ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 16

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 20. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 51/2006 (2005. gada 22. decembris), ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 52/2006 (2005. gada 22. decembris), ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītos nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Baltijas jūrā

184

 

*

Papildinājums Padomes Regulai (EK) Nr. 51/2006, ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi

200

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

20.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 16/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 51/2006

(2005. gada 22. decembris),

ar ko 2006. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2371/2002 (2002. gada 20. decembris) par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 20. pantu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 847/96 (1996. gada 6. maijs), kas ievieš papildu nosacījumus ikgadējai kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotu pārvaldei (2)un jo ipaši tas 2. pantu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 423/2004 (2004. gada 26. februaris), ar ko nosaka mencu krājumu atjaunošanas pasākumus (3) un jo īpaši tās 6. un 8. pantu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 811/2004 (2004. gada 21. aprīlis), ar ko nosaka pasākumus ziemeļu heka krājumu atjaunošanai (4), un jo īpaši tās 5. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2371/2002 4. pantā prasīts, lai Padome pieņem pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu pieeju ūdeņiem un resursiem un ilgtspējīgas zvejas darbību veikšanu, ņemot vērā pieejamos zinātniskos ieteikumus un jo īpaši ziņojumu, kuru sagatavojusi Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK).

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 20. pantu Padomei ir jānosaka kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) zvejniecībai vai zvejniecību grupai. Zvejas iespējas dalībvalstīm un trešajām valstīm būtu jāpiešķir saskaņā ar šīs regulas 20. pantā noteiktajiem kritērijiem.

(3)

Lai nodrošinātu efektīvu KPN un kvotu pārvaldību, būtu jānosaka īpaši nosacījumi, saskaņā ar kuriem notiek zvejas darbi.

(4)

Ir vajadzīgs Kopienas līmenī izveidot principus un konkrētas procedūras zvejniecības pārvaldībai, lai dalībvalstis var nodrošināt savu kuģu pārvaldību.

(5)

Zvejas iespēju piešķiršanai Regulas (EK) Nr. 2371/2002 3. pantā noteiktas attiecīgas definīcijas.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 2. pantu ir jāidentificē krājumi, uz kuriem attiecas dažādi regulā minētie pasākumi.

(7)

Saskaņā ar procedūru, kas paredzēta nolīgumos vai protokolos par zvejniecību attiecībām, Kopiena par zvejas tiesībām ir konsultējusies ar Norvēģiju (5), Farēru salām (6)un Grenlandi (7) .

(8)

Kopiena ir Līgumslēdzēja puse vairākās reģionālās zvejniecības organizācijās. Šīs zvejniecības organizācijas attiecībā uz konkrētām sugām ir ieteikušas noteikt nozvejas ierobežojumus un citus saglabāšanas noteikumus. Tādēļ šādi ieteikumi Kopienai būtu jāīsteno.

(9)

Gadskārtējā sanāksmē 2005. gada jūnijā Amerikas Tropisko tunzivju komisija (IATTC) pieņēma lēmumu par dzeltenspuru tunzivs, lielacu tunzivs un svītrainās tunzivs nozvejas ierobežojumiem un par piezvejas procedūras tehniskiem pasākumiem. Lai gan Kopiena nav IATTC dalībniece, ir svarīgi īstenot šos pasākumus, lai nodrošinātu resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu saskaņā ar šīs organizācijas jurisdikciju.

(10)

Gadskārtējā sanāksmē 2005. gadā Starptautiskā Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisija (ICCAT) pieņēma tabulas, kurās ir norādes par ICCAT līgumslēdzēju pušu zvejas iespēju nepietiekamu un pārmērīgu izmantojumu. Šajā sakarā ICCAT pieņēma lēmumu, novērojot, ka 2004. gadā Kopiena ir nepietiekami izmantojusi savu kvotu vairākiem krājumiem.

(11)

Lai ņemtu vērā korekcijas Kopienas kvotām, kuras noteikusi ICCAT, ir vajadzīgs veikt no nepietiekamā izmantojuma radušos zvejas iespēju sadali, pamatojoties uz katras dalībvalsts attiecīgo ieguldījumu to nepietiekamajā izmantojumā, nepārveidojot sadales atslēgu, kas noteikta šajā regulā attiecībā uz ikgadējo KPN piešķiršanu.

(12)

Zvejas iespējas būtu jāizmanto saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem šajā jomā un jo īpaši saskaņā ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 1381/87 (1987. gada 20. maijs), kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz zvejas kuģu marķēšanu un dokumentāciju (8), Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2807/83 (1983. gada 22. septembris), kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā reģistrēt informāciju par dalībvalstu veikto zivju nozveju (9), Padomes Regulu (EEK) Nr. 2847/93 (1993. gada 12. oktobris), ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (10), Padomes Regulu (EK) Nr. 1954/2003 (2003. gada 4. novembris), kura attiecas uz zvejas intensitātes pārvaldību saistībā ar dažiem Kopienas zvejas apgabaliem un resursiem (11), Padomes Regulu (EK) Nr. 1626/94 (1994. gada 27. junijs), ar kuru nosaka konkrētus tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Vidusjūrā (12), Padomes Regulu (EK) Nr. 1627/94 (1994. gada 27. junijs), kas paredz vispārīgus noteikumus attiecībā uz īpašām zvejas atļaujām (13), Padomes Regulu (EK) Nr. 601/2004 (2004. gada 22. marts), ar ko nosaka konkrētus kontroles pasākumus, kurus piemēro zvejas darbībām Antarktikas ūdeņu dzīvo resursu saudzēšanas konvencijas darbības zonā (14), Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98 (1998. gada 30. marts) par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai (15), Padomes Regulu (EEK) Nr. 3880/91 (1991. gada 17. decembris) par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (16), Padomes Regulu (EK) Nr. 1434/98 (1998. gada 29. junijs), ar ko nosaka, ar kādiem nosacījumiem drīkst nogādāt krastā siļķes citām rūpniecības vajadzībām, nevis to tiešai izmantošanai uzturā (17), Padomes Regulu (EK) Nr. 423/2004 (2004. gada 26. februaris), ar ko nosaka mencu krājumu atjaunošanas pasākumus (18), Komisijas Regulu (EK) Nr. 2244/2003 (2003. gada 18. decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz kuģu satelītnovērošanas sistēmām (19), Padomes Regulu (EK) Nr. 2930/86 (1986. gada 22. septembris), kas nosaka zvejas kuģu īpašības (20), Padomes Regulu (EK) Nr. 973/2001 (2001. gada 14. maijs), ar ko nosaka konkrētus tehniskus pasākumus tālmigrējošu sugu noteiktu krājumu saglabāšanai (21),ar ko nosaka konkretus tehniskus pasakumus talmigrejošu sugu noteiktu krajumu saglabašanai, Padomes Regulu (EK) Nr. 2347/2002 (2002. gada 16. decembris), ar ko ievieš īpašas pieejamības prasības un piemēro saistītos noteikumus zvejai dziļjūras krājumos (22), un ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2270/2004 (2004. gada 22. decembris), ar ko 2005. un 2006. gadam Kopienas zvejas kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem (23).

(13)

Ievērojot Starptautiskās jūras pētniecības padomes (ICES) ieteikumu, vajadzētu piemērot pagaidu sistēmu, lai pārvaldītu anšovu nozvejas ierobežojumus apakšapgabalā VIII.

(14)

Ievērojot ICES ieteikumu, vajadzētu piemērot pagaidu sistēmu, lai pārvaldītu tūbīšu zvejas piepuli ICES apakšapgabalā IV un rajonā IIIa ziemeļos.

(15)

Ņemot vērā zinātniskos datus par putasu krājumu bioloģisko statusu un piekrastes valstu sarunas par šo krājumu pārvaldību, ir nepieciešams mainīt pārvaldības apgabalus, vienlaikus ņemot vērā attiecīgās zvejas specifisko būtību.

(16)

Nemot vera ICES jaunāko zinātnisko ieteikumu, kā pārejas pasākums vēl vairāk būtu jāsamazina zvejas piepule konkrētām gruntsgrunts sugām.

(17)

Lai koriģētu mencu zvejas piepūles ierobežojumus, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 423/2004, ierosina alternatīvus pasākumus, lai tādējādi pārvaldītu zvejas piepūli atbilstīgi KPN, kā noteikts minētās regulas 8. panta 3. punktā.

(18)

Zinātniskos atzinumos norādīts, ka Ziemeļjūras zeltplekstes nezvejo ilgtspējīgi un ka nozveju izmetums ir ļoti liels. Zinātniskie atzinumi un Ziemeļjūras reģionālās konsultatīvās padomes atzinumi liecina, ka, izsakot zvejas piepūles veidā, ir lietderīgi koriģēt nozvejas iespējas kuģiem, kas zvejo zeltplekstes.

(19)

Jūrasmēles krājumiem Lamanša rietumu daļā nepieciešams piemērot pagaidu zvejas piepūles pārvaldības shēmu. Mencu krājumiem Kategatā, Ziemeļjūrā, Skagerakā un Lamanša rietumu daļā, Īrijas jūrā un Skotijas rietumdaļā, heka un Norvēģijas omāru krājumiem ICES rajonos VIIIc un IXa ir jāpielāgo zvejas piepūles pārvaldības shēma.

(20)

Ar 2. pantu Regulā (EK) Nr. 1434/98 nav nodrošināts tas, ka siļķu nozveja nav lielāka par sugai paredzētiem nozvejas ierobežojumiem. Tādēļ vajadzīgs ieviest pārejas pasākumus, ar kuriem nodrošinātu atbilstīgu siļķu nešķiroto izkrāvumu uzraudzību un skaitīšanu.

(21)

Pašreizējā zvejas praksē, zvejojot ar žaunu tīkliem dziļūdeņos uz rietumiem no Skotijas un Īrijas, izmanto pārmērīgi garus žaunu tīklus, kas ir par iemeslu pārāk lielam ūdenī atrašanās laikam un augstam nozveju izmetumu līmenim. Nozaudētos vai tīši pamestos tīklos zivis var iekļūt vēl vairākus gadus, un šos tīklus neizvelk. Zinātniskos pētījumos ir pierādīts, ka šāda zvejas prakse rada būtiskus draudus grunts sugām, un tāpēc, kamēr nav pieņemti pastāvīgāki pasākumi, būtu jāīsteno pārejas pasākumi, ar ko aizliedz zveju.

(22)

Lai nodrošinātu heka krājumu ilgtspējīgu izmantošanu un samazinātu nozveju izmetumu apmēru, kā pārejas pasākumi apakšrajonos VIII a, b, d būtu jāīsteno jaunākie sasniegumi selektīvu zvejas rīku jomā.

(23)

Gadskārtējā 2004. gada sanāksmē Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisija (NEAFC) pieņēma ieteikumu ierobežot zveju konkrētos apgabalos, lai aizsargātu neaizsargātas dziļūdens dzīvotnes. Kopienai būtu jāīsteno šis ieteikums.

(24)

Lai sekmētu astoņkāju saglabāšanu un jo īpaši lai aizsargātu mazuļus, 2006. gadā vajadzētu noteikt to astoņkāju minimālo izmēru, kurus zvejo jūras ūdeņos, kas ir trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā un atrodas CECAF reģionā, kamēr nav pieņemta regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 850/98.

(25)

2005. gada novembrī NEAFC ieteica iekļaut vairākus kuģus to kuģu sarakstā, par kuriem ir zināms, ka tie ir piedalījušies nelegālā, nepaziņotā un nereglamentētā zvejā. Būtu jānodrošina šo ieteikumu īstenošana Kopienas tiesību sistēmā.

(26)

Gadskārtējā 2005. gada sanāksmē Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisija (GFCM) pieņēma ieteikumu par dažu zvejniecību pārvaldību, kuras zvejo grunts sugas, un ieteikumu par GFCM tādu kuģu reģistra izveidi, kas pārsniedz 15 metrus un ar kuriem ir atļauts zvejot GFCM apgabalā. Tā kā Kopiena ir GFCM līgumslēdzēja puse, šie ieteikumi Kopienai ir saistoši, un tādēļ tie būtu jāīsteno.

(27)

Lai veicinātu zivju krājumu saglabāšanu, 2006. gadā būtu jāīsteno konkrēti papildu pasākumi zvejas kontrolei un tehniskiem nosacījumiem.

(28)

Lai nodrošinātu lielāku efektivitāti zvejas piepūles pārvaldības uzraudzībā, kontrolē un novērošanā, būtu jāievieš konkrēti noteikumi par VMS datu izmantošanu.

(29)

Lai nodrošinātu, ka trešo valstu kuģu Kopienas ūdeņos veiktās putasu nozvejas ir atbilstīgi uzskaitītas, attiecībā uz šādiem kuģiem ir vajadzīgs pastiprināt kontroles noteikumus.

(30)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 20. pantu Padomei ir jālemj par noteikumiem saistībā ar nozvejas ierobežojumiem un/vai zvejas piepūles ierobežojumiem. Zinātniskajos atzinumos norādīts, ka būtiska apjoma nozveja, kas pārsniedz KPN, par kuru ir panākta vienošanās, atstāj negatīvu ietekmi uz zvejas darbību ilgtspēju. Tādēļ ir lietderīgi ieviest saistītus noteikumus, ar ko uzlabotu to zvejas iespēju īstenošanu, par kurām ir panākta vienošanās.

(31)

Gadskārtējā 2004. gada sanāksmē ICCAT pieņēma vairākus tehniskus pasākumus attiecībā uz tālu migrējošu sugu noteiktiem krājumiem Atlantijas okeānā un Vidusjūrā, cita starpā nosakot ziemeļu tunzivs jaunu minimālo izmēru, zvejas ierobežojumus konkrētās teritorijās un laikposmus lielacu tunzivs aizsardzībai, pasākumus attiecībā uz sporta un atpūtas zvejas pasākumiem Vidusjūrā un paraugu ņemšanas programmas izveidi, lai noteiktu iesprostoto ziemeļu tunzivju izmēru. Lai veicinātu zivju krājumu saglabāšanu, ir nepieciešams šos pasākumus īstenot 2006. gadā, kamēr nav pieņemta regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 973/2001.

(32)

Gadskārtējā 2005. gada sanāksmē Dienvidaustrumu Atlantijas zvejniecības organizācija (SEAFO) pieņēma pasākumu, ar ko paredz, ka no 2006. gada 1. janvāra uz visiem kuģiem, kas darbojas konvencijas darbības zonā un zvejo sugas, uz kurām neattiecas citu kompetentu zvejniecības organizāciju saglabāšanas un apsaimniekošanas režīmi, atrodas zinātniskie novērotāji. Šis pasākums ir Kopienai saistošs, un tādēļ tas būtu jāīsteno.

(33)

Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācija (NAFO) 27. gadskārtējā sanāksmē, kas notika 2005. gadā no 19. līdz 23. septembrim, pieņēma vairākus tehniskus un kontroles pasākumus. Šos pasākumus ir nepieciešams īstenot.

(34)

Lai izpildītu starptautiskās saistības, ko Kopiena uzņēmusies kā Konvencijas par Antarktikas ūdeņu dzīvo resursu (CCAMLR) Līgumslēdzēja puse, tostarp saistības īstenot pasākumus, kurus pieņēma CCAMLR komisija, būtu jāpiemēro KPN, kuru Komisija pieņēma 2005.-2006. gada sezonai un attiecīgie sezonas sākuma un beigu datumi.

(35)

CCAMLR XXIV gadskārtējā sanāksmē 2005. gadā pieņēma būtiskus nozvejas ierobežojumus izveidoto zvejniecību krājumiem, kas pieejami katram CCAMLR biedram. CCAMLR arī apstiprināja Kopienas kuģu dalību Dissostichus spp. pētnieciskajā zvejā apakšapgabalā FAO 88.1. un 88.2., kā arī rajonos 58.4.1., 58.4.2., 58.4.3.a) un 58.4.3.b), un attiecīgajām zvejas darbībām piemēroja nozvejas un piezvejas ierobežojumus, kā arī konkrētus īpašus tehniskus pasākumus. Būtu jāpiemēro arī šie ierobežojumi un tehniskie pasākumi.

