ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 185

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 16. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1137/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1138/2005 (2005. gada 15. jūlijs) par atklātu pastāvīgo konkursu 2005./2006. tirdzniecības gadam, lai noteiktu eksporta nodevas un/vai kompensācijas baltajam cukuram

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1139/2005 (2005. gada 15. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1140/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar kuru nosaka sviesta pārdošanas minimālās cenas 167. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1141/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar kuru attiecībā uz 167. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1142/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar kuru nosaka attiecībā uz iebiezinātu sviestu paredzētā atbalsta maksimālo summu 339. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90

14

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1143/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 23. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1144/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar ko nosaka vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu 22. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1145/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar kuru tiek apturēti sviesta iepirkumi dažās dalībvalstīs

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1146/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar kuru nosaka minimālo sausā vājpiena pārdošanas cenu 86. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2799/1999

18

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1147/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar ko aizliedz Ziemeļjūrā un Skagerakā zvejot tūbītes ar atsevišķiem zvejas rīkiem

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1148/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos, attiecībā uz penetamātu ( 1 )

20

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1149/2005 (2005. gada 15. jūlijs) par ķiploku ievešanas atļauju izdošanu attiecībā uz ceturksni, kas sākas 2005. gada 1. septembri un ilgst līdz 30. novembrim

22

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1150/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2005. gada 16. jūlija

24

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1151/2005 (2005. gada 15. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2505/96 par autonomu Kopienas tarifa kvotu atklāšanu atsevišķiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem un to pārvaldi

27

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 12. jūlijs), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Apvienotās Karalistes

30

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 12. jūlijs), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli no Apvienotās Karalistes

31

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 12. jūlijs), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Vācijas

32

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 14. jūnijs) par Eiropas Atomenerģijas kopienas pievienošanos Kopējai lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencijai (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1729)

33

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2005/511/TI (2005. gada 12. jūlijs) par euro aizsardzību pret viltošanu, norīkojot Eiropolu par centrālo biroju euro viltošanas apkarošanai

35

 

 

Labojums

 

 

Labojums Komisijas 2005. gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 1098/2005, ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (OV L 183, 14.7.2005)

37

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1137/2005

(2005. gada 15. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 16. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 15. jūlija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

74,2

096

43,7

999

59,0

0707 00 05

052

68,2

999

68,2

0709 90 70

052

76,0

999

76,0

0805 50 10

388

64,8

524

71,9

528

55,5

999

64,1

0808 10 80

388

81,5

400

92,1

404

59,2

508

70,1

512

74,6

528

56,3

720

73,3

804

87,2

999

74,3

0808 20 50

388

86,4

512

73,3

528

57,5

800

31,4

999

62,2

0809 10 00

052

161,6

999

161,6

0809 20 95

052

292,1

400

309,8

999

301,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

85,0

999

85,0

0809 40 05

528

109,1

624

111,4

999

110,3


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/3


KOMISIJAS REGULA (EK) NR. 1138/2005

(2005. gada 15. jūlijs)

par atklātu pastāvīgo konkursu 2005./2006. tirdzniecības gadam, lai noteiktu eksporta nodevas un/vai kompensācijas baltajam cukuram

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgu kopēju organizāciju (1), un it īpaši tās 22. panta 2. punktu, 27. panta 5. un 15. punktu un 33. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ievērojot situāciju Kopienas cukura tirgū un pasaules tirgū, šķiet lietderīgi iespējami drīzāk izsludināt atklātu pastāvīgo konkursu baltā cukura eksportam 2005./2006. tirdzniecības gadā, kas, ņemot vērā iespējamās pasaules cenu svārstības, dod iespēju noteikt eksporta nodevas un/vai eksporta kompensācijas.

(2)

Nepieciešams piemērot atklāta konkursa vispārīgos noteikumus, lai noteiktu kompensācijas cukura eksportam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 28. pantu.

(3)

Ievērojot operācijas specifisko raksturu, šķiet nepieciešams pieņemt atbilstošus noteikumus attiecībā uz eksporta licencēm, kas izsniegtas saskaņā ar atklātu pastāvīgo konkursu, un līdz ar to atkāpties no Komisijas 1995. gada 27. jūnija Regulas (EK) Nr. 1464/95 par īpašajiem noteikumiem importa un eksporta licenču sistēmas piemērošanai cukura nozarē (2). Tomēr jāsaglabā piemērošana Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regulai (EK) Nr. 1291/2000 par kopējiem noteikumiem, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (3), kā arī Komisijas 1989. gada 19. janvāra Regulai (EEK) Nr. 120/1989, ar ko nosaka vispārējus noteikumus eksporta nodevu un maksājumu piemērošanai attiecībā uz lauksaimniecības produktiem (4).

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst cukura vadības komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Tiek uzsākts atklāts pastāvīgais konkurss, lai noteiktu eksporta nodevas un/vai eksporta kompensācijas baltajam cukuram, kas attiecas uz kodu NC 1701 99 10, visiem virzieniem, izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju un Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni (5) un bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju. Atklāta pastāvīgā konkursa laikā tiek uzsākti daļējie konkursi.

2.   Pastāvīgais konkurss ir atvērts līdz 2006. gada 27. jūlijam.

2. pants

Pastāvīgais konkurss un daļējie konkursi notiek atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1260/2001 28. pantam un šai regulai.

3. pants

1.   Dalībvalstis sastāda paziņojumu par konkursu. Paziņojums par konkursu tiek publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Bez tam dalībvalstis paziņojumu par konkursu var publicēt vai likt publicēt citur.

2.   Paziņojumā par konkursu norādīti konkursa noteikumi.

3.   Atklāta pastāvīgā konkursa laikā paziņojumā par konkursu var tikt izdarīti grozījumi. Grozījumi tiek izdarīti, ja šajā laikā notiek izmaiņas konkursa noteikumos.

4. pants

1.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pirmajam daļējam konkursam:

a)

sākas 2005. gada 22. jūlijā;

b)

beidzas cunurtdien, 2005. gada 28. jūlijā pulksten 10.00 pēc Briseles laika.

2.   Katram nākamajam daļējam konkursam piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

a)

sākas pirmajā darba dienā pēc iepriekšējā daļējā konkursa termiņa izbeigšanās;

b)

beidzas pulksten 10.00 pēc Briseles laika sekojošos datumos:

2005. gada 11. un 25. augustā;

2005. gada 8., 15., 22. un 29. septembrī;

2005. gada 6., 13., 20. un 27. oktobrī;

2005. gada 10. un 24. novembrī;

2005. gada 8. un 22. decembrī;

2006. gada 5. un 19. janvārī;

2006. gada 2. un 16. februārī;

2006. gada 2., 16. un 30. martā;

2006. gada 6. un 20. aprīlī;

2006. gada 4. un 18. maijā;

2006. gada 1., 8., 15., 22. un 29. jūnijā;

2006. gada 13. un 27. jūlijā.

5. pants

1.   Interesenti piedalās konkursā saskaņā ar vienu no sekojošiem nosacījumiem:

a)

iesniedzot rakstisko piedāvājumu kādas dalībvalsts kompetentajā institūcijā un saņemot pretī paziņojumu par saņemšanu;

b)

nosūtot minētajai institūcijai ierakstītu vēstuli vai telegrammu;

c)

nosūtot minētajai institūcijai teleksu, faksu vai elektronisku paziņojumu, ja vien šī institūcija akceptē minētās saziņas formas.

