ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 25

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 28. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 151/2006 (2006. gada 24. janvāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2505/96, ar ko ievieš un nosaka Kopienas autonomo tarifu kvotu pārraudzību dažiem lauksaimniecības un rūpniecības produktiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2006 (2006. gada 27. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 153/2006 (2006. gada 27. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1819/2005, ar kuru pieņem plānu, kā dalībvalstīm sadalīt 2006. budžeta gadā iekļautos līdzekļus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 154/2006 (2006. gada 27. janvāris), ar ko nosaka minimālās pārdošanas cenas 2. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 155/2006 (2006. gada 27. janvāris), ar ko nosaka maksimālo atbalsta apjomu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu sakarā ar 2. individuālo uzaicinājumu uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 156/2006 (2006. gada 27. janvāris), ar kuru nosaka minimālo sausā vājpiena pārdošanas cenu 97. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2799/1999

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 157/2006 (2006. gada 27. janvāris), ar ko nosaka maksimālo atbalstu par koncentrētu sviestu pirmajā individuālajā uzaicinājumā uz 2. konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 158/2006 (2006. gada 27. janvāris), ar ko nosaka vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu 33. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 159/2006 (2006. gada 27. janvāris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 160/2006 (2006. gada 27. janvāris), ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2006. gada janvārī iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem piena produktiem, atbilstīgi dažām Regulas (EK) Nr. 2535/2001 atvērtajām tarifu kvotām

21

 

*

Komisijas Direktīva 2006/10/EK (2006. gada 27. janvāris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu forhlorfenuronu un indoksakarbu kā aktīvās vielas ( 1 )

24

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 24. janvāris), ar ko paredz makrofinansiālu palīdzību Gruzijai

28

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 24. janvāris), ar ko Latvijai atļauj pagarināt pasākuma piemērošanu, atkāpjoties no 21. panta Padomes sestajā Direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem

31

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

28.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 151/2006

(2006. gada 24. janvāris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2505/96, ar ko ievieš un nosaka Kopienas autonomo tarifu kvotu pārraudzību dažiem lauksaimniecības un rūpniecības produktiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 26. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 1996. gada 20. decembrī pieņēma Regulu (EK) Nr. 2505/96, ar ko ievieš un nosaka Kopienas autonomo tarifu kvotu pārraudzību dažiem lauksaimniecības un rūpniecības produktiem (1). Ar vislabvēlīgākajiem nosacījumiem ir jānodrošina Kopienas vajadzības pēc minētajiem produktiem. Tādēļ būtu jāatver jaunas Kopienas tarifu kvotas attiecīgiem apjomiem ar samazinātām vai nulles nodokļu likmēm un būtu jāpagarina dažas esošās tarifu kvotas, neradot traucējumus šo produktu tirgū.

(2)

Konkrētu Kopienas tarifu kvotu apjoms nav pietiekams, lai apmierinātu Kopienas rūpniecības vajadzības attiecīgajā kvotas periodā, tādēļ šis kvotu apjoms būtu jāpalielina no 2005. gada 1. janvāra un jāpielāgo no 2006. gada 1. janvāra.

(3)

Kopiena vairs nav ieinteresēta 2006. gadā turpināt piešķirt Kopienas tarifu kvotas konkrētiem produktiem, uz kuriem attiecās nodokļu atcelšana 2005. gadā. Tāpēc šie produkti Regulas (EK) Nr. 2505/96 I pielikuma tabulā būtu jāsvītro.

(4)

Ņemot vērā to, ka jāveic daudzi grozījumi, skaidrības labad būtu pilnībā jāaizstāj Regulas (EK) Nr. 2505/96 I pielikums.

(5)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 2505/96.

(6)

Ņemot vērā šīs regulas ekonomisko svarīgumu, ir jābalstās uz steidzamības pamatojumu, kas paredzēts I.3 punktā Protokolā par valstu parlamentu nozīmi Eiropas Savienībā, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem.

(7)

Ņemot vērā, ka šīs regulas pielikums ir jāpiemēro no 2006. gada 1. janvāra, tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2505/96 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu no 2006. gada 1. janvāra.

2. pants

Attiecībā uz kvotas periodu no 2005. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Regulas (EK) Nr. 2505/96 I pielikumā:

tarifu kvotas apjoms kvotai 09.2603 ir 3 900 tonnas ar nulles nodokļu likmēm,

tarifu kvotas apjoms kvotai 09.2975 ir 540 tonnas ar nulles nodokļu likmēm.

3. pants

Attiecībā uz kvotas periodu no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Regulas (EK) Nr. 2505/96 I pielikumā:

apjoms tarifa kvotai 09.2002 ir 600 tonnas,

apjoms tarifa kvotai 09.2003 ir 1 400 000 vienības,

apjoms tarifa kvotai 09.2030 ir 300 tonnas,

apjoms tarifa kvotai 09.2603 ir 4 500 tonnas,

apjoms tarifa kvotai 09.2612 ir 1 500 tonnas,

apjoms tarifa kvotai 09.2624 ir 425 tonnas,

apjoms tarifa kvotai 09.2837 ir 600 tonnas,

apjoms tarifa kvotai 09.2975 ir 600 tonnas,

apjoms tarifa kvotai 09.2979 ir 800 000 vienības.

4. pants

No 2006. gada 1. janvāra slēdz tarifu kvotas 09.2004, 09.2009, 09.2018, 09.2021, 09.2022, 09.2023, 09.2028, 09.2613, 09.2621, 09.2622, 09.2623, 09.2626, 09.2630, 09.2881, 09.2964, 09.2985 un 09.2998.

5. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 24. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

K.-H. GRASSER


(1)  OV L 345, 31.12.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1151/2005 (OV L 185, 16.7.2005., 27. lpp.).


PIELIKUMS

Kārtas numurs

KN kods

TARIC apakšpozīcija

Preču nosaukums

Kvotas apjoms

Kvotas nodokļa likme

(%)

Kvotas periods

09.2002

2928 00 90

30

Fenilhidrazīns

600 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2003

8543 89 97

63

Ar spriegumu vadāmi frekvences ģeneratori, kas sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, kuri uzmontēti uz iespiestas shēmas, kas ir apvalkā, kura ārējie izmēri nepārsniedz 30 x 30 mm

1 400 000 vienības

0

1.1.–31.12.

