ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 297

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 15. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1853/2005 (2005. gada 14. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1854/2005 (2005. gada 14. novembris), ar ko papildina pielikumu Regulai (EK) Nr. 2400/96 attiecībā uz nosaukuma reģistrāciju Aizsargāto cilmes vietu nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Miel de Provence (AĢIN))

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1855/2005 (2005. gada 14. novembris), ar ko papildina pielikumu Regulai (EK) Nr. 2400/96 par dažu nosaukumu iekļaušanu Aizsargāto cilmes vietu nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Mela Alto Adige jeb Südtiroler Apfel (AĢIN), Asperge des Sables des Landes (AĢIN), Pâtes d’Alsace (AĢIN), Jamón de Trevélez (AĢIN), Oliva Ascolana del Piceno (ACVN))

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1856/2005 (2005. gada 14. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem, attiecībā uz tiem produktiem, par kuriem jāuzrāda licence

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1857/2005 (2005. gada 14. novembris) par grozījumiem Komisijas Regulā (EK) Nr. 1864/2004, ar ko atklāj un nosaka tarifa kvotu pārvaldīšanu konservētu sēņu importam no trešām valstīm

9

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes 2005. gada 28. aprīļa Regulā (EK) Nr. 692/2005, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2605/2000, ar ko piemēro galīgos antidempinga maksājumus dažu veidu elektronisko svaru (MIES) importam ar izcelsmi, inter alia, Ķīnas Tautas Republikā (OV L 112, 3.5.2005.)

11

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

15.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 297/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1853/2005

(2005. gada 14. novembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. novembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 14. novembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

64,3

096

36,8

204

47,6

999

49,6

0707 00 05

052

110,6

204

23,8

999

67,2

0709 90 70

052

109,0

204

95,7

999

102,4

0805 20 10

204

60,0

999

60,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,7

624

88,6

999

75,7

0805 50 10

052

64,0

388

68,2

999

66,1

0806 10 10

052

118,3

400

246,4

508

267,3

624

162,5

720

99,7

999

178,8

0808 10 80

388

107,2

400

105,4

404

142,5

512

131,2

720

26,7

800

165,3

999

113,1

0808 20 50

052

102,4

720

56,5

999

79,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


15.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 297/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1854/2005

(2005. gada 14. novembris),

ar ko papildina pielikumu Regulai (EK) Nr. 2400/96 attiecībā uz nosaukuma reģistrāciju “Aizsargāto cilmes vietu nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā” (Miel de Provence (AĢIN))

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 14. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un pārtikas preču ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu aizsardzību (1), un jo īpaši tās 7. panta 5. punkta b) apakšpunktu un 6. panta 3. un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 6. panta 2. punktu Francijas pieteikums reģistrēt nosaukumu “Miel de Provence” ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Vācija ir cēlusi iebildumus pret šo reģistrēšanu saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 7. panta 1. punktu. Iebildumi attiecas uz 2. pantā minēto nosacījumu neievērošanu un iespējamu kaitējumu, ko nodarītu tāds produkts, kurš likumīgi ir tirgus apritē vismaz piecus gadus pirms 6. panta 2. punktā paredzētās publicēšanas dienas.

(3)

Ar 2005. gada 11. janvāra vēstuli Komisija ir aicinājusi attiecīgās dalībvalstis censties panākt vienošanos atbilstīgi to iekšējām procedūrām.

(4)

Tā kā trīs mēnešu laikā Francija un Vācija šādu vienošanos nav panākušas, Komisijai ir jāpieņem lēmums saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Regulas (EEK) Nr. 2081/92 15. pantā.

(5)

Vācijas paziņotajā iebildumā izvirzīti trīs argumenti pret reģistrēšanu. Vispirms Vācija iebilst, sacīdama, ka reģistrēšana ir pretrunā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 4. panta 2. punkta noteikumiem. Iebildumu cēlāja izpratnē organoleptiskās īpašības, ražošanas metodes īpatnības vai produkta kvalitātes kritērijus, kas ir izklāstīti pieteikumā, nevar uzskatīt par Provansas reģiona specifiku.

(6)

Taču Komisija uzskata, ka reģistrēšanas pieteikums balstās gan uz Provansas medus labo slavu, gan arī uz sevišķu kvalitāti, kas piemīt Provansas īpatnējās floras ziedu medum.

