ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 253

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 29. septembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1571/2005 (2005. gada 28. septembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1572/2005 (2005. gada 28. septembris) par pastāvīga konkursa atklāšanu Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošo rudzu tālākai pārdošanai Spānijas iekšējā tirgū

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1573/2005 (2005. gada 28. septembris), ar ko izsludina pastāvīgu konkursu Vācijas intervences aģentūras pārziņā esošu rudzu atkalpārdošanai Kopienas tirgū, lai tos pārstrādātu bioetanolā, kuru izmantos Kopienā biodegvielas ražošanai

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1574/2005 (2005. gada 28. septembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1575/2005 (2005. gada 28. septembris), ar ko nosaka galīgo kompensācijas likmi un procentus B sistēmas izvešanas atļauju piešķiršanai augļu un dārzeņu nozarē (tomātiem, apelsīniem, galda vīnogām, āboliem un persikiem)

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1576/2005 (2005. gada 28. septembris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

18

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Informācija attiecībā uz datumu, kad stājas spēkā Protokols Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Horvātijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovākijas Republikas, Slovēnijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

20

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 22. jūnijs) saistībā ar procesu saskaņā ar EK Līguma 82. pantu un EEZ līguma 54. pantu (Lieta COMP/A.39.116/B2 – Coca-Cola) (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1829)  ( 1 )

21

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 671/2005/TI (2005. gada 20. septembris) par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristu nodarījumiem

22

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

29.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1571/2005

(2005. gada 28. septembris),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. septembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 28. septembra Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

29,5

096

29,4

204

40,8

999

33,2

0707 00 05

052

97,0

999

97,0

0709 90 70

052

64,1

999

64,1

0805 50 10

052

65,0

382

63,8

388

67,7

524

62,6

528

60,6

999

63,9

0806 10 10

052

77,3

096

52,6

220

86,5

624

181,7

999

99,5

0808 10 80

388

84,1

400

88,6

508

31,4

512

86,3

528

46,8

800

143,1

804

80,1

999

80,1

0808 20 50

052

89,6

388

69,4

720

75,4

999

78,1

0809 30 10, 0809 30 90

052

89,7

624

73,7

999

81,7

0809 40 05

052

68,5

066

64,4

388

18,0

508

24,5

624

110,9

999

57,3


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


29.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1572/2005

(2005. gada 28. septembris)

par pastāvīga konkursa atklāšanu Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošo rudzu tālākai pārdošanai Spānijas iekšējā tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1993. gada 28. jūlijs Regulā (EEK) Nr. 2131/93, ar ko paredz kārtību un nosacījumus, ar kādiem tiek pārdota intervences aģentūru pārziņā esošā labība (2), konkrēti noteikts, ka intervences aģentūru rīcībā esošā labība ir jāpārdod konkursa kārtībā par cenām, kas nerada tirgus traucējumus.

(2)

Lielā Spānijas teritorijas daļā klimatisku apstākļu dēļ 2005./2006. gada labības raža būs ievērojami mazāka. Šo apstākļu dēļ jau ir cēlušās cenas vietējā tirgū, tādējādi radot grūtības lopbarības piegādē par konkurējošām cenām.

(3)

Vācijas rīcībā ir ievērojami intervences rudzu krājumi, kam grūti atrast noietu un kas tādēļ jāpārdod.

(4)

Tādēļ Spānijas labības tirgum jāpiegādā Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošie rudzu krājumi, kas ir ļoti piemēroti uzņēmēju pieprasījumam.

(5)

Ņemot vērā situāciju Kopienas tirgū, ir jāparedz, ka šā konkursa pārvaldību nodrošina Komisija. Bez tam jāparedz piešķiršanas koeficients piedāvājumam, kurā noteiktā pārdošanas cena ir viszemākā.

(6)

Vācijas intervences aģentūras paziņojumā Komisijai piedāvājumu iesniedzējiem jāpaliek anonīmiem.

(7)

Lai modernizētu pārvaldību, Komisijas pieprasītie dati jānosūta pa elektronisko pastu.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Graudaugu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Vācijas intervences aģentūra izsludina pastāvīgo konkursu tās rīcībā esošo 500 000 tonnu rudzu pārdošanai Kopienas tirgū.

2.   Pārdodamie rudzi jāpiegādā Spānijas tirgum.

2. pants

Šīs regulas 1. pantā paredzētās pārdošanas kārtību nosaka Regula (EEK) Nr. 2131/93.

Tomēr, atkāpjoties no minētās regulas:

a)

piedāvājumus izstrādā, pamatojoties uz tās partijas faktisko kvalitāti, uz kuru tie attiecas;

b)

minimālo pārdošanas cenu nosaka tādu, kas nerada traucējumus labības tirgū, un katrā ziņā tādu, kas nav zemāka par intervences cenu.

3. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 13. panta 4. punkta piedāvājuma nodrošinājums ir EUR 10 par tonnu.

