ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 122

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 9. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 700/2006 (2006. gada 25. aprīlis), ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 3690/93, ar ko izveido Kopienas sistēmu, kura paredz noteikumus par informācijas minimumu, kas iekļaujama zvejas licencēs

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 701/2006 (2006. gada 25. aprīlis), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 2494/95 īstenošanai attiecībā uz cenu apkopošanas laika pārklājumu saskaņotajam patēriņa cenu indeksam ( 1 )

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 702/2006 (2006. gada 8. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 703/2006 (2006. gada 8. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1845/2005 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Čehijas intervences aģentūras rīcībā esošās kukurūzas tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 704/2006 (2006. gada 8. maijs), ar ko atver tarifa kvotu saldētai liellopu gaļai ar KN kodu 0202 un produktiem ar KN kodu 02062991 un paredz tās pārvaldību (no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam)

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 705/2006 (2006. gada 8. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 22/2006 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Beļģijas, Čehijas, Spānijas, Francijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Polijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 706/2006 (2006. gada 8. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1702/2003 attiecībā uz to, cik ilgā laikposmā dalībvalstis drīkst izdot apstiprinājumus uz noteiktu laiku ( 1 )

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 707/2006 (2006. gada 8. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2042/2003 par apstiprinājumiem uz noteiktu laiku un I un III pielikumu ( 1 )

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 708/2006 (2006. gada 8. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 21. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) un Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 7. interpretāciju ( 1 )

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 709/2006 (2006. gada 8. maijs), ar ko groza ievedmuitas nodokli labības nozarē, ko piemēro no 2006. gada 9. maija

24

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 710/2006 (2006. gada 8. maijs) par B sistēmas izvešanas atļauju izdošanu augļu un dārzeņu nozarē (tomāti)

27

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 25. aprīlis), ar ko ieceļ amatā divus Reģionu komitejas locekļus no Čehijas Republikas un divus komitejas locekļa aizstājējus no Čehijas Republikas

28

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

9.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 700/2006

(2006. gada 25. aprīlis),

ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 3690/93, ar ko izveido Kopienas sistēmu, kura paredz noteikumus par informācijas minimumu, kas iekļaujama zvejas licencēs

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 3690/93 (2) ir balstīta uz Padomes Regulu (EEK) Nr. 3760/92 (1992. gada 20. decembris), ar ko izveido Kopienas sistēmu zivsaimniecībai un akvakultūrai (3), kura ir aizstāta ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2371/2002 (2002. gada 20. decembris) par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (4). Regulā (EK) Nr. 3690/93 esošās atsauces un noteikumi vairs nav saderīgi ar šo jauno regulu, ar ko izveido jaunus noteikumus attiecībā uz zvejas kapacitātes pārvaldību, kā norādīts zvejas licencēs.

(2)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 2371/2002 22. panta 3. punktam un 13. panta 3. punktam Komisija ir pilnvarota noteikt īstenošanas noteikumus zvejas licenču un zvejas jaudas pārvaldībai.

(3)

Komisija 2005. gada 3. augustā ir pieņēmusi Regulu (EK) Nr. 1281/2005 par zvejas licenču pārzināšanu un tajās ietveramo informācijas minimumu (5), kas jāpiemēro no Regulas (EK) Nr. 3690/93 atcelšanas dienas.

(4)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 3690/93 būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 3690/93.

2.   Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz Regulu (EK) Nr. 1281/2005, un tās lasa saskaņā ar šīs regulas pielikumā doto korelācijas tabulu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2006. gada 25. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)  OV L 341, 31.12.1993., 93. lpp.

(3)  OV L 389, 31.12.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1181/98 (OV L 164, 9.6.1998., 1. lpp.).

(4)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(5)  OV L 203, 4.8.2005., 3. lpp.


PIELIKUMS

Korelācijas tabula

Regula (EK) Nr. 3690/93

Regula (EK) Nr. 1281/2005

1. pants

1. un 3. pants

2. pants

5. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. pants

8. pants

9. pants

10. pants

8. un 9. pants


9.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/3


PADOMES REGULA (EK) Nr. 701/2006

(2006. gada 25. aprīlis),

ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 2494/95 īstenošanai attiecībā uz cenu apkopošanas laika pārklājumu saskaņotajam patēriņa cenu indeksam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 (1995. gada 23. oktobris) par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (1), un jo īpaši tās 4. panta trešo daļu un 5. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (2), ko paredz 5. panta 3. punkts Regulā (EK) Nr. 2494/95,

tā kā:

(1)

Saskaņotie patēriņa cenu indeksi (SPCI) ir saskaņoti inflācijas rādītāji, kurus pieprasa Komisija un Eiropas Centrālā banka, lai varētu veikt Līguma 121. pantā paredzētos uzdevumus. SPCI ir paredzēti, lai atvieglotu patēriņa cenu inflācijas starptautiskus salīdzinājumus. Tie ir nozīmīgi monetārās politikas pārvaldības rādītāji.

(2)

Atbilstīgi 5. panta 1. punkta b) apakšpunktam Regulā (EK) Nr. 2494/95, īstenojot minēto regulu, visām dalībvalstīm ir jāiesniedz SPCI, sākot ar 1997. gada janvāra indeksu.

(3)

Regulas (EK) Nr. 2494/95 3. pants nosaka, ka SPCI būtu jāpamatojas uz to preču un pakalpojumu cenām, kurus var iegādāties dalībvalstu ekonomiskajā teritorijā, lai tieši apmierinātu patērētāju vajadzības.

(4)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1749/96 (1996. gada 9. septembris) par sākotnējiem īstenošanas pasākumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotiem patēriņa cenu indeksiem (3) paredz, ka SPCI attiecas uz precēm un pakalpojumiem, kas ietverti mājsaimniecības gala patēriņa izdevumos, ko veic, inter alia, dalībvalsts ekonomiskajā teritorijā vienā vai abos salīdzināmajos laika periodos.

(5)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1749/96 8. pants nosaka, ka SPCI ir jāveido no mērķa paraugiem, kuriem katrā vienkāršajā grupā ir pietiekamas cenas, lai varētu ņemt vērā cenu kustības pārmaiņas populācijā.

