ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 141

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 4. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 850/2005 (2005. gada 30. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2500/2001, lai būtu iespējams īstenot Kopienas palīdzību atbilstīgi Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 54. panta 2. punkta c) apakšpunktam

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 851/2005 (2005. gada 2. jūnijs), ar kuru attiecībā uz savstarpības mehānismu groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 852/2005 (2005. gada 3. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 853/2005 (2005. gada 3. jūnijs), ar ko 47. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

8

 

*

Komisijas Direktīva 2005/37/EK (2005. gada 3. jūnijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 86/362/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās un konkrētos augu izcelsmes produktos, ieskaitot augļus un dārzeņus ( 1 )

10

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 30. maijs), ar ko groza Lēmumus 2004/696/EK un 2004/863/EK par Kopienas finansiālu atbalstu konkrētu TSE slimību apkarošanas un uzraudzības programmām 2005. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1550)

24

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 30. maijs), ar ko groza Lēmuma 2003/634/EK I pielikumu, ar kuru apstiprina programmas, lai iegūtu apstiprinātu zonu un apstiprinātu fermu statusu neapstiprinātās zonās attiecībā uz vīrusu hemorāģisko septicēmiju (VHS) un infekciozo hematopoētisko nekrozi (IHN) zivīm (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1563)  ( 1 )

29

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 1. jūnijs), ar ko Maltai atļauj izmantot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1760/2000 I sadaļā noteikto sistēmu attiecībā uz liellopu ganāmpulku statistisko apsekojumu aizstāšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1588)  ( 1 )

30

 

 

Labojums

 

 

Labojums Komisijas 2005. gada 20. maija Regulā (EK) Nr. 770/2005 par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem (OV L 128, 21.5.2005)

31

 

*

Labojums Komisijas 2004. gada 10. decembra Regulā (EK) Nr. 2199/2004, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 3846/87, ar kuru izveido lauksaimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompensācijām (OV L 380 z 24.12.2004)

31

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

4.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 850/2005

(2005. gada 30. maijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2500/2001, lai būtu iespējams īstenot Kopienas palīdzību atbilstīgi Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 54. panta 2. punkta c) apakšpunktam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 181.a panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (2) (“Finanšu regula”), 54. panta 2. punkts paredz iespēju izmantot Kopienas budžeta izpildei centralizētu netiešu vadību un nosaka konkrētas prasības tā izpildei.

(2)

Pirmspievienošanās palīdzības jomā pieredze liecina, ka centralizētā netiešā vadība tādā veidā, kā tā aprakstīta 54. panta 2. punkta c) apakšpunktā, ir noderīgs instruments, jo īpaši attiecībā uz Tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas programmas (TAIEX) darbībām.

(3)

Turcija pēdējo gadu laikā daudz izmantojusi TAIEX pakalpojumus, un tai arī turpmāk jānodrošina šī instrumenta izmantošana atbilstīgi noteikumiem, kas izklāstīti Finanšu regulā.

(4)

Pirmspievienošanās palīdzības jomā vēlama saskaņota pieeja, tāpēc izmantotajai formulai jābūt identiskai ar Padomes Regulā (EEK) Nr. 3906/89 (Phare) (3) un Padomes Regulā (EK) Nr. 2666/2000 (CARDS) (4) izmantoto formulu.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Padomes Regula (EK) Nr. 2500/2001 (2001. gada 17. decembris) par pirmspievienošanās finansiālo palīdzību Turcijai (5),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulā (EK) Nr. 2500/2001 iekļauj šādu pantu:

“6.a pants

Komisija var, ievērojot Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (6), 54. pantā noteiktos ierobežojumus uzticēt publiskas varas un jo īpaši budžeta izpildes uzdevumus minētās regulas 54. panta 2. punktā noteiktajām struktūrām. Minētās regulas 54. panta 2. punkta c) apakšpunktā noteiktajām struktūrām var uzticēt publiskas varas uzdevumus, ja tās ir starptautiski pazīstamas, ievēro starptautiski atzītas vadības un kontroles sistēmas un atrodas valsts iestāžu pārraudzībā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 30. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

F. BODEN


(1)  Atzinums sniegts 2005. gada 28. aprīlī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)  OV L 375, 23.12.1989., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2257/2004 (OV L 389, 30.12.2004., 1. lpp.).

(4)  OV L 306, 7.12.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2257/2004.

(5)  OV L 342, 27.12.2001., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 769/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 1. lpp.).

(6)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.”


4.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/3


PADOMES REGULA (EK) Nr. 851/2005

(2005. gada 2. jūnijs),

ar kuru attiecībā uz savstarpības mehānismu groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 62. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Mehānisms, kas paredzēts Padomes Regulas (EK) Nr. 539/2001 (2) 1. panta 4. punktā, izrādījies nederīgs situācijās, kad netiek piemērots savstarpības princips un kad kāda no minētās regulas II pielikumā uzskaitītajām trešām valstīm, t. i., trešā valsts, uz kuras pilsoņiem neattiecas vīzu prasība, turpina piemērot vai ievieš vīzu prasību attiecībā uz vienas vai vairāku dalībvalstu pilsoņiem. Solidarizējoties ar dalībvalstīm, kas saskaras ar situācijām, kad netiek piemērots savstarpības princips, pašreizējais mehānisms būtu jāpielāgo, lai padarītu to efektīvu.

(2)

Ņemot vērā, cik nopietnas ir situācijas, kad netiek piemērots savstarpības princips, ir svarīgi, lai attiecīgā dalībvalsts vai attiecīgās dalībvalstis par tām noteikti ziņotu. Lai panāktu to, ka attiecīgā trešā valsts atsāk piemērot bezvīzu ieceļošanu attiecīgo dalībvalstu pilsoņiem, būtu jāparedz tāds mehānisms, kas apvienotu dažādu līmeņu un intensitātes pasākumus, ko var piemērot ātri. Tādēļ Komisijai tūlīt vajadzētu veikt pasākumus pret attiecīgo trešo valsti, ziņot Padomei un būt gatavai jebkurā brīdī ierosināt Padomei pieņemt pagaidu lēmumu, ar ko atjauno vīzu prasību attiecībā uz konkrētās trešās valsts pilsoņiem. Pagaidu lēmuma pieņemšana nedrīkstētu padarīt neiespējamu attiecīgās trešās valsts pārcelšanu uz Regulas (EK) Nr. 539/2001 I pielikumu. Tāpat būtu laika ziņā jāsaista pagaidu pasākuma stāšanās spēkā un priekšlikums pārcelt attiecīgo valsti uz I pielikumu.

(3)

Trešās valsts lēmumam ieviest vai atjaunot bezvīzu ieceļošanu attiecībā uz vienas vai vairāku dalībvalstu pilsoņiem būtu automātiski jāpārtrauc Padomes lēmumā paredzētā vīzu prasības pagaidu atjaunošana.

(4)

Grozītā solidaritātes mehānisma mērķis ir sasniegt pilnīgu savstarpību attiecībā uz visām dalībvalstīm un radīt efektīvu un uzticamu mehānismu, lai to nodrošinātu.

(5)

Būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 539/2001.

(6)

Būtu jāparedz pārejas režīms gadījumam, ja – stājoties spēkā šai regulai – Regulas (EK) Nr. 539/2001 II pielikumā uzskaitītās trešās valstis attiecībā uz dalībvalstīm piemēro vīzu prasības.

