ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 107

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 20. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 604/2006 (2006. gada 19. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 605/2006 (2006. gada 19. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 349/2003, ar ko pārtrauc dažu savvaļas augu un dzīvnieku sugu īpatņu ievešanu Kopienā

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 606/2006 (2006. gada 19. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2799/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai par atbalsta piešķiršanu barības vājpienam un sausā vājpiena pulverim un šāda sausā vājpiena pulvera tirdzniecībai

23

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 607/2006 (2006. gada 19. aprīlis), ar ko sāk izmeklēšanu attiecībā uz antidempinga pasākumu iespējamo apiešanu, kas piemēroti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 398/2004 par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes silīcija ievedumiem, kurus ieved no Korejas Republikas, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav deklarēti ar izcelsmi Korejas Republikā, un ar ko liek šos ievedumus reģistrēt

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 608/2006 (2006. gada 19. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2005 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss Slovākijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam

27

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 609/2006 (2006. gada 19. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1374/2005 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss Slovākijas intervences aģentūras rīcībā esošu miežu eksportam

28

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 610/2006 (2006. gada 18. aprīlis), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

29

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 611/2006 (2006. gada 19. aprīlis) par cukurniedru cukura importa atļauju izsniegšanu saskaņā ar atsevišķām tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 612/2006 (2006. gada 19. aprīlis), ar ko nosaka, cik lielā mērā var izpildīt importa tiesību pieprasījumus, kuri iesniegti 2006. gada aprīlī attiecībā uz alpīno un kalnu šķirņu buļļiem, govīm un telēm, kas nav paredzētas nokaušanai

37

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 7. aprīlis) par Komisijas informācijas atkalizmantošanu

38

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 12. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2004/639/EK attiecībā uz Horvātiju (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1541)  ( 1 )

42

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 12. aprīlis), ar ko groza Komisijas Lēmumu 2006/135/EK attiecībā uz A un B apgabalu noteikšanu dažās dalībvalstīs sakarā ar īpaši patogēnas putnu gripas uzliesmojumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1583)  ( 1 )

44

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (2006. gada 7. aprīlis) par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām (ECB/2006/4)

54

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

20.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 604/2006

(2006. gada 19. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 20. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 19. aprīlī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 19. aprīļa Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

118,6

204

50,1

212

139,0

624

138,6

999

111,6

0707 00 05

052

129,4

204

47,4

999

88,4

0709 10 00

624

119,2

999

119,2

0709 90 70

052

127,1

204

114,1

999

120,6

0805 10 20

052

70,7

204

40,1

212

52,8

220

32,1

624

75,4

999

54,2

0805 50 10

624

54,5

999

54,5

0808 10 80

388

87,8

400

129,3

404

95,9

508

73,4

512

80,3

528

96,6

720

78,2

804

112,8

999

94,3

0808 20 50

052

75,0

388

99,4

512

78,5

528

80,3

720

76,1

999

81,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


20.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 605/2006

(2006. gada 19. aprīlis),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 349/2003, ar ko pārtrauc dažu savvaļas augu un dzīvnieku sugu īpatņu ievešanu Kopienā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 19. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Zinātniskās analīzes grupu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 338/97 4. panta 6. punktā paredzēts, ka Komisija var noteikt ierobežojumus dažu sugu īpatņu ievešanai Kopienā atbilstīgi minētā punkta a) līdz d) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem. Turklāt šādu ierobežojumu izpildes pasākumi ir paredzēti Komisijas 2001. gada 30. augusta Regulā (EK) Nr. 1808/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (2).

(2)

To sugu sarakstu, kuru īpatņu ievešana Kopienā ir pārtraukta, noteica ar Komisijas 2003. gada 25. februāra Regulu (EK) Nr. 349/2003, ar ko pārtrauc dažu savvaļas augu un dzīvnieku sugu īpatņu ievešanu Kopienā (3).

(3)

Pamatojoties uz jaunāko informāciju, Zinātniskās analīzes grupa secināja – ja netiks pārtraukta atsevišķu Regulas (EK) Nr. 338/97 A un B pielikumā minēto sugu īpatņu ievešana Kopienā no konkrētām izcelsmes valstīm, šo sugu aizsargājamības statuss būs nopietni apdraudēts. Tāpēc jāaptur šādu sugu īpatņu ievešana: Ursus thibetanus no Krievijas Federācijas; Cryptoprocta ferox, Scaphiophryne gottlebei, Euphorbia banae un E. kondoi no Madagaskaras; Panthera leo no Etiopijas; Balaeniceps rex, Grus carunculatus un Chamaeleo fuelleborni no Tanzānijas Savienotās Republikas; Poicephalus gulielmi no Kongo; Accipiter melanoleucus, A. ovampensis, Aviceda cuculoides, Hieraaetus ayresii, H. spilogaster, Macheiramphus alcinus, Spizaetus africanus, Urotriorchis macrourus, Falco chicquera, Asio capensis, Bubo lacteus, B. poensis, Glaucidium perlatum, Scotopelia peli un Python regius no Gvinejas; Sagittarius serpentarius un Varanus exanthematicus no Togo; Agapornis pullarius no Kongo Demokrātiskās Republikas; Cuora galbinifrons no Ķīnas; Heosemys spinosa, Leucocephalon yuwonoi, Siebenrockiella crassicollis, Liasis fuscus, Euphyllia cristata, E. divisa, E. fimbriata, Hydnophora microconos un Scolymia vitiensis no Indonēzijas; Geochelone pardalis no Ugandas un Zambijas; Uromastyx geyri no Mali un Nigēras; Cordylus mossambicus, C. vittifer, Tridacna maxima un T. squamosa no Mozambikas; Dendrobates pumilio no Nikaragvas; Hippopus hippopus no Vanuatu; Hippopus hippopus, Tridacna gigas un T. maxima no Tongas un Vjetnamas; Tridacna crocea, T. derasa, T. maxima un T. squamosa no Fidži un Vanuatu; Tridacna crocea no Tongas; Tridacna maxima no Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm un Māršala salām; Tridacna tevoroa no Tongas un Catalaphyllia jardinei no Zālamana salām.

(4)

Turklāt Zinātniskās analīzes grupa secināja, ka, pamatojoties uz jaunāko pieejamo informāciju, vairs nav vajadzības piemērot pārtraukumu šādu sugu īpatņu ievešanai Kopienā: Galago senegalensis no Džibutijas; Galagoides demidoff no Kenijas un Senegālas; Callithrix argentata no Paragvajas; Saguinus labiatus no Kolumbijas; Callicebus torquatus no Ekvadoras; Cebus albifrons no Gajānas; Cebus capucinus un Aratinga solstitialis no Venecuēlas; Cebus olivaceus no Peru; Allenopithecus nigroviridis no visām areāla valstīm; Colobus guereza no Ekvatoriālās Gvinejas; Lophocebus albigena no Kenijas; Papio hamadryas un Hippopotamus amphibius no Libērijas; Cynogale bennettii no Singapūras; Ara ararauna no Trinidādas un Tobāgo; Neophema splendida no Austrālijas; Poicephalus gulielmi no Kongo Demokrātiskās Republikas; Geochelone chilensis, Homopus areolatus, H. boulengeri, H. femoralis, H. signatus, Kinixys natalensis un Psammobates spp. no visām areāla valstīm; Geochelone denticulata no visām areāla valstīm, izņemot Bolīviju un Ekvadoru; Geochelone elegans no visām areāla valstīm, izņemot Pakistānu; Kinixys belliana no visām areāla valstīm, izņemot Mozambiku un Beninu; Kinixys erosa no visām areāla valstīm, izņemot Togo; Kinixys homeana no visām areāla valstīm, izņemot Beninu; Manouria emys no visām areāla valstīm, izņemot Bangladešu, Indiju, Indonēziju, Mjanmu un Taizemi; Testudo horsfieldii no visām areāla valstīm, izņemot Ķīnu, Pakistānu un Kazahstānu; Manouria impressa no visām areāla valstīm, izņemot Vjetnamu; Phelsuma cepediana un P. trilineata no Madagaskaras; Phelsuma edwardnewtonii no Maurīcijas; Varanus albigularis no Lesoto; Varanus rudicollis no Filipīnām; Ptyas mucosus no Indonēzijas un Dactylorhiza incarnata no Norvēģijas.

(5)

Ar Regulu (EK) Nr. 338/97, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1332/2005, turklāt paredzēts pārcelt Cacatua sulphurea un Pyxis arachnoides no B pielikuma uz A pielikumu, kā arī no pielikumiem svītrot Agapornis roseicollis, un tāpēc vairs nav jāpiemēro šo sugu īpatņu ievešanas pārtraukums.

(6)

Ir notikusi apspriešanās ar visām to sugu izcelsmes valstīm, uz kurām saskaņā ar šo regulu attiecas jaunie ierobežojumi īpatņu ievešanai Kopienā.

(7)

Tāpēc attiecīgi jāgroza un skaidrības labad jāaizstāj Regulas (EK) Nr. 349/2003 pielikums.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 349/2003 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 19. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1332/2005 (OV L 215, 19.8.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 250, 19.9.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 51, 26.2.2003., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 252/2005 (OV L 43, 15.2.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā iekļautās sugas, kuru īpatņu ievešana Kopienā ir pārtraukta

Suga

Cilmvieta

Īpatņi

Izcelsmes valsts

Atbilstīgais 4. panta 6. punkta apakšpunkts

FAUNA

CHORDATA MAMMALIA

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Savvaļa

Medību trofejas

Baltkrievija, Kirgizstāna, Turcija

a

Ursidae

Ursus arctos

Savvaļa

Medību trofejas

Britu Kolumbija

a

Ursus thibetanus

Savvaļa

Medību trofejas

Krievijas Federācija

a

Felidae

Lynx lynx

Savvaļa

Medību trofejas

Azerbaidžāna, Moldova, Ukraina

a

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis ammon nigrimontana

Savvaļa

Medību trofejas

Kazahstāna

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Savvaļa

Visi

Ekvadora, Peru

a


Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā iekļautās sugas, kuru īpatņu ievešana Kopienā ir pārtraukta

Suga

Cilmvieta

Īpatņi

Izcelsmes valsts

Atbilstīgais 4. panta 6. punkta apakšpunkts

FAUNA

CHORDATA MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bruijni

Savvaļa

Visi

Visas

b

PRIMATES

Loridae

Arctocebus aureus

Savvaļa

Visi

Centrālāfrikas Republika, Gabona

b

Arctocebus calabarensis

Savvaļa

Visi

Nigērija

b

Nycticebus pygmaeus

Savvaļa

Visi

Kambodža, Laosa

b

Perodicticus potto

Savvaļa

Visi

Togo

b

Galagonidae

Euoticus pallidus (sinonīms Galago elegantulus pallidus)

Savvaļa

Visi

Nigērija

b

Galago matschiei (sinonīms G. inustus)

Savvaļa

Visi

Ruanda

b

Galagoides demidoff (sinonīms Galago demidovii)

Savvaļa

Visi

Burkinafaso, Centrālāfrikas Republika

b

Galagoides zanzibaricus (sinonīms Galago zanzibaricus)

Savvaļa

Visi

Malāvija

b

Callitrichidae

Callithrix geoffroyi (sinonīms C. jacchus geoffroyi)

Savvaļa

Visi

Brazīlija

b

Cebidae

Alouatta fusca

Savvaļa

Visi

Visas

b

Alouatta seniculus

Savvaļa

Visi

Trinidāda un Tobāgo

b

Ateles belzebuth

Savvaļa

Visi

Visas

b

Ateles fusciceps

Savvaļa

Visi

Visas

b

Ateles geoffroyi

Savvaļa

Visi

Visas

b

Ateles paniscus

Savvaļa

Visi

Peru

b

Cebus capucinus

Savvaļa

Visi

Beliza

b

Chiropotes satanas

Savvaļa

Visi

Brazīlija, Gajāna

b

Lagothrix lagotricha

Savvaļa

Visi

Visas

b

Pithecia pithecia

Savvaļa

Visi

Gajāna

b

Cercopithecidae

Cercocebus torquatus

Savvaļa

Visi

Gana

b

Cercopithecus ascanius

Savvaļa

Visi

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Savvaļa

Visi

Centrālāfrikas Republika

b

Cercopithecus dryas (including C. salongo)

Savvaļa

Visi

Kongo Demokrātiskā Republika

b

Cercopithecus erythrogaster

Savvaļa

Visi

Visas

b

Cercopithecus erythrotis

Savvaļa

Visi

Visas

b

Cercopithecus hamlyni

Savvaļa

Visi

Visas

b

Cercopithecus mona

Savvaļa

Visi

Togo

b

Cercopithecus petaurista

Savvaļa

Visi

Togo

b

Cercopithecus pogonias

Savvaļa

Visi

Kamerūna, Ekvatoriālā Gvineja, Nigērija

b

Cercopithecus preussi (sinonīms C. lhoesti preussi)

Savvaļa

Visi

Kamerūna, Ekvatoriālā Gvineja, Nigērija

b

Colobus polykomos

Savvaļa

Visi

Kotdivuāra, Gana, Nigērija, Togo

b

Lophocebus albigena (sinonīms Cercocebus albigena)

Savvaļa

Visi

Nigērija

b

Macaca arctoides

Savvaļa

Visi

Indija, Malaizija, Taizeme

b

Macaca assamensis

Savvaļa

Visi

Nepāla

b

Macaca cyclopis

Savvaļa

Visi

Visas

b

Macaca fascicularis

Savvaļa

Visi

Bangladeša, Indija

b

Macaca maura

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Macaca nemestrina

Savvaļa

Visi

Ķīna

b

Macaca nemestrina pagensis

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Macaca nigra

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Macaca ochreata

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Macaca sylvanus

Savvaļa

Visi

Alžīrija, Maroka

b

Papio hamadryas

Savvaļa

Visi

Gvineja-Bisava, Lībija

b

Procolobus badius (sinonīms Colobus badius)

Savvaļa

Visi

Visas

b

Procolobus verus (sinonīms Colobus verus)

Savvaļa

Visi

Benina, Kotdivuāra, Gana, Sjerraleone, Togo

b

Trachypithecus phayrei (sinonīms Presbytis phayrei)

Savvaļa

Visi

Kambodža, Ķīna, Indija

b

Trachypithecus vetulus (sinonīms Presbytis senex)

Savvaļa

Visi

Šrilanka

b

XENARTHRA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Savvaļa

Visi

Beliza, Urugvaja

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Savvaļa

Visi

Singapūra

b

Ratufa bicolor

Savvaļa

Visi

Ķīna

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Savvaļa

Visi

Bolīvija, Peru

b

Mustelidae

Lutra maculicollis

Savvaļa

Visi

Tanzānijas Savienotā Republika

b

Viverridae

Cryptoprocta ferox

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Cynogale bennettii

Savvaļa

Visi

Bruneja, Ķīna, Indonēzija, Malaizija, Taizeme

b

Eupleres goudotii

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Fossa fossana

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Felidae

Leptailurus serval

Savvaļa

Visi

Alžīrija

b

Oncifelis colocolo

Savvaļa

Visi

Čīle

b

Panthera leo

Savvaļa

Visi

Etiopija

b

Prionailurus bengalensis

Savvaļa

Visi

Makao

b

Profelis aurata

Savvaļa

Visi

Togo

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Savvaļa

Visi

Angola

b

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (sinonīms Choeropsis liberiensis)