(6)

Atšķirības cenu apkopošanas periodos salīdzināmajos laika periodos var radīt ievērojamas atšķirības cenu pārmaiņu novērtējumā.

(7)

Lai nodrošinātu iegūto SPCI atbilstību Regulas (EK) Nr. 2494/95 4. panta trešajā daļā un 5. panta 3. punktā noteiktajām salīdzināmības, uzticamības un nozīmīguma prasībām, ir nepieciešama saskaņota pieeja SPCI laika pārklājumam.

(8)

Lai izveidotu Monetārās savienības patēriņa cenu indeksu (MSPCI) un Eiropas patēriņa cenu indeksu (EPCI), ir nepieciešama saskaņota SPCI laika pārklājuma koncepcija. Tomēr tam nebūtu jākavē provizorisku SPCI vai SPCI vidējo cenu pārmaiņu ātrā novērtējuma aprēķinu izplatīšanu, pamatojoties uz nepilnīgu cenu informāciju, kas konstatēta mēnesī, uz kuru attiecas kārtējais indekss.

(9)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1921/2001 (2001. gada 28. septembris), ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz minimālajiem standartiem saskaņoto patēriņa cenu indeksa pārskatīšanai un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2602/2000 (4), paredz, ka pārmaiņu dēļ saskaņoto noteikumu sistēmā nebūtu jāizdara grozījumi, bet vajadzības gadījumā būtu jāizvērtē šo grozījumu ietekme uz SPCI gada pārmaiņu koeficientu.

(10)

tā kā ir notikusi apspriešanās ar Statistikas programmu komiteju saskaņā ar 3. pantu Padomes Lēmumā 89/382/EEK, Euratom (1989. gada 19. jūnijs), ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (5),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

Šīs regulas mērķis ir noteikt obligātos standartus cenu apkopošanas periodu noteikšanai, lai palielinātu SPCI salīdzināmību, uzticamību un nozīmīgumu.

2. pants

Atspoguļojums

SPCI ir izlases veida statistika, kura parāda vidējās cenu pārmaiņas starp pašreizējā kalendārā mēneša un salīdzinājuma perioda cenu indeksiem.

3. pants

Cenu apkopošanas obligātie standarti

1.   Cenu apkopošanas periods ir vismaz viena darba nedēļa tā kalendārā mēneša vidū, uz kuru šis indekss attiecas, vai ap šā kalendārā mēneša vidu.

2.   Ja ir zināms, ka produktiem vienā un tajā pašā mēnesī mēdz būt krasas un neregulāras cenu pārmaiņas, cenu apkopošanas periods ir ilgāks nekā viena darba nedēļa.

Šis noteikums jo īpaši attiecas uz šādiem produktiem:

a)

energoproduktiem un

b)

svaigo pārtiku, piemēram, augļiem un dārzeņiem.

4. pants

Ieviešana

Šīs regulas noteikumus īsteno vēlākais 2007. gada decembrī, un tie stājas spēkā sākot no 2008. gada janvāra indeksa.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2006. gada 25. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 257, 27.10.1995., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  2006. gada 27. februāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 229, 10.9.1996., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1708/2005 (OV L 274, 20.10.2005., 9. lpp.).

(4)  OV L 261, 29.9.2001., 49. lpp.

(5)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.


9.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 702/2006

(2006. gada 8. maijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 9. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. maijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 8. maija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

97,3

204

125,9

212

127,8

999

117,0

0707 00 05

052

114,3

628

155,5

999

134,9

0709 90 70

052

116,5

204

25,1

999

70,8

0805 10 20

052

46,6

204

39,6

212

60,2

220

41,5

400

40,9

448

49,4

624

56,8

999

47,9

0805 50 10

052

42,3

388

50,9

508

39,2

528

37,6

624

62,6

999

46,5

0808 10 80

388

85,1

400

129,5

404

101,8

508

79,6

512

78,5

524

87,6

528

80,9

720

90,0

804

107,6

999

93,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


9.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 703/2006

(2006. gada 8. maijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1845/2005 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Čehijas intervences aģentūras rīcībā esošās kukurūzas tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1845/2005 (2) tika izsludināts pastāvīgs konkurss Čehijas intervences aģentūras rīcībā esošās 31 185 tonnu kukurūzas tālākai pārdošanai iekšējā tirgū.

(2)

Ņemot vērā pašreizējo tirgus situāciju, ir jāpalielina kukurūzas daudzumi, ko Čehijas intervences aģentūra laidusi pārdošanā iekšējā tirgū, pastāvīgo konkursu attiecinot uz 131 185 tonnām.

(3)

Tādēļ ir jāgroza Regula (EK) Nr. 1845/2005.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1845/2005 groza šādi.

Regulas 1. pantā vārdus “31 185 tonnu” aizstāj ar vārdiem “131 185 tonnu”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 296, 12.11.2005., 3. lpp.


9.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 704/2006

(2006. gada 8. maijs),

ar ko atver tarifa kvotu saldētai liellopu gaļai ar KN kodu 0202 un produktiem ar KN kodu 0206 29 91 un paredz tās pārvaldību (no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstoši Pasaules Tirdzniecības organizācijas CXL grafikam Kopienai jāatver gada importa tarifu kvota 53 000 tonnām saldētas liellopu gaļas ar KN kodu 0202 un produktiem ar KN kodu 0206 29 91 (kārtas numurs 09.4003). Īstenošanas noteikumi ir jānosaka 2006./2007. gada kvotai, sākot ar 2006. gada 1. jūliju.

(2)

2005./2006. gada kvota tika pārvaldīta atbilstīgi noteikumiem Komisijas 2005. gada 12. maija Regulā (EK) Nr. 715/2005 par tarifa kvotas saldētai liellopu gaļai ar KN kodu 0202 un produktiem ar KN kodu 0206 29 91 atvēršanu un administrēšanas nodrošināšanu (no 2005. gada 1. jūlija līdz 2006. gada 30. jūnijam) (2). Ar šo regulu ieviesa pārvaldības metodi, kas pamatojas uz importa darbības izpildes kritēriju, ar kuru nodrošina, ka kvota tiek piešķirta profesionāliem uzņēmējiem, kuri spēj importēt liellopu gaļu, neizmantojot nepamatotas spekulācijas.

