ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 316

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 2. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1964/2005 (2005. gada 29. novembris) par tarifu likmēm banāniem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1965/2005 (2005. gada 1. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1966/2005 (2005. gada 1. decembris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2061/89 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1967/2005 (2005. gada 1. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1968/2005 (2005. gada 1. decembris), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 1809/2005 paredzētajā konkursā

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1969/2005 (2005. gada 1. decembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1970/2005 (2005. gada 1. decembris), ar ko nosaka auzu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1438/2005 paredzētajā konkursā

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1971/2005 (2005. gada 1. decembris), ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

13

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 30. novembris), ar ko saskaņā ar Padomes Direktīvu 1999/105/EK atļauj Francijai aizliegt tiešajam lietotājam sēšanai vai stādīšanai konkrētos Francijas reģionos pārdot Ibērijas pussalas izcelsmes Pinus pinaster Ait. reproduktīvo materiālu, kas nav piemērots izmantošanai šajās teritorijās (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4534)

14

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 30. novembris), ar ko groza 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājumu attiecībā uz dažiem Polijas gaļas, piena un zivsaimniecības nozares uzņēmumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4595)  ( 1 )

17

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 30. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2005/734/EK, ar ko nosaka biodrošības pasākumus, lai mazinātu risku, ka ļoti patogēno putnu gripu, ko izraisa A tipa H5N1 apakštipa gripas vīruss, no savvaļas putniem varētu pārnest uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem, un ar ko paredz agrīnas konstatācijas sistēmu īpaši apdraudētos apgabalos (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4687)  ( 1 )

21

 

 

Labojums

 

*

Labojums 2005. gada 26. augusta Komisijas Lēmumā 2005/629/EK par Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas izveidošanu (OV L 225, 31.8.2005.)

23

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

2.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1964/2005

(2005. gada 29. novembris)

par tarifu likmēm banāniem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes 1993. gada 13. februāra Regula (EEK) Nr. 404/93 par banānu tirgus kopīgo organizāciju (1) paredz, ka tarifu režīms banānu importam stājas spēkā ne vēlāk kā 2006. gada 1. janvārī.

(2)

Padome 2004. gada 12. jūlijā pilnvaroja Komisiju uzsākt GATT 1994 XXVIII pantā paredzētās sarunas ar mērķi grozīt atsevišķas koncesijas banāniem. Kopiena 2004. gada 15. jūlijā attiecīgi paziņoja PTO par savu nodomu grozīt koncesijas EK sarakstā CXL pozīcijai 0803 00 19 (banāni). Sarunas vadīja Komisija, atbilstīgi Padomes pieņemtajām sarunu direktīvām apspriežoties ar komiteju, kas izveidota saskaņā ar EK Līguma 133. pantu, un Īpašo lauksaimniecības komiteju.

(3)

Komisija nespēja panākt pieņemamu vienošanos ar Ekvadoru un Panamu, kurām ir galvenās piegādes intereses, un ar Kolumbiju un Kostariku, kurām ir būtiskas HS apakšpozīcijā 0803 00 19 minēto produktu (banānu) piegādes intereses. Saskaņā ar pielikumu PTO ministru konferences 2001. gada 14. novembra Lēmumam par Eiropas Kopienām – ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu – Komisija apspriedās arī ar citām PTO dalībvalstīm. Šo apspriežu rezultātā netika panākta pieņemama vienošanās.

(4)

Kopiena 2005. gada 31. janvārī paziņoja PTO par savu nodomu aizstāt koncesiju pozīcijai 0803 00 19 (banāni) ar saistīto muitas nodokli EUR 230 par tonnu.

(5)

Lēmuma pielikumā paredzētā šķīrējtiesas procedūra tika uzsākta 2005. gada 30. martā. Šķīrējtiesneša 2005. gada 1. augusta lēmumā secināts, ka Kopienas ierosinātā vislielākās labvēlības tarifu likme EUR 230 par tonnu neatbilst iepriekš minētajam pielikumam, jo rezultātā tā nenodrošinās vislielākās labvēlības piegādātājiem vismaz vispārēju piekļuvi tirgum. Ņemot vērā šķīrējtiesneša atzinumu, Komisija pārskatīja Kopienas priekšlikumu. Šķīrējtiesas otrajā – 2005. gada 27. oktobra – lēmumā secināts, ka pārskatītais Kopienas priekšlikums par vislielākās labvēlības tarifu likmi EUR 187 neatrisina situāciju. Tādēļ Komisija ir papildus grozījusi tās priekšlikumu, lai atrisinātu situāciju.

(6)

Atbilstīgi ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumā paredzētajām Kopienas saistībām būtu jāatver arī tarifu likmju kvota ĀKK valstu izcelsmes banāniem.

(7)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgos pasākumus un pagaidu pasākumus ĀKK valstu izcelsmes banānu tarifa likmes kvotas pārvaldībai būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   No 2006. gada 1. janvāra banāniem (KN kods 0803 00 19) tiek noteikta tarifu likme EUR 176 par tonnu.

2.   Sākot ar 2006. gada 1. janvāri, katru gadu no 1. janvāra ĀKK valstu izcelsmes banānu (KN kods 0803 00 19) importam tiek atvērta autonoma tarifu kvota 775 000 tonnu neto svara apjomā, nosakot nulles nodokļa likmi.

2. pants

Sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot šo regulu un pagaidu pasākumus, kas vajadzīgi pārejas atvieglošanai no pastāvošā režīma uz šajā regulā paredzēto režīmu, pieņem saskaņā ar 3. panta 2. punktā minēto procedūru.

3. pants

1.   Komisijai palīdz Banānu pārvaldības komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 404/93 26. pantu (turpmāk tekstā “Komiteja”).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.

3.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

4. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 29. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. JOHNSON


(1)  OV L 47, 25.2.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.


