ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 82

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 21. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 456/2006 (2006. gada 20. marts), ar ko labo Regulu (EK) Nr. 1786/2003 par žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 457/2006 (2006. gada 20. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 458/2006 (2006. gada 20. marts) par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 459/2006 (2006. gada 20. marts), ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 460/2006 (2006. gada 20. marts) par importa licenču izsniegšanu importētiem ķiplokiem saskaņā ar autonomo tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 393/2006

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 461/2006 (2006. gada 20. marts) par importa licenču izsniegšanu dažiem importētiem sēņu konserviem saskaņā ar autonomo tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 392/2006

9

 

*

Komisijas Direktīva 2006/33/EK (2006. gada 20. marts), ar ko groza Direktīvu attiecībā uz saulrieta dzelteno FCF (E 110) un titāna dioksīdu (E 171) ( 1 )

10

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 18. jūlijs), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību par API/PNR datu apstrādi

14

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību par papildu informācijas par pasažieri un pasažieru datu reģistra datu apstrādi

15

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2006/231/KĀDP (2006. gada 20. marts), ar ko atjaunina Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP par īpašu pasākumu piemērošanu, lai apkarotu terorismu, un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2005/936/KĀDP

20

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

21.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 82/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 456/2006

(2006. gada 20. marts),

ar ko labo Regulu (EK) Nr. 1786/2003 par žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 36. pantu un 37. panta 2. punkta trešo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1786/2003 (2) tekstā ir vairākas kļūdas.

(2)

Ņemot vērā grozījumus kombinētajā nomenklatūrā, minētās regulas 1. pantā KN kodi ex 1214 90 91 un ex 1214 90 99 būtu jāaizstāj ar KN kodu ex 1214 90 90.

(3)

Minētās regulas 5. panta 1. punktā maksimālais garantētais daudzums 4 855 900 tonnas būtu jāaizstāj ar maksimālo garantēto daudzumu 4 960 723 tonnas, kas ir minētā panta 2. punktā uzskaitīto valstīm garantēto daudzumu summa.

(4)

Minētās regulas 6. panta pirmā daļa būtu jāformulē citādi, lai pareizi aprakstītu atbalsta samazināšanas metodi gadījumā, ja maksimālais garantētais daudzums tiek pārsniegts. Tā paša panta otrā daļa būtu jāvienādo visās valodās tā, lai lietotu to pašu terminoloģiju, atspoguļojot principu, ka nav iespējams nekāds budžeta izdevumu palielinājums gadījumā, ja maksimālais garantētais daudzums tiek pārsniegts.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jālabo Regula (EK) Nr. 1786/2003.

(6)

Ņemot vērā, ka šiem labojumiem nav negatīva iespaida uz saimnieciskās darbības subjektiem, šī regula būtu jāpiemēro no dienas, no kuras piemēro Regulu (EK) Nr. 1786/2003,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 1786/2003 labo šādi.

1)

Regulas 1. panta tabulas pirmās slejas a) punktā KN kodus “ex 1214 90 91 un ex 1214 90 99” aizstāj ar KN kodu “ex 1214 90 90”.

2)

Regulas 5. panta 1. punktā maksimālo garantēto daudzumu “4 855 900” tonnas aizstāj ar maksimālo garantēto daudzumu “4 960 723” tonnas.

3)

Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“6. pants

Ja tirdzniecības gadā žāvētas rupjās lopbarības apjoms, par ko tiek prasīts 4. panta 2. punktā paredzētais atbalsts, pārsniedz 5. panta 1. punktā norādīto maksimālo garantēto daudzumu, katrai dalībvalstij, kur ražošana pārsniedz valstij garantēto daudzumu, samazina atbalstu, samazinot izdevumus atkarībā no pārsniegumu summas procentuālās daļas, kas atspoguļo attiecīgās dalībvalsts pārsniegumu.

Samazinājumu nosaka saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto procedūru tādā līmenī, kas nodrošina, ka budžeta izdevumi, kuri izteikti euro, nepārsniedz izdevumus, kas būtu radušies, ja maksimālais garantētais daudzums nebūtu pārsniegts.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 114. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 583/2004 (OV L 91, 30.3.2004., 1. lpp.).


21.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 82/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 457/2006

(2006. gada 20. marts),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 21. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. martā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 20. martā Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

110,3

204

54,2

212

102,0

624

101,8

999

92,1

0707 00 05

052

139,2

999

139,2

0709 90 70

052

131,7

204

50,4

999

91,1

0805 10 20

052

68,9

204

43,6

212

53,1

220

45,2

400

60,8

448

37,8

624

61,8

999

53,0

0805 50 10

052

65,0

624

67,8

999

66,4

0808 10 80

388

101,4

400

114,1

404

102,5

508

82,7

512

79,2

524

78,8

528

77,8

720

92,1

999

91,1

0808 20 50

388

81,5

512

73,2

528

73,4

720

48,1

999

69,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


21.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 82/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 458/2006

(2006. gada 20. marts)

par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Padomes 2002. gada 10. decembra Regulu (EK) Nr. 2286/2002, ar ko nosaka režīmu, kas piemērojams Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) izcelsmes lauksaimniecības produktiem un precēm no to pārstrādes, kā arī atceļ Regulu (EK) Nr. 1706/98 (2),

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 2247/2003, ar ko paredz detalizētus ieviešanas noteikumus liellopu gaļas sektorā Padomes Regulai (EK) Nr. 2286/2002, ar ko nosaka režīmu, kas piemērojams Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) izcelsmes lauksaimniecības produktiem un precēm no to pārstrādes (3), un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2247/2003 1. pantā paredzēta iespēja izsniegt importa sertifikātus attiecībā uz liellopu gaļas nozares produktiem, kuru izcelsmes vieta ir Botsvāna, Kenija, Madagaskara, Svazilenda, Zimbabve un Namībija, importa sertifikātiem. Taču šis imports nedrīkst pārsniegt daudzuma robežas, kas paredzētas katrai no šīm trešajām valstīm, kurās produktus ieved.

