ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 171

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 2. jūlijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1027/2005 (2005. gada 1. jūlijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1028/2005 (2005. gada 1. jūlijs), ar kuru nosaka sviesta pārdošanas minimālās cenas 166. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1029/2005 (2005. gada 1. jūlijs), ar kuru nosaka minimālo sausā vājpiena pārdošanas cenu 85. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2799/1999

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1030/2005 (2005. gada 1. jūlijs) par 338. īpašo konkurso, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90

6

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1031/2005 (2005. gada 1. jūlijs), ar ko nosaka vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu 21. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1032/2005 (2005. gada 1. jūlijs), ar kuru attiecībā uz 166. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1033/2005 (2005. gada 1. jūlijs), ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 22. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1034/2005 (2005. gada 1. jūlijs) par autonomas ķiploku tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību no 2005. gada 1. jūlija

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1035/2005 (2005. gada 1. jūlijs) par autonomas konservētu sēņu tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību no 2005. gada 1. jūlija

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1036/2005 (2005. gada 1. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu

19

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1037/2005 (2005. gada 1. jūlijs), ar ko nosaka ārkārtas pasākumus anšovu krājumu aizsardzībai un atgūstamībai ICES apakšapgabalā VIII

24

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1038/2005 (2005. gada 1. jūlijs), ar kuru tiek apturēti sviesta iepirkumi dažās dalībvalstīs

25

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 24. jūnijs), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli

26

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 24. jūnijs), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļa aizstājēju

27

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2004. gada 30. aprīlis), kas attiecas uz Lietām COMP/D2/32448 un 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Papildu pasākumi pēc Tiesas 2000. gada 16. marta sprieduma) (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 1779)

28

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

2.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1027/2005

(2005. gada 1. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 2. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 1. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 1. jūlija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

60,2

999

60,2

0707 00 05

052

80,7

999

80,7

0709 90 70

052

87,3

999

87,3

0805 50 10

382

71,1

388

64,9

528

59,9

999

65,3

0808 10 80

388

91,7

400

88,3

508

78,2

512

72,2

524

62,4

528

73,7

720

98,8

804

99,3

999

83,1

0809 10 00

052

179,2

999

179,2

0809 20 95

052

272,5

068

218,2

400

307,0

999

265,9

0809 40 05

624

121,4

999

121,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


2.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1028/2005

(2005. gada 1. jūlijs),

ar kuru nosaka sviesta pārdošanas minimālās cenas 166. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 1997. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2571/97 par sviesta pārdošanu par pazeminātām cenām un par atbalsta piešķiršanu krējuma, sviesta un iebiezināta sviesta izmantošanai mīklas izstrādājumu, saldējuma un citu pārtikas produktu ražošanā (2), intervences aģentūras, īstenojot konkursu, veic noteiktu daudzumu intervences sviesta pārdevumus no krājumiem, kas ir to pārvaldībā, un piešķir atbalstu par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu. Minētās regulas 18. pantā paredzēts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, kas iesniegti katram atsevišķam konkursam, nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu, kā arī maksimālo summu atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu, kas var būt atšķirīga atkarībā no paredzētā sviesta izmantojuma, tā tauku satura un pievienošanas veida, vai pieņem lēmumu noraidīt piedāvājumus. Atbilstoši ir jānosaka pārstrādes nodrošinājumu summas.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 166. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, intervences krājumu sviesta minimālās pārdošanas cenas, kā arī pārstrādes nodrošinājumu summas ir tādas, kādas ir norādītas tabulā, kas iekļauta pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 2. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 1. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 350, 20.12.1997., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 1. jūlija Regulai, ar kuru nosaka minimālās sviesta pārdošanas cenas attiecībā uz 166. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Pievienošanas veidi

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Minimālā pārdošanas cena

Sviests ≥ 82 %

Nemainītā veidā

206,1

210

Iebiezināts

204,1

Pārstrādes nodrošinājums

Nemainītā veidā

73

73

Iebiezināts

73


2.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1029/2005

(2005. gada 1. jūlijs),

ar kuru nosaka minimālo sausā vājpiena pārdošanas cenu 85. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2799/1999

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 26. pantu Komisijas 1999. gada 17. decembra Regulā (EK) Nr. 2799/1999 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz atbalsta piešķiršanu par vājpienu un sauso vājpienu, ko paredzēts izmantot dzīvnieku barībā, un šāda sausā vājpiena pārdošanu (2), intervences aģentūras atklājušas pastāvīgu konkursu noteiktu to pārvaldībā esošā sausā vājpiena daudzumu pārdošanai.

(2)

Saskaņā ar minētās regulas 30. pantu, ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti attiecībā uz katru atsevišķu konkursu, tiek noteikta minimālā pārdošanas cena vai tiek pieņemts lēmums noraidīt visus piedāvājumus; pārstrādes nodrošinājuma summa jānosaka, ņemot vērā starpību starp sausā vājpiena tirgus cenu un minimālo pārdošanas cenu.

(3)

Atbilstīgi saņemtajiem piedāvājumiem minimālā pārdošanas cena ir jānosaka līmenī, kas norādīts turpmāk šajā dokumentā, un atbilstoši ir jānosaka pārstrādes nodrošinājuma summa.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 85. īpašo konkursu, kas īstenots saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2799/1999 un kura piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzas 2005. gada 28. jūnijā, minimālā pārdošanas cena un pārstrādes nodrošinājums tiek noteikts šādi:

minimālā pārdošanas cena:

195,24 EUR/100 kg,

pārstrādes nodrošinājums:

35,00 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 2. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 1. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 340, 31.12.1999., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


2.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1030/2005

(2005. gada 1. jūlijs)

par 338. īpašo konkurso, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 1990. gada 20. februāra Regulu (EEK) Nr. 429/90 par to kā, īstenojot konkursu, piešķirams atbalsts attiecībā uz tiešam patēriņam Kopienā domātu iebiezinātu sviestu (2), intervences aģentūras īsteno pastāvīgu konkursu attiecībā uz tāda atbalsta piešķiršanu, kurš paredzēts attiecībā uz iebiezinātu sviestu. Saskaņā ar 6. pantu minētajā regulā, ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti attiecībā uz katru atsevišķu konkursu, tiek noteikta maksimālā summa atbalstam par iebiezinātu sviestu ar minimālo tauku saturu 96 % vai tiek pieņemts lēmums noraidīt visus piedāvājumus. Atbilstīgi ir jānosaka izmantojuma nodrošinājuma summa.