2.   Piedāvājums ir spēkā tikai tad, ja izpildīti sekojoši nosacījumi:

a)

piedāvājumā norādīts:

i)

atsauce uz konkursu;

ii)

pretendenta vārds un adrese;

iii)

eksportējamā baltā cukura daudzums;

iv)

eksporta nodevas summa vai, nepieciešamības gadījumā, eksporta kompensācijas summa uz 100 kilogramiem baltā cukura, izteikta euro ar precizitāti līdz trim decimālskaitļiem;

v)

punktā minētajam cukura daudzumam izveidojamā nodrošinājuma summa, kas izteikta tās dalībvalsts valūtā, kurā tiek izdarīts piedāvājums.

b)

eksportējamā baltā cukura daudzums ir vismaz 250 tonnas;

c)

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa izbeigšanās tiek dots pierādījums, ka pretendents ir izveidojis piedāvājumā norādīto nodrošinājumu;

d)

piedāvājums satur pretendenta paziņojumu, ar kuru viņš apņemas, gadījumā, ja kļūs par konkursa uzvarētāju, 12. panta 2. punkta otrajā rindkopā minētajā termiņā pieprasīt eksporta licenci vai licences eksportējamā baltā cukura daudzumam;

e)

piedāvājums satur pretendenta paziņojumu, ar kuru viņš apņemas, gadījumā, ja kļūs par konkursa uzvarētāju:

i)

papildināt nodrošinājumu, iemaksājot summu, kas minēta 13. panta 4. punktā, ja nav izpildīts pienākums eksportēt, kas izriet no 12. panta 2. punktā minētās eksporta licences;

ii)

trīsdesmit dienu laikā pēc licences derīguma termiņa izbeigšanās informēt institūciju, kas izsniegusi attiecīgo eksporta licenci, par daudzumu vai daudzumiem, kuriem eksporta licence nav tikusi izmantota.

3.   Piedāvājums var saturēt norādi, ka tas tiek uzskatīts par iesniegtu tikai tad, ja izpildīts viens vai abi sekojošie nosacījumi:

a)

lēmums par minimālo eksporta nodevas summu vai, nepieciešamības gadījumā, par maksimālo eksporta kompensācijas summu jāpieņem dienā, kad beidzas attiecīgo piedāvājumu iesniegšanas termiņš;

b)

konkursa piešķiršanai jāattiecas uz visu piedāvāto daudzumu vai noteiktu tā daļu.

4.   Netiek akceptēts piedāvājums, kas nav iesniegts atbilstoši 1. un 2. punktam vai kas satur nosacījumus, kuri atšķiras no šim konkursam paredzētajiem.

5.   Iesniegtais piedāvājums nevar tikt atsaukts.

6. pants

1.   Katram pretendentam jāizveido 11 euro nodrošinājums uz katriem 100 kilogramiem baltā cukura, kas eksportējami saskaņā ar šī konkursa noteikumiem.

Konkursa uzvarētājiem šis nodrošinājums, nekavējot 13. panta 4. punkta nosacījumu izpildi, veido eksporta licences nodrošinājumu, iesniedzot 12. panta 2. punktā minēto pieprasījumu.

2.   Pēc pretendenta izvēles 1. punktā minētais nodrošinājums tiek veidots skaidrā naudā vai kā galvojums, ko dod iestāde, kas atbilst dalībvalstī, kurā tiek izdarīts piedāvājums, noteiktajiem kritērijiem.

3.   Izņemot nepārvaramas ārējas varas apstākļus, 1. punktā minētais nodrošinājums tiek dzēsts:

a)

kas attiecas uz pretendentiem – par daudzumu, kuram piedāvājums nav ticis īstenots;

b)

kas attiecas uz konkursa uzvarētājiem, kuri nav pieprasījuši savu eksporta licenci 12. panta 2. punkta otrajā rindkopā minētajā termiņā – 10 euro līmenī par katriem 100 kilogramiem baltā cukura;

c)

kas attiecas uz konkursa uzvarētājiem – par daudzumu, kuram viņi Regulas (EK) Nr. 1291/2000 31. panta b) apakšpunkta un 32. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) rindkopas nozīmē ir izpildījuši eksportēšanas pienākumu, kas izriet no 12. panta 2. punktā minētās licences, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 35. panta nosacījumiem.

Pirmās rindkopas b) apakšpunktā minētajā gadījumā nodrošinājuma dzēšamā daļa nepieciešamības gadījumā tiek samazināta par:

a)

starpību starp maksimālo eksporta kompensācijas summu, kas noteikta attiecīgajam daļējam konkursam, un maksimālo eksporta kompensācijas summu, kas noteikta nākamajam daļējam konkursam, ja šī pēdējā summa ir lielāka nekā pirmā;

b)

starpību starp minimālo eksporta nodevas summu, kas noteikta attiecīgajam daļējam konkursam, un minimālo eksporta nodevas summu, kas noteikta nākamajam daļējam konkursam, ja šī pēdējā summa ir mazāka nekā pirmā.

Nodrošinājuma daļa vai nodrošinājums, kas nav dzēsts, paliek iekasēts par cukura daudzumu, kuram nav tikušas izpildītas attiecīgās saistības.

4.   Nepārvaramas ārējas varas gadījumā kompetentā attiecīgās lemj par pasākumiem attiecībā uz nodrošinājuma dzēšanu, ko tā uzskata par nepieciešamiem interesenta minētajos apstākļos.

7. pants

1.   Piedāvājumu caurlūkošanu veic attiecīgā kompetentā institūcija, publikai klātneesot. Personām, kuras tiek pielaistas caurlūkošanai, jāievēro konfidencialitāte.

2.   Iesniegtie piedāvājumi tiek nosūtīti anonīmā formā, un tiem ar dalībvalstu starpniecību jānonāk Komisijā ne vēlāk kā stundu un 30 minūtes pēc paziņojumā par konkursu iknedēļas piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa izbeigšanās.

Ja piedāvājumu nav, dalībvalstis par to informē Komisiju tādā pašā termiņā.

8. pants

1.   Pēc saņemto piedāvājumu izskatīšanas var tikt noteikts daļējā konkursa maksimālais daudzums.

2.   Var tikt pieņemts lēmums, ka noteikts daļējais konkurss netiek turpināts.

9. pants

1.   Ņemot vērā situāciju Kopienas cukura tirgū un pasaules tirgū un tās paredzamo attīstību, tiek uzsākta:

a)

vai nu minimālās eksporta nodevas summas noteikšana;

b)

vai nu maksimālās eksporta kompensācijas summas noteikšana.

2.   Nekavējot 10. panta izpildi, ja ir noteikta minimālā eksporta nodevas summa, par konkursa uzvarētāju tiek pasludināts tas vai tie pretendenti, kuru piedāvājums atbilst minimālās eksporta nodevas summas līmenim vai pārsniedz to.

3.   Nekavējot 10. panta izpildi, ja ir noteikta maksimālā eksporta kompensācijas summa, par konkursa uzvarētāju tiek pasludināts tas vai tie pretendenti, kuru piedāvājums atbilst minimālās eksporta kompensācijas summas līmenim vai zemāks par to, kā arī ikvienam pretendentam, kura piedāvājums attiecas uz eksporta nodevu.

10. pants

1.   Ja daļējam konkursam ir ticis noteikts maksimālais daudzums un gadījumā, ja noteikta minimālā nodeva, par konkursa uzvarētāju tiek pasludināts pretendents, kura piedāvājumā norādīta visaugstākā eksporta nodeva. Ja maksimālais daudzums ar šo piedāvājumu nav pilnībā izsmelts, tiek pasludināti konkursa uzvarētāji līdz brīdim, kad minētais daudzums ir izsmelts, balstoties uz eksporta nodevas summas lielumu, sākot no augstākās.

Ja daļējam konkursam ir ticis noteikts maksimālais daudzums un gadījumā, ja noteikta maksimālā kompensācija, par konkursa uzvarētāju tiek pasludināts pretendents saskaņā ar pirmo rindkopu un gadījumā, ja iespējas izsmeltas vai nav piedāvājumu, kuros norādīta eksporta nodeva,- pretendentiem, kuru piedāvājumā norādīta eksporta kompensācija, balstoties uz eksporta kompensācijas summas lielumu, sākot no zemākās, līdz izsmelts maksimālais daudzums.

