ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 195

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 27. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1198/2005 (2005. gada 26. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1199/2005 (2005. gada 22. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1200/2005 (2005. gada 26. jūlijs) par pastāvīgu atļauju izmantot konkrētas piedevas dzīvnieku barībā un pagaidu atļauju tādas piedevas jaunam izmantojumam, kuru jau ir atļauts izmantot dzīvnieku barībā ( 1 )

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1201/2005 (2005. gada 26. jūlijs) par rīsu ievešanas atļauju izdošanu atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti pirmajās desmit darba dienās 2005. gada jūlijā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 327/98

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1202/2005 (2005. gada 26. jūlijs), ar ko ICES zonās V, VI, VII Kopienas ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos nosaka diegspuru vēdzeles zvejas aizliegumu kuģiem, kas peld ar Vācijas karogu

13

 

*

Padomes Direktīva 2005/47/EK (2005. gada 18. jūlijs) par Nolīgumu starp Eiropas Dzelzceļa kopienu (CER) un Eiropas Transporta darbinieku federāciju (ETF) par dažiem to mobilo darbinieku izmantošanas nosacījumu aspektiem, kuri sniedz savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojumus dzelzceļa sektorā

15

Nolīgums starp Eiropas Transporta Darbinieku Federāciju (ETF) un Eiropas Dzelzceļa Kopienu (CER) par dažiem to mobilo darbinieku darba apstākļu aspektiem, kuri veic savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojumus

18

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 18. jūlijs) par to nosacījumu izpildi, kuri noteikti 3. pantā Papildprotokolā Eiropas nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Rumāniju, no otras puses, attiecībā uz Eiropas nolīguma 2. protokola 9. panta 4. punktā paredzētā laikposma pagarināšanu

22

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

27.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1198/2005

(2005. gada 26. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 27. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 26. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 26. jūlija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

101,8

999

101,8

0707 00 05

052

88,0

999

88,0

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

388

63,6

508

58,8

524

69,1

528

61,5

999

63,3

0806 10 10

052

114,1

204

79,7

220

159,4

508

134,4

624

164,2

999

130,4

0808 10 80

388

84,5

400

92,2

404

86,2

508

74,7

512

74,6

524

52,1

528

68,6

720

107,8

804

86,6

999

80,8

0808 20 50

052

111,2

388

83,3

512

25,4

528

45,8

999

66,4

0809 10 00

052

127,9

094

100,2

999

114,1

0809 20 95

052

291,3

400

333,7

404

385,7

999

336,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

113,5

999

113,5

0809 40 05

624

86,9

999

86,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


27.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1199/2005

(2005. gada 22. jūlijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu (1) un statistikas nomenklatūru un par kopējo muitas tarifu un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, ir jānosaka pasākumi par šās regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Lai piemērotu tarifus vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību, šie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz to vai pievieno tai kādas papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Kopienas noteikumiem.

(3)

Ievērojot minētos vispārīgos noteikumus, pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces jāklasificē saskaņā ar KN kodiem, kas norādīti 2. ailē, atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka persona, kuras rīcībā ir saistošā izziņa par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā ir izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šās regulas noteikumiem, var turpināt to izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preces, kas aprakstītas pielikuma tabulas 1. ailē, kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar KN kodiem, kas norādīti tabulas 2. ailē.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šās regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 22. jūlijá

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OJ L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regula (EK) Nr. 493/2005 (OJ L 82, 31.3.2005., 1. lpp).

(2)  OJ L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2005 (OJ L 117, 4.5.2005., 13. lpp).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

1.

Grīdas plātne ir izveidota šādi:

virsma ir izgatavota no papīra, uz kura redzams fotogrāfisks koksnes attēls, kas imitē parketa rakstu, ar melamīnsveķu pārklājumu;

serde ir izgatavota no kokšķiedru plātnes, kuras blīvums ir lielāks par 0,8 g/cm3, un tā ir ar ierievi un gropi (“bloķēšanas sistēma”);

pamats ir izgatavots no impregnēta papīra.

(Skatīt A. fotoattēlu) (1)

4411 19 90

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1., 3.b) un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu, kā arī KN kodu 4411, 4411 19 un 4411 19 90 aprakstu.

Virsma, kas paredzēta tikai dekoratīviem nolūkiem, neraksturo ražojuma pamatīpašību.

Ražojuma pamatīpašību raksturo kokšķiedru plātnes serde. Skatīt arī HS pozīcijas 4411 skaidrojumus.

Ražojums ir izslēgts no pozīcijas 4412 un 4418, jo tā virsma nav izgatavota no koksnes.

2.

Grīdas plātne ir izveidota no trijām koksnes kārtām (kopējais biezums ir 7 mm).

Virskārta ir izgatavota no divām 0,6 mm biezām ozola slokšņu rindām.

Viduskārta ir izgatavota no augsta blīvuma kokšķiedru plātnes.

Pamatkārta ir izgatavota no skujkoku koksnes (biezums ir 0,6 mm).

Viduskārta ir ar ierievi un gropi (“bloķēšanas sistēma”).

(Skatīt B. fotoattēlu) (1)

4412 29 80

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1. un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu, kā arī KN kodu 4412, 4412 29 un 4412 29 80 aprakstu.

Ražojuma virskārtu uzskata par plānu finieri saskaņā ar HS pozīcijas 4412 skaidrojumu un KN pozīcijas 4412 skaidrojumu.

3.

Grīdas plātne ir izveidota no trijām masīvkoksnes kārtām (kopējais biezums ir 14 mm).

Virskārta ir izgatavota no trijām 3 mm biezām ozola slokšņu rindām.

Viduskārta un pamatkārta ir izgatavota no skujkoku koksnes.

Viduskārta ir ar ierievi un gropi.

(Skatīt C. fotoattēlu) (1)

4418 30 91

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1. un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu, kā arī KN kodu 4418, 4418 30 un 4418 30 91 aprakstu.

Ražojuma virskārtu neuzskata par plānu finieri saskaņā ar HS pozīcijas 4412 skaidrojumu un KN pozīcijas 4412 skaidrojumu.

A.

Image

B.

Image

C.

Image


(1)  Fotoattēli ir doti tikai informācijai.


27.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1200/2005

(2005. gada 26. jūlijs)

par pastāvīgu atļauju izmantot konkrētas piedevas dzīvnieku barībā un pagaidu atļauju tādas piedevas jaunam izmantojumam, kuru jau ir atļauts izmantot dzīvnieku barībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām (1), un jo īpaši tās 3., 9.a pantu un 9.d panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (2), un jo īpaši tās 25. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 tiek noteikta kārtība, kādā piešķir atļaujas piedevu izmantošanai dzīvnieku ēdināšanā.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1831/2003 25. pantā paredzēti pārejas posma pasākumi saistībā ar tiem pieteikumiem barības piedevu izmantošanas atļaujas saņemšanai, kas iesniegti atbilstīgi Direktīvas 70/524/EEK noteikumiem pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas dienas.

(3)

Pieteikumus šīs regulas pielikumos minēto piedevu izmantošanas atļaujas saņemšanai iesniedza pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas dienas.

(4)

Atbilstīgi Direktīvas 70/524/EEK 4. panta 4. punktam sākotnējās atsauksmes par šiem pieteikumiem Komisijai nosūtīja pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas dienas. Līdz ar to šie pieteikumi joprojām izskatāmi saskaņā ar Direktīvas 70/524/EEK 4. pantu.

(5)

Pagaidu atļauju augšanas veicinātāja Formi LHS (kālija diformiāta) izmantošanai attiecībā uz sivēniem un gaļas cūkām pirmoreiz piešķīra ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1334/2001 (3). Persona, kas atbild par Formi LHS (kālija diformiāta) laišanu apgrozībā, iesniedza pieteikumu pagaidu atļaujas saņemšanai izmantot šo preparātu kā augšanas veicinātāju sivēnmātēm atbilstoši minētās direktīvas 4. pantam četrus gadus. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) ir devusi atzinumu par šā preparāta nekaitīgumu attiecībā uz cilvēkiem, dzīvniekiem un vidi saskaņā ar šīs regulas I pielikuma nosacījumiem. Tā novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 9.a panta 1. punktā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Attiecīgi uz četriem gadiem ir jāpiešķir atļauja izmantot šo preparātu, kā to paredz I pielikums.

(6)

Pagaidu atļauju mikroorganisma Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) izmantošanai attiecībā uz gaļas cāļiem un gaļas trušiem pirmoreiz piešķīra ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1411/1999 (4). Pamatojot pieteikumu par šā mikroorganisma izmantošanu bez termiņa ierobežojuma, tika iesniegti jauni dati. Datu novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Šo mikroorganisma preparātu, kā to paredz II pielikums, attiecīgi ir jāļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(7)

Pagaidu atļauju mikroorganisma Enterococcus faecium (NCIMB 10415) izmantošanai attiecībā uz sivēnmātēm pirmoreiz piešķīra ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 866/1999 (5). Pamatojot pieteikumu par šā mikroorganisma izmantošanu bez termiņa ierobežojuma, tika iesniegti jauni dati. Datu novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Šo mikroorganisma preparātu, kā to paredz II pielikums, attiecīgi ir jāļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(8)

Pagaidu atļauju mikroorganisma Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) izmantošanai attiecībā uz sivēniem pirmoreiz piešķīra ar Regulu (EK) Nr. 1411/1999. Pamatojot pieteikumu par šā mikroorganisma izmantošanu bez termiņa ierobežojuma, tika iesniegti jauni dati. Datu novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Šo mikroorganisma preparātu, kā to paredz II pielikums, attiecīgi ir jāļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(9)

Pagaidu atļauju mikroorganisma Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885) izmantošanai attiecībā uz sivēniem pirmoreiz piešķīra ar Regulu (EK) Nr. 1411/1999. Pamatojot pieteikumu par šā mikroorganisma izmantošanu bez termiņa ierobežojuma, tika iesniegti jauni dati. Datu novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Šo mikroorganisma preparātu, kā to paredz II pielikums, attiecīgi ir jāļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(10)

Pagaidu atļauju mikroorganisma Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1077) izmantošanai attiecībā uz piena govīm un gaļas liellopiem pirmoreiz piešķīra ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1436/98 (6). Pamatojot pieteikumu par šā mikroorganisma izmantošanu bez termiņa ierobežojuma, tika iesniegti jauni dati. Datu novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Šo mikroorganisma preparātu, kā to paredz II pielikums, attiecīgi ir jāļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(11)

Pagaidu atļauju mikroorganisma Pediococcus acidilactici (CNCM MA 18/5M) izmantošanai attiecībā uz gaļas cāļiem pirmoreiz piešķīra ar Regulu (EK) Nr. 866/1999. Pamatojot pieteikumu par šā mikroorganisma izmantošanu bez termiņa ierobežojuma, tika iesniegti jauni dati. Datu novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Šo mikroorganisma preparātu, kā to paredz II pielikums, attiecīgi ir jāļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(12)

Minēto pieteikumu novērtējums liecina, ka ir vajadzīgas konkrētas procedūras, lai aizsargātu darbiniekus no pielikumos norādīto piedevu iedarbības. Šāda aizsardzība jānodrošina, piemērojot Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvu 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darbinieku drošību un veselības aizsardzību darbā (7).

(13)

Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

“Augšanas veicinātāju” grupas preparātu, kas norādīts I pielikumā, ir atļauts izmantot uz ierobežotu laiku – četriem gadiem – kā piedevu dzīvnieku barībā, ievērojot minētajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

2. pants

“Mikroorganismu” grupas preparātus, kas minēti II pielikumā, ir atļauts izmantot bez termiņa ierobežojuma kā piedevas dzīvnieku barībā, ievērojot minētajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 26. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1800/2004 (OV L 317, 16.10.2004., 37. lpp.).

(2)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(3)  OV L 180, 3.7.2001., 18. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 676/2003 (OV L 97, 15.4.2003., 29. lpp.).

(4)  OV L 164, 30.6.1999., 56. lpp.

(5)  OV L 108, 27.4.1999., 21. lpp.

(6)  OV L 191, 7.7.1998., 15. lpp.

(7)  OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Piedevas reģistrācijas numurs

Tās personas vārds un reģistrācijas numurs, kas atbild par piedevas laišanu apgrozībā

Piedeva

(komercnosaukums)

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg aktīvās vielas/kg kompleksās barības

Augšanas veicinātāji

1

BASF Aktiengesellschaft

Kālija diformiāts (Formi LHS)

Piedevas sastāvs:

 

kālija diformiāts, ciets, min. 98 %,

 

silikāts, maks. 1,5 %,

 

ūdens, maks. 0,5 %

Aktīvā viela:

 

kālija diformiāts, ciets

 

KH(COOH)2

 

CAS Nr. 20642-05-1

Sivēnmātes

8 000

12 000

2009. gada 30. jūlijs


II PIELIKUMS

EK Nr.

Piedeva

Ķīmiskā formula, apraksts

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV/kg kompleksās barības

Mikroorganismi

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Bacillus cereus var. tayoi preparāts, kas satur vismaz 1 × 1010 KVV/g piedevas

Gaļas truši

0,1 × 109

5 × 109

Piedevas un premiksa lietošanas instrukcijās norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas

Var izmantot kompleksajā barībā, kas satur kokcidiostatus: robenidīnu un salinomicīnnātriju

Beztermiņa

Gaļas cāļi

0,2 × 109

1 × 109

Piedevas un premiksa lietošanas instrukcijās norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas

Var izmantot kompleksajā barībā, kas satur kokcidiostatus: monenzīnnātriju, lazalocīdnātriju, salinomicīnnātriju, dekokvinātu, robenidīnu, narazīnu un halofuginonu

Beztermiņa

E 1705

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Enterococcus faecium preparāts, kas satur vismaz:

 

mikroinkapsulētā formā:

 

1,0 × 1010 KVV/g piedevas

 

granulētā formā:

 

3,5 × 1010 KVV/g piedevas

Sivēnmātes

0,7 × 109

1,25 × 109

Piedevas un premiksa lietošanas instrukcijās norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas

Sivēnmātes 2 nedēļas pirms atnešanās un laktācijas laikā

Beztermiņa

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Enterococcus faecium preparāts, kas satur vismaz:

 

pūdera un granulētā formā:

 

3,5 × 1010 KVV/g piedevas

 

pārklātā veidā:

 

2,0 × 1010 KVV/g piedevas

 

šķidrā veidā:

 

1 × 1010 KVV/g piedevas

Sivēni

1 × 109

1 × 1010

Piedevas un premiksa lietošanas instrukcijās norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas

Izmantošanai barībā, kas paredzēta sivēniem, kuru svars nepārsniedz aptuveni 35 kg

Beztermiņa

E 1710

Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

Saccharomyces cerevisiae preparāts, kas satur vismaz:

 

pulverveidā, sfēriskās un ovālās granulās:

 

1 × 109 KVV/g piedevas

Sivēni (atšķirti)

3 × 109

3 × 109

Piedevas un premiksa lietošanas instrukcijās norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas

Izmantošanai barībā, kas paredzēta atšķirtiem sivēniem, kuru svars nepārsniedz aptuveni 35 kg

Beztermiņa

E 1711

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

Saccharomyces cerevisiae preparāts, kas satur vismaz:

 

granulētā formā:

 

2 × 1010 KVV/g piedevas

 

pārklātā veidā:

 

1 × 1010 KVV/g piedevas

Piena govis

4 × 108

2 × 109

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas

Saccharomyces cerevisiae daudzums dienas devā nedrīkst pārsniegt 8,4 × 109 KVV uz 100 kg ķermeņa svara. Pievieno 1,8 × 109 KVV uz katriem papildu 100 kg ķemeņa svara

Beztermiņa

Gaļas liellopi

5 × 108

1,6 × 109

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas

Saccharomyces cerevisiae daudzums dienas devā nedrīkst pārsniegt 4,6 × 109 KVV uz 100 kg ķermeņa svara. Pievieno 2 × 109 KVV uz katriem papildu 100 kg ķermeņa svara

Beztermiņa

E 1712

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Pediococcus acidilactici preparāts, kas satur ne vairāk kā 1 × 1010 KVV/g piedevas

Gaļas cāļi

1 × 109

1 × 1010

Piedevas un premiksa lietošanas instrukcijās norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas

Var izmantot kompleksajā barībā, kas satur kokcidiostatus: dekokvinātu, halofuginonu, narazīnu, salinomicīnnātriju, maduramicīnamoniju un diklazurilu

Beztermiņa


27.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1201/2005

(2005. gada 26. jūlijs)

par rīsu ievešanas atļauju izdošanu atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti pirmajās desmit darba dienās 2005. gada jūlijā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 327/98

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 1095/96 par to, kā īstenojamas koncesijas sarakstā CXL, kas tika izveidots pēc tam, kad tika noslēgtas sarunas saskaņā ar Vispārējās tarifu un tirdzniecības vienošanās (VVTT) XXIV.6 pantu (1),

ņemot vērā Padomes 1996. gada 13. maija Lēmumu 96/317/EK par sarunās ar Taizemi gūto rezultātu apstiprināšanu saskaņā ar Vispārējās tarifu un tirdzniecības vienošanās XXIII pantu (2),

ņemot vērā Komisijas 1998. gada 10. februāra Regulu (EK) Nr. 327/98, ar ko atver dažas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu ievedumiem un paredz to pārvaldību (3), un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

Atbilstīgi izvērtējumam attiecībā uz daudzumiem, ko aptver pieteikumi, kas iesniegti atbilstīgi 2005. gada jūlija kvotas daļai, atļaujas būtu jāizdod par pieteiktajiem daudzumiem, vajadzības gadījumā piemērojot samazinājuma procentus, un jānosaka daudzumi, kas pārgrāmatojami uz nākamo kvotas daļu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Attiecībā uz rīsu ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti 2005. gada jūlija mēneša pirmo desmit darba dienu laikā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 327/98 un kas darīti zināmi Komisijai, atļaujas izdod par daudzumiem, kuri norādīti iesniegtajos pieteikumos, piemērojot samazinājuma procentus, kas paredzēti šīs regulas pielikumā.

2.   Uz nākamo kvotas daļu pārgrāmatojamie daudzumi noteikti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 27. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 26. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 146, 20.6.1996., 1. lpp.

(2)  OV L 122, 22.5.1996., 15. lpp.

(3)  OV L 37, 11.2.1998., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2296/2003 (OV L 340, 24.12.2003., 35. lpp.).


PIELIKUMS

Samazinājuma procenti, kas piemērojami pieteiktajiem daudzumiem saskaņā ar 2005. gada jūlija kvotas daļu, un daudzumi, kas pārgrāmatoti uz nākamo kvotas daļu:

a)   apslīpēti vai slīpēti rīsi, uz ko attiecas KN 1006 30

Izcelsme

Samazinājums (%) 2005. gada jūlija kvotas daļai

Daudzums, kas pārgrāmatots uz 2005. gada septembra kvotas daļu (t)

Amerikas Savienotās Valstis

0 (1)

10 908,927

Taizeme

0 (1)

986,954

Austrālija

0 (1)

345,820

Cita izcelsme


b)   lobīti rīsi, uz ko attiecas KN kods 1006 20

Izcelsme

Samazinājums (%) 2005. gada jūlija kvotas daļai

Daudzums, kas pārgrāmatots uz 2005. gada septembra kvotas daļu (t)

Austrālija

0 (1)

10 429

Amerikas Savienotās Valstis

0 (1)

7 642

Taizeme

0 (1)

1 812

Cita izcelsme

0 (1)

117


c)   sašķelti rīsi, uz ka attiecas KN kods 1006 40 00

Izcelsme

Samazinājums (%) 2005. gada jūlija kvotas daļai

Taizeme

0 (1)

Austrālija

0 (1)

Gajāna

0 (1)

Amerikas Savienotās Valstis

0 (1)

Cita izcelsme

0 (1)


(1)  Atļaujas izdod daudzumam, kas norādīts pieteikumā.


27.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1202/2005

(2005. gada 26. jūlijs),

ar ko ICES zonās V, VI, VII Kopienas ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos nosaka diegspuru vēdzeles zvejas aizliegumu kuģiem, kas peld ar Vācijas karogu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2004. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 2270/2004, ar ko 2005. un 2006. gadam Kopienas zvejas kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem (3), paredzētas kvotas 2005. un 2006. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas saņemto informāciju šīs regulas pielikumā norādīto krājumu nozvejas rezultātā ir izsmelta 2005. gadam iedalītā attiecīgā kvota kuģiem, kas peld ar turpat minētās dalībvalsts karogu vai kas ir reģistrēti šajā dalībvalstī.

(3)

Tādēļ jāaizliedz šo krājumu zvejošana, paturēšana uz kuģa, pārkraušana un izkraušana krastā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas izsmelšana

Šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīto turpat norādīto krājumu nozvejas kvotu 2005. gadam uzskata par izsmeltu no minētajā pielikumā norādītā datuma.

2. pants

Aizliegumi

Šīs regulas pielikumā minēto krājumu zvejošanu kuģiem, kas peld ar turpat norādītās dalībvalsts karogu vai kas ir reģistrēti šajā dalībvalstī, aizliedz no minētajā pielikumā norādītā datuma. Ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut vai izkraut krastā šādus krājumus, ko pēc norādītā datuma nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 26. jūlija

Komisijas vārdā —

Zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 768/2005 (OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 396, 31.12.2004., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 860/2005 (OV L 144, 8.6.2005., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Dalībvalsts

Vācija

Krājumi

GFB/567-

Suga

Diegspuru vēdzele (Phycis blennoides)

Zona

V, VI, VII (Kopienas ūdeņi un starptautiskie ūdeņi)

Datums

9/6/2005


27.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/15


PADOMES DIREKTĪVA 2005/47/EK

(2005. gada 18. jūlijs)

par Nolīgumu starp Eiropas Dzelzceļa kopienu (CER) un Eiropas Transporta darbinieku federāciju (ETF) par dažiem to mobilo darbinieku izmantošanas nosacījumu aspektiem, kuri sniedz savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojumus dzelzceļa sektorā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 139. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Šajā direktīvā ir ievērotas pamattiesības un principi, ko atzīst Eiropas Savienības Pamattiesību harta, un jo īpaši tā ir paredzēta, lai nodrošinātu minētās hartas 31. panta ievērošanu, kurā paredzēts, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības uz veselībai nekaitīgiem, drošiem un cilvēka cieņai atbilstīgiem darba apstākļiem, kā arī tiesības uz maksimālā darba laika ierobežošanu, uz diennakts un nedēļas atpūtu, kā arī uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu.

(2)

Saskaņā ar Līguma 139. panta 2. punktu sociālie partneri var kopīgi lūgt, lai Kopienas līmenī noslēgtus nolīgumus ievieš ar Padomes lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma.

(3)

Padome ir pieņēmusi Direktīvu 93/104/EK (1993. gada 23. novembris) par dažiem darba laika organizācijas aspektiem (1). Dzelzceļa transports bija viens no darbību sektoriem, uz kuriem neattiecās minētā direktīva. Eiropas Parlaments un Padome ir pieņēmuši Direktīvu 2000/34/EK (2), ar ko groza Direktīvu 93/104/EK attiecībā uz darba laika organizēšanas konkrētiem aspektiem, lai aptvertu sektorus un darbības, uz kuriem neattiecas minētā direktīva.

(4)

Eiropas Parlaments un Padome pieņēma Direktīvu 2003/88/EK (2003. gada 4. novembris) par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (3), ar ko kodificē un atceļ Direktīvu 93/104/EK.

(5)

Direktīvā 2003/88/EK ir paredzētas atkāpes no tās 3., 4., 5., 8. un 16. panta attiecībā uz personām, kas strādā dzelzceļa transporta nozarē un pavada savu darba laiku vilcienos.

(6)

Eiropas Dzelzceļa kopiena un Eiropas Transporta darbinieku federācija ir informējušas Komisiju par vēlēšanos uzsākt sarunas atbilstīgi Līguma 139. panta 1. punktam.

(7)

Minētās organizācijas 2004. gada 27. janvārī ir noslēgušas Nolīgumu par dažiem to mobilo darbinieku darba apstākļu aspektiem, kuri sniedz savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojumus, turpmāk – “Nolīgums”.

(8)

Nolīgumā ietverts kopīgs lūgums Komisijai īstenot Nolīgumu ar Padomes lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma saskaņā ar Līguma 139. panta 2. punktu.

(9)

Direktīva 2003/88/EK attiecas uz mobiliem darba ņēmējiem, kas sniedz savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojumus, izņemot gadījumus, kas paredzēti īpašos noteikumos, kuri ietverti šajā direktīvā un tai pievienotajā Nolīgumā.

(10)

Līguma 249. panta nozīmē piemērots tiesību akts Nolīguma īstenošanai ir direktīva.

(11)

Dzelzceļa transporta nozares iekšējā tirgus īstenošanas un tajā pastāvošās konkurences gaismā šīs direktīvas mērķus, kas paredz aizsargāt veselību un drošību, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķas dalībvalstis, tāpēc nepieciešama Kopienas rīcība saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā paredzēto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(12)

Eiropas dzelzceļa sektora attīstība prasa cieši pārraudzīt pašreizējo un jauno dalībnieku lomu, lai nodrošinātu harmonisku attīstību visā Kopienā. Eiropas sociālajam dialogam šajā nozarē būtu jāspēj atspoguļot šo attīstību un, cik iespējams, ņemt to vērā.

(13)

Attiecībā uz Nolīguma noteikumiem, kas tajā nav īpaši definēti, šī direktīva dod dalībvalstīm iespēju definēt šos noteikumus atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktiem un praksei, kā tas tiek darīts citu sociālās politikas direktīvu gadījumā, izmantojot analogus noteikumus, ar nosacījumu, ka šīs definīcijas ir saderīgas ar Nolīgumu.

(14)

Saskaņā ar tās 1998. gada 20. maija paziņojumu “Sociālā dialoga piemērošana un sekmēšana Kopienas līmenī” Komisija ir izstrādājusi projektu savam priekšlikumam par direktīvu, ņemot vērā līgumslēdzēju pušu pietiekamas pārstāvības statusu un katras Nolīgumā ietvertās klauzulas likumību; parakstītāji pietiekami pārstāv mobilos dzelzceļa darbiniekus, kuri strādā pārrobežu savstarpējās izmantojamības pakalpojumu jomā, ko veic dzelzceļa uzņēmumi.

(15)

Komisija ir izstrādājusi direktīvas priekšlikumu saskaņā ar Līguma 137. panta 2. punktu, kas paredz, ka direktīvas sociālās politikas jomā izvairās no “tādu administratīvu, finanšu un juridisku ierobežojumu ieviešanas, kuri traucē izveidoties un attīstīties maziem un vidējiem uzņēmumiem”.

(16)

Šajā direktīvā un Nolīgumā ir noteikti minimālie standarti; dalībvalstīm un/vai sociālajiem partneriem būtu jāspēj saglabāt vai ieviest labvēlīgākus noteikumus.

(17)

Komisija ir informējusi Eiropas Parlamentu, Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju, nosūtot savu priekšlikumu direktīvai, ar kuru īstenot Nolīgumu.

(18)

Eiropas Parlaments 2005. gada 26. maijā pieņēma rezolūciju par sociālo partneru nolīgumu.

(19)

Nolīguma īstenošana veicinās Līguma 136. pantā minēto mērķu sasniegšanai.

(20)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (4) dalībvalstis mudinās izstrādāt savas tabulas gan pašu lietošanai, gan arī Kopienas vajadzībām, pēc iespējas labāk atainojot sakarības starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un darīt tās pieejamas publiski,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šīs direktīvas mērķis ir īstenot 2004. gada 27. janvārī starp Eiropas Dzelzceļa kopienu un Eiropas Transporta darbinieku federāciju noslēgto Nolīgumu par dažiem to mobilo darba ņēmēju darba apstākļu aspektiem, kuri sniedz savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojumus.

Nolīguma teksts ir pievienots šai direktīvai.

2. pants

1.   Dalībvalstis var uzturēt spēkā vai ieviest labvēlīgākus noteikumus par tiem, kas paredzēti šajā direktīvā.

2.   Šīs direktīvas īstenošana nekādā gadījumā nerada pietiekamu pamatojumu tam, lai attaisnotu darbinieku aizsardzības vispārējā līmeņa samazināšanu jomās, uz kurām attiecas šī direktīva. Tas neierobežo dalībvalstu un/vai darba devēju un darba ņēmēju tiesības, ņemot vērā mainīgos apstākļus, izstrādāt citādus normatīvus, reglamentējošus vai līguma noteikumus nekā tie, kas ir spēkā, šīs direktīvas pieņemšanas laikā, ar nosacījumu, ka vienmēr ir ievērotas šajā direktīvā paredzētās minimālās prasības.

3. pants

Neskarot Nolīguma noteikumus par turpmākiem pasākumiem un parakstītāju veiktu novērtēšanu, Komisija, Eiropas līmenī apspriedusies ar darba devējiem un darba ņēmējiem, sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas īstenošanu saistībā ar dzelzceļa sektora attīstību pirms 2011. gada 27. jūlija.

4. pants

Dalībvalstis nosaka sankcijas, ko piemēro, ja ir pārkāpti valstu noteikumi, kas pieņemti, ievērojot šo direktīvu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Dalībvalstis paziņo Komisijai par šiem pasākumiem līdz 2008. gada 27. jūlijam, kā arī pēc iespējas ātrāk par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

5. pants

Dalībvalstis pēc konsultēšanās ar sociālajiem partneriem pieņem normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, ne vēlāk kā 2008. gada 27. jūlijā, vai nodrošina, ka līdz šai dienai sociālie partneri ir pieņēmuši vajadzīgos noteikumus nolīguma veidā. Tās nekavējoties nosūta šo noteikumu tekstu Komisijai.

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai tās jebkurā brīdī varētu nodrošināt rezultātus, kas paredzēti šajā direktīvā, un par to nekavējoties informē Komisiju.

Ja dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

6. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 18. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

M. BECKETT


(1)  OV L 307, 13.12.1993., 18. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/34/EK.

(2)  OV L 195, 1.8.2000., 41. lpp.

(3)  OV L 299, 18.11.2003., 9. lpp.

(4)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.


NOLĪGUMS

starp Eiropas Transporta Darbinieku Federāciju (ETF) un Eiropas Dzelzceļa Kopienu (CER) par dažiem to mobilo darbinieku darba apstākļu aspektiem, kuri veic savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojumus

ŅEMOT VĒRĀ:

dzelzceļa transporta attīstību, kas prasa sistēmas modernizāciju, kā arī Eiropas satiksmes un līdz ar to savstarpējas izmantojamības pakalpojumu attīstību,

nepieciešamību attīstīt drošu pārrobežu satiksmi un aizsargāt to mobilo darba ņēmēju veselību un drošību, kuri veic savstarpējās izmantojamības pārrobežu pakalpojumus,

vajadzību izvairīties no konkurences, kas balstīta tikai uz darba apstākļu atšķirību,

dzelzceļa transporta attīstības nozīmīgumu Eiropas Savienībā,

viedokli, ka šie mērķi tiks sasniegti, izveidojot kopīgus noteikumus attiecībā uz minimālajiem darba apstākļu standartiem mobilajiem darba ņēmējiem, kuri veic savstarpējās izmantojamības pārrobežu pakalpojumus,

pārliecību, ka turpmāko gadu laikā šo darba ņēmēju skaits palielināsies,

Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 138. pantu un 139. panta 2. punktu,

Direktīvu 93/104/EK (kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/34/EK), un jo īpaši tās 14. un 17. pantu,

Konvenciju par līgumsaistībām piemērojamiem tiesību aktiem (Roma, 1980. gada 19. jūnijs),

to, ka saskaņā ar Līguma 139. panta 2. punktu Kopienas līmenī noslēgtus nolīgumus var īstenot pēc parakstītāju kopīga lūguma ar Padomes lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma,

faktu, ka parakstītāji ar šo izsaka šo lūgumu,

PARAKSTĪTĀJI IR VIENOJUŠIES PAR TURPMĀKO.

1. klauzula

Darbības joma

Šo nolīgumu piemēro mobilajiem dzelzceļa darba ņēmējiem, kuri iesaistīti tādu savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojumu nodrošināšanā, ko sniedz dzelzceļa uzņēmumi.

Šā nolīguma piemērošana nav obligāta attiecībā uz pasažieru vietējo vai reģionālo pārrobežu satiksmi un kravas pārrobežu pārvadājumiem līdz 15 km attālumā no robežas, kā arī attiecībā uz satiksmi starp oficiālajām robežstacijām, kas uzskaitītas pielikumā.

Šā nolīguma piemērošana nav obligāta arī attiecībā uz vilcieniem, kuru satiksme notiek pa starpvalstu dzelzceļa līnijām, kas sākas un beidzas tās pašas dalībvalsts infrastruktūrā un kas izmanto citas dalībvalsts infrastruktūru, tajā neapstājoties (tātad to var uzskatīt par iekšzemes pārvadājumu).

Attiecībā uz mobilajiem darba ņēmējiem, kuri veic savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojumus, Direktīvu 93/104/EK nepiemēro tajos aspektos, kuros piemēro īpašus šajā nolīgumā paredzētus noteikumus.

2. klauzula

Definīcijas

Šajā nolīgumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojumi”: pārrobežu pakalpojumi, par kuru sniegšanu dzelzceļa uzņēmumam ir nepieciešami vismaz divi drošības sertifikāti, ko paredz Direktīva 2001/14/EK;

2)

“mobilie darba ņēmēji, kuri veic savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojumus”: ikviens darba ņēmējs, kas ir tāda vilciena personāla loceklis, kurš dienas maiņā ilgāk par stundu iesaistīts savstarpējas izmantojamības pārrobežu pakalpojumu nodrošināšanā;

3)

“darba laiks”: jebkurš laikposms, kamēr darba ņēmējs ir darbā, darba devēja rīcībā, un veic savu darbu vai pienākumus saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un/vai praksi;

4)

“atpūtas laiks”: jebkurš laikposms, kas nav darba laiks;

5)

“nakts laiks”: jebkurš laikposms, kas nav īsāks par septiņām stundām, kā to paredz attiecīgās valsts tiesību akti, un kam jebkurā gadījumā jāietver laikposms starp pusnakti un 05.00;

6)

“nakts maiņa”: jebkura darba maiņa, kas ietver vismaz 3 stundas nakts laikā;

7)

“atpūta ārpus dzīvesvietas”: diennakts atpūta, kas nevar notikt mobilā darba ņēmēja parastajā dzīvesvietā;

8)

“vadītājs”: jebkurš darba ņēmējs, kura uzdevums ir vadīt vilces vienību;

9)

“vadīšanas laiks”: plānotas darbības ilgums, kuras laikā vadītājs ir atbildīgs par vilces vienību, izņemot plānoto laiku, kas paredzēts, lai sagatavotu vai izslēgtu vilces vienību, tomēr vadīšanas laikā ietilpst arī plānotie pārtraukumi darbā, kuru laikā vadītājs joprojām ir atbildīgs par vilces vienību.

3. klauzula

Diennakts atpūta dzīvesvietā

Diennakts atpūtas laiks dzīvesvietā ilgst vismaz 12 secīgas stundas katrā 24 stundu laika posmā.

Vienreiz 7 dienu laikposmā to var tomēr samazināt līdz 9 secīgām stundām. Šajā gadījumā stundas, kas atbilst atšķirībai starp samazināto atpūtas laiku un 12 atpūtas stundām, pievieno nākamajam diennakts atpūtas laikam dzīvesvietā.

Būtiski samazinātu diennakts atpūtas laiku nedrīkst plānot starp divām diennakts atpūtām ārpus dzīvesvietas.

4. klauzula

Diennakts atpūta ārpus dzīvesvietas

Diennakts atpūtas laiks ārpus dzīvesvietas ilgst vismaz 8 secīgas stundas katrā 24 stundu laikposmā.

Pēc diennakts atpūtas ārpus dzīvesvietas ir jābūt diennakts atpūtai dzīvesvietā (1).

Ir ieteicams pievērst uzmanību tam, cik labiekārtotas ir mītnes, kas paredzētas mobilo darba ņēmēju atpūtai ārpus dzīvesvietas.

5. klauzula

Pārtraukumi darbā

a)   Vadītāji

Ja vadītāja darba laiks ir ilgāks par 8 stundām, tad darba dienas laikā nodrošina vismaz 45 minūšu pārtraukumu darbā,

vai,

ja darba laiks ilgst no 6 līdz 8 stundām, tad darba dienas laikā nodrošina vismaz 30 minūšu pārtraukumu darbā.

Dienas laiks un pārtraukuma ilgums ir pietiekami, lai darbinieks varētu pilnvērtīgi atpūsties.

Pārtraukumus darba dienas laikā var pielāgot, ja vilciens kavējas.

Daļa pārtraukuma darbā būtu jāpiešķir laikā starp trešo un sesto darba stundu.

Ja ir otrs vadītājs, 5. klauzulas a) punktu nepiemēro. Šajā gadījumā nosacījumus pārtraukumu darbā piešķiršanai nosaka valsts līmenī.

b)   Pārējais vilciena personāls

Pārējam vilciena personālam piešķir vismaz 30 minūšu pārtraukumu darbā, ja darba laiks ir ilgāks par 6 stundām.

6. klauzula

Nedēļas atpūtas laiks

Jebkurš mobilais darbinieks, kurš veic savstarpējās izmantojamības pārrobežu pakalpojumus, 7 dienu laikposmā saņem ne mazāk kā 24 stundu nepārtrauktu nedēļas atpūtu, kurai pieskaita 12 atpūtas stundas, kas paredzētas 3. klauzulā.

Katru gadu katram mobilajam darba ņēmējam ir 104 atpūtas laikposmi, no kuriem katrs ir 24 stundas ilgs, tostarp 52 nedēļas atpūtas laikposmi, kas ir 24 stundas gari,

tostarp:

12 dubultie atpūtas laikposmi (48 stundu ilgi laikposmi, kam pieskaitītas 12 stundas diennakts atpūtas), tostarp sestdienas un svētdienas,

un

12 dubultās atpūtas laikposmi (48 stundu ilgi laikposmi, kam pieskaitītas 12 stundas diennakts atpūtas), nenodrošinot, ka šajā laikposmā tiek iekļauta sestdiena un svētdiena.

7. klauzula

Vadīšanas laiks

Vadīšanas laiks, kā definēts 2. klauzulā, nevar pārsniegt 9 stundas dienas maiņā un 8 stundas nakts maiņā starp diviem diennakts atpūtas laikposmiem.

Maksimālais vadīšanas laiks 2 nedēļu laikposmā ir ierobežots līdz 80 stundām.

8. klauzula

Pārbaudes

Lai uzraudzītu šā nolīguma noteikumu ievērošanu, izveido darba uzskaiti, kurā norādītas mobilo darba ņēmēju dienas darba un atpūtas stundas. Ir jābūt pieejamai informācijai par faktiski nostrādātajām darba stundām. Šo uzskaiti saglabā uzņēmumā vismaz vienu gadu.

9. klauzula

Noteikumu nepasliktināšanas klauzula

Šā nolīguma piemērošana nekādā gadījumā nav pietiekams pamatojums, lai samazinātu vispārējo aizsardzības līmeni, ko paredz mobilajiem darba ņēmējiem, kuri veic savstarpējās izmantojamības pārrobežu pakalpojumus.

10. klauzula

Nolīguma izpildes pārraudzība

Šā nolīguma parakstītāji pārraudzīs tā izpildi un piemērošanu Dzelzceļa nozares dialoga komitejas ietvaros, kas izveidota saskaņā ar Komisijas Lēmumu 98/500/EK.

11. klauzula

Novērtēšana

Puses izvērtēs šā nolīguma noteikumus divus gadus pēc tā parakstīšanas, ievērojot pirmo iegūto pieredzi savstarpēji izmantojamā pārrobežu transporta attīstībā.

12. klauzula

Pārskatīšana

Puses no jauna izskata iepriekš izklāstītos noteikumus divus gadus pēc ieviešanas termiņa beigām, ko nosaka Padomes lēmumā, ar kuru šis nolīgums stājas spēkā.

Briselē, 2004. gada 27. janvārī

CER vārdā —

priekšsēdētājs

Giancarlo CIMOLI

izpilddirektors

Johannes LUDEWIG

cilvēkresursu direktoru grupas priekšsēdētājs

Francesco FORLENZA

sociālo lietu padomnieks

Jean-Paul PREUMONT

ETF vārdā —

Dzelzceļa nodaļas priekšsēdētājs

Norbert HANSEN

Dzelzceļa nodaļas priekšsēdētāja vietnieks

Jean-Louis BRASSEUR

ģenerālsekretārs

Doro ZINKE

politikas sekretāre

Sabine TRIER


(1)  Puses ir vienojušās par to, lai sarunas par secīgu otru atpūtu ārpus dzīvesvietas, kā arī par atpūtu kompensāciju ārpus dzīvesvietas, notiktu starp sociālajiem partneriem dzelzceļa uzņēmuma vai valsts līmenī, izvēloties piemērotāko variantu. Eiropas līmenī jautājumu par secīgu atpūtu skaitu ārpus dzīvesvietas, kā arī par atpūtas kompensāciju ārpus dzīvesvietas apspriedīs divus gadus pēc šā nolīguma parakstīšanas.

PIELIKUMS

Oficiālo robežstaciju, kuras atrodas 15 km robežās un kurām nolīgums nav obligāts, saraksts

 

RZEPIN (PL)

 

TUPLICE (PL)

 

ZEBRZYDOWICE (PL)

 

DOMODOSSOLA (IT)


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

27.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/22


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 18. jūlijs)

par to nosacījumu izpildi, kuri noteikti 3. pantā Papildprotokolā Eiropas nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Rumāniju, no otras puses, attiecībā uz Eiropas nolīguma 2. protokola 9. panta 4. punktā paredzētā laikposma pagarināšanu

(2005/576/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 87. panta 3. punkta e) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 29. jūlija Lēmumu par to, kā paraksta un provizoriski piemēro Papildprotokolu Eiropas nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Rumāniju, no otras puses, attiecībā uz Eiropas nolīguma 2. protokola 9. panta 4. punktā paredzētā laikposma pagarināšanu,

ņemot vērā Papildprotokolu Eiropas nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Rumāniju, no otras puses, attiecībā uz Eiropas nolīguma 2. protokola 9. panta 4. punktā paredzētā laikposma pagarināšanu, un jo īpaši tā 3. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas nolīgums par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Rumāniju, no otras puses (1) (turpmāk “Eiropas nolīgums”), stājās spēkā 1995. gada 1. februārī.

(2)

Eiropas nolīguma 2. protokola 9. panta 4. punktā noteikts, ka pirmajos piecos gados pēc Eiropas nolīguma stāšanās spēkā un, atkāpjoties no 1. punkta 3. apakšpunkta, Rumānija izņēmuma kārtā drīkst piešķirt valsts atbalstu pārstrukturēšanas nolūkos attiecībā uz tērauda izstrādājumiem ar nosacījumu, ka normālos tirgus apstākļos pārstrukturēšanas perioda beigās atbalstu saņēmušie uzņēmumi kļūst dzīvotspējīgi, šāda atbalsta apjoms un intensitāte nepārsniedz dzīvotspējas atjaunošanai absolūti nepieciešamo atbalsta apjomu un intensitāti un pakāpeniski samazinās, un pārstrukturēšanas programma ir saistīta ar jaudas racionalizēšanu un samazināšanu Rumānijā.

(3)

Sākotnējais piecu gadu laikposms beidzās 1997. gada 31. decembrī.

(4)

Rumānija 1997. gada decembrī lūdza pagarināt iepriekš minēto laikposmu.

(5)

Ir lietderīgi pagarināt minēto laikposmu par astoņus gadus ilgu papildu laikposmu, sākot no 1998. gada 1. janvāra, vai līdz dienai, kad Rumānija pievienosies Eiropas Savienībai, atkarībā no tā, kas notiek vispirms.

(6)

Šajā nolūkā Kopiena un Rumānija 2002. gada 23. oktobrī parakstīja Eiropas nolīguma papildprotokolu un to provizoriski piemēro no minētās dienas.

(7)

Saskaņā ar papildprotokola 2. pantu iepriekš minēto laikposmu var pagarināt, ja Rumānija Komisijai iesniedz pārstrukturēšanas programmu un uzņēmējdarbības plānus, kuri atbilst Eiropas nolīguma 2. protokola 9. panta 4. punkta prasībām un kurus novērtējusi un pieņēmusi Rumānijas valsts atbalsta iestāde (Konkurences padome).

(8)

Rumānija 2004. gada decembrī iesniedza Komisijai to uzņēmumu, kuri guvuši vai gūst labumu no pārstrukturēšanai paredzētā valsta atbalsta, pārstrukturēšanas programmu un uzņēmējdarbības plānus.

(9)

Saskaņā ar papildprotokola 3. pantu iepriekš minētā laikposma pagarinājums ir atkarīgs no Komisijas sniegtā pārstrukturēšanas programmas un uzņēmējdarbības plānu galīgā novērtējuma.

(10)

Komisija ir veikusi Rumānijas iesniegtās pārstrukturēšanas programmas un uzņēmējdarbības plānu galīgo novērtējumu. Šis novērtējums liecina, ka pārstrukturēšanas programmas un uzņēmējdarbības plānu īstenošana ļaus attiecīgajiem uzņēmumiem nodrošināt dzīvotspēju normālos tirgus apstākļos. Tas arī liecina, ka valsts atbalsts pārstrukturēšanas mērķiem, kā precizēts plānā, ir stingri ierobežots līdz līmenim, kāds vajadzīgs, lai attiecīgie uzņēmumi kļūtu dzīvotspējīgi, un tiks pakāpeniski samazināts un pārtraukts 2004. gada beigās. Novērtējums arī paredz, ka tiks panākta saņēmēju uzņēmumu liekās ražošanas jaudas vispārēja racionalizēšana un samazināšana. Tāpēc novērtējumā secināts, ka pārstrukturēšanas programma un uzņēmējdarbības plāni atbilst Eiropas nolīguma 2. protokola 9. panta 4. punkta prasībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pārstrukturēšanas programma un uzņēmējdarbības plāni, kurus Rumānija iesniegusi Komisijai saskaņā ar 2. pantu Papildprotokolā Eiropas nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Rumāniju, no otras puses, attiecībā uz Eiropas nolīguma 2. protokola 9. panta 4. punktā paredzētā laikposma pagarināšanu, atbilst 2. protokola 9. panta 4. punkta prasībām.

2. pants

Laikposms, kurā Rumānija izņēmuma kārtā drīkst piešķirt valsts atbalstu pārstrukturēšanas nolūkos attiecībā uz tērauda izstrādājumiem saskaņā ar 2. protokola 9. panta 4. punkta noteikumiem, ir pagarināts par astoņus gadus ilgu papildu laikposmu, sākot no 1998. gada 1. janvāra, vai līdz dienai, kad Rumānija pievienosies Eiropas Savienībai, atkarībā no tā, kas notiek vispirms, kā paredzēts papildprotokola 1. pantā.

Briselē, 2005. gada 18. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. STRAW


(1)  OV L 357, 31.12.1994., 2. lpp.