(2)

Sanemto piedāvājumu izvērtējums liecina par to, ka ir jāpieņem lēmums noraidīt visus piedāvājumus.

(3)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 338. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90, noraidīt visus piedāvājumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 2. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 1. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 45, 21.2.1990., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


2.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1031/2005

(2005. gada 1. jūlijs),

ar ko nosaka vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu 21. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par vienotu piena un piena produktu tirgus organizēšanu (1), un it īpaši tās 10. panta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 2001. gada 12. janvārī pieņemtās Komisijas Regulas (EK) Nr. 214/2001 21. pantu, kas nosaka detalizētus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 īstenošanai attiecībā uz intervenci vājpiena tirgū (2), intervences aģentūras pēc pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu piedāvā pārdošanai noteiktu daudzumu to rīcībā esoša vājpiena pulvera.

(2)

Vadoties pēc piedāvājumiem, kas saņemti, atbildot uz katru individuālu uzaicinājumu uz konkursu, tiek noteikta minimālā pārdošanas cena vai pieņemts lēmums neveikt piešķīrumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 214/2001 24.a pantu.

(3)

Vadoties pēc saņemtajiem piedāvājumiem, nosakāma minimālā pārdošanas cena.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

21. individuālam uzaicinājumam uz konkursu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 214/2001, kas nosaka, ka piedāvājumu iesniegšanas periods beidzās 2005. gada 28. jūnijā, vājpiena minimālā pārdošanas cena tiek fiksēta 196,24 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 2. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Brisele, 2005. gada 1. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 37, 7.2.2001., 100. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


2.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1032/2005

(2005. gada 1. jūlijs),

ar kuru attiecībā uz 166. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 1997. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2571/97 par sviesta pārdošanu par pazeminātām cenām un par atbalsta piešķiršanu krējuma, sviesta un iebiezināta sviesta izmantošanai mīklas izstrādājumu, saldējuma un citu pārtikas produktu ražošanā (2) intervences aģentūras, īstenojot konkursu, veic noteiktu daudzumu intervences sviesta pārdevumus no krājumiem, kas ir to pārvaldībā, un piešķir atbalstu par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu. Minētās regulas 18. pantā paredzēts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, kas iesniegti katram atsevišķam konkursam, nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu, kā arī maksimālo summu atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu, kas var būt atšķirīga atkarībā no paredzētā sviesta izmantojuma, tā tauku satura un pievienošanas veida, vai pieņem lēmumu noraidīt piedāvājumus. Atbilstoši ir jānosaka pārstrādes nodrošinājumu summas.

(2)

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 166. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, maksimālās atbalsta summas, kā arī pārstrādes nodrošinājumu summas ir tādas, kādas ir norādītas tabulā, kas iekļauta pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 2. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 1. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 350, 20.12.1997., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 1. jūlija Regulai, ar kuru attiecībā uz 166. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Pievienošanas veidi

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Maksimālā atbalsta summa

Sviests ≥ 82 %

41

37,5

Sviests < 82 %

36,1

Iebiezināts sviests

Krējums

20

16

Pārstrādes nodrošinājums

Sviests

45

Iebiezināts sviests

Krējums

22


2.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1033/2005

(2005. gada 1. jūlijs),

ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 22. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 10. panta c) punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 21. pantu Komisijas 1999. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 2771/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz intervenci sviesta un krējuma tirgū (2), intervences aģentūras, izmantojot pastāvīgu konkursu, ir laidušas pārdošanā noteiktu to glabāšanā esošā sviesta daudzumu.

(2)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti pēc katra atsevišķā konkursa uzaicinājuma, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2771/1999 24.a pantu nosaka minimālo pārdošanas cenu vai nolemj piedāvājumus noraidīt.

(3)

Ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, nosaka minimālo pārdošanas cenu.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

22. atsevišķajā konkursā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2771/1999, kurā termiņš konkursa piedāvājumu iesniegšanai beidzās 2005. gada 28. jūnijā, minimālo sviesta pārdošanas cenu nosaka 275 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 2. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 1. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 333, 24.12.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


2.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1034/2005

(2005. gada 1. jūlijs)

par autonomas ķiploku tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību no 2005. gada 1. jūlija

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 41. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 565/2002 (1) ir noteikta tarifa kvotu pārvaldības kārtība un izveidota izcelsmes apliecību sistēma ķiplokiem, kas importēti no trešām valstīm.

(2)

Komisijas 2004. gada 3. februāra Regulā (EK) Nr. 228/2004, ar ko nosaka pārejas posma pasākumus, kas piemērojami Regulai (EK) Nr. 565/2002 sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos (2), paredzēti pasākumi, kas ļauj šo valstu importētājiem (turpmāk tekstā – “jaunās dalībvalstis”) izmantot Regulas (EK) Nr. 565/2002 noteikumu sniegtās priekšrocības. Šo pasākumu mērķis ir nodalīt tradicionālos importētājus un jaunos importētājus jaunajās dalībvalstīs, kā arī pielāgot references daudzumus, lai šie importētāji varētu izmantot minētās sistēmas priekšrocības.