(36)

Lai nodrošinātu Kopienas zvejnieku iztikas līdzekļus un lai novērstu resursu apdraudēšanu un iespējamus sarežģījumus sakarā ar Regulas (EK) Nr. 27/2005 (24) spēkā esamības beigšanos, ir svarīgi 2006. gada 1. janvārī atvērt šīs zvejniecības un 2006. gada janvārī paturēt spēkā dažus minētās regulas noteikumus. Ņemot vērā šī jautājuma steidzamību, ir obligāti jāpiešķir izņēmums attiecībā uz sešu nedēļu laikposmu, kas minēts I.3 punktā Protokolā par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Temats

Ar šo regulu nosaka zvejas iespējas 2006. gadam konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām un saistītus nosacījumus, saskaņā ar kuriem šīs zvejas iespējas var izmantot.

Turklāt ar to nosaka dažus zvejas iespēju ierobežojumus un saistītos nosacījumus 2007. gada janvārim, un konkrētiem Antarktikas krājumiem ar to nosaka zvejas iespējas un īpašus nosacījumus laikposmiem, kas izklāstīti IE pielikumā.

2. pants

Darbības joma

1.   Ja vien nav paredzēts citādi, šo regulu piemēro:

a)

Kopienas zvejas kuģiem (“Kopienas kuģi”); un

(b)

zvejas kuģiem, kas Kopienas ūdeņos (“EK ūdeņi”) kuģo ar trešās valsts karogu un ir reģistrēti trešā valstī (“trešās valsts kuģi”).

2.   Atkāpjoties no 1. punkta prasībām, šī regula neattiecas uz zvejas darbībām, kas saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts atļauju un tās vadībā veiktas tikai zinātnisko pētījumu mērķiem un par kurām Komisija un dalībvalstis, kuras ūdeņos šis pētījums veikts, ir iepriekš informētas.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā papildus definīcijām, kas ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 2371/2002 3. pantā, piemēro šādas definīcijas:

a)

“kopējā pieļaujamā nozveja” (“KPN”) ir daudzums, ko katru gadu var zvejot no katra krājuma;

b)

“kvota” ir konkrēta KPN daļa, kas ir atvēlēta Kopienai, dalībvalstīm vai trešām valstīm;

c)

“starptautiskie ūdeņi” ir ūdeņi, uz kuriem neattiecas nevienas valsts suverenitāte vai jurisdikcija;

d)

NAFO uzraudzības apgabals” ir daļa no Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (NAFO) konvencijas darbības apgabala, uz kuru neattiecas piekrastes valstu suverenitāte vai jurisdikcija;

e)

“Skageraks” ir apgabals, kuru rietumos norobežo līnija, kas novilkta no Hanstholmas bākas līdz Lindesnes bākai, un dienvidos ‐ līnija, kas novilkta no Skāgenas bākas līdz Tistlarnas bākai, un no šī punkta līdz tuvākajam punktam Zviedrijas krastā;

(f)

“Kategats” ir apgabals, kuru ziemeļos norobežo līnija, kas novilkta no Skāgenas bākas uz Tistlarnas bāku un no šī punkta uz tuvāko punktu Zviedrijas krastā, un dienvidos ‐ līnija, kas novilkta no Hasenøre līdz Gnibens Spids, no Korshage līdz Spodsbjerg un no Gilbjerg Hoved līdz Kullen;

g)

“Kadisas jūras līcis” ir ICES apakšrajona IXa apgabals uz austrumiem no meridiāna 7o23'48''W.

4. pants

Zvejas zonas

Šajā regulā izmantotas šādas zonu definīcijas:

a)

ICES (Starptautiskā jūras pētniecības padome) zonas ir noteiktas Regulā (EEK) Nr. 3880/91. Ja “EK ūdeņi” ir iekļauti zonā, tas nozīmē, ka zona attiecas tikai uz šīs zonas EK ūdeņiem;

b)

CECAF (Centrālās Atlantijas austrumu daļas vai FAO galvenā zvejas zona 34) zonas ir noteiktas Padomes Regulā (EK) Nr. 2597/95 (1995. gada 23. oktobris) par to, kā dalībvalstis, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku (25);

c)

NAFO (Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas) zonas ir noteiktas Padomes Regulā (EEK) Nr. 2018/93 (1993. gada 30. junijs) par to, kā dalībvalstis, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas piepūli (26);

d)

CCAMLR (Antarktikas dzīvo ūdeņu resursu saglabāšanas konvencijas) zonas ir noteiktas Regulā (EK) Nr. 601/2004.

II NODAĻA

ZVEJAS IESPĒJAS UN SAISTĪTI NOSACĪJUMI KOPIENAS KUĢIEM

5. pants

Nozvejas ierobežojumi un sadalījums

1.   Nozvejas ierobežojumi, kas Kopienas kuģiem ir Kopienas ūdeņos vai konkrētos Kopienai nepiederošos ūdeņos, un šādu nozvejas ierobežojumu sadalījums starp dalībvalstīm, un papildu nosacījumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 2. pantu ir izklāstīti I pielikumā.

2.   Ar šo Kopienas kuģiem I pielikumā noteikto kvotu robežās ļauj zvejot ūdeņos, kas ir Farēru salu, Grenlandes, Islandes un Norvēģijas jurisdikcijā un zvejas zonā ap Jana Majena salu, ievērojot 10., 17. un 18. pantā izklāstītos nosacījumus.

3.   Komisija nekavējoties aptur zvejas darbības attiecībā uz anšoviem apakšapgabalā VIII, ja ZZTEK sniedz atzinumu, ka nārstojošo zivju biomasa nārsta laikā 2006. gadā ir mazāka par 28 000 tonnam.

4.   Komisija nosaka galīgos nozvejas ierobežojumus tūbīšu zvejai ICES rajonā IIa (EK ūdeņi), IIIa un apakšapgabalā IV (EK ūdeņi) saskaņā ar IID pielikuma 6. punktā paredzētajiem noteikumiem.

5.   Komisija nosaka nozvejas ierobežojumus moivai zonās V, XIV (Grenlandes ūdeņos), kas izmantojamas Kopienai, atbilstīgi 7,7 % no moivas KPN, tiklīdz KPN ir noteikta.

6.   Nozvejas ierobežojumus jūrasvelna krājumiem zonās IIa (EK ūdeņi) un IV (EK ūdeņi) un zonās Vb (EK ūdeņi), VI, XII un XIV Komisija var pārskatīt saskaņā ar procedūru, kas minēta Regulas (EK) Nr. 2371/2002 30. panta 2. punktā, ņemot vērā ZZTEK veikto analīzi par novērotās zvejas piepūles datiem uz vienību, kas savākti 2006. gada pirmajā ceturksnī.

7.   Nozvejas ierobežojumus Norvēģijas mencas krājumiem zonās IIa (EK ūdeņi), IIIa un IV (EK ūdeņi) un brētliņu krājumiem zonās IIa (EK ūdeņi) un IV (EK ūdeņi) Komisija var pārskatīt saskaņā ar procedūru, kas minēta Regulas (EK) Nr. 2371/2002 30. panta 2. punktā, ņemot vērā zinātniskos datus, kas savākti 2006. gada pirmajā pusē.

6. pants

Īpaši noteikumi par sadalījumu

1.   Zvejas iespēju sadalījums starp dalībvalstīm, kas izklāstīts I pielikumā, neskar:

a)

izmaiņas, kas izdarītas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 2371/2002 20. panta 5. punktam;

b)

otrreizēju sadalījumu, kas veikts atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 2847/93 21. panta 4. punktam, 23. panta 1. punktam un 32. panta 2. punktam;

c)

papildu izkraušanu, kas atļauta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu;

d)

daudzumus, kas ieturēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu;

e)

atvilkumus, kas izdarīti atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 847/96 5. pantam.

2.   Lai aizturētās kvotas pārceltu uz 2007. gadu, Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktu, atkāpjoties no minētās regulas prasībām, piemēro visiem krājumiem, uz kuriem attiecas analītiskā KPN.

7. pants

Zvejas piepūles ierobežojumi un saistīti nosacījumi krājumu pārvaldībai

1.   No 2006. gada 1. februāra lidz 2007. gada 31. janvārim zvejas piepūles ierobežojumus un saistītus nosacījumus, kas paredzēti :

IIA pielikumā - piemēro konkrētu krājumu pārvaldībai Kategatā, Skagerakā, apakšapgabalā IV un ICES rajonos IIa (EK ūdeņi), IIIa, VIa, VIIa un VIId;

IIB pielikumā - piemēro heka krājumu pārvaldībai ICES rajonos VIIIc un IXa, izņemot Kadisas jūras līci;

IIC pielikumā - piemēro jūrasmēļu krājumu pārvaldībai ICES rajonā VIIe;

IID pielikumā - piemēro tūbīšu krājumu pārvaldībai Skagerakā, ICES apakšapgabalā IV un rajonā IIa (EK ūdeņi).

2.   No 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. janvārim attiecībā uz 1. punktā minētajiem zivju krājumiem turpina piemērot zvejas piepūli un saistītos nosacījumus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 27/2005 IVa, IVb, IVc un V pielikumā.

3.   Kugiem, kas izmanto zvejas rīku veidus, kuri norādīti attiecīgi IIa pielikuma 4. punktā un IIb, IIc pielikumu 3. punktā, un kas zvejo apgabalos, kuri noteikti attiecīgi IIa pielikuma 2. punktā un IIb un IIc pielikuma 1. punktā, ir īpaša zvejas atļauja, kas izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1627/94 7. pantu, kā paredzēts minētajos pielikumos.

4.   Komisija nosaka galīgo zvejas piepuli 2006. gadam tūbīšu zvejai ICES rajonos IIa (EK ūdeņi), IIIa un apakšapgabalā IV, pamatojoties uz noteikumiem, kas paredzēti IID pielikuma 6. punktā.

5.   Dalībvalstis nodrošina, ka 2006. gadā zvejas piepūles līmenis, kuru mēra kilovatdienās, ko pavada prom no ostas, kuģiem, kuriem ir grunts zvejas atļauja, nepārsniedz 80% no vidējās gada zvejas piepūles, kuru šīs dalībvalsts kuģi izmantoja 2003. gadā reisos, par kuriem bija grunts zvejas atļaujas, un zvejojot grunts sugas, kas uzskaitītas Padomes Regulas (EK) 2347/2002 I pielikumā un III pielikuma 15. punktā, ja tās ir zvejotas. Šo punktu piemēro tikai zvejas braucieniem, kuros zvejo vairāk par 100 kg grunts sugu, izņemot Ziemeļatlantijas argentīnas.

8. pants

Noteikumi par zvejas un piezvejas izkraušanu

1.   Zivis no krājumiem, kam ir noteikti nozvejas ierobežojumi, nedrīkst paturēt uz kuga vai izkraut, ja vien:

a)

nozveju nav izdarījuši dalībvalstu kuģi, kuriem ir kvota, un minētā kvota nav izmantota; vai

b)

nozveja neveido daļu no Kopienas daļas, kura nav sadalīta kvotas veidā starp dalībvalstīm, un šī daļa nav izmantota.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta prasībām, pat ja dalībvalstij nav kvotu vai ja kvotas vai daļas ir izmantotas, tad var atstāt uz kuga vai izkraut šādas zivis:

a)

sugas, kas nav siļķes un makreles, ja

i)

tās nozvejotas kopā ar citām sugām ar tīkliem, kuru linuma acs izmērs ir mazāks par 32 mm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 850/98 4. pantu, un ja

ii)

nozvejas nav šķirotas ne uz kuga, ne izkraujot;

vai

b)

makreles, ja

i)

tās ir nozvejotas kopā ar stavridu vai sardīni,

ii)

tās nepārsniedz 10 % no makreļu, stavridu un sardīņu kopējā svara uz kuga, un

iii)

nozvejas nav šķirotas ne uz kuga, ne izkraujot.

3.   Regulas (EK) Nr. 1434/98 2. panta 1. punktu nepiemēro siļķei, kas nozvejota ICES apakšapgabalā IV un ICES rajonos IIa (EK ūdeņi), IIIa un VIId.

4.   Visu izkravumu uzskaita attiecībā pret kvotu vai, ja Kopienas daļa nav sadalīta starp dalībvalstīm kvotu veidā, attiecībā pret Kopienas daļu, izņemot nozvejas, kas veiktas saskaņā ar 2. punkta noteikumiem.

5.   Kad dalībvalsts nozvejas ierobežojumi siļķei ICES apakšapgabalā II (EK ūdeņi), IV un apakšrajonos IIIa un VIId ir izmantoti, tiem kuģiem, kas kuģo ar konkrētās dalībvalsts karogu un ir reģistrēti Kopienā, un zvejo zvejniecībās, uz kurām attiecas būtiski nozvejas ierobežojumi, aizliedz izkraut nozvejas, kas nav šķirotas un kurās ir siļķes.

6.   Piezvejas procentuālās attiecības noteikšanu un tās izvietošanu veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 850/98 4. un 11. pantu.

9. pants

Nešķiroti izkrāvumi ICES apakšapgabalā IV un ICES rajonos IIa (EK ūdeņi), IIIa un VIId

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka piemēro atbilstīgu paraugu ņemšanas programmu, kas ļauj efektīvi uzraudzīt nešķirotus izkrāvumus pa sugām, kas nozvejotas ICES apakšapgabalā IV un ICES rajonos IIa (EK ūdeņi), IIIa un VIId.

2.   Nešķirotu nozveju no ICES apakšapgabala IV un ICES rajoniem IIa (EK ūdeņi), IIIa un VIId izkrauj tikai tajās ostās un izkraušanas vietās, kur darbojas 1. punktā minētā paraugu ņemšanas programma.

10 pants

Piekļuves ierobežojumi

Kopienas kuģi nezvejo Skagerakā 12 jūras jūdžu robežās no Norvēģijas bāzes līnijas. Kuģiem, kas kuģo ar Dānijas vai Zviedrijas karogu, tomēr ir atļauts zvejot līdz pat 4 juras jūdzēm no Norvēģijas bāzes līnijas.

11. pants

Tehniskie un kontroles pārejas pasākumi

Tehniskie un kontroles pārejas pasākumi Kopienas kuģiem ir noteikti III pielikumā.

III NODAĻA

NOZVEJAS IEROBEŽOJUMI UN SAISTĪTI NOSACĪJUMI TREŠO VALSTU ZVEJAS KUĢIEM

12. pants

Tehniskie un kontroles pārejas pasākumi

Tehniskie un kontroles pārejas pasākumi trešo valstu zvejas kuģiem ir noteikti IV pielikumā.

13. pants

Atļauja

Zvejas kuģiem, kas kuģo ar Barbadosas, Gajānas, Japānas, Dienvidkorejas, Norvēģijas, Surinamas, Trinidādas un Tobāgo un Venecuēlas karogu, un zvejas kuģiem, kas reģistrēti Farēru salās, atļauj zvejot Kopienas ūdeņos, ievērojot nozvejas ierobežojumus, kas izklāstīti I pielikumā un uz kuriem attiecas 14., 15. un 16. pantā un 19. līdz 25. pantā paredzētie nosacījumi.

14. pants

Ģeogrāfiski ierobežojumi

1.   Zveja ar zvejas kuģiem, kas kuģo ar Norvēģijas karogu vai ir reģistrēti Farēru salās, ir ierobežota tajās 200 jūras jūdžu zonu daļās, kas atrodas 12 jūras jūdzes virzienā uz jūru no dalībvalstu bāzes līnijas ICES apakšapgabalā IV, Kategatā un Atlantijas okeānā uz ziemeļiem no 43o00'N, izņemot apgabalu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 2371/2002 18. pantā.