(2)

Sertifikātu pieprasījumi, kas iesniegti no 2006. gada 1. līdz 10. martam un attiecas uz atkaulotu gaļu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2247/2003 produktiem, kuru izcelsmes vieta ir Botsvāna, Kenija, Madagaskara, Svazilenda, Zimbabve un Namībija, nepārsniedz šīm valstīm pieejamos daudzumus. Tāpēc ir iespējams piešķirt importa sertifikātus par pieprasītajiem daudzumiem.

(3)

Ievērojot kopējo daudzumu 52 100 t, jānosaka daudzumi, par kuriem sertifikātus var pieprasīt no 2006. gada 1. aprīļa.

(4)

Jāatzīmē, ka šī regula neskar piemērošanu Padomes 1972. gada 12. decembra Direktīvai 72/462/EEK par sanitārajiem jautājumiem un sanitāro režīmu, importējot liellopu, cūku, aitu un kazu sugas dzīvniekus, svaigu gaļu vai produktus uz gaļas bāzes, kā izcelsmes vieta ir trešās valstis (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tālāk norādītās dalībvalstis 2006. gada 21. martā izsniedz Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu izcelsmes liellopu gaļas nozares produktu importa sertifikātus, kuri izteikti atkaulotā gaļā saistībā ar norādītajiem daudzumiem un izcelsmes valstīm:

 

Vācija:

60 t no Botsvānas,

150 t no Namībijas.

 

Apvienotā Karaliste:

100 t no Botsvānas,

500 t no Namībijas.

2. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2247/2003 4. panta 2. punktu sertifikātu pieprasījumus var iesniegt 2006. gada pirmo desmit aprīļa dienu laikā par šādiem atkaulotas liellopu gaļas daudzumiem:

Botsvāna:

17 936 t,

Kenija:

142 t,

Madagaskara:

7 579 t,

Svazilenda:

3 363 t,

Zimbabve:

9 100 t,

Namībija:

11 600 t.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 21. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. martā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1899/2004 (OV L 328, 30.10.2004., 67. lpp.).

(2)  OV L 348, 21.12.2002., 5. lpp.

(3)  OV L 333, 20.12.2003., 37. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1118/2004 (OV L 217, 17.6.2004., 10. lpp.).

(4)  OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).


21.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 82/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 459/2006

(2006. gada 20. marts),

ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 4. protokolu par kokvilnu, kas ir pievienots Grieķijas pievienošanās aktam, kura jaunākie grozījumi ir izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1050/2001 (1),

ņemot vērā Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 1051/2001 par palīdzību kokvilnas ražošanai (2), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1051/2001 4. pantu neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū nosaka periodiski, atbilstīgi pasaules tirgū reģistrētajām attīrītās kokvilnas cenām un ņemot vērā vēsturisko attiecību starp neattīrītas kokvilnas reģistrēto cenu un attīrītās kokvilnas aprēķināto cenu. Šo vēsturisko attiecību nosaka 2. panta 2. punkts Komisijas 2001. gada 2. augusta Regulā (EK) Nr. 1591/2001 (3), ar ko grozījumus kokvilnas atbalsta shēmas piemērošanā. Gadījumos, kad cenu pasaules tirgū nav iespējams noteikt šādi, cenu nosaka, pamatojoties uz pēdējo noteikto cenu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1051/2001 5. pantu neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū nosaka ražojumam ar noteiktām īpašībām un ņemot vērā visizdevīgākos piedāvājumus un kotācijas pasaules tirgū no tā, ko uzskata par raksturīgu reālajām tirgus tendencēm. Šādā nolūkā ir jāaprēķina vienā vai vairākās Eiropas biržās reģistrētais vidējais piedāvājums un kotācija produktam, kas ir piegādāts CIF Kopienas ostā un nāk no dažādām piegādātājvalstīm, kuras uzskata par svarīgākajām starptautiskajā tirdzniecībā. Tomēr ir paredzēta iespēja mainīt kritērijus attīrītās kokvilnas cenas noteikšanai pasaules tirgū, lai atspoguļotu atšķirības, ko rada piegādātā ražojuma kvalitāte un attiecīgie piedāvājumi un kotācijas. Šī iespēja ir izklāstīta Regulas (EK) Nr. 1591/2001 3. panta 2. punktā.

(3)

Iepriekšminēto kritēriju pielietošana ļauj noteikt neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū atbilstīgi zemāk norādītajam līmenim,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1051/2001 4. pantā minētās neattīrītas kokvilnas cena pasaules tirgū tiek noteikta 21,897 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 21. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. martā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 148, 1.6.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 148, 1.6.2001., 3. lpp.

(3)  OV L 210, 3.8.2001., 10. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1486/2002 (OV L 223, 20.8.2002., 3. lpp.).


21.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 82/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 460/2006

(2006. gada 20. marts)

par importa licenču izsniegšanu importētiem ķiplokiem saskaņā ar autonomo tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 393/2006

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 6. marta Regulu (EK) Nr. 393/2006 par autonomas tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību ķiplokiem (1) un it īpaši tās 6. panta 3. punktu,

tā kā:

Licenču pieteikumi, ko tradicionālie un jaunie importētāji saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 393/2006 4. panta 1. punktu iesnieguši dalībvalstu kompetentajās iestādēs, pārsniedz pieejamos daudzumus. Tālab ir jānosaka izsniedzamo licenču daudzums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Importa licences, kuras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 393/2006 4. panta 1. punktu ir pieprasījuši tradicionālie importētāji un kuru pieteikumus dalībvalstis Komisijai nosūtījušas 2006. gada 16. martā, izsniedz 2,319 % apmērā no prasītā daudzuma.

2.   Importa licences, kuras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 393/2006 4. panta 1. punktu ir pieprasījuši jaunie importētāji un kuru pieteikumus dalībvalstis Komisijai ir nosūtījušas 2006. gada 16. martā, izsniedz 0,857 % apmērā no prasītā daudzuma.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 21. martā.

To piemēro līdz 2006. gada 30. jūnijam.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. martā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 65, 7.3.2006., 18. lpp.