2.   Piedāvājumi ir spēkā tikai tad, ja tiem pievienota iesniedzēja rakstiskā apņemšanās iesniegt nodrošinājumu EUR 80 par tonnu apmērā ne vēlāk kā divas darba dienas pēc dienas, kad saņemts paziņojums par līgumtiesību piešķiršanu.

4. pants

1.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pirmajai konkursa daļai beidzas 2005. gada 5. oktobrī pulksten 15.00 (pēc Briseles laika).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nākamajām konkursa daļām beidzas attiecīgās nedēļas trešdienā pulksten 15.00 (pēc Briseles laika), izņemot to nedēļu trešdienas, kurās konkurss nenotiks, – 2005. gada 2. novembrī, 2005. gada 28. decembrī, 2006. gada 12. aprīlī, 2006. gada 24. maijā un 2006. gada 14. jūnijā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēdējai konkursa daļai beidzas 2006. gada 28. jūnijā pulksten 15.00 (pēc Briseles laika).

2.   Piedāvājumi jāiesniedz Vācijas intervences aģentūrai, kuras adrese ir šāda:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fakss Nr. 1: (49 228) 68 45 39 85

Fakss Nr. 2: (49 228) 68 45 32 76

5. pants

Divu stundu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Vācijas intervences aģentūra paziņo Komisijai par saņemtajiem piedāvājumiem. Šo paziņojumu nosūta elektroniski, ievērojot pielikumā norādīto paraugu.

6. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 25. panta 2. punktā izklāstīto procedūru Komisija nosaka minimālo pārdošanas cenu vai nolemj nepieņemt saņemtos piedāvājumus. Ja piedāvājumus iesniedz par to pašu partiju un par kopējo daudzumu, kas pārsniedz pieejamo, katrai partijai var noteikt atsevišķu cenu.

Ja piedāvājumos ir noteikta minimālā pārdošanas cena, Komisija, nosakot minimālo pārdošanas cenu, piedāvātajiem daudzumiem var noteikt sadales koeficientu.

7. pants

1.   Šīs regulas 3. panta 1. punktā minēto nodrošinājumu atbrīvo pilnā mērā tiem daudzumiem:

a)

kuru piedāvājums nav pieņemts;

b)

par kuriem noteiktajā laikā ir samaksāta pārdošanas cena un ir iesniegts šīs regulas 3. panta 2. punktā minētais nodrošinājums.

2.   Šīs regulas 3. panta 2. punktā minēto nodrošinājumu atbrīvo proporcionāli graudaugu produktu daudzumiem, ko piegādā Spānijā. Apliecinājumu par katras partijas izkraušanu attiecīgajā ostā iesniedz saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3002/92 (3) noteikumiem. Ar kontroleksemplāru T5 jāapliecina, ka šīs regulas 1. panta 2. punkta nosacījumi tikuši ievēroti.

8. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 749/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 10. lpp.).

(3)  OV L 301, 17.10.1992., 17. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 770/96 (OV L 104, 27.4.1996., 13. lpp.).


PIELIKUMS

Pastāvīgais konkurss Vācijas intervences aģentūras rīcībā esošo 500 000 tonnu rudzu tālākai pārdošanai Spānijas iekšējā tirgū

Veidlapa (1)

(Regula (EK) Nr. 1572/2005)

1

2

3

4

Konkursa dalībnieka kārtas numurs

Partijas kārtas numurs

Daudzums

(tonnās)

Piedāvājuma cena

(EUR/t)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

utt.

 

 

 


(1)  Iesniegt Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta D.2 daļai.


29.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1573/2005

(2005. gada 28. septembris),

ar ko izsludina pastāvīgu konkursu Vācijas intervences aģentūras pārziņā esošu rudzu atkalpārdošanai Kopienas tirgū, lai tos pārstrādātu bioetanolā, kuru izmantos Kopienā biodegvielas ražošanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1993. gada 28. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2131/93, ar ko paredz kārtību un nosacījumus, ar kādiem tiek pārdota intervences aģentūru pārziņā esošā labība (2), jo īpaši noteikts, ka intervences aģentūras pārziņā esošu labību pārdod saskaņā ar konkursa procedūru un par cenu, kas nav zemāka kā uzglabāšanas vietas tirgū reģistrētā cena vai, ja tas nav izdarīts, tuvākajā tirgū reģistrētā cena, kurā ņemti vērā transporta izdevumi, par reprezentatīvu daudzumu līdzvērtīgas kvalitātes preces un kas ļauj novērst traucējumus tirgū.

(2)

Pieaugošais biodegvielas lietojums Kopienas transporta nozarē ir daļa no to pasākumu kopuma, kuru mērķis ir Kopienas saistību izpildes nodrošināšana vides jomā. Biodegvielas izmantojuma veicināšana var pavērt jaunu tirgu dalībvalstu lauksaimniecības produkcijai.

(3)

Vācijas rīcībā ir ievērojami intervences rudzu krājumi, kam grūti atrast noietu un kas tādēļ jāpārdod. Šajā nolūkā pārdošanu Kopienas tirgū var organizēt ar konkursa palīdzību, lai rudzus pārstrādātu bioetanolā, kuru izmantos Kopienā biodegvielas ražošanai tādā nozīmē, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 8. maija Direktīvā 2003/30/EK par biodegvielas un citu atjaunojamo veidu degvielas izmantošanas veicināšanu transportā (3).

