ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 106

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 19. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 598/2006 (2006. gada 18. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 599/2006 (2006. gada 18. aprīlis) par konkursa atklāšanu nolūkā piešķirt sistēmas A3 izvešanas atļaujas augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni un āboli)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 600/2006 (2006. gada 18. aprīlis) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 601/2006 (2006. gada 18. aprīlis), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 184/2005 attiecībā uz datu nosūtīšanas formātu un procedūru

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 602/2006 (2006. gada 18. aprīlis), ar ko, atjauninot datu prasības, pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 184/2005

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 603/2006 (2006. gada 18. aprīlis), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

12

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 30. marts) par Eiropas Vērtspapīru tirgu ekspertu grupas izveidošanu juridisku un ekonomisku konsultāciju sniegšanai jautājumos par ES vērtspapīru direktīvu piemērošanu

14

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 12. aprīlis), ar kuru groza Komisijas Lēmumu 1999/659/EK, ar ko nosaka Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļas lauku attīstības pasākumu asignējumu paredzamo sadalījumu dalībvalstīm laikposmā no 2000. līdz 2006. gadam (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1542)  ( 1 )

18

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 18. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2003/467/EK attiecībā uz noteiktu Itālijas reģionu atzīšanu par oficiāli brīviem no govju brucelozes un govju enzootiskās leikozes un Slovākijas atzīšanu par oficiāli brīvu no govju enzootiskās leikozes (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1551)  ( 1 )

21

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

19.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 106/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 598/2006

(2006. gada 18. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 19. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. aprīlī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 18. aprīļa Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

84,0

204

65,0

212

139,0

624

108,6

999

99,2

0707 00 05

052

117,8

204

47,4

999

82,6

0709 10 00

624

119,2

999

119,2

0709 90 70

052

98,5

204

54,1

999

76,3

0805 10 20

052

63,9

204

29,0

212

49,5

220

36,2

624

68,7

999

49,5

0805 50 10

624

60,8

999

60,8

0808 10 80

388

83,1

400

125,3

404

90,3

508

75,2

512

78,1

528

79,6

720

77,8

804

108,7

999

89,8

0808 20 50

052

75,0

388

92,6

512

106,9

528

74,8

720

76,1

999

85,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


19.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 106/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 599/2006

(2006. gada 18. aprīlis)

par konkursa atklāšanu nolūkā piešķirt sistēmas A3 izvešanas atļaujas augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni un āboli)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 35. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1961/2001 (2), noteikti sīki izstrādāti noteikumi par eksporta kompensāciju piemērošanu augļu un dārzeņu nozarē.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 1. punktu ciktāl tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu saimnieciski nozīmīgus izvedumus, attiecībā uz produktiem, ko izved Kopiena, var noteikt eksporta kompensācijas, ņemot vērā limitus, kas izriet no līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 2. punktu ir jāgādā par to, lai neizjauktu tirdzniecības plūsmas, kas, pateicoties kompensāciju režīmam, izveidojušās iepriekš. Šā iemesla dēļ, kā arī sakarā ar to, ka augļu un dārzeņu izvedumiem ir sezonas raksturs, ir jānosaka katram produktam paredzētie daudzumi, pamatojoties uz lauksaimniecības produktu nomenklatūru attiecībā uz eksporta kompensācijām, kas izveidota ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 3846/87 (3). Šie daudzumi būtu jāsadala, jo īpaši ņemot vērā to, ka attiecīgajiem produktiem raksturīgi vairāk vai mazāk bojāties.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 4. punktu kompensācijas nosakāmas, ņemot vērā, pirmkārt, augļu un dārzeņu cenu pašreizējo situāciju Kopienas tirgū un attīstības perspektīvas un pieejamos krājumus un, otrkārt, cenas, ko izmanto starptautiskajā tirdzniecībā. Jāņem vērā arī tirdzniecības un transporta cenas, kā arī paredzēto izvedumu saimnieciskais aspekts.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 5. punktu cenas Kopienas tirgū nosakāmas, ņemot vērā eksportam vislabvēlīgākās cenas.

(6)

Sakarā ar situāciju starptautiskajā tirdzniecībā vai īpašajām prasībām atsevišķos tirgos iespējams, ka attiecībā uz kādu konkrētu produktu kompensācija ir jādiferencē pēc šā produkta galamērķa.

(7)

Tomāti, apelsīni, citroni un āboli, uz ko attiecināmas Kopienas tirdzniecības standartu kategorijas Ekstra, I un II, pašreiz var tikt izvesti saimnieciski nozīmīgos daudzumos.

(8)

Lai nodrošinātu pieejamo resursu pēc iespējas efektīvāku izmantojumu un ņemot vērā Kopienas izvedumu struktūru, būtu jāīsteno konkurss un jānosaka orientējošā kompensāciju summa un paredzētie daudzumi attiecīgajā periodā.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Tiek atklāts konkurss sistēmas A3 izvešanas atļauju piešķiršanai. Attiecīgie produkti, piedāvājumu iesniegšanas periods, orientējošās kompensācijas likmes un paredzētie daudzumi ir noteikti pielikumā.

2.   Saskaņā ar pārtikas atbalstu izdotās atļaujas, kas paredzētas Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (4) 16. pantā, neattiecina uz daudzumiem, kas paredzēti šīs regulas pielikumā.

3.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 1961/2001 5. panta 6. punkta piemērojumu, A3 tipa atļauju derīguma termiņš ir divi mēneši.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 2. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 7/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 268, 9.10.2001., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).

(3)  OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2091/2005 (OV L 343, 24.12.2005., 1. lpp.).

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas regulai par konkursa atklāšanu nolūkā piešķirt sistēmas A3 izvešanas atļaujas augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni un āboli)

Piedāvājumu iesniegšanas periods: 2.–3.5.2006

Produktu kods (1)

Galamērķis (2)

Orientējošā kompensāciju summa

(EUR/t tīrsvara)

Paredzētie daudzumi

(t)

0702 00 00 9100

F08

40

24 952

0805 10 20 9100

A00

49

38 757

0805 50 10 9100

A00

70

6 667

0808 10 80 9100

F09

43

76 161


(1)  Produktu kodi definēti Regulā (EEK) Nr. 3846/87.

