ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 333

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 20. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2077/2005 (2005. gada 19. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2078/2005 (2005. gada 19. decembris) par konkursa atklāšanu nolūkā piešķirt sistēmas A3 izvešanas atļaujas augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni un āboli)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2079/2005 (2005. gada 19. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2001, Padomes Regulu (EK) Nr. 1037/2001 un Regulu (EK) Nr. 2303/2003 attiecībā uz dažu ar vīna sertificēšanu, marķēšanu un vīndarības procesiem saistītu izņēmumu spēkā esamības termiņa paildzināšanu

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2080/2005 (2005. gada 19. decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 865/2004 piemērošanai attiecībā uz olīvu nozares uzņēmēju organizācijām, to darba programmām un finansējumu

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2081/2005 (2005. gada 19. decembris) par Kopienas tarifu kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu 2006. gadam Taizemes izcelsmes maniokai

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2082/2005 (2005. gada 19. decembris) par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1497/2001, ar ko piemēro antidempinga pagaidu maksājumu par tādas urīnvielas importu, kuras izcelsme ir Baltkrievijā, Bulgārijā, Horvātijā, Igaunijā, Lībijā, Lietuvā, Rumānijā un Ukrainā, par Bulgārijas ražotāja eksportētāja piedāvāto saistību akceptēšanu un par procedūras izbeigšanu attiecībā uz Ēģiptes un Polijas izcelsmes urīnvielas importu

26

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2083/2005 (2005. gada 19. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK par to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās ( 1 )

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2084/2005 (2005. gada 19. decembris) par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2085/2005 (2005. gada 19. decembris), ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2005. gada decembri iesniegtos dažu mājputnu un olu nozares produktu importa atļauju pieteikumus, saskaņā ar shēmām, kas ir paredzētas Regulās (EK) Nr. 593/2004 un (EK) Nr. 1251/96

32

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2086/2005 (2005. gada 19. decembris), ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2005. gada decembrī iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem mājputnu gaļas produktiem, saskaņā ar shēmām, kas paredzētas Padomes Regulā (EK) Nr. 774/94 par tarifu kvotu atvēršanu un to vadību mājputnu gaļai un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem

34

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2087/2005 (2005. gada 19. decembris), ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2005. gada decembri iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem mājputnu gaļas produktiem atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2497/96

36

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2088/2005 (2005. gada 19. decembris), ar ko nosaka, cik lielā mērā var pieņemt ievešanas atļauju pieteikumus, kuri iesniegti 2005. gada decembrī, attiecībā uz dažiem cūkgaļas nozares produktiem atbilstīgi režīmam, kas izstrādāts Padomes Regulā (EK) Nr. 774/94, ar kuru atver un pārvalda dažas Kopienas tarifu kvotas cūkgaļai un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem

38

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2089/2005 (2005. gada 19. decembris), ar ko nosaka, kādā mērā var pieņemt ievešanas atļauju pieteikumus, kuri iesniegti 2005. gada decembrī, atbilstīgi ieviešanas tarifu kvotu režīmam dažiem cūkgaļas nozares produktiem laikposmam no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. martam

40

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2090/2005 (2005. gada 19. decembris), ar ko nosaka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas neļķēm un rozēm, lai piemērotu režīmu, kas regulē dažu veidu ziedkopības produktu ievedumus ar izcelsmi Jordānijā

42

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 21. novembris) par tāda protokola slēgšanu, ar kuru groza Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, par tarifu kvotām, importējot Kopienā Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izcelsmes cukuru un cukura produktus

44

Protokols, ar kuru groza Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, par tarifu kvotām, importējot Kopienā Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izcelsmes cukuru un cukura produktus

45

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, par tarifu kvotām, importējot Kopienā Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izcelsmes cukuru un cukura produktus

46

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 16. decembris), ar ko Čehijai, Igaunijai, Kiprai un Lietuvai atļauj atkāpties no Padomes Direktīvas 1999/105/EK par meža reproduktīvā materiāla tirdzniecību attiecībā uz krājumiem, kas uzkrāti no 2003. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 1. maijam (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 5160)

49

 

*

Lēmums Nr. 1/2005, ko pieņēmusi Apvienotā komiteja, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Kopienas un Austrālijas Nolīgumu par savstarpējo atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu, sertifikātiem un marķējumiem (2005. gada 11. novembris) attiecībā uz atbilstības novērtēšanas iestādes iekļaušanu nozares pielikumā par automobiļu ražojumiem

51

 

*

Lēmums Nr. 2/2005, ko pieņēmusi Apvienotā komiteja, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Kopienas un Austrālijas Nolīgumu par savstarpējo atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu, sertifikātiem un marķējumiem (2005. gada 11. novembris) attiecībā uz atbilstības novērtēšanas iestādes iekļaušanu nozares pielikumā par elektromagnētisko savietojamību

53

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2005. gada 9. decembris) par 2006. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2005/14)

55

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

20.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2077/2005

(2005. gada 19. decembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 20. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 19. decembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

58,8

204

55,5

212

92,7

999

69,0

0707 00 05

052

109,0

204

82,1

628

155,5

999

115,5

0709 90 70

052

152,4

204

113,1

999

132,8

0805 10 20

052

66,3

204

61,9

220

66,6

999

64,9

0805 20 10

052

59,8

204

59,2

999

59,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

50,8

220

36,8

400

83,8

464

143,2

624

79,6

999

78,8

0805 50 10

052

54,5

999

54,5

0808 10 80

096

18,3

400

95,5

404

93,9

720

65,2

999

68,2

0808 20 50

052

138,4

400

94,3

720

42,4

999

91,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


20.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2078/2005

(2005. gada 19. decembris)

par konkursa atklāšanu nolūkā piešķirt sistēmas A3 izvešanas atļaujas augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni un āboli)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 35. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1961/2001 (2), noteikti sīki izstrādāti noteikumi par eksporta kompensāciju piemērošanu augļu un dārzeņu nozarē.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 1. punktu ciktāl tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu saimnieciski nozīmīgus izvedumus, attiecībā uz produktiem, ko izved Kopiena, var noteikt eksporta kompensācijas, ņemot vērā limitus, kas izriet no līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 2. punktu ir jāgādā par to, lai neizjauktu tirdzniecības plūsmas, kas, pateicoties kompensāciju režīmam, izveidojušās iepriekš. Šā iemesla dēļ, kā arī sakarā ar to, ka augļu un dārzeņu izvedumiem ir sezonas raksturs, ir jānosaka katram produktam paredzētie daudzumi, pamatojoties uz lauksaimniecības produktu nomenklatūru attiecībā uz eksporta kompensācijām, kas izveidota ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 3846/87 (3). Šie daudzumi būtu jāsadala, jo īpaši ņemot vērā to, ka attiecīgajiem produktiem raksturīgi vairāk vai mazāk bojāties.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 4. punktu kompensācijas nosakāmas, ņemot vērā, pirmkārt, augļu un dārzeņu cenu pašreizējo situāciju Kopienas tirgū un attīstības perspektīvas un pieejamos krājumus un, otrkārt, cenas, ko izmanto starptautiskajā tirdzniecībā. Jāņem vērā arī tirdzniecības un transporta cenas, kā arī paredzēto izvedumu saimnieciskais aspekts.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2200/96 35. panta 5. punktu cenas Kopienas tirgū nosakāmas, ņemot vērā eksportam vislabvēlīgākās cenas.

(6)

Sakarā ar situāciju starptautiskajā tirdzniecībā vai īpašajām prasībām atsevišķos tirgos, iespējams, ka attiecībā uz kādu konkrētu produktu kompensācija ir jādiferencē pēc šā produkta galamērķa.

(7)

Tomāti, apelsīni, citroni un āboli, uz ko attiecināmas Kopienas tirdzniecības standartu kategorijas Ekstra, I un II, pašreiz var tikt izvesti saimnieciski nozīmīgos daudzumos.

(8)

Lai nodrošinātu pieejamo resursu pēc iespējas efektīvāku izmantojumu un ņemot vērā Kopienas izvedumu struktūru, būtu jāīsteno konkurss un jānosaka orientējošā kompensāciju summa un paredzētie daudzumi attiecīgajā periodā.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Tiek atklāts konkurss sistēmas A3 izvešanas atļauju piešķiršanai. Attiecīgie produkti, piedāvājumu iesniegšanas periods, orientējošās kompensācijas likmes un paredzētie daudzumi ir noteikti pielikumā.

2.   Saskaņā ar pārtikas atbalstu izdotās atļaujas, kas paredzētas Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (4), 16. pantā, neattiecina uz daudzumiem, kas paredzēti šīs regulas pielikumā.

3.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 1961/2001 5. panta 6. punkta piemērojumu, A 3 tipa atļauju derīguma termiņš ir divi mēneši.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 5. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 7/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 268, 9.10.2001., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).

(3)  OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 558/2005 (OV L 94, 13.4.2005., 22. lpp.).

(4)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas regulai par konkursa atklāšanu nolūkā piešķirt sistēmas A3 izvešanas atļaujas augļu un dārzeņu nozarē (tomāti, apelsīni, citroni un āboli)

Piedāvājumu iesniegšanas periods: 2006. gada 5.–6. janvāris


Produktu kods (1)

Galamērķis (2)

Orientējošā kompensāciju summa

(EUR/t tīrsvara)

Paredzētie daudzumi

(t)

0702 00 00 9100

F08

40

9 770

0805 10 20 9100

A00

46

142 183

0805 50 10 9100

A00

70

20 210

0808 10 80 9100

F04, F09

44

83 660


(1)  Produktu kodi definēti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

(2)  A sērijas galamērķu kodi definēti Regulas (EEK) Nr. 3846/87 II pielikumā. Skaitliskie galamērķu kodi definēti Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Pārējie galamērķi definēti šādi:

F03

:

Visi galamērķi, izņemot Šveici.

F04

:

Honkonga, Singapūra, Malaizija, Šrilanka, Indonēzija, Taizeme, Taivāna, Papua-Jaungvineja, Laosa, Kambodža, Vjetnama, Japāna, Urugvaja, Paragvaja, Argentīna, Meksika, Kostarika.

F08

:

Visi galamērķi, izņemot Bulgāriju.

F09

:

Šādi galamērķi:

Norvēģija, Islande, Grenlande, Farēru salas, Rumānija, Albānija, Bosnija un Hercegovina, Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Serbija un Melnkalne, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Kazahija, Kirgīzija, Moldāvija, Krievija, Tadžikija, Turkmenistāna, Uzbekistāna, Ukraina, Saūda Arābija, Bahreina, Katara, Omāna, Apvienotie Arābu Emirāti (Abū Dabī, Dubaija, Sārdža, Ajmana, Ummalkavaina, Rāselheima un Fudžaira), Kuveita, Jemena, Sīrija, Irāna, Jordānija, Bolīvija, Brazīlija, Venecuēla, Peru, Panama, Ekvadora un Kolumbija,

Āfrikas valstis un teritorijas, izņemot Dienvidāfriku,

Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 36. pantā norādītie galamērķi (OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.).


20.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2079/2005

(2005. gada 19. decembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2001, Padomes Regulu (EK) Nr. 1037/2001 un Regulu (EK) Nr. 2303/2003 attiecībā uz dažu ar vīna sertificēšanu, marķēšanu un vīndarības procesiem saistītu izņēmumu spēkā esamības termiņa paildzināšanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 53. pantu un 68. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 14. novembra Lēmumu 2005/798/EK, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm par jautājumiem saistībā ar vīna tirdzniecību (2), un jo īpaši tā 3. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 24. panta 2. punktu, 26. pantu un 27. panta 2. punktu Komisijas 2001. gada 24. aprīļa Regulā (EK) Nr. 883/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 ieviešanai attiecībā uz vīnu nozares produktu tirdzniecību ar trešām valstīm (3), vienkāršotā procedūra, kas noteikta sertifikāta un analīzes protokola sastādīšanai un izmantošanai, ievedot vīnu, no Amerikas Savienotajām Valstīm importētajiem vīniem ir piemērojama līdz 2005. gada 31. decembrim.

(2)

Komisijas 2003. gada 29. decembra Regula (EK) Nr. 2303/2003 par īpašiem marķējuma noteikumiem vīniem, kurus importē no Amerikas Savienotajām Valstīm (4) attiecībā uz vīnu marķēšanu paredz dažus pagaidu izņēmumus, kas arī ir spēkā līdz 2005. gada 31. decembrim.

(3)

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1493/1999 45. panta 1. punktā noteiktā, Padomes 2001. gada 22. maija Regula (EK) Nr. 1037/2001, ar ko atļauj piedāvāt un piegādāt tiešam patēriņam pārtikā dažus importētus vīnus, kas, iespējams, ir bijuši pakļauti Regulā (EK) Nr. 1493/1999 neparedzētiem vīndarības procesiem (5), atļauj ievest Kopienas teritorijā Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes vīnus, kas ir bijuši pakļauti Kopienas noteikumos neparedzētiem vīndarības procesiem. Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1037/2001 pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem vīndarības procesiem minētā atļauja arī ir spēkā līdz 2005. gada 31. decembrim.

(4)

Pēc sarunām Nolīgumu par vīna tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstī abas puses parafēja 2005. gada 14. septembrī. Nolīguma 4. un 9. pantā paredzētais režīms attiecībā uz Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes vīniem paliek tāds pats kā Regulās (EK) Nr. 883/2001, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 2303/2003. Tomēr 4. un 9. pantu saskaņā ar minētā nolīguma 17. panta 2. punktu piemēros tikai no otrā mēneša pirmās dienas pēc nolīguma 6. panta 3. punktā minētā rakstveida paziņojuma saņemšanas. Tāpēc bija jāapspriež atsevišķs nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm par jautājumiem saistībā ar vīna tirdzniecību (6), kurš attiektos uz laika posmu no 2005. gada 31. decembra līdz dienai, kad stājas spēkā Nolīguma par vīna tirdzniecību 4. un 9. pants.

(5)

Lai novērstu tirdzniecības pārtraukšanu, ir jāpieņem noteikumi par to, kā īstenojams Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā, un jo īpaši līdz Nolīguma par vīna tirdzniecību 4. un 9. panta piemērošanas sākuma datumam, bet ne ilgāk kā trīs gadus pēc dienas, kurā stājas spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā, spēkā ir jāpaliek trīs izņēmumiem, kas paredzēti Regulās (EK) Nr. 883/2001, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 2303/2003.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 883/2001, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 2303/2003.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīna pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 883/2001 27. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.   24. panta 2. punkts un 26. pants jāpiemēro līdz dienai, kad stājas spēkā Nolīguma par vīna tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm 4. un 9. pants, bet ne ilgāk kā trīs gadus pēc dienas, kurā stājas spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm par jautājumiem saistībā ar vīna tirdzniecību (7).

2. pants

Regulu (EK) Nr. 1037/2001 groza šādi.

1)

Regulas 1. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Tomēr attiecībā uz pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā uzskaitītajiem vīndarības procesiem minētā atļauja ir derīga tikai līdz dienai, kad stājas spēkā Nolīguma par vīna tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm 4. un 9. pants, bet ne ilgāk kā trīs gadus pēc dienas, kurā stājas spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm par jautājumiem saistībā ar vīna tirdzniecību (8).

