),

Līgums par preču zīmju tiesību aktiem (Ženēva, 1994. g.),

Starptautiskā jaunu augu šķirņu aizsardzības konvencija (UPOV) (1991. gada Ženēvas redakcija),

Nolīgums par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību, Līguma par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu 1C pielikums (TRIPs, Marakeša, 1994. g.).

Puses pieliek pūles, lai pēc iespējas ātrāk ratificētu šādas daudzpusējas konvencijas:

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) autortiesību līgumu (Ženēva, 1996. g.),

Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) uzstāšanās un fonogrammu līgumu (Ženēva, 1996. g.).

3.

Asociācijas padome var lemt, ka 1. punkts attiecas uz citām daudzpusējām konvencijām šajā jomā.

1. PROTOKOLS

par pasākumiem, ko piemēro 14. panta 1. punktā minēto Libānas izcelsmes lauksaimniecības izstrādājumu importam Kopienā

1.

Uz šajā sarakstā iekļauto Libānas izcelsmes izstrādājumu importu Kopienā attiecas tālāk norādītie nosacījumi.

2.

Tādus Libānas izcelsmes lauksaimniecības izstrādājumus, kas nav šajā protokolā uzskaitītie produkti, atļauj importēt Kopienā bez muitas nodokļa.

3.

Pirmajā piemērošanas gadā tarifu kvotu daudzumus aprēķina proporcionāli pamata daudzumiem, ņemot vērā laika posmu, kas pagājis pirms šā nolīguma stāšanās spēkā.

 

A

B

C

D

E

F

KN kods 2002

Apraksts (1)

MFN:Vislielākā labvēlība muitas nodokļa samazinājums (2)

Tarifa kvota

Muitas nodokļa samazinājums papildus tarifa kvotai (B) (2)

Ikgadējais pieaugums

Īpaši noteikumi

(%)

(tīrais svars tonnās)

(%)

(daudzums)

(tīrais svars tonnās)

0603

Svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri pušķiem vai rotājumiem

0

 

 

0701 90 50

Jaunie kartupeļi, svaigi vai dzesināti, no 1. janvāra līdz 31. maijam

100

10 000

 

1 000

 

0701 90 50

ex 0701 90 90

Jaunie kartupeļi, svaigi vai dzesināti, no 1. jūnija līdz 31. jūlijam

100

20 000

 

2 000

 

ex 0701 90 90

Jaunie kartupeļi, svaigi vai dzesināti, no 1. oktobra līdz 31. decembrim

100

20 000

 

2 000

 

0702 00 00

Tomāti, svaigi vai dzesināti

100

5 000

60

bez ierobežojumiem

1 000

 (2)

0703 20 00

Ķiploki, svaigi vai dzesināti

100

5 000

60

3 000

0

 (3)

0707 00

Gurķi un kornišoni, svaigi vai dzesināti

100

bez ierobežojumiem

 

 

 

 (2)

0709 10 00

Artišoki, svaigi vai dzesināti

100

bez ierobežojumiem

 

 

 

 (2)

0709 90 31

Olīvas, svaigas vai dzesinātas, kas nav paredzētas eļļas ražošanai

100

1 000

0

 (4)

0709 90 70

Kabači, svaigi vai dzesināti

100

bez ierobežojumiem

 

 

 

 (2)

0711 20 10

Konservētas olīvas, kas nav paredzētas eļļas ražošanai

100

1 000

0

 (4)

0805 10

Apelsīni, svaigi vai žāvēti

60

bez ierobežojumiem

 

 

 

 (2)

0805 20

Mandarīni (tostarp tanžerīni un sacumas); klementīni, vilkingi un līdzīgi citrusaugļu hibrīdi, svaigi vai žāvēti

60

bez ierobežojumiem

 

 

 

 (2)

0805 50

Citroni un laimi, svaigi vai žāvēti

40

bez ierobežojumiem

 

 

 (2)

ex 0806

Svaigas vai žāvētas vīnogas, izņemot svaigas galda vīnogas, no 1. oktobra līdz 30. aprīlim un no 1. jūnija līdz 11. jūlijam, un izņemot Emperor šķirnes galda vīnogas (vitis vinifcra cv.)

100

bez ierobežojumiem

 

 

 

 (2)

ex 0806 10 10

Svaigas galda vīnogas, no 1. oktobra līdz 30. aprīlim un no 1. jūnija līdz 11. jūlijam, izņemot Emperor šķirnes galda vīnogas (vitis vinifcra cv.)

100

6 000

60

4 000

 (2)

0808 10

Āboli, svaigi

100

10 000

60

bez ierobežojumiem

 (2)

0808 20

Svaigi bumbieri un cidonijas

100

bez ierobežojumiem

 

 

 

 (2)

0809 10 00

Aprikozes, svaigas

100

5 000

60

bez ierobežojumiem

 (2)

0809 20

Ķirši, svaigi

100

5 000

60

bez ierobežojumiem

 (2)

0809 30

Persiki, svaigi, tostarp gludie persiki un nektarīni

100

2 000

500

 (2)

ex 0809 40

Svaigas plūmes un dzeloņplūmes, no 1. septembra līdz 30. aprīlim

100

bez ierobežojumiem

 

 

 

 (2)

ex 0809 40

Svaigas plūmes un dzeloņplūmes, no 1. maija līdz 31. augustam

100

5 000

 (2)

1509 10

1510 00 10

Olīveļļa

100

1 000

 (5)

1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā stāvoklī

0

 

2002

Bez etiķa un etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti

100

1 000

 

2009 61

2009 69

Vīnogu sula (tostarp vīnogu misa)

100

bez ierobežojumiem

 

 

 

 (2)

2204

Svaigu vīnogu vīns, tostarp spirtotie vīni; vīnogu misa, izņemot pozīcijā 2009 minēto

0

 


(1)  Neskarot Kombinētās nomenklatūras īstenošanas noteikumus, produktu aprakstu formulējumi uzskatāmi vienīgi par orientējošiem, šajā protokolā paredzēto preferenču sistēmu nosakot pēc KN koda. Ja ir norādīti ex KN kodi, preferenču sistēma jānosaka, izmantojot gan KN kodu, gan arī atbilstīgo aprakstu.

(2)  Samazinājumu piemēro tikai nodokļa ad valorem daļai.

(3)  Uz ierakstu šajā apakšpozīcijā attiecas nosacījumi, kas paredzēti spēkā esošajos Kopienas noteikumos (sk. 1. līdz 13. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 1047/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 35. lpp.) un turpmākos grozījumus).

(4)  Uz ierakstu šajā apakšpozīcijā attiecas nosacījumi, kas paredzēti spēkā esošajos Kopienas noteikumos (sk. 291. līdz 300. pantu Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (OV L 253, 11.10.1993., 71. lpp.) un turpmākos grozījumus).

(5)  Koncesija attiecas uz neapstrādātas olīveļļas importu, ko pilnībā iegūst Libānā un pārved tieši no Libānas uz Kopienu.

2. PROTOKOLS

par pasākumiem, ko piemēro 14. panta 2. punktā minēto Kopienas izcelsmes lauksaimniecības izstrādājumu importam Libānā

1.

Uz šajā sarakstā iekļauto Kopienas izcelsmes izstrādājumu importu Libānā attiecas turpmāk norādītie nosacījumi.

2.

Muitas nodokļa (A ailē) samazinājuma likmes (B ailē) neattiecas uz minimālā nodokļa likmēm, ne arī uz akcīzes nodokļiem (C ailē).

 

A

B

C

Libānas muitas kodekss

Apraksts (1)

Pašreiz piemērotie muitas nodokļi

Muitas nodokļa (A ailē) samazinājums no 5. gada pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

Īpaši noteikumi

(%)

(%)

0101

Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi

5

100

 

0102

Dzīvi liellopi

nepiemēro

nepiemēro

 

0103

Dzīvas cūkas

5

100

 

0104 10

Dzīvas aitas

nepiemēro

nepiemēro

 

0104 20

Dzīvas aitas

5

100

 

0105 11

Dzīvi Gallus domesticus sugas putni (vistas), kas sver ne vairāk kā 185 g

5

100

 

0105 12

Dzīvi tītari, kas sver ne vairāk kā 185 g

5

100

 

0105 19

Citi dzīvi mājputni, kas sver ne vairāk kā 185 g

5

100

 

0105 92

Dzīvi Gallus domesticus sugas putni (vistas), kas sver ne vairāk kā 2 000 g

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 2 250/neto kg

0105 93

Dzīvi Gallus domesticus sugas putni (vistas), kas sver ne vairāk kā 2 000 g

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 2 250/neto kg

0105 99

Citi dzīvi mājputni (pīles, zosis, tītari, pērļu vistiņas)

5

100

 

0106

Pārējie dzīvie dzīvnieki

5

100

 

0201

Liellopu gaļa, svaiga vai dzesināta

5

100

 

0202

Liellopu gaļa, saldēta

5

100

 

0203

Svaiga, dzesināta vai saldēta cūkgaļa

5

100

 

0204

Svaiga, dzesināta vai saldēta kazu un aitu gaļa

5

100

 

0205 00

Svaiga, dzesināta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļa

5

100

 

0206

Svaigi, dzesināti vai saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļas subprodukti

5

100

 

0207 11

Pozīcijā 0105 minēto Gallus domesticus sugas vistu gaļa un subprodukti, nesadalīti, svaigi vai dzesināti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 4 200/neto kg

0207 12

Pozīcijā 0105 minēto Gallus domesticus sugas vistu gaļa un subprodukti, nesadalīti, saldēti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 4 200/neto kg

0207 13

Pozīcijā 0105 minēto Gallus domesticus sugas vistu gaļa un subprodukti, izgriezumi un subprodukti, svaigi vai dzesināti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 9 000/neto kg

0207 14

Pozīcijā 0105 minēto Gallus domesticus sugas vistu gaļa un subprodukti, izgriezumi un subprodukti, saldēti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 9 000/neto kg

0207 24

Pozīcijā 0105 minēto mājputnu – tītaru – gaļa un subprodukti, nesadalīti, svaigi vai dzesināti

5

100

 

0207 25

Pozīcijā 0105 minēto mājputnu – tītaru – gaļa un subprodukti, nesadalīti, saldēti

5

100

 

