ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 133

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 26. maijs


Saturs

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Lappuse

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

 

EEZ Kopīgā komiteja

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 161/2004 (2004. gada 3. decembris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterināri sanitārie un fitosanitārie jautājumi)

1

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 162/2004 (2004. gada 3. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertificēšana)

3

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 163/2004 (2004. gada 3. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertificēšana)

5

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 164/2004 (2004. gada 3. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

7

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 165/2004 (2004. gada 3. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

9

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 166/2004 (2004. gada 3. decembris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

11

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 167/2004 (2004. gada 3. decembris), ar ko groza EEZ līguma IV pielikumu (Enerģētika)

13

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 168/2004 (2004. gada 3. decembris), ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums)

15

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 169/2004 (2004. gada 3. decembris), ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums)

17

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 170/2004 (2004. gada 3. decembris), ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi)

19

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 171/2004 (2004. gada 3. decembris), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

21

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 172/2004 (2004. gada 3. decembris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

23

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 173/2004 (2004. gada 3. decembris), ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

25

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 174/2004 (2004. gada 3. decembris), ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika)

27

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 175/2004 (2004. gada 3. decembris), ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika)

29

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 176/2004 (2004. gada 3. decembris), ar ko groza EEZ līguma XXII pielikumu (Uzņēmējdarbības tiesības)

31

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 177/2004 (2004. gada 3. decembris), ar ko groza EEZ līguma 3. protokolu par produktu izcelsmes noteikumiem, kas minēti līguma 8. panta 3. punkta b) apakšpunktā un EEZ līguma 4. protokolā

33

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 178/2004 (2004. gada 3. decembris), ar ko groza EEZ līguma 21. protokolu (par uzņēmumiem piemērojamo konkurences noteikumu īstenošanu) un 23. protokolu (par uzraudzības iestāžu sadarbību)

35

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 179/2004 (2004. gada 9. decembris), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

37

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 180/2004 (2004. gada 16. decembris), ar kuru groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

42

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 181/2004 (2004. gada 16. decembris), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

44

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 182/2004 (2004. gada 16. decembris), ar kuru groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

46

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 183/2004 (2004. gada 16. decembris), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

48

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

EEZ Kopīgā komiteja

26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/1


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 161/2004

(2004. gada 3. decembris),

ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterināri sanitārie un fitosanitārie jautājumi)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma I pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 29. oktobra Lēmumu Nr. 141/2004 (1).

(2)

Komisijas 2004. gada 20. aprīļa Direktīva 2004/55/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 66/401/EK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību (2), jāiekļauj Līgumā.

(3)

Komisijas 2004. gada 20. aprīļa Lēmums 2004/371/EK par nosacījumiem attiecībā uz rupjās lopbarības augiem paredzēto sēklu maisījumu laišanu tirgū (3) jāiekļauj Līgumā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma I pielikuma III nodaļu groza šādi:

1.

Ar šādu ievilkumu papildina 2. punktu (Padomes Direktīva 66/401/EEK) 1. daļā:

“—

32004 L 0055: Komisijas 2004. gada 20. aprīļa Direktīva Nr. 2004/55/EK (OV L 114, 21.4.2004., 18. lpp.).”

2.

Šādu punktu iekļauj aiz 34. punkta (Komisijas Lēmuma 2004/297/EK 2. daļa):

“35.

32004 D 0371: Komisijas 2004. gada 20. aprīļa Lēmums 2004/371/EK par nosacījumiem attiecībā uz rupjās lopbarības augiem paredzēto sēklu maisījumu laišanu tirgū (OV L 116, 22.4.2004., 39. lpp.).”

2. pants

Direktīvas Nr. 2004/55/EK un Lēmuma Nr. 2004/371/EK teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 4. decembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (4).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 3. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 102, 21.4.2005., 6. lpp.

(2)  OV L 114, 21.4.2004., 18. lpp.

(3)  OV L 116, 22.4.2004., 39. lpp.

(4)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/3


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 162/2004

(2004. gada 3. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertificēšana)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma II pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 29. oktobra Lēmumu Nr. 142/2004 (1).

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīva 2003/102/EK par gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (2), jāiekļauj Līgumā.

(3)

Komisijas 2003. gada 23. decembra Lēmums 2004/90/EK par tehniskajām prasībām attiecībā uz 3. panta īstenošanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/102/EK, kas attiecas uz gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (3), jāiekļauj Līgumā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma II pielikuma I nodaļu groza šādi:

1.

Ar šādu ievilkumu papildina 1. punktu (Padomes Direktīva Nr. 70/156/EK):

“—

32003 L 0102: Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīva 2003/102/EK (OV L 321, 6.12.2003., 15. lpp.),

32004 D 0090: Komisijas 2003. gada 23. decembra Lēmums 2004/90/EK (OV L 31, 4.2.2004., 21. lpp.).”

2.

Šādu punktu iekļauj aiz 45.zc punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/97/EK):

“45.zd.

32003 L 0102: Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīva 2003/102/EK par gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (OV L 321, 6.12.2003., 15. lpp.).

45.ze.

32004 D 0090: Komisijas 2003. gada 23. decembra Lēmums 2004/90/EK par tehniskajām prasībām attiecībā uz 3. panta īstenošanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/102/EK, kas attiecas uz gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību pirms sadursmes ar transportlīdzekli un sadursmes gadījumā, un ar ko groza Padomes Direktīvu 70/156/EEK (OV L 31, 4.2.2004., 21. lpp.).”

2. pants

Direktīvas Nr. 2003/102/EK un Lēmuma Nr. 2004/90/EK teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 4. decembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (4).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 3. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 102, 21.4.2005., 8. lpp.

(2)  OV L 321, 6.12.2003., 15. lpp.

(3)  OV L 31, 4.2.2004., 21. lpp.

(4)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/5


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 163/2004

(2004. gada 3. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertificēšana)

EEZ Apvienotā komiteja,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma II pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 29. oktobra Lēmumu Nr. 144/2004 (1).

(2)

Komisijas 2004. gada 31. marta Regula (EK) Nr. 608/2004 par tādas pārtikas un pārtikas sastāvdaļu marķēšanu, kam pievienoti fitosterīni, fitosterīnu esteri, fitostanoli un/vai fitostanolu esteri (2), jāiekļauj Līgumā.

