ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 169

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 30. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 980/2005 (2005. gada 27. jūnijs) par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu

1

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

30.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 169/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 980/2005

(2005. gada 27. jūnijs)

par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu

EIROPAS SAVIENIBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Kopš 1971. gada Kopiena saskaņā ar savu vispārējo tarifa preferenču sistēmu ir piešķīrusi tirdzniecības preferences jaunattīstības valstīm.

(2)

Kopienas kopējai tirdzniecības politikai ir jābūt atbilstīgai attīstības politikas mērķiem un jāveicina to sasniegšana, jo īpaši nabadzības izskaušana un ilgtspējīgas attīstības, kā arī labas pārvaldības sekmēšana jaunattīstības valstīs. Tai ir jāatbilst PTO prasībām un jo īpaši VVTT 1979. gada Veicināšanas klauzulai (3).

(3)

Komisijas 2004. gada 7. jūlija paziņojumā Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ar nosaukumu “Jaunattīstības valstis, starptautiskā tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība: Kopienas vispārējo preferenču sistēmas (VPS) uzdevumi desmitgadei no 2006. līdz 2015. gadam” ir izklāstītas pamatnostādnes par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmam no 2006. gada līdz 2015. gadam.

(4)

Šī regula ir pirmā regula, ar ko īsteno minētās pamatnostādnes. To būtu jāpiemēro līdz 2008. gada 31. decembrim.

(5)

Vispārējo tarifa preferenču sistēmai (turpmāk “sistēma”) būtu jāsastāv no vispārēja režīma, kas piešķirts visām saņēmējvalstīm un teritorijām, un diviem īpašiem režīmiem, ņemot vērā tādu jaunattīstības valstu atšķirīgās attīstības vajadzības, kuras ir līdzīgā situācijā.

(6)

Vispārējs režīms būtu jāpiešķir visām saņēmējvalstīm, ja vien Pasaules Banka tās nav klasificējusi kā valstis ar augstu ienākumu līmeni un ja to eksports nav pietiekami diversificēts.

(7)

Īpašs veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai ir balstīts uz būtisko ilgtspējīgas attīstības jēdzienu, kā to atzīst starptautiskas konvencijas un instrumenti, piemēram, 1986. gada ANO Deklarācija par tiesībām uz attīstību, 1992. gada Rio Deklarācija par vidi un attīstību, 1998. gada ILO Deklarācija par pamatprincipiem un tiesībām darbā, 2000. gada ANO Tūkstošgades deklarācija un 2002. gada Johannesburgas Deklarācija par ilgtspējīgu attīstību. Līdz ar to jaunattīstības valstīm, kuras dēļ diversifikācijas trūkuma un nepietiekamas integrācijas starptautiskajā tirdzniecības sistēmā ir neaizsargātas, uzņemoties īpašas nastas un pienākumus, ratificējot un efektīvi ieviešot starptautiskās pamatkonvencijas par cilvēktiesībām un darba tiesībām, un vides aizsardzību, un labu pārvaldību, būtu jāgūst labums no papildu tarifa preferencēm. Šīs preferences ir izstrādātas, lai veicinātu tālāku ekonomikas izaugsmi un tādējādi pozitīvi ietekmētu vajadzību pēc ilgtspējīgas attīstības. Tādēļ saskaņā ar šo režīmu saņēmējvalstīm atceļ ad valorem tarifus, kā arī īpašos nodokļus (ja vien tie nav kombinēti ar ad valorem nodokli). Īpašs veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai būtu izņēmuma kārtā jāpiemēro, pirms stājas spēkā regula kopumā, lai varētu izpildīt PTO nolēmumu par īpašu narkotiku ražošanas un tirdzniecības apkarošanas režīmu.

(8)

Tām jaunattīstības valstīm, kuras dienā, kad stājas spēkā šī regula, saskaņā ar īpašo režīmu jau atbilst kritērijiem ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai, iespējami ātri būtu jāgūst labums no šā režīma. Tādēļ tām uz laiku jābūt ietvertām sarakstā kā saņēmējvalstīm. Tām būtu jāturpina gūt labumu no preferencēm, ja līdz 2005. gada 15. decembrim Komisija pēc to pieprasījuma apstiprina to novērtējumu.

(9)

Komisijai būtu jāuzrauga starptautisko konvenciju efektīva īstenošana saskaņā ar to attiecīgajiem mehānismiem un jānovērtē, kāda ir saistība starp papildu tarifa preferencēm un ilgtspējīgas attīstības veicināšanu.

(10)

Īpašais režīms attiecībā uz vismazāk attīstītajām valstīm būtu jāturpina, lai piešķirtu beznodokļu pieeju tādiem ražojumiem, kuru izcelsme saskaņā ar ANO atzinumu un klasifikāciju ir vismazāk attīstītajās valstīs. Valstij, kas pēc ANO klasifikācijas vairs nepieder pie vismazāk attīstītajām valstīm, būtu jānosaka pārejas laiks, lai novērstu jebkuru negatīvu ietekmi, kas rodas saskaņā ar šo režīmu piešķirto tarifa preferenču atcelšanu.

(11)

Preferences būtu jāturpina diferencēt atkarībā no ražojumu riska pakāpes, atšķirot zema riska ražojumus un paaugstināta riska ražojumus, lai ņemtu vērā situāciju, kāda ir Kopienā tajās nozarēs, kurās ražo tādus pašus ražojumus.

(12)

Joprojām vajadzētu būt atceltiem tiem tarifu nodokļiem, kurus piemēro zema riska ražojumiem, savukārt uz nodokļiem, ko piemēro paaugstināta riska ražojumiem, būtu jāattiecina tarifu samazināšana, lai nodrošinātu apmierinošu izmantojuma līmeni, vienlaikus ņemot vērā situāciju attiecīgajās Kopienas nozarēs.

(13)

Šādam samazinājumam vajadzētu būt pietiekami vilinošam, lai rosinātu uzņēmējus izmantot sistēmas piedāvātās iespējas. Ciktāl tas attiecas uz ad valorem nodokļiem, tie būtu jāsamazina par vienotu likmi 3,5 procentu punkti no vislielākās labvēlības režīma (MFN) nodokļa likmes. Īpašie nodokļi būtu jāpazemina par 30 %. Ja nodokļos ir norādīta minimālā nodokļa likme, tad minimālo nodokļa likmi nebūtu jāpiemēro.

(14)

Nodokļi būtu pilnībā jāatceļ, ja preferenču režīms atsevišķai ievešanas deklarācijai rada ad valorem nodokļus līdz 1 %, bet īpašie nodokļi nepārsniedz 2 euro, jo šādu nodokļu iekasēšanas izmaksas varētu būt augstākas nekā gūtie ieņēmumi.

(15)

Kopienas tirdzniecības politikas konsekvences labad saņēmējvalstij nebūtu jāgūst labums gan no Kopienas sistēmas, gan no brīvās tirdzniecības nolīguma, ja minētais nolīgums paredz vismaz tās visas preferences, kurus minētajai valstij nodrošina pašreizējā sistēma.

(16)

Izslēgšanai būtu jāpamatojas uz kritērijiem, kas saistīti ar kopējā muitas tarifa sadaļām. Sadaļas izslēgšana saņēmējvalstij būtu jāpiemēro, ja trīs gadus pēc kārtas sadaļa atbilst izslēgšanas kritērijiem, lai palielinātu izslēgšanas paredzamību un taisnīgumu, novēršot importa statistikas lielu un ārkārtas svārstību ietekmi.

(17)

Izcelsmes noteikumi, kas skar izcelsmes produktu jēdziena definīciju, procedūras un administratīvās sadarbības metodes, kuras izklāstītas Komisijas Regulā (EK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), kas nosaka noteikumus, ar ko īsteno Padomes Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas muitas kodeksa izveidi (4), attiecas uz tarifa preferencēm, kuras paredz šī regula, lai nodrošinātu, ka ieguvumus no šīs sistēmas saņem tikai tās valstis, kuras ar šo sistēmu ir iecerēts atbalstīt.

(18)

Pagaidu atcelšanas iemesliem būtu jāietver nopietni un sistemātiski principu pārkāpumi, kas minēti III pielikumā uzskaitītajās konvencijās, lai sekmētu šo konvenciju mērķus un nodrošinātu, ka neviens saņēmējs negūst netaisnīgas priekšrocības, ilgstoši pārkāpjot šīs konvencijas.

(19)

Mjanmas politiskās situācijas dēļ visu tarifa preferenču pagaidu atcelšanai attiecībā uz tādu produktu ievešanu, kuru izcelsme ir Mjanmā, būtu jāpaliek spēkā.

(20)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (5),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

1.   Kopienas vispārējo tarifa preferenču sistēmu (turpmāk “sistēma”) saskaņā ar šo regulu piemēro no dienas, kad stājas spēkā šī regula, līdz 2008. gada 31. decembrim.

2.   Šī regula nosaka:

a)

vispārējo režīmu;

b)

īpašu veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai;

c)

īpašu režīmu vismazāk attīstītajām valstīm.

2. pants

Valstis, kurām piemēro 1. panta 2. punktā minētos režīmus, ir uzskaitītas I pielikumā.

3. pants

1.   Saņēmējvalsti izslēdz no sistēmas, ja Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas klasificējusi to kā valsti ar augstu ienākumu līmeni un ja tāda tās importa uz Kopienu, ko skar VPS, piecas lielākās sadaļas veido mazāk nekā 75 % no kopējā importa, ko skar VPS, no saņēmējvalsts uz Kopienu.

2.   Ja saņēmējvalsts gūst labumu no preferenciālas komercvienošanās, kas noslēgta ar Kopienu un kas aptver vismaz visas tās preferences, kuras šai valstij sniedz pašreizējā sistēma, to svītro no saņēmējvalstu saraksta I pielikumā.

3.   Komisija informē saņēmējvalsti par tās svītrošanu no attiecīgo saņēmējvalstu saraksta, kas pievienots I pielikumā.

4. pants

Ražojumi, kas iekļauti 1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētajā režīmā, ir uzskaitīti II pielikumā.

5. pants

1.   Šajā regulā paredzētās tarifa preferences attiecas uz tādu ražojumu ievešanu, kuri iekļauti režīmos, ko izmanto saņēmējvalsts, kurā ir šo ražojumu izcelsme.

2.   1. panta 2. punktā minētā režīma izpratnē ražojumu izcelsmes noteikumi, kas skar izcelsmes jēdziena definīciju, procedūras un attiecīgās administratīvās sadarbības metodes, ir izklāstītas Regulā (EEK) Nr. 2454/93.

3.   Regulas (EEK) Nr. 2454/93 nozīmē reģionālo kumulāciju piemēro arī tad, ja tāda ražojuma izcelsme, kuru izmanto turpmākajai ražošanai valstī, kas ietverta reģionālajā grupā, ir kādā citā šīs grupas valstī, kura neizmanto režīmu, ko piemēro gala produktam, ar noteikumu, ka abas valstis gūst labumu reģionālās uzkrāšanās attiecībā uz šo grupu.

6. pants

Šajā regulā:

a)

“kopējā muitas tarifa nodokļi” ir nodokļi, kas norādīti I pielikuma otrajā daļā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (6), izņemot nodokļus, kas noteikti tarifa kvotu sistēmā;

b)

“sadaļa” ir jebkura no kopējā muitas tarifa sadaļām, kas noteiktas saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87. Tikai šajā regulā sadaļu XI uzskata par divām atsevišķām sadaļām: sadaļa XI a), kas aptver kopējā muitas tarifa 50. līdz 60. nodaļu, un sadaļa XI b), kas aptver 61. līdz 63. nodaļu;

c)

“Komiteja” ir 28. pantā minētā komiteja.

II NODAĻA

REŽĪMI UN TARIFA PREFERENCES

1. IEDAĻA

Vispārējais režīms

7. pants

1.   Pilnīgi atceļ kopējā muitas tarifa nodokļus ražojumiem, kas kā zema riska ražojumi uzskaitīti II pielikumā, izņemot nodokļu lauksaimniecības komponentus.

2.   Par 3,5 procentu punktiem samazina kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļus ražojumiem, kas kā paaugstināta riska ražojumi uzskaitīti II pielikumā. Attiecībā uz XI a) un XI b) iedaļā minētajiem ražojumiem šis samazinājums ir 20 %.

3.   Ja preferenciālās nodokļu likmes, kas aprēķinātas saskaņā ar 7. pantu Regulā (EK) Nr. 2501/2001 (7) par kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļiem, kas piemērojami dienā, pirms stājas spēkā šī regula, šā panta 2. punktā minētajiem ražojumiem paredz tarifu samazinājumu par vairāk nekā 3,5 procentu punktiem, piemēro minētās preferenciālās nodokļu likmes.

4.   Kopējā muitas tarifa īpašo nodokļu likmes, izņemot minimālā vai maksimālā nodokļa likmes ražojumiem, kas kā paaugstināta riska ražojumi uzskaitīti II pielikumā, pazemina par 30 %.

5.   Ja kopējā muitas tarifa nodokļos ražojumiem, kas kā paaugstināta riska ražojumi uzskaitīti II pielikumā, ietver ad valorem nodokļus un īpašos nodokļus, īpašo nodokļu likmes netiek samazinātas.

6.   Ja nodokļu likmēs, kas pazeminātas saskaņā ar 2. un 4. punkta noteikumiem, norāda maksimālo nodokļa likmi, tad maksimālo nodokli nesamazina. Ja šādos nodokļos ir noteikta minimālā nodokļa likme, tad to nepiemēro.

7.   Tarifa preferences, kas minētas no 1. līdz 4. punktam, nepiemēro to sadaļu ražojumiem, attiecībā uz kurām saskaņā ar 14. pantu, 21. panta 8. punktu un I pielikuma C sleju attiecīgajai izcelsmes valstij minētās tarifa preferences ir atceltas.

2. IEDAĻA

Īpašais veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai

8. pants

1.   Atceļ kopējā muitas tarifa ad valorem nodokļus, ko piemēro visiem tiem II pielikumā uzskaitītajiem ražojumiem, kuru izcelsme ir valstī, uz kuru attiecas īpašais veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai.

2.   Kopējā muitas tarifa īpašos nodokļus, ko piemēro ražojumiem, kuri minēti 1. punktā, atceļ pilnībā, izņemot tādus ražojumus, kuriem kopējā muitas tarifa nodokļi ietver arī ad valorem nodokļus. KN kodu 1704 10 91 un 1704 10 99 ražojumiem īpašo nodokli ierobežo līdz 16 % no muitas vērtības.

3.   Attiecībā uz saņēmējvalsti īpašais veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai neietver tos ražojumus, attiecībā uz kuriem tarifa preferences ir atceltas.

9. pants

1.   Īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai var piešķirt valstij, kura:

a)

ir ratificējusi un faktiski īstenojusi konvencijas, kas uzskaitītas III pielikuma A daļā, un

b)

ir ratificējusi un faktiski īstenojusi vismaz septiņas no konvencijām, kas uzskaitītas III pielikuma B daļā, un

c)

apņemas līdz 2008. gada 31. decembrim ratificēt un efektīvi īstenot konvencijas, kas minētas III pielikuma B daļā un kuras tā vēl nav ratificējusi un faktiski īstenojusi, un

d)

apņemas saglabāt konvenciju ratifikāciju un tiesību aktus un pasākumus to īstenošanai, kā arī piekrīt regulārai to izpildes rādītāju novērošanai un pārskatīšanai saskaņā ar tādu konvenciju īstenošanas noteikumiem, kuras tā ir ratificējusi un

e)

tiek uzskatīta par mazāk aizsargātu valsti atbilstīgi 2. punkta noteikumiem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta a) un c) apakšpunkta attiecībā uz valstīm, kam ir konkrēti konstitucionāli ierobežojumi, īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai var piešķirt valstij, kas nav ratificējusi un efektīvi īstenojusi ne vairāk kā divas no tam sešpadsmit konvencijām, kas uzskaitītas III pielikuma A daļā, ar noteikumu, ka:

a)

attiecīgā valsts ir uzņēmusies oficiālas saistības parakstīt, ratificēt un īstenot jebkuru trūkstošo konvenciju ne vēlāk kā 2005. gada 31. oktobrī, ja tiktu atzīts, ka nepastāv nekāda nesaderība ar tās konstitūciju, un

b)

gadījumā, kad pastāv nesaderība ar konstitūciju, attiecīgā valsts ir uzņēmusies oficiālas saistības parakstīt un ratificēt jebkuru trūkstošo konvenciju ne vēlāk kā 2006. gada 31. decembrī.

Pirms 2006. gada beigām Komisija ziņo Padomei par to, kā attiecīgā valsts izpildījusi iepriekšminētās saistības. Īpašā veicināšanas režīma ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai piešķiršana šai valstij līdz 2007. gada 1. janvārim ir atkarīga no Padomes lēmuma. Vajadzības gadījumā un pamatojoties uz iepriekšminēto ziņojumu, Komisija ierosina Padomei šādu kontinuitāti.