Savvaļa

Visi

Kotdivuāra, Gvineja, Gvineja-Bisava, Nigērija, Sjerraleone

b

Hippopotamus amphibius

Savvaļa

Visi

Kongo Demokrātiskā Republika, Gambija, Malāvija, Nigēra, Nigērija, Ruanda, Sjerraleone, Togo

b

Camelidae

Lama guanicoe

Savvaļa

Visi, izņemot

īpatņus, ko Argentīna iekļāvusi šo dzīvnieku reģistrā, ja Sekretariāts apstiprina atļauju, pirms to pieņem importējošā dalībvalsts;

produkcija, ko iegūst, dzīvus dzīvniekus cērpot saskaņā ar apstiprinātu pārvaldības programmu, un kas ir atbilstīgi marķēta un reģistrēta;

nekomerciālam eksportam, lai rūpnieciskām vajadzībām testētu ierobežotu daudzumu vilnas (līdz 500 kg gadā)

Argentīna

b

Moschidae

Moschus berezovskii

Savvaļa

Visi

Ķīna

b

Moschus chrysogaster

Savvaļa

Visi

Ķīna

b

Moschus fuscus

Savvaļa

Visi

Ķīna

b

Moschus moschiferus

Savvaļa

Visi

Ķīna, Krievija

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Savvaļa

Visi

Uzbekistāna

b

Bovidae

Saiga tatarica

Savvaļa

Visi

Kazahstāna, Krievija

b

AVES

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Savvaļa

Visi

Tanzānijas Savienotā Republika, Zambija

b

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Oxyura jamaicensis

Visi

Dzīvie

Visas

d

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Savvaļa

Visi

Papua-Jaungvineja

b

Accipiter gundlachi

Savvaļa

Visi

Kuba

b

Accipiter imitator

Savvaļa

Visi

Papua-Jaungvineja, Zālamana salas

b

Accipiter melanoleucus

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

Accipiter ovampensis

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

Aviceda cuculoides

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

Buteo albonotatus

Savvaļa

Visi

Peru

b

Buteo galapagoensis

Savvaļa

Visi

Ekvadora

b

Buteo platypterus

Savvaļa

Visi

Peru

b

Buteo ridgwayi

Savvaļa

Visi

Dominikānas Republika, Haiti

b

Erythrotriorchis radiatus

Savvaļa

Visi

Austrālija

b

Gyps bengalensis

Savvaļa

Visi

Visas

b

Gyps coprotheres

Savvaļa

Visi

Mozambika, Namībija, Svazilenda

b

Gyps indicus

Savvaļa

Visi

Visas

b

Gyps rueppellii

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

Harpyopsis novaeguineae

Savvaļa

Visi

Indonēzija, Papua-Jaungvineja

b

Hieraaetus ayresii

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

Hieraaetus spilogaster

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

Leucopternis lacernulata

Savvaļa

Visi

Brazīlija

b

Lophoictinia isura

Savvaļa

Visi

Austrālija

b

Macheiramphus alcinus

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

Polemaetus bellicosus

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

Spizaetus africanus

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

Spizaetus bartelsi

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Stephanoaetus coronatus

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

Terathopius ecaudatus

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

Trigonoceps occipitalis

Savvaļa

Visi

Kotdivuāra, Gvineja

b

Urotriorchis macrourus

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

Falconidae

Falco chicquera

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

Falco deiroleucus

Savvaļa

Visi

Beliza, Gvatemala

b

Falco fasciinucha

Savvaļa

Visi

Botsvāna, Etiopija, Kenija, Malāvija, Mozambika, Dienvidāfrika, Sudāna, Tanzānijas Savienotā Republika, Zambija, Zimbabve

b

Falco hypoleucos

Savvaļa

Visi

Austrālija, Papua-Jaungvineja

b

Micrastur plumbeus

Savvaļa

Visi

Kolumbija, Ekvadora

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Savvaļa

Visi

Gvineja, Togo

b

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Savvaļa

Visi

Indonēzija, Malaizija

b

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Savvaļa

Visi

Gvineja, Mali

b

Balearica regulorum

Savvaļa

Visi

Angola, Botsvāna, Burundi, Kongo Demokrātiskā Republika, Kenija, Lesoto, Malāvija, Mozambika, Namībija, Ruanda, Dienvidāfrika, Svazilenda, Uganda, Zambija, Zimbabve

b

Grus carunculatus

Savvaļa

Visi

Dienvidāfrika, Tanzānijas Savienotā Republika

b

Grus virgo

Savvaļa

Visi

Sudāna

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Goura scheepmakeri

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Goura victoria

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Agapornis fischeri

Savvaļa

Visi

Tanzānijas Savienotā Republika

b

Audzētavas

Visi

Mozambika

b

Agapornis lilianae

Savvaļa

Visi

Tanzānijas Savienotā Republika

b

Agapornis nigrigenis

Savvaļa

Visi

Visas

b

Agapornis pullarius

Savvaļa

Visi

Angola, Kongo Demokrātiskā Republika, Gvineja, Kenija, Mali, Togo

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Amazona agilis

Savvaļa

Visi

Jamaika

b

Amazona autumnalis

Savvaļa

Visi

Ekvadora

b

Amazona collaria

Savvaļa

Visi

Jamaika

b

Amazona mercenaria

Savvaļa

Visi

Venecuēla

b

Amazona xanthops

Savvaļa

Visi

Bolīvija, Paragvaja

b

Ara chloroptera

Savvaļa

Visi

Argentīna, Panama

b

Ara severa

Savvaļa

Visi

Gajāna

b

Aratinga acuticaudata

Savvaļa

Visi

Urugvaja

b

Aratinga aurea

Savvaļa

Visi

Argentīna

b

Aratinga auricapilla

Savvaļa

Visi

Visas

b

Aratinga erythrogenys

Savvaļa

Visi

Peru

b

Aratinga euops

Savvaļa

Visi

Kuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Savvaļa

Visi

Kolumbija

b

Cacatua sanguinea

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Charmosyna amabilis

Savvaļa

Visi

Fidži

b

Charmosyna diadema

Savvaļa

Visi

Visas

b

Cyanoliseus patagonus

Savvaļa

Visi

Čīle, Urugvaja

b

Deroptyus accipitrinus

Savvaļa

Visi

Peru, Surinama

b

Eclectus roratus

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Forpus xanthops

Savvaļa

Visi

Peru

b

Hapalopsittaca amazonina

Savvaļa

Visi

Visas

b

Hapalopsittaca fuertesi

Savvaļa

Visi

Kolumbija

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Savvaļa

Visi

Visas

b

Leptosittaca branickii

Savvaļa

Visi

Visas

b

Lorius domicella

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Nannopsittaca panychlora

Savvaļa

Visi

Brazīlija

b

Pionus chalcopterus

Savvaļa

Visi

Peru

b

Poicephalus cryptoxanthus

Savvaļa

Visi

Tanzānijas Savienotā Republika

b

Poicephalus gulielmi

Savvaļa

Visi

Kotdivuāra, Kongo

b

Poicephalus meyeri

Savvaļa

Visi

Tanzānijas Savienotā Republika

b

Poicephalus robustus

Savvaļa

Visi

Botsvāna, Kongo Demokrātiskā Republika, Gambija, Gvineja, Mali, Namībija, Nigērija, Senegāla, Dienvidāfrika, Svazilenda, Togo, Uganda

b

Poicephalus rufiventris

Savvaļa

Visi

Tanzānijas Savienotā Republika

b

Polytelis alexandrae

Savvaļa

Visi

Austrālija

b

Prioniturus luconensis

Savvaļa

Visi

Filipīnas

b

Psittacula alexandri

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Psittacula finschii

Savvaļa

Visi

Bangladeša, Kambodža

b

Psittacula roseata

Savvaļa

Visi

Ķīna

b

Psittacus erithacus

Savvaļa

Visi

Benina, Burundi, Libērija, Mali, Nigērija, Togo

b

Psittacus erithacus timneh

Savvaļa

Visi

Gvineja, Gvineja-Bisava

b

Psittrichas fulgidus

Savvaļa

Visi

Visas

b

Pyrrhura albipectus

Savvaļa

Visi

Ekvadora

b

Pyrrhura calliptera

Savvaļa

Visi

Kolumbija

b

Pyrrhura leucotis

Savvaļa

Visi

Brazīlija

b

Pyrrhura orcesi

Savvaļa

Visi

Ekvadora

b

Pyrrhura picta

Savvaļa

Visi

Kolumbija

b

Pyrrhura viridicata

Savvaļa

Visi

Kolumbija

b

Tanygnathus gramineus

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Touit melanonota

Savvaļa

Visi

Brazīlija

b

Touit surda

Savvaļa

Visi

Brazīlija

b

Trichoglossus johnstoniae

Savvaļa

Visi

Filipīnas

b

Triclaria malachitacea

Savvaļa

Visi

Argentīna, Brazīlija

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Musophaga porphyreolopha

Savvaļa

Visi

Uganda

b

Tauraco corythaix

Savvaļa

Visi

Mozambika

b

Tauraco fischeri

Savvaļa

Visi

Tanzānijas Savienotā Republika

b

Tauraco macrorhynchus

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

STRIGIFORMES

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Savvaļa

Visi

Kongo Demokrātiskā Republika

b

Tyto aurantia

Savvaļa

Visi

Papua-Jaungvineja

b

Tyto inexspectata

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Tyto manusi

Savvaļa

Visi

Papua-Jaungvineja

b

Tyto nigrobrunnea

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Tyto sororcula

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Strigidae

Asio capensis

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

Asio clamator

Savvaļa

Visi

Peru

b

Bubo lacteus

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

Bubo philippensis

Savvaļa

Visi

Filipīnas

b

Bubo poensis

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

Bubo vosseleri

Savvaļa

Visi

Tanzānijas Savienotā Republika

b

Glaucidium albertinum

Savvaļa

Visi

Kongo Demokrātiskā Republika, Ruanda

b

Glaucidium perlatum

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

Ketupa blakistoni

Savvaļa

Visi

Ķīna, Japāna, Krievija

b

Ketupa ketupu

Savvaļa

Visi

Singapūra

b

Nesasio solomonensis

Savvaļa

Visi

Papua-Jaungvineja, Zālamana salas

b

Ninox affinis

Savvaļa

Visi

Indija

b

Ninox rudolfi

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Otus angelinae

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Otus fuliginosus

Savvaļa

Visi

Filipīnas

b

Otus longicornis

Savvaļa

Visi

Filipīnas

b

Otus magicus

Savvaļa

Visi

Seišelu salas

b

Otus mindorensis

Savvaļa

Visi

Filipīnas

b

Otus mirus

Savvaļa

Visi

Filipīnas

b

Otus pauliani

Savvaļa

Visi

Komoru salas

b

Otus roboratus

Savvaļa

Visi

Peru

b

Otus rutilus

Savvaļa

Visi

Komoru salas

b

Pulsatrix melanota

Savvaļa

Visi

Peru

b

Scotopelia peli

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

Scotopelia ussheri

Savvaļa

Visi

Kotdivuāra, Gana, Gvineja, Libērija, Sjerraleone

b

Strix davidi

Savvaļa

Visi

Ķīna

b

Strix woodfordii

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Savvaļa

Visi

Peru

b

Heliodoxa rubinoides

Savvaļa

Visi

Peru

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Savvaļa

Visi

Taizeme

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Savvaļa

Visi

Visas (izņemot Vjetnamu)

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Savvaļa

Visi

Malaizija

b

REPTILIA

TESTUDINES

Emydidae

Callagur borneoensis

Savvaļa

Visi

Visas

b

Chrysemys picta

Visas

Dzīvie

Visas

d

Cuora amboinensis

Savvaļa

Visi

Malaizija

b

Cuora galbinifrons

Savvaļa

Visi

Ķīna

b

Heosemys spinosa

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Leucocephalon yuwonoi

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Siebenrockiella crassicollis

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Trachemys scripta elegans

Visas

Dzīvie

Visas

d

Testudinidae

Geochelone denticulata

Savvaļa

Visi

Bolīvija, Ekvadora

b

Geochelone elegans

Savvaļa

Visi

Pakistāna

b

Geochelone gigantea

Savvaļa

Visi

Seišelu salas

b

Geochelone pardalis

Savvaļa

Visi

Kongo Demokrātiskā Republika, Mozambika, Uganda, Tanzānijas Savienotā Republika

b

Audzētavas

Visi

Mozambika, Zambija

b

Cilmvieta “F” (1)

Visi

Zambia

b

Geochelone platynota

Savvaļa

Visi

Mjanma

b

Gopherus agassizii

Savvaļa

Visi

Visas

b

Gopherus berlandieri

Savvaļa

Visi

Visas

b

Gopherus polyphemus

Savvaļa

Visi

Amerikas Savienotās Valstis

b

Indotestudo elongata

Savvaļa

Visi

Bangladeša, Ķīna, Indija

b

Indotestudo forstenii

Savvaļa

Visi

Visas

b

Kinixys belliana

Savvaļa

Visi

Mozambika

b

Audzētavas

Visi

Benina

b

Kinixys erosa

Savvaļa

Visi

Togo

b

Kinixys homeana

Savvaļa

Visi

Benina

b

Manouria emys

Savvaļa

Visi

Bangladeša, Indija, Indonēzija, Mjanma, Taizeme

b

Manouria impressa

Savvaļa

Visi

Vjetnama

b

Testudo horsfieldii

Savvaļa

Visi

Ķīna, Kazahstāna, Pakistāna

b

Pelomedusidae

Erymnochelys Madagaskaraiensis

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Podocnemis erythrocephala

Savvaļa

Visi

Kolumbija, Venecuēla

b

Podocnemis expansa

Savvaļa

Visi

Kolumbija, Ekvadora, Gajāna, Peru, Trinidāda un Tobāgo, Venecuēla

b

Podocnemis lewyana

Savvaļa

Visi

Visas

b

Podocnemis sextuberculata

Savvaļa

Visi

Peru

b

Podocnemis unifilis

Savvaļa

Visi

Surinama

b

CROCODYLIA

Visiigatoridae

Caiman crocodilus

Savvaļa

Visi

Salvadora, Gvatemala, Meksika

b

Palaeosuchus trigonatus

Savvaļa

Visi

Gajāna

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

SAURIA

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Phelsuma antanosy

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Phelsuma barbouri

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Phelsuma befotakensis

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Phelsuma breviceps

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Phelsuma chekei

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Phelsuma comorensis

Savvaļa

Visi

Komoru salas

b

Phelsuma dubia

Savvaļa

Visi

Komoru salas, Madagaskara

b

Phelsuma flavigularis

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Phelsuma guttata

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Phelsuma klemmeri

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Phelsuma laticauda

Savvaļa

Visi

Komoru salas

b

Phelsuma leiogaster

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Phelsuma minuthi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Phelsuma modesta

