ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 309

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 25. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1888/2005 (2005. gada 26. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi saistībā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1889/2005 (2005. gada 26. oktobris) par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās

9

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/59/EK 2005. gada 26. oktobris ar ko 28. reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (toluols un trihlorbenzols) ( 1 )

13

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/60/EK 2005. gada 26. oktobris par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai ( 1 )

15

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/66/EK (2005. gada 26. oktobris), kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu frontālās aizsardzības sistēmu izmantošanu un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK

37

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1888/2005

(2005. gada 26. oktobris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi saistībā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 285. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1059/2003 (3) nosaka reģionālās klasifikācijas tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu saskaņotas reģionālās statistikas vākšanu, apkopošanu un izplatīšanu Kopienā.

(2)

Attiecībā uz Komisijai nosūtītajiem dalībvalstu statistikas datiem, ko iedala atbilstīgi teritoriālajām vienībām, attiecīgā gadījumā būtu jāizmanto NUTS klasifikācija.

(3)

Ir jāpielāgo Regulas (EK) Nr. 1059/2003 pielikumi, lai ņemtu vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

(4)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1059/2003 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1059/2003 groza šādi:

1.

Regulas I pielikumu groza atbilstīgi šīs regulas I pielikuma tekstam.

2.

Regulas II un III pielikumu aizstāj ar šī regulas II un III pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2005. gada 26. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

D. ALEXANDER


(1)  OV C 157, 28.6.2005., 149. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 12. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2005. gada 19. septembra Lēmums.

(3)  OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1059/2003 I pielikumu groza šādi.:

1.

Starp BE – BELGIQUE/BELGIË un DK – DANMARK ievieto šādu tabulu:

Kods

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

 

 

CZ0

ČESKÁ REPUBLIKA

 

 

CZ01

 

Praha

 

CZ010

 

 

Hlavní město Praha

CZ02

 

Střední Čechy

 

CZ020

 

 

Středočeský kraj

CZ03

 

Jihozápad

 

CZ031

 

 

Jihočeský kraj

CZ032

 

 

Plzeňský kraj

CZ04

 

Severozápad

 

CZ041

 

 

Karlovarský kraj

CZ042

 

 

Ústecký kraj

CZ05

 

Severovýchod

 

CZ051

 

 

Liberecký kraj

CZ052

 

 

Královéhradecký kraj

CZ053

 

 

Pardubický kraj

CZ06

 

Jihovýchod

 

CZ061

 

 

Vysočina

CZ062

 

 

Jihomoravský kraj

CZ07

 

Střední Morava

 

CZ071

 

 

Olomoucký kraj

CZ072

 

 

Zlínský kraj

CZ08

 

Moravskoslezsko

 

CZ080

 

 

Moravskoslezský kraj

CZZ

EXTRA-REGIO

 

 

CZZZ

 

Extra-Regio

 

CZZZZ

 

 

Extra-Regio”

2.

Starp DE – DEUTSCHLAND un GR - ΕΛΛΑΔΑ (Ellada) ievieto šādu tabulu:

Kods

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

EE

EESTI

 

 

EE0

EESTI

 

 

EE00

 

Eesti

 

EE001

 

 

Põhja-Eesti

EE004

 

 

Lääne-Eesti

EE006

 

 

Kesk-Eesti

EE007

 

 

Kirde-Eesti

EE008

 

 

Lõuna-Eesti

EEZ

EXTRA-REGIO

 

 

EEZZ

 

Extra-Regio

 

EEZZZ

 

 

Extra-Regio”

3.

Starp IT – ITALIA un LU – LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) ievieto šādu tabulu:

Kods

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

 

CY0

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

 

CY00

 

Κύπρος/Kıbrıs

 

CY000

 

 

Κύπρος/Kıbrıs

CYZ

EXTRA-REGIO

 

 

CYZZ

 

Extra-Regio

 

CYZZZ

 

 

Extra-Regio

LV

LATVIJA

 

 

LV0

LATVIJA

 

 

LV00

 

Latvija

 

LV003

 

 

Kurzeme

LV005

 

 

Latgale

LV006

 

 

Rīga

LV007

 

 

Pierīga

LV008

 

 

Vidzeme

LV009

 

 

Zemgale

LVZ

EXTRA-REGIO

 

 

LVZZ

 

Extra-Regio

 

LVZZZ

 

 

Extra-Regio

LT

LIETUVA

 

 

LT0

LIETUVA

 

 

LT00

 

Lietuva

 

LT001

 

 

Alytaus apskritis

LT002

 

 

Kauno apskritis

LT003

 

 

Klaipėdos apskritis

LT004

 

 

Marijampolės apskritis

LT005

 

 

Panevėžio apskritis

LT006

 

 

Šiaulių apskritis

LT007

 

 

Tauragės apskritis

LT008

 

 

Telšių apskritis

LT009

 

 

Utenos apskritis

LT00A

 

 

Vilniaus apskritis

LTZ

EXTRA-REGIO

 

 

LTZZ

 

Extra-Regio

 

LTZZZ

 

 

Extra-Regio”

4.

Starp LU – LUXEMBOURG (GRAND DUCHÉ) un NL – NEDERLAND ievieto šādu tabulu:

Kods

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

HU

MAGYARORSZÁG

 

 

HU1

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 

 

HU10

 

Közép-Magyarország

 

HU101

 

 

Budapest

HU102

 

 

Pest

HU2

DUNÁNTÚL

 

 

HU21

 

Közép-Dunántúl

 

HU211

 

 

Fejér

HU212

 

 

Komárom-Esztergom

HU213

 

 

Veszprém

HU22

 

Nyugat-Dunántúl

 

HU221

 

 

Győr-Moson-Sopron

HU222

 

 

Vas

HU223

 

 

Zala

HU23

 

Dél-Dunántúl

 

HU231

 

 

Baranya

HU232

 

 

Somogy

HU233

 

 

Tolna

HU3

ALFÖLD ÉS ÉSZAK

 

 

HU31

 

Észak-Magyarország

 

HU311

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

 

 

Heves

HU313

 

 

Nógrád

HU32

 

Észak-Alföld

 

HU321

 

 

Hajdú-Bihar

HU322

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

HU323

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU33

 

Dél-Alföld

 

HU331

 

 

Bács-Kiskun

HU332

 

 

Békés

HU333

 

 

Csongrád

HUZ

EXTRA-REGIO

 

 

HUZZ

 

Extra-Regio

 

HUZZZ

 

 

Extra-Regio

MT

MALTA

 

 

MT0

MALTA

 

 

MT00

 

Malta

 

MT001

 

 

Malta

MT002

 

 

Gozo and Comino/Għawdex u Kemmuna

MTZ

EXTRA-REGIO

 

 

MTZZ

 

Extra-Regio

 

MTZZZ

 

 

Extra-Regio”

5.

Starp AT – ÖSTERREICH un PT – PORTUGAL ievieto šādu tabulu:

Kods

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

PL

POLSKA

 

 

PL1

CENTRALNY

 

 

PL11

 

Łódzkie

 

PL111

 

 

Łódzki

PL112

 

 

Piotrkowsko-skierniewicki

PL113

 

 

Miasto Łódź

PL12

 

Mazowieckie

 

PL121

 

 

Ciechanowsko-płocki

PL122

 

 

Ostrołęcko-siedlecki

PL124

 

 

Radomski

PL126

 

 

Warszawski

PL127

 

 

Miasto Warszawa

PL2

POŁUDNIOWY

 

 

PL21

 

Małopolskie

 

PL211

 

 

Krakowsko-tarnowski

PL212

 

 

Nowosądecki

PL213

 

 

Miasto Kraków

PL22

 

Śląskie

 

PL224

 

 

Częstochowski

PL225

 

 

Bielsko-bialski

PL226

 

 

Centralny śląski

PL227

 

 

Rybnicko-jastrzębski

PL3

WSCHODNI

 

 

PL31

 

Lubelskie

 

PL311

 

 

Bialskopodlaski

PL312

 

 

Chełmsko-zamojski

PL313

 

 

Lubelski

PL32

 

Podkarpackie

 

PL321

 

 

Rzeszowsko-tarnobrzeski

PL322

 

 

Krośnieńsko-przemyski

PL33

 

Świętokrzyskie

 

PL330

 

 

Świętokrzyski

PL34

 

Podlaskie

 

PL341

 

 

Białostocko-suwalski

PL342

 

 

Łomżyński

PL4

PÓŁNOCNO-ZACHODNI

 

 

PL41

 

Wielkopolskie

 

PL411

 

 

Pilski

PL412

 

 

Poznański

PL413

 

 

Kaliski

PL414

 

 

Koniński

PL415

 

 

Miasto Poznań

PL42

 

Zachodniopomorskie

 

PL421

 

 

Szczeciński

PL422

 

 

Koszaliński

PL43

 

Lubuskie

 

PL431

 

 

Gorzowski

PL432

 

 

Zielonogórski

PL5

POŁUDNIOWO-ZACHODNI

 

 

PL51

 

Dolnośląskie

 

PL511

 

 

Jeleniogórsko-wałbrzyski

PL512

 

 

Legnicki

PL513

 

 

Wrocławski

PL514

 

 

Miasto Wrocław

PL52

 

Opolskie

 

PL520

 

 

Opolski

PL6

PÓŁNOCNY

 

 

PL61

 

Kujawsko-pomorskie

 

PL611

 

 

Bydgoski

PL612

 

 

Toruńsko-włocławski

PL62

 

Warmińsko-mazurskie

 

PL621

 

 

Elbląski

PL622

 

 

Olsztyński

PL623

 

 

Ełcki

PL63

 

Pomorskie

 

PL631

 

 

Słupski

PL632

 

 

Gdański

PL633

 

 

Gdańsk-Gdynia-Sopot

PLZ

EXTRA-REGIO

 

 

PLZZ

 

Extra-Regio

 

PLZZZ

 

 

Extra-Regio”

6.

Starp PT – PORTUGAL un FI – SUOMI/FINLAND ievieto šādu tabulu:

Kods

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

SI

SLOVENIJA

 

 

SI0

SLOVENIJA

 

 

SI00

 

Slovenija

 

SI001

 

 

Pomurska

SI002

 

 

Podravska

SI003

 

 

Koroška

SI004

 

 

Savinjska

SI005

 

 

Zasavska

SI006

 

 

Spodnjeposavska

SI009

 

 

Gorenjska

SI00A

 

 

Notranjsko-kraška

SI00B

 

 

Goriška

SI00C

 

 

Obalno-kraška

SI00D

 

 

Jugovzhodna Slovenija

SI00E

 

 

Osrednjeslovenska

SIZ

EXTRA-REGIO

 

 

SIZZ

 

Extra-Regio

 

SIZZZ

 

 

Extra-Regio

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

 

SK0

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

 

SK01

 

Bratislavský kraj

 

SK010

 

 

Bratislavský kraj

SK02

 

Západné Slovensko

 

SK021

 

 

Trnavský kraj

SK022

 

 

Trenčiansky kraj

SK023

 

 

Nitriansky kraj

SK03

 

Stredné Slovensko

 

SK031

 

 

Žilinský kraj

SK032

 

 

Banskobystrický kraj

SK04

 

Východné Slovensko

 

SK041

 

 

Prešovský kraj

SK042

 

 

Košický kraj

SKZ

EXTRA-REGIO

 

 

SKZZ

 

Extra-Regio

 

SKZZZ

 

 

Extra-Regio”


II PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Esošās administratīvās vienības

NUTS 1. līmenī: Beļģijai “Gewesten/Régions”, Vācijai “Länder”, Portugālei “Continente”, “Região dos Açores” un “Região da Madeira”, Apvienotajai Karalistei – Scotland, Wales, Northern Ireland un Government Office Regions of England.

NUTS 2. līmenī: Beļģijai “Provincies/Provinces”, Vācijai “Regierungsbezirke”, Grieķijai “periferies”, Spānijai “comunidades y ciudades autónomas”, Francijai “régions”, Īrijai “regions”, Itālijai “regioni”, Nīderlandei “provincies”, Austrijai “Länder” un Polijai “województwa”.

NUTS 3. līmenī: Beļģijai “arrondissementen/arrondissements”, Čehijai “Kraje”, Dānijai “Amtskommuner”, Vācijai “Kreise/kreisfreie Städte”, Grieķijai “nomoi”, Spānijai “provincias”, Francijai “départements”, Īrijai “regional authority regions”, Itālijai “provincie”, Lietuvai “Apskritis”, Ungārijai “megyék”, Slovākijai “Kraje”, Zviedrijai “län” un Somijai “maakunnat/landskap”.”


III PIELIKUMS

“III pielikums

Mazākas administratīvas vienības

Beļģijai “Gemeenten/Communes”, Čehijai “Obce”, Dānijai “Kommuner”, Vācijai “Gemeinden”, Igaunijai “Vald, Linn”, Grieķijai “Demoi/Koinotites”, Spānijai “Municipios”, Francijai “Communes”, Īrijai “counties or county boroughs”, Itālijai “Comuni”, Kiprai “Δήμοι/κοινότητες (Dimoi/koinotites)”, Latvijai “Pilsētas, novadi, pagasti”, Lietuvai “Seniūnija”, Luksemburgai “Communes”, Ungārijai “Települések”, Maltai “Lokalitajiet”, Nīderlandei “Gemeenten”, Austrijai “Gemeinden”, Polijai “Gminy, miasta”, Portugālei “Freguesias”, Slovēnijai “Občina”, Slovākijai “Obce”, Somijai “Kunnat/Kommuner”, Zviedrijai “Kommuner” un Apvienotajai Karalistei “Wards”.”


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/9


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1889/2005

(2005. gada 26. oktobris)

par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. un 135. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (1),

apspriedušies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā minēto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Viens no Kopienas uzdevumiem ir veicināt saskanīgu, līdzsvarotu un noturīgu saimnieciskās darbības attīstību Kopienā, izveidojot kopējo tirgu un ekonomisko un monetāro savienību. Tālab iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta brīva personu, pakalpojumu, preču un kapitāla aprite.

(2)

Nelikumīgi iegūto līdzekļu ieviešana finanšu sistēmā un to ieguldīšana pēc legalizēšanas kaitē pareizai un ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai. Attiecīgi Padomes Direktīva 91/308/EEK (1991. gada 10. jūnijs) par to, kā novērst finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai (naudas atmazgāšanai) (3), ieviesa Kopienas mehānismu, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, pārraugot darījumus, kuros izmanto kredītiestādes un finanšu iestādes, kā arī dažu veidu profesionālās darbības. Tā kā pastāv iespējamība, ka minētā mehānisma piemērošana veicinās nelikumīgiem mērķiem domātas skaidras naudas pārvietošanu, Direktīva 91/308/EEK būtu jāpapildina ar kontroles sistēmu attiecībā uz skaidras naudas ievešanu Kopienā vai izvešanu no tās.

(3)

Pašlaik šādas kontroles sistēmas piemēro tikai dažās dalībvalstīs, un tās darbojas saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktiem. Atšķirības tiesību aktos kaitē iekšējā tirgus pareizai darbībai. Tādēļ būtu jāsaskaņo pamatelementi Kopienas līmenī, lai nodrošinātu vienāda līmeņa kontroli attiecībā uz skaidras naudas pārvietošanu, šķērsojot Kopienas robežas. Šādai saskaņošanai tomēr nevajadzētu ietekmēt iespēju dalībvalstīm, saskaņā ar spēkā esošajiem Līguma noteikumiem, piemērot savus kontroles mehānismus attiecībā uz skaidras naudas pārvietošanu Kopienas iekšienē.

(4)

Būtu jāņem vērā arī papildu darbības, ko veic citos starptautiskos forumos, jo īpaši Finanšu darba grupā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā (FATF), kas izveidota 1989. gadā Parīzē, G7 augstākā līmeņa sanāksmes laikā. FATF2004. gada 22. oktobra IX īpašais ieteikums aicina valdības paredzēt pasākumus, lai atklātu skaidras naudas fizisku pārvietošanu, tostarp deklarēšanas sistēmu vai citus izpaušanas pienākumus.

(5)

Tādēļ attiecībā uz skaidru naudu, ko ved persona, kura iebrauc Kopienā vai izbrauc no tās, būtu jāievēro obligātas deklarēšanas princips. Šis princips ļautu muitas iestādēm ievākt informāciju par skaidras naudas pārvietošanu un, ja vajadzīgs, nodot šo informāciju citām iestādēm. Muitas iestādes darbojas uz Kopienas robežām, kur kontrole ir visefektīvākā, un dažas no tām ir uzkrājušas praktisku pieredzi šajā jomā. Būtu jāizmanto Padomes Regula (EK) Nr. 515/97 (1997. gada 13. marts) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu tiesību aktu pareizu piemērošanu muitas un lauksaimniecības jomā (4). Savstarpēja palīdzība nodrošinātu gan pareizu skaidras naudas kontroles piemērošanu, gan informācijas plūsmu, kas varētu palīdzēt sasniegt Direktīvas 91/308/EEK mērķus.

(6)

Ņemot vērā to, ka deklarēšanas pienākums ir profilaktisks un preventīvs, deklarēšana būtu jāveic pirms iebraukšanas Kopienā vai izbraukšanas no tās. Tomēr, lai iestāžu darbība koncentrētos uz nozīmīgu skaidras naudas summu pārvietošanu, tikai EUR 10 000 vai lielāku summu pārvietošana būtu jādeklarē. Jāņem vērā, ka deklarēšanas pienākums attiecas uz fizisku personu, kas pārvadā skaidru naudu, neatkarīgi no tā, vai minētā persona ir naudas īpašnieks.

(7)

Būtu jāizmanto vienots standarts informācijas sniegšanai. Tas ļaus kompetentajām iestādēm vieglāk apmainīties ar informāciju.

(8)

Ir vēlams izstrādāt definīcijas, kas vajadzīgas šīs regulas vienādai interpretēšanai.

(9)

Informācija, ko kompetentās iestādes savākušas saskaņā ar šo regulu, būtu jānodod iestādēm, kas minētas Direktīvas 91/308/EEK 6. panta 1. punktā.

(10)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (5) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (6) attiecas uz personu datu apstrādi, ko veic dalībvalstu kompetentās iestādes, piemērojot šo regulu.

(11)

Ja ir pazīmes, ka skaidras naudas summas ir saistītas ar nelikumīgajām darbībām, kas saistās ar skaidras naudas pārvietošanu, kā minēts Direktīvā 91/308/EEK, informāciju, ko kompetentās iestādes ievākušas saskaņā ar šo regulu, var nodot citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un/vai Komisijai. Līdzīgā kārtā būtu jāparedz, ka noteiktu informāciju nodod gadījumā, ja fakti liecina par skaidras naudas pārvietošanu, ja summas ir mazākas par šajā regulā noteikto robežlielumu.

(12)

Kompetentajām iestādēm būtu jāpiešķir pilnvaras, kas vajadzīgas, lai īstenotu efektīvu kontroli attiecībā uz skaidras naudas pārvietošanu.

(13)

Kompetento iestāžu pilnvaras būtu jāpapildina ar dalībvalstu pienākumu paredzēt sankcijas. Sankcijas tomēr būtu jāpiemēro tikai tad, ja nav iesniegta deklarācija saskaņā ar šo regulu.

(14)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka iekšējā tirgū notiekošas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas transnacionālā mēroga dēļ to var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(15)

Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti 6. panta 2. punktā Līgumā par Eiropas Savienību un ietverti arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tās 8. pantā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

1.   Šī regula papildina Direktīvu 91/308/EEK attiecībā uz darījumiem, ko veic ar kredītiestāžu, finanšu iestāžu un dažu profesionālo darbību starpniecību, nosakot saskaņotus noteikumus par kontroli, ko kompetentas iestādes veic attiecībā uz skaidras naudas ievešanu Kopienā vai izvešanu no tās.

2.   Šī regula neskar attiecīgu valstu pasākumus par kontroli attiecībā uz skaidras naudas pārvietošanu Kopienas iekšienē, ja šādi pasākumi ir paredzēti saskaņā ar Līguma 58. pantu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1)

“kompetentās iestādes” ir dalībvalstu muitas dienesti vai citas iestādes, ko dalībvalstis pilnvarojušas piemērot šo regulu;

2)

“skaidra nauda” ir:

a)

apgrozāmi uzrādītāja instrumenti, tostarp monetārie uzrādītāja instrumenti, piemēram, ceļojuma čeki, apgrozāmi instrumenti (arī čeki, vekseļi un maksājuma uzdevumi), kas ir vai nu uzrādītāja instrumenti, indosēti bez ierobežojuma, izdoti fiktīvam saņēmējam vai citādi, tādā formā, ka īpašumtiesības uz instrumentu pāriet līdz ar tā nodošanu, vai neaizpildītie dokumenti (arī čeki, vekseļi un maksājuma uzdevumi), kuri ir parakstīti, bet kuros nav norādīts saņēmējs;

b)

valūta (banknotes un monētas, kuras ir apritē kā maiņas līdzeklis).

