ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 29

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 2. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 177/2006 (2006. gada 1. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 178/2006 (2006. gada 1. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005, lai pievienotu I pielikumu, kurā uzskaitīti pārtikas un barības produkti, kam ir noteikti maksimāli pieļaujamie pesticīdu atlieku līmeņi ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 179/2006 (2006. gada 1. februāris), ar ko ievieš no trešām valstīm ievestu ābolu ievešanas atļauju sistēmu

26

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 180/2006 (2006. gada 1. februāris), ar kuru nosaka piegādes saistību daudzumu niedru cukuram, ko paredzēts ievest saskaņā ar ĀKK protokolu un Nolīgumu ar Indiju 2005./2006. gada piegādes laika posmam, un ar kuru atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 1159/2003

28

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 181/2006 (2006. gada 1. februāris), ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz organiskiem mēslošanas līdzekļiem un augsnes ielabotājiem, kas nav kūtsmēsli, un ar ko groza minēto regulu ( 1 )

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 182/2006 (2006. gada 1. februāris) par cukurniedru cukura importa atļauju izsniegšanu saskaņā ar atsevišķām tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

35

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 23. janvāris), ar ko groza Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā

37

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

2.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 177/2006

(2006. gada 1. februāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 2. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 1. februārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 1. februāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

93,4

204

43,0

212

90,9

624

115,6

999

85,7

0707 00 05

052

136,7

204

102,3

628

180,0

999

139,7

0709 10 00

220

74,5

624

91,7

999

83,1

0709 90 70

052

156,1

204

130,2

999

143,2

0805 10 20

052

43,8

204

61,8

212

53,7

220

52,0

624

60,4

999

54,3

0805 20 10

204

83,9

999

83,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

129,1

400

87,6

464

135,7

624

76,7

662

36,9

999

87,9

0805 50 10

052

53,2

220

61,7

999

57,5

0808 10 80

400

143,4

404

107,7

720

83,2

999

111,4

0808 20 50

388

83,1

400

90,1

720

64,3

999

79,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


2.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 178/2006

(2006. gada 1. februāris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005, lai pievienotu I pielikumu, kurā uzskaitīti pārtikas un barības produkti, kam ir noteikti maksimāli pieļaujamie pesticīdu atlieku līmeņi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 396/2005 Komisijai jāsagatavo minētās regulas I, II, III un IV pielikums, jo tāds ir regulas II, III un V nodaļas piemērošanas nosacījums.

(2)

Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumā jāiekļauj visi produkti, kuriem patlaban ir noteikti Kopienas vai valsts MAL, kā arī produkti, attiecībā uz kuriem ir lietderīgi piemērot saskaņotus MAL.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 396/2005.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu.

(5)

Vēl netiek prasīti atsevišķi MAL zivīm un kultūraugiem, kas paredzēti vienīgi dzīvnieku barībai, un nav pieejama informācija, kas būtu pamats MAL noteikšanai. Ir lietderīgi atvēlēt laiku šādas informācijas izstrādāšanai vai apkopošanai. Tiek uzskatīts, ka trīs gadi ir pietiekami ilgs laiks šādas informācijas izstrādāšanai vai apkopošanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikuma tekstu pievieno kā I pielikumu Regulai (EK) Nr. 396/2005.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 1. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Augu un dzīvnieku izcelsmes produkti, kas minēti 2. panta 1. punktā

Koda Nr. (1)

Grupas, uz kurām attiecina MAL

Atsevišķu produktu piemēri grupās, uz kurām attiecina MAL

Zinātniskais nosaukums (2)

Piemēri definīcijā ietilpstošām pasugām vai radniecīgiem produktiem, uz kuriem attiecina tos pašus MAL

Produkta daļas, uz kurām attiecina MAL

0100000

1.

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; RIEKSTI

 

 

 

 

0110000

i)

citrusaugļi

 

 

 

Viss produkts

0110010

 

Greipfrūti

Citrus paradisi

Pampelmūzes, pampelmūzes un greipfrūta hibrīdi, mandarīna un greipfrūta hibrīdi, pārējie hibrīdi

 

0110020

 

Apelsīni

Citrus sinensis

Bergamotes, pomerances, činoto un pārējie hibrīdi

 

0110030

 

Citroni

Citrus limon

Dažādi citroni

 

0110040

 

Laimi

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandarīni

Citrus reticulata

Klementīni, tanžerīni un pārējie hibrīdi

 

0110990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0120000

ii)

koku rieksti (lobīti vai nelobīti)

 

 

 

Viss produkts pēc čaumalas atdalīšanas (izņemot kastaņus)

0120010

 

Mandeles

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Brazīlijas rieksti

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Indijas rieksti

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Ēdamie kastaņi

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Kokosrieksti

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Lazdu rieksti

Corylus avellana

Dižlazdu rieksti

 

0120070

 

Makadāmijas rieksti

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Pekanrieksti

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Ciedru rieksti

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistācijas

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Valrieksti

Juglans regia

 

 

0120990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0130000

iii)

sēkleņi

 

 

 

Viss produkts pēc kātiņa atdalīšanas

0130010

 

Āboli

Malus domesticus

Mežāboli

 

0130020

 

Bumbieri

Pyrus communis

Bumbierāboli

 

0130030

 

Cidonijas

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Mespili (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Eriobotrijas (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0140000

iv)

kauleņi

 

 

 

Viss produkts pēc kātiņa atdalīšanas

0140010

 

Aprikozes

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Ķirši

Prunus cerasus, Prunus avium

Saldie ķirši, skābie ķirši

 

0140030

 

Persiki

Prunus persica

Nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi

 

0140040

 

Plūmes

Prunus domestica

Damsonplūmes, renklodes, mirabeles

 

0140990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0150000

v)

ogas un sīkie augļi

 

 

 

Viss produkts pēc kauslapiņu un kātiņu atdalīšanas, izņemot jāņogas un upenes: augļi ar kātiņiem

0151000

a)

galda vīnogas un vīnogas pārstrādei

 

 

 

 

0151010

 

Galda vīnogas

Vitis euvitis

 

 

0151020

 

Vīnogas pārstrādei

Vitis euvitis

 

 

0152000

b)

zemenes

 

Fragaria × ananassa

 

 

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

 

 

 

 

0153010

 

Kazenes

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Zilganās kazenes

Rubus ceasius

Kazeņavenes, lācenes

 

0153030

 

Avenes

Rubus idaeus

Japānas avenes

 

0153990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0154000

d)

pārējie sīkie augļi un ogas

 

 

 

 

0154010

 

Vairogu zilenes

Vaccinium corymbosum

Mellenes un brūklenes

 

0154020

 

Dzērvenes

Vaccinium macrocarpon

 

 

0154030

 

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Ērkšķogas

Ribes uva-crispa

Arī citu jāņogu ģints sugu hibrīdi

 

0154050

 

Mežrožu paaugļi

Rosa canina

 

 

0154060

 

Zīdkoka ogas (4)

Morus spp.