2.   Gadījumā, ja 1. punktā minētie piešķiršanas noteikumi novestu pie tā, ka ņemot vērā kādu piedāvājumu, tiktu pārsniegts maksimālais daudzums, par konkursa uzvarētāju tiek pasludināts attiecīgais pretendents tikai attiecībā uz tādu daudzumu, kas ļauj izsmelt maksimālo daudzumu. Piedāvājumi, kuros norādīta vienāda eksporta nodeva vai vienāda kompensācija, un kuri, gadījumā, ja tiktu akceptēts viss daudzums, ko tie pārstāv, novestu pie maksimālā daudzuma pārsniegšanas, tiek ņemti vērā:

a)

vai nu proporcionāli pilnajam daudzumam, kas norādīts katrā no piedāvājumiem;

b)

vai nu pieteikumu izvērtēšanas kārtībā, līdz maksimālās nosakāmās tonnāžas apjomam;

c)

vai ar izlozes palīdzību.

11. pants

1.   Attiecīgās dalībvalsts kompetentā institūcija nekavējoties informē visus pretendentus par to, kāds ir viņu piedalīšanās rezultāts. Bez tam šī institūcija nosūta pretendentiem paziņojumu par uzvarētājiem.

2.   Paziņojumā par uzvarētājiem norādīts vismaz:

a)

atsauce uz konkursu;

b)

eksportējamā baltā cukura daudzums;

c)

euro izteikta saņemamā eksporta nodevu summa vai, nepieciešamības gadījumā, piešķiramās eksporta kompensācijas summa uz 100 kilogramiem baltā cukura apakšpunktā b) minētajam daudzumam.

12. pants

1.   Konkursa uzvarētājam ir tiesības saskaņā ar 2. punktā minētajiem nosacījumiem saņemt par piešķirto daudzumu eksporta licenci, kurā, atkarībā no konkrētā gadījuma, norādīta piedāvājumā minētā eksporta nodeva vai eksporta kompensācija.

2.   Konkursa uzvarētājam ir pienākums, saskaņā ar attiecīgajiem Regulas (EK) Nr. 1291/2000 nosacījumiem, iesniegt pieprasījumu par eksporta licenci viņam piešķirtajam daudzumam; atkāpjoties no Regulas (EEK) Nr. 120/89 12. panta nosacījumiem, šis pieprasījums nav atsaucams.

Pieprasījuma iesniegšana notiek ne vēlāk kā vienā no sekojošām dienām:

a)

pēdējā darba dienā pirms daļējā konkursa, kas paredzēts nākamajā nedēļā;

b)

nākamās nedēļas pēdējā darba dienā, ja minētajā nedēļā nav paredzēts daļējais konkurss.

3.   Konkursa uzvarētājam ir pienākums eksportēt piedāvājumā norādīto daudzumu un, nepieciešamības gadījumā, ja šis pienākums netiek izpildīts, nomaksāt 13. panta 4. punktā minēto summu.

4.   1., 2. un 3. punktā minētās tiesības un pienākumi nav cedējami.

13. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1464/95 9. panta 1. punktā minētais eksporta licenču izsniegšanas termiņš netiek piemērots baltajam cukuram, kas tiek eksportēts saskaņā ar šo regulu.

2.   Eksporta licences, kas izsniegtas saskaņā ar daļējo konkursu, ir derīgas no to izsniegšanas dienas līdz piektā mēneša beigām, skaitot no mēneša, kas seko tam, kurā noticis šis daļējais konkurss.

Taču eksporta licences, kas izsniegtas sakarā ar daļējiem konkursiem, kuri notiks, sākot ar 2006. gada 1. maiju, būs derīgas tikai līdz 2006. gada 30. septembrim.

Dalībvalsts kompetentās iestādes, kas izsniegušas eksporta licenci, pēc licences turētāja rakstiska lūguma var pagarināt licences derīguma termiņu ne ilgāk kā līdz 2006. gada 15. oktobrim, ja rodas tehniskas grūtības, kas neļauj veikt eksportu līdz otrajā rindkopā norādītajam beigu termiņam, un ar nosacījumu, ka minētā operācija nav pakļauta Padomes Regulas (EEK) Nr. 565/80 (6) 4. un 5. pantā paredzētajam režīmam.

3.   Eksporta licences, kas izsniegtas sakarā ar daļējiem konkursiem, kuri notikuši laikā starp 2005. gada 28. jūliju un 2005. gada 30. septembri, ir izmantojamas tikai sākot ar 2005. gada 1. oktobri.

4.   Izņemot nepārvaramas ārējas varas apstākļus, licences turētājs nomaksā kompetentajai institūcijai noteiktu summu par daudzumu, kuram nav izpildīts no 12. panta 2. punktā minētās eksporta licences izrietošais pienākums eksportēt, ja 6. panta 1. punktā minētais nodrošinājums ir mazāks nekā sekojošo aprēķinu rezultāts:

a)

licencē norādītā eksporta nodeva, no kuras atņemta Regulas (EK) Nr. 1260/2001 33. panta 1. punkta otrajā rindkopā minētā nodeva, kas ir spēkā pēdējā licences derīguma dienā;

b)

licencē norādītās eksporta nodevas un Regulas (EK) Nr. 1260/2001 28. panta 2. punktā minētās kompensācijas, kas ir spēkā pēdējā licences derīguma dienā, summa;

c)

Regulas (EK) Nr. 1260/2001 28. panta 2. punktā minētā kompensācija, kas ir spēkā pēdējā licences derīguma dienā, no kuras atņemta licencē norādītā kompensācija.

Pirmajā rindkopā minētā nomaksājamā summa ir vienāda ar starpību starp apakšpunktā a), b) vai c) (atkarībā no konkrētā gadījuma) veiktā aprēķina rezultātu un 6. panta 1. punktā minēto nodrošinājumu.

14. pants

Regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regula ir obligāta visos tās elementos un tieši piemērojama katrā dalībvalstī.

Briselē, 2005. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 144, 28.6.1995., 14. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 96/2004 (OV L 15, 22.1.2004., 4. lpp.).

(3)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 639/2004 (OV L 100, 6.4.2004., 25. lpp.).

(4)  OV L 16, 20.1.1989., 19. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 910/2004 (OV L 163, 30.4.2004., 63. lpp.).

(5)  Ieskaitot Kosovu, kā noteikts Apvienoto Nāciju 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā 1244.

(6)  OV L 62, 7.3.1980., 5. lpp.


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1139/2005

(2005. gada 15. jūlijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un par kopējo muitas tarifu (1), un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienādu piemērošanu, ir jānosaka pasākumi par šās regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Lai piemērotu tarifus vai citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību, šie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz to vai pievieno tai kādas papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Kopienas noteikumiem.

(3)

Ievērojot minētos vispārīgos noteikumus, pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces jāklasificē saskaņā ar KN kodu, kas norādīts 2. ailē, atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka persona, kuras rīcībā ir saistošā izziņa par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā ir izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šās regulas noteikumiem, var turpināt to izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preces, kas aprakstītas pielikuma tabulas 1. ailē, kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar KN kodu, kas norādīts tabulas 2. ailē.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šās regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regula (EK) Nr. 493/2005 (OV L 82, 31.3.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2005 (OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Neausta auduma loksne, kuras izmērs ir 0,60 m × 0,96 m, kas no vienas puses pārklāta ar aromātisku garšaugu maisījumu (rozmarīns 30 %, oregano 15 %, salvija 15 %, baziliks 20 %, timiāns 20 %).

Neausta auduma loksni ievieto cepamajā veidnē pirms atsevišķu ēdienu gatavošanas (mīklas izstrādājumi, šķiņķi, u.c.). Aromātiskie garšaugi piesātina izstrādājumus cepšanas laikā.

Neausto audumu nav paredzēts izmantot kā pagatavoto ēdienu beigu iesaiņojumu.

2106 90 92

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1. un 6. vispārīgo noteikumu, 9. nodaļas 1. piezīmi, 56. nodaļas 1.a piezīmi un KN kodu 2106, 2106 90, 2106 90 92 formulējumu.

Produktu nevar klasificēt kā neaustu 56. nodaļā iekļaujamu audumu, jo neaustā auduma materiāls šajā gadījumā ir tikai palīgmateriāls (56. nodaļas 1.a piezīme).

