ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 128

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 21. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 768/2005 (2005. gada 26. aprīlis), ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 769/2005 (2005. gada 20. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

15

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 770/2005 (2005. gada 20. maijs) par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 771/2005 (2005. gada 20. maijs), ar kuru nosaka pagaidu antidempinga maksājumu dažu Ķīnas Tautas Republikas, Indonēzijas, Taivānas, Taizemes un Vjetnamas izcelsmes nerūsējošā tērauda skrūvju un stiprinājumu veidu un to daļu ievedumiem

19

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 772/2005 (2005. gada 20. maijs) par tehniskajiem noteikumiem, lai ietvertu ikgadējās Kopienas statistikas izveides par tērauda rūpniecību 2003. – 2009. pārskata gadam tehniskā formāta definīciju un raksturlielumus ( 1 )

51

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 2. maijs) par pasākumiem, kas vajadzīgi sakarā ar tirdzniecības šķērsli, kuru veido Brazīlijas piemērotā tirdzniecības prakse, kas ietekmē tirdzniecību ar atjaunotām riepām (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1302)

71

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 18. maijs), ar ko groza Lēmumu 1999/217/EK attiecībā uz pārtikas produktos vai uz tiem lietojamo aromatizējošu vielu reģistru (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1437)  ( 1 )

73

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 18. maijs), ar ko piekto reizi groza Lēmumu 2004/122/EK par noteiktiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz putnu gripu Ziemeļkorejā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1451)  ( 1 )

77

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

21.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 768/2005

(2005. gada 26. aprīlis),

ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EK) Nr. 2371/2002 (2002. gada 20. decembris) par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (2) iekļauta prasība dalībvalstīm nodrošināt efektīvu kopējās zivsaimniecības politikas kontroli, pārbaudi un izpildi, un tālab sadarboties savā starpā un ar trešām valstīm.

(2)

Lai izpildītu šos pienākumus, dalībvalstīm jākoordinē kontroles un pārbaudes pasākumi savās sauszemes teritorijās, Kopienas ūdeņos un starptautiskos ūdeņos, ievērojot starptautiskās tiesības un jo īpaši Kopienas saistības reģionālās zivsaimniecības organizācijās un saskaņā ar nolīgumiem, kas noslēgti ar trešām valstīm.

(3)

Neviena pārbaudes sistēma nevar būt rentabla, ja tā nenodrošina pārbaudes uz sauszemes. Šāda iemesla dēļ kopējiem izvietošanas plāniem būtu jāattiecas uz sauszemes teritorijām.

(4)

Tādai sadarbībai, operatīvi koordinējot kontroles un pārbaudes pasākumus, būtu jādod ieguldījums dzīvo ūdens resursu ilgtspējīgā izmantošanā, kā arī jānodrošina viendabīga konkurences vide tiem, kas zivsaimniecības nozarē ir iesaistīti šādā izmantošanā, tādējādi mazinot konkurences traucējumus.

(5)

Efektīva zivsaimniecības kontrole un pārbaude ir uzskatāma par būtiski svarīgu, lai apkarotu nelegālu, neziņotu un nereglamentētu zveju.

(6)

Neskarot dalībvalstu pienākumus, kas izriet no Regulas (EK) Nr. 2371/2002, ir vajadzīga tehniska un administratīva Kopienas struktūra, kas organizētu dalībvalstu sadarbību un koordināciju starp tām attiecībā uz zivsaimniecības kontroli un pārbaudi.

(7)

Lai to nodrošinātu, pastāvošajās Kopienas iestāžu struktūrās un ņemot vērā Komisijas un dalībvalstu kompetenču pārdalījumu, ir lietderīgi izveidot Kopienas Zivsaimniecības kontroles Aģentūru (“Aģentūra”).

(8)

Lai sasniegtu Aģentūras dibināšanas mērķus, ir jādefinē tās uzdevumi.

(9)

Konkrēti, Aģentūrai pēc Komisijas lūguma būtu jāvar palīdzēt Kopienai un dalībvalstīm attiecībās ar trešām valstīm un/vai reģionālām zivsaimniecības organizācijām, un sadarboties ar to kompetentām iestādēm, ņemot vērā Kopienas starptautiskās saistības.

(10)

Turklāt ir jāstrādā, lai efektīvi piemērotu Kopienas pārbaudes procedūras. Aģentūra laika gaitā varētu kļūt par zinātniskas un tehniskas palīdzības uzziņu avotu zivsaimniecības kontroles un pārbaudes sfērā.

(11)

Lai īstenotu kopējās zivsaimniecības politikas mērķus, kas paredz dzīvo ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu saistībā ar ilgtspējīgu attīstību, Padome paredz pasākumus par dzīvo ūdens resursu saglabāšanu, apsaimniekošanu un izmantošanu.

(12)

Nodrošinot šo pasākumu atbilstīgu izpildi, dalībvalstīm jāizmanto attiecīgi kontroles un izpildes līdzekļi. Lai kontroli un izpildi darītu efektīvāku un iedarbīgāku, Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 30. panta 2. punktā paredzēto procedūru un saziņā ar attiecīgajām dalībvalstīm būtu lietderīgi paredzēt īpašas kontroles un pārbaudes programmas. Attiecīgi būtu jāgroza Padomes Regula (EEK) Nr. 2847/93 (1993. gada 12. oktobris), ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (3).

(13)

Dalībvalstu operatīvās sadarbības koordinācijai, ko veic Aģentūra, būtu jānotiek, pamatojoties uz kopējiem izvietošanas plāniem, saskaņā ar kuriem organizē attiecīgo dalībvalstu pieejamo kontroles un pārbaudes līdzekļu izmantojumu tā, lai darbotos kontroles un pārbaudes programmas. Dalībvalstu veiktām zivsaimniecības kontroles un pārbaudes darbībām būtu jānotiek saskaņā ar vienotiem kontroles un pārbaudes pasākumu kritērijiem, prioritātēm, standartiem un procedūrām, pamatojoties uz šīm programmām.

(14)

Kontroles un pārbaudes programmu pieņemšana uzliek dalībvalstīm pienākumu efektīvi nodrošināt resursus, kas vajadzīgi programmas īstenošanai. Dalībvalstīm uzreiz jādara Aģentūrai zināms, kādus kontroles un pārbaudes līdzekļus tās paredz lietot, īstenojot katru programmu. Kopējie izvietošanas plāni neuzliek nekādas papildu saistības attiecībā uz kontroli, pārbaudi un izpildi vai šajā sakarā vajadzīgo resursu nodrošinājumu.

(15)

Kopējs izvietošanas plāns Aģentūrai būtu jāsagatavo vienīgi tad, ja tas būtu paredzēts darba programmā.

(16)

Darba programma būtu jāpieņem valdei, kas, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju, nodrošina pietiekamu vienprātību, arī saskaņojot darba programmā paredzētos Aģentūras uzdevumus un Aģentūrai pieejamos resursus.

(17)

Izpilddirektora galvenais uzdevums būtu, apspriežoties ar valdes locekļiem un dalībvalstīm, nodrošināt, lai katra gada darba programmas mērķiem atbilstu pietiekami resursi, ko Aģentūrai nodrošinājušas dalībvalstis, lai tā varētu veikt darba programmu.

(18)

Izpilddirektoram būtu arī jāsastāda precīzi izvietošanas plāni, izmantojot resursus, ko dalībvalstis atvēlējušas katras kontroles un pārbaudes programmas izpildei, un respektējot īpašajā kontroles un pārbaudes programmā izklāstītos noteikumus un mērķus, kas ir kopējā izvietošanas plāna pamatā, kā arī citus attiecīgus noteikumus, piemēram, par Kopienas norīkotiem inspektoriem.

(19)

Šajā sakarā izpilddirektoram plānošana jāvada tā, lai dalībvalstis, pamatojoties uz savu darba pieredzi, laicīgi iesniegtu komentārus, reizē nepārkāpjot Aģentūras darba plānu un šajā regulā paredzētos termiņus. Izpilddirektoram ir jāņem vērā attiecīgo dalībvalstu ieinteresētība tajās zivsaimniecības jomās, uz ko attiecas katrs plāns. Nodrošinot efektīvu un laicīgu kopējo kontroles un pārbaudes darbību koordināciju, ir jāparedz procedūra, kas ļautu pieņemt lēmumus par plānu pieņemšanu, ja attiecīgās dalībvalstis nevar savstarpēji vienoties.

(20)

Sastādot un pieņemot kopējus izvietošanas plānus, kas attiecas uz ūdeņiem ārpus Kopienas, procedūrai jābūt līdzīgai tai, kura attiecas uz Kopienas ūdeņiem. Kopējiem izvietošanas plāniem jābalstās uz starptautisku kontroles un pārbaudes programmu, ar ko īsteno Kopienai saistošas starptautiskas saistības kontroles un pārbaudes jomā.

(21)

Lai īstenotu kopējos izvietošanas plānus, attiecīgām dalībvalstīm būtu jāapvieno un jāizvieto pieejamie kontroles un pārbaudes līdzekļi, ko tās atvēlējušas tādiem plāniem. Aģentūrai būtu jānovērtē, vai pieejamie kontroles un pārbaudes līdzekļi ir pietiekami, un vajadzības gadījumā attiecīgās dalībvalstis un Komisija jāinformē par to, ka līdzekļi nav pietiekami, lai pildītu kontroles un pārbaudes programmā izvirzītos uzdevumus.

(22)

Dalībvalstīm būtu jāievēro saistības kontroles un pārbaudes jomā, jo īpaši, īstenojot īpašo kontroles un pārbaudes programmu, kas ir pieņemta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2371/2002, un Aģentūrai nevajadzētu būt pilnvarotai dalībvalstīm uzlikt papildu saistības vai sankcijas kopēju izvietošanas plānu sakarā.

(23)

Aģentūrai būtu regulāri jāpārskata kopējo izvietošanas plānu efektivitāte.

(24)

Būtu lietderīgi paredzēt iespēju paredzēt īpašus īstenošanas noteikumus, lai pieņemtu un apstiprinātu kopējos izvietošanas plānus. Šo iespēju varētu izmantot pēc Aģentūras darbības sākuma un saskaņā ar izpilddirektora ieskatiem tādi noteikumi ir jāparedz Kopienas tiesību aktos.

(25)

Aģentūrai vajadzētu būt tiesīgai pēc lūguma sniegt līgumpakalpojumus, kas attiecas uz kontroles un pārbaudes līdzekļiem, ko attiecīgās dalībvalstis lietos kopīgai izvietošanai.

(26)

Lai Aģentūra varētu pildīt uzdevumus, Komisijai, dalībvalstīm un Aģentūrai pa informācijas sakaru tīkliem būtu jāapmainās ar būtisku informāciju par kontroli un pārbaudi.

(27)

Aģentūras statusā un struktūrā būtu jāparedz atbilstība gaidāmo rezultātu objektivitātei, un jāļauj tai funkcionēt ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un Komisiju. Tādējādi Aģentūrai būtu jāpiešķir juridiska, finansiāla un administratīva patstāvība, reizē uzturot ciešas saites ar Kopienas iestādēm un dalībvalstīm. Lai to panāktu, Aģentūrai vajadzētu būt Kopienas struktūrai ar juridiskās personas statusu, kura īsteno pilnvaras, kas tai piešķirtas ar šo regulu.

(28)

Attiecībā uz Aģentūras līgumsaistībām, uz ko attiecas tiesību akti, ko piemēro Aģentūras noslēgtiem līgumiem, saskaņā ar līgumā ietverto šķīrējtiesas klauzulu kompetencei būtu jābūt nodotai Eiropas Kopienu Tiesai. Eiropas Kopienu Tiesas kompetencē vajadzētu būt arī strīdiem par visu to kaitējumu kompensāciju, ko radījušas Aģentūras ārpuslīgumu saistības, ievērojot vispārējus tiesību principus, kas ir kopīgi dalībvalstu tiesību aktiem.

(29)

Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu būt pārstāvētām valdē, kam uzticēts nodrošināt pareizu un efektīvu Aģentūras darbību.

(30)

Būtu jāizveido Konsultatīva padome, lai konsultētu izpilddirektoru un nodrošinātu ciešu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm.

(31)

Tā kā Aģentūrai ir jāpilda Kopienas saistības un pēc Komisijas lūguma jāsadarbojas ar trešām valstīm un reģionālām zivsaimniecības organizācijām saskaņā ar Kopienas starptautiskām saistībām, valdes priekšsēdētājs būtu jāievēl no Komisijas pārstāvjiem.

(32)

Nosakot balsošanas procedūru valdē, būtu jāņem vērā dalībvalstu un Komisijas ieinteresētība efektīvā Aģentūras darbībā.

(33)

Būtu lietderīgi paredzēt, ka Konsultatīvās padomes pārstāvis bez balsstiesībām piedalās valdes sēdēs.

(34)

Ir jāparedz Aģentūras izpilddirektora iecelšana un atlaišana, kā arī noteikumi, kas reglamentē viņa darbības.

(35)

Lai veicinātu Aģentūras darbības pārskatāmību, Aģentūrai bez ierobežojumiem būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (4).

(36)

Fizisko personu privātās dzīves aizsardzības interesēs uz šo regulu būtu jāattiecina Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (5).

(37)

Lai garantētu Aģentūras darbības patstāvību un neatkarību, tai būtu jāpiešķir patstāvīgs budžets, kuru veidotu Kopienas iemaksa, kā arī maksājumi par Aģentūras sniegtiem līgumpakalpojumiem. Kopienas budžeta procedūra būtu jāpiemēro attiecībā uz Kopienas iemaksu un visām citām subsīdijām, ko piešķir no Eiropas Savienības vispārējā budžeta. Finanšu revīzija būtu jāveic Revīzijas palātai.

(38)

Lai apkarotu krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, Aģentūrai bez ierobežojumiem būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1073/1999 (1999. gada 25. maijs) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) (6), un Aģentūrai būtu jāpievienojas 1999. gada 25. maijā noslēgtajam Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Kopienu Komisijas Iestāžu nolīgumam par iekšējo izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) (7).

(39)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (8),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

MĒRĶIS, PIEMĒROŠANAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Mērķis

Ar šo regulu ir izveidota Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (“Aģentūra”), kuras mērķis ir organizēt dalībvalstu izvērstu, operatīvu zivsaimniecības kontroles un pārbaudes pasākumu koordināciju un palīdzēt tām sadarboties, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, nodrošinot tās efektīvu un vienādu piemērošanu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā ir lietotas šādas definīcijas:

a)

“kontrole un pārbaude” ir jebkādi dalībvalstu pasākumi, jo īpaši tādi, ko veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 23., 24. un 28. pantu, kontrolējot un pārbaudot zvejas darbības kopējās zivsaimniecības politikas piemērošanas jomā, tostarp pārraudzības un uzraudzības darbības, piemēram, kuģu satelītnovērošanas sistēmas un novērošanas programmas;

b)

“kontroles un pārbaudes līdzekļi” ir pārraudzības kuģi, lidaparāti, transportlīdzekļi un citi materiāli resursi, kā arī inspektori, novērotāji un citi cilvēkresursi, ko dalībvalstis izmanto kontrolei un pārbaudei;

c)

“kopējs izvietošanas plāns” ir plāns, kurā izklāstīti operatīvi pasākumi pieejamo kontroles un pārbaudes līdzekļu izvietošanai;

d)

“starptautiska kontroles un pārbaudes programma” ir programma, kurā izklāstīti kopīgi kontroles un pārbaudes pasākumu mērķi, prioritātes un procedūras, lai īstenotu Kopienas starptautiskās saistības, kas saistītas ar kontroli un pārbaudi;

e)

“īpaša kontroles un pārbaudes programma” ir programma, kurā ir izklāstīti kopīgu, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2847/93 34.c pantu paredzētu kontroles un pārbaudes darbību mērķi, prioritātes un procedūras;

f)

“zivsaimniecība” ir zvejas darbības, izmantojot dažus zivju krājumus, ko nosaka Padome, jo īpaši saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 5. un 6. pantu;

g)

“Kopienas norīkoti inspektori” ir inspektori, kas norādīti Regulas (EK) Nr. 2371/2002 28. panta 4. punktā minētajā sarakstā.

II NODAĻA

AĢENTŪRAS PIENĀKUMI UN UZDEVUMI

3. pants

Pienākumi

Aģentūras pienākumi ir:

a)

saskaņot dalībvalstu veiktos kontroles un pārbaudes pasākumus, kas attiecas uz Kopienas saistībām kontroles un pārbaudes jomā;

b)

koordinēt attiecīgu dalībvalstu apvienotu kontroles un pārbaudes līdzekļu izvietošanu, ievērojot šo regulu;

c)

palīdzēt dalībvalstīm darīt zināmu informāciju par zvejas darbībām un kontroles un pārbaudes pasākumiem Komisijai un trešām personām;

d)

savas kompetences robežās palīdzēt dalībvalstīm īstenot to uzdevumus un saistības, ko uzliek kopējā zivsaimniecības politika;

e)

palīdzēt dalībvalstīm un Komisijai saskaņot kopējās zivsaimniecības politikas piemērošanu visā Kopienā;

f)

dot ieguldījumu dalībvalstu un Komisijas darbā, pētot un attīstot kontroles un pārbaudes paņēmienus;

g)

veicināt inspektoru mācību un pieredzes apmaiņas koordināciju dalībvalstu starpā;

h)

koordinēt nelegālas, neziņotas un nereglamentētas zvejas apkarošanas operācijas saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

4. pants

Uzdevumi, kas attiecas uz Kopienas starptautiskām saistībām kontroles un pārbaudes jomā

1.   Pēc Komisijas lūguma Aģentūra:

a)

palīdz Kopienai un dalībvalstīm attiecībās ar trešām valstīm un reģionālām starptautiskām zivsaimniecības organizācijām, kurās ir iesaistījusies Kopiena;

b)

sadarbojas ar kompetentām reģionālu starptautisku zivsaimniecības organizāciju iestādēm saistībā ar Kopienas saistībām kontroles un pārbaudes jomā, ievērojot sadarbības nolīgumus, kas noslēgti ar šādām struktūrām.

2.   Pēc Komisijas lūguma Aģentūra var sadarboties ar kompetentām trešo valstu iestādēm kontroles un pārbaudes jautājumos, ievērojot nolīgumus, ko Kopiena noslēgusi ar šādām valstīm.

3.   Aģentūra savas kompetences robežās var dalībvalstu vārdā veikt uzdevumus saskaņā ar starptautiskiem zivsaimniecības nolīgumiem, kuros Kopiena ir līgumslēdzēja puse.

5. pants

Ar operatīvu koordināciju saistīti uzdevumi

1.   Aģentūras veiktā operatīvā koordinācija attiecas arī uz zvejas darbību pārbaudi un kontroli, pie tās pieder zivsaimniecības produktu imports, pārvadājumi un izkraušana līdz pat laikam, kad produktus pēc izkraušanas saņem pirmais pircējs.

2.   Operatīvas koordinācijas vajadzībām Aģentūra izstrādā kopējus izvietošanas plānus un saskaņā ar III nodaļu organizē operatīvu dalībvalstu veikto kontroles un pārbaudes pasākumu koordināciju.

6. pants

Līgumpakalpojumi dalībvalstīm

Aģentūra pēc dalībvalstu lūguma var tām sniegt ar kontroli un pārbaudi saistītus līgumpakalpojumus sakarā ar saistībām attiecībā uz zivsaimniecību Kopienas un/vai starptautiskos ūdeņos, arī kontroles un pārbaudes platformu fraktēšanu, darbību un personāla nodrošinājumu, un novērotāju nodrošināšanu kopīgās attiecīgo dalībvalstu darbībās.

7. pants

Palīdzība dalībvalstīm

Palīdzot dalībvalstīm labāk pildīt saistības, ko uzliek kopējā zivsaimniecības politika, Aģentūra:

a)

izveido un izstrādā pamatprogrammu dalībvalstu zivsaimniecības jomu inspektoru instruktoru mācībām, un organizē papildu mācības un seminārus inspektoriem un citiem novērošanas, kontroles un pārbaudes darbībās iesaistītiem darbiniekiem;

b)

pēc dalībvalstu lūguma saistībā ar dalībvalstu veiktiem kontroles un pārbaudes pasākumiem vienoti iepērk preces un pakalpojumus, kā arī gatavo un koordinē dalībvalstu kopīgu izmēģinājuma projektu īstenošanu;

c)

izstrādā vienotas operatīvas procedūras saistībā ar kontroles un pārbaudes darbībām, ko kopīgi veic divas vai vairākas dalībvalstis;

d)

izstrādā kritērijus kontroles un pārbaudes līdzekļu apmaiņai dalībvalstu starpā, kā arī dalībvalstu un trešo valstu starpā, un tam, lai dalībvalstis nodrošinātu tādus līdzekļus.

III NODAĻA

OPERATĪVA KOORDINĀCIJA

8. pants

Kopienas saistību īstenošana kontroles un pārbaudes jomā

Pēc Komisijas lūguma Aģentūra, balstoties uz starptautiskām kontroles un pārbaudes programmām, koordinē dalībvalstu veiktās kontroles un pārbaudes darbības, izstrādājot kopējus izvietošanas plānus.

9. pants

Īpašu kontroles un pārbaudes programmu īstenošana

Aģentūra koordinē īpašu kontroles un pārbaudes programmu īstenošanu, kuras, izmantojot kopējus izvietošanas plānus, izstrādātas saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2847/93 34.c pantu.

10. pants

Kopēju izvietošanas plānu saturs

Katrs kopējs izvietošanas plāns:

a)

atbilst attiecīgām kontroles un pārbaudes programmas prasībām;

b)

ietver Komisijas kontroles un pārbaudes programmās paredzētos kritērijus, standartus, prioritātes un kopējās pārbaudes procedūras;

c)

tiecas spēkā esošos attiecīgas valsts kontroles un pārbaudes līdzekļus, kas darīti zināmi saskaņā ar 11. panta 2. punktu, saskaņot ar vajadzībām un organizēt to izvietošanu;

d)

organizē izmantojumu cilvēkresursiem un materiālu resursiem, arī Kopienas norīkoto inspektoru grupām no vairāk nekā vienas dalībvalsts, ņemot vērā termiņus un apgabalus, kuros tie jāizvieto;

e)

ņem vērā attiecīgo dalībvalstu spēkā esošās saistības citu kopēju izvietošanas plānu sakarā, kā arī konkrētus reģionālus un vietējus faktorus;

f)

definē nosacījumus, ar ko saskaņā kādas dalībvalsts kontroles un pārbaudes līdzekļi var iebraukt ūdeņos, kas ir citas dalībvalsts suverenitātē un jurisdikcijā.

11. pants

Paziņojums par kontroles un pārbaudes līdzekļiem

1.   Dalībvalstis ik gadu līdz 15. oktobrim dara Aģentūrai zināmu, kādi kontroles un pārbaudes līdzekļi, ko nākamā gadā varēs izmantot kontroles un pārbaudes vajadzībām, ir to rīcībā.

2.   Katra dalībvalsts vēlākais vienu mēnesi pēc paziņojuma par lēmumu, ar ko izveidota starptautiska kontroles un pārbaudes programma vai konkrēta, ar dalībvalsti saistīta kontroles un pārbaudes programma, dara Aģentūrai zināmu, ar kādiem līdzekļiem tā plāno to īstenot.

12. pants

Kopēju izvietošanas plānu pieņemšanas procedūra

1.   Pamatojoties uz 11. panta 2. punktā paredzētajiem paziņojumiem un trīs mēnešos pēc tāda paziņojuma saņemšanas Aģentūras izpilddirektors, apspriedies ar attiecīgām dalībvalstīm, izstrādā kopēja izvietošanas plāna projektu.

2.   Kopēja izvietošanas plāna projektā ir noteikts, kādus kontroles un pārbaudes līdzekļus var apvienot, lai, ņemot vērā attiecīgu dalībvalstu ieinteresētību konkrētās zivsaimniecības jomās, īstenotu kontroles un pārbaudes programmu, uz ko attiecas plāns.

