ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 116

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 29. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 655/2006 (2006. gada 27. aprīlis), ar ko galīgo antidempinga maksājumu, kurš ar Regulu (EK) Nr. 964/2003 piemērots Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs un tērauda cauruļu savienotājelementu importam, attiecina arī uz dzelzs un tērauda cauruļu savienotājelementu importu no Filipīnām neatkarīgi no tā, vai ir deklarēta Filipīnu izcelsme

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 656/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 657/2006 (2006. gada 10. aprīlis), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 999/2001 attiecībā uz Apvienoto Karalisti un atceļ Padomes Lēmumu 98/256/EK un Lēmumus 98/351/EK un 1999/514/EK ( 1 )

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 658/2006 (2006. gada 27. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 795/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot vienreizējo maksājumu shēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 659/2006 (2006. gada 27. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 796/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus savstarpējas atbilstības, modulācijas un integrētās administrācijas un kontroles sistēmas ieviešanai, kas paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 660/2006 (2006. gada 27. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai

27

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 661/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar kuru atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 312/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Tunisijas izcelsmes olīveļļas importēšanai, attiecībā uz ikmēneša ierobežojumu laikposmā no 2006. gada 1. maija līdz 2006. gada 31. oktobrim

36

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 662/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko nosaka minimālās pārdošanas cenas 8. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

37

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 663/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 343/2006, ar kuru sāk sviesta iepirkšanu dažās dalībvalstīs laika posmam no 2006. gada 1. marta līdz 31. augustam

39

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 664/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko nosaka vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu 39. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

40

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 665/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2006. gada 1. maija

41

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 666/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

44

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 667/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

46

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 668/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

48

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 669/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

50

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 670/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar kuru nosaka ražošanas kompensāciju attiecībā uz balto cukuru, ko izmanto ķīmijas rūpniecībā, laikposmam no 2006. gada 1. līdz 31. maijam

52

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 671/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko labo Regulu (EK) Nr. 299/2006 par ievešanas atļauju izdošanu attiecībā uz rīsiem ar izcelsmi ĀKK valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti pirmajās piecās darba dienās 2006. gada februārī saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 638/2003

53

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 672/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko nosaka maksimālo atbalsta apjomu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu sakarā ar 8. individuālo uzaicinājumu uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

55

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 673/2006 (2006. gada 28. aprīlis) par 8. īpašo konkurso, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

57

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 674/2006 (2006. gada 28. aprīlis), ar ko 65. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

58

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 16. marts), ar ko apstiprina dalībvalstu apsekojumu programmas, ar kurām īsteno putnu gripas izplatības gadījumu izpēti mājputnu un savvaļas putnu vidū 2006. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 780)

61

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 28. aprīlis) par dažu dalībvalstu attaisnotajiem izdevumiem 2006. gadā, vācot un pārvaldot datus, kas vajadzīgi kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1704)

68

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 28. aprīlis) par kādā apgabalā pavadītu dienu piešķiršanu Apvienotajai Karalistei, Dānijai un Vācijai saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 51/2006 IIA pielikuma 8.1. punkta h) apakšpunktu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1714)

72

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2006/317/KĀDP (2006. gada 10. aprīlis), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Horvātijas Republiku par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai

73

Nolīgums starp Horvātijas Republiku un Eiropas Savienību par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai

74

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2006/318/KĀDP (2006. gada 27. aprīlis), ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

77

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2006/319/KĀDP (2006. gada 27. aprīlis) par Eiropas Savienības militāro operāciju, atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas misiju Kongo Demokrātiskajā Republikā (MONUC) vēlēšanu laikā

98

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 655/2006

(2006. gada 27. aprīlis),

ar ko galīgo antidempinga maksājumu, kurš ar Regulu (EK) Nr. 964/2003 piemērots Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs un tērauda cauruļu savienotājelementu importam, attiecina arī uz dzelzs un tērauda cauruļu savienotājelementu importu no Filipīnām neatkarīgi no tā, vai ir deklarēta Filipīnu izcelsme

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis, (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 13. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas iesniegts pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PROCEDŪRA

1.   Spēkā esošie pasākumi

(1)

Pēc termiņa beigu pārskatīšanas ziņojuma saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 964/2003 (2) (“sākotnējā regula”) Padome piemēroja galīgo antidempinga maksājumu 58,6 % apjomā tādu dzelzs un tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) cauruļu savienotājelementu importam (izņemot lietos cauruļu piederumus, atlokus un savienotājelementus ar vītnēm), kuru lielākais ārējais diametrs nepārsniedz 609,6 mm un kurus izmanto sadurmetināšanai vai citiem mērķiem, kuru izcelsme ir, inter alia, Ķīnas Tautas Republikā (“ĶTR”), kā arī attiecināja pasākumus uz tādu savienotājelementu importu, kas sūtīti no Taivānas, izņemot triju Taivānas uzņēmumu ražotos savienotājelementus.

(2)

Padome 2004. gada decembrī ar Regulām (EK) Nr. 2052/2004 un (EK) Nr. 2053/2004 iepriekšminētos galīgos antidempinga maksājumus attiecināja arī uz to pašu cauruļu savienotājelementu importu, kas sūtīti, attiecīgi, no Indonēzijas (3) un Šrilankas (4).

2.   Pieprasījums

(3)

Komisija 2005. gada 23. jūnijā saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu saņēma pieprasījumu veikt izmeklēšanu par to antidempinga pasākumu apiešanu, kuri noteikti ĶTR izcelsmes cauruļu savienotājelementu importam; pasākumu apiešana notikusi, veicot pārsūtīšanu un nepareizi deklarējot Filipīnu izcelsmi. Pieprasījumu četru Kopienas ražotāju vārdā, kuri pārstāv ievērojamu daļu no Kopienas cauruļu savienotājelementu ražošanas nozares, iesniedza Eiropas Savienības Tērauda kalšanas un metināšanas piederumu ražošanas nozares aizsardzības komiteja.

(4)

Pieprasījumā tika izteikts apgalvojums un sniegts pietiekami daudz prima facie pierādījumu tam, ka ir notikušas pārmaiņas tirdzniecības modelī pēc tam, kad cauruļu savienotājelementu importam no ĶTR ir uzlikts antidempinga maksājums, uz to norāda ievērojamais tā paša ražojuma importa pieaugums no Filipīnām.

(5)

Tika izteikts apgalvojums, ka šīs pārmaiņas tirdzniecības modelī izraisīja ĶTR ražoto cauruļu savienotājelementu pārsūtīšana caur Filipīnām. Pēc tam tika apgalvots, ka šīm darbībām nav bijis cita atbilstoši dibināta iemesla vai ekonomiska pamatojuma kā vien antidempinga maksājuma uzlikšana ĶTR izcelsmes cauruļu savienotājelementiem.

(6)

Visbeidzot pieprasījuma iesniedzējs apgalvoja un iesniedza prima facie pierādījumus tam, ka pastāvošā ĶTR izcelsmes cauruļu savienotājelementu antidempinga maksājuma koriģējošā ietekme tiek vājināta gan daudzuma, gan cenas ziņā un ka ir notikusi parasto iepriekš noteiktās ĶTR izcelsmes cauruļu savienotājelementu vērtības samazināšana.

3.   Procedūras uzsākšana

(7)

Komisija par ĶTR izcelsmes cauruļu savienotājelementu importam noteikto antidempinga pasākumu apiešanu, kas, kā tika apgalvots, notikusi, importējot no Filipīnām nosūtītus cauruļu savienotājelementus, kuriem ir vai nav deklarēta Filipīnu izcelsme, sāka izmeklēšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1288/2005 (5) (“uzsākšanas regula”) un saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu no 2005. gada 6. augusta lika muitas iestādēm reģistrēt cauruļu savienotājelementu importu no Filipīnām neatkarīgi no tā, vai tiem bija deklarēta Filipīnu izcelsme.

4.   Izmeklēšana

(8)

Komisija oficiāli paziņoja ĶTR un Filipīnu iestādēm, ražotājiem/eksportētājiem, zināmajiem iesaistītajiem importētājiem Kopienā un Kopienas ražotājiem par izmeklēšanas uzsākšanu. Tika nosūtītas anketas tiem ĶTR un Filipīnu ražotājiem/eksportētājiem, kā arī importētājiem Kopienā, kuri bija minēti pieprasījumā vai kurus Komisija atklāja, veicot izmeklēšanu, pēc kuras ĶTR izcelsmes cauruļu savienotājelementu importam piemēroja spēkā esošos pasākumus (“sākotnējā izmeklēšana”). Ieinteresētajām personām tika dota iespēja izteikt viedokli rakstiski un pieprasīt noklausīšanos termiņā, kas noteikts uzsākšanas regulā. Visām ieinteresētajām personām tika paziņots, ka nesadarbošanās gadījumā tiktu piemērots pamatregulas 18. pants un ka secinājumi tiktu izdarīti, pamatojoties uz pieejamiem faktiem.

(9)

No Filipīnu ražotājiem eksportētājiem netika saņemtas atbildes uz anketas jautājumiem, lai gan Filipīnu valsts iestādes sazinājās ar vairākiem uzņēmumiem, kas, iespējams, ir iesaistīti cauruļu savienotājelementu ražošanā. Turklāt atbildes uz anketas jautājumiem nesaņēma arī no ĶTR ražotājiem eksportētājiem.

(10)

Divi importētāji Kopienā sadarbojās izmeklēšanā un iesniedza atbildes uz anketas jautājumiem.

(11)

Pārbaudes apmeklējumi notika šādu uzņēmumu telpās:

Importētāji

Valvorobica Industriale S.P.A., Itālija,

General Commercial & Industrial S.A., Grieķija.

5.   Izmeklēšanas periods

(12)

Izmeklēšanas periods aptvēra laikposmu no 2004. gada 1. jūlija līdz 2005. gada 30. jūnijam (“IP”). Ir apkopoti dati no 2001. gada līdz IP beigām, lai noteiktu, vai tirdzniecības modelis ir mainījies.

B.   IZMEKLĒŠANAS REZULTĀTI

1.   Vispārīgi apsvērumi/sadarbības pakāpe

(13)

Kā minēts 9. apsvērumā, neviens ĶTR vai Filipīnu ražotājs/eksportētājs izmeklēšanā nesadarbojās. Trīs Filipīnu uzņēmumi iesaistījās un paziņoja, ka tie nav ne ražojuši, ne eksportējuši cauruļu savienotājelementus, kas definēti sākotnējā regulā, bet gan tikai nerūsējošā tērauda savienotājelementus, – ražojumu, uz kuru pašreizējā izmeklēšana neattiecas. Tātad secinājumi par cauruļu savienotājelementiem, ko nosūta no Filipīnām uz Kopienu, saskaņā ar pamatregulas 18. pantu daļēji bija jāizdara, ņemot vērā pieejamos faktus.

2.   Attiecīgais ražojums un līdzīgais ražojums

(14)

Ražojumi, kuriem piemērotie pasākumi, kā tiek apgalvots, tiek apieti, ir ĶTR izcelsmes dzelzs un tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) cauruļu savienotājelementi (izņemot lietos cauruļu piederumus, atlokus un savienotājelementus ar vītnēm), kuru lielākais ārējais diametrs nepārsniedz 609,6 mm, kurus izmanto sadurmetināšanai vai citiem mērķiem un uz kuriem attiecas KN kodi ex 7307 93 11 (TARIC kods 7307931195), ex 7307 93 19 (TARIC kods 7307931995), ex 7307 99 30 (TARIC kods 7307993095) un ex 7307 99 90 (TARIC kods 7307999095).

(15)

Pamatojoties uz pieejamo informāciju un uz Filipīnu iestāžu iesniegtajiem datiem, kā arī ņemot vērā nākamajā sadaļā aprakstītās pārmaiņas tirdzniecības modelī, var secināt, ka pretēju pierādījumu trūkuma dēļ cauruļu savienotājelementiem, ko uz Kopienu eksportē no ĶTR un Filipīnām, ir vienādas fiziskās un ķīmiskās īpašības un tas pats lietojums. Tāpēc pamatregulas 1. panta 4. punkta nozīmē tie tiek uzskatīti par līdzīgiem ražojumiem.

3.   Pārmaiņas tirdzniecības modelī

(16)

Neviens Filipīnu uzņēmums izmeklēšanā nesadarbojās, tāpēc no Filipīnām uz Kopienu eksportētā līdzīgā ražojuma apjomu un vērtību saskaņā ar pamatregulas 18. pantu noteica, pamatojoties uz faktiem, kuri ir pieejami. Eurostat dati bija vispiemērotākā informācija, tādēļ tos izmantoja, lai noteiktu no Filipīnām uz Kopienu veiktā eksporta cenas un apjomu.

Imports Kopienā

(Tonnās)

 

2001. g.

2002. g.

2003. g.

2004. g.

IP

Filipīnas

0

3

700

2 445

2 941

ĶTR

1 324

772

677

1 153

1 411

Indonēzija

0

983

1 294

0

0

Šrilanka

0

332

302

39

0

Kopējais ES imports

17 422

15 111

16 085

16 050

18 900

Avots: Eurostat.

(17)

Kā redzams tabulā, cauruļu savienotājelementu imports no Filipīnām uz Kopienu pieauga no 0 tonnām 2001. gadā līdz 3 000 tonnām izmeklēšanas periodā. Importēt no Filipīnām sāka 2002. gadā, laikā, kad notika sākotnējā izmeklēšana. Tomēr 2003. gadā imports no Filipīnām ievērojami pieauga – līdz 700 tonnām. 2004. gadā imports no Filipīnām uz Kopienu gandrīz trīskāršojās – līdz 2 445 tonnām. Jāpiebilst, ka 2004. gada decembrī pēc sākotnējo antidempinga pasākumu attiecināšanas uz līdzīgā ražojuma importu, kas nosūtīts no Indonēzijas un Šrilankas, imports no šīm valstīm vairs nenotika. Importa izbeigšana no Indonēzijas un Šrilankas uz Kopienu 2004. gadā sakrita ar vislielāko importa pieaugumu no Filipīnām.

(18)

Vienlaikus eksporta apjoms no ĶTR uz Filipīnām saglabājās neliels, bet stabils.

Eksports no ĶTR uz Filipīnām

(Tonnās)

 

2001. g.

2002. g.

2003. g.

2004. g.

IP

Filipīnas

466

604

402

643

694

Avots: Ķīnas eksporta statistika.

(19)

Tomēr jāpiebilst, ka dati, ko izmantoja, lai noteiktu pārmaiņas tirdzniecības modelī, jo īpaši attiecībā uz eksportu no ĶTR uz Filipīnām, būtu jāskata kontekstā ar varbūtēju nepatiesi deklarētu izcelsmi (sk. 22. apsvērumu), un tādēļ tie, iespējams, neatspoguļo patieso situāciju.

(20)

No iepriekšminētajiem skaitliskajiem datiem var secināt, ka ir notikušas viennozīmīgas pārmaiņas tirdzniecības modelī, kuras sākās pēc sākotnējās izmeklēšanas pabeigšanas un kļuva jūtamas pēc pasākumu attiecināšanas uz līdzīga ražojuma importu no Indonēzijas un Šrilankas. Pārmaiņu būtība bija straujš cauruļu savienotājelementu importa pieaugums no Filipīnām Kopienā, jo īpaši 2004. gadā un IP, kas sakrita ar importa izzušanu no tām divām valstīm, uz kurām tika attiecināti sākotnējie pasākumi.

(21)

No iepriekš izklāstītā laika sakritības dēļ ir skaidrs, ka Ķīnas eksports, ko pārsūtīja caur Indonēziju un Šrilanku, vismaz daļēji ir novirzīts caur Filipīnām tad, kad sākotnējie antidempinga pasākumi tika attiecināti arī uz importu no Indonēzijas un Šrilankas. Jo īpaši tas notika 2004. gadā un IP.

4.   Dibināta iemesla vai ekonomiska pamatojuma trūkums

(22)

Kā minēts 9. apsvērumā, neviens Filipīnu ražotājs/eksportētājs izmeklēšanā nesadarbojās. Patiesi izmeklēšanā neatklāja pierādījumus tam, ka šāds ražotājs patiesi būtu. Turklāt izmeklēšanā savāktie pierādījumi liecina par to, ka dažos gadījumos ir deklarēts, ka cauruļu savienotājelementi ir ražoti Filipīnu uzņēmumos, bet šie uzņēmumi apgalvo, ka nekad nav bijuši iesaistīti līdzīga ražojuma ražošanā. To apstiprina arī informācija, kas iekļauta pieprasījumā uzsākt izmeklēšanu par pasākumu apiešanu, piemēram, iespējamo importētāju piedāvājumi, kuros izteikts priekšlikums viltot izcelsmes dokumentus.

(23)

No informācijas, kas minēta 17. un 20. apsvērumā, var secināt, ka ĶTR ražoto un caur Indonēziju un Šrilanku uz Kopienu nosūtīto cauruļu savienotājelementu eksports 2002. līdz 2004. gadā, sākot no 2003. gada un līdz IP beigām lielā mērā tika novirzīts caur Filipīnām.

(24)

Turklāt, lai gan attiecīgā ražojuma imports no ĶTR uz Filipīnām nebūt nesasniedza importa apjomu no Filipīnām uz Kopienu (sk. 18. apsvērumu), straujais eksporta pieaugums no Filipīnām uz Kopienu varētu būt izskaidrojams arī ar iegūtajiem pierādījumiem par to, ka nepatiesi norādīta izcelsme un viltotas izcelsmes apliecības (sk. 22. apsvērumu), ar to, ka Filipīnās faktiski nav cauruļu savienotājelementu ražotāju, un ar to, ka samazinājies eksporta apjoms no Šrilankas un Indonēzijas uz Kopienu. Šie fakti kopā liecina par to, ka novērotajām pārmaiņām tirdzniecības modelī nav ekonomiska pamatojuma.

(25)

Ņemot vērā to, ka Filipīnu un ĶTR uzņēmumi nesadarbojās un ka trūka pierādījumu par pretējo, laika sakritības dēļ ar iepriekšējo izmeklēšanu, kurā sākotnējos pasākumus attiecināja uz Indonēzijas un Šrilankas importu, var secināt, ka pārmaiņas tirdzniecības modelī radās antidempinga maksājuma dēļ un ka tām nav nekāda cita dibināta iemesla vai ekonomiska pamatojuma pamatregulas 13. panta 1. punkta trešā teikuma nozīmē.

5.   Maksājuma korektīvās ietekmes vājināšana līdzīgā ražojuma cenu un/vai daudzumu ziņā

(26)

Pamatojoties uz tirdzniecības plūsmas analīzi, kas veikta 17. apsvērumā, Kopienas cauruļu savienotājelementu tirdzniecības modelī notika skaidri izteiktas skaitliskas pārmaiņas. Deklarētas Filipīnu izcelsmes importa apjoms Kopienas tirgū līdz 2003. gada jūnijam bija nenozīmīgs. Pēc tam pēkšņi tika sākts deklarētas Filipīnu izcelsmes imports un izmeklēšanas periodā strauji pieauga līdz 2 941 tonnai. Šis apjoms ir 3 % no Kopienas patēriņa, kas aprēķināts, izmantojot pieprasījuma iesniedzēju iesniegtos skaitliskos datus un Eurostat datus par importu. Tādēļ ir skaidrs, ka izteiktās pārmaiņas tirdzniecības plūsmā ir vājinājušas minēto pasākumu koriģējošo ietekmi Kopienas tirgū importētā daudzuma ziņā.

(27)

Ņemot vērā to attiecīgo ražojumu cenas, kuri nosūtīti no Filipīnām, un sadarbības trūkumu, kā arī pretēju pierādījumu trūkumu, Eiropas Kopienu Statistikas biroja dati liecina par to, ka vidējā Filipīnu importa cena IP bija zemāka nekā vidējā eksporta cena, kas sākotnējās izmeklēšanas periodā noteikta ĶTR. Tika noteikts, ka Filipīnu importa cenas 2004. gadā un IP bija par vienu trešdaļu zemākas nekā ĶTR izcelsmes importa cenas. Turklāt tika konstatēts, ka vidējā eksporta cena no Filipīnām uz Kopienu bija zemāka par Kopienas cenu kaitējuma novēršanas līmeni, ko noteica sākotnējā izmeklēšanā. Tādēļ noteiktā antidempinga maksājuma korektīvā ietekme cenu ziņā tiek vājināta. Nākamajā tabulā var redzēt sīkāku informāciju:

(EUR/kg)

 

2004. g.

IP

Filipīnas

0,97

1,07

ĶTR

1,57

1,50

Starpība

– 38 %

– 29 %

(28)

Pamatojoties uz iepriekš izklāstīto, jāsecina, ka pārmaiņas tirdzniecības plūsmā un ievērojamais Filipīnu importa pieaugums par ļoti zemām cenām ir vājinājis antidempinga pasākumu koriģējošo ietekmi gan līdzīgā ražojuma daudzuma, gan cenu ziņā.

6.   Pierādījumi par dempingu attiecībā uz līdzīgiem ražojumiem agrāk noteiktajām normālvērtībām

(29)

Lai noteiktu, vai ir pierādījumi par attiecīgā ražojuma dempingu eksportā no Filipīnām uz Kopienu izmeklēšanas periodā, saskaņā ar pamatregulas 18. pantu izmantoja eksporta cenas, ko noteica, balsoties uz Eurostat datiem.

(30)

Saskaņā ar pamatregulas 13. panta 1. punktu šīs eksporta cenas salīdzināja ar iepriekš noteikto līdzīgā ražojuma normālvērtību. Sākotnējā izmeklēšanā, lai noteiktu normālvērtību, par atbilstošu ĶTR tirgus ekonomikas analogo valsti noteica Taizemi.

(31)

Lai taisnīgi salīdzinātu normālvērtību un eksporta cenu, veica attiecīgus pielāgojumus korekciju veidā, lai ņemtu vērā atšķirības, kas ietekmē cenas un cenu salīdzināmību. Šīs korekcijas veica saskaņā ar pamatregulas 2. panta 10. punktu attiecībā uz transporta izmaksām, pamatojoties uz šajā pieprasījumā iekļauto informāciju.

(32)

Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 11. punktu salīdzinot sākotnējā izmeklēšanā noteikto vidējo svērto normālvērtību ar vidējo svērto eksporta cenu šīs izmeklēšanas IP, kas izteiktas procentos no CIF cenas pie Kopienas robežas pirms nodokļu nomaksas, atklāja cauruļu savienotājelementu Filipīnu izcelsmes importa dempingu. Atklātā dempinga starpība, kas izteikta procentos no CIF cenas pie Kopienas robežas pirms nodokļu nomaksas, ir lielāka par 60 %.

C.   PASĀKUMI

(33)

Ņemot vēra iepriekš minētos konstatējumus par pasākumu apiešanu pamatregulas 13. panta 1. punkta trešā teikuma nozīmē un saskaņā ar minētā punkta pirmo teikumu, spēkā esošie antidempinga pasākumi attiecībā uz Ķīnas izcelsmes attiecīgā ražojuma importu būtu jāattiecina uz tā paša ražojuma importu no Filipīnām neatkarīgi no tā, vai ir deklarēta tā Filipīnu izcelsme.

(34)

Paplašinot pasākumu piemērošanas jomu, būtu jāizmanto nodokļa likme, kas noteikta sākotnējās regulas 1. panta 2. punktā.

(35)

Saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu, kuros paredzēts, ka pasākumu paplašinātā piemērošanas joma attiecas uz reģistrētu importu, sākot no reģistrēšanas dienas, antidempinga maksājums būtu jāiekasē par tādu cauruļu savienotājelementu importu no Filipīnām, kuri, tos importējot Kopienā, tika reģistrēti saskaņā ar uzsākšanas regulu.

(36)

Lai gan šajā izmeklēšanā Filipīnās netika atrasts neviens cauruļu savienotājelementu ražotājs eksportētājs un neviens šāds eksportētājs nepieteicās Komisijai, citiem iesaistītajiem eksportētājiem, kas gatavojas iesniegt atbrīvojuma pieprasījumu attiecībā uz antidempinga maksājuma piemērošanas jomas paplašināšanu saskaņā ar pamatregulas 13. panta 4. punktu, būs jāatbild uz anketas jautājumiem, lai Komisija varētu noteikt, vai var piešķirt atbrīvojumu. Šādu atbrīvojumu var piešķirt, piemēram, novērtējot attiecīgā ražojuma tirgus situāciju, ražošanas jaudu un jaudas izmantošanu, iepirkumu un pārdošanu, kā arī to, cik liela ir iespējamība, ka turpināsies tāda prakse, kurai nav dibināta iemesla vai ekonomiska pamatojuma un kurā var konstatēt dempingu. Komisija parasti veic arī pārbaudes apmeklējumu uz vietas. Pieprasījums adresējams tieši Komisijai, pievienojot visu vajadzīgo informāciju, jo īpaši par pārmaiņām uzņēmuma darbībā, kas saistītas ar ražošanu un pārdošanu.

(37)

Importētāji varētu izmantot atbrīvojumu no reģistrācijas vai pasākumiem arī tad, ja tie importu saņem no tādiem ražotājiem/eksportētājiem, kuriem ir piešķirts šāds atbrīvojums, un saskaņā ar pamatregulas 13. panta 4. punktu.

(38)

Ja piešķir atbrīvojumu, Komisija pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju ierosina atbilstoši grozīt šo regulu. Visus atbrīvojumus uzrauga, lai nodrošinātu atbilstību tajos paredzētajiem nosacījumiem.

D.   PROCEDŪRA

(39)

Ieinteresētās personas informēja par būtiskiem faktiem un apsvērumiem, uz kuru pamata Padome paredzēja paplašināt spēkā esošā antidempinga maksājuma piemērošanas jomu, un tiem bija iespēja izteikt komentārus. Netika saņemti komentāri, kas varētu būt par iemeslu iepriekš izklāstīto secinājumu maiņai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Regulu (EK) Nr. 964/2003 uzlikts dzelzs un tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) cauruļu savienotājelementu importam (izņemot lietos cauruļu piederumus, atlokus un savienotājelementus ar vītnēm), kuru lielākais ārējais diametrs nepārsniedz 609,6 mm, kurus izmanto sadurmetināšanai un citiem mērķiem, uz kuriem pašlaik attiecas KN kodi ex 7307 93 11 (TARIC kods 7307931199), ex 7307 93 19 (TARIC kods 7307931999), ex 7307 99 30 (TARIC kods 7307993098) un ex 7307 99 90 (TARIC kods 7307999098) un kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā, ar šo attiecina arī uz dzelzs un tērauda (izņemot nerūsējošā tērauda) cauruļu savienotājelementu importu (izņemot lietos cauruļu piederumus, atlokus un savienotājelementus ar vītnēm), kuru lielākais ārējais diametrs nepārsniedz 609,6 mm, kurus izmanto sadurmetināšanai un citiem mērķiem, uz kuriem attiecas KN kodi ex 7307 93 11 (TARIC kods 7307931195), ex 7307 93 19 (TARIC kods 7307931995), ex 7307 99 30 (TARIC kods 7307993095) un ex 7307 99 90 (TARIC kods 7307999095) un kurus importē no Filipīnām, neatkarīgi no tā, vai ir deklarēta to Filipīnu izcelsme.

2.   Maksājumu, kura piemērošanas joma ir paplašināta ar šā panta 1. punktu, iekasē par importu, kas reģistrēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1288/2005 2. pantu un Regulas (EK) Nr. 384/96 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu.