Aromātisko garšaugu maisījums sastāv no pozīcijas 0910 (timiāns, 20 %) un pozīcijas 1211 (citi augi, 80 %) augu daļām.

Šādi maisījumi nav iekļauti pozīcijā 0910 un pozīcijā 1211 (9. nodaļas 1. piezīme un HSEN attiecībā uz 1211. pozīcijas 7. punktu).

Tā kā runa ir par vienkāršiem aromātisko garšaugu maisījumiem bez papildu sastāvdaļām, tos neuzskata par pozīcijas 2103 garšvielu maisījumiem vai pikanto garšvielu maisījumiem.

To klasificē pozīcijā 2106, kā tas noteikts HSEN pozīcijas 1211 7. punktā.


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1140/2005

(2005. gada 15. jūlijs),

ar kuru nosaka sviesta pārdošanas minimālās cenas 167. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 1997. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2571/97 par sviesta pārdošanu par pazeminātām cenām un par atbalsta piešķiršanu krējuma, sviesta un iebiezināta sviesta izmantošanai mīklas izstrādājumu, saldējuma un citu pārtikas produktu ražošanā (2), intervences aģentūras, īstenojot konkursu, veic noteiktu daudzumu intervences sviesta pārdevumus no krājumiem, kas ir to pārvaldībā, un piešķir atbalstu par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu. Minētās regulas 18. pantā paredzēts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, kas iesniegti katram atsevišķam konkursam, nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu, kā arī maksimālo summu atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu, kas var būt atšķirīga atkarībā no paredzētā sviesta izmantojuma, tā tauku satura un pievienošanas veida, vai pieņem lēmumu noraidīt piedāvājumus. Atbilstoši ir jānosaka pārstrādes nodrošinājumu summas.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 167. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, intervences krājumu sviesta minimālās pārdošanas cenas, kā arī pārstrādes nodrošinājumu summas ir tādas, kādas ir norādītas tabulā, kas iekļauta pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 16. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 350, 20.12.1997., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 15. jūlija Regulai, ar kuru nosaka minimālās sviesta pārdošanas cenas attiecībā uz 167. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Pievienošanas veidi

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Minimālā pārdošanas cena

Sviests ≥ 82 %

Nemainītā veidā

206

210

Iebiezināts

204,1

Pārstrādes nodrošinājums

Nemainītā veidā

79

79

Iebiezināts

79


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1141/2005

(2005. gada 15. jūlijs),

ar kuru attiecībā uz 167. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 1997. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2571/97 par sviesta pārdošanu par pazeminātām cenām un par atbalsta piešķiršanu krējuma, sviesta un iebiezināta sviesta izmantošanai mīklas izstrādājumu, saldējuma un citu pārtikas produktu ražošanā (2) intervences aģentūras, īstenojot konkursu, veic noteiktu daudzumu intervences sviesta pārdevumus no krājumiem, kas ir to pārvaldībā, un piešķir atbalstu par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu. Minētās regulas 18. pantā paredzēts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, kas iesniegti katram atsevišķam konkursam, nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu, kā arī maksimālo summu atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu, kas var būt atšķirīga atkarībā no paredzētā sviesta izmantojuma, tā tauku satura un pievienošanas veida, vai pieņem lēmumu noraidīt piedāvājumus. Atbilstoši ir jānosaka pārstrādes nodrošinājumu summas.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 167. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, maksimālās atbalsta summas, kā arī pārstrādes nodrošinājumu summas ir tādas, kādas ir norādītas tabulā, kas iekļauta pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 16. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 350, 20.12.1997., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 15. jūlija Regulai, ar kuru attiecībā uz 167. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Pievienošanas veidi

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Maksimālā atbalsta summa

Sviests ≥ 82 %

41

37,5

41

37

Sviests < 82 %

39

36,1

36,1

Iebiezināts sviests

49

45,1

49

45

Krējums

20

16

Pārstrādes nodrošinājums

Sviests

45

45

Iebiezināts sviests

54

54

Krējums

22


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1142/2005

(2005. gada 15. jūlijs),

ar kuru nosaka attiecībā uz iebiezinātu sviestu paredzētā atbalsta maksimālo summu 339. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 1990. gada 20. februāra Regulu (EEK) Nr. 429/90 par to, kā, īstenojot konkursu, piešķirams atbalsts attiecībā uz tiešam patēriņam Kopienā domātu iebiezinātu sviestu (2), intervences aģentūras īsteno pastāvīgu konkursu attiecībā uz tāda atbalsta piešķiršanu, kurš paredzēts attiecībā uz iebiezinātu sviestu. Saskaņā ar 6. pantu minētajā regulā, ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti attiecībā uz katru atsevišķu konkursu, tiek noteikta maksimālā summa atbalstam par iebiezinātu sviestu ar minimālo tauku saturu 96 % vai tiek pieņemts lēmums noraidīt visus piedāvājumus. Atbilstīgi ir jānosaka izmantojuma nodrošinājuma summa.

(2)

Atbilstīgi saņemtajiem piedāvājumiem maksimālā atbalsta summa ir jānosaka līmenī, kas norādīts še turpmāk, un atbilstoši ir jānosaka izmantojuma nodrošinājuma summa.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 339. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90, maksimāla atbalsta summa un izmantojuma nodrošinājums tiek noteikts šādi:

maksimāla atbalsta summa:

48 EUR/100 kg,

izmantojuma nodrošinājums:

53 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 16. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 45, 21.2.1990., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1143/2005

(2005. gada 15. jūlijs),

ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 23. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 10. panta c) punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 21. pantu Komisijas 1999. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 2771/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz intervenci sviesta un krējuma tirgū (2), intervences aģentūras, izmantojot pastāvīgu konkursu, ir laidušas pārdošanā noteiktu to glabāšanā esošā sviesta daudzumu.

(2)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti pēc katra atsevišķā konkursa uzaicinājuma, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2771/1999 24.a pantu nosaka minimālo pārdošanas cenu vai nolemj piedāvājumus noraidīt.

(3)

Ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, nosaka minimālo pārdošanas cenu.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

23. atsevišķajā konkursā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2771/1999, kurā termiņš konkursa piedāvājumu iesniegšanai beidzās 2005. gada 12. jūlijā, minimālo sviesta pārdošanas cenu nosaka 265 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 16. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 333, 24.12.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1144/2005

(2005. gada 15. jūlijs),

ar ko nosaka vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu 22. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par vienotu piena un piena produktu tirgus organizēšanu (1), un it īpaši tās 10. panta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 2001. gada 12. janvārī pieņemtās Komisijas Regulas (EK) Nr. 214/2001 21. pantu, kas nosaka detalizētus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 īstenošanai attiecībā uz intervenci vājpiena tirgū (2), intervences aģentūras pēc pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu piedāvā pārdošanai noteiktu daudzumu to rīcībā esoša vājpiena pulvera.

(2)

Vadoties pēc piedāvājumiem, kas saņemti, atbildot uz katru individuālu uzaicinājumu uz konkursu, tiek noteikta minimālā pārdošanas cena vai pieņemts lēmums neveikt piešķīrumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 214/2001 24.a pantu.

(3)

Vadoties pēc saņemtajiem piedāvājumiem, nosakāma minimālā pārdošanas cena.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

22. individuālam uzaicinājumam uz konkursu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 214/2001, kas nosaka, ka piedāvājumu iesniegšanas periods beidzās 2005. gada 12. jūlijā, vājpiena minimālā pārdošanas cena tiek fiksēta 196,24 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 16. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Brisele, 2005. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 37, 7.2.2001., 100. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1145/2005

(2005. gada 15. jūlijs),

ar kuru tiek apturēti sviesta iepirkumi dažās dalībvalstīs

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1999. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 2771/1999 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz intervences pasākumiem sviesta un krējuma tirgū (2), un jo īpaši tās 2. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2771/1999 2. pantā paredzēts, ka Komisija sāk vai pārtrauc kādā dalībvalstī iepirkumus, tiklīdz konstatēts, ka tirgus cena šajā dalībvalstī divu secīgu nedēļu laikā atkarībā no gadījuma vai nu nesasniedz līmeni 92 % no intervences cenas, vai arī ir vienāda ar to vai pārsniedz to.