3. pants

Deklarēšanas pienākums

1.   Jebkura fiziska persona, kura iebrauc Kopienā vai izbrauc no tās un kurai ir skaidra nauda EUR 10 000 apmērā vai vairāk, saskaņā ar šo regulu deklarē šo summu tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, caur kuru minētā persona iebrauc Kopienā vai izbrauc no tās. Pienākums deklarēt nav izpildīts, ja sniegtā informācija ir neprecīza vai nepilnīga.

2.   Šā panta 1. punktā minētajā deklarācijā sniedz šādus datus:

a)

deklarētājs, tostarp tā pilns vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimšanas vieta un valstspiederība;

b)

skaidras naudas īpašnieks;

c)

paredzētais skaidras naudas saņēmējs;

d)

skaidras naudas summa un veids;

e)

skaidras naudas izcelsme un paredzētais lietojums;

f)

transporta maršruts;

g)

transportlīdzeklis.

3.   Informāciju sniedz rakstiski, mutiski vai elektroniski, un sniegšanas veidu nosaka 1. punktā minētā dalībvalsts. Tomēr, ja deklarētājs pieprasa, viņš ir tiesīgs šo informāciju sniegt rakstiski. Ja iesniedz rakstisku deklarāciju, apliecinātu kopiju izsniedz deklarētājam pēc viņa pieprasījuma.

4. pants

Kompetento iestāžu pilnvaras

1.   Lai pārbaudītu to, vai ir ievērots 3. pantā paredzētais deklarēšanas pienākums, kompetento iestāžu ierēdņi ir pilnvaroti, saskaņā ar attiecīgas valsts tiesību aktiem, kontrolēt fiziskas personas, viņu bagāžu un transportlīdzekļus.

2.   Ja nav ievērots 3. pantā paredzētais deklarēšanas pienākums, skaidru naudu var aizturēt ar administratīvu lēmumu saskaņā ar attiecīgas valsts tiesību aktiem.

5. pants

Informācijas reģistrācija un apstrāde

1.   Informāciju, ko iegūst saskaņā ar 3. pantu un/vai 4. pantu, reģistrē un apstrādā 3. panta 1. punktā minētās dalībvalsts kompetentās iestādes, un tā ir pieejama minētās dalībvalsts iestādēm, kas norādītas Direktīvas 91/308/EEK 6. panta 1. punktā.

2.   Ja 4. pantā paredzētie kontroles pasākumi liecina, ka fiziska persona iebrauc Kopienā vai izbrauc no tās ar skaidras naudas summām, kas ir mazākas par 3. pantā noteikto robežlielumu, un ja pazīmes liecina par nelikumīgām darbībām, kas saistītas ar skaidras naudas pārvietošanu, kā minēts Direktīvā 91/308/EEK, šo informāciju, minētās personas pilnu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, dzimšanas vietu un valstspiederību, kā arī datus par izmantoto transportlīdzekli 3. panta 1. punktā minētās dalībvalsts kompetentās iestādes var reģistrēt, apstrādāt un darīt pieejamu minētās dalībvalsts iestādēm, kas norādītas Direktīvas 91/308/EEK 6. panta 1. punktā.

6. pants

Informācijas apmaiņa

1.   Ja ir pazīmes, ka skaidras naudas summas ir saistītas ar nelikumīgajām darbībām, kas saistās ar skaidras naudas pārvietošanu, kā minēts Direktīvā 91/308/EEK, informāciju, kas iegūta no 3. pantā paredzētās deklarācijas vai 4. pantā paredzētajiem kontroles pasākumiem, var nosūtīt citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Regulu (EK) Nr. 515/97 piemēro mutatis mutandis.

2.   Ja ir pazīmes, ka skaidras naudas summas ir iegūtas krāpšanā vai kādā citā nelikumīgā darbībā, kas nelabvēlīgi ietekmē Kopienas finanšu intereses, informāciju nosūta arī Komisijai.

7. pants

Informācijas apmaiņa ar trešām valstīm

Saskaņā ar savstarpējas administratīvās palīdzības sistēmu informāciju, kas iegūta saskaņā ar šo regulu, dalībvalstis vai Komisija var nodot trešām valstīm, ja tam piekrīt kompetentās iestādes, kas to ieguvušas saskaņā ar 3. pantu un/vai 4. pantu, un ja ir ievēroti attiecīgie valstu un Kopienas noteikumi par personas datu nodošanu trešām valstīm. Dalībvalstis informē Komisiju par šādu informācijas apmaiņu, ja tas ir īpaši būtiski saistībā ar šīs regulas piemērošanu.

8. pants

Profesionālā noslēpuma pienākums

Jebkurai konfidenciāla rakstura vai konfidenciāli sniegtai informācijai piemēro profesionālo noslēpumu, un kompetentās iestādes to neizpauž bez tās personas vai varas iestādes īpašas atļaujas, kura sniegusi šo informāciju. Informācijas nodošana tomēr ir atļauta gadījumos, kad kompetentām iestādēm tā jārīkojas saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem, it īpaši saistībā ar juridiskām procedūrām. Informācijas izpaušana vai nodošana notiek, stingri ievērojot spēkā esošos noteikumus datu aizsardzības jomā, it īpaši Direktīvu 95/46/EK un Regulu (EK) Nr. 45/2001.

9. pants

Sankcijas

1.   Katra dalībvalsts paredz sankcijas, ko piemērot par 3. pantā paredzētā deklarēšanas pienākuma nepildīšanu. Sankcijas ir efektīvas, samērīgas un preventīvas.

2.   Dalībvalstis līdz 2007. gada 15. jūnijam paziņo Komisijai par sankcijām, ko tās piemēro par 3. pantā paredzētā deklarēšanas pienākuma nepildīšanu.

10. pants

Novērtējums

Četrus gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par tās piemērošanu.

11. pants

Spēkā stāšanās

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 15. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2005. gada 26. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

D. ALEXANDER


(1)  OV C 227 E, 24.9.2002., 574. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2003. gada 15. maija Atzinums (OV C 67 E, 17.3.2004., 259. lpp.), Padomes 2005. gada 17. februāra Kopējā nostāja (OV C 144 E, 14.6.2005., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2005. gada 8. jūnija Nostāja. Padomes 2005. gada 12. jūlija Lēmums.

(3)  OV L 166, 28.6.1991., 77. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/97/EK (OV L 344, 28.12.2001., 76. lpp.).

(4)  OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).

(5)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(6)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/13


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2005/59/EK

2005. gada 26. oktobris

ar ko 28. reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (toluols un trihlorbenzols)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Toluola un trihlorbenzola (TCB) radītie riski cilvēkiem un videi ir novērtēti saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 (1993. gada 23. marts) par esošo vielu riska faktoru novērtējumu un kontroli (3). Riska novērtējumā konstatēja vajadzību ierobežot minētos riskus, un Toksiskuma, ekotoksiskuma un vides zinātniskā komiteja (CSTEE) apstiprināja šādu secinājumu.

(2)

Komisijas Ieteikumā 2004/394/EK (2004. gada 29. aprīlis) par riska novērtēšanu un riska samazināšanas stratēģijām vielām: acetonitrils, akrilamīds, akrilonitrīls, akrilskābe, butadiēns, ūdeņraža fluorīds, ūdeņraža peroksīds, metakrilāta skābe, metila metakrilāts, toluols, trihlorbenzols (4) , ko pieņēma saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 793/93, ir stratēģija toluola un TCB riska ierobežošanai, iesakot ierobežojumus, lai samazinātu riskus, ko rada šo vielu noteiktu veidu lietojums.

(3)

Tādēļ, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi, būtu jāierobežo toluola un TCB laišana tirgū un lietošana.

(4)

Šīs direktīvas mērķis ir ieviest saskaņošanas pasākumus attiecībā uz toluolu un TCB, kuru mērķis ir iekšējā tirgus pareiza darbība, vienlaikus nodrošinot cilvēku veselības un vides augsta līmeņa aizsardzību, kā paredzēts Līguma 95. pantā.

(5)

Šo direktīvu piemēro, neskarot Kopienas tiesību aktus, kuros noteikts prasību minimums darba ņēmēju aizsardzībai, kurš ietverts Padomes Direktīvā 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (5), un atsevišķās direktīvās, kuras uz to balstās, jo īpaši Padomes Direktīvā 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (6) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/37/EK (2004. gada 29. aprīlis) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļautību kancerogēnu vai mutagēnu iedarbībai darbā (sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (7).

(6)

Būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 76/769/EEK (8),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/769/EEK I pielikumu groza, kā izklāstīts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1.   Dalībvalstis līdz 2006. gada 15. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro minētos pasākumus no 2007. gada 15. jūnija.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva, kopā ar tabulu, kas norāda to, kā šīs direktīvas noteikumi atbilst valstu pieņemtajiem noteikumiem.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2005. gada 26. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

D. ALEXANDER


(1)  OV C 120, 20.5.2005, 6. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 13. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2005. gada 19. septembra lēmums.

(3)  OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 144, 30.4.2004., 72. lpp. Ieteikumā labojumi izdarīti ar OV L 199, 7.6.2004., 41. lpp.

(5)  OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(6)  OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.

(7)  OV L 158, 30.4.2004., 50. lpp. Direktīvā labojumi izdarīti ar OV L 229, 29.6.2004., 23. lpp.

(8)  OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/98/EK (OV L 305, 1.10.2004., 63. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 76/769/EEK I pielikumu papildina ar šādiem punktiem:

“48.

Toluols

CAS Nr. 108-88-3

Nedrīkst laist tirgū vai izmantot kā vielu vai preparātu komponentu koncentrācijā, kas sasniedz vai pārsniedz 0,1 % masas adhezīvos un smidzināmās krāsās, kuras paredzētas pārdošanai plašai sabiedrībai.

49.

Trihlorbenzols

CAS Nr. 120-82-1

Nedrīkst laist tirgū vai izmantot kā vielu vai preparātu komponentu koncentrācijā, kas sasniedz vai pārsniedz 0,1 % masas jebkādos pielietojumos, izņemot

kā sintēzes starpproduktu, vai

kā šķīdinātāju hlorēšanas reakciju procesā, ko veic slēgtās ķīmiskās iekārtās, vai

1,3,5-trinitro – 2,4,6 - triaminobenzola (TATB) ražošanai.”


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/15


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2005/60/EK

2005. gada 26. oktobris

par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 47. panta 2. punkta pirmo un trešo teikumu, kā arī 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (2),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (3),

tā kā:

(1)

Milzīga nelikumīgi iegūtās naudas plūsma var kaitēt finanšu sektora stabilitātei un reputācijai, kā arī apdraudēt vienoto tirgu; terorisms arī vājina mūsu sabiedrības pamatus. Papildinot krimināltiesisko pieeju, preventīvie līdzekļi, izmantojot finanšu sistēmu, var sniegt rezultātus.

(2)

Finanšu iestāžu un kredītiestāžu drošība, integritāte un stabilitāte, kā arī uzticēšanās finanšu sistēmai kopumā var tikt nopietni apdraudēta sakarā ar noziedznieku un to līdzdalībnieku pūlēm vai nu noslēpt noziedzīgi iegūto līdzekļu izcelsmi, vai iepludināt likumīgi vai nelikumīgi iegūtus līdzekļus teroristu mērķiem. Lai izvairītos no tā, ka dalībvalstis pieņem pasākumus, kas aizsargātu to finanšu sistēmas, bet varētu būt pretrunā ar iekšējā tirgus funkcionēšanu, kā arī tiesiskuma un Kopienas sabiedriskās kārtības priekšrakstiem, ir nepieciešama Kopienas darbība šajā jomā.

(3)

Ja konkrēti saskaņoti pasākumi netiek pieņemti visas Kopienas mērogā, nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizētāji un teroristu finansētāji, lai sekmētu savu noziedzīgo rīcību, varētu mēģināt izmantot kapitāla aprites brīvību un finanšu pakalpojumu sniegšanas brīvību, ko paredz integrētā finanšu telpa.

(4)

Lai reaģētu uz šīm bažām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tika pieņemta Padomes Direktīva 91/308/EEK (1991. gada 10. jūnijs) par to, kā novērst finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanai (naudas atmazgāšanai) (4). Tā pieprasīja dalībvalstīm aizliegt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un uzlikt par pienākumu finanšu sektoram, tostarp kredītiestādēm un citām finanšu institūcijām, identificēt savus klientus, saglabāt atbilstīgos ierakstus, noteikt iekšējās procedūras, lai apmācītu darbiniekus un aizsargātos pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kā arī ziņot kompetentām iestādēm par jebkādām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pazīmēm.

(5)

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un teroristu finansēšana parasti tiek realizēta starptautiskā vidē. Pasākumiem, kurus pieņem tikai valsts vai pat Kopienas līmenī, neņemot vērā starptautisko koordināciju un sadarbību, varētu būt ļoti ierobežota ietekme. Tādējādi pasākumiem, kurus pieņem Kopiena, vajadzētu būt saskaņotiem ar darbībām, ko veic citas starptautiskās institūcijas. Kopienas rīcībā būtu jo īpaši jāturpina ņemt vērā ieteikumus, kurus sagatavojusi Finanšu darījumu darba grupa (šeit turpmāk “FATF”), galvenā starptautiskā organizācija, kas darbojas cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Tā kā FATF ieteikumi ir būtiski pārstrādāti un paplašināti 2003. gadā, šai direktīvai būtu jāatbilst šim jaunajam starptautiskajam standartam.

(6)

Vispārējā vienošanās par tirdzniecību ar pakalpojumiem (GATS) ļauj dalībvalstīm pieņemt pasākumus, kas nepieciešami, lai aizsargātu sabiedrības morāli, nepieļautu krāpšanu un pieņemtu pasākumus saprātīgu iemeslu dēļ, tostarp finanšu sistēmas stabilitātes un integritātes nodrošināšanai.

(7)

Lai gan sākotnēji tā tika attiecināta tikai uz noziegumiem saistībā ar narkotiskajām vielām, pēdējos gados ir bijusi tendence uz daudz plašāku nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas definīciju, kas pamatota uz plašāku predikatīvo nodarījumu loku. Plašāks predikatīvo nodarījumu loks sekmē ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem un starptautisko sadarbību šajā jomā. Tādējādi smaga nozieguma definīcija būtu jāsaskaņo ar Padomes Pamatlēmumu 2001/500/TI (2001. gada 26. jūnijs) par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un nozieguma rīku un noziedzīgi iegūto līdzekļu identifikāciju, meklēšanu, iesaldēšanu, arestēšanu un konfiskāciju (5).

(8)

Turklāt finanšu sistēmas ļaunprātīga izmantošana, lai iepludinātu nelikumīgi iegūtus vai pat likumīgi iegūtus līdzekļus teroristiskiem mērķiem, rada skaidru apdraudējumu finanšu sistēmas integritātei, atbilstīgai funkcionēšanai, reputācijai un stabilitātei. Tādējādi šajā direktīvā ietverto preventīvo pasākumu apjoms būtu jāpaplašina tā, lai tas ietvertu ne tikai manipulācijas ar līdzekļiem, kas iegūti no noziedzīgas darbības, bet arī naudas vai īpašuma uzkrāšanu teroristiskiem mērķiem.

(9)

Lai gan ar Direktīvu 91/308/EEK tika uzlikts klientu identifikācijas pienākums, tā saturēja salīdzinoši maz noteikumu par attiecīgo procedūru. Tā kā šis aspekts ir ļoti svarīgs, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, saskaņā ar jaunajiem starptautiskajiem standartiem ir lietderīgi ieviest precīzākus un sīkāk izstrādātus noteikumus par klientu un faktiskā īpašnieka identifikāciju un pārbaudi. Šajā sakarā būtiska ir “faktiskā īpašnieka” definīcija. Gadījumos, kad vēl ir jānoskaidro atsevišķas personas, kas gūst labumu no kādas juridiskas vienības vai vienošanās, piemēram, no kāda fonda vai trasta, un līdz ar to atsevišķu personu nav iespējams atpazīt kā faktisko īpašnieku, pietiktu ar to, ja identificētu “personu grupu”, kas ir paredzēta kā labuma guvēja no fonda vai trasta. Šai prasībai nebūtu jāietver atsevišķu personu identitātes noteikšana šajā personu grupā.

(10)

Iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva, saskaņā ar šo direktīvu identificē un apliecina faktiskā īpašnieka identitāti. Lai izpildītu šo prasību, tas būtu jāatstāj šo iestāžu un personu ziņā, vai tās izmanto faktisko īpašnieku pieejamos dokumentus, prasa attiecīgos datus saviem klientiem vai kā citādi iegūst informāciju, ņemot vērā, ka šādu klienta uzticamības pārbaudes pasākumu apjoms ir saistīts ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku, kas atkarīgs no klienta veida, darījuma attiecībām, produkta vai darījuma.

(11)

Kredītlīgumi, kuros kredītkonts kalpo tikai kredīta atmaksai un kredīta atmaksa notiek no konta, kas klienta vārdā ir atvērts kādā no kredītiestādēm, uz kuru attiecas šīs direktīvas 8. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunkts, parasti būtu jāuzskata kā piemērs mazāk riskantu darījumu veidam.

(12)

Ja kādas juridiskas vienības vai vienošanās finansētāji būtiski kontrolē īpašuma izmantošanu, viņi būtu jāuzskata par faktiskajiem īpašniekiem.

(13)

Trasta attiecības ir plaši izplatītas komerciālajos produktos kā starptautiski atzīta vispusīgi pārraudzītu lielapmēra finanšu tirgu sastāvdaļa; pienākumu identificēt faktiskos īpašniekus nerada tikai tas fakts vien, ka šajā konkrētā gadījumā pastāv trasta attiecības.

(14)

Šī direktīva būtu jāpiemēro arī tad, ja institūcijas un personas, uz kurām tā attiecas, savu darbību veic caur internetu.

(15)

Tā kā kontroles pastiprināšana finanšu sektorā ir likusi nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizētājiem un teroristu finansētājiem meklēt alternatīvas metodes, lai noslēptu noziedzīgi iegūtas peļņas izcelsmi, un tā kā šādas metodes izmanto, lai finansētu teroristus, tad pienākums novērst nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu būtu jāattiecina arī uz dzīvības apdrošināšanas starpniekiem, kā arī uz trasta pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmuma pakalpojumu sniedzējiem.

(16)

Vienības, par kurām apdrošināšanas uzņēmums ir juridiski atbildīgs un uz kurām līdz ar to jau attiecas šī direktīva, nebūtu jāiekļauj apdrošināšanas pakalpojumu starpnieku kategorijā.

(17)

Darbošanās kā komercsabiedrības direktoram vai sekretāram pati par sevi nevienu automātiski nepadara par trasta un uzņēmuma pakalpojumu sniedzēju. Šā iemesla dēļ šī definīcija attiecas vienīgi uz personām, kas darbojas kā komercsabiedrības direktors vai sekretārs kādas trešās personas labā un komercdarbības veidā.

(18)

Atkārtoti ir pierādījies, ka lielu naudas summu maksāšana skaidrā naudā ir riskanta saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Tāpēc tajās dalībvalstīs, kuras pieļauj skaidras naudas maksājumus virs noteiktās sliekšņa summas, visas fiziskās un juridiskās personas, kuras komercdarbības veidā tirgojas ar precēm, vajadzētu iekļaut šīs direktīvas darbības jomā, kad tās pieņem šādus skaidras naudas maksājumus. Šī direktīva jebkurā gadījumā attiecas uz personām, kuras tirgojas ar augstvērtīgām precēm, piemēram, ar dārgakmeņiem, cēlmetāliem vai mākslas darbiem, kā arī izsolītājiem, ja viņi saņem maksājumus skaidrā naudā EUR 15 000 apmērā vai vairāk. Lai nodrošinātu efektīvu uzraudzību pār to, kā šī potenciāli lielā iestāžu un personu grupa ievēro šo direktīvu, dalībvalstis atbilstīgi riskanto darījumu uzraudzības principam savus kontroles pasākumus var koncentrēt jo īpaši uz tām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras ir pakļautas relatīvi augstam nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas riskam. Ņemot vērā atšķirīgās situācijas dažādās dalībvalstīs, dalībvalstis var nolemt pieņemt stingrākus noteikumus, lai atbilstīgi varētu reaģēt uz risku, kas saistīts ar skaidras naudas maksājumiem lielos apmēros.

(19)

Direktīva 91/308/EEK attiecināja uz notāriem un citiem neatkarīgiem un profesionāliem juristiem Kopienas režīmu, kas vērsts pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu; šī piemērošanas joma būtu jāpatur negrozīta arī šajā direktīvā; uz šiem neatkarīgajiem un profesionālajiem juristiem, kā to nosaka dalībvalstis, šīs direktīvas noteikumi attiecas, kad viņi iesaistās finansiālās vai korporatīvās darbībās, ietverot konsultēšanu nodokļu jautājumos, kur pastāv vislielākais risks, ka šo juristu pakalpojumus var pretlikumīgi izmantot noziedzīgas darbības rezultātā gūtās peļņas legalizēšanai vai teroristu finansēšanai.