(7)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu turpmāka pilnveidošana, kā paredzēts Nolīgumā starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par abu šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (3), kuri attiecas uz jomu, kas minēta 1. panta B. punktā Padomes Lēmumā 1999/437/EK (1999. gada 17. maijs) par dažiem pasākumiem, lai piemērotu minēto nolīgumu (4).

(8)

Apvienotajai Karalistei un Īrijai Regula (EK) Nr. 539/2001 nav saistoša. Tādēļ tās nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un tā nav saistoša Apvienotajai Karalistei un Īrijai, un to nepiemēro attiecībā uz šīm valstīm.

(9)

Attiecībā uz Šveici šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kā paredzēts Nolīgumā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (5), kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta B. punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2004/849/EK (6) 4. panta 1. punktu un Padomes Lēmuma 2004/860/EK (7) 4. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EK) Nr. 539/2001 1. pantu groza šādi:

1)

Panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Ja kāda no II pielikuma sarakstā minētajām trešām valstīm attiecībā uz kādas dalībvalsts pilsoņiem nosaka vīzu prasību, piemēro šādus noteikumus:

a)

90 dienās no šādas ieviešanas vai paziņojuma par to attiecīgā dalībvalsts par to rakstiski paziņo Padomei un Komisijai; paziņojumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā. Paziņojumā norāda attiecīgā pasākuma ieviešanas datumu, kā arī attiecīgos ceļošanas dokumentu un vīzu veidus.

Ja trešā valsts nolemj atcelt vīzu prasību pirms minētā termiņa beigām, paziņojums nav vajadzīgs;

b)

tūlīt pēc minētā paziņojuma publicēšanas un saziņā ar attiecīgo dalībvalsti Komisija veic pasākumus ar attiecīgās trešās valsts iestādēm, lai atjaunotu bezvīzu ieceļošanu;

c)

90 dienās pēc minētā paziņojuma publicēšanas Komisija saziņā ar attiecīgo dalībvalsti sniedz ziņojumu Padomei. Ziņojumam var pievienot priekšlikumu, ar ko paredz vīzu prasības pagaidu atjaunošanu attiecībā uz konkrētās trešās valsts pilsoņiem. Komisija var sniegt šo priekšlikumu arī pēc tam, kad Padome ir apspriedusies par minēto ziņojumu. Padome ar kvalificētu balsu vairākumu trīs mēnešos pieņem lēmumu par šo priekšlikumu;

d)

Komisija, ja uzskata to par vajadzīgu, var bez iepriekšēja ziņojuma iesniegt c) apakšpunktā minēto priekšlikumu par vīzu prasības pagaidu atjaunošanu attiecībā uz konkrētās trešās valsts pilsoņiem. Uz šādu priekšlikumu attiecas c) apakšpunktā paredzētā procedūra. Attiecīgā dalībvalsts var norādīt, vai tā vēlas, lai Komisija atturas no vīzu prasības pagaidu atjaunošanas bez iepriekšēja ziņojuma;

e)

šā punkta c) un d) apakšpunktā minētā procedūra neskar Komisijas tiesības iesniegt priekšlikumu grozīt šo regulu, lai attiecīgo trešo valsti pārceltu uz I pielikumu. Ja ir pieņemts lēmums par c) un d) apakšpunktā minēto pagaidu pasākumu, priekšlikumu grozīt šo regulu Komisija iesniedz vēlākais deviņus mēnešus pēc pagaidu pasākuma stāšanās spēkā. Šādā priekšlikumā iekļauj arī noteikumus par to pagaidu pasākumu atcelšanu, kas varētu būt ieviesti saskaņā ar c) un d) apakšpunktā minētajām procedūrām. Pa to laiku Komisija turpinās pūliņus, lai mudinātu attiecīgās trešās valsts iestādes atjaunot bezvīzu ieceļošanu attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem;

f)

ja attiecīgā trešā valsts atceļ vīzu prasību, dalībvalsts par to tūlīt paziņo Padomei un Komisijai. Paziņojumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā. Visus pagaidu pasākumus, kas paredzēti saskaņā ar d) apakšpunktu, izbeidz septiņas dienas pēc publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī. Ja attiecīgā trešā valsts ir ieviesusi vīzu prasību attiecībā uz divu vai vairāku dalībvalstu pilsoņiem, pagaidu pasākumus izbeidz tikai pēc pēdējās publikācijas.”

2)

Pantam pievieno šādu punktu:

“5.   Tikmēr, kamēr saistībā ar atbrīvojumu no vīzām kāda no II pielikumā uzskaitītajām trešām valstīm attiecībā uz kādu no dalībvalstīm turpina nepiemērot savstarpības principu, Komisija līdz katra pāra gada 1. jūlijam iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par savstarpības principa nepiemērošanas situāciju un vajadzības gadījumā iesniedz atbilstīgus priekšlikumus.”

2. pants

Dalībvalstis, attiecībā uz kuru pilsoņiem 2005. gada 24. jūnijā kāda no Regulas (EK) Nr. 539/2001 II pielikumā uzskaitītajām trešām valstīm piemēro vīzu prasību, līdz 2005. gada 24. jūlijam par to rakstiski paziņo Padomei un Komisijai. Paziņojumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

Piemēro Regulas (EK) Nr. 539/2001 1. panta 4. punkta b) līdz f) apakšpunktu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

Luksemburgā, 2005. gada 2. jūnijā.

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

L. FRIEDEN


(1)  Atzinums sniegts 2005. gada 28. aprīlī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 81, 21.3.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(4)  OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

(5)  Padomes dok. 13054/04, pieejams http://register.consilium.eu.int

(6)  OV L 368, 15.12.2004., 26. lpp.

(7)  OV L 370, 17.12.2004., 78. lpp.


4.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 852/2005

(2005. gada 3. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 4. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 3. jūnijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 3. jūnija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

77,8

204

91,4

999

84,6

0707 00 05

052

91,5

999

91,5

0709 90 70

052

86,5

624

107,4

999

97,0

0805 50 10

052

88,7

388

60,2

508

50,9

528

46,3

624

63,9

999

62,0

0808 10 80

204

70,2

388

88,0

400

144,7

404

126,8

508

66,5

512

70,6

524

63,6

528

65,3

624

173,6

720

63,8

804

96,7

999

93,6

0809 10 00

052

252,7

999

252,7

0809 20 95

052

296,9

220

108,0

400

466,8

999

290,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 750/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 12. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


4.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 853/2005

(2005. gada 3. jūnijs),

ar ko 47. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta pirmo ievilkumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2005. gada 1. jūnijā nolēma grozīt to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kam piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu. Tādēļ I pielikumā jāizdara attiecīgi grozījumi.

(3)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 3. jūnijā

Komisijas vārdā —

ārējo attiecību ģenerāldirektors

Eneko LANDÁBURU


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 757/2005 (OV L 126, 19.5.2005., 38. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi:

Pozīcijā “Juridiskas personas, grupas un organizācijas” pievieno šādu ierakstu:

 

Islamic Jihad Group (alias a) Jama’at al-Jihad; b) Libyan Society; c) Kazakh Jama’at; d) Jamaat Mojahedin; e) Jamiyat; f) Jamiat al-Jihad al-Islami; g) Dzhamaat Modzhakhedov; h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan; i) al-Djihad al-Islami).