Konkrētas dalībvalsts ieinteresētību kādā zivsaimniecības jomā vērtē, izmantojot šādus kritērijus, kuru relatīvais nozīmīgums ir atkarīgs no katra plāna īpašām pazīmēm:

a)

relatīvais to ūdeņu apjoms, kuri ir tās suverenitātē vai jurisdikcijā – ja tādi ir – uz kuriem attiecas kopējais izvietošanas plāns;

b)

tās teritorijā nozvejotā zivju daudzuma attiecība pret kopējo nozveju konkrētā atsauces periodā tajā zivsaimniecības jomā, uz ko attiecas kopējais izvietošanas plāns;

c)

relatīvais to Kopienas zvejas kuģu daudzums (dzinēja jauda un bruto tonnāža), kuri brauc ar tās karogu un aktīvi zvejo tajā zivsaimniecības jomā, uz ko attiecas kopējais izvietošanas plāns, attiecībā pret kuģu kopskaitu, kuri aktīvi zvejo attiecīgajā zivsaimniecības jomā;

d)

piešķirtās kvotas relatīvais lielums vai, ja kvotu nav, nozvejas apjoms konkrētā atsauces posmā attiecībā uz minēto zivsaimniecības jomu.

3.   Ja, izstrādājot kopēju izvietošanas plānu, kļūst skaidrs, ka attiecīgas kontroles un pārbaudes programmas prasību izpildei trūkst pietiekamu kontroles un pārbaudes līdzekļu, izpilddirektors to uzreiz dara zināmu attiecīgām dalībvalstīm un Komisijai.

4.   Izpilddirektors kopējā izvietošanas plāna projektu tūlīt dara zināmu attiecīgām dalībvalstīm un Komisijai. Ja attiecīgās dalībvalstis vai Komisija piecpadsmit darba dienās pēc tam, kad plāns darīts zināms, pret to neiebilst, izpilddirektors to pieņem.

5.   Ja viena vai vairākas attiecīgas dalībvalstis vai Komisija iebilst pret to, izpilddirektors nodod jautājumu izskatīšanai Komisijā. Komisija var plānā izdarīt visus vajadzīgos labojumus un to pieņemt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 30. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

6.   Aģentūra ik gadu, apspriežoties ar attiecīgām dalībvalstīm, pārskata visus kopējos izvietošanas plānus, ņemot vērā visas jaunas kontroles un pārbaudes programmas, kas attiecas uz attiecīgām dalībvalstīm, kā arī visas prioritātes, ko Komisija noteikusi kontroles un pārbaudes programmās.

13. pants

Kopēju izvietošanas plānu īstenošana

1.   Kopīgas kontroles un pārbaudes darbības veic, pamatojoties uz kopējiem izvietošanas plāniem.

2.   Dalībvalstis, uz ko attiecas kopējs izvietošanas plāns:

a)

dara pieejamus kopējam izvietošanas plānam atvēlētos kontroles un pārbaudes līdzekļus;

b)

attiecīgai valstij ieceļ vienu kontaktpersonu/koordinatoru, kam piešķir pietiekamas pilnvaras, lai varētu laicīgi reaģēt uz Aģentūras lūgumiem, kas attiecas uz kopējā izvietošanas plāna īstenošanu, un dara to zināmu Aģentūrai;

c)

apvienotos kontroles un pārbaudes līdzekļus izvieto saskaņā ar kopējo izvietošanas plānu un 4. punktā minētajām prasībām;

d)

Aģentūrai nodrošina tiešsaistes pieeju informācijai, kas vajadzīga, īstenojot kopējo izvietošanas plānu;

e)

sadarbojas ar Aģentūru, īstenojot kopējo izvietošanas plānu;

f)

nodrošina to, ka darbības ar visiem kontroles un pārbaudes līdzekļiem, kas atvēlēti Kopienas kopējam izvietošanas plānam, veic saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku.

3.   Neskarot dalībvalstu saistības, kas tām jāveic saskaņā ar kopēju izvietošanas plānu, kas pieņemts saskaņā ar 12. pantu, kopējam izvietošanas plānam iedalīto kontroles un pārbaudes līdzekļu kontrole un pārvaldība ir attiecīgās valsts kompetento iestāžu atbildībā, ievērojot attiecīgās valsts tiesību aktus.

4.   Izpilddirektors var definēt prasības, kā īstenot saskaņā ar 12. pantu pieņemtu kopēju izvietošanas plānu. Prasības paredz vienīgi to, kas vajadzīgs, lai īstenotu plānu.

14. pants

Kopēju izvietošanas plānu vērtējums

Aģentūra ik gadu izvērtē un analizē katra kopējā izvietošanas plāna efektivitāti, pamatojoties uz pierādījumiem par iespējamību, ka zvejas darbības var nesaderēt ar kontroles pasākumiem, ko tām piemēro. Izvērtējumus tūlīt dara zināmus Eiropas Parlamentam, Komisijai un dalībvalstīm.

15. pants

Zvejas jomas, uz ko neattiecas kontroles un pārbaudes programmas

Divas vai vairākas dalībvalstis var lūgt Aģentūru koordinēt to kontroles un pārbaudes līdzekļu izvietojumu saistībā ar kādu zivsaimniecības jomu vai zvejas apgabalu, uz ko neattiecas kontroles un pārbaudes programma. Koordinācija notiek, ievērojot kontroles un pārbaudes kritērijus un prioritātes, par ko attiecīgās dalībvalstis ir vienojušās savā starpā.

16. pants

Informācijas tīkls

1.   Komisija, Aģentūra un kompetentas dalībvalstu iestādes apmainās ar būtisku informāciju, kas tām ir pieejama par kopīgiem kontroles un pārbaudes pasākumiem Kopienas un starptautiskos ūdeņos.

2.   Saskaņā ar attiecīgiem Kopienas tiesību aktiem attiecīgo valstu kompetentās iestādes veic pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu konfidencialitāti informācijai, ko tās saņem saskaņā ar šo pantu, ievērojot 37. pantu Regulā (EEK) Nr. 2847/93.

17. pants

Sīki izstrādāti noteikumi

Sīki izstrādātus noteikumus šīs nodaļas īstenošanai var pieņemt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 30. panta 2. punktā izklāstīto procedūru.

Noteikumi var konkrēti attiekties uz kopēju izvietošanas plānu projektu sagatavošanas un pieņemšanas procedūrām.

IV NODAĻA

IEKŠĒJĀ STRUKTŪRA UN DARBĪBA

18. pants

Juridiskais statuss un galvenais birojs

1.   Aģentūra ir Kopienas struktūra. Tai ir juridiskas personas statuss.

2.   Aģentūrai visās dalībvalstīs ir visplašākā tiesībspēja, kas saskaņā ar to tiesību aktiem ir piešķirta juridiskām personām. Konkrēti, tā var iegādāties vai atsavināt kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī būt par pusi tiesas prāvās.

3.   Aģentūru pārstāv tās izpilddirektors.

4.   Aģentūras galvenā mītne atrodas Vigo, Spānijā.

19. pants

Personāls

1.   Uz Aģentūras personālu attiecas Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, kā noteikts Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (9), kā arī noteikumi, ko Civildienesta noteikumu un Nodarbināšanas kārtības piemērošanai ir kopīgi pieņēmušas Eiropas Kopienu iestādes. Valde ar Komisijas piekrišanu pieņem vajadzīgos sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus.

2.   Neskarot 30. pantu, Aģentūra attiecībā uz tās personālu izmanto pilnvaras, kas ar Civildienesta noteikumiem un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību ir piešķirtas iecēlējinstitūcijai.

3.   Aģentūras personālā ir Komisijas norīkoti vai uz laiku norīkoti ierēdņi, kā arī citi darbinieki, ko Aģentūra pieņem darbā, lai veiktu savus uzdevumus.

Aģentūra var pieņemt darbā arī dalībvalstu uz laiku norīkotus ierēdņus.

20. pants

Privilēģijas un imunitāte

Uz Aģentūru attiecas Protokols par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitāti.

21. pants

Saistības

1.   Aģentūras līgumsaistības reglamentē tiesību akti, kas piemērojami attiecīgiem līgumiem.

2.   Tiesas kompetencē ir pieņemt spriedumu saskaņā ar šķīrējtiesas klauzulām, kas ietvertas Aģentūras noslēgtos līgumos.

3.   Attiecībā uz ārpuslīgumu saistībām Aģentūra, ievērojot vispārējus visām dalībvalstīm kopīgus tiesību aktu principus, kompensē jebkādu kaitējumu, ko, pildot pienākumus, radījusi Aģentūra vai tās darbinieki. Tiesas kompetencē ir visi strīdi par šādu kaitējumu kompensāciju.

4.   Darbinieku personisko atbildību pret Aģentūru reglamentē viņiem piemērojamie Civildienesta noteikumi vai Nodarbināšanas kārtība.

22. pants

Valodas

1.   Uz Aģentūru attiecas Regula Nr. 1 (1958. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas (10).

2.   Aģentūras darbam vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības Struktūru tulkošanas centrs.

23. pants

Valdes izveide un pilnvaras

1.   Aģentūrai ir valde.

2.   Valde:

a)

saskaņā ar 30. pantu ieceļ un atlaiž izpilddirektoru;

b)

ik gadu līdz 30. aprīlim pieņem Aģentūras pārskatu par iepriekšējo gadu, un to nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstīm. Ziņojumu dara zināmu atklātībai;

c)

ik gadu līdz 31. oktobrim, ņemot vērā Komisijas un dalībvalstu viedokli, pieņem Aģentūras darba programmu nākamam gadam, un iesniedz to Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un dalībvalstīm;

Darba programmā ir iekļautas Aģentūras prioritātes. Tajā prioritāte ir piešķirta Aģentūras pienākumiem, kas saistīti ar kontroles un pārbaudes programmām. To pieņem, neskarot Kopienas gada budžeta procedūru. Ja 30 dienās pēc darba programmas pieņemšanas Komisija pauž neapmierinātību par to, valde divos mēnešos programmu izskata atkārtoti un pieņem otrā lasījumā, iespējams, ar grozījumiem;

d)

līdz kārtējā finanšu gada sākumam pieņem Aģentūras galīgo budžetu, vajadzības gadījumā koriģējot to atbilstīgi Kopienas iemaksām un citiem Aģentūras ieņēmumiem;

e)

pilda pienākumus attiecībā uz Aģentūras budžetu, ievērojot 35., 36. un 38. pantu;

f)

īsteno izpilddirektora disciplināras uzraudzības tiesības;

g)

izstrādā savu reglamentu, kurā vajadzības gadījumā var paredzēt valdes apakškomiteju izveidi;

h)

paredz procedūras, kas vajadzīgas Aģentūras uzdevumu veikšanai.

24. pants

Valdes sastāvs

1.   Valdē ir dalībvalstu pārstāvji un seši Komisijas pārstāvji. Katrai dalībvalstij ir tiesības iecelt vienu valdes locekli. Dalībvalstis un Komisija katram valdes loceklim ieceļ vienu aizstājēju, kas viņu pārstāv prombūtnes laikā.

2.   Valdes locekļus ieceļ, pamatojoties uz viņu pieredzi attiecīgā nozarē un zināšanām zivsaimniecības jomu kontroles un pārbaudes sfērā.

3.   Katra valdes locekļa amata pilnvaru termiņš ir pieci gadi kopš iecelšanas dienas. Pilnvaru termiņu var pagarināt.

25. pants

Valdes vadība

1.   Valde ievēl priekšsēdētāju no Komisijas pārstāvjiem. Valde no saviem locekļiem ievēl priekšsēdētāja vietnieku. Ja priekšsēdētājs nevar pildīt savus pienākumus, priekšsēdētāja vietnieks automātiski stājas viņa vietā.

2.   Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru termiņš ir trīs gadi, un tas beidzas, kad viņi beidz pildīt valdes locekļu pienākumus. Pilnvaru termiņu var pagarināt vienu reizi.

26. pants

Sanāksmes

1.   Valdes priekšsēdētājs sasauc valdes sanāksmes. Darbakārtību nosaka Aģentūras valdes priekšsēdētājs, ņemot vērā valdes un izpilddirektora priekšlikumus.

2.   Izpilddirektors un Konsultatīvās padomes iecelts pārstāvis piedalās sanāksmēs bez balsstiesībām.

3.   Valde kārtējās sanāksmes sasauc vismaz reizi gadā. Turklāt valde sanāk pēc priekšsēdētāja ierosmes vai pēc Komisijas vai vienas trešdaļas valdē pārstāvēto dalībvalstu lūguma.

4.   Ja lieta ir konfidenciāla vai sakarā ar interešu konfliktu, valde var pieņemt lēmumu attiecīgos darbakārtības jautājumus izskatīt, Konsultatīvās padomes ieceltajam pārstāvim klāt neesot. Reglamentā var ietvert sīkāk izstrādātas normas par šā noteikuma piemērošanu.

5.   Valde var uzaicināt sanāksmēs kā novērotāju piedalīties jebkuru personu, kuras atzinums tai var būt svarīgs.

6.   Valdes locekļiem, ievērojot reglamentu, var palīdzēt padomdevēji vai eksperti.

7.   Aģentūra nodrošina valdei sekretariāta pakalpojumus.

27. pants

Balsošana

1.   Valde pieņem lēmumus ar absolūtu balsu vairākumu.

2.   Katram loceklim ir viena balss. Ja kāds valdes loceklis sanāksmē nepiedalās, viņa balsstiesības ir tiesīgs izmantot attiecīgā locekļa vietnieks.

3.   Reglamentā par balsošanu ietver sīkāk izstrādātus noteikumus, jo īpaši attiecībā uz nosacījumiem, kā viens loceklis var darboties cita locekļa vārdā, kā arī, attiecīgos gadījumos, visas prasības, kas saistītas ar kvorumu.

28. pants

Interešu deklarācija

Valdes locekļi nāk klajā ar interešu deklarāciju, kurā norāda, ka viņiem vai nu nav nekādu interešu, kas varētu ierobežot viņu neatkarību, vai arī nekādu tiešu vai netiešu interešu, ko varētu uzskatīt par tādām, kas ierobežo viņu neatkarību. Minētās deklarācijas rakstiski sniedz ik gadu vai gadījumos, ja saistībā ar darbakārtības punktiem varētu rasties interešu konflikts. Tādā gadījumā attiecīgie locekļi nav tiesīgi balsot par konkrētiem darbakārtības punktiem.

29. pants

Izpilddirektora pienākumi un pilnvaras

1.   Aģentūru vada izpilddirektors. Neskarot Komisijas un valdes attiecīgo kompetenci, izpilddirektors nelūdz un nepieņem nevienas valdības vai citas struktūras norādījumus.

2.   Pildot pienākumus, izpilddirektors īsteno kopējās zivsaimniecības politikas principus.

3.   Izpilddirektoram ir šādi pienākumi un pilnvaras:

a)

viņš sagatavo darbības programmas projektu, un, apspriedies ar Komisiju un dalībvalstīm, iesniedz to valdei. Viņš veic pasākumus, kas vajadzīgi darba programmas īstenošanai šīs regulas, tās īstenošanas noteikumu un citu piemērojamo tiesību aktu nospraustajās robežās;

b)

viņš veic visus pasākumus, arī pieņem iekšējus administratīvus norādījumus un publicē paziņojumus, kas vajadzīgi, nodrošinot Aģentūras organizāciju un darbību saskaņā ar šo regulu;

c)

viņš veic visus vajadzīgos pasākumus, arī pieņem lēmumus par Aģentūras pienākumiem saskaņā ar II un III nodaļu, tostarp kontroles un pārbaudes līdzekļu fraktēšanu un darbību, un informācijas tīkla darbību;

d)

viņš atsaucas uz Komisijas lūgumiem un dalībvalstu palīdzības lūgumiem saskaņā ar 6., 7. un 15. pantu;

e)

viņš organizē efektīvu pārraudzības sistēmu, lai varētu salīdzināt Aģentūras sasniegumus ar tās darbības mērķiem. Pamatojoties uz to, izpilddirektors ik gadu sagatavo gada pārskata projektu un iesniedz to valdei. Viņš izstrādā atzītiem profesionāliem standartiem atbilstīgas regulāras vērtēšanas procedūras;

f)

attiecībā uz personālu viņš izmanto 19. panta 2. punktā paredzētās pilnvaras;

g)

viņš sastāda Aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes saskaņā ar 35. pantu, un īsteno budžetu saskaņā ar 36. pantu.

4.   Izpilddirektors par savu darbību atbild valdei.

30. pants

Izpilddirektora iecelšana un atlaišana

1.   Izpilddirektoru ieceļ valde, pamatojoties uz viņa nopelniem un dokumentētu attiecīgu pieredzi kopējās zivsaimniecības politikas un zivsaimniecības kontroles un pārbaudes jomā, no vismaz divu kandidātu saraksta, ko Komisija iesniedz pēc atlases procedūras, kas notiek pēc publikācijas par amatu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un citur, aicinot pieteikties interesentus.

2.   Valde ir pilnvarota atlaist izpilddirektoru. Valde par šo punktu apspriežas pēc Komisijas vai vienas trešdaļas tās locekļu lūguma.

3.   Valde pieņem lēmumus saskaņā ar 1. un 2. punktu ar divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu.

4.   Izpilddirektora amata pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Amata pilnvaru termiņu pēc Komisijas priekšlikuma var vienreiz pagarināt vēl uz pieciem gadiem un apstiprināt ar divu trešdaļu valdes locekļu balsu vairākumu.

31. pants

Konsultatīvā padome

1.   Konsultatīvajā padomē ir pārstāvji no reģionālajām konsultatīvajām padomēm, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 2371/2002 31. pantā; katra reģionālā konsultatīva padome deleģē vienu pārstāvi. Pārstāvjus var aizstāt viņu aizstājēji, ko ieceļ tajā pašā laikā.

2.   Konsultatīvās padomes locekļi nevar būt valdes locekļi. Konsultatīvā padome vienam savam loceklim uztic piedalīties valdes sanāksmēs bez balsstiesībām.

3.   Konsultatīvā padome pēc izpilddirektora lūguma dod padomus, kā pildīt uzdevumus saskaņā ar šo regulu.

4.   Konsultatīvo padomi vada izpilddirektors. Tā sanāk pēc vadītāja uzaicinājuma vismaz reizi gadā.

5.   Aģentūra nodrošina Konsultatīvajai padomei vajadzīgo loģistikas atbalstu, un tās sanāksmēm nodrošina sekretariāta pakalpojumus.

6.   Valdes locekļi var piedalīties Konsultatīvās padomes sanāksmēs.

32. pants

Pārskatāmība un saziņa

1.   Aģentūras rīcībā esošajiem dokumentiem piemēro Regulu (EK) Nr. 1049/2001.

2.   Valde sešos mēnešos pēc pirmās sapulces paredz praktiskus pasākumus, lai īstenotu Regulu (EK) Nr. 1049/2001.

3.   Aģentūra pēc pašas ierosmes var sazināties jomās, uz ko attiecas tās pienākumi. Aģentūra arī nodrošina to, ka sabiedrība un visas ieinteresētas personas operatīvi saņem objektīvu, ticamu un viegli saprotamu informāciju par tās darbību.

4.   Valde izstrādā attiecīgus iekšējus noteikumus, piemērojot 3. punktu.

5.   Aģentūras lēmumi, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 8. pantu, var būt par pamatu sūdzības iesniegšanai ombudam vai būt par iemeslu iesniegt Tiesā prasību saskaņā ar Līguma 195. un 230. pantu.

6.   Uz informāciju, ko Komisija un Aģentūra saņēmusi saskaņā ar šo regulu, attiecas Regula (EK) Nr. 45/2001.

33. pants

Konfidencialitāte

1.   Konfidencialitātes prasības saskaņā ar Līguma 287. pantu uz Aģentūras valdes locekļiem, izpilddirektoru un personālu attiecas arī pēc tam, kad viņi ir beiguši pildīt savus pienākumus.

2.   Valde izstrādā iekšējus noteikumus attiecībā uz praktiskiem pasākumiem 1. punktā minēto konfidencialitātes prasību īstenošanai.

34. pants

Piekļuve informācijai

1.   Komisijai ir brīva piekļuve visai Aģentūras apkopotajai informācijai. Aģentūra pēc Komisijas lūguma tās norādītajā formā sniedz Komisijai jebkādu informāciju un šīs informācijas vērtējumu.

2.   Dalībvalstīm, kas ir ieinteresētas konkrētās Aģentūras darbībās, ir pieejama informācija, ko Aģentūra apkopojusi par šīm darbībām, ņemot vērā nosacījumus, ko var paredzēt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 30. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

V NODAĻA

FINANŠU NOTEIKUMI

35. pants

Budžets

1.   Aģentūras ieņēmumus veido:

a)

Kopienas iemaksa, kas ir iegrāmatota Eiropas Savienības kopējā budžetā (Komisijas iedaļā);

b)

maksājumi par pakalpojumiem, ko Aģentūra sniedz dalībvalstīm saskaņā ar 6. pantu;

c)

maksājumi par publikācijām, mācībām un/vai citiem Aģentūras sniegtiem pakalpojumiem.

2.   Aģentūras izdevumi sedz ar personālu saistītus, administratīvus, infrastruktūras un operatīvus izdevumus.

3.   Izpilddirektors sastāda Aģentūras ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamam finanšu gadam, un kopā ar štatu saraksta projektu iesniedz valdei.

4.   Ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvarā.

5.   Ik gadu Aģentūras valde, pamatojoties uz ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu, sagatavo ieņēmumu un izdevumu tāmi nākamam finanšu gadam.

6.   Valde ieņēmumu un izdevumu tāmi, kurā iekļauj štata saraksta projektu līdz ar provizorisku darba programmu, vēlākais līdz 31. martam nosūta Komisijai.

7.   Komisija tāmi līdz ar Eiropas Savienības kopējā budžeta provizorisku projektu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei (“budžeta lēmējiestādēm”).

8.   Pamatojoties uz tāmi, Komisija Eiropas Savienības kopējā budžeta provizoriskajā projektā, ko tā iesniedz budžeta lēmējiestādēm saskaņā ar Līguma 272. pantu, iekļauj izdevumus, kurus uzskata par vajadzīgiem saskaņā ar štatu saraksta projektu un no kopējā budžeta maksājamo subsīdiju summu.

9.   Budžeta lēmējiestādes apstiprina subsīdiju apropriācijas Aģentūrai. Budžeta lēmējiestādes apstiprina Aģentūras štatu saraksta projektu.

10.   Valde pieņem budžetu. Tas kļūst par budžeta galīgo variantu pēc Eiropas Savienības vispārējā budžeta pieņemšanas galīgā variantā. Vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē.

11.   Valde cik iespējams drīz paziņo budžeta lēmējiestādēm nodomu īstenot visus projektus, kas var finansiālā ziņā nopietni ietekmēt budžeta finansējumu, jo īpaši, visus projektus, kas saistīti ar īpašumu, piemēram, ēku nomu vai pirkšanu. Valde par to informē Komisiju.

12.   Ja kāda no budžeta lēmējiestādēm dara zināmu nodomu nākt klajā ar atzinumu, tā atzinumu nosūta valdei sešās nedēļās no dienas, kad projekts izsludināts.

36. pants

Budžeta īstenošana un kontrole

1.   Izpilddirektors īsteno Aģentūras budžetu.

2.   Pēc katra finanšu gada beigām, vēlākais, līdz 1. martam Aģentūras grāmatvedis Komisijas grāmatvedim dara zināmus provizoriskus pārskatus, kā arī ziņojumu par attiecīgā finanšu gada budžeta un finanšu apsaimniekošanu. Komisijas grāmatvedis konsolidē iestāžu un decentralizēto struktūru provizoriskos pārskatus saskaņā ar 128. pantu Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (11) (“Finanšu regula”).

3.   Pēc katra finanšu gada beigām, vēlākais, līdz 31. martam Komisijas grāmatvedis nosūta Revīzijas palātai Aģentūras provizoriskos pārskatus līdz ar pārskatu par attiecīgā finanšu gada budžeta un finanšu pārvaldību. Pārskatu par budžeta un finanšu pārvaldību attiecīgajā finanšu gadā nosūta arī Eiropas Parlamentam un Padomei.

4.   Saņemot Revīzijas palātas apsvērumus par Aģentūras provizoriskajiem pārskatiem, saskaņā ar Finanšu regulas 129. pantu izpilddirektors uz savu atbildību izstrādā Aģentūras galīgos pārskatus un iesniedz tos valdei, lai saņemtu atzinumu.

5.   Valde sniedz atzinumu par Aģentūras pārskatu galīgo variantu.

6.   Vēlākais līdz nākamā gada 1. jūlijam izpilddirektors galīgos pārskatus līdz ar valdes atzinumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai.

