ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 49

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 21. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 301/2006 (2006. gada 20. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 302/2006 (2006. gada 20. februāris) par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 303/2006 (2006. gada 20. februāris) par B sistēmas izvešanas atļauju izdošanu augļu un dārzeņu nozarē (citroni un āboli)

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 304/2006 (2006. gada 20. februāris), ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

6

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2006/118/KĀDP (2006. gada 20. februāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Centrālajā Āzijā un groza Vienoto rīcību 2005/588/KĀDP

7

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2006/119/KĀDP (2006. gada 20. februāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā

8

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2006/120/KĀDP (2006. gada 20. februāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Moldovā

11

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2006/121/KĀDP (2006. gada 20. februāris), ar ko ieceļ amatā Eiropas Savienības Īpašo pārstāvi Dienvidkaukāzā

14

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2006/122/KĀDP (2006. gada 20. februāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Āfrikas Lielo ezeru reģionā

17

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2006/123/KĀDP (2006. gada 20. februāris), ar ko pagarina un groza pilnvaras Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā

20

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2006/124/KĀDP (2006. gada 20. februāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Afganistānā

21

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

21.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 49/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 301/2006

(2006. gada 20. februāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 21. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. februārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 20. februāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

79,6

204

48,3

212

95,5

624

111,0

999

83,6

0707 00 05

052

148,8

204

89,9

628

131,0

999

123,2

0709 10 00

220

79,4

624

95,8

999

87,6

0709 90 70

052

107,7

204

53,5

999

80,6

0805 10 20

052

54,3

204

52,1

212

41,8

220

45,3

624

62,3

999

51,2

0805 20 10

204

100,5

999

100,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,7

204

99,4

220

80,3

464

141,8

624

77,1

662

58,9

999

86,9

0805 50 10

052

45,8

220

68,7

999

57,3

0808 10 80

400

121,9

404

104,0

528

112,1

720

84,1

999

105,5

0808 20 50

388

77,2

400

77,0

512

80,6

528

79,4

720

68,0

999

76,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


21.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 49/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 302/2006

(2006. gada 20. februāris)

par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Padomes 2002. gada 10. decembra Regulu (EK) Nr. 2286/2002, ar ko nosaka režīmu, kas piemērojams Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) izcelsmes lauksaimniecības produktiem un precēm no to pārstrādes, kā arī atceļ Regulu (EK) Nr. 1706/98 (2),

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 2247/2003, ar ko paredz detalizētus ieviešanas noteikumus liellopu gaļas sektorā Padomes Regulai (EK) Nr. 2286/2002, ar ko nosaka režīmu, kas piemērojams Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) izcelsmes lauksaimniecības produktiem un precēm no to pārstrādes (3), un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2247/2003 1. pantā paredzēta iespēja izsniegt importa sertifikātus attiecībā uz liellopu gaļas nozares produktiem, kuru izcelsmes vieta ir Botsvāna, Kenija, Madagaskara, Svazilenda, Zimbabve un Namībija, importa sertifikātiem. Taču šis imports nedrīkst pārsniegt daudzuma robežas, kas paredzētas katrai no šīm trešajām valstīm, kurās produktus ieved.

(2)

Sertifikātu pieprasījumi, kas iesniegti no 2006. gada 1. līdz 10. februārim un attiecas uz atkaulotu gaļu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2247/2003 produktiem, kuru izcelsmes vieta ir Botsvāna, Kenija, Madagaskara, Svazilenda, Zimbabve un Namībija, nepārsniedz šīm valstīm pieejamos daudzumus. Tāpēc ir iespējams piešķirt importa sertifikātus par pieprasītajiem daudzumiem.

(3)

Ievērojot kopējo daudzumu 52 100 t, jānosaka daudzumi, par kuriem sertifikātus var pieprasīt no 2006. gada 1. marta.

(4)

Jāatzīmē, ka šī regula neskar piemērošanu Padomes 1972. gada 12. decembra Direktīvai 72/462/EEK par sanitārajiem jautājumiem un sanitāro režīmu, importējot liellopu, cūku, aitu un kazu sugas dzīvniekus, svaigu gaļu vai produktus uz gaļas bāzes, kā izcelsmes vieta ir trešās valstis (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tālāk norādītās dalībvalstis 2006. gada 21. februārī izsniedz Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu izcelsmes liellopu gaļas nozares produktu importa sertifikātus, kuri izteikti atkaulotā gaļā saistībā ar norādītajiem daudzumiem un izcelsmes valstīm:

 

Vācija:

220 t no Botsvānas,

100 t no Namībijas.

 

Apvienotā Karaliste:

150 t no Botsvānas,

200 t no Namībijas.

2. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2247/2003 4. panta 2. punktu sertifikātu pieprasījumus var iesniegt 2006. gada pirmo desmit marta dienu laikā par šādiem atkaulotas liellopu gaļas daudzumiem:

Botsvāna:

18 096 t,

Kenija:

142 t,

Madagaskara:

7 579 t,

Svazilenda:

3 363 t,

Zimbabve:

9 100 t,

Namībija:

12 250 t.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 21. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. februārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1899/2004 (OV L 328, 30.10.2004., 67. lpp.).

(2)  OV L 348, 21.12.2002., 5. lpp.

(3)  OV L 333, 20.12.2003., 37. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1118/2004 (OV L 217, 17.6.2004., 10. lpp.).

(4)  OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).


21.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 49/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 303/2006

(2006. gada 20. februāris)

par B sistēmas izvešanas atļauju izdošanu augļu un dārzeņu nozarē (citroni un āboli)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2001. gada 8. oktobra Regulu (EK) Nr. 1961/2001 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 2200/96 attiecībā uz eksporta kompensācijām augļu un dārzeņu tirgus nozarē (2), un jo īpaši tās 6. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 2044/2005 (3) noteikti orientējošie daudzumi, attiecībā uz ko var piešķirt B sistēmas izvešanas atļaujas.

(2)

Ņemot vērā informāciju, kas uz šodienu ir Komisijas rīcībā, attiecībā uz citroniem un āboliem orientējošie daudzumi, kas paredzēti tekošajam izvešanas periodam, drīzumā var tikt pārsniegti. Šis pārsniegums kaitētu eksporta kompensāciju režīma nevainojamai darbībai augļu un dārzeņu nozarē.

(3)

Lai izlabotu šo situāciju, būtu jānoraida B sistēmas atļauju pieteikumi attiecībā uz citroniem un āboliem, kas izvesti pēc 2006. gada 21. februāra, līdz tekošā izvešanas perioda beigām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz citroniem un āboliem B sistēmas izvešanas atļauju pieteikumus, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2044/2005 1. pantu, kam produktu izvešanas deklarācija pieņemta pēc 2006. gada 21. februāra un pirms 17. februāra, noraida.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 21. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. februārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 268, 9.10.2001., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).

(3)  OV L 328, 15.12.2005., 54. lpp.


21.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 49/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 304/2006

(2006. gada 20. februāris),

ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 4. protokolu par kokvilnu, kas ir pievienots Grieķijas pievienošanās aktam, kura jaunākie grozījumi ir izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1050/2001 (1),

ņemot vērā Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 1051/2001 par palīdzību kokvilnas ražošanai (2), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1051/2001 4. pantu neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū nosaka periodiski, atbilstīgi pasaules tirgū reģistrētajām attīrītās kokvilnas cenām un ņemot vērā vēsturisko attiecību starp neattīrītas kokvilnas reģistrēto cenu un attīrītās kokvilnas aprēķināto cenu. Šo vēsturisko attiecību nosaka 2. panta 2. punkts Komisijas 2001. gada 2. augusta Regulā (EK) Nr. 1591/2001 (3), ar ko grozījumus kokvilnas atbalsta shēmas piemērošanā. Gadījumos, kad cenu pasaules tirgū nav iespējams noteikt šādi, cenu nosaka, pamatojoties uz pēdējo noteikto cenu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1051/2001 5. pantu neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū nosaka ražojumam ar noteiktām īpašībām un ņemot vērā visizdevīgākos piedāvājumus un kotācijas pasaules tirgū no tā, ko uzskata par raksturīgu reālajām tirgus tendencēm. Šādā nolūkā ir jāaprēķina vienā vai vairākās Eiropas biržās reģistrētais vidējais piedāvājums un kotācija produktam, kas ir piegādāts CIF Kopienas ostā un nāk no dažādām piegādātājvalstīm, kuras uzskata par svarīgākajām starptautiskajā tirdzniecībā. Tomēr ir paredzēta iespēja mainīt kritērijus attīrītās kokvilnas cenas noteikšanai pasaules tirgū, lai atspoguļotu atšķirības, ko rada piegādātā ražojuma kvalitāte un attiecīgie piedāvājumi un kotācijas. Šī iespēja ir izklāstīta Regulas (EK) Nr. 1591/2001 3. panta 2. punktā.