(4)

Lai ņemtu vērā situāciju Kopienas tirgū, ir lietderīgi paredzēt, ka konkursu organizē Komisija. Turklāt jānosaka sadales koeficients piedāvājumiem, kuros nosaukta minimālā pārdošanas cena.

(5)

Svarīgi ir arī tas, lai paziņojumā, ko Vācijas intervences aģentūra sniedz Komisijai, piedāvājumu iesniedzēji paliktu anonīmi.

(6)

Lai modernizētu pārvaldību, jāparedz, ka Komisijas pieprasītā informācija jānosūta elektroniski.

(7)

Lai varētu kontrolēt konkursā pārdoto krājumu konkrēto galīgo lietojumu, jāparedz īpaša pārbaude attiecībā uz, no vienas puses, rudzu piegādi un pārstrādi bioetanolā un, no otras puses, bioetanola izmantošanu Kopienā biodegvielas ražošanai. Lai varētu veikt minēto pārbaudi, obligāti jāpiemēro procedūra, kas paredzēta attiecīgi Komisijas 1992. gada 16. oktobra Regulā (EEK) Nr. 3002/92, kas nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus intervences produktu izlietošanas un/vai adresāta pārbaudei (4), un Padomes 1992. gada 25. februāra Direktīvā 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību (5).

(8)

Sekmīgas izpildes garantēšanas nolūkā jāprasa, lai piedāvājuma iesniedzēji iemaksā nodrošinājumu, kura apjoms, ņemot vērā attiecīgo darbību veidu, jānosaka, atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz atmaksāšanas nosacījumiem.

(9)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Vācijas intervences aģentūra izsludina pastāvīgu konkursu tās pārziņā esošu 200 000 tonnu rudzu pārdošanai Kopienas iekšējā tirgū, lai tos pārstrādātu bioetanolā, kuru izmantos Kopienā biodegvielas ražošanai Direktīvas 2003/30/EK 2. panta 1. punkta nozīmē.

2. pants

Šīs regulas 1. pantā paredzēto pārdošanu veic saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2131/93.

Tomēr, atkāpjoties no:

a)

minētās regulas 13. panta 1. punkta, piedāvājumus noformē, pamatojoties uz faktisko tās partijas kvalitāti, par kuru ir piedāvājums;

b)

minētās regulas 10. panta otrās daļas, minimālo pārdošanas cenu nosaka tādā apmērā, kas nerada traucējumus labības tirgū.

3. pants

Piedāvājums ir derīgs tikai tad, ja tam pievieno šādus dokumentus:

a)

pierādījums par to, ka piedāvājuma iesniedzējs ir iemaksājis piedāvājuma nodrošinājumu, kura apjoms, atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 13. panta 4. punkta otrās daļas, ir EUR 10 par tonnu;

b)

piedāvājuma iesniedzēja rakstiska apņemšanās līdz 2006. gada 30. augustam attiecīgos rudzus Kopienas teritorijā pārstrādāt bioetanolā, kuru izmantos Kopienā biodegvielas ražošanai, un vēlākais divas darbdienas pēc tam, kad saņemts paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iemaksāt izpildes nodrošinājumu, kura apjoms ir EUR 40 par tonnu;

c)

apņemšanās veikt krājumu uzskaiti, lai varētu pārliecināties par to, vai piešķirtie rudzu daudzumi ir Kopienas teritorijā pārstrādāti bioetanolā un vai šis bioetanols ir izmantots biodegvielas ražošanai Kopienā.

Attiecībā uz biodegvielas ražošanu etanola glabāšanu un pārvadājumus veic saskaņā ar Direktīvu 92/12/EEK.

4. pants

1.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pirmajai konkursa daļai ir 2005. gada 5. oktobrī plkst. 15.00 (Briseles laiks).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nākamajām konkursa daļām ir trešdiena plkst. 15.00 (Briseles laiks) ik nedēļu, izņemot 2005. gada 2. novembri, 2005. gada 28. decembri, 2006. gada 12. aprīli, 2006. gada 24. maiju un 2006. gada 14. jūniju, jo atbilstīgajās nedēļās konkurss nenotiks.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēdējai konkursa daļai ir 2006. gada 28. jūnijs plkst. 15.00 (Briseles laiks).

2.   Piedāvājumi jāiesniedz Vācijas intervences aģentūrai šādā adresē:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fakss: 00 49 228 6845 3985

00 49 228 6845 3276.

5. pants

Vēlākais divas stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Vācijas intervences aģentūra paziņo Komisijai par saņemtajiem piedāvājumiem. Šo paziņojumu nosūta elektroniski, izmantojot I pielikumā pievienoto veidlapu.

6. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 25. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija nosaka minimālo pārdošanas cenu vai nolemj nepieņemt saņemtos piedāvājumus. Ja piedāvājumus iesniedz par vienu un to pašu partiju un par kopējo daudzumu, kas pārsniedz pieejamo, cenu katrai partijai var noteikt atsevišķi.