Lielaugļu zemeņkoka augļi

 

0154070

 

Vilkābeles ogas (4)

Crataegus azarolus

 

 

0154080

 

Plūškoka ogas (4)

Sambucus nigra

Aronijas, pīlādžogas, vilkābeles ogas, smiltsērkšķa ogas, paērkšķa ogas un citas koku ogas

 

0154990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0160000

vi)

dažādi augļi

 

 

 

Viss produkts pēc tam, kad atdalīts kātiņš vai lapu vainags (ananasiem)

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

 

 

 

0161010

 

Dateles

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Vīģes

Ficus carica

 

 

0161030

 

Galda olīvas

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumkvati (4)

Fortunella species

Marumi kumkvati, Nagami kumkvati

 

0161050

 

Karambolas (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Hurmas (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Javas salas plūmes (4)

Syzygium cumini

Javas salas āboli, pomeraki, Malabāras plūmes, grumičamas, pitangas

 

0161990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

 

 

 

0162010

 

Kivi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Ličī

Litchi chinensis

Pulasāna un rambutāna koka augļi

 

0162030

 

Pasifloras

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Opuncijas (4)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Hrizofilas (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Amerikas hurmas (4)

Diospyros virginiana

Sapotes (melnās, baltās, zaļās, dzeltenās un meimija sapotes)

 

0162990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

 

 

 

0163010

 

Avokado

Persea americana

 

 

0163020

 

Banāni

Musa × paradisica

Pundurbanāni, miltu banāni, ābolbanāni

 

0163030

 

Mango

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papaijas

Carica papaya

 

 

0163050

 

Granātāboli

Punica granatum

 

 

0163060

 

Čerimojas (4)

Annona cherimola

Anonas, ilamas un pārējie vidēji lielie anonu dzimtas augu augļi

 

0163070

 

Gvajaves (4)

Psidium guajava

 

 

0163080

 

Ananāsi

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Maizeskoka augļi (4)

Artocarpus altilis

Džekfrūti

 

0163100

 

Duriana augļi (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Guanabanas (4)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0200000

2.

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

 

 

0210000

i)

sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

 

 

Viss produkts pēc virsdaļas (ja ir) atdalīšanas un augsnes palieku aizvākšanas, noskalojot vai notīrot

0211000

a)

kartupeļi

 

Bumbuļu formas Solanum spp.

 

 

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

 

 

 

0212010

 

Manioka

Manihot esculenta

Kolokāzijas, tannijas

 

0212020

 

Batātes

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Jamsi

Dioscorea sp.

Jamsa pupas, Meksikas jamsa pupas

 

0212040

 

Marantas (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0213000

c)

pārējie sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

 

 

 

0213010

 

Galda bietes

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Burkāni

Daucus carota

 

 

0213030

 

Sakņu selerijas

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Mārrutki

Armoracia rusticana

 

 

0213050

 

Topinambūri

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Pastinaki

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Sakņu pētersīļi

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Redīsi

Raphanus sativus var. sativus

Melnie redīsi, Japānas redīsi, mazie redīsi un tiem līdzīgās pasugas

 

0213090

 

Plostbārži

Tragopogon porrifolius

Melnie plostbārži, Spānijas plostbārži

 

0213100

 

Kāļi

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Rāceņi

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0220000

ii)

sīpolu dārzeņi

 

 

 

Viss produkts pēc tam, kad noņemta viegli atdalāmā miza un augsnes paliekas (sausiem dārzeņiem) vai saknes un augsnes paliekas (svaigiem dārzeņiem)

0220010

 

Ķiploki

Allium sativum

 

 

0220020

 

Sīpoli

Allium cepa

Sīpoli konservēšanai

 

0220030

 

Šalotes

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Vasaras sīpoli

Allium cepa

Velsas sīpoli un tiem līdzīgas pasugas

 

0220990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0230000

iii)

augļu dārzeņi

 

 

 

Viss produkts pēc kātiņu atdalīšanas (cukurkukurūza – bez vālītes apvalka)

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi

 

 

 

 

0231010

 

Tomāti

Lycopersicum esculentum

Ķiršveida tomāti

 

0231020

 

Pipari

Capsicum annuum, var. grossum un var. longum

Čilli pipari

 

0231030

 

Baklažāni

Solanum melongena

Pepino

 

0231040

 

Okra, “Dāmu pirkstiņi”

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

 

 

 

0232010

 

Garaugļu gurķi

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Īsaugļu gurķi

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Cukini

Cucurbita pepo var. melopepo

Kabači, patisoni

 

0232990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

 

 

 

0233010

 

Melones

Cucumis melo

Kivano

 

0233020

 

Lielaugļu ķirbji

Cucurbita maxima

Vēlie ķirbji

 

0233030

 

Arbūzi

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0234000

d)

cukurkukurūza

 

Zea mays var. saccharata

 

Serde un vālīte bez apvalka

0239000

e)

pārējie augļu dārzeņi

 

 

 

 

0240000

iv)

krustziežu dārzeņi

 

 

 

 

0241000

a)

ziedošie krustzieži

 

 

 

Tikai blīvākās daļas

0241010

 

Brokoļi (sparģeļkāposti)

Brassica oleracea var. italica

Kalabrijas, Ķīnas brokoļi, pavasara brokoļi

 

0241020

 

Ziedkāposti

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

 

 

Viss augs pēc sakņu un bojāto lapu atdalīšanas

0242010

 

Rožkāposti (Briseles kāposti)

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Tikai galviņas

0242020

 

Galviņkāposti

Brassica oleracea convar. capitata

Smailie kāposti, sarkanie kāposti, Savojas kāposti, baltie kāposti

 

0242990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0243000

c)

lapu krustzieži

 

 

 

Viss augs pēc sakņu un bojāto lapu atdalīšanas

0243010

 

Ķīnas kāposti

Brassica pekinensis

Sareptas sinepes, pak choi, Ķīnas plakanie kāposti, Pekinas kāposti, lopbarības kāposti

 

0243020

 

Lapu kāposti

Brassica oleracea convar. Acephalea

Kroklapu kāposti, kolardi

 

0243990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0244000

d)

kolrābji

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Viss produkts pēc sakņu, augšdaļas un augsnes palieku (ja ir) atdalīšanas

0250000

v)

lapu dārzeņi un svaigi garšaugi

 

 

 

Viss produkts pēc sakņu, bojāto ārējo lapu un augsnes palieku (ja ir) atdalīšanas

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

 

 

 

 

0251010

 

Salātu baldriņi

Valerianella locusta

Dūnaugļu baldriņi

 

0251020

 

Salāti

Lactuca sativa

Galviņsalāti, Lollo rosso salāti, Iceberg salāti, romiešu salāti

 

0251030

 

Platlapu cigoriņi (endīvijas)

Cichorium endiva

Savvaļas cigoriņi, sarkanlapu cigoriņi, Itālijas cigoriņi, kroklapu endīvijas, salātgalvas cigoriņi

 

0251040

 

Kressalāti (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Barbarejas (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Sējas pazvērītes, rukola salāti (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Šaurlapu divsēkle

 

0251070

 

Brūnās sinepes (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Brassica spp. lapas un dzinumi (4)

Brassica spp.

Mizuna

 

0251990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgie (lapas)

 

 

 

 

0252010

 

Spināti

Spinacia oleracea

Jaunzēlandes spināti, ripši

 

0252020

 

Portulaki (4)

Portulaca oleracea

Ziemas portulaki, dārza portulaki, parastie portulaki, skābenes, salikornijas

 

0252030

 

Lapu bietes

Beta vulgaris

Galda biešu lapas

 

0252990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas (4)

 

Vitis euvitis

 

 

0254000

d)

ūdenskreses

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

e)

lapu cigoriņi

 

Cichorium intybus. var. foliosum

 

 

0256000

f)

garšaugi

 

 

 

 

0256010

 

Kārveles

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Maurloki

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Lapu selerijas

Apium graveolens var. seccalinum

Fenheļa lapas, koriandra lapas, diļļu zariņi, ķimeņu lapas, ārstniecības lupstājs, zirdzene, mirres un citi čemurziežu dzimtas augi

 

0256040

 

Pētersīļi

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Salvija (4)

Salvia officinalis

Kalnumētras

 

0256060

 

Rozmarīns (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Timiāns (4)

Thymus spp.