(3)

Iepriekšminēto kritēriju pielietošana ļauj noteikt neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū atbilstīgi zemāk norādītajam līmenim,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1051/2001 4. pantā minētās neattīrītas kokvilnas cena pasaules tirgū tiek noteikta 24,855 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 21. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. februārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 148, 1.6.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 148, 1.6.2001., 3. lpp.

(3)  OV L 210, 3.8.2001., 10. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1486/2002 (OV L 223, 20.8.2002., 3. lpp.).


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

21.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 49/7


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2006/118/KĀDP

(2006. gada 20. februāris),

ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Centrālajā Āzijā un groza Vienoto rīcību 2005/588/KĀDP

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 14. pantu, 18. panta 5. punktu un 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2005. gada 28. jūlijā pieņēma Vienoto rīcību 2005/588/KĀDP, ar ko ieceļ amatā Eiropas Savienības Īpašo pārstāvi Centrālajā Āzijā (1).

(2)

Pārskatot Vienoto rīcību 2005/588/KĀDP, Eiropas Savienības Īpašā pārstāvja (ESĪP) pilnvaras būtu jāpagarina vēl par 12 mēnešiem, un jāgroza Vienotā rīcība 2005/588/KĀDP.

(3)

ESĪP savas pilnvaras īstenos situācijā, kas varētu pasliktināties un kaitēt Līguma 11. pantā izklāstīto kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Ar šo līdz 2007. gada 28. februārim pagarina Eiropas Savienības Īpašā pārstāvja (ESĪP) Centrālajā Āzijā Ján KUBIŠ kunga pilnvaru termiņu, kas noteikts Vienotajā rīcībā 2003/588/KĀDP.

2. pants

1.   ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem paredzētā atsauces summa laikposmam no 2006. gada 1. marta līdz 2007. gada 28. februārim ir EUR 925 000.

2.   Izdevumi ir atļauti no 2006. gada 1. marta.

3. pants

Vienoto rīcību 2005/588/KĀDP groza šādi:

1)

vienotās rīcības 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“9. pants

Šīs vienotās rīcības īstenošanu un saderību ar citām Savienības darbībām attiecīgajā reģionā regulāri pārskata. Līdz 2006. gada jūnija beigām ESĪP iesniedz progresa ziņojumu Ģenerālsekretāram/Augstajam pārstāvim (ĢS/AP), Padomei un Komisijai, un līdz 2006. gada novembra vidum – pilnīgu pilnvaru īstenošanas ziņojumu. Šis ziņojums ir pamats vienotās rīcības izvērtēšanai attiecīgajās darba grupās un PDK. Ņemot vērā vispārējas izvēršanas prioritātes, ĢS/AP sniedz PDK ieteikumus par Padomes lēmumiem par pilnvarojuma pagarināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu.”;

2)

vienotās rīcības 10. panta otro daļu svītro.

4. pants

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

5. pants

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 20. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 199, 29.7.2005., 100. lpp.


21.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 49/8


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2006/119/KĀDP

(2006. gada 20. februāris),

ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 14. pantu, 18. panta 5. punktu un 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Pilnvaru termiņš Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim (ESĪP) Tuvo Austrumu miera procesā, kurš noteikts ar Padomes 2003. gada 8. decembra Vienoto rīcību 2004/873/KĀDP (1), beigsies 2006. gada 28. februārī.

(2)

Padome 2005. gada 14. novembrī ir pieņēmusi Vienoto rīcību 2005/797/KĀDP (2) par Eiropas Savienības policijas misiju palestīniešu teritorijās, EUPOL COPPS, ar kuru konkrēts uzdevums ir uzticēts ESĪP.

(3)

Padome 2005. gada 12. decembrī ir pieņēmusi Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP (3) par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas izveidi Rafas robežšķērsošanas punktā (ES RPM Rafa), ar kuru konkrēts uzdevums ir uzticēts ESĪP.

(4)

Pārskatot Vienoto rīcību 2003/873/KĀDP, ESĪP pilnvaras būtu jāpārskata, un to termiņš jāpagarina vēl par 12 mēnešiem.

(5)

ESĪP īstenos pilnvaras situācijā, kas var pasliktināties un varētu kaitēt Līguma 11. pantā izklāstīto kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Ar šo pilnvaru termiņš Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim (ESĪP) Tuvo Austrumu miera procesā Marc OTTE kungam ir pagarināts līdz 2007. gada 28. februārim.

2. pants

ESĪP pilnvaru pamatā ir Eiropas Savienības politikas mērķi attiecībā uz Tuvo Austrumu miera procesu.

Šie mērķi ir:

a)

atrisinājums, kas paredz divu valstu – Izraēlas un demokrātiskas, dzīvotspējīgas, miermīlīgas un suverēnas palestīniešu valsts – pastāvēšanu, kuras eksistē viena otrai līdzās ar atzītām un drošām robežām, uztur normālas attiecības ar kaimiņvalstīm saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības Padomes rezolūcijām 242, 338, 1397 un 1402 un Madrides Konferences principiem;

b)

atrisinājums Izraēlas un Sīrijas, kā arī Izraēlas un Libānas attiecībās;

c)

taisnīgs sarežģītā Jeruzalemes jautājuma risinājums un taisnīgs, dzīvotspējīgs un visu pušu atbalstīts palestīniešu bēgļu problēmas atrisinājums;

d)

vistuvākajā laikā sasaukt miera konferenci, kurai būtu jāpievēršas politiskiem un saimnieciskiem aspektiem, kā arī ar drošību saistītiem jautājumiem, jāapstiprina politiska risinājuma parametri un jāizstrādā īstenojams un strikts darbību grafiks;

e)

stabila un efektīva, palestīniešu pārziņā esoša policijas mehānisma izveide saskaņā ar labākajiem starptautiskiem standartiem sadarbībā ar Eiropas Kopienas iestāžu izveides programmām, kā arī ar citiem starptautiskiem centieniem plašākā drošības jomas sakarā, ietverot arī krimināltiesību sistēmas reformu;

f)

trešās puses klātbūtnes nodrošinājums Rafas šķērsošanas punktā, lai sadarbībā ar Kopienas iestāžu izveides centieniem dotu ieguldījumu Rafas robežšķērsošanas punkta atvēršanā un veicinātu Izraēlas valdības un palestīniešu pašpārvaldes savstarpēju uzticēšanos.

Šo mērķu pamatā ir Eiropas Savienības apņēmība:

a)

starptautiskajā sabiedrībā, jo īpaši Tuvo Austrumu četrotnes sistēmā, sadarboties ar pusēm un partneriem, lai izmantotu jebkuru iespēju visām reģiona tautām nodrošināt mieru un cilvēku cienīgu nākotni;

b)

joprojām atbalstīt palestīniešu drošības sistēmas reformas, laicīgas vēlēšanas, kā arī politiskas un administratīvas reformas;

c)

visiem spēkiem atbalstīt miera stiprināšanu, kā arī palestīniešu ekonomikas rekonstrukciju, kas būtu neatņemama reģiona attīstības sastāvdaļa.

