ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 295

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 11. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1826/2005 (2005. gada 10. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1827/2005 (2005. gada 10. novembris), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 11. novembra

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1828/2005 (2005. gada 10. novembris), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1829/2005 (2005. gada 10. novembris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 12. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1138/2005

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1830/2005 (2005. gada 10. novembris), ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1831/2005 (2005. gada 10. novembris) par sertifikātu piešķiršanu augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas, saldētas liellopu gaļas importam

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1832/2005 (2005. gada 10. novembris), ar ko nosaka piena un piena produktu eksporta kompensācijas

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1833/2005 (2005. gada 10. novembris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1834/2005 (2005. gada 10. novembris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1835/2005 (2005. gada 10. novembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

21

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1836/2005 (2005. gada 10. novembris), ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1837/2005 (2005. gada 10. novembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1838/2005 (2005. gada 10. novembris), ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1839/2005 (2005. gada 10. novembris), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1840/2005 (2005. gada 10. novembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

33

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1841/2005 (2005. gada 10. novembris), ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

34

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1842/2005 (2005. gada 10. novembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem kukurūzas ievešanai Regulā (EK) Nr. 1808/2005 paredzētajā konkursā

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1843/2005 (2005. gada 10. novembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem kukurūzas ievešanai Regulā (EK) Nr. 1809/2005 paredzētajā konkursā

36

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 6. jūnijs) par Zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Brazīlijas Federatīvo Republiku

37

Nolīgums starp Brazīlijas Federatīvo Republiku un Eiropas Kopienu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā

38

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 3. maijs) par Vācijas paredzētajiem atbalsta nosacījumiem komunālās ekonomiskās infrastruktūras izveidošanai saskaņā ar kopējā uzdevuma Reģionālās ekonomiskās struktūras uzlabošana Ietvara plāna II daļas 7. punktu – Uzņēmējdarbības, tehnoloģisko un dibināšanas centru izveide vai attīstība, lai nodrošinātu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem telpas un komunālos pakalpojumus, 2004.–2006. (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1315)  ( 1 )

44

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 14. oktobris), ar ko groza Lēmumus 2001/689/EK, 2002/231/EK un 2002/272/EK, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju spēkā esamības termiņu Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai dažiem ražojumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4102)  ( 1 )

51

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2005/784/KĀDP (2005. gada 7. novembris), ar ko pagarina un groza Lēmumu 1999/730/KĀDP saistībā ar Eiropas Savienības ieguldījumu kājnieku ieroču un vieglo ieroču destabilizējošas uzkrāšanas un izplatīšanas apkarošanā Kambodžā

53

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1826/2005

(2005. gada 10. novembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 10. novembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

66,1

096

36,8

204

43,7

999

48,9

0707 00 05

052

115,4

204

23,8

999

69,6

0709 90 70

052

108,7

204

64,4

999

86,6

0805 20 10

204

69,6

999

69,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,2

624

90,5

999

79,4

0805 50 10

052

70,0

388

54,9

999

62,5

0806 10 10

052

113,1

400

243,0

508

260,2

624

175,2

720

104,5

999

179,2

0808 10 80

052

93,3

388

102,0

400

104,9

404

98,8

512

131,2

720

26,7

800

160,8

804

82,0

999

100,0

0808 20 50

052

106,4

720

44,3

999

75,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1827/2005

(2005. gada 10. novembris),

ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 11. novembra

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 24. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1995. gada 23. jūnija Regula (EK) Nr. 1422/95, kurā ir noteikta kārtība, kā importēt melases cukura nozarē, un ar kuru ir grozīta Regula (EEK) Nr. 785/68 (2), paredz, ka CIF importa cenu melasei, kuru nosaka atbilstīgi Komisijas Regulai (EEK) Nr. 785/68 (3), uzskata par “reprezentatīvo cenu”. Minēto cenu uzskata par noteiktu Regulas (EEK) Nr. 785/68 1. pantā noteiktajai standarta kvalitātei.

(2)

Reprezentatīvo cenu aprēķina, ņemot vērā visu informāciju, kas paredzēta Regulas (EEK) Nr. 785/68 3. pantā, izņemot gadījumus, kas uzskaitīti minētas regulas 4. pantā, un, vajadzības gadījumā, aprēķinus var veikt, izmantojot Regulas (EEK) Nr. 785/68 7. pantā norādīto metodi.

(3)

Lai pielāgotu cenas, kuras neattiecas uz standarta kvalitāti, atkarībā no piedāvātās melases kvalitātes cena ir jāpalielina vai jāsamazina saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 785/68 6. pantu.

(4)

Ja starp konkrētā produkta sliekšņa cenu un reprezentatīvo cenu pastāv starpība, ir jānosaka papildu ievedmuitas nodokļi, ievērojot nosacījumus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1422/95 3. pantā. Gadījumā, kad atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1422/95 5. pantam ievedmuitas nodokļu piemērojums ir apturēts, šiem nodokļiem ir jānosaka īpašas summas.

(5)

Šiem attiecīgajiem produktiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1422/95 1. panta 2. punktu un 3. panta 1. punktu ir jānosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1422/95 1. pantā minētajiem produktiem, ir noteikti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 141, 24.6.1995., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 79/2003 (OV L 13, 18.1.2003., 4. lpp.).

(3)  OV 145, 27.6.1968., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1422/95.


PIELIKUMS

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi melasei cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 11. novembra

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Sakarā ar to, ka apturēts nodokļu piemērojums atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1422/95 5. pantam, importam piemērojamais nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem (1)

1703 10 00 (2)

11,14

0

1703 90 00 (2)

11,76

0


(1)  Šī summa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1422/95 5. pantu aizstāj kopējā muitas tarifa nodokli, kas paredzēts šiem produktiem.

(2)  Noteiktā cena grozītās Regulas (EEK) Nr. 785/68 1. pantā definētajai standarta kvalitātei.


11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1828/2005

(2005. gada 10. novembris),

ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 27. panta 5. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi 27. pantam Regulā (EK) Nr. 1260/2001 starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzēto produktu kotējumiem vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1260/2001, nosakot kompensācijas attiecībā uz nedenaturētu balto cukuru un jēlcukuru, ko izved bez turpmākas apstrādes, ir jāņem vērā situācija Kopienas un pasaules cukura tirgos, un jo īpaši cenas un izmaksu faktori, kas paredzēti minētās regulas 28. pantā. Saskaņā ar to pašu pantu vērā ir jāņem arī paredzēto izvedumu saimnieciskais aspekts.

(3)

Kompensācija attiecībā uz jēlcukuru nosakāma attiecībā uz standarta kvalitāti. Tā ir definēta I pielikuma II punktā Regulā (EK) Nr. 1260/2001. Šī kompensācija cita starpā nosakāma saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 28. panta 4. punktu. Lielkristālu cukurs ir definēts Komisijas 1995. gada 7. septembra Regulā (EK) Nr. 2135/95, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piešķiramas eksporta kompensācijas cukura nozarē (2). Kompensācija, kas tā aprēķināta cukuriem, kas satur aromatizētājus un krāsvielas, ir jāpiemēro to saharozes saturam un jānosaka attiecībā uz daudzumu 1 % šā satura.

(4)

Īpašos gadījumos eksporta kompensācijas summu var noteikt ar cita veida tiesību aktiem.

(5)

Kompensācija ir jānosaka reizi divās nedēļās. Šajā periodā tā var tikt grozīta.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1260/2001 27. panta 5. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka atbilstīgi situācijai pasaules tirgū vai īpašajām prasībām atsevišķos tirgos produktiem, kas paredzēti minētās regulas 1. pantā, kompensācija var atšķirties pēc to galamērķa.

(7)

Būtisks un straujš pieaugums, kas vērojams attiecībā uz Rietumbalkānu valstu izcelsmes preferenciāliem cukura ievedumiem un cukura izvedumiem no Kopienas uz minētajām valstīm, šķiet, ir izteikti mākslīgs.

(8)

Lai novērstu jebkādas ļaunprātīgas darbības saistībā ar tādu cukura nozares produktu atkārtotiem ievedumiem Kopienā, attiecībā uz kuriem var izmantot eksporta kompensāciju, attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm nebūtu jānosaka kompensācija par šajā regulā paredzētajiem produktiem.

(9)

Nemot vērā iepriekš minēto un pašreizējo situāciju cukura tirgū, un jo īpaši kotējumus vai cenas cukuram Kopienā un pasaules tirgū, kompensācijas nosakāmas attiecīgā apmērā.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas, kas piešķiramas gadījumā, kad tiek izvesti nedenaturēti Regulas (EK) Nr. 1260/2001 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie produkti bez turpmākas apstrādes, noteiktas saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 214, 8.9.1995., 16. lpp.


PIELIKUMS

KOMPENSĀCIJAS, KAS PIEMĒROJAMAS TURPMĀK NEAPSTRĀDĀTA BALTĀ CUKURA UN JĒLCUKURA IZVEDUMIEM NO 2005. GADA 11. NOVEMBRA (1)

Produktu kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,86 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

35,06 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,86 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

35,06 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,3681

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,81

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

38,12

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

38,12

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,3681

NB: Produktu kodi, kā arī sērijas “A” galamērķu kodi definēti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi norādīti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi definēti šādi:

S00

:

visi galamērķi (trešās valstis, citas teritorijas, apgāde un galamērķi, kas attiecināmi uz izvedumiem ārpus Kopienas), izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni (ieskaitot Kosovu, kā definēts ANO 1999. gada 10. jūnija Drošības padomes rezolūcijā Nr. 1244) un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, izņemot cukuram, kas iekļauts produktos, kas paredzēti Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā (OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp.).


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Šis daudzums ir piemērojams jēlcukuram ar rezultativitāti 92 %. Ja izvestā jēlcukura rezultativitāte neatbilst 92 %, piemērojamās kompensācijas apjomu aprēķina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 28. panta 4. punktu.


11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1829/2005

(2005. gada 10. novembris),

ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 12. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1138/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 27. panta 5. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2005. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1138/2005 par pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, lai noteiktu maksājumus un/vai kompensācijas attiecībā uz baltā cukura eksportu 2005./2006. tirdzniecības gadam (2), saistībā ar šā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm ir izsludināti uzaicinājumi uz konkursa daļu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1138/2005 9. panta 1. punktu ir paredzēts attiecīgs maksimālais eksporta kompensācijas apjoms konkrētai konkursa daļai, jo īpaši ņemot vērā stāvokli un paredzamo attīstību Kopienas cukura tirgū un pasaules cukura tirgū.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

12. konkursa daļai attiecībā uz balto cukuru, ko izsludina saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1138/2005, eksporta kompensācijas maksimālais apjoms ir noteikts 41,360 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11 novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10 novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 185, 16.7.2005., 3. lpp.


11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1830/2005

(2005. gada 10. novembris),

ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 4. protokolu par kokvilnu, kas ir pievienots Grieķijas pievienošanās aktam, kura jaunākie grozījumi ir izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1050/2001 (1),

ņemot vērā Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 1051/2001 par palīdzību kokvilnas ražošanai (2), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1051/2001 4. pantu neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū nosaka periodiski, atbilstīgi pasaules tirgū reģistrētajām attīrītās kokvilnas cenām un ņemot vērā vēsturisko attiecību starp neattīrītas kokvilnas reģistrēto cenu un attīrītās kokvilnas aprēķināto cenu. Šo vēsturisko attiecību nosaka 2. panta 2. punkts Komisijas 2001. gada 2. augusta Regulā (EK) Nr. 1591/2001 (3), ar ko grozījumus kokvilnas atbalsta shēmas piemērošanā. Gadījumos, kad cenu pasaules tirgū nav iespējams noteikt šādi, cenu nosaka, pamatojoties uz pēdējo noteikto cenu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1051/2001 5. pantu neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū nosaka ražojumam ar noteiktām īpašībām un ņemot vērā visizdevīgākos piedāvājumus un kotācijas pasaules tirgū no tā, ko uzskata par raksturīgu reālajām tirgus tendencēm. Šādā nolūkā ir jāaprēķina vienā vai vairākās Eiropas biržās reģistrētais vidējais piedāvājums un kotācija produktam, kas ir piegādāts CIF Kopienas ostā un nāk no dažādām piegādātājvalstīm, kuras uzskata par svarīgākajām starptautiskajā tirdzniecībā. Tomēr ir paredzēta iespēja mainīt kritērijus attīrītās kokvilnas cenas noteikšanai pasaules tirgū, lai atspoguļotu atšķirības, ko rada piegādātā ražojuma kvalitāte un attiecīgie piedāvājumi un kotācijas. Šī iespēja ir izklāstīta Regulas (EK) Nr. 1591/2001 3. panta 2. punktā.

(3)

Iepriekšminēto kritēriju pielietošana ļauj noteikt neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū atbilstīgi zemāk norādītajam līmenim,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1051/2001 4. pantā minētās neattīrītas kokvilnas cena pasaules tirgū tiek noteikta 21,976 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 148, 1.6.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 148, 1.6.2001., 3. lpp.

(3)  OV L 210, 3.8.2001., 10. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1486/2002 (OV L 223, 20.8.2002., 3. lpp.).


