ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 172

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 5. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1039/2005 (2005. gada 21. jūnijs), ar ko Regulu (EEK) Nr. 1907/90 groza attiecībā uz olu marķēšanu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1040/2005 (2005. gada 4. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

2

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1041/2005 (2005. gada 29. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi ( 1 )

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1042/2005 (2005. gada 29. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes un dizainparaugi) ( 1 )

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1043/2005 (2005. gada 30. jūnijs), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, kurus eksportē tādu preču veidā, kas nav ietvertas Līguma I Pielikumā, un šadu kompensāciju apjomu noteikšanas kritērijus

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1044/2005 (2005. gada 4. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2808/98 attiecībā uz maiņas kursa noteicošo dienu atbalsta shēmām, uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 1782/2003, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1973/2004

76

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1045/2005 (2005. gada 4. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2760/98 par pārrobežu sadarbības programmas īstenošanu PHARE programmas ietvaros

78

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1046/2005 (2005. gada 4. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 958/2003, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Lēmumu 2003/286/EK attiecībā uz koncesijām Kopienas tarifa kvotu veidā dažiem labības produktiem, kuru izcelsme ir Bulgārijas Republikā, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2809/2000

79

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1047/2005 (2005. gada 4. jūlijs), ar ko nosaka Kopienas ražošanas cenas un Kopienas importa cenas neļķēm un rozēm, lai piemērotu režīmu, kas regulē dažu veidu ziedkopības produktu ievedumus ar izcelsmi Jordānijā

81

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2005/481/KĀDP (2005. gada 13. jūnijs), lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai

83

Nolīgums starp Ukrainu un Eiropas Savienību par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai

84

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

5.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 172/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1039/2005

(2005. gada 21. jūnijs),

ar ko Regulu (EEK) Nr. 1907/90 groza attiecībā uz olu marķēšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 2771/75 (1975. gada 29. oktobris) par olu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 2. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Olas, ko tirgo vietējā atklātā tirgū, no 2005. gada 1. jūlija jāmarķē ar kodu, kas identificē ražotāju un ļauj noteikt dējējvistu turēšanas metodi, saskaņā ar 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu Padomes Regulā (EEK) Nr. 1907/90 (1990. gada 26. jūnijs) par noteiktiem olu tirdzniecības standartiem (2). Dažās dalībvalstīs šī prasība varētu radīt sarežģījumus mazām saimniecībām, kam ienākumi ir nelieli un olu ražošana bieži ir tikai papildu nodarbošanās. Ievērojot to, ka iespēja tirgot pārtikas olas vietējā atklātā tirgū šīm saimniecībām sociālekonomiski ir ļoti nozīmīga, būtu lietderīgi atļaut dalībvalstīm atbrīvot minētās saimniecības no marķēšanas prasības ievērošanas. Tādēļ būtu jāparedz atkāpe attiecībā uz olu ražotājiem, kuru saimniecībās ir ne vairāk kā 50 dējējvistas.

(2)

Ņemot vērā šī jautājuma steidzamību, ir obligāti jāpiešķir izņēmums attiecībā uz sešu nedēļu laikposmu, kas minēts I iedaļas 3. punktā Protokolā par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumiem.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 1907/90,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 1907/90 2. panta 3. punkta pēdējo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Tomēr vietējā atklātā tirgū uz ražotāja pārdotajām olām ir kods, kas noteikts 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā. Olu ražotājus, kuru saimniecībās ir ne vairāk kā 50 dējējvistas, dalībvalstis var atbrīvot no šīs prasības izpildes, ja minētās olas pārdod vietējā atklātā tirgū, kas atrodas ražošanas reģionā attiecīgajā dalībvalstī, un ja pārdošanas vietā ir norādīts saimniecības nosaukums un adrese.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2005. gada 21. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. BODEN


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 49. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 173, 6.7.1990., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2052/2003 (OV L 305, 22.11.2003., 1. lpp.).


5.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 172/2


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1040/2005

(2005. gada 4. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 5. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 4. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 4. jūlija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

65,0

096

41,8

999

53,4

0707 00 05

052

93,0

999

93,0

0709 90 70

052

85,4

999

85,4

0805 50 10

382

71,1

388

64,6

528

50,5

999

62,1

0808 10 80

388

81,4

400

85,1

508

78,3

512

66,3

524

62,4

528

48,8

720

103,7

804

91,2

999

77,2

0808 20 50

388

87,6

512

60,6

528

69,3

800

55,9

999

68,4

0809 10 00

052

182,7

999

182,7

0809 20 95

052

279,5

068

218,2

400

317,1

999

271,6

0809 40 05

624

121,4

999

121,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


5.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 172/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1041/2005

(2005. gada 29. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (1), un jo īpaši tās 157. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 40/94 jāpieņem tehniski pasākumi, lai īstenotu noteikumus par meklējumu ziņojumu standarta veidlapu, pieteikuma un reģistrācijas dalīšanu, lēmumu atcelšanu, pilnvarām un Iebildumu vai Anulēšanas nodaļas locekļu vienpersoniski pieņemtiem lēmumiem.

(2)

Pēc 2008. gada 10. marta meklējumu sistēma vēl aizvien būs obligāta Kopienas preču zīmēm, bet tai jākļūst neobligātai un pieejamai par maksu to dalībvalstu preču zīmju reģistros, kas paziņojušas lēmumu veikt meklējumus. Šeit noteikta standarta veidlapa, kurā iekļauti meklējuma ziņojuma pamatelementi, lai uzlabotu meklējuma ziņojumu kvalitāti un padarītu tos vienveidīgākus.

(3)

Dalīšanas un reģistrācijas paziņojumam jāatbilst šajā regulā noteiktajiem elementiem. Jaunajam ex officio lēmuma atsaukumam vai Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes un dizainparaugi) (Birojs) izdarītam ierakstam reģistrā jāatbilst šajā regulā noteiktajai īpašajai procedūrai. Ir noteikti izņēmuma gadījumi, kuros pilnvara ir obligāta. Ir dots vienkāršu lietu saraksts, kad lēmumu var vienpersoniski pieņemt Iebildumu nodaļas vai Anulēšanas nodaļas loceklis.

(4)

Turklāt pašreizējie noteikumi jāgroza, lai uzlabotu vai padarītu skaidrāku reģistrācijas procedūru. Papildus vēl jāgroza atsevišķi procesuālie noteikumi, nemainot sistēmas būtību.

(5)

Lai ņemtu vērā elektroniskās iesniegšanas procedūras īpatnības un iespējas, tiek grozīti šādi noteikumi: 1. noteikuma 1) punkta c) apakšpunkts, 3. noteikuma 2) punkts, 61. noteikums, 72. noteikuma 4) punkts, 79. noteikums, 82. noteikums, 89. noteikuma 1. un 2. punkts.

(6)

Kopienas preču zīmju pieteikumu elektroniskai iesniegšanai un elektroniskai publikācijai jāatvieglo preču zīmju pieteikumu iesniegšana kopumā, un jo īpaši jāveicina tādu preču zīmju pieteikumu iesniegšana, ko veido krāsas pašas par sevi vai skaņas, attēlojot preču zīmi skaidrā, precīzā, izsmeļošā, viegli pieejamā, saprotamā, nemainīgā un objektīvā veidā. Biroja priekšsēdētājam jānosaka tehniskie nosacījumi, jo īpaši attiecībā uz skaņu datņu formātu. Tādu preču zīmju elektroniskus pieteikumus, ko veido skaņas, var papildināt ar elektronisku skaņas datni, un šādu datni var iekļaut Kopienas preču zīmju pieteikumu elektroniskā publikācijā, lai atvieglotu publisku piekļuvi pašai skaņai.

(7)

Iebildumu procedūras noteikumi pilnībā jāpārformulē, lai konkretizētu pieļaujamības prasības, lai skaidri norādītu nepilnību izraisītās juridiskās sekas un lai sakārtotu noteikumus procedūras hronoloģiskajā secībā.

(8)

Ņemot vērā Biroja papildu kompetenci, pārbaudot konversijas pieļaujamību, konversijas lūguma atteikums var kļūt daļējs tai nozīmē, ka konversija var būt pieļaujama dažām dalībvalstīm, bet nepieļaujama citām. Turklāt jāpievieno daži kritēriji, kas izmantojami, pārbaudot absolūtos atteikuma pamatojumus saistībā ar dalībvalsts valodu.

(9)

Attiecībā uz izdevumiem, kas zaudētājai pusei jāsedz iebildumu un anulēšanas procedūras dēļ, par pārstāvību atlīdzināmie izdevumi jāierobežo, bet pašreiz noteiktās maksimālās summas nedaudz jāpalielina, ņemot vērā laiku, kas pagājis kopš Īstenošanas regulas pieņemšanas. Ja tiek pieaicināti liecinieki vai eksperti, maksimālo likmi nenosaka, bet atlīdzināmie izdevumi ietver faktiskās summas, ko var prasīt liecinieki un eksperti.

(10)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Komisijas Regula (EK) Nr. 2868/95 (2).

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Maksu, īstenošanas noteikumu un Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes un dizainparaugi) Apelācijas padomju procesuālo noteikumu komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2868/95 1. pantu groza šādi.

1)

Minētā panta 1. noteikuma 1) punktu groza šādi.

a)

Minētā punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“b)

pieteicēja vārdu (nosaukumu), adresi un valstisko piederību, kā arī valsti, kurā tam ir pastāvīgā dzīvesvieta vai mītnesvieta vai reģistrēta uzņēmējdarbība. Fiziskām personām norāda uzvārdu un vārdu(-us). Juridisku personu, kā arī organizāciju, uz kurām attiecas Regulas 3. pants, nosaukumus norāda oficiālā formā, norādot juridisko formu, ko var saīsināt ierastā veidā. Var norādīt arī tālruņa numurus, faksa numurus, elektroniskā pasta adresi un tuvākas ziņas par citiem sakaru kanāliem, pa kuriem pieteicējs piekrīt saņemt informāciju. Katram pieteicējam jānorāda tikai viena adrese. Ja norādītas vairākas adreses, vērā ņem tikai to adresi, kas norādīta pirmā, izņemot gadījumu, ja pieteicējs norāda vienu no adresēm kā adresi sarakstei”;

b)

minētā punkta c) apakšpunktu papildina ar šādu tekstu:

“vai norādi uz preču un pakalpojumu sarakstu kādā iepriekšējā Kopienas preču zīmes pieteikumā”;

c)

minētā punkta k) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“k)

pieteicēja vai viņa pārstāvja parakstu saskaņā ar 79. noteikumu”;

d)

pievieno l) apakšpunktu:

“l)

vajadzības gadījumā lūgumu par meklējuma ziņojumu, kas minēts Regulas 39. panta 2. punktā.”

2)

Minētā panta 3. noteikumu groza šādi:

a)

Minētā noteikuma 2) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.

Gadījumos, kas nav minēti 1. punktā, izņemot gadījumus, kad pieteikums ir iesniegts elektroniski, zīmi attēlo uz papīra lapas atsevišķi no lapas, kurā atrodas pieteikuma teksts. Lapa, uz kuras attēlota zīme, nepārsniedz A4 formātu pēc DIN standarta (29,7 cm augstumā, 21 cm platumā), un attēlam izmantotais laukums (apdrukāšanas laukums) nav lielāks par 26,2 cm × 17 cm. Kreisajā pusē atstāj vismaz 2,5 cm platu malu. Ja nav acīmredzams, zīmes pareizo novietojumu norāda, pievienojot katram attēlam vārdu “augša”. Zīmes attēla kvalitātei jābūt tādai, lai zīmi varētu samazināt vai palielināt līdz izmēram, kas nepārsniedz 8 cm platumu un 16 cm augstumu, publicējot to Kopienas Preču zīmju biļetenā.”

b)

Minētā noteikuma 5) un 6) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“5.

Ja lūdz reģistrēt krāsainu zīmi, šā noteikuma 2. punktā noteiktais atveidojums ir zīmes krāsaina reprodukcija. Krāsas, kas veido zīmi, tiek norādītas arī ar vārdiem, kam var pievienot norādi uz atzītu krāsu kodu.

6.

Ja lūdz reģistrēt skaņu zīmi, preču zīmes atveidojums ir skaņas grafisks atveidojums, jo īpaši mūzikā pieņemtais nošu raksts; ja pieteikumu iesniedz elektroniski, tam var pievienot elektronisku skaņas datni. Biroja priekšsēdētājs nosaka elektroniskās datnes formātu un maksimālo apjomu.”

3)

Minētā panta 4. noteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“4. noteikums

Maksas par pieteikumu

Par pieteikumu maksājamās maksas ir šādas:

a)

pamatmaksa;

b)

maksa par katru klasi, uz kurām attiecas preces vai pakalpojumi saskaņā ar 2. noteikumu, neskaitot trīs klases;

c)

vajadzības gadījumā – meklējumu maksa.”

4)

Iekļauj šādu 5.a noteikumu:

“5.a noteikums

Meklējuma ziņojums

Meklējuma ziņojumu sagatavo, izmantojot standarta veidlapu, kurā iekļauta vismaz šāda informācija:

a)

tā centrālā rūpnieciskā īpašuma biroja nosaukums, kas veicis meklējumu;

b)

meklējuma ziņojumā minēto preču zīmes pieteikumu vai reģistrāciju numuri;

c)

meklējuma ziņojumā minēto preču zīmju pieteikumu vai reģistrāciju pieteikuma datums un, ja nepieciešams, prioritātes datums;

d)

meklējuma ziņojumā minēto preču zīmju reģistrācijas datums;

e)

meklējuma ziņojumā minēto preču zīmju pieteikumu vai reģistrāciju īpašnieku vārdi (nosaukumi) un kontaktadreses;

f)

meklējuma ziņojumā minēto pieteikto vai reģistrēto preču zīmju atveidojums;

g)

norāde par Nicas klasifikācijas klasēm, attiecībā uz kurām ir pieteiktas vai reģistrētas dalībvalsts agrākas preču zīmes, vai par precēm un pakalpojumiem, kuriem meklējuma ziņojumā minētās preču zīmes ir pieteiktas vai reģistrētas.”

5)

Minētā panta 6. noteikuma 1) punktu papildina ar šādu teikumu:

“Ja iepriekšējais pieteikums ir Kopienas preču zīmes pieteikums, Birojs ex officio iekļauj iepriekšējā pieteikuma kopiju Kopienas preču zīmes pieteikuma lietā.”

6)

Minētā panta 8. noteikuma 2) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2)

Ja pieteicējs vēlas pieprasīt senioritāti no vienas vai vairākām agrāk reģistrētām preču zīmēm, kā norādīts Regulas 34. pantā, pēc pieteikuma iesniegšanas, tad divu mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas paziņojumu par senioritāti, norādot dalībvalsti vai dalībvalstis, kurās vai attiecībā uz kurām zīme ir reģistrēta, attiecīgās reģistrācijas numuru un pieteikuma datumu, kā arī preces un pakalpojumus, kuriem zīme reģistrēta. Šā noteikuma 1. punktā prasītos pierādījumus iesniedz Birojam triju mēnešu laikā no dienas, kad saņemts paziņojums par senioritāti.”

7)

Minētā panta 10. noteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“10. noteikums

Meklējumi, ko veic dalībvalstu biroji

1.

Ja lūgums par Regulas 39. panta 2. punktā minēto meklējumu ziņojumu nav iekļauts Kopienas preču zīmes pieteikumā vai ja 4. noteikuma c) punktā minētā meklējumu maksa nav samaksāta termiņā, kad jāmaksā pieteikuma pamatmaksa, pieteikums netiek nodots centrālajiem rūpnieciskā īpašuma birojiem meklējumiem.

2.

Starptautiskajai reģistrācijai, kurā norādīta Eiropas Kopiena, nepiemēro meklējumu procedūru, ko veic centrālie rūpnieciskā īpašuma biroji, ja lūgums par meklējumu ziņojumu saskaņā ar Regulas 39. panta 2. punktu nav iesniegts Birojā viena mēneša laikā no dienas, kad Starptautiskais birojs paziņojis Birojam par starptautisko reģistrāciju, vai ja meklējumu maksa nav samaksāta tādā pašā termiņā.”

8)

Minētā panta 12. noteikuma c) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“c)

zīmes atveidojumu kopā ar 3. noteikumā minētajiem elementiem un aprakstiem; ja zīmes attēls ir krāsains vai satur krāsas, publikācija ir krāsaina un tajā norāda krāsu vai krāsas, kas veido zīmi, kā arī, vajadzības gadījumā, norādīto krāsu kodu”.

9)

Minētā panta 13. noteikuma 1) punkta c) apakšpunktu un 2) punktu svītro.

10)

Iekļauj šādu 13.a noteikumu:

“13.a noteikums

Pieteikuma sadalīšana

1.

Paziņojumā par pieteikuma sadalīšanu saskaņā ar Regulas 44.a pantu ir:

a)

pieteikuma numurs;

b)

pieteicēja vārds (nosaukums) un adrese saskaņā ar 1. noteikuma 1. punkta b) apakšpunktu;

c)

to preču un pakalpojumu saraksts, uz kuriem attieksies nodalītais pieteikums, vai, ja tiek lūgts nodalīt vairāk nekā vienu pieteikumu, to preču un pakalpojumu saraksti, uz kuriem attieksies katrs nodalītais pieteikums;

d)

to preču un pakalpojumu saraksts, kas paliks sākotnējā pieteikumā.

2.

Ja Birojs konstatē, ka 1. punktā noteiktās prasības nav izpildītas vai ka preču un pakalpojumu saraksts nodalītajam pieteikumam daļēji sakrīt ar to preču un pakalpojumu sarakstu, kas paliks sākotnējā pieteikumā, tas aicina pieteicēju termiņā, ko Birojs var noteikt, novērst konstatētos trūkumus.

Ja noteiktajā termiņā trūkumi nav novērsti, Birojs noraida paziņojumu par sadalīšanu.

3.

Regulas 44.a panta 2. punkta b) apakšpunktā minētie termiņi, kuros paziņojums par pieteikuma sadalīšanu nav pieļaujams, ir šādi:

a)

laikposms pirms pieteikuma datuma piešķiršanas;

b)

Regulas 42. panta 1. punktā paredzētie trīs mēneši pēc pieteikuma publicēšanas;

c)

laikposms pēc uzaicinājuma samaksāt 23. noteikuma 1. punktā minēto reģistrācijas maksu.

4.

Ja Birojs konstatē, ka paziņojums par sadalīšanu nav pieļaujams saskaņā ar Regulas 44.a pantu vai saskaņā ar šā noteikuma 3. punkta a) vai b) apakšpunktu, tas noraida paziņojumu par sadalīšanu.

5.

Birojs izveido atsevišķu nodalītā pieteikuma lietu, kurā ietilpst sākotnējā pieteikuma lietas pilnīga kopija, kā arī paziņojums par sadalīšanu un sarakste, kas uz to attiecas. Nodalītajam pieteikumam Birojs piešķir jaunu pieteikuma numuru.

6.

Ja paziņojums par sadalīšanu attiecas uz pieteikumu, kas jau ir publicēts saskaņā ar Regulas 40. pantu, informāciju par sadalīšanu publicē Kopienas Preču zīmju biļetenā. Nodalīto pieteikumu publicē; publikācijā ir 12. noteikumā minētās norādes un elementi. Pēc publicēšanas nesākas jauns iebildumu iesniegšanas periods.”

11)

Minētā panta 15. līdz 20. noteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“15. noteikums

Paziņojums par iebildumu

1.

Paziņojumu par iebildumu var iesniegt, pamatojoties uz vienu vai vairākām agrākām preču zīmēm Regulas 8. panta 2. punkta nozīmē (agrākas preču zīmes) un pamatojoties uz vienu vai vairākām citām agrākām tiesībām Regulas 8. panta 4. punkta nozīmē (agrākas tiesības), ja vien agrākās preču zīmes vai agrākās tiesības pieder vienam un tam pašam īpašniekam vai vieniem un tiem pašiem īpašniekiem. Ja agrākai zīmei un/vai agrākām tiesībām ir vairāk nekā viens īpašnieks (kopīpašums), iebildumu var iesniegt jebkurš no tiem vai visi.

2.

Paziņojums par iebildumu ietver:

a)

tā pieteikuma numuru, pret kuru ir iesniegts iebildums, un Kopienas preču zīmes pieteicēja vārdu (nosaukumu);

b)

skaidru norādi uz agrāko preču zīmi vai agrākām tiesībām, kas ir iebilduma pamatā, proti:

i)

ja iebildums pamatots ar agrāku preču zīmi Regulas 8. panta 2. punkta a) vai b) apakšpunkta nozīmē vai ja iebildums pamatots ar Regulas 8. panta 3. punktu, norādi uz agrākās preču zīmes lietas numuru vai reģistrācijas numuru, norādi, vai agrākā preču zīme ir reģistrēta vai tas ir reģistrācijas pieteikums, kā arī norādi uz dalībvalstīm, attiecīgā gadījumā arī Beniluksa valstīm, kurās vai kurām agrākā zīme ir aizsargāta, vai attiecīgā gadījumā norādi, ka tā ir Kopienas preču zīme;

ii)

ja iebildums pamatots ar plaši pazīstamu zīmi Regulas 8. panta 2. punkta c) apakšpunkta nozīmē, norādi, kurā dalībvalstī zīme ir plaši pazīstama, kā arī i) apakšpunktā minētās norādes vai zīmes atveidojumu;

iii)

ja iebildums pamatots ar agrākām tiesībām 8. panta 4. punkta nozīmē, norādi par to veidu un būtību, agrāko tiesību atveidojumu un norādi, vai agrākās tiesības attiecas uz visu Kopienu vai uz vienu vai vairākām dalībvalstīm un pēdējā gadījumā norādi uz attiecīgajām dalībvalstīm;

c)

iebilduma pamatojumu, t.i., paziņojumu, ka izpildītas Regulas 8. panta 1., 3., 4. un 5. punkta attiecīgās prasības;

d)

agrākās zīmes pieteikuma datumu un, ja pieejams, reģistrācijas datumu, kā arī prioritātes datumu, ja vien tā nav nereģistrēta plaši pazīstama preču zīme;

e)

agrākās zīmes atveidojumu, kāda tā tikusi reģistrēta vai pieteikta; ja agrākā zīme ir krāsaina, atveidojums arī ir krāsains;

f)

preces un pakalpojumus, kas ir iebilduma pamatā;

g)

ja iebilduma pamatā ir agrāka zīme, kam ir laba reputācija Regulas 8. panta 5. punkta nozīmē, norādi uz dalībvalsti, kurā un attiecībā uz kurām precēm un pakalpojumiem zīmei ir laba reputācija;

h)

par iebilduma iesniedzēju pusi:

i)

iebilduma iesniedzējas puses vārdu (nosaukumu) un adresi saskaņā ar 1. noteikuma 1) punkta b) apakšpunktu;

ii)

ja iebilduma iesniedzēja puse ir iecēlusi pārstāvi, pārstāvja vārdu (nosaukumu) un darba adresi saskaņā ar 1. noteikuma 1. punkta e) apakšpunktu;

iii)

ja iebildumu ir cēlis licenciāts vai persona, kas saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem ir tiesīga izmantot agrākas tiesības, attiecīgu paziņojumu un norādi par atļauju vai tiesībām iesniegt iebildumu.

3.

Paziņojums par iebildumu var ietvert:

a)

norādi uz precēm un pakalpojumiem, pret kuriem vērsts iebildums; ja šādas norādes nav, tiek uzskatīts, ka iebildums ir vērsts pret visām precēm un pakalpojumiem, uz kurām attiecas Kopienas preču zīmes pieteikums, pret ko iesniegts iebildums;

b)

motivētu paziņojumu, kurā izklāstīti galvenie fakti un argumenti, kas ir iebilduma pamatā, kā arī pierādījumus, kas pamato iebildumu.

4.

Ja iebildums pamatots ar vairāk nekā vienu agrāku zīmi vai agrākām tiesībām, 2. un 3. punkts attiecas uz katru no šīm tiesībām.

16. noteikums

Valodu lietojums paziņojumā par iebildumu

1.

Regulas 115. panta 6. punktā minētais termiņš, kurā iebilduma iesniedzējai pusei jāiesniedz iebilduma tulkojums, ir viens mēnesis pēc iebildumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.

Ja iebilduma iesniedzēja puse vai pieteicējs pirms dienas, kad paredzēts uzsākt iebilduma procedūru saskaņā ar 18. noteikuma 1. punktu, informē Biroju, ka pieteicējs un iebilduma iesniedzēja puse ir vienojušies par citu iebilduma procedūras valodu saskaņā ar Regulas 115. panta 7. punktu, iebilduma iesniedzēja puse, ja paziņojums par iebildumu nav iesniegts šajā valodā, iesniedz tā tulkojumu šajā valodā viena mēneša laikā no minētās dienas. Ja tulkojums nav iesniegts vai iesniegts ar novēlošanos, procedūras valoda netiek mainīta.

16.a noteikums

Pieteicēja informēšana

Visus paziņojumus par iebildumu un visus iebilduma iesniedzējas puses iesniegtos dokumentus, kā arī visus Biroja paziņojumus, kas adresēti vienai pusei pirms 18. noteikumā minētā perioda beigām, Birojs nosūta otrai pusei, lai to informētu par iebilduma iesniegšanu.

17. noteikums

Pieļaujamības pārbaude

1.

Ja iebildumu periodā nav nomaksāta iebilduma maksa, uzskata, ka iebildums nav iesniegts. Ja iebilduma maksa tiek samaksāta pēc iebildumu perioda beigām, to atmaksā iebilduma iesniedzējai pusei.

2.

Ja paziņojums par iebildumu nav iesniegts iebildumu periodā vai ja paziņojumā par iebildumu nav skaidri norādīts pieteikums, pret kuru ceļ iebildumu, vai arī agrākā zīme, vai agrākās tiesības, kas pamato iebildumu saskaņā ar 15. noteikuma 2. punkta a) un b) apakšpunktu, vai tajā nav iebilduma pamatojuma saskaņā ar 15. noteikuma 2. punkta c) apakšpunktu un ja šie trūkumi nav novērsti iebildumu periodā, Birojs noraida iebildumu kā nepieļaujamu.

3.

Ja iebilduma iesniedzēja persona neiesniedz tulkojumu, kā prasīts 16. noteikuma 1. punktā, iebildumus noraida kā nepieļaujamu. Ja iebilduma iesniedzēja puse iesniedz nepilnīgu tulkojumu, izskatot iebilduma pieļaujamību, iebilduma paziņojuma neiztulkoto daļu neņem vērā.

4.

Ja paziņojums par iebildumu neatbilst citām 15. noteikuma prasībām, Birojs attiecīgi informē iebilduma iesniedzēju pusi un aicina to divu mēnešu laikā novērst pamanītos trūkumus. Ja trūkumi nav novērsti pirms šā termiņa beigām, Birojs noraida iebildumu kā nepieļaujamu.

5.

Ja saskaņā ar 1. punktu konstatē, ka paziņojums par iebildumu ir uzskatāms par neiesniegtu, vai pieņem lēmumu par iebilduma noraidīšanu, pamatojoties uz tā nepieļaujamību saskaņā ar 2., 3. un 4. punktu, pieteicējs par to tiek informēts.

18. noteikums

Iebilduma procedūras uzsākšana

1.

Kad iebildums ir atzīts par pieļaujamu saskaņā ar 17. noteikumu, Birojs nosūta paziņojumu visām pusēm par to, ka iebilduma procedūra uzskatāma par uzsāktu divus mēnešus pēc paziņojuma saņemšanas. Šo periodu var pagarināt līdz pat 24 mēnešiem, ja abas puses iesniedz lūgumu par šādu pagarinājumu pirms minētā laikposma beigām.

2.

Ja 1. punktā minētajā laikposmā pieteikumu atsauc vai attiecina tikai uz precēm un pakalpojumiem, pret kuriem nav vērsts iebildums, vai ja Birojam paziņo par pušu izlīgumu, vai ja pieteikums ir norādīts paralēli notiekošā procedūrā, iebilduma procedūra tiek izbeigta.

3.

Ja 1. punktā minētajā laikposmā pieteicējs ierobežo pieteikumu, svītrojot atsevišķas preces un pakalpojumus, pret kuriem vērsts iebildums, Birojs aicina iebilduma iesniedzēju pusi norādīt līdz tā noteiktam termiņam, vai puse uztur iebildumu, un, ja uztur, tad pret kurām atlikušajām precēm vai pakalpojumiem. Ja iebilduma iesniedzēja puse atsauc iebildumu ierobežojuma dēļ, iebilduma procedūru izbeidz.

4.

Ja pirms 1. punktā minētā laikposma iebilduma procedūru izbeidz saskaņā ar 2. vai 3. punktu, lēmumu par izdevumiem nepieņem.

5.

Ja pirms 1. punktā minētā laikposma beigām iebilduma procedūru izbeidz tādēļ, ka pieteikums atsaukts vai ierobežots, vai saskaņā ar 3. punktu, iebilduma maksu atmaksā.

19. noteikums

Iebilduma pamatojums

1.

Līdz Biroja noteiktam termiņam, kas ilgst vismaz 2 mēnešus no dienas, kad iebilduma procedūru uzskata par uzsāktu saskaņā ar 18. noteikuma 1. punktu, Birojs dod iespēju iebilduma iesniedzējai pusei iesniegt faktus, pierādījumus un argumentāciju, kas pamato iebildumu, vai papildināt faktus, pierādījumus vai argumentāciju, kas jau ir iesniegti saskaņā ar 15. noteikuma 3. punktu.

2.

Šā noteikuma 1. punktā minētajā termiņā iebilduma iesniedzēja puse sniedz arī pierādījumus par tās agrākās zīmes vai agrāko tiesību pastāvēšanu, spēkā esamību un aizsardzības apjomu, kā arī pierādījumus par to, ka tai ir tiesības iesniegt iebildumu. Jo īpaši iebilduma iesniedzēja puse iesniedz šādus pierādījumus:

a)

ja iebildums pamatots ar preču zīmi, kas nav Kopienas preču zīme, lai pierādītu, ka tā ir iesniegta reģistrācijai vai reģistrēta, iesniedz šādus dokumentus:

i)

ja preču zīme vēl nav reģistrēta, attiecīgās iesnieguma apliecības kopiju vai līdzvērtīgu dokumentu no iestādes, kurai iesniegts preču zīmes pieteikums; vai

ii)

ja preču zīme ir reģistrēta, attiecīgās reģistrācijas apliecības kopiju un attiecīgā gadījumā pēdējās atjaunošanas apliecības kopiju, kas norāda, ka preču zīmes aizsardzības laiks pārsniedz 1) punktā noteikto termiņu un visus tā pagarinājumus, vai līdzvērtīgus dokumentus no iestādes, kas preču zīmi ir reģistrējusi;

b)

ja iebildums pamatots ar plaši pazīstamu preču zīmi Regulas 8. panta 2. punkta c) apakšpunkta nozīmē, pierādījumus par to, ka šī zīme ir plaši pazīstama attiecīgajā teritorijā;

c)

ja iebildums pamatots ar preču zīmi, kam ir laba reputācija Regulas 8. panta 5. punkta nozīmē, papildus šā punkta a) apakšpunktā minētajiem pierādījumiem pierādījumus par to, ka zīme ir ar labu reputāciju, kā arī pierādījumus vai argumentus, kas pierāda, ka pieteiktās preču zīmes nepamatota lietojuma dēļ tiks gūtas netaisnas priekšrocības vai arī tiks nodarīts kaitējums agrākās preču zīmes atšķirtspējai vai reputācijai;

d)

ja iebildums pamatots ar agrākām tiesībām Regulas 8. panta 4. punkta nozīmē, pierādījumus par to iegūšanu, pastāvēšanu un šo tiesību aizsardzības apjomu;

e)

ja iebildums pamatots ar Regulas 8. panta 3. punktu, pierādījumus par iebilduma iesniedzējas puses īpašumtiesībām un par tās attiecībām ar aģentu vai pārstāvi.

3.

Informācija un pierādījumi, kas minēti 1. un 2. punktā, ir valodā, kurā notiek procedūra, vai kopā ar tulkojumu. Tulkojumu iesniedz termiņā, kas noteikts oriģināldokumenta iesniegšanai.

4.

Birojs neņem vērā rakstiskus iesniegumus vai dokumentus, vai to daļas, kas Biroja noteiktajā termiņā nav iesniegti vai nav pārtulkoti procedūras valodā.

20. noteikums

Iebildumu izskatīšana

1.

Ja līdz 19. noteikuma 1. punktā minētā termiņa beigām iebilduma iesniedzēja puse nav pierādījusi tās agrākās zīmes vai agrāko tiesību pastāvēšanu, spēkā esamību un aizsardzības apjomu un nav pierādījusi, ka tai ir tiesības iesniegt iebildumu, iebildumu noraida kā nepamatotu.

2.

Ja iebildums nav noraidīts saskaņā ar 1. punktu, Birojs paziņo pieteicējam, ka saņemts iebildums, un aicina pieteicēju Biroja noteiktajā termiņā iesniegt apsvērumus.

3.

Ja pieteicējs neiesniedz apsvērumus, Birojs nolēmumā par iebildumu pamatojas uz pierādījumiem, kas ir tā rīcībā.

4.

Par pieteicēja iesniegtajiem apsvērumiem paziņo iebilduma iesniedzējai pusei, kuru Birojs, ja tas uzskata par nepieciešamu, aicina atbildēt Biroja noteiktā termiņā.

5.

Šā panta 18. noteikuma 2. un 3. punktu piemēro mutatis mutandis pēc dienas, kad iebilduma procedūru uzskata par uzsāktu.

6.

Attiecīgos gadījumos Birojs var aicināt puses ierobežot apsvērumus, attiecinot tos uz noteiktiem jautājumiem – tādā gadījumā tas ļauj pusei izvirzīt pārējos jautājumus vēlākā procedūras posmā. Nekādā ziņā nevar prasīt, lai Birojs informētu puses par faktiem vai pierādījumiem, kurus varētu iesniegt, vai faktiem un pierādījumiem, kas nav iesniegti.

7.

Birojs var apturēt iebilduma procedūru:

a)

ja iebildums pamatots ar reģistrācijas pieteikumu saskaņā ar Regulas 8. panta 2. punkta b) apakšpunktu, līdz galīgā lēmuma pieņemšanai šajā procedūrā;

b)

ja iebildums pamatots ar ģeogrāfiskās norādes vai izcelsmes norādes reģistrācijas pieteikumu saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2081/92 (3), līdz galīgā lēmuma pieņemšanai šajā procedūrā; vai

c)

ja apturēšana atbilst apstākļiem.

12)

Minētā panta 22. noteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“22. noteikums

Izmantošanas pierādījumi

1.

Lūgumu par izmantošanas pierādījumiem saskaņā ar Regulas 43. panta 2. un 3. punktu var pieņemt tikai tad, ja pieteicējs šādu lūgumu iesniedz Biroja noteiktā termiņā saskaņā ar 20. noteikuma 2. punktu.

2.

Ja iebilduma iesniedzējai pusei jāsniedz izmantošanas pierādījumi vai jāparāda, ka ir pienācīgi iemesli neizmantošanai, Birojs uzaicina viņu sniegt nepieciešamos pierādījumus tā noteiktā termiņā. Ja iebilduma iesniedzēja puse neiesniedz šādus pierādījumus norādītajā termiņā, Birojs iebildumu noraida.

3.

Norādes un pierādījumi, ar ko pierāda izmantošanu, ir norādes par pretstatītās preču zīmes izmantošanas vietu, laiku, lietošanas apjomu un veidu attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kuriem tā reģistrēta un kuri ir iebilduma pamatā, kā arī pierādījumi šo norāžu pamatojumam saskaņā ar 4. punktu.

4.

Pierādījumus sniedz saskaņā ar 79. un 79.a noteikumu, un principā iesniedz tikai papildu dokumentus un priekšmetus, tādus kā iepakojumi, uzlīmes, cenrāži, katalogi, faktūrrēķini, fotogrāfijas, laikrakstu sludinājumi un Regulas 76. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētie rakstveida paziņojumi.

5.

Izmantošanas pierādījumus var lūgt, vienlaikus iesniedzot vai neiesniedzot apsvērumus par iebilduma pamatojumu. Šādus apsvērumus var iesniegt kopā ar apsvērumiem par izmantošanas pierādījumiem.

6.

Ja pierādījumi, ko sniegusi iebilduma iesniedzēja puse, nav iebilduma procedūras valodā, Birojs var pieprasīt, lai iebilduma iesniedzēja puse Biroja noteiktā termiņā iesniedz pierādījumu tulkojumu attiecīgajā valodā.”

13)

Minētā panta 24. noteikuma 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2)

Kad samaksāta maksa, Birojs izsniedz apliecinātas vai neapliecinātas reģistrācijas apliecības kopijas.”

14)

Minētā panta 25. noteikuma 1. punkta c) apakšpunktu svītro.

15)

Iekļauj šādu 25.a noteikumu:

“25.a noteikums

Reģistrācijas dalīšana

1.

Paziņojumā par reģistrācijas dalīšanu saskaņā ar Regulas 48.a pantu ir:

a)

reģistrācijas numurs;

b)

preču zīmes īpašnieka vārds (nosaukums) un adrese saskaņā ar 1. noteikuma 1) punkta b) apakšpunktu;

c)

to preču un pakalpojumu saraksts, uz kuriem attiecas nodalītā reģistrācija, vai, ja tiek lūgts nodalīt vairāk nekā vienu reģistrāciju, preču un pakalpojumu saraksts katrai nodalītajai reģistrācijai;

d)

to preču un pakalpojumu saraksts, uz kuriem joprojām attieksies sākotnējā reģistrācija.

2.

Ja Birojs konstatē, ka 1. punktā noteiktās prasības nav izpildītas vai ka to preču un pakalpojumu sarakstā, uz kuriem attiecas nodalītā reģistrācija, iekļauta arī daļa to preču vai pakalpojumu, uz kuriem joprojām attieksies sākotnējā reģistrācija, tas aicina pieteicēju termiņā, ko Birojs var noteikt, novērst konstatētos trūkumus.

Ja trūkumus noteiktajā termiņā nenovērš, Birojs noraida dalīšanas paziņojumu.

3.

Ja Birojs konstatē, ka dalīšanas paziņojums nav pieļaujams saskaņā ar Regulas 48.a pantu, tas noraida dalīšanas paziņojumu.

4.

Birojs veido atsevišķu nodalītās reģistrācijas lietu, kurā ietilpst sākotnējās reģistrācijas lietas pilnīga kopija, arī dalīšanas paziņojums un sarakste, kas uz to attiecas. Nodalītajai reģistrācijai Birojs piešķir jaunu reģistrācijas numuru.”

16)

Minētā panta 26. noteikuma 2. punkta d) apakšpunktu svītro.

17)

Minētā panta 28. noteikuma 1. punktu groza šādi.

a)

Minētā punkta c) apakšpunktu svītro.

b)

Minētā punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“d)

norādi par dalībvalsti vai dalībvalstīm, kurās vai kurām agrākā zīme ir reģistrēta, attiecīgās reģistrācijas numuru un pieteikuma datumu un preces un pakalpojumus, kuriem reģistrēta agrākā preču zīme.”

18)

Minētā panta 30. noteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“30. noteikums

Reģistrācijas atjaunošana

1.

Atjaunošanas pieteikumā ir:

a)

atjaunošanas pieprasītāja vārds (nosaukums);

b)

atjaunojamās Kopienas preču zīmes reģistrācijas numurs;

c)

ja atjaunošanu lūdz tikai daļai preču un pakalpojumu, kuriem reģistrēta zīme, norāde uz tām klasēm vai precēm un pakalpojumiem, kuriem lūdz atjaunošanu, vai tām klasēm vai precēm un pakalpojumiem, kuriem nelūdz atjaunošanu, preces un pakalpojumus sagrupējot atbilstoši Nicas klasifikācijai, pirms katras grupas norādot šīs klasifikācijas klases numuru, uz kuru attiecas preču un pakalpojumu grupa, un sakārtojot tās šīs klasifikācijas klašu secībā.

2.

Maksas, kas saskaņā ar Regulas 47. punktu ir maksājamas par Kopienas preču zīmes atjaunošanu, ir šādas:

a)

pamatmaksa;

b)

maksa par katru klasi, kurai pieteikta atjaunošana, neskaitot trīs klases; un

c)

vajadzības gadījumā papildu maksa par novēlotu atjaunošanas maksas samaksu vai novēlotu atjaunošanas pieteikuma iesniegšanu saskaņā ar Regulas 47. panta 3. punktu, kā noteikts Nodevu regulā.

3.

Tiek uzskatīts, ka ir lūgta atjaunošana, ja 2. punktā minētais maksājums ir veikts Nodevu regulas 5. panta 1. punktā minētā veidā, ja tajā ir visas norādes, kas prasītas šā noteikuma 1. punkta a) un b) apakšpunktā un Nodevu regulas 7. panta 1. punktā.

4.

Ja atjaunošanas pieteikums ir iesniegts Regulas 47. panta 3. punktā paredzētajā termiņā, bet ja nav izpildīti citi Regulas 47. panta un šo noteikumu nosacījumi, kas reglamentē atjaunošanu, Birojs paziņo pieteicējam par konstatētajiem trūkumiem.

5.

Ja atjaunošanas pieteikumu neiesniedz vai iesniedz pēc Regulas 47. panta 3. punkta trešajā teikumā noteiktā termiņa vai ja nav samaksātas nodevas, vai ja tās samaksātas pēc attiecīgā termiņa beigām, vai ja trūkumi nav novērsti minētajā termiņā, Birojs pieņem lēmumu, ka reģistrācijas termiņš ir beidzies, un informē par to Kopienas preču zīmes īpašnieku.

Ja ar samaksāto maksu nepietiek visām preču un pakalpojumu klasēm, kam lūdz atjaunošanu, šādu lēmumu nepieņem, ja ir skaidrs, uz kuru klasi vai klasēm tā attiecas. Ja trūkst citu kritēriju, Birojs ņem vērā klases to klasifikācijas secībā.

6.

Ja saskaņā ar 5. punktu pieņemtais lēmums ir galīgs, Birojs izslēdz zīmi no reģistra. Izslēgšana stājas spēkā nākamajā dienā pēc dienas, kad beidzas līdzšinējās reģistrācijas termiņš.

7.

Ja 2. punktā paredzētās atjaunošanas maksas ir samaksātas, bet reģistrācija nav atjaunota, maksas atmaksā.

8.

Vienu atjaunošanas pieteikumu var iesniegt par divām un vairāk zīmēm, ja vien samaksā visas vajadzīgās maksas par katru zīmi, ar noteikumu, ka visos gadījumos ir viens un tas pats īpašnieks vai pārstāvis.”

19)

Minēta panta 31. noteikuma 3. un 4. punktu svītro.

20)

Minēta panta 32. noteikuma 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“4.

Birojs jaunajai reģistrācijai izveido atsevišķu lietu, kurā ir sākotnējās reģistrācijas lietas pilnīga kopija, arī pieteikums par daļējās nodošanas reģistrāciju un sarakste, kas uz to attiecas. Birojs jaunajai reģistrācijai piešķir jaunu reģistrācijas numuru.”

21)

Minētā panta 33. noteikumu groza šādi.

a)

Minētā noteikuma 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.

Šā panta 31. noteikuma 1., 2., 5. un 7. punktu piemēro mutatis mutandis licences, licences nodošanas, tiesību in rem, tiesību in rem nodošanas, tiesību realizācijas pasākumu vai maksātnespējas procedūru reģistrācijai, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

šā panta 31. noteikuma 1. punkta c) apakšpunktu nepiemēro lūgumam reģistrēt tiesības in rem, izpildes panākšanu vai maksātnespējas procedūras;

b)

šā panta 31. noteikuma 1. punkta d) apakšpunktu un 5. punktu nepiemēro, ja lūgumu iesniedz Kopienas preču zīmes īpašnieks.”

b)

Minētā noteikuma 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.

Licences, licences nodošanas, tiesību in rem, tiesību in rem nodošanas vai tiesību realizācijas pasākuma reģistrācijas pieteikumu neuzskata par iesniegtu, kamēr nav samaksāta paredzētā maksa.”

c)

Minētā noteikuma 3. punktā vārdus “19., 20. vai 22. pantā” aizstāj ar vārdiem “19.–22. pantā” un vārdus “iepriekšminētajos 1. un 2. punktā” aizstāj ar “šā noteikuma 1. punktā un 34. noteikuma 2. punktā.”

d)

Minētā noteikuma 4) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“4.

Kopienas preču zīmju pieteikumiem 1. un 3. punktu piemēro mutatis mutandis. Licences, tiesības in rem, maksātnespējas procedūras un tiesību realizācijas pasākumus ieraksta Kopienas preču zīmju pieteikumu lietās, ko glabā Birojs.”

22)

Minētā panta 34. noteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“34. noteikums

Īpaši licences reģistrācijas noteikumi

1.

Iesniegumā licences reģistrācijai var būt lūgums reģistrēt licenci Reģistrā vienā vai vairākos no šiem veidiem:

a)

kā izņēmuma licenci;

b)

kā apakšlicenci, ja to ir piešķīris licenciāts, kura licence ir reģistrēta Reģistrā;

c)

kā ierobežotu licenci, kas attiecas tikai uz daļu preču vai pakalpojumu, kam zīme ir reģistrēta;

d)

kā ierobežotu licenci, kas attiecas uz Kopienas daļu;

e)

kā pagaidu licenci.

2.

Ja lūgums attiecas uz licences reģistrāciju saskaņā ar 1. punkta c), d) un e) apakšpunktu, iesniegumā par licences reģistrāciju norāda preces un pakalpojumus, un Kopienas daļu, un laikposmu, uz kuru attiecas licence.”

23)

Minētā panta 35. noteikuma 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“3.

Licences, tiesību in rem vai tiesību realizācijas pasākuma anulēšanas pieteikumu neuzskata par iesniegtu, pirms nav samaksāta paredzētā maksa.”

24)

Minētā panta 36. noteikuma 1. punkta c) apakšpunktu svītro.

25)

Minētā panta 38. noteikumu groza šādi:

a)

Minētā noteikuma 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.

Regulas 115. panta 6. punktā minētais termiņš, līdz kuram pieteicējam, kas iesniedzis iesniegumu par atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, jāiesniedz iesnieguma tulkojums, ir viens mēnesis no iesnieguma iesniegšanas dienas; ja tas netiek izpildīts, iesniegumu noraida kā nepieļaujamu.”

b)

Minētā noteikuma 3. punktā iekļauj šādu teikumu:

“Ja tulkojumu neiesniedz vai iesniedz ar novēlošanos, procedūras valodu nemaina.”

26)

Minētā panta 39. noteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“39. noteikums

Iesnieguma par atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu noraidīšana nepieļaujamības dēļ

1.

Ja Birojs konstatē, ka vajadzīgā maksa nav samaksāta, tas aicina iesniedzēju samaksāt maksu Biroja noteiktajā termiņā. Ja vajadzīgo maksu nesamaksā Biroja noteiktajā termiņā, Birojs informē iesniedzēju, ka iesniegumu par atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu uzskata par neiesniegtu. Ja maksu samaksā pēc noteiktā termiņa, to atmaksā iesniedzējam.

2.

Ja 38. noteikuma 1. punktā paredzētais tulkojums nav iesniegts noteiktajā termiņā, Birojs noraida iesniegumu par atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu kā nepieļaujamu.

3.

Ja Birojs konstatē, ka iesniegums neatbilst 37. noteikuma prasībām, termiņā, ko var noteikt Birojs, tas aicina iesniedzēju novērst konstatētos trūkumus. Ja trūkumi nav novērsti pirms šā termiņa beigām, Birojs noraida iesniegumu kā nepieļaujamu.

4.

Visus lēmumus noraidīt iesniegumu par atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, kas pieņemti saskaņā ar 2. un 3. punktu, paziņo iesniedzējam un Kopienas preču zīmes īpašniekam.”

27)

Minētā panta 40. noteikumu groza šādi:

a)

Minētā noteikuma 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.

Par visiem atcelšanas vai atzīšanas par spēkā neesošu iesniegumiem, ko uzskata par iesniegtiem, paziņo Kopienas preču zīmes īpašniekam. Kad Birojs konstatē, ka iesniegums ir pieļaujams, tas aicina Kopienas preču zīmes īpašnieku termiņā, ko var noteikt Birojs, iesniegt apsvērumus.”

b)

Minēta noteikuma 4) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“4.

Ja vien 69. noteikumā nav paredzēts vai pieļauts citādi, visus apsvērumus, ko iesniegušas puses, nosūta parējām attiecīgajām pusēm.”

c)

Minētā noteikuma 5. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“5.

Attiecībā uz atcelšanas iesniegumu, ko iesniedz, pamatojoties uz Regulas 50. panta 1. punkta a) apakšpunktu, Birojs aicina Kopienas preču zīmes īpašnieku termiņā, ko var noteikt Birojs, sniegt pierādījumus par zīmes faktisko izmantošanu. Ja pierādījumi nav iesniegti noteiktajā termiņā, Kopienas preču zīmi atceļ. Šā panta 22. noteikuma 2., 3. un 4. punktu piemēro mutatis mutandis.”

d)

Iekļauj jaunu 6. punktu:

“6.

Ja iesniedzējam saskaņā ar Regulas 56. panta 2. un 3. punktu jāiesniedz izmantošanas pierādījumi vai pierādījumi, ka ir pienācīgi iemesli nelietošanai, Birojs aicina iesniedzēju termiņā, ko var noteikt Birojs, sniegt pierādījumus par zīmes faktisko izmantošanu. Ja noteiktajā termiņā pierādījumus neiesniedz, iesniegumu par atzīšanu par spēkā neesošu noraida. Šā panta 22. noteikuma 2., 3. un 4. punktu piemēro mutatis mutandis.”

28)

Minētā panta 44. un 45. noteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“44. noteikums

Konversijas iesniegums

1.

Iesniegumā Kopienas preču zīmes pieteikuma konversijai vai reģistrētas Kopienas preču zīmes konversijai par attiecīgas valsts preču zīmes pieteikumu, ievērojot Regulas 108. pantu, ir:

a)

konversijas iesniedzēja vārds (nosaukums) un adrese saskaņā ar 1. noteikuma 1. punkta b) apakšpunktu;

b)

Kopienas preču zīmes pieteikuma lietas numurs vai Kopienas preču zīmes reģistrācijas numurs;

c)

norāde par konversijas pamatojumu saskaņā ar Regulas 108. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktu;

d)

konkrēta dalībvalsts vai dalībvalstis, attiecībā uz kurām pieprasa konversiju;

e)

ja pieprasījums neattiecas uz visām precēm un pakalpojumiem, kuriem iesniegts pieteikums vai reģistrēta preču zīme, pieteikumā iekļauj norādi par precēm un pakalpojumiem, kuriem pieprasīta konversija, un, ja konversija ir pieprasīta vairāk nekā vienai dalībvalstij un ja preču un pakalpojumu saraksts visām dalībvalstīm nav vienāds, norādi par attiecīgajām precēm un pakalpojumiem katrai dalībvalstij;

f)

ja konversija ir pieprasīta saskaņā ar Regulas 108. panta 6. punktu, iesniegumā norāda dienu, kurā attiecīgās valsts tiesas lēmums ir galīgs, un pievieno lēmuma kopiju; šo kopiju var iesniegt valodā, kurā lēmums pieņemts.

2.

Konversijas iesniegumu iesniedz attiecīgajā termiņā saskaņā ar Regulas 108. panta 4., 5. vai 6. punktu. Ja konversiju pieprasa pēc tam, kad reģistrāciju nav izdevies atjaunot, Regulas 108. panta 5. punktā paredzētais trīs mēnešu termiņš sākas nākamajā dienā pēc Regulas 47. panta 3. punktā noteiktā atjaunošanas pieprasījuma iesniegšanas termiņa beigām.

45. noteikums

Konversijas iesnieguma izskatīšana

1.

Ja konversijas iesniegums neatbilst Regulas 108. panta 1. vai 2. punkta prasībām vai ja tas nav iesniegts attiecīgajā triju mēnešu termiņā, vai ja tas neatbilst 44. noteikumam vai citiem noteikumiem, Birojs attiecīgi informē iesniedzēju un nosaka termiņu, līdz kuram viņš var grozīt pieteikumu vai iesniegt visu trūkstošo informāciju vai norādes.

2.

Ja konversijas maksa nav nomaksāta attiecīgajā triju mēnešu termiņā, Birojs informē iesniedzēju par to, ka konversijas iesniegumu uzskata par neiesniegtu.

3.

Ja trūkstošās norādes nav iesniegtas Biroja noteiktajā termiņā, Birojs konversijas iesniegumu noraida.

Ja piemērojams Regulas 108. panta 2. punkts, Birojs noraida konversijas iesniegumu kā nepieļaujamu tikai attiecībā uz tām dalībvalstīm, kurām konversija saskaņā ar minēto punktu ir izslēgta.

4.

Ja Birojs vai Kopienas preču zīmju tiesa ir noraidījusi Kopienas preču zīmes pieteikumu vai atzinusi Kopienas Preču zīmi par spēkā neesošu absolūtā atteikuma pamatojuma dēļ, atsaucoties uz dalībvalsts valodu, saskaņā ar Regulas 108. panta 2. punktu konversija tiek izslēgta visām dalībvalstīm, kurās šī valoda ir viena no valsts valodām. Ja Birojs vai Kopienas Preču zīmju tiesa ir noraidījusi preču zīmes pieteikumu vai atzinusi Kopienas preču zīmi par spēkā neesošu absolūta atteikuma pamatojuma dēļ, kas ir attiecināmi uz visu Kopienu, vai, pamatojoties uz agrāku Kopienas preču zīmi vai citām Kopienas rūpnieciskā īpašuma tiesībām, konversija ir izslēgta saskaņā ar Regulas 108. panta 2. punktu attiecībā uz visām dalībvalstīm.”

29)

Minētā panta 47. noteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“47. noteikums

Pārsūtīšana uz dalībvalstu centrālajiem rūpnieciskā īpašuma birojiem

Ja konversijas iesniegums atbilst Regulas un šajā pantā iekļauto noteikumu prasībām, Birojs pārsūta konversijas iesniegumu un 84. noteikuma 2. punktā minētos datus tiem dalībvalstu centrālajiem rūpnieciskā īpašuma birojiem (tostarp Beniluksa Preču zīmju birojam), kuriem iesniegums uzskatāms par pieļaujamu. Birojs informē iesniedzēju par pārsūtīšanas datumu.”

30)

Minētā panta 50. noteikuma 1. punktam pievieno šādu tekstu:

“Jo īpaši tad, ja apelācija ir vērsta pret iebildumu procedūrā pieņemtu lēmumu, Regulas 78.a pantu nepiemēro termiņiem, kas noteikti saskaņā ar Regulas 61. panta 2. punktu.

Ja apelācija ir vērsta pret Iebildumu nodaļas lēmumu, Padome, izskatot apelāciju, aprobežojas ar faktiem un pierādījumiem, kas sniegti līdz termiņiem, ko saskaņā ar Regulu un šajā pantā iekļautajiem noteikumiem noteikusi vai precizējusi Iebildumu nodaļa, ja vien Padome neuzskata, ka saskaņā ar Regulas 74. panta 2. punktu jāņem vērā papildu vai papildinoši fakti un pierādījumi.”

31)

Minētā panta 51. noteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“51. noteikums

Apelācijas maksu atlīdzināšana

Apelācijas maksu atlīdzina tikai saskaņā ar rīkojumu, ko devis:

a)

departaments, kura lēmums apstrīdēts, ja saskaņā ar Regulas 60. panta 1. punktu un 60.a pantu tas šo lēmumu ir pārskatījis;

b)

Apelācijas padome, kad tā apmierina apelāciju un uzskata, ka atlīdzināšanu pamato būtisks procesuāls pārkāpums.”

32)

Minētā panta 53. noteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“53. noteikums

Kļūdu labošana lēmumos

Ja Birojs pats vai ievērojot procedūrā iesaistītas puses pieprasījumu, konstatē valodas kļūdu, pārrakstīšanas kļūdu vai nepārprotamu kļūdu lēmumā, tas nodrošina, ka kļūdu labo atbildīgais departaments vai nodaļa.”

33)

Pievieno šādu 53.a noteikumu:

“53.a noteikums

Lēmuma vai Reģistra ieraksta atcelšana

1.

Ja Birojs pats vai ievērojot atbilstošu procedūrā iesaistītas puses sniegtu informāciju, konstatē, ka lēmums vai Reģistra ieraksts ir atceļams saskaņā ar Regulas 77.a pantu, tas informē pusi, uz kuru attiecas atcelšana, par plānoto atcelšanu.

2.

Puse, uz kuru attiecas atcelšana, Biroja noteiktā termiņā var iesniegt apsvērumus par plānoto atcelšanu.

3.

Ja puse, uz kuru attiecas atcelšana, piekrīt plānotajai atcelšanai vai ja tā noteiktajā termiņā neiesniedz apsvērumus, Birojs atceļ lēmumu vai ierakstu. Ja puse, uz kuru attiecas atcelšana, nepiekrīt atcelšanai, Birojs pieņem lēmumu par atcelšanu.

4.

Šā noteikuma 1., 2. un 3. punktu piemēro mutatis mutandis gadījumos, ja atcelšana var attiekties uz vairākām pusēm. Šādos gadījumos par katras puses apsvērumiem, kas iesniegti saskaņā ar 3. punktu, paziņo otrai pusei vai pārējām pusēm, uzaicinot tās sniegt apsvērumus.

5.

Ja lēmuma vai Reģistra ieraksta atcelšana attiecas uz jau publicētu lēmumu vai ierakstu, arī atcelšanu publicē.

6.

Atcelšana saskaņā ar 1. līdz 4. punktu ir tā departamenta vai struktūrvienības kompetencē, kas lēmumu pieņēma.”

34)

Minētā punkta 59. noteikuma 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“4)

Izdevumu summas un avansus, kas maksājami, ievērojot 1., 2. un 3. punktu, nosaka Biroja priekšsēdētājs, un tos publicē “Biroja Oficiālajā Vēstnesī”. Summas aprēķina, kā noteikts Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumos un to VII pielikumā.”

35)

Minētā panta 60. noteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“60. noteikums

Mutisko procedūru protokoli

1.

Mutisko procedūru vai liecību sniegšanas protokolus sagatavo, iekļaujot tajos:

a)

procedūras datumu;

b)

Biroja kompetento ierēdņu, pušu, to pārstāvju, kā arī klātesošo liecinieku un ekspertu vārdus;

c)

pušu iesniegtos pieteikumus un lūgumus;

d)

norādi par veidu, kā sniegtas vai saņemtas liecības;

e)

attiecīga gadījumā Biroja rīkojumus vai lēmumus.

2.

Protokolu pievieno attiecīgās Kopienas preču zīmes pieteikuma vai reģistrācijas lietai. Protokola kopiju izsniedz katrai pusei.

3.

Ja saskaņā ar Regulas 76. panta 1. punkta a) vai d) apakšpunktu vai 59. noteikuma 2. punktu tiek uzklausīti liecinieki, eksperti vai puses, viņu teikto fiksē ierakstā.”

36)

Minētā panta 61. noteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

a)

Minētā noteikuma 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.

Birojā veiktajās procedūrās visus Biroja paziņojumus sniedz, pārsūtot oriģinālo dokumentu, neapliecinātu tā kopiju vai datorizdruku saskaņā ar 55. noteikumu vai, attiecībā uz dokumentiem no pašām pusēm, pārsūtot to dublikātus vai neapliecinātas kopijas.”

b)

Pievieno šādu 3. punktu:

“3.

Ja adresāts ir norādījis savu telefaksa numuru vai kontaktinformāciju par citiem tehniskiem saziņas līdzekļiem, Birojs var izvēlēties informēt adresātu pa jebkuru no šiem līdzekļiem vai pa pastu.”

37)

Minētā panta 62. noteikumu groza šādi:

a)

Minētā noteikuma 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.

Lēmumus, uz kuriem attiecas apelācijas iesniegšanas termiņš, pavēstes un citus dokumentus, ko noteicis Biroja priekšsēdētājs, paziņo ierakstītā vēstulē ar paziņojumu par piegādi. Visus citus paziņojumus nosūta pa parasto pastu.”

b)

Minētā noteikuma 2. punkta otro teikumu svītro.

c)

Minētā noteikuma 5. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“5.

Paziņojums pa pastu tiek uzskatīts par izdarītu desmitajā dienā pēc tā nosūtīšanas.”

38)

Minētā panta 65. noteikuma 1. punktā otro teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“Paziņojums tiek uzskatīts par izdarītu dienā, kad informācija ir nonākusi adresāta telefaksā.”

39)

Minētā panta 66. noteikuma 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.

Ja adresāta adresi nevar noskaidrot vai ja vismaz vienu reizi nav bijis iespējams sniegt paziņojumu saskaņā ar 62. noteikumu, tiek sniegts publisks paziņojums.”

40)

Minētā panta 72. noteikuma 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.

Ja termiņš beidzas dienā, kad pasta piegāde dalībvalstī, kurā atrodas Birojs, ir vispārēji traucēta vai ja un ciktāl Biroja priekšsēdētājs ir ļāvis paziņojumus sūtīt elektroniski saskaņā ar 82. noteikumu, Biroja savienojums ar attiecīgajiem elektroniskajiem saziņas līdzekļiem ir bijis traucēts, termiņu pagarina līdz pirmajai dienai pēc traucējumu novēršanas, kad Birojs var saņemt dokumentus un kad tiek piegādāts pasts. Sakaru pārtraukuma ilgumu nosaka Biroja priekšsēdētājs.”

41)

Minētā panta 72. noteikuma 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“4.

Ja labu saziņu starp pusēm un Biroju vai otrādi pārtrauc vai traucē ārkārtas notikumi, tādi kā dabas katastrofa vai streiks, Biroja priekšsēdētājs var noteikt, ka personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai biroja juridiskā adrese atrodas attiecīgajā valstī vai kas iecēlušas pārstāvi, kura darbavieta ir attiecīgajā valstī, visi termiņi, kas citos apstākļos būtu beigušies dienā vai pēc priekšsēdētāja noteikto notikumu sākšanās dienas, tiek pagarināti līdz viņa noteiktai dienai. Ja notikumi skar Biroja atrašanās vietu, priekšsēdētāja paziņojumā par traucējumu tiek norādīts, ka tas attiecas uz visām pusēm, kas piedalās procedūrā.”

42)

Minētā panta 76. noteikumu groza šādi:

a)

Minētā noteikuma 1. līdz 4. punktam aizstāj ar šādu tekstu:

“1.

Juristi un profesionāli pārstāvji, kas norādīti Biroja sarakstā, kuru veido saskaņā ar Regulas 89. panta 2. punktu, iesniedz Birojam parakstītu pilnvaru, kas iekļaujama attiecīgajā lietā, ja to īpaši pieprasa Birojs vai ja pārstāvis Birojā rīkojas vairāku pušu labā, ja otra puse to īpaši pieprasa.

2.

Darbinieki, kas pārstāv fiziskas vai juridiskas personas saskaņā ar Regulas 88. panta 3. punktu, iesniedz Birojam parakstītu pilnvaru, ko pievieno lietai.

3.

Pilnvaru var iesniegt jebkurā Kopienas oficiālajā valodā. Tā var attiekties uz vienu vai vairākiem pieteikumiem vai reģistrētām preču zīmēm vai tā var būt ģenerālpilnvara, kas pilnvaro pārstāvi rīkoties Birojā visās procedūrās, kurās pilnvaras devējs ir iesaistīts.

4.

Ja saskaņā ar 1. vai 2. punktu jāiesniedz parakstīta pilnvara, Birojs norāda termiņu, līdz kuram pilnvara jāiesniedz. Ja pilnvaru neiesniedz laikus, procedūras turpinās ar pārstāvēto pusi. Visa procedūras, ko veic pārstāvis, izņemot pieteikuma iesniegšanu, uzskata par nenotikušām, ja pārstāvētā puse Biroja noteiktajā laikā tās neapstiprina. Tas neietekmē Regulas 88. panta 2. punkta piemērošanu.”

b)

Minētā noteikuma 8. un 9. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“8.

Ja par pārstāvja iecelšanu tiek paziņots Birojam, pārstāvja vārdu un darba adresi norāda saskaņā ar 1. noteikuma 1. punkta e) apakšpunktu. Ja attiecībās ar Biroju rīkojas jau iecelts pārstāvis, viņš norāda savu vārdu un, vēlams, Biroja piešķirto identifikācijas numuru. Ja viena un tā pati puse ieceļ vairākus pārstāvjus, tie neatkarīgi no pilnvarās iekļautiem pretējiem noteikumiem var rīkoties vai nu kopā, vai atsevišķi.

9.

Ja izraudzīta vai pilnvarota pārstāvju asociācija, uzskata, ka ir iecelts vai pilnvarots ikviens pārstāvis, kas praktizē šajā asociācijā.”

43)

Minētā panta 79. noteikumu groza šādi:

a)

Minētā noteikuma a) un b) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“a)

iesniedzot Birojā parakstītu attiecīgā dokumenta oriģinālu, ko vai nu nosūta pa pastu, vai piegādā personīgi, vai nosūta ar jebkuriem citiem līdzekļiem;

b)

pārsūtot dokumentu pa telefaksu saskaņā ar 80. noteikumu”.

b)

Minētā noteikuma c) punktu svītro.

44)

Iekļauj šādu 79.a noteikumu:

“79.a noteikums

Rakstveida paziņojumu pielikumi

Ja dokumentu vai pierādījumu saskaņā ar 79. noteikuma a) punktu iesniedz Biroja tādā procedūrā iesaistītā puse, kurā iesaistīta vairāk nekā viena puse, dokumentu vai pierādījumu, kā arī visus dokumenta pielikumus iesniedz tik daudzos eksemplāros, cik pušu ir iesaistītas procedūrā.”

45)

Minētā panta 80. noteikumu groza šādi:

a)

Minētā noteikuma 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.

Ja Kopienas preču zīmes pieteikumu iesniedz Birojam pa telefaksu un pieteikumā ir zīmes atveidojums, uz kuru attiecas 3. noteikuma 2. punkts, bet kurš neatbilst minētā noteikuma prasībām, vajadzīgo publicēšanai piemēroto atveidojumu iesniedz Birojam saskaņā ar 79. noteikuma a) punktu. Ja Birojs saņem atveidojumu viena mēneša laikā pēc dienas, kad tas saņemts pa telefaksu, uzskata, ka Birojs atveidojumu ir saņēmis dienā, kad saņemts telefakss.”

b)

Minētā noteikuma 3. punktā iekļauj šādu teikumu:

“Ja paziņojums ir elektroniski nosūtīts pa telefaksu, norāde par sūtītāja vārdu ir līdzvērtīga parakstam.”

c)

Minētā noteikuma 4. punktu svītro.

46)

Minētā panta 81. noteikumu svītro.

47)

Minētā panta 82. noteikumu groza šādi.

a)

Minētā noteikuma 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.

Biroja priekšsēdētājs nosaka, vai, kādā mērā un ar kādiem tehniskiem nosacījumiem paziņojumus var nosūtīt Birojam elektroniski.”

b)

Minētā noteikuma 4. punktu svītro.

48)

Minētā panta 83. noteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“83. noteikums

Veidlapas

1.

Birojs bez maksas nodrošina veidlapas šādiem mērķiem:

a)

Kopienas preču zīmes pieteikuma iesniegšanai, arī, ja nepieciešams, meklējuma ziņojuma lūgumam;

b)

iebilduma iesniegšanai;

c)

iesniegumam par atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu;

d)

iesniegumam par nodošanas reģistrāciju un nodošanas veidlapu, un nodošanas dokumentu, kā paredzēts 31. noteikuma 5. punktā;

e)

iesniegumam licences reģistrācijai;

f)

pieteikumam par Kopienas preču zīmes atjaunošanu;

g)

apelācijas iesniegšanai;

h)

pārstāvja pilnvarošanai gan ar individuālu pilnvaru, gan ar ģerālpilnvaru;

i)

starptautiska pieteikuma vai teritoriālā attiecinājuma (saskaņā ar Madrides Protokolu) iesniegšanai Birojam.

2.

Puses Birojā veicamajām procedūrām var arī lietot:

a)

veidlapas, kas noteiktas ar Preču zīmju līgumu vai atbilst Parīzes Savienības par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību asamblejas ieteikumiem;

b)

izņemot 1. punkta i) apakšpunktā minēto veidlapu, veidlapas ar tādu pašu saturu un formātu;

3.

Birojs nodrošina visas 1. un 2. punktā minētās veidlapas visās Kopienas oficiālajās valodās.”

49)

Minētā panta 84. noteikumu groza šādi:

a)

Minētā noteikuma 2. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“d)

pieteicēja vārdu (nosaukumu) un adresi”;

b)

minētā noteikuma 3. punktu groza šādi:

i)

Minētā punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“i)

izpildes panākšanu, ievērojot Regulas 20. pantu, un maksātnespējas procedūras, ievērojot Regulas 21. pantu”;

ii)

iekļauj šādu w) un x) apakšpunktu:

“w)

reģistrācijas dalīšanu saskaņā ar Regulas 48.a pantu un 25.a noteikumu, arī 2. punktā minētās pozīcijas attiecībā uz nodalīto reģistrāciju, kā arī grozīto sākotnējās reģistrācijas preču un pakalpojumu sarakstu;

x)

lēmuma vai Reģistra ieraksta atcelšanu saskaņā ar Regulas 77.a pantu, ja atcelšana attiecas uz publicētu lēmumu vai ierakstu.”

50)

Minētā panta 85. noteikuma 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.

Kopienas Preču zīmju biļetenu publicē tā un tik bieži, kā to ir noteicis Biroja priekšsēdētājs.”

51)

Minētā panta 89. noteikuma 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.

Iepazīstoties ar Kopienas preču zīmju pieteikumu un reģistrētu Kopienas preču zīmju lietu materiāliem, izskata vai nu oriģinālo dokumentu vai tā kopijas, vai uzglabāšanas tehniskos līdzekļus, ja lietas uzglabā šādā veidā. Iepazīšanās veidu nosaka Biroja priekšsēdētājs.

Ja iepazīšanās notiek saskaņā ar 3., 4. un 5. punktu, lūgumu par iepazīšanos ar lietu materiāliem neuzskata par iesniegtu, kamēr nav samaksāta vajadzīgā maksa. Maksa nav jāmaksā, ja iepazīšanās ar glabāšanas tehniskajiem līdzekļiem notiek tiešsaistē.

2.

Ja lūdz iepazīties ar to Kopienas preču zīmju pieteikumu lietu materiāliem, kuri vēl nav publicēti saskaņā ar Regulas 40. pantu, pieprasījumā iekļauj norādi un pierādījumus par to, ka pieteicējs ir piekritis pārbaudei vai ir apliecinājis, ka pēc preču zīmes reģistrācijas viņš izmantos tās dotās tiesības pret pusi, kas pieprasa iepazīšanos ar lietas materiāliem.”

52)

Minētā panta 91. noteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“91. noteikums

Lietu uzglabāšana

1.

Biroja priekšsēdētājs nosaka formu, kādā lietas tiek glabātas.

2.

Ja lietas tiek glabātas elektroniski, elektroniskās datnes vai to rezerves kopijas uzglabā bez laika ierobežojumiem. Dokumentu oriģināli, ko iesniedz procedūrā iesaistītas puses un kas ir šo elektronisko datņu pamatā, tiek iznīcināti, kad ir pagājis Biroja priekšsēdētāja noteikts laiks, kopš Birojs tos saņēmis.

3.

Ja un ciktāl lietas vai lietu glabā neelektroniski, dokumentus vai pierādījumus, kas ietilpst šajās lietās, uzglabā vismaz piecus gadus pēc tā gada beigām, kad bijis kāds no šiem notikumiem:

a)

pieteikums ir noraidīts vai atsaukts vai to uzskata par atsauktu;

b)

Kopienas preču zīmes reģistrācijas termiņš ir pilnībā beidzies saskaņā ar Regulas 47. pantu;

c)

ir reģistrēta pilnīga atteikšanās no Kopienas preču zīmes saskaņā ar Regulas 49. pantu;

d)

Kopienas preču zīme ir pilnībā izslēgta no Reģistra saskaņā ar Regulas 56. panta 6. punktu vai 96. panta 6. punktu.”

53)

Minētā panta 94. noteikumu groza šādi:

a)

Minētā noteikuma 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“3.

Ja izdevumu apjoms nav noteikts saskaņā ar Regulas 81. panta 6. punkta pirmo teikumu, lūgumam par izdevumu noteikšanu tiek pievienots rēķins un pamatojoši pierādījumi. Attiecībā uz šā noteikuma 7. punkta d) apakšpunktā minētajiem pārstāvības izdevumiem pietiek ar pārstāvja apliecinājumu, kas apliecina šos izdevumus. Attiecībā uz citiem izdevumiem pietiek pamatot to ticamību. Ja izdevumu summa ir noteikta saskaņā ar Regulas 81. panta 6. punkta pirmo teikumu, pārstāvības izdevumus piešķir šā noteikuma 7. punkta d) apakšpunkta noteiktajā apjomā neatkarīgi no tā, vai šādi izdevumi faktiski ir bijuši.”

b)

Minētā noteikuma 4. punktā vārdus “81. panta 6. punkta otrajā teikumā” aizstāj ar vārdiem “81. panta 6. punkta trešajā teikumā”.

c)

Minētā noteikuma 7) punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“7.

Saskaņā ar šā noteikuma 3. punktu izdevumus, kas ir būtiski procedūrās un kas faktiski radušies lietā uzvarējušajai pusei, sedz zaudējusī puse saskaņā ar Regulas 81. panta 1. punktu, ievērojot šādas maksimālās likmes:

a)

ja pusi nepārstāv pārstāvis, šādus vienas puses ceļa izdevumus vienai personai no pastāvīgās dzīvesvietas vai darbavietas uz vietu, kur notiek mutiskas procedūras saskaņā ar 56. noteikumu, un atpakaļ:

i)

pirmās klases vilciena biļetes cenu, ieskaitot parastās transporta papildmaksas, ja kopējais attālums, kas jāveic ar vilcienu, nepārsniedz 800 km;

ii)

tūristu klases lidmašīnas biļetes cenu, ja kopējais attālums, kas jāveic ar vilcienu, pārsniedz 800 km vai ja ceļā jāšķērso jūra;

iii)

dienasnaudu, kas noteikta Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu VII pielikuma 13. pantā;

b)

pārstāvju (Regulas 89. panta 1. punkta nozīmē) ceļa izdevumus, ievērojot šā noteikuma a) punkta i) un ii) apakšpunktā paredzētās likmes;

c)

ceļa izdevumus, iztikas izdevumus, kompensāciju par zaudētajiem ienākumiem un nodevas, kas atlīdzināmas lieciniekiem un ekspertiem saskaņā ar 59. noteikuma 2., 3. vai 4. punktu tādā apjomā, kādā galīgā atbildība gulstas uz procedūrā iesaistīto pusi saskaņā ar 59. noteikuma 5. punkta b) apakšpunktu;

d)

pārstāvības izmaksas Regulas 89. panta 1. punkta nozīmē:

i)

iebilduma iesniedzējai pusei iebildumu procedūrā:

 

EUR 300;

ii)

pieteicējam iebildumu procedūrā:

 

EUR 300;

iii)

iesniedzējam procedūrā, kas attiecas uz Kopienas preču zīmes atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu:

 

EUR 450;

iv)

preču zīmes īpašniekam procedūrā, kas attiecas uz Kopienas preču zīmes atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu:

 

EUR 450;

v)

apelācijas iesniedzējam apelācijas procedūrās:

 

EUR 550;

vi)

atbildētājam apelācijas procedūrās:

 

EUR 550;

vii)

ja ir notikusi mutiska procedūra, uz kuru aicinātas puses saskaņā ar 56. noteikuma i) līdz vi) punktu, minētās summas palielina par EUR 400;

e)

ja ir vairāki Kopienas preču zīmes pieteikuma vai reģistrācijas pieteicēji vai īpašnieki vai ja ir vairāki iebilduma iesniedzēji vai tādi iesniedzēji attiecībā uz Kopienas preču zīmes atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, kas kopā iesnieguši iebildumu vai iesniegumu par atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, zaudējusī puse sedz a) apakšpunktā minētās izmaksas tikai vienai personai;

f)

ja uzvarējušo pusi pārstāv vairāk nekā viens pārstāvis Regulas 89. panta 1. punkta nozīmē, zaudējusī puse sedz šā noteikuma b) un d) punktā minētās izmaksas tikai vienai personai;

g)

zaudējušajai pusei nav jāatlīdzina uzvarējušai pusei citi izdevumi, izmaksas un nodevas, kas nav minētas a) līdz f) apakšpunktā.”

54)

Minētā panta 98. noteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“98. noteikums

Tulkojumi

1.

Ja iesniedzams dokumenta tulkojums, tulkojumā identificē dokumentu, uz kuru tas attiecas, un tam ir oriģinālā dokumenta uzbūve un saturs. Birojs var pieprasīt, lai līdz tā noteiktam termiņam iesniegtu apliecinājumu, ka tulkojums atbilst oriģinālajam tekstam. Biroja priekšsēdētājs nosaka veidu, kā apliecināms tulkojums.

2.

Izņemot gadījumus, kad Regulā vai šajos noteikumos paredzēts citādi, uzskata, ka dokumentu, kura tulkojums jāiesniedz, Birojs nav saņēmis:

a)

ja Birojs saņem tulkojumu pēc termiņa, kad iesniedzams dokumenta oriģināls vai tā tulkojums;

b)

gadījumā, kas minēts 1. punktā, ja noteiktajā termiņā nav iesniegts apliecinājums.”

55)

Minētā panta 100. noteikumu aizstāj ar šādu tekstu:

“100. noteikums

Vienpersoniski lēmumi

Saskaņā ar Regulas 127. panta 2. punktu vai 129. panta 2. punktu Iebildumu nodaļas vai Anulēšanas nodaļas loceklis var pieņemt vienpersoniski šādus lēmumus:

a)

lēmumus par izmaksu sadali;

b)

lēmumus par maksājamās izdevumu summas noteikšanu saskaņā ar Regulas 81. panta 6. punkta pirmo teikumu;

c)

lēmumus izbeigt lietu vai neuzsākt izskatīšanu;

d)

lēmumus noraidīt iebildumu kā nepieļaujamu pirms 18. noteikuma 1. punktā minētā termiņa beigām;

e)

lēmumus par procedūras atlikšanu;

f)

lēmumus par vairāku iebildumu apvienošanu vai sadalīšanu saskaņā ar 21. noteikuma 1. punktu.”

56)

Minētā panta 101. noteikuma 1., 2. un 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.

Vajadzības gadījumā Biroja priekšsēdētājs pieprasa Komisijai uzzināt, vai valsts, kas nav Parīzes Konvencijas puse vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dibināšanas līguma puse, piešķir savstarpējības režīmu Regulas 29. panta 5. punkta nozīmē.

2.

Ja Komisija nosaka, ka savstarpējības režīms saskaņā ar 1. punktu ir piešķirts, tā šajā sakarā publicē paziņojumu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

3.

Regulas 29. panta 5. punktu piemēro no dienas, kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicēts 2. punktā minētais paziņojums, ja vien paziņojumā nav noteikta agrāka diena, no kuras tas piemērojams. Attiecīgo punktu vairs nepiemēro no dienas, kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī ir publicēts Komisijas paziņojums par to, ka savstarpējības režīmu vairs nepiemēro, ja vien paziņojumā nav noteikta agrāka diena, no kuras tas piemērojams.”

57)

Minētā panta 114. noteikumu groza šādi:

a)

Minētā noteikuma 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“d)

norādes un elementi, kas minēti 15. noteikuma 2. punkta b) līdz h) apakšpunktā.”

b)

Minēta noteikuma 2. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu tekstu:

“Šā panta 15. noteikuma 1., 3. un 4. punktu un 16. līdz 22. noteikumu piemēro, ievērojot šādus nosacījumus”.

58)

Minētā panta 122. noteikuma 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“c)

šā panta 44. noteikuma 1. punkta a), c), d), e) un f) apakšpunktā minētās norādes un elementi”.

2. pants

1.   Šī regula stājas spēkā [divdesmitajā] dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Šīs regulas 1. panta 1. punkta d) apakšpunktu, 3. punktu, 4. punktu un 7. punktu, kā arī šīs regulas 1. panta 48. punktā formulēto 83. noteikuma 1. punkta a) apakšpunkta otro daļu, kas sākas ar vārdu “arī”, piemēro no 2008. gada 10. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 11, 14.1.1994., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 422/2004 (OV L 70, 9.3.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 303, 15.12.1995, 1. lpp. Regula, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 782/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 88. lpp.).

(3)  OV L 208, 24.7.1992., 1. lpp.”


5.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 172/22


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1042/2005

(2005. gada 29. jūnijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes un dizainparaugi)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (1), un jo īpaši tās 139. pantu,

tā kā:

(1)

Atbilstoši Regulai (EK) Nr. 40/94, kuru īsteno ar Komisijas 1995. gada 13. decembra Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (2), ir jāievieš papildu maksas par meklējumu ziņojumiem, preču zīmes pieteikuma vai reģistrācijas sadalīšanu un lietvedības turpināšanu. Šo jauno maksu likmēm ir jābūt noteiktām.

(2)

Meklējumu režīms, sākot no 2008. gada 10. marta, kļūst fakultatīvs saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 422/2004 2. panta 2. punktu. No minētā datuma jāpiemēro papildu maksa par dalībvalstu meklējumu ziņojumiem.

(3)

Tāpēc Komisijas Regula (EK) Nr. 2869/95 (3) ir attiecīgi jāgroza.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Maksu, īstenošanas noteikumu un Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes un dizainparaugi) Apelācijas padomju procesuālo noteikumu komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2869/95 groza šādi:

1)

Regulas 2. panta tabulu groza šādi:

a)

minēto tabulu papildina ar šādu 1.a punktu:

“1a.

Meklējumu maksa

a)

par Kopienas preču zīmes pieteikumu (39. panta 2. punkts, 4. noteikuma c) punkts)

b)

par starptautisko reģistrāciju, kas attiecināta uz Eiropas Kopienu (39. panta 2. punkts un 150. panta 2. punkts, 10. noteikuma 2. punkts)

Summa, ko veido EUR 12 reizinājums ar Regulas 39. panta 2. punktā minēto centrālo rūpnieciskā īpašuma biroju skaitu; šo summu un turpmākās izmaiņas Birojs publicē Biroja Oficiālajā Vēstnesī.”;

b)

svītro 6. punktu;

c)

minētās tabulas 13. punktā vārdus “Maksa par katru preču vai pakalpojumu klasi, neskaitot trīs klases, individuālas zīmes gadījumā” aizstāj ar vārdiem “Maksa par atjaunošanu katrai preču un pakalpojumu klasei, neskaitot trīs klases, individuālas zīmes gadījumā”;

d)

minētās tabulas 15. punktā vārdus “Maksa par katru preču un pakalpojumu klasi, neskaitot trīs klases, kolektīvas zīmes gadījumā” aizstāj ar vārdiem “Maksa par atjaunošanu katrai preču un pakalpojumu klasei, neskaitot trīs klases, kolektīvas zīmes gadījumā”;

e)

minētās tabulas 19. punktā vārdus “Maksa par restitutio in integrum”aizstāj ar “Maksa par restitutio in integrum iesniegumu”;

f)

minētās tabulas 20. punktā vārdus “Maksa par zīmes pārveidi par preču zīmes pieteikumu dalībvalstī” aizstāj ar “Maksa par iesniegumu zīmes pārveidei par preču zīmes pieteikumu dalībvalstī (konversija)”;

g)

minētās tabulas 21. un 22. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“21.

Maksa par lietvedības turpināšanu (78.a panta 1. punkts)

400

22.

Maksa par paziņojumu par reģistrētas Kopienas preču zīmes sadalīšanu (48.a panta 4. punkts) vai Kopienas preču zīmes pieteikuma sadalīšanu (44.a panta 4. punkts):

250”;

h)

minētās tabulas 23. punktā ievadfrāzi aizstāj ar šādu: “Maksa par iesniegumu licences vai citu tiesību reģistrācijai attiecībā uz reģistrētu Kopienas preču zīmi (157. panta 2. punkta 5. apakšpunkts, 33. noteikuma 1. punkts) vai Kopienas preču zīmes pieteikumu (157. panta 2. punkta 6. apakšpunkts, 33. noteikuma 4. punkts)”;

i)

minētās tabulas 29. punktā svītro šādu rindu:

“plus par lappusi, ja skaits pārsniedz 10

1”;

2)

Regulas 13. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Atmaksāšanu veic, tiklīdz Starptautiskajam birojam ir sniegts paziņojums atbilsto i Regulas (EK) Nr. 2868/95 113. noteikuma 2. punkta b) un c) apak punktam vai 115. noteikuma 5. punkta b), c) apakšpunktam un 6. punktam”.

2. pants

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Šīs regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktu piemēro no 2008. gada 10. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 11, 14.1.1994., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 422/2004 (OV L 70, 9.3.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 303, 15.12.1995., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 782/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 88. lpp.).

(3)  OV L 303, 15.12.1995., 33. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 781/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 85. lpp.).


5.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 172/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1043/2005

(2005. gada 30. jūnijs),

ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, kurus eksportē tādu preču veidā, kas nav ietvertas Līguma I Pielikumā, un šadu kompensāciju apjomu noteikšanas kritērijus

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 6. decembra Regulu (EK) Nr. 3448/93, ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm (1), un jo īpaši tās 8. panta 3. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1992. gada 15. decembra Regula (EEK) Nr. 3615/92 par tā lauksaimniecības produktu daudzuma noteikšanu, kas būtu jāņem vērā aprēķinot kompensāciju, kas maksājama gadījumā, ja eksportē Padomes Regulā (EEK) Nr. 3035/80 minētās preces (2), Komisijas 1993. gada 25. novembra Regula (EK) Nr. 3223/93 par statistikas datiem attiecībā uz eksporta kompensācijas maksājumiem par noteiktiem lauksaimniecības produktiem, kas eksportēti kā preces, kuras ietvertas Padomes Regulā (EEK) Nr. 3035/80 (3), kā arī Komisijas 2000. gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 1520/2000, kas nosaka kopīgus sīkus noteikumus eksporta kompensāciju piešķiršanas sistēmas piemērošanai noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I Pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (4), visas attiecas uz noteiktu lauksaimniecības produktu eksportu tādu preču veidā, kuras nav ietvertas Līguma I Pielikumā. Vairākums šo regulu ir būtiski grozītas vairākas reizes. Ir jāgroza visas tās regulas, un skaidrības, vienkāršības un administratīvās efektivitātes labad tās jāaizstāj ar vienu regulu.

(2)

Padomes Regula (EEK) Nr. 2771/75 (5) un (EK) Nr. 1255/1999 (6), Nr. 1260/2001 (7), Nr. 1784/2003 (8) un Nr. 1785/2003 (9) par olu, piena un piena produktu, cukura, labības un rīsa tirgus kopīgu organizāciju paredz, ka, ciktāl tas nepieciešams, lai varētu eksportēt minētos lauksaimniecības produktus noteiktu Līguma I Pielikumā neuzskaitītu pārstrādātu preču veidā atbilstīgi kursiem vai šo produktu cenām pasaules tirgū, starpību starp šiem kursiem vai cenām un cenām Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju. Kompensāciju piešķiršanu par visiem lauksaimniecības produktiem, kuri tiek eksportēti tādu preču veidā, kas nav noteiktas Līguma I Pielikumā, būtu jāveic saskaņā ar kopīgiem noteikumiem.

(3)

Eksporta kompensācijas jāizmaksā par precēm, kuras iegūtas tieši no pamatproduktiem, no produktiem, kas iegūti, pārstrādājot pamatproduktus, un no produktiem, kas asimilēti jebkurā no šīm kategorijām. Būtu jānosaka metode, kādā noteikt eksporta kompensācijas apmēru katrā no šiem gadījumiem.

(4)

Lai kopīgajā tirgu organizācijā nodrošinātu regulu par eksporta kompensāciju piešķiršanu pareizu piemērošanu, šādas kompensācijas nav piešķiramas par precēm, kas ievestas no trešām valstīm un izmantotas tādu preču ražošanai, kuras tiek eksportētas pēc tam, kad tās bijušas brīvā apgrozībā Kopienā.

(5)

Komisijas Regula (EK) Nr. 800/1999 (10) paredz kopīgus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem. Tomēr veids, kādā šie noteikumi tiek piemēroti precēm, kuras nav ietvertas Līguma I Pielikumā, ir jāprecizē.

(6)

Kopienas uzņemto starptautisko saistību respektēšana ietver to, ka kompensācijas, kas piešķirtas par tādu lauksaimniecības produktu eksportu, kuri iekļauti precēs, kas nav noteiktas Līguma I Pielikumā, nevar pārsniegt kompensācijas, kādas tiktu izmaksātas par šiem produktiem, kad tos eksportē nemainītā veidā. Tas jāņem vērā, nosakot kompensācijas likmes un izstrādājot noteikumus par produktu pielīdzināšanu.

(7)

Komisijas 1993. gada 15. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2825/93, ar ko nosaka noteiktus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EEK) Nr. 1766/92 attiecībā uz koriģēto kompensāciju noteikšanu un piešķiršanu par labību, ko eksportē noteiktu alkoholisko dzērienu veidā (11), noteikts, ka eksporta kompensācijas likme ir likme, kas piemērojama dienā, kad labība tiek nodota kontrolei alkoholisko dzērienu ražošanai. Tādēļ alkoholisko dzērienu ražošanai muitas kontrolē nodotā labība, kas minēta Regulas (EEK) Nr. 2825/93 2. pantā, uzskatāma par līdzvērtīgu eksportam eksporta kompensācijas piešķiršanas nolūkā.

(8)

Alkoholiskie dzērieni uzskatāmi kā mazāk jutīgi attiecībā uz to ražošanā izmantoto lauksaimniecības produktu cenām. Tomēr Apvienotās Karalistes, Īrijas un Dānijas Pievienošanās akta 19. protokolā noteikts, ka ir jānolemj par nepieciešamajiem pasākumiem, lai atvieglotu Kopienas labības izmantošanu no labības iegūto alkoholisko dzērienu ražošanai.

(9)

Kartupeļu cieti eksporta kompensāciju noteikšanas nolūkos pielīdzina kukurūzas cietei. Jābūt tomēr iespējai noteikt īpašu kompensācijas likmi kartupeļu cietei tādās tirgus situācijās, kur tās cena ir ievērojami zemāka par kukurūzas cietes cenu.

(10)

Lai pretendētu uz kompensāciju, izmantotie lauksaimniecības produkti un jo īpaši preces, kas izgatavotas no šādiem produktiem, ir jāeksportē. Jebkāda atkāpe no šī noteikuma jāinterpretē ierobežojoši. Taču preču izgatavošanas procesā ražotāji var ciest zudumus izejmateriālos, par kuriem tomēr ir samaksāta Kopienas cena, kamēr zudumi, ko cieš ražotāji izveidoti ārpus Kopienas, aprobežojas ar pasaules tirgus cenām. Turklāt noteiktu preču izgatavošanas procesā tiek iegūti blakusprodukti, kas vērtības ziņā ievērojami atšķiras no galvenajiem produktiem; dažos gadījumos šos blakusproduktus var izmantot vienīgi par dzīvnieku barību. Tāpēc ir jāparedz kopīgi noteikumi par daudzuma koncepcijas noteikšanu produktiem, kas faktiski izmantoti eksportēto preču izgatavošanas procesā.

(11)

Daudzas preces, kuras uzņēmums ražo atbilstīgi skaidri noteiktiem tehniskiem nosacījumiem un kurām ir pastāvīgas īpašības un kvalitāte, tiek eksportētas regulāri. Lai atvieglotu eksporta formalitātes, būtu jāpieņem vienkāršota procedūra attiecībā uz šādām precēm, ja ražotājs dara zināmu kompetentajām varas iestādēm tādu informāciju, kādu pēdējā uzskata par nepieciešamu saistībā ar šo preču ražošanas apstākļiem. Kur eksportēto preču ražošanā faktiski izmantotie lauksaimniecības produktu daudzumi tiek reģistrēti kompetentās varas iestādēs, būtu jāparedz šīs reģistrācijas ikgadēja apstiprināšana, lai mazinātu risku, ka netiek paziņotas pārmaiņas šajos daudzumos.

(12)

Daudzi lauksaimniecības produkti ir pakļauti dabiskām un sezonālām atšķirībām. Lauksaimniecības produktu sastāvs eksportētajās precēs tādējādi var būt atšķirīgs. Tāpēc kompensācijas apmērs jānosaka, pamatojoties uz eksportēto preču ražošanā faktiski izmantoto lauksaimniecības produktu daudzumu. Tomēr attiecībā uz noteiktām precēm, kuru sastāvs ir vienkāršs un samērā nemainīgs, pārvaldības atvieglošanai kompensācijas apjoms jānosaka, pamatojoties uz paredzētajiem lauksaimniecības produktu daudzumiem.

(13)

Nosakot kompensācijas likmi pamatproduktiem vai asimilētiem produktiem, jāņem vērā ražošanas kompensācijas, atbalstu vai citus līdzīgas iedarbības pasākumus, kas piemērojami saskaņā ar attiecīgo regulējumu par kopīgo šī produkta tirgus organizāciju.

(14)

Noteiktas preces ar līdzīgu raksturojumu var tikt iegūtas, izmantojot dažādas tehnoloģijas, un no atšķirīgiem pamatmateriāliem. Eksportētājiem jāpieprasa identificēt pamatmateriālu veidu un sniegt noteiktu informāciju par ražošanas procesu, kur šāda informācija ir nepieciešama, lai noteiktu tiesības uz kompensāciju vai piemērojamo atbilstīgo kompensācijas likmi.

(15)

Aprēķinot faktiski izmantoto lauksaimniecības produktu daudzumu, ir lietderīgi ņemt vērā sausnas saturu attiecībā uz cietēm un dažiem glikozes un maltodekstrīna sīrupiem.

(16)

Tur, kur to prasa pasaules tirdzniecības situācija, dažu tirgu īpašās prasības vai starptautiskie tirdzniecības nolīgumi, ir jābūt iespējai diferencēt kompensāciju noteiktām precēm, ievērojot to galamērķi.

(17)

Pārvaldot kompensācijas apjomu, ko var piešķirt budžeta gada laikā par noteiktiem lauksaimniecības produktiem, kuri tiek eksportēti tādu preču veidā, kuras nav ietvertas Līguma I Pielikumā, var rasties nepieciešamība noteikt atšķirīgas likmes eksportam, iepriekš nosakot vai nenosakot kompensācijas likmi, pamatojoties uz Kopienas un pasaules tirgu attīstību.

(18)

Kompensāciju apjomu, ko var piešķirt jebkurā budžeta gadā, ierobežo saskaņā ar starptautiskajām saistībām, kādas uzņēmusies Kopiena. Ir jārada iespēja eksportēt preces, kuras nav ietvertas Līguma I Pielikumā, ar tādiem nosacījumiem, kas ir zināmi iepriekš. Jo īpaši ir jārada iespēja iegūt apliecinājumu, ka šāds eksports var pretendēt uz kompensāciju, kas savienojama ar Kopienas saistībām. Ja tas tā vairs nav iespējams, eksportētājiem pietiekami laicīgi jāsaņem informāciju par to. Kompensācijas sertifikātu izsniegšana dod iespēju pārraudzīt kompensācijas pieteikumus un garantē to īpašniekiem, ka tiem būs tiesības uz kompensāciju tādā apjomā, par kādu izsniegts sertifikāts, ja tie atbilst citiem kompensācijas piešķiršanas nosacījumiem, kas paredzēti Kopienas noteikumos. Jānosaka vadības pasākumi kompensācijas sertifikātu sistēmai. Jo īpaši jāparedz noteikums par to, kā piemērojams samazinājuma koeficientu, ja pieteikumi kompensācijas sertifikātu saņemšanai pārsniedz pieejamos apjomus, un jāparedz noteikums par to, kā noteiktos apstākļos kompensācijas sertifikātu izsniegšana tiks pārtraukta.

(19)

Kompensācijas sertifikātu nolūks ir nodrošināt atbilstību starptautiskajām saistībām, ko uzņēmusies Kopiena. Tie arī dod iespēju iepriekš noteikt kompensāciju, kas jāpiešķir par lauksaimniecības produktiem, kuri izmantoti uz trešām valstīm eksportētu preču ražošanai. Šis mērķis dažos aspektos atšķiras no mērķa, kāds ir eksporta licencēm, kuras izsniedz nemainītā veidā eksportētiem pamatproduktiem, kuras pakļautas starptautiskajām saistībām ietverot kvantitatīvos ierobežojumus. Tādejādi ir jāprecizē, kuri uz lauksaimniecības licencēm un sertifikātiem attiecināmie vispārīgie noteikumi, kas pašreiz noteikti Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regulā (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (12), nav jāpiemēro attiecībā uz kompensācijas sertifikātiem.

(20)

Turklāt ir jāprecizē, kā daži Regulas (EK) Nr. 1291/2000 noteikumi attiecināmi uz sertifikātiem ar iepriekš noteiktu eksporta kompensāciju un piemērojami saistībā ar uzaicinājumu uz konkursu, un kurus izsniegusi importētāja trešā valsts, piemērojami attiecībā uz kompensācijas sertifikātiem. Vairākumā gadījumu kompensācijas likmes nosaka vai groza ceturtdienās. Lai samazinātu risku, ka pieteikumi par iepriekšēju noteikšanu produktiem tiek iesniegti spekulatīvos nolūkos, jānosaka, ka gadījumā, ja pieteikums par iepriekšēju noteikšanu tiek iesniegts ceturtdienā, šo pieteikumu uzskata par iesniegtu nākošajā darbdienā.

(21)

Ir jānosaka nosacījumi par nodrošinājuma atgriešanu attiecībā uz sertifikātiem atbilstīgi Komisijas 1985. gada 22. jūlija Regulai (EEK) Nr. 2220/85, ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus nodrošinājuma sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (13). Pienākumi, kas tiek uzskatīti par galvenajām prasībām, pret kurām nodrošinājums tiek iesniegts, jānosaka kopā ar pierādījumiem, kas tiek sniegti par izpildītajām saistībām, un uz kuru pamata attiecīgais nodrošinājums var tikt atgriezts.

(22)

Ir iespējams, ka sertifikāta pieteikums tiks saņemts par lielākiem apjomiem nekā ir iespējams piešķirt. Tāpēc budžeta gads ir jāsadala periodos tā, lai sertifikātus varētu saņemt gan uzņēmēji, kuri eksportē budžeta gada beigās, gan tie, kuri eksportē budžeta gada sākumā. Ja nepieciešams, samazināšanas koeficients jāpiemēro visiem apjomiem, kas pieprasīti konkrētā laika posmā.

(23)

Uz dažiem eksporta veidiem nav attiecināmi kompensāciju maksājumu ierobežojumi starptautisku saistību dēļ, kuras Kopiena ir uzņēmusies. Šādu eksportu vajadzētu atbrīvot no prasības uzrādīt kompensācijas sertifikātu.

(24)

Vairākums eksportētāju saņem kompensāciju, kas ir mazāka nekā EUR 75 000 gadā. Kopā šis eksports veido tikai mazu daļu no kopējā kompensāciju apmēra, kas piešķirts par lauksaimniecības produktiem, kuri eksportēti tādu preču veidā, kuras nav ietvertas Līguma I Pielikumā. Ir jārada iespēja atbrīvot šo eksportu no prasības uzrādīt sertifikātu. Tomēr, lai novērstu ekspluatāciju, pieteikumus par šo atbrīvojumu jāierobežo ar dalībvalsti, kurā eksportētājs ir reģistrēts.

(25)

Ir jāizveido uzraudzības režīms, pamatojoties uz principu, kas nosaka, ka katru reizi, kad preces tiek eksportētas, eksportētājs deklarē kompetentajām varas iestādēm produktu daudzumu, kas izmantots eksportējamo preču ražošanai. Kompetentajām varas iestādēm jāveic pasākumi, kurus tās uzskata par nepieciešamiem, lai pārbaudītu šādu deklarāciju pareizību.

(26)

Par eksportētāja paziņojumu pārbaudi atbildīgajām iestādēm iespējams var nebūt pietiekami daudz pierādījumu, lai tās varētu apsitprināt deklarāciju par izmantotajiem daudzumiem, pat ja tas pamatojas uz ķīmisko analīzi. Šādas situācijas ir īpaši iespējamas, ja eksportējamās preces ražotas dalībvalstī, kas nav šo preču eksportētāja. Tādēļ eksportētājdalībvalsts kompetentajām iestādēm būtu jābūt iespējai nepieciešamības gadījumā iegūt tieši no pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm visu informāciju par preču ražošanas apstākļiem.

(27)

Apspriežoties ar tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā preces ražotas, uzņēmējiem būtu jāļauj aizpildīt vienkāršotas deklarācijas par izmantotajiem produktiem, norādot šo produktu kopējos daudzumus, ar noteikumu, ka viņi sīki reģistrē izmantotos produktus un dara šo reģistru pieejamu minētajām iestādēm.

(28)

Eksportētājam vienmēr nav iespējams zināt precīzus izmantoto lauksaimniecības produktu daudzumus, par ko viņš var pieprasīt kompensāciju, jo īpaši, ja viņš pats nav ražotājs. Tāpēc eksportētājs ne vienmēr var šos daudzumus deklarēt. Tādēļ jāparedz alternatīva kompensācijas aprēķināšanas metode, kuru attiecīgā persona var pieprasīt piemērot, un šo metodi attiecina tikai uz noteiktiem ierobežotiem produktiem, pamatojoties uz šo produktu ķīmisko analīzi un izmantojot šim nolūkam izstrādātu tabulu.

(29)

Komisijas 1997. gada 15. decembra Regula (EK) Nr. 2571/97 par sviesta pārdošanu par pazeminātām cenām un atbalsta piešķiršanu par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu, ko paredzēts lietot mīklas izstrādājumu, saldējuma un citu pārtikas produktu ražošanā (14), paredz rūpniecībai, kas ražo noteiktas preces, sviestu un krējumu darīt pieejamu par pazeminātām cenām. Tas jāņem vērā, aprēķinot kompensācijas, pamatojoties uz ķīmisku analīzi.

(30)

Regulas (EK) Nr. 800/1999 21. pantā noteikts, ka kompensāciju nepiešķir par produktiem, kuriem eksporta deklarācijas pieņemšanas dienā nav laba tirgus kvalitāte. Lai nodrošinātu šā noteikuma vienotu piemērošanu, jāprecizē, ka kompensācijas piešķiršanai par produktiem, kas minēti 1. pantā Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīvā 92/46/EEK, ar ko paredz veselības noteikumus attiecībā uz izejvielas piena, termiski apstrādāta piena un piena produktu ražošanu un laišanu tirgū (15), vai 1. pantā Padomes 1989. gada 20. jūnija Direktīvā 89/437/EEK par higiēnas un veselības problēmām, kas ietekmē olu produktu ražošanu un laišanu tirgū (16), un norādīti šīs regulas II Pielikumā, šiem produktiem jābūt sagatavotiem saskaņā ar minēto direktīvu prasībām un tiem jābūt ar nepieciešamo veselības marķējumu.

(31)

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 10. punkts, lasīts kopā ar 31. panta 12. punktu, ierobežo prasību, ka piena produktiem, par kuriem tiek maksāta eksporta kompensācija, jābūt Kopienas izcelsmes, līdz noteiktiem produktiem ar augstu piena saturu. Tādēļ ir jāievieš pasākumi šīs prasības īstenošanai un uzraudzībai.

(32)

Regulas (EK) Nr. 800/1999 28. pants ierobežo laika posmu, kurā uz lauksaimniecības pamatproduktiem vai precēm attiecas kompensāciju kārtības priekšfinansējums, līdz eksporta licences derīguma termiņa beigām. Tomēr kompensācijas sertifikātiem, kas izsniegti tuvāk budžeta perioda beigām, ir īsāks izmantošanas laiks, kas saskaņā ar Kopienas starptautiskajām saistībām nevar būt ilgāks par 30. septembri. Pietiekama elastīguma nodrošināšanai, lai eksportētāji varētu pilnībā izmantot šos īstermiņa kompensācijas sertifikātus, būtu jānosaka konkrēti noteikumi attiecībā uz šiem sertifikātiem, ciktāl tie ierobežo laika posmu, kurā uz lauksaimniecības pamatproduktiem vai precēm attiecas kompensāciju kārtības priekšfinansējums, līdz eksporta licences izmantošanas termiņa beigām.

(33)

Būtu lietderīgi nodrošināt, ka noteikumus par kompensāciju piešķiršanu par Līguma I Pielikumā neietvertajām precēm vienādi piemēro visā Kopienā. Šajā nolūkā katrai dalībvalstij ar Komisijas starpniecību būtu jāinformē pārējās dalībvalstis par tās teritorijā piemērotiem uzraudzības pasākumiem dažādiem eksportējamo preču veidiem.

(34)

Ir būtiski svarīgi radīt Komisijai iespēju pienācīgi uzraudzīt pasākumus, kas ieviesti attiecībā uz piešķirtajām eksporta kompensācijām. Tādēļ Komisijas rīcībā jābūt konkrētai statistikas informācijai, ko tai nosūta kompetentas dalībvalstu iestādes. Šīs informācijas veids un joma būtu jākonkretizē.

(35)

Ir jāatļauj pietiekams laiks, lai pārkārtotos no administratīvajiem pasākumiem attiecībā uz kompensācijas sertifikātiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1520/2000 uz administratīvajiem pasākumiem, kas noteikti šajā regulā. Tādēļ šai regulai jāattiecas uz iesniegtajiem pieteikumiem no 2005. gada 8. jūlija izmantotajiem sertifikātiem no 2005. gada 1. oktobra.

(36)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Pārvaldības komitejas par horizontālajiem jautājumiem atzinumu attiecībā uz tirdzniecību ar pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas nav minēti Līguma I Pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

1.   Šī regula nosaka noteikumus par Regulas (EK) Nr. 3448/93 īstenošanu attiecībā uz eksporta kompensācijas piešķiršanas sistēmu, kura noteikta saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2771/75, Regulu (EK) Nr. 1255/1999, Regulu (EK) Nr. 1260/2001, Regulu (EK) Nr. 1784/2003 un Regulu (EK) Nr. 1785/2003.

Šo regulu piemēro to pamatproduktu eksportam, kas uzskaitīti šīs regulas I Pielikumā, turpmāk tekstā – “pamatprodukti”, un produktiem, kas iegūti no to pārstrādes vai no produktiem, kas pielīdzināmi kādai no šīm divām kategorijām saskaņā ar šīs regulas 3. pantu, kad šie produkti tiek eksportēti tādu preču veidā, kas nav noteiktas Līguma I Pielikumā, bet ir uzskaitītas šādās regulās:

a)

Regulas (EEK) Nr. 2771/75 I Pielikumā;

b)

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 II Pielikumā;

c)

Regulas (EK) Nr. 1260/2001 V Pielikumā;

d)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III Pielikumā;

e)

Regulas (EK) Nr. 1785/2003 IV Pielikumā.

Tādas preces, kas turpmāk tekstā – “preces”, ir uzskaitītas šīs regulas II Pielikumā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto eksporta kompensāciju nepiešķir attiecībā uz precēm, kas laistas brīvā apgrozībā saskaņā ar Līguma 24. pantu un ko reeksportē.

Kompensāciju nepiešķir attiecībā uz tādām precēm, kad tās tiek eksportētas pēc pārstrādes vai kad tās tiek iekļautas citās precēs.

3.   Izņemot kompensāciju par labību, kompensācija netiek piešķirta produktiem, kas izmantoti tāda spirta ražošanā, ko izmanto alkoholiskajos dzērienos, kas minēti II Pielikumā ar KN kodu 2208.

2. pants

1.   Šajā regulā lieto šādas definīcijas:

1)

“budžeta periods” ir laika posms no viena gada 1. oktobra līdz nākamā gada 30. septembrim;

2)

“budžeta gads” ir laika posms no viena gada 16. oktobra līdz nākamā gada 15. oktobrim;

3)

“pārtikas atbalsts” ir pārtikas palīdzības pasākumi, kuri atbilst Lauksaimniecības nolīguma 10. panta 4. punktā noteiktajiem nosacījumiem, kurš noslēgts Urugvajas Raunda daudzpusējo tirdzniecības sarunu laikā, turpmāk tekstā - “Nolīgums”;

4)

“pārpalikumi” ir attiecīgā izgatavošanas procesa rezultātā iegūtie produkti, kuru sastāvs būtiski atšķiras no faktiski eksportētajām precēm un kuras nevar realizēt;

5)

“blakusprodukti” ir produkti vai preces, kas iegūti attiecīgajā izgatavošanas procesā, kuru sastāvs vai raksturojums atšķiras no faktiski eksportētajām precēm un kuras ir iespējams realizēt;

6)

“zudumi” ir tādu produktu vai preču apjomi, kas radušies attiecīgajā izgatavošanas procesā, no posma, kurā lauksaimniecības produkti tiek izmantoti ražošanā vēl neapstrādātā veidā citādos daudzumos nekā faktiski eksportēto preču apjomi un kas nav pārpalikumi un blakusprodukti, un kurus nav iespējams realizēt.

2.   Šī panta 1. punkta 4., 5. un 6. apakšpunktā, produktus, kas iegūti no attiecīgā izgatavošanas procesa un kuru sastāvs atšķiras no faktiski eksportētajām precēm, kas atbrīvotas pret maksājumu un kas tiek pārdotas vienīgi par tām maksām, kas radušās no preču izvietošanas, neuzskata par realizētiem.

Šī panta 1. punkta 6. apakšpunktā, produktus vai preces, kuras iegūtas attiecīgā izgatavošanas procesā un kuras var tikt pārdotas par samaksu vai bez tās, tikai kā lopbarība, pielīdzina zudumiem.

3. pants

1.   Kartupeļu cieti, kas atbilst KN kodam 1108 13 00 un kas ražota tieši no kartupeļiem, izņemot blakusproduktus, pielīdzina produktam, ko iegūst no kukurūzas pārstrādes.

2.   Sūkalas, kas atbilst KN kodam no 0404 10 48 līdz 0404 10 62, neiebiezinātas, saldētas vai nesaldētas pielīdzina sausajām sūkalām, kā uzskaitīts I Pielikumā, turpmāk tekstā “1. produktu grupa”.

3.   Šādi produkti pielīdzināmi sausajam pienam ar tauku saturu, kas nepārsniedz 1,5 %, kā uzskaitīts I Pielikumā, turpmāk tekstā “2. produktu grupa”:

a)

piens un piena produkti, kas atbilst KN kodam 0403 10 11, 0403 90 51 un 0404 90 21 un kas nav iebiezināti un nesatur pievienotu cukuru vai citas saldinātājvielas, un kas ir vai nav sasaldēti, ar piena tauku saturu, kas nepārsniedz 0,1 % no svara;

b)

piens un piena produkti, kas atbilst KN kodam 0403 10 11, 0403 90 11 un 0404 90 21 un kas ir pulverī, granulās vai citā cietā veidā un kas nesatur pievienotu cukuru vai citas saldinātājvielas, ar piena tauku saturu, kurš nepārsniedz 1,5 % no svara.

4.   Šādus produktus pielīdzina sausajam pienam ar 26 % tauku saturu, kā uzskaitīts I Pielikumā, turpmāk tekstā “3. produktu grupa”:

a)

piens, krējums un piena produkti, kuri atbilst KN kodam 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 90 51, 0403 90 53, 0404 90 21 un 0404 90 23 un kuri nav iebiezināti un kas nesatur pievienotu cukuru vai citas saldinātājvielas, ar piena tauku saturu, kurš ir lielāks nekā 0,1 % no svara, bet nepārsniedz 6 %;

b)

piens, krējums un piena produkti, kuri atbilst KN kodam 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 23 un 0404 90 29 un kuri ir pulverī, granulās vai citā cietā veidā, un kas nesatur pievienotu cukuru vai citas saldinātājvielas, ar piena tauku saturu, kas ir lielāks nekā 1,5 % no svara, bet mazāks kā 45 %.

Tomēr pēc attiecīgās puses lūguma un ar kompetentās iestādes piekrišanu, pirmās daļas a) un b) apakšpunktos minētie produkti var tikt pielīdzināti:

a)

2. produktu grupai, ciktāl tas attiecas uz produkta sausnas satura beztauku daļu;

b)

sviestam, kā uzskaitīts I Pielikumā, turpmāk tekstā “6. produktu grupa”, ciktāl tas attiecas uz produkta piena tauku daļu.

5.   Šādi produkti pielīdzināmi 6. produktu grupai:

a)

piens, krējums un piena produkti, kuri atbilst KN kodam 0403 10 19, 0403 90 59, 0404 90 23 un 0404 90 29 un kuri nav iebiezināti, kas nesatur pievienotu cukuru vai citas saldinātājvielas, ar piena tauku saturu, kurš ir lielāks nekā 6 % no svara;

b)

pienu, krējumu un piena produktus, kuri atbilst KN kodam 0403 10 19, 0403 90 19 un 0404 90 29 un kuri ir pulverī, granulās vai citā cietā veidā, kas nesatur pievienotu cukuru vai citas saldinātājvielas, ar piena tauku saturu, kurš nav mazāks par 45 % no svara;

c)

sviestu un citus piena taukus, kuru piena tauku saturs nav mazāks kā 62 %, izņemot 82 % no svara, un kas atbilst KN kodam 0405 10, 0405 20 90, 0405 90 10 un 0405 90 90.

6.   Pienu, krējumu un piena produktus, kuri atbilst KN kodam 0403 10 11 līdz 0403 10 19, 0403 90 51 līdz 0403 90 59 un 0404 90 21 līdz 0404 90 29, un kuri ir iebiezināti, pulverī, granulās vai citā cietā veidā, kas nesatur pievienotu cukuru vai citas saldinātājvielas, ciktāl tas attiecas uz šāda produkta sausnas satura beztauku daļu, pielīdzināmi 2. produktu grupai. Tiktāl, ciktāl tas skar šāda produkta piena tauku daļu, to pielīdzina 6. produktu grupai.

Pirmā daļu piemēro arī sieram un biezpienam.

7.   Lobīti rīsi, kuri atbilst KN kodam 1006 20 un daļēji slīpēti rīsi, kuri atbilst KN kodam 1006 30 21 līdz 1006 30 48, pielīdzināmi pilnīgi slīpētiem rīsiem, kas atbilst KN kodam 1006 30 61 līdz 1006 30 98.

8.   Šādi produkti, ja tie atbilst Regulā (EK) Nr. 1260/2001 un Komisijas Regulā (EK) Nr. 2135/95 (17) noteiktajiem nosacījumiem par tiesībām uz kompensāciju, kad eksportēti nepārstrādājot, pielīdzināmi baltajam cukuram, kas atbilst KN kodam 1701 99 10:

a)

biešu vai cukurniedru jēlcukurs, kurš atbilst KN kodam 1701 11 90 vai 1701 12 90 un kas sausā veidā no svara satur vismaz 92 % saharozes, ko nosaka ar polarimetrisko metodi;

b)

cukurs, kas atbilst KN kodam 1701 91 00 vai 1701 99 90;

c)

Regulas (EK) Nr. 1260/2001 1. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētie produkti, izņemot maisījumus, kas iegūti, daļēji izmantojot Regulā (EK) Nr. 1784/2003 ietvertos produktus;

d)

Regulas (EK) Nr. 1260/2001 1. panta 1. punkta f) un g) apakšpunktā minētie produkti, izņemot maisījumus, kuri iegūti, daļēji izmantojot Regulā (EK) Nr. 1784/2003 minētos produktus.

4. pants

Regula (EK) Nr. 800/1999 papildus attiecas uz šīs regulas noteikumiem.

II NODAĻA

EKSPORTA KOMPENSĀCIJAS

1. IEDAĻA

Aprēķina metode

5. pants

1.   Piešķirtās kompensācijas apjoms, ko nosaka saskaņā ar 2. iedaļu par katru no pamatproduktiem, kuru eksportē tāda paša tipa preču veidā, iegūst, minēto daudzumu reizinot ar pamatprodukta kompensācijas likmi, kas aprēķināta pēc svara vienības saskaņā ar 3. iedaļu.

2.   Ja, ievērojot 15. panta 2. punktu, konkrētajam pamatproduktam noteiktas atšķirīgas kompensācijas likmes, atsevišķs apjoms aprēķināms katram no pamatprodukta daudzumiem, kuram kompensācijas likme ir atšķirīga.

3.   Ja preces izmanto eksportēto preču ražošanā, kompensācijas apjoma aprēķināšanā izmantojamā kompensācijas likme, kas piemērojama katram pamatproduktam, produktiem no to pārstrādes vai saskaņā ar 3. pantu vienai no minētajām divām kategorijām pielīdzināmiem produktiem, kas izmantoti eksportēto produktu ražošanā, ir tā likme, kas piemērojama, ja minētās preces eksportē nepārstrādātas.

2. IEDAĻA

References daudzums

6. pants

Attiecībā uz precēm, katra pamatprodukta daudzumu, kas ir pamats, lai aprēķinātu kompensācijas apjomu (turpmāk tekstā “references daudzums”), nosaka saskaņā ar 7., 8. un 9. pantu, izņemot gadījumus, kad ir veikta atsauce uz III Pielikumu vai, ja piemēro 51. panta otro daļu.

7. pants

Ja tiek izmantoti nepārstrādāti pamatprodukti vai pielīdzināti produkti, references daudzums ir daudzums, kas tiek faktiski izmantots eksportēto preču izgatavošanā, references daudzuma aprēķinā ņemot vērā VII Pielikumā noteiktos konversijas kursus.

8. pants

Ja tiek izmantoti produkti, kas ietverti Regulas (EK) Nr. 1784/2003 vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003 1. pantā, references daudzums ir daudzums, kas tiek faktiski izmantots eksportēto preču izgatavošanā, pielāgots, lai atbilstu pamatproduktu daudzumam, piemērojot šīs regulas V Pielikumā noteiktos koeficientus, ja kāds no zemāk minētajiem attiecas uz konkrēto produktu:

a)

produkts, kas radies pamatprodukta pārstrādes rezultātā vai minētajam pamatproduktam pielīdzināta produkta;

b)

produkts ir pielīdzināts produktam, kas radies pamatprodukta pārstrādes rezultātā;

c)

produkts, kas radies tāda produkta pārstrādes rezultātā, kas pielīdzināts produktam, kurš radies pamatprodukta pārstrādes rezultātā.

Tomēr attiecībā uz graudu spirtu, kas ietverts alkoholiskajos dzērienos atbilstoši KN kodam 2208, references daudzums ir 3,4 kg miežu par tilpuma procentu alkohola, kas iegūts no labības, par hektolitru eksportētā alkoholiskā dzēriena.

9. pants

Ievērojot 11. pantu, ja izmanto kādu no šādiem produktiem, references daudzums katram attiecīgajam pamatproduktam ir vienāds ar daudzumu, ko saskaņā ar 49. pantu nosaka kompetentās iestādes:

a)

produktu, kas nav ietverts Līguma I Pielikumā un kas iegūts šīs regulas 7. vai 8. pantā minētā produkta pārstrādē;

b)

produktu, kas iegūts no maisījuma vai vairāku produktu pārstrādes, kas minēti regulas 7. vai 8. pantā, vai produktiem, kas minēti šīs daļas a) apakšpunktā.

References daudzums jānosaka, pamatojoties uz eksportēto preču ražošanā faktiski izmantoto produktu daudzumu. Aprēķinot šo daudzumu, piemēro šīs regulas VII Pielikumā minētos konversijas kursus vai, atkarībā no apstākļiem, piemēro īpašos aprēķināšanas noteikumus, līdzvērtības koeficientus un koeficientus, kas minēti 8. pantā.

Tomēr attiecībā uz alkoholsiko dzērienu, kas balstās uz labību un kas ietverts alkoholiskajos dzērienos, kas atbilst KN kodam 2208, references daudzums ir 3,4 kg miežu par tilpuma procentu alkohola, kas iegūts no labības, par hektolitru eksportētā alkoholiskā dzēriena.

10. pants

Šīs regulas 6. līdz 9. pantā eksportēto preču ražošanā izmantotos nepārstrādātos produktus uzskata par faktiski izmantotiem. Ja kādā no šādu preču ražošanas posmiem, pamatproduktu pašu pārstrādā citā komplicētākā pamatproduktā, kuru izmanto vēlākā posmā, tikai komplicētāko pamatproduktu uzskata par faktiski izmantotu.

Pirmās daļas izpratnē faktiski izmantoto produktu daudzumus nosaka katrai eksportētajai precei.

Tomēr attiecībā uz regulāru to preču eksportu, kuras konkrēts uzņēmums ražo atbilstīgi skaidri noteiktiem tehnoloģiskajiem nosacījumiem un kam ir nemainīgs raksturojums un kvalitāte, ar kompetento iestāžu piekrišanu minētos daudzumus var noteikt vai nu no attiecīgo preču ražošanas formulas vai šo preču uzrādīto daudzumu ražošanā izmantotiem vidējiem produktu daudzumiem noteiktā laika posmā. Tādējādi noteiktie produktu daudzumi ir aprēķinu pamatā tik ilgi, kamēr nenotiek izmaiņas attiecīgo preču ražošanas nosacījumos.

Izņemot gadījumus, kad kompetentā iestāde piešķir oficiālu atļauju, šādi noteiktos produktu daudzumus apstiprina vismaz vienu reizi gadā.

11. pants

Attiecībā uz III Pielikumā uzskaitītajām precēm, references daudzums pamatprodukta kilogramos uz 100 kg preču ir daudzums, kas norādīts minētajā pielikumā iepretim katrai minētajai precei.

Tomēr attiecībā uz svaigiem makaronu izstrādājumiem, III Pielikumā norādītie pamatproduktu daudzumi jāsamazina līdz līdzvērtīgam sausu makaronu izstrādājumu daudzumam, reizinot minētos daudzumus ar makaronu izstrādājumu sausā ekstrakta procentu un dalot tos ar 88.

Ja attiecīgās preces ir daļēji ražotas no produktiem, par kuriem eksporta kompensācijas maksājums ir paredzēts saskaņā ar regulām, kas minētas 1. panta 1. punktā, un daļēji no citiem produktiem, references daudzums attiecībā uz minētajiem iepriekšējiem produktiem jānosaka saskaņā ar 6. līdz 10. pantu.

12. pants

1.   Lai noteiktu faktiski izmantoto lauksaimniecības produktu daudzumu, piemēro 2. un 3. punktu.

2.   Visiem lauksaimniecības produktiem, kas izmantoti 10. panta nozīmē, un par kuriem ir tiesības saņemt kompensāciju, un kas parastajā izgatavošanas procesā tvaiku vai dūmu veidā pazūd vai pārvērsti neatgriezeniski pulverī vai pelnos, ir tiesības uz minēto kompensāciju par visiem izmantotajiem daudzumiem.

3.   Preču daudzums, kas faktiski nav eksportēts, nevar pretendēt uz kompensāciju attiecībā uz faktiski izmantoto lauksaimniecības produktu daudzumu, neskarot noteikumus, kas paredzēti 13. panta 1. punktā.

Ja tādām precēm ir vienāds sastāvs ar faktiski eksportētajām, var tikt piemērota pro rata samazināšana attiecībā uz lauksaimniecības produktu daudzumu, kas faktiski izmantots minēto preču izgatavošanā.

13. pants

1.   Atkāpjoties no 12. panta 3. punkta, zudumus 2 % apmērā vai mazāk no svara, kas raksturīgi preču ražošanai, var vērā neņemt.

Slieksni 2 % apmērā aprēķina kā visu izmantoto izejvielu sausnas svara daļu, pēc tam, kad atņemti 12. panta 2. punktā minētie daudzumi, attiecībā uz faktiski eksportēto preču sausnas svaru vai izmantojot jebkuru citu aprēķina metodi, kas atbilstoša preču izgatavošanas nosacījumiem.

2.   Ja izgatavošanai raksturīgie zudumi pārsniedz 2 %, par atlikušajiem zudumiem nav tiesības pretendēt uz kompensāciju attiecībā uz faktiski izmantoto lauksaimniecības produktu daudzumu. Dalībvalstu kompetentās iestādes tomēr var akceptēt attaisnotus lielākus zudumus. Dalībvalstīm jāziņo Komisijai par gadījumiem, kad iestādes ir akceptējušas lielākus zudumus, kā arī par šādas akceptēšanas iemesliem.

3.   Piešķirot kompensācijas, ņem vērā faktiski izmantotos lauksaimniecības produktu daudzumus, kas iekļauti pārpalikumos.

4.   Gadījumos, kad iegūst blakusproduktus, faktiski izmantoto lauksaimniecības produktu daudzumu attiecina attiecīgi uz eksportētajām precēm un blakusproduktiem.

3. IEDAĻA

Kompensācijas likmes

14. pants

Kompensācijas likmi nosaka katru mēnesi par 100 kg pamatproduktu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. panta 3. punktu un citu regulu, kas minētas šīs regulas 1. panta 1. punktā, attiecīgajiem noteikumiem.

Tomēr kompensācijas likmi par svaigām vai konservētām mājputnu olām ar čaumalu, un par lietošanai pārtikā derīgām olām bez čaumalas un par olu dzeltenumiem, svaigiem, kaltētiem vai citādi konservētiem, bez saldinātājiem, nosaka tādam pašam laika posmam, kā attiecībā uz kompensācijām par minētajiem produktiem eksportētiem nepārstrādātā veidā.

15. pants

1.   Kompensācijas likmi nosaka jo īpaši atsaucoties uz šo:

a)

vidējām pārstrādātāju izmaksām, iegādājoties pamatproduktu krājumus Kopienas tirgū un cenām, kas dominē pasaules tirgū;

b)

kompensācijas līmeni par tādu pārstrādātu lauksaimniecības produktu eksportu, kas ietverti Līguma I Pielikumā un kurus ražo līdzīgos apstākļos;

c)

nepieciešamību nodrošināt vienādus konkurences apstākļus starp nozarēm, kas izmanto Kopienas produktus un nozarēm, – kuras ievešanas pārstrādei kārtības ietvaros izmanto trešo valstu produktus;

d)

izdevumu tendences, no vienas puses, un cenu tendences Kopienas un pasaules tirgū, no otras puses;

e)

atbilstību ierobežojumiem, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300. pantu.

2.   Nosakot kompensācijas likmes, vērā ņem, ja piemērots, ražošanas kompensācijas, atbalsta vai citus pasākumus ar līdzīgu ietekmi, kas piemērojami visās dalībvalstīs saskaņā ar regulu par attiecīgā produkta tirgus kopīgo organizāciju pamatproduktiem vai pielīdzinātiem produktiem.

3.   Samazinātu likmi piemēro tādu preču eksportam, kuras atbilst KN kodam 3505 10 50, ja pamatproduktam, kurš izmantots pieņemtajā preču ražošanas laika posmā atbilstīgi Komisijas Regulai (EEK) Nr. 1722/93 (18), piemērojama ražošanas kompensācija. Samazināto likmi nosaka saskaņā ar šīs regulas 14. pantu.

16. pants

Attiecībā uz kartupeļu cieti, kas atbilst KN kodam 1108 13 00, kompensācijas likmi nosaka atsevišķi kukurūzas ekvivalentam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 25. panta 2. punktā minēto procedūru, piemērojot šīs regulas 15. panta 1. punktā minētos kritērijus. Izmantotos kartupeļu cietes daudzumus pārvērš līdzvērtīgos kukurūzas daudzumos saskaņā ar šīs regulas 8. pantu.

D-glucitola (sorbitola) maisījumu, kas atbilst KN kodiem 2905 44 un 3824 60, gadījumā, ja attiecīgā puse neaizpilda 49. pantā minēto deklarāciju, sniedzot informāciju, kas prasīta saskaņā ar 52. panta 1. punkta d) apakšpunktu vai, ja savas deklarācijas pamatojumam neiesniedz atbilstošu dokumentāciju, kompensācijas likme minētajiem maisījumiem ir likme kā pamatproduktam ar zemāko kompensācijas likmi.

17. pants

Kompensāciju par cietēm, kuras atbilst KN kodiem 1108 11 00 līdz 1108 19 90 vai produktiem, kuri uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 1784/2003 I Pielikumā un kuri ražoti, pārstrādājot šādas cietes, piešķir tikai pēc tādu produktu piegādātāja deklarācijas uzrādīšanas, kas apliecina, ka šie produkti ražoti tieši no labības, kartupeļiem vai rīsiem, izņemot visu to blakusproduktu lietošanu, kuri iegūti no citu lauksaimniecības produktu vai preču ražošanas.

Deklarāciju piemēro līdz tās atsaukšanai attiecībā uz viena un tā paša ražotāja visām piegādēm. To pārbauda saskaņā ar 49. pantu.

18. pants

1.   Ja kartupeļu cietes, kuras sausnas saturs pielīdzināts kukurūzas cietei, ievērojot 3. panta 1. punktu, ir 80 % vai vairāk, tad eksporta kompensācijas likme ir tā, kas noteikta saskaņā ar 14. pantu. Ja sausnas saturs ir mazāks nekā 80 %, kompensācijas likme ir tā kompensācijas likme, kas noteikta saskaņā ar 14. punktu, reizinot to ar faktiskā sausnas procenta 1/80 daļu.

Par visiem citiem cietes veidiem, kuru sausnas saturs ir 87 % vai vairāk, eksporta kompensācijas likme ir tā, kuru nosaka saskaņā ar 14. punktu. Ja sausnas saturs ir mazāks nekā 87 %, kompensācijas likme ir tā, kas noteikta saskaņā ar 14. punktu, reizinot to ar faktiskā sausnas procenta 1/87 daļu.

Ja sausnas saturs glikozē vai maltodekstrīna sīrupā, kas atbilst KN kodam 1702 30 59, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 vai 2106 90 55, ir 78 % vai vairāk, eksporta kompensācijas likme ir tā, kas noteikta saskaņā ar 14. pantu. Ja sausnas saturs šādos sīrupos ir mazāks nekā 78 %, kompensācijas likme ir tā kompensācijas likme, kas noteikta saskaņā ar 14. pantu, reizinot to ar faktiskā sausnas procenta 1/78 daļu.

2.   Panta 1. punktā (19), sausnas saturu cietē nosaka, izmantojot Komisijas Regulas (EK) Nr. 824/2000 IV Pielikumā minēto metodi un sausnas saturu glikozē vai maltodekstrīna sīrupos nosaka, izmantojot Komisijas Direktīvas 79/796/EEK (20) II Pielikumā minēto 2. metodi vai arī jebkādu citu piemērotu analīzes metodi, kas sniedz vismaz tādas pašas garantijas.

3.   Aizpildot 49. pantā minēto deklarāciju, iesniedzējs deklarē sausnas saturu izmantotajā cietē vai glikozē, vai maltodekstrīna sīrupos.

19. pants

1.   Ja to pieprasa situācija pasaules tirdzniecībā ar kazeīnu, kas atbilst KN kodam 3501 10, kazeinātiem, kas atbilst KN kodam 3501 90 90, vai ovalbumīnu, kas atbilst KN kodam 3502 11 90 un 3502 19 90, vai īpašas noteiktu tirgu prasības, kompensāciju par šīm precēm var diferencēt atbilstīgi galamērķim.

2.   Kompensācijas likmi par precēm, kuras atbilst KN kodam 1902 11 00, 1902 19 un 1902 40 10, var diferencēt atbilstīgi galamērķim.

3.   Kompensācija var mainīties atkarībā no tā, vai tā ir noteikta iepriekš saskaņā ar 29. pantu vai nav.

20. pants

1.   Kompensācijas likme ir tā likme, kuru piemēro preču eksportēšanas dienā, izņemot šādus gadījumus:

a)

saskaņā ar 29. pantu ir iesniegts pieteikums par kompensācijas likmes iepriekšēju noteikšanu;

b)

pieteikums ir iesniegts saskaņā ar 41. panta 2. punktu, un kompensācijas likme ir iepriekš noteikta tajā dienā, kad iesniegts pieteikums kompensācijas sertifikāta saņemšanai.

2.   Ja piemēro iepriekš noteiktas kompensācijas sistēmu, likmi, kura ir spēkā tajā dienā, kad iesniegts pieteikums par iepriekšēju noteikšanu, piemēro precēm, kuras eksportē vēlāk kompensācijas sertifikāta derīguma laikā, kā to paredz 39. panta 2. punkta otrā daļa. Tomēr ceturtdienā iesniegtu iepriekš noteiktas kompensācijas likmes pieteikumu, uzskata par iesniegtu nākošajā darba dienā.

Kompensācijas likmi koriģē, izmantojot tos pašus noteikumus, ko piemēro iepriekš noteiktām kompensācijām par pamatproduktiem, kurus eksportē nepārstrādātus, bet izmantojot V Pielikumā noteiktos konversijas kursus attiecībā uz pārstrādātiem labības un rīsu produktiem.

3.   Kompensācijas sertifikātu izrakstiem Regulas (EK) Nr. 1291/2000 nozīmē nepiemēro iepriekš noteiktu kompensāciju neatkarīgi no sertifikātiem, no kuriem šie izraksti ir izdarīti.

21. pants

Ja eksportētās preces ir minētas Regulas (EK) Nr. 2571/97 4. panta 1. punktā, kompensācijas likme par piena produktiem ir tā likme, kuru piemēro, izmantotojot piena produktus par pazeminātu cenu, ja vien eksportētājs pierāda, ka preces nesatur piena produktus par pazeminātu cenu.

III NODAĻA

KOMPENSĀCIJAS SERTIFIKĀTI

1. IEDAĻA

Vispārīgie noteikumi

22. pants

1.   Dalībvalstis jebkuram pieteikuma iesniedzējam neatkarīgi no tā reģistrācijas vietas Kopienā izsniedz kompensācijas sertifikātus, kas derīgi visā Kopienā.

Kompensācijas sertifikāti garantē kompensācijas izmaksāšanu ar noteikumu, ka ir ievēroti V nodaļā izklāstītie nosacījumi. Tie var ietvert kompensācijas likmes iepriekšēju noteikšanu. Sertifikāti ir derīgi tikai vienā budžeta periodā.

2.   Kompensācijas piešķir pamatproduktu eksportam tādu preču veidā, kas uzskaitītas II Pielikumā, vai labībai, ko nodod muitas kontrolē saistībā ar Regulas (EEK) Nr. 2825/93 2. pantā minēto alkoholisko dzērienu ražošanu, ar nosacījumu, ka tiek uzrādīts kompensācijas sertifikāts, kurš izsniegts saskaņā ar šīs regulas 24. pantu.

Šī punkta pirmā daļa neattiecas uz piegādēm, kas minētas Regulas (EK) Nr. 800/1999 4. panta 1. punkta trešajā ievilkumā vai 36. panta 1. punktā, 40. panta 1. punktā, 44. 1. punktā un 46. panta 1. punktā, vai uz eksportu, kas minēts šīs regulas IV nodaļā.

3.   Kompensācijas piešķiršana atbilstīgi 20. panta 2. punktā noteiktajai iepriekšējas noteikšanas sistēmai ir atkarīga no kompensācijas sertifikāta uzrādīšanas, kurā norādīts, ka kompensācijas likmes ir iepriekš noteiktas.

23. pants

1.   Regulu (EK) Nr. 1291/2000 piemēro kompensācijas sertifikātiem, kas minēti šajā regulā.

2.   Regulā (EK) Nr. 1291/2000 paredzētie noteikumi par tiesībām un pienākumiem, kas izriet no kompensācijas sertifikātiem, kuri izteikti daudzumos, piemēro mutatis mutandis tiesībām un pienākumiem, kas izriet no šajā regulā minētajiem kompensācijas sertifikātiem par daudzumiem, kas izteikti euro, ņemot vērā šīs regulas VI Pielikuma noteikumus.

3.   Atkāpjoties no šā panta 1. un 2. punkta, šajā regulā minētajiem kompensācijas sertifikātiem nepiemēro Regulā (EK) Nr. 1291/2000 paredzēto 8. panta 2. un 4. punktu, 9., 12. un 14. pantu, 18. panta 1. punktu, 21., 24., 32., 33. un 35. pantu, 36. panta 5. punktu un 42., 46., 47. un 50. pantu.

4.   Regulas (EK) Nr. 1291/2000 40. un 41. panta nolūkos nepagarina sertifikātus, kuri derīgi līdz 30. septembrim. Tādā gadījumā sertifikāts jāanulē attiecībā uz apjomiem, par kuriem nav iesniegts pieteikums force majeure dēļ, un jāatbrīvo attiecīgais nodrošinājums.

24. pants

1.   Pieteikums kompensācijas sertifikāta saņemšanai un pats kompensācijas sertifikāts atbilst paraugam, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1291/2000 I Pielikumā, un tajā jānorāda summa euro.

Šos dokumentus aizpilda saskaņā ar norādījumiem, kas noteikti šīs regulas VI Pielikumā.

2.   Ja pieteikuma iesniedzējs neplāno eksportēt no citas dalībvalsts, kā tikai no tās dalībvalsts, kurā viņš iesniedz pieteikumu kompensācijas sertifikāta saņemšanai, kompetentā iestāde var to paturēt, jo īpaši elektroniskā veidā. Šādā gadījumā kompetentā iestāde informē pieteikuma iesniedzēju par to, ka viņa kompensācijas sertifikāts ir reģistrēts, un sniedz viņam informāciju, kas norādīta uz kompensācijas sertifikāta īpašnieka eksemplāra, turpmāk tekstā “eksemplārs Nr. 1”. Izdevējiestādes kompensācijas sertifikāta eksemplāru, turpmāk tekstā “eksemplārs Nr. 2”, neizsniedz.

Kompetentā iestāde reģistrē visu to kompensācijas sertifikāta informāciju, kas minēta VI Pielikuma III un IV iedaļā un sertifikātā pieprasīto summu.

25. pants

Kompensāciju piešķiršana labībai, kas nodota muitas kontrolē saistībā ar Regulas (EEK) 2825/93 2. pantā minēto alkoholisko dzērienu ražošanu, ir atkarīga, no kompensācijas sertifikāta uzrādīšanas, kas izsniegts saskaņā ar šīs regulas 24. pantu.

Lai piemērotu 22. pantu, šādu labību uzskata kā eksportētu.

26. pants

Neierobežojot 27. pantu, kompensācijas sertifikāts nav nododams citiem.

27. pants

1.   No sertifikātiem izrietošie pienākumi nav nododami citiem.

No sertifikāta izrietošās tiesības sertifikāta īpašnieks var nodot citiem tikai tā derīguma termiņa laikā, ar noteikumu, ka katra sertifikāta vai tā izraksta tiesības tiek nodotas tikai vienam tiesību pārņēmējam un tiesību pārņēmēja, kurš akceptē tiesības, vārds, nosaukums un adrese ne vēlāk kā pieteikuma iesniegšanas laikā tiek ierakstīti kompensācijas sertifikāta pieteikuma 20. ailē, kā noteikts 24. pantā. Tāda tiesību nodošana attiecas uz apjomiem, kas vēl nav attiecināti uz attiecīgo sertifikātu vai tā izrakstu.

Pirms sertifikāta izsniegšanas, 22. ailē jāieraksta un saskaņā ar pieteikuma datiem jāaizpilda šāds teksts: “Tiesības var tikt nodotas […] (tiesību pārņēmēja vārds vai nosaukums un adrese)”.

Ja iespējamā tiesību pārņēmēja vārds, nosaukums un adrese sertifikāta pieteikumā nav norādīti, 6. aile jāsvītro.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, gadījumā, ja kompensācijas sertifikāti izsniegti izmantošanai no 1. jūnija precēm, kuras jāeksportē pirms 1. oktobra, nav spēkā prasība, ka 20. ailē jānorāda tiesību pārņēmēja vārds, nosaukums un adrese. Šajos kompensācijas sertifikātos 6. aile nav jāsvītro.

3.   Tiesību pārņēmējs nedrīkst nodot tālāk tam piešķirtās tiesības, bet var tās nodot atpakaļ sertifikāta īpašniekam.

Tādā gadījumā izdevējiestādei sertifikāta 6. ailē jāizdara viens no VIII Pielikumā noteiktajiem ierakstiem.

28. pants

1.   Gadījumā, kad nodošanu pieprasa sertifikāta īpašnieks vai gadījumā, kad tiesību pārņēmējs nodod tiesības atpakaļ sertifikāta īpašniekam, katras dalībvalsts noteiktā izdevējiestāde vai aģentūra vai aģentūras, sertifikātā vai attiecīgā gadījumā tā izrakstā ieraksta sekojošo:

a)

tiesību pārņēmēja vārdu, nosaukumu un adresi, kā norādīts saskaņā ar 27. panta 1. punktu, vai veic ierakstu saskaņā ar 27. panta 3. punktu;

b)

datumu, kurā tiesības nodotas vai nodotas atpakaļ sertifikāta īpašniekam, ko apstiprina izdevējiestādes vai aģentūras zīmogs.

2.   Tiesību nodošana vai nodošana atpakaļ sertifikāta īpašniekam stājas spēkā no 1. punkta b) apakšpunktā minētā ieraksta datuma.

29. pants

Iepriekš noteiktas kompensācijas likmju pieteikumi attiecas uz visām piemērojamām kompensācijas likmēm.

Pieteikumu par iepriekšēju noteikšanu var iesniegt tajā pat laikā, kad iesniedz pieteikumu kompensācijas sertifikāta saņemšanai, vai arī jebkurā citā dienā pēc kompensācijas sertifikāta izsniegšanas.

Pieteikumus par iepriekšēju noteikšanu iesniedz saskaņā ar VI Pielikuma II iedaļu, izmantojot Regulas (EK) Nr. 1291/2000 I Pielikumā noteikto paraugu. Iepriekšēja noteikšana neattiecas uz eksportu, ko veic pirms datuma, kad iesniegts pieteikums.

Ceturtdienā iesniegtus pieteikumus par iepriekšēju noteikšanu uzskata par iesniegtiem nākamajā darba dienā.

30. pants

Kompensācijas sertifikāta īpašnieks var pieprasīt izrakstu no sertifikāta, kas aizpildīts pēc Regulas (EK) Nr. 1291/2000 I Pielikumā noteiktā parauga. Pieteikumam jāsatur informācija, kas minēta šīs regulas VI Pielikuma II iedaļas 3. punktā.

Summai, par kādu izraksts ir pieprasīts, jābūt ierakstītai oriģinālajā sertifikātā.

31. pants

1.   Kompensācijas sertifikāta izsniegšana uzliek tā īpašniekam pienākumu pieteikties uz kompensācijām, kas vienādas ar apjomu, par kuru sertifikāts izsniegts attiecībā uz precēm, kuras eksportētas kompensācijas sertifikāta derīguma laikā. Lai garantētu šīs prasības ievērošanu, iesniedz 43. pantā minēto nodrošinājumu.

2.   Šā panta 1. punktā minētos pienākumus uzskata par galvenajām prasībām Regulas (EEK) Nr. 2220/85 20. panta 2. punkta nozīmē.

Uzskata, ka galvenās prasības ir izpildītas, ja eksportētājs ir nosūtījis īpašo pieteikumu attiecībā uz kompensācijas sertifikāta derīguma termiņa laikā eksportētajām precēm saskaņā ar šīs regulas 32. panta un VI Pielikuma V iedaļas nosacījumiem.

Ja īpašais pieteikums nav eksporta deklarācija, tas jāiesniedz trīs mēnešu laikā pēc kompensācijas sertifikāta derīguma termiņa beigām, kura numuram jābūt ierakstītam īpašajā pieteikumā, izņemot forc majeure gadījumus.

Ja trīs mēnešu laika ierobežojums, kas noteikts šī punkta trešajā daļā nav ievērots, pienākumi, kuri minēti 1. punkta pirmajā teikumā netiek uzskatīti par izpildītiem. Līdz ar to 43. pantā paredzēto nodrošinājumu ietur attiecībā uz attiecīgo apjomu.

3.   Pierādījumu par galveno prasību izpildi iesniedz, uzrādot kompetentajai iestādei kompensācijas sertifikāta eksemplāru Nr. 1, kas pienācīgi aizpildīta saskaņā ar 32. panta 2. punktu. Šo pierādījumu iesniedz līdz devītā mēneša beigām pēc kompensācijas sertifikāta derīguma termiņa beigām. 43. pantā paredzēto nodrošinājumu, ietur proporcionāli summai, par kuru noteiktajā termiņā nav sniegts pierādījums.

32. pants

1.   Katrs eksportētājs aizpilda īpašu pieteikumu maksājumam Regulas (EK) Nr. 800/1999 49. panta 1. punkta nozīmē. Tas jāuzrāda par maksājumu atbildīgajai iestādei kopā ar atbilstošajiem sertifikātiem, izņemot gadījumus, kad sertifikātu reģistrācija tiek veikta šīs regulas 24. panta 2. punkta nozīmē.

Kompetentā iestāde var neuzskatīt īpašo pieteikumu par maksājuma dokumentu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 800/1999 49. panta 2. punktā.

Kompetentā iestāde īpašo pieteikumu var uzskatīt par eksporta deklarāciju Regulas (EK) Nr. 800/1999 5. panta 1. punkta nozīmē. Šajā gadījumā datums, kurā par šī panta 2. punktā minēto maksājumu atbildīgā iestāde saņēmusi īpašo pieteikumu, ir datums, kurā šī iestāde saņēmusi eksporta deklarāciju. Visos citos gadījumos īpašajā pieteikumā ir jābūt visām ziņām no eksporta deklarācijas.

2.   Par maksājumu atbildīgā iestāde nosaka pieprasīto summu, pamatojoties uz īpašajā pieteikumā sniegto informāciju, pamatojoties tikai uz eksportētā(-o) pamatprodukta(-u) daudzumu un īpašībām, kā arī piemērojamo(-ajām) kompensācijas likmi(-ēm). Šiem datiem jābūt skaidrai norādei vai atsaucei eksporta deklarācijā.

Par maksājumu atbildīgā iestāde trīs mēnešu laikā pēc īpašā pieteikuma saņemšanas datuma ieraksta attiecīgo daudzumu kompensācijas sertifikātā.

Sertifikātu indosē tā eksemplāra Nr. 1 otrajā pusē. 28., 29. un 30. ailē jābūt euro izteiktai summai, nevis daudzumiem.

Šī punkta trešā daļa attiecas mutatis mutandis uz sertifikātiem, kas tiek glabāti elektroniski.

3.   Pēc indosēšanas, ja kompensācijas sertifikāts netiek reģistrēts, sertifikāta eksemplāru Nr. 1 atgriež tā īpašniekam, vai pēc eksportētāja pieprasījuma tas tiek uzglabāts maksājuma iestādē.

4.   Par eksportējamajām precēm ieturētais nodrošinājums, attiecībā uz apjomu, par kādu tika izsniegts kompensācijas sertifikāts, var tikt atbrīvots vai pārvests, lai to izmantotu kā garantiju kompensācijas avansa maksājumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 800/1999 2. nodaļu.

33. pants

Uz kompensācijas sertifikātiem, kurus izsniedz vienam budžeta periodam, var pieteikties sešos atsevišķos laika posmos. Pieteikumus sertifikātiem var iesniegt ne vēlāk kā:

a)

līdz 7. septembrim par sertifikātiem, kuri derīgi izmantošanai no 1. oktobra;

b)

līdz 7. novembrim par sertifikātiem, kuri derīgai izmantošanai no 1. decembra;

c)

līdz 7. janvārim par sertifikātiem, kuri derīgi izmantošanai no 1. februāra;

d)

līdz 7. martam par sertifikātiem, kuri derīgi izmantošanai no 1. aprīļa;

e)

līdz 7. maijam par sertifikātiem, kuri derīgi izmantošanai no 1. jūnija;

f)

līdz 7. jūlijam par sertifikātiem, kuri derīgi izmantošanai no 1. augusta.

Uzņēmēji saskaņā ar pirmās daļas a) līdz f) apakšpunktu var iesniegt pieteikumu par kompensācijas sertifikātu tikai attiecībā uz laika posmu līdz pirmā pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, kas ir pēc iesniegšanas datuma.

34. pants

Par sertifikātu pieteikumiem dalībvalstis paziņo Komisijai ne vēlāk kā:

a)

līdz 14. septembrim 33. panta pirmās daļas a) apakšpunktā minēto sertifikātu saņemšanai;

b)

līdz 14. novembrim 33. panta pirmās daļas b) apakšpunktā minēto sertifikātu saņemšanai;

c)

līdz 14. janvārim 33. panta pirmās daļas c) apakšpunktā minēto sertifikātu saņemšanai;

d)

līdz 14. martam 33. panta pirmās daļas d) apakšpunktā minēto sertifikātu saņemšanai;

e)

līdz 14. maijam 33. panta pirmās daļas e) apakšpunktā minēto sertifikātu saņemšanai;

f)

līdz 14. jūlijam 33. panta pirmās daļas f) apakšpunktā minēto sertifikātu saņemšanai.

35. pants

1.   Kopējo daudzumu, par kādu var tikt izsniegti kompensācijas sertifikāti katram budžeta periodam, nosaka saskaņā ar 2. punktu.

2.   No maksimālā kompensācijas apjoma skaitļa, kas noteikts saskaņā ar Nolīguma 9. panta 2. punktu, atskaita šādus elementus:

a)

apjomu, kas pārsniedz maksimālo apjomu un pārmērīgi piešķirts iepriekšējā budžeta gadā;

b)

apjomu, kas rezervēts, lai segtu šīs regulas IV nodaļā minēto eksportu;

c)

apjomus, par kuriem izsniegti attiecīgajā budžeta periodā derīgi kompensācijas sertifikāti.

Apjoms, par kuru 45. pantā minētie izsniegtie sertifikāti ir atdoti atpakaļ, jāpievieno ciparam, kas iegūts saskaņā ar šī punkta pirmo daļu.

Rezultātā iegūtais apjoms, attiecīgi jāpalielina, ja apjoms, kas tiek rezervēts, lai segtu šīs regulas IV nodaļā minēto eksportu nav pilnīgi izmantots.

Nosakot galīgos apjomus, jāņem vērā visas neskaidrības attiecībā uz jebkuru no apjomiem, kuri minēti pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā.

36. pants

Kopējais apjoms, par kuru var izsniegt sertifikātus par katru 33. pantā minēto laika posmu, ir:

a)

attiecībā uz 33. panta pirmās daļas a) apakšpunktā minēto laika posmu 30 % no saskaņā ar 35. pantu aprēķinātā apjoma, kas noteikts 14. septembrī;

b)

attiecībā uz 33. panta pirmās daļas b) apakšpunktā minēto laika posmu 27 % no saskaņā ar 35. pantu aprēķinātā apjoma, kas noteikts 14. novembrī;

c)

attiecībā uz 33. panta pirmās daļas c) apakšpunktā minēto laika posmu 32 % no saskaņā ar 35. pantu aprēķinātā apjoma, kas noteikts 14. janvārī;

d)

attiecībā uz 33. panta pirmās daļas d) apakšpunktā minēto laika posmu 44 % no saskaņā ar 35. pantu aprēķinātā apjoma, kas noteikts 14. martā;

e)

attiecībā uz 33. panta pirmās daļas e) apakšpunktā minēto laika posmu 67 % no saskaņā ar 35. pantu aprēķinātā apjoma, kas noteikts 14. maijā;

f)

attiecībā uz 33. panta pirmās daļas f) apakšpunktā minēto laika posmu 100 % no saskaņā ar 35. pantu aprēķinātā apjoma, kas noteikts 14. jūlijā.

37. pants

1.   Ja kopējais par katru attiecīgo laika posmu saņemto pieteikumu skaits pārsniedz 35. pantā minēto maksimālo daudzumu, Komisija, lai ievērotu 35. pantā noteikto maksimālo daudzumu, nosaka samazinājuma koeficientu, ko piemēro visiem pieteikumiem, kuri iesniegti pirms 33. pantā noteiktā atbilstīgā datuma.

Komisija publicē šo koeficientu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī piecu darba dienu laikā no 34. punktā minētajām dienām.

2.   Ja Komisija nosaka samazinājuma koeficientu, sertifikātus izsniedz par pieprasīto apjomu, ko reizina ar 1, atņemot noteikto samazinājuma koeficientu, kā to paredz šā panta 1. punkts vai 38. panta 3. punkta a) apakšpunkts.

Tomēr, attiecībā uz 33. panta pirmās daļas f) apakšpunktā minēto laika posmu, pieteikuma iesniedzēji var atsaukt savus pieteikumus piecu darba dienu laikā no koeficienta publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3.   Dalībvalstis līdz 1. augustam paziņo Komisijai par apjomiem tajos kompensācijas sertifikātu pieteikumos, kas atsaukti saskaņā ar 2. punkta otro daļu.

38. pants

1.   Ja saskaņā ar 35. pantu noteiktie apjomi paliek pieejami, Komisija, ne vēlāk kā 10. augustā publicējot paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, var atļaut kompensācijas sertifikātu pieteikumus iesniegt nākamajā pirmdienā attiecība uz precēm, kas eksportējamas pirms 1. oktobra.

Ja tiek izdarīta šāda publikācija, piemēro 2. un 3. punkta noteikumus.

2.   Dalībvalstis līdz nākamajai otrdienai paziņo Komisijai par katras nedēļas laikā iesniegtajiem pieteikumiem. Atbilstošos sertifikātus var izsniegt pēc paziņojuma nākamajā pirmdienā, ja vien Komisija nesniedz pretējus norādījumus.

3.   Ja konkrētās pieteikumu nedēļas laikā saņemto pieteikumu kopējais apjoms pārsniedz palikušo pieejamo apjomu saskaņā ar 1. punktu, Komisija veic sekojošus pasākumus:

a)

nosaka samazinājuma koeficientu, kas piemērojams iesniegtajiem pieteikumiem kompensācijas sertifikātu saņemšanai konkrētajā pieteikumu nedēļā, par kuriem ir paziņots Komisijai un par kuriem sertifikāti vēl nav izsniegti;

b)

norāda dalībvalstīm uz to, ka jānoraida pieteikumi, kas iesniegti konkrētajā pieteikumu nedēļā, par kuriem Komisijai vēl nav paziņots;

c)

aptur pieteikumu iesniegšanu kompensācijas sertifikātu saņemšanai.

4.   Jebkuru saskaņā ar 3. punktu pieņemto lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī četru dienu laikā pēc paziņojuma par pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar 2. punktu.

39. pants

1.   Kompensācija sertifikāti ir derīgi no to izsniegšanas datuma, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 1. punktā.

2.   Kompensācijas sertifikāti ir derīgi līdz piektā mēneša pēdējai dienai, kas seko mēnesim, kurā pieteikums sertifikāta saņemšanai iesniegts, vai līdz budžeta perioda pēdējai dienai, atkarībā no tā, kura ir pirmā. Kompensācijas sertifikāti, kas minēti 40. pantā, tomēr ir derīgi līdz piektā mēneša pēdējai dienai, kas seko mēnesim, kurā iesniegts pieteikums sertifikāta saņemšanai.

Ja saskaņā ar 29. pantu kompensācijas likmes ir iepriekš noteiktas, šīs likmes paliek spēkā līdz piektā mēneša beigām, kas seko mēnesim, kurā iesniegts iepriekšējas noteikšanas pieteikums, vai līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām, ja tas ir agrāk.

40. pants

Komisijas Regulu (EK) Nr. 2298/2001 (21) piemēro kompensācijas sertifikāta pieteikumiem un kompensācijas sertifikātiem, kas izsniegti preču eksportam, kas ir daļa no starptautiskā pārtikas atbalsta pasākuma Nolīguma 10. panta 4. punkta izpratnē.

41. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1291/2000 49. panta nolūkos piemēro šā panta 2. līdz 11. punktā izklāstītos noteikumus.

2.   No katra budžeta perioda 1. oktobra pieteikumi, saistībā ar importētājā trešā valstī izdotu uzaicinājumu uz konkursu, sertifikāta saņemšanai, kuros noteikta iepriekš noteikta eksporta kompensācija dienā, kad iesniegts pieteikums, var iesniegt saskaņā ar šo pantu, ārpus 33. un 38. pantā noteiktajiem periodiem, ja apjomu summa nepārsniedz EUR 2 miljonus un tā atbilst vienam uzaicinājumam uz konkursu, par ko viens vai vairāki eksportētāji iesnieguši vienu vai vairākus kompensācijas sertifikāta pieteikumus un par ko sertifikāts vēl nav izsniegts.

Tomēr šo robežu var palielināt līdz EUR 4 miljoniem, ja pēc budžeta perioda sākuma neviens no publicētajiem samazinājuma koeficientiem, kas minēti 37. panta 1. punktā, nepārsniedz 50 %.

3.   Apjoms par kādu sertifikāts vai sertifikāti tiek iesniegti nedrīkst pārsniegt konkursa uzaicinājumā noteikto apjomu, kas reizināts ar atbilstošu(-ām) kompensācijas likmi(-ēm), kuras ir iepriekš noteiktas pieteikuma iesniegšanas dienā. Nekādas konkursa uzaicinājumā noteiktās pielaides vai izvēles iespējas netiek ņemtas vērā.

4.   Papildus Regulas (EK) Nr. 1291/2000 49. panta 10. punktā norādītajai informācijai dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par apjomiem, attiecībā uz kuriem piemēro katru sertifikātu un katra pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku.

5.   Ja 4. punktā minētie apjomi, to pieskaitot apjomiem, attiecībā uz kuriem jau iesniegts viens vai vairāki pieteikumi sertifikāta saņemšanai kā daļa no viena un tā paša konkursa uzaicinājuma, pārsniedz 2. punktā minēto piemērojamo robežu, Komisija divu darba dienu laikā pēc 4. punktā norādītās papildinformācijas saņemšanas informē dalībvalstis par to, ka kompensācijas sertifikātu uzņēmējam neizsniedz.

6.   Komisija var apturēt 2. punkta piemērošanu, ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 49. pantu izsniegto kompensācijas sertifikātu apjomu kopsumma budžeta periodā pārsniedz EUR 4 miljonus. Lēmumu par apturēšanu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7.   Kā izņēmums no šīs regulas 39. panta 1. un 2. punkta, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 49. pantu izsniegtie kompensācijas sertifikāti ir derīgi no dienas, kad tie izsniegti Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punkta nozīmē. Kompensācijas sertifikāti ir derīgi līdz astotā mēneša beigām, kas ir pēc izsniegšanas mēneša, vai līdz 30. septembrim, ja tas ir agrāk. Iepriekš noteiktās likmes ir derīgas līdz sertifikāta derīguma termiņa pēdējai dienai.

8.   Ja kompetentā iestādē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 49. panta 9. punkta a) apakšpunktu atzīst, ka aģentūra, kas izdeva konkursa uzaicinājumu, ir atkāpusies no līguma tādu iemeslu dēļ, kas nav konkursa uzvarētāja vaina un kas nevar tikt uzskatīti par force majeure, tā atbrīvo nodrošinājumu, kas iesniegts par sertifikātu gadījumos kad, iepriekš noteiktā kompensācijas likme attiecībā uz pamatproduktu, kurš atbilst lielākajai kompensācijai salīdzinājumā ar citiem izmantotajiem pamatproduktiem, ir augstāka vai vienāda ar kompensācijas likmi, kas ir spēkā sertifikāta derīguma termiņa pēdējā dienā.

9.   Ja kompetentajā iestādē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 49. panta 9. punkta b) apakšpunktu atzīst, ka aģentūra, kura izsludināja uzaicinājumu uz konkursu, ir likusi konkursa uzvarētājam pieņemt izmaiņas līgumā tādu iemeslu dēļ, kas nav viņa vaina un kas nevar tikt uzskatīti par force majeure, tā var pagarināt sertifikāta derīguma termiņu un periodu, kurā var piemērot iepriekš noteiktu kompensāciju līdz 30. septembrim.

10.   Ja konkursa uzvarētājs iesniedz pierādījumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 49. panta 9. punkta c) apakšpunktu, ka uzaicinājumā uz konkursu vai pēc līguma piešķiršanas noslēgtajā līgumā paredzēta pielaide uz leju vai izvēles iespēja, kas pārsniedz 5 %, un ka aģentūra, kura izsludinājusi uzaicinājumu uz konkursu, piemēro attiecīgo klauzulu, tad pienākumu eksportēt uzskata par izpildītu, ja eksportētais daudzums ir ne vairāk kā par 10 % mazāks kā daudzums, par kuru izsniegts sertifikāts.

Šā punkta pirmo daļu piemēro ar noteikumu, ja iepriekš noteiktā kompensācijas likme attiecībā pret pamatproduktu, kas atbilst lielākajai kompensācijai salīdzinājumā ar citiem izmantotajiem pamatproduktiem, ir augstāka vai vienāda ar kompensācijas likmi, kas ir spēkā sertifikāta derīguma termiņa pēdējā dienā. Tādos gadījumos šīs regulas 44. panta 4. punktā minēto 95 % likmi aizstāj ar 90 %.

11.   Šā panta nolūkos Regulas (EK) Nr. 1291/2000 49. panta 5. punktā minētais 21 dienas laika ierobežojums ir 44 dienas.

42. pants

Neskarot Regulas (EK) Nr. 1291/2000 10. pantu, visā Kopienā derīgos izrakstus sagatavo no katrā atsevišķā dalībvalstī reģistrētiem kā derīgiem sertifikātiem.

2. IEDAĻA

Nodrošinājumi

43. pants

Pieteikumi kompensācijas sertifikāta saņemšanai, izņemot tos, kas attiecas uz 40. pantā minētajiem pārtikas atbalsta pasākumiem, ir derīgi tikai tad, ja ir iesniegts nodrošinājums vienāds ar 25 % no apjoma par ko iesniegts pieteikums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 15. panta nosacījumiem.

Nodrošinājumu atgriež saskaņā ar šīs regulas 44. panta noteikumiem.

44. pants

1.   Ja atbilstīgi 37. panta 2. punktam vai 38. panta 3. punkta a) apakšpunktam piemēro samazinājuma koeficientu, tad nekavējoties atgriež daļu no iesniegtā nodrošinājuma, kas vienāds ar iesniegto apjomu reizinātu ar samazinājuma koeficientu.

2.   Ja saskaņā ar 37. panta 2. punktu, pieteikuma iesniedzējs atsauc savu pieteikumu sertifikāta saņemšanai, atgriež 80 % no sākotnējā nodrošinājuma.

3.   Nodrošinājumu atgriež pilnībā, ja sertifikāta īpašnieks ir iesniedzis pieteikumu par kompensāciju maksājumu, kas aptver 95 % no summas, par kuru sertifikāts izsniegts. Uz sertifikāta īpašnieka pieteikuma pamata, dalībvalstis nodrošinājumu var atbrīvot pa daļām proporcionāli apjomiem, aatiecībā uz kuriem saskaņā ar 31. panta 2. un 3. punktu ir izpildīti nosacījumi, ar noteikumu, ka pierādījumi ir sniegti par apjomu, kas vismaz ir vienāds ar 5 % no iesniegtajā sertifikāta pieteikumā uzrādītā apjoma.

4.   Ja pieteikums ir iesniegts par kompensācijām par mazāk nekā 95 % no apjoma, par kuru sertifikāts ir izsniegts, ietur daļu no nodrošinājuma, kas vienāda ar 25 % no starpības starp 95 % no apjoma, par kuru sertifikāts izsniegts un faktiski izmantoto kompensācijas apjomu.

Tomēr, ja apjoms, attiecībā uz kuru saskaņā ar 31. panta 2. un 3. punktu ir izpildīti nosacījumi, ir mazāks par 5 % no sertifikātā uzrādītā apjoma, nodrošinājums pilnā apmjomā tiek ieturēts.

Ja kopējā nodrošinājuma summa, kura būtu ieturama, sasniedz EUR 100 vai mazāk par konkrēto sertifikātu, attiecīgā dalībvalsts atbrīvo visu nodrošinājumu.

45. pants

1.   Ja sertifikāts vai izraksts no sertifikāta tiek atdots atpakaļ izdevējiestādei laika posmā, kas atbilst sākotnējām divām trešdaļām no derīguma termiņa, atbilstošo ieturamo nodrošinājuma apjomu samazina par 40 %, un tā nolūkos jebkura dienas daļa tiek uzskatīta par pilnu dienu.

Ja sertifikāts vai izraksts no sertifikāta tiek atdots atpakaļ izdevējiestādei laika posmā, kas atbilst pēdējai trešdaļai no derīguma termiņa vai mēneša laikā pēc derīguma termiņa beigām, atbilstošo ieturamā nodrošinājuma apjomu samazina par 25 %.

2.   Šā panta 1. punkts attiecas tikai uz sertifikātiem un izrakstiem no sertifikātiem, kas atdoti atpakaļ izdevējiestādei budžeta periodā, par kuru sertifikāti ir izsniegti ar noteikumu, ka tie tiek atgriezti ne vēlāk kā šā perioda 30. jūnijā.

IV NODAĻA

EKSPORTS, UZ KO SERTIFIKĀTS NAV ATTIECINĀMS

46. pants

Katrā budžeta periodā no 2004. gada 1. oktobra par eksportu, uz ko nav attiecināmi sertifikāti, ir tiesības saņemt kompensācijas maksājumu šim mērķim paredzētu EUR 40 miljonu kopējās rezerves robežās katrā budžeta gadā.

47. pants

1.   46. pantu nepiemēro eksportam, kas ir daļa no Līguma 10. panta 4. punktā minētajiem starptautiskā pārtikas atbalsta pasākumiem, kā arī Regulas (EK) Nr. 800/1999 4. panta 1. punkta otrās daļas trešajā ievilkumā un 36., 40., 44., un 46. panta 1. punktā minētajām piegādēm.

2.   Šās regulas 46. pantu piemēro uzņēmēju eksportam, kuri nav saņēmuši kompensācijas sertifikātu no konkrētā budžeta perioda sākuma un, kuriem tas nav arī eksporta dienā. Uzņēmēju iesniegtie pieteikumi budžeta gada laikā, saskaņā ar 32. panta 1. punkta noteikumiem un ieskaitot pieteikuma iesniegšanu par attiecīgo eksportu, nedod tiesības uz maksājumu lielāku par EUR 75 000.

Ja īpašo pieteikumu kompetentās iestādes Regulas (EK) Nr. 800/1999 5. panta 1. punkta izpratnē uzskata par muitas deklarāciju un ja kompetentā iestāde piekrīt, pieteikuma datums var būt datums, kurā muitas iestāde ir pieņēmusi attiecīgo eksporta deklarāciju.

3.   46. pants piemēro tikai dalībvalstī, kurā uzņēmējs ir reģistrēts.

48. pants

Dalībvalstis ne vēlāk kā katra mēneša piektajā datumā paziņo Komisijai par piešķirtajiem kompensāciju apjomiem saskaņā ar 46.pantu no sešpadsmitās dienas līdz iepriekšējā mēneša beigām un ne vēlāk kā līdz katra mēneša divdesmitajam datumam par piešķirtajiem kompensāciju apjomiem saskaņā ar 46.pantu no tā mēneša pirmās līdz piecpadsmitajai dienai. Attiecīgajos gadījumos dalībvalstis informē Komisiju par to, ka tās nav piešķīrušas nekādus apjomus attiecīgajās dienās.

Ja dalībvalstu paziņoto apjomu summa pārsniedz EUR 30 miljonus, Komisija, ņemot vērā Kopienas starptautiskās saistības, var, ilgākais līdz 20 darba dienām, apturēt 46. panta piemērošanu eksportam, uz ko nav attiecināma kompensācijas sertifikāts.

Tādos pašos apstākļos Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 3448/93 8. panta 3. punktu var uz laika posmu, kas pārsniedz 20 darba dienas, apturēt šīs regulas 46. panta piemērošanu eksportam, uz ko nav attiecināma kompensācijas sertifikāts.

V NODAĻA

EKSPORTĒTĀJA PIENĀKUMI

49. pants

1.   Ja preces ir jāeksportē, saskaņā ar 10. pantu attiecīgā puse deklarē preču ražošanā izmantotos pamatproduktu, no tiem pārstrādes procesā iegūto produktu vai saskaņā ar 3. pantu vienai no divām kategorijām pielīdzināto produktu daudzumus, par kuriem tiek pieprasīta kompensācija, vai jāatsaucas uz to sastāvu, ja tas ir noteikts saskaņā 10. panta trešo daļu.

2.   Ja preces ir izmantotas eksportējamo preču ražošanā, attiecīgā puse deklarācijā iekļauj faktiski izlietoto preču daudzumus un katra pamatprodukta, no to pārstrādes iegūtiem produktiem un/vai saskaņā ar 3. pantu vienai no divām kategorijām pielīdzinātiem produktiem, no kuriem attiecīgās preces iegūtas, īpašības un daudzumus.

Papildus šai deklarācijai attiecīgā puse kompetentajai iestādei iesniedz visus dokumentus un informāciju, ko iestāde uzskata par būtisku.

Kompetentās iestādes ar atbilstošiem līdzekļiem pārbauda iesniegtās deklarācijas precizitāti.

3.   Pēc tās dalībvalsts kompetento iestāžu pieprasījuma, kuras teritorijā tiek kārtotas eksporta muitas formalitātes, citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm nekavējoties tieši paziņo visu informāciju, ko tās var iegūt, lai nodrošinātu attiecīgās puses iesniegtās deklarācijas pārbaudi.

50. pants

Atkāpjoties no 49. panta un apspriežoties ar kompetentajām iestādēm, preču vai produktu deklarāciju var aizvietot ar apvienotu deklarāciju par izmantoto produktu daudzumiem vai arī ar atsauci uz deklarāciju par izmantoto produktu daudzumiem, ja pēdējie jau ir noteikti atbilstoši 10. panta trešajai daļai un ar noteikumu, ka ražotājs nodos iestāžu rīcībā visu informāciju, kas nepieciešama, lai pārbaudītu deklarāciju.

51. pants

Ja eksportētājs nav noformējis deklarāciju, kas minēta 49. pantā, vai nesniedz pietiekamu ar deklarāciju saistītu informāciju, tam nav tiesību saņemt kompensāciju.

Tomēr, ja konkrētās preces ir uzskaitītas IV Pielikuma 1. un 2. ailē, attiecīgajai pusei tiek piešķirta kompensācija pēc tās izteiktā pieprasījuma. Kompensācijas aprēķinos vērā ņemto pamatproduktu īpašības un daudzumu nosaka, pamatojoties uz eksportējamo produktu analīzi un saskaņā ar IV Pielikumā norādīto tabulu. Kompetentā iestāde lemj par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem jāveic analīze, kā arī par pēc pieprasījuma iesniedzamo informāciju.

Šādas analīzes izmaksas sedz eksportētājs.

52. pants

1.   49. pantu nepiemēro lauksaimniecības produktu daudzumiem, kas noteikti saskaņā ar III Pielikumu, izņemot sekojošo:

a)

49. panta 1. punktā minētie produktu daudzumi, kas eksportēti preču veidā, kas daļēji iegūti no produktiem, par kuriem eksporta kompensācijas maksājums tiek veikts, pamatojoties uz 1. panta 1. punktā minētajām regulām, un daļēji no citiem produktiem saskaņā ar 11. panta trešajā daļā paredzētajiem nosacījumiem;

b)

eksportētās olas vai olu produkti makaronu veidā, kuri atbilst KN kodam 1902 11 00;

c)

svaigu makaronu izstrādājumu sastāvā esošo sausnas saturu, kas minēts 11. panta otrajā daļā;

d)

D-glucīta (sorbīta), kurš atbilst KN kodam 2905 44 un 3824 60, ražošanā faktiski izmantoto pamatproduktu īpašības, un, ja nepieciešams, D-glucīta (sorbits) daļas, kas iegūtas no cieti saturošām vielām un saharozes;

e)

kazeīna daudzumi eksportēti tādu preču veidā, kuras atbilst KN kodam 3501 90 90;

f)

alus, kas ražots no iesala, kurš atbilst KN kodam 2202 90 10, plato grāds;

g)

par iesalu nepārvērstus miežu daudzumus, ko pieņēmušas kompetentās iestādes.

Eksporta deklarācijā sniegtais preču apraksts un pieteikums par kompensācijas saņemšanu saistībā ar III Pielikumā uzskaitītajām precēm ņem vērā šajā pielikumā norādīto nomenklatūru.

2.   Analizējot preces 49., 50., 51. panta vai šā panta 1. vai 3. punkta vajadzībām, izmanto analīzes metodes, kas minētas Komisijas Regulā (EEK) Nr. 4056/87 (22), vai, ja to nav, metodes, ko piemēro Kopējā Muitas tarifa līdzīgu preču klasifikācijai, kuras importē Kopienā.

3.   Eksportēto preču daudzumus un 49. panta 1. punktā minēto produktu daudzumus vai atsauce uz sastāvu, kas noteikta saskaņā ar 10. panta trešo daļu, jāieraksta dokumentā, kurš apliecina eksportu. Tomēr, ja piemēro 51. panta otro daļu, šos pēdējos daudzumus aizvieto ar pamatproduktu daudzumiem, kas minēti IV Pielikuma 4. ailē un atbilst eksportēto preču analīzes rezultātiem.

4.   Lai piešķirtu kompensāciju precēm, kas atbilst KN kodiem 0403 10 51 līdz 0403 10 99, 0403 90 71 līdz 0403 90 99, 0405 20 10, 0405 20 30 un 2105 00 99, precēm jāatbilst Direktīvas 92/46/EEK prasībām un jo īpaši prasībai, kas nosaka, ka tām jābūt izgatavotām apstiprinātā uzņēmumā un jāatbilst veselības marķējuma prasībām, kas noteiktas tās C Pielikuma IV nodaļas A punktā.

Lai piešķirtu kompensāciju precēm, kas atbilst KN kodiem 3502 11 90 un 3502 19 90, tām jāatbilst Direktīvas 89/437/EEK Pielikuma XI nodaļā paredzētajiem noteikumiem.

5.   Piemērojot 49. un 50. pantu, katra dalībvalsts informē Komisiju par tās teritorijā veiktajām pārbaudēm attiecībā uz dažādu veidu eksportētajām precēm. Komisija attiecīgi informē pārējās dalībvalstis.

53. pants

1.   Atbilstīgi 49. un 50. pantam attiecībā uz precēm, kas atbilst KN kodam 0405 20 10, 0405 20 30, 1806 90 60 līdz 1806 90 90, 1901 vai 2106 90 98 un satur augstu piena produktu procentu, kuri atbilst KN kodiem 0402 10 19, 0402 21 19, 0405 00 vai 0406, attiecīgā puse deklarē, ka neviens no piena produktiem nav importēts no trešām valstīm, vai jānorāda no trešām valstīm importēto piena produktu daudzumi.

2.   “Satur augstu procentu” 1. punkta izpratnē nozīmē, ka satur 51 kg vai vairāk 1. punktā minēto piena produktu, kas izmantoti 100 kg eksportēto preču.

3.   Ja ir izteikts pieprasījums daudzuma noteikšanai saskaņā ar 10. panta trešo daļu, kompetentā iestāde var pieņemt attiecīgās puses apliecinājumu, ka netiks izmantoti 1. puntā minētie piena produkti, kas importēti no trešām valstīm.

4.   Kompetentā iestāde var pieņemt saskaņā ar 1. punktu aizpildītu deklarāciju vai saskaņā ar 3. punktu noformētu apliecinājumu, ja tā ir pārliecināta, ka par eksportētajās precēs ietvertajiem 1. puntā minētajiem piena produktiem samaksātā cena ir Kopienas tirgū dominējošā cena par līdzvērtīgu produktu vai ir tuvu tai. Salīdzinot cenas, ņem vērā piena produkta pirkšanas datumu.

IV NODAĻA

KOMPENSĀCIJAS IZMAKSA

54. pants

1.   Gadījumos, kad eksports ir veikts katru gadu laika posmā no 1. oktobra līdz 15. oktobrim kompensācijas neizmaksā pirms 16. oktobra.

Attiecībā uz eksportu, kas veikts uzrādot kompensācijas sertifikātu, kas izsniegts par attiecīgo budžeta periodu, un ja Komisija uzskata, ka pastāv draudi par to, ka Eiropas Savienība varētu neizpildīt savas starptautiskās saistības, ieplānotās kompensāciju izmaksas pēc tā perioda beigām neveic pirms 16. oktobra. Šajā gadījumā Regulas (EK) Nr. 800/1999 49. panta 8. punktā minēto laika ierobežojumu var pagarināt uz laiku līdz trīs mēnešiem un 15 dienām, pieņemot lēmumu, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī pirms 20. septembra.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 800/1999 28. panta 6. punkta, gadījumā, kad izsniegtie kompensācijas sertifikāti ir derīgi no 1. jūnija attiecībā uz precēm, kas eksportējamas pirms 1. oktobra, pamatprodukti, kas uzskaitīti šīs regulas I Pielikumā, var palikt muitas kontrolē ar nolūku tos pārstrādāt trīs mēnešu laikā no maksājuma deklarācijas pieņemšanas brīža.

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 800/1999 29. panta 5. punkta, gadījumā, kad izsniegtie kompensācijas sertifikāti ir derīgi no 1. jūnija attiecībā uz precēm, kas eksportējamas pirms 1. oktobra, preces var palikt muitas noliktavā vai brīvās muitas zonā trīs mēnešus no maksājuma deklarācijas pieņemšanas brīža.

VII NODAĻA

PIENĀKUMS PAZIŅOT

55. pants

1.   Pirms katra mēneša 10. datuma dalībvalstis paziņo Komisijai sekojošo:

a)

apjomus, par kuriem kompensācijas sertifikāti atdoti atpakaļ iepriekšējā mēneša laika saskaņā ar 45. panta 1. punktu;

b)

apjomus par kompensācijas sertifikātiem, kuru derīguma termiņs beidzies iepriekšējā mēneša laikā un par kuriem 31. panta 1. punktā noteiktie pienāķumi nav izpildīti saskaņā ar 31. panta 2. vai 3. punktu;

c)

kompensācijas sertifikāti, kas izsniegti iepriekšējā mēneša laikā, kā minēts 40. pantā;

d)

kompensācijas sertifikāti, kas izsniegti iepriekšējā mēneša laika saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 49. pantu.

Pirmās daļas b) apakšpunktā minētie apjomi atšķirami pēc atsauces uz kompensācijas sertifikātu budžeta periodu, uz kuru tie attiecas.

2.   Līdz katra gada 1. novembrim dalībvalstis paziņo Komisijai par kopīgajiem apjomiem, kas piešķirti līdz tā gada 1. oktobrim kompensācijas sertifikātiem, kas izsniegti budžeta periodā, kas beidzās iepriekšējā kalendārā gada 30. septembrī.

56. pants

1.   Ne vēlāk kā līdz mēneša beigām, kas seko kalendārā gada katram mēnesim, dalībvalstis paziņo Komisijai, izmantojot datu apmaiņas sistēmu, kas zināma kā DEX, statistisko informāciju par šajā regulā noteiktajām precēm, par kurām iepriekšējā mēnesī piešķirta eksporta kompensācija un kuras uzrādītas sadalījumā pēc astoņu ciparu KN kodiem un par kurām ir šāda informācija:

a)

tādu preču daudzumi, kas izteikti tonnās vai citās noteiktās mērvienībās;

b)

apjomi, kas izteikti euro vai valsts valūtā, par iepriekšējā mēnesī piešķirtajām eksporta kompensācijām par katru attiecīgo lauksaimniecības pamatproduktu;

c)

daudzumi, kas izteikti tonnās, katram no lauksaimniecības pamatproduktiem, saistībā ar kuriem tiek piešķirtas kompensācijas.

2.   Katru gadu pirms 1. janvāra dalībvalstis informē Komisiju par faktiski piešķirto kompensāciju apjomiem līdz iepriekšējā gada 30. septembrim attiecībā uz eksportētajām precēm iepriekšējos budžeta periodos, par kuriem iepriekš nebija paziņots, precizējot konkrētos periodus.

3.   Piemērojot 1. un 2. punktu, piešķirtā kompensācija ietver avansa maksājumus. Atsevišķi jāpaziņo par atmaksātajām kompensācijām, kas nav izmaksātas pareizi.

VIII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

57. pants

Ar šo atceļ Regulu (EEK) Nr. 3615/92, (EK) Nr. 3223/93 un (EK) Nr. 1520/2000.

Visas atsauces uz atceltajām regulām tiek uzskatītas par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar IX Pielikuma korelācijas tabulu.

58. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā attiecas uz iesniegtajiem pieteikumiem no 2005. gada 8. jūlija sertifikātiem izmantošanai no 2005. gada 1. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 30. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 318, 20.12.1993., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2580/2000 (OV L 298, 25.11.2000., 5. lpp.).

(2)  OV L 367, 16.12.1992., 10. lpp.

(3)  OV L 292, 26.11.1993., 10. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1762/2002 (OV L 265, 3.10.2002., 13. lpp.).

(4)  OV L 177, 15.7.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 886/2004 (OV L 168, 1.5.2004., 14. lpp.).

(5)  OV L 282, 1.11.1975., 49. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(6)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(7)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).

(8)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(9)  OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp.

(10)  OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 671/2004 (OV L 105, 14.4.2004., 5. lpp.).

(11)  OV L 258, 16.10.1993., 6. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1633/2000 (OV L 187, 26.7.2000., 29. lpp.).

(12)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1741/2004 (OV L 311, 8.10.2004., 17. lpp.).

(13)  OV L 205, 3.8.1985., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 673/2004 (OV L 105, 14.4.2004., 17. lpp.).

(14)  OV L 350, 20.12.1997., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).

(15)  OV L 268, 14.9.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003.

(16)  OV L 212, 22.7.1989., 87. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003.

(17)  OV L 214, 8.9.1995., 16. lpp.

(18)  OV L 159, 1.7.1993., 112. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1548/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 11. lpp.).

(19)  OV L 100, 20.4.2000., 31. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).

(20)  OV L 239, 22.9.1979., 24. lpp.

(21)  OV L 308, 27.11.2001., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2080/2004 (OV L 360, 7.12.2004., 4. lpp.).

(22)  OV L 379, 31.12.1987., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 202/98 (OV L 21, 28.1.1998., 5. lpp.).


I PIELIKUMS

Pamatprodukti

KN kods

Apraksts

ex 0402 10 19

Sausais piens, piens granulās vai citā cietā veidā , kas nesatur pievienotu cukuru vai citu saldinātājvielu, ar tauku saturu, kas nepārsniedz 1,5 % no svara (2. produktu grupa)

ex 0402 21 19

Sausais piens, piens granulās vai citā cietā veidā, kas nesatur pievienotu cukuru vai citu saldinātājvielu, ar tauku saturu 26 % no svara (3. produktu grupa)

ex 0404 10 02 līdz ex 0404 10 16

Sausās sūkalas, sūkalas granulās vai citā cietā veidā, kas nesatur pievienotu cukuru vai citu saldinātājvielu (1. produktu grupa)

ex 0405 10

Sviests ar tauku saturu 82 % no svara (6. produktu grupa)

ex 0407 00 30

Mājputnu olas ar čaumalu, svaigas vai konservētas, kas nav paredzētas inkubēšanai

ex 0408

Olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, derīgi lietošanai pārtikā, svaigi, kaltēti, saldēti vai citādi konservēti, nesaldināti

1001 10 00

Cietie kvieši

1001 90 99

Mīkstie kvieši un kviešu un rudzu maisījums, izņemot kviešu un rudzu maisījuma sēklu

1002 00 00

Rudzi

1003 00 90

Mieži, izņemot miežu sēklu

1004 00 00

Auzas

1005 90 00

Kukurūza, izņemot kukurūzas sēklu

ex 1006 30

Pilnībā lobīti rīsi

1006 40 00

Drupināti rīsi

1007 00 90

Sorgo, izņemot hibrīdus, sēšanai

1701 99 10

Baltais cukurs

ex 1702 19 00

Laktoze, kas sausā veidā satur 98,5 % tīra produkta

1703

Melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru


II PIELIKUMS

Preces, par kurām var tikt izmaksātas eksporta kompensācijas

KN kods

Apraksts

Lauksaimniecības produkti, par kuriem var piešķirt kompensāciju

III – sk. III Pielikumu

Labība (1)

Rīsi (2)

Olas (3)

Cukurs, melase vai izoglikoze (4)

Piena produkti (5)

1

2

3

4

5

6

7

ex 0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena produkti, iebiezināti vai neiebiezināti, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām vai aromatizētājiem, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

 

 

 

 

 

0403 10

– jogurts

 

 

 

 

 

0403 10 51 līdz 0403 10 99

– – aromatizēts vai ar augļu, riekstu un kakao piedevu:

 

 

 

 

 

– – – aromatizēts

X

X

X

X

 

– – – citi:

 

 

 

 

 

– – – – ar augļu un/vai riekstu piedevu

X

X

 

X

 

– – – – ar kakao piedevu

X

X

X

X

 

0403 90

– citi:

 

 

 

 

 

0403 90 71 līdz 0403 90 99

– – aromatizēts vai ar augļu un/vai riekstu un kakao piedevu:

 

 

 

 

 

– – – aromatizēts

X

X

X

X

 

– – – citi:

 

 

 

 

 

– – – – ar augļu un/vai riekstu piedevu

X

X

 

X

 

– – – – ar kakao piedevu

X

X

X

X

 

ex 0405

Sviests un citi piena tauki un eļļas iegūti no piena; sviesta pastas:

 

 

 

 

 

0405 20

– sviesta pastas:

 

 

 

 

 

0405 20 10

– – ar tauku saturu 39 % no svara vai vairāk, bet mazāk nekā 60 %

 

 

 

 

X

0405 20 30

– – ar tauku saturu 60 % no svara vai vairāk, bet nepārsniedzot 75 %

 

 

 

 

X

ex 0710

Saldēti dārzeņi (nevārīti, tvaicēti vai vārīti ūdenī):

 

 

 

 

 

0710 40 00

– saldā kukurūza

 

 

 

 

 

– – vālīšu veidā

X

 

 

X

 

– – graudu veidā

III

 

 

X

 

ex 0711

Īslaicīgai glabāšanai konservēti dārzeņi (piemēram, ar sēra dioksīdu, sālījumā, sēra dioksīda vai citā konservējošā šķīdumā), kas šādā veidā nav derīgi tiešai lietošanai pārtikā bez papildu apstrādes

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – saldā kukurūza

 

 

 

 

 

– – – – vālīšu veidā

X

 

 

X

 

– – – – graudu veidā

III

 

 

X

 

ex 1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti no dzīvnieku vai augu taukiem, vai eļļām, vai dažādu šīs grupas tauku vai eļļu frakcijām, citi, kas nav pārtikas tauki vai eļļas, vai to frakcijas, kas atbilst KN pozīcijai 1516:

 

 

 

 

 

1517 10

– margarīns, izņemot šķidro margarīnu

 

 

 

 

 

1517 10 10

– – ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara

 

 

 

 

X

1517 90

– citi:

 

 

 

 

 

1517 90 10

– – ar piena tauku saturu vairāk nekā 10 %, bet ne vairāk kā 15 % no svara

 

 

 

 

X

1702 50 00

– ķīmiski tīra fruktoze

 

 

 

X

 

ex 1704

Konditorejas izstrādājumi no cukura (tostarp baltā šokolāde) bez kakao piedevas:

 

 

 

 

 

1704 10

– košļājamā gumija, ar vai bez cukura pārklājumu:

X

 

 

X

 

1704 90

– citi:

 

 

 

 

 

1704 90 30

– – baltā šokolāde

X

 

 

X

X

1704 90 51 līdz 1704 90 99

– – citi

X

X

 

X

X

1806

Šokolāde un pārējie pārtikas produkti ar kakao piedevu

 

 

 

 

 

1806 10

– kakao pulveris ar cukuru vai citu saldinātāju piedevu

 

 

 

 

 

– – saldināts tikai ar saharozi

X

 

X

X

 

– – citi

X

 

X

X

X

1806 20

– citādi izstrādājumi briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs ar masu vairāk nekā 2 kg vai šķidrā, pastas, pulvera, granulu veidā vai citos veidos, konteineros neiepakoti vai iesaiņojumā ar masu vairāk nekā 2 kg:

 

 

 

 

 

– – šokolādes piena skaidiņas (KN kods 1806 20 70)

X

 

X

X

X

– – citādi izstrādājumi KN pozīcijā 1806 20

X

X

X

X

X

1806 31 00 un 1806 32

– citi, briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs

X

X

X

X

X

1806 90

– citi:

 

 

 

 

 

– – ex 1806 90 (11, 19, 31, 39, 50)

X

X

X

X

X

– – ex 1806 90 (60, 70, 90)

X

 

X

X

X

ex 1901

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur vai satur mazāk nekā 40 % kakao, pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu, un citur nav minēti; pārtikas izstrādājumi no izejvielām, kas minētas KN pozīcijās 0401 līdz 0404, kas nesatur vai satur mazāk nekā 5 % no kakao svara, pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu, un citur nav minēti:

 

 

 

 

 

1901 10 00

– izstrādājumi mazbērnu uzturam, fasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā

 

 

 

 

 

– – pārtikas izstrādājumi no izejvielām, kas minētas KN pozīcijās 0401 līdz 0404, kas satur mazāk nekā 5 % no kakao svara, pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu

X

X

X

X

X

– – citi

X

X

 

X

X

1901 20 00

– maisījumi un mīklas maizes, miltu konditorejas vai cepumu ražošanai, kas minēti KN pozīcijā 1905

 

 

 

 

 

– – pārtikas izstrādājumi no izejvielām, kas minētas KN pozīcijās 0401 līdz 0404, kas satur mazāk nekā 5 % kakao no svara, pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu

X

X

X

X

X

– – citi

X

X

 

X

X

1901 90

– citi:

 

 

 

 

 

1901 90 11 un 1901 90 19

– – iesala ekstrakts

X

X

 

 

 

– – citi:

 

 

 

 

 

1901 90 99

– – – citi:

 

 

 

 

 

– – – – pārtikas izstrādājumi no izejvielām, kas minētas KN pozīcijās 0401 līdz 0404, kas satur mazāk nekā 5 % no kakao svara, pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu

X

X

X

X

X

– – – – citi:

X

X

 

X

X

ex 1902

Makaronu izstrādājumi, vārīti vai nevārīti, ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem) vai bez tā, vai pagatavoti ar citu paņēmienu, tādi kā spageti, makaroni, nūdeles, lazanja, ravioli, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni, kuskuss, sagatavoti vai nesagatavoti:

 

 

 

 

 

– nevārīti makaronu izstrādājumi, bez pildījuma vai citādi sagatavoti:

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – kas satur olas:

 

 

 

 

 

– – – no cietajiem kviešiem un makaronu izstrādājumi, kas izgatavoti no citiem graudaugiem

III

 

X

 

 

– – – citi:

X

 

X

 

 

1902 19

– – citi:

 

 

 

 

 

– – – no cietajiem kviešiem un makaronu izstrādājumi, kas izgatavoti no citiem graudaugiem

III

 

 

 

X

– – – citi:

X

 

 

 

X

1902 20

– pildīti makaronu izstrādājumi, vārīti vai nevārīti vai citādi pagatavoti:

 

 

 

 

 

1902 20 91 un 1902 20 99

– – citi:

X

X

 

X

X

1902 30

– citi makaronu izstrādājumi

X

X

 

X

X

1902 40

– kuskusmakaroni:

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – nesagatavoti:

 

 

 

 

 

– – – no cietajiem kviešiem

III

 

 

 

 

– – – citi

X

 

 

 

 

1902 40 90

– – citi

X

X

 

X

X

1903 00 00

Tapioka un tās aizvietotāji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, graudu, putraimu, kliju vai līdzīgā veidā

X

 

 

 

 

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai grauzdējot graudus vai graudu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); labība (izņemot kukurūzu) graudu vai pārslu veidā vai citā veidā apstrādāti graudi (izņemot miltus un rupja maluma miltus), pirms tam vārīti vai citādi gatavoti, kas citur nav minēti

 

 

 

 

 

– nesaldināti uzpūsti rīsi vai iepriekš vārīti rīsi

 

 

 

 

 

– – kas satur kakao (6)

X

III

X

X

X

– – kas nesatur kakao

X

III

 

X

X

– citi, kas satur kakao (6)

X

X

X

X

X

– citi

X

X

 

X

X

1905

Maizes, miltu izstrādājumi, kūkas, cepumi un pārējie konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, dažāda veida tukšas kapsulas farmaceitiskai izmantošanai, pildītas vafeles, rīspapīrs un līdzīgi produkti:

 

 

 

 

 

1905 10 00

– kraukšķīga maize

X

 

 

X

X

1905 20

– piparkūkas un tamlīdzīgi produkti

X

 

X

X

X

 

– saldi cepumi, vafeles un vafeļu plātnes

 

 

 

 

 

1905 31

– – saldi cepumi

X

 

X

X

X

1905 32

– – vafeles un vafeļu plātnes

X

 

X

X

X

1905 40

– sausiņi, grauzdiņi un tamlīdzīgi grauzdēti produkti

X

 

X

X

X

1905 90

– citi:

 

 

 

 

 

1905 90 10

– – macas

X

 

 

 

 

1905 90 20

– – dievmaizītes, dažāda veida tukšas kapsulas farmaceitiskai izmantošanai, vafeles, rīspapīrs un līdzīgi produkti:

X

X

 

 

 

1905 90 30

– – – maizes izstrādājumi bez medus, olu, siera vai augļu piedevas, kuri satur sausā veidā ne vairāk kā 5 % cukura un ne vairāk kā 5 % tauku

X

 

 

 

 

1905 90 45 līdz 1905 90 90

– – – citi produkti

X

 

X

X

X

ex 2001

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas:

 

 

 

 

 

2001 90

– citi:

 

 

 

 

 

2001 90 30

– – saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – – vālīšu veidā

X

 

 

X

 

– – – graudu veidā

III

 

 

X

 

2001 90 40

– – batātes, saldie kartupeļi un tamlīdzīgas pārtikas augu daļas, kas satur 5 % no svara vai vairāk cietes

X

 

 

X

 

ex 2004

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti pārējie dārzeņi, izņemot KN pozīcijā 2006 minētos

 

 

 

 

 

2004 10

– kartupeļi:

 

 

 

 

 

– – citi:

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – – miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

X

X

 

X

X

2004 90

– citi dārzeņi un dārzeņu maisījumi:

 

 

 

 

 

2004 90 10

– – saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – – vālīšu veidā

X

 

 

X

 

– – – graudu veidā

III

 

 

X

 

ex 2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesaldēti pārējie dārzeņi, izņemot KN pozīcijā 2006 minētos

 

 

 

 

 

2005 20

– kartupeļi:

 

 

 

 

 

2005 20 10

– – miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

X

X

 

X

X

2005 80 00

– saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – vālīšu veidā

X

 

 

X

 

– – graudu veidā

III

 

 

X

 

ex 2008

Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, citādi sagatavoti vai konservēti, ar vai bez cukura vai cita saldinātāja piedevas vai spirta, kas nav nedz minēti, nedz iekļauti citur:

 

 

 

 

 

2008 99

– – citi:

 

 

 

 

 

– – – bez spirta piedevas:

 

 

 

 

 

– – – – bez cukura piedevas:

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – – kukurūza, izņemot saldo kukurūzu (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – – – – – vālīšu veidā

X

 

 

 

 

– – – – – – graudu veidā

III

 

 

 

 

2008 99 91

– – – – – batātes, saldie kartupeļi un tamlīdzīgas pārtikas augu daļas, kas satur 5 % no svara vai vairāk cietes

X

 

 

 

 

ex 2101

Kafijas, tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz šo produktu pamata vai uz kafijas, tējas vai mates pamata; grauzdēti cigoriņi un grauzdēti pārējie kafijas aizstājēji un ekstrakti, esences un koncentrāti no tiem:

 

 

 

 

 

– kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču un koncentrātu pamata vai uz kafijas pamata:

 

 

 

 

 

2101 12 98

– – – citi

X

X

 

X

 

2101 20

– tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču un koncentrātu pamata vai uz tējas vai mates pamata:

 

 

 

 

 

2101 20 98

– – – citi

X

X

 

X

 

2101 30

– grauzdēti cigoriņi un pārējie grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti:

 

 

 

 

 

– – grauzdēti cigoriņi un pārējie grauzdēti kafijas aizstājēji:

 

 

 

 

 

2101 30 19

– – – citi

X

 

 

X

 

– – grauzdētu cigoriņu ekstrakti, esences un koncentrāti un pārējie grauzdēti kafijas aizstājēji:

 

 

 

 

 

2101 30 99

– – – citi

X

 

 

X

 

ex 2102

Raugs (aktīvais vai neaktīvais); citi neaktīvi vienšūnas mikroorganismi (izņemot vakcīnas, kas minētas KN pozīcijā 3002); cepamie pulveri:

 

 

 

 

 

2102 10

– aktīvais raugs

 

 

 

 

 

2102 10 31 un 2102 10 39

– – maizes raugs:

X

 

 

 

 

2105

Saldējums vai cits pārtikas ledus, kas vai nu satur, vai nesatur kakao:

 

 

 

 

 

– kas satur kakao

X

X

X

X

X

– citi

X

X

 

X

X

ex 2106

Pārtikas produkti, kas nav norādīti vai iekļauti citur:

 

 

 

 

 

2106 90

– citi:

 

 

 

 

 

2106 90 10

– – siera fondī

X

X

 

X

X

2106 90 92 un 2106 90 98

– – citi:

X

X

 

X

X

2202

Ūdens, tostarp minerālūdeņi un gāzētie ūdeņi ar cukura vai citu saldinātāju vai aromātisku vielu piedevu, un citi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas minētas pozīcijā 2009:

 

 

 

 

 

2202 10 00

– ūdens, tostarp minerālūdens un gāzētais ūdens ar cukura vai citu saldinātāju vai aromātisko vielu piedevu

X

 

 

X

 

2202 90

– citi:

 

 

 

 

 

2202 90 10

– – kas nesatur pozīcijās 0401 līdz 0404 minētos produktus vai taukus, kuri iegūti no pozīcijās 0401 līdz 0404 minētajiem produktiem:

 

 

 

 

 

– – – alus, kas ražots no iesala, ar faktisko alkoholisko stiprumu, kas nepārsniedz 0,5 tilp. %:

III

 

 

 

 

– – – citi

X

 

 

X

 

2202 90 91 līdz 2202 90 99

– – citi

X

 

 

X

X

2205

Vermuts un citi svaigo vīnogu vīni ar augu vai aromātisko vielu piedevu

X

 

 

X

 

ex 2208

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiskie dzērieni:

 

 

 

 

 

2208 20

– stiprie alkoholiskie dzērieni, kas iegūti vīnogu vīna vai vīnogu čagu destilācijā

 

 

 

X

 

2208 30

– viskiji:

 

 

 

 

 

– – izņemot burbonu

 

 

 

 

 

ex 2208 30 32 līdz 2208 30 88

– – – viskiji, izņemot Regulā (EEK) Nr. 2825/93 uzskaitītos

X

 

 

 

 

2208 50 11 līdz 2208 50 19

– džins

X

 

 

 

 

2208 50 91 līdz 2208 50 99

– kadiķu degvīns

X

 

 

X

 

2208 60

– degvīns

X

 

 

 

 

2208 70

– liķieri

X

 

X

X

X

2208 90

– citi:

 

 

 

 

 

2208 90 41

– – – – Ouzo, 2 litru vai mazākos konteineros

X

 

 

X

 

2208 90 45

– – – – – – – kalvadoss, 2 litru vai mazākos konteineros

 

 

 

X

 

2208 90 48

– – – – – – – citi alkoholiskie dzērieni, kas destilēti no augļiem, 2 litru vai mazākos konteineros

 

 

 

X

 

2208 90 52

– – – – – – – korn, 2 litru vai mazākos konteineros

X

 

 

X

 

2208 90 56

– – – – – – – citi, 2 litru vai mazākos konteineros

X

 

 

X

 

2208 90 69

– – – – – citi alkoholiskie dzērieni, 2 litru vai mazākos konteineros

X

 

 

X

X

2208 90 71

– – – – – alkoholiskie dzērieni, kas destilēti no augļiem, lielākos nekā 2 litru konteineros

 

 

 

X

 

2208 90 77

– – – – – citi, lielākos nekā 2 litru konteineros

X

 

 

X

 

2208 90 78

– – – – citi alkoholiskie dzērieni, lielākos nekā 2 litru konteineros

X

 

 

X

X

ex 2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – mannīts

III

 

 

III

 

2905 44

– – D-glucīts (sorbīts)

III

 

 

III

 

ex 3302

Aromātvielu maisījumi un maisījumi (tostarp šķīdumi spirtā), kuru pamatā ir viena vai vairākas no šīm vielām, ko rūpniecībā izmanto kā izejvielas; citi produkti, kuru pamatā ir aromātvielas, dzērienu ražošanā izmantojamā veidā:

 

 

 

 

 

3302 10

– pārtikas vai dzērienu ražošanai:

 

 

 

 

 

3302 10 29

– – – – – citi

X

 

 

X

X

3501

Kazeīni, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes:

 

 

 

 

 

3501 10

– kazeīns

 

 

 

 

III

3501 90

– citi:

 

 

 

 

 

3501 90 10

– – kazeīna līmes

 

 

 

 

X

3501 90 90

– – citi:

 

 

 

 

III

ex 3502

Albumīni (tostarp divu vai vairāku sūkalu olbaltumvielu koncentrātus, kas satur vairāk nekā 80 % sūkalu olbaltumvielas, pārrēķinot sausnā), albumināti un pārējie albumīna atvasinājumi:

 

 

 

 

 

– olu albumīns:

 

 

 

 

 

3502 11

– – kaltēts

 

 

 

 

 

3502 11 90

– – – citi

 

 

III

 

 

3502 19

– – citi

 

 

 

 

 

3502 19 90

– – – citi

 

 

III

 

 

3502 20

– piena albumīns (laktalbumīns)

 

 

 

 

 

3502 20 91 un 3502 20 99

– – citi

 

 

 

 

III

ex 3505

Dekstrīni un pārējās modificētās cietes (piemēram, želatinizētās un esterificētās cietes); līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes pamata, izņemot cietes no pozīcijas 3505 10 50

X

X

 

 

 

3505 10 50

– – – esterificētas un ēterificētas cietes

X

 

 

 

 

ex 3809

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un pārējie produkti un preparāti (piemēram, apretūras un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs, kas citur nav nedz minēti, nedz iekļauti:

 

 

 

 

 

3809 10

– uz cieti saturošu vielu pamata

X

X

 

 

 

ex 3824

Gatavās saistvielas liešanas veidņiem un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (tostarp dabisko produktu maisījumi), kas citur nav minēti vai iekļauti:

 

 

 

 

 

3824 60

– sorbīts, izņemot apakšpozīcijā 2905 44 minēto

III

 

 

III

 


(1)  Padomes Regula (EK) Nr. 1784/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.).

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 1785/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp.).

(3)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2771/75 (OV L 282, 1.11.1975., 45. lpp.).

(4)  Padomes Regula (EK) Nr. 1260/2001 (OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp.).

(5)  Padomes Regula (EK) Nr. 1255/1999 (OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp.).

(6)  Kas satur ne vairāk kā 6 % kakao.


III PIELIKUMS

References daudzums, kā norādīts 11. pantā

KN kods

Apraksts

Mīkstie kvieši

Cietie kvieši

Kukurūza

Pilnībā lobīti gargraudu rīsi

Pilnībā lobīti apaļgraudu rīsi

Mieži

Baltais cukurs

Sūkalas (1. produktu grupa)

Vājpiens pulveris (2. produktu grupa)

Olas čaumalās

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0710

Saldēti dārzeņi (arī tvaicēti vai vārīti ūdenī):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

– saldā kukurūza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – graudu veidā

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

0711

Īslaicīgai glabāšanai konservēti dārzeņi (piemēram, ar sēra dioksīdu, sālījumā, sēra dioksīda vai citā konservējošā šķīdumā), kas šādā veidā nav derīgi tiešai lietošanai pārtikā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – saldā kukurūza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – graudu veidā

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

1902

Makaronu izstrādājumi, arī vārīti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai pagatavoti ar citu paņēmienu, kā spageti, makaroni, nūdeles, lazanja, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskusmakaroni, arī pagatavots:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– nevārīti makaronu izstrādājumi, bez pildījuma un citādi sagatavoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – kas satur olas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – no cietajiem kviešiem, kuri nesatur vai satur ne vairāk kā 3 % citu graudaugu no svara un kuru pelnu saturs sausnā no svara (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – nepārsniedz 0,95 %

 

160 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – pārsniedz 0,95 %, bet nepārsniedz 1,10 %

 

150 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – pārsniedz 1,10 %, bet nepārsniedz 1,30 %

 

140 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – pārsniedz 1,30 %

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – citi no labības:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – kas pēc svara satur 80 % vai vairāk cieto kviešu ar pelnu saturu no svara sausnā (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – kas nepārsniedz 0,87 %

32

128 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – kas pārsniedz 0,87 %, bet nepārsniedz 0,99 %

30

120 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – kas pārsniedz 0,99 %, bet nepārsniedz 1,15 %

28

112 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – kas pārsniedz 1,15 %

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – kas pēc svara satur mazāk nekā 80 % cieto kviešu ar pelnu saturu no svara sausnā (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – kas nepārsniedz 0,75 %

80

80 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – kas pārsniedz 0,75 %, bet nepārsniedz 0,83 %

75

75 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – kas pārsniedz 0,83 %, bet nepārsniedz 0,93 %

70

70 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – kas pārsniedz 0,93 %

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – citi (izņemot no labības): sk. II Pielikumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19

– – citi (t.i., tādi, kas nesatur olas):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – no cietajiem kviešiem, kuri nesatur vai satur ne vairāk kā 3 % citu graudaugu no svara un kuru pelnu saturs sausnā no svara:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – nepārsniedz 0,95 %

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – pārsniedz 0,95 %, bet nepārsniedz 1,10 %

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – pārsniedz 1,10 %, bet nepārsniedz 1,30 %

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – pārsniedz 1,30 %

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – citi no labības:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – kas pēc svara satur 80 % vai vairāk cieto kviešu ar pelnu saturu no svara sausnā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – kas nepārsniedz 0,87 %

32

128

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – kas pārsniedz 0,87 %, bet nepārsniedz 0,99 %

30

120

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – kas pārsniedz 0,99 %, bet nepārsniedz 1,15 %

28

112

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – kas pārsniedz 1,15 %

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – kas pēc svara satur mazāk nekā 80 % cieto kviešu ar pelnu saturu no svara sausnā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – kas nepārsniedz 0,75 %

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – kas pārsniedz 0,75 %, bet nepārsniedz 0,83 %

75

75

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – kas pārsniedz 0,83 %, bet nepārsniedz 0,93 %

70

70

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – kas pārsniedz 0,93 %

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – citi (izņemot no labības): sk. II Pielikumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40

– kuskusmakaroni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – nesagatavoti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – no cietajiem kviešiem, kuri nesatur vai satur ne vairāk kā 3 % citu graudaugu no svara un kuru pelnu saturs sausnā no svara (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – nepārsniedz 0,95 %

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – pārsniedz 0,95 %, bet nepārsniedz 1,10 %

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – pārsniedz 1,10 %, bet nepārsniedz 1,30 %

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – pārsniedz 1,30 %

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – citi (izņemot no labības): sk. II Pielikumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 90

– – citi (sagatavoti): sk. II Pielikumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai grauzdējot graudus vai graudu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); labība (izņemot kukurūzu) graudu vai pārslu veidā vai citā veidā apstrādāti graudi (izņemot miltus un rupja maluma miltus), pirms tam vārīti vai citādi gatavoti, kas citur nav minēti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 10

– gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai grauzdējot graudus vai graudu produktus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1904 10 30

– – kas iegūti no rīsiem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – nesaldināti uzpūsti rīsi

 

 

 

 

165

 

 

 

 

 

1904 20

– gatavi pārtikas produkti, kas iegūti no negrauzdētām graudu pārslām vai no negrauzdēto graudu pārslu un grauzdēto graudu pārslu maisījumiem vai no uzpūstiem graudiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1904 20 95

– – – kas iegūti no rīsiem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – nesaldināti uzpūsti rīsi

 

 

 

 

165

 

 

 

 

 

1904 90

– citi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1904 90 10

– – rīsi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – iepriekš vārīti rīsi (5)

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

2001

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi, augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2001 90 30

– – saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – graudu veidā

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

2004

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti pārējie dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2004 90 10

– – saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – graudu veidā

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesaldēti pārējie dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2005 80 00

– saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – graudu veidā

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

2008

Augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, citādi sagatavoti vai konservēti ar vai bez cukura vai cita saldinātāja piedevas vai spirta, kas nav ne minēti, ne iekļauti kaut kur citur:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2008 99 85

– – – – – kukurūza, graudu veidā, izņemot saldo kukurūzu (Zea mays var. saccharata): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – – graudu veidā

 

 

60 (1)

 

 

 

 

 

 

 

ex 2202 90 10

– – – alus, kas ražots no iesala, ar faktisko alkoholisko stiprumu, kas nepārsniedz 0,5 tilp. %:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – kas ražots no miežu iesala vai kviešu iesala un nesatur par iesalu nepārvērstas labības, rīsus (vai produktus no to pārstrādes) un cukuru (saharozi vai invertcukuru)

 

 

 

 

 

23 (6)  (9)

 

 

 

 

– – – – – citi

 

 

 

 

 

22 (6)  (9)

 

 

 

 

2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– daudzvērtīgie spirti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – mannīts:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – kas iegūts no saharozes, ko ietver Regula (EK) Nr. 1260/2001

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

– – – kas iegūts no cieti saturošām vielām, ko ietver Regula (EK) Nr. 1784/2003

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

2905 44

– – D-glucīts (sorbīts):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – ūdens šķīdumā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 44 11

– – – – kas satur 2 % vai mazāk D-mannīta, pārrēķinot D-glucītā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – kas iegūts no cieti saturošām vielām

 

 

169 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – kas iegūts no saharozes

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

2905 44 19

– – – – citi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – kas iegūti no cieti saturošām vielām

 

 

148 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – kas iegūti no saharozes

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

2905 44 91

– – – – kas satur 2 % vai mazāk D-mannīta, pārrēķinot D-glucītā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – kas iegūti no cieti saturošām vielām

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – kas iegūti no saharozes

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

2905 44 99

– – – – citi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – kas iegūti no cieti saturošām vielām

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – kas iegūti no saharozes

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

3501

Kazeīni, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3501 10

– kazeīns:

 

 

 

 

 

 

 

 

291 (8)

 

3501 90 90

– – citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502

Albumīni, albumināti un citi albumīna atvasinājumi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– olu albumīns:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 11

– – kaltēts:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 11 90

– – – citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406

3502 19

– – citi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 19 90

– – – citi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

3502 20

– piena albumīns (laktalbumīns)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 20 91

– – – kaltēts (piemēram, plāksnes, zvīņas, pārslas, pulveris)

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

3502 20 99

– – – citi

 

 

 

 

 

 

 

127

 

 

3824

Gatavās saistvielas liešanas veidņiem un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (tostarp dabisko produktu maisījumi), kas citur nav minēti vai iekļauti; ķīmijas un saskarnozaru rūpniecības atlikumu produkti, kas citur nav minēti vai iekļauti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60

– sorbīts, izņemot to, kas atbilst KN kodam 2905 44:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – ūdens šķīdumā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60 11

– – – kas satur 2 % vai mazāk D-mannīta, pārrēķinot D-glucītā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – kas iegūts no cieti saturošām vielām

 

 

169 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – kas iegūts no saharozes

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

3824 60 19

– – – citi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – kas iegūti no cieti saturošām vielām

 

 

148 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – kas iegūti no saharozes

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

3824 60 91

– – – kas satur 2 % vai mazāk D-mannīta, pārrēķinot D-glucītā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – kas iegūti no cieti saturošām vielām

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – kas iegūti no saharozes

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

3824 60 99

– – – citi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – kas iegūti no cieti saturošām vielām

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – kas iegūti no saharozes

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 


(1)  Šis daudzums attiecas uz kukurūzu graudu veidā, kas koriģēts, lai atbilstu 72 % mitruma daudzumam pēc svara.

(2)  Šo saturu nosaka, atņemot no kopējā produkta pelnu daudzuma to pelnu daļu, kas rodas no tajā ietvertajām olām, pamatojoties uz 0,04 % pēc svara uz 50 g, ko noapaļo līdz tuvākajiem 50 g.

(3)  Šo daudzumu samazina par 1,6 kg/100 kg uz 50 g olu ar čaumalu (vai tam līdzvērtīgu daudzumu citu olu produktu) uz vienu kilogramu makaronu izstrādājumu.

(4)  5 kg/100 kg uz 50 g olu ar čaumalu (vai tam līdzvērtīgu daudzumu citu olu produktu) uz vienu kilogramu makaronu izstrādājumu, visus starpapjomus noapaļojot līdz tuvākajiem 50 g.

(5)  Iepriekš vārīti rīsi ir pilnībā lobīti rīsi graudos, kas ir iepriekš vārīti un daļēji kaltēti, lai atvieglotu pēdējo vārīšanu.

(6)  Šo daudzumu piemēro alum ar plato grādu ne mazāku par 11 un ne lielāku kā 12. Attiecībā uz alu ar plato grādu, kas mazāks par 11, šo daudzumu samazina par 9 % uz katru plato grādu, faktisko saturu noapaļojot līdz tuvākajam plato grādam. Attiecībā uz alu ar plato grādu, kas lielāks par 12, šo daudzumu palielina par 9 % uz katru plato grādu, faktisko saturu noapaļojot līdz tuvākajam plato grādam.

(7)  5. un 9. ailē norādītos daudzumus attiecībā uz D-glucītu (sorbītu) ūdens šķīdumā piemēro sausnas saturam, kas ir 70 % pēc svara. Attiecībā uz sorbīta ūdens šķīdumiem ar citādu sausnas saturu, šos daudzumus attiecīgi palielina vai samazina proporcionāli faktiskajam sausnas saturam un noapaļo līdz tuvākajam kilogramam.

(8)  Daudzums noteikts atkarībā no izmantotā kazeīna, pamatojoties uz 291 kg vājpiena pulvera (2. produktu grupa) uz 100 kg kazeīna.

(9)  Uz hektolitru alus.


IV PIELIKUMS

Preces, kurām pamatprodukta daudzumu var noteikt, pamatojoties uz ķīmisku analīzi – kopā ar attiecīgo tabulu, kas minēta 51. pantā

KN kods

Apraksts

No preču analīzes iegūtā informācija

Īpašības pamatproduktiem, par kuriem piešķir kompensāciju

Pamatprodukta daudzums, par kuru piešķir kompensāciju (uz 100 kg preču)

1

2

3

4

5

1704

Konditorejas izstrādājumi no cukura (tostarp baltā šokolāde) bez kakao piedevas:

 

 

 

1704 10

– košļājamā gumija, arī ar cukura pārklājumu vai bez tās:

1.

Saharoze (1)

1.

Baltais cukurs

1.

1 kg uz 1 % saharozes pēc svara (1)

2.

Glikoze (2)

2.

Kukurūza

2.

2,1 kg uz 1 % glikozes pēc svara (2)

1704 90 30 līdz 1704 90 99

– – citi

1.

Saharoze (1)

1.

Baltais cukurs

1.

1 kg uz 1 % saharozes pēc svara (1)

2.

Glikoze (2)

2.

Kukurūza

2.

2,1 kg uz 1 % glikozes pēc svara (2)

3. a)

ar piena tauku saturu, kas ir mazāks par 12 % pēc svara

3. a)

pilnpiena pulveris (3. produktu grupa)

3. a)

3,85 kg uz 1 % piena tauku pēc svara

b)

ar piena tauku saturu, kas ir 12 % pēc svara, vai lielāks

b)

sviests (PG6)

3. b)

1,22 kg uz 1 % piena tauku pēc svara

1806

Šokolāde un pārējie pārtikas produkti ar kakao piedevu:

 

 

 

1806 10

– kakao pulveris ar cukuru vai citu saldinātāju piedevu

1.

Saharoze (1)

1.

Baltais cukurs

1.

1 kg uz 1 % saharozes pēc svara (1)

2.

Glikoze (2)

2.

Kukurūza

2.

2,1 kg uz 1 % glikozes pēc svara (2)

1806 20

– citādi izstrādājumi briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs ar masu vairāk nekā 2 kg vai šķidrā, pastas, pulvera, granulu veidā vai citos veidos, konteineros neiepakoti vai iesaiņojumā ar masu vairāk nekā 2 kg

1.

Saharoze (1)