Majorāns, raudene

 

0256080

 

Baziliks (4)

Ocimum basilicum

Melisa, mētras, piparmētra

 

0256090

 

Lauru lapas (4)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Estragons (4)

Artemisia dracunculus

Izops

 

0256990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0260000

vi)

pākšaugu dārzeņi (svaigi)

 

 

 

Viss produkts

0260010

 

Pupas (ar pākstīm)

Phaseolus vulgaris

Zaļās pupiņas, turku pupas, baltās pupiņas, sparģeļpupiņas

 

0260020

 

Pupas (bez pākstīm)

Phaseolus vulgaris

Lauka pupas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lopbarības pupas

 

0260030

 

Zirņi (ar pākstīm)

Pisum sativum

Cukurzirņi

 

0260040

 

Zirņi (bez pākstīm)

Pisum sativum

Dārza zirņi, zaļie zirņi, aunazirņi

 

0260050

 

Lēcas (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0270000

vii)

stublāju dārzeņi (svaigi)

 

 

 

Viss produkts pēc bojāto audu, kā arī augsnes un sakņu atdalīšanas

0270010

 

Sparģeļi

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Lapu artišoki

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Selerijas

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Fenhelis

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Artišoki

Cynara scolymus

 

Visa ziedkopa, arī tās pamatne

0270060

 

Puravi

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rabarberi

Rheum × hybridum

 

Kāti pēc sakņu un lapu atdalīšanas

0270080

 

Bambusa dzinumi (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Palmas sirds (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0280000

viii)

sēnes  (4)

 

 

 

Viss produkts pēc augsnes vai tās substrāta atdalīšanas

0280010

 

Kultivētas sēnes

 

Šampinjoni (atmatenes), austersēnes, šitaki sēnes

 

0280020

 

Meža sēnes

 

Gailenes, trifeles, lāčpurni, baravikas

 

0280990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0290000

ix)

jūras zāles  (4)

 

 

 

Viss produkts pēc bojāto lapu atdalīšanas

0300000

3.

PĀKŠAUGI, ŽĀVĒTI

 

 

 

Viss produkts

0300010

 

Pupas

Phaseolus vulgaris

Cūku pupas, baltās pupiņas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lauka pupas, lopbarības pupas

 

0300020

 

Lēcas

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Zirņi

Pisum sativum

Aunazirņi, lauka zirņi, sējas dedestiņa

 

0300040

 

Lupīna (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0400000

4.

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

 

 

 

Viss produkts pēc čaumalas, kauliņa vai apvalka atdalīšanas, ja tas ir iespējams

0401000

i)

eļļas augu sēklas

 

 

 

 

0401010

 

Linsēklas

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Zemesrieksti

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Magoņu sēklas

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Sezama sēklas

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Saulespuķu sēklas

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Rapša sēklas

Brassica napus

Ripša sēklas, ripsis

 

0401070

 

Sojas pupas

Glycine max

 

 

0401080

 

Sinepju sēklas

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Kokvilnas sēklas

Gossypium spp.

 

 

0401100

 

Ķirbju sēklas (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

 

 

0401110

 

Saflora sēklas (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Gurķenes sēklas (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Sējas idras sēklas (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Kaņepju sēklas (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Rīcinaugs

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0402000

ii)

eļļas augu augļi

 

 

 

 

0402010

 

Olīvas pārstrādei eļļā (4)

Olea europaea

 

Viss auglis pēc kātiņa (ja ir) un augsnes palieku (ja ir) atdalīšanas

0402020

 

Eļļas palmas rieksti (kodoli) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Eļļas palmas augļi (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Kapoka sēklas (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0500000

5.

LABĪBA

 

 

 

Viss produkts

0500010

 

Mieži

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Griķi

Fagopyrum esculentum

 

 

0500030

 

Kukurūza

Zea mays

 

 

0500040

 

Prosa (4)

Panicum spp.

Itālijas sarene, tefa

 

0500050

 

Auzas

Avena fatua

 

 

0500060

 

Rīsi

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Rudzi

Secale cereale

 

 

0500080

 

Sorgo (4)

Sorghum bicolor

 

 

0500090

 

Kvieši

Triticum aestivum

Speltas kvieši, tritikāle

 

0500990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0600000

6.

TĒJA, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS UN KAKAO

 

 

 

 

0610000

i)

tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas žāvētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

 

Camellia sinensis

 

Viss produkts

0620000

ii)

kafijas pupiņas  (4)

 

 

 

Tikai pupiņas

0630000

iii)

zāļu tējas  (4) (žāvētas)

 

 

 

 

0631000

a)

ziedi

 

 

 

Viss zieds pēc ziedkāta un bojāto lapu atdalīšanas

0631010

 

Kumelīšu ziedi

Matricaria recutita

 

 

0631020

 

Hibiska ziedi

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Rožu ziedlapiņas

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Jasmīna ziedi

Jasminum officinale

 

 

0631050

 

Liepu ziedi

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0632000

b)

lapas

 

 

 

Viss produkts pēc sakņu un bojāto lapu atdalīšanas

0632010

 

Zemeņu lapas

Fragaria × ananassa

 

 

0632020

 

Roibosa krūma lapas

Aspalathus spp.

 

 

0632030

 

Mate

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0633000

c)

saknes

 

 

 

Viss produkts pēc virsdaļas atdalīšanas un augsnes palieku aizvākšanas noskalojot vai notīrot

0633010

 

Baldriāna sakne

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Žeņšeņa sakne

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0639000

d)

pārējās zāļu tējas

 

 

 

 

0640000

iv)

kakao  (4) (fermentētas pupiņas)

 

Theobroma cacao

 

Pupiņas pēc čaumalas atdalīšanas

0650000

v)

ceratonijas augļi  (4)

 

Ceratonia siliqua

 

Viss produkts pēc kātiņa vai augšdaļas atdalīšanas

0700000

7.

APIŅI (žāvēti), tostarp apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

 

Humulus lupulus

 

Viss produkts

0800000

8.

GARŠVIELAS (4)

 

 

 

Viss produkts

0810000

i)

sēklas

 

 

 

 

0810010

 

Anīsa sēklas

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Sējas melnsēklītes sēklas

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Selerijas sēklas

Apium graveolens

Ārstniecības lupstāja sēklas

 

0810040

 

Koriandra sēklas

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Ķimeņu sēklas

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Diļļu sēklas

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Fenheļa sēklas

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Grieķu sieramoliņa sēklas

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

Muskatrieksts

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0820000

ii)

augļi un ogas

 

 

 

 

0820010

 

Jamaikas pipari

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Anīsa (Japānas) pipari

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820030

 

Pļavas ķimenes

Carum carvi

 

 

0820040

 

Kardamons

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Kadiķogas

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Pipari (melnie un baltie)

Piper nigrum

Garie pipari, sārtie pipari

 

0820070

 

Vaniļas pākstis

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Tamarinda augļi

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0830000

iii)

miza

 

 

 

 

0830010

 

Kanēļkoka miza

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Kasijas koka miza

 

0830990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0840000

iv)

saknes vai sakneņi

 

 

 

 

0840010

 

Lakricas sakne

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Ingvera saknenis

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Kurkumas sakne

Curcuma domestica syn. C. longa

 

 

0840040

 

Mārrutka sakne

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0850000

v)

pumpuri

 

 

 

 

0850010

 

Krustnagliņas

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kaperi

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0860000

vi)

zieda drīksna

 

 

 

 

0860010

 

Safrāns

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0870000

vii)

sēklsedze

 

 

 

 

0870010

 

Muskatrieksta miza, žāvēta

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Pārējie (3)

 

 

 

0900000

9.

