ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 101

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 11. aprīlis


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 582/2006 (2006. gada 10. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 583/2006 (2006. gada 10. aprīlis) par sertifikātu piešķiršanu augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas, saldētas liellopu gaļas importam

3

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 10. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 95/320/EK, ar kuru izveido Zinātnisko komiteju jautājumos par ķīmisku vielu iedarbības robežlielumiem darbavietā

4

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2006/276/KĀDP (2006. gada 10. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām un ar kuru atceļ Padomes Kopējo nostāju 2004/661/KĀDP

5

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

11.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 101/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 582/2006

(2006. gada 10. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 11. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 10. aprīlī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 10. aprīļa Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

110,6

204

91,4

212

139,0

624

157,6

999

124,7

0707 00 05

052

130,5

204

66,3

999

98,4

0709 10 00

220

226,6

999

226,6

0709 90 70

052

122,9

204

43,2

999

83,1

0805 10 20

052

50,9

204

39,3

212

47,0

220

32,6

400

62,7

624

66,9

999

49,9

0805 50 10

052

44,7

624

62,8

999

53,8

0808 10 80

388

77,8

400

127,3

404

64,6

508

75,0

512

77,6

524

76,0

528

76,9

720

86,5

804

111,3

999

85,9

0808 20 50

388

84,3

512

79,9

528

71,5

720

69,8

999

76,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


11.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 101/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 583/2006

(2006. gada 10. aprīlis)

par sertifikātu piešķiršanu augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas, saldētas liellopu gaļas importam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1997. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 936/97 par tarifa kvotas augstas kvalitātes svaigai, dzesinātai vai saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļa gaļai noteikšanu un pārvaldību (2),

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 936/97 4. un 5. pantā ir izstrādāti noteikumi attiecībā uz sertifikātu pieprasījumiem un to izsniegšanu minētās regulas 2. panta f) punktā norādītās gaļas importam.

(2)

Regulas (EK) Nr. 936/97 2. panta f) punktā paredzēts, ka laikā no 2005. gada 1. jūlija līdz 2006. gada 30. jūnijam ar īpašiem nosacījumiem var importēt 11 500 tonnu, kas atbilst šajā regulā norādītajām prasībām augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas vai saldētas liellopu gaļas.

(3)

Jāatzīmē, ka šajā regulā paredzētos sertifikātus visā to derīguma laikā var izmantot, tikai ievērojot veterinārajā jomā pastāvošos režīmus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Par katru pieprasījumu, kas iesniegts laikā no 2006. gada 1. līdz 5. aprīlim attiecībā uz augstas kvalitātes svaigu, dzesinātu vai saldētu liellopu gaļu, kas minēta Regulas (EK) Nr. 936/97 2. panta f) punktā, importa sertifikātus izsniedz pilnā apjomā.

2.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 936/97 5. pantu sertifikātu pieprasījumus var iesniegt pirmo piecu 2006. gada maija dienu laikā par 9 416,696 tonnām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 11. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 10. aprīlī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 137, 28.5.1997., 10. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 408/2006 (OV L 71, 10.3.2006., 3. lpp.).


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

11.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 101/4


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 10. aprīlis),

ar ko groza Lēmumu 95/320/EK, ar kuru izveido Zinātnisko komiteju jautājumos par ķīmisku vielu iedarbības robežlielumiem darbavietā

(2006/275/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 95/320/EK (1) izveido Zinātnisko komiteju jautājumos par ķīmisku vielu iedarbības robežlielumiem darbavietā, turpmāk – “Komiteja”.

(2)

Pēc jaunu dalībvalstu pievienošanās 2004. gadā Lēmuma 95/320/EK noteikumi par Komitejas sastāvu vairs nav atbilstoši.

(3)

Lai nodrošinātu, ka Komiteja sniedz augstas kvalitātes objektīvus zinātniskos atzinumus, ir svarīgi, lai tās locekļi būtu neatkarīgi un augsti kvalificēti. Jāsaglabā arī augsta Komitejas darbības efektivitāte.

