ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 137

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 25. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 778/2006 (2006. gada 24. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 779/2006 (2006. gada 24. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 488/2005 par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētām maksām un atlīdzību ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 780/2006 (2006. gada 24. maijs), ar kuru groza Padomes VI pielikumu Regulā (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 781/2006 (2006. gada 24. maijs) par atsevišķu preču klasifikāciju Kombinētajā nomenklatūrā

15

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

EIROPAS EKONOMISKĀ ZONA

 

 

EBTA Uzraudzības Iestāde

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Ieteikums Nr. 59/05/COL (2005. gada 5. aprīlis) par koordinētās kontroles programmu dzīvnieku ēdināšanas jomā 2005. gadam

19

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

25.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 137/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 778/2006

(2006. gada 24. maijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 25. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 24. maijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 24. maija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

79,4

204

36,2

212

113,4

999

76,3

0707 00 05

052

85,5

628

151,2

999

118,4

0709 90 70

052

116,5

999

116,5

0805 10 20

052

36,5

204

39,4

220

38,6

388

77,6

624

52,2

999

48,9

0805 50 10

052

42,5

508

59,9

528

56,4

999

52,9

0808 10 80

388

88,6

400

122,8

404

110,3

508

78,9

512

82,4

524

88,5

528

86,0

720

95,6

804

104,9

999

95,3


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


25.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 137/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 779/2006

(2006. gada 24. maijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 488/2005 par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētām maksām un atlīdzību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2005. gada 21. marta Regulu (EK) Nr. 488/2005 par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētām maksām un atlīdzību (2), un jo īpaši tās 6. panta 5. punktu,

pēc konsultēšanās ar Eiropas Aviācijas drošības aģentūras administratīvo padomi,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu līdzsvaru starp Eiropas Aviācijas drošības aģentūras kopējiem izdevumiem, kas rodas, veicot sertificēšanas darbības, un kopējiem ieņēmumiem no maksām un atlīdzības, šo maksu apjoms ir jāpārskata, pamatojoties uz aģentūras finanšu rezultātiem un prognozēm.

(2)

Ar maksājumu kārtošanu saistītie administratīvie procesi, ko īsteno Eiropas Aviācijas drošības aģentūra un pieteikuma iesniedzēji, nedrīkst kavēt sertificēšanas darbības.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 488/2005.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1592/2002 54. panta 1. punktu izveidotās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 488/2005 groza šādi:

1)

regulas 2. panta g) punktu groza šādi:

“g)

“netiešās izmaksas” ir daļa no Aģentūras vispārējām infrastruktūras, organizācijas un pārvaldības izmaksām, kas saistītas ar sertificēšanas darbībām, tostarp izmaksām, kas rodas, veicot dažu noteikumu izstrādi, izņemot tiešās un īpašās izmaksas;”;

2)

regulas 12. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“12. pants

1.   Maksu sedz pieteikuma iesniedzējs. Tā apmaksājama euro.

2.   Sertifikātus un apstiprinājumus piešķir, uztur un groza, ja pirms tam pilnā apmērā tiek veikta maksa, ja vien Aģentūra un pieteikuma iesniedzējs nav vienojušies savādāk. Nesamaksāšanas gadījumā Aģentūra var atsaukt attiecīgo sertifikātu vai apstiprinājumu, iepriekš oficiāli brīdinot pieteikuma iesniedzēju.

3.   Par Aģentūras piemēroto maksu apjomu, kā arī par to apmaksas veidiem pieteikuma iesniedzējam tiek paziņots pieteikuma iesniegšanas laikā.

4.   Attiecībā uz visām sertificēšanas darbībām, no kurām izriet maksājumi mainīgā apjomā, Aģentūra pēc pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma tam var sniegt tāmi. Šo tāmi Aģentūra groza, ja izrādās, ka darbība ir vienkāršāka vai to var veikt ātrāk, nekā iepriekš paredzēts, vai – tieši pretēji – tā ir sarežģītāka un tās veikšana aizņem vairāk laika, nekā to pamatoti paredzēja Aģentūra.

5.   Maksas, kas saistītas ar esošo sertifikātu un apstiprinājumu uzturēšanu tiek maksātas saskaņā ar Aģentūras noteiktu grafiku, kas paziņots šo sertifikātu un apstiprinājumu īpašniekiem. Šis grafiks balstīts uz Aģentūras veiktajām kontrolēm, kuru mērķis ir pārbaudīt, vai šādi sertifikāti un apstiprinājumi vēl ir derīgi.

6.   Ja pēc pirmās izvērtēšanas Aģentūra nolemj neatbalstīt pieteikumu, iepriekš iemaksātā maksa tiek atdota pieteikuma iesniedzējam, izņemot summu, kas paredzēta, lai segtu pieteikuma izskatīšanas administratīvās izmaksas. Šī summa atbilst D fiksētajai maksai, kas norādīta pielikumā.

7.   Ja Aģentūrai jāpārtrauc sertificēšanas darbība, jo pieteikuma iesniedzēja līdzekļi ir nepietiekami vai pieteikuma iesniedzējs neievēro savus pienākumus, atlikušo maksu pilnā apmērā samaksā brīdī, kad Aģentūra pārtrauc savu darbu.”;

3)

pielikuma i), ii), v), vi), x), xii) un xiii) punktu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Gada maksas, kas minētas pielikuma 3. punktā iekļautajā tabulā, un uzraudzības maksas, kas minētas pielikuma 4., 5. un 7. punktā, piemēro no pirmās ikgadējās iemaksas pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 24. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1643/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 7. lpp.).