2)

Pielikuma 1. punkta b) apakšpunkta ievadvārdus “vēlākais līdz 2003. gada 31. decembrim” aizstāj ar šādu tekstu:

“vēlākais līdz 1. panta 1. punkta otrajā daļā minētajam datumam”.

3. pants

Regulas (EK) Nr. 2303/2003 2. panta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“To piemēro līdz dienai, kad stājas spēkā Nolīguma par vīna tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm 4. un 9. pants, bet ne ilgāk kā trīs gadus pēc dienas, kurā stājas spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm par jautājumiem saistībā ar vīna tirdzniecību (9).

4. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1795/2003 (OV L 262, 14.10.2003., 13. lpp.).

(2)  OV L 301, 18.11.2005., 14. lpp.

(3)  OV L 128, 10.5.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1747/2005 (OV L 280, 25.10.2005., 9. lpp.).

(4)  OV L 342, 30.12.2003., 5. lpp.

(5)  OV L 145, 31.5.2001., 12. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2324/2003 (OV L 345, 31.12.2003., 24. lpp.).

(6)  OV L 301, 18.11.2005., 16. lpp.

(7)  OV L 301, 18.11.2005., 16. lpp.”

(8)  OV L 301, 18.11.2005., 16. lpp.”

(9)  OV L 301, 18.11.2005., 16. lpp.”


20.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2080/2005

(2005. gada 19. decembris),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 865/2004 piemērošanai attiecībā uz olīvu nozares uzņēmēju organizācijām, to darba programmām un finansējumu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 865/2004 par olīveļļas un galda olīvu tirgus kopējo organizāciju un ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 827/68 (1), un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu olīvu nozarē apstiprināto uzņēmēju organizāciju efektīvu darbību, organizāciju apstiprinājums jāattiecina uz dažādu kategoriju uzņēmējiem, kam ir liela ietekme olīveļļas vai galda olīvu nozarē, nodrošinot to, ka minētās organizācijas var garantēt atsevišķu obligāto nosacījumu ievērošanu, lai sasniegtu ekonomiski nozīmīgus rezultātus.

(2)

Lai ražotājas dalībvalstis varētu ieviest olīvu nozares uzņēmēju organizāciju administratīvās pārvaldības sistēmu, jānosaka minēto organizāciju apstiprināšanas procedūra un termiņi, šo organizāciju darba programmu atlases kritēriji, kā arī Kopienas finansējuma izmaksāšanas un sadales kārtība.

(3)

Ar 110.i panta 4. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003 (2), ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, ir noteikts, ka, lai nodrošinātu Kopienas finansējumu darba programmām, ko attiecībā uz vienu vai vairākām Regulas (EK) Nr. 865/2004 8. panta 1. punktā minētajām darbības jomām izstrādāja apstiprinātās uzņēmēju organizācijas, dalībvalstis var ieturēt līdz 10 % no Regulas (EK) Nr. 1782/003 41. pantā minētā valstij noteiktā maksimāli pieļaujamā olīveļļas daudzuma sastāvdaļas.

(4)

Saskaņā ar kopīgiem tiešā atbalsta shēmu noteikumiem un tādēļ, lai dalībvalstis varētu izmantot pieejamās summas, ikgadējie izdevumi, kuri attiecas uz darba programmu izpildi, nedrīkst pārsniegt ikgadējās summas, ko dalībvalstis ieturēja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 110.i panta 4. punktu.

(5)

Lai nodrošinātu olīvu nozarē apstiprināto uzņēmēju organizāciju darbības vispārēju atbilstību, ir jāprecizē gan darbības veidi, par kuriem ir tiesības saņemt Kopienas finansējumu, gan darbības veidi, par kuriem nav tiesību saņemt šo finansējumu. Turklāt jāprecizē noteikumi programmu iesniegšanai, kā arī šo programmu atlases kritēriji. Tomēr ir jāatļauj attiecīgajām dalībvalstīm noteikt atbalsta piešķiršanas papildu prasības, lai nodrošinātu darbību atbilstību attiecīgās valsts faktiskajai situācijai olīvu nozarē.

(6)

Ņemot vērā uzkrāto pieredzi, un tādēļ, lai īstenotu atsevišķus jutīgo un prioritāro jomu pasākumus, jānosaka Kopienas finansējuma sliekšņi vismaz tādām jomām, kuru uzdevums ir uzlabot olīvu nozares ietekmi uz vidi, valsts iestāžu pārraudzībā nodrošināt olīveļļas un galda olīvu kvalitātes izsekojamību, sertifikāciju un aizsardzību, konkrēti veicot to olīvu kvalitātes pārbaudi, ko pārdod gala patērētājam.

(7)

Lai nodrošinātu darba programmu izpildi Regulas (EK) Nr. 865/2004 8. panta 1. punktā noteiktajā termiņā un efektīvi pārvaldītu olīvu nozares uzņēmēju organizācijas sistēmu, jānosaka kārtība attiecībā uz apstiprinājuma pieteikumiem, atlasi un darba programmu apstiprināšanu.

(8)

Lai dalībvalstis varētu pareizi izmantot organizācijām pieejamo finansējumu, jāparedz ikgadējā procedūra turpmākajam gadam apstiprināto darba programmu grozīšanai, tādējādi ņemot vērā iespējamās un pienācīgi pamatotās izmaiņas sākotnējos nosacījumos. Dalībvalstīm jābūt arī iespējai noteikt savas prasības, lai grozītu darba programmas un pārdalītu piešķirtās summas, nepārsniedzot ikgadējos apjomus, ko ražotājas dalībvalstis ieturēja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 110.i panta 4. punktu.

(9)

Lai darbu varētu uzsākt laikus, olīvu nozares uzņēmēju organizācijām jābūt iespējai, samaksājot nodrošinājumu saskaņā ar noteikumiem Komisijas 1985. gada 22. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2220/85, ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (3), saņemt maksimālo avansu, kura apmērs ir 90 % no apstiprinātās darba programmas attaisnotajiem izdevumiem.

(10)

Lai efektīvi pārvaldītu noteikumus par olīvu nozares uzņēmēju organizācijām, attiecīgajām dalībvalstīm jāsagatavo pārbaužu plāns un jāizstrādā sankciju sistēma attiecībā uz veiktajiem pārkāpumiem. Turklāt jāparedz, ka olīvu nozares uzņēmēju organizācijām savas darbības rezultāti jāziņo attiecīgo dalībvalstu iestādēm, kā arī jānosūta Komisijai.

(11)

Skaidrības un pārredzamības labad jāatceļ Komisijas 2002. gada 23. jūlija Regula (EK) Nr. 1334/2002, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1638/98 piemērošanai attiecībā uz tirgus dalībnieku organizāciju darba programmām olīvu nozarē 2002./2003., 2003./2004. un 2004./2005. tirdzniecības gadā (4), un tā jāaizstāj ar jauno regulu.

(12)

Olīveļļas un galda olīvu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Ar šo regulu nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 865/2004 7. un 8. panta piemērošanai attiecībā uz uzņēmēju organizāciju apstiprināšanu, darbībām, par kurām ir tiesības saņemt Kopienas finansējumu, darba programmu apstiprināšanu un apstiprināto darba programmu izpildi.

2. pants

Olīvu nozares uzņēmēju organizāciju apstiprināšanas nosacījumi

1.   Dalībvalsts apstiprina uzņēmēju organizācijas, kurām ir tiesības saņemt Kopienas finansējumu, kas ir paredzēts Regulas (EK) Nr. 865/2004 8. pantā minētajām darba programmām.

2.   Dalībvalstis nosaka apstiprināšanas nosacījumus, iekļaujot tajos vismaz šādus kritērijus:

a)

ražotāju organizāciju sastāvā ir tikai tie olīvu ražotāji, kas nav citas apstiprinātas ražotāju organizācijas biedri;

b)

ražotāju organizāciju apvienību sastāvā ir tikai tās apstiprinātās ražotāju organizācijas, kas nav iekļautas citās apstiprinātu ražotāju organizāciju apvienībās;

c)

citu uzņēmēju organizāciju sastāvā ir tikai tie olīvu nozares uzņēmēji, kas nav citas apstiprinātas uzņēmēju organizācijas biedri;

d)

starpnozaru organizācijas plaši un līdzsvaroti nodrošina visu to saimniecisko darbību pārstāvību, kas ir saistītas ar olīveļļas un/vai galda olīvu ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību;

e)

uzņēmēju organizācija spēj iesniegt darba programmu attiecībā uz vismaz vienu no 5. panta. 1. punkta pirmās daļas a) līdz e) apakšpunktā minētajām jomām;

f)

uzņēmēju organizācija apņemas pakļauties 14. pantā paredzētajām pārbaudēm.

3.   Lai izvērtētu uzņēmēju organizāciju iesniegtos apstiprinājuma pieteikumus, dalībvalstis jo īpaši ņem vērā šādus aspektus:

a)

olīvu nozares īpatnības katrā reģionālajā apgabalā, ko noteikušas dalībvalstis (turpmāk tekstā “reģionālais apgabals”);

b)

patērētāja intereses un tirgus sabalansētība;

c)

olīveļļas un galda olīvu ražošanas kvalitātes uzlabošana;

d)

iesniegto darba programmu efektivitātes novērtēšana.

3. pants

Olīvu nozares uzņēmēju organizāciju apstiprināšanas procedūra

1.   Lai saņemtu apstiprinājumu, olīvu nozares uzņēmēju organizācijas līdz dalībvalstu noteiktajai dienai, bet ne vēlāk kā katru gadu 15. februārī iesniedz apstiprinājuma pieteikumu, kas apliecina, ka attiecīgā organizācija atbilst 2. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem.

Lai varētu pārbaudīt atbilstību 2. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem, apstiprinājuma pieteikumu sagatavo saskaņā ar dalībvalsts kompetentās iestādes sniegto paraugu. Konkrēti pieteikumā jābūt informācijai, uz kuras pamata var identificēt katru olīvu nozares organizācijas biedru.

2.   Dalībvalsts vēlākais katra apstiprinātās darba programmas izpildes gada 1. aprīlī apstiprina olīvu nozares uzņēmēju organizāciju, kura saņem apstiprinājuma numuru.

3.   Ja olīvu nozares uzņēmēju organizācija neatbilst 2. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem, apstiprinājumu nekavējoties noraida, aptur vai anulē.

4.   Tomēr olīvu nozares uzņēmēju organizācija saglabā tās apstiprinājumā noteiktās tiesības līdz apstiprinājuma anulēšanas brīdim ar nosacījumu, ka tā godprātīgi pildījusi 2. panta 2. punktā izklāstītos nosacījumus.

Ja apstiprinājumu anulē tādēļ, ka uzņēmēju organizācija tīši vai aiz rupjas nolaidības nav pildījusi 2. panta 2. punktā izklāstītos apstiprinājuma nosacījumus, apstiprinājuma anulēšanas lēmums stājas spēkā no brīža, kad apstiprinājuma nosacījumi vairs nav tikuši pildīti.

5.   Apstiprinājumu nekavējoties noraida, aptur vai anulē, ja olīvu nozares uzņēmēju organizācija:

a)

sodīta/-s par pārkāpumu saistībā ar ražošanas atbalsta shēmu, kas paredzēta ar Padomes Regulu Nr. 136/66/EEK (5), 2002./2003. vai 2003./2004. tirdzniecības gada laikā;

b)

sodīta/-s par pārkāpumu saistībā ar olīvu nozares uzņēmēju organizāciju finansēšanas shēmu, kas paredzēta ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1638/98 (6), 2002./2003. vai 2003./2004. tirdzniecības gada laikā.

6.   Olīvu nozares uzņēmēju organizācijas, kuras dalībvalsts apstiprinājusi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1334/2002 vai kuras saņēmušas līdzekļus, lai finansētu olīvu nozares uzņēmēju organizāciju darbības programmas 2002./2003., 2003./2004. un 2004./2005. tirdzniecības gadā, var uzskatīt par apstiprinātām atbilstīgi šai regulai ar nosacījumu, ka šīs organizācijas atbilst 2. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem.

4. pants

Kopienas finansējums

1.   Ikgadējo Kopienas finansējumu, kas paredzēts uzņēmēju organizāciju darba programmām, nodrošina, nepārsniedzot Regulas (EK) Nr. 1782/2003 110.i panta 4. punktā paredzēto apjomu.

Dalībvalstis nodrošina, ka ikgadējie izdevumi, kas paredzēti apstiprināto darba programmu izpildei, nepārsniedz pirmajā daļā minēto apjomu.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka Kopienas finansējumu piešķir proporcionāli 8. panta 1. punktā paredzētajam izpildes periodam.

5. pants

Darbības, par kurām ir tiesības saņemt Kopienas finansējumu

1.   Darbības, par kurām ir tiesības saņemt Kopienas finansējumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2004 8. pantu 1. punktu (turpmāk tekstā “darbības, par kurām ir tiesības saņemt Kopienas finansējumu”), ir šādas:

a)

olīveļļas un galda olīvu nozares tirgus pārraudzības un administratīvās pārvaldības jomā:

i)

datu vākšana par nozari un tirgu saskaņā ar kompetentās valsts iestādes noteiktajām specifikācijām, kas attiecas uz metodi, ģeogrāfisko pārstāvību un precizitāti;

ii)

pētījumi jo īpaši par tēmām, kas saistītas ar citām attiecīgo uzņēmēju organizāciju darba programmā paredzētajām darbībām;

b)

olīvu nozares radītās ietekmes uz vidi uzlabošanas jomā:

i)

kolektīvās darbības, kuru mērķis ir saglabāt pamešanas riskam pakļautās olīvu birzis, kam piemīt augsta vides vērtība, atbilstīgi kompetentas valsts iestādes paredzētajiem nosacījumiem, kuru pamatā ir objektīvi kritēriji, jo īpaši attiecībā uz reģionālajiem apgabaliem, kuriem var būt tiesības saņemt Kopienas finansējumu, kā arī attiecībā uz platību un olīveļļas ražotāju obligāto skaitu, kas jāiesaista, lai attiecīgā darbība būtu efektīva;

ii)

labas olīvu audzēšanas prakses veidošana, kuras pamatā ir vietējiem apstākļiem pielāgoti vides kritēriji, kā arī šīs prakses izplatīšana olīvu audzētāju vidū un tās praktiskās izmantošanas turpmākā uzraudzība;

iii)

olīvu mušas ķīmiskajai apkarošanai alternatīvu paņēmienu demonstrēšana;

iv)

olīvu audzēšanas paņēmienu praktisku demonstrējumu plāni, kas vērsti uz vides aizsardzību un lauku vides apsaimniekošanu, piemēram, racionālo un integrēto bioloģisko lauksaimniecību;

v)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 20. pantā minētās olīvu nozares ģeogrāfiskās informācijas sistēmas papildināšana ar datiem par vidi;

c)

olīveļļas un galda olīvu ražošanas kvalitātes uzlabošanas jomā:

i)

olīvu audzēšanas (jo īpaši olīvu mušas apkarošanas), novākšanas, piegādes un pirms pārstrādes veiktās uzglabāšanas apstākļu uzlabošana atbilstīgi kompetentās valsts iestādes noteiktajām tehniskajām specifikācijām;

ii)

