ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 79

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 16. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 426/2006 (2006. gada 9. marts), ar kuru groza I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 427/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

2

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 428/2006 (2006. gada 15. marts) par A3 sistēmas izvešanas atļauju izsniegšanu augļu un dārzeņu nozarē (tomātiem, apelsīniem, citroniem un āboliem)

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 429/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1383/2005 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss Polijas intervences aģentūras pārziņā esošu miežu eksportam

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 430/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko apstiprina darbības, ko veic Senegālā, lai pirms svaigu augļu un dārzeņu ievešanas Eiropas Kopienā pārbaudītu to atbilstību attiecīgajiem tirdzniecības standartiem

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 431/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko apstiprina darbības, ko veic Kenijā, lai pirms svaigu augļu un dārzeņu ievešanas Eiropas Kopienā pārbaudītu to atbilstību attiecīgajiem tirdzniecības standartiem

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 432/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 382/2005, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1786/2003 par žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 433/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1538/91 attiecībā uz references laboratorijām ūdens satura uzraudzībai mājputnu gaļā

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 434/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 887/2005, ar ko uzsāk Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā noteikto krīzes destilāciju attiecībā uz dažiem vīniem Grieķijā

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 435/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2006. gada 16. marta

22

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 14. marts), ar ko Lēmumu 1999/70/EK par valstu centrālo banku ārējiem revidentiem groza attiecībā uz Österreichische Nationalbank ārējiem revidentiem

25

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 6. marts), ar ko atsevišķiem būvizstrādājumiem izveido degamības klases attiecībā uz koka grīdām un masīvkoksnes paneļu apšuvumu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 655)  ( 1 )

27

 

 

Labojums

 

*

Labojumi Padomes Regulā (EK) Nr. 1236/2005 (2005. gada 27. jūnijs) par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (OV L 200, 30.7.2005.)

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

16.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 426/2006

(2006. gada 9. marts),

ar kuru groza I pielikumu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 26. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Kombinētajā nomenklatūrā Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (1) I pielikumā neatkarīgi un uz nenoteiktu laiku ir apturēta muitas nodokļu iekasēšana attiecībā uz konkrētu veidu precēm 27. nodaļā gadījumos, kad tās paredzētas specifiskiem procesiem, ar noteikumu, ka izpildīti konkrēti nosacījumi, kas paredzēti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(2)

Šo atbrīvojumu uz šo brīdi nevar izmantot attiecībā uz konkrētu veidu otrreizējai pārstrādei paredzētām atkritumeļļām, kas klasificētas ar KN kodu 2710 99 00.

(3)

Ar atkritumeļļu otrreizēju pārstrādi saistītu vides aizsardzības apsvērumu dēļ atkritumeļļām un eļļām, kas ietilpst tajā pašā grupā, būtu jāpiemēro tā pati tarifu kārtība ar noteikumu, ka ir izpildīti visi tehniskie un juridiskie nosacījumi. Tāpēc tas ir Kopienas interesēs neatkarīgi un uz nenoteiktu laiku apturēt muitas nodokļus šādiem produktiem.

(4)

Tādējādi attiecīgi būtu jāgroza Regula (EEK) Nr. 2658/87.

(5)

Ar šo regulu izdarītie grozījumi jāsāk piemērot tajā pašā dienā, kad sāk piemērot kombinēto nomenklatūru 2006. gadam, kas noteikta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1719/2005 (3), šai regulai būtu jāstājas spēkā nekavējoties, un to būtu jāpiemēro no 2006. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma otrajā daļā (Muitas nodokļu tabula) V iedaļā 27. nodaļā ierakstu KN koda 2710 99 00 trešajā slejā groza šādi:

“3,5 (4)

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 267/2006 (OV L 47, 17.2.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 215/2006 (OV L 38, 9.2.2006., 11. lpp.).

(3)  OV L 286, 28.10.2005., 1. lpp.

(4)  Muitas nodokļa iekasēšanu uz nenoteiktu laiku aptur produktiem, kas paredzēti specifiskiem procesiem (TARIC kods 2710990010). Šī muitas nodokļa apturēšana ir spēkā tikai tad, ja ir izpildīti attiecīgie Kopienas noteikumi (skatīt 291. līdz 300. pantu Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93, (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.) un turpmākos grozījumus).”


16.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/2


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 427/2006

(2006. gada 15. marts),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 16. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. martā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 15. martā Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

117,9

204

60,7

212

102,0

624

120,2

999

100,2

0707 00 05

052

120,8

068

143,9

204

36,3

628

169,1

999

117,5

0709 90 70

052

128,2

204

55,2

999

91,7

0805 10 20

052

66,2

204

41,8

212

49,7

220

48,6

400

60,8

512

33,1

624

59,1

999

51,3

0805 50 10

052

43,6

624

69,4

999

56,5

0808 10 80

388

94,2

400

121,4

404

90,2

512

71,7

524

76,3

528

78,3

720

87,3

999

88,5

0808 20 50

388

83,4

400

74,8

512

64,9

528

56,0

720

60,4

999

67,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


16.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 428/2006

(2006. gada 15. marts)

par A3 sistēmas izvešanas atļauju izsniegšanu augļu un dārzeņu nozarē (tomātiem, apelsīniem, citroniem un āboliem)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 35. panta 3. punkta trešo ievilkumu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 292/2006 (2) tika atklāts konkurss, nosakot orientējošās kompensācijas likmes un orientējošos daudzumus, par ko var izsniegt A3 sistēmas izvešanas atļaujas.

(2)

Atkarībā no iesniegtajiem piedāvājumiem jānosaka maksimālās kompensācijas likmes un daudzumu piešķīruma procentuālās daļas, atsaucoties uz piedāvājumiem, kas veikti šo maksimālo likmju līmenī.

(3)

Tomātiem, apelsīniem, citroniem un āboliem maksimālā likme, kas vajadzīga, lai izsniegtu atļaujas atbilstīgi orientējošajam daudzumam, ievērojot piedāvāto daudzumu ierobežojumus, ne vairāk kā pusotru reizi pārsniedz orientējošo kompensācijas likmi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tomātiem, apelsīniem, citroniem un āboliem kompensācijas maksimālā likme un piešķīruma procentuālās daļas konkursā, ko atklāja ar Regulu (EK) Nr. 292/2006, ir norādītas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 16. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. martā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 48, 18.2.2006., 3. lpp.