(2)  OV L 81, 30.3.2005., 7. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 488/2005 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma i) punkta ievaddaļu papildina ar šādu ceturto ievilkumu:

“—

Par visiem pakalpojumiem, kas tieši vai netieši saistīti ar Aģentūras veiktajām darbībām ar mērķi izsniegt, uzturēt vai grozīt sertifikātus vai apstiprinājumus, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1592/2002 15. pantā, nosaka maksu saskaņā ar šīs regulas II nodaļu.”;

2)

pielikuma ii) punktā iekļauto tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

“Produkta tips

Komentāri

Fiksētās maksas koeficients

CS-25

Lielas lidmašīnas

nozīmīgi

5

maznozīmīgi

4

maznozīmīgi, vienkāršas konstrukcijas

2

CS-23.A

CS-23 1.a.2. pantā aprakstītais gaisa kuģis (vietējo līniju gaisa kuģis)

nozīmīgi

5

maznozīmīgi

4

CS-23.B

CS-23 1.a.1. pantā aprakstītais gaisa kuģis ar maksimālo pacelšanās masu no 2 000 kg līdz 5 670 kg

nozīmīgi

3

maznozīmīgi

2

CS-29

Liels rotorplāns

nozīmīgi

4

maznozīmīgi

4

CS-27

Mazs rotorplāns

0,5

CS-E.T.A

Turbīnu dzinēji ar pacelšanās vilci, kas ir vienāda ar 25 000 N vai lielāka par to, vai jaudu, kas ir vienāda ar 2 000 kW vai lielāka par to

nozīmīgi

1

maznozīmīgi

1

CS-E.T.B

Turbīnu dzinēji ar pacelšanās vilci, kas ir mazāka par 25 000 N, vai jaudu, kas ir mazāka par 2 000 kW

0,5

CS-E.NT

Dzinēji, ko nedarbina turbīnas

0,2


CS-23.C

CS-23 1.a.1. pantā aprakstītais gaisa kuģis ar maksimālo pacelšanās masu, kas ir mazāka par 2 000 kg

1

CS-22

planieri un planieri ar dzinēju

0,2

CS-VLA

ļoti viegls gaisa kuģis

0,2

CS-VLR

ļoti viegls rotorplāns

0,2

CS-APU

spēka palīgiekārta

0,25

CS-P.A

izmantošanai gaisa kuģim, kas saņēmis CS-25 apstiprinājumu (vai līdzvērtīgu)

0,25

CS-P.B

izmantošanai gaisa kuģim, kas saņēmis CS-23, CS-VLA un CS-22 apstiprinājumu (vai līdzvērtīgu)

0,15

CS-22.J

izmantošanai gaisa kuģim, kas saņēmis CS-22 apstiprinājumu

0,15

CS-22.H

dzinēji, ko nedarbina turbīnas

0,15

CS-gaisa baloni

pagaidām nav pieejami

0,2

CS-dirižabļi

pagaidām nav pieejami

0,5”

3)

pielikuma v) punktu groza šādi:

a)

ievaddaļas pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

“—

Gada maksa tiek iekasēta no visiem pašreizējiem Aģentūras tipa sertifikātu, ierobežotu tipa sertifikātu un ETSO atļauju turētājiem.”;

b)

pirmo tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

“Produkta tips (1)

Tipa sertifikāts ES projektētie produkti

(EUR)

Tipa sertifikāts Trešās valstīs projektētie produkti

(EUR)

Ierobežots tipa sertifikāts ES projektētie produkti

(EUR)

Ierobežots tipa sertifikāts Trešās valstīs projektētie produkti

(EUR)

CS-25 (lielas lidmašīnas, kuru maksimālā pacelšanās masa pārsniedz 50 tonnas)

480 000

160 000

30 000

10 000

CS-25 (lielas lidmašīnas, kuru maksimālā pacelšanās masa ir no 22 līdz 50 tonnām)

200 000

66 000

12 500

4 167

CS-25 (lielas lidmašīnas, kuru maksimālā pacelšanās masa ir mazāka par 22 tonnām)

100 000

33 000

6 250

2 083

CS-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CS-23.B

2 000

667

500

167

CS-23.C

1 000

333

250

100

CS-22

450

150

112,50

100

CS-VLA

450

150

112,50

100

CS-29

75 000

25 000

6 250

2 083

CS-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CS-VLR

1 000

333

250

100

CS-APU

800

267

200

100

CS-P.A

1 500

500

375

125

CS-P.B

400

133

100

100

CS-22.J

150

100

100

100

CS-E.T.A

90 000

30 000

7 500

2 500

CS-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CS-E.NT

1 000

333

250

100

CS-22.H

200

100

100

100

CS-gaisa baloni

300

100

100

100

CS-dirižabļi

500

167

125

100

CS-34

0

0

0

0

CS-36

0

0

0

0

CS-AWO

0

0

0

0


Iekārtas veids

Atļauja ES projektētām daļām un ierīcēm

(EUR)

Atļauja trešā valstī projektētām daļām un ierīcēm

(EUR)

CS-ETSO.A (aprīkojuma vērtība pārsniedz EUR 20 000)

2 000

666

CS-ETSO.B (aprīkojuma vērtība ir no EUR 2 000 līdz EUR 20 000)

1 000

333

CS-ETSO.C (aprīkojuma vērtība ir mazāka par EUR 2 000)

500

200”

4)

pielikuma vi) punktā iekļauto tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

“Maksas kategorija saskaņā ar apstiprināšanai pakļauto darbību vērtību (EUR)

Koeficients

mazāka par 500 001

0,1

no 500 001 līdz 700 000

0,2

no 700 001 līdz 1 200 000

0,5

no 1 200 001 līdz 2 800 000

1

no 2 800 001 līdz 4 200 000

1,5

no 4 200 001 līdz 5 000 000

2,5

no 5 000 001 līdz 7 000 000

3

no 7 000 001 līdz 9 800 000

3,5

no 9 800 001 līdz 14 000 000

4,8

no 14 000 001 līdz 50 000 000

7

no 50 000 001 līdz 140 000 000

12,8

no 140 000 001 līdz 250 000 000

18

no 250 000 001 līdz 500 000 000

50

no 500 000 001 līdz 750 000 000

200

lielāka par 750 000 000

600”

5)

pielikuma x) punktā iekļauto tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

“Maksas kategorija saskaņā ar apstiprināšanai pakļauto darbību vērtību (EUR)

Koeficients

mazāka par 500 001

0,5

no 500 001 līdz 700 000

0,75

no 700 001 līdz 1 400 000

1

no 1 400 001 līdz 2 800 000

1,75

no 2 800 001 līdz 5 000 000

2,5

no 5 000 001 līdz 7 000 000

4

no 7 000 001 līdz 14 000 000

6

no 14 000 001 līdz 21 000 000

8

no 21 000 001 līdz 42 000 000

8,5

no 42 000 001 līdz 70 000 000

9

no 70 000 001 līdz 84 000 000

9,5

no 84 000 001 līdz 105 000 000

10

lielāka par 105 000 000

10,5”