(2)

Pēdējais to dalībvalstu saraksts, kurās tiek apturēti intervences pasākumi, tika izveidots ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1038/2005 (3). Šis saraksts ir jāpielāgo, lai ņemtu vērā jaunās tirgus cenas, ko Čehijas Republika, Vācija, Francija, Irija, Itālija, Latvija, Polija, Portugāle, Slvovākija, Somija un Zviedrija paziņoja, piemērojot 8. pantu Regulā (EK) Nr. 2771/1999. Skaidrības labad ir jāaizstāj šis saraksts un jāatceļ Regula (EK) Nr. 1038/2005,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Sviesta iepirkumi, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1255/1999 6. panta 1. punktā, tiek apturēti Beļģijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Vācijā, Francijā, Irijā, Itālijā, Kiprā, Latvijā, Ungārijā, Maltā, Griekijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Austrijā, Polijā, Portugālē, Slovēnijā, Slovākijā, Somijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē.

2. pants

Regula (EK) Nr. 1038/2005 tiek atcelta.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 16. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 333, 24.12.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).

(3)  OV L 171, 2.7.2005., 25. lpp.


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/18


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1146/2005

(2005. gada 15. jūlijs),

ar kuru nosaka minimālo sausā vājpiena pārdošanas cenu 86. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2799/1999

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 26. pantu Komisijas 1999. gada 17. decembra Regulā (EK) Nr. 2799/1999 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz atbalsta piešķiršanu par vājpienu un sauso vājpienu, ko paredzēts izmantot dzīvnieku barībā, un šāda sausā vājpiena pārdošanu (2), intervences aģentūras atklājušas pastāvīgu konkursu noteiktu to pārvaldībā esošā sausā vājpiena daudzumu pārdošanai.

(2)

Saskaņā ar minētās regulas 30. pantu, ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti attiecībā uz katru atsevišķu konkursu, tiek noteikta minimālā pārdošanas cena vai tiek pieņemts lēmums noraidīt visus piedāvājumus; pārstrādes nodrošinājuma summa jānosaka, ņemot vērā starpību starp sausā vājpiena tirgus cenu un minimālo pārdošanas cenu.

(3)

Atbilstīgi saņemtajiem piedāvājumiem minimālā pārdošanas cena ir jānosaka līmenī, kas norādīts turpmāk šajā dokumentā, un atbilstoši ir jānosaka pārstrādes nodrošinājuma summa.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 86. īpašo konkursu, kas īstenots saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2799/1999 un kura piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzas 2005. gada 12. jūlijā, minimālā pārdošanas cena un pārstrādes nodrošinājums tiek noteikts šādi:

minimālā pārdošanas cena:

194,24 EUR/100 kg,

pārstrādes nodrošinājums:

35,00 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 16. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 340, 31.12.1999., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1147/2005

(2005. gada 15. jūlijs),

ar ko aizliedz Ziemeļjūrā un Skagerakā zvejot tūbītes ar atsevišķiem zvejas rīkiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 27/2005, ar ko 2005. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi (1), un jo īpaši tās 12. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 27/2005 V pielikumā ir paredzēta to Kopienas kuģu zvejas intensitāte, ar kuriem Ziemeļjūrā un Skagerakā zvejo tūbītes.

(2)

Saskaņā ar minētā pielikuma 6. punkta c) apakšpunktu Komisija pārskata zvejas intensitāti 2005. gadam, pamatojoties uz Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK) ieteikumiem par Ziemeļjūras tūbīšu 2004. gada vecuma grupas lielumu. Ja 2004. gada vecuma grupu pārstāvošo tūbīšu skaitu Ziemeļjūrā ZZTEK vērtē kā mazāku par 300 000 miljoniem īpatņu, kas vēl nav sasnieguši gada vecumu, tad atlikušajā 2005. gada daļā zveja ar grunts trali, riņķvadu vai tamlīdzīgiem velkamiem zvejas rīkiem, kuru linuma acu izmērs ir mazāks par 16 mm, ir aizliegta.

(3)

ZZTEK ir novērtējusi, ka 2004. gada vecuma grupas lielums ir 150 000 miljoni īpatņu, kas vēl nav sasnieguši gada vecumu.

(4)

Ņemot vērā to, ka ZZTEK novērtētais Ziemeļjūras tūbīšu skaits 2004. gada vecuma grupā nesasniedz robežvērtību, proti, 300 000 miljonus īpatņu, kas vēl nav sasnieguši gada vecumu, šī zveja jāaizliedz atlikušajā 2005. gada daļā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ziemeļjūrā un Skagerakā (ICES IIa un IIIa apakšrajons, kā arī IV apakšapgabals) (2) tūbīšu zveja ar grunts trali, riņķvadu vai tamlīdzīgiem velkamiem zvejas rīkiem, kuru linuma acu izmērs ir mazāks par 16mm, ir aizliegta no 2. punktā noteiktā spēkā stāšanās datuma līdz 2005. gada 31. decembrim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 12, 14.1.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 860/2005 (OV L 144, 8.6.2005., 1. lpp.).

(2)  EK ūdeņi, izņemot ūdeņus līdz 6 jūdžu attālumā no Apvienotās Karalistes bāzes līnijām pie Šetlendas, Fērām un Faulas.


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1148/2005

(2005. gada 15. jūlijs),

ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos, attiecībā uz penetamātu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos (1), un jo īpaši tās 2. pantu,

ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras atzinumus, ko formulējusi Veterināro zāļu komiteja,

tā kā:

(1)

Visas farmakoloģiski aktīvās vielas, ko Kopienā izmanto veterinārajās zālēs, kuras paredzēts izmantot attiecībā uz produktīviem dzīvniekiem, jānovērtē saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2377/90.

(2)

Penetamāts ir iekļauts Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I pielikumā attiecībā uz govju un cūku muskuļiem, taukiem, aknām un nierēm, kā arī tikai uz govs pienu. Šis ieraksts jāattiecina uz visām produktīvajām zīdītāju sugām.

(3)

Attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 2377/90.

(4)

Līdz šīs regulas piemērošanai jāatvēl pietiekams laikposms, lai dalībvalstis varētu veikt pielāgojumus, kas saistībā ar šo regulu var būt vajadzīgi attiecībā uz attiecīgo veterināro zāļu tirgū laišanas atļaujām, ko piešķir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvu 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 14. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 869/2005 (OV L 145, 9.6.2005., 19. lpp.).

(2)  OV L 311, 28.11.2001., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/28/EK (OV L 136, 30.4.2004., 58. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I pielikumā iekļauj šādu(-as) vielu(-as).

1.   Pretinfekcijas līdzekļi

1.2.   Antibiotikas

1.2.1.   Penicilīni

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)

Marķieratliekas

Dzīvnieku suga

Maksimāli pieļaujamais atliekvielu daudzums

Izmeklējamais substrāts

Penetamāts

Benzilpenicilīns

Visas produktīvās zīdītāju sugas

50 μg/kg

Muskuļi

50 μg/kg

Tauki

50 μg/kg

Aknas

50 μg/kg

Nieres

4 μg/kg

Piens”


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/22


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1149/2005

(2005. gada 15. jūlijs)

par ķiploku ievešanas atļauju izdošanu attiecībā uz ceturksni, kas sākas 2005. gada 1. septembri un ilgst līdz 30. novembrim

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2200/96 par augļu un dārzeņu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 565/2002, ar kuru paredz to, kā pārvaldāmas tarifa kvotas, un ievieš izcelsmes apliecības no trešām valstīm ievestiem ķiplokiem (2), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Daudzumi, attiecība uz ko tradicionālie ievedēji un jaunie ievedēji iesnieguši atļaujas peiteikumus 2005. gada 11. un 12. jūlijā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 565/2002 5. panta 2. punktu, pārsniedz daudzumus, kas ir pieejami attiecībā uz produktiem ar izcelsmi Ķīnā un citās trešās valstīs, izņemot Ķīnu un Argentīnu.