7.   Galīgos pārskatus publicē.

8.   Aģentūra izstrādā iekšējās revīzijas funkciju, kas jāveic, ievērojot attiecīgus starptautiskus standartus.

9.   Vēlākais līdz 30. septembrim izpilddirektors Revīzijas palātai nosūta atbildi par tās apsvērumiem. Viņš šo atbildi nosūta arī valdei.

10.   Izpilddirektors Eiropas Parlamentam pēc lūguma sniedz visu informāciju, kas vajadzīga, lai varētu piemērot attiecīgā finanšu gada procedūru, ar ko atbrīvo no atbildības saskaņā ar Finanšu regulas 146. panta 3. punktu.

11.   Līdz aiznākamā gada 30. aprīlim Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma atbrīvo Aģentūras izpilddirektoru no atbildības par attiecīgā gada budžeta īstenošanu.

37. pants

Krāpšanas apkarošana

1.   Krāpšanas, korupcijas un citu nelikumīgu darbību apkarošanai Aģentūrai bez ierobežojumiem piemēro Regulu (EK) Nr. 1073/1999.

2.   Aģentūra pievienojas 1999. gada 25. maija Iestāžu nolīgumam par OLAF iekšējo izmeklēšanu un tūlīt izdod attiecīgus noteikumus visam tās personālam.

3.   Lēmumos par finansēšanu un ar tiem saistītajos īstenošanas nolīgumos un instrumentos skaidri ir paredzēts, ka Revīzijas palāta un Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) vajadzības gadījumos var uz vietas pārbaudīt Aģentūras finansējuma saņēmējus un personas, kas atbild par tā piešķiršanu.

38. pants

Finanšu noteikumi

Valde, saņēmusi Komisijas piekrišanu un Revīzijas palātas atzinumu, pieņem Aģentūras finanšu noteikumus. Noteikumos nevar atkāpties no Komisijas Regulas (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 (2002. gada 23. decembris) par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (12), ja vien tas nav īpaši vajadzīgs Aģentūras darbībā un ja iepriekš ir saņemta Komisijas piekrišana.

VI NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

39. pants

Novērtējums

1.   Piecos gados kopš dienas, kad Aģentūra sākusi pildīt pienākumus, un turpmāk ik pēc pieciem gadiem valde apsūta neatkarīgu, pieaicinātu ekspertu vērtējumu, lai novērtētu šīs regulas īstenošanu. Komisija Aģentūrai dara pieejamu visu informāciju, ko Aģentūra uzskata par vērtējumā vajadzīgu.

2.   Katrā vērtējumā novērtē regulas efektivitāti, Aģentūras lietderīgumu, nozīmi un efektivitāti, kā arī tās darba praksi un to, cik ļoti tā palīdz nodrošināt kopējās zivsaimniecības politikas ievērošanu. Valde saziņā ar Komisiju, apspriedusies ar iesaistītajām pusēm, nosaka konkrētas normas.

3.   Valde saņem novērtējumu un nāk klajā ar ieteikumiem Komisijai par šis regulas grozījumiem, par Aģentūru un tās darba praksi. Komisija gan novērtējuma rezultātus, gan ieteikumus nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei un dara zināmus atklātībā.

40. pants

Aģentūras darbības sākums

Aģentūra sāk darbību divpadsmit mēnešos no dienas, kad šī regula stājas spēkā.

41. pants

Grozījums

Regulas (EEK) Nr. 2847/93 34.c pantu aizstāj ar šādu pantu:

“34.c pants

1.   Komisija saskaņā ar 36. pantā izklāstīto procedūru un vienojoties ar attiecīgām dalībvalstīm nosaka, kādās zivsaimniecības jomās, kurās darbojas divas vai vairākas dalībvalstis, ir veicamas īpašas kontroles un pārbaudes programmas, un izstrādā nosacījumus, kas reglamentē šādas programmas.

Īpaša kontroles un pārbaudes programma nosaka, kādas zivsaimniecības jomas, kurās darbojas divas vai vairāk dalībvalstis, uz ko attiecas šī programma, un izstrādā nosacījumus, kas reglamentē tādas zivsaimniecības jomas.

Katrā īpašā kontroles un pārbaudes programmā ir formulēti tās mērķi, kopējās prioritātes un procedūras, kā arī kontroles un pārbaudes standarti, paredzēto pasākumu gaidāmie rezultāti un stratēģija, kas vajadzīga, lai nodrošinātu to, ka kontroles un pārbaudes pasākumi ir pēc iespējas vienādi, efektīvi un taupīgi. Katrā programmā nosaka, uz kurām dalībvalstīm tā attiecas.

Īpašās kontroles un pārbaudes programmas nevar turpināties ilgāk par trijiem gadiem vai citu termiņu, kas tālab ir nolikts atjaunošanas plānā, ko pieņem saskaņā ar 5. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 2371/2002 (2002. gada 20. decembris) par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (13), vai apsaimniekošanas plānā, ko pieņem saskaņā ar minētās regulas 6. pantu.

Attiecīgās dalībvalstis īsteno īpašās kontroles un pārbaudes programmas, pamatojoties uz kopējiem izvietošanas plāniem, ko pieņem, ievērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 768/2005 (2005. gada 26. aprīlis), ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai (14).

2.   Komisija kontrolē un izvērtē katras īpašās kontroles un pārbaudes programmas norisi un sniedz ziņojumus Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 27. panta 4. punktu.

42. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2005. gada 26. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F. BODEN


(1)  Atzinums sniegts 2005. gada 23. februārī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(3)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1954/2003 (OV L 289, 7.11.2003., 1. lpp.).

(4)  OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

(5)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(6)  OV L 136, 31.5.1999., 1. lpp.

(7)  OV L 136, 31.5.1999., 15. lpp.

(8)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(9)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 723/2004 (OV L 124, 27.4.2004., 1. lpp.).

(10)  OV 17, 6.10.1958., 385/58. lpp.

(11)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(12)  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(13)  OV L 358, 21.12.2002., 59. lpp.

(14)  OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.”.


21.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 769/2005

(2005. gada 20. maijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 21. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 20. maijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 20. maija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

93,8

204

82,6

212

97,2

999

91,2

0707 00 05

052

124,5

204

51,2

999

87,9

0709 90 70

052

85,2

624

50,3

999

67,8

0805 10 20

052

41,7

204

37,7

212

55,7

220

44,3

388

50,1

400

42,8

528

45,4

624

58,6

999

47,0

0805 50 10

388

65,6

400

69,6

528

59,4

624

61,7

999

64,1

0808 10 80

388

87,9

400

116,3

404

78,7

508

60,8

512

69,6

524

57,3

528

68,5

720

70,9

804

94,0

999

78,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


21.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 770/2005

(2005. gada 20. maijs)

par liellopu gaļas nozares produktu, kuru izcelsme ir Botsvānā, Kenijā, Madagaskarā, Svazilendā, Zimbabvē un Namībijā, importa sertifikātiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Padomes 2002. gada 10. decembra Regulu (EK) Nr. 2286/2002, ar ko nosaka režīmu, kas piemērojams Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) izcelsmes lauksaimniecības produktiem un precēm no to pārstrādes, kā arī atceļ Regulu (EK) Nr. 1706/98 (2),

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 2247/2003, ar ko paredz detalizētus ieviešanas noteikumus liellopu gaļas sektorā Padomes Regulai (EK) Nr. 2286/2002, ar ko nosaka režīmu, kas piemērojams Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) izcelsmes lauksaimniecības produktiem un precēm no to pārstrādes (3), un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2247/2003 1. pantā paredzēta iespēja izsniegt importa sertifikātus attiecībā uz liellopu gaļas nozares produktiem, kuru izcelsmes vieta ir Botsvāna, Kenija, Madagaskara, Svazilenda, Zimbabve un Namībija, importa sertifikātiem. Taču šis imports nedrīkst pārsniegt daudzuma robežas, kas paredzētas katrai no šīm trešajām valstīm, kurās produktus ieved.

(2)

Sertifikātu pieprasījumi, kas iesniegti no 2005. gada 1. līdz 10. maijam un attiecas uz atkaulotu gaļu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2247/2003 produktiem, kuru izcelsmes vieta ir Botsvāna, Kenija, Madagaskara, Svazilenda, Zimbabve un Namībija, nepārsniedz šīm valstīm pieejamos daudzumus. Tāpēc ir iespējams piešķirt importa sertifikātus par pieprasītajiem daudzumiem.

(3)

Ievērojot kopējo daudzumu 52 100 t, jānosaka daudzumi, par kuriem sertifikātus var pieprasīt no 2005. gada 1. jūnija.

(4)

Jāatzīmē, ka šī regula neskar piemērošanu Padomes 1972. gada 12. decembra Direktīvai 72/462/EEK par sanitārajiem jautājumiem un sanitāro režīmu, importējot liellopu, cūku, aitu un kazu sugas dzīvniekus, svaigu gaļu vai produktus uz gaļas bāzes, kā izcelsmes vieta ir trešās valstis (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tālāk norādītās dalībvalstis 2005. gada 21. maijā izsniedz Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu izcelsmes liellopu gaļas nozares produktu importa sertifikātus, kuri izteikti atkaulotā gaļā saistībā ar norādītajiem daudzumiem un izcelsmes valstīm:

 

Apvienotā Karaliste:

30 t no Botsvānas,

800 t no Namībijas;

 

Vācija:

350 t no Botsvānas,

425 t no Namībijas.

2. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2247/2003 4. panta 2. punktu sertifikātu pieprasījumus var iesniegt 2005. gada pirmo desmit maija dienu laikā par šādiem atkaulotas liellopu gaļas daudzumiem:

Botsvāna:

15 606 t,

Kenija:

142 t,

Madagaskara:

7 579 t,

Svazilenda:

3 337 t,

Zimbabve:

9 100 t,

Namībija:

9 125 t.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 21. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 20. maijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1899/2004 (OV L 328, 30.10.2004., 67. lpp.).

(2)  OV L 348, 21.12.2002., 5. lpp.

(3)  OV L 333, 20.12.2003., 37. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1118/2004 (OV L 217, 17.6.2004., 10. lpp.).

(4)  OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).


21.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 771/2005

(2005. gada 20. maijs),

ar kuru nosaka pagaidu antidempinga maksājumu dažu Ķīnas Tautas Republikas, Indonēzijas, Taivānas, Taizemes un Vjetnamas izcelsmes nerūsējošā tērauda skrūvju un stiprinājumu veidu un to daļu ievedumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (Pamatregula), un jo īpaši tās 7. pantu,

apspriedusies ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PROCEDŪRA

1.   Pašreizējās procedūras uzsākšana

(1)

Komisija 2004. gada augustā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2) publicēja paziņojumu par antidempinga procedūras uzsākšanu attiecībā uz tādām Kopienā importētām nerūsējošā tērauda skrūvēm un stiprinājumiem un to daļām, kuru izcelsmes valsts ir Ķīnas Tautas Republika (ĶTR), Indonēzija, Malaizija, Filipīnas, Taivāna, Taizeme un Vjetnama, un uzsāka izmeklēšanu.

(2)

Procedūru uzsāka, pamatojoties uz sūdzību, kuru iesniedza Eiropas Rūpniecisko skrūvju un stiprinājumu institūts (EIFI), pārstāvot ražotājus, kuri saražo nozīmīgu daļu – šajā gadījumā vairāk nekā 50 % – no kopējās Kopienas nerūsējošā tērauda skrūvju un stiprinājumu un to daļu produkcijas. Sūdzībā bija sniegti pierādījumi par minētā produkta dempingu un tā rezultātā nodarīto būtisko kaitējumu, un to uzskatīja par pietiekamu pamatojumu procedūras uzsākšanai.

2.   Iesaistītās personas un pārbaudes vizītes

(3)

Komisija oficiāli konsultēja sūdzības iesniedzējus – Kopienas ražotājus, to apvienības, citus Kopienas ražotājus, ražotājus eksportētājus, importētājus, piegādātājus un lietotājus, kā arī eksportējošo valstu pārstāvjus par procedūras uzsākšanu. Ieinteresētajām personām tika dota iespēja iesniegt viedokli rakstiski un pieprasīt uzklausīšanu paziņojumā par procedūras uzsākšanu noteiktajā laikā.

(4)

Ņemot vērā zināmo ražotāju eksportētāju lielo skaitu ĶTR un Taivānā un Kopienas ražotāju un importētāju lielo skaitu, paziņojumā par procedūras uzsākšanu saskaņā ar Pamatregulas 17. pantu bija paredzēta izlases veida pārbaude, lai noteiktu dempingu un kaitējumus.

(5)

Komisija nosūtīja prasījuma veidlapas ĶTR un Vjetnamas zināmajiem iesaistītajiem ražotājiem eksportētājiem un valsts institūcijām, lai abu valstu ražotāji eksportētāji, ja tie vēlētos, varētu iesniegt prasību par tirgus ekonomikas režīmu (TER) vai individuālu režīmu (IR).

(6)

Komisija nosūtīja aptaujas lapas visām zināmajām iesaistītajām personām un saņēma atbildes no pieciem atlasītajiem Taivānas eksportētājiem, četriem Kopienas ražotājiem, diviem pārbaudei neatlasītajiem Kopienas ražotājiem, diviem ĶTR, diviem Indonēzijas, diviem Malaizijas, diviem Filipīnu, četriem Taizemes un viena Vjetnamas ražotāja eksportētāja, četriem izlases veida pārbaudei pakļautajiem importētājiem, viena Kopienas lietotāja un viena Kopienas iepriekšējā posma piegādātāja.

(7)

Vācijas skrūvju vairumtirgotāju arodapvienība (Fachverband des Schrauben-Großhandels e.V.) arī iesniedza savu viedokli rakstiski. Uzklausīšana tika noteikta visām personām, kuras norādītajā laikā bija izteikušas attiecīgu lūgumu un norādījušas konkrētus iemeslus, kādēļ tās būtu jāuzklausa.

(8)

Komisija meklēja un pārbaudīja visu informāciju, ko uzskatīja par nepieciešamu, lai iepriekšēji konstatētu dempingu, tā radīto kaitējumu un Kopienas intereses, un veica pārbaudes šādu uzņēmumu telpās:

 

Kopienas ražotāji

Bontempi Vibo SpA, Brescia, Itālijā,

Bulnava Srl, Milāna/Suello, Itālijā,

Inox Viti Snc, Grumello Del Monte, Itālijā,

Reisser Schraubentechnik GmbH, Ingelfingen-Criesbach, Vācijā.

 

Ražotāji eksportētāji un saistītie uzņēmumi eksportētājvalstīs

 

ĶTR

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd., Žejiangā.

 

Indonēzijā

PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batamā.

 

Malaizijā

Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd, Ipoh, Čemorā.

Tong Heer Fasteners Co. Sdn., Bhd, Penangā.

 

Filipīnās

Rosario Fasteners Corporation, Kavitā,

Philshin Works Corporation, Kavitā.

 

Taivānā

Arrow Fasteners Co. Ltd. un tās saistītais uzņēmums Header Plan Co. Inc., Taipeijā,

Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd., Tao Juenā,

Min Hwei Enterprise Co. Ltd., Pingtungā,

Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd. un tās saistītie uzņēmumi Tong Jou Enterprise Co. Ltd.. un Winlink Fasteners Co., Ltd., Kaohsiungā,

Yi Tai Shen Co. Ltd., Tainanā.

 

Taizemē

A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd., Ajuthajā,

Bunyat Industries 1998 Co. Ltd., Samutsakornā,

Dura Fasteners Company Ltd., Samutprakarnā,

Siam Screws (1994) Co. Ltd., Samutsakornā.

 

Saistītais importētājs Kopienā

Tigges GmbH & Co. KG, Wuppertal, Vācijā

(9)

Dempinga izmeklēšana ilga no 2003. gada 1. jūlija līdz 2004. gada 30. jūnijam (izmeklēšanas periods jeb IP). Kaitējuma izmeklēšana ilga no 2001. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 30. jūnijam (attiecīgais periods).

B.   ATTIECĪGAIS PRODUKTS UN LĪDZĪGAIS PRODUKTS

1.   Vispārīgs raksturojums

(10)

Nerūsējošā tērauda skrūves, stiprinājumi un to daļas (NTSS) ir bultskrūves, uzgriežņi un skrūves no nerūsējošā tērauda, kurus izmanto divu vai vairāku elementu mehāniskai savienošanai. Skrūves ir produkts ar ārēju vītni uz kāta. Tās var izmantot gan bez citām detaļām un nostiprināt kokā (koka skrūves) vai metāla loksnēs (pašurbjošās skrūves), gan kombinēt ar uzgriezni un paplāksni, lai izveidotu bultskrūvi. Skrūvēm var būt dažāda veida galvas (kausveida, iedobes, gluda, sešstūra, utt.), kāta garums un diametrs. Kāts var būt ar pilnu vai daļēju vītni. NTSS izmanto daudzi rūpnieciskie patērētāji, un tos lieto visdažādākajos gala produktos, kuriem vajadzīga ne tikai izturība gan pret atmosfēras, gan ķīmisko koroziju, bet būtiska ir arī higiēna; runa ir, piemēram, par pārtikas produktu apstrādes un uzglabāšanas iekārtām, ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem, medicīnas iekārtu ražošanu, sabiedriskās apgaismošanas iekārtām, kuģu būvi utt.

2.   Attiecīgais produkts

(11)

NTSS, piemēram, bultskrūves, uzgriežņus un skrūves no nerūsējošā tērauda, ko izmanto divu vai vairāku elementu mehāniskai savienošanai, parasti deklarē ar šādiem KN kodiem: 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 un 7318 16 30. Ir daudz NTSS veidu, un katru veidu definē atbilstīgi tā specifiskajām fizikālajām un tehniskajām īpašībām un tā ražošanai izmantotā nerūsējošā tērauda veidiem.

(12)

Izmeklēšanas gaitā importētāji un Vācijas skrūvju vairumtirgotāju arodapvienība pieprasīja izslēgt uzgriežņus no izmeklēšanas darbības sfēras, jo apgalvo, ka Kopienā tos neražo.

(13)

Šo apstākli ņēma vērā. Provizoriskās izmeklēšanas gaitā radās šaubas par to, vai uzgriežņus patiesi var uzskatīt par atsevišķu produktu līdzīgi kā citus NTSS. Šajā sakarā sīkāk jāizpēta vairāki aspekti, piemēram, vai un cik lielā mērā bultskrūves un uzgriežņus tirgo kopā kā skrūvju un stiprinājumu komplektu, kādā mērā šos produktus izstrādā kopā utt. Tāpat sīkāk jāizpēta, kāds ir šādu Kopienā ražotu skrūvju un stiprinājumu komplektu piedāvājuma klāsts. Pamatojoties uz šiem apsvērumiem, provizoriski nolēma attiecīgā produkta definīcijā neiekļaut uzgriežņus, kurus parasti deklarē ar KN kodu 7318 16 30.

(14)

Šajā sakarā ir svarīgi atzīmēt, ka faktiski visu importu no Filipīnām veido vienīgi uzgriežņi. Tādēļ, ja kādā izmeklēšanas fāzē nolemtu izslēgt uzgriežņus no produktu klāsta, procedūra attiecībā uz Filipīnām būtu jāpārtrauc.

(15)

Importētāji un Vācijas importētāju/izplatītāju apvienība vēl pieprasīja, lai produktu klāsts tiktu ierobežots un attiektos uz KN kodiem 7318 15 61 un 7318 15 70, t. i., sešstūra iedobes skrūvēm no nerūsējošā tērauda un sešstūra bultskrūvēm no nerūsējošā tērauda, jo Kopienā pietiekami neražo cita veida NTSS. Tomēr izmeklēšana apstiprināja, ka Kopienā tiek ražoti cita veida NTSS. Tādēļ šo prasību noraidīja.

(16)

Konstatēja, ka visi produktu veidi, kas nav uzgriežņi, atbilst skrūvju un stiprinājumu vispārējai definīcijai un tiem ir vienādas galvenās fizikālās un tehniskās īpašības, pamatpielietojums un vienādi izplatīšanas kanāli.

(17)

Tādēļ visi dažādie NTSS veidi, izņemot uzgriežņus, kurus deklarē ar šādiem KN kodiem: 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 un 7318 15 70 un kuru izcelsmes valsts ir ĶTR, Indonēzija, Malaizija, Taivāna, Taizeme un Vjetnama, pašreizējās izmeklēšanas nolūkā provizoriski ir viens produkts (attiecīgais produkts).

3.   Līdzīgais produkts

(18)

Komisija konstatēja, ka ikviens NTSS, kuru ražo un pārdod iekšzemes tirgū attiecīgi ĶTR, Indonēzijā, Malaizijā, Taivānā, Taizemē un Vjetnamā un kuru eksportē uz Kopienu no attiecīgajām valstīm, kā arī tie NTSS, kurus Kopienā ražo un pārdod Kopienas ražošanas nozare, ir ar vienādām fizikālajām, ķīmiskajām un tehniskajām īpašībām un vienādu pielietojumu. Tādēļ provizoriski secināja, ka Pamatregulas 1. panta 4. punkta nozīmē tie visi ir līdzīgi produkti.

C.   IZLASES VEIDA PĀRBAUDE

1.   ĶTR un Taivānas ražotāju eksportētāju atlase pārbaudei

(19)

Ņemot vērā eksportētāju ražotāju lielo skaitu ĶTR un Taivānā, izlases veida pārbaude tika paredzēta paziņojumā par procedūras uzsākšanu saskaņā ar Pamatregulas 17. panta 1. punktu.

(20)

Lai Komisija varētu pieņemt lēmumu par vajadzību veikt izlases veida pārbaudi un pozitīva lēmuma gadījumā izvēlēties pārbaudāmos uzņēmumus, ražotājiem eksportētājiem lūdza pieteikties 15 dienu laikā pēc izmeklēšanas uzsākšanas un sniegt pamatinformāciju par savām eksporta aktivitātēm un iekšzemes tirdzniecību, konkrētajām attiecīgā produkta ražošanas aktivitātēm un visu attiecīgā produkta ražošanā un/vai pārdošanā iesaistīto saistīto uzņēmumu nosaukumus un darbības veidus. Notika konsultācijas ar ĶTR un Taivānas valsts iestādēm.

1.1.   Ražotāju eksportētāju, kas sadarbojās, iepriekšēja atlase

(21)

Pamatregulas 17. panta 2. punktā noteiktajā laikā – trijās nedēļās – pieteicās un sniedza nepieciešamo informāciju tikai divi ĶTR ražotāji eksportētāji. Šajos apstākļos Komisija nolēma, ka ĶTR ražotāju eksportētāju izlases veida pārbaude nav nepieciešama.

(22)

Pamatregulas 17. panta 2. punktā noteiktajā termiņā pieteicās un sniedza nepieciešamo informāciju 49 Taivānas ražotāji eksportētāji. Tomēr tikai 37 ražotāji eksportētāji ziņoja par eksporta aktivitātēm uz Kopienu izmeklēšanas periodā. Tos ražotājus eksportētājus, kuri izmeklēšanas laikā eksportēja attiecīgo produktu uz Kopienu un izteica vēlmi piedalīties izlases veida pārbaudē, sākotnēji uzskatīja par uzņēmumiem, kas sadarbojās, un ņēma vērā uzņēmumu atlasē. No pārējiem 12 uzņēmumiem vienpadsmit bija vai nu tirgotāji, vai ražotāji eksportētāji, kuri neeksportēja uz Kopienu izmeklēšanas periodā. Tādēļ šos uzņēmumus nevar ņemt vērā dempinga aprēķinā. Visbeidzot jāatzīmē, ka viens no atlikušajiem 12 uzņēmumiem bija vienīgi uzgriežņu ražotājs eksportētājs un tādēļ uz to neattiecās provizoriskie pasākumi.

(23)

Ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās, pārstāvēja aptuveni 78 % attiecīgā produkta eksporta no Taivānas uz Kopienu.

(24)

Ražotājus eksportētājus, kas nepieteicās iepriekšminētajā laikā, uzskatīja par uzņēmumiem, kas nesadarbojas izmeklēšanā.