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI (4)

 

 

 

 

0900010

 

Cukurbietes (sakne)

Beta vulgaris

 

Viss produkts pēc virsdaļas atdalīšanas un augsnes palieku aizvākšanas noskalojot vai notīrot

0900020

 

Cukurniedres

Saccharum officinarum

 

Viss produkts pēc bojāto audu, kā arī augsnes un sakņu atdalīšanas

0900030

 

Cigoriņu saknes (4)

Cichorium intybus

 

Viss produkts pēc virsdaļas atdalīšanas un augsnes palieku aizvākšanas noskalojot vai notīrot

0900990

 

Pārējie (3)

 

 

 

1000000

10.

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

 

 

 

1010000

i)

gaļa, gaļas izstrādājumi, subprodukti, asinis, dzīvnieku tauki, svaigi, dzesināti vai saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti vai pārstrādāti miltos vai rupja maluma miltos; citi pārstrādes produkti, kā desas un pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes

 

 

 

Viss produkts vai tikai tauku frakcija (5)

1011000

a)

cūku

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Gaļa

 

 

 

1011020

 

Tauki bez liesuma

 

 

 

1011030

 

Aknas

 

 

 

1011040

 

Nieres

 

 

 

1011050

 

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

 

1011990

 

Pārējie (3)

 

 

 

1012000

b)

liellopu

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Gaļa

 

 

 

1012020

 

Tauki

 

 

 

1012030

 

Aknas

 

 

 

1012040

 

Nieres

 

 

 

1012050

 

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

 

1012990

 

Pārējie (3)

 

 

 

1013000

c)

aitu

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Gaļa

 

 

 

1013020

 

Tauki

 

 

 

1013030

 

Aknas

 

 

 

1013040

 

Nieres

 

 

 

1013050

 

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

 

1013990

 

Pārējie (3)

 

 

 

1014000

d)

kazu

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Gaļa

 

 

 

1014020

 

Tauki

 

 

 

1014030

 

Aknas

 

 

 

1014040

 

Nieres

 

 

 

1014050

 

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

 

1014990

 

Pārējie (3)

 

 

 

1015000

e)

zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Gaļa

 

 

 

1015020

 

Tauki

 

 

 

1015030

 

Aknas

 

 

 

1015040

 

Nieres

 

 

 

1015050

 

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

 

1015990

 

Pārējie (3)

 

 

 

1016000

f)

mājputnu – vistu, zosu, pīļu, tītaru un pērļu vistiņu –, strausu, baložu

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Gaļa

 

 

 

1016020

 

Tauki

 

 

 

1016030

 

Aknas

 

 

 

1016040

 

Nieres

 

 

 

1016050

 

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

 

1016990

 

Pārējie (3)

 

 

 

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

 

 

Truši, ķenguri

 

1017010

 

Gaļa

 

 

 

1017020

 

Tauki

 

 

 

1017030

 

Aknas

 

 

 

1017040

 

Nieres

 

 

 

1017050

 

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

 

 

1017990

 

Pārējie (3)

 

 

 

1020000

ii)

piens un krējums, neiebiezināts, bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, sviests un citi tauki, kas iegūti no piena, siera un rūgušpiena biezmasas

 

 

 

Viss produkts vai tikai tauku frakcija (6)

1020010

 

Liellopu

 

 

 

1020020

 

Aitu

 

 

 

1020030

 

Kazu

 

 

 

1020040

 

Zirgu

 

 

 

1020990

 

Pārējie (3)

 

 

 

1030000

iii)

putnu olas, svaigas, konservētas vai pagatavotas; putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, pagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī, kultenī, saldēti vai konservēti citā veidā, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

 

 

 

Viss produkts vai tikai tauku frakcija (7)

1030010

 

Vistu

 

 

 

1030020

 

Pīļu

 

 

 

1030030

 

Zosu

 

 

 

1030040

 

Paipalu

 

 

 

1030990

 

Pārējie (3)

 

 

 

1040000

iv)

medus

 

Apis melifera, Melipona spec.

Peru pieniņš, ziedputekšņi

 

1050000

v)

abinieki un rāpuļi

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Varžu kājiņas, krokodili

 

1060000

vi)

gliemeži

 

Helix spec.

 

 

1070000

vii)

citi sauszemes dzīvnieku produkti

 

 

 

 

1100000

11.

ZIVIS, ZIVJU PRODUKTI, VĒŽVEIDĪGIE, MOLUSKI UN CITI JŪRAS UN SALDŪDENS PĀRTIKAS PRODUKTI (8)

 

 

 

 

1200000

12.

KULTŪRAUGI, KO IZMANTO VIENĪGI DZĪVNIEKU BARĪBAI (8)

 

 

 

 


(1)  Šādus koda numurus ievieš ar šo pielikumu, un tos paredzēts izmantot klasifikācijas vajadzībām šajā un citos attiecīgajos pielikumos Regulai (EK) Nr. 396/2005.

(2)  Slejā “Atsevišķu produktu piemēri grupās, uz kurām attiecina MAL” minētajām vienībām, ja tas ir iespējami un lietderīgi, norāda zinātnisko nosaukumu. Pēc iespējas izmanto starptautisko nomenklatūras sistēmu.

(3)  Formulējums “pārējie” aptver visus produktus, kas nav skaidri norādīti ar pārējiem kodiem “grupās, uz kurām attiecina MAL”.

(4)  Regulas II un III pielikumā norādītos MAL produktam piemēro tikai tad, ja to izmanto pārtikā. Produkta daļām, ko izmanto vienīgi kā dzīvnieku barības sastāvdaļu, piemēros citus MAL.

(5)  Ja pesticīds un/vai metabolīti (iekļauti atlieku definīcijā) ir ūdenī šķīstošs(-i) (log Pow mazāks nekā 3), MAL izsaka mg uz kg gaļas (ieskaitot taukus), gaļas izstrādājumu, subproduktu vai dzīvnieku tauku. Ja pesticīds un/vai metabolīti (iekļauti atlieku definīcijā) ir taukos šķīstošs(-i) (log Pow 3 vai lielāks), MAL izsaka mg uz kg tauku, ko satur gaļa, gaļas izstrādājumi, subprodukti vai dzīvnieku tauki. Pārtikas produktiem ar tauku saturu 10 % vai mazāk atliekas aprēķina no atkaulota pārtikas produkta kopsvara. Šādos gadījumos maksimāli pieļaujamais līmenis ir viena desmitā daļa no vērtības, kas attiecināta uz tauku saturu, bet nedrīkst būt mazāks par 0,01 mg/kg. Šis nosacījums neattiecas uz govs pienu un govs pilnpienu. Tas neattiecas arī uz citiem produktiem, ja MAL ir noteikti atbilstīgi kvalitatīvās noteikšanas robežai.

