ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 39

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 10. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 226/2006 (2006. gada 9. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 227/2006 (2006. gada 9. februāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 228/2006 (2006. gada 9. februāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2257/94, ar ko nosaka kvalitātes standartus banāniem

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 229/2006 (2006. gada 9. februāris), ar ko nosaka, cik lielā mērā var izpildīt pieteikumus uz tiesībām nodarboties ar importu, kuri iesniegti attiecībā uz kvotu dzīviem liellopiem, kuru svars pārsniedz 160 kg un kuru izcelsme ir Šveicē, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 2172/2005

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 230/2006 (2006. gada 9. februāris), ar kuru noteiktas eksporta kompensācijas atbilstoši sistēmām A1 un B augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni un āboli)

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 231/2006 (2006. gada 9. februāris), ar ko nosaka tās eksporta kompensācijas augļu un dārzeņu pārstrādes produktu nozarē, kuras neattiecas uz kompensācijām par pievienoto cukuru (īslaicīgai glabāšanai konservēti ķirši, mizoti tomāti, konservēti ķirši, sagatavoti lazdu rieksti, dažas apelsīnu sulas)

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 232/2006 (2006. gada 9. februāris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 233/2006 (2006. gada 9. februāris) par iesniegtajiem piedāvājumiem sorgo ievešanai Regulā (EK) Nr. 2094/2005 paredzētajā konkursā

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 234/2006 (2006. gada 9. februāris), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 2093/2005 minētajā uzaicinājumā uz konkursu

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 235/2006 (2006. gada 9. februāris) par iesniegtajiem piedāvājumiem kukurūzas ievešanai Regulā (EK) Nr. 1809/2005 paredzētajā konkursā

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 236/2006 (2006. gada 9. februāris), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 237/2006 (2006. gada 9. februāris), ar ko nosaka miežu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

22

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 238/2006 (2006. gada 9. februāris), ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

23

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

10.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 226/2006

(2006. gada 9. februāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 10. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. februārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 9. februāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

88,1

204

45,7

212

93,4

624

106,4

999

83,4

0707 00 05

052

122,9

204

101,8

628

167,7

999

130,8

0709 10 00

220

66,1

624

101,9

999

84,0

0709 90 70

052

154,7

204

87,3

999

121,0

0805 10 20

052

53,0

204

51,9

212

40,0

220

41,6

448

47,7

624

61,7

999

49,3

0805 20 10

204

89,6

999

89,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

64,0

204

107,6

400

79,6

464

141,7

624

73,7

662

45,3

999

85,3

0805 50 10

052

49,2

999

49,2

0808 10 80

400

100,9

404

105,2

720

67,2

999

91,1

0808 20 50

388

86,0

400

84,1

528

106,0

720

66,9

999

85,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


10.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 227/2006

(2006. gada 9. februāris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un par kopējo muitas tarifu (1), un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, ir jānosaka pasākumi par šās regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Lai piemērotu tarifus vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību, šie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz to vai pievieno tai kādas papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Kopienas noteikumiem.

(3)

Ievērojot minētos vispārīgos noteikumus, pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces jāklasificē saskaņā ar KN kodu, kas norādīts 2. ailē, atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka persona, kuras rīcībā ir saistošā izziņa par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā ir izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šās regulas noteikumiem, var turpināt to izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preces, kas aprakstītas pielikuma tabulas 1. ailē, kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar KN kodu, kas norādīts tabulas 2. ailē.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šās regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2175/2005 (OV L 347, 30.12.2005., 9. lpp.).

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1 lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

1.

Produkts sastāv no (svara %)

saharozes

99,05

citronskābes

0,95

1701 99 90

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu un KN kodu 1701, 1701 99 un 1701 99 90 aprakstu.

Produktu nevar uzskatīt par jēlcukuru KN 17. nodaļas 1. papildu piezīmes izpratnē.

Produkts jāklasificē kā “citāds cukurs” KN apakšpozīcijā 1701 99 90.

2.

