ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 288

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 29. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1777/2005 (2005. gada 17. oktobris), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 77/388/EEK par kopēju pievienotās vērtības nodokļu sistēmu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1778/2005 (2005. gada 28. oktobris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1779/2005 (2005. gada 27. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Dānijas karogu, zvejot brētliņas ICES IIIa zonā

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1780/2005 (2005. gada 27. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Francijas karogu, zvejot matastes ICES VIII, IX un X zonā (Kopienas ūdeņi un starptautiskie ūdeņi)

14

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1781/2005 (2005. gada 27. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Polijas karogu, zvejot Atlantijas siļķes ICES I, II zonā

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1782/2005 (2005. gada 28. oktobris), ar kuru nosaka sviesta pārdošanas minimālās cenas 173. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

18

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1783/2005 (2005. gada 28. oktobris), ar kuru attiecībā uz 173. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1784/2005 (2005. gada 28. oktobris), ar kuru nosaka attiecībā uz iebiezinātu sviestu paredzētā atbalsta maksimālo summu 345. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90

22

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1785/2005 (2005. gada 28. oktobris), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 1609/88 attiecībā uz termiņu, atbilstīgi kuram sviestam ir jānonāk noliktavās, lai to varētu pārdot saskaņā ar Regulām (EEK) Nr. 3143/85 un (EK) Nr. 2571/97

23

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1786/2005 (2005. gada 28. oktobris) par 92. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2799/1999

24

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1787/2005 (2005. gada 28. oktobris), ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 29. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

25

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1788/2005 (2005. gada 28. oktobris), ar ko nosaka vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu 28. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

26

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1789/2005 (2005. gada 28. oktobris), ar kuru nosaka ražošanas kompensāciju attiecībā uz balto cukuru, ko izmanto ķīmijas rūpniecībā, laikposmam no 2005. gada 1. līdz 30. novembrim

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1790/2005 (2005. gada 28. oktobris), ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1791/2005 (2005. gada 28. oktobris), ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1792/2005 (2005. gada 28. oktobris), ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

32

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1793/2005 (2005. gada 28. oktobris), ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

34

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1794/2005 (2005. gada 28. oktobris), ar ko nosaka valūtas maiņas kursus, kurus 2005. gadā piemēro dažiem tiešajiem atbalstiem un strukturāliem vai vides pasākumiem

36

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1795/2005 (2005. gada 28. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2366/98, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus olīveļļas ražošanas atbalsta sistēmas piemērošanai no 1998./1999. līdz 2004./2005. tirdzniecības gadam

40

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1796/2005 (2005. gada 28. oktobris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1555/96 par apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu attiecībā uz gurķiem, artišokiem, klementīniem, mandarīniem un apelsīniem

42

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1797/2005 (2005. gada 28. oktobris), ar ko 56. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

44

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1798/2005 (2005. gada 28. oktobris), ar ko nosaka, cik lielā mērā var izpildīt importa tiesību atļaujas, kuras iesniegtas 2005. gada oktobrī un attiecas uz nobarošanai paredzētiem vīriešu kārtas jaunlopiem, tarifa kvotas ietvaros, kura paredzēta Regulā (EK) Nr. 992/2005

46

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1799/2005 (2005. gada 28. oktobris), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2005. gada 1. novembra

47

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1800/2005 (2005. gada 28. oktobris), ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

50

 

 

Tiesa

 

*

Eiropas Kopienu Tiesas Reglamenta grozījumi

51

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 28. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2005/393/EK par aizliegtajām zonām attiecībā uz infekciozo katarālo drudzi Spānijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4162)  ( 1 )

54

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 28. oktobris), ar kuru groza Lēmumu 93/52/EEK attiecībā uz Groseto provinces Toskānas reģionā Itālijā pasludināšanu par brīvu no brucelozes (B. melitensis) un Lēmumu 2003/467/EK attiecībā uz Francijas pasludināšanu par brīvu no liellopu brucelozes (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4187)  ( 1 )

56

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2005/765/KĀDP (2005. gada 3. oktobris) attiecībā uz Eiropas Savienības un Indonēzijas valdības nolīguma noslēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā – par uzdevumiem, statusu, privilēģijām un imunitāti, kas piešķirta Eiropas Savienības uzraudzības misijai Acehā (Indonēzijā) (Acehas Uzraudzības misija – AUM) un tās personālam

59

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Indonēzijas valdību par uzdevumiem, statusu, privilēģijām un imunitāti, kas piešķirta Eiropas Savienības uzraudzības misijai Acehā (Indonēzija) (Acehas uzraudzības misija – AUM) un tās personālam

60

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1777/2005

(2005. gada 17. oktobris),

ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 77/388/EEK par kopēju pievienotās vērtības nodokļu sistēmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Sesto direktīvu 77/388/EEK (1977. gada 17. maijs) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (1), (turpmāk – “Direktīva 77/388/EEK”) un jo īpaši tās 29.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 77/388/EEK ietverti noteikumi par pievienotās vērtības nodokli, kurus dažos gadījumos dalībvalstis interpretē dažādi. Kopēju Direktīvas 77/388/EEK īstenošanas pasākumu pieņemšanai būtu jānodrošina, ka pievienotās vērtības nodokļa sistēmas piemērošana pilnīgāk atbildīs iekšējā tirgus mērķim gadījumā, ja rodas vai var rasties tādas piemērošanas atšķirības, kas nav saderīgas ar iekšējā tirgus pareizu darbību. Šie īstenošanas pasākumi ir juridiski saistoši tikai no šīs regulas spēkā stāšanās dienas un neskar dalībvalstu iepriekš pieņemto tiesību aktu un interpretācijas spēkā esamību.

(2)

Lai sasniegtu pamatmērķi, kas ir pašreizējās pievienotās vērtības nodokļa sistēmas vienotākas piemērošanas nodrošināšana, ir nepieciešams pieņemt Direktīvas 77/388/EEK īstenošanas noteikumus, jo īpaši attiecībā uz nodokļu maksātājiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu un to piegādes vai sniegšanas vietu. Saskaņā ar Līguma 5. panta trešajā daļā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai. Vienādu piemērošanu vislabāk nodrošinātu regula, kas uzliek saistības un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

(3)

Minētie īstenošanas pasākumi ietver īpašus noteikumus, kuri atbilst noteiktiem piemērošanas jautājumiem un kuru mērķis ir visā Kopienā nodrošināt vienādu režīmu vienīgi attiecībā uz šiem konkrētajiem gadījumiem. Tāpēc minētie noteikumi nav attiecināmi uz citiem gadījumiem un ir piemērojami ierobežoti atkarībā no to formulējuma.

(4)

Turpmākā iekšējā tirgus integrācija ir radījusi vajadzību pēc arvien pieaugošas pārrobežu sadarbības starp saimnieciskās darbības subjektiem, kas veic uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs, un vajadzību attīstīt Eiropas ekonomisko interešu grupējumus (EEIG), kas izveidoti saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2137/85 (2). Tādējādi būtu jānodrošina, ka arī šādi EEIG ir nodokļu maksātāji, ja tie par atlīdzību piegādā preces vai sniedz pakalpojumus.

(5)

Opcijas kā finanšu instrumenta pārdošana būtu uzskatāma par pakalpojumu atsevišķi no pamatā esošajiem darījumiem, uz kuriem opcija attiecas.

(6)

Būtu jānosaka, no vienas puses, ka darījums, kas ietver vienīgi klienta piegādātu iekārtas detaļu salikšanu, ir uzskatāms par pakalpojuma sniegšanu, un, no otras puses, šādas pakalpojumu sniegšanas vieta.

(7)

Ja dažādi pakalpojumi, kas tiek sniegti, organizējot bēres, veido atsevišķa pakalpojuma daļu, tāpat jāparedz noteikums pakalpojuma sniegšanas vietas noteikšanai.

(8)

Daži specifiski pakalpojumi – piemēram, futbola spēļu televīzijas pārraides tiesību piešķiršana, tekstu tulkošana, pievienotās vērtības nodokļa atmaksājumu pieprasījumi, daži aģentu pakalpojumi, transportlīdzekļu noma un daži elektroniskie pakalpojumi – ir saistīti ar pārrobežu darbībām vai pat tādu saimnieciskās darbības subjektu dalību, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs. Būtu skaidri jānosaka šo pakalpojumu sniegšanas vieta, lai nodrošinātu lielāku juridisko noteiktību. Elektronisko un citu pakalpojumu saraksts nav ne galīgs, ne pilnīgs.

(9)

Dažos skaidri noteiktos apstākļos komisijas maksai par kredītkartes vai debetkartes maksājumu saistībā ar darījumu nevajadzētu samazināt darījuma summu, kurai uzliek nodokli.

(10)

Arodizglītībai vai pārkvalifikācijai būtu jāietver apmācība attiecībā tieši uz amatu vai profesiju, kā arī jebkāda apmācība, kas ir vērsta uz arodzinību ieguvi vai atjaunināšanu, neatkarīgi no apmācības ilguma.

(11)

Platīna monētas nobles de platine nebūtu jāiekļauj atbrīvojumos, kas attiecas uz valūtu, banknotēm un monētām.

(12)

Preces, ko ārpus Kopienas eksportē to pircējs un ko izmanto, lai aprīkotu un apgādātu transportlīdzekļus juridisku personu, piemēram, publisko tiesību subjektu un apvienību privātai lietošanai, būtu jāizslēdz no atbrīvojuma eksporta darījumiem.

(13)

Lai nodrošinātu vienādu administratīvo praksi minimālās vērtības aprēķināšanai attiecībā uz atbrīvojumiem tādu preču eksportam, kas tiek pārvadātas ceļotāju personīgajā bagāžā, būtu jāsaskaņo noteikumi par šādiem aprēķiniem.

(14)

Atskaitījumu tiesību izmantošanai būtu jāpieņem arī elektroniskos importa dokumentus, ja tie atbilst tādām pašām prasībām kā drukāti dokumenti.

(15)

Būtu svarīgi noteikt ieguldījumu zelta svaru, ko galīgi ir apstiprinājis dārgmetālu tirgus, kā arī kopēju dienu zelta monētu vērtības iedibināšanai, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret uzņēmējiem.

(16)

Īpašā shēma tiem nodokļu maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību Kopienā un kas sniedz elektroniskus pakalpojumus personām, kas nav nodokļu maksātāji un kas veic uzņēmējdarbību Kopienā vai ir Kopienas rezidenti, ir pakļauta dažiem nosacījumiem. Ja minētie nosacījumi vairs netiek izpildīti, būtu jo īpaši skaidri jānosaka sekas.

(17)

Gadījumos, kad preces tiek iegādātas Kopienas iekšienē, būtu jāsaglabā iegādes dalībvalsts tiesības uzlikt nodokli iegādei, neskatoties uz to, kādu pievienotās vērtības nodokli darījumam piemēro cita dalībvalsts.

(18)

Būtu jāpieņem noteikumi, lai nodrošinātu vienotu režīmu preču piegādei, ja piegādātājs ir pārsniedzis tālpārdošanas ierobežojumu piegādēm citā dalībvalstī,

PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

PRIEKŠMETS

1. pants

Ar šo regulu nosaka pasākumus Direktīvas 77/388/EEK 4., 6., 9., 11., 13., 15., 18., 26b., 26.c, 28.a, 28.b panta un L pielikuma īstenošanai.

II NODAĻA

NODOKĻU MAKSĀTĀJI UN DARĪJUMI, KURIEM UZLIEK NODOKLI

1. IEDAĻA

(Direktīvas 77/388/EEK 4. pants)

2. pants

Eiropas Ekonomisko interešu grupējums (EEIG), kas ir izveidots saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2137/85 un kas par atlīdzību piegādā preces vai sniedz pakalpojumus saviem locekļiem vai trešām personām, ir nodokļu maksātājs Direktīvas 77/388/EEK 4. panta 1. punkta nozīmē.

2. IEDAĻA

(Direktīvas 77/388/EEK 6. pants)

3. pants

1.   Opcijas pārdošana, ja šāda pārdošana ir darījums Direktīvas 77/388/EEK 13. panta B daļas d) punkta 5. apakšpunkta nozīmē, ir pakalpojuma sniegšana minētās direktīvas 6. panta 1. punkta nozīmē. Šī pakalpojumu sniegšana ir nošķirta no pamatdarbībām, ar kurām tā ir saistīta.

2.   Ja nodokļu maksātājs vienīgi montē dažādas iekārtas daļas, kuras visas tam ir piegādājis viņa klients, šis darījums ir pakalpojumu sniegšana Direktīvas 77/388/EEK 6. panta 1. punkta nozīmē.

III NODAĻA

DARĪJUMU, KURIEM UZLIEK NODOKLI, VIETA

1. IEDAĻA

(Direktīvas 77/388/EEK 9. panta 1. punkts)

4. pants

Ja pakalpojumi, kas sniegti bēru organizēšanā, veido vienotu pakalpojumu, uz tiem attiecas Direktīvas 77/388/EEK 9. panta 1. punkts.

2. IEDAĻA

(Direktīvas 77/388/EEK 9. panta 2. punkts)

5. pants

Izņemot gadījumus, kad samontējamās preces kļūst par nekustamā īpašuma daļu, tad to pakalpojumu sniegšanas vietu, kuri paredzēti šīs regulas 3. panta 2. punktā, nosaka saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK 9. panta 2. punkta c) apakšpunktu vai 28.b panta F daļu.

6. pants

Uz tekstu tulkošanas pakalpojumiem attiecas Direktīvas 77/388/EEK 9. panta 2. punkta e) apakšpunkts.

7. pants

Uz gadījumiem, kad subjekts, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, attiecībā uz futbola spēlēm piešķir televīzijas apraides tiesības nodokļu maksātājiem, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, attiecas Direktīvas 77/388/EEK 9. panta 2. punkta e) apakšpunkta pirmais ievilkums.

8. pants

Uz tādu pakalpojumu sniegšanu, kas ietver atmaksājuma pieteikuma iesniegšanu vai atmaksājuma saņemšanu saskaņā ar Direktīvu 79/1072/EEK (3), attiecas Direktīvas 77/388/EEK 9. panta 2. punkta e) apakšpunkta trešais ievilkums.

9. pants

Aģentu pakalpojumi, kas paredzēti Direktīvas 77/388/EEK 9. panta 2. punkta e) apakšpunkta septītajā ievilkumā, ietver arī pakalpojumu sniegšanu, ko veic aģenti, kuri darbojas pakalpojuma saņēmēja vārdā un uz viņa rēķina, kā arī pakalpojumu sniegšanu, ko veic aģenti, kuri darbojas pakalpojuma sniedzēja vārdā un uz viņa rēķina.

10. pants

Piekabes, puspiekabes un dzelzceļa vagonus uzskata par transportlīdzekļiem Direktīvas 77/388/EEK 9. panta 2. punkta e) apakšpunkta astotā ievilkuma nozīmē.

11. pants

1.   Elektroniski sniegtie pakalpojumi, kas minēti Direktīvas 77/388/EEK 9. panta 2. punkta e) apakšpunkta divpadsmitajā ievilkumā un L pielikumā, ietver pakalpojumus, kas ir sniegti ar interneta vai elektroniskā tīkla palīdzību un kas pēc savas būtības tiek sniegti pilnīgi automātiski un gandrīz nav saistīti ar cilvēka klātbūtni, un ko nav iespējams nodrošināt bez informācijas tehnoloģijām.

2.   Šā panta 1. punkts jo īpaši attiecas uz šādiem pakalpojumiem, ja tos sniedz ar interneta vai elektroniskā tīkla palīdzību:

a)

digitalizētu produktu piegāde vispār, tostarp programmatūras un programmatūru izmaiņas un jauninājumi;

b)

pakalpojumi, kas nodrošina vai atbalsta uzņēmējdarbības vai personas klātbūtni elektroniskajā tīklā, piemēram, tīmekļa vietne vai lappuse;

c)

pakalpojumi, ko automātiski ģenerē dators ar interneta vai elektroniskā tīkla starpniecību, reaģējot uz pakalpojuma saņēmēja specifisko datu ievietošanu;

d)

tiesību nodošana par atlīdzību laist preces vai pakalpojumus apgrozībā tīmekļa vietnē, kas darbojas kā tiešsaistes tirgus, kurā potenciālie pircēji ar automātiskas procedūras palīdzību piedalās vairāksolīšanā un par kuru pusēm paziņo ar datora automātiski ģenerēta e-pasta starpniecību;

e)

interneta pakalpojumu paketes (ISP), kurās telekomunikāciju komponente ir papildu un sekundāra daļa (piemēram, piedāvājumi, kuros bez interneta pieejas iekļauti arī citi elementi, kā satura lapas, kas sniedz pieeju ziņām, laika vai tūrisma ziņām; spēles; tīmekļa vietņu mitināšana; pieeja sarunām tiešsaistē; utt.);

f)

I pielikumā uzskaitītie pakalpojumi.