(6)  Ja pesticīds un/vai metabolīti (iekļauti atlieku definīcijā) ir ūdenī šķīstošs(-i) (log Pow mazāks nekā 3), MAL izsaka mg uz kg piena vai piena produktu. Ja pesticīds un/vai metabolīti (iekļauti atlieku definīcijā) ir taukos šķīstošs(-i) (log Pow 3 vai lielāks), MAL izsaka mg uz kg govs piena vai govs pilnpiena. Lai noteiktu atliekas govs svaigpienā vai govs pilnpienā, par pamatu ņem tauku saturu 4 % no svara. Citu dzīvnieku izcelsmes svaigpienam vai pilnpienam atliekas izsaka uz tauku pamata. Citiem minētajiem pārtikas produktiem ar tauku saturu, kas nepārsniedz 2 % no svara, maksimāli pieļaujamais līmenis ir puse no tā, kas noteikts svaigpienam vai pilnpienam; pārtikas produktiem ar tauku saturu 2 % no svara vai vairāk maksimāli pieļaujamo līmeni izsaka mg uz kg tauku. Šādos gadījumos maksimāli pieļaujamais līmenis ir 25 reizes lielāks nekā tas, kas noteikts svaigpienam vai pilnpienam. Šis nosacījums nav piemērojams, ja MAL ir noteikti atbilstīgi kvalitatīvās noteikšanas robežai.

(7)  Ja pesticīds un/vai metabolīti (iekļauti atlieku definīcijā) ir ūdenī šķīstošs(-i) (log Pow mazāks nekā 3), MAL putnu olām un olu dzeltenumiem izsaka mg uz kg svaigu olu bez čaumalas. Ja pesticīds un/vai metabolīti (iekļauti atlieku definīcijā) ir taukos šķīstošs(-i) (log Pow 3 vai lielāks), MAL putnu olām un olu dzeltenumiem izsaka arī mg uz kg svaigu olu bez čaumalas. Tomēr olām un olu produktiem ar tauku saturu vairāk nekā 10 % maksimāli pieļaujamo līmeni izsaka mg uz kg tauku. Šādā gadījumā maksimāli pieļaujamais līmenis ir 10 reizes lielāks nekā maksimāli pieļaujamais līmenis svaigām olām. Šis nosacījums nav piemērojams, ja MAL ir noteikti atbilstīgi kvalitatīvās noteikšanas robežai.

(8)  MAL nepiemēro, kamēr netiks noteikti un uzskaitīti atsevišķi produkti.”


2.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/26


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 179/2006

(2006. gada 1. februāris),

ar ko ievieš no trešām valstīm ievestu ābolu ievešanas atļauju sistēmu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 31. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Kopienas ābolu ražotāji nesen ir nonākuši sarežģītā situācijā, ko rada cita starpā arī būtisks ābolu importa pieaugums no atsevišķām dienvidu puslodes trešām valstīm.

(2)

Tāpēc ir jāuzlabo ābolu importa uzraudzība. Piemērots instruments šā mērķa īstenošanai ir mehānisms, kas balstīts uz ievešanas atļauju izsniegšanu, par kurām jāiesniedz garantijas ķīla, lai nodrošinātu to, ka darbības, uz kurām attiecas iesniegtie pieteikumi ievešanas atļauju saņemšanai, tiks faktiski īstenotas.

(3)

Jāpiemēro Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regula (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (2), un Komisijas 1985. gada 22. jūlija Regula (EEK) Nr. 2220/85, ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (3).

(4)

Svaigu augļu un dārzeņu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Lai laistu brīvā apgrozībā ar KN kodu 0808 10 80 klasificētus ābolus, nepieciešama ievešanas atļauja.

2.   Saskaņā ar šo regulu izsniegtām atļaujām piemēro Regulu (EK) Nr. 1291/2000.

2. pants

1.   Importētāji var iesniegt pieteikumus ievešanas atļaujas saņemšanai visu dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Atļaujas pieteikuma 8. ailē norāda izcelsmes valsti un vārdu “jā” atzīmē ar krustiņu.

2.   Importētāji, iesniedzot pieteikumu, atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 2220/85 III sadaļai iesniedz garantijas ķīlu, tādējādi nodrošinot to, ka tiks izpildīts pienākums veikt importu ievešanas atļaujas derīguma termiņa laikā. Garantijas ķīlas apmērs ir EUR 15 par tonnu.

Garantijas ķīlu pilnībā vai daļēji atsavina, ja ievešanas atļaujas derīguma termiņa laikā importu neveic vai veic tikai daļēji, izņemot gadījumus, kad tam ir nepārvarami iemesli.

3. pants

1.   Ievešanas atļaujas nekavējoties izsniedz visiem pretendentiem neatkarīgi no to uzņēmējdarbības vietas Kopienā.

Atļaujas pieteikuma 8. ailē norāda izcelsmes valsti un vārdu “jā” atzīmē ar krustiņu.

2.   Atļaujas derīguma termiņš ir trīs mēneši.

Atļauja ir derīga tikai norādītās valsts izcelsmes ievedumiem.

4. pants

Dalībvalstis katru nedēļu ne vēlāk kā trešdienā plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) paziņo Komisijai ābolu daudzumus, par kādiem iepriekšējā nedēļā izsniegtas ievešanas atļaujas, norādot sadalījumu pa trešām izcelsmes valstīm.

Šos daudzumus paziņo, izmantojot Komisijas norādīto elektronisko sistēmu.

5. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. februāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 1. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1856/2005 (OV L 297, 15.11.2005., 7. lpp.).

(3)  OV L 205, 3.8.1985., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 673/2004 (OV L 105, 14.4.2004., 17. lpp.).


2.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/28


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 180/2006

(2006. gada 1. februāris),

ar kuru nosaka piegādes saistību daudzumu niedru cukuram, ko paredzēts ievest saskaņā ar ĀKK protokolu un Nolīgumu ar Indiju 2005./2006. gada piegādes laika posmam, un ar kuru atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 1159/2003

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 39. panta 6. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 1159/2003, ar ko 2003./2004., 2004./2005. un 2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus niedru cukura ievešanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem un groza Regulas (EK) Nr. 1464/95 un (EK) Nr. 779/96 (2), un jo īpaši tās 9. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 9. pantā ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi piegādes saistībām ar nulles nodokli saistībā ar produktiem ar KN kodu 1701, kas izteikti ar baltā cukura ekvivalentu, attiecībā uz ievedumiem, kura izcelsme ir valstīs, kas parakstījušas ĀKK Protokolu un Nolīgumu ar Indiju.

(2)

Piemērojot ĀKK Protokola 3. un 7. pantu, Nolīguma ar Indiju 3. un 7. pantu, kā arī Regulas (EK) Nr. 1159/2003 9. panta 3. punktu, 11. un 12. pantu, Komisija, pamatojoties uz pašlaik tās rīcībā esošo informāciju, ir noteikusi katras eksportētājas valsts piegādes saistības 2005./2006. gada piegādes laika posmam.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 12. panta 2. punktā ir paredzēts, ka minētā panta 1. punktu nepiemēro, ja starpība starp piegādes saistību daudzumu un kopējo ieskaitīto ĀKK un Indijas preferences cukura daudzumu ir 5 % vai mazāka, nekā paredzēts piegādes saistībās. Kotdivuāras, Indijas un Madagaskaras gadījumā piegādātie daudzumi ir attiecīgi par 6,7 %, 7,6 % un 6,7 % mazāki, nekā paredzēts piegādes saistībās. Ņemot vērā, ka attiecīgie daudzumi ir mazi un ka Kopienas cukura tirgu un jēlcukura piegādi Kopienas cukurfabrikām šajā piegādes laika posmā tas būtiski neietekmē, Regulas (EK) Nr. 1159/2003 12. panta 1. punkts attiecībā uz Indiju, Kotdivuāru un Madagaskaru nav jāpiemēro, un nepiegādātais daudzums jāpieskaita šo valstu piegādes saistību daudzumiem 2005./2006. gada piegādes laika posmam atbilstīgi minētās regulas 12. panta 4. punktam.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1159/2003 12. panta 2. punkta, minētā panta 1. punktu nepiemēro daudzumiem, kas par 2004./2005. gada piegādes laika posmu reģistrēti kā nepiegādāti daudzumi attiecībā uz Kotdivuāru, Indiju un Madagaskaru.