PIELIKUMS

A3 sistēmas izvešanas atļauju izsniegšana augļu un dārzeņu nozarē (tomātiem, apelsīniem, citroniem un āboliem)

Produkts

Maksimālā kompensācijas likme

(EUR/t tīrsvara)

Pieprasīto daudzumu piešķīruma procenti maksimālās kompensācijas likmes līmenī

Tomāti

40

100 %

Apelsīni

50

100 %

Citroni

70

100 %

Āboli

43

100 %


16.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 429/2006

(2006. gada 15. marts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1383/2005 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss Polijas intervences aģentūras pārziņā esošu miežu eksportam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2131/93 (2) paredzēta kārtība un nosacījumi, ar kādiem pārdod intervences aģentūru pārziņā esošu labību.

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1383/2005 (3) ir izsludināts pastāvīgs konkurss Polijas intervences aģentūras pārziņā esošu 20 000 tonnu miežu eksportam.

(3)

Polija ir informējusi Komisiju par savas intervences aģentūras nodomu par 44 185 tonnām palielināt apjomu, kas paredzēts eksportam saskaņā ar konkursu. Ņemot vērā šo lūgumu, pieejamos daudzumus un pašreizējo tirgus situāciju, ir jāizpilda Polijas lūgums.

(4)

Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1383/2005.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1383/2005 2. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“2. pants

Konkursa uzaicinājumā paredzētais maksimālais apjoms ir 64 185 tonnas miežu, ko paredzēts eksportēt uz trešām valstīm, izņemot Albāniju, Amerikas Savienotās Valstis, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Horvātiju, Kanādu, Lihtenšteinu, Meksiku, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni (4) un Šveici.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 749/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 10. lpp.).

(3)  OV L 220, 25.8.2005., 21. lpp.

(4)  Tostarp Kosovu, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā Nr. 1244.”


16.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 430/2006

(2006. gada 15. marts),

ar ko apstiprina darbības, ko veic Senegālā, lai pirms svaigu augļu un dārzeņu ievešanas Eiropas Kopienā pārbaudītu to atbilstību attiecīgajiem tirdzniecības standartiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

7. pantā Komisijas 2001. gada 12. jūnija Regulā (EK) Nr. 1148/2001 par atbilstības pārbaudēm attiecībā uz tirdzniecības standartiem, ko piemēro svaigiem augļiem un dārzeņiem (2), ir paredzēti apstiprināšanas nosacījumi atbilstības pārbaudēm, ko veic dažas trešās valstis, kuras to pieprasa pirms ievešanas Kopienā.

(2)

Senegālas iestādes nosūtīja Komisijai pieprasījumu apstiprināt tās kontroles darbības, kas veiktas Senegālas Lauksaimniecības un ūdens resursu ministrijas augu aizsardzības departamenta uzraudzībā. Iesniegtajā lūgumā ir norādīts, ka iepriekš minētajam departamentam ir pārbaužu veikšanai nepieciešamais personāls, aprīkojums un iekārtas, ka tas izmanto metodes, kas ir līdzvērtīgas regulas (EK) Nr. 1148/2001 9. pantā minētajām metodēm, un ka no Senegālas uz Kopienu eksportētie svaigie augļi un dārzeņi atbilst Kopienas tirdzniecības standartiem.

(3)

Komisijai nosūtītā dalībvalstu informācija liecina, ka laika posmā no 1991. gada līdz 2005. gadam svaigu augļu un dārzeņu imports no Senegālas neatbilda tirdzniecības standartiem tikai ļoti retos gadījumos.

(4)

Tādēļ Senegālas veiktās atbilstības pārbaudes ir jāapstiprina no dienas, kad izveido administratīvās sadarbības procedūru, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. panta 8. punktā.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Svaigu augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. pantu apstiprina tās svaigiem augļiem un dārzeņiem piemērojamās atbilstības pārbaudes attiecībā uz tirdzniecības standartiem, kuras Senegāla ir veikusi pirms to ieviešanas Kopienā.

2. pants

Sīkāki dati par Regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. panta 2. punktā otrajā daļā noteiktajām oficiālajām iestādēm un inspekcijas iestādēm Senegālā ir norādīti šīs regulas I pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā stājas spēkā dienā, kad regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. panta 8. punktā noteikto paziņojumu par administratīvās sadarbības izveidi starp Kopienu un Senegālu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 156, 13.6.2001., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 408/2003 (OV L 62, 6.3.2003., 8. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. panta 2. punktā minētā oficiālā iestāde:

Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique

Direction de la protection des végétaux

BP 20054 Thiaroye Dakar

Senegal

Tālr.: (221) 834 03 97

Fakss: (221) 834 28 54/834 42 90

E-pasts: almhanne@hotmail.com

almhanne@yahoo.fr

Regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. panta 2. punktā minētā inspekcijas iestāde:

Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique

Direction de la protection des végétaux

Bureau qualité de la division législation et contrôle phytosanitaire

Tālr.: (221) 834 03 97

Fakss: (221) 834 28 54

E-pasts: dpv1@sentoo.sn

almhanne@yahoo.fr


16.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 431/2006

(2006. gada 15. marts),

ar ko apstiprina darbības, ko veic Kenijā, lai pirms svaigu augļu un dārzeņu ievešanas Eiropas Kopienā pārbaudītu to atbilstību attiecīgajiem tirdzniecības standartiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

7. pantā Komisijas 2001. gada 12. jūnija Regulā (EK) Nr. 1148/2001 par atbilstības pārbaudēm attiecībā uz tirdzniecības standartiem, ko piemēro svaigiem augļiem un dārzeņiem (2), ir paredzēti apstiprināšanas nosacījumi atbilstības pārbaudēm, ko veic dažas trešās valstis, kuras to pieprasa pirms ievešanas Kopienā.

(2)

Kenijas iestādes nosūtīja Komisijai pieprasījumu apstiprināt tās kontroles darbības, kas veiktas Kenijas Augu veselības inspekcijas (KEPHIS) uzraudzībā. Iesniegtajā lūgumā ir norādīts, ka iepriekš minētajai pārbaudes iestādei ir pārbaužu veikšanai nepieciešamais personāls, aprīkojums un iekārtas, ka tā izmanto metodes, kas ir līdzvērtīgas regulas (EK) Nr. 1148/2001 9. pantā minētajām metodēm, un ka no Kenijas uz Kopienu eksportētie svaigie augļi un dārzeņi atbilst Kopienas tirdzniecības standartiem.