12. pants

Jo īpaši šādas darbības neattiecas uz Direktīvas 77/388/EEK 9. panta 2. punkta e) apakšpunkta divpadsmito ievilkumu:

1)

radio un televīzijas apraides pakalpojumi, kas minēti Direktīvas 77/388/EEK 9. panta 2. punkta e) apakšpunkta vienpadsmitajā ievilkumā;

2)

telekomunikāciju pakalpojumi Direktīvas 77/388/EEK 9. panta 2. punkta e) apakšpunkta desmitā ievilkuma nozīmē;

3)

šāda preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana:

a)

preces, kuru pieprasījumu un apstrādi veic elektroniski;

b)

CD–ROM, disketes vai līdzīgi materiāli datu nesēji;

c)

iespiedmateriāli, piemēram, grāmatas, informatīvie izdevumi, laikraksti vai žurnāli;

d)

CD, audiokasetes;

e)

videokasetes un DVD;

f)

spēles CD–ROM formātā;

g)

profesionāļu pakalpojumi, piemēram, juristu un finanšu konsultantu pakalpojumi, kas konsultē klientus ar e-pasta palīdzību;

h)

mācību pakalpojumi tajos gadījumos, kad skolotājs pasniedz kursa saturu ar interneta vai elektroniskā tīkla starpniecību (proti, ar attālas saites palīdzību);

i)

datoriekārtu remonta pakalpojumi nesaistes režīmā;

j)

datu uzglabāšanas pakalpojumi nesaistes režīmā;

k)

reklāmas pakalpojumi, piemēram, laikrakstos, plakātos un televīzijā;

l)

tālruņa palīdzības dienesta pakalpojumi;

m)

mācību pakalpojumi, kas ietver tikai tālmācības kursus, piemēram, kursi pa pastu;

n)

parastie izsoļu pakalpojumi ar tiešu cilvēka iejaukšanos, neatkarīgi no tā, kā tiek veikta solīšana;

o)

tālruņa pakalpojumi ar video sastāvdaļu, kas citādi ir zināmi kā videotelefona pakalpojumi;

p)

piekļuve internetam un globālajam tīmeklim;

q)

tālruņu pakalpojumi, kas tiek nodrošināti ar interneta starpniecību.

IV NODAĻA

SUMMA, KURAI UZLIEK NODOKLI

(Direktīvas 77/388/EEK 11. pants)

13. pants

Ja preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs kā nosacījumu tam, lai pieņemtu maksājumu ar kredītkarti vai debetkarti, pieprasa klientam samaksāt summu viņam pašam vai citam uzņēmumam, un ja kopējā šī klienta maksājamā summa paliek nemainīga neatkarīgi no tā, kā maksājums tiek pieņemts, saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK 11. pantu šī summa arī ir daļa no cenas par preču vai pakalpojumu sniegšanu, kurai uzliek nodokli.

V NODAĻA

ATBRĪVOJUMI

1. IEDAĻA

(Direktīvas 77/388/EEK 13. pants)

14. pants

Arodizglītības vai pārkvalificēšanas pakalpojumi, kas minēta Direktīvas 77/388/EEK 13. panta A daļas 1. punkta i) apakšpunktā izklāstītajos nosacījumos, ietver apmācību, kas saistīta tieši ar kādu amatu vai profesiju, kā arī jebkādu apmācību, kas ir virzīta uz zināšanu atjaunošanu vai ieguvi aroda vajadzībām. Arodizglītības vai pārkvalifikācijas kursa ilgums šajā sakarā nav svarīgs.

15. pants

Direktīvas 77/388/EEK 13. panta B daļas d) punkta 4. apakšpunktā paredzētais atbrīvojums neattiecas uz “nobles de platine”.

2. IEDAĻA

(Direktīvas 77/388/EEK 15. pants)

16. pants

Transportlīdzekļi privātai lietošanai, kas minēti Direktīvas 77/388/EEK 15. panta 2. punkta pirmajā daļā, ietver transportlīdzekļus, kurus ar uzņēmējdarbību nesaistītiem mērķiem izmanto personas, kas nav fiziskas personas, piemēram, publisko tiesību subjekti minētās direktīvas 4. panta 5. punkta nozīmē un apvienības.

17. pants

Lai noteiktu, vai saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK 15. panta 2. punkta otrās daļas trešo ievilkumu dalībvalsts noteiktais slieksnis ir pārkāpts, nepieciešamos aprēķinus veic, pamatojoties uz faktūras vērtību. Vairāku preču kopējo vērtību var izmantot tikai tad, ja visas šīs preces ir iekļautas vienā faktūrā, ko izdevis viens un tas pats nodokļu maksātājs, kurš piegādā preces vienam un tam pašam klientam.

VI NODAĻA

ATSKAITĪJUMI

(Direktīvas 77/388/EEK 18. pants)

18. pants

Ja importētāja dalībvalsts ir ieviesusi elektronisku sistēmu muitas formalitāšu izpildīšanai, vārdkopa “importa dokuments” Direktīvas 77/388/EEK 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā ietver šādu dokumentu elektroniskās versijas, ja tās ļauj pārbaudīt atskaitījuma tiesības.

VII NODAĻA

ĪPAŠI REŽĪMI

(Direktīvas 77/388/EEK 26.b un 26.c pants)

19. pants

1.   Direktīvas 77/388/EEK 26.b panta A daļas pirmās daļas i) apakšpunktā “svars, kādu atzīst dārgmetālu tirgos” attiecas vismaz uz lietotajām vienībām un svaru, kā minēts šīs regulas II pielikumā.

2.   Lai izveidotu sarakstu, kas paredzēts Direktīvas 77/388/EEK 26.b panta A daļas trešajā daļā, “cena” un “atvērtā tirgus vērtība” A daļas pirmās daļas ii) apakšpunkta ceturtajā ievilkumā ir cena un brīvā tirgus vērtība, kas fiksēta katra gada 1. aprīlī. Ja 1. aprīlis nav dienā, kurā šīs vērtības ir fiksētas, izmanto nākamajā dienā fiksētās vērtības.

20. pants

1.   Ja kalendārā ceturkšņa laikā nodokļu maksātājs, kurš neveic uzņēmējdarbību un kurš izmanto īpašo režīmu, kas ir paredzēts Direktīvas 77/388/EEK 26.c panta B daļā, atbilst vismaz vienam no 26.c panta B daļas 4. punktā izklāstītajiem izslēgšanas kritērijiem, identifikācijas dalībvalsts viņam nepiemēro īpašo režīmu. Šajos gadījumos nodokļu maksātāju, kas neveic uzņēmējdarbību, var turpmāk jebkurā brīdī šā ceturkšņa laikā izslēgt no īpašā režīma.

Attiecībā uz elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, kas sniegti pirms izslēgšanas, taču tā kalendārā ceturkšņa laikā, kurā notiek izslēgšana, nodokļu maksātājs, kas neveic uzņēmējdarbību, iesniedz deklarāciju par visu ceturksni saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK 26.c panta B daļas 5. punktu. Prasība iesniegt šo deklarāciju neietekmē prasību, ja tāda ir, reģistrēties saskaņā ar dalībvalsts parastajiem noteikumiem.

2.   Identifikācijas dalībvalsts, kas saņem lielāku summu par to, kas minēta deklarācijā, kas iesniegta saskaņā ar Direktīvas 77/38/EEK 26.c panta B daļas 5. punktu, atmaksā pārmaksāto summu tieši attiecīgajam nodokļu maksātājam.

Ja identifikācijas dalībvalsts ir saņēmusi summu, kas atbilst tādai deklarācijai, kas vēlāk izrādās kļūdaina, un ja šī dalībvalsts jau ir sadalījusi summu starp patēriņa dalībvalstīm, šīs dalībvalstis atmaksā pārmaksāto summu nereģistrētajam nodokļu maksātājam un paziņo identifikācijas dalībvalstij par veicamo korekciju.

3.   Jebkurš deklarācijas pārskata periods (ceturksnis) Direktīvas 77/388/EEK 26.c panta B daļas 5. punkta nozīmē ir atsevišķs deklarācijas pārskata periods.

Kad deklarācija ir iesniegta Direktīvas 77/388/EEK 26.c panta B daļas 5. punkta nozīmē, jebkādas turpmākas izmaiņas esošajos skaitļos veic, vienīgi grozot šo deklarāciju, nevis veicot precizējumus kādā no turpmākajām deklarācijām.

Pievienotās vērtības nodokļa summai, kas samaksāta saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK 26.c panta B daļas 7. punktu, ir jābūt konkrētai attiecībā uz šo deklarāciju. Jebkādus turpmākus grozījumus attiecībā uz samaksātajām summām var veikt, vienīgi atsaucoties uz šo deklarāciju, un tos nevar attiecināt uz citu deklarāciju vai pielāgot kādai turpmākai deklarācijai.

4.   Pievienotās vērtības nodokļa summas, kas deklarētas saskaņā ar īpašo režīmu, kurš paredzēts Direktīvas 77/388/EEK 26.c panta B daļā, netiek noapaļotas līdz tuvākajai pilnajai naudas vienībai. Deklarē un samaksā precīzu pievienotās vērtības nodokļa summu.

VIII NODAĻA

PĀREJAS POSMA PASĀKUMI

(Direktīvas 77/388/EEK 28.a un 28.b pants)

21. pants

Sūtījuma vai transporta galamērķa dalībvalsts, kurā ir veikta preču iegāde Kopienā Direktīvas 77/388/EEK 28.a panta nozīmē, īsteno savas nodokļu iekasēšanas pilnvaras neatkarīgi no PVN režīma, kas darījumam ir piemērots sūtījuma vai transporta nosūtīšanas vai transporta izejpunkta dalībvalstī.

Preču piegādātāja iespējamo pieprasījumu veikt korekcijas aprēķinātajā nodoklī, kas deklarēts nosūtīšanas vai transporta izejpunkta dalībvalstī, izskata šī dalībvalsts saskaņā ar saviem tiesību aktiem.

22. pants

Ja kalendārā gada laikā ir pārkāpts slieksnis, ko dalībvalsts piemērojusi saskaņā ar Direktīvas 77/388/EEK 28.b panta B daļas 2. punktu, minētās direktīvas 28.b panta B daļa nemaina to preču piegādes vietu, kas nav akcīzes preces un kas piegādātas tā paša kalendārā gada laikā, pirms ir pārkāpts dalībvalsts konkrētajam kalendārajam gadam piemērotais slieksnis, ja piegādātājs:

a)

nav izmantojis minētās direktīvas 28.b panta B daļas 3. punktā paredzēto izvēles iespēju; un

b)

nav pārkāpis slieksni iepriekšējā kalendārā gada laikā.

Tomēr Direktīvas 77/388/EEK 28.b panta B daļa maina vietu turpmāk norādītajām piegādēm, kas veiktas sūtījuma vai transporta galamērķa dalībvalstī:

a)

kārtējā kalendārajā gadā veiktām piegādēm, ar kurām pārsniegts slieksnis, ko šajā pašā kalendārajā gadā noteikusi attiecīgā dalībvalsts;

b)

visām turpmākajām piegādēm, kas šajā dalībvalstī veiktas tajā pašā kalendārajā gadā;

c)

piegādēm, kas šajā dalībvalstī veiktas nākamajā kalendārajā gadā pēc gada, kad noticis a) punktā paredzētais gadījums.

IX NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

23. pants

Šī regula stājas spēkā 2006. gada 1. jūlijā.

Tās 13. pantu piemēro no 2006. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luxemburgā, 2005. gada 17. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

M. BECKETT


(1)  OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/66/EK (OV L 168, 1.5.2004., 35. lpp.).

(2)  OV L 199, 31.7.1985., 1. lpp.

(3)  Padomes Astotā direktīva 79/1072/EEK (1979. gada 6. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem – kārtība pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļu maksātājiem, kas nav reģistrēti attiecīgajā valstī (OV L 331, 27.12.1979., 11. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.


I PIELIKUMS

Šīs regulas 11. pants

1.

Direktīvas 77/388/EEK L pielikuma 1. punkts

a)

Tīmekļa vietņu un lapu virtuālā mitināšana.

b)

Automātiska tiešsaistes programmu uzturēšana no attāluma.

c)

Tālvadāmo sistēmu vadība.

d)

Tiešsaistes datu uzglabāšana, kur specifiskos datus uzglabā un atjauno elektroniski.

e)

Izsaukuma prasības diska vietas piegāde tiešsaistē.

2.

Direktīvas 77/388/EEK L pielikuma 2. punkts

a)

Piekļuve programmatūrai vai tās lejupielāde, tostarp apgādes/uzskaites programmas, pretvīrusu programmatūra un atjauninājumi.

b)

Programmatūra, lai bloķētu reklāmkarogu parādīšanos, kas ir citādi zināma kā Bannerblockers.

c)

Draiveru lejupielāde, piemēram, programmatūru, kas savieno personālo datoru ar ārējo ierīci, piemēram, printeri.

d)

Tiešsaistes automatizēta filtru uzstādīšana tīmekļa vietnēs.

e)

Tiešsaistes automatizēta ugunsmūru uzstādīšana.

3.

Direktīvas 77/388/EEK L pielikuma 3. punkts

a)

Piekļuve ekrāna attēliem vai to lejupielāde.

b)

Piekļuve fotogrāfijām, attēliem vai ekrānsaudzētājiem vai to lejupielāde.

c)

Digitalizēts grāmatu un citu elektronisko izdevumu saturs.

d)

Parakstīšanās uz tiešsaistes laikrakstiem un žurnāliem.

e)

Tīmekļa žurnālu un vietņu statistika.

f)

Tiešsaistes ziņas, informācija par satiksmi un laika prognoze.

g)

Tiešsaistes informācija, ko programmatūra ģenerē automātiski, reaģējot uz klienta specifisko datu ievietošanu, piemēram, tādi dati kā juridiskie un finanšu dati, tostarp pastāvīgi atjaunojami biržas dati.

h)

Reklāmas telpas piešķiršana, tostarp reklāmkarogiem tīmekļa vietnēs/lapās.

i)

Meklētājprogrammu un interneta direktoriju izmantošana.

4.

Direktīvas 77/388/EEK L pielikuma 4. punkts

a)

Piekļuve mūzikai vai tās lejupielāde personālajā datorā un mobilajā tālrunī.

b)

Piekļuve džingliem, izvilkumiem, skaņas signāliem vai citām skaņām vai to lejupielāde.

c)

Piekļuve filmām vai to lejupielāde.

d)

Mūzikas lejupielāde personālajā datorā un mobilajā tālrunī.

e)

Piekļuve automatizētajām tiešsaistes spēlēm internetā vai līdzīgos elektroniskajos tīklos, kur spēlētāji ir attālu viens no otra.

5.

Direktīvas 77/388/EEK L pielikuma 5. punkts

a)

Automatizēta tālmācība internetā vai līdzīgā elektroniskā tīklā, kas darbojas ar nelielu cilvēka iesaistīšanos vai bez tās, tostarp virtuālās klases, izņemot tur, kur internets vai līdzīgs elektroniskais tīkls tiek izmantots tikai kā instruments saziņai starp skolotāju un to, kas mācās.

b)

Skolēni aizpilda darba burtnīcas tīklā, un tās automātiski novērtē bez cilvēka iesaistīšanās.