2.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1965/2005

(2005. gada 1. decembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 2. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 1. decembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 1. decembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

60,8

204

33,2

999

47,0

0707 00 05

052

103,8

204

33,6

220

147,3

999

94,9

0709 90 70

052

116,3

204

102,4

999

109,4

0805 20 10

204

67,5

624

79,3

999

73,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,1

624

107,8

999

88,5

0805 50 10

052

66,9

220

47,3

999

57,1

0808 10 80

052

78,2

388

68,7

400

93,6

404

89,9

720

60,6

999

78,2

0808 20 50

052

101,8

400

92,7

720

49,3

999

81,3


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


2.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1966/2005

(2005. gada 1. decembris),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2061/89 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1), un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, jānosaka pasākumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir noteikti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji pamatojas uz to vai papildina to ar papildu apakšnodaļām un izveidota ar īpašiem Kopienas noteikumiem, lai piemērotu tarifu vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Komisijas 1989. gada 7. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2061/89 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā (2) pielikumā aprakstītais 5. izstrādājums ir klasificēts kā pārtikas piedeva, neņemot vērā tā specifiskās terapeitiskās un profilaktiskās īpašības C vitamīna trūkuma ārstēšanā. Tāpēc ir jāgroza šā produkta klasifikācija, kas uzskatāms par medikamentu.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Izstrādājuma Nr. 5 klasifikāciju Regulas (EEK) Nr. 2061/89 pielikumā aizstāj ar šīs regulas pielikumā sniegto klasifikāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 1. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1719/2005 (OV L 286, 28.10.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 196, 12.7.1989., 5. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 936/1999 (OV L 117, 5.5.1999., 9. lpp.).


PIELIKUMS

Apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

5.

Preparāts tablešu formā, kas paredzēts, lai novērstu C vitamīna trūkumu, iesaiņots pārdošanai mazumtirdzniecībā, kopā ar instrukciju par devām un sastāvu.

Katra 750 mg tablete satur:

askorbīnskābi: 500 mg,

mežrožu augļu pulveri, celulozi, augu stearīnu, botānisko eļļu daļiņas, magnija stearātu, silīcija dioksīdu un proteīnu saturošu pārtikas glazūru: 250 mg.

3004 50 10

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu, 30. nodaļas 1. papildu piezīmi un KN kodu 3004, 3004 50 un 3004 50 10 aprakstus.

Skatīt arī kombinētas nomenklatūras 30. nodaļas vispārīgos skaidrojumus.

Attiecībā uz C vitamīna ieteicamo diennakts devu (IDD) (60 mg), katra tablete nepārprotami satur daudz lielāku daudzumu C vitamīna (500 mg).

Tādējādi visi 30. nodaļas 1. papildu piezīmes nosacījumi ir izpildīti, un izstrādājums ir klasificējams kā 3004 pozīcijas medikaments.


2.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1967/2005

(2005. gada 1. decembris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un par kopējo muitas tarifu (1), un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, ir jānosaka pasākumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Lai piemērotu tarifus vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību, šie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz to vai pievieno tai kādas papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Kopienas noteikumiem.

(3)

Ievērojot minētos vispārīgos noteikumus, pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces jāklasificē saskaņā ar KN kodiem, kas norādīti 2. ailē, atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka persona, kuras rīcībā ir saistošā izziņa par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā ir izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, var turpināt to izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preces, kas aprakstītas pielikuma tabulas 1. ailē, kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar KN kodiem, kas norādīti tabulas 2. ailē.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 1. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1719/2005 (OV L 286, 28.10.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

1.

Produkts ir dzidrs, nedaudz putojošs šķidrums, kura krāsa var būt no dzeltenas līdz dzintara krāsai. Tā spirta tilpumkoncentrācija ir 5,9 %.

Tas tiek iegūts, fermentējot iesala misu 15,3 Plato grādos. Fermentētais šķīdums tiek dzidrināts un filtrēts. Šim šķīdumam tiek pievienoti 3,34 % cukura sīrupa, 0,14 % aromātiskās sastāvdaļas (no kurām 75 % ir tekilas izcelsmes), 0,11 % citronskābes un 0,002 % askorbīnskābes. Produktam piemīt alus smarža un garša.

Produkts ir paredzēts tiešam patēriņam. Tas tiek pildīts kā alus 330 ml/0,33 l tilpuma pudelēs, kuras tiek attiecīgi marķētas.

2203 00 01

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu, kā arī KN kodu 2203 00 un 2203 00 01 aprakstu.

Produkts ir dzēriens, un to var uzskatīt par alu, kas gatavots no pozīcijā 2203 minētā iesala. Produktu nevar izslēgt no pozīcijas 2203, jo spirts, kas tiek pievienots ar aromātiskajām komponentēm, ir tikai ar 0,04 % spirta tilpumkoncentrāciju. Tādēļ produktu nevar klasificēt pozīcijā 2208.

Harmonizētās sistēmas skaidrojumi attiecībā uz pozīciju 2203 norāda, ka var pievienot cukuru, krāsvielu, ogļskābo gāzi un citas vielas. Tādēļ pozīcijā 2203 minēto alu cita starpā var aromatizēt.

2.

Medicīnas vajadzībām atbilstoša, elastīga, bezšuvju plastmasas caurule, kas izgatavota no matēta polivinilhlorīda (PVC), ar sieniņu biezumu aptuveni 0,6 mm un ārējo diametru 5,7 mm. Tās minimālais sagraušanas spiediens ir 27,6 MPa un to importē ruļļos, kur caurules aptuvenais garums 1 200 m.

Produktu parasti izmanto gāzu vai šķidrumu pārvietošanai, pārvadīšanai vai sadalīšanai.

Lai gan caurule, kas sagriezta piemērotā garumā, var tikt izmantojama kā detaļa medicīnas iekārtās, ieskaitot tādas, kas paredzētas anestēzijai, intensīvās terapijas sistēmām, katetriem un arteriālajām sistēmām, tā nav speciāli paredzēta lietošanai kā medicīnas iekārtu daļa.

3917 31 90

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1. un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu, 39. nodaļas 8. piezīmi un KN kodu 3917, 3917 31 un 3917 31 90 aprakstu.

Tā kā produkts var tikt izmantots citādi, nevis speciāli medicīnas vajadzībām, ar 90. nodaļas precēm, to nevar uzskatīt par pozīcijas 9018 instrumentu vai iekārtu medicīnas vajadzībām.

