ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 156

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 18. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 919/2005 (2005. gada 13. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 827/2004 attiecībā uz aizliegumu ievest Kambodžas, Ekvatoriālās Gvinejas un Sjerraleones izcelsmes Atlantijas lielacu tunzivis un atceļ Regulu (EK) Nr. 826/2004, ar ko aizliedz tādu Atlantijas zilo tunzivju importu, kuru izcelsme ir Ekvatoriālajā Gvinejā un Sjerraleonē, un Regulu (EK) Nr. 828/2004, ar ko aizliedz tādu Atlantijas zobenzivju importu, kuru izcelsme ir Sjerraleonē

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 920/2005 (2005. gada 13. jūnijs), ar kuru groza 1958. gada 15. aprīļa Regulu Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas, un 1958. gada 15. aprīļa Regulu Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Atomenerģijas kopienā lietojamās valodas, un ar kuru ievieš pagaidu atkāpes no minētajām regulām

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 921/2005 (2005. gada 17. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 922/2005 (2005. gada 17. jūnijs) par izvešanas atļauju izdošanu vīna nozarē

7

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 923/2005 (2005. gada 15. jūnijs) par Ungārijas intervences aģentūras rīcībā esošu 80000 tonnu mīksto kviešu, 80000 tonnu kukurūzas un 40000 tonnu miežu pārņemšanu un pārdošanu Portugāles tirgū

8

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 924/2005 (2005. gada 17. jūnijs) par 84. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2799/1999

11

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 925/2005 (2005. gada 17. jūnijs), ar ko nosaka vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu 20. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

12

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 926/2005 (2005. gada 17. jūnijs), ar kuru nosaka sviesta pārdošanas minimālās cenas 165. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

13

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 927/2005 (2005. gada 17. jūnijs), ar kuru attiecībā uz 165. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 928/2005 (2005. gada 17. jūnijs), ar kuru nosaka attiecībā uz iebiezinātu sviestu paredzētā atbalsta maksimālo summu 337. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 929/2005 (2005. gada 17. jūnijs), ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 21. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

18

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Dalībvalstu valdību pārstāvju konference

 

*

Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (2005. gada 30. maijs), ar ko nosaka termiņu saistību attiecināšanai uz 9. Eiropas Attīstības fonda (EAF) līdzekļiem

19

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Lēmums 2005/447/KĀDP (2005. gada 14. marts) par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Argentīnas Republiku par Argentīnas Republikas dalību Eiropas Savienības militārajā krīzes vadības operācijā Bosnijā un Hercegovinā (operācija Althea)

21

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Argentīnas Republiku par Argentīnas Republikas līdzdalību Eiropas Savienības militārajā krīzes vadības operācijā Bosnijā un Hercegovinā (operācija Althea)

22

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

18.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 919/2005

(2005. gada 13. jūnijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 827/2004 attiecībā uz aizliegumu ievest Kambodžas, Ekvatoriālās Gvinejas un Sjerraleones izcelsmes Atlantijas lielacu tunzivis un atceļ Regulu (EK) Nr. 826/2004, ar ko aizliedz tādu Atlantijas zilo tunzivju importu, kuru izcelsme ir Ekvatoriālajā Gvinejā un Sjerraleonē, un Regulu (EK) Nr. 828/2004, ar ko aizliedz tādu Atlantijas zobenzivju importu, kuru izcelsme ir Sjerraleonē

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Pēc Padomes Lēmuma 86/238/EEK (1) pieņemšanas Kopiena kopš 1997. gada 14. novembra ir līgumslēdzēja puse Starptautiskajā konvencijā par Atlantijas okeāna tunzivju saglabāšanu, kura 1966. gada 14. maijā parakstīta Riodežaneiro un grozīta ar Protokolu, kurš pievienots Nobeiguma aktam, ko 1984. gada 10. jūlijā Parīzē ir parakstījuši minētās konvencijas pušu pilnvarotie (turpmāk – “ICCAT Konvencija”).

(2)

ICCAT Konvencija paredz reģionālu sadarbības sistēmu, lai saglabātu un pārvaldītu tunzivju un tunzivjveidīgo sugas Atlantijas okeānā un tam blakusesošajās jūrās, izveidojot Starptautisku Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisiju (turpmāk – “ICCAT”), kas pieņem tādus saglabāšanas un pārvaldības pasākumus, kuri kļūst saistoši līgumslēdzējām pusēm.

(3)

ICCAT 1998. gadā pieņēma Rezolūciju Nr. 98-18 par nelegālu un neregulētu tunzivju zveju, ko lieli āķu jedu zvejas kuģi veic konvencijas darbības jomā. Ar šo rezolūciju tika izveidota kārtība, kas nosaka tādu valstu identifikāciju, kuru zvejas kuģi ir zvejojuši tunzivis un tunzivjveidīgo sugas, mazinot ICCAT saglabāšanas un pārvaldības pasākumu efektivitāti. Ar to tika arī precizēti veicamie pasākumi, tostarp, ja vajadzīgs, nediskriminējoši, tirdzniecību ierobežojoši pasākumi, lai nepieļautu, ka šo valstu zvejas kuģi turpina šādu zvejas praksi.

(4)

Kopš Rezolūcijas Nr. 98-18 pieņemšanas dienas ICCAT ir noteikusi, ka Bolīvija, Kambodža, Ekvatoriālā Gvineja, Gruzija un Sjerraleone ir valstis, kuru zvejas kuģi zvejo Atlantijas lielacu tunzivis (Thunnas obesus) tādā veidā, kas mazina to saglabāšanas un pārvaldības pasākumu efektivitāti, savus atzinumus pamatojot ar datiem par nozveju, tirdzniecību un zvejas kuģu aktivitātēm.

(5)

ICCAT ir arī noteikusi, ka Ekvatoriālā Gvineja un Sjerraleone ir valstis, kuru zvejas kuģi zvejo Atlantijas zilās tunzivis (Thunnus thynnus) tādā veidā, kas mazina to saglabāšanas un pārvaldības pasākumu efektivitāti.

(6)

ICCAT turklāt ir noteikusi, ka Sjerraleone ir valsts, kuras zvejas kuģi zvejo Atlantijas zobenzivis (Xiphias gladius) tādā veidā, kas mazina to saglabāšanas un pārvaldības pasākumu efektivitāti.