(4)

Tādēļ Komisijas sastāvā jāiekļauj ne vairāk kā 21 loceklis, ko izvēlas no dalībvalstu ieteiktajiem piemērotajiem kandidātiem un ieceļ Komisija.

(5)

Attiecīgi jāgroza Lēmums 95/320/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

Vienīgais pants

Lēmuma 95/320/EK 3. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Komitejā ir ne vairāk kā 21 loceklis, ko izvēlas no dalībvalstu ieteiktajiem piemērotajiem kandidātiem, kas pārstāv dažādas zinātnes jomas tā, lai Komiteja varētu pildīt 2. pantā aprakstītās pilnvaras, konkrēti, locekļiem jābūt kompetentiem ķīmijā, toksikoloģijā, epidemioloģijā, arodmedicīnā un darba higiēnā, kā arī tiem jābūt vispārēji kompetentiem noteikt iedarbības robežlielumus darbavietā.

2.   Komisija ieceļ Komitejas locekļus, pamatojoties uz to pierādītu pieredzi un kompetenci, ņemot vērā nepieciešamību aptvert dažādas zinātnes jomas.”.

Briselē, 2006. gada 10. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Vladimír ŠPIDLA


(1)  OV L 188, 9.8.1995., 14. lpp.


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

11.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 101/5


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2006/276/KĀDP

(2006. gada 10. aprīlis)

par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām un ar kuru atceļ Padomes Kopējo nostāju 2004/661/KĀDP

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2004. gada 24. septembrī pieņēma Kopējo nostāju 2004/661/KĀDP (1) par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām, kas ir atbildīgas par to, lai sāktu celto apsūdzību neatkarīgu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, bet to nav veikušas, kā arī personas, kuras saskaņā ar Pourgourides ziņojumu uzskata par galvenajām iesaistītajām personām Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā notikušajā četru labi pazīstamu cilvēku pazušanā un turpmākajā pēdu slēpšanā, ņemot vērā šo personu liktos acīmredzamos šķēršļus taisnīguma un patiesības noskaidrošanai.

(2)

Padome 2004. gada 13. decembrī pieņēma Kopējo nostāju 2004/848/KĀDP, ar ko groza Kopējo nostāju 2004/661/KĀDP (2), lai paplašinātu ierobežojošo pasākumu darbības jomu, iekļaujot personas, kuras ir tieši atbildīgas par 2004. gada 17. oktobra viltus vēlēšanām un referendumu Baltkrievijā, kā arī personas, kas ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, apspiežot mierīgus demonstrāciju dalībniekus, kuri bija sanākuši pēc vēlēšanām un referenduma Baltkrievijā.

(3)

Eiropadome 2006. gada 23. martā nosodīja Baltkrievijas iestāžu paveikto tajā dienā, apcietinot mierīgus demonstrāciju dalībniekus, kas izmantoja savas likumīgās tiesības pulcēties, lai protestētu pret to, kā organizēja prezidenta vēlēšanas Baltkrievijā 2006. gada 19. martā. Eiropadome pauda nožēlu par to, ka Baltkrievijas iestādes nepildīja EDSO saistības attiecībā uz demokrātiskām vēlēšanām un uzskata, ka prezidenta vēlēšanās bija būtiskas nepilnības.

(4)

Tādēļ Eiropadome nolēma, ka ES būtu jāpieņem ierobežojoši pasākumi pret tām personām, kuras ir atbildīgas par starptautisko vēlēšanu standartu neievērošanu, tostarp pret prezidentu Lukašenko.

(5)

Ierobežojoši pasākumi būtu jāpieņem arī pret Baltkrievijas vadību un amatpersonām, kas atbildīgas par starptautiskiem vēlēšanu standartu pārkāpumiem un par bargo vēršanos pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

(6)

Ierobežojošie pasākumi Kopējā nostājā 2004/661/KĀDP un papildu ierobežojošie pasākumi būtu jāapvieno vienā dokumentā. Kopējā nostāja 2004/661/KĀDP tādēļ būtu jāatceļ.

(7)

Attiecībā uz 1. apsvērumā minētajiem pasākumiem, ES pārskatīs savu nostāju atkarībā no tā, kā attīstīsies notikumi, ņemot vērā attiecīgo Baltkrievijas iestāžu gribu pilnībā un caurskatāmi izmeklēt cilvēku pazušanas gadījumus un saukt pie atbildības noziegumu vaininiekus.