(2)  A sērijas galamērķu kodi definēti Regulas (EEK) Nr. 3846/87 II pielikumā. Skaitliskie galamērķu kodi definēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Pārējie galamērķi definēti šādi.

F03

:

Visi galamērķi, izņemot Šveici.

F04

:

Honkonga, Singapūra, Malaizija, Šrilanka, Indonēzija, Taizeme, Taivāna, Papua-Jaungvineja, Laosa, Kambodža, Vjetnama, Japāna, Urugvaja, Paragvaja, Argentīna, Meksika, Kostarika.

F08

:

Visi galamērķi, izņemot Bulgāriju.

F09

:

Šādi galamērķi:

Norvēģija, Islande, Grenlande, Farēru salas, Rumānija, Albānija, Bosnija un Hercegovina, Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Dienvidslāvija (Serbija un Melnkalne), Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Kazahija, Kirgīzija, Moldāvija, Krievija, Tadžikija, Turkmenistāna, Uzbekistāna, Ukraina, Saūda Arābija, Bahreina, Katara, Omāna, Apvienotie Arābu Emirāti (Abū Dabī, Dubaija, Sārdža, Ajmana, Ummalkavaina, Rāselheima un Fudžaira), Kuveita, Jemena, Sīrija, Irāna, Jordānija, Bolīvija, Brazīlija, Venecuēla, Peru, Panama, Ekvadora un Kolumbija,

Āfrikas valstis un teritorijas, izņemot Dienvidāfriku,

galamērķi, kas paredzēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 36. pantā (OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.).


19.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 106/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 600/2006

(2006. gada 18. aprīlis)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un par kopējo muitas tarifu (1), un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, ir jānosaka pasākumi par šās regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Lai piemērotu tarifus vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību, šie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz to vai pievieno tai kādas papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Kopienas noteikumiem.

(3)

Ievērojot minētos vispārīgos noteikumus, pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces jāklasificē saskaņā ar KN kodu, kas norādīts 2. ailē, atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka persona, kuras rīcībā ir saistošā izziņa par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā ir izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šās regulas noteikumiem, var turpināt to izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preces, kas aprakstītas pielikuma tabulas 1. ailē, kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar KN kodu, kas norādīts tabulas 2. ailē.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šās regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 486/2006 (OV L 88, 25.3.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).


PIELIKUMS

Apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Produkts, kas sastāv no tumši sarkana, neputojoša šķidruma, bez jebkādām nogulsnēm. Tā spirta tilpumkoncentrācija ir aptuveni 16 %, no kuriem, saskaņā ar laboratorijas analīzēm, vismaz puse nav iegūta no vīnogām.

Produkts iegūts no vīnogu misas, kurai raudzēšanas procesā pievienots biešu cukurs un etilspirts, kas iegūts no kukurūzas.

Sastāvdaļu īpatsvars:

:

kopējais cukura saturs

:

169,7 g/l,

:

citronskābe

:

1,4 g/l,

:

vīnskābe

:

1,4 g/l,

:

ābolskābe

:

0,2 g/l,

:

etiķskābe

:

0,3 g/l.

Produkta garša ir salda, viegli skābena, sausa, aromātiska un mazliet pikanta.

Produkts paredzēts tiešam patēriņam kā dzēriens. To pārdod 0,75 l tilpuma pudelēs.

2206 00 59

Klasifikācija ir noteikta, pamatojoties uz Kombinētās nomenklatūras interpretācijas vispārīgajiem noteikumiem Nr. 1 un Nr. 6, 22. nodaļas 5. papildu piezīmes c) punktu un KN kodu 2206 00 un 2206 00 59 aprakstiem.

Produktu klasificē pozīcijā 2206 pat tad, ja tas ir stiprināts ar alkoholu, ja tas saglabā tāda produkta raksturu, kas iekļaujams šajā pozīcijā (skat. HS skaidrojumu 2206 pozīcijas trešo rindkopu).

Produktu nevar klasificēt pozīcijā 2204 kā citu vīnu, jo tajā ir augsts citronskābes un cukura saturs, kas maina dabiskā vīnogu vīna raksturu pozīcijas 2204 izpratnē.

HS skaidrojumu 2204 pozīcijas 1. daļas 4. punktā aprakstīti deserta (vai liķiera tipa) vīni, kas dažos gadījumos tiek stiprināti, pievienojot alkoholu. Tomēr produktu nevar uzskatīt par liķiera vīnu pozīcijas 2204 ietvaros, jo saskaņā ar 22. nodaļas 5. papildu piezīmes c) punktu ir atļauts pievienot vienīgi vīna destilācijā iegūtu produktu.


19.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 106/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 601/2006

(2006. gada 18. aprīlis),

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 184/2005 attiecībā uz datu nosūtīšanas formātu un procedūru

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (1), un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 184/2005 izveidota vienota sistēma sistemātiskai Kopienas statistikas iesniegšanai par maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem.

(2)

Jāprecizē vajadzīgo datu nosūtīšanas formāts un procedūra, lai dalībvalstis cita citai varētu iesniegt salīdzināmus un saskaņotus datus, tādējādi samazinot iespējamību, ka datu nosūtīšanā varētu būt kļūdas, un palielinot savākto datu apstrādes ātrumu un darot tos drīzāk pieejamus lietotājiem. Papildus instrukcijām, kas sniegtas vienreiz gadā pārskatītajā Eiropas Kopienu Statistikas biroja izdevumā par maksājumu bilanci “Vademecum”, jānosaka īstenošanas noteikumi.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Maksājumu bilances komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 184/2005,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Datu nosūtīšana

Dalībvalstis nosūta Komisijai (Statistikas birojam) datus elektroniskā formātā, izmantojot vienotu datu ieejas punktu, ko uztur Komisija (Statistikas birojs).

Komisija (Statistikas birojs) dara pieejamu sīki izstrādātu dokumentāciju par šo vienoto ieejas punktu un sniedz vadlīnijas par to, kā īstenot datu nosūtīšanas pieejas, kas ar to ir saderīgas.