3.   Mazāk aizsargāta valsts ir tāda valsts:

a)

kuru Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas nav klasificējusi kā valsti ar augstu ienākumu līmeni un kuras piecas lielākās sadaļas no tās VPS aptverta importa Kopienā pārstāv vairāk nekā 75 % vērtībā no tās kopējā VPS aptvertā importa, un

b)

kuras VPS aptvertais imports Kopienā pārstāv mazāk nekā 1 % vērtībā no kopējā VPS aptvertā importa Kopienā.

Jāizmanto tie dati, kas 2004. gada 1. septembrī pieejami kā vidējais radītājs trīs gadiem pēc kārtas.

4.   Komisija pastāvīgi pārskata to konvenciju ratifikācijas statusu un faktisku īstenošanu, kas uzskaitītas III pielikumā. Komisija pirms šīs regulas piemērošanas posma beigām un nākamās regulas apspriešanas laikā iesniedz Padomei ziņojumu par šādu konvenciju ratifikācijas statusu, tostarp uzraudzības iestāžu ieteikumus.

10. pants

1.   Neskarot 3. punktu, īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai piešķir, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

valsts vai teritorija, kas uzskaitīta I pielikumā, ir iesniegusi attiecīgu pieprasījumu līdz 2005. gada 31. oktobrim, un

b)

pieprasījuma pārbaudē tiek konstatēts, ka valsts, kas iesniedz pieprasījumu, atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti 9. panta 1., 2. un 3. punktā.

2.   Valsts, kas Komisijai iesniedz pieprasījumu, to veic rakstiski un pieprasījumā sniedz aptverošu informāciju par III pielikumā minēto konvenciju ratificēšanu, par tiesību aktiem, kā arī pasākumiem, lai efektīvi īstenotu konvenciju noteikumus, kā arī par tās apņemšanos pieņemt novērošanas un pārskata mehānismu, kas paredzēts attiecīgajās konvencijās un saistītajos dokumentos, un pilnībā pakļauties tam.

3.   Valstis, kurām uz laiku piešķirts īpašais veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai, no šīs regulas spēkā stāšanās dienas līdz 2005. gada 31. oktobrim iesniedz arī pieprasījumu saskaņā ar 1. un 2. punktu. Komisija novērtē pieprasījumu saskaņā ar 11. pantu.

11. pants

1.   Kad Komisija saņem pieprasījumu kopā ar 10. pantā minēto informāciju, tā pārbauda pieprasījumu. Veicot pārbaudi, ņem vērā attiecīgo starptautisko organizāciju un aģentūru konstatējumus. Komisija var uzdot pieprasītājai valstij jebkādus jautājumus, kurus tā uzskata par būtiskiem, un tā var pārbaudīt informāciju, kas saņemta no pieprasījuma iesniedzējas valsts vai jebkura cita atbilstīga avota.

2.   Komisija saskaņā ar 1. punktā minēto pārbaudi un 28. panta 4. punktā minēto procedūru izlemj, vai pieprasījuma iesniedzējai valstij no 2006. gada 1. janvāra piešķirt īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai.

3.   Komisija informē pieprasītāju valsti par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 2. punktu. Ja valstij piešķir īpašo veicināšanas režīmu, tai tiek paziņota diena, kad minētais lēmums stājas spēkā. Komisija līdz 2005. gada 15. decembrim publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskaitot valstis, kuras gūst labumu no īpašā veicināšanas režīma ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai.

4.   Ja pieprasītājai valstij īpašais veicināšanas režīms netiek piešķirts, Komisija izskaidro iemeslus, ja minētā valsts to pieprasa.

5.   Visas attiecības saistībā ar iesniedzējas valsts pieprasījumu Komisija kārto ciešā koordinācijā ar komiteju, darbojoties saskaņā ar procedūru, kas minēta 28. panta 4. punktā.

3. IEDAĻA

Īpašais režīms vismazāk attīstītajām valstīm

12. pants

1.   Neskarot 2., 3. un 4. punktu, pilnīgi atceļ kopējā muitas tarifa nodokļus visiem ražojumiem, kas ietverti harmonizētās sistēmas 1. līdz 97. nodaļā, izņemot 93. nodaļā minētos ražojumus, kuru izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar I pielikumu izmanto īpašo režīmu vismazāk attīstītajām valstīm.

2.   Kopējā muitas tarifa nodokļus ražojumiem, kas ietverti tarifa pozīcijā 1006, 2006. gada 1. septembrī samazina par 20 %, 2007. gada 1. septembrī – par 50 %, un 2008. gada 1. septembrī – par 80 %. No 2009. gada 1. septembra tos atceļ pilnībā.

3.   Kopīgo muitas tarifu nodokļus ražojumiem, kas atbilst KN kodam 0803 00 19, katru gadu samazina par 20 %, sākot no 2002. gada 1. janvāra. No 2006. gada 1. janvāra tos atceļ pilnībā.

4.   Kopējā muitas tarifa nodokļus ražojumiem, kas ietverti tarifa pozīcijā 1701, 2006. gada 1. jūlijā samazina par 20 %, 2007. gada 1. jūlijā – par 50 % un 2008. gada 1. jūlijā – par 80 %. No 2009. gada 1. jūlija tos atceļ pilnībā.

5.   Kamēr saskaņā ar 2. un 4. punktu kopējā muitas tarifa nodokļi nav atcelti pilnībā, katram tirdzniecības gadam atver vispārīgu tarifa kvotu ar nodokļa nulles likmi, ko piemēro ražojumiem, kuri attiecīgi ietverti tarifa pozīcijā 1006 un apakšpozīcijā 1701 11 10 un kuru izcelsme ir valstīs, kas izmanto šo īpašo režīmu. Sākotnējās tarifa kvotas 2001./2002. tirdzniecības gadam ir 2 517 tonnas tādiem lobītiem rīsiem līdzvērtīgiem ražojumiem, kas iekļauti 1006 tarifa pozīcijā, un 74 185 tonnas tādiem baltajam cukuram līdzvērtīgiem ražojumiem, kas ietverti apakšpozīcijā 1701 11 10. Par katru turpmāko tirdzniecības gadu kvotas palielina par 15 % attiecībā pret iepriekšējā tirdzniecības gada kvotām.

6.   Komisija pieņem sīki izstrādātus noteikumus, kas saskaņā ar 28. panta 4. punktā minēto procedūru reglamentē 5. punktā minēto kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu. Šo kvotu atvēršanā un pārvaldīšanā Komisijai palīdz attiecīgo kopīgo tirgus organizāciju pārvaldības komitejas.

7.   Ja ANO izslēdz valsti no vismazāk attīstīto valstu saraksta, tā tiek svītrota no šā režīma saņēmējvalstu saraksta. Komisija saskaņā ar 28. panta 4. punktā noteikto procedūru lemj par režīma atcelšanu valstī un par pārejas laika ieviešanu vismaz uz trim gadiem.

13. pants

12. panta 4. punktu un 12. panta 5. punkta nosacījumus, kas attiecas uz tarifu apakšpozīcijā 1701 11 10 minētajiem ražojumiem, nepiemēro ražojumiem, kuru izcelsmes valstis gūst labumu no šajā iedaļā minētajām preferencēm un kurus izplata brīvā apgrozībā Francijas aizjūras departamentos.

4. SADAĻA

Kopīgi noteikumi

14. pants

1.   Tarifa preferences, kas minētas 7. un 8. pantā, atceļ attiecībā uz tādiem sadaļas ražojumiem, kuru izcelsme ir saņēmējvalstī, ja trīs gadus pēc kārtas saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas pieejami 2004. gada 1. septembrī, attiecīgās sadaļas tādu ražojumu ievedumu Kopienā no valsts, uz kuru attiecas šis režīms, vidējā vērtība pārsniedz 15 % no tā paša veida produktu vērtības, kurus ieved Kopienā no visām valstīm un teritorijām, kas uzskaitītas I pielikumā. Robežvērtība attiecībā uz XI a) un XI b) iedaļu ir 12,5 % katrai.

2.   Sadaļas, kas svītrotas saskaņā ar 1. punktu, ir uzskaitītas I pielikuma C slejā.

3.   Sadaļu svītrošanu no šīs sistēmas piemēro no 2006. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim.

4.   Komisijai informē saņēmējvalsti par sadaļas svītrošanu.

5.   Uz saņēmējvalsti neattiecas 1. punkts tādā nozīmē, ka jebkurai sadaļai, kas pārstāv vairāk nekā 50 % no tādu ražojumu vērtības, kurus ieved Kopienā no attiecīgās valsts, uz ko attiecas VPS.

6.   Šajā pantā izmantotais statistikas avots ir “COMEXT” statistika.

15. pants

1.   Ja ad valorem nodokļa likme atsevišķajai ievešanas deklarācijai, kas samazināta saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem, nepārsniedz 1 %, minēto nodokli atceļ pilnībā.

2.   Ja īpašā nodokļa likme atsevišķajai ievešanas deklarācijai, kas samazināta saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem, par katru atsevišķu euro summu nepārsniedz EUR 2, minēto nodokli atceļ pilnībā.

3.   Saskaņā ar 1. un 2. punktu preferenciālā nodokļa galīgo likmi, ko aprēķina saskaņā ar šo regulu, noapaļo uz leju līdz pirmajai decimāldaļai.

III NODAĻA

PAGAIDU ATCELŠANAS UN AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI

1. IEDAĻA

Pagaidu atcelšana

16. pants

1.   Šajā regulā paredzētā preferenču režīma piemērošanu visiem vai dažiem ražojumiem, kuru izcelsme ir saņēmējvalstī, var uz laiku atcelt šādu iemeslu dēļ:

a)

nopietni un sistemātiski tādu principu pārkāpumi, kas izklāstīti III pielikuma A daļā uzskaitītajās konvencijās, pamatojoties uz attiecīgo uzraudzības iestāžu slēdzienu;

b)

cietumos ražotu preču izvešana;

c)

būtiski trūkumi muitas kontrolē, izvedot vai pārvadājot tranzītā narkotikas (neatļautas vielas vai izejvielas) vai starptautisku konvenciju par nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu neievērošana;

d)

nopietna un sistemātiska negodīga tirdzniecības prakse, kas negatīvi ietekmē Kopienas ražošanas nozari un kam saņēmējvalsts nav pievērsusi uzmanību. Tajos negodīgas tirdzniecības prakses gadījumos, kuri saskaņā ar PTO nolīgumiem aizliegti vai par kuriem var ierosināt tiesvedību, šo pantu piemēro, pamatojoties uz iepriekš šajā sakarā pieņemto nolēmumu, ko izstrādājusi PTO kompetentā iestāde;

e)

nopietni un sistemātiski reģionālo zvejniecības organizāciju vai nolīgumu, kuru biedrs ir Kopiena, mērķu pārkāpumi attiecībā uz zvejas resursu saglabāšanu un pārvaldību.

2.   Neskarot 1. punktu, īpašo veicināšanas režīmu, kas minēts II nodaļas 2. iedaļā, var uz laiku atcelt attiecībā uz visiem vai dažiem šajā režīmā iekļautiem ražojumiem, kuru izcelsme ir saņēmējvalstī, jo īpaši, ja valsts tiesību aktos vairs nav iekļautas III pielikumā minētās konvencijas, kas ratificētas saskaņā ar 9. panta 1. un 2. punkta prasībām, vai ja šie tiesību akti nav efektīvi īstenoti.

3.   Šajā regulā paredzēto preferenciālo režīmu neatceļ saskaņā ar 1. punkta d) apakšpunktu attiecībā uz ražojumiem, kuriem piemēro antidempinga vai kompensācijas pasākumus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 384/96 (8) vai Regulu (EK) Nr. 2026/97 (9) tādu iemeslu dēļ, kuri attaisno šos pasākumus.

17. pants

1.   Šajā regulā paredzēto preferenciālo režīmu var uz laiku atcelt attiecībā uz visiem vai dažiem ražojumiem, kuru izcelsme ir saņēmējvalstī, ja notiek krāpšana, pārkāpumi vai sistemātiska neatbilstība vai nespēja nodrošināt atbilstību ražojumu izcelsmes noteikumiem un ar tiem saistītajām procedūrām, un nodrošināt administratīvo sadarbību, kā nepieciešams 1. panta 2. punktā minētā režīma ieviešanai un kontrolei.

2.   Administratīvā sadarbība, kas minēta 1. punktā, inter alia paredz, ka saņēmējvalsts veic šādas darbības:

a)

paziņo Komisijai un atjaunina informāciju, kas vajadzīga izcelsmes noteikumu īstenošanai un to ievērošanas kontrolei;

b)

palīdz Kopienai, pēc dalībvalstu muitas iestāžu pieprasījuma veicot turpmāko izcelsmes apliecinājuma pārbaudi un savlaicīgi paziņojot tās rezultātus;

c)

palīdz Kopienai, koordinācijā un ciešā sadarbībā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm atļaujot Komisijai veikt Kopienas administratīvās un izziņas sadarbības misijas minētajā valstī, lai pārbaudītu dokumentu autentiskumu vai ziņu precizitāti saistībā ar 1. panta 2. punktā minēto režīmu piešķirtajām priekšrocībām;

d)

veic vai organizē attiecīgo izziņu, lai identificētu un novērstu izcelsmes noteikumu pārkāpšanu;

e)

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 nozīmē ievēro vai nodrošina izcelsmes noteikumu ievērošanu attiecībā uz reģionālo kumulāciju, ja valsts saņem priekšrocības no tās;

f)

palīdz Kopienai pārbaudīt rīcību, ja pastāv aizdomas par ar izcelsmi saistītu krāpšanu. Pieņēmumu par krāpšanu var izdarīt, ja ražojumu imports saskaņā ar šajā regulā paredzēto preferenciālo režīmu ievērojami pārsniedz parasto eksporta līmeni no saņēmējvalsts.

3.   Komisija var uz laiku pārtraukt šajā regulā paredzēto preferenciālo režīmu visiem vai dažiem ražojumiem, kuru izcelsme ir saņēmējvalstī, ja tā uzskata, ka pastāv pietiekami pierādījumi, ka pagaidu pārtraukšana būtu pamatota 1. un 2. punktā minēto iemeslu dēļ, ar noteikumu, ka iepriekš tā:

informē Komiteju;

uzaicina dalībvalstis veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Kopienas finanšu intereses un/vai nodrošinātu, ka saņēmējvalsts ievēro savas saistības;

publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ka pastāv pamats šaubām par preferenciālā režīma piemērošanu un/vai par to, ka saņēmējvalsts izpilda savas saistības, kas var likt apšaubīt tās tiesības turpināt gūt labumu no šīs regulas sniegtajām priekšrocībām.

Komisija informē attiecīgo saņēmējvalsti par jebkuru saistībā ar šo punktu pieņemtu lēmumu, pirms tas stājas spēkā. Komisija par to paziņo arī Komitejai.

4.   Jebkura dalībvalsts 1 mēneša laikā var iesniegt saskaņā ar 3. punktu pieņemtu lēmumu Padomei izskatīšanai. Padome, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu, 1 mēneša laikā var pieņemt atšķirīgu lēmumu.

5.   Atcelšanas ilgums nepārsniedz 6 mēnešus. Šā laikposma beigās Komisija pieņem lēmumu, vai izbeigt atcelšanu, iepriekš informējot Komiteju, vai pagarināt atcelšanu saskaņā ar 3. punktā minēto procedūru.

6.   Dalībvalstis paziņo Komisijai visu attiecīgo informāciju, kas var pamatot preferenču atcelšanu vai atcelšanas pagarināšanu.

18. pants

1.   Ja Komisija vai kāda no dalībvalstīm saņem ziņas, kas var attaisnot pagaidu atcelšanu, un ja Komisija vai kāda no dalībvalstīm uzskata, ka ir pietiekams pamats sākt izmeklēšanu, tā informē Komiteju un pieprasa konsultācijas, kam būtu jānotiek viena mēneša laikā.

2.   Pēc konsultācijām Komisija saskaņā ar 28. panta 5. punktā minēto procedūru 1 mēneša laikā var lemt par izmeklēšanas sākšanu.

19. pants

1.   Ja Komisija nolemj sākt izmeklēšanu, tā publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ar kuru tā izsludina izmeklēšanas sākšanu, un par to paziņo attiecīgajai saņēmējvalstij. Paziņojumā sniedz pārskatu par saņemto informāciju un norāda, ka jebkuras attiecīgas ziņas būtu jānosūta Komisijai. Tajā norāda termiņu, kurš nepārsniedz četrus mēnešus no paziņojuma publicēšanas brīža, kurā ieinteresētās puses var rakstveidā darīt zināmus savus viedokļus.

2.   Komisija attiecīgajai saņēmējvalstij nodrošina iespēju sadarboties izmeklēšanā.

3.   Komisija meklē visu informāciju, ko uzskata par vajadzīgu, ietverot pieejamos novērtējumus, komentārus, lēmumus, ieteikumus un secinājumus, ko piedāvā ANO, ILO un citu kompetentu starptautisku iestāžu attiecīgās uzraudzības organizācijas. Tās kalpo par izejas punktu, lai izpētītu, vai pagaidu atcelšana ir pamatota 16. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā iemesla dēļ. Komisija var pārbaudīt no ražotājiem un attiecīgās saņēmējvalsts saņemto informāciju.

4.   Komisijai var palīdzēt tās dalībvalsts amatpersonas, kuras teritorijā šāda pārbaude notiek, ja dalībvalsts to pieprasa.