(3)

Lai nodrošinātu paplašinātās Kopienas tirgus nepārtrauktu apgādi, ņemot vērā apgādes ekonomiskos apstākļus jaunajās dalībvalstīs pirms pievienošanās Eiropas Savienībai, jāatver autonoma pagaidu importa tarifa kvota svaigiem vai saldētiem ķiplokiem ar KN kodu 0703 20 00. Šī jaunā kvota papildina kvotas, kas atvērtas ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1077/2004 (3), Komisijas Regulu (EK) Nr. 1743/2004 (4) un Komisijas Regulu (EK) Nr. 218/2005 (5).

(4)

Jaunā kvota ir jāatver uz laiku, un tā nedrīkst ietekmēt to sarunu rezultātu, kas pašlaik noris Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) sakarā pēc jauno dalībvalstu pievienošanās.

(5)

Augļu un dārzeņu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   No 2005. gada 1. jūlija svaigu vai saldētu ķiploku ar KN kodu 0703 20 00 importam Kopienā atver autonomu tarifa kvotu 4 400 tonnu apmērā ar kārtas numuru 09.4018, turpmāk tekstā – “autonomā kvota”.

2.   Procentuālā nodokļa likme, ko importētiem produktiem piemēro saskaņā ar autonomo kvotu, ir 9,6 %.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 565/2002 un Regulu (EK) Nr. 228/2004 piemēro autonomās kvotas pārvaldībai, ievērojot šīs regulas noteikumus.

Uz autonomās kvotas pārvaldību tomēr neattiecas Regulas (EK) Nr. 565/2002 1. panta, 5. panta 5. punkta un 6. panta 1. punkta noteikumi.

3. pants

Importa licences, kas izsniegtas saistībā ar autonomo kvotu, turpmāk tekstā – “licences”, ir derīgas līdz 2005. gada 30. septembrim.

Licenču 24. ailē atzīmē vienu no I pielikumā minētajām norādēm.

4. pants

1.   Importētāji var iesniegt licenču pieteikumus dalībvalstu kompetentajām iestādēm piecu darbdienu laikā pēc dienas, kurā stājas spēkā šī regula.

Licenču 20. ailē atzīmē vienu no II pielikumā minētajām norādēm.

2.   Importētāja licenču pieteikumus var iesniegt par daudzumu, kas nepārsniedz 10 % no autonomās kvotas.

5. pants

Autonomo kvotu sadala šādi:

70 % tradicionāliem importētājiem,

30 % jauniem importētājiem.

Ja daudzums, kas piešķirts vienai no importētāju kategorijām, nav izmantots pilnībā, atlikumu var piešķirt otrai kategorijai.

6. pants

1.   Septītajā darbdienā pēc šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis paziņo Komisijai daudzumus, par kuriem ir pieprasītas licences.

2.   Licences izsniedz divpadsmitajā darbdienā pēc šīs regulas stāšanās spēkā, ja vien Komisija nav veikusi īpašus pasākumus saskaņā ar šā panta 3. punktu.

3.   Ja Komisija, pamatojoties uz informāciju, kas tai iesniegta saskaņā ar šā panta 1. punktu, konstatē, ka licenču pieteikumi pārsniedz daudzumus, kas pieejami vienai importētāju kategorijai saskaņā ar šīs regulas 5. pantu, Komisija pieņem regulu, kurā attiecīgajiem pieteikumiem nosaka vienotās likmes procentuālu samazinājumu.

7. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 1. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 86, 3.4.2002., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 537/2004 (OV L 86, 24.3.2004., 9. lpp.).

(2)  OV L 39, 11.2.2004., 10. lpp.

(3)  OV L 203, 8.6.2004., 7. lpp.

(4)  OV L 311, 8.10.2004., 19. lpp.

(5)  OV L 39, 11.2.2005., 5. lpp.


I PIELIKUMS

3. pantā minētās norādes

:

spāņu valodā

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1034/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005

:

čehu valodā

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005 a platná pouze do 30. září 2005

:

dāņu valodā

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005

:

vācu valodā

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig

:

igauņu valodā

:

määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005

:

grieķu valodā

:

πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005

:

angļu valodā

:

licence issued under Regulation (EC) No 1034/2005 and valid only until 30 September 2005

:

franču valodā

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1034/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005

:

itāļu valodā

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005

:

latviešu valodā

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim

:

lietuviešu valodā

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1034/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

:

ungāru valodā

:

a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes

:

holandiešu valodā

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

:

poļu valodā

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.

:

portugāļu valodā

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1034/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005

:

slovāku valodā

:

povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005 a platné len do 30. septembra 2005

:

slovēņu valodā

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005

:

somu valodā

:

asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005

:

zviedru valodā

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1034/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005


II PIELIKUMS

4. panta 1. punktā minētās norādes

:

spāņu valodā

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1034/2005

:

čehu valodā

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005

:

dāņu valodā

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005

:

vācu valodā

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005

:

igauņu valodā

:

määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

grieķu valodā

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005

:

angļu valodā

:

licence application under Regulation (EC) No 1034/2005

:

franču valodā

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1034/2005

:

itāļu valodā

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005

:

latviešu valodā

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005

:

lietuviešu valodā

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1034/2005

:

ungāru valodā

:

a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

holandiešu valodā

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 ingediende certificaataanvraag

:

poļu valodā

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005

:

portugāļu valodā

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1034/2005

:

slovaku valodā

:

žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005

:

slovēņu valodā

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005

:

somu valodā

:

asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistushakemus

:

zviedru valodā

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1034/2005


2.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1035/2005

(2005. gada 1. jūlijs)

par autonomas konservētu sēņu tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldību no 2005. gada 1. jūlija

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu, un jo īpaši tā 41. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1864/2004 (1) ir atvērtas tarifu kvotas konservētām sēnēm, kas importētas no trešām valstīm, un noteikta to pārvaldības kārtība.

(2)

Regulā (EK) Nr. 1864/2004 noteikti pārejas posma pasākumi, kas ļauj importētājiem no Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas (turpmāk – “jaunās dalībvalstis”) izmantot kvotu priekšrocības. Šo pasākumu mērķis ir nodalīt tradicionālos importētājus un jaunos importētājus jaunajās dalībvalstīs, kā arī pielāgot daudzumus, par kuriem jauno dalībvalstu tradicionālie importētāji varētu iesniegt licenču pieteikumus, lai šie importētāji varētu izmantot minētās sistēmas priekšrocības.

(3)

Lai nodrošinātu paplašinātās Kopienas tirgus nepārtrauktu apgādi, ņemot vērā apgādes ekonomiskos apstākļus jaunajās dalībvalstīs pirms pievienošanās Eiropas Savienībai, jāatver jauna autonoma pagaidu importa tarifa kvota atmateņu (Agaricus) ģints konservētām sēnēm ar KN kodu 0711 51 00, 2003 10 20 un 2003 10 30. Šī jaunā kvota papildina kvotas, kas atvērtas ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1076/2004 (2), Komisijas Regulu (EK) Nr. 1749/2004 (3) un Komisijas Regulu (EK) Nr. 220/2005 (4).

(4)

Jaunā kvota ir jāatver uz laiku, un tā nedrīkst ietekmēt to sarunu rezultātu, kas pašlaik noris Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO) sakarā pēc jauno dalībvalstu pievienošanās.

(5)

Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu pārvaldības komiteja tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā nav sniegusi atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   No 2005. gada 1. jūlija atmateņu ģints konservētu sēņu ar KN kodu 0711 51 00, 2003 10 20 un 2003 10 30 importam Kopienā atver autonomu tarifa kvotu 1 200 tonnu apmērā (tīrsvars pēc notecināšanas) ar kārtas numuru 09.4019, turpmāk tekstā – “autonomā kvota”.

2.   Procentuālā nodokļa likme, ko importētiem produktiem piemēro saskaņā ar autonomo kvotu, ir 12 % produktiem ar KN kodu 0711 51 00 un 23 % – produktiem ar KN kodu 2003 10 20 un 2003 10 30.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 1864/2004 piemēro autonomās kvotas pārvaldībai, ievērojot šīs regulas noteikumus.

Uz autonomās kvotas pārvaldību tomēr neattiecas Regulas (EK) Nr. 1864/2004 1. panta, 5. panta 2. un 5. punkta un 6. panta 2., 3. un 4. punkta, 7. panta, 8. panta 2. punkta, 9. un 10. panta noteikumi.

3. pants

Importa licences, kas izsniegtas saistībā ar autonomo kvotu, turpmāk tekstā – “licences”, ir derīgas līdz 2005. gada 30. septembrim.

Licenču 24. ailē atzīmē vienu no I pielikumā minētajām norādēm.

4. pants

1.   Importētāji var iesniegt licenču pieteikumus dalībvalstu kompetentajām iestādēm piecu darbdienu laikā pēc dienas, kurā stājas spēkā šī regula.

Licenču 20. ailē atzīmē vienu no II pielikumā minētajām norādēm.

2.   Tradicionāls importētājs var iesniegt licenču pieteikumus par daudzumu, kas nepārsniedz 9 % no autonomās kvotas.

3.   Jauns importētājs var iesniegt licenču pieteikumus par daudzumu, kas nepārsniedz 1 % no autonomās kvotas.

5. pants

Autonomo kvotu sadala šādi:

95 % tradicionāliem importētājiem,

5 % jauniem importētājiem.

Ja daudzums, kas piešķirts vienai no importētāju kategorijām, nav izmantots pilnībā, atlikumu var piešķirt otrai kategorijai.

6. pants

1.   Septītajā darbdienā pēc šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis paziņo Komisijai daudzumus, par kuriem ir pieprasītas licences.

2.   Licences izsniedz divpadsmitajā darbdienā pēc šīs regulas stāšanās spēkā, ja vien Komisija nav veikusi īpašus pasākumus saskaņā ar šā panta 3. punktu.

3.   Ja Komisija, pamatojoties uz paziņojumiem, kas tai iesniegti saskaņā ar 1. punktu, konstatē, ka atļauju pieteikumi pārsniedz daudzumus, kas pieejami kādai importētāju kategorijai saskaņā ar 5. pantu, Komisija pieņem regulu, kurā attiecīgajiem pieteikumiem nosaka vienotas likmes procentuālu samazinājumu.

7. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 1. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 325, 28.10.2004., 30. lpp.

(2)  OV L 203, 8.6.2004., 3. lpp.

(3)  OV L 312, 9.10.2004., 3. lpp.

(4)  OV L 39, 11.2.2005., 11. lpp.


I PIELIKUMS

3. pantā minētās norādes

:

spāņu valodā

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1035/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005

:

čehu valodā

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005 a platná pouze do 30. září 2005

:

dāņu valodā

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005

:

vācu valodā

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig

:

igauņu valodā

:

määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005

:

grieķu valodā

:

πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005

:

angļu valodā

:

licence issued under Regulation (EC) No 1035/2005 and valid only until 30 September 2005

:

franču valodā

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1035/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005

:

itāļu valodā

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005

:

latviešu valodā

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim

:

lietuviešu valodā

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1035/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

:

ungāru valodā

:

a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes

:

holandiešu valodā

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

:

poļu valodā

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.

:

portugāļu valodā

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1035/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005

:

slovāku valodā

:

povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005 a platné len do 30. septembra 2005

:

slovēņu valodā

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005

:

somu valodā

:

asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005

:

zviedru valodā

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1035/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005


II PIELIKUMS

4. panta 1. punktā minētās norādes

:

spāņu valodā

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1035/2005

:

čehu valodā

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005

:

dāņu valodā

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005

:

vācu valodā

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005

:

igauņu valodā

:

määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

grieķu valodā

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005

:

angļu valodā

:

licence application under Regulation (EC) No 1035/2005

:

franču valodā

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1035/2005

:

itāļu valodā

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005

:

latviešu valodā

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005

:

lietuviešu valodā

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1035/2005

:

ungāru valodā

:

a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

holandiešu valodā

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 ingediende certificaataanvraag

:

poļu valodā

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005

:

portugāļu valodā

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1035/2005

:

slovaku valodā

:

žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005

:

slovēņu valodā

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005

:

somu valodā

:

asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistushakemus

:

zviedru valodā

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1035/2005


2.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1036/2005

(2005. gada 1. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 29. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 2535/2001 (2) inter alia noteikti sīki izstrādāti noteikumi par to, kā pienam un piena produktiem piemērojams importa režīms, kas paredzēts Eiropas nolīgumos starp Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un dažām Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, no otras puses. Lai īstenotu koncesijas, kuras paredzētas Padomes un Komisijas Lēmumos 2005/430/EK (3) un 2005/431/EK (4) par papildprotokolu noslēgšanu Eiropas nolīgumiem, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bulgāriju un Rumāniju, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Ungārijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, jāatver jaunās importa tarifa kvotas un jāpalielina dažas esošās kvotas, sākot no 2005. gada 1. jūlija, kas ir papildprotokolu spēkā stāšanās datums.

(2)

Padomes Regulā (EK) Nr. 747/2001 (5) paredzēts, ka kvota nr. 09.1302 attiecībā uz dažiem Izraēlas izcelsmes lauksaimniecības produktiem, jāpārvalda “rindas kārtībā” saskaņā ar 308.a līdz 308.c pantu Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa pieņemšanu (6). Šī kvota jāņem vērā Regulā (EK) Nr. 2535/2001.

(3)

Regulas (EK) Nr. 2535/2001 XII pielikumā ir atsauce uz iestādi, kas izdod sertifikātus Kiprā, un tā jāsvītro sakarā ar Kipras pievienošanos Eiropas Savienībai.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2535/2001.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2535/2001 groza šādi.

1)

Ar šo aizstāj 5. panta b) punktu:

“b)

kvotas, kas paredzētas Padomes un Komisijas Lēmumos 2005/430/EK (7) un 2005/431/EK (8);

2)

Šādi groza 19.a pantu:

a)

ar šo aizstāj 1. punktu:

“1.   Saistībā ar Padomes Regulā (EK) Nr. 312/2003 (9) un (EK) Nr. 747/2001 (10) paredzētajām un šīs regulas VIIa pielikumā noteiktajām kvotām piemēro Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a līdz 308.c pantu.

b)

ar šo aizstāj 4. punktu:

“4.   Pazeminātu nodokļa likmi piemēro, ja uzrādīts izcelsmes apliecinājums, kas izdots saskaņā ar Nolīguma ar Čīles Republiku III pielikumu vai Nolīguma ar Izraēlu 4. protokolu.”

3)

Regulas I pielikuma B daļu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

4)

Regulas VIIa pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

5)

Regulas XII pielikumā svītro rindiņu attiecībā uz Kipru.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs regulas 1. panta 1. un 3. punktu piemēro no 2005. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 1. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 341, 22.12.2001., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 810/2004 (OV L 149, 30.4.2004., 138. lpp.).

(3)  OV L 155, 17.6.2005., 1. lpp.

(4)  OV L 155, 17.6.2005., 26. lpp.

(5)  OV L 109, 19.4.2001., 2. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 503/2005 (OV L 83, 1.4.2005., 13. lpp.).

(6)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 883/2005 (OV L 148, 11.6.2005., 5. lpp.).

(7)  OV L 155, 17.6.2005., 1. lpp.

(8)  OV L 155, 17.6.2005., 26. lpp.

(9)  OV L 46, 20.2.2003., 1. lpp.

(10)  OV L 109, 19.4.2001., 2. lpp.


I PIELIKUMS

“I.B

TARIFA KVOTAS ATBILSTĪGI EIROPAS NOLĪGUMIEM STARP KOPIENU UN BULGĀRIJU UN RUMĀNIJU

1.   Produkti, kuru izcelsme ir Rumānijā

Kvotas numurs

KN kods

Apraksts (1)

Piemērojamais nodoklis (% no MFN)

Daudzums (tonnas)

Gada kvota

No 1.7.2005. līdz 30.6.2006.

Ikgadējais palielinājums no 2006. gada 1. jūlija un pēc tam

09.4771

0402 10 19

0402 21 11

Sausais vājpiens

Bez nod.

1 500

0

0402 21 19

0402 21 91

Pilnpiena pulveris

09.4772

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Jogurts, nearomatizēts

Bez nod.

1 000

0

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Citi, nearomatizēti

09.4758

0406

Siers un rūgušpiena biezmasa

Bez nod. (2)

3 000

200


2.   Produkti, kuru izcelsme ir Bulgārijā

Kvotas numurs

KN kods

Apraksts (1)

Piemērojamais nodoklis (% no MFN)

Daudzums (tonnas)

Gada kvota

No 1.7.2005. līdz 30.6.2006.

Ikgadējais palielinājums no 2006. gada 1. jūlija un pēc tam

09.4773

0402 10

Sausais vājpiens

Bez nod. (2)

3 300

300

0402 21

Nesaldināts pilnpiena pulveris

09.4675

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Jogurts, nearomatizēts

Bez nod.

770

70

09.4660

0406

Siers un rūgušpiena biezmasa

Bez nod. (2)

7 000

300


(1)  Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem produktu apraksta formulējums ir uzskatāms tikai par orientējošu, un preferenču sistēmu saistībā ar šo pielikumu nosaka pēc KN kodiem. Ja minēti ex KN kodi, tad preferenču sistēmas piemērojamību nosaka, pamatojoties uz KN kodu un atbilstošo aprakstu kopā.

(2)  Šī koncesija ir piemērojama tikai tiem produktiem, uz ko neattiecas nekādas eksporta subsīdijas.”


II PIELIKUMS

“VIIa PIELIKUMS

1.   Tarifa kvota atbilstīgi I pielikumam asociācijas nolīgumā ar Čīles republiku

 

Ikgadējais daudzums (tonnas)

(bāze = kalendārais gads)

 

Kvotas nr.

KN kods

Apraksts (1)

Piemērojamā nodokļa likme (% no MFN nodokļa)

no 1.2.2003.

līdz 31.12.2003.

2004

kgadējais palielinājums no 2005. gada

09.1924

0406

Siers un rūgušpiena biezmasa

Atbrīvojums

1 375

1 500

75


2.   Tarifa kvota atbilstīgi VII pielikumam regulā (EK) Nr. 747/2001 attiecībā uz dažiem Izraēlas izcelsmes lauksaimniecības produktiem

 

Ikgadējais daudzums (tonnas)

(bāze = kalendārais gads)

Kvotas nr.

KN kods

Apraksts (1)

Piemērojamais nodoklis

2004

2005

2006

Turpmāk, no 2007. gada

09.1302

0404 10

Sūkalas un pārveidotas sūkalas

Atbrīvojums

824

848

872

896


(1)  Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem produktu apraksta formulējums ir uzskatāms tikai par orientējošu, un preferenču sistēmu saistībā ar šo pielikumu nosaka pēc KN kodiem. Ja minēti ex KN kodi, tad preferenču sistēmas piemērojamību nosaka, pamatojoties uz KN kodu un atbilstošo aprakstu kopā.”


2.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/24


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1037/2005

(2005. gada 1. jūlijs),

ar ko nosaka ārkārtas pasākumus anšovu krājumu aizsardzībai un atgūstamībai ICES apakšapgabalā VIII

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Starptautiskās Jūras resursu apguves padomes (ICES) sniegtā jaunā zinātniskā informācija liecina, ka nepieciešami steidzami pasākumi anšovu krājumu aizsardzībai un atgūstamībai ICES apakšapgabalā VIII. Tādēļ zveja jāpārtrauc nekavējoties uz trīs mēnešiem.

(2)

Aizlieguma laikā Komisija pēc konsultācijām ar Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteju izvērtēs, vai šis aizliegums ir jāpārskata.

(3)

Tādēļ ir lietderīgi, ka Komisija pēc savas iniciatīvas veic ārkārtas pasākumus anšovu krājumu aizsardzībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Anšovu zveja ICES apakšapgabalā VIII ir aizliegta. Tāpat ir aizliegts atstāt uz borta, pārkraut vai izkraut krastā ICES apakšapgabalā VIII nozvejotos anšovus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā ir spēkā trīs mēnešus.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 1. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.


2.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/25


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1038/2005

(2005. gada 1. jūlijs),

ar kuru tiek apturēti sviesta iepirkumi dažās dalībvalstīs

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Komisijas 1999. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 2771/1999 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz intervences pasākumiem sviesta un krējuma tirgū (2), un jo īpaši tās 2. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2771/1999 2. pantā paredzēts, ka Komisija sāk vai pārtrauc kādā dalībvalstī iepirkumus, tiklīdz konstatēts, ka tirgus cena šajā dalībvalstī divu secīgu nedēļu laikā atkarībā no gadījuma vai nu nesasniedz līmeni 92 % no intervences cenas, vai arī ir vienāda ar to vai pārsniedz to.

(2)

Pēdējais to dalībvalstu saraksts, kurās tiek apturēti intervences pasākumi, tika izveidots ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 947/2005 (3). Šis saraksts ir jāpielāgo, lai ņemtu vērā jaunās tirgus cenas, ko Zviedrija paziņoja, piemērojot 8. pantu Regulā (EK) Nr. 2771/1999. Skaidrības labad ir jāaizstāj šis saraksts un jāatceļ Regula (EK) Nr. 947/2005,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Sviesta iepirkumi, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1255/1999 6. panta 1. punktā, tiek apturēti Beļģijā, Dānijā, Kiprā, Ungārijā, Maltā, Grieķijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Austrijā, Slovēnijā, Somijā un Apvienotajā Karalistē.

2. pants

Regula (EK) Nr. 947/2005 tiek atcelta.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 2. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 1. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 333, 24.12.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).

(3)  OV L 160, 23.6.2005., 12. lpp.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome

2.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/26


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 24. jūnijs),

ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli

(2005/478/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 263. pantu,

ņemot vērā Apvienotās Karalistes valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2002. gada 22. janvārī pieņēma Lēmumu 2002/60/EK (1), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļus un locekļu aizstājējus laikposmam no 2002. gada 26. janvāra līdz 2006. gada 25. janvārim.

(2)

Pēc Derek BODEN kunga atkāpšanās no amata ir atbrīvojusies viena Reģionu komitejas locekļa vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, tas ir, līdz 2006. gada 25. janvārim, Reģionu komitejas locekļa amatā tiek iecelts:

 

Dave QUAYLE kungs,

Member of the North West Regional Assembly

Trafford Metropolitan Borough Council,

nomainot Derek BODEN kungu.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tas stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2005. gada 24. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

L. LUX


(1)  OV L 24, 26.1.2002., 38. lpp.


2.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/27


PADOMES LĒMUMS

(2005. gada 24. jūnijs),

ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļa aizstājēju

(2005/479/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 263. pantu,

ņemot vērā Apvienotās Karalistes valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2002. gada 22. janvārī pieņēma Lēmumu 2002/60/EK (1), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļus un locekļu aizstājējus laikposmam no 2002. gada 26. janvāra līdz 2006. gada 25. janvārim.

(2)

Pēc Ruth BAGNALL kundzes nāves ir atbrīvojusies viena Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, tas ir, līdz 2006. gada 25. janvārim, Reģionu komitejas locekļa aizstājēja amatā tiek iecelta Sharon TAYLOR kundze, Member of the East of England Regional Assembly (Stevenage Borough Council), nomainot Ruth BAGNALL kundzi.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tas stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2005. gada 24. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

L. LUX


(1)  OV L 24, 26.1.2002., 38. lpp.


Komisija

2.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/28


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 30. aprīlis),

kas attiecas uz Lietām COMP/D2/32448 un 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Papildu pasākumi pēc Tiesas 2000. gada 16. marta sprieduma)

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 1779)

(Autentisks ir tikai teksts holandiešu valodā)

(2005/480/EK)

I.   IEVADS

(1)

2004. gada 30. aprīlī Komisija pieņēma lēmumu, kas attiecas uz prāvu, kas saistīta ar EK līguma 82. pantu, uzliekot soda naudu EUR 3 400 000 apmērā Antverpenes kuģniecībai Compagnie Maritime Belge SA (turpmāk tekstā – CMB). Saskaņā ar 30. panta noteikumiem Padomes 2002. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (1), Komisija ar šo publicē puses nosaukumu un lēmuma galveno būtību, ņemot vērā uzņēmumu likumīgās intereses to biznesa interešu aizsardzībai. Lēmuma pilna teksta atklāto variantu lietā apstiprinātajās valodās un Komisijas darba valodās var atrast Konkurences ģenerāldirektorāta mājas lapā: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

II.   NORISES KĀRTĪBA

(2)

Lēmums ir kā papildu pasākums tā saucamajā Cewal lietā, kurā Komisija uzlikusi soda naudu laineru kuģniecības konferences, sauktas Asociētās Centrālās Rietumāfrikas līnijas (Associated Central West Africa Lines, turpmāk tekstā Cewal), locekļiem par EK Līguma 86. panta (pašlaik 82. pants, kas kā tāds tiek skatīts arī tālāk tekstā) pārkāpšanu.

(3)

Komisijas Lēmumā 93/82/EEK (2) (turpmāk tekstā – oriģinālais lēmums) tostarp noteica, ka Cewal un divas citas laineru konferences Cowac un Ukwal, un uzņēmumi, kas bija šo konferenču locekļi, ir pārkāpuši EK līguma 85. panta 1. daļu (pašlaik 81. panta 1. daļa, kas kā tāda tiek skatīta arī tālāk). Turklāt iesaistoties trīs dažādu veidu dominējošo pozīciju ļaunprātīgā izmantošanā, uzņēmumi, kas bija Cewal locekļi, pārkāpuši arī EK Līguma 82. pantu. Uzņēmumiem tika pieprasīts izbeigt pārkāpumus.

(4)

Komisijas oriģinālais lēmums uzliek soda naudu par EK Līguma 82. panta pārkāpšanu četriem Cewal dalībuzņēmumiem. Soda nauda 9,6 miljonu ECU apmērā tika uzlikta CMB.

(5)

Visas četras kompānijas un CMB filiāle CMBT iesniedza iesniegumus Pirmās instances tiesai (PIT) oriģinālā lēmuma anulēšanai. Tās 1996. gada 8. oktobra spriedumā (3) (turpmāk tekstā – PIT spriedums) PIT noraidīja iesniegumus. Tomēr tā samazināja soda naudas apmērus. CMB soda nauda tika samazināta līdz ECU 8 640 000.

(6)

CMB, CMBT un otra kompānija, kurai tika uzlikta soda nauda, Dafra-Lines A/S, pārsūdzēja PIT spriedumu. Tās 2000. gada 16. marta spriedumā (4) (turpmāk tekstā – EKT spriedums) Tiesa EKT noraidīja visus apelācijas iemeslus, kas tika iesniegti saistībā ar oriģinālā lēmuma būtību;

bet atcēla oriģinālā lēmuma pantus, kas uzliek soda naudu, un

noraidīja apelācijas atlikumu.

(7)

Atcelšanas iemesls bija tāds, ka Komisijai nebija izdevies skaidri norādīt pretenzijas:

ka tā bija iecerējusi uzlikt soda naudu katram atsevišķajam Cewal loceklim un

ka soda naudas apmēri tiks noteikti saistībā ar izvērtējumu par katras kompānijas dalību pasākumos, kas sastāda piedēvēto pārkāpumu.

(8)

2003. gada 16. aprīlī Komisija nosūtīja CMB jaunu pretenziju izteikumu, informējot, ka tā bija iecerējusi pieņemt jaunu lēmumu, nosakot soda naudu par pārkāpumiem, kas noteikti oriģinālajā lēmumā. Komisija iebildumu aktā precīzi informēja CMB, ka tā bija iecerējusi uzlikt tai soda naudu individuāli un ka soda naudas apmērs būs noteikts saistībā ar izvērtējumu par katras kompānijas dalību pasākumos, kas sastāda piedēvēto pārkāpumu.