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Phelsuma mutabilis

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Phelsuma pronki

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Phelsuma pusilla

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Phelsuma seippi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Phelsuma serraticauda

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Phelsuma standingi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Phelsuma v-nigra

Savvaļa

Visi

Komoru salas

b

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Cilmvieta “F” (1)

Visi

Ēģipte

b

Uromastyx dispar

Savvaļa

Visi

Alžīrija, Mali, Sudāna

b

Uromastyx geyri

Savvaļa

Visi

Mali, Nigēra

b

Chamaeleonidae

Calumma boettgeri

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Calumma brevicornis

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Calumma capuroni

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Calumma cucullata

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Calumma fallax

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Calumma furcifer

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Calumma gallus

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Calumma gastrotaenia

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Calumma globifer

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Calumma guibei

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Calumma hilleniusi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Calumma linota

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Calumma malthe

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Calumma nasuta

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Calumma oshaughnessyi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Calumma parsonii

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Calumma peyrierasi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Calumma tsaratananensis

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Chamaeleo deremensis

Savvaļa

Visi

Tanzānijas Savienotā Republika

b

Chamaeleo eisentrauti

Savvaļa

Visi

Kamerūna

b

Chamaeleo ellioti

Savvaļa

Visi

Burundi

b

Chamaeleo feae

Savvaļa

Visi

Ekvatoriālā Gvineja

b

Chamaeleo fuelleborni

Savvaļa

Visi

Tanzānijas Savienotā Republika

b

Chamaeleo gracilis

Savvaļa

Visi

Benina

b

Audzētavas

Visi

Benina, Togo

b

Chamaeleo pfefferi

Savvaļa

Visi

Kamerūna

b

Chamaeleo werneri

Savvaļa

Visi

Tanzānijas Savienotā Republika

b

Chamaeleo wiedersheimi

Savvaļa

Visi

Kamerūna

b

Furcifer angeli

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Furcifer antimena

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Furcifer balteatus

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Furcifer belalandaensis

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Furcifer bifidus

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Furcifer campani

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Furcifer labordi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Furcifer minor

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Furcifer monoceras

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Furcifer pardalis

Audzētavas

Visi

Madagaskara

b

Furcifer petteri

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Furcifer rhinoceratus

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Furcifer tuzetae

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Furcifer willsii

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

Savvaļa

Visi

Ekvadora

b

Conolophus subcristatus

Savvaļa

Visi

Ekvadora

b

Iguana iguana

Savvaļa

Visi

Salvadora

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Savvaļa

Visi

Mozambika

b

Cordylus tropidosternum

Savvaļa

Visi

Mozambika

b

Cordylus vittifer

Savvaļa

Visi

Mozambika

b

Scincidae

Corucia zebrata

Savvaļa

Visi

Zālamana salas

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

Savvaļa

Visi

Gvatemala, Meksika

b

Heloderma suspectum

Savvaļa

Visi

Meksika, Amerikas Savienotās Valstis

b

Varanidae

Varanus bogerti

Savvaļa

Visi

Papua-Jaungvineja

b

Varanus dumerilii

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Varanus exanthematicus

Savvaļa

Visi

Benina, Togo

b

Audzētavas

Visi

Benina, Togo

b

Varanus jobiensis (sinonīms V. karlschmidti)

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Varanus niloticus

Savvaļa

Visi

Burundi, Mozambika

b

Audzētavas

Visi

Benina, Togo

b

Varanus prasinus beccarii

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Varanus salvadorii

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Varanus salvator

Savvaļa

Visi

Ķīna, Indija, Singapūra

b

Varanus telenesetes

Savvaļa

Visi

Papua-Jaungvineja

b

Varanus teriae

Savvaļa

Visi

Austrālija

b

Varanus yemenensis

Savvaļa

Visi

Visas

b

SERPENTES

Pythonidae

Liasis fuscus

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Morelia boeleni

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Python molurus

Savvaļa

Visi

Ķīna

b

Python regius

Savvaļa

Visi

Gvineja

b

Python reticulatus

Savvaļa

Visi

Indija, Malaizija (pussala), Singapūra

b

Python sebae

Savvaļa

Visi

Mauritānija, Mozambika

b

Audzētavas

Visi

Mozambika

b

Boidae

Boa constrictor

Savvaļa

Visi

Salvadora, Hondurasa

b

Calabaria reinhardtii

Audzētavas

Visi

Benina, Togo

b

Eunectes deschauenseei

Savvaļa

Visi

Brazīlija

b

Eunectes murinus

Savvaļa

Visi

Paragvaja

b

Gongylophis colubrinus

Savvaļa

Visi

Tanzānijas Savienotā Republika

b

Elapidae

Naja atra

Savvaļa

Visi

Laosas Tautas Demokrātiskā Republika

b

Naja kaouthia

Savvaļa

Visi

Laosas Tautas Demokrātiskā Republika

b

Naja siamensis

Savvaļa

Visi

Laosas Tautas Demokrātiskā Republika

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Dendrobates auratus

Savvaļa

Visi

Nikaragva

b

Dendrobates pumilio

Savvaļa

Visi

Nikaragva

b

Audzētavas

Visi

Nikaragva

b

Dendrobates tinctorius

Savvaļa

Visi

Surinama

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Mantella baroni (sinonīms Phrynomantis maculatus)

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Mantella aff. baroni

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Mantella bernhardi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Mantella cowani

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Mantella crocea

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Mantella expectata

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Mantella haraldmeieri (sinonīms M. Madagaskaraiensis haraldmeieri)

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Mantella laevigata

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Mantella madagaskaraiensis

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Mantella manery

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Mantella milotympanum (sinonīms M. aurantiaca milotympanum)

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Mantella nigricans (sinonīms M. cowani nigricans)

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Mantella pulchra

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Mantella viridis

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Ranidae

Conraua goliath

Savvaļa

Visi

Kamerūna

b

Rana catesbeiana

Visi

Dzīvie

Visas

d

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Savvaļa

Visi

Nikaragva

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Ornithoptera tithonus

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Ornithoptera urvillianus

Savvaļa

Visi

Zālamana salas

b

Ornithoptera victoriae

Savvaļa

Visi

Zālamana salas

b

Troides andromache

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b

Audzētavas

Visi

Indonēzija

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Savvaļa

Visi

Jaunkaledonija, Tonga, Vanuatu, Vjetnama

b

Tridacna crocea

Savvaļa

Visi

Fidži, Tonga, Vanuatu, Vjetnama

b

Tridacna derasa

Savvaļa

Visi

Fidži, Jaunkaledonija, Filipīnas, Palau, Tonga, Vanuatu

b

Tridacna gigas

Savvaļa

Visi

Fidži, Indonēzija, Māršala salas, Mikronēzijas Federetīvās Valstis, Palau, Papua-Jaungvineja, Tonga, Vanuatu, Vjetnama

b

Tridacna maxima

Savvaļa

Visi

Mikronēzijas Federetīvās Valstis, Fidži, Māršala salas, Mozambika, Jaunkaledonija, Tonga, Vanuatu, Vjetnama

b

Tridacna squamosa

Savvaļa

Visi

Fidži, Mozambika, Jaunkaledonija, Tonga, Vanuatu, Vjetnama

b

Tridacna tevoroa

Savvaļa

Visi

Tonga

b

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Savvaļa

Visi

Antigva un Barbuda, Barbadosa, Dominika, Haiti, Trinidāda un Tobāgo

b

CNIDARIA

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Savvaļa

Visi

Tonga

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Savvaļa

Visi, izņemot dabīgos apstākļos audzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

b

Catalaphyllia jardinei

Savvaļa

Visi

Zālamana salas

b

Euphyllia cristata

Savvaļa

Visi, izņemot dabīgos apstākļos audzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

b

Euphyllia divisa

Savvaļa

Visi, izņemot dabīgos apstākļos audzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

b

Euphyllia fimbriata

Savvaļa

Visi, izņemot dabīgos apstākļos audzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

b

Plerogyra spp.

Savvaļa

Visi, izņemot dabīgos apstākļos audzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

Savvaļa

Visi, izņemot dabīgos apstākļos audzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

b

Mussidae

Blastomussa spp.

Savvaļa

Visi, izņemot dabīgos apstākļos audzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

b

Cynarina lacrymalis

Savvaļa

Visi, izņemot dabīgos apstākļos audzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

b

Scolymia vitiensis

Savvaļa

Visi, izņemot dabīgos apstākļos audzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

b

Trachyphilliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Savvaļa

Visi, izņemot dabīgos apstākļos audzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

b

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Savvaļa

Visi

Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Šveice, Ukraina

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Pachypodium rosulatum

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Euphorbiaceae

Euphorbia banae

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Euphorbia bulbispina

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Euphorbia guillauminiana

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Euphorbia kondoi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Euphorbia millotii

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Savvaļa

Visi

Šveice, Turcija

b

Barlia robertiana

Savvaļa

Visi

Turcija

b

Cephalanthera rubra

Savvaļa

Visi

Norvēģija

b

Cypripedium japonicum

Savvaļa

Visi

Ķīna, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Japāna, Korejas Republika

b

Cypripedium macranthos

Savvaļa

Visi

Korejas Republika, Krievija

b

Cypripedium margaritaceum

Savvaļa

Visi

Ķīna

b

Cypripedium micranthum

Savvaļa

Visi

Ķīna

b

Dactylorhiza latifolia

Savvaļa

Visi

Norvēģija

b

Dactylorhiza romana

Savvaļa

Visi

Turcija

b

Dactylorhiza russowii

Savvaļa

Visi

Norvēģija

b

Dactylorhiza traunsteineri

Savvaļa

Visi

Lihtenšteina

b

Himantoglossum hircinum

Savvaļa

Visi

Šveice

b

Nigritella nigra

Savvaļa

Visi

Norvēģija

b

Ophrys holoserica

Savvaļa

Visi

Turcija

b

Ophrys insectifera

Savvaļa

Visi

Lihtenšteina, Norvēģija, Rumānija

b

Ophrys pallida

Savvaļa

Visi

Alžīrija

b

Ophrys sphegodes

Savvaļa

Visi

Rumānija, Šveice

b

Ophrys tenthredinifera

Savvaļa

Visi

Turcija

b

Ophrys umbilicata

Savvaļa

Visi

Turcija

b

Orchis coriophora

Savvaļa

Visi

Krievija, Šveice

b

Orchis italica

Savvaļa

Visi

Turcija

b

Orchis laxiflora

Savvaļa

Visi

Šveice

b

Orchis mascula

Savvaļa/Audzētavas

Visi

Albānija

b

Orchis morio

Savvaļa

Visi

Turcija

b

Orchis palliens

Savvaļa

Visi

Krievija

b

Orchis papilionacea

Savvaļa

Visi

Rumānija

b

Orchis provincialis

Savvaļa

Visi

Šveice

b

Orchis punctulata

Savvaļa

Visi

Turcija

b

Orchis purpurea

Savvaļa

Visi

Šveice, Turcija

b

Orchis simia

Savvaļa

Visi

Bosnija un Hercegovina, Horvātija, Maķedonija, Rumānija, Šveice, Turcija

b

Orchis tridentata

Savvaļa

Visi

Turcija

b

Orchis ustulata

Savvaļa

Visi

Krievija

b

Serapias cordigera

Savvaļa

Visi

Turcija

b

Serapias parviflora

Savvaļa

Visi

Turcija

b

Serapias vomeracea

Savvaļa

Visi

Šveice, Turcija

b

Spiranthes spiralis

Savvaļa

Visi

Lihtenšteina, Šveice

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Savvaļa

Visi

Turcija

b

Cyclamen mirabile

Savvaļa

Visi

Turcija

b

Cyclamen pseudibericum

Savvaļa

Visi

Turcija

b

Cyclamen trochopteranthum

Savvaļa

Visi

Turcija

b


(1)  Dzīvnieki, kas dzimuši nebrīvē, bet attiecībā uz kuriem nav izpildīti Regulas (EK) Nr. 1808/2001 III nodaļas kritēriji, kā arī šo dzīvnieku daļas un derivāti.


20.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/23


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 606/2006

(2006. gada 19. aprīlis),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2799/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai par atbalsta piešķiršanu barības vājpienam un sausā vājpiena pulverim un šāda sausā vājpiena pulvera tirdzniecībai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 15. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 2799/1999 (2) 7. panta 1. punktā noteikts atbalsta apmērs par dzīvnieku barībai paredzētu vājpienu un vājpiena pulveri, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1255/1999 11. panta 2. punktā noteiktos faktorus. Ņemot vērā vājpiena pulvera tirgus cenas izmaiņas, kā arī konkurējošo proteīnu tirgus cenas pieaugumu un vājpiena pulvera piedāvājuma mazināšanos, atbalsta apjoms ir jāsamazina.

(2)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2799/1999.

(3)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2799/1999 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Atbalstu nosaka šādā apmērā:

a)

EUR 1,62 par 100 kg vājpiena ar proteīnu saturu ne mazāku par 35,6 % no beztauku sausnas;

b)

EUR 1,42 par 100 kg vājpiena ar proteīnu saturu ne mazāku par 31,4 %, bet mazāku par 35,6 % no beztauku sausnas;

c)

EUR 20,00 par 100 kg vājpiena pulvera ar proteīnu saturu ne mazāku par 35,6 % no beztauku sausnas;

d)

EUR 17,64 par 100 kg vājpiena pulvera ar proteīnu saturu ne mazāku par 31,4 %, bet mazāku par 35,6 % no beztauku sausnas.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 19. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 340, 31.12.1999., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1194/2005 (OV L 194, 26.7.2005., 7. lpp.).


20.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 607/2006

(2006. gada 19. aprīlis),

ar ko sāk izmeklēšanu attiecībā uz antidempinga pasākumu iespējamo apiešanu, kas piemēroti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 398/2004 par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes silīcija ievedumiem, kurus ieved no Korejas Republikas, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav deklarēti ar izcelsmi Korejas Republikā, un ar ko liek šos ievedumus reģistrēt

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 1995. gada 22. decembra Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (“pamatregula”) (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu, 14. panta 5. punktu,

apspriedusies ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PIEPRASĪJUMS

(1)

Komisija saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu ir saņēmusi pieprasījumu izmeklēt Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes silīcija ievedumiem noteikto antidempinga pasākumu iespējamo apiešanu.

(2)

Pieprasījumu 2006. gada 6. martā iesniedza Euro Alliages to ražotāju vārdā, kas veido lielāko daļu, t.i., 100 %, silīcija produkcijas Kopienā.