2. pants

Datu formāts

Atbilstīgi Komisijas (Statistikas biroja) precizētajiem standartiem dalībvalstis lieto datu formātu “Gesmes”. Komisija (Statistikas birojs) dara pieejamu sīki izstrādātu dokumentāciju par šiem standartiem un sniedz vadlīnijas, kā šos standartus īstenot saskaņā ar šīs regulas prasībām.

Netiek izmantots datu formāts, uz kuru attiecas autortiesības.

3. pants

Datu formāta tehniskās specifikācijas

Datu struktūras tehniskās specifikācijas sniegtas šīs regulas pielikumā.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 35, 8.2.2005., 23. lpp.


PIELIKUMS

Datu struktūras tehniskās specifikācijas

IEVADS

Datu ierakstu struktūru standartizācija ir ļoti svarīga, lai datus varētu efektīvi apstrādāt. Šāds posms nepieciešams, lai sniegtu datus, kas atbilst Komisijas (Statistikas biroja) noteiktajiem apmaiņas standartiem. Formāts “Gesmes” ir ekskluzīvs līdzeklis, ar ko nosūtīt datus par maksājumu bilances statistiku no dalībvalstīm uz Komisiju (Statistikas biroju).

DATU KOPAS

Lai ziņotu par maksājumu bilanci, lietojamas šādas piecas datu kopas:

Datu kopas identificētājs

Apraksts

BOP_EUR_Q

Euro rādītāji

BOP_FDI_A

Ārvalstu tiešie ieguldījumi

BOP_ITS_A

Starptautisko pakalpojumu tirdzniecība

BOP_POS_A

Ārvalstu tiešo ieguldījumu pozīcijas

BOP_Q_Q

Ceturkšņa statistika

DATU STRUKTŪRA, KODU SARAKSTS UN ATRIBŪTI

Šajā iedaļā sniegts pārskats par izmantojamo datu struktūru, kodu sarakstiem un atribūtiem. Atribūtu pieejamās vērtības atrodamas jaunākajā Statistikas biroja izdevumā par maksājumu bilanci “Vademecum”.

1.   Biežums

a)

Definīcija: sēriju biežums

b)

Kodu saraksta nosaukums: CL_FREQ

c)

Formāts: AN1

2.   Teritorija, par ko ziņo ziņotājs

a)

Definīcija: valsts vai ģeogrāfiska/politiska valstu grupa, kas saistīta ar novērtējamo ekonomikas parādību. Šo vienību sauc arī par “ziņotāju”

b)

Kodu saraksta nosaukums: CL_AREA_EE

c)

Formāts: AN2

d)

Tipam lietotie saīsinājumi: COU valsts, ECO ekonomikas zona, GEO ģeogrāfiska zona, ORG starptautiska organizācija

3.   Korekcijas rādītājs

a)

Definīcija: norāda, vai lietota sezonāla korekcija un/vai darba dienu korekcija

b)

Kodu saraksta nosaukums: CL_ADJUSTMENT

c)

Formāts: AN1

4.   Datu veids

a)

Definīcija: maksājumu bilances statistikas vajadzībām raksturo datu tipu, piem., krājumi, plūsma

b)

Kodu saraksta nosaukums: CL_DATA_TYPE_BOP

c)

Formāts: AN1

5.   BOP kodēts postenis

a)

Definīcija: kodēts postenis no BOP iedalījuma

b)

Kodu saraksta nosaukums: CL_BOP_ITEM

c)

Formāts: AN8

d)

Tipam lietotie saīsinājumi: STD standarta kategorija, MEM papildposteņi, SUP papildu informācija, XOE Statistikas biroja/ESAO vai Statistikas biroja postenis, ECB postenis, IIP starptautisko ieguldījumu postenis

6.   Valūtas iedalījums

a)

Definīcija: attiecas uz valūtas iedalījumu darījumiem un posteņiem

b)

Kodu saraksta nosaukums: CL_CURR_BRKDWN

c)

Formāts: AN1

7.   Līdzvērtīgā teritorija

a)

Definīcija: valsts vai valstu ģeogrāfiska/ekonomiska valstu grupa, kurā teritorijai, par ko ziņo ziņotājs, (ziņotāja teritorijai) bijis darījums

b)

Kodu saraksta nosaukums: CL_AREA_EE

c)

Formāts: AN2

8.   Valūtas sērijas

a)

Definīcija: valūta (kopēja valūta, piem., euro vai ECU, vai USD, vai valsts valūta u. c.), vai speciālās aizņēmumtiesības

b)

Kodu saraksta nosaukums: CL_SERIES_DENOM

c)

Formāts: AN1

9.   Rezidentu saimnieciskā darbība

a)

Definīcija: rezidentu saimnieciskā darbība

b)

Kodu saraksta nosaukums: CL_BOP_EC_ACTIV_R1

c)

Formāts: N4

10.   Nerezidentu saimnieciskā darbība

a)

Definīcija: nerezidentu saimnieciskā darbība

b)

Kodu saraksta nosaukums: CL_BOP_EC_ACTIV_R1

c)

Formāts: N4

11.   Novērojuma statuss (obligāts)

a)

Definīcija: informācija par neparastas vai trūkstošas vērtības statusu

b)

Kodu saraksta nosaukums: CL_OBS_STATUS

c)

Formāts: AN1

12.   Novērojumu konfidencialitāte (neobligāts)

a)

Definīcija: informācija par to, vai novērojumu var publiskot ārpus saņēmējas iestādes

b)

Kodu saraksta nosaukums: CL_OBS_CONF

c)

Formāts: AN1

13.   Sūtītāja organizācija

a)

Definīcija: vienība, kas nosūta datus

b)

Kodu saraksta nosaukums: CL_ORGANISATION

c)

Formāts: AN3

14.   Saņēmējs

a)

Definīcija: vienība, kas saņem datus

b)

Kodu saraksta nosaukums: CL_ORGANISATION

c)

Formāts: AN3


19.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 106/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 602/2006

(2006. gada 18. aprīlis),

ar ko, atjauninot datu prasības, pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 184/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 184/2005 izveidota vienota sistēma sistemātiskai Kopienas statistikas iesniegšanai par maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem.