6)

pielikuma xii) punkta virsrakstu groza šādi:

7)

pielikuma xiii) punktā iekļauto tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

“Maksas kategorija saskaņā ar apstiprināšanai pakļauto darbību vērtību (EUR)

Koeficients

mazāka par 500 001

0,5

no 500 001 līdz 700 000

0,75

no 700 001 līdz 1 400 000

1

no 1 400 001 līdz 2 800 000

1,75

no 2 800 001 līdz 5 000 000

2,5

no 5 000 001 līdz 7 000 000

4

no 7 000 001 līdz 14 000 000

6

no 14 000 001 līdz 21 000 000

8

no 21 000 001 līdz 42 000 000

9,5

no 42 000 001 līdz 84 000 000

10

lielāka par 84 000 000

10,5”


(1)  Gaisa kuģa kravas versijām tiek piemērots 0,85 koeficients maksai par ekvivalentu pasažieru versiju.


25.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 137/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 780/2006

(2006. gada 24. maijs),

ar kuru groza Padomes VI pielikumu Regulā (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 24. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem (1), un jo īpaši tās 13. panta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2092/91 5. panta 8. punktu sastāvdaļas un vielas ierobežojošus sarakstus, kas minēti šā panta 3. punkta b) un c) apakšpunktā, kā arī 5.a punkta d) un e) apakšpunktā iekļauj minētās Regulas VI pielikuma A un B daļās. Var konkretizēt šo sastāvdaļu un vielu lietošanas nosacījumus.

(2)

Līdz ar Regulas (EEK) Nr. 2092/91 noteikumu ieviešanu par lopu un lopkopības produktu bioloģisku ražošanu, šādi saraksti jāpielāgo, iekļaujot vielas, ko izmanto, pārstrādājot cilvēku uzturā paredzētus produktus, kas satur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas.

(3)

Tāpat ir nepieciešams definēt piedevas, ko varētu izmantot, sagatavojot augļu vīnus, kas nav minēti Padomes 1999. gada 17. maija Regulā (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopēju organizāciju (2).

(4)

Tādēļ ir attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 2092/91.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota atbilstoši Regulas (EEK) Nr. 2092/91 14. pantam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2092/91 VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 24. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 198, 22.7.1991., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 699/2006 (OV L 121, 6.5.2006., 36. lpp.).

(2)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2165/2005 (OV L 345, 28.12.2005., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Šādi groza Regulas (EEK) Nr. 2092/91 VI pielikumu.

1)

Tekstu zem virsraksta “VISPĀRĪGI PRINCIPI” groza šādi:

a)

Pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“A, B un C daļas attiecas uz sastāvdaļām un pārstrādes līdzekļiem, ko atļauts izmantot, sagatavojot pārtikas produktus, kas galvenokārt sastāv no vienas vai vairākām augu un/vai dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļām, kā minēts šīs Regulas 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā, izņemot vīnus, uz kuriem attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 1493/1999 (1).

Dzīvnieku izcelsmes produktus ar norādi par bioloģiskās ražošanas metodi, kas ražoti likumīgi pirms Komisijas Regulas (EK) Nr. 780/2006 (2) stāšanās spēkā, atļauts pārdot, līdz krājumi ir beigušies.

b)

otro daļu aizstāj ar šādu:

Gadījumos “ja pārtikas produkti ir no augu un dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļām, jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (3) 95/2/EK 3. panta noteikumi.

Pirms 2007. gada 31. decembra atkārtoti pārskata nātrija nitrīta un kālija nitrāta iekļaušanu A.1 apakšiedaļā, ar nolūku ierobežot vai pārtraukt šo piedevu izmantošanu.

2)

A daļu groza šādi:

a)

A.1 apakšiedaļu aizstāj ar šādu:

“A.1.   Pārtikas piedevas, tajā skaitā nesējvielas

Kods

Nosaukums

Augu izcelsmes pārtikas produktu gatavošana

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu gatavošana

Īpaši nosacījumi

E 153

Ogle, kas iegūta no augiem

 

X

Kazas sieri ar pelnu piedevu

Morbier siers

E 160b

Anato ekstrakts, biksīns, norbiksīns

 

X

Red Leicester siers

Double Gloucester siers

Skotu čedara siers

Mimolette siers

E 170

Kalcija karbonāts

X

X

Neizmanto produktu iekrāsošanai vai to bagātināšanai ar kalciju

E 220

vai

Sēra dioksīds

X

X

Augļu vīnos (5) bez cukura piedevas (ieskaitot sidru un bumbieru vīnu) vai medalū:

50 mg (4).

Sidram un bumbieru vīnam, kas gatavots ar cukuru vai sulas koncentrātu piedevām pēc fermentācijas:

100 mg (4).

E 224

Kālija metabisulfīts

X

X

E 250

vai

Nātrija nitrīts

 

X

Gaļas produkti (8)

Attiecībā uz E 250: indikatīvais ievades daudzums, izteikts kā NaNO2: 80 mg/kg

Attiecībā uz E 252: indikatīvais ievades daudzums, izteikts kā NaNO3: 80 mg/kg

Attiecībā uz E 250: maksimālais paliekošais daudzums, izteikts kā NaNO2: 50 mg/kg

Attiecībā uz E 252: maksimālais paliekošais daudzums, izteikts kā NaNO3: 50 mg/kg

E 252

Kālija nitrāts

 

X

E 270

Pienskābe

X

X

 

E 290

Oglekļa dioksīds

X

X

 

E 296

Ābolskābe

X

 

 

E 300

Askorbīnskābe

X

X

Gaļas produkti (7)

E 301

Nātrija askorbāts

 

X

Gaļas produkti saistībā ar nitrītiem vai nitrātiem (7)

E 306

Tokoferola koncentrāts

X

X

Tauku un eļļas antioksidants

E 322

Lecitīni

X

X

Piena produkti (7)

E 325

Nātrija laktāts

 

X

Produkti uz piena bāzes un gaļas produkti

E 330

Citronskābe

X

 

