ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 194

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 26. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1191/2005 (2005. gada 25. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1192/2005 (2005. gada 25. jūlijs), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1915/83 par konkrētiem sīki izstrādātiem īstenošanas noteikumiem attiecībā uz uzskaiti ar mērķi noteikt lauku saimniecību ienākumus

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1193/2005 (2005. gada 25. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 998/2003 attiecībā uz valstu un teritoriju sarakstu ( 1 )

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1194/2005 (2005. gada 25. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2799/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz atbalsta piešķiršanu par vājpienu un sauso vājpienu, kurš paredzēts lopbarībai, un attiecībā uz šāda sausā vājpiena pārdošanu

7

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1195/2005 (2005. gada 25. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 214/2001, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz intervenci sausā vājpiena tirgū

8

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1196/2005 (2005. gada 22. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

9

 

 

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1197/2005 (2005. gada 25. jūlijs) par B sistēmas izvešanas atļauju izdošanu augļu un dārzeņu nozarē (apelsīni)

11

 

*

Komisijas Direktīva 2005/49/EK (2005. gada 25. jūlijs), ar kuru groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par radio traucējumiem (elektromagnētiskā saderība) autotransportā un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu, lai tās pielāgotu tehnikas progresam ( 1 )

12

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Vienotā rīcība 2005/575/KĀDP (2005. gada 18. jūlijs), ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (EDAK)

15

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

26.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1191/2005

(2005. gada 25. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 26. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 25. jūlija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

101,8

999

101,8

0707 00 05

052

72,3

999

72,3

0709 90 70

052

66,4

999

66,4

0805 50 10

388

62,9

508

58,8

524

73,5

528

64,5

999

64,9

0806 10 10

052

111,0

204

79,7

220

156,7

508

134,4

624

165,2

999

129,4

0808 10 80

388

85,0

400

84,0

404

86,2

508

82,4

512

69,7

524

52,1

528

58,0

720

57,5

804

80,7

999

72,8

0808 20 50

052

105,4

388

72,6

512

38,7

528

52,5

999

67,3

0809 10 00

052

132,2

094

100,2

999

116,2

0809 20 95

052

293,6

400

307,1

404

385,7

999

328,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,2

999

101,2

0809 40 05

624

86,7

999

86,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


26.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1192/2005

(2005. gada 25. jūlijs),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1915/83 par konkrētiem sīki izstrādātiem īstenošanas noteikumiem attiecībā uz uzskaiti ar mērķi noteikt lauku saimniecību ienākumus

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1965. gada 15. jūnija Regulu Nr. 79/65/EEK, ar kuru izveido tīklu grāmatvedības uzskaites datu vākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Ekonomikas kopienā (1), un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1915/83 (2) 3. pantā paredzēts noteikums, ka sakaru aģentūra nosūta visus saimniecību gada pārskatus Komisijai ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Ņemot vērā gūto pieredzi, deviņu mēnešu periodu ir lietderīgi pagarināt.

(2)

Ir lietderīgi, kā pārejas posma pasākumu attiecībā uz 2004. pārskata gadu, piešķirt Čehijai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Maltai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai ilgāku periodu datu nosūtīšanai, lai dotu šīm dalībvalstīm iespēju vienmērīgi iekļauties uzskaites sistēmā ar mērķi noteikt lauku saimniecību ienākumus, kas šajās valstīs ir jaunievedums.

(3)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 1915/83.

(4)

Pasākumi, kas paredzēti šajā regulā, ir saskaņā ar Kopienas saimniecību uzskaites datu tīkla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 1915/83 3. panta pirmo punktu aizstāj ar šādu:

“Sakaru aģentūra nosūta Komisijai visus saimniecību gada pārskatus Regulas (EEK) Nr. 2237/77 III pielikumā noteiktajā formā.

Saimniecību gada pārskatus par 2004. pārskata gadu nosūta ne vēlāk kā trīspadsmit mēnešus pēc minētā pārskata gada beigām. Tomēr Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas sakaru aģentūras saimniecību gada pārskatus nosūta ne vēlāk kā astoņpadsmit mēnešus pēc minētā pārskata gada beigām.

No 2005. pārskata gada un turpmāk saimniecību gada pārskatus nosūta ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc attiecīgā pārskata gada beigām.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV Nr. 109, 23.6.1965., 1859/65. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 660/2004 (OV L 104, 8.4.2004., 97. lpp.).

(2)  OV L 190, 14.7.1983., 25. lpp. Regulā jaunākie grozījumi ir izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2204/2004 (OV L 374, 22.12.2004., 40. lpp.).