Attiecībā uz piedāvājumiem, kuros nosaukta minimālā pārdošanas cena, Komisija reizē ar minimālo pārdošanas cenu var noteikt arī piedāvāto daudzumu sadales koeficientu.

7. pants

1.   Šīs regulas 3. panta a) punktā minēto nodrošinājumu pilnībā atmaksā attiecībā uz daudzumiem:

a)

par kuriem nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

b)

par kuriem noteiktajā termiņā ir samaksāta pārdošanas cena un ir iemaksāts 3. panta b) punktā paredzētais nodrošinājums.

2.   Nodrošinājumu, kas minēts 3. panta b) punktā, atmaksā proporcionāli rudzu daudzumiem, kuri vēlākais 2006. gada 30. augustā ir izlietoti bioetanola ražošanai Kopienā, ja šo bioetanolu pakļauj akcīzes preču noliktavas režīmam, kas paredzēts Direktīvā 92/12/EEK. Ar šo režīmu Kopienā kā minētā bioetanola galīgo lietojumu nosaka biodegvielu.

8. pants

1.   Pierādījumus par 3. panta b) punktā minētās apņemšanās izpildi iesniedz saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3002/92 un Direktīvu 92/12/EEK.

2.   Papildus Regulā (EEK) Nr. 3002/92 paredzētajiem datiem T5 kontroleksemplāra 104. ailē iekļauj atsauci uz 3. panta b) un c) punktā paredzēto apņemšanos, kā arī vienu vai vairākas II pielikumā minētās norādes.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 3002/92 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta, rudzu izlietojuma atbilstību noteiktajam par pierādītu uzskata tad, ja rudzi ir nodoti glabāšanā bioetanola pārstrādes uzņēmumam un biodegvielas ražotājs ar apliecinošiem dokumentiem ir pierādījis, ka bioetanols, kas saražots no rudziem, kuri iepirkti saskaņā ar šo regulu, ir pārstrādāts biodegvielā.

9. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. septembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 749/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 10. lpp.).

(3)  OV L 123, 17.5.2003., 42. lpp.

(4)  OV L 301, 17.10.1992., 17. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 770/96 (OV L 104, 27.4.1996., 13. lpp.).

(5)  OV L 76, 23.3.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/106/EK (OV L 359, 4.12.2004., 30. lpp.).


I PIELIKUMS

Pastāvīgais konkurss Vācijas intervences aģentūras pārziņā esošo 200 000 tonnu rudzu atkalpārdošanai

Veidlapa (1)

(Regula (EK) Nr. 1573/2005)

1

2

3

4

Piedāvājuma iesniedzēja numurs

Partijas numurs

Daudzums

(t)

Piedāvātā cena

(EUR/t)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

utt.

 

 

 


(1)  Iesniegt Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta D2 daļai.


II PIELIKUMS

Regulas 8. panta 2. punktā minētās norādes

:

spāņu valodā

:

Productos destinados a la transformación y destino final previstos en el artículo 3, letras b) y c) del Reglamento (CE) no 1573/2005

:

čehu valodā

:

Produkty určené ke zpracování a na místo konečného určení podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1573/2005

:

dāņu valodā

:

Produkter til forarbejdning og endelig bestemmelse som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1573/2005

:

vācu valodā

:

Erzeugnisse zur Verarbeitung und Endbestimmung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1573/2005

:

igauņu valodā

:

Määruse (EÜ) nr 1573/2005 artikli 3 punktides b ja c ettenähtud eesmärgil töötlemiseks mõeldud tooted

:

grieķu valodā

:

Προϊόντα προς μεταποίηση και με τελικό προορισμό όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1573/2005

:

angļu valodā

:

Products intended for processing and for the final destination referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1573/2005

:

franču valodā

:

produits destinés à la transformation et à la destination finale prévues à l'article 3, points b) et c) du règlement (CE) no 1573/2005

:

itāliešu valodā

:

Prodotti destinati alla trasformazione e alla destinazione finale di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1573/2005

:

latviešu valodā

:

Produkti paredzēti tādai pārstrādei un galīgajam lietojumam, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1573/2005 3. panta b) un c) punktā

:

lietuviešu valodā

:

Produktai, kurių perdirbimas ir galutinis panaudojimas numatyti Reglamento (EB) Nr. 1573/2005 3 straipsnio b ir c punktuose

:

ungāru valodā

:

Az 1573/2005/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra és végső felhasználásra szánt termékek

:

holandiešu valodā

:

Producten bestemd voor de verwerking en het eindgebruik als bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1573/2005

:

poļu valodā

:

Produkty przeznaczone do przetworzenia oraz do końcowego miejsca przeznaczenia przewidzianych w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1573/2005

:

portugāļu valodā

:

Produtos para a transformação e o destino final estabelecidos no Regulamento (CE) n.o 1573/2005

:

slovāku valodā

:

Produkty určené na spracovanie a na konečné použitie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1573/2005

:

slovēņu valodā

:

Proizvodi za predelavo in končni namembni kraj iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1573/2005

:

somu valodā

:

Asetuksen (EY) N:o 1573/2005 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen ja loppukäyttöön tarkoitetut tuotteet

:

zviedru valodā

:

Produkter avsedda för bearbetning och slutlig användning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1573/2005


29.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1574/2005

(2005. gada 28. septembris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem (1), un jo īpaši tās 20. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2368/2002 divdesmitajā pantā paredzēta iespēja izdarīt grozījumus II pielikumā sniegtajā dalībnieku sarakstā Kimberli procesa sertifikācijas sistēmā.