11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1831/2005

(2005. gada 10. novembris)

par sertifikātu piešķiršanu augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas, saldētas liellopu gaļas importam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1997. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 936/97 par tarifa kvotas augstas kvalitātes svaigai, dzesinātai vai saldētai liellopu gaļai un saldētai bifeļa gaļai noteikšanu un pārvaldību (2),

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 936/97 4. un 5. pantā ir izstrādāti noteikumi attiecībā uz sertifikātu pieprasījumiem un to izsniegšanu minētās regulas 2. panta f) punktā norādītās gaļas importam.

(2)

Regulas (EK) Nr. 936/97 2. panta f) punktā paredzēts, ka laikā no 2005. gada 1. jūlija līdz 2006. gada 30. jūnijam ar īpašiem nosacījumiem var importēt 11 500 tonnu, kas atbilst šajā regulā norādītajām prasībām augstas kvalitātes svaigas, dzesinātas vai saldētas liellopu gaļas.

(3)

Jāatzīmē, ka šajā regulā paredzētos sertifikātus visā to derīguma laikā var izmantot, tikai ievērojot veterinārajā jomā pastāvošos režīmus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Par katru pieprasījumu, kas iesniegts laikā no 2005. gada 1. līdz 5. novembrim attiecībā uz augstas kvalitātes svaigu, dzesinātu vai saldētu liellopu gaļu, kas minēta Regulas (EK) Nr. 936/97 2. panta f) punktā, importa sertifikātus izsniedz pilnā apjomā.

2.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 936/97 5. pantu sertifikātu pieprasījumus var iesniegt pirmo piecu 2005. gada decembra dienu laikā par 5 132,33 tonnām.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 137, 28.5.1997., 10. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1118/2004 (OV L 217, 17.6.2004., 10. lpp.).


11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1832/2005

(2005. gada 10. novembris),

ar ko nosaka piena un piena produktu eksporta kompensācijas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 31. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. pantu, starpību starp regulas 1. pantā minēto produktu cenām starptautiskajā tirdzniecībā un Kopienas cenām var segt ar eksporta kompensāciju, atbilstīgi limitiem, kas izriet no līgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1255/1999, nosakot kompensāciju par dabīgā stāvoklī eksportētiem produktiem, kas ir uzskaitīti iepriekšminētās regulas 1. pantā, ir jāņem vērā:

esošā situācija un nākotnes perspektīvas attiecībā uz piena un piena produktu cenām un resursiem Kopienas tirgū, kā arī piena un piena produktu cenām starptautiskajā tirdzniecībā,

tirdzniecības izmaksas un visizdevīgākā maksa par transportēšanu no Kopienas tirgiem uz ostām vai citiem eksporta punktiem Kopienā, kā arī produktu tirgū laišanas izmaksas galamērķa valstī,

piena un piena produktu tirgus kopējs organizācijas mērķis – nodrošināt līdzsvaru un dabīgu cenu un tirdzniecības attīstību tirgū,

limiti, kas izriet no līgumiem, kas noslēgti saskaņā Līguma 300. pantu,

nepieciešamība izvairīties no traucējumiem Kopienas tirgū,

paredzēto eksportu ekonomiskais aspekts.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 5. punktu, nosakot cenas Kopienā, ir jāņem vērā valdošās cenas, kas no eksporta viedokļa ir visizdevīgākās, un, nosakot cenas starptautiskajā tirdzniecībā, ir īpaši jāņem vērā:

a)

trešo valstu tirgos valdošās cenas;

b)

visizdevīgākās cenas trešajās galamērķa valstīs importam no trešajām valstīm;

c)

ražotāju cenas, kas ir reģistrētas eksportējošās trešajās valstīs, ņemot vērā šo valstu piešķirtās subsīdijas, ja tādas ir, un

d)

Kopienas brīvas robežpiegādes cenas.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 3. punktu, situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības var radīt vajadzību mainīt kompensāciju par produktiem, kas uzskaitīti iepriekšminētās regulas 1. pantā, atbilstīgi galamērķim.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 3. punkts paredz, ka produktu sarakstu, par kuriem piešķir eksporta kompensācijas, un kompensāciju apjomu nosaka vismaz reizi četrās nedēļās. Tomēr, kompensācijas apjoms var būt nemainīgs ilgāk par četrām nedēļām.

(6)

Saskaņā ar Komisijas 1999. gada 26. janvāra Regulas (EK) Nr. 174/1999 16. pantu, par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 804/68 piemērošanai attiecībā uz piena un piena produktu eksporta atļaujām un eksporta kompensācijām (2), kompensācija par piena produktiem, kuri satur cukuru, ir vienāda ar divu sastāvdaļu summu; vienu sastāvdaļu aprēķina, ņemot vērā piena produktu daudzumu, pareizinot pamatapjomu ar piena produktu saturu attiecīgā produktā; otru sastāvdaļu aprēķina, ņemot vērā pievienotās saharozes daudzumu, pareizinot saharozes saturu visā produktā ar kompensācijas pamatapjomu, kas ir spēkā tajā dienā, kad eksportē produktus, kuri uzskaitīti 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulā (EK) Nr. 1260/2001 par cukura tirgus kopējo organizāciju (3). Tomēr, otro sastāvdaļu lieto tikai tad, ja pievienotā saharoze ir ražota, izmantojot Kopienā audzētās cukurbietes vai cukurniedres.

(7)

Komisijas Regula (EEK) Nr. 896/84 (4), noteica papildu noteikumus par to, kā piešķiramas kompensācijas laikā, kad mainās piena gads. Šie noteikumi paredz iespēju dažādot kompensācijas atbilstīgi produktu ražošanas datumam.

(8)

Ir jāparedz, ka, aprēķinot kompensāciju par kausēto sieru, pievienotā kazeīna vai kazeinātu daudzums ir jāizslēdz no aprēķiniem.

(9)

Nosakot galamērķus un produktus, par kuriem maksā kompensācijas, jāievēro, ka pirmkārt, noteiktu Kopienas produktu konkurētspējīgs stāvoklis neattaisno to izvešanas veicināšanu, bet otrkārt, noteiktu teritoriju ģeogrāfiskais tuvums var palielināt tirdzniecības noviržu iespējas un ļaunprātīgu izmantošanu.

(10)

Piemērojot iepriekš izklāstītos noteikumus pašreizējai situācijai piena tirgū, un jo īpaši piena produktu cenām Kopienā un pasaules tirgū, kompensācija jānosaka saskaņā ar śīs regulas pielikumu.

(11)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. pantā minētās eksporta kompensācijas dabīgā stāvoklī eksportētiem produktiem nosaka saskaņā ar pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 20, 27.1.1999., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1513/2005 (OV L 241, 17.9.2005., 45. lpp.).

(3)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(4)  OV L 91, 1.4.1984., 71. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 222/88 (OV L 28, 1.2.1988., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 10. novembra Regulai, ar ko nosaka piena un piena produktu eksporta kompensācijas

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,03

A01

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,83

A01

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,52

A01

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,51

A01

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4203

A01

EUR/kg

0,5396

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

15,93

A01

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0953

A01

EUR/kg

0,1362

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,18

A01

EUR/100 kg

9,86

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,18

A01

EUR/100 kg

9,86

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

34,70

A01

EUR/100 kg

44,55

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,23

A01

EUR/100 kg

46,50

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,61

A01

EUR/100 kg

49,55

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,84

A01

EUR/100 kg

49,86

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3470

A01

EUR/kg

0,4455

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3861

A01

EUR/kg

0,4955

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

7,07

A01

EUR/100 kg

8,53

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

70,73

A01

EUR/100 kg

95,37

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

62,41

A01

EUR/100 kg

84,16

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,90

A01

EUR/100 kg

87,51

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

85,16

A01

EUR/100 kg

114,82

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,11

A01

EUR/100 kg

91,83

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9290

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9300

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9610

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9620

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,32

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

24,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

9,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

21,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9710

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9910

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,09

0406 30 90 9000

A00

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,43

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9919

A00

EUR/100 kg

0406 90 33 9951

A00

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,02

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,88

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķa kodi ir noteikti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķa ciparu kodi ir noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

L01

Seūta, Melīļa, Svētais Krēsls, Amerikas Savienotās Valstis un Kipras Republikas teritorija, ko nekontrolē Kipras Republikas valdība.

L02

Andora un Gibraltārs.

L03

Seūta, Melīļa, Islande, Norvēģija, Šveice, Lihtenšteina, Andora, Gibraltārs, Svētais Krēsls (tradicionāli saukts Vatikāns), Turcija, Rumānija, Bulgārija, Horvātija, Kanāda, Austrālija un Jaunzēlande, Kipras Republikas teritorija, ko nekontrolē Kipras Republikas valdība.

L04

Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova, Serbija, Melnkalne un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.


11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/18


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1833/2005

(2005. gada 10. novembris),

ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maijā Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par kopējo piena un piena produktu tirgus organizāciju (1), un it īpaši tās 31. panta 3. punkta trešo apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 26. martā Regula (EK) Nr. 581/2004, ar kuru izsludina uzaicinājumu iesniegt pieteikumus uz pastāvīgo konkursu par eksporta kompensācijām saistībā ar dažiem sviesta veidiem (2) paredz pastāvīgu konkursu.

(2)

Ievērojot Komisijas 2004. gada 26. martā Regulas (EK) Nr. 580/2004 5. pantu, ar kuru ir noteikta konkursa procedūra saistībā ar eksporta kompensācijām dažiem piena produktiem (3), kā arī pēc konkursam iesniegto pieteikumu izskatīšanas ir jānosaka maksimālā kompensācija konkursa periodam, kas beidzas 2005. gada 8. novembrī.

(3)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 581/2004 konkursa periodam līdz 2005. gada 8. novembrim, produktiem un galamērķiem, kas minēti šīs regulas 1. panta 1. punktā, nosaka šādu maksimālo kompensāciju, kas norādīta šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 90, 27.3.2004., 64. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1239/2005 (OV L 200, 30.7.2005., 32. lpp.).

(3)  OV L 90, 27.3.2004., 58. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


PIELIKUMS

(EUR/100 kg)

Produkts

Eksporta kompensācijas nomenklatūras kods

Maksimālais eksporta kompensācijas apjoms eksportam uz galamērķi, kas minēts Regulas (EK) Nr. 581/2004 1. panta 1. punkta otrajā paragrāfā

Sviests

ex ex 0405 10 19 9500

93,00

Sviests

ex ex 0405 10 19 9700

98,60

Sviesta eļļa

ex ex 0405 90 10 9000

120,29


11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1834/2005

(2005. gada 10. novembris),

ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par kopējo piena un piena produktu tirgus organizāciju (1), un it īpaši tās 31. panta 3. punkta trešo apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 26. marta Regula (EK) Nr. 582/2004, ar kuru izsludina uzaicinājumu iesniegt pieteikumus uz pastāvīgo konkursu par eksporta kompensācijām saistībā ar sauso vājpienu (2), paredz pastāvīgu konkursu.

(2)

Ievērojot Komisijas 2004. gada 26. marta Regulas (EK) Nr. 580/2004 5. pantu, ar kuru ir noteikta konkursa procedūra saistībā ar eksporta kompensācijām dažiem piena produktiem (3), kā arī pēc konkursam iesniegto pieteikumu izskatīšanas ir jānosaka maksimālā eksporta kompensācija konkursa periodam, kas beidzas 2005. gada 8. novembrī.

(3)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 582/2004 konkursa periodam līdz 2005. gada 8. novembrim, produktiem un galamērķiem, kas minēti šīs regulas 1. panta 1. punktā, nosaka maksimālo kompensāciju 12,29 EUR/100 kg apmērā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 90, 27.3.2004., 67. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1239/2005 (OV L 200, 30.7.2005., 32. lpp.).

(3)  OV L 90, 27.3.2004., 58. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1835/2005

(2005. gada 10. novembris),

ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (2), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. panta 1. punkts un Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. panta 1. punkts paredz, ka starpību starp šo regulu 1. pantā minēto produktu kotācijām vai to cenām pasaules tirgū un Kopienas cenām var segt ar eksporta kompensāciju;

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regulā Nr. 1043/2005, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/1993, attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (3), precizēti produkti, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā preces, kas minētas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 IV pielikumā;

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 1. punktu kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta ir jānosaka katru mēnesi;

(4)

Saistības, kas noslēgtas attiecībā uz kompensācijām, kuras var piešķirt, eksportējot lauksaimniecības produktus, kas ir tādu preču sastāvā, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, var apdraudēt augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana. Tādēļ šādās situācijas jāveic piesardzības pasākumi, tomēr nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētas kompensācijas likmes noteikšana piemērošanai kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt šos dažādos mērķus;

(5)

Ņemot vērā izlīgumu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz Kopienas pastas izstrādājumu eksportu uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 87/482/EEK (4), jānošķir kompensācija par precēm ar KN kodu 1902 11 00 un 1902 19 atbilstoši to galamērķim;

(6)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 2. un 3. punktam jānosaka pazemināta eksporta kompensācijas likme, ņemot vērā ražošanas kompensācijas summu, ko atbilstoši Komisijas Regulai (EEK) Nr. 1722/93 (5) piemēro attiecīgajam pamatproduktam, kas izmantots pieņemtajā preču ražošanas periodā;

(7)

Uzskata, ka alkoholiskos dzērienus mazāk ietekmē to ražošanā izmantotās labības cena. Tomēr Apvienotās Karalistes, Īrijas un Dānijas Pievienošanās akta 19. protokolā paredzēts, ka jāpieņem lēmums par pasākumiem, kas nepieciešami, lai veicinātu Kopienas labības izmantošanu, ražojot alkoholiskos dzērienus, ko iegūst no labības. Tādēļ jāpielāgo kompensācijas likme, ko piemēro labībai, kuru eksportē alkoholisko dzērienu veidā;

(8)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro pamatproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. pantā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 1. pantā un kurus eksportē kā preces, kas minētas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 IV pielikumā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp.

(3)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp.

(4)  OV L 275, 29.9.1987., 36. lpp.

(5)  OV L 159, 1.7.1993., 112. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1584/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 11. lpp.).


PIELIKUMS

kompensāciju likmes, ko no 2005. gada 11. novembra piemēro dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

(EUR par 100 kg)

KN kods

Produktu apraksts (2)

Kompensācijas likme par 100 kg pamatprodukta

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citi

1001 10 00

Cietie kvieši:

 

 

– eksportējot preces ar KN kodiem 1902 11 un 1902 19 uz Amerikas Savienotajām Valstīm

– citos gadījumos

1001 90 99

Parastie kvieši un labības maisījums:

 

 

– eksportējot preces ar KN kodiem 1902 11 un 1902 19 uz Amerikas Savienotajām Valstīm

– citos gadījumos

 

 

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– – citos gadījumos

1002 00 00

Rudzi

1003 00 90

Mieži

 

 

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– citos gadījumos

1004 00 00

Auzas

1005 90 00

Kukurūza, ko izmanto šādā veidā:

 

 

– ciete:

 

 

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

3,567

3,973

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

1,866

1,866

– – citos gadījumos

3,973

3,973

– glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns, maltodekstrīna sīrups ar KN kodiem 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5)

 

 

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

2,574

2,980

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

1,400

1,400

– – citos gadījumos

2,980

2,980

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

1,866

1,866

– citā veidā (tostarp nepārstrādāts)

3,973

3,973

Kartupeļu ciete ar KN kodu 1108 13 00, kas līdzīga produktam, ko iegūst no pārstrādātas kukurūzas:

 

 

– gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

3,030

3,453

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

1,866

1,866

– citos gadījumos

3,973

3,973

ex 1006 30

Pilnīgi slīpēti rīsi:

 

 

– apaļgraudu

– vidējgraudu

– garengraudu

1006 40 00

Šķeltie rīsi

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīda sēklas, sēšanai


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra, kā arī precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti no 2005. gada 1. februāra.

(2)  Attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko iegūst no pamatprodukta vai/un pielīdzināto produktu pārstrādes, piemēro koeficientus, kas noteikti Komisijas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 V pielikumā.

(3)  Attiecīgajām precēm ir KN kods 3505 10 50.

(4)  Preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EEK) Nr. 2825/93 2. pantā (OV L 258, 16.10.1993., 6. lpp.).

(5)  Attiecībā uz sīrupiem ar KN kodiem NC 1702 30 99, 1702 40 90 un 1702 60 90, ko iegūst, jaucot glikozi un fruktozes sīrupu, eksporta kompensāciju var piešķirt tikai glikozes sīrupam.


11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/25


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1836/2005

(2005. gada 10. novembris),

ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 31. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1763/2005 (2) ir noteiktas kompensāciju likmes, kuras no 2005. gada 27. oktobrā ir piemērojamas pielikumā uzskaitītajiem produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums.

(2)

Attiecinot Regulā (EK) Nr. 1763/2005 ietvertos noteikumus un kritērijus uz informāciju, kas patlaban ir pieejama Komisijai, izriet, ka pašlaik piemērojamās eksporta kompensācijas ir jāmaina atbilstoši šīs regulas pielikumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo kompensācijas likmes, kas noteiktas ar Regulu (EK) Nr. 1763/2005, maina atbilstoši šīs regulas pielikumam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1787/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 121. lpp.).

(2)  OV L 285, 28.10.2005., 18. lpp.


PIELIKUMS

Kompensācijas likmes, ko no 2005. gada 11. novembra piemēro dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

(EUR/100 kg)

KN kods

Apraksts

Kompensācijas likmes

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citos gadījumos

ex 0402 10 19

Piens pulverī, granulās vai citā cietā veidā, bez cukura un citiem saldinātājiem, ar tauku saturu, kas nepārsniedz 1,5 % no svara (PG 2):

 

 

a)

eksportējot preces ar KN kodu 3501

b)

eksportējot citas preces

10,00

10,00

ex 0402 21 19

Piens pulverī, granulās vai citā cietā veidā, bez cukura un citiem saldinātājiem, ar tauku saturu 26 % no svara (PG 3):

 

 

a)

eksportējot preces, kuru sastāvā PG 3 pielīdzināto produktu veidā ir pazeminātas cenas sviests vai krējums, kas iegūts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2571/97

23,57

23,57

b)

eksportējot citas preces

50,00

50,00

ex 0405 10

Sviests ar tauku saturu 82 % no svara (PG 6):

 

 

a)

eksportējot preces, kas satur pazeminātas cenas sviestu vai krējumu, kas izgatavots saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2571/97 izklāstītajiem nosacījumiem

51,00

51,00

b)

eksportējot preces, kas atbilst KN kodam 2106 90 98 un kuru piena tauku saturs ir 40 % vai vairāk no svara

99,25

99,25

c)

eksportējot citas preces

92,00

92,00


(1)  Šajā pielikuma noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra, kā arī precēm, kas minétas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti no 2005. gada 1. februāra.


11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1837/2005

(2005. gada 10. novembris),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopējo organizāciju (2), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu un Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. pantu starpību starp minēto regulu 1. pantā minēto produktu kursiem vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. pantu kompensācijas jānosaka, ņemot vērā, no vienas puses, situāciju un nākotnes tendences attiecībā uz labības, rīsu un šķeltu rīsu pieejamību, kā arī to cenas Kopienas tirgū, un labības, rīsu, šķeltu rīsu un labības nozares produktu cenas pasaules tirgū, no otras puses. Minētajos pantos arī paredzēts, ka jānodrošina līdzsvars labības un rīsu tirgū un dabiska cenu un tirdzniecības attīstība, lai ņemtu vērā paredzētā eksporta ekonomisko aspektu un vajadzību izvairīties no traucējumiem Kopienas tirgū.

(3)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1518/95 (3) par no labības un rīsiem pārstrādātu produktu importa un eksporta režīmu 4. pantā ir noteikti īpaši kritēriji, kas jāņem vērā, aprēķinot kompensāciju par šiem produktiem.

(4)

Jāgraduē kompensācija, ko piešķir par noteiktiem pārstrādātiem produktiem, atkarībā no to sastāvā esošu pelnu, celulozes, apvalka, proteīna, taukvielu vai cietes līmeņa, kas ir īpaši nozīmīgs rādītājs attiecībā uz pamatprodukta daudzumu, kas faktiski ietverts pārstrādātajā produktā.

(5)

Šobrīd nav jānosaka eksporta kompensācijas par manioku un citām tropu saknēm un gumiem, kā arī to miltiem, ņemot vērā paredzamā eksporta ekonomisko aspektu, un jo īpaši šo produktu raksturu un izcelsmi. Šobrīd arī attiecībā uz dažiem no labības pārstrādātiem produktiem Kopienas maznozīmīgā dalība pasaules tirdzniecībā nerada nepieciešamību pēc eksporta kompensācijas noteikšanas.

(6)

Pasaules tirgus situācija vai atsevišķu tirgu īpašas prasības var radīt nepieciešamību pēc kompensācijas diferenciācijas noteiktiem produktiem atkarībā no to galamērķa.

(7)

Kompensācija jānosaka reizi mēnesī. Tā var tikt mainīta starplaikā.

(8)

Dažus no kukurūzas pārstrādātus produktus var pakļaut termiskai apstrādei, un pēc tam var piešķirt tādu kompensāciju, kas neatbilst produkta kvalitātei. Jāprecizē, ka par šiem produktiem, kas satur uzbriedinātu cieti, eksporta kompensācijas saņemt nevar.

(9)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas par produktiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1518/95 1. pantā, nosaka saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10. novembrī.

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1549/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 13. lpp.).

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2993/95 (OV L 312, 23.12.1995., 25 lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 10. novembra Regulai, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

55,62

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

47,68

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

47,68

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

71,51

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

55,62

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

47,68

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

47,68

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

63,57

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

51,65

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

59,60

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

45,69

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

9,93

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

63,57

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

63,57

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

63,57

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

63,57

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

62,28

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

47,68

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

62,28

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

47,68

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

47,68

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

62,28

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

47,68

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

65,26

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

45,29

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

47,68

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

C10

:

visi galamērķi.

C11

:

visi galamērķi, izņemot Bulgāriju.

C12

:

visi galamērķi, izņemot Rumāniju.

C13

:

visi galamērķi, izņemot Bulgāriju un Rumāniju.


(1)  Kompensāciju nepiešķir par produktiem, kas pakļauti termiskai apstrādei, kura veicina cietes pārtapšanu želejā.

(2)  Kompensācijas piešķir saskaņā ar grozīto Padomes Regulu (EEK) Nr. 2730/75 (OV L 281, 1.11.1975., 20. lpp.).

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

C10

:

visi galamērķi.

C11

:

visi galamērķi, izņemot Bulgāriju.

C12

:

visi galamērķi, izņemot Rumāniju.

C13

:

visi galamērķi, izņemot Bulgāriju un Rumāniju.


11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/30


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1838/2005

(2005. gada 10. novembris),

ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 1722/93 (1993. gada 30. jūnijs) izstrādāti detalizēti noteikumi Komisijas Regulu (EEK) Nr. 1766/92 un (EEK) Nr. 1418/76 piemērošanai ražošanas kompensācijas piešķiršanai labības un rīsu nozarēs (2), lai atbilstoši noteiktu kompensāciju režīma apstākļus. Aprēķina pamats norādīts šīs regulas 3. pantā. Tādējādi aprēķinātā kompensācija, kas nepieciešamības gadījumā diferencēta kartupeļu cietei, jānosaka reizi mēnesī, un to var grozīt, ja ievērojami mainās kukurūzas un/vai kviešu cenas.

(2)

Šajā regulā noteiktajām ražošanas kompensācijām jāpiemēro Regulas (EEK) Nr. 1722/93 II pielikumā norādītie koeficienti, lai noteiktu precīzu maksājamo summu.

(3)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ražošanas kompensācija, kas izteikta par tonnu kukurūzas, kviešu, miežu, auzu, kartupeļu, rīsu vai šķeltu rīsu cietes un ir minēta Regulas (EEK) Nr. 1722/93 ir noteikta šāda:

a)

12,99 EUR/t kukurūzas, kviešu, miežu un auzu cietei;

b)

21,86 EUR/t kartupeļu cietei.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005, 11. lpp.).

(2)  OV L 159, 1.7.1993., 112. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1548/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 11. lpp.).


11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/31


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1839/2005

(2005. gada 10. novembris),

ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu starpību starp Regulas 1. pantā minēto produktu kursu vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Kompensācijas jānosaka, ņemot vērā faktorus, kas minēti 1. pantā Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2).

(3)

Attiecībā uz kviešu un rudzu miltiem, putraimiem un rupja maluma miltiem, šiem produktiem piemērojamo kompensāciju aprēķina, ņemot vērā attiecīgo produktu ražošanai nepieciešamo labības daudzumu. Šie daudzumi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 1501/95.

(4)

Situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašas prasības var prasīt kompensācijas diferenciāciju dažiem produktiem atkarībā no to galamērķa.

(5)

Kompensāciju nosaka reizi mēnesī. To starplaikā var mainīt.

(6)

Šo noteikumu piemērošana pašreizējai tirgus situācijai labības nozarē un jo īpaši šo produktu kursiem vai cenām Kopienā un pasaules tirgū liek noteikt kompensāciju kā norādīts pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem produktiem, kurus izved dabīgā veidā, izņemot iesalu, ir norādītas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 10. novembra Regulai, ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

6,85

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

6,40

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

5,90

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

5,45

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

5,10

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

C01

:

Visas trešās valstis, izņemot Albāniju, Bulgāriju, Rumāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Lihtenšteinu un Šveici.


11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/33


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1840/2005

(2005. gada 10. novembris)

par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1058/2005 (2) ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par miežu eksportu uz dažām trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var nolemt nepiešķirt līgumtiesības.

(3)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus, nav jānosaka maksimālā kompensācija.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem, kas iesniegti no 2005. gada 4. līdz 10. novembrim. Regulā (EK) Nr. 1058/2005 paredzētajā konkursā par miežu eksporta kompensāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 174, 7.7.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/34


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1841/2005

(2005. gada 10. novembris),

ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1059/2005 (2) ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par parasto kviešu eksportu uz dažām trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var izlemt noteikt maksimālo eksporta kompensāciju, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus. Šajā gadījumā līgumtiesības piešķir tam vai tiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvājums ir vienāds vai mazāks par maksimālo kompensāciju.

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai attiecīgo labības tirgu situācijai liek noteikt maksimālo eksporta kompensāciju.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piedāvājumiem, kas iesniegti no 2005. gada 4. līdz 10. novembrim Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētā konkursa ietvaros, parasto kviešu eksporta maksimālā kompensācija ir 5,00 EUR/t.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 174, 7.7.2005., 15. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/35


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1842/2005

(2005. gada 10. novembris)

par iesniegtajiem piedāvājumiem kukurūzas ievešanai Regulā (EK) Nr. 1808/2005 paredzētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1808/2005 (2) ir atvērts konkurss par ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu, Spānijā ievedot kukurūzu no trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 1839/95 (3), uz iesniegto piedāvājumu pamata Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 25. pantā paredzēto procedūru var nolemt nepiešķirt līgumtiesības.

(3)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1839/95 6. un 7. pantā paredzētos kritērijus, nav jānosaka ievedmuitas nodokļa maksimālais samazinājums.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem, kas iesniegti no 2005. gada 4. līdz 10. novembrim. Regulā (EK) Nr. 1808/2005 paredzētajā konkursā par kukurūzas ievedmuitas nodokļa samazinājumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 291, 5.11.2005., 3. lpp.

(3)  OV L 177, 28.7.1995., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1558/2005 (OV L 249, 24.9.2005., 6. lpp.).


11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/36


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1843/2005

(2005. gada 10. novembris)

par iesniegtajiem piedāvājumiem kukurūzas ievešanai Regulā (EK) Nr. 1809/2005 paredzētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1809/2005 (2) ir atvērts konkurss par ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu, Portugālē ievedot kukurūzu no trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 1839/95 (3), uz iesniegto piedāvājumu pamata Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 25. pantā paredzēto procedūru var nolemt nepiešķirt līgumtiesības.

(3)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1839/95 6. un 7. pantā paredzētos kritērijus, nav jānosaka ievedmuitas nodokļa maksimālais samazinājums.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem, kas iesniegti no 2005. gada 4. līdz 10. novembrim Regulā (EK) Nr. 1809/2005 paredzētajā konkursā par kukurūzas ievedmuitas nodokļa samazinājumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 11. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 291, 5.11.2005., 4. lpp.

(3)  OV L 177, 28.7.1995., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1558/2005 (OV L 249, 24.9.2005., 6. lpp.).


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/37


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 6. jūnijs)

par Zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Brazīlijas Federatīvo Republiku

(2005/781/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 170. panta 2. punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 300. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Komisija Kopienas vārdā ir apspriedusi Zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīgumu ar Brazīlijas Federatīvo Republiku.

(2)

Nolīgumu, kas tika parafēts 2002. gada 3. decembrī, parakstīja 2004. gada 19. janvārī, ņemot vērā tā iespējamo noslēgšanu vēlāk.

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienu un Brazīlijas Federatīvo Republiku ar šo ir apstiprināts Kopienas vārdā.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam (2).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs, rīkojoties Kopienas vārdā, sniedz paziņojumu, kas paredzēts nolīguma XII pantā.

Luksemburgā, 2005. gada 6. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. KRECKÉ


(1)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 28. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 38 lpp.


TULKOJUMS

NOLĪGUMS

starp Brazīlijas Federatīvo Republiku un Eiropas Kopienu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā

EIROPAS KOPIENA (turpmāk “Kopiena”),

no vienas puses,

un

BRAZĪLIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS VALDĪBA (turpmāk “Brazīlija”),

no otras puses,

turpmāk “Puses”,

ŅEMOT VĒRĀ pamatnolīgumu par sadarbību starp Pusēm, kas noslēgts 1992. gada 29. jūnijā un kas stājās spēkā 1995. gada 1. novembrī;

ŅEMOT VĒRĀ zinātnes un tehnoloģijas nozīmīgumu Pušu ekonomiskajā un sociālajā attīstībā;

ŅEMOT VĒRĀ pašreizējo sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā starp Pusēm;

ŅEMOT VĒRĀ, ka Puses šobrīd veic un atbalsta zinātniskos pasākumus, ietverot demonstrējuma projektus vairākās kopēju interešu jomās, kā noteikts šā nolīguma II panta d) punktā, un ka savstarpējs labums var tikt gūts no kopīgas piedalīšanās pētījumu un attīstības pasākumos, kas balstīti uz savstarpīgumu;

VĒLOTIES radīt formālu pamatu sadarbībai zinātniskajā un tehnoloģiju izpētē, lai paplašinātu un pastiprinātu sadarbības pasākumu norisi kopējo interešu jomās un veicinātu šādas sadarbības rezultātu izmantošanu abu Pušu ekonomiskajiem un sociālajiem ieguvumiem;

ŅEMOT VĒRĀ, ka pašreizējais nolīgums par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā ir daļa no vispārējās sadarbības starp Brazīliju un Kopienu,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

I pants

Mērķis

Puses veicina, attīsta un sekmē sadarbības pasākumus kopēju interešu jomās, veicot un atbalstot zinātnisko un tehnoloģiju izpēti un attīstības pasākumus.

II pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“sadarbības pasākums” ir jebkurš pasākums, ko Puses uzsāk vai atbalsta saskaņā ar šo nolīgumu, ietverot kopīgu zinātnisko izpēti;

b)

“informācija” ir zinātniskie vai tehniskie dati un zinātniskā izpētes un attīstības rezultāti vai metodes, kas iegūti, veicot kopīgu izpēti, un jebkuri citi dati, kas nepieciešami pēc sadarbības pasākumu dalībnieku, tostarp vajadzības gadījumā pēc pašu Pušu ieskatiem;

c)

“intelektuālais īpašums” definēts 2. pantā Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas dibināšanas konvencijā, kas parakstīta Stokholmā 1967. gada 14. jūlijā;

d)

“kopīga izpēte” ir zinātniskā izpēte, tehnoloģiskās attīstības vai demonstrējumu projekti, kas īstenoti ar vienas vai abu Pušu finansiālu atbalstu vai bez tā un kas ietver gan Brazīlijas, gan Kopienas dalībnieku sadarbību. “Demonstrējumu projekti” ir projekti, kuru mērķis ir demonstrēt tādu jaunu tehnoloģiju dzīvotspēju, kas piedāvā potenciālas ekonomiskas priekšrocības, bet kuras nevar tikt tiešā veidā izmantotas komerciālos nolūkos. Puses regulāri informē viena otru par pasākumiem, kas tiek uzskatīti par kopīgas izpētes pasākumiem saskaņā ar VI pantu;

e)

“dalībnieks” vai “zinātniskās izpētes vienības” ir jebkurš cilvēks vai cilvēku grupa, zinātniskās izpētes institūts vai jebkura cita juridiska vienība vai uzņēmums, kuri veic uzņēmējdarbību Brazīlijā vai Kopienā un ir iesaistīti sadarbības pasākumos, tostarp pašas Puses.

III pants

Principi

Sadarbības pasākumus veic, balstoties uz šādiem principiem:

a)

savstarpējs izdevīgums, kas balstīts uz vispārēju priekšrocību līdzsvaru;

b)

abpusējas iespējas piedalīties zinātniskās izpētes un tehnoloģiju attīstības pasākumos, ko veic katra Puse,

c)

savlaicīga informācijas apmaiņa, kas var ietekmēt sadarbības pasākumus,

d)

atbilstīga intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība.

IV pants

Sadarbības jomas

Sadarbība saskaņā ar šo nolīgumu var aptvert visas savstarpējo interešu jomas, kurās abas Puses īsteno vai atbalsta zinātnisko izpēti un tehnoloģiju attīstības pasākumus (turpmāk “ZITA”), saskaņā ar šā nolīguma VI panta 3. punkta b) apakšpunktu. Šādi pasākumi tiek veikti ar nolūku virzīt zinātnes, rūpnieciskās konkurences, ekonomisko un sociālo attīstības progresu, īpaši uzsverot šādas jomas:

biotehnoloģija,

informācijas un saziņas tehnoloģijas,

bioinformātika,

kosmoss,

mikro- un nanotehnoloģijas,

materiālu zinātniskā izpēte,

tīrās tehnoloģijas,

vides resursu pārvaldība un droša izmantošana,

biodrošība,

veselība un medicīna,

aeronautika,

metroloģija, standartizācija un atbilstības izvērtēšana, un

humanitārās zinātnes.

V pants

Sadarbības pasākumi

1.   Puses veicina:

a)

zinātniskās izpētes vienību piedalīšanos sadarbības pasākumos, ko paredz šis nolīgums saskaņā ar Pušu iekšējo politiku un normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu līdzīgas iespējas dalībai viņu zinātniskās izpētes un tehnoloģiju attīstības pasākumos un veicinātu to priekšrocību labu izmantošanu;

b)

savstarpēju iespēju piedalīties pasākumos, ko veicina katra Puse saskaņā ar kārtējo valsts programmu vai politiku.

2.   Sadarbības pasākumiem var būt šādi veidi:

a)

kopīgi ZITA projekti;

b)

zinātnieku, pētnieku un tehnisko ekspertu vizītes un apmaiņa;

c)

kopīga zinātnisko semināru, konferenču, simpoziju un semināru organizēšana, kā arī ekspertu piedalīšanās šādos pasākumos;

d)

saskaņoti pasākumi, piemēram, to ZITA projektu apvienošana, kas jau īstenoti saskaņā ar procedūrām, kuras piemēro katras Puses un zinātnisko tīklu ZITA programmām;

e)

materiālu un iekārtu apmaiņa un to koplietošana;

f)

informācijas apmaiņa par praksēm, normatīvajiem aktiem un programmām attiecībā uz sadarbību saskaņā ar šo nolīgumu, ietverot informāciju par politiku zinātnes un tehnoloģijas jomā;

g)

jebkuri citi pasākumi, kurus Uzraudzības komiteja iesaka veikt saskaņā ar VI pantu un kuri tiek uzskatīti par atbilstīgiem abu Pušu piemērotajām politiskajām nostādnēm un procedūrām.

3.   Kopīgie ZITA projekti tiek veikti tikai pēc tam, kad dalībnieki ir noslēguši Kopīgo tehnoloģiju pārvaldības plānu, kā norādīts šā nolīguma pielikumā.

VI pants

Sadarbības pasākumu saskaņošana un īstenošana

1.   Sadarbības pasākumu paātrināšanu un saskaņošanu saskaņā ar šo nolīgumu Kopienas vārdā veic Eiropas Komisijas dienesti un Brazīlijas vārdā – Ārlietu ministrija, rīkojoties kā izpildītāji.

2.   Izpildītāji izveido Zinātniskās un tehniskās sadarbības koordinācijas komiteju, kas ir atbildīga par šā nolīguma pārvaldību. Komitejā ir katras Puses oficiālie pārstāvji, un tā izstrādā savu reglamentu.

3.   Koordinācijas komitejas pienākumos ietilpst:

a)

piedāvāt un atbalstīt sadarbības pasākumus saskaņā ar šā nolīguma V pantu;

b)

norādīt nākamajam gadam, ievērojot V panta 1. punkta b) apakšpunktu, no iespējamiem ZITA sadarbības sektoriem tos prioritāros savstarpējās intereses sektorus vai apakšsektorus, kuros tiek meklēta sadarbība;

c)

piedāvāt pētniekiem abās Pusēs savstarpējas intereses projektu vai papildu projektu apvienošanu;

d)

sniegt ieteikumus, ievērojot V panta 2. punkta g) apakšpunktu;

e)

sniegt padomus Pusēm par veidiem, kā pastiprināt un uzlabot sadarbību, kas būtu saskaņā ar šajā nolīgumā noteiktajiem principiem;

f)

pārbaudīt šā nolīguma efektīvu īstenošanu un funkcionēšanu;

g)

nodrošināt Pusēm gada pārskatu par saskaņā ar šo nolīgumu uzsāktās sadarbības statusu, sasniegto līmeni un efektivitāti. Šo pārskatu iesniedz Apvienotajai komitejai, kas izveidota saskaņā ar Sadarbības pamatnolīgumu, kas noslēgts starp Pusēm 1992. gada 29. jūnijā.

4.   Koordinācijas komiteja, kas ziņo Apvienotajai komitejai, parasti sanāk katru gadu, vēlams pirms Apvienotās komitejas sanāksmes, saskaņā ar iepriekš kopīgi noteiktu grafiku. Sanāksmes pārmaiņus rīko Kopienā un Brazīlijā. Ārkārtas sanāksmes var rīkot pēc jebkuras Puses lūguma.

5.   Izmaksas, kas radušās pārstāvjiem, apmeklējot Koordinācijas komitejas sanāksmes, sedz tā Puse, ko tie pārstāv.

VII pants

Finansējums

Sadarbības pasākumi ir atkarīgi no atvēlētā finansējuma pieejamības un no Pušu piemērojamiem normatīvajiem aktiem, politiskajām nostādnēm un programmām. Izmaksas, kas rodas sadarbības pasākumu dalībniekiem, parasti netiek atlīdzinātas, pārnesot naudas līdzekļus no vienas Puses otrai.

VIII pants

Personāla un iekārtu ievešana

1.   Katra Puse veic visus vajadzīgos pasākumus un pieliek visas pūles saskaņā ar katras Puses teritorijā piemērojamiem normatīvajiem aktiem, lai atvieglotu ievešanu, uzturēšanos un izvešanu no tās teritorijas attiecībā uz personām, materiāliem, datiem un iekārtām, kas saistīti ar Pušu attīstītajiem sadarbības pasākumiem vai tiek tajos izmantoti saskaņā ar šā nolīguma nosacījumiem, un garantē nodokļu un muitas nodevu atvieglojumus saskaņā ar katras Puses teritorijā piemērojamiem normatīvo aktu noteikumiem.

2.   Ja konkrēti vienas Puses sadarbības pasākumi ietver to, ka jāsniedz finansiāls atbalsts otras Puses dalībniekiem, tad stipendijām, finansiāliem pabalstiem vai līdzīgam atbalstam, ko viena Puse sniedz otras Puses dalībniekiem, atbalstot šos pasākumus, piešķir nodokļu un muitas atvieglojumus saskaņā ar katras Puses teritorijā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

IX pants

Intelektuālais īpašums

Intelektuālā īpašuma jautājumi, kas rodas saskaņā ar šo nolīgumu, tiek risināti saskaņā ar pielikumu, kas ir šā nolīguma sastāvdaļa.

X pants

Kopienas pasākumi attīstības valstu atbalstam

Šis nolīgums neietekmē Brazīlijas kā attīstības valsts piedalīšanos Kopienas pasākumos zinātniskās izpētes jomā, kas veltīta attīstībai.

XI pants

Teritoriālā piemērošana

Šo nolīgumu piemēro, no vienas puses, teritorijās, kurās piemēro Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, saskaņā ar minētajā Līgumā izklāstītajiem nosacījumiem, un, no otras puses, Brazīlijas Federatīvās Republikas teritorijā.

XII pants

Stāšanās spēkā, izbeigšana un domstarpību izšķiršana

1.   Šis nolīgums stājas spēkā dienā, kad abas Puses viena otrai ir rakstiski paziņojušas, ka ir pabeigtas attiecīgās iekšējās procedūras, kas ir nepieciešamas, lai nolīgums stātos spēkā.

2.   Šis nolīgums sākotnēji ir spēkā piecus gadus, un to var atjaunot ar savstarpēju nolīgumu starp Pusēm pēc novērtēšanas katra sekojošā atjaunošanas laikposma priekšpēdējā gadā.

3.   Šo nolīgumu var grozīt, Pusēm vienojoties. Grozījumi stājas spēkā saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem, kādi minēti 1. punktā.

4.   Šo nolīgumu var izbeigt jebkurā laikā jebkura no Pusēm, par to rakstiski informējot otru Pusi sešus mēnešus iepriekš, izmantojot diplomātiskos kanālus. Šā nolīguma termiņa beigšanās vai šā nolīguma izbeigšana neietekmē neviena darbībā esoša kopīga zinātniskās izpētes projekta derīgumu vai norisi saskaņā ar šo nolīgumu, ne arī konkrētas tiesības un pienākumus, kas radušies saskaņā ar pielikumu.

5.   Visus jautājumus vai strīdus attiecībā uz šā nolīguma interpretāciju vai īstenošanu risina, Pusēm savstarpēji vienojoties.

Sagatavots Brazīlijā divi tūkstoši ceturtā gada deviņpadsmitajā janvārī divos oriģināleksemplāros angļu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, itāļu, portugāļu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodā, visi teksti ir vienlīdz autentiski. Šo tekstu atšķirīgas interpretācijas gadījumā angļu valodas versija vienmēr būs noteicošā.

PIELIKUMS

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Saskaņā ar šā nolīguma IX pantu:

 

Puses nodrošina, ka intelektuālais īpašums, kas radies saskaņā ar šo nolīgumu, tiek pienācīgi un efektīvi aizsargāts.

 

Puses apņemas savlaicīgi informēt viena otru par jebkuriem saskaņā ar šo nolīgumu radītiem izgudrojumiem vai citiem darbiem, kas var radīt intelektuālā īpašuma tiesības.

I.   DARBĪBAS JOMA

A.

Šajā nolīgumā jēdzienam “intelektuālais īpašums” ir tāda nozīme, kāda noteikta 2. pantā Konvencijā, ar kuru nodibina Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju (PIĪO), kas parakstīta Stokholmā 1967. gada 14. jūlijā.

B.

Šis pielikums nekādi nemaina vai nemazina tiesību, interešu un intelektuālā īpašuma sadali starp Pusi un tās valstspiederīgajiem vai dalībniekiem, kuru nosaka katras Puses tiesību akti un prakse.

C.

Radušos strīdus intelektuālā īpašuma jomā risina sarunu veidā starp dalības iestādēm, uz ko tie attiecas, vai vajadzības gadījumā Puses un to oficiālie pārstāvji. Ja Puses par to ir savstarpēji vienojušās, strīdi var tikt iesniegti arbitrāžas tiesā saskaņā ar šādos gadījumos piemērojamiem starptautisko tiesību aktiem. Ja nav nolemts citādi un Puses vai to oficiālie pārstāvji nav to rakstiski apstiprinājuši, tiek piemēroti Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskās Tirdzniecības tiesību komisijas (UNCITRAL) arbitrāžas standarti.

D.

Ja kāda Puse uzskata, ka konkrēts kopīgu pētījumu projekts šā nolīguma izpratnē var izraisīt tāda intelektuālā īpašuma radīšanu vai dāvināšanu, kas nav aizsargāts otras Puses teritorijā spēkā esošajos tiesību aktos, Puses nekavējoties uzsāk sarunas, lai rastu savstarpēji pieņemamu risinājumu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

II.   TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA

A.

Katra Puse saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem ar līgumu var iegūt neekskluzīvu, neatsaucamu, bezmaksas atļauju tulkot, reproducēt, adaptēt, nodot un publiski izplatīt rakstus, ziņojumus un tehniskas un zinātniskas grāmatas, kas radušās tieši no sadarbības pasākumiem saskaņā ar šo nolīgumu, nodrošinot, ka tiek ievēroti likumīgie nosacījumi par darba radīšanas īpašumtiesībām un autortiesību nodošanu. Visās darbu kopijās, kas var būt autortiesību priekšmets un kas radītas saskaņā ar šiem noteikumiem un izplatītas publiski, jāmin autoru vārdi, izņemot gadījumus, kad autori ir īpaši atteikušies no šīm tiesībām.

B.

Visa veida intelektuālā īpašuma tiesības, kas nav aprakstītas šā pielikuma II nodaļas A punktā, tiek piešķirtas, kā norādīts turpmāk.

1)

Viespētnieki, piemēram, zinātnieki, kas ierodas galvenokārt savas izglītības veicināšanai, saņem intelektuālā īpašuma tiesības saskaņā ar vienošanos ar viņu uzņēmējām iestādēm saskaņā ar attiecīgajiem to valsts tiesību aktiem. Papildus katram viespētniekam, kas nosaukts par izgudrotāju, ir tiesības, tādā pašā veidā kā uzņēmējas iestādes pētniekiem, uz jebkuru proporcionālu tā honorāra daļu, ko uzņēmēja iestāde saskaņā ar intelektuālā īpašuma izmantošanas atļauju.

2)

Attiecībā uz intelektuālo īpašumu, kas ir radīts vai var tikt radīts kopīgos pētījumos, dalībnieki izveido kopīgo tehnoloģiju pārvaldības plānu, par ko vienojas ar rakstisku līgumu starp kopīgā pētījumu projekta dalībniekiem, iepriekš nosakot to rezultātu vai jebkuru labumu taisnīgu un līdzsvarotu sadali, kas radušies no sadarbības, ņemot vērā attiecīgo Pušu vai to dalībnieku ieguldījumu, un stingrā saskaņā ar katrā Pusē spēkā esošiem intelektuālā īpašuma tiesību aktiem un starptautiskajiem nolīgumiem par intelektuālo īpašumu, ko parakstījušas Puses.

a)

Ja Puses vai to dalībnieki nepieņem tās Puses, kura zina par intelektuālā īpašuma radīšanu vai iespējamu radīšanu kopīga pētījuma rezultātā, kopīgo tehnoloģiju pārvaldības plānu sadarbības sākuma posmā un ja tās nespēj slēgt nolīgumu saprātīgā laikposmā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, Pusēm nekavējoties jāsāk sarunas, lai rastu savstarpēji pieņemamu risinājumu. Kamēr jautājums nav atrisināts, šāds intelektuālais īpašums pieder Pusēm vai to dalībniekiem kopīgi, ja vien kopīgi nevienojas citādi;

b)

ja kopīgo pētījumu projekts, kas veikts saskaņā ar šo nolīgumu, rada tādu intelektuālo īpašumu, kas būtu jāaizsargā ar intelektuālā īpašuma tiesībām, ko neparedz spēkā esošie tiesību akti vienā no Pusēm, Puses nekavējoties sāk sarunas, lai rastu savstarpēji pieņemamu risinājumu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

III.   KONFIDENCIĀLA INFORMĀCIJA

A.

Katra Puse un tās dalībnieki aizsargā jebkurus komercdarbības un/vai rūpniecības noslēpumus, kas noteikti kā konfidenciāli un kas radīti un piegādāti saskaņā ar šo nolīgumu, ievērojot piemērojamos normatīvos aktus un praksi, par ko Puses vienojušās.

B.

Neviena Puse vai dalībnieks nedrīkst bez iepriekšējas atļaujas izpaust informāciju, kas noteikta kā konfidenciāla, izņemot darbiniekiem, kas pieder pie ierēdņu, līgumslēdzēju vai apakšuzņēmēju kategorijas; informācijas publiskošana ir stingri ierobežota, tā atļauta tikai pusēm, kas iesaistītas kopīgo pētījumu projektā, par ko vienojušies dalībnieki, un/vai oficiālajam valdības iestāžu personālam, kas saistīts ar projektu vai šo nolīgumu.

C.

Informācija var tikt izpausta vienīgi Pusēm ar rakstisku atļauju, un to nekādā gadījumā nedrīkst izpaust plašāk, nekā tas ir tieši vajadzīgs, lai izpildītu uzdevumus, pienākumus vai līgumus, kas saistīti ar izpausto informāciju.

D.

Konfidenciālās informācijas saņēmēji rakstveidā apņemas paturēt šādu informāciju noslēpumā, un Pusēm jānodrošina, lai šīs saistības tiktu izpildītas.

E.

Pusei nekavējoties jāpaziņo otrai Pusei, ja tā nespēj vai, iespējams, nespēs garantēt konfidenciālās informācijas neizpaušanu. Puses viena otrai sniegs padomus, lai noteiktu, kādi pasākumi ir piemērojami šādā gadījumā.


Komisija

11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/44


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 3. maijs)

par Vācijas paredzētajiem atbalsta nosacījumiem komunālās ekonomiskās infrastruktūras izveidošanai saskaņā ar kopējā uzdevuma “Reģionālās ekonomiskās struktūras uzlabošana” Ietvara plāna II daļas 7. punktu – Uzņēmējdarbības, tehnoloģisko un dibināšanas centru izveide vai attīstība, lai nodrošinātu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem telpas un komunālos pakalpojumus, 2004.–2006.

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1315)

(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/782/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 88. panta 2. punkta 1. apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, un jo īpaši, tā 62. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 22. marta Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (1), un jo īpaši tās 7. pantu,

pēc tam, kad dalībvalsts un visas ieinteresētās personas tika uzaicinātas saskaņā ar augstākminēto normatīvu prasībām sniegt savu atzinumu (2), un balstoties uz izteiktajiem aizrādījumiem,

tā kā:

I.   PROCEDŪRA

(1)

Ar 2002. gada 19. septembra vēstuli, kas piereģistrēta Komisijas Ģenerālsekretariātā 2002. gada 20. septembrī, Vācija saskaņā ar EK Līguma 88. panta 3. punktu informēja Komisiju par augšminētajiem atbalsta nosacījumiem. Vācija uzskatīja, ka aplūkojamais pasākums nav valsts atbalsts EK Līguma 87. panta 1. punkta izpratnē, taču pieteica to juridiskās noteiktības apsvērumu dēļ. Process tika reģistrēts kā valsts atbalsts Nr. N 644/g/2002. Ar 2002. gada 9. oktobra, 2003. gada 17. janvāra, 2003. gada 30. jūnija un 2003. gada 25. septembra vēstuļu starpniecību Komisija pieprasīja papildu informāciju. To Vācija sniedza savās 2002. gada 18. novembra, 2003. gada 11. un 12. februāra, 2003. gada 24. jūlija un 2003. gada 30. oktobra vēstulēs. 2003. gada 26. novembra vēstulē Vācija piekrita divus mēnešus ilgā termiņa pagarināšanai līdz 2004. gada 5. februārim saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 659/1999 4. panta 5. punktu un nosūtīja papildu informāciju.

(2)

Ar 2004. gada 18. februāra vēstules starpniecību Komisija paziņoja Vācijai savu lēmumu par EK Līguma 88. panta 2. punktā paredzētās procedūras uzsākšanu.

(3)

Lēmums par procedūras uzsākšanu tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3). Komisija uzaicināja citas ieinteresētās puses izteikt savu viedokli šajā jautājumā.

(4)

Ar 2004. gada 3. novembrī reģistrētās 2004. gada 2. novembra vēstules starpniecību Komisija tika informēta par ADT – Bundesverband deutscher Innovations-, Technologie- un Gründerzentren e.V. (turpmāk ADT) viedokli. Komisijas šo viedokli nosūtīja Vācijai 2004. gada 15. novembra vēstulē un deva iespēju tai izteikties. Taču Vācija nekādu viedokli par šiem aizrādījumiem nepauda.

(5)

2004. gada 19. martā tika saņemti Vācijas aizrādījumi. 2004. gada 22. aprīlī notika apspriede, pēc kuras Vācija saskaņā ar diviem Komisijas uzaicinājumiem, kas tika izteikti 2004. gada 9. jūlijā un 2004. gada 9. septembrī, ar 2004. gada 16. septembra vēstuli, kas reģistrēta 2004. gada 22. septembrī, nosūtīja papildu informāciju. 2004. gada 16. decembrī notika vēl viena apspriede, pēc kuras Vācija saskaņā ar 2005. gada 14. februārī izteikto Komisijas uzaicinājumu 2005. gada 3. un 23. marta vēstulēs, kas norādītajos datumos arī ir iereģistrētas, sniedza papildu informāciju un ieviesa izmaiņas pasākumā.

II.   PASĀKUMA APRAKSTS

(6)

Pasākumu kopīgi finansē valsts un pavalstis. To administrē pavalstu valdības, līdz ar ko noteiktas pasākuma detaļas atsevišķās pavalstīs tiek interpretētas ar nelielām atšķirībām.

(7)

Valsts atbalsts tiek piešķirts kā subsīdijas centru uzturētājiem. Tā apmērs ir ne vairāk kā 90 % no centru izbūvei un paplašināšanai nepieciešamajām izmaksām. Labumu no pasākuma ietvaros piešķirtā finansiālā atbalsta gūs centru izmantotāji. Tas nav jāsaprot tā, ka centru uzturētāji vai izmantotāji saņem atbalstu 90 % apmērā no kompensējamām izmaksām. Pasākums attiecas gan uz EK Līguma 87. panta 3. daļas a) un c) apakšpunktos paredzētajiem reģioniem, gan reģioniem, kuri netiek pieskaitīti atbalstāmajiem (5 % no pasākuma aptvertajiem reģioniem). Darbības termiņa beigas ir 2006. gada 31. decembris; paredzēto līdzekļu summa ir 120 miljoni euro gadā.

(8)

Pasākums ir orientēts uz noteikta piedāvājuma nodrošināšanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). MVU tā, pirmkārt, ir iespēja nomāt telpas centra paspārnē. Turklāt, MVU šajos centros varēs saņemt arī tādus pakalpojumus kā konsultācijas, izmantot zinātnisko aprīkojumu un sadarbības iespējas, piemēram, ar augstskolām un pētniecības iestādēm, kā arī saistīties ar citiem uzņēmumiem.

(9)

Tomēr MVU veicināšana nenotiek tiešā veidā, bet gan kompleksas struktūras ietvaros. Vācija nodod atbildīgo institūciju – “uzturētāju”rīcībā finanšu līdzekļus, kam jākalpo kā pamudinājumam ierīkot vai izbūvēt ēku, respektīvi, “uzņēmējdarbības, tehnoloģijas vai dibinātāju centru”, lai šis centrs varētu piedāvāt telpas un pakalpojumus tā izmantotājiem, respektīvi, MVU. Uzturētājiem jānodrošina centru darbība vismaz uz 15 gadiem.

(10)

Centru uzturētāji parasti ir pašvaldības un pašvaldību apvienības, taču tās var būt arī sabiedriskas vai privātas apvienības, vai privātas apvienības bez peļņas gūšanas nolūkiem.

(11)

Kopumā ņemot, centri ir vai nu uz peļņas ieguvi neorientēti atsevišķi komunālie uzņēmumi, vai uz peļņas ieguvi neorientētas juridiskas personas.

(12)

Pastāv dažādi centru veidi: Ja uzņēmējdarbības centri parasti piedāvā telpas visiem kāda noteikta sektora vai visu sektoru MVU veidiem, tad tehnoloģiskie centri ir orientēti uz mazajiem uzņēmumiem, kas veic zinātnisko darbību; tie piedāvā šiem uzņēmumiem nepieciešamo aprīkojumu, piemēram, laboratorijas, konsultāciju pakalpojumus, kontaktus ar augstskolām un pētniecības iestādēm. Dibinātāju centru mērķa grupa ir jaundibinātie uzņēmumi, sevišķi, pavisam mazie uzņēmumi. Taču ir iespējamas arī jauktas formas. Galvenokārt tad, ja nav iespējams izīrēt visas telpas paredzētā veida uzņēmumiem, centri parasti piesaista arī citas mērķa grupas. Tā, piemēram, tehnoloģisko centru daļēji var izmantot arī kā uzņēmējdarbības centru.

(13)

MVU, kas izmanto centru pakalpojumus (turpmāk saukti “izmantotāji”), maksā īri par nomātajām telpām, kā arī piemaksu par citu iekārtu (piemēram, laboratorijas vai speciālā aprīkojuma) un/vai eventuālo konsultatīvo pakalpojumu izmantošanu. Īres maksa un/vai pārējo iekārtu/pakalpojumu cena var būt zemāka par tirgus cenu. Nomnieki parasti var izmantot centru piecus gadus (izņēmuma gadījumos astoņus gadus).

(14)

Šajā grafikā uzskatāmi attēlots pasākuma funkcionēšanas veids:

Image

III.   PĀRBAUDES PROCEDŪRAS UZSĀKŠANAS IEMESLI

(15)

Savā lēmumā par formālās procedūras uzsākšanu Komisija izteica šaubas par pasākuma saderību ar kopējo tirgu, jo Vācija attiecībā uz vairākiem aspektiem nebija sniegusi pietiekamu informāciju. Tas attiecās uz jautājumu, vai atbalsts skar visus pasākuma līmeņus – galvenokārt, vai labvēlīgākā situācijā tiek nostādīti tikai centru uzturētāji un centru pakalpojumus izmantojošie MVU vai arī atbalsts nāk par labu visiem MVU.

IV.   IEINTERESĒTO TREŠO PERSONU VIEDOKLIS

(16)

ADT paskaidroja, ka centru piedāvātie pakalpojumi tirgū nav pieejami. Saskaņā ar ADT teikto, piedāvātajos pakalpojumos ietilpst konsultatīvie pakalpojumi (biznesa plānu izstrādāšana, palīdzība sākumkapitāla sagādāšanā utt.), īstermiņa nomas līgumi, sadarbība un kopēju grupu veidošana ar reģionālajām pētniecības iestādēm, augstskolām vai citiem uzņēmumiem, kā arī pētnieciskā aprīkojuma (laboratoriju, speciālo iekārtu utt.) nodrošināšana.

(17)

Turklāt, ADT norādīja, ka apmēram 90 % no jaundibinātajiem uzņēmumiem centros pārvar pirmo trīs gadu grūtības, kas ir ļoti daudz salīdzinājumā ar citiem jaundibinātajiem uzņēmumiem.

V.   VĀCIJAS IESTĀŽU NOSTĀJA

(18)

Savā sākotnējā atzinumā Vācija klāstīja, ka pasākums kalpojot tirgus atslābuma kompensēšanai nekustamo īpašumu jomā, kas sevišķi jaundibinātajiem uzņēmumiem nespējot piedāvāt telpas par tiem pieņemamu cenu. Saskaņā ar Vācija pieredzi privātais tirgus sektors atturas no telpu piedāvāšanas jaundibinātajiem uzņēmumiem, jo tie ir saistīti ar lielu risku. Turklāt, ir acīm redzams, ka tirgū nav pieejamas nelielas telpas.

(19)

Tālāk Vācija paskaidroja, ka kopējās veicināšanas aktivitātes nākot par labu centru izmantotājiem. Attiecībā uz izmantotājiem paredzēto atbalsta elementu Vācija vispirms paskaidroja, ka atbalsta intensitāte izmantotāju līmenī nepārsniedzot 10 % – 20 % no pielīdzināmajām tirgus cenām. Turpretī, savā 2004. gada 22. septembra vēstulē tā klāstīja, ka izmantotāji parasti maksā tirgus cenas (cenas, kas atrodas tirgus cenu skalas apakšējā daļā) un ka atbalsta summa jebkurā gadījumā ir mazāka par 100 000 euro trīs gadus ilgā laikposmā (līdz 23 000 euro gadā katram izmantotājam piecu gadu laikā). Vācija iesniedza visu pavalstu atzinumus, kas pa daļai ietvēra norādes uz pētījumiem, kuros ir aprakstīta centru pozitīvā ietekme uz izmantotājiem un pozitīvais reģionālais efekts. Līdz šim brīdim Vācija nebija apņēmusies ievērot visus Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulas (EK) Nr. 69/2001 nosacījumus par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz “de-minimis” atbalstu (4), sevišķi tās 3. pantu, kas regulē kumulāciju un uzraudzību.

(20)

Savā pēdējā atzinumā un galvenokārt savā 2005. gada 3. marta vēstulē Vācija grozīja sākotnējo pieteikumu; tā apņēmās saistībā ar centru sniegtajiem konsultatīvajiem pakalpojumiem MVU ievērot Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulas (EK) Nr. 70/2001 5. panta nosacījumus par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (5). Turklāt, Vācija apņēmās attiecībā uz visiem citiem MVU paredzētajiem atbalsta pasākumiem, sevišķi telpu un laboratoriju izīrēšanu, zinātniskā aprīkojuma vai citu inventāra priekšmetu izmantošanu, piemērot Regulu (EK) Nr. 69/2001. Kaut arī atbalsts ir akceptējams, pamatojoties uz augšminētajām regulām, Vācija juridiskās noteiktības dēļ lūdza Komisiju pieņemt galīgo lēmumu.

VI.   PASĀKUMA NOVĒRTĒJUMS

(21)

Komisija pārbaudīja pasākumu, vadoties pēc EK Līguma 87. pantu un turpmākajiem pantiem un EEZ Līguma 61. un turpmākajiem pantiem, kā arī saskaņā ar Regulām (EK) Nr. 69/2001 un (EK) Nr. 70/2001.

1.   Atbalsta esamība EK Līguma 87. panta 1. daļas izpratnē

(22)

Vērtējot pasākumu saskaņā ar EK Līguma nosacījumiem par valsts atbalstu, vispirms jāpārbauda, vai pārbaudāmais pasākums ir valsts piešķirts atbalsts EK Līguma 87. panta 1. daļas izpratnē.

(23)

Saskaņā ar EK Līguma 87. panta 1. punktu ar kopējo tirgu nav savienojama nekāda palīdzība, ko piešķir dalībvalstis vai ko jebkādā citā veidā piešķir no valsts līdzekļiem un kas rada vai draud radīt konkurences traucējumus, dodot priekšroku atsevišķiem uzņēmumiem vai atsevišķu preču ražošanai, ciktāl šāda palīdzība iespaido tirdzniecību starp dalībvalstīm. Palīdzības jēdziens ietver jebkādu atbalstu, kas tiešā vai netiešā veidā tiek finansēts no valsts līdzekļiem un ko piešķir pati valsts vai institūcijas, kas darbojas uz valsts pilnvarojuma pamata. Par valsts atbalstu uzskatāms pasākums, kas atbilst visiem EK Līguma 87. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem.

(24)

Pārbaudot, vai runa ir par valsts atbalstu, pasākumiem, kas izpaužas kā pabalsts vai aizdevums, parasti ir acīmredzams, kurš uzņēmums saņem potenciālo labvēlību. Taču šeit aplūkojamais pasākums ir sarežģītāks, jo Vācijas iestādes rada stimulu vienai tirgus dalībnieku grupai (centru uzturētājiem), lai tie atbalstītu citu grupu (izmantotājus). Turklāt, pasākums paredz, ka tiek izveidota vēl trešā potenciālo tirgus dalībnieku grupa (centri), kas pastāv neatkarīgi no uzturētājiem un izmantotājiem. Pat tad, ja Vācija ir nolēmusi radīt priekšrocības tikai izmantotājiem, visu trīs līmeņu uzņēmumi var būt iespējamie valsts atbalsta saņēmēji.

(25)

Tātad, ir jāpārbauda valsts atbalsta esamību EK Līguma 87. panta 1. punkta izpratnē trīs dažādos līmeņos – centru uzturētāju, centru un izmantotāju.

1.   Pirmais līmenis: uzturētāji

(26)

Nav apstrīdams, ka pasākums tiek finansēts no valsts līdzekļiem. Valsts piešķirtā atbalsta procentuālā likme ir atkarīga no tā, vai uzturētājs ir pašvaldība vai pašvaldību apvienība vai arī uz peļņas ieguvi neorientēta publiska vai privāta institūcija. Pirmajā gadījumā centra ierīkošanai 100 % apmērā tiek izmantoti valsts līdzekļi (līdz 90 % no valsts un pavalsts budžeta un vismaz 10 % no pašvaldības vai pašvaldību apvienības budžeta). Turpretī, ja ierīkošanā piedalās uz peļņas ieguvi neorientēta institūcija, tai jāiegulda vismaz 10 % no kopējā finansējuma, kamēr pārējos 90 % jāfinansē valstij. Tomēr īstenie atbalsta saņēmēji ir MVU; valsts līdzekļi ir nepieciešami, lai nosegtu ēkas ierīkošanas kompensējamās izmaksas, taču tie nekādā veidā neatspoguļo MVU piešķirtā atbalsta apmērus.

(27)

Pastāv divi centru uzturētāju veidi: 1. pašvaldības vai pašvaldību apvienības, vai to īpašumā esoši uzņēmumi un 2. publiskas vai privātas institūcijas bez peļņas ieguves mērķa, piemēram, augstskolas vai pētniecības iestādes. Neskatoties uz uzturētāju tiesisko formu un neesošā peļņas nolūka, Komisija – kā jau ir norādīts tās 1997. gada 16. septembra Lēmumā 98/353/EK par valsts atbalstu uzņēmumam Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH  (6) – uzskata, ka uzturētāju jāuzskata par uzņēmumiem EK Līguma 87. panta 1. punkta izpratnē, ja tie veic ekonomisko darbību tirgū.

(28)

Pašvaldības un pašvaldību apvienības gan parasti netiek uzskatītas par uzņēmumiem. Tomēr, neskatoties uz to, ka tās var veikt virkni sabiedrisku uzdevumu un realizēt sabiedrisko varu, tās saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas viedokli, kas izteikts 1987. gada 16. jūnija spriedumā Lietā 118/85 (Komisija pret Itāliju) (7), var uzskatīt par uzņēmumiem, ja tās tirgū veic ekonomisko darbību. Šajā gadījumā tas būtu īpaši jāņem vērā, ja pašvaldības darbojas ar atsevišķu komunālo uzņēmumu starpniecību.

(29)

Pārbaudāmā pasākuma ietvaros uzturētāji ir atbildīgi par centra izveidi un pārvaldi. Tādējādi tie rada priekšnoteikumu, lai centrs varētu iznomāt telpas MVU un/vai piedāvāt citus pakalpojumus. Pat tad, ja uzturētāji ir uz peļņas ieguvi neorientētas institūcijas, tās veic tādu ekonomisko darbību, kādu varētu veikt, piemēram, privāts nekustamo īpašumu uzņēmums vai privāta konsultāciju firma.

(30)

Tomēr ne jau pašiem uzturētājiem ir jāgūst labums no pasākuma, jo valsts atbalsta mērķis ir piedāvāt MVU telpas un pakalpojumus. Valsts līdzekļiem, kas tiek nodoti centru nodrošinātāju rīcībā, jārada ekonomiskas priekšrocības izmantotājiem. Lai nodrošinātu, ka nekādas priekšrocības nepaliek uzturētāju līmenī, paredzēti dažādi mehānismi.

(31)

Sakarā ar centru ierīkošanu vai izbūvi tiek organizēts publisks konkurss atbilstoši pasūtījumu piešķiršanas tiesiskajiem normatīviem.

(32)

Centru uzturētāju pienākums ir nodot izmantotājiem centra īpašuma vai lietošanas tiesības uz vismaz 15 gadiem. Tādējādi, centru uzturētāji šajā 15 gadu laikposmā, kurā ēka tiks izmantota centra vajadzībām, nekādu labumu neiegūs.

(33)

Tomēr pēc tam, kad šie 15 gadi būs pagājuši, ēkas paliks centru uzturētāju īpašumā, un, ja viņiem nav jāmaksā kompensācija par atlikušo vērtību, šī vērtība ir uzskatāma par labumu, ko gūst centru uzturētāji (ēku īpašnieki), jo centru pēc tam ir iespējams izmantot citām vajadzībām vai pārdot. Lai nodrošinātu, ka centru uzturētāju līmenī pēc noteiktā laikposma beigām nekādas priekšrocības nesaglabājas, Vācija iestādes Komisijas veiktās pārbaudes gaitā apņēmās garantēt, ka pēc 15 gadiem notiks pārpalikušās peļņas atskaitīšana. Tas notiks vai nu ar tīrās peļņas kapitalizācijas (discounted-cash-flow) metodi, vai jebkurā gadījumā – ar kādu no metodēm saskaņā ar Padomes 1999. gada 21. jūnija Regulas (EK) Nr. 1260/1999 29. panta 4. daļā ietvertajiem vispārīgajiem nosacījumiem par struktūrfondiem (8). Tās ietvaros kopā ar ēkas atlikušo vērtību tiek ņemta vērā visa peļņa un zaudējumi, kas radušies centru uzturētājiem šo 15 gadu laikā. Tas liek domāt, ka centru uzņēmējdarbībai jānotiek uzturētāju līmenī, jo viņi, galu galā, ir tā institūcija, kam jāuzņemas ekonomiskais risks par centra darbību.

(34)

Sakarā ar to, ka centru uzturētāji negūst nekādu ekonomisku labumu, viņus nevar uzskatīt par valsts atbalsta saņēmējiem EK Līguma 87. panta 1. punkta izpratnē. Viņi ir uzskatāmi tikai par palīgmehānismu, kas nodrošina, ka ar centru starpniecību tā izmantotāji saņem atbalsta maksājumus.

2.   Otrais līmenis: centri un to apsaimniekotāji

(35)

Pārbaudāmā pasākuma ietvaros piešķirtie valsts līdzekļi paredzētu centru izbūvēšanai vai paplašināšanai. Sakarā ar to, ka šī pasākuma kontekstā kompensējamas ir tikai celtniecības izmaksas, centru darbības izmaksu segšanu pasākums neparedz. To ir iespējams nodrošināt, pārbaudot izlietojuma apliecinājuma dokumentus, respektīvi, ar Vācijas īstenoto atbalsta uzraudzību. Centri, kas atrodas uzturētāju īpašumā, kalpo tikai un vienīgi tam, lai piedāvātu izmantotājiem telpas un pakalpojumus.

(36)

Vēl tiek norādīts uz 33. apsvērumā minēto tīrās peļņas kapitalizāciju, kas saskaņā ar Vācijas apņemšanos tiks pielietota centru līmenī. Šādi rīkojoties tiks nodrošināts, ka centru līmenī pēc 15 gadus ilgā laikposma beigām nesaglabāsies nekādas nepamatotas priekšrocības.

(37)

Turklāt, Vācija apsolīja, ka gadījumā, ja centrs būs jānodod trešajām personām, par tā darbību tiks izsludināts konkurss saskaņā ar pasūtījumu piešķiršanas tiesiskajiem normatīviem. Centra apsaimniekotāji saņems tikai konkursa ietvaros noteiktu, tirgum atbilstošu atlīdzību.

(38)

Tādējādi ne paši centri, ne to administrācija neiegūs nekādu ekonomisko labumu un nebūs uzskatāmi par atbalsta saņēmējiem, bet gan tikai par palīgmehānismiem, kas rūpējas par to, lai centru izmantotāji saņemtu piešķirtos līdzekļus. Tas nozīmē, ka pasākuma ietvaros centru un to administrācijas līmenī nekāds atbalsts netiek piešķirts.

3.   Trešais līmenis: izmantotāji

(39)

Ar centru uzturētāju un pašu centru starpniecību MVU, kas nomās telpas centros, netiešā veidā tiek atbalstīti ar valsts līdzekļiem. Tomēr jāuzsver, ka mērķa grupai MVU paredzētā atbalsta intensitāte nav 90 %. No valsts līdzekļiem 90 % vai pat 100 % apmērā finansētās izmaksas ir nepieciešamas, lai varētu uzbūvēt centrus.

(40)

Centri nodrošinās MVU plašu piedāvājumu (telpas, aprīkojumu, sadarbības iespējas, laboratorijas, konsultatīvos un citus pakalpojumus). Īres maksa, ko MVU maksās par izmantotajām telpām, kā arī cenas, ko MVU maksās par citiem pakalpojumiem (piemēram, laboratoriju un speciālā aprīkojuma izmantošanu), var būt zemākas par tirgus cenām. Dažiem MVU varētu būt lielas grūtības tirgū atrast šāda veida telpas un piedāvājumus, vismaz ne par tādām cenām, kādas tie var finansiāli atļauties maksāt. Līdz ar to labumu, ko gūst MVU, veido iespēja noteiktajā laika posmā izmantot centra telpas un citus pakalpojumus par maksu, kas ir zemāka par tirgus cenām. Tādēļ Komisija pieņem, ka pasākuma rezultātā centru izmantotājiem jeb MVU tiek nodrošinātas priekšrocības, ja īres maksa un/vai maksa par citiem pakalpojumiem ir zemāka par tirgus cenām.

(41)

Pasākums iespaidos vai var iespaidot konkurenci, jo tas ir paredzēts noteiktiem uzņēmumiem, kuru mērķa grupu nosaka konkrētā centra veids. Saskaņā ar 6. līdz 14. apsvērumā ietverto izklāstu uzņēmējdarbības centri orientējas uz visu veidu MVU, tehnoloģiskie centri – uz inovatīviem MVU un dibinātāju centri – uz jaundibinātiem mazajiem un pavisam sīkajiem uzņēmumiem. Protams, eksistē arī daudz jauktu formu, piemēram, jaundibināti uzņēmumi var vienlaikus būt arī inovatīvi.

(42)

Pasākuma ietvaros netiek izslēgta iespēja, ka atbalsts tiks piešķirts uzņēmumiem, kas darbojas tādos ekonomikas sektoros, kuros notiek Kopienas iekšējā tirdzniecība. Tādēļ jāpieņem, ka pasākums iespaido tirdzniecību starp dalībvalstīm.

(43)

Līdz ar to pasākums centru izmantotāju līmenī ir uzskatāms par valsts piešķirtu atbalstu EK Līguma 87. panta 1. punkta līmenī, ja saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 69/2001 trīs gadus ilgā laikposmā netiek pārsniegta de minimis – maksimālā robeža 100 000 euro apmērā uz vienu atbalsta saņēmēju.

(44)

Attiecībā uz de minimis – maksimālās robežas piemērošanu dažādiem centru piedāvājumiem Komisija konstatē:

ciktāl tas attiecas uz telpu nomāšanu, tiek pieņemts zināšanai, kā Vācija ir apņēmusies centru izmantotāju līmenī ievērot Regulas (EK) Nr. 69/2001 nosacījumus. Sākotnējais pasākuma caurskatāmības trūkums tiek novērsts, jo Vācija ir apņēmusies MVU nomāto telpu īres maksā ietvertos atbalsta elementus aprēķināt, pamatojoties uz salīdzināmu īres maksu par līdzīgām telpām, sevišķi, tā saucamo oficiālo komerciālās īres līmeni. Tādējādi Vācija nodrošinās, ka tiks ievērota de minimis – maksimālā robeža 100 000 euro apmērā trīs gadus ilgā laikposmā. Tāpēc Vācija apņemas izskaidrot katram centra izmantotājam, ka centra nodrošināto pakalpojumu izmantošana var ietvert atbalsta elementus, kas tiek vērtēti kā Regulas (EK) Nr. 69/2001 nosacījumiem pakļauts de minimis atbalsts,

attiecībā uz laboratoriju un cita speciālā aprīkojuma izmantošanu (sevišķi tehnoloģiskajos centros) Vācija paziņoja, ka eventuālie atbalsta elementi atspoguļojas piemaksā pie izmantotāju maksātās nomas maksas. Tādēļ to var diferencēt no parastās nomas. Tiek noteikts, ka Vācija arī attiecībā uz šīs piemaksas par laboratoriju un speciālā aprīkojuma izmantošanu apņemas ievērot Regulas (EK) Nr. 69/2001 prasības,

taču konsultatīvo pakalpojumu ziņā atbalsta elements neiekļaujas de minimis – maksimālajās robežās un tādēļ ir jāvērtē kā valsts atbalsts, kas pakļauts EK Līguma 87. panta 1. punkta nosacījumiem.

2.   Pasākuma likumīgums

(45)

Vācija ir izpildījusi savas saistības saskaņā ar EK Līguma 88. panta 3. punktu.

3.   Pasākuma saderība ar EK Līgumu

(46)

Sakarā ar to, ka MVU labvēlīgie atbalsta nosacījumi (piemēram, telpu, laboratoriju un speciālā aprīkojuma izmantošana), izņemot konsultatīvos pakalpojumus, netiek uzskatīti par valsts piešķirtu atbalstu, ciktāl tiek ievērota de minimis – maksimālā robeža un Regulas (EK) Nr. 69/2001 nosacījumi, atliek pārbaudīt tikai MVU rīcībā nodoto konsultatīvo pakalpojumu saderību ar kopējo tirgu.

(47)

Atbalsts ir paredzēts, lai veicinātu jaunu Vācijas un starptautisko pētījumu un jauninājumu izplatību un komerciālo izmantošanu vispārējās uzņēmumu vadības un attīstības jomā. Līdz ar to tas stimulē tehnoloģiju apmaiņu un sadarbību starp uzņēmumiem.

(48)

Saskaņā ar EK Līguma 157. pantu tehnoloģiju apmaiņas un uzņēmumu sadarbības veicināšana ir divi no Kopienas svarīgākajiem mērķiem. Tiktāl atbalsta nosacījumi atbilst EK Līguma 157. pantā noteiktajiem mērķiem. Tomēr Komisija vēl nav izstrādājusi nekādus specifiskus kritērijus tādu atbalsta pasākumu novērtēšanai, kas ir īpaši vērsti uz šiem mērķiem, kaut arī Kopienas reģionālās politikas ietvaros šādus pasākumus bieži veicina Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

(49)

Šajā sakarā Komisija norāda uz savu paziņojumu Eiropas Padomes pavasara konferencei “Sadarbība izaugsmes un darbavietu attīstībai” (9), kurā uzsvērta inovāciju un inovāciju centru (Cluster) stimulēšanas nozīme. Aplūkojamā pasākuma mērķa grupa aprobežojas ar uz inovācijām un tehnoloģijām orientētiem MVU, kas atrodas start-up fāzē; vienlaikus tā ir arī svarīgākā mērķa grupa no ekonomiskās izaugsmes un nodarbinātības veicināšanas viedokļa.

(50)

Attiecībā uz konsultatīvajiem pakalpojumiem jākonstatē, ka Vācija ir apņēmusies nepiešķirt atbalstu, kas pārsniedz 50 % no kompensējamām izmaksām. Tādējādi ar konsultatīvajiem pakalpojumiem saistītais atbalsts atbilst Regulas (EK) Nr. 70/2001, īpaši tās 5. panta prasībām.

(51)

Atbilstoši Komisijai bija jānovērtē šis pasākums ar labvēlīgu attieksmi.

VII.   SECINĀJUMS

(52)

Ņemot vērā izmaiņas, ko Vācija veica formālās pārbaudes procedūras laikā, Komisija izdara šādu secinājumu.

(53)

Saistībā ar atbalsta nosacījumu ietvaros MVU piešķirto atbalstu telpu nomāšanai, laboratoriju un speciālā aprīkojuma un/vai citu inventāra priekšmetu izmantošanai Komisija ir informēta par Vācijas apņemšanos nodrošināt Regulas (EK) Nr. 69/2001 ievērošanu aplūkojamo nosacījumu kontekstā.

(54)

Ciktāl atbalsta nosacījumu ietvaros MVU tiek piešķirts atbalsts centros izvietoto “MVU konsultāciju pakalpojumu” izmantošanai, Vācija apņēmās piešķirt šāda veida atbalstu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 70/2001 un jo īpaši tās 5. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Atbalsta nosacījumi, ko Vācija laikā no 2004. līdz 2006. gadam ir paredzējusi komunālās ekonomiskās infrastruktūras izveidošanai saskaņā ar kopējā uzdevuma “Reģionālās ekonomiskās struktūras uzlabošana” Ietvara plāna II daļas 7. punktu, izveidojot vai ierīkojot uzņēmējdarbības, tehnoloģiskos un dibināšanas centrus, kas nodrošinās mazajiem un vidējiem uzņēmumiem telpas un komunālos pakalpojumus, nav uzskatāmi par valsts piešķirtu atbalstu EK Līguma 87. panta 1. punkta izpratnē, ja Vācija pildīs savu apņemšanos telpu, laboratoriju un speciālā aprīkojuma iznomāšanā un/vai citu pakalpojumu nodrošināšanā ievērot Regulas (EK) Nr. 69/2001 prasības.

2.   1. punktā minētie atbalsta nosacījumi ir uzskatāmi par valsts piešķirtu atbalstu, kas saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu ir saderīgs ar kopējo tirgu, ja vien Vācija pildīs savu apņemšanos piešķirt jebkādu atbalstu saistībā ar uzņēmējdarbības, tehnoloģiju vai dibinātāju centros izvietoto mazo un vidējo uzņēmumiem izmantotajiem konsultatīvajiem pakalpojumiem tikai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 70/2001.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Vācijas Federatīvajai Republikai.

Briselē, 2005. gada 3. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Neelie KROES


(1)  OV L 83, 27.3.1999., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV C 84, 3.4.2002., 2. lpp.

(3)  Sk. 2. zemsvītras piezīmi.

(4)  OV L 10, 13.1.2001., 30. lpp.

(5)  OV L 10, 13.1.2001., 33. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 364/2004 (OV L 63, 28.2.2004., 22. lpp.).

(6)  OV L 159, 3.6.1998., 58. lpp.

(7)  Tiesas 1987. gada 16. jūnijs spriedums Lietā 118/85, Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas Republiku, ECR [1987], 2593. lpp., 7. un 8. rindkopa.

(8)  OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 173/2005 (OV L 29, 2.2.2005., 3. lpp.).

(9)  KOM(2005) 24 galīgā versija.


11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/51


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 14. oktobris),

ar ko groza Lēmumus 2001/689/EK, 2002/231/EK un 2002/272/EK, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju spēkā esamības termiņu Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai dažiem ražojumiem

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4102)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/783/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1980/2000 par pārskatīto Kopienas ekoetiķetes piešķiršanas sistēmu (1), un jo īpaši tās 6. panta 1. punkta otro daļu,

apspriedusies ar Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju,

tā kā:

(1)

Spēkā esamības termiņš ražojumu grupas definīcijai un ekoloģiskajiem kritērijiem, kuri norādīti Komisijas 2001. gada 28. augusta Lēmumā 2001/689/EK, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai trauku mazgāšanas mašīnām (2), beidzas 2006. gada 28. augustā.

(2)

Komisijas 2002. gada 18. marta Lēmuma 2002/231/EK, ar ko nosaka pārskatītus ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai apaviem un groza Lēmumu 1999/179/EK (3), spēkā esamības termiņš beidzas 2007. gada 31. martā.

(3)

Komisijas 2002. gada 25. marta Lēmuma 2002/272/EK, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai cietajiem segumiem (4), spēkā esamības termiņš beidzas 2007. gada 31. martā.

(4)

Ievērojot Regulu (EK) Nr. 1980/2000, savlaicīgi pārskatīti ekoloģiskie kritēriji, kā arī ar tiem saistītās novērtēšanas, pārbaudes un verificēšanas prasības, kas noteiktas ar minētajiem lēmumiem.

(5)

Ņemot vērā minēto kritēriju un prasību pārskatīšanu, visos trijos gadījumos ir lietderīgi ekoloģisko kritēriju un prasību spēkā esamības termiņu pagarināt uz vienu gadu.

(6)

Ņemot vērā, ka pārskatīšanas pienākums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1980/2000 attiecas tikai uz ekoloģiskajiem kritērijiem, novērtēšanas un verificēšanas prasībām, ir lietderīgi, ka Lēmumi 2002/231/EK un 2002/272/EK paliek spēkā.

(7)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmumi 2001/689/EK, 2002/231/EK un 2002/272/EK.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1980/2000 17. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2001/689/EK 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“3. pants

Ražojumu grupai – “trauku mazgāšanas mašīnas” – noteiktie ekoloģiskie kritēriji un ar tiem saistītās novērtēšanas un verificēšanas prasības ir spēkā līdz 2007. gada 28. augustam.”

2. pants

Lēmuma 2002/231/EK 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Ražojumu grupai – “apavi” – noteiktie ekoloģiskie kritēriji un ar tiem saistītās novērtēšanas un pārbaudes prasības ir spēkā līdz 2008. gada 31. martam.”

3. pants

Lēmuma 2002/272/EK 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“4. pants

Ražojumu grupai – “cietie segumi” – noteiktie ekoloģiskie kritēriji un ar tiem saistītās novērtēšanas un pārbaudes prasības ir spēkā līdz 2008. gada 31. martam.”

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 14. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 237, 21.9.2000., 1. lpp.

(2)  OV L 242, 12.9.2001., 23. lpp.

(3)  OV L 77, 20.3.2002., 50. lpp.

(4)  OV L 94, 11.4.2002., 13. lpp.


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

11.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/53


PADOMES LĒMUMS 2005/784/KĀDP

(2005. gada 7. novembris),

ar ko pagarina un groza Lēmumu 1999/730/KĀDP saistībā ar Eiropas Savienības ieguldījumu kājnieku ieroču un vieglo ieroču destabilizējošas uzkrāšanas un izplatīšanas apkarošanā Kambodžā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Vienoto rīcību 2002/589/KĀDP (2002. gada 12. jūlijs) par Eiropas Savienības ieguldījumu kājnieku ieroču un vieglo ieroču destabilizējošas uzkrāšanas un izplatīšanas apkarošanā un par Vienotās rīcības 1999/34/KĀDP atcelšanu (1), un jo īpaši tās 6. pantu saistībā ar 23. panta 2. punktu Līgumā par Eiropas Savienību,

tā kā:

(1)

Padome 1999. gada 15. novembrī pieņēma Lēmumu 1999/730/KĀDP (2) par Eiropas Savienības ieguldījumu kājnieku ieroču un vieglo ieroču destabilizējošas uzkrāšanas un izplatīšanas Kambodžā apkarošanā.

(2)

Lēmumā 1999/730/KĀDP jaunākie paplašinājumi un grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/792/KĀDP.

(3)

Līdz 2005. gada 15. novembrim, kad izbeidzas Lēmuma 1999/730/KĀDP darbības termiņš, dažus galamērķus nevar sasniegt, bet citi pēc attiecīgās dienas būtu jāapvieno. Attiecīgais projekts ir daudzgadu projekts.

(4)

Attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 1999/730/KĀDP un jāpagarina tā darbības termiņš,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Lēmumu 1999/730/KĀDP groza šādi:

a)

lēmuma 3. panta 1. punktā bāzes finansējuma summu “1 375 565 EUR” aizstāj ar summu “600 000 EUR”;

b)

lēmuma 4. panta otrajā apakšpunktā vārdus “2005. gada 15. novembris” aizstāj ar vārdiem “2006. gada 15. novembris”;

c)

ar šo 5. pantu svītro;

d)

pielikumu aizstāj ar tekstu šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2005. gada 16. novembrī.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 7. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. STRAW


(1)  OV L 191, 19.7.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 294, 16.11.1999., 5. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/901/KĀDP (OV L 379, 24.12.2004., 111. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

PROJEKTA VADĪTĀJA PILNVARAS (2006)

1.

Projekta vadītājs, sadarbojoties ar Kambodžas bruņotajiem spēkiem, turpinās darbu, kas saistīts ar ieroču krājumu uzskaiti, apsaimniekošanu un drošību, kā arī ar politikas, pamatnostādņu un praktisku principu izstrādi šajā jomā. Lai to nodrošinātu, projekta vadītājs pārraudzīs 1. militārajā reģionā (Stung Treng), 2. militārajā reģionā (Kampong Cham), 3. militārajā reģionā (Kampong Speu), 4. militārajā reģionā (Siem Reap), 5. militārajā reģionā (Battambang), īpašajā militārajā reģionā (Phnom Penh) un Karaliskajā žandarmērijā iepriekš īstenotos projektus. Ciešā sadarbībā ar Valsts Aizsardzības ministriju viņš izstrādās un īstenos turpmāku projektu par gaisa karaspēka un kara flotes ieroču drošu glabāšanu un reģistrāciju. Pie tā piederēs vidēja termiņa un īstermiņa glabātavu izbūve, attiecīga personāla mācības visos līmeņos un visu ieroču reģistrācija centralizētā datorizētā Aizsardzības ministrijas datu bāzē. Īstenotajā projektā ar attiecīgu ekspertu atbalstu paredzēts ietvert atbalstu valdības programmai organizēt publiskas ceremonijas, lai iznīcinātu nevajadzīgos armijas ieročus un, vajadzības gadījumā, arī savāktos ieročus un nevajadzīgos ieročus, kas vēl joprojām var būt armijas, policijas un drošības spēku rokās.

2.

Vajadzības gadījumā projekta vadītājs turpinās dot padomus – un, ja iespējams, palīdzēt – valdībai, starptautiskām organizācijām un vietējām nevalstiskām organizācijām jautājumos, kas saistīti ar ieroču drošību un ar pašreizējiem un iepriekšējiem ES ASAC programmas pasākumiem.

3.

Projekta vadītājs nodrošinās efektīvai darbību uzraudzībai un novērtēšanai vajadzīgo procedūru izstrādi. Lai to nodrošinātu, viņš tieksies cieši sadarboties ar Kambodžas valdību, policiju un drošības spēkiem.

4.

Kad būs pabeigts projekts par gaisa karaspēka un kara flotes ieroču drošu glabāšanu un reģistrāciju, projekta vadītājs īstenos plānus, kas sastādīti saskaņā ar projekta vadītāja 2005. gada pilnvarām, konsolidējot ieroču krājumu uzskaiti, apsaimniekošanu un drošību, kā arī slēgtu un likvidētu projektu.”