2.   Zveja Skagerakā ar zvejas kuģiem, kas kuģo ar Norvēģijas karogu, ir atļauta četras jūras jūdzes virzienā uz jūru no Dānijas un Zviedrijas bāzes līnijas.

3.   Zveja ar zvejas kuģiem, kas kuģo ar Barbadosas, Gajānas, Japānas, Dienvidkorejas, Surinamas, Trinidādas un Tobāgo un Venecuēlas karogu, ir ierobežota tajās 200 jūras jūdžu daļās, kas atrodas 12 jūras jūdzes virzienā uz jūru no Franču Gviānas departamenta.

15. pants

Tranzīts, šķērsojot Kopienas ūdeņus

Trešo valstu zvejas kuģiem, kas tranzītā šķērso Kopienas ūdeņus, jānovieto tīklus tā, lai tos nevarētu uzreiz izmantot saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a)

tīklus, atsvarus un līdzīgus rīkus atvieno no traļu dēļiem un vilkšanas un tralēšanas vadiem un virvēm,

b)

tīklus, kas ir uz vai virs klāja, droši nostiprina pie virsbūves daļas.

16. pants

Noteikumi nozvejas un piezvejas izkraušanai

Zivis no krājumiem, kam ir noteikti nozvejas ierobežojumi, nepatur uz kuga un neizkrauj, ja vien nozveja nav izdarīta ar trešās valsts zvejas kuģiem, kam ir kvota, kura nav izmantota.

IV NODAĻA

LICENCĒŠANAS PASĀKUMI KOPIENAS KUĢIEM

17. pants

Licences un ar tām saistītie nosacījumi

1.   Neatkarīgi no vispārīgiem noteikumiem par zvejas licencēm un īpašām zvejas atļaujām, kas paredzētas Regulā (EK) Nr. 1627/94, Kopienas kuģiem zvejai trešās valsts ūdeņos nepieciešama licence, kuru izsniedz šīs trešās valsts iestādes.

2.   Panta 1. punktu tomēr nepiemēro šādiem Kopienas kuģiem, ja tie zvejo Ziemeļjūras Norvēģijas ūdeņos:

a)

kuģiem ar tonnāžu, kas ir vienāda vai mazāka par 200 GT; vai

b)

kuģiem, kas zvejo sugas, kas paredzētas lietošanai pārtikā, izņemot makreles; vai

c)

kuģiem, kas kuģo ar Zviedrijas karogu saskaņā ar iedibināto praksi.

3.   Maksimālais licenču skaits un citi ar tām saistīti noteikumi ir paredzēti IV pielikuma I daļā. Licenču pieprasījumos norāda zvejas veidu un kuģa nosaukumu un tehniskās īpašības kuģiem, kam jāizsniedz licences, un dalībvalstu iestādes tos adresē Komisijai. Komisija šos pieprasījumus iesniedz attiecīgās trešās valsts iestādēm.

4.   Ja viena dalībvalsts citai dalībvalstij nodod kvotu (veic apmaiņu) zvejas apgabalos, kas noteikti IV pielikuma I daļā, tā attiecīgi nodod arī licences un par nodošanu paziņo Komisijai. Tomēr nepārsniedz kopējo licenču skaitu katram zvejas apgabalam, kā noteikts IV pielikuma I daļā.

5.   Kopienas kuģi pilda saglabāšanas un kontroles pasākumus un visus citus noteikumus, ar kuriem reglamentē zonu, kurā tie darbojas.

18. pants

Farēru salas

Kopienas kuģi, kam izsniegta licence vienas sugas specializētai zvejošanai Farēru salu ūdeņos, var veikt arī citu sugu specializētu zveju ar nosacījumu, ka tie iepriekš informē Farēru salu iestādes.

V NODAĻA

LICENCĒŠANAS KĀRTĪBA TREŠO VALSTU ZVEJAS KUĢIEM

19 pants

Pienākums iegūt licenci un īpašu zvejas atļauju

1.   Neatkarīgi no Regulas (EEK) Nr. 2847/93 28.b panta kuģus, kas kuģo ar Norvēģijas karogu un kuru tonnāža ir mazāka nekā 200 GT, atbrīvo no pienākuma turēt licenci un īpašu zvejas atļauju.

2.   Licenci un īpašo zvejas atļauju glabā uz kuģa. Zvejas kuģi, kas reģistrēti Farēru salās vai Norvēģijā, tomēr ir atbrīvoti no šā pienākuma.

3.   Zvejas kuģi no trešām valstīm, kuriem atļauts zvejot 2005. gada 31. decembrī, var turpināt zvejot no 2006. gada 1. janvāra, kamēr Komisijai nav iesniegts to zvejas kuģu saraksts, kam atļauts zvejot, un kamēr Komisija šo sarakstu nav apstiprinājusi.

20. pants

Pieteikums licencei un īpašai zvejas atļaujai

Trešās valsts iestādes pieteikumam, ko adresē Komisijai, lai iegūtu licenci un īpašas zvejas atļauju, pievieno šādu informāciju:

a)

kuģa nosaukums;

b)

reģistrācijas numurs;

c)

ārējā marķējuma burti un numuri;

d)

reģistrācijas osta;

e)

īpašnieka vai nomnieka uzvārds un adrese;

f)

bruto tilpība un lielākais garums;

g)

dzinēja jauda;

h)

izsaukuma signāls un radio frekvence;

i)

paredzētais zvejas veids;

j)

paredzētā zvejas vieta;

k)

sugas, kuras paredzēts zvejot;

l)

laikposms, kuram pieprasīta licence.

21. pants

Licenču skaits

Licenču skaits un īpaši saistītie noteikumi ir izklāstīti IV pielikuma II daļā.

22. pants

Anulēšana un atsaukšana

1.   Licences un īpašās zvejas atļaujas var anulēt, lai izsniegtu jaunas licences un īpašas zvejas atļaujas. Šāda anulēšana stājas spēkā iepriekšējā dienā, pirms Komisija izsniedz jaunās licences un īpašās zvejas atļaujas. Jaunās licences un īpašās zvejas atļaujas stājas spēkā to izsniegšanas dienā.

2.   Licences un īpašās zvejas atļaujas pilnībā vai daļēji atsauc pirms termiņa beigšanās dienas, ja ir izmantota I pielikumā attiecīgajam krājumam noteiktā kvota.

3.   Licences un īpašās zvejas atļaujas atsauc, ja nav izpildīti pienākumi, kas noteikti šajā regulā.

23. pants

Neatbilstība attiecīgajiem noteikumiem

1.   Nevienam trešo valstu zvejas kuģim neizsniedz licenci vai īpašu zvejas atļauju uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus, ja nav izpildīti šajā regulā noteiktie pienākumi.

2.   Komisija iesniedz attiecīgās trešās valsts iestādēm to trešās valsts kuģu vārdus un tehniskās īpašības, kurtiem attiecīgo noteikumu pārkāpumu dēļ neļaus zvejot Kopienas zvejas zonā nākamajā mēnesī vai mēnešos.

24. pants

Licences īpašnieka pienākumi

1.   Trešo valstu zvejas kuģi darbojas saskaņā ar saglabāšanas un kontroles pasākumiem un citiem noteikumiem, ar ko reglamentē Kopienas kuģu zvejošanu zonā, kurā tie darbojas, jo īpaši Regulas (EEK) Nr. 1381/87, (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94, (EK) Nr. 88/98 (27), (EK) Nr. 850/98 un (EK) Nr. 1434/98.

2.   Trešās valsts zvejas kuģos, kas minēti 1. punktā, ir zvejas žurnāls, kurā ieraksta V pielikuma I daļā izklāstīto informāciju.

3.   Trešās valsts zvejas kuģi, izņemot tos, kas kuģo ar Norvēģijas karogu un zvejo ICES rajonā IIIa, iesniedz Komisijai informāciju, kas izklāstīta VI pielikumā, saskaņā ar šajā pielikumā paredzētajiem noteikumiem.

25. pants

Īpaši noteikumi par Franču Gviānas departamentu

1.   Licences zvejai Franču Gviānas departamenta ūdeņos piešķir, ja ar trešās valsts zvejas kuģa īpašnieku ir panākta vienošanās, ka tas pēc Komisijas pieprasījuma atļaus uz kuģa uzkāpt novērotājam.

2.   Katra trešās valsts zvejas kuģa kapteinis, kam ir licence spuru zivju vai tunzivju zvejai Franču Gviānas departamenta ūdeņos, pēc katra brauciena izkraujot nozveju, iesniedz deklarāciju Francijas iestādēm, kurā norāda kopš pēdējās deklarācijas nozvejoto un kuģī turēto garneļu daudzumu. Šai deklarācijai jābūt saskaņā ar paraugu, kas sniegts IV pielikuma III daļā. Kuģa kapteinis ir atbildīgs par šīs deklarācijas precizitāti. Francijas iestādes veic visus attiecīgos pasākumus, lai pārbaudītu šo deklarāciju precizitāti, jo īpaši pārbaudot tās attiecībā uz zvejas žurnālu, kas minēts 24. panta 2. punktā. Deklarāciju pēc pārbaudes paraksta atbildīgā amatpersona. Pirms katra mēneša beigām Francijas iestādes Komisijai nosūta visas deklarācijas par iepriekšējo mēnesi.

3.   Trešās valsts zvejas kuģi, kas zvejo Franču Gviānas departamenta ūdeņos, glabā zvejas žurnālu, kas atbilst paraugam, kurš sniegts V pielikuma II daļā. Zvejas žurnāla kopiju ar Francijas iestāžu starpniecību nosūta Komisijai 30 dienās pēc katra zvejas brauciena pēdējās dienas.

4.   Ja mēneša laikā Komisija nesaņem nekādu paziņojumu par trešās valsts zvejas kuģi, kam ir licence zvejai Franču Gviānas departamenta ūdeņos, šā kuģa licenci anulē.

VI NODAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI KOPIENAS KUĢIEM, KAS ZVEJO NAFO UZRAUDZĪBAS APGABALĀ

1. IEDAĻA

Kopienas dalība

26. pants

Kuģu saraksts

1.   Tikai tiem Kopienas kuģiem ar vairāk nekā 50 bruto tilpību, kuriem izsniegtas īpašas vinu karoga dalībvalsts zvejas atļaujas un kuri ir ietverti NAFO kuģu reģistrā, ir tiesīgi ar nosacījumiem, kas izklāstīti atļaujā, zvejot, glabāt uz kuģa, pārkraut un izkraut zivju resursus no NAFO uzraudzības apgabala.

2.   Katra dalībvalsts vismaz 15 dienas pirms jauna kuģa iebraukšanas NAFO uzraudzības apgabalā elektroniskā veidā informē Komisiju par visiem grozījumiem to kuģu sarakstā, kas kuģo ar tās karogu un reģistrēti Kopienā un kam atļauts zvejot NAFO uzraudzības apgabalā. Komisija šo informāciju nekavējoties nosūta NAFO sekretariātam.

3.   Informācijā, kas minēta 2. punktā, ietver turpmak norādīto:

a)

kuģa iekšējais reģistrācijas numurs, kā noteikts I pielikumā Komisijas Regulā (EK) Nr. 26/2004 (2003. gada 30. decembris) par Kopienas zvejas flotes reģistru (28);

b)

starptautiskais radio izsaukuma signāls;

c)

attiecīgā gadījumā kuģa nomnieks;

d)

kuģa tips.

4.   Informācijā, kas nosūtīta par kuģiem, kuri īslaicīgi kuģo ar dalībvalsts karogu (kuģa nomāšana bez apkalpes), ietver arī:

a)

dienu, no kuras kuģim atļauts kuģot ar dalībvalsts karogu;

b)

dienu, no kuras kuģim dalībvalsts atļāvusi sākt zvejot NAFO uzraudzības apgabalā;

c)

tās valsts nosaukumu, kur kuģis ir reģistrēts vai iepriekš bijis reģistrēts, un dienu, no kuras tas beidzis kuģot ar šis valsts karogu;

d)

kuģa nosaukumu;

e)

kuģa oficiālo reģistrācijas numuru, ko piešķīrušas valsts kompetentās iestādes;

f)

kuģa pieraksta ostu pēc nodošanas;

g)

kuģa īpašnieka vai nomnieka vārdu;

h)

paziņojumu, ka kuģa kapteinim ir izsniegti noteikumi, kas ir spēkā NAFO uzraudzības apgabalā;

i)

galvenās sugas, kuras kuģis var zvejot NAFO uzraudzības apgabalā;

j)

apakšapgabalus, kur kuģis, iespējams, varētu zvejot.

2. IEDAĻA

Tehniskie pasākumi

27. pants

Linuma acu izmēri

1.   Traļa linuma izmantošana, kuram ikvienā tā posmā linuma acu izmēri ir mazāki par 130 mm, ir aizliegta specializētajai grunts sugu zvejai, kas minēta VII pielikumā. Šo linuma acs izmēru var samazināt minimāli līdz 60 mm specializētai īsspuru kalmāra (Illex illecebrosus) zvejai. Specializētai raju (Rajidae) zvejai šo linuma acs izmēru palielina minimāli līdz 280 mm āmī un līdz 220 mm visās citās traļa daļās.

2.   Kuģiem, kas zvejo ziemelu garneles (Pandalus borealis), izmanto linumu ar minimālo acs izmēru 40 mm.

28. pants

Piestiprinājumi pie zvejas rīkiem

1.   Jebkuru līdzekļu vai iekārtu izmantošana, izņemot tos, kas aprakstīti šajā pantā, kuri aizsprosto linuma acis vai samazina to izmēru, ir aizliegta.

2.   Buru audekls, linums vai jebkurš cits materiāls var būt piestiprināts āmja ārpusē, lai samazinātu vai novērstu bojājumu.

3.   Iekārtas var būt piestiprinātas pie augšējās āmja daļas ar noteikumu, ka tās neaizsprosto āmja acis. Izmanto tikai tos augšējās daļas apvalkus, kas uzskaitīti VIII pielikumā.

4.   Kuģi, kas zvejo ziemelu garneles (Pandalus borealis), izmanto šķirošanas restes vai režģus ar maksimālo 22 mm atstarpi starp stieņiem. Kuģi, kas zvejo garneles rajonā 3L, arī ir aprikoti ar savienojuma ķēdem, ar minimālo garumu 72 cm, kā aprakstīts IX pielikumā.

29. pants

Piezveja

1.   Ar zvejas kuģiem nedrīkst veikt tādu sugu specializēto zveju, kurām piemēro piezvejas ierobežojumus. Kādas sugas specializēto zveju veic, kad šīs sugas veido vislielāko nozvejas svara procentuālo daudzumu ikvienā nozvejā.

2.   To sugu piezvejas, kam Kopiena nav noteikusi kvotas attiecībā uz NAFO uzraudzības apgabalu un kas veiktas šajā daļā, veicot jebkuru sugu specializēto zveju, nedrīkst pārsniegt 2 500 kg katrai sugai vai 10 % no kopējā nozvejas svara, kas palicis uz kuģa, atkarībā no tā, kurš daudzums ir lielāks. Tomer NAFO uzraudzības apgabala daļā, kur specializētā zveja konkrētām sugām ir aizliegta vai “citu” kvota ir pilnībā izlietota, katras tādas sugas piezveja, kas minēta ID pielikumā, nepārsniedz attiecīgi 1 250 kg vai 5 %.

3.   Kad vien kopējais daudzums sugām, uz kurām attiecas piezvejas ierobežojumi, katrā nozvejā pārsniedz 2. punktā noteiktos ierobežojumus, lai kuru no tiem piemēro, kuģi nekavējoties pārvietojas vismaz piecas jūras jūdzes no iepriekšējās zvejas darbības vietas. Kad vien kopējais daudzums sugām, uz kurām attiecas piezvejas ierobežojumi, katrā nākamajā nozvejā pārsniedz minētos ierobežojumus, kuģi atkal nekavējoties pārvietojas minimāli piecas jūras jūdzes no iepriekšējās zvejas darbības vietas un neatgriežas šajā zonā vismaz 48 stundas.