0207 26

Pozīcijā 0105 minēto mājputnu – tītaru – gaļa un subprodukti, izgriezumi un subprodukti, svaigi vai dzesināti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 2 100/neto kg

0207 27

Pozīcijā 0105 minēto mājputnu – tītaru – gaļa un subprodukti, izgriezumi un subprodukti, saldēti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 2 100/neto kg

0207 32

Pozīcijā 0105 minēto mājputnu – pīļu, zosu vai pērļu vistiņu – gaļa un subprodukti, nesadalīti, svaigi vai dzesināti

5

100

 

0207 33

Pozīcijā 0105 minēto mājputnu – pīļu, zosu vai pērļu vistiņu – gaļa un subprodukti, nesadalīti, saldēti

5

100

 

0207 34

Pozīcijā 0105 minēto mājputnu – pīļu, zosu vai pērļu vistiņu – gaļa un subprodukti, taukās aknas, svaigas vai dzesinātas

5

100

 

0207 35

Pozīcijā 0105 minēto mājputnu – pīļu, zosu vai pērļu vistiņu – gaļa un subprodukti, citi, svaigi vai dzesināti

5

100

 

0207 36

Pozīcijā 0105 minēto mājputnu – pīļu, zosu vai pērļu vistiņu – gaļa un subprodukti, citi, saldēti

5

100

 

0208

Citāda svaiga, dzesināta vai saldēta gaļa un gaļas subprodukti

5

100

 

0209 00

Nepārstrādāti vai nekausēti, svaigi, dzesināti, saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti cūku tauki bez liesuma un mājputnu tauki

5

100

 

0210

Sālīta, sālījumā esoša, kaltēta vai kūpināta gaļa vai gaļas subprodukti; gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas milti un rupja maluma milti

5

100

 

0401 10 10

Piens, neiebiezināts, bez cukura un citiem saldinātājiem, kura tauku saturs pēc svara nepārsniedz 1 %

70

30

Minimālā nodokļa likme – LBP 700/l+akcīzes nodoklis LBP 25/l

0401 10 90

Citi, neiebiezināti, bez cukura un citiem saldinātājiem, kuru tauku saturs pēc svara nepārsniedz 1 %

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

0401 20 10

Piens, neiebiezināts, bez cukura un citiem saldinātājiem, ar tauku saturu virs 1 %, bet ne vairāk kā 6 % no svara

70

30

Minimālā nodokļa likme – LBP 700/l+akcīzes nodoklis LBP 25/l

0401 20 90

Citi, neiebiezināti, bez cukura un citiem saldinātājiem, ar tauku saturu virs 1 %, bet ne vairāk kā 6 svara %

5

A

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

0401 30 10

Piens, neiebiezināts, bez cukura un citiem saldinātājiem, ar tauku saturu vairāk kā 6 % no svara

70

30

Minimālā nodokļa likme – LBP 700/l+akcīzes nodoklis LBP 25/l

0401 30 90

Citi, neiebiezināti, bez cukura un citiem saldinātājiem, ar tauku saturu vairāk nekā 6 % no svara

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

0402 10

Iebiezināts piens un krējums ar cukura piedevu vai citu saldinātāju, pulvera veidā, granulās vai citādi sagatavots cietā veidā, ar tauku saturu pēc svara, kas nepārsniedz 1,5 %

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

0402 21

Piens un krējums, pulverveida, granulās vai citā cietā veidā, ar tauku saturu virs 1,5 % no svara, bez cukura un citiem saldinātājiem

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

0402 29

Piens un krējums, pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, ar tauku saturu ne vairāk kā 1,5 % no svara, citi:

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

0402 91

Piens un krējums, kas nav pulverveida vai granulās, vai kādā citā cietā veidā, cits, bez cukura un citiem saldinātājiem

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

0402 99 10

Piens un krējums, kas nav pulverveida vai granulās, vai kādā citā cietā veidā un kas ir šķidrā veidā, neiebiezināts, ar cukuru vai citiem saldinātājiem

70

30

Minimālā nodokļa likme – LBP 700/l+akcīzes nodoklis LBP 25/l

0402 99 90

Citi

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

ex 0403 10

Jogurts bez aromatizētājiem.

70

43

Minimālā nodokļa likme – LBP 1 000/daļēji bruto kg + akcīzes nodoklis LBP 25/l

0403 90 10

Labnehs

70

43

Minimālā nodokļa likme – LBP 4 000/daļēji bruto kg

ex 0403 90 90

Citi nearomatizēti produkti, kas ietilpst pozīcijā 0403

20

30

Akcīzes nodoklis LBP 25/l.

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

0404 10

Sūkalas, pārveidotas vai nepārveidotas, arī iebiezinātas vai ar cukuru un citiem saldinātājiem

5

100

 

0404 90

Citi produkti, izņemot sūkalas, kas satur dabiskās piena sastāvdaļas, kuri nav minēti vai iekļauti citur

5

100

 

0405 10

Sviests

nepiemēro

nepiemēro

 

0405 90

Citas piena tauku masas

nepiemēro

nepiemēro

 

0406 10

Svaigi (nenogatavināti un nesālīti) sieri, tostarp siers no sūkalām un biezpiens

70

30

Minimālā nodokļa likme – LBP 2 500/daļēji bruto kg

0406 20

Visu veidu rīvētie sieri vai siera pulveri

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

0406 30

Kausētais siers, kas nav rīvēts vai saberzts pulverī

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

0406 40

Zilie sieri

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

ex 0406 90

Kaškavals

35

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

ex 0406 90

Citi sieri, izņemot kaškavalu

35

20

Šī koncesija ir spēkā no šā nolīguma stāšanās spēkā (1. gads)

0407 00 10

Svaigas vistu olas

50

25

Minimālā nodokļa likme – LBP 100/vienība

0407 00 90

Citu putnu olas

20

25

 

0408 11

Olu dzeltenumi, žāvēti

5

100

 

0408 19

Olu dzeltenumi, izņemot žāvētus

5

100

 

0408 91

Citas putnu olas, izņemot olas dzeltenumus, bez čaumalas, žāvētas

5

100

 

0408 99

Citas putnu olas, izņemot olas dzeltenumus, bez čaumalas, kas nav žāvētas

5

100

 

0409 00

Dabīgais medus

35

25

Minimālā nodokļa likme – LBP 8 000/neto kg

0410 00

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas citur nav minēti vai iekļauti

5

100

 

0504 00

Dzīvnieku (izņemot zivju) svaigas, dzesinātas, saldētas, sālītas vai sālījumā, žāvētas vai kūpinātas zarnas, pūšļi un kuņģi vai to gabali:

nepiemēro

nepiemēro

 

0511 10

Liellopu sperma

5

100

 

0511 91

Zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku produkti; beigti 3. nodaļā minētie dzīvnieki

nepiemēro

nepiemēro

 

0511 99

Citi dzīvnieku produkti, kas citur nav uzskaitīti un iekļauti

nepiemēro

nepiemēro

 

0601

Sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī, veģetācijas vai ziedēšanas laikā; cigoriņu augi un saknes, izņemot pozīcijā 1212 minētās saknes

5

100

 

0602 10

Veģetējoši neapsakņoti spraudeņi un potzari

5

100

 

0602 20

Veģetējoši koki, krūmi un krūmveidīgie, potēti vai nepotēti, kas ražo pārtikas augļus un riekstus

5

100

 

0602 30

Veģetējoši rododendri un acālijas, potētas vai nepotētas

30

100

Pašreiz piemēroto muitas nodokli, kas norādīts A ailē, samazina līdz 5 % no šā nolīguma stāšanās spēkā

0602 40

Veģetējošas rozes, potētas vai nepotētas

5

100

 

0602 90 10

Kārkli, meža koki, dekoratīvie augi atsevišķos podos, kuru diametrs pārsniedz 5 cm

30

100

Pašreiz piemēroto muitas nodokli, kas norādīts A ailē, samazina līdz 5 % no šā nolīguma stāšanās spēkā

0602 90 90

Citi

5

100

 

0603

Griezti ziedi un ziedu pumpuri, kas ir derīgi puķu pušķiem vai dekoratīvai izmantošanai, svaigi, kaltēti, krāsoti, balināti, piesūcināti vai citādi apstrādāti.

70

25

Pašreiz piemēroto muitas nodokli, kas norādīts A ailē, samazina līdz 30 % no šā nolīguma stāšanās spēkā

0604

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas, kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles, sūnas un ķērpji

70

25

Pašreiz piemēroto muitas nodokli, kas norādīts A ailē, samazina līdz 30 % no šā nolīguma stāšanās spēkā

0701 10

Sēklas kartupeļi, svaigi vai dzesināti

5

100

 

0701 90

Svaigi vai dzesināti kartupeļi, izņemot sēklas kartupeļus

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 550/bruto kg

0702 00

Tomāti, svaigi vai dzesināti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 750/bruto kg

0703 10 10

Svaigi vai dzesināti sīpoli

5

100

 

0703 10 90

Citi, šalotes, svaigas vai dzesinātas

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 350/bruto kg

0703 20

Ķiploki, svaigi vai dzesināti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 1 000/bruto kg

0703 90

Puravi un citi ķiploku dārzeņi, svaigi vai dzesināti

25

25

 

0704 10

Ziedkāposti un sparģeļkāposti, svaigi vai dzesināti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 300/bruto kg

0704 20

Briseles kāposti, svaigi vai dzesināti

25

25

 

0704 90

Svaigi vai dzesināti kāposti, kolrābji, lapu kāposti un citi kāpostu dārzeņi, izņemot sparģeļkāpostus un Briseles kāpostus

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 350/bruto kg

0705 11

Svaigi vai dzesināti galviņsalāti

25

25

 

0705 19

Citi salāti, svaigi vai dzesināti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 300/vienība

0705 21

Lapu cigoriņi, svaigi vai dzesināti

25

25

 

0705 29

Citi cigoriņi, svaigi vai dzesināti

25

25

 

0706 10

Burkāni un galda rāceņi un kāļi, svaigi vai dzesināti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 300/bruto kg

0706 90 10

Redīsi

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 1 500/bruto kg

0706 90 90

Citi, svaigi vai dzesināti

25

25

 

0707 00

Gurķi un kornišoni, svaigi vai dzesināti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 600/bruto kg

0708 10

Zirņi, svaigi vai dzesināti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 550/bruto kg

