ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 212

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 17. augusts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1340/2005 (2005. gada 16. augusts), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1341/2005 (2005. gada 16. augusts), ar ko 2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka atbalsta apjomu par to vīnogu audzēšanu, kuras paredzētas dažādu rozīņu šķirņu ražošanai, un atbalsta apjomu par vīna dārziem, ko skārusi filoksera

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1342/2005 (2005. gada 16. augusts), ar ko paredz piešķirt ražotāju organizācijām kompensācijas par tunzivīm, kas piegādātas pārstrādes rūpniecībai no 2004. gada 1. janvāra līdz 31. martam

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1343/2005 (2005. gada 16. augusts), kurā paredzēts piešķirt ražotāju organizācijām kompensācijas par tunzivīm, kas piegādātas pārstrādes rūpniecībai no 2004. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1344/2005 (2005. gada 16. augusts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1555/96 par apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu attiecībā uz āboliem

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1345/2005 (2005. gada 16. augusts), kurā noteikti sīki izstrādāti noteikumi ievešanas atļauju sistēmas piemērošanai olīveļļas nozarē

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1346/2005 (2005. gada 16. augusts), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2702/1999 piemērošanai par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem trešās valstīs

16

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1347/2005 (2005. gada 16. augusts), ar ko 51. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

26

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1348/2005 (2005. gada 16. augusts), ar ko nosaka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas neļķēm un rozēm, lai piemērotu režīmu, kas regulē dažu veidu ziedkopības produktu ievedumus ar izcelsmi Jordānijā

28

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

17.8.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 212/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1340/2005

(2005. gada 16. augusts),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 17. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 16. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 16. augusta Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

57,6

096

18,0

999

37,8

0707 00 05

052

73,1

999

73,1

0709 90 70

052

68,5

999

68,5

0805 50 10

382

66,8

388

63,7

524

64,8

528

55,7

999

62,8

0806 10 10

052

100,6

220

103,3

400

135,2

624

162,1

999

125,3

0808 10 80

388

77,0

400

70,7

404

81,8

508

55,6

512

75,5

528

73,0

720

70,4

804

72,8

999

72,1

0808 20 50

052

104,2

388

79,4

512

28,3

528

37,8

999

62,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

97,5

999

97,5

0809 40 05

508

43,6

624

63,9

999

53,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


17.8.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 212/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1341/2005

(2005. gada 16. augusts),

ar ko 2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka atbalsta apjomu par to vīnogu audzēšanu, kuras paredzētas dažādu rozīņu šķirņu ražošanai, un atbalsta apjomu par vīna dārziem, ko skārusi filoksera

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2201/96 par augļu un dārzeņu pārstrādes produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 7. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2201/96 7. panta 1. punkta otrajā daļā ir noteikti kritēriji atbalsta noteikšanai tādu vīnogu audzēšanai, kuras paredzētas žāvētu Sultana un Moscatel šķirņu vīnogu un korinšu ražošanai.

(2)

Regulas (EK) Nr. 2201/96 7. panta 1. punkta trešajā daļā paredzēta iespēja diferencēt atbalsta apjomu atkarībā no vīnogu šķirnes. Tajā paredzēts arī, ka šo apjomu var diferencēt arī atkarībā no citiem ražu ietekmējošiem faktoriem. Attiecībā uz bezkauliņu rozīnēm ir jāparedz papildu diferencēšana starp platībām, ko skārusi filoksera, un pārējām platībām.

(3)

2004./2005. tirdzniecības gadā tika pārbaudītas platības, kurās tiek audzētas vīnogas, kas minētas Regulas (EK) Nr. 2201/96 7. panta 1. punkta pirmajā daļā, un netika konstatēta maksimāli garantētās platības pārsniegšana, kas noteikta 2. panta 1. punktā Komisijas 1999. gada 22. jūlija Regulā (EK) Nr. 1621/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/96 piemērošanai attiecībā uz atbalstu vīnogu audzēšanai noteiktu rozīņu šķirņu ražošanai (2).

(4)

Tādēļ ir jānosaka 2005./2006. tirdzniecības gadam atbalsts šo rozīņu audzēšanai.

(5)

Tāpat ir jānosaka atbalsts, kas jāpiešķir ražotājiem, kuri pārstāda savus vīna dārzus, lai cīnītos ar filokseru, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2201/96 7. panta 4. punkta nosacījumiem.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   2005./2006. tirdzniecības gadam tiek noteikts šāds atbalsts audzēšanai, kas minēta Regulas (EK) Nr. 2201/96 7. panta 1. punktā:

a)

EUR 2 603 par hektāru platības, kurā tiek audzētas Sultana šķirnes vīnogas, ko skārusi filoksera vai pārstādītas ne senāk kā pirms pieciem gadiem;

b)

EUR 3 569 par hektāru citas platības, kurā tiek audzētas Sultana šķirnes vīnogas;

c)

EUR 3 391 par hektāru platības, kurā tiek audzētas korintes;

d)

EUR 969 par hektāru platības, kurā tiek audzētas Moscatel šķirnes vīnogas.

2.   2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka atbalstu par Regulas (EK) Nr. 2201/96 7. panta 4. punktā minēto pārstādīšanu EUR 3 917 par hektāru.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 16. augustā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi ir izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 386/2004 (OV L 64, 2.3.2004., 25. lpp.).

(2)  OV L 192, 24.7.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1880/2001 (OV L 258, 27.9.2001., 14. lpp.).


17.8.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 212/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1342/2005

(2005. gada 16. augusts),

ar ko paredz piešķirt ražotāju organizācijām kompensācijas par tunzivīm, kas piegādātas pārstrādes rūpniecībai no 2004. gada 1. janvāra līdz 31. martam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 27. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Kompensācijas pabalstu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. pantā, ar dažiem nosacījumiem var piešķirt Kopienas tunzivju ražotāju organizācijām par tunzivju daudzumiem, kuri piegādāti pārstrādes rūpniecībai kalendāra ceturksnī, kuram reģistrē cenas, ja gan vidējā reģistrētā ceturkšņa pārdošanas cena Kopienas tirgū, gan ievešanas cena, vajadzības gadījumā, kopā ar jebkādu kompensācijas maksu ir zemāka nekā 87 % no attiecīgā produkta Kopienas ražotāju cenas.

(2)

Kopienas tirgus situācijas analīze ļauj secināt, ka laikā no 2004. gada 1. janvāra līdz 31. martam gan vidējā ceturkšņa pārdošanas cena, gan ievešanas cena, kas minēta Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. pantā, dzeltenspuru tunzivīm (Thunnus albacares), kas gabalā sver vairāk nekā 10 kg, dzeltenspuru tunzivīm (Thunnus albacares), kas sver gabalā ne vairāk kā 10 kg, un svītrainām tunzivīm (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) bijusi zemāka nekā 87 % no spēkā esošās Kopienas ražotāju cenas, kas noteikta Padomes Regulā (EK) Nr. 2346/2002 (2).

(3)

Tiesības uz kompensācijas pabalstu ir jānosaka, pamatojoties uz pārdošanas apjomiem, uz ko attiecas faktūrrēķini, kuru datumi atbilst attiecīgajam ceturksnim, un kas izmantoti, lai aprēķinātu mēneša vidējo pārdošanas cenu saskaņā ar 4. pantu Komisijas 2001. gada 9. novembra Regulā (EK) Nr. 2183/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 piemērošanai kompensācijas pabalstu piešķiršanai par tunzivīm, kas paredzētas pārstrādes rūpniecībai (3).

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. panta 2. punktu kompensācijas apjoms nekādā ziņā nedrīkst pārsniegt starpību starp kontrolslieksni un attiecīgā produkta pārdošanas cenu Kopienas tirgū, vai vienotas likmes summu, kura vienāda ar 12 % no minētā sliekšņa.

(5)

Daudzumi, par kuriem ir izmaksājama kompensācija, nekādā ziņā nedrīkst pārsniegt ierobežojumus attiecīgajam ceturksnim, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. panta 3. punktā.