Šā panta 1. daļā minētos nepiegādātos daudzumus pieskaita daudzumiem, kas paredzēti 2. pantā minētajās piegādes saistībās.

2. pants

Piegādes saistību daudzumi ievedumiem, kuru izcelsme ir valstīs, kas parakstījušas ĀKK Protokolu un Nolīgumu ar Indiju, attiecībā uz produktiem ar KN kodu 1701, kuri izteikti ar baltā cukura ekvivalentu, 2005./2006. gada piegādes laika posmā katrai attiecīgai eksportētājvalstij ir šīs regulas pielikumā noteiktie daudzumi.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 1. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 162, 1.7.2003., 25. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 568/2005 (OV L 97, 15.4.2005., 9. lpp.).


PIELIKUMS

Piegādes saistību daudzumi preferences cukura ievešanai, kurš izteikts ar baltā cukura ekvivalentu un kura izcelsme ir valstīs, kas parakstījušas ĀKK protokolu un Nolīgumu ar Indiju, 2005./2006. gada piegādes laika posmam.

Valstis, kas parakstījušas ĀKK protokolu un Nolīgumu ar Indiju

Piegādes saistības 2005./2006. gadam

Barbadosa

32 638,29

Beliza

40 306,70

Kongo

10 225,97

Kotdivuāra

10 772,81

Fidži

165 305,43

Gajāna

159 259,91

Indija

10 781,10

Jamaika

118 851,82

Kenija

5 050,48

Madagaskara

14 217,02

Malāvija

20 993,62

Maurīcija

493 856,36

Mozambika

6 018,62

Sentkristofera un Nevisa

15 689,30

Surinama

0,00

Svazilenda

116 631,85

Tanzānija

10 298,66

Trinidāda un Tobago

47 717,60

Uganda

0,00

Zambija

7 086,65

Zimbabve

30 262,59

Kopā:

1 315 964,78


2.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/31


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 181/2006

(2006. gada 1. februāris),

ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz organiskiem mēslošanas līdzekļiem un augsnes ielabotājiem, kas nav kūtsmēsli, un ar ko groza minēto regulu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (1), un jo īpaši tās 20. panta 2. punktu, 22. panta 2. punktu, 32. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1774/2002 aizliegts izmantot ganībās organiskos mēslošanas līdzekļus un augsnes ielabotājus, kas nav kūtsmēsli. Šis aizliegums ir saskaņā ar šobrīd spēkā esošo ES barības aizliegumu un tā mērķis ir novērst iespējamo piesārņojuma risku no ganībām, kurās varētu atrasties otrās kategorijas un trešās kategorijas materiāls. Šāds risks var rasties tiešas ganīšanas rezultātā, kā arī izmantojot zāli kā skābbarību vai sienu lauksaimniecības dzīvniekiem. Minētajā regulā ir noteikts, ka aizlieguma ieviešanas pasākumi, tostarp kontroles pasākumi, jāpieņem pēc apspriešanās ar attiecīgo zinātnisko komiteju.

(2)

Dažādas zinātniskās komitejas ir sniegušas vairākus zinātniskus atzinumus attiecībā uz organisko mēslošanas līdzekļu un augsnes ielabotāju izmantošanu zemes apstrādē. Tie ir: pirmkārt, Zinātniskās vadības komitejas 1998. gada 24. un 25. septembra atzinums par zīdītājdzīvnieku izcelsmes organisko mēslošanas līdzekļu drošību, otrkārt, Toksikoloģijas, ekotoksikoloģijas un vides zinātniskās komitejas 2001. gada 24. aprīļa atzinums par novērtējumu attiecībā uz nogulšņu apstrādi patogēnu samazināšanai, treškārt, Zinātniskās vadības komitejas 2001. gada 10. un 11. maija atzinums par atgremotāju audu izcelsmes organisko mēslošanas līdzekļu drošību un ceturtkārt, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes Zinātnes ekspertu grupas bioloģiskā apdraudējuma jautājumos 2004. gada 3. marta atzinums par drošību attiecībā uz bioloģisko risku, tostarp TSE risku, izmantojot ganībās organiskos mēslošanas līdzekļus un augsnes ielabotājus.

(3)

Šajos zinātniskajos atzinumos ir ieteikts liellopiem pieejamas zemes apstrādei izmantojamos organiskos mēslošanas līdzekļos un augsnes ielabotājos neiekļaut dzīvnieku audus, kuru sastāvā varētu būt TSE izraisītāji. Citus materiālus var izmantot organisko mēslošanas līdzekļu un augsnes ielabotāju ražošanai, ja ir ievēroti noteikti dzīvnieku veselības nosacījumi, tai skaitā attiecībā uz termisko apstrādi un drošu izcelsmes noteikšanu, kas samazina iespējamos draudus.

(4)

Ņemot vērā šos zinātniskos atzinumus, ir jāizstrādā īstenošanas noteikumi, tostarp kontroles pasākumi organisko mēslošanas līdzekļu un augsnes ielabotāju, kā arī fermentācijas atlieku un komposta izmantošanai zemes apstrādē.

(5)

Šajā regulā paredzētie īstenošanas pasākumi nedrīkst ierobežot pārejas posma pasākumus, kurus šobrīd piemēro atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1774/2002.

(6)

Jāpastāv iespējai laist tirgū un eksportēt organiskos mēslošanas līdzekļus un augsnes ielabotājus, ja ir izpildīti šajā regulā norādītie nosacījumi.

(7)

Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Regula neierobežo saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1774/2002 noteiktos pārejas posma pasākumus.

2.   Dalībvalstis var noteikt stingrākus valsts noteikumus nekā tos, kuri apstiprināti šajā regulā attiecībā uz organisko mēslošanas līdzekļu un augsnes ielabotāju izmantošanu savā teritorijā, ja par iemeslu šādu noteikumu pieņemšanai ir ar dzīvnieku vai sabiedrības veselību saistīti apsvērumi.

2. pants

Grozījumi

Regulas (EK) Nr. 1774/2002 I pielikuma 39. punktu aizstāj ar šādu tekstu.

“39)

“Ganības” ir zeme, kas klāta ar graudzālēm vai citiem lakstaugiem, kuros gana lauksaimniecības dzīvniekus vai ko izmanto to barībai, izņemot zemi, kuras apstrādei ir izmantoti organiskie mēslošanas līdzekļi un augsnes ielabotāji saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 181/2006 (2).

3. pants

Prasības attiecībā uz organiskajiem mēslošanas līdzekļiem un augsnes ielabotājiem

Organiskos mēslošanas līdzekļus un augsnes ielabotājus ražo tikai no otrās kategorijas un trešās kategorijas materiāla.

4. pants

Iepakojums un marķējums, patogēnu kontrole

Organiskajiem mēslošanas līdzekļiem un augsnes ielabotājiem jāatbilst pielikuma I un II daļā norādītajām prasībām, kas attiecas uz patogēnu kontroli, iepakošanu un marķēšanu.

5. pants

Pārvadāšana

Organiskos mēslošanas līdzekļus un augsnes ielabotājus pārvadā atbilstoši pielikuma III daļā norādītajām prasībām.

6. pants

Izmantošana un īpaši ierobežojumi attiecībā uz ganīšanu

1.   Ja zemi apstrādā ar organiskajiem mēslošanas līdzekļiem un augsnes ielabotājiem, piemēro pielikuma IV daļā norādītos īpašos ierobežojumus attiecībā uz ganīšanu.