(7)

Ar Regulu (EK) Nr. 827/2004 (2) patlaban ir aizliegts ievest Atlantijas lielacu tunzivis, kuru izcelsme ir Bolīvijā, Kambodžā, Ekvatoriālajā Gvinejā, Gruzijā un Sjerraleonē.

(8)

Ar Regulu (EK) Nr. 826/2004 (3) pašlaik ir aizliegts ievest Atlantijas zilās tunzivis, kuru izcelsme ir Ekvatoriālajā Gvinejā un Sjerraleonē.

(9)

Ar Regulu (EK) Nr. 828/2004 (4) pašlaik ir aizliegts ievest Atlantijas zobenzivis, kuru izcelsme ir Sjerraleonē.

(10)

ICCAT 14. ārkārtas sanāksmē, kas notika 2004. gadā, atzina Kambodžas, Ekvatoriālās Gvinejas un Sjerraleones centienus atbalstīt tās intereses un ieteica atcelt tirdzniecību ierobežojošos pasākumus pret šīm trīs valstīm.

(11)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 827/2004 būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

Regulas (EK) Nr. 826/2004 un (EK) Nr. 828/2004 būtu attiecīgi jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 827/2004 groza šādi:

1)

Regulas 2. panta 1. punktā svītro “Kambodža, Ekvatoriālā Gvineja un Sjerraleone”.

2)

Regulas 3. pantā “Bolīvija, Gruzija un Sjerraleone” aizstāj ar “Bolīvija un Gruzija”.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 826/2004 un (EK) Nr. 828/2004 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2005. gada 13. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. ASSELBORN


(1)  OV L 162, 18.6.1986., 33. lpp.

(2)  OV L 127, 29.4.2004., 21. lpp.

(3)  OV L 127, 29.4.2004., 19. lpp.

(4)  OV L 127, 29.4.2004., 23. lpp.


18.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/3


PADOMES REGULA (EK) Nr. 920/2005

(2005. gada 13. jūnijs),

ar kuru groza 1958. gada 15. aprīļa Regulu Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas, un 1958. gada 15. aprīļa Regulu Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Atomenerģijas kopienā lietojamās valodas, un ar kuru ievieš pagaidu atkāpes no minētajām regulām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 290. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 190. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 28. panta 1. punktu un 41. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īrijas valdība ir lūgusi, lai īru valodai tiktu piešķirts tāds pats statuss, kāds ir piešķirts pārējo dalībvalstu valsts oficiālajām valodām, un lai šajā sakarā tiktu izdarīti nepieciešamie grozījumi Padomes 1958. gada 15. aprīļa Regulā Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas (1), un Padomes 1958. gada 15. aprīļa Regulā Nr. 1, ar kuru nosaka Eiropas Atomenerģijas kopienā lietojamās valodas (2), abas minētās regulas turpmāk dēvētas par “Regulu Nr. 1”.

(2)

No Līguma par Eiropas Savienību 53. panta un no Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 314. panta izriet, ka īru valoda ir viena no attiecīgi katra iepriekšminētā līguma autentiskajām valodām.

(3)

Īrijas valdība uzsver, ka saskaņā ar Īrijas Konstitūcijas 8. pantu īru valoda kā valsts valoda ir pirmā oficiālā valoda Īrijā.

(4)

Ir lietderīgi atbildēt pozitīvi uz Īrijas valdības lūgumu un attiecīgi grozīt Regulu Nr. 1. Tomēr ir lietderīgi izlemt, ka praktisku iemeslu dēļ un pārejas kārtā Savienības iestādēm nav saistošs pienākums visus tiesību aktus, tostarp Tiesas spriedumus, izstrādāt un tulkot īru valodā. Ir arī lietderīgi noteikt, ka šāda atkāpe ir daļēja, izslēgt no tās darbības jomas tās regulas, ko kopīgi pieņem Eiropas Parlaments un Padome, un pilnvarot Padomi vienprātīgi noteikt, četru gadu laikā pēc tās piemērošanas dienas un pēc tam ik pēc pieciem gadiem, vai izbeigt šo atkāpi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu Nr. 1 ar šo groza šādi:

1)

regulas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

Eiropas Savienības iestāžu oficiālās valodas un darba valodas ir angļu, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valoda.”;

2)

regulas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“4. pants

Regulas un citus vispārēji piemērojamus dokumentus izstrādā divdesmit vienā oficiālajā valodā.”;

3)

regulas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesi publicē divdesmit vienā oficiālajā valodā.”

2. pants

Atkāpjoties no Regulas Nr. 1, piecu gadu laikposmā, ko var atjaunot un kas sākas no šīs regulas piemērošanas dienas, Eiropas Savienības iestādēm nav saistošs pienākums izstrādāt visus tiesību aktus īru valodā un publicēt tos minētajā valodā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo pantu nepiemēro regulām, ko kopīgi pieņem Eiropas Parlaments un Padome.

3. pants

Ne vēlāk kā četrus gadus pēc šīs regulas piemērošanas dienas un pēc tam ik pēc pieciem gadiem Padome pārskata 2. panta darbību un vienprātīgi nosaka, vai izbeigt minētajā pantā paredzēto atkāpi.

4. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2005. gada 13. jūnijā

Padomes vārdā ––

priekšsēdētājs

J. ASSELBORN


(1)  OV 17, 6.10.1958., 385./58. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV 17, 6.10.1958., 401./58. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.


18.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 921/2005

(2005. gada 17. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 18. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 17. jūnija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

60,1

204

75,2

999

67,7

0707 00 05

052

74,8

999

74,8

0709 90 70

052

90,6

999

90,6

0805 50 10

382

70,4

388

53,4

528

50,4

624

69,9

999

61,0

0808 10 80

388

92,1

400

131,6

404

90,8

508

72,5

512

58,8

524

70,5

528

69,1

720

61,0

804

92,8

999

82,1

0809 10 00

052

199,7

999

199,7

0809 20 95

052

313,0

400

399,9

999

356,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

176,5

999

176,5

0809 40 05

052

130,1

999

130,1


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


18.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 922/2005

(2005. gada 17. jūnijs)

par izvešanas atļauju izdošanu vīna nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas 2001. gada 24. aprīļa Regulu (EK) Nr. 883/2001 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 1493/1999 attiecībā uz vīna nozares produktu tirdzniecību ar trešajām valstīm (1), un jo īpaši tās 7. pantu un 9. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi 63. panta 7. punktam Padomes 1999. gada 17. maija Regulā (EK) Nr. 1493/1999 par vīna nozares tirgus kopējo organizāciju (2), eksporta kompensācijas attiecībā uz vīna nozares produktiem piešķir vienīgi daudzumiem un izdevumiem, ko aptver lauksaimniecības līgums, kas parakstīts daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā.