(6)

Dzeltenspuru tunzivju (Thunnus albacares), kas gabalā sver vairāk nekā 10 kg, dzeltenspuru tunzivju (Thunnus albacares), kas sver gabalā ne vairāk kā 10 kg, un svītraino tunzivju (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) daudzumi, kas pārdoti un piegādāti Kopienas muitas teritorijā reģistrētai pārstrādes rūpniecībai, attiecīgajā ceturksnī bija lielāki nekā daudzumi, kurus pārdeva un piegādāja tajā pašā ceturksnī iepriekšējos trijos zvejas gados. Tā kā šie daudzumi pārsniedz Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. panta 3. punktā noteikto ierobežojumu, ir jāierobežo minēto produktu kopējie daudzumi, par kuriem pienākas kompensācija.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. panta 4. punktā paredzētajām augšējām robežām, lai aprēķinātu katrai ražotāju organizācijai piešķiramā pabalsta summu, daudzumi, par kuriem ir maksājams pabalsts, ir jāsadala attiecīgo ražotāju organizāciju starpā proporcionāli to saražotajiem daudzumiem 2001., 2002. un 2003. zvejas gada tajā pašā ceturksnī.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības komitejas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU

1. pants

Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. pantā paredzēto kompensācijas pabalstu piešķir par laika posmu no 2004. gada 1. janvāra līdz 31. martam attiecībā uz šādiem produktiem:

(EUR/t)

Produkts

Maksimālā kompensācijas summa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. panta 2. punkta pirmo un otro ievilkumu

Dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares), kas sver vairāk nekā 10 kg gabalā

127

Dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares), kas sver ne vairāk kā 10 kg gabalā

92

Svītrainās tunzivis (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

52

2. pants

1.   Kopējie daudzumi katrai sugai, par kuriem ir izmaksājama kompensācija:

dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares), kas sver gabalā vairāk nekā 10 kg: 21 089,066 tonnu,

dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares), kas sver gabalā ne vairāk kā 10 kg: 4 531,090 tonnu,

svītrainās tunzivis (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): 5 775,411 tonnu

2.   Kopējā daudzuma sadalījums attiecīgo ražotāju organizāciju starpā ir noteikts šīs regulas pielikumā.

pants 3

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 16. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 351, 28.12.2002., 3. lpp.

(3)  OV L 293, 10.11.2001., 11. lpp.


PIELIKUMS

Tunzivju daudzumu, par kuriem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. panta 4. punktu izmaksājama kompensācija par laika posmu no 2004. gada 1. janvāra līdz 31. martam, sadalījums ražotāju organizāciju starpā, norādot kompensācijas procentuālo daļu katram daudzumam


(tonnās)

Dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares), kas sver gabalā vairāk nekā 10 kg

Daudzumi, par kuriem var saņemt kompensāciju 100 % apmērā

(27. panta 4. punkta pirmais ievilkums)

Daudzumi, par kuriem var saņemt kompensāciju 50 % apmērā

(27. panta 4. punkta otrais ievilkums)

Kopējie daudzumi, par kuriem var saņemt kompensāciju

(27. panta 4. punkta pirmais un otrais ievilkums)

Opagac

2 065,432

0

2 065,432

OPTUC

10 466,023

1 235,708

11 701,731

OP 42

0

0

0

Orthongel

6 548,707

773,196

7 321,903

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Kopienā kopā

19 080,162

2 008,904

21 089,066


(tonnās)

Dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares), kas sver gabalā ne vairāk kā 10 kg

Daudzumi, par kuriem var saņemt kompensāciju 100 % apmērā

(27. panta 4. punkta pirmais ievilkums)

Daudzumi, par kuriem var saņemt kompensāciju 50 % apmērā

(27. panta 4. punkta otrais ievilkums)

Kopējie daudzumi, par kuriem var saņemt kompensāciju

(27. panta 4. punkta pirmais un otrais ievilkums)

Opagac

1 563,646

0

1 563,646

OPTUC

2 961,921

0

2 961,921

OP 42

0

0

0

Orthongel

5,523

0

5,523

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Kopienā kopā

4 531,090

0

4 531,090


(tonnās)

Svītrainā tunzivis

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

Daudzumi, par kuriem var saņemt kompensāciju 100 % apmērā

(27. panta 4. punkta pirmais ievilkums)

Daudzumi, par kuriem var saņemt kompensāciju 50 % apmērā

(27. panta 4. punkta otrais ievilkums)

Kopējie daudzumi, par kuriem var saņemt kompensāciju

(27. panta 4. punkta pirmais un otrais ievilkums)

Opagac

3 007,476

0

3 007,476

OPTUC

2 762,099

0

2 762,099

OP 42

0

0

0

Orthongel

5,836

0

5,836

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Kopienā kopā

5 775,411

0

5 775,411


17.8.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 212/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1343/2005

(2005. gada 16. augusts),

kurā paredzēts piešķirt ražotāju organizācijām kompensācijas par tunzivīm, kas piegādātas pārstrādes rūpniecībai no 2004. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 104/2000 par zvejniecības un akvakultūras produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 27. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Kompensācijas pabalstu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. pantā, ir paredzēts ar dažiem nosacījumiem piešķirt Kopienas tunzivju ražotāju organizācijām par tunzivju daudzumiem, kuri piegādāti pārstrādes rūpniecībai kalendāra ceturksnī, kuram reģistrētas cenas, ja gan vidējā reģistrētā ceturkšņa pārdošanas cena Kopienas tirgū, gan ievešanas cena – vajadzības gadījumā – kopā ar jebkādu piemēroto kompensācijas maksu ir zemāka nekā 87 % no attiecīgā produkta Kopienas ražotāju cenas.

(2)

Kopienas tirgus situācijas analīze ļauj secināt, ka laikā no 2004. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam gan vidējā ceturkšņa pārdošanas cena, gan ievešanas cena, kas minēta Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. pantā dzeltenspuru tunzivīm (Thunnus albacares), kuras gabalā sver vairāk nekā 10 kg, bijusi zemāka nekā 87 % no spēkā esošās Kopienas ražotāju cenas, kas noteikta Padomes Regulā (EK) Nr. 2346/2002 (2).

(3)

Tiesības uz kompensācijas pabalstu ir jānosaka, pamatojoties uz pārdošanas apjomiem, uz ko attiecas faktūrrēķini, kuru datumi atbilst attiecīgajam ceturksnim, un kas izmantoti, lai aprēķinātu mēneša vidējo pārdošanas cenu saskaņā ar 4. pantu Komisijas 2001. gada 9. novembra Regulā (EK) Nr. 2183/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 piemērošanai kompensācijas pabalstu piešķiršanai par tunzivīm, kas paredzētas pārstrādes rūpniecībai (3).

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. panta 2. punktu kompensācijas apjoms nekādā ziņā nedrīkst pārsniegt starpību starp kontrolslieksni un attiecīgā produkta vidējo pārdošanas cenu Kopienas tirgū, vai vienotas likmes summu, kas vienāda ar 12 % no minētā sliekšņa.

(5)

Daudzumi, par kuriem ir izmaksājama kompensācija, nekādā ziņā nedrīkst pārsniegt ierobežojumus, kas noteikti attiecīgajam ceturksnim Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. panta 3. punktā.

(6)

Dzeltenspuru tunzivju (Thunnus albacares), kas gabalā sver vairāk nekā 10 kg, daudzumi, kuri pārdoti un piegādāti Kopienas muitas teritorijā reģistrētai pārstrādes rūpniecībai, attiecīgajā ceturksnī bija lielāki nekā daudzumi, kurus pārdeva un piegādāja tajā pašā ceturksnī iepriekšējos trijos zvejas gados. Tā kā šie daudzumi pārsniedz Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. panta 3. punktā noteikto ierobežojumu, ir jāierobežo minēto produktu kopējie daudzumi, par kuriem pienākas kompensācija.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. panta 4. punktā paredzētajiem maksimālajiem apjomiem katrai ražotāju organizācijai piešķiramā pabalsta summas aprēķināšanai, daudzumi, par kuriem ir maksājams pabalsts, ir jāsadala attiecīgo ražotāju organizāciju starpā proporcionāli to saražotajiem daudzumiem 2001., 2002. un 2003. zvejas gada tajā pašā ceturksnī.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības komitejas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. pantā paredzēto kompensācijas pabalstu piešķir par laika posmu no 2004. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam attiecībā uz dzeltenspuru tunzivīm (Thunnus albacares), kas gabalā sver vairāk nekā 10 kg.

Pabalsta lielums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. panta 2. punkta pirmo un otro ievilkumu nedrīkst pārsniegt 24 euro par tonnu.

2. pants

1.   Dzeltenspuru tunzivju (Thunnus albacares), kas gabalā sver vairāk nekā 10 kg, kopējie daudzumi, par kuriem pienākas kompensācija, ir 26 353,548 tonnas.

2.   Kopējā daudzuma sadalījums attiecīgo ražotāju organizāciju starpā ir noteikts šīs regulas pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 16. augustā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 351, 28.12.2002., 3. lpp.

(3)  OV L 293, 10.11.2001., 11. lpp.


PIELIKUMS

Tunzivju daudzumu, par kuriem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 104/2000 27. panta 4. punktu izmaksājams kompensācijas pabalsts par laika posmu no 2004. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, sadalījums ražotāju organizāciju starpā, norādot kompensācijas procentuālo daļu katram daudzumam.


(tonnas)

Dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares) kas sver vairāk nekā 10 kg gabalā

Daudzumi, par kuriem ir izmaksājama kompensācija 100 %

(27. panta 4. punkta pirmais ievilkums)

Daudzumi, par kuriem ir izmaksājama kompensācija 50 %

(27. panta 4. punkta otrais ievilkums)

Kopējie daudzumi, par kuriem ir izmaksājama kompensācija

(27. panta 4. punkta pirmais un otrais ievilkums)

Opagac

5 757,564

0

5 757,564

OPTUC

8 122,423

2 510,256

10 632,679

OP 42 (CAN)

0

0

0

Orthongel

9 004,949

958,356

9 963,305

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Kopā Kopienā

22 884,936

3 468,612

26 353,548


17.8.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 212/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1344/2005

(2005. gada 16. augusts),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1555/96 par apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu attiecībā uz āboliem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1996. gada 30. jūlija Regulā (EK) Nr. 1555/96 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem papildu ievedmuitas nodokļu piemērojuma sistēmai augļu un dārzeņu nozarē (2) paredzēta tās pielikumā paredzēto produktu importa uzraudzība. Šo uzraudzību īsteno saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti 308.d pantā Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (3).