(20)

Ja klienta juridisko stāvokli izvērtē vai klientu juridiskā procesā pārstāv likumīgi atzīti un kontrolēti to profesiju neatkarīgie pārstāvji, kuri nodrošina juridiskās konsultācijas, piemēram, advokāti, nebūtu pareizi saskaņā ar šo direktīvu uzlikt šiem juridisko profesiju pārstāvjiem saistībā ar šīm darbībām pienākumu ziņot par aizdomām attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu. Jābūt izņēmumiem no jebkura pienākuma paziņot informāciju, kas iegūta tiesas procesa laikā vai arī pirms vai pēc tā, kā arī izvērtējot klienta juridisko stāvokli. Tādējādi uz juridiskajām konsultācijām attiecas pienākums neizpaust profesionālo noslēpumu, ja vien juridiskais konsultants pats nepiedalās nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanā vai teroristu finansēšanā, juridisko konsultāciju mērķis nav legalizēt nelikumīgi iegūtos līdzekļus vai finansēt teroristus vai ja vien jurists nezina, ka klients meklē juridisko konsultāciju, lai legalizētu nelikumīgi iegūtos līdzekļus vai finansētu teroristus.

(21)

Pret tieši salīdzināmiem pakalpojumiem jāattiecas vienveidīgi, ja tos sniedz jebkurš profesionālis, uz kuru attiecas šī direktīva. Lai nodrošinātu Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un Līgumā par Eiropas Savienību noteikto tiesību ievērošanu, to revidentu, ārštata grāmatvežu un nodokļu konsultantu gadījumā, kuri dažās dalībvalstīs var aizstāvēt vai pārstāvēt klientu tiesvedības kontekstā vai arī izvērtēt klienta juridisko stāvokli, informāciju, ko viņi ieguvuši, izpildot šos uzdevumus, nebūtu jāpakļauj paziņošanas pienākumam saskaņā ar šo direktīvu.

(22)

Būtu jāatzīst, ka nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risks nav tāds pats katrā gadījumā. Saskaņā ar pieeju, kas balstīta uz riska faktoru, Kopienas tiesību aktos būtu jāievieš princips, ka atbilstīgos gadījumos ir atļauta vienkāršota klienta uzticamības pārbaude.

(23)

Izņēmumam attiecībā uz to kopējo kontu faktisko īpašnieku identifikāciju, kurus pārvalda notāri vai citi neatkarīgi un profesionālie juristi, nevajadzētu skart tos pienākumus, kuri šiem notāriem vai citiem neatkarīgiem un profesionālajiem juristiem ir saskaņā ar šo direktīvu. Šie pienākumi ietver nepieciešamību šādiem notāriem vai citiem neatkarīgiem un profesionāliem juristiem pašiem noteikt īpašnieku identitāti tiem kopējiem kontiem, kurus viņi pārvalda.

(24)

Tāpat Kopienas tiesību aktiem būtu jāatzīst, ka konkrētas situācijas rada lielāku nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas risku. Lai gan būtu jānosaka visu klientu identitāte un komercdarbības profils, ir gadījumi, kad nepieciešama īpaši stingra klientu identifikācijas un pārbaudes procedūra.

(25)

Tas īpaši atbilst patiesībai komercdarbības attiecībās ar personām, kas ieņem vai ir ieņēmušas svarīgus valsts amatus, jo īpaši ar tām, kas ir no valstīm, kur korupcija ir plaši izplatīta. Šādas attiecības jo īpaši finanšu sektoru var pakļaut nopietnam reputācijas un/vai juridiskam riskam. Starptautiskie centieni apkarot korupciju arī attaisno nepieciešamību pievērst pastiprinātu uzmanību šādiem gadījumiem un piemērot parastos klienta uzticamības pārbaudes pasākumus politiski ietekmējamai personai iekšzemē vai pastiprinātus klienta uzticamības pārbaudes pasākumus politiski ietekmējamai personai, kas uzturas citā dalībvalstī vai trešā valstī.

(26)

Augstākās vadības piekrišanas saņemšanai, lai dibinātu komercdarbības attiecības, vajadzētu nozīmēt nevis piekrišanas saņemšanu no valdes, bet gan no personas, kura vēlas šādu atļauju saņemt, tiešās, nākamajā hierarhijas pakāpē esošās vadības.

(27)

Lai izvairītos no atkārtotām klientu identifikācijas procedūrām, kas noved pie komercdarbības aizkavēšanas un neefektivitātes, ir lietderīgi, ja ir piemērotas garantijas, pieļaut arī tādu klientu iesaistīšanu, kuru identitāte ir noskaidrota citur. Gadījumos, kad kāda iestāde vai persona, uz kuru attiecas šī direktīva, atsaucas uz trešo personu, tad galīgā atbildība par klienta uzticamības pārbaudes procedūru gulstas uz iestādi vai personu, kurā klientu iesaista. Trešā persona vai iesaistītājpuse arī turpmāk saglabā atbildību par visu šīs direktīvas prasību izpildi tiktāl, ciktāl tai ar klientu ir attiecības, uz kurām attiecas šī direktīva, ietverot pienākumu ziņot par aizdomīgiem darījumiem un saglabāt ierakstus.

(28)

Ja starp iestādēm vai personām, uz kurām attiecas šī direktīva, un ārējām fiziskām vai juridiskām personām, uz kurām šī direktīva neattiecas, pastāv aģenta vai apakšuzņēmēja līgumattiecības, tad šiem aģentiem vai apakšuzņēmējiem, kas saistīti ar iestādēm vai personām, uz kurām šī direktīva attiecas, pienākumus saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas apkarošanu var noteikt tikai līgums, nevis šī direktīva. Atbildībai par šīs direktīvas ievērošanu būtu jāgulstas uz iestādi un personu, uz kuru šī direktīva attiecas.

(29)

Par aizdomīgiem darījumiem būtu jāziņo finanšu ziņu vākšanas vienībām (FIU), kas darbojas kā valsts centrs, kas saņem, analizē un nosūta kompetentajām iestādēm ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un citu informāciju attiecībā uz iespējamo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu. Tam nebūtu jāuzliek dalībvalstīm par pienākumu mainīt to esošās ziņošanas sistēmas, kurās informēšana tiek veikta, izmantojot prokuratūru vai citas tiesībaizsardzības iestādes, ja vien informācija nekavējoties un nemainītā veidā tiek nosūtīta FIU, lai tās varētu pienācīgi veikt savus uzdevumus, kas ietver arī starptautisko sadarbību ar citām FIU.

(30)

Atkāpjoties no vispārējā aizlieguma veikt aizdomīgus darījumus, šai direktīvai pakļautās iestādes un personas var īstenot aizdomīgus darījumus pirms kompetento iestāžu informēšanas gadījumos, ja tos nav iespējams pārtraukt vai arī ja tādējādi varētu traucēt saukt pie atbildības iespējamo labuma guvēju no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas darbībām. Tam tomēr nevajadzētu skart dalībvalstu starptautiskās saistības saskaņā ar attiecīgajām Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijām nekavējoties iesaldēt teroristu, teroristu apvienību vai kādu citu apvienību, kas finansē terorismu, finanšu līdzekļus vai citas mantiskās vērtības.

(31)

Ja dalībvalsts nolemj izmantot 23. panta 2. punktā noteiktos atbrīvojumus, tā var atļaut vai pieprasīt no pašpārvaldes iestādes, kas pārstāv personas, kuras minētas šajā pantā, nepārsūtīt FIU jebkādu informāciju, kas iegūta no šīm personām apstākļos, kas noteikti minētajā pantā.

(32)

Ir bijuši vairāki gadījumi, kad darbinieki, kuri ir ziņojuši par savām aizdomām attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ir tikuši pakļauti draudiem vai naidīgām darbībām. Lai gan šī direktīva nevar iejaukties dalībvalstu tiesvedības procesos, šis ir visbūtiskākais jautājums, lai efektīvi darbotos sistēma cīņai ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Dalībvalstīm būtu jāapzinās šī problēma, un tām vajadzētu darīt visu iespējamo, lai aizsargātu darbiniekus no šādiem draudiem vai naidīgām darbībām.

(33)

Informācijas nodošana, kā norādīts 28. pantā, būtu jāveic atbilstīgi noteikumiem par personas datu nodošanu trešām valstīm, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (6). Turklāt 28. pants nedrīkst ietekmēt dalībvalstu normatīvos aktus par datu aizsardzību un profesionālo noslēpumu.

(34)

Šī direktīva neattiecas nedz uz personām, kuras dokumentus papīra formā tikai pārvērš elektroniskos datos un kuras darbojas saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar kredītiestādi vai finanšu iestādi, nedz arī uz fizisku vai juridisku personu, kas kredītiestādēm vai finanšu iestādēm piegādā ziņojumu apstrādes sistēmas vai citas palīgsistēmas līdzekļu pārsūtīšanai vai klīringa un norēķinu sistēmas.

(35)

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un teroristu finansēšana ir starptautiskas problēmas, un centieniem ar tām cīnīties vajadzētu būt globāliem. Ja Kopienas finanšu iestādēm vai kredītiestādēm ir filiāles vai meitasuzņēmumi, kas atrodas trešā valstī, kur tiesību akti šajā jomā ir nepilnīgi, tām, lai izvairītos no ļoti dažādo standartu piemērošanas iestādē vai iestāžu grupā, būtu jāpiemēro Kopienas standarti vai jāinformē kompetentās iestādes piederības dalībvalstī, ja šī piemērošana nav iespējama.

(36)

Ir būtiski, lai finanšu iestādes un kredītiestādes varētu ātri atbildēt uz pieprasījumu sniegt informāciju par to, vai tās uztur komercdarbības attiecības ar konkrētām personām. Lai šādas komercdarbības attiecības identificētu un ātri varētu sniegt attiecīgo informāciju, kredītiestāžu un finanšu iestāžu rīcībā vajadzētu būt efektīvām sistēmām, kas atbilstu to komercdarbības apjomam un veidam. Jo īpaši kredītiestāžu un lielāku finanšu iestāžu darbībā lietderīgas būtu elektroniskās sistēmas. Šis jautājums ir īpaši svarīgs saistībā ar procedūrām, kurām saskaņā ar attiecīgajiem valstu vai Kopienas teroristu apkarošanas tiesību aktiem seko tādi pasākumi kā aktīvu (ietverot teroristu aktīvus) iesaldēšana vai konfiskācija.

(37)

Šī direktīva ievieš sīki izstrādātus noteikumus klienta uzticamības pārbaudei, tostarp pastiprinātu klienta uzticamības pārbaudi paaugstināta riska klientiem vai komercdarbības attiecībām, piemēram, atbilstīgas procedūras, lai noteiktu, vai klients nav politiski ietekmējama persona, kā arī vairākas sīkāk izstrādātas papildu prasības, piemēram, izstrādāt atbilstības procedūras un politiku. Visām iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva, ir jāizpilda šīs prasības, savukārt no dalībvalstīm sagaida, lai tās šo noteikumu sīki izstrādātu īstenošanu pielāgotu dažādu profesiju īpatnībām un to iestāžu un personu līmeņa un lieluma atšķirībām, uz kurām attiecas šī direktīva.

(38)

Lai nodrošinātu, ka iestādes un citas personas, uz kurām attiecas Kopienas tiesību akti šajā jomā, neaizmirstu savus pienākumus, tām, cik vien iespējams, vajadzētu saņemt informāciju par iesniegto ziņojumu lietderību un veiktajiem pasākumiem. Lai to īstenotu un lai varētu pārbaudīt, cik efektīva ir to sistēma cīņai ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, dalībvalstīm vajadzētu veidot un uzlabot attiecīgu statistiku.

(39)

Valsts līmenī reģistrējot vai izsniedzot atļauju valūtas maiņas punktam, trasta vai uzņēmuma pakalpojumu sniedzējam vai kazino, kompetentām iestādēm būtu jānodrošina, lai personas, kas reāli vada vai vadīs šādu vienību komercdarbību, un faktiskie īpašnieki būtu piemēroti šādai komercdarbībai. Kritēriji, pēc kuriem nosaka, vai kāda persona ir piemērota, būtu jānosaka saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Šajos kritērijos būtu jāietver vismaz nepieciešamība pasargāt šādas vienības no tā, ka to vadītāji vai faktiskie īpašnieki tās ļaunprātīgi izmanto noziedzīgos nolūkos.

(40)

Ņemot vērā noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas starptautisko raksturu, būtu iespējami plašāk jāatbalsta koordinācija un sadarbība starp FIU saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/642/TI (2000. gada 17. oktobris) par sadarbības pasākumiem starp dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienībām attiecībā uz informācijas apmaiņu (7), ietverot FIU tīkla izveidi Eiropas Savienībā. Šajā nolūkā Komisijai būtu jāsniedz nepieciešamā palīdzība, tostarp arī finansiālais atbalsts, lai atvieglotu šo koordināciju.

(41)

Cīņas pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu nozīmīgumam vajadzētu virzīt dalībvalstis uz to, lai tās savos tiesību aktos nosaka efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas, kuras piemēro gadījumos, kad netiek ievēroti valsts tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu. Būtu jāparedz sankcijas fiziskām un juridiskām personām. Tā kā juridiskās personas bieži ir iesaistītas sarežģītās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas operācijās, sankcijas būtu jāpielāgo atbilstīgi juridisko personu veiktajām darbībām.

(42)

Fiziskas personas, kas juridiskas personas struktūrā patstāvīgi veic kādu no 2. panta 1. punkta 3) apakšpunkta a) un b) punktā minētajām darbībām, pašas ir atbildīgas par šīs direktīvas ievērošanu, izņemot 35. pantu.

(43)

Var būt nepieciešams precizēt šīs direktīvas noteikumu tehniskos aspektus, lai nodrošinātu efektīvu un pietiekami konsekventu šīs direktīvas īstenošanu, ņemot vērā dažādos finanšu instrumentus, profesijas un riskus dažādās dalībvalstīs, kā arī tehniskos sasniegumus cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Tādēļ Komisijai vajadzētu būt attiecīgi pilnvarotai pieņemt īstenošanas pasākumus, piemēram, konkrētus kritērijus zemu un augstu riska situāciju noteikšanai, kurās būtu atbilstīga vai nu vienkāršota, vai pastiprināta uzticamības pārbaude, ar noteikumu, ka tie nemaina šīs direktīvas galvenos elementus un ka Komisija darbojas saskaņā ar šeit izklāstītajiem principiem pēc apspriešanās ar Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas komiteju.

(44)

Pasākumi, kas nepieciešami, lai īstenotu šo direktīvu, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (8). Šajā nolūkā būtu jānodibina jauna Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas komiteja, aizvietojot saskaņā ar Direktīvu 91/308/EEK izveidoto kontaktkomiteju.

(45)

Ņemot vērā ļoti būtiskās izmaiņas, kas jāveic Direktīvā 91/308/EEK, tā būtu jāatceļ skaidrības labad.

(46)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, novērst finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka ierosinātās rīcības mēroga un iedarbības dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(47)

Pildot ieviešanas pilnvaras saskaņā ar šo direktīvu, Komisijai būtu jāievēro šādi principi: pilnīga pārskatāmība un apspriešanās ar iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva, kā arī ar Eiropas Parlamentu un Padomi; nepieciešamība nodrošināt, ka atbildīgās iestādes spēs nodrošināt noteikumu konsekventu ievērošanu; ilglaicīgi nodrošināt, ka īstenošanas pasākumos ir saglabāts līdzsvars starp izmaksām un ieņēmumiem tām iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva; nepieciešamība ievērot vajadzīgo elastīgumu direktīvas īstenošanas pasākumu piemērošanā atbilstīgi riska pakāpes izvērtēšanas modelim; nepieciešamība nodrošināt saskaņotību ar citiem Kopienas tiesību aktiem šajā jomā; nepieciešamība pasargāt Kopienu, tās dalībvalstis un to pilsoņus no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas sekām.

(48)

Šajā direktīvā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas ir jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Nevienu no šīs direktīvas noteikumiem nevajadzētu interpretēt vai ieviest tādā veidā, kas nav savienojams ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

I NODAĻA

TEMATS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka ir aizliegta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un teroristu finansēšana.

2.   Šajā direktīvā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu tiek uzskatīts turpmāk norādītais, ja izdarīts ar nodomu:

a)

īpašuma konversija vai nodošana, zinot, ka šāds īpašums ir iegūts ar noziedzīgu darbību vai piedaloties šādā darbībā, lai slēptu vai maskētu šā īpašuma nelikumīgo izcelsmi, vai palīdzētu jebkurai personai, kas ir iesaistīta šādas darbības pasūtīšanā, izvairīties no savas rīcības juridiskajām sekām;

b)

patiesās būtības, izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, aprites, tiesību noslēpšana vai maskēšana attiecībā uz īpašumu vai īpašuma piederības noslēpšana vai maskēšana, zinot, ka šāds īpašums iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā;

c)

īpašuma iegūšana, valdījums vai lietošana, zinot, ka saņemšanas laikā šāds īpašums iegūta noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā;

d)

piedalīšanās kādā no darbībām, kas minētas iepriekšējos punktos, apvienošanās minēto darbību izdarīšanai, izdarīšanas mēģinājums, palīdzība noziedzīgas darbības veikšanā, pamudināšana uz noziedzīgu darbību, padomu došana vai noziedzīgas darbības izpildes atvieglošana.

3.   Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana tiek uzskatīta par tādu pat tad, ja darbības, kuras radījušas īpašumu, kas tiek legalizēts, veiktas citas dalībvalsts vai trešās valsts teritorijā.

4.   Šīs direktīvas nozīmē “teroristu finansēšana” nozīmē finanšu līdzekļu nodrošināšanu vai vākšanu jebkādā veidā, tieši vai netieši, ar nodomu, ka tie būtu jāizmanto, vai apzinoties, ka tos izmantos, pilnībā vai daļēji, lai veiktu jebkuru nodarījumu Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu (9) 1. līdz 4. panta nozīmē.

5.   Apzināšanos, nodomu vai motīvu, kas ir 2. un 4. punktā minēto darbību sastāvdaļa, var konstatēt, pamatojoties uz objektīviem faktiskiem apstākļiem.

2. pants

1.   Šī direktīva tiek piemērota:

1)

kredītiestādēm;

2)

finanšu iestādēm;

3)

turpmāk norādītām juridiskajām vai fiziskajām personām, kas darbojas, lai veiktu savu profesionālo darbību:

a)

revidentiem, ārštata grāmatvežiem un nodokļu konsultantiem;

b)

notāriem un citiem neatkarīgajiem un profesionālajiem juristiem, kad tie piedalās vai nu darbojoties savu klientu vārdā un labā jebkādā finanšu vai nekustama īpašuma darījumā, vai palīdz šāda darījuma plānošanā vai veikšanā sava klienta labā attiecībā uz:

i)

nekustama īpašuma vai saimnieciskas vienības pirkšanu un pārdošanu;

ii)

klienta naudas, vērtspapīru vai citu aktīvu pārvaldīšanu;

iii)

banku, krājkontu vai vērtspapīru kontu atvēršanu vai pārvaldīšanu;

iv)

to ieguldījumu veikšanu, kas vajadzīgi komercsabiedrību dibināšanai, vadīšanai vai pārvaldīšanai;

v)

trastu, komercsabiedrību vai līdzīgu struktūru dibināšanu, vadīšanu vai pārvaldīšanu;

c)

trasta vai uzņēmuma pakalpojumu sniedzējiem, kas nav ietverti a) un b) apakšpunktā;

d)

nekustamo īpašumu aģentiem;

e)

citām fiziskām vai juridiskām personām, kas tirgojas ar precēm, ja maksājumi notiek skaidrā naudā EUR 15 000 vai lielākā apmērā neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā vairākas operācijas, kuras, iespējams, ir saistītas;

f)

kazino.

2.   Dalībvalstis var nolemt, ka uz juridiskām un fiziskām personām, kas finanšu darbību veic reti vai ļoti ierobežotā apmērā un ja pastāv tikai neliels nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai teroristu finansēšanas risks, neattiecas 3. panta 1. vai 2. punkts.

3. pants

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1.

“Kredītiestāde” ir kredītiestāde, kā tas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/12/EK (2000. gada 20. marts) par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (10) 1. panta 1. punkta pirmajā daļā, tostarp kredītiestāde, kuras galvenais birojs atrodas Kopienā vai ārpus tās, filiāles minētās direktīvas 1. panta 3. punkta nozīmē, kuru atrašanās vieta ir Kopienā.

2.