 

E 331

Nātrija citrāti

 

X

 

E 333

Kalcija citrāti

X

 

 

E 334

Vīnskābe (L(+)–)

X

 

 

E 335

Nātrija tartrāti

X

 

 

E 336

Kālija tartrāti

X

 

 

E 341 (i)

Monokalcija fosfāts

X

 

Pašrūgstošās mīklas izcēlājs

E 400

Algīnskābe

X

X

Produkti uz piena bāzes (7)

E 401

Nātrija algināts

X

X

Produkti uz piena bāzes (7)

E 402

Kālija algināts

X

X

Produkti uz piena bāzes (7)

E 406

Agars

X

X

Produkti uz piena bāzes un gaļas produkti (7)

E 407

Karagināns

X

X

Produkti uz piena bāzes (7)

E 410

Ceratoniju augļu sveķi

X

X

 

E 412

Guāras sveķi

X

X

 

E 414

Gumiarābiks

X

X

 

E 415

Ksantāna sveķi

X

X

 

E 422

Glicerīns

X

 

Augu ekstraktiem

E 440 (i)

Pektīns

X

X

Produkti uz piena bāzes (7)

E 464

Hidroksipropilmetilceluloze

X

X

Materiāls kapsulu apvalkiem

E 500

Nātrija karbonāts

X

X

Dulce de leche  (6) un skābkrējuma sviests (7)

E 501

Kālija karbonāti

X

 

 

E 503

Amonija karbonāti

X

 

 

E 504

Magnija karbonāti

X

 

 

E 509

Kalcija hlorīds

 

X

Piena recēšana

E 516

Kalcija sulfāts

X

 

Nesējviela

E 524

Nātrija hidroksīds

X

 

Laugengebaeck virsmas apstrāde

E 551

Silīcija dioksīds

X

 

Pretsalipes viela garšaugiem un garšvielām

E 553b

Talks

X

X

Gaļas produktu pārklājviela

E 938

Argons

X

X

 

E 939

Hēlijs

X

X

 

E 941

Slāpeklis

X

X

 

E 948

Skābeklis

X

X

 

b)

A.4 apakšiedaļu aizstāj ar šādu:

“A.4.   Mikroorganismu preparāti

Visi mikroorganismu preparāti, ko parasti izmanto pārtikas ražošanā, izņemot ģenētiski modificētus mikroorganismus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/18/EK izpratnē (9).

c)

Pievieno šādu A.6. apakšiedaļu:

“A.6.   Konkrētu krāsvielu izmantošana produktu zīmogošanai

Ja krāsvielas izmantošana nepieciešama olu zīmogošanai, jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/36/EK* (10) 2. panta 9. punkts.

3)

Pielikuma B daļu aizstāj ar šādu:

“B DAĻA –   PĀRSTRĀDES PALĪGLĪDZEKĻI UN CITI PRODUKTI, KURUS DRĪKST IZMANTOT BIOLOĢISKAJĀ RAŽOŠANĀ IEGŪTU LAUKSAIMNIECISKAS IZCELSMES SASTĀVDAĻU PĀRSTRĀDĒ, KĀ MINĒTS REGULAS (EEK) Nr. 2092/91 5. PANTA 3. PUNKTA d) APAKŠPUNKTĀ UN 5. PANTA 5.a PUNKTA e) APAKŠPUNKTĀ

Nosaukums

Augu izcelsmes pārtikas produktu gatavošana

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu gatavošana

Īpaši nosacījumi

Ūdens

X

X

Dzeramais ūdens Padomes Direktīvas 98/83/EK (12) izpratnē

Kalcija hlorīds

X

 

Koagulants

Kalcija karbonāts

X

 

 

Kalcija hidroksīds

X

 

 

Kalcija sulfāts

X

 

Koagulants

Magnija hlorīds (vai nigari)

X

 

Koagulants

Kālija karbonāts

X

 

Vīnogu žāvēšana

Nātrija karbonāts

X

 

Cukura(-u) ražošana

Citronskābe

X

 

Eļļas ražošana un cietes hidrolīze

Nātrija hidroksīds

X

 

Cukura(-u) ražošana

Eļļas ražošana no rapša sēklām (Brassica spp.)

Sērskābe

X

 

Cukura(-u) ražošana

Izopropanols (2-propanols)

X

 

Kristalizācijas procesā cukura ražošanā, pienācīgi ievērojot Padomes Direktīvas 88/344/EEK noteikumus par izmantošanas laikposmu, kas beidzas 31.12.2006.

Oglekļa dioksīds

X

X

 

Slāpeklis

X

X

 

Etanols

X

X

Šķīdinātājs

Miecskābe

X

 

Filtrēšanas līdzeklis

Olu baltuma albumīns

X

 

 

Kazeīns

X

 

 

Želatīns

X

 

 

Zivju līme

X

 

 

Augu eļļas

X

X

Ietaukošanas, pretsalipes vai pretputu līdzekļi

Silīcija dioksīds gela vai koloīda šķīduma veidā

X

 

 

Aktīvā ogle

X

 

 

Talks

X

 

 

Bentonīts

X

X

Līpviela medalum (11)

Kaolīns

X

X

Propoliss (11)

Diatomīts

X

 

 

Perlīts

X

 

 

Lazdu riekstu čaumalas

X

 

 

Rīsu milti

X

 

 

Bišu vasks

X

 

Pretsalipes viela

Karnaubas vasks

X

 

Pretsalipes viela


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.

(2)  OV L 137, 25.5.2006., 9. lpp.”;

(3)  OV L 61, 18.3.1995., 1. lpp.”

(4)  Maksimāli pieļaujamais daudzums no visiem avotiem, kas izteikts kā SO2 mg/l.

(5)  Šajā kontekstā “augļu vīns” ir vīns, kas darīts no augļiem, izņemot vīnogas.

(6)  Dulce de leche vai Confiture de lait ir mīksts, salds, brūnas krāsas krēms, ko gatavo no saldināta, iebiezināta piena.

(7)  Ierobežojumi attiecas vienīgi uz dzīvnieku izcelsmes produktiem.