(2)

Lai apmierinātu mainīgās vajadzības, ko izraisa ekonomikas un tehnikas attīstība, regulāri jāatjaunina datu prasības un atkārtoti jāpielāgo iedalījuma līmenis.

(3)

Portfeļa ieguldījumu jomā papildu ES pasīvus ir grūti novērtēt tieši. Prakse tos aprēķina, atņemot iekšējos ES pasīvus no kopējiem pasaules pasīviem. Tādējādi, lai aprēķinātu papildu ES pasīvus, vajadzīgi dati par ES iekšējiem tīrajiem aktīviem.

(4)

Daži ģeogrāfiskie iedalījumi jāmaina, lai uzlabotu maksājumu bilances statistikas kvalitāti un lai efektīvāk apmierinātu lietotāju vajadzības.

(5)

Lai nepieļautu nepareizus skaidrojumus, jāsniedz pareizas un precīzas visu jēdzienu un terminu definīcijas.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Maksājumu bilances komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 184/2005 11. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 184/2005 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 35, 8.2.2005., 23. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 184/2005 I pielikumu groza šādi.

1)

2. tabulas “Maksājumu bilances ceturkšņa statistika” III sadaļas “Finanšu konts” datu prasības attiecībā uz portfeļa ieguldījumiem aizstāj ar šādu tekstu:

 

Tīrie aktīvi

Tīrie pasīvi

Neto

Portfeļa ieguldījumi

Iekšpus ES

Ārpus ES

Pasaules”

 

2)

Attiecas tikai uz angļu valodas redakciju.

3)

6. tabulas “Ģeogrāfiskā iedalījuma līmeņi” 1. slejā “1. līmenis” pretim atbilstīgajiem ierakstiem slejā “2. līmenis” iekļauj šādas valstis:

a)

“RU

Krievijas Federācija”

b)

“BR

Brazīlija”

c)

“CN

Ķīna”

d)

“HK

Honkonga”

e)

“IN

Indija”.

4)

Definīciju 7. tabulas “Darbības veida iedalījuma līmeņi” slejas “2. līmenis” K iedaļas 74. nodaļas 7414. un 7415. klasē aizstāj ar šādu tekstu:

“Konsultācijas uzņēmējdarbības un vadības jomā, tostarp attiecībā uz kontrolakciju sabiedrībām”.


19.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 106/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 603/2006

(2006. gada 18. aprīlis),

ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1995. gada 23. jūnija Regulu (EK) Nr. 1423/95, ar ko nosaka cukura nozares produktu, izņemot melases (2), importa kārtību, un jo īpaši tās 1. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu un 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2005./2006. saimnieciskajā gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un atsevišķu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1011/2005 (3). Šīs cenas un nodokļi pēdējo reizi ir mainīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 580/2006 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 1423/95 norādītajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1423/95 1. pantā minētajiem produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā, ir grozīti un sniegti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 19. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 18. aprīlī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 141, 24.6.1995., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 624/98 (OV L 85, 20.3.1998., 5. lpp.).

(3)  OV L 170, 1.7.2005., 35. lpp.

(4)  OV L 100, 8.4.2006., 10. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2006. gada 19. aprīļa piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un KN koda 1702 90 99 produktiem

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

35,66

0,59

1701 11 90 (1)

35,66

4,21

1701 12 10 (1)

35,66

0,45

1701 12 90 (1)

35,66

3,91

1701 91 00 (2)

39,39

5,65

1701 99 10 (2)

39,39

2,52

1701 99 90 (2)

39,39

2,52

1702 90 99 (3)

0,39

0,29


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/2001 I pielikuma II punktā (OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1260/2001 I pielikuma I punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

19.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 106/14


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 30. marts)

par Eiropas Vērtspapīru tirgu ekspertu grupas izveidošanu juridisku un ekonomisku konsultāciju sniegšanai jautājumos par ES vērtspapīru direktīvu piemērošanu

(2006/288/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

tā kā:

(1)

Pilnībā integrēti un efektīvi finanšu tirgi ir būtiski svarīgi mūsdienu tautsaimniecības darbībai. Tādēļ vienota tirgus izveide finanšu pakalpojumu jomā ir Lisabonas ekonomisko reformu procesa būtiska sastāvdaļa, un tā ir ļoti svarīga ES globālās konkurētspējas nodrošināšanai.

(2)

Baltā grāmata par finanšu pakalpojumu politiku 2005.–2010. gadam (“Baltā grāmata”) (1) iepazīstina ar Eiropas Komisijas finanšu pakalpojumu politikas prioritātēm laikā līdz 2010. gadam. Viens no Komisijas finanšu pakalpojumu politikas mērķiem ir ieviest, īstenot un pastāvīgi novērtēt spēkā esošos tiesību aktus un turpmākām iniciatīvām stingri piemērot labāku tiesisko regulējumu.

(3)

Baltajā grāmatā apzināti dažādi praktiski soļi, lai labāk saprastu, kā Kopienas tiesību aktus piemēro praksē, un lai faktiski nodrošinātu tādu juridiskās atbilstības līmeni, kāds ir vajadzīgs tirgiem. Tā kā pirmo nozares saskaņotības pārbaudi veiks vērtspapīru jomā, tika nolemts izveidot vērtspapīru tirgu praktiķu un ekspertu grupu, kas palīdzētu Komisijai analizēt galvenās problēmas šajā jomā. Tas nozīmē, ka ir jāpēta Kopienas tiesību aktu transponēšana un piemērošana valstu līmenī, lai labāk saprastu, kā Kopienas tiesību aktus piemēro praksē, un lai faktiski nodrošinātu tādu juridiskās atbilstības līmeni, kāds ir vajadzīgs pārrobežu ieguldījumu pakalpojumiem un vērtspapīru tirgiem.