“Finanšu iestāde” ir:

a)

uzņēmums, kas nav kredītiestāde un kas realizē vienu vai vairākas darbības, kuras ietvertas Direktīvas 2000/12/EK I pielikuma 2. līdz 12. punktā un 14. punktā, tostarp darbības, ko veic valūtas maiņas punkti (bureaux de change), kā arī uzņēmumi, kas veic finanšu pārskaitījumu operācijas;

b)

apdrošināšanas sabiedrība, kas pienācīgi pilnvarota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/83/EK (2002. gada 5. novembris) par dzīvības apdrošināšanu (11), ciktāl tā realizē darbības, kuras noteiktas minētajā direktīvā;

c)

ieguldījumu sabiedrība, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK (2004. gada 21. aprīlis), kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (12), 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkts;

d)

kopīga ieguldījumu sabiedrība, kas tirgojas ar tās daļām vai akcijām;

e)

apdrošināšanas starpnieki Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/92/EK (2002. gada 9. decembris) par apdrošināšanas starpniecību (13) 2. panta 5) apakšpunkta nozīmē, izņemot starpniekus, kas minēti šīs direktīvas 2. panta 7) apakšpunktā, kad tie veic dzīvības apdrošināšanu vai kāda cita veida apdrošināšanu uzkrājumu veidošanas nolūkā;

f)

filiāles tām no a) līdz e) apakšpunktam minētajām finanšu iestādēm, kuru galvenais birojs atrodas Kopienā vai ārpus tās, ja šīs filiāles darbojas Kopienā.

3.

“Īpašums” ir jebkāda veida līdzekļi neatkarīgi no tā, vai tie ir ķermeniski vai bezķermeniski, kustami vai nekustami, kā arī juridiskie dokumenti vai instrumenti jebkādā veidā, tostarp elektroniskā vai digitālā veidā, kas liecina par īpašumtiesībām vai par daļu šādos īpašumos.

4.

“Noziedzīga darbība” ir jebkāda veida noziedzīga iesaistīšanās smaga nozieguma veikšanā.

5.

“Smagi noziegumi” ir vismaz:

a)

darbības Pamatlēmuma 2002/475/TI 1. līdz 4. panta nozīmē;

b)

jebkurš nodarījums, kas noteikts 1988. gada Apvienoto Nāciju Konvencijas pret narkotisku un psihotropu vielu nelikumīgu tirdzniecību 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

c)

kriminālu organizāciju darbība, kā tas noteikts 1. pantā Padomes Vienotajā rīcībā 98/733/TI (1998. gada 21. decembris) par dalības kriminālās organizācijās uzskatīšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs par noziedzīgu nodarījumu (14);

d)

krāpšana, vismaz nopietna, kā to nosaka Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (15) 1. panta 1. punkts un 2. pants;

e)

korupcija;

f)

visi nodarījumi, kas tiek sodīti ar brīvības atņemšanu vai ieslodzījumu, kura maksimālais ilgums ir lielāks par vienu gadu vai, attiecībā uz tām valstīm, kurām to tiesību sistēmās ir noteikts minimālais ilgums brīvības atņemšanai vai ieslodzījumam par nodarījumiem, visi nodarījumi, kuri tiek sodīti ar brīvības atņemšanu vai ieslodzījumu vismaz uz vairāk nekā uz sešiem mēnešiem.

6.

“Faktiskais īpašnieks” ir fiziska persona, kurai pilnībā pieder klients vai kura šo klientu kontrolē, un/vai fiziska persona, kuras vārdā darbojas vai veic darījumu. Faktiskais īpašnieks ir vismaz:

a)

attiecībā uz uzņēmumiem:

i)

fiziska(-as) persona(-as), kas pilnībā ir kādas juridiskas vienības īpašnieks vai to kontrolē, jo tai tieši vai netieši pieder pietiekama akciju daļa vai balsstiesības, tostarp ar uzrādītāja akciju palīdzību, un kas nav regulētā tirgū kotēts uzņēmums, uz kuru attiecas informācijas izpaušanas prasības saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem vai līdzvērtīgiem starptautiskiem standartiem; 25 % akciju plus viena akcija ir pietiekami, lai atbilstu šim kritērijam;

ii)

fiziska(- as) persona(- as), kas citādā veidā kontrolē kādas juridiskas vienības darbību;

b)

attiecībā uz juridiskām vienībām, piemēram, fondiem, un juridiskiem veidojumiem, piemēram, trastiem, kas pārvalda un sadala līdzekļus:

i)

ja nākamie labuma guvēji jau ir noteikti, fiziskā(-ās) persona(-as), kam pieder vismaz 25 % no juridiska veidojuma vai juridiskas vienības īpašuma;

ii)

ja vēl nav noteiktas personas, kas ir labuma guvējas no juridiska veidojuma vai juridiskas vienības, personu grupa, kuru interesēs rīkojas vai ir nodibināts juridisks veidojums vai juridiska vienība;

iii)

fiziska(-as) persona(-as), kurai(-ām) ir kontrole pār juridiska veidojuma vai juridiskas vienības īpašumu vismaz 25 % apmērā.

7.

“Trasta un uzņēmuma pakalpojumu sniedzējs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura komercdarbības veidā nodrošina trešajai personai jebkurus no turpmāk norādītiem pakalpojumiem:

a)

komercsabiedrību vai citu juridisko personu izveidošana;

b)

komercsabiedrības direktora vai sekretāra, personālsabiedrības biedra vai līdzīga amata pienākumu veikšana attiecībā uz citu juridisku personu vai komercsabiedrību vai nokārtošana, ka cita persona veic minētos pienākumus;

c)

juridiskās adreses nodrošināšana; komercdarbības, pasta vai administratīvās adreses un citu saistītu pakalpojumu nodrošināšana uzņēmumam, personālsabiedrībai vai citai juridiskai personai vai juridiskam veidojumam;

d)

darbošanās kā pilnvarotai personai saskaņā ar tiešu pilnvarojumu vai līdzīgu juridisku vienošanos vai nokārtošana, ka cita persona veic šīs darbības;

e)

darbošanās kā akcionāra pārstāvim citas personas vārdā, kas nav regulētā tirgū kotēts uzņēmums, uz kuru attiecas informācijas izpaušanas prasības saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem vai līdzvērtīgiem starptautiskiem standartiem, vai nokārtošana, ka cita persona veic šīs darbības.

8.

“Politiski ietekmējamas personas” ir fiziskas personas, kuras ieņem vai ir ieņēmušas svarīgus valsts amatus, un viņu tuvākie ģimenes locekļi vai personas, par kurām ir zināms, ka tās ar viņiem ir cieši saistītas.

9.

“Komercdarbības attiecības” ir komercdarbības, profesionālas vai komerciālas attiecības, kas cieši saistītas ar atbilstīgo darbību, ko veic iestāde vai persona, uz kuru attiecas šī direktīva, un kam kontakta nodibināšanas brīdī ir ilgstošs mērķis.

10.

“Fiktīva banka” ir kredītiestāde vai iestāde, kas veic līdzvērtīgas darbības, un ir iekļauta jurisdikcijā, kurā tā fiziski neatrodas, ietverot tās faktisko vadību, un tā nav saistīta ar kādu reģistrētu finanšu grupu.

4. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, lai šīs direktīvas noteikumi pilnīgi vai daļēji attiektos uz tām profesijām un uzņēmumu kategorijām, kas nav 2. panta 1. punktā minētās iestādes un personas, bet tomēr veic darbības, kas ir īpaši piemērotas, lai legalizētu nelikumīgi iegūtus līdzekļus un finansētu teroristus.

2.   Ja kāda dalībvalsts nolemj attiecināt šīs direktīvas noteikumus uz citām profesijām un uzņēmumu kategorijām nekā tām, kas minētas 2. panta 1. punktā, tad tā par savu lēmumu paziņo Komisijai.

5. pants

Lai nepieļautu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, dalībvalstis šīs direktīvas darbības jomā var pieņemt vai paturēt stingrākus noteikumus.

II NODAĻA

KLIENTA UZTICAMĪBAS PĀRBAUDE

1. IEDAĻA

Vispārīgi noteikumi

6. pants

Dalībvalstis aizliedz to kredītiestādēm un finanšu iestādēm uzturēt anonīmus kontus vai anonīmas krājgrāmatiņas. Atkāpjoties no 9. panta 6. punkta, dalībvalstis visos gadījumos pieprasa, lai esošo anonīmo kontu vai anonīmo krājgrāmatiņu īpašnieki un labuma guvēji tiek pakļauti klienta uzticamības pārbaudes pasākumiem pēc iespējas drīz un jebkurā gadījumā pirms kontu vai krājgrāmatiņu lietošanas jebkādā veidā.

7. pants

Iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva, piemēro klienta uzticamības pārbaudes pasākumus šādos gadījumos:

a)

nodibinot komercdarbības attiecības;

b)

veicot gadījuma rakstura darījumus, kuru apjoms ir EUR 15 000 vai vairāk, neatkarīgi no tā, vai tie tiek veikti ar vienu operāciju vai ar vairākām šķietami saistītām operācijām;

c)

ja pastāv aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, neatkarīgi no izņēmumiem, atbrīvojumiem vai robežvērtības;

d)

ja pastāv šaubas par iepriekš iegūtu klienta identifikācijas datu ticamību un atbilstību.

8. pants

1.   Klienta uzticamības pārbaudes pasākumi ietver:

a)

klienta identifikāciju un klienta identitātes pārbaudi, izmantojot dokumentus, ziņas vai informāciju, kas iegūta no uzticama un neatkarīga avota;

b)

atbilstīgos gadījumos – faktiskā īpašnieka identifikāciju, kā arī atbilstīgu un atkarībā no riska pakāpes izraudzītu pasākumu piemērošanu, lai pārbaudītu viņa identitāti, tā, lai iestāde vai persona, uz kuru attiecas šī direktīva, ir pārliecināta, ka tā zina, kas ir faktiskais īpašnieks, tostarp attiecībā uz juridiskajām personām, trastiem un līdzīgiem juridiskiem veidojumiem, piemērojot atbilstīgus un atkarībā no riska pakāpes izraudzītus pasākumus, lai saprastu klienta īpašumtiesību un kontroles struktūru;

c)

informācijas iegūšanu par komercdarbības attiecību mērķi un paredzamo būtību;

d)

komercdarbības attiecību uzraudzība, ietverot šo attiecību gaitā veikto darījumu pārbaudi, lai nodrošinātu, ka darījumi ir kārtoti saskaņā ar to, ka institūcija vai persona pazīst klientu, viņa komercdarbību un riska profilu, tostarp, ja nepieciešams, līdzekļu izcelsmi, un nodrošinot, ka uzglabātie dokumenti, dati vai informācija tiek atjaunināti.

2.   Iestādes vai personas, uz kurām attiecas šī direktīva, katram klientam piemēro uzticamības pārbaudi, kas minēta 1. punktā, bet var noteikt šādu pasākumu apjomu, pamatojoties uz riska pakāpi atkarībā no klienta, komercdarbības attiecību, produkta vai darījumu veida. Iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva, spēj pierādīt 37. pantā minētajām iestādēm, tostarp pašpārvaldes iestādēm, ka pasākumu apjoms ir atbilstīgs, ņemot vērā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku.

9. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka klientu un faktisko īpašnieku identitātes pārbaude notiek pirms komercdarbības attiecību nodibināšanas vai pirms darījuma veikšanas.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var atļaut, ka klienta un faktisko īpašnieku identitātes pārbaude notiek komercdarbības attiecību dibināšanas laikā, ja tas izrādās nepieciešami, lai nepārtrauktu komercdarbības normālu norisi, un ja nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risks ir neliels. Šajā gadījumā šīs procedūras beidz iespējami drīz pēc pirmās tikšanās.

3.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, dalībvalstis attiecībā uz dzīvības apdrošināšanas komercdarbību var atļaut, lai apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja identitātes pārbaude notiek pēc komercdarbības attiecību nodibināšanas. Šajā gadījumā pārbaude notiek izmaksas laikā vai pirms tās, vai tad, kad atlīdzības saņēmējs gatavojas izmantot polisē paredzētās tiesības, vai arī pirms tam.

4.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, dalībvalstis var atļaut atvērt bankas kontu ar noteikumu, ka tiek veikti atbilstīgi drošības pasākumi, lai nodrošinātu to, ka darījumus neveic klients vai to neveic viņa vārdā, kamēr nepanāk pilnīgu atbilstību iepriekšminētajiem noteikumiem.

5.   Dalībvalstis pieprasa, ka gadījumos, kad attiecīgā iestāde vai persona neatbilst 8. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktam, tā nedrīkst veikt darījumus, izmantojot bankas kontu, dibināt komercdarbības attiecības vai veikt darījumu, vai tā izbeidz komercdarbības attiecības, un tās apsver ziņojuma sagatavošanu finanšu ziņu vākšanas vienībai (FIU) saskaņā ar 22. pantu attiecībā uz šo klientu.

Dalībvalstīm iepriekšējā šā panta daļa nav jāpiemēro attiecībā uz notāriem, neatkarīgajiem un profesionālajiem juristiem, revidentiem, ārštata grāmatvežiem un nodokļu konsultantiem, kad tie pārbauda savu klientu juridisko stāvokli vai kad tie aizstāv vai pārstāv savus klientus, tostarp sniedzot konsultācijas par procesa uzsākšanu vai izvairīšanos no tā.

6.   Dalībvalstis pieprasa, lai iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva, piemēro klienta uzticamības pārbaudes procedūras ne tikai attiecībā pret visiem jaunajiem klientiem, bet atbilstīgos brīžos arī attiecībā pret jau esošajiem klientiem saskaņā ar riska pakāpi.

10. pants

1.   Dalībvalstis pieprasa, lai visi kazino klienti tiek identificēti un to identitāte pārbaudīta, ja tie iegādājas vai maina spēļu kauliņus, kuru vērtība ir EUR 2 000 vai lielāka.

2.   Kazino, kuri ir pakļauti valsts pārraudzībai, jebkurā gadījumā ievēro klienta uzticamības pārbaudes prasības, ja tie reģistrē, identificē vai pārbauda savu klientu identitāti nekavējoties vai pirms ienākšanas, neatkarīgi no spēļu kauliņu vērtības, ko tie iegādājas.

2. IEDAĻA

Vienkāršota klienta uzticamības pārbaude

11. pants

1.   Atkāpjoties no 7. panta a), b) un d) apakšpunkta, 8. panta un 9. panta 1. punkta, uz iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva, neattiecas šajos pantos paredzētās prasības, ja klients ir kredītiestāde vai finanšu iestāde, uz kuru attiecas šī direktīva, vai tādā trešā valstī esoša kredītiestāde vai finanšu iestāde, kura izvirza šai direktīvai līdzvērtīgas prasības un kuru pārrauga attiecībā uz šo prasību ievērošanu.

2.   Atkāpjoties no 7. panta a), b) un d) apakšpunkta, 8. panta un 9. panta 1. punkta, dalībvalstis var atļaut iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva, nepiemērot klienta uzticamības pārbaudi attiecībā uz:

a)

tirgū kotētām komercsabiedrībām, kuru akcijas ir atļauts tirgot regulētā tirgū Direktīvas 2004/39/EK nozīmē vienā vai vairākās dalībvalstīs, un tirgū kotētām trešo valstu komercsabiedrībām, uz kurām attiecas informācijas izpaušanas prasības atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem;

b)

faktiskajiem īpašniekiem, kuru kopējos kontus pārvalda notāri vai citi neatkarīgie un profesionālie juristi no dalībvalstīm vai trešām valstīm, ja uz tiem attiecas prasības par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas apkarošanu, kuras atbilst starptautiskiem standartiem, un ja tos pārrauga attiecībā uz šo prasību izpildi, kā arī ja informācija par faktiskajiem īpašniekiem ir pieejama pēc to iestāžu pieprasījuma, kurās glabājas kopējie konti;

c)

valsts iestādēm,

vai arī attiecībā uz jebkuru citu klientu, kas atbilst nelielam nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas riskam un kas atbilst tehniskajiem kritērijiem, kuri noteikti saskaņā ar 40. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

3.   Gadījumos, kas minēti 1. un 2. punktā, iestādes un personas jebkurā gadījumā iegūst pietiekamu informāciju, lai konstatētu, vai uz klientu attiecas minētajos punktos noteiktie izņēmumi.

4.   Dalībvalstis informē cita citu un Komisiju par gadījumiem, kad tās uzskata, ka trešā valsts atbilst nosacījumiem, kas noteikti 1. vai 2. punktā, vai citos gadījumos, kas atbilst tehniskajiem kritērijiem saskaņā ar 40. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

5.   Atkāpjoties no 7. panta a), b) un d) apakšpunkta, 8. panta un 9. panta 1. punkta, dalībvalstis var atļaut iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva, neveikt klienta uzticamības pārbaudi attiecībā uz:

a)

dzīvības apdrošināšanas polisēm, ja ikgadējā apdrošināšanas iemaksa nav lielāka par EUR 1 000 vai vienreizējā iemaksa nav lielāka par EUR 2 500;

b)

apdrošināšanas polisēm pensiju shēmām, ja nav ietverta klauzula par dokumenta nodošanu tālāk un ja polisi nevar lietot kā nodrošinājumu;

c)

pensiju, vecumpensiju vai līdzīgām shēmām, kas nodrošina pensijas pabalstus darbiniekiem, ja iemaksas tiek veiktas no algu izmaksām un ja shēmas noteikumi neatļauj biedra procentu piešķiršanu saskaņā ar šo shēmu;

d)

elektronisko naudu, kā noteikts 1. panta 3. punkta b) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/46/EK (2000. gada 18. septembris) par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību (16), ja ierīci nevar atkārtoti uzpildīt un ja maksimālā ierīcē uzkrātā summa ir EUR 150; vai gadījumos, kad ierīci var uzpildīt un maksimālā summa ir EUR 2 500 visiem darījumiem kalendārā gada laikā, izņemot gadījumus, ja elektroniskās naudas turētājs tā paša kalendārā gada laikā atlīdzina EUR 1 000 vai vairāk atbilstīgi Direktīvas 2000/46/EK 3. pantam,

vai arī attiecībā uz jebkuru citu produktu vai darījumu, kas atbilst nelielam nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas riskam un kas atbilst tehniskajiem kritērijiem, kuri noteikti saskaņā ar 40. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

12. pants

Gadījumos, kad Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar 40. panta 4. punktu, dalībvalstis aizliedz iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva, piemērot vienkāršotu uzticamības pārbaudi attiecībā uz kredītiestādēm un finanšu iestādēm vai tirgū kotētajām komercsabiedrībām no attiecīgās trešās valsts, vai citām personām, situācijās, kas atbilst tehniskajiem kritērijiem, kuri izveidoti, pamatojoties uz 40. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

3. IEDAĻA

Pastiprināta klienta uzticamības pārbaude

13. pants

1.   Dalībvalstis pieprasa, lai iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva, veiktu pastiprinātus klienta uzticamības pārbaudes pasākumus papildus pasākumiem, kas minēti 7. un 8. pantā, un 9. panta 6. punktā, pamatojoties uz riska iespējamību tādos gadījumos, kas pēc būtības var radīt paaugstinātu risku nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai un vismaz situācijās, kas noteiktas 2., 3. un 4. punktā, un citās situācijās, kad ir paaugstināts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai teroristu finansēšanas risks, kas atbilst 40. panta 1. punkta c) apakšpunkta tehniskajiem kritērijiem.

2.   Ja klients nav personīgi piedalījies identificēšanas procedūrā, dalībvalstis pieprasa, lai iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva, veic īpašus un atbilstīgus pasākumus, lai kompensētu paaugstināto risku, piemēram, piemērojot vienu vai vairākus no šādiem pasākumiem:

a)

nodrošināšana, ka klienta identitāti pierāda papildu dokumenti, dati vai informācija;

b)

papildu pasākumi, lai pārbaudītu vai apstiprinātu iesniegtos dokumentus, vai prasība, lai kredītiestāde vai finanšu iestāde, uz kuru attiecas šī direktīva, izsniedz apstiprinošu apliecinājumu;

c)

nodrošināšana, ka pirmais darījuma maksājums tiek veikts ar tāda konta starpniecību, kas kredītiestādē atvērts uz klienta vārda.

3.   Attiecībā uz korespondentbanku pārrobežu attiecībām ar respondentiestādēm no trešām valstīm dalībvalstis prasa, lai to kredītiestādes:

a)

ievāc pietiekamu informāciju par respondentiestādi, lai pilnībā izprastu respondenta darījumu būtību, kā arī, lai no publiski pieejamas informācijas noteiktu iestādes reputāciju un pārraudzības kvalitāti;

b)

novērtē nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanas pārbaudes, ko veic respondentiestāde;

c)

iegūst apstiprinājumu no augstākās vadības pirms jaunu korespondentbanku attiecību nodibināšanas;

d)

dokumentē katras iestādes attiecīgo atbildību;

e)

attiecībā uz maksājumiem caur kontu pārliecinās, ka respondējošā kredītiestāde ir pārbaudījusi to klientu identitāti, kuriem ir tieša pieeja korespondentiestādes kontiem, un veikusi attiecībā uz šiem klientiem pastāvīgu uzticamības pārbaudi, kā arī, ka tā ir spējīga nodrošināt klienta uzticamības pārbaudes datus pēc korespondentiestādes prasības.