3.   Piemēro spēkā esošos noteikumus par muitas nodokļiem.

2. pants

1.   Pieprasījumu atbrīvojumam no maksājuma, kura piemērošanas joma paplašināta ar 1. pantu, iesniedz rakstiski kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, un to jāparaksta iesniedzēja pilnvarotajam pārstāvim. Pieprasījumu sūta uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fakss (32 2) 295 65 05

2.   Komisija pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju ar lēmumu var piešķirt atbrīvojumu no maksājuma, kura piemērošanas joma paplašināta ar 1. pantu, tādu uzņēmumu importam, kuri neapiet ar Regulu (EK) Nr. 964/2003 piemērotos antidempinga pasākumus, un var ierosināt attiecīgus grozījumus šajā regulā.

3. pants

Muitas iestādēm ar šo ir jāpārtrauc importa reģistrācija, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1288/2005 2. pantu.

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2006. gada 27. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

L. PROKOP


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2117/2005 (OV L 340, 23.12.2005., 17. lpp.).

(2)  OV L 139, 6.6.2003., 1. lpp.

(3)  OV L 355, 1.12.2004., 4. lpp.

(4)  OV L 355, 1.12.2004., 9. lpp.

(5)  OV L 204, 5.8.2005., 3. lpp.


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 656/2006

(2006. gada 28. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 29. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 28. aprīļa Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

87,3

204

100,2

212

139,0

999

108,8

0707 00 05

052

103,7

999

103,7

0709 90 70

052

82,4

204

43,9

999

63,2

0805 10 20

052

37,7

204

36,6

212

51,7

220

47,0

624

56,4

999

45,9

0805 50 10

508

30,4

624

50,0

999

40,2

0808 10 80

388

80,1

400

125,1

404

101,7

508

81,0

512

79,9

524

68,2

528

91,4

720

93,1

804

101,7

999

91,4

0808 20 50

388

91,2

512

78,6

524

29,4

528

75,4

720

50,1

804

134,0

999

76,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 657/2006

(2006. gada 10. aprīlis),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 999/2001 attiecībā uz Apvienoto Karalisti un atceļ Padomes Lēmumu 98/256/EK un Lēmumus 98/351/EK un 1999/514/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (1), un jo īpaši tās 23. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (3), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 16. marta Lēmumu 98/256/EK par ārkārtas pasākumiem aizsardzībai pret govju sūkļveida encefalopātiju, ar ko groza Lēmumu 94/474/EK un atceļ Lēmumu 96/239/EK (4), un jo īpaši tā 6. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 999/2001 XI pielikumā kā pārejas pasākums paredzēta Lēmuma 98/256/EK piemērošana.

(2)

Ar Lēmumu 98/256/EK ir aizliegts no Apvienotās Karalistes eksportēt dzīvus liellopus un no Apvienotajā Karalistē nokautiem liellopiem iegūtus produktus, kas var nonākt pārtikas vai dzīvnieku barības ķēdē vai kas paredzēti izmantošanai kosmētikas līdzekļos, zālēs vai farmaceitiskajos līdzekļos. Paredzētas arī dažas atkāpes, īpaši liellopu un liellopu produktu eksportam saskaņā ar datumpamatoto eksporta shēmu (Date Based Export Scheme, DBES).

(3)

Divi nosacījumi, kas jāizpilda, pirms varēja paredzēt Apvienotās Karalistes embargo iespējamo atcelšanu, bija mazāk nekā 200 GSE gadījumu uz vienu miljonu pieaugušu liellopu un pozitīvs slēdziens pēc Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pārbaudes attiecībā uz GSE kontroles ieviešanu Apvienotajā Karalistē un tās gatavību izpildīt Kopienas tiesību aktu prasības, jo īpaši attiecībā uz liellopu identifikāciju un reģistrāciju, un testu veikšanu.

(4)

Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE) ģenerālsesijā 2003. gada maijā mainīja kritērijus, pēc kuriem nosaka robežu starp mērena apdraudējuma (4. kategorija) un augsta apdraudējuma (5. kategorija) valstīm. Valstīm, kas veic aktīvu uzraudzību, tika noteikta saslimstības robeža 200 GSE gadījumi uz vienu miljonu pieaugušu dzīvnieku.

(5)

Apvienotā Karaliste 2003. gada jūnijā lūdza atļauju veikt tirdzniecību ar tādiem pašiem noteikumiem kā citas dalībvalstis, pamatojot to tādējādi, ka GSE gadījumu skaits Apvienotajā Karalistē bija tuvu 200 un tādēļ tā vairs nebūtu ilgāk jāuzskata par augsta apdraudējuma valsti. Pamatojot šo prasību, Apvienotā Karaliste iesniedza dokumentus, tostarp absolūtās saslimstības aplēses, kas balstījās uz Apvienotajā Karalistē spēkā esošā daļējas testēšanas režīma rezultātiem.

(6)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) Zinātnes ekspertu grupa bioloģiskā apdraudējuma jautājumos 2004. gada 21. aprīļa atzinumā par zinātnisko pamatojumu priekšlikumam izdarīt grozījumus Apvienotās Karalistes datumpamatotajā eksporta shēmā un noteikumā par vecumu, kas pārsniedz trīsdesmit mēnešus (Over Thirty Months rule, OTM rule), ir secinājusi, ka liellopi, kas dzimuši vai audzēti Apvienotajā Karalistē līdz 1996. gada 1. augustam, jāizslēdz no pārtikas un barības ķēdēm, jo šajā dzīvnieku grupā ir vislielākā saslimstība ar GSE. Par liellopiem, kas dzimuši pēc minētās dienas, atzinumā ir secināts, ka patērētāju risks saslimt ar GSE ir tikpat liels, cik citās dalībvalstīs. No 1996. gada 1. augusta Apvienotajā Karalistē bija aizliegts visu lauksaimniecības dzīvnieku barībā iekļaut jebkādu zīdītāju gaļu un kaulu miltus.

(7)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 2004. gada 12. maijā publicēja atzinumu par mērena apdraudējuma stāvokli. Minētajā atzinumā norādīts, ka laikā no 2004. gada jūlija līdz decembrim saslimstībai Apvienotajā Karalistē jāsamazinās, sasniedzot mazāk nekā 200 gadījumu. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde plenārsēdē 2005. gada 9. un 10. martā secināja, ka uzraudzības dati par 2004. gada otro pusi apstiprina tās 2004. gada maija atzinumā izteiktos secinājumus un ka saskaņā ar OIE klasifikāciju Apvienoto Karalisti var uzskatīt par valsti ar mērenu GSE apdraudējumu visai tās liellopu populācijai.

(8)

PVD 2004. gada 19. jūlijā publicēja ziņojumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apmeklējumu no 2004. gada 26. aprīļa līdz 7. maijam, sniedzot tajā vispārēju pārskatu par aizsardzības pasākumiem pret GSE. Ziņojumā bija secināts, ka Ziemeļīrijā spēkā esošā sistēma ir lielā mērā apmierinoša, savukārt vairākos Lielbritānijas apgabalos bija konstatētas nepilnības, kuru novēršanai nepieciešami turpmāki uzlabojumi.

(9)

PVD 2005. gada 28. septembrī publicēja ziņojumu par Lielbritānijas apmeklējumu no 2005. gada 6. līdz 15. jūnijam, aprakstot tajā aizsardzības pasākumus pret GSE. Minētā apmeklējuma laikā tika secināts, ka lielākajā daļā apgabalu panākts apmierinošs progress.

(10)

Apvienotā Karaliste 2005. gada 7. novembrī noteikumu par vecumu, kas pārsniedz trīsdesmit mēnešus, aizstāja ar noteikumu par liellopiem, kas dzimuši vai audzēti Apvienotajā Karalistē pirms 1996. gada. Liellopi, kas dzimuši pirms 1996. gada 1. augusta, tiks pastāvīgi izslēgti no pārtikas un dzīvnieku barības ķēdēm. Attiecībā uz to liellopu populāciju, kas dzimuši pēc 1996. gada 31. jūlija, Apvienotajā Karalistē kopš 2004. gada oktobra piemēro to pašu uzraudzības programmu, ko pārējās dalībvalstīs. Jāizdara grozījumi pašreizējā uzraudzības programmā, ko piemēro dzīvniekiem saskaņā ar iepriekšējo iznīcināšanas shēmu, kura paredzēta Komisijas 1996. gada 19. aprīļa Regulā (EK) Nr. 716/96, ar ko pieņem ārkārtas atbalsta pasākumus liellopu gaļas tirgum Apvienotajā Karalistē (5).

(11)

Ņemot vērā liellopu populācijas mēreno apdraudējumu un labvēlīgos PVD apmeklējumu ziņojumus, var atcelt ar GSE saistītos liellopu un to produktu tirdzniecības ierobežojumus.

(12)

Nosacījumi embargo atcelšanai bija pilnībā izpildīti 2005. gada 15. jūnijā, pēdējā PVD Lielbritānijas apmeklējuma dienā. Tādēļ šīs regulas noteikumi par gaļu un citiem produktiem, kas iegūti no nokautiem dzīvniekiem, jāattiecina tikai uz tādu gaļu un produktiem, kas iegūti no dzīvniekiem, kuri nokauti pēc minētās dienas.

(13)

Tādēļ jāatceļ Lēmums 98/256/EK un turpmāk pilnībā jāpiemēro Regulā (EK) Nr. 999/2001 paredzētie noteikumi.

(14)

Saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2005/598/EK (6) Apvienotajai Karalistei ir aizliegts laist tirgū produktus, kas iegūti no liellopiem, kuri dzimuši vai audzēti Apvienotajā Karalistē pirms 1996. gada 1. augusta. Attiecīgi Apvienotajai Karalistei jānodrošina, ka visi liellopi, kas dzimuši vai audzēti Apvienotajā Karalistē pirms 1996. gada 1. augusta, no tās teritorijas netiek nosūtīti uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm.

(15)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 999/2001 par 24 mēnešiem vecāku liellopu mugurkaulāji ir uzskatāmi par īpašā riska materiālu. Apvienotajā Karalistē piemērojama atkāpe, kas ļauj izmantot mugurkaulājus, kuri iegūti no liellopiem līdz 30 mēnešu vecumam. Turklāt šajā regulā Apvienotajai Karalistei noteikts paplašināts īpašā riska materiāla saraksts.

(16)

Sakarā ar pašreizējo ierobežojumu atcelšanu vecuma ierobežojums liellopu mugurkaulāju izņemšanai un īpašā riska materiālu saraksts, ko piemēro citās dalībvalstīs, jāpiemēro arī Apvienotajā Karalistē. Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 999/2001.

(17)

Ņemot vērā pašreizējo atšķirību vecuma ierobežojumos, kas Apvienotajā Karalistē un citās dalībvalstīs noteikti mugurkaulāja kā īpašā riska materiāla izņemšanai, kontroles nolūkos šīs regulas noteikumus tūlītēji nepiemēro attiecībā uz tādu liellopu mugurkaulājiem, kuri dzimuši vai audzēti Apvienotajā Karalistē pēc 1996. gada 31. jūlija un nokauti pirms šīs regulas stāšanās spēkā. Minētos mugurkaulājus un no šādiem mugurkaulājiem iegūtus produktus nedrīkst nosūtīt no Apvienotās Karalistes uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm.

(18)

Kopienas tiesību aktu skaidrības un saskaņotības labad ir jāatceļ Komisijas 1998. gada 29. maija Lēmums 98/351/EK, ar ko atbilstīgi Padomes Lēmuma 98/256/EK 6. panta 5. punktam nosaka dienu, no kuras Ziemeļīrija var sākt govju produktu nosūtīšanu saskaņā ar eksportam sertificētu ganāmpulku sistēmu (7), un Komisijas 1999. gada 23. jūlija Lēmums 1999/514/EK, ar ko atbilstīgi Padomes Lēmuma 98/256/EK 6. panta 5. punktam nosaka dienu, no kuras Apvienotā Karaliste var sākt liellopu produktu nosūtīšanu saskaņā ar datumpamatoto eksporta shēmu (8).

(19)

Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 999/2001 III un XI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Lēmumu 98/256/EK, Lēmumu 98/351/EK un Lēmumu 1999/514/EK atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 10. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 339/2006 (OV L 55, 25.2.2006., 5. lpp.).

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK (OV L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).

(3)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/41/EK (OV L 157, 30.4.2004., 33. lpp.).

(4)  OV L 113, 15.4.1998., 32. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2002/670/EK (OV L 228, 24.8.2002., 22. lpp.).

(5)  OV L 99, 20.4.1996., 14. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2109/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 25. lpp.).

(6)  OV L 204, 5.8.2005., 22. lpp.

(7)  OV L 157, 30.5.1998., 110. lpp.

(8)  OV L 195, 28.7.1999., 42. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 999/2001 III un XI pielikumu groza šādi:

1)

Regulas III pielikuma A nodaļas I iedaļas 4. punkta tekstu aizstāj ar šādu:

“4.   To dzīvnieku uzraudzība, kas iepirkti iznīcināšanai atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 716/96

Visiem dzīvniekiem, kas dzimuši laikā no 1995. gada 1. augusta līdz 1996. gada 1. augustam un nogalināti iznīcināšanas nolūkos atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 716/96, veic GSE testu.”

2)

Regulas XI pielikumu groza šādi:

a)

A daļas 1. un 2. punktu aizstāj ar šo:

“1.

Par īpašā riska materiālu uzskata šādus audus:

i)

par 12 mēnešiem vecāku liellopu galvaskauss, izņemot apakšžokli un ieskaitot smadzenes un acis, un muguras smadzenes, par 24 mēnešiem vecāku liellopu mugurkaulāj, izņemot astes skriemeļus, kakla, krūškurvja un jostas skriemeļu muguras apofīzes un šķērsapofīzes, kā arī Crista sacralis mediana un krusta kaula spārnu, bet ieskaitot dorsālo gangliju saknītes, un visu vecumu liellopu mandeles, zarnas no divpadsmitpirkstu zarnas līdz taisnajai zarnai un apzarnis;

ii)

par 12 mēnešiem vecāku aitu un kazu vai to aitu un kazu, kam smaganās ir izšķīlies pastāvīgs priekšzobs, galvaskauss, ieskaitot smadzenes un acis, mandeles un muguras smadzenes, kā arī visu vecumu aitu un kazu liesa un līkumainā zarna.

Liellopu mugurkaulāja izņemšanai i) apakšpunktā minēto vecumu var pielāgot, grozot šo regulu, ja ievēro GSE sastopamības statistisko iespējamību Kopienas liellopu kopskaita attiecīgajās vecuma grupās, balstoties uz GSE uzraudzības rezultātiem saskaņā ar III pielikuma A nodaļas I punktu.

2.

Atkāpjoties no 1. punkta i) apakšpunkta, var pieņemt lēmumu saskaņā ar 24. panta 2. punktā noteikto procedūru atļaut izmantot mugurkaulāju un Radix dorsalis nervu mezglu no liellopiem, kas:

a)

dzimuši, pastāvīgi audzēti un nokauti dalībvalstīs, kurās, zinātniski novērtējot, noteikts, ka iespējamība vietējiem liellopiem saslimt ar GSE ir ļoti niecīga vai niecīga, bet nav izslēgta; vai

b)

dzimuši pēc tam, kad dalībvalstīs, kurās vietējiem dzīvniekiem konstatēta GSE vai kurās zinātniskā novērtējumā konstatēts, ka GSE sastopamība vietējiem liellopiem ir iespējama, spēkā stājies aizliegums barot atgremotājus ar zīdītāju olbaltumvielām.

Zviedrijā var piemērot šo atkāpi, pamatojoties uz iepriekš iesniegtiem un novērtētiem pierādījumiem. Citas dalībvalstis var iesniegt pieprasījumu šīs atkāpes piemērošanai, iesniedzot Komisijai pārliecinošu apstiprinošu pierādījumu attiecīgi par a) vai b) apakšpunktu.

Dalībvalstis, uz kurām attiecināma šī atkāpe, papildus III pielikuma A nodaļas I iedaļas prasībām nodrošina, ka viens no apstiprinātajiem ātrās noteikšanas testiem, kas uzskaitīti X pielikuma C nodaļas 4. punktā, ir izmantots visiem liellopiem, kas vecāki par 30 mēnešiem un kas:

i)

nobeigušies saimniecībā vai transportējot, bet nav nokauti pārtikas vajadzībām, izņemot beigtus dzīvniekus attālos apgabalos ar mazu dzīvnieku blīvumu dalībvalstīs, kur GSE sastopamība ir neiespējama;

ii)

veicot parastu kaušanu, ir nokauti lietošanai pārtikā.

Komisijas eksperti var veikt pārbaudes uz vietas, lai sīkāk pārbaudītu iesniegtos pierādījumus saskaņā ar 21. pantu.”;

b)

D daļu groza šādi:

i)

svītro 1. punktu;

ii)

papildina ar šādu 5. punktu:

“5.

a)

Neierobežojot Komisijas Lēmumu 2005/598/EK, Apvienotā Karaliste nodrošina, ka visi liellopi, kas dzimuši vai audzēti tās teritorijā pirms 1996. gada 1. augusta, no tās teritorijas netiek nosūtīti uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm;

b)

Apvienotā Karaliste nodrošina, ka gaļa un produkti, kas iegūti no liellopiem, kuri dzimuši vai audzēti Apvienotajā Karalistē pēc 1996. gada 31. jūlija un nokauti pirms 2005. gada 15. jūnija, no tās teritorijas netiek nosūtīti uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm;

c)

Apvienotā Karaliste nodrošina, ka tādu liellopu mugurkaulāji, kuri dzimuši vai audzēti Apvienotajā Karalistē pēc 1996. gada 31. jūlija un nokauti pirms šīs regulas stāšanās spēkā, un no šādiem mugurkaulājiem iegūti produkti no tās teritorijas netiek nosūtīti uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm.”


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 658/2006

(2006. gada 27. aprīlis),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 795/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot vienreizējo maksājumu shēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (1), un jo īpaši tās 60. panta 2. punktu, 145. panta c), d) apakšpunktu un d) apakšpunkta b daļu un 155. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 795/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot vienreizējo maksājumu shēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (2), ievieš īstenošanas noteikumus vienreizējo maksājumu shēmai, kas tiks piemērota no 2005. gada.

(2)

Minētās shēmas administratīvās un praktiskās īstenošanas pieredze valsts līmenī rāda, ka dažos jautājumos ir vajadzīgi sīkāki noteikumi un citos jautājumos ir jāpaskaidro un jāpielāgo pašreizējie noteikumi.

(3)

Regula (EK) Nr. 1782/2003 atbilstīgi tās grozījumiem ar Regulu (EK) Nr. 319/2006 definē noteikumus savstarpēji nesaistītam atbalstam un atbalsta cukurbietēm, cukurniedrēm un cigoriņiem iekļaušanu vienreizējā maksājuma shēmā. Tādēļ jāpieņem attiecīgie sīki izstrādātie noteikumi. Šādiem sīki izstrādātiem noteikumiem ir jāatbilst tiem, kas jau ir noteikti ar Regulu (EK) Nr. 795/2004 attiecībā uz olīveļļu, tabaku, kokvilnu un apiņiem.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 42. panta piemērošana visām vienreizējā maksājuma shēmā ietvertajām nozarēm, pēc pirmā shēmas piemērošanas gada varētu radīt situāciju, kad summas, kas palikušas valsts rezervē pēc pamatsummas piešķiršanas no valsts rezervēm minētajā pantā noteiktajos gadījumos, turpmākiem gadījumiem vairs nav nepieciešamas. Tādā gadījumā dalībvalstīm ir jāatļauj attiecīgi palielināt vienības vērtību visiem, kam tiesības uz maksājuma saņemšanu.

(5)

Regulas (EK) Nr. 795/2004 21. pantā ir sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz lauksaimniekiem, kas veikuši ieguldījumus ražošanas jaudas palielināšanai vai kas noslēguši ilgtermiņa zemes nomas līgumus. Šie noteikumi ir jāpielāgo, lai ņemtu vērā īpašo lauksaimnieku stāvokli, kas darbojas cukura nozarē un kas ir veikuši šādus ieguldījumus vai kas noslēguši ilgtermiņa nomas līgumus pirms stājās spēkā Padomes 2006. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (3).

(6)

Pieredze liecina, ka ir jāprecizē datumi, kuros lauksaimniekiem, kas piesakās atbalsta saņemšanai saskaņā ar vienreizējo maksājumu shēmu, ir jābūt tiesībām uz maksājumu.

(7)

Noteikumi gadījumā, kad tiesības uz maksājumu tiek nodotas, ir jāprecizē, lai nodošana varētu notikt datumā, kas paredzēts paziņojumā par nodošanu kompetentajai iestādei, ja vien kompetentajai iestādei nav iebildumu pret nodošanu un tā par tiem paziņo dalībvalsts noteiktajā laika posmā.

(8)

Regulas (EK) 795/2004 48.c pants ir jāpielāgo attiecībā uz dalībvalstīm, kur jau 2005. gadā ir sākta vienreizējās maksājuma shēmas piemērošana.

(9)

Iestrādāt atsauces summas cukuram vienreizējā maksājuma shēmā tika nolemts saskaņā ar Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 319/2006, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem. Līdz ar to dalībvalstīm ir ļoti īsi termiņi nepieciešamo pasākumu veikšanai, lai atbilstu šāda noteikuma iestrādei. Ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu netraucētu pāreju no līdzšinējās ar cukuru saistītas shēmas piemērošanas uz šā jautājuma iestrādāšanu vienreizējā maksājuma shēmā. Jo īpaši jāgādā, lai lauksaimnieki izmantotu savas tiesības saprātīgā laika posmā. Ja šāda iespēja šķiet pilnīgi neiespējama, dalībvalstīm ir jānodrošina Regulā (EK) Nr. 1782/2003 noteikto termiņu piemērošanas pagarinājums.

(10)

Lai novērstu, ka cukura nozari pakļauj otrajai pamatsummu lineārai procentuālai samazināšanai gadījumā, ja tiek pārsniegti valstij noteiktais maksimāli pieļaujamais apjoms jeb griesti, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VIII pielikumā, ir lietderīgi precizēt šīs regulas 41. panta 2. punkta piemērošanu.

(11)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 42. panta 1. punkta piemērošanu, valsts rezerves ir jāpapildina saskaņā ar visu pamatsummu lineāro samazinājumu. Ir jānosaka noteikumi, lai precizētu, kā dalībvalstīm, kuras jau 2005. gadā piemēroja vienreizējo maksājuma shēmu, jārīkojas, iekļaujot valsts rezervju papildināšanā pamatsummas par cukurbietēm, cukurniedrēm un cigoriņiem.

(12)

Regulas (EK) Nr. 795/2004 48.d pantā paredzētie specifiskie noteikumi ir jāpaplašina, lai iekļautu atbalstu par cukurbietēm, cukurniedrēm un cigoriņiem.

(13)

Tāpat ir jānosaka termiņš attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 795/2004 49.a pantā noteiktajiem datumiem, līdz kuriem dalībvalstīm ir jāsniedz Komisijai konkrēta informācija saistībā ar atbalstu par cukurbietēm, cukurniedrēm un cigoriņiem.

(14)

Regulas (EK) Nr. 795/2004 I pielikumā ir noteikts datums, no kura uz laiku var atļaut sekundāru kultūru audzēšanu tādos reģionos, kur klimata īpatnību dēļ graudaugus novāc agrāk nekā minēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 51. panta b) punktā. Pēc Grieķijas lūguma šai dalībvalstij ir jānosaka konkrēts datums.

(15)

Regulas (EK) Nr. 795/2004 II pielikumā ir noteikts vidējais hektāru skaits, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 60. panta 2. punktā, ņemot vērā attiecīgo dalībvalstu Komisijai sniegtos datus. Somija attiecīgos datus ir paziņojusi. Tādēļ ir lietderīgi noteikt arī šai dalībvalstij atbilstošo hektāru skaitu.

(16)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 795/2004.

(17)

Ņemot vērā, ka tiesību nodošanu var uzsākt pēc 2006. gada 1. janvāra, šī regula jāpiemēro ar atpakaļejošu datumu no tās pašas dienas.

(18)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 795/2004 groza šādi:

1)

Regulas 4. pantu papildina ar šādu punktu:

“3.   Gadījumos, kad valsts rezervēs esošās summas, ir lielākas nekā nepieciešams, lai segtu Regulas (EK) Nr. 1782/2003 42. pantā minētos gadījumus, dalībvalstis var attiecīgi palielināt vienības vērtību visiem, kam ir tiesības uz maksājuma saņemšanu. Kopējā summa, kas izmantota šādam palielinājumam, nedrīkst pārsniegt summu, ko iegūst pēc lineārā samazinājuma, kuru piemēro saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. un 7. punktu.”

2)

Šādi groza 21. pantu:

a)

Šādu daļu pievieno 1. punktā:

“Investīcijām cukura nozarē pirmajā apakšpunktā minētais datums ir 2006. gada 3. marts.”

b)

Šādu daļu pievieno 2. punktā:

“Investīcijām cukura nozarē pirmajā apakšpunktā minētais datums ir 2006. gada 3. marts.”

c)

Šādu daļu pievieno 4. punktā:

“Investīcijām cukura nozarē pirmajā apakšpunktā minētais datums ir 2006. gada 3. marts.”

3)

Regulas 24. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Tiesības uz maksājumu var deklarēt tikai vienreiz gadā, to drīkst darīt lauksaimnieki, kam šādas tiesības ir pēdējā dienā, kurā drīkst iesniegt vienoto pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 796/2004 11. punktu.

Tomēr gadījumā, kad lauksaimnieks izmanto iespēju mainīt vienoto pieteikumu saskaņā ar Regulas 15. pantu, tas drīkst arī deklarēt tiesības uz maksājumu, kas tam ir dienā, kad lauksaimnieks kompetentajai iestādei iesniedz grozījumus, ja vien attiecīgās tiesības uz maksājumu jau nav deklarējis cits lauksaimnieks par to pašu gadu.

Ja lauksaimniekam attiecīgās tiesības uz maksājumu ir nodevis kāds cits lauksaimnieks un ja šis cits lauksaimnieks šīs tiesības jau ir deklarējis, šo tiesību uz maksājumu papildus deklarēšana ir pieļaujama tikai gadījumā, ja tiesību nodevējs ir jau informējis kompetento iestādi par nodošanu saskaņā ar šīs regulas 25. panta 2. punktu un šīs maksājumu tiesības atsauc no sava vienotā pieteikuma Regulas (EK) Nr. 796/2004 15. pantā noteiktajā termiņā.”

4)

Regulas 25. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Dalībvalsts var pieprasīt, lai tiesību nodevējs paziņo par nodošanu dalībvalsts kompetentajai iestādei, kur šāda nodošana notiks, attiecīgās dalībvalsts noteiktajā termiņā, bet ne agrāk kā sešas nedēļas pirms pašas nodošanas un ievērojot pēdējo datumu, kad var iesniegt pieteikumu saskaņā ar vienreizējā maksājuma shēmu. Nodošana notiek kā paredzēts paziņojumā, ja kompetentā iestāde neceļ iebildumus pret šādu nodošanu un tiesību nodevējam par to paziņo noteiktajā termiņā. Kompetentā iestāde var iebilst pret nodošanu tikai, ja šāda darbība neatbilst Regulas (EK) Nr. 1782/2003 noteikumiem un šai regulai.”