(8)  Šo piedevu var izmantot tikai, ja kompetentā iestāde piekrīt, ka nav pieejama cita alternatīva tehnoloģija, kas nodrošinātu līdzvērtīgas sanitārās garantijas un/vai ļautu saglabāt noteiktas produkta īpašības.”

(9)  OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.”;

(10)  OV L 237, 10.9.1994., 13. lpp.”

(11)  Ierobežojumi attiecas vienīgi uz dzīvnieku izcelsmes produktiem.

Mikroorganismu un fermentu preparāti:

Visi mikroorganismu un fermentu preparāti, ko parasti izmanto pārtikas ražošanā kā pārstrādes palīglīdzekļus, izņemot ģenētiski modificētus mikroorganismus un izņemot fermentus, kas atvasināti no “ģenētiski modificētiem organismiem” Direktīvas 2001/18/EK izpratnē.

(12)  OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.”


25.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 137/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 781/2006

(2006. gada 24. maijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju Kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un par kopējo muitas tarifu (1), un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās Kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, ir jānosaka pasākumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie Kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Lai piemērotu tarifus vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību, šie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz to vai pievieno tai kādas papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Kopienas noteikumiem.

(3)

Ievērojot minētos vispārīgos noteikumus, pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces jāklasificē saskaņā ar KN kodu, kas norādīts 2. ailē, atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka persona, kuras rīcībā ir saistošā izziņa par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju Kombinētajā nomenklatūrā ir izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, var turpināt to izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preces, kas aprakstītas pielikuma tabulas 1. ailē, Kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar KN kodu, kas norādīts tabulas 2. ailē.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 24. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 486/2006 (OV L 88, 25.3.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija KN kods

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Cieta kartona kārbiņa ar atsevišķu vāciņu (bez eņģēm vai aizdarēm); abu daļu virspuse ir no papīra. Kārbiņas izmēri – 5,5 cm (garums) × 4,5 cm (platums) × 3 cm (augstums). Uz kārbiņas vāka ir dekoratīva tekstila lente.

Kārbiņā ir ievietots vienu centimetru biezs, izņemams porolons. Tas ir no porainas plastmasas, kura ārējā virsma pārklāta ar tekstilmateriālu, kas apdarināts ar plūksnu imitāciju no tekstila pūkām. Tā centrā ir pusapļa iegriezums, kas ir izgriezts cauri porolonam un paredzēts, lai tajā ievietotu juvelierizstrādājumu, piemēram, gredzenu.

(Dārglietu lādīte)

(Skatīt fotogrāfijas Nr. 637.A + B + C) (1)

4202 99 00

Klasifikācija noteikta, ievērojot Kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu, 48. nodaļas 2.h piezīmi, kā arī KN kodu 4202 un 4202 99 00 aprakstu.

Kartona cietība norāda uz to, ka izstrādājums ir piemērots ilgstošai lietošanai. Turklāt porolona izmēru (pielāgots kārbiņai, tā biezums), tā ārējā izskata (atgādina plūksnotu audumu) un it īpaši iegriezuma dēļ šis izstrādājums ir konteiners ar vāku, kas līdzinās “dārglietu lādītēm”, kuras piemērotas viena juvelierizstrādājuma glabāšanai. Skatīt HS skaidrojumu 4202. pozīcijas septīto rindkopu.

Turklāt izstrādājums ir pārklāts ar papīru, kas atbilst 4202. pozīcijas apraksta otrajā daļā noteiktajām prasībām attiecībā uz konteineriem.

Ņemot vērā izstrādājuma objektīvas pamatīpašības (ciets kartons, specifiskas porolona īpašības), tas ir paredzēts noteiktas preces, proti, dārglietu, glabāšanai. Tādēļ tas ir 4202. pozīcijas apraksta otrajā daļā minēts izstrādājums un kā tāds tiek izslēgts no 48. nodaļas saskaņā ar 48. nodaļas 2.h piezīmi. Skatīt arī HS skaidrojumus 4819. pozīcijai (A) punkta pirmās rindkopas pirmo teikumu.

Image

Image

Image


(1)  Fotoattēli ir sniegti tikai informācijai.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

EIROPAS EKONOMISKĀ ZONA

EBTA Uzraudzības Iestāde

25.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 137/19


EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDES IETEIKUMS

Nr. 59/05/COL

(2005. gada 5. aprīlis)

par koordinētās kontroles programmu dzīvnieku ēdināšanas jomā 2005. gadam

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDE,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu un jo īpaši tā 109. pantu un 1. protokolu,

ņemot vērā Līgumu starp EBTA valstīm par uzraudzības iestādes un Eiropas Kopienu Tiesas izveidošanu un jo īpaši tā 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 1. protokolu,

ņemot vērā EEZ līguma I pielikuma II nodaļas 31.a punktā minēto tiesību aktu (Padomes 1995. gada 25. oktobra Direktīva 95/53/EK, ar ko nosaka principus, kas reglamentē oficiālo pārbaužu organizēšanu dzīvnieku ēdināšanas jomā  (1)), kas grozīts un pielāgots Līgumam par EEZ ar tā 1. protokolu, un jo īpaši tā 22. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

EBTA dalībvalstis 2004. gadā noteica vairākus jautājumus, kurus būtu vēlams iekļaut 2005. gada koordinētās kontroles programmā.

(2)

Kaut arī EEZ līguma I pielikuma II nodaļas 33. punktā minētajā tiesību aktā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. maija Direktīvā 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā  (2)), un tā grozījumos ir noteikts maksimālais aflatoksīna B1 daudzums barībā, šobrīd nav EEZ noteikumu par citiem mikotoksīniem, tādiem kā ohratoksīns A, zearalenons, deoksinivalenols un fumonizīni. Informācijas apkopošana par šo mikotoksīnu klātbūtni, izmantojot paraugu ņemšanu izlases veidā, varētu sniegt informāciju, kas būtu lietderīga situācijas novērtēšanai no tiesību aktu izstrādāšanas viedokļa. Turklāt atsevišķām barības sastāvdaļām, tādām kā labība un eļļas augu sēklas, ir paaugstināts mikotoksīnu inficēšanās risks, ko rada to novākšanas, uzglabāšanas un transportēšanas apstākļi. Tā kā mikotoksīnu koncentrācija katru gadu mainās, ir lietderīgi apkopot datus par secīgiem gadiem attiecībā uz visiem minētajiem mikotoksīniem.