4.   Attiecībā uz darījumiem vai komercdarbības attiecībām ar politiski ietekmējamām personām, kas dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī, dalībvalstis pieprasa iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva:

a)

lai tām būtu atbilstīgas uz risku izvērtēšanu balstītas procedūras, lai noteiktu, vai klients ir politiski ietekmējama persona;

b)

lai tām būtu augstākās vadības apstiprinājums komercdarbības attiecību nodibināšanai ar šādiem klientiem;

c)

veikt atbilstīgus pasākumus, lai noteiktu tās bagātības un finansējuma avotu, kas tiek izmantots komercdarbības attiecībās vai darījumā;

d)

veikt nepārtrauktu pastiprinātu komercdarbības attiecību uzraudzību.

5.   Dalībvalstis aizliedz kredītiestādēm iesaistīties vai turpināt korespondentbanku attiecības ar fiktīvu banku un prasa kredītiestādēm veikt atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās neiesaistās korespondentbanku attiecībās vai neturpina tās ar banku, par kuru ir zināms, ka tā ļauj izmantot savus kontus fiktīvām bankām.

6.   Dalībvalstis nodrošina, ka iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva, īpašu uzmanību pievērš jebkādiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas draudiem, kurus var izraisīt produkti vai darījumi, kas veicina anonimitāti, un vajadzības gadījumā veic pasākumus, lai nepieļautu to izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai.

4. IEDAĻA

Trešo personu iesaistīšana

14. pants

Dalībvalstis var atļaut iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva, izmantot trešās personas, lai izpildītu 8. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā noteiktās prasības. Tomēr galīgā atbildība par 8. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā noteikto prasību izpildi gulstas uz to iestādi vai personu, uz kuru attiecas šī direktīva un kura izmanto trešo personu.

15. pants

1.   Ja kāda dalībvalsts pieļauj, ka tās 2. panta 1. punkta 1) vai 2) apakšpunktā minētās kredītiestādes vai finanšu iestādes valsts teritorijā tiek izmantotas kā trešā persona, tā jebkurā gadījumā ļauj savām 2. panta 1. punktā minētajām iestādēm un personām saskaņā ar 14. pantu atzīt un pieņemt 8. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā minēto klienta uzticamības pārbaudes prasību rezultātu, kuru saskaņā ar šo direktīvu kādā citā dalībvalstī veica 2. panta 1. punkta 1) vai 2) apakšpunktā minētā iestāde (izņemot valūtas maiņas punktus un uzņēmumus, kas veic finanšu pārskaitījumu operācijas) un kas atbilst 16. un 18. panta prasībām, pat ja dokumenti vai dati, kas ir šo prasību pamatā, atšķiras no tiem, kādi ir noteikti dalībvalstī, kurā atrodas iestāde vai persona, pie kuras vēršas klients.

2.   Ja kāda dalībvalsts atļauj, ka 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētie valūtas maiņas punkti un uzņēmumi, kas veic finanšu pārskaitījumu operācijas, kuri atrodas tās teritorijā, iekšzemē tiek izmantoti kā trešā persona, tā katrā ziņā ļauj tiem saskaņā ar 14. pantu atzīt un pieņemt 8. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā minēto klienta uzticamības pārbaudes prasību rezultātu, kuru saskaņā ar šo direktīvu kādā citā dalībvalstī veica tādas pašas kategorijas iestāde un kas atbilst 16. un 18. panta prasībām, ja arī dokumenti vai dati, kas ir pievienoti, pamatojoties uz šīm prasībām, atšķiras no tiem, kādi ir noteikti dalībvalstī, kurā atrodas iestāde vai persona, pie kuras vēršas klients.

3.   Ja kāda dalībvalsts atļauj, ka 2. panta 1. punkta 3) apakšpunkta a) līdz c) punktā minētās personas, kas atrodas tās teritorijā, iekšzemē tiek izmantotas kā trešā persona, tā jebkurā gadījumā ļauj tām saskaņā ar 14. pantu atzīt un pieņemt 8. panta 1. punkta a) līdz c) punktā minēto klienta uzticamības pārbaužu rezultātu, kuru saskaņā ar šo direktīvu kādā citā dalībvalstī veica 2. panta 1. punkta 3) apakšpunkta a) līdz c) apakšpunktā minētā persona un kas atbilst 16. un 18. panta prasībām, pat ja dokumenti vai dati, ar kuriem šīs prasības ir pamatotas, atšķiras no tiem, kādi ir noteikti dalībvalstī, kurā atrodas iestāde vai persona, pie kuras vēršas klients.

16. pants

1.   Šajā iedaļā “trešās personas” ir 2. pantā uzskaitītās iestādes un personas vai tām pielīdzinātas iestādes un personas, kuras atrodas trešā valstī un kuras atbilst šādām prasībām:

a)

tās ir pakļautas obligātai profesionālai reģistrācijai, kas ir atzīta tiesību aktos;

b)

tās piemēro klienta uzticamības pārbaudes un reģistrācijas prasības, kas ir noteiktas šajā direktīvā vai ir tām līdzvērtīgas, un attiecībā uz šīs direktīvas prasību ievērošanu tās ir pakļautas V nodaļas 2. iedaļā noteiktajai uzraudzībai, vai arī tās atrodas kādā trešā valstī, kas izvirza prasības, kuras ir līdzvērtīgas šai direktīvā noteiktajām.

2.   Dalībvalstis informē viena otru un Komisiju par gadījumiem, kad tās uzskata, ka trešā valsts atbilst 1. panta b) apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem.

17. pants

Ja Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar 40. panta 4. punktu, dalībvalstis aizliedz iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva, 8. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunkta prasību izpildē iesaistīt trešās personas no trešās valsts.

18. pants

1.   Trešās personas nekavējoties nodod personai vai iestādei, pie kuras vēršas klients, informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar 8. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunkta prasībām.

2.   Atbilstīgas identifikācijas un datu pārbaudes kopijas, kā arī citus atbilstīgus dokumentus par klienta vai faktiskā īpanieka identitāti trešā persona nekavējoties nosūta iestādei vai personai, uz kuru attiecas šī direktīva un pie kuras vēršas klients, pēc šīs iestādes vai personas lūguma.

19. pants

Šī iedaļa neattiecas uz apakšuzņēmēju vai aģentu līgumattiecībām, kad, pamatojoties uz līguma noteikumiem, apakšuzņēmējs vai aģents jāuzskata par daļu no iestādes vai personas, uz kuru attiecas šī direktīva.

III NODAĻA

ZIŅOŠANAS PIENĀKUMS

1. IEDAĻA

Vispārīgi noteikumi

20. pants

Dalībvalstis pieprasa, lai iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva, pievērš īpašu uzmanību visām darbībām, kuras, viņuprāt, pēc to būtības jo īpaši varētu būt saistītas ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, un jo īpaši pievērš uzmanību kompleksiem vai neparasti lieliem darījumiem un visām neparastām darījumu shēmām, kam nav šķietama ekonomiska vai acīm redzama likumīga mērķa.

21. pants

1.   Katra dalībvalsts nodibina FIU, lai efektīvi cīnītos pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu.

2.   Šo FIU izveido kā centralizētu valsts vienību. Tā atbild par tādas finanšu informācijas saņemšanu, (un, ciktāl tas atļauts, pieprasīšanu), analīzi un nodošanu kompetentām iestādēm, kura attiecas uz potenciāliem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas gadījumiem, potenciāliem teroristu finansēšanas gadījumiem vai kuru pieprasa valsts tiesību akti vai noteikumi. Tai piešķir pietiekamus līdzekļus, lai tā varētu pildīt savus uzdevumus.

3.   Dalībvalstis garantē, ka FIU nodrošina savlaicīgas tiešas vai netiešas piekļuves tiesības finanšu, administratīviem un tiesībaizsardzības iestāžu datiem, kas tiem ir vajadzīgi savu uzdevumu izpildei.

22. pants

1.   Dalībvalstis pieprasa, lai iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva, un atbilstīgos gadījumos to direktori un darbinieki, pilnībā sadarbotos:

a)

nekavējoties informējot FIU pēc pašu iniciatīvas, ja iestāde vai persona, uz kuru attiecas šī direktīva, zina, tai ir aizdomas vai pamatots iemesls uzskatīt, ka notiek vai ir notikusi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana vai arī tiek izdarīti šādu darbību mēģinājumi;

b)

nekavējoties sniedzot visu nepieciešamo informāciju FIU pēc tās pieprasījuma saskaņā ar procedūrām, kas noteikta spēkā esošajos tiesību aktos.

2.   Informāciju, kas minēta 1. punktā, nodod tālāk FIU tajā dalībvalstī, kuras teritorijā atrodas tā iestāde vai persona, kas nodod informāciju. Persona vai personas, kuras ir nozīmētas saskaņā ar 34. pantā minēto procedūru, parasti nodod informāciju tālāk.

23. pants

1.   Atkāpjoties no 22. panta 1. punkta, attiecībā uz personām, kas minētas 2. panta 1. punkta 3) apakšpunkta a) un b) punktā, dalībvalstis var iecelt atbilstīgu attiecīgās profesijas pašpārvaldes iestādi par iestādi, kura FIU vietā tiek informēta kā pirmā. Neskarot 2. punktu, ieceltā pašpārvaldes iestāde šādos gadījumos šo informāciju nekavējoties un nemainītā veidā nodod FIU.

2.   Dalībvalstīm nav pienākums notāriem, neatkarīgajiem un profesionālajiem juristiem, revidentiem, ārštata grāmatvežiem un nodokļu konsultantiem piemērot noteikumus, kas izklāstīti 22. panta 1. punktā, attiecībā uz informāciju, kuru tie saņem vai iegūst par kādu no saviem klientiem, kad nosaka sava klienta juridisko stāvokli vai veic savu uzdevumu, šo klientu aizstāvot vai pārstāvot tiesas procesā, vai attiecībā uz tiesas procesu, ietverot konsultācijas par tiesas procesa uzsākšanu vai izvairīšanos no tā, neatkarīgi no tā, vai šī informācija ir iegūta vai saņemta pirms, pēc vai šāda procesa laikā.

24. pants

1.   Dalībvalstis pieprasa, lai iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva, atturas no tādu darījumu veikšanas, par kuriem tām ir informācija vai pastāv aizdomas, ka tie ir saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, iekams tās nav veikušas nepieciešamo darbību saskaņā ar 22. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem var dot rīkojumu neveikt šo darījumu.

2.   Ja pastāv aizdomas, ka darījuma nolūks ir nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana un ja nav iespējams šādā veidā atturēties no darījuma, vai ja līdz ar to varētu izjaukt centienus izsekot aizdomās turamo iespējamo nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas operācijas ieguvējus, attiecīgās iestādes un personas uzreiz pēc darījuma sniedz informāciju FIU.

25. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka 37. pantā minētās kompetentās iestādes nekavējoties informē FIU, ja, veicot iestāžu un personu, uz kurām attiecas šī direktīva, pārbaudes vai jebkādā citā veidā tās atklāj faktus, kas varētu būt saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka uzraudzības iestādes, kuras, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, ir pilnvarotas uzraudzīt fondu biržu, valūtas un atvasināto finanšu instrumentu tirgus, informē FIU, ja tās atklāj faktus, kas varētu būt saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu.

26. pants

Šīs direktīvas 22. un 23. pantā minētās informācijas atklāšana, kas tiek veikta saskaņā ar 22. panta 1. punktā un 23. pantā paredzēto labas gribas aktu, ko veic iestāde vai persona, uz kuru attiecas šī direktīva, vai šādas iestādes vai personas darbinieks vai direktors, nav līgumā vai citā normatīvā vai administratīvā aktā noteiktu ierobežojumu neievērošana attiecībā uz informācijas izpaušanu un nerada jebkāda veida saistības šai iestādei vai personai, vai to direktoriem vai darbiniekiem.

27. pants

Dalībvalstis veic visus atbilstīgos pasākumus, lai aizsargātu no draudiem vai naidīgām darbībām iestāžu vai personu, uz kurām attiecas šī direktīva, darbiniekus, kas ziņo iekšēji vai FIU par aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu.

2. IEDAĻA

Izpaušanas aizliegums

28. pants

1.   Iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva, kā arī to direktori un darbinieki nedrīkst izpaust attiecīgajam klientam vai trešajai personai, ka ir sniegta informācija saskaņā ar 22. un 23. pantu vai tiek veikta vai var tikt veikta izmeklēšana saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu.

2.   Aizliegums, kas minēts 1. punktā, neattiecas uz informācijas izpaušanu 37. pantā minētajām iestādēm, tostarp pašpārvaldes iestādēm, vai informācijas izpaušanu tiesībaizsardzības nolūkā.

3.   Aizliegums, kas minēts 1. punktā, neattiecas uz informācijas apmaiņu starp dalībvalstu vai trešo valstu iestādēm, ja tās atbilst 11. panta 1. punkta nosacījumiem un pieder vienai grupai, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/87/EK (2002. gada 16. decembris) par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos (17) 2. panta 12. punktā.

4.   Aizliegums, kas minēts 1. punktā, neattiecas uz informācijas apmaiņu starp 2. panta 1. punkta 3) apakšpunkta a) un b) punktā minētajām dalībvalstu vai trešo valstu, kurās ir spēkā šai direktīvai līdzvērtīgas prasības, personām, ja attiecīgās personas savus profesionālos pienākumus veic kā darbinieki vai ne kā darbinieki, piederot pie tās pašas juridiskās personas vai arī darbojoties tīklā. Šajā pantā “tīkls” nozīmē aptverošu struktūru, pie kuras pieder šī persona un kurai ir kopīgs īpašums, kopīga vadība vai kopīga atbilstības uzraudzība.

5.   Gadījumos, kas skar vienus un tos pašus klientus un darījumus, kuros piedalās divas vai vairākas iestādes vai personas, aizliegums, kas minēts 1. punktā, neattiecas uz 2. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, 2) apakšpunktā un 3) apakšpunkta a) un b) punktā minēto iestāžu vai personu savstarpēju informācijas apmaiņu ar noteikumu, ka tās atrodas dalībvalstī vai kādā trešā valstī, kur ir spēkā šai direktīvai līdzvērtīgas prasības, un ka tās pieder pie vienas un tās pašas profesionālās kategorijas, un tām ir līdzvērtīgi pienākumi attiecībā uz profesionālo noslēpumu un personu datu aizsardzību. Savstarpēji iegūto informāciju izmanto tikai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanai.

6.   Ja 2. panta 1. punkta 3) apakšpunkta a) un b) punktā minētās personas cenšas klientu atturēt no pretlikumīgas darbības, tas nav uzskatāms par informācijas izpaušanu 1. punkta nozīmē.

7.   Dalībvalstis informē cita citu un Komisiju par gadījumiem, kad, viņuprāt, kāda trešā valsts atbilst 3., 4. vai 5. punktā minētajiem nosacījumiem.

29. pants

Ja Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar 40. panta 4. punktu, dalībvalstis aizliedz informācijas apmaiņu starp iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva, un attiecīgās trešās valsts iestādēm un personām.

IV NODAĻA

LIETVEDĪBA UN STATISTIKAS DATI

30. pants

Dalībvalstis pieprasa iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva, saglabāt šādus dokumentus un informāciju, lai to izmantotu FIU vai citas kompetentās iestādes, izmeklējot vai analizējot iespējamos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas gadījumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem:

a)

klienta uzticamības pārbaudes gadījumā – nepieciešamo pierādījumu kopija vai izziņas par laikposmu, kas ir vismaz pēdējie pieci gadi pēc tam, kad komercdarbības attiecības ar to klientu ir izbeigušās;

b)

komercdarbības attiecību un darījumu gadījumā – apstiprinošie pierādījumi un ieraksti, kas sastāv no oriģinālajiem dokumentiem vai kopijām, kuras pieļauj tiesu process, saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem, par laikposmu, kas ir vismaz pieci gadi, kuri seko pēc darījuma izpildīšanas vai komercdarbības attiecību izbeigšanas.

31. pants

1.   Dalībvalstis pieprasa, lai kredītiestādēs un finanšu iestādēs, uz kurām attiecas šī direktīva, vajadzības gadījumā to filiālēs vai trešā valstī esošos meitasuzņēmumos, kuru kontrolpakete ir to īpašumā, attiecībā uz klienta uzticamības pārbaudi un lietvedību piemēro pasākumus, kas ir vismaz līdzvērtīgi tiem, kuri noteikti šajā direktīvā.

Ja saskaņā ar trešās valsts tiesību aktiem šādu līdzvērtīgu pasākumu piemērošana nav atļauta, dalībvalstis pieprasa, lai iesaistītās iestādes attiecīgi informētu par to atbilstīgās piederības dalībvalsts kompetentās iestādes.

2.   Dalībvalstis un Komisija informē viena otru par gadījumiem, kad saskaņā ar trešās valsts tiesību aktiem nav atļauta 1. punkta pirmajā daļā paredzēto pasākumu piemērošana, un varētu tikt veikta koordinēta darbība, lai panāktu risinājumu.

3.   Dalībvalstis pieprasa, lai gadījumos, kad 1. punkta pirmajā daļā minēto pasākumu piemērošana saskaņā ar trešās valsts tiesību aktiem nav atļauta, kredītiestādes vai finanšu iestādes veic papildu pasākumus, lai efektīvi ierobežotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas risku.

32. pants

Dalībvalstis pieprasa, lai to kredītiestādēm un finanšu iestādēm būtu uz vietas sistēmas, kas tām ļautu izsmeļoši un ātri atbildēt uz FIU vai citu iestāžu pieprasījumu saskaņā ar valsts tiesību aktiem sniegt informāciju, vai tām ir vai pēdējo piecu gadu laikā ir bijušas komercdarbības attiecības ar konkrētu fizisku vai juridisku personu, kā arī par šo attiecību būtību.

33. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka tās ir spējīgas pārskatīt savu sistēmu efektivitāti cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu, un šim nolūkam izveido visaptverošu statistiku par šādu sistēmu efektivitāti.

2.   Šāda statistika obligāti ietver aizdomīgo darījumu skaitu, par kuriem ziņots FIU, pēc tam veiktos pasākumus un gada laikā izmeklēto gadījumu un kriminālvajāšanai pakļauto personu skaitu, par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas noziegumiem notiesāto personu skaitu un iesaldētā, aizturētā vai konfiscētā īpašuma apjomu.

3.   Dalībvalstis nodrošina šo statistikas ziņojumu konsolidēta pārskata publicēšanu.

V NODAĻA

IZPILDES PASĀKUMI

1. IEDAĻA

Iekšējās procedūras, apmācība un atgriezeniskā saite

34. pants

1.   Dalībvalstis pieprasa, lai iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva, ievieš atbilstīgus un piemērotus pasākumus un procedūras klienta uzticamības pārbaudei, ziņojumiem, lietvedībai, iekšējai kontrolei, risku izvērtēšanai, risku vadībai, atbilstības pārvaldībai un saziņai, lai novērstu un nepieļautu tādu darījumu īstenošanu, kuri ir saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu.

2.   Dalībvalstis pieprasa, lai kredītiestādes un finanšu iestādes, uz kurām attiecas šī direktīva, vajadzības gadījumā informē par attiecīgiem pasākumiem un procedūrām savas trešās valstīs esošās filiāles vai meitasuzņēmumus, kuru kontrolpaketes ir to īpašumā.

35. pants

1.   Dalībvalstis pieprasa, lai iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva, veic atbilstīgus pasākumus, lai iepazīstinātu savus attiecīgos darbiniekus ar noteikumiem, kas ir pieņemti, pamatojoties uz šo direktīvu.

Šie pasākumi ietver attiecīgo darbinieku piedalīšanos īpašās apmācību programmās, lai palīdzētu viņiem atpazīt iespējamos ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu saistītus darījumus un dotu viņiem norādījumus, kā rīkoties šādos gadījumos.

Ja fiziska persona, kas ietilpst jebkurā no kategorijām, kuras uzskaitītas 2. panta 1. punkta 3) apakšpunktā, veic profesionālo darbību kā kādas juridiskas personas darbinieks, šīs iedaļas noteikumi piemērojami šai juridiskajai personai, nevis fiziskajai personai.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka iestādēm un personām, uz kurām attiecas šī direktīva, ir piekļuve atjaunotai informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju un teroristu finansētāju praksē izmantotajiem paņēmieniem un par pazīmēm, pēc kurām ir iespējams atpazīt aizdomīgus darījumus.

3.   Dalībvalstis nodrošina, ka ikreiz, kad tas ir iespējams, tiek sniegta savlaicīga informācija par to, cik efektīvi ir bijuši ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu un kādi pasākumi pēc tam ir veikti.