1.2.   Uzņēmumu atlase pārbaudes veikšanai

(25)

Saskaņā ar Pamatregulas 17. panta 1. punktu atlasi noteica lielākā pārstāvība eksporta apjomā, kuru reāli var pārbaudīt atvēlētajā laikā. Pamatojoties uz šo apsvērumu, pārbaudei atlasīja piecus Taivānas ražotājus eksportētājus. Atlasītie uzņēmumi pārstāvēja aptuveni 47 % no Taivānas eksporta uz Kopienu un apmēram 57 % no Taivānas iekšzemes tirdzniecības. Saskaņā ar Pamatregulas 17. panta 2. punktu tika organizētas konsultācijas ar Taivānas valdības iestādēm, un tām nebija iebildumu.

(26)

Tos trīsdesmit divus ražotājus eksportētājus, kurus tomēr neatlasīja pārbaudei, ar Taivānas valdības iestāžu starpniecību informēja par to, ka antidempinga maksājumu to eksportam aprēķinās saskaņā ar Pamatregulas 9. panta 6. punktu.

(27)

Visiem pieciem pārbaudei atlasītajiem uzņēmumiem nosūtīja aptaujas lapas, un līdz norādītajam datumam tie visi sniedza atbildes.

1.3.   Individuālas pārbaudes

(28)

Divi Taivānas ražotāji eksportētāji, kuri netika atlasīti pārbaudei, iesniedza prasību par individuālu dempinga starpību un maksājuma likmi, ja tāda būtu, lai varētu piemērot Pamatregulas 9. panta 6. punktu un 17. panta 3. punktu. Ņemot vērā iesaistīto valstu un pušu lielo skaitu un ierobežoto laiku, Komisija secināja, ka Taivānas ražotājiem eksportētājiem nevarēs veikt individuālas pārbaudes, jo tas radītu nepamatotu slodzi un neļautu laikā pabeigt izmeklēšanu. Turklāt jāatzīmē, ka viens ražotājs eksportētājs, kas vēlējās individuālu pārbaudi, ražoja tikai uzgriežņus, kuri, kā jau minēts iepriekš, ir provizoriski izslēgti no šīs procedūras darbības sfēras.

2.   Kopienas ražotāju atlase pārbaudei

(29)

Ņemot vērā Kopienas ražotāju lielo skaitu, uzņēmumu atlase tika paredzēta paziņojumā par izmeklēšanas uzsākšanu saskaņā ar Pamatregulas 17. panta 1. punktu. Šim nolūkam Komisija lūdza Kopienas ražotājiem sniegt informāciju par līdzīgā produkta ražošanu un tirdzniecību.

(30)

Pieteicās astoņi Kopienas ražotāji un sniedza nepieciešamo informāciju Pamatregulas 17. panta 2. punktā noteiktajā termiņā. Saskaņā ar Pamatregulas 17. panta 1. punktu Komisija pārbaudei atlasīja četrus uzņēmumus no divām dalībvalstīm – trīs no Itālijas un vienu no Vācijas –, jo tie veidoja lielāko Kopienas ražošanas apjomu (aptuveni 50 %), ko reāli varēja pārbaudīt atvēlētajā laikā. Saskaņā ar Pamatregulas 17. panta 2. punktu tika organizētas konsultācijas ar Kopienas ražotāju apvienību, un tai nebija iebildumu. Turklāt atlikušajiem četriem ražotājiem, kas atrodas Beļģijā, Vācijā, Itālijā un Apvienotajā Karalistē, lūdza sniegt konkrētus vispārīgus datus kaitējuma analīzes veikšanai. Visi pārbaudei atlasītie Kopienas ražotāji un divi citi Kopienas ražotāji sadarbojās un līdz noteiktajam datumam sniedza atbildes uz aptaujas jautājumiem. Tomēr viens pārbaudei neatlasītais uzņēmums, kas sadarbojās, ražoja tikai noteiktus speciālus uzgriežņus, kas provizoriski tika izslēgti no izmeklēšanas darbības sfēras, un tādēļ šo uzņēmumu turpmāk neņēma vērā provizoriski konstatētajiem rezultātiem.

3.   Importētāju atlase pārbaudei

(31)

Ņemot vērā Kopienas importētāju lielo skaitu, izlases veida pārbaude tika paredzēta paziņojumā par izmeklēšanas uzsākšanu saskaņā ar Pamatregulas 17. panta 1. punktu. Šim nolūkam Komisija lūdza importētājiem sniegt informāciju par attiecīgā produkta importu un tirdzniecību.

(32)

Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija pārbaudei atlasīja piecus importētājus no četrām dalībvalstīm: divus no Vācijas, vienu no Itālijas, vienu no Zviedrijas un vienu no Apvienotās Karalistes. Tika organizētas konsultācijas ar divām zināmām importētāju apvienībām. Šie importētāji pārstāvēja lielāko apjomu no Kopienas zināmo importētāju veiktās tirdzniecības (aptuveni 37 %), ko varēja reāli izmeklēt atvēlētajā laikā. Četri importētāji sadarbojās un sniedza atbildes uz aptaujas jautājumiem. Sadarbība ar Zviedrijas importētāju neizveidojās, un tikai divi importētāji sniedza pilnīgas atbildes un visu pieprasīto informāciju.

D.   DEMPINGS

1.   Tirgus ekonomikas režīms (TER)

(33)

Saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu tiem ražotājiem eksportētājiem, kurus atzina par atbilstīgiem Pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, t. i., ir skaidrs, ka attiecībā uz līdzīga produkta ražošanu un tirdzniecību dominē tirgus ekonomikas apstākļi, antidempinga izmeklēšanā par importu, kura izcelsmes valsts ir ĶTR un Vjetnama, normālo vērtību nosaka saskaņā ar minētā panta 1. līdz 6. punktu. Īsumā un tikai tādēļ, lai vienkāršotu atsauci, vispārīgs šo kritēriju apraksts un apkopojums ir šāds:

1)

uzņēmējdarbības lēmumi un izmaksas ir atbilstoši tirgus apstākļiem un bez būtiskas valsts iejaukšanās;

2)

grāmatvedības pārskatu revīziju veic neatkarīgi revidenti, darbojoties saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (IAS), un tos (grāmatvedības pārskatus) izmanto visa veida mērķiem;

3)

no iepriekšējās sistēmas, kas nebija tirgus ekonomika, netiek pārnestas nekādas būtiskas novirzes;

4)

juridisko noteiktību un stabilitāti nodrošina tiesību akti par bankrotu un īpašumtiesībām;

5)

valūtas maiņa notiek atbilstīgi tirgus kursam.

(34)

Divi Ķīnas un viens Vjetnamas ražotājs pieteicās uz TER saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu un noteiktajā termiņā sniedza atbildes uz TER prasījuma veidlapas jautājumiem, kas paredzēti ražotājiem eksportētājiem.

(35)

Viena Ķīnas ražotāja uzņēmums bija darbības sākuma stadijā, un tam nebija ne revidētu, ne citu finanšu rezultātu kontu. Komisija secināja, ka šādu pārskatu neesamība neļauj noteikt, vai ir izpildīts 2. un 3. kritērijs. Rezultātā secināja, ka uzņēmums neatbilst TER prasībām. Uzņēmumu attiecīgi informēja, un tam nebija iebildumu.

(36)

Par otru Ķīnas ražotāju eksportētāju Komisija meklēja visu nepieciešamo informāciju un pārbaudīja visu TER prasījuma veidlapā sniegto informāciju, apmeklējot attiecīgo uzņēmumu tā atrašanās vietā.

(37)

Pārbaudē konstatēja, ka uzņēmumam nav viena nepārprotama grāmatvedības pārskatu kopuma, kas būtu sagatavots un revidēts atbilstoši IAS. Kaut gan pārskatu revīziju bija veikuši neatkarīgi ārējie revidenti, pastāvēja vairākas problēmas un neatbilstības. Izmeklēšanas gaitā uzņēmums sniedza atšķirīgas pārskatu versijas un katrā bija būtiskas kļūdas, piemēram, neatbilda divu secīgu finanšu gadu noslēguma un sākuma atlikums (1. IAS) vai grāmatvedības politikas izmaiņas, par kurām finanšu pārskatos nebija sniegts atbilstošs pamatojums (8. IAS). Svarīgus skaitļus, piemēram, par tirdzniecības apgrozījumu, nebija iespējams salīdzināt ar citiem uzņēmuma ierakstiem. Turklāt uzņēmums ziņoja par būtisku peļņu, kaut faktiski tam bija ievērojami zaudējumi un sniegtajos finanšu pārskatos nebija pareizi uzrādīti konsolidētie skaitļi par apgrozījumu, kas attiektos uz visām uzņēmuma operācijām. Revidentu ziņojumos nekas nebija teikts par minētajām problēmām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, netika izpildīts 2. kritērijs. Tādējādi secināja, ka uzņēmums neatbilst Pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

(38)

Par Vjetnamas ražotāju Komisija meklēja visu nepieciešamo informāciju.

(39)

Attiecībā uz 1. kritēriju secināja, ka tas nav izpildīts. Jo īpaši tika konstatēts, ka pastāv noteikts kvantitatīvs daudzuma ierobežojums attiecībā uz eksportu un iekšzemes tirdzniecību. Šis ierobežojums parādījās uzņēmuma ieguldījumu veikšanas licencē, pieteikumā šādas licences saņemšanai un uzņēmuma statūtos. Visbeidzot, visus lēmumus attiecībā uz zemes nomas politiku licencē uzņēmuma ieguldījumu darbībai nepārprotami nosaka valsts. Uzņēmumam tiek piešķirts arī atbrīvojums no zemes nomas maksājumiem, līdz tiek pabeigti celtniecības pamatplāni, un papildu atbrīvojums no zemes nomas maksājuma vēl vairākus gadus. Uzskatīja, ka šādos apstākļos uzņēmums nav parādījis, ka tā lēmumi un izmaksas tiek veidoti atbilstīgi tirgus apstākļiem, un nevar apgalvot, ka nepastāv būtiska valsts iejaukšanās.

(40)

Attiecībā uz 2. kritēriju secināja, kas tas nav izpildīts, jo pretēji 1. IAS 2002. gada finanšu pārskati nebija savlaicīgi publicēti un atbilstoši revidēti.

(41)

Tādējādi secināja, ka uzņēmums neatbilst Pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

(42)

Attiecīgajiem Ķīnas un Vjetnamas ražotājiem eksportētājiem un Kopienas ražošanas nozarei deva iespēju izteikt komentārus par konstatētajiem faktiem.

(43)

Divi ražotāji eksportētāji apstrīdēja konstatētos faktus un iebilda, ka tiem nepiemēro TER.

(44)

Ķīnas ražotājs eksportētājs iebilda, ka tā ievērotā grāmatvedības politika atbilst Ķīnas uzņēmumu grāmatvedības noteikumiem un praksei.

(45)

Par šo izteikumu norādīja, ka saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktu Komisija pārbauda, vai uzņēmumu finanšu pārskati ir sagatavoti un revidēti atbilstoši IAS. Atbilstība vai neatbilstība Ķīnas standartiem nav izšķiroša TER novērtējuma kontekstā. Turklāt pārbaudē konstatētie fakti norāda vai nu uz neatbilstību grāmatvedības pamatprincipiem, vai uz būtiskām grāmatvedības pārmaiņām, kuras nepieciešams atbilstīgi dokumentēt un skaidrot.

(46)

Neraugoties uz iepriekš minēto, tika norādīts, ka saskaņā ar Ķīnas uzņēmumiem paredzētās grāmatvedības sistēmas 155. pantu uzņēmumiem jāsniedz pilnīgas un detalizētas piezīmes par saviem finanšu pārskatiem. Tā kā uzņēmuma finanšu pārskatiem nebija nekādu vērā ņemamu piezīmju vai paskaidrojumu, šķiet, ka revīzijā ne tikai netika ievēroti IAS, bet tā arī neatbilda Ķīnas standartiem.

(47)

Tādējādi secināja, ka Ķīnas ražotāja eksportētāja komentāri nebija pamatoti un tam nevar piemērot TER.

(48)

Vjetnamas ražotājs eksportētājs iebilda, ka eksporta/iekšzemes tirdzniecības koeficients, kas norādīts licencē uzņēmuma ieguldījumu darbībai, nav saistošs un tikai atspoguļo īpašus nodokļu stimulus, ko Vjetnamas valdība ieviesusi, lai sekmētu ieguldījumus. Tādēļ neviena valsts iestāde nenosaka, kādu apjomu uzņēmums var pārdot eksportam un iekšzemes tirgū.

(49)

Par šo izteikumu norādīja, ka nepastāv tieša saistība starp noteikumiem licences izdošanai un noteikumiem, kas regulē nodokļus un finanses. Bez tam licencē uzņēmuma ieguldījumu darbībai nav norādes par to, ka eksporta tirdzniecības koeficients būtu noteikts ar nolūku iekasēt nodokļus.

(50)

Attiecībā uz zemes nomu uzņēmums iebilda, ka Vjetnamā īstenotā zemes nomas kārtība nav pretrunā ar tirgus ekonomikas principiem un visi speciālie noteikumi par zemes nomas politiku ir vienīgi Vjetnamas valdības atvieglojumi ārvalstu ieguldījumu piesaistīšanai. Ražotājs eksportētājs izteicās, ka nomas summa pati par sevi ir tāds kā “nodoklis” un uzņēmums pircis zemi no cita uzņēmuma, kas bijis tās “sākotnējais īpašnieks”.

(51)

Par šo izteikumu atzīmēja, ka Vjetnamā nepastāv brīvais zemes tirgus. Saskaņā ar uzņēmuma iesniegto valdības paziņojumu zemes cenu nosaka valsts. Par iebildi attiecībā uz zemes pirkšanu no “sākotnējā īpašnieka” noteica, ka šis termins ir diezgan maldinošs, jo Vjetnamā zeme nav privātīpašums. Faktiski uzņēmums atsaucās uz kompensāciju par tiesībām izmantot zemi, ko maksā iepriekšējam īrniekam un ko vienpusēji nosaka valsts. Bez tam netika sniegti pierādījumi apgalvojumam, ka zemes noma ir zināma veida “nodoklis”. Jebkurā gadījumā, kā jau minēts 39. apsvērumā, uzņēmums nemaksā zemes nomas maksu jau vairākus gadus.

(52)

Attiecībā uz 2. kritēriju uzņēmums iebilda, ka revidenti bija norādījuši, ka 2002. gada finanšu pārskati publicēti vēlāk, nekā noteikts IAS, bet uzņēmums saņēmis Finanšu ministrijas piekrišanu neievērot šo neatbilstību.

(53)

Par šo iebildi atzīmēja, ka šo izteikumu revidentu ziņojums neapstiprina. Gluži pretēji, revidenti konstatējuši, ka revīzija veikta saskaņā ar IAS un netika ietvertas ne atrunas attiecībā uz finanšu pārskatiem, ne paskaidrojumi piezīmju veidā par to, kāpēc uzņēmums nav ievērojis nepārprotami noteikto IAS praksi. Bez tam fakts, ka Finanšu ministrijas parakstīta vēstule var šķietami mainīt vai atvieglot nepārprotami noteiktu likumu politiku pierāda, ka IAS netika atbilstoši piemēroti praksē.

(54)

Tādēļ secināja, ka 1. un 2. kritērijs nav izpildīts un šim uzņēmumam nevar piemērot TER.

2.   Individuāls režīms (IR)

(55)

Saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu valsts mēroga maksājumu, ja tādu piemēro, nosaka tām valstīm, kuras atbilst šim pantam, izņemot gadījumus, kad uzņēmumi var pierādīt, ka tie atbilst visiem Pamatregulas 9. panta 5. punktā noteiktajiem kritērijiem.

(56)

Ciktāl runa ir par ĶTR, abi ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās un kas pieprasīja TER, arī pieprasīja IR, ja tiem netiktu piemērots TER.

(57)

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, konstatēja, ka abi uzņēmumi atbilst Pamatregulas 9. panta 5. punktā noteiktajām prasībām par IR.

(58)

Tādējādi secināja, ka IR var piemērot šādiem ĶTR ražotājiem eksportētājiem:

Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd., Tengžu pilsēta,

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd., Žejianga.

(59)

Attiecībā uz Vjetnamas ražotāju eksportētāju, kas pieprasīja TER, tas pieprasīja arī IR gadījumā, ja tam netiktu piemērots TER.

(60)

Pamatojoties uz pieejamo informāciju konstatēja, ka šis uzņēmums neatbilst visām Pamatregulas 9. panta 5. punktā noteiktajām prasībām par IR.

Tika konstatēts, ka saskaņā ar iepriekšminēto TER analīzi, eksporta tirdzniecības apjomu brīvi nenosaka uzņēmums, bet gan valsts, un to fiksē licencē uzņēmuma darbībai. Tādējādi konstatēja, ka uzņēmums neatbilst nosacījumiem, un tam nevar piemērot IR.

(61)

Abi pārējie Vjetnamas ražotāji eksportētāji līdz noteiktajam datumam pieprasīja IR. Tomēr viens uzņēmums sniedza nepilnīgu atbildi, bet otrs vispār neatbildēja uz aptaujas jautājumiem.

Abi uzņēmumi nesniedza ne nepieciešamo informāciju, ne kādu citu paskaidrojumu. Tādēļ Komisija secināja, ka šie uzņēmumi nav pierādījuši atbilstību nosacījumiem un tiem nevar piemērot IR.

3.   Normālā vērtība

3.1.   Analogā valsts

(62)

Saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu pārejas ekonomikas valstīs ražotājiem eksportētājiem, kuriem nepiemēro TER, normālo vērtību nosaka, pamatojoties uz cenu vai salikto vērtību analogā valstī.

(63)

Paziņojumā par izmeklēšanas uzsākšanu Indija tika ieteikta kā atbilstoša analoga valsts normālās vērtības noteikšanai ĶTR un Vjetnamai. Komisija aicināja visas ieinteresētās personas izteikt savus komentārus par šo ieteikumu.

Dažādas ieinteresētās personas sniedza komentārus un ieteikumus par Taivānu, Taizemi, Korejas Republiku vai Itāliju kā analogu valsti. Komisija sazinājās ar pazīstamiem Indijas uzņēmumiem, jo Indija sākotnēji bija paredzēta kā piemērota analogā valsts. Tomēr Indijas ražotāji nesniedza ne atbildes uz aptaujas jautājumiem, ne arī kādus vērā ņemamus komentārus. Personas, kuras ieteica Korejas Republiku un Itāliju, par tām nesniedza nekādu konkrētu informāciju. Tādēļ šīs valstis netika ņemtas vērā kā alternatīvas analogās valstis.

Tā kā par Taizemi izmeklēšanas laikā ražotāji, kas sadarbojās, izteicās, ka Taizemē iekšzemes tirdzniecība nepastāv parastā tirdzniecības režīmā, šo valsti nevar uzskatīt par analogu.

Tomēr Taivānā, kas ir viena no lielākajām attiecīgā produkta ražotājām pasaulē, tika konstatēts reprezentatīvs iekšzemes tirgus, kurā plašs produktu klāsts un liels piegādātāju skaits nodrošina pietiekamu konkurenci. Izmeklēšana konstatēja, ka ievērojamu iekšzemes tirdzniecību parastā tirdzniecības režīmā veic četri Taivānas ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās un bija atlasīti pārbaudei.

(64)

Ņemot vērā iepriekš minēto, secināja, ka Taivāna var būt piemērota analogā valsts saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu.

3.2.   Normālās vērtības noteikšanai izmantotā metodika

3.2.1.   Globālās pārstāvības rādītājs

(65)

Saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 2. punktu Komisija vispirms pārbaudīja katru valsti eksportētāju, lai konstatētu, vai katra ražotāja eksportētāja iekšzemes tirdzniecība ar attiecīgo produktu neatkarīgiem klientiem ir reprezentatīva, t. i., vai šādas tirdzniecības kopapjoms sasniedz vai pārsniedz 5 % no kopējās atbilstošās eksporta tirdzniecības uz Kopienu.

3.2.2.   Produkta veida salīdzināmība

(66)

Pēc tam Komisija identificēja tos produktu veidus, kurus iekšzemē pārdod uzņēmumi ar kopumā reprezentatīvu iekšzemes tirdzniecību un kuri ir identiski vai tieši salīdzināmi ar tiem produktu veidiem, kurus eksportā pārdod Kopienai. Tika izmantoti šādi kritēriji: KN kods, izmantoto izejmateriālu veids, DIN numurs (t. i., koda numurs, ar kādu produktu klasificē DIN nomenklatūrā), diametrs milimetros, garums milimetros.

3.2.3.   Īpašais produkta veida pārstāvības rādītājs

(67)

Uzskatīja, ka iekšzemes tirdzniecība ar konkrētu produkta veidu ir pietiekami reprezentatīva, ja apjoms, kādā šo produkta veidu pārdod neatkarīgiem klientiem iekšzemes tirgū izmeklēšanas laikā, ir 5 % vai vairāk no apjoma, kādā šo produkta veidu eksportē tirdzniecībai uz Kopienu.

3.2.4.   Parastā tirdzniecības režīma tests

(68)

Pēc tam Komisija pārbaudīja, vai iekšzemes tirdzniecību, ko veic katrs uzņēmums katrā eksportētājā valstī, var uzskatīt par tādu, kas veikta parastā tirdzniecības režīmā saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 4. punktu.

(69)

To veica, konstatējot, cik liela ir katra eksportētā produkta veida daļa iekšzemes tirdzniecībā ar neatkarīgiem klientiem, ko izmeklēšanas gaitā iekšzemes tirgū pārdod ar zaudējumiem:

a)

ja vairāk nekā 80 % no pārdošanas apjoma iekšzemes tirgū pārdeva par cenu, kas nav zemāka par vienas vienības izmaksām, un ja vidējā svērtā pārdošanas cena bija vienāda vai pārsniedza vidējās svērtās ražošanas izmaksas, šādiem produkta veidiem katram veida normālo vērtību aprēķināja kā vidējo svērto lielumu no visā iekšzemes tirgū pārdotā attiecīgā produkta veida;

b)

ja vismaz 10 %, bet ne vairāk kā 80 % no pārdošanas apjoma iekšzemes tirgū pārdeva par cenu, kas nav zemāka par vienas vienības izmaksām, šādiem produkta veidiem katra veida normālo vērtību aprēķināja kā vidējo svērto lielumu no iekšzemes pārdošanas cenām, kuras bija vienādas vai pārsniedza vienīgi attiecīgā produkta veida vienas vienības izmaksas;

c)

ja mazāk nekā 10 % no apjoma iekšzemes tirgū pārdeva par cenu, kas nebija zemāka par vienas vienības izmaksām, uzskatīja, ka attiecīgo produkta veidu nepārdeva parastā tirdzniecības režīmā, un tādēļ aprēķināja salikto normālo vērtību.

3.2.5.   Normālā vērtība, kuru veido faktiskā iekšzemes cena

(70)

Tiem produkta veidiem, ko izmeklēšanai pakļautie uzņēmumi eksportā pārdeva Kopienai, ja tika izpildītas 3.2.3. līdz 3.2.4. iedaļas a) un b) apakšpunktā noteiktās prasības, normālo cenu atbilstošajiem produkta veidiem veidoja faktiskā cena, kādu izmeklēšanas laikā neatkarīgi klienti IP laikā ir maksājuši vai maksās izmeklēšanai pakļautās valsts iekšzemes tirgū, kā noteikts Pamatregulas 2. panta 1. punktā.

3.2.6.   Normālā vērtība, kuru veido saliktā vērtība

(71)

Tiem produkta veidiem, kuri atbilst 3.2.4. iedaļas c) apakšpunktam, kā arī tiem produkta veidiem, kurus ražotājs eksportētājs izmeklēšanai pakļautās valsts iekšzemes tirgū nepārdeva reprezentatīvā daudzumā, kā minēts 3.2.3. iedaļā, normālā vērtība jāaprēķina.

Lai normālo vērtību aprēķinātu saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 6. punktu, iesaistītos tirdzniecības, vispārējos un administratīvos (TVA) izdevumus un vidējo svērto peļņu, ko attiecīgie ražotāji eksportētāji gūst, tirgojot līdzīgu produktu iekšzemes tirgū, parastā tirdzniecības režīmā IP laikā, pieskaita šo ražotāju pašu vidējām ražošanas izmaksām IP laikā. Ja nepieciešams, uzrādītās ražošanas izmaksas un TVA izdevumus koriģē, pirms tos izmanto parastā tirdzniecības režīma testā un normālo vērtību aprēķināšanā.