(3)

Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Lēmums 2004/429/EK, ar ko groza Lēmumus 97/830/EK, 2000/49/EK, 2002/79/EK un 2002/80/EK attiecībā uz muitas punktiem, caur kuriem attiecīgos produktus var ievest Kopienā (3), kas koriģēts ar OV L 189, 27.5.2004., 13. lpp., jāiekļauj Līgumā.

(4)

Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/77/EK, ar ko groza Direktīvu 94/54/EK attiecībā uz glicirizīnskābi un tās amonija sāli saturošu pārtikas produktu marķēšanu (4), jāiekļauj Līgumā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

1.

Punktā 54.ze (Komisijas Direktīva Nr. 94/54/EK) iekļauj šādu ievilkumu:

“—

32004 L 0077: Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Direktīva Nr. 2004/77/EK (OV L 162, 30.4.2004., 76. lpp.).”

2.

Punktā 54.ze (Komisijas Lēmums 2000/49/EK), 54.zv (Komisijas Lēmums 2002/79/EK), 54.zw (Komisijas Lēmums 2002/80/EK) un 54.zzl (Komisijas Lēmums 97/830/EK) iekļauj šādu ievilkumu:

“—

32004 D 0429: Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Lēmums 2004/429/EK (OV L 154, 30.4.2004., 20. lpp.), kas koriģēts ar OV L 189, 27.5.2004., 13. lpp.

3.

Aiz punkta 54.zzn (Komisijas Direktīva Nr. 2004/16/EK) iekļauj šādu punktu:

“54.zzo. 32004 R 0608: Komisijas 2004. gada 31. marta Regula (EK) Nr. 608/2004 par tādas pārtikas un pārtikas sastāvdaļu marķēšanu, kam pievienoti fitosterīni, fitosterīnu esteri, fitostanoli un/vai fitostanolu esteri (OV L 97, 1.4.2004., 44. lpp.).”

2. pants

Regulas (EK) Nr. 608/2004, Direktīvas 2004/77/EK un Lēmuma 2004/429/EK teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas koriģēts ar OV L 189, 27.5.2004., 13. lpp. un publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 4. decembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (5).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 3. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 102, 21.4.2005., 13. lpp.

(2)  OV L 97, 1.4.2004., 44. lpp.

(3)  OV L 154, 30.4.2004., 20. lpp.

(4)  OV L 162, 30.4.2004., 76. lpp.

(5)  Konstitucionālās prasības nav norādītas


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/7


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 164/2004

(2004. gada 3. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma II pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 29. oktobra Lēmumu Nr. 148/2004 (1).

(2)

Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/73/EK, ar ko tehnikas attīstībai divdesmit devīto reizi pielāgo Padomes Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (2), kura koriģēta ar OV L 216, 16.6.2004., 3. lpp. un OV L 236, 7.7.2004., 18. lpp., jāpievieno Līgumam,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. Pants

Līguma II pielikuma XV nodaļas 1. punktu (Padomes Direktīva 67/548/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

“—

32004 L 0073: Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/73/EK (OV L 152, 30.4.2004., 1. lpp.), koriģēta ar OV L 216, 16.6.2004., 3. lpp. un OV L 236, 7.7.2004., 18. lpp.

2. Pants

Direktīvas Nr. 2004/73/EK, kura koriģēta ar OV L 216, 16.6.2004., 3. lpp. un OV L 236, 7.7.2004., 18. lpp., teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3. Pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 4. decembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. Pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 3. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 102, 21.4.2005., 21. lpp.

(2)  OV L 152, 30.4.2004., 1. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/9


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 165/2004

(2004. gada 3. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma II pielikums tika grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 29. oktobra Lēmumu Nr. 148/2004 (1).

(2)

Komisijas 2003. gada 4. novembra Regula (EK) Nr. 2032/2003 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā par biocīdu laišanu tirgū, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1896/2000 (2), jāiekļauj Līgumā.

(3)

Komisijas 2003. gada 1. decembra Direktīva 2003/112/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, kurā iekļauj aktīvo vielu parakvātu (3), jāiekļauj Līgumā.

(4)

Komisijas 2003. gada 5. decembra Direktīva 2003/119/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, iekļaujot tajā aktīvās vielas mezosulfuronu, propoksikarbazonu un zoksamīdu (4), jāiekļauj Līgumā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma II pielikuma XV nodaļu groza šādi:

1.

Ar šādu tekstu papildina 12.o punktu (Padomes Regula (EK) Nr. 1896/2000):

“, kas grozīts ar:

32003 R 2032: Komisijas 2003. gada 4. novembra Regula (EK) Nr. 2032/2003 (OV L 307, 24.11.2003., 1. lpp.).”

2.

Ar šādiem ievilkumiem papildina 12.a punktu (Padomes Direktīva Nr. 91/414/EEK):

“—

32003 L 0112: Komisijas 2003. gada 1. decembra Direktīva Nr. 2003/112/EK (OV L 321, 16.12.2003., 32. lpp.).

32003 L 0119: Komisijas 2003. gada 5. decembra Direktīva Nr. 2003/119/EK (OV L 325, 12.12.2003., 41. lpp.).”

3.

Aiz 12.r punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/45/EK) iekļauj šādu punktu:

“12.s

32003 R 2032: Komisijas 2003. gada 4. novembra Regula (EK) Nr. 2032/2003 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā par biocīdu laišanu tirgū, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1896/2000 (OV L 307, 24.11.2003., 1. lpp.).”

2. pants

Regulas (EK) Nr. 2032/2003 un Direktīvu 2003/112/EK un 2003/119/EK teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 4. decembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (5).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 3. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 102, 21.4.2005., 21. lpp.

(2)  OV L 307, 24.11.2003., 1. lpp.

(3)  OV L 321, 6.12.2003., 32. lpp.

(4)  OV L 325, 12.12.2003., 41. lpp.

(5)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/11


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 166/2004

(2004. gada 3. decembris),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma II pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 29. oktobra Lēmumu Nr. 148/2004 (1).

(2)

Komisijas 2003. gada 11. septembra Direktīva 2003/82/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz standarttekstiem par augu aizsardzības līdzekļu īpašo risku un drošības pasākumiem (2), jāiekļauj Līgumā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma II pielikuma XV nodaļas 12.a punktu (Padomes Direktīva Nr. 91/414/EEK) papildina ar šādu ievilkumu:

“—

32003 L 0082: Komisijas 2003. gada 11. septembra Direktīva Nr. 2003/82/EK (OV L 228, 12.9.2003., 11. lpp.).”

2. pants

Direktīvas Nr. 2003/82/EK teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 4. decembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 3. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 102, 21.4.2005.,21. lpp.

