ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 51

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 22. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 305/2006 (2006. gada 21. februāris), ar ko nosaka īpašus ierobežojošus pasākumus pret konkrētām personām, kuras tur aizdomās par dalību bijušā Libānas premjerministra Rafika Hariri slepkavībā

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 306/2006 (2006. gada 21. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 307/2006 (2006. gada 21. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 80/2006 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošo rudzu tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

11

 

*

Padomes Direktīva 2006/18/EK (2006. gada 14. februāris), ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa samazinātajām likmēm

12

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 24. janvāris) par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Apvienotajā Karalistē

14

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 14. februāris), ar ko Lēmumus 98/161/EK, 2004/228/EK un 2004/295/EK groza attiecībā uz tādu pasākumu pagarināšanu, ar kuriem novērš pievienotās vērtības nodokļa nemaksāšanu atkritumu nozarē

17

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 2. februāris) par to, ka apstiprina 2006. gada tehniskā rīcības plāna lauksaimniecības statistikas uzlabošanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 6068)

19

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 3. februāris), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/109/EK un Komisijas Lēmumu 2002/38/EK par veiktajiem statistikas apsekojumiem par dažu augļu koku sugu stādījumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 5963)

21

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 7. februāris), ar ko groza Lēmumu 2003/329/EK par pārejas pasākumu termiņa pagarināšanu attiecībā uz kūtsmēslu termiskās apstrādes procesu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 263)  ( 1 )

27

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2004/407/EK, Euratom (2004. gada 26. aprīlis), kas groza 51. un 54. pantu Protokolā par Eiropas Kopienu Tiesas Statūtiem (OV L 132, 29.4.2004.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 1. nodaļa, 5. sējums)

28

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

22.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 51/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 305/2006

(2006. gada 21. februāris),

ar ko nosaka īpašus ierobežojošus pasākumus pret konkrētām personām, kuras tur aizdomās par dalību bijušā Libānas premjerministra Rafika Hariri slepkavībā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 60., 301. un 308. pantu,

ņemot vērā Padomes Kopējo nostāju 2005/888/KĀDP (2005. gada 12. decembris), kas attiecas uz īpašiem ierobežojošiem pasākumiem pret konkrētām personām, kuras tur aizdomās par dalību bijušā Libānas premjerministra Rafika Hariri slepkavībā (1),

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

ANO Drošības Padome 2005. gada 31. oktobrī pieņēma Rezolūciju 1636 (2005), ievērojot Starptautiskās izmeklēšanas komisijas ziņojuma noslēgumu par teroristu sarīkoto sprādzienu 2005. gada 14. februārī Beirūtā, Libānā, kur gāja bojā 23 cilvēki, tostarp bijušais Libānas premjerministrs Rafiks Hariri, un vēl daudzi citi tika ievainoti.

(2)

Drošības Padome ar ārkārtējām bažām atzīmēja Starptautiskās izmeklēšanas komisijas secinājumu, ka pierādījumi norāda vienā virzienā uz Libānas un Sīrijas amatpersonu saistību ar šo terorisma aktu, un saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu VII nodaļu tā pieņēma lēmumu, kas ir solis, lai palīdzētu šā nozieguma izmeklēšanai, un neskar galīgo tiesas nolēmumu par jebkuras personas vainu vai nevainīgumu, veikt pasākumus pret visām personām, ko tur aizdomās par iesaistīšanos šā terora akta plānošanā, finansēšanā, organizēšanā vai izdarīšanā.

(3)

Kopējā nostāja 2005/888/KĀDP paredz īstenot ANO Drošības padomes Rezolūcijā 1636 (2005) minētos pasākumus, konkrēti, iesaldēt to personu līdzekļus un saimnieciskos resursus, kurus saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūcijas 1636 (2005) 3. punkta b) apakšpunktu izveidotā Komiteja ierakstīs sarakstā kā turamas aizdomās par bijušā Libānas premjerministra Rafika Hariri slepkavības plānošanu, finansēšanu, organizēšanu vai izdarīšanu 2005. gada 14. februārī.

(4)

Šie pasākumi ietilpst Līguma darbības jomā un tādēļ, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienveidīgi, to īstenošanai nepieciešami Kopienas tiesību akti, ciktāl tas attiecas uz Kopienu.

(5)

Lietderības labad Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras grozīt šīs regulas pielikumus, pamatojoties uz attiecīgās ANO Sankciju komitejas un dalībvalstu atbilstīgu paziņojumu vai informāciju.

(6)

Dalībvalstīm būtu jānosaka sankcijas, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem. Noteiktajām sankcijām vajadzētu būt samērīgām, iedarbīgām un preventīvām.

(7)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā lieto šādas definīcijas:

1)

“Sankciju komiteja” ir komiteja, ko Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome izveidojusi saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūcijas 1636 (2005) 3. punkta b) apakšpunktu;

2)

“līdzekļi” ir jebkāda veida finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp, bet ne tikai šādi:

a)

skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi;

b)

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības;

c)

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru sertifikāti, obligācijas, parādzīmes, galvojumi, ķīlu zīmes un derivatīvu līgumi;

d)

procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem, kā arī to uzkrātās vai radītās vērtības;

e)

kredīti, tiesības uz kompensāciju, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

f)

akreditīvi, konosamenti, pārvedu vekseļi;

g)

dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos;

3)

“līdzekļu iesaldēšana” ir aizliegums veikt jebkādu līdzekļu kustību, pārvedumus, grozījumus, izmantošanu, piekļūt tiem vai veikt tādas darbības ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis, vai rastos citas pārmaiņas, kas ļautu izmantot līdzekļus, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

4)

“saimnieciskie resursi” ir jebkāda veida materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami aktīvi, kas nav līdzekļi, bet kurus var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

5)

“saimniecisko resursu iesaldēšana” ir aizliegums tos jebkādā veidā izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot šos saimnieciskos resursus;

6)

“Kopienas teritorija” ir dalībvalstu teritorijas, kurām piemēro Līgumu saskaņā ar tajā paredzētajiem nosacījumiem.

2. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir to fizisko vai juridisko personu, iestāžu vai organizāciju īpašumā, valdījumā vai turējumā, kuras uzskaitītas I pielikumā.

2.   Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami I pielikumā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, iestādēm vai organizācijām vai to interesēs.

3.   Ir aizliegta apzināta un tīša līdzdalība darbībās, kuru mērķis vai sekas tieši vai netieši ir 1. un 2. punktā minēto pasākumu apiešana.

3. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes, kas minētas II pielikumā, ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai padarīt pieejamus konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja iepriekš pārliecinājušās, ka šie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

nepieciešami, lai segtu pamatizdevumus, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskajiem pakalpojumiem; vai

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai iesaldēto saimniecisko resursu turēšanu vai pārvaldību;

ar nosacījumu, ka dalībvalsts ir šo apņemšanos paziņojusi Sankciju komitejai un ka šī komiteja ir apstiprinājusi šo apņemšanos.