09.2026

2903 30 80

70

1,1,1,2 tetrafluoretāns, pārbaudīts, bez smaržas, satur maksimāli:

1,1,2,2,-tetrafluoretānu 600 ppm no svara,

pentafluoretānu 2 ppm no svara,

hlorodifluorometānu 2 ppm no svara,

hloropentālfluoroetānu 2 ppm no svara,

dihlorodifluorometānu 2 ppm no svara,

izmantošanai farmaceitiskas kategorijas padeves elementu ražošanā devas inhalatoriem (1)

4 000 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2030

2926 90 95

74

Hlortalonils

300 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2140

3824 90 99

98

Terciāru amīnu maisījums ar:

2,0–4,0 % N,N-dimetil-1-oktanamīnu,

vismaz 94 % N,N-dimetil-1-dekanamīnu,

ne vairāk kā 2 % N,N-dimetil-1-dodekanamīnu un vairāk

4 500 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2602

ex 2921 51 19

10

O-fenilnediamīns

1 800 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-trietoksisililpropil) tetrasulfīds

4 500 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poli(vinil alkohols) daļēji acetalizēts ar 5-(4-azido-2-sulfobenzilidēna)-3-(formilpropil)-rodanīnu, nātrija sāli

100 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2610

ex 2925 20 00

20

(Hlorometilēn)dimetilamonija hlorīds

100 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Kalcija fluorīds pulvera formā, kas satur alumīniju, magniju un nātriju 0,25 mg/kg vai mazāk

55 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3′-dihlorbenzidīn dihidrohlorīds

1 500 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ribonukleīnskābe

110 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloksāns ar 2 800 monomēra vienību (± 100) polimerizācijas pakāpi

1 300 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2618

ex 2918 19 80

40

(R)-2-hloromandelikskābe

100 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-tienilacetonitrils

80 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2620

ex 8526 91 80

20

Bloki GPS sistēmai, kam ir pozīcijas noteikšanas funkcija

500 000 vienības

0

1.1.–31.12.

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanilīns (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehīds)

425 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Biaksiāli orientēta propilēna polimēru plēve, kuras biezums ir 3,5 μm vai vairāk, bet mazāks par 15 μm, 490 mm plata vai platāka, bet ne platāka par 620 mm, paredzēta plēves kondensatoru ražošanai (1)

170 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Sejas aizsegs no stikla ar izmēru pa diagonāli 814,8 (± 1,5) mm, kas mērīts starp diviem ārējiem stūriem, ar caurspīdīgumu 51,1 (± 2,2) % stiklam, kura normālais biezums ir 12,5 mm

500 000 vienības

0

1.1.–31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Stiklšķiedras tīkls, kas austs no stiklšķiedrām, kuras pārklātas ar plastmasu, ar blīvumu 120 g/m2 (± 10 g/m2), ko parasti izmanto pretkukaiņu veltņu un ierāmotu tīklu ražošanā

350 000 m2

0

1.1.–31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskopisks rokturis no alumīnija, paredzēts izmantot ceļojumu piederumu ražošanā (1)

240 000 vienības

0

1.1.–31.12.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanādija oksīdi un hidroksīdi, kas paredzēti tikai sakausējumu izgatavošanai (1)

13 000 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Saldie ķirši, konservēti spirtā, ar diametru ne vairāk kā 19,9 mm, ar izņemtiem kauliņiem, paredzēti šokolādes izstrādājumu ražošanai (1):

ar cukura saturu vairāk nekā 9 % no svara,

ar cukura saturu ne vairāk kā 9 % no svara

2 000 tonnas

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

10

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Skābie ķirši (Prunus cerasus), konservēti spirtā, ar diametru ne vairāk kā 19,9 mm, paredzēti šokolādes izstrādājumu ražošanai (1):

ar cukura saturu vairāk nekā 9 % no svara,

ar cukura saturu ne vairāk kā 9 % no svara

2 000 tonnas

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

20

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Sintētisks poli-alfa-olefīns ar viskozitāti ne mazāk kā 38 x 10-6 m2 s-1 (38 centistoki) pie 100 °C, noteikts ar ASTM D 445 metodi

10 000 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferohroms ar oglekļa saturu 1,5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 4 % un hroma saturu ne vairāk kā 70 %

50 000 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Skābes aktivēts montmorillonīts, paškopējošā papīra ražošanai (1)

10 000 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Alifātiskajos šķīdinātājos nešķīstošo atlikumu cietais ekstrakts, kas paliek kolofonija iegūšanas rezultātā no kokiem, ar šādiem raksturojumiem:

sveķskābes saturs ne vairāk kā 30 %,

skābes skaitlis ne vairāk kā 110 un

kušanas punkts ir 100 °C vai vairāk

1 600 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromahlorometāns

600 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

1-alkēnu maisījums, kas satur 80 % vai vairāk 1-alkēnu ar ķēdes garumu 20 un 22 oglekļa atomi

10 000 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Sēnes, Auricularia polytricha šķirne, nevārītas vai tvaicētas vai vārītas, saldētas, paredzētas gatavo ēdienu ražošanai (1)  (2)

700 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-kresols ar tīrības pakāpi 98,5 % vai vairāk

20 000 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutations

15 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-dihlor-3-etil-6-nitrofenols, pulverveida

90 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2889

3805 10 90

Sulfātterpentīns

20 000 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Elektronstaru kineskopi ar plakano ekrānu, ekrāna platuma/augstuma proporciju 4/3, diagonāli 79 cm vai vairāk, bet ne vairāk kā 81 cm, un izliekuma rādiusu 50 m vai vairāk

8 500 vienības

0

1.1.–31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Neapstrādāta tabaka, sagriezta vai nesagriezta vienādos gabalos, ar muitas vērtību ne mazāk kā EUR 450 par 100 kg neto svara, paredzēta izmantošanai kā saistviela vai ietinamais 2402 10 00 apakšpozīcijā minēto produktu ražošanai (1)

6 000 tonnas

0

1.1.–31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 99

26

Ūdens šķīdums, kas satur ne mazāk kā 40 % sausa betaīna ekstrakta un no 5 % līdz 30 % organisku vai neorganisku sāļu

38 000 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistīns

600 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Savienojumi pagarināto autobusu ražošanai (1)

2 600 vienības

0

1.1.–31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-dihlorbenzols

2 600 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2935

3806 10 10

Kolofonijskābe un sveķskābe no oleosveķiem

200 000 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksiloze

400 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poli(vinilidāna fluorīds), pulvera veidā, kas paredzēts krāsas vai lakas ražošanai metāla pārklāšanai (1)

1 300 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-hloretanols, paredzēts 4002 99 90 apakšpozīcijā minēto tioplastu ražošanai (1)

8 400 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamons (ISO)

300 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenons-3,3′:4,4′-tetrakarboksiliskais dianhidrīds

600 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Četrtaktu benzīna dzinēji ar cilindru, kura darba tilpums nepārsniedz 250 cm3, un kas paredzēti apakšpozīcijā 8433 11 norādīto zāles pļaujmašīnu izgatavošanai (1) vai apakšpozīcijā 8433 20 10 norādīto pļaujmašīnu izgatavošanai (1)

750 000 vienības (3)

0

1.7.2005– 30.6.2006

09.2979

ex 7011 20 00

15

Sejas aizsegs no stikla ar izmēru pa diagonāli 81,5 cm (± 0,2 cm), kas mērīts starp diviem ārējiem stūriem, un ar gaismas caurlaidību 80 % (± 3 %) un normālo stikla biezumu 11,43 mm

800 000 vienības

0

1.1.–31.12.