(2)  OV L 228, 12.9.2003., 11. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/13


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 167/2004

(2004. gada 3. decembris),

ar ko groza EEZ līguma IV pielikumu (Enerģētika)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma IV pielikums tika grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 24. septembra Lēmumu Nr. 123/2004 (1).

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Regula (EK) Nr. 2422/2001 par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu (2) jāiekļauj Līgumā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Pēc līguma IV pielikuma 17. punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/91/EK) iekļauj šādu punktu:

“18.

32001 R 2422: Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Regula (EK) Nr. 2422/2001 par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu (OV L 332, 15.12.2001., 1. lpp.).

Šajā līgumā regulas noteikumi lasāmi ar šādiem pielāgojumiem:

a)

Visas atsauces uz Nolīgumu par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu, kas noslēgts starp Amerikas Savienoto Valstu valdību un Eiropas Kopienu, jāskaidro, iekļaujot vēstuļu apmaiņu starp ASV Vides aizsardzības aģentūru (VAA) un Norvēģijas Naftas un enerģētikas ministriju, Islandes Rūpniecības ministriju un Lihtenšteinas Ekonomikas lietu pārvaldi, izņemot 11. un 14. pantu, kuros atsauce neattiecas uz nolīgumu.

b)

Tekstu 4. panta 4. punktā “Kopiena un ārpuskopienas valstis” aizstāj ar tekstu “Kopiena vai EBTA valstis, no vienas puses, un ārpuskopienas valstis, no otras puses,”. Tekstu “pārbauda Komisija vai dalībvalstis” aizstāj ar tekstu “pārbauda Komisija vai dalībvalstis, vai EBTA valstis savas attiecīgās kompetences robežās,”.

c)

Vārdu “Komisija” 12. panta 3. punkta pirmajā teikumā aizstāj ar tekstu “EBTA valstis un Komisija savas attiecīgās kompetences robežās.”

d)

Šīs regulas 13. pantu nepiemēro.”

2. pants

Regulas (EK) Nr. 2422/2001 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 4. decembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 3. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 64, 10.3.2005., 20. olpp.

(2)  OV L 332, 15.12.2001., 1. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības ir norādītas.


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/15


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 168/2004

(2004. gada 3. decembris),

ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma VI pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 9. jūlija Lēmumu Nr. 102/2004 (1).

(2)

Līgumā jāiekļauj 2003. gada 29. oktobra Lēmums Nr. 192 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 574/72 50. panta 1. punkta b) apakšpunkta (2) īstenošanas nosacījumiem.

(3)

Līgumā jāiekļauj 2003. gada 29. oktobra Lēmums Nr. 193 par pensijas pieprasījumu apstrādi (3).

(4)

Līgumā jāiekļauj 2003. gada 17. decembra Lēmums Nr. 194 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 22. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļas vienotu piemērošanu uzturēšanās dalībvalstī (4).

(5)

Līgumā jāiekļauj 2003. gada 29. oktobra Ieteikums Nr. 23 par pensijas pieprasījumu apstrādi (5),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma VI pielikumu groza šādi:

1.

Šādus punktus iekļauj aiz 3.67. punkta (Lēmums Nr. 191):

“3.68.

32004 D 0324: 2003. gada 29. oktobra Lēmums Nr. 192 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 574/72 50. panta 1. punkta b) apakšpunkta īstenošanas nosacījumiem (OV L 104, 8.4.2004., 114. lpp.).

Lēmuma noteikumus šā līguma vajadzībām pielāgo šādi:

Šādu tekstu pievieno 2. punkta 4. apakšpunktam:

“ISLANDE: Tryggingastofnun ríkisins (Valsts sociālā nodrošinājuma institūts), Reikjavīka.

LIHTENŠTEINA: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Lihtehšteinas vecuma, apgādnieka zaudējuma un invaliditātes apdrošināšana), Vaduca.

NORVĒĢIJA: Rikstrygdeverket (Nacionālā apdrošināšanas administrācija), Oslo.”

3.69.

32004 D 0325: 2003. gada 29. oktobra Lēmums Nr. 193 par pensijas pieprasījumu apstrādi (OV L 104, 8.4.2004., 123. lpp.).

3.70.

32004 D 0327: 2003. gada 17. decembra Lēmums Nr. 194 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71 22. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļas vienotu piemērošanu uzturēšanās dalībvalstī (OV L 104, 8.4.2004., 127. lpp.).”

2.

Šādu punktu iekļauj aiz 4.8. punkta (Ieteikums Nr. 21):

“4.9.

32004 H 0326: 2003. gada 29. oktobra Ieteikums Nr. 23 par pensijas pieprasījumu apstrādi (OV L 104, 8.4.2004., 125. lpp.).”

2. pants

Lēmuma Nr. 192, Nr. 193, Nr. 194 un Ieteikuma Nr. 23 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 4. decembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (6).

4.pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 3. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 376, 23.12.2004., 29. lpp.

(2)  OV L 104, 8.4.2004., 114. lpp.

(3)  OV L 104, 8.4.2004., 123. lpp.

(4)  OV L 104, 8.4.2004., 127. lpp.

(5)  OV L 104, 8.4.2004., 125. lpp.

(6)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/17


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 169/2004

(2004. gada 3. decembris),

ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma VI pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 9. jūlija Lēmumu Nr. 102/2004 (1).

(2)

Līgumā jāiekļauj 2004. gada 23. marta Lēmums Nr. 195 par Regulas (EEK) Nr. 1408/71, kas koriģēta ar OV L 212, 12.6.2004., 82. lpp., 22. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļas vienotu piemērošanu attiecībā uz veselības aprūpi saistībā ar grūtniecību un bērna piedzimšanu (2)

(3)

Līgumā jāiekļauj 2004. gada 23. marta Lēmums Nr. 196 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71, kas koriģēta ar OV L 212, 12.6.2004., 83. lpp., 22. panta 1. punkta a) apakšpunkta interpretāciju attiecībā uz personām, kurām nepieciešama nieru dialīze un skābekļa terapija (3),

IR NOLĒMUŠAS ŠĀDI.

1. pants

Līguma VI pielikumu groza šādi:

1.

Svītro 3.47 punkta (Lēmums Nr. 163) un 3.61 punkta (Lēmums Nr. 183) tekstu.

2.