II PIELIKUMS

Šīs regulas 19. pants

Vienība

Tirgotais svars

Kg

12,5/1

Grams

500/250/100/50/20/10/5/2,5/2

Unce (1unce = 31,1035 g)

100/10/5/1/1/2/1/4

Taels (1 taels = 1,193oz.) (1)

10/5/1

Tola (10 tolas = 3,75oz.) (2)

10


(1)  Taels = tradicionāla ķīniešu svara vienība. Honkongas taela nomināls ir 990, bet Taivanā 5 un 10 taeli var būt 999,9.

(2)  Tola = tradicionāla indiešu zelta svara vienība. Vispopulārākais izmērs ir 10 tolas, 999 raudzes.


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1778/2005

(2005. gada 28. oktobris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 28. oktobra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

60,6

096

33,2

204

39,1

999

44,3

0707 00 05

052

108,7

999

108,7

0709 90 70

052

107,0

204

43,6

999

75,3

0805 50 10

052

77,8

388

59,6

524

66,9

528

56,2

999

65,1

0806 10 10

052

97,2

400

190,1

508

241,7

512

92,7

999

155,4

0808 10 80

052

57,2

388

83,8

400

98,2

404

120,6

512

69,8

720

51,9

800

192,5

804

67,2

999

92,7

0808 20 50

052

99,8

720

84,1

999

92,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1779/2005

(2005. gada 27. oktobris),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Dānijas karogu, zvejot brētliņas ICES IIIa zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1), un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar ko izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2004. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 27/2005, ar ko 2005. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2005. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minēto krājumu nozvejas rezultātā ir izsmelta 2005. gadam iedalītā kvota kuģiem, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai kas ir reģistrēti šajā dalībvalstī.

(3)

Tādēļ jāaizliedz šo krājumu zvejošana, paturēšana uz kuģa, pārkraušana un izkraušana krastā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas izsmelšana

Šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīto turpat norādīto krājumu nozvejas kvotu 2005. gadam uzskata par izsmeltu no minētajā pielikumā norādītās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Šīs regulas pielikumā minēto krājumu zvejošanu kuģiem, kas peld ar turpat norādītās dalībvalsts karogu vai kas ir reģistrēti šajā dalībvalstī, aizliedz no minētajā pielikumā norādītās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut vai izkraut krastā šādus krājumus, ko nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 27. oktobrī

Komisijas vārdā —

Zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 768/2005 (OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 12, 14.1.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1300/2005 (OV L 207, 10.8.2005., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Dalībvalsts

Dānija

Krājumi

SPR/03A.

Suga(s)

Brētliņa (Sprattus sprattus)

Zona

IIIa

Datums

2005. gada 9. oktobris


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1780/2005

(2005. gada 27. oktobris),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Francijas karogu, zvejot matastes ICES VIII, IX un X zonā (Kopienas ūdeņi un starptautiskie ūdeņi)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1), un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar ko izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2004. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 2270/2004, ar ko 2005. un 2006. gadam Kopienas zvejas kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem (3), ir noteiktas kvotas 2005. un 2006. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minēto krājumu nozvejas rezultātā ir izsmelta 2005. gadam iedalītā kvota kuģiem, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai kas ir reģistrēti šajā dalībvalstī.

(3)

Tādēļ jāaizliedz šo krājumu zvejošana, paturēšana uz kuģa, pārkraušana un izkraušana krastā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas izsmelšana

Šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīto turpat norādīto krājumu nozvejas kvotu 2005. gadam uzskata par izsmeltu no minētajā pielikumā norādītās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Šīs regulas pielikumā minēto krājumu zvejošanu kuģiem, kas peld ar turpat norādītās dalībvalsts karogu vai kas ir reģistrēti šajā dalībvalstī, aizliedz no minētajā pielikumā norādītās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut vai izkraut krastā šādus krājumus, ko nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 27. oktobrī

Komisijas vārdā —

Zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 768/2005 (OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 396, 22.12.2004., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 860/2005 (OV L 144, 8.6.2005., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Dalībvalsts

Francija

Krājumi

BSF/8910-

Suga(-as)

Mataste (Aphanopus carbo)

Zona

VIII, IX, X (EK ūdeņi un starptautiskie ūdeņi)

Datums

2005. gada 19. oktobris


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1781/2005

(2005. gada 27. oktobris),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Polijas karogu, zvejot Atlantijas siļķes ICES I, II zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1), un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar ko izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2004. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 27/2005, ar ko 2005. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2005. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minēto krājumu nozvejas rezultātā ir izsmelta 2005. gadam iedalītā kvota kuģiem, kas peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai kas ir reģistrēti šajā dalībvalstī.

(3)

Tādēļ jāaizliedz šo krājumu zvejošana, paturēšana uz kuģa, pārkraušana un izkraušana krastā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas izsmelšana

Šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīto turpat norādīto krājumu nozvejas kvotu 2005. gadam uzskata par izsmeltu no minētajā pielikumā norādītās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Šīs regulas pielikumā minēto krājumu zvejošanu kuģiem, kas peld ar turpat norādītās dalībvalsts karogu vai kas ir reģistrēti šajā dalībvalstī, aizliedz no minētajā pielikumā norādītās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut vai izkraut krastā šādus krājumus, ko nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 27. oktobrī

Komisijas vārdā

Zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 768/2005 (OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 12, 14.1.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1300/2005 (OV L 207, 10.8.2005., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Dalībvalsts

Polija

Krājumi

HER/1/2.

Suga(s)

Atlantijas siļķe (Clupea harengus)

Zona

I, II (EK ūdeņi un starptautiskie ūdeņi)

Datums

2005. gada 14. oktobris


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/18


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1782/2005

(2005. gada 28. oktobris),

ar kuru nosaka sviesta pārdošanas minimālās cenas 173. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 1997. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2571/97 par sviesta pārdošanu par pazeminātām cenām un par atbalsta piešķiršanu krējuma, sviesta un iebiezināta sviesta izmantošanai mīklas izstrādājumu, saldējuma un citu pārtikas produktu ražošanā (2), intervences aģentūras, īstenojot konkursu, veic noteiktu daudzumu intervences sviesta pārdevumus no krājumiem, kas ir to pārvaldībā, un piešķir atbalstu par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu. Minētās regulas 18. pantā paredzēts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, kas iesniegti katram atsevišķam konkursam, nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu, kā arī maksimālo summu atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu, kas var būt atšķirīga atkarībā no paredzētā sviesta izmantojuma, tā tauku satura un pievienošanas veida, vai pieņem lēmumu noraidīt piedāvājumus. Atbilstoši ir jānosaka pārstrādes nodrošinājumu summas.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 173. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, intervences krājumu sviesta minimālās pārdošanas cenas, kā arī pārstrādes nodrošinājumu summas ir tādas, kādas ir norādītas tabulā, kas iekļauta pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 350, 20.12.1997., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 28. oktobri Regulai, ar kuru nosaka minimālās sviesta pārdošanas cenas attiecībā uz 173. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Pievienošanas veidi

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Minimālā pārdošanas cena

Sviests ≥ 82 %

Nemainītā veidā

206

210

Iebiezināts

204,1

Pārstrādes nodrošinājums

Nemainītā veidā

79

79

Iebiezināts

79


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1783/2005

(2005. gada 28. oktobris),

ar kuru attiecībā uz 173. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 1997. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2571/97 par sviesta pārdošanu par pazeminātām cenām un par atbalsta piešķiršanu krējuma, sviesta un iebiezināta sviesta izmantošanai mīklas izstrādājumu, saldējuma un citu pārtikas produktu ražošanā (2) intervences aģentūras, īstenojot konkursu, veic noteiktu daudzumu intervences sviesta pārdevumus no krājumiem, kas ir to pārvaldībā, un piešķir atbalstu par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu. Minētās regulas 18. pantā paredzēts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, kas iesniegti katram atsevišķam konkursam, nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu, kā arī maksimālo summu atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu, kas var būt atšķirīga atkarībā no paredzētā sviesta izmantojuma, tā tauku satura un pievienošanas veida, vai pieņem lēmumu noraidīt piedāvājumus. Atbilstoši ir jānosaka pārstrādes nodrošinājumu summas.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 173. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, maksimālās atbalsta summas, kā arī pārstrādes nodrošinājumu summas ir tādas, kādas ir norādītas tabulā, kas iekļauta pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 350, 20.12.1997., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 28. oktobra Regulai, ar kuru attiecībā uz 173. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Pievienošanas veidi

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Maksimālā atbalsta summa

Sviests ≥ 82 %

39

35

35

Sviests < 82 %

37

34,1

Iebiezināts sviests

46,5

42,6

46,5

42

Krējums

19

15

Pārstrādes nodrošinājums

Sviests

43

Iebiezināts sviests

51

51

Krējums

21


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/22


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1784/2005

(2005. gada 28. oktobris),

ar kuru nosaka attiecībā uz iebiezinātu sviestu paredzētā atbalsta maksimālo summu 345. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 1990. gada 20. februāra Regulu (EEK) Nr. 429/90 par to, kā, īstenojot konkursu, piešķirams atbalsts attiecībā uz tiešam patēriņam Kopienā domātu iebiezinātu sviestu (2), intervences aģentūras īsteno pastāvīgu konkursu attiecībā uz tāda atbalsta piešķiršanu, kurš paredzēts attiecībā uz iebiezinātu sviestu. Saskaņā ar 6. pantu minētajā regulā, ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti attiecībā uz katru atsevišķu konkursu, tiek noteikta maksimālā summa atbalstam par iebiezinātu sviestu ar minimālo tauku saturu 96 % vai tiek pieņemts lēmums noraidīt visus piedāvājumus. Atbilstīgi ir jānosaka izmantojuma nodrošinājuma summa.

(2)

Atbilstīgi saņemtajiem piedāvājumiem maksimālā atbalsta summa ir jānosaka līmenī, kas norādīts še turpmāk, un atbilstoši ir jānosaka izmantojuma nodrošinājuma summa.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 345. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90, maksimāla atbalsta summa un izmantojuma nodrošinājums tiek noteikts šādi:

maksimāla atbalsta summa:

45,5 EUR/100 kg,

izmantojuma nodrošinājums:

50 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 45, 21.2.1990., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/23


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1785/2005

(2005. gada 28. oktobris),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 1609/88 attiecībā uz termiņu, atbilstīgi kuram sviestam ir jānonāk noliktavās, lai to varētu pārdot saskaņā ar Regulām (EEK) Nr. 3143/85 un (EK) Nr. 2571/97

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 1. pantu Komisijas 1997. gada 15. decembra Regulā (EK) Nr. 2571/97 par sviesta pārdošanu par pazeminātām cenām un par atbalsta piešķiršanu krējuma, sviesta un iebiezināta sviesta izmantošanai mīklas izstrādājumu, saldējuma un citu pārtikas produktu ražošanā (2), sviestam, ko paredzēts pārdot, jānonāk noliktavās līdz dienai, kas ir jānosaka.

(2)

Ņemot vērā pārmaiņas sviesta tirgū un pieejamos krājumu daudzumus, ir jāgroza datums, kas norādīts 1. pantā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 1609/88 (3), attiecībā uz sviestu, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 1609/88 1. panta otrā daļa tiek aizstāta šādi:

“Sviestam, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 2571/97 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā, ir jānonāk noliktavā līdz 2004. gada 1. janvārim.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 350, 20.12.1997., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).

(3)  OV L 143, 10.06.1988., 23. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1931/2004 (OV L 333, 9.11.2004., 3. lpp.).


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1786/2005

(2005. gada 28. oktobris)

par 92. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2799/1999

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 26. pantu Komisijas 1999. gada 17. decembra Regulā (EK) Nr. 2799/1999 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz atbalsta piešķiršanu par vājpienu un sauso vājpienu, ko paredzēts izmantot dzīvnieku barībā, un šāda sausā vājpiena pārdošanu (2), intervences aģentūras atvērušas pastāvīgu konkursu noteiktu to pārvaldībā esošā sausā vājpiena daudzumu pārdošanai.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2799/1999 30. pantu, ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti attiecībā uz katru atsevišķu konkursu, tiek noteikta minimālā pārdošanas cena vai tiek pieņemts lēmums noraidīt visus piedāvājumus.

(3)

Saņemto piedāvājumu izvērtējums liecina par to, ka ir jāpieņem lēmums noraidīt visus piedāvājumus.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 92. īpašo konkursu, kas īstenots saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2799/1999 un kura piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzas 2005. gada 25. oktobrī, visi piedāvājumi tiek noraidīti.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 340, 31.12.1999., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/25


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1787/2005

(2005. gada 28. oktobris),

ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 29. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 10. panta c) punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 21. pantu Komisijas 1999. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 2771/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz intervenci sviesta un krējuma tirgū (2), intervences aģentūras, izmantojot pastāvīgu konkursu, ir laidušas pārdošanā noteiktu to glabāšanā esošā sviesta daudzumu.

(2)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti pēc katra atsevišķā konkursa uzaicinājuma, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2771/1999 24.a pantu nosaka minimālo pārdošanas cenu vai nolemj piedāvājumus noraidīt.

(3)

Ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, nosaka minimālo pārdošanas cenu.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

29. atsevišķajā konkursā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2771/1999, kurā termiņš konkursa piedāvājumu iesniegšanai beidzās 2005. gada 25. oktobra, minimālo sviesta pārdošanas cenu nosaka 261,00 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 333, 24.12.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/26


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1788/2005

(2005. gada 28. oktobris),

ar ko nosaka vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu 28. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par vienotu piena un piena produktu tirgus organizēšanu (1), un it īpaši tās 10. panta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 2001. gada 12. janvārī pieņemtās Komisijas Regulas (EK) Nr. 214/2001 21. pantu, kas nosaka detalizētus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 īstenošanai attiecībā uz intervenci vājpiena tirgū (2), intervences aģentūras pēc pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu piedāvā pārdošanai noteiktu daudzumu to rīcībā esoša vājpiena pulvera.

(2)

Vadoties pēc piedāvājumiem, kas saņemti, atbildot uz katru individuālu uzaicinājumu uz konkursu, tiek noteikta minimālā pārdošanas cena vai pieņemts lēmums neveikt piešķīrumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 214/2001 24.a pantu.

(3)

Vadoties pēc saņemtajiem piedāvājumiem, nosakāma minimālā pārdošanas cena.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

28. individuālam uzaicinājumam uz konkursu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 214/2001, kas nosaka, ka piedāvājumu iesniegšanas periods beidzās 2005. gada 25. oktobri, vājpiena minimālā pārdošanas cena tiek fiksēta 186,00 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Brisele, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 37, 7.2.2001., 100. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1789/2005

(2005. gada 28. oktobris),

ar kuru nosaka ražošanas kompensāciju attiecībā uz balto cukuru, ko izmanto ķīmijas rūpniecībā, laikposmam no 2005. gada 1. līdz 30. novembrim

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1) un jo īpaši tās 7. panta 5. punkta piekto ievilkumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 7. panta 3. punktu ražošanas kompensācijas var piešķirt par produktiem, kas uzskaitīti minētās regulas 1. panta 1. punkta a) un f) apakšpunktā, par sīrupiem, kas minēti tā paša punkta d) apakšpunktā, kā arī par KN kodā 1702 50 00 minētu ķīmiski tīru fruktozi (levulozi) kā starpproduktu, turklāt līguma 23. panta 2. punktā minētajos apstākļos, ja šos produktus izmanto atsevišķu ķīmijas rūpniecības produktu izgatavošanā.

(2)

Komisijas 2001. gada 27. jūnija Regula (EK) Nr. 1265/2001, ar kuru nosaka, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par ražošanas kompensāciju piešķiršanu dažu cukura nozares produktu ražošanai, ko izmanto ķīmijas rūpniecībā (2), paredz, ka kompensācijas tiek noteiktas uz baltajam cukuram noteiktās kompensācijas pamata.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1265/2001 9. pantā paredzēts, ka ražošanas kompensācija baltajam cukuram tiek noteikta ik mēnesi laikposmiem, kas sākas katra mēneša pirmajā dienā.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ražošanas kompensācija attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1265/2001 4. pantā paredzēto balto cukuru ir 33,715 EUR/100 tīrsvara kg laikposmam no 2005. gada 1. līdz 30. novembrim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 178, 30.6.2001., 63. lpp.


