ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 19

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 24. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 109/2006 (2006. gada 23. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 110/2006 (2006. gada 23. janvāris) par pārejas posma pasākumiem, ko piemēro izvešanas atļaujām attiecībā uz olīveļļas eksportu no Kopienas uz trešām valstīm

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 111/2006 (2006. gada 23. janvāris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

4

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 112/2006 (2006. gada 23. janvāris), ar ko groza Regulā (EK) Nr. 93/2006 noteiktās eksporta kompensācijas par balto cukuru un neapstrādātu jēlcukuru

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 113/2006 (2006. gada 23. janvāris), ar ko groza Regulā (EK) Nr. 94/2006 noteiktās eksporta kompensācijas attiecībā uz neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 114/2006 (2006. gada 23. janvāris), ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

10

 

*

Komisijas Direktīva 2006/8/EK (2006. gada 23. janvāris), ar ko groza, pielāgojot tehnikas attīstībai, II, III un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu ( 1 )

12

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 23. decembris), ar ko groza tās Iekšējo reglamentu

20

 

*

Komisijas Ieteikums (2006. gada 18. janvāris) par saskaņotu Kopienas uzraudzības programmu 2006. gadam, lai nodrošinātu pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamā līmeņa ievērošanu graudaugos un uz tiem, kā arī dažos citos augu izcelsmes produktos, un par nacionālajām uzraudzības programmām 2007. gadam (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 11)  ( 1 )

23

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 16. janvāris) par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku gaļu un gaļas produktiem, kas ievesti no Meksikas un paredzēti lietošanai cilvēku pārtikā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 16)  ( 1 )

30

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 18. janvāris) par maksimālā laikposma pagarināšanu, kurā zināmiem liellopiem ieliek krotālijas (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 43)  ( 1 )

32

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2006/29/KĀDP (2006. gada 23. janvāris), ar ko atceļ Kopējo nostāju 96/184/KĀDP par ieroču eksportu uz bijušo Dienvidslāviju

34

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2006/30/KĀDP (2006. gada 23. janvāris), ar ko atjaunina un papildina pret Kotdivuāru noteiktos ierobežojošos pasākumus

36

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2006/31/KĀDP (2006. gada 23. janvāris), ar ko atjaunina ierobežojošos pasākumus pret Libēriju

38

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

24.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 109/2006

(2006. gada 23. janvāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 24. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 23. janvāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

109,2

204

68,8

212

95,5

624

107,9

999

95,4

0707 00 05

052

167,4

204

101,1

999

134,3

0709 10 00

220

88,5

999

88,5

0709 90 70

052

88,5

204

141,3

999

114,9

0805 10 20

052

47,3

204

55,9

212

50,5

220

49,3

624

58,2

999

52,2

0805 20 10

204

71,8

999

71,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,2

204

96,5

400

83,9

464

142,9

624

77,0

662

32,0

999

83,1

0805 50 10

052

49,8

220

60,5

999

55,2

0808 10 80

400

108,1

404

102,6

512

58,4

720

71,0

999

85,0

0808 20 50

388

101,1

400

82,9

720

54,7

999

79,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


24.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 110/2006

(2006. gada 23. janvāris)

par pārejas posma pasākumiem, ko piemēro izvešanas atļaujām attiecībā uz olīveļļas eksportu no Kopienas uz trešām valstīm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 865/2004 par olīveļļas un galda olīvu tirgus kopējo organizāciju un ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 827/68 (1), un jo īpaši tās 24. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 2005. gada 16. augusta Regulu (EK) Nr. 1345/2005, kurā noteikti sīki izstrādāti noteikumi ievešanas atļauju sistēmas piemērošanai olīveļļas nozarē (2), Komisijas 1995. gada 30. oktobra Regula (EK) Nr. 2543/95, ar ko paredz īpašus sīki izstrādātus noteikumus olīveļļas eksporta licenču sistēmas piemērošanai (3), tiek atcelta no 2005. gada 1. novembra.

(2)

Dažas atļaujas, kuras izsniegtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2543/95 1. pantu un kuru derīguma termiņš ir ilgāks par 2005. gada 1. novembri, nav izmantotas pilnībā vai daļēji. Ja saistības, kas uzliktas ar šīm atļaujām, nepilda, tad iemaksāto nodrošinājumu neatlīdzina. Tā kā šīs saistības ir zaudējušas spēku, tās ir jāatceļ un nodrošinājums – jāatlīdzina.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Olīveļļas un galda olīvu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz izvešanas atļaujām, kas izsniegtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2543/95 noteikumiem, iemaksāto nodrošinājumu atlīdzina pēc ieinteresēto personu pieprasījuma, ja:

to derīguma termiņš 2005. gada 1. novembrī vēl nav beidzies,

līdz šim datumam tās ir izmantotas tikai daļēji vai nav izmantotas nemaz.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 161, 30.4.2004., 97. lpp.

(2)  OV L 212, 17.8.2005., 13. lpp.

(3)  OV L 260, 31.10.1995., 33. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 406/2004 (OV L 67, 5.3.2004., 10. lpp.).


24.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 111/2006

(2006. gada 23. janvāris),

ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1995. gada 23. jūnija Regulu (EK) Nr. 1423/95, ar ko nosaka cukura nozares produktu, izņemot melases (2), importa kārtību, un jo īpaši tās 1. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu un 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2005./2006. saimnieciskajā gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un atsevišķu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1011/2005 (3). Šīs cenas un nodokļi pēdējo reizi ir mainīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 105/2006 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 1423/95 norādītajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1423/95 1. pantā minētajiem produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā, ir grozīti un sniegti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 24. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 141, 24.6.1995., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 624/98 (OV L 85, 20.3.1998., 5. lpp.).

(3)  OV L 170, 1.7.2005., 35. lpp.

(4)  OV L 17, 21.1.2006., 11. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2006. gada 24. janvāra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un KN koda 1702 90 99 produktiem

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

35,94

0,50

1701 11 90 (1)

35,94

4,12

1701 12 10 (1)

35,94

0,37

1701 12 90 (1)

35,94

3,83

1701 91 00 (2)

34,05

8,21

1701 99 10 (2)

34,05

4,12

1701 99 90 (2)

34,05

4,12

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/2001 I pielikuma II punktā (OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1260/2001 I pielikuma I punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


24.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 112/2006

(2006. gada 23. janvāris),

ar ko groza Regulā (EK) Nr. 93/2006 noteiktās eksporta kompensācijas par balto cukuru un neapstrādātu jēlcukuru

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1) un jo īpaši tās 27. panta 5. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Kompensācijas, ko piemēro baltā cukura un neapstrādāta jēlcukura eksportam, ir noteiktas Komisijas Regulā (EK) Nr. 93/2006 (2).

(2)

Minētās kompensācijas ir jāgroza, jo Komisijas rīcībā esošie pašreizējie dati atšķiras no datiem, kuri bija pieejami Regulas (EK) Nr. 93/2006 pieņemšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulā (EK) Nr. 1260/2001 noteiktās kompensācijas, kas piešķiramas par Regulas (EK) Nr. 93/2006 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto produktu eksportu, ir grozītas un norādītas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 24. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 15, 20.1.2006., 37. lpp.


PIELIKUMS

GROZĪTĀS EKSPORTA KOMPENSĀCIJAS PAR BALTO CUKURU UN NEAPSTRĀDĀTU JĒLCUKURU, KAS JĀPIEMĒRO NO 2006. GADA 24. JANVĀRA (1)

Produktu kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,2861

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,2861

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi norādīti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi definēti šādi:

S00

:

visi galamērķi (trešās valstis, citas teritorijas, apgāde un galamērķi, kas attiecināmi uz izvedumiem ārpus Kopienas) izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni (ieskaitot Kosovu, kā definēts ANO 1999. gada 10. jūnija Drošības padomes Rezolūcijā Nr. 1244) un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, izņemot cukuram, kas iekļauts produktos, kas paredzēti Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā (OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp.).


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Šis daudzums ir piemērojams jēlcukuram ar rezultativitāti 92 %. Ja izvestā jēlcukura rezultativitāte neatbilst 92 %, piemērojamās kompensācijas apjomu aprēķina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 28. panta 4. punktu.


24.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 113/2006

(2006. gada 23. janvāris),

ar ko groza Regulā (EK) Nr. 94/2006 noteiktās eksporta kompensācijas attiecībā uz neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 27. panta 5. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Kompensācijas, ko piemēro neapstrādātu sīrupu un dažu citu cukura nozares produktu eksportam, ir noteiktas Komisijas Regulā (EK) Nr. 94/2006 (2).

(2)

Minētās kompensācijas ir jāgroza, jo Komisijas rīcībā esošie pašreizējie dati atšķiras no datiem, kuri bija pieejami Regulas (EK) Nr. 94/2006 pieņemšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulā (EK) Nr. 94/2006 noteiktās kompensācijas 2005./2006. saimnieciskajam gadam, kas piešķiramas par Regulas (EK) Nr. 1260/2001 1. panta 1. punkta d), f) un g) apakšpunktā minēto produktu eksportu, ir grozītas un norādītas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 24. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 15, 20.1.2006., 39. lpp.


PIELIKUMS

GROZĪTĀS EKSPORTA KOMPENSĀCIJAS PAR NEAPSTRĀDĀTIEM SĪRUPIEM UN DAŽIEM CITIEM CUKURA NOZARES PRODUKTIEM (1)

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausnas

28,61 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

28,61 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sausnas

54,36 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,2861 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

28,61 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,2861 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,2861 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,2861 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

28,61 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,2861 (4)

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi definēti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi definēti šādi:

S00

:

visi galamērķi (trešās valstis, citas teritorijas, apgāde un galamērķi, kas attiecināmi uz izvedumiem ārpus Kopienas), izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni (ieskaitot Kosovu, kas definēta ANO 1999. gada 10. jūnija Drošības padomes rezolūcijā Nr. 1244) un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, izņemot cukuram, kas iekļauts produktos, kas paredzēti Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā (OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp.).


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Piemērojams vienīgi produktiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 2135/95 5. pantā.

(3)  Piemērojams vienīgi produktiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 2135/95 6. pantā.

(4)  Pamatapjoms nav piemērojams sīrupiem ar tīrību, kas ir zemāka par 85 % (Regula (EK) Nr. 2135/95). Saharozes saturu nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2135/95 3. pantu.

(5)  Nav piemērojams produktam, kas definēts pielikuma 2. punktā Regulā (EEK) Nr. 3513/92 (OV L 355, 5.12.1992., 12. lpp.).


24.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 114/2006

(2006. gada 23. janvāris),

ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par kopējo cukura tirgus organizāciju (1), un jo īpaši tās 27. panta 5. punkta a) apakšpunktu un 15. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 90/2006 (2) ir noteiktas kompensāciju likmes, kuras no 2006. gada 20. janvāra piemērojamas pielikumā uzskaitītajiem produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums.

(2)

Attiecinot Regulā (EK) Nr. 90/2006 ietvertos noteikumus un kritērijus uz informāciju, kas patlaban ir pieejama Komisijai, izriet, ka pašlaik piemērojamās eksporta kompensācijas ir jāmaina atbilstoši šīs regulas pielikumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo kompensācijas likmes, kas noteiktas ar Regulu (EK) Nr. 90/2006, maina atbilstoši šīs regulas pielikumam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 24. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. janvārī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 15, 20.1.2006., 32. lpp.


PIELIKUMS

Kompensācijas likmes, ko no 2006. gada 24. janvāra piemēro dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

KN kods

Apraksts

Kompensācijas likme, EUR par 100 kg

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citos gadījumos

1701 99 10

Baltais cukurs

28,61

28,61


(1)  Šajā pielikuma noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra, uz Rumāniju no 2005. gada 1. decembra, kā arī precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti no 2005. gada 1. februāra.


24.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/12


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/8/EK

(2006. gada 23. janvāris),

ar ko groza, pielāgojot tehnikas attīstībai, II, III un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

Ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 31. maija Direktīvu 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (1), un jo īpaši tās 20. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Preparātiem, kas satur vairākas vielas, kuras I pielikumā Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīvai 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (2) klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas un/vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas, pašlaik jābūt marķējumam ar brīdinājumiem par risku (R frāzēm), kuras jānorāda gan par 1. un 2. kategorijas, gan 3. kategorijas vielām. Taču, norādot abus brīdinājumus par risku, tiek sniegta pretrunīga informācija. Tāpēc preparāti jāklasificē un jāmarķē ar augstāko bīstamības kategoriju.

(2)

Attiecībā uz ūdens videi ļoti toksiskām vielām (klasificētas ar N) un piešķirti brīdinājumi par risku – frāzes R50 vai R50/53, tām, kas ir uzskaitītas I pielikumā Padomes Direktīvai 67/548/EEK, lai novērstu bīstamības pietiekamu nenovērtēšanu, pašlaik tiek piemērotas pieļaujamās robežkoncentrācijas (SCL). Šis pasākums rada nevienlīdzīgu situāciju preparātiem, kas satur Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā uzskaitītās vielas, kurām tiek piemērotas pieļaujamās robežkoncentrācijas, un preparātiem, kas satur tās I pielikumā vēl neiekļautās vielas, kurām gan ir pagaidu klasifikācija un marķējums saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 6. pantu, bet pieļaujamās robežkoncentrācijas netiek piemērotas. Tāpēc jānodrošina, ka pieļaujamās robežkoncentrācijas vienādi tiek piemērotas visiem ūdens videi ļoti toksiskas vielas saturošiem preparātiem.

(3)

Komisija 2001. gada 6. augustā pieņēmusi Direktīvu 2001/59/EK (3) ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Direktīvu 67/548/EEK. Direktīvā 2001/59/EK pārskatīti Direktīvas 67/548/EEK VI pielikumā ozonu noārdošajām vielām noteiktie klasifikācijas un marķēšanas kritēriji. Grozītais III pielikums tagad paredz brīdinājumam par risku R59 pievienot tikai burtu N.

(4)

Radušās bažas terminoloģijas nekonsekventa lietojuma dēļ, kas Direktīvas 1999/45/EK V pielikumā izmantota iepakošanas un marķēšanas prasību aprakstam. Tāpēc ir vēlams, padarot precīzāku, mainīt formulējumu Direktīvas 1999/45/EK V pielikumā.

(5)

Attiecīgi tāpēc jāgroza arī II, III un V pielikums Direktīvai 1999/45/EK.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas 1999/45/EK 20. pantu, lai tehnikas attīstībai pielāgotu direktīvas par tehnisko šķēršļu novēršanu bīstamo vielu un preparātu tirdzniecībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 1999/45/EK II, III un V pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis pieņem normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, vēlākais līdz 2007. gada 1. martam. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 23. janvārī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2004/66/EK (OV L 168, 1.5.2004., 35. lpp.).

(2)  OV 196, 16.8.1967., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/73/EK (OV L 152, 30.4.2004., 1. lpp.).

(3)  OV L 225, 21.8.2001., 1. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvu 1999/45/EK groza šādi.

1)

II pielikumu groza šādi:

a)

VI tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

“VI   tabula

Vielas klasifikācija

Preparāta klasifikācija

1. un 2. kategorija

3. kategorija

1. vai 2. kategorijas kancerogēnas vielas ar R45 vai R49

Koncentrācijā ≥ 0,1 %

kancerogēns,

obligāti attiecīgi R45 vai R49

 

3. kategorijas kancerogēnas vielas ar R40

 

Koncentrācijā ≥ 1 %

kancerogēns,

obligāti R40 (ja jau nav piešķirts R45  (1))

1. vai 2. kategorijas mutagēnas vielas ar R46

Koncentrācijā ≥ 0,1 %

mutagēns,

R46 obligāti

 

3. kategorijas mutagēnas vielas ar R68

 

Koncentrācijā ≥ 1 %

mutagēns,

obligāti R68 (ja jau nav piešķirts R46)

1. vai 2. kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas ar R60 (auglība)

Koncentrācijā ≥ 0,5 %

reproduktīvajai sistēmai toksisks (auglība),

R60 obligāti

 

3. kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas ar R62 (auglība)

 

Koncentrācijā ≥ 5 %

reproduktīvajai sistēmai toksisks (auglība),

R62 obligāti (ja jau nav piešķirts R60)

1. vai 2. kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas ar R61 (attīstība)

Koncentrācijā ≥ 0,5 %

reproduktīvajai sistēmai toksisks (attīstība),

R61 obligāti

 

3. kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas ar R63 (attīstība)

 

Koncentrācijā ≥ 5 %

reproduktīvajai sistēmai toksisks (attīstība),

R63 obligāti (ja jau nav piešķirts R61)

b)

VI A tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

“VI A   tabula

Vielas klasifikācija

Preparāta klasifikācija

1. un 2. kategorija

3. kategorija

1. un 2. kategorijas kancerogēnas vielas ar R45 vai R49

Koncentrācijā ≥ 0,1 %

kancerogēns,

obligāti attiecīgi R45 vai R49

 

3. kategorijas kancerogēnas vielas ar R40

 

Koncentrācijā ≥ 1 %

kancerogēns,

obligāti R40 (ja jau nav piešķirts R45  (2))

1. vai 2. kategorijas mutagēnas vielas ar R46

Koncentrācijā ≥ 0,1 %

mutagēns,

R46 obligāti

 

3. kategorijas mutagēnas vielas ar R68

 

Koncentrācijā ≥ 1 %

mutagēns,

obligāti R68 (ja jau nav piešķirts R46)

1. vai 2. kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas ar R60 (auglība)

Koncentrācijā ≥ 0,2 %

reproduktīvajai sistēmai toksisks (auglība),

R60 obligāti

 

3. kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas ar R62 (auglība)

 

Koncentrācijā ≥ 1 %

reproduktīvajai sistēmai toksisks (auglība),

R62 obligāti (ja jau nav piešķirts R60)

1. vai 2. kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas ar R61 (attīstība)

Koncentrācijā ≥ 0,2 %

reproduktīvajai sistēmai toksisks (attīstība),

R61 obligāti

 

3. kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas ar R63 (attīstība)

 

Koncentrācijā ≥ 1 %

reproduktīvajai sistēmai toksisks (attīstība),

R63 obligāti (ja jau nav piešķirts R61)

2)

III pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma A daļā b) iedaļas 1) apakšiedaļā svītro 2. punktu;

b)

pielikuma B daļā 1. tabulu aizstāj ar šādām tabulām:

“1.a   tabula

Akūta toksiska un ilglaicīgi kaitīga iedarbība uz ūdens vidi

Vielas klasifikācija

Preparāta klasifikācija

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

N, R50–53

sk. 1.b tab.

sk. 1.b tab.

sk. 1.b tab.

N, R51–53

 

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

R52–53

 

 

Cn ≥ 25 %

Preparātiem, kas satur ar N, R50–53, klasificētu vielu, piemēro 1.b tabulā norādītās robežkoncentrācijas un izrietošo klasifikāciju.

1.b   tabula

Ūdens videi ļoti toksisku vielu akūta toksiska un ilglaicīgi kaitīga iedarbība uz ūdens vidi

Ar N, R50–53 klasificētas vielas koncentrācijas LC50 vai EC50 (“L(E)C50”) vērtība, mg/l

Preparāta klasifikācija

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 %

Tāpat aprēķina attiecīgās robežkoncentrācijas preparātiem, kas satur vielas, kuru LC50 vai EC50 ir zemāka par 0,00001 mg/l (atbilstošos 10 daudzkārtņa intervālos).”

c)

pielikuma B daļā 2. tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

“2.   tabula

Akūta toksiska iedarbība uz ūdens vidi

Ar N, R50–53 klasificētas vielas koncentrācijas LC50 vai EC50 (“L(E)C50”) vērtība, mg/l

Preparāta klasifikācija ar N, R50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

Tāpat aprēķina attiecīgās robežkoncentrācijas preparātiem, kas satur vielas, kuru LC50 vai EC50 ir zemāka par 0,00001 mg/l, (atbilstošos 10 daudzkārtņa intervālos).”

d)

pielikuma B daļas II punktā 5. tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

“5.   tabula

Apdraud ozona slāni

Vielas klasifikācija

Preparāta klasifikācija ar N, R59

N ar R59

Cn ≥ 0,1 %”

3)

Direktīvas V pielikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“V PIELIKUMS

ĪPAŠI NOTEIKUMI PAR DAŽU PREPARĀTU MARĶĒŠANU

A.   Preparāti, kas klasificēti kā bīstami 5., 6. un 7. panta nozīmē

1.   Preparāti, ko pārdod iedzīvotājiem

1.1.

Marķējumā uz iepakojuma, kurā ir šādi preparāti, papildus īpašiem drošības ieteikumiem saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK VI pielikumā noteiktajiem kritērijiem jābūt attiecīgajam drošības ieteikumam S1, S2, S45 vai S46.

1.2.

Ja šādi preparāti klasificēti kā ļoti toksiski (T+), toksiski (T) vai kodīgi (C), un šo informāciju nav iespējams norādīt uz iepakojuma, iepakojumā, kurā ir šādi preparāti, jāpievieno precīzas un viegli saprotamas lietošanas instrukcijas, kurās vajadzības gadījumos ir arī norādījumi par iztukšota iepakojuma iznīcināšanu.

2.   Preparāti, ko paredzēts lietot izsmidzinot

Marķējumā uz iepakojuma, kurā ir šādi preparāti, obligāti jābūt drošības ieteikumam S23 kopā ar drošības ieteikumu S38 vai S51, ko piešķir saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK VI pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

3.   Preparāti, kam piešķirta frāze R33: kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi

Gadījumos, kad preparāts satur vismaz vienu vielu, kam piešķirta brīdinājuma frāze R33, ja attiecīgās vielas saturs preparātā ir vienāds vai lielāks par 1 % un Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā nav noteikta cita pieļaujamā robežkoncentrācija, uz preparāta marķējuma jābūt šīs frāzes formulējumam, kas atbilst Direktīvas 67/548/EEK III pielikumā noteiktajam.

4.   Preparāti, kuros ir vielas, kam piešķirta frāze R64: var kaitēt zīdāmam bērnam

Gadījumos, kad preparāts satur vismaz vienu vielu, kam piešķirta brīdinājuma frāze R64, ja attiecīgās vielas saturs preparātā ir vienāds vai lielāks par 1 % un Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā nav noteikta cita pieļaujamā robežkoncentrācija, uz preparāta marķējuma jābūt šīs frāzes formulējumam, kas atbilst Direktīvas 67/548/EEK III pielikumā noteiktajam.

B.   Preparāti neatkarīgi no klasifikācijas 5., 6. un 7. panta nozīmē

1.   Preparāti, kas satur svinu

1.1.   Krāsas un lakas

Uz tādu laku un krāsu iepakojuma, kuru sastāvā ir svins, ja svina saturs, ko nosaka saskaņā ar ISO standartu 6503/1984, pārsniedz 0,15 % no preparāta kopējās masas (izteikts elementa veidā), jābūt šādai informācijai:

“Satur svinu. Nelietot virsmu pārklājumiem, kuras var košļāt vai sūkāt bērni”.

Uz iepakojumiem, kuros ir mazāk par 125 ml preparāta, var būt šāda informācija:

“Uzmanību! Satur svinu”.

2.   Preparāti, kas satur ciānakrilātus

2.1.   Adhezīvi

Uz ciānakrilāta adhezīvu tiešā iepakojuma jābūt šādiem uzrakstiem:

 

“Ciānakrilāts

Bīstami

Saista ādas un acu audus dažu sekunžu laikā

Sargāt no bērniem”.

Uz iepakojuma jābūt atbilstošam drošības ieteikumam.

3.   Preparāti, kas satur izocianātus

Uz izocianātus (monomēru, oligomēru, prepolimēru, to maisījumu, u.c. veidā) saturošu preparātu iepakojuma marķējuma jābūt šādiem uzrakstiem:

 

“Satur izocianātus.

Sīkāk iepazīties ar ražotāja informāciju”.

4.   Preparāti, kas satur epoksisavienojumus ar vidējo molekulmasu ≤ 700

Uz epoksisavienojumus ar vidējo molekulmasu ≤ 700 saturošu preparātu iepakojuma marķējuma jābūt šādiem uzrakstiem:

 

“Satur epoksisavienojumus.

Sīkāk iepazīties ar ražotāja informāciju”.

5.   Aktīvo hloru saturoši preparāti, ko pārdod iedzīvotājiem

Uz vairāk nekā 1 % aktīvo hloru saturošu preparātu iepakojuma marķējuma jābūt šādiem uzrakstiem:

“Uzmanību! Nelietot kopā ar citiem produktiem. Var izdalīties kaitīgas gāzes (hlors)”.

6.   Kadmiju (sakausējumus) saturoši preparāti, kas paredzēti lodēšanai ar cietlodi vai mīkstlodi

Uz minēto preparātu iepakojuma skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem burtiem jābūt šādiem uzrakstiem:

 

“Uzmanību! Satur kadmiju.

Lietošanas laikā rodas kaitīgi izgarojumi.

Sīkāk iepazīties ar ražotāja informāciju.

Ievērot drošības norādījumus”.

7.   Preparāti aerosola iepakojumā

Neskarot šīs direktīvas noteikumus, uz preparātiem aerosola iepakojumā attiecas arī marķēšanas noteikumi saskaņā ar 2.2. un 2.3. punktu pielikumā Direktīvai 75/324/EEK, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 94/1/EK.

8.   Preparāti, kas satur vielas, kuras vēl nav pilnībā pārbaudītas

Gadījumos, kad preparāts satur vismaz vienu vielu, kurai saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 13. panta 3. punktu piešķirts uzraksts “Uzmanību – viela vēl nav pilnībā pārbaudīta”, un šīs vielas saturs preparātā ir lielāks vai vienāds (≤) ar 1 %, marķējumā jābūt uzrakstam “Uzmanību! Preparāts satur vielu, kas vēl nav pilnībā pārbaudīta”.

9.   Par sensibilizējošiem neklasificēti preparāti, kuru sastāvā ir vismaz viena sensibilizējoša viela

Uz tādu preparātu iepakojuma, kuru sastāvā ir vismaz viena par sensibilizējošu klasificēta viela koncentrācijā, kas ir vienāda vai lielāka par 0,1 % vai koncentrāciju, kas norādīta I pielikumā Direktīvai 67/548/EEK īpašajā piezīmē par konkrēto vielu, jābūt uzrakstam:

“Satur (sensibilizējošās vielas nosaukums). Var izraisīt alerģiju”.

10.   Preparāti šķidrumu veidā, kas satur halogēnogļūdeņražus

Uz iepakojuma, kurā ir halogēnogļūdeņražus saturoši preparāti šķidrumu veidā, kam nav uzliesmošanas temperatūras vai uzliesmošanas temperatūra ir augstāka par 55 °C, ja tajos ir vairāk par 5 % uzliesmojošu vai viegli uzliesmojošu vielu, jābūt attiecīgi šādiem uzrakstiem:

“Var kļūt uzliesmojošs lietošanas laikā” vai “Var kļūt viegli uzliesmojošs lietošanas laikā”.

11.   Preparāti, kuros ir vielas, kam piešķirta frāze R67: tvaiki var izraisīt miegainību un reiboni

Gadījumos, kad preparāts satur vismaz vienu vielu, kam piešķirta brīdinājuma frāze R67, ja attiecīgās vielas saturs preparātā ir vienāds vai lielāks par 15 %, uz preparāta marķējuma jābūt šīs frāzes formulējumam saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK III pielikumu, ja vien:

šis preparāts jau nav klasificēts ar brīdinājuma frāzēm R20, R23, R26, R68/20, R39/23 vai R39/26,

vai iepakojumā ir ne vairāk par 125 ml preparāta.

12.   Cementi un cementa preparāti

Uz iepakojuma, kurā ir cementi vai cementa preparāti, kuru sausnas kopējā masa satur vairāk nekā 0,0002 % šķīstošā hroma(VI), jābūt uzrakstam:

“Satur hromu(VI). Var izraisīt alerģiju”,

ja preparāts jau nav klasificēts kā sensibilizējošs ar brīdinājuma frāzi R43.

C.   Preparāti, kas nav klasificēti kā bīstami 5., 6. Un 7. panta nozīmē, bet satur vismaz vienu bīstamu vielu

1.   Preparāti, kas nav paredzēti iedzīvotājiem lietošanai sadzīvē

Uz 14. panta 2. punkta 1. apakšpunkta b) iedaļā minēto preparātu iepakojuma marķējuma jābūt šādam uzrakstam:

“Profesionāli lietotāji pēc pieprasījuma var saņemt drošības datu lapu”.”


(1)  Gadījumos, kad preparātam piešķirts R49 un R40, atstāj abas frāzes, jo R40 piešķir, neņemot vērā iedarbības ceļu, savukārt R49 piešķir tikai attiecībā uz ieelpošanu.”

(2)  Gadījumos, kad preparātam piešķirts R49 un R40, atstāj abas frāzes, jo R40 piešķir, neņemot vērā iedarbības ceļu, savukārt R49 piešķir tikai attiecībā uz ieelpošanu.”


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

24.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/20


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 23. decembris),

ar ko groza tās Iekšējo reglamentu

(2006/25/EK, Euratom)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 218. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 131. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. panta 1. punktu un 41. panta 1. punktu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Komisijas noteikumi par vispārējās ātrās trauksmes izziņošanas sistēmas ARGUS izveidi, kuru teksts ir pievienots šim lēmumam, ar šo tiek pievienoti Komisijas reglamentam (1) kā pielikums.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2006. gada 1. janvārī.

Briselē, 2005. gada 23. decembrī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 308, 8.12.2000., 26. lpp. Reglamentā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2005/960/EK, Euratom (OV L 347, 30.12.2005., 83. lpp.).


PIELIKUMS

KOMISIJAS NOTEIKUMI PAR VISPĀRĒJĀS ĀTRĀS TRAUKSMES IZZIŅOŠANAS SISTĒMAS ARGUS IZVEIDI

Tā kā:

(1)

Komisijai ir lietderīgi izveidot vispārēju ātrās trauksmes izziņošanas sistēmu ARGUS, lai palielinātu Komisijas iespējas tās kompetences ietvaros ātri, efektīvi un koordinēti reaģēt uz daudznozaru rakstura krīzēm, kas aptver vairākas politikas jomas un pieprasa rīcību Kopienas līmenī, neatkarīgi no to cēloņa.

(2)

Sākotnēji sistēmai jābūt balstītai uz iekšējo sakaru tīklu, kas ļautu ģenerāldirektorātiem un Komisijas dienestiem apmainīties ar būtiskāko informāciju krīzes gadījumā.

(3)

Sistēma tiks pārskatīta, ņemot vērā gūto pieredzi un tehnoloģisko attīstību, lai nodrošinātu saikni un koordināciju starp esošajiem specializētajiem tīkliem.

(4)

Jānosaka atbilstošs koordinācijas process, lai pieņemtu lēmumus un nodrošinātu Komisijas ātru, koordinētu un atbilstošu reakciju uz daudznozaru krīzi, vienlaikus nodrošinot to, lai process būtu pietiekami elastīgs un pielāgojams īpašas krīzes konkrētām vajadzībām un apstākļiem, un ievērojot esošos politikas instrumentus attiecībā uz īpašām krīzēm.

(5)

Sistēmai ir jāievēro katras Komisijā pastāvošas nozares ātrās trauksmes izziņošanas sistēmas īpašie rādītāji, pieredze, pasākumi un kompetences joma, kas ļauj tās dienestam reaģēt uz īpašām krīzēm dažādās Kopienas darbības jomās, kā arī vispārējais subsidiaritātes princips.

(6)

Sakari ir krīžu vadības pamatelements, tādēļ īpaša uzmanība jāvelta sabiedrības informēšanai un efektīvai saziņai ar iedzīvotājiem ar preses, Komisijas dažādo saziņas līdzekļu un dienestu starpniecību no Briseles un/vai vispiemērotākās vietas.

1. pants

ARGUS sistēma

1.   Vispārējās ātrās trauksmes izziņošanas sistēma ARGUS tiek izveidota, lai palielinātu Komisijas iespējas ātri, efektīvi un saskaņoti reaģēt smagas daudznozaru krīzes gadījumā, kas aptver vairākas politikas jomas un prasa rīcību Kopienas līmenī neatkarīgi no tās cēloņa.

2.   ARGUS ietver:

a)

iekšējo sakaru tīklu;

b)

īpašu koordinācijas procesu, ko aktivē smagas daudznozaru krīzes gadījumā.

3.   Šie noteikumi neskar Komisijas Lēmumu 2003/246/EK, Euratom par darbības kārtību krīzes pārvarēšanā.

2. pants

ARGUS informācijas tīkls

1.   Iekšējais sakaru tīkls ir pastāvīgi pieejams instruments, kas ļauj Komisijas ģenerāldirektorātiem un dienestiem reālā laikā apmainīties ar būtisku informāciju par daudznozaru krīzēm vai paredzamiem vai nenovēršamiem to draudiem un koordinēt piemērotus reaģēšanas pasākumus atbilstoši Komisijas kompetencei.

2.   Tīkla galvenie dalībnieki ir šādi: Ģenerālsekretariāts, Preses un sakaru ĢD, tai skaitā preses pārstāvja dienests, Vides ĢD, Veselības un patērētāju tiesību aizsardzības ĢD, Tieslietu, brīvības un drošības ĢD, Ārējo sakaru ĢD, Humānās palīdzības ĢD, Personāla un administrācijas ĢD, Tirdzniecības ĢD, Informātikas ĢD, Nodokļu un muitas savienības ĢD, Kopīgais pētniecības centrs un Juridiskais dienests.

3.   Citus Komisijas ģenerāldirektorātus un dienestus pēc to pieprasījuma var iekļaut tīklā, ja tie atbilst 4. pantā minētajām minimālajām prasībām.

4.   Ģenerāldirektorāti un dienesti, kas ir tīkla dalībnieki, ieceļ ARGUS korespondentu un īsteno atbilstošus pastāvīgas gatavības pasākumus, kas ļautu sazināties ar dienestu un tam ātri reaģēt krīzes gadījumā, nodrošinot tā iejaukšanos. Sistēmu veido tā, lai šāda reaģēšana būtu iespējama, izmantojot esošos cilvēkresursus.

3. pants

Koordinācijas process smagas krīzes gadījumā

1.   Priekšsēdētājs pēc tam, kad ir saņēmis brīdinājumu par smagu daudznozaru krīzi vai paredzamiem vai nenovēršamiem tās draudiem, pēc savas iniciatīvas vai pēc kāda Komisijas locekļa pieprasījuma var nolemt uzsākt īpašu koordinācijas procesu. Priekšsēdētājs arī nolems par to, kurš uzņemsies politisko atbildību par Komisijas pieņemto krīzes risinājumu. Viņš vai nu pats uzņemsies atbildību, vai arī nodos to kādam no Komisijas locekļiem.

2.   Šāda atbildība ietvers krīzes risinājuma vadīšanu un koordināciju, pārstāvot Komisiju citās iestādēs un uzņemoties atbildību par sabiedrības informēšanu. Tā neietekmēs esošās kompetences un pilnvaras Kolēģijā.

3.   Ģenerālsekretariāts priekšsēdētāja vai atbildīgā Komisijas locekļa uzdevumā aktivēs īpašo operatīvo krīžu vadības struktūru – Krīzes koordinācijas komiteju, kas aprakstīta 4. pantā.

4. pants

Krīzes koordinācijas komiteja

1.   Krīzes koordinācijas komiteja ir īpaša operatīva krīzes vadības struktūra, ko izveido krīzes risinājuma vadībai un koordinācijai un kurā iekļauti pārstāvji no visiem attiecīgajiem Komisijas ģenerāldirektorātiem un dienestiem. Parasti Krīzes koordinācijas komitejā ir pārstāvēti 2. panta 2. punktā minētie ģenerāldirektorāti un dienesti, kā arī citi ģenerāldirketorāti un dienesti, kurus skar attiecīgā krīze. Krīzes koordinācijas komiteja izmantos dienestu rīcībā esošos resursus un līdzekļus.

2.   Krīzes koordinācijas komiteju vada par politikas koordināciju atbildīgais ģenerālsekretāra vietnieks.

3.   Krīzes koordinācijas komiteja jo īpaši izvērtēs un uzraudzīs situācijas attīstību, noteiks jautājumus un rīcību lēmumu pieņemšanai un darbībai, nodrošinās lēmumu un darbību īstenošanu, kā arī risinājuma atbilstību un konsekvenci.

4.   Lēmumi, par kuriem Krīzes koordinācijas komiteja būs vienojusies, tiks pieņemti atbilstoši parastajām Komisijas lēmumu pieņemšanas procedūrām un tos izpildīs ģenerāldirektorāti un ātrās trauksmes izziņošanas sistēmas.

5.   Komisijas dienesti atbilstoši savai kompetencei apzinīgi nodrošinās uzdevumu izpildi krīzes risinājumam.

5. pants

Darba operatīvo procedūru rokasgrāmata

Darba operatīvo procedūru rokasgrāmatā tiks noteikti sīki izstrādāti noteikumi šī lēmuma īstenošanai.

6. pants

Ņemot vērā gūto pieredzi un tehnoloģisko attīstību, Komisija pārskatīs šo lēmumu ne vēlāk kā gadu pēc tā stāšanās spēkā un, ja nepieciešams, veiks papildu pasākumus saistībā ar ARGUS darbību.


24.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/23


KOMISIJAS IETEIKUMS

(2006. gada 18. janvāris)

par saskaņotu Kopienas uzraudzības programmu 2006. gadam, lai nodrošinātu pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamā līmeņa ievērošanu graudaugos un uz tiem, kā arī dažos citos augu izcelsmes produktos, un par nacionālajām uzraudzības programmām 2007. gadam

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 11)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/26/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 211. pantu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās (1), un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (2), un jo īpaši tās 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 86/362/EEK un Direktīvā 90/642/EEK paredzēts, ka Komisijai pakāpeniski jāizstrādā sistēma, kas ļautu novērtēt pesticīdu iedarbību, lietojot uzturu. Lai varētu veikt ticamu novērtējumu, jāiegūst uzraudzības dati par pesticīdu atliekvielām tajos pārtikas produktos, kas Eiropā ir svarīgākās uztura sastāvdaļas. Ir vispāratzīts, ka Eiropā svarīgākās uztura sastāvdaļas veido aptuveni 20–30 pārtikas produkti. Ņemot vērā pesticīdu atliekvielu uzraudzībai valstu līmenī pieejamos resursus, dalībvalstis atbilstoši saskaņotai programmai katru gadu var analizēt tikai astoņu produktu paraugus. Pesticīdu lietojums uzrāda izmaiņas triju gadu ciklos. Tāpēc katrs pesticīds jākontrolē 20–30 pārtikas produktos vairākos triju gadu ciklos.

(2)

2006. gadā jāuzrauga visu šajā ieteikumā ietverto pesticīdu atliekvielas, jo pēc šiem datiem būs iespējams novērtēt to faktisko iedarbību, lietojot uzturu.

(3)

Ir vajadzīgs sistemātisks statistisks plāns attiecībā uz to, cik paraugi paņemami katrā saskaņotajā uzraudzības pasākumā. Šādu plānu ir noteikusi Pārtikas kodeksa (Codex Alimentarius) komisija (3). Pamatojoties uz binomiālu varbūtības sadalījumu, var aprēķināt, ka, analizējot 613 paraugus, ar ticamību augstāku par 99 % var atklāt paraugu, kurā pesticīdu atliekvielu saturs pārsniedz kvantitatīvās noteikšanas robežu (KNR), ja mazāk nekā 1 % augu izcelsmes produktos atliekvielu saturs ir lielāks par šo robežu. Šo paraugu ņemšanas jāuztic dalībvalstīm, vienmērīgi sadalot paraugu skaitu atbilstoši iedzīvotāju skaitam un patēriņa rādītājiem tā, lai tiktu paņemti mazākais 12 viena produkta paraugi gadā.

(4)

Vadlīnijas par pesticīdu atliekvielu analīzes kvalitātes kontroles procedūrām (“Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis”) ir publicētas Komisijas tīmekļa vietnē (4). Panākta vienošanās, ka dalībvalstu analīžu laboratorijās visos iespējamos gadījumos jāīsteno šīs vadlīnijas un tās pastāvīgi jāpārskata, ņemot vērā uzraudzības programmu īstenošanā iegūto pieredzi.

(5)

Ar Komisijas Direktīvu 2002/63/EK (5) ir izveidotas Kopienas metodes, saskaņā ar kurām ņemami paraugi augu un dzīvnieku izcelsmes produktos un uz tiem esošo pesticīdu atliekvielu oficiālai kontrolei. Šajā direktīvā noteikto paraugu ņemšanas metožu un procedūru vidū ir arī Pārtikas kodeksa komisijas ieteiktās metodes un procedūras.

(6)

Saskaņā ar Direktīvu 86/362/EEK un Direktīvu 90/642/EEK dalībvalstīm jāprecizē kritēriji, ko tās izmanto, izstrādājot savas nacionālās pārbaudes programmas. Tostarp jāmin arī kritēriji, ko piemēro, nosakot, cik paraugu jāņem, kādas analīzes jāveic un kāds ziņojamais līmenis izmantots, kā arī kritēriji, pēc kuriem ir noteikts ziņojamais līmenis, un ziņas par akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu apliecinājumu, ka ir izpildītas likuma prasības pārtikas un barības jomā, kā arī noteikumi dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības jomā (6). Tāpat arī jānorāda pārkāpumu skaits un veids, kā arī veiktie pasākumi.

(7)

Maksimālie atliekvielu daudzumi zīdaiņu pārtikā ir noteikti saskaņā ar 6. pantu Komisijas 1991. gada 14. maija Direktīvā 91/321/EEK par mātes piena aizstājējiem zīdaiņiem un maziem bērniem (7) un 6. pantu Komisijas 1996. gada 16. februāra Direktīvā 96/5/EK, EAEK par apstrādātu graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem (8).

(8)

Informāciju par uzraudzības programmu rezultātiem ir īpaši lietderīgi apstrādāt, glabāt un pārraidīt ar elektroniskām/informātikas metodēm. Ir izstrādāti formāti datu nosūtīšanai pa elektronisko pastu no dalībvalstīm. Tāpēc dalībvalstīm jābūt spējīgām nosūtīt savus ziņojumus Komisijai standarta formātā. Vadlīnijas, ko izstrādā Komisija, sekmē šā standarta formāta uzlabojumus.

(9)

Šajā ieteikumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IESAKA TURPMĀK IZKLĀSTĪTO.

1)

Dalībvalstis ir aicinātas 2006. gadā ņemt un analizēt I pielikumā noteiktās produkta/pesticīda atliekvielu kombinācijas paraugos, pamatojoties uz katra produkta paraugu skaitu, kas tiem noteikts II pielikumā un kas attiecīgā gadījumā atbilst dalībvalstu, Kopienas un trešo valstu daļai dalībvalsts tirgū.

Paraugu ņemšanas procedūrai, tostarp vienību skaitam, jāatbilst Direktīvas 2002/63/EK prasībām.

2)

No akūta riska pesticīdiem, t. i., tādiem, kuriem noteikta akūta standartdeva (piemēram, OP-esteri, endosulfāns un N-metilkarbamāti), paraugi jāņem tā, lai varētu atlasīt divus laboratorijas paraugus. Ja pirmajā laboratorijas paraugā meklējamā pesticīda atliekvielas ir konstatējamā daudzumā, otrā parauga vienības jāanalizē atsevišķi. Tas attiecas uz šādiem produktiem:

baklažāniem,

vīnogām (9),

banāniem,

dārzeņpipariem.

Pirmajā paraugā konstatējot šādus pesticīdus, otrajā laboratorijas paraugā jāveic atsevišķo vienību individuāla analīze pietiekami lielam skaitam šo produktu paraugu, īpaši tad, ja tie ir viena ražotāja produkti.

3)

No kopējā skaita paraugu, kas norādīts saskaņā ar I un II pielikumu, ikvienai dalībvalstij jāņem un jāanalizē:

a)

vismaz desmit paraugi no zīdaiņu barības, kuras pamatā ir lielākoties dārzeņi, augļi vai graudaugi.

b)

tāds skaits paraugu (mazākais viens paraugs, ja tāds pieejams) no bioloģiskās lauksaimniecības produktiem, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības produktu tirgus daļai katrā dalībvalstī.

4)

Dalībvalstis ir aicinātas vēlākais līdz 2007. gada 31. augustam ziņot par analīžu rezultātiem, kas iegūti, testējot I pielikumā noteikto produkta/pesticīda atliekvielu kombinācijas paraugos, norādot:

a)

izmantotās analīzes metodes un sasniegto ziņojamo līmeni saskaņā ar kvalitātes kontroles procedūrām, kas norādītas vadlīnijās par pesticīdu atliekvielu analīzes kvalitātes kontroles procedūrām;

b)

pārkāpumu skaitu, veidu un veiktos pasākumus.

5)

Ziņojums jāsagatavo tādā formātā, elektronisko formātu ieskaitot, kas atbilst norādījumiem, ko Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja dalībvalstīm sniegusi par to, kā īstenot Komisijas ieteikumus par saskaņotām Kopienas uzraudzības programmām.

Par rezultātu, kas iegūts, analizējot zīdaiņu pārtikas paraugus un bioloģiskās lauksaimniecības produktu paraugus, jāziņo uz atsevišķām datu lapām.

6)

Dalībvalstis tiek aicinātas vēlākais līdz 2006. gada 31. augustam nosūtīt Komisijai un pārējām dalībvalstīm informāciju saskaņā ar Direktīvas 86/362/EEK 7. panta 3. punktu un Direktīvas 90/642/EEK 4. panta 3. punktu par uzraudzību 2005. gadā, lai vismaz ar izlases pārbaudi nodrošinātu, ka tiek ievēroti maksimāli pieļaujamais pesticīdu atliekvielu daudzums, tostarp:

a)

nacionālo programmu rezultātus par pesticīdu atliekvielām;

b)

informāciju par kvalitātes kontroles procedūrām to laboratorijās un jo īpaši informāciju par atsevišķiem aspektiem vadlīnijās par pesticīdu atliekvielu analīzes kvalitātes kontroles procedūrām, kurus tās nav spējušas ievērot vai kuru ievērošana ir sagādājusi grūtības;

c)

informāciju par to laboratoriju akreditāciju, kuras veic analīzes, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 12. panta noteikumiem (ieskaitot akreditācijas jomu, akreditācijas iestādi un akreditācijas apliecības kopiju);

d)

informāciju par kvalifikācijas pārbaudēm un starplaboratoriju salīdzinošajiem testiem, kur laboratorija piedalījusies.

7)

Dalībvalstis ir aicinātas vēlākais līdz 2006. gada 30. septembrim nosūtīt Komisijai paredzēto nacionālo programmu 2007. gadam par Direktīvā 90/642/EEK un Direktīvā 86/362/EEK noteiktā maksimāli pieļaujamā pesticīdu atliekvielu daudzuma uzraudzību, iekļaujot informāciju par:

a)

kritērijiem, pēc kuriem noteikts ņemamo paraugu skaits un veicamās analīzes;

b)

izmantoto ziņojamo līmeni un kritērijiem, pēc kuriem ziņojamais līmenis noteikts; kā arī

c)

ziņas par to laboratoriju akreditāciju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 882/2004, kuras veic analīzes.

Briselē, 2006. gada 18. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/76/EK (OV L 293, 9.11.2005., 14. lpp.).

(2)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/76/EK.

(3)  Codex Alimentarius, Pesticīdu atliekvielas pārtikas produktos, Roma, 1994, ISBN 92-5-203271-1; 2. sēj., 372. lpp.

(4)  Dokumenta numurs SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(5)  OV L 187, 16.7.2002., 30. lpp.

(6)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp. Labotā redakcija OV L 191, 28.5.2004., 1. lpp.

(7)  OV L 175, 4.7.1991., 35. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/14/EK (OV L 41, 14.2.2003., 37. lpp.).

(8)  OV L 49, 28.2.1996., 17. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/13/EK (OV L 41, 14.2.2003., 33. lpp.).

(9)  Uzskata, ka vīnogām šī vienība (t. i., standarta ķekars) atbilst aptuveni 500 g.


I PIELIKUMS

UZRAUGĀMĀS PESTICĪDU/PRODUKTU KOMBINĀCIJAS

Analizējamās pesticīdu atliekas

 

2006.

2007. (1)

2008. (1)

Acefāts

b)

c)

a)

Acetamiprīds

 

c)

a)

Aldikarbs

b)

c)

a)

Azinofosmetils

b)

c)

a)

Azoksistrobīns

b)

c)

a)

Benomila grupa

b)

c)

a)

Bifentrīns

b)

c)

a)

Brompropilāts

b)

c)

a)

Bupirimāts

b)

c)

a)

Buprofezīns

 

c)

a)

Kaptāns + folpets

Kaptāns

Folpets

b)

c)

a)

Karbarils

b)

c)

a)

Hlormekvats (2)

b)

c)

a)

Hlortalonils

b)

c)

a)

Hlorprofāms

b)

c)

a)

Hlorpirifoss

b)

c)

a)

Hlorpirifosmetils

b)

c)

a)

Cipermetrīns

b)

c)

a)

Ciprodinils

b)

c)

a)

Deltametrīns

b)

c)

a)

Diazinons

b)

c)

a)

Dihlofluanīds

b)

c)

a)

Dihlorvoss

 

c)

a)

Dikofols

b)

c)

a)

Dimetoāts + ometoāts

Dimetoāts

Ometoāts

b)

c)

a)

Difenilamīns

b)

c)

a)

Endosulfāns

b)

c)

a)

Fenheksamīds

b)

c)

a)

Fenitrotions

 

c)

a)

Fludioksonils

b)

c)

a)

Heksitiazokss

 

c)

a)

Imazalils

b)

c)

a)

Imidakloprīds

b)

c)

a)

Indoksakarbs

 

c)

a)

Iprodions

b)

c)

a)

Iprovalikarbs

 

c)

a)

Krezoksimmetils

b)

c)

a)

Lambda-cihalotrīns

b)

c)

a)

Malations

b)

c)

a)

Maneba grupa

b)

c)

a)

Mepanipirīms

 

c)

a)

Metalaksils

b)

c)

a)

Metamidofoss

b)

c)

a)

Metidations

b)

c)

a)

Metiokarbs

b)

c)

a)

Metomils

b)

c)

a)

Miklobutanils

b)

c)

a)

Oksidemetonmetils

b)

c)

a)

Parations

b)

c)

a)

Penkonazols

 

c)

a)

Fozalons

b)

c)

a)

Pirimikarbs

b)

c)

a)

Pirimifosmetils

b)

c)

a)

Prohlorazs

 

c)

a)

Procimidons

b)

c)

a)

Profenofoss

 

c)

a)

Propargīts

b)

c)

a)

Piretrīni

b)

c)

a)

Pirimetanils

b)

c)

a)

Piriproksifēns

 

c)

a)

Hinoksifens

 

c)

a)

Spiroksamīns

b)

c)

a)

Tebukonazols

 

c)

a)

Tebufenozīds

 

c)

a)

Tiabendazols

b)

c)

a)

Tolkloflosmetils

b)

c)

a)

Tolilfluanīds

b)

c)

a)

Triademefons + triadimenols

Triademefons

Triadimenols

b)

c)

a)

Vinklozolīns

b)

c)

a)

a)

Pupas (svaigas vai saldētas), burkāni, gurķi, apelsīni vai mandarīni, bumbieri, kartupeļi, rīsi, spināti (svaigi vai saldēti).

b)

Baklažāni, banāni, ziedkāposti, vīnogas, apelsīnu sula () zirņi (svaigi vai saldēti, bez pākstīm) dārzeņpipari (saldie), kvieši.

c)

Āboli, galviņkāposti, puravi, salāti, tomāti, persiki, ieskaitot nektarīnus vai tiem līdzīgus hibrīdus; rudzi vai auzas, zemenes.


(1)  Orientējoši 2007. un 2008. gadam, saskaņā ar programmām, kuras šiem gadiem tiks ieteiktas.

(2)  Hlormekvata saturs jānosaka graudaugos, burkānos, augļu dārzeņos un bumbieros.

(3)  Apelsīnu sulai dalībvalstīm jānorāda tās iegūšanas avots (koncentrāti vai svaigi augļi).


II PIELIKUMS

Paraugu skaits, kas dalībvalstīm jāņem katra produkta analīzēm.

Valsts kods

Paraugu skaits

AT

12 (1)

15 (2)

BE

12 (1)

15 (2)

CY

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DE

93

DK

12 (1)

15 (2)

ES

45

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

FR

66

FI

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

IT

65

IE

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

PT

12 (1)

15 (2)

PL

45

SE

12 (1)

15 (2)

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

UK

66

Paraugu minimālais kopskaits: 613


(1)  Minimālais paraugu skaits katrai izmantojamajai vienas atliekas noteikšanas metodei.

(2)  Minimālais paraugu skaits katrai izmantojamajai vairāku atlieku noteikšanas metodei.


24.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/30


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 16. janvāris)

par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku gaļu un gaļas produktiem, kas ievesti no Meksikas un paredzēti lietošanai cilvēku pārtikā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 16)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/27/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 22. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (2), un jo īpaši tās 53. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 97/78/EK un Regulu (EK) Nr. 178/2002 ir jāparedz vajadzīgie pasākumi attiecībā uz tādu produktu ievešanu no trešām valstīm, kas varētu radīt nopietnas briesmas cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai situācijās, kad šādas briesmas varētu izplatīties.

(2)

Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīva 96/22/EK par noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu lietošanas aizliegumu lopkopībā un par direktīvu 81/602/EEK, 88/146/EEK un 88/299/EEK atcelšanu (3) aizliedz ievest no trešām valstīm dzīvniekus un tādu dzīvnieku gaļu vai gaļas produktus, kas izstrādāti no dzīvniekiem, kuriem lietotas šādas vielas, izņemot gadījumus, kad šīs vielas lietotas terapeitiskos nolūkos vai zootehniskas ārstēšanas mērķiem.

(3)

Padomes 1990. gada 26. jūnija Regulā (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos (4) noteikts vielu saraksts, kuras nedrīkst izmantot gaļas ražošanā un tādu vielu saraksts, kurām noteikts maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums. Ar to arī noteikts dažu veterinārijā izmantotu medikamentu saraksts, kuriem noteikts maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums. Šādi produkti var būt zirgu dzimtas dzīvnieku gaļā.

(4)

Pēdējā Komisijas apmeklējuma laikā Meksikā, inspicējot Meksikas iestāžu spēju veikt uzticamas zirgu dzimtas dzīvnieku gaļas pārbaudes, jo īpaši, lai konstatētu ar Direktīvu 96/22/EK aizliegtās vielas, tika atklātas nopietnas problēmas.

(5)

Veicot šo pārbaudi, tika arī konstatēti būtiski trūkumi attiecībā uz veterinārijā izmantojamo medikamentu kontroli, tai skaitā neatļautu produktu kontroli. Tā kā šādi trūkumi pastāv, zirgu gaļas ražošanā it viegli var izmantot aizliegtas vielas. Tā, šādas vielas varētu būt arī zirgu dzimtas dzīvnieku gaļā un gaļas produktos, kas paredzēti lietošanai cilvēku pārtikā. Šādas vielas uzturā var apdraudēt cilvēku veselību.

(6)

Dalībvalstīm attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku gaļas un gaļas produktiem, ko ieved no Meksikas, būtu jāveic atbilstoša kontrole, kad šādi produkti nonāk pie Kopienas robežas, lai izvairītos no situācijas, kad šāda zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa vai gaļas produkti, kas nav piemēroti lietošanai uzturā, nonāk tirgū.

(7)

Ar Regulu (EK) Nr. 178/2002 paredz ātrās reaģēšanas sistēmas izveidi, kuru izmanto, lai īstenotu prasību par savstarpēju informācijas sniegšanu saskaņā ar Direktīvas 97/78/EK 22. panta 2. punktu. Turklāt dalībvalstis informēs Komisiju, sniedzot periodiskus pārskatus par visu to oficiālo kontroļu analīžu rezultātiem, kas veiktas attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku gaļu un gaļas produktu sūtījumiem no Meksikas.

(8)

Šo lēmumu jāpārskata, ņemot vērā Meksikas kompetento iestāžu sniegtās garantijas un dalībvalstu veikto analīžu rezultātus.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Šis lēmums attiecas uz zirgu dzimtas dzīvnieku gaļu un gaļas produktiem, ko ieved no Meksikas un kas paredzēta lietošanai cilvēku pārtikā (“zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa un gaļas produkti”).

2. pants

Oficiālās kontroles

1.   Dalībvalstis, izmantojot oficiālās paraugu ņemšanas plānus un noteikšanas metodes, gādā, lai saskaņā ar Direktīvu 96/22/EK visus zirgu dzimtas dzīvnieku gaļas un gaļas produktu sūtījumus pārbaudītu atbilstoši iespējamo draudu oficiālās kontroles mehānismam, jo īpaši, lai konstatētu tādu vielu klātbūtni, kas ietekmē hormonālas iedarbības vielas un beta-agonistus, kurus lieto augšanas stimulēšanai.

2.   Dalībvalstis Komisijai četras reizes gadā iesniedz ziņojumu par visiem analīžu rezultātiem, veicot 1. punktā minēto produktu sūtījumu oficiālās pārbaudes. Šādu ziņojumu iesniedz nākamā mēneša laikā pēc katra kvartāla beigām (aprīlī, jūlijā, oktobrī un janvārī).

3. pants

Izdevumi

Visi izdevumi, kas radušies, piemērojot šo lēmumu, jāpieprasa no kravas nosūtītāja, kravas saņēmēja vai to pārstāvjiem.

4. pants

Atbilstība

Par pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

5. pants

Pārskatīšana

Šo lēmumu pārskata, ņemot vērā garantijas, ko sniedz Meksikas kompetentās iestādes, kā arī 2. pantā minēto oficiālo kontroļu rezultātus.

6. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 16. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu Nr. 1642/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 4. lpp.).

(3)  OV L 125, 23.5.1996., 3. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/74/EK (OV L 262, 14.10.2003., 17. lpp.).

(4)  OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1518/2005 (OV L 244, 20.9.2005., 11. lpp.).


24.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/32


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 18. janvāris)

par maksimālā laikposma pagarināšanu, kurā zināmiem liellopiem ieliek krotālijas

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 43)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/28/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97 (1), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

ņemot vērā dalībvalstu pieprasījumus,

tā kā:

(1)

Dažas dalībvalstis saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1760/2000 ir lūgušas par sešiem mēnešiem pagarināt maksimālo laikposmu, kādā liellopiem ieliek krotālijas, ja liellopi tiek turēti saskaņā īpašiem pārvaldības nosacījumiem un ja krotālijas ir grūti un pat bīstami ielikt 20 dienās pēc dzīvnieku piedzimšanas teritorijai specifisko nelabvēlīgo dabas apstākļu un visai agresīvās dzīvnieku uzvedības dēļ.

(2)

Minētajos apstākļos jāatļauj pagarināt maksimālo krotāliju ielikšanas laiku, ievērojot noteiktus aizsardzības pasākumus. Sevišķi jānodrošina, lai nelabvēlīgi netiek ietekmēta liellopu datu bāzē sniegtās informācijas kvalitāte un lai neviens liellops, kam nav ielikta krotālija, netiek pārvietots.

(3)

Šis pagarinājums jāattiecina tikai uz saimniecībām, kam attiecīgā dalībvalsts katrai atsevišķi atļāvusi, vadoties pēc skaidri noteiktiem kritērijiem.

(4)

Ņemot vērā to, ka šajā lēmumā paredzētie pasākumi jāattiecina uz visām dalībvalstīm, jāatceļ Komisijas 1998. gada 12. oktobra Lēmums 98/589/EK, ar ko pagarina maksimālo laikposmu, kurš paredzēts krotāliju ielikšanai dažiem Spānijas ganāmpulka liellopiem (2), kurā norādīti īpaši nosacījumi Spānijai.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atļauja pagarināt iezīmēšanas laikposmu

Dalībvalstis var atļaut saimniecībām par sešiem mēnešiem pagarināt maksimālo laikposmu, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1760/2000 4. panta 2. punkta pirmajā daļā un kādā ieliek krotālijas zīdītājgovju teļiem, kurus neizmanto piena ražošanai, ar nosacījumu, ka ir izpildīti šā lēmuma 2.–5. pantā izklāstītie nosacījumi.

2. pants

Atļaujas piešķiršanas nosacījumi

1.   Dalībvalstis var piešķirt atļaujas, kā paredzēts 1. pantā, ja tās pārliecinājušās, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

saimniecībā ir brīvās turēšanas apstākļi, kur zīdītājgovis tiek audzētas saskaņā ar ekstensīviem nosacījumiem;

b)

teritorijai, kurā dzīvnieki tiek turēti, ir raksturīgi specifiski nelabvēlīgi dabas apstākļi, kā rezultātā dzīvniekiem ir samazināta fiziskā saskare ar cilvēkiem;

c)

dzīvnieki nav pieraduši pie regulāras saskares ar cilvēkiem un uzvedas visai agresīvi;

d)

kad ieliek krotālijas, katru teļu var skaidri sasaistīt ar tā māti.