Klasifikācija veikta, ņemot vērā produkta veidu un materiālu. Pamatojoties uz 39. nodaļas 8. piezīmi, tas klasificējams pozīcijā 3917.

3.

Plastmasas caurule no polivinilidēnfluorīda (PVDF), kura saraujas karstuma iedarbībā, bezšuvju, nepastiprināta, kuras sagraušanas spiediens nav zemāks par 27,6 MPa, aptuveni 25 mm garumā un 9 mm diametrā.

Kad caurule tiek karsēta, tā saraujas un perfekti pielāgojas jebkuram priekšmetam, kas tajā ir ievietots.

Galvenokārt izstrādājumu izmanto elektrisko vadu aizsardzībai.

3917 32 39

Klasifikācija noteikta ievērojot 1. un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu, 39. nodaļas 8. piezīmi un KN kodu 3917, 3917 32 un 3917 32 39 aprakstu.

Klasifikācijas pamatā ir izstrādājuma pamatmateriāls.

Šīs caurules nevar tikt uzskatītas par pozīcijas 8546 izolatoriem. Saskaņā ar pozīcijas 8546 Harmonizētās sistēmas skaidrojumiem izolatori ir ierīces, ko izmanto elektriskās strāvas vadītāju stiprināšanai, atbalstam vai virzīšanai, tajā pašā laikā elektriski izolējot tos vienu no otra un no zemes. Šīs caurules nevar tikt uzskatītas par pozīcijas 8547 izolācijas caurulēm.

Saskaņā ar pozīcijas 8547 (B) daļas Harmonizētās sistēmas skaidrojumiem cauruļvadi bez metāliska oderējuma, kas pilnībā izgatavoti no izolējoša materiāla (piem., kaučuka, plastmasas, pītiem tekstilšķiedras pavedieniem vai stiklašķiedras pavedieniem), ir izslēgti un tiek klasificēti pēc pamatmateriāla.

4.

Zaļas krāsas, sasmalcināts avokado mīkstums (guacamole) ar šādu sastāvu (% no svara):

avokado

90,5

citas sastāvdaļas (piem., sāls, garšvielas, citronskābe, antioksidanti, stabilizatori, konservanti) mazāk nekā

1

dažādu cukuru saturs atbilstoši 20. nodaļas 2. a) papildu piezīmei

9,6

Produkts ir iesaiņots, ar neto svaru ne vairāk kā 1 kg.

2008 99 67

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu, 20. nodaļas 2. a) un 3. papildpiezīmi, kā arī KN kodu 2008, 2008 99 un 2008 99 67 aprakstus.

Izstrādājumu nevar uzskatīt par mērci vai 2103 pozīcijas jauktu garšvielu (sk. Harmonizētās sistēmas skaidrojumu attiecībā uz pozīciju 2103), jo tas nesatur nozīmīgu daudzumu garšvielu.

Ja tas tiek pagatavots, neņemot vērā 8. nodaļas noteikumus, izstrādājums jāklasificē pozīcijā 2008.

Produkts ir uzskatāms par izstrādājumu “ar cukura piedevu” saskaņā ar 20. nodaļas 3. papildu piezīmi.


2.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1968/2005

(2005. gada 1. decembris),

ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 1809/2005 paredzētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1809/2005 (2) ir atvērts konkurss par ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu, Portugālē ievedot kukurūzu no trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 1839/95 (3) Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 25. pantā paredzēto procedūru var nolemt noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu. To darot, jāņem vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1839/95 6. un 7. pantā paredzētie kritēriji. Līgumtiesības piešķir visiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvājums ir vienāds vai zemāks par ievedmuitas maksimālā samazinājuma līmeni.

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai situācijai attiecīgajos labības tirgos liek noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu kā norādīts 1. pantā.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piedāvājumiem, kas iesniegti laikā no 2005. gada 25. novembra līdz 1. decembrim Regulā (EK) Nr. 1809/2005 paredzētajā konkursā, kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālais samazinājums ir 22,95 EUR/t par kopējo maksimālo daudzumu 47 800 t.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 2. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 1. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 291, 5.11.2005., 4. lpp.

(3)  OV L 177, 28.7.1995., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2235/2005 (OV L 256, 10.10.2005., 13. lpp.).


2.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1969/2005

(2005. gada 1. decembris)

par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1058/2005 (2) ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par miežu eksportu uz dažām trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var nolemt nepiešķirt līgumtiesības.

(3)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus, nav jānosaka maksimālā kompensācija.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem, kas iesniegti no 2005. gada 25. novembra līdz 1. decembrim. Regulā (EK) Nr. 1058/2005 paredzētajā konkursā par miežu eksporta kompensāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 2. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 1. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 174, 7.7.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


2.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1970/2005

(2005. gada 1. decembris),

ar ko nosaka auzu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1438/2005 paredzētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2005. gada 2. septembra Regulu (EK) Nr. 1438/2005 par īpašu intervences pasākumu auzām Somijā un Zviedrijā (3) 2005./2006. ražas gadā,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1438/2005 atver konkursu par auzu eksporta kompensācijas piešķiršanu, kuru izcelsme ir Somijā un Zviedrijā un kuras paredzētas eksportam no Somijas un Zviedrijas uz visām trešām valstīm, izņemot Bulgāriju, Norvēgiju, Rumāniju un Šveici.

(2)

Pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā noteiktajiem kritērijiem, jānosaka maksimālā kompensācija.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piedāvājumiem, kas iesniegti no 2005. gada 25. novembra līdz 1. decembrim Regulā (EK) Nr. 1438/2005 paredzētajā konkursā auzu eksporta maksimālā kompensācija ir 12,50 EUR/t.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 2. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 1. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187,19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).

(3)  OV L 228, 3.9.2005., 5. lpp.


2.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1971/2005

(2005. gada 1. decembris),

ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1059/2005 (2) ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par parasto kviešu eksportu uz dažām trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var izlemt noteikt maksimālo eksporta kompensāciju, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus. Šajā gadījumā līgumtiesības piešķir tam vai tiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvājums ir vienāds vai mazāks par maksimālo kompensāciju.