(8)

Ierobežojošie pasākumi pret personām, kas ir tieši atbildīgas par viltus vēlēšanām un referendumu Baltkrievijā 2004. gada 17. oktobrī, kā arī pret personām, kuras ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, apspiežot mierīgu demonstrāciju dalībniekus pēc vēlēšanām un referenduma, būtu jāpārskata, ņemot vērā Vēlēšanu kodeksa reformas, lai tas būtu saskaņots ar EDSO saistībām un citiem demokrātisku vēlēšanu starptautiskiem standartiem, ko ieteica EDSO/ODIHR, un ņemot vērā konkrētās iestāžu darbības cilvēktiesību jomā attiecībā uz mierīgām demonstrācijām.

(9)

Ierobežojošie pasākumi pret personām, kas ir tieši atbildīgas par starptautiskiem vēlēšanu standartu pārkāpumiem 2006. gada 19. marta vēlēšanu laikā un par bargo vēršanos pret pilsonisko sabiedrību saistībā ar šīm vēlēšanām, būtu jāpārskata, ņemot vērā policijas aizturēto ātru brīvlaišanu un reabilitāciju un ņemot vērā Vēlēšanu kodeksā izdarītās reformas, lai tas būtu saskaņots ar EDSO saistībām un citiem demokrātisku vēlēšanu starptautiskiem standartiem, ko ieteica EDSO/ODIHR, turpmāku vēlēšanu organizēšanu un konkrētus iestāžu pasākumus, lai ievērotu demokrātiskās vērtības, tiesiskumu, cilvēktiesības un pamattiesības, tostarp vārda un preses brīvību un politiskās biedrošanās brīvību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu, ka to teritorijās ieceļo vai to teritorijām cauri ceļo personas, kas ir atbildīgas:

a)

par to, lai sāktu celto apsūdzību neatkarīgu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, bet to nav veikušas, kā arī personas, kuras saskaņā ar Pourgourides ziņojumu uzskata par galvenajām iesaistītajām personām Baltkrievijā 1999. un 2000. gadā notikušajā četru labi pazīstamu cilvēku pazušanā un turpmākajā pēdu slēpšanā, ņemot vērā šo personu acīmredzamos liktos šķēršļus taisnīguma un patiesības noskaidrošanai, kā uzskaitīts I pielikumā;

b)

par 2004. gada 17. oktobra viltus vēlēšanām un referendumu Baltkrievijā, kā arī personas, kas ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, apspiežot mierīgus demonstrāciju dalībniekus, kuri bija sanākuši pēc vēlēšanām un referenduma Baltkrievijā, kā uzskaitīts II pielikumā;

c)

par starptautiskiem vēlēšanu standartu pārkāpumiem Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās 2006. gada 19. martā un par bargo vēršanos pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju, kā uzskaitīts III pielikumā;

2.   Panta 1. punkts neuzliek nevienai dalībvalstij saistības aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.   Panta 1. punkts neskar gadījumus, ja kādai dalībvalstij kādas saistības uzliek starptautiskās tiesības, konkrēti:

i)

kā starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalstij;

ii)

kā Apvienoto Nāciju Organizācijas sasauktas vai tās aizgādnībā rīkotas starptautiskas konferences uzņēmējvalstij; vai

iii)

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti; vai

iv)

saskaņā ar 1929. gada Samierināšanās Līgumu (Laterāna Pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

4.   Panta 3. punktu uzskata par piemērojamu arī gadījumos, ja kāda dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

5.   Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts pieļauj izņēmumu saskaņā ar 3. vai 4. punktu.

6.   Dalībvalstis var piešķirt izņēmumus 1. punktā paredzētajiem pasākumiem, ja ceļošana ir attaisnojama steidzamu humānu iemeslu dēļ vai tāpēc, lai piedalītos starpvaldību sanāksmēs, tostarp tajās, kuras atbalsta Eiropas Savienība vai kuras rīko dalībvalsts, kas ir EDSO prezidentvalsts, un kurās notiek politisks dialogs, kas tieši atbalsta demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Baltkrievijā.