B.   RAŽOJUMS

(3)

Ražojums, uz ko attiecas iespējamā apiešana, ir Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes silīcijs, ko parasti deklarē ar KN kodu ex 2804 69 00 (“attiecīgais ražojums”). Šis kods ir norādīts vienīgi informācijai.

(4)

Ražojums, uz kuru attiecas izmeklēšana, ir silīcijs, ko ieved no Korejas Republikas (“ražojums, uz kuru attiecas izmeklēšana”) un parasti deklarē ar to pašu kodu kā attiecīgo ražojumu.

C.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(5)

Pašlaik spēkā esošie pasākumi, kuri, iespējams, tiek apieti, ir antidempinga pasākumi, kas noteikti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 398/2004 (2).

D.   PAMATOJUMS

(6)

Pieprasījumā ir pietiekami daudz šķietami pamatotu pierādījumu tam, ka antidempinga pasākumi, kas piemērojami Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes silīcija ievedumiem, tiek apieti, sūtot silīciju caur Korejas Republiku.

(7)

Iesniegti šādi pierādījumi.

Pieprasījums liecina par ievērojamām pārmaiņām tirdzniecības modelī saistībā ar eksportu no Ķīnas Tautas Republikas un Korejas Republiku uz Kopienu, un par to, ka šādām pārmaiņām nav pietiekama iemesla vai ekonomiska pamatojuma, izņemot maksājuma piemērošanu.

Minētās pārmaiņas tirdzniecības modelī acīmredzot rada Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes silīcija nosūtīšana caur Korejas Republiku.

Turklāt pieprasījumā sniegti pietiekami daudz šķietami pamatotu pierādījumi, ka attiecīgajam ražojumam piemēroto pašreiz spēkā esošo antidempinga pasākumu koriģējošās sekas tiek mazinātas gan attiecībā uz daudzumu, gan cenu. Attiecīgā ražojuma ievedumus aizstājis ievērojams silīcija ievedumu apjoms no Korejas Republikas. Turklāt ir pietiekami pierādījumi tam, ka šis ievedumu pieaugums notiek par cenām, kas ir ievērojami zemākas par cenu, kas nerada kaitējumu un kas konstatēta izmeklēšanā, kuras rezultātā noteica spēkā esošos pasākumus.

Visbeidzot pieprasījumā ir pietiekami daudz šķietami pamatotu pierādījumi tam, ka silīcija cenas ir dempinga cenas attiecībā pret normālo vērtību, kas iepriekš noteikta attiecīgajam ražojumam.

Ja izmeklēšanas gaitā konstatē tādas apiešanas darbības Korejas Republikā, kas nav nosūtīšana, uz kurām attiecas pamatregulas 13. pants, izmeklēšanu var attiecināt arī uz šīm darbībām.

E.   PROCEDŪRA

(8)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija ir secinājusi, ka ir pietiekami pierādījumi izmeklēšanas sākšanai saskaņā ar pamatregulas 13. pantu un tam, lai paredzētu no Korejas Republikas sūtītā silīcija ievedumu reģistrāciju saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav deklarēts kā Korejas Republikas izcelsmes ražojums.

a)   Anketas

(9)

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas eksportētājiem/ražotājiem un eksportētāju/ražotāju asociācijām Korejas Republikā, eksportētājiem/ražotājiem un eksportētāju/ražotāju asociācijām Ķīnas Tautas Republikā, Kopienas importētājiem un importētāju asociācijām, kas sadarbojās izmeklēšanā, pēc kuras tika noteikti pašreiz spēkā esošie pasākumi, kā arī Ķīnas Tautas Republikas un Korejas Republikas iestādēm. Informāciju vajadzības gadījumā var iegūt arī no attiecīgās Kopienas ražošanas nozares.

(10)

Katrā ziņā visām ieinteresētajām personām nekavējoties un ne vēlāk kā šīs regulas 3. pantā noteiktajā termiņā jāsazinās ar Komisiju, lai uzzinātu, vai tās ir minētas pieprasījumā, un vajadzības gadījumā pieprasītu anketu šīs regulas 3. panta 1. punktā noteiktajā termiņā, ņemot vērā to, ka šīs regulas 3. panta 2. punktā noteiktais termiņš attiecas uz visām ieinteresētajām personām.

(11)

Ķīnas Tautas Republikas un Korejas Republikas iestādes tiks informētas par izmeklēšanas uzsākšanu.

b)   Informācijas vākšana un uzklausīšana

(12)

Ar šo visas ieinteresētās personas tiek aicinātas rakstiski darīt zināmu savu viedokli un iesniegt apstiprinošus pierādījumus. Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to rakstiski pieprasa un norāda konkrētus iemeslus, kādēļ tās jāuzklausa.

c)   Ievedumu atbrīvošana no reģistrācijas vai antidempinga pasākumiem

(13)

Saskaņā ar pamatregulas 13. panta 4. punktu uz tā ražojuma ievedumiem, uz ko attiecas izmeklēšana, var attiecināt atbrīvojumu no reģistrācijas vai pasākumiem, ja šāda ievešana nav apiešana.

(14)

Iespējamā pasākumu apiešana notiek ārpus Kopienas, tādēļ saskaņā ar pamatregulas 13. panta 4. punktu atbrīvojumus var piešķirt attiecīgā ražojuma ražotājiem, kas var pierādīt, ka nav saistīti ne ar vienu ražotāju, uz kuru attiecas pasākumi, un ka ir konstatēts, ka viņi nav iesaistīti apiešanas darbībās, kas definētas pamatregulas 13. panta 1. un 2. punktā. Ražotājiem, kas vēlas saņemt atbrīvojumu, šīs regulas 3. panta 3. punktā norādītajā termiņā jāiesniedz pieprasījums, kas pienācīgi pamatots ar pierādījumiem.

F.   REĢISTRĀCIJA

(15)

Saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu tā ražojuma ievedumi, uz kuru attiecas izmeklēšana, jāreģistrē, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja izmeklēšanā atklātu pasākumu apiešanu, attiecīga apjoma antidempinga maksājumu varētu iekasēt ar atpakaļejošu spēku no dienas, kad reģistrēti šādi ievedumi, kas nosūtīti no Korejas Republikas.

G.   TERMIŅI

(16)

Pārdomātas pārvaldības labad jānosaka termiņi,

kuros ieinteresētās personas var pieteikties Komisijai, rakstiski darīt zināmu savu viedokli un iesniegt atbildes uz anketas jautājumiem vai jebkuru citu informāciju, kas jāņem vērā izmeklēšanā,

kuros Korejas Republikas ražotāji var pieprasīt atbrīvojumu no ievedumu reģistrācijas vai pasākumiem,

kuros ieinteresētās personas Komisijai var iesniegt rakstisku uzklausīšanas pieprasījumu.

(17)

Uzmanība tiek pievērsta faktam, ka vairākuma pamatregulā noteikto procesuālo tiesību īstenošana ir atkarīga no tā, vai persona piesakās šīs regulas 3. pantā minētajā termiņā.

H.   NESADARBOŠANĀS

(18)

Ja kāda ieinteresētā persona atsakās darīt pieejamu vai kā citādi nesniedz nepieciešamo informāciju termiņā, vai arī ievērojami kavē izmeklēšanu, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem, var izdarīt pozitīvus vai negatīvus pagaidu vai galīgos konstatējumus saskaņā ar pamatregulas 18. pantu.

(19)

Ja konstatē, ka kāda ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, šo informāciju neņem vērā un izmanto pieejamos faktus. Ja kāda ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un līdz ar to konstatējumi saskaņā ar pamatregulas 18. pantu pamatojas uz rīcībā esošajiem faktiem, šai personai rezultāts var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek sākta izmeklēšana atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 384/96 13. panta 3. punktam, lai noskaidrotu, vai no Korejas Republikas ievestā silīcija ievedumi Kopienā, kuru izcelsme ir vai nav deklarēta Korejas Republikā, ar KN kodu ex 2804 69 00 (TARIC kods 2804690010), apiet ar Padomes Regulu (EK) Nr. 398/2004 noteiktos pasākumus.

2. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu muitas dienestiem ar šo ir uzdots attiecīgi rīkoties, lai reģistrētu šīs regulas 1. pantā noteiktos ievedumus Kopienā.

Reģistrācija beidzas deviņus mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Komisija ar regulu var noteikt, ka muitas dienestiem jāizbeidz reģistrācija attiecībā uz to ražojumu ievedumiem Kopienā, kurus ražojuši ražotāji, kas iesnieguši reģistrācijas atbrīvojuma pieteikumu, un attiecībā uz kuriem konstatēts, ka tie neapiet antidempinga maksājumus.

3. pants

1.   Anketas jāpieprasa Komisijai 15 dienu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Lai izmeklēšanā varētu ņemt vērā ieinteresēto pušu iebildumus, tām, ja vien nav norādīts citādi, 40 dienu laikā no dienas, kad šo regulu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, jāsazinās ar Komisiju, rakstiski jādara zināms savs viedoklis un jāiesniedz atbildes uz aptaujas anketas jautājumiem vai cita informācija.

3.   Korejas Republikas ražotājiem, kas pieprasa atbrīvojumu no ievedumu reģistrācijas vai pasākumiem, tajā pašā 40 dienu termiņā jāiesniedz pieprasījums, kas pienācīgi pamatots ar pierādījumiem.

4.   Ieinteresētajām personām, lai tās uzklausītu, tajā pašā 40 dienu termiņā jāpiesakās Komisijā.

5.   Visa informācija, kas attiecas uz konkrēto lietu, visi uzklausīšanas vai anketu pieprasījumi, kā arī visi pieprasījumi atbrīvot ievedumus no reģistrācijas vai antidempinga pasākumiem jāiesniedz rakstiski (bet ne elektroniski, ja vien nav norādīts citādi) un tajos jānorāda ieinteresētās personas vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Visiem rakstiskajiem dokumentiem, tostarp šajā regulā pieprasītajai informācijai, atbildēm uz anketas jautājumiem un sarakstei, ko ieinteresētās personas veic konfidenciāli, jābūt ar norādi “ Limited  (3), un saskaņā ar pamatregulas 19. panta 2. punktu dokumentiem pievieno nekonfidenciālu versiju ar norādi “ For inspection by interested parties ”.

Adrese sarakstei ar Komisiju:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fakss: (32-2) 295 65 05

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 19. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Peter MANDELSON


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2117/2005 (OV L 340, 23.12.2005., 17. lpp.).

(2)  OV L 66, 4.3.2004., 15. lpp.

(3)  Tas nozīmē, ka dokuments paredzēts tikai iekšējam izmantojumam. Tas ir aizsargāts atbilstoši 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). Tas ir konfidenciāls dokuments atbilstoši pamatregulas 19. pantam un 6. pantam PTO Nolīgumā par VVTT 1994 VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums).


20.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 608/2006

(2006. gada 19. aprīlis),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2005 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss Slovākijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1060/2005 (2) ir izsludināts pastāvīgs konkurss Slovākijas intervences aģentūras rīcībā esošu 147 949 tonnu mīksto kviešu eksportam.

(2)

Slovākija ir informējusi Komisiju par savas intervences aģentūras nodomu par 81 909 tonnām palielināt apjomu, kas paredzēts eksportam saskaņā ar konkursu. Ņemot vērā pieejamos daudzumus un pašreizējo tirgus situāciju, ir jāizpilda Slovākijas lūgums.

(3)

Attiecīgi ir jāgroza Regula (EK) Nr. 1060/2005.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1060/2005 2. pantu aizstāj ar šo:

“2. pants

Maksimālais apjoms, kam piemēro konkursa procedūru, ir 229 858 tonnas mīksto kviešu, kuri paredzēti eksportam uz trešām valstīm, izņemot Albāniju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Horvātiju, Lihtenšteinu, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni (3) un Šveici.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 19. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 174, 7.7.2005., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1606/2005 (OV L 256, 1.10.2005., 11. lpp.).

(3)  Ieskaitot Kosovu, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā Nr. 1244”.


20.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/28


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 609/2006

(2006. gada 19. aprīlis),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1374/2005 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss Slovākijas intervences aģentūras rīcībā esošu miežu eksportam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2131/93 (2) paredzēta kārtība un nosacījumi, ar kādiem pārdod intervences aģentūru rīcībā esošu labību.

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1374/2005 (3) ir izsludināts pastāvīgs konkurss Slovākijas intervences aģentūras rīcībā esošu 64 016 tonnu miežu eksportam.

(3)

Slovākija ir informējusi Komisiju par savas intervences aģentūras nodomu par 26 366 tonnām palielināt apjomu, kas paredzēts eksportam saskaņā ar konkursu. Pašreizējā tirgus situācijā ir jāizpilda Slovākijas lūgums.

(4)

Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1374/2005.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1374/2005 2. pantu aizstāj ar šo:

“2. pants

Konkursa uzaicinājumā paredzētais maksimālais apjoms ir 90 382 tonnas miežu, ko paredzēts eksportēt uz trešām valstīm, izņemot Albāniju, Amerikas Savienotās Valstis, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Horvātiju, Kanādu, Lihtenšteinu, Meksiku, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni (4) un Šveici.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 19. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 749/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 10. lpp.).

(3)  OV L 219 24.8.2005., 3. lpp.

(4)  Ieskaitot Kosovu, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā Nr. 1244”.


20.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/29


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 610/2006

(2006. gada 18. aprīlis),

ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1),

ņemot vērā Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2454/93 (2), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, un jo īpaši tās 173. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 173. līdz 177. pants paredz, ka Komisija periodiski nosaka vienības vērtības produktiem, kas uzskaitīti klasifikācijā minētās regulas 26. pielikumā.

(2)

Iepriekšminētajos pantos izklāstīto noteikumu un kritēriju piemērošanas rezultāts tiem elementiem, ko paziņo Komisijai saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 173. panta 2. punktu, ir tāds, ka vienības vērtības, kādas tās noteiktas šīs regulas pielikumā, būtu jānosaka saistībā ar attiecīgajiem produktiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 173. panta 1. punktā paredzētās vienības vērtības ar šo ir noteiktas tādas, kā izklāstīts šīs regulas pielikuma tabulā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 21. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. aprīlī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).

(2)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 883/2005 (OV L 148, 11.6.2005., 5. lpp.).