(3)

Tomēr pieredze, kas gūta, piemērojot šo metodi, liecina, ka rezultāti ir pozitīvi un tādēļ ir lietderīgi izmantot to pašu pārvaldības metodi kvotu gadam no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam.

(4)

Ņemot vērā gaidāmo Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līguma Eiropas Savienībai stāšanos spēkā, neskarot minētā līguma 39. pantu, un, lai ļautu minēto valstu uzņēmējiem izmantot šo kvotu no valstu pievienošanās dienas, kvotas periods būtu jāsadala divos apakšperiodos un šajā kvotā pieejamais daudzums būtu jāsadala pa šiem periodiem, ņemot vērā ar šo kvotu saistīto tradicionālo Kopienas un piegādātājvalstu tirdzniecības modeli.

(5)

Ir lietderīgi noteikt atskaites periodu atļautiem ievedumiem, kas ir pietiekami ilgs, lai varētu veikt reprezentatīvu ieveduma apjoma izvērtējumu, un pietiekami īss, lai atspoguļotu jaunākās attīstības tendences tirdzniecības jomā.

(6)

Lai nodrošinātu kontroli, ievešanas tiesību pieteikumi jāiesniedz dalībvalstīs, kurās uzņēmējs ir reģistrēts valsts PVN maksātāju reģistrā.

(7)

Lai nepieļautu spekulatīvu darbību, atbilstīgi kvotai ir jānosaka nodrošinājums katram ievešanas tiesību pieteikuma iesniedzējam.

(8)

Lai motivētu uzņēmējus iesniegt ievešanas atļaujas pieteikumus attiecībā uz visām piešķirtajām ievešanas tiesībām, jānosaka, ka šis pienākums ir galvenā prasība saskaņā ar Komisijas 1985. gada 22. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2220/85, ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (3).

(9)

Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regula (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (4), un Komisijas 1995. gada 26. jūnija Regula (EK) Nr. 1445/95 par importa un eksporta licenču piemērošanas noteikumiem liellopu gaļas nozarē un par Regulas (EEK) Nr. 2377/80 atcelšanu (5) ir jāpiemēro attiecībā uz ievešanas atļaujām, kas izsniegtas saskaņā ar šo regulu, izņemot tos gadījumus, kad atbilstīgi ir izņēmumi.

(10)

Liellopu un teļa gaļas pārvaldības komiteja nav izteikusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo laikposmam no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam saldētai liellopu gaļai ar KN kodu 0202 un produktiem ar KN kodu 0206 29 91 tiek atvērta tarifa kvota 53 000 tonnu apmērā, kas ir atkaulotas gaļas svars.

Tarifa kvotas kārtas numurs ir 09.4003.

2.   Kopējais muitas tarifa nodoklis, kas piemērojams 1. punktā noteiktajai kvotai, ir 20 % procentuālais nodoklis.

3.   Šīs regulas 1. pantā minēto daudzumu sadala šādi:

a)

37 000 tonnas – laikposmā no 2006. gada 1. jūlija līdz 2006. gada 31. decembrim;

b)

16 000 tonnas – laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 30. jūnijam.

2. pants

Šajā regulā:

a)

100 kilogrami neatkaulotas gaļas ir ekvivalenti 77 kilogramiem atkaulotas gaļas;

b)

“saldēta gaļa” ir gaļa, kas ir sasaldēta un kuras iekšējā temperatūra, ievedot Kopienas muitas zonā, ir – 12 °C vai zemāka.

3. pants

1.   Kopienas uzņēmējs var pieteikties uz ievešanas tiesībām, pamatojoties uz references daudzumu, kas ir tās liellopu gaļas daudzums, kuras KN kodi ir 0201, 0202, 0206 10 95 vai 0206 29 91 un kuru tas ievedis vai kas saskaņā ar atbilstīgajiem muitas noteikumiem ievesta viņa vārdā laikposmā no 2005. gada 1. maija līdz 2006. gada 30. aprīlim.

Ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līguma stāšanos spēkā 2007. gada 1. janvārī, šo valstu uzņēmēji var iesniegt pieteikumus ievešanas atļauju saņemšanai attiecībā uz šīs kvotas pieejamo daudzumu otrajā apakšperiodā, kā minēts 1. panta 3. punkta b) apakšpunktā, pamatojoties uz šā punkta pirmajā daļā minēto laikposmu un minētajiem produktiem.

2.   Uzņēmums, kas izveidots, apvienojot uzņēmumus, katram no kuriem ir atskaites ievedums, var izmantot šos atskaites ievedumus par pamatu pieteikumam.

3.   Pierādījumus 1. punktā minētajiem ievedumiem pievieno ievešanas tiesību pieteikumam un iesniedz pienācīgi vizētas kopijas veidā muitas deklarācijas par laišanu brīvā apgrozībā saņēmējam.

Tomēr uzņēmēji, kas iesnieguši minēto pierādījumu kopā ar ievešanas tiesību pieteikumu attiecībā uz šīs kvotas pieejamo daudzumu pirmajā apakšperiodā, kā minēts 1. panta 3. punkta a) apakšpunktā, tiek atbrīvoti no pienākuma sniegt šādu pierādījumu, ja ievešanas tiesību pieteikums attiecas uz šīs kvotas pieejamo daudzumu otrajā apakšperiodā, kā minēts 1. panta 3. punkta b) apakšpunktā.

4. pants

1.   Ievešanas tiesību pieteikumus var iesniegt tikai dalībvalstī, kurā pieteikuma iesniedzējs ir iekļauts attiecīgās valsts PVN maksātāju reģistrā:

a)

ne vēlāk kā otrajā piektdienā pēc šīs regulas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī plkst. 13 pēc Briseles laika pieteikumiem attiecībā uz apakšperiodu, kā minēts 1. panta 3. punkta a) apakšpunktā;

b)

ne vēlāk kā 2007. gada 12. janvārī plkst. 13 pēc Briseles laika pieteikumiem attiecībā uz apakšperiodu, kā minēts 1. panta 3. punkta b) apakšpunktā.

