ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 298

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 15. novembris


Saturs

 

Tiesa

Lappuse

 

*

Eiropas Kopienu pirmās instances tiesas Reglamenta Grozījumi

1

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


Tiesa

15.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 298/1


EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESAS REGLAMENTA GROZĪJUMI

EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un īpaši tā 224. panta piekto daļu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un īpaši tā 140. panta 5. punktu,

ņemot vērā Protokola par Tiesas Statūtiem 63. pantu,

ņemot vērā Tiesas piekrišanu,

ņemot vērā apstiprinājumu Padomē 2005. gada 18. jūlijā un 2005. gada 3. oktobrī,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā iegūto pieredzi, ir jāgroza daži Reglamenta noteikumi nolūkā paskaidrot to saturu vai pielāgot tos tiesvedības efektīvas organizācijas prasībām.

(2)

Ir nepieciešams pielāgot noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību, ņemot vērā noteikumus Padomes Direktīvā 2003/8/EK (2003. gada 27. janvāris) par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos (1).

(3)

Ir nepieciešams reglamentēt apelācijas par nolēmumiem, ko pieņem Eiropas Savienības Civildienesta tiesa, kas izveidota ar Padomes 2004. gada 2. novembra Lēmumu 2004/752/EK, Euratom  (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDUS SAVA REGLAMENTA GROZĪJUMUS:

1. pants

Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas Reglamentā, kas pieņemts 1991. gada 2. maijā (3), grozīts 1994. gada 15. septembrī (4), 1995. gada 17. februārī (5), 1995. gada 6. jūlijā (6), 1997. gada 12. martā (7), 1999. gada 17. maijā (8), 2000. gada 6. decembrī (9), 2003. gada 21. maijā (10), 2004. gada 19. aprīlī (11) un 2004. gada 21. aprīlī (12), izdara šādus grozījumus:

1.

Reglamenta 7. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Tūlīt pēc daļējas nomaiņas, kas noteikta EK līguma 224. pantā un EAEK līguma 140. pantā, tiesneši no sava vidus uz trijiem gadiem ievēlē Pirmās instances tiesas priekšsēdētāju.”

2.

Reglamenta 9. panta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Ja gan Pirmās instances tiesas priekšsēdētājs, gan palātu priekšsēdētāji vienlaikus ir prombūtnē vai nevar piedalīties vai arī ja viņu amati vienlaikus ir brīvi, Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja pienākumus pilda viens no pārējiem tiesnešiem saskaņā ar šā Reglamenta 6. pantā noteikto rangu kārtību.”

3.

Reglamenta 24. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Kancelejā sekretāra uzraudzībā tur reģistru, kurā iesniegšanas kārtībā reģistrē visus procesuālos dokumentus un apliecinošus dokumentus.”

4.

Reglamenta 32. panta 3. punktam pievieno šādu daļu:

“Ja pirms mutvārdu procesa sākuma konstatēts, ka kāda tiesneša prombūtnes dēļ vai tādēļ, ka tas nevar piedalīties, nav sasniegts 10. panta 1. punktā minētais tiesnešu skaits virspalātā vai kādā no palātām, kurā ir pieci tiesneši, šo palātu papildina tiesnesis, ko nozīmē Pirmās instances tiesas priekšsēdētājs, lai atjaunotu paredzēto tiesnešu skaitu.”

5.

Reglamenta 41. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Ja Pirmās instances tiesa uzskata, ka kāda padomdevēja vai advokāta attieksme pret Pirmās instances tiesu, tās priekšsēdētāju, tiesnesi vai sekretāru nav saderīga ar cieņu pret Pirmās instances tiesu vai ar tieslietu labas pārvaldības prasībām, vai ja padomdevējs vai advokāts savas tiesības izmanto neatbilstīgi tiem mērķiem, kuriem tās ir piešķirtas, Pirmās instances tiesa to norāda attiecīgajai personai. Pirmās instances tiesa var informēt kompetentās iestādes, kurām ir pakļauta attiecīgā persona; šīm iestādēm nosūtītās vēstules kopiju nosūta arī attiecīgajai personai.

Tādu pašu iemeslu dēļ Pirmās instances tiesa ikvienā brīdī, uzklausījusi attiecīgo personu, izdodot rīkojumu, var liegt attiecīgajai personai piedalīties tiesvedībā. Šis rīkojums ir izpildāms nekavējoties.”