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/28


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1790/2005

(2005. gada 28. oktobris),

ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 15. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 14. panta 2. punktu kompensācija, ko labības eksportam piemēro izvešanas atļaujas pieprasījuma iesniegšanas dienā, pēc lūguma ir jāpiemēro eksportam visā atļaujas derīguma laikposmā. Šajā gadījumā kompensāciju var koriģēt.

(2)

Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 1501/95, ar ko nosaka Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas dažus nosacījumus jautājumā par eksporta kompensāciju piešķiršanu un pasākumiem, kas jāveic traucējumu gadījumā labības nozarē (2), ļauj noteikt korektīvo summu attiecībā produktiem, kuri minēti Regulas (EEK) Nr. 1766/92 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā (3). Šo korekciju aprēķina, ņemot vērā faktorus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā.

(3)

Situācija pasaules tirgū vai noteiktu tirgu īpašas prasības var likt noteikt dažādu korektīvo summu atkarībā no galamērķa.

(4)

Korektīvā summa jānosaka vienlaicīgi ar kompensāciju un saskaņā ar tādu pašu procedūru. To var mainīt laikposmā starp divām noteikšanām.

(5)

Saskaņā ar minētajiem punktiem korektīvā summa jānosaka atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Korektīvā summa iepriekš noteiktajām kompensācijām to produktu eksportam, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, izņemot iesalu, ir noteikta šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regula pēdējo reizi grozīta ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).

(3)  OV L 181, 1.7.1992., 21. lpp. Regula pēdējo reizi grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1104/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 28. oktobra Regulai, ar ko nosaka korektīvo summu kompensācijai par labību

(EUR/t)

Produkta kods

Galamērķis

laikposms

11

1. termiņš

12

2. termiņš

1

3. termiņš

2

4. termiņš

3

5. termiņš

4

6. termiņš

5

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 1,26

– 1,89

– 2,52

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 1,18

– 1,77

– 2,36

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 1,09

– 1,63

– 2,17

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 1,00

– 1,50

– 2,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,94

– 1,41

– 1,88

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

N.B. Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi ir Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

C01

:

Visas trešās valstis, izņemot Albāniju, Bulgāriju, Rumāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Lihtenšteinu un Šveici.

C02

:

Alžīrija, Saūda Arābija, Bahreina, Ēgipte, Apvienotie Arābu Emirāti, Irāna, Irāka, Izraēla, Jordānija, Kuveita, Libāna, Lībija, Maroka, Mauritānija, Omāna, Katara, Sīrija, Tunisija un Jemena.

C03

:

Visas trešās valstis, izņemot Bulgāriju, Norvēġiju, Rumāniju, Šveici un Lihtenšteinu.


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/30


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1791/2005

(2005. gada 28. oktobris),

ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu starpību starp minētās regulas 1. pantā uzskaitīto produktu cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Kompensācijas jānosaka, ņemot vērā faktorus, kas minēti 1. pantā Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2).

(3)

Iesalam piemērojamā kompensācija jāaprēķina, ņemot vērā attiecīgo produktu ražošanai nepieciešamo labības daudzumu. Šie daudzumi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 1501/95.

(4)

Situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašas prasības var prasīt kompensācijas diferenciāciju dažiem produktiem atkarībā no to galamērķa.

(5)

Kompensācija jānosaka reizi mēnesī. Tā var tikt mainīta starplaikā.

(6)

Šo noteikumu piemērošana pašreizējai tirgus situācijai labības nozarē un jo īpaši šo produktu kursiem vai cenām Kopienā un pasaules tirgū liek noteikt kompensāciju, kā norādīts pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas par iesalu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā, ir noteiktas kā norādīts, pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 28. oktobra Regulai, ar ko nosaka iesala eksportam piemērojamās kompensācijas

Produktu kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķu skaitliskie kodi ir Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/32


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1792/2005

(2005. gada 28. oktobris),

ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 15. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 14. panta 2. punktu, kompensācija, ko labības eksportam piemēro izvešanas atļaujas pieprasījuma iesniegšanas dienā, pēc lūguma ir jāpiemēro eksportam visā atļaujas derīguma laikposmā. Šajā gadījumā kompensāciju var koriģēt.

(2)

Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2), ļauj noteikt korekcijas summu attiecībā uz iesalu, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 1766/92 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā (3). Šo korekciju aprēķina, ņemot vērā faktorus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā.

(3)

Atbilstīgi minētajiem noteikumiem jānosaka korekcija saskaņā ar šās regulas pielikumu.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 15. panta 3. punktā minētā korekcija, kas piemērojama iepriekš noteiktajām eksporta kompensācijām par iesalu, ir noteikta pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).

(3)  OV L 181, 1.7.1992., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1104/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 28. oktobra Regulai, ar ko nosaka kompensācijai par iesalu piemērojamu korekciju

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķu skaitliskie kodi ir Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

(EUR/t)

Produktu kods

Galamērķis

Laika posms

11

1. termiņš

12

2. termiņš

1

3. termiņš

2

4. termiņš

3

5. termiņš

4

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktu kods

Galamērķis

6. termiņš

5

7. termiņš

6

8. termiņš

7

9. termiņš

8

10. termiņš

9

11. termiņš

10

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/34


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1793/2005

(2005. gada 28. oktobris),

ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punkta,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 3072/95 par rīsu tirgus kopējo organizāciju (2), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 1974. gada 21. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2681/74 par Kopienas finansējumu izdevumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības produktu piegādi pārtikas palīdzībā (3), 2. pantā paredzēts, ka Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa sedz to izdevumu daļu, kas atbilst eksporta kompensācijām, kādas attiecīgajā jomā noteiktas saskaņā ar Kopienas noteikumiem.

(2)

Lai vienkāršotu budžeta izstrādi un pārvaldīšanu attiecībā uz Kopienas darbībām pārtikas palīdzībā un ļautu dalībvalstīm būt informētām par Kopienas iesaistes līmeni valsts darbībās pārtikas palīdzības jomā, ir jānosaka par šīm darbībām piešķiramo kompensāciju apjoms.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantā un Regulas (EK) Nr. 3072/95 13. pantā paredzētos vispārējos noteikumus un piemērošanas noteikumus attiecībā uz eksporta kompensācijām minētajās operācijās piemēro mutatis mutandis.

(4)

Īpašie kritēriji, kas jāņem vērā rīsu eksporta kompensācijas aprēķināšanā, ir definēti Regulas (EK) Nr. 3072/95 13. pantā.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumiem, kas paredzēti starptautisku konvenciju vai citu papildu programmu, kā arī citu Kopienas bezmaksas piegāžu ietvaros, labības un rīsu nozares produktiem piemērojamās kompensācijas ir noteiktas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 329, 30.12.1995., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 411/2002 (OV L 62, 5.3.2002., 27. lpp.).

(3)  OV L 288, 25.10.1974., 1. lpp.


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 28. oktobra Regulai, ar ko nosaka kompensācijas, kuras piemērojamas labības un rīsa nozares produktiem, kurus piegādā Kopienas un valstu pārtikas palīdzības pasākumos

(EUR/t)

Produkta kods

Kompensāciju summa

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

10,26

1101 00 15 9130

9,59

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

46,48

1102 20 10 9400

39,84

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

59,76

1104 12 90 9100

0,00

NB: Produktu kodi ir definēti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987, 1 lpp.).


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/36


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1794/2005

(2005. gada 28. oktobris),

ar ko nosaka valūtas maiņas kursus, kurus 2005. gadā piemēro dažiem tiešajiem atbalstiem un strukturāliem vai vides pasākumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2799/98, ar ko nosaka euro agromonetāro režīmu (1),

ņemot vērā Komisijas 1998. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 2808/98, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus euro agromonetārā režīma piemērošanai lauksaimniecībā (2), un jo īpaši tās 4. panta 3. punkta otro teikumu,

ņemot vērā Komisijas 2004. gada 29. oktobra Regulu (EK) Nr. 1973/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs regulas IV un IV.a sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai (3), un jo īpaši tās 86. panta otrās daļas otro teikumu un 128. panta otro teikumu,

ņemot vērā Komisijas 1999. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 1410/1999, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2808/98, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus euro agromonetārā režīma piemērošanai lauksaimniecībā un groza dažu noteicošo dienu definīcijas, kuras paredzētas Regulā (EEK) Nr. 3889/87, (EEK) Nr. 3886/92, (EEK) Nr. 1793/93, (EEK) Nr. 2700/93 un (EK) Nr. 293/98 (4), un jo īpaši tās 2. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 4. panta 1. punkta otro daļu Regulā (EK) Nr. 2808/98, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2304/2003 (5), noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 (6) IV sadaļas 5. nodaļā paredzētajam atbalstam par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību, ir tā gada 1. janvāris, attiecībā uz kuru atbalsts ir piešķirts.

(2)

Saskaņā ar 4. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 2808/98 strukturālām vai ar vidi saistītām summām noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu ir tā gada 1. janvāris, kura laikā pieņemts lēmums šo atbalstu piešķirt.

(3)

Saskaņā ar 4. panta 3. punkta pirmo teikumu Regulā (EK) Nr. 2808/98 piemērojamais maiņas kurss ir mēnesī pirms noteicošās dienas piemērojamo maiņas kursu vidējais lielums, ko aprēķina proporcionāli laikam.

(4)

Saskaņā ar 86. panta pirmo daļu Regulā (EK) Nr. 1973/2004 noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu, kas jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 1782/2003 113., 114. un 119. pantā paredzētajām piemaksām un maksājumiem, ir tā kalendārā gada sākums, uz kuru attiecas piemaksas vai maksājuma piešķiršana. Saskaņā ar 86. panta otrās daļas pirmo teikumu Regulā (EK) Nr. 1973/2004 piemērojamais maiņas kurss ir decembrī pirms noteicošās dienas piemērojamo maiņas kursu vidējais lielums, ko aprēķina proporcionāli laikam.

(5)

Saskaņā ar 127. panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 1973/2004 pieprasījuma iesniegšanas diena ir noteicošā diena attiecībā uz gadu, kurā piešķirta dzīvnieku īpašā piemaksa, piemaksa par zīdītājgovīm, desezonalizācijas piemaksa un ekstensifikācijas maksājumi. Attiecībā uz kaušanas piemaksu piešķiršanas gads saskaņā ar minētās regulas 127. panta 2. punktu ir gads, kad dzīvnieks nokauts vai eksportēts. Saskaņā ar minētās regulas 128. panta pirmo teikumu piemaksu summu, ekstentifikācijas maksājumu un papildmaksājumu konvertēšanu valsts valūtā veic saskaņā ar decembrī pirms noteiktā piešķiršanas gada, ko nosaka atbilstoši minētās regulas 127. pantam, piemērojamo maiņas kursu proporcionāli laikam aprēķinātu vidējo lielumu.

(6)

Saskaņā ar 4. panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 2808/98, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1250/2004 (7) noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu, kas jāpiemēro atbalstam par hektāru, ir tā tirdzniecības gada sākums, attiecībā uz kuru piešķirta piemaksa. Saskaņā ar 4. pantu Komisijas 2004. gada 21. janvāra Regulā (EK) Nr. 103/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2200/96 īstenošanai attiecībā uz intervences pasākumiem un izņemšanu no tirgus augļu un dārzeņu nozarē (8), tirdzniecības gads saistībā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 4. nodaļā paredzētajiem platībatkarīgajiem maksājumiem par riekstiem sākas 1. janvārī. Saskaņā ar 1. pantu Padomes 1999. gada 17. maija Regulā (EK) Nr. 1251/1999, ar kuru izveido atbalsta sistēmu dažu laukaugu audzētājiem (9), 2. pantu Padomes 1996. gada 30. jūlija Regulā (EK) Nr. 1577/96, ar ko ievieš īpašu pasākumu attiecībā uz noteiktiem pākšaugiem (10), un 100. pantu Regulā (EK) Nr. 1782/2003 tirdzniecības gads saistībā ar Regulā (EK) Nr. 1251/1999 paredzētajiem laukaugu platībmaksājumiem, Regulā (EK) Nr. 1577/96 paredzēto atbalstu noteiktiem pākšaugiem un Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas attiecīgi 1. un 2. nodaļā paredzēto īpašās kvalitātes piemaksu par cietajiem kviešiem un piemaksu par proteīnaugiem sākas 1. jūlijā. Saskaņā ar 4. panta 3. punkta pirmo teikumu Regulā (EK) Nr. 2808/98 atbalstam par hektāru piemērojamais maiņas kurss ir mēnesī pirms noteicošās dienas piemērojamo maiņas kursu vidējais lielums, ko aprēķina proporcionāli laikam.

(7)

Saskaņā ar 4. panta 1. punkta trešo daļu Regulā (EK) Nr. 2808/98, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1250/2004, noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu saistībā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 7. nodaļā paredzētajām piena ražošanas piemaksām un papildmaksājumiem ir tā gada 1. jūlijs, par kuru atbalsts ir piešķirts. Saskaņā ar 4. panta 3. punkta pirmo teikumu Regulā (EK) Nr. 2808/98 attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 7. nodaļā paredzētajām piena ražošanas piemaksām un papildmaksājumiem piemērojamais maiņas kurss ir mēnesī pirms noteicošās dienas piemērojamo maiņas kursu vidējais lielums, ko aprēķina proporcionāli laikam.

(8)

Komisijas 1993. gada 30. jūnija Regulas (EEK) Nr. 1793/93 par apiņu nozarē izmantoto lauksaimniecības konversijas likmju noteicošo dienu (11) 1. pantā ir noteikts, ka maiņas kurss, ko piemēro Padomes 1971. gada 26. jūlija Regulas (EEK) Nr. 1696/71 par apiņu tirgus kopīgo organizāciju (12) 12. pantā paredzētajam atbalstam apiņu ražotājiem, ir mēnesī pirms tā gada 1. jūlija, kad novākta raža, piemērojamo maiņas kursu vidējais lielums, ko aprēķina proporcionāli laikam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas I pielikumā norādīto maiņas kursu 2005. gadā piemēro šādām summām:

a)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 5. nodaļā paredzētajam atbalstam par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību;

b)

Regulas (EK) Nr. 2808/98 4. panta 2. punktā paredzētajām strukturālām vai ar vidi saistītām summām;

c)

piemaksām un maksājumiem aitu gaļas nozarē atbilstīgi 113., 114. un 119. pantam Regulā (EK) Nr. 1782/2003;

d)

piemaksām un maksājumiem liellopu gaļas nozarē atbilstīgi 123., 124., 125., 130., 132. un 133. pantam Regulā (EK) Nr. 1782/2003;

e)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 4. nodaļā paredzētajam platībatkarīgajam maksājumam par riekstiem.

2. pants

Šīs regulas II pielikumā norādīto maiņas kursu 2005. gadā piemēro šādām summām:

a)

Regulā (EK) Nr. 1251/1999 paredzētajiem laukaugu platībmaksājumiem;

b)

Regulā (EK) Nr. 1577/96 paredzētajam atbalstam noteiktiem pākšaugiem;

c)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 1. nodaļā paredzētajai īpašās kvalitātes piemaksai par cietajiem kviešiem;

d)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 2. nodaļā paredzētajai piemaksai par proteīnaugiem;

e)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 7. nodaļā paredzētajām piena ražošanas piemaksām un papildmaksājumiem;

f)

Regulas (EEK) Nr. 1696/71 12. pantā paredzētajam atbalstam apiņu ražotājiem.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākošajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 349, 24.12.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 349, 24.12.1998., 36. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1044/2005 (OV L 172, 5.7.2005., 76. lpp.).

(3)  OV L 345, 20.11.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1044/2005.

(4)  OV L 164, 30.6.1999., 53. lpp.

(5)  OV L 342, 30.12.2003., 6. lpp.

(6)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 118/2005 (OV L 24, 27.1.2005., 15. lpp.).

(7)  OV L 237, 8.7.2004., 13. lpp.

(8)  OV L 16, 23.1.2004., 3. lpp.

(9)  OV L 160, 26.6.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003.

(10)  OV L 206, 16.8.1996., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(11)  OV L 163, 6.7.1993., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1410/1999.

(12)  OV L 175, 4.8.1971., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2320/2003 (OV L 345, 31.12.2003., 18. lpp.).