(2)

Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas priekšsēdētājs 2005. gada 19. septembra paziņojumā ir paziņojis par lēmumu pievienot Libānu dalībnieku sarakstam no 2005. gada 20. septembra. Tāpēc ir attiecīgi jāgroza II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2368/2002 II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 20. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Benita FERRERO-WALDNER


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 28. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1285/2005 (OV L 203, 4.8.2005., 12. lpp.).


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas dalībnieku un to norādīto kompetento iestāžu saraksts kā minēts 2., 3., 8., 9., 12., 17., 18., 19. un 20. pantā

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMĒNIJA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia

AUSTRĀLIJA

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia

BALTKRIEVIJA

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSVĀNA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZĪLIJA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios – Bloco “U” – 3o andar

70065 – 900 Brasilia – DF

Brazil

BULGĀRIJA

Ministry of Economy

Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bulgaria

KANĀDA

 

Starptautiskā daļa:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B – Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

Kanādas KP sertifikāta parauga saņemšana:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

 

Vispārēja informācija:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

CENTRĀLĀFRIKAS REPUBLIKA

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Central African Republic

ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

People’s Republic of China

HONKONGA, Ķīnas Tautas Republikas īpašās pārvaldes apgabals

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

KONGO DEMOKRĀTISKĀ REPUBLIKA

Centre d'Evaluation, d'Éxpertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

KOTDIVUĀRA

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Côte d'Ivoire

HORVĀTIJA

Ministry of Economy

Zagreb

Republic of Croatia

EIROPAS KOPIENA

European Commission

DG External Relations/A/2

B-1049 Brussels

Belgium

GANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GVINEJA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GAJĀNA

Geology and Mines Commission

PO Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIJA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

India

INDONĒZIJA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

IZRAĒLA

Ministry of Industry and Trade

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Israel

JAPĀNA

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Japan

Mineral and Natural Resources Division

Agency for Natural Resources and Energy

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Japan

KOREJAS REPUBLIKA

UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Seoul

Korea

Trade Policy Division

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, Kwacheon-City

Kyunggi-do

Korea

LAOSAS TAUTAS DEMOKRĀTISKĀ REPUBLIKA

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

Vientiane

Laos

LIBĀNA

Special Committee

Director General

Ministry of Economy and Trade

Beirut

Lebanon

LESOTO

Commission of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

MALAIZIJA

Ministry of International Trade and Industry

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MAURĪCIJA

Ministry of Commerce and Co-operatives

Import Division

2nd Floor, Anglo-Mauritius House

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMĪBIJA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NORVĒĢIJA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

RUMĀNIJA

National Authority for Consumer Protection

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

Bucharest

Romania

KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SJERALEONE

Ministry of Minerals Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPŪRA

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

DIENVIDĀFRIKA

South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

South Africa

ŠRILANKA

Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Sri Lanka

ŠVEICE

State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

3003 Berne

Switzerland

TAIVĀNA, PENHU, KINMENA UN MACU, Atsevišķa muitas teritorija

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

Taiwan

TANZĀNIJA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salam

Tanzania

TAIZEME

Ministry of Commerce

Department of Foreign Trade

44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Directorate General – Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

UKRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev

04119 Ukraine

International Department

Diamond Factory “Kristall”

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ukraine

APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI

Dubai Metals and Commodities Centre

PO Box 63

Dubai

United Arab Emirates

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

U.S. Department of State

2201 C St., N.W.

Washington D.C.

United States of America

VENECUĒLA

Ministry of Energy and Mines

Apartado Postal No. 61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina – Caracas

Venezuela

VJETNAMA

Export-Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Vietnam

ZIMBABVE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe.”


29.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1575/2005

(2005. gada 28. septembris),

ar ko nosaka galīgo kompensācijas likmi un procentus B sistēmas izvešanas atļauju piešķiršanai augļu un dārzeņu nozarē (tomātiem, apelsīniem, galda vīnogām, āboliem un persikiem)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2001. gada 8. oktobra Regulu (EK) Nr. 1961/2001 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 2200/96 attiecībā uz eksporta kompensācijām augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 6. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 951/2005 (3) noteikti orientējošie daudzumi, attiecībā uz ko var piešķirt B sistēmas izvešanas atļaujas.