2. IEDAĻA

Pārraudzība

36. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka licencē vai reģistrē valūtas maiņas punktus, trastu un uzņēmuma pakalpojumu sniedzējus, kā arī licencē kazino, lai tie varētu veikt savu komercdarbību likumīgi. Neskarot Kopienas turpmākos tiesību aktus, dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumus, kas veic finanšu pārskaitījumu operācijas, licencē vai reģistrē, lai tie varētu veikt savu komercdarbību likumīgi.

2.   Dalībvalstis pieprasa, lai kompetentās iestādes atteiktu 1. punktā minēto vienību licencēšanu vai reģistrāciju, ja tās nav pārliecinātas, ka personas, kuras efektīvi vada vai vadīs šādu vienību darbību, vai šādu vienību faktiskie īpašnieki nav atbilstīgas un piemērotas personas.

37. pants

1.   Dalībvalstis pieprasa, lai kompetentās iestādes vismaz efektīvi pārraudzītu un veiktu nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šīs direktīvas prasības ievēro visas iestādes un personas, uz kurām attiecas šī direktīva.

2.   Dalībvalstis nodrošina, lai kompetentajām iestādēm būtu atbilstīgas pilnvaras, tostarp tiesības pieprasīt visa veida informāciju, kas saistīta ar atbilstības uzraudzību un darbības pārbaudi, kā arī šo pienākumu veikšanai atbilstīgi resursi.

3.   Attiecībā uz kredītiestādēm, finanšu iestādēm un kazino kompetentajām iestādēm ir lielākas pārraudzības pilnvaras, jo īpaši iespēja veikt kontroles pasākumus uz vietas.

4.   Attiecībā uz 2. panta 1. punkta 3) apakšpunkta a) līdz e) punktā minētajām fiziskajām un juridiskajām personām dalībvalstis var pieļaut, ka 1. punktā uzskaitītie uzdevumi tiek veikti, pamatojoties uz riska pakāpi.

5.   Attiecībā uz 2. panta 1. punkta 3) apakšpunkta a) un b) punktā minētajām personām dalībvalstis var pieļaut, ka 1. punktā minētos uzdevumus veic pašpārvaldes iestādes ar noteikumu, ka tās atbilst 2. punktam.

3. IEDAĻA

Sadarbība

38. pants

Komisija sniedz atbalstu, kas var būt nepieciešams, lai atvieglotu koordinēšanu, tostarp informācijas apmaiņu starp FIU Kopienas teritorijā.

4. IEDAĻA

Sankcijas

39. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka fiziskās un juridiskās personas, uz kurām attiecas šī direktīva, var saukt pie atbildības par to noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti dalībvalstīs saskaņā ar šo direktīvu. Pārkāpumu gadījumā sankcijām jābūt efektīvām, proporcionālām un preventīvām.

2.   Neskarot dalībvalstu tiesības piemērot kriminālsodus, dalībvalstis saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem nodrošina, ka pret kredītiestādēm un finanšu iestādēm var tikt veikti atbilstīgi administratīvie pasākumi vai tām var piemērot administratīvus sodus, ja netiek ievēroti noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu. Dalībvalstis nodrošina, lai šie pasākumi vai sankcijas būtu efektīvas, proporcionālas un preventīvas.

3.   Attiecībā uz juridiskām personām dalībvalstis nodrošina, ka tās vismaz var saukt pie atbildības par 1. punktā minētajiem noteikumu pārkāpumiem, kuras to labā veikusi jebkura persona, darbojoties individuāli vai arī kā tāda juridiskās personas struktūras daļa, kurai ir vadoša ietekme šajā juridiskajā personā, pamatojoties uz:

a)

tiesībām pārstāvēt juridisko personu vai

b)

tiesībām pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā, vai arī

c)

kontroles tiesībām juridiskajā personā.

4.   Papildus 3. punktā paredzētajiem gadījumiem dalībvalstis nodrošina, ka juridiskas personas var saukt pie atbildības, ja nepietiekamas pārraudzības vai kontroles dēļ, ko veikusi kāda no 3. punktā minētajām personām, kādai no šīm personām pakļautai personai ir bijis iespējams veikt 1. punktā minētos noteikumu pārkāpumus kādas juridiskas personas labā.

VI NODAĻA

ĪSTENOŠANAS PASĀKUMI

40. pants

1.   Lai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas apkarošanā varētu ņemt vērā tehnisko attīstību un varētu nodrošināt vienotu šīs direktīvas īstenošanu, Komisija saskaņā ar 41. panta 2. punktā minēto procedūru var pieņemt šādus īstenošanas pasākumus:

a)

definīciju, kuras ietvertas 3. panta 2. punkta a) un d) apakšpunktā, kā arī 6., 7., 8., 9. un 10. punktā, tehnisko aspektu izskaidrošana;

b)

tehnisku kritēriju izstrādāšana, lai noteiktu, vai situācija pārstāv zemu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas riska pakāpi, kā minēts 11. panta 2. un 5. punktā;

c)

tehnisku kritēriju izstrādāšana, lai noteiktu, vai situācija pārstāv augstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas riska pakāpi, kā minēts 13. pantā;

d)

noteikt tehniskos kritērijus, lai novērtētu, vai saskaņā ar 2. panta 2. punktu ir pamats nepiemērot šo direktīvu konkrētām juridiskām vai fiziskām personām, kuras ar finanšu darījumiem nodarbojas reti vai arī ļoti ierobežotos apjomos.

2.   Jebkurā gadījumā Komisija pieņem pirmos piemērošanas pasākumus, lai īstenotu 1. punkta b) un d) apakšpunktu līdz 2006. gada 15. jūnijam.

3.   Komisija saskaņā ar 41. panta 2. punktā noteikto procedūru pielāgo 2. panta 1. punkta 3) apakšpunkta e) punktā, 7. panta b) punktā, 10. panta 1. punktā un 11. panta 5. punkta a) un d) apakšpunktā minētās summas, ņemot vērā Kopienas tiesību aktus, ekonomisko attīstību, kā arī izmaiņas starptautiskajos standartos.

4.   Ja Komisija konstatē, ka trešā valsts neatbilst nosacījumiem, kas ietverti 11. panta 1. vai 2. punktā, 28. panta 3., 4. vai 5. punktā vai pasākumos, kas noteikti saskaņā ar šā panta 1. punkta b) apakšpunktu vai 16. panta 1. punkta b) apakšpunktu, vai ka trešās valsts tiesību akti nepieļauj 31. panta 1. punkta pirmajā daļā noteikto pasākumu piemērošanu, tā pieņem attiecīgu lēmumu saskaņā ar 41. panta 2. punktā minēto procedūru.

41. pants

1.   Komisijai palīdz Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas komiteja, turpmāk “komiteja”.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus, ar nosacījumu, ka īstenošanas pasākumi, ko veic saskaņā ar šo procedūru, nemaina šīs direktīvas būtiskos noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

4.   Neskarot jau pieņemtos īstenošanas pasākumus, šīs direktīvas īstenošana attiecībā uz tehnisko noteikumu un lēmumu pieņemšanu saskaņā ar procedūru, kas minēta 2. punktā, tiek apturēta četrus gadus pēc tam, kad šī direktīva stājusies spēkā. Pēc Komisijas priekšlikuma Eiropas Parlaments un Padome var atjaunot šos noteikumus saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru, un šajā nolūkā pārskata tos, pirms pagājis četru gadu laikposms.

VII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

42. pants

Līdz 2009. gada 15. decembrim un turpmāk vismaz ar trīs gadu starplaiku Komisija sagatavo ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu un iesniedz to Eiropas Parlamentam un Padomei. Pirmajā šādā ziņojumā Komisija iekļauj īpašu pētījumu par attieksmi pret advokātiem un citiem neatkarīgiem un profesionāliem juristiem.

43. pants

Līdz 2010. gada 15. decembrim Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par 3. panta 6. punktā minētajām sliekšņa procentuālajam daudzumam, pievēršot uzmanību iespējamajam lietderīgumam un sekām, ko rada procentu samazinājums 3. panta 6. punkta a) apakšpunkta i) punktā, b) apakšpunkta i) punktā un iii) punktā no 25 % uz 20 %. Pamatojoties uz ziņojumu, Komisija var iesniegt priekšlikumu šīs direktīvas grozījumiem.

44. pants

Direktīva 91/308/EEK ar šo ir atcelta.

Atsauces uz atcelto direktīvu ir izveidotas kā atsauces uz šo direktīvu un būtu jālasa saskaņā ar korelācijas tabulu pielikumā.

45. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2007. gada 15. decembrim. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus šo savu tiesību aktu noteikumus un tabulu, kurā parādīts, kā šīs direktīvas noteikumi atbilst pieņemtajiem valsts tiesību aktiem.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

46. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

47. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2005. gada 26. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

D. ALEXANDER


(1)  Atzinums sniegts 2005. gada 11. maijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV C 40, 17.2.2005., 9. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 26. maija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2005. gada 19. septembra Lēmums.

(4)  OV L 166, 28.6.1991., 77. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/97/EK (OV L 344, 28.12.2001., 76. lpp.).

(5)  OV L 182, 5.7.2001., 1. lpp.

(6)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(7)  OV L 271, 24.10.2000., 4. lpp.

(8)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(9)  OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp.

(10)  OV L 126, 26.5.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/1/EK (OV L 79, 24.3.2005., 9. lpp.).

(11)  OV L 345, 19.12.2002., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/1/EK.

(12)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

(13)  OV L 9, 15.1.2003., 3. lpp.

(14)  OV L 351, 29.12.1998., 1. lpp.

(15)  OV C 316, 27.11.1995., 49. lpp.

(16)  OV L 275, 27.10.2000., 39. lpp.

(17)  OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.


PIELIKUMS

KORELĀCIJU TABULA

Šī direktīva

Direktīva 91/308/EEK

1. panta 1. punkts

2. pants

1. panta 2. punkts

1. panta C iedaļa

1. panta 2. punkta a) apakšpunkts

1. panta C iedaļas 1. punkts

1. panta 2. punkta b) apakšpunkts

1. panta C iedaļas 2. punkts

1. panta 2. punkta c) apakšpunkts

1. panta C iedaļas 3. punkts

1. panta 2. punkta d) apakšpunkts

1. panta C iedaļas 4. punkts

1. panta 3. punkts

1. panta C iedaļas trešā daļa

1. panta 4. punkts

 

1. panta 5. punkts

1. panta C iedaļas otrā daļa

2. panta 1. punkta 1) apakšpunkts

2.a panta 1. punkts

2. panta 1. punkta 2) apakšpunkts

2.a panta 2. punkts

2. panta 1. punkta 3) apakšpunkta a), b) un d) līdz f) punkts

2.a panta 3. līdz 7. punkts

2. panta 1. punkta 3) apakšpunkta c) punkts

 

2. panta 2. punkts

 

3. panta 1. punkts

1. panta A iedaļa

3. panta 2. punkta a) apakšpunkts

1. panta B iedaļas 1. punkts

3. panta 2. punkta b) apakšpunkts

1. panta B iedaļas 2. punkts

3. panta 2. punkta c) apakšpunkts

1. panta B iedaļas 3. punkts

3. panta 2. punkta d) apakšpunkts

1. panta B iedaļas 4. punkts

3. panta 2. punkta e) apakšpunkts

 

3. panta 2. punkta f) apakšpunkts

1. panta B iedaļas otrā daļa

3. panta 3. punkts

1. panta D iedaļa

3. panta 4. punkts

1. panta E iedaļas pirmā daļa

3. panta 5. punkts

1. panta E iedaļas otrā daļa

3. panta 5. punkta a) apakšpunkts

 

3. panta 5. punkta b) apakšpunkts

1. panta E iedaļas pirmais ievilkums

3. panta 5. punkta c) apakšpunkts

1. panta E iedaļas otrais ievilkums

3. panta 5. punkta d) apakšpunkts

1. panta E iedaļas trešais ievilkums

3. panta 5. punkta e) apakšpunkts

1. panta E iedaļas ceturtais ievilkums

3. panta 5. punkta f) apakšpunkts

1. panta E iedaļas piektā ievilkuma 3. daļa

3. panta 6. punkts

 

3. panta 7. punkts

 

3. panta 8. punkts

 

3. panta 9. punkts

 

3. panta 10. punkts

 

4. pants

12. pants

5. pants

15. pants

6. pants

 

7. panta a) punkts

3. panta 1. punkts

7. panta b) punkts

3. panta 2. punkts

7. panta c) punkts

3. panta 8. punkts

7. panta d) punkts

3. panta 7. punkts

8. panta 1. punkta a) apakšpunkts

3. panta 1. punkts

8. panta 1. punkta b) līdz d) apakšpunkts

 

8. panta 2. punkts

 

9. panta 1. punkts

3. panta 1. punkts

9. panta 2. līdz 6. punkts

 

10. pants

3. panta 5. un 6. punkts

11. panta 1. punkts

3. panta 9. punkts

11. panta 2. punkts

 

11. panta 3. un 4. punkts

 

11. panta 5. punkta a) apakšpunkts

3. panta 3. punkts

11. panta 5. punkta b) apakšpunkts

3. panta 4. punkts

11. panta 5. punkta c) apakšpunkts

3. panta 4. punkts

11. panta 5. punkta d) apakšpunkts

 

12. pants

 

13. panta 1. un 2. punkts

3. panta 10. un 11. punkts

13. panta 3. līdz 5. punkts

 

13. panta 6. punkts

5. pants

14. pants

 

15. pants

 

16. pants

 

17. pants

 

18. pants

 

19. pants

 

20. pants

5. pants

21. pants

 

22. pants

6. panta 1. un 2. punkts

23. pants

6. panta 3. punkts

24. pants

7. pants

25. pants

10. pants

26. pants

9. pants

27. pants

 

28. panta 1. punkts

8. panta 1. punkts

28. panta 2. līdz 7. punkts

 

29. pants

 

30. panta a) punkts

4. panta pirmais ievilkums

30. panta b) punkts

4. panta otrais ievilkums

31. pants

 

32. pants

 

33. pants

 

34. panta 1. punkts

11. panta 1. punkta a) apakšpunkts

34. panta 2. punkts

 

35. panta 1. punkta pirmā daļa

11. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmais teikums

35. panta 1. punkta otrā daļa

11. panta 1. punkta b) apakšpunkts otrais teikums

35. panta 1. punkta trešā daļa

11. panta 1. punkta otrā daļa

35. panta 2. punkts

 

35 panta 3. punkts

 

36. pants

 

37. pants

 

38. pants

 

39. panta 1. punkts

14. pants

39. panta 2. līdz 4. punkts

 

40. pants

 

41. pants

 

42. pants

17. pants

43. pants

 

44. pants

 

45. pants

16. pants

46. pants

16. pants


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/37


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2005/66/EK

(2005. gada 26. oktobris),

kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu frontālās aizsardzības sistēmu izmantošanu un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā izklāstīto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Pēdējos gados arvien vairāk izmanto sistēmas, kas nodrošina mehānisko transportlīdzekļu papildu frontālo aizsardzību. Dažas no šīm sistēmām sadursmes gadījumā rada risku gājēju un citu satiksmes dalībnieku drošībai. Tādēļ ir vajadzīgi pasākumi, lai aizsargātu sabiedrību pret šādiem riskiem.

(2)

Frontālās aizsardzības sistēmas var būt transportlīdzekļa sākotnējā aprīkojumā vai tās var tirgot kā atsevišķas tehniskas vienības. Būtu jāsaskaņo tehniskās prasības mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumam attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmām, ar kurām transportlīdzekli varētu aprīkot, lai izvairītos no tādu prasību pieņemšanas, kas katrā dalībvalstī ir atšķirīgas, un lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību. Šo pašu iemeslu dēļ ir nepieciešams saskaņot tehniskās prasības attiecībā uz frontālo aizsardzības sistēmu kā atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprinājumu Padomes Direktīvas 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (3) nozīmē.

(3)

Nepieciešams kontrolēt frontālo aizsardzības sistēmu izmantošanu un noteikt testu, konstrukcijas un uzstādīšanas prasības, kādām jāatbilst jebkurai frontālās aizsardzības sistēmai, kas vai nu piegādāta kā sākotnējais transportlīdzekļa aprīkojums vai laista tirgū kā atsevišķa tehniska vienība. Testiem būtu jāizvirza prasība, lai frontālās aizsardzības sistēmas ir konstruētas tādā veidā, kas uzlabo gājēju drošību un mazina ievainojumu skaitu.

(4)

Šīs prasības būtu arī jāskata gājēju un citu viegli ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzības kontekstā un ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/102/EK (2003. gada 17. novembris) par gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā (4) grozījumiem. Šā direktīva būtu jāpārskata, pamatojoties uz pētījumiem un pieredzi, kas gūta pirmajos četros tās piemērošanas gados.

(5)

Šī direktīva ir viena no atsevišķajām direktīvām saistībā ar Direktīvā 70/156/EEK noteikto EK tipa apstiprinājuma procedūru.

(6)

Komisijai būtu jāuzrauga šīs direktīvas ietekme un jāsagatavo ziņojums par to Eiropas Parlamentam un Padomei. Ja tiek uzskatīts par nepieciešamu vēl vairāk uzlabot gājēju aizsardzību, Komisijai būtu jāizstrādā priekšlikumi par šīs direktīvas grozījumiem atbilstoši tehnikas attīstībai.

(7)

Tomēr atzīst, ka dažiem transportlīdzekļiem, kas ir ietverti šīs direktīvas darbības jomā, un kam var uzstādīt frontālās aizsardzības sistēmas, nevarēs piemērot Direktīvu 2003/102/EK. Uzskata, ka šiem transportlīdzekļiem var būt tehniski neizpildāmas direktīvā noteiktās augšējās kāju formas testa prasības. Lai veicinātu gājēju drošības uzlabošanu attiecībā uz galvas traumām, varētu būt nepieciešams izstrādāt alternatīvas prasības augšējās kāju formas testam, lai tās piemērotu tikai šiem transportlīdzekļiem, vienlaicīgi nodrošinot to, ka frontālo aizsardzības sistēmu uzstādīšana nepaaugstina gājēju vai citu viegli ievainojamu satiksmes dalībnieku risku gūt kāju traumas.

(8)

Pasākumi, kas vajadzīgi šīs direktīvas īstenošanai un pielāgošanai zinātnes un tehnikas attīstībai, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5).

(9)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, veicināt gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku drošību, nosakot tehniskās prasības mehānisko transportlīdzekļu frontālo aizsardzības sistēmu tipa apstiprinājumam, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un to, ka tādēļ šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz tikai tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(10)

Šī direktīva ietilpst Eiropas ceļu satiksmes drošības rīcības programmā, un to var papildināt ar dalībvalstu pasākumiem, lai aizliegtu vai ierobežotu tādu frontālās aizsardzības sistēmu izmantošanu, kas jau bija pārdošanā pirms tās stāšanās spēkā.

(11)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 70/156/EEK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Darbības joma

Šīs Direktīvas mērķis ir uzlabot gājēju un transportlīdzekļu drošību, izmantojot pasīvos pasākumus. Tā nosaka tehniskās prasības to mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumam, kuru frontālās aizsardzības sistēmas piegādātas kā sākotnējais transportlīdzekļa aprīkojums vai kā atsevišķa tehniska vienība.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas, kā arī I pielikuma 1. punktā noteiktās definīcijas:

1.

“Transportlīdzeklis” ir jebkurš M1 kategorijas mehāniskais transportlīdzeklis, kas noteikts Direktīvas 70/156/EEK 2. pantā un II pielikumā un kura pieļaujamā maksimālā masa nepārsniedz 3,5 tonnas, un jebkurš N1 kategorijas mehāniskais transportlīdzeklis, kā noteikts Direktīvas 70/156/EEK 2. pantā un II pielikumā;

2.

“Atsevišķa tehniska vienība” ir jebkura atsevišķa tehniska vienība Direktīvas 70/156/EEK 2. panta nozīmē, ko paredzēts uzstādīt vai izmantot viena vai vairāku tipu transportlīdzekļiem.

3. pants

Noteikumi par tipa apstiprinājumu

1.   No 2006. gada 25. augusta attiecībā uz jauna tipa transportlīdzekli, kas aprīkots ar frontālās aizsardzības sistēmu, kura atbilst I un II pielikumā noteiktajām prasībām, dalībvalstis tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar frontālās aizsardzības sistēmām:

a)

neatsakās piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu;

b)

neaizliedz reģistrāciju, pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā.

2.   No 2006. gada 25. augusta attiecībā uz jauna tipa frontālās aizsardzības sistēmu, kura ir pieejama kā atsevišķa tehniska vienība un kura atbilst I un II pielikumā noteiktajām prasībām, dalībvalstis:

a)

neatsakās piešķirt EK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu;

b)

neaizliedz pārdošanu vai nodošanu ekspluatācijā.