0708 20

Svaigas vai dzesinātas pupiņas

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 500/bruto kg

0708 90

Citi pākšaugu dārzeņi, svaigi vai dzesināti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 350/bruto kg

0709 10

Artišoki, svaigi vai dzesināti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 350/bruto kg

0709 20

Svaigi vai dzesināti sparģeļi

25

25

 

0709 30

Svaigi vai dzesināti baklažāni

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 500/bruto kg

0709 40

Selerijas, izņemot sakņu selerijas, svaigas vai dzesinātas

25

25

 

0709 51

Svaigas vai dzesinātas Agaricus ģints sēnes

25

25

 

0709 52

Trifeles, svaigas vai dzesinātas

25

25

 

0709 59

Citas sēnes un trifeles

25

25

 

0709 60

Capsicum ģints vai Pimenta ģints dārzeņi, svaigi vai dzesināti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 350/bruto kg

0709 70

Spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza spināti, svaigi vai dzesināti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 350/bruto kg

0709 90 10

Olīvas, svaigas vai dzesinātas

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 1 200/bruto kg

0709 90 20

Ķirbji un kabači, svaigi vai dzesināti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 400/bruto kg

0709 90 30

Svaiga Corchorus olitorius džuta, svaiga vai dzesināta

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 300/bruto kg

0709 90 40

Portulaki (Portulaca), pētersīļi, rukolas, koriandri, svaigi vai dzesināti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 750/bruto kg

0709 90 50

Lapu bietes (Ķīnas kāposti), svaigi vai dzesināti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 350/bruto kg

0709 90 90

Citi svaigi un dzesināti dārzeņi

25

25

 

0710 10

Saldēti kartupeļi

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 1 200/bruto kg

0710 21

Saldēti zirņi

35

25

 

0710 22

Saldētas pupas

35

25

 

0710 29

Citi saldēti pākšu dārzeņi

35

25

 

0710 30

Saldēti dārza spināti, Jaunzēlandes spināti un saldētas dārza balodenes

35

25

 

0710 80

Citi saldēti dārzeņi

35

25

 

0710 90

Saldēti dārzeņu maisījumi

35

25

 

ex 0711

Īslaicīgai glabāšanai konservēti dārzeņi, kas nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā, izņemot cukurkukurūzu

5

100

 

0712 20

Veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai saberzti, bet tālāk neapstrādāti kaltēti sīpoli

25

25

 

0712 31

Kaltētas, veselas, sagrieztas gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcinātas vai saberztas pulverī Agaricus ģints sēnes, bet tālāk neapstrādātas

25

25

 

0712 32

Veselas, sagrieztas gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcinātas vai saberztas pulverī, bet tālāk neapstrādātas ausaines (Auricularia spp.)

25

25

 

0712 33

Veselas, sagrieztas gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcinātas vai saberztas pulverī, bet tālāk neapstrādātas receklenes (Tremella spp.)

25

25

 

0712 39

Citas sēnes un trifeles, kaltētas, veselas, sagrieztas gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcinātas vai pulvera veidā, bez tālākas apstrādes

25

25

 

0712 90 10

Cukurkukurūzas graudi

5

100

 

0712 90 90

Citi kaltēti dārzeņi, veseli, sagriesti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai pulvera veidā

25

25

 

0713

Kaltēti lobīti pākšu dārzeņi, arī mizoti vai šķelti

nepiemēro

nepiemēro

 

0714 10

Manioka

5

100

 

0714 20

Batātes

5

100

 

0714 90 10

Taro

25

25

Minimālā nodokļa likme – LBP 300/bruto kg

0714 90 90

Citas saknes un bumbuļi ar augstu cietes vai inulīna saturu un sāgo palmu serdes

5

100

 

0801

Kokosrieksti, Brazīlijas rieksti un Indijas rieksti, svaigi vai žāvēti, arī lobīti vai mizoti

5

100

 

0802 11

Mandeles čaumalā

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 500/bruto kg

0802 12

Lobītas mandeles

5

100

 

0802 21

Nelobīti lazdu rieksti vai dižlazdu rieksti

5

100

 

0802 22

Lobīti lazdu rieksti un dižlazdu rieksti

5

100

 

0802 31

Valrieksti čaumalā

5

100

 

0802 32

Lobīti valrieksti

5

100

 

0802 40

Ēdamie kastaņi

5

100

 

0802 50

Pistācijas

5

100

 

0802 90 10

Piņjoli (priežu sēklas)

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 15 000/neto kg

0802 90 90

Citi rieksti

5

100

 

0803 00

Banāni, tostarp plantāni (miltu banānus), svaigi vai žāvēti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 1 000/daļēji bruto kg

0804 10

Dateles, svaigas vai žāvētas

5

100

 

0804 20 10

Svaigas vīģes

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 400/bruto kg

0804 20 90

Vīģes, kaltētas

5

100

 

0804 30

Ananasi, svaigi vai žāvēti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 2 000/bruto kg

0804 40

Avokado, svaigi vai žāvēti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 2 000/bruto kg

0804 50

Gvajaves, mango un garcīnijas, svaigas vai žāvētas

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 2 000/bruto kg

0805

Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 400/bruto kg

0806 10

Svaigas vīnogas

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 500/bruto kg

0806 20

Vīnogas žāvētas

5

100

 

0807 11

Arbūzi, svaigi

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 500/bruto kg

0807 19

Citas melones, svaigas

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 500/bruto kg

0807 20

Svaigas papaijas

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 2 000/bruto kg

0808 10

Āboli, svaigi

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 800/bruto kg

0808 20

Svaigi bumbieri un cidonijas

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 800/bruto kg

0809 10

Aprikozes, svaigas

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 350/bruto kg

0809 20

Ķirši, svaigi

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 800/bruto kg

0809 30

Persiki, svaigi, tostarp gludie persiki un nektarīni

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 500/bruto kg

0809 40

Svaigas plūmes un ērkšķu plūmes

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 400/bruto kg

0810 10

Svaigas zemenes

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 1 000/bruto kg

0810 20

Avenes, kazenes, zīdkoka ogas un kazeņavenes, svaigas

5

100

 

0810 30

Upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas, svaigas

5

100

 

0810 40

Svaigas dzērvenes, mellenes un citi Vaccinium ģints augļi

5

100

 

0810 50

Svaigi kivi

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 1 500/bruto kg

0810 60

Duriāni

25

25

 

0810 90 10

Ličī, pasifloras augļi, anonas, hurmas

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 5 000/bruto kg

0810 90 20

Eriobotrijas

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 500/bruto kg

0810 90 30

Granātāboli

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 500/bruto kg

0810 90 40

Ķīnas dateles

45

25

Minimālā nodokļa likme – LBP 500/bruto kg

0810 90 90

Citi svaigi augļi un ogas

25

25

 

0811 10

Saldētas zemenes

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 1 500/bruto kg

0811 20

Saldētas avenes, kazenes, zīdkoka ogas, kazeņavenes, upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 1 500/bruto kg

0811 90

Citi augļi un rieksti, saldēti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 1 500/bruto kg

0812

Augļi un rieksti, konservēti pagaidu glabāšanai, kas nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā

5

100

 

0813 10

Aprikozes, žāvētas

15

25

 

0813 20

Žāvētas plūmes

25

25

 

0813 30

Žāvēti āboli

25

25

 

0813 40

Citi žāvēti augļi, izņemot pozīcijās 0801 līdz 0806 minētos

25

25

 

0813 50

8. nodaļā iekļauto riekstu vai žāvētu augļu maisījumi

25

25

 

0814 00

Citrusaugļu vai meloņu un arbūzu mizas, svaigas, saldētas, kaltētas vai īslaicīgai glabāšanai konservētas sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā

5

100

 

0901

Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, arī bez kofeīna; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki; kafijas atvietotāji ar jebkādu kafijas saturu

5

100

 

0902

Tēja, arī aromatizēta

5

100

 

0904

Piper ģints pipari; kaltēti, smalcināti vai malti Capsicum un Pimenta ģints dārzeņi (dārzeņpipari, smaržīgie pipari u. tml.):

5

100

 

0905 00

Vaniļa

5

100

 

0906

Kanēlis un kanēļkoka ziedi

5

100

 

0907 00

Ķiploki (veseli augļi, daiviņas un stublāji)

5

100

 

0908

Muskatrieksti, muskatriekstu mizas un kardamons

5

100

 

0909

Parastā anīsa, zvaigžņotā anīsa, fenheļa, koriandra, kumīna vai ķimeņu sēklas; kadiķu ogas

5

100

 

0910 10

Ingvers

5

100

 

0910 20

Safrāns

5

100

 

0910 30

Garā kurkuma

5

100

 

0910 40 10

Mārsils

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 1 000/bruto kg

0910 40 90

Lauru lapas

5

100

 

0910 50

Karijs

5

100

 

0910 91

Citas garšvielas, maisījumi, kas minēti 9. nodaļas 1. piezīmes b) apakšpunktā

5

100

 

0910 99

Citas garšvielas, izņemot maisījumus, kas minēti 9. nodaļas 1. piezīmes b) apakšpunktā

5

100

 

1001

Kvieši un labības maisījums

nepiemēro

nepiemēro

 

1002 00

Rudzi

nepiemēro

nepiemēro

 

1003 00

Mieži

nepiemēro

nepiemēro

 

1004 00

Auzas

nepiemēro

nepiemēro

 

1005 10

Kukurūzas graudi

5

100

 

1005 90

Kukurūza, izņemot sēklas

nepiemēro

nepiemēro

 

1006

Rīsi

5

100

 

1007 00

Graudu sorgo

5

100

 

1008

Griķi, prosa un miežabrāļi; cita labība

5

100

 

1101 00

Kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma milti

nepiemēro

nepiemēro

 

1102

Labības milti, izņemot kviešu miltus un labības maisījuma miltus

nepiemēro

nepiemēro

 

1103 11

Kviešu putraimi un milti

nepiemēro

nepiemēro

 

1103 13

Kukurūzas putraimi un milti

5

100

 

1103 19

Citas labības putraimi un milti

5

100

 

1103 20

Granulas

5

100

 

1104

Citādi apstrādāti labības graudi (piemēram, atsēnaloti, placināti, pārslas, grūbas, šķelti vai drupināti), izņemot pozīcijas 1006 rīsus; veseli, saplacināti sašķēlēti vai samalti graudaugu dīgļi.