09.2981

ex 8407 33 90

10

Dzirksteles aizdedzes virzuļdzinējs vai rotācijas iekšdedzes virzuļdzinējs ar cilindra tilpumu 300 cm3 vai vairāk un jaudu 6 kW vai vairāk, bet ne vairāk kā 15,5 kW, kas paredzēts, lai ražotu:

apakšpozīcijā 8433 11 51minētās pašgājējas zāliena pļaujmašīnas ar sēdekli (traktorpļaujmašīnas),

apakšpozīcijā 8701 90 11 minētos traktorus, kuru galvenā funkcija ir zāles pļaušana, vai

apakšpozīcijā 8433 20 10 minētās četrtaktu pļaujmašīnas ar motora tilpumu ne mazāku kā 300 cm3  (1)

210 000 vienības

0

1.1.–31.12.

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2986

ex 3824 90 99

76

Terciāru amīnu maisījums ar:

dodecildimetilamīna saturu 60 % vai vairāk,

dimetil(tetradecil)amīna saturu 20 % vai vairāk,

heksadecildimetilamīna saturu 0,5 % vai vairāk,

izmantošanai amīnu oksīdu ražošanā (1)

14 000 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Propilēnbutilēna kopolimērs, ar propilēna saturu ne mazāk kā 60 %, bet ne vairāk kā 68 %, un butilēna saturu ne mazāk kā 32 %, bet ne vairāk kā 40 %, ar kušanas viskozitāti ne vairāk kā 3 000 mPa pie 190 °C, noteiktu ar ASTM D 3236 metodi, izmantojams kā līme apakšpozīcijā 4818 40 minēto izstrādājumu ražošanā (1)

1 000 tonnas

0

1.1.–31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Tastatūras:

ar silikona kārtu un polikarbonāta taustiņu virsmām, vai

izgatavotas pilnībā no silikona vai pilnībā no polikarbonāta, ieskaitot apdrukātus taustiņus,

paredzētas apakšpozīcijā 8525 20 20 minēto mobilo radiotelefonu ražošanai vai remontam (1)

20 000 000 vienības

0

1.1.–31.12.

ex 8538 90 99

93


(1)  Pārbaudes attiecībā uz produktu izmantojumu atbilstīgi šim īpašajam mērķim tiek veiktas saskaņā ar attiecīgajā jomā pieņemtajiem Kopienas noteikumiem.

(2)  Kvotas izmantošana tomēr nav atļauta, ja apstrādi veic mazumtirdzniecības vai ēdināšanas uzņēmums.

(3)  To preču daudzumus, uz ko attiecas šī kvota un kas laistas brīvā apgrozībā no 2005. gada 1. jūlija, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1151/2005, pilnībā ieskaita šajā daudzumā.

(4)  Piemēro īpašu papildu nodokli.


28.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 152/2006

(2006. gada 27. janvāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 27. janvāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

112,9

204

43,4

212

97,4

624

120,2

999

93,5

0707 00 05

052

151,5

204

102,3

628

155,5

999

136,4

0709 10 00

220

80,1

624

91,7

999

85,9

0709 90 70

052

146,3

204

148,6

999

147,5

0805 10 20

052

44,2

204

54,8

212

52,8

220

50,9

624

58,3

999

52,2

0805 20 10

204

79,3

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

100,0

400

86,0

464

148,0

624

78,3

662

32,0

999

84,2

0805 50 10

052

57,8

220

61,7

999

59,8

0808 10 80

400

130,4

404

107,0

720

68,7

999

102,0

0808 20 50

388

113,3

400

83,1

720

48,3

999

81,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


28.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 153/2006

(2006. gada 27. janvāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1819/2005, ar kuru pieņem plānu, kā dalībvalstīm sadalīt 2006. budžeta gadā iekļautos līdzekļus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā

EIROPAS KOPIENU Komisija,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 10. decembra Regulu (EEK) Nr. 3730/87, ar ko nosaka vispārīgos noteikumus pārtikas piegādei no intervences uzkrājumiem izraudzītām organizācijām izdalīšanai Kopienas vistrūcīgākajām personām (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2799/98, ar ko nosaka eiro agromonetāro režīmu (2), un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 2. pantu Komisijas 1992. gada 29. oktobra Regulā (EEK) Nr. 3149/92, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Kopienā (3) ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1819/2005 (4) ir pieņemts sadales plāns, ko paredzēts finansēt no 2006. budžeta gadā pieejamajiem līdzekļiem. Šajā plānā katrai dalībvalstij, kas īsteno šo pasākumu, ir paredzēta finanšu līdzekļu maksimālā summa, kas pieejama, lai šī valsts varētu izpildīt savu plāna daļu, katra veida produktu daudzums, kas jāizņem no intervences aģentūru rīcībā esošajiem krājumiem, un piešķīrumi atsevišķu produktu iegādei tirgū.

(2)

Lai ņemtu vērā Grieķijas īpašās vajadzības, ir jāgroza ikgadējais plāns 2006. gadam, lai atļautu rīsu izņemšanu [no intervences krājumiem] samaksai par labību un graudaugu produktiem saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3149/92 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Tādēļ attiecīgi jāpielāgo Grieķijai sākotnēji piešķirtais rīsu daudzums, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1819/2005 I pielikumā.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1819/2005.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar attiecīgo pārvaldības komiteju atzinumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1819/2005 I pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma b) daļu aizstāj ar tekstu, kas izklāstīts šīs regulas I pielikumā;

2)

šīs regulas II pielikumā izklāstīto tekstu pievieno kā c) daļu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 352, 15.12.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2535/95 (OV L 260, 31.10.1995., 3. lpp.).

(2)  OV L 349, 24.12.1998., 1. lpp.

(3)  OV L 313, 30.10.1992., 50. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 133/2006 (OV L 23, 27.1.2006., 11. lpp.).

(4)  OV L 293, 9.11.2005., 3. lpp.


I PIELIKUMS

“b)

Katra veida produktu daudzums, kas jāizņem no Kopienas intervences krājumiem izdalīšanai katrā dalībvalstī, ievērojot a) punktā noteiktās maksimālās summas:

(tonnas)

Dalībvalsts

Graudaugi

Rīsi (nelobīti rīsi)

Sviests

Cukurs

Beļģija

12 121

2 800

450

 

Grieķija

 

7 500

 

 

Spānija

73 726

28 000

13 560

2 000

Francija

75 851

55 000

10 564

 

Īrija

 

 

120

 

Itālija

115 253

20 000

6 833

3 500

Latvija

19 706

 

 

 

Lietuva

16 000

5 000

 

 

Ungārija

63 587

 

 

 

Malta

1 877

600

 

 

Polija

85 608

20 000

7 230

4 847

Portugāle

17 287

14 000

2 743

1 700

Slovēnija

1 262

600

 

300

Somija

18 500

 

 

500

Kopā

500 778

153 500

41 500

12 847”


II PIELIKUMS

“c)

rīsu daudzums, kas jāizņem no intervences krājumiem, lai maksātu par to graudaugu vai graudaugu produktu piegādēm, ko laiž tirgū, ievērojot a) punktā noteiktās maksimālās summas:

Dalībvalsts

tonnas

Grieķija

7 500”