(7)

Tad Vācija min iespējamu kaitējumu, ko var nodarīt pilnīgi vai daļēji homonīms nosaukums vai marķējums, vai arī kaitējumu, ko nodarītu tāds produkts, kurš likumīgi ir tirgus apritē vismaz piecus gadus pirms Regulas (EEK) Nr. 2081/92 6. panta 2. punktā paredzētās publicēšanas dienas. Vācija īpaši min iespēju, ka daļa ražotāju, kas pašlaik pārdod medu ar nosaukumu “Miel de Provence”, pēc reģistrēšanas nevarētu vairs izmantot šo nosaukumu, ja viņu izstrādājumi neatbilstu specifikācijai vai nu ziedu dēļ, no kā iegūst medu, vai arī medus ražošanas apgabala dēļ.

(8)

Komisija uzskata, ka šis arguments balstās uz nepierādītām hipotēzēm. Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 7. panta 4. punkta otro ievilkumu iebildumu cēlājam ir “jāpierāda” minētais kaitējums. Vācija ir tikai minējusi kaitējuma iespēju, nepierādot, vai tiešām ir ražotāji, kam reģistrēšana kaitētu.

(9)

Visbeidzot, Vācija apgalvo, ka saskaņā ar Padomes 2001. gada 20. decembra Direktīvu 2001/110/EK, kas attiecas uz medu (3), nosaukuma “Miel de Provence” lietošana ir atļauta attiecībā uz medu, ko iegūst Francijas Provansas, Alpu un Rivjēras apgabalā. Vācija uzskata, ka šis reģions atšķiras no ģeogrāfiskās zonas, uz kuru attiecas specifikācija, kas sagatavota saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2081/92. Turklāt reģistrēšanas pieteikuma specifikācijā nav iekļauts saulgriežu, rapša un lucernas ziedu medus; šie augi ir sastopami minētajā ģeogrāfiskajā zonā. Tādēļ, lai ievērotu specifikācijas noteikumus, tirgotāji, kas pašlaik pārdod šo produktu ar nosaukumu “Miel de Provence”, nevarēs pārdot ar šo nosaukumu medu, kurš iegūts no tādiem ziediem, kas nav paredzēti specifikācijā. Saskaņā ar Vācijas iestāžu uzskatiem, ja “Miel de Provence” būtu reģistrēts atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 2081/92 noteikumiem, tas būtu pretrunā ar Direktīvu 2001/110/EK, kas attiecas uz medu.

(10)

Kā norādīts 8. apsvērumā, arguments par kaitējumu nav pierādīts. Bez tam apgalvojumu, ka Direktīva 2001/110/EK, kas attiecas uz medu, būtu pārkāpta, nevar izmantot, motivējot iebildumus Regulas (EEK) Nr. 2081/92 7. panta 4. punkta nozīmē. Turklāt Direktīvā 2001/110/EK pieļauti zināmi nosaukumi, kas tomēr nav obligāti. Taču Regulas (EEK) Nr. 2081/92 mērķis ir regulēt reģistrēto nosaukumu lietošanu, arī tad, ja iepriekš tie būtu tikuši izmantoti brīvāk. Tādēļ tas, ka zināmā laikposmā nav bijis ierobežojuma, principā nevar būt par iemeslu tam, lai atteiktu reģistrēšanu.

(11)

Ņemot vērā iepriekš minēto, nosaukums ir jāieraksta “Aizsargātu cilmes vietu nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā”.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu regulatīvās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums šīs regulas pielikumā papildina Komisijas Regulas (EK) Nr. 2400/96 (4) pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 208, 24.7.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV C 261, 30.10.2003., 4. lpp.

(3)  OV L 10, 12.1.2002., 47. lpp.