šķirņu uzlabošana olīvu birzīs, kuras atrodas individuālajās saimniecībās, ar nosacījumu, ka šīs saimniecības sekmē darba programmu mērķu sasniegšanu;

iii)

olīveļļas un galda olīvu ražošanas atlieku uzglabāšanas un izmantošanas apstākļu uzlabošana;

iv)

tehniskais atbalsts olīveļļas ražošanas nozarei, kas ir vērsts uz produktu kvalitātes uzlabošanu;

v)

neapstrādātas olīveļļas analīžu laboratoriju izveide un uzlabošana;

vi)

degustētāju apmācība neapstrādātās olīveļļas organoleptisko pārbaužu veikšanai;

d)

dalībvalstu iestāžu pārraudzībā notiekošās olīveļļas un galda olīvu kvalitātes izsekojamības, sertifikācijas un aizsardzības jomā, jo īpaši tās olīveļļas kvalitātes pārbaudes jomā, ko pārdod gala patērētājam:

i)

tādu sistēmu izveide un pārvaldība, kas ļauj izsekot līdzi produktiem no olīvu audzētāja līdz iesaiņošanai un marķēšanai atbilstīgi kompetentās valsts iestādes noteiktajām specifikācijām;

ii)

tādu kvalitātes sertifikācijas sistēmu izveide un pārvaldība, kuru pamatā ir riska analīzes sistēma un kritisko punktu kontroles sistēma un kuru specifikācijas atbilst kompetentās valsts iestādes pieņemtajiem tehniskajiem kritērijiem;

iii)

sistēmu izveide un pārvaldība, lai uzraudzītu to normu ievērošanu, kas attiecas uz tirgū laistās olīveļļas un galda olīvu autentiskumu, kvalitāti un tirdzniecību saskaņā ar kompetentās valsts iestādes noteiktajām tehniskajām specifikācijām;

e)

tādas informācijas izplatīšanas jomā, ko veic, lai ziņotu par uzņēmēju organizāciju veiktajām darbībām, kuru mērķis ir uzlabot olīveļļas un galda olīvu kvalitāti:

i)

informācijas izplatīšana, lai ziņotu par olīvu nozares uzņēmēju organizāciju veiktajām darbībām, kas ir minētas a), b), c) un d) apakšpunktā;

ii)

tādas tīmekļa vietnes izveidošana un uzturēšana, kurā sniedz informāciju par olīvu nozares uzņēmēju organizāciju veiktajām darbībām, kas ir minētas a), b), c) un d) apakšpunktā.

Attiecībā uz pirmās daļas c) apakšpunkta ii) daļā paredzēto darbību dalībvalstis nodrošina attiecīgus noteikumu pieņemšanu, kas ļauj atgūt ieguldījumus vai to atlikušo vērtību, ja oficiāli reģistrētais biedrs izstājas no olīvu nozares uzņēmēju organizācijas.

2.   Dalībvalsts var pieņemt papildu prasības attiecībā uz darbībām, par kurām ir tiesības saņemt Kopienas finansējumu, ar nosacījumu, ka šīs prasības nepadara attiecīgo dokumentu iesniegšanu vai darbību īstenošanu neiespējamu.

6. pants

Kopienas finansējuma sadalījums

Katrā dalībvalstī katrai no 5. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā minētajai darbības jomai jāpiešķir vismaz 20 % no Kopienas finansējuma apjoma, kas pieejams saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2004 8. pantu; un vismaz 12 % no Kopienas finansējuma pienākas 5. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajai jomai.

Ja pirmajā daļā minētais minimālais apjoms nav pilnībā izlietots attiecīgo jomu darbībām, neizlietotās summas nedrīkst izmantot citām darbību jomām; šīs summas iemaksā atpakaļ Kopienas budžetā.

7. pants

Darbības un izmaksas, par kurām nav tiesību saņemt Kopienas finansējumu

1.   Kopienas finansējumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2004 8. pantu nav tiesību saņemt par šādām darbībām:

a)

darbības, par kurām saņem Kopienas finansējumu, kas nav Regulas (EK) Nr. 865/2004 8. pantā paredzētais finansējums;

b)

darbības, kas vērstas uz ražošanas apjoma tiešu palielināšanu vai veicina uzglabāšanas vai pārstrādes jaudas palielināšanu;

c)

darbības, kas saistītas ar olīveļļas vai galda olīvu iegādi vai uzglabāšanu vai kas ietekmē to cenas;

d)

darbības, kas saistītas ar olīveļļas vai galda olīvu komercreklāmu;

e)

darbības, kas saistītas ar zinātniskiem pētījumiem;

f)

darbības, kas var traucēt konkurenci citās olīvu nozares uzņēmēju organizācijas saimnieciskās darbības jomās.

2.   Lai nodrošinātu 1. punkta a) apakšpunkta ievērošanu, uzņēmēju organizācijas savā vārdā un savu biedru vārdā – attiecībā uz darbībām, kuras finansē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2004 8. punktu – rakstiski apņemas atteikties no jebkura finansējuma, ko piešķir saskaņā ar citu Kopienas vai valsts atbalsta shēmu.

3.   Īstenojot 5. pantā minētās darbības, Kopienas finansējumu nav tiesību saņemt arī par šādām izmaksām:

a)

tādu aizņēmumu atmaksāšana (jo īpaši gadskārtēju maksājumu veidā), kuri ņemti pilnīgai vai daļējai pasākuma īstenošanai pirms darbības programmas sākšanas;

b)

maksājumi uzņēmējiem, ar kuriem kompensē negūtos ienākumus laikā, kamēr šie uzņēmēji piedalās sanāksmēs un apmācību programmās;

c)

fonds nesedz izdevumus, kas ir saistīti ar dalībvalstu un ELVGF atbalsta saņēmēju administratīvajām un personāla izmaksām;

d)

neapbūvētas zemes pirkšana;

e)

lietotu iekārtu pirkšana;

f)

izdevumi, kas saistīti ar izpirkumnomas (līzinga) līgumiem, tostarp attiecīgajiem nodokļiem, procentiem un apdrošināšanas izmaksām;

g)

nomas maksa, ja izvēlējās nomu nevis pirkšanu, un īrēto nekustamo īpašumu apsaimniekošanas izdevumi.

4.   Dalībvalsts var pieņemt papildu prasības attiecībā uz 1. un 3. punktā minētajām darbībām un izmaksām, par kurām nav tiesību saņemt Kopienas finansējumu.

8. pants

Darba programmas un apstiprinājuma pieteikums

1.   Darbību programmas, par kurām ir tiesības saņemt Kopienas finansējumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2004 8. pantu 1. punktu, jāizpilda ne ilgāk kā trijos gados. Pirmais izpildes posms sākas 2006. gada 1. aprīlī. Turpmākie izpildes posmi sākas 1. aprīlī reizi trijos gados.

2.   Katra saskaņā ar šo regulu apstiprinātā olīvu nozares uzņēmēju organizācija līdz dalībvalsts noteiktajai dienai, bet ne vēlāk kā katru gadu 15. februārī var iesniegt pieteikumu Kopienas finansējuma saņemšanai par vienu darba programmu.

Apstiprinājuma pieteikumā iekļauj šādus datus:

a)

informācija par attiecīgo olīvu nozares uzņēmēju organizāciju;

b)

informācija par 9. panta 1. punktā minētajiem atlases kritērijiem;

c)

katras piedāvātās darbības apraksts, pamatojums un izpildes grafiks;

d)

plānotie izdevumi, kas sadalīti atbilstīgi 5. pantā minētajiem darbības veidiem un jomām un aprēķināti atsevišķi katram divpadsmit mēnešu posmam no darba programmas apstiprināšanas datuma, atsevišķi norādot vispārējās izmaksas, kuras nedrīkst pārsniegt 2 % no kopējiem izdevumiem, un pārējos galvenos izmaksu veidus;

e)

finansējuma plāns, kas sadalīts atbilstīgi 5. pantā minētajiem darbības veidiem un aprēķināts atsevišķi katram 12 mēnešu posmam no darba programmas apstiprināšanas datuma, jo īpaši norādot pieprasīto Kopienas finansējumu, tostarp avansus, un, vajadzības gadījumā, uzņēmēju un valsts finansiālos ieguldījumus;

f)

apraksts, kurā izklāstīti efektivitātes rādītāji attiecībā uz kvantitāti un kvalitāti un kurš ļaus izvērtēt attiecīgo programmu gan tās īstenošanas laikā, gan pēc tam, pamatojoties uz dalībvalsts noteiktajiem vispārējiem kritērijiem;

g)

pierādījums par to, ka bankā ir iemaksāts nodrošinājums vismaz 5 % apmērā no pieprasītā Kopienas finansējuma;

h)

avansa pieteikums saskaņā ar 11. pantu;

i)

paziņojums, kas apliecina 7. panta 2. punktā paredzēto apņemšanos;

j)

starpnozaru organizācijām un ražotāju organizāciju apvienībām – informācija par uzņēmēju organizācijām, kas atbild par savu programmu darbībām, par kurām ir noslēgti apakšlīgumi, un par šo darbību faktisko īstenošanu;

k)

olīvu nozares uzņēmēju organizācijām, kas ir ražotāju apvienības vai starpnozaru organizācijas sastāvā – paziņojums, ka uz viņu programmās paredzētajām darbībām neattiecas neviens cits Kopienas finansējuma pieteikums saskaņā ar šo regulu.

9. pants

Darba programmu atlase un apstiprināšana

1.   Dalībvalstis atlasa darba programmas, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

a)

programmas vispārēja kvalitāte un tās atbilstība olīvu nozares attīstības virzieniem un prioritātēm attiecīgajā reģionālajā apgabalā, ko noteikusi dalībvalsts;

b)

uzņēmēju organizācijas finansiālā uzticamība un līdzekļu pietiekamība piedāvāto darbību veikšanai;

c)

tā reģionālā apgabala lielums, uz kuru attiecas darba programma;

d)

tās ekonomiskās situācijas dažādība attiecīgajā reģionālajā apgabalā, kas ņemta vērā darba programmā;

e)

vairāku darbības jomu pastāvēšana un uzņēmēju finansiālā ieguldījuma apjoms;

f)

dalībvalsts noteiktie efektivitātes rādītāji attiecībā uz kvantitāti un kvalitāti, kas ļauj izvērtēt programmu gan tās izpildes laikā, gan pēc tam.

Dalībvalsts ņem vērā pieteikumu sadalījumu starp dažāda veida uzņēmēju organizācijām un katra reģionālā apgabala nozīmīgumu olīvu nozarei.

2.   Dalībvalsts noraida darba programmas, kuras ir nepilnīgas vai satur neprecīzu informāciju vai kurās ir iekļautas 7. pantā minētās darbības, par kurām nav tiesību saņemt Kopienas atbalstu.

3.   Dalībvalsts vēlākais katra gada 15. martā informē uzņēmēju organizācijas par apstiprinātajām darba programmām un, vajadzības gadījumā, par darba programmām, par kurām tā piešķir attiecīgo valsts finansējumu.

Darba programmas galīga apstiprināšana var būt atkarīga no to grozījumu iestrādāšanas, ko dalībvalsts uzskata par vajadzīgiem. Šajā gadījumā attiecīgā uzņēmēju organizācija paziņo par savu piekrišanu 15 dienu laikā no paziņošanas par grozījumiem.

4.   Gadījumos, kad piedāvāto darba programmu neapstiprina, dalībvalsts nekavējoties atbrīvo 8. panta 2. punkta g) apakšpunktā minēto nodrošinājumu.

5.   Dalībvalstis nodrošina, ka Kopienas finansējums tiek piešķirts katrai uzņēmēju organizācijas kategorijai, ņemot vērā uzņēmēju organizāciju biedru saražotās vai pārdotās olīveļļas vērtību.

10. pants

Grozījumi darba programmās

1.   Saskaņā ar procedūru, ko nosaka katra dalībvalsts, uzņēmēju organizācija var lūgt izdarīt satura un budžeta grozījumus savā jau apstiprinātajā darba programmā, ar nosacījumu, ka tādā veidā netiek pārsniegta summa, ko nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 110.i panta 4. punktu.

2.   Katram darba programmas grozījumu pieteikumam ir jāpievieno apliecinošie dokumenti, kuros norādīti piedāvāto grozījumu iemesli, to apraksts un to sekas. Uzņēmēju organizācija vismaz sešus mēnešus pirms attiecīgās darbības izpildes sākuma iesniedz lūgumu kompetentajai iestādei.

3.   Ja uzņēmēju organizācijas, kas ir apvienojušās, agrāk ir pildījušas katra savu darba programmu, tās turpina paralēli pildīt katra savu programmu līdz nākamā gada 1. janvārim pēc apvienošanās. Šīs organizācijas veic savu darba programmu apvienošanu, piesakot grozījumus attiecīgi katra savā darba programmā saskaņā ar 1. un 2. punktu.

Atkāpjoties no pirmās daļas, dalībvalstīm ir tiesības atļaut uzņēmēju organizācijām, kas to lūdz attiecīgi pamatotu iemeslu dēļ, pildīt katrai savu darba programmu un neveikt to apvienošanu.

4.   Vēlākais divus mēnešus pēc 2. pantā minētā grozījumu pieteikuma saņemšanas dalībvalsts attiecīgā kompetentā iestāde pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas paziņo savu lēmumu attiecīgajai uzņēmēju organizācijai. Katrs grozījumu pieteikums, attiecībā uz kuru noteiktajā termiņā netika pieņemts lēmums, ir uzskatāms par apstiprinātu.

5.   Gadījumos, kad Kopienas finansējums, ko saņēmusi uzņēmēju organizācija, ir mazāks par apstiprināto programmu, saņēmēji var pielāgot savu programmu saņemtajam finansējumam.

11. pants

Avanss

1.   Olīvu nozares uzņēmēju organizācija, kas iesniegusi pieteikumu saskaņā ar 8. panta 2. punkta h) apakšpunktu, atbilstīgi šā panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem avansā saņem ne vairāk kā 90 % no attaisnoto izdevumu apjoma, kas katram attiecīgajam gadam paredzēts apstiprinātajā darba programmā.

2.   Dalībvalsts katru gadu tā mēneša laikā, kas ir pēc apstiprinātās darba programmas izpildes perioda sākuma, izmaksā attiecīgajai uzņēmēju organizācijai pirmo maksājumu, kura apmērs ir viena trešdaļa no 1. punktā paredzētā apjoma.

Otro maksājumu – atlikušās divas trešdaļas no 1. punktā minētā apjoma – veic pēc 3. punktā paredzētās pārbaudes.

3.   Pirms veikt nākamo avansa maksājumu, dalībvalsts pārbauda, vai katra iepriekšējā avansa apjoms faktiski tika izlietots.

Dalībvalsts veic minēto pārbaudi, pamatojoties vai nu uz 13. pantā paredzēto ziņojumu, vai uz 14. pantā paredzēto pārbaudi uz vietas.

4.   Lai saņemtu 2. punktā minētos maksājumus, attiecīgajai uzņēmēju organizācijai saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2220/85 jāiemaksā nodrošinājums 110 % apmērā no pieprasītā avansa. Galvenā prasība minētās regulas 20. panta 2. punkta nozīmē ir apstiprinātajā darba programmā uzskaitīto pasākumu izpilde.