Visi daudzumi, kas uzrādīti kā references daudzumi, piemērojot 3. pantu, veido ievešanas tiesības, par kurām iesniegts pieteikums.

2.   Pēc iesniegto dokumentu pārbaudes dalībvalstis ne vēlāk kā trešajā piektdienā pēc 1. punktā minēto attiecīgo iesniegšanas termiņu beigšanās paziņo Komisijai ievešanas tiesību pieteikuma iesniedzēju sarakstu atbilstoši kvotai, kas noteikta 1. pantā, jo īpaši norādot viņu vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, adreses un gaļas daudzumus, kas ievesti attiecīgajā atskaites periodā.

3.   Ziņojumus par 2. punktā minēto informāciju, tostarp par nulles ienākumiem, nosūta pa faksu vai e-pastu, izmantojot I pielikuma veidlapu.

5. pants

Komisija iespējami drīz pieņem lēmumu par to, kādā apmērā var piešķirt ievešanas tiesības atbilstīgi kvotai, kas noteikta 1. panta 1. punktā. Ja ievešanas tiesību pieteikumos pārsniegts 1. panta 1. punktā minētais pieejamais daudzums, Komisija nosaka piešķīruma koeficientu.

6. pants

1.   Lai ievešanas tiesību pieteikumu uzskatītu par atbilstošu, pieteikumam jāpievieno nodrošinājums EUR 6 apmērā par 100 kilogramiem atkaulotas gaļas ekvivalenta.

2.   Ja, piemērojot 5. pantā minēto piešķīruma koeficientu, tiek piešķirtas tiesības veikt ievešanu mazākā apjomā, nekā bija prasīts pieteikumā, iesniegtais nodrošinājums nekavējoties tiek proporcionāli atmaksāts.

3.   Pieteikšanās uz vienu vai vairākām ievešanas atļaujām, kas kopumā atbilst piešķirtajām ievešanas tiesībām, ir galvenā prasība Regulas (EEK) Nr. 2220/85 20. panta 2. punkta nozīmē.

7. pants

1.   Ievedot piešķirtos daudzumus, jāuzrāda viena vai vairākas ievešanas atļaujas.

2.   Atļaujas pieteikumu var iesniegt tikai tajā dalībvalstī, kurā pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis ievešanas tiesības atbilstoši 1. panta 1. punktā noteiktajai kvotai.

Katras ievešanas atļaujas izsniegšana nozīmē to, ka attiecīgi samazinās iegūtās ievešanas tiesības.

3.   Atļaujas pieteikumos un atļaujās ietver:

a)

16. ailē – norādi uz vienu no šādām KN kodu grupām:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91;

b)

20. ailē – vienu no II pielikumā minētajiem ierakstiem.

8. pants

1.   Regulu (EK) Nr. 1291/2000 un (EK) Nr. 1445/95 piemēro, ja šajā regulā nav noteikts citādi.

2.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 50. panta 1. punktu pilnu kopējo muitas tarifa nodokli, kas attiecīgi piemērojams dienā, kad tiek pieņemta muitas deklarācija laišanai brīvā apgrozībā, iekasē par visiem ievestajiem daudzumiem, kas pārsniedz ievešanas atļaujā norādītos.

3.   Neviena ievešanas atļauja nav derīga pēc 2007. gada 30. jūnija.

9. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 121, 13.5.2005., 48. lpp.

(3)  OV L 205, 3.8.1985., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 673/2004 (OV L 105, 14.4.2004., 17. lpp.).

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 410/2006 (OV L 71, 10.3.2006., 7. lpp.).

(5)  OV L 143, 27.6.1995., 35. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1118/2004 (OV L 217, 17.6.2004., 10. lpp.).


I PIELIKUMS

EK faksa numurs: (32-2) 292 17 34

E-pasts: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Regulas (EK) Nr. 704/2006 piemērošana

Image


II PIELIKUMS

Ieraksti, uz kuriem ir atsauce 7. panta 3. punkta b) apakšpunktā

:

spāņu valodā

:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 704/2006]

:

čehu valodā

:

Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 704/2006)

:

dāņu valodā

:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 704/2006)

:

vācu valodā

:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 704/2006)

:

igauņu valodā

:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 704/2006)

:

grieķu valodā

:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 704/2006]

:

angļu valodā

:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 704/2006)

:

franču valodā

:

Viande bovine congelée [règlement (CE) no 704/2006]

:

itāliešu valodā

:

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 704/2006]

:

latviešu valodā

:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 704/2006)

:

lietuviešu valodā

:

Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 704/2006)

:

ungāru valodā

:

Fagyasztott szarvasmarhahús (704/2006/EK rendelet)

:

maltiešu valodā

:

Laħam tal-friża tal-bhejjem ta’ l-ifrat (Regolament (KE) Nru 704/2006)

:

holandiešu valodā

:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 704/2006)

:

poļu valodā

:

Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 704/2006)

:

portugāļu valodā

:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 704/2006]

:

slovāku valodā

:

Zmrazené hovädzie mäso [smernica (ES) č. 704/2006]

:

slovēņu valodā

:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 704/2006)

:

somu valodā

:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 704/2006)

:

zviedru valodā

:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 704/2006)


9.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 705/2006

(2006. gada 8. maijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 22/2006 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Beļģijas, Čehijas, Spānijas, Francijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Polijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūru rīcībā esošā cukura tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 9. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 22/2006 (2) pašlaik noteiktie daudzumi tālākpārdošanai atspoguļo intervences krājumu stāvokli 2005. gada 31. decembrī. Kopš tā laika dažās minētajās dalībvalstīs, kā arī Vācijā un Slovēnijā intervences aģentūras ir pieņēmušas ievērojamus daudzumus.

(2)

Šie daudzumi, izsludinot pastāvīgu konkursu, jāiekļauj piedāvājumā pārdošanai Kopienas iekšējā tirgū.