(4)

Papildus praktiķu konsultācijām jautājumos, kas saistīti ar ES vērtspapīru direktīvu juridisko novērtēšanu, Komisija uzskata, ka ir svarīgi saņemt no ekspertu grupas analīzi par ES vērtspapīru direktīvu ekonomisko ietekmi, kā arī par to praktisko ieviešanu un piemērošanu dalībvalstīs. Tādējādi ekspertu grupa arī palīdzēs Komisijai sagatavot ziņojumus par Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (2), Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību un ar ko groza Direktīvu 2001/34/EK (3), Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvas 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) (4) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīvas 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū un, ar ko groza Direktīvu 2001/34/EK (5), dažādu nosacījumu piemērošanu. Ekspertu grupa pēc Komisijas pieprasījuma sniegs arī tehniskas konsultācijas par aktuāliem jautājumiem ES vērtspapīru tirgos, piemēram, par kredītvērtējuma aģentūrām un finanšu analītiķiem.

(5)

Ekspertu grupa ir jāveido no dalībniekiem, kuriem ir speciālas juridiskās zināšanas vai tieša komerciāla pieredze attiecībā uz viņu pilnvarās ietvertajiem jautājumiem. Ir jāparedz, ka [ekspertu grupā] piedalās eksperti vai novērotāji no citām ekspertu grupām vai patērētāju/ieguldītāju asociācijām.

(6)

Ar šo lēmumu īsteno Baltajā grāmatā izteikto Komisijas apņemšanos radīt ekspertu grupu un nosaka šīs grupas sastāva komplektēšanas procedūras un darbības metodes.

(7)

Ņemot vērā, ka ekspertu grupas darbības ilgums ir jāierobežo, tā savu darbību sāks 2006. gadā un turpinās līdz 2009. gada beigām, ja Komisija nenolems pagarināt ekspertu grupas pilnvaras,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Komisija izveido Eiropas Vērtspapīru tirgu ekspertu grupu (turpmāk – “ekspertu grupa”).

2. pants

Uzdevumi

Ekspertu grupa rīkojas šādi:

konsultē Komisiju ES regulējuma juridiskās atbilstības analīzes jautājumos un, ja vajadzīgs, tā ieviešanā valsts tiesību aktos, veicot ES vērtspapīru direktīvu nozares atbilstības pārbaudi, pārlasot attiecīgos tiesību aktus, lai no regulētas kopienas un vērtspapīru tirgus lietotāju viedokļa tiesiskajā regulējumā apzinātu juridiski nenoteiktos punktus, kuri apdraud minēto tirgu darbību;

palīdz Komisijai, sniedzot konsultācijas ziņojumu sagatavošanā par Direktīvas 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, Direktīvas 2003/71/EK, Direktīvas 2004/109/EK dažādu nosacījumu piemērošanu un Direktīvas 2003/6/EK darbību. Lai ekspertu grupa varētu sniegt konsultācijas, būs vajadzīga arī minēto direktīvu ekonomiskās ietekmes analīze;

pēc Komisijas pieprasījuma sniegs arī tehniskas konsultācijas par aktuāliem jautājumiem ES vērtspapīru tirgos, piemēram, par kredītvērtējuma aģentūrām un finanšu analītiķiem. Attiecībā uz kredītvērtējuma aģentūrām, lūdzot ekspertu grupu konsultēt par konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar kredītvērtējuma aģentūru darbību, Komisija plāno izvērtēt tirgus dalībnieku viedokļus, jo īpaši to tirgus dalībnieku viedokļus, kas iegādājas sarežģītus finanšu instrumentus. Attiecībā uz finanšu analītiķiem ekspertu grupai var lūgt izteikt viedokli par to, vai spēkā esošās regulēšanas prasības ir atbilstošas.

Ekspertu grupa regulāri atskaitās Komisijai, apkopojot veikto analīzi un sniegtos atzinumus. Komisijai nav saistoši ekspertu grupas atzinumi, un šie atzinumi neietekmē citu Komisijas ekspertu grupu atzinumus par saistītiem jautājumiem, kuri ietverti tās pilnvarās. Ekspertu grupa nodrošinās atbilstošu saskaņošanu ar minētajām citām attiecīgajām Komisijas ekspertu grupām, lai izvairītos no darba dublēšanās.

3. pants

Sastāvs – dalībnieku iecelšanas kārtība

1.   Ekspertu grupā ir ne vairāk kā 20 dalībnieki.

2.   Ekspertu grupas dalībniekus ieceļ Komisija, pamatojoties uz pieteikumiem, kas iesniegti, atsaucoties uz uzaicinājumu izteikt ieinteresētību augsta līmeņa ekspertiem ar praktisku pieredzi – uzņēmējdarbības un akadēmisko aprindu un pilsoniskās sabiedrības, tostarp patērētāju vai ieguldītāju, pārstāvjiem, kuri sniedz ieguldījumu pakalpojumus un darbojas vērtspapīru nozarē.

3.   Komisija vērtē ekspertu, kuri atsaukušies uz uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, atbilstību pēc šādiem kritērijiem:

apliecinātas eksperta zināšanas un nesena praktiska pieredze, tostarp Eiropas vai starptautiskā līmenī, ar ieguldījumu pakalpojumiem un vērtspapīru nozari saistītās jomās un/vai attiecībā uz ES vērtspapīru direktīvu ietekmi uz minētajām jomām;

eksperta spēja veidot uzņēmējdarbības un akadēmisko aprindu un pilsoniskās sabiedrības viedokļus attiecībā uz pilnvarās ietvertajiem jautājumiem;

pieteikumiem, kas iesniegti, atsaucoties uz uzaicinājumu izrādīt ieinteresētību, jāpievieno materiāli, kuri apliecina, ka šis eksperts atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem;

ekspertiem arī ir jāpārvalda valoda, kuru parasti izmanto finanšu jomā, tādā līmenī, lai varētu piedalīties apspriešanās un sagatavot ziņojumu projektus šajā valodā.

4.   Izvēloties ekspertus, Komisija ņem vērā arī vajadzību ietvert ekspertu zināšanas par visām būtiskajām funkcijām un produktiem vērtspapīru nozarē.