Ja izmeklēšanai pakļautajās valstīs nav ražotāju eksportētāju, kas veic iekšzemes tirdzniecību ar līdzīgo produktu vai tādu pašu vispārējas kategorijas produktu parastā tirdzniecības režīmā IP laikā, normālo vērtību aprēķina, izmantojot attiecīgo ražotāju eksportētāju ražošanas izmaksas, kuras nepieciešamības gadījumā atbilstīgi koriģē. Provizoriski uzskatīja, ka pie šīm ražošanas izmaksām ir pareizi pieskaitīt iesaistītos vidējos svērtos TVA izdevumus un peļņu, ko guva četri Taivānas ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās un tika atlasīti pārbaudei, iekšzemes tirgū pārdodot līdzīgo produktu IP laikā saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 6. punkta c) apakšpunktu.

3.2.7.   Pārejas ekonomikas

(72)

Saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu normālo vērtību ĶTR un Vjetnamai noteica, pamatojoties uz pārbaudīto informāciju, kas tika saņemta no analogās valsts ražotājiem, t. i., pamatojoties uz cenām, kuras Taivānas iekšzemes tirgū ir maksājuši vai maksās par salīdzināmiem produktu veidiem, ja šīs cenas veidojas parastā tirdzniecības režīmā, vai pamatojoties uz salikto normālo vērtību, ja netika konstatēta salīdzināmo produkta veidu iekšzemes tirdzniecība parastās tirdzniecības režīmā.

Rezultātā par normālo vērtību noteica četru Taivānas ražotāju, kas sadarbojās un tika atlasīti pārbaudei, vidējo svērto iekšzemes pārdošanas cenu nesaistītiem klientiem vai salikto vērtību katram veidam.

3.3.   Normālās vērtības noteikšana

a)   Ķīnas Tautas Republika

(73)

Tā kā netika piemērots TER, normālo vērtību ĶTR noteica saskaņā ar 72. apsvērumu.

b)   Indonēzija

(74)

Attiecībā uz vienīgo Indonēzijas ražotāju eksportētāju, kas sadarbojās, konstatēja, ka tas neveic līdzīgā produkta iekšzemes tirdzniecību. Tādēļ normālo vērtību nācās salikt saskaņā ar 71. apsvēruma noteikumiem.

(75)

Atzīmēja, ka cits Indonēzijas ražotājs eksportētājs sākotnēji bija atbildējis uz Komisijas nosūtīto aptauju, bet tad tas pārtrauca savu darbību un vairs nebija iespējams pārbaudīt viņa atbildes. Tādēļ secināja, ka šis konkrētais uzņēmums vairs nesadarbojās ar izmeklēšanu. Par to tika attiecīgi informēts gan uzņēmums, gan Indonēzijas varas iestādes, un tām nebija komentāru par šādu notikumu attīstību.

c)   Malaizija

(76)

Par diviem Malaizijas ražotājiem eksportētājiem, kas sadarbojās un atradās brīvajā zonā, konstatēja, ka līdzīgā produkta tirdzniecību, ko uzskatīja par iekšzemes tirdzniecību, galvenokārt veica ar brīvo zonu vai ar muitas noliktavu, tas nozīmē citu ieinteresēto pušu veiktu tirdzniecību eksportam.

Tādēļ secināja, ka šiem ražotājiem eksportētājiem nav reprezentatīvas iekšzemes tirdzniecības IP laikā, un tādēļ normālā vērtība jāaprēķina saskaņā ar 71. apsvēruma noteikumiem.

d)   Taivāna

(77)

Četriem ražotājiem eksportētājiem normālo vērtību noteica saskaņā ar 65. līdz 71. apsvērumā minēto metodiku.

(78)

Izmeklēšanas gaitā konstatēja, ka divi no četriem ražotājiem eksportētājiem, kas sadarbojās, ir saistīti uzņēmumi. Šie uzņēmumi pārdeva līdzīgo produktu iekšzemes tirgū, gan izmantojot saistītu pārdošanas uzņēmumu, gan pārdodot tieši nesaistītiem klientiem. Atzīmēja, ka saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 1. punktu gadījumos, kad produkta veidus pārdod saistītam pārdošanas uzņēmumam, šādu tirdzniecību var uzskatīt par tādu, kas nav veikta parastā tirdzniecības režīmā. Šā iemesla dēļ un arī tādēļ, lai noteiktu normālo vērtību, abiem uzņēmumiem pieprasīja, lai kādu laiku pirms tajos veiktajām pārbaudēm uz vietas tie iesniegtu informāciju par cenām, kādas saistītais tālākpārdošanas uzņēmums noteica pirmajam neatkarīgajam klientam. Uz vietas konstatēja, ka neviens no abiem ražotājiem, kas sadarbojas, šādu informāciju nevar sniegt. Tālākpārdošanas uzņēmums pirka attiecīgo produktu no vairākiem avotiem, tai skaitā no abiem ražotājiem eksportētājiem, un pārdeva gala lietotājiem, mazumtirgotājiem un izplatītājiem. Tomēr tālākpārdošanas uzņēmums nevarēja ar saviem grāmatvedības pārskatiem pierādīt, kurus produktus tas pircis no abiem ražotājiem, kas sadarbojas, un tādēļ tas nevarēja nosaukt šo produktu tālākpārdošanas cenas neatkarīgiem klientiem.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Komisija provizoriski secināja, ka attiecīgā produkta pārdošanu iekšzemes tirgū, izmantojot saistītus tālākpārdošanas uzņēmumus, var neņemt vērā, aprēķinot normālo vērtību, jo atlikušo iekšzemes tirdzniecību vēl arvien var uzskatīt par reprezentatīvu.

(79)

Par piekto pārbaudei izvēlēto Taivānas ražotāju eksportētāju konstatēja, ka tas neveic līdzīgā produkta iekšzemes tirdzniecību. Tādēļ normālo vērtību vajadzēja salikt atbilstīgi 71. apsvērumam. Tomēr izmeklēšanas gaitā iesniegtajā informācijā tika konstatētas nopietnas neatbilstības. Pirmkārt, dažādos attiecīgā produkta veidus uzņēmums neklasificēja atbilstoši Komisijas dotām nepārprotamām specifikācijām, un tādēļ nozīmīgu produkta veidu skaitu nevarēja salīdzināt ar citu Taivānas ražotāju iekšzemes tirdzniecību. Otrkārt, pārbaudē uz vietas nevarēja salīdzināt attiecīgā produkta ražošanas izmaksas, kuras tika norādītas aptaujas atbildēs, un pārdoto preču izmaksas, kas uzrādītas aptaujas atbilžu peļņas un zaudējumu tabulā vai citos uzņēmuma grāmatvedības pārskatos. Tāpat nevarēja konstatēt saikni starp katra produkta veida izejmateriālu pirkšanu un uzrādītajām ražošanas izmaksām. Pēc pārbaudes vizītes uzņēmums iesniedza jaunu ražošanas izmaksu aprēķinu, kuru pārbaudītā informācija nepamatoja.

Saistībā ar minētajiem notikumiem un saskaņā ar Pamatregulas 18. pantu uzņēmumu informēja, ka noteiktu informāciju nevar izmantot dempinga aprēķināšanai un provizoriski konstatētos faktus daļēji noteiks, pamatojoties uz pieejamiem faktiem. Rezultātā, lai noteiktu salikto normālo vērtību, Komisija izmantoja to eksportētā produkta veidu koriģētās ražošanas izmaksas, kurus varēja nepārprotami identificēt, pamatojoties uz pieejamām specifikācijām. Pie šīm ražošanas izmaksām pieskaitīja vidējos svērtos TVA izdevumus un peļņu no iekšzemes tirdzniecības, ko guva pārējie četri Taivānas ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās.

e)   Taizeme

(80)

Par četriem Taizemes ražotājiem eksportētājiem, kas sadarbojās, konstatēja, ka tie neveica reprezentatīvu iekšzemes tirdzniecību parastā tirdzniecības režīmā. Tādēļ normālā vērtība bija jāaprēķina saskaņā ar 71. apsvēruma noteikumiem.

f)   Vjetnama

(81)

Tā kā nevienam Vjetnamas ražotājam eksportētājam nepiemēro TER, Vjetnamai normālo vērtību noteica saskaņā ar 72. apsvērumu.

4.   Eksporta cena

a)   Ķīnas Tautas Republika

(82)

Divi ražotāji eksportētāji, kam piemēroja IR, eksportēja tieši neatkarīgiem Kopienas klientiem. Tādēļ eksporta cenas pamatā bija cena, ko par attiecīgo produktu ir maksājuši vai maksās saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 8. punktu.

b)   Indonēzija

(83)

Vienīgais ražotājs eksportētājs, kas sadarbojās, eksportēja tieši neatkarīgiem Kopienas klientiem. Tādēļ eksporta cenas pamatā bija cena, ko par attiecīgo produktu ir maksājuši vai maksās saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 8. punktu.

c)   Malaizija

(84)

Vienam ražotājam eksportētājam, kas veica eksporta tirdzniecību ar Kopienu un tieši ar neatkarīgiem klientiem, eksporta cenas pamatā bija cena, ko par attiecīgo produktu ir maksājuši vai maksās saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 8. punktu.

(85)

Otrs Malaizijas ražotājs eksportētājs eksportēja attiecīgo produktu neatkarīgiem klientiem un vienai saistītai personai Kopienā. Pirmajā gadījumā eksporta cenas pamatā bija cena, ko par attiecīgo produktu ir maksājuši vai maksās saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 8. punktu. Otrajā gadījumā ar saistīto personu cenu noteica saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 9. punktu, pamatojoties uz cenu, par kādu importētos produktus pirmo reizi pārdeva tālāk neatkarīgam pircējam. Lai varētu noteikt ticamu eksporta cenu, tika veiktas korekcijas, lai ņemtu vērā visas izmaksas, tostarp maksājumus un nodokļus, kas radās starp importēšanu un tālākpārdošanu, un peļņu, ko parasti uzkrāja neatkarīgais importētājs, kas sadarbojās.

d)   Taivāna

(86)

Ražotāji eksportētāji veica eksporta tirdzniecību uz Kopienu vai nu tieši neatkarīgiem klientiem, vai arī izmantojot Taivānā esošos tirdzniecības uzņēmumus.

(87)

Ja eksporta tirdzniecību uz Kopienu veica tieši neatkarīgiem klientiem, eksporta cenas pamatā bija cena, ko ir maksājuši vai maksās par attiecīgo produktu saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 8. punktu.

(88)

Ja eksporta tirdzniecību uz Kopienu veica, izmantojot tirdzniecības uzņēmumus, eksporta cenas pamatā bija tā cena par produktu, kādu attiecīgie ražotāji prasa, pārdodot eksportam tirdzniecības uzņēmumiem saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 8. punktu.

(89)

Viens ražotājs eksportētājs, kas arī pārdeva attiecīgo produktu, izmantojot Taivānas tirdzniecības uzņēmumus, nevarēja sniegt nekādus pamatojuma dokumentus, kas norādītu produkta pārdošanas galamērķus, izmantojot tirgotājus. Šādu tirdzniecību neņēma vērā un eksporta cenu pamatoja tikai tiešais eksports neatkarīgiem Kopienas klientiem.

e)   Taizeme

(90)

Četri ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās, eksportēja tieši neatkarīgiem Kopienas klientiem. Tādēļ eksporta cenas pamatā bija cena, ko faktiski ir maksājuši vai maksās par attiecīgo produktu saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 8. punktu.

f)   Vjetnama

(91)

Kā tika skaidrots IR analīzē, Vjetnamā sadarbojās tikai viens uzņēmums, bet tam nepiemēroja IR. Bez tam šis uzņēmums darbojās kā tāda Taivānas saistīta uzņēmuma apakšuzņēmējs, kas sadarbojās ar izmeklēšanu. Taivānas uzņēmums bija izejvielu īpašnieks, un tas veica visas ar eksporta tirdzniecību saistītās funkcijas. Tomēr tas ar saviem finanšu pārskatiem nevarēja pierādīt, ka Vjetnamas apakšuzņēmēja aptaujas atbildēs norādītās eksporta cenas neatkarīgiem klientiem attiecas uz Vjetnamā ražoto attiecīgo produktu, kas tika eksportēts uz Kopienu. Tādēļ šādas cenas nevarēja izmantot kā eksporta cenas no Vjetnamas uz Kopienu. Uzņēmums par to tika attiecīgi informēts. Tā kā neviens cits avots nebija pieejams, eksporta cenas provizoriski pamatoja Eiropas Kopienu Statistikas biroja importa statistika par visiem ražotājiem eksportētājiem.

5.   Salīdzinājums

(92)

Normālās vērtības un eksporta cenas salīdzinājumam izmanto EXW cenu.

(93)

Lai nodrošinātu godīgu salīdzinājumu starp normālo vērtību un eksporta cenu, veica korekcijas, ņemot vērā atšķirības, kas ietekmē cenas un cenu salīdzināmību saskaņā ar Pamatregulas 2. panta 10. punktu. Ja tas bija iespējams un šādu pieeju varēja attaisnot, attiecībā uz visiem izmeklēšanai pakļautajiem ražotājiem eksportētājiem korekcijas veica attiecībā uz atšķirībām starp transporta izmaksām, kravas un apdrošināšanas izmaksām, pakalpojumu, iekraušanas un ar to saistītām izmaksām, iepakošanas izmaksām, kredītizmaksām, garantijas izmaksām un komisijas naudām.

6.   Dempinga starpības

6.1.   Vispārējā metodika

(94)

Saskaņā ar 2. panta 11. un 12. punktu dempinga starpības noteica, pamatojoties uz katra produkta veida vidējās svērtās normālās vērtības un katra produkta veida vidējās svērtās eksporta cenas salīdzinājumu, kā noteikts iepriekš.

(95)

Ražotājiem eksportētājiem, kuri sadarbojas un kuri pieteicās saskaņā ar Pamatregulas 17. pantu, bet kurus individuāli nepārbaudīja, dempinga starpību noteica, pamatojoties uz vidējo svērto dempinga starpību pārbaudei atlasītajiem uzņēmumiem saskaņā ar Pamatregulas 9. panta 6. punktu.

(96)

Tiem ražotājiem eksportētājiem, kuri neatbildēja uz Komisijas aptaujas jautājumiem un nepieteicās, dempinga starpību noteica, pamatojoties uz pieejamiem faktiem saskaņā ar Pamatregulas 18. panta 1. punktu.

(97)

Lai noteiktu dempinga starpību ražotājiem eksportētājiem, kuri nesadarbojās, vispirms noteica nesadarbošanās līmeni. Šim nolūkam ražotāja eksportētāja, kas sadarbojās, uzrādītais eksporta apjoms uz Kopienu tika salīdzināts ar Eiropas Kopienu Statistikas biroja importa statistikas ekvivalentu.

(98)

Ja nesadarbošanās līmenis bija augsts, t. i., vairāk nekā 20 %, uzskatīja, ka ražotājam eksportētājam, kurš nesadarbojās, ir pareizi noteikt tādu dempinga starpību, kas pārsniedz visaugstāko dempinga starpību, kāda noteikta ražotājam eksportētājam, kas sadarbojās. Ir pamats ticēt tam, ka nesadarbošanās augsto līmeni rada tas, ka ražotāji eksportētāji, kas nesadarbojas, izmeklēšanā pakļautajā valstī kopumā realizējuši dempingu augstākā līmenī nekā ikviens ražotājs eksportētājs, kas sadarbojās. Šādos gadījumos dempinga starpību noteica tādā līmenī, kas atbilda to ražotāju eksportētāju, kuri sadarbojās un kuriem bija noteikta visaugstākā dempinga starpība, visvairāk pārdoto reprezentatīvo produkta veidu vidējai svērtajai dempinga starpībai.

(99)

Ja sadarbības līmenis bija augsts, uzskatīja, ka ikvienam ražotājam eksportētājam, kurš nesadarbojās, ir pareizi noteikt dempinga starpību pašā augstākajā līmenī, kāds iespējams ražotājam eksportētājam, kas sadarbojās, attiecīgajā valstī, jo nebija pamata ticēt, ka ražotājs eksportētājs, kurš nesadarbojās, realizējis dempingu zemākā līmenī.

(100)

Komisijas konsekventa prakse ir dempinga starpības noteikšanai saistītus ražotājus eksportētājus vai vienai grupai piederošus ražotājus eksportētājus uzskatīt par vienu uzņēmumu un tādēļ tiem noteikt vienu dempinga starpību. Jo īpaši tas notiek tādēļ, ka individuālu dempinga starpību aprēķināšana varētu sekmēt antidempinga pasākumu apiešanu, kā dēļ šie pasākumi nebūtu efektīvi, jo saistītie ražotāji eksportētāji varētu novirzīt savu eksportu uz Kopienu, izmantojot tādu uzņēmumu, kam ir viszemākā dempinga starpība.

Saskaņā ar šo praksi divus Taivānas ražotājus eksportētājus, kas piederēja vienai grupai, uzskatīja par vienu uzņēmumu un tiem piemēroja vienu dempinga starpību. Vispirms nolēma aprēķināt dempinga starpību katram no šiem ražotājiem eksportētājiem un tad noteikt vidējo svērto dempinga starpību, kuru piemēroja grupai kopumā.

6.2.   Dempinga starpības

a)   Ķīnas Tautas Republika

(101)

ĶTR bija ievērojama ražotāju eksportētāju nesadarbošanās (aptuveni 85 %).

(102)

Provizoriskās dempinga starpības, kas izteiktas procentos no CIF importa cenas uz Kopienas robežas pirms nodokļu nomaksas ir šādas:

Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd., Tengžu pilsēta: 21,5 %,

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd., Žejianga: 12,2 %,

visi citi uzņēmumi: 27,4 %.

b)   Indonēzija

(103)

Indonēzijā bija vērojama ievērojama ražotāju eksportētāju nesadarbošanās (aptuveni 60 %). Provizoriskās dempinga starpības, kas izteiktas procentos no CIF importa cenas uz Kopienas robežas pirms nodokļu nomaksas ir šādas:

PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batama: 9,8 %,

visiem citiem uzņēmumiem: 24,6 %.

c)   Malaizija

(104)

Malaizijā sadarbojās visi ražotāji eksportētāji (100 %). Provizoriskas dempinga starpības nepastāvēja nevienam ražotājam eksportētājam, kas sadarbojās (Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd., Ipoha, Čemora un Tong Heer Fasteners Co. Sdn., Bhd, Penanga), un tādēļ importam no Malaizijas nenoteica provizoriskus pasākumus. Ja šie konstatējumi apstiprinātos turpmākā izmeklēšanā attiecībā uz Malaiziju procedūra tiktu izbeigta.

d)   Filipīnas

(105)

Kā minēts 14. apsvērumā, tika konstatēts, ka gandrīz visu Filipīnu eksportu uz Kopienu veido tikai uzgriežņi. Tā kā provizoriski secināja, ka uzgriežņi jāizslēdz no produkta klāsta, netika noteikta dempinga starpība un Filipīnu eksportam nenoteica nekādus provizoriskus pasākumus.

e)   Taivāna

(106)

Vienam pārbaudei atlasītajam Taivānas ražotājam eksportētājam dempinga starpību noteica, daļēji izmantojot faktus, kas bija pieejami saskaņā ar Pamatregulas 18. panta 1. punktu. Tādēļ saskaņā ar Pamatregulas 9. panta 6. punktu šā uzņēmuma dempinga starpību neņēma vērā, aprēķinot vidējo svērto dempinga starpību pārbaudei neatlasītajam ražotājam eksportētājam, kas sadarbojās.

(107)

Divi pārbaudei atlasītie ražotāji eksportētāji bija saistīti uzņēmumi, un tādēļ tiem aprēķināja vienu dempinga starpību.

(108)

Taivānā bija vērojama ievērojama ražotāju eksportētāju nesadarbošanās (aptuveni 22 %). Provizoriskās dempinga starpības, kas izteiktas procentos no CIF importa cenas uz Kopienas robežas pirms nodokļu nomaksas ir šādas:

Arrow Fasteners Co. Ltd., Taipeija: 15,2 %,

Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd., Tao Juaņa: 18,8 %,

Min Hwei Enterprise Co. Ltd., Pingtunga: 16,1 %,

Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd., Kaohsiunga: 16,1 %,

Yi Tai Shen Co. Ltd., Tainana: 11,4 %,

pārbaudei nepakļautie ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās: 15,8 %,

visi citi uzņēmumi: 23,6 %.

f)   Taizeme

(109)

Taizemē sadarbojās visi ražotāji eksportētāji (100 %). Provizoriskās dempinga starpības, kas izteiktas procentos no CIF importa cenas uz Kopienas robežas pirms nodokļu nomaksas ir šādas:

A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd., Ajutthaja: 15,9 %,

Bunyat Industries 1998 Co. Ltd., Samutsakorna: 10,8 %,

Dura Fasteners Company Ltd., Samutprakarna: 14,6 %,

Siam Screws (1994) Co. Ltd., Samutsakorna: 11,0 %,

visi citi uzņēmumi: 15,9 %.

g)   Vjetnama

(110)

Visiem Vjetnamas uzņēmumiem provizoriskā dempinga starpība, kas izteikta procentos no CIF importa cenas uz Kopienas robežas, pirms nodokļu nomaksas, ir 7,7 %.

E.   KAITĒJUMS

1.   Kopienas ražošana

(111)

Izlases veida pārbaudes ietvaros izmeklēšana noskaidroja, ka izmeklēšanas periodā līdzīgo produktu ražo septiņi Kopienas ražotāji (skatīt 30. apsvērumu). Tomēr divi no tiem turpmāk nesadarbojās ar izmeklēšanu. Bez tam sūdzības kontekstā bija vairāki mazi Kopienas ražotāji, kas arī nesadarbojās ar izmeklēšanu.

(112)

Tādējādi Pamatregulas 4. panta 1. punkta mērķiem Kopienas ražošanas apjoms tika provizoriski aprēķināts, septiņu pārbaudei atlasīto ražotāju saražotajam pieskaitot citu mazo sūdzībai zināmo ražotāju, kas nesadarbojās, saražoto.

2.   Kopienas ražošanas nozares definīcija

(113)

Pieci 30. apsvērumā minētie ražotāji, kas sadarbojās, pārstāvēja 54 % no Kopienā saražotā līdzīgā produkta kopapjoma. Tādējādi Pamatregulas 4. panta 1. punkta nozīmē šie uzņēmumi veido Kopienas ražošanas nozari un turpmāk uzskatīti par tādiem. No šiem uzņēmumiem četri pārstāv lielāko ražošanas reprezentatīvo apjomu, un tos atlasīja saskaņā ar Pamatregulas 17. panta 1. punktu. Turpmāk tos sauks par “pārbaudei atlasītajiem Kopienas ražotājiem”.

(114)

Izlases veida pārbaudes dēļ kaitējuma rādītājus atsevišķi nosaka Kopienas ražošanas nozarei kopumā un atsevišķi – tikai pārbaudei atlasītajiem Kopienas ražotājiem. Kaitējuma analīzi attiecībā uz tirgus daļu, ražošanu, jaudu un jaudas izmantojumu, pārdošanas apjomu un vērtību, pieaugumu, krājumiem, nodarbinātību un darba ražīgumu pamato dati par Kopienas ražošanas nozari kopumā. Citos gadījumos izmanto datus par pārbaudei atlasītajiem Kopienas ražotājiem (darījuma cenām, ieguldījumu un peļņu no kapitālieguldījuma, algām, rentabilitāti, naudas plūsmu un spēju piesaistīt kapitālu).

3.   Kopienas tirgus situācijas analīze

3.1.   Ievads

(115)

Novērtējot apjoma un cenu tendences, līdz ar datiem, kas iegūti, pārbaudot Kopienas ražošanas nozares atbildes uz aptaujas jautājumiem, tika izmantota attiecīgā Eiropas Kopienu Statistikas biroja statistika par šādiem KN kodiem: 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 un 7318 15 70. Jāatceras, ka šajā provizoriskajā posmā uzgriežņus neuzskata par produkta klāsta daļu. Tādēļ šā posteņa (KN kods 7318 16 30) dati nav ietverti šajā analīzē.