III.   LĒMUMS

(9)

Pašreizējais lēmums ir balstīts uz neatkarīgiem oriģinālā lēmuma izmeklēšanas rezultātiem. Tas satur skaidru liecību, ka tas nav domāts, lai papildinātu vai izdarītu labojumus iesniegtajos faktos vai oriģinālajā lēmumā noteiktajos pārkāpumos. Tādējādi lēmums satur tikai aprakstošu oriģinālā lēmuma elementu kopsavilkumu, kas veido pamatu tajā noteiktajiem pārkāpumiem un aprakstu par to, kā PIT un EKT noteica naudas soda lielumu šiem elementiem.

(10)

Oriģinālajā lēmumā Komisija atklāja, ka Cewal locekļiem ir bijusi kopīga dominējoša pozīcija kuģu ceļos starp Zairas un Ziemeļeiropas ostām. Tie ir ļaunprātīgi izmantojuši dominējošo pozīciju, lai izslēgtu divu citu konkurējošo zvejas kompāniju konkurenci:

uzstājot par ārkārtējo tiesību līguma starp Cewal un Zairas kvazivalstisko aģentūru (Ogefrem) ieviešanu,

sistemātiski izmantojot “kaujas kuģus”,

uzspiežot 100 % uzticības līgumus un piemērojot melnos sarakstus, lai radītu iespēju izrēķināties ar neatkarīgo kuģu izmantotājiem.

(11)

Tiesiskajā izvērtēšanā ir atspoguļots, ka Komisija oriģinālā lēmuma elementus pielīdzina pārkāpumu eksistencei, raksturam un apmēram vai kā:

res judicata, (izlemta lieta), vai,

tā kā laika ierobežojumi, lai uzsāktu darbības pret tiem, ir sen beigušies, lieta ir ieguvusi galīgu būtību.

(12)

Kas attiecas uz tiesiskās situācijas, kas saistīta ar soda naudām, izvērtējumu, ir izteikts tāds viedoklis, ka ir veicināts, lai CMB izvirzītu piemērotu aizsardzību, ņemot vērā tam uzlikto soda naudu un soda naudu pamatojošos elementus.

(13)

Kas attiecas uz nolikumu par ierobežojumiem, ir konstatēts, ka, pamatojoties uz Padomes Regulu (EEK) Nr. 2988/74 (5) ne piecu gadu, ne desmit gadu ierobežojuma periods nav beidzies, tātad Komisijas kompetencē ir uzlikt jaunu soda naudu.

IV.   SODA NAUDA

(14)

Komisija uzskata par nepieciešamu saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 4056/86 (6) 19. panta 2. punktu uzlikt soda naudu CMB par EK Līguma 82. panta pārkāpumiem, kā noteikts oriģinālajā lēmumā.

(15)

Pašreizējais lēmums ir balstīts uz apsvērumiem, kas attiecas uz oriģinālajā lēmumā noteikto soda naudas uzlikšanu, pakāpi un iedalīšanu un kas turklāt attiecas uz PIT apsvērumiem.

(16)

Tāpat uzliktā soda nauda ir balstīta uz Vadlīnijām 1998. Kas attiecas uz svarīguma apmēriem, ir ņemta vērā pārkāpumu daba, to reālā ietekme uz tirgu un attiecīgo ģeogrāfisko tirgu.

(17)

Attiecīgais ģeogrāfiskais tirgus ir kuģu satiksmes starp Ziemeļeiropu un Zairu tirgus.

(18)

EK Līguma 82. panta pārkāpumiem, ko nodarījuši CMB un citi Cewal locekļi, ir ļoti nopietna daba tiktāl, cik tie dod iespēju Cewal saglabāt faktisku monopolu uz to maršrutiem uz un no Zairas. Turklāt tie tika īstenoti, lai izraidītu vienīgo tirgus konkurentu.

(19)

Tāpat tika ņemts vērā akts, ka Cewal prezidents un ģenerālsekretārs bija CMB darbinieki un Cewal birojs atradās tajās pašās telpās, kur CMB.

(20)

PIT tās lēmumā par atturēšanās iemesliem uzskatīja, ka Komisija bija likumīgi pilnvarota ņemt vērā faktu, ka laikā, kad tika pieņemts oriģinālais lēmums, kuģi, kas pieder CMB grupai, pārvadāja gandrīz visas konference kuģu kravas. Tomēr, tā kā pašreizējā lēmuma pieņemšanas laikā neviens no šādiem īpašiem apstākļiem nav attiecināms, tad šis apstāklis netika ņemts vērā, kad pašreizējā lēmumā tika aprēķinātas soda naudas.

(21)

Uz iepriekšminēto apstākļu bāzes Komisija noteica pamata apmēru – EUR 1 miljons par katru pārkāpumu.

(22)

Šie pamata apmēri tika palielināti par 20 %, 15 % un 20 % attiecīgi no pārkāpumu ilguma viedokļa.

(23)

Ņemot vērā laika noilgumu kopš rīcība tika izbeigta, tāpat kā laiku, kas pagāja pēc EKT sprieduma līdz pretenziju laišanai klajā 2003. gada aprīlī no visiem trim apjomiem tika atskaitīts EUR 50 000 apjoms.

(24)

Tas ir ietekmējis Komisiju uzlikt naudas sodu EUR 3,4 miljonu apmērā.


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 411/2004 (OV L 68, 6.3.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 34, 10.2.1993., 20. lpp.

(3)  Saistītās lietas T-24/93, T-25/93, T-26/93 un T-28/93 CMB, CMBT un Dafra-Lines pret Komisiju [1996] ECR II-1201.

(4)  Saistītās lietas C-395/96 P un C-396/96 P, CMB, CMBT un Dafra-Lines pret Komisiju [2000] ECR I-1365.

(5)  OV L 319, 29.11.1974., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1/2003.

(6)  OV L 378, 31.12.1986., 4. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1/2003.