Šādus punktus iekļauj aiz 3.70. punkta (Lēmums Nr. 194):

“3.71.

32004 D 0481: 2004. gada 23. marta Lēmums Nr. 195 par Regulas (EEK) Nr. 1408/71.), kas koriģēta ar OV L 212, 12.6.2004., 82. lpp., 22. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļas vienotu piemērošanu attiecībā uz veselības aprūpi saistībā ar grūtniecību un bērna piedzimšanu (OV L 160, 30.4.2004., 133. lpp.).

3.72.

32004 D 0482: 2004. gada 23. marta Lēmums Nr. 196 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1408/71, kas koriģēta ar OV L 212, 12.6.2004., 83. lpp., 22. panta 1. punkta a) apakšpunkta interpretāciju attiecībā uz personām, kurām nepieciešama nieru dialīze un skābekļa terapija (OV L 160, 30.4.2004., 135. lpp.).”

2. pants

Lēmuma Nr. 195 un Nr. 196 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 4. decembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (4).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 3. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 376, 23.12.2004., 29. lpp.

(2)  OV L 160, 30.4.2004., 133. lpp.

(3)  OV L 160, 30.4.2004., 135. lpp.

(4)  Konstitucionālas prasības nav norādītas.


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/19


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 170/2004

(2004. gada 3. decembris),

ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma IX pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 29. oktobra Lēmumu Nr. 149/2004 (1).

(2)

Komisijas 2004. gada 2. aprīļa Lēmums 2004/332/EK par Padomes Direktīvas 72/166/EEK piemērošanu attiecībā uz transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kontroli (2) jāiekļauj Līgumā,

IR NOLĒMUŠAS ŠĀDI.

1.pants

Līguma IX pielikumā aiz 8.a punkta (Komisijas Lēmums 2003/564/EK) iekļauj šādu punktu:

“8.b

32004 D 0332: Komisijas 2004. gada 2. aprīļa Lēmums 2004/332/EK par Padomes Direktīvas 72/166/EEK piemērošanu attiecībā uz transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kontroli (OV L 105, 14.4.2004., 39. lpp.).”

2.pants

Lēmuma  2004/332/EK teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3.pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 4. decembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (3).

4.pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 3. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 102, 21.4.2005, 23. lpp.

(2)  OV L 105, 14.4.2004., 39. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/21


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 171/2004

(2004. gada 3. decembris),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XIII pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 29. oktobra Lēmumu Nr. 158/2004 (1).

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (2), jāiekļauj Līgumā.

(3)

Ar Regulu (EK) Nr. 261/2004 atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 295/91 (3), kas ir iekļauta Līgumā un kas tāpēc jāsvītro no Līguma,

IR NOLĒMUŠAS ŠĀDI.

1. pants

Līguma XIII pielikumu groza šādi:

1.

Pēc 68.aa punkta (Padomes Regula (EK) Nr. 2027/97) pievieno šādu punktu:

“68.ab

32004 R 0261: Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp.).”

2.

Svītro 68. punkta tekstu (Padomes Regula (EEK) Nr. 295/91).

2. pants

Regulas (EK) Nr. 261/2004 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 4. decembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar līguma 103. panta 1. punktu (4).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 3. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 102, 21.4.2005., 41. lpp.

(2)  OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp.

(3)  OV L 36, 8.2.1991., 5. lpp.

(4)  Konstitucionālas prasības nav norādītas.


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/23


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 172/2004

(2004. gada 3. decembris),

ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XX pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 24. septembra Lēmumu Nr. 135/2004 (1).

(2)

Komisijas 2004. gada 20. februāra Lēmums 2004/224/EK, ar ko nosaka kārtību, kādā sniedz informāciju par plāniem vai programmām, kuras ir vajadzīgas saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/62/EK attiecībā uz robežlielumu atsevišķām piesārņojošām vielām apkārtējā gaisā (2), jāiekļauj Līgumā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma XX pielikumā aiz 21.ah punkta (Komisijas Lēmums 2004/279/EK) iekļauj šādu punktu:

“21.ai

32004 D 0224: Komisijas 2004. gada 20. februāra Lēmums 2004/224/EK, ar ko nosaka kārtību, kādā sniedz informāciju par plāniem vai programmām, kuras ir vajadzīgas saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/62/EK attiecībā uz robežlielumu atsevišķām piesārņojošām vielām apkārtējā gaisā (OV L 68, 6.3.2004., 27. lpp.).

Lēmuma noteikumus šā līguma vajadzībām pielāgo šādi:

Lēmuma pielikuma 1. veidlapas piezīmēm pievieno šādus kodus: “Islande: IS, Lihtenšteina: LI, Norvēģija: NO” aiz koda “Apvienotā Karaliste: UK”.”

2. pants

Lēmuma  2004/224/EK teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 4. decembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ papildinājumā.

Briselē, 2004. gada 3. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā

Priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 64, 10.3.2005, 76. lpp.

(2)  OV L 68, 6.3.2004., 27. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/25


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 173/2004

(2004. gada 3. decembris),

ar ko groza EEZ līguma XX pielikumu (Vide)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XX pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 24. septembra Lēmumu Nr. 135/2004 (1).

(2)

Līgumā jāiekļauj Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Lēmums 2004/461/EK, ar ko nosaka kāda anketa jāizmanto ikgadējā ziņojumā par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtējumu saskaņā ar Padomes Direktīvām 96/62/EK un 1999/30/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 2000/69/EK un 2002/3/EK (2), kas koriģētas ar OV L 202, 7.6.2004., 63. lpp.

(3)

Ar Lēmumu 2004/461/EK atceļ Komisijas Lēmumu 2001/839/EK (3), kas iekļauts Līgumā un kas tādēļ jāsvītro no Līguma,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma XX pielikumu groza šādi:

1.

Šādu punktu iekļauj aiz 21.ai punkta (Komisijas Lēmums 2004/224/EK):

"21.aj

32004 D 0461: Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Lēmums 2004/461/EK, ar ko nosaka kāda anketa jāizmanto ikgadējā ziņojumā par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtējumu saskaņā ar Padomes Direktīvām 96/62/EK un 1999/30/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 2000/69/EK un 2002/3/EK (OV L 156, 30.4.2004., 84. lpp.), kas koriģētas ar OV L 202, 7.6.2004., 63. lpp.