(2)

Regulas (EK) Nr. 883/2001 9. punktā paredzēti apstākļi, kādos Komisija var noteikt īpašus pasākumus, lai novērstu to, ka tiek pārsniegts paredzētais daudzums vai pieejamais budžets saskaņā ar šo līgumu.

(3)

Pamatojoties uz 2005. gada 15. jūnijā Komisijai pieejamo informāciju par izvešanas atļauju pieteikumiem, daudzums, kas joprojām ir pieejams attiecībā uz periodu līdz 2005. gada 30. jūnijam 1. galamērķa zonai Āfrika un 4. galamērķa zonai Rietumeiropa, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 883/2001 9. panta 5. punktā, var tikt pārsniegts, ja vien netiek noteikti ierobežojumi izvešanas atļauju izdošanai ar iepriekšēju kompensācijas noteikšanu. Tādēļ jāpiemēro vienota procentu likme attiecībā uz daudzumiem, par kuriem pieteikumi iesniegti no 2005. gada 8. līdz 14. jūnijam, un līdz 2005. gada 1. jūlijam attiecībā uz šīm zonām jāaptur pieteikumu iesniegšana un licenču izdošana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Izvešanas atļaujas ar kompensācijas iepriekšēju noteikšanu vīna nozarē, attiecībā uz ko pieteikumi iesniegti laikā no 2005. gada 8. līdz 14. jūnijam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 883/2001, izsniedz 20,78 % apmērā no daudzumiem, kas pieprasīti attiecībā uz 1. zonu: Āfrika un 100,00 % apmērā no daudzumiem, kas pieprasīti attiecībā uz 4. zonu: Rietumeiropa.

2.   Attiecībā uz vīna nozares produktiem, kas paredzēti 1. punktā, un uz kuriem pieteikumi iesniegti līdz 2005. gada 15. jūnijam, aptur izvešanas atļauju izdošanu no 2005. gada 17. jūnija 1. galamērķa zonai: Āfrika un 4. galamērķa zonai: Rietumeiropa un līdz 2005. gada 1. jūlijam aptur arī izvešanas atļauju pieteikumu iesniegšanu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 18. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā —

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors


(1)  OV L 128, 10.5.2001, 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 908/2004 (OV L 163, 30.4.2004., 56. lpp.).

(2)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1795/2003 (OV L 262, 14.10.2003., 13. lpp.).


18.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 923/2005

(2005. gada 15. jūnijs)

par Ungārijas intervences aģentūras rīcībā esošu 80 000 tonnu mīksto kviešu, 80 000 tonnu kukurūzas un 40 000 tonnu miežu pārņemšanu un pārdošanu Portugāles tirgū

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Klimatiskie apstākļi Portugālē 2004./2005. tirdzniecības gadā izraisīja lielu sausumu, kas būtiski samazināja rupjās lopbarības pieejamību un radīja tās deficītu lauksaimniekiem. Šā rupjās lopbarības deficīta dēļ lauksaimniekiem varēja būt priekšlaikus jāpārdod vai jānokauj lopi, un tas varēja radīt nopietnas sekas nozarei un lauksaimnieku ienākumiem.

(2)

Tajā pašā tirdzniecības gadā citur Eiropā, jo sevišķi dalībvalstīs, kas Kopienai pievienojās 2004. gada 1. maijā, labības raža bija bagātīga, un tas izraisīja intervences krājumu ievērojamu pieaugumu mīkstajiem kviešiem, kukurūzai un miežiem, kuriem attiecīgo dalībvalstu vietējā tirgū vai eksporta tirgū relatīvi ilgi noieta nebija vispār un kuru uzglabāšanas iespējas vietējā līmenī ne vienmēr ir pietiekamas.

(3)

Tādējādi stāvoklis Kopienas labības tirgū patlaban ir ļoti nelīdzsvarots, un saskaņā ar intervences sistēmu ir jāveic stabilizēšanas un kompensēšanas pasākumi. Tādēļ, ievērojot tādu labības krājumu esību reģionos ar lielu ražas pārpalikumu, ko atbilstīgi intervences režīmam var būt jāglabā vēl ļoti ilgi, un šādas glabāšanas radītās izmaksas Kopienas budžetam, kā arī vienlaikus pastāvošo lopbarības deficītu Portugālē, daļa no šiem krājumiem jādara pieejama Portugāles lauksaimniekiem.

(4)

Lai minēto labību varētu piegādāt Portugāles tirgū, attiecīgi jāpielāgo vadības un finanšu kontroles struktūra; jāparedz, ka vispirms labību nodod Portugāles intervences aģentūrai, kurai pēc tam uzliek atbildību par minētās labības pārdošanu un sadalīšanu lauksaimniekiem.

(5)

Ņemot vērā vajadzību apmēru un intervencei piedāvātās labības pieejamību Ungārijā, intervencei apstiprināto uzglabāšanas jaudu nepietiekamību šajā valstī un to pasākumu nepietiekamību, kas līdz šim veikti, lai atrisinātu Ungārijas krājumu realizācijas problēmu, šajā darbībā jāizmanto Ungārijas labība.

(6)

Noteikumi par minētās darbības iegrāmatošanu jāparedz saskaņā ar mehānismiem, kas noteikti Padomes 1978. gada 2. augusta Regulā (EEK) Nr. 1883/78, ar ko paredz vispārīgus noteikumus intervences finansēšanai, ko veic Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa (2).

(7)

Vienkāršības labad un kontroles nolūkā Kopienas finansiālā līdzdalība jānosaka konkrētas summas apmērā.