4.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/10


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/37/EK

(2005. gada 3. jūnijs),

ar ko groza Padomes Direktīvu 86/362/EEK un 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās un konkrētos augu izcelsmes produktos, ieskaitot augļus un dārzeņus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvu 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamā daudzumu noteikšanu labībā un uz tās (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvu 90/642/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (2), un jo īpaši tās 7. pantu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz augu aizsardzības produktu izvietojumu tirgū (3), un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Turpmāk minētās esošās aktīvās vielas ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā: maleīnskābes hidrazīds ar Komisijas Direktīvu 2003/31/EK (4), propizamīds ar Komisijas Direktīvu 2003/39/EK (5) un mekoprops un mekoprops-P ar Komisijas Direktīvu 2003/70/EK (6).

(2)

Jaunās aktīvās vielas ir izoksaflutols, trifloksistrobīns, karfentrazonetils un fenamidons un tās ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā ar Komisijas Direktīvu 2003/68/EK (7).

(3)

Attiecīgo aktīvo vielu iekļaušana Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā pamatojas uz iesniegtās informācijas izvērtējuma par ierosināto izmantošanu. Informācija attiecībā uz šo lietošanu ir dažu dalībvalstu pieņemta saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Pieejamā informācija ir izskatīta un ir pietiekama, lai ļautu noteikt konkrētu maksimālo atliekvielu līmeni (MAL).

(4)

Ja nav noteikts Kopienas MAL vai pagaidu MAL, dalībvalstis nosaka valsts pagaidu MAL saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu pirms atļaut izmantot augu aizsardzības produktus, kas satur šīs vielas.

(5)

Kopienas MAL un Pārtikas kodeksa ieteicamie līmeņi ir noteikti un novērtēti līdzīgās procedūrās. Maleīnskābes hidrazīdam ir ierobežots kodeksā iekļauto maksimālo atliekvielu līmeņu skaits. Kopienas Direktīvā 90/642/EEK ir jau noteikti maksimālie atliekvielu līmeņi šādām vielām: maleīnskābes hidrazīdam (Padomes Direktīva 93/58/EEK (8)) un Direktīvā 86/362/EEK un 90/642/EEK šādām vielām: propizamīdam (Padomes Direktīvas 96/32/EK (9) un 96/33/EK (10)). Tie ir ņemti vērā, nosakot saistītos MAL ar šīs direktīvas izdarītajiem pielāgojumiem. Kodeksā iekļauto maksimālo atliekvielu līmeņi, kurus ieteiks anulēt tuvākajā laikā, netika ņemti vērā. MAL, kas pamatojas uz kodeksā iekļauto maksimālo atliekvielu līmeņiem, ir izvērtēts attiecībā uz patērētājam radīto risku. Riski nav konstatēti, ja izmanto toksikoloģiskos beigu punktus, kuru pamatojums ņemts no Komisijai pieejamiem pētījumiem.

(6)

Attiecībā uz Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma attiecīgo aktīvo vielu iekļaušanu Komisijas pārskata ziņojumu veidā tika pabeigts tehniskais un zinātniskais novērtējums. Novērtējums attiecībā uz minētajām vielām pabeigts datumos, kas norādīti Komisijas Direktīvā minētajā 1. un 2. apsvērumā. Šie ziņojumi noteica pieļaujamo diennakts devu (PDD) un vajadzības gadījumā akūto standartdevu (ASD) attiecīgajām vielām. Tas, kā ar attiecīgo aktīvo vielu apstrādāti pārtikas produktu ietekmē patērētājus, ir novērtēts saskaņā ar Kopienas procedūrām. Vērā ir ņemtas arī pamatnostādnes, kuras ir publicējusi Pasaules Veselības organizācija (11), un Augu zinātniskā komitejas atzinums par izmantoto metodoloģiju (12). Ir secināts, ka ieteiktie maksimālie atliekvielu līmeņi neizraisīs minēto PDD vai ASD pārsniegšanu.

(7)

Lai nodrošinātu to, ka patērētājs ir atbilstoši pasargāts no atliekvielu ietekmes, kas rodas no neatļautas augu aizsardzības produktu izmantošanas, konkrētām produktu/pesticīdu kombinācijām ir jānosaka pagaidu MAL, kas atbilst minimālajam analītiski nosakāmajam līmenim.

(8)

Nosakot šādu pagaidu MAL Kopienas līmeni, dalībvalstīm var noteikt pagaidu MAL attiecīgajām vielām saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu un VI pielikumu. Četru gadu laikposms ir uzskatāms par pietiekamu, lai turpmāk atļautu izmantot attiecīgās aktīvās vielas. Pagaidu MAL tādā gadījumā ir jākļūst galīgam.

(9)

Tāpēc jāpievieno vai jāaizvieto visas pesticīdu atliekvielas, kas rodas no šo augu aizsardzības produktu lietošanas, Direktīvas 86/362/EEK un 90/642/EEK pielikumos, lai būtu iespējama pareiza uzraudzība un kontrole attiecībā uz to izmantošanas aizliegumu, kā arī lai aizsargātu patērētāju. Ja MAL jau ir noteikti šo direktīvu pielikumos, tie ir jāgroza. Ja MAL nav noteikts, tas ir jānosaka.

(10)

Tāpēc atbilstoši ir jāgroza Direktīva 86/362/EEK un 90/642/EEK.

(11)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīva 86/362/EEK tiek grozīta šādi:

a)

II pielikuma A daļā iekļauj maksimālo pesticīdu atliekvielu līmeni izoksaflutolam, trifloksistrobīnam, karfentrazonetilam, mekopropam, mekopropam-P, maleīnskābes hidrazīdam un fenamidonam, kā tas ir norādīts šīs direktīvas I pielikumā;

b)

II pielikuma A daļā aizstāj maksimālos pesticīdu atliekvielu līmeņus propizamīdam ar tiem, kas ir uzskaitīti šīs direktīvas II pielikumā.

2. pants

Direktīva 90/642/EEK tiek grozīta šādi:

a)

II pielikumā iekļauj maksimālo pesticīdu atliekvielu līmeni izoksaflutolam, trifloksistrobīnam, etilkartentrazonam, mekopropam, mekopropam-P un fenamidonam, kā tas ir norādīts šīs direktīvas III pielikumā;

b)

II pielikumā aizstāj maksimālos pesticīdu atliekvielu līmeņus propizamīdam un maleīnskābes hidrazīdam ar tiem, kas ir iekļauti šīs direktīvas IV pielikumā.

3. pants

1.   Dalībvalstis pieņem un publicē ne vēlāk kā 2005. gada 4. decembrī likumus, regulas un administratīvos noteikumus, kuriem jāatbilst šai direktīvai. Tās nekavējoties nosūta Komisijai šo noteikumu tekstus un minēto noteikumu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Dalībvalstis piemēro šos noteikumus sakot no 2006. gada 4. decembra.

Kad dalībvalstis ir pieņēmušas šos noteikumus, tās iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai pievieno šādu atsauci to oficiālās publicēšanas gadījumā. Dalībvalstis lemj, kā izdarāma šāda veida atsauce.

2.   Dalībvalstis nosūta Komisijai valsts tiesību aktu galveno noteikumu tekstus, kuru tās ir pieņēmušas šīs direktīvas piemērošanas jomā.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 3. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/61/EK (OV L 127, 29.4.2004., 81. lpp.).

(2)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/115/EK (OV L 374, 22.12 2004., 64. lpp.).