5

100

 

1105

Kartupeļu milti, rupja maluma milti, pulveris, pārslas, granulas un lodītes

5

100

 

1106

Milti un pulveris no kaltētiem pākšaugu dārzeņiem, kas minēti pozīcijā 0713, no sāgo palmas serdes un saknēm vai bumbuļiem, kas minēti pozīcijā 0714, vai no produktiem, kas minēti 8. nodaļā

5

100

 

1107

Iesals, arī grauzdēts

nepiemēro

nepiemēro

 

1108

Cietes; inulīns

5

100

 

1109 00

Kviešu lipeklis, arī kaltēts

nepiemēro

nepiemēro

 

1201 00

Sojas pupas, arī šķeltas

nepiemēro

nepiemēro

 

1202

Zemesrieksti, negrauzdēti un citādi termiski neapstrādāti, arī lobīti vai šķelti

nepiemēro

nepiemēro

 

1203 00

Kopra

nepiemēro

nepiemēro

 

1204 00

Linsēklas, arī sasmalcinātas

nepiemēro

nepiemēro

 

1205 00

Rapšu vai ripšu sēklas, arī sasmalcinātas

nepiemēro

nepiemēro

 

1206 00

Lauztas vai nelauztas saulespuķu sēklas

nepiemēro

nepiemēro

 

1207 10

Palmu rieksti un kodoli

nepiemēro

nepiemēro

 

1207 20

Kokvilnas sēklas

nepiemēro

nepiemēro

 

1207 30

Rīcinauga sēklas

nepiemēro

nepiemēro

 

1207 40

Sezama sēklas

5

100

 

1207 50

Sinepju sēklas

nepiemēro

nepiemēro

 

1207 60

Saflora sēklas

nepiemēro

nepiemēro

 

1207 91

Magoņu sēklas

nepiemēro

nepiemēro

 

1207 99

Citas sēklas

nepiemēro

nepiemēro

 

1208

Eļļas augu sēklu vai augļu, izņemot sinepju, milti un rupja maluma milti

nepiemēro

nepiemēro

 

1209

Sēklas, augļi un sporas, kas ir sēklas materiāls

5

100

 

1210

Apiņu rogas, svaigas vai žāvētas, arī smalcinātas, maltas vai granulās; apiņu milti

nepiemēro

nepiemēro

 

1211 10

Lakricas saknes

5

100

 

1211 20

Žeņšeņa saknes

5

100

 

1211 30

Kokas lapas

5

100

 

1211 40

Magoņu stiebri

5

100

 

1211 90 10

Svaigas piparmētras

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 750/bruto kg

1211 90 90

Citi augi vai augu daļas, ko izmanto galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un fungicīdu pagatavošanai, vai līdzīgiem mērķiem, svaigi vai žāvēti, arī sagriezti, sagrūsti vai saberzti pulverī

5

100

 

1212 10

Ceratoniju pākstis, tostarp to sēklas

5

100

 

1212 30

Aprikožu, persiku (tostarp nektarīnu) vai plūmju kauliņi un kodoli

5

100

 

1212 91

Cukurbietes

5

100

 

1212 99

Citi

5

100

 

1213 00

Graudaugu salmi un sēnalas, arī smalcinātas, maltas, presētas vai granulās

5

100

 

1214

Kāļi, lopbarības bietes, lopbarības saknes, siens, lucerna, āboliņš, sējas esparsetes, lopbarības kāposti, lupīna, vīķi un tiem līdzīgi lopbarības produkti, arī granulu veidā

5

100

 

1301 10

Šellaka

5

100

 

1301 20

Gumiarābiks

5

100

 

1301 90

Cita šellaka un sveķi

nepiemēro

nepiemēro

 

1302 11

Opijs

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1302 39

Citi

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1501 00

Cūku tauki (tostarp kausēti tauki) un mājputnu tauki, izņemot pozīcijā 0209 vai 1503 minētos

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1502 00

Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot pozīcijā 1503 minētos

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1503 00

Tauku stearīns, tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta, nesajaukta un citādi nesagatavota

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1504 10

Zivju aknu eļļas un to frakcijas

nepiemēro

nepiemēro

 

1504 20

Zivju tauki un eļļas un to frakcijas, izņemot aknu eļļas

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1504 30

Jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1507 10

Neapstrādāta sojas pupu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1507 90

Cita sojas pupu eļļa, kas nav apstrādāta sojas eļļa, arī rafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

15

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1508 10

Zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1508 90

Zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, izņemot neapstrādātu, arī rafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

15

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1509

Olīveļļa un tās frakcijas, arī rafinētas, bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā

70

0

Minimālā nodokļa likme – LBP 6 000/l

1510 00

Citādas eļļas un to frakcijas, kas iegūtas tikai no olīvām, arī rafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, tostarp šo eļļu vai frakciju maisījumi ar eļļām vai frakcijām, kas minētas pozīcijā 1509

15

0

 

1511 10

Neapstrādāta palmu eļļa un tās frakcijas, arī rafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1511 90

Palmu eļļa un tās frakcijas, izņemot neapstrādātu, arī rafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

15

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1512 11

Neapstrādāta saulespuķu vai saflora eļļa un tās frakcijas

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1512 19

Saulespuķu vai saflora eļļa un tās frakcijas, izņemot neapstrādātu

15

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1512 21

Neapstrādāta kokvilnas eļļa un tās frakcijas, ar atdalītu vai neatdalītu gosipolu

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1512 29

Kokvilnas eļļa un tās frakcijas, izņemot neapstrādātu

15

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1513 11

Neapstrādāta kokosriekstu (kopras) eļļa un tās frakcijas

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1513 19

Kokosriekstu (kopras) eļļa un tās frakcijas, izņemot neapstrādātu

15

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1513 21

Neapstrādāta palmu kodolu eļļa vai babasū eļļa un to frakcijas

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1513 29

Palmu kodolu eļļa vai babasū eļļa un to frakcijas, izņemot neapstrādātu

15

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1514 11

Neapstrādāta zemas ereukskābes satura rapšu vai ripšu eļļa un tās frakcijas, arī rafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1514 19

Zemas ereukskābes satura rapšu vai ripšu eļļa un tās frakcijas, arī rafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, izņemot neapstrādātu

15

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1514 91

Cita neapstrādāta rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un tās frakcijas, arī rafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1514 99

Cita neapstrādāta rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un tās frakcijas, arī rafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, izņemot neapstrādātu

15

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1515 11

Neapstrādāta kukurūzas eļļa un tās frakcijas

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1515 19

Linsēklu eļļa un tās frakcijas, izņemot neapstrādātu

15

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1515 21

Neapstrādāta kukurūzas eļļa un tās frakcijas

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1515 29

Kukurūzas eļļa un tās frakcijas, izņemot neapstrādātu

15

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1515 30

Rīcineļļa un tās frakcijas

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1515 40

Tungas koka eļļa un tās frakcijas

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1515 50

Sezama eļļa un tās frakcijas

15

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1515 90 10

Lauru eļļa un jojobas eļļa un tās frakcijas

nepiemēro

nepiemēro

 

1515 90 90

Citas eļļas

15

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1516 10

Dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas

15

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

ex 1516 20

Augu tauki un eļļas un to frakcijas, izņemot hidrogenētu rīcineļļu, tā saukto opālvasku

15

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1601 00

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi no šiem produktiem

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1602 10

Homogenizēti produkti no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1602 20

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservēta gaļa no jebkāda dzīvnieka aknām

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1602 31 10

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservēta gaļa no tītaru aknām, hermētiskos metāla traukos

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1602 31 90

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservēta gaļa no tītara aknām, citi

35

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1602 32 10

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservēta gaļa no vistu aknām, hermētiskos metāla traukos

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1602 32 90

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservēta gaļa no vistu aknām, citi

35

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1602 39 10

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservēta gaļa no citu sugu aknām, hermētiskos metāla traukos

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1602 39 90

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservēta gaļa no aknām, citi

35

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1602 41

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservēta mājas cūku, to šķiņķu un izcirtņu gaļa

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1602 42

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservēta mājas cūku, to pleca daļas un izcirtņu gaļa

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1602 49

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservēta cūkgaļa, cita veida, tostarp maisījumi

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1602 50

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservi no liellopu gaļas

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1602 90

Citādi gatavi gaļas izstrādājumi vai konservi, tostarp izstrādājumi no jebkuru dzīvnieku asinīm

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā stāvoklī

5

100

 

1702 11

Laktoze un laktozes sīrups, kurā ir 99 % vai vairāk laktozes, kas izteikta kā bezūdens laktoze, pārrēķinot sausnā

5

100

 

1702 19

Laktoze un laktozes sīrups, citi

5

100

 

1702 20

Kļavu cukurs un kļavu sīrups

5

100

 

1702 30

Glikoze un glikozes sīrups, kas nesatur fruktozi vai sausā veidā satur fruktozi mazāk nekā 20 % no svara

5

100

 

1702 40

Glikoze un glikozes sīrups, kas sausā veidā satur vismaz 20 svara %, bet mazāk nekā 50 svara % fruktozes, neskaitot invertcukuru

5

100

 

1702 60

Cita fruktoze un fruktozes sīrups, kas sausā veidā satur fruktozi vairāk nekā 50 % svara, izņemot invertcukuru

5

100

 

1702 90 90

Citi produkti, tostarp invertcukurs un citi cukuri, un cukura sīrupa maisījumui, kas sausā veidā fruktozi satur 50 % no svara

5

100

 

1703 10 10

Attīrīta cukurniedru melase

5

100

 

1703 10 90

Pārējā cukurniedru melase

nepiemēro

nepiemēro

 

1703 90 10

Attīrītas melases, izņemot cukurniedru melasi

5

100

 

1703 90 90

Neattīrītas melases, izņemot cukurniedru melasi

nepiemēro

nepiemēro

 

1801 00

Kakao pupiņas, veselas vai maltas, negrauzdētas vai grauzdētas

nepiemēro

nepiemēro

 

1802 00

Kakao čaumalas, sēnalas, mizas un citi kakao atkritumi

5

100

 

1904 30

Bulguri

10

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2001 10

Gurķi un īsaugļu kārpainie gurķi, kas sagatavoti vai konservēti ar etiķi vai etiķskābi