(8)

Pārņemto krājumu pārdošana jāveic atbilstīgi nosacījumiem Komisijas 1993. gada 28. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2131/93, ar ko paredz kārtību un nosacījumus, ar kādiem tiek pārdota intervences aģentūru pārziņā esošā labība (3). Tomēr, ņemot vērā īpašās prasības saistībā ar mērķiem, kas jāsasniedz lopbarības deficīta sakarā, ir jāparedz konkrēti noteikumi, kuru piemērotāja būs Portugāles intervences aģentūra un ar kuriem atkāpjas no Regulas (EEK) Nr. 2131/93 noteikumiem.

(9)

Lai neradītu traucējumus Portugāles labības tirgū, jo īpaši jāparedz konkrēti noteikumi attiecībā uz piedāvātajiem daudzumiem, kā arī jānosaka labības pārdošanas cenas ierobežojumi.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ungārijas intervences aģentūra Portugāles intervences aģentūrai dara pieejamas 80 000 tonnas mīksto kviešu, 80 000 tonnas kukurūzas un 40 000 tonnas miežu.

2.   Portugāles intervences aģentūra līdz 2005. gada 31. decembrim pārņem 1. punktā minētos produktus, nodrošina to transportēšanu uz Portugāli un realizē tos kā lopbarību.

2. pants

1.   Ungārijas intervences aģentūra Regulas (EEK) Nr. 1883/78 4. panta 1. punktā minētajā gada pārskatā debetā ieraksta nodotos mīksto kviešu, kukurūzas un miežu daudzumus, norādot, ka to vērtība ir nulle.

2.   Portugāles intervences aģentūra Regulas (EEK) Nr. 1883/78 4. panta 1. punktā minētajā gada pārskatā kredītā ieraksta fiziski pārņemtos mīksto kviešu, kukurūzas un miežu daudzumus, norādot, ka to vērtība ir nulle, un mēneša beigās nosakot, ka šī vērtība ir EUR 101,44 par tonnu mīksto kviešu, EUR 85,52 par tonnu kukurūzas un EUR 80,87 par tonnu miežu.

3.   Minētās aģentūras ir atbildīgas par to, lai tiktu ievērotas visas pārējās Kopienas tiesību aktos paredzētās formalitātes attiecībā uz Ungārijas intervences aģentūras rīcībā esošās labības nodošanu Portugāles intervences aģentūrai.

3. pants

1.   Šīs regulas 1. pantā minēto labības daudzumu transportēšanas izmaksas Portugāles intervences aģentūra Regulas (EEK) Nr. 1883/78 4. panta 1. punktā minētajā gada pārskatā iegrāmato kā konkrētu summu, kas noteikta šā panta 2. punktā.

2.   Kopiena piedalās labības transportēšanas izmaksu segšanā, un attiecīgā summa ir EUR 60/t.

4. pants

1.   Portugāles un Ungārijas intervences aģentūra vienojas par produktu izvešanas vietām, galamērķa vietām un – attiecīgā gadījumā – pagaidu uzglabāšanas vietām, kā arī par izvešanas dienām. Minēto vietu un attiecīgo daudzumu sarakstu tūlīt nosūta Komisijai.

2.   Portugāles un Ungārijas intervences aģentūra iekraušanas laikā Ungārijā un uzglabāšanas vietā veiktās izkraušanas laikā Portugālē nosver iekrauto un izkrauto daudzumu un, pamatojoties uz attiecīgo produktu analīzes sertifikātu, pārbauda to kvalitāti.

5. pants

Ungārijas intervences aģentūra Portugāles intervences aģentūrai, kā arī Komisijai paziņo faktiski izvestos daudzumus un to izvešanas dienu katrā izvešanas vietā.

6. pants

Portugāles intervences aģentūra pārņem labību atbilstīgi daudzumiem, kas iekrauti transportlīdzeklī laikā, kad tos izved no Ungārijas intervences aģentūras izraudzītās uzglabāšanas vietas, un no minētā laika uzņemas par tiem atbildību.

Portugāles intervences aģentūra informē Komisiju un Ungārijas intervences aģentūru par labības pārņemšanas gaitu.

7. pants

Portugāles intervences aģentūra izsludina pastāvīgu konkursu, lai no Ungārijas intervences aģentūras pārņemto labību pārdotu vietējā tirgū.

Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 2131/93 4. pantu, minēto labību pārdot drīkst tikai liellopu, aitu un kazu audzētāju apvienībām vai kooperatīviem vai arī pārstrādes rūpnīcām, kas ir noslēgušas sadarbības līgumus ar šādām apvienībām vai kooperatīviem, un šī labība jāizlieto Portugālē.

8. pants

Šīs regulas 7. pantā minētajai pārdošanai piemēro Regulas (EEK) Nr. 2131/93 noteikumus atbilstīgi šīs regulas 9. pantam.

9. pants

1.   Attiecībā uz katru no labības veidiem pārdodamie daudzumi atbilst faktiski pārņemtajiem daudzumiem, un tie jānorāda paziņojumā par konkursu.

2.   Minimālais daudzums vienam pārdošanas piedāvājumam ir 1 500 tonnas.

3.   Piedāvājumu sastāda, pamatojoties uz attiecīgās produktu partijas faktisko kvalitāti.

4.   Minimālo pārdošanas cenu katram no labības veidiem nosaka tādu, kas nerada traucējumus Portugāles labības tirgū, un katrā ziņā tādu, kas nav zemāka par intervences cenu.

10. pants

Paziņojumā par konkursu Portugāles iestādes jo īpaši norāda konkursa dienu un paredz sīki izstrādātus kontroles noteikumus, kas dod tām iespēju pārliecināties par to, vai ir ievēroti 7. panta otrās daļas noteikumi.

11. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 15. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 216, 5.8.1978., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 695/2005 (OV L 114, 4.5.2005., 1. lpp.).

(3)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 749/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 10. lpp.).


