ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 307

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 25. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1912/2005 (2005. gada 23. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 527/2003, ar ko atļauj piedāvāt un piegādāt tiešam patēriņam pārtikā dažus no Argentīnas ievestus vīnus, kuru gatavošanā, iespējams, izmantoti Regulā (EK) Nr. 1493/1999 neparedzēti vīndarības procesi

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1913/2005 (2005. gada 23. novembris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2759/75, Regulu (EEK) Nr. 2771/75, Regulu (EEK) Nr. 2777/75, Regulu (EK) Nr. 1254/1999, Regulu (EK) Nr. 1255/1999 un Regulu (EK) Nr. 2529/2001 attiecībā uz tirgus ārkārtas atbalsta pasākumiem

2

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1914/2005 (2005. gada 24. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1915/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1982/2004 attiecībā uz daudzuma un preču aprakstu reģistrēšanas vienkāršošanu konkrētai preču apritei

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1916/2005 (2005. gada 24. novembris), ar kuru groza Padomes Regulas (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem II pielikumu

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1917/2005 (2005. gada 24. novembris), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 25. novembra

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1918/2005 (2005. gada 24. novembris), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1919/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas attiecībā uz turpmāk neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1920/2005 (2005. gada 24. novembris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 13. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1138/2005

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1921/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka piena un piena produktu eksporta kompensācijas

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1922/2005 (2005. gada 24. novembris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1923/2005 (2005. gada 24. novembris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1924/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka mājputnu gaļas eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2005. gada 25. novembra

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1925/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

33

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1926/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

37

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1927/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

39

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1928/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

42

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1929/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka galīgo kompensācijas likmi un procentus B sistēmas izvešanas atļauju piešķiršanai augļu un dārzeņu nozarē (tomātiem, apelsīniem, citroniem, galda vīnogām un āboliem)

44

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1930/2005 (2005. gada 24. novembris) par izvešanas atļauju izdošanu vīna nozarē

46

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1931/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

47

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1932/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 1809/2005 paredzētajā konkursā

49

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1933/2005 (2005. gada 24. novembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

50

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1934/2005 (2005. gada 24. novembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem auzu eksportam Regulā (EK) Nr. 1438/2005 paredzētajā konkursā

51

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1935/2005 (2005. gada 24. novembris), ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

52

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 22. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2001/671/EK, ar ko izpilda Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz jumtu un jumtu segumu ārējās ugunsizturības klasifikāciju (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4437)  ( 1 )

53

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes vienotā rīcība 2005/824/KĀDP (2005. gada 24. novembris) par Eiropas Policijas misiju Bosnijā un Hercegovinā (BiH)

55

 

*

Padomes vienotā rīcība 2005/825/KĀDP (2005. gada 24. novembris), ar ko groza pilnvaras Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Bosnijā un Hercegovinā

59

 

*

Padomes vienotā rīcība 2005/826/KĀDP (2005. gada 24. novembris) par ES policijas konsultatīvās grupas (EUPAT) izveidi Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā (FYROM)

61

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1912/2005

(2005. gada 23. novembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 527/2003, ar ko atļauj piedāvāt un piegādāt tiešam patēriņam pārtikā dažus no Argentīnas ievestus vīnus, kuru gatavošanā, iespējams, izmantoti Regulā (EK) Nr. 1493/1999 neparedzēti vīndarības procesi

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1493/1999 (1999. gada 17. maijs) par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 45. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1493/1999 45. panta 1. punkta, ar Regulu (EK) Nr. 527/2003 (2) atļauts ievest Kopienā Argentīnā ražotus vīnus, kuru gatavošanā izmantoti Kopienas noteikumos neparedzēti vīndarības procesi. Šīs atļaujas termiņš beidzās 2005. gada 30. septembrī.

(2)

Pašlaik norisinās sarunas starp Kopienu, ko pārstāv Komisija, un Mercosur, kas ietver Argentīnu, lai noslēgtu nolīgumu par vīna tirdzniecību. Minētās sarunas jo īpaši attiecas uz abu pušu attiecīgajiem vīndarības procesiem un praksi, kā arī uz ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību.

(3)

Lai veicinātu šo sarunu gaitu, līdz brīdim, kad stājas spēkā nolīgums, kas izriet no minētajām sarunām, bet ne vēlāk kā līdz 2006. gada 31. decembrim, būtu jāpieļauj atkāpe, saskaņā ar kuru vīniem, kas ražoti Argentīnā un ko ieved Kopienā, var pievienot ābolskābi.

(4)

Attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 527/2003,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 527/2003 1. panta 1. punkta otrajā daļā datumu “2005. gada 30. septembris” aizstāj ar datumu “2006. gada 31. decembris”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 23. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

M. BECKETT


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1795/2003 (OV L 262, 14.10.2003., 13. lpp.).

(2)  OV L 78, 25.3.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2067/2004 (OV L 358, 3.12.2004., 1. lpp.).


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/2


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1913/2005

(2005. gada 23. novembris),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2759/75, Regulu (EEK) Nr. 2771/75, Regulu (EEK) Nr. 2777/75, Regulu (EK) Nr. 1254/1999, Regulu (EK) Nr. 1255/1999 un Regulu (EK) Nr. 2529/2001 attiecībā uz tirgus ārkārtas atbalsta pasākumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 36. un 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Dažas tirgus kopīgās organizācijas veic tirgus ārkārtas atbalsta pasākumus, lai ņemtu vērā brīvās apgrozības ierobežojumus, kas rodas, piemērojot dzīvnieku slimību ierobežošanas pasākumus. Šie pasākumi ir ietverti:

20. pantā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2759/75 (1975. gada 29. oktobris) par cūkgaļas tirgus kopējo organizāciju (3),

14. pantā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2771/75 (1975. gada 29. oktobris) par olu tirgus kopīgo organizāciju (4),

14. pantā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2777/75 (1975. gada 29. oktobris) par mājputnu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (5),

39. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 1254/1999 (1999. gada 17. maijs) par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (6),

36. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 1255/1999 (1999. gada 17. maijs) par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (7), un

22. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 2529/2001 (2001. gada 19. decembris) par aitu un kazu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (8),

(2)

Šos tirgus ārkārtas atbalsta pasākumus veic Komisija, un tie ir vai nu tieši saistīti ar veterināriem un sanitāriem pasākumiem, kas paredzēti, lai ierobežotu slimību izplatību, vai arī tos veic pēc šiem pasākumiem. Tos veic pēc dalībvalstu lūguma, lai izvairītos no nopietniem attiecīgā tirgus traucējumiem.

(3)

Šajā sakarā dalībvalstis uzņemas galveno atbildību par epizootiju uzliesmojumu novēršanu un epizootiju ierobežošanu. Ņemot vērā šo situāciju, epizootiju izplatību, to ilgumu un kādas pūles būtu attiecīgi jāpieliek, lai atbalstītu tirgu, izdevumus, kas saistīti ar atbalstu, kuru faktiski izmaksā ražotājiem, būtu jāsadala Kopienai un attiecīgajai dalībvalstij.

(4)

Atbalsta pasākumi būtu jāpieņem tikai tad, ja dalībvalstis ir pieņēmušas veterinārus un sanitārus pasākumus, lai ātri likvidētu epizootijas.

(5)

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai tad, ja tās iesaista ražotājus daļēja finansējuma sniegšanā, nerastos konkurences traucējumi.

(6)

Finanšu iemaksām, ko veic dalībvalstis, lai sekmētu tirgus ārkārtas atbalsta pasākumus, nebūtu jāpiemēro noteikumi par valsts atbalstu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2759/75 20. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“20. pants

1.   Lai ņemtu vērā ierobežojumus, kas attiecas uz tirdzniecību Kopienā un ar trešām valstīm un kas ir uzlikti dzīvnieku slimību ierobežošanai pieņemto pasākumu rezultātā, saskaņā ar 24. pantā paredzēto procedūru drīkst veikt ārkārtas pasākumus, lai atbalstītu jebkuru tirgu, ko ir ietekmējuši šādi ierobežojumi. Šos pasākumus drīkst veikt pēc attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu lūguma. Tos drīkst veikt tikai, ja attiecīgā dalībvalsts vai attiecīgās dalībvalstis ir veikušas veterinārus un sanitārus pasākumus ātrai epizootiju likvidēšanai, un tikai tādā apjomā un tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs minētā tirgus atbalstam.

2.   Kopiena palīdz finansēt 1. punktā minētos ārkārtas pasākumus, kas attiecas tieši uz veterināriem un sanitāriem pasākumiem, veicot iemaksu, kas ir 50 % no dalībvalstu izdevumiem, vai arī 60 % no tiem, ja apkaro mutes un nagu sērgu.

3.   Ja ražotāji daļēji sedz dalībvalsts izdevumus, dalībvalstis nodrošina, lai tas neizraisa konkurences traucējumus attiecībā uz ražotājiem citās dalībvalstīs.

4.   Līguma 87., 88. un 89. pantu nepiemēro finanšu iemaksām, ko veic dalībvalstis, lai sekmētu 1. punktā minētos pasākumus.”.

2. pants

Regulas (EEK) Nr. 2771/75 14. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“14. pants

1.   Lai ņemtu vērā jebkādus brīvās apgrozības ierobežojumus, kas ir uzlikti dzīvnieku slimību izplatīšanās novēršanai pieņemto pasākumu rezultātā, saskaņā ar 17. pantā paredzēto procedūru drīkst veikt ārkārtas pasākumus, lai atbalstītu jebkuru tirgu, ko ir ietekmējuši šādi ierobežojumi. Šos pasākumus drīkst veikt pēc attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu lūguma. Tos drīkst veikt tikai, ja attiecīgā dalībvalsts vai attiecīgās dalībvalstis ir veikušas veterinārus un sanitārus pasākumus epizootiju likvidēšanai, un tikai tādā apjomā un tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs minētā tirgus atbalstam.

2.   Kopiena palīdz finansēt 1. punktā minētos ārkārtas pasākumus, kas attiecas tieši uz veterināriem un sanitāriem pasākumiem, veicot iemaksu, kas ir 50 % no dalībvalstu izdevumiem.

3.   Ja ražotāji daļēji sedz dalībvalsts izdevumus, dalībvalstis nodrošina, lai tas neizraisa konkurences traucējumus attiecībā uz ražotājiem citās dalībvalstīs.

4.   Līguma 87., 88. un 89. pantu nepiemēro finanšu iemaksām, ko veic dalībvalstis, lai sekmētu 1. punktā minētos pasākumus.”.

3. pants

Regulas (EEK) Nr. 2777/75 14. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“14. pants

1.   Lai ņemtu vērā jebkādus brīvās apgrozības ierobežojumus, kas ir uzlikti dzīvnieku slimību izplatīšanās novēršanai pieņemto pasākumu rezultātā, saskaņā ar 17. pantā paredzēto procedūru drīkst veikt ārkārtas pasākumus, lai atbalstītu jebkuru tirgu, ko ir ietekmējuši šādi ierobežojumi. Šos pasākumus drīkst veikt pēc attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu lūguma. Tos drīkst veikt tikai, ja attiecīgā dalībvalsts vai attiecīgās dalībvalstis ir veikušas veterinārus un sanitārus pasākumus epizootiju likvidēšanai, un tikai tādā apjomā un tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs minētā tirgus atbalstam.

2.   Kopiena palīdz finansēt 1. punktā minētos ārkārtas pasākumus, kas tieši attiecas uz veterināriem un sanitāriem pasākumiem, veicot iemaksu, kas ir 50 % no dalībvalstu izdevumiem.

3.   Ja ražotāji daļēji sedz dalībvalsts izdevumus, dalībvalstis nodrošina, lai tas neizraisa konkurences traucējumus attiecībā uz ražotājiem citās dalībvalstīs.

4.   Līguma 87., 88. un 89. pantu nepiemēro finanšu iemaksām, ko veic dalībvalstis, lai sekmētu 1. punktā minētos pasākumus.”.

4. pants

Regulas (EK) Nr. 1254/1999 39. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“39. pants

1.   Lai ņemtu vērā jebkādus brīvās apgrozības ierobežojumus, kas ir uzlikti dzīvnieku slimību izplatīšanās novēršanai pieņemto pasākumu rezultātā, saskaņā ar 43. pantā paredzēto procedūru drīkst veikt ārkārtas pasākumus, lai atbalstītu jebkuru tirgu, ko ir ietekmējuši šādi ierobežojumi. Šos pasākumus drīkst veikt pēc attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu lūguma. Tos drīkst veikt tikai, ja attiecīgā dalībvalsts vai attiecīgās dalībvalstis ir veikušas veterinārus un sanitārus pasākumus epizootiju likvidēšanai, un tikai tādā apjomā un tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs minētā tirgus atbalstam.

2.   Kopiena palīdz finansēt 1. punktā minētos ārkārtas pasākumus, kas attiecas tieši uz veterinārajiem un sanitārajiem pasākumiem, veicot iemaksu, kas ir 50 % no dalībvalstu izdevumiem, vai arī 6 % no tiem, ja apkaro mutes un nagu sērgu.

3.   Ja ražotāji daļēji sedz dalībvalsts izdevumus, dalībvalstis nodrošina, lai tas neizraisa konkurences traucējumus attiecībā uz ražotājiem citās dalībvalstīs.

4.   Līguma 87., 88. un 89. pantu nepiemēro finanšu iemaksām, ko veic dalībvalstis, lai sekmētu 1. punktā minētos pasākumus.”.

5. pants

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 36. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“36. pants

1.   Lai ņemtu vērā jebkādus brīvās apgrozības ierobežojumus, kas ir uzlikti dzīvnieku slimību izplatīšanās novēršanai pieņemto pasākumu rezultātā, saskaņā ar 42. pantā paredzēto procedūru drīkst veikt ārkārtas pasākumus, lai atbalstītu jebkuru tirgu, ko ir ietekmējuši šādi ierobežojumi. Šos pasākumus drīkst veikt pēc attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu lūguma. Tos drīkst veikt tikai, ja attiecīgā dalībvalsts vai attiecīgās dalībvalstis ir veikušas veterinārus un sanitārus pasākumus epizootiju likvidēšanai, un tikai tādā apjomā un tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs minētā tirgus atbalstam.

2.   Kopiena palīdz finansēt 1. punktā minētos ārkārtas pasākumus, kas attiecas tieši uz veterinārajiem un sanitārajiem pasākumiem, veicot iemaksu, kas ir 50 % no dalībvalstu izdevumiem, vai arī 60 % no tiem, ja apkaro mutes un nagu sērgu.

3.   Ja ražotāji daļēji sedz dalībvalsts izdevumus, dalībvalstis nodrošina, lai tas neizraisa konkurences traucējumus attiecībā uz ražotājiem citās dalībvalstīs.

4.   Līguma 87., 88. un 89. pantu nepiemēro finanšu iemaksām, ko veic dalībvalstis, lai sekmētu 1. punktā minētos pasākumus.”.

