ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 193

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 23. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1183/2005 (2005. gada 18. jūlijs), ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1184/2005 (2005. gada 18. jūlijs), ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret dažām personām, kuras traucē miera procesu un pārkāpj starptautisko tiesību aktus konfliktā Darfūras reģionā Sudānā

9

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1185/2005 (2005. gada 22. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1186/2005 (2005. gada 22. jūlijs), ar kuru tiek apturēti sviesta iepirkumi dažās dalībvalstīs

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1187/2005 (2005. gada 22. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 1859/82 par to, kā lauku saimniecību ieņēmumu noteikšanai atlasīt saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības gada pārskatus

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1188/2005 (2005. gada 22. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 761/2005, ar ko uzsāk Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā noteikto krīzes destilāciju attiecībā uz dažiem vīniem Francijā

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1189/2005 (2005. gada 20. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Francijas karogu, zvejot jūrasmēles ICES VII b, c zonā

25

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1190/2005 (2005. gada 20. jūlijs), ar ko 48. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

27

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 24. jūnijs), ar ko ieceļ amatā divus Reģionu komitejas locekļus no Vācijas un divus locekļu aizstājējus no Vācijas

29

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 12. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 2001/264/EK, ar ko pieņem Padomes drošības reglamentu

31

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 19. jūlijs), ar kuru attiecībā uz kompetento iestādi un veselības sertifikāta paraugu groza Lēmumu 2000/86/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Ķīnas izcelsmes zvejniecības produktu ievedumus, un ar ko atceļ Lēmumu 97/368/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2751)  ( 1 )

37

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 22. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2002/994/EK par atsevišķiem aizsardzības pasākumiem attiecībā pret dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas importēti no Ķīnas (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2764)  ( 1 )

41

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2005/574/KĀDP (2005. gada 18. jūlijs) par atbalstu SAEA darbībām, ko veic kodoldrošības un pārbaudes jomās, kā arī īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

44

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

23.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1183/2005

(2005. gada 18. jūlijs),

ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 60., 301. un 308. pantu,

ņemot vērā Kopējo nostāju 2005/440/KĀDP (2005. gada 13. jūnijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku (1),

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Ievērojot ieroču ilgstošu nelikumīgu plūsmu Kongo Demokrātiskajā Republikā, ANO Drošības padome, rīkojoties saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu VII nodaļu, 2005. gada 18. aprīlī pieņēma Rezolūciju 1596 (2005), ar kuru inter alia paredz ierobežojošus finanšu pasākumus pret Apvienoto Nāciju Organizācijas Sankciju komitejas noteiktām personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku, kas noteikts ar ANO Drošības padomes Rezolūciju 1493 (2003) un 1596 (2005).

(2)

Kopējā nostāja 2005/440/KĀDP inter alia paredz īstenot ierobežojošus finanšu pasākumus pret Apvienoto Nāciju Organizācijas Sankciju komitejas noteiktām personām. Šie pasākumi atbilst Līguma darbības jomai. Lai nepieļautu konkurences traucējumus, Kopienas pasākumi jāīsteno tiktāl, ciktāl tie attiecas uz Kopienu.

Šajā regulā saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem Kopienas teritorija ietver to dalībvalstu teritorijas, uz kurām attiecas Līgums.

(3)

Lietderības labad Komisijai būtu jāpiešķir tiesības grozīt šīs regulas pielikumus.

(4)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai būtu jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā.

(5)

Ar Līguma 60. un 301. pantu Padomei ir dotas tiesības noteiktos apstākļos veikt pasākumus, ar kuriem var pārtraukt vai samazināt maksājumus vai kapitāla apriti un ekonomiskās attiecības ar trešām valstīm. Šajā regulā paredzētie pasākumi, kas attiecas arī uz fiziskām personām, kuras nav tieši saistītas ar trešās valsts valdību, ir vajadzīgi, lai sasniegtu šo Kopienas mērķi, un ar Līguma 308. pantu Padomei ir dotas tiesības veikt šādus pasākumus, ja Līgumā nav paredzētas citas īpašas pilnvaras,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā lieto šādas definīcijas:

1)

“Sankciju komiteja” ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūcijas 1533 (2004) 8. punktu;

2)

“līdzekļi” ir jebkāda veida finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp šādi līdzekļi, bet ne tikai:

a)

skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi;

b)

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādsaistības;

c)

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru sertifikāti, obligācijas, parādzīmes, galvojumi, ķīlu zīmes un derivatīvu līgumi;

d)

procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem, kā arī to uzkrātās vai radītās vērtības;

e)

kredīti, ieskaita tiesības, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

f)

akreditīvi, konosamenti, pārvedu vekseļi;

g)

dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos;

h)

jebkādi citi eksporta finansēšanas instrumenti;

3)

“līdzekļu iesaldēšana” ir aizliegums veikt jebkādu līdzekļu kustību, pārvedumus, grozījumus, izmantošanu, piekļūt tiem vai veikt tādas darbības ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis, vai rastos citas pārmaiņas, kas ļautu izmantot līdzekļus, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

4)

“saimnieciskie resursi” ir jebkāda veida materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami aktīvi, kas nav līdzekļi, bet kurus var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

5)

“saimniecisko resursu iesaldēšana” ir aizliegums tos jebkādā veidā izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus, tostarp – bet ne tikai – pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot šos saimnieciskos resursus.

2. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir to fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā vai turējumā, kuras uzskaitītas I pielikumā.

2.   Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami I pielikumā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, un tās no tiem negūst labumu.

3.   Ir aizliegta apzināta un tīša dalība darbībās, kuru mērķis vai sekas – tieši vai netieši – ir 1. un 2. punktā minēto pasākumu apiešana.

3. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstošiem, ja tās ir konstatējušas, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

nepieciešami, lai segtu pamatizdevumus, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, medikamentiem un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi saprātīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai iesaldēto saimniecisko resursu turēšanu vai pārvaldību;

ar nosacījumu, ka attiecīgā dalībvalsts Sankciju komitejai ir paziņojusi par šo nodomu un Sankciju komiteja nav izteikusi iebildumus divu dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

2.   Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai darīt tos pieejamus, ja tās ir konstatējušas, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir nepieciešami ārkārtas izdevumiem, ar nosacījumu, ka dalībvalsts par šo nodomu ir paziņojusi Sankciju komitejai un šī komiteja to ir apstiprinājusi.

4. pants

Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ievēroti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesvedībā, administratīvā tiesvedībā vai šķīrējtiesā noteiktas aizturējuma tiesības, kas noteiktas pirms 2005. gada 18. aprīļa, vai tiesvedībā, administratīvā tiesvedībā vai šķīrējtiesā pieņemts spriedums, kas pasludināts pirms minētā datuma;

b)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi to prasījumu dzēšanai, kurus nodrošina šādas aizturējuma tiesības vai kuri šādā spriedumā atzīti par pamatotiem, atbilstīgi attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē to personu tiesības, kurām ir šādi prasījumi;

c)

aizturējuma tiesības vai spriedums nav pieņemts par labu kādai no personām, vienībām vai struktūrām, kas uzskaitītas I pielikumā;

d)

aizturējuma tiesību vai sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai;

e)

dalībvalsts ir paziņojusi par aizturējuma tiesībām vai spriedumu Sankciju komitejai.

5. pants

1.   Šīs regulas 2. panta 2. punktu nepiemēro šādiem ieskaitījumiem iesaldētajos kontos:

a)

procentiem vai citiem ieņēmumiem no šiem kontiem, vai

b)

maksājumiem, kuri paredzēti līgumā, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad uz šiem kontiem attiecināja šo regulu,

ja šādi procenti, citi ieņēmumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 2. panta 1. punktu.

2.   Šīs regulas 2. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm, kas saņem līdzekļus, kurus trešās personas pārskaita I pielikumā minēto personu, vienību vai struktūru kontos, kreditēt iesaldētos kontus, ar nosacījumu, ka jebkurus ieskaitījumus šādos kontos arī iesaldēs. Finanšu iestāde vai kredītiestāde nekavējoties paziņo par šādiem pārskaitījumiem kompetentajām iestādēm.

6. pants

1.   Neskarot attiecīgos noteikumus par ziņojumiem, konfidencialitāti un profesionālo noslēpumu un Līguma 284. pantu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a)

nekavējoties sniedz visu informāciju, kas varētu veicināt šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldētas saskaņā ar 2. pantu, II pielikumā uzskaitītajām to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās tās ir reģistrētas vai atrodas, un tieši vai ar šo kompetento iestāžu starpniecību nodod šādu informāciju Komisijai;

b)

sadarbojas ar II pielikumā uzskaitītajām kompetentajām iestādēm, veicot šādas informācijas pārbaudi.

2.   Jebkuru papildu informāciju, ko Komisija saņēmusi tieši, dara pieejamu attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

3.   Jebkuru informāciju, kas sniegta vai saņemta saskaņā ar 1. un 2. punktu, izmanto vienīgi tam nolūkam, kādam tā tika sniegta vai saņemta.

7. pants

Līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšana vai piekļuves atteikums, kas veikts godprātīgi, pamatojoties uz to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada pamatu nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas to īsteno, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti nolaidības dēļ.

8. pants

Komisija un dalībvalstis nekavējoties informē viena otru par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu, un sniedz viena otrai jebkādu citu to rīcībā esošu attiecīgu informāciju saistībā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un spriedumiem, ko pieņēmušas attiecīgo valstu tiesas.

9. pants

1.   Komisija ir pilnvarota:

a)

grozīt I pielikumu, pamatojoties uz to, ko noteikusi Sankciju komiteja, un

b)

grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

2.   Neskarot dalībvalstu tiesības un pienākumus, kas noteikti Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos, Komisija uztur visus vajadzīgos kontaktus ar Sankciju komiteju, lai efektīvi īstenotu šo regulu.

10. pants

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

Dalībvalstis par šiem noteikumiem ziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

11. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Kopienas teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b)

jebkurā lidmašīnā vai uz kuģa, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

c)

attiecībā uz jebkuru personu Kopienas teritorijā vai ārpus tās, kurai ir kādas dalībvalsts valstspiederība;

d)

attiecībā uz jebkuru juridisku personu, vienību vai struktūru, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

attiecībā uz jebkuru juridisku personu, vienību vai struktūru, kas Kopienā veic uzņēmējdarbību.

12. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 18. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. STRAW


(1)  OV L 152, 15.6.2005., 22. lpp.

(2)  Atzinums sniegts 2005. gada 23. jūnijā (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).


