ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 124

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 11. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 711/2006 (2006. gada 20. marts), ar ko īsteno Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai, un ar ko groza un papildina I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 712/2006 (2006. gada 10. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 713/2006 (2006. gada 10. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1695/2005 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Francijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportam

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 714/2006 (2006. gada 10. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1164/2005 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Polijas intervences aģentūras rīcībā esošās kukurūzas tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 715/2006 (2006. gada 10. maijs) par sertifikātu piešķiršanu augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas, saldētas liellopu gaļas importam

12

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 20. marts), lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai

13

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp eiropas kopienu un amerikas savienotajām valstīm atbilstīgi 1994. Gada vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai

15

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 28. aprīlis), ar ko no Kopienas finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1702)

21

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 8. maijs), ar kuru atbilstīgi Direktīvai 2002/53/EK Polijas Republikai atļauj tās teritorijā aizliegt izmantot sešpadsmit ģenētiski modificētas kukurūzas šķirnes, kas ir ierakstītas kopējā lauksaimniecības augu šķirņu katalogā un kuru ģenētiskā modifikācija ir MON 810 (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1795)

26

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 10. maijs), ar kuru groza Lēmumu 2005/380/EK, ar ko izveido no valsts neatkarīgu ekspertu grupu korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā

29

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

11.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 124/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 711/2006

(2006. gada 20. marts),

ar ko īsteno Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai, un ar ko groza un papildina I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 (1) ir izveidota preču nomenklatūra, turpmāk – “Kombinētā nomenklatūra”, kā arī noteiktas kopējā muitas tarifa līgtās nodokļu likmes.

(2)

Ar Lēmumu 2006/333/EK (2006. gada 20. marts), lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai (2), Padome Kopienas vārdā ir apstiprinājusi iepriekš minēto nolīgumu nolūkā noslēgt sarunas, kas sāktas saskaņā ar VVTT 1994 XXIV panta 6. punktu.

(3)

Tādēļ būtu atbilstīgi jāgroza un jāpapildina Regula (EEK) Nr. 2658/87,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumu groza šādi.

a)

Otrajā daļā “Muitas nodokļu saraksts” nodokļa likmes groza atbilstīgi šīs regulas pielikuma a) punktam.

b)

Trešās daļas III iedaļas 7. pielikumā “TO tarifu kvotas, ko atver Kopienas kompetentās iestādes” izdara grozījumus attiecība uz nodokļiem, un to papildina ar tiem daudzumiem un attiecīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas norādīti šīs regulas pielikuma b) punktā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākošajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs regulas 1. panta b) punkts stājas spēkā sešas nedēļas pēc tās publicēšanas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

U. PLASSNIK


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 486/2006 (OV L 88, 25.3. 2006., 1. lpp.).

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 13 lpp.


PIELIKUMS

Neskarot noteikumus par Kombinētās nomenklatūras interpretāciju, ražojumu apraksts ir pievienots tikai norādei, jo šā pielikuma nolūkos koncesijas ir noteiktas, izmantojot KN kodus, kas bija spēkā šīs regulas pieņemšanas laikā. Ja ir norādīti ex KN kodi, koncesijas nosaka, pamatojoties gan uz KN kodu, gan attiecīgo aprakstu.

a)

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma Otrajā daļā “Muitas nodokļu saraksts” nodokļa likmes ir šādas:

KN kods

Apraksts

Nodokļa likme

Tarifa pozīcijas numurs 0304 20 58

Saldētas hekas filejas

Saistītais muitas nodoklis 6,1 %

Tarifa pozīcijas numurs 0304 20 85

Saldētas mintaju filejas (Theragra chalcogramma)

Saistītais muitas nodoklis 14,2 %

Tarifa pozīcijas numurs 0304 90 05

Surimi

Saistītais muitas nodoklis 14,2 %

Tarifa pozīcijas numurs 2106 10 80

Proteīna koncentrāti

Atceļ 9 % procentuālais nodoklis

Tarifa pozīcijas numurs 3920 91 00

Polivinilbutirāls

Saistītais muitas nodoklis 6,1 %

Tarifa pozīcijas numurs 7609 00 00

Alumīnija caurules

Saistītais muitas nodoklis 5,9 %

Tarifa pozīcijas numurs 8102 96 00

Molibdēna stieples

Saistītais muitas nodoklis 6,1 %

b)

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma Trešās daļas III iedaļas 7. pielikumā “PTO tarifu kvotas, ko atver Kopienas kompetentās iestādes” citi noteikumi un nosacījumi ir šādi:

KN kods

Apraksts

Citi noteikumi un nosacījumi

Tarifa pozīcijas numurs 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0102 90 79

Kalnu šķirņu dzīvi liellopi, buļļi, govis un teles (kas nav paredzēti kaušanai): raibās Simmental, Schwyz un Fribourg

Koriģē EK tarifa likmes kvotu (erga omnes) līdz skaitam 711 gab., kvotas likme 4 %

Tarifa pozīcijas numurs 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69

Kalnu šķirņu dzīvi liellopi, teles un govis (kas nav paredzēti kaušanai): pelēkās, brūnās, dzeltenās un raibās Simmental un Pinzgau

Koriģē EK tarifa likmes kvotu (erga omnes) līdz skaitam 710 gab., kvotas likme 6 %

Tarifa pozīcijas numurs 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49

Dzīvi liellopi ar dzīvsvaru 300 kg vai mazāk, kas paredzēti nobarošanai

Koriģē EK tarifa likmes kvotu (erga omnes) līdz skaitam 24 070 gab., kvotas likme 16 % + 582 EUR/t

Tarifa pozīcijas numurs 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90

Dzīvas aitas, kas nav tīršķirnes vaislas dzīvnieki

Koriģē EK tarifa likmes kvotu līdz 5 676 tonnām, kvotas likme 10 %

Tarifa pozīcijas numurs 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91

Saldēta liellopu gaļa; nesadalītas vai sadalītas priekšējās ceturtdaļas; bezkaula izcirtņi un saldēti liellopu gaļas subprodukti; diafragmas biezā daļa un plānā daļa. Ievesto gaļu izmanto pārstrādei

Pievieno 4 003 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs ex 0203 19 55 and ex 0203 29 55

Saldēti muguras gabalu un šķiņķa maisījumi, bez kauliem

Valstij (ASV) atver tarifa likmes kvotu 4 722 tonnas, kvotas likme 250 EUR/t

Tarifa pozīcijas numurs ex 0203 19 55, ex 0203 29 55

Saldēti muguras gabalu un šķiņķa maisījumi, bez kauliem

Pievieno 1 265 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 0203 11 10, 0203 21 10

Svaigi, atdzesēti vai saldēti mājas cūku liemeņi vai pusliemeņi

Pievieno 67 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59

Svaigi, atdzesēti vai saldēti mājas cūku izcirtņi ar kauliem vai bez kauliem, izņemot atdalītu fileju