3.   No 2006. gada 25. novembra attiecībā uz tādu jauna tipa transportlīdzekli, kas aprīkots ar frontālās aizsardzības sistēmu, vai tādu jauna tipa frontālās aizsardzības sistēmu, kura piegādāta kā atsevišķa tehniska vienība un kura neatbilst I un II pielikumā noteiktajām prasībām, dalībvalstis atsakās piešķirt EK vai valsts tipa apstiprinājumu.

4.   No 2007. gada 25. maija attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas neatbilst I un II pielikumā noteiktajām prasībām, dalībvalstis tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar frontālās aizsardzības sistēmām:

a)

uzskata, ka atbilstības sertifikāti, kas pievienoti jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvu 70/156/EEK, vairs nav derīgi minētās direktīvas 7. panta 1. punkta nozīmē,

b)

aizliedz tādu jaunu transportlīdzekļu reģistrāciju, pārdošanu un nodošanu ekspluatācijā, kuriem saskaņā ar Direktīvu 70/156/EEK nav pievienots atbilstības sertifikāts.

5.   No 2007. gada 25. maija I un II pielikuma prasības attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmām, kas pieejamas kā atsevišķas tehniskas vienības, piemēro Direktīvas 70/156/EEK 7. panta 2. punktā noteiktajiem mērķiem.

4. pants

Īstenošanas pasākumi un grozījumi

1.   Sīki izstrādātas tehniskas prasības saistībā ar I pielikuma 3. punktā paredzētajiem testa noteikumiem pieņem Komisija saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. panta 3. punktā noteikto procedūru.

2.   Grozījumus, kas vajadzīgi šīs direktīvas pielāgošanai, pieņem Komisija saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. panta 3. punktā noteikto procedūru.

5. pants

Pārskatīšana

Ne vēlāk kā 2010. gada 25. augustā, ņemot vērā tehnikas attīstību un pieredzi, Komisija pārskata šīs direktīvas tehniskos noteikumus un it īpaši nosacījumus, kas nosaka testa “Augšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu” nepieciešamību, testa “Pieaugušā galvas forma pret frontālo aizsardzības sistēmu” iekļaušanu un specifikāciju testam “Bērna galvas forma pret frontālo aizsardzības sistēmu”. Par šīs pārskatīšanas rezultātiem Komisija sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei.

Ja pēc pārskatīšanas uzskata par vajadzīgu pielāgot šīs direktīvas tehniskos noteikumus, šādus pielāgojumus veic saskaņā ar procedūru, kas noteikta Direktīvas 70/156/EEK 13. panta 3. punktā.

6. pants

Direktīvas 70/156/EEK grozījumi

Ar šo Direktīvas 70/156/EEK I, III, IV, un XI pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas III pielikumu.

7. pants

Pārņemšana

1.   Līdz 2006. gada 25. augustam dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās par to nekavējoties informē Komisiju.

Tās piemēro minētos pasākumus no 2006. gada 25. augusta.

Dalībvalstīm pieņemot minētos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

8. pants

Atsevišķas tehniskas vienības

Šī direktīva neietekmē dalībvalstu kompetenci aizliegt vai ierobežot frontālo aizsardzības sistēmu izmantošanu, kas laistas tirgū kā atsevišķas tehniskas vienības pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

10. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2005. gada 26. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

D. ALEXANDER


(1)  OV C 112, 30.4.2004., 18. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 26. maija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2005. gada 11. oktobra Lēmums.

(3)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/49/EK (OV L 194, 26.7.2005., 12. lpp.).

(4)  OV L 321, 6.12.2003., 15. lpp.

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.


PIELIKUMU SARAKSTS

I PIELIKUMS:

Tehniskie noteikumi

II PIELIKUMS:

Tipa apstiprināšanas administratīvie noteikumi

1. papildinājums:

Informācijas dokuments (transportlīdzeklis)

2. papildinājums:

Informācijas dokuments (atsevišķa tehniska vienība)

3. papildinājums:

EK tipa apstiprinājuma sertifikāts (transportlīdzeklis)

4. papildinājums:

EK tipa apstiprinājuma sertifikāts (atsevišķa tehniska vienība)

5. papildinājums:

EK tipa apstiprinājuma zīmes piemērs

III PIELIKUMS:

Direktīvas 70/156/EEK grozījumi

I PIELIKUMS

TEHNISKIE NOTEIKUMI

1.   DEFINĪCIJAS

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas.

1.1.

“Transportlīdzekļa tips” ir to mehānisko transportlīdzekļu kategorija, kas A statņu priekšgalā neatšķiras pēc tādiem būtiskiem parametriem kā:

a)

konstrukcija;

b)

galvenie izmēri;

c)

transportlīdzekļa ārējās virsmas materiāli;

d)

sastāvdaļu izvietojums (ārējs vai iekšējs);

e)

frontālās aizsardzības sistēmas piestiprināšanas veids;

ciktāl tie var ietekmēt šajā direktīvā noteikto triecientestu rezultātu ticamību .

Lai frontālās aizsardzības sistēma varētu iegūt tipa apstiprinājumu kā atsevišķa tehniska vienība, jebkuru atsauci uz transportlīdzekli var uztvert kā atsauci uz korpusu, uz kura ir uzstādīta testēšanai pakļaujamā sistēma un kuru ir paredzēts izmantot kā tā konkrētā transportlīdzekļa tipa priekšgala ārējo gabarītu aizstājēju, attiecībā uz kuru šī sistēma iegūst tipa apstiprinājumu.

1.2.

“Normālais braukšanas stāvoklis” ir stāvoklis kādā atrodas transportlīdzeklis, kad tas ir novietots uz zemes darba kārtībā, tā riepas ir piepumpētas līdz atbilstošajam spiedienam un priekšējie riteņi ir pagriezti virzienā taisni uz priekšu, visu transportlīdzekļa izmantošanai nepieciešamo šķidrumu tilpums ir uzpildīts līdz maksimumam, tam ir viss standarta aprīkojums, ko nodrošina transportlīdzekļa ražotājs, uz vadītāja sēdekļa un uz priekšējā pasažiera sēdekļa katra atsevišķi novietota 75 kg smaga masa, tā balstiekārta ir noregulēta braukšanai ar ātrumu 40 vai 35 km/h standarta braukšanas stāvoklī, kā noteicis ražotājs (īpaši transportlīdzekļiem ar aktīvu balstiekārtu vai ar automātiskās regulēšanas ierīci).

1.3.

“Ārējā virsma” ir transportlīdzekļa ārpuse uz priekšu no A statņiem, kas ietver motora pārsegu, spārnus, lukturus un gaismas signalizācijas ierīces, kā arī redzamus stiprinājumus.

1.4.

“Izliekuma rādiuss” ir attiecīgās daļas izliekumam visprecīzāk atbilstošās riņķa līnijas loka rādiuss.

1.5.

Transportlīdzekļa “galējā ārmala” attiecībā uz transportlīdzekļa abām pusēm ir plakne, kas paralēla transportlīdzekļa gareniskajai vidus plaknei, sakrītot ar tā sānu ārējo malu, un attiecībā uz priekšējo un aizmugurējo malu transportlīdzekļa perpendikulārā šķērsplakne sakrīt ar tā priekšas un aizmugures malu, neņemot vērā šādus izvirzījumus:

a)

riepas netālu no vietas, kur tās saskaras ar zemi, un riepu spiediena mērītāju savienojumi;

b)

jebkuras pretslīdēšanas ierīces, kas var būt uzliktas riteņiem;

c)

atpakaļskata spoguļi;

d)

pagrieziena rādītāji sānos, ārējo kontūru gabarītlukturi, priekšējie un aizmugurējie gabarītu (sānu) lukturi, kā arī stāvgaismas lukturi;

e)

attiecībā uz priekšas un aizmugures malām – daļas, kas uzstādītas uz buferiem, jūgierīcēm un izpūtējiem.

1.6.

“Buferis” ir transportlīdzekļa priekšējās, apakšējās un ārējās daļas konstrukcija atbilstoši tipa apstiprinājumam. Tas ietver visas transportlīdzekļa konstrukcijas, kas ir paredzētas šī transportlīdzekļa aizsardzībai sadursmes gadījumā maza ātrumā ar citu transportlīdzekli, kā arī visas piemērotās konstrukcijas, piemēram, tam piestiprinātās valsts numura zīmes. Tas neietver aprīkojumu, kas ir uzmontēts transportlīdzeklim pēc tipa apstiprinājuma un paredzēts sniegt tam papildus frontālo aizsardzību.

1.7.

“Frontālās aizsardzības sistēma” ir atsevišķa konstrukcija vai konstrukcijas, piemēram, aizsargrežģis, vai papildus buferis, kas ir paredzēts transportlīdzekļa ārējās virsmas, virs un/vai zem standarta aprīkojuma bufera aizsargāšanai gadījumā, ja notiktu sadursme ar kādu priekšmetu. Šajā definīcijā nav ietvertas konstrukcijas, kuru svars nepārsniedz 0,5 kg un kuras ir paredzētas tikai lukturu aizsardzībai.

1.8.

“Motora pārsega priekšējās malas atskaites līnija” ir saskares punktu veidota līnija starp 1 000 mm garu nogriezni un motora pārsega priekšējo virsmu, kad nogrieznis, kas atrodas paralēli transportlīdzekļa gareniskajai vertikālajai plaknei un ir par 50o atliekts atpakaļ, un kad tā apakšējā daļa ir 600 mm virs zemes, pārvieto gar motora pārsega priekšējo daļu, saglabājot saskari ar to. Transportlīdzekļiem, kuru motora pārsega priekšējā virsma ir atliekta par 50o, tā lai nogrieznis veidotu nevis vienu saskari, bet gan nepārtrauktu saskari vai vairākus saskares punktus, atskaites līniju nosaka, kad tās nogrieznis ir par 40oatliekts atpakaļ. Šādas formas transportlīdzekļiem, kuriem nogriežņa apakšējā daļa veido pirmo saskari, šajā sāniskā stāvoklī, šī saskare tiek uzskatīta par motora pārsega priekšējās malas atskaites līniju. Šīs formas transportlīdzekļiem, kuru nogriežņa gals veido pirmo saskari, 1.13. punktā noteiktā 1 000 mm ģeometriskā izliekuma vieta šajā sāniskā stāvoklī veido motora pārsega atskaites līniju. Šajā direktīvā uz bufera galējo malu attiecas tas pats, kas uz motora pārsega ārējo malu, ja šīs procedūras laikā tā saskaras ar nogriezni.

1.9.

“Frontālas aizsardzības sistēmas augšējā atskaites līnija” ir līnija, kas nosaka maksimālo augstumu nozīmīgiem punktiem gājēja saskarē ar frontālās aizsardzības sistēmas vai transportlīdzekļa. Tā ir augšējo saskares punktu veidota līnija starp 700 mm garu nogriezni un frontālās aizsardzības sistēmu vai transportlīdzekļa priekšdaļu (atkarībā no tā, ar ko notiek saskare), kad nogriezni, kas atrodas paralēli transportlīdzekļa gareniskajai vertikālajai plaknei un ir par 20o atliekta atpakaļ, pārvieto gar transportlīdzekļa priekšdaļu, vienlaicīgi saglabājot tās saskari ar zemi un frontālās aizsardzības sistēmas vai transportlīdzekļa virsmu.

1.10.

“Frontālas aizsardzības sistēmas apakšējā atskaites līnija” ir līnija, kas nosaka zemāko augstumu nozīmīgiem punktiem gājēja saskarē ar frontālās aizsardzības sistēmu vai transportlīdzekli. Tā ir apakšējo saskares punktu veidota līnija starp 700 mm garu nogriezni un frontālās aizsardzības sistēmu vai transportlīdzekļa priekšdaļu, kad nogriezni, kas atrodas paralēli transportlīdzekļa gareniskajai vertikālajai plaknei un ir par 25o noliekta uz priekšu, pārvieto gar transportlīdzekļa priekšdaļu, vienlaicīgi saglabājot tās saskari ar zemi un frontālās aizsardzības sistēmas vai transportlīdzekļa virsmu.

1.11.

“Frontālās aizsardzības sistēmas augšējais augstums” ir vertikālais attālums no zemes līdz 1.9. punktā definētajai frontālās aizsardzības sistēmas augšējai atskaites līnijai, kad transportlīdzeklis ir novietots normālā braukšanas stāvoklī.

1.12.

“Frontālās aizsardzības sistēmas apakšējais augstums” ir vertikālais attālums no zemes līdz 1.10. punktā definētajai frontālās aizsardzības sistēmas apakšējai atskaites līnijai, kad transportlīdzeklis ir novietots normālā braukšanas stāvoklī.

1.13.

“1 000 mm ģeometriskā izliekuma vieta” ir līnija, ko raksturo ar 1 000 mm garas lokanas lentes vienu galu uz priekšējās augšējās virsmas, kad lenti turot automašīnas vertikālajā gareniskajā plaknē, to pārvieto gar motora pārsegu un frontālo aizsardzības sistēmu. Lenti tur nostieptā stāvoklī visas darbības laikā, vienam galam saskaroties ar zemi vertikāli zem bufera priekšpuses virsmas un otram galam saskaroties ar priekšējo augšējo virsmu. Transportlīdzeklis ir novietots normālā braukšanas pozīcijā.

1.14.

“Frontālās aizsardzības sistēmas priekšējās daļas atskaites līnija” ir saskares punktu veidota līnija starp 1 000 mm garu nogriezni un frontālās aizsardzības sistēmas priekšējo virsmu, kad nogrieznis, kas atrodas paralēli transportlīdzekļa gareniskajai vertikālajai plaknei un ir par 50o atliekts atpakaļ, un kad tā apakšējā daļa ir 600 mm virs zemes, pārvieto gar frontālas aizsardzības sistēmas priekšējo daļu, saglabājot saskari ar to. Transportlīdzekļiem, kuru frontālā aizsardzības sistēmas virsma ir ieliekta par 50o, tā lai taisnā mala veidotu nevis vienu saskari, bet gan nepārtrauktu saskari vai vairākus saskares punktus, atskaites līniju nosaka, kad tās taisnā mala ir par 40oatliekta atpakaļ.

1.15.

“Izpildes kritēriju attiecībā uz galvu (HPC)” aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Image

kur “a” ir galvas gravitācijas centra galīgais paātrinājums (m/s2 kā “g” daudzkārtnis, ko reģistrē attiecībā pret laiku un filtrē 1 000 Hz kanāla frekvences klasē; t1 un t2 ir divi laika brīži, kas definē sākumu un beigas attiecīgajam [galvas saskares] reģistrācijas periodam, kurā HPC vērtība ir maksimāla starp saskares pirmo un pēdējo brīdi. HPC vērtības, kam laika intervāls (t1 – t2) ir lielāks par 15 ms, maksimālās vērtības aprēķinos neņem vērā.

2.   KONSTRUKCIJAS UN UZSTĀDĪŠANAS NOTEIKUMI

2.1.

Frontālās aizsardzības sistēmas

Turpmākās prasības tiek vienlīdz piemērotas priekšējās aizsardzības sistēmām, kas tiek piegādātas jau uzmontētas jaunajiem transporta līdzekļiem, un priekšējās aizsardzības sistēmām, ko piegādā kā atsevišķas tehniskas vienības uzstādīšanai uz noteiktiem transportlīdzekļiem.

Tomēr, vienojoties ar kompetento apstiprinājuma iestādi, 3. punktā ietvertās prasības var uzskatīt par izpildītām pilnībā vai daļēji, ja tiek veikta jebkāda frontālo aizsardzības sistēmu līdzīga pārbaude saskaņā ar citu tipa apstiprinājuma direktīvu.

2.1.1.

Priekšējās aizsardzības sistēmu sastāvdaļas tiek tā veidotas, lai visām nelokāmām virsmām, ar kurām var būt saskare 100 mm laukā, minimālais deformācijas rādiuss ir 5 mm.

2.1.2.

Frontālās aizsardzības sistēmas kopējā masa, ieskaitot visus balsteņus un stiprinājumus, nepārsniedz 1,2 % no tā transportlīdzekļa masas, kuram tā ir projektēta, taču ne vairāk kā 18 kg.

2.1.3.

Frontālās aizsardzības sistēmas augstums, kad tā ir uzmontēta transportlīdzeklim, jebkurā punktā ir ne vairāk kā 50 mm augstāks par motora pārsega priekšējās malas atskaites līniju, kā tas ir noteikts 1.8. punktā, ko mēra transportlīdzekļa gareniskajā vertikālajā plaknē caur šo punktu.

2.1.4.

Frontālās aizsardzības sistēma nepārsniedz tā transportlīdzekļa platuma, kurā tā ir uzstādīta. Ja frontālās aizsardzības sistēmas kopējais platums ir vairāk nekā 75 % no transportlīdzekļa platuma, sistēmas galus pavērš pret iekšējo virsmu, lai mazinātu aizķeršanās risku. Uzskata, ka šī prasība ir ievērota, ja buferis ir padziļinājumā vai iebūvēts virsbūvē, vai sistēmas gals ir vērsts uz iekšu tā, lai tam nevarētu pieskarties ar 100 mm sfēru, un atstarpe starp sistēmas galu un virsbūvi nepārsniedz 20 mm.

2.1.5.

Ievērojot 2.1.4. punktu, atstarpe starp frontālās aizsardzības sistēmas sastāvdaļām un zem tā esošo ārējo virsmu nepārsniedz 80 mm. Virsbūves vispārējās kontūras vietēja rakstura pārtraukumus (piem., caurumi režģos, gaisa ieplūdes) neņem vērā.

2.1.6.

Jebkurā transportlīdzekļa sānu stāvoklī, lai saglabātu ieguvumus no transportlīdzekļa bufera, gareniskais attālums starp visizvirzītāko bufera daļu un visizvirzītāko frontālās aizsardzības sistēmas daļu nepārsniedz 50 mm.

2.1.7.

Frontālās aizsardzības sistēma nedrīkst ievērojami samazināt bufera efektivitāti. Uzskata, ka šī prasība ir ievērota, ja ir ne vairāk kā divas frontālās aizsardzības sistēmas vertikālas daļas un nav horizontālu daļu, kas sniedzas pāri buferim.

2.1.8.

Frontālās aizsardzības sistēmas nav vertikāli izliektas uz priekšu. Frontālo aizsardzības sistēmu augšējās daļas nav pagarinātas uz augšu vai uz aizmuguri (virzienā uz priekšējo stiklu) vairāk kā 50 mm no transportlīdzekļa motora pārsega priekšējās malas atskaites līnija, kā tas noteikts 1.8. punktā, kad priekšējā aizsardzības sistēma ir noņemta. Katrs mērījuma punkts tiek noteikts uz transportlīdzekļa gareniskās vertikālās plaknes caur šo punktu.

2.1.9.

Frontālo aizsardzības sistēmu uzstādīšana neietekmē atbilstību citu transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma direktīvu prasībām.

2.2.

Frontālās aizsardzības sistēmas kā atsevišķas tehniskas vienības nedrīkst izplatīt, ne arī piedāvāt tirdzniecībā vai pārdot, ja tām nav pievienots to transportlīdzekļu tipu saraksts, kuru frontālās aizsardzības sistēmas ir saņēmušas tipa apstiprinājumu, un skaidras montāžas instrukcijas. Montāžas instrukcijas ietver īpašas uzstādīšanas instrukcijas, ietverot piestiprināšanas veidus tiem transportlīdzekļiem, kuriem tās ir apstiprinātas, un, lai nodrošinātu to, ka apstiprinātās sastāvdaļas uz šiem transportlīdzekļiem tiek uzmontētas tādā veidā, kas atbilst attiecīgajiem 2.1. punktā minētajiem noteikumiem.

3.   TESTA NOTEIKUMI

3.1.

Frontālās aizsardzības sistēmām, lai tās tiktu apstiprinātas, ir jāiztur šādi testi.

3.1.1.

Apakšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu. Testu veic ar trieciena ātrumu 40 km/h. Maksimālais dinamiskais ceļgala saliekuma leņķis nepārsniedz 21,0o, maksimālā dinamiskā ceļgala nobīde nepārsniedz 6,0 mm, un paātrinājums stilba kaula augšējā galā nepārsniedz 200 g.

3.1.1.1.

Neatkarīgi no tā, vai frontālās aizsardzības sistēmas apstiprina kā atsevišķas tehniskas vienības izmantošanai tikai noteiktiem transportlīdzekļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa nepārsniedz 2,5 tonnas un kuri ir saņēmuši tipa apstiprinājumu pirms 2005. gada 1. oktobra, vai transportlīdzekļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa pārsniedz 2,5 tonnas, 3.1.1. punktā minētos noteikumus var aizvietot ar 3.1.1.1.1. punktā vai 3.1.1.1.2. punktā minētajiem noteikumiem.

3.1.1.1.1.

Šo testu veic ar trieciena ātrumu 40 km/h. Maksimālais dinamiskais ceļgala ieliekuma leņķis nedrīkst pārsniegt 26,0o, maksimālā dinamiskā ceļgala nobīde nepārsniedz 7,5 mm, un paātrinājums stilba kaula augšējā galā nepārsniedz 250 g.