PIELIKUMS

Pozīcija

Apraksts

Mērvienības lielums pa 100 kg

Sugas, šķirnes, KN kods

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Jaunie kartupeļi

0701 90 50

40,12

23,13

1 149,25

299,39

627,75

10 741,43

138,53

27,93

17,22

158,38

9 613,25

1 504,11

374,16

27,70

 

 

 

 

1.30

Sīpoli (izņemot sēklas sīpolus)

0703 10 19

48,99

28,24

1 403,32

365,58

766,53

13 116,15

169,15

34,10

21,03

193,39

11 738,54

1 836,64

456,88

33,82

 

 

 

 

1.40

Ķiploki

0703 20 00

177,29

102,19

5 078,37

1 322,98

2 773,93

47 464,89

612,13

123,41

76,11

699,86

42 479,59

6 646,47

1 653,37

122,38

 

 

 

 

1.50

Puravi

ex 0703 90 00

76,88

44,31

2 202,23

573,71

1 202,91

20 583,08

265,45

53,52

33,00

303,49

18 421,22

2 882,23

716,98

53,07

 

 

 

 

1.60

Ziedkāposti

0704 10 00

1.80

Baltie galviņkāposti un sarkanie galviņkāposti

0704 90 10

104,53

60,25

2 994,40

780,08

1 635,61

27 987,08

360,94

72,77

44,88

412,66

25 047,56

3 919,01

974,89

72,16

 

 

 

 

1.90

Sparģeļkāposti jeb brokoļi (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Ķīnas kāposti

ex 0704 90 90

97,96

56,46

2 806,06

731,02

1 532,74

26 226,83

338,24

68,19

42,05

386,71

23 472,20

3 672,52

913,57

67,62

 

 

 

 

1.110

Galviņsalāti

0705 11 00

1.130

Burkāni

ex 0706 10 00

38,52

22,20

1 103,41

287,45

602,71

10 312,96

133,00

26,81

16,54

152,06

9 229,78

1 444,11

359,24

26,59

 

 

 

 

1.140

Redīsi

ex 0706 90 90

160,57

92,55

4 599,47

1 198,22

2 512,34

42 988,90

554,41

111,77

68,93

633,86

38 473,72

6 019,70

1 497,46

110,84

 

 

 

 

1.160

Zirņi (Pisum sativum)

0708 10 00

207,80

119,77

5 952,37

1 550,67

3 251,33

55 633,70

717,48

144,65

89,21

820,30

49 790,43

7 790,34

1 937,92

143,44

 

 

 

 

1.170

Pupiņas:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

194,48

112,10

5 570,86

1 451,28

3 042,94

52 067,94

671,50

135,38

83,49

767,73

46 599,19

7 291,03

1 813,71

134,25

 

 

 

 

1.170.2

pupiņas (Phaseolus spp., vulgaris var. compressus Savi)

ex 0708 20 00

202,00

116,43

5 786,29

1 507,40

3 160,61

54 081,46

697,47

140,61

86,72

797,42

48 401,22

7 572,98

1 883,85

139,44

 

 

 

 

1.180

Pupas

ex 0708 90 00

1.190

Artišoki

0709 10 00

1.200

Sparģeļi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zaļie

ex 0709 20 00

481,61

277,60

13 795,80

3 593,99

7 535,60

128 942,22

1 662,91

335,25

206,76

1 901,22

115 399,27

18 055,67

4 491,52

332,46

 

 

 

 

1.200.2

pārējie

ex 0709 20 00

497,93

287,01

14 263,20

3 715,75

7 790,91

133 310,80

1 719,25

346,61

213,76

1 965,63

119 309,01

18 667,40

4 643,70

343,72

 

 

 

 

1.210

Baklažāni

0709 30 00

141,23

81,40

4 045,53

1 053,91

2 209,77

37 811,51

487,64

98,31

60,63

557,52

33 840,12

5 294,71

1 317,11

97,49

 

 

 

 

1.220

Salātu selerijas (Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers)

ex 0709 40 00

67,80

39,08

1 942,03

505,92

1 060,78

18 151,10

234,09

47,19

29,10

267,63

16 244,67

2 541,68

632,27

46,80

 

 

 

 

1.230

Gailenes

0709 59 10

334,34

192,71

9 577,17

2 494,98

5 231,28

89 512,85

1 154,41

232,73

143,53

1 319,84

80 111,21

12 534,41

3 118,05

230,79

 

 

 

 

1.240

Dārzeņpipari

0709 60 10

144,94

83,54

4 151,81

1 081,60

2 267,82

38 804,81

500,45

100,89

62,22

572,17

34 729,10

5 433,80

1 351,71

100,05

 

 

 

 

1.250

Fenhelis

0709 90 50

1.270

Veselas svaigas batātes (paredzētas pārtikai)

0714 20 10

122,22

70,45

3 501,02

912,06

1 912,34

32 722,23

422,00

85,08

52,47

482,48

29 285,37

4 582,07

1 139,83

84,37

 

 

 

 

2.10

Svaigi kastani (Castanea spp.)

ex 0802 40 00

2.30

Svaigi ananasi

ex 0804 30 00

86,90

50,09

2 489,30

648,49

1 359,71

23 266,17

300,05

60,49

37,31

343,05

20 822,49

3 257,94

810,44

59,99

 

 

 

 

2.40

Svaigi avokado

ex 0804 40 00

203,98

117,58

5 843,11

1 522,21

3 191,65

54 612,53

704,31

141,99

87,57

805,25

48 876,51

7 647,35

1 902,35

140,81

 

 

 

 

2.50

Svaigas gvajaves un mango

ex 0804 50

2.60

Svaigi saldie apelsīni:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

sarkanie un pussarkanie apelsīni

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita un Hamlins

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

pārējie

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Svaigi mandarīni (ieskaitot tanžerīnus un sacumas); svaigi klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusu hibrīdi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

klementīni

ex 0805 20 10

124,48

71,75

3 565,72

928,92

1 947,68

33 326,90

429,80

86,65

53,44

491,40

29 826,53

4 666,74

1 160,90

85,93

 

 

 

 

2.70.2

Monreale apelsīni un sacumas

ex 0805 20 30

73,90

42,59

2 116,81

551,46

1 156,25

19 784,68

255,15

51,44

31,72

291,72

17 706,68

2 770,43

689,17

51,01

 

 

 

 

2.70.3

mandarīni un vilkingi

ex 0805 20 50

85,33

49,19

2 444,37

636,79

1 335,17

22 846,23

294,64

59,40

36,63

336,86

20 446,66

3 199,14

795,82

58,91

 

 

 

 

2.70.4

tanžerīni un pārējie

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

59,84

34,49

1 714,12

446,55

936,29

16 020,96

206,62

41,65

25,69

236,22

14 338,26

2 243,40

558,07

41,31

 

 

 

 

2.85

Svaigi laimi (Citrus auranti, Citrus latifolia)

0805 50 90

98,99

57,06

2 835,54

738,69

1 548,84

26 502,30

341,79

68,91

42,50

390,77

23 718,73

3 711,09

923,17

68,33

 

 

 

 

2.90

Svaigi greipfrūti:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

baltie

ex 0805 40 00

70,88

40,86

2 030,35

528,93

1 109,03

18 976,68

244,73

49,34

30,43

279,81

16 983,53

2 657,29

661,03

48,93

 

 

 

 

2.90.2

sārtie

ex 0805 40 00

80,33

46,30

2 301,19

599,49

1 256,96

21 508,01

277,38

55,92

34,49

317,13

19 249,00

3 011,75

749,20

55,46

 

 

 

 

2.100

Galda vīnogas

0806 10 10

150,07

86,50

4 298,68

1 119,86

2 348,05

40 177,57

518,15

104,46

64,42

592,41

35 957,67

5 626,03

1 399,53

103,59

 

 

 

 

2.110

Arbūzi

0807 11 00

56,20

32,39

1 609,85

419,39

879,34

15 046,43

194,05

39,12

24,13

221,86

13 466,08

2 106,94

524,12

38,79

 

 

 

 

2.120

Melones (izņemot arbūzus):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (tostarp Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (tostarp Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

63,70

36,72

1 824,72

475,36

996,71

17 054,75

219,95

44,34

27,35

251,47

15 263,47

2 388,16

594,08

43,97

 

 

 

 

2.120.2

pārējās

ex 0807 19 00

127,68

73,59

3 657,33

952,78

1 997,72

34 183,15

440,85

88,88

54,81

504,02

30 592,85

4 786,64

1 190,72

88,14

 

 

 

 

2.140

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Nashi (Pyrus pyrifolia),

Ya (Pyrus Bretscheideri)

ex 0808 20 50

85,10

49,05

2 437,69

635,05

1 331,53

22 783,82

293,83

59,24

36,53

335,94

20 390,81

3 190,40

793,64

58,74

 

 

 

 

2.140.2

pārējie

ex 0808 20 50

69,83

40,25

2 000,29

521,10

1 092,61

18 695,69

241,11

48,61

29,98

275,66

16 732,06

2 617,94

651,24

48,20

 

 

 

 

2.150

Aprikozes

0809 10 00

149,08

85,93

4 270,40

1 112,49

2 332,60

39 913,19

514,74

103,77

64,00

588,51

35 721,06

5 589,01

1 390,32

102,91

 

 

 

 

2.160

Ķirši

0809 20 05

0809 20 95

137,39

79,19

3 935,54

1 025,26

2 149,69

36 783,42

474,38

95,64

58,98

542,36

32 920,02

5 150,75

1 281,30

94,84

 

 

 

 

2.170

Persiki

0809 30 90

157,14

90,57

4 501,25

1 172,63

2 458,69

42 070,85

542,57

109,38

67,46

620,32

37 652,10

5 891,14

1 465,48

108,47

 

 

 

 

2.180

Nektarīni

ex 0809 30 10

95,69

55,16

2 741,05

714,08

1 497,23

25 619,19

330,40

66,61

41,08

377,75

22 928,38

3 587,43

892,41

66,06

 

 

 

 

2.190

Plūmes

0809 40 05

140,47

80,97

4 023,87

1 048,27

2 197,94

37 609,08

485,03

97,78

60,31

554,53

33 658,95

5 266,37

1 310,06

96,97

 

 

 

 

2.200

Zemenes

0810 10 00

104,32

60,13

2 988,22

778,47

1 632,24

27 929,35

360,19

72,62

44,78

411,81

24 995,90

3 910,92

972,88

72,01

 

 

 

 

2.205

Avenes

0810 20 10

828,71

477,67

23 738,40

6 184,17

12 966,49

221 870,53

2 861,37

576,87

355,77

3 271,42

198 567,20

31 068,34

7 728,55

572,06

 

 

 

 

2.210

Mellenes (Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 121,23

646,28

32 117,63

8 367,07

17 543,44

300 186,91

3 871,38

780,49

481,34

4 426,17

268 657,92

42 034,91

10 456,59

773,99

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

178,63

102,96

5 116,86

1 333,01

2 794,95

47 824,61

616,77

124,34

76,69

705,16

42 801,53

6 696,84

1 665,90

123,31

 

 

 

 

2.230

Granātāboli

ex 0810 90 95

308,24

177,67

8 829,53

2 300,21

4 822,91

82 525,10

1 064,29

214,57

132,33

1 216,81

73 857,39

11 555,92

2 874,65

212,78

 

 

 

 

2.240

Hurma (ieskaitot Sharon fruit)

ex 0810 90 95

286,50

165,14

8 206,86

2 137,99

4 482,79

76 705,26

989,24

199,43

123,00

1 131,00

68 648,82

10 740,97

2 671,92

197,77

 

 

 

 

2.250

Ličī

ex 0810 90


20.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/35


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 611/2006

(2006. gada 19. aprīlis)

par cukurniedru cukura importa atļauju izsniegšanu saskaņā ar atsevišķām tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Padomes 1996. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 1095/96 par koncesiju īstenošanu, kas iekļautas sarakstā CXL, kurš izveidots GATT XXIV.6 sarunu nobeigumā (2),

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 1159/2003, ar ko 2003./2004., 2004./2005. un 2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus niedru cukura ievešanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem un groza Regulas (EK) Nr. 1464/95 un (EK) Nr. 779/96 (3), un jo īpaši tās 5. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 9. pantā ir paredzēta kārtība, kādā nosaka piegādes saistības ar nulles nodokļa likmi produktiem ar KN kodu 1701, kas izteikti kā baltais cukurs, importējot produktus ar izcelsmi valstīs, kuras ir parakstījušas ĀKK protokolu un Indijas nolīgumu.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 16. pantā ir paredzēta kārtība, kādā nosaka tarifa kvotas ar nulles nodokļa likmi produktiem ar KN kodu 1701 11 10, kas izteikti kā baltais cukurs, importējot produktus ar izcelsmi valstīs, kuras ir parakstījušas ĀKK protokolu un Indijas nolīgumu.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 22. pants atver tarifa kvotas ar nodokļa likmi EUR 98 par tonnu produktiem ar KN kodu 1701 11 10, ko importē no Brazīlijas, Kubas un citām trešajām valstīm.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1159/2003 5. panta 1. punktu no 2006. gada 10. līdz 14. aprīlim kompetentajām iestādēm tika iesniegti importa atļauju pieteikumi par apjomu, kas kopā pārsniedz piegādes saistību apjomu attiecīgajai valstij, kas noteikts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1159/2003 9. pantu ĀKK un Indijas preferences cukuram.

(5)

Šajā gadījumā Komisijai ir jānosaka samazinājuma koeficients, lai varētu izsniegt atļaujas proporcionāli pieejamajam daudzumam, un jānorāda, ka attiecīgais limits ir sasniegts,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz importa atļauju pieteikumiem, kas iesniegti no 2006. gada 10. līdz 14. aprīlim, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1159/2003 5. panta 1. punktu, atļaujas izsniedz, ievērojot šīs regulas pielikumā norādītos daudzumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 21. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 19. aprīlī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 987/2005 (OV L 167, 29.6.2005., 12. lpp.).

(2)  OV L 146, 20.6.1996., 1. lpp.

(3)  OV L 162, 1.7.2003., 25. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 568/2005 (OV L 97, 15.4.2005., 9. lpp.).


PIELIKUMS

ĀKK–INDIJAS preferences cukurs

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 II sadaļa

2005./2006. tirdzniecības gads

Attiecīgā valsts

%, ko piegādā no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 10.4.2006–14.4.2006

Limits

Barbadosa

100

 

Beliza

100

Sasniegts

Kongo

100

 

Fidži

0

Sasniegts

Gajāna

100

 

Indija

0

Sasniegts

Ziloņkaula Krasts

100

 

Jamaika

100

 

Kenija

100

 

Madagaskara

100

 

Malāvija

51,7349

Sasniegts

Maurīcija

100

 

Mozambika

100

 

Sentkitsa un Nevisa

100

 

Svazilenda

0

Sasniegts

Tanzānija

100

 

Trinidāda un Tobago

100

 

Zambija

100

 

Zimbabve

100

 


ĀKK–INDIJAS īpašas preferences cukurs

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 III sadaļa

2005./2006. tirdzniecības gads

Attiecīgā valsts

%, ko piegādā no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 10.4.2006–14.4.2006

Limits

Indija

0

Sasniegts

ĀKK

100

 


CXL koncesiju cukurs

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 IV sadaļa

2005./2006. tirdzniecības gads

Attiecīgā valsts

%, ko piegādā no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 10.4.2006–14.4.2006

Limits

Brazīlija

0

Sasniegts

Kuba

100

 

Citas trešās valstis

0

Sasniegts


20.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/37


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 612/2006

(2006. gada 19. aprīlis),

ar ko nosaka, cik lielā mērā var izpildīt importa tiesību pieprasījumus, kuri iesniegti 2006. gada aprīlī attiecībā uz alpīno un kalnu šķirņu buļļiem, govīm un telēm, kas nav paredzētas nokaušanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1999. gada 26. maija Regulu (EK) Nr. 1081/1999, ar ko atver un pārvalda tarifa kvotu dažu alpīno un kalnu šķirņu buļļu, govju un teļu importam, kas nav paredzēti nokaušanai, atceļ Regulu (EK) Nr. 1012/98 un groza Regulu (EK) Nr. 1143/98 (2), jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1081/1999 9. panta 1. punktā ir paredzēts no jauna piešķirt daudzumus, par kuriem līdz 2006. gada 15. martam nav iesniegti importa sertifikātu pieprasījumi.