5.   Ja Komisijas pieprasītās ziņas netiek iesniegtas termiņā, kas norādīts paziņojumā par izmeklēšanu, vai ja izmeklēšana tiek būtiski traucēta, atzinumu var sastādīt, pamatojoties uz pieejamiem faktiem.

6.   Izmeklēšana būtu jāpabeidz gada laikā. Komisija var pagarināt šo termiņu saskaņā ar 28. panta 5. punktā noteikto procedūru.

20. pants

1.   Komisija iesniedz Komitejai ziņojumu par sava darba rezultātiem.

2.   Ja Komisija uzskata, ka darba rezultāti nepamato pagaidu atcelšanu, tā 28. panta 5. punktā minētajā kārtībā nolemj izmeklēšanu izbeigt. Tādā gadījumā Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumu, ar kuru izsludina izmeklēšanas izbeigšanu un kurā izklāsta savus galvenos secinājumus.

3.   Ja Komisija uzskata, ka darba rezultāti pamato pagaidu atcelšanu 16. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā iemesla dēļ, tā saskaņā ar 28. panta 5. punktā minēto procedūru nolemj sešus mēnešus kontrolēt un izvērtēt stāvokli attiecīgajā saņēmējvalstī. Komisija paziņo par šo lēmumu attiecīgajai saņēmējvalstij un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumu par nodomu iesniegt Padomei priekšlikumu par pagaidu atcelšanu, ja vien līdz minētā laikposma beigām attiecīgā saņēmējvalsts neapņemas veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai sapratīgi noteiktā termiņā pārkārtotos atbilstīgi III pielikuma A daļā uzskaitītajām konvencijām.

4.   Ja Komisija uzskata pagaidu atcelšanu par vajadzīgu, tā iesniedz atbilstīgu priekšlikumu Padomei, kura ar kvalificētu balsu vairākumu par to lemj 1 mēneša laikā. Šā panta 3. punktā minētajos gadījumos Komisija šajā punktā minētā laikposma beigās iesniedz savu priekšlikumu.

5.   Ja Padome lemj par pagaidu atcelšanu, šāds lēmums stājas spēkā 6 mēnešus pēc tā pieņemšanas dienas, ja vien pirms tam netiek nolemts, ka vairs nav spēkā iemesli, kas to pamato.

2. IEDAĻA

Aizsardzības klauzula

21. pants

1.   Ja ražojumu, kura izcelsme ir saņēmējvalstī, ieved saskaņā ar noteikumiem, kas līdzīgu vai tieši konkurējošu ražojumu ražotājam Kopienā izraisa vai draud izraisīt nopietnas grūtības, kopējā muitas tarifa nodokļus minētajam ražojumam jebkurā brīdī pēc dalībvalsts pieprasījuma vai pēc Komisijas iniciatīvas var atjaunot.

2.   Komisija saprātīgā laikposmā pieņem oficiālu lēmumu sākt izmeklēšanu. Ja Komisija nolemj sākt izmeklēšanu, tā publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ar kuru izsludina izmeklēšanas sākšanu. Paziņojumā sniedz saņemtās informācijas kopsavilkumu un norāda, ka jebkuras atbilstīgas ziņas būtu jānosūta Komisijai. Turklāt tajā norāda termiņu, kurš nepārsniedz 4 mēnešus kopš paziņojumu publicēšanas dienas, kurā ieinteresētās puses var rakstveidā darīt zināmus savus viedokļus.

3.   Komisija meklē visu informāciju, ko uzskata par vajadzīgu, un var pārbaudīt no attiecīgās saņēmējvalsts un jebkura cita atbilstīga avota saņemto informāciju. Tai var palīdzēt tās dalībvalsts amatpersonas, kuras teritorijā notiek pārbaude, ja dalībvalsts to pieprasa.

4.   Pārbaudot nopietnu problēmu esamību, Komisija, inter alia, attiecībā uz Kopienas ražotājiem ņem vērā šādus apstākļus, ja ir pieejamas ziņas:

tirgus daļu,

ražošanu,

krājumus,

ražošanas jaudu,

bankrotus,

rentabilitāti,

jaudas izmantojumu,

nodarbinātību,

ievedumus,

cenas.

5.   Izmeklēšanu pabeidz 6 mēnešu laikā pēc 2. punktā minētā paziņojuma publicēšanas. Ārkārtējos gadījumos un pēc konsultācijas ar Komiteju Komisija saskaņā ar 28. panta 5. punktā minēto procedūru var pagarināt šo termiņu.

6.   Komisija saskaņā ar 28. panta 5. punktā minēto procedūru pieņem lēmumu 1 mēneša laikā. Šāds lēmums stājas spēkā 1 mēneša laikā pēc tā publicēšanas.

7.   Ja ārkārtas apstākļi, kas prasa tūlītēju rīcību, izmeklēšanu padara neiespējamu, Komisija pēc Komitejas informēšanas veic jebkuru aizsargpasākumu, kurš ir absolūti vajadzīgs.

8.   Ja to ražojumu ievedums, kas iekļauti sadaļā XI b), kā minēts 14. panta 1. punktā, kuru izcelsme ir saņēmējvalstī:

a)

pieaug vismaz par 20 % (pēc apjoma) salīdzinājumā ar iepriekšējo kalendāra gadu, vai

b)

pārsniedz 12,5 % no tā Kopienas ieveduma vērtības attiecībā uz produktiem no sadaļas XI b), kas jebkurā divpadsmit mēnešu laikposmā veikts no visām valstīm un teritorijām, kuras uzskaitītas I pielikumā,

Komisija šīs regulas piemērošanas laikposmā katru gadu 1. janvārī pēc pašas iniciatīvas vai pēc kādas dalībvalsts lūguma un pēc Komitejas informēšanas attiecībā uz ražojumiem, kas iekļauti sadaļā XI b), atceļ preferences, kas minētas 7. pantā. Šo noteikumu nepiemēro attiecībā uz valstīm, kuras gūst labumu no īpašā režīma vismazāk attīstītām valstīm, kas minēts 12. pantā, un valstīm, kuru ieveduma apjoms Kopienā, kā noteikts 14. panta 1. punktā, nepārsniedz 8 %. Komisija paziņo saņēmējvalstij par preferenču atcelšanu. Preferenču atcelšanu piemēro divus mēnešus pēc tam, kad Komisijas lēmums par to publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

22. pants

Ja to produktu ievešana, kas iekļauti Līguma I pielikumā, izraisa vai draud izraisīt nopietnus Kopienas tirgu, jo īpaši viena vai vairāku attālāko reģionu tirgu, vai to regulēšanas mehānismu darbības traucējumus, Komisija pēc dalībvalsts vai pati pēc savas iniciatīvas var atcelt preferenču režīma piemērošanu attiecīgajiem ražojumiem pēc tam, kad ir konsultējusies ar attiecīgās kopējā tirgus organizācijas pārvaldības komiteju.

23. pants

1.   Komisija cik ātri vien iespējams informē attiecīgo saņēmējvalsti par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 21. vai 22. pantu, pirms tas stājies spēkā. Komisija par to paziņo arī Padomei un dalībvalstīm.

2.   Jebkura dalībvalsts lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 21. vai 22. pantu, var 1 mēneša laikā iesniegt Padomei izskatīšanai. Padome ar kvalificētu balsu vairākumu viena mēneša laikā var pieņemt atšķirīgu lēmumu.

3. IEDAĻA

Uzraudzības pasākumi lauksaimniecības sektorā

24. pants

1.–24. nodaļā minētos ražojumus ar izcelsmi saņēmējvalstīs var pakļaut īpašam uzraudzības mehānismam, lai izvairītos no Kopienas tirgus traucējumiem. Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc kādas dalībvalsts pieprasījuma izlemj, kuriem ražojumiem piemēro šo uzraudzības sarakstu.

Visus 21. pantā minētos laikposmus, kas pārsniedz 2 mēnešus, samazina līdz 2 mēnešiem šādos gadījumos:

ja saņēmējvalsts nespēj nodrošināt atbilstību ražojumu izcelsmes noteikumiem vai nespēj nodrošināt administratīvo sadarbību, kas prasīta 17. pantā vai

ja 1.–24. nodaļā minēto ražojumu, kuriem piemēro šajā regulā minēto preferenču režīmu, imports ievērojami pārsniedz parasto saņēmējvalsts eksporta līmeni.

4. IEDAĻA

Kopēji noteikumi

25. pants

Nekas no šajā nodaļā minētā neskar aizsardzības klauzulu piemērošanu, kas pieņemtas kā daļa no Līguma 37. pantā minētās kopējās lauksaimniecības politikas vai kā daļa no Līguma 133. pantā minētās kopējās tirdzniecības politikas, vai jebkuru citu aizsardzības klauzulu, kuru var piemērot.

IV NODAĻA

PROCEDŪRAS NOTEIKUMI

26. pants

Komisija saskaņā ar 28. panta 5. punktā minēto procedūru pieņem izmaiņas šīs regulas pielikumos, ja tas ir kļuvis nepieciešams:

a)

sakarā ar grozījumiem kombinētajā nomenklatūrā;

b)

sakarā ar izmaiņām valstu vai teritoriju starptautiskajā statusā vai klasifikācijā;

c)

sakarā ar 3. panta 2. punkta piemērošanu;

d)

ja valsts ir sasniegusi 3. panta 1. punktā noteikto robežvērtību;

e)

sakarā ar saņēmējvalstu galīgā saraksta izveidošanu vēlākais līdz 2005. gada 15. decembrim saskaņā ar 11. pantu.

27. pants

1.   Dalībvalstis sešu nedēļu laikā pēc katra ceturkšņa beigām nosūta Eiropas Kopienu Statistikas birojam statistikas ziņas par ražojumiem, kas saskaņā ar muitas procedūru laisti brīvā apgrozībā attiecīgajā ceturksnī atbilstīgi šajā regulā minētajām tarifa preferencēm. Šajās ziņās, kas sniegtas ar atsauci uz kombinētās nomenklatūras kodiem un vajadzības gadījumā – TARIC kodiem, norāda izcelsmes valsti, vērtības, daudzumus un jebkuras papildu mērvienības, kas prasītas saskaņā ar definīcijām, kas ietvertas Padomes Regulā (EK) Nr. 1172/95 (10) un Komisijas Regulā (EK) Nr. 1917/2000 (11).

2.   Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.d pantu dalībvalstis pēc Komisijas pieprasījuma nosūta tai sīkas ziņas par to ražojumu daudzumiem, kas iepriekšējos mēnešos pieņemti laišanai brīvā apgrozībā atbilstīgi šajā regulā paredzētajām tarifa preferencēm. Šajās ziņās iekļauj 3. punktā minētos ražojumus.

3.   Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm kontrolē to ražojumu ievešanu, uz ko attiecas KN kods 0803 00 19, tarifa pozīcijas 0603, 1006, 1701, 1704 un 6403 un KN kodi 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 2002 90 un 2103 20, lai noteiktu, vai ir izpildīti 21. un 22. pantā minētie nosacījumi.

28. pants

1.   Šīs regulas īstenošanā Komisijai palīdz Vispārējo preferenču komiteja (turpmāk “Komiteja”).

2.   Komiteja drīkst pārbaudīt jebkuru jautājumu saistībā ar šīs regulas piemērošanu, kuru ierosinājusi Komisija vai kurš ierosināts pēc dalībvalsts pieprasījuma.

3.   Komiteja, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu par laikposmu no 2006. gada 1. janvāra, pārbauda sistēmas ietekmi. Šis ziņojums attiecas uz visiem preferenču režīmiem, kas minēti 1. panta 2. punktā, un to iesniedz savlaicīgi pirms nākamās regulas apspriešanas.

4.   Ja izdarīta atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laikposms ir trīs mēneši.

5.   Ja izdarīta atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu.

6.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

V NODAĻA

NOBEIGUMA UN PĀREJAS NOTEIKUMI

29. pants

Padomes Regulu (EK) Nr. 552/97 (12), kas attiecas uz Padomes Regulu (EK) Nr. 3281/94 (13) un Padomes Regulu (EK) Nr. 1256/96 (14), uzskata par atbilstīgu šīs regulas attiecīgajiem noteikumiem. Komisijas Regulas (EK) Nr. 1381/2002 (15) un (EK) Nr. 1401/2002 (16), kas attiecas uz Regulu (EK) Nr. 2501/2001, uzskata par atbilstīgām šīs regulas attiecīgajiem noteikumiem.

30. pants

1.   Šīs regulas 2. iedaļā minētais īpašais veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai, kā arī noteikumi, ko piemēro saistībā ar šo režīmu, stājas spēkā 2005. gada 1. jūlijā. Šis režīms no tā spēkā stāšanās brīža atceļ īpašo narkotiku ražošanas un tirdzniecības apkarošanas režīmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 2501/2001 IV sadaļā, un tos Regulas (EK) Nr. 2501/2001 noteikumus, ko piemēro saistībā ar šo režīmu. Citi šīs regulas noteikumi stājas spēkā 2006. gada 1. janvārī un no šīs dienas atceļ tos Regulas (EK) Nr. 2501/2001 noteikumus, kas tajā brīdī vēl ir spēkā.

2.   Šo regulu piemēro līdz 2008. gada 31. decembrim. Minētā diena tomēr neattiecas uz īpašo režīmu vismazāk attīstītajām valstīm un uz citiem šīs regulas noteikumiem, ciktāl tos piemēro saistībā ar šo režīmu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2005. gada 27. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

L. LUX


(1)  Atzinums iesniegts 2005. gada 9. martā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Atzinums iesniegts 2005. gada 9. februārī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  “Diferencēta un labvēlīgāka procedūra, abpusējība un pilnīgāka jaunattīstības valstu līdzdalība”, VVTT 1979. gada 28. novembra Lēmums (L/4903).

(4)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 837/2005 (OV L 139, 2.6.2005., 1. lpp.).

(5)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(6)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 493/2005 (OV L 82, 31.3.2005., 1. lpp.).

(7)  Padomes Regula (EK) Nr. 2501/2001 (2001. gada 10. decembris) par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu no 2002. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim (OV L 346, 31.12.2001., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1828/2004 (OV L 321, 22.10.2004., 23. lpp.).

(8)  Padomes Regula (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 461/2004 (OV L 77, 13.3.2004., 12. lpp.).

(9)  Padomes Regula (EK) Nr. 2026/97 (1997. gada 6. oktobris) par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV L 288, 21.10.1997., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 461/2004.

(10)  Padomes Regula (EK) Nr. 1172/95 (1995. gada 22. maijs) par statistiku, kas attiecas uz Kopienas un tās dalībvalstu preču tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 118, 25.5.1995., 10. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(11)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1917/2000 (2000. gada 7. septembris) par noteikumiem Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 īstenošanai attiecībā uz ārējās tirdzniecības statistiku (OV L 229, 9.9.2000., 14. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 179/2005 (OV L 30, 3.2.2005., 6. lpp.).

(12)  Padomes Regula (EK) Nr. 552/97 (1997. gada 24. marts), ar ko uz laiku atsauc Mjanmas Savienības piekļuvi vispārējām tarifa preferencēm (OV L 85, 27.3.1997., 8. lpp.).

(13)  Padomes Regula (EK) Nr. 3281/94 (1994. gada 19. decembris), ar ko vispārējo tarifa preferenču četru gadu sistēmu (1995. līdz 1998. gads) piemēro konkrētiem rūpniecības ražojumiem, kuru izcelsme ir jaunattīstības valstīs (OV L 348, 31.12.1994., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2820/98 (OV L 357, 30.12.1998., 1. lpp.).

(14)  Padomes Regula (EK) Nr. 1256/96 (1996. gada 20. jūnijs), ar ko vispārējo tarifa preferenču daudzgadu sistēmas no 1996. gada 1. jūlija līdz 1999. gada 30. jūnijam piemēro konkrētiem lauksaimniecības ražojumiem, kuru izcelsme ir jaunattīstības valstīs (OV L 160, 29.6.1996., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 602/98 (OV L 80, 18.3.1998., 1. lpp.).

(15)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1381/2002 (2002. gada 29. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus tarifu kvotu atklāšanai un pārvaldīšanai, kuras paredzētas vismazāk attīstīto valstu izcelsmes rafinējamam niedru jēlcukuram no 2002./2003. līdz 2005./2006. tirdzniecības gadam (OV L 200, 30.7.2002., 14. lpp.).

(16)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1401/2002 (2002. gada 31. jūlijs), kas nosaka tarifu kvotu atklāšanas un pārvaldes kārtību no 2002./03. līdz 2008./09. tirdzniecības gadam attiecībā uz vismazāk attīstīto valstu izcelsmes rīsiem (OV L 203, 1.8.2002., 42. lpp.).