Produkts sastāv no (svara %)

saharozes

99,5

citronskābes

0,5

1701 99 90

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu un KN kodu 1701, 1701 99 un 1701 99 90 aprakstu.

Produktu nevar uzskatīt par balto cukuru KN 17. nodaļas 3. papildu piezīmes izpratnē.

Produkts jāklasificē kā “citāds cukurs” KN apakšpozīcijā 1701 99 90.

3.

Produkts sastāv no (svara %)

saharozes

99,5

citronskābes

0,4

askorbīnskābes

0,1

1701 99 90

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu un KN kodu 1701, 1701 99 un 1701 99 90 aprakstu.

Produktu nevar uzskatīt par balto cukuru KN 17. nodaļas 3. papildu piezīmes izpratnē.

Produkts jāklasificē kā “citāds cukurs” KN apakšpozīcijā 1701 99 90.

4.

Produkts sastāv no (svara %)

saharozes

99,7

citronskābes

0,2

askorbīnskābes

0,1

1701 99 90

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu un KN kodu 1701, 1701 99 un 1701 99 90 aprakstu.

Produktu nevar uzskatīt par balto cukuru KN 17. nodaļas 3. papildu piezīmes izpratnē.

Produkts jāklasificē kā “citāds cukurs” KN apakšpozīcijā 1701 99 90.

5.

Izstrādājums sastāv no (svara %)

saharozes

90

kakao sviesta

10

Izstrādājums ir gaišs, dzeltenīgas nokrāsas, ļoti salds, rupja maluma pulveris ar kakao sviesta garšu.

2106 90 98

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu un KN kodu 2106, 2106 90 un 2106 90 98 aprakstu.

Šis pārtikas izstrādājums ir piemērots cilvēku patēriņam un tiek piedāvāts lipīga pulvera veidā (HS skaidrojumi attiecībā uz 2106 pozīcijas B punktu).

6.

Izstrādājums sastāv no (svara %)

saharozes

95

kakao sviesta

5

Izstrādājuma pamatā ir balti, saldi, lipīgi kristāli ar vieglu kakao garšu.

2106 90 98

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu un KN kodu 2106, 2106 90 un 2106 90 98 aprakstu.

Šis pārtikas izstrādājums ir piemērots cilvēku patēriņam un tiek piedāvāts lipīgu kristālu veidā (HS skaidrojumi attiecībā uz 2106 pozīcijas B punktu).

7.

Produkts sastāv no (svara %)

saharozes

97,5

kakao sviesta

2,5

Produkta pamatā ir balts, salds, kristālisks pulveris, kas atgādina tirdzniecībā esošo balto cukuru.

1701 99 90

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu un KN kodu 1701, 1701 99 un 1701 99 90 aprakstu.

Produktu nevar uzskatīt par jēlcukuru KN 17. nodaļas 1. papildu piezīmes izpratnē.

Produkts jāklasificē kā “citāds cukurs” KN apakšpozīcijā 1701 99 90, jo kakao sviesta daudzums nav pietiekams, lai mainītos cukuram raksturīgās īpašības.

8.

Produkts sastāv no (svara %)

saharozes

97,7

nātrija hlorīda

2,3

Produkts ir balta, kristāliska, salda un viegli iesāļa pulvera veidā.

Tā pamatā galvenokārt ir saharozes kristāli. Ir pamanāmi ļoti sporādiski kubiski nātrija hlorīda kristāli.

1701 99 90

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu un KN kodu 1701, 1701 99 un 1701 99 90 aprakstu.

Produkta pamatā ir maisījums no saharozes kristāliskā formā un nātrija hlorīda. To nevar uzskatīt par jēlcukuru KN 17. nodaļas 1. papildu piezīmes izpratnē.

Produkts jāklasificē kā “citāds cukurs” KN apakšpozīcijā 1701 99 90. Nelielais daudzums nātrija hlorīda produktā (aptuveni 2,3 svara %), neizmaina KN 17. nodaļas cukuram raksturīgās īpašības.

9.