ESĪP atbalsta Ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja (ĢS/AP) darbu reģionā, arī Tuvo Austrumu četrotnes sistēmā.

3. pants

Lai sasniegtu politikas mērķus, ESĪP ir pilnvarots:

a)

nodrošināt aktīvu un efektīvu Eiropas Savienības ieguldījumu darbībās un ierosmēs, ar kurām panākt Izraēlas un Palestīnas, kā arī Izraēlas un Sīrijas un Izraēlas un Libānas konflikta galīgu atrisinājumu;

b)

veicināt un uzturēt ciešus kontaktus ar visām Tuvo Austrumu miera procesa pusēm, citām reģiona valstīm, Tuvo Austrumu četrotnes dalībniekiem un citām būtiskām valstīm, kā arī ar ANO un citām attiecīgām starptautiskām organizācijām, lai sadarbībā ar tām stiprinātu miera procesu;

c)

nodrošināt nepārtrauktu Eiropas Savienības klātbūtni uz vietas un attiecīgos starptautiskos forumos, kā arī dot ieguldījumu krīžu pārvarēšanā un novēršanā;

d)

novērot un atbalstīt pušu miera sarunas un vajadzības gadījumā piedāvāt Eiropas Savienības padomus un starpniecību;

e)

dot ieguldījumu, ja to lūdz, pušu panākto starptautisko nolīgumu īstenošanā, un iesaistīties diplomātiskos pasākumos, ja šos nolīgumus neievēro;

f)

pievērst īpašu uzmanību faktoriem, kas ietekmē Tuvo Austrumu miera procesa reģionālos mērogus;

g)

konstruktīvi sadarboties ar līgumslēdzējām pusēm miera procesā, lai veicinātu demokrātijas pamatnormu, tostarp cilvēktiesību un tiesiskuma, ievērošanu;

h)

ziņot par iespējām Eiropas Savienībai iesaistīties miera procesā un par to, kā labāk īstenot Eiropas Savienības ierosmes un centienus, kas saistīti ar miera procesa turpmāko virzību, piemēram, Eiropas Savienības ieguldījumu palestīniešu reformās, arī aptverot politiskos attiecīgo Eiropas Savienības attīstības projektu aspektus;

i)

pārraudzīt, kādas darbības puses veic, īstenojot “Ceļa karti” un risinot jautājumus, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt sarunas par pastāvīgo statusu, dodot iespēju Tuvo Austrumu četrotnei labāk novērtēt, kā puses ievēro saistības;

j)

veicināt sadarbību par drošības jautājumiem 1998. gada 9. aprīlī izveidotajā Eiropas Savienības un palestīniešu Pastāvīgajā drošības komitejā, kā arī citiem līdzekļiem;

k)

palīdzēt reģiona sabiedriskās domas veidotājiem labāk izprast Eiropas Savienības nozīmi;

l)

izstrādāt un īstenot ES programmu drošības jautājumos. Lai to nodrošinātu, ESĪP var palīdzēt eksperts, kam uzticēts īstenot operatīvus, ar drošības jautājumiem saistītus projektus;

m)

vajadzības gadījumā dot norādījumus Palestīniešu policijas atbalsta Eiropas Savienības koordinācijas biroja (EUPOL COPPS) misijas vadītājam/policijas komisāram;

n)

vajadzības gadījumā dot norādījumus Rafas robežšķērsošanas punkta Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas (ES RPM Rafa) vadītājam.

4. pants

1.   ESĪP ir atbildīgs par pilnvaru īstenošanu ĢS/AP pakļautībā un tiešā vadībā. ESĪP sniedz pārskatu Komisijai par visiem izdevumiem.

2.   Politikas un drošības komiteja (“PDK”) uztur īpašus sakarus ar ESĪP, un tā ir galvenais kontaktpunkts sakariem ar Padomi. PDK nodrošina ESĪP stratēģisku virzību un sniedz politiskus priekšlikumus atbilstīgi pilnvarām.

5. pants

1.   ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem paredzētais bāzes finansējums ir EUR 1 200 000.

2.   Izdevumus, ko finansē no šā panta 1. punktā minētās summas, pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam, tomēr izņēmuma kārtā avansa maksājumi nepaliek Kopienas īpašumā.

3.   Izdevumus apsaimnieko, pamatojoties uz ESĪP līgumu ar Komisiju. Izdevumi ir kompensējami no 2006. gada 1. marta.

4.   Prezidentvalsts, Komisija un/vai dalībvalstis attiecīgi nodrošina materiālo un tehnisko atbalstu reģionā.

6. pants

1   ESĪP saskaņā ar dotajām pilnvarām un atbilstīgiem pieejamiem finanšu līdzekļiem ir atbildīgs par komandas izveidi saziņā ar prezidentvalsti, saņemot ĢS/AP palīdzību un pilnībā līdzdarbojoties Komisijai. ESĪP dara prezidentvalstij un Komisijai zināmu galīgo komandas sastāvu.

2   Dalībvalstis un Eiropas Savienības iestādes var ierosināt darbinieku norīkošanu darbā pie ESĪP. To darbinieku atalgojumu, kurus kāda dalībvalsts vai Eiropas Savienības iestāde varētu norīkot darbā pie ESĪP, sedz attiecīgā dalībvalsts vai Eiropas Savienības iestāde.

3.   Lai pieņemtu darbā kandidātus ar visaugstāko kvalifikāciju, visiem A kategorijas amatiem, kuros nebūs norīkoti darbinieki, Padomes Ģenerālsekretariāts vajadzības gadījumā izsludina konkursu, kā arī paziņo par tiem dalībvalstīm un ES iestādēm.

4.   Privilēģijas, imunitāti un papildu garantijas, kas vajadzīgas ESĪP un viņa personāla misijas veikšanai un sekmīgai norisei, savstarpēji nosaka attiecīgās puses. Šajā sakarā dalībvalstis un Komisija sniedz visu vajadzīgo atbalstu.

7. pants

Parasti ESĪP ir personīgi pakļauts ĢS/AP un PDK, bet viņš var būt pakļauts arī attiecīgai darba grupai. Regulārus rakstiskus ziņojumus iesniedz ĢS/AP, Padomei un Komisijai. Pēc ĢS/AP un PDK ieteikuma ESĪP var būt pakļauts arī Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomei.

8. pants

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības ārējo darbību konsekvenci, ESĪP darbību saskaņo ar ĢS/AP, prezidentvalsts un Komisijas darbību. ESĪP sniedz regulārus informatīvus ziņojumus dalībvalstu pārstāvniecībām un Komisijas delegācijām. ESĪP uz vietas uztur ciešu saikni ar prezidentvalsti un pārstāvniecību vadītājiem, kas dara visu iespējamo, lai palīdzētu ESĪP pilnvaru īstenošanā. ESĪP uztur sakarus arī ar citām starptautiskām un reģionālām struktūrām, kas darbojas attiecīgā jomā.

9. pants

Šīs vienotās rīcības īstenošanu un saderību ar citām Savienības darbībām attiecīgajā reģionā regulāri pārskata. Līdz 2006. gada jūnija beigām ESĪP iesniedz progresa ziņojumu ĢS/AP, Padomei un Komisijai, un līdz 2006. gada novembra vidum – pilnīgu pilnvaru īstenojuma ziņojumu. Šie ziņojumi ir pamats vienotās rīcības izvērtēšanai attiecīgās darba grupās un PDK. Ņemot vērā vispārējās darbības prioritātes, ĢS/AP sniedz ieteikumus PDK par Padomes lēmumiem par pilnvarojuma pagarināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu.

10. pants

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2006. gada 1. marta.

11. pants

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 20. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 326, 13.12.2003., 46. lpp. Vienotajā rīcībā jaunākie grozījumi izdarīti ar Vienoto rīcību 2005/796/KĀDP (OV L 300, 17.11.2005., 64. lpp.).

(2)  OV L 300, 17.11.2005., 65. lpp.

(3)  OV L 327, 14.12.2005., 28. lpp.