4.   Attiecībā uz kuģiem, kas zvejo ziemelu garneles (Pandalus borealis), ja visu sugu kopējā piezveja katrā nozvejā pārsniedz 5 % no svara rajonā 3M un 2,5 % rajonā 3L, kuģi nekavējoties pārvietojas minimāli piecas jūras jūdzes no iepriekšējās zvejas darbības vietas.

5.   Garneļu nozvejas neizmanto grunts sugu piezvejas līmeņu aprēķināšanai.

30. pants

Zivs minimālais izmērs

1.   Zivis no NAFO uzraudzības apgabala, kurām nav tāds izmērs, kāds noteikts X pielikumā, nedrīkst apstrādāt, paturēt uz kuģa, pārkraut, izkraut, pārvadāt, uzglabāt, pārdot, izlikt aplūkošanai vai piedāvāt pārdošanai, bet tās nekavējoties ielaiž atpakaļ jūrā.

2.   Ja nozvejoto zivju daudzums, kurām nav vajadzīgā izmēra, kā izklāstīts X pielikumā, pārsniedz 10% no kopējā daudzuma, kuģis pirms zvejas turpināšanas pārvietojas vismaz piecu jūras jūdžu attālumā no jebkura iepriekšējās zvejas darbības vietas. Ikvienu apstrādātu zivi, uz ko attiecas minimālā zivs izmēra prasības, kas ir īsāka par garuma ekvivalentu X pielikumā, uzskata, ka tās izcelsme ir no zivs, kas ir zem minimālā zivs izmēra.

3. IEDAĻA

Kontroles pasākumi

31. pants

Produkta marķēšana un atsevišķa novietošana

1.   Visas apstrādātās zivis, kas iegūtas NAFO uzraudzības apgabalā, marķē tā, lai varētu identificēt katru sugu un produktu kategoriju, kā minēts Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 (1999. gada 17. decembris) par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju (29) 1. pantā. Tās ari marķē kā nozvejotas NAFO uzraudzības apgabalā.

2.   Visas garneles, kas nozvejotas rajonā 3L, un visu Grenlandes paltusu, kas nozvejots apakšapgabalā 2 un rajonos 3KLMNO, marķē kā nozvejotus šajās attiecīgajās zonās.

3.   Ņemot vērā kuģa kapteiņa likumīgo atbildību par drošību un kuģošanu, piemēro šādus noteikumus:

vienas sugas nozvejas izvieto nepārprotami atsevišķi no citu sugu nozvejām. Visas nozvejas, kas nozvejotas NAFO uzraudzības apgabalā, novieto atsevišķi no nozvejām, kas nozvejotas ārpus šā apgabala.

nozvejas var novietot vairāk nekā vienā kravas telpas daļā, bet katrā kravas telpas daļā, kur nozveja ir izvietota, to tur nepārprotami atsevišķi no citu sugu nozvejām, izmantojot plastmasu, finieri, linumu utt.

32. pants

Zvejas un produkcijas žurnāls un novietošanas plāns

1.   Papildus tam, lai atbilstu Regulas (EEK) Nr. 2847/93 6., 8., 11. un 12. pantam, kuģu kapteiņi zvejas žurnālā ieraksta arī XI pielikumā minēto informāciju.

2.   Līdz katra mēneša 15. datumam katra dalībvalsts Komisijai elektroniskā veidā paziņo par XIII pielikumā norādīto krājumu daudzumiem, kas izkrauti iepriekšējā mēnesī, un paziņo jebkuru saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2847/93 11. un 12. pantu saņemto informāciju.

3.   Kopienas kuģa kapteiņi par IC pielikumā minēto sugu nozvejām veic ierakstus:

a)

produkcijas zvejas žurnālā, kurā katrai sugai norādīta kopējās uz kuģa esošās produkcijas svars kilogramos;

b)

novietošanas plānā, kas parāda dažādu sugu izvietojumu kravas telpās.

4.   Produkcijas zvejas žurnālu un novietošanas plānu, kas minēti 3. punktā, katru dienu atjaunina par iepriekšējo dienu, rēķinot no pulksten 00:00 (UTC) līdz pulksten 24:00 (UTC), un glabā uz kuģa, kamēr tas nav pilnībā izkrauts.

5.   Kuģa kapteinis sniedz nepieciešamo atbalstu, lai varētu pārbaudīt produkcijas zvejas žurnālā uzrādītos daudzumus un uz kuģa glabātos apstrādātos produktus.

6.   Reizi divos gados dalībvalstis apliecina jaudas plānu pareizību visiem Kopienas kuģiem, kam atļauts zvejot saskaņā ar 26. panta 1. punktu. Kapteinis nodrošina, ka šāda apstiprinājuma kopija paliek uz kuģakuģa un pēc pieprasījuma tiek uzrādīta inspektoram.

33. pants

Zvejas rīkī

1.   Kad zvejo tieši vienu vai vairākas sugas, kas minētas VII pielikumā, Kopienas kuģiem nav zvejas riku, kuru linuma acu izmērs ir mazāks par to, kas noteikts 27. pantā.

2.   Uz Kopienas kuģiem, kas zvejo tā paša brauciena gaitā apgabalos, kas nav NAFO uzraudzības apgabali, tomēr var turēt šādus zvejas rīkus ar mazāku linuma acs izmēru nekā noteikts 27. pantā, nodrošinot, ka tie ir droši piestiprināti un izvietoti un nav pieejami tūlītējai izmantošanai. Šādiem zvejas rīkiem:

a)

jābūt atvienotiem no traļu durvīm un to vilkšanas vai tralēšanas kabeļiem un vejeriem; un

b)

jābūt droši piestiprinātiem pie virsbūves daļas: ja tie atrodas uz vai virs klāja

34. pants

Pārkraušana

1.   Kopienas kuģi neveic pārkraušanas darbības NAFO uzraudzības apgabalā, ja vien tie no savām kompetentajām iestādēm nav saņēmuši iepriekšēju atļauju šādai darbībai.

2.   Kopienas kuģi nepārkrauj zivis no kuģa vai uz kuģi, kas nepieder līgumslēdzējai pusei un kas ir redzēts vai citādi apzināts kā tāds, kurš veicis zvejas darbību NAFO uzraudzības apgabalā.

3.   Par katru pārkraušanu NAFO uzraudzības apgabalā Kopienas kuģi ziņo savām kompetentajām iestādēm. Kuģi, no kuriem pārkrauj, ziņojumu sniedz vismaz divdesmit četras stundas iepriekš, bet kuģi, kuros iekrauj kravu - ne vēlāk kā vienu stundu pēc pārkraušanas darbiem.

4.   Ziņojumā, kas minēts 3. punktā, iekļauj laiku, ģeogrāfisko stāvokli, kopējo svaru pa izkraujamajām un iekraujamajām sugām kilogramos, kā arī pārkraušanas darbos iesaistīto kuģu izsaukuma signālu.

5.   Kuģis, kurā iekrauj kravu, vismaz 24 stundas pirms jebkādiem izkraušanas darbiem papildus kuģī iekrautajai kopējai nozvejai un izkraujamo zivju kopsvaram paziņo ostas nosaukumu un paredzamo izkraušanas laiku.

6.   Dalībvalstis nekavējoties nosūta 3. un 5. punktā minētos ziņojumus Komisijai, kas tos tūlīt pārsūta NAFO sekretariātam.

35. pants

Kopienas kuģu nomāšana

1.   Lai daļēji vai pilnībā izmantotu kvotas un/vai zvejas dienas, kas piešķirtas citai NAFO līgumslēdzējai pusei, dalībvalstis var piekrist nomāt zvejas kuģi, kas kuģo ar to karogu un kam atļauts zvejot NAFO uzraudzības apgabalā. Neatļauj tomēr nomāt kuģus, kurus NAFO vai cita reģionālā zivsaimniecības organizācija apzinājusi kā tādus, kas ir piedalījušies nelegālās, neziņotās un nereglamentētās (IUU) zvejas darbībās.

2.   Dienā, kad noslēdz nomas līgumu, karoga dalībvalsts nosūta Komisijai šādu informāciju, kas to pārsūta NAFO izpildsekretāram:

a)

dalibvalsts piekrišana nomai;

b)

sugas, uz ko attiecas noma, un ar nomas līgumu piešķirtās zvejas iespējas;

c)

nomas ilgums;

d)

nomnieka vārds;

e)

līgumslēdzēja puse, kas nomāja kuģi;

f)

dalībvalsts veiktās darbības, lai nodrošinātu, ka nomātie kuģi, kas kuģo ar tās karogu, nomas laikposmā atbilst NAFO saglabāšanas un izpildes pasākumiem.

3.   Beidzoties nomai, karoga dalībvalsts par to informē Komisiju, kas šo informāciju nekavējoties nosūta NAFO izpildsekretāram.

4.   Karoga dalībvalsts rīkojas, lai nodrošinātu, ka:

a)

nomas laikposmā kuģim nav atļauts zvejot no zvejas iespējām, kas piešķirtas karoga dalībvalstij;

b)

kuģim nav atļauts zvejot saskaņā ar vairāk nekā vienu nomas līgumu vienā un tajā pašā laikposmā;

c)

kuģis nomas laikposmā atbilst NAFO saglabāšanas un izpildes pasākumiem;

d)

visas nozvejā un piezvejā iegūtās zivis saskaņā ar paziņoto nomu reģistrē nomātā kuģa zvejas žurnālā atsevišķi no citiem nozvejas datiem.

5.   Dalībvalstis Komisijai ziņo par visu nozveju un piezveju, kā minēts 4. punkta d) apakšpunktā, atsevišķi no citiem valsts nozvejas datiem. Komisija šos datus nekavējoties nosūta NAFO izpildsekretāram.

36. pants

Zvejas piepūles kontrole

1.   Katra dalībvalsts veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās kuģu zvejas piepūle ir samērīga ar zvejas iespējām, kas šai dalībvalstij pieejamas NAFO uzraudzības apgabalā.

2.   Dalībvalstis nosūta Komisijai to savu kuģu zvejas plānus, kas zvejo sugas NAFO uzraudzības apgabalā, ne vēlāk kā 2006. gada 31. janvārī vai pēc tam vismaz 30 dienas pirms šādu darbību uzsākšanas. Zvejas plānā, inter alia, norāda kuģi vai kuģus, kuri nodarbosies ar zveju, un plānoto zvejas dienu skaitu NAFO uzraudzības apgabalā.

3.   Dalībvalstis orientējoši informē Komisiju par kuģu paredzētajām darbībām citos apgabalos.

4.   Zvejas plānā atspoguļo kopējo zvejas piepūli, ko izvērsīs NAFO uzraudzība apgabalā, ņemot vērā zvejas iespējas, kas pieejamas dalībvalstij, kura izdara paziņojumu.

5.   Ne vēlāk kā 2006. gada 31. decembrī dalībvalstis ziņo Komisijai par savu zvejas plānu īstenošanu. Šajos ziņojumos iekļauj kuģu skaitu, kas NAFO uzraudzības apgabalā faktiski iesaistīti zvejniecībā, katra kuģa nozveju un kopējo dienu skaitu, ko katrs kuģis zvejoja šajā apgabalā. Par to kuģu darbību, kas zvejo garneles rajonos 3M un 3L, ziņo atsevišķi par katru rajonu.

4. IEDAĻA

Īpašas prasības datu apkopošanai

37. pants

Datu apkopošana

1.   Ja ir iespējams, dalībvalstis īsteno īpašās prasības attiecībā uz datu apkopošanu par saviem kuģiem, kas zvejo šādos apgabalos:

Apgabals

Koordināte 1

Koordināte 2

Koordināte 3

Koordināte 4

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Corner

Seamounts

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Newfoundland

Seamounts

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

New England

Seamounts

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

2.   Saskaņā ar 1. punktu apkopojamos datus apkopo par katru zvejas rīka iemetienu, un tajos, cik vien iespējams, būtu jāiekļauj:

a)

sastāvs pa sugām pēc skaita un svara;

b)

garuma frekvences;

c)

otolīti;

d)

zvejas rīka iemetiena vieta, platuma un garuma grādi;

e)

zvejas rīki;

f)

dziļums, kādā zvejots;

g)

dienas laiks;

h)

zvejas rīka iemetiena ilgums;

i)

atvērtās tauvas (pārvietojamiem rīkiem);

j)

citi bioloģiskie dati, piemēram, attiecībā uz briedumu, ja iespējams.

3.   Saskaņā ar 1. punktu apkopotos datus pēc iespējas ātrāk pēc katra zvejas brauciena beigām iesniedz dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai pēc tam tos pārsūtītu NAFO sekretariātam.

5. IEDAĻA

Īpaši noteikumi par ziemeļu garnelēm

38. pants

Ziemeļu garneļu zveja

Katra dalībvalsts ik dienas ziņo Komisijai par ziemeļu garneļu (Pandalus borealis) daudzumu, kas nozvejotas NAFO uzraudzības apgabala rajonā 3L ar kuģiem, kuri kuģo ar tās karogu un ir reģistrēti Kopienā. Visas zvejas darbības veic dziļumā, kas pārsniedz 200 metrus, un tikai ar vienu kuģi katrai dalībvalstij vienlaikus.

6. IEDAĻA

Īpaši noteikumi par sarkanasariem

39. pants

Sarkanasaru zvejniecība

1.   Katru otro pirmdienu tāda Kopienas kuģa kapteinis, kas zvejo Atlantijas sarkanasari NAFO uzraudzības apgabala apakšapgabalā 2 un rajonos IF, 3K un 3M, paziņo kompetentām tās dalībvalsts iestādēm, ar kuras karogu kuģis kuģo vai kurā kuģis ir reģistrēts, par šajās zonās nozvejoto sarkanasaru daudzumiem divās nedēļās, kas beidzas iepriekšējā svētdienā pulksten 12 pusnaktī.

Kad kopējā nozveja sasniedz 50 % no KPN, paziņojumu sniedz katras nedēļas pirmdienā.

2.   Dalībvalstis ziņo Komisijai katru otro otrdienu līdz pulksten 12 pusdienlaikā par divu nedēļu laikposmu, kas beidzas iepriekšējā svētdienā pulksten 12 pusnaktī, un par NAFO uzraudzības apgabala apakšapgabalā 2 un rajonos IF, 3K un 3M nozvejotajiem sarkanasara daudzumiem, kas nozvejoti ar kuģiem, kuri kuģo ar dalībvalstu karogiem un ir reģistrēti to teritorijā.

Kad kopējā nozveja sasniedz 50 % no KPN, ziņojumus nosūta katru nedēļu.

VII NODAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI KOPIENAS KUĢIEM, KAS ZVEJO CCAMLR APGABALĀ

1. IEDAĻA

Ierobežojumi un informācijas prasības attiecībā uz kuģi

40. pants

Aizliegumi un nozvejas ierobežojumi

1.   Specializētā to sugu zveja, kas norādītas XIII pielikumā, ir aizliegta minētajā pielikumā norādītajās zonās un laikposmos.

2.   Attiecībā uz jaunu un pētniecisku zveju nozvejas un piezvejas ierobežojumus, kas norādīti XIV pielikumā, piemēro minētajā pielikumā norādītajos apakšapgabalos.