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai attiecīgo labības tirgu situācijai liek noteikt maksimālo eksporta kompensāciju.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piedāvājumiem, kas iesniegti no 2005. gada 25. novembra līdz 1. decembrim Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētā konkursa ietvaros, parasto kviešu eksporta maksimālā kompensācija ir 5,00 EUR/t.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 2. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 1. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 174, 7.7.2005., 15. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

2.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/14


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 30. novembris),

ar ko saskaņā ar Padomes Direktīvu 1999/105/EK atļauj Francijai aizliegt tiešajam lietotājam sēšanai vai stādīšanai konkrētos Francijas reģionos pārdot Ibērijas pussalas izcelsmes Pinus pinaster Ait. reproduktīvo materiālu, kas nav piemērots izmantošanai šajās teritorijās

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4534)

(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

(2005/853/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 22. decembra Direktīvu 1999/105/EK par meža reproduktīvā materiāla tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 17. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Francija lūdza atļauju aizliegt tiešajam lietotājam pārdot Ibērijas pussalas (Spānija un Portugāle) izcelsmes Pinus pinaster Ait. reproduktīvo materiālu, lai to sētu vai stādītu visos Francijas administratīvajos reģionos, izņemot Provansu-Alpus-Azūra krastu, Langdoku-Rusijonu un Korsiku.

(2)

Francija papildināja lūgumu, sniedzot visu informāciju, kas norādīta Direktīvas 1999/105/EK 17. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā, kā paredzēts Komisijas 2002. gada 9. septembra Regulā (EK) Nr. 1602/2002, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Direktīvu 1999/105/EK attiecībā uz dalībvalsts atļauju aizliegt noteikta meža reproduktīvā materiāla pārdošanu izlietotājam (2).

(3)

Francija sniedza komerciālas mežsaimniecības pierādījumus tam, ka Pinus pinaster Ait. koki, kas no dažu Ibērijas pussalas reģionu izcelsmes sēklām izaudzēti dažādos Francijas reģionos, izņemot iepriekš minētos reģionus, nav piemēroti šajos reģionos novērotajām zemajām temperatūrām. To pierādīja stiprā sala izraisītā katastrofālā ietekme uz šādas izcelsmes koku izdzīvošanu, jo īpaši 1956., 1963. un 1985. gadā. Katra atsevišķa Ibērijas pussalas proveniences reģiona klimatiskie apstākļi tika rūpīgi salīdzināti ar klimatiskajiem apstākļiem Francijas reģionos, izņemot Provansu-Alpus-Azūra krastu, Langdoku-Rusijonu un Korsiku. Proveniences reģioni tika noteikti atbilstoši Direktīvas 1999/105/EK 2. panta g) punkta definīcijai, to saraksts publicēts un saskaņā ar Direktīvas 1999/105/EK 9. pantu nosūtīts Komisijai un citām dalībvalstīm.

(4)

Francijai jāpiešķir atļauja aizliegt šā meža reproduktīvā materiāla realizēšanu tiešajam lietotājam.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Francijai ir atļauts aizliegt tiešajam lietotājam pārdot Pinus pinaster Ait. reproduktīvo materiālu, kura izcelsme ir pielikumā iekļautajos reģionos, lai to sētu vai stādītu visos Francijas administratīvajos reģionos, izņemot Provansu-Alpus-Azūra krastu, Langdoku-Rusijonu un Korsiku.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Francijas Republikai.

Briselē, 2005. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 11, 15.1.2000., 17. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 242, 10.9.2002., 18. lpp.


PIELIKUMS

Pinus pinaster Ait. proveniences reģioni Ibērijas pussalā

a)

Spānijā:

Atsauce uz proveniences reģionu Spānijas oficiālajā apstiprinātā meža reproduktīvā materiāla sarakstā, ko Spānija publicējusi saskaņā ar Direktīvas 1999/105/EK 9. pantu

Proveniences reģiona nosaukums

1a

Noroeste-litoral

1b

Noroeste-interior

5

Bajo Tietar

15

Sierra de Espadan

16

Levante

18

Moratalla

19

Sierra Almijara-Nevada

20

Sierra Bermeja

A

Benicasim

C

Litoral Catalan

D

La Safor

E

Fuencaliente

F

Sierra de Oria

G

Serrania de Ronda

b)

Portugālē:

visa teritorija.


2.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/17


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 30. novembris),

ar ko groza 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājumu attiecībā uz dažiem Polijas gaļas, piena un zivsaimniecības nozares uzņēmumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4595)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/854/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu (1), un jo īpaši tā XII pielikuma 6. nodaļas B iedaļas I apakšiedaļas 1. punkta e) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Polijai piešķirts pārejas laiks attiecībā uz dažiem uzņēmumiem, kas uzskaitīti 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājumā.

(2)

Minētais 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājums ir grozīts ar Komisijas Lēmumu 2004/458/EK (2), 2004/471/EK (3), 2004/474/EK (4), 2005/271/EK (5), un 2005/591/EK (6).

(3)

Saskaņā ar Polijas kompetentās iestādes oficiālo deklarāciju, daži gaļas, piena un zivsaimniecības nozares uzņēmumi ir pabeiguši pārkārtošanās procesu un tagad pilnībā atbilst Kopienas tiesību aktiem. Tādēļ minētie uzņēmumi jāsvītro no to uzņēmumu saraksta, kuriem noteikts pārejas posms.

(4)

Divi gaļas nozares uzņēmumi ir atteikušies no pārkārtošanās un iesnieguši pieteikumu, lai mainītu statusu no lieljaudas uz mazjaudas uzņēmumu. Saskaņā ar Polijas kompetentās iestādes oficiālo deklarāciju, šie uzņēmusi pilnībā atbilst Kopienas prasībām attiecībā uz mazjaudas uzņēmumiem. Divi zivsaimniecības nozares uzņēmumi ir pārtraukuši darbību. Tādēļ arī minētie uzņēmumi jāsvītro no to uzņēmumu saraksta, kuriem noteikts pārejas posms.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājums.

(6)

Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja ir informēta par šajā lēmumā paredzētajiem pasākumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā uzskaitītos uzņēmumus svītro no 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājuma.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.

(2)  OV L 156, 30.4.2004., 53. lpp.; labotais variants OV L 202, 7.6.2004., 39. lpp.