(3)

Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 22/2006.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Komisijas Regulu (EK) Nr. 22/2006 groza šādi.

1)

Nosaukumu aizstāj ar šādu:

2)

Regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Beļģijas, Čehijas, Vācijas, Spānijas, Īrijas, Itālijas, Ungārijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas un Zviedrijas intervences aģentūras, izsludinot pastāvīgu konkursu, piedāvā pārdošanai Kopienas iekšējā tirgū 1 493 136,672 tonnas cukura, kas pieņemts intervencē un ir pieejams pārdošanai Kopienas iekšējā tirgū. Attiecīgās dalībvalstis un rīcībā esošie daudzumi ir minēti I pielikumā.”.

3)

Regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 5, 10.1.2006., 3. lpp.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Dalībvalstis, kurām ir intervences cukurs

Dalībvalsts

Intervences aģentūra

Intervences aģentūrā esošais un pārdošanai iekšējā tirgū pieejamais daudzums

(tonnas)

Beļģija

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

40 648,092

Čehija

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 871 427

Fax: (420) 222 871 563

77 937,72

Vācija

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 35 12/38 50

Fax (49-228) 68 45 36 24

40 000

Spānija

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

8 300

Īrija

Intervention Section on Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. (353-5) 36 34 37

Fax (353-5) 34 28 41

12 000

Itālija

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

00185 Roma

Tel. (0039-06) 49 499 558

Fax (0039-06) 49 499 761

784 974,7

Ungārija

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

(Agricultural and Rural Development Agency)

H-1095 Budapest

Soroksári út 22–24.

Tel: (36-1) 219 62 13

Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

232 311,9

Polija

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48 22) 661 71 30

Faks (48 22) 661 72 77

208 226,26

Slovēnija

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

1000 Ljubljana

Telefon (386 1) 580 77 92

Telefaks (386 1) 478 92 06

9 700

Slovākija

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel.: (421-2) 58 24 32 55

Fax: (421-2) 534 26 65

20 000

Zviedrija

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

59 038”


9.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 706/2006

(2006. gada 8. maijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1702/2003 attiecībā uz to, cik ilgā laikposmā dalībvalstis drīkst izdot apstiprinājumus uz noteiktu laiku

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (1), un jo īpaši tās 5. panta 4. punktu un 6. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1592/2002 tika ieviesta ar Komisijas 2003. gada 24. septembra Regulu (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (2).

(2)

Regulas (EK) Nr. 1702/2003 5. panta 2. punktā ir noteikts, ka, atkāpjoties no pielikuma 21.A.159. daļas, dalībvalstis līdz 2005. gada 28. septembrim drīkst izdot apstiprinājumus uz ierobežotu laiku.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1702/2003 5. panta 5. punktā ir norādīts, ka Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai (turpmāk tekstā – Aģentūra) noteiktajā laikā jānovērtē minētās regulas noteikumu ietekme uz apstiprinājumu derīguma termiņiem, paturot prātā atzinuma sniegšanu Komisijai saistībā ar iespējamiem minētās regulas grozījumiem.

(4)

Aģentūra ir veikusi šādu novērtējumu un secinājusi, ka ir jānosaka jauns termiņš, kas ļautu dalībvalstīm pielāgot savus tiesību aktus sistēmai, kura paredz apstiprinājumus uz nenoteiktu laiku.

(5)

Noteikums par to, ka Aģentūrai jāveic novērtējums, turpmāk nav vajadzīgs. Minētais noteikums ir jāsvītro.

(6)

Tādēļ Regulā (EK) 1702/2003 ir jāizdara attiecīgie grozījumi.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi balstās uz Aģentūras atzinumu, ko tā sniegusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1592/2002 12. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 14. panta 1. punktu.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1592/2002 54. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1702/2003 5. pantu groza šādi:

a)

tā 2. punktā vārdkopu “līdz 2005. gada 28. septembrim” aizstāj ar vārdkopu “līdz 2007. gada 28. septembrim”;

b)

5. punktu svītro.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. maijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1701/2003 (OV L 243, 27.9.2003., 5. lpp.).

(2)  OV L 243, 27.9.2003., 6. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 381/2005 (OV L 61, 8.3.2005., 3. lpp.).


9.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 707/2006

(2006. gada 8. maijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2042/2003 par apstiprinājumiem uz noteiktu laiku un I un III pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (1) (turpmāk tekstā – “pamatregula”), un jo īpaši tās 5. panta 4. punktu un 6. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1592/2002 tika ieviesta ar Komisijas 2003. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču pastāvīgu lidotspēju un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (2), kā arī ar 2003. gada 24. septembra Regulu (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (3).

(2)

Regulas (EK) Nr. 2042/2003 7. panta 4. punkts nosaka, ka dalībvalstis var izsniegt apstiprinājumus saistībā ar II un IV pielikumu ar ierobežotu spēkā esamības termiņu līdz 2005. gada 28. septembrim.

(3)

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (turpmāk tekstā – “Aģentūra”) ir veikusi noteikumu ietekmes novērtējumu saistībā ar apstiprinājumu derīguma termiņu un ir secinājusi, ka ir jānosaka jauns termiņš, kas ļautu dalībvalstīm pielāgot savus tiesību aktus sistēmai, kura paredz apstiprinājumus uz nenoteiktu laiku.

(4)

Pēdējo nelaimes gadījumu, kas radušies novecojušu gaisa kuģu un degvielas cisternu uzliesmošanas drošības dēļ, pētījumu rezultāti uzsver vajadzību ņemt vērā jaunās vai pārveidotās apkopes instrukcijas, kuras sniedzis tipa sertifikāta īpašnieks, un sniegt regulārus pārskatus par tehniskās apkopes programmu.

(5)

Ir jāprecizē, ka personālam, kam piešķirtas īpašas tiesības veikt atestāciju, 24 stundu laikā jāuzrāda kvalifikāciju apliecinoša licence, ja to pieprasa pilnvarota persona.