(3)

Komisijai nosūtītā dalībvalstu informācija liecina, ka laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam svaigu augļu un dārzeņu imports no Kenijas neatbilda tirdzniecības standartiem tikai ļoti retos gadījumos.

(4)

Tādēļ Kenijas veiktās atbilstības pārbaudes ir jāapstiprina no dienas, kad izveido administratīvās sadarbības procedūru, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. panta 8. punktā.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Svaigu augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. pantu apstiprina tās svaigiem augļiem un dārzeņiem piemērojamās atbilstības pārbaudes attiecībā uz tirdzniecības standartiem, kuras Kenija ir veikusi pirms to ieviešanas Kopienā.

2. pants

Sīkāki dati par Regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. panta 2. punktā otrajā daļā noteiktajām oficiālajām iestādēm un inspekcijas iestādēm Kenijā ir norādīti šīs regulas I pielikumā.

3. pants

Regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. panta 3. punkta otrajā daļā noteiktās apliecības, kas izsniegtas pēc šīs regulas 1. pantā minēto pārbaužu veikšanas, ir jāaizpilda atbilstoši šīs regulas II pielikumā norādītajam paraugam.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā stājas spēkā dienā, kad Regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. panta 8. punktā noteikto paziņojumu par administratīvās sadarbības izveidi starp Kopienu un Keniju publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 156, 13.6.2001., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 408/2003 (OV L 62, 6.3.2003., 8. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. panta 2. punktā minētā oficiālā iestāde:

Kenya Plant Health Inspectorate Service,

Kephis Managing Director

PO Box 49592-00100

Nairobi

Tālr.: (254-20) 88 25 84

Fakss: (254-20) 88 22 65

E-pasts: kephis@nbnet.co.ke

Regulas (EK) Nr. 1148/2001 7. panta 2. punktā minētā inspekcijas iestāde:

Kenya Plant Health Inspectorate Service, Kephis

PO Box 49592-00100

Nairobi

Tālr.: (254-20) 88 45 45/88 23 08/88 29 33

Fakss: (254-20) 88 22 45

E-pasts: kephis@nbnet.co.ke


II PIELIKUMS

Image


16.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 432/2006

(2006. gada 15. marts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 382/2005, ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1786/2003 par žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1786/2003 par žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 20. pantu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (2), un jo īpaši tās 71. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Pieredze, kas gūta, piemērojot Komisijas Regulu (EK) Nr. 382/2005 (3), liecina, ka ir jāprecizē minētās regulas 9. panta trešās daļas redakcija.

(2)

Ņemot vērā to, ka Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. panta 2. punkta otrajā daļā minēto atbalstu aprēķina, pamatojoties uz potenciāli attaisnojamiem daudzumiem, attiecībā uz kuriem var piešķirt Regulas (EK) Nr. 1786/2003 4. pantā minēto atbalstu par kārtējo gadu, un ņemot vērā to, ka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 382/2005 34. pantu daļa žāvētās rupjās lopbarības, kas izvesta no uzņēmuma 2005./2006. tirdzniecības gadā, ir iegrāmatota jau 2004./2005. tirdzniecības gadā, atbalsts 2005./2006. gadam tiks noteikts, pamatojoties uz daudzumiem, kas nav reprezentatīvi attiecībā uz faktisko produkciju 2005./2006. tirdzniecības gadā. Attiecīgi ir jānosaka pārejas pasākumi attiecībā uz krājumiem 2006. gada 31. martā. Lai izvairītos no diskriminācijas uzņēmēju starpā, šie pasākumi jāpiemēro visām dalībvalstīm. Jānosaka pienākums paziņot par krājumiem, uz kuriem attiecas šie pasākumi.

(3)

Atsauce uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VII pielikuma D punktā minēto maksimālo apjomu ir jāaizstāj ar atsauci uz maksimālo apjomu, kas noteikts IV pielikumā Komisijas 2005. gada 26. janvāra Regulā (EK) Nr. 118/2005, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VIII pielikumu un nosaka minētajā regulā paredzētās vienreizējo maksājumu shēmas daļējas vai fakultatīvas īstenošanas maksimāli pieļaujamo budžeta apjomu un vienoto platībmaksājumu shēmas gada finansējuma summas (4).

(4)

Ir jāveic atsevišķi uzlabojumi I pielikumā, lai gūtu lietderīgu bilanci par enerģijas izmantošanu.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 382/2005.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Apvienotās graudaugu un tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 382/2005 groza šādi:

1)

Regulas 9. panta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Žāvēto rupjo lopbarību, kas izvesta no pārstrādes uzņēmuma, atkārtoti ievest tajā var tikai, lai veiktu jaunu iesaiņošanu kompetentas varas iestādes uzraudzībā un atbilstoši tās fiksētajiem noteikumiem.”

2)

Regulas 33. panta 1. punktu groza šādi:

a)

Pirmajai daļai pievieno šādu teikumu:

“Šajos paziņojumos neiekļauj šīs regulas 34. un 34.a pantā minētos daudzumus.”

b)

Otrajai daļai pievieno šādus teikumus:

“Attiecībā uz 2005./2006. un 2006./2007. tirdzniecības gadu šie daudzumi neaptver 34. un 34.a pantā minētos daudzumus. Ne vēlāk kā 2006. gada 31. maijā dalībvalstis Komisijai paziņo arī žāvētās rupjās lopbarības daudzumus, kas atrodas pārstrādes uzņēmumu krājumos 2006. gada 31. martā un par kuriem saskaņā ar 34.a panta noteikumiem ir pieprasīts Regulas (EK) Nr. 1786/2003 4. pantā minētais atbalsts 2005./2006. tirdzniecības gadam 2006./2007. tirdzniecības gadā, un vajadzības gadījumā atbalsts, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. panta 2. punkta otrajā daļā.”