21.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 82/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 461/2006

(2006. gada 20. marts)

par importa licenču izsniegšanu dažiem importētiem sēņu konserviem saskaņā ar autonomo tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 392/2006

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 6. marta Regulu (EK) Nr. 392/2006 par autonomas tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību sēņu konserviem (1) un jo īpaši tās 6. panta 3. punktu,

tā kā:

Licenču pieteikumi, ko tradicionālie un jaunie importētāji saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 392/2006 4. panta 1. punktu iesnieguši dalībvalstu kompetentajās iestādēs, pārsniedz pieejamos daudzumus. Tālab ir jānosaka izsniedzamo licenču daudzums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Importa licences, kuras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 392/2006 4. panta 1. punktu ir pieprasījuši tradicionālie importētāji un kuru pieteikumus dalībvalstis Komisijai nosūtījušas 2006. gada 16. martā, izsniedz 8,587 % apmērā no prasītā daudzuma.

2.   Importa licences, kuras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 392/2006 4. panta 1. punktu ir pieprasījuši jaunie importētāji un kuru pieteikumus dalībvalstis Komisijai ir nosūtījušas 2006. gada 16. martā, izsniedz 17,391 % apmērā no prasītā daudzuma.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 21. martā.

To piemēro līdz 2006. gada 30. jūnijam.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. martā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 65, 7.3.2006., 14. lpp.


21.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 82/10


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/33/EK

(2006. gada 20. marts),

ar ko groza Direktīvu attiecībā uz saulrieta dzelteno FCF (E 110) un titāna dioksīdu (E 171)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/107/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas piedevām, ko atļauts izmantot cilvēku uzturā (1), un jo īpaši tās 3. panta 3. punkta a) apakšpunktu,

apspriedusies ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi,

tā kā:

(1)

Komisijas 1995. gada 26. jūlija Direktīvā 95/45/EK, ar ko nosaka īpašus tīrības kritērijus krāsvielām, kuras lieto pārtikas produktos (2), norādīti tīrības kritēriji krāsvielām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. jūnija Direktīvā 94/36/EK par krāsvielām, kuras lieto pārtikas produktos (3).

(2)

Saskaņā ar Direktīvu 94/36/EK saulrieta dzelteno FCF atļauts izmantot par krāsvielu dažos pārtikas produktos. Zinātniski pierādīts, ka saulrieta dzeltenā ražošanas procesā noteiktos apstākļos kā piemaisījums var veidoties Sudānas I (1-(fenilazo)-2-naftalenols). Sudānas I ir neatļauta krāsviela un pārtikā nevēlama viela. Tāpēc tā piemaisījumu saturs saulrieta dzeltenajā jāierobežo līdz līmenim, kas ir zemāks par kvalitatīvās noteikšanas robežu, t.i., līdz 0,5 mg/kg. Tāpēc attiecīgi jāgroza saulrieta dzeltenajam FCF (E 110) noteiktie tīrības kritēriji.

(3)

Jāņem vērā piedevu specifikācijas un analītiskās metodes, kas norādītas Pārtikas Kodeksā (Codex Alimentarius), kuru izstrādājusi FAO un Pasaules veselības organizācijas kopīgā pārtikas piedevu ekspertu komiteja (JECFA). JECFA sākusi īstenot sistemātisku programmu smago metālu (piemēram, svina) testēšanas metodes aizstāšanai visās esošo pārtikas piedevu specifikācijās ar attiecīgo metālu pieļaujamā satura robežvērtībām. Tāpēc attiecīgi jāgroza saulrieta dzeltenajam FCF (E 110) noteiktās robežvērtības.

(4)

Saskaņā ar Direktīvu 94/36/EK titāna dioksīdu (E 171) atļauts izmantot par krāsvielu dažos pārtikas produktos. Titāna dioksīdu var iegūt anatāza vai rutila kristālu veidā. Pēc struktūras un optiskajām īpašībām (perlamutra mirdzuma efekta) titāna dioksīda rutila plākšņveida kristāliskā forma atšķiras no titāna dioksīda anatāza formā. Tehnoloģiski nepieciešams izmantot titāna dioksīdu rutila plākšņveida kristāliskā formā par pārtikas krāsvielu un pārtikas piedevu tablešu pārklājumu sastāvā. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 2004. gada 7. decembrī sniegusi atzinumu, ka rutila plākšņveida kristāliskas formas vai amorfs titāna dioksīds nevarētu radīt bažas par tā kaitīgumu. Tāpēc jāgroza titāna dioksīdam (E 171) noteiktie tīrības kritēriji, tajos iekļaujot gan šīs vielas anatāza, gan rutila formu.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 95/45/EK.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 95/45/EK pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā likumi, normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, vēlākais līdz 2007. gada 10. aprīlim. Dalībvalstis nekavējoties iepazīstina Komisiju ar minēto tiesību aktu noteikumiem un ar minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā jāveic šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 20. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 40, 11.2.1989., 27. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 226, 22.9.1995., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/47/EK (OV L 113, 20.4.2004., 24. lpp.).

(3)  OV L 237, 10.9.1994., 13. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.


PIELIKUMS

Direktīvas 95/45/EK pielikuma B daļu groza šādi.

1)

Tekstu, kas attiecas uz saulrieta dzelteno FCF (E 110), aizstāj ar šādu tekstu:

“E 110 SAULRIETA DZELTENAIS FCF

Sinonīmi

CI Pārtikas dzeltenais 3, Oranždzeltenais S

Definīcija

Saulrieta dzeltenais FCF sastāv galvenokārt no dinātrija 2-hidroksi-1-(4-sulfonātfenilazo)naftalīn-6-sulfonāta un nelielā daudzumā papildu krāsvielām, kā arī nātrija hlorīda un/vai sulfāta kā galvenajiem bezkrāsas komponentiem.

Saulrieta dzeltenais FCF aprakstīts nātrija sāls veidā. Atļauts arī kalcija un kālija sāls.

Grupa

Monoazosavienojumi

Krāsu indeksa numurs

15985

EINECS

220-491-7

Ķīmiskie nosaukumi

Dinātrija 2-hidroksi-1-(4-sulfonātfenilazo)naftalīn-6-sulfonāts

Ķīmiskā formula

C16H10N2Na2O7S2

Molekulmasa

452,37

Pamatvielas saturs

Satur vismaz 85 % krāsvielu, izsakot nātrija sāls veidā

E1 % 1 cm 555 pie apm. 485 nm ūdens šķīdumā ar pH 7

Apraksts

Oranžsarkanas krāsas pulveris vai granulas

Identifikācija

A.