Dalībvalsts pēc pirmajā daļā minētā nodrošinājuma iemaksas nekavējoties atbrīvo 8. panta 2. punktā g) apakšpunktā minēto nodrošinājumu.

5.   Attiecīgās uzņēmēju organizācijas pirms dalībvalsts noteiktās dienas, bet vēlākais katra darba programmas izpildes gada beigās, var iesniegt pieteikumu par 4. punktā minētā nodrošinājuma atmaksāšanu apmērā, kas vienāds ar pusi no līdzšinējiem faktiskajiem izdevumiem. Dalībvalsts nosaka un pārbauda apliecinošus dokumentus, kas pievienoti šim pieteikumam, un atbrīvo attiecīgajiem izdevumiem atbilstošu nodrošinājumu ne vēlāk kā otrā mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas.

12. pants

Pieteikums Kopienas finansējumam

1.   Lai Kopiena izmaksātu finansējumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2004 8. pantu, uzņēmēju organizācija pirms dalībvalsts noteiktās dienas, bet ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc katra darba programmas izpildes gada beigām, iesniedz finansējuma pieteikumu pilnvarotajam maksātājam.

Dalībvalsts drīkst izmaksāt uzņēmēju organizācijām Kopienas finansējuma atlikumu atbilstīgi katra gada darba programmas izpildei, iepriekš pārbaudot, pamatojoties uz 13. pantā minēto ziņojumu vai uz 14. pantā minēto pārbaudi uz vietas, vai 11. panta 2. punktā minētās abas avansa maksājuma daļas tiešām ir izlietotas.

Nepieņem nevienu pieteikumu Kopienas finansējumam, kas ir iesniegts pēc pirmajā daļā minētās dienas; summas, ko iespējams saņēma saskaņā ar Kopienas finansējumu attiecīgajai programmai, atmaksā atbilstīgi 17. pantā paredzētajai kārtībai.

2.   Pieteikumu Kopienas finansējumam sagatavo atbilstīgi dalībvalsts kompetentās iestādes sniegtajam paraugam. Lai piedāvājumu atzītu par piemērotu izskatīšanai, tam jāpievieno šādi dokumenti:

a)

dokumenti, kas apliecina:

i)

darba programmas izpildes laikā veiktos izdevumus (rēķini un attiecīgie bankas maksājuma uzdevumi);

ii)

vajadzības gadījumā – uzņēmēju un attiecīgās dalībvalsts finansiālā ieguldījuma faktisko samaksu;

b)

ziņojums, kurā ietverts:

i)

apraksts, kas sniedz precīzu informāciju par attiecīgās programmas īstenotajām daļām, iedalot tās atbilstīgi 5. pantā minētajām darbības jomām;

ii)

vajadzības gadījumā – pamatojums un finansiālās sekas, ja ir atšķirība starp dalībvalsts apstiprinātās programmas un faktiski īstenotās darba programmas daļām;

iii)

īstenotās darba programmas novērtējums, pamatojoties uz 8. panta 2. punkta f) apakšpunktā paredzētajiem rādītājiem.

3.   Noraida ikvienu finansējuma pieteikumu, kurā nav ievēroti 1. un 2. punktā paredzētie nosacījumi. Attiecīgā uzņēmēju organizācija dalībvalsts noteiktajā termiņā var iesniegt jaunu finansējuma pieteikumu.

4.   Noraida ikvienu pieteikumu attiecībā uz izdevumiem, kas apmaksāti vairāk nekā divus mēnešus pēc darba programmas izpildes perioda beigām.

5.   Dalībvalsts vēlākais trīs mēnešus pēc finansējuma pieteikuma un 2. punktā minēto dokumentu iesniegšanas dienas, kā arī pēc apliecinošo dokumentu izvērtēšanas un 14. pantā paredzēto pārbaužu veikšanas izmaksā paredzēto Kopienas finansējumu un, vajadzības gadījumā, atbrīvo 8. panta 2. punktā g) apakšpunktā vai 11. panta 4. punktā minēto nodrošinājumu.

13. pants

Uzņēmēju organizāciju pārskats

1.   No 2007. gada uzņēmēju organizācijas līdz katra gada 1. maijam iesniedz gada pārskatu par darba programmu izpildes gaitu iepriekšējā kalendārajā gadā. Šajos pārskatos sniedz ziņas par:

a)

darba programmas īstenotajām daļām vai daļām, kuras ir īstenošanas gaitā;

b)

galvenajiem darba programmu grozījumiem;

c)

to rezultātu novērtējumu, kas iegūti, pamatojoties uz 8. panta 2. punkta f) apakšpunktā minētajiem rādītājiem.

Darba programmas pēdējā izpildes gadā pārskatus, kas minēti pirmajā daļā, aizstāj ar nobeiguma ziņojumu.

2.   Nobeiguma ziņojumu par darba programmām, kuru termiņš ir īsāks par vienu gadu, jāiesniedz vēlākais divus mēnešus pēc programmas izpildes beigām.

3.   Nobeiguma ziņojums ir attiecīgās darba programmas novērtējums, un tajā iekļauj noteikti šādas sadaļas:

a)

atskaite, ko sagatavo, pamatojoties uz vismaz 9. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētajiem rādītājiem un citiem svarīgiem kritērijiem, un kurā ir aprakstīts, cik lielā mērā ir sasniegti programmas izvirzītie mērķi;

b)

paskaidrojums par galvenajiem grozījumiem darba programmās;

c)

vajadzības gadījumā – norāde uz faktoriem, kas jāņem vērā, gatavojot nākamo darba programmu.

14. pants

Pārbaudes uz vietas

1.   Dalībvalstis pārbauda Kopienas finansējuma piešķiršanas nosacījumu ievērošanu un jo īpaši šādus aspektus:

a)

apstiprinājuma nosacījumu ievērošanu;

b)

apstiprināto darba programmu īstenošanu, īpaši ieguldījumu pasākumus;

c)

līdzekļu izlietojumu, kas ir faktiski veikts attiecībā pret pieprasīto finansējumu, un attiecīgo uzņēmēju finansiālo ieguldījumu.

2.   Kompetentā iestāde izstrādā plānu attiecībā uz pārbaudēm, ko veic uz vietas atsevišķi izvēlētās uzņēmēju organizācijās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2004 8. panta 3. punktu. Kompetentā iestāde pārbaudei izvēlas uzņēmēju organizāciju, izvērtējot riskus un ņemot vērā to, ka:

visās ražotāju organizācijās un ražotāju organizāciju apvienībās pārbaudes uz vietas veic vismaz vienu reizi pēc Kopienas finansējuma avansa maksājuma veikšanas un pirms pēdējā maksājuma veikšanas;

citās uzņēmēju organizācijās un starpnozaru organizācijās pārbaudes uz vietas veic katru gadu katras apstiprinātās darba programmas izpildes laikā, bet, ja gada laikā tās ir saņēmušas avansa maksājumu, tad pārbaudi veic pēc avansa maksājuma veikšanas datuma.

Ja pārbaužu uz vietas rezultātā atklāj pārkāpumus, kompetentā iestāde veic papildu pārbaudes kārtējā gada laikā un palielina to uzņēmēju organizāciju skaitu, kurās veiks pārbaudes nākamajā gadā.

3.   Par pārbaudēm uz vietas parasti nebrīdina. Tomēr, lai atvieglotu pārbaužu norisi, pārbaudāmajai uzņēmēju organizācijai var paziņot par pārbaudi ne agrāk kā 48 stundas pirms tās.

4.   Kompetentā iestāde nosaka uzņēmēju organizācijas, kurās jāveic pārbaudes, izvērtējot riskus un ņemot vērā šādus kritērijus:

a)

apstiprinātās darba programmas finansējuma apjoms;

b)

darba programmas finansēto pasākumu veids;

c)

darba programmas izpildes pakāpe;

d)

atzinumi, kas izdarīti, veicot iepriekšējās pārbaudes uz vietas vai veicot pārbaudi apstiprināšanas procedūras laikā;

e)

citi riska kritēriji, kurus nosaka dalībvalstis.

5.   Katras pārbaudes uz vietas ilgums ir atkarīgs no apstiprinātās darba programmas izpildes pakāpes.

15. pants

Pārbaudes ziņojumi

Par katru pārbaudi uz vietas sagatavo detalizētu pārbaudes ziņojumu, jo īpaši iekļaujot šādas ziņas:

a)

pārbaudes datums un ilgums;

b)

klātesošo saraksts;

c)

pārbaudīto rēķinu saraksts;

d)

informācija par rēķiniem, ko atlasīja grāmatvedības dokumentos (pirkšanas vai pārdošanas reģistrs un PVN reģistrs, kuros ir iereģistrēti atlasītie rēķini);

e)

bankas dokumenti, kas apliecina atlasīto summu maksājumu izpildi;

f)

norāde uz jau īstenotajām darbībām, kurām uz vietas veica īpašu analīzi.

16. pants

Korekcijas un sankcijas

1.   Ja 3. panta 3. punktā minēto apstiprinājumu noraida tādēļ, ka uzņēmēju organizācija tīši vai aiz rupjas nolaidības nav pildījusi apstiprinājuma nosacījumus, tad uzņēmēju organizācijai atņem tiesības saņemt finansējumu par attiecīgo darba programmu kopumā, un turklāt tai jāsamaksā kompetentajai iestādei summa, kas ir līdzvērtīga nesaņemtā finansējuma apjomam.

2.   Ja konkrētā darbība netiek veikta saskaņā ar darba programmu, uzņēmēju organizācijai atņem tiesības saņemt finansējumu attiecīgajai darbībai. Šo atteikumu nepiemēro, ja uzņēmēju organizācija iesniegusi pareizas faktiskās ziņas vai kādā citā veidā var pierādīt, ka nav izdarījusi pārkāpumus.

3.   Ja pārkāpumus atklāj darba programmas izpildē, uzņēmēju organizācijām piemēro šādas sankcijas:

a)

gadījumos, kad pārkāpums noticis nolaidības dēļ:

i)

uzņēmēju organizācijai atņem tiesības saņemt finansējumu par attiecīgo darbību;

ii)

turklāt uzņēmēju organizācija samaksā kompetentajai iestādei summu, kas ir līdzvērtīga nesaņemtajam finansējumam;

b)

gadījumos, kad pārkāpums izdarīts ar nodomu, tostarp, kad ir iesniegtas nepatiesas deklarācijas:

i)

uzņēmēju organizācijai atņem tiesības saņemt finansējumu par darba programmu kopumā;

ii)

turklāt uzņēmēju organizācija samaksā kompetentajai iestādei summu, kas ir līdzvērtīga nesaņemtajam finansējumam;

iii)

uzņēmēju organizācijai atņem tiesības saņemt Kopienas finansējumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2004 8. pantu turpmākajos trijos gados pēc perioda, kura laikā pārkāpums ticis atklāts.

4.   Summas, kas veidojas, piemērojot šajā pantā noteiktās korekcijas un sankcijas, iemaksā pilnvarotajam maksātājam un atskaita no izdevumiem, ko finansē Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds.

17. pants

Nepamatoti izmaksāto summu atgūšana

1.   Dalībvalsts kompetentā iestāde pilnībā atgūst nepamatoti samaksāto summu, kurai vajadzības gadījumā pieskaita procentus, ko aprēķina saskaņā ar 2. punktu.

2.   Procentus aprēķina šādi:

a)

pamatojoties uz laika periodu no maksājuma brīža un līdz brīdim, kad saņēmējs summu atmaksājis atpakaļ;

b)

pamatojoties uz likmi, ko Eiropas Centrālā banka piemēro savām galvenajām refinansēšanas operācijām un kas publicēta Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā un ir spēkā dienā, kad veikts nepamatotais maksājums, palielinot to par trim procentu punktiem.

3.   Ja vēlāk noskaidrojas, ka par konkrēto pasākumu, ko īstenoja saskaņā ar apstiprinātu darba programmu, nebija tiesību saņemt Kopienas finansējumu, dalībvalsts var lemt izmaksāt paredzēto finansējumu vai arī neveikt jau samaksāto summu atgūšanu ar nosacījumu, ka šāds lēmums ir atļauts līdzīgos gadījumos, kas finansēti no valsts budžeta, un ka uzņēmēju organizācija nav darbojusies nolaidīgi vai ar krāpniecisku nodomu.

4.   Saskaņā ar šo pantu atgūtās vai samaksātās summas iemaksā pilnvarotajam maksātājam un atskaita no izdevumiem, ko finansē Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds.

18. pants

Dalībvalstu paziņojumi

1.   Olīveļļas ražotājas dalībvalstis vēlākais 2006. gada 31. janvāri paziņo Komisijai par valsts pasākumiem, ar kuriem ievieš šo regulu, un jo īpaši par pasākumiem attiecībā uz:

a)

šīs regulas 2. panta 2. punktā minētajiem uzņēmēju organizāciju apstiprinājuma nosacījumiem;

b)

papildu nosacījumiem, kuros ir precizētas atbilstīgi 5. panta 2. punktam apstiprinātās darbības, par kurām ir tiesības saņemt Kopienas finansējumu;

c)

šīs regulas 9. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem attīstības virzieniem un prioritātēm un 9. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētajiem efektivitātes rādītājiem attiecībā uz kvantitāti un kvalitāti;

d)

šīs regulas 11. pantā minēto avansu sistēmas kārtību un, vajadzības gadījumā, valsts finansējuma izmaksāšanas sistēmu;

e)

šīs regulas 14. pantā paredzēto pārbaužu izpildi un 16. pantā paredzētajām sankcijām un korekcijām;

f)

šīs regulas 12. panta 3. punktā minēto termiņu.

2.   Dalībvalstis vēlākais katra apstiprināto darba programmu izpildes gada 1. maijā nosūta Komisijai datus par:

a)

apstiprinātajām uzņēmēju organizācijām;

b)

darba programmām un to raksturojumu, iedalot programmas atbilstīgi uzņēmēju organizāciju kategorijām, darbības jomām un reģionālajiem apgabaliem;

c)

katrai darba programmai piešķirtā finansējuma summu;

d)

Kopienas finansējuma paredzēto grafiku visam darba programmu izpildes periodam, nodalot katru budžeta gadu atsevišķi.

3.   Dalībvalstis vēlākais katra apstiprināto darba programmu izpildes gada 10. septembrī nosūta Komisijai ziņojumu par šīs regulas īstenošanu, kurā ietverta vismaz šāda informācija:

a)

finansēto programmu, saņēmēju, olīvu biržu teritoriju, olīveļļas spiestuvju, pārstrādes ražotņu skaits un attiecīgās olīveļļas un galda olīvu daudzumi;

b)

katrā darbības jomā īstenoto darbību raksturojums;

c)

atšķirības starp paredzētajām un faktiski īstenotajām darbībām, kā arī šo atšķirību finansiālās sekas;

d)

rezultātu apraksts un novērtējums, kuru pamatā jo īpaši ir 12. panta 2. punkta b) apakšpunkta iii) daļā minētie darba programmu novērtējumi;

e)

saskaņā ar 14. un 15. pantu veikto pārbaužu statistika un saskaņā ar 16. pantu piemērotās sankcijas vai korekcijas;

f)

izdevumi, kas ir sadalīti atbilstīgi darba programmām un darbības jomām, kā arī Kopienas, valsts un uzņēmēju finansiālie ieguldījumi.