6.

Reglamenta 43. pantu groza šādi:

(a)

6. punktam pievieno šādu teikumu:

“Uz šo desmit dienu termiņu neattiecina 102. panta 2. punktu.”

(b)

pantam pievieno šādu punktu

“7.   Neskarot 1. punkta pirmo daļu un 2. līdz 5. punktu, Pirmās instances tiesa var ar lēmumu paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem procesuāls dokuments, kas ir nosūtīts uz kanceleju elektroniskā veidā, tiek uzskatīts par šā dokumenta oriģinālu. Šādu lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.”

7.

Reglamenta 46. pantu groza šādi:

(a)

1. punktā pirmo teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Divu mēnešu laikā pēc tam, kad atbildētājam ir izsniegts prasības pieteikums, viņš iesniedz iebildumu rakstu.”

(b)

Šā panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“3.   Pēc atbildētāja pamatota pieteikuma priekšsēdētājs izņēmuma apstākļos var pagarināt šā panta 1. punktā noteikto termiņu.”.

8.

Reglamenta 50. pantu groza šādi:

(a)

teksts kļūst par 1. punktu;

(b)

pantam pievieno šādu punktu:

“2.   Visu apvienoto lietu dalībnieku, tostarp personu, kas iestājušās lietā, pārstāvji, padomdevēji un advokāti var kancelejā iepazīties ar procesuālajiem dokumentiem, kas izsniegti citu attiecīgo lietu dalībniekiem. Pēc lietas dalībnieka pieteikuma priekšsēdētājs, neskarot 67. panta 3. punktu, tomēr var neattiecināt šo noteikumu uz slepeniem vai konfidenciāliem dokumentiem.”

9.

Reglamenta 55. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Pirmās instances tiesa tai iesniegtās lietas izskata tādā kārtībā, kādā ir pabeigta pierādījumu savākšana attiecīgajās lietās. Ja pierādījumu savākšanu vairākās lietās pabeidz vienlaikus, to izskatīšanas kārtību nosaka pēc reģistra ierakstiem par prasības pieteikumu iesniegšanas datumiem.”.

10.

Reglamenta 64. panta 5. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“5.   Ja Pirmās instances tiesas plēnums vai virspalāta nolemj noteikt procesa organizatoriskus pasākumus un pats tos neveic, tas šāda uzdevuma veikšanu uztic palātai, kurai lieta ir sākotnēji nodota, vai tiesnesim referentam.”

11.

Regulas 67. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Ja Pirmās instances tiesas plēnums vai virspalāta nolemj veikt pierādījumu savākšanu un pats to neveic, tas šāda uzdevuma veikšanu uztic palātai, kurai lieta ir sākotnēji nodota, vai tiesnesim referentam.”

12.

Reglamenta 76.a pantu groza šādi:

(a)

1. punkta otro daļu papildina ar šādu teikumu:

“Šajā pieteikumā var norādīt, ka dažus pamatus vai argumentus vai dažas prasības pieteikuma vai iebildumu raksta daļas izvirza tikai gadījumā, ja lieta netiek izskatīta paātrinātā procesā, jo īpaši, pievienojot pieteikumam saīsinātu prasības pieteikuma versiju, kā arī to pielikumu sarakstu, kuri vienīgie ir jāņem vērā, ja lietu izskata paātrinātā procesā.”

(b)

Šā panta 2. punktu groza šādi:

(i)

tā teksts kļūst par otro daļu;

(ii)

iekļauj šādu daļu:

“Atkāpjoties no 46. panta 1. punkta, ja prasītājs atbilstoši 1. punktam ir iesniedzis pieteikumu izskatīt lietu paātrinātā procesā, iebildumu raksta iesniegšanas termiņš ir viens mēnesis. Ja Pirmās instances tiesa nolemj šo pieteikumu neapmierināt, atbildētājam papildus piešķir viena mēneša termiņu, lai iesniegtu vai, attiecīgā gadījumā, papildinātu iebildumu rakstu. Šajā daļā paredzētos termiņus var pagarināt, piemērojot 46. panta 3. punktu.”

(c)

Pantu papildina ar šādu punktu:

“4.   Uz Pirmās instances tiesas lēmumu izskatīt lietu paātrinātā procesā var attiecināt noteikumus par pušu procesuālo rakstu apjomu un formu, par vēlāku procesa norisi vai par pamatiem un argumentiem, par kuriem Pirmās instances tiesai būs jālemj.