41. pants

Informācijas prasības attiecībā uz kuģiem, kam atļauts zvejot CCAMLR apgabalā

1.   Papildus informācijas prasībām attiecībā uz apstiprinātajiem kuģiem, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 601/2004 3. panta 2. punktā, sākot ar 2006. gada 1. augustu, dalībvalstis attiecībā uz šiem kuģiem Komisijai dara zināmu šādu informāciju:

a)

kuģa IMO numurs (ja izdots);

b)

iepriekšējais karogs, ja tāds ir;

c)

starptautiskais radio izsaukuma signāls;

d)

kuģa īpašnieka(-u) un ikviena īpašuma beneficiāra(-u) vārds vai nosaukums, un adrese, ja zināms;

e)

kuģa veids;

f)

kur un kad uzbūvēts;

g)

garums;

h)

kuģa krāsu fotoattēls, kas sastāv no:

i)

viena fotoattēla, ne mazāka par 12 x 7 cm, kas rāda kuģa labo bortu visā garumā un visas konstruktīvās iezīmes,

ii)

viena fotoattēla, ne mazāka par 12 x 7 cm, kas rāda kuģa kreiso bortu visā garumā un visas konstruktīvās iezīmes,

iii)

viena fotoattēla, ne mazāka par 12 x 7 cm, kas rāda kuģa pakaļējo daļu, kas fotografēts tieši no kuģa pakaļgala;

i)

pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu pret viltojumiem drošu uz kuģa uzstādīto satelītuzraudzības iekārtu darbību.

2.   No 2006. gada 1. augusta dalībvalstis, ciktāl tas ir iespējams, Komisijai dara zināmu arī šādu informāciju par kuģiem, kam atļauts zvejot CCAMLR apgabalā:

a)

kuģa operatora vārds vai nosaukums, un adrese, ja tā atšķiras no kuģa īpašnieka (u) vārda vai nosaukuma un adreses;

b)

kuģa kapteiņa un attiecīgā gadījumā zvejas meistara vārds un tautība;

c)

zvejas metodes vai metožu tips;

d)

traļa rāmis (m);

e)

reģistrētā bruto kravnesība;

f)

kuģa sakaru veidi un numuri (INMARSAT A, B un C numuri);

g)

parastais kuģa apkalpes sastāvs;

h)

galvenā dzinēja vai dzinēju jauda (kW);

i)

kravnesība (tonnas), zivju tilpņu skaits un ietilpība (m3);

j)

jebkura cita informācija (piemēram, ledus klasifikācija), ko uzskata par nepieciešamu.

2. IEDAĻA

Pētnieciskā zveja

42. pants

Piedalīšanās pētnieciskajā zvejā

1.   Zvejas kuģi, kas kuģo ar Spānijas karogu, ir reģistrēti Spānijā un ir pieteikti CCAMLR saskaņā ar 7. pantu Regulā (EK) Nr. 601/2004, var piedalīties ilknzivju pētnieciskajā zvejā ar āķu jedām apakšapgabalos FAO 88.1 un 88.2, kā arī rajonos 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) ārpus apgabaliem, kas ir attiecīgās valsts jurisdikcijā, un rajonā 58.4.3b) ārpus attiecīgās valsts jurisdikcijas.

2.   Rajonos 58.4.3a) un 58.4.3b) vienlaikus nedrīkst zvejot vairāk kā viens zvejas kuģis.

3.   Apakšapgabalos 88.1 un 88.2 un rajonos 58.4.1 un 58.4.2 kopējās nozvejas un piezvejas ierobežojumi vienā apakšapgabalā un vienā rajonā un nozvejas un piezvejas sadalījums starp maza mēroga pētniecības vienībām (SSRU) katrā apgabalā un rajonā ir sniegts XIV pielikumā. Zveja katrā SSRU beidzas, kad paziņotā nozveja sasniedz norādīto nozvejas ierobežojumu, un attiecīgo SSRU slēdz līdz sezonas beigām.

4.   Zveju veic tādā ģeogrāfiskā un dziļuma diapazonā, lai varētu iegūt informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu zvejniecības iespējas un izvairītos no pārmērīgas nozvejas un zvejas piepūles koncentrācijas. Tomēr zveja rajonos 58.4.1 un 58.4.2 tomēr ir aizliegta dziļumos, kas mazāki par 550 m.

43. pants

Ziņošanas sistēmas

Zvejas kuģi, kas piedalās 42. pantā minētajā pētnieciskajā zvejā, izmanto šādas nozvejas un zvejas piepūles ziņojumu sistēmas:

a)

piecu dienu nozvejas un zvejas piepūles ziņojumu sistēma, kas izklāstīta Regulas (EK) Nr. 601/2004 12. pantā, izņemot to, ka dalībvalstis nozvejas un zvejas piepūles ziņojumus iesniedz Komisijai – tūlītējai nosūtīšanai CCAMLR – vēlākais divas darba dienas pēc katra ziņojuma laikposma beigām. Apakšapgabalos 88.1 un 88.2 un rajonos 58.4.1 un 58.42 ziņošanu veic maza mēroga pētniecības vienības;

b)

mēneša sīka mēroga nozvejas un zvejas piepūles ziņošanas sistēma, kas izklāstīta Regulas (EK) Nr. 601/2004 13. pantā;

c)

zino par Patagonijas ilknzivju un Antarktisko ilknzivju kopējo skaitu un svaru, ietverot tos, kas ir “recekļainas masas” stāvoklī.

44. pants

Īpašas prasības

1.   Pētniecisko zveju, kas minēta 42. pantā, veic saskaņā ar 8. pantu Padomes; marta Regulā (EK) Nr. 600/2004(2004 gada 22. marts), ar ko nosaka dažus tehniskus pasākumus attiecībā uz zvejas darbībām apgabalā, uz kuru attiecas Antarktikas ūdeņu dzīvo resursu saglabāšanas konvencija (30), ņemot vērā pasākumus jūras putnu nejaušas mirstības samazināšanai, zvejojot ar āķu jedām. Papildus šiem pasākumiem:

a)

atkritumu izmešana šādās zvejniecībās ir aizliegta;

b)

kuģus, kas piedalās pētnieciskajās zvejās rajonos 58.4.1 un 58.4.2, kuri atbilst CCAMLR protokoliem (A, B vai C) par āķu jedu gremdēm, atbrīvo no prasības tās uzstādīt naktī; tomēr kuģi, kas noķer kopsummā trīs (3) jūras putnus, tūlīt atgriežģas pie nakts uzstādīšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 601/2004 8. pantu;

c)

kuģi, kas piedalās pētniecīskajas zvejās apakšapgabalos 88.1 un 88.2 un rajonos 58.4.3a) un 58.4.3b), kuri noķer kopsummā trīs (3) jūras putnus, tūlīt pārtrauc zveju, un tiem līdz 2005./2006. gada sezonas beigām nav atļauts zvejot ārpus parastās zvejas sezonas.

2.   Uz zvejas kuģiem, kas piedalās pētnieciskajā zvejā FAO apakšapgabalos 88.1 un 88.2, attiecas šādas papildu prasības:

a)

kuģiem ir aizliegts izmest:

i)

naftas produktus vai degvielas produktus, vai naftas pārpalikumus jūrā, izņemot tos, kas atļauti MARPOL 73/78 (Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem) I pielikumā;

ii)

atkritumus;

iii)

pārtikas atkritumus, ko aiztur filtrs ar atverēm, kuras nav lielākas par 25 mm;

iv)

mājputnu gaļu vai tās sastāvdaļas (tostarp olu čaumalas);

v)

notekūdeņi 12 jūras jūdžu attālumā no zemes vai ledājiem vai notekūdeņi, ja kuģis brauc ar ātrumu, kas mazāks par 4 mezgliem; vai

vi)

dedzināšanas pelnus;

b)

apakšapgabalos 88.1 un 88.2 neieved dzīvus mājputnus vai citus dzīvus putnus, un no apakšapgabaliem 88.1 un 88.2 aizvāc apstrādātus mājputnus, kas nav apēsti;

c)

Ilknzivju zveja apakšapgabalos 88.1 un 88.2 ir aizliegta 10 jūras jūdzes no Bolenī salu krasta.

45. pants

Zvejas darbību definīcija

1.   Šajā iedaļā zvejas darbība nozīmē vienu vai vairāku jedu ievietošanu vienā vietā. Precīzu zvejas darbības ģeogrāfisko atrašanās vietu nozvejas un intensitātes paziņošanas vajadzībām nosaka pēc izliktās jedas vai jedu viduspunkta.

2.   Lai zvejas darbība tiktu uzskatīta par pētniecisku zvejas darbību:

a)

katru pētniecisku zvejas darbību veic atstatus no otras pētnieciskas zvejas darbības vismaz piecu jūras jūdžu atstatumā citu no cita; attālumu mēra no katra pētnieciskās zvejas darbības ģeogrāfiskā viduspunkta;

b)

katrā zvejas darbībā izmanto vismaz 3 500 āķus un ne vairāk par 10 000 āķiem; tas var veidot vairākas atsevišķas jedas, kas izliktas vienā un tajā pašā vietā;

c)

katrai zvejas darbībai ar āķu jedām tralim ir ūdenī atrašanās laiks, kas nav mazaks par sešām stundām, merot no ievietošanas procesa pabeigšanas līdz izvilkšanas procesa sākšanai.

46. pants

Izpētes plāni

Zvejas kuģi, kas piedalās 42. pantā minētajā pētnieciskajā zvejā, īsteno pētniecības plānus visās SSRU, kādās ir sadalīti FAO apakšapgabali 88.1 un 88.2 un rajoni 58.4.1 un 58.4.2 Pētniecības plānu īsteno šādi:

a)

pirmās ieiešanas laikā SSRU pirmos 10 tralējumus, ko sauc par “pirmo sēriju”, dēvē par “pētniecības tralējumiem” saskaņā ar 45. panta 2. punktā izklāstītajiem kritērijiem;

b)

nākamās 10 zvejas darbības vai 10 nozvejas tonnas, atkarībā no tā, kurš ierobežojošais līmenis sasniegts, sauc par “otro sēriju”. Otrās sērijas zvejas darbības, pēc kuģa kapteiņa ieskatiem var būt parastas izmēģinājuma zvejas daļa. Tomēr ar noteikumu, ka šīs zvejas darbības atbilst 45. panta 2. punkta prasībām, tās var saukt arī par pētnieciskām zvejas darbībām;

c)

ja, beidzot pirmās un otrās sērijas zvejas darbības, kapteinis vēlas turpināt zvejot attiecīgā SSRU, kuģis sāk “trešo sēriju”, lai visās trijās sērijās kopā būtu izdarīti pavisam 20 pētnieciskas zvejas darbības. Zvejas darbību trešo sēriju pabeidz tajā pašā SSRU apmeklējumā, kad otro un trešo sēriju;

d)

beidzot triju sēriju 20 pētnieciskās zvejas darbības, kuģis var turpināt zvejot attiecīgā SSRU;

e)

SSRU A, B, C, E un G apakšapgabalos 88.1 un 88.2, kur zvejošanai piemērotais jūras dibens ir mazāks par 15 000 km2, b), c) un d) punktu nepiemēro, un, pabeidzot 10 pētnieciskās zvejas darbības, kuģis var turpināt zvejot attiecīgā SSRU.

47. pants

Datu savākšanas plāni

1.   Zvejas kuģi, kas piedalās 42. pantā minētajā pētnieciskajā zvejā, īsteno datu savākšanas plānus katrā un visās SSRU, kādās sadalīti FAO apakšapgabali 88.1 un 88.2 un rajoni 58.4.1 un 58.4.2 Saskaņā ar datu savākšanas plānu vāc šādus datus:

a)

atrašanās vieta un jūras dziļums katra vada galā nozvejā;

b)

izlikšanas, atrašanās ūdenī un nozvejas laiks;

c)

to zivju skaits un sugas, kas palikušas uz ūdens virsmas pie izvilkšanas;

d)

izlikto āķu skaits;

e)

ēsmas veids;

f)

piekošanās rezultativitāte %;

g)

āķa veids; un

h)

jūras un mākoņu apstākļi un mēness fāze vadu izlikšanas laikā.

2.   Visus 1. punktā minētos datus vāc katrai pētniecības nozvejai; konkrēti – izmēra visas vienā pētnieciskajā nozvejā iegūtās zivis, ja noķerts līdz 100 zivīm, un no vismaz 30 zivīm ņem paraugus bioloģiskiem pētījumiem. Ja nozvejotas vairāk nekā 100 zivis, zivju paraugu izveidē izmanto nejaušības metodi.

48. pants

Marķēšanas programma

Katrs zvejas kuģis, kas piedalās 42. pantā minētajā pētnieciskajā zvejā, īsteno šādu markešanas programmu:

a)

ilkņzivju īpatņus marķē un atlaiž atpakaļ, ar koeficientu viens īpatnis uz tonnu no nozvejotā jēlsvara, kas nozvejots visas sezonas laikā, saskaņā ar CCAMLR marķēšanas protokolu. Kuģi pārtrauc marķēšanu tikai tad, kad tie iezīmējuši 500 īpatņus vai atstājuši zvejniecību, marķējot vienu īpatni uz tonnu nozvejotā jēlsvara;

b)

programmas mērķis ir marķēt visu izmēru īpatņus, lai atbilstu viena īpatņa iezīmēšanas prasībām uz tonnu nozvejotā jēlsvara. Visus atlaistos īpatņus marķē dubulti, un atlaišana ietver pēc iespējas plašāku ģeogrāfisko apgabalu;

c)

uz visām identifikācijas zīmēm ir skaidri uzdrukāts vienreizējais sērijas numurs un adrese, lai varētu izsekot marķējumu izcelsmei, ja marķēto īpatni nozvejo atkārtoti;

d)

visus atkārtoti nozvejotos īpatņus (t.i., noķertas marķētās zivis) nepalaiž vaļā atkārtoti, pat ja tie ir bijuši brīvībā tikai īsu laiku;

e)

visiem atkārtoti nozvejotiem īpatņiem veic bioloģiskas pārbaudes (nosaka garumu, svaru, dzimumu, gonādas stadiju) un, ja iespējams, tos elektroniski nofotografē, atjauno otolītus un noņem marķējumu;

f)

visus būtiskos marķēšanas datus un jebkurus datus par marķēto īpatņu atkārtotu nozveju, CCAMLR formātā elektroniski nosūta uz CCAMLR trīs mēnešu laikā pēc kuģa izbraukšanas no šīm zvejniecībām;

g)

visus būtiskos marķēšanas datus, jebkurus datus par marķēto īpatņu atkārtotu nozveju un par atkārtoti nozvejoto īpatņu paraugiem CCAMLR formātā elektroniski nosūta attiecīgajai reģionālajai marķējumu datu krātuvei, kā sīkāk izklāstīts CCAMLR marķēšanas protokolā.

49. pants

Zinātniskie novērotāji

Uz katra zvejas kuģa, kas piedalās 42. pantā minētajā pētnieciskajā zvejā, visu zvejas darbību laikā zvejas laikposmā ir vismaz divi zinātniskie novērotāji, no kuriem viens ir novērotājs, kurš iecelts saskaņā ar CCAMLR starptautiskās zinātniskās novērošanas shēmu.

VIII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

50. pants

Datu nosūtīšana

Ja saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2847/93 15. panta 1. punktu un 18. panta 1. punktu dalībvalstis nosūta Komisijai datus par nozvejoto krājumu izkrāvumiem, tās izmanto šīs regulas I pielikumā dotos krājumu kodus.

51. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. janvāra.

Ja CCAMLR apgabala KPN ir noteikta laikposmiem, kas sākas pirms 2006. gada 1. janvāra, 40. pantu piemēro no attiecīgo KPN piemērošanas laikposmu sākuma.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 22. decembris

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. BRADSHAW


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 115, 9.5.1996., 3. lpp.

(3)  OV L 70, 9.3.2004., 8. lpp.

(4)  OV L 150, 30.4.2004., 1. lpp.

(5)  OV L 226, 29.08.1980., 48. lpp..

(6)  OV L 226, 29.08.1980., 12. lpp..

(7)  OV L 29, 01.02.1985., 9. lpp..

(8)  OV L 132, 21.05.1987., 9. lpp..