(2)

Komisijas 2006. gada 28. marta Regulas (EK) Nr. 502/2006 1. pantā, kurā paredzēts no jauna piešķirt importa tiesības saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1081/1999 attiecībā uz dažu alpīno un kalnu šķirņu buļļiem, govīm un telēm, kas nav paredzētas nokaušanai (3), ir norādīts konkrēts daudzums alpīno un kalnu šķirņu buļļu, govju un teļu, kas nav paredzētas nokaušanai un ko ar īpašiem nosacījumiem var importēt līdz 2006. gada 30. jūnijam.

(3)

Pieprasītie daudzumi importa tiesībām ir tādi, ka tos var apmierināt pilnībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Importa tiesību pieprasījumus, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1081/1999 9. pantu, izpilda pilnā apjomā kārtas numuriem 09.0001 un 09.0003.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 20. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 19. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 131, 27.5.1999., 15. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1096/2001 (OV L 150, 6.6.2001., 33. lpp.).

(3)  OV L 91, 29.3.2006., 10. lpp.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

20.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/38


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 7. aprīlis)

par Komisijas informācijas atkalizmantošanu

(2006/291/EK, Euratom)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 218. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 131. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 28. panta 1. punktu un 41. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Jaunās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas ir radījušas nepieredzētas iespējas apkopot un apvienot dažādu informācijas avotu saturu.

(2)

Publiskā sektora informācija ir neizmantots resurss, kas varētu būt pamats jauniem informācijas sabiedrības produktiem un pakalpojumiem ar pievienoto vērtību. Publiskā sektora informācijas ekonomisko potenciālu Komisija uzsvēra savā 2001. gada 23. oktobra paziņojumā (1)e-Eiropa 2002: ES pamatnoteikumu izstrāde publiskā sektora informācijas izmantošanai”.

(3)

Pašas Komisijas un citu institūciju rīcībā ir daudz dažādu veidu dokumentu, ko varētu atkārtoti izmantot informācijas produktiem un pakalpojumiem ar pievienoto vērtību un kuru saturs varētu būt noderīgs resurss gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem.

(4)

Tiesības piekļūt Komisijas dokumentiem reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (2).

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/98/EK (3) ir noteikti obligātie noteikumi publiskā sektora informācijas atkalizmantošanai Eiropas Savienībā. Direktīvas apsvērumos dalībvalstis ir mudinātas neaprobežoties ar šo noteikumu minimumu un pieņemt datu pieejamības politiku, kas atļautu plaši izmantot publiskā sektora iestāžu rīcībā esošos dokumentus.

(6)

Savā paziņojumā “e-Eiropa 2002: ES pamatnoteikumu izstrāde publiskā sektora informācijas izmantošanai” Komisija paziņoja par ES institūciju informācijas atkalizmantošanas politikas atjaunināšanu. Šajā sakarā ir veikti vairāki konkrēti pasākumi, piemēram, pieņemta jauna Eiropas Kopienu Statistikas biroja informācijas izplatīšanas politika un notikusi virzība uz to, lai Eurlex portālu padarītu brīvi pieejamu.

(7)

Viens no jaunās Komisijas iniciatīvas “i2010 – Eiropas informācijas sabiedrība izaugsmei un nodarbinātībai” mērķiem ir veicināt ar Eiropas jautājumiem saistītas informācijas radīšanu un apriti. Lai panāktu plašu Komisijas dokumentu atkalizmantošanu, šajā Lēmumā kā daļa no iniciatīvas i2010 ir noteikti nosacījumi tās veikšanai.

(8)

Atklāta atkalizmantošanas politika Komisijā sekmēs jaunas saimnieciskās darbības, veicinās plašāku Kopienas informācijas izmantošanu un izplatīšanu, uzlabos Eiropas institūciju tēlu to darbības atklātuma un pārredzamības ziņā un novērsīs nevajadzīgu administratīvo apgrūtinājumu informācijas izmantotājiem un Komisijas dienestiem.

(9)

Šis lēmums jāīsteno un jāpiemēro, pilnībā ievērojot principus, kas attiecas uz personas datu aizsardzību atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulai (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (4).

(10)

Šis lēmums neattiecas uz dokumentiem, kuru atkalizmantošanu Komisija nevar atļaut, piemēram, ievērojot trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības, vai arī tad, ja dokumenti ir saņemti no citām iestādēm,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Priekšmets

Ar šo lēmumu noteikti nosacījumi Komisijas rīcībā vai tās uzdevumā Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroja (Publikāciju biroja) rīcībā esošo dokumentu atkalizmantošanai, lai veicinātu plašāku informācijas atkalizmantošanu, uzlabotu Komisijas tēlu attiecībā uz tās darbības atklātumu un novērstu nevajadzīgu administratīvo apgrūtinājumu atkalizmantotājiem un Komisijas dienestiem.

2. pants

Piemērošanas joma

1.   Šis lēmums attiecas uz publiskiem dokumentiem, ko izstrādājusi Komisija vai arī tās uzdevumā – publiskās un privātās struktūras:

a)

kurus publikāciju veidā, tīmekļa vietnēs vai ar informācijas izplatīšanas līdzekļu palīdzību atklātībai zināmus darījusi Komisija vai Publikāciju birojs tās uzdevumā, vai arī

b)

uz dokumentiem, kas nav publicēti saimniecisku vai cita veida praktisku iemeslu dēļ, piemēram, pētījumiem, ziņojumiem un citu informāciju.

2.   Šo lēmumu nepiemēro:

a)

programmatūrai vai dokumentiem, uz ko attiecas rūpnieciskā īpašuma tiesības, piemēram, patentiem, preču zīmēm, reģistrētiem dizainparaugiem, logo un nosaukumiem;

b)

dokumentiem, kuru atkalizmantošanu Komisija nevar atļaut, ievērojot trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības;

c)

Kopīgā pētniecības centra pētījumu rezultātiem;

d)

dokumentiem, kas darīti pieejami, ievērojot īpašus noteikumus, kas reglamentē privileģētu piekļuvi dokumentiem.

3.   Lēmumu piemēro, pilnībā ievērojot indivīdu aizsardzības noteikumus attiecībā uz personas datu apstrādi, un jo īpaši Regulu (EK) Nr. 45/2001.

4.   Šis lēmums neskar un nekādi neietekmē Regulu (EK) Nr. 1049/2001.

3. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“dokuments” ir:

a)

jebkura satura informācija neatkarīgi no līdzekļiem (rakstīta uz papīra vai saglabāta elektroniskā veidā vai arī kā skaņas, attēla vai audiovizuāls ieraksts);

b)

šādas informācijas jebkāda daļa;

2)

“atkalizmantošana” ir dokumentu izmantošana, ko veic fiziskas vai juridiskas personas komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem, kas nav sākotnējais dokumenta izstrādāšanas mērķis. Dokumentu apmaiņa starp Komisiju un citām publiskā sektora iestādēm, kas izmanto šos dokumentus, vienīgi pildot to publiskos uzdevumus, nav atkalizmantošana;

3)

“personas dati” ir dati, kā definēts Direktīvas 45/2001/EK 2. panta a) apakšpunktā.

4. pants

Vispārējs princips

Ievērojot 2. panta 2. un 3. punktā noteiktos ierobežojumus, visi dokumenti ir atkalizmantojami komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem atbilstoši tālāk noteiktajiem nosacījumiem. Ja iespējams, dokumentus dara pieejamus, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

5. pants

Atkalizmantošanas pieteikumu apstrāde

1.   Lai ierobežotu vajadzību iesniegt individuālus atkalizmantošanas pieteikumus, Komisijas dienesti attiecīgos gadījumos dara zināmu (piemēram, ar vispārīgiem paziņojumiem tīmekļa vietnēs), vai dokumenti ir atkalizmantojami.

2.   Pieteikumus dokumentu atkalizmantošanai izskata nekavējoties. Pieteikuma iesniedzējam nosūta saņemšanas apstiprinājumu. 15 darba dienu laikā pēc pieteikuma reģistrēšanas Komisijas dienests vai Publikāciju birojs vai nu atļauj atkalizmantot pieprasīto dokumentu un attiecīgā gadījumā izsniedz tā kopiju, vai arī rakstveida atbildē informē par pilnīgu vai daļēju atteikumu, norādot iemeslus.

3.   Izņēmuma gadījumos, piemēram, ja pieteikums attiecas uz ļoti apjomīgu dokumentu vai ļoti lielu dokumentu skaitu, vai ja pieteikumu ir nepieciešams tulkot, 2. punktā paredzēto termiņu var pagarināt par 15 darba dienām ar nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzējs ir iepriekš informēts un saņēmis sīkus paskaidrojumus.

4.   Atteikuma gadījumā Komisijas dienests vai Publikāciju birojs informē pieteikuma iesniedzēju par tiesībām iesniegt prasību Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā vai sūdzību Eiropas ombudam atbilstoši attiecīgi EK Līguma 230. un 195. pantā vai Euratom līguma 146. pantā un 107. panta d) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem.

5.   Ja atteikums ir pamatots ar 2. panta 2. punkta b) apakšpunktu, atbildē pieteikuma iesniedzējam iekļauj norādi uz fizisko vai juridisko personu — tiesību īpašnieku, ja tas ir zināms, vai arī licenciāru, no kura Komisija ir ieguvusi attiecīgo materiālu, ja tas ir zināms.

6. pants

Pieejamie formāti

Ja tas ir iespējams un ir lietderīgi, dokumentus dara pieejamus jebkādā iepriekš esošā formātā vai valodā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Tas neietver pienākumu radīt, atjaunināt vai pielāgot dokumentus, lai izpildītu pieteikuma prasības, ne arī pienākumu izsniegt dokumentu izrakstus, ja tas būtu saistīts ar nesamērīgām pūlēm, kas pārsniedz vienkāršas darbības robežas.

Lēmums arī nerada pienākumu Komisijai tulkot pieprasītos dokumentus citās valodās, nekā tie jau ir pieejami pieteikuma iesniegšanas brīdī.

Pamatojoties uz šo lēmumu, Komisijai vai Publikāciju birojam nevar pieprasīt turpināt izgatavot noteikta veida dokumentus vai uzglabāt tos noteiktā formātā, lai fiziskas vai juridiskas personas tos varētu atkalizmantot.

7. pants

Tarifikācijas principi

1.   Faktiski dokumentu atkalizmantošana ir bez maksas.

2.   Īpašos gadījumos var pieprasīt segt robežizmaksas, kas radušās saistībā ar dokumentu pavairošanu un izplatīšanu.

3.   Gadījumos, kad Komisija nolemj veikt dokumenta pielāgošanu, lai tas atbilstu konkrēta pieteikuma prasībām, pieteikuma iesniedzējam var pieprasīt segt ar pielāgošanu saistītās izmaksas. Izvērtējot nepieciešamību pieprasīt segt šādas izmaksas, ņem vērā pielāgošanai veltāmās pūles, kā arī iespējamo labumu, ko atkalizmantošana var sniegt Kopienai, piemēram, attiecībā uz informācijas izplatīšanu par Kopienas darbībām vai Komisijas tēlu sabiedrībā.

8. pants

Pārredzamība

1.   Jebkurus piemērojamus nosacījumus un standarta maksas par dokumentu atkalizmantošanu nosaka iepriekš un publicē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ja tas ir iespējams un ir lietderīgi.

2.   Dokumentu meklēšana tiks atvieglota, veicot praktiskus pasākumus, piemēram, darot zināmus galveno pieejamo atkalizmantošanai dokumentu sarakstus.

9. pants

Atļaujas

Dokumentu atkalizmantošanu var atļaut bez nosacījumiem vai arī izvirzīt nosacījumus, attiecīgos gadījumos iekļaujot tos atļaujā vai atrunā. Standarta atkalizmantošanas nosacījumos ir paredzēts tas, ka atkalizmantotāja pienākums ir apstiprināt dokumentu avotu, nemainīt dokumentu satura sākotnējo nozīmi un tas, ka Komisija nav atbildīga par jebkādām atkalizmantošanas sekām. Nosacījumi nedrīkst nevajadzīgi ierobežot atkalizmantošanas iespējas.

10. pants

Nediskriminācija un aizliegums slēgt ekskluzīvas vienošanās

1.   Visi piemērojamie dokumentu atkalizmantošanas nosacījumi ir nediskriminējoši attiecībā uz salīdzināmām atkalizmantošanas kategorijām.

2.   Dokumentu atkalizmantošana ir pieejama visiem iespējamiem tirgus dalībniekiem. Ekskluzīvas tiesības netiek piešķirtas.

3.   Tomēr, ja ekskluzīvas tiesības ir nepieciešamas, lai sniegtu pakalpojumu sabiedrības interesēs, šādu tiesību piešķiršanas iemesla pamatotību regulāri pārskata, un jebkurā gadījumā to pārskata reizi trijos gados. Jebkuras ekskluzīvas vienošanās ir pārskatāmas, un tās dara zināmas atklātībai.

11. pants

Īstenošana

Saskaņā ar Komisijas reglamenta 14. pantu pilnvaras Komisijas vārdā pieņemt lēmumus par atkalizmantošanas pieteikumiem ir deleģētas ģenerāldirektoriem un dienesta vadītājiem. Ģenerāldirektori un dienesta vadītāji veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu ar savā atbildības sfērā esošajiem dokumentiem saistīto procedūru atbilstību šā lēmuma prasībām. Šādā nolūkā tie izraugās amatpersonu, kas izskata atkalizmantošanas pieteikumus un saskaņo ģenerāldirektorāta vai departamenta nostāju.

12. pants

Pārskatīšana

Šo lēmumu pārskata trīs gadus pēc tam, kad tas ir stājies spēkā. Veicot pārskatīšanu, īpaši jāpievērš uzmanība šā lēmuma iespējamai piemērošanai Kopīgā pētniecības centra izpētes rezultātiem.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 7. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Viviane REDING


(1)  KOM(2001) 607 galīgais.