(116)

Datus par Kopienas ražošanas nozari ieguva, pārbaudot Kopienas ražotāju, kas sadarbojās, atbildes uz aptaujas jautājumiem.

(117)

No 1997. gada septembra līdz 2003. gada februārim pastāvēja antidempinga pasākumi attiecībā uz NTSS importu no ĶTR, Indijas, Malaizijas, Korejas Republikas, Taivānas un Taizemes (3).

3.2.   Kopienas patēriņš

(118)

Aprēķinot attiecīgā un līdzīgā produkta šķietamo Kopienas patēriņu, Komisija saskaitīja šādus rādītājus:

attiecīgā un līdzīgā produkta importa kopapjomu uz Kopienu, pamatojoties uz Eiropas Kopienu Statistikas biroja ziņojumiem,

Kopienas ražošanas nozares saražotā līdzīgā produkta pārdošanas apjomu Kopienā,

un, pamatojoties uz sūdzībā ietverto informāciju, aplēses par līdzīgā produkta pārdošanas apjomu Kopienā, ko pārdod citi zināmie Kopienas ražotāji.

Saskaņā ar tabulu attiecīgajā periodā attiecīgā un līdzīgā produkta patēriņš Kopienā palielinājies par 24 %.

Patēriņš kg

2001

2002

2003

IP

Attiecīgais un līdzīgais produkts

63 907 918

70 113 833

75 854 601

79 427 756

Indekss

100

110

119

124

3.3.   Attiecīgā produkta imports uz Kopienu

3.3.1.   Kumulācija

(119)

Dempingam pakļautais NTSS imports, kura izcelsmes valsts ir ĶTR, Indonēzija, Taivāna, Taizeme un Vjetnama (“attiecīgās valstis”), ir novērtēts kumulatīvi saskaņā ar Pamatregulas 3. panta 4. punktu. Jāatceras, ka importu no Malaizijas uzskatīja par pakļautu dempingam un importu no Filipīnām veidoja tikai uzgriežņi, kas provizoriski tika izslēgti no šīs procedūras darbības sfēras. Tādēļ šo importu neņēma vērā, nosakot dempingam pakļauto importu. Importam no katras attiecīgās valsts tika noteiktas dempinga starpības, kuras pārsniedz Pamatregulas 9. panta 3. punktā definēto de minimis, t. i., 2 % no eksporta cenas, un imports no katras attiecīgās valsts pārsniedz Pamatregulas 5. panta 7. punktā noteikto robežu – 1 % tirgus daļas. Vidējā importa cena no visām attiecīgajām valstīm attiecīgajā periodā nepārtraukti samazinājās. Bez tam NTSS, ko importēja no attiecīgajām valstīm, bija līdzīgi visos aspektos, tie ir savstarpēji maināmi, un Kopienā tos tirgo, izmantojot salīdzināmus tirdzniecības kanālus un līdzīgus komercnosacījumus, tādējādi šie NTSS konkurē savā starpā un ar Kopienā saražoto NTSS. Tādēļ provizoriski secināja, ka importa ietekmes kumulatīvais novērtējums ir pareizs.

3.3.2.   Apjoms, cena un tirgus daļa importam no attiecīgajām valstīm

(120)

Attiecīgajā periodā attiecīgā produkta importa apjoms ievērojami palielinājās. Izmeklēšanas periodā imports bija par 96 % lielāks nekā 2001. gadā.

Vidējā importa cena par kg

(EUR)

2001

2002

2003

IP

Attiecīgais produkts

3,53

2,90

2,50

2,41

Indekss

100

82

71

68

(121)

Attiecīgajā periodā attiecīgā produkta vidējā importa cena nepārtraukti samazinājās. Kopumā cenu līmeņi izmeklēšanas periodā bija par 32 % zemāki nekā 2001. gadā.

EK tirgus daļa

2001

2002

2003

IP

Attiecīgais produkts

21,9 %

20,4 %

29,6 %

34,5 %

Indekss

100

93

135

158

(122)

Attiecīgo valstu tirgus daļa Kopienas tirgū samazinājās par 7 % laikā no 2001. līdz 2002. gadam. Tomēr 2003. gadā attiecīgās valstis strauji un ievērojami palielināja savas aktivitātes Kopienas tirgū, kā rezultātā attiecīgajā periodā to tirgus daļa pieauga par 58 %.

3.3.3.   Cenu samazinājums

(123)

Lai konstatētu cenu samazinājumu, tika analizēti dati par cenām, kuri attiecās uz izmeklēšanas periodu. Šim nolūkam cenas, par kādām Kopienas ražošanas nozare pārdeva saviem nesaistītajiem klientiem, salīdzinājumam izmantojot EXW cenas, tika salīdzinātas ar cenām, par kādām attiecīgo valstu ražotāji eksportētāji pārdeva pirmajam neatkarīgajam Kopienas klientam, salīdzinājumam izmantojot CIF importa cenas; abos gadījumos atņēma atlaides, rabatus, komisijas naudas un nodokļus.

(124)

Kopienas ražošanas nozares pārdošanas cenu un ražotāju eksportētāju CIF importa cenu salīdzinājumam izmantoja viena tirdzniecības līmeņa, t. i., tirgotāji/izplatītāji Kopienas tirgū, vidējo svērto cenu. Salīdzinājumu veica atsevišķi katram NTSS un izmantotā nerūsējošā tērauda veidam. Izmeklēšanas periodā ražotāji eksportētāji faktiski visu tirdzniecību Kopienā veica, izmantojot tirgotājus/izplatītājus.

(125)

Salīdzinājuma rezultāti, izteikti procentos no Kopienas ražošanas nozares pārdošanas cenām izmeklēšanas periodā, parādīja ievērojamas cenu samazinājuma starpības (līdz pat 59,2 %). Šīs cenu samazinājuma starpības norāda, ka uz attiecīgo valstu importu Kopienas tirgū tiek izdarīts cenu spiediens.

(126)

Katrā attiecīgajā valstī cenu samazinājuma starpības bija šādas:

Valsts

Cenu samazinājuma starpība

ĶTR

no 8,6 % uz 59,2 %

Indonēzija

no 28 % uz 31,9 %

Taivāna

no 7 % uz 38,9 %

Taizeme

no 13,1 % uz 44,4 %

Vjetnama

28,2 %

3.4.   Kopienas ražošanas nozares ekonomiskā situācija

3.4.1.   Ražošana, jauda un jaudas izmantojums

(127)

Pēc tam, kad 2002. gadā darba ražīgums pieauga par 31 %, pārsniedzot Kopienas patēriņa pieaugumu relatīvā izteiksmē, Kopienas ražošanas nozares ražošana turpmāk samazinājās, un kopš 2003. gada tā ir nemainīgi stabila, par 15 % pārsniedzot 2001. gada līmeni. Jāatzīmē, ka šāds pieauguma līmenis atpaliek par 24 % no Kopienas patēriņa pieauguma attiecīgajā periodā.

(128)

Kopienas ražošanas nozares ražošanas jauda sasniedza augstāko rādītāju 2002. gadā un kopš tā laika tā ir palielinājusies par 24 %, atspoguļojot atlasīto Kopienas ražotāju ieguldījumus.

(129)

Kopienas ražošanas jaudas izmantojuma temps nedaudz uzlabojās 2002. gadā, bet tad tas samazinājās, kopumā par 7 % attiecīgā perioda laikā.

3.4.2.   Pārdošanas apjoms, pārdošanas cena, tirgus daļa un pieaugums

(130)

Kopienas ražošanas nozares pārdošanas apjoms attiecīgajā periodā pieauga par 7 %. Tomēr jāatzīmē, ka tas nepārtraukti samazinājās pēc 2002. gada, kad Kopienas ražošanas nozares pārdošanas apjoms pieauga par 22 %. Bez tam šis pieaugums ir ievērojami zemāks nekā Kopienas patēriņam, kas pieauga par 24 %, un daudz zemāks nekā importam no attiecīgajām valstīm attiecīgajā periodā, kas pieauga par 96 %.

(131)

Kopienas ražošanas nozares vidējā pārdošanas cena attiecīgajā periodā pieauga par 6 %. Laikā no 2001. līdz 2002. gadam tā samazinājās par 13 %, bet pēc tam cenas nepārtraukti palielinājās.

(132)

Attiecīgajā periodā Kopienas ražošanas nozares tirgus daļa samazinājās par 14 %. Laikā starp 2001. un 2002. gadu tirgus daļa palielinājās par 12 %, bet pēc tam tas nepārtraukti samazinājās. Salīdzinot situāciju IP laikā un 2002. gadā, atklājās, ka samazinājums sasniedzis pat 26 %. Tajā pašā laikā ievērojami pieauga importa tirgus daļa no attiecīgajām valstīm.

(133)

Kā liecina ražošanas un pārdošanas apjoma tendences absolūtā izteiksmē, Kopienas ražošanas nozarē attiecīgajā periodā bija vērojams pieaugums, tomēr vērojams samazinājums kopš 2002. gada. Turklāt attiecīgajā periodā samazinājās tirgus daļa, kas liecina, ka relatīvā izteiksmē, t. i., salīdzinājumā ar konkurentiem, Kopienas ražošanas nozarē nav bijis pieaugums.

3.4.3.   Ienesīgums

(134)

Attiecīgajā periodā uzlabojās atlasīto Kopienas ražotāju ienesīgums. 2001. gadā tiem bija neliela peļņa, pēc tam ienesīgums samazinājās un 2002. gadā radās zaudējumi. Laikā starp 2002. un 2003. gadu ienesīgums uzlabojās, tomēr Kopienas ražošanas nozare aizvien nesa zaudējumus. Laikā no 2003. gada līdz IP Kopiena sasniedza labāko ienesīguma rādītāju attiecīgajā periodā, un tās peļņas koeficients vidēji bija 4,3 %. Pirmajā skatījumā tas var likties pozitīvi, tomēr tas jānovērtē pareizajā kontekstā.

(135)

Faktiski pat IP laikā pārbaudei atlasītie Kopienas ražotāji vidēji nesasniedza minimālo peļņas koeficientu, kādu uzskata par piemērotu un sasniedzamu apstākļos, kad nepastāv dempings, t.i., 5 % (skatīt 178. apsvērumu), un nebija pietuvojušās 9,1 % (4) ienesīguma līmenim, kāds bija vērojams Kopienas ražošanas nozarē 1995. gadā, t. i., pirms tirgū parādījās imports par dempinga cenām.

(136)

Turklāt nepieciešams ņemt vērā to, ka ienesīguma uzlabošanās IP laikā i) tika panākta, samazinot tirgus daļu, un ii) faktiski ir rezultāts tam, ka strauji spekulatīvi palielinājās lielāko izmaksu daļu veidojošās izejvielas – nerūsējošā tērauda – cena. Sagaidāmā nerūsējošā tērauda cenu palielināšanās deva iespēju Kopienas ražošanas nozarei sasniegt augstākas cenas par līdzīgo produktu, ražošanā īslaicīgi izmantojot krājumā esošo salīdzinoši lēto nerūsējošo tēraudu, ko piegādāja pirms cenas spekulatīvā pieauguma. Tomēr šī izmaksu priekšrocība nepastāvēja, tiklīdz beidzās izejmateriālu esošie krājumi, un jaunais tērauds bija jāiegādājas par ievērojami augstāku cenu. Turklāt šāda spekulatīva fāze vispārīgi nav ilglaicīga un klienti, galvenokārt lielie izplatītāji ar izteiktu spēju ietekmēt sarunu virzību, atsāka nopietnu spiedienu uz cenām, sajūtot tērauda cenu stagnāciju vai krišanos. Rezultātā ienesīgums pieauga tāpēc, ka Kopienas ražošanas nozarei bija labvēlīgi tirgus apstākļi, īpaši IP otrajā fāzē, kas nebija ilgtspējīgi.

3.4.4.   Krājumi

(137)

Attiecīgajā periodā Kopienas ražošanas nozares krājumu līmenis gada beigās strauji samazinājās par 52 %. To var izskaidrot šādi: i) palielinājās ražošana “pēc pieprasījuma” (kad krājumiem ir ierobežota nozīme) un ii) kopš 2002. gada samazinājās ražošana.

3.4.5.   Ieguldījumi, peļņa no kapitālieguldījumiem, naudas plūsma un spēja piesaistīt kapitālu

(138)

Laikā no 2001. līdz 2003. gadam pārbaudei atlasītie Kopienas ražotāji nepārtraukti palielināja savus ieguldījumus, īpaši tādēļ, ka tika nomainītas novecojušās mašīnas un iekārtas. Izmeklēšanas periodā ieguldījumi samazinājās par 35 % salīdzinājumā ar attiecīgā perioda sākumu. Tomēr šo samazinājumu IP laikā var daļēji izskaidrot ar ievērojamiem ieguldījumiem iepriekšējos gados. Ieguldījumi līdzīgā produkta ražošanā ir nepieciešami, lai uzturētu un uzlabotu konkurētspēju un uzlabotu vides un drošības standartus.

(139)

Attiecīgajā periodā uzlabojās peļņa no kapitālieguldījumiem. Tas i) apstiprina, ka vadības pieņemtie ieguldījumu lēmumi bijuši pareizi, un ii) atspoguļo, ka IP laikā uzlabojies pārbaudei atlasīto Kopienas ražotāju ienesīgums. Tomēr, kā jau minēts ienesīguma analīzes kontekstā, ienesīguma uzlabošanos lielā mērā var izskaidrot ar īpašiem īslaicīgiem apstākļiem (spekulatīvām tērauda cenu tendencēm IP laikā). Turklāt tas, ka daļa no pārbaudei atlasītajiem Kopienas ražotājiem aizvien vairāk savā ražošanā izmantoja mašīnu finanšu nomu (līzingu), izskaidro to, ka peļņas no kapitālieguldījumiem darbības rezultāti ir relatīvi labāki nekā rentabilitātes rādītāji.

(140)

Kaut gan kopš 2002. gada uzlabojusies Kopienas pārbaudei atlasīto ražotāju naudas plūsma no līdzīgā produkta pārdošanas, attiecīgajā periodā tā samazinājusies par 36 %.

(141)

Paraugam atlasītajiem Kopienas ražotājiem nebija nopietnu grūtību piesaistīt kapitālu, un tādējādi viņi apliecināja savu spēju attiecīgajā periodā veikt ieguldījumus.

3.4.6.   Nodarbinātība, darba ražīgums un algas

(142)

2002. gadā Kopienas ražošanas nozarē palielinājās nodarbinātība. Tomēr pakāpeniski nodarbinātība samazinājās, attiecīgajā periodā kopumā par 5 %. Šī negatīvā tendence sakrīt ar ražošanas samazināšanos 2002. gadā.

(143)

Darba ražīgums, izteikts ražošanas kg attiecībā uz vienu strādājošo, attiecīgajā periodā palielinājās par 22 %, apliecinot gatavību un spēju noturēt un uzlabot konkurētspēju.

(144)

Darba samaksa attiecībā uz vienu strādājošo attiecīgajā periodā pieauga par 10 %. Šāds pieaugums apliecina atlīdzību par darba ražīguma palielināšanos un kompensāciju par inflāciju attiecībā uz strādājošo atalgojumu. Turklāt absolūtā izteiksmē darbaspēka izmaksas sāka samazināties 2002. gadā.

3.4.7.   Dempinga apjoms un atlabšana pēc dempinga pagātnē

(145)

Īpaši ņemot vērā dempingam pakļautā importa apjomu no attiecīgajām valstīm, konstatētās dempinga starpības nevar uzskatīt par neievērojamām.

(146)

Līdz 2003. gadam pastāvēja antidempinga pasākumi attiecībā uz attiecīgā produkta importu no ĶTR, Indijas, Malaizijas, Korejas Republikas, Taivānas un Taizemes. Tomēr Kopienas ražošanas nozare pilnībā neatguvās pēc notikušā dempinga, ko īpaši apliecina tirgus daļas, pārdošanas apjoma un nodarbinātības izmaiņas. Tas skaidri bija redzams, kad beidzās iepriekšējo antidempinga pasākumu darbības laiks.

3.4.8.   Secinājums par kaitējumu

(147)

Attiecīgajā periodā Kopienas ražošanas nozarē palielinājās ražošanas un pārdošanas apjoms, tā varēja samazināt krājumus un nepārtraukti veikt ieguldījumus. Tā bez grūtībām spēja piesaistīt kapitālu un uzlabot darba ražīgumu. Darbaspēka izmaksas absolūtā izteiksmē samazinājās. Bez tam Kopienas ražošanas nozare varēja paaugstināt cenas IP laikā, lai uzlabotu ienesīgumu un peļņu no kapitālieguldījumiem.

(148)

Tomēr šos pozitīvos aspektus nepieciešams novērtēt attiecīgā kontekstā. Augstākas cenas un labāku ienesīgumu panāca, ievērojami samazinoties Kopienas ražošanas nozares tirgus daļai, t. i., par 14 % attiecīgajā periodā un kopumā par 26 % kopš 2002. gada. Īpaši tas ir saistīts ar lēto, dempingam pakļautā importa pieejamību, jo klienti izvēlējās alternatīvus piegāžu avotus un Kopienas ražošanas nozare nevarēja noturēties savās pozīcijās.

(149)

Turklāt, un atbilstoši konstatētajiem faktiem par tirgus daļu, attiecīgajā periodā Kopienas ražošanas nozares ražošanas pieaugums (par 15 %) un pārdošanas apjoms (par 7 %) nespēja līdzināties daudz labvēlīgākām patēriņa tendencēm Kopienas tirgū (par 24 %). Nodarbinātība Kopienas ražošanas nozarē samazinājās par 5 %, ko faktiski izskaidro samazinātās darbaspēka izmaksas. Turklāt pārbaudei atlasīto Kopienas ražotāju ienesīgumu kopumā nevar uzskatīt par apmierinošu. Lielākajā attiecīgā perioda daļā ienesīgums bija nepārprotami nepietiekams (bija vērojami peļņas koeficienta zudumi vai nepietiekams līmenis). Kaut gan IP laikā pārbaudei atlasīto Kopienas ražotāju ienesīgums palielinājās (sasniedzot 4,3 % peļņas koeficientu), šis iznākums: i) vēl arvien nesasniedza Kopienas ražošanas nozares minimālo normu – 5 %, kuru Kopienas ražošanas nozare varētu sasniegt, ja nepastāvētu nopietns kaitējošs dempings, un ii) to var lielā mērā attiecināt uz tērauda cenu pieauguma radīto īstermiņa efektu. Negatīvo situāciju Kopienas ražošanas nozarē vēl raksturo arī naudas plūsmas tendences.

(150)

Rezultātā kopējie negatīvo tendenču rādītāji pārspēj pozitīvās tendences un var provizoriski secināt, ka Kopienas ražošanas nozare cietusi nopietnu kaitējumu Pamatregulas 3. panta 1. punkta nozīmē.

F.   CĒLOŅSAKARĪBA

1.   Ievads

(151)

Saskaņā ar Pamatregulas 3. panta 6. un 7. punktu Komisija pārbaudījusi, vai dempingam pakļautais attiecīgā produkta imports, kura izcelsmes valsts ir attiecīgajās valstīs, ir nodarījis būtisku kaitējumu Kopienas ražošanas nozarei. Tāpat tika pārbaudīti noteikti faktori, kuri nav saistīti ar dempingam pakļauto importu, bet kuri tanī pat laikā var nodarīt kaitējumu Kopienas ražošanas nozarei, lai pārliecinātos, ka šo citu faktoru izraisītais iespējamais kaitējums nav saistīts ar dempingam pakļauto importu.

2.   Dempingam pakļautā importa ietekme

(152)

Kopš 2003. gada attiecīgo valstu tirgus pozīcija ir uzlabojusies. To skaidri apliecina tas, ka to tirgus daļas pieaugums par 58 % sakrīt ar Kopienas ražošanas nozares samazināšanos. Turklāt attiecīgo valstu importa apjoms (palielinoties par 96 %) pieaudzis daudz straujāk nekā patēriņš Kopienas tirgū (pieaugot par 24 %). Visbeidzot negodīgas tirdzniecības rezultātā, kas izpaudās kā dempings un kam sekoja antidempinga pasākumu izbeigšanās, kopš 2003. gada attiecīgo valstu vidējā importa cena bija ievērojami zemāka nekā Kopienas ražošanas nozares cenu līmenis, tādējādi tas radīja cenu spiedienu.

Tādējādi provizoriski konstatēja, ka dempingam pakļautais imports no attiecīgajām valstīm ievērojami negatīvi ietekmēja Kopienas ražošanas nozares situāciju attiecīgajā periodā, īpaši tirgus daļas un pārdošanas apjoma izteiksmē.

3.   Citu faktoru ietekme

3.1.   Imports no citām trešām valstīm

(153)

Apsvērtā produkta imports no valstīm, kuras nav attiecīgās valstis, kopumā samazinājās. Faktiski šāda cita importa tirgus daļa attiecīgajā periodā samazinājās par 20 %. Turklāt šo citu valstu vidējā importa cena bija daudz augstāka salīdzinājumā ar attiecīgo valstu cenu līmeni.

(154)

Divi eksportētāji iesniedza informāciju, ka imports no Indijas, Korejas Republikas un Norvēģijas varētu izjaukt cēloņsakarību, kas varētu pastāvēt starp nozīmīgu iespējamu kaitējumu Kopienas ražošanas nozarei un dempingam pakļauto importu no attiecīgajām valstīm.

(155)

Tomēr, pamatojoties uz pieejamiem faktiem, imports no Korejas Republikas (IP laikā 221 tonna vidēji par 2,72 EUR/kg) un no Norvēģijas (IP laikā 438 tonnas par vidēji 2,89 EUR/kg) nedz nelielā apjoma, nedz cenas izteiksmē neizskaidro Kopienas ražošanas nozarei nodarīto kaitējumu. Vēl jāatzīst, ka imports no Norvēģijas attiecīgajā periodā samazinājās par 36 %.

(156)

Tomēr attiecībā uz Indiju bija vērojams, ka kopš 2003. gada imports ievērojami pieaudzis (IP laikā 1 147,6 tonnas), un tā cena ir zema (vidēji 1,91 EUR/kg). Nevar izslēgt to, ka IP laikā šim importam no Indijas varēja būt zināma negatīva ietekme, īpaši cenu spiediena izteiksmē uz Kopienas ražošanas nozares stāvokli. Tomēr, ņemot vērā relatīvi nelielo Indijas importa apjomu salīdzinājumā ar importu no attiecīgajām valstīm (27 400 tonnu par vidēji 2,41 EUR/kg), secināja, ka Indijas importa ietekme (tirgus daļa IP laikā bija 1,4 %) nebija tādā līmenī, lai izjauktu cēloņsakarību starp dempingam pakļauto importu un nozīmīgo kaitējumu Kopienas ražošanas nozarei. Imports tikai no Indijas nevar izraisīt Kopienas ražošanas nozares tirgus daļas ievērojamu samazināšanos un daudz mazāk labvēlīgo tirdzniecības pieaugumu attiecībā uz patēriņa pieaugumu.

(157)

Bez tam, neraugoties uz divu eksportētāju izteikumiem, Pamatregulas 9. panta 5. punkta nozīmē nav diskriminējoši tas, ka uz importu no Indijas neattiecas pašreizējā izmeklēšana. Šajā kontekstā jāatceras, ka attiecīgajā periodā imports no Indijas līdz IP sākumam Pamatregulas 5. panta 7. punkta nozīmē nebija ievērojamā apjomā. Imports pieauga tikai IP laikā, bet pat tad tas tomēr palika salīdzinoši neliels (1,4 % tirgus daļa). Turklāt jāatzīmē, ka Komisijas rīcībā nebija ticamu pierādījumu tam, ka šāds imports no Indijas radīja dempingu, kad tika uzsākta šī procedūra.