(2)

Urugvajas kārtas daudzpusējās tirdzniecības sarunās noslēgtā lauksaimniecības līguma 5. panta 4. punkta (4) piemērojuma nolūkā un pamatojoties uz jaunākajiem datiem, kas pieejami attiecībā uz 2002., 2003. un 2004. gadu, ir jāgroza apjoms, kas iedarbina papildu nodokļu mehānismu attiecībā uz āboliem.

(3)

Tāpēc ir jāgroza regula (EK) Nr. 1555/96.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1555/96 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā tiek piemērota no 2005. gada 1. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 16. augustā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 193, 3.8.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 828/2005 (OV L 137, 31.5.2005., 21. lpp.).

(3)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 883/2005 (OV L 148, 11.6.2005., 5. lpp.).

(4)  OV L 336, 23.12.1994., 22. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Neskarot kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumus, uzskata, ka preču apraksta formulējumam ir vienīgi orientējoša nozīme. Šajā pielikumā papildu nodokļu piemērojuma jomu nosaka pēc tādiem KN kodiem, kādi tie ir šīs regulas pieņemšanas brīdī. Gadījumā, kad pirms KN koda ir norāde “ex”, papildu nodokļu piemērojuma jomu nosaka gan pēc KN koda, gan pēc atbilstošā piemērojuma perioda.

Numurs pēc kārtas

KN kods

Preču apraksts

Piemērojuma periodi

Apjomi, kas iedarbina papildu nodokļu mehānismu

(tonnas)

78.0015

ex 0702 00 00

Tomāti

— no 1. oktobra līdz 31. maijam

603 687

78.0020

— no 1. jūnija līdz 30. septembrim

531 117

78.0065

ex 0707 00 05

Gurķi

— no 1. maija līdz 31. oktobrim

10 626

78.0075

— no 1. novembra līdz 30. aprīlim

10 326

78.0085

ex 0709 10 00

Artišoki

— no 1. novembra līdz 30. jūnijam

2 071

78.0100

0709 90 70

Tumšzaļie kabači

— no 1. janvāra līdz 31. decembrim

65 658

78.0110

ex 0805 10 20

Apelsīni

— no 1. decembra līdz 31. maijam

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Klementīni

— no 1. novembra līdz februāra beigām

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarīni (tostarp tanžerīni un sacumas), vilkingi un citi citrusu hibrīdi

— no 1. novembra līdz februāra beigām

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Citroni

— no 1. jūnija līdz 31. decembrim

291 598

78.0160

— no 1. janvāra līdz 31. maijam

50 374

78.0170

ex 0806 10 10

Galda vīnogas

— no 21. jūlija līdz 20. novembrim

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Āboli

— no 1. janvāra līdz 31. augustam

804 433

78.0180

— no 1. septembra līdz 31. decembrim

117 107

78.0220

ex 0808 20 50

Bumbieri

— no 1. janvāra līdz 30. aprīlim

239 335

78.0235

— no 1. jūlija līdz 31. decembrim

29 158

78.0250

ex 0809 10 00

Aprikozes

— no 1. jūnija līdz 31. jūlijam

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Ķirši, izņemot skābos ķiršus

— no 21. maija līdz 10. augustam

54 213

78.0270

ex 0809 30

Persiki, tostarp persika un plūmes hibrīdi un nektarīni

— no 11. jūnija līdz 30. septembrim

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Plūmes

— no 11. jūnija līdz 30. septembrim

54 605”


17.8.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 212/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1345/2005

(2005. gada 16. augusts),

kurā noteikti sīki izstrādāti noteikumi ievešanas atļauju sistēmas piemērošanai olīveļļas nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 865/2004 par tirgus kopējo organizāciju olīveļļas un galda olīvu nozarē, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 827/68 (1), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 865/2004 10. pantā ir noteikta īpaša kārtība ievešanas atļauju izdošanai olīveļļas nozarē. Ir jāparedz daži sīki izstrādāti noteikumi minēto atļauju izdošanai.

(2)

Šīs regulas noteikumi papildina noteikumus, kas paredzēti Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regulā (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (2).

(3)

Skaidrības un pārredzamības labad no 2005. gada 1. novembra ir jāatceļ Komisijas 1995. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 1476/95, ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus par olīveļļas importa licenču sistēmas piemērošanu (3).

(4)

Komisijas 1995. gada 30. oktobra Regulā (EK) Nr. 2543/95, ar ko paredz īpašus sīki izstrādātus noteikumus olīveļļas eksporta licenču sistēmas piemērošanai (4), paredzēta obligāta sistēma izvešanas atļauju izdošanai. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2004 10. panta 3. punktu, izvešanas atļauju izdošana nav obligāta un ir atkarīga no tirgus apstākļiem. Tādēļ no 2005. gada 1. novembra būtu jāatceļ arī Regula (EK) Nr. 2543/95.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Olīveļļas un galda olīvu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Šajā regulā ir noteikti sīki izstrādāti noteikumi Regulas (EK) Nr. 865/2004 10. pantā paredzētās ievešanas atļauju sistēmas piemērošanai.

2.   Produktus ar KN kodu 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 un 1522 00 39 var ievest vienīgi ar ievešanas atļauju.

Atļauju pieteikumus, atļaujas un izrakstus no tām sagatavo, izmantojot veidlapas, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1291/2000 I pielikumā sniegtajiem paraugiem.

2. pants

1.   Lai iegūtu tiesības pretendēt uz īpašu shēmu, kas paredzēta regulās, ar kurām īsteno nolīgumus, kas noslēgti starp Kopienu un dažām trešām valstīm, ievešanas atļauju pieteikumos un ievešanas atļaujās 7. un 8. ailē ir jāiekļauj attiecīgās trešās valsts nosaukums.

2.   Ievešanas atļauja uzliek pienākumu no norādītās trešās valsts ievest produktu, kas atbilst kritērijiem, kuri norādīti šā panta 1. punktā minētajās regulās, un attiecībā uz ko ir izsniegta atļauja.

3. pants

1.   Ievešanas atļaujas derīguma termiņš ir 60 dienas no datuma, kurā tā faktiski izdota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punktu.

2.   Ievešanas atļaujas nodrošinājums ir 10 euro par 100 kilogramiem neto svara.

4. pants

1.   Dalībvalstis paziņo Komisijai daudzumus, par kuriem ir izdotas ievešanas atļaujas, precīzi norādot ievedumu daudzumus un 2. panta 1. punktā minētajos gadījumos – ievedumu izcelsmi šādos termiņos:

a)

vēlākais līdz katra mēneša 5. datumam par laika posmu no 16. datuma līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai un vēlākais līdz mēneša 20. datumam par laika posmu no attiecīgā mēneša 1. līdz 15. datumam attiecībā uz produktiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 865/2004 1. panta a) punktā;

b)

nākamajā mēnesī, kas seko katra tirdzniecības gada beigām, attiecībā uz produktiem, kuri paredzēti Regulas (EK) Nr. 865/2004 1. panta b) un c) punktā un par kuriem izdota ievešanas atļauja.

Ja dalībvalsts uzskata, ka ievešanai paredzētie daudzumi, par kuriem šajā valstī ir pieprasītas atļaujas, apdraud tirgu, šī dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju, saskaņā ar 1. punktu precīzi norādot daudzumus, par kuriem atļaujas ir pieprasītas, bet vēl nav izsniegtas vai apstiprinātas, un daudzumus, par kuriem atļaujas ir izsniegtas kārtējo 15 dienu laikā.

2.   Visus 1. punktā minētos paziņojumus, tostarp paziņojumus par to, ka pieteikumi nav iesniegti, izveido atbilstīgi pielikumā sniegtajam paraugam un nosūta Komisijai pa elektronisko pastu.

5. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 1476/95 un (EK) Nr. 2543/95.

6. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 16. augustā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 206, 9.6.2004., 37. lpp.

(2)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1741/2004 (OV L 311, 8.10.2004., 17. lpp.).

(3)  OV L 145, 29.6.1995., 35. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1081/2001 (OV L 149, 2.6.2001., 17. lpp.).