(2)  OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

(3)  OV L 345, 31.12.2003., 90. lpp.

(4)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


20.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/42


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 12. aprīlis),

ar ko groza Lēmumu 2004/639/EK attiecībā uz Horvātiju

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1541)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/292/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 14. jūnija Direktīvu 88/407/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar mājas liellopu spermu un tās ievedumiem (1), un jo īpaši tās 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 6. septembra Lēmumā 2004/639/EK, ar ko paredz liellopu sugas mājdzīvnieku spermas importa nosacījumus (2), inter alia ir sniegts to trešo valstu saraksts, no kurām drīkst ievest liellopu spermu.

(2)

Ņemot vērā Horvātijā panākto situāciju attiecībā uz dzīvnieku veselību, Horvātija jāiekļauj iepriekšminētajā to trešo valstu sarakstā, no kurām ievešana atļauta.

(3)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2004/639/EK.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2004/639/EK I pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 12. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 194, 22.7.1988., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/16/EK (OV L 11, 17.1.2006., 21. lpp.).

(2)  OV L 292, 15.9.2004., 21. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/16/EK.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

To trešo valstu saraksts, no kurām dalībvalstis atļauj ievest liellopu sugu mājdzīvnieku spermu

ISO kods

Valsts

AU

Austrālija

CA

Kanāda

CH

Šveice

HR

Horvātija

NZ

Jaunzēlande

RO

Rumānija

US

ASV”


20.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/44


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 12. aprīlis),

ar ko groza Komisijas Lēmumu 2006/135/EK attiecībā uz A un B apgabalu noteikšanu dažās dalībvalstīs sakarā ar īpaši patogēnas putnu gripas uzliesmojumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1583)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/293/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK (3), un jo īpaši tās 18. pantu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīvu 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (4), un jo īpaši tās 66. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Vācija ir paziņojusi Komisijai un citām dalībvalstīm par A tipa H5N1 apakštipa vīrusa ierosinātas īpaši patogēnas putnu gripas uzliesmojumu mājputnu vidū tās teritorijā, kā arī veikusi atbilstošus pasākumus, kas paredzēti Komisijas 2006. gada 22. februāra Lēmumā 2006/135/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēnu putnu gripu mājputniem Kopienā (5).

(2)

Pēc uzliesmojuma Vācija veica nepieciešamos pasākumus saskaņā ar Lēmumu 2006/135/EK. Komisija, saņēmusi paziņojumu par minētajiem pasākumiem, sadarbībā ar attiecīgo dalībvalsti pārbaudīja tos un konstatēja, ka minētās dalībvalsts noteiktie A un B apgabali nodrošina pietiekamu attālumu no mājputnu vidū konstatētā gripas uzliesmojuma vietas. Tādēļ jānosaka A un B apgabali Vācijā, kā arī minētās reģionalizācijas ilgums.

(3)

Tajā pašā laikā, beidzamo reizi izvērtējot ļoti patogēnas H5N1 apakštipa putnu gripas epidemioloģisko stāvokli dažās Francijas teritorijas daļās, saskaņā ar Lēmuma 2006/135/EK 2. panta 4. punkta b) un c) apakšpunktu Francijā ir pārtraukti pasākumi, kas veicami minētā lēmuma 2. panta 2. punktā noteiktajās teritorijās.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmuma 2006/135/EK I pielikuma A un B daļa.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2006/135/EK I pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006 gada 12. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/41/EK (OV L 157, 30.4.2004., 33. lpp.); labotā redakcija (OV L 195, 2.6.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK (OV L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).

(3)  OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 18/2006 (OV L 4, 7.1.2006., 3. lpp.).

(4)  OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.

(5)  OV L 52, 23.2.2006., 41. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/251/EK (OV L 91, 29.3.2006., 33. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2006/135/EK I pielikumu aizstāj ar šādu:

“I PIELIKUMS

A DAĻA

A apgabals, kā minēts 2. panta 1. punktā.

ISO valsts kods

Dalībvalsts

A apgabals

Datums, līdz kuram piemēro

Kods

Nosaukums

DE

VĀCIJA

Pasta indekss

Pašvaldības

8.5.2006.

Aizsardzības zona

 

STADT MUTZSCHEN

 

WERMSDORF

Uzraudzības zona

 

 

Kreis Muldental

 

DORNREICHENBACH

 

DÜRRWEITZSCHEN

 

KÜHREN-BURKARDSHAIN

 

NERCHAU

 

THÜMMLITZ-WALDE

 

TREBSEN

Kreis Torgau Oschatz

 

DAHLEN

 

MÜGELN

 

SORNZIG-ABLASS

Kreis Döbeln

 

BOCKELWITZ

 

LEISNIG

SE

ZVIEDRIJA

 

 

 

Šādas apdzīvotas vietas Kalmāras lēnī

Pasta indekss

Apdzīvota vieta

24.4.2006.

Aizsardzības zona

572 75

FIGEHOLM

572 95

FIGEHOLM

Uzraudzības zona

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

Paplašinātā uzraudzības zona (20 km)

380 75

BYXELKROK

570 91

KRISTDALA

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 63

OSKARSHAMN

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 91

OSKARSHAMN

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

590 91

HJORTED

590 93

GUNNEBO

B DAĻA

B apgabals, kā minēts 2. panta 2. punktā.

ISO valsts kods

Dalībvalsts

B apgabals

Datums, līdz kuram piemēro

Kods

Nosaukums

DE

VĀCIJA

Pasta indekss

Pašvaldības

8.5.2006.

Kreis Muldental

 

BAD LAUSICK

 

BELGERSHAIN

 

BENNEWITZ

 

BORSDORF

 

BRANDIS

 

COLDITZ

 

FALKENHAIN

 

GRIMMA

 

GROSSBARDAU

 

GROSSBOTHEN

 

HOHBURG

 

MACHERN

 

NAUNHOF

 

OTTERWISCH

 

PARTHENSTEIN

 

THALLWITZ

 

WURZEN

 

ZSCHADRASS

Kreis Torgau Oschatz

 

ARZBERG

 

BEILRODE

 

BELGERN

 

CAVERTITZ

 

DOMMITZSCH

 

DREIHEIDE

 

ELSNIG

 

GROSSTREBEN-ZWETHAU

 

LIEBSCHÜTZBERG

 

MOCKREHNA

 

NAUNDORF

 

OSCHATZ

 

PFLÜCKUFF

 

SCHILDAU

 

TORGAU

 

TROSSIN

 

ZINNA

Kreis Döbeln

 

DÖBELN

 

EBERSBACH

 

GROSSWEITZSCHER

 

HARTHA

 

MOCHAU

 

NIEDERSTRIEGIS

 

OSTRAU

 

ROSSWEIN

 

WALDHEIM

 

ZIEGRA-KNOBELSDORF

 

ZSCHAITZ-OTTEWIG

SE

ZVIEDRIJA

 

 

 

Viss Kalmāras lēnis, izņemot A apgabalu, ieskaitot šādas apdzīvotas vietas

Pasta indekss

Apdzīvota vieta

24.4.2006.

 

360 23

ÄLMEBODA

360 50

LESSEBO

360 52

KOSTA

360 53

SKRUV

360 60

VISSEFJÄRDA

360 65

BODA GLASBRUK

360 70

ÅSEDA

360 77

FRÖSEKE

361 30

EMMABODA

361 31

EMMABODA

361 32

EMMABODA

361 33

EMMABODA

361 42

LINDÅS

361 53

BROAKULLA

361 91

EMMABODA

361 92

EMMABODA

361 93

BROAKULLA

361 94

ERIKSMÅLA

361 95

LÅNGASJÖ

370 17

ERINGSBODA

370 34

HOLMSJÖ

370 45

FÅGELMARA

371 93

KARLSKRONA

380 30

ROCKNEBY

380 31

LÄCKEBY

380 40

ORREFORS

380 41

GULLASKRUV

380 42

MÅLERÅS

380 44

ALSTERBRO

380 52

TIMMERNABBEN

380 53

FLISERYD

380 62

MÖRBYLÅNGA

380 65

DEGERHAMN

380 74

LÖTTORP

380 75

BYXELKROK

382 30

NYBRO

382 31

NYBRO

382 32

NYBRO

382 33

NYBRO

382 34

NYBRO

382 35

NYBRO

382 36

NYBRO

382 37

NYBRO

382 38

NYBRO

382 39

NYBRO

382 40

NYBRO

382 41

NYBRO

382 42

NYBRO

382 43

NYBRO

382 44

NYBRO

382 45

NYBRO

382 46

NYBRO

382 90

ÖRSJÖ

382 91

NYBRO

382 92

NYBRO

382 93

NYBRO

382 94

NYBRO

382 96

NYBRO

382 97

ÖRSJÖ

383 30

MÖNSTERÅS

383 31

MÖNSTERÅS

383 32

MÖNSTERÅS

383 33

MÖNSTERÅS

383 34

MÖNSTERÅS

383 35

MÖNSTERÅS

383 36

MÖNSTERÅS

383 37

MÖNSTERÅS

383 38

MÖNSTERÅS

383 39

MÖNSTERÅS

383 91

MÖNSTERÅS

383 92

MÖNSTERÅS

384 30

BLOMSTERMÅLA

384 31

BLOMSTERMÅLA

384 40

ÅLEM

384 91

BLOMSTERMÅLA

384 92

ÅLEM

384 93

ÅLEM

385 30

TORSÅS

385 31

TORSÅS

385 32

TORSÅS

385 33

TORSÅS

385 34

TORSÅS

385 40

BERGKVARA

385 41

BERGKVARA

385 50

SÖDERÅKRA

385 51

SÖDERÅKRA

385 90

SÖDERÅKRA

385 91

TORSÅS

385 92

GULLABO

385 93

TORSÅS

385 94

BERGKVARA

385 95

TORSÅS

385 96

GULLABO

385 97

SÖDERÅKRA

385 98

BERGKVARA

385 99

TORSÅS

386 30

FÄRJESTADEN

386 31

FÄRJESTADEN

386 32

FÄRJESTADEN

386 33

FÄRJESTADEN

386 34

FÄRJESTADEN

386 35

FÄRJESTADEN

386 90

FÄRJESTADEN

386 92

FÄRJESTADEN

386 93

FÄRJESTADEN

386 94

FÄRJESTADEN

386 95

FÄRJESTADEN

386 96

FÄRJESTADEN

387 30

BORGHOLM

387 31

BORGHOLM

387 32

BORGHOLM

387 33

BORGHOLM

387 34

BORGHOLM

387 35

BORGHOLM

387 36

BORGHOLM

387 37

BORGHOLM

387 38

BORGHOLM

387 50

KÖPINGSVIK

387 51

KÖPINGSVIK

387 52

KÖPINGSVIK

387 90

KÖPINGSVIK

387 91

BORGHOLM

387 92

BORGHOLM

387 93

BORGHOLM

387 94

BORGHOLM

387 95

KÖPINGSVIK

387 96

KÖPINGSVIK

388 30

LJUNGBYHOLM

388 31

LJUNGBYHOLM

388 32

LJUNGBYHOLM

388 40

TREKANTEN

388 41

TREKANTEN

388 50

PÅRYD

388 91

VASSMOLÖSA

388 92

LJUNGBYHOLM

388 93

LJUNGBYHOLM

388 94

VASSMOLÖSA

388 95

HALLTORP

388 96

LJUNGBYHOLM

388 97

HALLTORP

388 98

TREKANTEN

388 99

PÅRYD

392 30

KALMAR

392 31

KALMAR

392 32

KALMAR

392 33

KALMAR

392 34

KALMAR

392 35

KALMAR

392 36

KALMAR

392 37

KALMAR

392 38

KALMAR

392 41

KALMAR

392 43

KALMAR

392 44

KALMAR

392 45

KALMAR

392 46

KALMAR

392 47

KALMAR

393 50

KALMAR

393 51

KALMAR

393 52

KALMAR

393 53

KALMAR

393 54

KALMAR

393 55

KALMAR

393 57

KALMAR

393 58

KALMAR

393 59

KALMAR

393 63

KALMAR

393 64

KALMAR

393 65

KALMAR

394 70

KALMAR

394 71

KALMAR

394 77

KALMAR

395 90

KALMAR

570 16

KVILLSFORS

570 19

PAULISTRÖM

570 30

MARIANNELUND

570 31

INGATORP

570 72

FAGERHULT

570 75

FÅGELFORS

570 76

RUDA

570 80

VIRSERUM

570 81

JÄRNFORSEN

570 82

MÅLILLA

570 83

ROSENFORS

570 84

MÖRLUNDA

570 90

PÅSKALLAVIK

570 91

KRISTDALA

572 30

OSKARSHAMN

572 31

OSKARSHAMN

572 32

OSKARSHAMN

572 33

OSKARSHAMN

572 34

OSKARSHAMN

572 35

OSKARSHAMN

572 36

OSKARSHAMN

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 50

OSKARSHAMN

572 51

OSKARSHAMN

572 60

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 62

OSKARSHAMN

572 91

OSKARSHAMN

572 93

OSKARSHAMN

572 96

FÅRBO

574 96

VETLANDA

574 97

VETLANDA

577 30

HULTSFRED

577 31

HULTSFRED

577 32

HULTSFRED

577 33

HULTSFRED

577 34

HULTSFRED

577 35

HULTSFRED

577 36

HULTSFRED

577 37

HULTSFRED

577 38

HULTSFRED

577 39

HULTSFRED

577 50

SILVERDALEN

577 51

SILVERDALEN

577 90

HULTSFRED

577 91

HULTSFRED

577 92

HULTSFRED

577 93

HULTSFRED

577 94

LÖNNEBERGA

579 30

HÖGSBY

579 31

HÖGSBY

579 32

HÖGSBY

579 33

HÖGSBY

579 40

BERGA

579 90

BERGA

579 92

HÖGSBY

579 93

GRÖNSKÅRA

590 42

HORN

590 80

SÖDRA VI

590 81

GULLRINGEN

590 83

STOREBRO

590 90

ANKARSRUM

590 91

HJORTED

590 92

TOTEBO

590 93

GUNNEBO

590 94

BLACKSTAD

590 95

LOFTAHAMMAR

590 96

ÖVERUM

590 98

EDSBRUK

593 30

VÄSTERVIK

593 31

VÄSTERVIK

593 32

VÄSTERVIK

593 33

VÄSTERVIK

593 34

VÄSTERVIK

593 35

VÄSTERVIK

593 36

VÄSTERVIK

593 37

VÄSTERVIK

593 38

VÄSTERVIK

593 39

VÄSTERVIK

593 40

VÄSTERVIK

593 41

VÄSTERVIK

593 42

VÄSTERVIK

593 43

VÄSTERVIK

593 50

VÄSTERVIK

593 51

VÄSTERVIK

593 52

VÄSTERVIK

593 53

VÄSTERVIK

593 54

VÄSTERVIK

593 61

VÄSTERVIK

593 62

VÄSTERVIK

593 91

VÄSTERVIK

593 92

VÄSTERVIK

593 93

VÄSTERVIK

593 95

VÄSTERVIK

593 96

VÄSTERVIK

594 30

GAMLEBY

594 31

GAMLEBY

594 32

GAMLEBY

594 91

GAMLEBY

594 92

GAMLEBY

594 93

GAMLEBY

594 94

GAMLEBY

597 40

ÅTVIDABERG

597 91

ÅTVIDABERG

597 96

ÅTVIDABERG

597 97

ÅTVIDABERG

598 30

VIMMERBY

598 31

VIMMERBY

598 32

VIMMERBY

598 34

VIMMERBY

598 35

VIMMERBY

598 36

VIMMERBY

598 37

VIMMERBY

598 38

VIMMERBY

598 39

VIMMERBY

598 40

VIMMERBY

598 91

VIMMERBY

598 92

VIMMERBY

598 93

VIMMERBY

598 94

VIMMERBY

598 95

VIMMERBY

598 96

VIMMERBY

615 92

VALDEMARSVIK

615 94

VALDEMARSVIK

615 95

VALDEMARSVIK”


Eiropas Centrālā banka

20.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/54


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2006. gada 7. aprīlis)

par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām

(ECB/2006/4)

(2006/294/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus un jo īpaši to 12.1. pantu, 14.3. pantu un 23. pantu,

tā kā:

(1)

2004. gada 1. jūlija Pamatnostādni ECB/2004/13 par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus Eiropas Savienības esošo valstu centrālajām bankām, ārpus Eiropas Savienības esošajām valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām (1), jāgroza, lai iekļautu tajā izmaiņas “rezervju” definīcijā un atceltu robežu, zemāk par kuru netiek piedāvāta atlīdzība par to kredītu uz nakti atlikumiem, kas tiek turēti kā skaidrās naudas/ieguldījumu pakalpojums. Pamatnostādne ECB/2004/13 vienreiz jau ir grozīta un tādēļ skaidrības un pārskatāmības nolūkā būtu jāpārstrādā.