(2)

B sistēmas atļaujām, kas laikā no 2005. gada 1. jūlija līdz 15. septembrim pieprasītas attiecībā uz tomātiem, apelsīniem, galda vīnogām, āboliem un persikiem, galīgā kompensācijas likme jānosaka orientējošās likmes līmenī un jānosaka piešķīruma procentuālās daļas pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

B sistēmas izvešanas atļauju pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 951/2005 1. pantu iesniegti laikposmā no 2005. gada 1. jūlija līdz 15. septembrim, piešķīruma procentuālās daļas un piemērojamās kompensācijas likmes noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. septembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 268, 9.10.2001., 8. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).

(3)  OV L 160, 23.6.2005., 19. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1078/2005 (OV L 177, 9.7.2005., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Pieprasīto daudzumu piešķīruma procentuālās daļas un kompensācijas likme, kas piemērojama B sistēmas atļaujām, kas pieprasītas laikā no 2005. gada 1. jūlija līdz 15. septembrim (tomāti, apelsīni, galda vīnogās, āboli un persiki)

Produkts

Kompensācijas likme

(EUR/t tīrsvara)

Pieprasīto daudzumu piešķīruma procentuālās daļas

Tomāti

35

100 %

Apelsīni

38

100 %

Galda vīnogās

25

100 %

Āboli

36

100 %

Persiki

13

100 %


29.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/18


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1576/2005

(2005. gada 28. septembris),

ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1995. gada 23. jūnija Regulu (EK) Nr. 1423/95, ar ko nosaka cukura nozares produktu, izņemot melases (2), importa kārtību, un jo īpaši tās 1. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu un 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2005./2006. saimnieciskajā gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un atsevišķu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1011/2005 (3). Šīs cenas un nodokļi pēdējo reizi ir mainīti ar Regulu (EK) Nr. 1563/2005 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 1423/95 norādītajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1423/95 1. pantā minētajiem produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā, ir grozīti un sniegti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 29. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. septembrī

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 141, 24.6.1995., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 624/98 (OV L 85, 20.3.1998., 5. lpp.).

(3)  OV L 170, 1.7.2005., 35. lpp.

(4)  OV L 249, 23.9.2005., 16. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2005. gada 29. septembra piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un KN koda 1702 90 99 produktiem

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

24,16

4,22

1701 11 90 (1)

24,16

9,45

1701 12 10 (1)

24,16

4,03

1701 12 90 (1)

24,16

9,02

1701 91 00 (2)

26,15

12,16

1701 99 10 (2)

26,15

7,64

1701 99 90 (2)

26,15

7,64

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/2001 I pielikuma II punktā (OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/2001 I pielikuma I punktā (OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp.).

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

29.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/20


Informācija attiecībā uz datumu, kad stājas spēkā Protokols Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Horvātijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovākijas Republikas, Slovēnijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

Protokols Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Horvātijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovākijas Republikas un Slovēnijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (1), kas parakstīts Briselē 2004. gada 21. decembrī, stājās spēkā 2005. gada 1. oktobrī saskaņā ar protokola 14. pantu.


(1)  OV L 26, 28.1.2005., 222. lpp. un OV L 243, 19.9.2005., 49. lpp.


Komisija

29.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/21


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 22. jūnijs)

saistībā ar procesu saskaņā ar EK Līguma 82. pantu un EEZ līguma 54. pantu

(Lieta COMP/A.39.116/B2 – Coca-Cola)

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1829)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/670/EK)

(1)

Šis lēmums ir pieņemts saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta 1. punktu (1) un ir adresēts Coca-Cola Company (“TCCC”) un tās trīs galvenajiem pudeļu pildītājiem – Bottling Holdings (Luksemburga) sarl., Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG un Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA (turpmāk tekstā “Puses”). Šīs procedūras priekšmets ir TCCC un tā pudeļu pildītāju rīcība, piegādājot gāzētos bezalkoholiskos dzērienus izplatīšanas kanāliem patēriņam mājās vai patēriņam ārpusmājas EK dalībvalstīs, Islandē un Norvēģijā. Sākotnējā vērtējumā saskaņā ar EK Līguma 82. pantu un EEZ līguma 54. pantu Komisija pauda bažas par praksi, kas izpaužas kā ar ekskluzīvām tiesībām saistītas prasības, mērķa un apjoma pieauguma atlaides un tirgus spēju sadalījums produktu kategoriju starpā.

(2)

Komisija uzskata, ka gan piedāvātās saistības, kas sekoja sākotnējam vērtējumam, gan ieinteresēto trešo personu sniegtie apsvērumi ir pietiekami, lai izskatītu identificētās bažas attiecībā uz konkurenci tajos izplatīšanas kanālos, kuros puses ir sasniegušas paredzētos tirgus daļu limitus. Tas nozīmē, ka puses, izņemot īpašus gadījumus, atturēsies slēgt ekskluzivitātes nolīgumus un piešķirt mērķa un apjoma pieauguma atlaides. Sākotnējā vērtējumā secināja, ka šīs prakses ierobežo trešo personu konkurētspēju. Nosakot prasību, ka sortimentu un plaukta laukumu nosaka atsevišķi pa zīmolu kategorijām, saistības vēršas pret sākotnējā vērtējumā identificētajām konkurences bažām, ka spēcīgie zīmoli varētu gūt priekšrocības salīdzinājumā ar mazāk pazīstamajiem. Attiecībā uz finansējumu un tehnisko aprīkojumu šīs saistības saīsina līguma darbības termiņu, dod klientiem iespēju izvēlēties atmaksu un izbeigšanu bez sankcijām un atbrīvo noteiktu daļu atdzesēšanas telpas, tādējādi vēršoties pret bažām, ka iepriekšējās vienošanās varētu nepamatoti piesaistīt klientus un izraisīt noieta tirgus ekskluzivitāti.