I PIELIKUMS

Maiņas kursi, kas minēti 1. pantā

1 euro = (vidējā vērtība laikā no 2004. gada 1. decembra līdz 2004. gada 31. decembrim)

0,579055

Kipras mārciņas

30,6523

Čehijas kronas

7,43335

Dānijas kronas

15,6466

Igaunijas kronas

245,869

Ungārijas forinti

3,4528

Lietuvas liti

0,689013

Latvijas lati

0,432332

Maltas liras

4,14339

Polijas zloti

38,8968

Slovākijas kronas

239,804

Slovēnijas tolari

8,98330

Zviedrijas kronas

0,694111

Lielbritānijas sterliņu mārciņas


II PIELIKUMS

Maiņas kursi, kas minēti 2. pantā

1 euro = (vidējā vērtība laikā no 2005. gada 1. jūnija līdz 2005. gada 30. jūnijam)

0,574123

Kipras mārciņas

30,0363

Čehijas kronas

7,44444

Dānijas kronas

15,6466

Igaunijas kronas

249,219

Ungārijas forinti

3,4528

Lietuvas liti

0,696023

Latvijas lati

0,4293

Maltas liras

4,06203

Polijas zloti

38,5509

Slovākijas kronas

239,467

Slovēnijas tolari

9,25091

Zviedrijas kronas

0,669118

Lielbritānijas sterliņu mārciņas


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/40


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1795/2005

(2005. gada 28. oktobris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2366/98, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus olīveļļas ražošanas atbalsta sistēmas piemērošanai no 1998./1999. līdz 2004./2005. tirdzniecības gadam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 22. septembra Regulu Nr. 136/66/EEK par eļļu un tauku tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 5. pantu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 20. jūlija Regulu (EK) Nr. 1638/98, ar ko groza Regulu Nr. 136/66/EEK par eļļas un tauku tirgus kopīgo organizāciju (2), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 2366/98 (3) tika noteikti sīki izstrādāti noteikumi olīveļļas ražošanas atbalsta sistēmas piemērošanai no 1998./1999. līdz 2004./2005. tirdzniecības gadam, kā paredzēts Regulas Nr. 136/66/EEK 5. pantā.

(2)

Regulā (EK) Nr. 2366/98 ir jāpielāgo 12.a pants, lai aprēķinātu iegūto produkciju no tiem papildu olīvkokiem, kas nevar pretendēt uz atbalstu 2004./2005. tirdzniecības gadā, un lai tādējādi kontrolētu šo olīvkoku produkciju.

(3)

Attiecīgi ir jāgroza Regula (EK) Nr. 2366/98.

(4)

Lai visīsākajā laikā varētu uzsākt atbalsta maksājumu izmaksāšanu, ir jāparedz, ka šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eļļas un tauku pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2366/98 12.a pantam pievieno šādu piekto un sesto daļu:

“Attiecībā uz 2004./2005. tirdzniecības gadu paredzamo neapstrādātas olīveļļas daudzumu no pirmajā daļā minētiem papildu olīvkokiem nosaka, reizinot no viena pieauguša olīvkoka iegūto vidējo daudzumu ar šādu summu:

1998. gadā no 1. maija līdz 31. oktobrim iestādīto papildu olīvkoku skaits, kas reizināts ar 1, un

no 1998. gada 1. novembra līdz 1999. gada 31. oktobrim iestādīto papildu olīvkoku skaits, kas reizināts ar 0,90, un

no 1999. gada 1. novembra līdz 2000. gada 31. oktobrim iestādīto papildu olīvkoku skaits, kas reizināts ar 0,70, un

no 2000. gada 1. novembra līdz 2001. gada 31. oktobrim iestādīto papildu olīvkoku skaits, kas reizināts ar 0,35.

No viena pieauguša olīvkoka iegūto vidējo daudzumu 2004./2005. tirdzniecības gadam aprēķina, dalot saražotās neapstrādātās olīveļļas daudzumu, kas minēts 12. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ar šādu lielumu summu:

pirms 1998. gada 1. maija iestādīto ražojošo olīvkoku skaits un

1998. gadā no 1. maija līdz 31. oktobrim iestādīto ražojošo olīvkoku skaits, kas reizināts ar 1, un

no 1998. gada 1. novembra līdz 1999. gada 31. oktobrim iestādīto ražojošo olīvkoku skaits, kas reizināts ar 0,90, un

no 1999. gada 1. novembra līdz 2000. gada 31. oktobrim iestādīto ražojošo olīvkoku skaits, kas reizināts ar 0,70, un

no 2000. gada 1. novembra līdz 2001. gada 31. oktobrim iestādīto ražojošo olīvkoku skaits, kas reizināts ar 0,35.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV 172, 30.9.1966., 3025./66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 865/2004 (OV L 161, 30.4.2004., 97. lpp.).

(2)  OV L 210, 28.7.1998., 32. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 865/2004.

(3)  OV L 293, 31.10.1998., 50. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1432/2004 (OV L 264, 11.8.2004., 6. lpp.).


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/42


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1796/2005

(2005. gada 28. oktobris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1555/96 par apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu attiecībā uz gurķiem, artišokiem, klementīniem, mandarīniem un apelsīniem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

1996. gada 30. jūlija Komisijas Regulā (EK) Nr. 1555/96 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem papildu ievedmuitas nodokļu piemērojuma sistēmai augļu un dārzeņu nozarē (2), paredzēta tās pielikumā paredzēto produktu importa uzraudzība. Šo uzraudzību veic atbilstīgi kārtībai, kas paredzēta 308.d pantā Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes 1996. gada 12. oktobra Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (3).

(2)

Urugvajas kārtas daudzpusējās tirdzniecības sarunās noslēgtā lauksaimniecības līguma 5. panta 4. punkta (4) piemērojuma nolūkā un pamatojoties uz jaunākajiem datiem, kas pieejami attiecībā uz 2002., 2003. un 2004. gadu, ir jāgroza apjoms, kas iedarbina papildu nodokļu mehānismu attiecībā uz gurķiem, artišokiem, klementīniem, mandarīniem un apelsīniem.

(3)

Tāpēc ir jāgroza regula (EK) Nr. 1555/96.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1555/96 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā tiek piemērota no 2005. gada 1. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 193, 3.8.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1579/2005 (OV L 254, 30.9.2005., 5. lpp.).

(3)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 883/2005 (OV L 148, 11.6.2005., 5. lpp.).

(4)  OV L 336, 23.12.1994., 22. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Neskarot kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumus, uzskata, ka preču apraksta formulējumam ir vienīgi orientējoša nozīme. Šajā pielikumā papildu nodokļu piemērojuma jomu nosaka pēc tādiem KN kodiem, kādi tie ir šīs regulas pieņemšanas brīdī. Gadījumā, kad pirms KN koda ir norāde “ex”, papildu nodokļu piemērojuma jomu nosaka gan pēc KN koda, gan pēc atbilstošā piemērojuma perioda.

Numurs pēc kārtas

KN kods

Preču apraksts

Piemērojuma periodi

Apjomi, kas iedarbina papildu nodokļu mehānismu

(tonnās)

78.0015

ex 0702 00 00

Tomāti

no 1. oktobra līdz 31. maijam

810 159

78.0020

no 1. jūnija līdz 30. septembrim

883 976

78.0065

ex 0707 00 05

Gurķi

no 1. maija līdz 31. oktobrim

10 637

78.0075

no 1. novembra līdz 30. aprīlim

10 318

78.0085

ex 0709 10 00

Artišoki

no 1. novembra līdz 30. jūnijam

90 600

78.0100

0709 90 70

Tumšzaļie kabači

no 1. janvāra līdz 31. decembrim

65 658

78.0110

ex 0805 10 20

Apelsīni

no 1. decembra līdz 31. maijam

271 073

78.0120

ex 0805 20 10

Klementīni

no 1. novembra līdz februāra beigām

150 169

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarīni, tostarp tanžerīni un sacumas, vilkingi un citi citrusu hibrīdi

no 1. novembra līdz februāra beigām

94 492

78.0155

ex 0805 50 10

Citroni

no 1. jūnija līdz 31. decembrim

291 598

78.0160

no 1. janvāra līdz 31. maijam

50 374

78.0170

ex 0806 10 10

Galda vīnogas

no 21. jūlija līdz 20. novembrim

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Āboli

no 1. janvāra līdz 31. augustam

804 433

78.0180

no 1. septembra līdz 31. decembrim

117 107

78.0220

ex 0808 20 50

Bumbieri

no 1. janvāra līdz 30. aprīlim

239 335

78.0235

no 1. jūlija līdz 31. decembrim

29 158

78.0250

ex 0809 10 00

Aprikozes

no 1. jūnija līdz 31. jūlijam

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Ķirši, izņemot skābos ķiršus

no 21. maija līdz 10. augustam

54 213

78.0270

ex 0809 30

Persiki, tostarp persika un plūmes hibrīdi un nektarīni

no 11. jūnija līdz 30. septembrim

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Plūmes

no 11. jūnija līdz 30. septembrim

54 605”


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/44


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1797/2005

(2005. gada 28. oktobris),

ar ko 56. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta pirmo ievilkumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

2005. gada 24. oktobrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja nolēma svītrot vienu personu no to personu, grupu un organizāciju saraksta, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana. Tādēļ attiecīgi jāgroza I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu ar šo groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

ārējo attiecību ģenerāldirektors

Eneko LANDÁBURU


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1690/2005 (OV L 271, 15.10.2005., 31. lpp.).


PIELIKUMS

No Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikuma pozīcijas “Fiziskas personas” ssvītro šādu ierakstu:

Rahmatullah Safi. Pakāpe: ģenerālis. Dzimšanas datums: a) Circa 1948. gads, b) 21.3.1913. Dzimšanas vieta: Tagaab district, Kapisa, province, Afghanistan. Papildu informācija: Taliban pārstāvis Eiropā”.


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/46


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1798/2005

(2005. gada 28. oktobris),

ar ko nosaka, cik lielā mērā var izpildīt importa tiesību atļaujas, kuras iesniegtas 2005. gada oktobrī un attiecas uz nobarošanai paredzētiem vīriešu kārtas jaunlopiem, tarifa kvotas ietvaros, kura paredzēta Regulā (EK) Nr. 992/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2005. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 992/2005, ar ko atver un pārvalda tarifa kvotu nobarošanai paredzētu vīriešu kārtas jaunlopu importam (no 2005. gada 1. jūlija līdz 2006. gada 30. jūnijam) (2), un jo īpaši tās 1. panta 4. punktu un 4. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 992/2005 1. panta 3. punkta b) apakšpunktā ir noteikts jaunu vīriešu kārtas liellopu daudzums, ko uz īpašiem nosacījumiem var importēt laika posmā no 2005. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim. Pieprasītie daudzumi importa sertifikātiem ir tādi, ka tos var apmierināt pilnībā.

(2)

Ievērojot kopējo daudzumu, 169 000 dzīvnieki, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 992/2005 1. panta 4. punktā, jānosaka daudzumi, par kuriem sertifikātus var pieprasīt no 2006. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Visas importa tiesību atļaujas, kas iesniegtas dalībvalstīs 2005. gada oktobrī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 992/2005 3. panta 3. punkta trešo ievilkumu, apmierina.

2.   Šajā periodā pieejamie daudzumi, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 992/2005 1. panta 3. punkta c) apakšpuntā, sasniedz 126 430 dzīvniekus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 168, 30.6.2005., 16. lpp.


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/47


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1799/2005

(2005. gada 28. oktobris),

ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2005. gada 1. novembra

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003, ar ko izveido labības tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. pantā paredzēts, ka, ievedot minētās Regulas 1. pantā uzskaitītos produktus, tiek iekasētas kopējā muitas tarifa nodevu likmes. Taču šā panta 2. punktā minētajiem produktiem ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šiem produktiem, tos ievedot, palielinot to par 55 % un atskaitot CIF importa cenu, kas piemērojama attiecīgajai kravai. Taču šī nodeva nedrīkst pārsniegt muitas tarifa nodevu likmi.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 3. punktu CIF importēšanas cenas aprēķina, par pamatu ņemot attiecīgā produkta raksturīgās cenas pasaules tirgū.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1249/96 ir sīki izstrādāti noteikumi, lai piemērotu Regulu (EK) Nr. 1784/2003 attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē.

(4)

Ievedmuitas nodokli piemēro, kamēr nosaka jaunu nodokli un tas stājas spēkā.

(5)

Lai nodrošinātu ievedmuitas režīma normālu funkcionēšanu, ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai jāņem reprezentatīvā tirgus likmes, kas konstatētas atsauces perioda laikā.

(6)

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1249/96, jānosaka ievedmuitas nodoklis saskaņā ar šās Regulas pielikumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minētie labības nozares ievedmuitas nodokļi ir noteikti šās Regulas I pielikumā, pamatojoties uz II pielikumā minēto informāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. novembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2005. gada 1. novembra

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

0,00

zemas kvalitātes

0,00

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

36,51

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

48,93

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

48,93

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

36,51


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

laika posmam no 14.10.2005–27.10.2005

1)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2

YC3

HAD2

vidējā kvalitāte (1)

zema kvalitāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

128,77 (3)

65,94

168,91

158,91

138,91

90,96

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

20,95

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

32,74

 

 

2)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 21,91 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama 30,54 EUR/t.

3)

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts)

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 3. pants)

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/50


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1800/2005

(2005. gada 28. oktobris),

ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 4. protokolu par kokvilnu, kas ir pievienots Grieķijas pievienošanās aktam, kura jaunākie grozījumi ir izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1050/2001 (1),

ņemot vērā Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 1051/2001 par palīdzību kokvilnas ražošanai (2), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1051/2001 4. pantu neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū nosaka periodiski, atbilstīgi pasaules tirgū reģistrētajām attīrītās kokvilnas cenām un ņemot vērā vēsturisko attiecību starp neattīrītas kokvilnas reģistrēto cenu un attīrītās kokvilnas aprēķināto cenu. Šo vēsturisko attiecību nosaka 2. panta 2. punkts Komisijas 2001. gada 2. augusta Regulā (EK) Nr. 1591/2001 (3), ar ko grozījumus kokvilnas atbalsta shēmas piemērošanā. Gadījumos, kad cenu pasaules tirgū nav iespējams noteikt šādi, cenu nosaka, pamatojoties uz pēdējo noteikto cenu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1051/2001 5. pantu neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū nosaka ražojumam ar noteiktām īpašībām un ņemot vērā visizdevīgākos piedāvājumus un kotācijas pasaules tirgū no tā, ko uzskata par raksturīgu reālajām tirgus tendencēm. Šādā nolūkā ir jāaprēķina vienā vai vairākās Eiropas biržās reģistrētais vidējais piedāvājums un kotācija produktam, kas ir piegādāts CIF Kopienas ostā un nāk no dažādām piegādātājvalstīm, kuras uzskata par svarīgākajām starptautiskajā tirdzniecībā. Tomēr ir paredzēta iespēja mainīt kritērijus attīrītās kokvilnas cenas noteikšanai pasaules tirgū, lai atspoguļotu atšķirības, ko rada piegādātā ražojuma kvalitāte un attiecīgie piedāvājumi un kotācijas. Šī iespēja ir izklāstīta Regulas (EK) Nr. 1591/2001 3. panta 2. punktā.

(3)

Iepriekšminēto kritēriju pielietošana ļauj noteikt neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū atbilstīgi zemāk norādītajam līmenim,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1051/2001 4. pantā minētās neattīrītas kokvilnas cena pasaules tirgū tiek noteikta 21,509 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 148, 1.6.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 148, 1.6.2001., 3. lpp.

(3)  OV L 210, 3.8.2001., 10. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1486/2002 (OV L 223, 20.8.2002., 3. lpp.).


Tiesa

29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/51


EIROPAS KOPIENU TIESAS REGLAMENTA GROZĪJUMI

TIESA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 223. panta sesto daļu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 139. panta sesto daļu,

uzskatot, ka, ņemot vērā gūto pieredzi, ir lietderīgi grozīt dažus Reglamenta noteikumus, jo īpaši tos, kas attiecas uz izskatīšanas sastāvu noteikšanu, un precizēt dažu noteikumu redakciju,

ar Padomes apstiprinājumu, kas sniegts 2005. gada 3. oktobrī,

PIEŅEM ŠĀDUS REGLAMENTA GROZĪJUMUS.