18.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 924/2005

(2005. gada 17. jūnijs)

par 84. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2799/1999

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 26. pantu Komisijas 1999. gada 17. decembra Regulā (EK) Nr. 2799/1999 par sīki izstrādātiem izpildes noteikumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz atbalsta piešķiršanu par vājpienu un sauso vājpienu, ko paredzēts izmantot dzīvnieku barībā, un šāda sausā vājpiena pārdošanu (2), intervences aģentūras atvērušas pastāvīgu konkursu noteiktu to pārvaldībā esošā sausā vājpiena daudzumu pārdošanai.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2799/1999 30. pantu, ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti attiecībā uz katru atsevišķu konkursu, tiek noteikta minimālā pārdošanas cena vai tiek pieņemts lēmums noraidīt visus piedāvājumus.

(3)

Saņemto piedāvājumu izvērtējums liecina par to, ka ir jāpieņem lēmums noraidīt visus piedāvājumus.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 84. īpašo konkursu, kas īstenots saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2799/1999 un kura piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzas 2005. gada 14. jūnijā, visi piedāvājumi tiek noraidīti.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 18. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 340, 31.12.1999., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


18.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 925/2005

(2005. gada 17. jūnijs),

ar ko nosaka vājpiena pulvera minimālo pārdošanas cenu 20. individuālajam uzaicinājumam uz konkursu, kas izplatīts saskaņā ar spēkā esošajiem konkursu izziņošanas noteikumiem (EK) Nr. 214/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par vienotu piena un piena produktu tirgus organizēšanu (1), un it īpaši tās 10. panta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 2001. gada 12. janvārī pieņemtās Komisijas Regulas (EK) Nr. 214/2001 21. pantu, kas nosaka detalizētus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 īstenošanai attiecībā uz intervenci vājpiena tirgū (2), intervences aģentūras pēc pastāvīga uzaicinājuma uz konkursu piedāvā pārdošanai noteiktu daudzumu to rīcībā esoša vājpiena pulvera.

(2)

Vadoties pēc piedāvājumiem, kas saņemti, atbildot uz katru individuālu uzaicinājumu uz konkursu, tiek noteikta minimālā pārdošanas cena vai pieņemts lēmums neveikt piešķīrumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 214/2001 24.a pantu.

(3)

Vadoties pēc saņemtajiem piedāvājumiem, nosakāma minimālā pārdošanas cena.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

20. individuālam uzaicinājumam uz konkursu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 214/2001, kas nosaka, ka piedāvājumu iesniegšanas periods beidzās 2005. gada 14. jūnijā, vājpiena minimālā pārdošanas cena tiek fiksēta 198,24 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 18. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Brisele, 2005. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 37, 7.2.2001., 100. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


18.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/13


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 926/2005

(2005. gada 17. jūnijs),

ar kuru nosaka sviesta pārdošanas minimālās cenas 165. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 1997. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2571/97 par sviesta pārdošanu par pazeminātām cenām un par atbalsta piešķiršanu krējuma, sviesta un iebiezināta sviesta izmantošanai mīklas izstrādājumu, saldējuma un citu pārtikas produktu ražošanā (2), intervences aģentūras, īstenojot konkursu, veic noteiktu daudzumu intervences sviesta pārdevumus no krājumiem, kas ir to pārvaldībā, un piešķir atbalstu par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu. Minētās regulas 18. pantā paredzēts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, kas iesniegti katram atsevišķam konkursam, nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu, kā arī maksimālo summu atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu, kas var būt atšķirīga atkarībā no paredzētā sviesta izmantojuma, tā tauku satura un pievienošanas veida, vai pieņem lēmumu noraidīt piedāvājumus. Atbilstoši ir jānosaka pārstrādes nodrošinājumu summas.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 165. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, intervences krājumu sviesta minimālās pārdošanas cenas, kā arī pārstrādes nodrošinājumu summas ir tādas, kādas ir norādītas tabulā, kas iekļauta pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 18. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 350, 20.12.1997., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 17. jūnija Regulai, ar kuru nosaka minimālās sviesta pārdošanas cenas attiecībā uz 165. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Pievienošanas veidi

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Minimālā pārdošanas cena

Sviests ≥ 82 %

Nemainītā veidā

206

210

Iebiezināts

204,1

208,1

Pārstrādes nodrošinājums

Nemainītā veidā

73

73

Iebiezināts

73

73


18.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 927/2005

(2005. gada 17. jūnijs),

ar kuru attiecībā uz 165. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 1997. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2571/97 par sviesta pārdošanu par pazeminātām cenām un par atbalsta piešķiršanu krējuma, sviesta un iebiezināta sviesta izmantošanai mīklas izstrādājumu, saldējuma un citu pārtikas produktu ražošanā (2) intervences aģentūras, īstenojot konkursu, veic noteiktu daudzumu intervences sviesta pārdevumus no krājumiem, kas ir to pārvaldībā, un piešķir atbalstu par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu. Minētās regulas 18. pantā paredzēts, ka, ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, kas iesniegti katram atsevišķam konkursam, nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu, kā arī maksimālo summu atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu, kas var būt atšķirīga atkarībā no paredzētā sviesta izmantojuma, tā tauku satura un pievienošanas veida, vai pieņem lēmumu noraidīt piedāvājumus. Atbilstoši ir jānosaka pārstrādes nodrošinājumu summas.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 165. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, maksimālās atbalsta summas, kā arī pārstrādes nodrošinājumu summas ir tādas, kādas ir norādītas tabulā, kas iekļauta pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 18. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 350, 20.12.1997., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 17. jūnija Regulai, ar kuru attiecībā uz 165. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EK) Nr. 2571/97, nosaka maksimālās summas atbalstam par krējumu, sviestu un iebiezinātu sviestu

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Pievienošanas veidi

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Ar indikatoriem

Bez indikatoriem

Maksimālā atbalsta summa

Sviests ≥ 82 %

46

42

41

Sviests < 82 %

44

40

40

Iebiezināts sviests

55,5

51,5

55,5

51,5

Krējums

22

18

Pārstrādes nodrošinājums

Sviests

51

Iebiezināts sviests

61

61

Krējums

24


18.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 928/2005

(2005. gada 17. jūnijs),

ar kuru nosaka attiecībā uz iebiezinātu sviestu paredzētā atbalsta maksimālo summu 337. īpašajam konkursam, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas 1990. gada 20. februāra Regulu (EEK) Nr. 429/90 par to, kā, īstenojot konkursu, piešķirams atbalsts attiecībā uz tiešam patēriņam Kopienā domātu iebiezinātu sviestu (2), intervences aģentūras īsteno pastāvīgu konkursu attiecībā uz tāda atbalsta piešķiršanu, kurš paredzēts attiecībā uz iebiezinātu sviestu. Saskaņā ar 6. pantu minētajā regulā, ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti attiecībā uz katru atsevišķu konkursu, tiek noteikta maksimālā summa atbalstam par iebiezinātu sviestu ar minimālo tauku saturu 96 % vai tiek pieņemts lēmums noraidīt visus piedāvājumus. Atbilstīgi ir jānosaka izmantojuma nodrošinājuma summa.