5)

Ar šādu aizstāj 6.b nodaļas nosaukumu:

6)

Regulas 48.c pantu groza šādi:

a)

Šādu daļu pievieno 1. punktā:

“Tomēr Regulas (EK) Nr. 1782/2003 41. panta 2. punktā minēto samazinājumu nepiemēro pamatsummai, kas aprēķināta atbalstam par cukurbietēm, cukurniedrēm un cigoriņiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VII pielikuma K punktu.”

b)

Ar šādu tekstu aizstāj 2. punktu:

“2.   Ja dalībvalsts ir piemērojusi vienreizējo maksājumu shēmu 2005. gadā un, neskarot Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. panta 1. punkta trešo daļu, lai noteiktu tiesības uz maksājumiem un to apjomu attiecībā uz tabakas, olīveļļas un kokvilnas maksājumu, kā arī atbalsta par cukurbietēm, cukurniedrēm un cigoriņiem iekļaušanu vienreizējo maksājumu shēmā, minētās regulas 37. un 43. pantu piemēro saskaņā ar šīs regulas 48.d panta noteikumiem, un, ja dalībvalsts ir izmantojusi Regulas (EK) Nr. 1782/2003 59. pantā noteikto iespēju, piemēro šīs regulas 48.e panta noteikumus.”

c)

Ar šādu tekstu aizstāj 4. punktu:

“4.   Vajadzības gadījumā Regulas (EK) Nr. 1782/2003 41. panta 2. punktu piemēro visām tiesībām uz maksājumu, kas bija pirms tika iekļauts maksājums par tabaku, olīveļļu, kokvilnu un/vai pienu, kā arī atbalsts par cukurbietēm, cukurniedrēm un cigoriņiem, un aprēķinātas pamatsummas maksājumiem par tabaku, olīveļļu, kokvilnu un/vai pienu.”

d)

Minētā panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Ja dalībvalsts 2005. gadā ir piemērojusi vienreizējo maksājumu shēmu, 2006. gadā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 42. panta 1. punktu dalībvalsts noteikto procentuālā samazinājuma likmi piemēro tabakas, olīveļļas un kokvilnas, cukurbiešu, cukurniedru un cigoriņu pamatsummām, kas jāiekļauj vienreizējo maksājumu shēmā.”

e)

Minētā panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Ja dalībvalsts 2005. gadā ir piemērojusi vienreizējo maksājumu shēmu, lai noteiktu maksājumu tiesības attiecībā uz kokvilnu, tabaku, olīveļļu, apiņiem, cukurbietēm, cukurniedrēm un cigoriņiem, par pirmo gadu, kad piemēro 7. panta 1. punktā, 12. līdz 17. pantā un 20. pantā minēto vienreizējo maksājumu shēmu, uzskata 2006. gadu.

8.   Ja atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VII pielikuma K punktam aprēķinātās cukura pamatsummas iekļaušana vienreizējā maksājuma shēmā rada risku, ka nevarēs ievērot Regulas (EK) Nr. 1782/2003 34. pantā un šīs regulas 12. pantā noteiktos termiņus, dalībvalstis pagarina šos termiņus par vienu mēnesi.”

7)

Regulas 48.d pantu groza šādi:

a)

Pirmo daļu 1. punktā aizstāj ar šādu:

“Ja lauksaimniekam nav piešķirtas tiesības uz maksājumiem vai ja lauksaimnieks tās nav nopircis līdz galīgajam termiņam, kad bija jāpiesakās, lai tiktu noteiktas tiesības uz maksājumiem 2006. gadam, viņš saņem tiesības uz maksājumiem, kas ir aprēķinātas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 37. un 43. pantu tabakas, olīveļļas un kokvilnas maksājumiem, kā arī atbalstu par cukurbietēm, cukurniedrēm un cigoriņiem.”

b)

Ar šādu aizstāj 2. punkta a) un b) apakšpunktu:

“a)

tiesību uz maksājumu skaits ir vienāds ar lauksaimniekam piederošo tiesību uz maksājumu skaitu, ko palielina ar hektāru skaitu, kas noteikts ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 43. pantu pārskata periodā piešķirtajiem tabakas, olīveļļas un kokvilnas, kā arī cukurbiešu, cukurniedru un cigoriņu maksājumiem;

b)

vērtību nosaka, dalot lauksaimniekam piederošo tiesību uz maksājumiem vērtības summu un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 37. pantu aprēķināto pamatsummu reģioniem, kuriem pārskata periodā bija piešķirti cukurbiešu, cukurniedru un cigoriņu, kurus izmanto cukura vai inulīna sīrupa ražošanai, maksājumi un tabakas, olīveļļas un kokvilnas maksājumi, ar skaitu, kas noteikts saskaņā ar šā punkta a) apakšpunktu.”

8)

Regulas 48.e pantu groza šādi:

a)

Minētā panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ja dalībvalsts ir izmantojusi Regulas (EK) Nr. 1782/2003 59. panta 1. punktā atļauto iespēju, visas tiesības uz maksājumiem palielina ar papildu summu, kura atbilst atbilstošā gada reģionālajam maksimālajam apjomam, dalot šo rezultātu ar kopējo tiesību uz maksājumu skaitu, kas noteiktas reģionam pēdējā dienā, kad vēl drīkst iesniegt pieteikumu attiecībā uz vienreizējo maksājuma shēmu.”

b)

Minētā panta 2. punktā a) un b) punktu aizstāj ar šādu:

“a)

reģionālajam maksimālajam apjomam atbilstošā daļa, kad to dala ar tiesību uz maksājumu kopskaitu, kas noteiktas reģionam pēdējā dienā, kad vēl drīkst iesniegt pieteikumu attiecībā uz vienreizējo maksājuma shēmu;

b)

pamatsumma, kas attiecībā uz katru lauksaimnieku atbilst reģionam noteiktā maksimāli pieļaujamā daudzuma pieauguma atlikušajai daļai, kas dalīta ar to tiesību uz maksājumiem skaitu, kas piešķirtas lauksaimniekam vēlākais līdz termiņam, kad bija jāpiesakās, lai tiktu noteiktas tiesības uz maksājumiem 2006. gadam.”

9)

Regulas 49.a pantu groza šādi:

a)

Nosaukumu aizstāj ar šādu:

“49.a pants

Tabakas, kokvilnas, olīveļļas, apiņu, cukurbiešu, cukurniedru un cigoriņu maksājumu iekļaušana”

b)

Šādu daļu pievieno 1. punktam:

“Attiecībā uz atbalsta par cukurbietēm, cukurniedrēm un cigoriņiem iekļaušanu pirmajā pantā minēto paziņojumu Komisijai nosūta vēlākais 2006. gada 15. maijā.”

c)

Šādu daļu pievieno 2. punktā:

“Neskarot 48. panta 6. punkta prasības atbalstam par cukurbiešu, cukurniedru un cigoriņu iekļaušanu, paziņojums par lēmumu attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 69. pantā paredzētajām iespējām Komisijai ir jānosūta, vēlākais, līdz 2006. gada 30. aprīlim.”

10)

Regulas I un II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 319/2006 (OV L 58, 28.2.2006., 32. lpp.).

(2)  OV L 141, 30.4.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2183/2005 (OV L 347, 30.12.2005., 56. lpp.).

(3)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

Dalībvalsts

Datums

Beļģija

15. jūlijs

Dānija

15. jūlijs

Vācija

15. jūlijs

Dienvidgrieķija (Peloponēsa, Jonijas sala, Rietumgrieķija, Atika, Dienvidegeja un Krēta)

20. jūnijs

Grieķijas vidusdaļa un ziemeļi (Maķedonijas austrumu daļa un Trāķija, Maķedonijas vidusdaļa, Maķedonijas rietumu daļa, Ēpeira, Tesālija, Grieķijas vidusdaļa un Egejas ziemeļu daļa)

10. jūlijs

Itālija

11. jūnijs

Austrija

30. jūnijs

Portugāle

1. marts

II PIELIKUMS

Hektāru skaits atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1782/2003 60. panta 2. punktam

Dalībvalsts un reģioni

Hektāru skaits

DĀNIJA

33 740

VĀCIJA

301 849

Bādene-Virtemberga

18 322

Bavārija

50 451

Brandenburga un Berlīne

12 910

Hesene

12 200

Lejassaksija un Brēmene

76 347

Meklenburga-Priekšpomerānija

13 895

Ziemeļreina-Vestfālene

50 767

Reinzeme-Pfalca

19 733

Sārzeme

369

Saksija

12 590

Saksija-Anhalte

14 893

Šlēsviga-Holšteina un Hamburga

14 453

Tīringene

4 919

LUKSEMBURGA

705

SOMIJA

38 006

A reģions

3 425

B–C1 reģions

23 152

C2–C4 reģions

11 429

ZVIEDRIJA

1. reģions

9 193

2. reģions

8 375

3. reģions

17 448

4. reģions

4 155

5. reģions

4 051

APVIENOTĀ KARALISTE

Anglija (citi)

241 000

Anglija (Moorland SDA)

10

Anglija (Upland SDA)

190

Ziemeļīrija

8 304


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 659/2006

(2006. gada 27. aprīlis),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 796/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus savstarpējas atbilstības, modulācijas un integrētās administrācijas un kontroles sistēmas ieviešanai, kas paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (1), un jo īpaši tās 145. panta c) punktu, d) punkta a) apakšpunktu, k), l), m) un p) punktu,

tā kā:

(1)

Pēc atbalsta shēmas cukuram iekļaušanas vienreizējo maksājumu shēmā Komisijas Regula (EK) Nr. 796/2004 (2) ir jāgroza vairākos aspektos, jo īpaši attiecībā uz procedūras piemērošanu un kontroles pasākumiem, kas jāveic attiecībā uz atbalsta shēmu. Turklāt ir jāprecizē minētās regulas noteikumi attiecībā uz dažiem aspektiem.

(2)

Dažu Regulā (EK) Nr. 796/2004 izklāstīto sīki izstrādāto integrētās sistēmas noteikumu prasību piemērošana shēmām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.b pantā un 143.c pantā, ir attiecīgi paredzēta 136. pantā un 140. panta 1. punktā Komisijas 2004. gada 29. oktobra Regulā (EK) Nr. 1973/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1782/2003 šīs Regulas III un IVa sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātās zemes izmantošanu izejvielu ražošanai (3). Tādēļ šajā ziņā ir jāprecizē Regula (EK) Nr. 796/2004.

(3)

Vairākas atsauces uz citām regulām ir novecojušas un ir jāatjaunina, norādot uz atbilstīgajām atsaucēm.

(4)

Būtu jāprasa iekļaut specifiskus datus par cukura ražošanu vienotajā iesniegumā.

(5)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 796/2004 14. panta 2. punktam dalībvalstis pirmajā vienreizēja maksājuma shēmas piemērošanas gadā var atkāpties no dažiem noteikumiem attiecībā uz vienoto iesniegumu vai gadījumā, ja vienreizējo maksājumu shēmā ievieš kādu jaunu elementu. Šādai atkāpei būtu arī jānozīmē iespēju izmainīt atbalsta shēmas izmantošanu attiecībā uz atsevišķiem zemes gabaliem.

(6)

Lai atsauces summas par cukuru iestrādātu vienreizējā maksājuma shēmā pēc cukura nozares reformēšanas, kā nosaka Padomes 2006. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 319/2006, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (4), ir nepieciešams zināms elastīgums attiecībā uz vienotā pieteikuma iespējamiem papildinājumiem un grozījumiem gadījumos, kad dalībvalsts piemēro 48.c panta 8. punktu Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 795/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot vienreizējo maksājumu shēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (5) 2006. gadam. Tādēļ šādi papildinājumi un grozījumi ir jāatļauj līdz 2006. gada 15. jūnijam. Tomēr termiņi vienotā pieteikuma iesniegšanai, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 796/2004 11. pantā, ir jāsaglabā, lai dalībvalstis varētu noteiktajā laikā organizēt attiecīgās kontroles programmas.

(7)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 10.e nodaļa nosaka pārejas maksājumus par cukuru dalībvalstīs, piemērojot minētās regulas 71. pantu. Minētās regulas 143.ba pantā paredzēts cukura maksājums dalībvalstīs, kas piemēro vienreizējo maksājumu shēmu, kā noteikts šīs regulas 143.b pantā. Gan pārejas maksājumi par cukuru, gan atsevišķais maksājums par cukuru pēc būtības nav saistīti ar lauksaimniecības nozari, tādēļ noteikumi attiecībā uz vienoto pieteikumu atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 796/2004 neattiecas uz šīm maksājumu shēmām. Tādēļ ir jāizveido noteikumi atbilstošai pieteikumu iesniegšanas procedūrai.

(8)

Gadījumā, ja jaunie sektori tiek iekļauti vienreizējā maksājumu shēmā, ir jāparedz, ka noteikumi Regulas (EK) Nr. 796/2004 21.a pantā par novēlotu pieteikšanos uz vienreizējo maksājumu shēmu ir jāpiemēro arī attiecībā uz to lauksaimnieku pieteikumiem, kas attiecas uz šādām jaunām nozarēm.

(9)

Veicamās kontrolpārbaudes par vienoto pieteikumu ir jāpaplašina, un jāiekļauj dažas konkrētas pārbaudes par dažādiem nosacījumiem attiecībā uz cukura ražotāju sniegto informāciju.

(10)

Ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 10.f nodaļā paredzētās cukura atbalsta shēmas īpatnības, ir jānosaka īpaši kontroles noteikumi.

(11)

Ja kompetentā iestāde palielina uz vietas veicamo pārbaužu skaitu, jābūt iespējai arī palielināt to lauksaimnieku skaitu, kurus izvēlas šādām izlases pārbaudēm.

(12)

Ja lauksaimnieks ir deklarējis lielāku platību nekā tiesības uz maksājumu, Regulas (EK) Nr. 796/2004 50. panta 2. punktā noteikts, ka pamatojums atbalsta aprēķiniem ir hektāru summa, par kuriem ir tiesības uz maksājumu. Ja deklarētā platība atbilst visiem piešķiršanas kritērijiem, nav nepieciešams piemērot samazinājumus vai izslēgšanu saskaņā ar šīs regulas 51. vai 53. pantu. Tiktāl šie noteikumi ir jāprecizē.

(13)

Noteikumi par samazinājumiem, kas jāpiemēro, kompensējot maksājumus nākošo trīs gadu laikā, ir iespējami tikai attiecībā uz maksājumiem par mājlopiem, tās pašas maksājumu shēmas ietvaros, kur konstatēta neatbilstība. Tas ir pretēji platībatkarīgajām shēmām, kur kompensēt var ikvienu maksājumu, kas ir Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III un IV sadaļā. Ir jāsaskaņo dažādo atbalsta shēmu noteikumi.

(14)

Pārejas noteikumi par gadījumiem, kur samazinājumu piemēro, kompensējot maksājumus nākamo trīs gadu laikā, attiecas tikai uz lēmumiem, kas pieņemti par pieteikumiem attiecībā uz 2004. gadu. Tā kā maksājumi par mājlopiem pēc vienreizējās maksājuma shēmas ieviešanas arī ir iekļauti šajā shēmā, kompensācija ir atļaujama tikai attiecībā uz šo maksājumu shēmu.

(15)

Jaunas atbalsta shēmas iekļaušana vienreizējā maksājumu shēmā prasa atjaunināt atsauces uz maksimāli pieļaujamo budžetu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 796/2004 71.a pantā.

(16)

Kad tika ieviesta vienreizējā maksājumu shēma un vienotais pieteikums, tika saskaņots pēdējais datums attiecībā uz platībatkarīgajiem maksājumiem un maksājumiem par mājlopiem. Tādēļ ir vietā saskaņot pēdējo datumu, kad dalībvalstīm ir jāpaziņo informācija par šiem maksājumiem.

(17)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 796/2004.

(18)

Šajā regulā noteiktie grozījumi attiecas uz pieteikumiem atbalstam, kas attiecas uz gadiem vai piemaksu laikposmiem, kas sākas no 2006. gada 1. janvāra. Tālab šī regula ir jāpiemēro no 2006. gada 1. janvāra.

(19)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 796/2004 groza šādi:

1)

Regulas 2. pantu groza šādi:

a)

ar šādu punktu aizstāj 12. punktu:

“12)

“Platībatkarīgā atbalsta shēmas” ir vienreizējā maksājumu shēma, maksājums par apiņiem atzītām ražotāju grupām, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 68.a panta otrajā punktā, un visas atbalsta shēmas, kas izveidotas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV un IVa sadaļu, izņemot tās, kas izveidotas saskaņā ar šīs sadaļas 7., 10.e, 11. un 12. nodaļu, un izņemot atsevišķo maksājumu par cukuru, kas izveidots ar šīs regulas 143.b pantu;”;

b)

ar šādu punktu aizstāj 20. punktu:

“20)

“Turēšanas periods” ir laikposms, kurā dzīvnieks, par kuru pieprasīts atbalsts, jātur saimniecībā, kā paredz šie noteikumi:

a)

Regulas (EK) Nr. 1973/2004 90. un 94. pants attiecībā uz īpašām piemaksām par vīriešu dzimuma liellopiem;

b)

Regulas (EK) Nr. 1973/2004 101. pants attiecībā uz piemaksu par zīdītājgovīm;

c)

Regulas (EK) Nr. 1973/2004 123. pants attiecībā uz piemaksu par kaušanu;

d)

Regulas (EK) Nr. 1973/2004 70. panta 3. punkts attiecībā uz atbalstiem, ko maksā par aitām un kazām;”.

2)

Regulas 13. pantu groza šādi:

a)

ar šādu punktu aizstāj 6. punktu:

“6.   Gadījumā, ja pieteikums ir par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 5. nodaļai, vienotajā pieteikumā ir jābūt tā līguma kopijai, kurš noslēgts starp uzpircēju vai pirmo pārstrādātāju atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1973/2004 26. pantam.”;

b)

pievieno šādu punktu:

“13.   Gadījumā, ja pieteikumu atbalstam par cukuru iesniedz cukurbiešu, cukurniedru audzētāji, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 10.f nodaļā, vienotajam pieteikumam jāpievieno piegādes līguma kopija atbilstoši minētās regulas 110.r pantam.”

3)

Regulas 14. pantu groza šādi:

a)

ar šādu aizstāj 1. punkta trešo daļu:

“Platības izmantojums tādiem mērķiem, kas nav atbalsta shēmā atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III, IV un IVa sadaļai un kas nav minēts tās regulas V pielikumā, ir jādeklarē kā viena vai vairākas pozīcijas ailē “cits lietojums”.”;

b)

ar šādu aizstāj 2. punkta otro daļu:

“Dalībvalstis, izmantojot tādus pašus noteikumus, drīkst pieļaut izmaiņas attiecībā uz atbalsta shēmu lietojumu attiecībā uz atsevišķiem lauksaimniecības zemes gabaliem, kas jau ir deklarēti vienotajā pieteikumā.

Pirmajā un otrajā punktā paredzēto atkāpi piemēro arī pirmajam gadam, ja vienreizējā maksājuma shēmā iekļauj jaunas nozares un tiesības uz maksājumu attiecīgajiem lauksaimniekiem ar šo ieviešanu vēl nav galīgi noteiktas.”

4)

Šādi groza 15. pantu:

a)

ar šādu tekstu aizstāj 1. punkta otro un trešo daļu:

“Izmaiņas atbalsta shēmas izmantojumā attiecībā uz atsevišķiem lauksaimniecības zemes gabaliem vai tiesībās uz maksājumu, kas jau ir deklarētas vienotajā pieteikumā, drīkst veikt atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem.

Attiecībā uz 2006. gadu pieteikumus atbalstam cukurbiešu un cukurniedru ražotājiem, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 10.f nodaļā, var pievienot vienotajam pieteikumam, ievērojot noteikumus šā punkta pirmajā apakšpunktā.

Gadījumā, ja grozījumi, kas minēti pirmajā, otrajā un trešajā apakšpunktā, ietver norādi uz papildu dokumentiem vai līgumiem, kas ir jāiesniedz, attiecīgie grozījumi ir pieļaujami arī šādos dokumentos vai līgumos.”;

b)

šādu apakšpunktu pievieno 2. punktam:

“Tomēr attiecībā uz 2006. gadu par grozījumiem, kas izdarīti saskaņā ar šā panta 1. punktu, ir jāpaziņo kompetentajai iestādei vēlākais līdz 15. jūnijam visās dalībvalstīs, kur piemēro Regulas (EK) Nr. 795/2004 48.c panta 8. punktu.”

5)

Ar šādu aizstāj 16. panta 1. punkta f) apakšpunktu:

“f)

attiecīgā gadījumā, individuālo piena atskaites daudzumu, kas lauksaimniekam pieejams 31. martā vai, ja attiecīgā dalībvalsts nolemj izmantot atkāpi, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1973/2004 130. pantā, tad attiecīgā kalendārā gada 1. aprīlī, ja šis daudzums pieteikuma iesniegšanas dienā nav zināms, tad to pēc iespējas drīzāk paziņo kompetentajai iestādei;”.

6)

Aiz 17. panta pievieno šādu nodaļu:

“IIIA NODAĻA

MAKSĀJUMI PAR CUKURU UN ATSEVIŠĶAIS MAKSĀJUMS PAR CUKURU

17.a pants

Prasības attiecībā uz atbalsta pieteikumiem par cukura maksājumu un atsevišķo maksājumu par cukuru

1.   Lauksaimnieki, kas piesakās uz maksājumu par cukuru, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 10.e nodaļā, un lauksaimnieki, kas piesakās uz atsevišķo maksājumu par cukuru, kā noteikts minētās regulas 143.ba pantā, iesniedz pieteikumus uz atbalstu, kuros ir nepieciešamā informācija, lai tiesības uz atbalstu tiktu apliecinātas, un jo īpaši:

a)

lauksaimnieka identitāti;

b)

lauksaimnieka paziņojumu, ka viņš apzinās visas prasības, kas attiecas uz konkrēto atbalstu.

2.   Pieteikums atbalstam par cukura maksājumu vai atsevišķo maksājumu par cukuru attiecīgi ir jāiesniedz līdz dalībvalsts noteiktajam datumam, kas nedrīkst būt vēlāks kā 15. maijs, bet Igaunijā, Latvijā un Lietuvā – 15. jūnijs.

Tomēr attiecībā uz 2006. gadu pirmajā apakšpunktā minētais datums nedrīkst būt vēlāks kā 2006. gada 30. jūnijs, lai iesniegtu pieteikumus atbalstam atsevišķiem maksājumiem cukuram saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.ba pantu.”

7)

Ar šādu tekstu papildina 21.a pantu:

“3.   1. un 2. punkts attiecas arī uz pirmo gadu, kad vienreizējo maksājumu shēmā iekļauj jaunas nozares, attiecībā uz lauksaimnieku pieteikumiem par līdzdalību šajos sektoros.”

8)

Šādu punktu pievieno 24. panta 1. punktam:

“k)

starp informāciju, kas norādītu piegādes kontraktā, kurš minēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 110.r pantā, un informāciju par piegādi, ko sniedz cukura ražotājs.”

9)

Regulas 26. pantu groza šādi:

a)

šādi groza 1. punktu:

i)

otrajai daļai pievieno šādu tekstu:

“e)

5 % no lauksaimnieku kopskaita, kas piesakās uz atbalstu cukurbiešu un cukurniedru ražotājiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 10.f nodaļu.”;

ii)

trešo apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“Ja saskaņā ar pirmo daļu izdarītā kontrolizlase jau ietver a) līdz e) apakšpunkta otrajā daļā minēto atbalstu pieteikumu iesniedzējus, viņus var pieskaitīt minētajos apakšpunktos noteiktajam pārbaužu biežumam.”;

b)

ar šādu tekstu papildina 2. punktu:

“h)

attiecībā uz atbalsta pieteikumiem cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 10.f nodaļu par cukura ražotāju kontroli par kvotu cukura daudzumu, kuru iegūst no cukurbietēm un cukurniedrēm, kas piegādāts saskaņā ar minētās regulas 110.r pantu, vismaz 5 % no pieteikumu iesniedzējiem, kas piegādā attiecīgajam ražotājam.”

10)

Šādu apakšpunktu pievieno 27. panta 1. punktam:

“Tomēr, ja lauksaimnieku skaits, kuriem veic pārbaudes uz vietas, pārsniedz minimālo lauksaimnieku skaitu, kuriem veic pārbaudes uz vietas atbilstoši noteiktajam 26. panta 1. un 2. punktā, nejaušinātā atlasē izvēlēto lauksaimnieku skaits papildu atlasē nedrīkst pārsniegt 25 %.”

11)

Aiz 31.a panta iekļauj šādu pantu:

“31.b pants

Cukura ražotāju pārbaudes uz vietas

Cukura ražotāju pārbaudēs uz vietas, pamatojoties uz pieteikumiem atbalstam par cukurbietēm cukurbiešu un cukurniedru ražotājiem, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 10.f pantā, pārliecinās par:

a)

informāciju piegādes līgumos, kurus lauksaimnieks iesniedzis;

b)

tās informācijas par piegādēm pareizību, kas iesniegta kompetentajām iestādēm;

c)

piegādēs izmantoto svaru sertifikāciju;

d)

oficiālu laboratorijas to analīžu rezultātiem, kuras veiktas, lai noteiktu saharozes procentuālo daudzumu piegādātajās cukurbietēs un cukurniedrēs.”

12)

Šādi groza 32. pantu:

a)

ar šādu tekstu aizstāj 3. punkta a) apakšpunktu:

“a)

visiem atbalsta pieteikumiem, kas attiecas uz zemi, kura vismaz 80 % apmērā atrodas attiecīgās zonas platībā, par ko prasa atbalstu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III, IV un IVa sadaļā minētajām atbalsta shēmām;”;

b)

ar šādu aizstāj 4. punktu:

“4.   Ja lauksaimnieks ir izvēlēts pārbaudes uz vietas veikšanai saskaņā ar 3. pantu, vismaz 80 % platības, par ko viņš prasa atbalstu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III, IV un IVa sadaļā minētajām atbalsta shēmām, apseko, izmantojot attālo uzrādi.”

13)

Ar šādu tekstu aizstāj 36. panta 1. punkta otro daļu:

“Pārbaudes uz vietas kautuvēs ietver dokumentu papildpārbaudi, to salīdzinājumu ar ierakstiem elektroniskajā datu bāzē par liellopiem un kopsavilkumu par kaušanas apliecībām (vai līdzvērtīgas informācijas) pārbaudi, kuras nosūtītas citām dalībvalstīm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1973/2004 121. panta 3. punktu.”

14)

Ar šādu daļu aizstāj 45. panta 3. punkta pirmo daļu:

“Atkāpjoties no 2. punkta prasībām, kompetentā iestāde var attiecībā uz prasībām vai standartiem, kas ir tās atbildības ziņā, noteikt kontrolizlasi, kur iekļauj 1 % visu lauksaimnieku, kas iesnieguši pieteikumus atbalstam atbilstīgi atbalsta shēmām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III, IV un IVa sadaļā, un kuriem ir pienākums ievērot vismaz vienu no šīm prasībām vai standartiem.”

15)

Ar šādu punktu aizstāj 50. panta 2. punktu:

“2.   Attiecībā uz pieteikumiem atbalstam vienreizējās maksājuma shēmas ietvaros, ja ir neatbilstība starp deklarētajām tiesībām uz maksājumu un deklarēto platību, maksājuma aprēķiniem ņem vērā mazāko lielumu.”