7.   Dalībvalsts, kas vēlas pieļaut 6. punktā minētos izņēmumus, to rakstiski paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, izņemot gadījumus, ja viens vai vairāki Padomes locekļi rakstiski iebilst pret šādu rīcību divu darba dienu laikā no tās dienas, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu. Gadījumā, ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt lēmumu atļaut ierosināto izņēmumu.

8.   Gadījumos, kad saskaņā ar 3., 4., 6. un 7. punktu dalībvalsts atļauj I, II un III pielikumā minētajām personām ieceļot vai šķērsot tās teritoriju, atļauju piešķir tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā ir paredzēta, un tikai attiecīgajām personām.

2. pants

Padome, pieņemot lēmumu pēc kādas dalībvalsts vai Komisijas priekšlikuma, izdara grozījumus I, II un III pielikumā ietvertajos sarakstos, kā to prasa politiskās situācijas attīstība Baltkrievijā.

3. pants

Lai iepriekš minēto pasākumu ietekme būtu pēc iespējas lielāka, ES aicina trešās valstis pieņemt šajā kopējā nostājā ietvertajiem pasākumiem līdzīgus ierobežojošus pasākumus.

4. pants

Šo Kopējo nostāju piemēro 12 mēnešus. To regulāri pārskata. To atjaunina vai vajadzības gadījumā groza, ja Padome uzskata, ka tās mērķi nav sasniegti.

5. pants

Ar šo ir atcelta Kopējā nostāja 2004/661/KĀDP.

6. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

7. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 10. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

U. PLASSNIK


(1)  OV L 301, 28.9.2004., 67. lpp., Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Kopējo nostāju 2005/666/KĀDP (OV L 247, 23.9.2005., 40. lpp.).

(2)  OV L 367, 14.12.2004., 35. lpp.


I PIELIKUMS

1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto personu saraksts

1.

SIVAKOV, YURY (YURIJ) Leonidovich, Baltkrievijas tūrisma un sporta ministrs, dzimis 1946. gada 5. augustā Sahalīnas apgabalā, bijušajā Krievijas Padomju Federatīvajā Sociālistiskajā Republikā.

2.

SHEYMAN (SHEIMAN), VICTOR Vladimirovich, Baltkrievijas Drošības padomes valsts sekretārs, dzimis 1958. gada 26. maijā Grodņas apgabalā.

3.

PAVLICHENKO (PAVLIUCHENKO), DMITRI (Dmitry) Valeriyevich, Baltkrievijas Iekšlietu ministrijas (SOBR) Īpašās reaģēšanas grupas vadītājs, dzimis 1966. gadā Vitebskā.

4.

NAUMOV, VLADIMIR Vladimrovich, iekšlietu ministrs, dzimis 1956. gadā.


II PIELIKUMS

1. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto personu saraksts

1.

Lydia Mihajlovna YERMOSHINA, Baltkrievijas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, dzimusi 1953. gada 29. janvārī Sluckā (Minskas apgabals).

2.

Yuri Nikolaevich PODOBED, milicijas pulkvežleitnants, Speciālo uzdevumu vienība (OMON), Iekšlietu ministrija, dzimis 1962. gada 5. martā Sluckā (Minskas apgabals).


III PIELIKUMS

1. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto personu saraksts

1.

LUKASHENKO Aleksandr Grigorievich (dzimis 1954. gada 30. augustā Kopisā, Vitebskas apgabalā), prezidents

2.

NIEVYHLAS Hienadz Mikalayevich; Nevyglas Gennady Nikolaevich (dzimis 1954. gada 11. februārī Parahonskā, Pinskas apgabalā), Prezidenta administrācijas vadītājs

3.

PETKEVICH Nataliya Vladimirovna (dzimusi 1972. gadā Minskā), Prezidenta administrācijas vadītāja vietniece

4.

RUBINOV Anatoly Nikolaevich (dzimis 1939. gada 15. aprīlis), Prezidenta administrācijas vadīja vietnieks saziņas līdzekļu un ideoloģijas jautājumos

5.