(3)

Šis lēmums nosaka, ka ņemot vērā šīs saistības, Komisijas rīcībai vairs nav pamata. Šis lēmums būs saistošs līdz 2010. gada 31. decembrim.

(4)

Padomdevēja komiteja konkurences ierobežojumu un dominējoša stāvokļa jautājumos 2005. gada 20. maijā sniedza labvēlīgu atzinumu.


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 411/2004 (OV L 68, 6.3.2004., 1. lpp.).


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu

29.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/22


PADOMES LĒMUMS 671/2005/TI

(2005. gada 20. septembris)

par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristu nodarījumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 29. pantu, 30. panta 1. punktu, 31. pantu un 34. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Eiropadome 2001. gada 21. septembra ārkārtas sanāksmē apliecināja, ka terorisms ir nopietna pasaules un Eiropas problēma, un terorisma apkarošanai būtu jābūt prioritāram Eiropas Savienības mērķim.

(2)

Eiropadome 2001. gada 19. oktobrī apliecināja, ka ir apņēmības pilna cīnīties pret terorismu jebkurā tā izpausmē, jebkurā pasaules vietā, un turpinās darīt visu, lai stiprinātu starptautiskās sabiedrības koalīciju, apkarojot terorismu jebkādā izpausmē un formā, piemēram, pastiprinot sadarbību starp operatīvajiem dienestiem, kas ir atbildīgi par terorisma apkarošanu: Eiropolu, Eurojust, izlūkdienestiem, policijas spēkiem un tiesu iestādēm.

(3)

Terorisma apkarošanā ir būtiski, lai attiecīgiem dienestiem to jomās būtu pēc iespējas pilnīgāka un jaunāka informācija. Specializētiem dalībvalstu dienestiem, tiesu iestādēm un attiecīgām Eiropas Savienības struktūrām, piemēram, Eiropolam un Eurojust informācija ir obligāti vajadzīga, lai varētu veikt uzticētos pienākumus.

(4)

Padomes Lēmums 2003/48/TI (2002. gada 19. decembris) par īpašu pasākumu piemērošanu policijas un tiesu iestāžu sadarbībā, lai apkarotu terorismu saskaņā ar Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 4. pantu (2) ir liels solis uz priekšu. Terorisma draudu pastāvēšana, kā arī šīs parādības sarežģītība rada vajadzību pēc aizvien plašākas informācijas apmaiņas. Informācijas apmaiņa jāizmanto visās kriminālprocesa stadijās, arī tiesu spriedumos, un attiecībā pret visām personām un juridiskām personām, grupām vai subjektiem, attiecībā uz kuriem notiek lietas izmeklēšana, tiesvedība vai kas notiesāti saistībā ar teroristu nodarījumiem.

(5)

Tā kā dalībvalstis vienas pašas nevar pietiekami labi sasniegt šā lēmuma mērķi, un tādējādi to var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šis lēmums paredz tikai to, kas vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

(6)

Informācijas apmaiņā šis lēmums neskar būtiskas valstu drošības intereses un tam nevajadzētu apdraudēt personu drošību vai konkrētas izlūkošanas darbības valsts drošības jomā, vai traucēt konkrētu lietu izmeklēšanu.

(7)

Šajā lēmumā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas ietverti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

a)

“teroristu nodarījumi” ir noziedzīgi nodarījumi, kas uzskaitīti 1., 2. un 3. pantā Padomes Pamatlēmumā 2002/475/TI (2002. gada 13. jūnijs) par terorisma apkarošanu (3);

b)

“Eiropola konvencija”ir 1995. gada 26. jūlija Konvencija par Eiropas Policijas biroja izveidi (4);

c)

Eurojust lēmums” ir Padomes Lēmums 2002/187/TI (2002. gada 28. februāris), ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem (5);

d)

“grupa vai vienība” ir “teroristu grupas” Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma 2002/475/TI 2. panta nozīmē un Padomes 2001. gada 27. decembra Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP (6) pielikumā uzskaitītās grupas un vienības.

2. pants

Ar teroristu nodarījumiem saistītas informācijas sniegšana Eurojust, Eiropolam un dalībvalstīm

1.   Katra dalībvalsts no saviem policijas dienestiem vai citām tiesībaizsardzības iestādēm izraugās specializētu dienestu, kam saskaņā ar tās tiesību aktiem būs piekļuve visai vajadzīgai informācijai par tās tiesībaizsardzības iestāžu veiktu kriminālizmeklēšanu un kas iegūta teroristu nodarījumu izmeklēšanā, un kurš vāks tādu informāciju un saskaņā ar 3. un 4. punktu sūtīs to Eiropolam.