Lēmuma noteikumi šā līguma vajadzībām lasāmi ar šādiem pielāgojumiem:

Lēmuma pielikuma 25.b veidlapas beigās pievieno šādu tekstu:

“I

C

L

I

N

O”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Punkta 21.af tekstu (Komisijas Lēmums 2001/839/EK) svītro.

2. pants

Lēmuma 2004/461/EK, kas koriģēts ar OV L 202, 7.6.2004., 63. lpp., teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 4. decembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (4).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 3. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 64, 10.3.2005, 6. lpp.

(2)  OV L 156, 30.4.2004., 84. lpp.

(3)  OV L 319, 4.12.2001., 45. lpp.

(4)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/27


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 174/2004

(2004. gada 3. decembris),

ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XXI pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 29. oktobra Lēmumu Nr. 159/2004 (1).

(2)

Komisijas 2002. gada 17. decembra Lēmums 2002/990/EK, ar ko turpmāk izskaidro Padomes Regulas (EK) Nr. 2223/96 A pielikumu attiecībā uz cenu un apjomu mērīšanas principiem nacionālajos kontos (2), jāiekļauj Līgumā.

(3)

Šis lēmums neattiecas uz Lihtenšteinu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma XXI pielikumā aiz 19.dd punkta (Komisijas Regula (EK) Nr. 1889/2002) iekļauj šādu punktu:

“19.de

32002 D 0990: Komisijas 2002. gada 17. decembra Lēmums 2002/990/EK, ar ko turpmāk izskaidro Padomes Regulas (EK) Nr. 2223/96 A pielikumu attiecībā uz cenu un apjomu mērīšanas principiem nacionālajos kontos (OV L 347, 20.12.2002., 42. lpp.).

Lēmuma noteikumus šā līguma vajadzībām pielāgo šādi:

a)

Islande īsteno jaunos cenu un apjomu mērīšanas principus no 2006. gada.

b)

Norvēģija īsteno jaunos cenu un apjomu mērīšanas principus šādi:

i)

CPA 73 un 75 (kolektīvie pakalpojumi) no 2005. gada;

ii)

CPA 70 un 71 no 2006. gada;

iii)

CPA 64, 66, 67, 72, 74, 75 (individuālie pakalpojumi) un 90-93 no 2007. gada;

iv)

preču eksportam un importam no 2006. gada;

v)

pakalpojumu eksportam un importam no 2007. gada.”

2. pants

Lēmuma Nr. 2002/990/EK teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 4. decembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 3. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 102, 21.4.2005, 43. lpp

(2)  OV L 347, 20.12.2002., 42. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/29


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 175/2004

(2004. gada 3. decembris),

ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XXI pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 29. oktobra Lēmumu Nr. 159/2004 (1).

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (2) jāiekļauj Līgumā.

(3)

Šis lēmums neattiecas uz Lihtenšteinu,

IR NOLĒMUŠAS ŠĀDI.

1. pants

Līguma XXI pielikumā pēc 27. punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2150/2002) jāiekļauj šāds teksts:

STATISTIKA PAR INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBU

28.

32004 R 0808: Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (OV L 143, 30.4.2004., 49. lpp.).

Šā līguma mērķiem minētās regulas noteikumos veic šādu pielāgojumu:

Šī regula neattiecas uz Lihtenšteinu.”

2. pants

Regulas (EK) Nr. 808/2004 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 4. decembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 3. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 102, 21.4.2005., 43. lpp.

(2)  OV L 143, 30.4.2004., 49. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/31


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 176/2004

(2004. gada 3. decembris),

ar ko groza EEZ līguma XXII pielikumu (Uzņēmējdarbības tiesības)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XXII pielikumu ir grozīts ar Nolīgumu par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā, kas tika parakstīts 2003. gada 14. oktobrī Luksemburgā (1).

(2)

Komisijas 2003. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (2), jāiekļauj Līgumā.

(3)

Komisijas 2004. gada 6. aprīļa Regula (EK) Nr. 707/2004, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (3), jāiekļauj Līgumā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma XXII pielikumā pēc 10.b punkta (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1606/2002) pievieno šādu tekstu:

“10.ba

32003 R 1725: Komisijas 2003. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (OV L 261, 13.10.2003., 1. lpp.), grozīta ar:

32004 R 0707: Komisijas 2004. gada 6. aprīļa Regula (EK) Nr. 707/2004 (OV L 111, 17.4.2004., 3. lpp.).”

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1725/2003 un Nr. 707/2004 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 4. decembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir sniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (4).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 3. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 130, 29.4.2004., 3. lpp.

(2)  OV L 261, 13.10.2003., 1. lpp.

(3)  OV L 111, 17.4.2004., 3. lpp.

(4)  Konstitucionālās prasības ir norādītas.


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/33


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 177/2004

(2004. gada 3. decembris),

ar ko groza EEZ līguma 3. protokolu par produktu izcelsmes noteikumiem, kas minēti līguma 8. panta 3. punkta b) apakšpunktā un EEZ līguma 4. protokolā

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā - “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma 3. protokols ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 29. oktobra Lēmumu Nr. 138/2004 (1).

(2)

Līguma 4. protokols ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2003. gada 14. marta Lēmumu Nr. 38/2003 (2).

(3)

EEZ Apvienotās komitejas 2001. gada 23. novembra Lēmumā Nr. 140/2001 (3) attiecībā uz Līguma 3. protokolu paredzēts pagarināt pārejas laiku Lihtenšteinai līdz 2005. gada 1. janvārim.

(4)

EEZ Apvienotās komitejas 2003. gada 14. marta Lēmumā Nr. 38/2003 attiecībā uz Līguma 4. protokolu paredzēts pagarināt pārejas laiku Lihtenšteinai līdz 2005. gada 1. janvārim.

(5)

Saskaņā ar 1923. gada 29. marta Muitas līgumu Lihtenšteinas Firstiste un Šveices Konfederācija izveido muitas savienību.

(6)

Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija (4) līgumu piemēro arī Lihtenšteinai ar 1972. gada 22. jūlija papildu līgumu starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Šveices Konfederāciju par līguma spēkā esamību attiecībā uz Lihtenšteinas Firstisti (5).

(7)

Eiropas Kopiena un Šveices Konfederācija 2004. gada 26. oktobrī parakstīja nolīgumu, ar ko groza 1972. gada 22. jūlija līgumu starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Šveices Konfederāciju attiecībā uz noteikumiem, ko piemēro apstrādātiem lauksaimniecības produktiem (“nolīgums par grozījumiem”), un jo īpaši Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija līguma 2. protokolu.