21.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 49/11


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2006/120/KĀDP

(2006. gada 20. februāris),

ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Moldovā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 14. pantu, 18. panta 5. punktu un 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Pilnvaru termiņš Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim (ESĪP) Moldovā, kā noteikts ar Padomes Vienoto rīcību 2005/265/KĀDP (2005. gada 23. marts), ar ko ieceļ Eiropas Savienības Īpašo pārstāvi Moldovā (1), beigsies 2006. gada 28. februārī.

(2)

Politikas un drošības komiteja (PDK) 2005. gada 20. septembrī vienojās par ES Robežkontroles misijas izveidi Moldovai un Ukrainai, tostarp arī pastiprinot ESĪP komandu Moldovā.

(3)

Pārskatot Vienoto rīcību 2005/265/KĀDP, ESĪP pilnvaru termiņš būtu jāpagarina vēl par 12 mēnešiem.

(4)

ESĪP īstenos pilnvaras situācijā, kas var pasliktināties un varētu kaitēt Līguma 11. pantā izklāstīto kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Ar šo pilnvaru termiņš Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim (ESĪP) Moldovā Adriaan JACOBOVITS de SZEGED kungam ir pagarināts līdz 2007. gada 28. februārim.

2. pants

1.   ESĪP pilnvaru pamatā ir Eiropas Savienības politikas mērķi attiecībā uz Moldovu. Šie mērķi ir:

a)

sekmēt Piedņestras konflikta noregulējumu miera līdzekļiem, un īstenot to, pamatojoties uz dzīvotspējīgu risinājumu, respektējot Moldovas Republikas suverenitāti un teritoriālo integritāti tās starptautiski atzītās robežās;

b)

sekmēt demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanu, kā arī visu Moldovas Republikas pilsoņu cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu;

c)

stiprināt labas un tuvas Moldovas Republikas un ES attiecības, pamatojoties uz kopīgām vērtībām un interesēm, un kā izklāstīts Eiropas Kaimiņattiecību politikas (EKP) rīcības plānā;

d)

palīdzēt apkarot cilvēku, ieroču un citu preču nelegālu tirdzniecību no Moldovas un cauri tai;

e)

sekmēt reģiona stabilitāti un sadarbību tajā;

f)

stiprināt ES efektivitāti un tās redzamību Moldovas Republikā un reģionā;

g)

palielināt robežas un muitas kontroles un robežas uzraudzības darbību efektivitāti pie Moldovas un Ukrainas kopējās robežas, īpašu uzmanību pievēršot Piedņestras daļai, jo īpaši ar ES Robežkontroles misijas palīdzību.

2.   ESĪP atbalsta ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja (ĢS/AP) darbu Moldovas Republikā un reģionā un darbojas ciešā sadarbībā ar prezidentvalsti, ES misiju vadītājiem un Komisiju.

3. pants

1.   Lai sasniegtu minētos politikas mērķus, ESĪP ir pilnvarots:

a)

stiprināt ES ieguldījumu Piedņestras konflikta atrisināšanā saskaņā ar apstiprinātajiem ES politikas mērķiem un ciešā sadarbībā ar EDSO, pārstāvot ES ar attiecīgu kanālu starpniecību, un visu pušu atzītos forumos, kā arī attīstot un uzturot ciešus kontaktus ar visiem attiecīgajiem dalībniekiem;

b)

vajadzības gadījumā palīdzēt sagatavot ES ieguldījumu konflikta noregulējuma īstenošanā;

c)

rūpīgi vērot politiskās norises Moldovas Republikā, arī Piedņestras reģionā, attīstot un uzturot ciešus kontaktus ar Moldovas Republikas valdību un citiem vietējiem dalībniekiem, un vajadzības gadījumā piedāvājot ES padomus un atbalstu;

d)

sniegt atbalstu turpmākas ES politikas izstrādē attiecībā uz Moldovas Republiku un visu reģionu, jo īpaši saistībā ar konfliktu novēršanu un konfliktu atrisināšanu;

e)

ar ESĪP vecākā politiskā padomnieka vadītas atbalsta grupas palīdzību:

i)

nodrošināt politisku pārraudzību ar Moldovas un Ukrainas valsts robežu saistītu notikumu attīstībai un darbībām;

ii)

analizēt Moldovas un Ukrainas politisko gatavību uzlabot robežu pārvaldību;

iii)

veicināt Moldovas un Ukrainas sadarbību robežu jautājumos arī, lai radītu priekšnoteikumus Piedņestras konflikta atrisinājumam.

2.   Īstenojot dotās pilnvaras, ESĪP pārrauga visas ES darbības, jo īpaši attiecīgos EKP rīcības plāna aspektus.

4. pants

1.   ESĪP ir atbildīgs par pilnvaru īstenošanu ĢS/AP pakļautībā un tiešā vadībā. ESĪP sniedz Komisijai pārskatu par visiem izdevumiem.

2.   PDK uztur īpašus sakarus ar ESĪP, un ir galvenais kontaktpunkts sakariem ar Padomi. PDK nodrošina ESĪP stratēģisku virzību un sniedz politiskus priekšlikumus atbilstīgi pilnvarām.

5. pants

1.   ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem paredzētais bāzes finansējums ir EUR 1 030 000.

2.   Izdevumus, ko finansē no šā panta 1. punktā minētās summas, apsaimnieko saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam, tomēr izņēmuma kārtā avansa maksājumi nepaliek Kopienas īpašumā.

3.   Izdevumus apsaimnieko, pamatojoties uz ESĪP līgumu ar Komisiju. Izdevumi ir atļauti no 2006. gada 1. marta.

4.   Prezidentvalsts, Komisija un/vai dalībvalstis attiecīgi nodrošina materiālo un tehnisko atbalstu reģionā.

6. pants

1.   ESĪP saskaņā ar pilnvarām un atbilstīgajiem pieejamiem finanšu līdzekļiem ir atbildīgs par savas komandas izveidi saziņā ar prezidentvalsti, saņemot palīdzību no ĢS/AP, un pilnībā līdzdarbojoties Komisijai. ESĪP dara prezidentvalstij un Komisijai zināmu galīgo komandas sastāvu.

2.   Dalībvalstis un ES iestādes var ierosināt darbinieku norīkošanu darbā pie ESĪP. To darbinieku atalgojumu, kurus kāda dalībvalsts vai ES iestāde varētu norīkot darbā pie ESĪP, sedz attiecīgā dalībvalsts vai ES iestāde.

3.   Lai pieņemtu darbā kandidātus ar visaugstāko kvalifikāciju, visiem A kategorijas amatiem, kuros nav norīkoti darbinieki, Padomes Ģenerālsekretariāts vajadzības gadījumā izsludina konkursu, kā arī paziņo par tiem dalībvalstīm un ES iestādēm.

4.   Privilēģijas, imunitāti un papildu garantijas, kas vajadzīgas ESĪP un viņa personāla misijas veikšanai un sekmīgai norisei, savstarpēji nosaka attiecīgās puses. Šajā sakarā dalībvalstis un Komisija sniedz visu vajadzīgo atbalstu.

7. pants

Parasti ESĪP ir personīgi pakļauts ĢS/AP un PDK, bet viņš var būt pakļauts arī attiecīgai darba grupai. Regulārus rakstiskus ziņojumus izsūta ĢS/AP, Padomei un Komisijai. Pēc ĢS/AP un PDK ieteikuma ESĪP var būt pakļauts arī Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomei.

8. pants

1.   Lai nodrošinātu ES ārējo darbību konsekvenci, ESĪP saskaņo darbības ar ĢS/AP, prezidentvalsts un Komisijas darbībām. ES Īpašais pārstāvis sniedz regulārus informatīvus ziņojumus dalībvalstu pārstāvniecībām un Komisijas delegācijām. ESĪP uz vietas uztur ciešus sakarus ar prezidentvalsti, Komisiju un pārstāvniecību vadītājiem, kas dara visu iespējamo, lai palīdzētu ESĪP īstenot pilnvaras. ESĪP uztur sakarus arī ar citām starptautiskām un reģionālām struktūrām, kas darbojas attiecīgā jomā.