(4)  OV L 260, 31.10.1995., 33. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 406/2004 (OV L 67, 5.3.2004., 10. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1345/2005 piemērošana

EIROPAS KOPIENU KOMISIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS ĢENERĀLDIREKTORĀTA C.2 NODAĻA

OLĪVEĻĻA

 

Nosūtītājs:

 

Datums:

 

Laika posms:

 

Dalībvalsts:

 

Atbildīgā kontaktpersona:

 

Tālrunis:

 

E-pasts:

 

Saņēmējs: Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts C.2 nodaļa – agri-hort-prix-ho@cec.eu.int

 

Paziņojumi par piecpadsmit dienu laikposmu:

Kategorija

Daudzums

KN kods (astoņciparu)

Iepakojums (beztaras vai mazos iepakojumos, četrciparu)

 

 

 

 

Kopā

 

 


Kategorija

Daudzums

KN kods (astoņciparu)

Iepakojums (beztaras vai mazos iepakojumos, četrciparu)

 

 

 

 

Kopā

 

 


17.8.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 212/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1346/2005

(2005. gada 16. augusts),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2702/1999 piemērošanai par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem trešās valstīs

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 14. decembra Regulu (EK) Nr. 2702/1999 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem trešās valstīs (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu, 7. un 11. pantu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā pēdējos gados gūto pieredzi, ir jāgroza Komisijas 2000. gada 28. decembra Regula (EK) Nr. 2879/2000 par sīki izstrādātiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 2702/1999 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem trešās valstīs (2). Skaidrības un lietderības labad minētā regula jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(2)

Regula (EK) Nr. 2702/1999 paredz iespēju piedāvātājām organizācijām pašām īstenot dažas programmu daļas, izvēlēties īstenotājstruktūras tālākā procedūras posmā un saglabāt Kopienas ieguldījuma summu pastāvīgā līmenī, nepārsniedzot 50 % no katra programmas posma faktiskās izmaksas. Jāparedz sīki izstrādāti šo normu piemērošanas noteikumi.

(3)

Lai nodrošinātu veiksmīgu pārvaldību, jāparedz, ka tiks izveidots un periodiski atjaunināts to produktu un tirgu saraksts, kam veltīti informācijas un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem trešās valstīs, tāpat jāparedz gan vietējo iestāžu noteikšana par atbildīgajām šīs regulas piemērošanā, gan arī programmu darbības laiks.

(4)

Lai novērstu jebkādus konkurences traucējumus, jānosaka noteikumi, ar kuriem izdarāmas atsauces uz to produktu īpašo izcelsmi un uz kuriem attiecināmi informācijas un veicināšanas pasākumi.

(5)

Jānosaka procedūra, kas jāievēro, iepazīstinot ar programmām un izvēloties īstenotāju struktūru tā, lai nodrošinātu visplašākās konkurences iespējas un brīvu pakalpojumu apriti, un, ja piedāvātāja organizācija ir valsts organizācija, ņemtu vērā arī Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīvu 92/50/EEK par procedūru koordinēšanu valsts pakalpojumu līgumu piešķiršanai (3).

(6)

Lai nodrošinātu Kopienas noteikumu ievērošanu un veicamo pasākumu efektivitāti, jānosaka, pēc kādiem kritērijiem dalībvalstis veic programmu atlasi, un pēc kādiem kritērijiem Komisija izskata izvēlētās programmas. Pēc programmu izskatīšanas Komisijai jāizlemj, kuras programmas tā pieņems, un jānosaka tām piešķiramais budžets.

(7)

Lai sīki izstrādātie noteikumi, ar kādiem izvēlas īstenotājas struktūras un atlasa programmas, būtu saskanīgi, Kopienas noteikumi jāattiecina arī uz tiem pasākumiem, kurus veic Regulas (EK) Nr. 2702/1999 6. pantā minētās starptautiskās aģentūras.. Juridiskas noteiktības dēļ programmās izplatāmajām ziņām jābūt atbilstīgām attiecīgo trešo valstu likumdošanai.

(8)

Kopienas pasākumu efektivitātes labad dalībvalstīm jānodrošina apstiprināto programmu koherence un jāgādā par to, lai tās papildinātu valsts un reģionālās programmas.

(9)

Tāpat jānosaka, kādiem kritērijiem dodama priekšroka programmu izvēlē, lai optimizētu to ietekmi.

(10)

Ja ir tādas programmas, kas interesē vairākas dalībvalstis, jāparedz pasākumi, kuri nodrošina dalībvalstu saskaņotu rīcību programmu iesniegšanā un izskatīšanā.

(11)

Labas finanšu pārvaldības dēļ programmās jāprecizē sīki izstrādāti noteikumi par dalībvalstu un piedāvātāju organizāciju finansiālo dalību.

(12)

Pamatojoties uz līgumu paraugiem, ko Komisija nodevusi dalībvalstu rīcībā, sīki izstrādāti noteikumi par saistību izpildi jāieraksta līgumos, kurus pieņemamā laikā noslēdz starp interesentiem un kompetentām valsts iestādēm.

(13)

Lai nodrošinātu labu līguma izpildi, līgumslēdzējai pusei jāiemaksā kompetentai valsts iestādei drošības nauda 15 % apmērā no Kopienas un attiecīgo dalībvalstu ieguldījuma. Tādā pašā nolūkā drošības nauda jāiemaksā tad, ja tiek pieprasīts avanss par katru gada posmu.

(14)

Jānosaka dalībvalstīm veicamās pārbaudes.

(15)

Jāprecizē, ka līgumos paredzēto pasākumu izpilde ir galvenā prasība saskaņā ar 20. pantu Komisijas 1985. gada 22. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2220/1985, ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (4).

(16)

Ja starpmaksājumu pieprasījums nav iesniegts vai tā termiņš nav ievērots, vai dalībvalstu maksājumi aizkavējušies, budžeta pārvaldības prasību ievērošanai ir jāparedz naudas sods.

(17)

Labas finanšu pārvaldības dēļ un lai novērstu iespējamību, ka paredzētie maksājumi izsmeļ Kopienas finansiālās iespējas, jo iedalītie līdzekļi izbeidzas, jāparedz, lai avanss un dažādi starpmaksājumi nepārsniegtu 80 % no Kopienas un dalībvalstu ieguldījuma. Tāpat jāparedz, lai pieteikums atlikuma saņemšanai noteiktajā laikā nonāktu kompetentā valsts iestādē.

(18)

Dalībvalstīm jāpārbauda visi informācijas un veicināšanas materiāli, kas izstrādāti programmu ietvaros. Jānosaka to izmantošanas nosacījumi pēc programmas darbības beigām.

(19)

Ņemot vērā iegūto pieredzi un lai uzraudzītu programmu normālu izpildi, jāprecizē pārraudzības noteikumi, ko šai nolūkā veic ar Regulu (EK) Nr. 2702/1999 izveidota grupa.

(20)

Dalībvalstīm jāveic pasākumu izpildes kontrole un Komisijai jābūt informētai par šajā regulā paredzēto pārbaudes un kontroles pasākumu rezultātiem. Ja pasākumi netiek veikti tajā dalībvalstī, kurā atrodas kompetentā līgumslēdzēja organizācija, tad, lai nodrošinātu labu finanšu pārvaldību, jāparedz dalībvalstu sadarbība.

(21)

Lai efektīvi aizsargātu Kopienas finanšu intereses, jāveic atbilstīgi pasākumi cīņai pret krāpšanu un smagu nolaidību. Šim nolūkam jāpanāk naudas atgūšana un jāuzliek sods.

(22)

Daudzgadu programmās skaidri jānosaka, ka iekšējā novērtējuma ziņojums jāiesniedz katra gada beigās, arī tad, ja nav iesniegts neviens maksājumu pieprasījums.

(23)

Procentu likme, kas jāmaksā neatbilstīga maksājuma saņēmējam, jāpielīdzina procentu likmei attiecībā uz neatmaksātiem kredītiem to izbeigšanās dienā, tā, kā paredzēts 86. pantā Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulā (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (5).

(24)

Lai atvieglotu pāreju no Regulas (EK) Nr. 2879/2000 uz šo regulu, jāveic pārejas pasākumi informācijas un veicināšanas programmām, kuras Komisija nolēmusi finansēt pirms šīs regulas stāšanās spēkā.

(25)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar apvienotās “Lauksaimniecības produktu veicināšanas” pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

Vispārīgi noteikumi

1. pants

Mērķis un definīcija

Ar šo regulu nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 2702/1999 piemērošanai, jo īpaši attiecībā uz tās 7. panta 1. punktā minēto programmu izstrādi, atlasi, īstenošanu, finansēšanu un pārbaudi, kā arī piemērošanas noteikumus tām iepriekšminētās regulas 6. punktā minētajām programmām, ko īsteno ar starptautiskas organizācijas starpniecību.

“Programma” ir saskaņotu pasākumu kopums, kuri ir pietiekami plaši, lai veicinātu informācijas uzlabošanu par attiecīgajiem produktiem, kā arī to noietu.

2. pants

Kompetento valsts iestāžu noteikšana

Dalībvalstis izraugās kompetentās valsts iestādes, kam uzdots īstenot šo regulu (turpmāk “kompetentās valsts iestādes”).

Tās paziņo Komisijai pilnus izraudzīto iestāžu nosaukumus un adreses, kā arī jebkurus grozījumus šai sakarā.

Komisija atbilstīgā veidā publisko šo informāciju.

3. pants

Programmu darbības ilgums

Programmas īsteno ne ātrāk kā vienā gadā un ne vēlāk kā trijos gados, sākot no dienas, kad stājas spēkā līgums, kas minēts attiecīgi 12. panta 1. punktā.