I PIELIKUMS

Saņēmējvalstis (1) un teritorijas, kuras izmanto Kopienas vispārējo tarifa preferenču sistēmu

A sleja

:

Kods saskaņā ar valstu un teritoriju nomenklatūru Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas vajadzībām

B sleja

:

Valsts nosaukums

C sleja

:

Iedaļas, kas skar saņēmējvalstis, kurām atceltas tarifa preferences (14. pants)

D sleja

:

Valstis, kas ietvertas īpašajā vismazāk attīstīto valstu veicināšanas režīma sarakstā (12. pants)

E sleja

:

Valstis, kas ietvertas īpašajā veicināšanas režīmā ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai (8. pants)


A

B

C

D

E

AE

Apvienotie Arābu Emirāti

 

 

 

AF

Afganistāna

 

X

 

AG

Antigva un Barbuda

 

 

 

AI

Angvilla

 

 

 

AM

Armēnija

 

 

 

AN

Nīderlandes Antiļu salas

 

 

 

AO

Angola

 

X

 

AQ

Antarktika

 

 

 

AR

Argentīna

 

 

 

AS

Amerikas Samoa

 

 

 

AW

Aruba

 

 

 

AZ

Azerbaidžāna

 

 

 

BB

Barbadosa

 

 

 

BD

Bangladeša

 

X

 

BF

Burkina Faso

 

X

 

BH

Bahreina

 

 

 

BI

Burundi

 

X

 

BJ

Benina

 

X

 

BM

Bermudu salas

 

 

 

BN

Bruneja

 

 

 

BO

Bolīvija

 

 

X

BR

Brazīlija

S-IV Pārtikas rūpniecības ražojumi; dzērieni, alkoholiski šķidrumi un etiķis; tabaka un tabakas rūpnieciski aizstājēji.

 

 

S-IX Koks un koka izstrādājumi; kokogles; korķis un korķa izstrādājumi; izstrādājumi no salmiem, esparto un citiem pinamiem materiāliem; pīti trauki un pinumi.

BS

Bahamu salas

 

 

 

BT

Butāna

 

X

 

BV

Buvē sala

 

 

 

BW

Botsvāna

 

 

 

BY

Baltkrievija

 

 

 

BZ

Beliza

 

 

 

CC

Kokosu (vai Kīlinga salas)

 

 

 

CD

Kongo Demokrātiskā Republika

 

X

 

CF

Centrālāfrikas Republika

 

X

 

CG

Kongo

 

 

 

CI

Kotdivuāra

 

 

 

CK

Kuka salas

 

 

 

CL

Čīle

 

 

 

CM

Kamerūna

 

 

 

CN

Ķīnas Tautas Republika

S-VI Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru produkti.

 

 

S-VII Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi.

S-VIII Jēlādas, āda, kažokādas un to izstrādājumi; zirglietas un iejūgi; ceļojuma piederumi, rokassomas un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja pavedienu).

S-IX Koks un koka izstrādājumi; kokogles; korķis un korķa izstrādājumi; izstrādājumi no salmiem, esparto un citiem pinamiem materiāliem; pīti trauki un pinumi.

S-X Koksnes celuloze vai cits šķiedrains celulozes materiāls; pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons; papīrs un kartons un to izstrādājumi.

S-XI(a) Audumi; XI(b) Tekstilpreces.

S-XII Apavi, galvassegas, lietussargi, saulessargi, spieķi, sēžamspieķi, pātagas, pletnes un to daļas; apstrādātas spalvas un to izstrādājumi; mākslīgās puķes; izstrādājumi no cilvēku matiem.

S-XIII Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi; keramikas izstrādājumi; stikls un stikla izstrādājumi.

S-XIV Dabiskas vai audzētas pērles, dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas.

S-XV Parastie metāli un parasto metālu izstrādājumi.

S-XVI Mehānismi un mehāniskas ierīces; elektroiekārtas; to daļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un šādu izstrādājumu detaļas un piederumi.

S-XVII Transportlīdzekļi, lidmašīnas, kuģi un ar tiem saistītās transporta iekārtas.

S-XVIII Optiskās ierīces un aparāti, foto un kino aparatūra, mēraparāti, kontrolaparāti, precīzijas ierīces, medicīnas vai ķirurģijas instrumenti un ierīces; pulksteņi un modinātāji; mūzikas instrumenti; to daļas un piederumi.

S-XX Dažādi rūpniecības ražojumi.

CO

Kolumbija

 

 

X

CR

Kostarika

 

 

X

CU

Kuba

 

 

 

CV

Zaļā Raga salas

 

X

 

CX

Ziemsvētku salas

 

 

 

DJ

Džibutija

 

X

 

DM

Dominika

 

 

 

DO

Dominikānas Republika

 

 

 

DZ

Alžīrija

S-V Minerālprodukti.

 

 

EC

Ekvadora

 

 

X

EG

Ēģipte

 

 

 

ER

Eritreja

 

X

 

ET

Etiopija

 

X

 

FJ

Fidži

 

 

 

FK

Folklendas salas

 

 

 

FM

Mikonēzijas Federatīvās Valstis

 

 

 

GA

Gabona

 

 

 

GD

Grenāda

 

 

 

GE

Gruzija

 

 

X

GH

Gana

 

 

 

GI

Gibraltārs

 

 

 

GL

Grenlande

 

 

 

GM

Gambija

 

X

 

GN

Gvineja

 

X

 

GQ

Ekvatoriālā Gvineja

 

X

 

GS

Dienviddžordžija un Dienvidsendviču salas

 

 

 

GT

Gvatemala

 

 

X

GU

Guama

 

 

 

GW

Gvineja-Bisava

 

X

 

GY

Gajāna

 

 

 

HM

Hērda un Makdonalda salas

 

 

 

HN

Hondurasa

 

 

X

HT

Haiti

 

X

 

ID

Indonēzija

S-III Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; pārstrādāti pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski.

 

 

S-IX Koks un koka izstrādājumi; kokogles; korķis un korķa izstrādājumi; izstrādājumi no salmiem, esparto un citiem pinamiem materiāliem; pīti trauki un pinumi.

IN

Indija

S-XI(a) Audumi.

S-XIV Dabiskas vai audzētas pērles, dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas.

 

 

IO

Britu Indijas okeāna teritorija

 

 

 

IQ

Irāka

 

 

 

IR

Irānas Islāma Republika

 

 

 

JM

Jamaika

 

 

 

JO

Jordāna

 

 

 

KE

Kenija

 

 

 

KG

Kirgizstāna

 

 

 

KH

Kambodža

 

X

 

KI

Kiribati

 

X

 

KM

Komoru salas

 

X

 

KN

Sentkitsa un Nevisa

 

 

 

KW

Kuveita

 

 

 

KY

Kaimanu salas

 

 

 

KZ

Kazahstāna

 

 

 

LA

Laosas Tautas Demokrātiskā Republika

 

X

 

LB

Libāna

 

 

 

LC

Sentlūsija

 

 

 

LK

Šrilanka

 

 

X

LR

Libērija

 

X

 

LS

Lesoto

 

X

 

LY

Lībijas Arābu Džamahīrija

 

 

 

MA

Moroka

 

 

 

MD

Moldovas Republika

 

 

 

MG

Madagaskara

 

X

 

MH

Māršala salas

 

 

 

ML

Mali

 

X

 

MM

Mjanma

 

X

 

MN

Mongolija

 

 

X

MO

Makao

 

 

 

MP

Ziemeļu Marianas salas

 

 

 

MR

Mauritānija

 

X

 

MS

Montserrata

 

 

 

MU

Maurīcija

 

 

 

MV

Maldivu salas

 

X

 

MW

Malāvija

 

X

 

MX

Meksika

 

 

 

MY

Malaizija

S-III Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; pārstrādāti pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski.

 

 

MZ

Mozambika

 

X

 

NA

Namībija

 

 

 

NC

Jaunkaledonija

 

 

 

NE

Nigēra

 

X

 

NF

Norfolkas sala

 

 

 

NG

Nigērija

 

 

 

NI

Nikaragva

 

 

X

NP

Nepāla

 

X

 

NR

Nauru

 

 

 

NU

Niue

 

 

 

OM

Omāna

 

 

 

PA

Panama

 

 

X

PE

Peru

 

 

X

PF

Franču Polinēzija

 

 

 

PG

Papua-Jaungvineja

 

 

 

PH

Filipīnas

 

 

 

PK

Pakistāna

 

 

 

PM

Senpjēra un Mikelona

 

 

 

PN

Pitkērna

 

 

 

PW

Palau

 

 

 

PY

Paragvaja

 

 

 

QA

Katara

 

 

 

RU

Krievijas Federācija

S-VI Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru produkti.

S-X Koksnes celuloze vai cits šķiedrains celulozes materiāls; pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons; papīrs un kartons un to izstrādājumi.

S-XV Parastie metāli un parasto metālu izstrādājumi.

 

 

RW

Ruanda

 

X

 

SA

Saūda Arābija

 

 

 

SB

Zālamana salas

 

X

 

SC

Seišeļu salas

 

 

 

SD

Sudāna

 

X

 

SH

Sv. Helēnas sala

 

 

 

SL

Sjerraleone

 

X

 

SN

Senegāla

 

X

 

SO

Somālija

 

X

 

SR

Surinama

 

 

 

ST

Santome un Prinsipi

 

X

 

SV

Salvadora

 

 

X

SY

Sīrijas Arābu Republika

 

 

 

SZ

Svazilenda

 

 

 

TC

Tērksas un Kaikosas salas

 

 

 

TD

Čada

 

X

 

TF

Franču Dienvidu teritorijas

 

 

 

TG

Togo

 

X

 

TH

Taizeme

S-XIV Dabiskas vai audzētas pērles, dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi; bižutērija; monētas.

 

 

S-XVII Transportlīdzekļi, lidmašīnas, kuģi un ar tiem saistītās transporta iekārtas.

TJ

Tadžikistāna

 

 

 

TK

Tokelau

 

 

 

TL

Timora-Leste

 

X

 

TM

Turkmenistāna

 

 

 

TN

Tunisija

 

 

 

TO

Tonga

 

 

 

TT

Trinidāda un Tobago

 

 

 

TV

Tuvalu

 

X

 

TZ

Tanzānijas Savienotā Republika

 

X

 

UA

Ukraina

 

 

 

UG

Uganda

 

X

 

UM

ASV Mazās Aizjūras teritorijas

 

 

 

UY

Urugvaja

 

 

 

UZ

Uzbekistāna

 

 

 

VC

Sentvinsenta un Grenadīnas

 

 

 

VE

Venecuēla

 

 

X

VG

Britu Virdžīnu salas

 

 

 

VI

ASV Virdžīnu salas

 

 

 

VN

Vjetnama

 

 

 

VU

Vanuatu

 

X

 

WF

Volisa un Futuna

 

 

 

WS

Samoa

 

X

 

YE

Jemena

 

X

 

YT

Majota

 

 

 

ZA

Dienvidāfrika

S-XVII Transportlīdzekļi, lidmašīnas, kuģi un ar tiem saistītās transporta iekārtas.

 

 

ZM

Zambija

 

X

 

ZW

Zimbabve

 

 

 


(1)  Sarakstā var būt ietvertas valstis, kurām ES uz laiku ir pārtraukusi VPS vai kuras ir bijušas neatbilstīgas administratīvās sadarbības prasībām, kas ir priekšnoteikums preču tarifa preferenču piešķiršanai. Komisija vai attiecīgās valsts kompetentās iestādes varēs nodrošināt atjauninātu sarakstu.


II PIELIKUMS

Ražojumi, uz kuriem attiecas 1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētie režīmi

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem ražojumu apraksts jāuzskata par norādošu un tarifa preferences nosaka KN kodi. Ja ir norādīti ex KN kodi, tarifa preferences jānosaka, pamatojoties gan uz KN kodu, gan aprakstu. Uz produktu ierakstiem, kas apzīmēti ar zvaigznīti, attiecas nosacījumi attiecīgajos Kopienas noteikumos.

Sleju “paaugstināts risks/zems risks” veido ražojumi, kuri ietverti vispārējā režīmā (7. pants) un īpašā ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības režīmā (8. pants). Šie ražojumi ir minēti vai nu kā NS (zema riska 7. panta 1. punkta nozīmē) vai S (paaugstināta riska 7. panta 2. punkta nozīmē). Vienkāršības labad šie ražojumi ir uzskaitīti grupās. To starpā var būt ražojumi, kas atbrīvoti no kopējā muitas tarifa nodokļiem vai kuriem šie nodokļi ir atcelti.

KN kods

Apraksts

Paaugstināts risks/zems risks

0101 10 90

Dzīvi ēzeļi un citi

S

 

Dzīvi zirgi, izņemot tīršķirnes vaislas dzīvniekus:

 

0101 90 19

Kas nav paredzēti kaušanai

S

0101 90 30

Dzīvi ēzeļi

S

0101 90 90

Dzīvi mūļi un zirgēzeļi

S

0104 20 10

Dzīvas tīršķirnes vaislas kazas *

S

0106 19 10

Dzīvi mājas truši

S

0106 39 10

Dzīvi baloži

S

0205 00

Svaiga, dzesināta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļa

S

0206 80 91

Ēdami zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti, svaigi vai dzesināti, kas nav paredzēti farmaceitisku produktu ražošanai

S

0206 90 91

Saldēti ēdami zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu subprodukti, kas nav paredzēti farmaceitisku produktu ražošanai

S

 

Saldētas aknas:

 

0207 14 91

Gallus domesticus sugas vistu

S

0207 27 91

Tītaru

S

0207 36 89

Pīļu, zosu vai pērļu vistiņu

S

0208

Cita svaiga, dzesināta vai saldēta dzīvnieku gaļa un tās subprodukti (1):

S

0208 10

Trušu vai zaķu

S

0208 20 00

Varžu kājiņas

NS

0208 30 00

Primātu

S

0208 40 00

Vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kārtas zīdītāju); lamantīnu un jūrasgovju (jūrassirēnu kārtas zīdītāju)

S

0208 50

Rāpuļu (tostarp čūsku un bruņurupuču)

S

ex 0208 90

Citi, izņemot pozīcijas 0208 90 55 ražojumus

S

 

Gaļa, kas nav cūku vai liellopu gaļa, tostarp pārtikas un rupja maluma milti vai gaļas subprodukti:

 

0210 99 10

Sālīta, sālījumā vai žāvēta zirgu gaļa

S

0210 99 59

Liellopu subprodukti, kas nav diafragmas biezā un plānā daļa

S

0210 99 60

Aitu un kazu subprodukti

S

0210 99 80

Subprodukti, izņemot putnu aknas

S

ex 3. nodaļa (2)

ZIVIS UN VĒŽVEIDĪGIE, MĪKSTMIEŠI UN CITI ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKI, izņemot koda 0301 10 90 ražojumus

S

0301 10 90

Dekoratīvās jūras zivis

NS

0403 10 51

Jogurts, aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao

S

0403 10 53

S

0403 10 59

S

0403 10 91

S

0403 10 93

S

0403 10 99

S

0403 90 71

Paniņas, rūgušpiens un krējums; kefīrs un raudzēts vai skābēts piens un krējums, aromatizēts vai ar augļu, riekstu vai kakao piedevām

S

0403 90 73

S

0403 90 79

S

0403 90 91

S

0403 90 93

S

0403 90 99

S

ex 0405 20

Piena tauku pastas, izņemot pozīcijas 0405 20 90 ražojumus

S

0407 00 90

Putnu olas ar čaumalu, svaigas, konservētas vai vārītas, kas nav mājputnu olas

S

0409 00 00

Dabīgais medus (1)

S

0410 00 00

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas nav norādīti un iekļauti citur

S

5. nodaļa

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI, KAS CITUR NAV MINĒTI VAI IETVERTI

S

ex 6. nodaļa

VEĢETĒJOŠI KOKI UN CITI AUGI; SĪPOLI, SAKNES UN TAMLĪDZĪGAS AUGU DAĻAS; GRIEZTI ZIEDI UN DEKORATĪVI ZAĻUMI, izņemot koda 0604 91 40 ražojumus

S

0604 91 40

Skujkoku zari

NS

0701

Kartupeļi, svaigi vai dzesināti

S

0703 10

Sīpoli un šalotes, svaigi vai dzesināti

S

0703 90 00

Puravi un citi ķiploku dārzeņi, svaigi vai dzesināti

S

0704

Galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, virziņkāposti un tamlīdzīgi pārtikas kāpostaugi, svaigi vai dzesināti

S

0705

Dārza salāti (Lactuca sativa) un cigoriņi (Cichorium spp.), svaigi vai dzesināti

S

0706

Burkāni, rāceņi, galda bietes, auzu saknes, sakņu selerijas, redīsi un tamlīdzīgi sakņaugi, svaigi vai dzesināti

S

ex 0707 00 05

Gurķi, svaigi vai dzesināti, no 16. maija līdz 31. oktobrim

S

0708

Pākšaugu dārzeņi, lobīti vai nelobīti, svaigi vai dzesināti

S

 

Citi dārzeņi, svaigi vai dzesināti:

 

ex 0709 10 00

Dzeloņainie artišoki, no 1. jūlija līdz 31. oktobrim

S

0709 20 00

Sparģeļi

S

0709 30 00

Baklažāni

S

0709 40 00

Selerijas, bet ne sakņu selerijas

S

0709 51 00

Sēnes

S

0709 59

S

0709 60 10

Paprika

S

0709 60 99

Capsicum un Pimenta ģints dārzeņi, bet ne paprika

S

0709 70 00

Spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodene

S

0709 90 10

Salātaugi, bet ne dārza salāti (Lactuca sativa) un cigoriņi (Cichorium spp.)