(6)

Tādēļ Regulā (EK) Nr. 2042/2003 ir jāizdara attiecīgie grozījumi.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi balstās uz atzinuma, ko sniegusi Eiropas Aviācijas drošības aģentūra saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1592/2002 12. panta 2. punkta b) apakšpunktu un ar 14. panta 1. punktu.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1592/2002 54. panta 3. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2042/2003 groza šādi.

1)

7. panta 4. punktā vārdkopu “līdz 2005. gada 28. septembrim” aizstāj ar vārdkopu “līdz 2007. gada 28. septembrim”.

2)

I pielikumā M.A.302. daļai ir pievienoti šādi f) un g) apakšpunkti:

“f)

Tehniskās apkopes programma ir regulāri jāpārskata un vajadzības gadījumā jāgroza. Pārskatu veikšana nodrošinās programmas derīgumu, vienlaicīgi ņemot vērā ekspluatācijas pieredzi un jaunās un/vai grozītās tehniskās apkopes instrukcijas, kuras sniedzis tipa sertifikāta īpašnieks.

g)

Tehniskās apkopes programmā jāatspoguļo piemērojamās obligātās normatīvās prasības, kas noteiktas tipa sertifikāta īpašnieka izdotajos dokumentos, lai atbilstu 21.A.61. daļai.”.

3)

III pielikumā iekļauj šādu daļu:

“66.A.55   Kvalifikācijas apliecināšana

Personālam, kam piešķirtas īpašas tiesības veikt atestāciju, 24 stundu laikā jāuzrāda kvalifikāciju apliecinoša licence, ja to pieprasa pilnvarota persona.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. maijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1701/2003 (OV L 243, 27.9.2003., 5. lpp.).

(2)  OV L 315, 28.11.2003., 1. lpp.

(3)  OV L 243, 27.9.2003., 6. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 381/2005 (OV L 61, 8.3.2005., 3. lpp.).


9.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 708/2006

(2006. gada 8. maijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 21. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) un Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 7. interpretāciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1725/2003 (2) tika pieņemti noteikti starptautiski standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2002. gada 14. septembrī.

(2)

Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komiteja (SFPIK) 2005. gada 24. novembrī publicēja SFPIK 7. interpretāciju Pārveidošanas metodes piemērošana saskaņā ar 29. SGS Finanšu pārskati valstīs ar hiperinflāciju, turpmāk tekstā – SFPIK 7. interpretācija. SFPIK 7. interpretācijā ir precizētas prasības saskaņā ar 29. SGS Finanšu pārskati valstīs ar hiperinflāciju saistībā ar problēmām, kas uzņēmumiem bija sakarā ar to, ka uzņēmumam jāpārveido savi finanšu pārskati saskaņā ar 29. SGS pirmajā gadā, kad tas ir konstatējis savas funkcionālās valūtas hiperinflācijas esamību valstī.

(3)

Starptautisko grāmatvedības standartu padome (SGSP) 2005. gada 15. decembrī pieņēma grozījumu 21. SGS Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme – Neto ieguldījumi darbībā ārvalstīs, lai precizētu prasības attiecībā uz uzņēmumu ieguldījumiem darbībā ārvalstīs. Uzņēmumi ir pauduši bažas par aizdevumiem, kas veido daļu no uzņēmuma ieguldījumiem darbībā ārvalstīs, jo 21. SGS ir iekļauti noteikumi, kas paredz aizdevuma noteikšanu uzņēmuma vai darbības ārvalstīs funkcionālajā valūtā, lai konsolidēto finanšu pārskatu pašu kapitāla sadaļā varētu atzīt radušās valūtas kursa starpības. Tomēr praksē ir iespējams, ka aizdevums ir noteikts citā (trešajā) valūtā. SGSP secināja, ka tai nav bijis nodoms noteikt šādu ierobežojumu, tāpēc tā publicēja šo grozījumu, lai atļautu noteikt aizdevumu trešajā valūtā.

(4)

Apspriešanās ar nozares tehniskiem ekspertiem apstiprina, ka SFPIK 7. interpretācija un 21. SGS grozījums atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā izklāstītajiem pieņemšanas tehniskajiem kritērijiem.

(5)

Tādēļ jāizdara attiecīgi grozījumi Regulā (EK) Nr. 1725/2003.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1725/2003 pielikumu groza šādi.

1)

Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 7. interpretāciju Pārveidošanas metodes piemērošana saskaņā ar 29. SGS Finanšu pārskati valstīs ar hiperinflāciju iekļauj, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2)

21. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) groza saskaņā ar 21. SGS grozījumu Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme – Neto ieguldījumi darbībā ārvalstīs, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

1.   Katrs uzņēmums piemēro SFPIK 7. interpretāciju, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā, vēlākais no sava 2006. finanšu gada sākuma; tas neattiecas uz uzņēmumiem, kuru finanšu gads sākas janvārī vai februārī un kuri piemēro SFPIK 7. interpretāciju vēlākais no sava 2007. finanšu gada sākuma.

2.   Katrs uzņēmums piemēro 21. SGS grozījumu, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā, vēlākais no sava 2006. finanšu gada sākuma.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 261, 13.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 108/2006 (OV L 24, , 27.1.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

STARPTAUTISKIE FINANŠU PĀRSKATU STANDARTI

SFPIK 7. interpretācija

SFPIK 7. interpretācija Pārveidošanas metodes piemērošana saskaņā ar 29. SGS Finanšu pārskati valstīs ar hiperinflāciju

21. SGS

Grozījums 21. SGS Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme – Neto ieguldījumi darbībā ārvalstīs

“Pavairošana atļauta Eiropas ekonomikas zonā. Visas esošās tiesības saglabātas ārpus EEZ, izņemot tiesības pavairot personīgai lietošanai vai cita godīga darījuma nolūkā. Papildu informāciju var saņemt no Starptautisko grāmatvedības standartu padomes šādā tīmekļa vietnē: www.iasb.org”

SFPIK 7. INTERPRETĀCIJA

Pārveidošanas metodes piemērošana saskaņā ar 29. SGS

Finanšu pārskati valstīs ar hiperinflāciju

Atsauces

12. SGS Ienākuma nodokļi

29. SGS Finanšu pārskati valstīs ar hiperinflāciju

Pamatojums

1

Šī interpretācija sniedz ieteikumus par to, kā piemērot 29. SGS prasības pārskata periodā, kurā uzņēmums konstatē (1) savas funkcionālās valūtas hiperinflācijas esamību valstī, ja šajā valstī nebija hiperinflācijas iepriekšējā periodā, un uzņēmums tādēļ pārveido savus finanšu pārskatus saskaņā ar 29. SGS.