28.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 154/2006

(2006. gada 27. janvāris),

ar ko nosaka minimālās pārdošanas cenas 2. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/99 ieviešanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgu (2), intervences aģentūras ar pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu palīdzību var pārdot zināmus to rīcībā esošus sviesta intervences krājumus un var piešķirt atbalstu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Šīs regulas 25. pantā noteikts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus konkursam atbildē uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka minimālo pārdošanas cenu sviestam un maksimālo atbalsta apmēru krējumam, sviestam un koncentrētam sviestam. Tālāk tiek noteikts, ka cena vai atbalsts var atšķirties sakarā ar iecerēto sviesta izmantošanas veidu, tā tauku saturu un pārstrādes procedūrām. Atbilstīgi jānosaka Regulas (EK) Nr. 1898/2005 28. pantā paredzētais pārstrādes garantiju apjoms.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

2. individuālajam uzaicinājumam saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005, tiek noteiktas minimālās pārdošanas cenas sviestam un intervences krājumiem un tā pārstrādes garantiju apjoms, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


PIELIKUMS

Minimālās pārdošanas cenas sviestam un pārstrādes garantijas 2. individuālajā uzaicinājumā uz pastāvīgo konkursu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Iekļaušanas procedūra

Ar marķieri

Bez marķiera

Ar marķieri

Bez marķiera

Minimālā pārdošanas cena

Sviests ≥ 82 %

Nepārveidots

206

210

Koncentrēts

Pārstrādes garantijas

Nepārveidots

79

79

Koncentrēts


28.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 155/2006

(2006. gada 27. janvāris),

ar ko nosaka maksimālo atbalsta apjomu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu sakarā ar 2. individuālo uzaicinājumu uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 ieviešanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2), intervences aģentūras pastāvīgos konkursos var pārdot zināmus to rīcībā esošus sviesta intervences krājumus, un var piešķirt atbalstu par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Šīs regulas 25. pantā noteikts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, atbildot uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka minimālo pārdošanas cenu sviestam un maksimālo atbalsta apmēru par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu. Tālāk tiek noteikts, ka cena vai atbalsts var atšķirties sakarā ar iecerēto sviesta izmantošanas veidu, tā tauku saturu un pārstrādes procedūrām. Atbilstīgi jānosaka Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzētais pārstrādes garantiju apmērs.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

2. individuālajam uzaicinājumam saskaņā ar pastāvīgo konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005, šīs regulas pielikumā tiek noteikti maksimālā atbalsta apjomi par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu, kā arī 25. un 28. pantā minētais pārstrādes garantiju apjoms.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


PIELIKUMS

Maksimālais atbalsta apjoms par krējumu, sviestu un koncentrētu sviestu, kā arī pārstrādes garantijas 2. individuālajam uzaicinājumam uz saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1898/2005 paredzēto pastāvīgo konkursu

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Iekļaušanas procedūra

Ar marķieri

Bez marķiera

Ar marķieri

Bez marķiera

Maksimālais atbalsts

Sviests ≥ 82 %

38,5

35

38,5

35

Sviests < 82 %

34,1

34

Koncentrēts sviests

46

42,6

46

42

Krējums

18,5

15

Pārstrādes garantijas

Sviests

42

42

Koncentrēts sviests

51

51

Krējums

20


28.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 156/2006

(2006. gada 27. janvāris),

ar kuru nosaka minimālo sausā vājpiena pārdošanas cenu 97. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2799/1999

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 26. pantu Komisijas 1999. gada 17. decembra Regulā (EK) Nr. 2799/1999 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz atbalsta piešķiršanu par vājpienu un sauso vājpienu, ko paredzēts izmantot dzīvnieku barībā, un šāda sausā vājpiena pārdošanu (2), intervences aģentūras atklājušas pastāvīgu konkursu noteiktu to pārvaldībā esošā sausā vājpiena daudzumu pārdošanai.

(2)

Saskaņā ar minētās regulas 30. pantu, ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti attiecībā uz katru atsevišķu konkursu, tiek noteikta minimālā pārdošanas cena vai tiek pieņemts lēmums noraidīt visus piedāvājumus; pārstrādes nodrošinājuma summa jānosaka, ņemot vērā starpību starp sausā vājpiena tirgus cenu un minimālo pārdošanas cenu.

(3)

Atbilstīgi saņemtajiem piedāvājumiem minimālā pārdošanas cena ir jānosaka līmenī, kas norādīts turpmāk šajā dokumentā, un atbilstoši ir jānosaka pārstrādes nodrošinājuma summa.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 97. īpašo konkursu, kas īstenots saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2799/1999 un kura piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzas 2006. gada 24. janvārī, minimālā pārdošanas cena un pārstrādes nodrošinājums tiek noteikts šādi:

minimālā pārdošanas cena:

190,97 EUR/100 kg,

pārstrādes nodrošinājums:

35,00 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 340, 31.12.1999., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1194/2005 (OV L 194, 26.7.2005., 7. lpp.).


28.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 157/2006

(2006. gada 27. janvāris),

ar ko nosaka maksimālo atbalstu par koncentrētu sviestu pirmajā individuālajā uzaicinājumā uz 2. konkursu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 1898/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 9. novembra Regulu (EK) Nr. 1898/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1255/1999 ieviešanai attiecībā uz pasākumiem krējuma, sviesta un koncentrēta sviesta realizācijai Kopienas tirgū (2) intervences aģentūras ar pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu palīdzību uzsāk konkursu par atbalsta piešķiršanu koncentrētam sviestam. Šīs regulas 54. pantā paredzēts, ka, ņemot vērā piedāvājumus konkursam, kas saņemti atbildē uz katru individuālo uzaicinājumu, nosaka maksimālo atbalstu koncentrētam sviestam, kurā minimālais tauku saturs sasniedz 96 %.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1898/2005 53. panta 4. punktā paredzētā gala lietotāju drošība ir jāizvirza, lai nodrošinātu, ka koncentrēto sviestu pārņem mazumtirdzniecības tirgotāji.

(3)

Atbilstīgi saņemtiem piedāvājumiem attiecīgā līmenī jānosaka maksimālais atbalsta apjoms, kā arī tādā pašā veidā jānosaka garantijas gala lietotājiem.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

2. individuālajam piedāvājumam saskaņā ar pastāvīgo konkursu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005, maksimālais atbalsts, kas sniedzams par koncentrētu sviestu, kurā minimālais tauku saturs ir 96 %, kā noteikts šīs regulas 47. panta 1. apakšpunktā, sasniedz 45 EUR/100 kg.

Regulas (EK) Nr. 1898/2005 53. panta 4. punktā paredzēto gala patērētāju garantiju maksu nosaka 50 EUR/100 kg apmērā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 308, 25.11.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2107/2005 (OV L 337, 22.12.2005., 20. lpp.).


28.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/18


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 158/2006

(2006. gada 27. janvāris),

ar ko nosaka vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu 33. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par vienotu piena un piena produktu tirgus organizēšanu (1), un it īpaši tās 10. panta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 2001. gada 12. janvārī pieņemtās Komisijas Regulas (EK) Nr. 214/2001 21. pantu, kas nosaka detalizētus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 īstenošanai attiecībā uz intervenci vājpiena tirgū (2), intervences aģentūras pēc pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu piedāvā pārdošanai noteiktu daudzumu to rīcībā esoša vājpiena pulvera.

(2)

Vadoties pēc piedāvājumiem, kas saņemti, atbildot uz katru individuālu uzaicinājumu uz konkursu, tiek noteikta minimālā pārdošanas cena vai pieņemts lēmums neveikt piešķīrumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 214/2001 24.a pantu.

(3)

Vadoties pēc saņemtajiem piedāvājumiem, nosakāma minimālā pārdošanas cena.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

33. individuālam uzaicinājumam uz konkursu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 214/2001, kas nosaka, ka piedāvājumu iesniegšanas periods beidzās 2006. gada 24. janvārīm, vājpiena minimālā pārdošanas cena tiek fiksēta 191,00 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 37, 7.2.2001., 100. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1195/2005 (OV L 194, 26.7.2005., 8. lpp.).


28.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 159/2006

(2006. gada 27. janvāris),

ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1995. gada 23. jūnija Regulu (EK) Nr. 1423/95, ar ko nosaka cukura nozares produktu, izņemot melases (2), importa kārtību, un jo īpaši tās 1. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu un 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2005./2006. saimnieciskajā gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un atsevišķu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1011/2005 (3). Šīs cenas un nodokļi pēdējo reizi ir mainīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 111/2006 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 1423/95 norādītajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1423/95 1. pantā minētajiem produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā, ir grozīti un sniegti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 141, 24.6.1995., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 624/98 (OV L 85, 20.3.1998., 5. lpp.).

(3)  OV L 170, 1.7.2005., 35. lpp.

(4)  OV L 19, 24.1.2006., 4. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2006. gada 28. janvāra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un KN koda 1702 90 99 produktiem

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

36,00

0,49

1701 11 90 (1)

36,00

4,10

1701 12 10 (1)

36,00

0,35

1701 12 90 (1)

36,00

3,81

1701 91 00 (2)

35,19

7,64

1701 99 10 (2)

35,19

3,78

1701 99 90 (2)

35,19

3,78

1702 90 99 (3)

0,35

0,31


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/2001 I pielikuma II punktā (OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1260/2001 I pielikuma I punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


28.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 160/2006

(2006. gada 27. janvāris),

ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2006. gada janvārī iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem piena produktiem, atbilstīgi dažām Regulas (EK) Nr. 2535/2001 atvērtajām tarifu kvotām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2001. gada 14. decembra Regulu (EK) Nr. 2535/2001, kurā izklāstīti sīki noteikumi Padomes (EK) Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu (2), un jo īpaši tās 16. panta 2. punktu,

tā kā:

No 2006. gada 1. līdz 10. javārim iesniegtajos pieteikumos dažiem produktiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 2535/2001 I pielikumā, pieprasītais daudzums pārsniedz pieejamo daudzumu, tādēļ pieprasītajiem apjomiem jānosaka piešķīruma koeficienti,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Laikposmā no 2006. gada 1. līdz 10. javārim iesniegtajos importa atļauju pieteikumos pieprasītajam daudzumam produktu, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 2535/2001 I pielikuma I.A daļā, I.B daļas 1. un 2. punktā I.C, I.D, I.E, I.F, I.G un I.H daļā paredzētās kvotas, piemēro piešķīruma koeficientu, kas ir norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 341, 22.12.2001., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1036/2005 (OV L 171, 2.7.2005., 19. lpp.).


I.A PIELIKUMS

Kvotas numurs

Piešķīruma koeficients

09.4590

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0088

09.4596

1,0000


I.B PIELIKUMS

1.   Produkti ar izcelsmi Rumānijā

Kvotas numurs

Piešķīruma koeficients

09.4771

1,0000

09.4772

09.4758

0,3846


2.   Produkti ar izcelsmi Bulgārijā

Kvotas numurs

Piešķīruma koeficients

09.4773

09.4660

1,0000

09.4675


I.C PIELIKUMS

Produkti ar izcelsmi ĀKK

Kvotas numurs

Kvantitāte (t)

09.4026

09.4027


I.D PIELIKUMS

Produkti ar izcelsmi Turcijá

Kvotas numurs

Kvantitāte (t)

09.4101


I.E PIELIKUMS

Produkti ar izcelsmi Dienvidáfriká

Kvotas numurs

Kvantitāte (t)

09.4151


I.F PIELIKUMS

Produkti ar izcelsmi Šveice

Kvotas numurs

Piešķīruma koeficients

09.4155

0,2053

09.4156

1,0000


I.G PIELIKUMS

Produkti ar izcelsmi Jordānijā

Kvotas numurs

Kvantitāte (t)

09.4159


I.H PIELIKUMS

Produkti ar izcelsmi Norvēģija

Kvotas numurs

Pieškīruma koeficients

09.4781

1,0000

09.4782

0,9468


28.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/24


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/10/EK

(2006. gada 27. janvāris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu forhlorfenuronu un indoksakarbu kā aktīvās vielas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu Spānija 1998. gada 7. decembrī saņēma SKW Trostberg AG iesniegumu (Taskforce SKW Trosberg AG (Degussa AG) un Kyowa Hakko Kogyo Co.Ltd. vārdā) par aktīvās vielas forhlorfenurona iekļaušanu Direktīvas 91/414 I pielikumā. Ar Komisijas Lēmumu 2000/181/EK (2) apstiprināts, ka dokumentācija ir pilnīga, t.i., to var uzskatīt par atbilstošu Direktīvas 91/414/EEK II un III pielikuma prasībām attiecībā uz datiem un informāciju.

(2)

Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu Nīderlande 1997. gada 6. oktobrī saņēma DuPont de Nemours iesniegumu par aktīvās vielas indoksakarba iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Ar Komisijas Lēmumu 1998/398/EK (3) apstiprināts, ka dokumentācija ir pilnīga, t.i., to var uzskatīt par atbilstošu Direktīvas 91/414/EEK II un III pielikuma prasībām attiecībā uz datiem un informāciju.

(3)

Šo aktīvo vielu iedarbība uz cilvēku veselību un uz vidi ir novērtēta atbilstīgi Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. un 4. punkta noteikumiem attiecībā uz pieteikuma iesniedzēja piedāvātajiem lietošanas veidiem. Izraudzītās ziņotājas dalībvalstis iesniedza Komisijai novērtējuma ziņojuma projektus par šīm vielām 2001. gada 2. martā (forhlorfenurons) un 2000. gada 7. februārī (indoksakarbs).

(4)

Dalībvalstis un Komisija Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā ir izskatījušas šos novērtējuma ziņojuma projektus. Pārskats tika pabeigts 2005. gada 23. septembrī kā Komisijas pārskata ziņojumi par forhlorfenuronu un indoksakarbu.