70

30

Minimālā nodokļa likme – LBP 1 000/bruto kg

2001 90 10

Etiķī vai etiķskābē sagatavotas vai konservētas olīvas

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 6 000/bruto kg

ex 2001 90 90

Etiķī vai etiķskābē citi sagatavoti vai konservēti dārzeņi, izņemot cukurkukurūzu, jamsu un palmu galotņu pumpurus

70

30

Minimālā nodokļa likme – LBP 1 000/bruto kg

2002 10

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti, izņemot veselus vai gabalos

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 1 500/bruto kg

2002 90 10

Iztvaicējot koncentrēta tomātu sula bez cukura piedevas, ar katra iepakojuma svaru vismaz 100 kg neto

5

100

 

2002 90 90

Citi

35

25

 

2003 10

Bez etiķa un etiķskābes sagatavotas vai konservētas Agaricus ģints sēnes

35

30

 

2003 90

Citas sēnes un trifeles

35

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

ex 2004 10

Kartupeļi, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa un etiķskābes, saldēti, izņemot kartupeļus miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

70

43

Minimālā nodokļa likme – LBP 1 200/bruto kg

2004 90 10

Dārzeņu maisījumi. Bez etiķa un etiķskābes sagatavoti vai konservēti tomāti, veseli vai gabalos, saldēti

70

43

Minimālā nodokļa likme – LBP 1 500/bruto kg

ex 2004 90 90

Citi saldēti dārzeņi, tostarp maisījumi, bez etiķa un etiķskābes sagatavoti vai konservēti, izņemot cukurkukurūzu

35

43

 

2005 10

Homogenizēti dārzeņi, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa un etiķskābes un kas nav saldēti

5

100

 

ex 2005 20

Kartupeļi, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa un etiķskābes, nesaldēti, izņemot kartupeļus miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

70

43

Minimālā nodokļa likme – 1 200/bruto kg

2005 40

Zirņi, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa un etiķskābes un kas nav saldēti

35

25

 

2005 51

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavotas vai konservētas lobītās pupiņas, nesaldētas

35

25

 

2005 59

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavotas vai konservētas citādas pupiņas, nesaldētas

35

25

 

2005 60

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti sparģeļi, nesaldēti

35

25

 

2005 70

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavotas vai konservētas olīvas, nesaldētas

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 6 000/bruto kg

2005 90 10

Gurķi, kornišoni, baklažāni, turnepši, sīpoli, ziedkāposti, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes un kas nav saldēti

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 1 000/bruto kg

2005 90 90

Citi sagatavoti vai konservēti dārzeņi vai dārzeņu maisījumi, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes un kas nav saldēti

35

25

 

2006 00

Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un pārējās augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas)

30

25

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2007 10

Ievārījumi, augļu želejas, marmelādes utt., homogenizēti izstrādājumi

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2007 91

Citrusaugļu ievārījumi, želejas, marmelādes utt.

40

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2007 99 10

Koncentrēti augļu biezeņi

40

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2007 99 20

Gvajavju vai mango biezeņi, ar katra iepakojuma svaru vismaz 3 kg neto vai lielāku

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2007 99 30

Banānu, zemeņu, aprikožu biezenis ar katra konteinera neto svaru vismaz 100 kg

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2007 99 90

Citi ievārījumi, augļu želejas, marmelādes utt.

40

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

ex 2008 11

Zemesrieksti, izņemot zemesriekstu sviestu

30

50

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2008 19

Citi rieksti un citas sēklas, tostarp maisījumi, citādi sagatavoti vai konservēti

30

25

 

2008 20

Ananasi, citādi sagatavoti vai konservēti

30

25

 

2008 30

Citrusaugļi, citādi sagatavoti vai konservēti

30

25

 

2008 40

Bumbieri, citādi sagatavoti vai konservēti

30

25

 

2008 50

Aprikozes, citādi sagatavotas vai konservētas

30

25

 

2008 60

Ķirši, citādi sagatavoti vai konservēti

30

25

 

2008 70

Persiki, citādi sagatavoti vai konservēti

30

25

 

2008 80

Zemenes, citādi sagatavotas vai konservētas

30

25

 

2008 92

Citādi sagatavoti vai konservēti maisījumi, izņemot apakšpozīcijā 2008 19 minētos

30

25

 

ex 2008 99

Citi, citādi sagatavoti vai konservēti, izņemot kukurūzu, kas nav cukurkukurūza, jamss, batātes, utt.

30

30

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 11 10

Iztvaicējot koncentrēta saldēta apelsīnu sula bez cukura piedevas, ar katra iepakojuma svaru vismaz 100 kg neto

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 11 90

Saldēta apelsīnu sula, cita

40

30

Akcīzes nodoklis – LBP 25/l.

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 12

Nesaldēta apelsīnu sula, kuras Briksa vērtība nepārsniedz 20

40

30

Akcīzes nodoklis – LBP 25/l.

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 19 10

Iztvaicējot koncentrēta apelsīnu sula, kas nav saldēta, bez cukura piedevas, ar katra iepakojuma neto svaru vismaz 100 kg vai lielāku

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 19 90

Nesaldēta apelsīnu sula, cita

40

30

Akcīzes nodoklis – LBP 25/l.

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 21

Greipfrūtu sula, kuras Briksa vērtība nepārsniedz 20

40

30

Akcīzes nodoklis – LBP 25/l.

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 29 10

Iztvaicējot koncentrēta greipfrūtu sula, izņemot tādu, kam Briksa vērtība nepārsniedz 20, bez cukura piedevas, ar katra iepakojuma neto svaru vismaz 100 kg vai lielāku

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 29 90

Greipfrūtu sula, cita

40

30

Akcīzes nodoklis – LBP 25/l.

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 31

Jebkādu citu atsevišķu citrusaugļu sula, kam Briksa vērtība nepārsniedz 20

40

30

Akcīzes nodoklis – LBP 25/l.

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 39 10

Iztvaicējot koncentrēta jebkādu citu atsevišķu citrusaugļu sula, izņemot tādu, kam Briksa vērtība nepārsniedz 20, bez cukura piedevas, ar katra iepakojuma neto svaru vismaz 100 kg vai lielāku

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 39 90

Jebkādu citu atsevišķu citrusaugļu sula, cita

40

30

Akcīzes nodoklis – LBP 25/l.

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 41

Ananasu sula, kuras Briksa vērtība nepārsniedz 20

40

30

Akcīzes nodoklis – LBP 25/l.

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 49 10

Iztvaicējot koncentrēta ābolu sula, izņemot tādu, kam Briksa vērtība nepārsniedz 20, bez cukura piedevas, ar katra iepakojuma neto svaru vismaz 100 kg vai lielāku

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 49 90

Ananasu sula, cita

40

30

Akcīzes nodoklis – LBP 25/l.

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 50

Tomātu sula

40

30

Akcīzes nodoklis – LBP 25/l.

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 61

Vīnogu sula, kuras Briksa vērtība nepārsniedz 20

40

30

Akcīzes nodoklis – LBP 25/l.

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 69 10

Iztvaicējot koncentrēta vīnogu sula, izņemot tādu, kam Briksa vērtība nepārsniedz 20, bez cukura piedevas, ar katra iepakojuma neto svaru vismaz 100 kg vai lielāku

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 69 90

Vīnogu sula, cita

40

30

Akcīzes nodoklis – LBP 25/l.

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 71

Ābolu sula, kuras Briksa vērtība nepārsniedz 20

40

30

Akcīzes nodoklis – LBP 25/l.

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 79 10

Iztvaicējot koncentrēta ābolu sula, izņemot tādu, kam Briksa vērtība nepārsniedz 20, bez cukura piedevas, ar katra iepakojuma neto svaru vismaz 100 kg vai lielāku

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 79 90

Ābolu sula, cita

40

30

Akcīzes nodoklis – LBP 25/l.

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 80 10

Iztvaicējot koncentrēta jebkādu citu atsevišķu augļu vai dārzeņu sula bez cukura piedevas, ar katra iepakojuma neto svaru vismaz 100 kg vai lielāku

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 80 90

Jebkādu citu atsevišķu augļu vai dārzeņu sula, cita

40

30

Akcīzes nodoklis – LBP 25/l.

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 90 10

Iztvaicējot koncentrētu sulu maisījumi bez cukura piedevas, ar katra iepakojuma neto svaru vismaz 100 kg vai lielāku

5

100

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2009 90 90

Sulu maisījumi, citi

40

30

Akcīzes nodoklis – LBP 25/l.

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2106 90 30

Mārsilu un citu pārtikas produktu maisījumi

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 1 000/bruto kg

2204 10

Dzirkstošais vīns

15

25

Akcīzes nodoklis LBP 200/l

ex 2204 21

Kvalitatīvie vīni traukos ar 2 l vai mazāku tilpumu

70

50

Akcīzes nodoklis LBP 200/l

ex 2204 21

Vīni, izņemot kvalitatīvos vīnus, traukos ar 2 l vai mazāku tilpumu

70

20

Akcīzes nodoklis LBP 200/l

2204 29

Vīni traukos ar tilpumu vairāk nekā 2 l

70

20

Akcīzes nodoklis LBP 200/l

2204 30

Cita vīnogu misa

5

100

Akcīzes nodoklis LBP 200/l

2206 00

Citi raudzēti dzērieni (piemēram, ābolu sidrs, bumbieru vīns, medalus); raudzēto dzērienu maisījumi un raudzēto dzērienu un bezalkoholiskie dzērienu maisījumi, kas citur nav minēti un iekļauti

15

100

Akcīzes nodoklis LBP 200/l;

Procentuālais samazinājums B ailē ir pakāpenisks, sākas no 5. gada un turpinās līdz 12. gadam pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

2209 00 10

Vīnogu etiķis un ābolu etiķis

70

20

Minimālā nodokļa likme – LBP 1 000/l

2209 00 90

Cita veida etiķis

5

100

 

2301

Milti, rupja maluma milti un granulas no gaļas vai gaļas subproduktiem, zivīm vai vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem, kas nav derīgi pārtikai; dradži (grības)

5

100

 

2302

Klijas, atsijas un citi pārpalikumi granulu vai kādā citā veidā, kas iegūti, atsijājot, maļot vai citādi apstrādājot graudaugus vai pākšaugus

5

100

 