(3)  OV L 160, 30.4.2004., 56. lpp.; labotais variants OV L 212, 12.6.2004., 31. lpp.

(4)  OV L 160, 30.4.2004., 73. lpp.; labotais variants OV L 212, 12.6.2004., 44. lpp.

(5)  OV L 86, 5.4.2005., 13. lpp.

(6)  OV L 200, 30.7.2005., 96. lpp.


PIELIKUMS

Uzņēmumu saraksts, kas svītrojami no 2003. gada Pievienošanās akta XII pielikuma B papildinājuma

GAĻAS NOZARE

Sākotnējais saraksts

Nr.

Vet. Nr.

Uzņēmuma nosaukums

151

24020313

Przetwórstwo Mięsno–Wędliniarskie “Musiał Bestwinka”

227

30220202

Zakład Rzeźniczo Wędliniarski Tadeusz Szczepaniak


Papildu saraksts

Nr.

Vet. Nr.

Uzņēmuma nosaukums

2

02190117

Rolmeks, Spółka z o.o. ul. Kwiatowa 19, 58-130 Żarów, Buków

6

04050204

P.P.H.U. Irex, Irena Jasinska

10

06040201

Masarnia z Ubojnią Stanisław Kurantowicz

11

06050201

Zakład Przetwórstwa Mięsa “MATTHIAS” Sp. z o.o.

13

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego sp. j. P. Zubrzycki, J. Zieliński

16

10030202

Zakład Wędliniarski i Ubojnia Grzegorz Kępa

19

10080209

P.P.H. “Jamir” Skup, Ubój, Przetwórstwo Mięsa

20

10090302

Sp. j. LIWA Pajęczno

21

10120204

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Zofia Polcyn, Hucisko

25

10180302

Zakłady Mięsne Makro Walichnowy sp. z o.o.

40

12100113

Handel Zwierzętami Rzeźnymi i Ubój “Antocel”, Antoni Słaby

45

12133807

“Lepro.Pol” Sp. j. Ubój Zwierząt Rzeźnych, Hurtowa Sprzedaż Mięsa

58

16610301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Matejka Joachim

63

18110208

ZPM “Kabanos”, Sp. z o.o.

65

18160206

ZM “Smak.Eko” sp. z o.o.

76

24150201

Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski B. M. Janeta sp. j.

77

24690317

“Selgros” Sp. z o.o. Dział Produkcji Mięsa

98

30240204

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie

99

32120201

Z.P.M. Eugeniusz Kowalczyk

101

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. J., Piotr Zubrzycki, Janusz Zieliński, w Kolonii Łaszczówka 49; 22-600 Tomaszów Lubelski

102

06040201

Masarnia z Ubojnią, Stanisław Kurantowicz, ul. Ceglana 25, 22-500 Hrubieszów

104

06050201

ZPM “MATTHIAS” Sp. z o.o. Kolonia Zamek 48, 23-310 Modliborzyce

124

12090225

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego “WĘDZONKA” Józef Górka, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 100

131

18040202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego “SZAREK”, 37-500 Jarosław, ul. Widna Góra 74A

152

24150101

P.P.H-U Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Handel i Gastronomia, Tadeusz Kaczyna Zakład nr 1, 44-373 Wodzisław – Zawada, ul. Szybowa 1

154

24150103

PPH “ROMA” Romana Leks-Krzanowska 44-361 Syrynia, ul. 3 Maja 74

167

2040306

Masarnia i Ubojnia, Bernard Uchman, 72-132 Mosty 52E

168

2040202

ZPM Grupa “Farmer”, Ignacy Zaniewski, 72-200 Nowogard

MĀJPUTNU GAĻAS NOZARE

Sākotnējais saraksts

Nr.

Vet. Nr.

Uzņēmuma nosaukums

44

30050503

“IKO” Kompania Drobiarska, Zakład Drobiarski Sp. z o.o


Papildu saraksts

Nr.

Vet. Nr.

Uzņēmuma nosaukums

170

4010501

Zakład Przemysłu Mięsnego “Dróbalex” s.c. w Rudnikach

174

6064301

Ubojnia i Handel Drobiem “Ko–Ko” Sp. j. w Świerczowie

178

24690401

Firma Produkcyjno – Handlowa Hydro sp. z o.o. w Katowicach

190

24700401

PPH “Szendera” S. Szendera 41-408 Mysłowice, ul. Morgowska 5b

196

30240501

Zakład Drobiarski ROWEX sp z o.o. Ostroróg

198

1661102

Chłodnia Olsztyn Sp. z o.o. Oddział Opole

PIENA NOZARE

Sākotnējais saraksts

Nr.

Vet. Nr.

Uzņēmuma nosaukums

36

12081602

Oddz. Produkcyjny w Miechowie, ul. B. Prusa 5, 32-200 Miechów, OSM Miechów

71

24141602

OSM Bieruń


Papildu saraksts

Nr.

Vet. Nr.

Uzņēmuma nosaukums

3

6081601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Lubartowie

5

06641601

Zamojska Spółdzielnia Mleczarska; Zamość

8

12101602

Zakład Produkcji Mleczarskiej Z.J.J.Dominik Sp. j.

11

4031601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie

12

14091601

“Mleko” spółka z o.o. w Lipsku

16

8621604

“Olmlek” Sp. z o.o., Olsztyn

19

32091601

Spółdzielnia Mleczarska “Mlekosz” w Koszalinie Serownia w Bobolicach

20

32611601

Spółdzielnia Mleczarska “Mlekosz” Zakład Mleczarski w Koszalinie

21

04041602

Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 48

22

04141602

Spółdzielnia Mleczarska ul. Podgórna 11, 86-140 Drzycim

23

10081603

Łódzka Spóldzielnia Mleczarska Oddział Produkcyjny Puczniew

31

32011601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 78-200 Białogard, ul. Chocimska 2

ZIVSAIMNIECĪBAS NOZARE

Sākotnējais saraksts

Nr.

Vet. Nr.

Uzņēmuma nosaukums

14

22111813

PPH “Pikling” s.c. E. Kosecki & K. Strachanowski

21

24041802

PPHU “Hur-Pol”


Papildu saraksts

Nr.