(3)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/34/EK (OV L 125, 18.5.2005., 5. lpp.).

(4)  OV L 101, 23.4.2003., 3. lpp.

(5)  OV L 124, 20.5.2003., 30. lpp.

(6)  OV L 184, 23.7.2003., 9. lpp.

(7)  OV L 177, 16.7.2003., 12. lpp.

(8)  OV L 211, 23.8.1993., 6. lpp.

(9)  OV L 144, 18.6.1996., 12. lpp.

(10)  OV L 144, 18.6.1996., 35. lpp.

(11)  Pamatnostādnes iepriekš noteiktai porcijas pesticīdu pārpalikumu devai (pārskatīts), kas ir GEMS/Pārtikas programmas sagatavota sadarbībā ar Codex Komiteju pesticīdu pārpalikumu jautājumā, Pasaules Veselības organizācijas publicēts 1997. gadā. (WHO/FSF/FOS/97.7).

(12)  Augu zinātniskās komitejas atzinums attiecībā uz jautājumiem par Padomes Direktīvas 86/362/EEK, 86/363/EEK un 90/642/EEK pielikumu grozīšanu (Atzinumu pauda Augu zinātniskā komiteja, 1998. gada 14. jūlijs) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ index_en.html).


I PIELIKUMS

Maksimāli pieļaujamais daudzums mg/kg

Pesticīdu atliekas

Atsevišķi produkti, kuriem ir piemērojams MPD

Izoksaflutols (izoksaflutola summa, RPA 202248 un RPA 203328, kas izteikta kā izoksaflutols) (1)

0,05 (2)  (3)

LABĪBA

Mieži, griķi, kukurūza, prosa, auzas, rīsi, rudzi, sorgo, tritikāle, kvieši, cita labība

Trifloksistrobīns

0,3 (3) mieži

0,05 (3) rudzi

0,05 (3) tritikāle, kvieši

0,02 (2)  (3) cita labība

Karfentrazonetils (noteikts kā karfentrazons un izteikts kā etilkarfentrazons)

0,05 (2)  (3)

LABĪBA

Mieži, griķi, kukurūza, prosa, auzas, rīsi, rudzi, sorgo, tritikāle, kvieši, cita labība

Fenamidons

0,02 (2)  (3)

LABĪBA

Mieži, griķi, kukurūza, prosa, auzas, rīsi, rudzi, sorgo, tritikāle, kvieši, cita labība

Mekoprops (mekopropa-P un mekopropa summa, kas izteikta kā mekoprops)

0,05 (2)  (3)

LABĪBA

Mieži, griķi, kukurūza, prosa, auzas, rīsi, rudzi, sorgo, tritikāle, kvieši, cita labība

Maleīnskābes hidrazīds

0,2 (2)  (3)

LABĪBA

Mieži, griķi, kukurūza, prosa, auzas, rīsi, rudzi, sorgo, tritikāle, kvieši, cita labība


(1)  RPA 202248 ir 2-ciano-3-ciclopropil-1-(2-metilsulfonils-4-trifluormetilfenils) propāna-1,3-dions. RPA 203328 ir 2-metānsulfonils-4-trifluorometilbenzoskābe.

(2)  Norāda mazāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(3)  Norāda iepriekšējo maksimāli pieļaujamo daudzumu saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu: ja nav grozījumu, tad šis daudzums kļūst par galīgo daudzumu, kas piemērojams sākot no 2009. gada 24. jūnija.


II PIELIKUMS

Maksimāli pieļaujamie atlikumu līmeņi mg/kg

Pesticīdu atlikumi

Atsevišķi produkti, kuriem piemēro MAL

Propizamīds

0,02 (1)  (2)

LABĪBA

Mieži, griķi, kukurūza, prosa, auzas, rīsi, rudzi, sorgo, tritikāle, kvieši, cita labība


(1)  Norāda minimālos analītiski nosakāmos līmeņus.

(2)  Norāda pagaidu maksimāli pieļaujamo atlikumu līmeni saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu, ja vien ir izdarīti grozījumi, šis līmenis ir galīgs un stājas spēkā no 2009. gada 24. jūnija.


III PIELIKUMS

Pesticīdu atlikumi un maksimālais atlikumu līmenis (mg/kg)

Atsevišķu produktu grupas un piemēri, kurām piemēro MAL

Izoksaflutols (izoksaflutola, RPA 202248 un RPA 203328 summa, kas izpaužas kā izoksaflutols) (1)

Trifloksistrobīns

Etilkarfentrazons (noteikts kā kartentrazons un izpaužas kā etilkartentrazons)

Fenamidons

Mekoprops (mekopropa-P un mekopropa summa, kas izpaužas kā mekoprops)

1.

Svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, sasaldēti, tādi, kas nesatur pievienoto cukuru, augļi, rieksti

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

CITRUSAUGĻI

 

0,3 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Greipfrūti

 

 

 

 

 

Citroni

 

 

 

 

 

Laimi

 

 

 

 

 

Mandarīni (tai skaitā klementīni un citi hibrīdi)

 

 

 

 

 

Apelsīni

 

 

 

 

 

Pampelmūze

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

ii)

KOKU RIEKSTI (čaumalās un izlobīti)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Mandeles

 

 

 

 

 

Amerikāņu rieksti

 

 

 

 

 

Indijas rieksti

 

 

 

 

 

Kastaņi

 

 

 

 

 

Kokosrieksti

 

 

 

 

 

Rieksti

 

 

 

 

 

Makadāmijas rieksti

 

 

 

 

 

Pekanrieksti

 

 

 

 

 

Priežu rieksti

 

 

 

 

 

Pistācijas

 

 

 

 

 

Valrieksti

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

iii)

SĒKLEŅI

 

0,5 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Āboli

 

 

 

 

 

Bumbieri

 

 

 

 

 

Cidonijas

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

(iv)

KAULEŅI

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Aprikozes

 

1 (3)

 

 

 

Ķirši

 

1 (3)

 

 

 

Persiki (tai skaitā nektarīni un līdzīgi hibrīdi)

 

1 (3)

 

 

 

Plūmes

 

 

 

 

 

Citi

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

v)

OGAS UN SĪKAUGĻI

 

 

 

 

 

a)

Galda un vīna vīnogas

 

5 (3)

 

0,5 (3)

 

Galda vīnogas

 

 

 

 

 

Vīna vīnogas

 

 

 

 

 

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

c)

Avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Kazenes

 

 

 

 

 

Kazenes

 

 

 

 

 

Kazenavenes

 

 

 

 

 

Avenes

 

 

 

 

 

Citas

 

 

 

 

 

d)

Citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Mellenes un brūklenes

 

 

 

 

 

Dzērvenes

 

 

 

 

 

Upenes (upenes, sarkanās un baltās jāņogas)

 

1 (3)

 

 

 

Ērkšķogas

 

1 (3)

 

 

 

Citi

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

e)

Meža ogas un meža augļi

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

vi)

DAŽĀDI

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Avokado

 

 

 

 

 

Banāni

 

0,05 (3)

 

 

 

Dateles

 

 

 

 

 

Vīģes

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

Kumkvati

 

 

 

 

 

Ličī

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

 

Olīvas

 

 

 

 

 

Pasifloru augļi

 

 

 

 

 

Ananasi

 

 

 

 

 

Papaija

 

 

 

 

 

Citi

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

2.