(8)

Nolīguma par grozījumiem 4. panta 2. punktā noteikts, ka nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju piemēro arī Lihtenšteinas Firstistes teritorijā, kamēr muitas savienība ar Šveici ir spēkā.

(9)

Ar nolīguma par grozījumiem 2. pielikumu aizstāj 1972. gada 22. jūlija līguma starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Šveices Konfederāciju protokolu Nr. 2 ar jaunu protokolu Nr. 2.

(10)

Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija līguma jaunā 2. protokola 1. panta 3. punktā paredzēts, ka šā protokola noteikumi piemērojami arī Lihtenšteinai, kamēr Lihtenšteinai nepiemēro līguma 3. protokolu.

(11)

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir lietderīgi aizstāt pārejas laiku 3. protokola nepiemērošanai Lihtenšteinai ar ilglaicīgu vienošanos un nepiemērot 3. protokola noteikumus Lihtenšteinai.

(12)

Līguma 4. protokola 2. panta 2. punktā tādu pašu risinājumu jāpiemēro attiecībā uz atkāpi Lihtenšteinai,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma 3. protokola 1. panta 2. punktā un 4. protokola 2. panta 2. punktā tekstu “līdz 2005. gada 1. janvārim” svītro.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 4. decembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (6).

To piemēro no 2005. gada 1. janvāra.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 3. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 342, 18.11.2004., 30. lpp.

(2)  OV L 137, 5.6.2002., 46. lpp.

(3)  OV L 22, 24.1.2002., 34. lpp.

(4)  OV L 300, 31.12.1972., 189. lpp.

(5)  OV L 300, 31.12.1972., 281. lpp.

(6)  Konstitucionālas prasības nav norādītas.


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/35


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 178/2004

(2004. gada 3. decembris),

ar ko groza EEZ līguma 21. protokolu (par uzņēmumiem piemērojamo konkurences noteikumu īstenošanu) un 23. protokolu (par uzraudzības iestāžu sadarbību)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma 21. protokols ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 24. septembra Lēmumu Nr. 130/2004 (1).

(2)

Līguma 23. protokols ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 24. septembra Lēmumu Nr. 130/2004.

(3)

Komisijas 2004. gada 7. aprīļa Regula (EK) Nr. 773/2004 par lietas izskatīšanu saskaņā ar EK Līguma 81. un 82. pantu, ko vada Komisija (2), jāiekļauj Līgumā.

(4)

Ar Regulu (EK) Nr. 773/2004 atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 3385/94 (3), Regulu (EK) Nr. 2842/98 (4) un Regulu (EK) Nr. 2843/98 (5), kas ir iekļautas līgumā un attiecīgi jāatceļ saskaņā ar līgumu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. Pants

Līguma 21. protokola 3. pantu groza šādi:

1.

Aizstāj 1. panta 4. punktu (Komisijas Regula (EK) Nr. 3385/94) ar šādu tekstu:

32004 R 0773: Komisijas 2004. gada 7. aprīļa Regula (EK) Nr. 773/2004 par lietas izskatīšanu saskaņā ar EK Līguma 81. un 82. pantu, ko vada Komisija (OV L 123, 27.4.2004., 18. lpp.).”

2.

Svītro 1. panta 5. punkta (Komisijas Regula (EK) Nr. 2842/98), 1. panta 15. punkta (Komisijas Regula (EK) Nr. 2842/98) un 1. panta 16. punkta (Komisijas Regula (EK) Nr. 2843/98) tekstu.

2. Pants

Aiz Līguma 23. protokola 10. panta iekļauj šādu tekstu:

PIEKĻUVE LIETAS MATERIĀLIEM

10.A pants

Kad uzraudzības iestāde nodrošina piekļuvi lietas materiāliem pusēm, kurām tā ir iesniegusi iebildumus, tiesības piekļūt lietas materiāliem neattiecas uz citas uzraudzības iestādes vai EK dalībvalstu un EBTA valstu kompetento iestāžu iekšējiem dokumentiem. Tiesības piekļūt lietas materiāliem neattiecas arī uz saraksti starp uzraudzības iestādēm, uzraudzības iestādi un EK dalībvalstu vai EBTA valstu kompetentām iestādēm, vai starp EK dalībvalstu vai EBTA valstu kompetentām iestādēm, ja šāda sarakste ir atspoguļota attiecīgās uzraudzības iestādes lietas materiālos.”

3. Pants

Regulas (EK) Nr. 773/2004 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentisks.

4. Pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 4. decembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (6), vai vēlākais EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 24. septembra Lēmuma Nr. 130/2004 spēkā stāšanās dienā.

5. Pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 3. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 64, 10.3.2005, 57. lpp.

(2)  OV L 123, 27.4.2004., 18. lpp.

(3)  OV L 377, 31.12.1994., 28. lpp.

(4)  OV L 354, 30.12.1998., 18. lpp.

(5)  OV L 354, 30.12.1998., 22. lpp.

(6)  Konstitucionālās prasības ir norādītas.


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/37


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 179/2004

(2004. gada 9. decembris),

ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma XIII pielikums ir grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 3. decembra Lēmumu Nr. 171/2004 (1).

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulas (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (2) galvenais mērķis ir Kopienā izveidot un uzturēt augstu vienotu civilās aviācijas drošības līmeni.

(3)

Eiropas Aviācijas drošības aģentūras darbība var ietekmēt civilās aviācijas drošības līmeni Eiropas Ekonomikas zonā.

(4)

Regula (EK) Nr. 1592/2002 tādēļ jāiekļauj Līgumā, lai EBTA valstis neierobežoti varētu piedalīties Eiropas Aviācijas drošības aģentūrā,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma XIII pielikumu groza, kā noteikts šī lēmuma pielikumā.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1592/2002 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentiski.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 10. decembrī ar noteikumu, ka EEZ Apvienotajai komitejai ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (3).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ papildinājumā.

Briselē, 2004. gada 9. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 21. lpp.

(2)  OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības ir norādītas.


PIELIKUMS

EEZ Apvienotās Komitejas Lēmumam Nr. 179/2004

Līguma XIII pielikumā aiz 66.m punkta (Komisijas Regula (EK) Nr. 1138/2004) iekļauj šādu tekstu:

„66.n.

32002 R 1592: Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regula (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp.)