3.1.1.1.2.

Testus veic uz transportlīdzekļiem ar frontālās aizsardzības sistēmu un bez frontālās aizsardzības sistēmas, ar trieciena ātrumu 40 km/h. Abus šos testus veic vienādās vietās, kā to ir noteikusi attiecīgā testa iestāde. Piefiksē ceļgala ieliekuma leņķa un dinamiskās ceļgala nobīdes maksimālos rādītājus, kā arī paātrinājuma stilba kaula augšējā galā rādītājus. Katrā gadījumā to transportlīdzekļu, kas ir aprīkoti ar frontālās aizsardzības sistēmu, rādītāji nepārsniedz 90 % no to transportlīdzekļu rādītājiem, kas nav aprīkoti ar frontālās aizsardzības sistēmu.

3.1.1.2.

Ja augšējās frontālās aizsardzības sistēmas augstums pārsniedz 500 mm šo testu aizstāj ar testu “Augšējās kājas forma pret frontālo aizsardzības sistēmu”, kā noteikts 3.1.2. punktā.

3.1.2.

Augšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu: Šo testu veic ar trieciena ātrumu 40 km/h. Tūlītēja trieciena spēka summa attiecībā pret laiku nepārsniedz 7,5 kN un lieces moments uz triecienelementu nepārsniedz 510 Nm.

Testu “Augšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu” veic, ja frontālās aizsardzības sistēmas bufera apakšējais augstums testa stāvoklī ir vairāk nekā 500 mm.

3.1.2.1.

Neatkarīgi no tā, vai frontālās aizsardzības sistēmas apstiprina kā atsevišķas tehniskas vienības izmantošanai tikai noteiktiem transporta līdzekļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa nepārsniedz 2,5 tonnas, un kuri saņēmuši tipa apstiprinājumu pirms 2005. gada 1. oktobra, vai arī transportlīdzekļa, kuru kopējā pieļaujamā masa pārsniedz 2,5 tonnas, 3.1.2. punktā minētos noteikumus var aizvietot ar 3.1.2.1.1. punktā vai 3.1.2.1.2. punktā minētajiem noteikumiem.

3.1.2.1.1.

Šo testu veic ar trieciena ātrumu 40 km/h. Tūlītējā trieciena spēka summa attiecībā pret laiku nedrīkst pārsniegt 9,4 kN un lieces moments uz triecienelementu nedrīkst pārsniegt 640 Nm.

3.1.2.1.2.

Testus veic uz transportlīdzekļiem ar frontālās aizsardzības sistēmu un bez tās, ar trieciena ātrumu 40 km/h. Abus šos testus veic vienādās vietās, kā to ir noteikusi attiecīgā testa iestāde. Piefiksē ceļgala ieliekuma leņķa un dinamiskās ceļgala nobīdes maksimālos rādītājus, kā arī paātrinājuma stilba kaula augšējā galā rādītājus. Katrā gadījumā to transportlīdzekļu, kas ir aprīkoti ar frontālās aizsardzības sistēmu, rādītāji nepārsniedz 90 % no to transportlīdzekļu rādītājiem, kas nav aprīkoti ar šo sistēmu.

3.1.2.2.

Ja apakšējās frontālās aizsardzības sistēmas augstums ir mazāks nekā 500 mm, šo testu nevajag veikt.

3.1.3.

Augšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmas priekšējo malu. Šo testu veic ar trieciena ātrumu līdz 40 km/h. Trieciena spēku tūlītējai summai attiecībā pret laiku, pret triecienelementa augšu un apakšu nevajadzētu pārsniegt iespējamo mērķvērtību 5,0 kN un lieces momentam pret triecienelementu nevajadzētu pārsniegt iespējamo mērķvērtību 300 Nm. Abus rezultātus reģistrē vienīgi uzraudzības nolūkos.

3.1.4.

Bērna/neliela pieaugušā galvas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu. Šo testu veic ar trieciena ātrumu 35 km/h, kā triecienelementu izmantojot 3,5 kg smagu bērna/neliela pieaugušā galvas formu. Izpildes kritērijs attiecībā uz galvas formu (HPC), ko aprēķina no akselerometra iegūtajām laika līknēm, saskaņā ar 1.15. punktu nevienā gadījumā nedrīkst pārsniegt 1 000.

II PIELIKUMS

ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ TIPA APSTIPRINĀJUMU

1.   EK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS

1.1.

EK tipa apstiprinājuma pieteikums attiecībā uz transportlīdzeklim uzstādīto frontālās aizsardzības sistēmu

1.1.1.

Tā informatīvā dokumenta paraugs, kas ir vajadzīgs saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 1. punktu, ir dots 1. papildinājumā.

1.1.2.

Par tipa apstiprināšanu atbildīgajam tehniskajam dienestam jāiesniedz ar frontālās aizsardzības sistēmu aprīkota transportlīdzekļa tā tipa paraugs, kuram tiek prasīts tipa apstiprinājums. Pēc tehniskā dienesta pieprasījuma iesniedz arī atsevišķas daļas vai materiālu paraugus.

1.2.

EK tipa apstiprinājuma pieteikums attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmām, kuras uzskata par atsevišķām tehniskām vienībām.

1.2.1.

Tā informatīvā dokumenta paraugs, kas ir vajadzīgs saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 3. panta 4. punktu, ir dots 2. papildinājumā.

1.2.2.

Apstiprināmās frontālās aizsardzības sistēmas tipa vienu paraugu iesniedz tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par tipa apstiprinājuma testiem. Ja dienests to uzskata par vajadzīgu, tas var pieprasīt papildu paraugus. Paraugus skaidri un neizdzēšami marķē ar pieteikuma iesniedzēja komercnosaukumu vai preču zīme un tipa nosaukumu. Paredz arī obligāti norādīt EK tipa apstiprinājuma zīmi.

2.   EK TIPA APSTIPRINĀJUMA PIEŠĶIRŠANA

2.1.

EK tipa apstiprinājuma sertifikātu paraugi saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 3. punktu un attiecīgā gadījumā 4. panta 4. punktu ir noteikti:

a)

attiecībā uz 1.1. punktā minētajiem pieteikumiem – 3. papildinājumā;

b)

attiecībā uz 1.2. punktā minētajiem pieteikumiem – 4. papildinājumā.

3.   EK TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪME

3.1.

Uz katras frontālās aizsardzības sistēmas, kas atbilst saskaņā ar šo direktīvu apstiprinātam tipam, ir EK tipa apstiprinājuma zīme.

3.2.

Šo zīmi veido šādi elementi:

3.2.1.

taisnstūris, kurā ir mazais “e” burts, kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs vai burti, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu:

1

Vācijai,

2

Francijai,

3

Itālijai,

4

Nīderlandei,

5

Zviedrijai,

6

Beļģijai,

9

Spānijai,

11

Apvienotajai Karalistei,

12

Austrijai,

13

Luksemburgai,

17

Somijai,

18

Dānijai,

21

Portugālei,

23

Grieķijai,

IRL

Īrijai,

49

Kiprai,

8

Čehijas Republikai,

29

Igaunijai,

7

Ungārijai,

32

Latvijai,

36

Lietuvai,

50

Maltai,

20

Polijai,

27

Slovākijas Republikai,

26

Slovēnijai.

3.2.2.

netālu no taisnstūra ir “apstiprinājuma pamatnumurs”, kurš ir Direktīvas 70/156/EEK VII pielikumā minētā tipa apstiprinājuma numura 4. daļa un pirms kuras ir divi skaitļi, kas norāda kārtas numuru, kāds piešķirts jaunākajam būtiskajam šīs direktīvas tehniskam grozījumam dienā, kad piešķīra EK tipa apstiprinājumu. Šīs direktīvas kārtas numurs ir 01.

Zvaigznīte aiz kārtas numura norādīs to, ka frontālās aizsardzības sistēma ir apstiprināta pēc izvērtēšanas, attiecībā uz kājas formas trieciena testu, kas ir saskaņā ar I pielikuma 3.1.1.1. vai 3.1.2.1. punktu. Ja apstiprinājuma iestāde, kas veic šo apstiprināšanu, nav veikusi izvērtēšanu, zvaigznīti aizstāj ar brīvu vietu.

3.3.

EK tipa apstiprinājuma zīmi piestiprina frontālās aizsardzības sistēmai tā, lai tā ir neizdzēšama un skaidri salasāma arī tad, kad sistēma ir uzstādīta transportlīdzeklim.

3.4.

EK tipa apstiprinājuma zīmes paraugs ir dots 5. papildinājumā.

1. papildinājums

INFORMATĪVAIS DOKUMENTS Nr. […]

saskaņā ar i pielikumu padomes direktīvā 70/156/eek attiecībā uz transportlīdzekļa ek tipa apstiprinājumu frontālās aizsardzības sistēmām

Turpmāk norādītā informācija attiecīgā gadījumā jāiesniedz trijos eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi rasējumi jāiesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami sīki A4 formātā vai šāda formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmās, daļās vai atsevišķās tehniskās vienībās ir izmantoti īpaši materiāli, tad jāsniedz informācija par to īpašībām.

0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

0.1.

Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2.

Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.3.

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums ir uz transportlīdzekļa:

0.3.1.

Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.4.

Transportlīdzekļa kategorija:

0.5.

Ražotāja nosaukums un adrese:

0.8.

Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

1.   TRANSPORTLĪDZEKĻA UZBŪVES VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

1.1.

Transportlīdzekļa prototipa fotoattēli un/vai rasējumi:

2.   MASA UN IZMĒRI (kg un mm)

2.8.

Ražotāja noteiktā tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa (maks. un min.):

2.8.1.

Šīs masas sadalījums pa asīm (maks. un min.):

9.   VIRSBŪVE

9.1.

Virsbūves tips:

9.[11].

Frontālās aizsardzības sistēma

9.[11].1.

Vispārējais izvietojums (rasējumi vai fotoattēli), kurā ir norādīts frontālās aizsardzības sistēmu novietojums un stiprinājums:

9.[11].2.

Rasējumi un/vai fotoattēli attiecīgā gadījumā gaisa ieplūdes režģiem, radiatora režģiem, dekoratīvai apdarei, rūpnīcas zīmju emblēmām, padziļinājumiem un jebkādiem citiem ārējās virsmas izvirzījumiem vai daļām, kuras var uzskatīt par būtiskām (piemēram, apgaismes ierīces). Ja iepriekšējā teikumā uzskaitītās daļas nav būtiskas, dokumentācijā tās var aizstāt ar fotoattēliem, kuriem vajadzības gadījumā ir pievienoti sīki izmēru apraksti un/vai teksts:

9.[11].3.

Pilnīgs vajadzīgo stiprinājumu apraksts un vispārēji uzstādīšanas norādījumi, to skaitā griezes momenta prasības:

9.[11].4.

Buferu rasējums:

9.[11].5

Transportlīdzekļa priekšdaļas grīdas līnijas rasējums:

Datums:

2. papildinājums

INFORMATĪVAIS DOKUMENTS Nr. […]

attiecībā uz frontālo aizsardzības sistēmu kā atsevišķu tehnisko vienību ek tipa apstiprinājumu (2005/66/EK)

Turpmāk norādītā informācija attiecīgā gadījumā jāiesniedz trijos eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visi rasējumi jāiesniedz atbilstošā mērogā un pietiekami sīki A4 formātā vai šāda formāta mapē. Ja ir fotoattēli, tiem jābūt pietiekami detalizētiem.

Ja sistēmās, daļās vai atsevišķās tehniskās vienībās ir izmantoti īpaši materiāli, tad jāsniedz informācija par to īpašībām.

0.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

0.1.

Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2.

Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.5.

Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7.

EK tipa apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta un piestiprināšanas veids:

1.   IEKĀRTAS APRAKSTS

1.1.

Sīks tehnisks raksturojums (tostarp fotoattēli vai rasējumi):

1.2.

Norādījumi par montāžu un uzstādīšanu, tai skaitā vajadzīgie griezes momenti:

1.3.

To transportlīdzekļu tipu uzskaitījums, kurus ar to var aprīkot:

1.4.

Izmantošanas ierobežojumi un uzstādīšanas nosacījumi:

3. papildinājums

(PARAUGS)

(maksimālais izmērs: A4 (210 × 297 mm))

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

IESTĀDES ZĪMOGS

Paziņojums par

tipa apstiprinājumu

tipa apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu

tipa apstiprinājuma atteikumu

tipa apstiprinājuma atsaukšanu

tāda transportlīdzekļa tipam, kuram ir frontālās aizsardzības sistēma, kas uzstādīta saskaņā ar Direktīvu 2005/66/EK.

Tipa apstiprinājuma numurs:

Attiecināšanas iemesls:

I IEDAĻA

0.1.

Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2.

Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.3.

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums ir uz transportlīdzekļa:

0.3.1.

Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.4.

Transportlīdzekļa kategorija:

0.5.

Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7.

Ja tā ir frontālās aizsardzības sistēma, EK tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta un piestiprināšanas veids:

0.8.

Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-es):

II IEDAĻA

1.

Papildinformācija (attiecīgā gadījumā): skatīt papildpielikumu

2.

Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3.

Testa protokola datums:

4.

Testa protokola numurs:

5.

Piezīmes (ja tādas ir): skatīt papildpielikumu

6.

Vieta:

7.

Datums:

8.

Paraksts:

9.

Ir pievienots to dokumentu saraksts, kas ir iesniegti apstiprinājuma iestādei un ko var saņemt pēc pieprasījuma.

Papildpielikums

EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr. […]

par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmas uzstādīšanu

1.

Papildu informācija, ja ir:

2.

Piezīmes:

3.

I pielikuma 3. punkta testa rezultāti

Tests

Reģistrētās vērtības

Atbilst/Neatbilst

Apakšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu

3 testa stāvokļi

(ja veikts)

Ieliekuma leņķis

……

…… grādi

……

 

Nobīde

……

…… mm

……

 

Paātrinājums stilba kaulā

……

…… g

……

 

Augšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu

3 testa stāvokļi

(ja veikts)

Trieciena spēku summa

……

…… kN

……

 

Lieces moments

……

…… Nm

……

 

Augšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmas priekšējo malu

-

3 testa stāvokļi

(tikai pārbaude)

Trieciena spēku summa

……

…… kN

……

 

Lieces moments

……

…… Nm

……

 

Bērna / neliela pieaugušā galvas forma (3,5 kg) pret frontālās aizsardzības sistēmu

HPC vērtības

(vismaz 3 vērtības)

……

……

……

 

4. papildinājums

(PARAUGS)

(maksimālais izmērs A4 (210 × 297 mm))

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

IESTĀDES ZĪMOGS

Paziņojums par

tipa apstiprinājumu

tipa apstiprinājuma attiecinājumu uz citu tipu

tipa apstiprinājuma atteikumu

tipa apstiprinājuma atsaukšanu

tādas frontālās aizsardzības sistēmas tipam, kas ir atsevišķa tehniska vienība, attiecībā uz Direktīvu 2005/66/EK.

Tipa apstiprinājuma numurs:

Attiecināšanas iemesls:

I IEDAĻA

0.1.

Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums):

0.2.

Tips un vispārīgs komercapzīmējums(-i):

0.3.

Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums ir uz frontālās aizsardzības sistēmas:

0.3.1.

Šā marķējuma atrašanās vieta:

0.5.

Ražotāja nosaukums un adrese:

0.7.

EK apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta un piestiprināšanas veids:

08.

Montāžas rūpnīcas(u) adrese(s):

II IEDAĻA

1.

Papildinformācija: skatīt papildpielikumu

2.

Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests:

3.

Testa protokola datums:

4.

Testa protokola numurs:

5.

Piezīmes (ja tādas ir): skatīt papildpielikumu

6.

Vieta:

7.

Datums:

8.

Paraksts:

9.

Ir pievienots to dokumentu saraksts, kas ir iesniegti apstiprinājuma iestādei un ko var saņemt pēc pieprasījuma.

Papildpielikums

EK tipa apstiprinājuma sertifikātam Nr. […]

par frontālās aizsardzības sistēmas tipa apstiprinājumu attiecībā uz Direktīvu 2005/66/EK

1.

Papildu informācija:

1.1.

Piestiprināšanas veids:

1.2.

Norādījumi par montāžu un uzstādīšanu:

1.3.

Transportlīdzekļu saraksts, uz kuriem var uzmontēt frontālās aizsardzības sistēmas, jebkādi izmantošanas ierobežojumi un uzstādīšanas nosacījumi:

2.

Piezīmes:

3.

I pielikuma 3. punkta testa rezultāti

Tests

Reģistrētās vērtības

Atbilst/Neatbilst

Apakšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu

3 testa stāvokļi

(ja veikts)

Ieliekuma leņķis

……

…… grādi

……

 

Nobīde

……

…… mm

……

 

Paātrinājums stilba kaulā

……

…… g

……

 

Augšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmu

3 testa stāvokļi

(ja veikts)

Trieciena spēku summa

……

…… kN

……

 

Lieces moments

……

…… Nm

……

 

Augšējā kājas forma pret frontālās aizsardzības sistēmas priekšējo malu

-

3 stāvokļi

(tikai pārbaude)

Trieciena spēku summa

……

…… kN

……

 

Lieces moments

……

…… Nm

……

 

Bērna/neliela pieaugušo galvas forma (3,5 kg) pret frontālās aizsardzības sistēmu

HPC vērtības

(vismaz 3 vērtības)

……

……

……

 

5. papildinājums

EK tipa apstiprinājuma zīmes piemērs

Image

(a ≥ 12mm)

Ierīce, uz kuras ir norādītā EK tipa apstiprinājuma zīme, ir frontālās aizsardzības sistēma, kuras tips ir apstiprināts Vācijā (e1) saskaņā ar šo direktīvu (01) ar apstiprinājuma pamatnumuru 1471.

Zvaigznīte norāda, ka frontālās aizsardzības sistēma ir apstiprināta, izvērtējot kājas formas trieciena testa rezultātus, kā paredzēts I pielikuma 3.1.1.1. vai 3.1.2.1. punktā. Ja šo izvērtējumu nav veikusi apstiprinājuma iestāde, zvaigznīti aizstāj ar brīvu vietu.

III PIELIKUMS

DIREKTĪVAS 70/156/EEK GROZĪJUMI

Direktīvas 70/156/EEK pielikumus groza šādi:

1.

Direktīvas I pielikumam pievieno šādus punktus:

“9.[24].

Frontālās aizsardzības sistēmas

9.[24].1.

Sniedz sīki izklāstītu transportlīdzekļa aprakstu, iekļaujot fotoattēlus un/vai rasējumus, attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmas un transportlīdzekļa frontālās daļas konstrukciju, izmēriem, attiecīgajām atskaites līnijām un materiāliem.

9.[24].2.

Sniedz sīki izklāstītu aprakstu par transportlīdzekļa frontālās aizsardzības sistēmas uzstādīšanas veidu, iekļaujot fotoattēlus un/vai rasējumus. Šajā aprakstā norāda visu skrūvju izmērus un vajadzīgos griezes momentus.”

2.

Direktīvas III pielikuma I daļas A iedaļai pievieno šādus punktus:

“9.[24].

 

9.[24].1.

Sniedz sīki izklāstītu transportlīdzekļa aprakstu, iekļaujot fotoattēlus un/vai rasējumus, attiecībā uz frontālās aizsardzības sistēmas un transportlīdzekļa frontālās daļas konstrukciju, izmēriem, attiecīgajām atskaites līnijām un materiāliem.

9.[24].2.

Sniedz sīki izklāstītu aprakstu par transportlīdzekļa frontālās aizsardzības sistēmas uzstādīšanas veidu, iekļaujot fotoattēlus un/vai rasējumus. Šajā aprakstā norāda visu skrūvju izmērus un vajadzīgos griezes momentus.”

3.

Direktīvas VI pielikuma I daļai pievieno šādu punktu:

Priekšmets

Direktīvas numurs

Atsauce uz Oficiālo Vēstnesi

Piemērojamība

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

“[60].

Frontālās aizsardzības sistēma

2005/66/EK

L 309, 25.11.2005., 37. lpp.

X (1)

X

 

 

 

 

4.

Direktīvas XI pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. papildinājumam pievieno šādu punktu:

Punkts

Priekšmets

Direktīvas numurs

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

“[60]

Frontālās aizsardzības sistēma

2005/66/EK

X

X (2)

-

-

b)

pielikuma 2. papildinājumam pievieno šādu punktu:

Punkts

Priekšmets

Direktīvas numurs

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

“[60]

Frontālās aizsardzības sistēma

2005/66/EK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-”

c)

pielikuma 3. papildinājumam pievieno šādu punktu:

Punkts

Priekšmets

Direktīvas numurs

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

“[60]

Frontālās aizsardzības sistēma

2005/66/EK

-

-

-

-

-

-

-

-

-”


(1)  maksimālā pieļaujamā masa ir ne vairāk kā 3,5 tonnas.”

(2)  maksimālā pieļaujamā masa ir ne vairāk kā 3,5 tonnas.”