Turklāt Komisija iespēju robežās, pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem, ekspertu grupā nodrošina plašu ģeogrāfisku pārstāvību, iesaistot ekspertus, kuriem ir tiešas zināšanas par ES tirgu plašo klāstu, tostarp par valstu tirgiem.

5.   Piemēro šādus noteikumus:

dalībniekus ieceļ privātpersonu statusā, izslēdzot iespēju aizstājējiem/aizvietotājiem piedalīties ekspertu grupas apspriedēs, un tiem ir jākonsultē Komisija neatkarīgi no jebkādiem profesionāliem sakariem vai citas ārējās ietekmes;

dalībniekus ieceļ uz diviem gadiem, un pilnvaras ir pagarināmas;

no dalībniekiem gaida aktīvu piedalīšanos ekspertu grupas sanāksmēs un vismaz vienā no 4. panta 2. punktā minētajām apakšgrupām;

dalībniekus, kuri vairs nespēj efektīvi darboties grupas apspriedēs, kuri atkāpjas no amata vai neievēro šā panta vai Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 287. panta noteikumus, Komisija var nomainīt uz viņu pilnvaru atlikušo laiku;

Komisijas iecelto ekspertu grupas dalībnieku vārdus publicē Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē. Datus par ekspertu grupas dalībniekiem vāc, apstrādā un publicē Kopienas institūcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi noteikumiem un par šādu datu brīvu kustību (6).

4. pants

Darbība

1.   Komisija organizē un vada ekspertu grupas sanāksmes. Ekspertu grupas dalībnieki tiksies četras reizes gadā plenārsēdēs un vairākkārt apakšgrupas sēdēs.

2.   Konkrētu jautājumu izpētei Komisija var izveidot vienu vai vairākas apakšgrupas un noteikt to pilnvaras; minētās apakšgrupas izformē, tiklīdz tās ir izpildījušas savu konkrēto uzdevumu.

3.   Komisija paredz darba programmu katram kalendārajam gadam. Programmā ir jānosaka ekspertu grupas vai kādas no tās apakšgrupām apspriežu tēmas un jāparedz ziņojumu projektu apspriešanas grafiks ekspertu grupas plenārsēdē. Ekspertu grupas atzinumi un veiktā analīze ļaus Komisijai izdarīt vajadzīgo novērtējumu.

4.   Ja tas ir lietderīgi vai nepieciešami, Komisija var lūgt piedalīties ekspertu grupas vai apakšgrupas darbā ekspertus vai novērotājus, kuriem ir īpaša kompetence darba kārtībā izskatāmajā jautājumā. Šo nosacījumu var izmantot, lai uzaicinātu ekspertus no citām Komisijas ekspertu grupām vai novērotāju(-s) no patērētāju vai ieguldītāju pārstāvju asociācijām.

5.   Eksperts vai novērotājs nedrīkst izpaust informāciju, kura iegūta, piedaloties ekspertu grupas vai apakšgrupas apspriedēs, ja Komisija minēto informāciju ir klasificējusi kā konfidenciālu.

6.   Ekspertu grupas un tās apakšgrupu sanāksmes parasti notiek Komisijas telpās saskaņā ar Komisijas noteiktām procedūrām un grafiku. Sekretariāta pakalpojumus nodrošina Komisija.

7.   Ekspertu grupa, pamatojoties uz Komisijas iesniegto projektu, pieņem savu reglamentu.

8.   Komisija attiecīgā dokumenta oriģinālvalodā publicē Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ekspertu grupas secinājumus un ziņojumus, kā arī ekspertu grupas un tās apakšgrupas(-u) sanāksmju kopsavilkumus.

5. pants

Sanāksmju izdevumi

1.   Komisija saskaņā ar Komisijas spēkā esošajiem noteikumiem atmaksā ceļojuma un uzturēšanās izdevumus, kas ekspertu grupas dalībniekiem, ekspertiem un novērotājiem radušies saistībā ar ekspertu grupas veiktajām darbībām. Par veiktajiem uzdevumiem atlīdzība netiek maksāta.

2.   Sanāksmju izdevumus atmaksā attiecīgajai struktūrvienībai piešķirto apropriāciju robežās saskaņā ar ikgadējo resursu sadales procedūru.

6. pants

Stāšanās spēkā

Lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro līdz 2009. gada beigām, ja Komisija līdz minētajam datumam nenolemj pagarināt ekspertu grupas un apakšgrupu, ja tādas izveidotas, pilnvaras.

Briselē, 2006. gada 30. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  Baltā grāmata par finanšu pakalpojumu politiku (2005–2010), KOM(2005) 629 galīgais, 2005. gada 1. decembris.

(2)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.

(4)  OV L 96, 12.4.2003., 16. lpp.

(5)  OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.

(6)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


19.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 106/18


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 12. aprīlis),

ar kuru groza Komisijas Lēmumu 1999/659/EK, ar ko nosaka Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļas lauku attīstības pasākumu asignējumu paredzamo sadalījumu dalībvalstīm laikposmā no 2000. līdz 2006. gadam

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1542)

(Autentiski ir tikai teksti dāņu, holandiešu, angļu, somu, franču, vācu, grieķu, itāļu, portugāļu, spāņu un zviedru valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/289/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai (1) un jo īpaši tās 46. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 1999/659/EK (2) Komisija noteica dalībvalstu sākotnējos asignējumus lauku attīstības pasākumiem, ko daļēji finansē ELVGF Garantiju nodaļa laikposmā no 2000. līdz 2006. gadam.

(2)

Lēmuma 1999/659/EK 1. panta trešajā daļā noteikts maksimālais daudzums, ko var piešķirt no ELVGF laikposmā no 2006. gada 16. oktobra līdz 31. decembrim. Ņemot vērā pārejas pasākumus, kas ietverti 39. panta 1. punktā Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (3) minētais noteikums vairs nav piemērojams.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1257/1999 46. panta 3. punktu sākotnējo sadali koriģē, pamatojoties uz faktiskajiem izdevumiem un pārskatītajām izdevumu prognozēm, ko iesniegušas dalībvalstis, ievērojot programmas mērķus.