Dārzeņi, svaigi, termiski neapstrādāti, saldēti vai kaltēti

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Biete

 

 

 

 

 

Burkāni

 

 

 

 

 

Selerija

 

 

 

 

 

Mārrutks

 

 

 

 

 

Topinambūri

 

 

 

 

 

Pastinaki

 

 

 

 

 

Pētersīlis

 

 

 

 

 

Redīsi

 

 

 

 

 

Auzu sakne

 

 

 

 

 

Saldie kartupeļi

 

 

 

 

 

Kāļi

 

 

 

 

 

Rāceņi

 

 

 

 

 

Jamss

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Ķiploks

 

 

 

 

 

Sīpoli

 

 

 

 

 

Šalotes

 

 

 

 

 

Loki

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

a)

Nakteņaugi

 

 

 

 

 

Tomāti

 

0,5 (3)

 

0,5 (3)

 

Pipari

 

 

 

 

 

Baklažāni

 

 

 

 

 

Citi

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

0,2 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Gurķi

 

 

 

 

 

Pipargurķīši

 

 

 

 

 

Cukini

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

 

 

 

 

Melones

 

0,3 (3)

 

0,1 (3)

 

Kabači

 

 

 

 

 

Arbūzi

 

 

 

 

 

Citi

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Saldā kukurūza

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

iv)

KĀPOSTU DĀRZEŅI

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Ziedošie kāposti

 

 

 

 

 

Brokoļi

 

 

 

 

 

Ziedkāposti

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

b)

Galviņkāposti

 

 

 

 

 

Briseles kāposti

 

 

 

 

 

Galviņkāposti

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

c)

Lapu kāposti

 

 

 

 

 

Ķīnas kāposti

 

 

 

 

 

Lapu kāposti

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

d)

Kolrābji

 

 

 

 

 

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

a)

Salāti un līdzīgi dārzeņi

 

 

 

2 (3)

 

Kreses

 

 

 

 

 

Salātu baldriņi

 

 

 

 

 

Dārza salāti

 

 

 

 

 

Platlapu endīvija

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

b)

Spināti un līdzīgi dārzeņi

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Spināti

 

 

 

 

 

Lapu bietes (mangolds)

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

c)

Ūdenskreses

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Salātu cigoriņi

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

e)

Garšaugi

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Kārvele

 

 

 

 

 

Maurloki

 

 

 

 

 

Pētersīļi

 

 

 

 

 

Seleriju lapas

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

vi)

PĀKŠAUGI (svaigi)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Pupiņas (ar pākstīm)

 

 

 

 

 

Pupiņas (bez pākstīm)

 

 

 

 

 

Zirņi (ar pākstīm)

 

 

 

 

 

Zirņi (bez pākstīm)

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

vii)

KĀTU DĀRZEŅI (svaigi)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Sparģeļi

 

 

 

 

 

Lapu artišoki

 

 

 

 

 

Selerijas

 

 

 

 

 

Fenhelis

 

 

 

 

 

Artišoki

 

 

 

 

 

Puravs

 

 

 

 

 

Rabarbers

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

viii)

SĒNES

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Šampinjoni

 

 

 

 

 

b)

Savvaļas sēnes

 

 

 

 

 

3.

Pākšaugi

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Pupas

 

 

 

 

 

Lēcas

 

 

 

 

 

Zirņi

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

4.

Eļļas Augi

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Linsēklas

 

 

 

 

 

Rieksti

 

 

 

 

 

Magoņu sēklas

 

 

 

 

 

Sezama sēklas

 

 

 

 

 

Saulespuķu sēklas

 

 

 

 

 

Rapšu sēklas

 

 

 

 

 

Sojas sēklas

 

 

 

 

 

Sinepju sēklas

 

 

 

 

 

Kokvilnas sēklas

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

5.

Kartupeļi

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Agrīnie kartupeļi

 

 

 

 

 

Pārtikas kartupeļi

 

 

 

 

 

6.

Tēja (lapu un kāti, kaltēta, fermentēta vai citādi sagatavota no Camellia sinensis lapām)

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)

7.

Apiņi (žāvēti), tajā skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

0,1 (2)  (3)

30 (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)


(1)  RPA 202248 ir 2-ciān-3-ciklopropil-1-(2-metilsulfonil-4-trifluormetilfenil propāns-1,3-dions. RPA 203328 ir 2-metanesulfonil-4-trifluormetilbenzoskābe).

(2)  Norāda minimālo analītiski nosakāmo līmeni.

(3)  Norāda pagaidu maksimāli pieļaujamo atlikumu līmeni saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu, ja vien ir izdarīti grozījumi, šis līmenis ir galīgs un stājas spēkā no 2009. gada 24. jūnija.


IV PIELIKUMS

Atsevišķu produktu grupas un piemēri, kuriem ir piemērojams MAL

Propizamīds

Maleīnskābes hidrazīds

1.

Augļi, svaigi, žāvēti vai termiski neapstrādāti, sasaldēti, tādi, kas nesatur pievienoto cukuru; rieksti

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

i)

CITRUSAUGĻI

 

 

Greipfrūti

 

 

Citroni

 

 

Laimi

 

 

Mandarīni (tai skaitā klementīni un citi hibrīdi)

 

 

Apelsīni

 

 

Pampelmūze

 

 

Citi

 

 

ii)

KOKU RIEKSTI (lobīti vai nelobīti)

 

 

Mandeles

 

 

Brazīlijas rieksti

 

 

Indijas rieksti

 

 

Ēdamie kastaņi

 

 

Kokosrieksti

 

 

Lazdu riekst

 

 

Makadāmijas rieksti

 

 

Pekanrieksti

 

 

Priežu rieksti

 

 

Pistācijas

 

 

Valrieksti

 

 

Citi

 

 

iii)

SĒKLEŅI

 

 

Āboli

 

 

Bumbieri

 

 

Cidonijas

 

 

Citi

 

 

iv)

KAULEŅI

 

 

Aprikozes

 

 

Ķirši

 

 

Persiki (tai skaitā nektarīni un līdzīgi hibrīdi)

 

 

Plūmes

 

 

Citi

 

 

v)

OGAS UN SĪKAUGĻI

 

 

a)

Galda un vīna vīnogas

 

 

Galda vīnogas

 

 

Vīna vīnogas

 

 

b)

Zemenes (izņemot meža zemenes)

 

 

c)

Avenes un kazenes (izņemot savvaļas)

 

 

Kazenes

 

 

Kazenes

 

 

Kazenavenes

 

 

Avenes

 

 

Citas

 

 

d)

Citi sīkaugļi un ogas (izņemot savvaļas)

 

 

Mellenes un brūklenes

 

 

Dzērvenes

 

 

Upenes (upenes, sarkanās un baltās jāņogas)

 

 

Ērkšķogas

 

 

Citas

 

 

e)

Meža ogas un meža augļi

 

 

vi)

DAŽĀDI

 

 

Avokado

 

 

Banāni

 

 

Dateles

 

 

Vīģes

 

 

Kivi

 

 

Kumkvati

 

 

Ličī

 

 

Mango

 

 

Olīvas

 

 

Pasifloru augļi

 

 

Ananasi

 

 

Papaija

 

 

Citi

 

 

2.