(5)

Izskatot forhlorfenuronu, netika konstatēti neatbildēti jautājumi vai šaubas, kas radītu vajadzību apspriesties ar Augu zinātnisko komiteju vai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, kas pārņēmusi minētās komitejas funkcijas.

(6)

Divi jautājumi saistībā ar indoksakarbu tika iesniegti Augu zinātniskajai komitejai. Augu zinātniskajai komitejai lūdza izteikt viedokli par koncentrācijas līmeni, kurā nav novērojama iedarbība (NOEL), attiecībā uz eritrocītiem žurku organismā un par piemērotu pamatu indoksakarba akūtās standartdevas (ARfD) noteikšanai.

Savā atzinumā (4) Augu zinātniskā komiteja norādīja, ka dažos eritrocītu rādītājos novērotās pārmaiņas visumā bija nelielas un paralēli tām netika novērota būtiska retikulocitoze, kas kopumā liecina par vieglu hemolītisku iedarbību. Tā kā nevarēja konstatēt precīzu koncentrācijas līmeni, kurā nav novērojama iedarbība, Augu zinātniskā komiteja noteica devu, līdz kuras sasniegšanai novērotā iedarbība nav kaitīga.

Turklāt Augu zinātniskā komiteja atbildēja, ka vispārējās un nespecifiskās toksiskuma pazīmes, kas tika novērotas, veicot akūtā neirotoksiskuma pētījumus žurkām, var izmantot par pamatu akūtās standartdevas (ArfD) noteikšanai.

(7)

Augu zinātniskās komitejas ieteikumus ņēma vērā, dalībvalstīm un Komisijai Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā veicot turpmāku pārskatīšanu, kā arī šajā direktīvā un pārskata ziņojumā. Pamatojoties uz Augu zinātniskās komitejas konstatētajiem iedarbības līmeņiem, šajā novērtējumā tika noteikti attiecīgie raksturlielumi (akūtā standartdeva un pieļaujamā diennakts deva).

(8)

No veiktajām dažādajām pārbaudēm izriet, ka augu aizsardzības līdzekļi, kas satur attiecīgās aktīvās vielas, kopumā varētu atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā un 5. panta 3. punktā noteiktajām prasībām, jo īpaši saistībā ar tiem lietošanas veidiem, kas tika pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumos. Tādēļ ir lietderīgi iekļaut forhlorfenuronu un indoksakarbu minētās direktīvas I pielikumā, lai nodrošinātu, ka atļaujas par augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šo aktīvo vielu, visās dalībvalstīs var piešķirt saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem.

(9)

Neierobežojot Direktīvā 91/414/EEK noteiktos pienākumus, kas izriet no aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā, pēc iekļaušanas dalībvalstīm jāatvēl sešu mēnešu laikposms pašreizējo pagaidu atļauju pārskatīšanai attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur forhlorfenuronu vai indoksakarbu, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvā 91/414/EEK un jo īpaši tās 13. pantā paredzētajām prasībām un I pielikumā izvirzītajiem nosacījumiem. Dalībvalstīm esošās pagaidu atļaujas jāpārveido par pastāvīgajām atļaujām, jāgroza vai jāatsauc tās saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK noteikumiem. Atkāpjoties no iepriekš noteiktā termiņa, jāparedz ilgāks laikposms, lai iesniegtu un novērtētu visu III pielikuma dokumentāciju par katra augu aizsardzības līdzekļa katru paredzēto lietošanas veidu saskaņā ar vienotajiem principiem, kas izklāstīti Direktīvā 91/414/EEK.

(10)

Forhlorfenurona iekļaušana Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā pamatojas uz dokumentāciju, kas attiecas uz šīs aktīvās vielas lietošanu kivi augļu aizsardzībai. Visus pārējos lietošanas veidus pieteikuma iesniedzējs pašlaik nav pietiekami pamatojis ar datiem, un ir konstatēts, ka ne visiem šo lietošanas veidu radītajiem riskiem ir rasts atbilstošs risinājums saskaņā ar minētās direktīvas VI pielikumā izvirzītajiem kritērijiem. Ja dalībvalstis vēlas piešķirt atļaujas citiem lietošanas veidiem, tām jāpieprasa nepieciešamie dati un informācija, kas pierāda, ka šie lietošanas veidi atbilst Direktīvas 91/414/EEK kritērijiem, jo īpaši attiecībā uz patērētājiem un vidi.

(11)

Tādēļ ir lietderīgi attiecīgi grozīt Direktīvu 91/414/EEK.

(12)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2006. gada 30. septembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos noteikumus no 2006. gada 1. oktobra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

1.   Vajadzības gadījumā dalībvalstis līdz 2006. gada 30. septembrim saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK groza vai atsauc pašreizējās atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur forhlorfenuronu vai indoksakarbu kā aktīvo vielu. Līdz minētajai dienai tās jo īpaši pārliecinās, ka ir izpildīti minētās direktīvas I pielikuma nosacījumi attiecībā uz forhlorfenuronu un uz indoksakarbu, izņemot tos nosacījumus, kas noteikti attiecīgo aktīvo vielu ieraksta B daļā, un ka atļaujas turētājam ir dokumentācija vai piekļuve dokumentācijai atbilstīgi minētās direktīvas II pielikuma prasībām saskaņā ar tās 13. panta nosacījumiem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, par katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kas satur forhlorfenuronu vai indoksakarbu kā vienīgo vai vienu no vairākām aktīvajām vielām, kuras visas ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma sarakstā vēlākais līdz 2006. gada 31. martam, dalībvalstis atkārtoti izvērtē šo līdzekli saskaņā ar vienotajiem principiem, kuri noteikti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pielikuma prasībām, un ņemot vērā minētās direktīvas I pielikuma forhlorfenurona vai, attiecīgi, indoksakarba ieraksta B daļu. Pamatojoties uz šo novērtējumu, dalībvalstis nosaka, vai augu aizsardzības līdzeklis atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.

Pēc tam, kad tas ir konstatēts, dalībvalstis rīkojas šādi:

a)

ja līdzeklis satur forhlorfenuronu vai indoksakarbu kā vienīgo aktīvo vielu, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju vēlākais 2007. gada 30. septembrī; vai

b)

ja līdzeklis satur forhlorfenuronu vai indoksakarbu kā vienu no vairākām aktīvajām vielām, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju vēlākais 2007. gada 30. septembrī vai termiņā, kas šādai grozīšanai vai atsaukšanai paredzēts attiecīgajā direktīvā vai direktīvās, ar kurām atbilstīgo vielu vai vielas iekļauj Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, izvēloties vēlāko no šiem datumiem.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2006. gada 1. aprīlī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 27. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/6/EK (OV L 12, 18.1.2006., 21. lpp.).

(2)  OV L 57, 2.3.2000., 35. lpp.

(3)  OV L 176, 20.6.1998., 34. lpp.

(4)  Augu zinātniskās komitejas atzinums par Komisijas īpašajiem jautājumiem saistībā ar indoksakarba novērtēšanu (SCP/Indoxa/002-galīgais); Augu zinātniskā komiteja pieņēma atzinumu 2002. gada 18. jūlijā.