Pievieno 35 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numuri un kvotas likmes (sk. zemsvītras piezīmi (1))

Mājputnu gaļa

Valstij (ASV) atver tarifa likmes kvotu 16 665 tonnas

Tarifa pozīcijas numurs 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90

Svaigi, atdzesēti vai saldēti cāļu liemeņi

Pievieno 49 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60

Svaigi, atdzesēti vai saldēti cāļu izcirtņi

Pievieno 4 070 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 0207 14 10

Vistas izcirtņi bez kauliem

Pievieno 1 605 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai, kvotas likme 795 EUR/t

Tarifa pozīcijas numurs 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70

Svaiga, atdzesēta vai saldēta tītara gaļa

Pievieno 201 tonnu (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80

Saldēti tītara izcirtņi

Pievieno 2 485 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs ex 0406 10 20, ex 0406 10 80

Picas sieri

Pievieno 60 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs ex 0406 30 10, 0406 90 13

Emmentaler

Pievieno 38 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs ex 0406 30 10, 0406 90 15

Gruyere, Sbrinz

Pievieno 213 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 0406 90 01

Siers pārstrādei

Pievieno 7 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 0406 90 21

Cheddar

Pievieno 5 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs ex 0406 10 20, ex 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0407 40 50, 0407 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 31, 0406 90 33, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93, 0406 90 99

Svaigi sieri

Pievieno 25 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs ex 0701 90 51

Svaigi vai atdzesēti jaunie kartupeļi

Pievieno 295 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 0702 00 00

Tomāti

Atver tarifa likmes kvotu 472 tonnas (erga omnes), kvotas likme 12 %

Tarifa pozīcijas numurs 0706 10 00

Burkāni un galda rāceņi un kāļi

Pievieno 44 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs ex 0707 00 05

Gurķi

Pievieno 34 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 1001 90 99

Parastie kvieši

Pievieno 6 787 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai, kvotas likme 12 EUR/t

Tarifa pozīcijas numurs 1003 00

Mieži

Pievieno 6 215 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai, kvotas likme 16 EUR/t

Tarifa pozīcijas numurs 1005 10 90, 1005 90 00

Kukurūza

Atver tarifa likmes kvotu 242 074 tonnas (erga omnes), kvotas likme 0 %

Tarifa pozīcijas numurs 1006 10

Nelobīti rīsi

Ieviests saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 683/2006

Tarifa pozīcijas numurs 1006 20

Lobīti rīsi

Ieviests saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 683/2006

Tarifa pozīcijas numurs 1006 30

Daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti rīsi

Ieviests saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 683/2006

Tarifa pozīcijas numurs 1006 40

Šķelti rīsi

Ieviests saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 683/2006

Tarifa pozīcijas numurs 1601 00 91, 1601 00 99

Desas, sausās vai uzziešanai, nevārītas

Pievieno 2 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50

Konservēta mājas šķirņu cūku gaļa

Pievieno 61 tonnu (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 1701 11 10

Cukurniedru jēlcukurs

Pievieno 1 413 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai, kvotas likme 98 EUR/t

Tarifa pozīcijas numurs 1702 50 00

Fruktoze

Atver tarifa likmes kvotu 1 253 tonnas (erga omnes), kvotas likme 20 %

Tarifa pozīcijas numurs 1806

Šokolāde

Atver tarifa likmes kvotu 107 tonnas (erga omnes), kvotas likme 43 %

Tarifa pozīcijas numurs 1901 90 99, 1904 30 00, 1904 90 80, 1905 90 20

Pārtikas izstrādājumi ar graudaugiem

Atver tarifa likmes kvotu 191 tonnu (erga omnes), kvotas likme 33 %

Tarifa pozīcijas numurs 1902; 1902 20 10 un 1902 20 30 izslēgts

Makaronu izstrādājumi

Atver tarifa likmes kvotu 532 tonnas (erga omnes), kvotas likme 11 %

Tarifa pozīcijas numurs (sk. zemsvītras piezīmi (2))

Konservēti ananasi, citrusaugi, bumbieri, aprikozes, ķirši, persiki un zemenes

Atver tarifa likmes kvotu 2 838 tonnas (erga omnes), kvotas likme 20 % Piemēro EK spēkā esošās ārpus kvotas likmes

Tarifa pozīcijas numurs 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29

Augļu sulas

Atver tarifa likmes kvotu 7 044 tonnas (erga omnes), kvotas likme 20 %

Tarifa pozīcijas numurs 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 90

Vīnogu sula

Pievieno 29 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai

Tarifa pozīcijas numurs 2106 90 98

Pārtikas izstrādājumi

Atver tarifa likmes kvotu 921 tonnu (erga omnes), kvotas likme 18 %

Tarifa pozīcijas numurs 2303 10 11

Kukurūzas lipeklis

Valstij (ASV) atver tarifa likmes kvotu 10 000 tonnas, kvotas likme 16 %

Tarifa pozīcijas numurs 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70

Suņu un kaķu barība

Atver tarifa likmes kvotu 2 058 tonnas (erga omnes), kvotas likme 7 %


(1)  

 

0207 11 10 (131 EUR/t)

 

0207 11 30 (149 EUR/t)

 

0207 11 90 (162 EUR/t)

 

0207 12 10 (149 EUR/t)

 

0207 12 90 (162 EUR/t)

 

0207 13 10 (512 EUR/t)

 

0207 13 20 (179 EUR/t)

 

0207 13 30 (134 EUR/t)

 

0207 13 40 (93 EUR/t)

 

0207 13 50 (301 EUR/t)

 

0207 13 60 (231 EUR/t)

 

0207 13 70 (504 EUR/t)

 

0207 14 10 (795 EUR/t)

 

0207 14 20 (179 EUR/t)

 

0207 14 30 (134 EUR/t)

 

0207 14 40 (93 EUR/t)

 

0207 14 50 (0 %)

 

0207 14 60 (231 EUR/t

 

0207 14 70 (0 %)

 

0207 24 10 (170 EUR/t)

 

0207 24 90 (186 EUR/t)

 

0207 25 10 (170 EUR/t)

 

0207 25 90 (186 EUR/t)

 

0207 26 10 (425 EUR/t)

 

0207 26 20 (205 EUR/t)

 

0207 26 30 (134 EUR/t)

 

0207 26 40 (93 EUR/t)

 

0207 26 50 (339 EUR/t)

 

0207 26 60 (127 EUR/t)

 

0207 26 70 (230 EUR/t)

 

0207 26 80 (415 EUR/t)

 

0207 27 10 (0 %)

 

0207 27 20 (0 %)

 

0207 27 30 (134 EUR/t)

 

0207 27 40 (93 EUR/t)

 

0207 27 50 (339 EUR/t)

 

0207 27 60 (127 EUR/t)

 

0207 27 70 (230 EUR/t)

 

0207 27 80 (0 %)

(2)  

 