6. pants

Regulas (EK) Nr. 2529/2001 22. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“22. pants

1.   Lai ņemtu vērā jebkādus brīvās apgrozības ierobežojumus, kas ir uzlikti dzīvnieku slimību izplatīšanās novēršanai pieņemto pasākumu rezultātā, saskaņā ar 25. panta 2. punktā paredzēto procedūru drīkst veikt ārkārtas pasākumus, lai atbalstītu jebkuru tirgu, ko ir ietekmējuši šādi ierobežojumi. Šos pasākumus drīkst veikt pēc attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu lūguma. Tos drīkst veikt tikai, ja attiecīgā dalībvalsts vai attiecīgās dalībvalstis ir veikušas veterinārus un sanitārus pasākumus epizootiju likvidēšanai, un tikai tādā apjomā un tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs minētā tirgus atbalstam.

2.   Kopiena palīdz finansēt 1. punktā minētos ārkārtas pasākumus, kas tieši attiecas uz veterinārajiem un sanitārajiem pasākumiem, veicot iemaksu, kas ir 50 % no dalībvalstu izdevumiem, vai arī 60 % no tiem, ja apkaro mutes un nagu sērgu.

3.   Ja ražotāji daļēji sedz dalībvalsts izdevumus, dalībvalstis nodrošina, lai tas neizraisa konkurences traucējumus attiecībā uz ražotājiem citās dalībvalstīs.

4.   Līguma 87., 88. un 89. pantu nepiemēro finanšu iemaksām, ko veic dalībvalstis, lai sekmētu 1. punktā minētos pasākumus.”.

7. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 23. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

M. BECKETT


(1)  Atzinums sniegts 2005. gada 13. oktobrī (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

(2)  OV C 221, 8.9.2005., 44. lpp.

(3)  OV L 282, 1.11.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1365/2000 (OV L 156, 29.6.2000., 5. lpp.).

(4)  OV L 282, 1.11.1975., 49. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003, 1. lpp.).

(5)  OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003.

(6)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).

(7)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(8)  OV L 341, 22.12.2001., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003.


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1914/2005

(2005. gada 24. novembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 25. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 24. novembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

48,9

204

33,2

999

41,1

0707 00 05

052

102,4

204

39,1

999

70,8

0709 90 70

052

117,4

204

63,3

999

90,4

0805 20 10

204

66,1

624

83,4

999

74,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,8

624

95,2

999

83,0

0805 50 10

052

64,8

388

74,2

999

69,5

0808 10 80

388

68,4

400

93,5

404

93,1

720

70,6

999

81,4

0808 20 50

052

73,0

400

99,0

720

56,3

999

76,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1915/2005

(2005. gada 24. novembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1982/2004 attiecībā uz daudzuma un preču aprakstu reģistrēšanas vienkāršošanu konkrētai preču apritei

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3330/91 (1), un jo īpaši tās 3. panta 4. un 5. punktu, 9., 10. un 12. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 18. novembra Regulā (EK) Nr. 1982/2004, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku attiecībā uz dalībvalstu savstarpējo preču tirdzniecību un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 1901/2000 un (EEK) Nr. 3590/92 (2), ir izklāstīti noteikumi par dažiem informācijas elementiem un konkrētām precēm. Lai veicinātu datu vākšanu un lai panāktu dažu konkrētu tirdzniecības darījumu precīzāku atspoguļojumu, šie noteikumi ir jāpielāgo.

(2)

Lai pusēm, kuras atbild par informācijas sniegšanu, atvieglotu pienākumu sniegt pārskatus, dalībvalstīm jārod iespēja atbrīvot uzņēmumus no pienākuma sniegt informāciju par neto masas daudzumu attiecībā uz visām precēm, par kurām vienlaikus jāmin arī papildmērvienības.

(3)

Lai izpildītu prasības, kas dalībvalstīm jāievēro, sniedzot datus, jāpiedāvā tām lielāka elastība attiecībā uz darījuma rakstura kodu vākšanu, ja vien tas neietekmē informāciju, kuru nosūta Komisijai.

(4)

Lai saskaņotu Kopienas statistiku par kuģu un gaisa kuģu tirdzniecību starp dalībvalstīm, nosūtot datus par kuģu un gaisa kuģu tirdzniecību, jāatspoguļo vienīgi tie darījumi, kurus reģistrē valsts kuģu vai gaisa kuģu reģistrā un kuros ir iesaistīti uzņēmumi, kas reģistrēti pārskata sniedzējā dalībvalstī.

(5)

Jānosaka papildu noteikumi par datu avotiem, lai valsts iestādes varētu savākt precīzāku informāciju par saņemšanu un nosūtīšanu kuģu un gaisa kuģu, jūras produktu, elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecības jomā.

(6)

Jāprecizē arī informācija par rezerves daļām, kuras izmanto remontam.

(7)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1982/2004 ir attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Komitejas atzinumu par statistiku, kas attiecas uz dalībvalstu savstarpējo preču tirdzniecību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1982/2004 groza šādi:

1)

Regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:

“9. pants

Preču daudzums

1.   Neto masu uzrāda kilogramos. Tomēr pusēm, kuras atbild par informācijas sniegšanu, var nepieprasīt norādīt neto masu, ja papildmērvienība ir minēta saskaņā ar 2. punktu.

2.   Papildmērvienības min saskaņā ar kombinētajā nomenklatūrā, turpmāk saukta “KN”, izklāstīto informāciju, kā noteikts Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (3), iepretim attiecīgajām apakšpozīcijām, kuru sarakstu publicē minētās regulas I daļā “Ievada noteikumi”.

2)

Regulas 10. pantam pievieno šādu teikumu:

“Dalībvalstis savām vajadzībām var vākt kodu numurus B slejā ar noteikumu, ka Komisijai nosūta tikai A slejā minētos kodu numurus.”

3)

Regulas 17. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 2. punktā a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)

citā dalībvalstī reģistrētas fiziskas vai juridiskas personas kuģa vai lidmašīnas [gaisa kuģa] īpašumtiesību nodošana fiziskai vai juridiskai personai, kas reģistrēta pārskata sniedzējā dalībvalstī un attiecīgās valsts kuģu vai gaisa kuģu reģistrā. Šo darījumu uzskata par saņemšanu;

b)

pārskata sniedzējā dalībvalstī un attiecīgās valsts kuģu vai gaisa kuģu reģistrā reģistrētas fiziskas vai juridiskas personas kuģa vai gaisa kuģa īpašumtiesību nodošana fiziskai vai juridiskai personai, kas reģistrēta citā dalībvalstī. Šo darījumu uzskata par nosūtīšanu.

Ja kuģis vai gaisa kuģis ir jauni, nosūtīšanu reģistrē dalībvalstī, kur kuģis vai gaisa kuģis ir uzbūvēts.”

b)

minētā panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Ja nav pretrunas citiem Kopienas tiesību aktiem, valsts iestādēm ir piekļuve visiem pieejamajiem papildu datu avotiem, izņemot Intrastat sistēmu vai vienoto administratīvo dokumentu muitas vai finanšu mērķiem, piemēram, informācijai valsts kuģu vai gaisa kuģu reģistrā, kas var būt vajadzīga, lai noteiktu šādu preču īpašumtiesību nodošanu.”

4)

Minētās regulas 21. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Ja nav pretrunas citiem Kopienas tiesību aktiem, valsts iestādēm ir piekļuve visiem pieejamajiem papildu datu avotiem, izņemot Intrastat sistēmu vai vienoto administratīvo dokumentu muitas vai finanšu mērķiem, piemēram, informācijai par to valsts reģistrēto kuģu deklarācijām attiecībā uz jūras produktiem, kas piestājuši citās dalībvalstīs.”

5)

Minētās regulas 22. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Ja nav pretrunas citiem Kopienas tiesību aktiem, valsts iestādēm ir piekļuve visiem pieejamajiem papildu datu avotiem, izņemot Intrastat sistēmu vai Vienoto administratīvo dokumentu muitas vai finanšu mērķiem, kuri tām var būt vajadzīgi, lai piemērotu šo pantu.”

6)

Regulas 23. pantu groza šādi:

a)

Virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Elektroenerģija un gāze”;

b)

1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   Statistika par dalībvalstu savstarpējo preču tirdzniecību attiecas uz elektroenerģijas un dabasgāzes nosūtīšanu un saņemšanu.

2.   Ja nav pretrunas citiem Kopienas tiesību aktiem, valsts iestādēm ir piekļuve visiem pieejamajiem papildu datu avotiem, izņemot Intrastat sistēmu vai vienoto administratīvo dokumentu muitas vai finanšu mērķiem, kuri tām būtu vajadzīgi, lai nosūtītu Komisijai (Eurostat) 1. punktā minētos datus. Valsts iestādes var pieprasīt, lai informāciju sniegtu tieši valsts uzņēmēji, kuriem pieder šīs valsts elektroapgādes vai gāzes piegādes sistēma vai kuri to vada.”

7)

Regulas I pielikumā h) punktu aizstāj ar šādu:

“h)

Preces remontam un pēc remonta un tām piederošās rezerves daļas. Remonts paredz preču atjaunošanu līdz to sākotnējai darbībai vai stāvoklim. Darbības mērķis ir vienkārši uzturēt preces darba kārtībā; tas var ietvert kādu pārbūvi vai uzlabojumus, bet nekādā veidā nemaina preces raksturu.”

8)

Regulas II pielikumu svītro.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no 2006. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 102, 7.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 343, 19.11.2004., 3. lpp.

(3)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 493/2005 (OV L 82, 31.3.2005., 1. lpp.).”


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1916/2005

(2005. gada 24. novembris),

ar kuru groza Padomes Regulas (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem II pielikumu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 24. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem (1), un jo īpaši tās 13. panta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EEK) Nr. 2092/91 II pielikumā A, D un E sintētiskos vitamīnus atļauts izmantot atgremotājiem pārejas periodā, kas beidzas 2005. gada 31. decembrī.

(2)

Tā kā reģionāli atšķiras bioloģiski audzēto atgremotāju iespējas uzņemt nepieciešamos svarīgākos A, D un E vitamīnus ar barības devām un paredzams, ka klimata un pieejamo barības avotu dēļ šīs atšķirības pastāvēs arī turpmāk, šo sintētisko vitamīnu izmantošana atgremotājiem jāatļauj arī pēc minētā datuma.

(3)

Tādēļ ir attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 2092/91.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (EEK) Nr. 2092/91 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2092/91 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 198, 22.7.1991., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1567/2005 (OV L 252, 28.9.2005., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 2092/91 II pielikuma D daļā 1.2. punktu aizstāj ar šādu:

“1.2.

Vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar līdzīgu iedarbību. Šajā kategorijā iekļautas tikai šādas vielas:

Vitamīni, kas atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (1):

vitamīni, kas ražoti no izejvielām, kuras dabiski atrodamas barībā,

sintētiskie vitamīni, kas ir identiski dabīgajiem vitamīniem un paredzēti dzīvniekiem, kas nav atgremotāji,

sintētiskie vitamīni A, D un E, kas ir identiski dabīgajiem vitamīniem un paredzēti atgremotājiem, iepriekš saņemot dalībvalsts kompetentās iestādes piekrišanu.


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.”


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1917/2005

(2005. gada 24. novembris),

ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 25. novembra

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 24. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1995. gada 23. jūnija Regula (EK) Nr. 1422/95, kurā ir noteikta kārtība, kā importēt melases cukura nozarē, un ar kuru ir grozīta Regula (EEK) Nr. 785/68 (2), paredz, ka CIF importa cenu melasei, kuru nosaka atbilstīgi Komisijas Regulai (EEK) Nr. 785/68 (3), uzskata par “reprezentatīvo cenu”. Minēto cenu uzskata par noteiktu Regulas (EEK) Nr. 785/68 1. pantā noteiktajai standarta kvalitātei.

(2)

Reprezentatīvo cenu aprēķina, ņemot vērā visu informāciju, kas paredzēta Regulas (EEK) Nr. 785/68 3. pantā, izņemot gadījumus, kas uzskaitīti minētas regulas 4. pantā, un, vajadzības gadījumā, aprēķinus var veikt, izmantojot Regulas (EEK) Nr. 785/68 7. pantā norādīto metodi.

(3)

Lai pielāgotu cenas, kuras neattiecas uz standarta kvalitāti, atkarībā no piedāvātās melases kvalitātes cena ir jāpalielina vai jāsamazina saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 785/68 6. pantu.

(4)

Ja starp konkrētā produkta sliekšņa cenu un reprezentatīvo cenu pastāv starpība, ir jānosaka papildu ievedmuitas nodokļi, ievērojot nosacījumus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1422/95 3. pantā. Gadījumā, kad atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1422/95 5. pantam ievedmuitas nodokļu piemērojums ir apturēts, šiem nodokļiem ir jānosaka īpašas summas.

(5)

Šiem attiecīgajiem produktiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1422/95 1. panta 2. punktu un 3. panta 1. punktu ir jānosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1422/95 1. pantā minētajiem produktiem, ir noteikti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 25. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 141, 24.6.1995., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 79/2003 (OV L 13, 18.1.2003., 4. lpp.).

(3)  OV 145, 27.6.1968., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1422/95.


PIELIKUMS

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi melasei cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 25. novembra

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Sakarā ar to, ka apturēts nodokļu piemērojums atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1422/95 5. pantam, importam piemērojamais nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem (1)

1703 10 00 (2)

11,25

0

1703 90 00 (2)

11,87

0


(1)  Šī summa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1422/95 5. pantu aizstāj kopējā muitas tarifa nodokli, kas paredzēts šiem produktiem.

(2)  Noteiktā cena grozītās Regulas (EEK) Nr. 785/68 1. pantā definētajai standarta kvalitātei.


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1918/2005

(2005. gada 24. novembris),

ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 27. panta 5. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi 27. pantam Regulā (EK) Nr. 1260/2001 starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzēto produktu kotējumiem vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1260/2001, nosakot kompensācijas attiecībā uz nedenaturētu balto cukuru un jēlcukuru, ko izved bez turpmākas apstrādes, ir jāņem vērā situācija Kopienas un pasaules cukura tirgos, un jo īpaši cenas un izmaksu faktori, kas paredzēti minētās regulas 28. pantā. Saskaņā ar to pašu pantu vērā ir jāņem arī paredzēto izvedumu saimnieciskais aspekts.

(3)

Kompensācija attiecībā uz jēlcukuru nosakāma attiecībā uz standarta kvalitāti. Tā ir definēta I pielikuma II punktā Regulā (EK) Nr. 1260/2001. Šī kompensācija cita starpā nosakāma saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 28. panta 4. punktu. Lielkristālu cukurs ir definēts Komisijas 1995. gada 7. septembra Regulā (EK) Nr. 2135/95, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piešķiramas eksporta kompensācijas cukura nozarē (2). Kompensācija, kas tā aprēķināta cukuriem, kas satur aromatizētājus un krāsvielas, ir jāpiemēro to saharozes saturam un jānosaka attiecībā uz daudzumu 1 % šā satura.