(4)

Saskaņā ar 57. panta 2. punktu Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 817/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1257/1999 par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai (4), Komisija divu mēnešu laikā no budžeta pieņemšanas dienas attiecīgajam finanšu gadam pielāgo sākotnējos asignējumus katrai dalībvalstij, kas noteikti ar Lēmumu 1999/659/EK.

(5)

Koriģējot sākotnējos asignējumus, jāņem vērā dalībvalstu finanšu plānu izpilde no 2000. līdz 2005. gadam un pārskatītās prognozes 2006. gadam, kas iesniegtas līdz 2005. gada 1. oktobrim. Ņemot vērā Komisijas Regulas (EK) Nr. 817/2004 55. panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumus, 2006. gada izdevumu prognoze rāda, ka daļa no 2006. gada budžeta apropriējumiem paliks neizmantota. Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1257/1999 46. panta 3. punktam Komisija pārdalīs neizlietotos līdzekļus dalībvalstīm, kuras paredzējušas pilnībā izlietot finanšu piešķīrumus 2000.–2006. gada plānošanas periodam, ņemot vērā Lēmumā 1999/659/EK ietvertā sākotnējo asignējumu sadales principu.

(6)

Padomes 2003. gada 29. septembra Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (5), paredzēts, ka summa, ko radījusi modulācija, ir pieejama papildu Kopienas atbalsta veidā pasākumiem atbilstīgi lauku attīstības programmas izstrādei, ko saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1257/1999 finansē no ELVGF Garantiju nodaļas.

(7)

Ar Komisijas 2005. gada 19. decembra Lēmumu K(2005) 5314 (6), summas, kas iegūtas no modulācijas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1782/2003 10. panta 1. punktam, ir piešķirtas dalībvalstīm. Minētie asignējumi ir pievienojami dalībvalstu 2006. budžeta gada asignējumiem, kā noteikts ar Lēmumu 1999/659/EK.

(8)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 1999/659/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 1999/659/EK groza šādi:

a)

lēmuma 1. panta trešo daļu svītro;

b)

pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei, Dānijas Karalistei, Vācijas Federatīvajai Republikai, Grieķijas Republikai, Spānijas Karalistei, Francijas Republikai, Īrijai, Itālijas Republikai, Luksemburgas Lielhercogistei, Nīderlandes Karalistei, Austrijas Republikai, Portugāles Republikai, Somijas Republikai, Zviedrijas Karalistei un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2006. gada 12. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2223/2004 (OV L 379, 24.12.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 259, 6.10.1999., 27. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/361/EK (OV L 118, 5.5.2005., 35. lpp.).

(3)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(4)  OV L 153, 30.4.2004., 31. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1360/2005 (OV L 214, 19.8.2005., 55. lpp.).

(5)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2183/2005 (OV L 347, 30.12.2005., 56. lpp.).

(6)  Lēmums, kurā precizējumi izdarīti ar Lēmumu K(2006) 311.


PIELIKUMS

Atbalsts lauku attīstībai no ELVGF Garantiju nodaļas (2000.–2006.)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005 (1)

2006

Kopīgais laikposms (pārskatītais asignējums bez modulācijas)

Kopējais asignējums “Berlīne”

Kopīgais laikposms (pārskatītais, ieskaitot modulāciju)

Realizētie izdevumi

Sākotnējais asignējums

Prognoze (2)

Pārskatītais asignējums (bez modulācijas)

Pārskatītais asignējums (ieskaitot modulāciju) (3)

Beļģija

25,9

31,7

47,9

46,2

49,1

56,1

54,3

67,8

67,8

75,9

324,7

379,0

332,8

Dānija

34,2

35,4

49,7

45,9

44,3

46,2

63,9

57,7

57,7

74,4

313,4

348,8

330,1

Vācija

683,0

708,1

730,6

799,1

799,9

803,8

781,3

784,1

835,4

940,6

5 359,9

5 308,6

5 465,1

Grieķija

146,8

75,5

160,3

136,4

125,6

157,3

178,1

191,5

201,1

228,5

1 003,0

993,4

1 030,4

Spānija

395,3

539,8

448,5

500,1

512,0

533,9

542,6

551,4

585,2

692,2

3 514,8

3 481,0

3 621,8

Francija

474,1

609,5

678,5

832,3

839,2

879,5

1 105,3

1 048,5

1 048,5

1 197,0

5 361,6

5 763,4

5 510,1

Īrija

344,4

326,6

333,0

341,0

350,0

357,5

337,3

336,4

359,8

378,4

2 412,3

2 388,9

2 430,9

Itālija

755,6

658,7

649,9

652,5

635,1

679,8

474,0

480,7

524,3

592,6

4 555,9

4 512,3

4 624,2

Luksemburga

6,7

9,6

12,8

16,8

16,2

16,0

13,9

12,9

13,9

14,5

92,0

91,0

92,6

Nīderlande

59,8

54,8

48,9

69,4

67,6

63,5

48,5

53,0

57,1

71,1

421,1

417,0

435,1

Austrija

459,0

453,2

440,4

458,1

468,7

479,1

450,0

449,6

480,5

500,1

3 239,0

3 208,1

3 258,6

Portugāle

132,1

197,8

167,7

153,1

193,9

178,9

254,1

229,2

229,2

252,1

1 252,7

1 516,8

1 275,6

Somija

332,5

326,7

320,1

337,0

329,7

336,9

219,9

216,4

237,9

247,8

2 220,8

2 199,3

2 230,7

Zviedrija

175,6

150,8

163,1

165,8

163,8

170,7

140,2

140,1

150,9

164,2

1 140,7

1 129,9

1 154,0

Apvienotā Karaliste

151,2

180,5

162,3

148,7

156,0

155,6

188,6

202,8

213,9

288,8

1 168,2

1 168,0

1 243,1

nav piešķirts

 

 

 

 

 

 

167,8

 

 

 

 

 

 

Summa

4 176,2

4 358,7

4 413,7

4 702,4

4 751,1

4 914,8

5 019,8

4 822,1

5 063,2

5 718,2

32 380,1

32 905,5

33 035,1

 

 

 

 

 

 

 

43,4

Pārnešana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 063,2

 

 

 

 

 

 


(1)  Dati par 2005. gada izdevumiem pirms finanšu grāmatojumu noskaidrošanas.

