ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 312

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 29. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1946/2005 (2005. gada 14. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2007/2000, ar kuru ievieš ārkārtas pasākumus tirdzniecībā ar tām valstīm un teritorijām, kas piedalās Eiropas Savienības stabilizācijas un asociācijas procesā vai ir ar to saistītas

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1947/2005 (2005. gada 23. novembris) par sēklu tirgus kopīgo organizāciju un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 2358/71 un Regulu (EEK) Nr. 1674/72

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1948/2005 (2005. gada 28. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1949/2005 (2005. gada 28. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1917/2000 attiecībā uz preču īpašajiem pārvietojumiem un ar remonta darījumiem saistītas tirdzniecības izslēgšanu

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1950/2005 (2005. gada 28. novembris), ar ko pielāgo vairākas regulas attiecībā uz labības, rīsa un kartupeļu cietes tirgiem sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1951/2005 (2005. gada 28. novembris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

45

 

*

Komisijas Direktīva 2005/81/EK (2005. gada 28. novembris), ar ko groza Direktīvu 80/723/EEK par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību, kā arī finansiālo pārskatāmību dažos uzņēmumos ( 1 )

47

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Eiropas Parlaments
Padome
Komisija

 

*

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Lēmums (2005. gada 4. novembris) par Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas locekļu iecelšanu

49

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 8. novembris) par šķirņu uzturēšanas prakses pārbaužu līdzvērtību dažās trešās valstīs un par Lēmuma 2003/17/EK grozījumiem

51

 

*

Padomes Ieteikums (2005. gada 14. novembris) par prioritāriem pasākumiem sadarbības stiprināšanai Eiropas arhīvu jomā

55

 

*

Politikas un drošības komitejas lēmums EUPOL COPPS/1/2005 (2005. gada 16. novembris) par Eiropas Savienības Policijas misijas Palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) vadītāja/policijas komisāra iecelšanu amatā

57

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 21. novembris), ar ko ieceļ Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli

58

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 24. novembris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli

59

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 13. jūlijs), ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību Lieta Nr. COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2672)

60

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 25. novembris), ar ko groza Lēmumu 2004/4/EK, kas dalībvalstīm atļauj uz laiku pieņemt neatliekamus pasākumus pret vadaudu bakteriozes izraisītāju Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith attiecībā uz Ēģipti (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4525)

63

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 28. novembris), ar ko paredz dažu tādu Triticum durum sugas sēklu pagaidu tirdzniecību, kas neatbilst Padomes Direktīvas 66/402/EEK prasībām (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4527)  ( 1 )

65

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 28. novembris) par EK Līguma 86. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2673)

67

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

29.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1946/2005

(2005. gada 14. novembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2007/2000, ar kuru ievieš ārkārtas pasākumus tirdzniecībā ar tām valstīm un teritorijām, kas piedalās Eiropas Savienības stabilizācijas un asociācijas procesā vai ir ar to saistītas

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 2007/2000 (1) zaudē spēku 2005. gada 31. decembrī.

(2)

Ņemot vērā to, ka stabilizācijas un asociācijas nolīgumi vēl nav noslēgti ar visām Rietumbalkānu valstīm, ir lietderīgi pagarināt Regulas (EK) Nr. 2007/2000 spēkā esamības laiku.

(3)

Paredzams, ka tirgus atvēršanas turpināšana veicinās politikas un ekonomikas stabilizācijas procesu reģionā, neradot negatīvas sekas Kopienai. Šīs preferences attiecīgi būtu jāpiemēro vēl uz papildu laikposmu no 2006. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim.

(4)

Dienvidslāvijas Federatīvajā Republikā 2003. gada 4. februārī pieņēma Konstitucionālo hartu, ar kuru grozīja minētās valsts nosaukumu, kas tagad ir Serbija un Melnkalne, un ar kuru ieviesa kompetences sadalījumu starp Valsts Savienību un abām republikām.

(5)

Regulā (EK) Nr. 2007/2000 paredzētajos tirdzniecības pasākumos būtu jāņem vērā arī tas, ka Melnkalnes Republika, Serbijas Republika un Kosova, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijā 1244 (1999), katra ir atsevišķa muitas teritorija.

(6)

Kopiena ir noslēgusi ar Serbijas Republiku Nolīgumu par tekstilizstrādājumu tirdzniecību (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 2007/2000 groza šādi.

1)

Regulas 1. panta 1. punktā vārdkopu “un Serbijā un Melnkalnē, ietverot Kosovu” un 2. punktā vārdkopu “kā arī Serbijā un Melnkalnē, tostarp Kosovā” aizstāj ar vārdkopu “un Melnkalnes, Serbijas vai Kosovas muitas teritorijā”.

2)

Regulas 3. panta 1. un 2. punktā vārdkopu “izcelsmes valsts ir Dienvidslāvijas Federatīvā Republika” aizstāj ar vārdkopu “izcelsme ir Melnkalnes vai Kosovas muitas teritorija”.

3)

Regulas 4. pantu groza šādi:

a)

2. punkta d) apakšpunktā vārdkopu “Dienvidslāvijas Federatīvajā Republikā, ieskaitot Kosovu” aizstāj ar vārdkopu “Melnkalnes, Serbijas vai Kosovas muitas teritorijā”;

b)

4. punkta ievadfrāzē un c) apakšpunktā vārdkopu “Serbijā un Melnkalnē, tostarp Kosovā” aizstāj ar vārdkopu “Melnkalnes, Serbijas vai Kosovas muitas teritorijā”.

4)

Regulas 17. pantā vārdkopu “2005. gada 31. decembrim” aizstāj ar vārdkopu “2010. gada 31. decembrim”.

5)

Regulas I pielikumā, ailē “Preferenču saņēmēji”, visas norādes uz “Dienvidslāvijas Federatīvo Republiku, ieskaitot Kosovu” aizstāj ar norādēm uz “Melnkalnes, Serbijas vai Kosovas muitas teritoriju” atbilstīgā locījumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājsa

T. JOWELL


(1)  OV L 240, 23.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1282/2005 (OV L 203, 4.8.2005., 6. lpp.).

(2)  OV L 90, 8.4.2005., 36. lpp.


29.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/3


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1947/2005

(2005. gada 23. novembris)

par sēklu tirgus kopīgo organizāciju un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 2358/71 un Regulu (EEK) Nr. 1674/72

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 36. pantu un 37. panta 2. punkta trešo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Lauksaimniecības produktu kopējā tirgus darbība un attīstība būtu jāpapildina ar kopējās lauksaimniecības politikas izveidošanu, īpaši iekļaujot tādu lauksaimniecības tirgu kopīgo organizāciju, kuri var darboties dažādās formās atkarībā no produkta.

(2)

Padomes Regulā (EEK) Nr. 2358/71 (1971. gada 26. oktobris) par sēklu tirgus kopīgo organizāciju (3) vairākkārt izdarīti būtiski grozījumi, jo īpaši tie, kuri ieviesti saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (2003. gada 29. septembris), ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (4). Skaidrības dēļ Regula (EEK) Nr. 2358/71 būtu jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(3)

Padomes Regulā (EEK) Nr. 1674/72 (1972. gada 2. augusts), ar kuru paredz vispārīgus noteikumus atbalsta par sēklām piešķiršanai un finansēšanai (5), minētie noteikumi ir iekļauti sīki izstrādātos piemērošanas noteikumos, kas paredzēti 10. nodaļā Komisijas Regulā (EK) Nr. 1973/2004 (2004. gada 29. oktobris), ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai (6). Tādēļ Padomes Regula (EEK) Nr. 1674/72 būtu jāatceļ.

(4)

Lai kontrolētu apjomu, kādā notiek labības tirdzniecība ar trešām valstīm, būtu jāparedz importa atļauju shēma, kas ietvertu nodrošinājuma iemaksu, lai nodrošinātu, ka tiek veikti tie darījumi, par kuriem ir pieprasītas šādas atļaujas.

(5)

Muitas nodokļu sistēma ļauj atteikties no visiem citiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz precēm, ko ieved no trešām valstīm.

(6)

Izņēmuma gadījumos iekšējā tirgus un muitas nodokļu mehānisms tomēr varētu izrādīties neatbilstīgs. Šādos gadījumos, lai Kopienas tirgus nepaliktu bez aizsardzības pret iespējamiem traucējumiem, Kopienai vajadzētu spēt nekavējoties veikt visus vajadzīgos pasākumus. Šie pasākumi būtu jāveic saskaņā ar Kopienas starptautiskajām saistībām.

(7)

Valsts atbalsta piešķiršana traucētu iekšējā sēklu tirgus normālu darbību. Tādēļ attiecībā uz šai tirgus kopīgai organizācijai pakļautajiem produktiem būtu jāpiemēro Līguma noteikumi, ar kuriem reglamentē valsts atbalstu. Tomēr Somija pēc pievienošanās ar Komisijas atļauju īpašo klimatisko apstākļu dēļ var piešķirt valsts atbalstu attiecīgi par konkrētiem daudzumiem sēklu un konkrētiem daudzumiem labības sēklu, kas audzētas vienīgi Somijā.

(8)

Tā kā kopējais sēklu tirgus atrodas pastāvīgā attīstībā, dalībvalstīm un Komisijai būtu savstarpēji jāsniedz informāciju, kas attiecas uz šīm norisēm.

(9)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (7),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

IEVADA NOTEIKUMI

1. pants

Tiek izveidota sēklu tirgus kopīgā organizācija, un tā attiecas uz šādiem produktiem:

KN kods

Preču nosaukums

0712 90 11

Sēšanai paredzēts cukurkukurūzas hibrīds

0713 10 10

Sēšanai paredzēti sējas zirņi (Pisum sativum)

ex 0713 20 00

Sēšanai paredzēti aunazirņi

ex 0713 31 00

Sēšanai paredzētas varietātes Vigna mungo (L.) Hepper vai Vigna radiata (L.) Wilczek pupiņas

ex 0713 32 00

Sēšanai paredzētas šķautnainās pupiņas (Adzuki pupiņas) (Phaseolus vai Vigna angularis)

0713 33 10

Sēšanai paredzētas dārza pupiņas (Phaseolus vulgaris)

ex 0713 39 00

Sēšanai paredzētas citas pupiņas

ex 0713 40 00

Sēšanai paredzētas lēcas

ex 0713 50 00

Sēšanai paredzētas cūku pupas (Vicia faba var. major) un sīksēklu un vidējrupjsēklu pupas (Vicia faba var. equina un Vicia faba var. minor)

ex 0713 90 00

Sēšanai paredzēti sausie pākšaugi

1001 90 10

Sēšanai paredzēti speltas kvieši

ex 1005 10

Sēšanai paredzēts kukurūzas hibrīds

1006 10 10

Sēšanai paredzēti izkulti, nelobīti rīsi (paddy rīsi)

1007 00 10

Sēšanai paredzēts graudu sorgo

1201 00 10

Sēšanai paredzētas sojas pupas, arī sasmalcinātas

1202 10 10

Sēšanai paredzēti negrauzdēti, ne arī citādi termiski apstrādāti zemesrieksti čaumalā

1204 00 10

Sēšanai paredzētas linsēklas, arī sasmalcinātas

1205 10 10

Sēšanai paredzētas ripša vai rapša sēklas, arī sasmalcinātas

1206 00 10

Sēšanai paredzētas saulespuķu sēklas, arī sasmalcinātas

ex 1207

Sēšanai paredzētas eļļas sēklas un augļi, arī sasmalcināti

1209

Sēklas, augļi un sporas, kas izmantojamas sēšanai

2. pants

Sēklu tirdzniecības gads sākas 1. jūlijā un beidzas nākamā gada 30. jūnijā.

3. pants

Šo regulu piemēro, neskarot Regulā (EK) Nr. 1782/2003 paredzētos pasākumus.

II NODAĻA

TIRDZNIECĪBA AR TREŠĀM VALSTĪM

4. pants

1.   Importējot Kopienā 1. pantā minētos produktus, var būt jāuzrāda importa atļauja. Produkti, kuru importam prasa uzrādīt importa atļaujas, ir noteikti saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto procedūru.

2.   Dalībvalstis izsniedz importa atļaujas visiem pretendentiem neatkarīgi no to uzņēmējdarbības vietas Kopienā.

3.   Atļauja ir derīga ievešanai visā Kopienā. Šādas atļaujas izsniedz pret nodrošinājuma iemaksu, kas garantē to, ka produktus importē atļaujas derīguma termiņa laikā. Izņemot nepārvaramas varas apstākļus, nodrošinājumu pilnībā vai daļēji patur, ja minētajā laikposmā šo darījumu neveic vai veic tikai daļēji.

5. pants

Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, uz 1. pantā uzskaitītajiem produktiem attiecas kopējā muitas tarifa nodokļu likmes.

6. pants

1.   Vispārīgos Kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumus un sīki izstrādātos tās piemērošanas noteikumus attiecina uz to produktu tarifu klasifikāciju, kas minēti 1. pantā. Tarifa nomenklatūru, kas izriet no šīs regulas piemērošanas, iekļauj kopējā muitas tarifā.

2.   Ja vien šajā regulā vai noteikumos, kas ir pieņemti saistībā ar šo regulu, nav paredzēts citādi, tirdzniecības gaitā ar trešām valstīm ir aizliegts:

a)

iekasēt samaksu, kas ir līdzvērtīga muitas nodoklim, vai

b)

piemērot jebkādus kvantitatīvus ierobežojumus vai pasākumus ar līdzvērtīgu ietekmi.

7. pants

1.   Ja importa vai eksporta dēļ viena vai vairāku 1. pantā minēto produktu tirgū Kopienā rodas vai draud rasties nopietni traucējumi, kas varētu apdraudēt Līguma 33. pantā izklāstīto mērķu sasniegšanu, tad tirdzniecībā ar valstīm, kas nav Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstis, var piemērot attiecīgus pasākumus, līdz šādi traucējumi vai traucējumu draudi ir novērsti.

2.   Ja rodas 1. punktā minētā situācija, Komisija pēc kādas dalībvalsts lūguma vai pēc savas iniciatīvas pieņem lēmumu par vajadzīgajiem pasākumiem. Dalībvalstīm paziņo par šādiem pasākumiem, un tos piemēro nekavējoties. Ja Komisija no kādas dalībvalsts saņem lūgumu, tā trīs darbdienu laikā pēc lūguma saņemšanas pieņem par to lēmumu.

3.   Jebkura dalībvalsts trīs darbdienu laikā no dienas, kad tikuši paziņoti 2. punktā minētie pasākumi, var nodot minētos pasākumus izskatīšanai Padomē. Padome sanāk nekavējoties. Pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, tā drīkst grozīt vai atcelt attiecīgos pasākumus viena mēneša laikā pēc dienas, kad par tiem paziņots Padomei.

4.   Attiecībā uz pasākumiem, ko pieņem saskaņā ar šo pantu, ņem vērā saistības, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. panta 2. punktu.

III NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

8. pants

1.   Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, Līguma 87., 88. un 89. pants attiecas uz 1. pantā minēto produktu ražošanu un tirdzniecību.

2.   Tomēr Somija ar Komisijas atļauju īpašo klimatisko apstākļu dēļ var piešķirt valsts atbalstu attiecīgi par konkrētiem daudzumiem sēklu un konkrētiem daudzumiem labības sēklu, kas audzētas vienīgi Somijā.

Līdz 2006. gada 1. janvārim Komisija, balstoties uz Somijas savlaicīgi sniegtajām ziņām, nosūta Padomei ziņojumu par atļautā atbalsta rezultātiem, pievienojot vajadzīgos priekšlikumus.

9. pants

Dalībvalstis un Komisija veic savstarpēju informācijas apmaiņu, kas vajadzīga, lai īstenotu šo regulu.

10. pants

1.   Komisijai palīdz Sēklu pārvaldības komiteja (turpmāk – “komiteja”).

2.   Ja izdara atsauci uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais laikposms ir viens mēnesis.

3.   Komiteja apstiprina savu reglamentu.

11. pants

Sīki izstrādāti noteikumi šīs regulas piemērošanai un jo īpaši 4. pantā minēto atļauju derīguma termiņš, kā arī 9. pantā minētās informācijas paziņošanas kārtība noteikta saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto kārtību.

IV NODAĻA

PAGAIDU NOTEIKUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12. pants

1.   Ar šo atceļ Regulu (EEK) Nr. 2358/71 un Regulu (EEK) Nr. 1674/72.

2.   Atsauces uz Regulu (EEK) Nr. 2358/71 uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās interpretējamas saskaņā ar atbilstību tabulu, kas iekļauta pielikumā.

13. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 23. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

M. BECKETT


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)  Atzinums iesniegts 2005. gada 26. oktobrī pēc neobligātas apspriešanās (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 246, 5.11.1971., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 118/2005 (OV L 24, 27.1.2005., 15. lpp.).

(5)  OV L 177, 4.8.1972., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3795/85 (OV L 367, 31.12.1985., 21. lpp.).

(6)  OV L 345, 20.11.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1044/2005 (OV L 172, 5.7.2005., 76. lpp.).

(7)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.


PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Regula (EEK) Nr. 2358/71

Šī regula

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

3.a pants

4. panta 1. punkts un 2. punkta pirmā daļa

4. pants

4. panta 2. punkta pirmā daļa

11. pants

5. panta 1. punkts

5. pants

5. panta 2. punkts, 6. pants

6. pants

7. pants

7. pants

8. pants

8. pants

9. panta pirmais teikums

9. pants

9. panta otrais teikums

11. pants

11. pants

10. pants

12. pants

13. pants

14. pants

15. pants

16. pants

12. pants

17. pants

13. pants


29.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1948/2005

(2005. gada 28. novembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 28. novembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

50,9

204

27,7

999

39,3

0707 00 05

052

136,8

204

54,6

999

95,7

0709 90 70

052

117,9

204

69,2

999

93,6

0805 20 10

204

65,3

624

83,4

999

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,9

624

112,5

999

92,7

0805 50 10

052

67,4

388

74,2

999

70,8

0808 10 80

388

68,5

400

92,7

404

91,6

720

91,8

999

86,2

0808 20 50

052

73,0

400

92,7

720

48,3

999

71,3


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


29.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1949/2005

(2005. gada 28. novembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1917/2000 attiecībā uz preču īpašajiem pārvietojumiem un ar remonta darījumiem saistītas tirdzniecības izslēgšanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 1172/95 par statistiku, kas attiecas uz Kopienas un tās dalībvalstu preču tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu, 6. panta 2. punktu, 9. panta 1. punktu, 10. panta 4. punktu un 15. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2000. gada 7. septembra Regulā Nr. 1917/2000 par noteikumiem Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 īstenošanai attiecībā uz ārējās tirdzniecības statistiku (2) norādīti dati, kas vācami ārējās tirdzniecības statistikai, un uzskaitītas preces un pārvietojumi, uz ko attiecināmi atbrīvojumi vai īpaši noteikumi metodisku iemeslu dēļ.

(2)

Datos, kas attiecas uz dalībvalstu savstarpējo preču tirdzniecību un preču tirdzniecību ar trešām valstīm, jāizmanto vienotas definīcijas un jēdzieni. Tā kā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3330/91 (3) atcelšanu ir pārskatīta Kopienas statistikas datu apkopošanas sistēma dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā, ir nepieciešams attiecīgi pielāgot īstenošanas noteikumus attiecībā uz Kopienas un tās dalībvalstu preču tirdzniecību ar trešām valstīm.

(3)

Saskaņā ar starptautiskiem ieteikumiem un spēkā esošiem noteikumiem par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā preces, kas jāremontē, izslēdz no preču tirdzniecības statistikas. Tātad preces, kas jāremontē, ir jāizslēdz arī no Kopienas statistikas par preču tirdzniecību ar trešām valstīm.

(4)

Lai nodrošinātu informācijas salīdzināmību attiecībā uz konkrētām precēm, ar ko tirgojas Kopienas iekšienē, un precēm, ar ko tirgojas ar trešām valstīm, ir jāveic korekcijas noteikumos attiecībā uz rūpniecības kompleksiem, kuģiem un lidaparātiem, kuģu un lidaparātu proviantu un krājumiem, sūtījumiem pa daļām, iekārtām atklātā jūrā, kosmosa kuģiem, elektrību, gāzi un jūras produktiem.

(5)

Ir jānodrošina papildu precizējumi pagaidu lietošanas precēm, lai saskaņotu veidu, kādā šīs preces izslēdz no Kopienas statistikas par preču tirdzniecību ar trešām valstīm.

(6)

Kodu sistēma, ko izmanto, lai aprakstītu attiecīgā darījuma veidu, ir jāsaskaņo ar esošajiem noteikumiem attiecībā uz statistikas sistēmu dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā.