(4)

Īpašos gadījumos eksporta kompensācijas summu var noteikt ar cita veida tiesību aktiem.

(5)

Kompensācija ir jānosaka reizi divās nedēļās. Šajā periodā tā var tikt grozīta.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1260/2001 27. panta 5. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka atbilstīgi situācijai pasaules tirgū vai īpašajām prasībām atsevišķos tirgos produktiem, kas paredzēti minētās regulas 1. pantā, kompensācija var atšķirties pēc to galamērķa.

(7)

Būtisks un straujš pieaugums, kas vērojams attiecībā uz Rietumbalkānu valstu izcelsmes preferenciāliem cukura ievedumiem un cukura izvedumiem no Kopienas uz minētajām valstīm, šķiet, ir izteikti mākslīgs.

(8)

Lai novērstu jebkādas ļaunprātīgas darbības saistībā ar tādu cukura nozares produktu atkārtotiem ievedumiem Kopienā, attiecībā uz kuriem var izmantot eksporta kompensāciju, attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm nebūtu jānosaka kompensācija par šajā regulā paredzētajiem produktiem.

(9)

Nemot vērā iepriekš minēto un pašreizējo situāciju cukura tirgū, un jo īpaši kotējumus vai cenas cukuram Kopienā un pasaules tirgū, kompensācijas nosakāmas attiecīgā apmērā.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas, kas piešķiramas gadījumā, kad tiek izvesti nedenaturēti Regulas (EK) Nr. 1260/2001 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie produkti bez turpmākas apstrādes, noteiktas saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 25. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 214, 8.9.1995., 16. lpp.


PIELIKUMS

KOMPENSĀCIJAS, KAS PIEMĒROJAMAS TURPMĀK NEAPSTRĀDĀTA BALTĀ CUKURA UN JĒLCUKURA IZVEDUMIEM NO 2005. GADA 25. NOVEMBRA (1)

Produktu kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,3640

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,3640

NB: Produktu kodi, kā arī sērijas “A” galamērķu kodi definēti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi norādīti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi definēti šādi:

S00

:

visi galamērķi (trešās valstis, citas teritorijas, apgāde un galamērķi, kas attiecināmi uz izvedumiem ārpus Kopienas), izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni (ieskaitot Kosovu, kā definēts ANO 1999. gada 10. jūnija Drošības padomes rezolūcijā Nr. 1244) un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, izņemot cukuram, kas iekļauts produktos, kas paredzēti Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā (OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp.).


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Šis daudzums ir piemērojams jēlcukuram ar rezultativitāti 92 %. Ja izvestā jēlcukura rezultativitāte neatbilst 92 %, piemērojamās kompensācijas apjomu aprēķina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 28. panta 4. punktu.


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1919/2005

(2005. gada 24. novembris),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas attiecībā uz turpmāk neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 27. panta 5. punkta otro daļu,

tā kā

(1)

Atbilstīgi 27. pantam Regulā (EK) Nr. 1260/2001 starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzēto produktu kotējumiem vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Saskaņā ar 3. pantu Komisijas 1995. gada 7. septembra Regulā (EK) Nr. 2135/95 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par to, kā piešķiramas eksporta kompensācijas cukura nozarē (2), kompensācija par 100 kilogramiem Regulas (EK) Nr. 1260/2001 1. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzēto produktu ir vienāda ar pamatdaudzumu, kas reizināts ar saharozes saturu, vajadzības gadījumā, ieskaitot citus cukurus, kas izteikti kā saharoze. Šo saharozes saturu nosaka saskaņā ar noteikumiem 3. pantā Regulā (EK) Nr. 2135/95.

(3)

Atbilstīgi 30. panta 3. punktam Regulā (EK) Nr. 1260/2001 turpmāk neapstrādātas sorbozes eksporta kompensācijas pamatapjomam ir jābūt vienādam ar kompensācijas pamatapjomu, no kura atskaitīta viena simtdaļa ražošanas kompensācijas, kas saskaņā ar Komisijas 2001. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 1265/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus izpildes noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/2001 attiecībā uz ražošanas kompensācijas piešķiršanu dažu veidu cukura nozares produktiem, ko izmanto ķīmijas rūpniecībā, piemērojama produktiem (3), kas uzskaitīti pēdējās minētās regulas pielikumā.

(4)

Saskaņā ar noteikumiem 30. panta 1. punktā Regulā (EK) Nr. 1260/2001 attiecībā uz pārējiem turpmāk neapstrādātiem produktiem, kas paredzēti minētās regulas 1. panta 1. punkta d) apakšpunktā, kompensācijas pamatapjomam ir jābūt vienādam ar simtdaļu no daudzuma, kurā vērā ņemta, pirmkārt, starpība starp intervences cenu baltajam cukuram bezdeficīta Kopienas reģionos mēnesī, attiecībā uz ko noteikts pamatapjoms, un kotējumiem vai cenām baltajam cukuram pasaules tirgū un, otrkārt, vajadzība nodrošināt līdzsvaru starp Kopienas pamatproduktu izmantojumu tādu pārstrādes preču izgatavošanā, ko paredzēts izvest uz trešajām valstīm, un tādu trešo valstu produktu izmantojumu, kas ievesti saskaņā ar režīmu ievešana pārstrādei.

(5)

Saskaņā ar noteikumiem Regulas (EK) Nr. 1260/2001 30. panta 4. punktā pamatapjoma piemērojums var tikt attiecināts uz dažiem produktiem, kas uzskaitīti, minētās regulas 1. panta 1. punkta d) apakšpunktā.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 27. pantu eksporta kompensāciju var paredzēt attiecībā uz minētās regulas 1. panta 1. punkta f), g) un h) apakšpunktā paredzētajiem produktiem bez turpmākas apstrādes. Kompensācija nosakāma attiecībā uz 100 kilogramiem sausnas, jo īpaši ņemot vērā eksporta kompensāciju, kas piemērojama produktiem, uz ko attiecas KN kods 1702 30 91, un produktiem, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 1260/2001 1. panta 1. punkta d) apakšpunktā, kā arī paredzēto izvedumu saimnieciskos aspektus. Attiecībā uz produktiem, kas paredzēti minētā punkta f) un g) apakšpunktā, kompensāciju piešķir vienīgi tiem produktiem, kas atbilst nosacījumiem Regulas (EK) Nr. 2135/95 5. pantā, un attiecībā uz produktiem, kas paredzēti h) apakšpunktā, kompensāciju piešķir vienīgi tiem produktiem, kas atbilst nosacījumiem Regulas (EK) Nr. 2135/95 6. pantā.

(7)

Iepriekš minētās kompensācijas nosakāmas katru mēnesi. Šajā periodā tās var grozīt.

(8)

Regulas (EK) Nr. 1260/2001 27. panta 5. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka, ievērojot situāciju pasaules tirgū vai īpašās prasības atsevišķos tirgos, iespējams, attiecībā uz produktiem, kas paredzēti minētās regulas 1. pantā, kompensācija ir jādiferencē pēc to galamērķa.

(9)

Būtisks un straujš pieaugums, kas vērojams attiecībā uz Rietumbalkānu valstu izcelsmes preferenciāliem cukura ievedumiem un cukura izvedumiem no Kopienas uz minētajām valstīm, šķiet, ir izteikti mākslīgs.

(10)

Lai novērstu jebkādas ļaunprātīgas darbības saistībā ar tādu cukura nozares produktu atkārtotiem ievedumiem Kopienā, attiecībā uz kuriem var izmantot eksporta kompensāciju, Rietumbalkānu valstīm nebūtu jānosaka kompensācija par šajā regulā paredzētajiem produktiem.

(11)

Ievērojot iepriekš minēto, kompensācijas konkrētajiem produktiem nosakāmas attiecīgā apmērā.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas, kas piešķiramas gadījumā, kad tiek izvesti Regulas (EK) Nr. 1260/2001 1. panta 1. punkta d), f), g) un h) apakšpunktā paredzētie produkti bez turpmākas apstrādes, noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 25. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 214, 8.9.1995., 16. lpp.

(3)  OV L 178, 30.6.2001., 63. lpp.


PIELIKUMS

EKSPORTA KOMPENSĀCIJAS ATTIECĪBĀ UZ TURPMĀK NEAPSTRĀDĀTIEM SĪRUPIEM UN DAŽIEM CITA VEIDA CUKURA NOZARES PRODUKTIEM, PIEMĒROJAMAS NO 2005. GADA 25. NOVEMBRA (1)

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausnas

36,40 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

36,40 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sausnas

69,16 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,3640 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

36,40 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,3640 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,3640 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,3640 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausnas

36,40 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,3640 (4)

N.B.: Produktu kodi, kā arī sērijas “A” galamērķu kodi definēti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi definēti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi definēti šādi:

S00

:

visi galamērķi (trešās valstis, citas teritorijas, apgāde un galamērķi, kas attiecināmi uz izvedumiem ārpus Kopienas), izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni (ieskaitot Kosovu, kas definēta ANO 1999. gada 10. jūnija Drošības padomes rezolūcijā Nr. 1244) un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, izņemot cukuram, kas iekļauts produktos, kas paredzēti Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā (OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp.).


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Piemērojams vienīgi produktiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 2135/95 5. pantā.

(3)  Piemērojams vienīgi produktiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 2135/95 6. pantā.

(4)  Pamatapjoms nav piemērojams sīrupiem ar tīrību, kas ir zemāka par 85 % (Regula (EK) Nr. 2135/95). Saharozes saturu nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2135/95 3. pantu.

(5)  Nav piemērojams produktam, kas definēts pielikuma 2. punktā Regulā (EEK) Nr. 3513/92 (OV L 355, 5.12.1992., 12. lpp.).


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1920/2005

(2005. gada 24. novembris),

ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 13. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1138/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 27. panta 5. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1138/2005 par pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, lai noteiktu maksājumus un/vai kompensācijas attiecībā uz baltā cukura eksportu 2005./2006. tirdzniecības gadam (2), saistībā ar šā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm ir izsludināti uzaicinājumi uz konkursa daļu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1138/2005 9. panta 1. punktu ir paredzēts attiecīgs maksimālais eksporta kompensācijas apjoms konkrētai konkursa daļai, jo īpaši ņemot vērā stāvokli un paredzamo attīstību Kopienas cukura tirgū un pasaules cukura tirgū.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

13. konkursa daļai attiecībā uz balto cukuru, ko izsludina saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1138/2005, eksporta kompensācijas maksimālais apjoms ir noteikts 39,374 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 25. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 185, 16.7.2005., 3. lpp.


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1921/2005

(2005. gada 24. novembris),

ar ko nosaka piena un piena produktu eksporta kompensācijas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 31. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. pantu, starpību starp regulas 1. pantā minēto produktu cenām starptautiskajā tirdzniecībā un Kopienas cenām var segt ar eksporta kompensāciju, atbilstīgi limitiem, kas izriet no līgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1255/1999, nosakot kompensāciju par dabīgā stāvoklī eksportētiem produktiem, kas ir uzskaitīti iepriekšminētās regulas 1. pantā, ir jāņem vērā:

esošā situācija un nākotnes perspektīvas attiecībā uz piena un piena produktu cenām un resursiem Kopienas tirgū, kā arī piena un piena produktu cenām starptautiskajā tirdzniecībā,

tirdzniecības izmaksas un visizdevīgākā maksa par transportēšanu no Kopienas tirgiem uz ostām vai citiem eksporta punktiem Kopienā, kā arī produktu tirgū laišanas izmaksas galamērķa valstī,

piena un piena produktu tirgus kopējs organizācijas mērķis – nodrošināt līdzsvaru un dabīgu cenu un tirdzniecības attīstību tirgū,

limiti, kas izriet no līgumiem, kas noslēgti saskaņā Līguma 300. pantu,

nepieciešamība izvairīties no traucējumiem Kopienas tirgū,

paredzēto eksportu ekonomiskais aspekts.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 5. punktu, nosakot cenas Kopienā, ir jāņem vērā valdošās cenas, kas no eksporta viedokļa ir visizdevīgākās, un, nosakot cenas starptautiskajā tirdzniecībā, ir īpaši jāņem vērā:

a)

trešo valstu tirgos valdošās cenas;

b)

visizdevīgākās cenas trešajās galamērķa valstīs importam no trešajām valstīm;

c)

ražotāju cenas, kas ir reģistrētas eksportējošās trešajās valstīs, ņemot vērā šo valstu piešķirtās subsīdijas, ja tādas ir, un

d)

Kopienas brīvas robežpiegādes cenas.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 3. punktu, situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības var radīt vajadzību mainīt kompensāciju par produktiem, kas uzskaitīti iepriekšminētās regulas 1. pantā, atbilstīgi galamērķim.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 3. punkts paredz, ka produktu sarakstu, par kuriem piešķir eksporta kompensācijas, un kompensāciju apjomu nosaka vismaz reizi četrās nedēļās. Tomēr, kompensācijas apjoms var būt nemainīgs ilgāk par četrām nedēļām.

(6)

Saskaņā ar Komisijas 1999. gada 26. janvāra Regulas (EK) Nr. 174/1999 16. pantu, par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 804/68 piemērošanai attiecībā uz piena un piena produktu eksporta atļaujām un eksporta kompensācijām (2), kompensācija par piena produktiem, kuri satur cukuru, ir vienāda ar divu sastāvdaļu summu; vienu sastāvdaļu aprēķina, ņemot vērā piena produktu daudzumu, pareizinot pamatapjomu ar piena produktu saturu attiecīgā produktā; otru sastāvdaļu aprēķina, ņemot vērā pievienotās saharozes daudzumu, pareizinot saharozes saturu visā produktā ar kompensācijas pamatapjomu, kas ir spēkā tajā dienā, kad eksportē produktus, kuri uzskaitīti 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulā (EK) Nr. 1260/2001 par cukura tirgus kopējo organizāciju (3). Tomēr, otro sastāvdaļu lieto tikai tad, ja pievienotā saharoze ir ražota, izmantojot Kopienā audzētās cukurbietes vai cukurniedres.

(7)

Komisijas Regula (EEK) Nr. 896/84 (4), noteica papildu noteikumus par to, kā piešķiramas kompensācijas laikā, kad mainās piena gads. Šie noteikumi paredz iespēju dažādot kompensācijas atbilstīgi produktu ražošanas datumam.

(8)

Ir jāparedz, ka, aprēķinot kompensāciju par kausēto sieru, pievienotā kazeīna vai kazeinātu daudzums ir jāizslēdz no aprēķiniem.