(158)

Tā kā imports no Filipīnām un Malaizijas ir izslēgts no pašreizējās izmeklēšanas, turpmāk apsvēra, ka šāds imports izjaucis cēloņsakarību starp dempingam pakļauto importu un Kopienas ražošanas nozarei nodarīto būtisko kaitējumu. Tomēr, kad no produkta klāsta izslēdza uzgriežņus, citu NTSS imports no Filipīnām bija nepārprotami neliels (IP laikā tirgus daļa bija 0,1 %) un tā cenu līmenis bija diezgan augsts (3,47 EUR/kg). Pamatojoties uz šo, nevarēja konstatēt nekādu kaitējošu ietekmi. Imports no Malaizijas arī bija neliels gan apjoma ziņā, kā arī vidēji lielāks cenu ziņā (IP laikā 1 456 tonnas par 2,70 EUR/kg) salīdzinājumā ar importu no attiecīgajām valstīm. Turklāt Malaizijas importa tirgus daļa attiecīgajā periodā samazinājās par 6 %. Tādējādi Malaizijas imports varēja negatīvi ietekmēt Kopienas ražošanas nozares stāvokli, tomēr provizoriski secināja, ka tas nevarēja neitralizēt kaitējošo ietekmi, ko radīja dempingam pakļautais imports no attiecīgajām valstīm.

(159)

Tādēļ provizoriski secināja, ka imports no valstīm, kas nav attiecīgās valstis, nav izjaucis cēloņsakarību starp Kopienas ražošanas nozarei nodarīto būtisko kaitējumu un dempingam pakļauto importu no attiecīgajām valstīm.

3.2.   Patēriņa izmaiņas Kopienas tirgū

(160)

Attiecīgajā periodā izmeklēšanai pakļautā produkta patēriņš Kopienas tirgū palielinājās par 24 %. Tādēļ Kopienas ražošanas nozarei nodarīto būtisko kaitējumu nevar skaidrot ar to, ka Kopienas tirgū samazinās pieprasījums.

3.3.   Kopienas ražošanas nozares konkurētspēja

(161)

Kopienas ražošanas nozare ir nopietns konkurents līdzīgā produkta ražošanā, kā to apliecina tās tirgus daļa, un tā nepārtraukti veic ieguldījumus, lai uzturētu ražošanu labā tehnoloģiskā līmenī. Patiesi, ražošana attiecībā uz vienu strādājošo attiecīgajā periodā pat sasniegusi 22 %. Pretēji četru eksportētāju apgalvojumiem, tas uzlabojis Kopienas ražošanas nozares darba ražīgumu un atbilst ieguldījumiem, tādējādi apliecinot, ka ieguldījumu politika nevar pamatot nozarei nodarīto būtisko kaitējumu. Gluži otrādi, ņemot vērā pieaugošo darba ražīgumu, ieguldījumi sekmēja kaitējuma samazināšanos. Tādēļ nevarēja pierādīt, ka neesoša konkurētspēja izjaukusi cēloņsakarību starp importu no attiecīgajām valstīm un Kopienas ražošanas nozarei nodarīto būtisko kaitējumu.

4.   Secinājumi par cēloņsakarību

(162)

Kopumā provizoriski secināja, ka kopējais imports no piecām attiecīgajām valstīm ir izraisījis būtisku kaitējumu Kopienas ražošanas nozarei. Netika konstatēts neviens cits faktors, kas būtu izjaucis šo cēloņsakarību.

G.   KOPIENAS INTERESES

1.   Ievads

(163)

Tika veiktas pārbaudes, lai konstatētu, vai pastāv piespiedu iemesli, kas ļautu secināt, ka Kopienas interesēs nav provizoriski noteikt pasākumus šajā konkrētajā gadījumā. Šim nolūkam un saskaņā ar Pamatregulas 21. panta 1. punktu tika apsvērta pasākumu iespējamā ietekme uz visām attiecīgajām personām izmeklēšanas laikā. Lai novērtētu, vai Kopienas interesēs ir šādu pasākumu ieviešana, attiecīgā produkta lietotājiem un importētājiem nosūtīja aptauju; aptauju nosūtīja arī iepriekšējā posma piegādātājiem, kas piegādā līdzīgā produkta ražošanā izmantotos izejmateriālus.

2.   Kopienas ražošanas nozares intereses

(164)

Izmeklēšana parādīja, ka Kopienas ražošanas nozare ir dzīvotspējīga un var konkurēt godīga tirgus apstākļos. Kā minēts iepriekš, Kopienas ražošanas nozarei ir nozīmīga brīvā jauda, lai ražotu līdzīgo produktu. Izmantojot šo brīvo jaudu, varētu palielināt tirdzniecību un tirgus daļu, lai palielinātu nodarbinātību un, izmantojot ekonomikas apjoma pieaugumu, faktiski nodrošinātu ilgtspējīgu atbilstīgu darba ražīgumu. Tomēr šādus uzlabojumus īpaši kavē tas, ka pastāv nepārtraukts cenas spiediens, ko Kopienas tirgū uz attiecīgo produktu izdara dempingam pakļautais imports. Nosakot antidempinga pasākumus, tiktu mazināta šāda negodīga cenu spiediena radītā ietekme.

(165)

Uzskata, ka bez pasākumiem, kas koriģētu dempingam pakļautā importa radīto negatīvo ietekmi, Kopienas ražošanas nozare arī turpmāk saskartos ar cenu samazinājumu un cenu depresiju radīto negatīvo ietekmi, īpaši uz nozares tirgus daļu un pārdošanas apjomu. Faktiski tas pat varētu apdraudēt Kopienas ražošanas nozares dzīvotspēju. Tādējādi uzskata, ka pasākumu ieviešana būtu Kopienas ražošanas nozares interesēs.

3.   Importētāju/izplatītāju intereses

(166)

Importētājiem/izplatītājiem ir zināmā mērā īpaša loma, jo tie ir kā starpnieki starp ražotājiem (gan Kopienā, gan ārpus Kopienas) un NTSS lietotājiem. To spēja ietekmēt sarunu virzību un spēja pārdot lielus NTSS krājumus lielā mērā ietekmē NTSS cenas.

(167)

Atbildes uz anketas jautājumiem iesniedza četri no atlasītajiem importētājiem/izplatītājiem. Tomēr tikai divi importētāji sniedza pilnīgas atbildes. Šie divi importētāji pārstāvēja apmēram 14 % no Kopienā saražotā attiecīgā produkta importa IP laikā. Turklāt Vācijas skrūvju vairumtirgotāju arodapvienība sniedza savus komentārus. Tālāk notika importētāju/izplatītāju un šo asociāciju uzklausīšana.

(168)

Kopienas importētāji/izplatītāji neatbalsta pasākumu ieviešanu. Sadarbojošies importētāji un to apvienības iebilda, ka, nosakot pasākumus, palielināsies cenas lietotājiem un ka Kopienā saražotais attiecīgais un līdzīgais produkts ne vienmēr ir salīdzināmi. Turklāt šādi pasākumi kaitētu viņu uzņēmumam un darbiniekiem.

(169)

Tomēr, pamatojoties uz saņemto informāciju, šķiet, ka importētāji/izplatītāji pērk izmeklēšanai pakļauto produktu no dažādiem avotiem gan Kopienā, gan ārpus Kopienas, tostarp no Kopienas ražošanas nozares. Tā kā starp produktu, kas importēts no attiecīgajām valstīm, un līdzīgo produktu, kas iegūts no cita avota, nav fundamentālu atšķirību ne kvalitātes, ne produkta veida ziņā, provizoriski uzskatīja, ka Kopienas importētājiem/izplatītājiem nebūtu grūtību iegādāties produktu tad, ja tiktu ieviesti antidempinga pasākumi, īpaši ņemot vērā alternatīvo piegādātāju lielo skaitu. Turklāt importētāji nepamatoja savu prasību par to, ka antidempinga pasākumu ieviešana nozīmīgi ietekmētu nodarbinātību, īpaši ņemot vērā to, ka importa darbības nav intensīvas darbaspēka ziņā. Attiecībā uz cenu palielināšanos, ko izraisītu provizoriska antidempinga maksājuma ieviešana, atzīmēja, ka antidempinga pasākumi, kas bija spēkā laikā no 1997. līdz 2003. gadam, neapdraudēja importētāju/izplatītāju ekonomisko stāvokli. Turklāt importētāju peļņas koeficients, pamatojoties uz aptaujas jautājumu atbildēm, attiecīgajā periodā šķiet krietni virs Kopienas ražošanas nozares ienesīguma. Šādos apstākļos negaida, ka cenu celšanās, kuru izraisa pasākumu ieviešana, varētu automātiski ietekmēt lietotājus.

(170)

Kaut gan importētāji/izplatītāji neatbalsta pasākumu ieviešanu, izmantojot pieejamo informāciju, var secināt, ka ikvienu labumu, ko tie gūtu, ja netiktu ieviesti antidempinga pasākumi, pārspēj Kopienas ražošanas nozares intereses kompensēt attiecīgo valstu negodīgo un kaitējošo tirdzniecības praksi.

4.   Iepriekšējā posma piegādātāju intereses

(171)

Lai novērtētu antidempinga pasākumu iespējamo ietekmi uz iepriekšējā posma piegādātājiem, kuri darbojas Kopienas ražošanas nozarē, visiem zināmajiem piegādātājiem tika nosūtītas aptaujas lapas. Kopumā anketas nosūtīja deviņiem adresātiem, bet tika saņemta tikai viena atbilde. Šis iepriekšējā posma piegādātājs ir nerūsējošā tērauda ražotājs, un tas atbalsta pasākumu ieviešanu. Kaut gan Kopienas ražošanas nozare nav viens no nozīmīgākajiem šā piegādātāja klientiem, šis uzņēmums tomēr sekmē tās nodarbinātību un ienesīgumu. Ja Kopienas ražošanas nozare ierobežotu vai apturētu līdzīgā produkta ražošanu, minētais piegādātājs zaudētu daļu uzņēmējdarbības.

(172)

Minēto iemeslu dēļ un arī tādēļ, ka nepastāv informācija, kas apgāztu iepriekš minēto, secināja, ka antidempinga pasākumu ieviešana būtu iepriekšējā posma piegādātāju interesēs.

5.   Lietotāju un patērētāju intereses

(173)

Patērētāju apvienības nepieteicās un nesniedza informāciju saskaņā ar Pamatregulas 21. panta 2. punktu. Šā iemesla dēļ un tā kā NTSS faktiski lieto kopā ar citiem iepriekšējā posma piegādātiem produktiem, analīzi ierobežo ietekme, ko rada pasākumi uz lietotājiem. Cita starpā, NTSS izmanto dažādās nozarēs: automobiļu, kuģu būves, celtniecības, ķīmijas, farmācijas, medicīnas un pārtikas nozarē. Aptaujas anketas tika izsūtītas divpadsmit zināmiem Kopienas attiecīgā produkta lietotājiem. Komisija lūdza informāciju un komentārus par to, vai antidempinga pasākumu ieviešana būtu Kopienas interesēs un kā šie pasākumi ietekmētu lietotājus. Viens adresāts bija ritošā sastāva transportlīdzekļu ražotājs. Atbildēs tas norādīja, ka izmeklēšanai pakļautais produkts veido mazāk nekā 1 % no tā galaproduktu kopējām izmaksām.

(174)

Tā kā lietotāji var iegādāties izmeklēšanai pakļauto produktu ne tikai no attiecīgajām valstīm, bet arī no citiem avotiem, un ņemot vērā NTSS galīgo ietekmi uz iepriekšējā posma piegādātā produkta izmaksām, netika konstatēts, ka lietotājiem būtu negatīvas līdzvērtīgas intereses.

6.   Secinājums

(175)

Pārbaudot dažādo iesaistīto pušu intereses, provizoriski nevarēja secināt, ka, no Kopienas kopējo interešu viedokļa, nevienas atsevišķas personas intereses nepārspēj Kopienas ražošanas nozares intereses, lai provizoriski tiktu noteikti pasākumi, kuru mērķis būtu likvidēt tirdzniecību kropļojošu ietekmi, ko rada dempingam pakļauts imports.

H.   PROVIZORISKIE ANTIDEMPINGA PASĀKUMI

(176)

Ņemot vērā secinājumus par dempingu, kaitējumu, cēloņsakarību un Kopienas interesēm, var uzskatīt, ka ir pareizi ieviest provizoriskus antidempinga pasākumus, lai nepieļautu, ka dempingam pakļautais imports nodara turpmāku kaitējumu Kopienas ražošanas nozarei. Lai noteiktu šo pasākumu līmeni, jāņem vērā dempinga starpība izmeklēšanas periodā un nodokļa apmērs, kāds nepieciešams, lai likvidētu Kopienas ražošanas nozarei nodarīto kaitējumu.

1.   Kaitējuma likvidēšanas līmenis

(177)

Cenu, kāda nepieciešama kaitējuma likvidēšanai, nosaka, pamatojoties uz vienu uzņēmumu, salīdzinot attiecīgā produkta vidējo svērto cenu ar līdzīga produkta kaitējumu neizraisošo cenu Kopienas tirgū pārdotiem Kopienas ražošanas nozares produktiem. Cenu atšķirību izsaka procentos no CIF importa vērtības.

(178)

Kaitējumu neizraisošo cenu aprēķina, izmantojot Kopienas ražošanas nozares svērtās ražošanas izmaksas kopā ar peļņas koeficientu – 5 %. To provizoriski uzskata par peļņas koeficientu, kādu Kopienas ražošanas nozare var sasniegt, ja nepastāv dempingam pakļauts imports. Šis rādītājs atspoguļo sasniedzamo peļņas koeficientu tādām līdzīgām Kopienas ražošanas nozares produktu grupām, kas nav pakļautas negodīgai konkurencei, piem., skrūvēm un stiprinājumiem, kas pašreizējā izmeklēšanā neatbilst produkta klāsta KN kodiem.

2.   Provizoriskā antidempinga maksājuma līmenis

(179)

Ņemot vērā iepriekš minēto, uzskata, ka saskaņā ar Pamatregulas 7. panta 2. punktu importam no attiecīgajām valstīm jānosaka provizoriska antidempinga maksājums. Šim maksājumam jābūt tādā līmenī, kādā ir dempinga starpība vai kaitējuma likvidēšanas izmaksas, ja tās ir zemākas (saskaņā ar Pamatregulas 7. panta 2. punktu).

(180)

Attiecībā uz maksājuma līmeni divi ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās, (viens Taivānā un otrs ĶTR) uzskatīja, ka kaitējuma likvidēšanas izmaksas bija zemākas nekā dempinga starpība. Šādā gadījumā maksājuma līmeni ierobežo kaitējuma likvidēšanas izmaksu līmenis. Visos citos gadījumos maksājumu nosaka konstatētās dempinga starpības līmenī. Provizoriskā antidempinga maksājuma likmēm attiecīgajās valstīs vajadzētu būt šādām.

Valsts

Ražotājs eksportētājs

AD maksājuma likme

ĶTR

Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd., Tengžu pilsēta

11,4 %

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd., Žejianga

12,2 %

Visi citi uzņēmumi

27,4 %

Indonēzija

PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batama

9,8 %

Visi citi uzņēmumi

24,6 %

Taivāna

Arrow Fasteners Co. Ltd., Taipeija

15,2 %

Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd., Tao Juana

8,8 %

Min Hwei Enterprise Co. Ltd., Pingtunga

16,1 %

Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd., Kaohsiunga

16,1 %

Yi Tai Shen Co. Ltd., Tainana

11,4 %

Paraugam neatlasītie ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās

15,8 %

Visi citi uzņēmumi

23,6 %

Taizeme

A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd., Ajuthaja

15,9 %

Bunyat Industries 1998 Co. Ltd., Samutsakorna

10,8 %

Dura Fasteners Company Ltd., Samutprakarna

14,6 %

Siam Screws (1994) Co. Ltd., Samutsakorna

11,0 %

Visi citi uzņēmumi

15,9 %

Vjetnama

Visi uzņēmumi

7,7 %

(181)

Šajā regulā norādītās antidempinga maksājuma likmes individuāliem uzņēmumiem noteica, pamatojoties uz iepriekšējā izmeklēšanā konstatētajiem faktiem. Tādēļ tās atspoguļo izmeklēšanā konstatēto šo uzņēmumu stāvokli. Šīs maksājuma likmes (pretēji valsts mēroga maksājumam, ko izmanto “visiem uzņēmumiem”) tiek īpaši piemērotas tādu produktu importam, kuru izcelsme ir attiecīgā valsts un kurus ražo uzņēmumi, tātad īpaši nosauktas juridiskas personas. Importētie produkti, kurus ražo cits, šīs regulas operatīvajā daļā īpaši nenosaukts uzņēmums, t. sk. uzņēmumi, kas ir saistīti ar īpaši nosauktajiem uzņēmumiem, nevar gūt labumu, izmantojot šīs likmes, jo uz tiem attiecas maksājuma likme, kuru piemēro “visiem uzņēmumiem”.

(182)

Ikviena prasība piemērot uzņēmumam individuālu antidempinga maksājuma likmi (piem., pēc uzņēmuma nosaukuma maiņas vai jauna ražošanas vai pārdošanas uzņēmuma izveides) jānosūta Komisijai (5) kopā ar visu būtisko informāciju, īpaši norādot visa veida pārmaiņas uzņēmuma darbībā, kas ir saistītas ar ražošanu, iekšzemes un eksporta tirdzniecību saistībā ar, piemēram, šā nosaukuma maiņu vai uzņēmuma ražošanas vai pārdošanas maiņu. Ja iespējams, Komisija, apspriedusies ar Padomdevēju komiteju, veiks attiecīgus grozījumus regulā, papildinot to uzņēmumu sarakstu, kuriem noteikta individuāla maksājuma likme.

I.   NOBEIGUMA NOTEIKUMI

(183)

Drošas pārvaldības interesēs jānosaka laika periods, kurā ieinteresētās personas, kas pieteikušās paziņojumā par procedūras uzsākšanu noteiktajā laikā, var rakstiski paziņot savu viedokli un pieprasīt tikšanos. Bez tam jāatzīmē, ka konstatētie fakti attiecībā uz maksājuma noteikšanu šīs regulas nolūkā ir provizoriski un tos iespējams pārskatīt jebkāda galīgā maksājuma noteikšanas gadījumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo tiek noteikts pagaidu antidempinga maksājums attiecībā uz noteiktu tādu nerūsējošā tērauda skrūvju un stiprinājumu un to daļu importu, kas atbilst KN kodiem 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 un 7318 15 70 un kuru izcelsmes valsts ir Ķīnas Tautas Republika, Indonēzija, Taivāna, Taizeme un Vjetnama.

2.   Pagaidu maksājuma likme, ko piemēro attiecībā uz neto cenu ar piegādi līdz Kopienas robežai, pirms nodokļu nomaksas, un attiecas uz produktiem, kurus ražo pielikumā minētie Taivānas ražotāji eksportētāji, ir 15,8 % (TARIC papildu kods A649).

3.   Pagaidu maksājuma likme, ko piemēro attiecībā uz neto cenu ar piegādi līdz Kopienas robežai, pirms nodokļu nomaksas, un kas attiecas uz produktiem, kurus ražo tālāk minētie uzņēmumi, ir šāda:

Valsts

Ražotājs eksportētājs

AD maksājuma likme

TARIC papildu kods

Ķīnas Tautas Republika

Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd., Tengžu pilsēta

11,4 %

A650

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd., Žejianga

12,2 %

A651

Visi citi uzņēmumi

27,4 %

A999

Indonēzija

PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batama

9,8 %

A652

Visi citi uzņēmumi

24,6 %

A999

Taivāna

Arrow Fasteners Co. Ltd., Taipeija

15,2 %

A653

Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd., Tao Juana

8,8 %

A654

Min Hwei Enterprise Co. Ltd., Pingtunga

16,1 %

A655

Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd., Kaohsiunga

16,1 %

A656

Yi Tai Shen Co. Ltd., Tainana

11,4 %

A657

Visi iepriekš neminētie uzņēmumi, pielikumā uzskaitītie uzņēmumi

23,6 %

A999

Taizeme

A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd., Ajuthaja

15,9 %

A658

Bunyat Industries 1998 Co. Ltd., Samutsakorna

10,8 %

A659

Dura Fasteners Company Ltd., Samutprakarna

14,6 %

A660

Siam Screws (1994) Co. Ltd., Samutsakorna

11,0 %

A661

Visi citi uzņēmumi

15,9 %

A999

Vjetnama

Visi uzņēmumi

7,7 %

4.   Izlaižot brīvā apgrozībā Kopienā 1. punktā minēto produktu, tam jāpiemēro galvojums, kura summa ir ekvivalenta provizoriskā maksājuma summai.

5.   Ja nav noteikts citādi, tad piemērojami spēkā esošie noteikumi par muitas nodokļiem.

2. pants

Neskarot Padomes Regulas (EK) Nr. 384/96 20. pantu, viena mēneša laikā no šīs regulas spēkā stāšanās datuma ieinteresētās personas var pieprasīt tām atklāt būtiskus faktus un apsvērumus, kas pamato šīs regulas pieņemšanu, darīt zināmu savu viedokli rakstiski un iesniegt pieteikumu, pieprasot, lai Komisijas uzklausa to mutiskos izteikumus.

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 384/96 21. panta 4. punktu iesaistītās personas var izteikt komentārus par šīs regulas piemērošanu viena mēneša laikā no šīs regulas spēkā stāšanās datuma.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs regulas 1. pantu piemēro sešus mēnešus.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 20. maijā

Komisijas vārdā ––

Komisijas loceklis

Peter MANDELSON


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 461/2004 (OV L 77, 13.3.2004., 12. lpp.).

(2)  OV C 212, 24.8.2004., 2. lpp.

(3)  Padomes Regula (EK) Nr. 393/98 (OV L 50, 20.2.1998., 1. lpp.).

(4)  OV L 243, 5.9.1997., 17. lpp., 69. apsvērums.

(5)

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate B

J-79 5/17

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Brussels.


PIELIKUMS

(TARIC papildu kods A649)

A-STAINLESS INTERNATIONAL CO LTD, Taipei

BOLTUN CORPORATION, Tainan

CHAEN WEI CORPORATION, Taipei

CHIAN SHYANG ENT CO LTD, Chung-Li City

CHONG CHENG FASTENER CORP., Tainan

DIING SEN FASTENERS & INDUSTRIAL CO LTD, Taipei

DRAGON IRON FACTORY CO LTD, Kaohsiung

EXTEND FORMING INDUSTRIAL CORP. LTD, Lu Chu

FORTUNE BRIGHT INDUSTRIAL CO LTD, Lung Tan Hsiang

FWU KUANG ENTERPRISES CO LTD, Tainan

HSIN YU SCREW ENTERPRISE CO LTD, Taipin City

HU PAO INDUSTRIES CO LTD, Tainan

J C GRAND CORPORATION, Taipei

JAU YEOU INDUSTRY CO LTD, Kangshan

JOHN CHEN SCREW IND CO LTD, Taipei

KUOLIEN SCREW INDUSTRIAL CO LTD, Kwanmiao

KWANTEX RESEARCH INC, Taipei

LIH LIN ENTERPRISES & INDUSTRIAL CO LTD, Taipei

LIH TA SCREW CO LTD, Kweishan

LU CHU SHIN YEE WORKS CO LTD, Kaohsiung

M & W FASTENER CO LTD, Kaoshsiung

MULTI-TEK FASTENERS & PARTS MANIFACTURER CORP., Tainan

NATIONAL AEROSPACE FASTENERS CORP., Ping Jen City

QST INTERNATIONAL CORP., Tainan

SEN CHANG INDUSTRIAL CO LTD, Ta-Yuan

SPEC PRODUCTS CORP., Tainan

SUMEEKO INDUSTRIES CO LTD, Kaoshiung

TAIWAN SHAN YIN INTERNATIONAL CO LTD, Kaohsiung

VIM INTERNATIONAL ENTERPRISE CO LTD, Taichung

YEA-JANN INDUSTRIAL CO LTD, Kaohsiung

ZONBIX ENTERPRISE CO LTD, Kaohsiung

ZYH YIN ENTERPRISE CO LTD, Kaohsiung


21.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/51


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 772/2005

(2005. gada 20. maijs)

par tehniskajiem noteikumiem, lai ietvertu ikgadējās Kopienas statistikas izveides par tērauda rūpniecību 2003. – 2009. pārskata gadam tehniskā formāta definīciju un raksturlielumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 2003. gada 5. decembra (1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 48/2004, un jo īpaši tās 7. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 48/2004 noteica kopējo sistēmu ikgadējai Kopienas statistikas apkopošanai par tērauda rūpniecību 2003. līdz 2009. pārskata gadā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 48/2004 7. panta a) apakšpunktu ieviešanas pasākumiem jāprecizē pieprasīto raksturlielumu aptvērums.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 48/2004 7. panta b) apakšpunktu ieviešanas pasākumiem jādefinē ikgadējās Kopienas statistikas par tērauda rūpniecību tehniskie formāti.