(2)

Atbilstīgi saņemtajiem piedāvājumiem maksimālā atbalsta summa ir jānosaka līmenī, kas norādīts še turpmāk, un atbilstoši ir jānosaka izmantojuma nodrošinājuma summa.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 337. īpašo konkursu, kas īstenots atbilstīgi pastāvīgajam konkursam, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 429/90, maksimāla atbalsta summa un izmantojuma nodrošinājums tiek noteikts šādi:

maksimāla atbalsta summa:

54,5 EUR/100 kg,

izmantojuma nodrošinājums:

60 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 18. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 45, 21.2.1990., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


18.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/18


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 929/2005

(2005. gada 17. jūnijs),

ar kuru nosaka minimālo sviesta pārdošanas cenu attiecībā uz 21. atsevišķo konkursa uzaicinājumu, kas izsludināts saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2771/1999 minēto pastāvīgo konkursu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 10. panta c) punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar 21. pantu Komisijas 1999. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 2771/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz intervenci sviesta un krējuma tirgū (2), intervences aģentūras, izmantojot pastāvīgu konkursu, ir laidušas pārdošanā noteiktu to glabāšanā esošā sviesta daudzumu.

(2)

Ņemot vērā piedāvājumus, kas saņemti pēc katra atsevišķā konkursa uzaicinājuma, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2771/1999 24.a pantu nosaka minimālo pārdošanas cenu vai nolemj piedāvājumus noraidīt.

(3)

Ņemot vērā saņemtos piedāvājumus, nosaka minimālo pārdošanas cenu.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

21. atsevišķajā konkursā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2771/1999, kurā termiņš konkursa piedāvājumu iesniegšanai beidzās 2005. gada 14. jūnijā, minimālo sviesta pārdošanas cenu nosaka 275 EUR/100 kg.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 18. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 333, 24.12.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Dalībvalstu valdību pārstāvju konference

18.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/19


PADOMĒ SANĀKUŠO DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJU LĒMUMS

(2005. gada 30. maijs),

ar ko nosaka termiņu saistību attiecināšanai uz 9. Eiropas Attīstības fonda (EAF) līdzekļiem

(2005/446/EK)

PADOMĒ SANĀKUŠIE EIROPAS KOPIENU DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (1), turpmāk tekstā – „Partnerattiecību nolīgums“,

ņemot vērā Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem, tiekoties Padomes sanāksmē, par to, kā finansē un pārvalda Kopienas atbalstu saskaņā ar Finanšu protokolu Partnerattiecību nolīgumam (2), turpmāk tekstā – „Iekšējais nolīgums“, un jo īpaši tā 2. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Partnerattiecību nolīguma I pielikuma (Finanšu protokols) 5. punkts paredz, ka Finanšu protokola kopējā summa, ko papildina no iepriekšējiem EAF pārskaitītie atlikumi, attiecas uz laikposmu no 2000. līdz 2007. gadam.

(2)

Partnerattiecību nolīguma I pielikuma (Finanšu protokols) 7. punkts un Iekšējā nolīguma 2. panta 3. punkts paredz, ka saistību un izmaksu realizācijas pakāpes novērtējums ir pamats novērtējumam par jauniem resursiem, kas būtu vajadzīgi pēc spēkā esošā Finanšu protokola termiņa beigām.

(3)

ES Deklarācijā par Finanšu protokolu, kas pievienota Partnerattiecību nolīgumam kā XVIII deklarācija, norādīts, ka, novērtējot nepieciešamību pēc jauniem resursiem, pilnīgi ņems vērā datumu, pēc kura 9. EAF līdzekļi netiks piešķirti.

(4)

Tādēļ saskaņā ar Iekšējā nolīguma 2. panta 4. punktu pirms 9. EAF termiņā beigām būtu jānosaka datums, pēc kura uz 9. EAF līdzekļiem vairs nevar attiecināt saistības un kuru vajadzības gadījumā var pārskatīt,

IR PIEŅĒMUŠI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Datums, pēc kura uz 9. EAF līdzekļiem, ko pārvalda Komisija, procentu subsīdijām, kuras pārvalda Eiropas Investīciju banka (EIB), un procentu ieņēmumiem no minētām apropriācijām vairs neattiecina saistības, ir 2007. gada 31. decembris. Minēto datumu vajadzības gadījumā var pārskatīt.

2. pants

Šis lēmums neattiecas uz summu, kas piešķirta kā atjaunojami līdzekļi ieguldījumu mehānisma finansēšanai un ko pārvalda EIB.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 30. maijā

Dalībvalstu valdību pārstāvju vārdā —

priekšsēdētājs

F. BODEN


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp. Nolīgumā jaunākie grozījumi izdarīti ar ĀKK un EK Ministru padomes Lēmumu Nr. 2/2004 (OV L 297, 22.9.2004., 18. lpp.).

(2)  OV L 317, 15.12.2000., 355. lpp.


Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

18.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/21


PADOMES LĒMUMS 2005/447/KĀDP

(2005. gada 14. marts)

par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Argentīnas Republiku par Argentīnas Republikas dalību Eiropas Savienības militārajā krīzes vadības operācijā Bosnijā un Hercegovinā (operācija Althea)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 24. pantu,

ņemot vērā prezidentvalsts ieteikumu,

tā kā:

(1)

2004. gada 12. jūlijā Padome pieņēma Vienoto rīcību 2004/570/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju Bosnijā un Hercegovinā (1).

(2)

Minētās vienotās rīcības 11. panta 3. punkts paredz, ka saskaņā ar 24. pantu Līgumā par Eiropas Savienību ir jānoslēdz nolīgums par sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz trešo valstu līdzdalību.