2.   Attiecīgā kompetentā iestāde informē pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 1. punktu.

3.   Uz bankas procentu vai citu ienākumu ieskaitīšanu iesaldētajos kontos 2. panta 2. punkts neattiecas, ja šie procenti vai citi ienākumi ir iesaldēti saskaņā ar 2. panta 1. punktu.

4. pants

Šīs regulas 2. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm, kas saņem līdzekļus, kurus trešās personas pārskaita sarakstā minēto personu vai struktūru kontos, kreditēt iesaldētos kontus ar noteikumu, ka jebkurus ieskaitījumus šādos kontos arī iesaldē. Finanšu iestāde nekavējoties paziņo par šādiem pārskaitījumiem kompetentajām iestādēm.

5. pants

1.   Neskarot attiecīgos noteikumus par ziņojumiem, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu un Līguma 284. pantu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a)

nekavējoties sniedz visu informāciju, kas varētu veicināt šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, ko iesaldē saskaņā ar 2. pantu, II pielikumā uzskaitītajām to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās tās ir reģistrētas vai atrodas, un tieši vai ar šo kompetento iestāžu starpniecību nodod šādu informāciju Komisijai;

b)

sadarbojas ar II pielikumā uzskaitītajām kompetentajām iestādēm, veicot šīs informācijas pārbaudi.

2.   Visu papildu informāciju, ko Komisija saņēmusi tieši, dara pieejamu attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

3.   Jebkādu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādam nolūkam, kādam tā ir sniegta vai saņemta. Uzskata, ka šādi mērķi ietver sadarbību ar jebkuru starptautisku izmeklēšanu, kas saistīta ar līdzekļiem vai I pielikumā minēto fizisko un juridisko personu, struktūru vai vienību finanšu darījumiem.

6. pants

Līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās šos līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labā ticībā, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas to īsteno, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti nolaidības dēļ.

7. pants

Komisija un dalībvalstis nekavējoties informē viena otru par pasākumiem, ko veic atbilstīgi šai regulai, un sniedz viena otrai jebkādu citu to rīcībā esošu attiecīgu informāciju saistībā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par pārkāpumiem un īstenošanas grūtībām, kā arī par spriedumiem, kurus pieņēmušas valstu tiesas.

8. pants

1.   Komisija ir pilnvarota:

a)

grozīt I pielikumu, pamatojoties uz Sankciju komitejas nolēmumiem; un

b)

grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

2.   Neskarot dalībvalstu tiesības un pienākumus, kas noteikti Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos, Komisija uztur visus vajadzīgos kontaktus ar Sankciju komiteju, lai efektīvi īstenotu šo regulu.

9. pants

Dalībvalstis pieņem noteikumus attiecībā uz sankcijām, ko piemēro par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Noteiktajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un preventīvām.

Dalībvalstis šos noteikumus paziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī paziņo tai par jebkuriem šo noteikumu turpmākiem grozījumiem.

10. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Kopienas teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b)

dalībvalstu jurisdikcijā esošās lidmašīnās un kuģos;

c)

attiecībā uz jebkuru personu Kopienas teritorijā vai ārpus tās, kurai ir kādas dalībvalsts valstspiederība;

d)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, ko tās pilnīgi vai daļēji veic Kopienā.

11. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 21. februārī

Padomes vārdā ––

priekšsēdētājs

K. GASTINGER


(1)  OV L 327, 14.12.2005., 26. lpp.

(2)  Vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī.


I PIELIKUMS

Regulas 2. pantā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

(Pielikums jāpapildina pēc tam, kad Komiteja, kas izveidota saskaņā ar 3. punkta b) apakšpunktu ANO Drošības padomes Rezolūcijā 1636 (2005), sastādīs personu un vienību sarakstu)


II PIELIKUMS

Regulas 3., 4. un 5. pantā minēto kompetento iestāžu saraksts

BEĻĢIJA

Federale Overheidsdienst Financiën Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

ČEHIJAS REPUBLIKA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: +420 2 5704 4501

Fax: +420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: +420 2 2418 2987

Fax: +420 2 2418 4080

DĀNIJA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København K

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

VĀCIJA

Attiecībā uz līdzekļiem:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 3800

Fax: (49) 69 709097 3800

Attiecībā uz ekonomiskajiem resursiem

informācijai saskaņā ar 5. pantu:

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V B 2

Scharnhorststr. 34—37

D-10115 Berlin

Tel.: 01888-615-9

Fax: 01888-615-5358

Email: BUERO-VB2@bmwi.bund.de

lai piešķirtu izņēmuma statusu saskaņā ar 3. pantu:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 6196 908-0

Fax: (49) 6196 908-800

IGAUNIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

GRIEĶIJA

A.   Līdzekļu iesaldēšana

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5

10 563 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B.   Importa un eksporta ierobežojumi

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address: Kornarou Str. 1

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1

Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

SPĀNIJA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel.: (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 39 83

FRANCIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

37, Quai d'Orsay

75007 Paris

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

ĪRIJA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

ITĀLIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.M.M. — Ufficio II

Tel.: (39) 06 3691 2296

Fax: (39) 06 3691 3567

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel.: (39) 06 4761 3942

Fax: (39) 06 4761 3032

KIPRA

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

LATVIJA

Latvijas Republikas Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV-1801

Tel.: (371) 70144431

Fax: (371) 7044804

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV-1395

Tel.: (371) 7016201

Fax: (371) 7828121

LIETUVA

Saugumo politikos departamentas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. +370 5 236 25 16

Fax. +370 5 231 30 90

LUKSEMBURGA

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

UNGĀRIJA

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1139 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1139 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

NĪDERLANDE

De Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE

Den Haag

Tel.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84

AUSTRIJA

A.   Līdzekļu iesaldēšana

Österreichische Nationalbank

(Austrian National Bank)

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

B.   Importa un eksporta ierobežojumi un visi pārējie ierobežojumi

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

(Federal Ministry of Economics and Labour)

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (+ 43-1) 711 00-0

Fax (+ 43-1) 711 00-8386

POLIJA

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00–916 Warszawa

Poland

Tel. (+48 22) 694 59 70

Faks (+48 22) 694 54 50

PORTUGĀLE

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações

Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 3390/8

Fax: (351) 21 882 3399

SLOVĒNIJA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 478 2000

Faks: 00386 1 478 2341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 478 3311

Faks: 00386 1 433 1031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 471 2211

Faks: 00386 1 431 8164

SLOVĀKIJA

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421 2 5958 1111

Fax: 00421 2 5249 3048

SOMIJA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel (358-9) 16 00 5

Fax (358-9) 16 05 57 07

ZVIEDRIJA

 

3. pants:

Försäkringskassan

SV-103 51 Stockholm

Tfn +46 (0) 8 786 90 00

Fax +46 (0) 8 411 27 89

 

4. un 5. pants:

Finansinspektionen

Box 6750

SV-113 85 Stockholm

Tfn +46 (0) 8 787 80 00

Fax +46 (0) 8 24 13 35

APVIENOTĀ KARALISTE

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 4901

Fax + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7601 4768

Fax + 44 (0) 20 7601 4309

EIROPAS KOPIENA

Eiropas Kopienu Komisija

Ārējo attiecību ģenerāldirektorāts

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) un Eiropas Drošības un aizsardzības politikas direktorāts (EDAP): Koordinēšanas un palīdzības komisija

Juridiskie un institucionālie jautājumi, KĀDP vienotās rīcības, sankcijas, Kimberli process

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tālrunis: (32-2) 295 55 85/299 11 76/296 25 56

Fakss (32-2) 296 75 63

E-pasts: relex-sanctions@cec.eu.int


22.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 51/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 306/2006

(2006. gada 21. februāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 22. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 21. februārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 21. februāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

86,3

204

48,2

212

114,3

624

111,0

999

90,0

0707 00 05

052

165,7

204

89,9

628

131,0

999

128,9

0709 10 00

220

66,1

624

95,8

999

81,0

0709 90 70

052

112,5

204

52,1

999

82,3

0805 10 20

052

49,8

204

50,2

212

43,9

220

50,7

624

76,6

999

54,2

0805 20 10

204

100,2

999

100,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,7

204

119,7

220

72,0

464

141,8

624

74,8

662

46,2

999

86,0

0805 50 10

052

46,5

220

68,7

999

57,6

0808 10 80

400

120,8

404

99,2

528

99,9

720

76,5

999

99,1

0808 20 50

052

105,2

388

81,7

400

94,8

512

80,6

528

76,1

720

68,0

999

84,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


22.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 51/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 307/2006

(2006. gada 21. februāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 80/2006 par pastāvīga konkursa izsludināšanu Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošo rudzu tālākai pārdošanai Kopienas tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 80/2006 (2) tika izsludināts pastāvīgs konkurss Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošo rudzu tālākai pārdošanai Kopienas tirgū.

(2)

Ņemot vērā tirgū esošās vajadzības, kā arī daudzumus, kas ir Vācijas intervences aģentūras rīcībā, Vācija ir paziņojusi Komisijai par tās intervences aģentūras nodomu par 50 000 tonnām palielināt pārdošanai konkursa kārtībā paredzēto daudzumu. Ņemot vērā situāciju tirgū, Vācijas lūgums ir jāapmierina.

(3)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 80/2006 ir jāgroza.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Graudaugu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 80/2006 1. pantā paredzēto daudzumu “50 000 tonnas” aizstāj ar daudzumu “100 000 tonnas”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 21. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 14, 19.1.2006., 5. lpp.


22.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 51/12


PADOMES DIREKTĪVA 2006/18/EK

(2006. gada 14. februāris),

ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa samazinātajām likmēm

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 93. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Būtu jāpiešķir iespēja piemērot samazināto likmi pievienotās vērtības nodoklim attiecībā uz vietējās siltumenerģijas piegādi, kā arī uz dabasgāzes un elektrības piegādēm, kurām iespēja piemērot samazināto likmi ir atļauta jau Padomes Sestajā Direktīvā 77/388/EEK (1977. gada 17. maijs) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (3).

(2)

Lai labāk izprastu samazināto likmju ietekmi, Komisijai ir jāsagatavo novērtējuma ziņojums par to samazināto likmju ietekmi, kas piemērotas vietējas piegādes pakalpojumiem, jo īpaši attiecībā uz jaunu darba vietu radīšanu, ekonomisko izaugsmi un iekšējā tirgus sekmīgu darbību.

(3)

Tādēļ mēģinājums ieviest samazinātās likmes attiecībā uz darbietilpīgajiem pakalpojumiem būtu jāpagarina līdz 2010. gada 31. decembrim un būtu jādod iespēja visām dalībvalstīm tajā piedalīties ar vienādiem nosacījumiem.

(4)

Attiecīgi tām dalībvalstīm, kas pirmo reizi vēlas izmantot Direktīvas 77/388/EEK 28. panta 6. punktā paredzēto iespēju, un tām, kas vēlas grozīt pakalpojumu klāstu, kurām līdz šim piemērots šis noteikums, būtu jāiesniedz Komisijai lūgums kopā ar novērtējuma veikšanai nepieciešamajiem datiem. Šāds Komisijas iepriekšējs novērtējums nav nepieciešams, ja dalībvalstis jau agrāk ir saņēmušas atļauju un par šo jautājumu iesniegušas ziņojumu Komisijai.

(5)

Lai nodrošinātu tiesisko pēctecību, šī direktīva jāpiemēro no 2006. gada 1. janvāra.

(6)

Šīs direktīvas īstenošana nekādā ziņā neparedz izmaiņas dalībvalstu tiesību aktos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Ar šo Direktīvu 77/388/EEK groza šādi.

1)

Šādi groza 12. pantu:

a)

3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“b)

dalībvalstis var piemērot samazinātu likmi dabasgāzes, elektroenerģijas vai siltumenerģijas piegādei, ja nepastāv konkurences izkropļojuma risks. Dalībvalsts, kas nolēmusi piemērot šādu likmi, pirms tam par to informē Komisiju. Komisija pieņem lēmumu par to, vai pastāv konkurences izkropļojuma risks. Ja Komisija šādu lēmumu nav pieņēmusi trīs mēnešu laikā pēc ziņu saņemšanas, uzskatāms, ka konkurences izkropļojuma riska nav.”;

b)

4. punktu papildina ar šādu daļu:

“Vēlākais 2007. gada 30. jūnijā Komisija iesniedz Padomei un Eiropas Parlamentam vispārēju novērtējuma ziņojumu par to samazināto likmju ietekmi, kas piemērotas vietējas piegādes pakalpojumiem, tostarp restorānu pakalpojumiem, jo īpaši attiecībā uz jaunu darba vietu radīšanu, ekonomisko izaugsmi un iekšējā tirgus sekmīgu darbību, balstoties uz izpēti, ko veicis neatkarīgs ekonomisks “ideju ģenerators”.”

2)

Šādi groza 28. panta 6. punktu:

a)

pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Padome, pieņemot vienprātīgu lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma, var atļaut jebkurai dalībvalstij vēlākais līdz 2010. gada 31. decembrim pakalpojumiem, kas minēti ne vairāk kā divās K pielikuma kategorijās, piemērot samazinātās likmes, kas minētas 12. panta 3. punkta a) apakšpunkta trešajā daļā. Izņēmuma gadījumos dalībvalstīm var ļaut piemērot samazināto likmi arī pakalpojumiem, kas iekļauti trijās no iepriekšminētajām kategorijām.”;

b)

ceturto daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Dalībvalsts, kas saskaņā ar šo noteikumu vēlas piemērot samazināto likmi vienam vai vairākiem no pirmajā apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem pirmo reizi pēc 2005. gada 31. decembra, par to informē Komisiju pirms 2006. gada 31. marta. Pirms šā datuma tā nosūta visus vajadzīgos datus attiecībā uz jaunajiem pasākumiem, ko tā vēlas ieviest, un jo īpaši:

a)

informāciju par pasākuma darbības jomu un iesaistīto pakalpojumu sīku aprakstu;

b)

sīku informāciju, kas pierāda, ka otrās un trešās daļas nosacījumi ir ievēroti;

c)

sīku informāciju par paredzētā pasākuma izmaksām.”

2. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. janvāra.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 14. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

K.-H. GRASSER


(1)  OV C 89 E, 14.4.2004., 138. lpp.

(2)  OV C 32, 5.2.2004., 113. lpp.

(3)  OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/92/EK (OV L 345, 28.12.2005., 19. lpp.).


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

22.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 51/14


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 24. janvāris)

par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Apvienotajā Karalistē

(2006/125/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 104. panta 6. punktu,

ņemot vērā Komisijas ieteikumu,

ņemot vērā Apvienotās Karalistes apsvērumus,

tā kā:

(1)

Līguma 104. pants paredz pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, lai dalībvalstis novērstu pārmērīgu budžeta deficītu vai nodrošinātu stāvokļa labošanu, tiklīdz šāds deficīts ir radies.

(2)

Atbilstīgi 5. punktam Protokolā par dažiem noteikumiem attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti uz Apvienoto Karalisti neattiecas Līguma 104. panta 1. punktā paredzētais pienākums novērst pārmērīgu budžeta deficītu, izņemot, ja šī valsts pāriet ekonomikas un monetārās savienības trešajā līmenī. Otrajā ekonomikas un monetārās savienības līmenī Apvienotās Karalistes pienākums saskaņā ar Līguma 116. panta 4. punktu ir censties izvairīties no pārmērīga valsts budžeta deficīta.

(3)

Stabilitātes un izaugsmes pakts ir balstīts uz mērķa nodrošināt stabilas valdības finanses kā līdzekli, lai stiprinātu labvēlīgus apstākļus cenu stabilitātei un spēcīgai ilgtspējīgai izaugsmei, kas veicinātu nodarbinātību.

(4)

Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra, ko regulē Līguma 104. pants, kuru sīkāk izskaidro Padomes 1997. gada 7. jūlija Regula (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu (1), un kas ir Stabilitātes un izaugsmes pakta sastāvdaļa, paredz pieņemt lēmumu par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu. Līgumam pievienotajā Protokolā par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru ir izklāstīti citi noteikumi par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu. Padomes Regula (EK) Nr. 3605/93 (2) nosaka sīki izstrādātus noteikumus un definīcijas par to, kā piemērot minētā protokola noteikumus.

(5)

Līguma 104. panta 5. punktā noteikts, ka Komisijai jāadresē atzinums Padomei, ja Komisija uzskata, ka dalībvalstī pastāv vai var rasties pārmērīgs budžeta deficīts. Komisija, ņēmusi vērā savu ziņojumu saskaņā ar Līguma 104. panta 3. punktu un balstīdamās uz Ekonomikas un finanšu komitejas atzinumu saskaņā ar 104. panta 4. punktu, Komisijas dienestu 2005. gada rudens prognozi, kā arī Apvienotās Karalistes 2005. gada decembra pirmsbudžeta ziņojumu, ir secinājusi, ka Apvienotajā Karalistē pastāv pārmērīgs budžeta deficīts. Tāpēc Komisija ir nosūtījusi Padomei šādu atzinumu par Apvienoto Karalisti 2006. gada 11. janvārī.

(6)

Līguma 104. panta 6. punkts paredz, ka – pirms tā, pamatojoties uz vispārēju novērtējumu, pieņem lēmumu par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu – Padomei būtu jāizskata visi apsvērumi, ko var būt iesniegusi attiecīgā dalībvalsts. Apvienotās Karalistes gadījumā šis vispārējais novērtējums liek izdarīt turpmākos secinājumus.

(7)

Pēc 1998. gada maija, kad tika atcelta iepriekšējā pārmērīga deficīta procedūra, kas attiecās uz Apvienoto Karalisti, šīs valsts valdības vispārējā bilance izmainījās no pārpalikuma pozīcijas 90. gadu beigās līdz 3,2 % no IKP (3) deficītam 2003./2004. finanšu gadā. Šāda attīstība bija līdzvērtīga izmaiņai strukturālajā fiskālajā bilancē par apmēram 4 procentpunktiem no IKP no 1999./2000. līdz 2003./2004. finanšu gadam. Šajos gados vispārējā valdības izdevumu daļa palielinājās no nepilniem 40 % līdz apmēram 43 % no IKP. Tajā pašā laikā valsts kopējā pamatkapitāla veidošana palielinājās no 1,2 % līdz 1,6 % no IKP, valsts parāds samazinājās līdz 37,6 % no IKP 2002./2003. gadā, taču kopš tā laika ir palielinājies. Šāda attīstība savienojumā ar procentu likmju izmaiņām samazināja procentu maksājumus minētajā periodā no 2,9 % līdz 2,0 % no IKP.

(8)