4.   Šajā pantā paredzētie paziņojumi jānosūta elektroniski atbilstīgi Komisijas norādījumiem dalībvalstīm.

19. pants

Pārejas noteikums

1.   Pirmajā darba programmu izpildes gadā dalībvalstis drīkst izmaksāt Kopienas finansējumu avansā.

2.   Šis avanss nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt Kopienas finansējumam atbilstošu apjomu.

3.   Izdevumus par 2. punktā paredzētā avansa maksājumu deklarē kopā ar izdevumiem, kas radušies no 2006. gada 16. līdz 31. oktobrim.

20. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 1334/2002.

Tomēr 9., 10. un 11. pants, kā arī 3. punkts vēl joprojām attiecās uz darba programmām, kuras nosedz 2004./2005. tirdzniecības gadu.

21. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 161, 30.4.2004., 97. lpp. Labots ar OV L 206, 9.6.2004., 37. lpp.

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 118/2005 (OV L 24, 27.1.2005., 15. lpp.).

(3)  OV L 205, 3.8.1985., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 673/2004 (OV L 105, 14.4.2004., 17. lpp.).

(4)  OV L 195, 24.7.2002., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1331/2004 (OV L 247, 21.7.2004., 5. lpp.).

(5)  OV 172, 30.9.1966., 3025./66. lpp.,

(6)  OV L 210, 28.7.1998., 32. lpp.


20.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2081/2005

(2005. gada 19. decembris)

par Kopienas tarifu kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu 2006. gadam Taizemes izcelsmes maniokai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 1095/96 par koncesiju īstenošanu, kas iekļautas sarakstā CXL, kas izveidots GATT XXIV: 6. sarunu nobeigumā (1), un jo īpaši tās 1. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Pasaules Tirdzniecības organizācijas daudzpusējo tirdzniecības sarunu laikā Kopiena ir apņēmusies uz četriem gadiem atvērt tarifu kvotu 21 miljona tonnu apjomā produktiem, uz kuriem attiecas KN kodi 0714 10 10, 0714 10 91 un 0714 10 99, un kuru izcelsme ir Taizemē, ar muitas nodokli, kas samazināts līdz 6 %. Šī kvota ir jāatver un jāpārvalda Komisijai.

(2)

Ir jāsaglabā pārvaldības sistēma, kas nodrošina, ka ar šo kvotu var ievest tikai Taizemes izcelsmes produktus. Tādējādi arī turpmāk ievešanas atļauja jāizsniedz ar nosacījumu, ka tiek uzrādīta izvešanas atļauja, ko izdevušas Taizemes iestādes un kuras paraugs ir nosūtīts Komisijai.

(3)

Attiecīgo produktu ievešanu Kopienas tirgū parasti pārvalda, par pamatu ņemot kalendāro gadu, šī sistēma ir jāsaglabā. Tādēļ jāatver kvota 2006. gadam.

(4)

Tos produktus, uz kuriem attiecas KN kodi 0714 10 10, 0714 10 91 un 0714 10 99, var ievest, ja uzrāda ievešanas atļauju saskaņā ar Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regulu (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot ievešanas un izvešanas atļauju un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (2), un saskaņā ar Komisijas 2003. gada 28. jūlija Regulu (EK) Nr. 1342/2003 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas piemērošanai attiecībā uz labību un rīsiem (3).

(5)

Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi un ievērojot, ka Kopienas koncesija paredz kopējo daudzumu 21 000 000 tonnas četriem gadiem ar maksimāli 5 500 000 tonnām gadā, ieteicams turpināt pasākumus, kuri atkarībā no konkrētiem apstākļiem vai nu atvieglo tā produktu daudzuma laišanu brīvā apgrozībā, kas pārsniedz ievešanas atļaujās minētos daudzumus, vai ļauj pārnest uz priekšu starpību starp ievešanas atļaujā norādīto daudzumu un faktiski ievesto mazāko daudzumu.

(6)

Lai nodrošinātu pareizu nolīguma piemērošanu, jāizveido stingru un sistemātisku pārbaužu sistēma, kurā būtu ņemta vērā Taizemes izvešanas atļaujās norādītā informācija un Taizemes iestāžu izvešanas atļauju izdošanas procedūras.

(7)

Ja pieprasītais daudzums pārsniedz pieejamo daudzumu, jāparedz daudzuma samazināšanas mehānisms, lai nepārsniegtu paredzēto ikgadējo daudzumu.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

KVOTAS ATVĒRŠANA

1. pants

1.   Ar šo laika posmam no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim atver importa tarifa kvotu 5 500 000 tonnām Taizemes izcelsmes maniokai, uz ko attiecas KN kodi 0714 10 10, 0714 10 91 un 0714 10 99.

Šai kvotai piemērojamais muitas nodoklis ir noteikts 6 % procentuāli.

Kvotas kārtas numurs ir 09.4008.

2.   Attiecībā uz 1. punktā minētajiem produktiem izmanto šajā regulā paredzēto kārtību ar nosacījumu, ka tos ieved ar ievešanas atļaujām, kas izdotas, pamatojoties uz iesniegtu atļauju izvešanai uz Eiropas Kopienu, ko izsniedzis Taizemes valdības Tirdzniecības ministrijas Ārējās tirdzniecības departaments, turpmāk tekstā – “izvešanas atļauja”.

II   NODAĻA

IZVEŠANAS ATĻAUJAS

2. pants

1.   Izvešanas atļaujai ir oriģināls un vismaz viena kopija, ko aizpilda pēc I pielikumā sniegtās veidlapas parauga.

Veidlapas aptuvenie izmēri ir 210 × 297 mm. Oriģināls ir uz balta papīra, kam uzdrukāts dzeltens gijošēta aizsargraksta fons, lai varētu atklāt visus mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem izdarītus viltojumus.

2.   Izvešanas atļauju aizpilda angļu valodā.

3.   Izvešanas atļaujas oriģinālu un kopijas aizpilda ar rakstāmmašīnu vai rokrakstā. Ja tās aizpilda rokrakstā, jālieto tinte un drukāti burti.

4.   Katrai izvešanas atļaujai ir iepriekš uzdrukāts sērijas numurs; tās augšdaļā atrodas arī atļaujas numurs. Kopijām ir tie paši numuri, kas oriģinālam.

3. pants

1.   Izvešanas atļauja ir derīga 120 dienas no tās izdošanas datuma. Atļaujas izdošanas datumu ieskaita atļaujas derīguma termiņā.

Atļauja ir derīga tikai tad, ja tās dažādās iedaļas ir pareizi aizpildītas saskaņā ar attiecīgajām norādēm un ja tās autentiskums ir pienācīgi apliecināts saskaņā ar 2. punktu. Iedaļā “pārvadātais svars” daudzums jānorāda vārdiem un arī ar cipariem.

2.   Izvešanas atļaujas autentiskums ir attiecīgi apliecināts, ja tajā ir norādīts izdošanas datums un uz tās ir izdevējas iestādes zīmogs un pilnvarotās(-o) personas(-u) paraksts(-i).

III   NODAĻA

IEVEŠANAS ATĻAUJAS

4. pants

Ievešanas atļaujas pieteikumu par Taizemes izcelsmes produktiem, uz kuriem attiecas KN kodi 0714 10 10, 0714 10 91 un 0714 10 99, sastāda saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1291/2000 un Regulu (EK) Nr. 1342/2003 un dalībvalstu kompetentajām iestādēm iesniedz kopā ar izvešanas atļaujas oriģinālu.

Izvešanas atļaujas oriģinālu patur iestāde, kas izsniedz ievešanas atļauju. Tomēr, ja ievešanas atļaujas pieteikums attiecas tikai uz kādu daļu no izvešanas atļaujā norādītā daudzuma, izdevēja iestāde oriģinālā norāda daudzumu, par kuru ir izsniegta ievešanas atļauja, un pēc oriģināla apzīmogošanas izsniedz to atpakaļ attiecīgai personai.

Izsniedzot ievešanas atļauju, ņem vērā tikai to daudzumu, kas izvešanas atļaujā norādīts ailē “pārvadātais svars”.

5. pants

Ja konstatē, ka konkrētajā sūtījumā faktiski izkrautie daudzumi pārsniedz kopējo daudzumu, kas norādīts šim sūtījumam izsniegtajā(-s) ievešanas atļaujā(-s), kompetentās iestādes, kuras izsniegušas attiecīgo(-ās) ievešanas atļauju(-as), pēc ievedēja lūguma par katru gadījumu atsevišķi un cik vien drīz iespējams elektroniski paziņo Komisijai Taizemes izvešanas atļaujas(-u) numuru(-us), ievešanas atļaujas(-u) numuru(-us), pārsniegto daudzumu, kā arī kuģa nosaukumu.

Komisija sazinās ar Taizemes iestādēm, lai varētu sagatavot jaunas izvešanas atļaujas.

Līdz jaunu atļauju sagatavošanai pārsniegtos daudzumus nevar laist brīvā apgrozībā saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem noteikumiem, kamēr par attiecīgajiem daudzumiem neuzrāda jaunas ievešanas atļaujas.

Jaunās ievešanas atļaujas izdod saskaņā ar 10. panta nosacījumiem.

6. pants

Atkāpjoties no 5. panta trešās daļas, ja tiek konstatēts, ka no kāda konkrēta sūtījuma faktiski izkrautie daudzumi uzrādītajās ievešanas atļaujās minētos daudzumus nepārsniedz vairāk kā par 2 %, tad tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā produktu laiž brīvā apgrozībā, pēc ievedēja lūguma tomēr var atļaut laist brīvā apgrozībā pārsniegtos daudzumus, ja tiek samaksāts muitas nodoklis, kurš nepārsniedz 6 % procentuālo nodokli, un ja ievedējs iemaksā nodrošinājumu, kas līdzvērtīgs starpībai starp Kopējā muitas tarifā noteikto nodokli un samaksāto nodokli.

Nodrošinājumu atbrīvo, ja tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā produktu laiž brīvā apgrozībā, uzrāda papildu ievešanas atļauju par attiecīgajiem daudzumiem. Papildu atļaujām nav vajadzīgs nodrošinājums, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1291/2000 15. panta 2. punktā vai šīs regulas 8. pantā.

Papildu ievešanas atļauju izsniedz saskaņā ar 10. pantā izklāstītajiem nosacījumiem pēc tam, kad ir uzrādīta viena vai vairākas jaunas izvešanas atļaujas, ko izdevušas Taizemes iestādes.

Papildu ievešanas atļaujas 20. iedaļā ir viens no ierakstiem, kas minēti II pielikumā.

Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, nodrošinājumu zaudē par daudzumiem, par kuriem papildu ievešanas atļauju neuzrāda četros mēnešos, ko skaita, sākot no dienas, kad pieņemta deklarācija par laišanu brīvā apgrozībā, kas minēta pirmajā daļā. Jo īpaši to zaudē par daudzumiem, par kuriem papildu ievešanas atļauja nav izdota saskaņā ar 10. panta pirmo daļu.

Pēc tam, kad kompetentā iestāde ir daudzumu ierakstījusi papildu ievešanas atļaujā un ieraksta autentiskumu apstiprinājusi, kā arī ir atmaksāts pirmajā daļā noteiktais nodrošinājums, atļauju cik vien drīz iespējams nosūta atpakaļ izdevējai iestādei.

7. pants

Ievešanas atļauju pieteikumus saskaņā ar šo regulu var iesniegt visās dalībvalstīs, un izdotās atļaujas ir derīgas visā Kopienā.

Regulas (EK) Nr. 1291/2000 5. panta 1. punkta pirmās daļas ceturtais ievilkums neattiecas uz ievedumiem, ko veic saskaņā ar šo regulu.

8. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1342/2003 12. panta, nodrošinājuma likme attiecībā uz šajā regulā paredzētajām ievešanas atļaujām ir EUR 5 par tonnu.

9. pants

1.   Ievešanas atļaujas pieteikuma un atļaujas 8. iedaļā ir norāde “Taizeme”.

2.   Ievešanas atļaujā ir šāda informācija:

a)

24. iedaļā ir viens no tiem ierakstiem, kas minēti III pielikumā;

b)

20. iedaļā ir šādas norādes:

i)

Taizemes izvešanas atļaujā norādītais kravas kuģa nosaukums;

ii)

Taizemes izvešanas atļaujas numurs un datums.

3.   Ievešanas atļauju kā apliecinošu dokumentu deklarācijai par laišanu brīvā apgrozībā pieņem tikai tad, ja, pamatojoties uz attiecīgās personas uzrādītu kravas zīmes kopiju, tiek pierādīts, ka produkti, kurus lūdz laist brīvā apgrozībā, Kopienā ir ievesti ar ievešanas atļaujā minēto kuģi.

4.   Saskaņā ar šīs regulas 6. pantu un, atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 8. panta 4. punkta, brīvā apgrozībā laistais daudzums nedrīkst pārsniegt ievešanas atļaujas 17. un 18. iedaļā norādīto daudzumu. Tādēļ minētās atļaujas 19. iedaļā ieraksta skaitli “0”.

10. pants

1.   Ja atļauju pieteikumi pārsniedz 1. pantā paredzēto daudzumu, Komisija nosaka, cik procentus pieprasīto daudzumu var apstiprināt, vai lemj par pieteikumu noraidīšanu.

2.   Ievešanas atļauju izsniedz piektajā darba dienā pēc pieteikuma iesniegšanas dienas, ņemot vērā pasākumus, ko Komisija veikusi saskaņā ar 1. punktu.

3.   Ja nosaka apstiprinājumu procentuālo īpatsvaru saskaņā ar 1. punktu, pieteikumus var atsaukt desmit darba dienu laikā pēc minētā procentuālā īpatsvara publicēšanas dienas.

Pieteikumu atsaukšanas gadījumā tiek atdotas atļaujas, kas iesniegtas saskaņā ar 2. punktu.

Ja pieteikumus atsauc, tad nodrošinājums tiek atmaksāts. Nodrošinājumu atmaksā arī tad, ja pieteikumus noraida.

4.   Ja nav ievēroti nosacījumi, kas reglamentē ievešanas atļaujas izsniegšanu, Komisija vajadzības gadījumā pēc apspriešanās ar Taizemes iestādēm, var veikt piemērotus pasākumus.

11. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. panta, ievešanas atļaujas derīguma termiņa pēdējā diena atbilst attiecīgās izvešanas atļaujas derīguma termiņa pēdējai dienai, kurai pieskaitītas 30 dienas.

12. pants

1.   Dalībvalstis katru darba dienu par katru ievešanas atļaujas pieteikumu elektroniski sniedz Komisijai šādu informāciju:

a)

daudzums, attiecībā uz kuru lūdz katru ievešanas atļauju, vajadzības gadījumā norādot “papildu ievešanas atļauja”;

b)

ievešanas atļaujas pieteikuma iesniedzēja vārds/nosaukums;

c)

iesniegtās izvešanas atļaujas numurs, kas norādīts atļaujas augšējā iedaļā;

d)

izvešanas atļaujas izsniegšanas datums;

e)

kopējais daudzums, par kādu izsniegta izvešanas atļauja;

f)

izvedēja vārds vai nosaukums, kas norādīts izvešanas atļaujā.