(3)

Saskaņā ar Padomes 2004. gada 13. septembrī doto atļauju prezidentvalsts ar ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja palīdzību ir apspriedusi Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Argentīnas Republiku par Argentīnas Republikas dalību Eiropas Savienības militārajā krīzes vadības operācijā Bosnijā un Hercegovinā (operācija Althea).

(4)

Minētais nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības vārdā ir apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Argentīnas Republiku par Argentīnas Republikas dalību Eiropas Savienības militārajā krīzes vadības operācijā Bosnijā un Hercegovinā (operācija Althea).

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs ar šo ir pilnvarots iecelt personu, kas pilnvarota parakstīt šo nolīgumu, lai uzliktu saistības Eiropas Savienībai.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 14. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. BODEN


(1)  OV L 252, 28.7.2004., 10. lpp.


TULKOJUMS

NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Argentīnas Republiku par Argentīnas Republikas līdzdalību Eiropas Savienības militārajā krīzes vadības operācijā Bosnijā un Hercegovinā (operācija Althea)

EIROPAS SAVIENĪBA (ES),

no vienas puses, un

ARGENTĪNAS REPUBLIKA,

no otras puses,

turpmāk – “Puses”,

ŅEMOT VĒRĀ:

Eiropas Savienības Padomes 2004. gada 12. jūlijā pieņemto Vienoto rīcību 2004/570/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju Bosnijā un Hercegovinā (1),

uzaicinājumu Argentīnas Republikai piedalīties ES vadītā operācijā,

Spēku izveidošanas procesa veiksmīgu pabeigšanu un ES operācijas komandiera un ES Militārās komitejas ieteikumu piekrist Argentīnas Republikas bruņoto spēku dalībai ES vadītajā operācijā,

Politikas un drošības komitejas 2004. gada 21. septembra Lēmumu BiH/1/2004 par Argentīnas Republikas ieguldījumu ES militārajā operācijā Bosnijā un Hercegovinā (2),

Politikas un drošības komitejas 2004. gada 29. septembra Lēmumu BiH/3/2004, ar ko izveido Ieinteresēto pušu komiteju ES militārajai operācijai Bosnijā un Hercegovinā (3),

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Līdzdalība operācijā

1.   Argentīnas Republika pievienojas 2004. gada 12. jūlija Vienotajai rīcībai 2004/570/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju Bosnijā un Hercegovinā un jebkurai vienotai rīcībai vai lēmumam, ar ko Eiropas Savienības Padome nolemj paplašināt ES militāro krīzes vadības operāciju saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem un jebkādiem nepieciešamiem īstenošanas noteikumiem.

2.   Argentīnas Republikas ieguldījums ES militārajā krīzes vadības operācijā neskar Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas autonomiju.

3.   Argentīnas Republika nodrošina to, ka tās bruņotie spēki un personāls, kas piedalās ES militārajā krīzes vadības operācijā, veic savus pienākumus atbilstīgi:

Vienotajai rīcībai 2004/570/KĀDP un tās iespējamiem turpmākiem grozījumiem,

operācijas plānam,

īstenošanas pasākumiem.

4.   Argentīnas Republikas operācijai norīkotie bruņotie spēki un personāls veic pienākumus un darbojas vienīgi ES militārās krīzes vadības operācijas interesēs.

5.   Argentīnas Republika laikus informē ES operācijas komandieri par jebkurām pārmaiņām attiecībā uz tās līdzdalību operācijā.

2. pants

Bruņoto spēku statuss

1.   To bruņoto spēku un personāla statusu, ko Argentīnas Republika norīko darbam ES militārajā krīzes vadības operācijā, reglamentē noteikumi par bruņoto spēku statusu, ja tādi pastāv, par ko vienojušās Eiropas Savienība un uzņēmējvalsts.

2.   Uz štābu nosūtīto bruņoto spēku un personāla statusu vai vadības elementus, kas izvietoti ārpus Bosnijas un Hercegovinas, reglamentē, štābam, attiecīgiem vadības elementiem un Argentīnas Republikai savstarpēji vienojoties.

3.   Neskarot 1. punktā minētos noteikumus par bruņoto spēku statusu, bruņotie spēki un personāls, kas piedalās ES militārajā krīzes vadības operācijā, paliek Argentīnas Republikas jurisdikcijā.

4.   Argentīnas Republika ir atbildīga par visu to prasību izskatīšanu, kuras saistītas ar līdzdalību ES militārajā krīzes vadības operācijā un kuras iesniedz tās bruņotie spēki un personāls vai kuras attiecas uz tās bruņotajiem spēkiem un personālu. Argentīnas Republika ir atbildīga par jebkuras lietas ierosināšanu, jo īpaši par tiesvedības vai disciplināro procedūru sākšanu, pret jebkuriem tās bruņotajiem spēkiem un personāla pārstāvjiem saskaņā ar tās tiesību aktiem.

5.   Argentīnas Republika apņemas nākt klajā ar paziņojumu par atteikšanos no prasībām pret jebkuru valsti, kas piedalās ES militārajā krīzes vadības operācijā, un apņemas to darīt, parakstot šo nolīgumu.

6.   Eiropas Savienība apņemas nodrošināt, ka dalībvalstis nāk klajā ar paziņojumu par atteikšanos no prasībām saistībā ar Argentīnas Republikas dalību ES militārajā krīzes vadības operācijā, un apņemas to darīt, parakstot šo nolīgumu.

3. pants

Slepena informācija

1.   Argentīnas Republika veic atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu slepenas ES informācijas aizsardzību saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes drošības reglamentu, kas ietverts Padomes 2001. gada 19. marta Lēmumā 2001/264/EK (4), un saskaņā ar turpmākajām norādēm, ko sniegušas kompetentās iestādes, tostarp ES operācijas komandieris.

2.   Ja ES un Argentīnas Republika ir noslēgušas nolīgumu par slepenas informācijas apmaiņas drošības procedūrām, šāda nolīguma noteikumus piemēro saistībā ar ES militāro krīzes vadības operāciju.

4. pants

Komandķēde

1.   Visi bruņotie spēki un personāls, kas piedalās ES militārajā krīzes vadības operācijā, paliek pilnīgā savas valsts iestāžu pakļautībā.