Izstrādājums sastāv no (svara %)

baltās saharozes

90

kviešu miltiem

10

2106 90 98

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu un KN kodu 2106, 2106 90 un 2106 90 98 aprakstu.

Šis pārtikas izstrādājums ir paredzēts cilvēku patēriņam un jāklasificē apakšpozīcijā 2106 90 98.

10.

Produkts sastāv no (svara %)

saharozes

95

laktozes

5

1701 99 90

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu un KN kodu 1701, 1701 99 un 1701 99 90 aprakstu.

Produkts jāklasificē kā “citāds cukurs” KN apakšpozīcijā 1701 99 90, jo laktozes saturs neizmaina KN 17. nodaļas cukuram raksturīgās īpašības.

11.

Produkts sastāv no (svara %)

baltā cukura

97

lakricas ekstrakta

3

Produkts ir granulveida cukurs un iepakots pārdošanai mazumtirdzniecībā.

1701 91 00

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu un KN kodu 1701, 1701 91 un 1701 91 00 aprakstu.

Produkts jāklasificē kā “aromatizēts cukurs” KN apakšpozīcijā 1701 91 00 (HS 17. nodaļas vispārīgo skaidrojumu pirmā daļa, otrais teikums un 1701 skaidrojumu piektais paragrāfs).

Nelielais daudzums lakricas ekstrakta produktā neizmaina KN 17. nodaļas cukuram raksturīgās īpašības.


10.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 228/2006

(2006. gada 9. februāris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2257/94, ar ko nosaka kvalitātes standartus banāniem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 13. februāra Regulu (EEK) Nr. 404/93 par banānu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 2257/94 (2) ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par to, kā piemērot Regulu (EEK) Nr. 404/93 attiecībā uz banānu kvalitātes standartiem.

(2)

Nesen banānu šķirņu jomā veikto pētījumu rezultātā ir izveidoti vairāki hibrīdi. Pie tiem pieder šķirne Flhorban 920, triploīds hibrīds Musa balbisiana X Musa acuminata, kas pieder pie AAA grupas. Šai šķirnei ar Kopienas Augu šķirņu biroja 2004. gada 19. jūlija Lēmumu Nr. 13757 piešķīra Kopienas aizsardzību. Tāpēc attiecībā uz hibrīdiem spēkā jābūt Regulai (EK) Nr. 2257/94.

(3)

Ar Regulu (EK) Nr. 2257/94 Madeirā, Azoru salās, Algarvē, Krētā un Lakonijā audzētos banānus šo reģionu īpašo klimatisko apstākļu dēļ ir atļauts realizēt Kopienā, ja tie klasificēti kā II šķiras banāni, pat ja tie neatbilst prasībai par minimālo garumu 14 cm. Ir lietderīgi piešķirt tādu pašu atkāpi banāniem, kas audzēti Kiprā, kur klimatiskie apstākļi ir līdzīgi.

(4)

Paturot prātā pieprasījumu Kopienas tirgū un ņemot vērā Pārtikas kodeksa standartu banāniem (Kodekss STAN 205-1997), ir jāatļauj tirgot banānus, kas noformēti pa vienam.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2257/94.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Banānu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2257/94 groza šādi.

1)

Regulas I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma I punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“I.   PRODUKTA DEFINĪCIJA

Šis standarts attiecas uz Musa (AAA) spp., Cavendish un Gros Michel apakšgrupu šķirņu banāniem, kā arī uz II pielikumā minētajiem hibrīdiem, kurus paredzēts piegādāt patērētājam svaigus pēc sagatavošanas un iesaiņošanas. Tas neattiecas uz miltu banāniem, rūpnieciskai pārstrādei paredzētiem banāniem un vīģu banāniem.”;

b)

pielikuma III punktā ceturto daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Kā izņēmumu trešajai daļai Kopienā drīkst laist pārdošanā Madeirā, Azoru salās, Algarvi, Krētā, Lakonijā un Kiprā audzētus banānus, kuru garums ir mazāks nekā 14 cm, bet tie jāklasificē kā II šķiras.”;

c)

pielikuma V punkta C apakšpunkta pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Banāni ir jānoformē zaros vai ķekaros (zaru daļās), kam ir vismaz četri banāni. Banānus var noformēt arī katru atsevišķi.”