(2)

Statūtu 23. pants saistībā ar 43.4. pantu paredz, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) un to dalībvalstu centrālās bankas, kas ieviesušas euro (turpmāk tekstā – “iesaistītās VCB”), var veidot attiecības ar citu valstu centrālajām bankām un, ja vajadzīgs, starptautiskajām organizācijām, kā arī attiecībās ar trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām veikt visu veidu bankas darījumus.

(3)

ECB Padome uzskata, ka Eurosistēmai jādarbojas kā vienotai sistēmai, sniedzot Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumus šādiem klientiem, neatkarīgi no tā, kurš Eurosistēmas dalībnieks sniedz šos pakalpojumus. Tādēļ ECB Padome uzskata par vajadzīgu pieņemt šo pamatnostādni, lai nodrošinātu, cita starpā, ka Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumi tiek standartizēti un ir atbilstoši saskaņotiem noteikumiem un nosacījumiem, ka ECB saņem pietiekamu informāciju par šiem pakalpojumiem un ka tiek noteikti ar klientiem noslēgto līgumu obligātie kopējie elementi.

(4)

ECB Padome uzskata par vajadzīgu apstiprināt, ka informācija, dati un dokumenti, ko Eurosistēmas dalībnieki sagatavojuši un/vai viens otram nosūtījuši saistībā ar Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumiem, ir konfidenciāli un ka uz tiem attiecas Statūtu 38. pants.

(5)

Saskaņā ar Statūtu 12.1. un 14.3. pantu, ECB pamatnostādnes ir neatņemama Kopienas tiesību sastāvdaļa,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē:

“visu veidu bankas darījumi” ir Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumi centrālajām bankām un valstīm, kas atrodas ārpus euro zonas, un starptautiskajām organizācijām saistībā ar šo centrālo banku, valstu un starptautisko organizāciju rezervju pārvaldību,

“pilnvarotie ECB darbinieki” ir personas ECB, ko Valde periodiski norādījusi kā pilnvarotus tās informācijas nosūtītājus un saņēmējus, kura tiek sniegta Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu ietvaros,

“centrālās bankas” ir monetārās iestādes,

“klients” ir valsts (tostarp valsts varas iestāde vai valdības aģentūra), centrālā banka vai monetārā iestāde, kas atrodas ārpus euro zonas, vai starptautiskā organizācija, kam kāds Eurosistēmas dalībnieks sniedz Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumus,

“Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumi” ir 2. pantā uzskaitītie rezervju pārvaldības pakalpojumi, kurus Eurosistēmas dalībnieki var sniegt klientiem un kuri ļauj klientiem savas rezerves pilnībā pārvaldīt, izmantojot viena Eurosistēmas dalībnieka palīdzību,

“Eurosistēmas pakalpojumu sniedzējs” (EPS) ir Eurosistēmas dalībnieks, kas apņēmies sniegt visus Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumus,

“Atsevišķu pakalpojumu sniedzējs” (APS) ir Eurosistēmas dalībnieks, kas nav apņēmies sniegt visus Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumus,

“starptautiskā organizācija” ir organizācija, kas nav Kopienas iestāde vai organizācija un kas nodibināta ar starptautisku līgumu vai saskaņā ar to,

“rezerves” ir klienta euro denominētie atbilstošie aktīvi, piemēram, skaidrā nauda un vērtspapīri, kas atbilst “pirmā līmeņa aktīviem” Eurosistēmas atbilstošo aktīvu datu bāzē, kura katru dienu tiek atjaunināta un publicēta ECB interneta lapā, izņemot: i) gan vērtspapīrus, kas ir “3. emitentu grupā”, gan, attiecībā uz pārējām emitentu grupām, vērtspapīrus, kas ir “IV likviditātes kategorijā”, ii) aktīvus, kas tiek turēti tikai tādēļ, lai pildītu klienta pensiju izmaksas un saistītos pienākumus pret klienta bijušajiem vai esošajiem darbiniekiem, iii) īpaši nodalītos kontus, kurus klienti Eurosistēmas dalībniekā atvēruši, lai pārskatītu valsts parāda atmaksas grafiku starptautisko nolīgumu ietvaros, un iv) citas euro denominētu aktīvu kategorijas, par kurām periodiski lemj ECB Padome.

2. pants

Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu saraksts

Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumi ir:

1)

Rezervju atbildīgās glabāšanas konti;

2)

Atbildīgās glabāšanas pakalpojumi:

a)

atbildīgās glabāšanas kontu pārskati (stāvoklis mēneša beigās) ar iespēju pēc klienta lūguma sniegt pārskatu citos datumos,

b)

pārskatu nosūtīšana, izmantojot SWIFT, visiem klientiem, kuri pārskatus var saņemt, izmantojot SWIFT, un pārskatu nosūtīšana citā veidā klientiem, kuri neizmanto SWIFT,

c)

paziņošana par darbībām ar klientu turējumā esošajiem vērtspapīriem (piemēram, fiksētā ienākuma samaksu un vērtspapīru dzēšanu),

d)

darbību ar vērtspapīriem veikšana klientu vārdā,

e)

klientu un trešo personu pārstāvju vienošanos veicināšana saistībā ar automātisko vērtspapīru aizdevumu programmu darbību;

3)

Norēķinu pakalpojumi:

a)

bezmaksas piegādes vai piegādes pret samaksu norēķinu pakalpojumi visiem euro denominētajiem vērtspapīriem, kuriem atvērti atbildīgās glabāšanas konti,

b)

darījumu norēķinu apstiprināšana, izmantojot SWIFT (vai citā veidā klientiem, kuri neizmanto SWIFT);

4)

Skaidrās naudas vai ieguldījumu pakalpojumi:

a)

valūtas pirkšana vai pārdošana no klienta konta, ko savā vārdā veic Eurosistēmas dalībnieks, uzņemoties tirgus risku, aptverot vismaz euro tagadnes pirkšanu vai pārdošanu ārpus euro zonas esošo G10 valstu valūtās,

b)

fiksēta termiņa noguldījumu pakalpojumi klienta vārdā,

c)

kredītu uz nakti atlikumi:

1. līmenis – katram klientam ierobežotas, fiksētas summas automātisks ieguldījums, ko savā vārdā veic Eurosistēmas dalībnieks,

2. līmenis – iespēja klienta vārdā līdzekļus ieguldīt tirgū,

d)

ieguldījumu veikšana klientu labā atbilstoši viņu automātiskajiem rīkojumiem un saskaņā ar Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu kopumu,

e)

klienta rīkojumu izpilde, pērkot vai pārdodot vērtspapīrus otrreizējā tirgū.

3. pants

EPS un APS sniegtie pakalpojumi

1.   Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu ietvaros tiek nošķirti Eurosistēmas dalībnieki, kas ir EPS, un Eurosistēmas dalībnieki, kas ir APS.

2.   Papildus 2. pantā norādītajiem pakalpojumiem, EPS klientiem var piedāvāt arī citus rezervju pārvaldības pakalpojumus. EPS šos pakalpojumus nosaka katrā atsevišķā gadījumā, un uz tiem neattiecas šī pamatnostādne.

3.   Attiecībā uz APS šo pamatnostādni un Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu noteikumus piemēro saistībā ar APS sniegtajiem Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumiem vai vienu pakalpojumu, vai arī daļēju pakalpojumu, kas ir daļa no Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu kopuma. Turklāt katrs APS klientiem var piedāvāt arī citus rezervju pārvaldības pakalpojumus, kurus nosaka katrā atsevišķā gadījumā. Uz šādiem pakalpojumiem šī pamatnostādne neattiecas.

4. pants

Informācija par Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumiem

1.   Eurosistēmas dalībnieki pilnvarotajiem ECB darbiniekiem sniedz informāciju par Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu sniegšanu esošajiem un jaunajiem klientiem, kā arī informē pilnvarotos ECB darbiniekus par to, ka pie tiem vērsies iespējamais klients.

2.   Pirms Eurosistēmas dalībnieks izpauž ziņas par esošā, jaunā vai iespējamā klienta identitāti, Eurosistēmas dalībnieks cenšas saņemt klienta piekrišanu ziņu izpaušanai.

3.   Ja piekrišana netiek saņemta, attiecīgais Eurosistēmas dalībnieks pilnvarotajiem ECB darbiniekiem prasīto informāciju sniedz, neizpaužot ziņas par klienta identitāti.

5. pants

Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu aizliegums vai apturēšana

1.   Eurosistēmas dalībnieku zināšanai ECB izveidos esošo, jauno vai iespējamo klientu sarakstu, uz kuru rezervēm attiecas rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu vai līdzīgs pasākums, ko noteikusi kāda ES dalībvalsts, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūciju, vai arī noteikusi Eiropas Savienība.

2.   Ja Eurosistēmas dalībnieks apturējis Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu sniegšanu esošam klientam vai atsaka pakalpojumu sniegšanu jaunam vai iespējamam klientam, pamatojoties uz pasākumu vai lēmumu, kas nav minēts 1. punktā un ko valsts politikas vai valsts interešu dēļ pieņēmis Eurosistēmas dalībnieks vai dalībvalsts, kurā atrodas Eurosistēmas dalībnieks, tas nekavējoties par to informē pilnvarotos ECB darbiniekus. Pilnvarotie ECB darbinieki par to nekavējoties informē pārējos Eurosistēmas dalībniekus. Šādi pasākumi vai lēmumi neliedz citiem Eurosistēmas dalībniekiem sniegt šādiem klientiem Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumus.

3.   Uz ziņu izpaušanu par esošā, jaunā vai iespējamā klienta identitāti, kas veikta saskaņā ar šā panta 2. punktu, attiecas 4. panta 2. un 3. punkts.

6. pants

Atbildība par Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumiem

1.   Katrs Eurosistēmas dalībnieks atbild par tādu līgumu noslēgšanu ar klientiem, kādus tas uzskata par vajadzīgiem Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu sniegšanai.

2.   Ievērojot Eurosistēmas dalībniekam piemērojamos īpašos noteikumus vai īpašos noteikumus, kuriem piekritis Eurosistēmas dalībnieks, katrs Eurosistēmas dalībnieks, kas saviem klientiem sniedz Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumus vai daļu no tiem, nes atbildību par jebkuriem tā sniegtajiem pakalpojumiem.

7. pants

Obligātie kopējie papildu noteikumi ar klientiem noslēgtajos līgumos

Eurosistēmas dalībnieki nodrošina, ka to līgumi ar klientiem atbilst šai pamatnostādnei un turpmāk tekstā izklāstītajiem obligātajiem kopējiem papildu noteikumiem. Līgumi:

a)

nosaka, ka klienta darījumu partneris ir Eurosistēmas dalībnieks, ar kuru šis klients ir noslēdzis līgumu par Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu vai to daļas sniegšanu, un ka šis līgums nerada patērētāja tiesības vai tiesības pret citiem Eurosistēmas dalībniekiem. Šis noteikums klientam neliedz slēgt līgumus ar vairākiem Eurosistēmas dalībniekiem,

b)

norāda uz sasaistēm, kuras var izmantot norēķiniem par klienta darījumu partneru turētajiem vērtspapīriem, un uz riskiem, kas saistīti ar tādu sasaistu izmantošanu, kuras nav atļautas monetārās politikas operāciju veikšanai,

c)

norāda uz to, ka dažus darījumus Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu ietvaros veic, darot maksimāli iespējamo (“on a best effort basis”),

d)

norāda uz to, ka Eurosistēmas dalībnieks var ieteikt klientiem to, kad un kā veikt norēķinus, lai izvairītos no konfliktiem ar Eurosistēmas monetāro un valūtas kursa politiku, un ka šis dalībnieks neatbild par sekām, ko šādi ieteikumi var radīt klientam,

e)

norāda uz to, ka maksu, ko Eurosistēmas dalībnieki klientiem prasa par Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu sniegšanu, novērtē Eurosistēma, un ka šīs novērtēšanas rezultātā veiktā maksas pārskatīšana klientiem ir saistoša saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

8. pants

ECB loma

ECB koordinē Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumu sniegšanu kopumā, kā arī ar to saistīto informāciju. Eurosistēmas dalībnieks, kas kļūst par EPS vai atsakās no EPS statusa, par to informē ECB.

9. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Šī pamatnostādne ir adresēta iesaistītajām VCB.

2.   Tiek atcelta Pamatnostādne ECB/2004/13. Norādes uz atcelto pamatnostādni uzskata par norādēm uz šo pamatnostādni.

3.   Šī pamatnostādne stājas spēkā 2006. gada 12. aprīlī. To piemēro no 2006. gada 1. jūlija.

Frankfurtē pie Mainas 2006. gada 7. aprīlī

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 241, 13.7.2004., 68. lpp. Pamatnostādne, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Pamatnostādni ECB/2004/20 (OV L 385, 29.12.2004., 85. lpp.).