(7)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1917/2000.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Komitejas sniegto atzinumu par statistiku attiecībā uz tirdzniecību ar trešām valstīm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1917/2000 groza šādi.

1)

Regulas 2. panta tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“2. pants

Ievērojot pamatregulas 6. panta 2. punktu, ārējās tirdzniecības statistika, ko nodod Komisijai, neietver preces:

kas ir laistas brīvā apgrozībā pēc tam, kad tās tika ievestas un pārstrādātas vai pārstrādātas muitas kontrolē,

kas ir iekļautas I pielikumā norādīto izņēmumu sarakstā.”

2)

Ar šādu m) apakšpunktu papildina 15. panta 2. punktu:

“m)

elektrība un gāze.”

3)

Regulas 16. panta 2. un 3. punkta tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.   Dalībvalstis var izmantot vienkāršotu deklarēšanas kārtību attiecībā uz rūpniecības kompleksu eksporta reģistrāciju.

3.   Vienkāršoto kārtību var piemērot tikai tādu rūpniecības kompleksu eksportam, kuru katra kopējā statistikas vērtība ir lielāka par 3 miljoniem EUR, ja vien tie nav rūpniecības kompleksi atkārtotai izmantošanai. Šajā gadījumā dalībvalstis informē Komisiju par izmantotajiem kritērijiem.

Rūpniecības kompleksa statistikas vērtību aprēķina, saskaitot tā sastāvdaļu statistikas vērtības un 1. punkta otrajā daļā minēto preču statistikas vērtības.”

4)

Regulas 17. panta tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“17. pants

1.   Šajā nodaļā sastāvdaļas, kas pieder noteiktai Kombinētās nomenklatūras nodaļai, klasificē attiecīgajā šīs nomenklatūras 98. nodaļas rūpniecības kompleksa apakšpozīcijā.

2.   Gadījumos, kad dalībvalstis neatļauj izmantot vienkāršoto deklarēšanas kārtību attiecībā uz rūpniecības kompleksa sastāvdaļu reģistrāciju 98. nodaļā paredzētajās apakšpozīcijās, šīs preces klasificē attiecīgajās apakšpozīcijās, kā paredzēts citās Kombinētās nomenklatūras nodaļās.”

5)

Regulas 18. panta tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“18. pants

Saskaņā ar Kombinētās nomenklatūras rūpniecības kompleksa apakšpozīciju kodu numurus veido atbilstoši šādiem noteikumiem:

a)

kods sastāv no astoņiem cipariem;

b)

pirmie četri cipari ir 9880;

c)

piektais un sestais cipars atbilst tai kombinētās nomenklatūras nodaļai, kurā iekļautas preces, kas veido sastāvdaļu;

d)

septītais un astotais cipars ir 0.”

6)

Regulas 19. panta 3. punktu svītro.

7)

Regulas 20. pantu groza šādi:

a)

ar šādu tekstu aizstāj c) punktu:

“c)

“īpašumtiesības uz kuģi vai lidaparātu” nozīmē, ka fiziska vai juridiska persona ir reģistrēta kā kuģa vai lidaparāta īpašnieks.”;

b)

minētā panta d) punktu svītro.

8)

Regulas 21. panta tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“21. pants

1.   Komisijai nodod ārējās tirdzniecības statistiku, kas ietver šādus darījumus:

a)

īpašumtiesību uz kuģi vai lidaparātu nodošana no trešā valstī reģistrētas fiziskas vai juridiskas personas deklarēšanas dalībvalstī reģistrētai fiziskai vai juridiskai personai, kas ir reģistrēta valsts kuģu vai gaisa kuģu reģistrā; šo darījumu uzskata par importu;

b)

īpašumtiesību uz kuģi vai lidaparātu nodošana no deklarēšanas dalībvalstī reģistrētas fiziskas vai juridiskas personas, kas ir reģistrēta valsts kuģu vai gaisa kuģu reģistrā, trešā valstī reģistrētai fiziskai vai juridiskai personai; šo darījumu uzskata par eksportu;

c)

kuģa vai lidaparāta ievešana Kopienas statistikas teritorijā vai izvešana no Kopienas statistikas teritorijas saistībā ar darījumiem apstrādes nolūkā vai pēc apstrādes saskaņā ar līgumu.

Attiecībā uz b) apakšpunktu ja kuģis vai lidaparāts ir jauns, eksportu reģistrē dalībvalstī, kur kuģis vai lidaparāts ir būvēts.

Attiecībā uz c) apakšpunktu “apstrādi” attiecina vienīgi uz darbībām, kuru mērķis ir izgatavot jaunu vai reāli uzlabotu kuģi vai lidaparātu.

2.   Dalībvalstis Komisijai nodod par 1. punktā minētajiem darījumiem apkopoto statistiku, kas ietver šādus datus:

a)

kombinētās nomenklatūras apakšsadaļai atbilstošo kodu;

b)

statistikas procedūru;

c)

partnervalsti, proti:

attiecībā uz 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem darījumiem – būvētāju trešo valsti, ja kuģis vai lidaparāts ir jauns; pārējos gadījumos – trešo valsti, kur ir reģistrēta fiziskā vai juridiskā persona, kas nodod īpašumtiesības uz kuģi vai lidaparātu,

attiecībā uz 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem darījumiem – trešo valsti, kur ir reģistrēta fiziskā vai juridiskā persona, kam nodod kuģa vai lidaparāta īpašumtiesības,

attiecībā uz 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem darījumiem – trešā valsts, kas nosūta kuģus vai lidaparātus, ko ieved Kopienas statistikas teritorijā, un galamērķa valsts kuģiem vai lidaparātiem, ko izved no Kopienas statistikas teritorijas;

d)

daudzumu, kas kuģiem izteikts kā vienību skaits, kā arī citās kombinētajā nomenklatūrā noteiktās papildu mērvienībās, un daudzumu, kas lidaparātiem izteikts kā neto masa, kā arī papildu mērvienībās;

e)

statistisko vērtību, ar to saprotot kopējo summu, par kuru visa kuģa vai lidmašīnas pirkšanas vai pārdošanas gadījumā izrakstītu rēķinu, neiekļaujot tajā transporta un apdrošināšanas izmaksas.

3.   Pārskata posms ir tas mēnesis, kurā notiek īpašumtiesību nodošana 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minēto darījumu gadījumā vai pārvietojums 1. punkta c) apakšpunktā minēto darījumu gadījumā.”

9)

Regulas 22. panta tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“22. pants

Valsts iestādēm ir pieeja datu avotiem papildu Regulas (EK) Nr. 1172/1995 7. pantā minētajiem avotiem, tostarp valsts kuģu vai gaisa kuģu reģistra informācijai, kas var būt nepieciešama, lai noteiktu šādu preču īpašumtiesību nodošanu.”

10)

Regulas 24. panta 2. punkta b) apakšpunkta tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“b)

partnervalsts kodu vai vienkāršoto valsts kodu QS;”.

11)

Regulas 25. panta tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“25. pants

Šajā nodaļā “sūtījumi pa daļām” ir pabeigtas preces sastāvdaļu imports vai eksports nesamontētā vai izjauktā stāvoklī vairākās piegādēs komerciālu vai transporta apsvērumu dēļ.”

12)

Regulas 29. panta 2. punkta tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.   Dalībvalstis Komisijai nodod ikmēneša pārskatus par 1. punktā minētajiem darījumiem, kas ietver šādus datus:

a)

kombinētās nomenklatūras apakšsadaļai atbilstošo kodu;

b)

partnervalsts kodu vai vienkāršoto valsts kodu QW;

c)

statistikas procedūru;

d)

neto masas daudzumu;

e)

statistikas vērtību.

Attiecībā uz šā punkta a) apakšpunktu precēm, kas paredzētas iekārtu atklātā jūrā operatoriem vai dzinēju, mašīnu vai citu iekārtu atklātā jūrā aprīkojuma darbībām, lieto šādus vienkāršotos kodus:

9931 24 00: KN 1. līdz 24. nodaļas precēm;

9931 27 00: KN 27. nodaļas precēm;

9931 99 00: citur klasificētām precēm.

Neskarot muitas noteikumus, attiecībā uz precēm, ko ieved no iekārtām vai kas ir paredzētas iekārtām, “partnervalsts” b) apakšpunkta izpratnē ir valsts, kurā ir reģistrēta fiziskā vai juridiskā persona, kas ir atbildīga par šo iekārtu komerciālo izmantošanu.”

13)

Regulas 31. panta tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“31. pants

1.   Komisijai nodod tirdzniecības statistiku ar trešām valstīm, kas ietver šādus elementus:

a)

kosmosa kuģa ievešana Kopienas statistikas teritorijā vai izvešana no Kopienas statistikas teritorijas saistībā ar darījumiem apstrādes nolūkā vai pēc apstrādes saskaņā ar līgumu;

b)

kosmosa kuģa, īpašumtiesības uz kuru trešā valstī reģistrēta fiziska vai juridiska persona nodeva dalībvalstī reģistrētai fiziskai vai juridiskai personai, palaišana kosmosā;

c)

kosmosa kuģa, īpašumtiesības uz kuru pārgāja no dalībvalstī reģistrētas fiziskas vai juridiskas personas uz trešā valstī reģistrētu fizisku vai juridisku personu, palaišana kosmosā.

Darbības, kas minētas b) apakšpunktā, reģistrē kā importu uz dalībvalsti, kurā ir reģistrēts jaunais īpašnieks.

Darbību, kas minēta c) apakšpunktā, reģistrē kā pabeigtā kosmosa kuģa izgatavotājas dalībvalsts eksportu.

Attiecībā uz šo punktu “apstrādi” attiecina vienīgi uz darbībām, kuru mērķis ir izgatavot jaunu vai reāli uzlabotu kuģi vai lidaparātu.

2.   Dalībvalstis Komisijai nodod ikmēneša pārskatus par šā panta 1. punktā minēto darbību, kas ietver šādus datus:

a)

kombinētās nomenklatūras apakšsadaļai atbilstošo kodu;

b)

partnervalsts kodu;

c)

statistikas procedūru;

d)

neto masā un papildu mērvienībās izteiktu daudzumu;

e)

statistisko vērtību, ko definē kā kosmosa kuģa vērtību, ieskaitot samaksātu piegādi no rūpnīcas, saskaņā ar piegādes noteikumiem, kas minēti šīs regulas III pielikumā.

“Partnervalsti” b) apakšpunktā nosaka pēc šādiem kritērijiem:

1. punkta a) apakšpunktā minētajās darbībās “partnervalsts” ir izcelsmes trešā valsts kosmosa kuģiem, ko ieved Kopienas statistikas teritorijā, un galamērķa valsts kosmosa kuģiem, ko izved no Kopienas statistikas teritorijas,

1. punkta b) apakšpunktā minētajās darbībās “partnervalsts” ir pabeigta kosmosa kuģa izgatavotāja valsts,

1. punkta c) apakšpunktā minētajās darbībās “partnervalsts” ir valsts, kur ir reģistrēta fiziskā vai juridiskā persona, kurai ir nodotas īpašumtiesības uz kosmosa kuģi.

3.   Pārskata posms ir tas mēnesis, kurā notiek pārvietojums 1. punkta a) apakšpunktā minēto darījumu gadījumā vai īpašumtiesību nodošana 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto darījumu gadījumā.”

14)

II sadaļā pēc 31. panta pievieno papildu 9. un 10. nodaļu:

“9. NODAĻA

Elektrība un gāze

31.a pants

Papildu Regulas (EK) Nr. 1172/95 7. pantā minētajiem datu avotiem valsts iestādes var pieprasīt, lai attiecīgo informāciju elektrības un gāzes tirdzniecības plūsmu uzraudzībai starp deklarēšanas dalībvalsti un trešām valstīm sniegtu tieši deklarēšanas dalībvalsts uzņēmēji, kuriem pieder vai kuri vada šīs valsts elektroapgādes vai gāzes piegādes sistēmu.

10. NODAĻA

Jūras produkti

31.b pants

1.   Šajā pantā “jūras produkti” nozīmē zvejniecības produktus, minerālvielas, utilizācijas izejvielas un visus citus produktus, kurus jūrā braucošie kuģi vēl nav izkrāvuši krastā.

2.   Komisijai nodod ārējās tirdzniecības statistiku, kas ietver šādus darījumus:

a)

jūras produktu izkraušanu deklarēšanas dalībvalsts ostās vai to iegādi no trešā valstī reģistrētiem kuģiem, ko veic dalībvalstī reģistrēti kuģi; šos darījumus uzskata par importu;

b)

jūras produktu izkraušanu no deklarēšanas dalībvalstī reģistrēta kuģa trešās valsts ostās vai to iegādi no dalībvalstī reģistrētiem kuģiem, ko veic trešā valstī reģistrēti kuģi; šos darījumus uzskata par eksportu.

3.   Dalībvalstis Komisijai nodod ikmēneša pārskatus par 2. punktā minēto darbību, kas ietver šādus datus:

a)

kombinētās nomenklatūras apakšsadaļai atbilstošo kodu;

b)

partnervalsts kodu, proti:

importējot – trešās valsts, kurā reģistrēts jūras produktu zvejas kuģis,

eksportējot – trešās valsts, kurā izkrauj jūras produktus, vai kurā reģistrēts kuģis, kas veic jūras produktu iegādi;

c)

statistikas procedūru;

d)

neto masas daudzumu;

e)

statistikas vērtību.

4.   Valsts iestādēm ir pieeja datu avotiem papildu Regulas (EK) Nr. 1172/95 7. pantā minētajiem avotiem, tostarp valstī reģistrētu kuģu deklarācijām par ārpuskopienas valstī izkrautiem jūras produktiem.”

15)

Regulas I un II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 118, 25.5.1995., 10. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 229, 9.9.2000., 14. lpp.

(3)  OV L 102, 7.4.2004., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1917/2000 I un II pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu.

I PIELIKUMS

2. pantā minēto preču saraksts, kuras ir izslēgtas no statistikas par preču tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm, kas jānosūta Komisijai (Eurostat)

Datus neapkopo par šādām precēm:

a)

likumīgiem maksāšanas līdzekļiem un vērtspapīriem;

b)

monetāro zeltu;

c)

ārkārtas palīdzību katastrofās cietušiem reģioniem;

d)

precēm, kas paredzētas diplomātiskai vai līdzīga veida izmantošanai:

1)

precēm, uz kurām attiecas diplomātiskā un konsulārā imunitāte vai tai līdzīga imunitāte,

2)

dāvanām valstu vadītājiem vai valdības vai parlamenta locekļiem,

3)

lietām, kas ir apgrozībā savstarpējās administratīvās palīdzības sistēmā;

e)

ar nosacījumu, ka tās nav komercdarījuma priekšmets:

1)

ordeņiem, goda zīmēm un balvām, piemiņas nozīmēm un medaļām,

2)

ceļojuma piederumiem, pārtikas krājumiem un citām lietām, ieskaitot sporta piederumus, kas paredzēti personīgai lietošanai vai patēriņam, un ko ceļotājs ved līdzi vai kas nosūtītas pirms viņa vai pēc viņa,

3)

līgavas tērpiem, ar pārvākšanos saistītiem piederumiem vai mantojumam,

4)

zārkiem, urnām, bēru dekoratīviem piederumiem un lietām, kas nepieciešamas kapu un pieminekļu kopšanai,

5)

iespiestiem reklāmas materiāliem, lietošanas instrukcijām, cenrāžiem un citiem reklāmas priekšmetiem,

6)

precēm, kas ir kļuvušas neizmantojamas vai ko nevar izmantot ražošanā,

7)

balastam,

8)

pastmarkām,

9)

farmaceitiskiem ražojumiem, ko izmanto starptautiskos sporta pasākumos;

f)

ražojumiem, ko izmanto vispārējos ārkārtas pasākumos, kas paredzēti cilvēku vai apkārtējās vides aizsardzībai;

g)

precēm, ko nekomerciāli pārvadā personas, kas dzīvo dalībvalstu noteiktajās pierobežas zonās (pierobežas satiksme); ražojumiem, ko lauksaimniecības produktu ražotāji iegūst īpašumos, kas atrodas ārpus statistikas teritorijas, kurā ir viņu galvenā saimniecība, tomēr tiešā tās tuvumā;

h)

transportlīdzekļu, konteineru un radniecīgu transporta iekārtu remontam importētajām un eksportētajām precēm, uz kurām nav attiecināta apstrādes procedūra, un remonta laikā aizstātajām daļām, ar nosacījumu, ka preču apmaiņa ir pagaidu;

i)

precēm, ko eksportē ārpus statistikas teritorijas izvietoto valsts bruņoto spēku vajadzībām, kā arī importētām precēm, ko valsts bruņotie spēki ir izveduši ārpus statistikas teritorijas, kā arī precēm, ko dalībvalsts statistikas teritorijā iegādājušies vai atsavinājuši tajā izvietotie ārvalstu bruņotie spēki;

j)

precēm, ko izmanto kā informācijas nesējus, tādām kā disketes, magnētiskās lentes, filmas, plāni, audiolentes un videolentes, CD-ROM, ko tirgo, lai sniegtu informāciju, ja tās izveidotas pēc pasūtījuma konkrētam klientam vai ja tās nav komercdarījuma priekšmets, kā arī precēm, kas papildina iepriekšējo piegādi, piemēram, atjaunošana, par kuru preču saņēmējam nav izrakstīts rēķins;

k)

mākslīgo pavadoņu nesējraķetēm:

eksportējot un importējot, lai tās palaistu kosmosā,

to kosmosā palaišanas laikā;

l)

precēm remontam un pēc remonta un tām piederošām rezerves daļām. Remonts paredz preču atjaunošanu līdz to sākotnējai funkcijai vai sākotnējam stāvoklim. Darbības mērķis ir uzturēt preci darba kārtībā. Tas var ietvert dažas pārbūves vai uzlabojumus, bet nekādā veidā nemaina preces raksturu;

m)

precēm pagaidu lietošanai un pēc tās ar noteikumu, ka izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

1)

apstrāde nav plānota vai veikta,

2)

paredzamais preču pagaidu lietošanas ilgums ir ne vairāk kā 24 mēneši.

II PIELIKUMS

13. panta 2. punktā minēto darījumu saraksts

A

B

1.

Darījumi, kas ietver faktisku vai plānotu īpašumtiesību nodošanu pret atlīdzību (finansiālu vai citādu) (izņemot 2., 7., 8. pozīcijā minētos darījumus) (1)  (2)  (3)

1)

Tiešā pirkšana/pārdošana (2)

2)

Preču piegāde pārdošanai pēc apskatīšanas vai izmēģināšanas, preču piegāde nosūtīšanai un darījumi, kas ietver starpniecības pakalpojumus

3)

Maiņas tirdzniecība (atlīdzība graudā)

4)

Preču pārdošana ceļotāju personīgai lietošanai

5)

Finanšu līzings (īre – pirkums) (3)

2)

Preču nosūtīšana atpakaļ pēc sākotnējā darījuma reģistrācijas saskaņā ar 1. pozīciju (4); preču bezmaksas aizstāšana (4)

1)

Preču nosūtīšana atpakaļ

2)

Atpakaļ nosūtīto preču aizstāšana

3)

Atpakaļ nenosūtīto preču aizstāšana (piemēram, saskaņā ar garantijas noteikumiem)

3)

Darījumi, kas nav īslaicīgi un kas ietver īpašumtiesību nodošanu bez atlīdzības (finansiālas vai citādas)

1)

Preču piegādes saskaņā ar palīdzības programmām, ko daļēji vai pilnībā finansē Eiropas Kopiena

2)

Citi vispārīgi valsts palīdzības veidi

3)

Citi palīdzības veidi (individuālā un nevalstisko organizāciju palīdzība)

4)

Citi darījumi

4)

Darījumi apstrādes nolūkā saskaņā ar līgumu (5) (izņemot 7. pozīcijā minētos)

 (8)

5)

Darījumi pēc apstrādes saskaņā ar līgumu (5) (izņemot 7. pozīcijā minētos)

 (8)

6)

Īpaši darījumi, kas kodēti valsts vajadzībām (6)

 (8)

7)

Darījumi saskaņā ar kopīgiem aizsardzības projektiem vai citām kopīgām starpvalstu ražošanas programmām (piemēram, Airbus)

 (8)

8)

Celtniecības materiālu un iekārtu piegāde celtniecības vai inženiertehniskiem darbiem, ko aptver vispārīgs līgums (7)

 (8)

9)

Citi darījumi

 (8)


(1)  Šajā pozīcijā ietilpst lielākā daļa izvedumu un ievedumu, t. i., darījumi saskaņā ar kuriem:

rezidents nodod savas īpašumtiesības nerezidentam un

tiek vai tiks veikta samaksa vai atlīdzība graudā.