(9)  OV L 276, 10.10.1983., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr 1804/2005 (OV L 290, 4.11.2005., 10. lpp.).

(10)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr 768/2005 ((OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.).).

(11)  OV L 289, 07.11.2001., 1. lpp..

(12)  OV L 171, 06.07.1994., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr 813/2004 (OV L 150, 30.04.2004., 32. lpp.).

(13)  OV L 171, 06.07.1994., 7. lpp..

(14)  OV L 97, 01.04.2004., 16. lpp..

(15)  OV L 125, 27.04.1998., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr 1568/2005 (OV L 252, 28.9.2005., 2. lpp.).

(16)  OV L 365, 31.12.1991., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 448/2005 (OV L 74, 19.03.2005., 5. lpp.).

(17)  OV L 191, 07.07.1998., 10. lpp..

(18)  OV L 70, 09.03.2004., 8. lpp..

(19)  OV L 333, 20.12.2003., 17. lpp..

(20)  OV L 274, 25.09.1986., 1. lpp. Regulā jaunakie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3259/94 (OV L 339, 29.12.1994., 11. lpp.)

(21)  OV L 137, 19.5.2001., 1. lpp.. Regulā jaunakie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 831/2004 (OV L 127, 29.4.2004., 33. lpp.)

(22)  OV L 351, 28.12.2002., 6. lpp.. Regula grozitagrozijumi izdariti ar Regulu (EK) Nr. 2269/2004 (OV L 396, 31.12.2004., 1. lpp.)

(23)  OV L 396, 31.12.2004., 4. lpp.. Regula jaunakie grozijumi izdariti ar Regulu (EK) Nr. 860/2005 (OV L 134, 8.6.2005., 1. lpp.)

(24)  OV L 12, 14.1.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1936/2005 (OV L 311, 26.11.2005., 1. lpp.).

(25)  OV L 270, 13.11.1995., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(26)  OV L 186, 28.7.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(27)  Padomes Regula (EK) Nr. 88/98 (1997. gada 18. decembris), ar kuru nosaka dažģus tehniskus pasakumus zvejas resursu saglabašanai Baltijas jura, Beltos un Zunda šauruma (OV L 9, 15.1.1998., 1. lpp.). Regula jaunakie grozijumi izdariti ar Regulu (EK) Nr. 289/2005 (OV L 49, 22.2.2005., 1. lpp.).

(28)  OV L 5, 09.01.2004., 25. lpp.

(29)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp. Regula grozijumi izdariti ar 2003. gada Pievienošanas aktu.

(30)  OV L 97, 1.4.2004., 1. lpp..


I PIELIKUMS

NOZVEJAS IEROBEŽOJUMI, KAS ATTIECINĀMI UZ KOPIENAS ZVEJAS KUĢIEM APGABALOS, KUR PASTĀV ZVEJAS IEROBEŽOJUMI, UN UZ TREŠO VALSTU KUĢIEM EK ŪDEŅOS ATKARĪBĀ NO SUGAS UN APGABALA (DZĪVSVARA TONNĀS, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDI)

Visus šajā pielikumā paredzētos nozvejas ierobežojumus uzskata par kvotām šīs regulas 5. pantā nozīmē, un tāpēc uz tiem attiecas Regulā (EK) Nr. 2847/93 un jo īpaši tās 14. un 15. pantā paredzētie noteikumi.

Zivju krājumi katrā apgabalā ir uzskaitīti alfabētiskā secībā, sugas nosaukumu norādot latīniski. Šīs regulas vajadzībām pievienota latīnisko un vispārpieņemto sugas nosaukumu atbilstības tabula.

Zinātniskais nosaukums

Alfa-3 kods

Sugas plaši pazīstamais nosaukums

Ammodytidae

SAN

Tūbīšu dzimta

Anarhichas lupus

CAT

Atlantijas vilkzivs

Aphanopus carbo

BSF

Ogļzivs

Argentina silus

ARU

Ziemeļatlantijas argentīna

Beryx spp.

ALF

Beriksa

Boreogadus saida

POC

Polārā menca

Brosme brosme

USK

Brosme

Centrophorus squamosus

GUQ

Brūnā īsradzes haizivs

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugāles dzeloņzivs

Cetorhinus maximus

BSK

Milzu haizivs

Chaenocephalus aceratus

SSI

Melnspuras leduszivs

Champsocephalus gunnari

ANI

Antarktiskā leduszivs

Channichthys rhinoceratus

LIC

Vienradža ledus zivs

Chionoecetes spp.

PCR

Sniega krabis

Clupea harengus

HER

Reņģe Clupea herrangus

Coryphaenoides rupestris

RNG

Strupdeguna garaste

Dalatias licha

SCK

Lidojošā haizivs

Deania calcea

DCA

Dzeloņhaizivs

Dissostichus eleginoides

TOP

Patagonijas ilkņzivs

Engraulis encrasicolus

ANE

Anšovs

Etmopterus princeps

ETR

Laternhaizivs

Etmopterus pusillus

ETP

Laternhaizivs

Etmopterus spinax

ETX

Etmopterus spinax

Euphausia superba

KRI

Krils

Gadus morhua

COD

Menca

Galeorhinus galeus

GAG

Atlantijas bara haizivs

Germo alalunga

ALB

Garspuru tunzivs

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Sarkanā plekste

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Kūkumainā menca

Hippoglossoides platessoides

PLA

Rietumatlantijas plekste

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Atlantijas paltuss

Hoplostethus atlanticus

ORY

Atlantijas lielgalvis

Illex illecebrosus

SQI

Īsspuras kalmārs

Lamna nasus

POR

Siļķu haizivs

Lampanyctus achirus

LAC

Laternzivs

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Pelēkā menca

Lepidorhombus spp.

LEZ

Megrimi

Limanda ferruginea

YEL

Dzeltenastes plekste

Limanda limanda

DAB

Gludā plekste

Lophiidae

ANF

Jūrasvelns

Macrourus berglax

RHG

Makrūrzivs

Macrourus spp.

GRV

Makrurona

Makaira nigricans

BUM

Zilā marlina

Mallotus villosus

CAP

Moiva

Martialia hyadesi

SQS

Kalmārs

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Pikša

Merlangius merlangus

WHG

Merlangs

Merluccius merluccius

HKE

Heks

Micromesistius poutassou

WHB

Putasu

Microstomus kitt

LEM

Mazmutes plekste

Molva dypterigia

BLI

Zilā jūras līdaka

Molva macrophthalmus

SLI

Spānijas siļķe

Molva molva

LIN

Līdaka

Nephrops norvegicus

NEP

Norvēģijas omārs

Notothenia rossii

NOR

Lāsumainā menca

Pagellus bogaraveo

SBR

Sarkanā karūsa

Pandalus borealis

PRA

Ziemeļu garnele

Paralomis spp.

PAI

Krabis

Penaeus spp.

PEN

Penaeus” garneles

Phycis spp.

FOX

Bārdainais heks

Platichthys flesus

FLX

Plekste

Pleuronectes platessa

PLE

Jūras zeltplekste

Pleuronectiformes

FLX

Plakanzivs

Pollachius pollachius

POL

Pollaks

Pollachius virens

POK

Saida

Psetta maxima

TUR

Akmeņplekste

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Tumšā leduszivs

Rajidae

SRX-RAJ

Raju dzimta

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Grenlandes paltuss

Salmo salar

SAL

Atlantijas lasis

Scomber scombrus

MAC

Atlantijas makrele

Scopthalmus rhombus

BLL

Gludais rombs

Sebastes spp.

RED

Sarkanasaris

Solea solea

SOL

Jūrasmēle

Solea spp.

SOX

Āte

Squalus acanthias

DGS

Dzelkņhaizivs

Tetrapturus alba

WHM

Baltā marlīna

Thunnus alalunga

ALB

Baltā tunzivs

Thunnus albacares

YFT

Dzeltenspuras tunzivs

Thunnus obesus

BET

Lielacu tunzivs

Thunnus thynnus

BFT

Zilā tunzivs

Trachurus spp.

JAX

Stavrida

Trisopterus esmarki

NOP

Norvēģijas menca

Urophycis tenuis

HKW

Amerikas baltā jūras vēdzele

Xiphias gladius

SWO

Zobenzivs

IA PIELIKUMS

SKAGERAKS, KATEGATS, ZIEMEĻJŪRA UN KOPIENAS ŪDEŅU RIETUMDAĻA ICES apgabali Vb (EK ūdeņi), VI, VII, VIII, IX, X, CECAF (EK ūdeņi) un Francijas Gviāna

Sugas:

Tūbītes

Ammodytidae

Zona:

IV (Norvēģijas ūdeņi)

SAN/04-N.

Dānija

0 (1)

 

Apvienotā Karaliste

0 (1)

 

EK

0 (1)

 

KPN

Nepiemēro

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Tūbītes

Ammodytidae

Zona:

IIa (EK ūdeņi) (2), IIIa, IV (EK ūdeņi) (2)

SAN/2A3A4.

Dānija

Nav noteikts

 

Apvienota Karaliste

Nav noteikts

 

Visas dalībvalstis

Nav noteikts (3)

 

EK

Nav noteikts

 

Norvēģija

0 (4)  (5)

 

KPN

Nav noteikts

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Ziemeļatlantijas argentīna

Argentina silus

Zona:

I un II (EK un starptautiskie ūdeņi)

ARU/1/2.

Vācija

31

 

Francija

10

 

Nīderlande

25

 

Apvienotā Karaliste

50

 

EK

116

Piesardzīga KPN.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Ziemeļatlantijas argentīna

Argentina silus

Zona:

III un IV (EK un starptautiskie ūdeņi)

ARU/3/4.

Dānija

1 180

 

Vācija

12

 

Francija

8

 

Īrija

8

 

Nīderlande

55

 

Zviedrija

46

 

Apvienotā Karaliste

21

 

EK

1 331

Piesardzīga KPN.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Ziemeļatlantijas argentīna

Argentina silus

Zona:

V, VI un VII (EK un starptautiskie ūdeņi)

ARU/567.

Vācija

405

 

Francija

9

 

Īrija

375

 

Nīderlande

4 225

 

Apvienotā Karaliste

297

 

EK

5 310

Piesardzīga KPN.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

IIa, IV, Vb, VI, VII (EK ūdeņi)

USK/2A47-C

EK

Nepiemēro (6)

 

Norvēģija

4 000 (7)  (8)

 

KPN

Nepiemēro

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

IV (Norvēģijas ūdeņi)

USK/04-N.

Beļģija

1

 

Dānija

191

 

Vācija

1

 

Francija

1

 

Nīderlande

1

 

Apvienotā Karaliste

5

 

EK

200

 

KPN

Nepiemēro

Piesardzīga KPN.Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Milzu haizivs

Cetorhinus maximus

Zona:

EK ūdeņi, IV, VI un VII zona

BSK/467.

EK

0

 

KPN

0

Piesardzīga KPN.Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Siļķe (9)

Clupea harengus

Zona:

IIIa

HER/03A.

Dānija

34 052

 

Vācija

545

 

Zviedrija

35 620

 

EK

70 217

 

Farēru salas

500 (10)

 

KPN

81 600

Analītiska KPN.Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Siļķe (11)

Clupea harengus

Zona:

IV uz ziemeļiem no 53°30' N

HER/04A., HER/04B.

Dānija

76 348

 

Vācija

47 836

 

Francija

22 769

 

Nīderlande

57 938

 

Zviedrija

4 627

 

Apvienotā Karaliste

63 333

 

EK

272 851

 

Norvēģija

50 000 (12)

 

KPN

454 751

Analītiska KPN.Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.

Īpaši nosacījumi:

Ievērojot iepriekš minētās kvotas, še turpmāk minētajās zonās nedrīkst zvejot vairāk nekā:

 

Norvēģijas ūdeņi uz dienvidiem no 62° N (HER/*04N-)

EK

50 000


Sugas:

Siļķe

Clupea harengus

Zona:

Norvēģijas ūdeņi uz dienvidiem no 62° N

HER/04-N.

Zviedrija

963 (13)

 

EK

963

 

KPN

Nepiemēro

 


Sugas:

Siļķe (14)

Clupea harengus

Zona:

IIIa (piezveja)

HER/03A-BC

Dānija

17 547

 

Vācija

156

 

Zviedrija

2 825

 

EK

20 528

 

KPN

20 528

Analītiska KPN.Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Siļķe (15)

Clupea harengus

Zona:

IIa (EK ūdeņi), IV, VIId (piezveja)

HER/2A47DX

Beļģija

211

 

Dānija

40 684

 

Vācija

211

 

Francija

211

 

Nīderlande

211

 

Zviedrija

199

 

Apvienotā Karaliste

773

 

EK

42 500

 

KPN

42 500

Analītiska KPN.Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Siļķe (16)

Clupea harengus

Zona:

IVc (17), VIId

HER/4CXB7D

Beļģija

9 122 (18)

 

Dānija

1 088 (18)

 

Vācija

682 (18)

 

Francija

12 347 (18)

 

Nīderlande

21 998 (18)

 

Apvienotā Karaliste

4 786 (18)

 

EK

50 023

 

KPN

454 751

Analītiska KPN.Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Siļķe

Clupea harengus

Zona:

Vb, VIaN (19)(EK ūdeņi), VIb

HER/5B6ANB

Vācija

3 727

 

Francija

705

 

Īrija

5 036

 

Nīderlande

3 727

 

Apvienotā Karaliste

20 145

 

EK

33 340

 

Farēru salas

660 (20)

 

KPN

34 000

Analītiska KPN.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Siļķe

Clupea harengus

Zona:

VIaS (21),VIIbc

HER/6AS7BC

Īrija

14 000

 

Nīderlande

1 400

 

EK

15 400

 

KPN

15 400

Analītiska KPN.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Siļķe

Clupea harengus

Zona:

VIa Klaida (22)

HER/06ACL.

Apvienotā Karaliste

800

 

EK

800

 

KPN

 

Piesardzīga KPN.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Siļķe

Clupea harengus

Zona:

VIIa (23)

HER/07A/MM

Īrija

1 250

 

Apvienotā Karaliste

3 550

 

EK

4 800

 

KPN

4 800

Analītiska KPN.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Siļķe

Clupea harengus

Zona:

VIIe, f

HER/7EF.

Francija

500

 

Apvienotā Karaliste

500

 

EK

1 000

 

KPN

1 000

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Siļķe

Clupea harengus

Zona:

VIIg, h, j, k (24)

HER/7G-K

Vācija

123

 

Francija

682

 

Īrija

9 549

 

Nīderlande

682

 

Apvienotā Karaliste

14

 

EK

11 050

 

KPN

11 050

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Anšovs

Engraulis encrasicolus

Zona:

VIII

ANE/08

Spānija

4 500 (25)

 

Francija

500 (25)

 

EK

5 000 (25)

 

KPN

5 000 (25)

Piesardzīga KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Anšovs

Engraulis encrasicolus

Zona:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EK ūdeņi)

ANE/9/3411

Spānija

3 826

 

Portugāle

4 174

 

EK

8 000

 

KPN

8 000

Piesardzīga KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Menca

Gadus morhua

Zona:

Skageraks

COD/03AN

Beļģija

8

 

Dānija

2 652

 

Vācija

66

 

Nīderlande

17

 

Zviedrija

464

 

EK

3 207

 

KPN

3 315

Analītiska KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Menca

Gadus morhua

Zona:

Kategats

COD/03AS

Dānija

524

 

Vācija

11

 

Zviedrija

315

 

EK

850

 

KPN

850

Analītiska KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Menca

Gadus morhua

Zona:

IIa (EK ūdeņi), IV

COD/2AC4

Beļģija

686

 

Dānija

3 940

 

Vācija

2 498

 

Francija

847

 

Nīderlande

2 226

 

Zviedrija

26

 

Apvienotā Karaliste

9 037

 

EK

19 260

 

Norvēģija

3 945 (26)

 

KPN

23 205

Analītiska KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.