4. pants

Programmu ietvaros izplatīto informācijas un veicināšanas paziņojumu raksturojums

1.   Jebkuram informatīvam vai veicināšanas paziņojumam, kas domāts patērētājiem un cita veida mērķauditorijai programmas ietvaros (turpmāk “paziņojums”), jāpamatojas uz attiecīgajam produktam piemītošajām kvalitatīvajām vai raksturīgajām īpašībām.

Šiem paziņojumiem jābūt saskaņā ar likumu, ko piemēro trešās valstīs un, kurām tie ir paredzēti.

2.   Jebkura norāde uz produkta izcelsmi ir sekundāra attiecībā pret galveno kampaņā izplatīto paziņojumu. Tomēr, ja runa ir par Kopienas noteikumiem atbilstošu apzīmējumu vai tipisku produktu, kas vajadzīgs veicināšanas vai informācijas pasākumu ilustrēšanai, norāde par produkta izcelsmi var parādīties informācijas vai veicināšanas pasākuma ietvaros.

5. pants

Produktu un tirgu saraksts

Regulas (EK) Nr. 2702/1999 3. un 4. pantā attiecīgi minēto produktu un tirgu saraksts ir šīs regulas pielikumā.

To atjaunina reizi divos gados ne vēlāk kā 31. decembrī.

6. pants

Sadarbībā ar starptautiskām organizācijām īstenotās programmas

Ja tiek piemērots Regulas (EK) Nr. 2702/1999 6. pants, tajā minētās starptautiskās organizācijas uz Komisijas pieprasījumu iesniedz priekšlikumus par nākamajam gadam plānotām programmām.

Regulas (EK) Nr. 2702/1999 9. panta 4. punktā minētā Kopienas finansējumu piešķir un izmaksā saskaņā ar subsīdiju konvenciju, kas noslēgta starp Kopienu un attiecīgo starptautisko organizāciju.

2. NODAĻA

Regulas (EK) Nr. 2702/1999 7. pantā minēto programmu atlase

7. pants

Programmu iesniegšana un iepriekšēja atlase dalībvalstīs

1.   Lai īstenotu programmās iekļautos pasākumus, ieinteresētā dalībvalsts ik gadu izsludina piedāvājumu konkursu.

Kopienas nozares vai starpnozaru organizācijas, kas pārstāv atbilstošo nozari vai nozares (turpmāk sauktas par “piedāvātājām organizācijām”), iesniedz dalībvalstij savas programmas ne vēlāk kā 31. martā.

Programmas iesniedz atbilstīgi Komisijas izstrādātam paraugam, kas pieejams tās tīmekļa vietnē. Šo paraugu pievieno pirmajā daļā minētajam piedāvājumu konkursu sludinājumam.

2.   Programmām, kas iesniegtas saskaņā ar 1. punktu, jāatbilst:

a)

Kopienas tiesību normām par attiecīgajiem produktiem un to tirdzniecību;

b)

specifikācijām, kas satur izslēgšanas, atlases un piešķiršanas kritērijus, kurus ieinteresētās dalībvalstis šādā nolūkā paziņojušas.

Programmām jābūt pietiekami labi izstrādātām, lai varētu tikt izvērtēta gan to atbilstība piemērojamiem noteikumiem, gan arī to izmaksu un efektivitātes attiecība.

Dalībvalstis izskata programmas, ņemot vērā īpaši šādus kritērijus:

piedāvātās stratēģijas atbilstību noteiktajiem mērķiem,

piedāvāto pasākumu kvalitāti,

paredzamā īstenojamo pasākumu ietekme uz attiecīgo produktu pieprasījuma pieaugumu,

piedāvātāju organizāciju efektivitātes un pārstāvības garantijas,

īstenotājstruktūru tehnisko iespēju un efektivitātes garantijas.

Dalībvalstis izveido to programmu pagaidu sarakstu, ko tās izvēlējušās, pamatojoties uz pirmās daļas b) punktā minētajās specifikācijās noteiktajiem kritērijiem, kā arī uz trešajā daļā minētajiem kritērijiem.

3.   Šo programmu īstenošanai katra piedāvātāja organizācija konkursa kārtībā pēc dalībvalsts pārbaudītiem un atbilstīgiem kritērijiem izvēlas vienu vai vairākas īstenotājstruktūras. Ja šī izvēle notikusi pirms programmas iesniegšanas, īstenotāja struktūra var piedalīties tās izstrādāšanā.

4.   Ja plāno programmu, kas interesē vairākas dalībvalstis, tad attiecīgās dalībvalstis vienojas par programmas izvēli un izvirza koordinējošo dalībvalsti. Tās apņemas piedalīties programmas finansēšanā saskaņā ar šīs regulas 11. panta 2. punktu un izveidot savstarpēju administratīvo sadarbību, lai atvieglotu programmas pārraudzību, izpildi un pārbaudi.

5.   Katra dalībvalsts gādā par paredzēto valsts un reģionālo pasākumu saskaņošanu ar tiem pasākumiem, kurus līdzfinansē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2702/1999, kā arī par to, lai iesniegtās programmas papildinātu valsts un reģionālās kampaņas.

8. pants

Prioritātes programmu izvēlē

1.   Regulas (EK) Nr. 2702/1999 7. panta 1. punktā minēto vairāku dalībvalstu iesniegto programmu ietvaros, priekšroka dodama tām programmām, kas attiecas uz produktu kopumu un izceļ īpaši Kopienas produktu kvalitāti, uzturvērtību un atbilstību pārtikas nekaitīguma normām.

2.   Ja programmas interesē tikai vienu dalībvalsti vai tajās ir runa tikai par vienu produktu, priekšroka dodama tām, kurās izceltas Kopienas intereses īpaši kvalitātes un uzturvērtības ziņā, kā arī Eiropas lauksaimniecības un pārtikas produktu nekaitīguma un pārstāvības ziņā.

9. pants

Programmu izvēle Komisijā

1.   Katru gadu līdz 30. jūnijam dalībvalstis nosūta Komisijai 7. panta 2. punktā minēto sarakstu, nepieciešamības gadījumā iekļaujot izraudzīto īstenotājstruktūru sarakstu, ja tās jau izvēlētas saskaņā ar 7. panta 3. punktu, kā arī programmu kopijas.

Ja programmas interesē vairākas dalībvalstis, sarakstu nosūta attiecīgās dalībvalstis uz kopīgas vienošanās pamata.

2.   Ja Komisija konstatē pilnīgu vai daļēju iesniegtās programmas neatbilstību Kopienas tiesību normām vai 7. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem un, tātad, tās pilnīgu vai daļēju neatbilstību finanšu līdzekļu saņemšanai, tā informē par to attiecīgās dalībvalstis sešdesmit kalendāro dienu laikā, sākot no 7. panta 2. punktā minētā saraksta saņemšanas dienas.

3.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2702/1999 7. panta 3. punkta trešo daļu dalībvalstis nosūta labotās programmas Komisijai trīsdesmit kalendāro dienu laikā pēc šā panta 2. punktā minētās informācijas saņemšanas.

Pēc laboto programmu pārbaudīšanas un vēlākais 30. novembrī Komisija izlemj, kuras programmas tā var līdzfinansēt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2702/1999 12. panta 2. punktā minēto procedūru.

4.   Piedāvātāja/s organizācija/s ir atbildīga/s par izvēlētās programmas pareizu izpildi un pārvaldību.

10. pants

Īstenotājstruktūru apstiprināšana

1.   Īstenotājstruktūras izvēli saskaņā ar 7. panta 3. punktu apstiprina dalībvalsts un informē par to Komisiju līdz 12. panta 1. punktā minētā līguma parakstīšanai.

Dalībvalsts pārbauda, vai izvēlētajai īstenotājstruktūrai ir vajadzīgie finanšu un tehniskie līdzekļi, lai nodrošinātu pasākumu visefektīvāko izpildi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2702/1999 8. panta 2. punktu. Tā informē Komisiju par šim nolūkam ievēroto procedūru.

2.   Kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 2702/1999 7. panta 5. punktā, dažas programmas daļas piedāvātāja organizācija var izpildīt tikai ar šādiem nosacījumiem:

a)

ja īstenošanas piedāvājums atbilst Regulas (EK) Nr. 2702/1999 8. panta 2. punkta noteikumiem;

b)

ja piedāvātājai organizācijai ir vismaz piecu gadu pieredze šāda veida pasākumu veikšanā;

c)

ja piedāvātājas organizācijas īstenotā programmas daļa nepārsniedz vairāk kā 50 % procentus no programmas kopējām izmaksām, izņemot attiecīgi pamatotus izņēmuma gadījumus un ar Komisijas rakstisku atļauju;

d)

ja piedāvātāja organizācija pārliecinās, ka pasākumu izmaksas, ko tā pati grasās īstenot, nepārsniedz vidējās tirgus cenas.

Dalībvalsts pārbauda, vai šos nosacījumus ievēro.

3.   Ja piedāvātāja organizācija ir valsts iestāde Direktīvas 92/50/EKK 1. panta b) punkta otrās daļas nozīmē, dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai līgumslēdzējas iestādes nodrošinātu minētās direktīvas noteikumu ievērošanu.

Direktīvas 92/50/EEK noteikumi jāievēro arī attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 2702/1999 6. pantā minētajiem pasākumiem.

3. NODAĻA

Programmu finansēšana

11. pants

Finansējuma daļas

1.   Kopienas finansējuma daļa tiek iemaksāta ieinteresētajām dalībvalstīm.

2.   Ja programmas finansēšanā piedalās vairākas dalībvalstis, to finansējuma daļu papildina piedāvātāja organizācija, kas izveidota attiecīgās dalībvalsts teritorijā. Šai gadījumā, neskarot Regulas (EK) Nr. 2702/1999 9. pantu, Kopienas finansējums nepārsniedz 50 % no kopējām programmas izmaksām.

3.   Finansējuma daļas, kas paredzētas Regulas (EK) 2702/1999 9. pantā, jāuzrāda Komisijai nosūtītajā programmā.

12. pants

Līgumu slēgšana un garantiju ķīlu iesniegšana

1.   Tiklīdz ir pieņemts 9. panta 3. punktā minētais Komisijas lēmums, dalībvalsts informē katru piedāvātāju organizāciju, vai to pieteikums ir apstiprināts.

Dalībvalstis slēdz līgumus ar izvēlētajām piedāvātājām organizācijām deviņdesmit kalendāro dienu laikā pēc 9 panta 3. punktā minētā Komisijas lēmuma izziņošanas. Pēc šā termiņa beigām bez Komisijas iepriekšējas piekrišanas nevar vairs noslēgt nevienu līgumu.

2.   Dalībvalstis izmanto līgumu paraugus, ko Komisija nodod to rīcībā.

Vajadzības gadījumā dalībvalstis var mainīt dažus parauglīgumu nosacījumus, lai ievērotu valsts likumus, bet tikai tādā gadījumā, ja tas nav pretrunā ar Kopienas likumdošanu.

3.   Līgumu var noslēgt starp abām pusēm tikai pēc tam, kad piedāvātāja organizācija saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2220/85 III sadaļu pareizas līguma izpildes nodrošināšanai samaksājusi dalībvalstij garantiju ķīlu 15 % apmērā no maksimālā Kopienas un attiecīgo dalībvalstu gada finansējuma.

Tomēr, ja līgumslēdzēja puse ir valsts iestāde vai atrodas valsts iestādes pārraudzībā, kompetentā valsts iestāde var pieņemt no pārraugošās iestādes rakstiskas garantijas, kas atbilst pirmajā daļā minētajiem procentiem ar nosacījumu, ja šī pārraugošā iestāde apņemas nodrošināt to, ka:

a)

saistības, ko līgumslēdzējs uzņēmies, tiek pienācīgi izpildītas un

b)

saņemtās summas tiek pienācīgi izlietotas, pildot saistības.

Garantiju ķīlas iesniegšanas apliecinājumam jānonāk dalībvalsts rīcībā līdz 1. punktā minētā termiņa beigām.

4.   Regulas (EEK) Nr. 2220/85 20. panta nozīmē galvenā prasība ir līgumā noteikto pasākumu izpilde.

5.   Dalībvalsts nekavējoties nosūta Komisijai līguma kopiju un garantiju ķīlas iesniegšanas apliecinājumu.

Tā iesniedz tai arī līguma kopiju, ko izvēlētā piedāvātāja organizācija noslēgusi ar īstenotāju struktūru. Pēdējais līgums paredz obligātu prasību, lai īstenotāja struktūra tiktu pakļauta 21. pantā minētajām pārbaudēm.

13. pants

Avansu izmaksāšanas kārtība

1.   Līgumslēdzēja puse var iesniegt dalībvalstij avansa pieprasījumu kopā ar šā panta 3. punktā minēto garantiju ķīlu trīsdesmit kalendāro dienu laikā pēc 12. panta 1. punktā minētā līguma parakstīšanas un, ja programmas ir uz vairākiem gadiem, trīsdesmit dienu laikā pēc katra divpadsmit mēnešu posma sākuma. Pēc šā termiņa beigām avansu vairs nevar pieprasīt.

Katrs avanss sedz ne vairāk kā 30 % no Kopienas, kā arī attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu gada ieguldījuma summas, kas attiecīgi minēta Regulas (EK) Nr. 2702/1999 9. panta 2. un 3. punktā.

2.   Dalībvalsts izmaksā avansu trīsdesmit kalendāro dienu laikā pēc avansa pieprasījuma iesniegšanas. Ja nav nepārvaramas varas apstākļu, jebkāds samaksu kavējums ir par iemeslu tam, lai Komisija samazinātu dalībvalstij izsniegto mēneša avansu saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 296/96 4. pantu (6).

3.   Avansu izmaksā ar nosacījumu, ka piedāvātāja organizācija iemaksā dalībvalstij garantijas ķīlu 110 % apmērā no šā avansa saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2220/85 III sadaļas nosacījumiem. Dalībvalsts nekavējoties nosūta Komisijai katra avansa pieprasījuma kopiju un attiecīgās garantiju ķīlas iemaksāšanas apliecinājumu.

Tomēr, ja līgumslēdzēja puse ir valsts iestāde vai atrodas valsts iestādes pārraudzībā, tad kompetentā valsts iestāde var pieņemt no pārraugošās iestādes rakstiskas garantijas, kas atbilst pirmajā daļā minētajiem procentiem ar nosacījumu, ja šī pārraugošā iestāde apņemas samaksāt garantēto summu gadījumā, ja konstatē nepamatotu avansa izmaksu.

14. pants

Starpmaksājumi

1.   Piedāvātājas organizācijas iesniedz dalībvalstīm Kopienas un dalībvalstu finansējuma starpmaksājumu pieprasījumus ne vēlāk kā tā kalendārā mēneša pēdējā dienā, kas ir pēc katra beigušās ceturkšņa, kuru rēķina, sākot no 12. panta 1. punktā minētā līguma noslēgšanas dienas.

Šie pieprasījumi attiecas uz maksājumiem, kas veikti attiecīgajā ceturksnī, tiem pievieno finanšu pārskata kopsavilkumu, attiecīgo rēķinu un apliecinošu dokumentu kopijas, un starpatskaiti par līguma izpildi minētajā ceturksnī (turpmāk “ceturkšņa atskaite”). Ja minētā ceturkšņa laikā netiek veikts neviens maksājums vai nav noticis neviens pasākums, šos dokumentus pirmajā daļā minētajā laikā nodod kompetentai valsts iestādei.

Ja nav nepārvaramas varas apstākļu, starpmaksājuma pieprasījuma un tam pievienoto otrajā daļā minēto dokumentu novēlota iesniegšana ir par iemeslu maksājuma samazināšanai par 3 % par pilnu kavējuma mēnesi.

2.   Starpmaksājumu iemaksa ir atkarīga no 1. punkta otrajā daļā minēto dokumentu pārbaudes, ko izdara dalībvalsts.

3.   Starpmaksājumi un avansa maksājumi, kas minēti 13. pantā, nevar pārsniegt 80 % no Kopienas un attiecīgo dalībvalstu gada finanšu ieguldījuma kopējās summas, kas minēta Regulas (EK) Nr. 2702/1999 9. panta 2. un 3. punktā. Sasniedzot šo līmeni, jaunu starpmaksājuma pieprasījumu iesniegt nevar.

15. pants

Maksājuma iemaksāšana

1.   Piedāvātāja organizācija iesniedz dalībvalstij maksājuma pieprasījumu četru mēnešu laikā pēc 12. panta 1. punktā minētajā līgumā paredzēto gada pasākumu pabeigšanas dienas.

Pieprasījumu pieņem tad, ja tam pievieno atskaiti (turpmāk “gada atskaite”), kurā jābūt:

a)

veikto darbu kopsavilkumam un atskaites dienā konstatēto iegūto rezultātu novērtējumam,

b)

finanšu pārskata kopsavilkumam, kur uzrādīti plānotie un īstenotie izdevumi.

Par veiktajiem maksājumiem atskaitei jāpievieno rēķini un apliecinoši dokumenti.

Ja nav nepārvaramas varas apstākļu, maksājuma pieprasījuma novēlota iesniegšana izraisa maksājuma samazināšanos par 3 % par pilnu kavējuma mēnesi.

2.   Maksājuma iemaksa ir atkarīga no 1. punkta trešajā daļā minēto rēķinu un dokumentu pārbaudes, ko izdara dalībvalsts.

Ja nav pilnībā izpildīta 12 panta 4. punktā minētā galvenā prasība, tad proporcionāli samazina maksājumu.

16. pants

Dalībvalsts iemaksas

Dalībvalsts 14. un 15. punktā paredzētās iemaksas izdara sešdesmit kalendāro dienu laikā, sākot no maksājuma pieprasījuma saņemšanas.

Tomēr termiņa tecējumu var apturēt jebkurā brīdī šo sešdesmit dienu laikā pēc maksājuma pieprasījuma pirmās iereģistrēšanas, paziņojot kredīta sniedzējai līgumslēdzējai pusei, ka tās pieprasījumu nevar pieņemt vai nu tādēļ, ka attiecīgā summa tai nepienākas, vai arī tādēļ, ka nav iesniegti attaisnojoši dokumenti attiecībā uz visiem papildu pieprasījumiem, vai arī tādēļ, ka dalībvalsts uzskata par nepieciešamu saņemt papildu ziņas vai veikt pārbaudes. Termiņa tecējumu atkal atjauno, sākot no pieprasīto ziņu saņemšanas vai no dalībvalsts veikto pārbaužu dienas, turklāt ziņas attiecīgi jāiesniedz vai pārbaudes jāveic trīsdesmit kalendāro dienu laikā pēc paziņošanas.

Ja nav nepārvaramas varas apstākļu, jebkāds iemaksu kavējums ir par iemeslu tam, lai Komisija samazinātu dalībvalstij iemaksāto ikmēneša avansu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 296/96 4. pantā paredzētajiem noteikumiem.

17. pants

Garantijas ķīlas

1.   Garantijas ķīlu, kas minēts 13. panta 3. punktā, atbrīvo tādā mērā, kādā attiecīgā dalībvalsts noteikusi galīgās tiesības uz avansā iemaksāto summu.

2.   Garantijas ķīlai, kas minēta 12. panta 3. punktā, jābūt spēkā līdz atlikuma iemaksāšanai, un to ar atbrīvojuma vēstuli atbrīvo no kompetentās valsts iestādes.

Atbrīvošana no garantijas ķīlas notiek tādā laikā un saskaņā ar tiem noteikumiem, kas paredzēti 16. pantā par atlikuma iemaksu.

3.   Saņemtās garantijas ķīlas, kā arī piemērotās soda naudas tiek atrēķinātas no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļas deklarētajiem izdevumiem no daļas, kas atbilst Kopienas līdzfinansējumam.

18. pants

Komisijai iesniedzamie dokumenti

1.   Gada atskaite tiek iesniegta pēc katra gada posma beigām, arī tad, ja neviens maksājuma pieprasījums nav iesniegts.

2.   Dalībvalsts iesniedz Komisijai 15. panta 1. punkta otrās daļas a) un b) apakšpunktos minēto kopsavilkumu trīsdesmit kalendāro dienu laikā pēc 15. panta 2. punktā minētās iemaksas izdarīšanas.

3.   Dalībvalsts divreiz gadā nosūta Komisijai ceturkšņa atskaites, kas vajadzīgas starpmaksājumiem saskaņā ar 14. pantu.

Pirmā un otrā ceturkšņa atskaiti nosūta sešdesmit kalendāro dienu laikā, sākot no otrās ceturkšņa atskaites saņemšanas dalībvalstī, un trešā un ceturtā ceturkšņa atskaiti pievieno šā panta 2. punktā minētajam kopsavilkumam.

Gada atskaite, kas attiecas uz iepriekšējo gadu, var ietvert ceturtā ceturkšņa atskaiti.

4.   Trīsdesmit kalendāro dienu laikā pēc atlikuma izmaksāšanas dalībvalsts nosūta Komisijai šā līguma ietvaros veikto izdevumu finanšu pārskatu Komisijas noteiktā paraugā, kas izsniegts dalībvalstīm. Šim pārskatam pievieno dalībvalsts motivētu atzinumu par pagājušajā posmā paredzēto uzdevumu izpildi.

Pārskats apliecina arī to, ka, ņemot vērā pārbaudes, ko veic saskaņā ar 14. panta 2. punktu un 15. panta 2. punktu, visi izdevumi uzskatāmi par pamatotiem atbilstīgi līguma noteikumiem.

4. NODAĻA

Pārraudzība un kontrole

19. pants

Materiālu izmantošana

1.   Dalībvalstis pārbauda to informācijas un veicināšanas materiālu atbilstību Kopienas noteikumiem, kas radīti vai izmantoti programmu ietvaros, par kurām pienākas finansējums saskaņā ar šo regulu.

Tās nosūta Komisijai apstiprināto materiālu sarakstu.

2.   Šā panta 1. punktā minētās programmas ietvaros radītie un finansētie materiāli, tostarp grafiski, vizuāli un audiovizuāli darbi, kā arī tīmekļa vietnes, var tikt izmantotas turpmāk ar Komisijas, attiecīgo piedāvātāju organizāciju un to dalībvalstu rakstisku piekrišanu, kas piedalās programmas finansēšanā, ievērojot līgumslēdzēju tiesības, kas izriet no tās valsts likumdošanas, kurai pakļauts līgums.

20. pants

Programmu pārraudzība

1.   Regulas (EK) Nr. 2702/1999 8. panta 3. punktā paredzētā pārraudzības grupa pulcējas regulāri, lai pārraudzītu saskaņā ar šo regulu finansēto dažādo programmu īstenošanas gaitu.

Tādēļ pārraudzības grupa tiek informēta par katras programmas paredzamo pasākumu grafiku, ceturkšņa un gada atskaitēm, kā arī par veikto pārbaužu rezultātiem saskaņā ar šīs regulas 14., 15. un 21. pantu.

Pārraudzības grupu vada ieinteresētās dalībvalsts pārstāvis. Ja programmas interesē vairākas dalībvalstis, grupu vada attiecīgo dalībvalstu iecelts pārstāvis.

2.   Komisijas ierēdņi un darbinieki var piedalīties pasākumos, ko organizē saskaņā ar šo regulu finansētas programmas ietvaros.

21. pants

Dalībvalstu veiktās pārbaudes

1.   Ieinteresētā dalībvalsts nosaka piemērotākos līdzekļus, lai nodrošinātu saskaņā ar šo regulu finansētu programmu un pasākumu pārbaudi, un informē par to Komisiju.

Katru gadu pārbauda vismaz 20 % no iepriekšējā gadā pabeigtajām programmām un vismaz divas programmas, un pārbaudes aptver vismaz 20 % no iepriekšējā gadā pabeigto programmu kopējā budžeta. Programmu izvēli izdara, pamatojoties uz riska analīzi.

Dalībvalsts nosūta Komisijai ziņojumu par katru pārbaudīto programmu, aprakstot veikto pārbaužu rezultātus, kā arī atklātās novirzes. Šo ziņojumu iesniedz uzreiz pēc tā pabeigšanas.

2.   Dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai ar tehnisku un grāmatvedības kontroļu palīdzību pārbaudītu līgumslēdzējas iestādes un īstenotājas struktūras:

a)

iesniegtās informācijas un attaisnojošo dokumentu pareizību;

b)

regulas 12. panta 1. punktā visu minētā līguma saistību izpildi.

Neskarot Padomes Regulu (EEK) Nr. 595/91 (7), dalībvalsts iespējami īsākā laikā informē Komisiju par jebkuriem veikto pārbaužu laikā konstatētajiem pārkāpumiem.

3.   Ja programmas ieinteresē vairākas dalībvalstis, tās veic vajadzīgos pasākumus, lai koordinētu pārbaužu veikšanu, un informē par to Komisiju.

4.   Komisija var jebkurā laikā piedalīties 1., 2. un 3. punktā minētajās pārbaudēs. Tādēļ kompetentās valsts iestādes vismaz trīsdesmit dienas pirms pārbaudēm nosūta Komisijai paredzamo dalībvalstij veicamo pārbaužu grafiku.

Komisija var veikt visa veida papildu kontroles, ko tā atzīst par vajadzīgām.

22. pants

Nelikumīgo maksājumu atgūšana

1.   Nelikumīga maksājuma gadījumā tā saņēmējs atmaksā minētās summas ar procentu uzviju, kurus aprēķina atkarībā no laika, kas pagājis no maksājuma saņemšanas brīža līdz tam, kad saņēmējs to atmaksājis.

Piemērojamā procentu likme tiek noteikta saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 86. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

2.   Atgūtās summas, kā arī procenti tiek iemaksāti dalībvalstu iestādēm vai maksātājiem dienestiem, un dalībvalstis atvelk tos no izdevumiem, ko finansē ar ELVGF līdzekļiem proporcionāli Kopienas finansējuma daļām.

23. pants

Sods

1.   Krāpšanas vai smagas nolaidības gadījumā piedāvātājai organizācijai jāatmaksā starpība starp sākumā izmaksāto un patiesi pienākošos summu divkāršā apmērā.

2.   Ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 2988/95 6. pantu (8), šai regulā paredzētos samazinājumus un izņēmumus piemēro, neskarot papildu sodu, ko iespējams uzlikt saskaņā ar citiem Kopienu tiesību aktiem vai valsts tiesību normām.

5. NODAĻA

Atcelšana, pārejas un nobeiguma noteikumi

24. pants

Regulas (EK) Nr. 2879/2000 atcelšana

Regulu (EEK) Nr. 2879/2000 atceļ. Tomēr minētās regulas noteikumi paliek spēkā attiecībā uz informācijas un veicināšanas programmām, kuras Komisija nolēmusi finansēt pirms šīs regulas stāšanās spēkā.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

25. pants

Pārejas noteikumi

1.   Attiecībā uz 2005. gadu papildus 7. panta 1. punkta otrajā daļā paredzētajai programmu iesniegšanas pēdējai dienai noteikta otra pēdējā diena – 2005. gada 31. oktobris.

2.   Atkāpjoties no 9. panta 1. punkta pirmās daļās, attiecībā uz 2005. gadu programmām, kas iesniegtas ne vēlāk kā 2005. gada 31. oktobrī, pēdējais programmu pagaidu saraksta iesniegšanas datums Komisijai ir 2005. gada 15. decembris.

3.   Atkāpjoties no 9. panta 3. punkta, attiecībā uz 2005. gadu iepriekšminētajā punktā minēto lēmumu Komisija pieņem ne vēlāk kā 2006. gada 28. februārī.

26. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 16. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 327, 21.12.1999., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2060/2004 (OV L 357, 2.12.2004., 3. lpp.).

(2)  OV L 333, 29.12.2000., 63. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 67/2005 (OV L 14, 18.1.2005., 5. lpp.).

(3)  OV L 209, 24.7.1992., 1. lpp. Direktīvu no 2006. gada 31. janvāra atceļ ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/18/EK (OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.).

(4)  OV L 205, 3.8.1985., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 673/2004 (OV L 105, 14.4.2004., 17. lpp.).

(5)  OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1261/2005 (OV L 201, 2.8.2005., 3. lpp.).

(6)  OV L 39, 17.2.1996., 5. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 605/2005 (OV L 100, 20.4.2005., 11. lpp.).

(7)  OV L 67, 14.3.1991., 11. lpp.

(8)  OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.


PIELIKUMS

1.   Trešo valstu tirgu saraksts, kurās var īstenot veicināšanas pasākumus

A.   Valsts

 

Dienvidāfrika

 

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

 

Austrālija

 

Bosnija un Hercegovina

 

Bulgārija

 

Ķīna

 

Dienvidkoreja

 

Horvātija

 

Indija

 

Japāna

 

Norvēģija

 

Jaunzēlande

 

Rumānija

 

Krievija,

 

Serbija un Melnkalne (1)

 

Šveice

 

Turcija,

 

Ukraina

B.   Ģeogrāfiskās zonas

 

Ziemeļāfrika

 

Ziemeļamerika

 

Latīņamerika

 

Dienvidaustrumāzija

 

Tuvie un Vidējie Austrumi

2.   To produktu saraksts, uz kuriem var attiekties veicināšanas pasākumi trešās valstīs

svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu un cūkas gaļa, šīs gaļas izstrādājumi

īpašas kvalitātes mājputnu gaļa

piena produkti

olīveļļa un galda olīvas

galda vīni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, NRR īpašas kvalitātes vīni

stiprie alkoholiskie dzērieni ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi vai reģistrētu tradicionālo apzīmējumu

svaigi un pārstrādāti augļi un dārzeņi

labības un rīsu pārstrādes produkti

šķiedras lini

dzīvi augi un dekoratīvās dārzkopības produkti

produkti, kas aizsargāti ar preču cilmes vietas nosaukumu (PDO), ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (PGI), vai tiem ir garantēta tradicionālā īpatnība (TSG) saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2081/92 (2) vai Padomes Regulu (EEK) Nr. 2082/92 (3)

bioloģiskās lauksaimniecības produkti saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2092/91 (4).


(1)  Ieskaitot Kosovu ANO aizsardzībā saskaņā ar Drošības Padomes 1999. gada 10. jūnija rezolūciju 1244.

(2)  OV L 208, 24.7.1992., 1. lpp.

(3)  OV L 208, 24.7.1992., 9. lpp.

(4)  OV L 198, 22.7.1991., 1. lpp.


17.8.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 212/26


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1347/2005

(2005. gada 16. augusts),

ar ko 51. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1278/2005, un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 II pielikumā uzskaitītas kompetentās iestādes, kurām jānosūta informācija un pieprasījumi attiecībā uz pasākumiem, ko piemēro ar šo regulu.

(2)

Vācija, Lietuva, Nīderlande un Zviedrija pieprasīja, lai tiktu izdarīti šo valstu kompetento iestāžu adrešu grozījumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EK) Nr. 881/2002 II pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 16. augustā

Komisijas vārdā —

Ārējo attiecību ģenerāldirektors

Eneko LANDÁBURU


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1278/2005 (OV L 202, 3.8.2005., 34. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 II pielikumu groza šādi.

1)

Pozīcijā “Vācija” adresi aizstāj ar šādu:

“—

attiecībā uz līdzekļu iesaldēšanu:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00;

attiecībā uz saimniecisko resursu iesaldēšanu:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel: (49-6196) 908-0

Fax: (49-6196) 908-800”

2)

Pozīcijā “Lietuva” adresi aizstāj ar šādu:

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel: (370-5) 236 25 16

Fax: (370-5) 231 30 90”;

3)

Pozīcijā “Nīderlande” adresi aizstāj ar šādu:

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tel: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70)  342 79 84”;

4)

Pozīcijā “Zviedrija” adresi aizstāj ar šādu:

“Attiecībā uz 2.a pantu

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

Attiecībā uz 4. pantu

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tel: (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

Attiecībā uz 5. pantu

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35”.


17.8.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 212/28


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1348/2005

(2005. gada 16. augusts),

ar ko nosaka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas neļķēm un rozēm, lai piemērotu režīmu, kas regulē dažu veidu ziedkopības produktu ievedumus ar izcelsmi Jordānijā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 21. decembra Regulu (EEK) Nr. 4088/87, ar ko nosaka nosacījumus, pēc kuriem atsevišķu veidu ziedkopības produktu ievedumiem ar izcelsmi Kiprā, Izraēlā, Jordānijā un Marokā, kā arī Rietumkrastā un Gazas sektorā piemērojami preferenciālie muitas nodokļi (1), un jo īpaši tās 5. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EEK) Nr. 4088/87 2. panta 2. punkts un 3. pants nosaka, ka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas vienzieda neļķēm, daudzziedu neļķēm, lielziedu rozēm, sīkziedu rozēm nosaka ik pēc piecpadsmit dienām un piemēro pa divu nedēļu periodiem. Saskaņā ar 1. pantu Komisijas 1988. gada 17. marta Regulā (EEK) Nr. 700/88 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem režīmam, kas piemērojams tad, kad Kopienā tiek ievesti atsevišķu veidu ziedkopības produkti ar izcelsmi Kiprā, Izraēlā, Jordānijā un Marokā, kā arī Rietumkrastā un Gazas sektorā (2), šīs cenas nosaka divu nedēļu periodiem, pamatojoties uz dalībvalstu piegādātiem svērtiem datiem.

(2)

Šīs cenas jānosaka nekavējoties, lai būtu iespējams noteikt piemērojamos muitu tarifus.

(3)

Pēc Kipras iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gada 1. maijā šai valstij nav jānosaka ievešanas cenas.

(4)

Tāpat nav jānosaka ievešanas cenas attiecībā uz Izraēlu, Maroku, Jordāniju, kā arī Rietumkrastā un Gazas sektorā, ņemot vērā nolīgumus, pieņemtus ar 2003. gada 22. decembra Padomes Lēmumu 2003/917/EK par Nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Izraēlas Valsti par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem un EK un Izraēlas asociācijas līguma 1. un 2. protokola aizstāšanu (3), 2003. gada 22. decembra Padomes Lēmumu 2003/914/EK par Eiropas Kopienas un Marokas Karalistes nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem un EK un Marokas Asociācijas līguma 1. un 3. protokola aizstāšanu (4), 2004. gada 22. decembra Padomes Lēmumu 2005/4/EK par nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Palestīnas Atbrīvošanas organizāciju (PLO), kas darbojas Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldes vārdā, par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem un EK un Palestīniešu pašpārvaldes pagaidu asociācijas nolīguma 1. un 2. protokola aizstāšanu (5).

(5)

Laikposmā starp Dzīvo augu un ziedkopības produktu pārvaldības komitejas sanāksmēm Komisijai ir jāpieņem šie pasākumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas vienzieda neļķēm, daudzziedu neļķēm, lielziedu rozēm, sīkziedu rozēm, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 4088/87 1. pantā, periodam no 2005. gada 18. līdz 30. augustam noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 16. augustā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 382, 31.12.1987., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1300/97 (OV L 177, 5.7.1997., 1. lpp.).

(2)  OV L 72, 18.3.1988., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2062/97 (OV L 289, 22.10.1997., 1. lpp.).

(3)  OV L 346, 31.12.2003., 65. lpp.

(4)  OV L 345, 31.12.2003., 117. lpp.

(5)  OV L 2, 5.1.2005., 4. lpp.


PIELIKUMS

(EUR/100 gab.)

Laika posms: no 2005. gada 18. līdz 30. augusts

Kopienas ražošanas cena

Vienzieda neļķes

(standarta)

Daudzziedu

neļķes

Lielziedu rozes

Sīkziedu rozes

 

19,76

13,79

29,89

11,63

Kopienas importa cena

Vienzieda neļķes

(standarta)

Daudzziedu

neļķes

Lielziedu rozes

Sīkziedu rozes

Jordánija