(3)

Antibiotikas, kas nav kokcidiostati un histomonostati, drīkst pārdot un izmantot kā barības piedevas tikai līdz 2005. gada 31. decembrim. Iepriekšējās pārbaudes attiecībā uz antibiotiku un kokcidiostatiem atsevišķos barības veidos, kur dažas no šīm vielām ir izmantotas neatļauti, norāda, ka šāda veida pārkāpumi vēl aizvien notiek. Šādu atklājumu biežums un šīs tēmas sensitivitāte attaisno pārbaužu turpināšanu. Ir svarīgi nodrošināt, lai ierobežojumi dzīvnieku izcelsmes barības sastāvdaļu lietošanai lopbarībā, kā to nosaka attiecīgie EEZ tiesību akti, tiktu efektīvi īstenoti.

(4)

Norvēģijas un Islandes dalība programmās atbilstoši šī ieteikuma II pielikumam par vielām, kuras nav atļauts izmantot kā barības piedevas, vērtējama saistībā ar to atbrīvojumu no EEZ līguma I pielikuma II nodaļas noteikumiem un jo īpaši no tiesību akta, kas minēts EEZ līguma I pielikuma II nodaļas 1.a punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām).

(5)

Islandes dalība programmās atbilstoši šī ieteikuma III pielikumam par ierobežojumiem dzīvnieku izcelsmes barības līdzekļu lietošanai vērtējama saistībā ar tās atbrīvojumu no EEZ līguma I pielikuma I nodaļas noteikumiem.

(6)

Ir svarīgi nodrošināt, lai vara un cinka mikroelementu līmenis cūku kombinētajā barībā nepārsniegtu maksimālo saturu, kas noteikts EEZ līguma I pielikuma II nodaļas 1 zq. punktā minētajā tiesību aktā (Komisijas 2003. gada 25. jūlija Regula (EK) Nr. 1334/2003, ar kuru groza nosacījumus, ar kādiem atļauj izmantot vairākas barības piedevas, kas pieder mikroelementu grupai  (3)) un tā grozījumos. Norvēģijas dalība programmās šī ieteikuma I pielikuma darbības jomā vērtējama saistībā ar tās atbrīvojumu no EEZ līguma I pielikuma II nodaļas noteikumiem.

(7)

Šajā ieteikumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi EBTA Augu un dzīvnieku barības komiteja, kas palīdz EBTA Uzraudzības iestādei,

AR ŠO IESAKA.

1)

EBTA dalībvalstīm tiek ieteikts 2005. gadā veikt koordinētu kontroles programmu, kuras ir mērķis ir pārbaudīt:

a)

mikotoksīnu (aflatoksīns B1, ohratoksīns A, zearalenons, deoksinivalenols un fumonizīni) koncentrāciju barībā, norādot analīzes metodes; paraugu ņemšanas metodei jāietver gan paraugu ņemšana izlases veidā, gan paraugu ņemšanu mērķveidā; ja paraugus ņem mērķveidā, paraugiem jābūt barības sastāvdaļām, attiecībā uz kurām ir aizdomas par augstu mikotoksīnu koncentrāciju, piemēram, labības graudi, eļļas augu sēklas, eļļas augu augļi, to produkti un blakusprodukti, kā arī barības sastāvdaļas, kas ir uzglabātas ilgāku laiku vai transportētas lielu attālumu pa jūru; attiecībā uz aflatoksīnu B1, īpaša uzmanība pievēršama piena lopu, kas nav piena liellopi, kombinētajai barībai; par pārbaužu rezultātiem jāziņo, izmantojot I pielikumā noteikto paraugu;

b)

antibiotikas, kokcidiostatus un/vai histomonostatus, kas bieži sastopami ārstnieciski nenozīmētos iepriekš sagatavotos maisījumos un kombinētajā barībā, kur šīs ārstnieciskās vielas nav atļautas, neatkarīgi no tā, vai tās ir atļauts lietot kā barības piedevas atsevišķām dzīvnieku sugām un kategorijām, pārbaudes veicamas, lai noteiktu šo ārstniecisko vielu klātbūtni iepriekš sagatavotajos maisījumos un kombinētajā barībā, ja kompetentā iestāde uzskata, ka pastāv lielāka iespēja, ka tiks konstatēti pārkāpumi; par pārbaužu rezultātiem jāziņo, izmantojot II pielikumā noteikto paraugu;

c)

ierobežojumu ievērošanu attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes barības sastāvdaļu ražošanu un lietošanu, kā noteikts III pielikumā;

d)

vara un cinka līmeni cūku kombinētajā barībā, kā noteikts IV pielikumā.

2)

EBTA dalībvalstīm tiek ieteikts iekļaut 1. punktā paredzētās koordinētās kontroles programmas rezultātus atsevišķā nodaļā gada ziņojumam par pārbaudes darbībām, kas jāiesniedz EBTA uzraudzības iestādei līdz 2006. gada 1. aprīlim saskaņā ar 22. panta 2. punktu tiesību aktā, kas minēts EEZ līguma I pielikuma II nodaļas 31.a punktā (Padomes 1995. gada 25. oktobra Direktīva 95/53/EK, ar ko nosaka principus, kas reglamentē oficiālo pārbaužu organizēšanu dzīvnieku ēdināšanas jomā), un saskaņotā ziņojumu parauga pēdējo versiju.

Briselē, 2005. gada 5. aprīlī

EBTA Uzraudzības iestādes vārdā

Niels FENGER

direktors

Bernd HAMMERMANN

Kolēģijas loceklis


(1)  OV L 265, 8.11.1995., 17. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/46/EK (OV L 234, 1.9.2001., 55. lpp.).

(2)  OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/100/EK (OV L 285, 1.11.2003., 33. lpp.).

(3)  OV L 187, 26.7.2003., 11. lpp.