2)

II pielikumā AAA grupā pēc Gros Michel apakšgrupas iekļauj šādu aili:

Grupa

Apakšgrupa

Galvenās šķirnes

(nepilnīgs saraksts)

 

“Hibrīdi

Flhorban 920

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 47, 25.2.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 245, 20.9.1994., 6. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/97 (OV L 60, 1.3.1997., 53. lpp.).


10.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 229/2006

(2006. gada 9. februāris),

ar ko nosaka, cik lielā mērā var izpildīt pieteikumus uz tiesībām nodarboties ar importu, kuri iesniegti attiecībā uz kvotu dzīviem liellopiem, kuru svars pārsniedz 160 kg un kuru izcelsme ir Šveicē, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 2172/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2005. gada 23. decembra Regulu (EK) Nr. 2172/2005, ar ko paredz sīki izstrādātus importa tarifu kvotas piemērošanas noteikumus dzīviem liellopiem, kuru svars pārsniedz 160 kg un kuru izcelsme ir Šveicē, kā tas paredzēts Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumā par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (2), un jo īpaši tās 4. panta 2. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Regulas (EK) Nr. 2172/2005 1. panta 1. punktā nosaka ikgadējo kvotu 4 600 vienību apmērā, kam Kopienas operators var iesniegt pieteikumus uz tiesībām nodarboties ar importu saskaņā ar minētās regulas 3. pantu.

(2)

Tā kā pieteikumi uz tiesībām nodarboties ar importu pārsniedz Regulas (EK) Nr. 2172/2005 1. panta 1. punktā minēto pieejamo daudzumu, jānosaka vienota procentuālā likme pieprasīto daudzumu samazinājumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pieteikumus uz tiesībām nodarboties ar importu, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2172/2005 3. panta 3. punktu, attiecībā up kvotas periodu no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim, izpilda līdz 64,5161 % no pieprasītā daudzuma.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 10. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. februārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 346, 29.12.2005., 10. lpp.


10.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 230/2006

(2006. gada 9. februāris),

ar kuru noteiktas eksporta kompensācijas atbilstoši sistēmām A1 un B augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni un āboli)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 35. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1961/2001 (2) noteikti sīki izstrādāti noteikumi par eksporta kompensāciju piemērošanu augļu un dārzeņu nozarē.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 1. punktu, ciktāl tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu saimnieciski nozīmīgus izvedumus, attiecībā uz produktiem, ko izved Kopiena, var noteikt eksporta kompensācijas, ņemot vērā limitus, kas izriet no līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 2. punktu ir jāgādā par to, lai neizjauktu tirdzniecības plūsmas, kas, pateicoties kompensāciju režīmam, izveidojušās iepriekš. Šā iemesla dēļ, kā arī sakarā ar to, ka augļu un dārzeņu izvedumiem ir sezonas raksturs, ir jānosaka katram produktam paredzētie daudzumi, pamatojoties uz lauksaimniecības produktu nomenklatūru attiecībā uz eksporta kompensācijām, kas izveidota ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 3846/87 (3). Šie daudzumi būtu jāsadala, jo īpaši ņemot vērā to, ka attiecīgajiem produktiem raksturīgi vairāk vai mazāk bojāties.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 4. punktu kompensācijas nosakāmas, ņemot vērā, pirmkārt, augļu un dārzeņu cenu pašreizējo situāciju Kopienas tirgū un attīstības perspektīvas un pieejamos krājumus un, otrkārt, cenas, ko izmanto starptautiskajā tirdzniecībā. Jāņem vērā arī tirdzniecības un transporta cenas, kā arī paredzēto izvedumu saimnieciskais aspekts.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 5. punktu cenas Kopienas tirgū nosakāmas, ņemot vērā eksportam vislabvēlīgākās cenas.