Saskaņā ar pārmērīgā budžeta procedūras datiem, ko Apvienotā Karaliste paziņoja 2005. gada augustā, 2004./2005. finanšu gadā vispārējais valsts budžeta deficīts saglabājās 3,2 % no IKP, atkal pārsniedzot atsauces vērtību 3 % no IKP, tomēr paliekot tuvu tai. Tomēr budžeta deficīts, kas pārsniedz atsauces vērtību 3 % no IKP, nebija izņēmuma gadījums. Tas neizriet no ārkārtas apstākļiem, ko nevarēja ietekmēt Apvienotās Karalistes iestādes, un to neizraisīja nopietna ekonomikas lejupslīde. Tiek lēsts, ka 2004. gada 3,2 % pieaugums pārsniegs potenciālu tāpat kā pieaugums 2004./2005. finanšu gadā. Tiek lēsts, ka starpība starp potenciālo un faktisko ražošanas apjomu 2004. gadā ir bijusi pozitīva, kas norāda, ka budžeta deficīts bija gandrīz un galvenokārt strukturāls. Tādēļ nevar uzskatīt, ka deficītu, kas pārsniedz atsauces vērtību, ir izraisījusi nopietna ekonomikas lejupslīde. Saskaņā ar Komisijas dienestu sagatavoto 2005. gada rudens prognozi nevar uzskatīt, ka budžeta deficītam, kas pārsniedz atsauces vērtību 3 % no IKP, būtu pagaidu raksturs. 2004. līdz 2005. gadā vispārējās valdības kopējā pamatkapitāla veidošana turpināja pieaugt, sasniedzot 1,8 % no IKP, un saskaņā ar Apvienotās Karalistes pirmsbudžeta ziņojumu 2006./2007. gadā tas sasniegs 2,2 %, un 2007./2008. gadā – 2,3 %. Pieņemot, ka Apvienotās Karalistes fiskālā politika būs tāda pati, kā paziņots, minētajā prognozē tika lēsts, ka deficīts 2005./2006. gadā būs gandrīz 31/2 % no IKP un 2006./2007. gadā saglabāsies virs 3 %. Pamatojoties uz šīm prognozēm, atsauces vērtības pārsniegšanu nevar uzskatīt tikai par izņēmuma vai pagaidu parādību Līguma un Stabilitātes un izaugsmes pakta nozīmē, lai gan deficīts ir tuvs atskaites vērtībai. Pēc Komisijas dienestu sagatavotās rudens prognozes Apvienotā Karaliste paziņoja par fiskālajiem pasākumiem pirmsbudžeta ziņojumā, ko tā iesniedza Parlamentam 5. decembrī. Salīdzinot ar izziņotās politikas pamatscenāriju (ko ņēma vērā Komisijas dienestu rudens prognozē), šo pasākumu izmaksas Apvienotajai Karalistei radīs fiskālās bilances pasliktināšanos par 0,1 procentpunktu no IKP pašreizējā finanšu gadā un uzlabošanos par 0,1 procentpunktu no IKP 2006./2007. finanšu gadā. Salīdzinot ar nemainītas politikas scenāriju, pirmsbudžeta ziņojumā paredzēta fiskālās bilances uzlabošanās par 0,2 procentpunktiem no IKP 2007./2008. finanšu gadā, un sagaidāms, ka tā būs pastāvīga. Pirmsbudžeta ziņojumā Apvienotās Karalistes iestādes paredzēja, ka deficīts 2006./2007. gadā būs mazāks par 3 %, un 2007./2008. gadā – samazināsies līdz 2,4 %. Ņemot vērā šos pasākumus, kuri visi ir strukturāli, Komisijas novērtējums tomēr ir tāds, ka 2006./2007. gadā deficīts, domājams, pārsniegs 3 % no IKP, sasniedzot aptuveni 3,1 % no IKP, un tāpēc tam nepiemīt pagaidu raksturs. Tas liecina, ka netiek pildītas Līgumā noteiktās prasības attiecībā uz deficīta kritēriju.

(9)

Savukārt vispārējā valsts parāda attiecība saglabājas krietni zem 60 % atsauces vērtības (augustā pārmērīga deficīta procedūras datos bija ziņas, ka 2004./2005. finanšu gadā šī attiecība bija 40,8 % no IKP), lai gan tai ir tendence palielināties, ņemot vērā faktisko un prognozēto primāro deficītu. Komisijas rudens prognozē tiek lēsts, ka parāda attiecība 2007./2008. gadā sasniegs apmēram 441/2 % no IKP. Tas nozīmē, ka Līguma prasības attiecībā uz parāda kritēriju ir ievērotas ar rezervi.

(10)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1467/97 2. panta 4. punktam “būtiskos faktorus” drīkst ņemt vērā Padomes lēmumā par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu saskaņā ar 104. panta 6. punktu tikai tad, ja vienlaikus ir pilnīgi izpildīti divi nosacījumi, proti, ka budžeta deficīts joprojām saglabājas tuvs atsauces vērtībai un ka atsauces vērtība tiek pārsniegta īslaicīgi. Apvienotās Karalistes gadījumā šie abi nosacījumi nav izpildīti vienlaikus. Tāpēc šajā lēmumā nav ņemti vērā citi būtiski faktori,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

No vispārējā novērtējuma var secināt, ka Apvienotajā Karalistē pastāv pārmērīgs budžeta deficīts.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2006. gada 24. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

K.-H. GRASSER


(1)  OV L 209, 2.8.1997., 6. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1056/2005 (OV L 174, 7.7.2005., 5. lpp.).

(2)  OV L 332, 31.12.1993., 7. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2103/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 1. lpp.).

(3)  2005. gada augusta paziņojums par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, vērtība koriģēta, samazinot no 3,3 % no IKP. Apvienotās Karalistes augusta datus apstiprināja Eiropas Statistikas birojs 2005. gada 26. septembrī.


22.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 51/17


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 14. februāris),

ar ko Lēmumus 98/161/EK, 2004/228/EK un 2004/295/EK groza attiecībā uz tādu pasākumu pagarināšanu, ar kuriem novērš pievienotās vērtības nodokļa nemaksāšanu atkritumu nozarē

(autentiskas ir tikai holandiešu, spāņu un itāļu valodas versijas)

(2006/126/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Sesto direktīvu 77/388/EEK (1977. gada 17. maijs) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (1), un jo īpaši tās 27. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Direktīvas 77/388/EEK 27. panta 1. punktam Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu var atļaut jebkurai dalībvalstij ieviest īpašus pasākumus, lai atkāptos no minētās direktīvas nolūkā vienkāršot procedūru, kā piemēro pievienotās vērtības nodokli (PVN), vai novērst dažu veidu nodokļa nemaksāšanu vai izvairīšanos no nodokļa maksāšanas.

(2)

Ar vēstuli, kas Komisijas Ģenerālsekretariātā reģistrēta 2005. gada 25. oktobrī, Nīderlandes Karaliste (turpmāk –“Nīderlande”) lūdza pagarināt Padomes Lēmumu 98/161/EK (1998. gada 16. februāris), ar ko Nīderlandes Karalistei atļauj veikt pasākumu, atkāpjoties no 2. panta un 28.a panta 1. punkta Padomes Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem (2).

(3)

Ar vēstuli, kas Komisijas Ģenerālsekretariātā reģistrēta 2005. gada 3. augustā, Spānijas Karaliste (turpmāk – “Spānija”) lūdza pagarināt Padomes Lēmumu 2004/228/EK (2004. gada 26. februāris), ar ko Spānijai atļauj veikt pasākumu, atkāpjoties no 21. panta Padomes Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem (3).

(4)

Ar vēstuli, kas Komisijas Ģenerālsekretariātā reģistrēta 2005. gada 26. septembrī, Itālijas Republika (turpmāk – “Itālija”) lūdza pagarināt Padomes Lēmumu 2004/295/EK (2004. gada 22. marts), ar ko Itālijai atļauj veikt pasākumu, atkāpjoties no 21. panta Padomes Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem (4).

(5)

Saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK 27. panta 2. punktu Komisija informēja pārējās dalībvalstis par minētajiem lūgumiem. Ar vēstulēm, kas datētas ar 2005. gada 27. oktobri, 2005. gada 7. septembri un 2005. gada 25. oktobri, Komisija informēja, attiecīgi, Nīderlandi, Spāniju un Itāliju, ka tai ir visa informācija, ko tā uzskata par nepieciešamu, lai izvērtētu šo valstu individuālos lūgumus.