16)

Šādi groza 51. pantu:

a)

otro teikumu 2. punkta otrajā apakšpunktā aizstāj ar šādu:

“Minēto summu kompensē ar atbalsta maksājumiem, ievērojot jebkuru no atbalsta shēmām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III, IV un IVa sadaļā un uz ko lauksaimniekam ir tiesības to pieteikumu kopainā, kurus viņš iesniedz trīs kalendārajos gados pēc konstatācijas kalendārā gada.”;

b)

pēc 2. punkta iekļauj šādu 2.a punktu:

“2.a   Ja lauksaimnieks ir deklarējis lielāku platību, nekā ir tiesības uz maksājumu, un ja deklarētā platība saskan ar citiem atbilstības kritērijiem, nepiemēro 1. un 2. punktā noteiktos samazinājumus vai izslēgšanu.

Ja lauksaimnieks ir deklarējis lielāku platību, nekā ir tiesības uz maksājumu, un ja deklarētā platība nesaskan ar citiem atbilstības kritērijiem, 1. un 2. punktā minētās atšķirības ir atšķirība starp platību, kas atbilst citiem kritērijiem un summu deklarētajās tiesībās uz maksājumu.”

17)

Šādi groza 53. pantu:

a)

otrajā punktā otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Minēto summu kompensē ar atbalsta maksājumiem, ievērojot jebkuru no atbalsta shēmām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III, IV un IVa sadaļā un uz ko lauksaimniekam ir tiesības to pieteikumu kopainā, kurus viņš iesniedz trīs kalendārajos gados pēc konstatācijas kalendārā gada.”;

b)

pievieno šādas panta daļas:

“Ja lauksaimnieks ir deklarējis lielāku platību, nekā ir tiesības uz maksājumu, un ja deklarētā platība saskan ar citiem atbilstības kritērijiem, nepiemēro pirmajā un otrajā punktā noteiktos samazinājumus vai izslēgšanu.

Ja lauksaimnieks ir deklarējis lielāku platību, nekā ir tiesības uz maksājumu, un ja deklarētā platība nesaskan ar citiem atbilstības kritērijiem, pirmajā un otrajā punktā minētās atšķirības ir atšķirība starp platību, kas atbilst citiem kritērijiem un summu deklarētajās tiesībās uz maksājumu.”

18)

Šādi groza 59. pantu:

a)

ar šādu aizstāj 2. punkta trešā apakšpunkta otro teikumu:

“Minēto summu kompensē ar atbalsta maksājumiem, ievērojot jebkuru no atbalsta shēmām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III, IV un IVa sadaļā un uz ko lauksaimniekam ir tiesības to pieteikumu kopainā, kurus viņš iesniedz trīs kalendārajos gados pēc konstatācijas kalendārā gada.”;

b)

ar šādu aizstāj 4. punkta otrā apakšpunkta otro teikumu:

“Minēto summu kompensē ar atbalsta maksājumiem, ievērojot jebkuru no atbalsta shēmām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III, IV un IVa sadaļā un uz ko lauksaimniekam ir tiesības to pieteikumu kopainā, kurus viņš iesniedz trīs kalendārajos gados pēc konstatācijas kalendārā gada.”

19)

Šādi groza 60. pantu:

a)

ar šādu aizstāj 4. punktu:

“4.   Ja tiek konstatēts, ka saimniecības lauksaimniecībā izmantojamās platības, kas atrodas Regulas (EK) Nr. 1973/2004 X pielikumā uzskaitītajos apgabalos, procentuālā daļa ir mazāka nekā 50 %, tad piemaksu par kazām nemaksā.”;

b)

ar šādu aizstāj 6. punkta otrā apakšpunkta otro teikumu:

“Minēto summu kompensē ar atbalsta maksājumiem, ievērojot jebkuru no atbalsta shēmām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III, IV un IVa sadaļā un uz ko lauksaimniekam ir tiesības to pieteikumu kopainā, kurus viņš iesniedz trīs kalendārajos gados pēc konstatācijas kalendārā gada.”

20)

Ar šādu tekstu aizstāj 62. panta pirmo teikumu:

“Attiecībā uz deklarācijām vai apliecībām, ko izsniegušas lopkautuves saistībā ar piemaksu par nokaušanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1973/2004 121. pantu, ja konstatē, ka lopkautuve, rupjas nevērības rezultātā vai apzināti, ir izsniegusi apliecību vai deklarāciju ar nepatiesiem datiem, tad attiecīgā dalībvalsts piemēro valsts noteiktas sankcijas.”

21)

Ar šādu aizstāj 64. punkta otrā apakšpunkta trešo teikumu:

“Summu, kas vienāda ar summu, uz kuru attiecas noraidītais pieteikums, kompensē ar atbalsta maksājumiem saskaņā ar kādu no Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III, IV un IVa sadaļā minētajām atbalsta shēmām, uz ko personai ir tiesības pretendēt saistībā ar pieteikumiem, kurus tā iesniedz kalendārajā gadā, kas seko kalendārajam gadam, kurā konstatēta minētā neatbilstība.”

22)

Ar šādu aizstāj 71.a panta 2. punkta d) apakšpunkta pirmo daļu:

“attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 I pielikumā uzskaitītajām atbalsta shēmām, kurām noteikts maksimāli pieļaujamais budžets saskaņā ar šīs regulas 64. panta 2. punktu, 70. panta 2. punktu, 71. panta 2. punktu, 110.p panta 1. punktu, 143.b panta 7. punktu un 143.ba panta 2. punktu, dalībvalstis saskaita tās summas, kas rodas, piemērojot a), b) un c) punktu.”

23)

Ar šādu teikumu aizstāj 73. panta 2. punkta pirmo teikumu:

“Dalībvalstis var nolemt, ka nepamatots maksājums jāatgūst, atskaitot atbilstošo summu no jebkura avansa vai maksājuma saskaņā ar atbalsta shēmām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III, IV un IVa sadaļā, kuru attiecīgajam lauksaimniekam izmaksā pēc datuma, kad pieņemts lēmums par summas atgūšanu.”

24)

Šādi groza 76. panta 1. punktu:

a)

pirmā apakšpunkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstis Komisijai katru gadu vēlākais līdz 15. jūlijam attiecībā uz vienreizējo maksājumu shēmu un citām platībatkarīgo maksājumu atbalsta shēmām, dzīvnieku piemaksām un atsevišķo maksājumu par cukuru atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.ba pantam nosūta ziņojumu par iepriekšējo kalendāro gadu, un jo īpaši par šādiem aspektiem:”;

b)

otro apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“Vienlaikus ar pirmajā daļā minēto Komisijai nosūtīto ziņojumu dalībvalstis dara zināmu to personu kopējo skaitu, kas saņēmušas atbalstu saskaņā ar atbalsta shēmām, uz kurām attiecas integrētā sistēma, un to pārbaužu rezultātus, kas attiecas uz savstarpējo atbilstību saskaņā ar III sadaļas III nodaļu.”

25)

Šādu daļu iekļauj 80. panta 1. punktā:

“Ja dalībvalsts 2005. gadā ir piemērojusi vienreizējo maksājumu shēmu, gadījumos, kad samazinājumus, kurus piemēro kompensācijas kārtībā saskaņā ar 59. panta 2. punkta trešo apakšpunktu un 59. panta 4. punkta otro apakšpunktu, nevar pilnīgi kompensēt pirms vienreizējo maksājumu shēmas piemērošanas, atlikušās summas kompensē maksājumiem jebkuras atbalsta shēmas ietvaros, kas iekļautas šajā regulā, ja vien nav beidzies šajos noteikumos minētais kompensācijas termiņš.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro atbalsta pieteikumiem, kas attiecas uz gadiem vai piemaksu laikposmiem, kas sākas 2006. gada 1. janvārī.

Tomēr 1. panta 16. punkta b) apakšpunktu un 17. punkta b) apakšpunktu piemēro atbalsta pieteikumiem, kas attiecas uz gadiem vai piemaksu laikposmiem, kas sākas 2005. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 319/2006 (OV L 58, 28.2.2006., 32. lpp.).

(2)  OV L 141, 30.4.2004., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 489/2006 (OV L 88, 25.3.2006., 7. lpp.).

(3)  OV L 345, 20.11.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 263/2006 (OV L 46, 16.2.2006., 24. lpp.).

(4)  OV L 58, 28.2.2006., 32. lpp.

(5)  OV L 141, 30.4.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 658/2006 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 14. lpp.).


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 660/2006

(2006. gada 27. aprīlis),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (1), un jo īpaši tās 113. panta 2. punktu, 145. panta c), d), d) a), f) punktu un 155. pantu,

tā kā:

(1)

Dalībvalstīm būtu jāsniedz Komisijai pieejamie dati par atbalsta piemērošanu cietes kartupeļiem, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 93. pantā, un atbalstu cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 10.f nodaļā. Attiecīgi būtu jāgroza Komisijas Regulas (EK) Nr. 1973/2004 (2) 3. panta c) punkts.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 90. pantā, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 319/2006, paredzēta iespēja piešķirt atbalstu enerģijas kultūrām attiecībā uz platībām, uz kuru produkciju attiecas līgums starp lauksaimnieku un uzpircēju. Attiecīgi būtu jāpielāgo Regulā (EK) Nr. 1973/2004 izklāstītie īstenošanas noteikumi attiecībā uz atbalstu enerģijas kultūrām.

(3)

Regulas (EK) Nr 1973/2004 33. pantā paredzēts, ka enerģijas produkti ir jāiegūst vēlākais otrajam pārstrādātājam. Tomēr attiecībā uz atmatas shēmu nepārtikas produktiem minētās regulas 156. pantā paredzēts, ka nepārtikas produktus saražo vēlākais trešais pārstrādātājs. Divu gadu pieredze, īstenojot enerģijas kultūru shēmu, liecina, ka ir lietderīgi pielīdzināt abas shēmas, ieviešot arī enerģijas kultūru shēmā trešo pārstrādātāju. Tādēļ attiecīgi būtu jāpielāgo Regulas (EK) Nr. 1973/2004 33., 37. un 38. pants.

(4)

Būtu jānosaka, kādi sīki izstrādāti noteikumi būtu jāpiemēro integrētās administrēšanas un kontroles sistēmai, kas noteikta Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko ievieš kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (3), attiecībā uz īpašo cukura maksājumu shēmu, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.ba pantu.

(5)

Viens no cukura nozares reformas mērķiem, kā tas paredzēts Padomes 2006. gada 20. februāra Regulā (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (4), ir pastiprināt Kopienas cukura nozares orientāciju uz tirgu. Tādēļ, lai palielinātu šīs nozares produktu noietu, ir lietderīgi apsvērt iespēju iekļaut cukurbietes, topinambūru un cigoriņu saknes enerģijas kultūru atbalsta shēmā un atzīt šo kultūru audzēšanu (ja to nedara cukura iegūšanas nolūkā) zemē, kuru ir tiesības atstāt atmatā, saņemot par to atbalstu.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1973/2004 171.cm panta 5. punktu lauksaimnieki, kas jau sākuši piegādes, vairs nevar pieteikties uz avansa maksājumiem par tabaku. Pamatojoties uz šo noteikumu, agrīno tabakas šķirņu audzētājiem nav iespējams pieteikties uz avansa maksājumu. Tādēļ ir lietderīgi šo noteikumu atcelt.

(7)

Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. panta 1. punktu, Slovēnija nolēma piemērot vienreizējā maksājumu shēmu 2007. gadā. Minētās regulas 71. panta 1. punkta trešajā daļā paredzēts, ka pārejas posms apiņiem ir spēkā tikai līdz 2005. gada 31. decembrim. Slovēnijai tātad būtu jāpiemēro vienreizējā maksājumu shēma tikai attiecībā uz šo nozari un visas pārējās nozares jāiekļauj 2007. gadā. Lai atvieglotu pāreju uz vienreizējā maksājuma shēmu, 48.a panta 11. punktā Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulā (EK) Nr. 795/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot vienreizējo maksājumu shēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (5), paredzēts turpināt piemērot iepriekšējo apiņu režīmu Slovēnijā līdz 2006. gada 31. decembrim un šā iemesla dēļ visās attiecīgajās nozarēs sākt ieviest vienreizējā maksājuma shēmu 2007. gadā. Tādēļ ir lietderīgi pielīdzināt Regulas (EK) Nr. 1973/2004 noteikumus Regulā (EK) Nr. 795/2004 esošajiem noteikumiem un tādējādi paredzēt, ka Slovēnijā līdz 2006. gada 31. decembrim ir spēkā Komisijas 1999. gada 19. marta Regula (EK) Nr. 609/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus atbalsta piešķiršanai apiņu ražošanai (6).

(8)

Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1973/2004 71. panta otro daļu, Spānija ierosināja izdarīt grozījumu minētās regulas X pielikumā, lai papildinātu to ar Galīsijas autonomā apgabala Lakoruņjas un Lugo provinces mazāk labvēlīgiem apgabaliem un iesniegt Komisijai šā priekšlikuma pamatojumu, kurā norādīts, ka ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 113. panta 2. punktā minētie kritēriji. Ņemot vērā šo pamatojumu, būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 1973/2004 X pielikums, lai iekļautu tajā attiecīgos apgabalus.

(9)

Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Lēmuma K(2004) 1439/3 II pielikumā par saimniecības to platību minimālo lielumu, par ko var pretendēt uz atbalstu, par lauksaimniecības zemi atbilstīgi vienreizējā maksājuma shēmai un gada finanšu paketi 2004. gadam Čehijai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Polijai un Slovākijai, ir noteiktas lauksaimniecības zemes atbilstīgi vienotajai platībmaksājumu shēmai, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.b panta 4. punktā. Attiecīgais skaitlis Polijai tika grozīts ar Komisijas 2005. gada 25. novembra Lēmumu K(2005) 4553. Šis lielums būtu jānorāda arī Regulas (EK) Nr. 1973/2004 XXI pielikumā.

(10)

Regulas (EK) Nr. 1973/2004 XXI pielikumā lauksaimniecības zeme atbilstīgi vienotajai platībmaksājumu shēmai Slovākijai ir 1 976 000 hektāru. Taču pareizā platība, kas ir jāņem vērā, ir 1 955 000 hektāru, kā noteikts Lēmuma K(2004) 1439/3 II pielikumā. Šis lielums būtu jānorāda arī Regulas (EK) Nr. 1973/2004 XXI pielikumā.

(11)

Ņemot vērā turpmāko aplēstās lauksaimniecības zemes platības pārskatīšanu Lietuvā atbilstīgi vienotajai platībmaksājumu shēmai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.b panta 4. punktu, ar Komisijas 2006. gada 26. aprīļa Lēmumu K(2006) 1691 tās kopīgais apjoms palielināts no pašreizējiem 2 288 000 hektāriem uz 2 574 000 hektāriem. Tādēļ attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1973/2004 XXI pielikums.

(12)

Kopienas tirgū ir ievestas jaunas tabakas šķirnes, kas būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 1973/2004 XXV pielikumā.

(13)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1973/2004.

(14)

Tā kā šajā regulā paredzētie grozījumi attiecas uz tirdzniecības gadiem, kas sākas no 2006. gada, šai regulai būtu jāstājas spēkā 2006. gada 1. janvārī. Tomēr attiecībā uz Poliju lauksaimniecības zemes grozījumam atbilstīgi vienotajai platībmaksājumu shēmai šai regulai būtu jāstājas spēkā no 2005. gada, jo tā dod lielākus maksājumus šai shēmā ietvertajiem pretendentiem.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1973/2004 groza šādi:

1)

Regulas 3. panta c) punktu aizstāj ar šādu:

“c)

vēlākais līdz turpmākā gada 31. jūlijam pēc tam, kad vajadzības gadījumā ir atņemts platības samazinājums, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 796/2004 IV sadaļas I nodaļā, galīgie dati par:

i)

platībām vai daudzumiem, kas minēti a) punktā, par ko faktiski ir izmaksāts attiecīgā gada atbalsts;

ii)

daudzumiem, kas izteikti ar cietes ekvivalentu attiecībā uz atbalstu cietes kartupeļiem, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 93. pantā, par ko faktiski ir izmaksāts attiecīgā gada atbalsts;

iii)

tā kvotu cukura daudzumiem, kas iegūts no cukurbietēm vai cukurniedrēm, kuras piegādātas saskaņā ar līgumu, attiecībā uz atbalstu cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 10.f nodaļā, par ko faktiski ir izmaksāts attiecīgā gada atbalsts.”

2)

Šādu punktu pievieno 23. pantā:

“c)

“uzpircējs ”nozīmē jebkuru personu, kas atbilstīgi 26. pantam noslēdz līgumu ar pieteikuma iesniedzēju un uz sava rēķina nopērk izejvielas, kas minētas 24. pantā un ir paredzētas Regulas (EK) Nr. 1782/2003 88. panta otrajā daļā minētajam izmantojumam.”

3)

Regulas 24. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Jebkuru lauksaimniecības izejvielu var audzēt platībās, uz ko attiecas atbalsts, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 88. pantā, ja šīs izejvielas pamatā paredzēts izmantot minētā panta otrajā daļā nosaukto enerģijas produktu ražošanā.”;

b)

minētā panta 3. punktu groza šādi:

i)

pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Pieteikuma iesniedzējs piegādā visas novāktās izejvielas uzpircējam vai pirmapstrādātājam, kas tās pieņem un nodrošina, ka šādu izejvielu līdzvērtīgu daudzumu Kopienā izlieto, lai ražotu vienu vai vairākus enerģijas produktus, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 88. panta otrajā daļā.”;

ii)

trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Otrajā daļā minētajā gadījumā vai ja uzpircējs pārdod līdzvērtīgu novākto izejvielu daudzumu, pirmapstrādātājs vai uzpircējs par to informē to kompetento iestādi, kurā tika iemaksāta drošības nauda. Ja šādu līdzvērtīgu daudzumu izlieto citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā izejvielas novāktas, tad attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes sniedz viena otrai sīkas ziņas par šo darījumu.”;

c)

minētā panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Valsts noteikumu kontekstā, kuri reglamentē līgumattiecības, pirmapstrādātājs var uzticēt trešai pusei izejvielu savākšanu no lauksaimnieka, kurš pieteicies atbalsta saņemšanai. Pārstrādātājs ir vienīgais atbildīgais attiecībā uz šajā nodaļā izklāstītajām saistībām.”

4)

Regulas 26. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Papildus pieteikumam atbalsta saņemšanai pieteikuma iesniedzējs iesniedz savā kompetentajā iestādē līgumu, ko viņš noslēdzis ar uzpircēju vai pirmapstrādātāju.

Tomēr dalībvalstis var nolemt, ka līgumu var noslēgt tikai pieteikuma iesniedzējs un pirmapstrādātājs.”;

b)

minētā panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Pieteikuma iesniedzējs nodrošina, ka līgumu noslēdz savlaicīgi, lai uzpircējs vai pirmapstrādātājs varētu iesniegt līguma kopiju savā kompetentajā iestādē 34. panta 1. punktā noteiktajā termiņā.”

5)

Regulas 29. pantu groza šādi:

a)

pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Neskarot 27. pantu, uzpircēji vai pirmapstrādātāji var mainīt paredzētos galvenos izejvielu galīgās izmantošanas veidus, kā minēts 26. panta 2. punkta f) apakšpunktā, tiklīdz izejvielas, uz kurām attiecas līgums, ir viņiem piegādātas un tiklīdz ir izpildīti 31. panta 1. punktā un 34. panta 3. punkta pirmajā daļā noteiktie nosacījumi.”;

b)

trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Uzpircējs vai pirmapstrādātājs par to iepriekš paziņo savai kompetentajai iestādei, lai varētu veikt vajadzīgos kontroles pasākumus.”

6)

Ar šādu daļu aizstāj 31. panta 2. punkta pirmo daļu:

“Faktiskajiem daudzumiem, kas pieteikuma iesniedzējam jānogādā uzpircējam vai pirmapstrādātājam, jāatbilst vismaz reprezentatīvajai ražai.”

7)

Regulas 32. panta 1. punktu groza šādi:

a)

ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“Atbalstu pieteikumu iesniedzējiem var izmaksāt pirms izejvielu pārstrādes. Tomēr šādu maksājumu veic vienīgi tad, ja vajadzīgie izejvielu daudzumi, ievērojot šo nodaļu, ir piegādāti uzpircējam vai pirmapstrādātājam un ja:”;

b)

ar šādu tekstu aizstāj b) apakšpunktu:

“b)

līguma kopija ir iesniegta uzpircēja vai pirmapstādātāja kompetentajā iestādē saskaņā ar 34. panta 1. punktu un ir izpildīti 24. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi;”

8)

Ar šādu tekstu aizstāj 8. nodaļas 6. iedaļas virsrakstu:

9)

Regulas 33. pantu aizstāj ar šādu:

“33. pants

Pārstrādātāju skaits

Enerģijas produktus iegūst vēlākais trešais pārstrādātājs”

10)

Regulas 34. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Uzpircējs vai pirmapstrādātājs iesniedz līguma kopiju savā kompetentajā iestādē termiņā, kas jānosaka attiecīgajai dalībvalstij un vēlākais līdz atbalsta pieteikumu iesniegšanas beigu termiņam, ko attiecīgajam gadam noteikusi attiecīgā dalībvalsts.

Ja pieteikuma iesniedzējs un uzpircējs vai pirmapstrādātājs groza vai izbeidz līgumu līdz 27. pantā minētajam datumam attiecīgajā gadā, tad uzpircējs vai pirmapstrādātājs ne vēlāk kā šajā datumā savā kompetentajā iestādē iesniedz grozītā vai izbeigtā līguma kopiju.”;

b)

minētā panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Uzpircējs vai pirmapstrādātājs, kas ir pārņēmis izejvielas no pieteikuma iesniedzēja, informē savu kompetento iestādi par saņemto izejvielu daudzumiem, norādot sugu, izejvielas piegādājušās līgumslēdzējas puses vārdu vai nosaukumu un adresi, piegādes vietu un līguma atsauci, to veicot termiņā, kas dalībvalstīm jānosaka tā, lai maksājumus varētu veikt Regulas (EK) Nr. 1782/2003 28. pantā paredzētajā termiņā.

Ja uzpircēja vai pirmapstrādātāja dalībvalsts nav tā dalībvalsts, kurā izaudzētas izejvielas, attiecīgās kompetentās iestādes informē pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts kompetento iestādi par piegādāto izejvielu kopējo daudzumu 40 darbdienu laikā, kad ir saņemta pirmajā daļā minētā informācija;”

11)

Regulas 35. pantu groza šādi:

a)

nosaukumu aizstāj ar šādu:

“35. pants

Uzpircēji un pirmapstrādātāji”;

b)

minētā panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Uzpircējs vai pirmapstrādātājs iesniedz pilna apmēra garantijas ķīlu, kā paredzēts 2. punktā, savā kompetentajā iestādē līdz maksājuma pieteikuma iesniegšanas beigu termiņam attiecīgajā gadā attiecīgajā dalībvalstī.

2.   Nodrošinājuma apmēru, kas jāiesniedz par katru izejvielu veidu, aprēķina, visu to platību summu, uz kurām attiecas attiecīgā uzpircēja vai pirmapstrādātāja parakstīts līgums un ko izmanto minētā izejvielu veida ražošanai, reizinot ar likmi EUR 60 par hektāru.”;

c)

minētā panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Nodrošinājuma procentuālo daļu par katru izejvielu atmaksā ar nosacījumu, ka attiecīgā uzpircēja vai pirmapstrādātāja kompetentajai iestādei ir pierādījumi, ka minētais izejvielu daudzums ir pārstrādāts saskaņā ar 26. panta 2. punkta f) apakšpunktā noteikto prasību, ja vajadzīgs, ņemot vērā izmaiņas atbilstīgi 29. pantam.”;

d)

pievieno šādu punktu:

“5.   Neskarot 4. punktu, ja nodrošinājumu ir iesniedzis uzpircējs, to atmaksā, tiklīdz attiecīgā izejviela ir piegādāta pirmapstrādātājam ar noteikumu, ka uzpircēja kompetentajai iestādei ir pierādījumi, ka pirmapstrādātājs savā kompetentajā iestādē ir iesniedzis ekvivalentu nodrošinājumu.”

12)

Regulas 36. panta 2. punkta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“Turpmāk minētās saistības, ko uzņemas uzpircējs vai pārstrādātājs, ir papildprasības Regulas (EEK) Nr. 2220/85 20. panta izpratnē:”

13)

Regulas 37. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Ja pirmapstrādātājs pārdod vai nodod otrajam vai trešajam pārstrādātājiem citā dalībvalstī starpproduktus, uz ko attiecas līgumi, kā paredzēts 26. pantā, produktiem pievieno T5 kontroleksemplārus, kuri izdoti saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2454/93.

Ja uzpircējs pārdod vai nodod pirmapstrādātājam, kas reģistrēts citā dalībvalstī, izejvielas, uz kurām attiecas līgumi, spēkā ir pirmais punkts.”

14)

Regulas 38. pantu groza šādi:

a)

ievaddaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Ja T5 kontroleksemplārs nav nosūtīts atpakaļ par kontroli atbildīgajai nosūtītājiestādes nodaļai dalībvalstī, kurā reģistrēts uzpircējs vai pirmapstrādātājs, trīs mēnešu laikā pirms 36. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētā termiņa beigām tādu apstākļu dēļ, par kuriem uzpircējs vai pirmapstrādātājs nav atbildīgs, šādus dokumentus var pieņemt kā T5 kontroleksemplāra alternatīvas:”;

b)

tā b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“b)

otrā un trešā pārstrādātāja paziņojumi, kas apliecina izejvielu galīgo pārstrādi produktos ar augstu enerģētisko vērtību, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 88. pantā;

c)

otrā un trešā pārstrādātāja grāmatvedības dokumentu apliecinātas fotokopijas, kas pierāda, ka pārstrāde ir veikta.”

15)

Regulas 39. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 1. punktu groza šādi:

i)

pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Vismaz reizi mēnesī dalībvalsts kompetentā iestāde precizē, kāda uzskaite un cik bieži jāveic uzpircējiem vai pārstrādātājiem.”;

ii)

minētā panta otrās daļas ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“Attiecībā uz pārstrādātājiem šādi datu reģistri ietver vismaz šādu informāciju:”;

iii)

pievieno šādu punktu:

“Attiecībā uz uzpircējiem šādi datu reģistri ietver vismaz šādu informāciju:

a)

visu to izejvielu daudzumi, kas nopirkti un pārdoti pārstrādei šīs sistēmas ietvaros;

b)

pirmapstrādātāja vārds vai nosaukums un adrese.”;

b)

minētā panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Uzpircēja vai pirmapstrādātāja kompetentā iestāde pārbauda, vai iesniegtais līgums atbilst 24. panta 1. punktā noteiktajiem nosacījumiem. Ja līgumi neatbilst minētajiem nosacījumiem, par to informē pieteikuma iesniedzēja kompetentās iestādes.”

16)

Regulas 40. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   To dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās darbojas uzpircēji, pārbauda vismaz 25 % to uzpircēju telpas, kas reģistrēti tās teritorijā, atlasē pamatojoties uz riska analīzi. Šīs pārbaudes ietver komercdokumentu fiziskas pārbaudes un kontroles, lai pārbaudītu atbilstību starp izejvielu iepirkumiem un atbilstošajām piegādēm.

1a.   To dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās notiek pārstrāde, pārbauda atbilstību 24. panta 1. punkta noteikumiem vismaz 25 % to pārstrādātāju telpās, kas reģistrēti tās teritorijā, atlasē pamatojoties uz riska analīzi. Šādas pārbaudes ietver vismaz:

a)

enerģētikas produktu vērtību summas salīdzinājumu ar visu citu to produktu vērtību summu, kas paredzēti citādai izmantošanai un iegūti ar tām pašām pārstrādes darbībām;

b)

pārstrādātāja ražošanas sistēmas analīzi, kas ietver fiziskas pārbaudes un tirdzniecības dokumentu pārbaudes, lai attiecībā uz pārstrādātājiem pārbaudītu, vai saskan izejvielu piegādes, galaprodukti, līdzprodukti un blakusprodukti.