2008 20 11: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/neto

 

2008 20 19: 25,6

 

2008 20 31: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/neto

 

2008 20 39: 25,6

 

2008 20 71: 20,8

 

2008 30 11: 25,6

 

2008 30 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 30 31: 24

 

2008 30 39: 25,6

 

2008 30 79: 20,8

 

2008 40 11: 25,6

 

2008 40 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 40 21: 24

 

2008 40 29: 25,6

 

2008 40 31: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 40 39: 25,6

 

2008 50 11: 25,6

 

2008 50 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 50 31: 24

 

2008 50 39: 25,6

 

2008 50 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 50 59: 25,6

 

2008 50 71: 20,8

 

2008 60 11: 25,6

 

2008 60 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 60 31: 24

 

2008 60 39: 25,6

 

2008 60 60: 20,8

 

2008 70 11: 25,6

 

2008 79 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 70 31: 24

 

2008 70 39: 25,6

 

2008 70 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 70 59: 25,6

 

2008 80 11: 25,6

 

2008 80 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 80 31: 24

 

2008 80 39: 25,6

 

2008 80 70: 20,8


11.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 124/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 712/2006

(2006. gada 10. maijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 11. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 10. maijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 10. maija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

108,6

204

105,7

999

107,2

0707 00 05

052

124,1

628

155,5

999

139,8

0709 90 70

052

119,5

204

25,1

999

72,3

0805 10 20

052

46,6

204

37,6

212

64,4

220

43,2

400

40,9

448

50,4

624

56,2

999

48,5

0805 50 10

388

50,9

528

56,6

624

55,6

999

54,4

0808 10 80

388

85,6

400

135,2

404

105,5

508

80,8

512

81,9

524

94,6

528

80,5

720

86,8

804

103,9

999

95,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


11.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 124/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 713/2006

(2006. gada 10. maijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1695/2005 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Francijas intervences aģentūras rīcībā esošu parasto kviešu eksportam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1695/2005 (2) ir izsludināts pastāvīgs konkurss attiecībā uz Francijas intervences aģentūras rīcībā esošu 1 700 000 tonnu parasto kviešu eksportu.

(2)

Līgumi, kas piešķirti konkursa kārtībā kopš šā konkursa izsludināšanas, aptver gandrīz visu kviešu apjomu, kas tika piedāvāts uzņēmējiem. Ņemot vērā lielo pieprasījumu, kāds konstatēts pēdējo nedēļu laikā, un situāciju tirgū, uzņēmēju rīcībā ir jānodod nākamie apjomi un Francijas intervences aģentūra jāpilnvaro par 97 250 tonnām palielināt apjomu, ko piešķir eksportam konkursa kārtībā.

(3)

Tādēļ attiecīgi ir jāgroza Regula (EK) Nr. 1695/2005.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Graudaugu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1695/2005 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

Konkursa procedūra attiecas uz ne vairāk kā 1 797 250 tonnām parasto kviešu, kas paredzēti eksportam uz trešām valstīm, izņemot Albāniju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Horvātiju, Lihtenšteinu, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni (3), un Šveici.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 10. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 272, 18.10.2005., 3. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 504/2006 (OV L 92, 30.3.2006., 3. lpp.).

(3)  Ieskaitot Kosovu, kā definēts ANO Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā Nr. 1244.”


11.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 124/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 714/2006

(2006. gada 10. maijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1164/2005 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Polijas intervences aģentūras rīcībā esošās kukurūzas tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1164/2005 (2) tika izsludināts pastāvīgs konkurss Polijas intervences aģentūras rīcībā esošās 155 197 tonnu kukurūzas tālākai pārdošanai iekšējā tirgū.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo tirgus situāciju, ir jāpalielina kukurūzas daudzumi, ko Polijas intervences aģentūra laidusi pārdošanā iekšējā tirgū, pastāvīgo konkursu attiecinot uz 246 437 tonnām.

(3)

Tādēļ ir jāgroza Regula (EK) Nr. 1164/2005.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1164/2005 groza šādi:

1)

regulas 1. pantā vārdus “155 197 tonnu” aizstāj ar vārdiem “246 437 tonnu”;

2)

regulas pielikuma nosaukumā vārdus “155 197 tonnu” aizstāj ar vārdiem “246 437 tonnu”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 10. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 188, 20.7.2005., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1989/2005 (OV L 320, 8.12.2005., 22. lpp.).


11.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 124/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 715/2006

(2006. gada 10. maijs)

par sertifikātu piešķiršanu augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas, saldētas liellopu gaļas importam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1997. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 936/97 par tarifa kvotas augstas kvalitātes svaigai, dzesinātai vai saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļa gaļai noteikšanu un pārvaldību (2),

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 936/97 4. un 5. pantā ir izstrādāti noteikumi attiecībā uz sertifikātu pieprasījumiem un to izsniegšanu minētās regulas 2. panta f) punktā norādītās gaļas importam.

(2)

Regulas (EK) Nr. 936/97 2. panta f) punktā paredzēts, ka laikā no 2005. gada 1. jūlija līdz 2006. gada 30. jūnijam ar īpašiem nosacījumiem var importēt 11 500 tonnu, kas atbilst šajā regulā norādītajām prasībām augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas vai saldētas liellopu gaļas.

(3)

Jāatzīmē, ka šajā regulā paredzētos sertifikātus visā to derīguma laikā var izmantot, tikai ievērojot veterinārajā jomā pastāvošos režīmus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Par katru pieprasījumu, kas iesniegts laikā no 2006. gada 1. līdz 5. maijam attiecībā uz augstas kvalitātes svaigu, dzesinātu vai saldētu liellopu gaļu, kas minēta Regulas (EK) Nr. 936/97 2. panta f) punktā, importa sertifikātus izsniedz pilnā apjomā.

2.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 936/97 5. pantu sertifikātu pieprasījumus var iesniegt pirmo piecu 2006. gada jūnija dienu laikā par 10 283,529 tonnām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 11. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 10. maijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 137, 28.5.1997., 10. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 408/2006 (OV L 71, 10.3.2006., 3. lpp.).


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

11.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 124/13


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 20. marts),

lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai

(2006/333/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 133. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2004. gada 22. martā pilnvaroja Komisiju saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktu sākt sarunas ar dažām citām PTO dalībvalstīm saistībā ar Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai.

(2)

Komisija risināja sarunas, apspriežoties ar komiteju, kas izveidota ar Līguma 133. pantu, un pamatojoties uz Padomes pieņemtajiem norādījumiem par sarunām.

(3)

Komisija ir noslēgusi sarunas par Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm. Tādēļ minētais nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Šā lēmuma īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (1).

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku, saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai.

Nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Komisija saskaņā ar šā lēmuma 3. panta 2. punktā paredzēto procedūru pieņem sīki izstrādātus noteikumus. Komisija saskaņā ar šā lēmuma 3. pantā paredzēto procedūru pieņem sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā.