2303

Cietes ražošanas atlikumi un līdzīgi atlikumi, biešu mīkstums, cukurniedru rauši un citi cukura ražošanas atlikumi, drabiņas vai šķiedenis un atkritumi, granulēti vai negranulēti

5

100

 

2304 00

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti sojas pupu eļļas ekstrakcijas rezultātā

5

100

 

2305 00

Eļļas rauši un citas cietās nogulsnes, arī sasmalcinātas vai granulētas, kas iegūtas zemesriekstu eļļas ekstrakcijas rezultātā

5

100

 

2306

Rauši un citi cietie atkritumi, kas iegūti augu tauku un eļļu, izņemot pozīcijā 2304 vai 2305 minēto, ekstrakcijas rezultātā, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti

5

100

 

2307 00

Vīna nogulsnes, vīnakmens

5

100

 

2308 00

Augu izcelsmes materiāli un augu atlikumi, atkritumi un blakusprodukti, arī granulēti, kurus izmanto dzīvnieku barībai un kas citur nav minēti un iekļauti

5

100

 

2309

Izstrādājumi, kurus izmanto dzīvnieku barībā

5

100

 

2401

Neapstrādāta tabaka, tabakas atkritumi

nepiemēro

nepiemēro

Akcīzes nodoklis – 48 % ad valorem


(1)  Neatkarīgi no Kombinētās nomenklatūras īstenošanas noteikumiem izstrādājumu aprakstu formulējums ir uzskatāms par orientējošu, un preferenču sistēmu šajā protokolā nosaka saskaņā ar Libānas muitas kodeksu. Ja ir norādīti ex KN kodi, preferenču sistēma jānosaka, izmantojot gan KN kodu, gan arī atbilstīgo aprakstu.

3. PROTOKOLS

par 14. panta 3. punktā minēto pārstrādātu lauksaimniecības izstrādājumu tirdzniecību starp Libānu un Kopienu

1. pants

Libānas izcelsmes pārstrādātu lauksaimniecības izstrādājumu importu Kopienā apliek ar muitas nodokli un līdzvērtīgiem maksājumiem, kā norādīts šā protokola 1. pielikumā.

2. pants

1.   Kopienas izcelsmes pārstrādātu lauksaimniecības izstrādājumu importu Libānā apliek ar muitas nodokli un līdzvērtīgiem maksājumiem, kā norādīts šā protokola 2. pielikumā.

2.   Saskaņā ar 1. punkta noteikumiem piemērojams tarifu pakāpeniskas atcelšanas grafiks, kas minēts šā nolīguma 9. panta 1. punktā, ja vien šā protokola 2. pielikumā nav noteikts citādi.

3. pants

Muitas nodokļa samazināšana, kas minēta 1. un 2. pielikumā, attiecas uz šā nolīguma 19. pantā minētajiem pamatnodokļiem.

4. pants

1.   Saskaņā ar 1. un 2. pantu piemērotos muitas nodokļus var samazināt, ja tirdzniecībā starp Kopienu un Libānu samazina nodokļus, ko piemēro pamatproduktiem, vai ja šādi samazinājumi izriet no savstarpējām koncesijām attiecībā uz pārstrādātiem lauksaimniecības izstrādājumiem.

2.   Samazinājumu Kopienas piemērotajiem nodokļiem, kā paredzēts 1. punktā, aprēķina tai nodokļa daļai, ko uzliek par lauksaimniecības komponenti, kas atbilst attiecīgo pārstrādāto lauksaimniecības izstrādājumu ražošanā faktiski izmantotajiem lauksaimniecības izstrādājumiem un ko atņem no šiem lauksaimniecības pamatproduktiem piemērotajiem nodokļiem.

3.   Šā panta 1. punktā minētos samazinājumus, attiecīgās produkcijas sarakstu un attiecīgā gadījumā tarifu kvotas, kādās samazinājumi attiecināmi, nosaka Asociācijas padome.

5. pants

Kopiena un Libāna informē viena otru par administratīvajiem režīmiem, ko tās nosaka attiecībā uz šajā protokolā iekļautajiem izstrādājumiem.

Šim režīmam jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret visām ieinteresētajām personām un jābūt cik vien iespējams vienkāršam un elastīgam.

1. PIELIKUMS

Par pasākumiem, ko piemēro tādu pārstrādātu lauksaimniecības izstrādājumu importam Kopienā, kuru izcelsme ir Libānā

Neatkarīgi no Kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem izstrādājumu aprakstu formulējumi uzskatāmi tikai par orientējošiem, un preferenču sistēma šajā pielikumā ir noteikta pēc tiem KN kodiem, kādi ir šā dokumenta pieņemšanas laikā. Ja ir norādīti ex KN kodi, preferenču sistēma jānosaka, izmantojot gan KN kodu, gan arī atbilstīgo aprakstu.

1. SARAKSTS

KN kodi 2002

Apraksts

Piemērojamais nodoklis (%)

0501 00 00

Cilvēku mati, neapstrādāti, arī mazgāti vai sukāti; cilvēku matu atkritumi

0 %

0502

Cūku, mežacūku vai kuiļu sari un spalvas; āpšu un citas spalvas suku ražošanai; šādu saru un spalvu atkritumi:

 

0502 10 00

mājas cūku vai mežacūku sari un spalvas un to atlikumi

0 %

0502 90 00

pārējie izstrādājumi

0 %

0503 00 00

Astri un to atlikumi, arī salikti kārtās, arī kopā ar stiprinājumu

0 %

0505

Ādas un citas putnu daļas ar spalvām vai dūnām, spalvas un to daļas (arī ar apgrieztām malām) un dūnas bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai; putnu spalvu vai to daļu pulveris un atkritumi:

 

0505 10

putnu spalvas, ko izmanto pildījumam, dūnas:

 

0505 10 10

– –

neapstrādātas

0 %

0505 10 90

– –

pārējie izstrādājumi

0 %

0505 90 00

pārējie izstrādājumi

0 %

0506

Kauli un ragu serdeņi, neapstrādāti, attaukoti, sākotnēji apstrādāti (bet negriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai atželatinēti; šo izstrādājumu pulveris un atkritumi:

 

0506 10 00

ar skābi apstrādāts osteīns un kauli

0 %

0506 90 00

pārējie izstrādājumi

0 %

0507

Ziloņkauls, bruņurupuču bruņas, vaļu bārda un vaļu bārdas mati, ragi, briežragi, nagi un knābji, neapstrādāti vai sākotnēji apstrādāti, bet negriezti; šo izstrādājumu pulveris un atkritumi:

 

0507 10 00

ziloņkauls; ziloņkaula pulveris un atkritumi

0 %

0507 90 00

pārējie izstrādājumi

0 %

0508 00 00

Koraļļi un tamlīdzīgi materiāli, neapstrādāti vai sākotnēji apstrādāti; mīkstmiešu, vēžveidīgo vai adatādaiņu čaulas un sēpiju skeleta plāksnītes, neapstrādātas vai sākotnēji apstrādātas, bet negrieztas pēc formas, to pulveris un atlikumi

0 %

0509 00

Dabīgie dzīvnieku izcelsmes sūkļi:

 

0509 00 10

neapstrādāti

0 %

0509 00 90

pārējie izstrādājumi

0 %

0510 00 00

Ambra, bebru cirkšņu sekrēts un mošus; mīkstspārņi; žults, arī žāvēta; dziedzeri un citi dzīvnieku izstrādājumi, ko izmanto farmācijas līdzekļu ražošanai, svaigi, dzesināti, saldēti vai citādi sākotnēji sagatavoti

0 %

0903 00 00

Māte

0 %

1212 20 00

jūraszāles un citas aļģes

0 %

1302

Augu sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agar-agars un citi no augu izstrādājumiem iegūti recinātāji un biezinātāji modificēti vai nemodificēti:

 

 

dārzeņu biezeņi un izvilkumi:

 

1302 12 00

– –

iegūti no lakricas

0 %

1302 13 00

– –

iegūti no apiņiem

0 %

1302 14 00

– –

iegūti no piretrām vai no rotenonu saturošo augu saknēm

0 %

 

– –

pārējie izstrādājumi

 

1302 19 30

– – –

dārzeņu ekstraktu maisījumi, kas paredzēti dzērienu vai pārtikas izstrādājumi ražošanai

0 %

1302 19 91

– – – –

citi medicīniskie izstrādājumi

0 %

1302 20

pektīni, pektināti un pektāti

 

1302 20 10

– –

sausā veidā

0 %

1302 20 90

– –

pārējie izstrādājumi

0 %

1302 31 00

– –

agars

0 %

1302 32

– –

recinātāji un biezinātāji, arī pārveidoti, no ceratoniju augļiem un sēklām vai no guaras sēklām:

 

1302 32 10

– – –

iegūti no baltās Amerikas akācijas pupām vai baltās Amerikas akācijas pupu sēklām

0 %

1401

Augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto pīšanai (piemēram, bambusi, rotangpalmas, niedres, meldri, kārkli, rafija, (attīrīti, balināti vai krāsoti graudaugu salmi un liepu mizas)):

 

1401 10 00

bambusi

0 %

1401 20 00

rotangpalmas

0 %

1401 90 00

pārējie izstrādājumi

0 %

1402 00 00

Augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto kā pildmateriālus (piemēram, kapoks, augu šķiedras un jūraszāle), arī kā slānis uz cita materiāla pamatnes

0 %

1403 00 00

Augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto suku vai slotu izgatavošanai (piemēram, parastais sorgo, palmu kātšķiedras, ložņu vārpatas un bromēlijas), arī saišķos vai kūlīšos

0 %

1404

Augu valsts produkti, kas nav citur minēti un iekļauti:

 

1404 10 00

neapstrādāti augu valsts produkti, kurus galvenokārt izmanto krāsošanai vai miecēšanai

0 %

1404 20 00

kokvilnas īsšķiedras

0 %

1404 90 00

pārējie izstrādājumi

0 %

1505

Vilnas tauki un no tiem iegūtas taukvielas (tostarp lanolīns):

 

1505 00 10

neapstrādāta vilnas ziede

0 %

1505 00 90

pārējie izstrādājumi

0 %

1506 00 00

Pārējie dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

0 %

1515

Pārējie augu tauki un eļļas (tostarp jujubas eļļa) un to frakcijas, arī rafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

 