3)

Iekļauj šādu 34.a pantu:

“34.a pants

Krājumi 2006. gada 31. martā

1.   Attiecībā uz žāvēto rupjo lopbarību, kas ražota 2005./2006. tirdzniecības gadā un kas nav izvesta no pārstrādes uzņēmuma vai no kādas šīs regulas 3. panta a) punktā minētās uzglabāšanas vietas vēlākais 2006. gada 31. martā, var piešķirt Regulas (EK) Nr. 1786/2003 4. pantā minēto atbalstu 2005./2006. tirdzniecības gadam 2006./2007. tirdzniecības gadā, un vajadzības gadījumā atbalstu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. panta 2. punkta otrajā daļā, ar šādiem nosacījumiem:

a)

žāvētā rupjā lopbarība atbilst šīs regulas 3. panta nosacījumiem;

b)

žāvētā rupjā lopbarība tiek izvesta no pārstrādes uzņēmuma kompetentās iestādes uzraudzībā saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti šīs regulas 10. un 11. pantā;

c)

tā ir iegrāmatota saskaņā ar valsts garantēto daudzumu, kas piešķirts attiecīgajām dalībvalstīm 2005./2006. tirdzniecības gadam;

d)

tā ir deklarēta un sertificēta 2005./2006. tirdzniecības gada laikā.

2.   ATTIECĪGO dalībvalstu kompetentās iestādes pieņem visus nepieciešamos kontroles pasākumus, lai nodrošinātu 1. punkta noteikumu ievērošanu.”

4)

Regulas 35. pantu aizstāj ar šo:

“35. pants

Fakultatīvs pārejas periods

1.   Dalībvalstis, kuras piemēro fakultatīvo pārejas periodu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. pantu, pārstrādes uzņēmumiem pārskaita ražotājiem nododamo Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. panta 2. punkta otrajā daļā minēto atbalstu, pamatojoties uz attaisnotajiem daudzumiem 2005./2006. tirdzniecības gadam.

Šo atbalstu nosaka, pamatojoties uz potenciāli attaisnojamajiem daudzumiem un ievērojot maksimāli pieļaujamo budžeta apjomu, kas noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 118/2005 (5) IV pielikumā.

Potenciāli attaisnojamie daudzumi nozīmē to daudzumu summu, kas atzīti par tiesīgiem saņemt Regulas (EK) Nr. 1786/2003 4. pantā paredzēto atbalstu 2005./2006. tirdzniecības gadā, un daudzumus, kas saražoti 2005./2006. tirdzniecības gadā un par kuriem saskaņā ar 34.a panta noteikumiem ir pieprasīts minētais atbalsts 2005./2006. tirdzniecības gadam 2006./2007. tirdzniecības gadā, un vajadzības gadījumā atbalsts, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. panta 2. punkta otrajā daļā. Šajos potenciāli attaisnojamajos daudzumos nav ietverti 34. pantā minētie daudzumi.

2.   Ja pārstrādes uzņēmumu apgādā ar žāvēto rupjo lopbarību no citas dalībvalsts, Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. panta 2. punkta otrajā daļā minēto atbalstu pārstrādes uzņēmumiem (nodošanai tālāk ražotājiem) pārskaita tikai tad, ja tie atrodas dalībvalstī, kura piemēro fakultatīvo pārejas periodu.

3.   Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. panta 2. punkta otrajā daļā minēto atbalstu nosaka saskaņā ar procedūru, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1786/2003 18. panta 2. punktā.

Atbalstu pārstrādes uzņēmumiem pārskaita trīsdesmit darba dienu laikā, skaitot no datuma, kurā Komisija publicē atbalsta summas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Attiecībā uz daudzumiem, kas par tiesīgiem uz atbalstu atzīti pēc šīs publikācijas datuma, maksājumu veic trīsdesmit darba dienu laikā pēc datuma, kurā daudzumi ir atzīti par tiesīgiem uz atbalstu.

Pārstrādes uzņēmumi ražotājiem atbalstu nodod piecpadsmit darba dienu laikā pēc dalībvalsts veiktā pārskaitījuma.

5)

Regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 114. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 583/2004 (OV L 91, 30.3.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 319/2006 (OV L 58, 28.2.2006., 32. lpp.).

(3)  OV L 61, 8.3.2005., 4. lpp.

(4)  OV L 24, 27.1.2005., 15. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 570/2005 (OV L 97, 15.4.2005., 13. lpp.).

(5)  OV L 24, 27.1.2005., 15. lpp.”


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Dehidratizētās lopbarības ražošanai izmantotās enerģijas patēriņa bilance

 

Dalībvalsts:

 

Tirdzniecības gads:


 

Mērķis

Mērvienība

Daudzums

a

Dehidratizētās lopbarības ražošana

Dehidratizētās lopbarības tonnas

 

b

Vidējais mitrums ieejā

%

 

c

Vidējais mitrums izejā

%

 

d

Vidējā gaisa temperatūra kaltes ieejā

° pēc Celsija

 

e

Vidējais īpatnējais patēriņš

Megadžouli uz vienu dehidratizētās lopbarības kg

 

Aizpildīt attiecībā uz katru izmantoto degvielas veidu  (1):

Degvielas veids:

f

Vidējā īpatnējā siltumspēja

Megadžouli uz vienu degvielas tonnu

 

g

Izmantotās degvielas daudzums

Degvielas tonnas

 

h

Saražotā enerģija

Megadžouli

 


(1)  Gāze, ogles, lignīts, mazuts, biomasa u. c.”


16.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 433/2006

(2006. gada 15. marts),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1538/91 attiecībā uz references laboratorijām ūdens satura uzraudzībai mājputnu gaļā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1906/90 par dažiem standartiem tirdzniecībā ar mājputnu gaļu (1), un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1991. gada 5. jūnija Regulas (EEK) Nr. 1538/91, ar ko ievieš sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EEK) Nr. 1906/90 par dažiem mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem īstenošanai (2), 14.a panta 10., 12. un 12.a punktā paredzētas sīki izstrādātas pamatnostādnes par kontroles līmeņiem un pasākumiem, kas references laboratorijām jāveic ūdens satura uzraudzībai mājputnu gaļā.

(2)

Kopienas references laboratorijai “Het Spelderholt”, kas minēta Regulas (EEK) Nr. 1538/91 14.a panta 14. punktā, vairs nav iespējams turpināt darbu.

(3)

References laboratoriju darbības pieredze liecina, ka vairs nav vajadzīga atsevišķa Kopienas references laboratorija. Pietiekami ir tās vietā izveidot koordinācijas padomi valstu references laboratoriju darbības pārbaudei.