3. pants

1.   Komisijai palīdz Labības pārvaldības komiteja, kas izveidota ar 25. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 1784/2003 (2003. gada 29. septembris) par labības tirgus kopīgo organizāciju (2), vai attiecīgā komiteja, kas izveidota ar atbilstošo pantu regulā par attiecīgā produkta tirgus kopīgu organizāciju.

2.   Ja atsaucas uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu. Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.

3.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

4. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu(-as), kam ir tiesības parakstīt nolīgumu, lai tas kļūtu saistošs Kopienai (3).

Briselē, 2006. gada 20. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

U. PLASSNIK


(1)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(3)  Nolīguma spēkā stāšanās datumu publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


TULKOJUMS

NOLĪGUMS

vēstuļu apmaiņas veidā starp eiropas kopienu un amerikas savienotajām valstīm atbilstīgi 1994. Gada vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam par koncesiju izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku saistībā ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai

Ženēvā, 2006. gada 22. martā

Godātais kungs!

Pēc sarunu sākšanas atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam attiecībā uz izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku, saistībā ar to pievienošanos Eiropas Savienībai, un lai noslēgtu minētās sarunas, Eiropas Kopienas un Amerikas Savienotās Valstis (ASV) ir vienojušās šādi:

EK ar šīs vēstules pielikumā izklāstītajiem grozījumiem ne vēlāk kā līdz 2006. gada 1. aprīlim grafikā, kas attiecas uz EK-25 valstu (EK, ko veido 25 valstis) muitas teritoriju, iekļauj un nosaka koncesijas, kuras bija iekļautas CXL grafikā, kas attiecas uz EK-15 valstu (EK, ko veido 15 valstis) muitas teritoriju.

Pēc iespējas drīz, un ne vēlāk kā līdz 2006. gada 1. jūlijam EK samazina tarifus un pielāgo tarifu likmes kvotas, kā norādīts pielikumā.

Attiecībā uz tarifu kvotām ir jābūt izmantojamai visai gada kvotai neatkarīgi no tā, kad kvotas tiek noteiktas.

Jebkurā laikā pēc jebkuras puses pieprasījuma jāveic apspriešanās attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar šo nolīgumu.

Es būtu pateicīgs, ja pēc pārbaudīšanas saskaņā ar attiecīgajām vietējām procedūrām jūs apstiprinātu, ka jūsu valdība piekrīt šim nolīgumam un šī vēstule un jūsu apstiprinošā atbilde veido nolīgumu, kas stājas spēkā jūsu vēstules parakstīšanas datumā.

Lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

Eiropas Kopienas vārdā

PIELIKUMS

0304 20 58 (saldētas heka filejas) saistītais muitas nodoklis 6,1 %.

0304 20 85 (saldētas mintaja filejas): saistītais muitas nodoklis 14,2 %.

0304 90 05 (surimi): saistītais muitas nodoklis 14,2 %.

3920 91 00 (polivinilbutirāls): saistītais muitas nodoklis 6,1 %.

7609 00 00 (alumīnija caurules): saistītais muitas nodoklis 5,9 %.

8102 93 00 (molibdēna stieple): saistītais muitas nodoklis 6,1 %.

pievieno 4 003 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai “saldēta liellopu gaļa; nesadalītas vai sadalītas priekšējās ceturtdaļas; bezkaula izcirtņi” un “saldēti liellopu gaļas subprodukti; diafragmas biezā daļa un plānā daļa. Ievesto gaļu izmanto pārstrādei” (tarifa pozīcijas numurs 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91),

koriģē līdz skaitam 710 EK tarifa likmes kvotu (erga omnes) “kalnu šķirņu dzīvi liellopi, teles un govis (kas nav paredzēti kaušanai): pelēkās, brūnās, dzeltenās un raibās Simmental un Pinzgau” (tarifa pozīcijas numurs 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69), kvotas likme 6 %,

koriģē līdz skaitam 711 EK tarifa likmes kvotu (erga omnes) “kalnu šķirņu dzīvi liellopi, buļļi, govis un teles (kas nav paredzēti kaušanai): raibās Simmental, Schwyz un Fribourg” (tarifa pozīcijas numurs 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0102 90 79), kvotas likme 4 %,

koriģē līdz skaitam 24 070 EK tarifa likmes kvotu (erga omnes) “dzīvi liellopi ar dzīvsvaru 300 kg vai mazāk, kas paredzēti nobarošanai” (tarifa pozīcijas numurs 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49), kvotas likme 16 % + 582 EUR par tonnu,

valstij (ASV) piešķir tarifa likmes kvotu 16 665 tonnas mājputnu (tarifa pozīcijas numuri un kvotu likmes)

0207 11 10 (131 EUR/t)

0207 11 30 (149 EUR/t)

0207 11 90 (162 EUR/t)

0207 12 10 (149 EUR/t)

0207 12 90 (162 EUR/t)

0207 13 10 (512 EUR/t)

0207 13 20 (179 EUR/t)

0207 13 30 (134 EUR/t)

0207 13 40 (93 EUR/t)

0207 13 50 (301 EUR/t)

0207 13 60 (231 EUR/t)

0207 13 70 (504 EUR/t)

0207 14 10 (795 EUR/t)

0207 14 20 (179 EUR/t)

0207 14 30 (134 EUR/t)

0207 14 40 (93 EUR/t)

0207 14 50 (0 %)

0207 14 60 (231 EUR/t)

0207 14 70 (0 %)

0207 24 10 (170 EUR/t)

0207 24 90 (186 EUR/t)

0207 25 10 (170 EUR/t)

0207 25 90 (186 EUR/t)

0207 26 10 425 EUR/t)

0207 26 20 (205 EUR/t)

0207 26 30 (134 EUR/t)

0207 26 40 (93 EUR/t)

0207 26 50 (339 EUR/t)

0207 26 60 (127 EUR/t)

0207 26 70 (230 EUR/t)

0207 26 80 (415 EUR/t)

0207 27 10 (0 %)

0207 27 20 (0 %)

0207 27 30 (134 EUR/t)

0207 27 40 (93 EUR/t)

0207 27 50 (339 EUR/t)

0207 27 60 (127 EUR/t)

0207 27 70 (230 EUR/t)