2.   Padome un Komisija attiecīgo pilnvaru robežās nodrošina šīs vienotās rīcības īstenojuma un Kopienas ārējo darbību konsekvenci atbilstīgi Līguma 3. panta otrajai daļai. Padome un Komisija sadarbojas, lai sasniegtu šo mērķi.

9. pants

Šīs vienotās rīcības īstenošanu un saderību ar citām ES darbībām attiecīgajā reģionā regulāri pārskata. Līdz 2006. gada jūnija beigām ESĪP iesniedz progresa ziņojumu Ģenerālsekretāram/Augstajam pārstāvim, Padomei un Komisijai, un līdz 2006. gada novembra vidum – pilnīgu pilnvaru īstenojuma ziņojumu. Šie ziņojumi noderēs, lai vienoto rīcību izvērtētu attiecīgās darba grupās un Politikas un drošības komitejā. Ņemot vērā vispārējās darbības prioritātes, ĢS/AP sniedz ieteikumus PDK par Padomes lēmumiem par pilnvarojuma pagarināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu.

10. pants

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

11. pants

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 20. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 81, 30.3.2005., 50. lpp. Vienotajā rīcībā jaunākie grozījumi izdarīti ar Vienoto rīcību 2005/776/KĀDP (OV L 292, 8.11.2005., 13. lpp.).


21.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 49/14


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2006/121/KĀDP

(2006. gada 20. februāris),

ar ko ieceļ amatā Eiropas Savienības Īpašo pārstāvi Dienvidkaukāzā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 14. pantu, 18. panta 5. punktu un 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Pilnvaru termiņš Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim (ESĪP) Dienvidkaukāzā, kurš noteikts ar Padomes 2003. gada 8. decembra Vienoto rīcību 2004/872/KĀDP, ar ko pagarina un groza pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Dienvidkaukāzā (1), beigsies 2006. gada 28. februārī.

(2)

Pārskatot minēto Vienoto rīcību, ESĪP pilnvaras būtu jāpārskata, un to termiņš būtu jāpagarina vēl par 12 mēnešiem.

(3)

Pēc ESĪP Talvitie aizbraukšanas Ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis (ĢS/AP) ierosināja iecelt Peter Semneby kungu par jauno ESĪP Dienvidkaukāzā.

(4)

ESĪP īstenos pilnvaras situācijā, kas var pasliktināties un kaitēt Līguma 11. pantā izklāstīto kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Ar šo Peter SEMNEBY kungs ir iecelts par Eiropas Savienības Īpašo pārstāvi (ESĪP) Dienvidkaukāzā no 2006. gada 1. marta līdz 2007. gada 28. februārim.

2. pants

1.   ESĪP pilnvaru pamatā ir Eiropas Savienības politikas mērķi Dienvidkaukāzā. Šie mērķi ir:

a)

sniegt palīdzību Armēnijai, Azerbaidžānai un Gruzijai politisku un ekonomisku reformu īstenošanā, jo īpaši tiesiskuma, demokratizācijas, cilvēktiesību, labas pārvaldības, attīstības un nabadzības apkarošanas jomā;

b)

saskaņā ar pastāvošiem mehānismiem novērst konfliktus reģionā, sekmēt konfliktu noregulējumu miera līdzekļiem, arī veicinot bēgļu un valsts robežās pārvietotu personu atgriešanos;

c)

konstruktīvi sadarboties ar galvenajiem reģionā ieinteresētajiem darbību veicējiem;

d)

veicināt un atbalstīt reģiona valstu, jo īpaši Dienvidkaukāza valstu, turpmāku savstarpēju sadarbību, tostarp ekonomikas, enerģijas un transporta jautājumos;

e)

stiprināt ES efektivitāti un redzamību reģionā.

2.   ESĪP atbalsta ĢS/AP darbu reģionā.

3. pants

Lai sasniegtu politikas mērķus, ESĪP ir pilnvarots:

a)

veidot kontaktus ar reģiona valdībām, parlamentiem, tiesu iestādēm un pilsonisko sabiedrību;

b)

mudināt Armēniju, Azerbaidžānu un Gruziju sadarboties reģionālos jautājumos, kas rada kopīgu ieinteresētību, piemēram, par kopīgiem draudiem drošībai, par terorisma un organizētas noziedzības apkarošanu;

c)

veicināt konfliktu novēršanu un palīdzēt radīt apstākļus, kas veicinātu konfliktu noregulējumu, tostarp dodot ieteikumus par darbībām, kas saistītas ar pilsonisko sabiedrību un teritoriju atjaunošanu, neskarot Komisijas pienākumus saskaņā ar EK Līgumu;

d)

sekmēt konfliktu noregulējumu un veicināt šādu noregulējumu īstenošanu ciešā sadarbībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāru un viņa Īpašo pārstāvi Gruzijā, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra draugu grupu Gruzijā, Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju un tās Minskas grupu, kā arī saskaņā ar Dienvidosetijas konflikta atrisināšanas mehānismu;

e)

izvērst Eiropas Savienības dialogu ar galvenajiem reģionā ieinteresētiem dalībniekiem;

f)

palīdzēt Padomei turpināt vispārējas Dienvidkaukāza politikas izstrādi;

g)

izmantojot atbalsta grupu:

sniegt Eiropas Savienībai ziņojumus un pastāvīgus novērtējumus par situāciju pie robežas un palīdzēt Gruzijai un Krievijas Federācijai vairot savstarpēju uzticību, tādējādi nodrošinot efektīvu sadarbību un kontaktus ar visām attiecīgām pusēm,

palīdzēt Gruzijas robežsardzei un citām attiecīgām valdības iestādēm Tbilisi sagatavot vispārēju reformu stratēģiju,

sadarboties ar Gruzijas iestādēm, lai uzlabotu Tbilisi saziņu ar robežu, tostarp sniedzot padomus. To dara ciešā sadarbībā ar reģionāliem robežsardzes centriem, uzlabojot Tbilisi saziņu ar robežu (izņemot Abhāziju un Dienvidosetiju).

4. pants

1.   ESĪP ir atbildīgs par pilnvaru īstenošanu ĢS/AP pakļautībā un tiešā vadībā. ESĪP Komisijai sniedz pārskatu par visiem izdevumiem.

2.   Politikas un drošības komiteja (“PDK”) uztur īpašus sakarus ar ESĪP, un ir galvenais kontaktpunkts sakariem ar Padomi. PDK nodrošina ESĪP stratēģisku virzību un sniedz politiskus priekšlikumus atbilstīgi pilnvarām.

5. pants

1.   ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem paredzētais bāzes finansējums ir EUR 2 960 000.

2.   Izdevumus, ko finansē no šā panta 1. punktā minētās summas, apsaimnieko saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam, tomēr izņēmuma kārtā avansa maksājumi nepaliek Kopienas īpašumā.

3.   Izdevumus apsaimnieko, pamatojoties uz ESĪP līgumu ar Komisiju. Izdevumi ir atļauti no 2006. gada 1. marta.

4.   Prezidentvalsts, Komisija un/vai dalībvalstis attiecīgi nodrošina materiālo un tehnisko atbalstu reģionā.

6. pants

1.   ESĪP saskaņā ar savām pilnvarām un atbilstīgiem pieejamiem finanšu līdzekļiem ir atbildīgs par komandas izveidi saziņā ar prezidentvalsti, saņemot ĢS/AP palīdzību, un pilnībā līdzdarbojoties Komisijai. ESĪP dara prezidentvalstij un Komisijai zināmu galīgo komandas sastāvu.

2.   Dalībvalstis un Eiropas Savienības iestādes var ierosināt darbinieku norīkošanu darbā pie ESĪP. To darbinieku atalgojumu, kurus kāda dalībvalsts vai Eiropas Savienības iestāde varētu norīkot darbā pie ESĪP, sedz attiecīgā dalībvalsts vai Eiropas Savienības iestāde.