2.   Vēlākais 2007. gada pirmā pusgada beigās iestādes, kas ir atbildīgas par ievešanas atļauju izsniegšanu, elektroniski paziņo Komisijai neieskaitīto daudzumu pilnīgu sarakstu, kas atrodas ievešanas atļauju otrā pusē, kravas kuģa nosaukumu un transporta līguma numuru preču transportēšanai uz Eiropas Kopienu, kā arī attiecīgo izvešanas atļauju numurus.

IV   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

13. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 146, 20.6.1996., 1. lpp.

(2)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1856/2005 (OV L 297, 15.11.2005., 7. lpp.).

(3)  OV L 189, 29.7.2003., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1092/2004 (OV L 209, 11.6.2004., 9. lpp.).


I PIELIKUMS

Image


II PIELIKUMS

:

Spāņu valodā

:

Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE) no 2081/2005,

:

Čehu valodā

:

Licence pro dodatečné množství, čl. 6 nařízení (ES) č. 2081/2005,

:

Dāņu valodā

:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2081/2005, artikel 6,

:

Vācu valodā

:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 2081/2005,

:

Igauņu valodā

:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 2081/2005 artikkel 6,

:

Grieķu valodā

:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2081/2005,

:

Angļu valodā

:

Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC) No 2081/2005,

:

Franču valodā

:

Certificat complémentaire, article 6 du règlement (CE) no 2081/2005,

:

Itāliešu valodā

:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2081/2005 articolo 6,

:

Latviešu valodā

:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 2081/2005 6. pants,

:

Lietuviešu valodā

:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 2081/2005 6 straipsnio,

:

Ungāru valodā

:

Kiegészítő engedély, 2081/2005/EK rendelet 6. cikk,

:

Holandiešu valodā

:

Aanvullend certificaat — artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2081/2005,

:

Poļu valodā

:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 2081/2005 art. 6,

:

Portugāļu valodā

:

Certificado complementar, artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2081/2005,

:

Slovāku valodā

:

Dodatočné povolenie, článok 6 nariadenia (ES) č. 2081/2005,

:

Slovēņu valodā

:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 6, Uredba (ES) št. 2081/2005,

:

Somu valodā

:

Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 2081/2005 6 artikla,

:

Zviedru valodā

:

Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 2081/2005.


III PIELIKUMS

:

Spāņu valodā

:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2081/2005],

:

Čehu valodā

:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 2081/2005),

:

Dāņu valodā

:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF) nr. 2081/2005),

:

Vācu valodā

:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2081/2005),

:

Igauņu valodā

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 2081/2005),

:

Grieķu valodā

:

Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2081/2005],

:

Angļu valodā

:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2081/2005),

:

Franču valodā

:

Droits de douane limités a 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2081/2005],

:

Itāliešu valodā

:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento (CE) n. 2081/2005],

:

Latviešu valodā

:

Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 2081/2005),

:

Lietuviešu valodā

:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 2081/2005),

:

Ungāru valodā

:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (2081/2005/EK rendelet),

:

Holandiešu valodā

:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2081/2005),

:

Poļu valodā

:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 2081/2005),

:

Portugāļu valodā

:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2081/2005],

:

Slovāku valodā

:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (Nariadenie (ES) č 2081/2005),

:

Slovēņu valodā

:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 2081/2005),

:

Somu valodā

:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2081/2005),

:

Zviedru valodā

:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG) nr 2081/2005).


20.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/26


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2082/2005

(2005. gada 19. decembris)

par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1497/2001, ar ko piemēro antidempinga pagaidu maksājumu par tādas urīnvielas importu, kuras izcelsme ir Baltkrievijā, Bulgārijā, Horvātijā, Igaunijā, Lībijā, Lietuvā, Rumānijā un Ukrainā, par Bulgārijas ražotāja eksportētāja piedāvāto saistību akceptēšanu un par procedūras izbeigšanu attiecībā uz Ēģiptes un Polijas izcelsmes urīnvielas importu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (“pamatregula”) (1), un jo īpaši tās 8. un 9. pantu,

tā kā:

A.   IEPRIEKŠĒJĀ PROCEDŪRA

(1)

Komisija, publicējot paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 2000. gada 21. oktobrī izziņoja antidempinga procedūras (2) uzsākšanu attiecībā uz tādas urīnvielas (“attiecīgais ražojums”) importu, kuras izcelsme ir Baltkrievijā, Bulgārijā, Ēģiptē, Horvātijā, Igaunijā, Lietuvā, Lībijā, Polijā, Rumānijā un Ukrainā.

(2)

Procedūras rezultātā 2001. gada jūlijā tika noteikti antidempinga pagaidu maksājumi par tādas urīnvielas importu, kuras izcelsme ir Baltkrievijā, Bulgārijā, Horvātijā, Igaunijā, Lībijā, Lietuvā, Rumānijā un Ukrainā, un ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1497/2001 (3) tika izbeigta procedūra attiecībā uz tādas urīnvielas importu, kuras izcelsme ir Ēģiptē un Polijā.

(3)

Ar to pašu regulu Komisija akceptēja Bulgārijas ražotāja eksportētāja Chimco AD piedāvātās saistības. Ievērojot Regulā (EK) Nr. 1497/2001 izklāstītos nosacījumus, šā uzņēmuma attiecīgā izstrādājuma imports Kopienā tika atbrīvots no minētā antidempinga pagaidu maksājuma atbilstīgi minētās regulas 3. panta 1. punktam.

(4)

Vēlāk ar Padomes Regulu (EK) Nr. 92/2002 (4) (“galīgā regula”) tika noteikti galīgie maksājumi par tādu preču ievedumiem, kuru izcelsme ir Baltkrievijā, Bulgārijā, Horvātijā, Igaunijā, Lībijā, Lietuvā, Rumānijā un Ukrainā. Ievērojot tajā izklāstītos nosacījumus, ar šo regulu precēm, ko Chimco AD ražo un tieši eksportē pirmajam neatkarīgajam pircējam Kopienā, arī piešķīra atbrīvojumu no galīgā antidempinga maksājumiem, jo procedūras pagaidu posmā šā uzņēmuma saistības jau bija galīgi akceptētas. Galīgās regulas 137. apsvērumā minēts, ka saistību viszemākā cena tikusi koriģēta, jo mainījies kaitējuma novēršanas līmenis.

B.   SAISTĪBU PĀRKĀPUMI

1.   Uzņēmuma, kurš uzņēmies saistības, pienākumi

(5)

Chimco AD piedāvātā apņemšanās attiecīgajam uzņēmumam cita starpā uzliek saistības attiecīgo ražojumu eksportēt uz Kopienu par tajā noteikto viszemāko ievešanas cenu (VIC) vai par augstāku cenu. Viszemākā cena jāievēro, pamatojoties uz ceturkšņa vidējo svērto cenu. Uzņēmums arī apņemas neapiet šo apņemšanos, izveidojot kompensācijas mehānismus ar kādu citu pusi.

(6)

Bez tam saistību efektīvas uzraudzības vajadzībām Chimco AD ir pienākums nosūtīt Eiropas Komisijai ceturkšņa ziņojumu par visiem attiecīgā ražojuma apjomiem, ko tas pārdevis eksportā uz Eiropas Kopienu. Šajos ziņojumos jāiekļauj visu to faktūru elementi, kas izdotas laikā, kad notikusi tirdzniecība saskaņā ar to saistību noteikumiem, par kurām pieprasīts atbrīvojums no antidempinga maksājumiem. Šajos realizācijas pārskatos sniegtajiem datiem jābūt pilnīgiem un precīziem visos sīkumos.

(7)

Saistībās ir paredzēts, ka Eiropas Komisija var dot sīkākus tehniskus norādījumus par saistību uzraudzību un ka uzņēmums apņemas sadarboties, sniedzot visas ziņas, ko Eiropas Komisija uzskata par nepieciešamām šo saistību izpildes nodrošināšanai.

2.   Saistību pārkāpumi

(8)

Eiropas Komisija uzņēmumu 2003. gada decembrī informēja par to, ka tā rīcībā tiks nodota jauna sistēma ziņošanai par ceturkšņa realizācijas apjomiem Eiropas Savienībā. Šī sistēma tiktu izmantota ziņojumiem no 2004. gada, ja uzņēmums tam piekristu.

(9)

Par atbildi uzņēmums atsūtīja paziņojumu, kurā piekrita jaunajai ziņošanas sistēmai un saistību piedāvājuma turpināšanai. Pēc tam pirmie divi ziņojumi jaunajā sistēmā tika pareizi nosūtīti Eiropas Komisijai.

(10)

Ziņošanas sistēmā nav saņemti ziņojumi par trešo un ceturto ceturksni. Uzņēmums par to tika informēts, un tam tika dots pietiekami ilgs laiks, lai stāvokli labotu. Uzņēmums nekādi nereaģēja.

(11)

Pēc tam, 2005. gadā, uzņēmums vairs nesūtīja Eiropas Komisijai ceturkšņa realizācijas ziņojumus. Tādējādi netika pildīts uzņēmuma pienākums ziņot Eiropas Savienībai par realizācijas apjomiem.

(12)

Neziņošana saskaņā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī ceturkšņa ziņojumu nenosūtīšana bija saistību pārkāpums. Tādēļ uzņēmums tika rakstveidā informēts par būtiskajiem faktiem un apsvērumiem, uz kuru pamata Komisija gatavojās atcelt saistību pieņemšanu un ieteikt galīgā antidempinga maksājuma noteikšanu. Uzņēmums nekādi nereaģēja, bet tagad tam tiek piemērota bankrota procedūra.

C.   GROZĪJUMI REGULĀ (EK) Nr. 1497/2001

(13)

Ievērojot iepriekš teikto, Regulas (EK) Nr. 1497/2001 3. pants par Chimco AD saistību akceptēšanu ir svītrojams un minētās regulas 4. un 5. pants ir attiecīgi pārnumurējami,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek atcelta Chimco AD piedāvāto saistību pieņemšana.

2. pants

1.   Ar šo svītro Regulas (EK) Nr. 1497/2001 3. pantu.

2.   Ar šo Regulas (EK) Nr. 1497/2001 4. pantu pārnumurē par “3. pantu”.

3.   Ar šo Regulas (EK) Nr. 1497/2001 5. pantu pārnumurē par “4. pantu”.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Peter MANDELSON


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 461/2004 (OV L 77, 13.3.2004., 12. lpp.).

(2)  OV C 301, 21.10.2000., 2. lpp.

(3)  OV L 197, 21.7.2001., 4. lpp.

(4)  OV L 17, 19.1.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1107/2002 (OV L 168, 27.6.2002., 1. lpp.).


20.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/28


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2083/2005

(2005. gada 19. decembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK par to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (1), un jo īpaši tās 69. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (2), un jo īpaši tās 78. pantu,

pēc apspriešanās ar Valsts līgumu padomdevēju komiteju,

tā kā:

(1)

Padome ar 1994. gada 22. decembra Lēmumu 94/800/EK par daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir tās kompetencē (3), apstiprināja minētā lēmuma 4. pielikumā norādīto nolīgumu par valsts iepirkumu, turpmāk tekstā “Nolīgums”. Atbilstoši Nolīguma noteikumiem, tiklīdz attiecīgajos līgumos tiek sasniegtas vai pārsniegtas Nolīgumā izklāstītās un kā īpašās aizņēmuma tiesības noteiktās summas, turpmāk tekstā “robežvērtības”, jāievēro tajā paredzētie noteikumi.

(2)

Viens no Direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK mērķiem ir ļaut līgumslēdzējiem un līgumslēdzējām iestādēm, kuras tās piemēro, vienlaikus ievērot Nolīgumā paredzētās saistības. Lai to panāktu, Komisijai jāpārbauda direktīvās paredzētās robežvērtības, uz kurām attiecas Nolīgums, un vajadzības gadījumā tās jāpārskata uz augšu vai uz leju, lai nodrošinātu to atbilstību Nolīgumā noteikto robežvērtību euro ekvivalentiem, kas noapaļoti līdz tuvākajam tūkstotim. Direktīvās minētās robežvērtības nav ekvivalentas Nolīgumā noteiktajām robežvērtībām, ko pārrēķina, lai aptvertu laikposmu no 2006. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim. Tādēļ tās ir jāpārskata.

(3)

Turklāt, lai samazinātu robežvērtību skaitu, kas jāievēro, Direktīvās 2004/17/EK un 2004/18/EK robežvērtības, kuras nav atkarīgas no Nolīguma, pielīdzināja no tā izrietošajām robežvērtībām. Tādēļ arī tās ir lietderīgi pārskatīt.

(4)

Grozījumi neietekmē valsts tiesību aktus, ar kuriem īsteno Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK, sākot no robežvērtībām, kas ir zemākas nekā direktīvās norādītās robežvērtības.

(5)

Tāpēc Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK ir attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvu 2004/17/EK groza šādi:

1)

Direktīvas 16. pantu groza šādi:

a)

minētā panta a) punktā summu “EUR 473 000” aizstāj ar “EUR 422 000”;

b)

minētā panta b) punktā summu “EUR 5 923 000” aizstāj ar “EUR 5 278 000”.

2)

Direktīvas 61. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 1. punktā summu “EUR 473 000” aizstāj ar “EUR 422 000”;

b)

minētā panta 2. punktā summu “EUR 473 000” aizstāj ar “EUR 422 000”.

2. pants

Direktīvu 2004/18/EK groza šādi:

1)

Direktīvas 7. pantu groza šādi:

a)

minētā panta a) punktā summu “EUR 154 000” aizstāj ar “EUR 137 000”;

b)

minētā panta b) punktā summu “EUR 236 000” aizstāj ar “EUR 211 000”;

c)

minētā panta c) punktā summu “EUR 5 923 000” aizstāj ar “EUR 5 278 000”.

2)

Direktīvas 8. panta pirmo daļu groza šādi:

a)

minētā panta a) punktā summu “EUR 5 923 000” aizstāj ar “EUR 5 278 000”;

b)

minētā panta b) punktā summu “EUR 154 000” aizstāj ar “EUR 211 000”.

3)

Direktīvas 56. pantā summu “EUR 5 923 000” aizstāj ar “EUR 5 278 000”.

4)

Direktīvas 63. panta 1. punkta pirmajā daļā summu “EUR 5 923 000” aizstāj ar “EUR 5 278 000”.

5)

Direktīvas 67. panta 1. punktu groza šādi:

a)

minētā punkta a) apakšpunktā summu “EUR 154 000” aizstāj ar “EUR 137 000”;

b)

minētā punkta b) apakšpunktā summu “EUR 236 000” aizstāj ar “EUR 211 000”;

c)

minētā punkta c) apakšpunktā summu “EUR 236 000” aizstāj ar “EUR 211 000”.

3. pants

Ar šo no 2006. gada 1. janvāra Komisijas Regulu (EK) Nr. 1874/2004 (4) atceļ.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

4. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp., labota ar OV L 358, 3.12.2004. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/51/EK (OV L 257, 1.10.2005., 127. lpp.).

(2)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp., labota ar OV L 351, 26.11.2004. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/75/EK (OV L 323, 9.12.2005., 55. lpp.).