(4)

Koordinācijas padomē jāiekļauj Kopīgā pētniecības centra (KPC) ģenerāldirektorāta References materiālu un mērījumu institūta (IRMM), Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta un trīs valstu references laboratoriju pārstāvji.

(5)

IRMM pārstāvis ir padomes priekšsēdētājs un rotācijas kārtībā izvēlas valstu references laboratorijas.

(6)

Regulas (EEK) Nr. 1538/91 VIII pielikumā ir visu references laboratoriju nosaukumi un adreses. Vairākas dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai par valsts references laboratorijas nomaiņu. Malta ir nosūtījusi Maltas valsts references laboratorijas nosaukumu un adresi, un šī laboratorija atrodas kaimiņvalstī. Tādēļ jāatjaunina atsevišķu references laboratoriju nosaukums un adrese un jāiekļauj Maltas references laboratorijas nosaukums un adrese.

(7)

Regulas (EEK) Nr. 1538/91 IX pielikumā izklāstīti īpašie uzdevumi, kas jāveic Kopienas references laboratorijai un valstu references laboratorijām. Organizatoriskās struktūras izmaiņas attiecībā uz references laboratorijām ūdens satura uzraudzībai mājputnu gaļā jāatspoguļo IX pielikumā.

(8)

Attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 1538/91.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 1538/91 groza šādi:

1)

Regulas 14.a pantu groza šādi:

a)

minētā panta 12.a punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Valstu references laboratorijas līdz katra gada 1. jūlijam nosūta šos datus 14. punktā minētajai ekspertu padomei, kas veic datu turpmāku izvērtēšanu un apspriežas ar valstu references laboratorijām. Rezultātus iesniedz izskatīšanai pārvaldības komitejā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2777/75 18. pantu.”;

b)

minētā panta 14. punktu aizstāj ar šādu:

“14.   Ekspertu padome ūdens satura uzraudzībai mājputnu gaļā darbojas kā iestāde, kas koordinē valstu references laboratoriju pārbaudes pasākumus. Tā sastāv no Komisijas un valstu references laboratoriju pārstāvjiem. Padomes un valstu references laboratoriju uzdevumi, kā arī padomes organizatoriskā struktūra izklāstīta IX pielikumā.”

2)

Regulas VIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

3)

Regulas IX pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 173, 6.7.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1101/98 (OV L 157, 30.5.1998., 12. lpp.).

(2)  OV L 143, 7.6.1991., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 81/2006 (OV L 14, 19.1.2006., 8. lpp.).


I PIELIKUMS

“VIII PIELIKUMS

VALSTU REFERENCES LABORATORIJU SARAKSTS

 

Beļģija

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

BE-9090 Melle

 

Čehija

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

 

Dānija

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

 

Vācija

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

EC-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

 

Igaunija

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

 

Grieķija

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalon st.

EL-411 10 Larisa

 

Spānija

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

ES-28023 Madrid

 

Francija

Unité hygiène et qualité des produits avicoles

Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

Centre National d'études vétérinaires et alimentaires

Beaucemaine — B.P. 53

FR-22400 Ploufragan

 

Īrija

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

Dublin 15

Ireland

 

Itālija

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

IT-41100 Modena

 

Kipra

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

 

Latvija

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

LV-1076 Rīga

 

Lietuva

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J. Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

 

Luksemburga

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

LU-1911 Luxembourg

 

Ungārija

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

 

Malta

CE.FI.T S.r.l.

Sede Centrale e Laboratori

Viale Lido 108 A

IT-96012 Avola (SR)

 

Nīderlande

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

NL-6708 AE Wageningen

 

Austrija

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

AT-1226 Wien

 

Polija

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

PL-60-791 Poznań

 

Portugāle

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

PT 1050-070 LISBOA

 

Slovēnija

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

 

Slovākija

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

SK-842 52 Bratislava

 

Somija

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FIN-00710 Helsinki

 

Zviedrija

Livsmedelsverket

Box 622

SE-75126 Uppsala

 

Apvienotā Karaliste

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

United Kingdom

TW11 0LY”


II PIELIKUMS

“IX PIELIKUMS

Uzdevumi un organizatoriskā struktūra ekspertu padomei ūdens satura uzraudzībai mājputnu gaļā

Regulas 14.a panta 14. punktā minētā ekspertu padome veic šādus uzdevumus:

a)

sniedz informāciju valstu references laboratorijām par analītiskajām metodēm un salīdzinošajām pārbaudēm attiecībā uz ūdens saturu mājputnu gaļā;

b)

koordinē a) apakšpunktā minēto metožu piemērošanu valsts references laboratorijās, organizējot salīdzinošās pārbaudes un jo īpaši kvalifikācijas pārbaudes;

c)

palīdz valstu references laboratorijām kvalifikācijas pārbaudēs, sniedzot zinātnisku atbalstu statistikas datu novērtēšanā un ziņojumu izstrādē;

d)

koordinē jaunu analītisko metožu izstrādi un informē valstu references laboratorijas par sasniegumiem šajā jomā;

e)

sniedz zinātnisku un tehnisku palīdzību Komisijai, jo īpaši gadījumos, ja dalībvalstu starpā rodas strīdi par analīžu rezultātiem.

Regulas 14.a panta 14. punktā minētā ekspertu padome ir organizēta šādi:

Ekspertu padomē ūdens satura uzraudzībai mājputnu gaļā jāiekļauj Kopīgā pētniecības centra (KPC) ģenerāldirektorāta References materiālu un mērījumu institūta (IRMM), Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta un trīs valstu references laboratoriju pārstāvji. IRMM pārstāvis darbojas kā padomes priekšsēdētājs un rotācijas kārtībā izvēlas valstu references laboratorijas. Dalībvalstu iestādes, kas atbild par izvēlēto valsts references laboratoriju, pēc tam ieceļ darbībai padomē individuālus ekspertus, kuru specializācija ir ūdens satura uzraudzība pārtikā. Katru gadu rotācijas kārtībā vienu valsts references laboratoriju, kas pārstāvēta padomē, aizstāj ar citu, nodrošinot pārstāvības nepārtrauktību padomē. Izdevumus, kas rodas dalībvalstu ekspertiem un/vai valstu references laboratorijām, pildot savus pienākumus saskaņā ar šo punktu, sedz attiecīgā dalībvalsts.