Šā punkta pirmās daļas b) apakšpunktā minētās pārbaudes nolūkā kompetentās iestādes pamatojas jo īpaši uz attiecīgo izejvielu tehniskās pārstrādes koeficientiem. Ja šādi koeficienti attiecībā uz eksportu Kopienas tiesību aktos ir paredzēti, tad tos piemēro. Ja tādu nav, bet Kopienas tiesību aktos ir paredzēti citi koeficienti, piemēro tos. Pārējos gadījumos pārbaudes pamato galvenokārt ar koeficientiem, kas ir vispārpieņemti pārstrādes rūpniecībā.”

17)

Aiz 142. panta pievieno šādu nodaļu:

“15.a NODAĻA

ĪPAŠAIS MAKSĀJUMS PAR CUKURU

142.a pants

Regulas (EK) Nr. 796/2004 piemērošana

Attiecībā uz īpašo maksājumu par cukuru, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.ba pantā, spēkā ir Regulas (EK) Nr. 796/2004 5., 10., 18. līdz 22., 65., 66., 67., 70., 71.a, 72. un 73. pants.”

18)

Regulas 143. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Cukurbietes, topinambūru vai cigoriņu saknes var audzēt atmatu zemē ar noteikumu, ka:

a)

cukurbietes neizmanto cukura ražošanai, kā noteikts Komisijas Regulā (EK) Nr. 314/2002 (7), ne arī kā starpproduktu, līdzproduktu vai blakusproduktu;

b)

cigoriņu saknes un topinambūru ar noteikumu, ka tie nav pakļauti hidrolīzes procesam, kā definēts (EK) Nr. 314/2002; vai nu savā dabiskajā veidā, vai kā starpprodukts, piemēram, inulīns, vai līdzprodukts, piemēram, oligofruktoze, vai kā jebkāds līdzprodukts.

19)

Regulas 171.cm panta 5. punktā svītro pēdējo teikumu.

20)

Regulas 172. panta 3. punktam pievieno šādu teikumu:

“To joprojām piemēro Slovēnijā maksājumu pieteikumiem 2006. gada ražai attiecībā uz Regulu (EEK) Nr. 1696/71 un līdz 2006. gada 31. decembrim attiecībā uz Padomes Regulu (EK) Nr. 1098/98 (8).

21)

Regulas IX pielikumu groza šādi:

a)

svītro daļu, kas attiecas uz 23. rindiņu;

b)

tabulā svītro 23. rindiņu.

22)

Tās X pielikumā 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“3.

Spānijā: Andalūzijas, Aragonas, Baleāru salu, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas-Leonas, Katalonijas, Estremaduras, Galīsijas (izņemot teritorijas Lakoruņjas un Lugo provincē, kuras neuzskata par mazāk labvēlīgiem apgabaliem, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1257/1999), Madrides, Mursijas, Larjohas, Valensijas un Kanāriju salu autonomais apgabals (9), un Regulas (EK) Nr. 1257/1999 18. panta nozīmē visi kalnu apgabali, kas neatrodas šajos reģionos.

23)

Regulas XXI pielikumu groza šādi:

a)

skaitli Lietuvai aizstāj ar “2 574”;

b)

skaitli Polijai aizstāj ar “14 337”;

c)

skaitli Slovākijai aizstāj ar “1 955”.

24)

Regulas XXIII pielikuma pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu tekstu:

“—

visus Padomes Regulā (EK) Nr. 318/2006 (10) minētos produktus ar nosacījumu, ka tie nav iegūti no cukurbietēm, kas audzētas atmatas zemē un ka tie nesatur produktus, kas ražoti no atmatas zemē audzētām cukurbietēm.

25)

Regulas XXV pielikuma tekstu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā attiecas uz atbalsta pieprasījumiem, kas paredzēti tirdzniecības gadiem no 2006. gada 1. janvāra. Taču 1. panta 23. punkta b) un c) apakšpunkti ir spēkā atbalsta pieprasījumiem, kas paredzēti tirdzniecības gadiem no 2005. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 319/2006 (OV L 58, 28.2.2006., 32. lpp.).

(2)  OV L 345, 20.11.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 263/2006 (OV L 46, 16.2.2006., 24. lpp.).

(3)  OV L 141, 30.4.2004., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 659/2006 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 20. lpp.).

(4)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.

(5)  OV L 141, 30.4.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 658/2006 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 14. lpp.).

(6)  OV L 75, 20.3.1999., 20. lpp.

(7)  OV L 50, 21.2.2002., 40. lpp.”

(8)  OV L 157, 30.5.1998., 7. lpp.”

(9)  Francijas aizjūras departamenti, Madeira, Kanāriju salas un Egejas jūras salas tiks uzskatīti par izslēdzamiem no pielikuma gadījuma, ja tiek veikta izvēle izslēgšanai pēc Regulas (EK) Nr. 1782/2003 70. panta 1. punkta b) apakšpunkta dalībvalsts intereses.”

(10)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp.”


PIELIKUMS

“XXV PIELIKUMS

TABAKAS ŠĶIRŅU KLASIFIKĀCIJA,

kā minēts 171.ca pantā

I.   DŪMOS KALTĒTA TABAKA

 

Virginia

 

Virginia D un tās hibrīdi

 

Bright

 

Wiślica

 

Virginia SCR IUN

 

Wiktoria

 

Wiecha

 

Wika

 

Wala

 

Wisła

 

Wilia

 

Waleria

 

Watra

 

Wanda

 

Weneda

 

Wenus

 

DH 16

 

DH 17

 

Winta

 

Weronika

II.   ĒNĀ KALTĒTA GAIŠĀ TABAKA

 

Burley

 

Badischer Burley un tās hibrīdi

 

Maryland

 

Bursan

 

Bachus

 

Bożek

 

Boruta

 

Tennessee 90

 

Baca

 

Bocheński

 

Bonus

 

NC 3

 

Tennessee 86

 

Tennessee 97

 

Bazyl

 

Bms 3

III.   ĒNĀ KALTĒTA TUMŠĀ TABAKA

 

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

 

Paraguay un tās hibrīdi

 

Dragon Vert un tās hibrīdi

 

Philippin

 

Petit Grammont (Flobecq)

 

Semois

 

Appelterre

 

Nijkerk

 

Misionero un tās hibrīdi

 

Rio Grande un tās hibrīdi

 

Forchheimer Havanna IIc

 

Nostrano del Brenta

 

Resistente 142

 

Goyano

 

Geudertheimer hibrīdi

 

Beneventano

 

Brasile Selvaggio un līdzīgas šķirnes

 

Burley Fermentētā

 

Havanna

 

Prezydent

 

Mieszko

 

Milenium

 

Małopolanin

 

Makar

 

Mega

IV.   KARSTUMĀ KALTĒTA TABAKA

 

Kentucky un tās hibrīdi

 

Moro di Cori

 

Salento

 

Kosmos

V.   SAULĒ KALTĒTA TABAKA

 

Xanthi-Yaka

 

Perustitza

 

Samsun

 

Erzegovina un līdzīgas šķirnes

 

Myrodata Smyrnis, Trapezous un Phi I

 

Kaba Koulak (neklasiskā)

 

Tsebelia

 

Mavra

VI.   BASMAS

VII.   KATERINI UN LĪDZĪGAS ŠĶIRNES

VIII.   KABA KOULAK (KLASISKĀ)

 

Elassona

 

Myrodata Agrinion

 

Zichnomyrodata


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/36


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 661/2006

(2006. gada 28. aprīlis),

ar kuru atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 312/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Tunisijas izcelsmes olīveļļas importēšanai, attiecībā uz ikmēneša ierobežojumu laikposmā no 2006. gada 1. maija līdz 2006. gada 31. oktobrim

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 22. decembra Lēmumu 2000/822/EK par Eiropas Kopienas un Tunisijas Republikas līguma noslēgšanu sarakstes veidā par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem un EK/Tunisijas Asociācijas līguma Lauksaimniecības protokolu grozīšanu (1),

ņemot vērā Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 865/2004 par olīveļļas un galda olīvu tirgus kopīgo organizāciju un ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 827/68 (2),

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 312/2001 1. panta 2. punktā (3) ir paredzēts olīveļļas daudzuma ikmēneša ierobežojums, izdodot importa licences minētā panta 1. punktā noteiktās kvotas ietvaros.

(2)

2005./2006. tirdzniecības gadā saražotās olīveļļas apjomi nav pietiekami, tādēļ ir apgrūtināta apgāde. Lai atvieglinātu Kopienas olīveļļas tirgus apgādi, no 2006. gada 1. maija, atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 312/2001, ir jāatļauj izdot licences bez ikmēneša ierobežojuma.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Olīveļļas un galda olīvu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 312/2001 1. panta 2. punkta pirmās daļas ceturtā ievilkuma, laikposmā no 2006. gada 1. maija līdz 2006. gada 31. oktobrim ir atļauts izdot licences bez ikmēneša ierobežojuma.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 336, 30.12.2000., 92. lpp.

(2)  OV L 161, 30.4.2004., 97. lpp.

(3)  OV L 46, 16.2.2001., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1721/2005 (OV L 276, 21.10.2005., 3. lpp.).


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/37


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 662/2006

(2006. gada 28. aprīlis),

ar ko nosaka minimālās pārdošanas cenas 8. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/99 ieviešanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2), intervences aģentūras ar pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu palīdzību var pārdot zināmus to rīcībā esošus sviesta intervences krājumus un var piešķirt atbalstu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Šīs regulas 25. pantā noteikts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus konkursam atbildē uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka minimālo pārdošanas cenu sviestam un maksimālo atbalsta apmēru krējumam, sviestam un koncentrētam sviestam. Tālāk tiek noteikts, ka cena vai atbalsts var atšķirties sakarā ar iecerēto sviesta izmantošanas veidu, tā tauku saturu un pārstrādes procedūrām. Atbilstīgi jānosaka Regulas (EK) Nr. 1898/2005 28. pantā paredzētais pārstrādes garantiju apjoms.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

8. individuālajam uzaicinājumam saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005, tiek noteiktas minimālās pārdošanas cenas sviestam un intervences krājumiem un tā pārstrādes garantiju apjoms, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 29. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


PIELIKUMS

Minimālās pārdošanas cenas sviestam un pārstrādes garantijas 8. individuālajā uzaicinājumā uz pastāvīgo konkursu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Iekļaušanas procedūra

Ar marķieri

Bez marķiera

Ar marķieri

Bez marķiera

Minimālā pārdošanas cena

Sviests ≥ 82 %

Nepārveidots

210

Koncentrēts

Pārstrādes garantijas

Nepārveidots

79

Koncentrēts


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/39


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 663/2006

(2006. gada 28. aprīlis),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 343/2006, ar kuru sāk sviesta iepirkšanu dažās dalībvalstīs laika posmam no 2006. gada 1. marta līdz 31. augustam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1999. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 2771/1999, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz intervenci sviesta un krējuma tirgū (2), un jo īpaši tās 2. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 343/2006 (3) ir noteikts to dalībvalstu saraksts, kurās sāk sviesta iepirkšanu, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1255/1999 6. panta 1. punktā.

(2)

Pamatojoties uz jaunāko informāciju, kuru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2771/1999 8. pantu sniegusi Latvija, Komisija konstatēja, ka cenas sviesta tirgū bija zemākas par 92 % no intervences cenas divas nedēļas pēc kārtas. Tāpēc šajā dalībvalstī jāsāk sviesta iepirkšana intervencē. Tādēļ Latvija jāiekļauj sarakstā, kas noteikts Regulā (EK) Nr. 343/2006.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 343/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 343/2006 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Ar šo paziņo par Regulas (EK) Nr. 1255/1999 6. panta 1. punktā paredzēto sviesta iepirkšanu šādās dalībvalstīs:

Čehijā,

Vācijā,

Igaunijā,

Spānijā,

Francijā,

Itālijā,

Īrijā,

Latvijā,

Nīderlandē,

Polijā,

Portugālē,

Somijā,

Zviedrijā,

Apvienotajā Karalistē.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 29. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 333, 24.12.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).

(3)  OV L 55, 25.2.2006., 17. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 541/2006 (OV L 94, 1.4.2006., 21. lpp.).


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/40


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 664/2006

(2006. gada 28. aprīlis),

ar ko nosaka vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu 39. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par vienotu piena un piena produktu tirgus organizēšanu (1), un it īpaši tās 10. panta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 2001. gada 12. janvārī pieņemtās Komisijas Regulas (EK) Nr. 214/2001 21. pantu, kas nosaka detalizētus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 īstenošanai attiecībā uz intervenci vājpiena tirgū (2), intervences aģentūras pēc pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu piedāvā pārdošanai noteiktu daudzumu to rīcībā esoša vājpiena pulvera.

(2)

Vadoties pēc piedāvājumiem, kas saņemti, atbildot uz katru individuālu uzaicinājumu uz konkursu, tiek noteikta minimālā pārdošanas cena vai pieņemts lēmums neveikt piešķīrumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 214/2001 24.a pantu.

(3)

Vadoties pēc saņemtajiem piedāvājumiem, nosakāma minimālā pārdošanas cena.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

39. individuālam uzaicinājumam uz konkursu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 214/2001, kas nosaka, ka piedāvājumu iesniegšanas periods beidzās 2006. gada 25. aprīlī, vājpiena minimālā pārdošanas cena tiek fiksēta 155,00 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 29. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 37, 7.2.2001., 100. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1195/2005 (OV L 194, 26.7.2005., 8. lpp.).


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/41


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 665/2006

(2006. gada 28. aprīlis),

ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2006. gada 1. maija

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003, ar ko izveido labības tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. pantā paredzēts, ka, ievedot minētās Regulas 1. pantā uzskaitītos produktus, tiek iekasētas kopējā muitas tarifa nodevu likmes. Taču šā panta 2. punktā minētajiem produktiem ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šiem produktiem, tos ievedot, palielinot to par 55 % un atskaitot CIF importa cenu, kas piemērojama attiecīgajai kravai. Taču šī nodeva nedrīkst pārsniegt muitas tarifa nodevu likmi.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 3. punktu CIF importēšanas cenas aprēķina, par pamatu ņemot attiecīgā produkta raksturīgās cenas pasaules tirgū.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1249/96 ir sīki izstrādāti noteikumi, lai piemērotu Regulu (EK) Nr. 1784/2003 attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē.

(4)

Ievedmuitas nodokli piemēro, kamēr nosaka jaunu nodokli un tas stājas spēkā.

(5)

Lai nodrošinātu ievedmuitas režīma normālu funkcionēšanu, ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai jāņem reprezentatīvā tirgus likmes, kas konstatētas atsauces perioda laikā.

(6)

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1249/96, jānosaka ievedmuitas nodoklis saskaņā ar šās Regulas pielikumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minētie labības nozares ievedmuitas nodokļi ir noteikti šās Regulas I pielikumā, pamatojoties uz II pielikumā minēto informāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2006. gada 1. maija

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

3,15

zemas kvalitātes

23,15

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

54,48

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

57,64

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

57,64

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

54,48


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

laika posmam no 17.4.2006. līdz 27.4.2006.

1)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2

YC3

HAD2

vidējā kvalitāte (1)

zema kvalitāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

138,64 (3)

74,97

148,46

138,46

118,46

87,13

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

12,74

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

26,30

 

 

2)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 16,67 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama 20,41 EUR/t.

3)

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts)

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 3. pants)

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/44


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 666/2006

(2006. gada 28. aprīlis),

ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 15. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 14. panta 2. punktu kompensācija, ko labības eksportam piemēro izvešanas atļaujas pieprasījuma iesniegšanas dienā, pēc lūguma ir jāpiemēro eksportam visā atļaujas derīguma laikposmā. Šajā gadījumā kompensāciju var koriģēt.

(2)

Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 1501/95, ar ko nosaka Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas dažus nosacījumus jautājumā par eksporta kompensāciju piešķiršanu un pasākumiem, kas jāveic traucējumu gadījumā labības nozarē (2), ļauj noteikt korektīvo summu attiecībā uz produktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. pauta a), b) un c) punktā. Šo korekciju aprēķina, ņemot vērā faktorus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā.

(3)

Situācija pasaules tirgū vai noteiktu tirgu īpašas prasības var likt noteikt dažādu korektīvo summu atkarībā no galamērķa.

(4)

Korektīvā summa jānosaka vienlaicīgi ar kompensāciju un saskaņā ar tādu pašu procedūru. To var mainīt laikposmā starp divām noteikšanām.

(5)

Saskaņā ar minētajiem punktiem korektīvā summa jānosaka atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Korektīvā summa iepriekš noteiktajām kompensācijām to produktu eksportam, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. pauta a), b) un c) punktā, izņemot iesalu, ir noteikta šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 28. aprīļa Regulai, ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

(EUR/t)

Produkta kods

Galamērķis

Laikposms

5

1. termiņš

6

2. termiņš

7

3. termiņš

8

4. termiņš

9

5. termiņš

10

6. termiņš

11

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

–15,00

–15,00

–15,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

–15,00

–15,00

–15,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

–15,00

–15,00

–15,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

–20,00

–20,00

–20,00

1101 00 15 9130

C01

0

0

–19,00

–19,00

–19,00

1101 00 15 9150

C01

0

0

–18,00

–18,00

–18,00

1101 00 15 9170

C01

0

0

–17,00

–17,00

–17,00

1101 00 15 9180

C01

0

0

–15,00

–15,00

–15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

N.B. Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi ir Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

C01

:

Visas trešās valstis, izņemot Albāniju, Bulgāriju, Rumāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Lihtenšteinu un Šveici.

C02

:

Alžīrija, Saūda Arābija, Bahreina, Ēgipte, Apvienotie Arābu Emirāti, Irāna, Irāka, Izraēla, Jordānija, Kuveita, Libāna, Lībija, Maroka, Mauritānija, Omāna, Katara, Sīrija, Tunisija un Jemena.

C03

:

Visas trešās valstis, izņemot Bulgāriju, Norvēġiju, Rumāniju, Šveici un Lihtenšteinu.


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/46


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 667/2006

(2006. gada 28. aprīlis),

ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu starpību starp minētās regulas 1. pantā uzskaitīto produktu cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Kompensācijas jānosaka, ņemot vērā faktorus, kas minēti 1. pantā Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2).

(3)

Iesalam piemērojamā kompensācija jāaprēķina, ņemot vērā attiecīgo produktu ražošanai nepieciešamo labības daudzumu. Šie daudzumi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 1501/95.

(4)

Situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašas prasības var prasīt kompensācijas diferenciāciju dažiem produktiem atkarībā no to galamērķa.

(5)

Kompensācija jānosaka reizi mēnesī. Tā var tikt mainīta starplaikā.

(6)

Šo noteikumu piemērošana pašreizējai tirgus situācijai labības nozarē un jo īpaši šo produktu kursiem vai cenām Kopienā un pasaules tirgū liek noteikt kompensāciju, kā norādīts pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas par iesalu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta c) punktā, ir noteiktas kā norādīts, pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 28. aprīļa Regulai, ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

Produktu kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķu skaitliskie kodi ir Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/48


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 668/2006

(2006. gada 28. aprīlis),

ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 15. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 14. panta 2. punktu, kompensācija, ko labības eksportam piemēro izvešanas atļaujas pieprasījuma iesniegšanas dienā, pēc lūguma ir jāpiemēro eksportam visā atļaujas derīguma laikposmā. Šajā gadījumā kompensāciju var koriģēt.

(2)

Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2), ļauj noteikt korekcijas summu attiecībā uz iesalu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā. Šo korekciju aprēķina, ņemot vērā faktorus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā.

(3)

Atbilstīgi minētajiem noteikumiem jānosaka korekcija saskaņā ar šās regulas pielikumu.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 15. panta 3. punktā minētā korekcija, kas piemērojama iepriekš noteiktajām eksporta kompensācijām par iesalu, ir noteikta pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 28. aprīļa Regulai, ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķu skaitliskie kodi ir Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

(EUR/t)

Produktu kods

Galamērķis

Laika posms

5

1. termiņš

6

2. termiņš

7

3. termiņš

8

4. termiņš

9

5. termiņš

10

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktu kods

Galamērķis

6. termiņš

11

7. termiņš

12

8. termiņš

1

9. termiņš

2

10. termiņš

3

11. termiņš

4

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/50


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 669/2006

(2006. gada 28. aprīlis),

ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punkta,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 3072/95 par rīsu tirgus kopējo organizāciju (2), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 1974. gada 21. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2681/74 par Kopienas finansējumu izdevumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības produktu piegādi pārtikas palīdzībā (3), 2. pantā paredzēts, ka Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa sedz to izdevumu daļu, kas atbilst eksporta kompensācijām, kādas attiecīgajā jomā noteiktas saskaņā ar Kopienas noteikumiem.

(2)

Lai vienkāršotu budžeta izstrādi un pārvaldīšanu attiecībā uz Kopienas darbībām pārtikas palīdzībā un ļautu dalībvalstīm būt informētām par Kopienas iesaistes līmeni valsts darbībās pārtikas palīdzības jomā, ir jānosaka par šīm darbībām piešķiramo kompensāciju apjoms.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantā un Regulas (EK) Nr. 3072/95 13. pantā paredzētos vispārējos noteikumus un piemērošanas noteikumus attiecībā uz eksporta kompensācijām minētajās operācijās piemēro mutatis mutandis.

(4)

Īpašie kritēriji, kas jāņem vērā rīsu eksporta kompensācijas aprēķināšanā, ir definēti Regulas (EK) Nr. 3072/95 13. pantā.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumiem, kas paredzēti starptautisku konvenciju vai citu papildu programmu, kā arī citu Kopienas bezmaksas piegāžu ietvaros, labības un rīsu nozares produktiem piemērojamās kompensācijas ir noteiktas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 329, 30.12.1995., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 411/2002 (OV L 62, 5.3.2002., 27. lpp.).

(3)  OV L 288, 25.10.1974., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 28. aprīļa Regulai, ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

(EUR/t)

Produkta kods

Kompensāciju summa

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

6,85

1101 00 15 9130

6,40

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

52,60

1102 20 10 9400

45,08

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

67,63

1104 12 90 9100

0,00

NB: Produktu kodi ir definēti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/52


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 670/2006

(2006. gada 28. aprīlis),

ar kuru nosaka ražošanas kompensāciju attiecībā uz balto cukuru, ko izmanto ķīmijas rūpniecībā, laikposmam no 2006. gada 1. līdz 31. maijam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1) un jo īpaši tās 7. panta 5. punkta piekto ievilkumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 7. panta 3. punktu ražošanas kompensācijas var piešķirt par produktiem, kas uzskaitīti minētās regulas 1. panta 1. punkta a) un f) apakšpunktā, par sīrupiem, kas minēti tā paša punkta d) apakšpunktā, kā arī par KN kodā 1702 50 00 minētu ķīmiski tīru fruktozi (levulozi) kā starpproduktu, turklāt līguma 23. panta 2. punktā minētajos apstākļos, ja šos produktus izmanto atsevišķu ķīmijas rūpniecības produktu izgatavošanā.

(2)

Komisijas 2001. gada 27. jūnija Regula (EK) Nr. 1265/2001, ar kuru nosaka, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par ražošanas kompensāciju piešķiršanu dažu cukura nozares produktu ražošanai, ko izmanto ķīmijas rūpniecībā (2), paredz, ka kompensācijas tiek noteiktas uz baltajam cukuram noteiktās kompensācijas pamata.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1265/2001 9. pantā paredzēts, ka ražošanas kompensācija baltajam cukuram tiek noteikta ik mēnesi laikposmiem, kas sākas katra mēneša pirmajā dienā.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ražošanas kompensācija attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1265/2001 4. pantā paredzēto balto cukuru ir 21,902 EUR/100 tīrsvara kg laikposmam no 2006. gada 1. līdz 31. maijam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 178, 30.6.2001., 63. lpp.


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/53


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 671/2006

(2006. gada 28. aprīlis),

ar ko labo Regulu (EK) Nr. 299/2006 par ievešanas atļauju izdošanu attiecībā uz rīsiem ar izcelsmi ĀKK valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti pirmajās piecās darba dienās 2006. gada februārī saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 638/2003

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 10. decembra Regulu (EK) Nr. 2286/2002, ar ko nosaka režīmu, kurš piemērojams lauksaimniecības produktiem un precēm, kas iegūtas, pārstrādājot Āfrikas, Karību jūras baseina un Klusā okeāna valstu (ĀKK valstu) izcelsmes lauksaimniecības produktus, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1706/98 (1),

ņemot vērā Padomes 2001. gada 27. novembra Lēmumu 2001/822/EK par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu (Lēmums par aizjūras asociāciju) (2),

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 9. aprīļa Regulu (EK) Nr. 638/2003, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2286/2002 un Padomes Lēmuma 2001/822/EK piemērošanai attiecībā uz režīmu, kas piemērojams Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK valstis) un aizjūras zemju un teritoriju (AZT) izcelsmes rīsu ievedumiem (3), un jo īpaši tās 17. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 299/2006 (4) ir noteikusi daudzumus, kas pārgrāmatojami vienīgi uz ĀKK kvotas 2006. gada maija daļu.

(2)

Regulas (EK) Nr. 638/2003 13. panta 1. daļā ir paredzēts, ka par pārgrāmatotajiem daudzumiem saskaņā ar minētās regulas 3. panta 2. punktu var iesniegt licences pieteikumus, lai ievestu ĀKK valstu izcelsmes rīsus ar KN kodu 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 un 1006 30 un AZT izcelsmes rīsus ar KN kodu 1006.

(3)

Pārgrāmatoto daudzumu piešķiršana vienīgi ĀKK kvotai tātad bija veikta kļūdaini. Tādēļ attiecīgi ir jālabo Regulas (EK) Nr. 299/2006 pielikums, lai precizētu nosacījumus pieejamo daudzumu nodošanai uzņēmēju rīcībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 299/2006 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 29. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 348, 21.12.2002., 5. lpp.

(2)  OV L 314, 30.11.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 93, 10.4.2003., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2120/2005 (OV L 340, 23.12.2005., 22. lpp.).

(4)  OV L 48, 18.2.2006., 14. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Samazinājuma procenti, kas piemērojami pieteiktajiem daudzumiem saskaņā ar 2006. gada februāra kvotas daļu, un daudzumi, kas pārgrāmatojami uz nākamo kvotas daļu

Izcelsme/Produkts

Samazinājuma procenti

Daudzums, kas pārgrāmatots uz 2006. gada maija kvotu

(tonnās)

Kopējais daudzums, kas pieejams 2006. gada maija kvotā

(tonnās)

Nīderlandes Antiļas un Aruba

Mazāk attīstītās AZT

Nīderlandes Antiļas un Aruba

Mazāk attīstītās AZT

Nīderlandes Antiļas un Aruba

Mazāk attīstītās AZT

AZT (Regulas (EK) Nr. 638/2003 10. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkti)

KN kods 1006

0 (1)

0 (1)

5 839,936

3 334

14 172,936

6 667


Izcelsme/Produkts

Samazinājuma procenti

Daudzums, kas pārgrāmatots uz 2006. gada maija kvotu

(tonnās)

Kopējais daudzums, kas pieejams 2006. gada maija kvotā

(tonnās)

ĀKK (Regulas (EK) Nr. 638/2003 3. panta 1. punkts)

KN kodi no 1006 10 21 līdz 1006 10 98, 1006 20 un 1006 30

0 (1)

4 767,115

41 666

ĀKK (Regulas (EK) Nr. 638/2003 5. panta 1. punkts)

KN kods 1006 40 00

0 (1)

9 164

19 164

ĀKK/AZT (Regulas (EK) Nr. 638/2003 13. panta 1. daļa)

KN kods 1006 (AZT)

KN kodi 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 un 1006 30

 

 

4 767,115 (2)


(1)  Izsniegts pieprasījumā norādītajam daudzumam.