Ja kāda no pusēm neievēro kādu no šiem noteikumiem, lēmumu izskatīt lietu paātrinātā procesā var atcelt. Tādā gadījumā tiesvedību turpina atbilstoši parastajam procesam.”

13.

Reglamenta 93. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“93. pants

1.   Pirmās instances tiesas kase un tās parādnieki maksājumus veic euro.

2.   Ja atlīdzināmie izdevumi veikti valūtā, kas nav euro, vai ja pasākumi, par kuriem tiek izmaksāta atlīdzība, notikuši valstī, kuras valūta nav euro, valūtas konvertēšanu veic pēc Eiropas Centrālās Bankas noteiktā euro maiņas kursa maksājuma dienā.”

14.

Reglamenta II sadaļas 7. nodaļu aizstāj ar šādu tekstu :

“7. nodaļa

JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

94. pants

1.   Lai nodrošinātu reālu tiesas pieejamību, tiesvedībai Pirmās instances tiesā piešķir juridisko palīdzību, ievērojot turpmāk izklāstītos noteikumus.

Juridiskā palīdzība pilnībā vai daļēji ietver izdevumus, kas saistīti ar palīdzību un pārstāvību Pirmās instances tiesā. Šos izdevumus sedz no Pirmās instances tiesas kases.

2.   Ikvienai personai, kas tās ekonomiskā stāvokļa dēļ pilnībā vai daļēji nespēj segt 1. punktā minētos izdevumus, ir tiesības saņemt juridisko palīdzību.

Ekonomisko stāvokli novērtē, ņemot vērā objektīvus faktorus, tādus kā ienākumi, kapitāls vai ģimenes stāvoklis.

3.   Juridisko palīdzību atsaka, ja prasība, attiecībā uz kuru to lūdz, šķiet acīmredzami nepieņemama vai acīmredzami nepamatota.

95. pants

1.   Pieteikumu par juridisko palīdzību var iesniegt gan pirms, gan pēc prasības celšanas.

Pieteikums nav jāiesniedz ar advokāta starpniecību.

2.   Pieteikumam par juridisko palīdzību jāpievieno visi pierādījumi un apliecinoši dokumenti, kas ļauj novērtēt pieteikuma iesniedzēja ekonomisko stāvokli, piemēram, kompetentas valsts iestādes izziņa, kas apliecina šo stāvokli.

Ja pieteikumu iesniedz pirms prasības celšanas, pieteikuma iesniedzējam īsi jāizklāsta plānotās prasības priekšmets, lietas fakti un argumenti, kas pamato prasību. Pieteikumam jāpievieno to apliecinoši dokumenti.

3.   Pirmās instances tiesa saskaņā ar 150. pantu var noteikt, ka pieteikums par juridisko palīdzību obligāti ir iesniedzams uz noteiktas veidlapas.

96. pants

1.   Pirms Pirmās instances tiesa lemj par pieteikumu par juridisko palīdzību, tā aicina otru pusi iesniegt rakstveida apsvērumus, ja vien no iesniegtajiem dokumentiem jau neizriet, ka nav izpildītas 94. panta 2. punkta prasības vai ka ir izpildītas 3. punkta prasības.

2.   Par pieteikumu par juridisko palīdzību lemj priekšsēdētājs, izdodot rīkojumu. Priekšsēdētājs šo jautājumu var nodot Pirmās instances tiesai.

Rīkojumu, ar kuru atsaka juridisko palīdzību, motivē.

3.   Rīkojumā, ar kuru piešķir juridisko palīdzību, attiecīgās personas pārstāvībai nozīmē advokātu.

Ja persona nenorāda savu advokāta izvēli vai ja personas izvēle ir nepieņemama, sekretārs nosūta rīkojuma un pieteikuma par juridisko palīdzību kopiju attiecīgās valsts kompetentajai iestādei, kas minēta Tiesas Reglamenta papildu procesuālo noteikumu II pielikumā. Advokātu, kura uzdevums ir pārstāvēt prasītāju, nozīmē, ņemot vērā minētās iestādes sniegtos priekšlikumus.

Rīkojumā, ar ko piešķir juridisko palīdzību, var norādīt summu, kas ir jāmaksā advokātam, kurš ir iecelts pārstāvēt attiecīgo personu, vai noteikt maksimālo summu, kuru advokāta honorārs un izmaksas parasti nedrīkst pārsniegt. Rīkojumā var noteikt, ka attiecīgajai personai ir finansiāli jāpiedalās 94. panta 1. punktā paredzēto izdevumu segšanā, ņemot vērā tās ekonomisko stāvokli.

4.   Pieteikuma par juridisko palīdzību iesniegšana aptur prasības celšanai paredzēto termiņu līdz dienai, kad tiek paziņots rīkojums par šo pieteikumu vai, 3. punkta otrajā daļā minētajos gadījumos, kad tiek paziņots rīkojums, ar kuru nozīmē advokātu, kam jāpārstāv pieteikuma iesniedzējs.

5.   Ja apstākļi, saskaņā ar kuriem tika piešķirta juridiskā palīdzība, tiesvedības laikā mainās, priekšsēdētājs var atsaukt juridisko palīdzību pēc savas ierosmes vai pēc pieteikuma, un uzklausot attiecīgo personu. Priekšsēdētājs šo jautājumu var nodot Pirmās instances tiesai.

Rīkojumu, ar kuru atsauc juridisko palīdzību, motivē.

6.   Rīkojumi, ko izdod saskaņā ar šo pantu, nav pārsūdzami.

97. pants

1.   Ja juridiskā palīdzība ir piešķirta, priekšsēdētājs pēc attiecīgās personas advokāta pieteikuma var nolemt, ka advokātam izmaksā avansu.

2.   Ja saskaņā ar nolēmumu, ar kuru izbeidz tiesvedību, juridiskās palīdzības saņēmējam savi tiesāšanās izdevumi ir jāsedz pašam, priekšsēdētājs motivētā rīkojumā, kas nav pārsūdzams, nosaka advokāta honorāra un izmaksu summu, ko sedz no Pirmās instances tiesas kases. Priekšsēdētājs šo jautājumu var nodot Pirmās instances tiesai.

3.   Ja saskaņā ar nolēmumu, ar kuru izbeidz tiesvedību, Pirmās instances tiesa ir piespriedusi otrai pusei atlīdzināt juridiskās palīdzības saņēmēja tiesāšanās izdevumus, šai otrai pusei Pirmās instances tiesas kasei ir jāatlīdzina avanss, kas izmaksāts kā juridiskā palīdzība.

Ja tiek iesniegtas pretenzijas vai ja puse atstāj bez ievērības sekretāra lūgumu atlīdzināt šīs summas, priekšsēdētājs izdod motivētu rīkojumu, kas nav pārsūdzams. Priekšsēdētājs šo jautājumu var nodot Pirmās instances tiesai.

4.   Ja juridiskās palīdzības saņēmējam spriedums ir nelabvēlīgs, Pirmās instances tiesa var, ja taisnīgums to prasa, lemjot par tiesāšanās izdevumiem nolēmumā, ar kuru izbeidz tiesvedību, noteikt, ka viens vai vairāki citi lietas dalībnieki sedz savus tiesāšanās izdevumus paši vai ka tos pilnībā vai daļēji sedz no Pirmās instances tiesas kases kā juridisko palīdzību.”

15.

Reglamenta 113. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“113. pants

Pirmās instances tiesa, uzklausījusi lietas dalībniekus, var lemt par to, vai pastāv kāds absolūts šķērslis tiesas procesam, vai arī konstatēt, ka strīda priekšmets vairs nepastāv un ka tiesvedība ir jāizbeidz; savu lēmumu tā pieņem saskaņā ar 114. panta 3. un 4. punktu.”

16.

Reglamenta 114. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.   Tiklīdz pieteikums ir iesniegts, priekšsēdētājs nosaka termiņu, kurā pretējā puse var rakstveidā iesniegt izvirzītos prasījumus un faktiskos un tiesību argumentus.”

17.

Iekļauj šādu jaunu sadaļu:

“V SADAĻA

APELĀCIJAS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS NOLĒMUMIEM

137. pants

1.   Pārsūdzēšana apelācijas kārtībā notiek, iesniedzot apelācijas sūdzību Pirmās instances tiesas vai Civildienesta tiesas kancelejā.

2.   Civildienesta tiesas kanceleja nekavējoties nosūta Pirmās instances tiesas kancelejai visus materiālus par lietas izskatīšanu pirmajā instancē un, attiecīgā gadījumā, arī apelācijas sūdzību.

138. pants

1.   Apelācijas sūdzībā ietver šādas ziņas:

a)

apelācijas sūdzības iesniedzēja uzvārdu vai nosaukumu un adresi;

b)

pārējo dalībnieku, kas piedalījās tiesvedībā Civildienesta tiesā, uzvārdus vai nosaukumus;

c)

izvirzītos tiesību pamatus un argumentus;

d)

apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumus.

Uz apelācijas sūdzībām attiecas 43. pants un 44. panta 2. un 3. punkts.

2.   Apelācijas sūdzībai pievieno Civildienesta tiesas nolēmumu, kuru pārsūdz. Apelācijas sūdzībā norāda datumu, kad pārsūdzētais nolēmums ir paziņots apelācijas sūdzības iesniedzējam.

3.   Ja apelācijas sūdzība neatbilst 44. panta 3. punktam vai šā panta 2. punktam, piemēro 44. panta 6. punktu.

139. pants

1.   Apelācijā prasījumi var būt šādi:

a)

atcelt Civildienesta tiesas nolēmumu vai kādu tā daļu;

b)

pilnībā vai daļēji apmierināt tādu pašu prasījumu, kādu lūgts apmierināt pirmajā instancē; jauni prasījumi nav iesniedzami.

2.   Apelācijā nedrīkst grozīt Civildienesta tiesā izskatītā strīda priekšmetu.

140. pants

Apelācijas sūdzību izsniedz visiem tiesvedības Civildienesta tiesā dalībniekiem. Piemēro 45. panta noteikumus.

141. pants

1.   Ikviens tiesvedības Civildienesta tiesā dalībnieks var iesniegt atbildes rakstu uz apelāciju divu mēnešu laikā no dienas, kad tam ir izsniegta apelācijas sūdzība. Termiņu, kurā iesniedzams atbildes raksts uz apelāciju, nevar pagarināt.

2.   Atbildes rakstā uz apelāciju ietver šādas ziņas:

a)

iesniedzēja uzvārdu vai nosaukumu un adresi;

b)

datumu, kad tam ir izsniegta apelācijas sūdzība;

c)

izvirzītos tiesību pamatus un argumentus;

d)

prasījumus.

Piemēro 43. panta un 44. panta 2. un 3. punkta noteikumus.

142. pants

1.   Atbildes rakstā uz apelāciju prasījumi var būt šādi:

a)

noraidīt apelāciju vai kādu tās daļu vai arī atcelt Civildienesta tiesas lēmumu vai kādu tā daļu;

b)

pilnībā vai daļēji apmierināt tādu pašu prasījumu, kādu lūgts apmierināt pirmajā instancē; jauni prasījumi nav iesniedzami.

2.   Atbildes rakstā uz apelāciju nedrīkst grozīt Civildienesta tiesā izskatītā strīda priekšmetu.

143. pants

1.   Apelācijas sūdzību un atbildes rakstu uz apelāciju var papildināt ar replikas rakstu un atbildes rakstu uz repliku, ja priekšsēdētājs, pamatojoties uz pieteikumu, kas iesniegts septiņu dienu laikā pēc tam, kad iesniegts atbildes raksts uz apelāciju, to uzskata par vajadzīgu un noteikti atļauj iesniegt replikas rakstu, lai apelācijas sūdzības iesniedzējs varētu izteikt savu viedokli vai lai sagatavotu lēmuma pieņemšanu par apelāciju. Priekšsēdētājs nosaka dienu, līdz kurai ir jāiesniedz replikas raksts, un, izsniedzot šo replikas rakstu, dienu, līdz kurai ir jāiesniedz atbildes raksts uz repliku.

2.   Ja atbildes rakstā uz apelāciju ir prasīts atcelt Civildienesta tiesas lēmumu vai kādu tā daļu, norādot pamatu, kas netika norādīts apelācijā, tad apelācijas sūdzības iesniedzējs vai cits lietas dalībnieks var attiecībā uz šo pamatu iesniegt repliku divu mēnešu laikā no dienas, kad tam ir izsniegts attiecīgais atbildes raksts uz apelāciju. Uz visiem papildu rakstiem pēc šādas replikas sniegšanas attiecas šā panta 1. punkts.