Spektrometrija

Maksimums ūdenī pie apm. 485 nm un pie pH 7

B.

Ūdens šķīdums oranžs

 

Tīrība

Ūdenī nešķīstošās vielas

Ne vairāk kā 0,2 %

Citu krāsvielu piemaisījumi

Ne vairāk kā 5,0 %

1-(fenilazo)-2-naftalenols (Sudānas I)

Ne vairāk kā 0,5 mg/kg

Citi organiskie savienojumi, izņemot krāsvielas:

 

4-aminobenzol-1-sulfonskābe

3-hidroksinaftalīn-2,7-disulfonskābe

6-hidroksinaftalīn-2-sulfonskābe

7-hidroksinaftalīn-1,3-disulfonskābe

4,4′-diazoaminodi(benzolsulfonskābe)

6,6′-oksidi(naftalīn-2-sulfonskābe)

Kopā ne vairāk par 0,5 %

Nesulfonēti pirmējie aromātiskie amīni

Ne vairāk par 0,01 % (izsakot anilīna veidā)

Ar ēteri ekstrahējamas vielas

Ne vairāk par 0,2 % neitrālos apstākļos

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg”.

2)

Tekstu, kas attiecas uz titāna dioksīdu (E 171), aizstāj ar šādu tekstu:

“E 171 TITĀNA DIOKSĪDS

Sinonīmi

CI baltais pigments 6

Definīcija

Titāna dioksīda pamatsastāvdaļa ir tīrs atanāza un/vai rutila titāna dioksīds, kam produkta tehnoloģisko īpašību uzlabošanai nelielā daudzumā var būt alumīnija oksīda un/vai silīcija dioksīda pārklājums.

Grupa

Neorganiskās vielas

Krāsu indeksa numurs

77891

EINECS

236-675-5

Ķīmiskie nosaukumi

Titāna dioksīds

Ķīmiskā formula

TiO2

Molekulmasa

79,88

Pamatvielas saturs

No alumīnija oksīda un silīcija dioksīda attīrītā veidā ne mazāk par 99 %

Apraksts

Balts bezkrāsas vai nedaudz krāsots pulveris

Identifikācija

Šķīdība

Ūdenī un organiskajos šķīdinātājos nešķīstošs. Lēni šķīst fluorūdeņražskābē un karstā koncentrētā sērskābē.

Tīrība

Masas zudumi žāvējot

Ne vairāk par 0,5 % (105 oC, 3 stundās)

Masas zudumi karsējot

Ne vairāk par 1 % pēc attīrīšanas no gaistošām vielām (800 oC)

Alumīnija oksīda un/vai silīcija dioksīda saturs

Kopā ne vairāk par 2,0 %

0,5 N HCl šķīstošās vielas

No alumīnija oksīda un silīcija dioksīda attīrītā veidā ne mazāk par 0,5 %, bet produktiem, kas satur alumīnija oksīdu un/vai silīcija dioksīdu, ne vairāk par 1,5 % veidā, kādā tos pārdod.

Ūdenī šķīstošās vielas

Ne vairāk kā 0,5 %

Kadmijs

Ne vairāk kā 1 mg/kg.

Antimons

Ne vairāk kā 50 mg/kg pilnīgi izšķīdinot

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg pilnīgi izšķīdinot

Svins

Ne vairāk kā 10 mg/kg pilnīgi izšķīdinot

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg pilnīgi izšķīdinot

Cinks

Ne vairāk kā 50 mg/kg pilnīgi izšķīdinot”.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

21.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 82/14


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 18. jūlijs),

lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību par API/PNR datu apstrādi

(2006/230/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padome 2005. gada 7. martā pilnvaroja Komisiju Kopienas vārdā apspriest Nolīgumu ar Kanādu par to, kā gaisa pārvadātāji apstrādā un pārsūta Kanādas Robeždienestu aģentūrai (CBSA) papildu informāciju par pasažieri (API) un pasažieru datu reģistra (PNR) datus.

(2)

Minētais nolīgums būtu jāapstiprina,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību par API/PNR datu apstrādi.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu(-as), kas tiesīga(-as) parakstīt nolīgumu, lai tas kļūtu saistošs Kopienai (2).

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 18. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. STRAW


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)  Nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību par papildu informācijas par pasažieri un pasažieru datu reģistra datu apstrādi

EIROPAS KOPIENA UN KANĀDAS VALDĪBA, turpmāk “Puses”,

ATZĪSTOT to, cik nozīmīgi ir ievērot pamattiesības un pamatbrīvības, jo īpaši tiesības uz privāto dzīvi, un respektēt šīs vērtības, novēršot un apkarojot terorismu un ar to saistītus noziegumus, kā arī citus starptautiskos noziegumus, tostarp organizēto noziedzību;

ŅEMOT VĒRĀ Kanādas valdības prasību, ka gaisa pārvadātājiem, kas pārvadā pasažierus uz Kanādu, ir jāsniedz papildu informācija par pasažieri un pasažieru datu reģistra (turpmāk “API/PNR”) dati Kanādas kompetentajām iestādēm tiktāl, ciktāl šie dati ir savākti un atrodas pārvadātāju automātiskajās rezervēšanas un izlidošanas kontroles sistēmās (DCS);

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (1), un jo īpaši tās 7. panta c) punktu;

ŅEMOT VĒRĀ saistības, ko ir uzņēmusies attiecīgā kompetentā iestāde attiecībā uz to, kā tā apstrādās no gaisa pārvadātājiem saņemtos API/PNR datus (turpmāk “saistības”);

ŅEMOT VĒRĀ attiecīgo Komisijas lēmumu, kurš pieņemts saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 25. panta 6. punktu (turpmāk “lēmums”) un saskaņā ar kuru attiecīgo Kanādas kompetento iestādi uzskata par tādu, kas nodrošina atbilstīgu aizsardzības līmeni API/PNR datiem, kas pārsūtīti no Eiropas Kopienas (turpmāk “Kopiena”) par pasažieru pārvadājumiem uz Kanādu, ņemot vērā atbilstīgās saistības, kas ir pievienotas attiecīgajam lēmumam;

ŅEMOT VĒRĀ pārskatītās API pamatnostādnes, ko pieņēmusi Pasaules Muitas organizācija (WCO), Starptautiskā Gaisa pārvadājumu asociācija (IATA) un Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO);

APŅĒMUŠĀS sadarboties, lai palīdzētu ICAO izstrādāt daudzpusēju standartu tādu PNR datu pārsūtīšanai, kas saņemti no komerciālajām aviosabiedrībām;

ŅEMOT VĒRĀ iespēju nākotnē ar vienkāršotu procedūru palīdzību, jo īpaši attiecībā uz savstarpīguma nodrošināšanu starp Pusēm, izdarīt grozījumus šā nolīguma I pielikumā,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Mērķis

1.   Šā nolīguma mērķis ir nodrošināt, ka API/PNR datus par personām, kas izmanto atbilstīgos reisus, sniedz, pilnībā ievērojot pamattiesības un pamatbrīvības, jo īpaši tiesības uz privāto dzīvi.