(2)

Tādējādi ir jānosaka, kādā mērā 2005. gada 14. jūlijā Komisijai nodotos atļauju pieteikumus var apmierināt, un pa ievedēju kategorijām un produktu izcelsmes vietām jāparedz datumi, līdz kuriem atļauju izdošana ir jāpārtrauc,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ievešanas atļauju pieteikumus, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 565/2002, 3. panta 1. punktu iesniegti 2005. gada 11. un 12. jūlijā un Komisijai nodoti 2005. gada 14. jūlijā, apmierina atbilstoši pieprasīto daudzumu procentuālajām daļām, kas norādītas šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Attiecībā uz attiecīgās kategorijas ievedējiem un izcelsmes vietām ievešanas atļauju pieteikumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 565/2002 3. panta 1. punktu ceturksnim, kas sākas 2005. gada 1. septembri un ilgst līdz 2005. gada 30. novembrim, kuri iesniegti pēc 2005. gada 12. jūlijā un pirms dienas, kas norādīta šīs regulas II pielikumā, noraida.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 16. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 47/2003 (OV L 7, 11.1.2003., 64. lpp.).

(2)  OV L 86, 3.4.2002., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar (EK) Nr. 537/2004 (OV L 86, 24.3.2004., 9. lpp.).


I PIELIKUMS

Produktu izcelsme

Piešķīruma procentuālās daļas

Ķīna

Trešās valstis, izņemot Ķīnu un Argentīnu

Argentīna

itradicionālie ievedēji

(Regulas (EK) Nr. 565/2002 2. panta c) punkts)

13,088 %

100 %

X

jaunie ievedēji

(Regulas (EK) Nr. 565/2002 2. panta e) punkts)

0,629 %

47,812 %

X

“X”

:

Attiecībā uz šo izcelsmes vietu konkrētajam ceturksnim kvotas nav.

“—”

:

Komisijai netika nodots neviens atļaujas pieteikums.


II PIELIKUMS

Produktu izcelsme

Datumi

Ķīna

Trešās valstis, izņemot Ķīnu un Argentīnu

Argentīna

tradicionālie ievedēji

(Regulas (EK) Nr. 565/2002 2. panta c) punkts)

30.11.2005

jaunie ievedēji

(Regulas (EK) Nr. 565/2002 2. panta e) punkts)

30.11.2005

3.10.2005


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1150/2005

(2005. gada 15. jūlijs),

ar ko nosaka ievedmuitas nodokli labības nozarē, kuru piemēro no 2005. gada 16. jūlija

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003, ar ko izveido labības tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1249/96, ar ko izstrādā Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumus attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. pantā paredzēts, ka, ievedot minētās Regulas 1. pantā uzskaitītos produktus, tiek iekasētas kopējā muitas tarifa nodevu likmes. Taču šā panta 2. punktā minētajiem produktiem ievedmuitas nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šiem produktiem, tos ievedot, palielinot to par 55 % un atskaitot CIF importa cenu, kas piemērojama attiecīgajai kravai. Taču šī nodeva nedrīkst pārsniegt muitas tarifa nodevu likmi.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 3. punktu CIF importēšanas cenas aprēķina, par pamatu ņemot attiecīgā produkta raksturīgās cenas pasaules tirgū.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1249/96 ir sīki izstrādāti noteikumi, lai piemērotu Regulu (EK) Nr. 1784/2003 attiecībā uz ievedmuitas nodokli labības nozarē.

(4)

Ievedmuitas nodokli piemēro, kamēr nosaka jaunu nodokli un tas stājas spēkā.

(5)

Lai nodrošinātu ievedmuitas režīma normālu funkcionēšanu, ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai jāņem reprezentatīvā tirgus likmes, kas konstatētas atsauces perioda laikā.

(6)

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1249/96, jānosaka ievedmuitas nodoklis saskaņā ar šās Regulas pielikumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minētie labības nozares ievedmuitas nodokļi ir noteikti šās Regulas I pielikumā, pamatojoties uz II pielikumā minēto informāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 16. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1110/2003 (OV L 158, 27.6.2003., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no 2005. gada 16. jūlija

KN kods

Preču nosaukums

Ievedmuita (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Augstas kvalitātes cietie kvieši

0,00

vidējas kvalitātes

0,00

zemas kvalitātes

0,00

1001 90 91

Parastas kviešu sēklas

0,00

ex 1001 90 99

Parasti augstas kvalitātes kvieši, izņemot sēklu

0,00

1002 00 00

Rudzi

33,95

1005 10 90

Kukurūzas sēklas, izņemot hibrīdu

54,86

1005 90 00

Kukurūza, izņemot sēklas (2)

54,86

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīdu sēšanai

38,94


(1)  Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu (Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 4. punkts), importētājs var saņemt nodevu samazinājumu:

3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūrā, vai

2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē.

(2)  Importētājs saņem vienotas likmes samazinājumu 24 EUR/t, ja tiek pildīti nosacījumi, kas izstrādāti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5. punktā.


II PIELIKUMS

Muitas nodokļu aprēķināšanas elementi

laika posmam no 1.7.2005–14.7.2005

1)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Biržas kotējumi

Mineapole

Čikāga

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Mineapole

Produkti (% proteīnu 12 % mitrumā)

HRS2

YC3

HAD2

vidējā kvalitāte (1)

zema kvalitāte (2)

ASV mieži 2

Kotējums (EUR/t)

122,45 (3)

77,73

176,22

166,22

146,22

92,18

Subsīdija par Persijas līča reģionu (EUR/t)

8,81

 

 

Subsīdija par Lielo Ezeru reģionu (EUR/t)

26,13

 

 

2)

Vidējie rādītāji par laikposmu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā:

Frakts/izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama 20,62 EUR/t; Lielo Ezeru reģions–Roterdama 30,89 EUR/t.

3)

Subsīdijas Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Atskaitījums 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 1. punkts)

(2)  Atskaitījums 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 3. pants)

(3)  Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts)


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/27


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1151/2005

(2005. gada 15. jūlijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2505/96 par autonomu Kopienas tarifa kvotu atklāšanu atsevišķiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem un to pārvaldi

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 26. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 1996. gada 20. decembrī pieņēma Regulu (EK) Nr. 2505/96 par autonomu Kopienas tarifa kvotu atklāšanu atsevišķiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem un to pārvaldi (1). Kopienas pieprasījums pēc attiecīgajiem produktiem būtu jāapmierina saskaņā ar vislielākās labvēlības nosacījumiem. Tādēļ jaunas Kopienas tarifu kvotas atbilstīgiem apjomiem būtu jāatklāj ar samazinātu vai nulles nodokļa likmi, vienlaikus izvairoties no jebkādiem traucējumiem šo ražojumu tirgos.

(2)

Kvotu apjoms dažām autonomām Kopienas tarifu kvotām nav pietiekams, lai atbilstu Kopienas ražošanas nozares vajadzībām pašreizējā kvotas periodā. Tātad šie kvotu apjomi būtu jāpalielina.

(3)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 2505/96 būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Ņemot vērā šīs regulas saimniecisko nozīmīgumu, ir jāatsaucas uz steidzamības iemesliem, kas paredzēti I.3. punktā Protokolā par dalībvalstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem.

(5)

Ņemot vērā, ka šo regulu jāpiemēro no 2005. gada 1. jūlija, tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2005. gada 1. jūlija Regulas (EK) Nr. 2505/96 I pielikumu papildina ar kvotām, kas uzskaitītas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Kvotas periodu no 2005. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim Regulas (EK) Nr. 2505/96 I pielikumā tarifu kvotas 09.2626 apjomu nosaka 1 600 000 vienības.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 15. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

I. LEWIS


(1)  OV L 345, 31.12.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2243/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 1. lpp.).


PIELIKUMS

“Kārtas Nr.

KN kods

TARIC apakšpozīcija

Apraksts

Kvotas apjoms

Kvotas nodoklis

%

Kvotas periods

09.2002

2928 00 90

30

Fenilhidrazīns

300 tonnas

0

1.7.–31.12.2005.

09.2003

8543 89 95

63

Ar spriegumu vadāmi frekvences ģeneratori, kas sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, kuri uzmontēti uz iespiestas shēmas, kas ir apvalkā, kura ārējie izmēri nepārsniedz 30 × 30 mm

700 000 vienības

0

1.7.–31.12.2005.

09.2004

2926 10 00

10

Akrilnitrils

40 000 tonnas

0

1.7.–31.12.2005.

09.2009

8504 90 11

30

Ferīta serdes, kurām ir šādi izmēri:

augšējais iekšējais diametrs 48 mm un augstums 42 mm,

augšējais iekšējais diametrs 48 mm un augstums 44 mm,

augšējais iekšējais diametrs 49 mm un augstums 42 mm,

augšējais iekšējais diametrs 51 mm un augstums 40 mm,

izmantošanai nolieces spoļu ražošanā (1)

650 000 vienības

0

1.7.–31.12.2005.

09.2018

2932 11 00

10

Tetrahidrofurāns, kas satur ne vairāk kā 40 mg litrā tetrahidro-2-metilfurāna un tetrahidro-3-metilfurāna α-4-hidroksibutil-ω-hidroksipolija (oksitetrametilēna) ražošanai (1)

30 000 tonnas

0

1.7.–31.12.2005.

09.2026

2903 30 80

70

1,1,1,2 tetrafluoretāns, pārbaudīts, bez smaržas, satur maksimāli:

1,1,2,2,-tetraflouretānu 600 ppm no svara

pentaflouretānu 2 ppm no svara

hlorodifluoro-metānu 2 ppm no svara

hloropentālfluoro-etānu 2 ppm no svara

dihlorodifluoro-metānu 2 ppm no svara

izmantošanai farmaceitiskas kategorijas padeves elementu ražošanā devas inhalatoriem (1)

2 000 tonnas

0

1.7.–31.12.2005.

09.2028

8545 19 90

10

Oglekļa zemētāji (oglekļa elektrodi) izmantošanai cinka oglekļa bateriju ražošanā (1)

400 000 000 vienības

0

1.7.–31.12.2005.

09.2030

2926 90 95

74

Hlortalonils

350 tonnas

0

1.7.–31.12.2005.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Četrtaktu benzīna dzinēji ar darba cilindru, kura tilpums nepārsniedz 250 cm3, kas paredzēti apakšpozīcijā 8433 11 norādīto zāles pļaujmašīnu izgatavošanai (1) vai apakšpozīcijā 8433 20 10 norādīto pļaujmašīnu izgatavošanai (1)

750 000 vienības

0

1.7.2005.–30.6.2006.


(1)  Lietošanas kontrole šim mērķim tiek veikta saskaņā ar attiecīgajā jomā pieņemtajiem Kopienas noteikumiem.”


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/30


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 12. jūlijs),

ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Apvienotās Karalistes

(2005/507/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 263. pantu,

ņemot vērā Apvienotās Karalistes valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2002. gada 22. janvārī pieņēma Lēmumu 2002/60/EK (1), ar ko laikposmam no 2002. gada 26. janvāra līdz 2006. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un aizstājējus.

(2)

Pēc William SPEECHLEY kunga amata pilnvaru termiņa izbeigšanās ir atbrīvojusies viena Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku līdz 2006. gada 25. janvārim Reģionu komitejas locekļa aizstājēja amatā tiek iecelts:

 

David PARSONS kungs,

Councillor

Leicestershire County Council,

aizstājot William SPEECHLEY kungu.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tas stājas spēkā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2005. gada 12. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. BROWN


(1)  OV L 24, 26.1.2002., 38. lpp.


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/31


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 12. jūlijs),

ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli no Apvienotās Karalistes

(2005/508/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 263. pantu,

ņemot vērā Apvienotās Karalistes valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2002. gada 22. janvārī pieņēma Lēmumu 2002/60/EK, ar ko laikposmam no 2002. gada 26. janvāra līdz 2006. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un aizstājējus (1).

(2)

Pēc Brian SMITH kunga nāves ir atbrīvojusies viena Reģionu komitejas locekļa vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku līdz 2006. gada 25. janvārim Reģionu komitejas locekļa amatā tiek iecelts:

 

William John WILLIAMS kungs,

Councillor

Cyngor Sir Ynys Môn,

aizstājot Brian SMITH kungu.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tas stājas spēkā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2005. gada 12. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. BROWN


(1)  OV L 24, 26.1.2002., 38. lpp.


16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/32


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 12. jūlijs),

ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Vācijas

(2005/509/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 263. pantu,

ņemot vērā Vācijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2002. gada 22. janvārī pieņēma Lēmumu 2002/60/EK, ar kuru laikposmam no 2002. gada 26. janvāra līdz 2006. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un aizstājējus (1).

(2)

Pēc Barbara BRÜNING kundzes pilnvaru termiņa beigām, par ko Padomei paziņoja 2005. gada 19. aprīlī, ir atbrīvojusies viena Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku līdz 2006. gada 25. janvārim Reģionu komitejas locekļa aizstājēja amatā tiek iecelts:

 

Stefan KRAXNER kungs,

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

(Hamburgas parlamenta loceklis).

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tas stājas spēkā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2005. gada 12. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. BROWN


(1)  OV L 24, 26. 1. 2002., 38. lpp.


Komisija

16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/33


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 14. jūnijs)

par Eiropas Atomenerģijas kopienas pievienošanos “Kopējai lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencijai”

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1729)

(2005/510/Euratom)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 101. panta otro daļu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 24. janvāra Lēmumu 2005/84/Euratom, ar ko apstiprina Eiropas Atomenerģijas kopienas pievienošanos “Kopējai lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencijai” (1) (turpmāk tekstā “Kopējā konvencija”),

tā kā:

(1)

Divdesmit divas dalībvalstis ir Kopējās konvencijas līgumslēdzējas puses.

(2)

Kopējai konvencijai pievienojas Eiropas Atomenerģijas kopiena,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā tiek apstiprināta pievienošanās Kopējai konvencijai.

Kopējās konvencijas un Eiropas Atomenerģijas kopienas deklarācijas teksts, kas izstrādāts saskaņā ar Kopējās konvencijas 39. panta 4. punkta iii) apakšpunktu, ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Tiklīdz kā šis lēmums būs pieņemts, tam pievienoto deklarāciju nodod glabāšanā Starptautiskās atomenerģijas aģentūras Kopējās konvencijas depozitārija ģenerāldirektoram, izmantojot vēstuli, ko parakstījis vadītājs Eiropas Komisijas delegācijai starptautiskajās organizācijās Vīnē.

Briselē, 2005. gada 14. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Andris PIEBALGS


(1)  OV L 30, 3.2.2005., 10. lpp.


Eiropas Atomenerģijas kopienas deklarācija saskaņā ar Kopējās lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencijas 39. panta 4. punkta iii) apakšpunktu

Pašreiz Eiropas Atomenerģijas kopienā ir šādas dalībvalstis: Beļģijas Karaliste, Čehijas Republika, Dānijas Karaliste, Vācijas Federatīvā Republika, Igaunijas Republika, Grieķijas Republika, Spānijas Karaliste, Francijas Republika, Īrija, Itālijas Republika, Kipras Republika, Latvijas Republika, Lietuvas Republika, Luksemburgas Lielhercogiste, Ungārijas Republika, Maltas Republika, Nīderlandes Karaliste, Austrijas Republika, Polijas Republika, Portugāles Republika, Slovēnijas Republika, Slovākijas Republika, Somijas Republika, Zviedrijas Karaliste, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste.

Kopiena paziņo, ka uz to attiecas Kopējās konvencijas 1.–16., 18., 19., 21. un 24.–44. pants.

Kā paredzēts Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 2. panta b) apakšpunktā un II sadaļas 3. nodaļas “Veselība un drošība” attiecīgajos pantos, Kopienai ar iepriekšminētajām dalībvalstīm ir kopīga kompetence jomās, uz kurām attiecas Kopējās konvencijas 4., 6.–11., 13.–16., 19. un 24.–28. pants.


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļu

16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/35


PADOMES LĒMUMS 2005/511/TI

(2005. gada 12. jūlijs)

par euro aizsardzību pret viltošanu, norīkojot Eiropolu par centrālo biroju euro viltošanas apkarošanai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 30. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 34. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Vācijas Federatīvās Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Itālijas Republikas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ierosinājumu (1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Euro kā 12 dalībvalstu likumīgā valūta ir arvien izteiktāk kļuvusi par pasaules valūtu un tādēļ kļuvusi par starptautisko viltošanas organizāciju īpaši prioritāru mērķi Eiropas Savienībā un trešās valstīs.

(2)

Ir jānovērš turpmāka viltotu euro skaita palielināšana, kas apdraudētu euro banknošu un monētu brīvo apgrozību.

(3)

Ir nepieciešams uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm un sadarbību starp dalībvalstīm un Eiropolu, lai stiprinātu sistēmu euro aizsardzībai ārpus Eiropas Savienības teritorijas.

(4)

Starptautiskā Konvencija par naudas viltošanas novēršanu (še turpmāk – “Ženēvas konvencija”), par ko vienojās Ženēvā 1929. gada 20. aprīlī, Eiropas integrācijas apstākļos būtu jāpiemēro efektīvāk.

(5)

Trešām valstīm vajadzīgs centrālais kontaktpunkts, lai iegūtu informāciju par viltotiem euro, un visa informācija par viltotiem euro būtu jāapkopo Eiropolā, lai to varētu analizēt.

(6)

Ņemot vērā Padomes Pamatlēmumu 2000/383/TI (2000. gada 29. maijs) par pastiprinātu aizsardzību, izmantojot kriminālsodus un citas sankcijas, pret naudas viltošanu saistībā ar euro ieviešanu (3), Padome uzskata par lietderīgu, ka katra dalībvalsts kļūst par līgumslēdzēju pusi Ženēvas konvencijai un izveido centrālos birojus minētās konvencijas 12. panta nozīmē.

(7)

Padome uzskata par lietderīgu norīkot Eiropolu par centrālo biroju euro viltošanas apkarošanai Ženēvas konvencijas 12. panta nozīmē,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

1.   Attiecībā uz dalībvalstīm, kas ir Ženēvas konvencijas līgumslēdzējas puses, Eiropols, saskaņā ar pielikumā ietverto deklarāciju (še turpmāk – “Deklarācija”), darbojas kā centrālais birojs euro viltošanas apkarošanai Ženēvas konvencijas 12. panta pirmā teikuma nozīmē. Visu citu valūtu viltošanas jautājumi un centrālā biroja uzdevumi, kas nav deleģēti Eiropolam saskaņā ar Deklarāciju, paliek valstu centrālo biroju esošajā kompetencē.

2.   To dalībvalstu valdības, kas ir Ženēvas konvencijas līgumslēdzējas puses, sniedz Deklarāciju un pilnvaro Vācijas Federatīvās Republikas pārstāvi nosūtīt Deklarācijas Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 12. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. BROWN


(1)  OV C 317, 22.12.2004., 10. lpp.

(2)  Atzinums sniegts 2005. gada 12. aprīlī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  OV L 140, 14.6.2000., 1. lpp. Pamatlēmumā grozījumi izdarīti ar Pamatlēmumu 2001/888/TI (OV L 329, 14.12.2001., 3. lpp.).


PIELIKUMS

… deklarācija, ar ko norīko Eiropolu par centrālo biroju euro viltošanas apkarošanai

…, kas ir Eiropas Savienības dalībvalsts, ir pilnvarojusi Eiropas Policijas biroju (turpmāk tekstā – “Eiropols”) apkarot euro viltošanu.

Lai 1929. gada Ženēvas konvencija varētu efektīvāk darboties, … turpmāk pildīs savas saistības šādi:

1.

Attiecībā uz euro viltošanu Eiropols – saskaņā ar Padomes Aktā (1995. gada 26. jūlijs) par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija) (1) paredzēto mērķi – veic šādus centrālā biroja uzdevumus 1929. gada Ženēvas konvencijas 12. līdz 15. panta nozīmē:

1.1.

Eiropols centralizēti apkopo un apstrādā visu informāciju, kas varētu veicināt euro viltošanas izmeklēšanu, novēršanu un apkarošanu, un nekavējoties nosūta šo informāciju dalībvalstu centrālajiem birojiem.

1.2.

Saskaņā ar Eiropola konvenciju, jo īpaši saskaņā ar tās 18. pantu, un Padomes Aktu (1999. gada 12. marts), ar ko pieņem noteikumus, kuri attiecas uz personas datu nosūtīšanu no Eiropola uz trešām valstīm un citām organizācijām (2), Eiropols sazinās tieši ar trešo valstu centrālajiem birojiem, lai pildītu šīs deklarācijas 1.3., 1.4. un 1.5. punktā paredzētos uzdevumus.

1.3.

Eiropols, ciktāl tas to uzskata par lietderīgu, nosūta trešo valstu centrālajiem birojiem neviltotu euro paraugu komplektu.

1.4.

Eiropols regulāri paziņo trešo valstu centrālajiem birojiem, sniedzot visus vajadzīgos datus, par jaunu emitēto naudu un naudas izņemšanu no apgrozības.

1.5.

Izņemot gadījumus, kas skar tikai vietējās intereses, Eiropols, ciktāl tas uzskata to par lietderīgu, ziņo trešo valstu centrālajiem birojiem:

par jebkuru viltotu vai falsificētu euro atklāšanu. Ziņojumam par viltojumu vai falsifikāciju pievieno viltojuma tehnisku aprakstu, ko sniedz tikai iestāde, kuras banknotes ir viltotas. Būtu jānosūta viltotu banknošu fotoreprodukciju vai, ja iespējams, paraugu. Steidzamos gadījumos ziņojumu un policijas iestāžu sniegto īsu aprakstu var konfidenciāli nosūtīt ieinteresētajiem centrālajiem birojiem, neskarot iepriekš minēto ziņojumu un tehnisko aprakstu.

sīkākas ziņas par viltojumu atklāšanu, norādot, vai ir bijis iespējams konfiscēt visas viltotas naudas zīmes, kas laistas apgrozībā.

1.6.

Eiropols kā dalībvalstu centrālais birojs piedalās konferencēs par euro viltošanas jautājumiem Ženēvas konvencijas 15. panta nozīmē.

1.7.

Gadījumos, kad Eiropols nespēj veikt uzdevumus, kas paredzēti 1.1. līdz 1.6. punktā, saskaņā ar Eiropola konvenciju, kompetenci saglabā dalībvalstu centrālie biroji.

2.

Visu citu valūtu viltošanas jautājumi un centrālā biroja uzdevumi, kas nav deleģēti Eiropolam saskaņā ar 1. punktu, paliek valstu centrālo biroju esošajā kompetencē.

Pārstāvja vārds, uzvārds …, … gada …


(1)  OV C 316, 27.11.1995., 1. lpp.

(2)  OV C 88, 30.3.1999., 1. lpp. Padomes Aktā grozījumi izdarīti ar Padomes 2002. gada 28. februāra Aktu (OV C 76, 27.3.2002., 1. lpp.).


Labojums

16.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/37


Labojums Komisijas 2005. gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 1098/2005, ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas olām un olu dzeltenumiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 183, 2005. gada 14. jūlijs )

46. lappusē pielikumā tabulas zemsvītras piezīmē galamērķim, kura kods ir 04:

tekstu:

“Visi galamērķi, izņemot Šveici, un galamērķus 02 un 03.”

lasīt šādi:

“Visi galamērķi, izņemot Šveici un Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra un galamērķus 02 un 03.”