(3)  OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.

(4)  OV L 326, 29.10.2004., 17. lpp.


20.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/30


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2084/2005

(2005. gada 19. decembris)

par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Padomes 2002. gada 10. decembra Regulu (EK) Nr. 2286/2002, ar ko nosaka režīmu, kas piemērojams Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) izcelsmes lauksaimniecības produktiem un precēm no to pārstrādes, kā arī atceļ Regulu (EK) Nr. 1706/98 (2),

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 2247/2003, ar ko paredz detalizētus ieviešanas noteikumus liellopu gaļas sektorā Padomes Regulai (EK) Nr. 2286/2002, ar ko nosaka režīmu, kas piemērojams Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) izcelsmes lauksaimniecības produktiem un precēm no to pārstrādes (3), un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2247/2003 1. pantā paredzēta iespēja izsniegt importa sertifikātus attiecībā uz liellopu gaļas nozares produktiem, kuru izcelsmes vieta ir Botsvāna, Kenija, Madagaskara, Svazilenda, Zimbabve un Namībija, importa sertifikātiem. Taču šis imports nedrīkst pārsniegt daudzuma robežas, kas paredzētas katrai no šīm trešajām valstīm, kurās produktus ieved.

(2)

Sertifikātu pieprasījumi, kas iesniegti no 2005. gada 1. līdz 10. decembris un attiecas uz atkaulotu gaļu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2247/2003 produktiem, kuru izcelsmes vieta ir Botsvāna, Kenija, Madagaskara, Svazilenda, Zimbabve un Namībija, nepārsniedz šīm valstīm pieejamos daudzumus. Tāpēc ir iespējams piešķirt importa sertifikātus par pieprasītajiem daudzumiem.

(3)

Ievērojot kopējo daudzumu 52 100 t, jānosaka daudzumi, par kuriem sertifikātus var pieprasīt no 2006. gada 1. janvāris.

(4)

Jāatzīmē, ka šī regula neskar piemērošanu Padomes 1972. gada 12. decembra Direktīvai 72/462/EEK par sanitārajiem jautājumiem un sanitāro režīmu, importējot liellopu, cūku, aitu un kazu sugas dzīvniekus, svaigu gaļu vai produktus uz gaļas bāzes, kā izcelsmes vieta ir trešās valstis (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tālāk norādītās dalībvalstis 2005. gada 21. decembrī izsniedz Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu izcelsmes liellopu gaļas nozares produktu importa sertifikātus, kuri izteikti atkaulotā gaļā saistībā ar norādītajiem daudzumiem un izcelsmes valstīm:

Apvienotā Karaliste:

34 t no Botsvānas,

2. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2247/2003 4. panta 2. punktu sertifikātu pieprasījumus var iesniegt 2006. gada pirmo desmit janvāris dienu laikā par šādiem atkaulotas liellopu gaļas daudzumiem:

Botsvāna:

18 916 t,

Kenija:

142 t,

Madagaskara:

7 579 t,

Svazilenda:

3 363 t,

Zimbabve:

9 100 t,

Namībija:

13 000 t.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 21. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1899/2004 (OV L 328, 30.10.2004., 67. lpp.).

(2)  OV L 348, 21.12.2002., 5. lpp.

(3)  OV L 333, 20.12.2003., 37. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1118/2004 (OV L 217, 17.6.2004., 10. lpp.).

(4)  OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).


20.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/32


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2085/2005

(2005. gada 19. decembris),

ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2005. gada decembri iesniegtos dažu mājputnu un olu nozares produktu importa atļauju pieteikumus, saskaņā ar shēmām, kas ir paredzētas Regulās (EK) Nr. 593/2004 un (EK) Nr. 1251/96

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2004. gada 30. marta Regulu (EK) Nr. 593/2004 par tarifu kvotu atvēršanu un to vadību olu un olu albumīna nozarē (1), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1251/96 par tarifu kvotu atvēršanu un to vadību mājputnu gaļas nozarē (2), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

Laikposmam no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. martam iesniegtie importa atļauju pieteikumi ietver daudzumu, kas ir mazāks par pieejamo daudzumu vai ir vienāds ar to, tādēļ tos var pilnībā pieņemt, savukārt citiem produktiem pieteikumos pieprasītais daudzums pārsniedz pieejamo daudzumu un tādēļ ir jāsamazina, lietojot noteiktu procentu likmi, lai nodrošinātu godīgu sadali,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Importa atļauju pieteikumi laikposmam no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. martam, kas iesniegti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 593/2004 un Regulu (EK) Nr. 1251/96, ir jāpieņem atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2.   Importa atļauju pieteikumus laikposmam no 2006. gada 1. aprīla līdz 30. jūnijam var iesniegt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 593/2004 un Regulu (EK) Nr. 1251/96 par kopējo daudzumu, kas minēts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 94, 31.3.2004., 10. lpp.

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 136. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1043/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 24. lpp.).


PIELIKUMS

Grupa

Laikposmā no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. martam iesniegto importa atļauju pieteikumu pieņemšanas procentuālā daļa

Laikposmā no 2006. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam kopējais pieejamais daudzums

(t)

E1

100,0

134 833,700

E2

40,047434

1 750,000

E3

100,0

9 257,817

P1

100,0

3 684,000

P2

100,0

3 861,500

P3

1,754385

175,000

P4

100,0

484,000


20.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/34


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2086/2005

(2005. gada 19. decembris),

ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2005. gada decembrī iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem mājputnu gaļas produktiem, saskaņā ar shēmām, kas paredzētas Padomes Regulā (EK) Nr. 774/94 par tarifu kvotu atvēršanu un to vadību mājputnu gaļai un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 1994. gada 22. jūnija Regulu (EK) Nr. 1431/94, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to shēmu piemērošanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kas noteiktas Padomes Regulā (EK) Nr. 774/94 par dažu tarifu kvotu atvēršanu un to vadību mājputnu gaļai un citiem lauksaimniecības produktiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu,

tā kā:

Laikposmam no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. martam iesniegtie importa atļauju pieteikumi ietver daudzumu, kas ir mazāks par pieejamo daudzumu vai ir vienāds ar to, tādēļ tos var pilnībā pieņemt, savukārt citiem produktiem pieteikumos pieprasītais daudzums pārsniedz pieejamo daudzumu un tādēļ ir jāsamazina, lietojot noteiktu procentu likmi, lai nodrošinātu godīgu sadali,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Importa atļauju pieteikumi laikposmam no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. martam, kas iesniegti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1431/94, ir jāpieņem atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2.   Importa atļauju pieteikumus laikposmam no 2006. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam var iesniegt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1431/94 par kopējo daudzumu, kas minēts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 156, 23.6.1994., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1043/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 24. lpp.).


PIELIKUMS

Grupa

Laikposmam no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. martam iesniegto importa atļauju pieteikumu pieņemšanas procentuālā daļa

Laikposmā no 2006. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam kopējais pieejamais daudzums tonnās

1

1,261034

1 775,00

2

2 550,00

3

1,302083

825,00

4

1,620745

450,00

5

2,044989

175,00


20.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/36


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2087/2005

(2005. gada 19. decembris),

ar ko nosaka apmēru, kādā var pieņemt 2005. gada decembri iesniegtos importa atļauju pieteikumus dažiem mājputnu gaļas produktiem atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2497/96

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 2497/96, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to shēmu piemērošanu mājputnu gaļas nozarē, kas noteiktas asociācijas līgumos un pagaidu nolīgumos starp Eiropas Kopienu un Izraēlas valsti (1), un jo īpaši tās 4. panta 5. punktu,

tā kā:

Iesniegtajos importa atļauju pieteikumos laikposmam no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. martam pieprasītais daudzums pārsniedz pieejamo daudzumu, un tādēļ tas ir jāsamazina, lietojot noteiktu procentu likmi, lai nodrošinātu godīgu sadali,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2497/96 pieejamais daudzums laikposmā no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. martam ir norādīts pielikumā.

2.   Importa atļauju pieteikumus laikposmam no 2006. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam var iesniegt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2497/96 par kopējo daudzumu, kas minēts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 338, 28.12.1996., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 361/2004 (OV L 63, 28.2.2004., 15. lpp.).


PIELIKUMS

Grupa

Laikposmā no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. martam iesniegto importa atļauju pieteikumu pieņemšanas procentuālā daļa

Laikposmā no 2006. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam kopējais pieejamais daudzums

tonnās

I1

4,336409

381,50

I2

100,0

136,25


20.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/38


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2088/2005

(2005. gada 19. decembris),

ar ko nosaka, cik lielā mērā var pieņemt ievešanas atļauju pieteikumus, kuri iesniegti 2005. gada decembrī, attiecībā uz dažiem cūkgaļas nozares produktiem atbilstīgi režīmam, kas izstrādāts Padomes Regulā (EK) Nr. 774/94, ar kuru atver un pārvalda dažas Kopienas tarifu kvotas cūkgaļai un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 1994. gada 22. jūnija Regulu (EK) Nr. 1432/94 par piemērošanas noteikumiem cūkgaļas nozarē ievešanas režīmam, kas paredzēts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 774/94, ar kuru atver un pārvalda dažas Kopienas tarifu kvotas cūkgaļai un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ievešanas atļauju pieteikumi, kas iesniegti laikposmam par 2006. gada pirmajaus ceturksniu, nepārsniedz pieejamo daudzumu, un tādēļ tos var pieņemt pilnībā.

(2)

Jānosaka daudzums, kas ir pieejams nākošajam laikposmam.

(3)

Jāpievērš operatoru uzmanība, ka apliecības var izmantot tikai ar tiem produktiem, kas atbilst visām spēkā esošajām Kopienas veterinārajām prasībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ievešanas atļauju pieteikumus laikposmam no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. martam, kas iesniegti atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1432/94, pieņem, kā norādīts I pielikumā.

2.   Laikposmā no 2006. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam atļauju pieteikumus atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1432/94 var iesniegt par kopējiem daudzumiem, kas norādīti II pielikumā.

3.   Šīs atļaujas var izmantot tikai ar tiem produktiem, kas atbilst visām spēkā esošajām Kopienas veterinārajām prasībām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 156, 23.6.1994., 14. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 341/2005 (OV L 53, 26.2.2005., 28. lpp.).


I PIELIKUMS

Grupa

Ievešanas atļauju pieteikumu, kas iesniegti laikposmam no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. marta, pieņemšanas procentuālais daudzums

1


II PIELIKUMS

(t)

Grupa

Kopējais daudzums, kas pieejams laikposmā no 2006. gada 1. aprīla līdz 30. jūnijam

1

3 500,0


20.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/40


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2089/2005

(2005. gada 19. decembris),

ar ko nosaka, kādā mērā var pieņemt ievešanas atļauju pieteikumus, kuri iesniegti 2005. gada decembrī, atbilstīgi ieviešanas tarifu kvotu režīmam dažiem cūkgaļas nozares produktiem laikposmam no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. martam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 18. augusta Regulu (EK) Nr. 1458/2003, ar ko atver un pārvalda ievešanas tarifu kvotas cūkgaļas nozarē (1), un jo īpaši tās 5. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ievešanas atļauju pieteikumi, kas iesniegti 2006. gada pirmajam ceturksnim, nepārsniedz pieejamo daudzumu, un tādēļ tos var pieņemt pilnībā.

(2)

Jānosaka pārpalikums, ko pievieno nākošajam periodam pieejamajam daudzumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ievešanas atļauju pieteikumus laikposmam no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. martam, kas iesniegti atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1458/2003, pieņem kā norādīts I pielikumā.

2.   Laikposmā no 2006. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam ievešanas atļauju pieteikumus atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1458/2003 var iesniegt par kopējiem daudzumiem, kas norādīti II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. janvarī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 208, 19.8.2003., 3. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 341/2005 (OV L 53, 26.2.2005., 28. lpp.).


I PIELIKUMS

Grupa

Ievešanas atļauju pieteikumu, kas iesniegti laikposmam no 2006. gada 1. janvāra līdz 31. martam, pieņemšanas procentuālais daudzums

G2

100

G3

G4

G5

G6

G7

100


II PIELIKUMS

(t)

Grupa

Kopējais daudzums, kas pieejams laikposmā no 2006. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam

G2

30 297,9

G3

5 000,0

G4

3 000,0

G5

6 100,0

G6

15 000,0

G7

5 300,0


20.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/42


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2090/2005

(2005. gada 19. decembris),

ar ko nosaka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas neļķēm un rozēm, lai piemērotu režīmu, kas regulē dažu veidu ziedkopības produktu ievedumus ar izcelsmi Jordānijā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 21. decembra Regulu (EEK) Nr. 4088/87, ar ko nosaka nosacījumus, pēc kuriem atsevišķu veidu ziedkopības produktu ievedumiem ar izcelsmi Kiprā, Izraēlā, Jordānijā un Marokā, kā arī Rietumkrastā un Gazas sektorā piemērojami preferenciālie muitas nodokļi (1), un jo īpaši tās 5. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EEK) Nr. 4088/87 2. panta 2. punkts un 3. pants nosaka, ka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas vienzieda neļķēm, daudzziedu neļķēm, lielziedu rozēm, sīkziedu rozēm nosaka ik pēc piecpadsmit dienām un piemēro pa divu nedēļu periodiem. Saskaņā ar 1. pantu Komisijas 1988. gada 17. marta Regulā (EEK) Nr. 700/88 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem režīmam, kas piemērojams tad, kad Kopienā tiek ievesti atsevišķu veidu ziedkopības produkti ar izcelsmi Kiprā, Izraēlā, Jordānijā un Marokā, kā arī Rietumkrastā un Gazas sektorā (2), šīs cenas nosaka divu nedēļu periodiem, pamatojoties uz dalībvalstu piegādātiem svērtiem datiem.

(2)

Šīs cenas jānosaka nekavējoties, lai būtu iespējams noteikt piemērojamos muitu tarifus.

(3)

Pēc Kipras iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gada 1. maijā šai valstij nav jānosaka ievešanas cenas.

(4)

Tāpat nav jānosaka ievešanas cenas attiecībā uz Izraēlu, Maroku, Jordāniju, kā arī Rietumkrastā un Gazas sektorā, ņemot vērā nolīgumus, pieņemtus ar 2003. gada 22. decembra Padomes Lēmumu 2003/917/EK par Nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Izraēlas Valsti par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem un EK un Izraēlas asociācijas līguma 1. un 2. protokola aizstāšanu (3), 2003. gada 22. decembra Padomes Lēmumu 2003/914/EK par Eiropas Kopienas un Marokas Karalistes nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem un EK un Marokas Asociācijas līguma 1. un 3. protokola aizstāšanu (4), 2004. gada 22. decembra Padomes Lēmumu 2005/4/EK par nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Palestīnas Atbrīvošanas organizāciju (PLO), kas darbojas Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldes vārdā, par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem un EK un Palestīniešu pašpārvaldes pagaidu asociācijas nolīguma 1. un 2. protokola aizstāšanu (5).

(5)

Laikposmā starp Dzīvo augu un ziedkopības produktu pārvaldības komitejas sanāksmēm Komisijai ir jāpieņem šie pasākumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas vienzieda neļķēm, daudzziedu neļķēm, lielziedu rozēm, sīkziedu rozēm, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 4088/87 1. pantā, periodam no 2005. gada 21. decembra līdz 2006. gada 4. janvārim noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 382, 31.12.1987., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1300/97 (OV L 177, 5.7.1997., 1. lpp.).