2.   Atbilstīgs reiss ir pārvadājums, ko gaisa pārvadātājs veic no vienas Puses teritorijas uz lūguma iesniedzējas Puses teritoriju.

2. pants

Kompetentās iestādes

Lūguma iesniedzējas Puses kompetentā iestāde ir iestāde, kas Kanādā vai Eiropas Savienībā ir atbildīga par API/PNR datu apstrādi attiecībā uz personām, kas izmanto atbilstīgus reisus, kā paredzēts šā nolīguma I pielikumā, kas ir tā sastāvdaļa.

3. pants

API/PNR datu apstrāde

1.   Puses vienojas, ka API/PNR datu apstrādi attiecībā uz personām, kas izmanto atbilstīgos reisus, veiks saskaņā ar saistībām, ko ir uzņēmusies kompetentā iestāde, kura iegūst API/PNR datus.

2.   Saistības paredz noteikumus un procedūras attiecībā uz to, kā pārsūta un apstrādā kompetentajai iestādei sniegtos API/PNR datus attiecībā uz personām, kas izmanto atbilstīgos reisus.

3.   Kompetentā iestāde apstrādā saņemtos API/PNR datus un izturas pret personām, kas izmanto atbilstīgos reisus un uz ko attiecas API/PNR dati, saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem un konstitucionālajām prasībām bez diskriminācijas, jo īpaši attiecībā uz valstspiederību un/vai dzīvesvietas valsti.

4. pants

Piekļuve, labojumi un norādes

1.   Personām, kuras neuzturas teritorijā, kur kompetentā iestāde īsteno tās kompetenci, un uz kurām attiecas saskaņā ar šo nolīgumu apstrādātie API/PNR dati, kompetentā iestāde nodrošina iespēju piekļūt attiecīgajiem datiem, kā arī iespēju lūgt labot datus, ja tie ir kļūdaini, vai pievienot norādi par to, ka ir izteikts lūgums veikt labojumu.

2.   Kompetentā iestāde iespēju piekļūt, labot un papildināt šādus datus nodrošina ar tādiem pašiem nosacījumiem, ar kādiem šī iespēja būtu pieejama personām, kuras uzturas teritorijā, kur attiecīgā iestāde īsteno tās kompetenci.

5. pants

Pienākums apstrādāt API/PNR datus

1.   Attiecībā uz šā nolīguma piemērošanu Kopienā, tā kā tas attiecas uz personas datu apstrādi, gaisa pārvadātāji, kas veic atbilstīgos reisus no Kopienas uz Kanādu, apstrādā API/PNR datus, kas ir viņu automātiskajās rezervēšanas sistēmās un DCS saskaņā ar Kanādas kompetentās iestādes prasībām atbilstoši Kanādas tiesību aktiem. To PNR datu elementu saraksts, kurus gaisa pārvadātāji, kas veic atbilstīgos reisus, nosūta Kanādas kompetentajai iestādei, ir šā nolīguma II pielikumā, kas ir tā sastāvdaļa.

2.   Šā panta 1. punktā paredzētais pienākums pastāv tikmēr, kamēr ir spēkā attiecīgais lēmums, un minētais pienākums vairs nav saistošs no dienas, kad attiecīgais lēmums tiek atcelts, apturēts vai izbeidzas un netiek pagarināts.

6. pants

Apvienotā komiteja

1.   Ar šo tiek izveidota apvienotā komiteja, kurā ir abu Pušu pārstāvji, par kuriem otrai Pusei paziņo ar diplomātisko kanālu starpniecību. Apvienotās komitejas sanāksmes vietu, laiku un darba kārtību nosaka, savstarpēji vienojoties. Pirmā sanāksme notiek sešos mēnešos pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

2.   Apvienotā komiteja, inter alia:

a)

nodrošina saziņu saistībā ar šā nolīguma īstenošanu un citiem ar to saistītiem jautājumiem;

b)

ciktāl tas iespējams, izšķir jebkuras domstarpības, kas var rasties saistībā ar šā nolīguma īstenošanu un ar to saistītiem jautājumiem;

c)

organizē 8. pantā minēto kopīgo pārskatīšanu un nosaka sīkāk izstrādātu kopējās pārskatīšanas procedūru;

d)

pieņem savu reglamentu.

3.   Apvienotajā komitejā pārstāvētās Puses var vienoties par šā nolīguma I pielikuma grozījumiem, ko piemēro no šādas vienošanās spēkā stāšanās dienas.

7. pants

Domstarpību izšķiršana

Pēc jebkuras Puses lūguma tās nekavējoties apspriežas par visām domstarpībām, ko nav izšķīrusi Apvienotā komiteja.

8. pants

Kopējs pārskats

Saskaņā ar šā nolīguma III pielikumu, kas ir tā sastāvdaļa, Puses katru gadu, ja nav citas vienošanās, veic kopīgu pārskatīšanu attiecībā uz šā nolīguma īstenošanu un jebkuriem jautājumiem saistībā ar to, tostarp attiecībā uz tādām pārmaiņām kā atbilstošas PNR pamatnostādnes, ko noteikusi ICAO.

9. pants

Stāšanās spēkā, grozījumi un nolīguma izbeigšana

1.   Šis nolīgums stājas spēkā pēc tam, kad Puses apmainījušās ar paziņojumiem par to, ka ir izpildītas vajadzīgās procedūras, lai nolīgums stātos spēkā. Šis nolīgums stājas spēkā otrā paziņojuma dienā.

