ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 6

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 11. janvāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 24/2006 (2006. gada 10. janvāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 25/2006 (2006. gada 10. janvāris) par pastāvīga konkursa izsludināšanu Beļģijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 26/2006 (2006. gada 10. janvāris) par pastāvīga konkursa izsludināšanu Dānijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam

9

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 27/2006 (2006. gada 10. janvāris) par pastāvīga konkursa izsludināšanu Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 28/2006 (2006. gada 10. janvāris) par pastāvīga konkursa izsludināšanu Zviedrijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam

21

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 29/2006 (2006. gada 10. janvāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2037/2000 attiecībā uz muitas kodiem bromhlormetānam

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 30/2006 (2006. gada 10. janvāris), ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

29

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 31/2006 (2006. gada 10. janvāris) par Ēģiptes izcelsmes rīsu ievešanas atļaujas pieteikumiem saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 955/2005 noteikto tarifu kvotu 2006. gadam

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 32/2006 (2006. gada 10. janvāris) par sertifikātu piešķiršanu augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas, saldētas liellopu gaļas importam

31

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 4. janvāris), ar ko groza Lēmumu 92/452/EEK attiecībā uz dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm Kanādā un Amerikas Savienotajās Valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 5795)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

11.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 24/2006

(2006. gada 10. janvāris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 11. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2006. gada 10. janvāra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

76,9

204

39,8

212

88,1

999

68,3

0707 00 05

052

150,4

204

79,4

999

114,9

0709 90 70

052

131,0

204

62,5

999

96,8

0805 10 20

052

47,9

204

52,2

220

50,3

524

24,6

624

58,2

999

46,6

0805 20 10

052

83,4

204

81,6

999

82,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,8

204

60,4

400

86,4

464

129,9

624

67,2

999

82,7

0805 50 10

052

52,6

999

52,6

0808 10 80

400

109,5

404

102,5

720

84,4

999

98,8

0808 20 50

400

75,8

720

73,8

999

74,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


11.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 25/2006

(2006. gada 10. janvāris)

par pastāvīga konkursa izsludināšanu Beļģijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2131/93 (2) paredzēta kārtība un nosacījumi, ar kādiem pārdod intervences aģentūras pārziņā esošu labību.

(2)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3002/92 (3) noteikti kopēji sīki izstrādāti noteikumi intervences produktu izlietošanas un adresāta pārbaudei.

(3)

Pašreizējā tirgus situācijā vēlams atvērt pastāvīgu konkursu Beļģijas intervences aģentūras rīcībā esošu 68 551 tonnas mīksto kviešu eksportam.

(4)

Jāparedz īpaši noteikumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šo darbību pienācīgu veikšanu un kontroli. Tāpēc jāparedz nodrošinājuma iemaksa, šādi sasniedzot vēlamos mērķus, bet pasargājot uzņēmējus no pārmērīgiem izdevumiem. Tādēļ jāatkāpjas no dažiem noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ir minēti Regulā (EEK) Nr. 2131/93.

(5)

Lai novērstu atpakaļievešanu, eksportēt saistībā ar konkursu, ko izsludina ar šo regulu, jāatļauj tikai uz noteiktām trešām valstīm.

(6)

Lai modernizētu sistēmas pārvaldību, jāparedz, ka Komisijas pieprasītā informācija jānosūta elektroniski.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Beļģijas intervences aģentūra izsludina pastāvīgu konkursu tās rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam saskaņā ar Regulā (EEK) Nr. 2131/93 paredzētajiem nosacījumiem, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

2. pants

Maksimālais apjoms, kam piemēro konkursa procedūru, ir 68 551 tonna mīksto kviešu, kuri paredzēti eksportam uz trešām valstīm, izņemot Albāniju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Horvātiju, Lihtenšteinu, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni (4) un Šveici.

3. pants

1.   Attiecībā uz eksportu, ko veic saskaņā ar šo regulu, nepiemēro nekādu kompensāciju, eksporta nodokli vai ikmēneša palielinājumu.

2.   Nepiemēro Regulas (EEK) Nr. 2131/93 8. panta 2. punktu.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 16. panta trešās daļas, par eksportēšanu maksājamā cena ir piedāvājumā minētā cena bez ikmēneša palielinājuma.

4. pants

1.   Izvešanas atļaujas ir derīgas no to izdošanas datuma Regulas (EEK) Nr. 2131/93 9. panta nozīmē līdz ceturtā nākamā mēneša pēdējai dienai.

2.   Iesniedzot piedāvājumu ar šo regulu izsludinātajā konkursā, nav vajadzīgs vienlaikus iesniegt izvešanas atļaujas pieteikumu atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (5) 49. pantam.

5. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 7. panta 1. punkta, piedāvājumu iesniegšanas termiņš konkursa pirmajai daļai ir 2006. gada 12. janvāris plkst. 9.00 (pēc Briseles laika).

Nākamais piedāvājumu iesniegšanas termiņš daļējā konkursā ir ceturtdiena plkst. 9.00 (pēc Briseles laika) ik nedēļu, izņemot 2006. gada 13. aprīli un 2006. gada 25. maiju, jo šiem datumiem atbilstīgajās nedēļās konkurss nenotiks.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš konkursa pēdējai daļai ir 2006. gada 22. jūnijs plkst. 9.00 (pēc Briseles laika).

2.   Piedāvājumi jāiesniedz Beļģijas intervences aģentūrai šādā adresē:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Fakss: (32-2) 287 25 24

6. pants

Intervences aģentūra, uzglabātājs un izraudzītais pretendents, ja viņš to pieprasa, pēc kopīgas vienošanās vai nu pirms izvešanas no uzglabāšanas vietas, vai izvešanas laikā (pēc izraudzītā pretendenta izvēles) paņem vismaz pa vienam kontrolanalīzes paraugam no katrām 500 tonnām un analizē tos. Intervences aģentūru var pārstāvēt tās pilnvarots pārstāvis, ja viņš vienlaikus nav arī uzglabātājs.

Kontrolparaugus ņem un to analīzi veic septiņās darbdienās pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma vai trīs darbdienās, ja paraugi ņemti laikā, kad notiek izvešana no uzglabāšanas vietas.

Domstarpību gadījumā analīzes rezultātus elektroniski paziņo Komisijai.

7. pants

1.   Izraudzītajam pretendentam jāpieņem esošā preču partija, ja paraugu analīzes galīgais rezultāts liecina par to, ka kvalitāte ir

a)

augstāka, nekā norādīts paziņojumā par konkursu;

b)

augstāka, nekā noteikts obligātajās intervences prasībās, bet zemāka, nekā aprakstīts paziņojumā par konkursu, tomēr nepārsniedzot šādus ierobežojumus:

1 kilograms uz hektolitru īpatnējā svara, kas tomēr nedrīkst būt mazāks par 75 kilogramiem uz hektolitru,

viens procentu punkts mitruma līmeņa,

pusprocenta punkts piemaisījumu, kas minēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 824/2000 (6) pielikuma B.2. un B.4. punktā,

un pusprocenta punkts piemaisījumu, kas minēti Regulas (EK) Nr. 824/2000 pielikuma B.5. punktā, tomēr nemainot kaitīgo graudu un melno graudu pieļaujamo procentuālo daudzumu.

2.   Ja paraugu analīzes galīgais rezultāts liecina par to, ka kvalitāte ir augstāka, nekā noteikts obligātajās intervences prasībās, bet zemāka, nekā aprakstīts paziņojumā par konkursu, un šī atšķirība pārsniedz 1. punkta b) apakšpunktā minētos ierobežojumus, izraudzītais pretendents var:

a)

vai nu pieņemt esošo preču partiju,

b)

vai atteikties pārņemt attiecīgo partiju.

Gadījumā, kas minēts pirmās daļas b) apakšpunktā, izraudzīto pretendentu atbrīvo no visiem pienākumiem saistībā ar attiecīgo partiju, tostarp atlīdzina iemaksāto nodrošinājumu, ja viņš, izmantojot I pielikumā pievienoto veidlapu, tūlīt informē Komisiju un intervences aģentūru.

3.   Ja paraugu analīzes galīgais rezultāts liecina par to, ka kvalitāte ir zemāka, nekā noteikts obligātajās intervences prasībās, izraudzītais pretendents nevar saņemt attiecīgo partiju. Viņu atbrīvo no visiem pienākumiem saistībā ar attiecīgo partiju, tostarp atlīdzina iemaksāto nodrošinājumu, ja viņš, izmantojot I pielikumā pievienoto veidlapu, tūlīt informē Komisiju un intervences aģentūru.

8. pants

Gadījumos, kas minēti 7. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā un 7. panta 3. punktā, izraudzītais pretendents var prasīt, lai intervences aģentūra bez papildu izmaksām piegādā citu, paredzētajai kvalitātei atbilstošu mīksto kviešu partiju. Šajā gadījumā iemaksāto nodrošinājumu neatlīdzina. Apmaiņai jānotiek ne vēlāk kā trīs dienas pēc izraudzītā pretendenta veiktā pieprasījuma. Izraudzītais pretendents par to tūlīt informē Komisiju, izmantojot I pielikumā pievienoto veidlapu.

Ja mēneša laikā pēc izraudzītā pretendenta veiktā pirmā apmaiņas pieprasījuma šāda apmaiņa ir notikusi vairākkārt, bet izraudzītais pretendents nav saņēmis paredzētajai kvalitātei atbilstošu apmaiņas partiju, viņu atbrīvo no visiem pienākumiem saistībā ar attiecīgo partiju, tostarp atlīdzina iemaksāto nodrošinājumu, ja viņš, izmantojot I pielikumā pievienoto veidlapu, tūlīt informē Komisiju un intervences aģentūru.