(4)  OV L 327, 18.12.1996., 11. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie produkti, kas paredzēti cilvēku uzturam

Citi dzīvnieku izcelsmes produkti (olas, medus, dažādi piena produkti, izņemot sviestu)

FRANCIJA

Miel de Provence (AĢIN)


15.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 297/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1855/2005

(2005. gada 14. novembris),

ar ko papildina pielikumu Regulai (EK) Nr. 2400/96 par dažu nosaukumu iekļaušanu “Aizsargāto cilmes vietu nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā” (Mela Alto Adige jeb Südtiroler Apfel (AĢIN), Asperge des Sables des Landes (AĢIN), Pâtes d’Alsace (AĢIN), Jamón de Trevélez (AĢIN), Oliva Ascolana del Piceno (ACVN))

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 14. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (1), un jo īpaši tās 6. panta 3. un 4. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 6. panta 2. punktu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts Itālijas iesniegts reģistrācijas pieteikums attiecībā uz diviem nosaukumiem Mela Alto Adige jeb Südtiroler Apfel un Oliva Ascolana del Piceno, Francijas iesniegts reģistrācijas pieteikums attiecībā uz diviem nosaukumiem Asperge des Sables des Landes un Pâtes d’Alsace, Spānijas reģistrācijas pieteikums attiecībā uz nosaukumu Jamón de Trevélez  (2).

(2)

Komisija nav saņēmusi nevienu iebildumu saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2081/92 7. pantu, tāpēc šie nosaukumi ierakstāmi “Aizsargāto cilmes vietu nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā”,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Komisijas Regulas (EK) Nr. 2400/96 (3) pielikumu papildina ar nosaukumiem šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 208, 24.7.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV C 12, 18.1.2005., 20. lpp. (Mela Alto Adige jeb Südtiroler Apfel);

OV C 47, 23.2.2005., 2. lpp. (Asperge des Sables des Landes);

OV C 47, 23.2.2005., 6. lpp. (Pâtes d’Alsace);

OV C 51, 1.3.2005., 2. lpp. (Jamón de Trevélez);

OV C 59, 9.3.2005., 33. lpp. (Oliva Ascolana del Piceno).

(3)  OV L 327, 18.12.1996., 11. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā

Gaļas produkti (karsēti, sālīti, kūpināti utt.)

SPĀNIJA

Jamón de Trevélez (AĢIN)

Augļi, dārzeņi un graudaugi, arī pārstrādāti

ITĀLIJA

Mela Alto Adige jeb Südtiroler Apfel (AĢIN)

Oliva Ascolana del Piceno (ACVN)

FRANCIJA

Asperge des Sables des Landes (AĢIN)

Regulas (EEK) Nr. 2081/92 I pielikumā paredzētās pārtikas preces

Pārtikas makaronu izstrādājumi

FRANCIJA

Pâtes d’Alsace (AĢIN)


15.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 297/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1856/2005

(2005. gada 14. novembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem, attiecībā uz tiem produktiem, par kuriem jāuzrāda licence

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1971. gada 26. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2358/71 par sēklu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 865/2004, kas attiecas uz olīveļļas un galda olīvu tirgus kopīgo organizāciju un ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 827/68 (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (3) 5. panta 1. punkta ceturtajā ievilkumā ir paredzēts, ka licence netiek prasīta par tādu darbību īstenošanu, kurās daudzumi nepārsniedz minētās regulas III pielikumā noteiktos daudzumus.

(2)

Attiecībā uz sēklu nozari ar Komisijas 2004. gada 6. decembra Regulu (EK) Nr. 2081/2004, ar ko nosaka noteikumus informācijas paziņošanai, lai īstenotu Padomes Regulu (EEK) Nr. 2358/71 par sēklu tirgus kopīgo organizāciju (4), tika atcelta Komisijas 1979. gada 6. jūnija Regula (EEK) Nr. 1117/79, ar ko precizē tos produktus sēklu nozarē, uz kuriem attiecas importa licenču sistēma (5), kā rezultātā sēšanai paredzētai kukurūzai un sorgo hibrīdiem vairs nepiemēro importa licenču sistēmu.

(3)

Regulas (EK) Nr. 865/2004 10. panta 3. punktā ir noteikts, ka attiecībā uz olīveļļas un galda olīvu nozari var pieņemt lēmumu par to, ka, veicot 1. panta a) punktā norādīto produktu izvešanu no Kopienas, jāuzrāda izvešanas atļauja, ja tāda lēmuma nepieciešamību nosaka turpmākās tirgus pārmaiņas. Ja attiecīgās tirgus situācijas kontekstā tas nav vajadzīgs, izvedot šos produktus, izvešanas atļauja nav jāuzrāda.