2.   Neskarot 6. panta 3. punktu, šajā nolīgumā grozījumus var izdarīt ar Pušu savstarpēju nolīgumu. Šādi grozījumi stājas spēkā 90 dienas pēc tam, kad Puses apmainījušās ar paziņojumiem par attiecīgo iekšējo procedūru pabeigšanu.

3.   Ikviena Puse var jebkurā laikā izbeigt šo nolīgumu, vismaz 90 dienas pirms ierosinātā izbeigšanas datuma iesniedzot rakstisku paziņojumu.

10. pants

Šā nolīguma mērķis nav paredzēt atkāpes no Pušu tiesību aktiem vai grozījumus tajos.

TO APLIECINOT, pilnvarotie ir parakstījuši šo nolīgumu.

SASTĀDĪTS, divos oriģināleksemplāros Luksemburgā divtūkstoš piektā gada trešajā oktobrī angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski. Ja ir atšķirības interpretācijā, noteicošie ir teksti angļu un franču valodā.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


(1)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

I PIELIKUMS

Kompetentās iestādes

Nolīguma 3. panta vajadzībām Kanādas kompetentā iestāde ir Kanādas Robeždienestu aģentūra (CBSA).

II PIELIKUMS

Apkopojamie PNR datu elementi

1.

Pasažiera PNR rezervācijas kods

2.

Rezervācijas datums

3.

Paredzētā ceļojuma datums(-i)

4.

Vārds

5.

Citi vārdi PNR

6.

Visa veida maksājumu informācija

7.

Rēķinu iesūtīšanas adrese

8.

Kontaktālruņu numuri

9.

Viss ceļojuma maršruts konkrētam PNR datu subjektam

10.

Biežlidojuma informācija (nolidotās jūdzes un galamērķi)

11.

Ceļojuma aģentūra

12.

Ceļojuma aģents

13.

PNR dati par atdalītajām rezervācijām

14.

Dati par biļetes izdošanu

15.

Biļetes numurs

16.

Sēdvietas numurs

17.

Biļetes izdošanas datums

18.

Dati par neierašanos

19.

Bagāžas talonu numuri

20.

Dati par reģistrēšanos

21.

Informācija par sēdvietu

22.

Vienvirziena biļetes

23.

Jebkāda apkopotā papildu informācija (APIS)

24.

Rezerves informācija

25.

Reģistrācijas kārtība

III PIELIKUMS

Kopīga pārskatīšana

Pirms kopīgās pārskatīšanas Puses viena otrai iepriekš paziņo attiecīgo grupu sastāvu, kas var ietvert atbilstīgās iestādes, kuras darbojas privātuma/datu aizsardzības, muitas, imigrācijas, tiesībaizsardzības, izlūkošanas un aizliegumu jomā, kā arī citās tiesībaizsardzības, robežapsardzes un/vai aviācijas drošības jomās, tostarp ekspertus no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Ievērojot attiecīgos tiesību aktus, visiem pārskatīšanas grupas dalībniekiem būs jāievēro apspriežu konfidencialitāte un jāsaņem attiecīgas drošības pielaides. Tomēr konfidencialitāte nebūs šķērslis tam, lai katra Puse sagatavotu atbilstīgu ziņojumu par kopīgās pārskatīšanas rezultātiem to attiecīgajām kompetentajām iestādēm, tostarp Kanādas Parlamentam un Eiropas Parlamentam.

Puses kopīgi noteiks sīkāk izstrādātas procedūras attiecībā uz kopīgo pārskatīšanu.


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

21.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 82/20


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2006/231/KĀDP

(2006. gada 20. marts),

ar ko atjaunina Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP par īpašu pasākumu piemērošanu, lai apkarotu terorismu, un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2005/936/KĀDP

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. un 34. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2001. gada 27. decembrī pieņēma Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu (1).

(2)

Padome 2005. gada 21. decembrī pieņēma Kopējo nostāju 2005/936/KĀDP, ar ko atjaunina Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP (2).

(3)

Kopējā nostāja 2001/931/KĀDP paredz regulāru pārskatīšanu.

(4)

Ir nolemts atjaunināt Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP pielikumu un atcelt Kopējo nostāju 2005/936/KĀDP.

(5)

Ir sastādīts saraksts, ievērojot Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 1. panta 4. punktā paredzētos kritērijus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

To personu, grupu un vienību saraksts, uz ko attiecas Kopējā nostāja 2001/931/KĀDP, ir iekļauts pielikumā.

2. pants

Ar šo tiek atcelta Kopējā nostāja 2005/936/KĀDP.

3. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

4. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 20. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

U. PLASSNIK


(1)  OV L 344, 28.12.2001., 93. lpp.

(2)  OV L 340, 23.12.2005., 80. lpp.


PIELIKUMS

To personu, grupu un vienību saraksts, kas minētas 1. pantā (1)

1.   PERSONAS

1.

ABOU, Rabah Naami (pazīstams arī kā Naami Hamza, Mihoubi Faycal, Fiellah Ahmed Dafri Rèmi Lahdi), dzimšanas datums un vieta: 1966. gada 1. februāris, Alžīra (Alžīrija) (al-Takfir un al-Hijra loceklis)

2.

ABOUD, Maisi (pazīstams arī kā Šveices Abderrahmane), dzimšanas datums un vieta: 1964. gada 17. oktobris, Alžīra (Alžīrija) (al-Takfir un al-Hijra loceklis)

3.

*ALBERDI URANGA, Itziar (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.), dzimšanas datums un vieta: 1963. gada 7. oktobris, Durango (Biskaja), identitātes karte Nr. 78 865 693

4.

*ALBISU IRIARTE, Miguel (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.; Gestoras Pro-amnistía loceklis), dzimšanas datums un vieta: 1961. gada 7. jūnijs, Sansebastjana (Guipúzcoa), identitātes karte Nr. 15 954 596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pazīstams arī kā Abu Omran, Al-Mughassil, Ahmed Ibrahim), dzimšanas datums un vieta: 1967. gada 26. jūnijs, Qatif-Bab al Shamal, Saūda Arābija, Saūda Arābijas pilsonis

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, dzimšanas vieta: Al Ihsa, Saūda Arābija, Saūda Arābijas pilsonis

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dzimšanas datums un vieta: 1966. gada 16. oktobris, Tarut, Saūda Arābija, Saūda Arābijas pilsonis

8.