3.   Lai pieņemtu darbā kandidātus ar visaugstāko kvalifikāciju, visiem A kategorijas amatiem, kuros nav norīkoti darbinieki, Padomes Ģenerālsekretariāts attiecīgi izsludinās konkursu, kā arī paziņos par tiem dalībvalstīm un iestādēm.

4.   Privilēģijas, imunitāti un papildu garantijas, kas vajadzīgas ESĪP un viņa personāla misijas veikšanai un sekmīgai norisei, savstarpēji nosaka attiecīgās puses. Šajā sakarā dalībvalstis un Komisija sniedz visu vajadzīgo atbalstu.

7. pants

Parasti ESĪP ir personīgi pakļauts ĢS/AP un PDK, bet viņš var būt pakļauts arī attiecīgai darba grupai. Rakstiskus ziņojumus, tostarp par atbalsta grupas darbībām, regulāri izsūta ĢS/AP, Padomei un Komisijai. Pēc ĢS/AP un PDK ieteikuma ESĪP var būt pakļauts arī Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomei.

8. pants

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības ārējo darbību konsekvenci, ESĪP saskaņo darbību ar ĢS/AP, prezidentvalsts un Komisijas darbību. ESĪP sniedz regulārus informatīvus ziņojumus dalībvalstu pārstāvniecībām un Komisijas delegācijām. ESĪP uz vietas uztur ciešus sakarus ar prezidentvalsti, Komisiju un misiju vadītājiem, kas dara visu iespējamo, lai palīdzētu ESĪP īstenot pilnvaras. ESĪP uztur sakarus arī ar citām starptautiskām un reģionālām struktūrām uz vietas.

9. pants

Šīs vienotās rīcības īstenošanu un saderību ar citām Savienības darbībām attiecīgajā reģionā regulāri pārskata. Līdz 2006. gada jūnija beigām ESĪP iesniedz progresa ziņojumu ģenerālsekretāram/Augstajam pārstāvim, Padomei un Komisijai, un līdz 2006. gada novembra vidum – pilnīgu pilnvaru īstenojuma ziņojumu. Šie ziņojumi veido pamatu vienotās rīcības izvērtēšanai attiecīgās darba grupās un Politikas un drošības komitejā. Ņemot vērā vispārējās darbības prioritātes, ĢS/AP sniedz PDK ieteikumus par Padomes lēmumiem attiecībā uz pilnvarojuma pagarināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu.

10. pants

Šī Vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2006. gada 1. marta.

11. pants

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 20. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 326 13.12.2003., 44. lpp. Vienotajā rīcībā jaunākie grozījumi izdarīti un termiņš pagarināts ar Vienoto rīcību 2005/582/KĀDP (OV L 199, 29.7.2005., 92. lpp.).


21.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 49/17


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2006/122/KĀDP

(2006. gada 20. februāris),

ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Āfrikas Lielo ezeru reģionā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 14. pantu, 18. panta 5. punktu un 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Pilnvaru termiņš Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim (ESĪP) Āfrikas Lielo ezeru reģionā, kurš paredzēts ar Padomes 2003. gada 8. decembra Vienoto rīcību 2003/869/KĀDP, ar ko groza un pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Āfrikas Lielo ezeru reģionā (1), beigsies 2006. gada 28. februārī.

(2)

Pārskatot Vienoto rīcību 2003/869/KĀDP, ESĪP pilnvaru termiņš būtu jāpagarina vēl par 12 mēnešiem.

(3)

ESĪP īstenos pilnvaras situācijā, kas var pasliktināties un varētu kaitēt Līguma 11. pantā izklāstīto kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Ar šo pilnvaru termiņš Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim (ESĪP) Āfrikas Lielo ezeru reģionā Aldo AJELLO kungam ir pagarināts līdz 2007. gada 28. februārim.

2. pants

ESĪP pilnvaru pamatā ir Eiropas Savienības politikas mērķi attiecībā uz miera un pārejas procesu Āfrikas Lielo ezeru reģionā.

Šie mērķi ir:

a)

aktīvs un efektīvs Eiropas Savienības ieguldījums, lai pabeigtu pārejas periodu Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR), kā arī politiskā un ekonomiskā attīstībā Burundi, Ruandā un Ugandā;

b)

pievērst īpašu uzmanību šo valstu attīstības reģionālajam aspektam;

c)

nodrošināt nepārtrauktu Eiropas Savienības klātbūtni uz vietas un attiecīgos starptautiskos forumos, uzturot kontaktus ar galvenajiem dalībniekiem, kā arī dot ieguldījumu krīžu pārvarēšanā;

d)

dot ieguldījumu konsekventā, stabilā un atbildīgā Eiropas Savienības politikā attiecībā uz Āfrikas Lielo ezeru reģionu;

ESĪP atbalsta ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja (ĢS/ĀP) darbu reģionā.

3. pants

Lai sasniegtu politikas mērķus, ESĪP ir pilnvarots:

a)

izveidot un uzturēt ciešus kontaktus ar visām Āfrikas Lielo ezeru reģiona miera un pārejas procesā iesaistītām pusēm, citām reģiona valstīm, Amerikas Savienotajām Valstīm, citām attiecīgām valstīm, kā arī ar Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO) un citām attiecīgām starptautiskām organizācijām, Āfrikas Savienību (ĀS) un apakšreģionu organizācijām un to pārstāvjiem, kā arī ar citiem ievērojamiem reģionāliem vadītājiem, lai ar viņiem sadarbotos, stiprinot miera procesus un miera līgumus reģionā;

b)

novērot miera un pārejas procesus starp pusēm, un vajadzības gadījumā piedāvāt Eiropas Savienības konsultācijas un starpniecību;

c)

dot ieguldījumu, ja to lūdz, pušu panākto miera un pamiera nolīgumu īstenošanā, un iesaistīties diplomātiskos pasākumos, ja minētos līgumus neievēro;

d)

konstruktīvi sadarboties ar līgumslēdzējām pusēm miera procesos, lai veicinātu demokrātijas pamatnormu un labas pārvaldības nodrošināšanu, tostarp cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanu;

e)

dot ieguldījumu, lai ieviestu Eiropas Savienības Pamatnostādnes par bērniem bruņotos konfliktos;

f)

palīdzēt ANO Ģenerālsekretāra Īpašajam pārstāvim Āfrikas Lielo ezeru reģionā un ĀS priekšsēdētāja īpašajam sūtnim un sadarboties ar viņiem, gatavojot konferenci “Miers, drošība, demokrātija un attīstība Āfrikas Lielo ezeru reģionā”;

g)

ziņot par Eiropas Savienības iespējām atbalstīt miera un pārejas procesu, un to, kā labāk īstenot Eiropas Savienības ierosmes;

h)

pārraudzīt konfliktā iesaistīto pušu darbības, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt sākto miera procesu rezultātus;

i)

palīdzēt reģiona sabiedriskās domas veidotājiem labāk izprast Eiropas Savienības nozīmi;

j)

nodrošināt padomus un palīdzību KDR drošības sektora reformā, konkrēti – sniegt politiskas norādes ES Policijas misijas (EUPOLKinshasa”) un ES misijas vadītājiem, kas dod padomus un palīdz Kongo iestādēm reformēt drošības sektoru (“EUSEC RD Congo”), lai tās pildītu savus pienākumus vietējā mērogā.

4. pants

1.   ESĪP ir atbildīgs par pilnvaru īstenošanu ĢS/ĀP pakļautībā un tiešā vadībā. ESĪP sniedz pārskatu Komisijai par visiem izdevumiem.

2.   Politikas un drošības komiteja (“PDK”) uztur īpašus sakarus ar ESĪP, un ir galvenais kontaktpunkts sakariem ar Padomi. PDK nodrošina ESĪP stratēģisku virzību un sniedz politiskus priekšlikumus atbilstīgi pilnvarām.