1. pants

Eiropas Kopienu Tiesas 1991. gada 19. jūnijā pieņemto Reglamentu (OV L 176, 4.7.1991., 7. lpp., ar labojumu, kas publicēts OV L 383, 29.12.1992., 117. lpp.), kā grozīts 1995. gada 21. februārī (OV L 44, 28.2.1995., 61. lpp.), 1997. gada 11. martā (OV L 103, 19.4.1997., 1. lpp., ar labojumu OV L 351, 23.12.1997., 72. lpp.), 2000. gada 16. maijā (OV L 122, 24.5.2000., 43. lpp.), 2000. gada 28. novembrī (OV L 322, 19.12.2000., 1. lpp.), 2001. gada 3. aprīlī (OV L 119, 27.4.2001., 1. lpp.), 2002. gada 17. septembrī (OV L 272, 10.10.2002., 24. lpp., ar labojumu OV L 281, 19.10.2002., 24. lpp.), 2003. gada 8. aprīlī (OV L 147, 14.6.2003., 17. lpp.), 2004. gada 19. aprīlī (OV L 132, 29.4.2004., 2. lpp.), 2004. gada 20. aprīlī (OV L 127, 29.4.2004., 107. lpp.) un 2005. gada 12. jūlijā (OV L 203, 4.8.2005., 19. lpp.), groza šādi:

1)

Reglamenta 9. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Tiklīdz ir iesniegts prasības pieteikums, Tiesas priekšsēdētājs norīko tiesnesi referentu.”

2)

Reglamenta 11. panta otrajā un trešajā daļā vārdus “vienlaikus nevar piedalīties” aizstāj ar vārdiem “vienlaikus ir prombūtnē vai nevar piedalīties”.

3)

Reglamenta 11.b panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Izskatot katru lietu, virspalātā ir Tiesas priekšsēdētājs, to palātu priekšsēdētāji, kurās ir pieci tiesneši, tiesnesis referents un tāds skaits tiesnešu, kas ir vajadzīgs, lai kopējais tiesnešu skaits būtu trīspadsmit. Pēdējos no minētajiem tiesnešiem izraugās no 2. punktā minētā saraksta tajā paredzētajā secībā. Katrai lietai, ko nodod izskatīšanai virspalātā, pirmais izraudzītais tiesnesis ir tas, kura vārds ir tūlīt pēc tā tiesneša vārda, kuru no saraksta izraudzīja pēdējo, lai izskatītu iepriekšējo lietu, ko nodeva izskatīšanai šajā izskatīšanas sastāvā.”

4)

Reglamenta 11.b pantā pievieno šādu punktu:

“3.   Lietas, ko nodod izskatīšanai virspalātā tā gada sākumā, kad daļēji nomaina tiesnešus, un līdz laikam, kad notiek šī nomaiņa, izskata arī divi tiesneša aizstājēji. Tiesneša aizstājēji ir divi tiesneši, kas uzskaitīti iepriekšējā punktā minētajā sarakstā tūlīt pēc pēdējā tiesneša, kas izraudzīts lietas izskatīšanai virspalātā.

Tiesneša aizstājēji secībā, kāda paredzēta iepriekšējā punktā minētajā sarakstā, vajadzības gadījumā aizstāj tiesnešus, kas nevar piedalīties lēmuma pieņemšanā attiecīgajā lietā.”

5)

Reglamenta 11.c panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Izskatot katru lietu, palātās, kurās ir pieci tiesneši un trīs tiesneši, ir attiecīgās palātas priekšsēdētājs, tiesnesis referents un tāds skaits tiesnešu, kas ir vajadzīgs, lai tiesnešu skaits būtu, attiecīgi, pieci un trīs. Pēdējos no minētajiem tiesnešiem izraugās no 2. punktā minētā saraksta tajā paredzētajā secībā. Katrai lietai, ko nodod izskatīšanai kādā palātā, pirmais izraudzītais tiesnesis ir tas, kura vārds ir tūlīt pēc tā tiesneša vārda, kuru no saraksta izraudzīja pēdējo, lai izskatītu iepriekšējo lietu, ko nodeva izskatīšanai attiecīgajā palātā.”

6)

Reglamenta 11.d panta pirmo daļu aizstāj ar 1. punktu; pievieno šādu jaunu punktu:

“2.   Ja palāta, kurā lieta nodota izskatīšanai, saskaņā ar 44. panta 4. punktu to nodod atpakaļ Tiesai, lai to varētu nodot izskatīšanai lielākā izskatīšanas sastāvā, tajā izskatīšanas sastāvā ir tās palātas locekļi, kura lietu nodeva atpakaļ Tiesai.”

7)

Reglamenta 16. panta 1. punktā svītro vārdus “kuru parafē Tiesas priekšsēdētājs un”.

8)

Reglamenta 35. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Ja Tiesa uzskata, ka kāda padomdevēja vai advokāta attieksme pret Tiesu vai tiesnesi nav saderīga ar cieņu pret Tiesu vai ar pareizas tiesvedības prasībām, vai ja padomdevējs vai advokāts savas tiesības izmanto neatbilstīgi mērķiem, kam tās ir piešķirtas, tad Tiesa to norāda attiecīgajai personai. Ja Tiesa par to informē kompetentās iestādes, attiecīgajai personai nosūta šīm iestādēm adresētās vēstules kopiju.

Tādu pašu iemeslu dēļ Tiesa, uzklausījusi attiecīgo personu un ģenerāladvokātu un izdodot rīkojumu, jebkurā brīdī var liegt attiecīgajai personai piedalīties tiesvedībā. Šo rīkojumu izpilda uzreiz.”

9)

Reglamenta 37. panta 6. punktam pievieno šādu teikumu: “Uz šo desmit dienu termiņu neattiecina 81. panta 2. punktu.”

10)

Reglamenta 44. panta 5. punkta pirmajā daļā vārdus “Reglamenta 9. panta 2. punktā minētajai palātai” aizstāj ar vārdiem “tiesnesim referentam”.

11)

Reglamenta 45. panta 3. punktā svītro pirmo daļu.

12)

Reglamenta 46. pantā svītro pirmos divus punktus, un 3. punkts kļūst par vienīgo daļu.

13)

Reglamenta 60. pantā svītro vārdus “palātai vai”.

14)

Reglamenta 74. panta 1. punktā vārdus “šā reglamenta 9. panta 2. punktā minētā palāta, kurā lieta ir nodota izskatīšanai” aizstāj ar vārdiem “izskatīšanas sastāvs, kuram lieta ir nodota izskatīšanai” un svītro vārdus “kas nav pārsūdzams”.

15)

Reglamenta 75. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“75. pants

1.   Tiesas kase un tās parādnieki veic maksājumus euro.

2.   Ja atlīdzināmie izdevumi veikti valūtā, kas nav euro, vai ja pasākumi, uz kuriem attiecas veicamais maksājums, notikuši valstī, kuras valūta nav euro, valūtu konvertē pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktā euro maiņas kursa, kāds tas ir maksājuma dienā.”

16)

Reglamenta 76. pantu groza šādi:

a)

3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Tiesas priekšsēdētājs norīko tiesnesi referentu. Pēc tiesneša referenta priekšlikuma izskatīšanas un ģenerāladvokāta uzklausīšanas Tiesa nodod lietu izskatīšanai izskatīšanas sastāvam, kas pieņem lēmumu par to, vai sniegt pilnīgu vai daļēju bezmaksas juridisko palīdzību vai ne. Tā pārbauda, vai darbība nav acīm redzami nepamatota.

Izskatīšanas sastāvs pieņem lēmumu, izdodot rīkojumu. Ja pilnīgi vai daļēji noraida bezmaksas juridisko palīdzību, noraidījumu pamato rīkojumā”;

b)

4. punktā vārdu “palāta” aizstāj ar vārdiem “izskatīšanas sastāvs”.

17)

Reglamenta 92. panta 2. punkta vārdu “apsvērt” aizstāj ar vārdiem “pēc pušu uzklausīšanas pieņemt lēmumu par to,” un pirms vārdiem “var pasludināt” svītro vārdus “pēc pušu uzklausīšanas”.

18)

Reglamenta 93. panta 7. punktā svītro vārdus “attiecīgā trešā persona, pamatojoties uz tai sniegto tiesas sēdes ziņojumu”.

2. pants

Šos Reglamenta grozījumus, kas ir autentiski visās 29. panta 1. punktā paredzētajās valodās, publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tie stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc publikācijas.

Luksemburgā, 2005. gada 18. oktobrī


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/54


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 28. oktobris),

ar ko groza Lēmumu 2005/393/EK par aizliegtajām zonām attiecībā uz infekciozo katarālo drudzi Spānijā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4162)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/763/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 20. novembra Direktīvu 2000/75/EK, ar ko paredz īpašus noteikumus infekciozā katarālā drudža kontrolei un apkarošanai (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punkta d) apakšpunktu, 8. panta 3. punktu un 19. panta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2000/75/EK ir paredzēti kontroles noteikumi un pasākumi infekciozā katarālā drudža apkarošanai Kopienā, tostarp aizsardzības un uzraudzības zonu izveide un aizliegums izvest dzīvniekus no šīm zonām.

(2)

Komisijas 2005. gada 23. maija Lēmumā 2005/393/EK par aizsardzības un uzraudzības zonām saistībā ar infekciozo katarālo drudzi un par nosacījumiem, ko piemēro pārvadājumiem no šīm zonām vai caur tām (2), ir paredzēts norobežot vispārējās ģeogrāfiskās teritorijas, kurās dalībvalstīm jāizveido aizsardzības un uzraudzības zonas (“aizliegtās zonas”) attiecībā uz infekciozo katarālo drudzi.

(3)

Spānija informēja Komisiju, ka dažās teritorijās, kuras atrodas pie aizliegtajām zonām, ir atklāts vīruss.

(4)

Tādēļ ir jāpaplašina aizliegtās zonas, ņemot vēra rīcībā esošos datus par vīrusa pārnēsātāja vidi un tā sezonālās aktivitātes attīstību.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2005/393/EK.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumā 2005/393/EK E zonas daļu attiecībā uz Spāniju aizstāj ar šo tekstu:

“Spānija:

Kadisas, Malagas, Seviļas, Elvas, Kordovas, Kaseresas, Badahosas provinces

Haenas province (Jaen un Andujar provinces (comarcas))

Tolēdo province (Almorox, Belvis de Jara, Gálvez, Mora, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos un Juncos provinces (comarcas))

Avilas province (Candelada, Arenas de San Pedro, Sotillo de la Adrada provinces (comarcas))

Sjudadrealas province (Almadén, Almodóvar del Campo, Horcajo de los Montes, Malagón un Piedrabuena provinces (comarcas))

Salamankas province (Bejar un Sequeros provinces (comarcas))

Madrides province (Aranjuez, El Escorial, Grinon, Navalcarnero un San Martin de Valdeiglesias provinces (comarcas))”

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2005. gada 1. novembra.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 327, 22.12.2000., 74. lpp.

(2)  OV L 130, 24.5.2005., 22. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/603/EK (OV L 206, 9.8.2005., 11. lpp.).


29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/56


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 28. oktobris),

ar kuru groza Lēmumu 93/52/EEK attiecībā uz Groseto provinces Toskānas reģionā Itālijā pasludināšanu par brīvu no brucelozes (B. melitensis) un Lēmumu 2003/467/EK attiecībā uz Francijas pasludināšanu par brīvu no liellopu brucelozes

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 4187)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/764/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvu 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (1), un jo īpaši tās A pielikuma II daļas 7. punktu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīvu 91/68/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas ietekmē aitu un kazu tirdzniecību Kopienā (2), un jo īpaši tās A pielikuma 1. nodaļas II daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1992. gada 21. decembra Lēmumā 93/52/EEK, ar ko nosaka dažu dalībvalstu vai reģionu atbilstību prasībām attiecībā uz brucelozi (B. melitensis) un saskaņā ar šīm prasībām piešķir tām tādas dalībvalsts vai reģiona statusu, kas ir oficiāli brīvi no šīs slimības (3), uzskaitīti dalībvalstu reģioni, kurus atzīst par oficiāli brīviem no brucelozes (B. melitensis) atbilstīgi Direktīvai 91/68/EEK.

(2)

Groseto provincē Toskānas reģionā vismaz 99,8 % no aitu vai kazu saimniecībām ir oficiāli brīvas no brucelozes. Turklāt šī province ir apņēmusies ievērot dažus citus Direktīvā 91/68/EEK paredzētos nosacījumus saistībā ar izlases veida pārbaudēm, kas jāveic pēc minētās provinces atzīšanas par brīvu no brucelozes.

(3)

Tādēļ Groseto province Toskānas reģionā jāatzīst par oficiāli brīvu no brucelozes (B. melitensis) aitu vai kazu saimniecībās.

(4)

Saraksti ar dalībvalstu reģioniem, kuri pasludināti par brīviem no liellopu tuberkulozes, liellopu brucelozes un enzootiskās liellopu leikozes, ir izklāstīti Komisijas 2003. gada 23. jūnija Lēmumā 2003/467/EK, ar ko nosaka no tuberkulozes, brucelozes un govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvu statusu dažām dalībvalstīm un dalībvalstu reģioniem attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem (4).

(5)

Pēc tam, kad Komisija ir izvērtējusi dokumentus, ko Francija iesniegusi, lai pierādītu atbilstību attiecīgajiem nosacījumiem Direktīvā 64/432/EEK attiecībā uz liellopu brīvību no brucelozes, visa minētā dalībvalsts jāpasludina par oficiāli brīvu no liellopu brucelozes.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 93/52/EEK un Lēmums 2003/467/EK.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 93/52/EEK II pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma I pielikumu.

2. pants

Lēmuma 2003/467/EK II pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma II pielikumu.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 28. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 21/2004 (OV L 5, 9.1.2004., 8. lpp.).

(2)  OV L 46, 19.2.1991., 19. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2004/554/EK (OV L 248, 22.7.2004., 1. lpp.).

(3)  OV L 13, 21.1.1993., 14. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/604/EK (OV L 206, 9.8.2005., 12. lpp.).

(4)  OV L 156, 25.6.2003., 74. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/604/EK.


I PIELIKUMS

Lēmuma 93/52/EEK II pielikumu aizstāj ar šādu:

“II PIELIKUMS

Francijā:

 

departamenti:

Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gers, Gironde, Hauts-de-Seine, Haute-Loire, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Territoire-de-Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines, Ville de Paris, Vosges.

Itālijā:

Lacijas reģionā: Rieti, Viterbo provinces,

Lombardijas reģionā: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese provinces,

Markes reģionā: Ancona, Ascoli, Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino provinces,

Pjemontas reģionā: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli provinces,

Sardīnijas reģionā: Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari provinces,

Trentīno-Alto Adidžes reģionā: Bolzano, Trento provinces,

Toskānas reģionā: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena provinces,

Umbrijas reģionā: Perugia, Terni provinces.

Portugālē:

 

Azoru salu autonomais reģions.

Spānijā:

 

Kanāriju salu autonomajā reģionā: Santa Cruz de Tenerife un Las Palmas province.”


II PIELIKUMS

Lēmuma 2003/467/EK II pielikuma 1. nodaļu aizstāj ar šādu:

“1. NODAĻA

NO BRUCELOZES OFICIĀLI BRĪVĀS DALĪBVALSTIS

ISO kods

Dalībvalsts

BE

Beļģija

CZ

Čehija

DK

Dānija

DE

Vācija

FR

Francija

LU

Luksemburga

NL

Nīderlande

AT

Austrija

SK

Slovākija

FI

Somija

SE

Zviedrija”


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

29.10.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/59


PADOMES LĒMUMS 2005/765/KĀDP

(2005. gada 3. oktobris)

attiecībā uz Eiropas Savienības un Indonēzijas valdības nolīguma noslēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā – par uzdevumiem, statusu, privilēģijām un imunitāti, kas piešķirta Eiropas Savienības uzraudzības misijai Acehā (Indonēzijā) (Acehas Uzraudzības misija – AUM) un tās personālam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 24. pantu,

ņemot vērā prezidentvalsts ieteikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2005. gada 9. septembrī ir pieņēmusi Vienoto rīcību 2005/643/KĀDP par Eiropas Savienības uzraudzības misiju Acehā, Indonēzijā (Acehas Uzraudzības misija – AUM) (1).