(6)

Lēmums 98/161/EK Nīderlandei deva tiesības līdz 1999. gada 31. decembrim veikt noteiktus pasākumus, lai novērstu nodokļa nemaksāšanu saistībā ar lietotu materiālu un atkritumu piegādi un to iegādi Kopienā. Ar Padomes Lēmumu 2000/435/EK (5) Lēmuma 98/161/EK spēkā esamības termiņu pagarināja līdz 2003. gada 31. decembrim. Pēc tam tika pieņemts Padomes Lēmums 2004/514/EK (6), kas ar Lēmumu 98/161/EK piešķirtās tiesības turpmāk pagarināja līdz dienai, kad stājas spēkā īpašā shēma PVN uzlikšanai pārstrādāto atkritumu nozarē, vai līdz 2005. gada 31. decembrim, atkarībā no tā, kurš termiņš ir agrāk.

(7)

Lēmums 2004/228/EK Spānijai deva tiesības piemērot pasākumu, lai novērstu PVN nemaksāšanu atkritumu pārstrādes nozarē. Minētais lēmums zaudē spēku dienā, kad stājas spēkā īpašā shēma PVN uzlikšanai pārstrādāto atkritumu nozarē, vai 2005. gada 31. decembrī, atkarībā no tā, kurš termiņš ir agrāk.

(8)

Lēmums 2004/295/EK Itālijai deva tiesības piemērot pasākumu, lai novērstu PVN nemaksāšanu atkritumu pārstrādes nozarē. Minētais lēmums zaudē spēku dienā, kad stājas spēkā īpašā shēma PVN uzlikšanai pārstrādāto atkritumu nozarē, vai 2005. gada 31. decembrī, atkarībā no tā, kurš termiņš ir agrāk.

(9)

Pasākumi ir samērīgi ar izvirzītajiem mērķiem, jo tos paredzēts piemērot attiecībā uz īpašām piegādēm, kur pastāv ievērojams nodokļu nemaksāšanas risks.

(10)

Juridiskie un faktiskie iemesli, kas attaisnoja attiecīgos īpašos pasākumus, nav mainījušies un joprojām pastāv. Tomēr 2005. gada 16. martā Komisija iesniedza priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko Direktīvu 77/388/EEK groza attiecībā uz dažiem pasākumiem, lai vienkāršotu pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanas procedūru un palīdzētu cīnīties pret nodokļa nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļa maksāšanas, un ar ko atceļ dažus lēmumus par atkāpēm. Ja ierosinātā direktīva tiktu pieņemta, tā dalībvalstīm ļautu paredzēt, ka noteiktu preču un pakalpojumu saņēmēji atkritumu nozarē ir atbildīgi par nodokļu nomaksu.

(11)

Tādēļ ir nepieciešams Lēmumu 98/161/EK, 2004/228/EK un 2004/295/EK piemērošanu pagarināt līdz 2009. gada 31. decembrim vai līdz dienai, kad stājas spēkā īpašā shēma PVN uzlikšanai pārstrādāto atkritumu nozarē un grozījumi Direktīvā 77/388/EEK, atkarībā no tā, kurš termiņš ir agrāk.

(12)

Atkāpju pagarinājumam nav negatīva iespaida uz Kopienas pašu resursiem no PVN, tāpat kā tas neietekmē iekasētā PVN apjomu galapatēriņa posmā.

(13)

Lai nodrošinātu juridisko nepārtrauktību, šis lēmums būtu jāpiemēro no 2006. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 98/161/EK 1. pantā datumu “2005. gada 31. decembris” aizstāj ar datumu “2009. gada 31. decembris” attiecīgā locījumā.

2. pants

Lēmuma 2004/228/EK 3. pantā datumu “2005. gada 31. decembris” aizstāj ar datumu “2009. gada 31. decembris” attiecīgā locījumā.

3. pants

Lēmuma 2004/295/EK 3. pantā datumu “2005. gada 31. decembris” aizstāj ar datumu “2009. gada 31. decembris” attiecīgā locījumā.

4. pants

Šo lēmumu piemēro no 2006. gada 1. janvāra.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts Spānijas Karalistei, Itālijas Republikai un Nīderlandes Karalistei.

Briselē, 2006. gada 14. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

K.-H. GRASSER


(1)  OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/92/EK (OV L 345, 28.12.2005., 19. lpp.).

(2)  OV L 53, 24.2.1998., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/514/EK (OV L 219, 19.6.2004., 11. lpp.).

(3)  OV L 70, 9.3.2004., 37. lpp.

(4)  OV L 97, 1.4.2004., 63. lpp.

(5)  OV L 172, 12.7.2000., 24. lpp.

(6)  OV L 219, 19.6.2004., 11. lpp.


Komisija

22.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 51/19


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 2. februāris)

par to, ka apstiprina 2006. gada tehniskā rīcības plāna lauksaimniecības statistikas uzlabošanai

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 6068)

(2006/127/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 25. jūnija Lēmumu 96/411/EK par Kopienas lauksaimniecības statistikas uzlabošanu (1), un jo īpaši tā 4. panta 1. punktu un 6. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Lēmumu 96/411/EK Komisija katru gadu izveido tehnisko rīcības plānu lauksaimniecības statistikai.

(2)

Saskaņā ar Lēmumu 96/411/EK Kopiena dod ieguldījumu to izmaksu segšanā, kas dalībvalstīm radušās, pielāgojot valstu lauksaimniecības statistikas sistēmas, vai sagatavošanas darbu izmaksās, kuras saistītas ar jaunām vai augošām vajadzībām, kas ietilpst tehniskajā rīcības plānā.

(3)

Ir jāuzlabo un jāpaplašina informācija par lauku saimniecību struktūru, lai īstenotu ar to saistītās Kopienas politikas jomas. Tā ir ikgadēja rīcības plāna galvenā joma.

(4)

Ir jākonsolidē lauksaimniecības statistikas sistēma un jāturpina darbs, ko atbalstīja iepriekšējos rīcības plānos lauku saimniecību un mazo saimniecību reģistru jomā.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības statistikas pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kā izklāstīts pielikumā, 2006. gada tehniskais rīcības plāns lauksaimniecības statistikas uzlabošanai (TAPAS 2006) ir apstiprināts.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 2. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 162, 1.7.1996., 14. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 787/2004/EK (OV L 138, 30.4.2004., 12. lpp.).


PIELIKUMS

2006. GADA TEHNISKAIS RĪCĪBAS PLĀNS LAUKSAIMNIECĪBAS STATISTIKAS UZLABOŠANAI (TAPAS 2006)

2006. gada tehniskajā rīcības plānā paredzētie pasākumi, lai uzlabotu lauksaimniecības statistiku šādās jomās:

a)

lauku attīstība;

b)

lauku saimniecību statistikas reģistri;

c)

mazu saimniecību apsekojumi (mazu vienību apsekojumi).

Komisija dos finansiālu ieguldījumu projektos, kas izstrādāti kā daļa no šiem pasākumiem, un šis finansējums nepārsniegs A tabulā norādītās summas katrai dalībvalstij.