2.   Dalībvalstis var noteikt papildu kritērijus, jo īpaši lai 1. pantā paredzētās atļaujas attiecinātu tikai uz konkrētiem ģeogrāfiskajiem reģioniem vai īpašām šķirnēm.

3.   Dalībvalstis paziņo Komisijai, ja tās piemēro šo lēmumu, un informē to par visiem papildu kritērijiem, ko tās nosaka saskaņā ar 2. punktu.

3. pants

Iezīmēšana

Saimniecībās, kam piešķirtas 1. pantā paredzētās atļaujas, krotālijas ieliek vēlākais tad, kad:

teļš sasniedz sešu mēnešu vecumu,

teļu nošķir no mātes,

teļš pamet saimniecību.

4. pants

Datorizēta datu bāze

1.   Kompetentā iestāde reģistrē elektroniskajā liellopu datu bāzē, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1760/2000 5. pantā, šā lēmuma 1. pantā paredzētās atļaujas attiecībā uz saimniecībām, kam šīs atļaujas piešķirtas.

2.   Dzīvnieku turētāji, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1760/2000 7. panta 1. punktu paziņojot par katra dzīvnieka piedzimšanu, informē kompetento iestādi par visiem dzīvniekiem, kam saskaņā ar šo lēmumu vēl nav ieliktas krotālijas.

3.   Saņemot paziņojumu par piedzimušajiem dzīvniekiem, kam nav ieliktas krotālijas, kompetentā iestāde tos reģistrē elektroniskajā liellopu datu bāzē.

5. pants

Kontroles pasākumi

Kompetentā iestāde katru gadu dodas vismaz vienā pārbaudes apmeklējumā uz ikvienu saimniecību, kam piešķirta atļauja saskaņā ar 1. pantu. Ja 2. pantā minētie nosacījumi vairs nav izpildīti, kompetentā iestāde atļauju atņem.

6. pants

Atcelšana

Atceļ Lēmumu 98/589/EK.

7. pants

Adresāti

Lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 18. janvārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 204, 11.8.2000., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 283, 21.10.1998., 19. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 1999/520/EK (OV L 199, 30.7.1999., 72. lpp.).


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

24.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/34


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2006/29/KĀDP

(2006. gada 23. janvāris),

ar ko atceļ Kopējo nostāju 96/184/KĀDP par ieroču eksportu uz bijušo Dienvidslāviju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 1996. gada 26. februārī pieņēma Kopējo nostāju 96/184/KĀDP (1) par ieroču eksportu uz bijušo Dienvidslāviju, kas ir grozīta vairākas reizes. Tādējādi ieroču embargo, kas noteikts 1996. gadā, attiecas tikai uz Bosniju un Hercegovinu.

(2)

Attīstības gaita Bosnijā un Hercegovinā, tostarp fakts, ka Bosnija un Hercegovina ir patlaban pieņēmusi un īsteno attiecīgiem ES standartiem atbilstīgus tiesību aktus par ieroču eksportu, importu un tranzītu, attaisno Kopējā nostājā 96/184/KĀDP paredzēto ierobežojošo pasākumu atcelšanu attiecībā uz šo valsti.

(3)

Turklāt Padome 2005. gada 21. novembrī pilnvaroja Komisiju uzsākt sarunas ar Bosniju un Hercegovinu par Stabilizācijas un Asociācijas nolīgumu.

(4)

Kopējā nostāja 96/184/KĀDP tādēļ būtu jāatceļ ar nosacījumu, ka dalībvalstis stingri piemēros 1998. gada 8. jūnijā pieņemto Eiropas Savienības Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču eksportu, un sakarā ar eksportu uz bijušo Dienvidslāviju ņems vērā Eiropas Savienības politikas mērķus minētajā reģionā, kas principiāli vērsti uz miera nodrošināšanu un stāvokļa stabilizāciju attiecīgajā rajonā, ietverot nepieciešamību veikt ieroču kontroli un samazināt ieroču apjomu iespējami zemākajam līmenī, kā arī savstarpējas uzticēšanās pasākumu nepieciešamību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Kopējā nostāja 96/184/KĀDP ir atcelta.

2. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 23. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 58, 7.3.1996., 1. lpp. Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Kopējo nostāju 2001/719/KĀDP (OV L 268, 9.10.2001., 49. lpp.).


24.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/36


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2006/30/KĀDP

(2006. gada 23. janvāris),

ar ko atjaunina un papildina pret Kotdivuāru noteiktos ierobežojošos pasākumus

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2004. gada 13. decembrī pieņēma Kopējo nostāju 2004/852/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kotdivuāru (1), lai īstenotu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijā (ANO DP Rezolūcijā) 1572 (2004) noteiktos pasākumus pret Kotdivuāru. Saskaņā ar šo rezolūciju šie pasākumi bija jāpiemēro līdz 2005. gada 15. decembrim.

(2)

Ņemot vērā neseno notikumu attīstību Kotdivuārā, ANO Drošības padome 2005. gada 15. decembrī pieņēma Rezolūciju 1643 (2005), ar kuru atjaunina ANO DP Rezolūcijā 1572 (2004) noteiktos ierobežojošos pasākumus uz turpmāko 12 mēnešu laikposmu.

(3)

Tādējādi ar Kopējo nostāju 2004/852/KĀDP noteiktie pasākumi būtu jāatjaunina uz turpmāko 12 mēnešu laikposmu, sākot ar 2005. gada 16. decembri, lai īstenotu ANO DP Rezolūciju 1643 (2005).

(4)

Papildus šiem pasākumiem ANO DP Rezolūcijas 1643 (2005) 6. punktā ietverta prasība veikt pasākumus, lai nepieļautu neapstrādātu dimantu importu no Kotdivuāras. Kopiena jau piemēro šos pasākumus saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 (2002. gada 20. decembris) par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Pasākumus, kas noteikti ar Kopējo nostāju 2004/852/KĀDP, piemēro vēl 12 mēnešu laikposmā, ja vien Padome nenolemj citādi saskaņā ar jebkādu turpmāku attiecīgo ANO Drošības padomes rezolūciju.

2. pants

Papildus 1. pantā minētajiem pasākumiem, saskaņā ar ANO DP Rezolūciju 1643 (2005) aizliedz tiešu vai netiešu jebkuru neapstrādātu dimantu importu no Kotdivuāras uz Kopienu, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir vai nav Kotdivuārā.

3. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2005. gada 16. decembra līdz 2006. gada 15. decembrim.

4. pants

Šo Kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 23. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 368, 15.12.2004., 50. lpp.

(2)  OV L 358, 31.12.2002., 28. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1574/2005 (OV L 253, 29.9.2005., 11. lpp.).


24.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/38


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2006/31/KĀDP

(2006. gada 23. janvāris),

ar ko atjaunina ierobežojošos pasākumus pret Libēriju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2004. gada 10. februārī pieņēma Kopējo nostāju 2004/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Libēriju (1), lai īstenotu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijā (ANO DP Rezolūcijā) 1521 (2003) noteiktos pasākumus pret Libēriju.

(2)

Padome 2004. gada 22. decembrī pieņēma Kopējo nostāju 2004/902/KĀDP (2), ar ko pagarina Kopējo nostāju 2004/137/KĀDP uz 12 mēnešiem saskaņā ar ANO DP Rezolūciju 1579 (2004).

(3)

Ņemot vērā notikumu attīstību Libērijā, ANO Drošības padome 2005. gada 20. decembrī pieņēma Rezolūciju 1647 (2005), ar kuru uz turpmākiem 12 mēnešiem atjaunina ANO DP Rezolūcijā 1521 (2003) noteiktos ierobežojošos pasākumus attiecībā uz ieročiem un ceļošanu, kā arī uz turpmākiem sešiem mēnešiem atjaunina ANO DP Rezolūcijā 1521 (2003) noteiktos ierobežojošos pasākumus attiecībā uz dimantiem un koksni.

(4)

Tādēļ ar Kopējo nostāju 2004/137/KĀDP noteiktie pasākumi būtu jāatjaunina no 2005. gada 23. decembra, lai īstenotu ANO DP Rezolūciju 1647 (2005),

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

1.   Pasākumus, kas noteikti Kopējās nostājas 2004/137/KĀDP 1. un 2. pantā, piemēro vēl 12 mēnešus, ja vien Padome nenolemj citādi saskaņā ar jebkādu turpmāku attiecīgu ANO Drošības padomes rezolūciju.

2.   Pasākumus, kas noteikti Kopējās nostājas 2004/137/KĀDP 3. un 4. pantā, piemēro vēl sešus mēnešus, ja vien Padome nenolemj citādi saskaņā ar jebkādu turpmāku attiecīgu ANO Drošības padomes rezolūciju.

2. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2005. gada 23. decembra līdz 2006. gada 22. decembrim.

3. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 23. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 40, 12.2.2004., 35. lpp.

(2)  OV L 379, 24.12.2004., 113. lpp.