(2)  OV L 72, 18.3.1988., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2062/97 (OV L 289, 22.10.1997., 1. lpp.).

(3)  OV L 346, 31.12.2003., 65. lpp.

(4)  OV L 345, 31.12.2003., 117. lpp.

(5)  OV L 2, 5.1.2005., 4. lpp.


PIELIKUMS

(EUR/100 gab.)

Laika posms: no 2005. gada 21. decembra līdz 2006. gada 4. janvārim

Kopienas ražošanas cena

Vienzieda neļķes

(standarta)

Daudzziedu neļķes

Lielziedu rozes

Sīkziedu rozes

 

20,99

11,92

45,33

15,62

Kopienas importa cena

Vienzieda neļķes

(standarta)

Daudzziedu neļķes

Lielziedu rozes

Sīkziedu rozes

Jordānija


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

20.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/44


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 21. novembris)

par tāda protokola slēgšanu, ar kuru groza Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, par tarifu kvotām, importējot Kopienā Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izcelsmes cukuru un cukura produktus

(2005/914/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 133. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2005. gada 28. februārī Padome pilnvaroja Komisiju uzsākt sarunas ar Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, lai grozītu preferenču režīmu attiecībā uz importa noteikumiem cukuram un cukura produktiem, kuru izcelsme ir Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, kurus importē Kopienā atbilstīgi Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam (turpmāk “SAN”) starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses (1).

(2)

Sarunas ir veiksmīgi pabeigtas, un Kopienai būtu jāslēdz protokols, ar kuru groza SAN.

(3)

Komisijai būtu jāparedz šā protokola īstenošanai nepieciešamie pasākumi saskaņā ar to pašu kārtību, kas paredzēta attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/2001 (2001. gada 19. jūnijs) par cukura tirgu kopīgo organizāciju (2) īstenošanu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Eiropas Kopienas vārdā apstiprina protokolu, ar kuru groza Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, par tarifa kvotām, importējot Kopienā Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izcelsmes cukuru un cukura produktus.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs ar šo ir pilnvarots iecelt personu(-as), kas ir pilnvarota(-as) parakstīt protokolu, lai tas kļūtu saistošs Kopienai.

3. pants

Komisija pieņem sīki izstrādātus noteikumus šā protokola īstenošanai atbilstīgi kārtībai, kas izklāstīta Regulas (EK) Nr. 1260/2001 42. pantā.

Briselē, 2005. gada 21. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. STRAW


(1)  OV L 84, 20.3.2004., 13. lpp.

(2)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).


PROTOKOLS,

ar kuru groza Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, par tarifu kvotām, importējot Kopienā Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izcelsmes cukuru un cukura produktus

EIROPAS KOPIENA,

turpmāk “Kopiena”,

no vienas puses, un

BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA,

no otras puses,

tā kā:

(1)

Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu (turpmāk “SAN”) starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, parakstīja 2001. gada 9. aprīlī Luksemburgā, un tas stājās spēkā 2004. gada 1. aprīlī.

(2)

Ir notikušas sarunas, lai mainītu SAN noteikto preferenču režīmu attiecībā uz Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izcelsmes cukura un cukura produktu importu Kopienā.

(3)

Būtu jāpieņem attiecīgi SAN grozījumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo SAN groza šādi.

1)

Šādi groza 27. pantu:

a)

ar šādu tekstu aizstāj 1. punkta pirmo daļu:

“1.   Kopiena atceļ muitas nodokļus un līdzīgus maksājumus attiecībā uz Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, kas neatbilst kombinētās nomenklatūras pozīciju kodiem 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 un 2204.”;

b)

šādu apakšpunktu pievieno 2. punktam:

“Kopiena atbrīvo no muitas nodokļiem Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izcelsmes produktu, kas atbilst kombinētās nomenklatūras pozīciju kodiem 1701 un 1702, ievērojot ikgadējo tarifa kvotu 7 000 tonnu (tīrais svars) apjomā, importu Kopienā.”

2)

Svītro 3. protokola I pielikuma tabulā atsauci uz produktiem ar kombinētās nomenklatūras pozīcijas kodu 1702.

2. pants

Šis protokols ir SAN sastāvdaļa.

3. pants

Šis protokols stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tā parakstīšanas.

4. pants

Šis protokols ir sastādīts divos eksemplāros līgumslēdzēju pušu oficiālajās valodās, un abi teksti ir vienlīdz autentiski.

Briselē, 2005. gada 21. novembrī

Eiropas Kopienas vārdā

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas vārdā


NOLĪGUMS VĒSTUĻU APMAIŅAS VEIDĀ

starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, par tarifu kvotām, importējot Kopienā Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izcelsmes cukuru un cukura produktus

Brussels, 13 December 2005

H. E. Mr Sasko STEFKOV

Ambassador

Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union

Dear Sir,

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community.

The text of the aforementioned Protocol, herewith annexed, has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21 November 2005. In accordance with its Article 3 this Protocol shall therefore enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives your letter of confirmation.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Community

Image

Brussels, 13 December 2005

Dear Sirs,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter regarding the signature of the Protocol amending the Stabilization and Association Agreement between the European Communities and their Member States and the Republic of Macedonia on a tariff quota for the import of sugar and sugar products originating in the Republic of Macedonia into the Community.

I confirm the acceptance of my Government that this letter and your letter shall together take place of the signature of the Protocol.

We note that the Protocol has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21 November 2005 and that in accordance with its Article 3 this Protocol shall enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives our letter of confirmation.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the abovementioned Protocol, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Ambassador,

Image

Saško Stefkov

Brussels, 13 December 2005

H. E. Mr Sasko STEFKOV

Ambassador

Head of the Mission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the European Union

Av. Louise 209 A

1050 — BRUSSELS

Dear Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the Protocol amending the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar and sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the “former Yugoslav Republic of Macedonia”.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Community

Image


Komisija

20.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/49


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 16. decembris),

ar ko Čehijai, Igaunijai, Kiprai un Lietuvai atļauj atkāpties no Padomes Direktīvas 1999/105/EK par meža reproduktīvā materiāla tirdzniecību attiecībā uz krājumiem, kas uzkrāti no 2003. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 1. maijam

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 5160)

(2005/915/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 42. pantu,

tā kā:

(1)

Ievērojot Pievienošanās akta 42. pantu, Komisija var pieņemt pārejas posma pasākumus, ja tie ir vajadzīgi, lai jaunajās dalībvalstīs veicinātu pāreju no spēkā esošā režīma uz režīmu, kas izriet no Kopienas veterināro un fitosanitāro noteikumu piemērošanas. Šajos noteikumos iekļauti pasākumi attiecībā uz meža reproduktīvā materiāla tirdzniecību.

(2)

Padomes 1999. gada 22. decembra Direktīva 1999/105/EK par meža reproduktīvā materiāla tirdzniecību (1) paredz, ka meža reproduktīvo materiālu var tirgot vienīgi tad, ja ir izpildītas 6. panta 1. punkta un 6. panta 3. punkta prasības.

(3)

Direktīva 1999/105/EK paredz tirdzniecību līdz brīdim, kad tiek izsmelts meža reproduktīvais materiāls, kas uzkrāts pirms 2003. gada 1. janvāra.

(4)

Čehija, Igaunija, Kipra un Lietuva ir informējušas Komisiju un pārējās dalībvalstis par meža reproduktīvā materiāla krājumiem, kas to teritorijā ir saražoti laikposmā no 2003. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 1. maijam. Šāda materiāla tirdzniecību nedrīkst veikt bez atļaujas saņemšanas par atkāpi no augstāk minētās direktīvas noteikumiem.

(5)

Lai šīm valstīm nodrošinātu iespēju tirgot reproduktīvā materiāla krājumus, kas saražoti laikposmā no 2003. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 1. maijam, tām savā teritorijā līdz 2007. gada 30. aprīlim jāļauj tirgot reproduktīvo materiālu, kas saražots augstākminētajā laikposmā saskaņā ar noteikumiem, kuri atšķiras no augšminētajā direktīvā noteiktajiem.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 1999/105/EK 6. panta 1. punkta un 6. panta 3. punkta prasībām, Čehija, Igaunija, Kipra un Lietuva savā teritorijā līdz 2007. gada 30. aprīlim drīkst tirgot laikposmā no 2003. gada 1. janvāra līdz pievienošanās dienai saražotu reproduktīvo materiālu, kas oficiāli nav ražots saskaņā ar šīs direktīvas prasībām.

Minētajā laikposmā šādu reproduktīvo materiālu pārdod tikai attiecīgās dalībvalsts teritorijā. Jebkurā oficiālā vai citādā etiķetē vai dokumentā, kas atbilstoši šā lēmuma prasībām pavada reproduktīvo materiālu vai ir tam piestiprināts, skaidri jānorāda, ka reproduktīvais materiāls paredzēts pārdošanai vienīgi attiecīgās valsts teritorijā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 16. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 11, 15.1.2000., 17. lpp.


20.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/51


LĒMUMS Nr. 1/2005, KO PIEŅĒMUSI APVIENOTĀ KOMITEJA, KAS IZVEIDOTA SASKAŅĀ AR EIROPAS KOPIENAS UN AUSTRĀLIJAS NOLĪGUMU PAR SAVSTARPĒJO ATZĪŠANU SAISTĪBĀ AR ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANU, SERTIFIKĀTIEM UN MARĶĒJUMIEM

(2005. gada 11. novembris)

attiecībā uz atbilstības novērtēšanas iestādes iekļaušanu nozares pielikumā par automobiļu ražojumiem

(2005/916/EK)

APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas un Austrālijas Nolīgumu par savstarpējo atzīšanu, un jo īpaši tā 12. pantu,

tā kā Apvienotajai komitejai jāpieņem lēmums par to, lai īstenotu atbilstības novērtēšanas iestādes vai iestāžu iekļaušanu nozares pielikumā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1)

Atbilstības novērtēšanas iestāde pielikumā ir pievienota Atbilstības novērtēšanas iestāžu sarakstam II iedaļā nozaru pielikumā par automobiļu ražojumiem.

2)

Puses ir vienojušās par pielikumā norādītās atbilstības novērtēšanas iestādes konkrēto darbības jomu attiecībā uz ražojumiem un atbilstības novērtēšanas procedūrām un atstāj to spēkā.

Šis lēmums ir sagatavots divos eksemplāros, un to paraksta Apvienotās komitejas pārstāvji, kuri pilnvaroti Pušu vārdā veikt grozījumus nolīgumā. Šo lēmumu piemēro no dienas, kad saņemts pēdējais no minētajiem parakstiem.

Parakstīts Kanberā, 2005. gada 11. novembrī

Austrālijas vārdā —

Brian PHILLIPS

Parakstīts Briselē, 2005. gada 21. oktobrī

Eiropas Kopienas vārdā —

Andra KOKE


PIELIKUMS

Vācijas Atbilstības novērtēšanas iestāde, kas pievienota Atbilstības novērtēšanas iestāžu sarakstam II iedaļā nozaru pielikumā par automobiļu ražojumiem

DEKRA Automobil GmbH

Technology Center

Automobil Test Center

Senftenberger Straße 30

D-01998 Klettwitz

Tālrunis: (49-35754) 7344 500

Fakss: (49-35754) 7345 500


20.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/53


LĒMUMS Nr. 2/2005, KO PIEŅĒMUSI APVIENOTĀ KOMITEJA, KAS IZVEIDOTA SASKAŅĀ AR EIROPAS KOPIENAS UN AUSTRĀLIJAS NOLĪGUMU PAR SAVSTARPĒJO ATZĪŠANU SAISTĪBĀ AR ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANU, SERTIFIKĀTIEM UN MARĶĒJUMIEM

(2005. gada 11. novembris)

attiecībā uz atbilstības novērtēšanas iestādes iekļaušanu nozares pielikumā par elektromagnētisko savietojamību

(2005/917/EK)

APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas un Austrālijas Nolīgumu par savstarpējo atzīšanu, un jo īpaši tā 12. pantu,

tā kā Apvienotajai komitejai jāpieņem lēmums par to, lai īstenotu atbilstības novērtēšanas iestādes vai iestāžu iekļaušanu nozares pielikumā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1)

Atbilstības novērtēšanas iestāde pielikumā ir pievienota Atbilstības novērtēšanas iestāžu sarakstam, kas sniegts II iedaļā nozaru pielikumā par elektromagnētisko savietojamību.

2)

Puses ir vienojušās par pielikumā norādītās atbilstības novērtēšanas iestādes konkrēto darbības jomu attiecībā uz ražojumiem un atbilstības novērtēšanas procedūrām un atstāj to spēkā.

Šis lēmums ir sagatavots divos eksemplāros, un to paraksta Apvienotās komitejas pārstāvji, kuri pilnvaroti Pušu vārdā veikt grozījumus nolīgumā. Šo lēmumu piemēro no dienas, kad saņemts pēdējais no minētajiem parakstiem.

Parakstīts Kanberā, 2005. gada 11. novembrī

Austrālijas vārdā —

Brian PHILLIPS

Parakstīts Briselē, 2005. gada 21. oktobrī

Eiropas Kopienas vārdā —

Andra KOKE


PIELIKUMS

Somijas Atbilstības novērtēšanas iestāde, kas pievienota Atbilstības novērtēšanas iestāžu sarakstam II iedaļā nozaru pielikumā par elektromagnētisko savietojamību

Nordic Accredited Testing Laboratories Oy

NATLABS

P.O. BOX 677 (Koneenkatu 12)

05801 HYVINKÄÄ

Finland

Tālr.: (358-20) 475 2600

Fakss: (358-20) 475 2719


Eiropas Centrālā banka

20.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/55


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2005. gada 9. decembris)

par 2006. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu

(ECB/2005/14)

(2005/918/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 106. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

No 1999. gada 1. janvāra Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ir ekskluzīvas tiesības apstiprināt euro monētu daudzumu, kuru var emitēt dalībvalstis, kas ieviesušas euro (turpmāk tekstā – “iesaistītās dalībvalstis”).

(2)

Iesaistītās dalībvalstis ECB apstiprinājuma saņemšanai ir iesniegušas aprēķinus par 2006. gadā emitējamo euro monētu daudzumu kopā ar paskaidrojumiem par prognozēm izmantoto metodiku,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

2006. gadā emitējamo euro monētu daudzuma apstiprinājums

ECB apstiprina monētu daudzumu, kuru iesaistītās dalībvalstis emitēs 2006. gadā un kurš norādīts šajā tabulā:

(miljonos EUR)

 

Apgrozībai paredzēto monētu emisija un kolekcijas monētu (nav paredzētas apgrozībai) emisija 2006. gadā

Beļģija

145,5

Vācija

500,0

Grieķija

71,4

Spānija

625,0

Francija

362,0

Īrija

76,0

Itālija

772,4

Luksemburga

45,0

Nīderlande

60,0

Austrija

177,0

Portugāle

150,0

Somija

60,0

2. pants

Nobeiguma noteikumi

Šis lēmums ir adresēts iesaistītajām dalībvalstīm.

Frankfurtē pie Mainas, 2005. gada 9. decembrī

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET