ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 292

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 8. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1813/2005 (2005. gada 7. novembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1814/2005 (2005. gada 7. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 580/2004, ar ko nosaka konkursa procedūru attiecībā uz eksporta kompensācijām par noteiktiem piena produktiem

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1815/2005 (2005. gada 7. novembris), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2742/90, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 2204/90 piemērošanai

4

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1816/2005 (2005. gada 7. novembris), ar ko groza ievedmuitas nodokli labības nozarē, ko piemēro no 2005. gada 8. novembra

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1817/2005 (2005. gada 7. novembris), ar ko nosaka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas neļķēm un rozēm, lai piemērotu režīmu, kas regulē dažu veidu ziedkopības produktu ievedumus ar izcelsmi Jordānijā

8

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Informācija, kas attiecas uz Eiropas un Vidusjūras valstu Nolīguma, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu ar tās dalībvalstīm un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, stāšanos spēkā

10

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 4. novembris), ar ko groza Lēmumu 2002/499/EK, ar kuru atļauj atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz dabīgi un mākslīgi radītiem Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. punduraugiem, kuru izcelsmes valsts ir Korejas Republika (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4235)

11

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2005/776/KĀDP (2005. gada 7. novembris), ar ko groza Eiropas Savienības Īpašā pārstāvja Moldovā pilnvaras

13

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

8.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 292/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1813/2005

(2005. gada 7. novembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 8. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 7. novembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

48,9

096

25,4

204

58,0

999

44,1

0707 00 05

052

102,5

204

23,8

999

63,2

0709 90 70

052

113,3

204

45,2

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

115,2

999

115,2

0805 50 10

052

70,6

388

79,4

528

60,8

999

70,3

0806 10 10

052

114,7

400

241,1

508

272,1

624

174,7

720

95,6

999

179,6

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

97,6

400

136,7

404

103,5

512

71,0

720

30,2

800

146,2

804

82,0

999

86,2

0808 20 50

052

103,3

720

48,4

999

75,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


8.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 292/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1814/2005

(2005. gada 7. novembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 580/2004, ar ko nosaka konkursa procedūru attiecībā uz eksporta kompensācijām par noteiktiem piena produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 26. panta 3. punktu un 31. panta 14. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1999. gada 26. janvāra Regulas (EK) Nr. 174/1999, ar ko paredz īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EEK) Nr. 804/68 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām (2), 6. pantā noteikti derīguma termiņi eksporta licencēm (izvešanas atļaujām), tostarp tām, kuras izdotas, ievērojot Komisijas 2004. gada 26. marta Regulu (EK) Nr. 581/2004, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu uz eksporta kompensācijām par noteiktu veidu sviestu (3), un Komisijas 2004. gada 26. marta Regulu (EK) Nr. 582/2004, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par sausā vājpiena eksporta kompensācijām (4).

(2)

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 174/1999 6. panta, Komisijas Regulas (EK) Nr. 580/2004 (5) 8. pantā noteikta diena, no kuras izvešanas atļaujas ir derīgas.

(3)

Regulas (EK) Nr. 174/1999 6. panta darbības jomu saistībā ar Regulas (EK) Nr. 580/2004 8. pantu reizēm interpretē nepareizi. Lai izvairītos no jelkāda pamatojuma šādai nepareizai interpretācijai, ir jāgroza 8. pants pēdējā no iepriekš minētajām regulām.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 580/2004 8. panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

regulas 6. pantā minētās izvešanas atļaujas derīguma termiņš sākas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 20, 27.1.1999., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1513/2005 (OV L 241, 17.9.2005., 45. lpp.).

(3)  OV L 90, 27.3.2004., 64. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1239/2005 (OV L 200, 30.7.2005., 32. lpp.).

(4)  OV L 90, 27.3.2004., 67. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1239/2005.

(5)  OV L 90, 27.3.2004., 58. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


8.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 292/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1815/2005

(2005. gada 7. novembris),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2742/90, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 2204/90 piemērošanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 24. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2204/90, ar ko paredz papildu vispārīgus noteikumus piena un piena produktu tirgus kopīgajai organizācijai attiecībā uz sieru (1), un jo īpaši tās 3. panta 3. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EEK) Nr. 2204/90 3. panta 3. punkta pirmajā daļā paredzēts Kopienas sods par siera ražošanā neatļauti izmantotajiem kazeīna un kazeinātu daudzumiem. Sods ir 110 % no summas, kas vienāda ar starpību starp 100 kg kazeīna un kazeinātu saražošanai vajadzīgā vājpiena daudzuma vērtību, kas izriet no sausā vājpiena tirgus cenas, no vienas puses, un kazeīna un kazeinātu tirgus cenu, no otras puses.

(2)

Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2742/90 (2) 4. panta 1. punktā noteiktā iekasējamā summa ir EUR 65 par 100 kilogramiem kazeīna un/vai kazeinātu, kas izmantoti siera ražošanā bez atļaujas, ņemot vērā kazeīna un kazeinātu cenu, kas novērota tirgos 2001. gada pēdējā ceturksnī. Minētā summa jāsamazina, lai ņemtu vērā sausā vājpiena tirgus cenu un kazeīna un kazeinātu tirgus cenu, kas novērota 2005. gada otrajā ceturksnī.

(3)

Tirgos 2005. gada otrajā ceturksnī novērotās cenas ir EUR 200 par 100 kg sausā vājpiena un EUR 580 par 100 kg kazeīna un kazeinātu.

(4)

Regula (EEK) Nr. 2742/90 attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2742/90 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2204/90 3. panta 3. punktu iekasējamā summa ir EUR 22 par 100 kilogramiem kazeīna un/vai kazeinātu.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā piektajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 201, 31.7.1990., 7. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2583/2001 (OV L 345, 29.12.2001., 6. lpp.).

(2)  OV L 264, 27.9.1990., 20. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 265/2002 (OV L 43, 14.2.2002., 13. lpp.).


8.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 292/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1816/2005

(2005. gada 7. novembris),

ar ko groza ievedmuitas nodokli labības nozarē, ko piemēro no 2005. gada 8. novembra

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003, ar ko izveido labības tirgu kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ievedmuita labības nozarē ir noteikta ar Regulu (EK) Nr. 1799/2005 (3).

(2)

Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 1. punktā paredzēts, ka gadījumā, ja tās piemērošanas laikā vidējais aprēķinātais ievedmuitas daudzums par 5 EUR/t atšķiras no fiksētās ievedmuitas, tiek piemērota attiecīga korekcija. Šāda atšķirība ir notikusi. Tādēļ jāpielāgo ievedmuita, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 1799/2005,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1799/2005 I un II pielikumu aizstāj ar šīs regulas I un II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 8. novembrī.

Tā jāpiemēro no 2005. gada 8. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 270, 29.9.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).

(3)  OV L 288, 29.10.2005., 47. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2005. gada 8. novembra

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

0,00

zemas kvalitātes

0,00

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

36,51

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

54,24

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

54,24

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

36,51


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

laika posmam no 2.11.2005–4.11.2005

1)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2

YC3

HAD2

vidējā kvalitāte (1)

zema kvalitāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

128,77 (3)

64,34

168,91

158,91

138,91

90,69

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

18,31

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

32,74

 

 

2)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 20,85 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama 29,54 EUR/t.

3)

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts)

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 3. pants)

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)


8.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 292/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1817/2005

(2005. gada 7. novembris),

ar ko nosaka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas neļķēm un rozēm, lai piemērotu režīmu, kas regulē dažu veidu ziedkopības produktu ievedumus ar izcelsmi Jordānijā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 21. decembra Regulu (EEK) Nr. 4088/87, ar ko nosaka nosacījumus, pēc kuriem atsevišķu veidu ziedkopības produktu ievedumiem ar izcelsmi Kiprā, Izraēlā, Jordānijā un Marokā, kā arī Rietumkrastā un Gazas sektorā piemērojami preferenciālie muitas nodokļi (1), un jo īpaši tās 5. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EEK) Nr. 4088/87 2. panta 2. punkts un 3. pants nosaka, ka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas vienzieda neļķēm, daudzziedu neļķēm, lielziedu rozēm, sīkziedu rozēm nosaka ik pēc piecpadsmit dienām un piemēro pa divu nedēļu periodiem. Saskaņā ar 1. pantu Komisijas 1988. gada 17. marta Regulā (EEK) Nr. 700/88 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem režīmam, kas piemērojams tad, kad Kopienā tiek ievesti atsevišķu veidu ziedkopības produkti ar izcelsmi Kiprā, Izraēlā, Jordānijā un Marokā, kā arī Rietumkrastā un Gazas sektorā (2), šīs cenas nosaka divu nedēļu periodiem, pamatojoties uz dalībvalstu piegādātiem svērtiem datiem.

(2)

Šīs cenas jānosaka nekavējoties, lai būtu iespējams noteikt piemērojamos muitu tarifus.

(3)

Pēc Kipras iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gada 1. maijā šai valstij nav jānosaka ievešanas cenas.

(4)

Tāpat nav jānosaka ievešanas cenas attiecībā uz Izraēlu, Maroku, Jordāniju, kā arī Rietumkrastā un Gazas sektorā, ņemot vērā nolīgumus, pieņemtus ar 2003. gada 22. decembra Padomes Lēmumu 2003/917/EK par Nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Izraēlas Valsti par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem un EK un Izraēlas asociācijas līguma 1. un 2. protokola aizstāšanu (3), 2003. gada 22. decembra Padomes Lēmumu 2003/914/EK par Eiropas Kopienas un Marokas Karalistes nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem un EK un Marokas Asociācijas līguma 1. un 3. protokola aizstāšanu (4), 2004. gada 22. decembra Padomes Lēmumu 2005/4/EK par nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Palestīnas Atbrīvošanas organizāciju (PLO), kas darbojas Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldes vārdā, par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem un EK un Palestīniešu pašpārvaldes pagaidu asociācijas nolīguma 1. un 2. protokola aizstāšanu (5).

(5)

Laikposmā starp Dzīvo augu un ziedkopības produktu pārvaldības komitejas sanāksmēm Komisijai ir jāpieņem šie pasākumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas vienzieda neļķēm, daudzziedu neļķēm, lielziedu rozēm, sīkziedu rozēm, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 4088/87 1. pantā, periodam no 2005. gada 9. līdz 22. novembrim noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 382, 31.12.1987., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1300/97 (OV L 177, 5.7.1997., 1. lpp.).

(2)  OV L 72, 18.3.1988., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2062/97 (OV L 289, 22.10.1997., 1. lpp.).

(3)  OV L 346, 31.12.2003., 65. lpp.

(4)  OV L 345, 31.12.2003., 117. lpp.

(5)  OV L 2, 5.1.2005., 4. lpp.


PIELIKUMS

(EUR/100 gab.)

Laika posms: no 2005. gada 9. līdz 22. novembrim

Kopienas ražošanas cena

Vienzieda neļķes

(standarta)

Daudzziedu

neļķes

Lielziedu rozes

Sīkziedu rozes

 

21,57

13,95

35,59

16,79

Kopienas importa cena

Vienzieda neļķes

(standarta)

Daudzziedu

neļķes

Lielziedu rozes

Sīkziedu rozes

Jordānija


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

8.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 292/10


Informācija, kas attiecas uz Eiropas un Vidusjūras valstu Nolīguma, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu ar tās dalībvalstīm un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, stāšanos spēkā (1)

Tā kā noslēguma procedūru, kas vajadzīgas, lai stātos spēkā Eiropas un Vidusjūras valstu Nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, no otras puses, kurš parakstīts Valensijā 2002. gada 22. aprīlī, notifikācijas instrumentu apmaiņa notika 2005. gada 22. jūlijā, minētais nolīgums stājās spēkā 2005. gada 1. septembrī saskaņā ar tā 110. pantu.


(1)  OV L 265, 10.10.2005., 2. lpp.


Komisija

8.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 292/11


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 4. novembris),

ar ko groza Lēmumu 2002/499/EK, ar kuru atļauj atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz dabīgi un mākslīgi radītiem Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. punduraugiem, kuru izcelsmes valsts ir Korejas Republika

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4235)

(2005/775/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1), un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. augus, izņemot to augļus un sēklas, kuru izcelsme ir ārpus Eiropas esošas valstis, principā Kopienā ievest nav atļauts. Tomēr ar Direktīvu 2000/29/EK šim noteikumam pieļauj atkāpes, ja vien nepastāv kaitīgu organismu ieviešanās draudi.

(2)

Komisijas Lēmumā 2002/499/EK (2) noteiktas atkāpes, ja importē Chamaecyparis Spach, Juniperus L. un Pinus L. augus, izņemot to augļus un sēklas, un kuru izcelsme ir Korejas Republikā, ja ievēro īpašus noteikumus.

(3)

Apvienotā Karaliste ir lūgusi pagarināt atkāpes piemērošanas termiņu.

(4)

Situācija, ar kuru pamato atkāpes piešķiršanu, joprojām ir aktuāla, un tādēļ atkāpes piemērošana jāturpina.

(5)

Tādēļ Lēmums 2002/499/EK ir attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2002/499/EK groza šādi:

1)

2. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“2. pants

Dalībvalstis Komisijai un citām dalībvalstīm ik gadu līdz 1. augustam laikā no 2005. gada līdz 2008. gadam sniedz informāciju par importēto daudzumu iepriekšējā gadā līdz noteiktajai dienai atbilstoši Lēmuma prasībām un sīki izstrādātus tehniskos ziņojumus par pārbaudēm un/vai testiem, kas veikti šiem augiem pielikuma 10. punktā minētajā karantīnas laika posmā.

Visas dalībvalstis, izņemot importētāju valsti, kurās tiek ievesti augi, Komisijai un citām dalībvalstīm ik gadu līdz 1. augustam laikā no 2005. gada līdz 2008. gadam, iesniedz sīki izstrādātu tehnisku ziņojumu par pārbaudēm un/vai testiem, kas veikti šiem augiem un kas ievesti minētajā laika posmā pirms karantīnas ieviešanas dienas, kā minēts pielikuma 10. punktā.”

2)

Lēmuma 4. pantu aizstāj ar šādu:

“4. pants

Dalībvalstis 1. pantā minētās atkāpes var piemērot augiem, kas Kopienā importēti šādos laika posmos:

Augi

Laikposms

Chamaecyparis:

1.6.2004. līdz 31.12.2007.

Juniperus:

1.11.2004. līdz 31.3.2005., 1.11.2005. līdz 31.3.2006. un 1.11.2006. līdz 31.3.2007.

Pinus:

1.6.2004. līdz 31.12.2007.”

3)

Pielikuma 3. punkta otrajā teikumā “2004.” aizstāj ar vārdiem “ik gadu”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/16/EK (OV L 57, 3.3.2005., 19. lpp.).

(2)  OV L 168, 27.6.2002., 53. lpp.


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

8.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 292/13


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2005/776/KĀDP

(2005. gada 7. novembris),

ar ko groza Eiropas Savienības Īpašā pārstāvja Moldovā pilnvaras

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 14. pantu, 18. panta 5. punktu un 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2005. gada 23. martā pieņēma Vienoto rīcību 2005/265/KĀDP (1), ar ko Adriaan JACOBOVITS de SZEGED kungu ieceļ par Eiropas Savienības Īpašo pārstāvi (ESĪP) Moldovā.

(2)

Padome 2005. gada 28. jūlijā pieņēma Vienoto rīcību 2005/584/KĀDP (2), ar ko ESĪP pilnvaru termiņu pagarina līdz 2006. gada 28. februārim.

(3)

Moldovas prezidents Voronin kungs un Ukrainas prezidents Yuschenko kungs 2005. gada 2. jūnijā nosūtīja kopīgu vēstuli, kurā inter alia lūdz ES izskatīt iespējas sniegt atbalstu, lai ieviestu starptautisku muitas kontroli Moldovas un Ukrainas valsts robežas Piedņestras posmā un izveidotu starptautisku efektīvas uzraudzības mehānismu šajā robežas posmā.

(4)

Politikas un drošības komiteja 2005. gada 20. septembrī vienojās par ES Robežkontroles misijas izveidi Moldovai un Ukrainai, tostarp pastiprinot ESĪP personālu Moldovā.

(5)

Ņemot vērā ESĪP Moldovā jaunos uzdevumus saistībā ar ES Robežkontroles misiju Moldovai un Ukrainai, būtu attiecīgi jāgroza viņa pilnvaras,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Vienoto rīcību 2005/265/KĀDP groza šādi:

a)

vienotās rīcības 2. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“g)

stiprināt robežas un muitas kontroles un robežas uzraudzības darbību efektivitāti Moldovā un Ukrainā, uz to kopīgās robežas, īpašu uzmanību pievēršot Piedņestras daļai, konkrēti, ar ES Robežkontroles misijas palīdzību.”;

b)

vienotās rīcības 3. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“e)

ar ESĪP vecākā politiskā padomnieka vadītas atbalsta grupas palīdzību:

i)

nodrošināt ar Moldovas un Ukrainas valsts robežu saistītās notikumu attīstības un pasākumu politisku pārraudzību;

ii)

analizēt Moldovas un Ukrainas politisko apņēmību uzlabot robežu pārvaldību;

iii)

veicināt Moldovas un Ukrainas sadarbību robežu jautājumos arī, lai veidotu priekšnoteikumus Piedņestras konflikta atrisinājumam.”;

c)

vienotās rīcības 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem paredzētais bāzes finansējums ir EUR 430 000.”;

d)

vienotās rīcības 8. pantā vienīgā daļa kļūst par 1. punktu, un pievieno šādu jaunu 2. punktu:

“2.   Padome un Komisija saskaņā ar to pilnvarām nodrošina konsekvenci starp šīs vienotās rīcības īstenošanu un tām Kopienas darbībām, kas vērstas uz ārieni, atbilstīgi Līguma 3. panta otrajai daļai. Padome un Komisija sadarbojas šā mērķa sasniegšanai.”;

e)

vienotās rīcības 10. panta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“To piemēro līdz 2006. gada 28. februārim.”.

2. pants

Šī vienotā rīcība stājas spēkā 2005. gada 1. decembrī.

3. pants

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 7. novembrī

Padomes vārdā —

Priekšsēdētājs

J. STRAW


(1)  OV L 81, 30.3.2005., 50. lpp.

(2)  OV L 199, 29.7.2005., 95. lpp.