Īpaši nosacījumi:

Ievērojot iepriekš minētās kvotas, še turpmāk minētajās zonās nedrīkst zvejot vairāk nekā:

 

Norvēģijas ūdeņi (COD/*04N-)

EK

16 740


Sugas:

Menca

Gadus morhua

Zona:

Norvēģijas ūdeņi uz dienvidiem no 62° N

COD/04-N

Zviedrija

382

 

EK

382

 

KPN

Nepiemēro

Analītiska KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Menca

Gadus morhua

Zona:

Vb (EK ūdeņi), VI, XII, XIV

COD/561214

Beļģija

1

 

Vācija

9

 

Francija

97

 

Īrija

138

 

Apvienotā Karaliste

368

 

EK

613

 

KPN

613

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.

Īpaši nosacījumi:

Ievērojot iepriekš minētās kvotas, še turpmāk minētajās zonās nedrīkst zvejot vairāk nekā:

 

Vb (EK zona), VIa (COD/*5BC6A)

Beļģija

1

Vācija

9

Francija

93

Īrija

132

Apvienotā Karaliste

353

EK

588


Sugas:

Menca

Gadus morhua

Zona:

VIIa

COD/07A

Beļģija

24

 

Francija

67

 

Īrija

1 204

 

Nīderlande

6

 

Apvienotā Karaliste

527

 

EK

1 828

 

KPN

1 828

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Menca

Gadus morhua

Zona:

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EK ūdeņi)

COD/7X7A34

Beļģija

236

 

Francija

4 053

 

Īrija

818

 

Nīderlande

34

 

Apvienotā Karaliste

439

 

EK

5 580

 

KPN

5 580

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Megrimi

Lepidorhombus spp.

Zona:

IIa (EK ūdeņi), IV (EK ūdeņi)

LEZ/2AC4-C

Beļģija

5

 

Dānija

4

 

Vācija

4

 

Francija

28

 

Nīderlande

22

 

Apvienotā Karaliste

1 677

 

EK

1 740

 

KPN

1 740

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Megrimi

Lepidorhombus spp.

Zona:

Vb (EK ūdeņi), VI, XII, XIV

LEZ/561214

Spānija

327

 

Francija

1 277

 

Īrija

373

 

Apvienotā Karaliste

903

 

EK

2 880

 

KPN

2 880

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Megrimi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VII

LEZ/07.

Beļģija

494

 

Spānija

5 490

 

Francija

6 663

 

Īrija

3 029

 

Apvienotā Karaliste

2 624

 

EK

18 300

 

KPN

18 300

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Megrimi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIabde

LEZ/8ABDE.

Spānija

1 176

 

Francija

949

 

EK

2 125

 

KPN

2 125

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Megrimi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EK ūdeņi)

LEZ/8C3411

Spānija

1 171

 

Francija

59

 

Portugāle

39

 

EK

1 269

 

KPN

1 269

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Limanda un Baltijas plekste

Limanda limanda un Platichthys flesus

Zona:

IIa (EK ūdeņi), IV (EK ūdeņi)

D/F/2AC4-C

Beļģija

466

 

Dānija

1 752

 

Vācija

2 627

 

Francija

182

 

Nīderlande

10 594

 

Zviedrija

6

 

Apvienotā Karaliste

1 473

 

EK

17 100

 

KPN

17 100

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūrasvelns

Lophiidae

Zona:

IIa (EK ūdeņi), IV (EK ūdeņi)

ANF/2AC4-C

Beļģija

365

 

Dānija

804

 

Vācija

393

 

Francija

75

 

Nīderlande

276

 

Zviedrija

9

 

Apvienotā Karaliste

8 392

 

EK

10 314 (27)

 

KPN

10 314 (27)

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūrasvelns

Lophiidae

Zona:

IV (Norvēģijas ūdeņi)

ANF/04-N.

Beļģija

53

 

Dānija

1 343

 

Vācija

21

 

Nīderlande

19

 

Apvienotā Karaliste

314

 

EK

1 750

 

KPN

Nepiemēro

Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūrasvelns

Lophiidae

Zona:

Vb (EK ūdeņi), VI, XII, XIV

ANF/561214

Beļģija

168

 

Vācija

192

 

Spānija

180

 

Francija

2 073

 

Īrija

469

 

Nīderlande

162

 

Apvienotā Karaliste

1 442

 

EK

4 686 (28)

 

KPN

4 686 (28)

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūrasvelns

Lophiidae

Zona:

VII

ANF/07.

Beļģija

2 445 (29)

 

Vācija

273 (29)

 

Spānija

971 (29)

 

Francija

15 688 (29)

 

Īrija

2 005 (29)

 

Nīderlande

317 (29)

 

Apvienotā Karaliste

4 757 (29)

 

EK

26 456 (29)

 

KPN

26 456 (29)

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūrasvelns

Lophiidae

Zona:

VIIIa, b, d, e

ANF/8ABDE.

Spānija

1 137

 

Francija

6 325

 

EK

7 462

 

KPN

7 462

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūrasvelns

Lophiidae

Zona:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EK ūdeņi)

ANF/8C3411

Spānija

1 629

 

Francija

2

 

Portugāle

324

 

EK

1 955

 

KPN

1 955

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Pikša

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIIa, IIIbcd (EK ūdeņi)

HAD/3A/BCD

Beļģija

15

 

Dānija

2 468

 

Vācija

157

 

Nīderlande

3

 

Zviedrija

292

 

EK

2 935 (30)

 

KPN

3 189

Analītiska KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Pikša

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIa (EK ūdeņi), IV

HAD/2AC4.

Beļģija

472

 

Dānija

3 248

 

Vācija

2 067

 

Francija

3 602

 

Nīderlande

354

 

Zviedrija

229

 

Apvienotā Karaliste

34 574

 

EK

44 546 (31)

 

Norvēģija

7 016

 

KPN

51 850

Analītiska KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.

Īpaši nosacījumi:

Ievērojot iepriekš minētās kvotas, še turpmāk minētajās zonās nedrīkst zvejot vairāk nekā:

 

Norvēģijas ūdeņi (HAD/*04N-)

EK

33 350


Sugas:

Pikša

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Norvēģijas ūdeņi uz dienvidiem no 62° N

HAD/04-N.

Zviedrija

707

 

EK

707

 

KPN

Nepiemēro

Analītiska KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Pikša

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIb, XII, XIV

HAD/6B1214

Beļģija

1

 

Vācija

2

 

Francija

66

 

Īrija

47

 

Apvienotā Karaliste

481

 

EK

597

 

KPN

597

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Pikša

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Vb, VIa (EK ūdeņi)

HAD/5BC6A.

Beļģija

18

 

Vācija

21

 

Francija

862

 

Īrija

615

 

Apvienotā Karaliste

6 294

 

EK

7 810

 

KPN

7 810

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Pikša

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VII , VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EK ūdeņi)

HAD/7/3411

Beļģija

128

 

Francija

7 680

 

Īrija

2 560

 

Apvienotā Karaliste

1 152

 

EK

11 520

 

KPN

11 520

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.

Īpaši nosacījumi:

Ievērojot iepriekš minētās kvotas, rajonā nedrīkst zvejot vairāk nekā:

 

VIIa (HAD/*07A.)

Beļģija

20

Francija

92

Īrija

552

Apvienotā Karaliste

611

EK

1 275

Ziņojot Komisijai par kvotu izmantošanu, dalībvalstis norāda rajonā VIIa nozvejotos daudzumus. Rajonā VIIa nozvejotu pikšu izkraušana ir aizliegta, ja izkrāvumu kopapjoms ir lielāks par 1275 tonnām.


Sugas:

Merlangs

Merlangius merlangus

Zona:

IIIa

WHG/03A

Dānija

819

 

Nīderlande

3

 

Zviedrija

88

 

EK

910 (32)

 

KPN

1 500

Piesardzīga KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Merlangs

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIa (EK ūdeņi), IV

WHG/2AC4.

Beļģija

531

 

Dānija

2 297

 

Vācija

597

 

Francija

3 452

 

Nīderlande

1 328

 

Zviedrija

3

 

Apvienotā Karaliste

9 162

 

EK

17 370 (33)

 

Norvēģija

2 380 (34)

 

KPN

23 800

Piesardzīga KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.

Īpaši nosacījumi:

Ievērojot iepriekš minētās kvotas, še turpmāk minētajās zonās nedrīkst zvejot vairāk nekā.

 

Norvēģijas ūdeņi (WHG/*04N-)

EK

14 512


Sugas:

Merlangs

Merlangius merlangus

Zona:

Vb (EK ūdeņi), VI, XII, XIV

WHG/561214

Vācija

8

 

Francija

166

 

Īrija

406

 

Apvienotā Karaliste

780

 

EK

1 360

 

KPN

1 360

Analītiskā KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Merlangs

Merlangius merlangus

Zona:

VIIa

WHG/07A.

Beļģija

1

 

Francija

15

 

Īrija

252

 

Nīderlande

0

 

Apvienotā Karaliste

169

 

EK

437

 

KPN

437

Analītiska KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Merlangs

Merlangius merlangus

Zona:

VIIb-k

WHG/7X7A.

Beļģija

195

 

Francija

11 964

 

Īrija

5 544

 

Nīderlande

97

 

Apvienotā Karaliste

2 140

 

EK

19 940

 

KPN

19 940

Analītiska KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Merlangs

Merlangius merlangus

Zona:

VIII

WHG/08.

Spānija

1 440

 

Francija

2 160

 

EK

3 600

 

KPN

3 600

Piesardzīga KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Merlangs

Merlangius merlangus

Zona:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EC waters)

WHG/9/3411

Portugāle

653

 

EK

653

 

KPN

653

Piesardzīga KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Merlangs un Pollacks

Merlangius merlangus un Pollachius pollachius

Zona:

Norvēģijas ūdeņi uz dienvidiem no 62° N

W/P/04-N.

Zviedrija

190

 

EK

190

 

KPN

Nepiemēro

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Heks

Merluccius merluccius

Zona:

IIIa, IIIbcd (EK ūdeņi)

HKE/3A/BCD

Dānija

1 219

 

Zviedrija

104

 

EK

1 323

 

KPN

1 323 (35)

Piesardzīga KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Heks

Merluccius merluccius

Zona:

IIa (EK ūdeņi), IV (EK ūdeņi)

HKE/2AC4-C

Beļģija

22

 

Dānija

891

 

Vācija

102

 

Francija

197

 

Nīderlande

51

 

Apvienotā Karaliste

278

 

EK

1 541

 

KPN

1 541 (36)

Analītiska KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Heks

Merluccius merluccius

Zona:

Vb (EK ūdeņi), VI, VII, XII, XIV

HKE/571214

Beļģija

226

 

Spānija

7 257

 

Francija

11 206

 

Īrija

1 358

 

Nīderlande

146

 

Apvienotā Karaliste

4 424

 

EK

24 617

 

KPN

24 617 (37)

Analītiska KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.

Īpaši nosacījumi:

Ievērojot iepriekšminētās kvotas, še turpmāk noteiktajās zonās nedrīkst zvejot vairāk par šādiem daudzumiem:

 

VIIIabde (HKE/*8ABDE)

Beļģija

29

Spānija

1 171

Francija

1 171

Īrija

146

Nīderlande

15

Apvienotā Karaliste

658

EK

3 190


Sugas:

Heks

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIa,b,d,e

HKE/8ABDE.

Beļģija

7

 

Spānija

5 052

 

Francija

11 345

 

Nīderlande

15

 

EK

16 419

 

KPN

16 419 (38)

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.

Īpaši nosacījumi:

Ievērojot iepriekšminētās kvotas, še turpmāk noteiktajās zonās nedrīkst zvejot vairāk par šādiem daudzumiem:

 

Vb (EK ūdeņi), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Beļģija

1

Spānija

1 463

Francija

2 635

Nīderlande

4

EK

4 103


Sugas:

Heks

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EK ūdeņi)

HKE/8C3411

Spānija

4 263

 

Francija

409

 

Portugāle

1 989

 

EK

6 661

 

KPN

6 661

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zona:

IV (Norvēģijas ūdeņi)

WHB/04-N

Dānija

18 050

 

Apvienotā Karaliste

950

 

EK

19 000

 

KPN

2 000 000

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zona:

I. II, III, IV, V, VI, VII, VIII abde, XII un XVI (EK un starptautiskie ūdeņi)

WHB/1 X 14

Dānija

52 529 (43)

 

Vācija

20 424 (43)

 

Spānija

44 533 (39)  (43)

 

Francija

36 556 (43)

 

Īrija

40 677 (43)

 

Nīderlande

64 053 (43)

 

Portugāle

4 137 (39)  (43)

 

Zviedrija

12 994 (43)

 

Apvienotā Karaliste

68 161 (43)

 

EK

344 063 (43)

 

Norvēģija

152 442 (40)  (41)

 

Farēru salas

45 000 (42)  (43)

 

KPN

2 000 000

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zona:

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EK ūdeņi)

WHB/8C3411

Spānija

46 795 (44)

 

Portugāle

11 699 (44)

 

EK

58 494 (44)

 

KPN

2 000 000

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zona:

EK ūdeņi, II, IVa (46), V, VI (47), VII (48)

WHB/24A567

Norvēģija

320 189 (45)

 

KPN

2 000 000

 


Sugas:

Mazmutes plekste un sarkanā plekste

Microstomus kitt un Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

IIa (EK ūdeņi), IV (EK ūdeņi)

L/W/2AC4-C

Beļģija

334

 

Dānija

921

 

Vācija

118

 

Francija

252

 

Nīderlande

767

 

Zviedrija

10

 

Apvienotā Karaliste

3 773

 

EK

6 175

 

KPN

6 175

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Zilā jūras līdaka

Molva dypterigia

Zona:

IIa, IV, Vb, VI, VII (EK ūdeņi)

BLI/2A47-C

EK

Nepiemēro (49)

 

Norvēģija

200

 

KPN

Nepiemēro

 


Sugas:

Zilā jūras līdaka

Molva dypterigia

Zona:

EK ūdeņi, VIa (uz ziemeļiem no 56° 30' N), VIb zona

BLI/6AN6B

Farēru salas

400 (50)

 

KPN

Nepiemēro

 


Sugas:

Jūras līdaka

Molva molva

Zona:

I un II (EK un starptautiskie ūdeņi)

LIN/1/2

Dānija

10

 

Vācija

10

 

Francija

10

 

Apvienotā Karaliste

10

 

Citas (51)

5

 

EK

45

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras līdaka

Molva molva

Zona:

III (EK ūdeņi)

LIN/03

Beļģija

10

 

Dānija

76

 

Vācija

10

 

Zviedrija

30

 

Apvienotā Karaliste

10

 

EK

136

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras līdaka

Molva molva

Zona:

IV (EK ūdeņi)

LIN/04

Beļģija

25

 

Dānija

397

 

Vācija

246

 

Francija

221

 

Nīderlande

8

 

Zviedrija

17

 

Apvienotā Karaliste

3 052

 

EK

3 966

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras līdaka

Molva molva

Zona:

V (EK un starptautiskie ūdeņi)

LIN/05

Beļģija

12

 

Dānija

9

 

Vācija

9

 

Francija

9

 

Apvienotā Karaliste

9

 

EK

48

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras līdaka

Molva molva

Zona:

EK un starptautiskie ūdeņi, VI, VII,VIII, IX, X, XII, XIV zona

LIN/6X14.