Ievērot, ka tas attiecas arī uz preču pārvietošanu starp viena uzņēmuma vai uzņēmumu grupas nodaļām un uz centrālo noliktavu vai no tās, ja netiek veikta tūlītēja samaksa vai cita veida atlīdzība (tādā gadījumā šādi darījumi attiecas uz 3. pozīciju).

(2)  Ieskaitot rezerves daļas un citas aizstāšanai paredzētas preces par samaksu.

(3)  Ieskaitot finanšu līzingu – līzinga maksājumus aprēķina tā, lai tie nosegtu visu vai gandrīz visu preču vērtību. Ar īpašumtiesībām saistītos riskus un ieguvumus nodod līzinga ņēmējam. Līgumam beidzoties, līzinga ņēmējs kļūst par preču likumīgo īpašnieku.

(4)  To preču atgriešanas vai aizstāšanas sūtījumi, ko sākotnēji reģistrēja A ailes 3. līdz 9. pozīcijā, ir jāreģistrē attiecīgajās pozīcijās.

(5)  Apstrāde ietver darbības (pārveidošanu, būvniecību, komplektēšanu, uzlabošanu, atjaunošanu …) ar mērķi izgatavot jaunu vai patiešām uzlabotu preci. Tas nenozīmē obligātas izmaiņas produkta klasifikācijā. Šī pozīcija neietver apstrādes darbības uz apstrādes uzņēmuma rēķina, un tās jāreģistrē A kolonnas 1. pozīcijā.

Preces apstrādei vai pēc tās reģistrē kā importu un eksportu.

Tomēr šajā pozīcijā nereģistrē remontu. Remonts paredz preču atjaunošanu līdz to sākotnējai funkcijai vai sākotnējam stāvoklim. Šādas darbības mērķis ir uzturēt preces darba kārtībā; tā var ietvert kādu pārbūvi vai uzlabojumus, bet nekādā veidā nemaina preces raksturu.

Preces remontam un pēc remonta ir izslēgtas no ārējās tirdzniecības statistikas, skatīt I pielikuma l) apakšpunktu.

(6)  Šajā pozīcijā reģistrē tādus darījumus, kas, piemēram, neietver īpašumtiesību nodošanu, tādus kā remonts, noma, aizdevumi, operatīvais līzings un citi īslaicīgās izmantošanas veidi, izņemot apstrādi saskaņā ar līgumu (piegāde vai nosūtīšana atpakaļ). Datus par šajā pozīcijā reģistrētajiem darījumiem nenodod Komisijai.

(7)  A ailes 8. pozīcijā reģistrē darījumus saistībā ar precēm, par kurām nepiesūta atsevišķus faktūrrēķinus, bet sagatavo vienu faktūrrēķinu, kas uzrāda kopējo darbu vērtību. Pārējos gadījumos šādus darījumus reģistrē 1. pozīcijā.

(8)  Kodu numuri valsts vajadzībām pieejami B ailē ar nosacījumu, ka Komisijai nosūta tikai A ailē minētos kodu numurus.


29.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/18


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1950/2005

(2005. gada 28. novembris),

ar ko pielāgo vairākas regulas attiecībā uz labības, rīsa un kartupeļu cietes tirgiem sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 57. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai veiktu nepieciešamos pielāgojumus saistībā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas (še turpmāk “jaunās dalībvalstis”) pievienošanos Eiropas Savienībai, vairākās Komisijas regulās par labības, rīsa un kartupeļu cietes tirgus kopīgo organizāciju ir vajadzīgi daži tehniska rakstura grozījumi.

(2)

Komisijas regulās (EEK) Nr. 2692/89 (1), (EEK) Nr. 862/91 (2), (EEK) Nr. 1722/93 (3), (EK) Nr. 2058/96 (4), (EK) Nr. 196/97 (5), (EK) Nr. 327/98 (6), (EK) Nr. 638/2003 (7) un (EK) Nr. 2236/2003 (8) ir atsevišķi ieraksti visās Kopienu valodās. Visās šajās regulās ir jāiekļauj arī ieraksti visās jauno dalībvalstu valodās.

(3)

Komisijas 1992. gada 29. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2145/92, kas pārdefinē galapunkta zonas eksporta kompensācijām, eksporta maksājumiem un dažām eksporta licencēm par labību un rīsiem (9), ir atsevišķas atsauces uz jaunajām dalībvalstīm kā galapunkta zonām eksporta kompensāciju noteikšanai. Šīs atsauces ir jāsvītro.

(4)

Attiecīgi grozījumi ir jāizdara Regulās (EEK) Nr. 2692/89, (EEK) Nr. 862/91, (EEK) Nr. 2145/92, (EEK) Nr. 1722/93, (EK) Nr. 2058/96, (EK) Nr. 196/97, (EK) Nr. 327/98, (EK) Nr. 638/2003 un (EK) Nr. 2236/2003,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 2692/89 groza šādi.

1)

Regulas 13. panta 7. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“7.   Subsīdijas dokumenta pieteikumā un paša dokumenta 20. iedaļā un 22. iedaļā ir jāietver viens no ierakstiem, kas attiecīgi minēti I pielikuma A un B punktā; ierakstam ir jābūt sarkanā krāsā vai ar sarkanu pasvītrojumu.

Eksporta licences vai iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikāta nosaukumu, kā arī 21. iedaļu svītro ar sarkanu krāsu.”

2)

Regulas 14. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“b)

104. iedaļā izdara atbilstīgu norādi un pievieno vienu no ierakstiem, kas minēti II pielikumā;

c)

106. iedaļā izdara atbilstīgu norādi un pievieno vienu no ierakstiem, kas minēti III pielikumā.”

3)

Regulas 15. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Ja, pieņemot deklarāciju par laišanu apgrozībā patēriņam Reinjonā, konstatē, ka kvalitāte neatbilst prasībām, kas minētas pirmajā daļā, tad 14. pantā minētā kontroleksemplāra J iedaļā zem virsraksta “Piezīmes” ieraksta vienu no tiem ierakstiem, kas minēti IV pielikumā.”

4)

Šīs regulas I pielikuma tekstu pievieno kā I, II, III un IV pielikumu.

2. pants

Regulu (EEK) Nr. 862/91 groza šādi.

1)

Regulas 2. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Izmantojamo produkta izcelsmes sertifikātu sastāda pēc I pielikuma parauga.”

2)

Regulas 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Regulas (EEK) Nr. 3491/90 1. panta 2. punkta pirmajā ievilkumā minēto apliecinājumu sastāda Bangladešas kompetentās iestādes, izcelsmes sertifikāta iedaļā “Piezīmes” ierakstot vienu no norādēm, kas minētas II pielikumā.”

3)

Regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“a)

20. un 24. iedaļā norāda vienu no tiem ierakstiem, kas minēti III pielikumā.”

4)

Pielikuma virsrakstu aizstāj ar “I pielikumu”.

5)

Šīs regulas II pielikuma tekstu pievieno kā II un III pielikumu.

3. pants

Regulas (EEK) Nr. 2145/92 pielikumā svītro šādu valstu nosaukumus.

1)

I zonā: Malta, Kipra.

2)

II zonā: Polija, Čehijas un Slovākijas Federatīvā Republika, Ungārija, Igaunija, Latvija un Lietuva.

3)

III zonā: Slovēnija.

4. pants

Regulu (EEK) Nr. 1722/93 groza šādi.

1)

Regulas 10. panta 6. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“6.   Ja ar attiecīgo produktu tiek veikta Kopienas iekšējā tirdzniecība vai ja to eksportē uz trešām valstīm caur citas dalībvalsts teritoriju, saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 nosacījumiem izsniedz T 5 kontroleksemplāru (10).

Kontroleksemplāra 104. iedaļā pozīcijā “Cita informācija” iekļauj vienu no tiem ierakstiem, kas minēti IV pielikumā.

2)

Šīs regulas III pielikuma tekstu pievieno kā IV pielikumu.

5. pants

Regulu (EK) Nr. 2058/96 groza šādi.

1)

Regulas 2. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“a)

20. iedaļā norāda vienu no tiem ierakstiem, kas minēti I pielikumā;

b)

24. iedaļā norāda vienu no tiem ierakstiem, kas minēti II pielikumā.”

2)

Regulas 5. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“a)

104. iedaļā norāda vienu no tiem ierakstiem, kas minēti III pielikumā;

b)

107. iedaļā norāda vienu no tiem ierakstiem, kas minēti IV pielikumā.”

3)

Šīs regulas IV pielikuma tekstu pievieno kā I, II, III un IV pielikumu.

6. pants

Regulu (EK) Nr. 196/97 groza šādi.

1)

Regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“b)

licences pieteikumā un importa licencē 24. iedaļā norāda vienu no tiem ierakstiem, kas minēti pielikumā;”.

2)

Šīs regulas V pielikuma tekstu pievieno kā pielikumu.

7. pants

Regulu (EK) Nr. 327/98 groza šādi.

1)

Regulas 4. panta 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“4.   Licences 24. iedaļā norāda vienu no šādiem ierakstiem:

a)

saistībā ar kvotu, kas minēta 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā, norāda vienu no tiem ierakstiem, kas minēti V pielikumā;

b)

saistībā ar kvotu, kas minēta 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā, norāda vienu no tiem ierakstiem, kas minēti VI pielikumā;

c)

saistībā ar kvotu, kas minēta 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā, norāda vienu no tiem ierakstiem, kas minēti VII pielikumā.”;

2)

Šīs regulas VI pielikuma tekstu pievieno kā V, VI un VII pielikumu.

8. pants

Regulu (EK) Nr. 638/2003 groza šādi.

1)

Regulas 7. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.   Lai pierādītu, ka ir iekasēts izvedmuitas maksājums, eksportētājvalsts muitas dienesti eksporta licences 12. iedaļā saskaņā ar I pielikumā doto paraugu norāda maksājuma summu valsts valūtā un iekļauj vienu no III pielikumā norādītajiem ierakstiem, pievienojot arī muitas dienesta parakstu un zīmogu.”

2)

Regulas 16. panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“3.   Licenču 24. iedaļā norāda vienu no šiem ierakstiem:

a)

ĀKK valstu izcelsmes importa sūtījumiem: vienu no tiem ierakstiem, kas minēti IV pielikumā;

b)

AZT valstu izcelsmes importa sūtījumiem: vienu no tiem ierakstiem, kas minēti V pielikumā.”

3)

Šīs regulas VII pielikuma tekstu pievieno kā III, IV un V pielikumu.

9. pants

Regulu (EK) Nr. 2236/2003 groza šādi.

1)

Regulas 13. panta 3. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“a)

eksporta licence, kuru attiecīgajam kartupeļu cietes ražotājam uzņēmumam izsniegusi kompetentā dalībvalsts iestāde, kas minēta 2. punktā, un uz kuras ir viens no tiem ierakstiem, kas minēti pielikumā, atkāpjoties no Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1518/95 3. panta (11);

2)

Šīs regulas VIII pielikuma tekstu pievieno kā pielikumu.

10. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula neskar laika posmā no 2004. gada 1. maija līdz šīs regulas spēkā stāšanās dienai pieprasīto vai izsniegto licenču derīgumu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 261, 7.9.1989., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1275/2004 (OV L 241, 13.7.2004., 8. lpp.).

(2)  OV L 88, 9.4.1991., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1482/98 (OV L 195, 11.7.1998., 14. lpp.).

(3)  OV L 159, 1.7.1993., 112. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1548/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 11. lpp.).

(4)  OV L 276, 29.10.1996., 7. lpp.

(5)  OV L 31, 1.2.1997., 53. lpp.

(6)  OV L 37, 11.2.1998., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2458/2001 (OV L 331, 15.12.2001., 10. lpp.).

(7)  OV L 93, 10.4.2003., 3. lpp.

(8)  OV L 339, 24.12.2003., 45. lpp.

(9)  OV L 214, 30.7.1992., 20. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 3304/94 (OV L 341, 30.12.1994., 48. lpp.).

(10)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.”

(11)  OV L 147, 30.6.1995., 55. lpp.”


I PIELIKUMS

I PIELIKUMS

A.   Ieraksti, uz kuriem ir norādes 13. panta 7. punktā un kuri jāieraksta 20. iedaļā

:

Spāņu valodā

:

Documento de subvención para el arroz: Reunión — artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76

:

Čehu valodā

:

Subvenční doklad pro rýži: Réunion – článek 11a nařízení (EHS) č. 1418/76

:

Dāņu valodā

:

Tilskudsdokument ris Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76

:

Vācu valodā

:

Subventionsdokument Reis Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76

:

Igauņu valodā

:

Subsiidiumidokument riisi jaoks: Réunion – Määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikkel 11a

:

Grieķu valodā

:

Έγγραφο επιδότησης για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion — Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76

:

Angļu valodā

:

Subsidy document for rice: Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76

:

Franču valodā

:

Document de subvention riz: Réunion — article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76

:

Itāliešu valodā

:

Documento di sovvenzione riso: Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76

:

Latviešu valodā

:

Subsīdiju dokuments attiecībā uz rīsiem: Reinjona – Regulas Nr. 1418/76 11.a pants

:

Lietuviešu valodā

:

Subsidijos dokumentas ryžiams: Rejunjonas – Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 11a straipsnis

:

Ungāru valodā

:

A rizsre vonatkozó támogatási dokumentum: Réunion – az 1418/76/EGK rendelet 11a. cikke

:

Maltiešu valodā

:

Dokument ta’ sussidju tar-ross: Réunion – artikolu 11a tar-Regolament (KEE) Nru 1418/76

:

Holandiešu valodā

:

Subsidiebewijs rijst Réunion — artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76

:

Poļu valodā

:

Dokument subwencji dla ryżu: Réunion – artykuł 11a rozporządzenia (EWG) nr 1418/76

:

Portugāļu valodā

:

Documento de subvenção arroz Reunião — n.o 11.oA do Regulamento (CEE) n.o 1418/76

:

Slovāku valodā

:

Potvrdenie o náhrade pre ryžu: Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č. 1418/76

:

Slovēņu valodā

:

Dokument o subvenciji za riž: Réunion – člen 11a Uredbe (EGS) št. 1418/76

:

Somu valodā

:

Riisiä koskeva tukiasiakirja: Réunion – asetuksen (ETY) N:o 1418/76 11 a artikla

:

Zviedru valodā

:

Subventionsdokument för ris: Réunion – artikel 11a i förordning (EEG) nr 1418/76

B.   Ieraksti, uz kuriem ir norādes 13. panta 7. punktā un kuri jāieraksta 22. iedaļā

:

Spāņu valodā

:

Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el … (fecha de presentación de la solicitud del documento)

:

Čehu valodā

:

Subvence pro rýži pro Réunion stanovená předem dne … (datum podání žádosti o doklad)

:

Dāņu valodā

:

Tilskud ris Réunion forudfastsat den … (dato for indgivelsen af ansøgningen om dokumentet)

:

Vācu valodā

:

Subvention Reis Réunion, im Voraus festgesetzt am … (Eingangsdatum des Antrags für das Dokument)

:

Igauņu valodā

:

Réunioni riisitoetus on eelnevalt kinnitatud … (kuupäev, mil dokumenditaotlus esitati)

:

Grieķu valodā

:

Επιδότηση για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion και έχει προκαθορισθεί στις … (ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το έγγραφο)

:

Angļu valodā

:

Rice subsidy Réunion fixed in advance on … (date on which the application for the document was lodged)

:

Franču valodā

:

Subvention riz Réunion préfixée le … (date du dépôt de la demande du document)

:

Itāliešu valodā

:

Sovvenzione riso Riunione prefissata il … (giorno in cui è stato richiesto il documento)

:

Latviešu valodā

:

Rīsu subsīdija Reinjonā noteikta iepriekš … (datums, kad tika iesniegts pieteikums par dokumentu)

:

Lietuviešu valodā

:

Rejunjono ryžių subsidija … (data, kurią buvo pateikta paraiška dokumentui)

:

Ungāru valodā

:

Rizsszubvenció, Réunion, előzetesen … -án/-én rögzítve (a dokumentum iránti kérelem benyújtásának időpontja)

:

Maltiešu valodā

:

Sussidju tar-ross Réunion iffissat minn qabel fi … (data li fiha ntbaghtet l-applikazzjoni ghad-dokument)

:

Holandiešu valodā

:

Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op … (datum waarop de aanvraag van het bewijs is ingediend)

:

Poļu valodā

:

Subwencje dla ryżu Réunion ustalone z wyprzedzeniem w dniu … (data złożenia wniosku o wydanie dokumentu)

:

Portugāļu valodā

:

Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em … (data de apresentação do pedido do documento)

:

Slovāku valodā

:

Náhrada za ryžu pre ostrov Réunion určená predbežne dňa … (dátum, kedy bola predložená žiadosť o dokument)

:

Slovēņu valodā

:

Subvencija riž Réunion določena vnaprej dne … (datum vložitve zahtevka za dokument)

:

Somu valodā

:

Tuki riisille – Réunion, ennakkovahvistus … (asiakirjahakemuksen jättöpäivä)

:

Zviedru valodā

:

Subvention för ris till Réunion förutfastställd den … (datum då ansökan om dokumentet lämnades in)

II PIELIKUMS

Ieraksti, uz kuriem ir norādes 14. panta 2. punkta b) apakšpunktā

:

Spāņu valodā

:

Destinado al consumo en la Reunión — artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76

:

Čehu valodā

:

Určeno ke spotřebě na Réunionu – článek 11a nařízení (EHS) č. 1418/76

:

Dāņu valodā

:

Bestemt til at overgå til frit forbrug på Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76

:

Vācu valodā

:

Bestimmt zur Überführung in den freien Verkehr in Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76

:

Igauņu valodā

:

Lubatud ringlusse tarbimiseks Réunionis – Määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikkel 11a

:

Grieķu valodā

:

Προορίζεται για κατανάλωση στη Réunion — άρθρο 11α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76

:

Angļu valodā

:

To be released for consumption in Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76

:

Franču valodā

:

Destiné à être mis à la consommation à la Réunion — article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76

:

Itāliešu valodā

:

Destinato ad essere immesso in consumo nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76

:

Latviešu valodā

:

Paredzēts patēriņam Reinjonā – Regulas (EEK) Nr. 1418/76 11.a pants

:

Lietuviešu valodā

:

Skirti vartojimui Rejunjone – Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 11a straipsnis

:

Ungāru valodā

:

Réunionban fogyasztásra bocsátandó – az 1418/76/EGK rendelet 11a. cikke

:

Maltiešu valodā

:

Jinħareġ għall-konsum f’Réunion – Artikolu 11a tar-Regolament (KEE) Nru 1418/76

:

Holandiešu valodā

:

Bestemd voor invoer tot verbruik in Réunion — artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76

:

Poļu valodā

:

Do wprowadzenia do konsumpcji w Réunion – artykuł 11a rozporządzenia (EWG) nr 1418/76

:

Portugāļu valodā

:

Destinado a ser colocado no consumo na Reunião — artigo 11.o A do Regulamento (CEE) n.o 1418/76

:

Slovāku valodā

:

Určené na uvoľnenie na spotrebu na ostrove Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č. 1418/76

:

Slovēņu valodā

:

Določeno za sprostitev v potrošnjo v Réunionu – člen 11a Uredbe (EGS) št. 1418/76

:

Somu valodā

:

Tarkoitettu kulutukseen Réunionilla – asetuksen (ETY) N:o 1418/76 11 a artikla

:

Zviedru valodā

:

Avsedd att frisläppas för konsumtion på Réunion – artikel 11a i förordning (EEG) nr 1418/76

III PIELIKUMS

Ieraksti, uz kuriem ir norādes 14. panta 2. punkta c) apakšpunktā

:

Spāņu valodā

:

Subvención para el arroz de Reunión aplicable el … (fecha de aceptación de la declaración de expedición)

:

Čehu valodā

:

Subvence pro rýži pro Réunion použitelná dne … (datum přijetí vývozního prohlášení)

:

Dāņu valodā

:

Tilskud til ris for Réunion gældende den … (dato for antagelsen af angivelsen om forsendelse)

:

Vācu valodā

:

Subvention Reis Réunion, anwendbar am … (Tag der Annahme der Lieferungserklärung)

:

Igauņu valodā

:

Réunioni riisisubsiidiumi kohaldatakse … (ekspordideklaratsiooni aktsepteerimise kuupäev)

:

Grieķu valodā

:

Επιδότηση για το ρύζι Réunion που εφαρμόζεται στις … (ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης αποστολής)

:

Angļu valodā

:

Réunion rice subsidy applicable on … (date of acceptance of declaration of exportation)

:

Franču valodā

:

Subvention riz Réunion applicable le … (date de l'acceptation de la déclaration d'expédition)

:

Itāliešu valodā

:

Sovvenzione riso Riunione applicabile il … (giorno dell'accettazione della dichiarazione di spedizione)

:

Latviešu valodā

:

Reinjonas rīsu subsīdija attiecināma uz … (eksporta deklarācijas pieņemšanas datums)

:

Lietuviešu valodā

:

Rejunjono subsidijos ryžiams taikomos … (eksporto deklaracijos priėmimo data)

:

Ungāru valodā

:

A … -án/-én alkalmazandó réunioni rizsszubvenció (a kiviteli nyilatkozat elfogadásának időpontja)

:

Maltiešu valodā

:

Sussidju tar-ross Réunion applikabbli fi … (data li fiha ġiet aċċettata d-dikjarazzjoni ta' esportazzjoni)

:

Holandiešu valodā

:

Subsidie rijst Réunion van toepassing op … (datum van aanvaarding van de aangifte tot verzending)

:

Poļu valodā

:

Subwencje ryżu Réunion obowiązują od dnia … (data akceptacji deklaracji eksportowej)

:

Portugāļu valodā

:

Subvenção arroz Reunião aplicável em … (data de admissão da declaração de expedição)

:

Slovāku valodā

:

Náhrada za ryžu pre Réunion uplatniteľná dňa … (dátum prijatia vyhlásenia o vývoze)

:

Slovēņu valodā

:

Réunion: subvencija za riž, določena vnaprej dne … (datum vnaprejšnje določitve)

:

Somu valodā

:

Tuki riisille – Réunion, ennakkovahvistus … (ennakkovahvistuksen myöntämispäivä)

:

Zviedru valodā

:

Subvention för ris till Réunion giltig den … (datum då avsändningsdeklarationen mottogs)

un

:

Spāņu valodā

:

Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el … (fecha de fijación anticipada)

:

Čehu valodā

:

Réunion: subvence pro rýži stanovená předem dne … (datum stanovení předem)

:

Dāņu valodā

:

Tilskud for ris Réunion forudfastsat den … (dato for forudfastsættelsen)

:

Vācu valodā

:

Subvention Reis Réunion, im Voraus festgesetzt am … (Tag der Vorausfestsetzung)

:

Igauņu valodā

:

Réunion: riisisubsiidium on eelnevalt kinnitatud … (eelkinnituse kuupäev)

:

Grieķu valodā

:

Επιδότηση για το ρύζι Réunion που έχει προκαθορισθεί στις … (ημερομηνία προκαθορισμού)

:

Angļu valodā

:

Réunion: rice subsidy fixed in advance on … (date of advance fixing)

:

Franču valodā

:

Subvention riz Réunion préfixée le … (date de préfixation)

:

Itāliešu valodā

:

Sovvenzione riso Riunione prefissata il … (giorno della prefissazione)

:

Latviešu valodā

:

Rerinjona: rīsu subsīdija noteikta iepriekš … (iepriekšējas noteikšanas datums)

:

Lietuviešu valodā

:

Rejunjonas: subsidija ryžiams nustatyta iš anksto … (išankstinio nustatymo data)

:

Ungāru valodā

:

Réunion: rizsszubvenció előzetesen … -án/-én rögzítve (az előzetes rögzítés időpontja)

:

Maltiešu valodā

:

Réunion: sussidju tar-ross iffissat minn qabel fi … (data ta’ meta ġie ffissat minn qabel)

:

Holandiešu valodā

:

Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op … (datum van de vaststelling vooraf)

:

Poļu valodā

:

Subwencja ryżu Réunion ustalona z góry w dniu … (data ustalenia z góry)

:

Portugāļu valodā

:

Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em … (data da fixação antecipada)

:

Slovāku valodā

:

Réunion: náhrada za ryžu určená predbežne dňa … (dátum predbežného určenia)

:

Slovēņu valodā

:

Réunion: subvencija za riž, določena vnaprej dne … (datum vnaprejšnje določitve)

:

Somu valodā

:

Tuki riisille – Réunion, sovellettavissa … alkaen (lähetysilmoituksen hyväksymispäivä)

:

Zviedru valodā

:

Subvention för ris till Réunion förutfastställd den … (datum för förutfastställelsen)

IV PIELIKUMS

Ieraksti, uz kuriem ir norādes 15. panta 1. punktā

:

Spāņu valodā

:

Producto que no se ajusta a las condiciones requeridas en una cantidad de … (señalar la cantidad en kilogramos, expresados en cifras y en letras)

:

Čehu valodā

:

Produkt, který neodpovídá specifikaci, v množství … (počet kilogramů, slovy i čísly)

:

Dāņu valodā

:

Produkt, som ikke opfylder betingelserne for en mængde på … (angivelse af mængden i kilo med tal og bogstaver)

:

Vācu valodā

:

Erzeugnis nicht konform für eine Menge von … (Menge in kg in Zahlen und Buchstaben)

:

Igauņu valodā

:

Nõuetele mittevastav toote kogus … (kilogrammides, numbrite ja tähtedega)

:

Grieķu valodā

:

Προϊόν μη σύμφωνο για ποσότητα … (σημειώνεται η ποσότητα σε χιλιόγραμμα, αριθμητικώς και ολογράφως)

:

Angļu valodā

:

(Number of kilograms, in letters and figures) not in accordance with specification …

:

Franču valodā

:

Produit non conforme pour une quantité de … (indiquer la quantité en kilogrammes en chiffres et en lettres)

:

Itāliešu valodā

:

Prodotto non conforme ai requisiti qualitativi per una quantità pari a … kg (indicare la quantità in cifre ed in lettere)

:

Latviešu valodā

:

Produkts, kas neatbilst norādītajam daudzumam (kilogramu skaits vārdiem un cipariem) …

:

Lietuviešu valodā

:

Produktas, neatitinkantis specifikacijos … (nurodyti kiekį kilogramais, raidėmis ir skaičiais)

:

Ungāru valodā

:

A(z) … (jelölje a mennyiséget kilogrammban, számmal és betűvel) mennyiségnek nem megfelelő összeg

:

Maltiešu valodā

:

(In-numru ta’ kilogrammi, f' ittri u ċifri) mhux skond l-ispeċifikazzjoni …

:

Holandiešu valodā

:

Product niet conform voor een hoeveelheid van … kg (hoeveelheid vermelden in cijfers en in letters)

:

Poļu valodā

:

(Liczba kilogramów, słownie i cyframi) niezgodnie ze specyfikacją …

:

Portugāļu valodā

:

Produto não conforme para uma quantidade de … (indicar a quantidade em quilogramas, em algarismos e por extenso)

:

Slovāku valodā

:

(Počet kilogramov, slovom a číslom) nie je v súlade so špecifikáciou …

:

Slovēņu valodā

:

(količina v kilogramih, izražena z besedami in števili) ni v skladu s specifikacijo …

:

Somu valodā

:

ei ole vaatimusten mukainen … kg:n osalta (merkitään määrä kilogrammoina numeroin ja kirjaimin)

:

Zviedru valodā

:

Produkt som inte uppfyller kvalitetskraven för en kvantitet på … (ange kvantiteten i kilo med siffror och bokstäver).


II PIELIKUMS

II PIELIKUMS

Ieraksti, uz kuriem ir norādes 3. panta 1. punktā

:

spāņu valodā

:

Derecho especial percibido a la exportación del arroz

:

čehu valodā

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

dāņu valodā

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

vācu valodā

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

igauņu valodā

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

grieķu valodā

:

Ειδικός δασμός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιού

:

angļu valodā

:

Special charge collected on export of rice

:

franču valodā

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

itāliešu valodā

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

latviešu valodā

:

Īpašs maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

lietuviešu valodā

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

ungāru valodā

:

A rizs exportálásakor beszedett különleges díj

:

maltiešu valodā

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

holandiešu valodā

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

poļu valodā

:

Specjalna opłata pobrana od eksportu ryżu

:

portugāļu valodā

:

Taxa especial cobrada à exportação de arroz

:

slovāku valodā

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

slovēņu valodā

:

Posebna dajatev, pobrana na izvoz riža

:

somu valodā

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

zviedru valodā

:

Särskild avgift som tas ut vid export av ris

(summa nacionālajā valūtā)

III PIELIKUMS

Ieraksti, uz kuriem ir norādes 4. panta 1. punkta, a) apakšpunktā

:

spāņu valodā

:

Bangladesh

:

čehu valodā

:

Bangladéš

:

dāņu valodā

:

Bangladesh

:

vācu valodā

:

Bangladesch

:

igauņu valodā

:

Bangladesh

:

grieķu valodā

:

Μπαγκλαντές

:

angļu valodā

:

Bangladesh

:

franču valodā

:

Bangladesh

:

itāliešu valodā

:

Bangladesh

:

latviešu valodā

:

Bangladeša

:

lietuviešu valodā

:

Bangladešas

:

ungāru valodā

:

Banglades

:

maltiešu valodā

:

Bangladesh

:

holandiešu valodā

:

Bangladesh

:

poļu valodā

:

Bangladesz

:

portugāļu valodā

:

Bangladesh

:

slovāku valodā

:

Bangladéš

:

slovēņu valodā

:

Bangladeš

:

somu valodā

:

Bangladesh

:

zviedru valodā

:

Bangladesh


III PIELIKUMS

“IV PIELIKUMS

Ieraksti, uz kuriem ir norādes 10. panta 6. punktā

:

Spāņu valodā

:

Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

:

Čehu valodā

:

Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

:

Dāņu valodā

:

Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

:

Vācu valodā

:

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

:

Igauņu valodā

:

Kasutamiseks töötlemiseks või tarnimiseks komisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

:

Grieķu valodā

:

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

:

Angļu valodā

:

To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

:

Franču valodā

:

À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

:

Itāliešu valodā

:

Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

:

Latviešu valodā

:

Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

:

Lietuviešu valodā

:

Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.

:

Ungāru valodā

:

Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

:

Maltiešu valodā

:

Biex jintuża’ għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

:

Holandiešu valodā

:

Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

:

Poļu valodā

:

Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

:

Portugāļu valodā

:

A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

:

Slovāku valodā

:

Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

:

Slovēņu valodā

:

Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

:

Somu valodā

:

Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.

:

Zviedru valodā

:

Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.”


IV PIELIKUMS

I PIELIKUMS

Ieraksti, uz kuriem ir norādes 2. panta 4. punkta a) apakšpunktā

:

Spāņu valodā

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

:

Čehu valodā

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

:

Dāņu valodā

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

:

Vācu valodā

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

:

Igauņu valodā

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

Grieķu valodā

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

:

Angļu valodā

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10

:

Franču valodā

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

:

Itāliešu valodā

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

:

Latviešu valodā

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

:

Lietuviešu valodā

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

Ungāru valodā

:

A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

Maltiešu valodā

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10

:

Holandiešu valodā

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

:

Poļu valodā

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10

:

Portugāļu valodā

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

:

Slovāku valodā

:

Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

:

Slovēņu valodā

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

:

Somu valodā

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

Zviedru valodā

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN nummer 1901 10

II PIELIKUMS

Ieraksti, uz kuriem ir norādes 2. panta 4. punkta b) apakšpunktā

:

Spāņu valodā

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96]

:

Čehu valodā

:

Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)

:

Dāņu valodā

:

Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)

:

Vācu valodā

:

Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)

:

Igauņu valodā

:

Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)

:

Grieķu valodā

:

Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]

:

Angļu valodā

:

Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)

:

Franču valodā

:

Exemption du droit de douane [règlement (CE) no 2058/96]

:

Itāliešu valodā

:

Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]

:

Latviešu valodā

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96)

:

Lietuviešu valodā

:

Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)

:

Ungāru valodā

:

Vámmentes (2058/96/EK rendelet)

:

Maltiešu valodā

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)

:

Holandiešu valodā

:

Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)

:

Poļu valodā

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)

:

Portugāļu valodā

:

Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.o 2058/96]

:

Slovāku valodā

:

Oslobodené od cla [nariadenie (ES) č. 2058/96]

:

Slovēņu valodā

:

Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)

:

Somu valodā

:

Tullivapaa (asetus (EY) N:o 2058/96)

:

Zviedru valodā

:

Tullfri (förordning (EG) nr 2058/96)

III PIELIKUMS

Ieraksti, uz kuriem ir norādes 5. panta 3. punkta a) apakšpunktā

:

Spāņu valodā

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

:

Čehu valodā

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

:

Dāņu valodā

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

:

Vācu valodā

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

:

Igauņu valodā

:

CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

Grieķu valodā

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

:

Angļu valodā

:

For production of food preparations of CN code 1901 10

:

Franču valodā

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

:

Itāliešu valodā

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

:

Latviešu valodā

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

:

Lietuviešu valodā

:

Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

Ungāru valodā

:

A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

Maltiešu valodā

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10

:

Holandiešu valodā

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

:

Poļu valodā

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10

:

Portugāļu valodā

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

:

Slovāku valodā

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

:

Slovēņu valodā

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

:

Somu valodā

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

Zviedru valodā

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10

IV PIELIKUMS

Ieraksti, uz kuriem ir norādes 5. panta 3. punkta b) apakšpunktā

:

Spāņu valodā

:

Reglamento (CE) no 2058/96 — artículo 4

:

Čehu valodā

:

Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96

:

Dāņu valodā

:

Forordning (EF) nr. 2058/96 — artikel 4

:

Vācu valodā

:

Verordnung (EG) Nr. 2058/96 — Artikel 4

:

Igauņu valodā

:

Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4

:

Grieķu valodā

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 — άρθρο 4

:

Angļu valodā

:

Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96

:

Franču valodā

:

Article 4 du règlement (CE) no 2058/96

:

Itāliešu valodā

:

Regolamento (CE) n. 2058/96 — articolo 4

:

Latviešu valodā

:

Regulas (EK) Nr. 2058/96 4. pants

:

Lietuviešu valodā

:

Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis

:

Ungāru valodā

:

A 2058/96/EK rendelet – 4. cikk

:

Maltiešu valodā

:

Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96

:

Holandiešu valodā

:

Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

:

Poļu valodā

:

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96

:

Portugāļu valodā

:

Regulamento (CE) n.o 2058/96 — artigo 4.o

:

Slovāku valodā

:

Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96

:

Slovēņu valodā

:

Člen 4 Uredbe (ES) 2058/96

:

Somu valodā

:

Asetuksen (EY) N:o 2058/96 4 artikla

:

Zviedru valodā

:

Förordning (EG) nr 2058/96 – artikel 4


V PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Ieraksti, uz kuriem ir norādes 3 panta 1. punkta b) apakšpunktā

:

Spāņu valodā

:

Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97]

:

Čehu valodā

:

Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97)

:

Dāņu valodā

:

Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)

:

Vācu valodā

:

Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)

:

Igauņu valodā

:

25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)

:

Grieķu valodā

:

Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]

:

Angļu valodā

:

Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)

:

Franču valodā

:

Droit réduit de 25 % [règlement (CE) no 196/97]

:

Itāliešu valodā

:

Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]

:

Latviešu valodā

:

Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97)

:

Lietuviešu valodā

:

25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)

:

Ungāru valodā

:

25 %-kal csökkentett vámtétel (196/97/EK rendelet)

:

Maltiešu valodā

:

Dazju mnaqqas b’25% (Regolament (KE) Nru 196/97)

:

Holandiešu valodā

:

Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)

:

Poļu valodā

:

Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)

:

Portugāļu valodā

:

Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97]

:

Slovāku valodā

:

Znížené clo o 25 % [nariadenie (ES) č. 196/97]

:

Slovēņu valodā

:

Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)

:

Somu valodā

:

Tulli, jota on alennettu 25 % (asetus (EY) N:o 196/97)

:

Zviedru valodā

:

Tullsatsen nedsatt med 25 % (förordning (EG) nr 196/97)”


VI PIELIKUMS

V PIELIKUMS

Ieraksti, uz kuriem ir norādes 4. panta 4. punkta a) apakšpunktā

:

Spāņu valodā

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

Čehu valodā

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

Dāņu valodā

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

Vācu valodā

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

Igauņu valodā

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

Grieķu valodā

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

Angļu valodā

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

Franču valodā

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

Itāliešu valodā

:

Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

Latviešu valodā

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

Lietuviešu valodā

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

Ungāru valodā

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (327/98/EK rendelet)

:

Maltiešu valodā

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

Holandiešu valodā

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

Poļu valodā

:

Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

Portugāļu valodā

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

Slovāku valodā

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

Slovēņu valodā

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

Somu valodā

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

Zviedru valodā

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

VI PIELIKUMS

Ieraksti, uz kuriem ir norādes 4. panta 4. punkta b) apakšpunktā

:

Spāņu valodā

:

Derecho de aduana reducido a 88 EUR/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

Čehu valodā

:

Clo snížené na 88 EUR/t až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

Dāņu valodā

:

Nedsat told 88 EUR/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

Vācu valodā

:

Ermäßigter Zollsatz von 88 EUR/t bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

Igauņu valodā

:

Vähendatud tollimaksumäär 88 EUR/t kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

Grieķu valodā

:

Μειωμένος δασμός σε 88 ευρώ ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

Angļu valodā

:

Reduced duty to EUR 88 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

Franču valodā

:

Droit réduit à 88 EUR par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

Itāliešu valodā

:

Dazio ridotto a 88 EUR/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

Latviešu valodā

:

Nodoklis samazināts līdz 88 EUR par tonnu līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

Lietuviešu valodā

:

Sumažintas muitas iki 88 EUR už toną, kai kiekis neviršija licencijos 17 ir 18 skirsniuose nurodyto dydžio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

Ungāru valodā

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig 88 EUR/tonnára csökkentett vámtétel (327/98/EK rendelet)

:

Maltiešu valodā

:

Dazju mnaqqas għal 88 EUR it-tunnellata (metrika) sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

Holandiešu valodā

:

Verminderd douanerecht van 88 EUR/t voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

Poļu valodā

:

Opłata obniżona o 88 EUR za tonę, dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

Portugāļu valodā

:

Direito reduzido a 88 EUR/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

Slovāku valodā

:

Znížené clo o 88 EUR do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

Slovēņu valodā

:

Znižana carina na 88 EUR na tono do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

Somu valodā

:

Tulli, joka on alennettu 88 euroon/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

Zviedru valodā

:

Tullsatsen nedsatt till 88 euro/t upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

VII PIELIKUMS

Ieraksti, uz kuriem ir norādes 4. panta 4. punkta c) apakšpunktā

:

Spāņu valodā

:

Derecho de aduana reducido de 28 EUR/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

Čehu valodā

:

Clo snížené o 28 EUR/t až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

Dāņu valodā

:

Reduceret afgift med 28 EUR/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

Vācu valodā

:

Um 28 EUR/t ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

Igauņu valodā

:

Vähendatud tollimaksumäär 28 EUR/t kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

Grieķu valodā

:

Μειωμένος δασμός κατά 28 ευρώ ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

Angļu valodā

:

Reduced duty by EUR 28 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

Franču valodā

:

Droit réduit de 28 EUR par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

Itāliešu valodā

:

Dazio ridotto di 28 EUR/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

Latviešu valodā

:

Nodoklis samazināts par 28 EUR par tonnu līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

Lietuviešu valodā

:

Muitas sumažintas 28 EUR už toną, kai kiekis neviršija licencijos 17 ir 18 skirsniuose nurodyto dydžio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

Ungāru valodā

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig 28 EUR/tonnára csökkentett vámtétel (327/98/EK rendelet)

:

Maltiešu valodā

:

Dazju mnaqqas b’ 28 EUR it-tunnellata (metrika) sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

Holandiešu valodā

:

Douanerecht verminderd met 28 EUR/t voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

Poļu valodā

:

Opłata obniżona o 28 EUR za tonę dla ilości nieprzekraczającej ilości wskazanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

Portugāļu valodā

:

Direito reduzido em 28 EUR/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

Slovāku valodā

:

Znížené clo o 28 EUR na tonu do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

Slovēņu valodā

:

Znižana carina za 28 EUR na tono do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

Somu valodā

:

Tulli, jota on alennettu 28 euroon/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

Zviedru valodā

:

Tullsatsen nedsatt med 28 euro/t upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)


VII PIELIKUMS

III PIELIKUMS

Ieraksti, uz kuriem ir norādes 7. panta 2. punktā

:

Spāņu valodā

:

Gravamen percibido a la exportación del arroz

:

Čehu valodā

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

Dāņu valodā

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

Vācu valodā

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

Igauņu valodā

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

Grieķu valodā

:

Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

:

Angļu valodā

:

Special charge collected on export of rice

:

Franču valodā

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

Itāliešu valodā

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

Latviešu valodā

:

Īpašais maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

Lietuviešu valodā

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

Ungāru valodā

:

A rizs exportjakor beszedett különleges díj

:

Maltiešu valodā

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

Holandiešu valodā

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

Poļu valodā

:

Specjalna opłata pobrana od wywozu ryżu

:

Portugāļu valodā

:

Direito especial cobrado na exportação do arroz

:

Slovāku valodā

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

Slovēņu valodā

:

Posebna dajatev, pobrana od izvoza riža

:

Somu valodā

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

Zviedru valodā

:

Särskild avgift för risexport

IV PIELIKUMS

Ieraksti, uz kuriem ir norādes 16. panta 3. punkta a) apakšpunktā

:

Spāņu valodā

:

Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 638/2003]

:

Čehu valodā

:

Snížené clo až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 638/2003)

:

Dāņu valodā

:

Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 638/2003)

:

Vācu valodā

:

Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

:

Igauņu valodā

:

Vähendatud tollimaksumäär kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 638/2003)

:

Grieķu valodā

:

Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

:

Angļu valodā

:

Reduced duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

:

Franču valodā

:

Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 638/2003]

:

Itāliešu valodā

:

Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

:

Latviešu valodā

:

Samazināts muitas nodoklis līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 638/2003)

:

Lietuviešu valodā

:

Sumažintas muitas, taikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

Ungāru valodā

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig csökkentett vámtétel (638/2003/EK rendelet)

:

Maltiešu valodā

:

Dazju mnaqqas sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 638/2003)

:

Holandiešu valodā

:

Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

:

Poļu valodā

:

Znížené clo do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 638/2003)

:

Portugāļu valodā

:

Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

:

Slovāku valodā

:

Znížené clo do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 638/2003]

:

Slovēņu valodā

:

Znižana dajatev do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 638/2003)

:

Somu valodā

:

Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

:

Zviedru valodā

:

Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 638/2003)

V PIELIKUMS

Ieraksti, uz kuriem ir norādes 16. panta 3. punkta b) apakšpunktā

:

Spāņu valodā

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 638/2003]

:

Čehu valodā

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 638/2003)

:

Dāņu valodā

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 638/2003)

:

Vācu valodā

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

:

Igauņu valodā

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 638/2003)

:

Grieķu valodā

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

:

Angļu valodā

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

:

Franču valodā

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 638/2003]

:

Itāliešu valodā

:

Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

:

Latviešu valodā

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 638/2003)

:

Lietuviešu valodā

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

Ungāru valodā

:

Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (638/2003/EK rendelet)

:

Maltiešu valodā

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 638/2003)

:

Holandiešu valodā

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

:

Poļu valodā

:

Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 638/2003)

:

Portugāļu valodā

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

:

Slovāku valodā

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 638/2003]

:

Slovēņu valodā

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 638/2003)

:

Somu valodā

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

:

Zviedru valodā

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 638/2003)


VIII PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Ieraksti, uz kuriem ir atsauce 13. panta 3. punkta a) apakšpunktā

:

spāņu valodā

:

Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94

:

čehu valodā

:

K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94

:

dāņu valodā

:

Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94

:

vācu valodā

:

Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94

:

igauņu valodā

:

Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt

:

grieķu valodā

:

Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

:

angļu valodā

:

For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94

:

franču valodā

:

À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94

:

itāliešu valodā

:

Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94

:

latviešu valodā

:

Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu

:

lietuviešu valodā

:

Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį

:

ungāru valodā

:

Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint

:

maltiešu valodā

:

Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94

:

holandiešu valodā

:

Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

:

poļu valodā

:

Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94

:

portugāļu valodā

:

A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94

:

slovāku valodā

:

Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94

:

slovēņu valodā

:

Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94

:

somu valodā

:

Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti

:

zviedru valodā

:

För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94”


29.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/45


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1951/2005

(2005. gada 28. novembris),

ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1995. gada 23. jūnija Regulu (EK) Nr. 1423/95, ar ko nosaka cukura nozares produktu, izņemot melases (2), importa kārtību, un jo īpaši tās 1. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu un 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2005./2006. saimnieciskajā gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un atsevišķu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1011/2005 (3). Šīs cenas un nodokļi pēdējo reizi ir mainīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1875/2005 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 1423/95 norādītajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1423/95 1. pantā minētajiem produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā, ir grozīti un sniegti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 141, 24.6.1995., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 624/98 (OV L 85, 20.3.1998., 5. lpp.).

(3)  OV L 170, 1.7.2005., 35. lpp.

(4)  OV L 300, 17.11.2005., 43. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2005. gada 29. novembra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un KN koda 1702 90 99 produktiem

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

26,90

3,22

1701 11 90 (1)

26,90

8,08

1701 12 10 (1)

26,90

3,08

1701 12 90 (1)

26,90

7,65

1701 91 00 (2)

25,67

12,44

1701 99 10 (2)

25,67

7,88

1701 99 90 (2)

25,67

7,88

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/2001 I pielikuma II punktā (OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1260/2001 I pielikuma I punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


29.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/47


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/81/EK

(2005. gada 28. novembris),

ar ko groza Direktīvu 80/723/EEK par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību, kā arī finansiālo pārskatāmību dažos uzņēmumos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tās 86. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīvā 80/723/EEK (1) noteikts, ka dalībvalstīm jānodrošina valsts iestāžu un valsts uzņēmumu, kā arī dažu uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmība. Uzņēmumi, kuriem ir pienākums vest atsevišķu grāmatvedību, ir tādi uzņēmumi, kuriem dalībvalsts piešķīrusi īpašas vai ekskluzīvas tiesības, kā minēts Līguma 86. panta 1. punktā, vai kuriem uzticēts sniegt kādu pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kā minēts Līguma 86. panta 2. punktā, un kuri saistībā ar tādu pakalpojumu saņem valsts atbalstu jebkādā formā un veic arī citas darbības.

(2)

Dalībvalstis var piešķirt kompensāciju uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt kādu pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, šādu pakalpojumu konkrētu izmaksu segšanai. Tomēr šī kompensācija nevar pārsniegt šā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās izmaksas.

(3)

Atbilstīgi Direktīvai Nr. 80/723/EEK atsevišķa grāmatvedība nepieciešama tikai tam uzņēmumam, kuram uzticēts sniegt kādu pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un kurš saistībā ar tādu pakalpojumu saņem valsts atbalstu. Eiropas Kopienu tiesa savā spriedumā Altmark Trans GmbH lietā (2) pauda, ka, ņemot vērā konkrētus nosacījumus, kompensācija par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu nav uzskatāma par valsts atbalstu Līguma 87. panta 1. punkta izpratnē.

(4)

Tomēr, neatkarīgi no juridiskās klasifikācijas par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kompensāciju Līguma 87. panta 1. punkta izpratnē, pienākums vest atsevišķu grāmatvedību jāuzliek visiem uzņēmumiem, kas saņem šādu kompensāciju un veic arī citas darbības ārpus pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi jomas. Tikai atsevišķa grāmatvedība nodrošina šādu ar vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu saistītu izmaksu identificēšanu un pareizas kompensācijas summas aprēķināšanu.

(5)

Tādēļ Direktīva 80/723/EEK ir attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 80/723/EEK 2. panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

uzņēmums, kuram ir pienākums vest atsevišķu grāmatvedību, ir tāds uzņēmums, kuram dalībvalsts piešķīrusi īpašas vai ekskluzīvas tiesības, kā minēts Līguma 86. panta 1. punktā, vai kuram uzticēts sniegt kādu pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kā minēts Līguma 86. panta 2. punktā, un kurš saistībā ar tādu pakalpojumu saņem valsts atbalstu jebkādā formā un veic arī citas darbības;”.

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2006. gada 19. decembrim. Tās nekavējoties ziņo Komisijai par šiem noteikumiem un iesniedz šo noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Neelie KROES


(1)  OV L 195, 29.7.1980., 35. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/52/EK (OV L 193, 29.7.2000., 75. lpp.).

(2)  Lieta C-280/00 Altmark Trans GmbH un Regierungspräsidium Magdeburg pret Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH [2003] ECR I-7747.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Eiropas Parlaments Padome Komisija

29.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/49


EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 4. novembris)

par Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas locekļu iecelšanu

(2005/833/EK, Euratom)

EIROPAS PARLAMENTS,

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 1999. gada 28. aprīļa Lēmumu 1999/352/EK, EOTK, Euratom par Eiropas Biroja Krāpšanas apkarošanas (OLAF) izveidi (1), un jo īpaši tā 4. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 25. maija Regulu (EK) Nr. 1073/1999 (Euratom) (2) un 1999. gada 25. maija Regulu (EK) Nr. 1074/1999 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) (3), un jo īpaši šo regulu 11. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1073/1999 (Euratom) un Nr. 1074/1999 11. panta 2. punkts nosaka, ka Eiropas Biroja Krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komiteja sastāv no piecām neatkarīgām pieaicinātām personām, kurām ir vajadzīgā kvalifikācija, lai attiecīgās valstīs tās varētu iecelt vadošos amatos, kas saistīti ar Biroja darbības jomām.

(2)

Uzraudzības komitejas locekļu, kas iecelti 1999. gada 1. augustā, darbības termiņš ir beidzies. Tādēļ jāieceļ jauni Uzraudzības komitejas locekļi cik drīz vien iespējams.

(3)

Minēto Regulu 11. panta 2. punkts nosaka, ka šīs personas, savstarpēji vienojoties, ieceļ Eiropas Parlaments, Padome un Komisija,

IR NOLĒMUŠAS ŠĀDI.

1. pants

1.   Ar šo šādas personas tiek ieceltas par Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas locekļiem no 2005. gada 30. novembra:

Peter STRÖMBERG

Kálmán GYÖRGYI

Rosalind WRIGHT

Luis LÓPEZ SANZ-ARANGUEZ

Diemut R. THEATO.

2.   Ja kāda no minētajām personām atkāpjas no Uzraudzības komitejas locekļa amata, mirst vai iegūst invaliditāti, to nekavējoties aizvieto ar pirmo personu Uzraudzības komitejas sarakstā:

Eugeniusz RUŚKOWSKI

Albertus Hendrikus KORTHALS

Jaroslav FENYK

Stefano DAMBRUOSO.

2. pants

Pildot savus pienākumus, viņi nelūdz un nepieņem nevienas valdības vai iestādes, organizācijas, biroja vai aģentūras norādījumus.

Viņi nerisinās jautājumus, kas tiešā vai netiešā veidā skar viņu personīgās intereses un traucē viņu neatkarībai, jo īpaši ģimenes un finanšu intereses.

Viņu rīcība nodotās lietas un apspriedes viņi turēs noslēpumā.

3. pants

Uzraudzības komitejas locekļi saņem atlīdzību par izdevumiem, kas radušies pildot savus pienākumus un saņem dienas naudu par katru pienākumu pildīšanas dienu. Atlīdzības apjomu un procedūru nosaka Komisija.

4. pants

Komisija par šo lēmumu informēs iepriekš minētās personas un nekavējoties paziņos ikvienai personai, kas vēlāk iecelta par Uzraudzības komitejas locekli saskaņā ar 1. panta 2. punktu.

Iecelšanu veic saskaņā ar 11. panta 2. un 3. punktu Regulā (EK) Nr. 1073/1999 (Euratom) un Regulā (EK) Nr. 1074/1999. Tas neierobežo turpmākus grozījumus šajos noteikumos, kurus var pieņemt Eiropas Parlaments un Padome.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē un Luksemburgā, 2005. gada 4. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

Ben BRADSHAW

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 136, 31.5.1999., 20. lpp.

(2)  OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.

(3)  OV L 136, 31.5.1999., 8. lpp.


Padome

29.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/51


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 8. novembris)

par šķirņu uzturēšanas prakses pārbaužu līdzvērtību dažās trešās valstīs un par Lēmuma 2003/17/EK grozījumiem

(2005/834/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 66/401/EEK (1966. gada 14. jūnijs) par lopbarības augu sēklu tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 16. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 66/402/EEK (1966. gada 14. jūnijs) par graudaugu sēklu tirdzniecību (2), un jo īpaši tās 16. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2002/53/EK (2002. gada 13. jūnijs) par lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu (3), un jo īpaši tās 22. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2002/54/EK (2002. gada 13. jūnijs) par biešu sēklu tirdzniecību (4), un jo īpaši tās 23. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2002/55/EK (2002. gada 13. jūnijs) par dārzeņu sēklu tirdzniecību (5), un jo īpaši tās 37. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes Direktīva 2002/57/EK (2002. gada 13. jūnijs) par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību (6), un jo īpaši tās 20. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 97/788/EK (7) Padome konstatējusi, ka oficiālās pārbaudes šķirņu uzturēšanas praksei dažās trešās valstīs sniedz tādas pašas garantijas kā dalībvalstīs.

(2)

Izrādījies, ka šīs pārbaudes turpina sniegt tādas pašas garantijas kā dalībvalstīs. Tādēļ šīs pārbaudes jāturpina uzskatīt par līdzvērtīgām.

(3)

Lēmums 97/788/EK bija spēkā līdz 2005. gada 30. jūnijam. Lai novērstu iespējamus traucējumus tirdzniecībā ar trešām valstīm, ir nepieciešams, lai šis lēmums būtu spēkā no 2005. gada 1. jūlija.

(4)

Šim lēmumam nevajadzētu liegt atcelt Kopienas atzinumus par līdzvērtību vai nepagarināt atzinumu spēkā esamības laiku, ja nosacījumi, uz kuriem pamatojoties atzinums sniegts, ir neatbilstoši vai vairs nav spēkā.

(5)

Šī lēmuma īstenošanai nepieciešamie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (8).

(6)

Ar Direktīvu 2004/117/EK (9) ir paplašināta Kopienas sēklu līdzvērtības režīma darbības joma, ietverot tajā visu kategoriju sēklas, tostarp sēklas, kuras iegūtas vienu paaudzi pirms bāzes sēklām. Tādēļ ir lietderīgi grozīt Lēmumu 2003/17/EK (10), lai saskaņotu minētā lēmuma noteikumus ar grozītajiem sēklu tirdzniecības direktīvu noteikumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Oficiālas šķirņu uzturēšanas prakses pārbaudes, ko pielikumā uzskaitītās trešās valstīs sugām, uz ko attiecas minētās direktīvas, veic pielikumā minētās iestādes, visām valstīm nodrošina tādas pašas garantijas kā dalībvalstu veiktas pārbaudes.

2. pants

Pielikuma grozījumus, izņemot grozījumus attiecībā uz tabulas pirmo aili, pieņem saskaņā ar 3. panta 2. punktā minēto procedūru.

3. pants

1.   Komisijai palīdz Pastāvīgā lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un reproduktīvā materiāla komiteja, kas izveidota saskaņā ar 1. pantu Lēmumā 66/399/EEK (11), turpmāk – “Komiteja”.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.

3.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

4. pants

Lēmuma 2003/17/EK 1. un 2. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

“1. pants

Lauka apskates attiecībā uz sēklu ražošanai paredzētām augu sugām, kas norādītas I pielikumā un ko veic šajā pielikumā uzskaitītajās trešās valstīs, uzskata par līdzvērtīgām tām lauka apskatēm, kas veiktas saskaņā ar Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK un 2002/57/EK, ja tās:

a)

oficiāli veic I pielikumā uzskaitītās iestādes vai šo iestāžu oficiālā uzraudzībā;

b)

atbilst II pielikuma A punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Lēmuma I pielikumā norādīto sugu sēklas, kas ražotas minētajā pielikumā uzskaitītajās trešās valstīs un tās oficiāli sertificējušas iestādes, kas uzskaitītas minētajā pielikumā, uzskata par līdzvērtīgām tām sēklām, kas atbilst Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK un 2002/57/EK, ja tas atbilst II pielikuma B punktā izklāstītajiem nosacījumiem.”

5. pants

Šo lēmumu piemēro no 2005. gada 1. jūlija.

Tomēr tā 4. pantu piemēro no 2005. gada 1. oktobra.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 8. novembrī

Padomes vārdā ––

priekšsēdētājs

G. BROWN


(1)  OV 125, 11.7.1966., 2298/66. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/117/EK (OV L 14, 18.1.2005., 18. lpp.).

(2)  OV 125, 11.7.1966., 2309/66. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/117/EK.

(3)  OV L 193, 20.7.2002., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 (OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 193, 20.7.2002., 12. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/117/EK.

(5)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/117/EK.

(6)  OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/117/EK.

(7)  OV L 322, 25.11.1997., 39. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2004/120/EK (OV L 36, 7.2.2004., 57. lpp.).

(8)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(9)  OV L 14, 18.1.2005., 18. lpp.

(10)  OV L 8, 14.1.2003., 10. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 885/2004 (OV L 168, 1.5.2004., 1. lpp.).

(11)  OV 125, 11.7.1966., 2289./66. lpp.


PIELIKUMS

Valsts (1)

Par pārbaudēm atbildīgā iestāde

Direktīvas

AR

Secretaría de Agricultura, Ganadería, PESCA y Alimentación, Buenosairesa

66/401/EEK

66/402/EEK

2002/54/EK

2002/57/EK

AU

Australian Seeds Authority, Viktorija

66/401/EEK

2002/55/EK

2002/57/EK

BG

Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrija, Sofija

66/401/EEK

66/402/EEK

2002/54/EK

2002/55/EK

2002/57/EK

CA

Canadian Food Inspection Agency, Otava

66/401/EEK

66/402/EEK

2002/54/EK

2002/57/EK

CH

Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL), Cīrihe Station Fédérale de Recherches en Production Végétale de Changins (RAC), Niona

2002/55/EK

CL

Servicio Agrícola y Ganadero, Santjago

66/401/EEK

66/402/EEK

2002/54/EK

2002/57/EK

CS

Valsts sēklu pārbaudes laboratorija, Novisada

66/401/EEK

66/402/EEK

2002/54/EK

2002/57/EK

HR

Sēklu un stādu institūts, Osijeka

66/401/EEK

66/402/EEK

2002/54/EK

2002/57/EK

IL

Lauksaimniecības ministrija, Betdagana

66/401/EEK

66/402/EEK

2002/54/EK

2002/55/EK

2002/57/EK

JP

Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ministrija, 1–2–1 Kumigaseki, Chiyodaku, Tokija

2002/55/EK

KR

Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ministrija, Sakņkopības departaments, Seula

2002/55/EK

MA

Ministère de l’agriculture et de la mise en valeur agricole, Rabata

66/401/EEK

66/402/EEK

2002/55/EK

2002/57/EK

NZ

Ministry of Agriculture and Fisheries, Velingtona

66/401/EEK

RO

Lauksaimniecības un pārtikas ministrija, Bukareste

2002/57/EK

TW

Lauksaimniecības padome, Pārtikas un zemkopības departaments, Taibeja

2002/55/EK

US

United States Department of Agriculture, Beltsvila, Merilenda

66/401/EEK

66/402/EEK

2002/54/EK

2002/55/EK

2002/57/EK

UY

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo

66/401/EEK

66/402/EEK

2002/54/EK

2002/57/EK

ZA

Department of Agriculture, Pretorija (Tshwane)

66/401/EEK

66/402/EEK

2002/57/EK


(1)  AR – Argentīna, AU – Austrālija, BG – Bulgārija, CA – Kanāda, CH – Šveice, CL – Čīle, CS – Serbija un Melnkalne, HR – Horvātija, IL – Izraēla, JP – Japāna, KR – Korejas Republika, MA – Maroka, NZ – Jaunzēlande, RO – Rumānija, TW – Taivāna, US – Amerikas Savienotās Valstis, UY – Urugvaja, ZA – Dienvidāfrika.


29.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/55


PADOMES IETEIKUMS

(2005. gada 14. novembris)

par prioritāriem pasākumiem sadarbības stiprināšanai Eiropas arhīvu jomā

(2005/835/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 151. panta 5. punkta otro ievilkumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Pēc Padomes un kultūras ministru 1991. gada 14. novembra kopīgajā sēdē pieņemtās rezolūcijas par pasākumiem arhīvu jomā (1), kā arī pēc Padomes 1994. gada 17. jūnija secinājumiem par ciešāku sadarbību arhīvu jomā (2) tika veikti pirmie pasākumi ciešākai dalībvalstu sadarbībai arhīvu jomā.

(2)

Padomes 2003. gada 6. maija rezolūcijā par dalībvalstu arhīviem (3) ir uzsvērta arhīvu nozīme attiecībā uz Eiropas vēsturi un kultūras izpratni un sabiedrības demokrātisku darbību saistībā ar Eiropas Savienības 2004. gada 1. maija paplašināšanos.

(3)

Kopienā ir notikuši starpnozaru forumi par jautājumiem saistībā ar mašīnlasāmu datu pārvaldību, uzglabāšanu, saglabāšanu un atgūšanu, un tajos piedalījās valsts pārvaldes iestādes un valstu arhīvu dienesti, kā arī rūpniecības un pētniecības iestāžu pārstāvji.