9. pants

1.   Ja mīkstos kviešus no uzglabāšanas vietas izved, nesagaidot 6. pantā paredzētās analīzes rezultātus, no kravas saņemšanas brīža visu risku uzņemas izraudzītais pretendents, neskarot prasības, kas izraudzītajam pretendentam varētu būt pret uzglabātāju.

2.   Izmaksas saistībā ar 6. pantā minēto paraugu ņemšanu un analīzi, izņemot 7. panta 3. punktā paredzētās izmaksas, sedz Eiropas Lauksaimniecības vadības un garantiju fonds (ELVGF), maksājot par vienu analīzi uz 500 tonnām un nesedzot izdevumus par pārvadāšanu no viena silosa uz otru. Izdevumi par pārvadāšanu no viena silosa uz otru un par iespējamām papildu analīzēm, ko pieprasījis izraudzītais pretendents, jāsedz viņam pašam.

10. pants

Atkāpjoties no Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3002/92 12. panta, dokumentos par mīksto kviešu pārdošanu saskaņā ar šo regulu, konkrēti izvešanas atļaujā, izņemšanas rīkojumā, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 3002/92 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā, eksporta deklarācijā un, vajadzības gadījumā, T5 kontroleksemplārā jābūt vienai no II pielikumā minētajām norādēm.

11. pants

1.   Nodrošinājumu, kas iemaksāts, piemērojot Regulas (EEK) Nr. 2131/93 13. panta 4. punktu, atlīdzina, tiklīdz izraudzītajam pretendentam ir izsniegtas izvešanas atļaujas.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 17. panta 1. punkta, eksportēšanas pienākuma izpildi garantē ar nodrošinājumu, kura apmērs ir vienāds ar starpību, ko veido intervences cena piedāvājuma izraudzīšanās dienā un cena izraudzītajā piedāvājumā, un kurš ir ne mazāks kā EUR 25 par tonnu. Pusi nodrošinājuma summas iemaksā, kad saņem izvešanas atļauju, un atlikumu iemaksā pirms labības izvešanas no uzglabāšanas vietas.

12. pants

Vēlākais divas stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Beļģijas intervences aģentūra elektroniski paziņo Komisijai par saņemtajiem piedāvājumiem. Šo paziņojumu veic, izmantojot III pielikumā pievienoto veidlapu.

13. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 749/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 10. lpp.).

(3)  OV L 301, 17.10.1992., 17. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 770/96 (OV L 104, 27.4.1996., 13. lpp.).

(4)  Ieskaitot Kosovu, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā Nr. 1244.

(5)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.

(6)  OV L 100, 20.4.2000., 31. lpp.


I PIELIKUMS

Paziņojums par partiju nepieņemšanu un iespējamu apmaiņu saistībā ar pastāvīgo konkursu Beļģijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam

(Regula (EK) Nr. 25/2006)

Izraudzītais pretendents:

Piešķīruma datums:

Datums, kurā izraudzītais pretendents atteicies no partijas:


Partijas numurs

Daudzums

(tonnas)

Silosa adrese

Pārņemšanas atteikuma pamatojums

 

 

 

īpatnējais svars (kg/hl)

sadīguši graudi (%)

dažādi piemaisījumi (Schwarzbesatz) (%)

vielas, kas nav nevainojamas kvalitātes pamatlabība (%)

cits


II PIELIKUMS

Regulas 10. pantā minētās norādes

:

spāņu valodā

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 25/2006

:

čehu valodā

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 25/2006

:

dāņu valodā

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 25/2006

:

vācu valodā

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 25/2006

:

igauņu valodā

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 25/2006

:

grieķu valodā

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2006

:

angļu valodā

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 25/2006

:

franču valodā

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 25/2006

:

itāliešu valodā

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 25/2006

:

latviešu valodā

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 25/2006

:

lietuviešu valodā

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 25/2006

:

ungāru valodā

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 25/2006/EK rendelet

:

holandiešu valodā

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 25/2006

:

poļu valodā

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 25/2006

:

portugāļu valodā

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 25/2006

:

slovāku valodā

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 25/2006

:

slovēņu valodā

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 25/2006

:

somu valodā

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 25/2006

:

zviedru valodā

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 25/2006.


III PIELIKUMS

Pastāvīgais konkurss Beļģijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam

(Veidlapa (1))

[Regula (EK) Nr. 25/2006]

1

2

3

4

5

6

7

Piedāvājuma iesniedzēja numurs

Partijas numurs

Daudzums

(tonnas)

Piedāvātā cena

(EUR par tonnu) (2)

Palielinājumi (+)

Samazinājumi (–)

(EUR par tonnu)

(atgādinājumam)

Realizācijas izmaksas (3)

(EUR par tonnu)

Galamērķis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

utt.

 

 

 

 

 

 


(1)  Iesniegt Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta D.2 daļai.

(2)  Šajā cenā iekļauti palielinājumi un samazinājumi, kas attiecas uz partiju, par kuru iesniegts piedāvājums.

(3)  Realizācijas izmaksas, kas atbilst pakalpojumu sniegšanas un apdrošināšanas izmaksām, kuras rodas, kamēr intervences krājumi nonāk FOB posmā izvešanas ostā, izņemot transporta izmaksas. Paziņotās izmaksas (EUR par tonnu) nosaka, pamatojoties uz vidējām faktiskajām izmaksām, ko intervences aģentūra reģistrējusi sešos mēnešos tieši pirms konkursa izsludināšanas.


11.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 26/2006

(2006. gada 10. janvāris)

par pastāvīga konkursa izsludināšanu Dānijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2131/93 (2) paredzēta kārtība un nosacījumi, ar kādiem pārdod intervences aģentūras pārziņā esošu labību.

(2)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3002/92 (3) noteikti kopēji sīki izstrādāti noteikumi intervences produktu izlietošanas un adresāta pārbaudei.

(3)

Pašreizējā tirgus situācijā vēlams atvērt pastāvīgu konkursu Dānijas intervences aģentūras rīcībā esošo 157 000 tonnu mīksto kviešu eksportam.

(4)

Jāparedz īpaši noteikumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šo darbību pienācīgu veikšanu un kontroli. Tāpēc jāparedz nodrošinājuma iemaksa, šādi sasniedzot vēlamos mērķus, bet pasargājot uzņēmējus no pārmērīgiem izdevumiem. Tādēļ jāatkāpjas no dažiem noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ir minēti Regulā (EEK) Nr. 2131/93.

(5)

Lai novērstu atpakaļievešanu, eksportēt saistībā ar konkursu, ko izsludina ar šo regulu, jāatļauj tikai uz noteiktām trešām valstīm.

(6)

Lai modernizētu sistēmas pārvaldību, jāparedz, ka Komisijas pieprasītā informācija jānosūta elektroniski.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dānijas intervences aģentūra izsludina pastāvīgu konkursu tās rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam saskaņā ar Regulā (EEK) Nr. 2131/93 paredzētajiem nosacījumiem, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

2. pants

Maksimālais apjoms, kam piemēro konkursa procedūru, ir 157 000 tonnu mīksto kviešu, kuri paredzēti eksportam uz trešām valstīm, izņemot Albāniju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Horvātiju, Lihtenšteinu, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni (4) un Šveici.

3. pants

1.   Attiecībā uz eksportu, ko veic saskaņā ar šo regulu, nepiemēro nekādu kompensāciju, eksporta nodokli vai ikmēneša palielinājumu.

2.   Nepiemēro Regulas (EEK) Nr. 2131/93 8. panta 2. punktu.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 16. panta trešās daļas, par eksportēšanu maksājamā cena ir piedāvājumā minētā cena bez ikmēneša palielinājuma.

4. pants

1.   Izvešanas atļaujas ir derīgas no to izdošanas datuma Regulas (EEK) Nr. 2131/93 9. panta nozīmē līdz ceturtā nākamā mēneša pēdējai dienai.

2.   Iesniedzot piedāvājumu ar šo regulu izsludinātajā konkursā, nav vajadzīgs vienlaikus iesniegt izvešanas atļaujas pieteikumu atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (5) 49. pantam.

5. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 7. panta 1. punkta, piedāvājumu iesniegšanas termiņš konkursa pirmajai daļai ir 2006. gada 12. janvāris plkst. 9.00 (pēc Briseles laika).

Nākamais piedāvājumu iesniegšanas termiņš daļējā konkursā ir ceturtdiena plkst. 9.00 (pēc Briseles laika) ik nedēļu, izņemot 2006. gada 13. aprīli un 2006. gada 25. maiju, jo šiem datumiem atbilstīgajās nedēļās konkurss nenotiks.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš konkursa pēdējai daļai ir 2006. gada 22. jūnijs plkst. 9.00 (pēc Briseles laika).

2.   Piedāvājumi jāiesniedz Dānijas intervences aģentūrai šādā adresē:

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 Copenhagen

Fakss: (45) 33 95 80 34

6. pants

Intervences aģentūra, uzglabātājs un izraudzītais pretendents, ja viņš to pieprasa, pēc kopīgas vienošanās vai nu pirms izvešanas no uzglabāšanas vietas, vai izvešanas laikā (pēc izraudzītā pretendenta izvēles) paņem vismaz pa vienam kontrolanalīzes paraugam no katrām 500 tonnām un analizē tos. Intervences aģentūru var pārstāvēt tās pilnvarots pārstāvis, ja viņš vienlaikus nav arī uzglabātājs.

Kontrolparaugus ņem un to analīzi veic septiņās darbdienās pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma vai trīs darbdienās, ja paraugi ņemti laikā, kad notiek izvešana no uzglabāšanas vietas.

Domstarpību gadījumā analīzes rezultātus elektroniski paziņo Komisijai.

7. pants

1.   Izraudzītajam pretendentam jāpieņem esošā preču partija, ja paraugu analīzes galīgais rezultāts liecina par to, ka kvalitāte ir:

a)

augstāka, nekā norādīts paziņojumā par konkursu;

b)

augstāka, nekā noteikts obligātajās intervences prasībās, bet zemāka, nekā aprakstīts paziņojumā par konkursu, tomēr nepārsniedzot šādus ierobežojumus:

1 kilograms uz hektolitru īpatnējā svara, kas tomēr nedrīkst būt mazāks par 75 kilogramiem uz hektolitru,

viens procentu punkts mitruma līmeņa,

pusprocenta punkts piemaisījumu, kas minēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 824/2000 (6) pielikuma B.2. un B.4. punktā,

pusprocenta punkts piemaisījumu, kas minēti Regulas (EK) Nr. 824/2000 pielikuma B.5. punktā, tomēr nemainot kaitīgo graudu un melno graudu pieļaujamo procentuālo daudzumu.

2.   Ja paraugu analīzes galīgais rezultāts liecina par to, ka kvalitāte ir augstāka, nekā noteikts obligātajās intervences prasībās, bet zemāka, nekā aprakstīts paziņojumā par konkursu, un šī atšķirība pārsniedz 1. punkta b) apakšpunktā minētos ierobežojumus, izraudzītais pretendents var:

a)

pieņemt esošo preču partiju; vai

b)

atteikties pārņemt attiecīgo partiju.

Gadījumā, kas minēts pirmās daļas b) apakšpunktā, izraudzīto pretendentu atbrīvo no visiem pienākumiem saistībā ar attiecīgo partiju, tostarp atlīdzina iemaksāto nodrošinājumu, ja viņš, izmantojot I pielikumā pievienoto veidlapu, tūlīt informē Komisiju un intervences aģentūru.

3.   Ja paraugu analīzes galīgais rezultāts liecina par to, ka kvalitāte ir zemāka, nekā noteikts obligātajās intervences prasībās, izraudzītais pretendents nevar saņemt attiecīgo partiju. Viņu atbrīvo no visiem pienākumiem saistībā ar attiecīgo partiju, tostarp atlīdzina iemaksāto nodrošinājumu, ja viņš, izmantojot I pielikumā pievienoto veidlapu, tūlīt informē Komisiju un intervences aģentūru.

8. pants

Gadījumos, kas minēti 7. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā un 7. panta 3. punktā, izraudzītais pretendents var prasīt, lai intervences aģentūra bez papildu izmaksām piegādā citu, paredzētajai kvalitātei atbilstošu mīksto kviešu partiju. Šajā gadījumā iemaksāto nodrošinājumu neatlīdzina. Apmaiņai jānotiek ne vēlāk kā trīs dienas pēc izraudzītā pretendenta veiktā pieprasījuma. Izraudzītais pretendents par to tūlīt informē Komisiju, izmantojot I pielikumā pievienoto veidlapu.

Ja mēneša laikā pēc izraudzītā pretendenta veiktā pirmā apmaiņas pieprasījuma šāda apmaiņa ir notikusi vairākkārt, bet izraudzītais pretendents nav saņēmis paredzētajai kvalitātei atbilstošu apmaiņas partiju, viņu atbrīvo no visiem pienākumiem saistībā ar attiecīgo partiju, tostarp atlīdzina iemaksāto nodrošinājumu, ja viņš, izmantojot I pielikumā pievienoto veidlapu, tūlīt informē Komisiju un intervences aģentūru.

9. pants

1.   Ja mīkstos kviešus no uzglabāšanas vietas izved, nesagaidot 6. pantā paredzētās analīzes rezultātus, no kravas saņemšanas brīža visu risku uzņemas izraudzītais pretendents, neskarot prasības, kas izraudzītajam pretendentam varētu būt pret uzglabātāju.

2.   Izmaksas saistībā ar 6. pantā minēto paraugu ņemšanu un analīzi, izņemot 7. panta 3. punktā paredzētās izmaksas, sedz Eiropas Lauksaimniecības vadības un garantiju fonds (ELVGF), maksājot par vienu analīzi uz 500 tonnām un nesedzot izdevumus par pārvadāšanu no viena silosa uz otru. Izdevumi par pārvadāšanu no viena silosa uz otru un par iespējamām papildu analīzēm, ko pieprasījis izraudzītais pretendents, jāsedz viņam pašam.

10. pants

Atkāpjoties no Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3002/92 12. panta, dokumentos par mīksto kviešu pārdošanu saskaņā ar šo regulu, konkrēti, izvešanas atļaujā, izņemšanas rīkojumā, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 3002/92 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā, eksporta deklarācijā un, vajadzības gadījumā, T5 kontroleksemplārā, jābūt vienai no II pielikumā minētajām norādēm.

11. pants

1.   Nodrošinājumu, kas iemaksāts, piemērojot Regulas (EEK) Nr. 2131/93 13. panta 4. punktu, atlīdzina, tiklīdz izraudzītajam pretendentam ir izsniegtas izvešanas atļaujas.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 17. panta 1. punkta, eksportēšanas pienākuma izpildi garantē ar nodrošinājumu, kura apmērs ir vienāds ar starpību, ko veido intervences cena piedāvājuma izraudzīšanās dienā un cena izraudzītajā piedāvājumā, un kurš ir ne mazāks kā EUR 25 par tonnu. Pusi nodrošinājuma summas iemaksā, kad saņem izvešanas atļauju, un atlikumu iemaksā pirms labības izvešanas no uzglabāšanas vietas.

12. pants

Vēlākais, divas stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Dānijas intervences aģentūra elektroniski paziņo Komisijai par saņemtajiem piedāvājumiem. Šo paziņojumu veic, izmantojot III pielikumā pievienoto veidlapu.

13. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 749/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 10. lpp.).

(3)  OV L 301, 17.10.1992., 17. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 770/96 (OV L 104, 27.4.1996., 13. lpp.).

(4)  Ieskaitot Kosovu, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā Nr. 1244.

(5)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.

(6)  OV L 100, 20.4.2000., 31. lpp.


I PIELIKUMS

Paziņojums par partiju nepieņemšanu un iespējamu apmaiņu saistībā ar pastāvīgo konkursu Dānijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam

Regula (EK) Nr. 26/2006

Izraudzītais pretendents:

Piešķīruma datums:

Datums, kurā izraudzītais pretendents atteicies no partijas:


Partijas numurs

Daudzums (tonnas)

Silosa adrese

Pārņemšanas atteikuma pamatojums

 

 

 

īpatnējais svars (kg/hl)

sadīguši graudi (%)

dažādi piemaisījumi (Schwarzbesatz) (%)

vielas, kas nav nevainojamas kvalitātes pamatlabība (%)

cits


II PIELIKUMS

Regulas 10. pantā minētās norādes

:

spāņu valodā

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 26/2006

:

čehu valodā

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 26/2006

:

dāņu valodā

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 26/2006

:

vācu valodā

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 26/2006

:

igauņu valodā

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 26/2006

:

grieķu valodā

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2006

:

angļu valodā

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 26/2006

:

franču valodā

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 26/2006

:

itāliešu valodā

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 26/2006

:

latviešu valodā

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 26/2006

:

lietuviešu valodā

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 26/2006

:

ungāru valodā

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 26/2006/EK rendelet

:

holandiešu valodā

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 26/2006

:

poļu valodā

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 26/2006

:

portugāļu valodā

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 26/2006

:

slovāku valodā

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 26/2006

:

slovēņu valodā

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 26/2006

:

somu valodā

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 26/2006

:

zviedru valodā

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 26/2006.


III PIELIKUMS

Pastāvīgais konkurss Dānijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam

Veidlapa (1)

Regula (EK) Nr. 26/2006

1

2

3

4

5

6

7

Piedāvājuma iesniedzēja numurs

Partijas numurs

Daudzums

(tonnas)

Piedāvātā cena

(EUR par tonnu) (2)

Palielinājumi (+)

Samazinājumi (–)

(EUR par tonnu)

(atgādinājumam)

Realizācijas izmaksas (3)

(EUR par tonnu)

Galamērķis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

utt.

 

 

 

 

 

 


(1)  Iesniegt Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta D.2 daļai.

(2)  Šajā cenā iekļauti palielinājumi un samazinājumi, kas attiecas uz partiju, par kuru iesniegts piedāvājums.

(3)  Realizācijas izmaksas, kas atbilst pakalpojumu sniegšanas un apdrošināšanas izmaksām, kuras rodas, kamēr intervences krājumi nonāk FOB posmā izvešanas ostā, izņemot transporta izmaksas. Paziņotās izmaksas (EUR par tonnu) nosaka, pamatojoties uz vidējām faktiskajām izmaksām, ko intervences aģentūra reģistrējusi sešos mēnešos tieši pirms konkursa izsludināšanas.


11.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 27/2006

(2006. gada 10. janvāris)

par pastāvīga konkursa izsludināšanu Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2131/93 (2) paredzēta kārtība un nosacījumi, ar kādiem pārdod intervences aģentūras pārziņā esošu labību.