(6)

Sakarā ar situāciju starptautiskajā tirdzniecībā vai īpašajām prasībām atsevišķos tirgos iespējams, ka attiecībā uz kādu konkrētu produktu kompensācija ir jādiferencē pēc šā produkta galamērķa.

(7)

Tomāti, apelsīni, citroni un āboli, uz ko attiecināmas Kopienas tirdzniecības standartu kategorijas Ekstra, I un II, pašreiz var tikt izvesti saimnieciski nozīmīgos daudzumos.

(8)

Lai nodrošinātu pieejamo resursu pēc iespējas efektīvāku izmantojumu un ņemot vērā Kopienas izvedumu struktūru, eksporta kompensācijas nosakāmas pēc sistēmām A1 un B.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Attiecībā uz sistēmu A1 kompensācijas likme, kompensācijas pieteikšanas periods un attiecīgajiem produktiem paredzētie daudzumi noteikti pielikumā. Attiecībā uz sistēmu B orientējošās kompensācijas likmes, atļauju pieteikumu iesniegšanas laikposms un attiecīgajiem produktiem paredzētie daudzumi noteikti pielikumā.

2.   Saskaņā ar pārtikas atbalstu izdotās atļaujas, kas paredzētas Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (4) 16. pantā, neattiecina uz daudzumiem, kas paredzēti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 10. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 268, 9.10.2001., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).

(3)  OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2091/2005 (OV L 343, 24.12.2005., 1. lpp.).

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1856/2005 (OV L 297, 15.11.2005., 7. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 9. februāra Regulai, ar ko nosaka eksporta kompensācijas augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni un āboli)

Produkta kods (1)

Galamērķis (2)

Sistēma A1

Kompensācijas pieprasīšanas periods: 10.3.2006.–8.5.2006.

Sistēma B

Atļauju pieteikumu iesniegšanas periods: 17.3.2006.–15.5.2006.

Kompensācijas likme

(EUR/t tīrsvara)

Paredzētie daudzumi

(t)

Orientējošā kompensācijas likme

(EUR/t tīrsvara)

Paredzētie daudzumi

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

5 774

0805 10 20 9100

A00

37

 

37

40 920

0805 50 10 9100

A00

60

 

60

8 245

0808 10 80 9100

F09

33

 

33

53 622


(1)  Produktu kodi definēti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.), labota.

(2)  A sērijas galamērķu kodi definēti Regulas (EEK) Nr. 3846/87 II pielikumā.

Skaitliskie galamērķu kodi definēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi definēti šādi:

F03

:

Visi galamērķi, izņemot Šveici.

F04

:

Šrilanka, Honkonga, Singapūra, Malaizija, Indonēzija, Taizeme, Taivāna, Papua-Jaungvineja, Laosa, Kambodža, Vjetnama, Urugvaja, Paragvaja, Argentīna, Meksika, Kostarika un Japāna.

F08

:

Visi galamērķi, izņemot Bulgāriju.

F09

:

Šādi galamērķi:

Norvēģija, Islande, Grenlande, Farēru salas, Rumānija, Albānija, Bosnija un Hercegovina, Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Serbija un Melnkalne (tajā skaitā Kosova, kā noteikts Apvienoto Nācija Drošibas padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā 1244), Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Kazahstāna, Kirgizstāna, Moldāvija, Krievija, Tadžikistāna, Turkmēnija, Uzbekistāna, Ukraina, Saūda Arābija, Bahreina, Katara, Omāna, Apvienotie Arābu Emirāti (Abū Dabī, Dubaija, Sārdža, Ajmana, Ummalkavaina, Rāselheima un Fudžaira), Kuveita, Jemena, Sīrija, Irāna, Jordānija, Bolīvija, Brazīlija, Venecuēla, Peru, Panama, Ekvadora un Kolumbija,

Āfrikas valstis un teritorijas, izņemot Dienvidāfriku,

galamērķi, kas paredzēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 36. pantā (OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.).