Jautājumi

2

Šajā interpretācijā izskatīti šādi jautājumi:

a)

Kā jāinterpretē prasība “…izteiktiem bilances datumā pastāvošajā mērvienībā” 29. SGS 8. punktā, ja uzņēmums piemēro standartu?

b)

Kā uzņēmumam jāuzskaita atlikto nodokļu sākuma posteņi savos pārveidotajos finanšu pārskatos?

Vienprātība

3

Pārskata periodā, kurā uzņēmums konstatē savas funkcionālās valūtas hiperinflācijas esamību valstī, kurā nebija hiperinflācijas iepriekšējā periodā, uzņēmums piemēro 29. SGS prasības tā, it kā valstī vienmēr būtu bijusi hiperinflācija. Tādēļ attiecībā uz nemonetāriem posteņiem, kas novērtēti sākotnējās izmaksās, uzņēmuma sākuma bilanci finanšu pārskatos uzrādītā visagrākā perioda sākumā pārveido, lai atspoguļotu inflācijas sekas, sākot no datuma, kad iegādājās aktīvus un radās vai uzņēmās saistības, līdz pārskata perioda beigu bilances datumam. Attiecībā uz nemonetāriem posteņiem, kuri sākuma bilancē uzskaitīti summās, kuras pastāvēja datumos, kas nav iegādes vai rašanās datumi, šī pārveidošana atspoguļo tā vietā inflācijas sekas, sākot no datumiem, kad noteica šīs uzskaites vērtības, līdz pārskata perioda beigu bilances datumam.

4

Beigu bilances datumā atlikto nodokļu posteņus atzīst un novērtē saskaņā ar 12. SGS. Tomēr atlikto nodokļu summas sākuma bilancē par pārskata periodu nosaka šādi:

a)

uzņēmums pārvērtē atlikto nodokļu posteņus saskaņā ar 12. SGS pēc tam, kad tas ir pārveidojis savu nemonetāro posteņu nominālās uzskaites vērtības pārskata perioda sākuma bilances datumā, piemērojot mērvienību tajā datumā;

b)

atlikto nodokļu posteņus, kas pārvērtēti saskaņā ar a) apakšpunktu, pārveido, ņemot vērā mērvienības izmaiņas no pārskata perioda sākuma bilances datuma līdz tā perioda beigu bilances datumam.

Uzņēmums piemēro a) un b) apakšpunktā minēto metodi, pārveidojot atlikto nodokļu posteņus jebkuru tādu salīdzināmu periodu sākuma bilancē, kas uzrādīti pārveidotajos finanšu pārskatos par pārskata periodu, kurā uzņēmums piemēro 29. SGS.

5

Pēc tam, kad uzņēmums ir pārveidojis savus finanšu pārskatus, visus atbilstošos skaitļus finanšu pārskatos par nākamo pārskata periodu, ieskaitot atlikto nodokļu posteņus, pārveido, piemērojot mērvienības izmaiņas šajā nākamajā pārskata periodā tikai pārveidotajiem finanšu pārskatiem par iepriekšējo pārskata periodu.

Spēkā stāšanās datums

6

Uzņēmums piemēro šo interpretāciju gada periodiem, kuri sākas 2006. gada 1. martā vai pēc šā datuma. Ieteicama agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro šo interpretāciju finanšu pārskatiem par periodu, kurš sākas pirms 2006. gada 1. marta, tas atklāj šo faktu.

Grozījums 21. SGS

Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme

Šajā dokumentā izklāstīti grozījumi 21. SGS Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme. Grozījumos apkopoti priekšlikumi, kas bija ietverti 1. tehniskā labojuma projektā “Ierosinātie grozījumi 21. SGS Neto ieguldījumi darbībā ārvalstīs”, kas publicēts 2005. gada septembrī.

Uzņēmums piemēro grozījumus šajā dokumentā gada periodiem, kuri sākas 2006. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Ieteicama agrāka piemērošana.

Neto ieguldījumi darbībā ārvalstīs

Papildina ar šādu 15.A punktu:

“15A

Uzņēmums, kuram ir monetārs postenis, kas saņemams vai maksājams saistībā ar darbību ārvalstīs, kā aprakstīts 15. punktā, var būt jebkurš koncerna meitasuzņēmums. Piemēram, uzņēmumam ir divi meitasuzņēmumi A un B. Meitasuzņēmums B veic darbību ārvalstīs. Meitasuzņēmums A piešķir aizdevumu meitasuzņēmumam B. Meitasuzņēmuma A aizdevums, kas saņemams no meitasuzņēmuma B, būtu daļa no uzņēmuma neto ieguldījumiem meitasuzņēmumā B, ja tuvākajā laikā nav plānota vai iespējama aizdevuma atmaksa. Tas tā būtu arī tad, ja meitasuzņēmums A pats veiktu darbību ārvalstīs.”.