*APAOLAZA SANCHO, Iván (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.; K. Madrid loceklis), dzimšanas datums un vieta: 1971. gada 10. novembris, Beasain (Guipúzcoa), identitātes karte Nr. 44 129 178

9.

ARIOUA, Azzedine, dzimšanas datums un vieta: 1960. gada 20. novembris, Konstantīna (Alžīrija) (al-Takfir un al-Hijra loceklis)

10.

ARIOUA, Kamel (pazīstams arī kā Lamine Kamel), dzimšanas datums un vieta: 1969. gada 18. augusts, Konstantīna (Alžīrija) (al-Takfir un al-Hijra loceklis)

11.

ASLI, Mohamed (pazīstams arī kā Dahmane Mohamed), dzimšanas datums un vieta: 1975. gada 13. maijs, Ain Taya (Alžīrija) (al-Takfir un al-Hijra loceklis)

12.

ASLI, Rabah, dzimšanas datums un vieta: 1975. gada 13. maijs, Ain Taya (Alžīrija) (al-Takfir un al-Hijra loceklis)

13.

*ARZALLUS TAPIA, Eusebio (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.), dzimšanas datums un vieta: 1957. gada 8. novembris, Regil (Guipúzcoa), identitātes karte Nr. 15 927 207

14.

ATWA, Ali (pazīstams arī kā BOUSLIM, Ammar Mansour, SALIM, Hassan Rostom), libānietis, dzimšanas gads un vieta: 1960. gads, Libāna, Libānas pilsonis

15.

DARIB, Noureddine (pazīstams arī kā Carreto, Zitoun Mourad), dzimšanas datums un vieta: 1972. gada 1. februāris, Alžīrija (al-Takfir un al-Hijraloceklis)

16.

DJABALI, Abderrahmane (pazīstams arī kā Touil), dzimšanas datums un vieta: 1970. gada 1. jūnijs, Alžīrija, (al-Takfir un al-Hijra loceklis)

17.

*ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.) dzimšanas datums un vieta: 1977. gada 20. decembris, Basauri (Biskaja), identitātes karte Nr. 45 625 646

18.

*ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.), dzimšanas datums un vieta: 1958. gada 10. janvāris, Plencia (Biskaja), identitātes karte Nr. 16 027 051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pazīstams arī kā AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali, EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), dzimšanas datums un vieta: 1965. gada 10. jūlijs vai 1965. gada 11. jūlijs, El Dibabiya, Saūda Arābija, Saūda Arābijas pilsonis

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, dzimšanas datums un vieta: 1971. gada 10. septembris, Alžīra (Alžīrija) (al-Takfir un al-Hijra loceklis)

21.

*GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.), dzimšanas datums un vieta: 1967. gada 29. aprīlis, Gernika (Biskaja), identitātes karte Nr. 44 556 097

22.

*IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.) dzimšanas datums un vieta: 1961. gada 25. aprīlis, Escoriaza (Navarra), identitātes karte Nr. 16 255 819

23.

*IZTUETA BARANDICA, Enrique (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.), dzimšanas datums un vieta: 1955. gada 30. jūlijs, Santurce (Biskaja), identitātes karte Nr. 14 929 950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pazīstams arī kā GARBAYA, AHMED vai SA-ID, vai SALWWAN, Samir), libānietis, dzimšanas gads un vieta: 1963. gads, Libāna, Libānas pilsonis

25.

LASSASSI, Saber (pazīstams arī kā Mimiche), dzimšanas datums un vieta: 1970. gada 30. novembris, Konstantīna (Alžīrija) (al-Takfir un al-Hijra loceklis)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pazīstams arī kā ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), dzimšanas datums un vieta: 1965. gada 14. aprīlis vai 1964. gada 1. marts, Pakistāna, pase Nr. 488555

27.

MOKTARI, Fateh, (pazīstams arī Ferdi Omar), 1974. gada 26. decembris, Huseindeja (Alžīrija) (al-Takfir un al-Hijra loceklis)

28.

*MORCILLO TORRES, Gracia (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A., Kas/Ekin loceklis), dzimšanas datums un vieta: 1967. gada 15. marts, Sansebastjana (Guipúzcoa), identitātes karte Nr. 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (arī MUGHNIYAH, Imad Fayiz), organizācijas HIZBALLAH augsta ranga izlūkošanas virsnieks, dzimšanas datums un vieta: 1962. gada 7. decembris, Tayr Dibba, Libānā, pase Nr. 432298 (Libāna)

30.

*NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.), dzimšanas datums un vieta: 1961. gada 23. februāris, Pamplona (Navarra), identitātes karte Nr. 15 841 101

31.

NOUARA, Farid, dzimšanas datums un vieta: 1973. gada 25. novembris, Alžīra (Alžīrija) (al-Takfir un al-Hijra loceklis)

32.

*ORBE SEVILLANO, Zigor (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.; Jarrai/Haika/Segi loceklis), dzimšanas datums un vieta: 1975. gada 22. septembris, Basauri (Biskaja), identitātes karte Nr. 45 622 851

33.

*PALACIOS ALDAY, Gorka(aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.; K.Madrid loceklis), dzimšanas datums un vieta: 1974. gada 17. oktobris, Baracaldo (Biskaja), identitātes karte Nr. 30 654 356

34.

*PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.; Jarrai/Haika/Segi loceklis), dzimšanas datums un vieta: 1964. gada 18. septembris, Sansebastjana (Guipúzcoa), identitātes karte Nr. 15 976 521

35.

*QUINTANA ZORROZUA, Asier (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.; K. Madrid loceklis), dzimšanas datums un vieta: 1968. gada 27. februāris, Bilbao (Biskaja), identitātes karte Nr. 30 609 430

36.

RESSOUS, Hoari (pazīstams arī kā Hallasa Farid), dzimšanas datums un vieta: 1968. gada 11. septembris, Alžīra (Alžīrija) (al-Takfir un al-Hijra loceklis)

37.