A tabula

2006. gada tehniskais rīcības plāns

Maksimālais Kopienas finansiālais ieguldījums, lai segtu radušos izdevumus

(euro)

Valstis

Lauku attīstība

Lauku saimniecību reģistrs

Mazas vienības

Kopā

BE

94 000

 

 

94 000

DK

 

 

10 000

10 000

DE

49 500

 

 

49 500

HU

16 806

 

 

16 806

NL

 

60 000

 

60 000

AT

51 214

 

 

51 214

FI

 

36 000

 

36 000

SE

 

40 000

 

40 000

Kopā

211 520

136 000

10 000

357 520


22.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 51/21


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 3. februāris),

ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/109/EK un Komisijas Lēmumu 2002/38/EK par veiktajiem statistikas apsekojumiem par dažu augļu koku sugu stādījumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 5963)

(2006/128/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. decembra Direktīvu 2001/109/EK par dalībvalstīm veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem nolūkā noteikt dažu augļu koku sugu stādījumu ražošanas potenciālu (1), un jo īpaši tās 1. panta 2. punkta trešo daļu, 2. panta 2. punktu un 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvu 2001/109/EK, ar ko izveido dalībvalstīs apsekojamo sugu sarakstu, īstenoja ar Komisijas 2001. gada 27. decembra Lēmumu 2002/38/EK, kurā izklāstīti apsekojuma parametri un noteikts kods un pamatnoteikumi to datu transkripcijai mašīnlasāmā formā, kas saistīti ar dažu augļu koku sugu stādījumu apsekojumiem (2). Ar šo lēmumu paredzēja nosakāmos ražošanas apgabalu ierobežojumus un to attiecīgos kodus, augļu sugas un šķirnes.

(2)

Pēc jauno dalībvalstu pievienošanās attiecīgi jāpielāgo Direktīvas 2001/109/EK un Lēmuma 2002/38/EK pielikums.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2001/109/EK un Lēmums 2002/38/EK.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Lauksaimniecības statistikas pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar Padomes lēmumu 72/779/EEK (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2001/109/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma I pielikuma tekstu.

2. pants

Lēmuma 2002/38/EK I un III pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma attiecīgi II un III pielikumu.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 3. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 13, 16.1.2002., 21. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 16, 18.1.2002., 35. lpp.

(3)  OV L 179, 7.8.1972., 1. lpp.


I PIELIKUMS

“PIELIKUMS

DAŽĀDĀS DALĪBVALSTĪS APSEKOTĀS SUGAS

 

Āboli

Bumbieri

Persiki

Aprikozes

Apelsīni

Citroni

Sīkaugļu citrusi

Beļģija

×

×

 

 

 

 

 

Čehija

×

×

×

×

 

 

 

Dānija

×

×

 

 

 

 

 

Vācija

×

×

 

 

 

 

 

Igaunija

×

 

 

 

 

 

 

Grieķija

×

×

×

×

×

×

×

Spānija

×

×

×

×

×

×

×

Francija

×

×

×

×

×

×

×

Īrija

×

 

 

 

 

 

 

Itālija

×

×

×

×

×

×

×

Kipra

×

×

×

×

×

×

×

Latvija

×

×

 

 

 

 

 

Lietuva

×

×

 

 

 

 

 

Luksemburga

×

×

 

 

 

 

 

Ungārija

×

×

×

×

 

 

 

Malta

 

 

× (1)

 

 

 

 

Nīderlande

×

×

 

 

 

 

 

Austrija

×

×

×

×

 

 

 

Polija

×

×

× (1)

× (1)

 

 

 

Portugāle

×

×

×

×

×

×

×

Slovēnija

×

×

× (1)

× (1)

 

 

 

Slovākija

×

×

× (1)

× (1)

 

 

 

Somija

×

 

 

 

 

 

 

Zviedrija

×

×

 

 

 

 

 

Apvienotā Karaliste

×

×

 

 

 

 

 


(1)  Apsekojumus neveic par koku vecumu, platības blīvumu un augļu šķirni.”


II PIELIKUMS

Lēmuma 2002/38/EK I pielikuma grozījumi

Valsts

Valsts kods

Teritoriālā iedalījuma vienība

Teritoriālā iedalījuma kods

NUTS atsauces

1.

Starp Beļģiju un Dāniju ievieto šādu tabulu.

“Čehija

16

Stredni Cechy

01

Stredni Cechy

Jihozapad

02

Jihozapad

Severozapad

03

Severozapad

Severovychod

04

Severovychod

Jihovychod

05

Jihovychod

Stredni Morava

06

Stredni Morava

Moravskoslezsko

07

Moravskoslezsko

2.

Starp Vāciju un Grieķiju ievieto šādu tabulu.

“Igaunija

17

Veido vienu ģeogrāfisku apgabalu.

00

Igaunija”

3.

Starp Itāliju un Luksemburgu ievieto šādu tabulu.

“Kipra

18

Nicosia District

01

 

Limassol District

02

 

Papros District

03

 

Larnaca District

04

 

Famagusta District

05

 

Latvija

19

Veido vienu ģeogrāfisku apgabalu.

00

Latvija

Lietuva

20

Veido vienu ģeogrāfisku apgabalu.

00

Lietuva”

4.

Starp Luksemburgu un Nīderlandi ievieto šādu tabulu.

“Ungārija

21

Közép-Magyarország (Central Hungary)

01

Kozep-Magyarorszag

Közép-Dunántúl (Central Transdanubia)

02

Kozep-Dunantul

Nyugat-Dunántúl (Western Transdanubia)

03

Nyugat-Dunantul

Dél-Dunántúl (Southern Transdanubia)

04

Del-Dunantul

Észak-Magyarország (Northern Hungary)

05

Eszak-Magyarorszag

Észak-Alföld (Northern Great Plain)

06

Eszak-Alfold

Dél-Alföld (Southern Great Plain)

07

Del-Alfold

Malta

22

Veido vienu ģeogrāfisku apgabalu.

00

Malta”

5.

Starp Austriju un Portugāli ievieto šādu tabulu.

“Polija

23

Łódzkie

01

Łódzkie

Mazowieckie

02

Mazowieckie

Małopolskie

03

Małopolskie

Śląskie

04

Śląskie

Lubelskie

05

Lubelskie

Podkarpackie

06

Podkarpackie

Świętokrzyskie

07

Świętokrzyskie

Podlaskie

08

Podlaskie

Wielkopolskie

09

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

10

Zachodniopomorskie

Lubuskie

11

Lubuskie

Dolnośląskie

12

Dolnośląskie

Opolskie

13

Opolskie

Kujawsko-pomorskie

14

Kujawsko-pomorskie

Warmińsko-mazurskie

15

Warmińsko-mazurskie

Pomorskie

16

Pomorskie

6.

Starp Portugāli un Somiju ievieto šādu tabulu.

“Slovēnija

24

Veido vienu ģeogrāfisku apgabalu.