Vet. Nr.

Uzņēmuma nosaukums

5

24091801

“SONA”, Sp. z o.o.

21

32151801

“Rybpol” Spółka Jawna, 78-422 Gwda Wielka, Strażacko

22

06621801

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe “AMIKA” Zakład Przetwórstwa Rybnego, 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 169

23

24141801

“ADMIRAŁ” Sp. z o.o. 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 20

24

24141802

BIG _ FISH’ Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 5


2.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/21


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 30. novembris),

ar kuru groza Lēmumu 2005/734/EK, ar ko nosaka biodrošības pasākumus, lai mazinātu risku, ka ļoti patogēno putnu gripu, ko izraisa A tipa H5N1 apakštipa gripas vīruss, no savvaļas putniem varētu pārnest uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem, un ar ko paredz agrīnas konstatācijas sistēmu īpaši apdraudētos apgabalos

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4687)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/855/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Lai kontrolētu situāciju dalībvalstīs, Komisija pieņēma 2005. gada 17. oktobra Lēmumu 2005/732/EK, ar ko apstiprina programmas, ar kurām dalībvalstīs īsteno putnu gripas izplatības gadījumu izpēti mājputnu un savvaļas putnu vidū 2005. gadā, un ar ko nosaka ziņošanas principus un noteikumus, saskaņā ar kuriem var pretendēt uz Kopienas finanšu ieguldījumu minēto programmu īstenošanas izmaksu segšanā (2).

(2)

Lai samazinātu risku, ka savvaļas putni mājputnu fermās un citās telpās, kurās putni tiek turēti nebrīvē, varētu ievazāt ļoti patogēno putnu gripu, ko izraisa A tipa H5N1 apakštipa gripas vīruss, tika pieņemts Komisijas 2005. gada 19. oktobra Lēmums 2005/734/EK, ar ko nosaka biodrošības pasākumus, lai mazinātu risku, ka ļoti patogēno putnu gripu, ko izraisa A tipa H5N1 apakštipa gripas vīruss, no savvaļas putniem varētu pārnest uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem, un ar ko paredz agrīnas konstatācijas sistēmu īpaši apdraudētos apgabalos (3).

(3)

Atbilstīgi šim lēmumam dalībvalstīm jānosaka atsevišķas saimniecības, kas audzē mājputnus vai citus nebrīvē turētus putnus un kas saskaņā ar epidemioloģiskajiem un ornitoloģiskajiem datiem jāuzskata par tādām, kurās pastāv īpašs risks ievazāt putnu gripu, ko izraisa A tipa H5N1 apakštipa gripas vīruss, kuru izplata savvaļas putni.

(4)

Ņemot vērā iegūto epidemioloģisko un ornitoloģisko informāciju, ir jāparedz prasība regulāri un pastāvīgi atkārtot pastāvošā riska novērtējumu, lai veiktu attiecīgus pielāgojumus tajos apgabalos, kurus uzskata par īpaši apdraudētiem apgabaliem.

(5)

Ir jāievieš skaidrība par to, kāda ir to putnu nozīme no epidemioloģiskā viedokļa, kuri kultūras pasākumu laikā tiek iesaistīti putnu lidošanas sacensībās.

(6)

Turklāt, ņemot vērā iegūto epidemioloģisko un ornitoloģisko informāciju, ir jāpagarina Lēmumā 2005/734/EK noteiktais pasākumu piemērošanas laiks.

(7)

Tādēļ Lēmums 2005/734/EK ir attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2005/734/EK groza šādi.

1)

Lēmuma 1. pantā iekļauj šādu 4. punktu:

“4.   Dalībvalstis regulāri pārskata pasākumus, ko tās pieņēmušas atbilstīgi 1. punktam un ņemot vērā saskaņā ar Lēmumu 2005/723/EK veikto izpēšu rezultātus, lai šos pasākumus pielāgotu mainīgajai epidemioloģiskajai un ornitoloģiskajai situācijai tajos šo valstu teritorijas apgabalos, kurus uzskata par tādiem, kuros pastāv īpašs risks ievazāt putnu gripu.”

2)

Lēmuma 2.a panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Dalībvalstis nodrošina, ka ir aizliegta mājputnu un citu putnu pulcēšana vienuviet tirgos, skatēs, izstādēs un kultūras pasākumos, tostarp putnu lidošanas sacensībās.

Tomēr kompetentā iestāde drīkst atļaut mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu pulcēšanu vienuviet ar nosacījumu, ka veiktā riska novērtējuma rezultāti ir labvēlīgi.”

3)

Lēmuma 4. pantā datumu “2005. gada 1. decembris” aizstāj ar datumu “2006. gada 31. maijs”.

4)

Lēmuma I pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Dalībvalstis nekavējoties veic vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šo lēmumu, un šos pasākumus publicē. Par to dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK (OV L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).

(2)  OV L 274, 20.10.2005., 95. lpp.

(3)  OV L 274, 20.10.2005., 105. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/745/EK (OV L 279, 22.10.2005., 79. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2005/734/EK I pielikumā I daļas pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

“—

saimniecība atrodas gājputnu migrācijas ceļu joslā, jo īpaši tur, kur šie putni lido no Vidusāzijas un Austrumāzijas, Kaspijas jūras un Melnās jūras apgabaliem, Vidējiem Austrumiem un Āfrikas;”.


Labojums

2.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/23


Labojums 2005. gada 26. augusta Komisijas Lēmumā 2005/629/EK par Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas izveidošanu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 225, 2005. gada 31. augusts )

Lēmumu 2005/629/EK lasīt šādi:

KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 26. augusts)

par Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas izveidošanu

(2005/629/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1), un jo īpaši tās 33. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Kopienas režīma ieviešana zivsaimniecībā un akvakultūrā prasa augsti kvalificēta zinātniskā personāla palīdzību, jo īpaši jūras un zvejniecības bioloģijā, zvejniecības tehnoloģijā, zivsaimniecības ekonomikā vai tamlīdzīgās disciplīnās, vai arī sakarā ar pētījumiem un datu vākšanu zvejniecības un akvakultūras jomās.