PRALIASKOWSKI Alieh Vitoldavich; PROLESKOVSKIY Oleg Vitoldovich (dzimis 1963. gada 1. oktobrī Zagorskā, Krievijā, tagad Sergijev Posad), asistents un Prezidenta administrācijas galvenā ideoloģijas departamenta vadītājs

6.

RADKOV Aleksandr Mikhailovich (dzimis 1951. gada 1. jūlijā Votņā), izglītības ministrs

7.

RUSAKEVICH Vladimir Vasilevich (dzimis 1947. gada 13. septembrī Vigonoščos), informācijas ministrs

8.

HALAVANAW Viktar Ryhoravich; GOLOVANOV Viktor Grigorevich (dzimis 1952. gadā Borisovā), tieslietu ministrs

9.

ZIMOWSKI Aliaksandr Lieanidavich; ZIMOVSKY Alexander Leonidovich (dzimis 1961. gada 10. janvārī, iespējams Ukrainā) Parlamenta augšpalātas deputāts; Valsts radio un televīzijas sabiedrības vadītājs

10.

KANAPLIOW Uladzimir Mikalayevich; KONOPLYEV Vladimir Nikolaevich (dzimis 1954. gada 3. janvārī Akuļincos), Parlamenta apakšpalātas priekšsēdētājs

11.

CHARHINIETS Mikalay Ivanavich; CHERGINETS Nikolai Ivanovich (dzimis 1937. gada 17. oktobrī Minskā), Parlamenta augšpalātas Ārlietu komitejas priekšsēdētājs

12.

KASTSIAN Siarhiey Ivanavich; KOSTYAN Sergey Ivanovich (dzimis 1941. gada 15. janvārī Usohos, Mogiļevas apgabalā), Parlamenta apakšpalātas Ārlietu komitejas priekšsēdētājs

13.

ORDA Mikhail Siarhieyevich, ORDA Mikhail Sergeyevich (dzimis 1966. gada 28. septembrī Djatlovā,, Grodņas apgabalā), Parlamenta augšpalātas deputāts, Baltkrievijas Republikas jaunatnes savienības (BRSM) vadītājs

14.

LOZOVIK Nikolay Ivanovich (dzimis 1951. gadā Neviņanos, Minskas apgabalā), Baltkrievijas Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvis

15.

MIKLASHEVICH Pyotr Petrovich (dzimis 1954. gadā Kosutā, Minskas apgabalā), ģenerālprokurors

16.

SLIZHEVSKY Oleg Leonidovich, Tieslietu ministrijas Sociālo organizāciju, partiju un NVO nodaļas vadītājs

17.

KHARITON Alexandr, Tieslietu ministrijas Sociālo organizāciju, partiju un NVO nodaļas konsultants

18.

SMYRNOV Yevgeny (dzimis 1949. gadā Rjazaņas apgabalā, Krievijā), Saimnieciskās tiesas priekšēdētāja pirmais vietnieks

19.

REUTSKAYA Nadezhda, Minskas Maskavas rajona tiesnese

20.

TRUBNIKOV Nikolay, Minskas Partizanskas rajona tiesnesis

21.

KUPRIYANOV Nikolai, Minskas prokurors

22.

SUKHORENKO Stepan Nikolaevich (dzimis 1957. gada 27. janvārī Zdudičos, Mogiļevas apgabalā), VDK priekšsēdētājs

23.

DEMENTEI Vasily Ivanovich, VDK priekšsēdētāja pirmais vietnieks

24.

KOZIK Lieanid Piatrovich; KOZIK Leonid Petrovich (dzimis 1948. gada 13. jūlijā Borisovā), Arodbiedrību federācijas vadītājs

25.

KOLEDA Alexandr, Brestas apgabala Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

26.

USOV, N.D., Gomeļas apgabala Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

27.

LUCHINA Leonid, Grodņas apgabala Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

28.

KRAVCHENKO Tayana Aleksandrovna, Minskas pilsētas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

29.

KURLOVICH Vladimir, Minskas apgabala Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

30.

METELITSA Nikolai, Mogiļevas apgabala Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

31.

PISCHULENOK, M.V., Vitebskas apgabala Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs