ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 184

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 15. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1111/2005 (2005. gada 24. jūnijs), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1112/2005 (2005. gada 24. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā

5

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1113/2005 (2005. gada 12. jūlijs), ar kuru jauna eksportētāja kontekstā izbeidz pārskatīt Padomes Regulu (EK) Nr. 1995/2000, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu cita starpā attiecībā uz Alžīrijas izcelsmes urīnvielas un amonija nitrāta šķīdumu (UAN) importu

10

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1114/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1115/2005 (2005. gada 14. jūlijs) par importa licenču izsniegšanu dažiem importētiem sēņu konserviem saskaņā ar autonomo tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1116/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka piena un piena produktu eksporta kompensācijas

16

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1117/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

24

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1118/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004

26

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1119/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1751/2004, ar ko attiecībā uz 2005. pārskata gadu ELVGF Garantiju nodaļai nosaka procentu likmes, kuras jāizmanto, aprēķinot finansēšanas izmaksas intervences pasākumiem, kuros ietilpst iepirkšana, uzglabāšana un realizācija

27

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1120/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1121/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1122/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

31

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1123/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 15. jūlijā

33

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1124/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1125/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 32. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1327/2004

37

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1126/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka samazinājuma koeficientu, kas jāpiemēro Regulā (EK) Nr. 573/2003 paredzētās kukurūzas tarifa kvotas robežās

38

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1127/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka samazinājuma koeficientu, kas jāpiemēro Regulā (EK) Nr. 573/2003 paredzētās kviešu tarifa kvotas robežās

39

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1128/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka samazinājuma koeficientu, kas jāpiemēro Regulā (EK) Nr. 958/2003 paredzētās kukurūzas tarifa kvotas robežās

40

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1129/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka samazinājuma koeficientu, kas jāpiemēro Regulā (EK) Nr. 958/2003 paredzētās kviešu tarifa kvotas robežās

41

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1130/2005 (2005. gada 14. jūlijs) par importa licenču izsniegšanu importētiem ķiplokiem saskaņā ar autonomo tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005

42

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1131/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

43

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1132/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

47

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1133/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

50

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1134/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

52

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1135/2005 (2005. gada 14. jūlijs) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

53

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1136/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 868/2005 minētajā uzaicinājumā uz konkursu

54

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

ES–Rumānijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 2/2005 (2005. gada 20. jūnijs), ar ko groza Lēmumu Nr. 1/95 par Asociācijas padomes reglamentu, izveidojot Apvienoto konsultatīvo komiteju starp Reģionu komiteju un Rumānijas Koordinācijas komiteju sadarbībai ar Reģionu komiteju

55

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2004. gada 29. septembris) attiecībā uz procesu saskaņā ar EK Līguma 81. pantu (Lieta COMP/C.37.750/B2 – Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken) (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 3597)

57

 

*

Komisijas Ieteikums (2005. gada 27. maijs) par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1540)

60

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 13. jūlijs), ar kuru attiecībā uz kompetentās iestādes noteikšanu un veselības sertifikāta paraugu groza Lēmumu 96/355/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Senegālas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2651)  ( 1 )

64

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 14. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 1999/120/EK attiecībā uz viena Albānijas uzņēmuma iekļaušanu trešo valstu to uzņēmumu pagaidu sarakstos, no kuriem dalībvalstīm atļauts ievest dzīvnieku zarnas (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2657)  ( 1 )

68

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1111/2005

(2005. gada 24. jūnijs),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EEK) Nr. 1365/75 (1975. gada 26. maijs) par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi (2) ir noteikumi, kas attiecas uz fonda, un jo īpaši tā Administratīvās valdes, organizāciju. Šie noteikumi tika vairākkārt grozīti pēc katras jaunu dalībvalstu pievienošanās, kad Administratīvajā valdē vajadzēja iekļaut jaunus locekļus.

(2)

2001. gadā veiktajā ārējā izvērtējumā par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (turpmāk – “Fonds”) uzsvērta vajadzība pielāgot Regulas (EEK) Nr. 1365/75 noteikumus, lai nodrošinātu Fonda un tā pārvaldības struktūru efektivitāti un lietderību, tostarp pārskatot noteikumus, kas attiecas uz ekspertu komiteju.

(3)

Eiropas Parlaments ir aicinājis Komisiju pārskatīt aģentūru valžu sastāvu un darba metodes un izteikt atbilstīgus priekšlikumus.

(4)

Fonda, Eiropas Aģentūras drošībai un veselības aizsardzībai darbā un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra, attiecīgi, Valdes vai Administratīvās valdes ir iesniegušas Komisijai Kopēju atzinumu par minēto struktūru valžu turpmāko vadību un darbību.

(5)

Fonda, Eiropas Aģentūras drošībai un veselības aizsardzībai darbā un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra trīspusējā pārvaldība, ko īsteno valdību, darba devēju organizāciju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji, ir būtiska šo struktūru veiksmīgai darbībai.

(6)

Sociālo partneru dalība šo triju Kopienas struktūru pārvaldībā rada īpašu situāciju, kas liek tām darboties saskaņā ar kopējiem noteikumiem.

(7)

Trīs grupu – valdību, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvju – dalība trīspusējā valdē un koordinatora izvirzīšana darba devēju un darba ņēmēju grupām ir izrādījusies lietderīga. Šai kārtībai tādēļ būtu jāpiešķir oficiāls statuss, un tā būtu jāattiecina arī uz valdību pārstāvju grupu.

(8)

Saglabājot trīspusējo pārstāvību no katras dalībvalsts, tiek nodrošināts, ka ir iesaistītas visas galvenās ieinteresētās personas un ka ir ņemta vērā sociālos jautājumus raksturojošā interešu un pieeju daudzveidība.

(9)

Ir iepriekš jāparedz praktiskais iespaids, kādu uz Fondu atstās Savienības nākamā paplašināšanās. Tā valdes sastāvs un darbība būtu jāpielāgo, lai ņemtu vērā jauno dalībvalstu pievienošanos.

(10)

Valdes reglamentā paredzēto biroju vajadzētu stiprināt, lai nodrošinātu Fonda darbības nepārtrauktību un lēmumu pieņemšanas efektivitāti; biroja sastāvam būtu jāturpina atspoguļot valdes trīspusējā struktūra.

(11)

Saskaņā ar Līguma 3. pantu Kopienas mērķis ir visās tās darbības jomās novērst nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un sekmēt vienlīdzību. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt noteikumu, ar kuru veicina vīriešu un sieviešu skaita līdzsvaru valdes sastāvā.

(12)

Valdei vajadzētu būt iespējai nodrošināt neatkarīgu ekspertu oficiālu piesaistīšanu uz ierobežotu laiku saskaņā ar darba programmas īstenošanas īpašām vajadzībām.

(13)

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda – vienīgās Kopienas aģentūras ar saviem Civildienesta noteikumiem – darbiniekiem ir lietderīgi piemērot tos pašus nosacījumus, ko piemēro citiem Kopienu līgumdarbiniekiem, un attiecināt uz viņiem tās pašas priekšrocības, kas noteiktas pārskatītajos Civildienesta noteikumos, ievērojot iegūtās tiesības, jo īpaši attiecībā uz karjerām un pensiju tiesībām.

(14)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 1365/75.

(15)

Attiecībā uz šīs regulas pieņemšanu Līgumā nav paredzētas citas pilnvaras, kā vien tā 308. pantā noteiktās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 1365/75 groza šādi:

1)

Regulas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Fonds iespējami cieši sadarbojas ar specializētām iestādēm, fondiem un organizācijām dalībvalstīs un starptautiskā līmenī. Jo īpaši Fonds nodrošina atbilstīgu sadarbību ar Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā, neskarot Fonda mērķus.”

2)

Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Fonda pārvaldības un vadības struktūra ietver:

a)

Valdi;

b)

Biroju;

c)

direktoru un direktora vietnieku.”

3)

Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“6. pants

1.   Valdē ir:

a)

pa vienam loceklim no katras dalībvalsts, kas pārstāv valdību;

b)

pa vienam loceklim no katras dalībvalsts, kas pārstāv darba devēju organizācijas;

c)

pa vienam loceklim no katras dalībvalsts, kas pārstāv darba ņēmēju organizācijas;

d)

trīs locekļi, kas pārstāv Komisiju.

2.   Šā panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ Padome, ievērojot principu – pa vienam loceklim no katras dalībvalsts un katras minētās kategorijas. Padome tajā pašā laikā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā locekļiem ieceļ aizstājējus, kas Valdes sanāksmēs piedalās vienīgi locekļa neierašanās gadījumā.

Komisija ieceļ locekļus un aizstājējus, kas to pārstāv, ņemot vērā vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību.

Iesniedzot kandidātu sarakstus, dalībvalstis, darba devēju organizācijas un darba ņēmēju organizācijas cenšas nodrošināt, lai Valdes sastāvs atspoguļotu vīriešu un sieviešu pārstāvības līdzsvaru.

Valdes locekļu sarakstu Padome publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un Fonds to publicē savā interneta vietnē.

3.   Valdes locekļu pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Tas ir atjaunojams.

Pilnvaru laikam beidzoties vai atkāpšanās gadījumā, locekļi paliek amatā līdz to atkārtotai iecelšanai vai aizstāšanai.

4.   Valde ievēl priekšsēdētāju un trīs priekšsēdētāja vietniekus, pa vienam no trīs grupām, kas minētas 7. pantā, un vienu no Komisijas pārstāvjiem, uz vienu gadu ar iespēju pilnvaru laiku atjaunot.

5.   Priekšsēdētājs sasauc Valdi vismaz vienreiz gadā. Priekšsēdētājs sasauc papildu sanāksmes, ja to lūdz vismaz viena trešdaļa Valdes locekļu.

6.   Valde pieņem lēmumus ar tās locekļu absolūto balsu vairākumu.

7.   Valdību, darba devēju organizāciju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji Valdē veido atsevišķas grupas. Katra grupa izvirza koordinatoru, kas piedalās Valdes sanāksmēs. Darba devēju un darba ņēmēju grupu koordinatori ir savu attiecīgo organizāciju pārstāvji Eiropas līmenī. Koordinatori, kas nav iecelti par Valdes locekļiem šā panta 1. punkta nozīmē, piedalās sanāksmēs bez balsstiesībām.

8.   Valde izveido Biroju, kurā ir 11 locekļi. Birojā darbojas Valdes priekšsēdētājs un trīs priekšsēdētāja vietnieki, viens koordinators no katras grupas, kā minēts 7. punktā, un pa vēl vienam pārstāvim no katras grupas un Komisijas. Grupas var katra izraudzīties ne vairāk kā trīs aizstājējus, kas apmeklētu Biroja sanāksmes pilntiesīgo locekļu prombūtnes laikā.

9.   Valde lemj par Biroja sanāksmju skaitu gadā. Biroja priekšsēdētājs pēc Biroja locekļu lūguma sasauc papildu sanāksmes.

10.   Birojs lēmumus pieņem vienprātīgi. Ja nevar panākt vienprātīgu lēmumu, Birojs nodod lietu lemšanai Valdē.

11.   Valdi pilnībā un atbilstīgi informē par Biroja darbībām un pieņemtajiem lēmumiem.”

4)

Regulas 7. pantu groza šādi:

a)

1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Valde vada Fondu un paredz tā pamatnostādnes. Pamatojoties uz direktora iesniegtu projektu, Valde ar Komisijas piekrišanu pieņem Fonda gada un četru gadu darba programmu.”;

b)

2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Valde pēc Komisijas atzinuma saņemšanas pieņem savu reglamentu, kurā noteikta tās darbības praktiskā kārtība. Informācijas nolūkos reglamentu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei. Tomēr, trīs mēnešos pēc tā saņemšanas un lēmumu pieņemot ar vienkāršu balsu vairākumu, Padome var labot šo reglamentu.”;

c)

pievieno šādu punktu:

“4.   Neskarot direktora pienākumus, kas noteikti 8. un 9. pantā, Birojs atbilstoši Valdes pilnvarojumam pārrauga tās lēmumu īstenošanu un veic visus vajadzīgos pasākumus Fonda atbilstīgai pārvaldībai Valdes sanāksmju starplaikā. Valde nedrīkst deleģēt Birojam 12. un 15. pantā minētās pilnvaras.”

5)

Regulas 9. un 10. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

“9. pants

1.   Direktors atbild par Fonda pārvaldību, kā arī par Valdes un Biroja pieņemto lēmumu un programmu īstenošanu. Direktors ir Fonda likumiskais pārstāvis.

2.   Neskarot 8. panta 1. punktu, direktors īsteno 17. panta 1. punktā minētās pilnvaras.

3.   Direktors sagatavo Valdes un Biroja darbu. Direktors, direktora vietnieks vai abi minētie piedalās Valdes un Biroja sanāksmēs.

4.   Direktors atskaitās Valdei par Fonda vadību.

10. pants

Pamatojoties uz direktora priekšlikumu, Valde var izraudzīties neatkarīgus ekspertus un lūgt viņu atzinumu par īpašiem jautājumiem saistībā ar četru gadu darba programmu un gada darba programmu.”

6)

Svītro 11. pantu.

7)

Regulas 12. pantu groza šādi:

a)

1. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādām daļām:

“1.   Direktors līdz katra gada 1. jūlijam izstrādā gada darba programmu, pamatojoties uz 7. pantā minētajām pamatnostādnēm. Gada darba programma ir četru gadu darba programmas sastāvdaļa. Gada darba programmā iekļautajiem projektiem pievieno aplēses par vajadzīgo finansējumu.

Izstrādājot programmas, direktors ņem vērā Kopienas iestāžu un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumus.”;

b)

2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Direktors iesniedz programmas Valdei apstiprināšanai.”

8)

Regulas 17. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“17. pants

1.   Uz Fonda darbiniekiem, kas pieņemti darbā pēc 2005. gada 4. augusta, attiecas Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi vai Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, kā noteikts Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (3) (CEOS). Piemēro Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. iedaļu.

2.   Visiem darba līgumiem, kurus Fonds un tā darbinieki saskaņā ar Regulu (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 1860/76 (4) noslēguši līdz 2005. gada 4. augustam, uzskata par tādiem, kas noslēgti saskaņā ar CEOS 2. panta a) punktu. Šiem līgumiem no tās pašas dienas piemēro Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 1., 3. un 4. iedaļu, izņemot 22. panta 2. punktu.

Darbiniekiem ir tiesības tajā pašā dienā pārtraukt līgumu, neievērojot iepriekšējas paziņošanas laiku, kas paredzēts Regulas (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 1860/76 45. pantā. Aprēķinot atlaišanas pabalstus un bezdarbnieka pabalstus šādas līguma pārtraukšanas gadījumā uzskata, ka līgums ir pārtraukts pēc Fonda iniciatīvas.

3.   Fonds attiecībā uz darbiniekiem īsteno pilnvaras, kas piešķirtas attiecīgi iecēlējinstitūcijai vai institūcijai, kurai ir tiesības slēgt līgumus.

4.   Valde, vienojoties ar Komisiju, pieņem atbilstošos īstenošanas noteikumus.

9)

Katru reizi, kad pantos lietots termins “Administratīvā valde”, to aizstāj ar terminu “Valde”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2005. gada 24. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

L. LUX


(1)  2005. gada 28. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1649/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 25. lpp.).

(3)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 31/2005 (OV L 8, 12.1.2005., 1. lpp.).

(4)  Padomes Regula (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 1860/76 (1976. gada 29. jūnijs), ar ko nosaka Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 214, 6.8.1976., 24. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (Euratom, EOTK, EEK) Nr. 680/87 (OV L 72, 14.3.1987., 15. lpp.).”


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/5


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1112/2005

(2005. gada 24. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas iesniegts pēc apspriešanās ar Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EK) Nr. 2062/94 (1994. gada 18. jūlijs), ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā (2), ir noteikumi, kas attiecas uz aģentūras, un jo īpaši tās Administratīvās valdes, mērķiem, uzdevumiem un organizāciju. Šie noteikumi tika grozīti pēc Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanās, kad Administratīvajā valdē vajadzēja iekļaut jaunus locekļus.

(2)

Veselības aizsardzība un drošība darbā – būtisks elements, lai paaugstinātu nodarbinātības kvalitāti – ir viena no Eiropas Savienības vissvarīgākajām sociālās politikas jomām. Komisijas 2002. gada 11. marta paziņojumā “Pielāgošanās izmaiņām darbā un sabiedrībā: jauna Kopienas stratēģija par veselības aizsardzību un drošību darbā 2002–2006” uzsvērta nozīmīgā loma, kāda ir Eiropas Aģentūrai drošībai un veselības aizsardzībai darbā, turpmāk – “Aģentūra”, īstenojot veicināšanas, izpratnes veidošanas un prognozēšanas pasākumus, kas vajadzīgi stratēģijā izklāstīto mērķu sasniegšanai.

(3)

Padomes 2002. gada 3. jūnija Rezolūcijā par Komisijas paziņojumu “Pielāgošanās izmaiņām darbā un sabiedrībā: jauna Kopienas stratēģija par veselības aizsardzību un drošību darbā 2002–2006” (3) prasīts, lai Aģentūra uzņemtos vadošo lomu, apkopojot un izplatot informāciju par labu praksi, izpratnes veidošanu un riska prognozēšanu. Padome aicina Komisiju ar Aģentūras palīdzību veicināt sadarbību starp dalībvalstīm un sociālajiem partneriem Eiropas līmenī, ņemot vērā turpmāku paplašināšanos, un izsaka gandarījumu par Komisijas ieceri iesniegt priekšlikumu, lai uzlabotu Aģentūras darbību un uzdevumus, ņemot vērā ārējo izvērtējuma ziņojumu un Padomdevējas komitejas atzinumu par minēto ziņojumu.

(4)

Arī Eiropas Parlamenta 2002. gada 23. oktobra Rezolūcijā par Komisijas paziņojumu “Pielāgošanās izmaiņām darbā un sabiedrībā: jauna Kopienas stratēģija par veselības aizsardzību un drošību darbā 2002–2006” atbalstīta Aģentūrai piešķirtā vadošā loma – būt nozīmīgākajam dalībniekam veselības aizsardzības un drošības pasākumos Kopienas līmenī – un izteikta cerība, ka Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds un Aģentūra turpinās uzlabot savu sadarbību saskaņā ar to attiecīgajiem uzdevumiem šajā politikas jomā.

(5)

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2002. gada 17. jūnija Atzinumā par Komisijas paziņojumu “Pielāgošanās izmaiņām darbā un sabiedrībā: jauna Kopienas stratēģija par veselības aizsardzību un drošību darbā 2002–2006” (4) uzsvērta Aģentūras loma risku izvērtēšanā, kā arī vajadzība pēc regulāriem kontaktiem starp Aģentūru un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu, lai izvairītos no dublēšanās un veicinātu kopīgu apsvēršanu.

(6)

Komisijas paziņojumā par “Izvērtējumu par Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā”, kurš sagatavots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2062/94 23. pantu un kura pamatā ir 2001. gadā veiktais ārējais izvērtējums, kā arī Administratīvās valdes un Komisijas Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas ieguldījums, uzsvērta vajadzība grozīt Regulu (EK) Nr. 2062/94, lai saglabātu un uzlabotu Aģentūras un tās vadības struktūru lietderību un efektivitāti.

(7)

Eiropas Parlaments ir aicinājis Komisiju pārskatīt aģentūru valžu sastāvu un darba metodes un izteikt atbilstīgus priekšlikumus.

(8)

Aģentūras, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda, attiecīgi, Valdes vai Administratīvās valdes ir iesniegušas Komisijai Kopēju atzinumu par minēto struktūru valžu turpmāko vadību un darbību.

(9)

Aģentūras, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda trīspusējā pārvaldība, ko īsteno valdību, darba devēju organizāciju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji, ir būtiska šo struktūru veiksmīgai darbībai.

(10)

Sociālo partneru dalība šo triju Kopienas struktūru pārvaldībā rada īpašu situāciju, kas liek tām darboties saskaņā ar kopējiem noteikumiem.

(11)

Trīs grupu – valdību, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvju – dalība trīspusējā valdē un koordinatora izvirzīšana darba devēju un darba ņēmēju grupām ir izrādījusies lietderīga. Šai kārtībai tādēļ būtu jāpiešķir oficiāls statuss, un tā būtu jāattiecina arī uz valdību pārstāvju grupu. Atbilstīgi pamatnostādnēm par nākotnes Kopienas struktūru attīstību, kas ietvertas Komisijas paziņojumā “Eiropas regulatīvo aģentūru darbības pamatprincipi” un jo īpaši atbilstīgi vajadzībai pēc attiecīgo ieinteresēto personu pārstāvības šo struktūru valdēs, kā arī atbilstīgi principam, par kuru vienojušies valstu un valdību vadītāji saistībā ar sociālo partneru aktīvāku iesaistīšanu sociālās politikas darba kārtības veidošanā, visiem valdes locekļiem (valdību, darba devēju, darba ņēmēju, Komisijas pārstāvjiem) katram vajadzētu būt pa vienai balsij.

(12)

Saglabājot trīspusējo pārstāvību no katras dalībvalsts, tiek nodrošināts, ka ir iesaistītas visas galvenās ieinteresētās personas un ka ir ņemta vērā sociālos jautājumus raksturojošā interešu un pieeju daudzveidība.

(13)

Ir iepriekš jāparedz praktiskais iespaids, kādu uz Aģentūru atstās Savienības nākamā paplašināšanās. Tās valdes sastāvs un darbība būtu jāpielāgo, lai ņemtu vērā jauno dalībvalstu pievienošanos.

(14)

Valdes reglamentā paredzēto biroju vajadzētu stiprināt, lai nodrošinātu Aģentūras darbības nepārtrauktību un lēmumu pieņemšanas efektivitāti. Biroja sastāvam būtu jāturpina atspoguļot valdes trīspusējā struktūra.

(15)

Saskaņā ar Līguma 3. pantu Kopienas mērķis ir visās tās darbībās novērst nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un sekmēt vienlīdzību. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt noteikumu, ar kuru veicina vīriešu un sieviešu skaita līdzsvaru valdes sastāvā.

(16)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2062/94.

(17)

Attiecībā uz šīs regulas pieņemšanu Līgumā nav paredzētas citas pilnvaras, kā vien tā 308. pantā noteiktās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2062/94 groza šādi:

1)

Regulas 2. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“2. pants

Mērķis

Lai uzlabotu darba vidi, attiecībā uz darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību, kā noteikts Līgumā un Kopienas turpmākās stratēģijās un rīcības programmās, kas attiecas uz veselības aizsardzību un drošību darba vietā, Aģentūras mērķis ir nodrošināt Kopienas iestādes, dalībvalstis, sociālos partnerus un šajā jomā iesaistītos ar drošības un veselības aizsardzības darbā jomā izmantojamo tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju.”

2)

Regulas 3. pantu groza šādi:

a)

1. punktu groza šādi:

i)

punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“a)

apkopot, analizēt un izplatīt tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju dalībvalstīs, lai to varētu nodot Kopienas iestādēm, dalībvalstīm un ieinteresētajām personām; šī apkopošana notiek, lai apzinātu riskus un labas prakses piemērus, kā arī esošās valstu prioritātes un programmas un nodrošinātu nepieciešamo ieguldījumu Kopienas prioritātēm un programmām;

b)

apkopot un analizēt tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju par zinātnisko pētniecību attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā un citiem pētniecības pasākumiem, kas ietver aspektus, kuri ir saistīti ar drošību un veselības aizsardzību darbā, un izplatīt zinātniskās izpētes un pētniecības pasākumu rezultātus;”;

ii)

punkta h) un i) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“h)

nodrošināt tehnisko, zinātnisko un ekonomisko informāciju par metodēm un līdzekļiem profilakses pasākumu īstenošanai, apzināt labas prakses piemērus un veicināt profilakses pasākumus, pievēršot īpašu uzmanību mazo un vidējo uzņēmumu specifiskajām problēmām. Attiecībā uz labas prakses piemēriem, Aģentūrai būtu jāpievērš īpaša uzmanība tādām praksēm, kas ir praktiski instrumenti, lai tos izmantotu tādu risku novērtējumam, kas saistās ar drošību un veselības aizsardzību darbā, kā arī lai noteiktu veicamos pasākumus to novēršanai;

i)

dot ieguldījumu Kopienas stratēģiju un rīcības programmu attīstībā attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā, neskarot Komisijas kompetences sfēru;”;

iii)

pievieno šādu j) punktu:

“j)

Aģentūra nodrošina, lai izplatītā informācija būtu saprotama galalietotājiem. Lai sasniegtu šo mērķi, Aģentūra strādā ciešā sadarbībā ar valstu galvenajiem punktiem, kas minēti 4. panta 1. punktā, saskaņā ar 4. panta 2. punktu.”;

b)

2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Lai izvairītos no jebkādas dublēšanās, Aģentūra strādā iespējami ciešā sadarbībā ar pastāvošajām Kopienas iestādēm, fondiem, speciālistu struktūrām un programmām. Jo īpaši Aģentūra nodrošina atbilstīgu sadarbību ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu, neskarot Aģentūras mērķus.”

3)

Regulas 4. pantu groza šādi:

a)

1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Aģentūra izveido tīklu, kas ietver:

valstu informācijas tīklu galvenos sastāvdaļu elementus, tostarp valstu sociālo partneru organizācijas, ņemot vērā valstu tiesību aktus un/vai praksi,

valstu galvenos punktus,

visus turpmākos tematiskos centrus.”;

b)

2. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.   Dalībvalstis regulāri informē Aģentūru par valsts veselības aizsardzības un drošības darbā informācijas tīklu galvenajām sastāvdaļām, ietverot visas iestādes, kas, pēc to domām, varētu dot ieguldījumu Aģentūras darbā, ņemot vērā vajadzību nodrošināt iespējami pilnīgāku to teritoriju ģeogrāfisko pārklājumu.

Kompetentās valsts iestādes vai valsts iestāde, ko tās norīkojušas par galveno punktu, koordinē un/vai pārsūta valsts līmenī sniegto informāciju Aģentūrai, kā paredz vienošanās starp attiecīgo galveno punktu un Aģentūru, pamatojoties uz pieņemto Aģentūras darba programmu.

Valsts iestādes ņem vērā attiecīgās valsts sociālo partneru viedokli saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi.”

4)

Iekļauj šādu 7.a pantu:

“7.a pants

Pārvaldības un vadības struktūras

Aģentūras pārvaldības un vadības struktūra ietver:

a)

Valdi;

b)

Biroju;

c)

direktoru.”

5)

Regulas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“8. pants

Valde

1.   Valdē ir:

a)

pa vienam loceklim no katras dalībvalsts, kas pārstāv valdību;

b)

pa vienam loceklim no katras dalībvalsts, kas pārstāv darba devēju organizācijas;

c)

pa vienam loceklim no katras dalībvalsts, kas pārstāv darba ņēmēju organizācijas;

d)

trīs locekļi, kas pārstāv Komisiju.

2.   Šā panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ Padome no Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas locekļu un to aizstājēju vidus.

Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ pēc dalībvalstu priekšlikuma.

Šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētos locekļus ieceļ pēc priekšlikuma, ko sniedz attiecīgās grupas pārstāvis Komitejā.

Triju Komitejas grupu priekšlikumus iesniedz Padomei; priekšlikumus informācijas nolūkā nosūta arī Komisijai.

Padome tajā pašā laikā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā loceklim ieceļ aizstājēju, kas Valdes sanāksmēs piedalās vienīgi locekļa neierašanās gadījumā.

Komisija ieceļ locekļus un aizstājējus, kas to pārstāv, ņemot vērā vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību.

Iesniedzot kandidātu sarakstus, dalībvalstis, darba devēju organizācijas un darba ņēmēju organizācijas cenšas nodrošināt, lai Valdes sastāvs pietiekami atspoguļotu dažādās iesaistītās ekonomikas nozares un vīriešu un sieviešu pārstāvības līdzsvaru. Šos sarakstus iesniedz trīs mēnešos pēc locekļa statusa atjaunošanas Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējā komitejā saskaņā ar 3. panta 3. un 4. punktu un 4. panta 1. punktu Padomes Lēmumā (2003. gada 22. jūlijs) par Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas izveidošanu (5).

Valdes locekļu sarakstu Padome publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un Aģentūra to publicē savā interneta vietnē.

3.   Valdes locekļu pilnvaru laiks ir trīs gadi. Tas ir atjaunojams.

Izņēmuma kārtā to Valdes locekļu pilnvaru laiku, kas pilda savus amata pienākumus šīs regulas spēkā stāšanās dienā, pagarina līdz jaunas Valdes apstiprināšanai saskaņā ar šā panta 2. punktu.

Pilnvaru laikam beidzoties vai atkāpšanās gadījumā, locekļi paliek amatā līdz to atkārtotai iecelšanai vai aizstāšanai.

4.   Valdību, darba devēju organizāciju un darba ņēmēju organizāciju pārstāvji Valdē veido atsevišķas grupas. Katra grupa izvirza koordinatoru, kas piedalās Valdes sanāksmēs. Darba devēju un darba ņēmēju grupu koordinatori ir savu attiecīgo organizāciju pārstāvji Eiropas līmenī. Koordinatori, kas nav iecelti par Valdes locekļiem šā panta 1. punkta nozīmē, piedalās sanāksmēs bez balsstiesībām.

Valde ievēl priekšsēdētāju un trīs priekšsēdētāja vietniekus, pa vienam no trīs iepriekšminētajām grupām un vienu no Komisijas pārstāvjiem, uz vienu gadu ar iespēju pilnvaru laiku atjaunot.

5.   Priekšsēdētājs sasauc Valdi vismaz vienreiz gadā. Priekšsēdētājs sasauc papildu sanāksmes, ja to lūdz vismaz viena trešdaļa Valdes locekļu.

6.   Katram Valdes loceklim ir viena balss, un lēmumus pieņem ar absolūto balsu vairākumu. Tomēr lēmumus, kas attiecas uz gada darba programmu un kas ietekmē valsts galveno punktu budžetu, ir jāpieņem arī ar valdības pārstāvju grupas vairākuma piekrišanu.

Valde izstrādā rakstisku lēmumu pieņemšanas procedūru, attiecībā uz kuru mutatis mutandis piemēro šā punkta pirmo daļu.

7.   Valde pēc Komisijas atzinuma saņemšanas pieņem savu reglamentu, kurā noteikta tās darbības praktiskā kārtība. Informācijas nolūkos reglamentu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei. Tomēr, trīs mēnešos pēc to saņemšanas un lēmumu pieņemot ar vienkāršu balsu vairākumu, Padome var labot šo reglamentu.

8.   Valde izveido Biroju, kurā ir 11 locekļi. Birojā darbojas Valdes priekšsēdētājs un trīs priekšsēdētāja vietnieki, viens koordinators no katras grupas, kā minēts 4. punkta pirmajā daļā, un pa vēl vienam pārstāvim no katras grupas un Komisijas. Grupas var katra izraudzīties ne vairāk kā trīs aizstājējus, kas apmeklē Biroja sanāksmes pilntiesīgo locekļu prombūtnes laikā.

9.   Neskarot direktora pienākumus, kas noteikti 11. pantā, Birojs atbilstoši Valdes pilnvarojumam pārrauga tās lēmumu īstenošanu un veic visus vajadzīgos pasākumus Aģentūras atbilstīgai pārvaldībai Valdes sanāksmju starplaikā. Valde nedrīkst deleģēt Birojam 10., 13., 14. un 15. pantā minētās pilnvaras.

10.   Valde lemj par Biroja sanāksmju skaitu gadā. Biroja priekšsēdētājs pēc Biroja locekļu lūguma sasauc papildu sanāksmes.

11.   Birojs lēmumus pieņem vienprātīgi. Ja nevar panākt vienprātīgu lēmumu, Birojs nodod lietu lemšanai Valdē.

12.   Valdi pilnībā un atbilstīgi informē par Biroja darbībām un pieņemtajiem lēmumiem.

6)

Regulas 9. pantam pievieno šādu daļu:

“Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda Valdes priekšsēdētājam un direktoram ir iespēja kā novērotājiem piedalīties Valdes sanāksmēs.”

7)

Regulas 10. pantu groza šādi:

a)

1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Valde nosaka Aģentūras stratēģiskos mērķus. Valde jo īpaši pieņem budžetu, četru gadu darba programmu un gada programmu, balstoties uz projektu, ko pēc apspriešanās ar Komisijas dienestiem un Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju sagatavojis 11. pantā minētais direktors.”;

b)

svītro 1. punkta ceturto daļu.

8)

Regulas 11. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Direktors ir oficiālais Aģentūras pārstāvis un ir atbildīgs par:

a)

Valdes un Biroja pieņemto lēmumu un programmu atbilstīgu sagatavošanu un īstenošanu;

b)

Aģentūras pārvaldību un ikdienas vadību;

c)

10. panta 2. punktā minētā pārskata sagatavošanu un publicēšanu;

d)

paredzēto uzdevumu izpildi;

e)

visiem personāla jautājumiem;

f)

Valdes un Biroja sanāksmju sagatavošanu.”

9)

Katru reizi, kad pantos lietots termins “Administratīvā valde”, to aizstāj ar terminu “Valde”.

2. pants

Regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2005. gada 24. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

L. LUX


(1)  2005. gada 28. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1654/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 38. lpp.).

(3)  OV C 161, 5.7.2002., 1. lpp.

(4)  OV C 241, 7.10.2002., 100. lpp.

(5)  OV C 218, 13.9.2003., 1. lpp.


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/10


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1113/2005

(2005. gada 12. jūlijs),

ar kuru jauna eksportētāja kontekstā izbeidz pārskatīt Padomes Regulu (EK) Nr. 1995/2000, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu cita starpā attiecībā uz Alžīrijas izcelsmes urīnvielas un amonija nitrāta šķīdumu (“UAN”) importu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (pamatregula), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas iesniegts pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

1.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(1)

Patlaban spēkā esošie pasākumi ir galīgie antidempinga maksājumi, ko ar Regulu (EK) Nr. 1995/2000 (2) piemēro tādu urīnvielas un amonija nitrāta šķīdumu (“UAN”) importam Kopienā, kuru izcelsme ir Alžīrijā. Saskaņā ar minēto regulu antidempinga pasākumi ir spēkā arī attiecībā uz tādu UAN importu, kura izcelsme ir Baltkrievijā, Krievijā un Ukrainā.

2.   PAŠREIZĒJĀ IZMEKLĒŠANA

2.1.   Pārskatīšanas pieprasījums

(2)

Pēc galīgo antidempinga maksājumu piemērošanas Alžīrijas izcelsmes UAN importam Komisija no Alžīrijas uzņēmuma Fertial SPA (“pieprasījuma iesniedzējs”) saņēma pieprasījumu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 4. punktu jaunā eksportētāja kontekstā uzsākt Regulas (EK) Nr. 1995/2000 pārskatīšanu. Pieprasījuma iesniedzējs apgalvoja, ka nav saistīts ar ražotāju eksportētāju Alžīrijā, no kura importētajam UAN piemēro spēkā esošos antidempinga pasākumus. Turklāt tas apgalvoja, ka sākotnējās izmeklēšanas laikā (t.i., laikposmā no 1998. gada 1. jūnija līdz 1999. gada 31. maijam) nav eksportējis UAN uz Kopienu, bet gan tikai pēc tam ir sācis UAN eksportu uz Kopienu.

2.2.   Pārskatīšanas uzsākšana “jaunā eksportētāja” kontekstā

(3)

Komisija pārbaudīja pieprasījuma iesniedzēja sniegtos pierādījumus un uzskatīja, ka tie ir pietiekami, lai saskaņā ar pamatregulas 11. panta 4. punktu uzsāktu pārskatīšanu. Pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju un pēc tam, kad attiecīgajiem Kopienas ražotājiem tika dota iespēja izteikt apsvērumus, Komisija ar Regulu (EK) Nr. 1795/2004 (3) uzsāka Regulas (EK) Nr. 1995/2000 pārskatīšanu attiecībā uz pieprasījuma iesniedzēju, kā arī sāka izmeklēšanu.

(4)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1795/2004 tika atcelts antidempinga maksājums EUR 6,88 par tonnu, ko ar Regulu (EK) Nr. 1995/2000 piemēroja UAN importam, ko veica, cita starpā, pieprasījuma iesniedzējs. Vienlaikus saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu muitas iestādēm tika uzdots veikt attiecīgus pasākumus, lai veiktu šāda importa uzskaiti.

2.3.   Attiecīgais ražojums

(5)

Attiecīgais ražojums, uz kuru attiecas pašreizējā pārskatīšana, ir tas pats ražojums, par ko notika izmeklēšana, kuras rezultātā noteica patlaban spēkā esošos pasākumus attiecībā uz Alžīrijas izcelsmes UAN importu (“sākotnējā izmeklēšana”), t.i., urīnvielas un amonija nitrāta maisījumi ūdens vai amonjaka šķīdumā, kurus parasti deklarē ar KN kodu 3102 80 00 un kuru izcelsme ir Alžīrijā.

2.4.   Attiecīgās personas

(6)

Komisija oficiāli paziņoja pieprasījuma iesniedzējam un eksportētājvalsts pārstāvjiem par pārskatīšanas uzsākšanu. Ieinteresētajām personām tika dota iespēja rakstiski darīt zināmu savu viedokli un pieprasīt uzklausīšanu.

(7)

Komisija nosūtīja pieprasījuma iesniedzējam aptaujas anketu un šim nolūkam noteiktajā termiņā saņēma atbildi. Komisija vāca visu informāciju, ko tā uzskatīja par vajadzīgu, lai pārbaudītu to un konstatētu dempinga esamību, un veica pārbaudes apmeklējumu pieprasījuma iesniedzēja uzņēmumā.

2.5.   Izmeklēšanas periods

(8)

Dempinga izmeklēšana notika laikposmā no 2003. gada 1. jūlija līdz 2004. gada 30. jūnijam (“izmeklēšanas periods” jeb “IP”).

3.   IZMEKLĒŠANAS REZULTĀTI

(9)

Izmeklēšana apstiprināja faktu, ka pieprasījuma iesniedzējs sākotnējās izmeklēšanas laikā nav eksportējis attiecīgo ražojumu un tikai pēc šī laikposma sācis eksportēšanu uz Kopienu.

(10)

Kopienas ražotāji iebilda, ka pieprasījuma iesniedzējs bija saistīts ar sākotnējā izmeklēšanā iesaistīto ražotāju eksportētāju. Lai gan sākotnējās izmeklēšanas laikā uzņēmums, kas bija saistīts ar pieprasījuma iesniedzēju, attiecīgajam ražotājam eksportētājam piegādāja arī izejvielas, nekas neliecināja par faktu, ka šādas attiecības būtu kas vairāk, nekā parasti tirdzniecības darījumi. Tiešām tika konstatēts, ka uzņēmums, kas bija saistīts ar pieprasījuma iesniedzēju, sākotnējā izmeklēšanā nebija saistīts ar attiecīgo ražotāju eksportētāju. Tādējādi iebilde, ka pieprasījuma iesniedzējs bija saistīts ar sākotnējā izmeklēšanā iesaistīto ražotāju eksportētāju, tika atzīta par nepamatotu.

(11)

Tomēr izmeklēšanā atklājās, ka pieprasījuma iesniedzēja grāmatvedības uzskaites dokumentos bija būtiskas nepilnības un tās nevarēja uzskatīt par atbilstošu pamatu, lai noteiktu paša prasības iesniedzēja dempinga starpību.

(12)

Tika konstatēts, ka pieprasījuma iesniedzēja norādīto izejvielu izmaksu pamatā bija aptuvens aprēķins par pusi no IP, nevis faktiskās izmaksas.

(13)

Turklāt sniegtie dati par izmaksām, kas tika gūti no uzņēmuma izmaksu uzskaites sistēmas, nevarēja būt saskaņoti ar vispārējās grāmatvedības uzskaites dokumentiem. Tā kā izmaksu uzskaites sistēmā ietvertie kvantitatīvie rādītāji nevarēja sakrist ar rādītājiem, kas bija ietverti vispārējās grāmatvedības uzskaites dokumentos, tiešām nebija iespējams konstatēt, vai ir kopsakarība starp abām uzskaites sistēmām (starp izmaksu uzskaiti un vispārējo grāmatvedības uzskaiti), kuras uzņēmums parasti izmantoja. Visbeidzot, nebija pieejami attiecīgi pierādījumi, lai apstiprinātu faktu, ka uzņēmuma izmaksu uzskaites dokumenti bija pareizi un atspoguļoja faktiskās izmaksas, kas radās IP laikā. Tāpēc nebija iespējams parādīt, ka dokumenti pietiekami atspoguļotu izmaksas, kas saistītas ar attiecīgā ražojuma izlaidi un pārdošanu.

(14)

Tāpēc nebija iespējams noteikt individuālo dempinga starpību.

4.   SECINĀJUMS

(15)

Jāatzīmē, ka pašreizējās pēc Fertial SPA pieprasījuma uzsāktās pārskatīšanas mērķis bija konstatēt pieprasījuma iesniedzēja individuālo dempinga starpību, par kuru tika apgalvots, ka tā atšķīrās no atlikušās dempinga starpības, ko patlaban piemēro Alžīrijas izcelsmes UAN importam.

(16)

Tā kā izmeklēšanā nebija iespējams konstatēt, ka pieprasījuma iesniedzēja dempinga individuālā starpība atšķīrās no sākotnējā izmeklēšanā konstatētās atlikušās dempinga starpības, pieprasījuma iesniedzēja sniegtais pieprasījums būtu jānoraida un pārskatīšana jaunā eksportētāja kontekstā būtu jāizbeidz. Sākotnējā izmeklēšanā konstatētā atlikusī antidempinga starpība, t.i., 9,7 % (jeb EUR 6,88 par tonnu), tāpēc būtu jāsaglabā, jo nekas neliecināja par faktu, ka pieprasījuma iesniedzējs veica atšķirīgu dempingu.

5.   ANTIDEMPINGA MAKSĀJUMA PIEMĒROŠANA AR ATPAKAĻEJOŠU SPĒKU

(17)

Ņemot vērā iepriekš minētos atzinumus, antidempinga maksājums ir jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku tādam attiecīgā ražojuma importam, ko veic pieprasījuma iesniedzējs un par ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1795/2004 3. pantu tiek veikta uzskaite.

6.   IZPAUŠANA

(18)

Visām ieinteresētajām personām ir paziņots par būtiskiem faktiem un apsvērumiem, kā rezultātā izdarīti iepriekš minētie secinājumi.

(19)

Pieprasījuma iesniedzējs apstrīdēja Komisijas secinājumus un iebilda, ka visa pieprasītā informācija ir bijusi iesniegta. Tomēr netika sniegts neviens pierādījums, kas attaisnotu iepriekš minēto secinājumu pārskatīšanu, tāpēc tie tika apstiprināti.

(20)

Šī pārskatīšana neietekmē termiņu, kurā saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu beigsies pasākumi, kas noteikti ar Regulu (EK) Nr. 1995/2000,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo jaunā eksportētāja kontekstā izbeidz pārskatīšanu, kas uzsākta ar Regulu (EK) Nr. 1795/2004.

2.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1995/2000 1. pantu ar atpakaļejošu spēku piemēro maksājumu attiecībā uz visu to urīnvielas un amonija nitrāta maisījumu ūdenī vai urīnvielas un amonija nitrāta maisījumu amonjaka šķīdumā importu no Alžīrijas uzņēmumiem, par ko veikta uzskaite atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1795/2004 3. pantam.

3.   Ja nav noteikts citādi, piemēro spēkā esošos noteikumus par muitas nodokļiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 12. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. BROWN


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 461/2004 (OV L 77, 13.3.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 238, 22.9.2000., 15. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1675/2003 (OV L 238, 25.9.2003., 4. lpp.).

(3)  OV L 317, 16.10.2004., 20. lpp.


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1114/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 14. jūlija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

55,0

096

43,7

999

49,4

0707 00 05

052

77,8

999

77,8

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

388

67,3

524

71,9

528

54,5

999

64,6

0808 10 80

388

80,8

400

86,7

404

59,2

508

66,3

512

83,1

528

57,6

720

73,3

804

87,9

999

74,4

0808 20 50

388

85,5

512

43,1

528

67,3

800

31,4

804

99,5

999

65,4

0809 10 00

052

154,8

999

154,8

0809 20 95

052

284,4

400

310,6

999

297,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

85,0

999

85,0

0809 40 05

528

109,1

624

111,7

999

110,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1115/2005

(2005. gada 14. jūlijs)

par importa licenču izsniegšanu dažiem importētiem sēņu konserviem saskaņā ar autonomo tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2005. gada 1. jūlija Regulu (EK) Nr. 1035/2005 par autonomas tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību sēņu konserviem (1) un jo īpaši tās 6. panta 3. punktu,

tā kā:

Licenču pieteikumi, ko tradicionālie un jaunie importētāji saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1035/2005 4. panta 1. punktu iesnieguši dalībvalstu kompetentajās iestādēs, pārsniedz pieejamos daudzumus. Tālab ir jānosaka izsniedzamo licenču daudzums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Importa licences, kuras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1035/2005 4. panta 1. punktu ir pieprasījuši tradicionālie importētāji un kuru pieteikumus dalībvalstis Komisijai nosūtījušas 2005. gada 12. jūlijā, izsniedz 9,900 % apmērā no prasītā daudzuma.

2.   Importa licences, kuras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1035/2005 4. panta 1. punktu ir pieprasījuši jaunie importētāji un kuru pieteikumus dalībvalstis Komisijai ir nosūtījušas 2005. gada 12. jūlijā, izsniedz 24,280 % apmērā no prasītā daudzuma.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 18. jūlijā.

To piemēro līdz 2005. gada 30. septembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 171, 2.7.2005., 15. lpp.


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/16


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1116/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar ko nosaka piena un piena produktu eksporta kompensācijas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 31. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. pantu, starpību starp regulas 1. pantā minēto produktu cenām starptautiskajā tirdzniecībā un Kopienas cenām var segt ar eksporta kompensāciju, atbilstīgi limitiem, kas izriet no līgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

(2)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1255/1999, nosakot kompensāciju par dabīgā stāvoklī eksportētiem produktiem, kas ir uzskaitīti iepriekšminētās regulas 1. pantā, ir jāņem vērā:

esošā situācija un nākotnes perspektīvas attiecībā uz piena un piena produktu cenām un resursiem Kopienas tirgū, kā arī piena un piena produktu cenām starptautiskajā tirdzniecībā,

tirdzniecības izmaksas un visizdevīgākā maksa par transportēšanu no Kopienas tirgiem uz ostām vai citiem eksporta punktiem Kopienā, kā arī produktu tirgū laišanas izmaksas galamērķa valstī,

piena un piena produktu tirgus kopējs organizācijas mērķis – nodrošināt līdzsvaru un dabīgu cenu un tirdzniecības attīstību tirgū,

limiti, kas izriet no līgumiem, kas noslēgti saskaņā Līguma 300. pantu,

nepieciešamība izvairīties no traucējumiem Kopienas tirgū,

paredzēto eksportu ekonomiskais aspekts.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 5. punktu, nosakot cenas Kopienā, ir jāņem vērā valdošās cenas, kas no eksporta viedokļa ir visizdevīgākās, un, nosakot cenas starptautiskajā tirdzniecībā, ir īpaši jāņem vērā:

a)

trešo valstu tirgos valdošās cenas;

b)

visizdevīgākās cenas trešajās galamērķa valstīs importam no trešajām valstīm;

c)

ražotāju cenas, kas ir reģistrētas eksportējošās trešajās valstīs, ņemot vērā šo valstu piešķirtās subsīdijas, ja tādas ir, un

d)

Kopienas brīvas robežpiegādes cenas.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 3. punktu, situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās prasības var radīt vajadzību mainīt kompensāciju par produktiem, kas uzskaitīti iepriekšminētās regulas 1. pantā, atbilstīgi galamērķim.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 3. punkts paredz, ka produktu sarakstu, par kuriem piešķir eksporta kompensācijas, un kompensāciju apjomu nosaka vismaz reizi četrās nedēļās. Tomēr, kompensācijas apjoms var būt nemainīgs ilgāk par četrām nedēļām.

(6)

Saskaņā ar Komisijas 1999. gada 26. janvāra Regulas (EK) Nr. 174/1999 16. pantu, par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 804/68 piemērošanai attiecībā uz piena un piena produktu eksporta atļaujām un eksporta kompensācijām (2), kompensācija par piena produktiem, kuri satur cukuru, ir vienāda ar divu sastāvdaļu summu; vienu sastāvdaļu aprēķina, ņemot vērā piena produktu daudzumu, pareizinot pamatapjomu ar piena produktu saturu attiecīgā produktā; otru sastāvdaļu aprēķina, ņemot vērā pievienotās saharozes daudzumu, pareizinot saharozes saturu visā produktā ar kompensācijas pamatapjomu, kas ir spēkā tajā dienā, kad eksportē produktus, kuri uzskaitīti 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulā (EK) Nr. 1260/2001 par cukura tirgus kopējo organizāciju (3). Tomēr, otro sastāvdaļu lieto tikai tad, ja pievienotā saharoze ir ražota, izmantojot Kopienā audzētās cukurbietes vai cukurniedres.

(7)

Komisijas Regula (EEK) Nr. 896/84 (4), noteica papildu noteikumus par to, kā piešķiramas kompensācijas laikā, kad mainās piena gads. Šie noteikumi paredz iespēju dažādot kompensācijas atbilstīgi produktu ražošanas datumam.

(8)

Ir jāparedz, ka, aprēķinot kompensāciju par kausēto sieru, pievienotā kazeīna vai kazeinātu daudzums ir jāizslēdz no aprēķiniem.

(9)

Piemērojot iepriekš izklāstītos noteikumus pašreizējai situācijai piena tirgū, un jo īpaši piena produktu cenām Kopienā un pasaules tirgū, kompensācija jānosaka saskaņā ar śīs regulas pielikumu.

(10)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. pantā minētās eksporta kompensācijas dabīgā stāvoklī eksportētiem produktiem nosaka saskaņā ar pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 20, 27.1.1999., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 558/2005 (OV L 94, 13.4.2005., 22. lpp.).

(3)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(4)  OV L 91, 1.4.1984., 71. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 222/88 (OV L 28, 1.2.1988., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 14. jūlija Regulai, ar ko nosaka piena un piena produktu eksporta kompensācijas

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

43,80

A01

EUR/100 kg

56,23

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,75

A01

EUR/100 kg

61,29

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,52

A01

EUR/100 kg

63,59

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,59

A01

EUR/100 kg

66,22

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4084

A01

EUR/kg

0,5241

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4084

A01

EUR/kg

0,5241

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4380

A01

EUR/kg

0,5623

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

15,93

A01

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0953

A01

EUR/kg

0,1362

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,81

A01

EUR/100 kg

11,83

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,81

A01

EUR/100 kg

11,83

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,16

A01

EUR/100 kg

46,42

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

37,75

A01

EUR/100 kg

48,45

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,23

A01

EUR/100 kg

51,63

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,47

A01

EUR/100 kg

51,95

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3616

A01

EUR/kg

0,4642

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4023

A01

EUR/kg

0,5163

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,48

A01

EUR/100 kg

10,23

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

70,73

A01

EUR/100 kg

95,37

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

62,41

A01

EUR/100 kg

84,16

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,90

A01

EUR/100 kg

87,51

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

85,16

A01

EUR/100 kg

114,82

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,11

A01

EUR/100 kg

91,83

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9290

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9300

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9610

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9620

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,32

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

24,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

9,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

21,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9710

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9910

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,09

0406 30 90 9000

A00

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,43

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9919

A00

EUR/100 kg

0406 90 33 9951

A00

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,02

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,88

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķa kodi ir noteikti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķa ciparu kodi ir noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

L01

Seūta, Melīļa, Svētais Krēsls, Amerikas Savienotās Valstis un Kipras Republikas teritorija, ko nekontrolē Kipras Republikas valdība, eksports, kas minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 (OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.) 36. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā un 44. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, kā arī eksportu, ko veic, pamatojoties uz līgumiem ar bruņotajiem spēkiem, kas ir izvietoti kādas dalībvalsts teritorijā, bet nav tai pakļauti.

L02

Andora un Gibraltārs.

L03

Seūta, Melīļa, Islande, Norvēģija, Šveice, Lihtenšteina, Andora, Gibraltārs, Svētais Krēsls (tradicionāli saukts Vatikāns), Turcija, Rumānija, Bulgārija, Horvātija, Kanāda, Austrālija un Jaunzēlande, Kipras Republikas teritorija, ko nekontrolē Kipras Republikas valdība, eksports, kas minēts Regulas (EK) Nr. 800/1999 36. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā un 44. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, kā arī eksportu, ko veic, pamatojoties uz līgumiem ar bruņotajiem spēkiem, kas ir izvietoti kādas dalībvalsts teritorijā, bet nav tai pakļauti.

L04

Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova, Serbija, Melnkalne un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1117/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maijā Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par kopējo piena un piena produktu tirgus organizāciju (1), un it īpaši tās 31. panta 3. punkta trešo apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 26. martā Regula (EK) Nr. 581/2004, ar kuru izsludina uzaicinājumu iesniegt pieteikumus uz pastāvīgo konkursu par eksporta kompensācijām saistībā ar dažiem sviesta veidiem (2) paredz pastāvīgu konkursu.

(2)

Ievērojot Komisijas 2004. gada 26. martā Regulas (EK) Nr. 580/2004 5. pantu, ar kuru ir noteikta konkursa procedūra saistībā ar eksporta kompensācijām dažiem piena produktiem (3), kā arī pēc konkursam iesniegto pieteikumu izskatīšanas ir jānosaka maksimālā kompensācija konkursa periodam, kas beidzas 2005. gada 12. jūlijā.

(3)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 581/2004 konkursa periodam līdz 2005. gada 12. jūlijam, produktiem un galamērķiem, kas minēti šīs regulas 1. panta 1. punktā, nosaka šādu maksimālo kompensāciju, kas norādīta šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 90, 27.3.2004., 64. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).

(3)  OV L 90, 27.3.2004., 58. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


PIELIKUMS

(EUR/100 kg)

Produkts

Eksporta kompensācijas nomenklatūras kods

Maksimālais eksporta kompensācijas apjoms

Eksportam uz galamērķi, kas minēts Regulas (EK) Nr. 581/2004 1. panta 1. punkta pirmajā ievilkumā

Eksportam uz galamērķi, kas minēts Regulas (EK) Nr. 581/2004 1. panta 1. punkta otrajā ievilkumā

Sviests

ex ex 0405 10 19 9500

Sviests

ex ex 0405 10 19 9700

101,50

Sviesta eļļa

ex ex 0405 90 10 9000

124,00


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/26


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1118/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par kopējo piena un piena produktu tirgus organizāciju (1), un it īpaši tās 31. panta 3. punkta trešo apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 26. marta Regula (EK) Nr. 582/2004, ar kuru izsludina uzaicinājumu iesniegt pieteikumus uz pastāvīgo konkursu par eksporta kompensācijām saistībā ar sauso vājpienu (2), paredz pastāvīgu konkursu.

(2)

Ievērojot Komisijas 2004. gada 26. marta Regulas (EK) Nr. 580/2004 5. pantu, ar kuru ir noteikta konkursa procedūra saistībā ar eksporta kompensācijām dažiem piena produktiem (3), kā arī pēc konkursam iesniegto pieteikumu izskatīšanas ir jānosaka maksimālā eksporta kompensācija konkursa periodam, kas beidzas 2005. gada 12. jūlijā.

(3)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 582/2004 konkursa periodam līdz 2005. gada 12. jūlijā, produktiem un galamērķiem, kas minēti šīs regulas 1. panta 1. punktā, nosaka maksimālo kompensāciju 16,00 EUR/100 kg apmērā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 90, 27.3.2004., 67. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).

(3)  OV L 90, 27.3.2004., 58. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004.


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/27


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1119/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1751/2004, ar ko attiecībā uz 2005. pārskata gadu ELVGF Garantiju nodaļai nosaka procentu likmes, kuras jāizmanto, aprēķinot finansēšanas izmaksas intervences pasākumiem, kuros ietilpst iepirkšana, uzglabāšana un realizācija

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1978. gada 2. augusta Regulu (EEK) Nr. 1883/78, ar ko paredz vispārīgus noteikumus intervences finansēšanai, ko veic Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļa (1), un jo īpaši tās 5. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1751/2004 (2) attiecībā uz 2005. pārskata gadu ELVGF Garantiju nodaļai tika noteiktas piemērojamās procentu likmes, aprēķinot finansēšanas izmaksas intervences pasākumiem saskaņā ar 3. un 4. pantu 1988. gada 12. februāra Komisijas Regulā (EEK) Nr. 411/88 par metodi un procentu likmi, kas jāpiemēro, aprēķinot finansēšanas izmaksas intervences pasākumiem, kuros ietilpst iepirkšana, uzglabāšana un realizācija (3).

(2)

Regulas (EEK) Nr. 1883/78 5. pantā un Regulas (EEK) Nr. 411/88 4. pantā izdarīti grozījumi attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par to vidējo procentu izmaksu paziņošanu un ņemšanu vērā, ko jaunās dalībvalstis segušas 2004. finanšu gadā, kā arī attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par īpašās procentu likmes aprēķināšanu tām dalībvalstīm, kuru segtās vidējās procentu izmaksas vairāk nekā divkārt pārsniedz Kopienas noteikto vienoto procentu likmi, līdz ar to jāgroza Regulā (EK) Nr. 1751/2004 noteikto procentu likmi iepriekšminēto finansēšanas izmaksu aprēķināšanai.

(3)

Grozījumi Regulā (EEK) Nr. 1883/78 un Regulā (EEK) Nr. 411/88 tiek piemēroti no 2004. gada 1. oktobra, šīs regulas piemērošana jāparedz no tās pašas dienas.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Fonda komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1751/2004 1. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“1. pants

ELVGF Garantijas nodaļas 2005. pārskata gada izmaksām

1)

Regulas (EEK) Nr. 411/88 3. pantā minētā procentu likme ir 2,2 %;

2)

Regulas (EEK) Nr. 411/88 4. panta 1. punktā minētā īpašā procentu likme attiecībā uz Franciju, Austriju, Portugāli un Zviedriju ir 2,1 % un attiecībā uz Īriju un Somiju – 2,0 %;

3)

Regulas (EEK) Nr. 411/88 4. panta 3. punktā minētā īpašā procentu likme attiecībā uz Apvienoto Karalisti ir 2,5 %, attiecībā Latviju – 2,9 %, attiecībā uz Slovākiju un Slovēniju – 3,1 %, attiecībā uz Kipru – 4,0 %, attiecībā uz Poliju – 4,1 % un attiecībā uz Ungāriju – 9,2 %.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2004. gada 1. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 216, 5.8.1978., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 695/2005 (OV L 114, 4.5.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 312, 9.10.2004., 9. lpp.

(3)  OV L 40, 13.2.1988., 25. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 956/2005 (OV L 164, 24.6.2005., 8. lpp.).


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/28


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1120/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 31. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1021/2005 (2) ir noteiktas kompensāciju likmes, kuras no 2005. gada 1. jūlijā ir piemērojamas pielikumā uzskaitītajiem produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums.

(2)

Attiecinot Regulā (EK) Nr. 1021/2005 ietvertos noteikumus un kritērijus uz informāciju, kas patlaban ir pieejama Komisijai, izriet, ka pašlaik piemērojamās eksporta kompensācijas ir jāmaina atbilstoši šīs regulas pielikumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo kompensācijas likmes, kas noteiktas ar Regulu (EK) Nr. 1021/2005, maina atbilstoši šīs regulas pielikumam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1787/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 121. lpp.).

(2)  OV L 170, 1.7.2005., 56. lpp.


PIELIKUMS

Kompensācijas likmes, ko no 2005. gada 15. jūlija piemēro dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

(EUR/100 kg)

KN kods

Apraksts

Kompensācijas likmes

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citos gadījumos

ex 0402 10 19

Piens pulverī, granulās vai citā cietā veidā, bez cukura un citiem saldinātājiem, ar tauku saturu, kas nepārsniedz 1,5 % no svara (PG 2):

 

 

a)

eksportējot preces ar KN kodu 3501

b)

eksportējot citas preces

12,00

12,00

ex 0402 21 19

Piens pulverī, granulās vai citā cietā veidā, bez cukura un citiem saldinātājiem, ar tauku saturu 26 % no svara (PG 3):

 

 

a)

eksportējot preces, kuru sastāvā PG 3 pielīdzināto produktu veidā ir pazeminātas cenas sviests vai krējums, kas iegūts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2571/97

20,29

20,29

b)

eksportējot citas preces

52,10

52,10

ex 0405 10

Sviests ar tauku saturu 82 % no svara (PG 6):

 

 

a)

eksportējot preces, kas satur pazeminātas cenas sviestu vai krējumu, kas izgatavots saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2571/97 izklāstītajiem nosacījumiem

36,00

36,00

b)

eksportējot preces, kas atbilst KN kodam 2106 90 98 un kuru piena tauku saturs ir 40 % vai vairāk no svara

99,25

99,25

c)

eksportējot citas preces

92,00

92,00


(1)  Šajā pielikuma noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra, kā arī precēm, kas minétas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti no 2005. gada 1. februāra.


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/30


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1121/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 1722/93 (1993. gada 30. jūnijs) izstrādāti detalizēti noteikumi Komisijas Regulu (EEK) Nr. 1766/92 un Nr. 1418/76 piemērošanai ražošanas kompensācijas piešķiršanai labības un rīsu nozarēs (2), lai atbilstoši noteiktu kompensāciju režīma apstākļus. Aprēķina pamats norādīts šīs regulas 3. pantā. Tādējādi aprēķinātā kompensācija, kas nepieciešamības gadījumā diferencēta kartupeļu cietei, jānosaka reizi mēnesī, un to var grozīt, ja ievērojami mainās kukurūzas un/vai kviešu cenas.

(2)

Šajā regulā noteiktajām ražošanas kompensācijām jāpiemēro Regulas (EEK) Nr. 1722/93 II pielikumā norādītie koeficienti, lai noteiktu precīzu maksājamo summu.

(3)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ražošanas kompensācija, kas izteikta par tonnu kukurūzas, kviešu, miežu, auzu, kartupeļu, rīsu vai šķeltu rīsu cietes un ir minēta Regulas (EEK) Nr. 1722/93 ir noteikta šāda:

a)

9,54 EUR/t kukurūzas, kviešu, miežu un auzu cietei;

b)

20,50 EUR/t kartupeļu cietei.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 159, 1.7.1993., 112. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1548/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 11. lpp.).


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/31


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1122/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1995. gada 23. jūnija Regulu (EK) Nr. 1423/95, ar ko nosaka cukura nozares produktu, izņemot melases (2), importa kārtību, un jo īpaši tās 1. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu un 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas 2005./2006. saimnieciskajā gadā piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un atsevišķu veidu sīrupam, tika noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1011/2005 (3). Šīs cenas un nodokļi ir naimīti ar Regulu (EK) Nr. 1069/2005 (4).

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā, pašreiz spēkā esošās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 1423/95 norādītajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1423/95 1. pantā minētajiem produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā, ir grozīti un sniegti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 141, 24.6.1995., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 624/98 (OV L 85, 20.3.1998., 5. lpp.).

(3)  OV L 170, 1.7.2005., 35. lpp.

(4)  OV L 174, 7.7.2005., 69. lpp.


PIELIKUMS

Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2005. gada 15. jūlija piemērojami baltajam cukuram, jēlcukuram un KN koda 1702 90 99 produktiem

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

21,64

5,48

1701 11 90 (1)

21,64

10,80

1701 12 10 (1)

21,64

5,29

1701 12 90 (1)

21,64

10,28

1701 91 00 (2)

27,52

11,47

1701 99 10 (2)

27,52

6,95

1701 99 90 (2)

27,52

6,95

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/2001 I pielikuma II punktā (OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp.).

(2)  Standarta kvalitātei, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1260/2001 I pielikuma I punktā.

(3)  Aprēķins uz 1 % saharozes satura.


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/33


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1123/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 15. jūlijā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 24. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1995. gada 23. jūnija Regula (EK) Nr. 1422/95, kurā ir noteikta kārtība, kā importēt melases cukura nozarē, un ar kuru ir grozīta Regula (EEK) Nr. 785/68 (2), paredz, ka CIF importa cenu melasei, kuru nosaka atbilstīgi Komisijas Regulai (EEK) Nr. 785/68 (3), uzskata par “reprezentatīvo cenu”. Minēto cenu uzskata par noteiktu Regulas (EEK) Nr. 785/68 1. pantā noteiktajai standarta kvalitātei.

(2)

Reprezentatīvo cenu aprēķina, ņemot vērā visu informāciju, kas paredzēta Regulas (EEK) Nr. 785/68 3. pantā, izņemot gadījumus, kas uzskaitīti minētas regulas 4. pantā, un, vajadzības gadījumā, aprēķinus var veikt, izmantojot Regulas (EEK) Nr. 785/68 7. pantā norādīto metodi.

(3)

Lai pielāgotu cenas, kuras neattiecas uz standarta kvalitāti, atkarībā no piedāvātās melases kvalitātes cena ir jāpalielina vai jāsamazina saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 785/68 6. pantu.

(4)

Ja starp konkrētā produkta sliekšņa cenu un reprezentatīvo cenu pastāv starpība, ir jānosaka papildu ievedmuitas nodokļi, ievērojot nosacījumus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1422/95 3. pantā. Gadījumā, kad atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1422/95 5. pantam ievedmuitas nodokļu piemērojums ir apturēts, šiem nodokļiem ir jānosaka īpašas summas.

(5)

Šiem attiecīgajiem produktiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1422/95 1. panta 2. punktu un 3. panta 1. punktu ir jānosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 1422/95 1. pantā minētajiem produktiem, ir noteikti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 141, 24.6.1995., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 79/2003 (OV L 13, 18.1.2003., 4. lpp.).

(3)  OV 145, 27.6.1968., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1422/95.


PIELIKUMS

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi melasei cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 15. jūlija

(EUR)

KN kods

Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem

Sakarā ar to, ka apturēts nodokļu piemērojums atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1422/95 5. pantam, importam piemērojamais nodoklis par attiecīgā produkta 100 tīrsvara kilogramiem (1)

1703 10 00 (2)

11,33

0

1703 90 00 (2)

11,90

0


(1)  Šī summa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1422/95 5. pantu aizstāj kopējā muitas tarifa nodokli, kas paredzēts šiem produktiem.

(2)  Noteiktā cena grozītās Regulas (EEK) Nr. 785/68 1. pantā definētajai standarta kvalitātei.


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/35


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1124/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 27. panta 5. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi 27. pantam Regulā (EK) Nr. 1260/2001 starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzēto produktu kotējumiem vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1260/2001, nosakot kompensācijas attiecībā uz nedenaturētu balto cukuru un jēlcukuru, ko izved bez turpmākas apstrādes, ir jāņem vērā situācija Kopienas un pasaules cukura tirgos, un jo īpaši cenas un izmaksu faktori, kas paredzēti minētās regulas 28. pantā. Saskaņā ar to pašu pantu vērā ir jāņem arī paredzēto izvedumu saimnieciskais aspekts.

(3)

Kompensācija attiecībā uz jēlcukuru nosakāma attiecībā uz standarta kvalitāti. Tā ir definēta I pielikuma II punktā Regulā (EK) Nr. 1260/2001. Šī kompensācija cita starpā nosakāma saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 28. panta 4. punktu. Lielkristālu cukurs ir definēts Komisijas 1995. gada 7. septembra Regulā (EK) Nr. 2135/95, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piešķiramas eksporta kompensācijas cukura nozarē (2). Kompensācija, kas tā aprēķināta cukuriem, kas satur aromatizētājus un krāsvielas, ir jāpiemēro to saharozes saturam un jānosaka attiecībā uz daudzumu 1 % šā satura.

(4)

Īpašos gadījumos eksporta kompensācijas summu var noteikt ar cita veida tiesību aktiem.

(5)

Kompensācija ir jānosaka reizi divās nedēļās. Šajā periodā tā var tikt grozīta.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1260/2001 27. panta 5. punkta pirmajā daļā paredzēts, ka atbilstīgi situācijai pasaules tirgū vai īpašajām prasībām atsevišķos tirgos produktiem, kas paredzēti minētās regulas 1. pantā, kompensācija var atšķirties pēc to galamērķa.

(7)

Būtisks un straujš pieaugums, kas vērojams attiecībā uz Rietumbalkānu valstu izcelsmes preferenciāliem cukura ievedumiem un cukura izvedumiem no Kopienas uz minētajām valstīm, šķiet, ir izteikti mākslīgs.

(8)

Lai novērstu jebkādas ļaunprātīgas darbības saistībā ar tādu cukura nozares produktu atkārtotiem ievedumiem Kopienā, attiecībā uz kuriem var izmantot eksporta kompensāciju, attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm nebūtu jānosaka kompensācija par šajā regulā paredzētajiem produktiem.

(9)

Nemot vērā iepriekš minēto un pašreizējo situāciju cukura tirgū, un jo īpaši kotējumus vai cenas cukuram Kopienā un pasaules tirgū, kompensācijas nosakāmas attiecīgā apmērā.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas, kas piešķiramas gadījumā, kad tiek izvesti nedenaturēti Regulas (EK) Nr. 1260/2001 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie produkti bez turpmākas apstrādes, noteiktas saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 214, 8.9.1995., 16. lpp.


PIELIKUMS

KOMPENSĀCIJAS, KAS PIEMĒROJAMAS TURPMĀK NEAPSTRĀDĀTA BALTĀ CUKURA UN JĒLCUKURA IZVEDUMIEM NO 2005. GADA 15. JŪLIJA (1)

Produktu kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,64 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,64 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,3483

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

34,83

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

33,31

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

33,31

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg produkta tīrsvara

0,3483

NB: Produktu kodi, kā arī sērijas “A” galamērķu kodi definēti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi norādīti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi definēti šādi:

S00

:

visi galamērķi (trešās valstis, citas teritorijas, apgāde un galamērķi, kas attiecināmi uz izvedumiem ārpus Kopienas), izņemot Albāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni (ieskaitot Kosovu, kā definēts ANO 1999. gada 10. jūnija Drošības padomes rezolūcijā Nr. 1244) un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, izņemot cukuram, kas iekļauts produktos, kas paredzēti Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā (OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp.).


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).

(2)  Šis daudzums ir piemērojams jēlcukuram ar rezultativitāti 92 %. Ja izvestā jēlcukura rezultativitāte neatbilst 92 %, piemērojamās kompensācijas apjomu aprēķina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 28. panta 4. punktu.


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/37


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1125/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 32. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1327/2004

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 27. panta 5. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 2004. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1327/2004 par pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, lai noteiktu maksājumus un/vai kompensācijas attiecībā uz baltā cukura eksportu 2004./2005. tirdzniecības gadam (2), saistībā ar šā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm ir izsludināti uzaicinājumi uz konkursa daļu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1327/2004 9. panta 1. punktu ir paredzēts attiecīgs maksimālais eksporta kompensācijas apjoms konkrētai konkursa daļai, jo īpaši ņemot vērā stāvokli un paredzamo attīstību Kopienas cukura tirgū un pasaules cukura tirgū.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

32. konkursa daļai attiecībā uz balto cukuru, ko izsludina saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1327/2004, eksporta kompensācijas maksimālais apjoms ir noteikts 37,9 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(2)  OV L 246, 20.7.2004., 23. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1685/2004 (OV L 303, 30.9.2004., 21. lpp.).


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/38


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1126/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar ko nosaka samazinājuma koeficientu, kas jāpiemēro Regulā (EK) Nr. 573/2003 paredzētās kukurūzas tarifa kvotas robežās

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1),

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 28. marts Regulu (EK) Nr. 573/2003 par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Padomes Lēmumu 2003/18/EK attiecībā uz koncesijām Kopienas tarifa kvotu veidā attiecībā uz dažiem labības produktiem no Rumānijas un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2809/2000 (2), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 573/2003 ir atvērta tarifu kvota 149 000 t apmērā kukurūzai 2005./2006. tirdzniecības gadam.

(2)

2005. gada 11. jūlijā pieprasītie daudzumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 573/2003 2. panta 1. punktu pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, cik lielā mērā atļaujas var izsniegt, nosakot samazinājuma koeficientu, ko piemēro pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Katru ievešanas atļaujas pieteikumu attiecībā uz Rumānijas kukurūzas kvotu, kas iesniegts un nosūtīts Komisijai 2005. gada 11. jūlijā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 573/2003 2. panta 1. un 2. punktu, izpilda līdz 8,9425 % no prasītā daudzuma.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 82, 29.3.2003., 25. lpp.


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/39


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1127/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar ko nosaka samazinājuma koeficientu, kas jāpiemēro Regulā (EK) Nr. 573/2003 paredzētās kviešu tarifa kvotas robežās

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1),

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 28. marts Regulu (EK) Nr. 573/2003 par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Padomes Lēmumu 2003/18/EK attiecībā uz koncesijām Kopienas tarifa kvotu veidā attiecībā uz dažiem labības produktiem no Rumānijas un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2809/2000 (2), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 573/2003 ir atvērta tarifu kvota 230 000 t apmērā kviešu 2005./2006. tirdzniecības gadam.

(2)

2005. gada 11. jūlijā pieprasītie daudzumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 573/2003 2. panta 1. punktu pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, cik lielā mērā atļaujas var izsniegt, nosakot samazinājuma koeficientu, ko piemēro pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Katru ievešanas atļaujas pieteikumu attiecībā uz Rumānijas kviešu kvotu, kas iesniegts un nosūtīts Komisijai 2005. gada 11. jūlijā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 573/2003 2. panta 1. un 2. punktu, izpilda līdz 9,98047 % no prasītā daudzuma.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 82, 29.3.2003., 25. lpp.


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/40


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1128/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar ko nosaka samazinājuma koeficientu, kas jāpiemēro Regulā (EK) Nr. 958/2003 paredzētās kukurūzas tarifa kvotas robežās

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1),

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 3. jūnija Regulu (EK) Nr. 958/2003 par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Padomes Lēmumu 2003/286/EK attiecībā uz koncesijām Kopienas tarifa kvotu veidā attiecībā uz dažiem labības produktiem no Bulgārijas Republikas un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2809/2000 (2), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 958/2003 ir atvērta tarifu kvota 96 000 t apmērā kukurūzai 2005/2006 tirdzniecības gadam.

(2)

2005. gada 11. jūlijā pieprasītie daudzumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 958/2003 2. panta 1. punktu pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, cik lielā mērā atļaujas var izsniegt, nosakot samazinājuma koeficientu, ko piemēro pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Katru ievešanas atļaujas pieteikumu attiecībā uz Bulgārijas Republikas kukurūzas kvotu, kas iesniegts un nosūtīts Komisijai 2005. gada 11. jūlijā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 958/2003 2. panta 1. un 2. punktu, izpilda līdz 1,58507 % no prasītā daudzuma.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 136, 4.6.2003., 3. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1046/2005 (OV L 172, 5.7.2005., 79. lpp.).


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/41


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1129/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar ko nosaka samazinājuma koeficientu, kas jāpiemēro Regulā (EK) Nr. 958/2003 paredzētās kviešu tarifa kvotas robežās

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1),

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 3. jūnija Regulu (EK) Nr. 958/2003 par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Padomes Lēmumu 2003/286/EK attiecībā uz koncesijām Kopienas tarifa kvotu veidā attiecībā uz dažiem labības produktiem no Bulgārijas Republikas un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2809/2000 (2), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 958/2003 ir atvērta tarifu kvota 352 000 tonnu apmērā kviešiem 2005/2006 tirdzniecības gadam.

(2)

2005. gada 11. jūlijā pieprasītie daudzumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 958/2003 2. panta 1. punktu pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, cik lielā mērā atļaujas var izsniegt, nosakot samazinājuma koeficientu, ko piemēro pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Katru ievešanas atļaujas pieteikumu attiecībā uz Bulgārijas Republikas kviešu kvotu, kas iesniegts un nosūtīts Komisijai 2005. gada 11. jūlijā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 958/2003 2. panta 1. un 2. punktu, izpilda līdz 0,71846 % no prasītā daudzuma.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 136, 4.6.2003., 3. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1046/2005 (OV L 172, 5.7.2005., 79. lpp.).


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/42


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1130/2005

(2005. gada 14. jūlijs)

par importa licenču izsniegšanu importētiem ķiplokiem saskaņā ar autonomo tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2005. gada 1. jūlija Regulu (EK) Nr. 1034/2005 par autonomas tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību ķiplokiem (1) un it īpaši tās 6. panta 3. punktu,

tā kā:

Licenču pieteikumi, ko tradicionālie un jaunie importētāji saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1034/2005 4. panta 1. punktu iesnieguši dalībvalstu kompetentajās iestādēs, pārsniedz pieejamos daudzumus. Tālab ir jānosaka izsniedzamo licenču daudzums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Importa licences, kuras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1034/2005 4. panta 1. punktu ir pieprasījuši tradicionālie importētāji un kuru pieteikumus dalībvalstis Komisijai nosūtījušas 2005. gada 12. jūlijā, izsniedz 2,717 % apmērā no prasītā daudzuma.

2.   Importa licences, kuras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1034/2005 4. panta 1. punktu ir pieprasījuši jaunie importētāji un kuru pieteikumus dalībvalstis Komisijai ir nosūtījušas 2005. gada 12. jūlijā, izsniedz 0,765 % apmērā no prasītā daudzuma.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 18. jūlijā.

To piemēro līdz 2005. gada 30. septembrīm.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 171, 2.7.2005., 11. lpp.


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/43


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1131/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (2), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. panta 1. punkts un Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. panta 1. punkts paredz, ka starpību starp šo regulu 1. pantā minēto produktu kotācijām vai to cenām pasaules tirgū un Kopienas cenām var segt ar eksporta kompensāciju;

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regulā Nr. 1043/2005, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/1993, attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (3), precizēti produkti, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā preces, kas minētas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EK) Nr. 1785/93 IV pielikumā;

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta 1. punktu kompensācijas likme par 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta ir jānosaka katru mēnesi;

(4)

Saistības, kas noslēgtas attiecībā uz kompensācijām, kuras var piešķirt, eksportējot lauksaimniecības produktus, kas ir tādu preču sastāvā, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, var apdraudēt augstu kompensācijas likmju iepriekšēja noteikšana. Tādēļ šādās situācijas jāveic piesardzības pasākumi, tomēr nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētas kompensācijas likmes noteikšana piemērošanai kompensāciju iepriekšējas noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt šos dažādos mērķus;

(5)

Ņemot vērā izlīgumu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz Kopienas pastas izstrādājumu eksportu uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kas apstiprināts ar Padomes Lēmumu 87/482/EEK (4), jānošķir kompensācija par precēm ar KN kodu 1902 11 00 un 1902 19 atbilstoši to galamērķim;

(6)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 2. un 3. punktam jānosaka pazemināta eksporta kompensācijas likme, ņemot vērā ražošanas kompensācijas summu, ko atbilstoši Komisijas Regulai (EEK) Nr. 1722/93 (5) piemēro attiecīgajam pamatproduktam, kas izmantots pieņemtajā preču ražošanas periodā;

(7)

Uzskata, ka alkoholiskos dzērienus mazāk ietekmē to ražošanā izmantotās labības cena. Tomēr Apvienotās Karalistes, Īrijas un Dānijas Pievienošanās akta 19. protokolā paredzēts, ka jāpieņem lēmums par pasākumiem, kas nepieciešami, lai veicinātu Kopienas labības izmantošanu, ražojot alkoholiskos dzērienus, ko iegūst no labības. Tādēļ jāpielāgo kompensācijas likme, ko piemēro labībai, kuru eksportē alkoholisko dzērienu veidā;

(8)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro pamatproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. pantā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 1. pantā un kurus eksportē kā preces, kas minētas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 IV pielikumā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp.

(3)  OV L 172, 5.7.2005., 24. lpp.

(4)  OV L 275, 29.9.1987., 36. lpp.

(5)  OV L 159, 1.7.1993., 112. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1584/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 11. lpp.).


PIELIKUMS

kompensāciju likmes, ko no 2005. gada 15. jūlija piemēro dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)

(EUR par 100 kg)

KN kods

Produktu apraksts (2)

Kompensācijas likme par 100 kg pamatprodukta

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citi

1001 10 00

Cietie kvieši:

 

 

– eksportējot preces ar KN kodiem 1902 11 un 1902 19 uz Amerikas Savienotajām Valstīm

– citos gadījumos

1001 90 99

Parastie kvieši un labības maisījums:

 

 

– eksportējot preces ar KN kodiem 1902 11 un 1902 19 uz Amerikas Savienotajām Valstīm

– citos gadījumos

 

 

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– – citos gadījumos

1002 00 00

Rudzi

1003 00 90

Mieži

 

 

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

– citos gadījumos

1004 00 00

Auzas

1005 90 00

Kukurūza, ko izmanto šādā veidā:

 

 

– ciete:

 

 

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

2,717

2,717

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

1,781

1,781

– – citos gadījumos

3,807

3,807

– glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns, maltodekstrīna sīrups ar KN kodiem 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5)

 

 

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

1,765

1,765

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

1,336

1,336

– citos gadījumos

2,855

2,855

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

1,781

1,781

– citā veidā (tostarp nepārstrādāts)

3,807

3,807

Kartupeļu ciete ar KN kodu 1108 13 00, kas līdzīga produktam, ko iegūst no pārstrādātas kukurūzas:

 

 

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 15. panta 3. punkts (3)

2,326

2,326

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (4)

1,781

1,781

– citos gadījumos

3,807

3,807

ex 1006 30

Pilnīgi slīpēti rīsi:

 

 

– apaļgraudu

– vidējgraudu

– garengraudu

1006 40 00

Šķeltie rīsi

1007 00 90

Graudu sorgo, izņemot hibrīda sēklas, sēšanai


(1)  Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra, kā arī precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti no 2005. gada 1. februāra.

(2)  Attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko iegūst no pamatprodukta vai/un pielīdzināto produktu pārstrādes, piemēro koeficientus, kas noteikti Komisijas Regulas (EK) Nr. 1043/2005 V pielikumā.

(3)  Attiecīgajām precēm ir KN kods 3505 10 50.

(4)  Preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EEK) Nr. 2825/93 2. pantā (OV L 258, 16.10.1993., 6. lpp.).

(5)  Attiecībā uz sīrupiem ar KN kodiem NC 1702 30 99, 1702 40 90 un 1702 60 90, ko iegūst, jaucot glikozi un fruktozes sīrupu, eksporta kompensāciju var piešķirt tikai glikozes sīrupam.


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/47


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1132/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopējo organizāciju (2), un jo īpaši tās 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu un Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. pantu starpību starp minēto regulu 1. pantā minēto produktu kursiem vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. pantu kompensācijas jānosaka, ņemot vērā, no vienas puses, situāciju un nākotnes tendences attiecībā uz labības, rīsu un šķeltu rīsu pieejamību, kā arī to cenas Kopienas tirgū, un labības, rīsu, šķeltu rīsu un labības nozares produktu cenas pasaules tirgū, no otras puses. Minētajos pantos arī paredzēts, ka jānodrošina līdzsvars labības un rīsu tirgū un dabiska cenu un tirdzniecības attīstība, lai ņemtu vērā paredzētā eksporta ekonomisko aspektu un vajadzību izvairīties no traucējumiem Kopienas tirgū.

(3)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1518/95 (3) par no labības un rīsiem pārstrādātu produktu importa un eksporta režīmu 4. pantā ir noteikti īpaši kritēriji, kas jāņem vērā, aprēķinot kompensāciju par šiem produktiem.

(4)

Jāgraduē kompensācija, ko piešķir par noteiktiem pārstrādātiem produktiem, atkarībā no to sastāvā esošu pelnu, celulozes, apvalka, proteīna, taukvielu vai cietes līmeņa, kas ir īpaši nozīmīgs rādītājs attiecībā uz pamatprodukta daudzumu, kas faktiski ietverts pārstrādātajā produktā.

(5)

Šobrīd nav jānosaka eksporta kompensācijas par manioku un citām tropu saknēm un gumiem, kā arī to miltiem, ņemot vērā paredzamā eksporta ekonomisko aspektu, un jo īpaši šo produktu raksturu un izcelsmi. Šobrīd arī attiecībā uz dažiem no labības pārstrādātiem produktiem Kopienas maznozīmīgā dalība pasaules tirdzniecībā nerada nepieciešamību pēc eksporta kompensācijas noteikšanas.

(6)

Pasaules tirgus situācija vai atsevišķu tirgu īpašas prasības var radīt nepieciešamību pēc kompensācijas diferenciācijas noteiktiem produktiem atkarībā no to galamērķa.

(7)

Kompensācija jānosaka reizi mēnesī. Tā var tikt mainīta starplaikā.

(8)

Dažus no kukurūzas pārstrādātus produktus var pakļaut termiskai apstrādei, un pēc tam var piešķirt tādu kompensāciju, kas neatbilst produkta kvalitātei. Jāprecizē, ka par šiem produktiem, kas satur uzbriedinātu cieti, eksporta kompensācijas saņemt nevar.

(9)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas par produktiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1518/95 1. pantā, nosaka saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1549/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 13. lpp.).

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 55. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2993/95 (OV L 312, 23.12.1995., 25 lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 14. jūlija Regulai, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

53,30

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

45,68

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

45,68

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

68,53

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

53,30

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

45,68

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

45,68

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

60,91

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

49,49

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

57,11

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

43,78

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

9,52

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

60,91

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

60,91

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

60,91

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

60,91

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

59,67

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

45,68

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

59,67

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

45,68

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

45,68

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

59,67

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

45,68

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

62,53

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

43,40

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

45,68

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

C10

:

visi galamērķi.

C11

:

visi galamērķi, izņemot Bulgāriju.

C12

:

visi galamērķi, izņemot Rumāniju.

C13

:

visi galamērķi, izņemot Bulgāriju un Rumāniju.


(1)  Kompensāciju nepiešķir par produktiem, kas pakļauti termiskai apstrādei, kura veicina cietes pārtapšanu želejā.

(2)  Kompensācijas piešķir saskaņā ar grozīto Padomes Regulu (EEK) Nr. 2730/75 (OV L 281, 1.11.1975., 20. lpp.).

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Skaitliskie galamērķu kodi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

C10

:

visi galamērķi.

C11

:

visi galamērķi, izņemot Bulgāriju.

C12

:

visi galamērķi, izņemot Rumāniju.

C13

:

visi galamērķi, izņemot Bulgāriju un Rumāniju.


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/50


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1133/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu starpību starp Regulas 1. pantā minēto produktu kursu vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Kompensācijas jānosaka, ņemot vērā faktorus, kas minēti 1. pantā Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (2).

(3)

Attiecībā uz kviešu un rudzu miltiem, putraimiem un rupja maluma miltiem, šiem produktiem piemērojamo kompensāciju aprēķina, ņemot vērā attiecīgo produktu ražošanai nepieciešamo labības daudzumu. Šie daudzumi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 1501/95.

(4)

Situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašas prasības var prasīt kompensācijas diferenciāciju dažiem produktiem atkarībā no to galamērķa.

(5)

Kompensāciju nosaka reizi mēnesī. To starplaikā var mainīt.

(6)

Šo noteikumu piemērošana pašreizējai tirgus situācijai labības nozarē un jo īpaši šo produktu kursiem vai cenām Kopienā un pasaules tirgū liek noteikt kompensāciju kā norādīts pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Eksporta kompensācijas Regulas (EK) Nr. 1784/2003 1. panta a), b) un c) apakšpunktā minētajiem produktiem, kurus izved dabīgā veidā, izņemot iesalu, ir norādītas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1431/2003 (OV L 203, 12.8.2003., 16. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 14. jūlija Regulai, ar ko nosaka kompensācijas par labības un kviešu vai rudzu miltu, putraimu vai rupja maluma miltu eksportu

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,48

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

5,12

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,72

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,36

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

4,08

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

C01

:

Visas trešās valstis, izņemot Albāniju, Bulgāriju, Rumāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Lihtenšteinu un Šveici.


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/52


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1134/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1), un jo īpaši tās 13. panta 3. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1059/2005 (2) ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par parasto kviešu eksportu uz dažām trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var izlemt noteikt maksimālo eksporta kompensāciju, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus. Šajā gadījumā līgumtiesības piešķir tam vai tiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvājums ir vienāds vai mazāks par maksimālo kompensāciju.

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai attiecīgo labības tirgu situācijai liek noteikt maksimālo eksporta kompensāciju.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piedāvājumiem, kas iesniegti no 2005. gada 8. līdz 14. jūlijam. Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētā konkursa ietvaros, parasto kviešu eksporta maksimālā kompensācija ir 4,00 EUR/t.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 174, 7.7.2005., 15. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/53


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1135/2005

(2005. gada 14. jūlijs)

par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1058/2005 (2) ir atvērts konkurss par kompensācijas piešķiršanu par miežu eksportu uz dažām trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var nolemt nepiešķirt līgumtiesības.

(3)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus, nav jānosaka maksimālā kompensācija.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem, kas iesniegti no 2005. gada 8. līdz 14. jūlijam. Regulā (EK) Nr. 1058/2005 paredzētajā konkursā par miežu eksporta kompensāciju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 174, 7.7.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/54


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1136/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 868/2005 minētajā uzaicinājumā uz konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 868/2005 (2), ir atvērts konkurss par ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu, Spānijā ievedot kukurūzu no trešām valstīm.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 1839/95 (3), Komisija var saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 25. pantā paredzēto procedūru nolemt noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu. To darot, jāņem vērā, jo īpaši, Regulas (EK) Nr. 1839/95 6. un 7. pantā paredzētie kritēriji. Līgumtiesības piešķir visiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvājums ir vienāds vai zemāks par ievedmuitas nodokļa maksimālā samazinājuma līmeni.

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai situācijai attiecīgajos labības tirgos liek noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu kā norādīts 1. pantā.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piedāvājumiem, kas iesniegti laikā no 2005. gada 8. līdz 14. jūlijā. Regulā (EK) Nr. 868/2005 paredzētajā konkursā, kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālais samazinājums ir 20,96 EUR/t par kopējo maksimālo daudzumu 2 800 t.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 145, 9.6.2005., 18. lpp.

(3)  OV L 177, 28.7.1995., 4. lpp. Regula jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/55


ES–RUMĀNIJAS ASOCIĀCIJAS PADOMES LĒMUMS Nr. 2/2005

(2005. gada 20. jūnijs),

ar ko groza Lēmumu Nr. 1/95 par Asociācijas padomes reglamentu, izveidojot Apvienoto konsultatīvo komiteju starp Reģionu komiteju un Rumānijas Koordinācijas komiteju sadarbībai ar Reģionu komiteju

(2005/502/EK)

ASOCIĀCIJAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Līgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Rumāniju, no otras puses (1), un jo īpaši tā 111. pantu,

tā kā:

(1)

Dialogs un sadarbība starp Eiropas Kopienas un Rumānijas reģionālajām un vietējām iestādēm var sniegt nozīmīgu ieguldījumu attiecību attīstībā un Eiropas integrācijā.

(2)

Ir atbilstīgi, ka šāda sadarbība būtu jāorganizē starp Reģionu komiteju, no vienas puses, un Rumānijas Koordinācijas komiteju sadarbībai ar Reģionu komiteju, no otras puses, izveidojot Apvienoto konsultatīvo komiteju.

(3)

Tas nozīmē, ka nepieciešams atbilstīgi grozīt Asociācijas padomes reglamentu, kas pieņemts ar Lēmumu Nr. 1/95 (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Asociācijas padomes reglamentam pievieno šādus pantus:

“18. pants

Ar šo tiek izveidota Apvienotā konsultatīvā komiteja (turpmāk “Komiteja”), kuras uzdevums ir palīdzēt Asociācijas padomei veicināt dialogu un sadarbību starp Eiropas Kopienas un Rumānijas reģionālajām un vietējām iestādēm. Šāda dialoga un sadarbības mērķis jo īpaši ir:

1)

sagatavot Rumānijas vietējās iestādes darbībai, kas saistīta ar Rumānijas paredzamo dalību Eiropas Savienībā;

2)

sagatavot Rumānijas vietējās iestādes to dalībai Reģionu komitejas darbā pēc Rumānijas pievienošanās;

3)

abas puses interesējošas jaunākās informācijas apmaiņa, jo īpaši par stāvokli saistībā ar ES reģionālo politiku un pievienošanās procesu, kā arī ar Rumānijas vietējo iestāžu gatavošana šīs politikas īstenošanai;

4)

veicināt daudzpusēju strukturētu dialogu starp a) Rumānijas vietējām iestādēm un b) ES dalībvalstu reģioniem, tostarp sekmējot savstarpēju attiecību veidošanu noteiktās jomās, kur tieši kontakti un sadarbība starp Rumānijas vietējām iestādēm, no vienas puses, un ES dalībvalstu reģioniem un vietējām iestādēm, no otras puses, varētu būt visiedarbīgākais veids konkrētu problēmu risināšanai;

5)

nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu reģionu sadarbības jomā starp Rumānijas vietējām iestādēm un dalībvalstu reģioniem un vietējām iestādēm;

6)

veicināt pieredzes un zināšanu apmaiņu reģionālās politikas un strukturālās intervences jomā starp a) Rumānijas vietējām iestādēm un b) ES dalībvalstu reģioniem un vietējām iestādēm, jo īpaši apmaiņu attiecībā uz zinātību un metodēm, kas attiecas uz reģionālo un vietējo attīstības plānu vai stratēģiju sagatavošanu un struktūrfondu visefektīvāko izmantošanu;

7)

izmantojot informācijas apmaiņu, palīdzēt Rumānijas vietējām iestādēm, lai visos dzīves aspektos reģionālā un vietējā līmenī praksē īstenotu subsidiaritātes principu;

8)

apspriest jebkādus citus atbilstīgus jautājumus, ko ierosinājusi viena vai otra puse un kas var rasties saistībā ar Eiropas Līguma īstenošanu un pirmspievienošanās stratēģiju.

19. pants

Komitejā ir astoņi Reģionu komitejas pārstāvji, no vienas puses, un astoņi pārstāvji no Rumānijas Koordinācijas komitejas sadarbībai ar Reģionu komiteju, no otras puses. Ieceļ tādu pašu skaitu aizstājēju.

Komiteja darbojas, apspriežoties ar Asociācijas padomi vai – attiecībā uz dialoga veicināšanu starp reģionālajām un vietējām iestādēm – pēc savas iniciatīvas.

Komiteja var sniegt ieteikumus Asociācijas padomei.

Komitejas locekļus izraugās tā, lai nodrošinātu, ka Komiteja pēc iespējas precīzāk atspoguļo dažādus reģionālo un vietējo iestāžu līmeņus gan Eiropas Kopienā, gan Rumānijā.

Komiteja pieņem savu reglamentu.

Komitejas sēdes notiek periodiski, un tā šos periodus nosaka pati savā reglamentā.

Komiteju kopīgi vada loceklis, kas pārstāv Reģionu komiteju, un loceklis, kas pārstāv Rumānijas Koordinācijas komiteju sadarbībai ar Reģionu komiteju.

20. pants

Reģionu komiteja, no vienas puses, un Rumānijas Koordinācijas komiteja sadarbībai ar Reģionu komiteju, no otras puses, katra sedz savus izdevumus, kas tām saistībā ar dalību Komitejas sanāksmēs rodas attiecībā uz personālu, ceļošanu un uzturēšanos, kā arī pasta un telekomunikāciju izdevumus.

Izdevumus saistībā ar sanāksmju mutisko tulkošanu, rakstisko tulkošanu un dokumentu pavairošanu sedz Reģionu komiteja, izņemot tos izdevumus saistībā ar mutisko vai rakstisko tulkošanu rumāņu valodā vai no tās, kurus sedz Rumānijas Koordinācijas komiteja sadarbībai ar Reģionu komiteju.

Citus ar sanāksmju organizēšanas materiālo nodrošinājumu saistītos izdevumus sedz tā puse, kas rīko sanāksmi.”.

2. pants

Šīs lēmums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tā pieņemšanas.

Briselē, 2005. gada 20. jūnijā

Asociācijas padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. ASSELBORN


(1)  OV L 357, 31.12.1994., 2. lpp.

(2)  OV L 171, 21.7.1995., 41. lpp.


Komisija

15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/57


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 29. septembris)

attiecībā uz procesu saskaņā ar EK Līguma 81. pantu (Lieta COMP/C.37.750/B2 – Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken)

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 3597)

(Autentisks ir tikai teksts franču un holandiešu valodā)

(2005/503/EK)

Komisija 2004. gada 29. septembrī pieņēma lēmumu saistībā ar EK Līguma 81. pantā izklāstīto procesu. Saskaņā ar Padomes Regulas 1/2003 (1) 30. pantu, Komisija šeit publicē pušu vārdus un lēmuma galveno saturu, ieskaitot uzliktos naudas sodus un ievērojot uzņēmumu likumīgās intereses to komerciālo interešu aizsardzībā. Šā lēmuma pilna teksta nekonfidenciālā versija autentiskajās un Komisijas darba valodās ir atrodama Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html

I.   IEVADS

(1)

Šis lēmums attiecas uz “pamiera” vienošanos alus pārdošanai Francijā, kas paredzēts patēriņam ārpus mājas (“ārpusmājas patēriņa joma”). Komisijai ir pierādījumi, kas liecina, ka divas galvenās alus darītavu grupas Francijā – Brasseries Kronenbourg S.A. un Heineken France SA (iepriekš: “SOGEBRA”) un to attiecīgie mātes uzņēmumi, tobrīd – Groupe Danone un Heineken NV, 1996. gada 21. martā, pēc dzērienu vairumtirgotāju “pārņemšanas kara”, noslēgušas šo vienošanos. Šīs vienošanās priekšmets, no vienas puses, ir dzērienu vairumtirgotāju pārņemšana ar mērķi panākt ātru nepārtraukti augošo šo uzņēmumu pārņemšanas izmaksu samazināšanu un, no otras puses, balansēt pušu integrētos izplatīšanas tīklus. Tomēr “pamiera” vienošanās netika īstenota.

II.   LIETAS KOPSAVILKUMS

1.   Lietas izcelsme un procesuālie pasākumi

(2)

Šīs lietas ierosināšanas pamatā ir informācija, ko sniedza Interbrew N.V. (tagad “Inbev N.V.”) sakarā ar Beļģijas alus darītavu karteļa lietu [Komisijas 2001. gada 5. decembra Lēmums 2003/569/EK attiecībā uz procesu saskaņā ar EK Līguma 81. pantu (Lieta IV/37.614/F3 PO/Interbrew un Alken-Maes, OV L 200, 7.8.2003., 1. lpp.)]. Pamatojoties uz šo informāciju, Komisija 2000. gadā veica vairākas pārbaudes un pabeidza izmeklēšanu, lūdzot sniegt informāciju.

(3)

Komisija 2004. gada 4. februārī uzsāka procesu un pieņēma iebildumus pret Brasseries Kronenbourg SA, Heineken France SA, Groupe Danone un Heineken NV. Visas puses ir iesniegušas Komisijai rakstisku atbildi. Tomēr tās atteicās no savām tiesībām tikt uzklausītām.

2.   Attiecīgā nozare

(4)

Šī lieta attiecas uz alus pārdošanu Francijā ārpusmājas patēriņa jomā.

(5)

Uzņēmumi, kas iesaistījušies šajā vienošanās, kopā saražoja apmēram trīs ceturtdaļas no 1999. gadā Francijā patērētā alus daudzuma.

3.   Pārkāpuma raksturs

(6)

Komisija konstatēja sekojošu pārkāpumu: 1996. gada 12. februārīHeineken NV un Heineken France SA paziņoja Groupe Danone un Brasseries Kronenbourg SA par savu nodomu pārņemt grupas Fischer un Saint Arnould. Tā kā Fischer un Saint Arnould grupas izplata ievērojamu daļu no Kronenbourg alus, šis paziņojums izraisīja īstu pārņemšanas karu. Turklāt abas alus darītavu grupas iegādājās lielu skaitu dzērienu vairumtirgotāju, kas noveda pie spēcīgas šādu vairumtirgotāju pārņemšanas cenu inflācijas. Brasseries Kronenbourg SA, Heineken France SA un to attiecīgie mātes uzņēmumi Groupe Danone un Heineken NV1996. gada 21. martā noslēdza “pamiera” līgumu attiecībā uz vairumtirgotāju pārņemšanu un integrēto izplatīšanas tīklu sabalansēšanu. Īpaši viņi vienojās par:

pārņemšanas pārtraukšanu uz laiku (aizliegums turpināt vairumtirgotāju iegādi, kuri neietilpst kopīgi sastādītajā sarakstā),

kopējā alus apjoma balansēšanu, ko puses izplata pa saviem tīkliem un

alus zīmolu apjoma balansēšanu, ko puses pārdod izplatīšanai citai pusei.

(7)

Uz šo vienošanos skaidri norādīts Heineken group iekšējos dokumentos. Bez tam Groupe Danone un Brasseries Kronenbourg SA nav apstrīdējušas vienošanos par pamiera esamību. Tomēr jāatzīmē, ka Komisijai nav nekādu pierādījumu par šīs vienošanās īstenošanu. Gluži pretēji, daži vairumtirgotāji norādīja, ka kopīgi izveidotajā sarakstā minētos vairumtirgotājus pārņēma kāda cita puse un puses turpināja pārņemt vairumtirgotājus, kas nav minēti sarakstā. Turklāt, laika posmā no 1996. līdz 2002. gadam, puses sava kontrolētā izplatīšanas tīkla robežās tiecās aizstāt konkurentu alu ar pašu ražoto. Tādēļ līgums, kam jānodrošina līdzsvars starp alus zīmoliem zaudēja nozīmi.

III.   JURIDISKAIS NOVĒRTĒJUMS

1.   Konkurētspējas ierobežošana

(8)

“Pamiera līgums”, ko noslēdza 1996. gada 21. martā, sākotnēji bija paredzēts Heineken un Danone grupu ieguldījumu kontrolei, jo tādā veidā bija paredzēts panākt ar vairumtirgotāju pārņemšanu saistīto augošo izdevumu samazināšanu. Turklāt šī vienošanās līdzinās tādai, kuras mērķis ir sadalīt ārpusmājas patēriņa jomas tirgu starp divām grupām.

(9)

Tiešām, nodrošinot 2.3. punktā iepriekš minēto dubulto līdzsvaru, puses mēģināja nodrošināt to, ka šajā tirgū viena puse nedominē pār otru. Pēc līdzšinējās tiesu prakses, lai piemērotu Līguma 81. panta 1. punktu, nav jāņem vērā vienošanās faktiskā ietekme, ja ir noskaidrots, ka šīs vienošanās mērķis ir kavēt, ierobežot vai traucēt konkurenci kopējā tirgū. Tā kā šajā gadījumā vienošanās mērķis ir konkurences ierobežošana, nosakot pārņemšanas iesaldēšanu un līdzsvaru starp pušu integrētajiem izplatīšanas tīkliem, Komisija secināja, ka, pat ja šī vienošanās ir bez sekām, ir noticis pārkāpums Līguma 81. panta izpratnē.

2.   Ievērojama ietekme uz tirdzniecību dalībvalstu starpā

(10)

Pēc līdzšinējās tiesu prakses, vienošanās starp uzņēmumiem ietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm tādos gadījumos, ja ir iespēja paredzēt ar apmierinošu varbūtības pakāpi un uz objektīva tiesību vai faktu pamata, ka attiecīgā vienošanās tieši vai netieši, faktiski vai potenciāli spēj ietekmēt dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības modeli. Tā tas ir šajā gadījumā.

(11)

Franču alus darītavu izplatīšanas tīkls ir viens no ceļiem, kā ārzemju alus darītavām piekļūt tirgum, ja pašām šādu tīklu Francijā nav. Šādos apstākļos pamiera līgums, kura mērķis ir nodibināt līdzsvaru starp Heineken NV/Heineken France SA un Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg SA integrētajiem izplatīšanas tīkliem valsts līmenī, var iespaidot nosacījumus ārzemju alus darītavām pieejai pie ārpusmājas patēriņa tirgus, tādējādi iespaidojot importa apjomu. Turklāt Francijas galvenais alus importētājs Interbrew France bija un vēl joprojām ir atkarīgs no Heineken France SA un Brasseries Kronenbourg SA izplatīšanas tīkliem, lai izplatītu ievērojamu daudzumu no sava produkta Francijas ārpusmāju patēriņa tirgū. Tādējādi vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot konkurenci augšminēto uzņēmumu izplatīšanas tīklu starpā, varētu ietekmēt tirdzniecības nosacījumus, ko šie uzņēmumi piedāvā Interbrew France savu produktu izplatīšanai.

IV.   NAUDAS SODI

1.   Pamatsumma

(12)

Komisija ņem vērā: i) pārkāpuma raksturu, ii) pārkāpuma tiešo ietekmi uz tirgu, ja to ir iespējams novērtēt, un iii) attiecīgā ģeogrāfiskā tirgus lielumu.

i)

Pamiera vienošanās ir horizontāla vienošanās, kas paredzēta konkurences ierobežošanai tādu uzņēmumu starpā, kam pieder lielas tirgus daļas. Tomēr, šāda vienošanās, kas paredzēta, lai īslaicīgi kontrolētu ar vairumtirgotāju pārņemšanu saistītos izdevumus, pārtraucot pārņemšanas karu, nevar tikt uzskatīta par tīru pārkāpumu salīdzinājumā ar vienošanos par cenu noteikšanu. Kas attiecas uz vienošanos par ilgstošu līdzsvaru starp šo divu alus darītavu grupu izplatīšanas tīkliem, jebkura šāda vienošanās ir līdzvērtīga vienošanās par tirgus sadali. Tomēr šeit netiek apskatīta vienošanās tirgus sadalīšanai parastajā nozīmē, jo šīs vienošanās mērķis pamatā bija vairāk kavēt kādas grupas dominēšanu tirgū, nekā konkurences likvidēšana starp šīm grupām vai traucējums trešai personai.

ii)

Tā kā šī vienošanās netika īstenota tā neatstāja uz tirgu nekādu iespaidu.

iii)

Attiecībā uz ģeogrāfiskā tirgus lielumu, Komisija ņem vērā faktu, ka, lai gan šī vienošanās aptver visu kontinentālo Franciju, tā skar tikai ārpusmājas patēriņa jomu, kas ir mazāk kā viena trešā daļa no kopējā pārdošanas apjoma Francijā.

(13)

Ņemot vērā šos faktus, Komisija uzskata, ka šā lēmuma adresāti ir izdarījuši nopietnu pārkāpumu pret Līguma 81. pantu.

(14)

Tā kā šī vienošanas netika īstenota, nav iemesla paaugstināt attiecīgajiem uzņēmumiem uzlikto soda naudas pamatsummu.

(15)

Tādēļ uzņēmumiem Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg SA un Heineken NV/Heineken France SA naudas soda pamatsummu noteica 1 000 000 euro apmērā.

2.   Atbildību pastiprinoši apstākļi

(16)

Par vienošanos tirgus pārdalīšanai, lai saglabātu status quo un izveidotu līdzsvaru tirgū, Danone grupai (tajā laikā: “BSN”) 1984. gadā jau tika uzlikts naudas sods (Komisijas 1984. gada 23. jūlija Lēmums 84/388/EEK, kas attiecas uz 85. panta EEK Līgumā noteikto procedūru (IV/30.988 – Nolīgumi un saskaņota darbība lokšņu stikla nozarē, Beniluksa valstīs) OV L 212, 8.8.1984., 13. lpp.). Recidīvs, kā atbildību pastiprinošs apstāklis, attaisno soda naudas pamatsummas palielināšanu Groupe Danone/Brasseries Kronenbourg SA par 50 %. Citi atbildību pastiprinoši apstākļi netika saglabāti.

3.   Atbildību mīkstinoši apstākļi

(17)

Atbildību mīkstinoši apstākļi netika saglabāti.

4.   Galīgais naudas soda lielums

(18)

Piemērotais naudas soda lielums katram uzņēmumam ir šāds:

Groupe Danone un Brasseries Kronenbourg SA ir solidāri un atsevišķi atbildīgi par summu – EUR 1 500 000,

Heineken NV un Heineken France SA ir solidāri un atsevišķi atbildīgi par summu – EUR 1 000 000.


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/60


KOMISIJAS IETEIKUMS

(2005. gada 27. maijs)

par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1540)

(2005/504/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 211. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes 2001. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 1338/2001 (1), ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu, prasa, lai kredītiestādes un citas iestādes, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar banknošu un monētu šķirošanu un izplatīšanu iedzīvotājiem, tostarp iestādes, kuru darbība ietver dažādu valūtu banknošu un monētu maiņu, piemēram, naudas maiņas punkti, izņemtu no apgrozības visas saņemtās euro banknotes un monētas, par kurām ir zināms, ka tās ir viltotas, vai kuras ir pietiekams pamats par tādām uzskatīt, un nodotu tās kompetentajām valsts iestādēm.

(2)

Pašreiz nav kopējas metodes, lai nodrošinātu, ka viltotas monētas tiek atklātas un izņemtas no apgrozības. Tas rada risku, ka tiek turpināts izmantot krāpnieciski vai kļūdas pēc apgrozībā laistas viltotas monētas un citus euro monētām līdzīgus priekšmetus, tādējādi, iespējams, radot apjukumu un kaitējumu sabiedrībai.

(3)

Monētu autentiskuma noteikšanas procesā, veicot monētu automatizētu šķirošanu, tiek atmesta virkne priekšmetu, tostarp viltotas monētas un īstas euro monētas, kuras nav derīgas apgrozībai. Īstas nederīgas monētas kompetentajām iestādēm iesniedz arī uzņēmumi un privātpersonas.

(4)

Valstu iestādēm nav kopēju noteikumu rīcībai ar šādām īstām nederīgām monētām un to vērtības atlīdzināšanai, kā rezultātā euro zonas valstīs tiek piemērotas atšķirīgas pieejas un rodas traucējumi šādu euro monētu atlīdzināšanā.

(5)

Lai atvieglotu Regulas (EK) Nr. 1338/2001 6. panta īstenošanu, ir vēlams paredzēt procedūru apgrozībā esošo euro monētu autentiskuma noteikšanai, kā arī viltojumu, euro monētām līdzīgu priekšmetu un apgrozībai nederīgu euro monētu izņemšanai no skaidras naudas apgrozības cikla.

(6)

Lai nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus attiecībā uz apgrozībai nederīgām īstām euro monētām, ir vēlams noteikt pamatnostādnes rīcībai ar šādām monētām un to atlīdzināšanai vai aizstāšanai,

AR ŠO IESAKA.

I DAĻA

DEFINĪCIJAS UN IETEIKTĀ PRAKSE

1. pants

Definīcijas

Šajā ieteikumā izmantotas šādas definīcijas:

a)

“euro monētu autentiskuma noteikšana” ir euro monētu autentiskuma pārbaudes process, veicot automatizētu elektromehānisku šķirošanu vai to veicot manuāli. Šajā procesā tiek atmesti viltojumi, kā arī apgrozībai nederīgas īstas euro monētas, euro līdzīgas ārvalstu monētas un citi metāla priekšmeti, piemēram, euro monētām līdzīgas medaļas un žetoni;

b)

“apgrozībai nederīgas euro monētas” ir īstas euro monētas apgrozībā, kuras ir defektīvas vai kuru tehniskie parametri un identifikācijas pazīmes ir būtiski mainītas, salīdzinoši ilgi atrodoties apgrozībā vai netīšā veidā (izmēri, masa, krāsa, korozija, malas bojājumi), kā arī tīši mainītas monētas, kuras nav viltojumi. Īpaši attiecībā uz tehniskajiem parametriem šā dokumenta nolūkos monētas ir uzskatāmas par nederīgām, ja viens no izmēriem par vismaz 0,30 milimetriem atšķiras no izmēra, kurš noteikts kā norma attiecīgā veida euro monētai un/vai masa atšķiras par vismaz 5 %.

2. pants

Ieteicamā prakse

Dalībvalstīm būtu pašām jāveic vai jāuzrauga to teritorijā apgrozībā esošu euro monētu autentiskuma noteikšana saskaņā ar šā ieteikuma II daļas noteikumiem.

Dalībvalstīm būtu jāpieņem kopēji noteikumi rīcībai ar nederīgām euro monētām, to atlīdzināšanai vai aizstāšanai saskaņā ar šā ieteikuma III daļas noteikumiem.

II DAĻA

EURO MONĒTU AUTENTISKUMA NOTEIKŠANA

3. pants

Prasības attiecībā uz autentiskuma noteikšanu un pārbaudēm

Autentiskums būtu jānosaka vismaz šāda nomināla euro monētām: 2 euro, 1 euro, 50 centi.

Autentiskuma noteikšana būtu jāveic centralizēti un/vai monētu aprites procesā. Tālab, lai īstenotu šā ieteikuma 4. līdz 6. pantā paredzētās autentiskuma noteikšanas procedūras, dalībvalstīm būtu jāsazinās ar kredītiestādēm un citām specializētām skaidrās naudas apstrādes iestādēm.

Euro monētām, kuru autentiskums katru gadu būtu jānosaka katrā dalībvalstī, būtu jābūt vismaz 10 % no attiecīgo nominālu monētu neto kopskaita, kuras attiecīgā dalībvalsts ir laidusi apgrozībā līdz iepriekšējā gada beigām. Lai nodrošinātu attiecīgā skaita euro monētu autentiskuma noteikšanu saskaņā ar 4. līdz 6. pantu, dalībvalstīm būtu jāveic pārbaudes atbilstošā skaitā kredītiestāžu un citu specializētu skaidrās naudas apstrādes iestāžu.

4. pants

Šķirošanas iekārtu testēšana kontroles nolūkā

Ekspluatācijā esošu šķirošanas iekārtu kontrole būtu jāveic ar noteikšanas testu, pirms kura vajadzības gadījumā veiktu šķirošanas pārbaudi, šādā veidā:

1)

Šķirošanas testa mērķis ir pārbaudīt, vai iekārta spēj nodrošināt visu euro monētu nominālu pareizu šķirošanu. To piemēro, ja valstī nav noteikumu par šķirošanas spēju.

Šķirošanas testā jāpārbauda vismaz simts īstu euro monētu no katra nomināla. Šīs visu nominālu monētas sajauc kopā un trīs reizes izlaiž cauri iekārtai.

Katrā pārbaudes reizē atbilstības koeficientam būtu jābūt vismaz 98 %. Ja šķirošanas un noteikšanas testiem izmantotās īstās euro monētas ir tuvu noteiktajām euro pielaides robežām, varētu noteikt mazāku pieļaujamo atbilstības koeficientu.

Iekārtas atmestās īstās monētas ir jātestē vēlreiz. Pēc kārtas veicot trīs pārbaudes, visām īstajām monētām būtu jābūt atzītām par atbilstīgām.

2)

Noteikšanas testa mērķis ir pārbaudīt, vai iekārtas spēj atmest euro monētām līdzīgus priekšmetus – jo īpaši viltotas monētas –, kuri neatbilst euro monētu parametriem.

Noteikšanas testam vajadzīgi visu attiecīgo nominālu viltotu monētu paraugi, aptverot arī materiālus, no kuriem izgatavo monētām līdzīgus priekšmetus un citas monētas nekā euro. Šajā nolūkā būtu jāizmanto reprezentatīvas izlases no krājumiem, kas tiek glabāti monētu valsts analīzes centros (MVAC) vai Eiropas Tehnikas un zinātnes centrā (ETZC). ETZC sadarbībā ar MVAC definē un atjaunina šīs izlases.

Šos viltojumus sajauc ar atbilstošu skaitu īstu monētu, ko nosaka sadarbībā ar ETZC, un trīs reizes izlaiž cauri iekārtai. Katrā no pārbaudes reizēm iekārtai būtu jāatmet visi viltojumi.

3)

Ievērojot valstu normas, šajā pantā aprakstītie testi būtu jāveic vismaz reizi gadā attiecībā uz ikvienu šķirošanas iekārtu tur, kur notiek autentiskuma noteikšana, saskaņā ar 3. pantu izraudzītajās iestādēs.

5. pants

Šķirošanas iekārtu papildu testēšanas iespējas MVAC vai ETZC

Lai šķirošanas iekārtu ražotāji varētu iegūt vajadzīgās norādes attiecībā uz iekārtu sākotnējo noregulējumu, var veikt testus atsevišķos MVAC, ETZC vai, ja panākta divpusēja vienošanās, ražotāja telpās. Šie testi būtu jāveic, balstoties uz konfidencialitātes nodrošināšanas kārtību un nosacījumiem, kas noteikti sadarbībā ar ETZC.

Pēc testēšanas MVAC vai ETZC attiecīgajai iestādei nosūta ziņojuma kopsavilkumu, bet tā kopiju – ETZC. Ziņojumu saglabā vismaz trīs gadus un to var izmantot salīdzināšanas nolūkā.

Ziņojumā ir jāiekļauj vismaz testētās iekārtas identifikācijas dati, testa rezultāti un vispārīgais novērtējums, norādes par testiem izmantoto paraugu izlašu precīzu saturu, atbilstības kritēriji, datums un pilnvarotās personas paraksts.

MVAC un ETZC ir jākārto reģistrs par to telpās veikto šķirošanas iekārtu testu rezultātiem. Ar šā panta otrajā daļā paredzēto testu veiksmīgi izturējušo šķirošanas iekārtu kopējo sarakstu var iepazīties MVAC vai ETZC (tikai orientējošam ieskatam).

6. pants

Revīzija un ziņojumi

To iestāžu spējas, kuras izraudzītas saskaņā ar 3. pantu, lai noteiktu euro monētu autentiskumu, dalībvalstīm būtu jāuzrauga, balstoties vismaz uz šādiem aspektiem:

vai šķirošanas centrā ir rakstiska politika un organizatoriskas norādes viltojumu, nederīgu euro monētu un euro monētām līdzīgu priekšmetu atklāšanai,

vai politikas īstenošanai ir norīkoti apmācīti cilvēkresursi,

vai tehniskie resursi ir atbilstoši un vai ir ražotāja sākotnējais ziņojums, kurā norādīts šķirošanas iekārtu darbības rādītāju līmenis,

vai ir rakstisks apkopes plāns, lai nodrošinātu, ka iekārtas tiek uzturētas to sākotnējā darbības rādītāju līmenī,

vai ir rakstiski obligāto procedūru apraksti par dažādām procedūrām euro monētu šķirošanai un viltojumu un aizdomīgu monētu ātrai nodošanai kompetentajām valsts iestādēm,

monētu skaits, kurām noteikts autentiskums.

Sakarā ar 3. pantā minētājām pārbaudēm var veikt ierobežotu revīziju, ievērojot valsts noteikumus un balstoties uz iepriekš minētajiem aspektiem, un par to sagatavojot ziņojumu.

Ikvienai dalībvalstij ik gadu ir jāiesniedz ziņojums ETZC par autentiskuma noteikšanas darbībām, ieskaitot kontroles un revīzijas, kā arī par euro monētu skaitu, kurām noteikts autentiskums, un katrā atmesto vienību kategorijā konstatēto īpatsvaru attiecībā pret katra apgrozībā esošā šķirotā nomināla vienību skaitu.

III DAĻA

RĪKOŠANĀS AR APGROZĪBAI NEDERĪGĀM EURO MONĒTĀM

7. pants

Nederīgu euro monētu vērtības atlīdzināšana vai to aizstāšana

Katrai dalībvalstij būtu jānodrošina apgrozībai nederīgo euro monētu vērtības atlīdzināšana vai, attiecīgā gadījumā, monētu aizstāšana, nosakot to nominālu neatkarīgi no to valsts puses (reversa), tiem uzņēmumiem un privātpersonām, kuras ir reģistrētas attiecīgajā dalībvalstī vai ārpus euro zonas. Balstoties uz 12. pantā paredzēto novērtējumu, dalībvalstīm būtu jānodrošina līdzīgi nosacījumi nederīgo monētu atlīdzināšanai, lai tās varētu iesniegt neatkarīgi no valsts, kurā tās izņemtas no apgrozības.

Dalībvalstis var lemt atteikties atlīdzināt tīši mainītas īstas euro monētas, ja tas nesaskan ar valsts praksi vai paražām.

8. pants

Maksa par pakalpojumiem

Par nederīgu monētu atlīdzināšanu vai aizstāšanu principā būtu jāuzliek maksa par pakalpojumiem. Maksai būtu jābūt vienādai visā euro zonā un tai būtu jābūt 5 % apmērā no iesniegto vienību nomināla vērtības.

Katru gadu attiecībā uz katru iesniedzēju iestādi no minētās maksas var atbrīvot līdz vienam kilogramam katra nomināla nederīgo monētu.

No katra maisa/kastes nomināla vērtības var iekasēt papildu maksu 15 % apmērā, ja maisā/kastē ir viltojumi vai ir konstatētas novirzes, piemēram, nepareizi sašķirotas monētas, citas monētas nekā euro vai euro monētas ar nenosakāmu nominālu vai citām neatbilstībām, un ja šīs novirzes ir tādā proporcijā, kas prasa sīkāku pārbaudi saskaņā ar 10. pantu.

Dalībvalstis var noteikt vispārējus atbrīvojumus no maksas par pakalpojumiem, ja iesniedzējas iestādes cieši un regulāri sadarbojas ar iestādēm nederīgu euro minētu izņemšanā no apgrozības.

Transporta un līdzīgas izmaksas ir jāsedz iesniedzējai iestādei.

Viltotajām monētām, kas iesniegtas iestādēm, nevajadzētu piemērot maksu par pakalpojumiem vai citādu maksu.

9. pants

Nederīgu euro monētu iepakošana

Iesniedzējai iestādei monētas būtu jāsašķiro pa nomināliem standartizētos maisos vai kastēs saskaņā ar piemērojamiem standartiem dalībvalstīs, kurām adresēts pieprasījums. Šo standartu neievērošana var novest pie iesniegto iepakojumu nepieņemšanas.

Ja nav valsts iepakojuma standartu, maisiem vai kastēm būtu jāsatur:

500 monētas ar nominālu 2 euro vai 1 euro;

1 000 monētas ar nominālu 0,50 euro, 0,20 euro un 0,10 euro;

2 000 monētas ar nominālu 0,05 euro, 0,02 euro un 0,01 euro.

Uz katra maisa/kastes jābūt skaidrām norādēm par iesniedzēju iestādi, iepakoto monētu vērtību un nominālu, masu, iepakošanas datumu un maisa/kastes numuru. Iesniedzējai iestādei jāiesniedz iepakojumu saraksts ar pārskatu par iesniegtajiem maisiem/kastēm.

Ja nederīgo euro monētu kopskaits ir mazāks nekā iepriekš minētajos standartos, nederīgās euro monētas būtu jāšķiro pa nomināliem un tās varētu iesniegt nestandarta iepakojumā.

10. pants

Dalībvalstu veiktās pārbaudes

1.   Dalībvalstīm būtu jāpārbauda iesniegto nederīgo monētu:

uzrādītais skaits katrā maisā/kastē,

autentiskums, lai pārliecinātos, ka nav viltojumu,

vizuālais izskats, lai noteiktu atbilstību 7. panta noteikumiem.

2.   Iesniegto monētu skaita pārbaude būtu jāveic, nosverot katru maisu/kasti. Iepriekš 9. panta 2. punktā minētā standarta iepakojuma nominālmasai būtu jāpiemēro pielaide – 2 % un + 1 %. Ja iepakošanas paražas valstī atšķiras no iepriekš minētajiem standartiem, jāveic līdzvērtīga kontrole. Papildus attiecībā uz katru maisu/kasti jāpārbauda, vai nav redzamu noviržu.

Ja maisa/kastes masa pārsniedz pielaides robežas, ir jāpārbauda viss attiecīgā maisa/kastes saturs.

3.   Autentiskuma un vizuālā izskata pārbaudes var veikt izlases kārtā. No iesniegtajām monētām ir jāpārbauda vismaz 10 % reprezentatīva izlase attiecībā uz 2 euro, 1 euro, 0,50 euro, 0,20 euro un 0,10 euro nomināliem.

4.   Iepriekš 3. punktā minēto izlašu autentiskuma pārbaudes būtu jāveic, ievērojot šādas procedūras:

i)

mehāniskas/automatizētas šķirošanas gadījumā iekārtas būtu jāpielāgo saskaņā ar šā ieteikuma II daļa minētajām procedūrām;

ii)

pārējos gadījumos piemēro MVAC kritērijus.

Ja tiek atklāts viens viltojums, jāveic visa maisa/kastes satura autentiskuma pārbaude.

5.   Attiecībā uz 3. punktā minētajām izlasēm būtu jāveic vizuālā izskata pārbaudes, lai noteiktu, vai maisos/kastēs nav konstatētas novirzes, piemēram, nepareizi sašķirotas monētas, citas monētas nekā euro vai euro monētas ar nenosakāmu nominālu. Ja šādu noviržu proporcija ir lielāka par 1 %, attiecīgais maiss/kaste jāpārbauda vēlreiz un neatlīdzināmo monētu proporcija jānosaka, izmantojot vienu no šādām metodēm:

i)

visas attiecīgā maisā/kastē iepakotās monētas pārbauda manuāli tādā veidā, kādu noteikusi kompetentā valsts iestāde;

ii)

papildus 3. punktā minētajai izlasei pārbauda maisa/kastes satura 10 % izlasi, veicot vizuālā izskata pārbaudi. Attiecīgi abās izlasēs saskaitīto neatlīdzināmo monētu kopējo īpatsvaru ekstrapolē attiecībā uz visu maisa/kastes saturu.

11. pants

Informācijas plūsma un saziņa

Dalībvalstīm būtu katru gadu jāziņo Komisijai un Ekonomikas un finanšu komitejai (EFK) par atlīdzinātajām vai aizstātajām nederīgajām euro monētām. Būtu jāsniedz informācija par šādu monētu skaitu un to nominālu. Savukārt Komisija sagatavos regulārus ziņojumus EFK.

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai informācija par atlīdzināšanas un aizstāšanas pakalpojumiem un konkrētā kārtība, piemēram, iepakojuma standarti un maksa, būtu pieejama attiecīgajās tīmekļa vietnēs un attiecīgās publikācijās.

IV DAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12. pants

Novērtēšana

Trīs gadus pēc šā ieteikuma publicēšanas šie noteikumi tiks izvērtēti, ņemot vērā gūto pieredzi, tostarp attiecībā uz 7. pantā minēto nederīgo monētu atlīdzināšanas un aizstāšanas nosacījumu saskaņošanu, 8. pantā minēto atbrīvojumu no maksas par pakalpojumiem atcelšanas lietderību, iespēju paredzēt kompensācijas mehānismu dalībvalstu vidū par atlīdzinātajām nederīgajām monētām un par iespējamo nepieciešamību izstrādāt attiecīgus tiesību aktus.

13. pants

Adresāti

Šis ieteikums ir adresēts iesaistītajām dalībvalstīm, kā noteikts Padomes Regulas (EK) Nr. 974/98 (2) 1. pantā.

Briselē, 2005. gada 27. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 181, 4.7.2001., 6. lpp.

(2)  OV L 139, 11.5.1998., 1. lpp.


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/64


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 13. jūlijs),

ar kuru attiecībā uz kompetentās iestādes noteikšanu un veselības sertifikāta paraugu groza Lēmumu 96/355/EK, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Senegālas izcelsmes zvejniecības un akvakultūras produktu importu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2651)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/505/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 22. jūlija Direktīvu 91/493/EEK, ar ko paredz veselības nosacījumus zvejniecības produktu ražošanai un laišanai tirgū (1), un jo īpaši tās 11. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmumā 96/355/EK (2) noteikts, ka “Ministère de la pêche et des transports maritimes – Direction de l’océanographie et des pêches maritimes – Bureau du contrôle des produits halieutiques (MPTM–DOPM–BCPH)” ir Senegālas kompetentā iestāde, kas pārbauda un apliecina zvejniecības un akvakultūras produktu atbilstību Direktīvas 91/493/EEK prasībām.

(2)

Pēc Senegālas administratīvo iestāžu pārstrukturēšanas par kompetento iestādi kļuvusi “Ministère de l’Economie Maritime – Direction des Pêches Maritimes – Bureau de Contrôle des Produits Halieutiques (MEM–DPM–BCPH)”.

(3)

Šī jaunā iestāde spēj efektīvi pārbaudīt spēkā esošo noteikumu īstenošanu.

(4)

MEM–DPM–BCPH sniedza oficiālu apliecinājumu par Direktīvā 91/493/EEK norādīto zvejniecības un akvakultūras produktu veterinārās pārbaudes un uzraudzības standartu ievērošanu un par tādu higiēnas prasību izpildi, kas līdzvērtīgas minētajā direktīvā noteiktajām.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 96/355/EK.

(6)

Šo lēmumu lietderīgi piemērot 45 dienas pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tādējādi nosakot vajadzīgo pārejas laiku.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 96/355/EK groza šādi:

1)

lēmuma 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Ministère de l’Economie Maritime – Direction des Pêches Maritimes – Bureau de Contrôle des Produits Halieutiques (MEM –DPM –BCPH)” ir Senegālas kompetentā iestāde, kas pārbauda un apliecina zvejniecības un akvakultūras produktu atbilstību Direktīvas 91/493/EEK prasībām.”;

2)

lēmuma 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

Zvejniecības un akvakultūras produktiem, ko ieved no Senegālas, ir jāatbilst šādiem nosacījumiem.

1)

Visiem sūtījumiem jāpievieno numurēts veselības sertifikāta oriģināls, kas atbilst šā lēmuma A pielikumā iekļautajam paraugam un ir uz vienas lapas, pienācīgi aizpildīts, parakstīts un datēts.

2)

Produktiem jābūt no apstiprinātiem uzņēmumiem, zivju pārstrādes kuģiem, saldētavām vai reģistrētiem saldētājkuģiem, kas uzskaitīti šā lēmuma B pielikumā.

3)

Izņemot saldētus zvejniecības produktus, kas nav fasēti un ir paredzēti konservētas pārtikas ražošanai, uz visiem iepakojumiem neizdzēšamiem burtiem jānorāda vārds “SENEGĀLA” un izcelsmes uzņēmuma, zivju pārstrādes kuģa, saldētavas vai saldētājkuģa apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs.”;

3)

lēmuma 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Sertifikātā jābūt MEM–DPM–BCPH pārstāvja vārdam un uzvārdam, amatam, parakstam un MEM–DPM–BCPH oficiālajam zīmogam krāsā, kas atšķiras no citu atzīmju krāsas.”;

4)

lēmuma A pielikumu aizstāj ar tekstu šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2005. gada 29. augusta.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 137, 8.6.1996., 24. lpp.


PIELIKUMS

“A PIELIKUMS

VESELĪBAS SERTIFIKĀTS

zvejniecības produktiem no Senegālas, kuri paredzēti eksportam uz Eiropas Kopienu, izņemot gliemenes, adatādaiņus, tunikātus un jūras gliemežus jebkādā veidā

Image

Image


15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/68


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 14. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu 1999/120/EK attiecībā uz viena Albānijas uzņēmuma iekļaušanu trešo valstu to uzņēmumu pagaidu sarakstos, no kuriem dalībvalstīm atļauts ievest dzīvnieku zarnas

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2657)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/506/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. jūnija Lēmumu 95/408/EK par nosacījumiem, ar kādiem uz pārejas periodu izstrādā pagaidu sarakstus ar trešo valstu uzņēmumiem, no kuriem dalībvalstis atļauj ievest noteiktus dzīvnieku izcelsmes produktus, zvejniecības produktus vai dzīvas gliemenes (1), un jo īpaši tā 2. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1999. gada 27. janvāra Lēmumā 1999/120/EK, ar ko izveido to trešo valstu uzņēmumu pagaidu sarakstus, no kuriem dalībvalstis atļauj ievest dzīvnieku zarnas (2) ir sniegti trešo valstu to uzņēmumu pagaidu saraksti, no kuriem dalībvalstīm atļauts ievest dzīvnieku zarnas.

(2)

Albānija ir paziņojusi viena uzņēmuma nosaukumu, kurā ražo dzīvnieku zarnas un attiecībā uz kuru kompetentās iestādes apliecina, ka uzņēmumā tiek ievēroti Kopienas noteikumi.

(3)

Tādēļ minētais uzņēmums jāiekļauj sarakstos, kas norādīti Lēmumā 1999/120/EK.

(4)

Tā kā vēl nav veiktas attiecīgā uzņēmuma pārbaudes uz vietas, uz ievedumiem no šā uzņēmuma nevar attiecināt atļauju veikt retākas fiziskās pārbaudes saskaņā ar Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (3).

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 1999/120/EK.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 1999/120/EK pielikums ir grozīts saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2005. gada 22. jūlija.

3. pants

Lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 243, 11.10.1995., 17. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/41/EK (OV L 157, 30.4.2004., 33. lpp.); (Labojums OV L 195, 2.6.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 36, 10.2.1999., 21. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(3)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.); (Labojums OV L 191, 28.5.2004., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Pielikumu papildina šādi:

“País: Albania/Země: Albánie/Land: Albanien/Land: Albanien/Riik: Albaania/Χώρα: Αλβανία/Country: Albania/Pays: Albanie/Paese: Albania/Valsts: Albānija/Šalis: Albania/Ország: Albánia/Pajjiż: L-Albanija/Land: Albanië/Państwo: Albania/País: Albânia/Krajina: Albánsko/Država: Albanija/Maa: Albania/Land: Albanien

1

2

3

4

5

1.7.2005

Ital Casing

Korcë

Korcë

1

1.

Izņemot jebkura vecuma liellopu zarnas no divpadsmitpirkstu zarnas līdz taisnajai zarnai vai no tām iegūtus produktus, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 999/2001. Šis izņēmums neattiecas uz minētajiem produktiem, kas iegūti no dzīvniekiem, kuri dzimuši un audzēti tikai Argentīnā, Austrālijā, Brazīlijā, Čīlē, Kostarikā, Jaunzēlandē, Nikaragvā, Panamā, Pargvajā vai Urugvajā, kā arī tur nokauti.”