1515 90 15

Jojobas eļļa un oitisiku eļļa; miršu vasks un sumahu vasks; to frakcijas

0 %

1516

Dzīvnieku un dārzeņu tauki un eļļa un tās daļiņas, kas ir daļēji vai pilnībā apstrādātas ar ūdeņradi vai esteri vai tā savienojumiem, attīrītas vai neattīrītas, bet nav pārstrādātas tālāk:

 

1516 20

dzīvnieku tauki un eļļa un to daļiņas:

 

1516 20 10

– –

ar ūdeņradi apstrādāta rīcineļļa, tā sauktais “opāla vasks”

0 %

1517 90 93

– – –

pārtikā izmantojami maisījumi vai produkti, ko izmanto liešanas formu atbrīvošanai

0 %

1518 00

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijā 1516 minētos izstrādājumus; pārtikā neizmantojami dzīvnieku vai augu tauku un eļļu, tās daļiņu maisījumi vai izstrādājumi vai dažādi šajā iedaļā minētie tauki vai eļļas, kas nav minētas vai iekļautas citur:

 

1518 00 10

linoksīns

0 %

 

pārējie izstrādājumi:

 

1518 00 91

– –

dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidotas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijā 1516 minētos izstrādājumus

0 %

 

– –

pārējie izstrādājumi:

 

1518 00 95

– – –

pārtikā neizmantojami dzīvnieku vai dzīvnieku un augu tauku un eļļu un to daļiņu maisījumi vai produkti

0 %

1518 00 99

– – –

pārējie izstrādājumi

0 %

1520 00 00

Neattīrīts glicerīns; glicerīna ūdens un glicerīna sārmi

0 %

1521

Attīrīti vai neattīrīti, krāsoti vai nekrāsoti dārzeņu vaski (izņemot triglicerīdus), bišu vasks, citu kukaiņu vaski un spermaceti:

 

1521 10 00

Dārzeņu vaski

0 %

1521 90

pārējie izstrādājumi:

 

1521 90 10

– –

attīrīti vai neattīrīti, krāsoti vai nekrāsoti spermaceti

0 %

 

– –

rafinēts vai nerafinēts, krāsots un nekrāsots bišu vasks un pārējo kukaiņu vaski:

 

1521 90 91

– –

neapstrādātas

0 %

1521 90 99

– – –

pārējie izstrādājumi

0 %

1522 00

Degra; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi:

 

1522 00 10

trāns

0 %

1702 90

pārējie produkti, tostarp invertcukurs:

 

1702 90 10

– –

ķīmiski tīra maltoze

0 %

1704

Cukuru saturoša konditoreja (tostarp baltā šokolāde), kas nesatur kakao:

 

1704 90

pārējie izstrādājumi:

 

1704 90 10

– –

lakricas ekstrakts, kas satur vairāk nekā 10 % saharozes, bet kam nav pievienotas citas vielas

0 %

1803

Kakao pasta, kas satur vai nesatur taukus:

 

1803 10 00

nesatur taukus

0 %

1803 20 00

pilnībā vai daļēji nesatur taukus

0 %

1804 00 00

Kakao sviests, tauki un eļļa

0 %

1805 00 00

Kakao pulveris bez cukura un citiem saldinātājiem

0 %

1806

Šokolāde un citi pārtikas produkti ar kakao piedevu:

 

1806 10

kakao pulveris, kam pievienots cukurs vai kāds cits saldinošs līdzeklis:

 

1806 10 15

– –

kas nesatur saharozi vai satur mazāk nekā 5 % saharozes (tostarp invertcukurs, kas izteikts kā saharoze) vai izoglikozes, kas izteikta kā saharoze

0 %

1901 90 91

– – –

Izstrādājumi, kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai satur mazāk nekā 1,5 % piena tauku, 5 % saharozes (tostarp invertcukura) vai izoglikozes, 5 % glikozes vai cietes, izņemot pārtikas izstrādājumus pulvera veidā, kas minēti pozīcijā 0401 līdz 0404

0 %

2001 90 60

– –

palmas serdeņi

0 %

2008 11 10

– – –

zemesriekstu sviests

0 %

 

pārējie izstrdājumi, tostarp maisījumi, izņemot apakšpozīcijā 2008 19 minētos:

 

2008 91 00

– –

palmas serdeņi

0 %

2101

Kafijas, tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes vai uz kafijas, tējas vai mates bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti:

 

 

kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes:

 

2101 11

– –

ekstrakti; esences vai koncentrāti:

 

2101 11 11

– – –

ar kafijas pamata sausnas saturu 95 svara % vai vairāk

0 %

2101 11 19

– – –

pārējie izstrādājumi

0 %

2101 12

– –

uz šo ekstraktu, esences vai koncentrātu vai uz kafijas pamata sagatavoti izstrādājumi:

 

2101 12 92

– – –

izstrādājumi, kam pamatā ir šādi kafijas izvilkumi, esences vai koncentrāti

0 %

2101 20

Tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti; un izstrādājumi uz šo produktu pamata vai uz tējas un mates pamata:

 

2101 20 20

– –

ekstrakti, esences un koncentrāti:

0 %

 

– –

produkti:

 

2101 20 92

– – –

kam pamatā ir tējas vai mate izvilkumi, esences un koncentrāti

0 %

2101 30

grauzdēti cigoriņi un pārējie grauzdētie kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti:

 

 

– –

grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji:

 

2101 30 11

– – –

Grauzdēti cigoriņi

0 %

 

– –

apgrauzdētu cigoriņu un citu apgrauzdētu kafijas atvietotāju ekstrakti, esences un koncentrāti:

 

2101 30 91

– – –

apgrauzdētu cigoriņu

0 %

2102

Raugi (aktīvi vai neaktīvi); citi neaktīvi vienšūnu organismi (izņemot vakcīnas, kas minētas pozīcijā 3002); maizes rūpniecībā izmantotie pulveri:

 

2102 10

aktīvais raugs:

 

2102 10 10

– –

kultūrraugs

0 %

 

– –

maizes raugs

 

2102 10 31

– – –

sausā veidā

0 %

2102 10 39

– – –

pārējie izstrādājumi

0 %

2102 10 90

– –

pārējie izstrādājumi

0 %

2102 20

neaktīvais raugs; pārējie nedzīvi vienšūnas mikroorganismi:

 

 

– –

neaktīvais raugs:

 

2102 20 11

– – –

tablešu, kubiciņu vai līdzīgā veidā vai iepakojumā, kur tā masa nepārsniedz 1 kg

0 %

2102 20 19

– – –

pārējie izstrādājumi

0 %

2102 20 90

– –

pārējie izstrādājumi

0 %

2102 30 00

pārstrādātie, maizes rūpniecībā izmantotie pulveri

0 %

2103

Gatavas mērces un izstrādājumi to sagatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes:

 

2103 10 00

sojas mērce

0 %

2103 20 00

tomātu kečups un pārējās tomātu mērces

0 %

2103 30

sinepju pulveris un gatavas sinepes:

 

2103 30 10

– –

sinepju pulveris

0 %

2103 30 90

– –

gatavas sinepes

0 %

2103 90

– –

pārējie izstrādājumi:

 

2103 90 10

– –

mango čatnijs šķidrā veidā

0 %

2103 90 30

– –

aromātiskās rūgtvielas ar spirta tilpumkoncentrāciju no 44,2 līdz 49,2 tilp. %, ar genciānu, garšvielu un dažādu sastāvdaļu saturu no 1,5 līdz 6 svara % un ar cukura saturu no 4 % līdz 10 %, traukos ar tilpumu 0,5 l vai mazāk

0 %

2103 90 90

– –

pārējie izstrādājumi

0 %

2104

Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai; homogenizēti jaukti pārtikas produkti:

 

2104 10

gatavas zupas un buljoni un izstrādājumi to pagatavošanai

 

2104 10 10

– –

sausā veidā

0 %

2104 10 90

– –

pārējie izstrādājumi

0 %

2104 20 00

Homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

0 %

2106

Pārtikas produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur:

 

2106 10

proteīna koncentrāts un strukturētās proteīnvielas:

 

2106 10 20

– –

nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kuru saturā ir līdz 1,5 % piena tauku, 5 % saharozes vai izoglikozes, 5 % glikozes vai cietes

0 %

2106 90

pārējie izstrādājumi:

 

 

– –

pārējie izstrādājumi

 

2106 90 92

– – –

nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kuru saturā ir līdz 1,5 % piena tauku, 5 % saharozes vai izoglikozes, 5 % glikozes vai cietes

0 %

2201

Ūdens, tostarp dabīgais un nedabīgais minerālūdens, bez cukura vai citām saldinošām vielām, bez piegaršām; ledus un sniegs:

 

2201 10

minerālūdeņi un gāzētie ūdeņi:

 

 

– –

dabīgie minerālūdeņi

 

2201 10 11

– – –

negāzēti

0 %

2201 10 19

– – –

pārējie izstrādājumi

0 %

2201 10 90

– –

pārējie izstrādājumi

0 %

2201 90 00

pārējie izstrādājumi

0 %

2202

Ūdens, tostarp dabīgais vai mākslīgais minerālūdens un gāzētais ūdens, kam ir pievienots cukurs vai pārējie saldinātāji vai garšvielas, un pārējie bezalkoholiskie dzērieni, izņemot pozīcijā 2009 iekļautās augļu vai dārzeņu sulas

 

2202 10 00

ūdens, tostarp minerālūdens un gāzētais ūdens ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, vai aromatizēts

0 %

2202 90

pārējie izstrādājumi:

 

2202 90 10

– –

kas nesatur pozīcijā 0401 līdz 0404 iekļautos izstrādājumus vai taukus, kas iegūti no pozīcijā 0401 līdz 0404 iekļautajiem izstrādājumiem

0 %

2203 00

Alus, kura ražošanā izmantots iesals

 

 

traukos ar 10 l vai mazāku tilpumu:

 

2203 00 01

– –

pudelēs

0 %

2203 00 09

– –

pārējie izstrādājumi

0 %

2203 00 10

traukos ar 10 l vai lielāku tilpumu

0 %

2208

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāka par 80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni:

 

2208 20

stiprie alkoholiskie dzērieni, kas iegūti, destilējot vīnogu vīnu vai vīnogu čagas:

 

 

– –

tvertnēs, kuru tilpums ir 2 l vai mazāks:

 

2208 20 12

– – –

konjaks

0 %

2208 20 14

– – –

armanjaks

0 %

2208 20 26

– – –

grapa (vīnogu brendijs)

0 %

2208 20 27

– – –

Heresas brendijs (Brandy de Jerez)

0 %

2208 20 29

– – –

pārējie izstrādājumi

0 %

 

– –

traukos ar tilpumu vairāk nekā 2 l:

 

2208 20 40

– – –

neapstrādāti destilāti

0 %

2208 20 62

– – – –

konjaks

0 %

2208 20 64

– – – –

armanjaks

0 %

2208 20 86

– – – –

grapa (vīnogu brendijs)

0 %

2208 20 87

– – – –

Heresas brendijs (Brandy de Jerez)

0 %

2208 20 89

– – – –

pārējie izstrādājumi

0 %

2208 30

Viskijs:

 

 

– –

burbons, traukos ar tilpumu:

 

2208 30 11

– – –

2 l vai mazāk

0 %

2208 30 19

– – –

vairāk nekā 2 litri

0 %

 

– –

skotu viskijs:

 

 

– – –

iesala viskijs, traukos ar tilpumu:

 

2208 30 32

– – – –

līdz 2 l

0 %

2208 30 38

– – – –

vairāk nekā 2 l

0 %

 

– – –

jauktais viskijs, traukos ar tilpumu:

 

2208 30 52

– – – –

līdz 2 l

0 %

2208 30 58

– – – –

vairāk nekā 2 l

0 %

 

– – –

citāds, traukos ar tilpumu:

 

2208 30 72

– – – –

līdz 2 l

0 %

2208 30 78

– – – –

vairāk nekā 2 l

0 %

 

– – –

citāds, traukos ar tilpumu:

 

2208 30 82

– – – –

līdz 2 l

0 %

2208 30 88

– – – –

vairāk nekā 2 l

0 %

2208 50

džins un kadiķu degvīns (Geneva):

 

 

– –

džins, traukos ar tilpumu:

 

2208 50 11

– – –

2 l vai mazāk

0 %

2208 50 19

– – –

vairāk nekā 2 litri

0 %

 

– –

kadiķu degvīns, traukos ar tilpumu:

 

2208 50 91

– – –

2 l vai mazāk

0 %

2208 50 99

– – –

vairāk nekā 2 litri

0 %

2208 60

degvīns:

 

 

– –

Ar spirta tilpumkoncentrāciju līdz 45,4 tilp. % traukos ar tilpumu:

 

2208 60 11

– – –

2 l vai mazāk

0 %

2208 60 19

– – –

vairāk nekā 2 litri

0 %

 

– –

ar spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 45,4 tilp. % traukos ar tilpumu:

 

2208 60 91

– – –

2 l vai mazāk

0 %

2208 60 99

– – –

vairāk nekā 2 litri

0 %

2208 70

liķieri un stiprinātie vīni:

 

2208 70 10

– –

traukos ar 2 l vai mazāku tilpumu

0 %

2208 70 90

– –

tvertnēs, kuru tilpums ir lielāks par 2 l:

0 %

2208 90

pārējie izstrādājumi:

 

 

– –

araks traukos ar tilpumu:

 

2208 90 11

– – –

2 l vai mazāk

0 %

2208 90 19

– – –

vairāk nekā 2 litri

0 %

 

– –

plūmju, bumbieru vai ķiršu spirta uzlējums (izņemot liķierus), traukos ar tilpumu:

 

2208 90 33

– – –

2 l vai mazāk:

0 %

2208 90 38

– – –

vairāk nekā 2 litri

0 %

2208 90 41

– – – –

ūzo

0 %

2208 90 45

– – – – – – –

kalvadoss

0 %

2208 90 48

– – – – – – –

citi

0 %

2208 90 52

– – – – – – – – –

Graudu degvīns (Korn).

0 %

2208 90 57

– – – – – – – – –

citi

0 %

2208 90 69

– – – – – –

citi alkoholiski dzērieni

0 %

2208 90 71

– – – – –

destilēti no augļiem

0 %

2208 90 74

– – – –

citi

0 %

2208 90 78

– – – –

citi alkoholiskie dzērieni

0 %

2402

Dažāda veida cigāri un cigaretes, kas satur tabaku vai tabakas aizstājējus:

 

2402 10 00

dažāda veida cigāri, kas satur tabaku

0 %

2402 20

cigaretes, kas satur tabaku:

 

2402 20 10

– –

satur krustnagliņas

0 %

2402 20 90

– –

pārējie izstrādājumi

0 %

2402 90 00

pārējie izstrādājumi

0 %

2403

Citādi tabakas izstrādājumi un tabakas; aizstājēji: “homogenizēta” vai “reģenerēta” tabaka; tabakas ekstrakti un esences:

 

2403 10

smēķējamā tabaka, kas satur vai nesatur tabakas aizstājējus jebkurā proporcijā:

 

2403 10 10

– –

iepakojumos, kur tās tīrā masa nepārsniedz 500 g

0 %

2403 10 90

– –

pārējie izstrādājumi

0 %

2403 91 00

– –

“homogenizēta” vai “reģenerēta” tabaka

0 %

2403 99

– –

pārējie izstrādājumi

 

2403 99 10

– – –

zelējamā tabaka un šņaucamā tabaka

0 %

2403 99 90

– – –

pārējie izstrādājumi

0 %

2905 45 00

– –

glicerīns

0 %

3301

Ēteriskās eļļas (arī atbrīvotas no terpēniem), tostarp konkrētas un absolūtas: rezinoīdi; ekstrahēti oleosveķi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās, kas iegūti tvaiku absorbēšanas vai macerācijas ceļā; terpēnu blakusprodukti, kas radušies, atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi:

 

3301 90

pārējie izstrādājumi:

 

3301 90 10

– –

ēteriskās eļļas atbrīvojot no terpēniem radušies blakusprodukti, kas satur terpēnus

0 %

 

– –

ekstrahētā terpentīneļļa:

 

3301 90 21

– – –

no lakricas un apiņiem

0 %

3301 90 30

– – –

pārējie izstrādājumi

0 %

3301 90 90

– –

pārējie izstrādājumi

0 %

3302

Rūpniecībā kā izejvielas izmantotie smaržvielu maisījumi un maisījumi (tostarp alkoholiskie šķīdumi), kuru pamatā ir viena vai vairākas no šīm vielām; pārējie maisījumi uz smaržvielu pamata, kurus izmanto dzērienu ražošanā:

 

3302 10

maisījumi, kas tiek izmantoti pārtikas vai dzērienu ražošanā:

 

 

– –

veidā, ko izmanto dzērienu rūpniecībā:

 

3302 10 10

– –

ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju lielāku par 0,5 %

0 %

3302 10 21

– – – – –

kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti vai kas satur mazāk nekā 1,5 % piena tauku, 5 % saharozes vai izoglikozes, 5 % glikozes vai cietes

0 %

3501

Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes

 

3501 10

kazeīns:

 

3501 10 10 (1)

– –

reģenerētu tekstilšķiedru ražošanai

0 %

3501 10 50 (1)

– –

rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu un rupjās barības ražošanu

0 %

3501 10 90

pārējie izstrādājumi

0 %

3501 90

– –

pārējie izstrādājumi

 

3501 90 90

– – –

pārējie izstrādājumi

0 %

3823

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas: rūpnieciskās monokarbonoksiltaukskābes:

 

 

rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes, rafinējot iegūtas skābās eļļas:

 

3823 11 00

– –

stearīnskābe

0 %

3823 12 00

– –

oleīnskābe

0 %

3823 13 00

– –

eļļas tauku skābes

0 %

3823 19

– –

pārējie izstrādājumi

 

3823 19 10

– – –

destilētās tauku skābes

0 %

3823 19 30

– – –

eļļas tauku destilāts

0 %

3823 19 90

– – –

pārējie izstrādājumi

0 %

3823 70 00

rūpnieciskie alifātiskie spirti

0 %

2. SARAKSTS

KN kodi 2002

Apraksts

Piemērojamais nodoklis (%)

0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, arī iebiezināti vai ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

 

0403 10

Jogurts

 

 

– –

satur garšvielas vai augļus, riekstus, vai kakao:

 

 

– – –

pulvera, graudu vai kādā citā cietā veidā ar tauku saturu:

 

0403 10 51

– – – –

ne vairāk kā 1,5 %

0 %

0403 10 53

– – – –

no 1,5 % līdz 27 %

0 %

0403 10 59

– – – –

vairāk nekā 27 %

0 %

 

– – –

citā veidā, ar tauku saturu:

 

0403 10 91

– – – –

ne vairāk kā 3 %

0 %

0403 10 93

– – – –

no 3 % līdz 6 %

0 %

0403 10 99

– – – –

vairāk nekā 6 %

0 %

0403 90

pārējie izstrādājumi:

 

 

– –

satur garšvielas vai augļus, riekstus, vai kakao:

 

 

– – –

pulvera, graudu vai kādā citā cietā veidā ar tauku saturu:

 

0403 90 71

– – – –

ne vairāk kā 1,5 %

0 %

0403 90 73

– – – –

no 1,5 % līdz 27 %

0 %

0403 90 79

– – – –

vairāk nekā 27 %

0 %

 

– – –

citā veidā, ar tauku saturu:

 

0403 90 91

– – – –

ne vairāk kā 3 %

0 %

0403 90 93

– – – –

no 3 % līdz 6 %

0 %

0403 90 99

– – – –

vairāk nekā 6 %

0 %

0405

Sviests un citi piena tauki; piena tauku pastas:

 

0405 20

ziežamie piena produkti:

 

0405 20 10

– –

ar tauku saturu 39 % vai vairāk, bet mazāku par 60 %

0 %

0405 20 30

– –

ar tauku saturu pēc svara 60 % un vairāk, bet ne vairāk kā 75 %

0 %

ex 1704

Cukura konditorejas izstrādājumi (tostarp baltā šokolāde), kas nesatur kakao, izņemot produktus, kas minēti apakšpozīcijā 1704 90 10

0 %

ex 1806

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi, kas satur kakao, izņemot apakšpozīcijā 1806 10 15 minētos izstrādājumus

0 %

1904 90 10

Citi no labības iegūti pārtikas izstrādājumi

0 %

1904 90 80

0 %

1905

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti

0 %