144. pants

Uz procesu Pirmās instances tiesā saistībā ar apelāciju par Civildienesta tiesas nolēmumu attiecas 48. panta 2. punkts, 49. pants, 50. pants, 51. panta 1. punkts, 52., pants, 55. līdz 64. pants, 76.a. līdz 110. pants, 115. panta 2. un 3. punkts, 116. pants, 123. līdz 127. pants un 129. pants, ņemot vērā turpmākos noteikumus.

145. pants

Ja apelācija vai kāda tās daļa ir acīmredzami nepieņemama vai nepamatota, Pirmās instances tiesa jebkurā laikā pēc tiesneša referenta ziņojuma un ģenerāladvokāta uzklausīšanas var ar motivētu rīkojumu noraidīt apelāciju vai kādu tās daļu.

146. pants

Kad ir iesniegti 141. panta 1. punktā un, ja tādi ir, 143. panta 1. un 2. punktā minētie procesuālie raksti, Pirmās instances tiesa pēc tiesneša referenta ziņojuma, kā arī pēc ģenerāladvokāta un lietas dalībnieku uzklausīšanas var lemt par apelāciju bez procesa mutvārdu daļas, izņemot gadījumus, kad kāds no lietas dalībniekiem iesniedz pieteikumu, kurā ir izklāstīti iemesli, kāpēc tas vēlas tikt uzklausīts. Pieteikumu iesniedz viena mēneša laikā pēc paziņošanas attiecīgajam lietas dalībniekam par rakstveida procesa pabeigšanu. Priekšsēdētājs šo termiņu var pagarināt.

147. pants

Reglamenta 52. pantā minēto ziņojumu Pirmās instances tiesai iesniedz pēc tam, kad iesniegti šā Reglamenta 141. panta 1. punktā un, attiecīgā gadījumā, 143. panta 1. un 2. punktā noteiktie procesuālie raksti. Ja šādi procesuālie raksti nav iesniegti, to pašu procedūru piemēro pēc tam, kad ir beidzies pieteikumu iesniegšanai noteiktais termiņš.

148. pants

Pirmās instances tiesa lemj par tiesāšanās izdevumiem, ja apelācija ir nepamatota vai ja tā ir pamatota un lietā tiek taisīts spriedums.

Reglamenta 88. pants attiecas tikai uz iestāžu iesniegtām apelācijām.

Atkāpjoties no 87. panta 2. punkta, Pirmās instances tiesa attiecībā uz apelācijām, ko ir iesnieguši ierēdņi vai citi kādas iestādes darbinieki, var izdot rīkojumu par tiesāšanās izdevumu sadali, ja to prasa taisnīguma princips.

Ja apelācijas sūdzību atsauc, piemēro 87. panta 5. punktu.

149. pants

Pieteikums par iestāšanos lietā apelācijas tiesvedībā Pirmās instances tiesā iesniedzams viena mēneša laikā pēc 24. panta 6. punktā minētās publikācijas.”

18.

Attiecīgi 136.a pants kļūst par 150. pantu un 137. pants - par 151. pantu.

2. pants

Šos grozījumus Reglamentā, kas ir autentiski tā 35. panta 1. punktā minētajās valodās, publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tie, izņemot 1. panta 17. un 18. punktu, stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc publicēšanas.

Pirmā panta 17. un 18. punkts stājas spēkā dienā, kad stājas spēkā Tiesas Statūtu I pielikuma 1. pants, atbilstoši 4. panta 2. daļai Padomes 2004. gada 2. novembra Lēmumā 2004/752/EK, Euratom.

Luksemburgā, 2005. gada 12. oktobrī.

Sekretārs

E. KULONS

Priekšsēdētājs

B. VESTERDORFS


(1)  OV L 26, 31.3.2005., 41. lpp.

(2)  OV L 333, 9.11.2004., 7. lpp.

(3)  OV L 136, 30.5.1991., 1. lpp.

(4)  OV L 249, 24.9.1994., 17. lpp.

(5)  OV L 44, 28.2.1995., 64. lpp.

(6)  OV L 172, 22.7.1995., 3. lpp.

(7)  OV L 103, 19.4.1997., 17. lpp.

(8)  OV L 135, 29.5.1999., 92. lpp.

(9)  OV L 322, 19.12.2000., 4. lpp.

(10)  OV L 147, 14.6.2003., 22. lpp.

(11)  OV L 132, 29.4.2004., 3. lpp.

(12)  OV L 127, 29.4.2004., 108. lpp.