(9)

Nosakot galamērķus un produktus, par kuriem maksā kompensācijas, jāievēro, ka pirmkārt, noteiktu Kopienas produktu konkurētspējīgs stāvoklis neattaisno to izvešanas veicināšanu, bet otrkārt, noteiktu teritoriju ģeogrāfiskais tuvums var palielināt tirdzniecības noviržu iespējas un ļaunprātīgu izmantošanu.

(10)

Piemērojot iepriekš izklāstītos noteikumus pašreizējai situācijai piena tirgū, un jo īpaši piena produktu cenām Kopienā un pasaules tirgū, kompensācija jānosaka saskaņā ar śīs regulas pielikumu.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. pantā minētās eksporta kompensācijas dabīgā stāvoklī eksportētiem produktiem nosaka saskaņā ar pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 25. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 20, 27.1.1999., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1513/2005 (OV L 241, 17.9.2005., 45. lpp.).

(3)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(4)  OV L 91, 1.4.1984., 71. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 222/88 (OV L 28, 1.2.1988., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 24. novembra Regulai, ar ko nosaka piena un piena produktu eksporta kompensācijas

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,03

A01

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,83

A01

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,52

A01

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,51

A01

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4203

A01

EUR/kg

0,5396

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

15,93

A01

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0953

A01

EUR/kg

0,1362

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,18

A01

EUR/100 kg

9,86

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,18

A01

EUR/100 kg

9,86

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

34,70

A01

EUR/100 kg

44,55

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,23

A01

EUR/100 kg

46,50

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,61

A01

EUR/100 kg

49,55

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,84

A01

EUR/100 kg

49,86

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3470

A01

EUR/kg

0,4455

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3861

A01

EUR/kg

0,4955

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

7,07

A01

EUR/100 kg

8,53

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

70,73

A01

EUR/100 kg

95,37

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

62,41

A01

EUR/100 kg

84,16

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,90

A01

EUR/100 kg

87,51

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

85,16

A01

EUR/100 kg

114,82

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,11

A01

EUR/100 kg

91,83

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9290

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9300

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9610

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9620

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,32

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

24,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

9,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

21,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9710

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9910

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,09

0406 30 90 9000

A00

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,43

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9919

A00

EUR/100 kg

0406 90 33 9951

A00

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,02

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,88

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķa kodi ir noteikti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķa ciparu kodi ir noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

L01

Seūta, Melīļa, Svētais Krēsls, Amerikas Savienotās Valstis un Kipras Republikas teritorija, ko nekontrolē Kipras Republikas valdība.

L02

Andora un Gibraltārs.

L03

Seūta, Melīļa, Islande, Norvēģija, Šveice, Lihtenšteina, Andora, Gibraltārs, Svētais Krēsls (tradicionāli saukts Vatikāns), Turcija, Rumānija, Bulgārija, Horvātija, Kanāda, Austrālija un Jaunzēlande, Kipras Republikas teritorija, ko nekontrolē Kipras Republikas valdība.

L04

Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova, Serbija, Melnkalne un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/28


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1922/2005

(2005. gada 24. novembris),

ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maijā Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par kopējo piena un piena produktu tirgus organizāciju (1), un it īpaši tās 31. panta 3. punkta trešo apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 26. martā Regula (EK) Nr. 581/2004, ar kuru izsludina uzaicinājumu iesniegt pieteikumus uz pastāvīgo konkursu par eksporta kompensācijām saistībā ar dažiem sviesta veidiem (2) paredz pastāvīgu konkursu.

(2)

Ievērojot Komisijas 2004. gada 26. martā Regulas (EK) Nr. 580/2004 5. pantu, ar kuru ir noteikta konkursa procedūra saistībā ar eksporta kompensācijām dažiem piena produktiem (3), kā arī pēc konkursam iesniegto pieteikumu izskatīšanas ir jānosaka maksimālā kompensācija konkursa periodam, kas beidzas 2005. gada 22. novembrī.

(3)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 581/2004 konkursa periodam līdz 2005. gada 22. novembrim, produktiem un galamērķiem, kas minēti šīs regulas 1. panta 1. punktā, nosaka šādu maksimālo kompensāciju, kas norādīta šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 25. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 90, 27.3.2004., 64. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1239/2005 (OV L 200, 30.7.2005., 32. lpp.).

(3)  OV L 90, 27.3.2004., 58. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


PIELIKUMS

(EUR/100 kg)

Produkts

Eksporta kompensācijas nomenklatūras kods

Maksimālais eksporta kompensācijas apjoms eksportam uz galamērķi, kas minēts Regulas (EK) Nr. 581/2004 1. panta 1. punkta otrajā paragrāfā

Sviests

ex ex 0405 10 19 9500

92,49

Sviests

ex ex 0405 10 19 9700

98,55

Sviesta eļļa

ex ex 0405 90 10 9000

120,10


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/30


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1923/2005

(2005. gada 24. novembris),

ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par kopējo piena un piena produktu tirgus organizāciju (1), un it īpaši tās 31. panta 3. punkta trešo apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 26. marta Regula (EK) Nr. 582/2004, ar kuru izsludina uzaicinājumu iesniegt pieteikumus uz pastāvīgo konkursu par eksporta kompensācijām saistībā ar sauso vājpienu (2), paredz pastāvīgu konkursu.

(2)

Ievērojot Komisijas 2004. gada 26. marta Regulas (EK) Nr. 580/2004 5. pantu, ar kuru ir noteikta konkursa procedūra saistībā ar eksporta kompensācijām dažiem piena produktiem (3), kā arī pēc konkursam iesniegto pieteikumu izskatīšanas ir jānosaka maksimālā eksporta kompensācija konkursa periodam, kas beidzas 2005. gada 22. novembrī.

(3)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 582/2004 konkursa periodam līdz 2005. gada 22. novembrim, produktiem un galamērķiem, kas minēti šīs regulas 1. panta 1. punktā, nosaka maksimālo kompensāciju 12,25 EUR/100 kg apmērā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 25. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 90, 27.3.2004., 67. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1239/2005 (OV L 200, 30.7.2005., 32. lpp.).

(3)  OV L 90, 27.3.2004., 58. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/31


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1924/2005

(2005. gada 24. novembris),

ar ko nosaka mājputnu gaļas eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2005. gada 25. novembra

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2777/75 par mājputnu gaļas tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 8. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2777/75 8. pantu starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punktā minēto produktu cenām pasaules tirgū un Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Piemērojot šos noteikumus un kritērijus pašreizējai situācijai mājputnu gaļas tirgū, ir jānosaka kompensācija tādā apmērā, kas ļautu Kopienai piedalīties pasaules tirdzniecībā un ņemtu vērā arī šo izvedumu veidu un to nozīmīgumu patlaban.

(3)

Komisijas 1999. gada 15. aprīļa Regulas (EK) Nr. 800/1999 21. pants par kopējo kārtību, kādā piemēro lauksaimniecības produktu eksporta kompensāciju sistēmu (2), neparedz kompensācijas piešķiršanu, ja eksporta deklarācijas pieņemšanas dienā produkti nav labā, atbilstīgā un tirgojamā kvalitātē. Lai nodrošinātu vienādu spēkā esošo tiesību aktu piemērošanu, ir jāprecizē, ka Regulas (EEK) Nr. 2777/75 1. pantā minētajai mājputnu gaļai ir jābūt marķētai ar veselības marķējumu, kuru paredz Padomes 1971. gada 15. februāra Direktīva 71/118/EEK par sanitārām problēmām saistībā ar svaigas mājputnu gaļas ražošanu un laišanu tirgū (3).

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kodi produktiem, par kuriem piešķir eksporta kompensāciju, kas minēta Regulas (EEK) Nr. 2777/75 8. pantā, kā arī šīs kompensācijas apjoms ir norādīts šīs regulas pielikumā.

Tomēr, lai varētu saņemt kompensāciju, produktiem, kuriem piemēro Direktīvas 71/118/EEK pielikuma XII nodaļu, ir jāatbilst arī veselības marķējuma nosacījumiem, kurus paredz šī direktīva.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 25. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 671/2004 (OV L 105, 14.4.2004., 5. lpp.).

(3)  OV L 55, 8.3.1971., 23. lpp. Direktivā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).


PIELIKUMS

Mājputnu gaļas eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2005. gada 25. novembra

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

10,00

NB: Produktu kodi, kā arī A sērijas galamērķa kodi ir noteikti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķa ciparu kodi ir noteikti grozītajā Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

V03 A24,

Angola, Saūda Arābija, Kuveita, Bahreina, Katara, Omāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Jordānija, Jemena, Libāna, Irāka, Irāna,


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/33


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1925/2005

(2005. gada 24. novembris),

ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (2), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. panta 1. punkts un Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. panta 1. punkts paredz, ka starpību starp šo regulu 1. pantā minēto produktu kotācijām vai to cenām pasaules tirgū un Kopienas cenām var segt ar eksporta kompensāciju;

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regulā Nr. 1043/2005, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/1993, attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (3), precizēti produkti, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā preces, kas minētas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 IV pielikumā;

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 1. punktu kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta ir jānosaka katru mēnesi;

(4)

Saistības, kas noslēgtas attiecībā uz kompensācijām, kuras var piešķirt, eksportējot lauksaimniecības produktus, kas ir tādu preču sastāvā, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, var apdraudēt augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana. Tādēļ šādās situācijas jāveic piesardzības pasākumi, tomēr nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētas kompensācijas likmes noteikšana piemērošanai kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt šos dažādos mērķus;

(5)

Ņemot vērā izlīgumu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz Kopienas pastas izstrādājumu eksportu uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 87/482/EEK (4), jānošķir kompensācija par precēm ar KN kodu 1902 11 00 un 1902 19 atbilstoši to galamērķim;

(6)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 2. un 3. punktam jānosaka pazemināta eksporta kompensācijas likme, ņemot vērā ražošanas kompensācijas summu, ko atbilstoši Komisijas Regulai (EEK) Nr. 1722/93 (5) piemēro attiecīgajam pamatproduktam, kas izmantots pieņemtajā preču ražošanas periodā;

(7)

Uzskata, ka alkoholiskos dzērienus mazāk ietekmē to ražošanā izmantotās labības cena. Tomēr Apvienotās Karalistes, Īrijas un Dānijas Pievienošanās akta 19. protokolā paredzēts, ka jāpieņem lēmums par pasākumiem, kas nepieciešami, lai veicinātu Kopienas labības izmantošanu, ražojot alkoholiskos dzērienus, ko iegūst no labības. Tādēļ jāpielāgo kompensācijas likme, ko piemēro labībai, kuru eksportē alkoholisko dzērienu veidā;

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro pamatproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. pantā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 1. pantā un kurus eksportē kā preces, kas minētas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 IV pielikumā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 25. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp.

(3)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp.

(4)  OV L 275, 29.9.1987., 36. lpp.

(5)  OV L 159, 1.7.1993., 112. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1584/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 11. lpp.).


PIELIKUMS

Kompensāciju likmes, ko no 2005. gada 25. novembra piemēro dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

(EUR par 100 kg)

KN kods

Produktu apraksts (2)

Kompensācijas likme par 100 kg pamatprodukta

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citi

1001 10 00

Cietie kvieši:

 

 

– eksportējot preces ar KN kodiem 1902 11 un 1902 19 uz Amerikas Savienotajām Valstīm

– citos gadījumos

1001 90 99

Parastie kvieši un labības maisījums:

 

 

– eksportējot preces ar KN kodiem 1902 11 un 1902 19 uz Amerikas Savienotajām Valstīm

– citos gadījumos

 

 

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– – citos gadījumos

1002 00 00

Rudzi

1003 00 90

Mieži

 

 

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– citos gadījumos

1004 00 00

Auzas

1005 90 00

Kukurūza, ko izmanto šādā veidā:

 

 

– ciete:

 

 

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

3,567

3,973

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

1,866

1,866

– – citos gadījumos

3,973

3,973

– glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns, maltodekstrīna sīrups ar KN kodiem 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5)

 

 

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

2,574

2,980

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

1,400

1,400

– – citos gadījumos

2,980

2,980

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

1,866

1,866

– citā veidā (tostarp nepārstrādāts)

3,973

3,973

Kartupeļu ciete ar KN kodu 1108 13 00, kas līdzīga produktam, ko iegūst no pārstrādātas kukurūzas:

 

 

– gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

3,030

3,453

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

1,866

1,866

– citos gadījumos

3,973

3,973

ex 1006 30

Pilnīgi slīpēti rīsi:

 

 

– apaļgraudu

– vidējgraudu

– garengraudu

1006 40 00

Šķeltie rīsi

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīda sēklas, sēšanai


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra, uz Rumāniju no 2005. gada 1. decembra, kā arī precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti no 2005. gada 1. februāra.

(2)  Attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko iegūst no pamatprodukta vai/un pielīdzināto produktu pārstrādes, piemēro koeficientus, kas noteikti Komisijas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 V pielikumā.

(3)  Attiecīgajām precēm ir KN kods 3505 10 50.

(4)  Preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EEK) Nr. 2825/93 2. pantā (OV L 258, 16.10.1993., 6. lpp.).

(5)  Attiecībā uz sīrupiem ar KN kodiem NC 1702 30 99, 1702 40 90 un 1702 60 90, ko iegūst, jaucot glikozi un fruktozes sīrupu, eksporta kompensāciju var piešķirt tikai glikozes sīrupam.


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/37


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1926/2005

(2005. gada 24. novembris),

ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2771/75 par olu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 8. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EEK) Nr. 2771/75 8. panta 1. punktā paredzēts, ka starpību starp šīs regulas 1. panta 1. punktā minēto produktu cenām starptautiskajā tirgū un Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju, ja šos produktus eksportē kā preces, kas noteiktas minētās regulas pielikumā.

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 1043/2005, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (2), precizēti produkti, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EEK) Nr. 2771/75 I pielikumā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 2. punktu kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta jānosaka tādam pašam laikposmam, kādu ievēro kompensāciju noteikšanai par šiem produktiem, ja tos eksportē nepārstrādātus.

(4)

Lauksaimniecības nolīguma, kurš noslēgts sarunu Urugvajas kārtā, 11. pantā paredzēts, ka eksporta kompensācija, kuru piemēro par preces sastāvā esošu produktu, nedrīkst pārsniegt kompensāciju, ko piemēro par šo produktu, to eksportējot bez turpmākas pārstrādes.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensāciju likmes, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EEK) Nr. 2771/75 1. panta 1. punktā minētajiem pamatproduktiem, ko eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EEK) Nr. 2771/75 I pielikumā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 25. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 49. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.)

(2)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp.