10.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 231/2006

(2006. gada 9. februāris),

ar ko nosaka tās eksporta kompensācijas augļu un dārzeņu pārstrādes produktu nozarē, kuras neattiecas uz kompensācijām par pievienoto cukuru (īslaicīgai glabāšanai konservēti ķirši, mizoti tomāti, konservēti ķirši, sagatavoti lazdu rieksti, dažas apelsīnu sulas)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2201/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta trešo ievilkumu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1429/95 (2) noteica sīki izstrādātus noteikumus par eksporta kompensāciju piemērošanu augļu un dārzeņu pārstrādes produktu nozarē, izņemot kompensācijas par pievienoto cukuru.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2201/96 16. panta 1. punktu, ciktāl tas ir vajadzīgs, lai varētu veikt saimnieciski nozīmīgu eksportu, par 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem produktiem var piešķirt eksporta kompensācijas, ņemot vērā ierobežojumus, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu. Regulas (EK) Nr. 2201/96 18. panta 4. punkts paredz, ka tad, ja kompensācija par cukuru, kas pievienots 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem produktiem, nav pietiekama, lai šos produktus varētu eksportēt, piemēro kompensāciju, kas noteikta saskaņā ar minētās regulas 17. pantu.

(3)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2201/96 16. panta 2. punktam jāraugās, lai netiktu traucētas tirdzniecības plūsmas, kas radušās iepriekšējo kompensāciju sistēmā. Šā iemesla dēļ katram produktam jānosaka paredzētie daudzumi attiecībā uz eksporta kompensācijām, kas noteiktas Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (3), pamatojoties uz lauksaimniecības produktu nomenklatūru.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2201/96 17. panta 2. punktu, kompensācijas ir jānosaka, ņemot vērā esošo stāvokli un attīstības perspektīvas – augļu un dārzeņu pārstrādes produktu cenas un pieejamību Kopienas tirgū, no vienas puses, un starptautiskā tirgus cenas, no otras puses. Tāpat arī jāņem vērā tirdzniecības un transporta izmaksas, kā arī paredzētā eksporta ekonomiskie aspekti.

(5)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2201/96 17. panta 3. punktam Kopienas tirgus cenas ir noteiktas, ņemot vērā eksportam vislabvēlīgākās cenas.

(6)

Ņemot vērā stāvokli starptautiskajā tirdzniecībā un konkrētas prasības atsevišķos tirgos, var rasties nepieciešamība diferencēt kompensācijas par konkrētu produktu atkarībā no šā produkta eksporta galamērķa.

(7)

Īslaicīgai glabāšanai konservētu ķiršu, mizotu tomātu, konservētu ķiršu, sagatavotu lazdu riekstu, dažu apelsīnu sulu eksportu faktiski var veikt saimnieciski nozīmīgos apjomos.

(8)

Tāpēc jānosaka kompensācijas likmes un paredzētie daudzumi.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu komitejas viedokli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Eksporta kompensācijas likmes augļu un dārzeņu pārstrādes produktu nozarē, pieteikumu iesniegšanas termiņš, atļauju izsniegšanas termiņš un paredzētie daudzumi ir noteikti pielikumā.

2.   Atļaujas, kas izsniegtas saistībā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (4) 16. pantā paredzēto pārtikas atbalstu, nepiemēro daudzumiem, kuri paredzēti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 24. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 386/2004 (OV L 64, 2.3.2004., 25. lpp.).

(2)  OV L 141, 24.6.1995., 28. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 498/2004 (OV L 80, 18.3.2004., 20. lpp.).

(3)  OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2091/2005 (OV L 343, 24.12.2005., 1. lpp.).

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1741/2004 (OV L 311, 8.10.2004., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 9. februāra Regulai, ar ko nosaka tās eksporta kompensācijas augļu un dārzeņu pārstrādes produktu nozarē, kuras neattiecas uz kompensācijām par pievienoto cukuru (īslaicīgai glabāšanai konservēti ķirši, mizoti tomāti, konservēti ķirši, sagatavoti lazdu rieksti, dažas apelsīnu sulas)

Atļauju pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 2006. gada 24. februāra līdz 2006. gada 23. jūnijam.