I PIELIKUMS

Atsevišķu mikotoksīnu (aflatoksīns B1, ohratoksīns A, zearalenons, deoksinivalenols un fumonizīni) koncentrācija barībā

Visu pārbaudīto paraugu atsevišķie rezultāti; ziņojuma paraugs atbilstoši 1. punkta a) apakšpunktam

Barība

Paraugu ņemšana

(izlases veidā vai mērķveidā)

Mikotoksīnu veids un koncentrācija (μg/kg attiecībā pret barību ar mitruma saturu 12 %)

Veids

Izcelsmes valsts

Aflatoksīns B1

Ohratoksīns A

Zearalenons

Deoksinivalenols

Fumonizīni (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetentā iestāde norāda arī:

pasākumus, kas tiek veikti, ja ir pārsniegts maksimālais aflatoksīna B1 līmenis,

izmantotās analīzes metodes,

kvalitatīvās noteikšanas robežu.


(1)  Fumonizīnu koncentrāciju mēra kā fumonizīnu B1, B2 and B3 summu.


II PIELIKUMS

Atsevišķu ārstniecisko vielu, kuras nav atļauts lietot kā barības piedevas, klātbūtne

Atsevišķas antibiotikas, kokcidiostati un citas ārstnieciskās vielas var būt likumīgi atļautas sastāvdaļas iepriekš sagatavotos maisījumos un kombinētajā barībā atsevišķām dzīvnieku sugām un kategorijām, ja ir izpildītas prasības, kas noteiktas 10. pantā tiesību aktā, kas minēts EEZ līguma I pielikuma II nodaļas 1.a punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām  (1)).

Neatļautu ārstniecisko vielu klātbūtne barībā ir pārkāpums.

Ārstnieciskās vielas, kuru klātbūtne jāpārbauda:

1)

Ārstnieciskās vielas, ko atļauts lietot kā barības piedevas tikai atsevišķām dzīvnieku sugām vai kategorijām:

 

avilamicīns

 

dekokvināts

 

diklazurils

 

flavofosfolipols

 

halofuginona hidrobromīds

 

lazalocīda A nātrija sāls

 

alfa-amonija maduramicīns

 

monenzīnnātrijs

 

narazīns

 

narazīns/nikarbazīns

 

robenidīna hidrohlorīds

 

salinomicīnnātrijs

 

semduramicīna nātrijs

2)

Ārstnieciskās vielas, kuras vairs nav atļauts lietot kā barības piedevas:

 

amprolijs

 

apmrolijs/etopabāts

 

arprinocīds

 

avoparcīns

 

karbadokss

 

dimetridazols

 

dinitolmīds

 

ipronidazols

 

metiklorpindols

 

metiklorpindols/metilbenzokvāts

 

nikarbazīns

 

nifursols

 

olahindokss

 

ronidazols

 

spiramicīns

 

tetraciklīni

 

tilozīna fosfāts

 

virginiamicīns

 

cinka bacitracīns

 

citas antibakteriālās vielas

3)

Ārstnieciskās vielas, kuras nekad nav bijušas atļautas kā barības piedevas:

 

citas vielas

Visu paraugu, kas neatbilst prasībām, atsevišķie rezultāti; ziņojuma paraugs atbilstoši 1. punkta b) apakšpunktam

Barības veids (dzīvnieku sugas un kategorijas)

Konstatētā viela

Konstatētais līmenis

Pārkāpuma cēlonis (2)

Veiktie pasākumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetentā iestāde norāda arī:

pārbaudīto paraugu kopējo skaitu;

vielu nosaukumus, attiecībā uz kurām veiktas pārbaudes;

izmantotās analīzes metodes;

kvalitatīvās noteikšanas robežu.


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Cēlonis, kura dēļ barībā atklāta neatļauta viela, kā tas noteikts kompetento iestāžu veiktā izmeklēšanā.


III PIELIKUMS

Ierobežojumi dzīvnieku izcelsmes barības sastāvdaļu ražošanai un lietošanai

Neskarot Direktīvas 95/53/EK 3. līdz 13. panta un 15. panta noteikumus, EBTA dalībvalstis 2005. gadā veic koordinētu kontroles programmu, lai noteiktu, vai tiek ievēroti ierobežojumi attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes barības sastāvdaļu ražošanu un lietošanu.

Jo īpaši, lai nodrošinātu, ka tiek īstenots aizliegums izmantot atsevišķu dzīvnieku barībā pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas, kā tas noteikts IV pielikumā tiesību aktā, kas minēts EEZ līguma I pielikuma I nodaļas 7.1.12. punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regula (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai  (1)), EBTA dalībvalstis īsteno īpašu kontroles programmu, kas balstās uz mērķveida kontrolēm. Saskaņā ar Direktīvas 95/53/EK 4. pantu, šīs kontroles programmas pamatā jābūt uz risku balstītai stratēģijai, kurā ir iekļauti visi barības ražošanas posmi un visu veidu ražošanas telpas, kurās barība tiek ražota, apstrādāta un izlietota. EBTA dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš to kritēriju definīcijām, kas var būt saistīti ar risku. Koeficients, kas tiek piešķirts katram kritērijam, ir atbilstoši proporcionāls riskam. Pārbaužu skaitam un telpās analizēto paraugu skaitam jābūt saistītam ar šīm ražošanas telpām piešķirto koeficientu summu.

Sastādot kontroles programmu, jāņem vērā šādas indikatīvās ražošanas telpas un kritēriji:

Ražošanas telpas

Kritēriji

Koeficients

Lopbarības ražotnes

Lopbarības ražotnes, kurās ražo kombinēto barību atgremotājiem un dzīvniekiem, kas nav atgremotāji, un kurās ražotā barība satur pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas

Lopbarības ražotnes, kurās agrāk nav izpildītas prasības vai bijušas aizdomas par prasību nepildīšanu

Lopbarības ražotnes, kurās izmanto lielus daudzumus importētas barības ar augstu proteīna saturu, piemēram, zivju miltus, sojas pupu miltus, kukurūzas lipekļa miltus un olbaltumvielu koncentrātus

Lopbarības ražotnes, kas ražo lielus daudzumus kombinētās barības

Piesārņojuma izplatīšanās risks, ko rada iekšējās ekspluatācijas procedūras (silosu izmantošana, ražošanas līniju efektīvas atdalīšanas kontrole, sastāvdaļu kontrole, iekšējā laboratorija, paraugu ņemšanas metodes)

 