(2)

Šādu palīdzību sniegs pastāvīga Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (STECF), kas tiks izveidota Komisijas ietvaros.

(3)

Saskaņā ar Regulas Nr. 2371/2002 33. panta noteikumiem Komisijai ar STECF regulāri jāapspriežas par jautājumiem, kas attiecas uz ūdeņu dzīvo resursu saglabāšanu un pārvaldību, ieskaitot bioloģiskos, ekonomiskos, vides, sociālos un tehniskos apsvērumus, un tai arī jāņem vērā komitejas ieteikumi, saskaņā ar šo regulu izvirzot priekšlikumus par zivsaimniecības pārvaldību.

(4)

STECF ieteikumi attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar zivsaimniecību, jābalsta uz izcilības, neatkarības, objektivitātes un pārredzamības principiem.

(5)

Ir būtiski svarīgi, lai STECF plaši izmantotu neatkarīgu ekspertu pieredzi kā Kopienā, tā arī ārpus tās, lai spētu atbildēt uz īpašiem jautājumiem.

(6)

Ņemot vērā veicamo pārmaiņu skaitu un nozīmi, Komisijas 1993. gada 19. novembris Lēmums 93/619/EK, ar ko izveido Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteju (2), ir jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Komitejas izveidošana

Ar šo tiek izveidota Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja, turpmāk tekstā – STECF.

2. pants

STECF loma

1.   Komisija regulāri vai tad, kad tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, pieprasīs no STECF ieteikumus atzinumu veidā par jautājumiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 2371/2002 33. panta 1. punktā. Komisija var pieprasīt šāda atzinuma pieņemšanu noteiktā laika posmā.

2.   STECF pēc savas ierosmes var sniegt atzinumus Komisijai par jautājumiem, kas ietverti Regulas (EK) Nr. 2371/2002 33. panta 1. punktā.

3.   STECF izstrādā gadskārtēju ziņojumu par:

a)

situāciju zivsaimniecības resursos, kuri attiecināmi uz Eiropas Kopienu;

b)

šo zivsaimniecības resursu ekonomisko iespaidu;

c)

zvejniecības darbību attīstību, atsaucoties uz bioloģiskajiem, ekoloģiskajiem, tehniskajiem un ekonomiskajiem faktoriem;

d)

citiem ekonomiskajiem faktoriem, kas ietekmē zivsaimniecību.

3. pants

Struktūra

1.   STECF sastāvā ir vismaz 30 locekļi, bet ne vairāk par 35 locekļiem.

2.   STECF locekļi ir zinātnes eksperti jūras bioloģijas, jūras ekoloģijas, zivsaimniecības zinātnes, vides saglabāšanas, iedzīvotāju dinamikas, statistikas, zvejas rīku tehnoloģijas, akvakultūras un zivsaimniecības un akvakultūras ekonomikas jomās.

4. pants

STECF locekļu iecelšana un rezerves saraksta sastādīšana

1.   Komisija STECF locekļus ieceļ no piemērotu kandidātu saraksta. Sarakstu izveido pēc tam, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Komisijas tīmekļa vietnē ir publicēts uzaicinājums izteikt ieinteresētību.

2.   STECF locekļus ieceļ, pamatojoties uz to pieredzi un saskaņā ar ģeogrāfisko sadalījumu, kas ataino zinātnisko jautājumu un koncepciju dažādību Kopienā.

3.   STECF komitejas locekļu sarakstu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un kopā ar katra komitejas locekļa īsu dzīves aprakstu to publicē arī Komisijas tīmekļa vietnē.

4.   Kandidātus, kas tiek uzskatīti par pieņemamiem STECF, bet kuri nav iecelti, iekļauj rezerves sarakstā. Komisija var izmantot rezerves sarakstu, meklējot piemērotus kandidātus to STECF locekļu aizvietošanai, kuri atstāj darbu komisijā saskaņā ar 6. panta 3. punkta noteikumiem.

5.   Rezerves sarakstu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas ir pieejams arī Komisijas tīmekļa vietnē.

5. pants

Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanas

STECF no saviem locekļiem uz trim gadiem ievēl priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja vietniekus.STECF priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekus nevar ievēlēt tajā pašā amatā vairāk nekā divus amata periodus pēc kārtas.

6. pants

Amata pilnvaru laiks

1.   STECF locekļa amata pilnvaru laiks ir trīs gadi, ko var pagarināt vēl uz trim gadiem.

2.   Pēc trīs gadu posma beigām priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un STECF locekļi paliek amatā līdz to aizvietošanai vai amata pilnvaru termiņa pagarināšanai.

3.   Ja STECF loceklis aktīvi nepiedalās komitejas darbā, ja tam rodas interešu konflikts vai viņš vēlas atkāpties, Komisija var izbeigt šā locekļa līdzdalību komitejas darbā.

7. pants

Neatkarīgie eksperti

Ar Komisijas piekrišanu STECF var uzaicināt ekspertus, kuri nav STECF locekļi, bet kuriem ir atbilstošas zināšanas un pieredze, lai tie dotu savu ieguldījumu komitejas darbā.

8. pants

Darba grupas

Ar Komisijas apstiprinājumu STECF var izveidot īpašas darba grupas skaidri noteiktu uzdevumu veikšanai. Darba grupas ir neatkarīgi eksperti un vismaz divi STECF locekļi. Tās noteiktā laikā informē STECF par savu darbību.

9. pants

Atlīdzinājumi un pabalsti

1.   STECF locekļi un neatkarīgie eksperti saņem atalgojumu par piedalīšanos komitejas sanāksmēs un darba grupās, kā arī par darbu īpaša ziņotāja statusā par konkrētu jautājumu, kā paredzēts pielikumā.

2.   Ceļojuma un uzturēšanās izdevumus STECF locekļiem un neatkarīgajiem ekspertiem apmaksā Komisija.

10. pants

STECF un Komisijas attiecības

1.   Komisija apstiprina un sasauc STECF un tās darba grupu sanāksmes.

2.   Komisija var piedalīties STECF un tās darba grupu sanāksmēs.

3.   Komisija var uzaicināt piedalīties STECF un tās darba grupu sanāksmēs ekspertus, kas nav STECF locekļi.

11. pants

Reglaments

1.   Ar Komisijas atļauju STECF pieņem savu reglamentu. Reglaments nodrošina, ka STECF pilda savus pienākumus saskaņā ar izcilības, neatkarības un pārskatāmības principiem, tajā pašā laikā ņemot vērā likumīgās prasības par nodokļu slepenības un komercnoslēpumu saglabāšanu.