5. pants

1.   ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem paredzētais bāzes finansējums ir EUR 820 000.

2.   Izdevumus, ko finansē no šā panta 1. punktā minētās summas, apsaimnieko saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam, tomēr izņēmuma kārtā avansa maksājumi nepaliek Kopienas īpašumā.

3.   Izdevumus apsaimnieko, pamatojoties uz ESĪP līgumu ar Komisiju. Izdevumi ir atļauti no 2006. gada 1. marta.

4.   Prezidentvalsts, Komisija un/vai dalībvalstis attiecīgi nodrošina materiālo un tehnisko atbalstu reģionā.

6. pants

1.   ESĪP saskaņā ar dotajām pilnvarām un atbilstīgiem pieejamiem finanšu līdzekļiem ir atbildīgs par komandas izveidi saziņā ar prezidentvalsti, saņemot ĢS/ĀP palīdzību, un pilnībā līdzdarbojoties Komisijai. ESĪP dara prezidentvalstij un Komisijai zināmu galīgo komandas sastāvu.

2.   Dalībvalstis un Eiropas Savienības iestādes var ierosināt darbinieku norīkošanu darbā pie ESĪP. To darbinieku atalgojumu, kurus kāda dalībvalsts vai Eiropas Savienības iestāde varētu norīkot darbā pie ESĪP, sedz attiecīgā dalībvalsts vai Eiropas Savienības iestāde.

3.   Lai pieņemtu darbā kandidātus ar visaugstāko kvalifikāciju, visiem A kategorijas amatiem, kuros nebūs norīkoti darbinieki, Padomes Ģenerālsekretariāts vajadzības gadījumā izsludina konkursu, kā arī paziņo par tiem dalībvalstīm un iestādēm.

4.   Privilēģijas, imunitāti un papildu garantijas, kas vajadzīgas ESĪP un viņa personāla misijas veikšanai un sekmīgai norisei, savstarpēji nosaka attiecīgās puses. Šajā sakarā dalībvalstis un Komisija sniedz visu vajadzīgo atbalstu.

7. pants

Parasti ESĪP ir personīgi pakļauts ĢS/ĀP un PDK, bet viņš var būt pakļauts arī attiecīgai darba grupai. Rakstiskus ziņojumus regulāri izsūta ĢS/ĀP, Padomei un Komisijai. Pēc ĢS/ĀP un PDK ieteikuma ESĪP var būt pakļauts arī Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomei.

8. pants

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības ārējo darbību konsekvenci, ESĪP darbību saskaņo ar ĢS/ĀP, prezidentvalsts un Komisijas darbību. ES Īpašais pārstāvis sniedz regulārus informatīvus ziņojumus dalībvalstu pārstāvniecībām un Komisijas delegācijām. ESĪP uz vietas uztur ciešu saikni ar prezidentvalsti, Komisiju un pārstāvniecību vadītājiem, kas dara visu iespējamo, lai palīdzētu ESĪP pilnvaru īstenošanā. ESĪP uztur sakarus arī ar citām starptautiskām un reģionālām struktūrām, kas darbojas attiecīgā jomā.

9. pants

Šīs vienotās rīcības īstenošanu un saderību ar citām Savienības darbībām attiecīgajā reģionā regulāri pārskata. Līdz 2006. gada jūnija beigām ESĪP iesniedz progresa ziņojumu ĢS/ĀP, Padomei un Komisijai, un līdz 2006. gada novembra vidum – pilnīgu pilnvaru īstenojuma ziņojumu. Šie ziņojumi noderēs, lai vienoto rīcību izvērtētu attiecīgās darba grupās un Politikas un drošības komitejā. Ņemot vērā vispārējās darbības prioritātes, ĢS/ĀP sniedz ieteikumus PDK par Padomes lēmumiem attiecībā uz pilnvarojuma pagarināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu.

10. pants

Šī vienotā rīcība stājas spēkā pieņemšanas dienā.

11. pants

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 20. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 326, 13.12.2003., 37. lpp. Vienotajā rīcībā jaunākie grozījumi izdarīti ar Vienoto rīcību 2005/586/KĀDP (OV L 199, 29.7.2005., 97. lpp.).


21.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 49/20


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2006/123/KĀDP

(2006. gada 20. februāris),

ar ko pagarina un groza pilnvaras Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 14. pantu, 18. panta 5. punktu un 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2005. gada 17. oktobrī pieņēma Vienoto rīcību 2005/724/KĀDP (1), ar ko ieceļ amatā Eiropas Savienības Īpašo pārstāvi (ESĪP) Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā (FYROM).

(2)

Padome 2005. gada 24. novembrī pieņēma Vienoto rīcību 2005/826/KĀDP (2) par ES policijas konsultatīvās grupas (EUPAT) izveidi FYROM, ar kuru ESĪP paredz īpašu vietu komandķēdē.

(3)

Pamatojoties uz Vienotās rīcības 2005/724/KĀDP pārskatīšanu, ESĪP pilnvaras būtu jāgroza, un to termiņš jāpagarina par 12 mēnešiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Ar šo Vienotajā rīcībā 2003/724/KĀDP noteiktais pilnvaru termiņš ESĪP Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā Erwan FOUÉRÉ kungam tiek pagarināts līdz 2007. gada 28. februārim.

2. pants

1.   ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem laikposmā no 2006. gada 1. marta līdz 2007. gada 28. februārim paredzētais bāzes finansējums ir EUR 675 000.

2.   Izdevumi ir kompensējami no 2006. gada 1. marta.

3. pants

Ar šo Vienoto rīcību 2005/724/KĀDP groza šādi:

1)

Vienotās rīcības 3. panta e) un f) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“e)

sniegt politiskas norādes ES policijas konsultatīvās grupas (EUPAT) vadītājam, nodrošināt koordināciju starp EUPAT un citiem ES dalībniekiem un uzņemties atbildību par attiecībām starp EUPAT un uzņēmējvalsts iestādēm un plašsaziņas līdzekļiem;

f)

kopā ar EUPAT vadītāju un saskaņojot ar prezidentvalsti, uzturēt regulāru dialogu ar Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas iestādēm par EUPAT darbības panākumiem.”.

2)

Vienotās rīcības 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“9. pants

Šīs vienotās rīcības īstenošanu un saderību ar citām Savienības darbībām attiecīgajā reģionā regulāri pārskata. Līdz 2006. gada jūnija beigām ESĪP iesniedz progresa ziņojumu ģenerālsekretāram/Augstajam pārstāvim (ĢS/AP), Padomei un Komisijai, un līdz 2006. gada novembra vidum – pilnīgu pilnvaru īstenojuma ziņojumu. Šie ziņojumi ir pamats, lai šo vienoto rīcību izvērtētu attiecīgās darbagrupās un Politikas un drošības komitejā (PDK). Ņemot vērā vispārējās izvēršanas prioritātes, ĢS/AP sniedz PDK ieteikumus par Padomes lēmumiem attiecībā uz pilnvarojuma pagarināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu.”.

4. pants

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

5. pants

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 20. februarī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 272, 18.10.2005., 26. lpp.

(2)  OV L 307, 25.11.2005., 61. lpp.


21.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 49/21


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2006/124/KĀDP

(2006. gada 20. februāris),

ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Afganistānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 14. pantu, 18. panta 5. punktu un 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Pilnvaru termiņš Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim (ESĪP) Afganistānā, kurš noteikts ar Padomes Vienoto rīcību 2003/871/KĀDP (1), beigsies 2006. gada 28. februārī.

(2)

Pārskatot Vienoto rīcību 2003/871/KĀDP, ESĪP pilnvaru termiņš būtu jāpagarina vēl par 12 mēnešiem.

(3)

ESĪP īstenos pilnvaras situācijā, kura var pasliktināties un kura varētu kaitēt Līguma 11. pantā izklāstīto kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Ar šo līdz 2007. gada 28. februārim tiek pagarināts ESĪP Afganistānā Francesc VENDRELL kunga pilnvaru termiņš.