PIELIKUMS

Direktīvas 99/414/EEK I pielikumā tabulas beigās iekļauj šādas rindas

Nr.

Vispārpieņemtais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Stāšanās spēkā

Termiņš, līdz kuram paliek iekļauts

Īpaši noteikumi

“119

Forhlorfenurons

CAS Nr. 68157-60-8

CIPAC Nr. 633

1-(2-hlor-4-piridinīl)-3-fenilurīnviela

≥ 978 g/kg

2006. gada 1. aprīlis

2016. gada 31. marts

A DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā augu augšanas regulatoru.

B DAĻA

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot forhlorfenuronu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā kivi augu aizsardzībai, dalībvalstis pievērš īpašu uzmanību 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem un nodrošina, ka visi nepieciešamie dati un informācija ir to rīcībā pirms šādas atļaujas izsniegšanas.

Lai īstenotu VI pielikumā paredzētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par forhlorfenuronu un jo īpaši tā I un II pielikumu, ko 2005. gada 23. septembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā kopējā novērtējumā dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība iespējamam gruntsūdeņu piesārņojumam, ja aktīvo vielu lieto apgabalos ar piesārņojumjutīgiem augsnes un/vai klimatiskajiem apstākļiem.

Vajadzības gadījumā jāpiemēro riska mazināšanas pasākumi.

120

Indoksakarbs

CAS Nr. 173584-44-6

CIPAC Nr. 612

Metil (S)-N-[7-hlor-2,3,4a,5-tetrahidro-4a-(metoksikarbonil)indeno[1,2-e][1,3,4]oksadiazīn-2-ilkarbonil]-4′-(trifluormetoksi)karbanilāts

TC (Tehniskie līdzekļi): ≥ 628 g/kg indoksakarbs

2006. gada 1. aprīlis

2016. gada 31. marts

A DAĻA

Var atļaut lietot tikai kā insekticīdu.

B DAĻA

Lai īstenotu VI pielikumā paredzētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par indoksakarbu un jo īpaši tā I un II pielikumu, ko 2005. gada 23. septembrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā kopējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš ūdens organismu aizsardzībai.

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ir jāietver riska mazināšanas pasākumi.”


(1)  Sīkāka informācija par aktīvo vielu identitāti un specifikāciju ir sniegta pārskata ziņojumā.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

28.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/28


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 24. janvāris),

ar ko paredz makrofinansiālu palīdzību Gruzijai

(2006/41/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padome ar Lēmumu 97/787/EK (2) paredzēja ārkārtas finanšu palīdzību Armēnijai un Gruzijai ilgtermiņa aizdevumu un dotāciju veidā.

(2)

Padome ar Lēmumu 2000/244/EK paredzēja ārkārtas finanšu palīdzību Tadžikistānai un pagarināja Armēnijai un Gruzijai sniegtās palīdzības īstenošanas periodu līdz 2004. gadam.

(3)

Gruzijas gadījumā palīdzības mērķi nav pilnīgi sasniegti sakarā ar neapmierinošu ekonomiskās politikas vidi valstī lielākajā daļā īstenošanas perioda.

(4)

Tādēļ no ārkārtas finanšu palīdzības uzņēmās saistības un izmaksāja tikai EUR 31,5 miljonus no Gruzijai paredzētā EUR 65 miljonu dotācijas kopapjoma.

(5)

Gruzijas pašreizējās iestādes ir apņēmušās veikt ekonomikas stabilizāciju un strukturālas reformas, ko atbalsta Starptautiskais valūtas fonds (SVF) ar trīs gadu vienošanos saskaņā ar Nabadzības samazināšanas un izaugsmes mehānismu, kas tika apstiprināta 2004. gada 4. jūnijā un kuras kopapjoms ir SDR 98 miljoni. Pēc tam Parīzes kluba kreditori 2004. gada 21. jūlijā vienojās par Gruzijas divpusējā oficiālā parāda pārstrukturēšanu saskaņā ar Hjūstonas noteikumiem.

(6)

Tāpat Gruzijas jaunā valdība saņēma lielu atbalstu no starptautiskās sabiedrības donoru konferencē, kas notika Briselē, 2004. gada 16. jūnijā.

(7)

Pasaules Banka 2004. gada jūnijā apstiprināja USD 24 miljonu reformu atbalsta kredītu un turpinās savu palīdzību Gruzijai atbilstīgi jaunai Valstu partnerības stratēģijai kā nabadzības samazināšanas atbalsta darbības.

(8)

Gruzijas iestādes ir paudušas savu nodomu atmaksāt parādu Kopienai pirms termiņa, lai uzlabotu parāda noturību.

(9)

Tā kā ES–Gruzijas attiecības attīstās atbilstoši Eiropas Kaimiņattiecību politikai, kas, paredzams, radīs dziļāku ekonomisko integrāciju, Kopienas atbalsts valdības ekonomisko reformu programmai tiek uzskatīts par piemērotu.

(10)

Darot pieejamu summu, kura līdzvērtīga ārkārtas finanšu palīdzības daļai, par ko nav uzņēmušies saistības, un kura atbalstītu valsts ekonomiskās reformas un palīdzētu samazināt ārējo parādu, Kopiena īstenotu atbilstīgu ieguldījumu nabadzības samazināšanas un izaugsmes stratēģiju īstenošanā Gruzijā.

(11)

Lai nodrošinātu Kopienas finansiālo interešu efektīvu aizsardzību saistībā ar šo makrofinansiālo palīdzību, ir jāparedz, ka Gruzija īsteno atbilstīgus pasākumus, kas ir saistīti ar krāpšanas, korupcijas un jebkuru citu ar šo palīdzību saistītu nelikumību novēršanu un apkarošanu, kā arī to, ka Komisija veic kontroles pasākumus un Revīzijas palāta veic revīziju.

(12)

Komisijas dienesti ar attiecīgi pilnvarotu neatkarīgu ekspertu atbalstu 2004. gada oktobrī veica finanšu plūsmu un administratīvo procedūru operatīvu novērtējumu Gruzijas Finanšu ministrijā un Gruzijas Valsts Bankā, lai pārliecinātos par pareizas finanšu pārvaldības struktūras esamību.

(13)

Šīs dotācijas palīdzības sniegšana neskar budžeta lēmējinstitūcijas pilnvaras.

(14)

Pirms priekšlikuma iesniegšanas Komisija ir apspriedusies ar Ekonomikas un finanšu komiteju.

(15)

Šā lēmuma pieņemšanai Līgums paredz vienīgi 308. pantā noteiktās pilnvaras,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Kopiena dara pieejamu Gruzijai makrofinansiālu palīdzību tiešu dotāciju veidā, nepārsniedzot EUR 33,5 miljonus, lai atbalstītu ekonomiskās reformas un palīdzētu valstij uzlabot parāda noturību.

2.   Šo Kopienas makrofinansiālo palīdzību pārvalda Komisija, apspriežoties ar Ekonomikas un finanšu komiteju, un tādā veidā, kurš ir pilnīgi saderīgs ar vienošanos, kas panākta starp SVF un Gruziju.