(2)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3002/92 (3) noteikti kopēji sīki izstrādāti noteikumi intervences produktu izlietošanas un adresāta pārbaudei.

(3)

Pašreizējā tirgus situācijā vēlams atvērt pastāvīgu konkursu Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošu 500 000 tonnu mīksto kviešu eksportam.

(4)

Jāparedz īpaši noteikumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šo darbību pienācīgu veikšanu un kontroli. Tāpēc jāparedz nodrošinājuma iemaksa, šādi sasniedzot vēlamos mērķus, bet pasargājot uzņēmējus no pārmērīgiem izdevumiem. Tādēļ jāatkāpjas no dažiem noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ir minēti Regulā (EEK) Nr. 2131/93.

(5)

Lai novērstu atpakaļievešanu, eksportēt saistībā ar konkursu, ko izsludina ar šo regulu, jāatļauj tikai uz noteiktām trešām valstīm.

(6)

Lai modernizētu sistēmas pārvaldību, jāparedz, ka Komisijas pieprasītā informācija jānosūta elektroniski.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Vācijas intervences aģentūra izsludina pastāvīgu konkursu tās rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam saskaņā ar Regulā (EEK) Nr. 2131/93 paredzētajiem nosacījumiem, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

2. pants

Maksimālais apjoms, kam piemēro konkursa procedūru, ir 500 000 tonnas mīksto kviešu, kuri paredzēti eksportam uz trešām valstīm, izņemot Albāniju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Horvātiju, Lihtenšteinu, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni (4) un Šveici.

3. pants

1.   Attiecībā uz eksportu, ko veic saskaņā ar šo regulu, nepiemēro nekādu kompensāciju, eksporta nodokli vai ikmēneša palielinājumu.

2.   Nepiemēro Regulas (EEK) Nr. 2131/93 8. panta 2. punktu.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 16. panta trešās daļas, par eksportēšanu maksājamā cena ir piedāvājumā minētā cena bez ikmēneša palielinājuma.

4. pants

1.   Izvešanas atļaujas ir derīgas no to izdošanas datuma Regulas (EEK) Nr. 2131/93 9. panta nozīmē līdz ceturtā nākamā mēneša pēdējai dienai.

2.   Iesniedzot piedāvājumu ar šo regulu izsludinātajā konkursā, nav vajadzīgs vienlaikus iesniegt izvešanas atļaujas pieteikumu atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (5) 49. pantam.

5. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 7. panta 1. punkta, piedāvājumu iesniegšanas termiņš konkursa pirmajai daļai ir 2006. gada 12. janvāris plkst. 9.00 (pēc Briseles laika).

Nākamais piedāvājumu iesniegšanas termiņš daļējā konkursā ir ceturtdiena plkst. 9.00 (pēc Briseles laika) ik nedēļu, izņemot 2006. gada 13. aprīli, 2006. gada 25. maiju un 2006. gada 15. jūniju, jo šiem datumiem atbilstīgajās nedēļās konkurss nenotiks.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš konkursa pēdējai daļai ir 2006. gada 22. jūnijs plkst. 9.00 (pēc Briseles laika).

2.   Piedāvājumi jāiesniedz Vācijas intervences aģentūrai šādā adresē:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fakss 1: 00 49 228 6845 3985

Fakss 2: 00 49 228 6845 3276

6. pants

Intervences aģentūra, uzglabātājs un izraudzītais pretendents, ja viņš to pieprasa, pēc kopīgas vienošanās vai nu pirms izvešanas no uzglabāšanas vietas, vai izvešanas laikā (pēc izraudzītā pretendenta izvēles) paņem vismaz pa vienam kontrolanalīzes paraugam no katrām 500 tonnām un analizē tos. Intervences aģentūru var pārstāvēt tās pilnvarots pārstāvis, ja viņš vienlaikus nav arī uzglabātājs.

Kontrolparaugus ņem un to analīzi veic septiņās darbdienās pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma vai trīs darbdienās, ja paraugi ņemti laikā, kad notiek izvešana no uzglabāšanas vietas.

Domstarpību gadījumā analīzes rezultātus elektroniski paziņo Komisijai.

7. pants

1.   Izraudzītajam pretendentam jāpieņem esošā preču partija, ja paraugu analīzes galīgais rezultāts liecina par to, ka kvalitāte ir:

a)

augstāka, nekā norādīts paziņojumā par konkursu;

b)

augstāka, nekā noteikts obligātajās intervences prasībās, bet zemāka, nekā aprakstīts paziņojumā par konkursu, tomēr nepārsniedzot šādus ierobežojumus:

1 kilograms uz hektolitru īpatnējā svara, kas tomēr nedrīkst būt mazāks par 75 kilogramiem uz hektolitru,

viens procentu punkts mitruma līmeņa,

pusprocenta punkts piemaisījumu, kas minēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 824/2000 (6) pielikuma B.2. un B.4. punktā,

un pusprocenta punkts piemaisījumu, kas minēti Regulas (EK) Nr. 824/2000 pielikuma B.5. punktā, tomēr nemainot kaitīgo graudu un melno graudu pieļaujamo procentuālo daudzumu.

2.   Ja paraugu analīzes galīgais rezultāts liecina par to, ka kvalitāte ir augstāka, nekā noteikts obligātajās intervences prasībās, bet zemāka, nekā aprakstīts paziņojumā par konkursu, un šī atšķirība pārsniedz 1. punkta b) apakšpunktā minētos ierobežojumus, izraudzītais pretendents var:

a)

vai nu pieņemt esošo preču partiju,

b)

vai atteikties pārņemt attiecīgo partiju.

Gadījumā, kas minēts pirmās daļas b) apakšpunktā, izraudzīto pretendentu atbrīvo no visiem pienākumiem saistībā ar attiecīgo partiju, tostarp atlīdzina iemaksāto nodrošinājumu, ja viņš, izmantojot I pielikumā pievienoto veidlapu, tūlīt informē Komisiju un intervences aģentūru.

3.   Ja paraugu analīzes galīgais rezultāts liecina par to, ka kvalitāte ir zemāka, nekā noteikts obligātajās intervences prasībās, izraudzītais pretendents nevar saņemt attiecīgo partiju. Viņu atbrīvo no visiem pienākumiem saistībā ar attiecīgo partiju, tostarp atlīdzina iemaksāto nodrošinājumu, ja viņš, izmantojot I pielikumā pievienoto veidlapu, tūlīt informē Komisiju un intervences aģentūru.

8. pants

Gadījumos, kas minēti 7. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā un 7. panta 3. punktā, izraudzītais pretendents var prasīt, lai intervences aģentūra bez papildu izmaksām piegādā citu, paredzētajai kvalitātei atbilstošu mīksto kviešu partiju. Šajā gadījumā iemaksāto nodrošinājumu neatlīdzina. Apmaiņai jānotiek ne vēlāk kā trīs dienas pēc izraudzītā pretendenta veiktā pieprasījuma. Izraudzītais pretendents par to tūlīt informē Komisiju, izmantojot I pielikumā pievienoto veidlapu.

Ja mēneša laikā pēc izraudzītā pretendenta veiktā pirmā apmaiņas pieprasījuma šāda apmaiņa ir notikusi vairākkārt, bet izraudzītais pretendents nav saņēmis paredzētajai kvalitātei atbilstošu apmaiņas partiju, viņu atbrīvo no visiem pienākumiem saistībā ar attiecīgo partiju, tostarp atlīdzina iemaksāto nodrošinājumu, ja viņš, izmantojot I pielikumā pievienoto veidlapu, tūlīt informē Komisiju un intervences aģentūru.

9. pants

1.   Ja mīkstos kviešus no uzglabāšanas vietas izved, nesagaidot 6. pantā paredzētās analīzes rezultātus, no kravas saņemšanas brīža visu risku uzņemas izraudzītais pretendents, neskarot prasības, kas izraudzītajam pretendentam varētu būt pret uzglabātāju.

2.   Izmaksas saistībā ar 6. pantā minēto paraugu ņemšanu un analīzi, izņemot 7. panta 3. punktā paredzētās izmaksas, sedz Eiropas Lauksaimniecības vadības un garantiju fonds (ELVGF), maksājot par vienu analīzi uz 500 tonnām un nesedzot izdevumus par pārvadāšanu no viena silosa uz otru. Izdevumi par pārvadāšanu no viena silosa uz otru un par iespējamām papildu analīzēm, ko pieprasījis izraudzītais pretendents, jāsedz viņam pašam.

10. pants

Atkāpjoties no Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3002/92 12. panta, dokumentos par mīksto kviešu pārdošanu saskaņā ar šo regulu, konkrēti izvešanas atļaujā, izņemšanas rīkojumā, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 3002/92 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā, eksporta deklarācijā un, vajadzības gadījumā, T5 kontroleksemplārā jābūt vienai no II pielikumā minētajām norādēm.

11. pants

1.   Nodrošinājumu, kas iemaksāts, piemērojot Regulas (EEK) Nr. 2131/93 13. panta 4. punktu, atlīdzina, tiklīdz izraudzītajam pretendentam ir izsniegtas izvešanas atļaujas.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 17. panta 1. punkta, eksportēšanas pienākuma izpildi garantē ar nodrošinājumu, kura apmērs ir vienāds ar starpību, ko veido intervences cena piedāvājuma izraudzīšanās dienā un cena izraudzītajā piedāvājumā, un kurš ir ne mazāks kā EUR 25 par tonnu. Pusi nodrošinājuma summas iemaksā, kad saņem izvešanas atļauju, un atlikumu iemaksā pirms labības izvešanas no uzglabāšanas vietas.

12. pants

Vēlākais divas stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Vācijas intervences aģentūra elektroniski paziņo Komisijai par saņemtajiem piedāvājumiem. Šo paziņojumu veic, izmantojot III pielikumā pievienoto veidlapu.

13. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 749/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 10. lpp.).

(3)  OV L 301, 17.10.1992., 17. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 770/96 (OV L 104, 27.4.1996., 13. lpp.).

(4)  Ieskaitot Kosovu, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā Nr. 1244.

(5)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.

(6)  OV L 100, 20.4.2000., 31. lpp.


I PIELIKUMS

Paziņojums par partiju nepieņemšanu un iespējamu apmaiņu saistībā ar pastāvīgo konkursu Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam

Regula (EK) Nr. 27/2006

Izraudzītais pretendents:

Piešķīruma datums:

Datums, kurā izraudzītais pretendents atteicies no partijas:


Partijas numurs

Daudzums (tonnas)

Silosa adrese

Pārņemšanas atteikuma pamatojums

 

 

 

īpatnējais svars (kg/hl)

sadīguši graudi (%)

dažādi piemaisījumi (Schwarzbesatz) (%)

vielas, kas nav nevainojamas kvalitātes pamatlabība (%)

cits


II PIELIKUMS

Regulas 10. pantā minētās norādes

:

spāņu valodā

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 27/2006

:

čehu valodā

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 27/2006

:

dāņu valodā

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 27/2006

:

vācu valodā

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 27/2006

:

igauņu valodā

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 27/2006

:

grieķu valodā

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006

:

angļu valodā

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 27/2006

:

franču valodā

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 27/2006

:

itāliešu valodā

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 27/2006

:

latviešu valodā

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 27/2006

:

lietuviešu valodā

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 27/2006

:

ungāru valodā

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 27/2006/EK rendelet

:

holandiešu valodā

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 27/2006

:

poļu valodā

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 27/2006

:

portugāļu valodā

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 27/2006

:

slovāku valodā

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 27/2006

:

slovēņu valodā

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 27/2006

:

somu valodā

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 27/2006

:

zviedru valodā

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 27/2006.


III PIELIKUMS

Pastāvīgais konkurss Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam

Veidlapa (1)

Regula (EK) Nr. 27/2006

1

2

3

4

5

6

7

Piedāvājuma iesniedzēja numurs

Partijas numurs

Daudzums

(tonnas)

Piedāvātā cena

(EUR par tonnu) (2)

Palielinājumi (+)

Samazinājumi (–)

(EUR par tonnu)

(atgādinājumam)

Realizācijas izmaksas (3)

(EUR par tonnu)

Galamērķis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

utt.

 

 

 

 

 

 


(1)  Iesniegt Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta D.2 daļai.

(2)  Šajā cenā iekļauti palielinājumi un samazinājumi, kas attiecas uz partiju, par kuru iesniegts piedāvājums.

(3)  Realizācijas izmaksas, kas atbilst pakalpojumu sniegšanas un apdrošināšanas izmaksām, kuras rodas, kamēr intervences krājumi nonāk FOB posmā izvešanas ostā, izņemot transporta izmaksas. Paziņotās izmaksas (EUR par tonnu) nosaka, pamatojoties uz vidējām faktiskajām izmaksām, ko intervences aģentūra reģistrējusi sešos mēnešos tieši pirms konkursa izsludināšanas.


11.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 28/2006

(2006. gada 10. janvāris)

par pastāvīga konkursa izsludināšanu Zviedrijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2131/93 (2) paredzēta kārtība un nosacījumi, ar kādiem pārdod intervences aģentūras pārziņā esošu labību.

(2)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3002/92 (3) noteikti kopēji sīki izstrādāti noteikumi intervences produktu izlietošanas un adresāta pārbaudei.

(3)

Pašreizējā tirgus situācijā vēlams atvērt pastāvīgu konkursu Zviedrijas intervences aģentūras rīcībā esošo 208 956 tonnu mīksto kviešu eksportam.

(4)

Jāparedz īpaši noteikumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šo darbību pienācīgu veikšanu un kontroli. Tāpēc jāparedz nodrošinājuma iemaksa, šādi sasniedzot vēlamos mērķus, bet pasargājot uzņēmējus no pārmērīgiem izdevumiem. Tādēļ jāatkāpjas no dažiem noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ir minēti Regulā (EEK) Nr. 2131/93.

(5)

Lai novērstu atpakaļievešanu, eksportēt saistībā ar konkursu, ko izsludina ar šo regulu, jāatļauj tikai uz noteiktām trešām valstīm.

(6)

Lai modernizētu sistēmas pārvaldību, jāparedz, ka Komisijas pieprasītā informācija jānosūta elektroniski.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Zviedrijas intervences aģentūra izsludina pastāvīgu konkursu tās rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam saskaņā ar Regulā (EEK) Nr. 2131/93 paredzētajiem nosacījumiem, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

2. pants

Maksimālais apjoms, kam piemēro konkursa procedūru, ir 208 956 tonnas mīksto kviešu, kuri paredzēti eksportam uz trešām valstīm, izņemot Albāniju, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgāriju, Horvātiju, Lihtenšteinu, Rumāniju, Serbiju un Melnkalni (4) un Šveici.

3. pants

1.   Attiecībā uz eksportu, ko veic saskaņā ar šo regulu, nepiemēro nekādu kompensāciju, eksporta nodokli vai ikmēneša palielinājumu.

2.   Nepiemēro Regulas (EEK) Nr. 2131/93 8. panta 2. punktu.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 16. panta trešās daļas, par eksportēšanu maksājamā cena ir piedāvājumā minētā cena bez ikmēneša palielinājuma.

4. pants

1.   Izvešanas atļaujas ir derīgas no to izdošanas datuma Regulas (EEK) Nr. 2131/93 9. panta nozīmē līdz ceturtā nākamā mēneša pēdējai dienai.

2.   Iesniedzot piedāvājumu ar šo regulu izsludinātajā konkursā, nav vajadzīgs vienlaikus iesniegt izvešanas atļaujas pieteikumu atbilstīgi Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (5) 49. pantam.

5. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 7. panta 1. punkta, piedāvājumu iesniegšanas termiņš konkursa pirmajai daļai ir 2006. gada 12. janvāris plkst. 9.00 (pēc Briseles laika).

Nākamais piedāvājumu iesniegšanas termiņš daļējā konkursā ir ceturtdiena plkst. 9.00 (pēc Briseles laika) ik nedēļu, izņemot 2006. gada 13. aprīli un 2006. gada 25. maiju, jo šiem datumiem atbilstīgajās nedēļās konkurss nenotiks.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš konkursa pēdējai daļai ir 2006. gada 22. jūnijs plkst. 9.00 (pēc Briseles laika).

2.   Piedāvājumi jāiesniedz Zviedrijas intervences aģentūrai šādā adresē:

Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

fakss: (46) 36 19 05 46

6. pants

Intervences aģentūra, uzglabātājs un izraudzītais pretendents, ja viņš to pieprasa, pēc kopīgas vienošanās vai nu pirms izvešanas no uzglabāšanas vietas, vai izvešanas laikā (pēc izraudzītā pretendenta izvēles) paņem vismaz pa vienam kontrolanalīzes paraugam no katrām 500 tonnām un analizē tos. Intervences aģentūru var pārstāvēt tās pilnvarots pārstāvis, ja viņš vienlaikus nav arī uzglabātājs.

Kontrolparaugus ņem un to analīzi veic septiņās darbdienās pēc izraudzītā pretendenta pieprasījuma vai trīs darbdienās, ja paraugi ņemti laikā, kad notiek izvešana no uzglabāšanas vietas.

Domstarpību gadījumā analīzes rezultātus elektroniski paziņo Komisijai.

7. pants

1.   Izraudzītajam pretendentam jāpieņem esošā preču partija, ja paraugu analīzes galīgais rezultāts liecina par to, ka kvalitāte ir:

a)

augstāka, nekā norādīts paziņojumā par konkursu;

b)

augstāka, nekā noteikts obligātajās intervences prasībās, bet zemāka, nekā aprakstīts paziņojumā par konkursu, tomēr nepārsniedzot šādus ierobežojumus:

1 kilograms uz hektolitru īpatnējā svara, kas tomēr nedrīkst būt mazāks par 75 kilogramiem uz hektolitru,

viens procentu punkts mitruma līmeņa,

pusprocenta punkts piemaisījumu, kas minēti Komisijas Regulas (EK) Nr. 824/2000 (6) pielikuma B.2. un B.4. punktā,

pusprocenta punkts piemaisījumu, kas minēti Regulas (EK) Nr. 824/2000 pielikuma B.5. punktā, tomēr nemainot kaitīgo graudu un melno graudu pieļaujamo procentuālo daudzumu.

2.   Ja paraugu analīzes galīgais rezultāts liecina par to, ka kvalitāte ir augstāka, nekā noteikts obligātajās intervences prasībās, bet zemāka, nekā aprakstīts paziņojumā par konkursu, un šī atšķirība pārsniedz 1. punkta b) apakšpunktā minētos ierobežojumus, izraudzītais pretendents var:

a)

pieņemt esošo preču partiju; vai

b)

atteikties pārņemt attiecīgo partiju.

Gadījumā, kas minēts pirmās daļas b) apakšpunktā, izraudzīto pretendentu atbrīvo no visiem pienākumiem saistībā ar attiecīgo partiju, tostarp atlīdzina iemaksāto nodrošinājumu, ja viņš, izmantojot I pielikumā pievienoto veidlapu, tūlīt informē Komisiju un intervences aģentūru.

3.   Ja paraugu analīzes galīgais rezultāts liecina par to, ka kvalitāte ir zemāka, nekā noteikts obligātajās intervences prasībās, izraudzītais pretendents nevar saņemt attiecīgo partiju. Viņu atbrīvo no visiem pienākumiem saistībā ar attiecīgo partiju, tostarp atlīdzina iemaksāto nodrošinājumu, ja viņš, izmantojot I pielikumā pievienoto veidlapu, tūlīt informē Komisiju un intervences aģentūru.

8. pants

Gadījumos, kas minēti 7. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā un 7. panta 3. punktā, izraudzītais pretendents var prasīt, lai intervences aģentūra bez papildu izmaksām piegādā citu, paredzētajai kvalitātei atbilstošu mīksto kviešu partiju. Šajā gadījumā iemaksāto nodrošinājumu neatlīdzina. Apmaiņai jānotiek ne vēlāk kā trīs dienas pēc izraudzītā pretendenta veiktā pieprasījuma. Izraudzītais pretendents par to tūlīt informē Komisiju, izmantojot I pielikumā pievienoto veidlapu.

Ja mēneša laikā pēc izraudzītā pretendenta veiktā pirmā apmaiņas pieprasījuma šāda apmaiņa ir notikusi vairākkārt, bet izraudzītais pretendents nav saņēmis paredzētajai kvalitātei atbilstošu apmaiņas partiju, viņu atbrīvo no visiem pienākumiem saistībā ar attiecīgo partiju, tostarp atlīdzina iemaksāto nodrošinājumu, ja viņš, izmantojot I pielikumā pievienoto veidlapu, tūlīt informē Komisiju un intervences aģentūru.

9. pants

1.   Ja mīkstos kviešus no uzglabāšanas vietas izved, nesagaidot 6. pantā paredzētās analīzes rezultātus, no kravas saņemšanas brīža visu risku uzņemas izraudzītais pretendents, neskarot prasības, kas izraudzītajam pretendentam varētu būt pret uzglabātāju.

2.   Izmaksas saistībā ar 6. pantā minēto paraugu ņemšanu un analīzi, izņemot 7. panta 3. punktā paredzētās izmaksas, sedz Eiropas Lauksaimniecības vadības un garantiju fonds (ELVGF), maksājot par vienu analīzi uz 500 tonnām un nesedzot izdevumus par pārvadāšanu no viena silosa uz otru. Izdevumi par pārvadāšanu no viena silosa uz otru un par iespējamām papildu analīzēm, ko pieprasījis izraudzītais pretendents, jāsedz viņam pašam.

10. pants

Atkāpjoties no Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3002/92 12. panta, dokumentos par mīksto kviešu pārdošanu saskaņā ar šo regulu, konkrēti, izvešanas atļaujā, izņemšanas rīkojumā, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 3002/92 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā, eksporta deklarācijā un, vajadzības gadījumā, T5 kontroleksemplārā, jābūt vienai no II pielikumā minētajām norādēm.

11. pants

1.   Nodrošinājumu, kas iemaksāts, piemērojot Regulas (EEK) Nr. 2131/93 13. panta 4. punktu, atlīdzina, tiklīdz izraudzītajam pretendentam ir izsniegtas izvešanas atļaujas.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 17. panta 1. punkta, eksportēšanas pienākuma izpildi garantē ar nodrošinājumu, kura apmērs ir vienāds ar starpību, ko veido intervences cena piedāvājuma izraudzīšanās dienā un cena izraudzītajā piedāvājumā, un kurš ir ne mazāks kā EUR 25 par tonnu. Pusi nodrošinājuma summas iemaksā, kad saņem izvešanas atļauju, un atlikumu iemaksā pirms labības izvešanas no uzglabāšanas vietas.

12. pants

Vēlākais, divas stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Zviedrijas intervences aģentūra elektroniski paziņo Komisijai par saņemtajiem piedāvājumiem. Šo paziņojumu veic, izmantojot III pielikumā pievienoto veidlapu.

13. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumu izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 749/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 10. lpp.).

(3)  OV L 301, 17.10.1992., 17. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 770/96 (OV L 104, 27.4.1996., 13. lpp.).

(4)  Ieskaitot Kosovu, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā Nr. 1244.

(5)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.

(6)  OV L 100, 20.4.2000., 31. lpp.


I PIELIKUMS

Paziņojums par partiju nepieņemšanu un iespējamu apmaiņu saistībā ar pastāvīgo konkursu Zviedrijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam

Regula (EK) Nr. 28/2006

Izraudzītais pretendents:

Piešķīruma datums:

Datums, kurā izraudzītais pretendents atteicies no partijas:


Partijas numurs

Daudzums (tonnas)

Silosa adrese

Pārņemšanas atteikuma pamatojums

 

 

 

īpatnējais svars (kg/hl)

sadīguši graudi (%)

dažādi piemaisījumi (Schwarzbesatz) (%)

vielas, kas nav nevainojamas kvalitātes pamatlabība (%)

cits


II PIELIKUMS

Regulas 10. pantā minētās norādes

:

spāņu valodā

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 28/2006

:

čehu valodā

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 28/2006

:

dāņu valodā

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 28/2006

:

vācu valodā

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 28/2006

:

igauņu valodā

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 28/2006

:

grieķu valodā

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 28/2006

:

angļu valodā

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 28/2006

:

franču valodā

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 28/2006

:

itāliešu valodā

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 28/2006

:

latviešu valodā

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 28/2006

:

lietuviešu valodā

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 28/2006

:

ungāru valodā

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 28/2006/EK rendelet

:

holandiešu valodā

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 28/2006

:

poļu valodā

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 28/2006

:

portugāļu valodā

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 28/2006

:

slovāku valodā

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 28/2006

:

slovēņu valodā

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 28/2006

:

somu valodā

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 28/2006

:

zviedru valodā

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 28/2006.


III PIELIKUMS

Pastāvīgais konkurss Zviedrijas intervences aģentūras rīcībā esošu mīksto kviešu eksportam

Veidlapa (1)

Regula (EK) Nr. 28/2006

1

2

3

4

5

6

7

Piedāvājuma iesniedzēja numurs

Partijas numurs

Daudzums

(tonnas)

Piedāvātā cena

(EUR par tonnu) (2)

Palielinājumi (+)

Samazinājumi (–)

(EUR par tonnu)

(atgādinājumam)

Realizācijas izmaksas (3)

(EUR par tonnu)

Galamērķis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

utt.

 

 

 

 

 

 


(1)  Iesniegt Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta D.2 daļai.

(2)  Šajā cenā iekļauti palielinājumi un samazinājumi, kas attiecas uz partiju, par kuru iesniegts piedāvājums.

(3)  Realizācijas izmaksas, kas atbilst pakalpojumu sniegšanas un apdrošināšanas izmaksām, kuras rodas, kamēr intervences krājumi nonāk FOB posmā izvešanas ostā, izņemot transporta izmaksas. Paziņotās izmaksas (EUR par tonnu) nosaka, pamatojoties uz vidējām faktiskajām izmaksām, ko intervences aģentūra reģistrējusi sešos mēnešos tieši pirms konkursa izsludināšanas.


11.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 29/2006

(2006. gada 10. janvāris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2037/2000 attiecībā uz muitas kodiem bromhlormetānam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 2037/2000 par vielām, kas noārda ozona slāni (1), un jo īpaši tās 6. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Viela, kas noārda ozona slāni, bromhlormetāns (BCM) ir minēta kā ierobežotā viela Regulas (EK) Nr. 2037/2000 I pielikuma IX grupā.

(2)

Pēc muitas kodeksa izveides BCM un visiem tā maisījumiem minētie kodi jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 2037/2000 IV pielikuma tabulā. Skaidrības labad minētais pielikums jāaizstāj kopumā.

(3)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 2037/2000 ir attiecīgi jāgroza.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2037/2000 18. panta 1. punktā minētās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2037/2000 IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2077/2004 (OV L 359, 4.12.2004., 28. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 2037/2000 IV pielikumu aizstāj ar šādu:

“IV PIELIKUMS

Grupas, kombinētās nomenklatūras 2004 (KN 04) kodi (1) un apraksti vielām, kas minētas I un III Pielikumā

Grupa

KN 04 kods

Apraksts

I grupa

2903 41 00

Trihlorfluormetāns

2903 42 00

Dihlordifluormetāns

2903 43 00

Trihlortrifluoretāni

2903 44 10

Dihlortetrafluoretāni

2903 44 90

Hlorpentafluoretāni

II grupa

2903 45 10

Hlortrifluormetāns

2903 45 15

Pentahlorfluoretāns

2903 45 20

Tetrahlordifluoretāni

2903 45 25

Heptahlorfluorpropāni

2903 45 30

Heksahlordifluorpropāni

2903 45 35

Pentahlortrifluorpropāni

2903 45 40

Tetrahlortetrafluorpropāni

2903 45 45

Trihlorpentafluorpropāni

2903 45 50

Dihlorheksafluorpropāni

2903 45 55

Hlorheptafluorpropāni

III grupa

2903 46 10

Bromhlordifluormetāns

2903 46 20

Bromtrifluormetāns

2903 46 90

Dibromtetrafluoretāni

IV grupa

2903 14 00

Tetrahlorogleklis

V grupa

2903 19 10

1,1,1-Trihloretāns (Metilhloroforms)

VI grupa

2903 30 33

Brommetāns (Metilbromīds)

VII grupa

2903 49 30

Hidrobromfluormetāni, etāni vai propāni

VIII grupa

2903 49 10

Hidrohlorfluormetāni, etāni vai propāni

IX grupa

ex 2903 49 80

Bromhlormetāns

ex 3824 71 00

Maisījumi, kas satur vienu vai vairākas vielas, ko apzīmē kodi no 2903 41 00 līdz 2903 45 55

ex 3824 79 00

Mmaisījumi, kas satur vienu vai vairākas vielas, ko apzīmē kodi no 2903 46 10 līdz 2903 46 90

ex 3824 90 99

Maisījumi, kas satur vienu vai vairākas vielas, ko apzīmē kodi 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10 vai 2903 49 30 vai 2903 49 80 (Tikai Bromhlormetānam)


(1)  “ex” pirms koda nozīmē, ka šajā pozīcijā var būt arī citi produkti bez tiem, kuri ir minēti ailē “Apraksts”.”


11.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/29


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 30/2006

(2006. gada 10. janvāris),

ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 4. protokolu par kokvilnu, kas ir pievienots Grieķijas pievienošanās aktam, kura jaunākie grozījumi ir izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1050/2001 (1),

ņemot vērā Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 1051/2001 par palīdzību kokvilnas ražošanai (2), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1051/2001 4. pantu neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū nosaka periodiski, atbilstīgi pasaules tirgū reģistrētajām attīrītās kokvilnas cenām un ņemot vērā vēsturisko attiecību starp neattīrītas kokvilnas reģistrēto cenu un attīrītās kokvilnas aprēķināto cenu. Šo vēsturisko attiecību nosaka 2. panta 2. punkts Komisijas 2001. gada 2. augusta Regulā (EK) Nr. 1591/2001 (3), ar ko grozījumus kokvilnas atbalsta shēmas piemērošanā. Gadījumos, kad cenu pasaules tirgū nav iespējams noteikt šādi, cenu nosaka, pamatojoties uz pēdējo noteikto cenu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1051/2001 5. pantu neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū nosaka ražojumam ar noteiktām īpašībām un ņemot vērā visizdevīgākos piedāvājumus un kotācijas pasaules tirgū no tā, ko uzskata par raksturīgu reālajām tirgus tendencēm. Šādā nolūkā ir jāaprēķina vienā vai vairākās Eiropas biržās reģistrētais vidējais piedāvājums un kotācija produktam, kas ir piegādāts CIF Kopienas ostā un nāk no dažādām piegādātājvalstīm, kuras uzskata par svarīgākajām starptautiskajā tirdzniecībā. Tomēr ir paredzēta iespēja mainīt kritērijus attīrītās kokvilnas cenas noteikšanai pasaules tirgū, lai atspoguļotu atšķirības, ko rada piegādātā ražojuma kvalitāte un attiecīgie piedāvājumi un kotācijas. Šī iespēja ir izklāstīta Regulas (EK) Nr. 1591/2001 3. panta 2. punktā.

(3)

Iepriekšminēto kritēriju pielietošana ļauj noteikt neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū atbilstīgi zemāk norādītajam līmenim,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1051/2001 4. pantā minētās neattīrītas kokvilnas cena pasaules tirgū tiek noteikta 22,147 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 11. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 148, 1.6.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 148, 1.6.2001., 3. lpp.

(3)  OV L 210, 3.8.2001., 10. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1486/2002 (OV L 223, 20.8.2002., 3. lpp.).


11.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/30


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 31/2006

(2006. gada 10. janvāris)

par Ēģiptes izcelsmes rīsu ievešanas atļaujas pieteikumiem saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 955/2005 noteikto tarifu kvotu 2006. gadam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2005. gada 23. jūnija Regulu (EK) Nr. 955/2005 par kvotas atvēršanu Ēģiptes izcelsmes rīsu ievešanai Kopienā (2), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Daudzums, kam atbilst 2006. gada 2. janvārī līdz pulksten 13:00 iesniegtie un Komisijai paziņotie ievešanas atļaujas pieteikumi par rīsiem ar KN kodu 1006, ir 67 593 tonnas, kaut gan maksimālais ievedamais daudzums ir 5 605 tonnas rīsu ar KN kodu 1006 atbilstīgi protokolam, kas pievienots Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām no to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (3), un kas pievienots arī Padomes Lēmumam 2005/89/EK (4).

(2)

Tādēļ jānosaka procentuālā samazinājuma likme, ko piemēro 2006. gada 2. janvārī līdz pulksten 13:00 iesniegtajiem ievešanas atļaujas pieteikumiem, uz kuriem attiecina par 100 % samazināto muitas nodokli, ko aprēķina saskaņā ar 11. pantu Regulā (EK) Nr. 1785/2003.

(3)

Tāpat jāpārtrauc izdot ievešanas atļaujas, kas dod tiesības uz muitas nodokļa samazinājumu 100 % apmērā par 2006. gadu.

(4)

Ņemot vērā šīs regulas mērķi, tai jāstājas spēkā dienā, kad šo regulu publicē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tos ievešanas atļaujas pieteikumus par rīsiem ar KN kodu 1006, kas atbilstīgi kvotai, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 955/2005, iesniegti 2006. gada 2. janvārī līdz pulksten 13:00 un par ko paziņots Komisijai, apmierina, izdodot atļauju, ar kuru pieteikumā prasītajam daudzumam piemēro samazinājuma koeficientu 91,7077 % apmērā.

2. pants

Tos ievešanas atļaujas pieteikumus par rīsiem ar KN kodu 1006, kas iesniegti no 2006. gada 2. janvāra pulksten 13:00 līdz 2006. gada beigām, vairs neapmierina, izdodot ievešanas atļauju atbilstīgi kvotai, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 955/2005.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp.

(2)  OV L 164, 24.6.2005., 5. lpp.

(3)  OV L 31, 4.2.2005., 31. lpp.

(4)  OV L 31, 4.2.2005., 30. lpp.


11.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/31


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 32/2006

(2006. gada 10. janvāris)

par sertifikātu piešķiršanu augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas, saldētas liellopu gaļas importam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1997. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 936/97 par tarifa kvotas augstas kvalitātes svaigai, dzesinātai vai saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļa gaļai noteikšanu un pārvaldību (2),

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 936/97 4. un 5. pantā ir izstrādāti noteikumi attiecībā uz sertifikātu pieprasījumiem un to izsniegšanu minētās regulas 2. panta f) punktā norādītās gaļas importam.

(2)

Regulas (EK) Nr. 936/97 2. panta f) punktā paredzēts, ka laikā no 2005. gada 1. jūlija līdz 2006. gada 30. jūnijam ar īpašiem nosacījumiem var importēt 11 500 tonnu, kas atbilst šajā regulā norādītajām prasībām augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas vai saldētas liellopu gaļas.

(3)

Jāatzīmē, ka šajā regulā paredzētos sertifikātus visā to derīguma laikā var izmantot, tikai ievērojot veterinārajā jomā pastāvošos režīmus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Par katru pieprasījumu, kas iesniegts laikā no 2006. gada 1. līdz 5. janvārim attiecībā uz augstas kvalitātes svaigu, dzesinātu vai saldētu liellopu gaļu, kas minēta Regulas (EK) Nr. 936/97 2. panta f) punktā, importa sertifikātus izsniedz pilnā apjomā.

2.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 936/97 5. pantu sertifikātu pieprasījumus var iesniegt pirmo piecu 2006. gada februāra dienu laikā par 6 802,347 tonnām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 11. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. L. DEMARTY


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 137, 28.5.1997., 10. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1118/2004 (OV L 217, 17.6.2004., 10. lpp.).


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

11.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/32


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 4. janvāris),

ar ko groza Lēmumu 92/452/EEK attiecībā uz dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm Kanādā un Amerikas Savienotajās Valstīs

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 5795)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/8/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 25. septembra Direktīvu 89/556/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopu sugu mājdzīvnieku embrijiem un to importu no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1992. gada 30. jūlija Lēmumā 92/452/EEK, ar ko izveido to embriju ieguves brigāžu un embriju gatavošanas brigāžu sarakstus, kuras apstiprinātas trešās valstīs liellopu embriju izvešanai uz Kopienu (2), ir noteikts, ka dalībvalstis ieved embrijus no trešām valstīm tikai tad, ja tos ir ieguvušas, apstrādājušas un uzglabājušas minētajā lēmumā uzskaitītās embriju ieguves brigādes.

(2)

Kanāda un Amerikas Savienotās Valstis ir pieprasījušas, lai sarakstos tiktu veiktas izmaiņas ierakstos par šīm valstīm attiecībā uz dažām embriju ieguves un gatavošanas brigādēm.

(3)

Kanāda un Amerikas Savienotās Valstis ir sniegušas garantijas par atbilstību attiecīgajiem Direktīvā 89/556/EEK paredzētajiem noteikumiem, un minēto valstu veterinārie dienesti ir oficiāli apstiprinājuši attiecīgās embriju ieguves brigādes eksportam uz Kopienu.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 92/452/EEK.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 92/452/EEK pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2006. gada 14. janvāra.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 4. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 302, 19.10.1989., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 250, 29.8.1992., 40. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/774/EK (OV L 291, 5.11.2005., 46. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 92/452/EEK pielikumu groza šādi.

a)

Svītro šādas ailes par Kanādas embriju ieguves brigādēm:

“CA

 

E72

 

Western Ontario Breeders Inc.

PO Box 457

Woodstock, Ontario N4S 7Y7

Dr B. Hill

CA

 

E542

 

Livestock Reproductive Technologies Inc.

127 Quigley Dr. Cochrane, Alberta T0L OW4

Dr Stan Bychawski

CA

 

E583

 

130, rang Charlotte

Saint-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Rolland Lussier

CA

 

E595

 

8451 Highway 23N

Box 66

Listowel, Ontario N4W 3H2

Dr Rod Wierenga

CA

 

E630

 

McIntosh Embryo Transfer

RR 5

Embro, Ontario

Dr Brian Hill

CA

 

E945

 

Hôpital Vet. Iberville Missisisquoi

1120 Boulevard d’Iberville

Iberville, Québec J2X 4B6

Dr Daniel Gervais

CA

 

E979

 

Bureau vétérinaire Kildare

681, rue Kildare

CP 252 Saint-Ambroise, Québec

J0K 1C0

Dr Suzanne Laurence

CA

 

E1113

 

Maritime Genetics

RR 2

Salisbury, New Brunswick

E0A 3EO

Dr Richard Whittaker

CA

 

E1364

 

Trillium Embryo Services

99 Hands Drive

Guelph, Ontario N1G 4N3

Dr Robert Stubbings

CA

 

E1439

 

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Claire Plante

CA

 

E1535

 

Optimum Genetics Ltd

4246 Albert St.

Regina, Saskatchewan S4S 3R9

Dr Duncan K. Hockley”

b)

Pievieno šādas ailes par Kanādu:

“CA

 

E1624

 

Central Veterinary Clinic

4102-64 St. Southwest Industrial Park

Ponoka, Alberta T4J 1J8

Dr Bruce Wine

CA

 

E1665

 

Bow Valley Embryo Transfer Ltd

PO Box 1239

Brooks, Alberta T1R 1C1

Dr Rob Stables”

c)

Aili par Kanādas embriju ieguves un gatavošanas brigādi Nr. E71 aizstāj ar šādu:

“CA

 

E71

E71

(FIV)

Gencor

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Ken Christie

Dr Everett Hall”

d)

Aili par Kanādas embriju ieguves brigādi Nr. E593 aizstāj ar šādu:

“CA

 

E593

 

Davis-Rairdan Embryo Transplant Ltd

PO Box 590

Crossfield, Alberta T0M 0S0

Dr R. Davis”

e)

Aili par Kanādas embriju ieguves brigādi Nr. E607 aizstāj ar šādu:

“CA

 

E607

 

Mill Bay Veterinary Clinic

840 Delaune Road

PO Box 128

Mill Bay, British Columbia

VOR 2P0

Dr Chris Urquhart”

f)

Aili par Kanādas embriju ieguves un gatavošanas brigādi Nr. E661 aizstāj ar šādu:

“CA

 

E661

E661

(FIV)

Clinique Vétérinaire — Saint-Louis

84 Principale, CP 30

Saint-Louis de Gonzague,

Québec

J0S 1TO

Dr Roger Sauvé

Dr Guy Massicotte”

g)

Aili par Kanādas embriju ieguves brigādi Nr. E728 aizstāj ar šādu:

“CA

 

E728

 

Central Canadian Genetics Ltd

202 Dufferin Ave.

Selkirk, Manitoba R1A 1B9

Dr Jack Reeb”

h)

Aili par Kanādas embriju ieguves un gatavošanas brigādi Nr. E764 aizstāj ar šādu:

“CA

 

E764

E764

(FIV)

Alta Embryo Group Ltd

253147 Unit A, Bearspaw Road

Calgary, Alberta T3L 2P5

Dr R. J. McAllister

Dr R. E. Janzen”

i)

Aili par Kanādas embriju ieguves un gatavošanas brigādi Nr. E827 aizstāj ar šādu:

“CA

 

E827

E827

(FIV)

Landry et Houde Vétérinaires

216 rue Campagna

Victoriaville, Québec G6P 6A2

Dr Richard Landry

Dr Raymond Houde”

j)

Aili par Kanādas embriju ieguves brigādi Nr. E885 aizstāj ar šādu:

“CA

 

E885

 

Livestock Reproductive

Technologies Inc.

315 Silverthorn Way N.W.

Calgary, Alberta T3B 4E8

Dr Martin Wenkoff”

k)

Aili par Kanādas embriju ieguves un gatavošanas brigādi Nr. E933 aizstāj ar šādu:

“CA

 

E933

E933

(FIV)

E.T.E. Inc.

3700 Boulevard de la Chaudière

Suite 100

Ste Foy, Québec G1X 2K5

Dr Louis Picard

Dr Marc Dery

Dr Pierre Clavel”

l)

Aili par Kanādas embriju ieguves brigādi Nr. E1033 aizstāj ar šādu:

“CA

 

E1033

 

Les Transferts d’Embryons de l’Est

183 rue Ste-Anne

Rimouski, Québec G5L 4H2

Dr Barbara St-Pierre”

m)

Aili par Kanādas embriju ieguves brigādi Nr. E1142 aizstāj ar šādu:

“CA

 

E1142

 

Trans-Bio Génétique Inc.

2145, rang Saint-Edouard

St-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Raynald Dupras”

n)

Aili par Kanādas embriju ieguves brigādi Nr. NSET002 aizstāj ar šādu:

“CA

 

E1551

 

Nova Scotia Animal Breeders Co-op.

288 Hawthorne St. Antigonish, Nova Scotia,

B2T 1B8

Dr Darryl P. Ward”

o)

Svītro šādas ailes par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādēm:

“US

 

94OH077 E7

 

Select Embryos, Inc.

11555 US 42

Plain City, OH

Dr Ronald F. Rohde

US

 

96OH090 E7

 

Select Embryos, Inc.

10630 US 42

Plain City, OH

Dr Anthony E. Good

US

 

92WI051 E29

94WI051 IVF

ABS Global

6908 River Rd

DeForest, WI

Dr Lori Nagel

US

 

91IA027 E509

 

Maplehurst Ova Trans

RR 1, Box 124

Keota, IA

Dr R. A. Carmichael

US

 

91PA005 E512

94PA005 IVF

Em Tran Inc.

197 Bossier Road

Elizabethtown, PA

Dr Boyd Henderson

US

 

94OH073 E568

 

Ohio Embryo Transfer Inc.

PO Box 64

120 DW County Line Road

Columbiana, OH

Dr Max M. Van Buren

US

 

95OR080 E579

Evergreen Veterinary

Reproductive Services

605 Marvin Road

Tillamook, OR

Dr Rick Steel

US

 

91ME009 E585

 

Pinetree-R ET Service

PO Box 249

North Anson, ME

Dr Paul L. Roullard

US

 

91MI017 E599

Reproductive Special

4915 Delta River Drive

Lansing, MI

Dr Craig Thompson

US

 

93WI064 E655

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

US

 

97W1097 E707

Mayville Animal Clinic, SC

N7860 Hwy 67

Mayville, WI

Dr Patrick Philips

US

 

94WI018 E708

Royal Flush Genetics

101 North Adams

Marshfield, WI

Dr Randy A. Musack

US

 

93OH057 E720

Blauser Vet Clinic

4088 Ruby Road

Tipp City, OH 45371

Dr Chris Blauser

US

 

94ME075 E812

 

New England Genetics

RR 3, Box 630

Auburn, ME

Dr Calvin Blessing

US

 

94WI078 E845

Dairyland Veterinary Service SC

310 Main Street

Casco, WI

Dr Michael Staudinger

US

 

94WI079 E913

Heritage Animal Hospital

751 West Main St.

Hortonville, WI

Dr Dan Oberschlake

US

 

01WI098 E1063

 

Dairyland Veterinary Practice

370 Flower Court

Platterville, WI 53818

Dr Leah Penza

US

 

96WI093 E1093

Wittenburg Veterinary Clinic

N. 4692 Birnamwood Rd

Birnamwood, WI

Dr John Prososki”

p)

Pievieno šādu aili par Amerikas Savienotajām Valstīm:

“US

 

05GA115 E835

 

Bickett Genetics

455 Brotherton Lane

Chickamauga, GA 30707

Dr Todd J. Bickett”

q)

Aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādi Nr. 93WI060 aizstāj ar šādu:

“US

 

93WI060 E857

 

Emquest Embryo Transfer Service

2400 Eastern Ave.

Plymouth, WI 53073

Dr Byron W. Williams”

r)

Aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādi Nr. 96OR085 aizstāj ar šādu:

“US

 

96OR085 E1090

 

Precision Embryonics, Inc.

11380 Little River Road

Glide, OR 97443

Dr Gregory J. K. Garcia”

s)

Aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādi Nr. 99MI105 aizstāj ar šādu:

“US

 

99MI105 E4

 

Northstar Select Sires

1081 129th Ave.

Wayland, MI 49348

Dr Jeffrey Adams”

t)

Aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādi Nr. 92WI057 aizstāj ar šādu:

“US

 

91WI057 E631

 

VRS Inc.

3559 Pioneer Rd

Verona, WI

Dr Robert Rowe”

u)

Aili par Amerikas Savienoto Valstu embriju ieguves brigādi Nr. 91WI045 aizstāj ar šādu:

“US

 

91WI045 E655

 

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

Dr Dan Hornickel”