Valstu references laboratoriju uzdevumi

Regulas VIII pielikumā minētās valstu references laboratorijas veic šādus uzdevumus:

a)

koordinē to valsts laboratoriju darbību, kuras atbild par analīzēm attiecībā uz ūdens saturu mājputnu gaļā;

b)

palīdz dalībvalsts kompetentajai iestādei organizēt sistēmu ūdens satura uzraudzībai mājputnu gaļā;

c)

piedalās dažādu a) apakšpunktā minēto valsts laboratoriju salīdzinošajās pārbaudēs (kvalifikācijas pārbaudēs);

d)

nodrošina, ka ekspertu padomes sniegtā informācija tiek izplatīta kompetentajai iestādei attiecīgajā dalībvalstī un a) apakšpunktā minētajām valsts laboratorijām;

e)

sadarbojas ar ekspertu padomi un iecelšanas gadījumā pievienojas ekspertu padomei, lai sagatavotu nepieciešamos testu paraugus, tostarp viendabīguma testiem, un lai organizētu attiecīgu nosūtīšanu.”


16.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 434/2006

(2006. gada 15. marts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 887/2005, ar ko uzsāk Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā noteikto krīzes destilāciju attiecībā uz dažiem vīniem Grieķijā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Komisijas Regulai (EK) Nr. 887/2005 (2) tika uzsākta Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā paredzētā krīzes destilācija attiecībā uz dažiem vīniem Grieķijā.

(2)

Tā kā vienlaikus tiek veikti vairāki destilēšanas pasākumi, Grieķijas iestādes secinājušas, ka ne destilētājiem, ne kontroles iestādēm nav nepieciešamās jaudas, lai nodrošinātu normālu destilēšanas norisi. Lai nodrošinātu pasākumu efektivitāti, kas uzsākti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 887/2005, regulā noteiktais termiņš, kurā alkoholu var nogādāt intervences aģentūrā, ir jāpagarina līdz 2006. gada 30. aprīlim.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 887/2005.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīna pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 887/2005 4. panta 1. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Destilācijas rezultātā iegūtais alkohols saskaņā ar 6. panta 1. punktu intervences aģentūrā jānogādā līdz 2006. gada 30. aprīlim.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 16. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2165/2005 (OV L 345, 28.12.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 148, 11.6.2005., 34. lpp.


16.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/22


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 435/2006

(2006. gada 15. marts),

ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2006. gada 16. marta

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003, ar ko izveido labības tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. pantā paredzēts, ka, ievedot minētās Regulas 1. pantā uzskaitītos produktus, tiek iekasētas kopējā muitas tarifa nodevu likmes. Taču šā panta 2. punktā minētajiem produktiem ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šiem produktiem, tos ievedot, palielinot to par 55 % un atskaitot CIF importa cenu, kas piemērojama attiecīgajai kravai. Taču šī nodeva nedrīkst pārsniegt muitas tarifa nodevu likmi.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 3. punktu CIF importēšanas cenas aprēķina, par pamatu ņemot attiecīgā produkta raksturīgās cenas pasaules tirgū.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1249/96 ir sīki izstrādāti noteikumi, lai piemērotu Regulu (EK) Nr. 1784/2003 attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē.

(4)

Ievedmuitas nodokli piemēro, kamēr nosaka jaunu nodokli un tas stājas spēkā.

(5)

Lai nodrošinātu ievedmuitas režīma normālu funkcionēšanu, ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai jāņem reprezentatīvā tirgus likmes, kas konstatētas atsauces perioda laikā.

(6)

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1249/96, jānosaka ievedmuitas nodoklis saskaņā ar šās Regulas pielikumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minētie labības nozares ievedmuitas nodokļi ir noteikti šās Regulas I pielikumā, pamatojoties uz II pielikumā minēto informāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 16. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 15. martā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2006. gada 16. marta

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

0,00

zemas kvalitātes

0,00

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

40,27

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

56,28

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

56,28

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

40,27


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

laika posmam no 1.3.2006–14.3.2006

1)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2

YC3

HAD2

vidējā kvalitāte (1)

zema kvalitāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

144,25 (3)

74,03

180,00

170,00

150,00

103,52

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

42,52

13,48

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

 

 

2)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 16,81 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama — EUR/t.

3)

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts)

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 3. pants)

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

16.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/25


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 14. marts),

ar ko Lēmumu 1999/70/EK par valstu centrālo banku ārējiem revidentiem groza attiecībā uz Österreichische Nationalbank ārējiem revidentiem

(2006/212/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtiem, un jo īpaši tā 27.1. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Ieteikumu ECB/2006/1 (2006. gada 1. februāris) Eiropas Savienības Padomei par Österreichische Nationalbank ārējiem revidentiem (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) un Eurosistēmas valstu centrālo banku pārskatu revīziju veic neatkarīgi ārējie revidenti, ko ieteikusi ECB Padome un apstiprinājusi Eiropas Savienības Padome.

(2)

Saskaņā ar Federālā akta par Österreichische Nationalbank 37. panta 1. punktu Österreichische Nationalbank (ÖNB) pilnsapulce katru gadu ievēl divus revidentus un divus revidentu aizstājējus. Revidentu aizstājēji tiek pilnvaroti vienīgi tad, ja revīziju nevar veikt revidenti.

(3)

Pašreizējo ÖNB ārējo revidentu pilnvaras pēc 2005. finanšu gada revīzijas pabeigšanas nevar tikt atjaunotas uz vēl vienu termiņu. Tādēļ ir jāieceļ ārējais revidents laikposmam no 2006. finanšu gada.

(4)

ÖNB saskaņā ar Kopienas, kā arī Austrijas publiskā iepirkuma tiesību aktiem par saviem jaunajiem ārējiem revidentiem ir izvēlējusies KPMG Alpen-Treuhand GmbH, TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH, Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH un BDO Auxilia Treuhand GmbH, un ECB uzskata, ka tie atbilst apstiprināšanai vajadzīgajām prasībām.

(5)

Pēc ECB Padomes ieteikuma ārējo revidentu pilnvaras būtu jāatjauno katru gadu, nepārsniedzot piecu gadu kopējo pilnvaru laiku.

(6)

Ir lietderīgi ievērot ECB Padomes ieteikumu un atbilstīgi grozīt Lēmumu 1999/70/EK (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 1999/70/EK 1. panta 9. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“9.   Ar šo par Österreichische Nationalbank ārējiem revidentiem 2006. finanšu gadam apstiprina KPMG Alpen-Treuhand GmbH kopā ar TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH.