PIELIKUMS

Kompensāciju likmes, ko no 2005. gada 25. novembra piemēro olām un olu dzeltenumiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

(EUR/100 kg)

KN kods

Apraksts

Galamērķis (1)

Kompensācijas likme

0407 00

Putnu olas ar čaumalu, svaigas, konservētas vai termiski apstrādātas:

 

 

– Mājputnu:

 

 

0407 00 30

– – Citas:

 

 

a)

eksportējot olu albumīnu ar KN kodiem 3502 11 90 un 3502 19 90

02

6,00

03

20,00

04

3,00

b)

eksportējot citas preces

01

3,00

0408

Putnu olas bez čaumalas un dzeltenumi, svaigi, žāvēti, vārīti ūdenī vai tvaicēti, kultenī, saldēti vai konservēti citā veidā, arī ar cukuru vai citiem saldinātājiem:

 

 

– Olu dzeltenumi:

 

 

0408 11

– – Žāvēti:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

nesaldināti

01

40,00

0408 19

– – Citi:

 

 

– – – Piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Šķidri:

 

 

nesaldināti

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – Saldēti:

 

 

nesaldināti

01

20,00

– Citi:

 

 

0408 91

– – Žāvēti:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

nesaldināti

01

73,00

0408 99

– – Citi:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

nesaldināti

01

18,00


(1)  Galamērķi ir šādi:

01

trešās valstis, izņemot Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra un Rumāniju no 2005. gada 1. decembra. Šveicei un Lihtenšteinai šīs likmes nav piemērojamas precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē no 2005. gada 1. februāra;

02

Kuveita, Bahreina, Omāna, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Jemena, Turcija, Honkongas īpašās pārvaldes apgabals un Krievija;

03

Dienvidkoreja, Japāna, Malaizija, Taizeme, Taivāna un Filipīnas;

04

visi galamērķi, izņemot Šveici, Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra un Rumāniju no 2005. gada 1. decembra, un galamērķus 02 un 03.


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/39


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1927/2005

(2005. gada 24. novembris),

ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 15. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 31. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 1. punktā paredzēts, ka starpību starp minētās regulas 1. panta a), b), c), d), e) un g) punktā minēto produktu cenām pasaules tirgū un cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regula (EK) Nr. 1043/2005, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (2), precizē produktus, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1255/1999 II pielikumā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 1. punktu katru mēnesi ir jānosaka kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta.

(4)

Tomēr gadījumā, kad dažus piena produktus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, rodas risks, ka augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana var apdraudēt saistības, kas noslēgtas attiecībā uz šīm kompensācijām. Lai izvairītos no šā riska, jāveic attiecīgi piesardzības pasākumi, tomēr nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētu kompensācijas likmju noteikšana kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt abus šos mērķus.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 2. punktā paredzēts, ka, nosakot kompensācijas likmi, vajadzības gadījumā jāņem vērā ražošanas kompensācijas, atbalsts vai citi pasākumi ar līdzvērtīgām sekām, ko visās dalībvalstīs saskaņā ar regulu par attiecīgā produkta kopīgā tirgus organizāciju piemēro Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā minētajiem pamatproduktiem vai pielīdzinātiem produktiem.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 12. panta 1. punktā paredzēts atbalsts par Kopienā ražotu vājpienu, kas pārstrādāts kazeīnā, ja šāds piens un no tā ražots kazeīns atbilst attiecīgajiem standartiem.

(7)

Komisijas 1997. gada 15. decembra Regula (EK) Nr. 2571/97 par sviesta pārdošanu par pazeminātām cenām un atbalsta piešķiršanu par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu, ko paredzēts lietot mīklas izstrādājumu, saldējuma un citu pārtikas produktu ražošanā (3), paredz, ka nozarēm, kas ražo noteiktas preces, sviests un krējums ir jāpiedāvā par pazeminātām cenām.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 1255/1999 1. pantā minētajiem pamatproduktiem, ko eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1255/1999 II pielikumā, nosaka, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 25. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp.

(3)  OV L 350, 20.12.1997., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


PIELIKUMS

Kompensācijas likmes, ko no 2005. gada 25. novembra piemēro dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

(EUR/100 kg)

KN kods

Apraksts

Kompensācijas likmes

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citos gadījumos

ex 0402 10 19

Piens pulverī, granulās vai citā cietā veidā, bez cukura un citiem saldinātājiem, ar tauku saturu, kas nepārsniedz 1,5 % no svara (PG 2):

 

 

a)

eksportējot preces ar KN kodu 3501

b)

eksportējot citas preces

10,00

10,00

ex 0402 21 19

Piens pulverī, granulās vai citā cietā veidā, bez cukura un citiem saldinātājiem, ar tauku saturu 26 % no svara (PG 3):

 

 

a)

eksportējot preces, kuru sastāvā PG 3 pielīdzināto produktu veidā ir pazeminātas cenas sviests vai krējums, kas iegūts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2571/97

23,57

23,57

b)

eksportējot citas preces

50,00

50,00

ex 0405 10

Sviests ar tauku saturu 82 % no svara (PG 6):

 

 

a)

eksportējot preces, kas satur pazeminātas cenas sviestu vai krējumu, kas izgatavots saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2571/97 izklāstītajiem nosacījumiem

51,00

51,00

b)

eksportējot preces, kas atbilst KN kodam 2106 90 98 un kuru piena tauku saturs ir 40 % vai vairāk no svara

99,25

99,25

c)

eksportējot citas preces

92,00

92,00


(1)  Šajā pielikuma noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra, uz Romāniju no 2005. gada 1. decembra, kā arī precēm, kas minétas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti no 2005. gada 1. februāra.


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/42


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1928/2005

(2005. gada 24. novembris),

ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 27. panta 5. punkta a) apakšpunktu un 15. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1260/2001 27. panta 1. un 2. punktā paredzēts, ka starpību starp šīs regulas 1. panta 1. punkta a), c), d), f), g) un h) apakšpunktā minēto produktu cenām starptautiskajā tirgū un Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju, ja šos produktus eksportē kā preces, kas noteiktas šīs regulas V pielikumā.

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regula (EK) Nr. 1043/2005, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (2), precizē produktus, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā Regulas (EK) Nr. 1260/2001 V pielikumā minētās preces.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 1. punkta pirmo daļu kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta ir jānosaka katru mēnesi.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1260/2001 27. panta 3. punktā noteikts, ka eksporta kompensācija par preces sastāvā esošu produktu nedrīkst pārsniegt kompensāciju, ko piemēro par šā produkta eksportu neapstrādātā veidā.

(5)

Kompensācijas, ko nosaka saskaņā ar šo regulu, var noteikt iepriekš, jo šobrīd nevar paredzēt tirgus situāciju turpmākajos mēnešos.

(6)

Saistības, kas noslēgtas attiecībā uz kompensācijām, kuras var piešķirt, eksportējot lauksaimniecības produktus, kas ir tādu preču sastāvā, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, var apdraudēt augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana. Tādēļ šādās situācijās ir jāveic piesardzības pasākumi, nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētas kompensācijas likmes noteikšana piemērošanai kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt šos dažādos mērķus.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro par pamatproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 1260/2001 1. panta 1. un 2. punktā un kurus eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1260/2001 V pielikumā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 25. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regula grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 987/2005 (OV L 167, 29.6.2005., 12. lpp.).

(2)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp.


PIELIKUMS

Kompensācijas likmes, ko no 2005. gada 25. novembra piemēro dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

KN kods

Apraksts

Kompensācijas likme, EUR par 100 kg

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citos gadījumos

1701 99 10

Baltais cukurs

36,40

36,40


(1)  Šajā pielikuma noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra, uz Rumāniju no 2005. gada 1. decembra, kā arī precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti no 2005. gada 1. februāra.


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/44


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1929/2005

(2005. gada 24. novembris),

ar ko nosaka galīgo kompensācijas likmi un procentus B sistēmas izvešanas atļauju piešķiršanai augļu un dārzeņu nozarē (tomātiem, apelsīniem, citroniem, galda vīnogām un āboliem)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2001. gada 8. oktobra Regulu (EK) Nr. 1961/2001 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 2200/96 attiecībā uz eksporta kompensācijām augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 6. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1172/2005 (3) noteikti orientējošie daudzumi, attiecībā uz ko var piešķirt B sistēmas izvešanas atļaujas.

(2)

B sistēmas atļaujām, kas laikā no 2005. gada 16. septembra līdz 15. novembrim pieprasītas attiecībā uz tomātiem, apelsīniem, citroniem, galda vīnogām un āboliem, galīgā kompensācijas likme jānosaka orientējošās likmes līmenī un jānosaka piešķīruma procentuālās daļas pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

B sistēmas izvešanas atļauju pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1172/2005 1. pantu iesniegti laikposmā no 2005. gada 16. septembra līdz 15. novembrim, piešķīruma procentuālās daļas un piemērojamās kompensācijas likmes noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 25. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 268, 9.10.2001., 8. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).

(3)  OV L 188, 20.7.2005., 29. lpp.


PIELIKUMS

Pieprasīto daudzumu piešķīruma procentuālās daļas un kompensācijas likme, kas piemērojama B sistēmas atļaujām, kas pieprasītas laikā no 2005. gada 16. septembra līdz 15. novembrim (tomāti, apelsīni, citroni, galda vīnogas un āboli)

Produkts

Kompensācijas likme

(EUR/t tīrsvara)

Pieprasīto daudzumu piešķīruma procentuālās daļas

Tomāti

35

100 %

Apelsīni

38

100 %

Citroni

60

100 %

Galda vīnogas

23

100 %

Āboli

36

100 %


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/46


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1930/2005

(2005. gada 24. novembris)

par izvešanas atļauju izdošanu vīna nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2001. gada 24. aprīļa Regulu (EK) Nr. 883/2001 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 1493/1999 attiecībā uz vīna nozares produktu tirdzniecību ar trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 7. pantu un 9. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi 63. panta 7. punktam Padomes 1999. gada 17. maija Regulā (EK) Nr. 1493/1999 par vīna nozares tirgus kopējo organizāciju (2) eksporta kompensācijas attiecībā uz vīna nozares produktiem piešķir vienīgi daudzumiem un izdevumiem, ko aptver lauksaimniecības līgums, kas parakstīts daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā.

(2)

Regulas (EK) Nr. 883/2001 9. punktā paredzēti apstākļi, kādos Komisija var noteikt īpašus pasākumus, lai novērstu to, ka tiek pārsniegts paredzētais daudzums vai pieejamais budžets saskaņā ar šo līgumu.

(3)

Pamatojoties uz 2005. gada 23. novembrī Komisijai pieejamo informāciju par izvešanas atļauju pieteikumiem, daudzums, kas joprojām ir pieejams attiecībā uz periodu līdz 2006. gada 15. janvārim 2. galamērķa zonai: Āzija un 3. galamērķa zonai: Austrumeiropa, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 883/2001 9. panta 5. punktā, var tikt pārsniegts, ja vien netiek noteikti ierobežojumi izvešanas atļauju izdošanai ar iepriekšēju kompensācijas noteikšanu. Tādēļ jāpiemēro vienota procentu likme attiecībā uz daudzumiem, par kuriem pieteikumi iesniegti no 2005. gada 16. līdz 22. novembrim un līdz 2006. gada 16. janvārim attiecībā uz šīm zonām jāaptur pieteikumu iesniegšana un licenču izdošana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Izvešanas atļaujas ar kompensācijas iepriekšēju noteikšanu vīna nozarē, attiecībā uz ko pieteikumi iesniegti laikā no 2005. gada 16. līdz 22. novembrim saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 883/2001, izsniedz 91,01 % apmērā no daudzumiem, kas pieprasīti attiecībā uz 2. zonu: Āzija, un 83,48 % apmērā no daudzumiem, kas pieprasīti attiecībā uz 3. zonu: Autrumeiropa.

2.   Attiecībā uz vīna nozares produktiem, kas paredzēti 1. punktā, un uz kuriem pieteikumi iesniegti līdz 2005. gada 23. novembrim, aptur izvešanas atļauju izdošanu no 2005. gada 25. novembra 2. zonai: Āzija un 3. zonai: Austrumeiropa līdz 2006. gada 16. janvārim aptur arī izvešanas atļauju pieteikumu iesniegšanu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 25. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 128, 10.5.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 908/2004 (OV L 163, 30.4.2004., 56. lpp.).

(2)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1188/2005 (OV L 193, 23.7.2005., 24. lpp.).


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/47


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1931/2005

(2005. gada 24. novembris),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu starpību starp minēto regulas 1. pantā minēto produktu kursu vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulas (EK) Nr. 1517/95, ar ko pieņem sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1784/2003 piemērošanai attiecībā uz importa un eksporta režīmu dzīvnieku barības maisījumiem uz labības bāzes un groza Regulu (EK) Nr. 1162/95 par sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju režīma piemērošanai labības un rīsu nozarē (2), 2. pantā ir izstrādāti īpaši kritēriji, kas jāņem vērā, aprēķinot šīs kompensācijas.

(3)

Šaja aprēķinā jāņem vērā arī labības produktu sastāvs. Vienkāršošanas nolūkā kompensācija jāizmaksā par divām “labības produktu” kategorijām, tas ir, kukurūzu, t.i., graudaugu, kas tiek visplašāk izmantoti eksportētu kombinēto pārtikas produktu un produktu uz kukurūzas bāzes ražošanai, no vienas puses, kā arī par “citiem graudaugiem”, no otras puses, kas ir iekļaujami labības produkti, izņemot kukurūzu un produktus uz kukurūzas bāzes. Kompensācija jāpiešķir par labības produktu daudzumu, ko satur dzīvniekiem paredzētie barības maisījumi.

(4)

Turklāt kompensācijas noteikšanā jāņem vērā arī iespējas šo produktu pārdošanai pasaules tirgū, nepieciešamība izvairīties no traucējumiem Kopienas tirgū un eksporta ekonomiskais aspekts.

(5)

Pašreizējā situācija labības tirgū, un jo īpaši apgādes perspektīvas, liek šobrīd atcelt eksporta kompensācijas.

(6)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas par barības maisījumiem, ko aptver Regula (EK) Nr. 1784/2003 un uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 1517/95, nosaka saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 25. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 51. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 24. novembra Regulai, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par barības maisījumiem uz labības bāzes

Produktu kodi par ko var saņemt eksporta kompensāciju:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Labības produkti

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

Kukurūza un produkti uz kukurūzas bāzes:

KN kodi 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Labības produkti, izņemot kukurūzu un produktus uz kukurūzas bāzes

C10

EUR/t

0,00

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi, ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

C10

:

Visi galamērķi.


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/49


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1932/2005

(2005. gada 24. novembris),

ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 1809/2005 paredzētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1809/2005 (2) ir atvērts konkurss par ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu, Portugālē ievedot kukurūzu no trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 1839/95 (3) Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 25. pantā paredzēto procedūru var nolemt noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu. To darot, jāņem vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1839/95 6. un 7. pantā paredzētie kritēriji. Līgumtiesības piešķir visiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvājums ir vienāds vai zemāks par ievedmuitas maksimālā samazinājuma līmeni.