0207 27 80 (0 %)

pievieno 49 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai “svaigi, atdzesēti vai saldēti cāļu liemeņi” (tarifa pozīcijas numurs 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90),

pievieno 4 070 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai “svaigi, atdzesēti vai saldēti cāļu izcirtņi” (tarifa pozīcijas numurs 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60),

pievieno 1 605 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai “vistu izcirtņi” (tarifa pozīcijas numurs 0207 14 10), kvotas likme 795 EUR par tonnu),

pievieno 201 tonnu (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai “svaiga, atdzesēta vai saldēta tītara gaļa” (tarifa pozīcijas numurs 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70),

pievieno 2 485 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai “saldēti tītara izcirtņi” (tarifa pozīcijas numurs 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80),

valstij (ASV) piešķir tarifa likmes kvotu 4 722 tonnas “saldēti muguras gabalu vai šķiņķa maisījumi, bez kauliem” (tarifa pozīcijas numurs ex 0203 19 55 un ex 0203 29 55), kvotas likme 250 EUR par tonnu,

pievieno 1 265 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai “saldēti muguras gabalu vai šķiņķa maisījumi, bez kauliem” (tarifa pozīcijas numurs ex 0203 19 55, ex 0203 29 55),

pievieno 67 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai “svaigi, atdzesēti vai saldēti mājas cūku liemeņi vai pusliemeņi” (tarifa pozīcijas numurs 0203 11 10, 0203 21 10),

pievieno 35 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai “svaigi, atdzesēti vai saldēti mājas cūku izcirtņi ar kauliem vai bez kauliem, izņemot atdalītu fileju” (tarifa pozīcijas numurs 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59),

pievieno 2 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai “desas, sausās vai uzziešanai, nevārītas” (tarifa pozīcijas numurs 1601 00 91, 1601 00 99),

pievieno 61 tonnu (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai “konservēta mājas cūku gaļa” (tarifa pozīcijas numurs 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50),

koriģē līdz 5 676 tonnām EK tarifa likmes kvotu “dzīvas aitas, kas nav tīršķirnes vaislas dzīvnieki” (tarifa pozīcijas numurs 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90), kvotas likme 10 %,

pievieno 60 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai “picas sieri” (tarifa pozīcijas numurs ex 0406 10 20, ex 0406 10 80),

pievieno 38 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai “emmentaler” (tarifa pozīcijas numurs ex 0406 30 10, 0406 90 13),

pievieno 213 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai “gruyere, sbrinz” (tarifa pozīcijas numurs ex 0406 30 10, 0406 90 15),

pievieno 7 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai “siers pārstrādei” (tarifa pozīcijas numurs 0406 90 01),

pievieno 5 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai “cheddar” (tarifa pozīcijas numurs 0406 90 21),

pievieno 25 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai “svaigi sieri” (tarifa pozīcijas numurs ex 0406 10 20, ex 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0407 40 50, 0407 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 31, 0406 90 33, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93, 0406 90 99),

piešķir tarifa likmes kvotu 7 tonnas (erga omnes) nelobītiem rīsiem (tarifa pozīcijas numurs 1006 10), kvotas likme 15 %,

piešķir tarifa likmes kvotu 1 634 tonnas (erga omnes) lobītiem rīsiem (tarifa pozīcijas numurs 1006 20), kvotas likme 15 %,

pievieno 25 516 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai daļēji slīpētiem vai pilnīgi noslīpētiem rīsiem (tarifa pozīcijas numurs 1006 30), kvotas likme 0 %,

pievieno 31 788 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai šķeltiem rīsiem (tarifa pozīcijas numurs 1006 40), kvotas likme 0 %,

pievieno 6 215 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai miežiem (tarifa pozīcijas numurs 1003 00), kvotas likme 16 EUR par tonnu,

pievieno 6 787 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai parastajiem kviešiem (tarifa pozīcijas numurs 1001 90 99), kvotas likme 12 EUR par tonnu,

piešķir tarifa likmes kvotu 242 074 tonnas (erga omnes) kukurūzai (tarifa pozīcijas numurs 1005 10 90, 1005 90 00), kvotas likme 0 %,

pievieno 1 413 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai niedru jēlcukuram (tarifa pozīcijas numurs 1701 11 10), kvotas likme 98 EUR par tonnu,

piešķir tarifa likmes kvotu 1 253 tonnas (erga omnes) fruktozei (tarifa pozīcijas numurs 1702 50 00), kvotas likme 20 %,

pievieno 44 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai burkāniem un galda rāceņiem un kāļiem (tarifa pozīcijas numurs 0706 10 00),

pievieno 34 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai gurķiem (tarifa pozīcijas numurs ex 0707 00 05),

piešķir tarifa likmes kvotu 472 tonnas (erga omnes) tomātiem (tarifa pozīcijas numurs 0702 00 00),

piešķir tarifa likmes kvotu 2 838 tonnas (erga omnes) konservētiem ananāsiem, citrusaugiem, bumbieriem, aprikozēm, ķiršiem, persikiem un zemenēm (tarifa pozīcijas numurs 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39, 2008 80 70), kvotas likme 20 %,

piešķir tarifa likmes kvotu 7 044 tonnas (erga omnes) augļu sulām (tarifa pozīcijas numurs 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29), kvotas likme 20 %,

pievieno 29 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai vīnogu sulai (tarifa pozīcijas numurs 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 90),

pievieno 295 tonnas (erga omnes) EK tarifa likmes kvotai svaigiem vai atdzesētiem jaunajiem kartupeļiem (tarifa pozīcijas numurs ex 0701 90 51),

atceļ 9 % procentuālo nodokli proteīna koncentrātiem (tarifa pozīcijas numurs 2106 10 80),

valstij (ASV) piešķir tarifa likmes kvotu 10 000 tonnas kukurūzas lipekļa (tarifa pozīcijas numurs 2303 10 11), kvotas likme 16 %,

piešķir tarifa likmes kvotu 532 tonnas (erga omnes) makaronu izstrādājumiem (tarifa pozīcijas numurs 1902; 1902 20 10 un 1902 20 30 izslēgts), kvotas likme 11 %,

piešķir tarifa likmes kvotu 107 tonnas (erga omnes) šokolādei (tarifa pozīcijas numurs 1806), kvotas likme 43 %,

piešķir tarifa likmes kvotu 921 tonnu (erga omnes) pārtikas izstrādājumiem (tarifa pozīcijas numurs 2106 90 98), kvotas likme 18 %,

piešķir tarifa likmes kvotu 191 tonnu (erga omnes) pārtikas izstrādājumiem ar graudaugiem (tarifa pozīcijas numurs 1901 90 99, 1904 30 00, 1904 90 80, 1905 90 20), kvotas likme 33 %,

piešķir tarifa likmes kvotu 2 058 tonnas (erga omnes) suņu un kaķu barībai (tarifa pozīcijas numurs 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70), kvotas likme 7 %.

EK-15 valstu precīzu tarifa aprakstu piemēro visām iepriekš uzskaitītājām tarifu pozīcijām un kvotām.

Ženēvā, 2006. gada 22. martā

Godātais kungs!