(2)  Daudzums, kas pārgrāmatots uz 2006. gada maija kvotas daļu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 638/2003 13. panta 1. daļu.”


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/55


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 672/2006

(2006. gada 28. aprīlis),

ar ko nosaka maksimālo atbalsta apjomu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu sakarā ar 8. individuālo uzaicinājumu uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 ieviešanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2), intervences aģentūras pastāvīgos konkursos var pārdot zināmus to rīcībā esošus sviesta intervences krājumus, un var piešķirt atbalstu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Šīs regulas 25. pantā noteikts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, atbildot uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka minimālo pārdošanas cenu sviestam un maksimālo atbalsta apmēru par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Tālāk tiek noteikts, ka cena vai atbalsts var atšķirties sakarā ar iecerēto sviesta izmantošanas veidu, tā tauku saturu un pārstrādes procedūrām. Atbilstīgi jānosaka Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzētais pārstrādes garantiju apmērs.

(2)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

8. individuālajam uzaicinājumam saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005, šīs regulas pielikumā tiek noteikti maksimālā atbalsta apjomi par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu, kā arī 25. un 28. pantā minētais pārstrādes garantiju apjoms.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 29. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


PIELIKUMS

Maksimālais atbalsta apjoms par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu, kā arī pārstrādes garantijas 8. individuālajam uzaicinājumam uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Iekļaušanas procedūra

Ar marķieri

Bez marķiera

Ar marķieri

Bez marķiera

Maksimālais atbalsts

Sviests ≥ 82 %

25

25

Sviests < 82 %

24,4

Koncentrēts sviests

34

34

30,5

Krējums

14

10,6

Pārstrādes garantijas

Sviests

Koncentrēts sviests

37

37

Krējums

15


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/57


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 673/2006

(2006. gada 28. aprīlis)

par 8. īpašo konkurso, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1255/1999 ieviešanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2) intervences aģentūras ar pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu palīdzību uzsāk konkursu par atbalsta piešķiršanu koncentrētam sviestam. Šīs regulas 54. pantā paredzēts, ka, ņemot vērā piedāvājumus konkursam, kas saņemti atbildē uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka maksimālo atbalstu koncentrētam sviestam, kurā minimālais tauku saturs sasniedz 96 %.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1898/2005 53. panta 4. punktā paredzētā gala lietotāju drošība ir jāizvirza, lai nodrošinātu, ka koncentrēto sviestu pārņem mazumtirdzniecības tirgotāji.

(3)

Sanemto piedāvājumu izvērtējums liecina par to, ka ir jāpieņem lēmums noraidīt visus piedāvājumus.

(4)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 8. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 1898/2005, noraidīt visus piedāvājumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 29. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/58


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 674/2006

(2006. gada 28. aprīlis),

ar ko 65. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta pirmo ievilkumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā ir uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2006. gada 21. martā un 2006. gada 12., 19. un 21. aprīlī nolēma grozīt to personu, grupu un organizāciju sarakstu, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana. Tāpēc attiecīgi jāgroza I pielikums.

(3)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā —

ārējo attiecību ģenerāldirektors

Eneko LANDÁBURU


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 357/2006 (OV L 59, 1.3.2006., 35. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi:

1)

Pozīcijā “Fiziskās personas” pievieno šādus ierakstus:

a)

Abdullah Anshori (alias a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi). Dzimšanas datums: 1958. gads. Dzimšanas vieta: Pacitan, Austrumjava, Indonēzija. Valstspiederība: Indonēzijas;

b)

Abu Bakar Ba’asyir (alias a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad). Dzimšanas datums: 17.8.1938. Dzimšanas vieta: Jombang, Rietumjava, Indonēzija. Valstspiederība: Indonēzijas;

c)

Gun Gun Rusman Gunawan (alias a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory). Dzimšanas datums: 6.7.1977. Dzimšanas vieta: Cianjur, Rietumjava, Indonēzija. Valstspiederība: Indonēzijas;

d)

Taufik Rifki (alias a) Refke Taufek, b) Rifqi Taufik, c) Rifqi Tawfiq, d) Ami Iraq, e) Ami Irza, f) Amy Erja, g) Ammy Erza, h) Ammy Izza, i) Ami Kusoman, j) Abu Obaida, k) Abu Obaidah, l) Abu Obeida, m) Abu Ubaidah, n) Obaidah, o) Abu Obayda, p) Izza Kusoman, q) Yacub, Eric). Dzimšanas datums: a) 29.8.1974., b) 9.8.1974., c) 19.8.1974., d) 19.8.1980. Dzimšanas vieta: Dacusuman Surakarta, Centrāljava, Indonēzija. Valstspiederība: Indonēzijas.

2)

Pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” ierakstu “Islamic Jihad Group (alias a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami)” aizstāj ar šādu tekstu:

“Islamic Jihad Group (alias a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii).”

3)

Pozīcijā “Fiziskās personas” ierakstu “Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adrese: a) Via Padova, 82 Milāna, Itālija, b) Via Manzoni, 33 Cinisello Balsamo (MI), Itālija (pastāvīgā dzīvesvieta). Dzimšanas datums: 5.1.1965. Dzimšanas vieta: Bab El Aoued, Alžīrija” aizstāj ar šādu tekstu:

“Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adrese: a) Via Padova 82, Milāna, Itālija, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Itālija. Dzimšanas datums: 5.1.1965. Dzimšanas vieta: Bab el Oued, Alžīrija.”

4)

Pozīcijā “Fiziskās personas” ierakstu “Mohamed Amine AKLI (alias a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Dzimšanas vieta: Abordj El Kiffani (Alžīrija). Dzimšanas vieta: 1972. gada 30. marts” aizstāj ar šādu tekstu:

“Mohamed Amine Akli (alias a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Dzimšanas vieta: Bordj el Kiffane, Alžīrija. Dzimšanas datums: 30.3.1972.”

5)

Pozīcijā “Fiziskās personas” ierakstu “Hacene Allane (alias a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Dzimšanas datums: 1941. gada 17. janvāris. Dzimšanas vieta: El Ménéa, Alžīrija. Valstspiederība: iespējams, Alžīrijas” aizstāj ar šādu tekstu:

“Hacene Allane (alias a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Dzimšanas datums: 17.1.1941. Dzimšanas vieta: Médéa, Alžīrija. Valstspiederība: iespējams, Alžīrijas.”

6)

Pozīcijā “Fiziskās personas” ierakstu “Mokhtar BELMOKHTAR. Dzimšanas vieta: Ghardaia. Dzimšanas datums: 1972. gada 1. jūnijs. Papildu informācija: Mohamed un Zohra Chemkha dēls” aizstāj ar šādu tekstu:

“Mokhtar Belmokhtar. Dzimšanas vieta: Ghardaia, Alžīrija. Dzimšanas datums: 1.6.1972. Papildu informācija: Mohamed un Zohra Chemkha dēls.”

7)

Pozīcijā “Fiziskās personas” ierakstu “Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Dzimšanas datums: 1964. gada 5. augusts. Dzimšanas vieta: Debila, Alžīrija. Valstspiederība: iespējams, Alžīrijas” aizstāj ar šādu tekstu:

“Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Dzimšanas datums: 5.8.1964. Dzimšanas vieta: Blida, Alžīrija. Valstspiederība: iespējams, Alžīrijas.”

8)

Pozīcijā “Fiziskās personas” ierakstu “Ali El Heit (alias a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Adrese: a) via D. Fringuello, 20 Roma, Itālija, b) Milāna, Itālija (pastāvīgā dzīvesvieta). Dzimšanas datums: a) 20.3.1970., b) 30.1.1971. (Kamel Mohamed). Dzimšanas vieta: Rouba, Alžīrija” aizstāj ar šādu tekstu:

“Ali El Heit (alias a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma). Adrese: a) via D. Fringuello 20, Roma, Itālija, b) Milāna, Itālija (pastāvīgā dzīvesvieta). Dzimšanas datums: a) 20.3.1970., b) 30.1.1971. Dzimšanas vieta: Rouiba, Alžīrija.”

9)

Pozīcijā “Fiziskās personas” ierakstu “Ibrahim Dawood (alias a) Ebrahim Dawood; b) Sheikh Dawood Hassan). Dzimšanas datums: 1955. gads. Dzimšanas vieta: Ratnagiri, Indija. Valstspiederība: Indijas. Pases Nr.: A-333602, izdota Bombejā, Indijā, 1985. gada 6. aprīlī” aizstāj ar šādu tekstu:

“Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan). Dzimšanas datums: 1955. gads. Dzimšanas vieta: Ratnagiri, Indija. Valstspiederība: Indijas. Pases Nr.: A-333602, izdota Bombejā, Indijā, 1985. gada 6. aprīlī.”

10)

Pozīcijā “Fiziskās personas” ierakstu “Abdelhalim Remadna, dzimšanas datums: 1966. gada 2. aprīlis; dzimšanas vieta: Bistra, Alžīrija” aizstāj ar šādu tekstu:

“Abdelhalim Remadna. Dzimšanas datums: 2.4.1966. Dzimšanas vieta: Biskra, Alžīrija.”

11)

Pozīcijā “Fiziskās personas” ierakstu “Ahmad Zerfaoui (alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Dzimšanas datums: 1963. gada 15. jūlijs. Dzimšanas vieta: Chrea, Alžīrija. Valstspiederība: iespējams, Alžīrijas” aizstāj ar šādu tekstu:

“Ahmad Zerfaoui (alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Dzimšanas datums: 15.7.1963. Dzimšanas vieta: Chréa, Alžīrija. Valstspiederība: iespējams, Alžīrijas.”


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/61


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 16. marts),

ar ko apstiprina dalībvalstu apsekojumu programmas, ar kurām īsteno putnu gripas izplatības gadījumu izpēti mājputnu un savvaļas putnu vidū 2006. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 780)

(2006/314/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1), un jo īpaši tā 20. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes Lēmumā 90/424/EEK paredzēts Kopienas finansiālais ieguldījums tehniskiem un zinātniskiem pasākumiem, kas nepieciešami Kopienas veterināro tiesību aktu un veterinārās izglītības un apmācības pilnveidošanai.

(2)

Komisijas Lēmumā 2006/101/EK, ar ko īsteno mājputnu un savvaļas putnu apsekošanas programmas putnu gripas noteikšanai, kuras izpildāmas dalībvalstīs 2006. gadā (2), ir paredzēts veikt šādus apsekojumus laikposmā no 2006. gada februāra līdz 2006. gada decembrim, īstenojot Komisijas apstiprinātās apsekojumu programmas. Minētajos apsekojumos jāizpēta, vai mājputni nav inficēti, un tad vajadzības gadījumā jāpārskata Kopienā spēkā esošie tiesību akti, tādējādi sekmējot izpratni par iespējamajiem putnu gripas draudiem, ko dzīvniekiem un cilvēkiem var izraisīt savvaļas putni.

(3)

Komisija ir izskatījusi dalībvalstu iesniegtās apsekojumu programmas saskaņā ar minēto lēmumu.

(4)

Komisija ir konstatējusi, ka dalībvalstu iesniegtās apsekojumu programmas atbilst Lēmumam 2006/101/EK. Tādēļ minētās apsekojumu programmas ir jāapstiprina.

(5)

Ņemot vērā minēto apsekojumu programmu nozīmi Kopienas mērķu sasniegšanā dzīvnieku un sabiedrības veselības aizsardzības jomā, ir lietderīgi katrai apsekojumu programmai noteikt Kopienas finansiālā ieguldījuma maksimālo apmēru 50 % apjomā no izmaksām, kas radušās attiecīgajām dalībvalstīm, īstenojot šajā lēmumā minētos pasākumus.

(6)

Kopienas līdzfinansējumu ir tiesības saņemt arī par izdevumiem, kas saistīti ar šajā lēmumā apstiprināmajām apsekojumu programmām un kas radušies kopš 2006. gada 1. februāra.

(7)

Turklāt ir lietderīgi paredzēt apsekojumu rezultātu ziņošanas noteikumus un noteikumus par tādām attaisnotām izmaksām, kas minētas dalībvalstu finanšu pieprasījumos par Kopienas finansiālā ieguldījuma piešķiršanu to dalībvalstu izmaksu segšanai, kas saistītas ar apsekojumu programmu īstenošanu.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma I pielikumā minētās dalībvalstu programmas putnu gripas izplatības gadījumu izpētei mājputnu un savvaļas putnu vidū ir apstiprinātas laikposmam, kas minēts attiecīgajā pielikumā (“programmas”).

2. pants

Dalībvalstis veic mājputnu un savvaļas putnu gripas gadījumu izpēti saskaņā ar minētajām programmām.

3. pants

Kopienas finansiālo ieguldījumu paraugu analīzes izmaksu segšanai piešķir katrai dalībvalstij 50 % apjomā no izmaksām, kas radušās, līdz pat I pielikumā minētajam maksimālajam līdzfinansējuma apjomam.

Šo Kopienas finanšu ieguldījumu piešķir ar noteikumu, ka dalībvalsts:

a)

nodrošina, ka stājas spēkā visi normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi tās programmas īstenošanai;

b)

vēlākais līdz 2007. gada 31. martam, kā minēts Padomes Direktīvas 2005/94/EK (3) 51. panta 1. punktā, iesniedz galīgo ziņojumu Komisijai un Kopienas putnu gripas references laboratorijai par programmas tehnisko izpildi un sasniegtajiem rezultātiem atbilstīgi ziņojuma paraugiem, kas noteikti šā lēmuma II līdz V pielikumā;

c)

iesniedz Komisijai atbilstošus pierādījumus par izmaksām, kas radušās analizējot paraugus laikposmā, kuram programma apstiprināta;

d)

efektīvi īsteno programmu, un jo īpaši kompetentajai iestādei jānodrošina, ka ir veikta atbilstoša paraugu ņemšana.

4. pants

Izmaksu maksimālais apjoms, ko atlīdzina dalībvalstīm par programmā iekļautajām pārbaudēm, nepārsniedz:

a)

:

ELISA tests

:

EUR 1 par vienu pārbaudi;

b)

:

agara gēla imūndifūzijas tests

:

EUR 1,2 par vienu pārbaudi;

c)

:

HI tests H5/H7 pārbaudei

:

EUR 12 par vienu pārbaudi;

d)

:

vīrusa izolācijas tests

:

EUR 30 par vienu pārbaudi;

e)

:

PCR tests

:

EUR 15 par vienu pārbaudi.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 16. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes 2006. gada 23. janvāra Lēmumu 2006/53/EK (OV L 29, 2.2.2006., 37. lpp.).

(2)  OV L 46, 16.2.2006., 40. lpp.

(3)  OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.


I PIELIKUMS

Dalībvalstu apsekojumu programmas putnu gripas izplatības noteikšanai mājputnu un savvaļas putnu vidū

Kods

Dalībvalsts

Laikposms

Maksimālais līdzfinansējuma apjoms (EUR)

BE

Beļģija

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

38 400,00

CZ

Čehija

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

33 400,00

DK

Dānija

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

168 500,00

DE

Vācija

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

268 000,00

EE

Igaunija

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

1 450,00

EL

Grieķija

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

39 300,00

ES

Spānija

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

88 100,00

FR

Francija

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

204 800,00

IE

Īrija

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

42 500,00

IT

Itālija

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

427 300,00

CY

Kipra

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

20 700,00

LV

Latvija

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

11 600,00

LT

Lietuva

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

15 400,00

LU

Luksemburga

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

4 400,00

HU

Ungārija

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

109 500,00

MT

Malta

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

3 700,00

NL

Nīderlande

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

54 500,00

AT

Austrija

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

28 550,00

PL

Polija

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

94 500,00

PT

Portugāle

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

71 600,00

SI

Slovēnija

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

23 500,00

SK

Slovākija

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

11 600,00

FI

Somija

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

32 600,00

SE

Zviedrija

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

77 200,00

UK

Apvienotā Karaliste

no 2006. gada 1. februāra līdz 2006. gada 31. decembrim

93 700,00

Kopā

1 964 800,00


II PIELIKUMS

GALĪGAIS ZIŅOJUMS PAR MĀJPUTNU SAIMNIECĪBĀM, KURĀS ŅEMTI PARAUGI (1)

(izņemot pīles un zosis)

Seroloģiskās pārbaudes saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2006/101/EK pielikuma B punktu par broileru (tikai riska gadījumos)/nobarojamo tītaru/vaislas cāļu/vaislas tītaru/dējējvistu/dējējvistu brīvās turēšanas apstākļu saimniecībām/skrējējputnu/saimniecībā audzētu medījamu putnu (fazāni, irbes, paipalas un citi) saimniecībām/“mājas saimēm” (kā definēts Padomes Direktīvas 2005/94/EK 2. pantā/citas [lieko svītrot]

LŪDZU, AIZPILDIET VIENU VEIDLAPU KATRAI MĀJPUTNU KATEGORIJAI

 

Dalībvalsts:

 

Datums:

 

Ziņojuma laikposms no:

 

līdz:


Reģions (2)

Kopējais saimniecību skaits (3)

Kopējais saimniecību skaits, kurās ņemti paraugi

Kopējais saimniecību skaits ar pozitīvu rezultātu

Kopējais saimniecību skaits ar pozitīvu H 5 apakštipa rezultātu

Kopējais saimniecību skaits ar pozitīvu H 7 apakštipa rezultātu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 


(1)  Ar saimniecībām saprot ganāmpulkus, saimes vai citas saimniecības pēc vajadzības.

(2)  Reģions, kā noteikts apstiprinātajā dalībvalsts programmā.

(3)  Kopējais vienas mājputnu kategorijas saimniecību skaits reģionā.


III PIELIKUMS

GALĪGAIS INFORMĀCIJAS ZIŅOJUMS PAR PĪĻU UN ZOSU SAIMNIECĪBĀM (1)

Saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2006/101/EK pielikuma C punktu Seroloģiskās pārbaudes (2)

 

Dalībvalsts:

 

Datums:

 

Ziņojuma laikposms no:

 

līdz:


Reģions (2)

Kopējais pīļu un zosu saimniecību skaits

Kopējais pīļu un zosu saimniecību skaits, kurās ņemti paraugi

Kopējais saimniecību skaits ar pozitīvu seroloģisko rezultātu

Kopējais saimniecību skaits ar pozitīvu seroloģisko H 5 apakštipa rezultātu

Kopējais saimniecību skaits ar pozitīvu seroloģisko H 7 apakštipa rezultātu

Kopējais saimniecību skaits ar pozitīvu virusoloģisko rezultātu

Kopējais saimniecību skaits ar pozitīvu virusoloģisko H 5 apakštipa rezultātu

Kopējais saimniecību skaits ar pozitīvu virusoloģisko H 7 apakštipa rezultātu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ar saimniecībām saprot ganāmpulkus, saimes vai citas saimniecības pēc vajadzības.

(2)  Reģions, kā noteikts apstiprinātajā dalībvalsts programmā.


IV PIELIKUMS

GALĪGAIS INFORMĀCIJAS ZIŅOJUMS PAR SAVVAĻAS PUTNIEM

Pārbaudes, kas veiktas saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2006/101/EK pielikuma D punktu

 

Dalībvalsts:

 

Datums:

 

Ziņojuma laikposms no:

 

līdz:


Reģions (1)

Savvaļas putnu sugas, no kurām ņemti paraugi

Kopējais paraugu skaits, kas paņemti izmeklēšanai

Kopējais paraugu skaits ar pozitīvu rezultātu

H 5 apakštipa pozitīvo paraugu skaits

H 7 apakštipa pozitīvo paraugu skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 


(1)  Reģions, kā noteikts apstiprinātajā dalībvalsts programmā, vai putnu novērošanas novietnes(-u) atrašanās vieta(-as).


V PIELIKUMS

FINANŠU GALĪGAIS ZIŅOJUMS UN MAKSĀJUMA PIETEIKUMS

Viena tabula katram mājputnu/savvaļas putnu apsekojumam (1)

 

Dalībvalsts:

 

Datums:

 

Ziņojuma laikposms no:

 

līdz:


Pasākumi, kas tiesīgi pretendēt uz līdzfinansējumu (2)

Laboratorijas analīžu metodes

Veikto vienas metodes testu skaits

Izmaksas

Sākotnējā seroloģiskā pārbaude (3)

 

 

Hemoglutinācijas inhibīcijas analīze (HI) H5/H7 gadījumā

 

 

Vīrusa izolācijas tests

 

 

PCR tests

 

 

Citi apmaksājami pasākumi

Miniet konkrētus pasākumus

 

Paraugu ņemšana

 

 

Citi

 

 

Kopā

 

 

Ar šo apstiprinu, ka iepriekš sniegtā informācija ir pareiza un par šiem pasākumiem nav pieprasīts nekāds cits Kopienas finansiālais ieguldījums.


(1)  Atzīmējiet pēc vajadzības.

(2)  Informācija jāsniedz valsts valūtā, neieskaitot PVN (Vieta, datums).

(3)  Lūdzu norādiet izmantoto testu (Paraksts).


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/68


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 28. aprīlis)

par dažu dalībvalstu attaisnotajiem izdevumiem 2006. gadā, vācot un pārvaldot datus, kas vajadzīgi kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1704)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovēņu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodā)

(2006/315/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 29. jūnija Lēmumu 2000/439/EK par Kopienas finanšu iemaksām izdevumu segšanai, kas dalībvalstīm radušies, savācot datus, kā arī pētījumu un eksperimentālo projektu finansēšanai, lai realizētu kopējo zivsaimniecības politiku (1), un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Lēmumā 2000/439/EK paredzēti nosacījumi, ar kādiem dalībvalstis drīkst saņemt Kopienas ieguldījumu izdevumu segšanai valsts programmās, kā paredzēts Padomes 2000. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1543/2000 par Kopienas sistēmas izveidi to datu vākšanai un pārvaldei, kas vajadzīgi, lai īstenotu kopējo zivsaimniecības politiku (2). Saskaņā ar šo lēmumu Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju, katru gadu lemj par dalībvalstu prognozēto izdevumu attaisnojamību un par Kopienas finansiālās palīdzības apjomu.

(2)

Komisija ir saņēmusi Beļģijas, Dānijas, Vācijas, Igaunijas, Grieķijas, Spānijas, Francijas, Īrijas, Itālijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Somijas, Slovēnijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes gada valsts programmas, kurās norādīti dati, ko saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1543/2000 tās plāno savākt no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim. Valstis turklāt ir iesniegušas finansiālā ieguldījuma pieteikumus Lēmuma 2000/439/EK 4. pantā minēto izdevumu segšanai.

(3)

Atbilstīgi 6. pantam Komisijas 2001. gada 25. jūlija Regulā (EK) Nr. 1639/2001, ar ko nosaka Kopienas obligātās un paplašinātās programmas datu vākšanai zivsaimniecības nozarē un paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1543/2000 (3), Komisija ir izskatījusi dalībvalstu programmas 2006. gadam un novērtējusi attaisnotos izdevumus, pamatojoties uz šīm programmām. Saskaņā ar minēto novērtējumu ieguldījuma pirmā daļa attiecīgajām dalībvalstīm jāsaņem, kā paredzēts Lēmuma 2000/439/EK 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

(4)

Saskaņā ar Lēmuma 2000/439/EK 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu un Komisijas Regulas (EK) Nr. 1639/2001 6. panta 2. punktu ieguldījuma otrā daļa jāpiešķir 2007. gadā pēc tam, kad Komisija ir saņēmusi un apstiprinājusi darbības finanšu atskaiti un tehnisko ziņojumu, kurā sniegta detalizēta informācija par to mērķu sasniegšanu, kas izvirzīti, izstrādājot obligāto un paplašināto programmu.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zivsaimniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo lēmumu katrai dalībvalstij paredz attaisnoto izdevumu apjomu un Kopienas finansiālā ieguldījuma likmes 2006. gadā, lai vāktu un pārvaldītu datus, kas vajadzīgi kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai.

2. pants

Lai segtu I pielikumā norādītos izdevumus, kas radušies, vācot un pārvaldot kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai vajadzīgos datus, var saņemt Kopienas finansiālo ieguldījumu, kurš nepārsniedz 50 % no attaisnotajiem izdevumiem obligātajai programmai, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1543/2000 5. pantā.

3. pants

Lai segtu II pielikumā norādītos izdevumus, kas radušies, vācot un pārvaldot kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai vajadzīgos datus, var saņemt Kopienas finansiālo ieguldījumu, kurš nepārsniedz 35 % no attaisnotajiem izdevumiem paplašinātajai programmai, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1543/2000 5. pantā.

4. pants

1.   Kopiena izmaksā tās ieguldījuma pirmo daļu 50 % apmērā no I un II pielikumā norādītā finansiālā ieguldījuma.

2.   Pēc finanšu atskaites un tehniskā ziņojuma saņemšanas un apstiprināšanas, kā paredzēts Padomes Lēmuma 2000/439/EK 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā, otro daļu izmaksā 2007. gadā.

5. pants

1.   Lai aprēķinātu attaisnotos izdevumus saskaņā ar šo lēmumu, izmanto euro maiņas kursu, kas bija spēkā 2005. gada maijā.

2.   Izdevumu deklarācijas un avansa maksājumu pieteikumus attiecīgās valsts valūtā, ko saņem no dalībvalstīm, kuras nepiedalās ekonomikas un monetārās savienības trešā posma īstenošanā, konvertē euro pēc kursa, kāds ir spēkā mēnesī, kurā Komisija saņem minētās deklarācijas un pieteikumus.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei, Dānijas Karalistei, Vācijas Federatīvajai Republikai, Igaunijas Republikai, Grieķijas Republikai, Spānijas Karalistei, Francijas Republikai, Īrijas Republikai, Itālijas Republikai, Kipras Republikai, Latvijas Republikai, Lietuvas Republikai, Maltas Republikai, Nīderlandes Karalistei, Polijas Republikai, Portugāles Republikai, Slovēnijas Republikai, Somijas Republikai, Zviedrijas Karalistei un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2006. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 176, 15.7.2000., 42. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/703/EK (OV L 267, 12.10.2005., 26. lpp.).

(2)  OV L 176, 15.7.2000., 1. lpp.

(3)  OV L 222, 17.8.2001., 53. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1581/2004 (OV L 289, 10.9.2004., 6. lpp.).