(4)

Padomes 2003. gada 6. maija rezolūcijā uzsvērta vajadzība turpināt attīstīt informācijas un saziņas tehnoloģiju lietojumu un risinājumus arhīvu jomā.

(5)

Komisija uzsver Eiropas Savienības iestāžu paveikto darbu īpašajā filmu arhīvu jomā Eiropā, tostarp Padomes 2003. gada 24. novembra rezolūciju (4) par kinematogrāfijas darbu deponēšanu Eiropas Savienībā un Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumu par filmu mantojumu un ar to saistītu rūpniecisku darbību konkurētspēju, ko pieņems līdz 2005. gada beigām.

(6)

Padome 2003. gada 6. maija rezolūcijā uzaicināja arī Komisiju iesniegt ziņojumu par pašreizējo situāciju paplašinātās Eiropas Savienības arhīvos un to turpmāko attīstību. Dalībvalstu ekspertu grupas sagatavotais “Ziņojums par arhīviem paplašinātā Eiropas Savienībā”, ko pieņēma 2005. gada februārī (5), ir labs pamats arhīvu turpmākai attīstībai Eiropā. Pēc Padomes lūguma tajā iekļauti priekšlikumi un norādes par praktiskiem pasākumiem, lai Eiropas līmenī pastiprinātu sadarbību arhīvu jomā,

AR ŠO IESAKA.

A.

No dalībvalstu ekspertiem un Eiropas Savienības iestāžu ekspertiem izveidotai Eiropas arhīvu grupai būtu jānodrošina sadarbība un koordinācija vispārīgos jautājumos attiecībā uz arhīviem un jāturpina 2005. gada februāra “Ziņojumā par arhīviem paplašinātā Eiropas Savienībā” minētais darbs un jo īpaši šā ieteikuma B punktā minētie prioritārie pasākumi. Attiecīgos gadījumos Eiropas arhīvu grupai būtu arī jāsadarbojas ar citiem nozīmīgiem Eiropas tīkliem, kā, piemēram, Valstu pārstāvju grupu ciparu tehnoloģijas jautājumos un Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroju (EBLIDA).

B.

Šādus pasākumus arhīvu jomā:

1)

Eiropas arhīvu saglabāšana un to pasargāšana no bojājumiem:

Eiropas Arhīvu grupa izstrādā tipveida pasākumu plānu, lai veicinātu profilakses pasākumu ieviešanu dokumentu un arhīvu aizsardzībai dabas katastrofu un citu bīstamu negadījumu kontekstā;

Eiropas Arhīvu grupa veicina Kopienas līmeņa pasākumus bojāto dokumentu un arhīvu saglabāšanai un restaurēšanai;

dalībvalstu un Eiropas Savienības iestāžu arhīvu dienesti izstrādā un veicina normas un specifikācijas jaunu, arhīviem piemērotu ēku celtniecībai;

2)

pastiprinātas Eiropas līmeņa starpnozaru sadarbības attīstība elektronisko dokumentu un arhīvu jomā, tostarp saskaņā ar Padomes Darba plānu kultūrai, jo īpaši attiecībā uz ciparu tehnoloģiju ieviešanas koordināciju (6):

pastiprināt sadarbību elektronisko dokumentu un arhīvu autentiskuma, ilgglabāšanas un pieejamības nodrošināšanā, jo īpaši aktualizējot un paplašinot pašreizējās prasības elektronisko dokumentu un arhīvu pārvaldes sistēmu izveidei, tādu kā MoReq (Model requirements for electronic documents and archives management systems/Elektronisko dokumentu un arhīvu pārvaldības sistēmu prasības), kas veicina labāku valsts sektora pārvaldīšanu, un turpinot organizēt DLM forumus (7) par elektroniskajiem dokumentiem un arhīviem;

3)

kā prioritāte – Eiropas dokumentu un arhīvu interneta portāla izveidošana un uzturēšana:

ar dalībvalstu arhīvu dienestu un Eiropas Savienības iestāžu arhīvu dienestu palīdzību izveidot interneta portālu, kas sniegtu vienkāršāku pārrobežu piekļuvi dalībvalstu un Eiropas Savienības iestāžu dokumentiem un arhīviem.

Šo interneta portālu varētu uzturēt vai nu kādas Eiropas Savienības datoru serveris vai kādas dalībvalsts arhīvu dienests;

4)

labākās prakses atbalstīšana attiecībā uz katras valsts un Eiropas tiesību aktiem par dokumentu un arhīvu pārvaldību un pieejamību; dalībvalstu arhīvu dienestiem un Eiropas Savienības arhīvu dienestiem vajadzētu:

pārraudzīt šīs jomas jauno tiesību aktu projektu ieviešanu jebkurā dalībvalstī, izvēloties labāko praksi, jo īpaši attiecībā dokumentu un arhīvu pārvaldības un pieejamības prasībām;

sasaistīt tiesību aktu datu bāzi par arhīviem ar citiem saistītiem likumiem valstu un Kopienas līmenī un atvieglot pieeju tiem, izveidojot datu bāzi, kas veicinātu šo tiesību aktu izplatīšanu. Šo datu bāzi varētu uzturēt vai nu kādas Eiropas Savienības datoru serveris vai kādas dalībvalsts arhīvu dienests. Ir ieteicams ņemt vērā darbu, kas paveikts saskaņā ar Eiropas juridisko datu projektu, ko atbalstīja Starptautisko arhīvu padomes Eiropas nodaļa, EURBICA, kā norādīts “Ziņojumā par arhīviem paplašinātā Eiropas Savienībā” (prioritāra darbība 4.2);

5)

pasākumu pieņemšana, lai nepieļautu arhīva dokumentu zādzības:

dalībvalstu arhīvu dienestiem attīstīt pasākumu plānu un kopējās pamatnostādnes, kas ļautu apmainīties ar informāciju un labāko praksi cīņai pret arhīva dokumentu zādzībām un sekmētu nozagto dokumentu atgūšanu.

C.

Dalībvalstīm un Eiropas Savienības iestādēm būtu kopīgi jāveicina 2005. gada februāra “Ziņojumā par arhīviem paplašinātā Eiropas Savienībā” nosauktie prioritārie pasākumi un šā ieteikuma B punktā minētie pasākumi. Īstenojot šos prioritāros pasākumus, ņems vērā to grupu paveikto darbu, kas izveidotas saskaņā ar EBNA (Eiropas valstu arhīvistu valde), jo īpaši attiecībā uz sadarbību arhīvu drošības un saglabāšanas jomā, un Eiropas informatīvā portāla izveidi. Pieņemot šo ieteikumu un īstenojot šos pasākumus, ne Eiropas Savienība, ne dalībvalstis automātiski neuzliek jaunu budžeta resursu saistības. Ja iespējams, un saskaņā ar attiecīgām procedūrām Eiropas Savienība centīsies atbilstīgi esošām programmām atbalstīt projektus, kuru mērķis ir īstenot šos pasākumus.

D.

Vēlākais trīs gadus pēc šā ieteikuma publicēšanas dienas Eiropas arhīvu grupai jāiesniedz B punktā minēto prioritāro pasākumu ieviešanas pārskata ziņojums.

Briselē, 2005. gada 14. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

T. JOWELL


(1)  OV C 314, 5.12.1991., 2. lpp.

(2)  OV C 235, 23.8.1994., 3. lpp.

(3)  OV C 113, 13.5.2003., 2. lpp.

(4)  OV C 295, 5.12.2003., 5. lpp.

(5)  KOM(2005) 52 galīgā redakcija.

(6)  Padomes secinājumi par Darba plānu kultūrai 2005.–2006. (dok. 13839/04).

(7)  DLM = Dokumenta dzīvesilguma pārvaldība.


29.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/57


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS EUPOL COPPS/1/2005

(2005. gada 16. novembris)

par Eiropas Savienības Policijas misijas Palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) vadītāja/policijas komisāra iecelšanu amatā

(2005/836/KĀDP)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 25. panta trešo daļu,

ņemot vērā Padomes Vienoto rīcību 2005/797/KĀDP (2005. gada 14. novembris) par Eiropas Savienības Policijas misiju Palestīniešu teritorijās (1), un jo īpaši tās 11. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Vienotās rīcības 2005/797/KĀDP 11. panta 2. punktā paredzēts, ka Padome pilnvaro Politikas un drošības komiteju pieņemt attiecīgus lēmumus saskaņā ar Līguma 25. pantu, tostarp pēc ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja ierosinājuma iecelt misijas vadītāju/policijas komisāru.

(2)

Ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis ir ierosinājis iecelt amatā Jonathan McIvor kungu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Jonathan McIvor kungs tiek iecelts par ES Policijas misijas Palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) vadītāju no misijas sākšanas dienas. Līdz minētajai dienai viņš darbojas kā plānošanas grupas vadītājs.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro līdz 2006. gada 31. decembrim.

Briselē, 2005. gada 16. novembrī

Politikas un drošības komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

J. KING


(1)  OV L 300, 17.11.2005., 65. lpp.


29.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/58


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 21. novembris),

ar ko ieceļ Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli

(2005/837/EK, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 259. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 167. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 17. septembra Lēmumu 2002/758/EK, Euratom, ar ko ieceļ Europas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus uz laikposmu no 2002. gada 21. septembra līdz 2006. gada 20. septembrim (1),

tā kā pēc Sheila RITCHIE kundzes atkāpšanās ir atbrīvojusies minētās komitejas locekļa vieta,

ņemot vērā Apvienotās Karalistes valdības iesniegto kandidatūru,

ņemot vērā Eiropas Savienības Komisijas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Kenneth FRASER kungs ir iecelts par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, nomainot Sheila RITCHIE kundzi, uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2006. gada 20. septembrim.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2005. gada 21. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. STRAW


(1)  OV L 253, 21.9.2002., 9. lpp.


29.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/59


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 24. novembris),

ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli

(2005/838/EK, Euratom)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 259. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 167. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2002/758/EK, Euratom (2002. gada 17. septembris), ar ko ieceļ Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus laikposmam no 2002. gada 21. septembra līdz 2006. gada 20. septembrim (1),

ņemot vērā Francijas valdības iesniegto kandidatūru,

ņemot vērā Komisijas atzinumu,

tā kā:

pēc Pierre SIMON kunga atkāpšanās ir atbrīvojusies Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļa vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Jean-François PONS kungs ir iecelts par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, nomainot Pierre SIMON kungu, uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2006. gada 20. septembrim.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

I. LEWIS


(1)  OV L 253, 21.9.2002., 9. lpp.


Komisija

29.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/60


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 13. jūlijs),

ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līguma darbību Lieta Nr. COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2672)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2005/839/EK)

Saskaņā ar Padomes 2004. gada 20. janvāra Regulu (EEK) Nr. 139/2004 par uzņēmumu koncentrācijas kontroli (1) un jo īpaši tās 8. panta 1. punktu Komisija 2005. gada 13. jūlijā pieņēma lēmumu lietā par apvienošanos. Lēmuma pilna teksta nekonfidenciālā versija tiesvedības autentiskajā valodā un Komisijas darba valodās ir pieejama Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

(1)

Komisija 2005. gada 20. janvārī saņēma paziņojumu par paredzētu koncentrāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 139/2004 4. pantu, ko īstenojot, uzņēmums Celanese Corporation (“Celanese”, ASV), kuru kontrolē sabiedrība Blackstone Crystal Holdings Capital Partners (“Blackstone”, Kaimanu salas), šīs Regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē akciju pirkuma veidā pilnībā iegūst sabiedrību Acetex Corporation (“Acetex”, Kanāda).

(2)

Blackstone ir privāta komercbanku pakalpojumu sabiedrība, kas reģistrēta ASV un darbojas galvenokārt finanšu konsultatīvo pakalpojumu, privātā kapitāla ieguldījumu un ieguldījuma īpašumu jomā. Kā iepriekš minēts, viena no Blackstone kontrolētajām sabiedrībām Celanese darbojas tajos pašos preču tirgos, kuros darbojas Acetex.

(3)

Celanese ir ķīmisko vielu uzņēmums, kas kopumā darbojas četrās galvenajās jomās: ķīmiski produkti, acetāta produkti, tehnikā izmantojamie polimēri un pārtikas sastāvdaļas. Ķīmisko produktu nozarē Celanese ražo ķīmiskās rūpniecības izejvielas, piemēram, etiķskābi, acetanhidrīdu un vinilacetāta monomēru (VAM); ķīmiskās vielas, piemēram, polivinilspirtus (PVOH) un emulsijas; un speciālas ķīmiskās vielas, tostarp polikarboksilskābes, spirtus, amīnus un esterus.

(4)

Acetex uzņēmējdarbība ir saistīta ar acetiliem un plastmasu. Acetex uzņēmējdarbības pamatprodukcija acetila jomā ir etiķskābe un VAM, kas 2003. gadā veidoja vairāk nekā 70 % no Acetex acetila tirdzniecības. Acetex acetila produkti ietver arī šādus etiķskābes atvasinājumus: acetanhidrīdu, polivinilspirtu (PVOH) un polivinilacetātu (PVAC).

(5)

Padomdevēju komiteja uzņēmumu koncentrācijas jautājumos 132. sanāksmē 2005. gada 22. jūnijā sniedza pozitīvu atzinumu par Komisijas iesniegto projektu lēmumam par atbilstību (2).

(6)

Uzklausīšanas amatpersona 2005. gada 29. jūnija ziņojumā atzina, ka pušu tiesības tikt uzklausītām ir ievērotas (2).

I.   ATTIECĪGIE TIRGI

Attiecīgo ražojumu tirgi

(7)

Saskaņā ar Komisijas izmeklēšanu attiecīgo ražojumu tirgi bija šādi: etiķskābe, VAM, acetanhidrīds un PVOH.

(8)

Etiķskābe ir ķīmisks starpprodukts, ko izmanto, lai ražotu dažādas citas ķīmiskās vielas, tostarp VAM, PVOH, acetanhidrīdu, etiķskābes esterus un monohloretiķskābi. Saskaņā ar Komisijas izmeklēšanu, tā kā tirgū nav aizstājamu produktu, etiķskābe veido atsevišķu ražojumu tirgu.

(9)

VAM ir no etiķskābes atvasināts ķīmisks pamatprodukts. VAM iespējams ražot vairākos veidos: i) pievienojot etiķskābi acetilēnam; ii) pievienojot etiķskābi etilēnam; iii) acetanhidrīda un acetaldehīda reakcijas rezultātā. Saskaņā ar Komisijas izmeklēšanu VAM ir atsevišķs ražojumu tirgus, kuru nav nepieciešams iedalīt sīkāk.

(10)

Acetanhidrīds ir ķīmiskās rūpniecības izejviela, ko galvenokārt (aptuveni 75 %) izmanto acetilcelulozes šķiedras ražošanai, kuru savukārt izmanto par izejvielu acetātcelulozes šķiedras pavedienu grīstes ražošanai (kuru izmanto, lai izgatavotu cigarešu filtrus, dzijas un dažas inženiertehnikā izmantojamas plastmasas). Bez tam acetanhidrīdu izmanto farmaceitisko līdzekļu un mazgāšanas līdzekļu ražošanā. Saskaņā ar Komisijas izmeklēšanu acetanhidrīds ir jāuzskata par atsevišķu ražojumu tirgu, ņemot vērā to, ka acetanhidrīdam nav aizstājēju.

(11)

PVOH ir ūdenī šķīstošs sintētisks polimērs, kas pieder pie plašākas mitrumu, gaisu un gāzes necaurlaidīgu polimēru grupas. PVOH iegūst no polimerizēta VAM. Saskaņā ar Komisijas izmeklēšanu aizstājami produkti nav pieejami. Tādēļ šajā lēmumā PVOH veido attiecīgo ražojumu tirgu.

Attiecīgie ģeogrāfiskie tirgi

(12)

Būtiskākais šajā lietā bija definēt attiecīgo ģeogrāfisko jomu attiecībā uz etiķskābi, VAM un acetanhidrīdu. Puses paziņoja, ka ģeogrāfiskie tirgi ir visas pasaules mērogā, un pamatoja savu viedokli, izmantojot šādus piecus galvenos argumentus:

Imports nodrošina vairāk nekā 20 % pieprasījuma Rietumeiropā.

Ne transporta izmaksas, ne ievedmuitas nodokļi vai valstu tiesību akti nerada šķēršļus attiecīgo ražojumu tirdzniecībai pasaulē.

Lielākie pasaules ražotāji nodrošina attiecīgos produktus Rietumeiropai, vienīgi veicot ievedumu.

Šķiet, ka pasaules tirdzniecības plūsmas starp Āziju, Austrumeiropu, Rietumeiropu un Ziemeļameriku tiek īstenotas brīvi, reaģējot uz vietējā piedāvājuma un pieprasījuma izmaiņām.

Šķiet, ka cenas ģeogrāfiskos reģionos visā pasaulē ir savstarpēji cieši saistītas.

(13)

Veicot tirgus izpēti, pušu argumenti tika pārbaudīti un kopumā apstiprināti. Komisija jo īpaši analizēja etiķskābes, VAM un acetanhidrīda tirdzniecības plūsmas starp dažādiem pasaules reģioniem, vidējo cenu, kas noteikta dažādos reģionos, cenas struktūru un ražošanas un darījumu (transports, uzglabāšana un nodokļi) izmaksas, kā arī jaudas attīstību. Turklāt lielākā daļa respondentu izmeklēšanā norādīja, ka, viņuprāt, pasaules mērogs attiecīgajiem ģeogrāfiskajiem tirgiem ir nodrošināts attiecībā uz visiem trim ražojumiem.

(14)

Lai pamatotu savus apgalvojumus par ģeogrāfisko tirgu definējumu attiecībā uz etiķskābi un VAM, puses iesniedza arī vairākus ekonometriskos pētījumus (cenu korelācijas analīzi un neparedzētas ražotņu dīkstāves ietekmes analīzi attiecībā uz tirdzniecības plūsmām), kas, viņuprāt, liecina par pasaules tirgu. Komisija rūpīgi pārskatīja un atkārtoja minētos pētījumus. Turklāt tā veica savu pētījumu, izmantojot precīzākus datus. Pamatojoties uz Komisijas pētījuma rezultātiem, gan etiķskābes, gan VAM tirgi pastāv vismaz EEZ un Ziemeļamerikā, bet, iespējams, arī visā pasaulē.

(15)

Iepriekš izklāstīto iemeslu dēļ lēmumā ir secināts, ka saistībā ar šo lietu attiecīgie etiķskābes, VAM un acetanhidrīda ģeogrāfiskie tirgi ir pasaules tirgi.

(16)

Iepriekšējā lēmumā (3) Komisija uzskatīja, ka attiecīgie ģeogrāfiskie visu veida mitrumu, gaisu un gāzes necaurlaidīgu polimēru tirgi, tostarp PVOH tirgi, ir visas pasaules mērogā. Kopumā to apliecināja Komisijas tirgus izpēte. Tādējādi lēmumā ir secināts, ka attiecīgais PVOH ģeogrāfiskais tirgus ir pasaules tirgus.

II.   NOVĒRTĒJUMS

(17)

Pasaules etiķskābes tirgū jaunās saimnieciskās vienības tirgus daļas būs [20–30] % (Celanese, [20–30] (4) %; Acetex [0–5] % jaudas ziņā un [20–30] % (Celanese, [15–25] %; Acetex [5–10] % tirdzniecības ziņā. Apvienotajam uzņēmumam būs jākonkurē ar pašlaik lielāko tirgus dalībnieku, BP (jauda [20–30] %; tirdzniecība [25–35] %) un citiem spēcīgiem dalībniekiem, piemēram, Millennium (jauda [1–10] %; tirdzniecība [1–10] %) un Daicel (jauda [1–10] %; tirdzniecība [1–10] %).

(18)

Komisija analizēja, vai konkurentiem ir pietiekama jauda, lai ierobežotu pret konkurenci vērstu cenu pieaugumu, un vai patērētājiem ir iespējas vienkārši nomainīt piegādātājus cenu pieauguma gadījumā. Ņemot vērā koncentrāciju līmeni tirgū, bija nepieciešams arī pārbaudīt iespēju, ka ierosinātā darbība varētu izraisīt saskaņotu ietekmi.