Atsaucos uz Jūsu vēstuli, kuras teksts ir šāds:

“Pēc sarunu sākšanas atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam attiecībā uz izmaiņām grafikos, kas attiecas uz Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku un Slovākijas Republiku, saistībā ar to pievienošanos Eiropas Savienībai, un lai noslēgtu minētās sarunas, Eiropas Kopienas un Amerikas Savienotās Valstis (ASV) ir vienojušās šādi:

EK ar šīs vēstules pielikumā izklāstītajiem grozījumiem ne vēlāk kā līdz 2006. gada 1. aprīlim grafikā, kas attiecas uz EK-25 valstu (EK, ko veido 25 valstis) muitas teritoriju, iekļauj un nosaka koncesijas, kuras bija iekļautas CXL grafikā, kas attiecas uz EK-15 valstu (EK, ko veido 15 valstis) muitas teritoriju.

Pēc iespējas drīz, un ne vēlāk kā līdz 2006. gada 1. jūlijam EK samazina tarifus un pielāgo tarifu likmes kvotas, kā norādīts pielikumā.

Attiecībā uz tarifa kvotām ir jābūt izmantojamai visai gada kvotai neatkarīgi no tā, kad kvotas tiek noteiktas.

Jebkurā laikā pēc jebkuras puses pieprasījuma jāveic apspriešanās attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar šo nolīgumu.

Es būtu pateicīgs, ja pēc pārbaudīšanas saskaņā ar attiecīgajām vietējām procedūrām jūs apstiprinātu, ka jūsu valdība piekrīt šim nolīgumam un šī vēstule un jūsu apstiprinošā atbilde veido nolīgumu, kas stājas spēkā jūsu vēstules parakstīšanas datumā.”

Ar šo man ir tas gods izteikt manas valdības piekrišanu.

Lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

Amerikas Savienoto Valstu vārdā


Komisija

11.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 124/21


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 28. aprīlis),

ar ko no Kopienas finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1702)

(autentisks ir tikai teksts spāņu, vācu, grieķu, angļu, franču, itāliešu, holandiešu, portugāļu, somu un zviedru valodā)

(2006/334/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 21. aprīļa Regulu (EEK) Nr. 729/70 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (1), un jo īpaši tās 5. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1258/1999 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (2), un jo īpaši tās 7. panta 4. punktu,

pēc apspriešanās ar Fonda komiteju,

tā kā:

(1)

Regulas (EEK) Nr. 729/70 5. pantā un Regulas (EK) Nr. 1258/1999 7. pantā, kā arī 8. panta 1. un 2. punktā Komisijas 1995. gada 7. jūlija Regulā (EK) Nr. 1663/95, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Regulu (EEK) Nr. 729/70 attiecībā uz ELVGF Garantiju nodaļas grāmatojumu noskaidrošanas procedūru (3), ir noteikts, ka Komisija uzsāk vajadzīgās pārbaudes, paziņo dalībvalstīm šo pārbaužu rezultātus, ņem vērā dalībvalstu apsvērumus, sasauc divpusējas apspriedes, lai panāktu vienošanos ar attiecīgajām dalībvalstīm, un tad oficiāli paziņo tām savus secinājumus, atsaucoties uz Komisijas 1994. gada 1. jūlija Lēmumu 94/442/EK, kas izveido saskaņošanas procedūru saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļas grāmatojumu noskaidrošanu (4).

(2)

Dalībvalstīm ir bijusi iespēja pieprasīt saskaņošanas procedūras uzsākšanu. Iepriekš šī procedūra ir izmantota dažos gadījumos, un Komisija ir izskatījusi procedūras rezultātā izdoto pārskatu.

(3)

Regulas (EEK) Nr. 729/70 2. un 3. pantā, kā arī Regulas (EK) Nr. 1258/1999 2. pantā ir noteikts, ka finansēt var tikai kompensācijas eksportam uz trešām valstīm un lauksaimniecības tirgu stabilizēšanai paredzēto intervenci, ko attiecīgi piešķir vai veic saskaņā ar Kopienas noteikumiem lauksaimniecības tirgu kopējās organizācijas sistēmā.

(4)

Veiktās pārbaudes, divpusējo apspriežu rezultāti un saskaņošanas procedūras atklāja, ka daļa dalībvalstu deklarēto izdevumu neatbilst šiem nosacījumiem, un tādēļ ELVGF Garantiju nodaļa tos nevar finansēt.

(5)

Ir jānorāda summas, kuras saskaņā ar sniegto atzinumu ELVGF Garantiju nodaļai nav jāfinansē. Šīs summas nav saistītas ar izdevumiem, kas radušies vairāk nekā divdesmit četrus mēnešus pirms Komisijas rakstveida ziņojuma dalībvalstīm par veikto pārbaužu rezultātiem.

(6)

Šajā lēmuma paredzētajos gadījumos to summu novērtējumu, kuras paredzēts izslēgt no finansējuma sakarā ar to neatbilstību Kopienas noteikumiem, Komisija dalībvalstīm darīja zināmu šajā sakarā sagatavotā kopsavilkuma ziņojumā.

(7)

Šis lēmums neskar finansiāla rakstura sekas, kas Komisijai varētu rasties sakarā ar Eiropas Kopienu Tiesas spriedumiem tādās lietās par šā lēmuma tēmu, kuru izskatīšana 2005. gada 25. novembrī vēl nebija pabeigta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pielikumā uzskaitītos dalībvalstu akreditēto maksājumu aģentūru izdevumus, kas deklarēti, tos attiecinot uz ELVGF Garantiju nodaļu, izslēdz no Kopienas finansējuma sakarā ar to neatbilstību Kopienas noteikumiem.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei, Vācijas Federatīvajai Republikai, Spānijas Karalistei, Francijas Republikai, Grieķijas Republikai, Itālijas Republikai, Nīderlandes Karalistei, Portugāles Republikai, Somijas Republikai, Zviedrijas Karalistei un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2006. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 94, 28.4.1970., 13. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1287/95 (OV L 125, 8.6.1995., 1. lpp.).

(2)  OV L 160, 26.6.1999., 103. lpp.

(3)  OV L 158, 8.7.1995., 6. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 465/2005 (OV L 77, 23.3.2005., 6. lpp.).

(4)  OV L 182, 16.7.1994., 45. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2001/535/EK (OV L 193, 17.7.2001., 25. lpp.).