(2)

Vienotās rīcības 7. pantā ir paredzēts, ka par Acehas Uzraudzības misijas personāla statusu Indonēzijā, attiecīgos gadījumos arī privilēģijām, imunitāti un turpmākām garantijām, kas vajadzīgas Acehas Uzraudzības misijas īstenošanai un normālai darbībai, panāk vienošanos saskaņā ar Līguma 24. pantā paredzēto procedūru.

(3)

Saskaņā ar pilnvaru, ko Padome 2005. gada 18. jūlijā devusi prezidentvalstij, kam vajadzības gadījumā palīdz ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis, rīkojot turpmākas ES krīzes pārvarēšanas misijas, ir jāsāk sarunas ar uzņēmējvalstīm, lai noslēgtu nolīgumus par statusu, kas dots Eiropas Savienības civilu krīžu pārvarēšanas misijām, pamatojoties uz Eiropas Savienības civilās krīzes pārvarēšanas misiju statusa paraugnolīgumu, prezidentvalsts, kam palīdzējis ģenerālsekretārs/Augstais pārstāvis, vēstuļu apmaiņas veidā ir vienojusies attiecībā uz nolīgumu ar Indonēzijas valdību par uzdevumiem, statusu, privilēģijām un imunitāti, kas dota Eiropas Savienības uzraudzības misijai Acehā (Indonēzijā) (Acehas Uzraudzības misija – AUM) un tās personālam.

(4)

Šīs vēstuļu apmaiņas veidā noslēgtais nolīgums būtu jāapstiprina Kopienas vārdā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības vārdā ir apstiprināts Eiropas Savienības un Indonēzijas valdības nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā – par uzdevumiem, statusu, privilēģijām un imunitāti, kas piešķirta Eiropas Savienības uzraudzības misijai Acehā (Indonēzijā) (Acehas Uzraudzības misija – AUM) un tās personālam.

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs ir pilnvarots norīkot personu(-as), kas pilnvarota(-as) parakstīt nolīgumu, lai tas uzliktu saistības Eiropas Savienībai.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2005. gada 3. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

D. ALEXANDER


(1)  OV L 234, 10.9.2005., 13. lpp.


TULKOJUMS

NOLĪGUMS

vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Indonēzijas valdību par uzdevumiem, statusu, privilēģijām un imunitāti, kas piešķirta Eiropas Savienības uzraudzības misijai Acehā (Indonēzija) (Acehas uzraudzības misija – AUM) un tās personālam

Jūsu Ekselence!

Man ir tas gods apliecināt, ka esmu saņēmis Jūsu 2005. gada 14. septembra vēstuli ar pielikumiem – attiecībā uz uzdevumiem, statusu, privilēģijām un imunitāti, kas piešķirta Uzraudzības misijai Acehā (AUM), un kura skan šādi:

Atsaucoties uz Jūsu 2005. gada 9. septembra vēstuli, man ir tas gods apstiprināt Acehas Uzraudzības misijas (AUM) uzdevumus un pilnvaras, kas ir izklāstītas I pielikumā pievienoto vēstuļu 2. punktā.

Es arī vēlos darīt Jums zināmu, ka, veicinot Helsinkos 2005. gada 15. augustā parakstītajā Indonēzijas Republikas valdības (IV) un Brīvās Acehas kustības (GAM) Saprašanās memorandā (SM) paredzēto AUM pilnvaru izpildi, lai nodrošinātu Acehas problēmu risinājumu miera līdzekļiem un rastu stabilu risinājumu vienotā Indonēzijas Republikā, AUM ir vajadzīgs tiesisks regulējums uzticēto pilnvaru īstenošanai.

Attiecīgi man ir tas gods ierosināt tādu tiesisko regulējumu, kas reglamentētu AUM un tās personāla statusu, privilēģijas un imunitāti, īstenojot II pielikumā paredzētās pilnvaras. IV tiesiskais regulējums ir balstīts uz Indonēzijas 1982. gada 25. janvāra likumu Nr. 2 par ANO Īpašo misiju konvencijas ratifikāciju, kas parakstīta Ņujorkā, 1969. gadā.

Es ļoti priecātos, ja Jūs varētu Eiropas Savienības vārdā apstiprināt, ka piekrītat šiem noteikumiem, kā arī apstiprinātu izpratni, ka šī vēstule un tās pielikumi līdz ar Jūsu atbildi ir instruments, kas Indonēzijas valdībai un Eiropas Savienībai uzliek juridiskas saistības. Šis instruments stājas spēkā dienā, kad Jūs parakstāt atbildi. Ja Jūsu atbilde tiks saņemta vēlāk, IV šo instrumentu provizoriski piemēros no 2005. gada 15. septembra. Šo instrumentu var grozīt, savstarpēji vienojoties, un tā darbība beigsies 2006. gada 15. martā, ja vien, savstarpēji vienojoties, to atkārtoti nepagarinās uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

Noteikumi, kas reglamentē AUM un tās personāla statusu, privilēģijas un imunitāti, būs piemērojami tikmēr, kamēr viss AUM personāls nebūs aizbraucis no Indonēzijas Republikas, un visas neatrisinātās prasības – ja tādas būs – būs atrisinātas atbilstīgi II pielikuma 16. iedaļai.

Ekselence, lūdzu pieņemiet manas visdziļākās cieņas apliecinājumus.

Patiesā cieņā

Yusril Ihza Mahendra

a. i. ārlietu ministrs

I PIELIKUMS

Briselē, 2005. gada 9. septembrī

Godātais ministra kungs!

Es atsaucos uz Jūsu 2005. gada 12. jūlija vēstuli ar aicinājumu Eiropas Savienībai piedalīties Acehas Uzraudzības misijā (AUM) un manu 2005. gada 22. jūlija atbildi, ar ko es apstiprināju ES piekrišana dalībai tajā. Man ir tas gods Jūs informēt, ka 2005. gada 9. septembrī ES Padome ir pieņēmusi Vienotu rīcību, kurā dots tiesiskais regulējums ES dalībai Acehas Uzraudzības misijā.

Kā norādīts Saprašanās memorandā (SM), ko Indonēzijas valdība un Brīvās Acehas kustība parakstījusi 2005. gada 15. augustā, un ar ko izveidota Acehas Uzraudzības misija, es vēlos apstiprināt, ka AUM veiks šādus uzdevumus:

AUM uzraudzīs, kā Saprašanās memoranda puses īsteno saistības, ko tās uzņēmušās.

Konkrēti – AUM:

a)

uzraudzīs Brīvās Acehas kustības demobilizāciju un to, kā tās bruņojumu padara aktīvai ekspluatācijai nederīgu;

b)

uzraudzīs ar valdību nesaistītu militāro spēku un policijas pārvietošanu;

c)

uzraudzīs Brīvās Acehas kustības aktīvo biedru reintegrāciju;

d)

uzraudzīs cilvēktiesību stāvokli un sniegs palīdzību šajā jomā;

e)

uzraudzīs tiesību aktu pārmaiņu procesu;

f)

izšķirs strīdus sakarā ar apstrīdētiem amnestijas gadījumiem;

g)

izmeklēs un izskatīs sūdzības un iesniegumus par iespējamiem Saprašanās memoranda pārkāpumiem;

h)

nodibinās un uzturēs sakarus ar pusēm un pilnībā sadarbosies ar tām.

Es ierosinu, ka vajadzības gadījumā par īstenošanas pasākumiem AUM misijas vadītājs vienosies ar Jūsu valdības pārstāvjiem.

Attiecīgi un pēc mūsu pārstāvju pārrunām es vēlos Jūs uzaicināt uz vēstuļu apmaiņu par AUM un tās personāla statusu, privilēģijām un imunitāti.

Es ceru uz ciešu turpmāku sadarbību ar Jums un ar Jūsu valdību.

Lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

Patiesā cieņā

Javier SOLANA

II PIELIKUMS

Noteikumi par Acehas Uzraudzības misijas (AUM) statusu, privilēģijām un imunitāti

1.   Attiecībā uz AUM tiesisko regulējumu ir spēkā šādas definīcijas

a)

“AUM” jeb “misija” ir Acehas Uzraudzības misija Nanggroe Aceh Darussalam provincē, ko izveidojusi Eiropas Savienība un ASEAN atbalstītājvalstis saskaņā ar Helsinkos 2005. gada 15. augustā parakstīto Indonēzijas Republikas valdības (IV) un Brīvās Acehas kustības (GAM) Saprašanās memorandu, arī tās sastāvdaļas, elementi, galvenās mītnes, personāls un Indonēzijas Republikā izvietotie objekti, kā arī personāls, kas nosūtīts pildīt AUM misiju;

b)

“misijas vadītājs” ir AUM misijas vadītājs;

c)

“AUM personāls” ir misijas vadītājs/misijas vadītāja pirmais vietnieks, ES dalībvalstu, citu Eiropas valstu un ASEAN atbalstītājvalstu norīkots personāls, starptautisks AUM līgumpersonāls, ko izvieto, lai sagatavotu, atbalstītu un īstenotu misiju, kā arī nosūtītājvalsts vai ES iestādes personāls, kas darbojas misijā. Pie tā nepieder komerciāli darbuzņēmēji vai darbinieki, kas pieņemti darbā uz vietas;

d)

“galvenā mītne” ir AUM galvenā mītne Banda Acehā;

e)

“nosūtītājvalsts” ir jebkura ES dalībvalsts, cita Eiropas valsts vai ASEAN atbalstītājvalsts, kas ir nosūtījusi personālu uz AUM;

f)

“objekti” ir visas ēkas, telpas un zeme, kas vajadzīga AUM darbībām, kā arī AUM personāla izmitināšanai;

g)

“vietējais personāls” ir personāls, veidots no Indonēzijas Republikas valstspiederīgiem vai tās pastāvīgiem iedzīvotājiem.

2.   Vispārēji noteikumi

a)

AUM un AUM personāls respektē Indonēzijas Republikas suverenitāti, teritoriālo integritāti, nacionālo vienotību un politisko neatkarību saskaņā ar ANO Statūtiem;

b)

AUM un tās personāls, veicot pilnvaras un uzdevumus, saglabā nelokāmu taisnīgumu, objektivitāti un neatkarību, un respektē Indonēzijas Republikas likumus un noteikumus, tostarp Nanggroe Aceh Darussalam provinces vietējos likumus un noteikumus;

c)

veicot misiju, AUM personāls neveic nekādas darbības, kas nav saderīgas ar tās būtību un mērķi. Personāls nedrīkst nēsāt ieročus;

d)

AUM ir neatkarīga, pildot savas funkcijas. Uzņēmējvalsts ievēro AUM unitāro būtību;

e)

misijas vadītājs regulāri informē Ārlietu departamentu par personāla locekļu skaitlisko sastāvu un dara zināmus vārdus personālam, ko uzskata par vajadzīgu, lai garantētu IV un GAM noslēgtā SM īstenošanas taisnīgu, objektīvu un uzticamu uzraudzību.

3.   Identifikācija

a)

AUM personālam izsniedz AUM identifikācijas kartes, lai varētu viņus identificēt; un tās viņiem vienmēr jānēsā līdzi. AUM nodrošina attiecīgas IV iestādes ar AUM identifikācijas kartes paraugu;

b)

spēkrati un citi transportlīdzekļi, ko izmanto AUM personāls, ir marķēti ar AUM emblēmu, un par tiem informē vietējo policiju. Visus transportlīdzekļus izmantos tikai AUM personāls un vietējais personāls, ko misija pieņēmusi darbā;

c)

AUM ir tiesības izkārt ES un ASEAN atbalstītājvalstu karogus tās galvenajā mītnē un rajonu birojos un citos objektos līdz ar Indonēzijas Republikas karogu. AUM emblēmu var izlikt AUM misijas telpās, piestiprināt pie spēkratiem un civilapģērba, kā nolemj misijas vadītājs.

4.   Iebraukšanas/izbraukšanas punkti un pārvietošanās uzņēmējvalsts teritorijā

a)

AUM personāls un AUM resursi, un transportlīdzekļi iebrauc Indonēzijas Republikā un izbrauc no tās, izmantojot oficiālos izbraukšanai un iebraukšanai paredzētos robežšķērsošanas punktus, jūras ostas un starptautiskos gaisa koridorus. Uz izņēmumiem medicīnisku un ārkārtas evakuāciju gadījumos attiecas 19. iedaļā paredzētie pasākumi;

b)

IV atvieglo AUM un AUM personālam iebraukšanu un izbraukšanu no Indonēzijas Republikas teritorijas, tostarp piešķirot atļaujas, kas vajadzīgas, lai misijas laikā uzturētos Indonēzijas Republikas teritorijā. Iebraucot un izbraucot no Indonēzijas Republikas, AUM personāls, kam ir 3. iedaļas a) punktā minētā identifikācijas karte, Indonēzijas Republikā ir atbrīvots no noteikumiem par pasēm, muitas kontroli, vīzām un imigrāciju, ka arī jebkādas imigrācijas pārbaudes – izņemot pasu kontroli;

c)

AUM personāls ir atbrīvots no Indonēzijas Republikas noteikumiem, kas reglamentē ārvalstnieku reģistrāciju un kontroli, bet šis personāls negūst tiesības uz pastāvīgu uzturēšanos vai pastāvīgu dzīvesvietu Indonēzijas Republikas teritorijā;

d)

AUM resursi un transportlīdzekļi, kas, atbalstot AUM misiju, Indonēzijas Republikas teritorijā iebrauc, to šķērso vai no tās izbrauc, ir atbrīvoti no visām prasībām uzrādīt inventāra sarakstus vai citus muitas dokumentus; un uz tiem neattiecas nekādas pārbaudes, ja vien nav nopietnu iemeslu uzskatīt, ka tajos ir priekšmeti, kas ir aizliegti ar Indonēzijas Republikas tiesību aktiem vai uz ko attiecas karantīnas noteikumi. Pārbaudi veic vienīgi AUM pilnvarota pārstāvja klātbūtnē;

e)

AUM personāla locekļi var vadīt motorizētus spēkratus, kuģus un lidaparātus ar nosacījumu, ka viņiem attiecīgi ir derīgas attiecīgas valsts vai starptautiskas braukšanas tiesības, kuģa kapteiņa vai pilota apliecības. IV tādas tiesības vai apliecības uzskata par derīgām bez nodokļiem vai maksas;

f)

uz spēkratiem un lidaparātiem, ko izmanto misijas vajadzībām, neattiecina vietējās licencēšanas un reģistrācijas prasības. Uz tiem joprojām attiecina attiecīgus starptautiskus un valsts standartus un noteikumus par pārlidošanu, nolaišanos un gaisa satiksmes kontroli. Vajadzības gadījumā veiks 19. iedaļā paredzētos īstenošanas pasākumus;

g)

AUM un tās personāls līdz ar spēkratiem, lidaparātiem vai visi citi transportlīdzekļiem, iekārtām un materiāli var brīvi un neierobežoti pārvietoties visā Nanggroe Aceh Darussalam provincē un citās Indonēzijas Republikas teritorijas daļās, uz ko attiecas Indonēzijas likumi un noteikumi par zonām, kurās iebraukt aizliegts vai tā ir ierobežota valsts drošības apsvērumu dēļ;

h)

misijas vajadzībām AUM personāls un vietējais personāls, ko nodarbina AUM, ceļojot dienesta pienākumu pildīšanas nolūkos, var izmantot ceļus, tiltus, prāmjus, lidostas un ostas, nemaksājot nodevas, ceļa maksu, nodokļus vai citādus maksājumus – izņēmums ir maksa par pakalpojumiem, ko sniedz privātais sektors. AUM nav atbrīvota no pamatotiem maksājumiem par pakalpojumiem, ka ir lūgti un saņemti saskaņā ar nosacījumiem, kas attiecas uz pakalpojumiem, ko sniedz Indonēzijas Republikas personālam.