Atļauju izsniegšanas termiņš: no 2006. gada februāra līdz 2006. gada jūnijam.

Produkta kods (1)

Galamērķa kods (2)

Kompensācijas likme

(EUR/t tīrsvara)

Paredzētie daudzumi

(t)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

287

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  Produktu kodi ir noteikti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.), labota.

(2)  “A” sērijas galamērķu kodi ir noteikti Regulas (EEK) Nr. 3846/87 II pielikumā.

Galamērķu ciparu kodi ir noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi ir noteikti šādi:

F06

visi galamērķi, izņemot Ziemeļameriku.

F10

visi galamērķi, izņemot ASV un Bulgāriju.


10.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 232/2006

(2006. gada 9. februāris),

ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1995. gada 23. jūnija Regulu (EK) Nr. 1423/95, ar ko nosaka cukura nozares produktu, izņemot melases (2), importa kārtību, un jo īpaši tās 1. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu un 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2005./2006. saimnieciskajā gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un atsevišķu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1011/2005 (3). Šīs cenas un nodokļi pēdējo reizi ir mainīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 225/2006 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 1423/95 norādītajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1423/95 1. pantā minētajiem produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā, ir grozīti un sniegti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 10. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. februārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 141, 24.6.1995., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 624/98 (OV L 85, 20.3.1998., 5. lpp.).

(3)  OV L 170, 1.7.2005., 35. lpp.

(4)  OV L 38, 9.2.2006., 34. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2006. gada 10. februāra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un KN koda 1702 90 99 produktiem

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

38,37

0,00

1701 11 90 (1)

38,37

3,39

1701 12 10 (1)

38,37

0,00

1701 12 90 (1)

38,37

3,10

1701 91 00 (2)

37,33

6,57

1701 99 10 (2)

37,33

3,14

1701 99 90 (2)

37,33

3,14

1702 90 99 (3)

0,37

0,30


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/2001 I pielikuma II punktā (OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1260/2001 I pielikuma I punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


10.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 233/2006

(2006. gada 9. februāris)

par iesniegtajiem piedāvājumiem sorgo ievešanai Regulā (EK) Nr. 2094/2005 paredzētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2094/2005 (2) ir atvērts konkurss par ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu, Spānijā ievedot sorgo no trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 1839/95 (3), uz iesniegto piedāvājumu pamata Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 25. pantā paredzēto procedūru var nolemt nepiešķirt līgumtiesības.

(3)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1839/95 6. un 7. pantā paredzētos kritērijus, nav jānosaka ievedmuitas nodokļa maksimālais samazinājums.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem, kas iesniegti no 2006. gada 3. līdz 9. februārim Regulā (EK) Nr. 2094/2005 paredzētajā konkursā par sorgo ievedmuitas nodokļa samazinājumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 10. februāri.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. februāri

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 335, 21.12.2005., 4. lpp.

(3)  OV L 177, 28.7.1995., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījvmi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1558/2005 (OV L 249, 24.9.2005., 6. lpp.).


10.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/18


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 234/2006

(2006. gada 9. februāris),

ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 2093/2005 minētajā uzaicinājumā uz konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2093/2005 (2), ir atvērts konkurss par ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu, Spānijā ievedot kukurūzu no trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 1839/95 (3), Komisija var saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 25. pantā paredzēto procedūru nolemt noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu. To darot, jāņem vērā, jo īpaši, Regulas (EK) Nr. 1839/95 6. un 7. pantā paredzētie kritēriji. Līgumtiesības piešķir visiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvājums ir vienāds vai zemāks par ievedmuitas nodokļa maksimālā samazinājuma līmeni.

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai situācijai attiecīgajos labības tirgos liek noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu kā norādīts 1. pantā.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piedāvājumiem, kas iesniegti laikā no 2006. gada 3. līdz 9. februārim Regulā (EK) Nr. 2093/2005 paredzētajā konkursā, kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālais samazinājums ir 30,95 EUR/t par kopējo maksimālo daudzumu 70 500 t.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 10. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 335, 20.12.2005., 3. lpp.