S

0709 90 20

Mangoldi (vai lapu bietes) un lapu artišoki

S

0709 90 31

Olīvas, kas nav paredzētas eļļas ražošanai *

S

0709 90 40

Kaperi

S

0709 90 50

Fenheļi

S

0709 90 70

Tumšzaļie kabači

S

0709 90 90

Citi

S

ex 0710

Dārzeņi (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī), saldēti (3)

S

ex 0711

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņi (piemēram, ar sēra dioksīdu, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), bet kas nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā, izņemot pozīcijas 0711 20 90 ražojumus

S

ex 0712

Žāvēti veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai saberzti, bet tālāk neapstrādāti dārzeņi, izņemot olīvas un pozīcijas 0712 90 19 ražojumus

S

0713

Žāvēti lobīti pākšaugi, mizoti vai nemizoti, vai šķelti:

S

0714 20 10

Batātes, svaigas, veselas, lietošanai pārtikā

NS

0714 20 90

Batātes, izņemot svaigas, veselas, lietošanai pārtikā *

S

0714 90 90

Topinambūri un līdzīgi sakņaugi un bumbuļi ar augstu inulīna saturu; sago palmas serdes

NS

 

Citi rieksti, svaigi vai kaltēti, lobīti vai nelobīti vai mizoti:

 

0802 11 90

Mandeles čaumalās, izņemot rūgtās mandeles

S

0802 12 90

Mandeles, lobītas, izņemot rūgtās mandeles

S

0802 21 00

0802 22 00

Lazdu vai dižlazdu rieksti (Corylus spp.), čaumalās vai lobīti

S

0802 31 00

Valrieksti čaumalās

S

0802 32 00

Valrieksti, lobīti

S

0802 40 00

Ēdamie kastaņi (Castanea spp.)

S

0802 50 00

Pistācijas

NS

0802 90 50

Priežu rieksti

NS

0802 90 60

Makadāmijas rieksti

NS

0802 90 85

Citi

NS

0803 00 11

Plantāni (miltu banāni), svaigi

S

0803 00 90

Banāni, tostarp plantāni (miltu banāni), žāvēti

S

0804 10 00

Dateles, svaigas vai žāvētas

S

0804 20

Vīģes, svaigas vai žāvētas

S

0804 30 00

Ananāsi, svaigi vai žāvēti

S

0804 40 00

Avokado, svaigi vai žāvēti

S

 

Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti:

 

ex 0805 20

Mandarīni (tostarp tanžerīni un sacumas); klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusu hibrīdi: no 1. marta līdz 31. oktobrim

S

0805 40 00

Greipfrūti

NS

0805 50 90

Laimi (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

S

0805 90 00

Citi

S

ex 0806 10 10

Galda vīnogas, svaigas, no 1. janvāra līdz 20. jūlijam un no 21. novembra līdz 31. decembrim, izņemot “Emperor” (Vitis viniferac.v.) šķirnes vīnogas, no 1. līdz 31. decembrim

S

0806 10 90

Citas vīnogas, svaigas

S

ex 0806 20

Žāvētas vīnogas, izņemot pozīcijas ex 0806 20 30 ražojumus žāvētas sultanas, kas nav tiešā iesaiņojumā, kurš nepārsniedz 2 kg tīrsvara

S

0807 11 00

Arbūzi, svaigi

S

0807 19 00

Citas melones, svaigas

S

0808 10 10

Sidra āboli, svaigi, neiesaiņoti, no 16. septembra līdz 15. decembrim

S

0808 20 10

Vīna bumbieri, svaigi, neiesaiņoti, no 1. augusta līdz 31. decembrim

S

ex 0808 20 50

Citi bumbieri, svaigi, no 1. maija līdz 30. jūnijam

S

0808 20 90

Cidonijas, svaigas

S

ex 0809 10 00

Aprikozes, svaigas, no 1. janvāra līdz 31 maijam un no 1. augusta līdz 31. decembrim

S

0809 20 05

Skābie ķirši (Prunus cerasus), svaigi

S

ex 0809 20 95

Ķirši, izņemot skābos ķiršus (Prunus cerasus), svaigi, no 1. janvāra līdz 20. maijam un no 11. augusta līdz 31. decembrim

S

ex 0809 30

Persiki, tostarp nektarīni, no 1. janvāra līdz 10. jūnijam un no 1. oktobra līdz 31. decembrim

S

ex 0809 40 05

Plūmes, no 1. janvāra līdz 10. jūnijam un no 1. oktobra līdz 31. decembrim

S

0809 40 90

Dzeloņplūmes

S

 

Citi augļi, svaigi:

 

ex 0810 10 00

Zemenes, no 1. janvāra līdz 30. aprīlim un no 1. augusta līdz 31. decembrim

S

0810 20

Avenes, kazenes, zīdkoka ogas, un kazeņavenes

S

0810 30

Upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas

S

0810 40 30

Sugas Vaccinium myrtillus augļi

S

0810 40 50

Vaccinium macrocarpon un Vaccinium corymbosum sugas augļi

S

0810 40 90

Citi Vaccinium ģints augļi

S

0810 50 00

Kivi

S

0810 60 00

Duriāni

S

0810 90 95

Citi

S

0811

Augļi un rieksti, zaļi vai vārīti ūdenī vai tvaicēti, saldēti, kam ir vai nav pievienots cukurs vai citi saldinātāji (4):

S

ex 0812

Augļi un rieksti, kas konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), bet nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā, izņemot pozīcijas 0812 90 30 ražojumus

S

0812 90 30

Papaijas

NS

 

Augļi, žāvēti, izņemot pozīcijās 0801–0806 minētos; šajā nodaļā minēto riekstu vai žāvētu augļu maisījumi:

 

0813 10 00

Aprikozes

S

0813 20 00

Žāvētas plūmes

S

0813 30 00

Āboli

S

0813 40 10

Persiki, tostarp nektarīni

S

0813 40 30

Bumbieri, žāvēti

S

0813 40 50

Papaijas, žāvētas

NS

0813 40 95

Citi, žāvēti

NS

 

Žāvētu augļu maisījumi, izņemot pozīcijās 0801–0806 minētos:

 

0813 50 12

Kas satur papaijas, tamarindus, kešjukoku augļus, ličī, džekfrūtus, sapodillas, plūmes, pasifloru augļus, karambolu un pitahajas

S

0813 50 15

Citi

S

0813 50 19

Kas satur žāvētas plūmes

S

 

Maisījumi, kas sastāv tikai no žāvētiem riekstiem, kuri minēti pozīcijās 0801 un 0802:

 

0813 50 31

No tropu riekstiem

S

0813 50 39

Citi

S

0813 50 91

Citi maisījumi, kas nesatur žāvētas plūmes vai vīģes

S

0813 50 99

Citi

S

0814 00 00

Citrusu augļu vai meloņu un arbūzu mizas, svaigas, saldētas, žāvētas vai īslaicīgai glabāšanai konservētas sālījumā, sēra dioksīda vai citos konservējošos šķīdumos

NS

0901 12 00

Kafija, negrauzdēta, ar samazinātu kofeīna saturu

S

0901 21 00

Kafija, grauzdēta, ar nesamazinātu kofeīna saturu

S

0901 22 00

Kafija, grauzdēta, ar samazinātu kofeīna saturu

S

0901 90 90

Kafijas aizstājēji, kuros ir kafija

S

0902 10 00

Zaļā tēja (nefermentēta) tiešā iesaiņojumā, ar svaru līdz 3 kg

NS

0904 12 00

Grūsti vai malti Piper ģints pipari

NS

0904 20 10

Paprika, žāvēta, negrūsta un nemalta

S

0904 20 90

Grūsta vai malta

NS

0905 00 00

Vaniļa

S

0907 00 00

Ķiploki (veseli augļi, daiviņas un stublāji)

S

0910 20 90

Safrāns, grūsts vai malts

NS

0910 40

Timiāns, lauru lapas

S

0910 91 90

Garšvielu maisījumi, grūsti vai malti

S

0910 99 99

Citas garšvielas, grūstas vai maltas, bet ne maisījumi

S

ex 1008 90 90

Kvinoja

S

1105

Kartupeļu milti, rupja maluma milti, pulveris, pārslas, granulas un lodītes

S

 

Milti un pulveri:

 

1106 10 00

No pozīcijā 0713 minētajiem žāvētajiem pākšaugiem

S

1106 30

No 8. nodaļā iekļautiem produktiem

S

1108 20 00

Inulīns

S

ex 12. nodaļa

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN EĻĻAS AUGU AUGĻI; DAŽĀDI GRAUDI, SĒKLAS UN AUGĻI; AUGI RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM UN ĀRSTNIECĪBAS AUGI; SALMI UN LOPBARĪBA, izņemot pozīcijas 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, ex 1209 91, 1209 99 91, 1210, 1211 90 30, 1212 91 un 1212 99 20 produktus

S

1209

Sēklas, augļi un sporas sējai:

 

1209 21 00

Lucernas sēklas

NS

1209 23 80

Citu auzeņu sēklas

NS

1209 29 50

Lupīnas sēklas

NS

1209 29 80

Citi

NS

1209 30 00

Zālaugu sēklas, ko kultivē ziedu iegūšanai

NS

ex 1209 91

Dārzeņu sēklas, kas nav koda 1209 91 30 produkti

NS

1209 99 91

Augu sēklas, ko kultivē ziedu iegūšanai, bet kas nav minētas pozīcijā 1209 30

NS

1210

Apiņu rogas, svaigas vai kaltētas, maltas vai nemaltas, pulverveida vai granulās; apiņu milti (1)

S

1211 90 30

Tunkas pupas, svaigas vai žāvētas, grieztas vai negrieztas, grūstas vai samaltas

NS

ex 13. nodaļa

ŠELLAKA; SVEĶI UN CITAS AUGU SULAS UN EKSTRAKTI, izņemot pozīcijas 1302 12 00 produktus

S

1302 12 00

Lakricas augu sulas un ekstrakti

NS

1501 00 90

Mājputnu tauki, kas nav minēti pozīcijā 0209 vai 1503

S

1502 00 90

Citi liellopu, aitu vai kazu tauki

S

1503 00 19

Tauku stearīns un oleostearīns, bet ne rūpnieciskai lietošanai

S

1503 00 90

Citi

S

1504

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas, un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskas modificēšanas

S

1505 00 10

Vilnas tauki, neapstrādāti

S

1507

Sojas pupu eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskas modificēšanas

S

1508

Zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskas modificēšanas

S

1511 10 90

Neapstrādāta eļļa, izņemot tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot cilvēkam domātu pārtikas produktu ražošanai

S

1511 90

Citi

S

1512

Saulespuķu eļļa, saflora eļļa vai kokvilnas eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskas modificēšanas

S

1513

Kokosriekstu (kopras), palmu kodolu vai babasū eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskas modificēšanas

S

1514

Rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskas modificēšanas

S

1515

Citas negaistošas augu eļļas un tauki (tostarp jojobas eļļa) un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskas modificēšanas

S

ex 1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas, izņemot pozīcijas 1516 20 10 produktus

S

1516 20 10

Hidrogenēta rīcineļļa, t. s. “opālvasks”

NS

1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai izstrādājumi no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šās grupas tauku vai eļļu frakcijām, izņemot pozīcijā 1516 iekļautos pārtikas taukus vai eļļas vai to frakcijas

S

1518 00

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, dehidrētas, sulfurētas, izpūstas, polimerizētas ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski modificētas ar kādu citu paņēmienu, izņemot pozīcijas 1516 produktus; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai dažādu tauku un eļļu šajā nodaļā minēto frakciju nepārtikas maisījumi vai produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur

S

1521 90 99

Bišu vasks un citu insektu vaski, bet ne neapstrādāti

S

1522 00 10

Degra

S

1522 00 91

Eļļu nosēdumi un duļķes; ziepju pamatvielas

S

1601 00 10

Desas un līdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas subproduktiem un asinīm: pārtikas izstrādājumi uz aknu bāzes

S

 

Citi gatavi vai konservēti pārstrādes produkti no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm:

 

1602 20 11

Zosu vai pīļu aknas

S

1602 20 19

S

 

No cūkām:

 

1602 41 90

Šķiņķis un tā izcirtņi, bet ne no mājas cūkām

S

1602 42 90

Pleci un to izcirtņi, bet ne no mājas cūkām

S

1602 49 90

Citi, ietverot maisījumus, bet ne no mājas cūkām

S

1602 50 31

No liellopiem (1)

S

1602 50 39

S

1602 50 80

S

 

Citi, izņemot preparātus no jebkuru dzīvnieku asinīm

 

1602 90 31

No medījuma vai truša

S

1602 90 41

No ziemeļbriežiem

S

1602 90 69

Citi

S

1602 90 72

S

1602 90 74

S

1602 90 76

S

1602 90 78

S

1602 90 98

S

1603 00 10

Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, molusku un citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas tiešā iesaiņojumā ar neto svaru 1 kg vai mazāku

S

1604

Sagatavotas vai konservētas zivis; no zivju ikriem gatavots kaviārs un kaviāra aizstājēji

S

1605

Gatavi izstrādājumi vai konservi no vēžveidīgajiem, moluskiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem

S

1702 50 00

Ķīmiski tīra fruktoze

S

1702 90 10

Ķīmiski tīra maltoze

S

1704 (5)

Cukura konditorejas izstrādājumi (tostarp baltā šokolāde), kas nesatur kakao

S

18. nodaļa

KAKAO UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI

S

ex 19. nodaļa

GRAUDAUGU, MILTU, CIETES VAI PIENA IZSTRĀDĀJUMI; KONDITORIJAS IZSTRĀDĀJUMI, izņemot pozīciju 1901 20 00 un 1901 90 91 produktus

S

1901 20 00

Maisījumi un mīklas pozīcijā 1905 minēto konditorejas izstrādājumu ražošanai

NS

1901 90 91

Citi, kas nesatur piena taukus, saharozi, izoglikozi, glikozi vai cieti, vai satur mazāk nekā 1,5 % piena tauku, 5 % saharozes (tostarp invertcukurs) vai izoglikozes, 5 % glikozes vai cietes, izņemot pozīciju 0401 līdz 0404 pārtikas izstrādājumus pulvera veidā

NS

ex 20. nodaļa

DĀRZEŅU, AUGĻU, RIEKSTU VAI CITU AUGU DAĻU IZSTRĀDĀJUMI, izņemot KN koda 2002, 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 un ex 2008 70 produktus

S

2002

Tomāti, sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes (1)

S

2005 80 00

Cukurkukurūza (1)

S

ex 2008 40

Bumbieri, sagatavoti vai konservēti (izņemot pozīcijas 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 un 2008 40 39, uz kuriem neattiecas zemsvītras piezīme) (1)

S

ex 2008 70

Bumbieri, sagatavoti vai konservēti (1) (izņemot pozīcijas 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 un 2008 70 59, uz kuriem neattiecas zemsvītras piezīme)

S

2008 20 19

Ananāsi ar spirta piedevu

NS

2008 20 39

NS

ex 21. nodaļa

DAŽĀDI PĀRTIKAS IZSTRĀDĀJUMI, izņemot pozīcijas 2101 20, 2102 20 19, 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 un 2106 90 59 produktus

S

2101 20

Tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti, un izstrādājumi, kuru pamatā ir šie ekstrakti, esences vai koncentrāti, vai tēja, vai mate

NS

2102 20 19

Citi neaktīvi raugi

NS

ex 22. nodaļa

DZĒRIENI, STIPRIE ALKOHOLISKIE DZĒRIENI UN ETIĶIS, izņemot pozīcijas 2204 10 11 līdz 2204 30 10, 2207 un 2208 40 produktus

S

2207

Nedenaturēts etilspirts, alkoholiska stipruma, 80 % vol vai vairāk, etilspirts un citi spirti, jebkura stipruma (1)

S

2302 50 00

Klijas, atsijas un citi atlikumi, granulēti vai negranulēti, kas iegūti, sijājot, maļot vai citādi apstrādājot pākšaugu labības graudus

S

2307 00 19

Citas vīnu atliekas

S

 

Augu izcelsmes materiāli un augu atlikumi, atkritumi un blakusprodukti, izmantojami lopbarībai, kas citur nav minēti:

 

2308 00 19

Citas vīnogu spiedpaliekas

S

2308 00 90

Citi

NS

2309 10 90

Suņu un kaķu barība mazumtirdzniecībai, kas nesatur cieti, glikozi, glikozes sīrupu, maltodekstrīnu vai maltodekstrīna sīrupu, kas minēts pozīcijās 1702 30 51 līdz 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 un 2106 90 55, vai piena produktus

S

 

Citi izstrādājumi, ko izmanto dzīvnieku barošanai:

 

2309 90 10

Zivju vai jūras zīdītāju šķīstošās atliekas

NS

2309 90 91

Biešu mīkstums, kam pievienota melase

S

2309 90 95

Citi

S

2309 90 99

S

24. nodaļa

TABAKA UN RŪPNIECISKI TABAKAS AIZSTĀJĒJI

S

2519 90 10

Magnija oksīds, izņemot kalcinētu dabisko magnija karbonātu

NS

2522

Nedzēstie, dzēstie un hidrauliskie kaļķi, izņemot kalcija oksīdu un hidroksīdu, kas minēti pozīcijā 2825

NS

2523

Portlandcements, mālzemes cements, šlakcements, sulfātizturīgais un tamlīdzīgi hidrauliskie cementi, iekrāsoti vai neiekrāsoti vai klinkeru veidā

NS

27. nodaļa

MINERĀLIE KURINĀMIE, MINERĀLEĻĻAS UN TO DESTILĀCIJAS PRODUKTI; BITUMENVIELAS; MINERĀLVASKI

NS

2801

Fluors, hlors, broms un jods

NS

2802 00 00

Sērs, sublimēts vai izgulsnēts; koloidālais sērs

NS

ex 2804

Ūdeņradis, inertās gāzes un citi nemetāli, izņemot pozīcijas 2804 69 00 ražojumus

NS

2806

Hlorūdeņradis (sālsskābe); hlorsulfoskābe

NS

2807

Sērskābe; oleums

NS

2808 00 00

Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes

NS

2809

Difosfora pentoksīds; fosforskābe un polifosforskābes ar vai bez noteikta ķīmiskā sastāva

NS

2810 00 90

Bora oksīdi; borskābes, bet ne dibora trioksīds

NS

2811

Citas neorganiskās skābes un neorganiskie nemetālu savienojumi ar skābekli

NS

2812

Nemetālu halogenīdi un oksihalogenīdi

NS

2813

Nemetālu sulfīdi; tehniskais fosfors trisulfīds

NS

2814

Amonjaks, bezūdens vai ūdens šķīdumā

S

2815

Nātrija hidroksīds (kaustiskā soda); kālija hidroksīds (kaustiskais potašs); nātrija vai kālija peroksīdi

S

2816

Magnija hidroksīds un peroksīds; stroncija vai bārija oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi

NS

2817 00 00

Cinka oksīds; cinka peroksīds

S

2818 10

Mākslīgais korunds ar vai bez noteikta ķīmiskā sastāva

S

2819

Hroma oksīdi un hidroksīdi

S

2820

Mangāna oksīdi

S

2821

Dzelzs oksīdi un hidroksīdi; krāszemes, kas pēc svara satur 70 % vai vairāk saistītās dzelzs, kas izteikta kā Fe2O3

NS

2822 00 00

Kobalta oksīdi un hidroksīdi; tehniskie kobalta oksīdi

NS

2823 00 00

Titāna oksīdi

S

2824

Svina oksīdi; sarkanais un oranžais svina mīnijs

NS

ex 2825

Hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi; citādas neorganiskās bāzes; citi oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi, izņemot pozīcijas 2825 10 00 un 2825 80 00 ražojumus

NS

2825 10 00

Hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi

S

2825 80 00

Antimona oksīdi

S

2826

Fluorīdi; fluorsilikāti, fluoralumināti un citi kompleksie fluora sāļi

NS

ex 2827

Hlorīdi, oksihlorīdi un hidroksihlorīdi; bromīdi un oksibromīdi; jodīdi un oksijodīdi, izņemot pozīcijas 2827 10 00 un 2827 32 00 ražojumus

NS

2827 10 00

Amonija hlorīds

S

2827 32 00

Alumīnija hlorīds

S

2828

Hipohlorīti; tehniskais kalcija hipohlorīts; hlorīti; hipobromīti

NS

2829

Hlorāti un perhlorāti; bromāti un perbromāti; jodāti un perjodāti

NS

ex 2830

Sulfīdi; polisulfīdi, izņemot pozīcijas 2830 10 00 ražojumus

NS

2830 10 00

Nātrija sulfīdi

S

2831

Ditionīti un sulfoksilāti

NS

2832

Sulfīti; tiosulfāti

NS

2833

Sulfāti; alauni; peroksisulfāti

NS

ex 2834

Nitrīti; nitrāti, izņemot pozīcijas 2834 10 00 ražojumus

NS

2834 10 00

Nitrīti

S

2835

Fosfināti (hipofosfīti), fosfonāti (fosfīti), un fosfāti; polifosfāti, ar vai bez noteikta ķīmiskā sastāva

S

ex 2836

Karbonāti; peroksikarbonāti, tehniskais amonija karbonāts, kas satur amonija karbamātu, izņemot pozīcijas 2836 20 00, 2836 40 00 un 2836 60 00 ražojumus

NS

2836 20 00

Dinātrija karbonāts

S

2836 40 00

Kālija karbonāti

S

2836 60 00

Bārija karbonāts

S

2837

Cianīdi, cianīdu oksīdi un kompleksie cianīdi

NS

2838 00 00

Fulmināti, cianāti un tiocianāti

NS

2839

Silikāti; tehniskie sārmu metālu silikāti

NS

2840

Borāti; peroksiborāti (perborāti)

NS

ex 2841

Oksimetālisko vai peroksimetālisko skābju sāļi, izņemot pozīcijas 2841 61 00 ražojumus

NS

2841 61 00

Kālija permanganāts

S

2842

Citi neorganisko skābju vai peroksiskābju sāļi (tostarp alumosilikāti ar vai bez noteikta ķīmiskā sastāva), bet ne azīdi

NS

2843

Dārgmetāli koloidālā stāvoklī; dārgmetālu organiskie un neorganiskie savienojumi ar vai bez noteikta ķīmiskā sastāva; dārgmetālu amalgamas

NS

ex 2844 30 11

Savienojumi, kas nav neapstrādāta metālkeramika, atliekas un lūžņi no urāna ar samazinātu urāna-235 saturu

NS

ex 2844 30 51

Savienojumi, kas nav neapstrādāta metālkeramika, torija atliekas un lūžņi

NS

2845 90 90

Savienojumi, kas nav deitērijs un tā savienojumi; ūdeņradis un tā savienojumi, kas bagātināti ar deitēriju; maisījumi un šķīdumi, kas satur šos produktus

NS

2846

Retzemju metālu, itrija, skandija un šo metālu maisījumu organiskie un neorganiskie savienojumi

NS

2847 00 00

Ūdeņraža peroksīds, stabilizēts vai nestabilizēts ar urīnvielu

NS

2848 00 00

Fosfīdi, ar vai bez noteikta ķīmiskā sastāva, izņemot ferofosforu

NS

ex 2849

Karbīdi, ar vai bez noteikta ķīmiskā sastāva, izņemot pozīcijas 2849 20 00 un 2849 90 30 ražojumus

NS

2849 20 00

Silīcija karbīdi

S

2849 90 30

Volframa karbīdi

S

ex 2850 00

Hidrīdi, nitrīdi, azīdi, silicīdi un borīdi, ar vai bez noteikta ķīmiskā sastāva, kas nav pozīcijā 2849 minētie karbīdi un izņemot pozīcijas 2850 00 70 ražojumus

NS

2850 00 70

Silicīdi

S

2851 00

Citi neorganiskie savienojumi (tostarp destilēts ūdens vai vadītspējas ūdens un līdzīgas tīrības ūdens); sašķidrināts gaiss (ar atdalītām vai neatdalītām cēlgāzēm); saspiests gaiss; amalgamas, bet ne dārgmetālu amalgamas

NS

2903

Halogenētie ogļūdeņražu atvasinājumi

S

2904 10 00

Atvasinājumi, kas satur tikai sulfogrupas, to sāļi un etilesteri

NS

2904 20 00

Ogļūdeņražu atvasinājumi, kas satur tikai nitrogrupas vai tikai nitrozogrupas

S

2904 90

Citi atvasinājumi

NS

ex 2905

Acikliskie spirti un to halogēn-, sulfo-, nitro- vai nitrozoatvasinājumi, izņemot pozīcijas 2905 43 00, 2905 44 un 2905 45 00 ražojumus

S

2905 45 00

Glicerīns

NS

2906

Cikliskie spirti un to halogēn-, sulfo-, nitro- vai nitrozoatvasinājumi

NS

2907 11 00

Fenols (hidroksibenzols) un tā sāļi

NS

2907 12 00

Krezoli un to sāļi

NS

2907 13 00

Oktilfenols, nonilfenols un to izomēri; to sāļi

NS

2907 14 00

Ksilenoli un to sāļi

NS

2907 15 90

Naftoli un to sāļi, izņemot 1-naftolu

S

2907 19 00

Citi

NS

2907 21 00

Rezorcīns un tā sāļi

NS

ex 2907 22 00

Hidrohinons (hinols)

S

ex 2907 22 00

Citi

NS

2907

4,4′ i–izopropilidēndifenols (bis-fenols A, difenilpropāns) un tā sāļi

NS

2907 29 00

Citi

NS

2908

Fenolu vai fenola spirtu halogēn-, sulfo-, nitro- vai nitrozoatvasinājumi

NS

2909

Ēteri, alkoksispirti, alkoksifenoli, alkoksifenolspirti, spirtu peroksīdi, ēteru peroksīdi, ketonu peroksīdi (ar vai bez noteikta ķīmiskā sastāva) un to halogēn-, sulfo-, nitro- vai nitrozoatvasinājumi

S

2910

Trīslocekļu cikla epoksīdi, epoksispirti, epoksifenoli un epoksiēteri un to halogēn-, sulfo-, nitro- vai nitrozoatvasinājumi

NS

2911 00 00

Acetāli un pusacetāli, ar vai bez skābekļa funkcionālās grupas, un to halogēn-, sulfo-, nitro- vai nitrozoatvasinājumi

NS

ex 2912

Aldehīdi, ar vai bez funkcionālām grupām ar skābekli; cikliskie aldehīdu polimēri; paraformaldehīds, izņemot pozīcijas 2912 41 00 ražojumus

NS

2912 41 00

Vanilīns (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehīds)

S

2913 00 00

Pozīcijā 2912 minēto produktu halogēn-, sulfo-, nitro- un nitrozoatvasinājumi

NS

ex 2914

Ketoni un hinoni, ar vai bez skābekļa funkcionālām grupām, un to halogēn-, sulfo-, nitro- un nitrozoatvasinājumi, izņemot pozīcijas 2914 11 00, 2914 21 00 un 2914 22 00 ražojumus

NS

2914 11 00

Acetons

S

2914 21 00

Kampars

S

2914 22 00

Cikloheksanons un metilcikloheksanoni

S

2915

Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogēn-, sulfo-, nitro- vai nitrozoatvasinājumi

S

ex 2916 11 00

Akrilskābe

S

ex 2916 11 00

Akrilskābes sāļi

NS

2916 12

Akrilskābes esteri

S

2916 13 00

Metakrilskābe un tās sāļi

NS

2916 14

Metakrilskābes esteri

S

2916 15 00

Oleīnskābe, linolskābe vai linolēnskābe, to sāļi un esteri

NS

2916 19

Citi

NS

2916 20 00

Ciklānu, ciklēnu un cikloterpēnu monokarbonskābes, to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi, peroksiskābes un to atvasinājumi

NS

2916 31 00

Benzoskābe, tās sāļi un esteri

NS

2916 32

Benzoilperoksīds un benzoilhlorīds

NS

2916 39 00

Citi

NS

ex 2917

Polikarbonskābes, to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogēn-, sulfo-, nitro- vai nitrozoatvasinājumi, izņemot pozīcijas 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 un 2917 36 00 ražojumus

NS

2917 11 00

Skābeņskābe, tās sāļi un esteri

S

2917 12 10

Adipīnskābe un tās sāļi

S

2917 14 00

Maleīnskābes anhidrīds

S

2917 32 00

Dioktilortoftalāti

S

2917 35 00

Ftalskābes anhidrīds

S

2917 36 00

Tereftalskābe un tās sāļi

S

ex 2918

Karbonskābes ar papildu skābekļa funkcionālo grupu un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogēn-, sulfo-, nitro- vai nitrozoatvasinājumi, izņemot pozīcijas 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 un 2918 29 10 ražojumus

NS

2918 14 00

Citronskābe

S

2918 15 00

Citronskābes sāļi un esteri

S

2918 21 00

Salicilskābe un tās sāļi

S

2918 22 00

O-acetilsalicilskābe, tās sāļi un esteri

S

2918 29 10

Sulfosalicilskābes, hidroksinaftoskābes; to sāļi un esteri

S

2919 00

Fosforskābes esteri un to sāļi (tostarp laktofosfāti); to halogēn-, sulfo-, nitro- vai nitrozoatvasinājumi

NS

2920

Nemetālu pārējo neorganisko skābju esteri (izņemot halogēnūdeņražu esterus) un to sāļi; to halogēn-, sulfo-, nitro- vai nitrozoatvasinājumi

NS

2921

Savienojumi ar amīnu funkcionālo grupu

S

2922

Aminosavienojumi ar skābekļa funkcionālo grupu

S

2923

Četraizvietotie amonija sāļi un hidroksīdi; lecitīni un citi fosfoaminolipīdi, ar vai bez noteikta ķīmiskā sastāva

NS

2924 19 00

Acikliskie amīdi (tostarp acikliskie karbamāti) un to atvasinājumi; to sāļi, izņemot meprobamātu

S

2924 21

Ureīdi un to atvasinājumi; to sāļi

S

2924 23 00

2-acetamidobenzoskābe (N-acetilantranilskābe) un tās sāļi

NS

2924 29 30

Paracetamols (INN)

S

2924 29 95

Citi savienojumi ar karboksiamīda funkcionālo grupu

S

2925

Savienojumi ar karboksiimīda funkcionālo grupu (tostarp saharīns un tā sāļi) un savienojumi ar imīna funkcionālo grupu

NS

ex 2926

Savienojumi ar nitrila funkcionālo grupu, izņemot pozīcijas 2926 10 00 ražojumus

NS

2926 10 00

Akrilnitrils

S

2927 00 00

Diazo-, azo- vai azoksisavienojumi

S

2928 00 90

Hidrazīna organiskie atvasinājumi

NS

2929 10

Izocianāti

S

2929 90 00

Savienojumi, kas nav izocianāti

NS

2930 10 00

Sērorganiskie savienojumi

NS

2930 20 00

NS

2930 30 00

NS

2930 40 90

Sērorganiskie savienojumi

S

2930 90 13

S

2930 90 16

S

2930 90 20

S

2930 90 70

S

2931 00

Pārējie elementorganiskie savienojumi

NS

ex 2932

Heterocikliskie savienojumi ar tikai skābekļa heteroatomiem, izņemot pozīcijas 2932 12 00, 2932 13 00 un 2932 21 00 ražojumus

NS

2932 12 00

2-furaldehīds (furfuraldehīds)

S

2932 13 00

Furfurilspirts un tetrahidrofurfurilspirts

S

2932 21 00

Kumarīns, metilkumarīni un etilkumarīni

S

ex 2933

Heterocikliskie savienojumi ar tikai slāpekļa heteroatomiem, izņemot pozīcijas 2933 61 00 ražojumus

NS

2933 61 00

Melamīns

S

2934

Nukleīnskābes un to sāļi, ar vai bez noteikta ķīmiskā sastāva; citi heterocikliskie savienojumi

NS

2935 00 90

Citi sulfonamīdi

S

2938

Glikozīdi, dabiski vai sintezēti, un to sāļi, ēteri, esteri un pārējie atvasinājumi

NS

ex 2940 00 00

Ramnoze, rafinoze un mannoze

NS

ex 2940 00 00

Cukuri, ķīmiski tīri, bet ne saharoze, laktoze, maltoze, glikoze un fruktoze; cukuru ēteri un esteri un to sāļi, izņemot pozīcijā 2937, 2938 vai 2939, minētos ražojumus un izņemot ramnozi, rafinozi un mannozi

S

2941 20 30

Dihidrostreptomicīns, tā sāļi, esteri un hidrāti

NS

2942 00 00

Citi organiskie savienojumi

NS

3102

Minerālie vai ķīmiskie slāpekļa mēslošanas līdzekļi (1)

S

3103 10

Superfosfāti

S

3105

Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barības elementus – slāpekli, fosforu un kāliju, citi mēslošanas līdzekļi; šīs nodaļas preces tablešu vai līdzīgās formās, vai iesaiņojumā, kura bruto svars nepārsniedz 10 kg

S

ex 3201 90 90

Augu izcelsmes miecvielu ekstrakti; tanīni un to sāļi, ēteri, esteri un citi atvasinājumi, izņemot miecvielu ekstraktus no eikaliptiem, miecvielu ekstraktus no gambīra un mirabeļu augļiem un citus augu izcelsmes miecvielu ekstraktus

NS

3202

Sintētiskās organiskās miecvielas; neorganiskās miecvielas; miecēšanas preparāti, kas satur vai nesatur dabiskās miecvielas; fermentu preparāti pirmmiecēšanai

NS

3203 00 90

Dzīvnieku izcelsmes krāsvielas un preparāti uz to bāzes

NS

3204

Sintētiskās organiskās krāsvielas, ar vai bez noteikta ķīmiskā sastāva; preparāti, kas minēti šīs nodaļas 3. piezīmē un kas gatavoti uz sintētisku organisko produktu bāzes, kurus lieto kā fluorescējošus balinātājus vai luminoforus, ar vai bez noteikta ķīmiskā sastāva

S

3205 00 00

Krāsu pigmenti; uz krāsu pigmentu bāzes gatavoti preparāti, kas minēti šīs nodaļas 3. piezīmē

NS

3206

Citas krāsvielas; preparāti, kas minēti šīs nodaļas 3. piezīmē, izņemot pozīcijas 3203, 3204 vai 3205 00 00; neorganiskie produkti, ko izmanto kā luminoforus, ar vai bez noteikta ķīmiskā sastāva

S

3207

Gatavi pigmenti, gatavas opalescentas vielas un gatavas krāsas, stiklveida emaljas un glazūras, angobas, šķidrie lustri un līdzīgi preparāti, ko izmanto keramikā, emaljām vai stikla rūpniecībā; stikla frite un citi stikli pulveru, granulu vai pārslu veidā

NS

3208

Krāsas un lakas, kas izgatavotas no sintētiskiem polimēriem vai ķīmiski modificētiem dabiskiem polimēriem, kas disperģēti vai izšķīdināti neūdens vidē; šķīdumi, kas minēti šīs nodaļas 4. piezīmē

NS

3209

Krāsas un lakas, kas izgatavotas no sintētiskiem polimēriem vai ķīmiski modificētiem dabiskiem polimēriem, kas disperģēti vai izšķīdināti ūdens vidē

NS

3210 00

Citas krāsas un lakas; gatavi ūdenī šķīstoši krāsu pigmenti, ko izmanto ādu apretēšanai

NS

3211 00 00

Gatavi sikatīvi

NS

3212

Pigmenti, kas disperģēti neūdens vidē, šķidrā vai pastas veidā, kurus izmanto krāsu ražošanā; spieduma folijas; citas krāsvielas, kas safasētas vai iepakotas mazumtirdzniecībai

NS

3213

Mākslinieku, skolnieku krāsas vai krāsas izkārtnēm, pārvelkoša krāsojuma krāsas, krāsas izklaidei un līdzīgas krāsas tabletēs, tūbiņās, burciņās, pudelēs, bļodiņās vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos

NS

3214

Stiklinieku tepe, potvasks, sveķu cementi, blīvēšanas maisījumi un citas mastikas; krāsotāju špakteļtepes; ugunsnedroši virsmu apstrādes preparāti fasādēm, iekšējām sienām, grīdām, griestiem vai tamlīdzīgi

NS

3215

Tipogrāfijas krāsas, tinte vai tuša un citas tintes, nekoncentrētas, koncentrētas vai cietas

NS

33. nodaļa

ĒTERISKĀS EĻĻAS UN REZINOĪDI; PARFIMĒRIJAS, KOSMĒTIKAS UN ĶERMEŅA KOPŠANAS PREPARĀTI

NS

34. nodaļa

ZIEPES, ORGANISKI VIRSMAS AKTĪVI AĢENTI, MAZGĀŠANAS PREPARĀTI, EĻĻOŠANAS PREPARĀTI, MĀKSLĪGIE VASKI; GATAVI VASKI, PULĒŠANAS VAI TĪRĪŠANAS PREPARĀTI, SVECES UN LĪDZĪGI IZSTRĀDĀJUMI; VEIDOŠANAS PASTAS, ZOBU VASKI UN ZOBTEHNIKAS PREPARĀTI UZ ĢIPŠA BĀZES

NS

3501

Kazeīns, kazeināti un citi kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes

S

3502 90 90

Albumināti un citi albumīna atvasinājumi

NS

3503 00

Želatīna plāksnītes, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, un želatīna atvasinājumi; zivju līme; citas dzīvnieku izcelsmes līmes, izņemot kazeīna līmes pozīcijā 3501

NS

3504 00 00

Peptoni un to atvasinājumi; citas olbaltumvielas un to atvasinājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur; hromētas vai nehromētas ādas pulveris

NS

3505 10 50

Cietes, esterificētas vai ēterificētas

NS

3506

Gatavas līmes un citi gatavi adhezīvi, kas nav minēti vai iekļauti citur; ražojumi, ko var lietot kā līmes un adhezīvus un kuru neto svars nepārsniedz 1 kg

NS

3507

Fermenti; gatavi fermenti, kas nav minēti vai iekļauti citur

S

36. nodaļa

SPRĀGSTVIELAS; PIROTEHNIKAS IZSTRĀDĀJUMI; SĒRKOCIŅI; PIROFORI SAKAUSĒJUMI; DAŽI DEGMAISĪJUMI

NS

37. nodaļa

FOTO UN KINO PRECES

NS

3801

Mākslīgais grafīts; koloīdāls vai puskoloīdāls grafīts; preparāti uz grafīta vai cita oglekļa bāzes pastas, brikešu, plātņu vai citu pusfabrikātu veidā

NS

3802

Aktivēta ogle; aktivēti dabiskie minerālprodukti; dzīvnieku ogle, tostarp izmantota dzīvnieku ogle

S

3803 00 90

Taleļļa, rafinēta vai nerafinēta, bet ne neapstrādāta

NS

3804 00

Celulozes ražošanas atsārmi, koncentrēti vai nekoncentrēti, bez cukuriem vai ķīmiski apstrādāti, tostarp lignosulfonāti, bet izņemot taleļļu pozīcijā 3803

NS

3805

Sveķi, koksnes terpentīns vai sulfātterpentīns un citas terpēnu eļļas, kas iegūtas skujkoku koksnes destilēšanas vai citas apstrādes rezultātā; neattīrīts dipentēns; sulfītterpentīns un citi neattīrīti paracimēni; priežu eļļa, kuras pamatsastāvdaļa ir alfa terpineols

NS

3806

Kolofonijs un sveķskābes un to atvasinājumi; kolofonija spirts un kolofonija eļļas; kausēti sveķi

NS

3807 00

Koka darva; koka kreozots; koksnes darva; augu piķis; alus darīšanas piķis un tamlīdzīgi preparāti uz kolofonija, sveķskābju vai augu piķa bāzes

NS

3808

Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, augu pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējošie līdzekļi un tamlīdzīgi ražojumi, fasēti vai iepakoti pārdošanai mazumtirdzniecībā vai preparātu un izstrādājumu veidā

NS

ex 3809

Virsmas apstrādes vielas, krāsu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citi ražojumi un preparāti, ko izmanto tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs un kuri citur nav minēti, izņemot pozīcijas 3809 10 ražojumus

NS

3810

Metāla virsmu kodināšanas preparāti; kušņi un citi palīgpreparāti mīkstlodēšanai, cietlodēšanai vai metināšanai; pastas un pulveri mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kas sastāv no metāla un citiem materiāliem; preparāti, ko izmanto kā serdeņus vai pārklājumus metināšanas elektrodiem vai stieņiem

NS

3811

Antidetonācijas preparāti, oksidācijas inhibitori, pārsveķošanās inhibitori, viskozitātes uzlabotāji, pretkorozijas preparāti un citas gatavās piedevas minerāleļļām vai citiem šķidrumiem, ko izmanto tām pašām vajadzībām kā minerāleļļas

NS

3812

Gatavi vulkanizācijas paātrinātāji; kaučuka vai plastmasas plastificēšanas savienojumi, kas nav minēti vai iekļauti citur; antioksidanti un citi kaučuka vai plastmasas salikti stabilizatori

NS

3813 00 00

Preparāti un lādiņi ugunsdzēšanas aparātiem; uzpildīti ugunsdzēsības aparāti

NS

3814 00

Jaukti organiskie šķīdinātāji un atšķaidītāji, kas nav minēti vai iekļauti citur; gatavi krāsu un laku noņemšanas līdzekļi

NS

3815

Reakciju iniciatori, paātrinātāji un katalizatori, kas nav minēti un iekļauti citur

NS

3816 00 00

Ugunsizturīgie cementi, javas, betoni un tamlīdzīgi maisījumi, izņemot pozīciju 3801

NS

3817

Jaukti alkilbenzoli un jaukti alkilnaftalīni, izņemot pozīcijā 2707 un 2902 minētos

S

3819 00 00

Hidraulisko bremžu šķidrumi un pārējie gatavie šķidrumi hidrauliskajiem pārvadiem, kas nesatur vai satur mazāk nekā 70 % naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumena minerāliem

NS

3820 00 00

Pretaizsalšanas preparāti un gatavi atsaldēšanas šķidrumi

NS

3821 00 00

Gatavas barotnes mikroorganismu audzēšanai

NS

ex 3823

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie spirti, izņemot pozīcijas 3823 11 00, 3823 13 00 un 3823 19 ražojumus

S

3823 11 00

Stearīnskābe

NS

3823 13 00

Taleļļas taukskābes

NS

3823 19

Citi

NS

ex 3824

Gatavas saistvielas liešanas veidņiem un serdeņiem; ķīmiskās vai ķīmijas saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (tostarp dabīgie ķimikāliju maisījumi), kas nav minēti vai iekļauti citur, izņemot pozīcijas 3824 60 ražojumus

NS

3825

Ķīmiskās vai ķīmijas saskarnozaru rūpniecības atlikumi, kas nav minēti vai iekļauti citur; sadzīves atkritumi; notekūdeņu dūņas; citi atkritumi, kas minēti šīs nodaļas 6. piezīmē

S

3901

Etilēna polimēri pirmformās

S

3902

Propilēna vai citu olefīnu polimēri pirmformās

S

3903

Stirola polimēri primformās

S

3904

Vinilhlorīda vai citu halogēnolefīnu polimēri pirmformās

S

3905

Vinilacetāta vai citu vinilesteru polimēri pirmformās; citi vinilpolimēri pirmformās

NS

3906 10 00

Poli(metilmetakrilāts)

S

3906 90 60

Metilakrilāta kopolimērs ar etilēnu un monomēru, kas satur kā aizvietotāju ne beigu karboksilgrupu, kas pēc svara satur 50 % vai vairāk metilakrilāta, savienojumā ar silīciju vai bez tā

NS

3906 90 90

Citi

NS

ex 3907

Poliacetāli, citi poliēteri un epoksīdsveķi pirmformās; polikarbonāti, alkīdsveķi, polialilesteri un citi poliesteri pirmformās, izņemot pozīcijas 3907 10 00, 3907 60 un 3907 99 ražojumus

NS

3907 10 00

Poliacetāli

S

3907 60

Poli(etilēntereftalāts)

S

3907 99

Citi poliesteri, kas nav nepiesātināti

S

3908

Poliamīdi pirmformās

S

3909

Amīnsveķi, fenolsveķi un poliuretāni pirmformās

NS

3910 00 00

Silikoni pirmformās

NS

3911

Naftas sveķi, kumarona – indēna sveķi, politerpēni, polisulfīdi, polisulfoni un citi ražojumi, kas minēti šīs nodaļas 3. piezīmē, nav minēti vai iekļauti citur, pirmformās

NS

3912

Celuloze un tās ķīmiskie atvasinājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur, pirmformās

NS

3913

Dabiskie polimēri un modificēti dabiskie polimēri, kas nav minēti vai iekļauti citur, pirmformās

NS

3914 00 00

Jonu apmaiņas sveķi uz pozīcijā 3901 līdz 3913 minēto polimēru bāzes, pirmformās

NS

3915

Plastmasu atkritumi, skaidas un atlūzas

NS

3916

Plastmasas monopavediens ar šķērsgriezumu lielāku par 1 mm, stieņi, serdeņi un profili ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, bet citādi neapstrādāti

NS

3917

Plastmasas caurules, šļūtenes un to garnitūra

NS

3918

Plastmasas grīdas segumi, pašlīmējoši vai nē, ruļļos vai plāksnēs; plastmasas sienu vai griestu segumi, kas minēti šīs nodaļas 9. piezīmē

NS

3919

Plastmasas pašlīmējošās plātnes, loksnes, plēves, folijas, lentes, sloksnes un pārējās plakanās formās, ruļļos vai citā veidā

NS

3920

Citas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes, bez porām un bez armatūras, laminētas, ar pamatni vai tamlīdzīgi savienotas ar citiem materiāliem

S

ex 3921

Citas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes, izņemot pozīcijas 3921 90 19 ražojumus

NS

3921 90 19

Citas poliesteru plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes, bet ne ar porām un ne gofrētas loksnes un plātnes

S

3922

Plastmasas vannas, dušas, izlietnes, bidē, klozeta podi, riņķi un vāki, klozeta bākas un tamlīdzīgi sanitārtehnikas izstrādājumi

NS

ex 3923

Plastmasas izstrādājumi preču pārvadāšanai un iepakošanai; plastmasas aizbāžņi, vāki, vāciņi un citi slēgi, izņemot pozīcijas 3923 21 00 ražojumus

NS

3923 21 00

Maisi un maisiņi (tostarp tūtas) no etilēna polimēriem

S

3924

Plastmasas galda un virtuves piederumi, citi mājsaimniecības un tualetes izstrādājumi

NS

3925

Plastmasas celtniecības detaļas, kas nav minētas vai iekļautas citur

NS

3926

Citi plastmasas izstrādājumi un izstrādājumi no citiem materiāliem, kas minēti pozīcijās no 3901 līdz 3914

NS

ex 40. nodaļa

KAUČUKS UN KAUČUKA IZSTRĀDĀJUMI, izņemot pozīcijas 4010 ražojumus

NS

4010

Konveijera vai transmisijas lentes vai dzensiksnas no vulkanizēta kaučuka

S

ex 4104

Miecētas vai miecētas un žāvētas liellopu (tostarp bifeļu) un zirgu ādas bez apmatojuma, šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas, izņemot pozīcijas 4104 41 19 un 4104 49 19 ražojumus

S

ex 4106 31

4106 32

Miecētas vai miecētas un žāvētas citu dzīvnieku ādas ar vai bez apmatojuma, šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas, izņemot koda 4106 31 10 ražojumus

NS

4107

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk apstrādāta liellopu (tostarp bifeļu) un zirgu āda, tostarp pergamentēta āda bez apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta pozīcijā 4114

S

 

Āda, ko tālāk apstrādā pēc miecēšanas vai miecēšanas un žāvēšanas, tostarp pergamentēta āda:

 

4112 00 00

Aitāda vai jērāda, bez vilnas, šķelta vai nešķelta, kuras nav pozīcijā 4114

S

4113 10 00

Kazāda vai kazlēnu āda, ar vai bez vilnas, šķelta vai nešķelta, kuras nav pozīcijā 4114

S

4113 20 00

Cūkāda

NS

4113 30 00

Rāpuļu āda

NS

4113 90 00

Citi

NS

4114

Zamšāda (tostarp mākslīgā zamšāda); lakāda un lakādas imitācija; metalizēta āda

S

4115 10 00

Mākslīgā āda ar dabiskās ādas vai ādas šķiedru pamatni plāksnēs, loksnēs vai lentēs, baķos vai bez baķiem

S

4201 00 00

Zirglietas un iejūgs jebkuriem dzīvniekiem (tostarp atsaites, pavadas, ceļsargi, uzpurņi, seglu segas, seglu somas, suņu segas un tamlīdzīgi izstrādājumi) no jebkura materiāla

NS

4202

Koferi, somas, tualetes maciņi, diplomātportfeļi, portfeļi, skolassomas, briļļu futrāļi, binokļu somas, fotosomas, mūzikas instrumentu futrāļi, ieroču makstis un tamlīdzīgi izstrādājumi; ceļojuma somas, izolēti pārtikas vai dzērienu maisiņi, kosmētikas somas, mugursomas, rokassomas, iepirkumu somas, kabatas portfeļi, maki, karšu futrāļi, cigarešu etvijas, tabakmaki, rīku somas, sporta somas, futrāļi pudelēm, dārglietu lādītes, pūdernīcas, galda piederumu futrāļi un tamlīdzīgi izstrādājumi no ādas vai mākslīgās ādas, no plastmasas plēves, no tekstilmateriāliem, no vulkanizētas šķiedras vai no kartona, vai arī pilnīgi vai lielākoties pārklāti ar šādiem materiāliem vai papīru

S

4203

Apģērbi un apģērbu piederumi no ādas vai mākslīgās ādas

S

4204 00

Izstrādājumi no ādas vai mākslīgās ādas, kurus izmanto mehānismiem, mehāniskām ierīcēm vai citām tehniskām vajadzībām

NS

4205 00 00

Citi ādas vai mākslīgās ādas izstrādājumi

NS

4206

Izstrādājumi no zarnām (bet ne zīdvērpēja pavediens), aklās zarnas ārējās sieniņas, pūšļiem vai cīpslām

NS

43. nodaļa

KAŽOKĀDAS UN MĀKSLĪGĀS KAŽOKĀDAS; TO IZSTRĀDĀJUMI

NS

4407

Garenvirzienā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, šķelti vai plēsti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā, biezāki par 6 mm

NS

4408

Loksnes finierim (tostarp loksnes, kas iegūtas, sašķeļot koka saklātņus), saplāksnim vai citiem līdzīgiem koka saklātņiem un citi garenvirzienā sazāģēti kokmateriāli, šķelti vai plēsti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, slīpēti, savienoti vai saaudzēti garumā, ne biezāki par 6 mm

NS

4410

Kokskaidu plātnes (piemēram, orientētas kokskaidu plātnes un vafeļplātnes) un citas koka vai koksnes materiālu plātnes, aglomerētas vai neaglomerētas ar sveķiem vai citām organiskām saistvielām

S

4411

Kokšķiedru vai citu koksnveida materiālu plātnes, kas ir saistītas vai nav saistītas ar sveķiem vai citām organiskām vielām

S

4412

Saplāksnis, finierētas plātnes un līdzīgi koka saklātņi

S

4414 00 10

Koka rāmji gleznām, fotogrāfijām, spoguļiem vai līdzīgiem priekšmetiem no tropu koku koksnes, kā noteikts šīs nodaļas 2. papildpiezīmē

NS

4415

Koka lādes, kastes, redeļkastes, mucas un tamlīdzīgi iepakojumi; kabeļu spoles no koka; koka paliktņi un citas plātnes zem kravām; paliktņu malas no koka

NS

4418 10

Namdaru un galdnieku izstrādājumi no koksnes, tostarp šūnveida koka paneļi, salikti parketa paneļi, lubiņas un jumta skaidas

S

4418 30 10

S

4418 20 10

Durvis, to rāmji un sliekšņi no tropu koku koksnes, kā noteikts šīs nodaļas 2. papildpiezīmē

S

4420 10 11

Koka izstrādājumi ar mozaīku un intarsijas; koka šķirstiņi un kārbiņas dārglietām vai sudrablietām un līdzīgi izstrādājumi no koka; koka statuetes un citi rotājumi; koka mēbeļu izstrādājumi, kas nav minēti 94. nodaļā

S

4420 90 10

S

4420 90 91

S

4421 90 91

Citi koka izstrādājumi: bet ne no kartona

NS

ex 45. nodaļa

KORĶIS UN KORĶA IZSTRĀDĀJUMI, izņemot pozīcijas 4503 ražojumus

NS

4503

Dabīgā korķa izstrādājumi

S

46. nodaļa

IZSTRĀDĀJUMI NO SALMIEM, ESPARTO VAI CITIEM PINAMIEM MATERIĀLIEM; PĪTI TRAUKI UN PINUMI

S

50. nodaļa

ZĪDS

S

ex 51. nodaļa

VILNA, SMALKA VAI RUPJA DZĪVNIEKU SPALVA, ASTRU DZIJA UN AUDUMI, izņemot pozīcijas 5105 ražojumus

S

52. nodaļa

KOKVILNA

S

53. nodaļa

CITAS AUGU TEKSTILŠĶIEDRAS; PAPĪRA DIEGI UN AUDUMI NO PAPĪRA DIEGIEM

S

54. nodaļa

ĶĪMISKIE DIEGI

S

55. nodaļa

ĶĪMISKĀS ŠTĀPEĻŠĶIEDRAS

S

56. nodaļa

VATE, FILCS UN NEAUSTAS DRĀNAS; SPECIĀLA DZIJA; AUKLAS; VIRVES; TAUVAS UN KABEĻI UN IZSTRĀDĀJUMI NO TIEM

S

57. nodaļa

PAKLĀJI UN CITI GRĪDAS PĀRKLĀJI NO TEKSTILMATERIĀLIEM

S

58. nodaļa

ĪPAŠI AUDUMI; TEKSTILDRĀNAS AR ŠŪTIEM KUŠĶIEM; MEŽĢĪNES; GOBELĒNI; APDARES MATERIĀLI; IZŠUVUMI

S

59. nodaļa

IMPREGNĒTI, PĀRKLĀTI VAI LAMINĒTI TEKSTILAUDUMI; RŪPNIECĪBĀ IZMANTOJAMI TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI

S

60. nodaļa

TRIKOTĀŽAS AUDUMI

S

61. nodaļa

TRIKOTĀŽAS APĢĒRBA GABALI UN APĢĒRBA PIEDERUMI

S

62. nodaļa

APĢĒRBA GABALI UN APĢĒRBA PIEDERUMI, KAS NAV NO TRIKOTĀŽAS

S

63. nodaļa

CITI GATAVIE TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI; KOMPLEKTI; LIETOTS APĢĒRBS UN LIETOTI TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI; LUPATAS

S

64. nodaļa

APAVI, GETRAS UN TAMLĪDZĪGI IZSTRĀDĀJUMI; ŠĀDU IZSTRĀDĀJUMU DAĻAS

S

65. nodaļa

GALVASSEGAS UN TO DAĻAS

NS

66. nodaļa

LIETUSSARGI, SAULESSARGI, SPIEĶI, SĒŽAMSPIEĶI, PĀTAGAS, PLETNES UN TO DAĻAS

S

67. nodaļa

APSTRĀDĀTAS SPALVAS UN DŪNAS UN IZSTRĀDĀJUMI NO SPALVĀM VAI DŪNĀM; MĀKSLĪGIE ZIEDI, IZSTRĀDĀJUMI NO CILVĒKU MATIEM

NS

68. nodaļa

AKMENS, ĢIPŠA, CEMENTA, AZBESTA, VIZLAS UN TAMLĪDZĪGU MATERIĀLU IZSTRĀDĀJUMI

NS

69. nodaļa

KERAMIKAS IZSTRĀDĀJUMI

S

70. nodaļa

STIKLS UN STIKLA IZSTRĀDĀJUMI

S

7113

Juvelierizstrādājumi un to daļas no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu

NS

7114

Zeltkaļu un sudrabkaļu izstrādājumi un to daļas no dārgmetāliem vai metāliem, kas plaķēti ar dārgmetāliem

NS

7115 90

Citi izstrādājumi no dārgmetāliem vai no metāliem, kas plaķēti ar dārgmetāliem, bet ne platīna katalizatori stiepļu tīkliņa vai režģa veidā

NS

7116 20 19

Citi

NS

7116 20 90

Izstrādājumi, izņemot izstrādājumus dabīgām vai audzētām pērlēm, dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem (dabīgiem, sintētiskiem vai rekonstruētiem)

NS

7117

Bižutērija

S

7202

Ferosakausējumi

S

73. nodaļa

DZELZS UN TĒRAUDA IZSTRĀDĀJUMI

NS

74. nodaļa

VARŠ UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI

S

7505 12 00

Niķeļa sakausējumu stieņi un profili

NS

7505 22 00

Niķeļa sakausējumu stieple

NS

7506 20 00

Niķeļa sakausējumu plāksnes, loksnes, sloksnes un folija

NS

7507 20 00

Niķeļa cauruļu savienotājelementi

NS

ex 76. nodaļa

ALUMĪNIJS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI, izņemot pozīcijas 7601 ražojumus

S

ex 78. nodaļa

SVINS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI, izņemot pozīcijas 7801 ražojumus

S

ex 79. nodaļa

CINKS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI, izņemot pozīcijas 7901 un 7903 7901 un 7903 ražojumus

S

ex 81. nodaļa

CITI PARASTIE METĀLI; METĀLKERAMIKA; TO IZSTRĀDĀJUMI, izņemot pozīcijas 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 30 20, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 un 8113 00 20 ražojumus

S

82. nodaļa

PARASTO METĀLU INSTRUMENTI, DARBARĪKI, GALDAPIEDERUMI, KAROTES UN DAKŠIŅAS; TO DAĻAS NO PARASTAJIEM METĀLIEM

S

83. nodaļa

DAŽĀDI PARASTO METĀLU IZSTRĀDĀJUMI

S

ex 84. nodaļa

KODOLREAKTORI, APKURES KATLI, MEHĀNISMI UN MEHĀNISKAS IERĪCES; TO DAĻAS, izņemot pozīcijas 8401 10 00 un 8407 21 10 ražojumus

NS

8401 10 00

Kodolreaktori

S

8407 21 10

Kuģu dzinēji, piekarināmie motori, kuru cilindru tilpums nepārsniedz 325 cm3

S

ex 85. nodaļa

ELEKTROIERĪCES, ELEKTROIEKĀRTAS UN TO DETAĻAS; ATSAKŅOTĀJI UN REPRODUKTORI, TELEVĪZIJAS ATTĒLA UN SKAŅAS ATSKAŅOTĀJI UN REPRODUKTORI, TO DAĻAS UN ŠĀDU IZSTRĀDĀJUMU PIEDERUMI, izņemot pozīcijas 8516 50 00, 8519, 8520 32 99, 8520 39 90, 8521, 8525, 8527, 8528 12, 8528 21 bis 8528 30, 8529, 8540 11 un 8540 12 ražojumus

NS

8516 50 00

Mikroviļņu krāsnis

S

8519

Skaņuplašu atskaņotāji (atskaņošanas pultis), skaņu ierakstu atskaņotāji, kasešu atskaņotāji un cita atskaņošanas aparatūra, kurai nav skaņu ierakstīšanas ierīču

S

8520 32 99

Digitālās audioiekārtas, bet ne kasešu tipa

S

8520 39 90

Magnētisko lentu atskaņotāji un citas atskaņošanas iekārtas, kurās neizmanto magnētiskās lentes spolēs un kas ļauj ierakstīt vai atskaņot ar vienu ātrumu 19 cm/s vai ar vairākiem ātrumiem, kas nepārsniedz 19 cm/s

S

8521

Videoierakstu un atskaņošanas aparatūra, ar vai bez video atskaņotāja

S

8525

Radiotelefona, radiotelegrāfa, radio vai televīzijas raidaparatūra, kas ietver vai neietver uztveršanas, skaņu ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru; televīzijas kameras, videokameras ar fiksējamu attēlu un citas videokameras

S

8527

Radiotelefonu, radiotelegrāfu vai radiouztvērēji, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru vai pulksteni

S

ex 8528

Televīzijas uztvērēji ar vai bez radiouztvērējiem vai skaņas vai attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru, izņemot pozīcijas 8528 13 00 ražojumus, videomonitorus un videoprojektorus

S

8529

Detaļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar aparatūru pozīcijās no 8525 līdz 8528

S

8540 11

Katodstaru televīzijas lampas, tostarp videomonitoru katodstaru lampas

S

8540 12 00

S

86. nodaļa

DZELZCEĻA VAI TRAMVAJU LOKOMOTĪVES, RITOŠAIS SASTĀVS UN TO DETAĻAS; DZELZCEĻA VAI TRAMVAJU SLIEŽU APRĪKOJUMS UN TĀ DETAĻAS; VISU VEIDU MEHĀNISKĀS (TOSTARP ELEKTROMEHĀNISKĀS) SATIKSMES SIGNALIZĀCIJAS IEKĀRTAS

NS

8701

Traktori (izņemot traktorus pozīcijā 8709)

NS

8702

Mehāniskie transportlīdzekļi 10 vai vairāk cilvēku pārvadāšanai, ieskaitot vadītāju

S

8703

Automobiļi un citi mehāniskie transportlīdzekļi, kas paredzēti galvenokārt cilvēku pārvadāšanai (izņemot pozīciju 8702), tostarp autofurgoni un sacīkšu automobiļi

S

8704

Mehāniskie transportlīdzekļi preču pārvadāšanai

S

8705

Īpaši mehāniskie transportlīdzekļi, kas principā nav konstruēti pasažieru vai preču pārvadāšanai (piemēram, tehniskās palīdzības automobiļi, autoceltņi, ugunsdzēsības automobiļi, autobetonmaisītāji, ielu tīrītājautomobiļi, laistītājautomobiļi, darbnīcautomobiļi, automobiļi ar rentgena iekārtām)

S

8706 00

Šasijas ar dzinējiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701 līdz 8705

S

8707

Virsbūves (tostarp kabīnes) mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās no 8701 līdz 8705

S

8708

Detaļas un piederumi mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās no 8701 līdz 8705

S

8709

Ar celšanas un takelāžas ierīcēm neaprīkoti kravas transportētāji ar piedziņu, kādus izmanto rūpnīcās, noliktavās, ostās vai lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, kādus izmanto uz dzelzceļa staciju peroniem; minēto transportlīdzekļu detaļas

S

8710 00 00

Tanki un citas motorizētas kaujas bruņumašīnas, ar bruņojumu vai bez tā, to detaļas un piederumi

NS

8711

Motocikli (tostarp mopēdi) un velosipēdi ar motoru, ar vai bez blakusvāģa; blakusvāģi

S

8712 00

Divriteņi un citi velosipēdi (tostarp kravas trīsriteņi) bez motora

S

8714

Detaļas un piederumi transportlīdzekļiem pozīcijās no 8711 līdz 8713

S

8715 00

Bērnu ratiņi un to detaļas

NS

8716

Autopiekabes un puspiekabes, citi transportlīdzekļi bez mehāniskās piedziņas; to detaļas

NS

88. nodaļa

LIDMAŠĪNAS, KOSMOSA KUĢI UN TO DETAĻAS

NS

89. nodaļa

KUĢI, LAIVAS UN CITI PELDLĪDZEKĻI

NS

90. nodaļa

OPTISKĀS IERĪCES UN APARĀTI, FOTO UN KINO APARATŪRA, MĒRAPARĀTI, KONTROLAPARĀTI, PRECĪZIJAS IERĪCES, MEDICĪNAS VAI ĶIRURĢIJAS INSTRUMENTI UN IERĪCES; TO DETAĻAS UN PIEDERUMI

S

91. nodaļa

PULKSTEŅI UN TO DETAĻAS

S

92. nodaļa

MŪZIKAS INSTRUMENTI; ŠO IZSTRĀDĀJUMU DETAĻAS UN PIEDERUMI

NS

ex 94. nodaļa

MĒBELES; GULTAS PIEDERUMI, MATRAČI, MATRAČU PAMATI, SPILVENI UN TAMLĪDZĪGI POLSTERĒTI MĀJAS APRĪKOJUMA PRIEKŠMETI; LAMPAS UN APGAISMES PIEDERUMI, KAS NAV MINĒTI VAI IEKĻAUTI CITUR; APGAISMOTAS ZĪMES, IZKĀRTNES UN TAMLĪDZĪGI IZSTRĀDĀJUMI; SALIEKAMĀS BŪVKONSTRUKCIJAS, izņemot pozīcijas 9405 ražojumus

NS

9405

Lampas un apgaismes piederumi, tostarp prožektori, starmeši un to detaļas, kas nav minētas un iekļautas citur; apgaismotas zīmes, izkārtnes un līdzīgi izstrādājumi, kuros atrodas pastāvīgs fiksēts gaismas avots, to detaļas, kas nav minētas vai ietvertas citur

S

ex 95. nodaļa

ROTAĻLIETAS, SPĒLES UN SPORTA PIEDERUMI; TO DETAĻAS UN PIEDERUMI, izņemot pozīcijas 9503 ražojumus

NS

9503

Citas rotaļlietas; samazināti (noteikta mēroga) modeļi un līdzīgi izklaidei paredzēti modeļi, kustīgi vai nekustīgi; visu veidu saliekamie attēli

S

96. nodaļa

DAŽĀDI RŪPNIECISKI RAŽOTI IZSTRĀDĀJUMI

NS


(1)  Šiem produktiem nepiemēro II nodaļas 1. iedaļā minēto režīmu.

(2)  KN koda 0306 13 produktiem nodoklis ir 3,6 % saskaņā ar īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai.

(3)  KN kodu 0710 80 85 produktiem nepiemēro II nodaļas 1. iedaļā minēto režīmu.

(4)  KN kodu 0811 10 un 0811 20 produktiem nepiemēro II nodaļas 1. iedaļā minēto režīmu.

(5)  KN kodu 1704 10 91 un 1704 10 99 produktiem īpašais nodoklis ir jāierobežo līdz 16 % no muitas vērtības saskaņā ar īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai.


III PIELIKUMS

Konvencijas, kas minētas 9. pantā

A DAĻA

Galvenās ANO/ILO konvencijas par cilvēktiesībām un darbinieku tiesībām

1.

Starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām

2.

Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālām un kultūras tiesībām

3.

Starptautiskā konvencija par jebkuru rasu diskriminācijas izskaušanu

4.

Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu

5.

Konvencija pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcisku vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu

6.

Konvencija par bērna tiesībām

7.

Konvencija par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to

8.

Konvencija par minimālo vecumu, no kura persona drīkst būt nodarbināta vai strādāt (Nr. 138)

9.

Konvencija par visnelabvēlīgāko bērnu darba formu aizliegšanu un to izskaušanu (Nr. 182)

10.

Konvencija par piespiedu darba izskaušanu (Nr. 105)

11.

Konvencija par piespiedu darbu (Nr. 29)

12.

Konvencija par vienlīdzīgu atalgojumu (Nr. 100)

13.

Konvencija par diskrimināciju attiecībā uz nodarbinātību un nodarbošanos (Nr. 111)

14.

Konvencija par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās (Nr. 87)

15.

Konvencija par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu (Nr. 98)

16.

Konvencija par aparteīda nozieguma izskaušanu un sodu par tiem

B DAĻA

Konvencijas par vidi un vadības principiem

17.

Monreālas protokols par ozona slāni noārdošām vielām

18.

Konvencija par kontroli par kaitīgo atkritumu un robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu

19.

Stokholmas Konvencija par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem

20.

Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām

21.

Konvencija par bioloģisko daudzveidību

22.

Kartahenas Protokols par bioloģisko drošību

23.

ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokols

24.

ANO Vienotā Konvencija par narkotiskajām vielām (1961.)

25.

ANO Konvencija par psihotropām vielām (1971.)

26.

ANO Konvencija pret narkotisko un psihotropo vielu nelegālu apgrozījumu (1988.)

27.

ANO Pretkorupcijas konvencija (Mehiko)