5.   Privilēģijas un imunitāte, ko IV piešķir AUM

a)

AUM objekti ir neaizskarami. Bez misijas vadītāja piekrišanas tajos neierodas IV pārstāvji;

b)

AUM objektiem, iekārtojumam un citiem resursiem tajos, kā arī transportlīdzekļiem, ir imunitāte pret kratīšanu, rekvizīciju, apķīlāšanu vai arestu;

c)

AUM, tās īpašumiem un resursiem neatkarīgi no atrašanās vietas un valdītāja, ir imunitāte pret jebkādu tiesvedību;

d)

AUM arhīvi un dokumenti, arī multivides palīgmateriāli parastā vai digitālā formātā vienmēr ir neaizskarami, neatkarīgi no to atrašanās vietas;

e)

AUM oficiālā sarakste ir neaizskarama. Oficiāla sarakste ir visa sarakste, kas attiecas uz misiju un tās funkcijām;

f)

IV saskaņos preču ievešanu un izvešanu bez nodokļiem, kā arī atbrīvošanu no iekšējiem nodokļiem preces, īpašumu, materiālus, un iekārtas, ko AUM importējusi un ieguvusi uzņēmējvalstī saistībā ar tās oficiālajiem pienākumiem;

g)

IV ļauj ievest preces misijas vajadzībām un piešķir tām atbrīvojumu no visām muitas nodevām, nodokļiem, maksām un līdzīgiem maksājumiem, kas nav maksa par glabāšanu, transportu un citiem sniegtiem pakalpojumiem.

6.   AUM personāla privilēģijas un imunitāte, ko piešķir IV

a)

AUM personālam nepiemēro nekādu arestu vai aizturēšanu;

b)

AUM personāla dokumenti, sarakste un īpašums ir neaizskarams, izņemot gadījumus, ja piemēro izpildi piespiedu kārtā, kas atļauta saskaņā ar 6. iedaļas f) apakšpunktu;

c)

AUM personālam visos apstākļos ir imunitāte pret Indonēzijas Republikas kriminālo tiesvedību. Nosūtītājvalsts vai arī attiecīgā ES iestāde vajadzības gadījumā var atņemt AUM personāla imunitāti pret kriminālo tiesvedību. Imunitātes atņemšana vienmēr jāformulē skaidri;

d)

AUM personālam ir imunitāte pret Indonēzijas Republikas civilo un administratīvo tiesvedību attiecībā uz visu teikto vai rakstīto, kā arī uz visām darbībām, ko tas veic, pildot dienesta pienākumus. Ja pret AUM personālu Indonēzijas Republikas tiesā ceļ civilprasību, par to tūlīt informē misijas vadītāju un kompetentu nosūtītājvalsts iestādi vai ES iestādi. Pirms tiesvedības sākuma misijas vadītājs un kompetentā nosūtītājvalsts iestāde vai ES iestāde tiesai apliecina, vai attiecīgo aktu ir izdarījis AUM personāla loceklis, pildot dienesta pienākumus. Ja akts izdarīts, pildot dienesta pienākumus, tiesvedību neierosina. Ja akts nav izdarīts, pildot dienesta pienākumus, tiesvedību var turpināt. Misijas vadītāja un kompetentās nosūtītājvalsts iestādes vai ES iestādes apliecinājums uzliek saistības Indonēzijas Republikas tiesai, kas to nevar apstrīdēt. Ja tiesvedību sāk AUM personāla loceklis, viņš zaudē imunitāti pret tiesvedību attiecībā uz visām pretprasībām, kas ir tieši saistītas ar galveno prasību;

e)

AUM personālam nav pienākuma liecināt kā lieciniekam;

f)

AUM personālam nevar piemērot izpildi piespiedu kārtā, izņemot gadījumus, ja pret personāla locekļiem sāk kādu civillietu, kas nav saistīta ar viņu oficiāliem pienākumiem. AUM personāla locekļu īpašumu, par ko misijas vadītājs apliecina, ka tas ir vajadzīgs oficiālo pienākumu izpildei, nevar arestēt, izpildot tiesas spriedumu, lēmumu vai rīkojumu. Civilā tiesvedībā uz AUM personāla locekļiem neattiecas nekādi personas brīvības ierobežojumi vai kādi citi piespiedu pasākumi;

g)

AUM personāla locekļu imunitāte pret tiesvedību Indonēzijas Republikā viņus neatbrīvo no tiesvedības attiecīgās nosūtītājvalstīs;

h)

attiecībā uz AUM sniegtiem pakalpojumiem AUM personāls ir atbrīvots no sociālā nodrošinājuma noteikumiem, kādi varētu būt spēkā Indonēzijas Republikā;

i)

AUM personāls Indonēzijas Republikā ir atbrīvots no jebkuriem nodokļiem, ko atvelk no AUM vai nosūtītājvalstu maksātās algas un ienākumiem, kā arī no ienākumiem, kas saņemti ārpus IV;

j)

IV saskaņā ar tiesību aktiem, ko tā var pieņemt, ļauj AUM personālam ievest preces personiskām vajadzībām un atbrīvo tās no visām muitas nodevām, nodokļiem un līdzīgiem maksājumiem, kas nav maksa par glabāšanu, transportu un līdzīgiem pakalpojumiem. IV ļauj arī izvest šādas preces. Attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas iegādāti Indonēzijas Republikas iekšējā tirgū, AUM personāls ir atbrīvots no PVN un nodokļiem atbilstīgi vietējiem likumiem;

k)

AUM personāla locekļu bagāža ir atbrīvota no pārbaudēm, ja vien nav nopietnu iemeslu uzskatīt, ka tajā ir priekšmeti, kas nav domāti AUM personāla locekļa personiskai lietošanai, vai priekšmeti, kas ir aizliegti ar Indonēzijas Republikas tiesību aktiem vai uz ko attiecas karantīnas noteikumi. Pārbaudes veic vienīgi attiecīgā AUM personāla locekļa vai AUM pilnvarota pārstāvja klātbūtnē.

7.   Vietējais personāls

Vietējam personālam, kas ir Indonēzijas Republikas valstspiederīgie vai pastāvīgie iedzīvotāji, izmanto privilēģijas un imunitātes tikai tiktāl, ciktāl to pieļauj Indonēzijas Republika. Indonēzijas Republika tomēr īsteno savu jurisdikciju pār attiecīgām personām tādējādi, lai lieki netraucētu misijas darbības.

8.   Krimināltiesvedība

Kompetentas nosūtītājvalsts iestādes ir tiesīgas uzņēmējvalsts teritorijā īstenot visu krimināltiesvedību un disciplināras pilnvaras, kas tām attiecībā uz personālu ir uzticētas ar attiecīgiem nosūtītājvalsts tiesību aktiem saskaņā ar attiecīgiem nosūtītājvalsts tiesību aktiem.

9.   Drošība

a)

IV, izmantojot savus resursus, pilnībā uzņemas atbildību par AUM personāla drošību;

b)

lai to nodrošinātu, IV veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu AUM un AUM personāla aizsardzību un drošību. Jebkurus īpašus noteikumus, ko ierosina IV, pirms īstenošanas saskaņo ar misijas vadītāju;

c)

medicīnisku AUM personāla evakuāciju var nodrošināt privāti darbuzņēmēji no lielākajiem lidlaukiem; tomēr IV drošības spēki ir atbildīgi par medicīnisko evakuāciju no konkrētām darbības vietām Nanggroe Aceh Darussalam provincē uz lielākajiem lidlaukiem. Ārkārtas situācijās AUM darbuzņēmējs var veikt medicīniskas evakuācijas no konkrētām darbības vietām uz lielākajiem lidlaukiem, iepriekš brīdinot IV iestādes. IV medicīnas personāls var piedalīties evakuācijas procesā.

10.   Apģērbs

AUM valkā civilapģērbu ar īpašām AUM atšķirības zīmēm – saskaņā ar misijas vadītāja izdotiem noteikumiem.

11.   Sadarbība un piekļuve informācijai un masu informācijas līdzekļiem

a)

IV pilnībā sadarbojas ar AUM un AUM personālu un atbalsta to;

b)

uzņēmējvalsts, saņemot lūgumu un, ja tas vajadzīgs, lai veiktu misiju, un atbilst AUM pilnvarām, AUM personālam nodrošina efektīvu piekļuvi:

ēkām, objektiem, norises vietām un oficiāliem spēkratiem, kas ir uzņēmējvalsts pārziņā,

dokumentiem, materiāliem un informācijai, ko tā kontrolē.

Vajadzības gadījumā noslēdz nolīgumus par 19. iedaļā minētajiem papildpasākumiem;

c)

misijas vadītājs un IV regulāri apspriežas un paredz attiecīgus pasākumus, nodrošinot ciešu savstarpēju koordināciju visos vajadzīgos līmeņos. IV var iecelt koordinatoru darbam ar AUM;

d)

misijas vadītājam ir brīva pieeja vietējiem, valsts, starptautiskiem masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, lai paustu uzskatus saistībā ar AUM darbībām un misijas gaitu. Masu informācijas līdzekļiem dos tādu pašu netraucētu pieeju misijas vadītājam vai viņa preses sekretāram;

e)

misijas vadītājam ir tiesības piekļūt pieejamām apraides sistēmām un organizācijām un izmantot tās, un/vai sagatavot un izplatīt paziņojumu, izmantojot savus līdzekļus, lai Nanggroe Aceh Darussalam provincē, misijas robežās informētu attiecīgās auditorijas, ņemot vērā vienošanos ar attiecīgiem apraides un masu informācijas līdzekļu operatoriem;

f)

saskaņā ar Indonēzijas tiesību aktiem un administratīviem noteikumiem AUM ir tiesiska rīcībspēja, lai varētu efektīvi īstenot pildīt pilnvaras, konkrēti, lai ļautu AUM atvērt kontus bankās un pirkt vai pārdot kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī būt par pusi tiesas prāvās.

12.   IV atbalsts un līgumu slēgšana

a)

IV, ja tai lūdz, palīdz AUM atrast piemērotus objektus;

b)

ja tas ir vajadzīgs un iespējams, IV bez maksas nodrošina IV īpašumā esošus objektus, ciktāl AUM lūdz tādus objektus administratīvu un operatīvu darbību veikšanai;

c)

IV līdzekļu un spēju robežās palīdz misijai sagatavošanas darbos, iekārtojoties, veicot pienākumus, un atbalsta to, arī saistībā ar AUM ekspertu kopējām telpām un iekārtām;

d)

IV sniedz misijai palīdzību un atbalstu saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā palīdzību un atbalstu, ko saņem IV personāls;

e)

likumus, ko piemēro līgumiem, kurus AUM slēdz Indonēzijas Republikā, nosaka ar attiecīgajiem līgumiem.

13.   Pārmaiņas objektos

a)

AUM ir pilnvarota būvēt, pārbūvēt vai citādi pēc vajadzības pārveidot objektus operatīvām vajadzībām, konsultējoties ar kompetentām Indonēzijas iestādēm. Par visiem kompetentu Indonēzijas iestāžu iebildumiem tūlīt informē AUM;

b)

IV nelūdz AUM nekādas kompensācijas par tādām būvēm, pārbūvēm vai pārveidēm.

14.   Miruši AUM darbinieki

a)

Misijas vadītājs ir tiesīgs uzņemties atbildību un veikt piemērotus pasākumus, lai repatriētu ikvienu mirušu AUM personāla locekli, kā arī viņa personisko īpašumu;

b)

mirušiem AUM darbiniekiem neveic sekciju bez attiecīgās valsts piekrišanas un AUM un/vai attiecīgās valsts pārstāvja klātbūtnes;

c)

IV sadarbojas ar AUM, cik cieši vien iespējams, lai pēc iespējas drīz repatriētu mirušus AUM personāla locekļus.

15.   Saziņa

a)

AUM ir tiesīga pēc vajadzības izmantot iekārtas, kas vajadzīgas pilnvaru veikšanai, piemēram, kartes un navigācijas ierīces, novērošanas instrumentus, fotoaparātus, videomagnetofonus un citas saskanīgas iekārtas;

b)

AUM var uzstādīt un izmantot radioraidītājus un uztvērējus, kā arī satelītu sistēmas. Tā sadarbojas ar kompetentām IV iestādēm, lai izvairītos no konfliktiem, izmantojot attiecīgas frekvences. IV bez maksas piešķir pieeju radiofrekvenču diapazonam;

c)

AUM ir tiesības uz neierobežotu saziņu, izmantojot radio (arī satelītradio, pārvietojamus vai pārnēsājamus radio), telefonus, telegrāfus, faksimilaparātus un citus līdzekļus, kā arī tiesības uzstādīt iekārtas, kas ir vajadzīgas, lai uzturētu saziņu vienā AUM objektā un vairāku objektu starpā, arī ievelkot kabeļus un pazemes līnijas operācijas vajadzībām, konsultējoties ar Indonēzijas iestādēm;

d)

AUM savos objektos var veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai pārsūtītu AUM personālam adresētu un/vai AUM personāla sūtītu pastu.

16.   Prasības nāves, ievainojuma, bojājuma un zaudējuma gadījumā

a)

IV, sūtītājvalstis, AUM un AUM personāls nav atbildīgs par nekādiem civiliedzīvotāju īpašuma vai valsts īpašuma bojājumiem vai zaudējumiem, kas ir saistīti ar operatīvām vajadzībām vai ko izraisījušas darbības, kuras ir saistītas ar iedzīvotāju nemieriem vai AUM aizsardzību;

b)

lai panāktu izlīgumu, prasības par civiliedzīvotāju īpašuma vai valsts īpašuma bojājumiem vai zaudējumiem, uz ko neattiecas 1. punkts, kā arī prasības, ko ceļ personu nāves vai ievainojumu, kā arī AUM īpašuma bojājumu vai zaudējumu gadījumā, ar kompetentu IV iestāžu starpniecību pārsūta uz AUM, ciktāl ir runa par zaudējumiem, kas nodarīti Indonēzijas Republikas juridiskām vai fiziskām personām – vai arī kompetentām Indonēzijas Republikas iestādēm, ja ir runa par zaudējumiem, kas nodarīti AUM. Prasības var attiekties gan uz līgumsaistību, gan ārpuslīgumsaistību jautājumiem;

c)

ja izlīgumu nevar panākt, prasību nosūta prasību komisijai, kas veidota no vienāda skaita AUM un IV pārstāvju. Prasības nokārto, savstarpēji vienojoties.

17.   Koordinācija un strīdi

a)

AUM pārstāvji un kompetentas IV iestādes kopīgi izskata visas problēmas, kas rodas saistībā ar šo noteikumu piemērošanu;

b)

ja nav panākts izlīgums, strīdus attiecībā uz šo noteikumu interpretāciju izšķir tikai ar diplomātijas līdzekļiem.

18.   Citi noteikumi

a)

Kad vien šajos noteikumos ir minētas AUM un AUM personāla privilēģijas, imunitāte un tiesības, IV ir atbildīga par to īstenošanu un to, lai tās ievērotu attiecīgas IV vietējo pašvaldību iestādes;

b)

nekas šajos noteikumos nav paredzēts vai tajos neko nevar uztvert kā tādu, kas mazina tiesības, kuras varētu būt kādai nosūtītājvalstij.

19.   Īstenošanas noteikumi

Lai īstenotu šos noteikumus, par operatīviem, administratīviem un tehniskiem jautājumiem misijas vadītājs un IV administratīvās iestādes var slēgt īpašus nolīgumus.

Eiropas Savienības vārdā man ir tas gods apstiprināt, ka Jūsu vēstules un tās pielikumu saturs Eiropas Savienībai ir pieņemams, un Jūsu vēstule un tās pielikumi līdz ar šo atbildi ir instruments, kas saskaņā ar Jūsu priekšlikumu uzliek juridiskas saistības. Kā izklāstīts Jūsu vēstulē, šis instruments stājas spēkā dienā, kad šo vēstuli paraksta. Es arī vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos Indonēzijas valdībai, kā tā ir piekritusi provizoriski piemērot šo instrumentu no 2005. gada 15. septembra.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet, ka esat saņēmis šo vēstuli.

Lūdzu pieņemiet manas visdziļākās cieņas apliecinājumus.

Javier SOLANA

c.c: Dr. N. Hassan Wirajuda

Minister for Foreign Affairs