2.   Valsts iestādes nodod operatīvo un taktisko vadību un/vai savu bruņoto spēku un personāla kontroli ES operācijas komandierim. ES operācijas komandierim ir tiesības savas pilnvaras deleģēt.

3.   Argentīnas Republikai ir tādas pašas tiesības un pienākumi attiecībā uz ikdienas operācijas vadību kā Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas piedalās operācijā.

4.   ES operācijas komandieris pēc konsultācijām ar Argentīnas Republiku var jebkurā laikā pieprasīt Argentīnas Republikas ieguldījuma atsaukšanu.

5.   Argentīnas Republika ieceļ vecāko militāro pārstāvi (VMP), kas pārstāv tās nacionālo kontingentu ES militārās krīzes vadības operācijas laikā. VMP apspriežas ar ES bruņoto spēku komandieri par visiem jautājumiem, kas skar operāciju, un ir atbildīgs par kontingenta ikdienas disciplīnu.

5. pants

Finansiālie aspekti

1.   Argentīnas Republika uzņemas visas izmaksas, kas saistītas ar tās līdzdalību operācijā, izņemot tās izmaksas, ko sedz no kopējiem līdzekļiem, kā paredzēts šā nolīguma 1. panta 1. punktā minētajos juridiskajos instrumentos, kā arī Padomes 2004. gada 23. februāra Lēmumā 2004/197/KĀDP, ar ko paredz finansēšanas mehānismu to ES operāciju kopējiem izdevumiem, kas saistīti ar militārajiem vai aizsardzības jautājumiem (5).

2.   Ja noticis nāves gadījums, gūti ievainojumi, radīti zaudējumi vai noticis kaitējums fiziskām vai juridiskām personām no valsts(-īm), kurā(-ās) veic operāciju, Argentīnas Republika, ja ir konstatēta tās atbildība, izmaksā kompensāciju saskaņā ar noteikumiem par bruņoto spēku statusu, ja tādi ir, kā minēts šā nolīguma 2. panta 1. punktā.

6. pants

Pasākumi nolīguma īstenošanai

Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs/Kopējās ārpolitikas un drošības politikas Augstais pārstāvis un Argentīnas Republikas attiecīgās iestādes vienojas par jebkuriem tehniskiem un administratīviem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai īstenotu šo nolīgumu.

7. pants

Saistību neievērošana

Ja kāda no Pusēm neievēro tās saistības, kas noteiktas iepriekš minētajos pantos, otrai Pusei ir tiesības izbeigt šā nolīguma darbību, par to paziņojot vienu mēnesi iepriekš.

8. pants

Strīdu izšķiršana

Strīdus par šā nolīguma interpretāciju vai piemērošanu Puses savstarpēji izšķir ar diplomātiskiem līdzekļiem.

9. pants

Spēkā stāšanās

1.   Šis nolīgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

2.   Šis nolīgums paliek spēkā, kamēr Argentīnas Republika sniedz ieguldījumu operācijas darbībā.

Briselē, 2005. gada 9. jūnijā angļu valodā četros eksemplāros

Eiropas Savienības vārdā

Argentīnas Republikas vārdā


(1)  OV L 252, 28.7.2004., 10. lpp.

(2)  OV L 324, 27.10.2004., 20. lpp.

(3)  OV L 325, 28.10.2004., 64. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu BiH/5/2004 (OV L 357, 2.12.2004., 39. lpp.).

(4)  OV L 101, 11.4.2001., 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/194/EK (OV L 63, 28.2.2004., 48. lpp.).

(5)  OV L 63, 28.2.2004., 68. lpp.

DEKLARĀCIJAS,

kas minētas Nolīguma 2. panta 5. un 6. punktā

ES dalībvalstu deklarācija:

“Piemērojot ES 2004. gada 12. jūlija Vienoto rīcību 2004/570/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju Bosnijā un Hercegovinā, ES dalībvalstis centīsies, ciktāl pieļauj to iekšējā tiesiskā kārtība, cik vien iespējams atteikties no prasībām pret Argentīnas Republiku tās personāla ievainošanas vai nāves gadījumā vai gadījumā, ja tai ir radīti zaudējumi vai bojāts tās īpašums, ko izmanto ES krīzes vadības operācijai, ja šāds ievainojums, nāve, zaudējums vai bojājums:

radies Argentīnas Republikas norīkotā personāla darbības dēļ, pildot pienākumus saistībā ar ES krīzes vadības operāciju, izņemot rupjas nolaidības vai tīša noteikumu pārkāpuma gadījumā, vai

radies, izmantojot jebkādu īpašumu, kas pieder Argentīnas Republikai, ja šis īpašums ir izmantots saistībā ar operāciju, un izņemot gadījumus, kuros personāls no Argentīnas Republikas, kas darbojas ES krīzes vadības operācijā un izmanto šo īpašumu, ir vainojams rupjā nolaidībā vai tīšā noteikumu pārkāpumā.”

Argentīnas Republikas deklarācija:

“Piemērojot ES 2004. gada 12. jūlija Vienoto rīcību 2004/570/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju Bosnijā un Hercegovinā, Argentīnas Republika centīsies, ciktāl pieļauj tās iekšējā tiesiskā kārtība, cik vien iespējams atteikties no prasībām pret jebkuru citu valsti, kas iesaistīta ES krīzes vadības operācijā, tās personāla ievainošanas vai nāves gadījumā vai gadījumā, ja tai ir radīti zaudējumi vai bojāts tās īpašums, ko izmanto ES krīzes vadības operācijai, ja šāds ievainojums, nāve, zaudējums vai bojājums:

radies personāla darbības dēļ, pildot pienākumus saistībā ar ES krīzes vadības operāciju, izņemot rupjas nolaidības vai tīša noteikumu pārkāpuma gadījumā, vai

radies, izmantojot jebkādu īpašumu, kas pieder valstīm, kuras piedalās ES krīzes vadības operācijā, ja vien šis īpašums ir izmantots saistībā ar operāciju, kā arī, izņemot gadījumus, ja personāls, kas darbojas ES krīzes vadības operācijā un izmanto šo īpašumu, ir vainojams rupjā nolaidībā vai tīšā noteikumu pārkāpumā.”