(19)

Lēmumā secināts, ka vienpusēja ietekme nav paredzama, jo jauda pieaugs ātrāk par prognozēto pieprasījumu, tādējādi jauda būs pietiekama, lai novērstu iespējamo cenu pieaugumu. Turklāt šķiet, ka patērētājiem piegādātāju nomaiņa ir vienkārša, jo īpaši tādēļ, ka lielākā daļa patērētāju savus krājumus iegūst no dažādiem avotiem. Turklāt pēc rūpīgas tirgus struktūras, tirgus caurskatāmības, uzticamu pretdarbības mehānismu un patērētāju, kā arī esošo un iespējamo konkurentu reakcijas izvērtēšanas attiecībā uz saskaņotu ietekmi lēmumā ir secināts, ka šādas ietekmes iespēja nav paredzama.

(20)

Pasaules VAM tirgū jaunās saimnieciskās vienības tirgus daļas būs [25–35] % (Celanese, [20–30] %; Acetex [0–5] %) jaudas ziņā un [35–45] % (Celanese, [30–40] %; Acetex [5–10] %) tirdzniecības ziņā. Pusēm būs jākonkurē ar vairākiem lieliem tirgus dalībniekiem, piemēram, Dow (jauda [5–15] %; tirdzniecība [5–15] %) un Millenium (jauda [5–15] %; tirdzniecība [10–20] %), DuPont (jauda [10–20] %), Dairen (jauda [1–10] %; tirdzniecība [1–10] %) un BP (jauda [1–10] %; tirdzniecība [5–15] %).

(21)

To iemeslu dēļ, kas līdzīgi iepriekš izklāstītajiem par etiķskābes tirgu, un pēc rūpīgas VAM tirgus rādītāju izvērtēšanas lēmumā secināts, ka vienpusēja ietekme nav paredzama. Turklāt lēmumā vēl secināts, ka VAM tirgū nav paredzama pret konkurenci vērsta saskaņota ietekme galvenokārt tāpēc, ka starp pušu un lielāko konkurentu tirdzniecības tirgus daļām pastāv ievērojama atšķirība. Bez tam dažādās integrācijas pakāpes un dažādu tehnoloģiju izmantošana dažādām procedūrām rada atšķirīgas izmaksu struktūras, kas savukārt samazina sekmīgas saskaņošanas iespējamību.

(22)

Pasaules acetanhidrīda tirgū jaunā uzņēmuma tirgus daļas būs [15–25] % (Celanese, [15–25] %; Acetex [0–5] %) jaudas ziņā un [30–40] % (Celanese, [25–35] %; Acetex [5–10] %) tirdzniecības ziņā. Pušu konkurenti būs BP, Eastman, Jilin un Daicel ar tirgus daļām tirdzniecības tirgū attiecīgi [15–25] %, [10–20] %, [5–15] % un [1–10] % apmērā. Ņemot vērā spēcīgo konkurenci, ar ko apvienotais uzņēmums saskarsies, saistībā ar minētajiem konkurentiem, kuru ražošanas izmaksas pašlaik ir konkurētspējīgas, lēmumā secināts, ka paziņotā darbība nebūs būtisks šķērslis efektīvai konkurencei pasaules acetanhidrīda tirgū. Lēmumā ir izvērtēta arī saskaņotas ietekmes iespējamība un secināts, ka šāda ietekme ir izslēgta.

(23)

Pasaules PVOH tirgū jaunās saimnieciskās vienības tirgus daļas būs [5–15] % (Celanese, [5–10] %; Acetex [0–5] %) jaudas ziņā un [5–15] % (Celanese, [5–10] %; Acetex [0–5] %) tirdzniecības ziņā. Šī apvienotā tirgus daļa liedz pusēm īstenot ietekmi tirgū; tādēļ lēmumā secināts, ka darbība neradīs būtiskus šķēršļus efektīvai konkurencei pasaules PVOH tirgū.

(24)

Visbeidzot, Komisija ir novērtējusi darījuma iespējamo ietekmi uz vertikāli saistītiem tirgiem. Gan Celanese, gan Acetex ir vertikāli integrēti uzņēmumi, kas darbojas nākamā posma tirgū, proti, tie izmanto etiķskābi, lai ražotu gan acetanhidrīdu, gan VAM, un izmanto VAM, lai ražotu PVOH. Celanese darbojas emulsijas un emulsiju pulveru, acetilcelulozes un etiķskābes esteru nākamā posma tirgos. Acetex ir etilēna vinilacetāta sveķu kopolimēru patērētājs. Tomēr, ņemot vērā pušu nelielās tirgus daļas un relatīvi nelielo pieaugumu attiecīgajos tirgos darījuma rezultātā, lēmumā secināts, ka darījuma ietekme uz vertikāli saistītiem tirgiem nav paredzama.

III.   SECINĀJUMS

(25)

Iepriekš izklāstīto iemeslu dēļ Komisija secināja, ka ierosinātās koncentrācijas nerada būtiskus šķēršļus efektīvai konkurencei kopējā tirgū vai tā būtiskā daļā, jo īpaši, izveidojot vai nostiprinot dominējošo stāvokli. Tādējādi koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līgumu saskaņā ar Regulas par apvienošanos 8. panta 1. punktu un EEZ līguma 57. pantu.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 297, 29.11.2005.

(3)  Komisijas 1999. gada 2. jūnija lēmums, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu (Lieta Nr. IV/M.1469 – Solvay/BASF) saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 4069/89 (OV C 197, 14.7.1999. 2. lpp.).

(4)  Šī teksta daļas ir rediģētas, lai nodrošinātu konfidenciālas informācijas neizpaušanu; šīs daļas ir liktas kvadrātiekavās un apzīmētas ar asterisku.


29.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/63


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 25. novembris),

ar ko groza Lēmumu 2004/4/EK, kas dalībvalstīm atļauj uz laiku pieņemt neatliekamus pasākumus pret vadaudu bakteriozes izraisītāju Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith attiecībā uz Ēģipti

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4525)

(2005/840/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1), un jo īpaši tās 16. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2004/4/EK (2) Ēģiptes izcelsmes kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļus Kopienas teritorijā principā nedrīkst ievest. Tomēr 2004./2005. gada ievešanas sezonā šādu bumbuļu ievešana Kopienā no “kaitēkļbrīvām zonām” ir atļauta ar īpašiem nosacījumiem.

(2)

Ievešanas sezonas laikā 2004./2005. gadā tika reģistrēti daudzi vadaudu bakteriozes izraisītāja Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith iekļūšanas gadījumi, un tā rezultātā no 2005. gada 6. aprīļa tika aizliegts visu Ēģiptes kartupeļu eksports uz Kopienu.

(3)

Ēģipte ir iesniegusi ziņojumu par šo iekļūšanas gadījumu cēloņiem. Tā galvenā atziņa ir tā, ka jāveic stingrāki pasākumi attiecībā pret ražotājiem, inspektoriem, eksportētājiem un iesaiņošanas centriem, kas neizpilda instrukcijas par Kopienai paredzēto kartupeļu eksportu. Ēģipte jau ir veikusi zināmus pasākumus.

(4)

Kopienā ir jānosaka prasības, lai nodrošinātu to kartupeļu pārbaužu un kontroles pasākumu efektivitāti, kas tiek veiktas Ēģiptē iesaiņošanas centrā un nosūtīšanas ostā pirms to izvešanas uz Kopienu.

(5)

Ņemot vērā Ēģiptes sniegto informāciju, Komisija konstatē, ka nepastāv Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith izplatības draudi, ievedot Kopienā Solanum tuberosum L. bumbuļus no Ēģiptes kaitēkļbrīvām zonām, ja tiek ievēroti īpaši nosacījumi.

(6)

Tādēļ 2005./2006. gada ievešanas sezonā Kopienā ar noteiktiem nosacījumiem jāatļauj ievest Ēģiptes izcelsmes kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļus.

(7)

Tādēļ ir attiecīgi jāgroza Lēmums 2004/4/EK.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2004/4/EK groza šādi.

1)

Lēmuma 2. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktā “2004./2005.” aizstāj ar “2005./2006.”;

b)

šā panta 2. punktā “2004./2005.” aizstāj ar “2005./2006.”.

2)

Šā panta 3. punktā “2004./2005.” aizstāj ar “2005./2006.”.

3)

Lēmuma 4. pantā “2005. gada 30. augustam” aizstāj ar “2006. gada 30. augustam”.

4)

Lēmuma 7. pantā “2005. gada 30. septembrim” aizstāj ar “2006. gada 30. septembrim”.

5)

Pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. punkta b) apakšpunkta iii) daļā “2004./2005.” aizstāj ar “2005./2006.”;

b)

pielikuma 1. punkta b) apakšpunkta iii) daļas otrajā ievilkumā “2005. gada 1. janvārim” aizstāj ar “2006. gada 1. janvārim”;

c)

1. punkta b) apakšpunkta iii) daļai pievieno šādu trešo ievilkumu:

“—

oficiāli uzrauga no to ievešanas laika iesaiņošanas centrā līdz to ievietošanai maisos, kas tiek aizzīmogoti saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunkta x) daļas prasībām.”;

d)

1. punkta b) apakšpunktā v) daļu aizstāj šādi:

“v)

tieši pirms izvešanas uz Kopienu oficiāli pārbaudītiem nosūtīšanas ostā, pārgriežot 400 bumbuļus no katras kaitēkļbrīvas zonas sūtījuma, kas izņemti vismaz no desmit maisiem no katras kaitēkļbrīvas zonas,”;

e)

pielikuma 1. punkta b) apakšpunkta xii) daļā “2005. gada 1. janvārim” aizstāj ar “2006. gada 1. janvārim”;

f)

pielikuma 5. punkta otrajā daļā “2004./2005.” aizstāj ar “2005./2006.”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 25. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/16/EK (OV L 57, 3.3.2005., 19. lpp.).

(2)  OV L 2, 6.1.2004., 50. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/836/EK (OV L 360, 7.12.2004., 30. lpp.).


29.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/65


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 28. novembris),

ar ko paredz dažu tādu Triticum durum sugas sēklu pagaidu tirdzniecību, kas neatbilst Padomes Direktīvas 66/402/EEK prasībām

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4527)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/841/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 17. pantu,

tā kā:

(1)

Austrijā to cieto kviešu (Triticum durum) ziemas šķirņu pieejamo sēklu daudzums, kas ir piemēroti valsts klimatiskajiem apstākļiem un atbilst Direktīvā 66/402/EEK noteiktajām prasībām par dīgtspēju, ir nepietiekams un tādēļ neatbilst dalībvalsts vajadzībām.

(2)

Nav iespējams pietiekami apmierināt pieprasījumu pēc šīs sugas sēklām ar tādām sēklām no citām dalībvalstīm vai trešām valstīm, kas atbilst visām Direktīvā 66/402/EEK noteiktajām prasībām.

(3)

Tādēļ Austrijai laikposmā, kas beidzas 2005. gada 15. novembrī, jābūt pilnvarotai šīs sugas sēklas tirgot ar mazāk stingrām prasībām.

(4)

Turklāt neatkarīgi no tā, vai sēklas ievāktas dalībvalstī vai trešā valstī, uz kuru attiecas Padomes 2002. gada 16. decembra Lēmums 2003/17/EK par tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz sēklu ražošanai paredzētiem augiem trešās valstīs un par trešās valstīs ražotu sēklu līdzvērtīgumu (2), citām dalībvalstīm, kuras var piegādāt Austrijai šīs sugas sēklas, jābūt pilnvarotām atļaut šādu sēklu tirdzniecību.

(5)

Ir lietderīgi, lai Austrija darbotos kā koordinators un nodrošinātu, ka kopējais sēklu daudzums, kas ir atļauts saskaņā ar šo lēmumu, nepārsniedz maksimālo daudzumu, kas norādīts šajā lēmumā.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ziemas šķirņu cieto kviešu sēklu, kas neatbilst Direktīvā 66/402/EEK noteiktajām prasībām par minimālo dīgtspēju, tirdzniecība Kopienā atļauta laikposmā, kurš beidzas 2005. gada 15. novembrī, atbilstoši noteikumiem, kas izklāstīti šā lēmuma pielikumā, un ievērojot šādus nosacījumus:

a)

dīgtspēja ir vismaz 75 % no tīrām sēklām;

b)

oficiāla etiķete norāda dīgtspēju, kas noteikta oficiālā pārbaudē vai pārbaudē, kura veikta oficiālā uzraudzībā atbilstoši Direktīvas 66/402/EEK 2. panta 1. punkta f) apakšpunkta d) daļai un 2. panta 1. punkta g) apakšpunkta d) daļai;

c)

saskaņā ar šā lēmuma 2. pantu sēklām vispirms jābūt laistām tirgū.

2. pants

Katrs sēklu piegādātājs, kas vēlas laist tirgū 1. pantā minētās sēklas, iesniedz pieteikumu dalībvalstī, kurā tas ir reģistrēts.

Attiecīgā dalībvalsts atļauj piegādātājam laist tirgū šīs sēklas, ja vien:

a)

nav pietiekamu pierādījumu, lai apstrīdētu piegādātāja spējas laist tirgū to sēklu daudzumu, ko viņš ir norādījis atļaujas pieteikumā, vai

b)

kopējais daudzums, ko atļauts tirgot saskaņā ar minēto atkāpi, nepārsniedz maksimālo daudzumu, kas noteikts pielikumā.

3. pants

Dalībvalstis cita citai administratīvi palīdz piemērot šo lēmumu.

Austrija darbojas kā koordinējošā dalībvalsts, lai nodrošinātu, ka kopējais atļautais daudzums nepārsniedz pielikumā noteikto maksimālo daudzumu.

Jebkura dalībvalsts, saņemot pieteikumu saskaņā ar 2. pantu, nekavējoties paziņo koordinējošai dalībvalstij par pieteikumā noradīto daudzumu. Koordinējošā dalībvalsts nekavējoties informē paziņotāju dalībvalsti, vai atļaujas dēļ netiks pārsniegts maksimālais daudzums.

4. pants

Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par daudzumiem, par kuriem tās ir izsniegušas tirdzniecības atļaujas saskaņā ar šo lēmumu.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV 125, 11.7.1966., 2309/66. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/117/EK (OV L 14, 18.1.2005., 18. lpp.).

(2)  OV L 8, 14.1.2003., 10. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 885/2004 (OV L 168, 1.5.2004., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Suga

Šķirnes

Maksimālais daudzums

(tonnās)

Triticum durum

Auradur, Heradur, Inverdur, Prowidur, Superdur, Windur

500


29.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/67


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 28. novembris)

par EK Līguma 86. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2673)

(2005/842/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 86. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Līguma 16. pants paredz, ka neskarot 73., 86. un 87. pantu, Kopiena, nepārsniedzot savas attiecīgās pilnvaras, nodrošina, ka pakalpojumi ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi darbojas, balstoties uz principiem un nosacījumiem, kas ļauj īstenot to uzdevumus.

(2)

Lai darbotos apstākļos, kas ļauj tiem īstenot savus uzdevumus, dažiem pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi var izrādīties nepieciešama valsts finansiālā palīdzība, kas paredzēta, lai segt daļu vai visas īpašās izmaksas par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Saskaņā ar Līguma 295. pantu, kā to interpretē Eiropas Kopienu tiesas un Pirmās instances tiesas prakse, no Kopienas tiesību viedokļa nav būtiski vai šādus pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniedz valsts vai privāti uzņēmumi.

(3)

Līguma 86. panta 2. punkts attiecībā uz šo nosaka, ka uzņēmumi, kam uzticēta pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšana vai, kas darbojas kā monopoli, kuriem ir tiesības gūt ienākumus, ir pakļauti Līguma noteikumiem un jo īpaši noteikumiem, kas attiecas uz konkurenci. Tomēr, 86. panta 2. punkts pieļauj atkāpi no Līgumā ietvertajiem noteikumiem, ja tiek ievēroti vairāki kritēriji. Pirmkārt, jābūt pilnvarojumam, ar kuru valsts uzliek pienākumu uzņēmumam veikt noteiktu uzdevumu. Otrkārt, pilnvarojumam jāattiecas uz pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. Treškārt, izņēmumam jābūt nepieciešamam, lai veiktu uzticētos uzdevumus un proporcionālam (turpmāk tekstā “nepieciešamības prasība”). Visbeidzot, tirdzniecības attīstība nedrīkst tikt ietekmēta tādā mērā, lai tas būtu pretrunā ar Kopienas interesēm.

(4)

Spriedumā Altmark Trans GmbH un Regierungspräsidium Magdeburg pret Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH  (1) (“Altmark”) lietā Eiropas Kopienu tiesa nolēma, ka kompensācija par sabiedrisku pakalpojumu neveido valsts atbalstu Līguma 87. panta nozīmē ar nosacījumu, ka tiek ievēroti šādi četri kumulatīvi kritēriji. Pirmkārt, saņēmējam uzņēmumam ir faktiski jābūt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pienākumam un šim pienākumam jābūt skaidri noteiktam. Otrkārt, parametri, uz kuru pamata aprēķina kompensāciju summu jānosaka iepriekš, ievērojot objektivitāti un pārredzamību. Treškārt, kompensācija nedrīkst pārsniegt izmaksas, kas nepieciešamas, lai izpildītu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumu, ņemot vērā attiecīgus rēķinus un saprātīgu peļņu. Visbeidzot, gadījumā, ja uzņēmums, kuram ir pienākums sniegt sabiedriskos pakalpojumus īpašā gadījumā, nav izvēlēts atbilstīgi līguma piešķiršanas procedūrai, kas ļautu izvēlēties pretendentu, kurš ir spējīgs sniegt šos pakalpojumus kopienai par zemāko cenu, vajadzīgās kompensācijas līmenis jānosaka pamatojoties uz tādu izmaksu analīzi, kas būtu radušās tipiskam uzņēmumam, kas tiek veiksmīgi vadīts un kuram ir nodrošināti transporta līdzekļi.

(5)

Ja šie četri kritēriji tiek ievēroti, kompensācija par sabiedrisko pakalpojumu neveido valsts atbalstu un Līguma 87. un 88. pants nav piemērojams. Ja dalībvalstis neievēro šos kritērijus un, ja vispārīgie kritēriji Līguma 87. panta 1. punkta piemērošanai ir izpildīti, kompensācija par sabiedriskajiem pakalpojumiem veido valsts atbalstu, uz ko attiecas Līguma 73., 86., 87. un 88. pants. Tādēļ šim lēmumam jāattiecas tikai uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem, ciktāl tā ir valsts atbalsts.

(6)

Līguma 86. panta 3. punkts ļauj Komisijai noteikt Līguma 86. panta 2. punktā noteiktā izņēmuma nozīmi un apjomu un pēc nepieciešamības izklāstīt noteikumus, kas nodrošinātu efektīvu uzraudzību 86. panta 2. punktā izklāstīto kritēriju izpildei. Tādēļ jākonkretizē nosacījumi, saskaņā ar kuriem kompensācijas sistēmas ir atbilstīgas 86. panta 2. punktam un nav pakļautas 88. panta 3. punkta iepriekšējās paziņošanas prasībai.

(7)

Šādu atbalstu var atzīt par atbilstīgu tikai gadījumā, ja tas piešķirts, lai nodrošinātu vispārējās tautsaimniecības pakalpojumu sniegšanu, kā noteikts 86. panta 2. punktā. No tiesu prakses redzams, ka izņemot nozarēs, kurās pastāv Kopienas noteikumi, kas regulē šo jautājumu, dalībvalstīm ir plašas iespējas noteikt, kāda veida pakalpojumus klasificēt kā pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. Tādējādi, izņemot nozarēs, kurās pastāv Kopienas noteikumi, kas regulē šo jautājumu, Komisijas uzdevums ir nodrošināt, lai nebūtu acīmredzamu kļūdu attiecībā uz pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi definīciju.

(8)

Lai piemērotu Līguma 86. panta 2. punktu dalībvalstij īpaši jāuztic atbalsta saņēmēja uzņēmumam sniegt kādu pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. Saskaņā ar tiesu praksi par Līguma 86. panta 2. punkta interpretāciju šādiem uzticētiem uzdevumiem vismaz jānosaka sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākuma precīzais raksturs, darbības joma un ilgums un attiecīgā uzņēmuma identitāte.

(9)

Lai nodrošinātu Līguma 86. panta 2. punktā izklāstīto kritēriju izpildi, nepieciešams noteikt precīzākus nosacījumus, kas būtu izpildāmi attiecībā uz pilnvarojumu sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. Kompensācijas summu var pareizi aprēķināt un pārbaudīt tikai tad, ja uzņēmumam uzliktie sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumi un jebkuri valstij uzliktie pienākumi ir skaidri noteikti kādas dalībvalsts kompetento iestāžu tiesību aktos. Līdzekļa veids dažādās dalībvalstīs var būt atšķirīgs, bet tam vismaz ir jānosaka uzlikto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumu precīzs raksturs, darbības joma un ilgums un attiecīgo uzņēmumu identitāte un izmaksas, kas tiem būs jāsedz.