(3)  OV L 177, 28.7.1995., 4. lpp. Regula jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1558/2005 (OV L 249, 24.9.2005., 6. lpp.).


10.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 235/2006

(2006. gada 9. februāris)

par iesniegtajiem piedāvājumiem kukurūzas ievešanai Regulā (EK) Nr. 1809/2005 paredzētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1809/2005 (2) ir atvērts konkurss par ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu, Portugālē ievedot kukurūzu no trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 1839/95 (3), uz iesniegto piedāvājumu pamata Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 25. pantā paredzēto procedūru var nolemt nepiešķirt līgumtiesības.

(3)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1839/95 6. un 7. pantā paredzētos kritērijus, nav jānosaka ievedmuitas nodokļa maksimālais samazinājums.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem, kas iesniegti no 2006. gada 3. līdz 9. februārim Regulā (EK) Nr. 1809/2005 paredzētajā konkursā par kukurūzas ievedmuitas nodokļa samazinājumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 10. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 291, 5.11.2005., 4. lpp.

(3)  OV L 177, 28.7.1995., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1558/2005 (OV L 249, 24.9.2005., 6. lpp.).


10.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 236/2006

(2006. gada 9. februāris),

ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu starpību starp Regulas 1. pantā minēto produktu kursu vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Kompensācijas jānosaka, ņemot vērā faktorus, kas minēti 1. pantā Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2).

(3)

Attiecībā uz kviešu un rudzu miltiem, putraimiem un rupja maluma miltiem, šiem produktiem piemērojamo kompensāciju aprēķina, ņemot vērā attiecīgo produktu ražošanai nepieciešamo labības daudzumu. Šie daudzumi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 1501/95.

(4)

Situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašas prasības var prasīt kompensācijas diferenciāciju dažiem produktiem atkarībā no to galamērķa.

(5)

Kompensāciju nosaka reizi mēnesī. To starplaikā var mainīt.

(6)

Šo noteikumu piemērošana pašreizējai tirgus situācijai labības nozarē un jo īpaši šo produktu kursiem vai cenām Kopienā un pasaules tirgū liek noteikt kompensāciju kā norādīts pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem produktiem, kurus izved dabīgā veidā, izņemot iesalu, ir norādītas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 10. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 9. februāra Regulai, ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

4,11

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

3,84

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

3,54

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

3,27

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

3,06

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

C01

:

Visas trešās valstis, izņemot Albāniju, Bulgāriju, Rumāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Lihtenšteinu un Šveici.


10.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/22


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 237/2006

(2006. gada 9. februāris),

ar ko nosaka miežu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1058/2005 (2) ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par miežu eksportu uz dažām trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var izlemt noteikt maksimālo eksporta kompensāciju, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus. Šajā gadījumā līgumtiesības piešķir tam vai tiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvājums ir vienāds vai mazāks par maksimālo kompensāciju.

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai attiecīgo labības tirgu situācijai liek noteikt maksimālo eksporta kompensāciju.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piedāvājumiem, kas iesniegti no 2006. gada 3. līdz 9. februārim Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētā konkursa ietvaros, miežu eksporta maksimālā kompensācija ir 2,95 EUR/t.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 10. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 174, 7.7.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


10.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/23


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 238/2006

(2006. gada 9. februāris),

ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1059/2005 (2) ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par parasto kviešu eksportu uz dažām trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var izlemt noteikt maksimālo eksporta kompensāciju, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus. Šajā gadījumā līgumtiesības piešķir tam vai tiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvājums ir vienāds vai mazāks par maksimālo kompensāciju.

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai attiecīgo labības tirgu situācijai liek noteikt maksimālo eksporta kompensāciju.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piedāvājumiem, kas iesniegti no 2006. gada 3. līdz 9. februārim Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētā konkursa ietvaros, parasto kviešu eksporta maksimālā kompensācija ir 3,00 EUR/t.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 10. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 9. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 174, 7.7.2005., 15. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).