2.   Pārstrādes uzņēmumā atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1774/2002 veiktas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes rezultātā iegūtus produktus tiešā veidā neizmanto lauksaimniecības dzīvniekiem pieejamas zemes apstrādē.

7. pants

Uzskaite

Persona, kas ir atbildīga par zemi, kuras apstrādē izmanto organiskos mēslošanas līdzekļus un augsnes ielabotājus, vismaz divus gadus veic uzskaiti:

a)

par izmantoto organisko mēslošanas līdzekļu un augsnes ielabotāju daudzumu;

b)

par datumiem un vietām, kur organiskie mēslošanas līdzekļi un augsnes ielabotāji izmantoti zemes apstrādē;

c)

par datumiem, kuros attiecīgajās ganībās gana mājlopus, vai kuros tajās novāc lopbarībai paredzēto zāli.

8. pants

Laišana tirgū, eksports un tranzīts

Organisko mēslošanas līdzekļu un augsnes ielabotāju laišanai tirgū, eksportam un tranzītam jānotiek atbilstoši pielikuma I un II daļā norādītajām prasībām.

9. pants

Kontroles pasākumi

1.   Kompetentā iestāde veic pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas prasībām.

2.   Kompetentā iestāde regulāri veic pārbaudes zemei, kuras apstrādē izmanto organiskos mēslošanas līdzekļus un augsnes ielabotājus un kura var būt pieejama lauksaimniecības dzīvniekiem.

3.   Ja kompetentās iestādes veikto pārbaužu rezultāti liek secināt, ka regulas noteikumi nav izpildīti, kompetentā iestāde veic attiecīgas darbības.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 1. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 416/2005 (OV L 66, 12.3.2005., 10. lpp.).

(2)  OV L 29, 2.2.2006., 31. lpp.”.


PIELIKUMS

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ ZEMES APSTRĀDEI IZMANTOTAJIEM ORGANISKAJIEM MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻIEM UN AUGSNES IELABOTĀJIEM

I.   Patogēnu kontrole

Organisko mēslošanas līdzekļu un augsnes ielabotāju ražotājiem jānodrošina, lai pirms to izmantošanas zemes apstrādē tiktu veikta patogēnu dekontaminācija atbilstoši:

Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VII pielikuma I nodaļas D iedaļas 10. punktam, ja pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas vai pārstrādes produkti iegūti no otrās kategorijas materiāla;

Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VI pielikuma II nodaļai, ja ir runa par kompostu un biogāzes atliekām.

II.   Iepakojums un marķējums

1.

Pēc pārstrādes un/vai pārveides atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1774/2002 5. panta 2. punktam vai 6. panta 2. punktam organiskos mēslošanas līdzekļus un augsnes ielabotājus pienācīgi uzglabā un pārvadā iepakotus.

2.

Iepakojuma marķējumā jābūt skaidri un salasāmi norādītam ražotājuzņēmuma nosaukumam un adresei, kā arī vārdiem “organiskie mēslošanas līdzekļi un augsnes ielabotāji/neļaut lauksaimniecības dzīvniekiem pieeju apstrādātajai zemei vismaz 21 dienu pēc izmantošanas”.

III.   Pārvadāšana

1.

Kompetentā iestāde var lemt par II. sadaļas 1. un 2. punkta nepiemērošanu organiskajiem mēslošanas līdzekļiem un augsnes ielabotājiem, kurus pārvadā un/vai izmanto tajā pašā dalībvalstī vai pārvadā un/vai izmanto citā dalībvalstī, ja pastāv attiecīga savstarpēja vienošanās un ja šāds lēmums nerada draudus dzīvnieku vai sabiedrības veselībai.

2.

Organiskajiem mēslošanas līdzekļiem un augsnes ielabotājiem pievienotajā tirdzniecības dokumentā jābūt vārdiem “organiskie mēslojuma līdzekļi un augsnes ielabotāji/neļaut lauksaimniecības dzīvniekiem pieeju apstrādātajai zemei vismaz 21 dienu pēc izmantošanas”.

3.

Ja organiskos mēslošanas līdzekļus un augsnes ielabotājus mazumtirgotāji piegādā gala patērētājiem, kas nav tirgus dalībnieki, tirdzniecības dokuments nav vajadzīgs.

IV.   Īpaši ierobežojumi attiecībā uz ganīšanu

1.

Kompetentā iestāde veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka lauksaimniecības dzīvniekiem nav iespējams piekļūt ar organiskajiem mēslošanas līdzekļiem un augsnes ielabotājiem apstrādātai zemei, kamēr nav pagājusi 21 diena pēc datuma, kurā tie pēdējo reizi izmantoti.

2.

Ja ir pagājusi 21 diena pēc datuma, kurā pēdējo reizi izmantoti organiskie mēslošanas līdzekļi un augsnes ielabotāji, attiecīgajās platībās drīkst ganīt lopus vai novākt graudzāles vai citus lakstaugus izmantošanai barībā, ja kompetentā iestāde neuzskata, ka tas var apdraudēt dzīvnieku vai sabiedrības veselību.

3.

Kompetentā iestāde 2. punktā noteiktā perioda vietā var noteikt ilgāku periodu, kura laikā, pamatojoties uz draudiem dzīvnieku vai sabiedrības veselībai, ganīšana ir aizliegta.

4.

Kompetentā iestāde nodrošina to, lai būtu izstrādāti labas lauksaimniecības prakses noteikumi un padarīti pieejami tiem, kas izmanto organiskos mēslošanas līdzekļus un augsnes ielabotājus zemes apstrādei, ņemot vērā konkrētās vietas apstākļus.


2.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/35


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 182/2006

(2006. gada 1. februāris)

par cukurniedru cukura importa atļauju izsniegšanu saskaņā ar atsevišķām tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Padomes 1996. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 1095/96 par koncesiju īstenošanu, kas iekļautas sarakstā CXL, kurš izveidots GATT XXIV.6 sarunu nobeigumā (2),

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 1159/2003, ar ko 2003./2004., 2004./2005. un 2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus niedru cukura ievešanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem un groza Regulas (EK) Nr. 1464/95 un (EK) Nr. 779/96 (3), un jo īpaši tās 5. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 9. pantā ir paredzēta kārtība, kādā nosaka piegādes saistības ar nulles nodokļa likmi produktiem ar KN kodu 1701, kas izteikti kā baltais cukurs, importējot produktus ar izcelsmi valstīs, kuras ir parakstījušas ĀKK protokolu un Indijas nolīgumu.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 16. pantā ir paredzēta kārtība, kādā nosaka tarifa kvotas ar nulles nodokļa likmi produktiem ar KN kodu 1701 11 10, kas izteikti kā baltais cukurs, importējot produktus ar izcelsmi valstīs, kuras ir parakstījušas ĀKK protokolu un Indijas nolīgumu.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 22. pants atver tarifa kvotas ar nodokļa likmi EUR 98 par tonnu produktiem ar KN kodu 1701 11 10, ko importē no Brazīlijas, Kubas un citām trešajām valstīm.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1159/2003 5. panta 1. punktu no 2006. gada 23. līdz 27. janvārim kompetentajām iestādēm tika iesniegti importa atļauju pieteikumi par apjomu, kas kopā pārsniedz piegādes saistību apjomu attiecīgajai valstij, kas noteikts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1159/2003 9. pantu ĀKK un Indijas preferences cukuram.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1159/2003 5. panta 1. punktu nedēļā no 2006. gada 23. līdz 27. janvārim kompetentajām iestādēm tika iesniegti importa atļauju pieteikumi par kopējo apjomu, kas pārsniedz Regulas (EK) Nr. 1159/2003 16. pantā paredzēto kvotu īpašajam preferences cukuram.