Regulas noteikumus šī līguma vajadzībām pielāgo šādi:

a)

Ja tālāk tekstā nav noteikts citādi un neatkarīgi no Līguma 1. protokola noteikumiem, terminu “dalībvalsts(-is)”, kas izmantots Regulā, saprot tādējādi, ka tajā papildus Regulā piešķirtajai nozīmei ietilpst arī EBTA valstis. Piemēro 1. protokola 11. punktu.

b)

Attiecībā uz EBTA valstīm Aģentūra, cik un kad tas ir lietderīgi, palīdz EBTA Uzraudzības iestādei vai, attiecīgā gadījumā, Pastāvīgajai komitejai veikt to attiecīgos uzdevumus.

c)

Nevienu punktu šajā regulā nevar interpretēt tādējādi, ka Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai (EASA) tiek dotas tiesības rīkoties EBTA valstu vārdā saskaņā ar starptautiskiem līgumiem citiem mērķiem, kā tikai palīdzēt to saistību izpildē saskaņā ar šādiem līgumiem.

d)

Šādus grozījumus izdara 9. punktā:

i)

Aiz vārdiem “Kopienu” 1. punktā iekļauj vārdus “vai EBTA valsti”.

ii)

Aizstāj 9. panta 2. punktu ar šādu tekstu:

“Ja Kopiena ar trešo valsti apspriež nolīguma slēgšanu, kurā dalībvalstij vai Aģentūrai ir paredzētas tiesības izsniegt sertifikātus, balstoties uz sertifikātu, ko izdevušas šīs trešās valsts aeronavigācijas iestādes, tai jācenšas par labu EBTA valstīm no šīs trešās valsts panākt tāda paša nolīguma slēgšanas piedāvājumu. EBTA valstis, savukārt, centīsies ar trešajām valstīm noslēgt nolīgumus, kuri atbilst nolīgumiem, kas slēgti ar Kopienu.”

e)

Ar šādu punktu papildina 11. pantu:

“5.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem Regulas piemērošanas nolūkos tiek piemērota arī jebkuriem Aģentūras dokumentiem attiecībā uz EBTA valstīm.”

f)

Ar šādu tekstu papildina 12. panta 2. punkta b) apakšpunktu:

“Aģentūra palīdzēs arī EBTA Uzraudzības iestādei un tai sniegs tādu pašu atbalstu, ja šādi pasākumi un uzdevumi saskaņā ar Līgumu būs iestādes kompetencē.”

g)

Ar šādu tekstu aizstāj 12. panta 2. punkta e) apakšpunktu:

“savas kompetences jomās veic funkcijas un uzdevumus, kas līgumslēdzējpusēm noteikti piemērojamās starptautiskās konvencijās, un jo īpaši Čikāgas konvencijā. EBTA valstu aeronavigācijas iestādes šādas funkcijas un uzdevumus veic tikai, ja tas paredzēts šajā regulā.”

h)

Aizstāj 15. panta 1. teikumu ar šādu tekstu:

“Attiecībā uz ražojumiem, daļām un ierīcēm, kas minētas 4. panta 1. punktā, Aģentūra, ja tas būs lietderīgi un saskaņā ar Čikāgas konvenciju vai tās pielikumiem veiks valsts funkcijas un uzdevumus attiecībā uz projektēšanu, izgatavošanu vai reģistrāciju, ja tas attiecas uz projektu apstiprināšanu. EBTA valstu aeronavigācijas iestādes šādas funkcijas un uzdevumus veic tikai, ja tas noteikts šajā pantā.”

i)

Šādus grozījumus izdara 16. punktā:

Ar šādu tekstu papildina 1. punktu:

“Aģentūra ziņo EBTA Uzraudzības iestādei par standartizācijas pārbaudēm EBTA valstīs.”

Ar šādu tekstu papildina 3. punktu:

“Attiecībā uz EBTA valstīm EBTA Uzraudzības iestāde konsultē Aģentūru.”

j)

Ar šādu punktu papildina 20. pantu:

“4.

Atkāpjoties no Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 2. punkta a) apakšpunkta, EBTA valstu valstspiederīgie, kam ir visas pilsoņu tiesības, var tikt nodarbināti, balstoties uz ar Aģentūras izpilddirektora slēgtu līgumu.”

k)

Ar šādu tekstu papildina 21. pantu:

“EBTA valstis attiecībā uz Aģentūru un tās darbiniekiem piemēro Protokolu par Eiropas Kopienu privilēģijām un neaizskaramību un piemērojamos noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar protokolu.”

l)

Aiz vārda “Kopienas” 23. panta 1. punktā iekļauj šādu tekstu:

“, Islandes un Norvēģijas.”

m)

Pēc 24. panta 2. punkta c) apakšpunkta iekļauj šādu tekstu:

“ca)

Gada pārskatu un Aģentūras darba programmu saskaņā ar, attiecīgi, b) un c) apakšpunktiem, nosūta EBTA Uzraudzības iestādei.”

n)

Ar šādu punktu papildina 25. pantu:

“3.

EBTA valstis neierobežoti piedalās Valdes darbā, un tām Valdē ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā ES dalībvalstīm, izņemot balsstiesības.”

o)

Ar šādu punktu papildina 32. pantu:

“6.

EBTA valstu pilsoņiem ir tiesības būt par Apelācijas padomes locekli un priekšsēdētāju. Komisija, sastādot 3. punktā minēto personu sarakstu, apsver arī piemērotu EBTA valstu pilsoņu iekļaušanu sarakstā.”

p)

Šādu tekstu iekļauj 45. panta 1. punkta beigās:

“Attiecībā uz EBTA valstīm Aģentūra palīdz EBTA Uzraudzības iestādei minēto uzdevumu izpildē.”

q)

Ar šādu punktu papildina 48. pantu:

“8.

EBTA valstis piedalās Kopienas finansiālajos ieguldījumos, kas minēti 1. punkta pirmajā ievilkumā. Šim nolūkam mutatis mutandis tiek piemērota 82. panta 1. punkta a) apakšpunktā un Līguma 32. protokolā noteiktā kārtībā.”

r)

Ar šādiem punktiem papildina 54. pantu:

“6.

EBTA valstis neierobežoti piedalās saskaņā ar 1. punktu izveidotās komitejas darbā, un tām tajā ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā ES dalībvalstīm, izņemot balsstiesības.

7.

Ja Komisija un komiteja nevar vienoties, lēmumu strīdīgajā jautājumā var pieņemt Padome, EBTA valstis var ierosināt jautājumu izskatīt EEZ Apvienotajā komitejā saskaņā ar Līguma 5. pantu.””