I PIELIKUMS

Regulas 2. pantā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

(Pielikumu papildinās pēc tam, kad Komiteja, ko izveido saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūcijas 1533 (2004) 8. punktu, būs tās izraudzījusies)


II PIELIKUMS

Regulas 3., 4., 5. un 6. pantā minēto kompetento iestāžu saraksts

BELĢIJA

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

ČEHIJAS REPUBLIKA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: + 420 2 5704 4501

Fax: + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: + 420 2 2418 2987

Fax: + 420 2 2418 4080

DĀNIJA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København K

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

VĀCIJA

Attiecībā uz līdzekļu iesaldēšanu:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Attiecībā uz tehnisko palīdzību:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

IGAUNIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

GRIEĶIJA

A.   Aktīvu iesaldēšana

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5

10 563 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

Β.   Importa – eksporta ierobežojumi

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1

Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

SPĀNIJA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopieur (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

ĪRIJA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

ITĀLIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio III

Tel. (39) 06 3691 8221

Fax. (39) 06 3691 5296

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

KIPRA

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

LATVIJA

Latvijas Republikas Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV 1801

Tālr. Nr. (371) 70144431

Fakss: (371) 7044804

E-pasts: gen@lrp.gov.lv

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tālr. Nr. (371) 7016201

Fakss: (371) 7828121

E-pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv

LIETUVA

Security Policy Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks. (370-5) 236 30 90

LUKSEMBURGA

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

UNGĀRIJA

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Ministry of Economic Affairs and Transport (in view of Article 4)

Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

NĪDERLANDE

De minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: 070-342 8997

Fax: 070-342 7984

AUSTRIJA

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

POLIJA

Galvenā iestāde:

 

Ministry of Finance

General Inspector of Financial Information (GIFF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 694 59 70

Fax. (+ 48 22) 694 54 50

Koordinējošā iestāde:

 

Ministry of Foreign Affairs

Department of Law and Treaties

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 523 94 27 or 93 48

Fax. (+ 48 22) 523 83 29

PORTUGĀLE

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 67 02

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

SLOVĒNIJA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

SLOVĀKIJA

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

83336 Bratislava

Tel: 00421/2/5978 1111

Fax: 00421/2/5978 3649

SOMIJA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

ZVIEDRIJA

3. un 4. pants:

 

Försäkringskassan

103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

5. un 6. pants:

 

Finansinspektionen

Box 6750

113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

APVIENOTĀ KARALISTE

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 5977

Fax. + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7601 4768

Fax. + 44 (0) 20 7601 4309

EIROPAS KOPIENA

Eiropas Komisija

Ārējo sakaru ģenerāldirektorāts

A direktorāts: Kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) un Eiropas Drošības un aizsardzības politikas direktorāts (EDAP): Koordinēšanas un palīdzības komisija

A.2 nodaļa: Juridiskie un institucionālie jautājumi, KĀDP vienotās rīcības, sankcijas, Kimberli process

Tālr.: (32 2) 295 55 85

Fakss: (32 2) 296 75 63


23.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/9


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1184/2005

(2005. gada 18. jūlijs),

ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret dažām personām, kuras traucē miera procesu un pārkāpj starptautisko tiesību aktus konfliktā Darfūras reģionā Sudānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 60., 301. un 308. pantu,

ņemot vērā Kopējo nostāju 2005/411/KĀDP (2005. gada 30. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sudānu (1),

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

ANO Drošības padome 2005. gada 29. marta Rezolūcijā 1591 (2005), rīkojoties saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu VII nodaļu un paužot dziļu nožēlu, ka Sudānas valdība, dumpinieku spēki, un visas pārējās bruņotās grupas Darfūrā nav izpildījušas savas saistības un Drošības padomes prasības, nolēma piemērot dažus papildu ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Sudānu.

(2)

Kopējā nostājā Nr. 2005/411/KĀDP, inter alia, paredz īstenot to personu līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu, attiecībā uz kurām Apvienoto Nāciju Organizācijas Sankciju komiteja norādījusi, ka tās traucē miera procesu, apdraud Darfūras un tās reģiona stabilitāti, pārkāpj starptautisko tiesību aktus humanitāro un cilvēktiesību jomā vai veic citus nežēlīgus noziegumus, pārkāpj ieroču embargo vai ir atbildīgas par konkrētiem militāriem gaisa uzbrukumiem Darfūrai un virs Darfūras reģiona. Šie pasākumi attiecas uz Līguma darbības jomu un tādēļ, lai izvairītos no konkurences traucējumiem, tie jāīsteno Kopienas pasākumos, ciktāl tas attiecas uz Kopienu.

(3)

Šajā regulā par Kopienas teritoriju būtu jāuzskata dalībvalstu teritoriju, uz kuru attiecas Līgums, ņemot vērā Līgumā paredzētos nosacījumus.

(4)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai būtu jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā.

(5)

Ar līguma 60. un 301. pantu Padomei ir dotas tiesības noteiktos apstākļos veikt pasākumus, ar kuriem var pārtraukt vai samazināt maksājumus vai kapitāla apriti un ekonomiskās attiecības ar trešām valstīm. Šajā regulā paredzētie pasākumi, kas attiecas arī uz fiziskām personām, kuras nav tieši saistītas ar kādas trešās valsts valdību, ir vajadzīgi, lai sasniegtu šo Kopienas mērķi, un ar Līguma 308. pantu Padomei ir dotas tiesības veikt šādus pasākumus, ja Līgumā nav paredzētas citas īpašas pilnvaras,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“Sankciju komiteja” ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūcijas 1591 (2005) 3. punktu;

2)

“līdzekļi” ir jebkāda veida finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp, šādi līdzekļi, bet ne tikai:

a)

skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi;

b)

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādsaistības;

c)

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru sertifikāti, obligācijas, parādzīmes, galvojumi, ķīlu zīmes un derivatīvu līgumi;

d)

procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem, kā arī to uzkrātās vai radītās vērtības;

e)

kredīti, ieskaita tiesības, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

f)

akreditīvi, konosamenti, pārvedu vekseļi;

g)

dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos;

h)

jebkādi citi eksporta finansēšanas instrumenti;

3)

“līdzekļu iesaldēšana” ir aizliegums veikt jebkādu līdzekļu kustību, pārvedumus, grozījumus, izmantošanu, piekļūt tiem vai veikt tādas darbības ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis, vai rastos citas pārmaiņas, kas ļautu izmantot līdzekļus, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

4)

“saimnieciskie resursi” ir jebkāda veida materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami aktīvi, kas nav līdzekļi, bet kurus var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

5)

“saimniecisko resursu iesaldēšana” ir aizliegums tos jebkādā veidā izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus, tostarp – bet ne tikai – pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot šos saimnieciskos resursus.

2. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas tieši vai netieši ir to fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā vai turējumā, kuras uzskaitītas I pielikumā.

2.   Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami I pielikumā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, un tās no tiem negūst labumu.

3.   Ir aizliegta apzināta un tīša līdzdalība darbībās, kuru mērķis vai sekas – tieši vai netieši – ir 1. un 2. punktā minēto pasākumu apiešana.

3. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstošiem, ja tās ir konstatējušas, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

nepieciešami, lai segtu pamatizdevumus, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, medikamentiem un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi saprātīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai iesaldēto saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību,

ar nosacījumu, ka attiecīgā dalībvalsts Sankciju komitejai ir paziņojusi par šo nodomu un Sankciju komiteja nav izteikusi iebildumus divu dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

2.   Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai darīt tos pieejamus, ja tās ir konstatējušas, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir nepieciešami ārkārtas izdevumiem, ar nosacījumu, ka dalībvalsts par šo nodomu ir paziņojusi Sankciju komitejai un šī komiteja to ir apstiprinājusi.

4. pants

Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ievēroti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesvedībā, administratīvā tiesvedībā vai šķīrējtiesā noteiktas aizturējuma tiesības, kas noteiktas pirms 2005. gada 29. marta, vai tiesvedībā, administratīvā tiesvedībā vai šķīrējtiesā pieņemts spriedums, kas pasludināts pirms minētā datuma;

b)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi to prasījumu dzēšanai, kurus nodrošina šādas aizturējuma tiesības vai kuri šādā spriedumā atzīti par pamatotiem, atbilstīgi attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē to personu tiesības, kurām ir šādi prasījumi;

c)

aizturējuma tiesības vai spriedums nav pieņemts par labu kādai no personām, vienībām vai struktūrām, kas uzskaitītas I pielikumā;

d)

aizturējuma tiesību vai sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai;

e)

dalībvalsts ir paziņojusi par aizturējuma tiesībām vai spriedumu Sankciju komitejai.

5. pants

1.   Šīs regulas 2. panta 2. punktu nepiemēro šādiem ieskaitījumiem iesaldētajos kontos:

a)

procentiem vai citiem ieņēmumiem no šiem kontiem, vai

b)

maksājumiem, kuri paredzēti līgumā, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad uz šiem kontiem attiecināja šo regulu,

ja šādi procenti, citi ieņēmumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 2. panta 1. punktu.

2.   Šīs regulas 2. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm, kas saņem līdzekļus, kurus trešās personas pārskaita I pielikumā minēto personu, vienību vai struktūru kontos, kreditēt iesaldētos kontus, ar nosacījumu, ka jebkurus ieskaitījumus šādos kontos arī iesaldēs. Finanšu iestādes vai kredītiestādes nekavējoties paziņo par šādiem pārskaitījumiem kompetentajām iestādēm.

6. pants

1.   Neskarot attiecīgos noteikumus par ziņojumiem, konfidencialitāti un profesionālo noslēpumu un Līguma 284. pantu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a)

nekavējoties sniedz visu informāciju, kas varētu veicināt šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, ko iesaldē saskaņā ar 2. pantu, II pielikumā uzskaitītajām to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās tās ir reģistrētas vai atrodas, un tieši vai ar šo kompetento iestāžu starpniecību nodod šādu informāciju Komisijai;

b)

sadarbojas ar II pielikumā uzskaitītajām kompetentajām iestādēm, veicot šīs informācijas pārbaudi.

2.   Jebkuru papildu informāciju, ko Komisija saņēmusi tieši, dara pieejamu attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

3.   Jebkuru informāciju, kas sniegta vai saņemta saskaņā ar 1. un 2. punktu, izmanto vienīgi tam nolūkam, kādam tā tika sniegta vai saņemta.

7. pants

Līdzekļu vai saimniecisko resursu iesaldēšana vai piekļuves atteikums, kas veikts godprātīgi, pamatojoties uz to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas to īsteno, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti nolaidības dēļ.

8. pants

Komisija un dalībvalstis nekavējoties informē viena otru par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu, un sniedz viena otrai jebkādu citu to rīcībā esošu attiecīgu informāciju saistībā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un spriedumiem, ko pieņēmušas attiecīgo valstu tiesas.

9. pants

1.   Komisija ir pilnvarota:

a)

grozīt I pielikumu, pamatojoties uz to, ko noteikusi Sankciju komiteja, un

b)

grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

2.   Neskarot dalībvalstu tiesības un pienākumus, kas noteikti Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos, Komisija uztur visus vajadzīgos kontaktus ar Sankciju komiteju, lai efektīvi īstenotu šo regulu.

10. pants

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

Dalībvalstis šos noteikumus paziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī paziņo tai par jebkuriem turpmākiem grozījumiem.

11. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Kopienas teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b)

jebkurā lidmašīnā vai uz kuģa, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

c)

attiecībā uz jebkuru personu Kopienas teritorijā vai ārpus tās, kurai ir kādas dalībvalsts valstspiederība;

d)

attiecībā uz jebkuru juridisku personu, vienību vai struktūru, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

attiecībā uz jebkuru juridisku personu, vienību vai struktūru, kas Kopienā veic uzņēmējdarbību.

12. pants

Šī regula stājas spēkā dienā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 18. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. STRAW


(1)  OV L 139, 2.6.2005., 25. lpp.

(2)  Atzinums sniegts 2005. gada 23. jūnijā (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).


I PIELIKUMS

Regulas 2. pantā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

(Pielikumu papildinās pēc tam, kad Komiteja, ko izveido saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūcijas 1591 (2005) 3. punktu, būs tās izraudzījusies)


II PIELIKUMS

Regulas 3., 4., 5., 6. un 7. pantā minēto kompetento iestāžu saraksts

BELĢIJA

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

ČEHIJAS

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: + 420 2 5704 4501

Fax: + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: + 420 2 2418 2987

Fax: + 420 2 2418 4080

DĀNIJA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København K

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

VĀCIJA

Attiecībā uz līdzekļu iesaldēšanu:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Attiecībā uz tehnisko palīdzību:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

IGAUNIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

GRIEĶIJA

A.   Aktīvu iesaldēšana

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5

10 563 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

Β.   Importa – eksporta ierobežojumi

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1

Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

SPĀNIJA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopieur (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

ĪRIJA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

ITĀLIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 2435

Fax. (39) 06 3691 4534

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

KIPRA

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

LATVIJA

Latvijas Republikas Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV 1801

Tālr. Nr. (371) 70144431

Fakss: (371) 7044804

E-pasts: gen@lrp.gov.lv

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tālr. Nr. (371) 7016201

Fakss: (371) 7828121

E-pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv

LIETUVA

Security Policy Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks. (370-5) 236 30 90

LUKSEMBURGA

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

UNGĀRIJA

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Ministry of Economic Affairs and Transport (in view of Article 4)

Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

NĪDERLANDE

De minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: 070-342 8997

Fax: 070-342 7984

AUSTRIJA

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

POLIJA

Galvenā iestāde:

 

Ministry of Finance

General Inspector of Financial Information (GIFF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 694 59 70

Fax. (+ 48 22) 694 54 50

Koordinējošā iestāde:

 

Ministry of Foreign Affairs

Department of Law and Treaties

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 523 94 27 or 93 48

Fax. (+ 48 22) 523 83 29

PORTUGĀLE

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 67 02

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

SLOVĒNIJA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

SLOVĀKIJA

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

83336 Bratislava

Tel: 00421/2/5978 1111

Fax: 00421/2/5978 3649

SOMIJA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

ZVIEDRIJA

3. un 4. pants:

 

Försäkringskassan

103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

5. un 6. pants:

 

Finansinspektionen

Box 6750

113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

APVIENOTĀ KARALISTE

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 5977

Fax. + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7601 4768

Fax. + 44 (0) 20 7601 4309

EIROPAS KOPIENA

Eiropas Komisija

Ārējo sakaru ģenerāldirektorāts

A direktorāts: Kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) un Eiropas Drošības un aizsardzības politikas direktorāts (EDAP): Koordinēšanas un palīdzības komisija

A.2 nodaļa: Juridiskie un institucionālie jautājumi, KĀDP vienotās rīcības, sankcijas, Kimberli process

Tālr.: (32 2) 295 55 85

Fakss: (32 2) 296 75 63


23.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1185/2005

(2005. gada 22. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 23. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 22. jūlija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

78,8

096

42,0

999

60,4

0707 00 05

052

77,1

999

77,1

0709 90 70

052

73,3

999

73,3

0805 50 10

388

65,1

508

58,8

524

73,5

528

62,6

999

65,0

0806 10 10

052

107,1

204

80,8

220

176,7

508

134,4

624

159,1

999

131,6

0808 10 80

388

87,1

400

95,7

404

86,2

508

74,8

512

72,0

524

52,1

528

52,4

720

57,1

804

84,8

999

73,6

0808 20 50

052

99,6

388

77,9

512

23,3

528

50,0

999

62,7

0809 10 00

052

139,2

094

100,2

999

119,7

0809 20 95

052

293,1

400

310,8

404

385,7

999

329,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

120,2

999

120,2

0809 40 05

624

87,8

999

87,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


23.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1186/2005

(2005. gada 22. jūlijs),

ar kuru tiek apturēti sviesta iepirkumi dažās dalībvalstīs

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1999. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 2771/1999 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz intervences pasākumiem sviesta un krējuma tirgū (2), un jo īpaši tās 2. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2771/1999 2. pantā paredzēts, ka Komisija sāk vai pārtrauc kādā dalībvalstī iepirkumus, tiklīdz konstatēts, ka tirgus cena šajā dalībvalstī divu secīgu nedēļu laikā atkarībā no gadījuma vai nu nesasniedz līmeni 92 % no intervences cenas, vai arī ir vienāda ar to vai pārsniedz to.

(2)

Pēdējais to dalībvalstu saraksts, kurās tiek apturēti intervences pasākumi, tika izveidots ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1145/2005 (3). Šis saraksts ir jāpielāgo, lai ņemtu vērā jaunās tirgus cenas, ko Igaunija paziņoja, piemērojot 8. pantu Regulā (EK) Nr. 2771/1999. Skaidrības labad ir jāaizstāj šis saraksts un jāatceļ Regula (EK) Nr. 1145/2005,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Sviesta iepirkumi, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1255/1999 6. panta 1. punktā, tiek apturēti Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Vācijā, Igaunijā, Francijā, Īrijā, Itālijā, Kiprā, Latvijā, Ungārijā, Maltā, Grieķijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Austrijā, Polijā, Portugālē, Slovēnijā, Slovākijā, Somijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē.

2. pants

Regula (EK) Nr. 1145/2005 tiek atcelta.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 23. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 333, 24.12.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).

(3)  OV L 185, 16.7.2005., 17. lpp.


23.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1187/2005

(2005. gada 22. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 1859/82 par to, kā lauku saimniecību ieņēmumu noteikšanai atlasīt saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības gada pārskatus

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1965. gada 15. jūnija Regulu Nr. 79/65/EEK, ar ko izveido tīklu grāmatvedības uzskaites datu vākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Ekonomikas kopienā (1), un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1859/82 2. pants (2) nosaka ekonomiskā lieluma slieksni saimniecībām, kas veido lauku saimniecību uzskaites datu tīkla pētījuma objektu, katrai dalībvalstij.

(2)

Vācijas gadījumā strukturālās pārmaiņas ir novedušas pie mazāko saimniecību skaita samazināšanās, kā arī samazinājies to ieguldījums kopējā lauksaimniecības produkcijas izlaidē. Tāpēc vairs nav nepieciešams iekļaut tās apsekojumā par lauksaimnieciskās darbības būtiskāko daļu. Tāpēc slieksni ir jāpaaugstina no 8 Eiropas lieluma vienībām (ELV) līdz 16 ELV.

(3)

Kipras gadījumā sākotnēji noteikto robežu 1 ELV jāpaaugstina līdz 2 ELV, jo saimniecības, kuru ekonomiskais lielums ir mazāks par 2 ELV, sastāda tikai 7 % no kopējā standarta bruto seguma. Tāpēc lauksaimnieciskās darbības būtiskāko daļu var aptvert ar tādu slieksni, kas izslēdz mazākās saimniecības.

(4)

Regulas (EEK) Nr. 1859/82 I pielikumā noteikts atlasāmo saimniecību, kas iesniedz pārskatus, skaits dalībvalstīs pa reģioniem. Spānijas, Itālijas, Austrijas, Portugāles un Somijas gadījumā atlasāmo saimniecību skaits, kas iesniedz pārskatus, nav mainījies ilgākā laika posmā, neraugoties uz ievērojamu saimniecību skaita samazināšanos. Saimniecību skaita samazināšanās ir novedusi pie saimniecību viendabības palielināšanās tādā mērā, ka nodrošina pietiekamu pārstāvniecību ar mazāku izlases kopu nekā līdz šim. Šo strukturālo pārmaiņu dēļ atlasāmo saimniecību, kas iesniedz pārskatus, skaitu var samazināt Spānijā, Itālijā, Austrijā, Portugālē un Somijā. Tomēr dažos Spānijas un Itālijas reģionos saimniecību skaits ir jāpalielina, pielietojot uzlabotu statistisko metodoloģiju izlases veidošanā.

(5)

Maltā atlasāmo saimniecību, kas iesniedz pārskatus, skaits ir jāpārskata, ņemot vērā jauno informāciju par tās lauksaimniecības struktūru.

(6)

Tādēļ ir attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1859/82.

(7)

Pasākumi, kas paredzēti šajā regulā, ir saskaņā ar Kopienas saimniecību uzskaites datu tīkla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 1859/82 groza šādi:

1)

Regulas 2. pantu aizstāj ar šo:

“2. pants

2006. pārskata gadam (12 secīgi mēneši, kas sākas laikposmā no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 1. jūlijam), kā arī turpmākiem pārskata gadiem, Regulas Nr. 79/65/EEK 4. pantā minētie sliekšņi Eiropas lieluma vienībās (ELV) ir šāda:

Beļģija: 16 ELV

Čehija: 4 ELV

Dānija: 8 ELV

Vācija: 16 ELV

Igaunija: 2 ELV

Grieķija: 2 ELV

Spānija: 2 ELV

Francija: 8 ELV

Īrija: 2 ELV

Itālija: 4 ELV

Kipra: 2 ELV

Latvija: 2 ELV

Lietuva: 2 ELV

Luksemburga: 8 ELV

Ungārija: 2 ELV

Malta: 8 ELV

Nīderlande: 16 ELV

Austrija: 8 ELV

Polija: 2 ELV

Portugāle: 2 ELV

Slovēnija: 2 ELV

Slovākija: 6 ELV

Somija: 8 ELV

Zviedrija: 8 ELV

Apvienotā Karaliste (izņemot Ziemeļīriju): 16 ELV

Apvienotā Karaliste (tikai Ziemeļīrija): 8 ELV.”

2)

Regulas I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2006. pārskata gada.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV 109, 23.6.1965., 1859/65. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 660/2004 (OV L 104, 8.4.2004., 97. lpp.).

(2)  OV L 205, 13.7.1982., 5. lpp. Regula jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2204/2004 (OV L 374, 22.12.2004., 36. lpp.).


PIELIKUMS

Šādi groza Regulas (EEK) Nr. 1859/82 I pielikumu:

1.

Uz Spāniju attiecināmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“SPĀNIJA

500

Galisija

480

505

Astūrija

270

510

Kantabrija

190

515

País Vasco

250

520

Navarra

370

525

Larjoha

260

530

Aragona

739

535

Katalonija

710

540

Baleāru salas

182

545

Kastīlija un Leona

1 095

550

Madride

194

555

Kastīlija-Lamanča

1 138

560

Valensijas apgabals

626

565

Mursija

444

570

Estremadūra

718

575

Andalūzija

1 816

580

Kanāriju salas

224

Spānijā kopā

9 706”

2.

Uz Itāliju attiecināmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“ITĀLIJA

221

Aostas ieleja

279

222

Pjemonta

1 159

230

Lombardija

923

241

Trentino

315

242

Altoadidže

308

243

Veneto

925

244

Friuli-Venēcija-Džūlija

797

250

Ligūrija

500

260

Emīlija-Romanja

1 145

270

Toskāna

680

281

Marke

956

282

Umbrija

678

291

Lacija

854

292

Abruco

826

301

Molīze

462

302

Kampānija

682

303

Kalabrija

882

311

Apūlija

988

312

Bazilikata

1 087

320

Sicīlija

1 306

330

Sardīnija

1 248

Itālijā kopā

17 000”

3.

Uz Maltu attiecināmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“780

MALTA

400”

4.

Uz Austriju attiecināmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“660

AUSTRIJA

1 800”

5.

Uz Portugāli attiecināmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“PORTUGĀLE

610

Entre Douro e Minho e Beira Litoral

670

620

Trás-os-Montes e Beira Interior

563

630

Ribatežu un austrumu apgabali

351

640

Alentežu un Algarvi

399

650

Azoru salas un Madeira

317

Portugālē kopā

2 300”

6.

Uz Somiju attiecināmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“SOMIJA

670

Dienvidsomija

537

680

Sisä-Suomi

237

690

Pohjanmaa

229

700

Ziemeļsomija

147

Somijā kopā

1 150”


23.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1188/2005

(2005. gada 22. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 761/2005, ar ko uzsāk Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā noteikto krīzes destilāciju attiecībā uz dažiem vīniem Francijā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 761/2005 (2) uzsāka Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā noteikto krīzes destilāciju laika posmā no 2005. gada 23. maija līdz 2005. gada 15. jūlijam attiecībā uz dažiem Francijā gatavotajiem kvalitatīvajiem vīniem.

(2)

Šī ir pirmā reize, kad krīzes destilācija attiecas uz Francijas kvalitatīvajiem vīniem, tādēļ sistēmas palaišanā tika konstatētas dažas grūtības. Daži ražotāji, kas vēlas veikt destilāciju, var nepaspēt to izdarīt noteiktajā termiņā. Lai nodrošinātu pasākuma efektivitāti, jāpagarina Regulā (EK) Nr. 761/2005 noteiktais piegādes līgumu noslēgšanas termiņš līdz 2005. gada 31. jūlijam.

(3)

Tādēļ attiecīgi ir jāgroza Regula (EK) Nr. 761/2005.

(4)

Lai nodrošinātu pasākuma nepārtrauktību, šī regula jāpiemēro no 2005. gada 16. jūlija.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīna pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 761/2005 2. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Visi ražotāji var noslēgt Regulas (EK) Nr. 1623/2000 65. pantā paredzēto piegādes līgumu (turpmāk tekstā – “līgums”) no 2005. gada 23. maija līdz 2005. gada 31. jūlijam.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 16. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1795/2003 (OV L 262, 14.10.2003., 13. lpp.).

(2)  OV L 127, 20.5.2005., 6. lpp.


23.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/25


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1189/2005

(2005. gada 20. jūlijs),

ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Francijas karogu, zvejot jūrasmēles ICES VII b, c zonā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar ko izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2004. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 27/2005, ar ko 2005. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (3), ir noteiktas kvotas 2005. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju 2005. gadam piešķirtās kvotas šīs regulas pielikumā minēto krājumu nozvejai, ko veic kuģi, kuri peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir izsmeltas.

(3)

Tādēļ jāaizliedz zvejot šos krājumus, kā arī turēt uz kuģa klāja, pārkraut un izkraut krastā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotu izsmelšana

Nozvejas kvotu, kas piešķirta šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij šīs regulas pielikumā minēto krājumu zvejai 2005. gadam, uzskata par izsmeltu, sākot no šajā pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Šīs regulas pielikumā minēto krājumu zveja, ko veic kuģi, kuri peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegta no šajā pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs dienas ir aizliegts turēt uz kuģa klāja, pārkraut vai izkraut krastā šādus krājumus, ko nozvejojuši minētie kuģi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 20. jūlijā

Komisijas vārdā —

Zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(2)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 768/2005 (OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 12, 14.1.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 860/2005 (OV L 144, 8.6.2005., 1 lpp.).


PIELIKUMS

Dalībvalsts

Francija

Krājumi

SOL/7BC

Suga

Jūrasmēle (Solea solea)

Zona

VII b, c

Datums

2005. gada 27. jūnijs


23.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1190/2005

(2005. gada 20. jūlijs),

ar ko 48. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta pirmo ievilkumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2005. gada 15. jūlijā nolēma grozīt to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kam piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu. Tādēļ I pielikumā jāizdara attiecīgi grozījumi.

(3)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 20. jūlijā

Komisijas vārdā —

ārējo attiecību ģenerāldirektors

Eneko LANDÁBURU


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 853/2005 (OV 141, 4.6.2005., 8. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi:

Pozīcijā “Juridiskas personas, grupas un organizācijas” pievieno šādu ierakstu:

“Movement for Reform in Arabia (alias a) Movement for Islamic Reform in Arabia; b) MIRA; c) Al Islah (Reform); d) MRA; e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah; f) Islamic Movement for Reform; g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd; h) Movement for Reform in Arabia Ltd). Adrese: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom; b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, United Kingdom. Papildu informācija: a) e-pasts: info@islah.org; b) tālr.: 020 8452 0303; c) fakss: 020 8452 0808; d) Apvienotās Karalistes uzņēmuma reģistrācijas numurs: 03834450.”


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

23.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/29


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 24. jūnijs),

ar ko ieceļ amatā divus Reģionu komitejas locekļus no Vācijas un divus locekļu aizstājējus no Vācijas

(2005/570/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 263. pantu,

ņemot vērā Vācijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2002. gada 22. janvārī pieņēma Lēmumu 2002/60/EK, ar ko laikposmam no 2002. gada 26. janvāra līdz 2006. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un aizstājējus (1).

(2)

Pēc Stanislaw TILLICH kunga un Ulrike RODUST kundzes pilnvaru termiņa izbeigšanās ir atbrīvojušās divas Reģionu komitejas locekļu vietas un pēc Volker SCHIMPFF kunga un Heide SIMONIS kundzes pilnvaru termiņa izbeigšanās ir atbrīvojušās divas Reģionu komitejas locekļa aizstājēju vietas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo amata pilnvaru laiku līdz 2006. gada 25. janvārim Reģionu komitejā tiek iecelti:

a)

šādi komitejas locekļi:

 

Uwe DÖRING kungs,

Minister für Justiz, Arbeit und Europa des Landes Schleswig-Holstein,

aizstājot Ulrike RODUST kundzi,

 

Hermann WINKLER kungs,

Sächsischer Staatsminister und Chef der Staatskanzlei,

Mitglied des Sächsischen Landtages,

aizstājot Stanislaw TILLICH kungu;

b)

šādi komitejas locekļa aizstājēji:

 

Peter Harry CARSTENSEN kungs,

Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein,

aizstājot Heide SIMONIS kundzi,

 

Georg MILBRADT kungs,

Ministerpräsident des Freistaates Sachsen,

Mitglied des Sächsischen Landtages,

aizstājot Volker SCHIMPFF kungu.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tas stājas spēkā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2005. gada 24. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

L. LUX


(1)  OV L 24, 26.1.2002., 38. lpp.


23.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/31


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 12. jūlijs),

ar kuru groza Lēmumu 2001/264/EK, ar ko pieņem Padomes drošības reglamentu

(2005/571/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 207. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2004/338/EK, Euratom (2004. gada 22. marts), ar ko pieņem Padomes reglamentu (1), un jo īpaši tā 24. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Savienības Padomes drošības reglamenta 2. papildinājumā, kas pievienots Lēmumam 2001/264/EK (2), ir iekļauta drošības klasifikācijas salīdzinājumu tabula. Šī tabula tika grozīta ar Padomes Lēmumu 2004/194/EK (2004. gada 10. februāris), ar ko groza Lēmumu 2001/264/EK (3).

(2)

Francija un Nīderlande ir paziņojusi Padomes Ģenerālsekretariātam par izmaiņām, kas attiecas uz to drošības līmeņiem.

(3)

Tādējādi ir attiecīgi jāgroza Padomes Lēmumu 2001/264/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2001/264/EK ar šo groza šādi: 1. un 2. papildinājumu aizstāj ar tekstu, kas iekļauts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.

Briselē, 2005. gada 12. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. BROWN


(1)  OV L 106, 15.4.2004., 22. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/701/EK, Euratom (OV L 319, 20.10.2004., 15. lpp.).

(2)  OV L 101, 11.4.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 63, 28.2.2004., 48. lpp.


PIELIKUMS

1. papildinājums

Valsts drošības iestāžu saraksts

BEĻGIJA

Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

Autorité nationale de sécurité (ANS)

Direction du protocole et de la sécurité

Service de la sécurité P&S 6

Rue des Petits Carmes 15

B-1000 Bruxelles

Telephone Secretariat

:

+ 32/2/519 05 74

Telephone Presidency

:

+ 32/2/501 82 20

+ 32/2/501 87 10

Fax

:

+ 32/2/519 05 96

ČEHIJA

Národní bezpečnostní úřad

(National Security Authority)

Na Popelce 2/16

150 06 Praha 56

Tel.

:

(420) 257 28 33 35

Fax

:

(420) 257 28 31 10

DĀNIJA

Politiets Efterretningstjeneste

(Danish Security Intelligence Service)

Klausdalsbrovej 1

DK-2860 Søborg

Telephone

:

(45) 33 14 88 88

Fax

:

(45) 33 43 01 90

Forsvarets Efterretningstjeneste

(Danish Defence Intelligence Service)

Kastellet 30

DK-2100 København Ø

Telephone

:

(45) 33 32 55 66

Fax

:

(45) 33 93 13 20

VĀCIJA

Bundesministerium des Innern

Referat IS 4

Alt-Moabit 101 D

D-11014 Berlin

Telefon

:

+ 49-1-888 681 15 26

Fax

:

+ 49-1-888 681 558 06

IGAUNIJA

Eesti Vabariigi Kaitseministeerium

(Ministry of Defence, Republic of Estonia, Department of Security National Security Authority)

Sakala 1

EE-15094 Tallinn

Telephone

:

+ 372/717 00 30

+ 372/717 00 31

+ 372/717 00 77

Fax

:

+ 372/717 00 01

GRIEĶIJA

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)

Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ)

Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών

GR-ΣΤΓ 1020 Χολαργός (Αθήνα)

Τηλέφωνα

:

(30-210) 657 20 09 (ώρες γραφείου)

(30-210) 657 20 10 (ώρες γραφείου)

Φαξ

:

(30-210) 642 64 32

(30-210) 652 76 12

[Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)]

Military Intelligence Sectoral Directorate

Security Counterintelligence Directorate

GR-STG 1020 Holargos — Athens

Telephone

:

(30-210) 657 20 09 (office hours)

(30-210) 657 20 10 (office hours)

Fax

:

(30-210) 642 64 32

(30-210) 652 76 12

SPĀNIJA

Autoridad Nacional de Seguridad

Oficina Nacional de Seguridad

Avenida Padre Huidobro s/n

Carretera nacional radial VI, km 8,5

E-28023 Madrid

Telephone

:

+ 34/913 72 57 07

+ 34/913 72 50 27

Fax

:

+ 34/913 72 58 08

FRANCIJA

Secrétariat général de la défense nationale

Service de sécurité de défense (SGDN/SSD)

51, boulevard de la Tour-Maubourg

F-75700 Paris 07 SP

Telephone

:

+ 33/1/71 75 81 77

Fax

:

+ 33/1/71 75 82 00

ĪRIJA

National Security Authority

Department of Foreign Affairs

80 St. Stephens Green

IRL-Dublin 2

Telephone

(353-1) 478 08 22

Fax

(353-1) 478 14 84

ITĀLIJA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Autorità Nazionale per la Sicurezza

Cesis III Reparto (UCSi)

Via di Santa Susanna, 15

I-00187 Roma

Telephone

:

+ 39/06/611 742 66

Fax

:

+ 39/06/488 52 73

KIPRA

Υπουργείο Άμυνας

Στρατιωτικό επιτελείο του υπουργού

Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)

Υπουργείο Άμυνας

Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4

CY-1432 Λευκωσία

Τηλέφωνα

:

(357-22) 80 75 69

(357-22) 80 75 19

(357-22) 80 77 64

Φαξ

:

(357-22) 30 23 51

Ministry of Defence

Minister's Military Staff

National Security Authority (NSA)

4 Emanuel Roidi Street

CY-1432 Nicosia

Telephone

:

(357-22) 80 75 69

(357-22) 80 75 19

(357-22) 80 77 64

Fax

:

(357-22) 30 23 51

LATVIJA

National Security Authority of Constitution Protection

Bureau of the Republic of Latvia

Miera iela 85 A

LV-1013 Riga

Telephone

:

+ 371/702 54 18

Fax

:

+ 371/702 54 54

LIETUVA

Lithuanian National Security Authority

Gedimino ave. 40/1

LT-01110 Vilnius

Telephone

:

+ 370/5/266 32 01

Fax

:

+ 370/5/266 32 00

LUKSEMBURGA

Autorité nationale de sécurité

Ministère d'État

Boîte postale 23 79

L-1023 Luxembourg

Telephone

:

+ 352/478 22 10 central

+ 352/478 22 35 direct

Fax

:

+ 352/478 22 43

+ 352/478 22 71

UNGĀRIJA

National Security Authority Republic of Hungary

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

Pf.: 2

HU-1352 Budapest

Telephone

:

+ 361/346 96 52

Fax

:

+ 361/346 96 58

MALTA

Ministry of Justice and Home Affairs

P.O. Box 146

MT-Valletta

Telephone

:

+ 356/21 24 98 44

Fax

:

+ 356/21 23 53 00

NĪDERLANDE

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20010

2500 EA Den Haag

Nederland

Telephone

:

(31-70) 320 44 00

Fax

:

(31-70) 320 07 33

Ministerie van Defensie

Beveiligingsautoriteit (BA)

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

Nederland

Telephone

:

(31-70) 318 70 60

Fax

:

(31-70) 318 75 22

AUSTRIJA

Informationssicherheitskommission

Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Telefon

:

+ 43-1-531 15 23 96

Fax

:

+ 43-1-531 15 25 08

POLIJA

Wojskowe Służby Informacyjne (Military Information Services

National Security Authority – Military Sphere)

PL-00-909 Warszawa 60

Telephone

:

+ 48/22/684 13 62

Fax

:

+ 48/22/684 10 76

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW (Internal Security Agency

National Security Authority – Civilian Sphere

Department for the Protection of Classified Information)

ul. Rakowiecka 2A

PL-00-993 Warszawa

Telephone

:

+ 48/22/585 73 60

Fax

:

+ 48/22/585 85 09

PORTUGĀLE

Presidência do Conselho de Ministros

Autoridade Nacional de Segurança

Avenida Ilha da Madeira, 1

P-1400-204 Lisboa

Tel.

:

(351) 21 301 17 10

Fax

:

(351) 21 303 17 11

SLOVĒNIJA

Office of the Government of the Republic of Slovenia

For the Protection of Classified Information – NSA

Slovenska cesta 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.:

(386-1) 426 91 20

Faks:

(386-1) 426 91 21

SLOVĀKIJA

Národný bezpečnostný úrad

(National Security Authority)

Budatínska 30

SK-851 05 Bratislava

Telephone

:

+ 421/2/68 69 23 14

Fax

:

+ 421/2/68 69 17 00

SOMIJA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

Alivaltiosihteeri (Hallinto)/Understatssekreteraren (Administration)

Laivastokatu 22/Maringatan 22

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Telephone

:

(358-9) 16 05 53 38

Fax

:

(358-9) 16 05 53 03

ZVIEDRIJA

Utrikesdepartementet

SSSB

S-103 39 Stockholm

Telephone

:

+ 46/8/405 54 44

Fax

:

+ 46/8/723 11 76

APVIENOTĀ KARALISTE

UK National Security Authority

PO Box 49359

London, SW1P 1LU

United Kingdom

Telephone

(44-207) 930 87 68

Fax

(44-207) 821 86 04

2. papildinājums

Drošības klasifikāciju salīdzinājums

ES un ES dalībvalstu klasifikācija

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE

CONFIDENTIEL UE

RESTREINT UE

Euratom

Eura — Top Secret

Eura — Secret

Eura — Confidential

Eura — Restricted

Beļģija

Très Secret

Secret

Confidentiel

Diffusion restreinte

Zeer geheim

Geheim

Vertrouwelijk

Beperkte verspreiding

Čehija

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Dānija

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Vācija

Streng geheim

Geheim

VS (1) — Vertraulich

VS — Nur für den Dienstgebrauch

Igaunija

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Grieķija

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Abr: ΑΑΠ

Abr: (ΑΠ)

Αbr: (ΕΜ)

Abr: (ΠΧ)

Spānija

Secreto

Reservado

Confidencial

Difusión Limitada

Francija

Très Secret Défense (2)

Secret Défense

Confidentiel Défense

nota (3)

Īrija

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Itālija

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Kipra

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Latvija

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Lietuva

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Luksemburga

Très Secret

Secret

Confidentiel

Diffusion restreinte

Ungārija

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott terjesztésű!

Malta

L-Ghola Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Nīderlande

Zeer geheim

Geheim

Confidentieel

Vertrouwelijk

Austrija

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Polija

Ściśle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Portugāle

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Slovēnija

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Slovākija

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Somija

Erittäin salainen

Erittäin salainen

Salainen

Luottamuksellinen

Zviedrija

Kvalificerat hemlig

Hemlig

Hemlig

Hemlig

Apvienotā Karaliste

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Starptautisko organizāciju klasifikācija

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE

CONFIDENTIEL UE

RESTREINT UE

NATO klasifikācija

COSMIC TOP SECRET

NATO SECRET

NATO CONFIDENTIAL

NATO RESTRICTED

RES klasifikācija

Focal Top Secret

WEU Secret

WEU Confidential

WEU Restricted


(1)  Vācijā: VS = Verschlusssache.

(2)  Francijā: klasifikāciju “Très secret défense”, kas attiecas uz valdības prioritārajiem jautājumiem, drīkst mainīt tikai ar premjerministra atļauju.

(3)  Francija savā valsts sistēmā nelieto klasifikācijas kategoriju “DIFFUSION RESTREINTE”. Ar dokumentiem, kam ir marķējums “RESTREINT UE” Francija rīkojas un aizsargā tos saskaņā ar saviem spēkā esošajiem valsts normatīvajiem aktiem, kas nav mazāk stingri kā Padomes drošības reglamenta noteikumi.


Komisija

23.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/37


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 19. jūlijs),

ar kuru attiecībā uz kompetento iestādi un veselības sertifikāta paraugu groza Lēmumu 2000/86/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Ķīnas izcelsmes zvejniecības produktu ievedumus, un ar ko atceļ Lēmumu 97/368/EK

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2751)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/572/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 22. jūlija Direktīvu 91/493/EEK, ar ko paredz veselības nosacījumus zvejniecības produktu ražošanai un laišanai tirgū (1), un jo īpaši tās 11. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmumā 2000/86/EK (2)State Administration for Entry/Exit Inspection and Quarantine (CIQ SA)” (Valsts ievešanas/izvešanas pārbaudes un karantīnas pārvalde) ir noteikta kā Ķīnas kompetentā iestāde, kas novērtē un apliecina zvejniecības un akvakultūras produktu atbilstību Direktīvas 91/493/EEK prasībām.

(2)

Pēc Ķīnas valsts pārvaldes pārstrukturēšanas kompetentā iestāde ir mainīta uz “General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)” (Vispārējā kvalitātes uzraudzības, pārbaudes un karantīnas pārvalde).

(3)

Šī jaunā iestāde spēj efektīvi pārbaudīt spēkā esošo noteikumu piemērošanu.

(4)

AQSIQ sniedza oficiālu apliecinājumu par Direktīvā 91/493/EEK norādīto zvejniecības un akvakultūras produktu veterinārās pārbaudes un uzraudzības standartu izpildi un par tādu higiēnas prasību ievērošanu, kas līdzvērtīgas minētajā direktīvā noteiktajām.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2000/86/EK.

(6)

Šo lēmumu lietderīgi piemērot 45 dienas pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tādējādi paredzot nepieciešamo pārejas laiku.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2000/86/EK groza šādi:

1)

Tā 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Ķīnas kompetentā iestāde, kas novērtē un apliecina zvejniecības un akvakultūras produktu atbilstību Direktīvas 91/493/EEK prasībām ir “General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)” ”.

2)

Lēmuma 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Sertifikātos jābūt AQSIQ pārstāvja vārdam, uzvārdam, amatam un parakstam, kā arī AQSIQ oficiālajam zīmogam no pārējiem ierakstiem atšķirīgā krāsā.”

3)

Lēmuma A pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2005. gada 6. septembra.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 19. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 26, 2.2.2000., 26. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2000/300/EK (OV L 97, 19.4.2000., 15. lpp.).


PIELIKUMS

“A PIELIKUMS

VESELĪBAS SERTIFIKĀTS

Ķīnas izcelsmes zvejniecības produktiem, ko paredzēts izvest uz Eiropas Kopienu, izņemot gliemenes, adatādaiņus, tunikātus un jūras gliemežus jebkādā veidā

Image

Image


23.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/41


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 22. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu 2002/994/EK par atsevišķiem aizsardzības pasākumiem attiecībā pret dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas importēti no Ķīnas

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2764)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/573/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 22. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Pēc tam, kad dažos dzīvnieku izcelsmes produktos, kas ievesti no Ķīnas, tika konstatētas veterināro medikamentu atliekas un kad pārbaudes apmeklējuma laikā minētajā valstī tika atklātas nepilnības veterināro medikamentu regulējumā, kā arī dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos esošo atliekvielu kontroles sistēmā, Komisija pieņēma Lēmumu 2002/69/EK (2).

(2)

Vēlāk Ķīnas iestādes veica labošanas pasākumus, kā arī tika sniegta papildinformācija un papildu garantijas. Pateicoties šiem pasākumiem un Komisijas dienestu un dalībvalstu veikto pārbaužu labvēlīgajiem rezultātiem, varēja izdarīt grozījumus Lēmumā 2002/69/EK un vēlāk noteikt vairākus pasākumus, kas vajadzīgi, lai atļautu ievest dzīvnieku izcelsmes produktus no Ķīnas. Šos grozījumus apkopoja Komisijas 2002. gada 20. decembra Lēmumā 2002/994/EK par atsevišķiem aizsardzības pasākumiem attiecībā pret dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas importēti no Ķīnas (3), ar kuru ir atcelts Lēmums 2002/69/EK.

(3)

Kopš Lēmuma 2004/621/EK piemērošanas, dalībvalstu veikto pārbaužu rezultāti par produktiem, kurus atļauts importēt, kopumā ir labi. Tas ļauj apsvērt iespēju atļaut lolojumdzīvnieku barības importu no Ķīnas. Ņemot vērā patērētāju niecīgo risku, ir lietderīgi attiecīgi grozīt šo lēmumu.

(4)

Lai uzlabotu juridisku skaidrību par virkni dzīvnieku izcelsmes produktu, kurus aizliegts ievest no Ķīnas, ir lietderīgi precizēt Lēmuma 2002/994/EK tekstu.

(5)

Tādēļ ir attiecīgi jāgroza Lēmums 2002/994/EK.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2002/994/EK groza šādi:

1)

Lēmuma 2. un 3. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

“2. pants

1.   Dalībvalstīs aizliedz ievest 1. pantā minētos produktus.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis atļauj ievest šā lēmuma pielikumā uzskaitītos produktus saskaņā ar īpašiem dzīvnieku un sabiedrības veselības nosacījumiem, kas piemērojami attiecīgajiem produktiem, un saskaņā ar 3. pantu pielikuma II daļā uzskaitīto produktu gadījumā.

3. pants

Dalībvalstis atļauj ievest pielikuma II daļā uzskaitīto produktu sūtījumus, kuriem līdzi ir Ķīnas kompetentās iestādes deklarācija, kurā paziņots, ka katram sūtījumam pirms nosūtīšanas ir veikts ķīmiskais tests, lai nodrošinātu, ka attiecīgie produkti neapdraud cilvēku veselību. Šis tests jāveic, jo īpaši ar nolūku atklāt hloramfenikola, kā arī nitrofurāna un tā metabolītu klātbūtni. Jāiekļauj analītisko komponentu pārbaužu rezultāti.”

2)

Pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2005. gada 26. jūlija.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 30, 31.1.2002., 50. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/933/EK (OV L 324, 29.11.2002., 71. lpp.).

(3)  OV L 348, 21.12.2002., 154. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/621/EK (OV L 279, 28.8.2004., 44. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

I DAĻA

To dzīvnieku izcelsmes produktu saraksts, kuri paredzēti lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībā un kurus atļauts importēt Kopienā bez 3. pantā paredzētā apliecinājuma

Zvejniecības produkti, izņemot:

tos, kas iegūti ar akvakultūras starpniecību,

lobītas un/vai pārstrādātas garneles,

Procambrus clarkii sugas vēžus, kas, veicot zvejas darbības, iegūti dabīgos saldūdeņos,

želatīns,

Lolojumdzīvnieku barība, uz kuru attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1774/2002 (1).

II DAĻA

To dzīvnieku izcelsmes produktu saraksts, kuri paredzēti lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībā, kurus atļauts importēt Kopienā un kuriem līdzi jābūt 3. pantā paredzētais apliecinājums

Akvakultūras zvejniecības produkti,

lobītas un/vai pārstrādātas garneles,

Procambrus clarkii sugas vēži, kas, veicot zvejas darbības, iegūti dabīgos saldūdeņos,

zarnas,

trušu gaļa,

medus,

peru pieniņš.


(1)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.”


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

23.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/44


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2005/574/KĀDP

(2005. gada 18. jūlijs)

par atbalstu SAEA darbībām, ko veic kodoldrošības un pārbaudes jomās, kā arī īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 14. pantu,

tā kā:

(1)

2003. gada 12. decembrī Eiropadome pieņēma ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai, kuras III nodaļā iekļauts to pasākumu saraksts, kas paredzēti cīņai ar šādu izplatīšanu un kas jāveic gan ES, gan trešās valstīs.

(2)

ES aktīvi ievieš šo Stratēģiju un īsteno pasākumus, kas uzskaitīti tās III nodaļā, jo īpaši paredzot finanšu līdzekļus tādu konkrētu projektu atbalstam, kurus īsteno daudzpusējas struktūras, piemēram Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (SAEA).

(3)

2003. gada 17. novembrī Padome pieņēma Kopējo nostāju 2003/805/KĀDP par daudzpusēju nolīgumu masveida iznīcināšanas ieroču neizplatīšanas un ieroču nogādes līdzekļu jomā vispārināšanu un pastiprināšanu (1).

(4)

2004. gada 17. maijā Padome pieņēma Vienoto rīcību 2004/495/KĀDP par atbalstu SAEA darbībām, ko veic atbilstīgi tās Kodoldrošības programmai, kā arī īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (2).

(5)

Ciktāl tas attiecas uz ES, Padome 2003. gada 22. decembrī pieņēma Direktīvu 2003/122/Euratom par spēcīgas iedarbības slēgto radioaktīvo avotu un bezsaimnieka avotu kontroli (3), spēcīgas iedarbības radioaktīvo avotu kontroles stiprināšana visās trešās valstīs saskaņā ar G-8 paziņojumu un Darbības plānu attiecībā uz radioaktīvo avotu drošības stiprināšanu joprojām ir svarīgs mērķis, kas jāsasniedz.

(6)

SAEA papildprotokola (4) vispārināšana palīdz stiprināt pārbaudes spējas un SAEA drošības pasākumu sistēmu.

(7)

SAEA tiecas sasniegt tos pašus mērķus, kas izklāstīti (5) un (6) apsvērumā. To dara atbilstīgi pārskatītajam Radioaktīvo avotu drošības kodeksam, ko SAEA Vadītāju padome apstiprināja 2003. gada septembrī, un atbilstīgi SAEA Kodoldrošības plāna īstenošanai, ko finansē no brīvprātīgām iemaksām aģentūras Kodoldrošības fondā. SAEA ir arī iesaistīta centienos stiprināt Konvenciju par kodolmateriālu fizisko aizsardzību un veicināt SAEA papildprotokola noslēgšanu un īstenošanu.

(8)

Komisija ir piekritusi, ka tai uztic īstenot uzraudzību attiecībā uz ES ieguldījuma pareizu īstenošanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

1.   Lai nodrošinātu, ka tūlīt un praktiski ievieš dažus elementus, ko paredz ES Stratēģija masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai, ES atbalsta SAEA kodoldrošības un pārbaudes jomās veiktās darbības, kas veicinātu šādus mērķus:

stiprināt izplatīšanas riska apdraudētu materiālu un iekārtu aizsardzību, kā arī attiecīgas zināšanas,

stiprināt kodolmateriālu un radioaktīvo materiālu nelikumīgas tirdzniecības atklāšanu un novēršanu,

veikt pasākumus, lai stiprinātu SAEA drošības pasākumu mehānismus un jo īpaši lai panāktu SAEA papildprotokola vispārināšanu.

2.   SAEA projekti, kas atbilst ES Stratēģijas pasākumiem, ir tādi projekti, kas paredz:

palīdzēt valstīm stiprināt kodolmateriālu un citu radioaktīvu materiālu fizisko aizsardzību, tos izmantojot, uzglabājot un transportējot, kā arī kodoliekārtu fizisko aizsardzību,

palīdzēt valstīm stiprināt radioaktīvu materiālu drošību jomās, kas nav kodolenerģētika,

stiprināt valstu spēju atklāt un novērst nelikumīgu tirdzniecību,

palīdzēt valstīm izstrādāt tiesību aktus, kuros paredzēti SAEA papildprotokola īstenošanai vajadzīgie pasākumi.

Šos projektus veiks valstīs, kam šajās jomās vajadzīga palīdzība.

Sīki izstrādāts projektu apraksts ir izklāstīts pielikumā.

2. pants

1.   Finanšu references summa četru 1. panta 2. punktā uzskaitīto projektu īstenošanai ir EUR 3 914 000.

2.   Uz to izdevumu pārvaldību, kurus finansē no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, kā norādīts 1. punktā, attiecas Kopienas procedūras un noteikumi, ko piemēro budžeta jautājumiem, izņēmuma kārtā paredzot, ka avansa finansējums nepaliek Kopienas īpašumā.

3.   Lai īstenotu 1. panta 2. punktā minētos projektus, Komisija noslēdz finansēšanas pamatnolīgumu ar SAEA, paredzot nosacījumus ES ieguldījuma izmantojumam, kas būs finanšu ieguldījuma veidā. Attiecīgais noslēdzamais finansēšanas nolīgums paredzēs, ka SAEA nodrošina ES ieguldījumam publicitāti, kas ir atbilstīga ieguldījuma apjomam.

4.   Komisija uzrauga šajā pantā minētā ES ieguldījuma pareizu īstenošanu. Šajā nolūkā Komisijai uztic pienākumu kontrolēt un novērtēt šīs Vienotās rīcības īstenošanas finansiālos aspektus, kā minēts šajā pantā.

3. pants

Prezidentvalsts, kurai palīdz Padomes ģenerālsekretārs/KĀDP Augstais pārstāvis, ir atbildīga par šīs vienotās rīcības īstenošanu un iesniedz Padomei ziņojumu par tās īstenošanu.

4. pants

Padome un Komisija saskaņā ar to pilnvarām nodrošina šīs vienotās rīcības īstenošanas konsekvenci ar tām Kopienas darbībām, kas vērstas uz ārieni, atbilstīgi Līguma 3. panta otrajai daļai. Padome un Komisija šajā jautājumā sadarbojas.

5. pants

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Tā zaudē spēku 15 mēnešus pēc tās pieņemšanas dienas.

6. pants

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 18. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. STRAW


(1)  OV L 302, 20.11.2003., 34. lpp.

(2)  OV L 182, 19.5.2004., 46. lpp.

(3)  OV L 346, 31.12.2003., 57. lpp.

(4)  Līgumam(-iem) starp attiecīgo(-ajām) valsti(-īm) un Starptautisko Atomenerģijas aģentūru par drošības kontroļu piemērošanu pievienotais papildu paraugprotokols, kuru apstiprināja SAEA valde 1997. gadā (INFCIRC/540 (Corr)).


PIELIKUMS

ES atbalsts SAEA darbībām, ko veic kodoldrošības un pārbaudes jomās, kā arī īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

1.   Apraksts

Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) valde 2002. gada martā apstiprināja darbības plānu aizsardzībai pret kodolterorismu (GOV/2002/10). Turklāt dokumentā “Pasākumi, lai stiprinātu starptautisku sadarbību kodoldrošības, radiācijas un transporta drošības vadībā un atkritumu pārstrādes apsaimniekošanā: tādas efektīvas un ilgtspējīgas valsts reglamentējošas infrastruktūras veicināšana, ar ko kontrolēt radiācijas avotus” (GOV/2004/52-GC(48)/15) ir daļas, kas ir būtiskas SAEA un ES sadarbībai saskaņā ar ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai. Tas gan īstermiņā, gan ilgtermiņā paredz vispusīgu pieeju kodoldrošības jautājumiem, tostarp kodolmateriālu un citu radioaktīvu materiālu reglamentējošas kontroles, uzskaiti un aizsardzību, šos materiālus “no šūpuļa līdz kapam” izmantojot, uzglabājot un transportējot. Taču attiecībā uz gadījumiem, kad aizsardzība izrādās nepietiekama, vai attiecībā uz materiāliem, kas vēl netiek aizsargāti to atrašanās vietā, ir jāparedz pasākumi, lai atklātu zādzību vai mēģinājumus slepus izvest šos materiālus.

Starptautiskās drošības kontroles, ko īsteno SAEA, ir galvenais līdzeklis, lai pārbaudītu, vai valstis izpilda saistības neizmantot kodolmateriālu vai kodoltehnoloģijas kodolieroču vai citu kodolsprādzienierīču izstrādei. Noslēdzot vispārējo drošības pasākumu nolīgumu (1) un tā papildprotokolu (2), valsts uzņemas būtiskas saistības attiecībā uz kodolmateriālu un ar tiem saistītu materiālu un darbību drošību un kontroli teritorijā, kas ir tās jurisdikcijā vai attiecībā uz šādām valsts veiktām darbībām citur. Šajā sakarā ir ļoti svarīgi, lai valsts pieņemtu īstenošanas tiesību aktus, kas pilnvarotajām valsts organizācijām ļautu pildīt vajadzīgās reglamentējošās funkcijas un kas attiektos uz attiecīgajās reglamentētajās darbībās iesaistītajām personām.

Atbalsts šādiem centieniem ir ļoti pieprasīts SAEA dalībvalstīs, kā arī valstīs, kas vēl nav SAEA dalībvalstis. Tomēr projekti, kas saistīti ar kodoldrošības stiprināšanu, galvenokārt ir domāti dienvidaustrumu Eiropas valstīm: Bulgārijai, Turcijai, Albānijai, Bosnijai un Hercegovinai, Horvātijai, Serbijai un Melnkalnei, Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, Moldovai un Rumānijai; Centrālāzijas reģiona valstīm: Kazahstānai, Kirgizstānai, Uzbekistānai, Tadžikistānai un Turkmenistānai; Kaukāza reģiona valstīm: Armēnijai, Azerbaidžānai un Gruzijai; Ziemeļāfrikas valstīm: Marokai, Alžīrijai, Tunisijai, Lībijai un Ēģiptei un Vidusjūras reģiona un Tuvo austrumu valstīm: Libānai, Sīrijai, Izraēlai un Jordānijai. Darbības saskaņā ar projektu, kas koordinē palīdzību to valsts tiesību aktu izstrādē, kuri saistīti ar drošības pasākumu nolīgumu un papildprotokolu (4. projekts), īstenos, ko nosaka, vadoties pēc ES noteiktajām politiskām prioritātēm.

Sākotnēji vajadzību pēc uzlabotas kodoldrošības izvērtēs jaunajās valstīs, uz kurām attiecas šī vienotā rīcība, lai noteiktu atbalsta prioritātes. Šajā nolūkā atzītu ekspertu grupa novērtēs to kodoldrošības pasākumu faktisko stāvokli, kuri jau tiek īstenoti šajās valstīs, un sniegs ieteikumus par vajadzīgajiem uzlabojumiem. Ieteikumus ņems par pamatu, lai noteiktu turpmākos palīdzības pasākumus, kas aptvers faktisko stāvokli un vajadzīgos uzlabojumus attiecībā uz tādu ļaunprātīgu darbību profilaksi, atklāšanu un novēršanu, kas saistītas ar kodoliekārtām, kā arī ar kodolmateriāliem un citiem radioaktīviem materiāliem, tostarp materiāliem, kurus izmanto jomās, kas nav kodolenerģētika.

Pamatojoties uz šo novērtējumu, noteiks prioritātes, paredzot maksimālu skaitu valstu katram projektam, ko apmaksās no budžeta, kurš pieejams ar ES atbalstu.

Līdz ar to izraudzītajās valstīs tiks īstenoti projekti četrās jomās:

1.   Kodolmateriālu un radioaktīvu materiālu fiziskās aizsardzības stiprināšana, tos izmantojot, uzglabājot un transportējot, kā arī kodoliekārtu fiziskās aizsardzības stiprināšana

Materiāli, ko izmanto vai uzglabā kodoliekārtās un kodolmateriālu atrašanās vietās, ir atbilstīgi jāuzskaita un jāaizsargā, lai novērstu zādzību vai sabotāžu. Ar efektīvas reglamentējošas sistēmas palīdzību ir jānosaka tie elementi, kas jāievieš attiecīgi valsts līmenī un operatoru līmenī.

1. projektam izraudzīs ne vairāk kā sešas valstis.

2.   Radioaktīvu materiālu drošības stiprināšana jomās, kas nav kodolenerģētika

Šis projekts ietver divas dažādas darbības jomas; viena saistīta ar reglamentējošās infrastruktūras izveidošanu/uzlabošanu un otra ar izlietoto avotu demontāžu un likvidēšanu.

Radioaktīvos materiālus bieži izmanto jomās, kas nav kodolenerģētika, piemēram, medicīnā vai rūpniecībā. Daži no šiem avotiem ir ļoti radioaktīvi un ietilpst 1.–3. kategorijā, kā tas ir noteikts SAEA dokumentā “Radioaktīvo avotu klasifikācija”. Ja šie avoti netiek atbilstīgi kontrolēti un aizsargāti, tie var nonākt nepareizās rokās un tikt izmantoti ļaunprātīgām darbībām. Radiācijas un radioaktīvo avotu drošībai, kā arī reglamentējošai infrastruktūrai ir jābūt efektīvām un ir jādarbojas pareizi saskaņā ar starptautiskiem standartiem, Radioaktīvo avotu drošības kodeksu un labas prakses piemēriem. Šai 2. projekta darbības jomai izraudzīs ne vairāk kā sešas valstis.

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai spēcīgi, riskam pakļauti radioaktīvi avoti to izmantošanas vai uzglabāšanas procesā tiktu fiziski pasargāti no ļaunprātīgām darbībām, un, kad tie vairs nav vajadzīgi, tāpat kā radioaktīvie atkritumi jādemontē un jāapglabā drošā glabātuvē. Šai 2. projekta darbības jomai izraudzīs ne vairāk kā sešas valstis.

3.   Valstu spējas stiprināšana attiecībā uz kodolmateriālu nelikumīgas tirdzniecības atklāšanu un novēršanu

Nelikumīga tirdzniecība ir saistīta ar kodolmateriālu un citu radioaktīvu materiālu nesankcionētu saņemšanu, sagādi, izmantošanu, pārvešanu vai apglabāšanu neatkarīgi no tā, vai to veic ar nodomu vai bez tā un vai tā ietver starptautisku robežu šķērsošanu vai ne.

Teroristu izgatavotas neapstrādātu kodolmateriālu sprādzienierīces vai radiācijas izplatīšanas ierīces nav iespējams izgatavot bez materiāliem, kas iegūti nelikumīgas tirdzniecības ceļā. Turklāt ar nelikumīgas tirdzniecības palīdzību var iegūt arī attiecīgas iekārtas un tehnoloģijas, lai ražotu bīstamus materiālus, ko izmanto neapstrādātu kodolmateriālu sprādzienierīču izgatavošanai. Var pieņemt, ka materiālu vai tehnoloģiju aprite pāri valstu robežām ir vajadzīga, lai materiāli sasniegtu savu galamērķi. Lai apkarotu radioaktīvu materiālu nelikumīgu tirdzniecību, valstīm tādējādi ir nepieciešams ieviest reglamentējošas sistēmas, kā arī tehnoloģiskas sistēmas (tostarp lietotājiem draudzīgus instrumentus) un padarīt procedūras un informāciju pieejamu robežpunktos, lai palīdzētu atklāt mēģinājumus slepeni izvest radioaktīvus materiālus (tostarp skaldāmos radioaktīvos materiālus) vai bīstamu iekārtu un tehnoloģiju nelikumīgas tirdzniecības mēģinājumus.

Tāpat ir vajadzīgi iedarbīgi pasākumi, lai novērstu šādas darbības, kā arī jebkādu radioaktīvu materiālu nelikumīgu iegūšanu. Tiesību aizsardzības iestāžu (muitas, policijas utt.) personāls bieži vien nav apmācīts rīkoties ar detektēšanas iekārtām, un tādējādi tas var nepazīt apdraudētās iekārtas un tehnoloģijas. Tādēļ ir būtiska šā personāla apmācība, lai veiksmīgi noritētu to pasākumu īstenošana, kuri ieviesti radioaktīvu materiālu nelikumīgas tirdzniecības atklāšanai. Dažādu kategoriju darbiniekiem jānodrošina atšķirīga apmācība gan par detektēšanas instrumentu lietošanu, gan par šo instrumentu sniegtās informācijas izpratni, lai būtu iespējams pieņemt lēmumu par turpmākiem pasākumiem.

4.   Palīdzība tiesību aktu izstrādē, lai īstenotu valsts saistības, ko uzliek SEAE drošības pasākumu nolīgumi un papildprotokoli

Drošības pasākumu nolīgumu un papildprotokolu noslēgšana ar SAEA ir efektīvs pasākums, kas veicina stingru valsts un starptautisko kontroli pār kodolmateriāliem un ar tiem saistītām tehnoloģijām. Lai gan ir dažas galvenās saistības un elementi, kas valstīm tiesību aktos ir jāīsteno attiecībā uz drošības pasākumiem un kas attiecas uz kodolmateriālu un ar tiem saistītu materiālu un darbību drošību un kontroli, tomēr valstīm, lai tās izpildītu ar drošības pasākumiem paredzētās starptautiskās saistības, ir jāievieš arī papildu saistības. Šajā sakarā īstenošanas tiesību aktos valstij būtu jāparedz principu un vispārīgu noteikumu sistēma, kas dotu iespēju pilnvarotām valsts organizācijām pildīt vajadzīgās reglamentējošās funkcijas un kas reglamentētu attiecīgajās reglamentētajās darbībās iesaistītās personas.

Ir svarīgi, lai īstenošanas tiesību aktos valsts skaidri noteiktu ar kodoldrošību saistītās darbības, infrastruktūru, iekārtas un materiālus, kam piemēros drošības pasākumus. Turklāt valstīm, kas noslēgušas papildprotokolu, ir jānodrošina īstenošanas tiesību aktu papildinājums, lai attiecīgai valstij dotu iespēju izpildīt saskaņā ar papildprotokolu uzliktos papildu pienākumus. Jo īpaši būtu jāpārskata valsts tiesību akti, lai paplašinātu pienākumus un pilnvaras reglamentējošai struktūrai, kas norīkota īstenot un piemērot noslēgtos drošības pasākumu nolīgumus.

Projekta saņēmēji būs izraudzītās mērķu valstis.

2.   Mērķi

Vispārējais mērķis: nostiprināt kodoldrošību izraudzītajās valstīs.

2.1.   Novērtēšanas fāze: Starptautisko kodoldrošības misiju finansēšana

Novērtēšanu veiks SAEA, lai noteiktu vajadzības, kuras saistītas ar kodoldrošības nostiprināšanu katrā no tām valstīm, kas minētas 1. punktā un kurās novērtēšana nav pabeigta. Vajadzības gadījumā novērtēšana aptvers kodolenerģētikas un citu jomu fizisko aizsardzību, nepieciešamo radiācijas drošības un radioaktīvo avotu reglamentējošo infrastruktūru, kā arī esošos pasākumus kodolmateriālu nelegālas tirdzniecības apkarošanā. Kopējos novērtēšanas rezultātus izmantos, lai izvēlētos valstis, kurās īstenos projektus.

Projektā, kas ir plašas iepriekšminētās kodoldrošības misijas sastāvdaļa, veiks šādas darbības:

katrā valstī veikt kodolmateriālu un citu radioaktīvo materiālu fiziskā aizsardzības stāvokļa novērtēšanu, kā arī citu kodolierīču vai kodolpētīšanas iekārtu kompleksu vai šādu materiālu izmantošanas vai uzglabāšanas vietas aizsardzības novērtēšanu, kā arī noteikt tās iekārtas un vietas, kur atrodas šādi materiāli un kuras izvēlēsies, lai tur veiktu turpmākus uzlabojumus un atbalsta pasākumus,

katrā valstī novērtēt vajadzību uzlabot radioaktīvo avotu drošību, noteikt tās nepilnības un neatbilstības starptautisko standartu un rīcības kodeksa īstenošanā, kuru novēršanai nepieciešami reglamentējošās infrastruktūras uzlabojumi, un noteikt vajadzību nodrošināt papildu aizsardzību spēcīgiem, riskam pakļautiem avotiem. Novērtējuma gaitā noteikt arī īpašās ierīces, kas vajadzīgas aizsardzības nodrošināšanai,

katrā valstī novērtēt pašreizējās spējas cīnīties ar nelikumīgu tirdzniecību un noteikt vajadzību pēc nepieciešamiem uzlabojumiem.

2.2.   Konkrētu darbību īstenošana, kas novērtēšanas fāzē definētas kā prioritāras

1. projekts

Kodolmateriālu un radioaktīvu materiālu fiziskās aizsardzības stiprināšana, tos izmantojot, uzglabājot un transportējot, ka arī kodoliekārtu fiziskās aizsardzības stiprināšana

Projekta mērķis: stiprināt kodolmateriālu un citu radioaktīvo materiālu fizisko aizsardzību izvēlētajās valstīs.

Projekta rezultāti:

izvēlēto iekārtu fiziska aizsardzība un prioritāro objektu uzlabošana,

ar fizisko aizsardzību saistītās valsts reglamentējošās infrastruktūras uzlabošana ar ekspertu palīdzību,

personāla apmācība izvēlētajās valstīs.

2. projekts

Radioaktīvu materiālu drošības stiprināšana jomās, kas nav kodolenerģētika

Projekta mērķis: stiprināt ārpus kodolenerģētikas jomas izmantoto radioaktīvo materiālu fizisko aizsardzību izvēlētajās valstīs.

Projekta rezultāti:

attiecīgās valsts radiācijas un radioaktīvo avotu drošību reglamentējošās infrastruktūras izveidošana/uzlabošana, izmantojot radiācijas un radioaktīvo avotu drošības noteikumus, infrastruktūras izvērtēšanas mehānismu (RaSSIA), konsultāciju pakalpojumus, ierīces un mācības saskaņā ar starptautiskiem standartiem, Radioaktīvo avotu drošības rīcības kodeksa pamatnostādnes un labas prakses piemērus,

riskam pakļautu avotu aizsardzība vai, vajadzības gadījumā, demontēšana vai iznīcināšana izvēlētajās valstīs.

3. projekts

Valstu spējas stiprināšana attiecībā uz kodolmateriālu nelikumīgas tirdzniecības atklāšanu un novēršanu

Projekta mērķis: stiprināt valsts spējas kodolmateriālu nelikumīgas tirdzniecības atklāšanā un novēršanā izvēlētajās valstīs.

Projekta rezultāti:

pilnīgākas informācijas par kodolmateriālu nelikumīgu tirdzniecību nodrošināšana un analīze, izmantojot gan publiskus avotus, gan valstu oficiālos informācijas avotus, lai uzlabotu zināšanas par šādu nelikumīgu tirdzniecību un ar to saistītiem apstākļiem. Šāda informācija atvieglos dažādu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai paredzēto pasākumu prioritātes noteikšanu,

nacionālo programmu izveidošana ar ekspertu palīdzību, lai apkarotu nelikumīgu tirdzniecību un uzlabotu radioaktīvo materiālu, bīstama kodolaprīkojuma un kodoltehnoloģiju pārrobežu kustības kontroles nacionālo koordināciju izvēlētajās valstīs,

robežu uzraudzības ierīču uzlabošana izvēlētajos robežpunktos,

tiesību sargājošo iestāžu darbinieku mācības.

4. projekts

Palīdzība tiesību aktu izstrādē, lai īstenotu valsts saistības, ko tām uzliek SEAE drošības kontroles nolīgumi un papildprotokoli

Projekta mērķis: stiprināt valstu tiesību aktu sistēmas, lai īstenotu drošības kontroles nolīgumus un papildprotokolus, ko valstis noslēgušas ar SEAE.

Projektam ir divas fāzes, konkrēti – sagatavošanās fāze un īstenošanas fāze:

sagatavošanas fāzē tiek apzinātas valstis, kas nav pieņēmušas vajadzīgos īstenošanas tiesību aktus, kā tos paredz ar SEAE noslēgtie drošības pasākumu nolīgumi un papildprotokoli. Šo valstu apzināšanu veic ES. Turklāt sagatavo vispārējus paraugmateriālus (t. i., “tiesību aktu normu paraugus”), kurus izstrādā no pastāvošajiem dažādu valstu tiesību aktu piemēriem, lai šos piemērus izmantotu par pamatu, tos pielāgojot attiecīgajām valstu vajadzībām un apstākļiem,

īstenošanas fāzē izvelētajai valstij sniedz divpusēju palīdzību valsts tiesību aktu izstrādē un/vai pārskatīšanā, izmantojot sagatavošanās fāzē izstrādātos tiesību aktu normu paraugus.

Projekta rezultāti:

To valsts tiesību aktu izstrāde un pieņemšana attiecīgajā valsts valodā, kas vajadzīgi, lai dotu valstij iespēju izpildīt saskaņā ar SAEA drošības pasākumu nolīgumiem un papildprotokoliem uzliktās saistības.

3.   Ilgums

Novērtēšanu veiks trīs mēnešos pēc ES ieguldījumu līguma starp Komisiju un SAEA stāšanās spēkā. Turpmākajos 12 mēnešos paralēli tiks īstenoti četri projekti.

Kopējais paredzētais vienotās rīcības īstenošanas ilgums ir 15 mēneši.

4.   Saņēmēji

Saņēmēji ir valstis, kurās tiks veikta novērtēšana un īstenoti turpmākie projekti. To varasiestādēm tiks sniegta palīdzība, lai noteiktu vājos punktus, un tām sniegs atbalstu, lai rastu risinājumu un palielinātu drošību.

5.   Organizācija, kurai tiks uzticēta projektu īstenošana

Projektu īstenošana tiks uzticēta SAEA. Starptautiskās kodoldrošības misijas veiks SAEA dalībvalstu eksperti saskaņā ar SAEA misiju darbības standartmodeli. Četru projektu īstenošanu veiks tieši SAEA darbinieki, SAEA dalībvalstu izvēlēti eksperti vai apakšuzņēmēji. Ja projektu īstenošana tiek uzticēta apakšuzņēmējiem, jebkuru preču, būvdarbu vai pakalpojumu nodrošināšana, ko SAEA veic atbilstīgi šai vienotajai rīcībai, notiek saskaņā ar SAEA spēkā esošajiem noteikumiem un procedūrām, kā noteikts Nolīgumā par ES ieguldījumiem, kas noslēgts ar SAEA.

6.   Trešo personu dalība

Šos projektus 100 % apjomā finansē šī vienotā rīcība. SAEA dalībvalstu ekspertus var uzskatīt par trešajām pusēm. Viņi strādās saskaņā ar SAEA ekspertu darbības standartnoteikumiem.

7.   Paredzētie nepieciešamie līdzekļi

ES ieguldījums apmaksās novērtēšanu un četru projektu īstenošanu, kā aprakstīts 2.2. punktā. Paredzēto izmaksu tāme ir šāda:

Kodoldrošības novērtēšana, tostarp misijas

EUR 140 000

1. projekts

EUR 1 100 000

2. projekts

EUR 1 250 000

3. projekts

EUR 1 114 000

4. projekts

EUR 200 000

Papildus ir paredzēta rezerve neparedzētiem izdevumiem 3 % apjomā no kompensējamiem izdevumiem (ar kopējo summu EUR 110 000).

8.   Finanšu references summa projekta izmaksu segšanai

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 3 914 000.


(1)  To nolīgumu starp aģentūru un valstīm struktūra un saturs, kas paredzēti saistībā ar Kodolieroču neizplatīšanas līgumu, kuru SAEA valde pieņēma 1972. gadā (INFCIRC/153 (Corr.)).

(2)  Līgumam(-iem) starp attiecīgo(-ajām) valsti(-īm) un Starptautisko Atomenerģijas aģentūru par drošības kontroļu piemērošanu pievienotais papildu paraugprotokols, kuru apstiprināja SAEA valde 1997. gadā (INFCIRC/540 (Corr.)).