Dārzeņi, svaigi, termiski neapstrādāti, saldēti vai kaltēti

 

 

i)

SAKŅU UN BUMBUĻU DĀRZEŅI

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Biete

 

 

Burkāni

 

 

Selerija

 

 

Mārrutks

 

 

Topinambūr

 

 

Pastinaki

 

 

Pētersīlis

 

 

Redīsi

 

 

Auzu sakne

 

 

Saldie kartupeļi

 

 

Kāļi

 

 

Rāceņi

 

 

Jamss

 

 

Citi

 

 

ii)

SĪPOLU DĀRZEŅI

0,02 (1)  (2)

 

Ķiploks

 

15 (2)

Sīpoli

 

15 (2)

Šalotes

 

15 (2)

Loki

 

 

Citi

 

0,2 (1)  (2)

iii)

AUGĻU DĀRZEŅI

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Nakteņaugi

 

 

Tomāti

 

 

Tomāti

 

 

Baklažāni

 

 

Citi

 

 

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

 

Gurķi

 

 

Pipargurķīši

 

 

Cukini

 

 

Citi

 

 

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

 

Melones

 

 

Kabači

 

 

Arbūzi

 

 

Citi

 

 

d)

Saldā kukurūza

 

 

iv)

KĀPOSTU DĀRZEŅI

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Ziedošie kāposti

 

 

Brokoļi

 

 

Ziedkāposti

 

 

Citi

 

 

b)

Galviņkāposti

 

 

Briseles kāposti

 

 

Galviņkāposti

 

 

Citi

 

 

c)

Lapu kāposti

 

 

Ķīnas kāposti

 

 

Lapu kāposti

 

 

Citi

 

 

d)

Kolrābji

 

 

v)

LAPU DĀRZEŅI UN SVAIGI GARŠAUGI

 

0,2 (1)  (2)

a)

Salāti un līdzīgi dārzeņi

1 (2)

 

Kreses

 

 

Salātu baldriņi

 

 

Dārza salāti

 

 

Platlapu endīvija

 

 

Citi

 

 

b)

Spināti un līdzīgi dārzeņi

0,02 (1)  (2)

 

Spināti

 

 

Lapu bietes (mangolds)

 

 

Citi

 

 

c)

Ūdenskreses

0,02 (1)  (2)

 

d)

Salātu cigoriņi

0,02 (1)  (2)

 

e)

Garšaugi

1 (2)

 

Kārvele

 

 

Maurloki

 

 

Pētersīļi

 

 

Seleriju lapas

 

 

Citi

 

 

vi)

PĀKŠAUGI (svaigi)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Pupiņas (ar pākstīm)

 

 

Pupiņas (bez pākstīm)

 

 

Zirņi (ar pākstīm)

 

 

Zirņi (bez pākstīm)

 

 

Citi

 

 

vii)

KĀTU DĀRZEŅI (svaigi)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Sparģeļi

 

 

Lapu artišoki

 

 

Selerijas

 

 

Fenhelis

 

 

Artišoki

 

 

Puravi

 

 

Rabarberi

 

 

Citi

 

 

viii)

SĒNES

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Šampinjoni

 

 

b)

Savvaļas sēnes

 

 

3.

Pākšaugi

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Pupas

 

 

Lēcas

 

 

Zirņi

 

 

Citi

 

 

4.

Eļļas augi

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

Linsēklas

 

 

Rieksti

 

 

Magoņu sēklas

 

 

Sezama sēklas

 

 

Saulespuķu sēklas

 

 

Rapšu sēklas

 

 

Sojas sēklas

 

 

Sinepju sēklas

 

 

Kokvilnas sēklas

 

 

Citi

 

 

5.

Kartupeļi

0,02 (1)  (2)

50 (3)

Agrīnie kartupeļi

 

 

Pārtikas kartupeļi

 

 

6.

Tēja (lapu un kāti, kaltēta, fermentēta vai citādi sagatavota no Camellia sinensis lapām)

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

7.

Apiņi (žāvēti), tajā skaitā apiņu rogas un nekoncentrēts pulveris

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)


(1)  Norāda minimālo analītiski nosakāmo līmeni.

(2)  Norāda pagaidu maksimāli pieļaujamo atlikumu līmeni saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta f) apakšpunktu, ja vien ir izdarīti grozījumi, šis līmenis ir galīgs un stājas spēkā no 2009. gada 24. jūnija.

(3)  Attiecībā uz MAL kartupeļiem – ir jāpārskata trūkstošie pieprasītie dati 18 mēnešus pēc publicēšanas dienas.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

4.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/24


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 30. maijs),

ar ko groza Lēmumus 2004/696/EK un 2004/863/EK par Kopienas finansiālu atbalstu konkrētu TSE slimību apkarošanas un uzraudzības programmām 2005. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1550)

(2005/413/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1), un jo īpaši tā 24. panta 5. un 6. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 14. oktobra Lēmumā 2004/696/EK par programmu sarakstu konkrētu TSE slimību apkarošanai un uzraudzībai, kas var pretendēt uz Kopienas finansiālu atbalstu 2005. gadā (2), noteikts šādu programmu saraksts, kā arī katrai programmai paredzētā finansiālā ieguldījuma likme un apjoms.

(2)

Komisijas 2004. gada 30. novembra Lēmums 2004/863/EK, ar ko apstiprina TSE apkarošanas un kontroles programmas atsevišķās dalībvalstīs 2005. gadā un nosaka Kopienas finansiālā ieguldījuma līmeni 2005. gadā (3).

(3)

Ekspertu grupa, ko vada Kopienas references laboratorija (KRL) TSE noteikšanai, 2005. gada 28. janvārī apstiprināja, ka vienai Francijā nokautai kazai ir konstatēta govju sūkļveida encefalopātija (GSE). Šis bija pirmais gadījums, kad mazais atgremotājs ir inficējies ar GSE dabiskos apstākļos.

(4)

Savā 2005. gada 28. janvārī paziņojumā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) ekspertu grupa bioloģisko risku jautājumos uzsvēra, ka vēl joprojām ir jāizvērtē, kāda ir nozīme šim atsevišķajam gadījumam, kad Francijā tika konstatēta vienas kazas inficēšanās ar GSE. EPNI ir norādījusi, ka šim nolūkam nepieciešami pastiprinātas kazu GSE uzraudzības rezultāti.

(5)

Atbildot uz šo paziņojumu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regula (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (4), kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 214/2005 (5), ieviesa jaunu programmu TSE slimību uzraudzībai kazām, sākot no 2005. gada 11. februāra. Jaunajā uzraudzības programmā ievērojami palielināts kaušanai paredzēto veselo un saimniecībā nobeigušos kazu skaits, kuras laboratoriski jāpārbauda.

(6)

Ņemot vērā kazu gaļas nozares īpatnības, par 18 mēnešiem vecāku kazu ierobežoto piemērotību kaušanai, un sakarā ar nepieciešamību efektīvi īstenot pastiprinātu uzraudzību, lai novērtētu GSE izplatību kazām, ir lietderīgi palielināt summu, ko Kopiena atlīdzina dalībvalstīm, līdz EUR 30 par katru ātrās noteikšanas testu, kas veikts kazām.

(7)

Papildu tam Regula (EK) 999/2001, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 36/2005 (6), sākot no 2005. gada 14. janvāra nosaka veikt obligātus, sistemātiskus diferencējošus testus, lai atšķirtu GSE no skrepi slimības visos TSE gadījumos, kas konstatēti aitām un kazām. Šo pasākumu jāuzskata par tādu, kas dod tiesības saņemt Kopienas finansiālu atbalstu dalībvalstu TSE uzraudzības un apkarošanas programmām.