2.   Katra dalībvalsts norīko vienu vai, ja tās tiesību sistēma paredz, vairākas iestādes kā Eurojust korespondentes terorisma jautājumos no attiecīgās valsts – vai attiecīgu tiesu iestādi vai citu kompetentu iestādi –, kam saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem ir piekļuve visai vajadzīgai informācijai par kriminālvajāšanu saistībā ar teroristu nodarījumiem un ar tiem saistītajās lietās pieņemtiem spriedumiem, un tā var vākt tādu informāciju un saskaņā ar 5. punktu sūtīt to uz Eurojust.

3.   Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka vismaz attiecīgās iestādes savākto 4. punktā minēto informāciju par kriminālizmeklēšanu un 5. punktā minēto informāciju par kriminālvajāšanu sakarā ar teroristu nodarījumiem un lietās pieņemtajiem spriedumiem, kura ietekmē vai var ietekmēt divas vai vairākas dalībvalstis, pārsūta uz:

a)

Eiropolu saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un Eiropola Konvenciju – apstrādei un

b)

Eurojust saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un, ja Eurojust lēmums to ļauj – lai Eurojust varētu veikt tam uzticētos uzdevumus.

4.   Informācija, kas saskaņā ar 3. punktu jāpārsūta uz Eiropolu, ir šāda:

a)

dati, ar ko identificē attiecīgo personu, grupu vai vienību;

b)

kādus nodarījumus izmeklē un kādi ir konkrēti to izdarīšanas apstākļi;

c)

kāds ir attiecīgais likumpārkāpums;

d)

kāda ir saistība ar citām attiecīgām lietām;

e)

sakaru tehnoloģiju izmantojums;

f)

kādus draudus rada to rīcībā esoši masu iznīcināšanas ieroči.

5.   Informācija, kas saskaņā ar 3. punktu jāpārsūta uz Eurojust, ir šāda:

a)

dati, ar ko identificē personu, grupu vai vienību, kas ir kriminālizmeklēšanas vai kriminālvajāšanas objekts;

b)

kāds ir attiecīgais likumpārkāpums, un konkrēti tā izdarīšanas apstākļi;

c)

informācija par tiesas pieņemtiem galīgiem spriedumiem par teroristu nodarījumiem un konkrētiem šo pārkāpumu izdarīšanas apstākļiem;

d)

kāda ir saistība ar citām attiecīgām lietām;

e)

tiesiskās palīdzības lūgumi, arī tiesiskas palīdzības pieprasījumi, kas adresēti citai dalībvalstij vai ko iesniegusi cita dalībvalsts, kā arī atbildes uz tiem.

6.   Visas dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkuru svarīgu informāciju, kas iekļauta dokumentā, lietā, informācijas blokā, priekšmetā vai citā pierādījumā, kurš konfiscēts, izmeklējot krimināllietu vai sakarā ar tiesvedību krimināllietā, kas saistīta ar teroristu nodarījumiem, cik vien iespējams drīz, neapdraudot tajā laikā notiekošu lietu izmeklēšanu, saskaņā ar attiecīgas valsts tiesību aktiem un attiecīgiem starptautiskiem tiesiskiem instrumentiem varētu darīt pieejamu ieinteresētām citu dalībvalstu iestādēm, ja notiek vai var sākties izmeklēšana, vai ja notiek kriminālvajāšana sakarā ar teroristu nodarījumiem.

3. pants

Kopīgas izmeklētāju vienības

Attiecīgos gadījumos dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai izveidotu kopīgas izmeklētāju vienības teroristu nodarījumu kriminālizmeklēšanai.

4. pants

Tiesiskās palīdzības lūgumi un tiesas spriedumu izpilde

Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka ar teroristu nodarījumiem saistītus citu dalībvalstu savstarpējas tiesiskas palīdzības un spriedumu atzīšanas un izpildes lūgumus izskata kā steidzamus jautājumus, un tie ir prioritāri.

5. pants

Pašreizējo noteikumu atcelšana

Ar šo Lēmums 2003/48/IT ir atcelts.

6. pants

Īstenošana

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai, vēlākais, līdz 2006. gada 30. jūnijam nodrošinātu atbilstību šim lēmumam.

7. pants

Teritoriāls piemērojums

Šo lēmumu piemēro attiecībā uz Gibraltāru.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 20. septembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

M. BECKETT


(1)  Atzinums sniegts 2005. gada 7. jūnijā (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

(2)  OV L 16, 22.1.2003., 68. lpp.

(3)  OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp.

(4)  OV C 316, 27.11.1995., 2. lpp. Konvencijā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada 27. novembra Protokolu (OV C 2, 6.1.2004., 3. lpp.).

(5)  OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 2003/659/TI (OV L 245, 29.9.2003., 44. lpp.).

(6)  OV L 344, 28.12.2001., 93. lpp. Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Kopējo nostāju 2005/220/KĀDP (OV L 69, 16.3.2005., 59. lpp.).