(2)  Maksimālā atbilstīgā summa, piemērojot Regulas (EK) Nr. 817/2004 55. panta 1. punktu.

(3)  Asignējums, ieskaitot pārdalītos 197,7 miljonu euro (pieejamais atlikums pēc Berlīnes maksimuma 100 % pārdalīšanas) + 43,4 miljoni euro no pārnešanas + 655 miljoni euro no modulācijas, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1782/2003 10. panta 1. punktu.


19.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 106/21


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 18. aprīlis),

ar ko groza Lēmumu 2003/467/EK attiecībā uz noteiktu Itālijas reģionu atzīšanu par oficiāli brīviem no govju brucelozes un govju enzootiskās leikozes un Slovākijas atzīšanu par oficiāli brīvu no govju enzootiskās leikozes

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1551)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/290/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvu 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (1), un jo īpaši tās A pielikuma I daļas 4. punktu un D pielikuma I daļas E punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 64/432/EEK ir noteikts, ka dalībvalstis vai to daļas vai reģionus var atzīt par oficiāli brīviem no tuberkulozes, brucelozes un govju enzootiskās leikozes liellopu ganāmpulkos, ja ir ievēroti minētajā direktīvā paredzēti konkrēti nosacījumi.

(2)

Dalībvalstu saraksti ar reģioniem, kas atzīti par brīviem no govju tuberkulozes, govju brucelozes un govju enzootiskās leikozes, ir norādīti Komisijas 2003. gada 23. jūnija Lēmumā 2003/467/EK, ar ko nosaka no tuberkolozes, brucelozes un govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvu statusu dažām dalībvalstīm un dalībvalstu reģioniem attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem (2).

(3)

Itālija attiecībā uz Friuli-Venēcijas Džūlijas reģionu iesniedza Komisijai dokumentus, kas pierāda atbilstību attiecīgiem Direktīvā 64/432/EEK paredzētiem nosacījumiem, lai šo reģionu varētu atzīt par oficiāli brīvu no tuberkolozes liellopu ganāmpulkos.

(4)

Arī attiecībā uz Molizes reģionu Itālija iesniedza Komisijai dokumentus, kas pierāda atbilstību attiecīgiem Direktīvā 64/432/EEK paredzētiem nosacījumiem, lai šo reģionu varētu atzīt par oficiāli brīvu no govju enzootiskās leikozes liellopu ganāmpulkos.

(5)

Slovākija attiecībā uz savu teritoriju iesniedza Komisijai dokumentāciju, kas pierāda atbilstību attiecīgiem Direktīvā 64/432/EEK paredzētiem nosacījumiem, lai visu Slovākijas teritoriju varētu atzīt par oficiāli brīvu no govju enzootiskās leikozes liellopu ganāmpulkos.

(6)

Pēc Itālijas iesniegto dokumentu izvērtēšanas Friuli-Venēcijas Džūlijas un Molizes reģioni ir jāatzīst par oficiāli brīviem attiecīgi no govju tuberkolozes un govju enzootiskās leikozes.

(7)

Pēc Slovākijas iesniegto dokumentu izvērtēšanas visa minētā dalībvalsts ir jāatzīst par oficiāli brīvu no govju enzootiskās leikozes.

(8)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2003/467/EK.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2003/467/EK I un III pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 18. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV 121, 29.7.1964., 1977/64. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1/2005 (OV L 3, 5.1.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 156, 25.6.2003., 74. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/169/EK (OV L 57, 28.2.2006., 35. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2003/467/EK I un III pielikumu groza šādi.

1.

Lēmuma I pielikuma 2. nodaļu aizstāj ar šādu:

“2. NODAĻA

No tuberkulozes oficiāli brīvi dalībvalstu reģioni

Itālijā:

Abruco reģions: Peskaras province.

Friuli-Venēcijas Džūlijas reģions.

Lombardijas reģions: Bergamo, Komo, Leko, Sondrio province.

Markes reģions: Askoli Pičeno province.

Toskānas reģions: Groseto, Prato province.

Trentīno-Alto Adidžes reģions: Bolcano, Trento province.”.

2.

III pielikuma 1. nodaļu aizstāj ar šādu:

“1. NODAĻA

No govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas dalībvalstis

ISO kods

Dalībvalsts

BE

Beļģija

CZ

Čehija

DK

Dānija

DE

Vācija

ES

Spānija

FR

Francija

IE

Īrija

CY

Kipra

LU

Luksemburga

NL

Nīderlande

AT

Austrija

SI

Slovēnija

SK

Slovākija

FI

Somija

SE

Zviedrija

UK

Apvienotā Karaliste”

3.

III pielikuma 2. nodaļu aizstāj ar šādu:

“2. NODAĻA

No govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvi dalībvalstu reģioni

Itālijā:

Abruco reģions: Peskaras province.

Emīlijas Romanjas reģions: Boloņas, Ferrāras, Forli-Čezenas, Modenas, Parmas, Pjačencas, Ravennas, Redžo Emīlijas, Rimini province.

Friuli-Venēcijas Džūlijas reģions.

Lacijas reģions: Frozinones, Rjeti province.

Ligūrijas reģions: Impērijas province.

Lombardijas reģions: Bergamo, Brešas, Komo, Kremonas, Leko, Lodi, Mantujas, Milānas, Pāvijas, Sondrio, Varēzes province.

Markes reģions: Ankonas, Askoli Pičeno, Mačeratas, Pezaro province.

Molizes reģions.

Pjemontas reģions: Alesandrijas, Asti, Bjellas, Kuneo, Novaras, Turīnas, Verbanjas, Verčelli province.

Toskānas reģions: Areco, Florences, Groseto, Livorno, Lukas, Masa-Karāras, Pizas, Pistoijas, Prato, Sjenas province.

Trentīno-Alto Adidžes reģions: Bolcano, Trento province.

Umbrijas reģions: Perudžas, Terni province.

Aostas ielejas reģions: Aostas province.”.