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai situācijai attiecīgajos labības tirgos liek noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu kā norādīts 1. pantā.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piedāvājumiem, kas iesniegti laikā no 2005. gada 18. līdz 24. novembrim Regulā (EK) Nr. 1809/2005 paredzētajā konkursā, kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālais samazinājums ir 19,47 EUR/t par kopējo maksimālo daudzumu 57 500 t.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 25. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 291, 5.11.2005., 4. lpp.

(3)  OV L 177, 28.7.1995., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2235/2005 (OV L 256, 10.10.2005., 13. lpp.).


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/50


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1933/2005

(2005. gada 24. novembris)

par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1058/2005 (2) ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par miežu eksportu uz dažām trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var nolemt nepiešķirt līgumtiesības.

(3)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus, nav jānosaka maksimālā kompensācija.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem, kas iesniegti no 2005. gada 18. līdz 24. novembrim. Regulā (EK) Nr. 1058/2005 paredzētajā konkursā par miežu eksporta kompensāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 25. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 174, 7.7.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/51


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1934/2005

(2005. gada 24. novembris)

par iesniegtajiem piedāvājumiem auzu eksportam Regulā (EK) Nr. 1438/2005 paredzētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2005. gada 2. septembra Regulu (EK) Nr. 1438/2005 par īpašu intervences pasākumu labības nozarē Somijā un Zviedrijā 2005/2006 tirdzniecības gadam (3),

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1438/2005 atver konkursu par auzu eksporta kompensācijas piešķiršanu, kuru izcelsme ir Somijā un Zviedrijā un kuras paredzētas eksportam no Somijas un Zviedrijas uz visām trešām valstīm, izņemot Bulgāriju, Norvēğiju, Rumāniju un Šveici.

(2)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus, nav jānosaka maksimālā kompensācija.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem, kas iesniegti no 2005. gada 18. līdz 24. novembrim, Regulā (EK) Nr. 1438/2005 paredzētajā konkursā par auzu eksporta kompensāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 25. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1431/2003 (OV L 203, 12.8.2003., 16. lpp.).

(3)  OV L 228, 3.9.2005., 5. lpp.


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/52


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1935/2005

(2005. gada 24. novembris),

ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1059/2005 (2) ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par parasto kviešu eksportu uz dažām trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var izlemt noteikt maksimālo eksporta kompensāciju, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus. Šajā gadījumā līgumtiesības piešķir tam vai tiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvājums ir vienāds vai mazāks par maksimālo kompensāciju.

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai attiecīgo labības tirgu situācijai liek noteikt maksimālo eksporta kompensāciju.

(4)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piedāvājumiem, kas iesniegti no 2005. gada 18. līdz 24. novembrim Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētā konkursa ietvaros, parasto kviešu eksporta maksimālā kompensācija ir 5,00 EUR/t.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 25. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 174, 7.7.2005., 15. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/53


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 22. novembris),

ar kuru groza Lēmumu 2001/671/EK, ar ko izpilda Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz jumtu un jumtu segumu ārējās ugunsizturības klasifikāciju

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4437)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/823/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem (1), un jo īpaši tās 20. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 2001. gada 21. augusta Lēmumu 2001/671/EK, ar ko izpilda Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz jumtu un jumtu segumu ārējās ugunsizturības klasifikāciju (2), izveidota klasifikācijas sistēma attiecībā uz jumtu un jumtu segumu ārējo ugunsizturību.

(2)

Pēc pārskatīšanas jāievieš papildu klases, lai pielāgotos Īrijas un Apvienotās Karalistes reglamentējošām vajadzībām.

(3)

Tādēļ attiecīgi ir jāgroza Lēmums 2001/671/EK.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2001/671/EK pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 22. novembrī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 235, 4.9.2001., 20. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 2001/671/EK pielikumu groza šādi.

1)

Iedaļu ar nosaukumu “PREAMBULA” groza šādi:

a)

pirmo daļu aizstāj šādi: “Piemēro ENV 1187:2002 un turpmākās uzlabotās versijas. Uzlabotajā versijā cita starpā ietilpst jauni ENV labojumi/grozījumi vai šā standarta EN versija”;

b)

otrajā daļā atsauci uz CR 1187:2001 aizstāj ar “ENV 1187:2002” un otrajā rindā vārdu “trīs” aizstāj ar “četras”.

2)

Iedaļu ar nosaukumu “SIMBOLI” groza šādi:

a)

pirmajā rindā vārdu “trīs” aizstāj ar “četrām”;

b)

visas atsauces uz “CR 1187:2001” aizstāj ar “ENV 1187:2002”;

c)

“— ENV 1187:2002 4. tests: XROOF (t4), kur t4 = degšana + vējš + papildu starojuma siltums” iestarpina aiz rindas attiecībā uz CR 1187:2001 3. tests.

3)

Tabulā pievieno šādas rindas:

Testa metode

Klase

Klasifikācijas kritēriji

“ENV 1187:2002 4. tests

BROOF (t4)

Jāatbilst visiem nosacījumiem, kas ir šādi:

vienas stundas laikā nenotiek jumta sistēmas caurdegšana,

iepriekšējā pārbaudē pēc izmēģinājuma liesmas padeves pārtraukšanas paraugi deg < 5 minūtes,

iepriekšējā pārbaudē liesma izplatās < 0,38 m ap degšanas platību

CROOF (t4)

Jāatbilst visiem nosacījumiem, kas ir šādi:

30 minūšu laikā nenotiek jumta sistēmas caurdegšana,

iepriekšējā pārbaudē pēc izmēģinājuma liesmas padeves pārtraukšanas paraugi deg < 5 minūtes,

iepriekšējā pārbaudē liesma izplatās < 0,38 m ap degšanas platību

DROOF (t4)

Jāatbilst visiem nosacījumiem, kas ir šādi:

jumta sistēma caurdeg 30 minūšu laikā, bet necaurdeg iepriekšējā liesmas pārbaudē,

iepriekšējā pārbaudē pēc izmēģinājuma liesmas padeves pārtraukšanas paraugi deg < 5 minūtes,

iepriekšējā pārbaudē liesma izplatās < 0,38 m ap degšanas platību

EROOF (t4)

Jāatbilst visiem nosacījumiem, kas ir šādi:

jumta sistēma caurdeg 30 minūšu laikā, bet necaurdeg iepriekšējā liesmas pārbaudē,

liesmas izplatīšanās netiek kontrolēta

FROOF (t4)

Efektivitāte nav noteikta

*

Pievērš uzmanību pilēšanai no parauga apakšmalas, jebkāda mehāniska defekta vai caurumu veidošanās gadījumā apzīmējumam pievieno sufiksu “x”, lai norādītu, ka testa laikā notika viens vai vairāki no minētajiem gadījumiem. Turklāt atkarībā no ražojuma slīpuma pārbaudes laikā pievieno burtus EXT.F, lai norādītu “plakans vai horizontāls”, un EXT.S – lai norādītu “slīps”.”


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/55


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2005/824/KĀDP

(2005. gada 24. novembris)

par Eiropas Policijas misiju Bosnijā un Hercegovinā (BiH)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 14. pantu un 25. panta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Padome 2002. gada 11. martā pieņēma Vienoto rīcību 2002/210/KĀDP (1) par Eiropas Savienības Policijas misiju (ESPM) Bosnijā un Hercegovinā. Šīs vienotās rīcības darbība beidzas 2005. gada 31. decembrī.

(2)

2003. gada 19.–21. jūnija Eiropadome secināja, ka Rietumbalkānu (tostarp Bosnijas un Hercegovinas) nākotne ir Eiropas Savienībā.

(3)

2004. gada 17. un 18. jūnija Eiropadome pieņēma Eiropas drošības stratēģiju: Vispārējo politiku attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu. Tā uzsver, ka ES ilgtermiņa mērķis ir izveidot stabilu, dzīvotspējīgu, mierīgu un multietnisku Bosniju un Hercegovinu, kas mierīgi sadarbojas ar saviem kaimiņiem un neatgriežami virzās uz dalību ES, un ka Eiropas Savienības vidusposma mērķis ir parakstīt Stabilizācijas un asociācijas noīgumu ar Bosniju un Hercegovinu.

(4)

Eiropas Savienības Padome 2005. gada 18. jūlijā vienojās par to, ka pēc pašreizējo ES policijas misijas pilnvaru beigām 2005. gada 31. decembrī būs nepieciešama turpmāka ES iesaistīšanās, atbalstot policijas darbu Bosnijā un Hercegovinā. ESPM turpināsies saskaņā ar pielāgotām pilnvarām un apmēru.

(5)

2005. gada 26. oktobra aicinājuma vēstulē, Bosnijas un Hercegovinas varas iestādes aicina ES izvietot koriģētu ES policijas misiju Bosnijā un Hercegovinā.

(6)

Augstais pārstāvis Bosnijā un Hercegovinā darbojas arī kā ES Īpašais pārstāvis Bosnijā un Hercegovinā (ESĪP). ESĪP turpinās veicināt vispārēju ES politikas koordinēšanu Bosnijā un Hercegovinā un sniegs norādes ESPM misijas vadītājam/policijas komisāram.

(7)

Ievērojot Nicā 2000. gada 7. līdz 9. decembrī sanākušās Eiropadomes sniegtās pamatnostādnes, ar šo vienoto rīcību būtu jānosaka Ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja, še turpmāk – “ĢS/AP”, loma atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienību 18. un 26. pantam.

(8)

Līguma 14. panta 1. punktā paredzēts, ka visam vienotās rīcības īstenošanas laikposmam jānorāda atsauces summa. To summu norādīšana, kas jāfinansē no Kopienas budžeta, liecina par likumdevējas institūcijas labo gribu, un ir atkarīga no tā, vai attiecīgajā budžeta gadā ir pieejamas saistību apropriācijas.

(9)

ESPM pilnvaras tiks īstenotas situācijā, kura var pasliktināties un varētu kaitēt Līguma 11. pantā izklāstīto Kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Misija

1.   Ar šo Eiropas Savienība no 2006. gada 1. janvāra izveido Eiropas Savienības Policijas misiju (ESPM) Bosnijā un Hercegovinā (BiH). Šī operācija ir turpinājums ESPM, ko izveidoja ar Padomes 2002. gada 11. marta Vienoto rīcību (2002/210/KĀDP).

2.   ESPM darbojas saskaņā ar mērķiem un citiem noteikumiem, kas iekļauti 2. pantā izklāstītajā pamatuzdevumā.

2. pants

Pamatuzdevums

Saskaņā ar ESĪP norādēm un koordināciju ESPM kā daļa no plašākas tiesiskuma pieejas Bosnijā un Hercogovinā un reģionā centīsies ar uzraudzības, konsultāciju un inspekciju palīdzību Bosnijā un Hercegovinā izveidot ilgtspējīgu, profesionālu un multietnisku policijas dienestu, kas darbojas saskaņā ar labākajiem Eiropas un starptautiskiem standartiem.

Šim policijas dienestam būtu jādarbojas saskaņā ar saistībām, ko tas uzņēmies kā daļu no Stabilizācijas un asociācijas procesa Eiropas Savienībā, jo īpaši attiecībā uz cīņu pret organizēto noziedzību un policijas reformu.

ESPM darbosies saskaņā ar vispārīgiem Deitonas/Parīzes Līguma 11. pielikuma mērķiem un to atbalstīs Eiropas Kopienas instrumenti. ESĪP vadībā ESPM uzņemsies vadīt policijas ESDP aspektu koordinēšanu cīņā ar organizēto noziedzību, neskarot komandķēdi, par ko panākta vienošanās. Tā palīdzēs vietējām iestādēm plānot un veikt izmeklēšanu liela apmēra un organizētās noziedzības lietās.

3. pants

Pārskatīšana

Pārskatīšana reizi sešos mēnešos saskaņā ar izvērtējuma kritērijiem, kas noteikti Operāciju koncepcijā un Operācijas plānā un ņemot vērā policijas reformas attīstību, ļaus pēc vajadzības koriģēt misijas aktivitātes.

4. pants

Struktūra

1.   ESPM struktūra principā ir šāda:

a)

Galvenais štābs, kurā darbojas misijas vadītājs/policijas komisārs un Operācijas plānā paredzētais personāls, atrodas Sarajevā. Personāla sastāvā ir mainīgs skaits sadarbības koordinatoru, kas uz vietas sadarbojas ar citām starptautiskajām organizācijām.

b)

Papildštābi dažādos Bosnijas un Hercegovinas policijas dienestos augstākā līmenī, tostarp Valsts izmeklēšanas un aizsardzības aģentūrā, Valsts robeždienestā, Interpolā, organizācijās, sabiedriskās drošības centros, kantonos un Brko rajonā.

2.   Šos elementus sīkāk izstrādā Operāciju koncepcijā (CONOPS) un Operācijas plānā (OPLAN). Operāciju koncepciju un Operācijas plānu apstiprina Padome.

5. pants

Misijas vadītājs/policijas komisārs

1.   Misijas vadītājs/policijas komisārs veic ESPM darbības kontroli (OPCON) un uzņemas ikdienas ESPM vadību un aktivitāšu koordināciju, tostarp misijas personāla, resursu un informācijas drošības vadību.

2.   Misijas vadītājs/policijas komisārs atbild par personāla disciplīnas kontroli. Nosūtītā personāla disciplināro kontroli veic attiecīgā valsts vai ES iestāde.

3.   Misijas vadītājs/policijas komisārs noslēdz līgumu ar Komisiju.

6. pants

Personāls

1.   ESPM darbinieku skaits un viņu kompetence atbilst 2. pantā izklāstītajiem mērķiem un 5. pantā izklāstītajai struktūrai.

2.   Policijas darbiniekus norīko dalībvalstis. [Ar norīkotajiem policijas darbiniekiem saistītos izdevumus, tostarp šo darbinieku algas, pabalstus un ceļa izdevumus uz Bosniju un Hercegovinu un no tās, sedz dalībvalstis.]

3.   Starptautisko civilo personālu un vietējo personālu ESPM vajadzības gadījumā pieņem darbā uz līguma pamata.

4.   Starptautisko civilo personālu uz laiku, kas nav mazāks par gadu, vajadzības gadījumā var norīkot arī dalībvalstis vai ES iestādes. Ar norīkotajiem darbiniekiem saistītos izdevumus, tostarp šo darbinieku algas, pabalstus un ceļa izdevumus uz Bosniju un Hercegovinu un no tās, sedz dalībvalsts vai ES iestāde, kas darbinieku nosūtījusi.

5.   Visi personāla locekļi paliek attiecīgas nosūtītājvalsts vai iestādes pakļautībā, un veic pienākumus un darbības misijas interesēs. Personāls ievēro drošības principus un minimālos standartus, kas noteikti Padomes Lēmumā 2001/264/EK (2001. gada 19. marts), ar ko pieņem Padomes drošības reglamentu (2).

7. pants

ESPM personāla statuss

1.   Veic nepieciešamos pasākumus, lai turpinātu 2002. gada 4. oktobra Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Bosniju un Hercegovinu par Eiropas Savienības Policijas misijas (ESPM) aktivitātēm Bosnijā un Hercegovinā uz ESPM darbības laiku.

2.   ES dalībvalsts vai iestāde, kas ir norīkojusi personāla locekli, ir atbildīga par sūdzību izskatīšanu saistībā ar šo norīkojumu gan tad, ja sūdzību iesniedz personāla loceklis, gan tad, ja ir saņemta sūdzība par šo locekli. Attiecīgā ES dalībvalsts vai iestāde ir atbildīga par lietas ierosināšanu pret norīkoto personu.

3.   Nodarbinātības nosacījumus un starptautiskā un vietējā līgumpersonāla tiesības un pienākumus nosaka līgumos, ko misijas vadītājs/policijas komisārs noslēdz ar personāla locekli.

8. pants

Komandķēde

1.   ESPM kā krīzes pārvarēšanas operācijas struktūrai ir vienota komandķēde.

2.   PDK nodrošina politisko kontroli un stratēģisko vadību.

3.   ĢS/AP ar ESĪP starpniecību sniedz norādījumus misijas vadītājam/policijas komisāram.

4.   Misijas vadītājs/policijas komisārs vada Misiju un nodrošina tās ikdienas vadību.

5.   Misijas vadītājs/policijas komisārs ar ESĪP starpniecību ziņo ĢS/AP.

6.   ESĪP sniedz ziņojumus Padomei ar ĢS/AP starpniecību.

9. pants

Politiskā kontrole un stratēģiskā vadība

1.   Ar Padomes atbildību PDK īsteno misijas politisko kontroli un stratēģisko vadību. Ar šo Padome pilnvaro PDK pieņemt atbilstīgus lēmumus saskaņā ar Līguma 25. pantu. Pilnvarojums paredz pilnvaras pēc ĢS/AP ieteikuma iecelt misijas vadītāju/policijas komisāru, veikt grozījumus Operācijas plānā un komandķēdē. Padome, kam palīdz ĢS/AP, lemj par misijas mērķiem un tās beigšanu.

2.   PDK regulāri ziņo Padomei, ņemot vērā ESĪP ziņojumus.

3.   PDK no policijas misijas vadītāja regulāri saņem ziņojumu par misijas veikšanu. Vajadzības gadījumā PDK var uzaicināt policijas misijas vadītāju uz savām sanāksmēm.

10. pants

Trešo valstu līdzdalība

1.   Neskarot Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas neatkarību un vienoto organizatorisko sistēmu, sniegt atbalstu ESPM ir aicinātas ES kandidātvalstis, Eiropas reģiona NATO dalībvalstis, kas nav Eiropas Savienībā, un citas EDSO dalībvalstis, kas nav Eiropas Savienībā, un kas pašreiz nodrošina ESPM personālu, taču tām jāsedz ar to norīkoto policijas darbinieku un/vai starptautisko civilo personālu saistītie izdevumi, tostarp šo darbinieku algas, pabalsti un ceļa izdevumi uz Bosniju un Hercegovinu un no tās, un vajadzības gadījumā jāpiedalās ESPM darbības izmaksu segšanā.

2.   Trešām valstīm, kas sniedz ieguldījumu ESPM, attiecībā uz operācijas ikdienas vadību ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā ES dalībvalstīm, kas piedalās operācijā.

3.   Ar šo Padome pilnvaro PDK pieņemt attiecīgus lēmumus par piedāvāto ieguldījumu pieņemšanu un izveidot Ieguldītāju komiteju.

4.   Sīki izstrādātus noteikumus par trešo valstu līdzdalību iekļauj nolīgumos, ko noslēdz saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 24. pantā noteiktām procedūrām.

11. pants

Finanšu noteikumi

1.   Bāzes finansējums ar misiju saistīto izdevumu segšanai ir a) EUR 3 miljoni 2005. gadam, b) EUR 9 miljoni 2006. gadam.

2.   Galīgo budžetu 2006. un 2007. gadam nosaka katru gadu.

3.   Izdevumus, ko finansē no 1. punktā minētās summas, pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, kurus piemēro ES vispārējam budžetam, taču avansa maksājumi nepaliek Kopienas īpašumā. Trešo valstu pilsoņi var piedalīties piedāvājumu konkursos.

4.   Misijas vadītājs/policijas komisārs ir pilnībā pakļauts Komisijai, un Komisija pārrauga visas aktivitātes, ko viņš veic saistībā ar darba līgumu.

5.   Finanšu noteikumos ir ievērotas ESPM operatīvās vajadzības.

6.   Izdevumi ir atļauti no dienas, kad šī vienotā rīcība stājas spēkā.

12. pants

Drošība

1.   Misijas vadītājs/policijas komisārs ir atbildīgs par ESPM drošību un, konsultējoties ar Padomes ģenerālsekretariāta drošības biroju (še turpmāk – “PĢS Drošības birojs”), ir atbildīgs par obligāto drošības prasību ievērošanu saskaņā ar Padomes Drošības reglamentu.

2.   Ir iecelta īpaša ESPM drošības amatpersona, kas pakļauta misijas vadītājam/policijas komisāram.

3.   Misijas vadītājs/policijas komisārs saskaņā ar ĢS/AP norādījumiem apspriežas ar PDK par drošības jautājumiem, kas ietekmē misijas izvēršanu.

4.   ESPM personālam pirms katra norīkojuma vai brauciena uz misijas teritoriju notiek obligātas drošības mācības, ko organizē PĢS Drošības birojs, kā arī medicīnas pārbaudes.

13. pants

Kopienas rīcība

1.   Padome un Komisija, katra saskaņā ar tās attiecīgajām pilnvarām, nodrošina saskaņotību starp šīs vienotās rīcības īstenošanu un citām Kopienas ārpolitikas aktivitātēm saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 2. punktu. Padome un Komisija sadarbojas, lai sasniegtu šo mērķi.

2.   Padome arī norāda, ka koordinācijas mehānismi jau pastāv gan misijas teritorijā, gan arī Briselē.

14. pants

Klasificētas informācijas izpaušana

1.   Saskaņā ar Padomes Drošības reglamentu ĢS/AP ir pilnvarots vajadzības gadījumā un saskaņā ar misijas operatīvām vajadzībām nodot ar šo vienoto rīcību saistītām trešām valstīm ES klasificēto informāciju un misijai sagatavotos dokumentus ar slepenības pakāpi līdz “RESTREINT UE”.

2.   Gadījumā, ja vajadzīga īpaša un steidzama rīcība, ĢS/AP saskaņā ar Padomes Drošības reglamentu ir pilnvarots arī nodot vietējām iestādēm to ES klasificēto informāciju un dokumentus, kuri ir izstrādāti misijas vajadzībām un kuru līmenis nepārsniedz “RESTREINT UE”. Visos citos gadījumos šādu informāciju un dokumentus vietējām iestādēm nodod saskaņā ar procedūrām, kas atbilst līmenim, kādā vietējās iestādes sadarbojas ar ES.

3.   ĢS/AP ir pilnvarots ar šo vienoto rīcību saistītajām trešām valstīm un vietējām iestādēm nodot ES neklasificētus dokumentus, kas ir saistīti ar Padomes apspriedēm par misiju, uz ko attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums atbilstīgi Padomes Reglamenta (3) 6. panta 1. punktam.

15. pants

Spēkā stāšanās un darbības termiņš

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2006. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim.

16. pants

Publicēšana

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

I. LEWIS


(1)  OV L 70, 13.3.2002., 1. lpp. Vienotā rīcībā jaunākie grozījumi izdarīti ar Vienoto rīcību 2005/143/KĀDP (OV L 48, 19.2.2005., 46. lpp.).

(2)  OV L 101, 11.4.2001., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/571/EK (OV L 193, 23.7.2005., 31. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2004/338/EK, Euratom (2004. gada 22. marts), ar ko pieņem Padomes reglamentu (OV L 106, 15.4.2004., 22. lpp.). Lēmums grozīts ar Lēmumu 2004/701/EK, Euratom (OV L 319, 20.10.2004., 15. lpp.).


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/59


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2005/825/KĀDP

(2005. gada 24. novembris),

ar ko groza pilnvaras Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim Bosnijā un Hercegovinā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 14. pantu, 18. panta 5. punktu un 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2004. gada 12. jūlijā pieņēma Vienoto rīcību 2004/569/KĀDP (1), kas attiecas uz Eiropas Savienības Īpašā pārstāvja (ESĪP) Bosnijā un Hercegovinā pilnvarām.

(2)

Padome 2005. gada 28. jūlijā pieņēma Vienoto rīcību 2005/583/KĀDP (2), ar ko līdz 2006. gada 28. februārim pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības Īpašajam pārstāvim (ESĪP) Bosnijā un Hercegovinā lordam ASHDOWN.

(3)

Padome 2005. gada 24. novembrī pieņēma Vienoto rīcību 2005/824/KĀDP par Eiropas Savienības policijas misiju (ESPM) Bosnijā un Hercegovinā (3), kura paredz turpināt ESPM darbību, pielāgojot pilnvaras un skaitlisko sastāvu.

(4)

Ņemot vērā ESĪP īpašo lomu ESPM komandķēdē, ESĪP pilnvaras būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

ESĪP pilnvaras būtu jāīsteno sadarbībā ar Komisiju, lai nodrošinātu saskaņotību ar citām Kopienas kompetencē esošām darbībām.

(6)

ESĪP jāīsteno pilnvaras situācijā, kura var pasliktināties un kaitēt KĀDP mērķiem, kas izklāstīti Līguma 11. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Ar šo Vienoto rīcību 2004/569/KĀDP, kas pagarināta ar Vienoto rīcību 2005/583/KĀDP, groza šādi.

1)

Vienotās rīcības 3. pantu lasa šādi:

“3. pants

Lai sasniegtu ES politikas mērķus BiH, ESĪP ir pilnvarots:

a)

piedāvāt ES konsultācijas un palīdzību politiskajā procesā;

b)

BiH veicināt vispārēju ES politikas koordināciju;

c)

veicināt vispārēju ES līmeņa koordināciju un nodrošināt vietēju politisku virzību ES centieniem apkarot organizēto noziedzību, neskarot Eiropas Savienības Policijas misijas (ESPM) vadošo lomu šo centienu policijas darbības aspektu koordinācijā un neskarot ALTHEA (EUFOR) militāro komandķēdi;

d)

ALTHEA (EUFOR) komandierim dot padomus par vietējo politiku, tostarp attiecībā uz integrētas policijas vienības veida resursiem, ko ESĪP, vienojoties ar minēto komandieri, var izmantot, neskarot komandķēdi;

e)

veicināt iekšēju ES koordināciju un saskaņotību BiH, tostarp sniedzot ziņojumus ES misiju vadītājiem un personīgi vai ar pārstāvja starpniecību piedaloties viņu kārtējās sanāksmēs, vadot koordinācijas grupu, kurā ir visi uz vietas esošie ES dalībnieki, lai koordinētu ES rīcības īstenošanu, un dodot viņiem padomus par attiecībām ar BiH iestādēm;

f)

nodrošināt ES darbības konsekvenci un saskaņotību attiecībā uz sabiedrību. ESĪP preses pārstāvis ir galvenā ES kontaktpersona sakaros ar BiH plašsaziņas līdzekļiem attiecībā uz KĀDP/ESDP jautājumiem;

g)

pārraudzīt visu darbību tiesiskuma jomā un šajā sakarā pēc vajadzības konsultēt ģenerālsekretāru/Augsto pārstāvi un Komisiju;

h)

vietējos politiskos jautājumos dot norādes ESPM vadītājam, ievērojot ESĪP plašākās pilnvaras un īpašo lomu ESPM komandķēdē;

i)

atbalstīt policijas restrukturizācijas sagatavošanu un īstenošanu, dodot ieguldījumu starptautiskās sabiedrības un BiH iestāžu plašākā pieejā tiesiskumam un izmantojot ESPM policijas darbības tehniskās prasmes un palīdzību šajā sakarā;

j)

ciešā saziņā ar ESPM atbalstīt stiprāku un efektīvāku BiH krimināltiesiskās sistēmas un policijas saskarsmi;

k)

tiktāl, ciktāl tas skar Līguma VI sadaļā paredzētās darbības, tostarp Eiropolu, un ar tām saistītas Kopienas darbības, vajadzības gadījumā dot padomus ģenerālsekretāram un Komisijai un piedalīties nepieciešamajā vietējā koordinācijā;

l)

veicinot saskaņotību un iespējamu sinerģiju, turpināt dot padomus par prioritātēm, īstenojot Kopienas palīdzību rekonstrukcijai, attīstībai un stabilizācijai.”.

2)

Vienotās rīcības 6. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Bāzes finansējums ir EUR 160 000.”.

3)

Vienotās rīcības 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   ESĪP norīko īpaši atlasītu ES personālu, kas pārstāv ES, lai palīdzētu īstenot ESĪP pilnvaras un panāktu vispārējās ES darbības BiH saskaņotību, redzamību un efektivitāti, jo īpaši politiskos, politiski-militāros un tiesiskuma, tostarp organizētās noziedzības apkarošanas, kā arī drošības jautājumos, kā arī attiecībā uz komunikāciju un sakariem ar plašsaziņas līdzekļiem. ESĪP saskaņā ar savām pilnvarām un atbilstīgajiem finanšu līdzekļiem, kas ir darīti pieejami, ir atbildīgs par sava personāla izveidi, apspriežoties ar prezidentvalsti, saņemot palīdzību no ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja un pilnībā līdzdarbojoties Komisijai. ESĪP paziņo prezidentvalstij un Komisijai par galīgo personāla sastāvu.”.

2. pants

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

I. LEWIS


(1)  OV L 252, 28.7.2004., 7. lpp.

(2)  OV L 199, 29.7.2005., 94. lpp.

(3)  Sk. šo 55. lpp. OV.


25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/61


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2005/826/KĀDP

(2005. gada 24. novembris)

par ES policijas konsultatīvās grupas (EUPAT) izveidi Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā (FYROM)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 14. pantu, 25. panta trešo daļu, 26. pantu un 28. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Ohridas Pamatnolīgumu Eiropas Savienības ieguldījums pamatojas uz plašu pieeju un tā veic pasākumus attiecībā uz daudziem tiesiskuma aspektiem, tostarp institūciju izveidošanas programmām un policijas darbību, kurām vajadzētu būt savstarpēji atbalstošām un pastiprinošām. Savienības darbības, ko, cita starpā, atbalsta ar Kopienas institūciju izveidošanas programmām saskaņā ar CARDS Regulu, dos ieguldījumu vispārējā miera īstenošanā Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, kā arī Savienības vispārējā politikā šajā reģionā, jo īpaši stabilizācijas un asociācijas procesā.