(10)

Nosakot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumus un novērtējot, vai attiecīgie uzņēmumi šos pienākumus pilda, dalībvalstis tiek aicinātas plaši apspriesties, īpaši uzsverot lietotāju lomu.

(11)

Vēl jo vairāk, lai izvairītos no nepamatotiem konkurences traucējumiem, Līguma 86. panta 2. punkts nosaka, ka kompensācija nepārsniedz summu, kas nepieciešama, lai segtu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas izmaksas, ņemot vērā attiecīgos rēķinus un saprātīgu peļņu. Tas jāsaprot, kā faktiskās izmaksas, kas radušās attiecīgajam uzņēmumam.

(12)

Kompensācija, kas pārsniedz summu, kas nepieciešama, lai nosegtu attiecīgā uzņēmuma izmaksas pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanai, nav nepieciešama un tādējādi uzskatāma par neatbilstīgu valsts atbalstam, un jāatmaksā valstij. Kompensācija, kas piešķirta pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanai, bet, kuru attiecīgais uzņēmums patiesībā izmantojis, lai darbotos citā tirgū, arī nav nepieciešama pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanai un tādējādi uzskatāma par neatbilstīgu valsts atbalstam, un jāatmaksā valstij.

(13)

Lai nodrošinātu atbilstību Līguma 86. panta 2. punktā izklāstītajai nepieciešamības prasībai, vajag izstrādāt noteikumus attiecībā uz piešķirtās kompensācijas aprēķinu un uzraudzību. Dalībvalstīm regulāri jāuzrauga, lai piešķirtās kompensācijas summa neizraisa pārmērīgu kompensēšanu. Tomēr, lai uzņēmumiem un dalībvalstīm dotu minimālu elastību un, ja pārmērīgas kompensēšanas summa nepārsniedz 10 % no gada kompensācijas summas, jābūt iespējai šo pārmērīgo kompensēšanu pārnest uz nākamo periodu un ieturēt no kompensācijas summas, kas citādi būtu jāmaksā. To uzņēmumu ieņēmumi, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sociālo mājokļu jomā, var ļoti būtiski atšķirties, jo īpaši saistībā ar risku par izīrētāju maksātnespēju. Tādējādi, ja šādi uzņēmumi sniedz tikai pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi jebkuru pārmērīgu kompensēšanu konkrētā periodā var pārnest uz nākamo periodu, līdz pat 20 % no gada kompensācijas summas.

(14)

Tādā mērā, kādā šāda kompensācija ir piešķirta uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kompensācijas summa nepārsniedz pakalpojumu izmaksas un šajā lēmumā minētie sliekšņi tiek ievēroti, Komisija uzskata, ka tirdzniecības attīstība netiek ietekmēta tik lielā mērā, lai būtu pretrunā ar Kopienas interesēm. Šādos apstākļos Komisija uzskata, ka kompensācija veido valsts atbalstu, kas ir atbilstīgs Līguma 86. panta 2. punktam.

(15)

Maza kompensācijas summa, kas piešķirta uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kuru apgrozījums ir ierobežots, neietekmē tirdzniecības attīstību un konkurenci tik lielā mērā, lai būtu pretrunā ar Kopienas interesēm. Ja šajā lēmumā noteiktie nosacījumi ir izpildīti, iepriekšēja paziņošana nav nepieciešama. Lai noteiktu atbrīvojuma no paziņošanas apjomu, jāņem vērā uzņēmumu, kuri saņem kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem, apgrozījums, kā arī šādas kompensācijas summa.

(16)

Slimnīcām un sociālo mājokļu uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, ir īpašas pazīmes, kas jāņem vērā. It īpaši jāņem vērā, ka pašreizējajā iekšējā tirgus attīstības stadijā konkurences traucējumu novēršanas intensitāte šajās jomās ne vienmēr ir proporcionāla apgrozījuma un kompensācijas līmenim. Tādējādi slimnīcām, kas sniedz medicīniskos pakalpojumus, ieskaitot vajadzības gadījumā, neatliekamo medicīnisko palīdzību un papildpakalpojumus, kas tieši saistīti ar pamatpakalpojumiem, jo īpaši pētniecības jomā, kā arī sociālo mājokļu uzņēmumiem, kuri nodrošina mājokli nelabvēlīgā situācijā esošiem iedzīvotājiem, kuri maksātnespējas dēļ nav spējīgi iegūt mājokli normālā tirgus situācijā, jāgūst labums no atbrīvojuma par paziņošanu, ko paredz šis lēmums, pat ja saņemtās kompensācijas summa pārsniedz šajā lēmumā noteiktos sliekšņus, ja dalībvalstis sniegtos pakalpojumus kvalificē kā pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

(17)

Līguma 73. pants ir lex specialis attiecībā uz 86. panta 2. punktu. Tas izklāsta noteikumus, kas piemērojami kompensācijai par sabiedriskajiem pakalpojumiem sauszemes transporta nozarē. Minēto pantu izstrādāja ar Padomes 1969. gada 26. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1191/69 par dalībvalstu darbību sakarā ar saistībām, kuras parasti uzskata par sabiedriskajiem pakalpojumiem, dzelzceļa pārvadājumu, autopārvadājumu un iekšējo ūdensceļu pārvadājumu nozarē (2), kas nosaka vispārējus nosacījumus sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumiem sauszemes transporta nozarē, un nosaka kompensācijas aprēķināšanas metodes. Regula (EEK) Nr. 1191/69 atbrīvo visas tās kompensācijas sauszemes transporta nozarē, kas ņem vērā paziņošanas nosacījumus saskaņā ar Līguma 88. panta 3. punktu. Tā arī ļauj dalībvalstīm atkāpties no noteikumiem attiecībā uz uzņēmumiem, kas sniedz vienīgi pilsētas, piepilsētas un reģionālos transporta pakalpojums. Ja piemēro šo atkāpi, jebkuru kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem, ciktāl tas ir valsts atbalsts, reglamentē Padomes 1970. gada 4. jūnija Regula (EEK) Nr. 1107/70 par atbalsta piešķiršanu pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem (3). Saskaņā ar spriedumu “Altmark” lietā, kompensācija, kas neatbilst 73. panta noteikumiem, nevar tikt uzskata par atbilstīgu Līguma 86. panta 2. punktam vai citam Līguma noteikumam. Līdz ar to šis lēmums uz šādu kompensāciju nevar attiekties.

(18)

Pretēji sauszemes transportam, uz jūras un gaisa transporta nozarēm attiecas Līguma 86. panta 2. punkts. Daži noteikumi, kas attiecas uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem gaisa un jūras transporta nozarēs atrodami Padomes 1992. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2408/92 par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem (4) un Padomes 1992. gada 7. decembra Regulā (EEK) Nr. 3577/92, ar ko piemēro principu, kurš paredz jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvību dalībvalstīs (jūras kabotāža) (5). Tomēr, pretēji Regulai (EEK) Nr. 1191/69 šīs regulas neattiecas uz iespējamā valsts atbalsta elementu atbilstību, kā arī neparedz atbrīvojumu no iepriekšējas paziņošanas pienākuma, saskaņā ar Līguma 88. panta 2. punktu. Tādējādi ir atbilstoši piemērot šo lēmumu kompensācijām par sabiedriskajiem pakalpojumiem gaisa un jūras transporta nozarēs, ja bez šā lēmuma nosacījumiem minētās kompensācijas attiecīgajos gadījumos ievēro arī nozaru noteikumus, kas ietverti Regulā (EEK) Nr. 2408/92 un Regulā (EEK) Nr. 3577/92.

(19)

Sliekšņiem, kas attiecas uz kompensācijām par sabiedriskajiem pakalpojumiem gaisa un jūras transporta nozarēs parasti jābūt tādiem pašiem kā vispārēji piemērotajiem. Tomēr īpašos gadījumos kompensācijas par gaisa un jūras pārvadājumiem uz salām un lidostām un ostām, kas uzskatāmi par pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi kā noteikts Līguma 86. panta 2. punktā, šķiet piemērotāk paredzēt arī alternatīvus sliekšņus, kas balstīti uz vidējo gada pasažieru skaitu, jo tas precīzāk atspoguļo šo darbību ekonomisko būtību.

(20)

Šis lēmums lielā mērā ir 86. panta 2. punktā paredzētā izņēmuma nozīmes un apjoma specifikācija kā to iepriekš konsekventi piemērojusi Eiropas Kopienu tiesa, Pirmās instances tiesa un Komisija. Tādā mērā, kādā tas nemaina šajā jomā piemērojamās materiālās tiesības, tas jāpiemēro nekavējoši. Tomēr daži šā lēmuma noteikumi pārsniedz status quo, nosakot papildu prasības, kas vērstas uz 86. panta 2. punktā noteikto kritēriju efektīvu uzraudzību. Lai ļautu dalībvalstīm veikt nepieciešamos pasākumus šajā jomā ir lietderīgi paredzēt viena gada periodu pirms piemērot šos specifiskos nosacījumus.

(21)

Atbrīvojums no iepriekšējās paziņošanas prasības dažiem pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi neliedz dalībvalstīm ziņot par atsevišķu atbalsta projektu. Šādu paziņošanu vērtēs saskaņā ar Kopienas nostādnēm attiecībā uz valsts atbalstu sabiedrisko pakalpojumu kompensācijas veidā (6).

(22)

Šo lēmumu piemēro, neskarot Komisijas 1980. gada 25. jūnija Direktīvas 80/723/EEK par dalībvalstu un publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību (7) noteikumus.

(23)

Šis lēmums piemērojams, neskarot spēkā esošos Kopienas noteikumus valsts iepirkuma un konkurences jomā, jo īpaši Līguma 81. un 82. pantu.

(24)

Šo lēmumu piemēro, neskarot stingrākus īpašos noteikumus, kas attiecas uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumiem, kas ietverti Kopienas nozaru tiesību aktos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Mērķis

Šis Lēmums izklāsta nosacījumus saskaņā ar kuriem valsts atbalsts attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas piešķirta uzņēmumiem, kam uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, ir uzskatāms par atbilstīgu ar kopējo tirgu un ir atbrīvots no iepriekšējas paziņošanas prasības, kas paredzēta EK Līguma 88. panta 3. punktā.

2. pants

Darbības joma

1.   Šo lēmumu piemēro valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas piešķirta uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi kā minēts Līguma 86. panta 2. punktā un ietilpst kādā no sekojošajām kategorijām:

a)

kompensācija par sabiedriskajiem pakalpojumiem, ko piešķir uzņēmumiem, kuru gada apgrozījums pirms nodokļu nomaksas, ieskaitot visas darbības jomas, ir mazāks par EUR 100 miljoniem divus finanšu gadus pirms tika piešķirtas tiesības sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un ar gada kompensāciju par minētajiem pakalpojumiem, kas mazāka par EUR 30 miljoniem;

b)

dalībvalsts piešķirtā kompensācija par sabiedriskajiem pakalpojumiem slimnīcām un sociālo mājokļu uzņēmumiem, kas veic darbības, kas uzskatāmas par pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi;

c)

kompensācija par sabiedriskajiem pakalpojumiem jūras transporta līnijām uz salām divus finanšu gadus pirms piešķirtas tiesības sniegt pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un, ja pasažieru skaits nepārsniedz 300 000;

d)

kompensācija par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu lidostām un ostām, kuru gada apgrozījums, divus finanšu gadus pirms piešķirtas tiesības sniegt pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, nepārsniedz 1 000 000 pasažierus lidostās un 300 000 pasažierus ostās.

1. punkta a) apakšpunktā minēto EUR 30 miljonu slieksni var noteikt ņemot ikgadējo vidējo daudzumu, kas atspoguļo piešķirtās kompensācijas summu līguma periodā piecu gadu laikā. Kredītiestādēm, apgrozījuma slieksni EUR 100 miljonu apmērā aizstāj ar EUR 800 miljonu slieksni kopsavilkuma bilances izteiksmē.

2.   Attiecībā uz gaisa un jūras transportu, šo lēmumu piemēro tikai valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem, uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi kā minēts Līguma 86. panta 2. punktā, un ja tas attiecīgajā gadījumā atbilst Padomes Regulai (EEK) Nr. 2408/92 un Padomes Regulai (EEK) Nr. 3577/92.

Šo lēmumu nepiemēro valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem, ko piešķir uzņēmumiem sauszemes transporta jomā.

3. pants

Atbilstība un atbrīvojums no paziņošanas

Valsts atbalsts attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas atbilst nosacījumiem, kas noteikti ar šo lēmumu atbilst kopējam tirgum un ir atbrīvots no iepriekšējas paziņošanas pienākuma, kas paredzēts Līguma 88. panta 3. punktā, neskarot stingrākus noteikumus, kas attiecas uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumiem, kas ietverti Kopienas nozaru tiesību aktos.

4. pants

Uzticētais uzdevums

Lai piemērotu šo lēmumu, atbildību par pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu uztic attiecīgajam uzņēmumam ar vienu vai vairākiem tiesību aktiem, kuru formu var noteikt katra dalībvalsts. Tiesību akts vai akti jo īpaši nosaka:

a)

sabiedrisko pakalpojumu raksturu un ilgumu;

b)

attiecīgos uzņēmumu un teritoriju;

c)

jebkādu ekskluzīvu vai speciālu tiesību piešķiršanas raksturu;

d)

kompensācijas aprēķināšanas, kontroles un pārskatīšanas parametrus;

e)

kārtību, kādā novērst un atmaksāt jebkādu kompensācijas pārmaksu.

5. pants

Kompensācija

1.   Kompensācijas summa nedrīkst pārsniegt izmaksas, kas nepieciešamas, lai izpildītu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumus, ņemot vērā attiecīgos rēķinus un saprātīgu peļņu attiecībā uz pašu kapitālu, kas nepieciešams, lai veiktu šos pienākumus. Šī kompensācija reāli jāizmanto attiecīgā pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanai, neskarot uzņēmuma spēju gūt saprātīgu peļņu.

Kompensācijas summā iekļauj visas valsts sniegtās priekšrocības jebkurā valsts līdzekļu formā. Aprēķinot saprātīgo peļņu ņem vērā visu vai daļu no produktivitātes, ko guvuši attiecīgie uzņēmumi atrunātā laika periodā neietekmējot valsts uzticēto pakalpojumu kvalitātes līmeni.

2.   Vērā ņemamās izmaksas ir visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu. Tās aprēķina par pamatu ņemot vispārēji pieņemtos izmaksu uzskaites principus:

a)

ja attiecīgā uzņēmuma darbība saistīta ar pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, var tikt ņemtas vērā visas izmaksas;

b)

ja uzņēmums veic arī darbības, kas nav uzskatāmas par pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, vērā jāņem tikai izmaksas, kas attiecas uz minēto pakalpojumu sniegšanu;

c)

līdzekļi, kas piešķirti, lai sniegtu pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi var segt visas mainīgās izmaksas par pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu, proporcionālu ieguldījumu nemainīgajās izmaksās, kas nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un veiktu citas darbības un saprātīgu peļņu;

d)

izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumiem, jo īpaši attiecībā uz infrastruktūru, var tikt ņemtas vērā tad, ja tās nepieciešamas pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanai.

3.   Vērā ņemamajos ieņēmumos jāietver vismaz visi ieņēmumi, kas gūti no pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanas. Ja attiecīgajam uzņēmumam ir īpašas vai ekskluzīvas tiesības, kas saistītas ar citu pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kas rada peļņu, kas ir lielāka nekā saprātīga peļņa, vai ja tas saņem kādas citas valsts piešķirtas priekšrocības, tās jāiekļauj ieņēmumos, neatkarīgi no to klasifikācijas 87. panta izpratnē. Attiecīgā dalībvalsts var nolemt, ka citi ienākumi, kas gūti līdzās peļņai no pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, pilnībā vai daļēji jāpiešķir pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi finansēšanai.

4.   Šajā lēmumā ar “saprātīgu peļņu” saprot pašu kapitāla peļņas normu, kurā jāņem vērā risks vai tā neesamība, kādu uzņēmumam var radīt dalībvalsts intervence, jo īpaši, ja dalībvalsts piešķir ekskluzīvas vai īpašas tiesības. Šī norma parasti nepārsniedz vidējo rādītāju attiecīgajā nozarē pēdējos gados. Nozarēs, kurās nav uzņēmumi, kas pielīdzināmi uzņēmumam, kuram uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, salīdzināt var ar uzņēmumiem citās dalībvalstīs vai, ja nepieciešams citās nozarēs, ja tiek ņemtas vērā katras nozares raksturīgās iezīmes. Nosakot saprātīgu peļņu, dalībvalstis var ieviest veicinošus kritērijus, jo īpaši attiecībā uz sniegtā pakalpojuma kvalitāti un produktivitātes efektivitāti.

5.   Ja uzņēmums darbojas gan pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi jomā, gan ārpus tās, iekšējā grāmatvedības uzskaitē jāuzrāda izmaksas un ieņēmumi, kas saistīti ar pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi un atsevišķi izmaksas un ieņēmumi citiem pakalpojumiem, kā arī izmaksu un ieņēmumu atvēlēšanas parametri.

Ar citām darbībām saistītās izmaksas, kas neattiecas uz pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, sedz visas mainīgās izmaksas, atbilstošu ieguldījumu nemainīgajās izmaksās un atbilstošu peļņu no ieguldītā kapitāla. Kompensāciju nepiešķir attiecībā uz šīm izmaksām.

6. pants

Pārmērīgas kompensācijas kontrole

Dalībvalstis veic regulāras pārbaudes vai uzdod veikt pārbaudes, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi nesaņem pārmērīgas kompensācijas virs apjoma, kas noteikts saskaņā ar 5. pantu.

Dalībvalstis liek attiecīgajam uzņēmumam atmaksāt pārmērīgi izmaksātās kompensācijas un turpmāk atjaunina kompensācijas aprēķināšanas parametrus. Ja pārmērīgas kompensācijas summa nepārsniedz 10 % no kopējās gada kompensācijas, šādu pārmērīgu kompensāciju var pārnest uz nākamo periodu un no kompensācijas atskaita summu, kas maksājama attiecībā uz šo periodu.

Sociālo mājokļu sektorā dalībvalstis veic regulāras pārbaudes, vai uzdod veikt pārbaudes katra uzņēmuma līmenī, lai attiecīgais uzņēmums nesaņemtu pārmērīgas kompensācijas virs apjoma, kas noteikts saskaņā ar 5. pantu. Jebkuru pārmērīgu kompensāciju var pārnest uz nākamo periodu līdz 20 % no gada kompensācijas summas ar nosacījumu, ka attiecīgais uzņēmums sniedz tikai pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

7. pants

Informācijas pieejamība

Dalībvalstis desmit gadus saglabā visus nepieciešamos datus, lai noteiktu, vai piešķirtā kompensācija ir atbilstoša šim lēmumam.

Pēc Komisijas rakstiska pieprasījuma dalībvalstis sniedz visu informāciju, kuru Komisija uzskata par nepieciešamu, lai noteiktu, vai spēkā esošās kompensācijas sistēmas atbilst šim lēmumam.

8. pants

Ziņojumi

Katra dalībvalsts ik pa trijiem gadiem iesniedz Komisijai periodiskus ziņojumus par šā lēmuma īstenošanu, pievienojot sīku šā lēmuma piemērošanas nosacījumu aprakstu visos sektoros, ieskaitot, sociālo mājokļu un slimnīcu sektoru.

Pirmo ziņojumu iesniedz līdz 2008. gada 19. decembrim.

9. pants

Novērtēšana

Vēlākais līdz 2009. gada 19. decembrim, pamatojoties uz faktisku informāciju un plašu Komisijas vadītu apspriešanos, Komisija veic ietekmes novērtējumu, galvenokārt ņemot vērā dalībvalstu iesniegtos datus saskaņā ar 8. pantu.

Ietekmes novērtējuma rezultāti būs pieejami Eiropas Parlamentam, Reģionu komitejai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un dalībvalstīm.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2005. gada 19. decembrī.

4. panta c), d) un e) punktu un 6. pantu piemēro no 2006. gada 29. novembra.

11. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Neelie KROES


(1)  [2003] ECR I-7747.

(2)  OV L 156, 28.6.1969., 1. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1893/91 (OV L 169, 29.6.1991., 1. lpp.).

(3)  OV L 130, 15.6.1970., 1. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 543/97 (OV L 84, 26.3.1997., 6. lpp.).

(4)  OV L 240, 24.8.1992., 8. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās Aktu.

(5)  OV L 364, 12.12.1992., 7. lpp.

(6)  OV C 297, 29.11.2005.

(7)  OV L 195, 29.7.1980., 35. lpp. Direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/52/EK (OV L 193, 29.7.2000., 75. lpp.).