Robežkontroles posteņi un citas ievešanas vietas Kopienā

Barības importa lieli/mazi daudzumi

Barība ar augstu olbaltumvielu saturu

 

Lauku saimniecības

Lauku saimniecībā izmantojamie maisītāji, kuros izņēmuma kārtā lieto pārstrādātas dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas

Lauku saimniecības, kurās tiek turēti atgremotāji un citas sugas (sajauktas barošanas risks)

Lauku saimniecības, kas iegādājas beramo lopbarību

 

Tirgotāji

Lopbarības ar augstu olbaltumvielu saturu noliktavas un pagaidu uzglabāšana

Lielu beramās lopbarības daudzumu tirgošana

Tirgotāji, kas tirgo ārzemēs ražotu kombinēto barību

 

Pārvietojamie maisītāji

Maisītāji, kuros ražo barību atgremotājiem un dzīvniekiem, kas nav atgremotāji

Maisītāji, attiecībā uz kuriem agrāk nav izpildītas prasības vai bijušas aizdomas par prasību nepildīšanu

Maisītāji, kuros izmanto lopbarību ar augstu olbaltumvielu saturu

Maisītāji, kas ražo lielus lopbarības daudzumus

Maisītāji, kas apkalpo lielu saimniecību skaitu, ieskaitot lauku saimniecības, kas tur atgremotājus

 

Transportēšana

Transportlīdzekļi, kurus izmanto pārstrādātu dzīvnieku olbaltumvielu un barības transportēšanai

Transportlīdzekļi, attiecībā uz kuriem agrāk nav izpildītas prasības vai bijušas aizdomas par prasību nepildīšanu

 

Kā alternatīvu šīm indikatīvajām ražošanas telpām un kritērijiem EBTA dalībvalstis var iesniegt EBTA Uzraudzības iestādei savu riska novērtējumu līdz 2005. gada 31. martam.

Paraugu ņemšana galvenokārt veicama partijās vai procesos, kur ir lielāka aizliegto pārstrādāto olbaltumvielu tālākas izplatīšanās iespēja (pirmā partija pēc tādas lopbarības transporta, kas saturējusi šajā partijā aizliegtās dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas, tehniskas problēmas vai izmaiņas ražošanas līnijās).

EBTA dalībvalstīm 2005. gadā jāpievēršas cukurbiešu masas un importēto barības līdzekļu analīzei.

Minimālais pārbaužu skaits gadā katrā EBTA dalībvalstī ir 10 pārbaudes uz katrām 100 000 tonnām saražotās kombinētās barības. Oficiāli noņemto paraugu minimālais skaits gadā katrā EBTA dalībvalstī ir 20 pārbaudes uz katrām 100 000 tonnām saražotās kombinētās barības. Kamēr nav apstiprinātas alternatīvās metodes, paraugu analīzei izmanto mikroskopisko identifikāciju un novērtēšanu, kā noteikts tiesību aktā, kas minēts EEZ līguma I pielikuma II nodaļas 31.i punktā (Komisijas Direktīva 2003/126/EK par dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļu noteikšanas analīzes metodi oficiālai lopbarības pārbaudei  (2)). Jebkura dzīvnieku izcelsmes aizliegtās sastāvdaļas konstatēšana lopbarībā uzskatāma par barības aizlieguma pārkāpumu.

Kontroles programmu rezultātus jāiesniedz EBTA Uzraudzības iestādei, izmantojot norādītos paraugus.

Kopsavilkums pārbaudēm, kas attiecas uz dzīvnieku izcelsmes barības ierobežojumiem (aizliegtu pārstrādāto dzīvnieku olbaltumvielu izmantošana barībā)

A.   Dokumentētas kontroles

Posms

Pārbaužu skaits, tai skaitā pārbaudes pārstrādāto dzīvnieku olbaltumvielu konstatēšanai

Pārkāpumu skaits, kas atklāti dokumentētās pārbaudēs u.tml., nevis laboratorijas testos

Barības sastāvdaļu imports

 

 

Barības līdzekļu glabāšana

 

 

Lopbarības ražotnes

 

 

Maisītāji/pārvietojamie maisītāji

 

 

Lopbarības starpnieki

 

 

Transportlīdzekļi

 

 

Lauku saimniecības, kas tur dzīvniekus, kas nav atgremotāji

 

 

Lauku saimniecības, kas tur atgremotājus

 

 

Citi: ...

 

 


B.   Barības sastāvdaļu un kombinētās barības paraugu ņemšana un testēšana attiecībā uz pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām

Ražošanas telpas

Oficiāli noņemto paraugu skaits, kas pārbaudīti attiecībā uz pārstrādātām dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielām

Tādu paraugu skaits, kas neatbilst prasībām

Pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas no sauszemes zīdītājiem

Pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas no zivīm

Barības sastāvdaļas

Kombinētā barība

Barības sastāvdaļas

Kombinētā barība

Barības sastāvdaļas

Kombinētā barība

atgremotājiem

dzīvniekiem, kas nav atgremotāji

atgremotājiem

dzīvniekiem, kas nav atgremotāji

atgremotājiem

dzīvniekiem, kas nav atgremotāji

Pēc importēšanas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopbarības ražotnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starpnieki/uzglabāšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportlīdzekļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maisītāji/pārvietojamie maisītāji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauku saimniecībā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi: ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Kopsavilkums par aizliegtajām pārstrādātajām olbaltumvielām, kas atrastas paraugos no atgremotājiem paredzētās barības

 

Parauga ņemšanas mēnesis

Piesārņojuma veids, pakāpe un izcelsme

Piemērotās sankcijas (vai citi pasākumi)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1993/2004 (OV L 344, 20.11.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 339, 24.12.2003., 78. lpp.


IV PIELIKUMS

Atsevišķie rezultāti visiem paraugiem (prasībām atbilstošajiem un neatbilstošajiem) attiecībā uz vara un cinka saturu cūku kombinētajā barībā

Kombinētās barības veids

(dzīvnieku kategorija)

Mikroelements

(varš vai cinks)

Konstatētais līmenis (mg/kg gatavās barības)

Iemesls maksimālā satura pārsniegšanai (1)

Veiktie pasākumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Kā noteikts kompetento iestāžu veiktā izmeklēšanā.