26.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1193/2005

(2005. gada 25. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 998/2003 attiecībā uz valstu un teritoriju sarakstu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK (1), un jo īpaši tās 10. un 21. pantu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 998/2003 noteikts to trešo valstu un teritoriju saraksts, no kurām, ievērojot zināmas prasības, var tikt atļauta lolojumdzīvnieku pārvietošana uz Kopienu.

(2)

Regulā (EK) Nr. 998/2003, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 592/2004 (2), ir noteikts trešo valstu pagaidu saraksts. Minētajā sarakstā iekļautas valstis un teritorijas, kurās nav trakumsērgas, un valstis, attiecībā uz kurām konstatēts, ka risks trakumsērgas ievazāšanai Kopienā, pārvietojot dzīvniekus no to teritorijām, nav augstāks par risku, kas saistīts ar pārvietošanos starp dalībvalstīm.

(3)

Saskaņā ar Argentīnas sniegto informāciju rodas pārliecība, ka risks trakumsērgas ievazāšanai Kopienā, pārvietojot lolojumdzīvniekus no Argentīnas, nevarētu būt augstāks par to risku, kas saistīts ar pārvietošanos starp dalībvalstīm vai no Regulā (EK) Nr. 998/2003 jau uzskaitītajām trešām valstīm. Tāpēc Argentīna jāiekļauj Regulā (EK) Nr. 998/2003 noteiktajā valstu un teritoriju sarakstā.

(4)

Skaidrības labad minētais valstu un teritoriju saraksts jāaizstāj pilnībā.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 998/2003.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 998/2003 II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 425/2005 (OV L 69, 16.3.2005., 3. lpp.).

(2)  OV L 94, 31.3.2004., 7. lpp.


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

VALSTU UN TERITORIJU SARAKSTS

A DAĻA

 

IE – Īrija

 

MT – Malta

 

SE – Zviedrija

 

UK – Apvienotā Karaliste

B DAĻA

1. iedaļa

a)

DK – Dānija, tostarp GL – Grenlande un FO – Farēru salas;

b)

ES – Spānija, tostarp kontinentālā teritorija, Baleāru salas, Kanāriju salas, Seūta un Meliļa;

c)

FR – Francija, tostarp GF – Franču Gviāna, GP – Gvadelupa, MQ – Martinika un RE – Reinjona;

d)

GI – Gibraltārs;

e)

PT – Portugāle, tostarp kontinentālā teritorija, Azoru salas un Madeiras salas;

f)

dalībvalstis, kas nav minētas A daļā un šīs iedaļas a), b), c) un e) apakšpunktā.

2. iedaļa

 

AD – Andora

 

CH – Šveice

 

IS – Islande

 

LI – Lihtenšteina

 

MC – Monako

 

NO – Norvēģija

 

SM – Sanmarīno

 

VA – Vatikāns

C DAĻA

 

AC – Debesbraukšanas sala

 

AE – Apvienotie Arābu Emirāti

 

AG – Antigva un Barbuda

 

AN – Nīderlandes Antiļas

 

AR – Argentīna

 

AU – Austrālija

 

AW – Aruba

 

BB – Barbadosa

 

BH – Bahreina

 

BM – Bermudu salas

 

CA – Kanāda

 

CL – Čīle

 

FJ – Fidži

 

FK – Folklendas salas

 

HK – Honkonga

 

HR – Horvātija

 

JM – Jamaika

 

JP – Japāna

 

KN – Sentkitsa un Nevisa

 

KY – Kaimanu salas

 

MS – Montserrata

 

MU – Maurīcija

 

NC – Jaunkaledonija

 

NZ – Jaunzēlande

 

PF – Franču Polinēzija

 

PM – Senpjēra un Mikelona

 

RU – Krievijas Federācija

 

SG – Singapūra

 

SH – Sv. Helēnas sala

 

TW – Taivāna

 

US – Amerikas Savienotās Valstis

 

VC – Sentvinsenta un Grenadīnas

 

VU – Vanuatu

 

WF – Volisa un Futuna

 

YT – Majota”


26.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1194/2005

(2005. gada 25. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2799/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz atbalsta piešķiršanu par vājpienu un sauso vājpienu, kurš paredzēts lopbarībai, un attiecībā uz šāda sausā vājpiena pārdošanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 26. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 2799/1999 (2) intervences aģentūras organizē pastāvīgu konkursu attiecībā uz sauso vājpienu, kas ievietots glabāšanā pirms 2004. gada 1. septembra.

(2)

Ņemot vērā vēl pieejamo daudzumu un tirgus situāciju, minētais datums jāmaina uz 2005. gada 1. jūliju.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EK) Nr. 2799/1999 26. panta 2. punktā vārdus “2004. gada 1. septembra” aizstāj ar vārdiem “2005. gada 1. jūlija”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad tā tiek publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 340, 31.12.1999., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1109/2005 (OV L 170, 1.7.2005., 31. lpp.).


26.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1195/2005

(2005. gada 25. jūlijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 214/2001, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz intervenci sausā vājpiena tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 21. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 214/2001 (2) sausā vājpiena daudzumu, ko dalībvalstu intervences aģentūras laiž pārdošanā, ierobežoja līdz daudzumam, kurš nolikts glabāšanā līdz 2004. gada 1. septembrim.

(2)

Ņemot vērā pašlaik esošu daudzumu un tirgus situāciju, datums būtu jānomaina uz 2005. gada 1. jūliju.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 214/2001 21. pantā vārdus “2004. gada 1. septembra” aizstāj ar vārdiem “2005. gada 1. jūlija”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 37, 7.2.2001., 100. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


26.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1196/2005

(2005. gada 22. jūlijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un par kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, ir jānosaka pasākumi par šās regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Lai piemērotu tarifus vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību, šie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz to vai pievieno tai kādas papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Kopienas noteikumiem.

(3)

Ievērojot minētos vispārīgos noteikumus, pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces jāklasificē saskaņā ar KN kodu(-iem), kas norādīts(-i) 2. ailē, atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka atkarībā no Kopienā spēkā esošajiem noteikumiem, kas attiecas uz tekstilizstrādājumu importa Kopienā dubultajām pārbaudes sistēmām un iepriekšējo un retrospektīvo Kopienas uzraudzību, saskaņā ar Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu, ar kuru pieņemts Kopienas Muitas kodekss (2), 60 dienu laika periodā īpašnieks var turpināt izmantot saistošo informāciju par tarifiem, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā un, kas nav saskaņā ar šo Regulu.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preces, kas aprakstītas pielikuma tabulas 1. ailē, kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar KN kodu(-iem), kas norādīts(-i) tabulas 2. ailē.

2. pants

Atkarībā no Kopienā spēkā esošajiem noteikumiem, kas attiecas uz tekstilizstrādājumu importa Kopienā dubultajām pārbaudes sistēmām un iepriekšējo un retrospektīvo Kopienas uzraudzību, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu, 60 dienu laika periodā var turpināt izmantot saistošo informāciju par tarifiem, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, kura nav saskaņā ar šo Regulu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 493/2005 (OV L 82, 31.3.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 302, 19.10.1992., p. 1. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

KN kods

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Cimds izgatavots galvenokārt no austa auduma. Lielākais cimda virsmas laukums, kurš aptver cimda aizmugurējo daļu (izņemot pirkstu aizmugurējo daļu), rokas locītavas daļu, virsmu starp pirkstiem, īkšķa daļu un rokas sānu virsmas daļu, ir no austa auduma, kas no tās iekšpuses pārklāts ar bezporainās plastmasas kārtu.

Plaukstas daļa, īkšķa priekšpuse un pirkstu virsma no plaukstas puses, kā arī četru pirkstu gali ir no adītas drānas, kas no ārpuses pārklāts ar bezporainās plastmasas kārtu.

Pirkstu aizmugurējā daļa un īkšķa ārējā daļa ir izgatavota no porainās plastmasas, kura no abām pusēm kombinēta ar tekstilmateriāla adījumu. Uz pirkstu un īkšķa aizmugurējās daļas pirkstu locītavas rajonā ir gumijas elementi, arī gar rādītājpirksta ārējo pusi atrodas plāna gumijas sloksne.

Uz rokas locītavas atrodas elastīga lente un velcro lentes aizdare, cimda galā ir elastīga savilkuma aukla.

(Skatīt fotoattēlu Nr. 635 A + B) (1)

6216 00 00

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas vispārīgos noteikumus Nr. 1., 3.b) un 6., kā arī KN koda 6216 00 00 aprakstu.

Skatīt arī HS skaidrojumus vispārīgajam noteikumam Nr. 3.b) un 6216. preču pozīcijai.

Cimds galvenokārt tiek izmantots, lai saglabātu roku siltu. Austais audums, kas ir dominējošais virsmas materiāls un kas veicina siltuma saglabāšanu, piešķir šim izstrādājumam tā būtiskās īpašības KN interpretācijas vispārīgā noteikuma Nr. 3.b) ietvaros.

Image

Image


(1)  Fotoattēls ir dots tikai informācijai.


26.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/11


KOMISIJAS REGULĀ (EK) Nr. 1197/2005

(2005. gada 25. jūlijs)

par B sistēmas izvešanas atļauju izdošanu augļu un dārzeņu nozarē (apelsīni)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2001. gada 8. oktobra Regulu (EK) Nr. 1961/2001 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 2200/96 attiecībā uz eksporta kompensācijām augļu un dārzeņu tirgus nozarē (2) un jo īpaši tās 6. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 951/2005 (3) noteikti orientējošie daudzumi, attiecībā uz ko var piešķirt B sistēmas izvešanas atļaujas.

(2)

Ņemot vērā informāciju, kas uz šodienu ir Komisijas rīcībā, attiecībā uz apelsīniem orientējošie daudzumi, kas paredzēti tekošajam izvešanas periodam, drīzumā var tikt pārsniegti. Šis pārsniegums kaitētu eksporta kompensāciju režīma nevainojamai darbībai augļu un dārzeņu nozarē.

(3)

Lai izlabotu šo situāciju, būtu jānoraida B sistēmas atļauju pieteikumi attiecībā uz apelsīniem, kas izvesti pēc 2005. gada 26. jūlija, līdz tekošā izvešanas perioda beigām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz apelsīniem B sistēmas izvešanas atļauju pieteikumus, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 951/2005 1. pantu, kam produktu izvešanas deklarācija pieņemta pēc 2005. gada 26. jūlija un pirms 2005. gada 16. septembra, noraida.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 26. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 25. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 268, 9.10.2001., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 386/2005 (OV L 62, 9.3.2005., 3. lpp.).

(3)  OV L 160, 23.6.2005., 19. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1078/2005 (OV L 177, 9.7.2005., 3. lpp.).


26.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/12


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/49/EK

(2005. gada 25. jūlijs),

ar kuru groza Padomes Direktīvu 72/245/EEK par radio traucējumiem (elektromagnētiskā saderība) autotransportā un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu, lai tās pielāgotu tehnikas progresam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (1), jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 72/245/EEK par radio traucējumiem (elektromagnētiskā saderība) autotransportā (2), jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvā 70/156/EEK noteikto tipizācijas kārtību, Direktīva 72/245/EEK ir viena no atsevišķām direktīvām.

(2)

Lai uzlabotu transportlīdzekļu drošumu, veicinot tādu tehnoloģiju attīstību un izmantošanu, kam nepieciešamas automobiļu šaura diapazona radariekārtas, Komisija ir saskaņojusi divu radio spektra frekvenču joslu izmantošanu atbilstoši Komisijas 2004. gada 8. jūlija Lēmumam 2004/545/EK par 79 GHz radio spektra saskaņošanu izmantošanai automobiļu šaura diapazona radariekārtās Kopienas teritorijā (3) un ar Kopienas 2005. gada 17. janvāra Lēmumu 2005/50/EK par 24 GHz radio spektra joslas saskaņošanu laika ziņā ierobežotai lietošanai automobiļu šaura diapazona radariekārtās Kopienas teritorijā (4).

(3)

Ir noteikts, ka 79 GHz radio spektra josla ir piemērotākā automašīnu šaura diapazona radariekārtu ilgtermiņa izstrādei un izmantošanai. Līdz ar to, atbilstoši Lēmumam 2004/545/EK, automašīnu šaura diapazona radariekārtās izraugās un dara pieejamu 79 GHz radio spektra joslu, ievērojot “bez traucējumiem un bez aizsardzības” principu. Tomēr tehnoloģijas 79 GHz diapazona radio spektra joslā joprojām tiek izstrādātas un pašreiz nav pieejamas veidā, kas būtu lietderīgs izmaksu ziņā.

(4)

24 GHz diapazona radio spektra josla laika ziņā ierobežotai lietošanai automašīnu šaura diapazona radariekārtās ir atļauta Lēmuma 2005/50/EK izpratnē. Tehnoloģijas, izmantojot šo frekvenču joslu, drīzumā būs pieejamas par saprātīgu cenu, tā ļaujot ātri izvērtēt automašīnu šaura diapazona radariekārtu izmantošanas efektivitāti satiksmes drošības jomā. Tomēr uz šādām tehnoloģijām balstītu radaru izmantošana ir jāierobežo, lai izvairītos no iejaukšanās tādu iekārtu darbībā, kas izmanto 24 GHz diapazona radio spektra joslu.

(5)

Lēmums 2005/50/EK ļauj izmantot 24 GHz radariekārtas tikai gadījumos, kad tās jau sākotnēji iebūvētas jaunos automobiļos vai arī, ja šādu iekārtu nepieciešams aizstāt, un vēlākais līdz 2013. gada 30. jūnijam. Tomēr saskaņā ar Lēmuma 2005/50/EK 5. pantu minēto termiņu varētu arī pārcelt.

(6)

Saskaņā ar Lēmumu 2005/50/EK dalībvalstīs ir jāizveido uzraudzības sistēma, lai aprēķinātu, cik transportlīdzekļu, kas reģistrēti to teritorijā, ir aprīkoti ar 24 GHz šaura diapazona radariekārtām. Tādēļ ir nepieciešams dalībvalstīm nodrošināt atbilstošo aprīkojumu šādas uzraudzības veikšanai.

(7)

Tāpēc Direktīva 72/245/EEK ir attiecīgi jāgroza.

(8)

Direktīvā 72/245/EEK veiktie grozījumi ietekmē Direktīvu 70/156/EEK. Tāpēc atbilstoši jāgroza minētā direktīva.

(9)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tehniskā progresa ieviešanas komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 72/245/EEK grozījumi

Direktīvu 72/245/EEK groza šādi:

1)

I pielikumā pēc 2.1.12.2. punkta ievieto šādus punktus:

“2.1.13.

“24 GHz šaura diapazona radariekārtas” nozīmē radaru Komisijas Lēmuma 2005/50/EK (5), 2. panta 2. punkta izpratnē un ievērojot darbības prasības tā paša lēmuma 4. pantā.

2.1.14.

“79 GHz šaura diapazona radariekārtas” nozīmē radaru Komisijas Lēmuma 2004/545/EK (6) 2. panta b) daļas izpratnē un ievērojot darbības prasības tā paša lēmuma 3. pantā.

2)

II A pielikumā pēc 12.2.7. punkta ievieto šādus punktus:

“12.7.1.

Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 24 GHz šaura diapazona radariekārtu: Jā/Nē (neatbilstošo nosvītrot).

12.7.2.

Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 79 GHz šaura diapazona radariekārtu: Jā/Nē (neatbilstošo nosvītrot).”

3)

III A pielikumā pēc 1.3. punkta ievieto šādus punktus:

“1.3.1.

Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 24 GHz šaura diapazona radariekārtu: Jā/Nē (neatbilstošo nosvītrot).

1.3.2.

Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 79 GHz šaura diapazona radariekārtu: Jā/Nē (neatbilstošo nosvītrot).”

2. pants

Direktīvas 70/156/EEK grozījumi

Direktīvu 70/156/EEK groza šādi:

1)

I pielikumā pēc 12.6.4. punkta ievieto šādus punktus:

“12.7.1.

Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 24 GHz šaura diapazona radariekārtu: Jā/Nē (neatbilstošo nosvītrot).

12.7.2.

Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 79 GHz šaura diapazona radariekārtu: Jā/Nē (neatbilstošo nosvītrot).”

2)

IX pielikumā visu atbilstības sertifikātu (AS) parauga 2. pusē 50. punktu aizstāj ar šādu:

“50.   Piezīmes

50.1.

transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 24 GHz šaura diapazona radariekārtu: Jā/Nē (neatbilstošo nosvītrot).

50.2.

transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 79 GHz šaura diapazona radariekārtu: Jā/Nē (neatbilstošo nosvītrot).

50.3.

Citas …”.

3. pants

Pārejas noteikumi

1.   Sākot ar 2006. gada 1. jūliju, ja netiek pildītas Direktīvas 72/245/EEK noteiktās prasības saskaņā ar šīs direktīvas grozījumiem, dalībvalstis uz elektromagnētiskās saderības jautājumu pamata:

a)

atbilstības sertifikātus, kas pievienoti jauniem transportlīdzekļiem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK noteikumiem, minētās direktīvas 7. panta 1. punkta nolūkos uzskata par nederīgiem;

b)

var atteikties reģistrēt, pārdot vai sākt lietot jaunus transporta līdzekļus.

Nemaina jau esošos apstiprinājumus transportlīdzekļiem, kas nav aprīkoti ar 24 GHz vai 79 GHz šaura diapazona radariekārtām.

2.   Sākot ar 2013. gada 1. jūliju dalībvalstis aizliedz reģistrēt, pārdot vai sākt lietot transporta līdzekļus, kas aprīkoti ar 24 GHz šaura diapazona radariekārtām.

3.   Gadījumā, ja Lēmuma 2005/50/EK 2. panta 5. punktā minēto atsauces datumu maina atbilstoši tā paša lēmuma 5. pantam, dalībvalstis pēc norādītā datuma aizliedz reģistrēt, pārdot vai sākt lietot transporta līdzekļus, kas aprīkoti ar 24 GHz šaura diapazona radariekārtām.

4. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2006. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās nekavējoties ziņo Komisijai par šiem noteikumiem un iesniedz šo noteikumu un šo direktīvu korelāciju tabulu.

Dalībvalstis šos noteikumus piemēro no 2006. gada 1. jūlija.

Gadījumos, kad dalībvalstis šos noteikumus pieņem, tajos jāiekļauj norāde uz šo direktīvu vai šādu norādi pievienot noteikumu oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas norādes.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 25. julijā

Komisijas vārdā —

Günter VERHEUGEN

priekšsēdētāja vietnieks


(1)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/104/EK (OV L 337, 13.11.2004., 13. lpp).

(2)  OV L 152, 6.7.1972., 15. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/104/EK.

(3)  OV L 241, 13.7.2004., 66. lpp.

(4)  OV L 21, 25.1.2005., 15. lpp.

(5)  OV L 21, 25.1.2005., 15. lpp.

(6)  OV L 241, 13.7.2004., 66. lpp.”


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

26.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/15


VIENOTĀ RĪCĪBA 2005/575/KĀDP

(2005. gada 18. jūlijs),

ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (EDAK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 14. pantu,

tā kā:

(1)

Saloniku sanāksmē 2003. gada 19. un 20. jūnijā Eiropadome pauda atbalstu koordinētas ES izglītības politikas izstrādei Eiropas drošības un aizsardzības politikas (EDAP) jomā, ietverot gan civilo, gan militāro novirzienu.

(2)

2003. gada 17. novembrī Padome apstiprināja ES izglītības politiku EDAP jomā, savukārt 2004. gada 13. septembrī tika apstiprināta ES izglītības koncepcija EDAP jomā, ietverot principu definīciju Eiropas Drošības un aizsardzības koledžas (EDAK) izveidei.

(3)

Eiropadome 2004. gada 16. un 17. decembrī pauda atbalstu darba uzsākšanai pie EDAK darbības sīka apraksta veidošanas.

(4)

Politikas un drošības komiteja 2005. gada 31. maijā apstiprināja EDAK darbības aprakstu, tostarp paredzot izveidot Vadības komiteju, Akadēmisko valdi un pastāvīgo sekretariātu, kam būtu jāpilda savi pienākumi saskaņā ar darbības aprakstu.

(5)

EDAK vajadzētu kļūt par galveno izglītības iestādi, kas nodrošinātu izglītību EDAP jomā, īpašu uzmanību pievēršot EDAP mācību kursiem stratēģiskā līmenī. Līdz ar to tai vajadzētu kļūt par aktīvu partneri vispārējā ES apmācību darbā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Izveide

1.   Ar šo tiek izveidota Eiropas Drošības un aizsardzības koledža (EDAK).

2.   EDAK organizē kā tīklu, kas aptver valstu institūtus, koledžas, akadēmijas un ES institūtus, kuri risina ar drošības un aizsardzības politiku saistītus jautājumus, kā arī Eiropas Savienības drošības pētījumu institūtu (turpmāk tekstā – “institūti”).

3.   Tā izveido ciešu saikni ar ES institūcijām.

2. pants

Misija

EDAK nodrošina mācību Eiropas drošības un aizsardzības politikas (EDAP) jomā stratēģiskā līmenī, lai izstrādātu un veicinātu vienotu izpratni par EDAP civilā un militārā personāla vidū, kā arī lai ar tās apmācību pasākumiem noteiktu un izplatītu paraugpraksi saistībā ar dažādiem EDAP jautājumiem.

3. pants

Mērķi

EDAK mērķi ir šādi:

a)

turpināt uzlabot Eiropas drošības kultūru saskaņā ar EDAP;

b)

veicināt labāku izpratni par EDAP kā par kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) būtisku sastāvdaļu;

c)

nodrošināt ES iestādes ar izglītotu personālu, kas efektīvi spēj risināt visus ar EDAP saistītos jautājumus;

d)

nodrošināt dalībvalstu administrācijas un personālu ar zinošiem darbiniekiem, kuri pārzina ES politiku, institūcijas un procedūras, un

e)

palīdzēt nostiprināt profesionālas attiecības un kontaktus starp apmācību dalībniekiem.

4. pants

EDAK uzdevumi

1.   Saskaņā ar tās misiju un mērķiem galvenie EDAK uzdevumi ir organizēt un vadīt apmācību pasākumus EDAP jomā.

2.   EDAK apmācību pasākumi sastāv no divu veidu apmācību pasākumiem:

a)

EDAP augsta līmeņa kursiem un

b)

EDAP orientācijas kursiem.

Citus apmācību pasākumus veic saskaņā ar 5. pantā minētās Vadības komitejas lēmumu.

3.   Turklāt EDAK jo īpaši:

a)

veicina kontaktu veidošanos starp valstu institūtiem;

b)

izveido un vada interneta sistēmu augstākā līmeņa tālmācībai (IT), lai atbalstītu EDAK apmācību pasākumus;

c)

izstrādā un izdod mācību materiālus ES apmācībām EDAP jomā;

d)

sniedz ieguldījumu ikgadējā ES apmācību programmā EDAP jomā;

e)

izveido absolventu tīklu starp bijušajiem apmācību dalībniekiem.

4.   EDAK apmācību pasākumus īsteno ar EDAK tīklu veidojošo institūciju starpniecību.

5.   Eiropas Savienības drošības pētījumu institūts (ES DPI) kā daļa no EDAK tīkla atbalstīs EDAK apmācību pasākumus, jo īpaši izdodot ES DPI publikācijas un piedāvājot ES DPI pētnieku lasītas lekcijas, kā arī padarot tās tīmekļa vietni pieejamu interneta sistēmai augstākā līmeņa tālmācībai (IT).

5. pants

Organizācija

1.   EDAK vadībā veido šādas struktūras:

a)

Vadības komiteju, kas ir atbildīga par EDAK apmācību pasākumu vispārējo koordināciju un ievirzi;

b)

Akadēmisko valdi, kas nodrošina apmācību pasākumu kvalitāti un saskaņotību;

c)

EDAK pastāvīgo sekretariātu (turpmāk – “Sekretariāts”), kas jo īpaši palīdz Vadības komitejai un Akadēmiskajai valdei.

2.   Vadības komiteja, Akadēmiskā valde un Sekretariāts izpilda uzdevumus, kas izklāstīti attiecīgi 6., 7. un 8. pantā.

6. pants

Vadības komiteja

1.   Vadības komitejā no katras dalībvalsts ir iecelts viens pārstāvis. Katru komitejas locekli var pārstāvēt vai pavadīt vietnieks. Dokumentus, ar kuriem personas tiek apstiprinātas amatā un kurus attiecīgi apstiprinājusi dalībvalsts, nosūta ģenerālsekretāram/Augstajam pārstāvim (ĢS/AP).

To valstu pārstāvji, kas sākušas pievienošanās sarunas, var piedalīties tās sanāksmēs kā aktīvi novērotāji.

2.   Komitejas priekšsēdētājs ir tās dalībvalsts pārstāvis, kura ir Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts; un Komitejas sanāksmes notiek vismaz reizi gadā.

3.   ĢS/AP un Komisijas pārstāvjus uzaicina piedalīties Komitejas sanāksmēs.

4.   Komitejai ir šādi uzdevumi:

a)

izveidot EDAK gada akadēmisko programmu;

b)

izvēlēties dalībvalsti(-is), kurā(-ās) notiek EDAK apmācību pasākumi, un institūtus, kuri tos īsteno;

c)

izstrādāt gada akadēmisko programmu un aptuvenu mācību plānu visiem EDAK mācību pasākumiem un vienoties par tiem;

d)

sagatavot novērtējuma ziņojumus un vispārīgo gada ziņojumu par EDAK mācību pasākumiem, kuri jānosūta attiecīgajām Padomes iestādēm; un

e)

katram mācību gadam iecelt Akadēmiskās valdes priekšsēdētāju.

5.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

6.   Komitejas lēmumus pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu. Dalībvalstu balsu skaitu vērtē saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 205. panta 2. punktu. Vajadzīgais balsu skaits lēmumu pieņemšanai noteikts Līguma par Eiropas Savienību 23. panta 2. punkta trešajā daļā.

7. pants

Akadēmiskā valde

1.   Akadēmiskajā valdē ir to institūtu augstākās amatpersonas, kuri aktīvi darbojas attiecīgajā akadēmiskajā gadā.

2.   Valdes priekšsēdētāju ieceļ Vadības komiteja no Valdes locekļiem.

3.   To institūtu pārstāvjus, kuri bija iesaistīti EDAK apmācību pasākumos iepriekšējā un būs iesaistīti nākamajā akadēmiskajā gadā, kā arī ĢS/AP un Eiropas Komisijas pārstāvjus uzaicina piedalīties Valdes sanāksmēs. Valdes sanāksmēs drīkst uzaicināt piedalīties arī mācību ekspertus un augstākās amatpersonas no valsts un Eiropas iestādēm.

4.   Valdei ir šādi uzdevumi:

a)

ar EDAK tīklu veidojošo institūtu starpniecību īstenot pieņemto gada akadēmisko programmu;

b)

pārraudzīt interneta sistēmu augstākā līmeņa tālmācībām (IT);

c)

izstrādāt sīku mācību plānu visiem EDAK mācību pasākumiem, izmantojot pieņemto aptuveno mācību plānu par pamatu;

d)

nodrošināt vispārēju EDAK apmācību pasākumu koordināciju starp visiem institūtiem;

e)

pārbaudīt iepriekšējā akadēmiskajā gadā veikto apmācību pasākumu līmeni;

f)

iesniegt Vadības komitejai ierosinājumus par apmācību pasākumiem nākamajam akadēmiskajam gadam; un

g)

sagatavot novērtējuma ziņojumu projektus par katru EDAK apmācību kursu, kā arī vispārīgā gada ziņojuma projektu par EDAK apmācību pasākumiem, kuri jānosūta Vadības komitejai.

5.   Valdes reglamentu pieņem Vadības komiteja.

8. pants

Sekretariāts

1.   EDAK Sekretariāta lomu uzņemas Padomes Ģenerālsekretariāts.

Darbiniekus personālam nodrošina Padomes Ģenerālsekretariāts, dalībvalstis un EDAK tīklu veidojošie institūti.

2.   Sekretariāts sniedz atbalstu Vadības komitejai un Akadēmiskajai valdei, veic administratīvos uzdevumus, kas saistīti ar to pasākumiem, un sniedz atbalstu to EDAK apmācību pasākumu organizēšanā, kuri notiek Briselē.

3.   Sekretariāts cieši sadarbojas ar Komisiju.

Katrs institūts, kas iekļauts EDAK tīklā, ieceļ kontaktpersonu, ar kuru Sekretariāts risina visus organizatoriskos un administratīvos jautājumus, kas saistīti ar EDAK apmācību pasākumu organizāciju.

9. pants

Dalība EDAK apmācību pasākumos

1.   Visos EDAK apmācību pasākumos drīkst piedalīties valstspiederīgie no visām dalībvalstīm un tām valstīm, kuras pievienojas. Organizējošie un vadošie institūti nodrošina, ka šo principu piemēro bez jebkādiem izņēmumiem.

Principā EDAK apmācību pasākumos drīkst piedalīties arī kandidātvalstu un, vajadzības gadījumā, trešo valstu valstspiederīgie.

2.   Dalībnieki ir civilais un militārais personāls, kas risina ar EDAP stratēģiskajiem aspektiem saistītos jautājumus.

EDAK apmācību pasākumos var uzaicināt piedalīties, inter alia, nevalstisko organizāciju, akadēmisko institūtu un plašsaziņas līdzekļu, kā arī uzņēmēju aprindu pārstāvjus.

3.   Dalībniekam, kurš pabeidzis EDAK kursu, izsniedz ĢS/AP parakstītu sertifikātu. Par sertifikāta formu un saturu lemj Vadības komiteja. Šo sertifikātu atzīst dalībvalstis un ES iestādes.

10. pants

Sadarbība

EDAK sadarbojas ar starptautiskām organizācijām un citām atbilstīgām struktūrām, piemēram, trešo valstu mācību iestādēm, kā arī izmanto to speciālās zināšanas.

11. pants

Finansējums

1.   Katra dalībvalsts, ES iestāde, ES aģentūra un institūts, kas veido EDAK tīklu, sedz visas izmaksas, kas saistītas ar to dalību EDAK, tostarp algas, pabalstus, ceļa izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar EDAK apmācību pasākumu organizatorisko un administratīvo nodrošinājumu.

2.   Dalībvalstis un institūti, kuri veido EDAK tīklu, katrs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar personālu, kuru tie deleģē uz Sekretariātu, tostarp algas, pabalstus un ceļa izdevumus.

3.   Padomes Ģenerālsekretariāts sedz visas izmaksas, kas saistītas ar 8. pantā minētajiem uzdevumiem, ko tas veic, tostarp saistībā ar tā nodrošināto personālu.

4.   Katrs EDAK apmācību pasākumu dalībnieks sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa dalību.

5.   Konkrētu darbību finansēšanai, jo īpaši EDAK informācijas sistēmu tīklu vai programmatūras izstrādes, izveides un darbības nodrošināšanas finansēšanai, kā noteikts 4. panta 3. punktā, Padomes Ģenerālsekretariāts apsaimnieko dalībvalstu, ES institūciju, ES aģentūru un EDAK tīklu veidojošo institūtu brīvprātīgos ieguldījumus kā īpašiem mērķiem iezīmētus ieņēmumus.

6.   Par praktiskiem pasākumiem saistībā ar 5. punktā minētajiem ieguldījumiem lemj Vadības komiteja.

12. pants

Drošības reglaments

EDAK pasākumiem piemēro Padomes drošības reglamentu, kas izklāstīts Padomes Lēmumā 2001/264/EK (2001. gada 19. marts), ar ko pieņem Padomes drošības reglamentu (1).

13. pants

Pārskats

Ne vēlāk kā 2007. gada 31. decembrī Vadības komiteja, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu, iesniedz ziņojumu Padomei par EDAK darbību un perspektīvām, tostarp ziņas par finanšu stāvokli un ziņas saistībā ar Sekretariātu, lai pārskatītu šo vienoto rīcību.

14. pants

Spēkā stāšanās

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

15. pants

Publicēšana

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 18. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. STRAW


(1)  OV L 101, 11.4.2001., 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/194/EK (OV L 63, 28.2.2004., 48. lpp.).