I PIELIKUMS

Obligātā programma

Dalībvalsts

Attaisnotie izdevumi

(EUR)

Maksimālais Kopienas ieguldījums

(EUR)

BEĻĢIJA

1 014 257

507 129

DĀNIJA

4 299 000

2 149 500

VĀCIJA

2 444 531

1 222 265

IGAUNIJA

475 988

237 994

GRIEĶIJA

1 620 845

810 423

SPĀNIJA

6 510 667

3 255 334

FRANCIJA

6 613 877

3 306 939

ĪRIJA

4 524 442

2 262 221

ITĀLIJA

3 954 825

1 977 413

KIPRA

589 866

294 933

LATVIJA

317 073

158 536

LIETUVA

122 691

61 346

MALTA

551 845

275 923

NĪDERLANDE

3 026 346

1 513 173

POLIJA

571 660

285 830

PORTUGĀLE

2 550 422

1 275 211

SLOVĒNIJA

373 060

186 530

SOMIJA

1 247 350

623 675

ZVIEDRIJA

2 709 795

1 354 898

APVIENOTĀ KARALISTE

6 222 481

3 111 241

Kopā

49 741 021

24 870 511


II PIELIKUMS

Paplašinātā programma

Dalībvalsts

Attaisnotie izdevumi

(EUR)

Maksimālais Kopienas ieguldījums

(EUR)

BEĻĢIJA

 

 

DĀNIJA

 

 

VĀCIJA

544 246

190 486

IGAUNIJA

26 208

9 173

GRIEĶIJA

215 350

75 373

SPĀNIJA

1 842 106

644 737

FRANCIJA

339 500

118 825

ĪRIJA

371 426

129 999

ITĀLIJA

560 554

196 194

KIPRA

 

 

LATVIJA

5 364

1 878

LIETUVA

 

 

MALTA

 

 

NĪDERLANDE

435 762

152 517

POLIJA

1 316

461

PORTUGĀLE

443 832

155 241

SLOVĒNIJA

 

 

SOMIJA

257 434

90 102

ZVIEDRIJA

81 518

28 531

APVIENOTĀ KARALISTE

2 134 804

747 181

Kopā

7 259 420

2 540 798


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/72


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 28. aprīlis)

par kādā apgabalā pavadītu dienu piešķiršanu Apvienotajai Karalistei, Dānijai un Vācijai saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 51/2006 IIA pielikuma 8.1. punkta h) apakšpunktu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1714)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, dāņu un vācu valodā)

(2006/316/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 51/2006, ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (1), un jo īpaši tās IIA pielikuma 8.1. punkta h) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 51/2006 IIA pielikuma 8.1. punkta h) apakšpunktā paredzēts īpašs nosacījums, kas rosina dalībvalstis izstrādāt sistēmas zvejas atļauju automātiskai apturēšanai par izdarītiem pārkāpumiem.

(2)

Pamatojoties uz dalībvalstu pieprasījumiem, minētā īpašā nosacījuma piemērošana ļauj no 2006. gada 1. februāra līdz 2007. gada 31. janvārim piešķirt konkrētu skaitu dienu, ko kādā Kopienas apgabalā pavada zvejas kuģi, uz kuru klāja ir traļi, dāņu vadi vai līdzīgi zvejas rīki, izņemot rāmju traļus, kuru linuma acu izmērs ir vienāds vai lielāks par 120 mm, kā tas noteikts IIA pielikuma 4. punkta a) apakšpunkta v) daļā.

(3)

Apvienotā Karaliste, Dānija un Vācija ir iesniegušas pieprasījumu un sniegušas informāciju par sistēmu, ko zvejas atļauju automātiskai apturēšanai par izdarītiem pārkāpumiem piemēro zvejas kuģiem, uz kuru klāja ir minētie zvejas rīki.

(4)

Ņemot vērā sniegto informāciju, jāatļauj Apvienotajai Karalistei, Dānijai un Vācijai piešķirt zvejas kuģiem, uz kuru klāja ir Regulas (EK) Nr. 51/2006 IIA pielikuma 4. punkta a) apakšpunkta v) daļā minētie zvejas rīki, konkrētu skaitu dienu, kas pavadītas kādā apgabalā saskaņā ar minētā pielikuma 8.1. punkta h) apakšpunktā paredzēto īpašo nosacījumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 51/2006 IIA pielikuma 4. punkta a) apakšpunkta v) daļu un 8.1. punkta h) apakšpunktu, zvejas kuģi, kas peld ar Apvienotās Karalistes, Dānijas un Vācijas karogu un uz kuru klāja ir traļi, dāņu vadi vai līdzīgi zvejas rīki, izņemot rāmju traļus, kuru linuma acu izmērs ir vienāds vai lielāks par 120 mm, izmanto piešķirtās dienas, kas paredzētas IIA pielikuma 8.1. punkta h) apakšpunktā un 13. punkta I tabulas atbilstošajā rindā.

2. pants

Kuģis, kam atbilstīgi 1. pantam piešķirts konkrēts skaits dienu, nedrīkst nodot minētās dienas citam kuģim, izņemot gadījumus, kad:

a)

saņēmēja kuģis izmanto tikai zvejas rīkus, kuru linuma acu izmērs ir lielāks par 120 mm;

b)

ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 51/2006 IIA pielikuma 14. un 15. punktā minētie nosacījumi.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei, Dānijas Karalistei un Vācijas Federatīvajai Republikai.

Briselē, 2006. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 16, 20.1.2006., 1. lpp.


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/73


PADOMES LĒMUMS 2006/317/KĀDP

(2006. gada 10. aprīlis),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Horvātijas Republiku par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 24. un 38. pantu,

ņemot vērā prezidentvalsts ieteikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2003. gada 27. un 28. novembra sanāksmē nolēma pilnvarot prezidentvalsti, kam palīdzētu ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis (ĢS/AP), saskaņā ar 24. un 38. pantu Līgumā par Eiropas Savienību sākt sarunas ar dažām trešām valstīm, lai Eiropas Savienība ar katru no tām noslēgtu nolīgumu par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai.

(2)

Saskaņā ar minēto pilnvarojumu sākt sarunas prezidentvalsts, kam palīdz ĢS/AP, apsprieda ar Horvātijas Republiku Nolīgumu par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai.

(3)

Minētais nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Horvātijas Republiku par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas parakstīt minēto nolīgumu, lai tas kļūtu saistošs Eiropas Savienībai.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2006. gada 10. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

U. PLASSNIK


TULKOJUMS

NOLĪGUMS

starp Horvātijas Republiku un Eiropas Savienību par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai

HORVĀTIJAS REPUBLIKA,

no vienas puses, un

EIROPAS SAVIENĪBA, turpmāk “ES”, ko pārstāv Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts,

no otras puses,

turpmāk “Puses”,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Pusēm ir kopīgi mērķi – stiprināt savu drošību visiem iespējamiem līdzekļiem un nodrošināt saviem pilsoņiem augstu aizsardzības līmeni drošības telpā;

ŅEMOT VĒRĀ, ka Puses ir vienisprātis par to, ka būtu jāizvērš savstarpējas apspriedes un sadarbība vispārsvarīgos jautājumos drošības jomā;

ŅEMOT VĒRĀ, ka tādēļ šajā sakarā ir pastāvīga vajadzība Pusēm apmainīties ar klasificētu informāciju;

APZINOTIES, ka pilnvērtīgām un iedarbīgām apspriedēm un sadarbībai var būt vajadzīga piekļuve Pušu klasificētai informācijai un materiāliem, kā arī Pusēm var būt nepieciešams apmainīties ar klasificētu informāciju un saistītiem materiāliem;

APZINOTIES, ka piekļuve klasificētai informācijai un saistītiem materiāliem un to apmaiņa prasa atbilstīgus drošības pasākumus,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Lai īstenotu mērķi visiem iespējamiem līdzekļiem stiprināt katras Puses drošību, šis nolīgums attiecas uz jebkādas formas klasificētu informāciju vai materiāliem, ko Puses nodod viena otrai vai ar ko tās savā starpā apmainās.

2. pants

Šajā nolīgumā klasificēta informācija ir jebkura informācija (proti, zināšanas, ko jebkādā formā var nodot citiem) vai materiāli, par ko ir noteikts, ka tiem vajadzīga aizsardzība pret neatļautu izpaušanu, un kam ir piešķirta attiecīga drošības klasifikācijā (turpmāk “klasificēta informācija”).

3. pants

Šajā nolīgumā “ES” ir Eiropas Savienības Padome (turpmāk “Padome”), ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis un Padomes Ģenerālsekretariāts, kā arī Eiropas Kopienu Komisija (turpmāk “Eiropas Komisija”).

4. pants

Katra Puse:

a)

sargā un glabā klasificētu informāciju, ko Puses nodod viena otrai vai ar ko tās savā starpā apmainās un uz ko attiecas šis nolīgums;

b)

nodrošina to, ka klasificētā informācija, ko Puses nodod viena otrai vai ar ko tās savā starpā apmainās un uz ko attiecas šis nolīgums, saglabā to drošības klasifikāciju, ko tai piešķīrusi sniedzēja Puse. Saņēmēja Puse sargā un glabā klasificētu informāciju saskaņā ar saviem drošības noteikumiem, kuri attiecas uz informāciju vai materiāliem, kam ir līdzvērtīga drošības klasifikācija, kā norādīts drošības pasākumos, ko izstrādā saskaņā ar 11. un 12. pantu;

c)

klasificētu informāciju, uz ko attiecas šis nolīgums, lieto vienīgi tiem nolūkiem, kādus noteikusi izcelsmes iestāde un kādiem informācija ir nodota vai saņemta apmaiņā;

d)

klasificētu informāciju, uz ko attiecas šis nolīgums, neizpauž trešām personām vai ES iestādēm vai struktūrām, kas nav minētas 3. pantā, ja nav saņemta izcelsmes iestādes iepriekšēja piekrišana.

5. pants

1.   Saskaņā ar izcelsmes kontroles principu klasificētu informāciju var izpaust vai atklāt viena Puse, “sniedzēja Puse”, otrai Pusei, “saņēmējai Pusei”.

2.   Lai informāciju atklātu saņēmējiem, kas nav šā nolīguma Puses, saņēmēja Puse – iepriekš saņemot sniedzējas Puses piekrišanu – pieņem lēmumu par klasificētas informācijas izpaušanu vai atklāšanu saskaņā ar izcelsmes kontroles principu, kā paredzēts attiecīgās Puses drošības noteikumos.

3.   Īstenojot 1. un 2. punktu, nav atļauta nekāda vispārēja informācijas atklāšana, ja vien Puses nav izstrādājušas procedūras un vienojušās par tām attiecībā uz konkrētu kategoriju informāciju, kas ir būtiska to operatīvām vajadzībām.

6. pants

Lai nodrošinātu to, ka klasificētai informācijai, uz ko attiecas šis nolīgums, piemēro līdzvērtīgu aizsardzības līmeni, Horvātijas Republikai, ES un ES struktūrām, kā noteikts šā nolīguma 3. pantā, ir drošības organizācija un drošības programmas, kas balstās uz tādiem drošības pamatprincipiem un standartu minimumu, ko īsteno Pušu drošības sistēmās, kuras izstrādā saskaņā ar 11. un 12. pantu.

7. pants

1.   Puses nodrošina, ka visas personas, kurām amata pienākumu pildīšanai ir vajadzīga piekļuve klasificētai informācijai, kas nodota vai saņemta apmaiņā saskaņā ar šo nolīgumu, vai kuru pienākumi vai funkcijas var dot tām šādu piekļuvi, ir atbilstīga drošības pielaide, pirms šīm personām atļauj piekļuvi šādai informācijai.

2.   Drošības pielaides procedūras izstrādā tā, lai noteiktu, vai attiecīgajai personai drīkst nodrošināt piekļuvi klasificētai informācijai, ņemot vērā attiecīgās personas lojalitāti, uzticamību un noturību.

8. pants

Puses sniedz savstarpēju palīdzību attiecībā uz tādas klasificētas informācijas drošību, uz kuru attiecas šis nolīgums, un drošības jautājumiem, kas izraisa kopīgu ieinteresētību. Iestādes, kā tās definētas 11. pantā, rīko savstarpējas apspriedes par drošības jautājumiem un drošības pārbaudes, lai izvērtētu to drošības pasākumu efektivitāti attiecīgo iestāžu atbildības jomā, ko nosaka saskaņā ar 11. un 12. pantu.

9. pants

1.   Šajā nolīgumā:

a)

attiecībā uz ES:

visu korespondenci sūta Padomei uz šādu adresi:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels

.

Padomes Kancelejas vadītājs visu korespondenci pārsūta dalībvalstīm un Eiropas Komisijai, ievērojot 2. punktu;

b)

attiecībā uz Horvātijas Republiku:

visu korespondenci adresē:

Republic of Croatia

Office of the National Security Council –

Central Registry

Jurjevska 34

10000 Zagreb

ar Horvātijas Republikas pārstāvniecības Eiropas Kopienās starpniecību, izmantojot šādu adresi:

Mission of the Republic of Croatia to the European Communities

Sub-Registry Officer

Avenue des Arts 50

B-1000 Brussels

.

2.   Vienas Puses sūtīto korespondenci, kas ir pieejama tikai konkrētiem kompetentiem tās ierēdņiem, struktūrām vai dienestiem, izņēmuma gadījumos operatīvu iemeslu dēļ var adresēt vai tā var būt pieejama tikai konkrētiem kompetentiem otrās Puses ierēdņiem, struktūrām vai dienestiem, kas īpaši izraudzīti par saņēmējiem, ņemot vērā viņu kompetenci un ievērojot informācijas nepieciešamības principu. Attiecībā uz ES šo korespondenci sūta ar Padomes Kancelejas vadītāja starpniecību.

10. pants

Horvātijas Republikas ārlietu un Eiropas integrācijas lietu ministrs, Padomes ģenerālsekretārs un Eiropas Komisijas ģenerālsekretārs pārrauga šā nolīguma īstenošanu.

11. pants

Lai īstenotu šo nolīgumu:

1)

Valsts Drošības padomes birojs kā Horvātijas Republikas valsts drošības iestāde, rīkojoties Horvātijas Republikas valdības vārdā un tās pakļautībā, ir atbildīgs par to, lai izstrādātu drošības pasākumus tās klasificētas informācijas drošībai un aizsardzībai, ko Horvātijas Republikai sniedz saskaņā ar šo nolīgumu;

2)

Padomes Ģenerālsekretariāta Drošības birojs Padomes ģenerālsekretāra vadībā un viņa uzdevumā, rīkojoties Padomes vārdā un tās pakļautībā, ir atbildīgs par to, lai tiktu izstrādāti drošības pasākumi tās klasificētās informācijas drošībai un aizsardzībai, ko Eiropas Savienībai sniedz saskaņā ar šo nolīgumu;

3)

Eiropas Komisijas Drošības direktorāts, rīkojoties Eiropas Komisijas vārdā un tās pakļautībā, ir atbildīgs par to, lai tiktu izstrādāti drošības pasākumi tās klasificētās informācijas drošībai, kuru sniedz vai kuras apmaiņa saskaņā ar šo nolīgumu notiek Eiropas Komisijā un tās telpās.

12. pants

Drošības pasākumi, ko izstrādā saskaņā ar 11. pantu, attiecīgajiem trim birojiem vienojoties, nosaka standartus, lai savstarpēji garantētu drošību klasificētai informācijai, uz kuru attiecas šis nolīgums. Attiecībā uz ES šos standartus apstiprina Padomes Drošības komitejai.

13. pants

Šā nolīguma 11. pantā noteiktās iestādes izstrādā procedūras, kas jāievēro, ja ir aizdomas vai pierādījumi, ka ir apdraudēta tās klasificētās informācijas slepenība, uz kuru attiecas šis nolīgums.

14. pants

Pirms Puses viena otrai nodod klasificētu informāciju, uz ko attiecas šis nolīgums, 11. punktā noteiktajām atbildīgajām drošības iestādēm ir jāvienojas par to, ka saņēmēja Puse spēj sargāt un glabāt informāciju, uz ko attiecas šis nolīgums, atbilstīgi pasākumiem, ko izstrādā saskaņā ar 11. un 12. pantu.

15. pants

Šis nolīgums neliedz Pusēm slēgt citus nolīgumus par tādas klasificētas informācijas nodošanu vai apmaiņu, uz ko attiecas šis nolīgums, ja vien tie nav pretrunā ar šo nolīgumu.

16. pants

Visas Pušu domstarpības, kas rodas, interpretējot vai piemērojot šo nolīgumu, risina Pušu savstarpējās sarunās.

17. pants

1.   Šis nolīgums stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Puses viena otrai rakstiski paziņojušas par to iekšējo procedūru pabeigšanu, kas vajadzīgas, lai šis nolīgums stātos spēkā.

2.   Pēc jebkuras Puses lūguma šo nolīgumu var pārskatīt, lai apsvērtu iespējamos grozījumus.

3.   Jebkurus grozījumus šajā nolīgumā veic vienīgi rakstiski, abām Pusēm savstarpēji vienojoties. Tie stājas spēkā pēc 1. punktā paredzētās savstarpējās paziņošanas.

18. pants

Jebkura Puse var denonsēt šo nolīgumu, iesniedzot rakstisku denonsēšanas paziņojumu otrai Pusei. Šāda denonsēšana stājas spēkā sešus mēnešus pēc tam, kad otra Puse saņēmusi paziņojumu, bet neietekmē saistības, kas jau radušās, pamatojoties uz šo nolīgumu. Jo īpaši visu klasificēto informāciju, kura sniegta vai kuras apmaiņa veikta saskaņā ar šo nolīgumu, turpina aizsargāt saskaņā ar šeit izklāstītajiem noteikumiem.

TO APLIECINOT, pilnvarotie ir parakstījuši šo nolīgumu.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī, divos oriģināleksemplāros angļu valodā.


29.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/77


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2006/318/KĀDP

(2006. gada 27. aprīlis),

ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2004. gada 26. aprīlī pieņēma Kopējo nostāju 2004/423/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu (1). Ar šiem pasākumiem aizstāja Kopējā nostājā 2003/297/KĀDP (2) noteiktos pasākumus, kas aizstāja ierobežojošos pasākumus, kuri sākotnēji tika pieņemti 1996. gadā (3).

(2)

Padome 2005. gada 25. aprīlī pieņēma Kopējo nostāju 2005/340/KĀDP, ar ko pagarina ierobežojošos pasākumus pret Birmu/Mjanmu (4). Šie pasākumi nav spēkā no 2006. gada 25. aprīļa.

(3)

Ņemot vērā pašreizējo politisko situāciju Birmā/Mjanmā, par ko liecina:

militāro iestāžu nespēja iesaistīties konstruktīvās sarunās ar demokrātisko kustību par virzību uz nacionālo samierināšanos, cilvēktiesību un demokrātijas ievērošanu;

tas, ka nav dota iespēja, lai darbotos patiess un atklāts Nacionālais konvents;

Daw Aung San Suu Kyi un citu Nacionālās demokrātiskās līgas (NDL) locekļu un citu politisko ieslodzīto ilgstošā turēšana apcietinājumā;

nepārtraukta NLD un citu organizētu politisko kustību darbību traucēšana;

ilgstoši nopietni cilvēktiesību pārkāpumi, tostarp atsacīšanās rīkoties, lai saskaņā ar Starptautiskās darba organizācijas augsta līmeņa darba grupas 2001. gada ziņojuma ieteikumiem un attiecīgās SDO misijas ieteikumiem un priekšlikumiem novērstu piespiedu darba izmantošanu; un

nesenās norises, piemēram, arvien lielāki ierobežojumi starptautisku organizāciju un nevalstisko organizāciju darbībai,

Padome uzskata, ka ir pilnībā pamatoti saglabāt ierobežojošos pasākumus pret Birmas/Mjanmas militāro režīmu, pret tiem, kas gūst lielāko labumu no tā nepareizās vadības, un tiem, kas aktīvi grauj samierināšanās procesu valstī, neievēro cilvēktiesības un demokrātiju.

(4)

Attiecīgi jāsaglabā vīzu aizliegums un aktīvu iesaldēšana, attiecinot to uz militārā režīma dalībniekiem, militārajiem un drošības spēkiem, militārā režīma ekonomiskajām interesēm un citiem indivīdiem, grupām, uzņēmumiem vai vienībām, kas saistītas ar militāro režīmu, kas izstrādā, īsteno vai gūst labumu no politikas, kas kavē Birmas/Mjanmas pāreju uz demokrātiju, kā arī uz minēto personu ģimenes locekļiem un piederīgajiem.

(5)

Šo pasākumu jomā arī turpmāk būtu jāiekļauj aizliegums piešķirt finanšu aizdevumus vai kredītus Birmas valsts uzņēmumiem, kā arī piedalīties šajos uzņēmumos vai palielināt līdzdalību tajos.

(6)

Padome uzskata, ka, lai arī šajā Kopējā nostājā noteiktie ierobežojošie pasākumi tiek attiecināti uz personām, kas saistītas ar Birmas/Mjanmas režīmu, kā arī uz viņu ģimenes locekļiem, tie principā nebūtu jāattiecina uz bērniem līdz 18 gadu vecumam.

(7)

Būtu jāsaglabā augsta līmeņa politisko vadītāju vizīšu aizliegums, neskarot gadījumus, kad Eiropas Savienība nolemj, ka vizītes mērķis ir tieši veicināt Birmā/Mjanmā nacionālo izlīgumu, cilvēktiesību ievērošanu un demokrātiju.

(8)

Ja vispārējā politiskā situācija Birmā/Mjanmā ievērojami uzlabotos, tad pēc tam, kad Padome būs izvērtējusi notikumus, tiks izskatīta iespēja atcelt šos ierobežojošus pasākumus, kā arī iespēja pakāpeniski atsākt sadarbību ar Birmu/Mjanmu.

(9)

Lai īstenotu konkrētus pasākumus, ir vajadzīga Kopienas rīcība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

1.   Ieroču un ar tiem saistīto visu veidu materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un ekipējuma, paramilitārā ekipējuma un tā rezerves daļu, kā arī iekšējām represijām iespējami izmantojama ekipējuma pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports uz Birmu/Mjanmu, ko īsteno dalībvalstu pilsoņi vai ko veic no dalībvalstu teritorijas, vai izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalstu karogu, un dalībvalstu lidmašīnas, ir aizliegta neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir dalībvalstu teritorijā vai nav.

2.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Birmā/Mjanmā vai izmantošanai Birmā/Mjanmā sniegt tehnisku palīdzību, brokeru pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas saistīti ar militārām darbībām un ieroču un visu veidu ar tiem saistīto materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un ekipējuma, paramilitārā ekipējuma un visa minētā rezerves daļu, kā arī ekipējuma, ko varētu izmantot iekšējai apspiešanai, piegādi, ražošanu, tehnisko apkopi vai izmantošanu;

b)

tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Birmā/Mjanmā vai izmantošanai Birmā/Mjanmā piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību, kas saistīta ar militārām darbībām, jo īpaši ietverot piešķīrumus, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai ieroču un ar tiem saistīto materiālu, kā arī iekšējai apspiešanai izmantojama ekipējuma pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, vai lai sniegtu saistītu tehnisko palīdzību, brokera un citus pakalpojumus;

c)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai rezultāts ir a) vai b) punktā minēto aizliegumu apiešana.

2. pants

1.   Kopējās nostājas 1. pantu nepiemēro:

a)

tikai humānām vai aizsardzības vajadzībām paredzēta nenāvējoša militārā ekipējuma vai iekšējām represijām iespējami izmantojama ekipējuma vai ANO, ES un Kopienas administratīvās sistēmas izveides programmām, vai ES un ANO krīzes situācijas pārvarēšanas operācijām paredzētu materiālu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam;

b)

tāda atmīnēšanas ekipējuma un materiālu pārdošanai, piegādei, pārvešanai vai eksportam, kas paredzēts atmīnēšanas operācijām;

c)

finansējuma un finansiālās palīdzības sniegšanai attiecībā uz šādu ekipējumu vai šādām programmām un darbībām;

d)

tehniskās palīdzības sniegšanai attiecībā uz šādu ekipējumu vai šādām programmām un darbībām;

ar nosacījumu, ka šādam eksportam iepriekš piekritusi attiecīgā kompetentā iestāde.

2.   Kopējās nostājas 1. pants neattiecas uz aizsargtērpiem, tostarp pretšķembu vestēm un militārām aizsargķiverēm, ko ANO personāls, ES personāls, Kopiena vai tās dalībvalstis, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, humānās palīdzības un attīstības darbinieki un ar to saistītais personāls izved uz Birmu/Mjanmu tikai personīgām vajadzībām.

3. pants

Pārtrauc attīstības programmu īstenošanu un tādas palīdzības sniegšanu, kas nav humānā palīdzība. Izņēmumus pieļauj attiecībā uz projektiem un programmām, kas atbalsta:

a)

cilvēktiesības, demokrātiju, labu pārvaldi, konfliktu novēršanu un pilsoniskās sabiedrības kapacitātes celšanu;

b)

veselības aizsardzību un izglītību, nabadzības mazināšanu un jo īpaši pamatvajadzību un iztikas līdzekļu nodrošināšanu nabadzīgākajām un neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām;

c)

vides aizsardzību, jo īpaši programmas, kas cīnās pret pārmērīgu mežizstrādi, kura nav ilgtspējīga un izraisa atmežošanu.

Projekti un programmas būtu jāīsteno ar ANO aģentūru un nevalstisko organizāciju starpniecību, kā arī decentralizēti sadarbojoties ar vietējās civilās pārvaldes iestādēm. Šajā sakarā Eiropas Savienība turpinās strādāt ar Birmas valdību attiecībā uz tās pienākumu pielikt lielākas pūles, lai sasniegtu ANO Tūkstošgades attīstības mērķus.

Projekti un programmas, ciktāl iespējams, būtu jānosaka, jāuzrauga, jāveic un jāizvērtē, apspriežoties ar pilsonisko sabiedrību un visām demokrātiskajām grupām, tostarp Nacionālo līgu par demokrātiju.

4. pants

1.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai to teritorijā neieceļotu un lai to robežas nešķērsotu:

a)

Valsts Miera un attīstības padomes (VMAP) augstākās amatpersonas, Birmas tūrisma nozares iestāžu pārstāvji, augstākās militārās amatpersonas, valsts vai drošības spēku amatpersonas, kuras izstrādā vai īsteno politiku, kas kavē Birmas/Mjanmas pāreju uz demokrātiju vai gūst labumu no tādas politikas, kā arī minēto personu ģimenes locekļi, kas I pielikumā norādīti kā fiziskas personas;

b)

Birmas aktīvā militārā dienestā esošās amatpersonas, sākot no brigādes ģenerāļa pakāpes un uz augšu, un viņu ģimenes locekļi, kas I pielikumā norādīti kā fiziskas personas.

2.   Šā panta 1. punkts neliek dalībvalstij aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.   Šā panta 1. punkts neskar gadījumus, ja dalībvalstij saistības uzliek starptautiskās tiesības, proti:

a)

kā starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalstij;

b)

kā Apvienoto Nāciju Organizācijas sasauktas vai tās aizgādnībā rīkotas starptautiskas konferences uzņēmējvalstij; vai

c)

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti, vai;

d)

saskaņā ar 1929. gada Samierināšanās Līgumu (Laterāna Pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

4.   Šā panta 3. punktu uzskata par piemērojamu arī gadījumos, ja kāda dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

5.   Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts pieļauj izņēmumu saskaņā ar 3. un 4. punktu.

6.   Dalībvalstis var piešķirt izņēmumu no 1. punktā paredzēto pasākumu piemērošanas, ja ieceļošana vajadzīga steidzamu humānu iemeslu dēļ vai lai apmeklētu starpvaldību sanāksmes, tostarp Eiropas Savienības atbalstītās sanāksmes, vai tādas, ko organizē dalībvalsts, kura vada EDSO biroja darbu, ja notiek politisks dialogs, kas tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Birmā/Mjanmā.