(2)

Savienība iecēla amatā Eiropas Savienības Īpašo pārstāvi (ESĪP), lai veicinātu mierīga politiskā procesa nostiprināšanu un Ohridas Pamatnolīguma pilnīgu īstenošanu, lai palīdzētu nodrošināt ES ārējās darbības vienotību, kā arī lai nodrošinātu saskaņotību starptautiskās sabiedrības centienos īstenot un stiprināt minētā Pamatnolīguma noteikumus.

(3)

ANO Drošības padome ar Rezolūciju 1371 (2001), kas pieņemta 2001. gada 26. septembrī, atzinīgi novērtē Pamatnolīgumu un atbalsta, cita starpā, ES centienus tā pilnīgā īstenošanā.

(4)

Lai saglabātu un papildinātu nozīmīgos rezultātus, kas Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā ir sasniegti ar ievērojamu ES politisko atbalstu un resursiem, ES ir nostiprinājusi savu lomu kārtības uzturēšanā, lai arī turpmāk sekmētu stabilu un drošu vidi, tādējādi dodot iespēju Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas valdībai īstenot Ohridas Pamatnolīgumu.

(5)

Drošības situācija Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā kopš 2001. gada konflikta ir turpinājusi uzlaboties. 2005. gadā stabilitāte ir stiprināta vēl vairāk. Ir sperti soļi, lai sagatavotu un ieviestu Ohridas Pamatnolīgumā paredzētās galvenās reformas, kā arī izdarīti centieni, lai strādātu ar citām reformas prioritātēm, tostarp tiesiskumu. Nepārtraukts ES politisko centienu un resursu ieguldījums tomēr palīdzēs nodrošināt stabilitāti valstī un reģionā.

(6)

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas iestādes 2003. gada 16. septembrī aicināja ES uzņemties atbildību par lielāku lomu kārtības uzturēšanā un izvērst ES policijas misiju (EUPOL Proxima).

(7)

Ar Padomes Vienoto rīcību 2003/681/KĀDP (1) izveidoja EUPOL Proxima uz 12 mēnešu laikposmu no 2003. gada 15. decembra līdz 2004. gada 14. decembrim. Ar Padomes Vienoto rīcību 2004/769/KĀDP (2) pagarināja EUPOL Proxima darbības termiņu uz 12 mēnešiem no 2004. gada 15. decembra līdz 2005. gada 14. decembrim.

(8)

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas (FYROM) valdība konsultācijās ar ES ir norādījusi, ka tā ar konkrētiem nosacījumiem uzņemtu ES policijas konsultatīvo grupu, kas nodrošinātu sasaisti starp EUPOL Proxima darbības noslēgumu un plānoto projektu, kuru finansē CARDS, kura mērķis ir sniegt tehnisku palīdzību darbības vietā.

(9)

Saskaņā ar Nicā 2000. gada 7. un 9. decembrī notikušās Eiropadomes sanāksmes pamatnostādnēm, ar šo vienoto rīcību atbilstīgi Līguma 18. panta 3. punktam un 26. pantam būtu jānosaka ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja (turpmāk “ĢS/AP”) loma to pasākumu īstenošanā, uz kuriem attiecas PDK veiktā politiskā kontrole un stratēģiskā virzība.

(10)

Līguma 14. panta 1. punkts paredz, ka visam vienotās rīcības īstenošanas laikposmam jānorāda bāzes finansējums; to summu norādīšana, kas jāfinansē no Kopienas budžeta, liecina par likumdevējas institūcijas labo gribu, ar nosacījumu, ka attiecīgajā budžeta gadā ir pieejamas saistību apropriācijas.

(11)

Būtu jāsniedz iespējami liela palīdzība, lai pārvietotu no citām ES operatīvajām darbībām, jo īpaši EUPOL Proxima, palikušās iekārtas, ievērojot operatīvās vajadzības un pareizas finanšu vadības principus.

(12)

EUPAT īstenos savas pilnvaras, ņemot vērā situāciju, kurā tiesiskums nav pilnībā nodrošināts un kura varētu kaitēt kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķiem, kā noteikts Līguma 11. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Mērķis

1.   Ar šo Eiropas Savienība izveido Eiropas Savienības policijas konsultatīvo grupu (EUPAT) Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā (FYROM) uz laikposmu no 2005. gada 15. decembra līdz 2006. gada 14. jūnijam.

2.   EUPAT mērķis ir turpināt sniegt atbalstu tāda efektīva un profesionāla policijas dienesta izveidē, kas balstīts uz Eiropas policijas standartiem.

2. pants

Pilnvaras

ESPKG saskaņā ar Ohridas Pamatnolīguma mērķiem, cieši sadarbojoties ar attiecīgajām iestādēm, plašākā tiesiskuma perspektīvā, ievērojot pilnīgu saskaņu un papildināmību ar Kopienas institūciju izveidošanas programmām, kā arī ar EDSO un divpusējām programmām, turpina sniegt atbalstu tāda efektīva un profesionāla policijas dienesta izveidei, kas balstīts uz Eiropas policijas standartiem. ESĪP uzraudzībā un, sadarbojoties ar uzņēmējas valsts valdības iestādēm, ES policijas eksperti uzrauga un konsultē valsts policiju par prioritāriem jautājumiem robežpolicijas, sabiedriskā miera un kārtības un atbildības jomā, cīņā pret korupciju un organizēto noziedzību. EUPAT darbības koncentrējas uz vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem.

Šajā sakarā EUPAT īpašu uzmanību pievērš:

vispārējai policijas reformas īstenošanai darbības vietā;

policijas un tiesu iestāžu sadarbībai;

profesionālajiem standartiem/iekšējai kontrolei.

3. pants

Plānošanas fāze

1.   EUPOL Proxima misijas vadītājs, gatavojoties EUPAT izveidei, balstoties uz EUPOL Proxima paveikto darbu un uz Politikas un drošības komitejas (PDK) norādījumiem, izstrādā Vispārēju plānu un visus tehniskos dokumentus, kas vajadzīgi, lai izveidotu EUPAT.

2.   Šajā sakarā pašreizējais misijas vadītājs konsultējas un sadarbojas ar Komisiju un EDSO Skopjē, kā arī vajadzības gadījumā ar Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas valdību.

4. pants

Struktūra

1.   EUPAT sastāv no šādiem elementiem:

a)

štābs Skopjē, kuru veido EUPAT vadītājs un personāls, kā noteikts Vispārējā plānā;

b)

viena centrālā līdzāsatrašanās vienība Iekšlietu ministrijas līmenī;

c)

mobilas vienības attiecīgos līmeņos, kas arī atrodas FYROM.

2.   Šos elementus izstrādā Vispārējā plānā.

5. pants

EUPAT vadītājs un personāls

1.   EUPAT vadītājs ir atbildīgs par EUPAT aktivitāšu pārvaldi un koordināciju.

2.   EUPAT vadītājs veic EUPAT ikdienas vadību un ir atbildīgs par personāla un disciplinārajiem jautājumiem. Norīkotā personāla disciplināro kontroli veic attiecīgā valsts vai ES iestāde.

3.   EUPAT vadītājs paraksta līgumu ar Komisiju.

4.   Policijas darbiniekus norīko dalībvalstis. Norīkošanas laikposms ir seši mēneši, sākot no 2005. gada 15. decembra. Katra dalībvalsts sedz ar savu policijas darbinieku norīkošanu saistītās izmaksas, tostarp algas, medicīniskās aprūpes izdevumus, ceļa izdevumus, kas rodas, ceļojot uz FYROM un no tās, un pabalstus, kas nav dienas nauda.

5.   EUPAT pieņem darbā Starptautisko civilo personālu un vietējo personālu uz līguma pamata pēc vajadzības.

6.   Dalībvalstis vai Kopienas iestādes vajadzības gadījumā var arī norīkot starptautisko civilo personālu uz sešu mēnešu laikposmu, sākot no 2005. gada 15. decembra. Katra dalībvalsts vai ES iestāde sedz izmaksas, kas saistītas ar tās norīkotajiem darbiniekiem, tostarp algas, medicīniskās aprūpes izdevumus, ceļa izdevumus, kas rodas, ceļojot uz FYROM un no tās, un pabalstus, kas nav dienas nauda.

7.   Lai arī visi EUPAT eksperti paliek savas norīkotājvalsts vai Kopienas iestādes pakļautībā, tie veic savus pienākumus un darbojas vienīgi saskaņā ar ES atbalsta akcijas interesēm. Visi darbinieki ievēro drošības principus un obligātos standartus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2001/264/EK (2001. gada 19. marts), ar ko pieņem Padomes drošības reglamentu (3), (turpmāk “Padomes drošības reglaments”).

8.   EUPAT locekļi veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu ES atbalsta akcijas redzamību.

6. pants

Komandķēde

1.   EUPAT struktūrai kā daļai no plašākas ES tiesiskuma pieejas FYROM ir vienota komandķēde.

2.   PDK veic politisko kontroli un stratēģisko virzību.

3.   Ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis ES (ĢS/AP) ar ESĪP starpniecību sniedz norādes EUPAT.

4.   EUPAT vadītājs vada EUPAT un uzņemas tās ikdienas vadību.

5.   EUPAT vadītājs ar ESĪP starpniecību ziņo ĢS/AP.

6.   ESĪP ar ĢS/AP starpniecību ziņo Padomei.

7. pants

Politiskā kontrole un stratēģiskā virzība

1.   Par Politikas un drošības komitejas veikto politisko kontroli un EUPAT stratēģisko virzību atbild Padome.

2.   Ar šo Padome pilnvaro PDK pieņemt attiecīgos lēmumus saskaņā ar Līguma 25. pantu. Šis pilnvarojums ietver tiesības pēc ĢS/AP ierosinājuma iecelt EUPAT vadītāju, apstiprināt un grozīt Vispārējo plānu un komandķēdi. Padome, kurai palīdz ĢS/AP, lemj par mērķiem un EUPAT darbības izbeigšanu.

3.   ESĪP nodrošina EUPAT vadītājam vietējo politisko vadību. ESĪP nodrošina koordināciju ar citiem dalībniekiem no ES puses, kā arī attiecības ar uzņēmējas puses iestādēm un plašsaziņas līdzekļiem.

4.   PDK no EUPAT vadītāja regulāri saņem ziņojumus par atbalsta akcijas veikšanu. Vajadzības gadījumā PDK uz savām sanāksmēm var uzaicināt EUPAT vadītāju.

5.   PDK regulāri ziņo Padomei.

8. pants

Finanšu noteikumi

1.   Bāzes finansējums ar EUPAT saistīto izdevumu segšanai ir EUR 1,5 miljoni.

2.   Izdevumus, ko finansē no summas, kas minēta 1. punktā, pārvalda saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, ko piemēro ES vispārējam budžetam, taču jebkāds iepriekšējs finansējums nepaliek Kopienas īpašumā.

3.   EUPAT vadītājs ir Komisijas pārraudzībā un ziņo Komisijai par visiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar viņa līgumu.

4.   Finanšu noteikumos ņem vērā prasības attiecībā uz EUPAT darbību, tostarp ierīču savietojamību un grupu sadarbspēju.

5.   Izdevumi ir kompensējami no datuma, kad stājas spēkā šī vienotā rīcība.

9. pants

Saskaņotība ar Kopienas rīcību

Padome un Komisija atbilstīgi savām attiecīgajām pilnvarām nodrošina šīs vienotās rīcības īstenošanas saskaņotību ar citām Kopienas ārējām darbībām saskaņā ar Līguma 3. panta otro daļu. Šajā nolūkā Padome un Komisija sadarbojas.

10. pants

Klasificētas informācijas izpaušana

1.   Saskaņā ar Padomes drošības reglamentu ĢS/AP ir pilnvarots nodot NATO/KFOR un ar šo vienoto rīcību saistītajām trešām personām to ES klasificēto informāciju un dokumentus, kuri ir izstrādāti atbalsta akcijas vajadzībām un kuru līmenis nepārsniedz “CONFIDENTIEL UE”.

2.   Saskaņā ar Padomes drošības reglamentu misijas darbības vajadzībām ĢS/AP ir pilnvarots nodot EDSO to ES klasificēto informāciju un dokumentus, kuri ir izstrādāti atbalsta akcijas vajadzībām un kuru līmenis nepārsniedz “RESTREINT UE”. Šim nolūkam sagatavo vietējus noteikumus.

3.   Gadījumā, kad vajadzīga īpaša un steidzama rīcība, ĢS/AP saskaņā ar nolīgumu starp FYROM un Eiropas Savienību par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai (4) ir pilnvarots arī nodot uzņēmējai valstij to ES klasificēto informāciju un dokumentus, kuri ir izstrādāti atbalsta akcijas vajadzībām un kuru līmenis nepārsniedz “CONFIDENTIEL UE”.

4.   ĢS/AP ir pilnvarots ar šo vienoto rīcību saistītajām trešām personām nodot ES neklasificētus dokumentus, kas ir saistīti ar Padomes apspriedēm par atbalsta akciju, uz ko attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums atbilstīgi 6. panta 1. punktam Padomes Lēmumā 2004/338/EK, Euratom, ar ko pieņem Padomes reglamentu (5).

11. pants

EUPAT personāla statuss

1.   Veic vajadzīgos pasākumus, lai paplašinātu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un FYROM par Eiropas Savienības Policijas misijas statusu un darbību Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā (EUPOL Proxima) (6), attiecinot to uz EUPAT.

2.   Dalībvalsts vai Kopienas iestāde, kas ir norīkojusi darbinieku, ir atbildīga par to prasību izskatīšanu saistībā ar šo norīkojumu, ko iesniedz darbinieks vai ko iesniedz par to. Valsts vai attiecīgā Kopienas iestāde ir atbildīga par lietas ierosināšanu pret norīkoto darbinieku.

12. pants

Spēkā stāšanās un darbības ilgums

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

To piemēro līdz 2006. gada 14. jūnijam.

13. pants

Publicēšana

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 24. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

I. LEWIS


(1)  OV L 249, 1.10.2003., 66. lpp. Vienotā rīcībā grozījumi izdarīti ar Vienoto rīcību 2004/87/KĀDP (OV L 21, 28.1.2004., 31. lpp.).

(2)  OV L 348, 24.11.2004., 40. lpp.

(3)  OV L 101, 11.4.2001., 1. lpp. Lēmuma jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 2005/571/EK (OV L 193, 23.7.2005., 31. lpp.).

(4)  OV L 94, 13.4.2005., 39. lpp.

(5)  OV L 106, 15.4.2004., 22. lpp.

(6)  Padomes Lēmums 2004/75/KĀDP (OV L 16, 23.1.2004., 65. lpp.). Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/701/EK, Euratom (OV L 319, 20.10.2004., 15. lpp.).