Ar šo par ÖNB ārējo revidentu aizstājējiem 2006. finanšu gadam apstiprina Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH kopā ar BDO Auxilia Treuhand GmbH.

Šīs pilnvaras var atjaunot katru gadu, nepārsniedzot piecu gadu kopējo pilnvaru laiku, kas beidzas ne vēlāk kā 2010. finanšu gadā.”

2. pants

Šo lēmumu paziņo Eiropas Centrālajai bankai.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 14. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

K.-H. GRASSER


(1)  OV C 34, 10.2.2006., 30. lpp.

(2)  OV L 22, 29.1.1999., 69. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/866/EK (OV L 318, 6.12.2005, 25. lpp.).


Komisija

16.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/27


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 6. marts),

ar ko atsevišķiem būvizstrādājumiem izveido degamības klases attiecībā uz koka grīdām un masīvkoksnes paneļu apšuvumu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 655)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/213/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem (1), un jo īpaši tās 20. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 89/106/EEK paredzēts, ka, lai ņemtu vērā dažādus aizsardzības līmeņus būvdarbos valsts, reģiona vai vietējā līmenī, skaidrojošajos dokumentos nepieciešams ieviest dalījumu klasēs, kas atbilstu izstrādājumu tehniskajiem rādītājiem attiecībā uz katru pamatprasību. Šie dokumenti ir publicēti kā “Komisijas paziņojums par Direktīvas 89/106/EEK skaidrojošajiem dokumentiem” (2).

(2)

Attiecībā uz drošības pamatprasībām ugunsgrēka gadījumā skaidrojošajā dokumentā Nr. 2 ir uzskaitīti vairāki savstarpēji saistīti pasākumi, kas kopā definē dalībvalstīs dažādi izstrādājamo ugunsdrošības stratēģiju.

(3)

Viens no šādiem skaidrojošajā dokumentā Nr. 2 norādītajiem pasākumiem ir uguns un dūmu rašanās un izplatīšanās ierobežošana noteiktā platībā, ierobežojot būvizstrādājumu potenciālu veicināt ugunsgrēka tālāku izplatīšanos.

(4)

Šīs ierobežošanas līmeni var izteikt tikai ar izstrādājumu dažāda līmeņa degamības raksturlielumiem to gala pielietojumā.

(5)

Panākot saskaņotu risinājumu, iedalījums klasēs tika noteikts Komisijas 2000. gada 8. februāra Lēmumā 2000/147/EK, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un to daļu ugunsdrošības [degamības] klasifikāciju (3).

(6)

Attiecībā uz koka grīdām un masīvkoksnes paneļu apšuvumu ir nepieciešams izmantot Lēmumā 2000/147/EK noteikto klasifikāciju.

(7)

Daudzu būvizstrādājumu un/vai būvmateriālu degamības raksturlielumi saskaņā ar Lēmumā 2000/147/EK paredzēto klasifikāciju ir vispāratzīti un pietiekami labi zināmi ugunsdrošību reglamentējošām iestādēm dalībvalstīs, tādējādi to atbilstība šiem konkrētajiem raksturlielumiem nav jātestē.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Būvizstrādājumi un/vai būvmateriāli, kad atbilst visām “degamības” raksturlieluma prasībām un kas nav papildus jātestē, norādīti pielikumā.

2. pants

Konkrētās klases, kas jāpiemēro dažādiem būvizstrādājumiem un/vai būvmateriāliem saskaņā ar Lēmumā 2000/147/EK pieņemto degamības klasifikāciju, ir norādītas šā lēmuma pielikumā.

3. pants

Ja vajadzīgs, izstrādājumus aplūko saistībā ar to galīgo pielietojumu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 6. martā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV C 62, 28.2.1994., 1. lpp.

(3)  OV L 50, 23.2.2000., 14. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2003/632/EK (OV L 220, 3.9.2003., 5. lpp.).


PIELIKUMS

Šajā pielikumā iekļautajās tabulās uzskaitīti būvizstrādājumi un/vai būvmateriāli, kas atbilst visām degamības raksturlieluma prasībām un kas nav papildus jātestē.

1. tabula

KOKA GRĪDU DEGAMĪBAS KLASES

Materiāls (1), (7)

Sīkāka informācija par izstrādājumu (4)

Minimālais vidējais blīvums (5)

(kg/m3)

Minimālais vispārīgais biezums

(mm)

Gala pielietojuma nosacījums

Klase attiecībā uz grīdas segumiem (3)

Koka grīdas un parkets

Ozola vai dižskābarža masīvkoksnes grīdas segums ar pārklātu virsmu

Dižskābardis: 680

Ozols: 650

8

Pielīmēts pie pamatnes (6)

Cfl - s1

Ozola, dižskābarža vai egles masīvkoksnes grīdas segums ar pārklātu virsmu

Dižskābardis: 680

Ozols: 650

Egle: 450

20

Ar gaisa spraugu apakšā vai bez tās

Masīvkoksnes grīdas segums ar pārklātu virsmu, kas nav norādīts iepriekš

390

8

Bez gaisa spraugas apakšā

Dfl - s1

20

Ar gaisa spraugu apakšā vai bez tās

Koka parkets

Daudzslāņu parkets ar vismaz 5 mm biezu ozola virsējo kārtu un ar pārklātu virmu

650

(virsējā kārta)

10

Pielīmēts pie pamatnes (6)

Cfl - s1

14 (2)

Ar gaisa spraugu apakšā vai bez tās

Daudzslāņu parkets ar pārklātu virsmu, kas nav norādīts iepriekš

500

8

Pielīmēts pie pamatnes

Dfl - s1

10

Bez gaisa spraugas apakšā

14 (2)

Ar gaisa spraugu apakšā vai bez tās

Finierēts grīdas segums

Finierēts grīdas segums ar pārklātu virsmu

800

6 (2)

Bez gaisa spraugas apakšā

Dfl - s1


2. tabula

MASĪVKOKSNES PANEĻU APŠUVUMA DEGAMĪBAS KLASES

Materiāls (18)

Sīkāka informācija par izstrādājumu (12)

Minimālais vidējais blīvums (13)

(kg/m3)

Minimālais biezums: kopējais/minimālais (14)

(mm)

Gala pielietojuma nosacījums (11)