*RUBENACH ROIG, Juan Luis (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.; K. Madrid loceklis), dzimšanas datums un vieta: 1963. gada 18. septembris, Bilbao (Biskaja), identitātes karte Nr. 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (pazīstams arī kā Nounou), dzimšanas datums un vieta: 1963. gada 23. jūnijs, Alžīra (Alžīrija) (al-Takfir un al-Hijra loceklis)

39.

SELMANI, Abdelghani (pazīstams arī kā Gano), dzimšanas datums un vieta: 1974. gada 14. jūnijs, Alžīra (Alžīrija) (al-Takfir un al-Hijra loceklis)

40.

SENOUCI, Sofiane, dzimšanas datums un vieta: 1971. gada 15. aprīlis, Huseindeja (Alžīrija) (al-Takfir un al-Hijra loceklis)

41.

SISON, Jose Maria (pazīstams arī kā Armando Liwanag, pazīstams arī kā Joma, atbildīgais par Filipīnu Komunistisko partiju, tostarp NPA), dzimšanas datums un vieta: 1939. gada 8. februāris, Kabugao, Filipīnās

42.

TINGUALI, Mohammed (pazīstams arī kā Mouh di Kouba), dzimšanas datums un vieta: 1964. gada 21. aprīlis, Blida (Alžīrija) (al-Takfir un al-Hijra loceklis)

43.

*URANGA ARTOLA, Kemen (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.; Herri Batasuna/E.H/Batasuna loceklis), dzimšanas datums un vieta: 1969. gada 25. maijs, Ondarroa (Biskaja), identitātes karte Nr. 30 627 290

44.

*VALLEJO FRANCO, Iñigo (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.), dzimšanas datums un vieta: 1976. gada 21. maijs, Bilbao (Biskaja), identitātes karte Nr. 29 036 694

45.

*VILA MICHELENA, Fermín (aktīvi darbojas organizācijā E.T.A.; Kas/Ekin loceklis), dzimšanas datums un vieta: 1970. gada 12. marts, Irún (Guipúzcoa), identitātes karte Nr. 15 254 214

2.   GRUPAS UN VIENĪBAS

1.

Abu Nidal organizācija (ANO) (pazīstama arī kā Fatah Revolucionārā Padome, Arābu Revolucionārās brigādes, Melnais Septembris un Musulmaņu sociālistu revolucionāra organizācija)

2.

Alaksas mocekļu brigāde

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir un Al-Hijra

5.

* Nuclei Territoriali Antimperialisti (Pretimperiālistiskās teritoriālās vienības)

6.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare (Amatnieku kooperatīvs Uguns un tamlīdzīgi-dažreiz iespaidīgi)

7.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Bruņotas vienības komunismam)

8.

Aum Shinrikyo (pazīstama arī kā Aum Augstākā patiesība, Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle (Vienība pret kapitālu, cietumu, cietumsargiem un kamerām)

11.

Filipīnu Komunistiskā partija, tostarp Jaunā tautas armija (NPA), Filipīnas, saistīta ar Sison, Jose Maria C. (pazīstams arī kā Armando Liwanag, pazīstams arī kā Joma, atbildīgais par Filipīnu Komunistisko partiju, tostarp NPA)

12.

*Continuity Irish Republican Army (CIRA)

13.

*Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/ Basku tēvzeme un brīvība (ETA) (Teroristu grupējumā ETA ir šādas organizācijas: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (pazīstama arī kā Herri Batasuna un Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (Islāma grupa), pazīstama arī kā Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Lielā Islāma Austrumu cīnītāju fronte (IBDA-C)

16.

*Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/ antifašistu pretestības grupas “Pirmais oktobris” (GRAPO)

17.

Hamas, tostarp Hamas-Izz al-Din al-Qassem

18.

Organizācija “Hizbul Mujahideen” (HM)

19.

Holy Land Foundation for Relief and Development

20.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

21.

*Solidarietà Internazionale (Starptautiskā solidaritāte)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

24.

Kurdistānas strādnieku partija (KSP) (pazīstama arī kā KADEK, KONGRA-GEL)

25.

*Loyalist Volunteer Force (LVF)

26.

Mujahedin-e Khalq organizācija (MEK vai MKO) (bez “Irānas Nacionālās Pretošanās Padomes” (NCRI)), (pazīstama arī kā Irānas Nacionālā atbrīvošanās armija (NLA), MEK karojošais spārns, Irānas Tautas Mujahidin (PMOI), Irāņu studentu musulmaņu biedrība)

27.

Nacionālā atbrīvošanās armija (Ejército de Liberación Nacional)

28.

*Orange Volunteers (OV)

29.

Palestīnas Atbrīvošanās fronte (PAF)

30.

Palestīniešu Islāma Jihad

31.

Palestīnas atbrīvošanas Tautas Fronte (PATF)

32.

Palestīnas atbrīvošanas Tautas Fronte – virsvadība (pazīstama arī kā PATF-virsvadība)

33.

*Real IRA

34.

*Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Sarkanās brigādes kaujinieciskās Komunistu partijas izveidei)

35.

*Red Hand Defenders (RHD)

36.

Kolumbijas revolucionārie armijas spēki (FARC)

37.

*Revolucionārās vienības/Epanastatiki Pirines

38.

*Revolucionārā organizācija “17. novembris”/Dekati Evdomi Noemvri

39.

Revolucionārā Tautas atbrīvošanās armija/fronte/partija] (DHKP/C), pazīstama arī kā Devrimci Sol (revolucionāri kreisie), Dev Sol

40.

Mirdzošā taka (SL) (Sendero Luminoso)

41.

Stichting Al Aqsa (pazīstama arī kā Stichting Al Aqsa Nederland, Al Aqsa Nederland)

42.

*Brigata XX Luglio (Divdesmitā jūlija brigāde)

43.

* Ulster Defence/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

44.

Kolumbijas Apvienotie pašaizstāvēšanās spēki (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC)

45.

*Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Vienība revolucionārai proletāriskai iniciatīvai)

46.

*Nuclei di Iniziativa Proletaria (Vienības proletāriskai iniciatīvai)

47.

*F.A.I. – Federazione Anarchica Informale (Neoficiālā anarhistu federācija)


(1)  Uz personām, grupām vai vienībām, kas apzīmētas ar zvaigznīti, attiecas vienīgi Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 4. pants.