(6)

Šajā gadījumā Komisijai ir jānosaka samazinājuma koeficients, lai varētu izsniegt atļaujas proporcionāli pieejamajam daudzumam, un jānorāda, ka attiecīgais limits ir sasniegts,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz importa atļauju pieteikumiem, kas iesniegti no 2006. gada 23. līdz 27. janvārim, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1159/2003 5. panta 1. punktu, atļaujas izsniedz, ievērojot šīs regulas pielikumā norādītos daudzumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 2. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 1. februārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 987/2005 (OV L 167, 29.6.2005., 12. lpp.).

(2)  OV L 146, 20.6.1996., 1. lpp.

(3)  OV L 162, 1.7.2003., 25. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 568/2005 (OV L 97, 15.4.2005., 9. lpp.).


PIELIKUMS

ĀKK–INDIJAS preferences cukurs

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 II sadaļa

2005./2006. tirdzniecības gads

Attiecīgā valsts

%, ko piegādā no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 23.1.2006–27.1.2006

Limits

Barbadosa

100

 

Beliza

100

 

Kongo

0

Sasniegts

Fidži

100

 

Gajāna

100

 

Indija

92,9965

Sasniegts

Ziloņkaula Krasts

100

 

Jamaika

100

 

Kenija

100

 

Madagaskara

100

 

Malāvija

100

 

Maurīcija

100

 

Mozambika

0

Sasniegts

Sentkitsa un Nevisa

100

 

Svazilenda

100

 

Tanzānija

0

Sasniegts

Trinidāda un Tobago

100

 

Zambija

100

 

Zimbabve

0

Sasniegts


ĀKK–INDIJAS īpašas preferences cukurs

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 III sadaļa

2005./2006. tirdzniecības gads

Attiecīgā valsts

%, ko piegādā no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 23.1.2006–27.1.2006

Limits

Indija

100

Sasniegts

ĀKK

0

Sasniegts


CXL koncesiju cukurs

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 IV sadaļa

2005./2006. tirdzniecības gads

Attiecīgā valsts

%, ko piegādā no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 23.1.2006–27.1.2006

Limits

Brazīlija

0

Sasniegts

Kuba

100

 

Citas trešās valstis

0

Sasniegts


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

2.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/37


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 23. janvāris),

ar ko groza Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā

(2006/53/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Putnu gripa, agrāk saukta par “putnu mēri”, ir ļoti smaga putnu infekcija, kas rada ļoti nopietnu apdraudējumu dzīvnieku veselībai. Putnu izcelsmes gripas vīruss noteiktos apstākļos var arī radīt apdraudējumu cilvēku veselībai.

(2)

Padomes Lēmumā Nr. 90/424/EEK (1990. gada 26. jūnijs) par izdevumiem veterinārijas jomā (3) ir paredzēta iespēja Kopienai sniegt finansiālu ieguldījumu dalībvalstīm, lai apkarotu dažas dzīvnieku slimības. Šajā lēmumā paredzēta iespēja šādu ieguldījumu piešķirt, lai apkarotu putnu gripu, ko izraisījuši tā sauktie “augstas patogenitātes” vīrusa celmi.

(3)

Putnu gripas neseno epidēmiju laikā slimības uzliesmojumus izraisījušais zemas patogenitātes putnu gripas vīruss vēlāk mutācijas ceļā kļuva par augstas patogenitātes vīrusu, rados postošas sekas un apdraudējumu cilvēku veselībai. Tiklīdz mutācija ir notikusi, vīrusu ir ārkārtīgi grūti kontrolēt. Ar Padomes Direktīvu 2005/94/EK (2005. gada 20. decembris), ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei (4), ir noteikti obligāti uzraudzības un kontroles pasākumi arī attiecībā uz zemas patogenitātes vīrusiem, lai tādējādi novērstu augstas patogenitātes putnu gripas uzliesmojumus.

(4)

Ņemot vērā Direktīvas 2005/94/EK pieņemšanu, ir lietderīgi grozīt Lēmumu 90/424/EEK, lai Kopienas finansiālo palīdzību varētu piešķirt arī attiecībā uz dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, ar kuriem apkaro zemas patogenitātes putnu gripas vīrusu celmus, kas mutācijas ceļā var kļūt par augstas patogenitātes celmiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Lēmumu 90/424/EEK groza šādi:

1)

lēmuma 3. pantu groza šādi:

a)

1. punktā svītro sesto ievilkumu;

b)

2. punktā pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

“—

to uzņēmīgo sugu dzīvnieku nokaušana, kuri ir slimi vai inficēti vai kuri ir varbūtēji slimi vai inficēti, un to iznīcināšana,”;

c)

4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Ja, ņemot vērā situācijas attīstību Kopienā, ir nepieciešams turpināt šā panta 2. punktā un 3.a pantā paredzētos pasākumus, tad saskaņā ar 41. pantā paredzēto procedūru drīkst pieņemt jaunu lēmumu par Kopienas finansiālo ieguldījumu, kurš varētu pārsniegt 5. punkta pirmajā ievilkumā noteikto 50 % robežu. Pieņemot minēto lēmumu, drīkst noteikt jebkādus pasākumus, kas attiecīgajai dalībvalstij jāveic, lai nodrošinātu rīcības efektivitāti, un jo īpaši pasākumus, kuri nav 2. punktā minētie pasākumi.”;

2)

iekļauj šādu pantu:

“3.a pants

1.   Šo pantu un 3. panta 3. un 4. punktu piemēro, ja dalībvalsts teritorijā konstatēta putnu gripa.

2.   Attiecīgā dalībvalsts saņem Kopienas finansiālo ieguldījumu putnu gripas apkarošanai, ja saskaņā ar attiecīgiem Kopienas tiesību aktiem ir pilnībā un efektīvi īstenoti minimālie kontroles pasākumi, kuri paredzēti Padomes Direktīvā 2005/94/EK (2005. gada 20. decembris), ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei (5), un ja lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieki ir ātri un atbilstīgi saņēmuši kompensāciju par to uzņēmīgo sugu dzīvnieku nonāvēšanu, kuri ir slimi vai inficēti vai kuri ir varbūtēji slimi vai inficēti.

3.   Kopienas finansiālais ieguldījums – ja nepieciešams, sadalīts vairākās daļās – ir:

50 % no izmaksām, kas dalībvalstij radušās, kompensējot lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekus par mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu nonāvēšanu,

50 % no izmaksām, kas dalībvalsts radušās, iznīcinot dzīvniekus, likvidējot dzīvnieku izcelsmes produktus, tīrot un dezinficējot saimniecības un iekārtas, iznīcinot inficētu barību un iznīcinot inficētas iekārtas, ja šīs iekārtas nav iespējams dezinficēt,

100 % no vakcīnas piegādes izmaksām un 50 % no vakcinācijas veikšanas izmaksām, ja saskaņā ar Direktīvas 2005/94/EK 54. pantu ir nolemts veikt ārkārtas vakcināciju.

3)

lēmuma 6. panta 1. punktā, 7. panta 1. punktā un 8. panta 1. punktā aiz atsauces uz “3. panta 1. punktu” iekļauj atsauci uz “3.a panta 1. punktu” attiecīgā locījumā;

4)

pielikumā 1. grupai pievieno šādu ievilkumu:

“—

putnu gripa.”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 23. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  Atzinums sniegts 2005. gada 1. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Atzinums sniegts 2005. gada 28. septembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/99/EK (OV L 325, 12.12.2003., 31. lpp.).

(4)  OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.

(5)  OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.”;