2.   Reglamentā īpaši iekļauj:

a)

STECF priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu;

b)

procedūras, kas paredz:

i)

ieteikumu pieprasījumu apstrādi;

ii)

atzinumu pieņemšanu normālos apstākļos un, ja jautājums ir īpaši steidzams – arī ar paātrinātu un rakstisku procedūru sarakstes veidā;

c)

darba grupu veidošanu un organizāciju, darba grupu priekšsēdētāju iecelšanu un to uzdevumu noteikšanu;

d)

sanāksmju protokolu sagatavošanu, ieskaitot to viedokļu atspoguļošanu, kas atšķiras no pieņemtajiem uzskatiem;

e)

neatkarīgo ekspertu lomas noteikšanu;

f)

ziņotāju iecelšanu un to uzdevumu noteikšanu;

g)

zinātnisko atziņu un procedūru formu un saturu, lai nodrošinātu un uzlabotu to saskaņošanu;

h)

STECF locekļu un neatkarīgo ekspertu atbildību un pienākumus attiecībā uz ārējiem sakariem;

i)

STECF pārstāvēšanu Zivsaimniecības un akvakultūras padomdevēju komitejā (ACFA);

j)

STECF locekļu līdzdalību reģionālajās padomdevēju komitejās (RAC).

3.   Reglamentu publicē Komisijas tīmekļa vietnē.

12. pants

Lēmumi un atzinumi

1.   STECF pieņem lēmumu ar sanāksmē klātesošo locekļu vairākumu. Lēmumus un atzinumus var pieņemt tikai tad, ja 70 % STECF locekļu ir nobalsojuši vai atturējušies no balsojuma.

2.   Pamatotus mazākuma viedokļus iekļauj STECF atzinumā, uzrādot to autorus.

3.   STECF atzinumus nekavējoties publicē Komisijas tīmekļa vietnē, ja tas nav pretrunā ar komercnoslēpuma prasībām.

13. pants

Neatkarība

1.   STECF locekļus ieceļ un neatkarīgos ekspertus uzaicina atbilstoši to personiskajām spējām. Tie savus pienākumus nevar nodot citiem.

2.   STECF locekļi un neatkarīgie eksperti darbojas neatkarīgi no dalībvalstīm vai ieinteresētajām pusēm. Tie deklarē apņēmību darboties sabiedrības interesēs un paziņo par interešu konflikta iespējamību vai neiespējamību, vai arī kaut kādu citu interesi, kas varētu ietekmēt to neatkarību. Paziņojumus sniedz rakstveidā un tiem ir jābūt publiski pieejamiem. STECF locekļiem katru gadu jāsniedz savas darbības deklarācijas.

3.   STECF locekļi un neatkarīgie eksperti pirms katras STECF vai darba grupu sanāksmes paziņo par savām īpašajām interesēm, kas var tikt uzskatītas par to neatkarību ierobežojošām konkrētos darba kārtības jautājumos.

14. pants

Slepenība

1.   STECF locekļi un neatkarīgie eksperti nesniedz nekādu informāciju, kas iegūta STECF vai darba grupu darbības rezultātā un kura atšķiras no STECF oficiālā atzinuma.

2.   Ja Komisija informē STECF, ka pieprasītais atzinums ir slepens, tad šajā darba grupā piedalās tikai STECF un Komisijas pārstāvji.

15. pants

STECF sekretariāts

1.   Komisija nodrošina sekretariātu STECF un tās darba grupām.

2.   Sekretariāts atbild par tehnisko un administratīvo palīdzību un koordināciju, lai veicinātu STECF veiksmīgu darbību un organizētu darba grupu sanāksmes.

3.   Vajadzības gadījumā sekretariāts koordinē STECF un tās darba grupu darbību ar citu Kopienas un starptautisko iestāžu darbībām.

16. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Ar šo tiek atcelts Lēmums 93/619/EK.

2.   STECF locekļi, kas ir iecelti saskaņā ar Lēmuma 93/619/EK 1. pantu, paliek savos komitejas locekļu amatos kā komitejas locekļi, kas amatā iecelti ar pašreizējo Komisijas lēmumu, kamēr saskaņā ar šā lēmuma 3. pantu netiks iecelti jauni STECF locekļi.

3.   5. panta noteikumus piemēro mutatis mutandis arī pēc šā panta 2. punktā minētā komitejas locekļu pilnvaru termiņa beigām.

Briselē, 2005. gada 26. augustā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joe BORG

PIELIKUMS

ATLĪDZĪBA

STECF locekļi un neatkarīgie eksperti par savu darbību STECF saņem šādu atlīdzību:

Dalība STECF sanāksmēs un darba grupās

EUR par pilnu darba dienu

STECF sanāksmes

Darba grupas

Priekšsēdētājs

300

300

Priekšsēdētāja vietnieks (3)

300

0

Citi dalībnieki

250

250

Ja dalība notiek tikai no rīta vai pēcpusdienā, atalgojums sastāda 50 % no pilnas dienas atlīdzības.

Ziņojumi

EUR

STECF plenārsēdēs vai sarakstē sniegtie atzinumi (4)

Iepriekšējie ziņojumi (5) pirms STECF un darba grupu sanāksmēm

Ziņotājs

300

300 (6)


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 297, 2.12.1993., 25. lpp.

(3)  Paredzēti tikai STECF sanāksmēm.

(4)  Vienreizēja atlīdzība par atzinuma izstrādi.

(5)  Kopsavilkumi, izpētes un pamata informācija.

(6)  Atlīdzību izmaksā 15 dienu laikā atkarībā no laika posma, ko nosaka Komisija iepriekšējā rakstiskā nolīgumā. Tomēr Komisija vajadzības gadījumā var pagarināt nepieciešamo dienu skaitu.