PIELIKUMS

Kopējās korekcijas

Nozare

Dalībvalsts

Budžeta pozīcija

Iemesls

Valsts valūta

Izdevumi, kas jāizslēdz no finansējuma

Jau izdarītie atskaitījumi

Šā lēmuma finansiālā ietekme

Finanšu gads

Piens un piena produkti

BE

2040

Nepietiekama kontrole: vienotas likmes korekcija 5 % apmērā. Nepareiza fiziskas pārbaudes rezultātu apstrāde: precīza korekcija

EUR

–5 851 253,86

0,00

–5 851 253,86

2001–2003

 

Kopā BE

 

 

 

–5 851 253,86

0,00

–5 851 253,86

 

Piens un piena produkti

DE

2040

Nav izpildīts pienākums veikt nepieteiktu pārbaudi. Vienotas likmes korekcija 10 % apmērā (1 tirgus dalībnieks)

EUR

– 396 063,56

0,00

– 396 063,56

2002–2004

 

Kopā DE

 

 

 

– 396 063,56

0,00

– 396 063,56

 

Augļi un dārzeņi

GR

1515

Komisijas Lēmuma 2002/881/EK daļēja atcelšana, Grieķijai atmaksājamā summa

EUR

623 385,74

0,00

623 385,74

1998–2000

Valsts rezerves

GR

3231

Komisijas Lēmuma 2003/102/EK daļēja atcelšana, Grieķijai atmaksājamā summa

EUR

9 926 005,21

0,00

9 926 005,21

1999–2001

Pārkāpumi

GR

Dažādi

Komisijas Lēmuma 2003/481/EK daļēja atcelšana, Grieķijai atmaksājamā summa

EUR

41 884,90

0,00

41 884,90

 

 

Kopā GR

 

 

 

10 591 275,85

0,00

10 591 275,85

 

Valsts rezerves

ES

2111, 2112, 2113, 2114

Nepietiekama kontrole: vienotas likmes korekcija 5 % apmērā

EUR

–2 763 696,91

0,00

–2 763 696,91

2001–2003

Piemaksa par dzīvniekiem

ES

2220, 2221, 2222

Piemaksu izmaksa lauksaimniekiem, kam nav minimālo kvotas tiesību. Precīza korekcija

EUR

–78 720,15

0,00

–78 720,15

2003–2004

Lauku attīstība

ES

4000, 4010

Dažādas nepilnības pārvaldības un kontroles sistēmā. Vienotas likmes korekcija 2 % apmērā

EUR

– 135 394,00

0,00

– 135 394,00

2002–2003

Finanšu revīzija

ES

Dažādi

Komisijas Lēmuma 2002/461/EK daļēja atcelšana, Spānijai atmaksājamā summa

EUR

451 482,55

0,00

451 482,55

2001

 

Kopā ES

 

 

 

–2 526 328,51

0,00

–2 526 328,51

 

Piens un piena produkti

FI

2040

Kontroles nepilnības. Vienotas likmes korekcija 5 % apmērā (1 tirgus dalībnieks)

EUR

–65 903,93

0,00

–65 903,93

2002–2003

Ierobežojumu pārsniegums

FI

2128

Finanšu ierobežojumu pārsniegums

EUR

–6 820,82

–6 820,82

0,00

2003

 

Kopā FI

 

 

 

–72 724,75

–6 820,82

–65 903,93

 

Augļi un dārzeņi

FR

1508

Pārvērtēts atbalsts (tas aprēķināts, ņemot vērā iekrautos daudzumus, nevis pārdotos daudzumus), nav piemērotas sankcijas par prasības iesniegšanu pēc noteiktā termiņa: precīza korekcija. Nav piemērotas vairākas būtiskas pārbaudes: vienotas likmes korekcija 10 % apmērā

EUR

–32 072 056,72

0,00

–32 072 056,72

2002–2004

Valsts rezerves

FR

2111, 2112, 2113, 2114

Nepietiekama kontrole: vienotas likmes korekcija 5 % apmērā. Maksājumu termiņi: precīza korekcija

EUR

–7 135 187,50

0,00

–7 135 187,50

2001–2003

Lauku attīstība

FR

4040

Nepareizi piemērota atbilstības nosacījumu pārbaudes procedūra. Precīza korekcija

EUR

– 870 374,00

0,00

– 870 374,00

2002

 

Kopā FR

 

 

 

–40 077 618,22

0,00

–40 077 618,22

 

Augļi un dārzeņi

IT

1501, 1502, 1515

Nav piemērotas sankcijas; nepilnības, veicot kompostēšanas un biodegradācijas kontroli. Vienotas likmes korekcija 10 % apmērā un precīza korekcija

EUR

–30 021 060,00

0,00

–30 021 060,00

1999–2002

Augļi un dārzeņi

IT

1512

Nav ievēroti maksājumu termiņi. Precīza korekcija

EUR

–4 414 265,04

0,00

–4 414 265,04

2002

Augļi un dārzeņi

IT

1502

Būtiskākās kontroles nav veiktas tik lielā skaitā, tik bieži vai padziļināti, kā to paredz regulas. Vienotas likmes korekcija 5 % apmērā

EUR

–7 708 059,40

0,00

–7 708 059,40

2000–2003

Piens un piena produkti

IT

2040

Neatbilstība regulu noteikumiem: precīza korekcija. Nepietiekama kontrole: vienotas likmes korekcija 5 % apmērā; kontroles minimālās likmes neievērošana: vienotas likmes korekcija 10 % apmērā (1 tirgus dalībnieks)

EUR

– 297 002,44

0,00

– 297 002,44

2002–2004

Laukaugi

IT

1040–1062, 1310, 1858

Nav piemērotas sankcijas. Vienotas likmes korekcija 3 % apmērā

EUR

–7 975 231,00

0,00

–7 975 231,00

2002

Laukaugi

IT

1040–1060, 1310, 1858

Slikta tradicionālo lauka pārbaužu kvalitāte. Vienotas likmes korekcija 5 % apmērā

EUR

– 603 692,00

–36 829,00

– 566 863,00

2001–2003

Lauku attīstība

IT

4000, 4010, 4040

Nepilnības pārvaldības, kontroles un sankciju uzlikšanas sistēmā. Vienotas likmes korekcija 2 % apmērā

EUR

–3 748 761,00

0,00

–3 748 761,00

2001–2002

Maksājumu termiņi

IT

Dažādi

Nav ievēroti maksājumu termiņi

EUR

–30 938 245,66

–31 631 666,68

693 421,02

2003

 

Kopā IT

 

 

 

–85 706 316,54

–31 668 495,68

–54 037 820,86

 

Piens un piena produkti

NL

2040

Neapmierinoša paraugu ņemšanas procedūra: vienotas likmes korekcija 10 % apmērā (1 tirgus dalībnieks). Nepareiza fiziskas pārbaudes rezultātu apstrāde: precīza korekcija

EUR

– 158 235,60

0,00

– 158 235,60

2002–2003

 

Kopā NL

 

 

 

– 158 235,60

0,00

– 158 235,60

 

Tauki

PT

1400, 1402

Ieviestā kontroles sistēma nav bijusi pietiekama, lai novērstu pārkāpumus, ko vairākkārt pieļāvuši visi linu nozarē iesaistītie tirgus dalībnieki. Finanšu korekcija 100 % apmērā

EUR

–3 135 348,71

0,00

–3 135 348,71

2001

 

Kopā PT

 

 

 

–3 135 348,71

0,00

–3 135 348,71

 

Laukaugi

SE

1040, 1062, 1310

Nepilnības, piemērojot noteikumus par atstāšanu atmatā, tehnisko pielaižu nepareiza piemērošana, pārlieku bieži pieļautas acīmredzamas kļūdas. Precīza korekcija

SEK

–1 308 192,00

0,00

–1 308 192,00

2001–2002

 

Kopā SE

 