00

Slovēnija

Slovākija

25

Veido vienu ģeogrāfisku apgabalu.

00

Slovākija”


III PIELIKUMS

Jaunas šķirnes, kas jānorāda Lēmuma 2002/38/EK III pielikumā

Katras sugas un šķirnes kodi, kas piemērojami, nosūtot Komisijai statistikas pārskatu rezultātus par dažu augļu koku sugu stādījumiem

Sugas/šķirnes

Sugas kods

Šķirnes kods

1.

Pielikuma 1. punktā Ābeles, starp “Early gold” un “Citas šķirnes (jāprecizē dalībvalstij)”, iekļauj šādu tabulu:

Melodie

 

081

Rubin

 

082

Champion/Šampion (CZ) Szampion (PL)

 

083

Rubinola

 

084

Ligol (PL)

 

085

Cortland (PL)

 

086

Štaris (Staris) (LT)

 

087

Aldas (LT)

 

088

Auksis (LT)

 

089

Orlovskoje polosatoje (LT)

 

090

Isbranica (LT)

 

091

Sinap Orlovskij (LT)

 

092”

2.

Pielikuma 2. punktā Bumbieres, starp “Boscs Flaschenbirne” un “Citas šķirnes (jāprecizē dalībvalstij)”, iekļauj šādu tabulu:

Beurré Diel

 

057

Glou Morceau

 

058

Kieffer

 

059

Bohemica

 

060

Dicolor

 

061

Erika

 

062

Grosdemange

 

063

Lukasowka (PL)

 

064

Alka (LT)

 

065

Alsa (LT)

 

066

Mramornaja (LT)

 

067”

3.

Pielikuma 3. punktā Persiki (persiki, kas ražo augļus ar baltu mīkstumu), starp “Citi” un “Nektarīni”, iekļauj šādu tabulu:

Champion (HU)

 

570”

4.

Pielikuma 3. punktā Persiki (persiki, kas ražo augļus ar dzeltenu mīkstumu), starp “Citi” un “Nektarīni”, iekļauj šādu tabulu:

Burbank July Elberta (SK)

 

620

Flamingo (SK)

 

621

Sunhaven (SK)

 

622”

5.

Pielikuma 4. punktā Aprikozes, starp “Vitilio” un “Citas šķirnes (jāprecizē dalībvalstij)”, iekļauj šādu tabulu:

Ceglédi Bíbor

 

044

Ceglédi óriás

 

045

Gönci magyar kajszi

 

046

Magyar kajszi

 

047

Magyar kajszi C.235

 

048

Pannónia

 

049

Szegedi mammut

 

050

Karola

 

051

Velkopavlovická

 

052

Veharda

 

053

Maďarská

 

054”


22.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 51/27


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 7. februāris),

ar ko groza Lēmumu 2003/329/EK par pārejas pasākumu termiņa pagarināšanu attiecībā uz kūtsmēslu termiskās apstrādes procesu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 263)

(Autentisks ir tikai teksts franču, nīderlandiešu, somu un zviedru valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/129/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (1), un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1774/2002 nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam. Ņemot vērā šo noteikumu stingrās prasības, tika ieviesti pārejas pasākumi.

(2)

Komisijas 2003. gada 12. maija Lēmums Nr. 2003/329/EK par pārejas pasākumiem attiecībā uz kūtsmēslu termoapstrādes procesu (2) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 dod ražotājiem laiku līdz 2005. gada 31. decembrim pielāgoties un attīstīt alternatīvus kūtsmēslu termoapstrādes procesa veidus.

(3)

Par kūtsmēslu termiskās apstrādes bioloģisko drošību 2005. gada 7. septembrī pieņēma EFSA atzinumu. Pamatojoties uz šo atzinumu, Komisija pašlaik ierosina grozījumus Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma attiecīgajā nodaļā. Līdz jauno pasākumu piemērošanai dalībvalstis un uzņēmēji lūdza Komisijai pagarināt Lēmumā 2003/329/EK paredzēto pārejas pasākumu piemērošanas termiņu, lai novērstu tirdzniecības pārtraukšanu.

(4)

Tādēļ Lēmumā 2003/329/EK paredzēto pārejas pasākumu piemērošanas termiņš pēdējo reizi būtu vēl pagarināms, lai dotu dalībvalstīm iespēju atļaut uzņēmējiem turpināt piemērot dalībvalsts tiesību normas attiecībā uz kūtsmēslu termiskās apstrādes procesu, kamēr stājas spēkā Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII pielikuma grozītās prasības.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2003/329/EK groza šādi:

Lēmuma 1. pantā, 3. panta 2. punktā un 5. pantā datumu “2005. gada 31. decembris” aizstāj ar datumu “2006. gada 31. decembris”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei, Francijas Republikai, Nīderlandes Karalistei un Somijas Republikai.

Briselē, 2006. gada 7. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 416/2005 (OV L 66, 12.3.2005., 10. lpp.).

(2)  OV L 117, 13.5.2003., 51. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/14/EK (OV L 7, 11.1.2005., 5. lpp.).


Labojums

22.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 51/28


Labojums Padomes Lēmumā 2004/407/EK, Euratom (2004. gada 26. aprīlis), kas groza 51. un 54. pantu Protokolā par Eiropas Kopienu Tiesas Statūtiem

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 132, 2004. gada 29. aprīlis )

(Īpašais izdevums latviešu valodā, 1. nodaļa, 5. sējums)

6. lappusē (Īpašā izdevuma 86. lappusē), 1. panta 2. punktā:

tekstu:

“Ja Tiesā un Pirmās instances tiesā ir nodotas lietas, kurās ir tas pats prasījums, kurās jāizskata tas pats interpretācijas jautājums vai kurās apstrīdēta tā paša tiesību akta spēkā esamība, Pirmās instances tiesa pēc pušu uzklausīšanas var atlikt lietas izskatīšanu līdz sprieduma pieņemšanai Tiesā. Tajos pašos gadījumos Tiesa var arī izlemt atlikt lietas izskatīšanu tajā; tādā gadījumā turpinās tiesvedība Pirmās instances tiesā.”

lasīt šādi:

“Ja Tiesā un Pirmās instances tiesā ir nodotas lietas, kurās ir tas pats prasījums, kurās jāizskata tas pats interpretācijas jautājums vai kurās apstrīdēta tā paša tiesību akta spēkā esamība, Pirmās instances tiesa pēc pušu uzklausīšanas var atlikt lietas izskatīšanu līdz sprieduma pieņemšanai Tiesā vai, ja lieta sākta atbilstīgi EK līguma 230. pantam vai EAEK līguma 146. pantam, atteikties no jurisdikcijas, lai tādējādi ļautu Tiesai izskatīt šādas lietas. Tajos pašos gadījumos Tiesa var arī izlemt atlikt lietas izskatīšanu tajā; tādā gadījumā turpinās tiesvedība Pirmās instances tiesā.”