Beļģija

56

 

Dānija

10

 

Vācija

204

 

Spānija

4 124

 

Francija

4 397

 

Īrija

1 102

 

Portugāle

10

 

Apvienotā Karaliste

5 063

 

EK

14 966

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras līdaka

Molva molva

Zona:

IIa, IV, Vb, VI, VII (EK ūdeņi)

LIN/2A47-C

EK

Nepiemēro (52)

 

Norvēģija

6 800 (53)  (54)

 

Farēru salas

300 (55)  (56)

 

KPN

Nepiemēro

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras līdaka

Molva molva

Zona:

IV (Norvēģijas ūdeņi)

LIN/04-N

Beļģija

7

 

Dānija

878

 

Vācija

25

 

Francija

10

 

Nīderlande

1

 

Apvienotā Karaliste

79

 

EK

1 000

 

KPN

Nepiemēro

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Norvēģijas omārs

Nephrops norvegicus

Zona:

IIIa (EK ūdeņi), IIIbcd (EK ūdeņi)

NEP/3A/BCD

Dānija

3 800

 

Vācija

11

 

Zviedrija

1 359

 

EK

5 170

 

KPN

5 170

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Norvēģijas omārs

Nephrops norvegicus

Zona:

IIa (EK ūdeņi), IV (EK ūdeņi)

NEP/2AC4-C

Beļģija

1 472

 

Dānija

1 472

 

Vācija

22

 

Francija

43

 

Nīderlande

758

 

Apvienotā Karaliste

24 380

 

EK

28 147

 

KPN

28 147

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Norvēģijas omārs

Nephrops norvegicus

Zona:

IV (Norvēģijas ūdeņi)

NEP/04-N

Dānija

1 230

 

Vācija

1

 

Apvienotā Karaliste

69

 

EK

1 300

 

KPN

Nepiemēro

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Norvēģijas omārs

Nephrops norvegicus

Zona:

Vb (EK ūdeņi), VI

NEP/5BC6

Spānija

36

 

Francija

143

 

Īrija

239

 

Apvienotā Karaliste

17 257

 

EK

17 675

 

KPN

17 675

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Norvēģijas omārs

Nephrops norvegicus

Zona:

VII

NEP/07

Spānija

1 290

 

Francija

5 228

 

Īrija

7 928

 

Apvienotā Karaliste

7 052

 

EK

21 498

 

KPN

21 498

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Norvēģijas omārs

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIa,b,d,e

NEP/8ABDE

Spānija

242

 

Francija

3 788

 

EK

4 030

 

KPN

4 030

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Norvēģijas omārs

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIc

NEP/08C

Spānija

140

 

Francija

6

 

EK

146

 

KPN

146

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Norvēģijas omārs

Nephrops norvegicus

Zona:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EK ūdeņi)

NEP/9/3411

Spānija

122

 

Portugāle

364

 

EK

486

 

KPN

486

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Ziemelu garnele

Pandalus borealis

Zona:

IIIa

PRA/03A

Dānija

3 887

 

Zviedrija

2 094

 

EK

5 981

 

KPN

11 200

Analītiska KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Ziemelu garnele

Pandalus borealis

Zona:

IIa (EK ūdeņi), IV (EK ūdeņi)

PRA/2AC4-C

Dānija

3 700

 

Nīderlande

35

 

Zviedrija

149

 

Apvienotā Karaliste

1 096

 

EK

4 980

 

KPN

4 980

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Ziemelu garnele

Pandalus borealis

Zona:

Norvēģijas ūdeņi uz dienvidiem no 62° N

PRA/04-N

Dānija

900

 

Zviedrija

158 (57)

 

EK

1 058

 

KPN

Nepiemēro

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

“Penaeus” garnele

Penaeus spp

Zona:

Franču Gviāna

PEN/FGU

Francija

4 000 (58)

 

EK

4 000 (58)

 

Barbadosa

24 (58)

 

Gajāna

24 (58)

 

Surinama

0 (58)

 

Trinidāda un Tobāgo

60 (58)

 

KPN

4 108 (58)

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras zeltplekste

Pleuronectes platessa

Zona:

Skageraks

PLE/03AN

Beļģija

46

 

Dānija

5 979

 

Vācija

31

 

Nīderlande

1 150

 

Zviedrija

320

 

EK

7 526

 

KPN

7 680

Analītiskā KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras zeltplekste

Pleuronectes platessa

Zona:

Kategats

PLE/03AS

Dānija

1 709

 

Vācija

19

 

Zviedrija

192

 

EK

1 920

 

KPN

1 920

Analītiskā KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras zeltplekste

Pleuronectes platessa

Zona:

IIa (EK ūdeņi), IV

PLE/2AC4

Beļģija

3 435

 

Dānija

11 164

 

Vācija

3 220

 

Francija

644

 

Nīderlande

21 470

 

Apvienotā Karaliste

15 887

 

EK

55 820

 

Norvēģija

1 621

 

KPN

57 441

Analītiskā KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.

Īpaši nosacījumi:

Ievērojot iepriekšminētās kvotas, še turpmāk noteiktajās zonās nedrīkst zvejot vairāk par šādiem daudzumiem:

 

Norvēģijas ūdeņi (PLE/*04N-)

EK

22 905


Sugas:

Jūras zeltplekste

Pleuronectes platessa

Zona:

Vb (EK ūdeņi), VI, XII, XIV

PLE/561214

Francija

22

 

Īrija

287

 

Apvienotā Karaliste

477

 

EK

786

 

KPN

786

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras zeltplekste

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIa

PLE/07A

Beļģija

41 (59)

 

Francija

18 (59)

 

Īrija

1 051 (59)

 

Nīderlande

13 (59)

 

Apvienotā Karaliste

485 (59)

 

EK

1 608 (59)

 

KPN

1 608 (59)

Analītiskā KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras zeltplekste

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIb,c

PLE/7BC

Francija

29

 

Īrija

115

 

EK

144

 

KPN

144

Piesardzīga KPN.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras zeltplekste

Pleuronectes platessa

Zona:

VIId,e

PLE/7DE

Beļģija

843

 

Francija

2 810

 

Apvienotā Karaliste

1 498

 

EK

5 151

 

KPN

5 151

Analītiskā KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras zeltplekste

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIf,g

PLE/7FG

Beļģija

118

 

Francija

213

 

Īrija

33

 

Apvienotā Karaliste

112

 

EK

476

 

KPN

476

Analītiskā KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras zeltplekste

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIh,j,k

PLE/7HJK

Beļģija

25

 

Francija

50

 

Īrija

172

 

Nīderlande

99

 

Apvienotā Karaliste

50

 

EK

396

 

KPN

396

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras zeltplekste

Pleuronectes platessa

Zona:

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EK ūdeņi)

PLE/8/3411

Spānija

75

 

Francija

298

 

Portugāle

75

 

EK

448

 

KPN

448

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Pollaks

Pollachius pollachius

Zona:

Vb (EK ūdeņi), VI, XII, XIV

POL/561214

Spānija

6

 

Francija

216

 

Īrija

63

 

Apvienotā Karaliste

165

 

EK

450

 

KPN

450

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Pollaks

Pollachius pollachius

Zona:

VII

POL/07

Beļģija

476

 

Spānija

29

 

Francija

10 959

 

Īrija

1 168

 

Apvienotā Karaliste

2 668

 

EK

15 300

 

KPN

15 300

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Pollaks

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIa,b,d,e

POL/8ABDE

Spānija

286

 

Francija

1 394

 

EK

1 680

 

KPN

1 680

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Pollaks

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIc

POL/08C

Spānija

236

 

Francija

26

 

EK

262

 

KPN

262

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Pollaks

Pollachius pollachius

Zona:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EK ūdeņi)

POL/9/3411

Spānija

278

 

Portugāle

10

 

EK

288

 

KPN

288

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Saida

Pollachius virens

Zona:

IIa (EK ūdeņi), IIIa, IIIbcd (EK ūdeņi), IV

POK/2A34

Beļģija

43

 

Dānija

5 111

 

Vācija

12 906

 

Francija

30 374

 

Nīderlande

129

 

Zviedrija

702

 

Apvienotā Karaliste

9 895

 

EK

59 160

 

Norvēģija

64 090 (60)

 

KPN

123 250

Analītiskā KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Saida

Pollachius virens

Zona:

Vb (EK udeni), VI, XII, XIV

POK/561214

Vacija

798

 

Francija

7 930

 

Irija

467

 

Apvienota Karaliste

3 592

 

EK

12 787

 

KPN

12 787

Analītiskā KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Saida

Pollachius virens

Zona:

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EK ūdeņi)

POK/7X1034

Beļģija

12

 

Francija

2 666

 

Īrija

1 333

 

Apvienotā Karaliste

727

 

EK

4 738

 

KPN

4 738

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Akmeņplekste un gludais rombs

Psetta maxima un Scopthalmus rhombus

Zona:

IIa (EK ūdeņi), IV (EK ūdeņi)

T/B/2AC4-C

Beļģija

317

 

Dānija

677

 

Vācija

173

 

Francija

82

 

Nīderlande

2 401

 

Zviedrija

5

 

Apvienotā Karaliste

668

 

EK

4 323

 

KPN

4 323

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Rajas

Rajidae

Zona:

IIa (EK ūdeņi), IV (EK ūdeņi)

SRX/2AC4-C

Beļģija

461

 

Dānija

18

 

Vācija

23

 

Francija

72

 

Nīderlande

393

 

Apvienotā Karaliste

1 770

 

EK

2 737

 

KPN

2 737

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Grenlandes paltuss

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

IIa (EK ūdeņi) IV, VI (EK un starptautiskie ūdeņi)

GHL/2A-C46

Dānija

8

 

Vācija

14

 

Igaunija

8

 

Spānija

8

 

Francija

130

 

Īrija

8

 

Lietuva

8

 

Polija

8

 

Apvienotā Karaliste

510

 

EK

1 052 (61)

 

KPN

Nepiemēro

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Atlantijas makrele

Scomber scombrus

Zona:

IIa (EK ūdeņi), IIIa, IIIb,c,d (EK ūdeņi), IV

MAC/2A34

Beļģija

154

 

Dānija

12 287

 

Vācija

160

 

Francija

483

 

Nīderlande

487

 

Zviedrija

3 599 (62)  (63)

 

Apvienotā Karaliste

451

 

EK

17 621 (63)

 

Norvēģija

30 178 (64)

 

KPN

415 824 (65)

Analītiskā KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.

Īpaši nosacījumi:

Ievērojot iepriekšminētās kvotas, še turpmāk noteiktajās zonās nevar zvejot vairāk par šādiem daudzumiem:

 

IIIa MAC/*03A.

IIIa, IVb,c MAC/*3A4BC

IVb MAC/*04B.

IVc MAC/*04C

IIa (ārpus EK ūdeņiem), VI, no 2006. gada 1. janvāra līdz31. martam MAC/*2A6

Dānija

 

4 130

 

 

4 020

Francija

 

467

 

 

 

Nīderlande

 

470

 

 

 

Zviedrija

 

 

390

10

 

Apvienotā Karaliste

 

435

 

 

 

Norvēģija

3 000

 

 

 

 


Sugas:

Atlantijas makrele

Scomber scombrus

Zona:

IIa (ārpus EK ūdeņiem), Vb (EK ūdeņi), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

MAC/2CX14

Vācija

14 369

 

Spānija

20

 

Igaunija

119

 

Francija

9 580

 

Īrija

47 894

 

Latvija

88

 

Lietuva

88

 

Nīderlande

20 954

 

Polija

1 012

 

Apvienotā Karaliste

131 713

 

EK

225 837

 

Norvēģija

9 000 (66)

 

Farēru salas

3 496 (67)

 

KPN

415 824 (68)

Analītiskā KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.

Īpaši nosacījumi:

Ievērojot iepriekšminētās kvotas, še turpmāk noteiktajās zonās drīkst zvejot ne vairāk par šādiem daudzumiem un tikai no 1. janvāra līdz 15. februārim un no 1. oktobra līdz 31. decembrim.

 

IVa (EK ūdeņi) MAC/*04A–C.

Vācija

4 336

Francija

2 891

Īrija

14 453

Nīderlande

6 323

Apvienotā Karaliste

39 748

EK

67 751

Farēru salas

9 000

Norvēģija

1 055 ()

()  Uz ziemeļiem no 59° N (EK zona) no 1. janvāra līdz 15. februārim un no 1. oktobra līdz 31. decembrim.


Sugas:

Atlantijas makrele

Scomber scombrus

Zona:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EK ūdeņi)

MAC/8C3411

Spānija

21 574 (70)

 

Francija

143 (70)

 

Portugāle

4 459 (70)

 

EK

26 176

 

KPN

26 176

Analītiskā KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.

Īpaši nosacījumi:

Ievērojot iepriekšminētās kvotas, še turpmāk noteiktajās zonās nedrīkst zvejot vairāk par šādiem daudzumiem.

 

VIIIb (MAC/*08B.)

Spānija

1 812

Francija

12

Portugāle

374


Sugas:

Jūras mēle

Solea solea

Zona:

IIIa, IIIbcd (EK ūdeņi)

SOL/3A/BCD

Dānija

755

 

Vācija

44

 

Nīderlande

73

 

Zviedrija

28

 

EK

900

 

KPN

900

Analītiskā KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras mēle

Solea solea

Zona:

II, IV (EK ūdeņi)

SOL/24

Beļģija

1 456

 

Dānija

666

 

Vācija

1 165

 

Francija

291

 

Nīderlande

13 143

 

Apvienotā Karaliste

749

 

EK

17 470

 

Norvēģija

200

 

KPN

17 670

Analītiskā KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras mēle

Solea solea

Zona:

Vb (EK ūdeņi), VI, XII, XIV

SOL/561214

Īrija

54

 

Apvienotā Karaliste

14

 

EK

68

 

KPN

68

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras mēle

Solea solea

Zona:

VIIa

SOL/07A

Beļģija

474

 

Francija

6

 

Īrija

117

 

Nīderlande

150

 

Apvienotā Karaliste

213

 

EK

960

 

KPN

960

Analītiskā KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras mēle

Solea solea

Zona:

VIIb,c

SOL/7BC

Francija

10

 

Īrija

54

 

EK

64

 

KPN

64

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras mēle

Solea solea

Zona:

VIId

SOL/07D.

Beļģija

1 540

 

Francija

3 080

 

Apvienotā Karaliste

1 100

 

EK

5 720

 

KPN

5 720

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras mēle

Solea solea

Zona:

VIIe

SOL/07E.

Beļģija

33

 

Francija

354

 

Apvienotā Karaliste

553

 

EK

940

 

KPN

940

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras mēle

Solea solea

Zona:

VIIf,g

SOL/7FG.

Beļģija

594

 

Francija

59

 

Īrija

30

 

Apvienotā Karaliste

267

 

EK

950

 

KPN

950

Analītiskā KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Jūras mēle

Solea solea

Zona:

VIIh,j,k

SOL/7HJK.

Beļģija

54

 

Francija

108

 

Īrija

293

 

Nīderlande

87

 

Apvienotā Karaliste

108

 

EK

650

 

KPN

650

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Brētliņas

Sprattus sprattus

Zona:

IIIa

SPR/03A.

Dānija

34 843

 

Vācija

73

 

Zviedrija

13 184

 

EK

48 100

 

KPN

52 000

Piesardzīga KPNRegulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Brētliņas

Sprattus sprattus

Zona:

IIa (EK ūdeņi), IV (EK ūdeņi)

SPR/2AC4-C

Beļģija

3 033

 

Dānija

240 068

 

Vācija

3 033

 

Francija

3 033

 

Nīderlande

3 033

 

Zviedrija

1 330 (71)

 

Apvienotā Karaliste

10 010

 

EK

263 540

 

Norvēģija

10 000 (72)

 

Farēru salas

9 160 (73)

 

KPN

282 700 (74)

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.


Sugas:

Brētliņas

Sprattus sprattus

Zona:

VIIde

SPR/7DE.

Beļģija

31

 

Dānija

1 997

 

Vācija

31

 

Francija

430

 

Nīderlande

430

 

Apvienotā Karaliste

3 226

 

EK

6 144

 

KPN

6 144

Piesardzīga KPNPiemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu.Piemēro Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punktu.