7.   Dalībvalsts, kas vēlas pieļaut 6. punktā minētos izņēmumus, to rakstiski paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, izņemot tad, ja viens vai vairāki Padomes locekļi rakstiski iebilst pret šādu rīcību divu darba dienu laikā no brīža, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var lemt par ierosinātā izņēmuma piešķiršanu.

8.   Gadījumos, kad saskaņā ar 3., 4., 6. un 7. punktu dalībvalsts atļauj I pielikumā minētajām personām ieceļot vai šķērsot tās teritoriju, atļauju piešķir tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā ir paredzēta, un tikai attiecīgajām personām.

5. pants

1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir I pielikumā minētu Birmas/Mjanmas valdības locekļu un ar tiem saistītu fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā vai turējumā.

2.   Līdzekļi vai saimnieciskie resursi ne tieši, ne netieši nav pieejami I pielikumā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, un tās no tiem negūst labumu.

3.   Kompetentā iestāde var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, ja tās ir konstatējušas, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

nepieciešami, lai segtu I pielikumā uzskaitīto personu un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi saprātīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi nodevu maksājumiem vai maksai par pakalpojumu par iesaldēto līdzekļu vai iesaldēto saimniecisko resursu pastāvīgu turēšanu vai saglabāšanu;

d)

nepieciešami ārkārtas izdevumiem, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde citām kompetentām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka īpaša atļauja jāpiešķir.

Attiecīgā kompetentā iestāde informē pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu.

4.   Šā panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldētu kontu papildinājumiem:

a)

procentiem vai citiem ieņēmumiem no šiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kas nokārtojami saskaņā ar līgumiem, nolīgumiem un saistībām, kuras noslēdza vai radās pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem attiecināja ierobežojošus pasākumus,

ar noteikumu, ka visiem šādiem procentiem, citiem ieņēmumiem un maksājumiem turpina piemērot 1. punktu.

5.   Ir aizliegts:

a)

piešķirt jebkādu finanšu aizdevumu vai kredītu Birmas valsts uzņēmumiem, kas uzskaitīti II pielikumā, vai iegūt parādzīmes, noguldījuma sertifikātus, garantijas vērtspapīrus un obligācijas, kuras izsniedz šie uzņēmumi;

b)

iegūt un palielināt līdzdalību Birmas valsts uzņēmumos, kas uzskaitīti II pielikumā, tostarp iegūt šādus uzņēmumus pilnībā un iegūt akcijas, daļas un vērtspapīrus, kas saistīti ar līdzdalību.

6.   Šā panta 5. punkta a) apakšpunkts neskar to saistību izpildi, ko nosaka līgumi vai vienošanās, kuras noslēgtas pirms 2004. gada 25. oktobra.

7.   Šā panta 5. punkta b) apakšpunktā minētais aizliegums neliedz palielināt līdzdalību Birmas valsts uzņēmumos, kas uzskaitīti II pielikumā, ja šāds palielinājums ir obligāts saskaņā ar tādu vienošanos ar attiecīgo Birmas valsts uzņēmumu, kas noslēgta pirms 2004. gada 25. oktobra.

6. pants

Augsta līmeņa divpusējas valdības (politiskie vadītāji vecāko ierēdņu un ministru līmenī un augstāki) vizītes uz Birmu/Mjanmu joprojām ir pārtrauktas. Ārkārtas apstākļos Padome var piešķirt izņēmumu attiecībā uz šo noteikumu.

7. pants

Dalībvalstis nepieļauj militārā personāla piesaisti Birmas/Mjanmas diplomātiskajām pārstāvniecībām dalībvalstīs. Birmas/Mjanmas diplomātiskajām pārstāvniecībām jāatsauc viss militārais personāls.

8. pants

Padome pēc dalībvalsts vai Komisijas priekšlikuma vajadzības gadījumā apstiprina grozījumus I pielikumā iekļautajā sarakstā.

9. pants

Šo kopējo nostāju regulāri pārskata. To atjauno vai atbilstīgi groza, īpaši attiecībā uz Birmas valsts uzņēmumiem, kas uzskaitīti II pielikumā, ja Padome uzskata, ka nostājas mērķi nav sasniegti.

10. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

To piemēro 12 mēnešu laikposmā, sākot no 2006. gada 30. aprīļa.

11. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2006. gada 27. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

U. PLASSNIK


(1)  OV L 125, 28.04.2004., 61. lpp. Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Kopējo nostāju 2005/340/KĀDP (OV L 108, 29.04.2005., 88. lpp.).

(2)  OV L 106, 29.4.2003., 36. lpp. Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Kopējo nostāju 2003/907/KĀDP (OV L 340, 24.12.2003., 81. lpp.).

(3)  Kopējā nostāja 96/635/KĀDP (OV L 287, 08.11.1996., 1. lpp.). Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Kopējo nostāju 2002/831/KĀDP (OV L 285, 23.10.2002., 7. lpp.).

(4)  OV L 108, 29.4.2005., 88. lpp.


I PIELIKUMS

Saraksts, kas minēts 4., 5. un 8. pantā

Piezīmes par tabulu:

1.

Citi vārdi vai to variācijas ir apzīmēti ar “alias”

A.   VALSTS MIERA UN ATTĪSTĪBAS PADOME (SPDC)

 

Vārds (vārds, uzvārds, dzimums; iespējamie pseidonīmi)

Personas informācija (funkcija/amats, dzimšanas datums un vieta (dz.d. un dz.v.), pases/personas apliecības numurs, … laulātais, dēls/meita)

A1a

Vecākais ģenerālis Than Shwe

Priekšsēdētājs, dz.d. 2.2.1933.

A1b

Kyaing Kyaing

Vecākā ģenerāļa Than Shwe sieva

A1c

Thandar Shwe

Vecākā ģenerāļa Than Shwe meita

A1d

Khin Pyone Shwe

Vecākā ģenerāļa Than Shwe meita

A1e

Aye Aye Thit Shwe

Vecākā ģenerāļa Than Shwe meita

A1f

Tun Naing Shwe alias Tun Tun Naing

Vecākā ģenerāļa Than Shwe dēls

A1g

Khin Thanda

Tun Naing Shwe sieva

A1h

Kyaing San Shwe

Vecākā ģenerāļa Than Shwe dēls

A1i

Dr. Khin Win Sein

Kyaing San Shwe sieva

A1j

Thant Zaw Shwe alias Maung Maung

Vecākā ģenerāļa Than Shwe dēls

A1k

Dewar Shwe

Vecākā ģenerāļa Than Shwe meita

A1l

Kyi Kyi Shwe

Vecākā ģenerāļa Than Shwe meita

A2a

Vecākā ģenerāļa vietnieks Maung Aye

Priekšsēdētāja vietnieks, dz.d. 25.12.1937.

A2b

Mya Mya San

Vecākā ģenerāļa vietnieka Maung Aye sieva

A2c

Nandar Aye

Vecākā ģenerāļa vietnieka Maung Aye meita, majora Pye Aung laulātā (D17d)

A3a

Ģenerālis Thura Shwe Mann

Štāba priekšnieks un īpašo operāciju koordinators (armija, jūras un gaisa spēki), dz.d. 11.7.1947.

A3b

Khin Lay Thet

Ģenerāļa Thura Shwe Mann sieva, dz.d. 19.6.1947.

A3c

Aung Thet Mann

Ģenerāļa Thura Shwe Mann dēls, Ayeya Shwe War Company, dz.d. 19.6.1977., pases Nr.: CM102233

A3d

Toe Naing Mann

Shwe Mann dēls, dz.d. 29.6.1978.

A3e

Zay Zin Latt

Toe Naing Mann sieva; Khin Shwe meita (J5a), dz.d. 24.3.1981.

A4a

Ģenerālis Soe Win

Premjerministrs kopš 19.10.2004., dzimis 1946. g.

A4b

Than Than Nwe

Ģenerāļa Soe Win sieva

A5a

Ģenerālleitnants Thein Sein

1. sekretārs (kopš 19.10.2004.) unģenerāļadjutants

A5b

Khin Khin Win

Ģenerālleitnanta Thein Sein sieva

A6a

Ģenerālleitnants (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura ir amata nosaukums) Galvenais intendants

A6b

Khin Saw Hnin

Ģenerālleitnanta Thiha Thura Tin Aung Myint Oo sieva

A7a

Ģenerālleitnants Kyaw Win

Īpašo operāciju 2. biroja priekšnieks (Kayah štats)

A7b

San San Yee alias San San Yi

Ģenerālleitnanta Kyaw Win sieva

A7c

Nyi Nyi Aung

Ģenerālleitnanta Kyaw Win dēls

A7d

San Thida Win

Nyi Nyi Aung sieva

A7e

Min Nay Kyaw Win

Ģenerālleitnanta Kyaw Win dēls

A7f

Dr Phone Myint Htun

Ģenerālleitnanta Kyaw Win dēls

A7g

San Sabai Win

Dr. Phone Myint Htun sieva

A8a

Ģenerālleitnants Tin Aye

Militārā arsenāla priekšnieks, UMEH vadītājs

A8b

Kyi Kyi Ohn

Ģenerālleitnanta Tin Aye sieva

A8c

Zaw Min Aye

Ģenerālleitnanta Tin Aye dēls

A9a

Ģenerālleitnants Ye Myint

Īpašo operāciju 1. biroja priekšnieks (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9b

Tin Lin Myint

Ģenerālleitnanta Ye Myint sieva, dz.d. 25.1.1947.

A9c

Theingi Ye Myint

Ģenerālleitnanta Ye Myint meita

A9d

Aung Zaw Ye Myint

Ģenerālleitnanta Ye Myint dēls, Yetagun Construction Co

A9e

Kay Khaing Ye Myint

Ģenerālleitnanta Ye Myint meita

A10a

Ģenerālleitnants Aung Htwe

Bruņoto spēku apmācības vadītājs

A10b

Khin Hnin Wai

Ģenerālleitnanta Aung Htwe sieva

A11a

Ģenerālleitnants Khin Maung Than

Īpašo operāciju 3. biroja priekšnieks (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)

A11b

Marlar Tint

Ģenerālleitnanta Khin Maung Than sieva

A12a

Ģenerālleitnants Maung Bo

Īpašo operāciju 4. biroja priekšnieks (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

Ģenerālleitnanta Maung Bo sieva

A12c

Kyaw Swa Myint

Ģenerālleitnanta Maung Bo dēls, uzņēmējs

A13a

Ģenerālleitnants Myint Swe

Militāro lietu drošības vadītājs

A13b

Khin Thet Htay

Ģenerālleitnanta Myint Swe sieva


B.   REĢIONĀLIE KOMANDIERI

 

Vārds

Personas informācija (tostarp pavēlniecības)

B1a

Brigādes ģenerālis Hla Htay Win

Ranguna

B1b

Mar Mar Wai

Brigādes ģenerāļa Hla Htay Win sieva

B2a

Ģenerālmajors Ye Myint

Austrumu (Shan štats (dienvidi))

B2b

Myat Ngwe

Ģenerālmajora Ye Myin sieva

B3a

Ģenerālmajors Thar Aye alias Tha Aye

Ziemeļrietumu (Sagaing divīzija)

B3b

Wai Wai Khaing alias Wei Wei Khaing

Ģenerālmajora Thar Aye sieva

B4a

Ģenerālmajors Maung Maung Swe

Piekraste (Tanintharyi divīzija)

B4b

Tin Tin Nwe

Ģenerālmajora Maung Maung Swe sieva

B4c

Ei Thet Thet Swe

Ģenerālmajora Maung Maung Swe meita

B4d

Kaung Kyaw Swe

Ģenerālmajora Maung Maung Swe dēls

B5a

Ģenerālmajors Myint Hlaing

Ziemeļaustrumu (Shan štats (ziemeļi))

B5b

Khin Thant Sin

Ģenerālmajora Myint Hlaing sieva

B5c

Hnin Nandar Hlaing

Ģenerālmajora Myint Hlaing meita

B5d

Kadets Thant Sin Hlaing

Ģenerālmajora Myint Hlaing dēls

B6a

Ģenerālmajors Khin Zaw

Centrālā (Mandalay divīzija)

B6b

Khin Pyone Win

Ģenerālmajora Khin Zaw sieva

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

Ģenerālmajora Khin Zaw dēls

B6d

Su Khin Zaw

Ģenerālmajora Khin Zaw meita

B7a

Ģenerālmajors Khin Maung Myint

Rietumu (Rakhine štats)

B7b

Win Win Nu

Ģenerālmajora Khin Maung Myint sieva

B8a

Ģenerālmajors Thura Myint Aung

Dienvidaustrumu (Irrawaddy divīzija)

B8b

Than Than Nwe

Ģenerālmajora Thura Myint Aung sieva

B9a

Ģenerālmajors Ohn Myint

Ziemeļu (Kachin štats)

B9b

Nu Nu Swe

Ģenerālmajora Ohn Myint sieva

B10a

Ģenerālmajors Ko Ko

Dienvidu (Pegu divīzija)

B10b

Sao Nwan Khun Sum

Ģenerālmajora Ko Ko sieva

B11a

Ģenerālmajors Soe Naing

Dienvidaustrumu (Mon štats)

B11b

Tin Tin Latt

Ģenerālmajora Soe Naing sieva

B11c

Wut Yi Oo

Ģenerālmajora Soe Naing meita

B11d

Kapteinis Htun Zaw Win

Wut Yi Oo vīrs (B11c)

B11e

Yin Thu Aye

Ģenerālmajora Soe Naing meita

B11f

Yi Phone Zaw

Ģenerālmajora Soe Naing dēls

B12a

Ģenerālmajors Min Aung Hlaing

Triangle (Shan štats (austrumi))


C.   REĢIONĀLO KOMANDIERU VIETNIEKI

 

Vārds

Personas informācija (tostarp pavēlniecības)

C1a

Brigādes ģenerālis Wai Lwin

Jangona

C1b

Swe Swe Oo

Brigādes ģenerāļa Wai Lwin sieva

C1c

Wai Phyo

Brigādes ģenerāļa Wai Lwin dēls

C1d

Lwin Yamin

Brigādes ģenerāļa Wai Lwin meita

C2a

Brigādes ģenerālis Nay Win

Centrālā

C2b

Nan Aye Mya

Brigādes ģenerāļa Nay Win sieva

C3a

Brigādes ģenerālis Tin Maung Ohn

Ziemeļrietumu

C4a

Brigādes ģenerālis San Tun

Ziemeļu

C4b

Tin Sein

Brigādes ģenerāļa San Tun sieva

C5a

Brigādes ģenerālis Hla Myint

Ziemeļaustrumu

C5b

Su Su Hlaing

Brigādes ģenerāļa Hla Myint sieva

C6

Brigādes ģenerālis Wai Lin

Triangle

C7a

Brigādes ģenerālis Win Myint

Austrumu

C8a

Pulkvedis Zaw Min

Dienvidaustrumu

C9a

Brigādes ģenerālis Hone Ngaing/Hon Ngai

Piekrastes

C10a

Brigādes ģenerālis Thura Maung Ni

Dienvidu

C10b

Nan Myint Sein

Brigādes ģenerāļa Thura Maung Ni sieva

C11a

Brigādes ģenerālis Tint Swe

Dienvidrietumu

C11b

Khin Thaung

Brigādes ģenerāļa Tint Swe sieva

C11c

Ye Min alias: Ye Kyaw Swar Swe

Brigādes ģenerāļa Tint Swe dēls

C11d

Su Mon Swe

Ye Min sieva

C12a

Brigādes ģenerālis Tin Hlaing

Rietumu


D.   MINISTRI

 

Vārds

Personas informācija (tostarp ministrijas)

D3a

Ģenerālmajors Htay Oo

Lauksaimniecības un apūdeņošanas ministrija no 18.9.2004. (agrāk Kooperatīvu ministrija no 25.8.2003.)

D3b

Ni Ni Win

Ģenerālmajora Htay Oo sieva

D3c

Thein Zaw Nyo

Kadets. Ģenerālmajora Htay Oo dēls

D4a

Brigādes ģenerālis Tin Naing Thein

Tirdzniecības ministrija (kopš 18.9.2004.), līdz tam Mežsaimniecības ministra vietnieks

D4b

Aye Aye

Brigādes ģenerāļa Tin Naing Thein sieva

D5a

Ģenerālmajors Saw Tun

Būvniecības ministrija, dz.d. 8.5.1935.

D5b

Myint Myint Ko

Ģenerālmajora Saw Tun sieva, dz.d. 11.1.1945.

D5c

Me Me Tun

Ģenerālmajora Saw Tun meita, dz.d. 26.10.1967., pases Nr. 415194

D5d

Maung Maung Lwin

Me Me Tunvīrs, dz.d. 2.1.1969.

D6a

Pulkvedis Zaw Min

Kooperatīvu ministrija no 18.9.2004., līdz tam Magwe Miera un attīstības padomes priekšsēdētājs

D6b

Khin Mi Mi

Pulkveža Zaw Min sieva

D7a

Ģenerālmajors Kyi Aung

Kultūras ministrija

D7b

Khin Khin Lay

Ģenerālmajora Kyi Aung sieva

D8a

Dr. Chan Nyein

Izglītības ministrija. Iepriekš E29s Zinātnes un tehnoloģijas ministra vietnieks

D8b

Sandar Aung

Dr. Chan Nyein sieva (iepriekš E29b)

D9a

Ģenerālmajors Tin Htut

Elektroenerģijas ministrija

D9b

Tin Tin Nyunt

Ģenerālmajora Tin Htut sieva

D10a

Brigādes ģenerālis Lun Thi

Enerģētikas ministrija

D10b

Khin Mar Aye

Brigādes ģenerāļa Lun Thi sieva

D10c

Mya Sein Aye

Brigādes ģenerāļa Lun Thi meita

D10d

Zin Maung Lun

Brigādes ģenerāļa Lun Thi dēls

D10e

Zar Chi Ko

Zin Maung Lun sieva

D11a

Ģenerālmajors Hla Tun

Finanšu un ieņēmumu ministrija

D11b

Khin Than Win

Ģenerālmajora Hla Tun sieva

D12a

Nyan Win

Ārlietu ministrija no 18.9.2004., līdz tam Bruņoto spēku apmācības vadītāja vietnieks; dz.d. 22.1.1953.

D12b

Myint Myint Soe

Nyan Win sieva

D13a

Brigādes ģenerālis Thein Aung

Mežsaimniecības ministrija

D13b

Khin Htay Myint

Brigādes ģenerāļa Thein Aung sieva

D14a

Prof. Dr. Kyaw Myint

Veselības ministrija

D14b

Nilar Thaw

Prof. Dr. Kyaw Myint sieva

D15a

Ģenerālmajors Maung Oo

Iekšlietu ministrija

D15b

Nyunt Nyunt Oo

Ģenerālmajora Maung Oo sieva

D16a

Ģenerālmajors Sein Htwa

Imigrācijas un iedzīvotāju ministrija, kā arī Sociālās labklājības, atvieglojumu un pārcelšanās ministrija

D16b

Khin Aye

Ģenerālmajora Sein Htwa sieva

D17a

Aung Thaung

Ražošanas ministrija 1

D17b

Khin Khin Yi

Aung Thaung sieva

D17c

Majors Moe Aung

Aung Thaung dēls

D17d

Dr Aye Khaing Nyunt

Majora Moe Aung sieva

D17e

Nay Aung

Aung Thaung dēls, uzņēmējs, Aung Yee Phyoe Co. Ltd rīkotādirektors

D17f

Khin Moe Nyunt

Nay Aung sieva

D17g

Kapteinis Pyi Aung alias Pye Aung

Aung Thaung dēls (precējies ar A2c)

D17h

Khin Ngu Yi Phyo

Aung Thaung meita

D17i

Dr Thu Nanda Aung

Aung Thaung meita

D17j

Aye Myat Po Aung

Aung Thaung meita

D18a

Ģenerālmajors Saw Lwin

Ražošanas ministrija 2

D18b

Moe Moe Myint

Ģenerālmajora Saw Lwin sieva

D19a

Brigādes ģenerālis Kyaw Hsan

Informācijas ministrija

D19b

Kyi Kyi Win

Brigādes ģenerāļa Kyaw Hsan sieva

D20a

Brigādes ģenerālis Maung Maung Thein

Lauksaimniecības dzīvnieku un zivsaimniecības ministrija

D20b

Myint Myint Aye

Brigādes ģenerāļa Maung Maung Thein sieva

D20c

Min Thein

Brigādes ģenerāļa Maung Maung Thein dēls

D21a

Brigādes ģenerālis Ohn Myint

Raktuvju ministrija

D21b

San San

Brigādes ģenerāļa Ohn Myint sieva

D21c

Thet Naing Oo

Brigādes ģenerāļa Ohn Myint dēls

D21d

Min Thet Oo

Brigādes ģenerāļa Ohn Myint dēls

D22a

Soe Tha

Valsts plānošanas un ekonomikas attīstības ministrija

D22b

Kyu Kyu Win

Soe Tha sieva

D22c

Kyaw Myat Soe

Soe Tha dēls

D22d

Wei Wei Lay

Kyaw Myat Soe sieva

D23a

Pulkvedis Thein Nyunt

Pierobežu attīstības, etnisko grupu un attīstības lietu ministrija, iespējams, ka Naypyidaw (Pyinmana) mērs

D23b

Kyin Khaing

Pulkveža Thein Nyunt sieva

D24a

Ģenerālmajors Aung Min

Dzelzceļa pārvadājumu ministrija

D24b

Wai Wai Thar alias Wai Wai Tha

Ģenerālmajora Aung Min sieva

D25a

Brigādes ģenerālis Thura Myint Maung

Reliģijas lietu ministrija

D25b

Aung Kyaw Soe

Brigādes ģenerāļa Thura Myint Maung dēls

D25c

Su Su Sandi

Aung Kyaw Soe sieva

D25d

Zin Myint Maung

Brigādes ģenerāļaThura Myint Maung meita

D26a

Thaung

Zinātnes un tehnoloģijas ministrija; līdztekus Nodarbinātības ministrija (no 5.11.2004.)

D26b

May Kyi Sein

Thaung sieva

D27a

Brigādes ģenerālis Thura Aye Myint

Sporta ministrija

D27b

Aye Aye

Brigādes ģenerāļa Thura Aye Myint sieva

D27c

Nay Linn

Brigādes ģenerāļa Thura Aye Myint dēls

D28a

Brigādes ģenerālis Thein Zaw

Telekomunikāciju, pasta un telegrāfa ministrs, un viesnīcu un tūrisma lietu ministrs

D28b

Mu Mu Win

Brigādes ģenerāļa Thein Zaw sieva

D29a

Ģenerālmajors Thein Swe

Transporta ministrija no 18.9.2004. (agrāk Premjerministra birojs no 25.8.2003.)

D29b

Mya Theingi

Ģenerālmajora Thein Swe sieva


E.   MINISTRU VIETNIEKI

 

Vārds

Personas informācija (tostarp ministrijas)

E1a

Ohn Myint

Lauksaimniecības un apūdeņošanas ministrija

E1b

Thet War

Ohn Myint sieva

E2a

Brigādes ģenerālis Aung Tun

Tirdzniecības ministrija

E3a

Brigādes ģenerālis Myint Thein

Būvniecības ministrija

E3b

Mya Than

Brigādes ģenerāļa Myint Thein sieva

E4a

Brigādes ģenerālis Soe Win Maung

Kultūras ministrija

E4b

Myint Myint Wai alias Khin Myint Wai

Brigādes ģenerāļa Soe Win Maung sieva

E5a

Brigādes ģenerālis Khin Maung Win

Aizsardzības ministrija

E7a

Myo Nyunt

Izglītības ministrija

E7b

Marlar Thein

Myo Nyunt sieva

E8a

Brigādes ģenerālis Aung Myo Min

Izglītības ministrija

E8b

Thazin Nwe

Brigādes ģenerāļa Aung Myo Min sieva

E9a

Myo Myint

Elektroenerģijas ministrija

E9b

Tin Tin Myint

Myo Myint sieva

E10a

Brigādes ģenerālis Than Htay

Enerģētikas ministrija (no 25.8.2003.)

E10b

Soe Wut Yi

Brigādes ģenerāļa Than Htay sieva

E11a

Pulkvedis Hla Thein Swe

Finanšu un ieņēmumu ministrija

E11b

Thida Win

Pulkveža Hla Thein Swe sieva

E12a

Kyaw Thu

Ārlietu ministrija, dz.d. 15.8.1949.

E12b

Lei Lei Kyi

Kyaw Thu sieva

E13a

Maung Myint

Ārlietu ministrija kopš 18.9.2004.

E13b

Dr Khin Mya Win

Maung Myint sieva

E14a

Prof. Dr. Mya Oo

Veselības ministrija; dz.d. 25.1.1940.

E14b

Tin Tin Mya

Prof. Dr. Mya Oo sieva

E14c

Dr. Tun Tun Oo

Prof. Dr. Mya Oo dēls; dz.d. 26.7.1965.

E14d

Dr. Mya Thuzar

Prof. Dr. Mya Oo meita; dz.d. 23.9.1971.

E14e

Mya Thidar

Prof. Dr. Mya Oo meita; dz.d. 10.6.1973.

E14f

Mya Nandar

Prof. Dr. Mya Oo meita; dz.d. 29.5.1976.

E15a

Brigādes ģenerālis Phone Swe

Iekšlietu ministrija (no 25.8.2003.)

E15b

San San Wai

Brigādes ģenerāļa Phone Swe sieva

E16a

Brigādes ģenerālis Aye Myint Kyu

Viesnīcu un tūrisma ministrija

E16b

Khin Swe Myint

Brigādes ģenerāļa Aye Myint Kyu sieva

E17a

Maung Aung

Imigrācijas un iedzīvotāju ministrija

E17b

Hmwe Hmwe

Maung Aung sieva

E18a

Brigādes ģenerālis Thein Tun

Ražošanas ministrija 1

E19a

Pulkvežleitnants Khin Maung Kyaw

Ražošanas ministrija 2

E19b

Mi Mi Wai

Pulkvežleitnanta Khin Maung Kyaw sieva

E20a

Brigādes ģenerālis Aung Thein

Informācijas ministrija

E20b

Tin Tin Nwe

Brigādes ģenerāļa Aung Thein sieva

E21a

Thein Sein

Informācijas ministrija, USDA CEC biedrs

E21b

Khin Khin Wai

Thein Sein sieva

E21c

Thein Aung Thaw

Thein Sein dēls

E21d

Su Su Cho

Thein Aung Thaw sieva

E22a

Brigādes ģenerālis Win Sein

Nodarbinātības ministrija

E22b

Wai Wai Linn

Brigādes ģenerāļa Win Sein sieva

E23a

Myint Thein

Raktuvju ministrija

E23b

Khin May San

Myint Thein sieva

E24a

Pulkvedis Tin Ngwe

Pierobežu attīstība, etniskās grupas un attīstības lietas

E24b

Khin Mya Chit

Pulkveža Tin Ngwe sieva

E25a

Brigādes ģenerālis Than Tun

Pierobežu attīstība, etniskās grupas un attīstības lietas

E25b

May Than Tun

Brigādes ģenerāļa Than Tun meita; dz.d. 25.6.1970.

E25c

Ye Htun Myat

May Than Tun sieva

E26a

Thura Thaung Lwin

(Thura ir amata nosaukums), Dzelzceļa pārvadājumu ministrija

E26b

Dr. Yi Yi Htwe

Thura Thaung Lwin sieva

E27a

Brigādes ģenerālis Thura Aung Ko

(Thura ir amata nosaukums), Reliģijas lietu ministrija, USDA CEC biedrs

E27b

Myint Myint Yee alias Yi Yi Myint

Brigādes ģenerāļa