(8)

Ņemot vērā, cik svarīgi ir novērtēt GSE izplatību mazo atgremotāju vidū, lai sasniegtu Kopienas mērķus sabiedrības un dzīvnieku veselības jomā, ir lietderīgi 100% apmērā atlīdzināt dalībvalstu izdevumus par sākotnējiem molekulārajiem testiem, lai atšķirtu GSE no skrepi slimības.

(9)

Tādēļ ir jāpārskata Kopienas maksimālais finansiālais ieguldījums katrā programmā, kas noteikts Lēmumos 2004/696/EK un 2004/863/EK.

(10)

Lēmumā 2004/863/EK paredzēti nosacījumi Kopienas finansiālajam ieguldījumam, ieskaitot ikmēneša ziņojumu par TSE uzraudzības programmu izpildes gaitu un izmaksām, ko attiecīgās dalībvalstis iesniedz Komisijai. Minētā lēmuma pielikumā noteikts izmaksu apjoms, kas jāsamaksā. Minētais pielikums jāgroza, lai ņemtu vērā grozījumus Regulas (EK) Nr. 999/2001 III un X pielikumā, kuros grozījumi izdarīti ar Regulām (EK) Nr. 36/2005 un Nr. 214/2005.

(11)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmumi 2004/696/EK un 2004/863/EK.

(12)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2004/696/EK I pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma I pielikumu.

2. pants

Lēmumu 2004/863/EK groza šādi:

1)

lēmuma 1. panta 2. punktā “EUR 3 550 000” aizstāj ar “EUR 3 586 000”;

2)

lēmuma 2. panta 2. punktā “EUR 1 700 000” aizstāj ar “EUR 1 736 000”;

3)

lēmuma 3. panta 2. punktā “EUR 2 375 000” aizstāj ar “EUR 2 426 000”;

4)

lēmuma 4. panta 2. punktā “EUR 15 020 000” aizstāj ar “EUR 15 170 000”;

5)

lēmuma 5. panta 2. punktā “EUR 290 000” aizstāj ar “EUR 294 000”;

6)

lēmuma 6. panta 2. punktā “EUR 585 000” aizstāj ar “EUR 1 487 000”;

7)

lēmuma 7. panta 2. punktā “EUR 4 780 000” aizstāj ar “EUR 8 846 000”;

8)

lēmuma 8. panta 2. punktā “EUR 24 045 000” aizstāj ar “EUR 29 755 000”;

9)

lēmuma 9. panta 2. punktā “EUR 6 170 000” aizstāj ar “EUR 6 172 000”;

10)

lēmuma 10. panta 2. punktā “EUR 6 660 000” aizstāj ar “EUR 8 677 000”;

11)

lēmuma 11. panta 2. punktā “EUR 85 000” aizstāj ar “EUR 353 000”;

12)

lēmuma 12. panta 2. punktā “EUR 835 000” aizstāj ar “EUR 836 000”;

13)

lēmuma 13. panta 2. punktā “EUR 145 000” aizstāj ar “EUR 155 000”;

14)

lēmuma 14. panta 2. punktā “EUR 1 085 000” aizstāj ar “EUR 1 184 000”;

15)

lēmuma 15. panta 2. punktā “EUR 35 000” aizstāj ar “EUR 36 000”;

16)

lēmuma 16. panta 2. punktā “EUR 4 270 000” aizstāj ar “EUR 4 510 000”;

17)

lēmuma 17. panta 2. punktā “EUR 1 920 000” aizstāj ar “EUR 2 076 000”;

18)

lēmuma 18. panta 2. punktā “EUR 1 135 000” aizstāj ar “EUR 1 480 000”;

19)

lēmuma 19. panta 2. punktā “EUR 435 000” aizstāj ar “EUR 444 000”;

20)

lēmuma 20. panta 2. punktā “EUR 1 160 000” aizstāj ar “EUR 1 170 000”;

21)

lēmuma 21. panta 2. punktā “EUR 305 000” aizstāj ar “EUR 313 000”;

22)

lēmuma 22. panta 2. punktā “EUR 5 570 000” aizstāj ar “EUR 5 690 000”;

23)

lēmuma 23. pantu aizstāj ar šādu:

“23. pants

Kopienas finansiālais ieguldījums TSE uzraudzības programmās, kas minētas no 1. līdz 22. pantam, ir 100 % apmērā no izmaksām, ko attiecīgās dalībvalstis bez pievienotās vērtības nodokļa ir samaksājušas par veiktajām pārbaudēm, saskaņā ar

a)

maksimālo apjomu EUR 8 par testu, tiem testiem, kas no 2005. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim veikti govīm un aitām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 999/2001 III pielikumā;

b)

maksimālo apjomu EUR 30 par testu, tiem testiem, kas no 2005. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim veikti kazām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 999/2001 III pielikumā;

c)

maksimālo apjomu EUR 145 par testu, sākotnējiem molekulārajiem diferencējošiem testiem, kas veikti no 2005. gada 14. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim un kas minēti Regulas (EK) Nr. 999/2001 X pielikuma C nodaļas 3.2. punkta c) apakšpunkta i) daļā.”

24)

Pielikumu aizstāj ar šā lēmuma II pielikumu.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 30. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 316, 15.10.2004., 91. lpp.

(3)  OV L 370, 17.12.2004., 82. lpp.

(4)  OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 260/2005 (OV L 46, 17.2.2005., 9. lpp.).

(5)  OV L 37, 10.2.2005., 9. lpp.

(6)  OV L 10, 13.1.2005., 9. lpp.


I PIELIKUMS

Lēmuma 2004/696/EK I pielikumu aizstāj ar šādu:

“I PIELIKUMS

TSE slimību uzraudzības programmu saraksts

Kopienas finansiālā ieguldījuma likme un maksimālais apjoms

(EUR)

Slimība

Dalībvalsts

Veikto testu (1) likme

Maksimālais apjoms

TSE slimības

Austrija

100 %

2 076 000

Beļģija

100 %

3 586 000

Kipra

100 %

353 000

Čehija

100 %

1 736 000

Dānija

100 %

2 426 000

Igaunija

100 %

294 000

Somija

100 %

1 170 000

Francija

100 %

29 755 000

Vācija

100 %

15 170 000

Grieķija

100 %

1 487 000

Ungārija

100 %

1 184 000

Īrija

100 %

6 172 000

Itālija

100 %

8 677 000

Lietuva

100 %

836 000

Luksemburga

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Nīderlande

100 %

4 510 000

Portugāle

100 %

1 480 000

Slovēnija

100 %

444 000

Spānija

100 %

8 846 000

Zviedrija

100 %

313 000

Apvienotā Karaliste

100 %

5 690 000

Kopā

96 396 000


(1)  Ātrie testi un sākotnējie molekulārie testi.”