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/42


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 180/2004

(2004. gada 16. decembris),

ar kuru groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kurš grozīts ar protokolu, ar ko pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma 31. protokols tika grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 8. jūnija Lēmumu Nr. 90/2004 (1).

(2)

Ir atbilstīgi veicināt Līgumslēdzēju pušu pienācīgu sadarbību lietās, uz ko attiecas kopuzņēmuma “Galileo” darbība, kā noteikts Padomes 2002. gada 21. maija Regulā (EK) Nr. 876/2002 (2).

(3)

Lai varētu notikt šāda sadarbība, būtu jāgroza līguma 31. protokols,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Līguma 31. protokolā pēc 1. panta 7. punkta (“Pētniecība un tehniskā attīstība”) iekļauj šādu punktu:

“8.

Līgumslēdzējas puses veicina pienācīgu sadarbību starp kompetentām organizācijām, iestādēm un citām struktūrām to teritorijā, ja tas var palīdzēt nostiprināt un paplašināt sadarbību jautājumos, uz ko attiecas kopuzņēmuma “Galileo” darbība (3)

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma sniegšanas EEZ Apvienotajai komitejai saskaņā ar līguma 103. panta 1. punktu (4).

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 16. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 349, 25.11.2004., 52. lpp.

(2)  OV L 138, 28.5.2002., 1. lpp.

(3)  32002 R 0876: Padomes 2002. gada 21. maija Regula (EK) Nr. 876/2002, ar ko izveido kopuzņēmumu “Galileo”.”

(4)  Konstitucionālas prasības nav norādītas.


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/44


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 181/2004

(2004. gada 16. decembris),

ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma 31. protokols tika grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 6. augusta Lēmumu Nr. 117/2004 (1).

(2)

Ir atbilstīgi paplašināt līguma Līgumslēdzēju pušu sadarbību, attiecinot to arī uz Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 626/2004/EK (2004. gada 31. marts), ar ko groza Lēmumu Nr. 508/2000/EK par programmas “Kultūra 2000” (2).

(3)

Tādēļ būtu jāgroza līguma 31. protokols, lai šī paplašinātā sadarbība varētu sākties 2005. gada 1. janvārī,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

“—

32004 D 0626: Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Lēmums Nr. 626/2004/EK (OV L 99, 3.4.2004., 3. lpp.).”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā vienu dienu pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas EEZ Apvienotajai komitejai saskaņā ar līguma 103. panta 1. punktu (3).

To piemēro no 2005. gada 1. janvāra.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ papildsērijā.

Briselē, 2004. gada 16. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 64, 10.3.2005., 5. lpp.

(2)  OV L 99, 3.4.2004., 3. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/46


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 182/2004

(2004. gada 16. decembris),

ar kuru groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma 31. protokols tika grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 6. augusta Lēmumu Nr. 115/2004 (1).

(2)

Ir atbilstīgi paplašināt Līgumslēdzēju pušu sadarbību, attiecinot to arī uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Lēmumu Nr. 791/2004/EK, ar ko ievieš Kopienas rīcības programmu, kas vajadzīga, lai atbalstītu Eiropas līmeņa organizācijas un konkrētas darbības izglītības un apmācības jomā (2).

(3)

Tādēļ jāgroza līguma 31. protokols, lai šī paplašinātā sadarbība varētu sākties 2005. gada 1. janvārī,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Līguma 31. protokola 4. pantu groza šādi.

1.

Pirmajā teikumā 2.h punktā vārdu “programma” aizstāj ar vārdu “programmas”.

2.

Šādu ievilkumu pievieno 2.h punktam :

“—

32004 D 0791: Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Lēmums Nr. 791/2004/EK, ar ko ievieš Kopienas rīcības programmu, kas vajadzīga, lai atbalstītu Eiropas līmeņa organizācijas un konkrētas darbības izglītības un apmācības jomā (OV L 138, 30.4.2004., 31. lpp.).

Lēmuma noteikumi šā līguma vajadzībām lasāmi ar šādiem pielāgojumiem:

EBTA valstis piedalās programmas darbībās 2, 3 A, 3 B un 3 C.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā vienu dienu pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas EEZ Apvienotajai komitejai saskaņā ar līguma 103. panta 1. punktu (3).

To piemēro no 2005. gada 1. janvāra.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ papildsērijā.

Briselē, 2004. gada 16. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā -

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 64, 10.3.2005, 1. lpp.

(2)  OV L 138, 30.4.2004., 31. lpp.

(3)  Konstitucionālas prasības nav norādītas.


26.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/48


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 183/2004

(2004. gada 16. decembris),

ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, kas pielāgots ar Protokolu, ar kuru pielāgo Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Līguma 31. protokolā grozījumi izdarīti ar EEZ Apvienotās komitejas 2004. gada 6. augusta Lēmumu Nr. 115/2004 (1).

(2)

Ir lietderīgi paplašināt Līguma pušu sadarbību, attiecinot to arī uz Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 790/2004/EK (2004. gada 21. aprīlis), ar ko ievieš Kopienas rīcības programmu, kas vajadzīga, lai atbalstītu Eiropas līmeņa organizācijas jaunatnes lietu jomā (2).

(3)

Tādēļ Līguma 31. protokols būtu jāgroza, lai nodrošinātu šādu paplašinātu sadarbību no 2005. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Līguma 31. protokola 4. pantu groza šādi:

1.

Aiz 2.j punkta iekļauj šādu punktu:

“2.k

EBTA valstis no 2005. gada 1. janvāra piedalās šādā programmā:

32004 D 0790: Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 790/2004/EK (2004. gada 21. aprīlis), ar ko ievieš Kopienas rīcības programmu, kas vajadzīga, lai atbalstītu Eiropas līmeņa organizācijas jaunatnes lietu jomā (OV L 138, 30.4.2004., 24. lpp.).”

2.

Panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“EBTA valstis saskaņā ar Līguma 82. panta 1. punkta a) apakšpunktu finansiāli atbalsta programmas un rīcības, kas minētas 1., 2., 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h, 2.i, 2.j un 2.k punktā.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas EEZ Apvienotajai komitejai saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (3).

To piemēro no 2005. gada 1. janvāra.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ papildinājumā.

Briselē, 2004. gada 16. decembrī

EEZ Apvienotās komitejas vārdā -

priekšsēdētājs

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OV L 64, 10.3.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 138, 30.4.2004., 24. lpp.

(3)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.