Klase (10)

Paneļu apšuvums (8)

Koka paneļi ar vai bez gropēm un ierievjiem un ar profilētu virsmu vai bez tās

390

9/6

Bez gaisa spraugas vai ar noslēgtu gaisa spraugu aizmugurē

D - s2, d2

12/8

D - s2, d0

Paneļu apšuvums (9)

Koka paneļi ar vai bez gropēm un ierievjiem un ar profilētu virsmu vai bez tās

390

9/6

Ar vaļēju gaisa spraugu ≤ 20 mm aizmugurē

D - s2, d0

18/12

Bez gaisa spraugas vai ar vaļēju gaisa spraugu aizmugurē

Koka sloksnes (15)

Koka paneļi, montēti uz atbalsta rāmja (16)

390

18

Brīva gaisa piekļuve no visām pusēm (17)

D - s2, d0

A attēls

masīvkoksnes paneļu apšuvuma profili

Image

B attēls

koka slokšņu maksimāli atklātā virsma 2n (t + w) + a ≤ 1.10

Image


(1)  Ieklāts atbilstoši EN ISO 9239-1 uz vismaz D - s2, d0 klases pamatnes ar minimālo blīvumu 400 kg/m3 vai ar gaisa spraugu apakšā.

(2)  Parketa izstrādājumiem 14 mm biezumā vai biezākiem un finierētiem grīdas segumiem jāizmanto vismaz E klasei atbilstošs starpslānis, kura maksimālais biezums ir 3 mm, segumu ieklājot bez gaisa spraugas.

(3)  Klase atbilstoši Lēmuma 2000/147/EK pielikuma 2. tabulai.

(4)  Ietverto virsmas pārklājumu tips un daudzums: akrils, poliuretāns vai ziepes, 50–100 g/m2, un eļļa, 20–60 g/m2.

(5)  Kondicionēts atbilstoši EN 13238 (50 % gaisa relatīvais mitrums 23 oC).

(6)  Vismaz A2 - s1, d0 klases pamatne.

(7)  Piemērojams arī kāpņu pakāpieniem.

(8)  Montēts mehāniski uz koka brusu atbalsta rāmja ar noslēgtu gaisa spraugu vai pildīts ar vismaz A2 - s1, d0 klases materiālu ar minimālo blīvumu 10 kg/m3, vai pildīts ar vismaz E klases celulozes izolācijas materiālu ar tvaika barjeru aizmugurē vai bez tās. Koksnes izstrādājumi ir jākonstruē tā, lai tos varētu montēt bez pārrāvumiem.

(9)  Montēts mehāniski uz koka brusu atbalsta rāmja ar vaļēju gaisa spraugu aizmugurē vai bez tās. Koksnes izstrādājumi ir jākonstruē tā, lai tos varētu montēt bez pārrāvumiem.

(10)  Klase atbilstoši Lēmuma 2000/147/EK pielikuma 1. tabulai.

(11)  Vaļēja gaisa sprauga rada vēdināšanas iespēju aiz izstrādājuma, turpretim noslēgta gaisa sprauga šādu ventilāciju izslēdz. Pamatnei aiz gaisa spraugas jāatbilst vismaz A2 - s1, d0 klasei ar minimālo blīvumu 10 kg/m3. Aiz noslēgtas gaisa spraugas, kas ir maksimāli 20 mm, vertikālu koka paneļu gadījumā pamatnei ir jāatbilst vismaz D - s2, d0 klasei.

(12)  Savienojumos ietverti visi savienojumu veidi, piemēram, piedursavienojums un stūru savienojums ar gropi un ierievi.

(13)  Kondicionēts saskaņā ar EN 13238.

(14)  Atbilstoši turpmāk dotajam attēlam. Paneļa virspuses profilētā virsma nav lielāka par 20 % no plaknes virsmas vai 25 %, ja mēra gan paneļa virspusi, gan apakšpusi. Attiecībā uz piedursavienojumu lielākais biezums ir piemērojams savienojuma robežvirsmai.

(15)  Taisnstūra koka paneļus ar noapaļotiem stūriem vai bez tiem, ko montē horizontāli vai vertikāli uz atbalsta rāmja un kam gaiss piekļūst no visām pusēm, galvenokārt izmanto kopā ar citiem celtniecības elementiem gan iekšējā, gan ārējā apdarē.

(16)  Maksimāli atklātā virsma (visas taisnstūra koka paneļu un koka atbalsta rāmja malas) līdz 110 % no kopējās plaknes virsmas, skatīt turpmāk B attēlu.

(17)  Citiem celtniecības elementiem, kas tuvāki par 100 mm koka sloksnēm (izņemot to atbalsta rāmi), jāatbilst vismaz A2-s1, d0 klasei, attālumā no 100 līdz 300 mm – vismaz B - s1, d0 klasei un attālumā virs 300 m – vismaz D - s2, d0 klasei.

(18)  Piemēro arī attiecībā uz kāpnēm.


Labojums

16.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/32


Labojumi Padomes Regulā (EK) Nr. 1236/2005 (2005. gada 27. jūnijs) par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 200, 2005. gada 30. jūlijs )

10. lappusē, I pielikumā, Regulas 8. un 11. pantā minēto iestāžu saraksta A. punktā “Dalībvalstu iestādes”, ierakstā “Kipra”:

tekstu:

“Τμήμα έκδοσηs αδειών εισαγωγών/εξαγωγών”

lasīt šādi:

“Μονάδα Έκδοσης Aδειών Eισαγωγών/Eξαγωγών”.

tekstu:

“E-mail: perm.sec@mcit.gov.cygr”

lasīt šādi:

“E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy”.

18. lappusē, V pielikuma punktā “Veidlapas paskaidrojumi”, 3. ailē:

tekstu:

“Skatīt regulas 2.d un 2.e pantu un 17. pantu, …”

lasīt šādi:

“Skatīt regulas 2.d un 2.e pantu un 18. pantu, …”.

18. lappusē, V pielikuma punktā “Veidlapas paskaidrojumi”, 6. un 7. ailē:

tekstu:

“Skatīt Komisijas Regulu (EK) Nr. 1779/2002, OV L 296, 5.10.2002., 6. lpp.”

lasīt šādi:

“Skatīt Komisijas Regulu (EK) Nr. 1779/2002, OV L 269, 5.10.2002., 6. lpp.”.