3.   Kopienas makrofinansiālo palīdzību dara pieejamu uz diviem gadiem, sākot no pirmās dienas pēc šā lēmuma stāšanās spēkā. Tomēr, ja to prasa apstākļi, Komisija pēc apspriešanās ar Ekonomikas un finanšu komiteju var nolemt pagarināt pieejamības periodu par, ilgākais, vienu gadu.

2. pants

1.   Komisija ir pilnvarota, iepriekš apspriežoties ar Ekonomikas un finanšu komiteju, vienoties ar Gruzijas iestādēm par ekonomikas politikas un finanšu nosacījumiem, kas saistīti ar šo palīdzību un ko nosaka saprašanās memorandā. Šie nosacījumi ir saderīgi ar vienošanos, kas panākta starp SVF un Gruziju.

2.   Kopienas palīdzības īstenošanas laikā Komisija uzrauga ar šo Kopienas makrofinansiālo palīdzību saistīto Gruzijas finanšu plūsmu, administratīvo procedūru, kā arī iekšējo un ārējo kontroles mehānismu stabilitāti.

3.   Komisija regulāri pārliecinās par to, vai valdības ekonomikas politika ir saderīga ar šīs palīdzības mērķiem un vai tiek izpildīti saskaņotie ekonomikas politikas un finanšu nosacījumi.

3. pants

1.   Dotācijas summa Gruzijai dara pieejamu vismaz divos maksājumos tiktāl, ciktāl tās debitora pozīcija pret Kopienu ir samazināta parasti par vismaz līdzīgu summu.

2.   Pirmo dotācijas maksājumu dara pieejamu, pamatojoties uz to, ka ir apmierinoši īstenota SVF atbalstītā ekonomikas programma atbilstīgi Nabadzības samazināšanas un izaugsmes mehānismam.

Otro un jebkurus turpmākos maksājumus veic, pamatojoties uz to, ka ir sekmīgi īstenota SVF atbalstītās ekonomikas programma un jebkuri citi pasākumi, kas paredzēti 2. panta 1. punktā minētajā saprašanās memorandā, un, ātrākais, vienu ceturksni pēc iepriekšējā maksājuma veikšanas.

3.   Līdzekļus izmaksā Gruzijas Valsts Bankai. Līdzekļu galasaņēmējs būs Gruzijas Finanšu ministrija.

4. pants

Šīs palīdzības īstenošana notiek saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (3) un tās īstenošanas noteikumiem. Jo īpaši 2. panta 1. punktā minētajā saprašanās memorandā paredz, ka Gruzija īsteno atbilstīgus pasākumus, kas ir saistīti ar krāpšanas, korupcijas un jebkuru citu ar šo palīdzību saistītu nelikumību novēršanu un apkarošanu. Tāpat tajā paredz arī Komisijas, tostarp Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF), īstenotu kontroli ar tiesībām veikt pārbaudes un apskates uz vietas, kā arī Revīzijas palātas īstenotas revīzijas, ko attiecīgā gadījumā veic uz vietas.

5. pants

Vismaz vienreiz gadā līdz septembrim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā iekļauj novērtējumu par šā lēmuma īstenošanu iepriekšējā gadā.

6. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 24. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

K.-H. GRASSER


(1)  Atzinums sniegts 2005. gada 15. decembrī (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

(2)  OV L 322, 25.11.1997., 37. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2000/244/EK (OV L 77, 28.3.2000., 11. lpp.).

(3)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.


28.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 25/31


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 24. janvāris),

ar ko Latvijai atļauj pagarināt pasākuma piemērošanu, atkāpjoties no 21. panta Padomes sestajā Direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem

(Autentisks ir tikai teksts latviešu valodā)

(2006/42/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes sesto Direktīvu 77/388/EEK (1977. gada 17. maijs) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (1), un jo īpaši tās 27. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK 27. panta 1. punktu Padome vienprātīgi pēc Komisijas priekšlikuma var atļaut jebkurai dalībvalstij ieviest īpašus pasākumus, lai atkāptos no minētās direktīvas nolūkā vienkāršot nodokļa iekasēšanas procedūru vai nepieļaut nodokļu dažādu veidu nemaksāšanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

(2)

Ar vēstuli, kas Komisijas Ģenerālsekretariātā reģistrēta 2005. gada 16. martā, Latvija lūdza atļauju pagarināt atkāpes pasākuma piemērošanu saistībā ar kokmateriālu darījumiem.

(3)

Saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK 27. panta 2. punktu Komisija ar 2005. gada 10. maija vēstuli ir informējusi pārējās dalībvalstis par Latvijas lūgumu. Ar 2005. gada 31. maija vēstuli Komisija paziņoja Latvijai, ka tās rīcībā ir visa informācija, ko tā uzskata par vajadzīgu lūguma izvērtēšanai.

(4)

Latvijas kokmateriālu tirgū dominē mazi vietējie uzņēmumi un individuālie piegādātāji. Tirgus būtība un iesaistīto uzņēmumu rīcība ir izraisījuši krāpšanos ar nodokļiem, ko nodokļu iestādēm ir bijis grūti kontrolēt. Lai apkarotu šo pārkāpumu, Latvijas likumā par PVN ir iekļauts īpašs noteikums par to, ka konkrētos apstākļos par nodokļa samaksu atbild tas nodokļu maksātājs, kam veikta ar nodokli apliekamā preču vai pakalpojumu piegāde.

(5)

Direktīvas 77/388/EEK 21. panta 1. punktā, minētās direktīvas 28. panta g) apakšpunkta redakcijā, paredzēts, ka iekšējā sistēmā par nodokļa nomaksu parasti atbild tā persona, kura preces vai pakalpojumus piegādā. Tomēr 2003. gada Pievienošanās aktā un jo īpaši tā VIII pielikuma 7. nodaļas 1. punkta b) apakšpunktā Latvijai uz ierobežotu laiku tika atļauts turpināt piemērot savu PVN iekasēšanas procedūru darījumos ar kokmateriāliem.

(6)

Komisija saprot, ka šāda kārtība faktiski ir ļāvusi Latvijai samazināt PVN nemaksāšanas risku un vienkāršot nodokļa iekasēšanas procedūru kokmateriālu tirgū.

(7)

Atkāpei nav negatīvas ietekmes uz Kopienu pašu resursiem, ko veido PVN ieņēmumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Atkāpjoties no Direktīvas 77/388/EEK 21. panta 1. punkta a) apakšpunkta, minētās direktīvas 28. panta g) apakšpunkta redakcijā, Latvijai ar šo no 2005. gada 1. maija līdz 2009. gada 31. decembrim ir atļauts turpināt noteikt, ka darījumos ar kokmateriāliem atbildīgais par PVN maksāšanu ir saņēmējs.

Šis lēmums ir adresēts Latvijas Republikai.

Briselē, 2006. gada 24. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

K.-H. GRASSER


(1)  OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/92/EK (OV L 345, 28.12.2005., 19. lpp.).