Valūtas kursa starpības atzīšana

Šādus grozījumus izdara 33. punktā:

“33

Ja monetārs postenis ir daļa no pārskatu sniedzēja uzņēmuma neto ieguldījumiem darbībā ārvalstīs un ir pārskatu sniedzēja uzņēmuma funkcionālajā valūtā, valūtas kursa starpība rodas darbības ārvalstīs atsevišķajos finanšu pārskatos saskaņā ar 28. punktu. Ja šāds postenis ir darbības ārvalstīs funkcionālajā valūtā, valūtas kursa starpība rodas pārskatu sniedzēja uzņēmuma atsevišķajos finanšu pārskatos saskaņā ar 28. punktu. Ja šāds postenis ir valūtā, kas nav ne pārskatu sniedzēja uzņēmuma, ne darbības ārvalstīs funkcionālā valūta, valūtas kursa starpība rodas pārskatu sniedzēja uzņēmuma atsevišķajos finanšu pārskatos un darbības ārvalstīs atsevišķajos finanšu pārskatos saskaņā ar 28. punktu. Šādas valūtas kursa starpības pārklasificē atsevišķajā pamatkapitāla komponentā finanšu pārskatos, kuros ietverta darbība ārvalstīs un pārskatu sniedzējs uzņēmums (t.i., finanšu pārskatos, kuros darbību ārvalstīs konsolidē, proporcionāli konsolidē vai uzskaita, izmantojot pašu kapitāla metodi).”.

Papildina ar šādu 58.A punktu:

“58A

Neto ieguldījumi darbībā ārvalstīs (Grozījums 21. SGS), kas izdots 2005. gada decembrī, papildināja ar 15A punktu un izdarīja grozījumus 33. punktā. Uzņēmums piemēro šos grozījumus gada periodiem, kuri sākas 2006. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Ieteicama agrāka piemērošana.”.


(1)  Uzņēmums konstatē hiperinflāciju, izvērtējot 29. SGS 3. punktā minētos kritērijus.


9.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 709/2006

(2006. gada 8. maijs),

ar ko groza ievedmuitas nodokli labības nozarē, ko piemēro no 2006. gada 9. maija

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003, ar ko izveido labības tirgu kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ievedmuita labības nozarē ir noteikta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 665/2006 (3).

(2)

Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 1. punktā paredzēts, ka gadījumā, ja tās piemērošanas laikā vidējais aprēķinātais ievedmuitas daudzums par 5 EUR/t atšķiras no fiksētās ievedmuitas, tiek piemērota attiecīga korekcija. Šāda atšķirība ir notikusi. Tādēļ jāpielāgo ievedmuita, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 665/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 665/2006 I un II pielikumu aizstāj ar šīs regulas I un II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 9. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. maijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 270, 29.9.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).

(3)  OV L 116, 29.4.2006., 41. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 678/2006 (OV L 118, 3.5.2006., 5. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2006. gada 9. maija

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

2,31

zemas kvalitātes

22,31

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

54,48

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

57,64

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

57,64

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

54,48


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

(1.5.2006–5.5.2006)

1)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2

YC3

HAD2

vidējā kvalitāte (1)

zema kvalitāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

138,64 (3)

74,97

149,34

139,34

119,34

87,13

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

12,74

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

26,30

 

 

2)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 16,33 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama 20,37 EUR/t.

3)

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts)

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 3. pants)

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)


9.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 710/2006

(2006. gada 8. maijs)

par B sistēmas izvešanas atļauju izdošanu augļu un dārzeņu nozarē (tomāti)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2001. gada 8. oktobra Regulu (EK) Nr. 1961/2001 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 2200/96 attiecībā uz eksporta kompensācijām augļu un dārzeņu tirgus nozarē (2), un jo īpaši tās 6. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 230/2006 (3) noteikti orientējošie daudzumi, attiecībā uz ko var piešķirt B sistēmas izvešanas atļaujas.

(2)

Ņemot vērā informāciju, kas uz šodienu ir Komisijas rīcībā, attiecībā uz tomātiem orientējošie daudzumi, kas paredzēti tekošajam izvešanas periodam, drīzumā var tikt pārsniegti. Šis pārsniegums kaitētu eksporta kompensāciju režīma nevainojamai darbībai augļu un dārzeņu nozarē.

(3)

Lai izlabotu šo situāciju, būtu jānoraida B sistēmas atļauju pieteikumi attiecībā uz tomātiem, kas izvesti pēc 2006. gada 8. maija, līdz tekošā izvešanas perioda beigām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz tomātiem B sistēmas izvešanas atļauju pieteikumus, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 230/2006 1. pantu, kam produktu izvešanas deklarācija pieņemta pēc 2006. gada 8. maija un pirms 16. maija, noraida.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 9. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. maijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 268, 9.10.2001., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).

(3)  OV L 39, 10.2.2006., 10. lpp.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

9.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/28


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 25. aprīlis),

ar ko ieceļ amatā divus Reģionu komitejas locekļus no Čehijas Republikas un divus komitejas locekļa aizstājējus no Čehijas Republikas

(2006/332/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 263. pantu,

ņemot vērā Čehijas Republikas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 24. janvārī pieņēma Lēmumu 2006/116/EK, ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļus un komitejas locekļa aizstājējus laikposmam no 2006. gada 26. janvāra līdz 2010. gada 25. janvārim (1).

(2)

Pēc Frantisek DOHNAL kunga pilnvaru laika beigšanās ir atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa vieta, un pēc Martin TESAŘÍK kunga atkāpšanās no amata ir atbrīvojusies vēl viena komitejas locekļa vieta; pēc Stanislav JURÁNEK kunga iecelšanas par Reģionu komitejas locekli ir atbrīvojusies komitejas locekļa aizstājēja vieta, un pēc Petr OSVALD kunga iecelšanas par Reģionu komitejas locekli ir atbrīvojusies komitejas locekļa aizstājēja vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo par Reģionu komitejas locekļiem ir iecelti:

a)

šādi komitejas locekļi:

Stanislav JURÁNEK kungs, Jihomoravský kraj Reģionālās padomes priekšsēdētājs, nomainot Frantisek DOHNAL kungu,

Petr OSVALD kungs, Plzeň, Plzeňský kraj, pilsētas domes loceklis, nomainot Martin TESAŘÍK kungu;

b)

šādi komitejas locekļa aizstājēji:

Miloš VYSTRČIL kungs, Vysočina kraj Reģionālās padomes priekšsēdētājs, nomainot Stanislav JURÁNEK kungu,

Martin TESAŘÍK kungs, Olomouc, Olomoucký kraj, pilsētas lordmērs nomainot Petr OSVALD kungu,

uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2010. gada 25. janvārim.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2006. gada 25. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 56, 25.2.2006., 75. lpp.