II PIELIKUMS

“PIELIKUMS

TSE uzraudzība

Dalībvalsts:

Mēnesis:

Gads:


Liellopu pārbaudes

 

Testu skaits

Vienības pašizmaksa

Kopējās izmaksas

To dzīvnieku testi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 999/2001 III pielikuma A nodaļas I daļas 2.1., 3. un 4.1. punktā

 

 

 

To dzīvnieku testi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 999/2001 III pielikuma A nodaļas I daļas 2.2, 4.2 un 4.3. punktā

 

 

 

Kopā

 

 

 


Aitu pārbaudes

 

Testu skaits

Vienības pašizmaksa

Kopējās izmaksas

To dzīvnieku testi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 999/2001 III pielikuma A nodaļas II daļas 2. punkta a) apakšpunktā

 

 

 

To dzīvnieku testi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 999/2001 III pielikuma A nodaļas II daļas 3. punktā

 

 

 

To dzīvnieku testi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 999/2001 III pielikuma A nodaļas II daļas 5. punktā

 

 

 

Kopā

 

 

 


Kazu pārbaudes

 

Testu skaits

Vienības pašizmaksa

Kopējās izmaksas

To dzīvnieku testi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 999/2001 III pielikuma A nodaļas II daļas 2. punkta b) apakšpunktā

 

 

 

To dzīvnieku testi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 999/2001 III pielikuma A nodaļas II daļas 3. punktā

 

 

 

To dzīvnieku testi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 999/2001 III pielikuma A nodaļas II daļas 5. punktā

 

 

 

Kopā

 

 

 


Sākotnējie molekulārie testi, izmantojot diferencējošo imūnoblotingu

 

Testu skaits

Vienības pašizmaksa

Kopējās izmaksas

To dzīvnieku testi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 999/2001 X pielikuma C nodaļas 3.2. punkta c) apakšpunkta i) daļā”

 

 

 


4.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/29


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 30. maijs),

ar ko groza Lēmuma 2003/634/EK I pielikumu, ar kuru apstiprina programmas, lai iegūtu apstiprinātu zonu un apstiprinātu fermu statusu neapstiprinātās zonās attiecībā uz vīrusu hemorāģisko septicēmiju (VHS) un infekciozo hematopoētisko nekrozi (IHN) zivīm

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1563)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/414/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīvu 91/67/EEK, kas attiecas uz dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē akvakultūras dzīvnieku un produktu laišanu tirgū (1), un jo īpaši tās 10. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmums 2003/634/EK (2) apstiprina un tajā ir uzskaitītas dažādu dalībvalstu iesniegtās programmas. Šīs programmas ir izveidotas tā, lai dalībvalsts turpmāk varētu uzsākt procedūras, kas vajadzīgas, lai zona vai audzētava, kura atrodas neapstiprinātā zonā, varētu iegūt neapstiprinātā zonā esošas apstiprinātas zonas vai apstiprinātas audzētavas statusu attiecībā uz vienu vai vairākām zivju slimībām – vīrusu hemorāģisko septicēmiju (VHS) un infekciozo hematopoētisko nekrozi (IHN).

(2)

Ar 2004. gada 23. septembra vēstuli Itālija ir iesniegusi apstiprināšanai programmu, kas jāpiemēro Zona Valle di Tosi. Iesniegtais pieteikums atbilst Direktīvas 91/67/EEK 10. panta prasībām, un tādēļ programma ir jāapstiprina.

(3)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2003/634/EK.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2003/634/EK I pielikumā aiz 3.5. punkta iekļauj šādu punktu:

“3.6   ITĀLIJAS 2004. GADA 23. SEPTEMBRĪ PAR TOSKĀNAS REĢIONU IESNIEGTĀ PROGRAMMA, KAS ATTIECAS UZ:

Zona Valle di Tosi

Vicano di S. Ellero upes ūdens sateces baseins no tās iztekas līdz Il Greto aizsprostam Raggioli ciema tuvumā.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 30. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 46, 19.2.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 220, 3.9.2003., 8. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/67/EK (OV L 27, 29.1.2005., 55. lpp.).


4.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/30


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 1. jūnijs),

ar ko Maltai atļauj izmantot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1760/2000 I sadaļā noteikto sistēmu attiecībā uz liellopu ganāmpulku statistisko apsekojumu aizstāšanu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1588)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/415/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 1. jūnija Direktīvu 93/24/EEK par veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz liellopu ražošanu (1), un jo īpaši tās 1. panta 2. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1760/2000 (2) I sadaļā noteikta liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēma.

(2)

Ar Komisijas Lēmumu 2004/588/EK (3) Maltas datu bāze attiecībā uz vēršveidīgajiem dzīvniekiem atzīta par pilnībā darbotiesspējīgu.

(3)

Saskaņā ar Direktīvu 93/24/EEK dalībvalstīm pēc to lūguma ganāmpulku apsekojumu vietā var atļaut izmantot administratīvus informācijas avotus ar nosacījumu, ka tie atbilst minētās direktīvas prasībām.

(4)

Kā atbalstu savam 2005. gada 11. marta pieprasījumam Malta ir iesniegusi tehnisko dokumentāciju attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1760/2000 I sadaļā minētās datu bāzes struktūru un ieviešanu, kā arī attiecībā uz statistiskās informācijas aprēķināšanas metodēm.

(5)

Jo īpaši Malta ir piedāvājusi aprēķina metodes, lai iegūtu statistiskās ziņas Direktīvas 93/24/EEK 3. panta 1. punktā minētajām kategorijām, kas nav tieši pieejamas Regulas (EK) Nr. 1760/2000 I sadaļā minētajā datu bāzē. Maltai jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai pārliecinātos, ka šīs aprēķina metodes nodrošina statistisko datu precizitāti.

(6)

Izvērtējot Maltas iestāžu iesniegto tehniskās dokumentācijas pārskatu, pieprasījumu vajadzētu apstiprināt.

(7)

Šis lēmums ir saskaņā ar Lauksaimniecības statistikas pastāvīgās komitejas, kas dibināta ar Padomes Lēmumu 72/279/EEK (4), atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Malta drīkst aizstāt Direktīvā 93/24/EEK paredzētos liellopu ganāmpulku apsekojumus ar Regulas (EK) Nr. 1760/2000 I sadaļā minēto liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmas izmantošanu nolūkā iegūt visu vajadzīgo statistisko informāciju, lai izpildītu minētās direktīvas prasības.

2. pants

Ja 1. pantā minētā sistēma vairs nav darbotiesspējīga vai tās saturs vairs neļauj iegūt ticamu statistisko informāciju par liellopiem kopumā vai par to atsevišķām kategorijām, Malta piemēro statistisko apsekojumu sistēmu, lai novērtētu liellopu ganāmpulkus vai to attiecīgās kategorijas.

3. pants

Lēmums ir adresēts Maltas Republikai.

Briselē, 2005. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 149, 21.6.1993., 5. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 204, 11.8.2000., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(3)  OV L 257, 4.8.2004., 8. lpp.

(4)  OV L 179, 7.8.1972., 1. lpp.


Labojums

4.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/31


Labojums Komisijas 2005. gada 20. maija Regulā (EK) Nr. 770/2005 par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 128, 2005. gada 21. maijs )

17. lappusē, 2. panta ievadfrāzē

tekstu:

“2005. gada pirmo desmit maija dienu laikā”

lasīt šādi:

“2005. gada pirmo desmit jūnija dienu laikā”.


4.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 141/31


Labojums Komisijas 2004. gada 10. decembra Regulā (EK) Nr. 2199/2004, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 3846/87, ar kuru izveido lauksaimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompensācijām

( Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 380, 2004. gada 24. decembris )

12. lappusē, 6.zemteksta piezīmē:

tekstu:

“Eksporta kompensācija ir maksājama par produktiem, kam sausnas saturs ir mazāks par 78 %.”

lasīt kā:

“Eksporta kompensācija ir maksājama par produktiem, kam sausnas saturs ir vismaz 78 %.”.