(4)

Tādēļ Regulas (EK) Nr. 1291/2000 III pielikums ir jāgroza.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Sēklu pārvaldības komitejas un Olīveļļas un galda olīvu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1291/2000 III pielikumu groza šādi:

1)

B daļā – Eļļas un tauki – svītro daļu, kuras nosaukums ir “Eksporta licence ar iepriekš noteiktu kompensāciju vai bez tās (Komisijas Regula (EK) Nr. 2543/95)”;

2)

J daļu – Sēklas – svītro.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 246, 5.11.1971., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 161, 30.4.2004., 97. lpp.

(3)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1741/2004 (OV L 311, 8.10.2004., 17. lpp.).

(4)  OV L 360, 7.12.2004., 6. lpp.

(5)  OV L 139, 7.6.1979., 11. lpp.


15.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 297/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1857/2005

(2005. gada 14. novembris)

par grozījumiem Komisijas Regulā (EK) Nr. 1864/2004, ar ko atklāj un nosaka tarifa kvotu pārvaldīšanu konservētu sēņu importam no trešām valstīm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2201/96 par augļu un dārzeņu pārstrādes produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1864/2004 (2) atklāj tarifa kvotas konservētu Genus Agaricus sēņu ievešanai Kopienā.

(2)

Atbilstoši papildprotokoliem Eiropas nolīgumos ar Bulgāriju un Rumāniju, kas apstiprināti ar Padomes un Komisijas Lēmumu 2005/430/EK, Euratom  (3), un Lēmumu 2005/431/EK, Euratom  (4) muitas nodevas Rumānijas izcelsmes produktiem un tarifa kvotas Bulgārijas izcelsmes produktiem, ko nosaka ar Regulu (EK) Nr. 1864/2004, ir jāgroza.

(3)

Papildprotokoli Eiropas nolīgumiem ar Bulgāriju un Rumāniju, kas apstiprināti ar Padomes un Komisijas Lēmumu 2005/430/EK, EURATOM un Lēmumu 2005/431/EK, Euratom stājās spēkā no 2005. gada 1. augusta. Tāpēc šo regulu jāpiemēro no šī datuma.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1864/2004.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1864/2004 groza šādi:

1)

Regulas 1. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Tomēr nekādas nodevas nepiemēro produktiem, kuru izcelsmes valsts ir Rumānija (Rīkojums Nr. 09.4726) un Bulgārija (Rīkojums Nr. 09.4725).”

2)

Lēmuma I pielikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“I PIELIKUMS

Kvotu, kas minētas 1. panta 1. punktā, piemērošanas periods un apjoms tonnās (sausais tīrsvars)

Izcelsmes valsts

Katru gadu no 1. janvāra līdz 31. decembrim

Bulgārija

2 887,5 (5)

Rumānija

500

Ķīna

23 750

Citas valstis

3 290

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 386/2004 (OV L 64, 2.3.2004., 25. lpp.).

(2)  OV L 325, 28.10.2004., 30. lpp.

(3)  OV L 155, 17.6.2005., 1. lpp.

(4)  OV L 155, 17.6.2005., 26. lpp.

(5)  No 2006. gada 1. janvāra kvotu iedalījums Bulgārijai tiek palielināts par 275 tonnām katru gadu.”


Labojums

15.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 297/11


Labojums Padomes 2005. gada 28. aprīļa Regulā (EK) Nr. 692/2005, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2605/2000, ar ko piemēro galīgos antidempinga maksājumus dažu veidu elektronisko svaru (MIES) importam ar izcelsmi, inter alia, Ķīnas Tautas Republikā

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 112, 2005. gada 3. maijs )

7. lappusē, 1. panta 1. punktā, tabulā, ailē “Uzņēmums”:

a)

tekstu

:

Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd

No 3217 Hong Mei Road, Shanghai 201103,

People’s Republic of China

lasīt šādi

:

Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd

No 1688 Huateng Road, Huaxin Town,

Qingpu District, Shanghai,

People’s Republic of China”;

b)

tekstu

:

Shanghai Excell M & E Enterprise Co., Ltd

No 1688 Huateng Road, Huaxin Town,

Qingpu District, Shanghai,

People’s Republic of China

lasīt šādi

:

Shanghai Excell M & E Enterprise Co. Ltd

No 3217 Hong Mei Road, Shanghai 201103,

People’s Republic of China”.