 

 

–1 308 192,00

0,00

–1 308 192,00

 

Finanšu revīzija

UK

Dažādi

Nekonkretizētas korekcijas, ko paredzēts kreditēt no ELVGF. Precīza korekcija

GBP

– 497 130,69

0,00

– 497 130,69

2004

 

Kopā UK

 

 

 

– 497 130,69

0,00

– 497 130,69

 


11.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 124/26


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 8. maijs),

ar kuru atbilstīgi Direktīvai 2002/53/EK Polijas Republikai atļauj tās teritorijā aizliegt izmantot sešpadsmit ģenētiski modificētas kukurūzas šķirnes, kas ir ierakstītas kopējā lauksaimniecības augu šķirņu katalogā un kuru ģenētiskā modifikācija ir MON 810

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1795)

(Autentisks ir tikai teksts poļu valodā)

(2006/335/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/53/EK par lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu (1), un jo īpaši tās 16. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisija saskaņā ar Direktīvas 2002/53/EK 17. pantu 2004. gada 17. septembrīEiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējā kataloga 22. pilnā izdevuma 13. papildinājumā (2) publicēja sarakstu, kurā iekļautas septiņpadsmit ģenētiski modificētas kukurūzas šķirnes, kas atvasinātas no ģenētiski modificēta organisma MON 810.

(2)

Atbilstīgi minētās direktīvas 16. panta 1. punktam dalībvalstis nodrošina, ka no 17. pantā minētās publikācijas dienas uz to šķirņu sēklām, kas ir pieņemtas saskaņā ar šo direktīvu vai saskaņā ar principiem, kas atbilst šīs direktīvas principiem, neattiecas nekādi tirdzniecības ierobežojumi.

(3)

Atbilstīgi minētās direktīvas 7. panta 4. punktam ģenētiski modificētas sēklas valsts katalogā var iekļaut tikai tad, ja tās ir atļautas laišanai tirgū atbilstīgi Direktīvai 90/220/EEK (3), kas tagad ir aizstāta ar Direktīvu 2001/18/EK (4), kurā ir paredzēts novērtēt ģenētiski modificētu organismu draudus cilvēka veselībai un videi.

(4)

Komisijas 1998. gada 22. aprīļa Lēmumā 98/294/EK par ģenētiski modificētas kukurūzas (Zea mays L. līnija MON 810) laišanu tirgū atbilstīgi Padomes Direktīvai 90/220/EEK (5) ir nolemts dot piekrišanu laist šo produktu tirgū. Francijas iestādes 1998. gada 3. augustā atļāva laist šo produktu tirgū.

(5)

Komisija 2005. gada 31. martā saņēma no Polijas Republikas pieteikumu, kurā tā, pamatojoties uz Direktīvas 2002/53/EK 16. panta 2. punktu, prasīja aizliegt izmantot un laist tirgū septiņpadsmit ģenētiski modificētu MON 810 līnijas kukurūzas šķirņu sēklu materiālu. Grozīts pieteikums tika atsūtīts 2005. gada 24. jūnijā, kurā precizēja, ka pieteikums pamatojas uz 16. panta 2. punkta b) apakšpunktu. Polija 2005. gada 9. decembrī informēja Komisiju, ka pieteikums neattiecas uz Novelis šķirni, kas minēta pieteikuma oriģinālā. Polija arī precizēja, ka pieteikums attiecībā uz pārējām šķirnēm ir spēkā uz neierobežotu laiku.

(6)

Ņemot vērā pieejamo informāciju par attiecīgajām sešpadsmit šķirnēm, ir zināms, ka tās nav piemērotas audzēšanai nevienā Polijas daļā, jo tām ir pārāk augsta brieduma fāze, kura ir vismaz 350 atbilstīgi FAO indeksam vai tam pielīdzinātai brieduma fāzei. Attiecīgie klimata un lauksaimniecības apstākļi ir pastāvīgs šķērslis šo šķirņu audzēšanai Polijā.

(7)

Ievērojot iepriekšminētos apstākļus, Polijas Republikas pieteikums, pamatojoties uz 16. panta 2. punkta b) apakšpunktu, būtu jāattiecina uz attiecīgajām sešpadsmit ģenētiski modificētām kukurūzas šķirnēm.

(8)

Lai Komisija varētu informēt pārējās dalībvalstis un atjaunot kopējo lauksaimniecības augu šķirņu katalogu, kas minēts Direktīvā 2002/53/EK, būtu jāpieprasa, lai Polija informē Komisiju, kad tā izmantos atļauju, kas tai piešķirta ar šo lēmumu.

(9)

Līdzīgu pieteikumu Polijas Republika ir iesniegusi attiecībā uz ģenētiski nemodificētas kukurūzas šķirnēm. Tā kā uz šiem pieteikumiem attiecas atšķirīga procedūra, tas tiks aplūkots atsevišķā lēmumā.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Polijas Republikai ir atļauts jebkurā savas teritorijas daļā aizliegt izmantot sešpadsmit ģenētiski modificētas kukurūzas šķirnes, kas minētas kopējā lauksaimniecības augu šķirņu kataloga 22. pilnā izdevuma 13. papildinājumā un uzskaitītas šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Lai Komisija varētu informēt pārējās dalībvalstis, Polijas Republika paziņo Komisijai, no kura datuma tā izmantos 1. pantā minēto atļauju.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Polijas Republikai.

Briselē, 2006. gada 8. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 (OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV C 232 A, 17.9.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 117, 8.5.1990., 15. lpp.

(4)  OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1830/2003 (OV L 268, 18.10.2003., 24. lpp.).

(5)  OV L 131, 5.5.1998., 32. lpp.


PIELIKUMS

1.

Aliacan BT

2.

Aristis BT

3.

Bolsa

4.

Campero BT

5.

Cuartal BT

6.

DK 513

7.

DKC6550

8.

DKC6575

9.

Elgina

10.

Gambier BT

11.

Jaral BT

12.

Lévina

13.

Olimpica

14.

PR32P76

15.

PR33P67

16.

Protect

11.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 124/29


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 10. maijs),

ar kuru groza Lēmumu 2005/380/EK, ar ko izveido no valsts neatkarīgu ekspertu grupu korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā

(2006/336/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2005. gada 28. aprīļa Lēmumu 2005/380/EK, ar ko izveido no valsts neatkarīgu ekspertu grupu korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā (1), un jo īpaši tā 3. un 4. pantu,

tā kā:

Grupas dalībnieks ir atkāpies no amata pienākumu pildīšanas savu pilnvaru laikā. Tādēļ Komisijai ir jāieceļ jauns grupas dalībnieks,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lajos Váradi kungs ir jaunieceltais no valsts neatkarīgu ekspertu grupas korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā dalībnieks, kas nomaina Józef Okolski kungu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2008. gada 27. aprīlim.

Briselē, 2006. gada 10. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 126, 19.5.2005., 40. lpp.