2. pants

ESĪP pilnvaru pamatā ir politikas mērķi Afganistānā. ESĪP jo īpaši:

1)

palīdz īstenot ES–Afganistānas Vienoto deklarāciju un Afganistānas Nolīgumu, kā arī attiecīgas Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības Padomes rezolūcijas un citas svarīgas ANO rezolūcijas;

2)

mudina Afganistānas un tās kaimiņvalstu reģionālas struktūras sniegt pozitīvu ieguldījumu Afganistānas miera procesā un tādējādi palīdzēt stiprināt Afganistānas valsti;

3)

atbalsta ANO, un jo īpaši Ģenerālsekretāra Īpašā pārstāvja, būtisko nozīmi; un

4)

atbalsta Ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja (ĢS/AP) darbu reģionā.

3. pants

Lai sasniegtu politikas mērķus, ESĪP ir pilnvarots:

a)

darīt zināmus ES uzskatus par politisko procesu, ievērojot galvenos principus, par ko Afganistāna vienojusies ar starptautisko sabiedrību, konkrēti – ES–Afganistānas Vienoto deklarāciju un Afganistānas Nolīgumu;

b)

izveidot un uzturēt ciešus kontaktus ar Afganistānas pārstāvības iestādēm, jo īpaši valdību un parlamentu, un to atbalstīt. Kontakti arī būtu jāuztur ar citiem Afganistānas politiķiem un citām svarīgām personām gan Afganistānā, gan arī ārpus tās;

c)

uzturēt ciešus kontaktus ar attiecīgām starptautiskām un reģionālām organizācijām, jo īpaši ar vietējiem ANO pārstāvjiem;

d)

uzturēt ciešus kontaktus ar kaimiņvalstīm un citām ieinteresētām reģiona valstīm, lai Savienības politikā ņemtu vērā to viedokļus par stāvokli Afganistānā, kā arī šo valstu un Afganistānas sadarbības attīstību;

e)

dot padomus par gūtajiem panākumiem attiecībā uz ES–Afganistānas Vienotās deklarācijas un Afganistānas Nolīguma mērķu sasniegšanu – jo īpaši šādās jomās:

laba pārvaldība un tiesiskuma nodrošināšanas iestāžu izveide,

drošības sektora reformas, tostarp tiesu iestāžu, valsts bruņoto spēku un policijas izveide,

visu Afganistānas tautu cilvēktiesību ievērošana neatkarīgi no dzimuma, etniskās izcelsmes vai reliģiskajiem uzskatiem,

demokrātisko principu, tiesiskuma, mazākumtautību pārstāvju tiesību, sieviešu un bērnu tiesību un starptautisko tiesību principu ievērošana,

sieviešu līdzdalības veicināšana valsts pārvaldē un pilsoniskajā sabiedrībā,

Afganistānas starptautisko saistību ievērošana, arī sadarbība starptautiskās sabiedrības centienos apkarot terorismu, nelegālu narkotiku tirdzniecību un cilvēku tirdzniecību,

humānas palīdzības veicināšana un bēgļu un valsts iekšzemē pārvietotu cilvēku atpakaļsūtīšana likumīgiem līdzekļiem;

f)

saziņā ar dalībvalstu un Komisijas pārstāvjiem palīdzēt nodrošināt ES politiskās pieejas atspoguļojumu Afganistānas attīstībai veiktās darbībās;

g)

kopā ar Komisiju aktīvi piedalīties ar Afganistānas Nolīgumu izveidotajā pārraudzības mehānismā;

h)

sniegt padomus par ES līdzdalību un nostāju starptautiskās konferencēs par Afganistānu.

4. pants

1.   ESĪP ir atbildīgs par pilnvaru īstenošanu ĢS/AP pakļautībā un tiešā vadībā. ESĪP Komisijai sniedz pārskatu par visiem izdevumiem.

2.   Politikas un drošības komiteja (PDK) uztur īpašus sakarus ar ESĪP un ir galvenais kontaktpunkts sakariem ar Padomi. PDK nodrošina ESĪP stratēģisku virzību un sniedz politiskus priekšlikumus atbilstīgi pilnvarām.

5. pants

1.   ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem paredzētais bāzes finansējums ir EUR 1 330 000.

2.   Izdevumus, ko finansē no šā panta 1. punktā minētās summas, pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam, tomēr izņēmuma kārtā avansa maksājumi nepaliek Kopienas īpašumā.

3.   Izdevumus pārvalda, pamatojoties uz ESĪP līgumu ar Komisiju. Izdevumi ir kompensējami no 2006. gada 1. marta.

4.   Attiecīgi, prezidentvalsts, Komisija un/vai dalībvalstis nodrošinās materiālo un tehnisko atbalstu reģionā.

6. pants

1.   ESĪP saskaņā ar dotajām pilnvarām un atbilstīgiem pieejamiem finanšu līdzekļiem ir atbildīgs par komandas izveidi saziņā ar prezidentvalsti, saņemot ĢS/AP palīdzību, un pilnībā līdzdarbojoties Komisijai. ESĪP dara prezidentvalstij un Komisijai zināmu galīgo komandas sastāvu.

2.   Dalībvalstis un iestādes var ierosināt darbinieku norīkošanu darbā pie ESĪP. To darbinieku atalgojumu, kurus kāda dalībvalsts vai iestāde varētu norīkot darbā pie ESĪP, sedz attiecīgā dalībvalsts vai iestāde.

3.   Lai pieņemtu darbā kandidātus ar visaugstāko kvalifikāciju, visiem A kategorijas amatiem, kuros nav norīkoti darbinieki, Padomes Ģenerālsekretariāts attiecīgi izsludinās konkursu, kā arī paziņos par tiem dalībvalstīm un ES iestādēm.

4.   Privilēģijas, imunitāti un papildu garantijas, kas vajadzīgas ESĪP un viņa personāla misijas veikšanai un sekmīgai norisei, savstarpēji nosaka attiecīgās puses. Šajā sakarā dalībvalstis un Komisija sniedz visu vajadzīgo atbalstu.

7. pants

Parasti ESĪP ir personīgi pakļauts ĢS/AP un PDK, bet viņš var būt pakļauts arī attiecīgai darbagrupai. Rakstiskus ziņojumus regulāri izsūta ĢS/AP, Padomei un Komisijai. Pēc ĢS/AP un PDK ieteikuma ESĪP var sniegt ziņojumus arī Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomei.

8. pants

Lai nodrošinātu ES ārējo darbību konsekvenci, ESĪP saskaņo darbību ar ĢS/AP, prezidentvalsts un Komisijas darbību. ESĪP sniedz regulārus ziņojumus dalībvalstu pārstāvniecībām un Komisijas delegācijām. ESĪP uz vietas uztur ciešus sakarus ar prezidentvalsti, Komisiju un misiju vadītājiem, kas dara visu iespējamo, lai palīdzētu ESĪP īstenot pilnvaras. ESĪP uztur sakarus arī ar citām starptautiskām un reģionālām struktūrām uz vietas.

9. pants

Šīs vienotās rīcības īstenošanu un saderību ar citām ES darbībām attiecīgajā reģionā regulāri pārskata. Līdz 2006. gada jūnija beigām ESĪP iesniedz progresa ziņojumu ĢS/AP, Padomei un Komisijai, un līdz 2006. gada novembra vidum – pilnīgu pilnvaru īstenojuma ziņojumu. Šie ziņojumi ir pamats, lai šo vienoto rīcību izvērtētu attiecīgās darbagrupās un PDK. Ņemot vērā vispārējās darbības prioritātes, ĢS/AP sniedz PDK ieteikumus par Padomes lēmumiem attiecībā uz pilnvarojuma pagarināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu.

10. pants

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā. To piemēro no 2006. gada 1. marta.

11. pants

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 20. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 326, 13.12.2003., 41. lpp. Vienotajā rīcībā jaunākie grozījumi izdarīti ar Vienoto rīcību 2005/585/KĀDP (OV L 199, 29.7.2005., 96. lpp.).