(4)

Šajā Regulā nodrošinātie pasākumi ir saskaņā ar Statistikas programmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Raksturlielumu aptvēruma tehniskajiem noteikumiem jābūt tādiem, kā noteikts šīs regulas I pielikumā.

2.   Šajos tehniskajos noteikumos atsaucēm uz uzņēmuma bilancēm ir tādi virsraksti, kā noteikts Padomes direktīvas 78/660/EEK 9. un 23. pantā (2), lai attiecīgi uzrādītu grāmatvedības bilanci un peļņas un zaudējumu aprēķinu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 48/2004 6. panta 2. punktā minētajam tehniskajam formātam jābūt tādam, kā noteikts šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Dalībvalstīm jāpiemēro šie tehniskie noteikumi un tehniskais formāts attiecībā uz 2003. un turpmākajiem pārskata gadiem.

4. pants

Šī Regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 20. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 7, 13.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.


I PIELIKUMS

RAKSTURLIELUMU APTVĒRUMS

1.   IKGADĒJĀ STATISTIKA PAR TĒRAUDA UN ČUGUNA LŪŽŅU BILANCI

Iepriekšējās piezīmes

Dalībvalstīm būs jāapkopo šāda veida informācija no visiem uzņēmumiem, kuros ražo dzelzi, tēraudu vai izstrādājumus, kas noteikti kā NACE 27.1. grupas 1.1. red. un kuri patērē un/vai ražo lūžņus. Pirmajam, 2003., pārskata gadam Komisija pieņems, ka aptvertais kopskaits ir attiecināms uz NACE 27.1. grupas 1. red. Ja daži uzņēmumi veido viena uzņēmuma daļu, ikvienam uzņēmumam jāaizpilda atsevišķa anketa. Ja uzņēmums ir vietējā mērogā iekļāvis tērauda lietuvi, tad tā jāuzskata par uzņēmuma sastāvdaļu. Vietējā mērogā iekļauti uzņēmumi ir tādi uzņēmumi, kas ir pakļauti vienai un tai pašai vadībai un atrodas vienā un tajā pašā vietā. Veidlapa ir piemērota velmētavām, kuras tieši pārvelmē tos izmantotos izstrādājumus, kas ne vienmēr tiek pielīdzināti lūžņiem. Visām dzelzs un tērauda liešanas rūpnīcām, kurām nav pašām savu resursu un tāpēc tiek iepirkti citu uzņēmumu lūžņi, jāaizpilda šis pārskats tādā pašā veidā kā ražotājiem. Dzelzs lietuves (kas ir vai nav iekļautas vietējā mērogā) un neiekļautas tērauda lietuves tiek izslēgtas, jo tās nav klasificētas NACE 27.1. grupā 1.1 red.

Par metāllūžņiem tiek uzskatīti:

ikviens dzelzs vai tērauda lūznis, kas rodas dzelzs vai tērauda ražošanas vai pārstādes laikā vai tiek atgūts no veciem dzelzs vai tērauda izstrādājumiem, kas ir piemēroti pārkausēšanai (tai skaitā iegādātie lūžņi, bet netiek iekļauti sadedzināti kalcinēti lējumi vai lējumi, kas tika pakļauti skābju iedarbībai),

kanāli un citi tērauda liešanas lūžņi (normāli vai lieti no augšas), tai skaitā tuneļi un vārti, pievadcauruļu atliekas, kas rodas tās lejot no augšas, utt., kā arī brāķi un defektīvi atlējumi, kas nav iekļauti ražošanā,

kausa aplikumi (izņemot no liešanas smilšu veidnēs).

No otras puses dzelzi saturošās atliekas, kas ir ievērojami notraipītas ar nemetālisku materiālu un kas rodas kausēšanas vai termiskās apstrādes vai mehāniskās apstrādes laikā, netiek uzskatīti par lūžņiem, piemēram:

domnas kanāli,

liešanas novadītāji, dzelzs liešanas šļaksti un citas atliekas, atliekas no liešanas veidnēm,

tērauda liešanas rūpnīcu izdedži,

plāva no atkārtotas sildīšanas kurtuvēm, velmēšanas un kalšanas,

konvertoru šļaksti,

svelmes caurules un deflektoru aplikumi un paliekas, kas rodas no liešanas smilšu veidnēs.

Tehniskie noteikumi

Kods:

1010

Nosaukums: Krājumi gada pirmajā dienā

Visu uzņēmumu, tai skaitā vietēji iekļauto darbību krājumiem, jābūt iekļautiem šajos kodos (tai skaitā tērauda lietuvju), izņemot tos krājumus, kas tiek glabāti dzelzs lietuvēs.

Kods:

1020

Nosaukums: Radušies uzņēmumā

Tiek iekļauti:

tērauda liešanas rūpnīcu un iekļautu tērauda lietuvju kanāli un citi liešanas lūžņi; tērauda liešanas vertikālie lietņi, siltināts uzliktnis. Iekļauti bojāti un brāķa atlējumi netiek ieskaitīti ražošanas apjomā,

procesa lūžņi ir tādi lūžņi, kas rodas pusapstrādātu metālu un velmētu izstrādājumu, tai skaitā līgumdarbu ražošanas laikā, kā arī atlējumu atliekas, defektīvi atlējumi un tērauda lējumi, kas ir noteikti kā defektīvi pēc kausēšanas uzņēmuma vai lietuves atstāšanas (t. i., pēc tam, kad tie tika iekļauti neapstrādāta vai lieta tērauda ražošanas apjomā). Iekļauj lūžņus, kas rodas vietējā mērogā iekļautās tērauda lietuvēs, kalvēs, cauruļu ražotnēs un stiepļu ražotnēs, kā arī aukstās velmētavās, metāla konstrukciju uzņēmumos un citās tērauda apstrādes nodaļās, izņemot dzelzs lietuves (skat. iepriekš minēto 1. vispārējo piezīmi). Velmētavu lūžņi, kas ir pārvelmēti pašu velmētavās, netiek uzskatīti par jauniem lūžņiem,

atgūti lūžņi ir tērauds un čuguns, kas rodas no veca uzņēmuma, mašinērijas un aparāta remonta un demontāžas, piem., atlējumu formas.

Kods:

1030

Nosaukums: Saņemti (1031 + 1032 + 1033)

Ar tirgotāja, kas darbojas kā starpnieks, palīdzību saņemti lūžņi ir atbilstoši izvietoti pie avotiem, kuru kodi ir 1031, 1032 un 1033.

Kuģa sagriešanas lūžņi no destrukcijas vietām Kopienā jāuzskata par iekšzemes un Kopienas metāllūžņiem.

Kods:

1031

Nosaukums: Saņemti no valsts iekšējiem avotiem

Šeit iekļauj saņemtus lūžņus no citiem uzņēmumiem vai tā paša uzņēmuma nodaļām tajā pašā valstī, tai skaitā domnām, tērauda uzņēmumiem, velmētavām, dzelzslietuvēm (tai skaitā iekļautām dzelzs lietuvēm). Jāiekļauj saņemtie lūžņi no citiem tērauda uzņēmumiem un no tādiem uzņēmumiem, kas neizgatavo vai neizmanto tēraudu, piemēram, šahtām.

Ir arī jāiekļauj saņemtie lūžņi no vietējā tirgus, kas tieši saņemti no netērauda uzņēmumiem, piemēram, tērauda vai dzelzs lietuvēm, cauruļu uzņēmumiem, kalvēm, celtniecības nozares, ieguves nozares, kuģu būvētavām, dzelzceļu uzņēmumiem, mašīnbūves rūpniecības un metāla ražošanas, utt.

Kods:

1032

Nosaukums: Saņemti no citām Kopienas dalībvalstīm

Tas veido lūžņu ieņēmumus no citām Kopienas dalībvalstīm.

Kods:

1033

Nosaukums: Saņemti no trešām valstīm

Tas veido lūžņu ieņēmumus no valstīm, kas nav ES (vai trešām) valstīm.

Kods:

1040

Nosaukums: Kopā pieejami (1010 + 1020 + 1030)

Lūžņu summa gada pirmajā dienā, kas rodas uzņēmumos un kā ieņēmumi.

Kods:

1050

Nosaukums: Kopējais patēriņš...

Kopējais patēriņš uzrāda kopējo metāllūžņu daudzumu, kas ir patērēts dzelzs ražošanai domnās, elektriskajās dzelzs ražošanas krāsnīs un arī plāvas uzņēmumos, kā arī kopējais lūžņu patēriņš, kas tika izmantots kopējā neapstrādāta tērauda ražošanas apjomā, iekļaujot īpašā čuguna lietņu izgatavošanu atkārtoti karburējot tēraudu un vietējā mērogā iekļautu tērauda lietuvju ražošanas apjomu.

Kods:

1051

Nosaukums: .... no tā elektriskajās krāsnīs

Lūžņu patēriņš tērauda ražošanā elektriskajās krāsnīs.

Kods:

1052

Nosaukums: .... no tā nerūsējošie lūžņi

Nerūsējošo lūžņu, kas satur 10,5 % vai vairāk hroma un ne vairāk kā 1,2 % oglekļa, patēriņš ar vai bez citiem sakausējuma elementiem.

Kods:

1060

Nosaukums: Piegādes

Jāreģistrē visas metāllūžņu piegādes, tai skaitā uz visām lietuvēm, pat tām, kas ir iekļautas vietējā mērogā.

Kods:

1070

Nosaukums: Krājumi gada pēdējā dienā (1040 – 1050 – 1060)

Visu uzņēmumu, tai skaitā vietēji iekļauto darbību krājumiem, jābūt iekļautiem šajos kodos (tai skaitā tērauda lietuvju), izņemot tos krājumus, kas tiek glabāti dzelzslietuvēs.

2.   KURINĀMĀ UN ENERĢIJAS PARĒRIŅŠ UN ELEKTROENERĢIJAS BILANCE TĒRAUDA RŪPNIECĪBĀ

Iepriekšējās piezīmes par uzņēmuma veidiem

Kravas sagatavošanas uzņēmumos ietilpst kravas sagatavošanas uzņēmumi un plāvas uzņēmumi.

Attiecībā uz domnām un elektriskajām dzelzs ražošanas krāsnīm jāņem vērā tikai tā kurināmā patēriņš, kas ir tieši ievietots vai izmantots krāsnīs koksa vietā, tātad (izņemot patēriņu karstas vilkmes krāsnīs) ventilatoros un citā papildu vilkmes krāsns aprīkojumā (jāievieto zem “citi uzņēmumi”).

Lietuvēs ietilpst tērauda lietuves un nepārtrauktās liešanas cehi.

Termoelektrostacijās ietilpst kurināmā un enerģijas patēriņš, kas tiek izmantots, lai ražotu visu elektrību uzņēmumos vai kopējās dažu tērauda liešanas rūpnīcu elektrostacijās. Skat. arī vispārējo piezīmi Nr. 2.

Dalībvalstīm būs jāapkopo šī informācija no visām tērauda un dzelzslietuvēm, kas ir noteiktas kā NACE 27.1. grupa 1.1. red., tai skaitā pārvelmētavām un tērauda nozares termoelektrostacijām, kuras izmanto vairākas rūpnīcas un uzņēmumi. Statistikas dēļ šīs elektrostacijas jāuzskata par NACE 27.1. grupas 1.1. red. tērauda liešanas rūpnīcām.

Kopējās tērauda rūpniecības termoelektrostacijas

Termoelektrostacijas, kas ir kopējas vairākām rūpnīcām vai tērauda uzņēmumiem, jāiekļauj kā viens lielums.

Apvienotajām tērauda rūpniecības elektrostacijām tieši jāatbilst pārskatam. Uzņēmumiem, kas izmanto šo elektrostaciju saražoto jaudu, nav jāiekļauj šos datus savās individuālajās atskaitēs, lai izvairītos no dublējošiem aprakstiem.

Tomēr tērauda liešanas rūpnīcām savos resursos jānorāda elektrības apjoms, kas saņemts no kopējām elektrostacijām kā visu (kods 3102) kopējo ieņēmumu no ārpuses summa.

Termoelektrostacijas, kas ir saistītas ar citām nozarēm, piem., ogļrūpniecību, netiek iekļautas.

Uzņēmumi, kas ražo elektrību un tvaiku

Šādi jaukti uzņēmumi jāņem vērā daļēji kā termoelektrostacijas. Jāiekļauj tikai tas kurināmā patēriņš, kas tiek izmantots elektroenerģijas ražošanai, t. i., izņemot tos daudzumus, kas tiek izmantoti siltumapgādei.

Enerģijas patēriņš

A daļā jāreģistrē tērauda un dzelzs liešanas uzņēmumu un to palīguzņēmumu, izņemot koksa krāšņu (domnu, plāvas uzņēmumu, vietējā mērogā iekļautu tērauda lietuvju, velmētavu, utt.), kurināmā un enerģijas patēriņš.

Jāiekļauj visu palīguzņēmumu patēriņš (piemēram, spēkstaciju un termocentrāles) pat tad, ja tās nedarbojas tikai tērauda un dzelzs liešanas uzņēmumiem.

Nav jāiekļauj čuguna un tērauda liešanas rūpnīcā iekļautus cehus, kuru darbības neaptver NACE 27.1. grupas 1.1. red.

A daļa:   Ikgadējā statistika par kurināmā un enerģijas patēriņu, kas iedalīta pēc uzņēmuma veida

Kods:

2010

Nosaukums: Cietais kurināmais (2011 + 2012)

Cietais kurināmais jāreģistrē saskaņā ar tā stāvokli saņemšanas brīdī.

Kods:

2011

Nosaukums: Kokss

Iekļauj koksu, puskoksu, naftas koksu un koksa smalkni.

Kods:

2012

Nosaukums: Pārējie cietie kurināmie

Iekļauj akmeņogles un uzkrājumus, brūnogles un briketes.

Kods:

2020

Nosaukums: Šķidrais kurināmais

Iekļauj visa šķidrā kurināmā patēriņu dzelzs un tērauda liešanas rūpnīcās un palīguzņēmumos, termoelektrostacijās, izņemot koksa krāsnīs.

Kods:

2030

Nosaukums: Gāze (2031 + 2032 + 2033 + 2034)

Fiksētajam patēriņam jābūt neto patēriņam, neskaitot zudumus un sadedzināto gāzi.

Gāzes patēriņš jāreģistrē gigadžoulos (1 gigadžouls = 109 džouli = 1 gigakalorija/4,186), kas ir balstīti uz katras gāzes zemāko kaloritātes vērtību (sausai gāzei 0° un 760 mm/Hg).

Kods:

2040

Nosaukums: Domnas gāzes ārējās piegādes

Ietilpst visas domnas gāzes ārējās piegādes valstij, iekļautajiem tērauda koksēšanas uzņēmumiem, citām tērauda liešanas rūpnīcām un citiem klientiem.

Kods:

2050

Nosaukums: Konvertora gāzes ārējās piegādes

Ietilpst visas konvertora gāzes ārējās piegādes valstij, iekļautajiem tērauda koksēšanas uzņēmumiem, citām tērauda liešanas rūpnīcām un citiem klientiem.

B daļa:   Ikgadējā statistika par elektroenerģijas bilanci tērauda rūpniecībā

Tehniskie noteikumi

Kods:

3100

Nosaukums: Resursi (3101 + 3102)

Skat. 3101 un 3102 tehniskos noteikumus.

Kods:

3101

Nosaukums: Bruto produkcija

Bruto produkcija attiecībā uz kopējo patēriņu termoelektrostacijās, kā ir ziņots A daļā par termoelektrostacijām.

Kods:

3102

Nosaukums: Ieņēmumi no ārpuses

No ārpuses saņemts no valsts tīkliem, citām valstīm, dzelzs un tērauda liešanas rūpnīcām (tai skaitā kopējām elektrostacijām), tērauda liešanas rūpnīcu koksa krāsnīm, vietējā mērogā iekļautajām nodaļām, utt.

Kods:

3200

Nosaukums: Izmantots

3200. ailītē minētajam kopējam skaitam ir jāatbilst 3100. ailītē minētajam.

Kods:

3210

Nosaukums: Uzņēmuma patēriņš (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217)

Iekļauj kopējo uzņēmuma patēriņu, iesk. ailītes (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217).

Kods:

3217

Nosaukums: Pārējie uzņēmumi

Attiecas uz uzņēmumu veidiem, kas ir konkretizēti A daļā.

Kods:

3220

Nosaukums: Piegādes ārpusei

Skat. kodu 3102.

Kods:

3230

Nosaukums: Zudumi

Iekļauj visus elektroenerģijas zudumus.

3.   PĒTĪJUMS PAR IEGULDĪJUMIEM DZELZS UN TĒRAUDA RŪPNIECĪBĀ (IZDEVUMI UN JAUDA)

A daļa:   Ikgadējā statistika par izdevumiem

Iepriekšējās piezīmes

Pat ja daži uzņēmumi veido tā paša uzņēmuma daļu, ikvienam uzņēmumam jāaizpilda atsevišķa anketa.

Ieguldījumu izdevumi ir pārskata periodā veiktie ieguldījumi materiālās lietās. Šeit ieskaita jaunus un līdz šim izmantotus materiālus ražošanas līdzekļus ar vairāk nekā gadu ilgu ekspluatācijas laiku neatkarīgi no tā, vai tie iepirkti no trešām personām vai saražoti pašu izmantošanai (t.i., materiālu ražošanas līdzekļu kapitalizētā produkcija), to skaitā arī nesaražotus materiālus ražošanas līdzekļus, piemēram, zemi. Kapitalizējamas preces ekspluatācijas laika slieksni var pagarināt saskaņā ar uzņēmuma grāmatvedības praksi, ja šī prakse prasa ilgāku gaidāmo ekspluatācijas laiku nekā iepriekš minētais viens gads.

Visus ieguldījumus novērtē pirms vērtības korekcijām un pirms realizācijas ieņēmumu atskaitīšanas. Nopirktās preces novērtē pēc pirkšanas cenas, t.i., ieskaita transporta un uzstādīšanas izmaksas, maksājumus, nodokļus un citas īpašuma tiesību nodošanas izmaksas. Pašu ražotās materiālās preces novērtē pēc ražošanas izmaksām. Neieskaita preces, kas iegūtas uzņēmumu pārstrukturēšanās procesā (piemēram, sakarā ar uzņēmumu apvienošanu, pārņemšanu, sašķelšanu, nodalīšanu). Sīko darbarīku pirkumus, ko nekapitalizē, ieskaita kārtējos izdevumos.

Ieskaita arī visus papildinājumus, grozījumus, uzlabojumus un remontus, kas paildzina ražošanas līdzekļu ekspluatācijas laiku vai palielina to ražošanas jaudu.

Neieskaita kārtējās uzturēšanas izmaksas, kā arī kārtējos izdevumus par ražošanas līdzekļiem, kas tiek lietoti saskaņā ar nomas un līzinga līgumiem.

Attiecībā uz ieguldījumu reģistrēšanu, ja rēķina piesūtīšana, preces piegāde, samaksa un pirmā izmantošana var notikt dažādos pārskata periodos, tiek ierosināts izmantot šādu metodi:

Ieguldījumus reģistrē tad, kad īpašuma tiesības pāriet uzņēmumam, kas plāno tos izmantot. Kapitalizēto produkciju reģistrē tad, kad tā ir saražota. Attiecībā uz ieguldījumiem, kas veikti identificējamos posmos, katra ieguldījumu daļa būtu jāreģistrē tajā pārskata periodā, kurā šie ieguldījumi veikti.

Praksē tas var nebūt iespējams un uzņēmuma grāmatvedības normu dēļ vajadzētu lietot šādus pielāgojumus šai metodei:

ieguldījumus reģistrē tajā pārskata periodā, kurā tie ir veikti,

ieguldījumus reģistrē tajā pārskata periodā, kurā tos sāk izmantot ražošanas procesā,

ieguldījumus reģistrē tajā pārskata periodā, kurā par tiem piesūta rēķinu,

ieguldījumus reģistrē tajā pārskata periodā, kurā tos apmaksā,

ieguldījumus nereģistrē bilancē. Tomēr bilancē vai darbības pārskata pielikumā parāda visu pamatlīdzekļu papildinājumus, to nodošanu un pārņemšanu, kā arī šo pamatlīdzekļu vērtības korekcijas.

Materiālas lietas uzņēmumu pārskatos uzskaita pie pamatlīdzekļiem postenī materiāli aktīvi.

Tehniskie noteikumi pēc uzņēmuma veida

Kods:

4010

Nosaukums: Koksēšanas uzņēmumi

Tajos ietilpst:

Krāsnis, tai skaitā koksa krāšņu akumulatori ar palīgaprīkojumu, piemēram, uzlādētāji, izgrūdēji, drupinātāji, utt., kā arī koksa mašīnas un dzesēšanas torņi.

Palīguzņēmumi.

Piezīme: Zem ikviena virsraksta ir iekļauts uzņēmums, ēkas un palīgaprīkojums.

Kods:

4020

Nosaukums: Kravu sagatavošanas uzņēmumi

Ietilpst dzelzs rūdas un šihtas sagatavošanas uzņēmumi.

Kods:

4030

Nosaukums: Dzelzs ražošanas un ferosakausējumu uzņēmumi (ieskaitot domnas)

Ietilpst elektriskās čuguna krāsnis, zemas šahtas tipa dzelzs ieguves krāsnis un pārējie pirms liešanas uzņēmumi, utt.

Kods:

4040

Nosaukums: Tērauda lietuves

AOD procesa, vakuuma un kausa apstrādes, utt., tiek uzskatītas par tādu apstrādes veidu, kas seko pēc gala procesa; saistītajiem ieguldījumu izdevumiem (tāpat kā visai produkcijai) jābūt iekļautiem tajā kategorijā, kas aptver atbilstošus gala procesus.

Ja uzņēmumi iekļauj (vai iekļaus) tērauda lietuves un maisītāju, izdevumiem par maisītāju jābūt iekļautiem ar atbilstošu kausēšanas cehu. Ja uzņēmumam nav lietuvju, šie izdevumi jāiekļauj pie domnu izdevumiem.

Kods:

4041

Nosaukums: no tiem elektriskās

Ietilpst EAF process neapstrādāta tērauda ražošanai ar elektriskajām (loka vai indukcijas) krāsnīm.

Kods:

4050

Nosaukums: Nepārtrauktās liešanas cehi

Attiecas uz nepārtrauktās liešanas plāksnēm, tērauda sagatavēm, stieņiem, sijām un neapstrādāta metāla caurulēm, izņemot augšējo un apakšējo daudzumu.

Kods:

4060

Nosaukums: Velmētavas (4061 + 4062 + 4063 + 4064)

Visos velmētavu veidos jāņem vērā ne tikai izdevumi attiecībā uz pašu velmētavu, bet arī tie izdevumi, kas attiecas uz uzņēmuma velmēšanas stāvu darbību augšupejošā virzienā (piemēram, starppārkarsēšanas krāsnis) un lejupejošā virzienā (piemēram, dzesēšanas iegultnes, grieznes). Zem virsraksta “Citi” (kods 4070) tiek iekļauti izdevumi attiecībā uz visu aprīkojumu, kas neiekļaujas īpašajā velmētavas kategorijā, neskaitot pārklāšanas iekārtas (alvošana, cinkošana, utt.), ir iekļaujamas ar kodu 4064.

Vieglas apstrādes velmētavu izdevumiem jābūt uzrādītiem ar kodu 4063 – plato slokšņu aukstā velmētava.

Kods:

4061

Nosaukums: Plakanie velmējumi

Ar šo kodu reģistrējami izdevumi par karstās velmēšanas plakano velmējumu velmētavām.

Kods:

4062

Nosaukums: Garie velmējumi

Ar šo kodu reģistrējami izdevumi par karstās velmēšanas garo velmējumu velmētavām.

Kods:

4063

Nosaukums: Plato slokšņu aukstās velmētavas

Ar šo kodu ir reģistrējami izdevumi, kas ir nepārtraukti vai pārtraukti, par plato slokšņu aukstajām velmētavām.

Kods:

4064

Nosaukums: Pārklāšanas iekārtas

Ar šo kodu reģistrējami izdevumi par pārklāšanas iekārtām (pārklāšanas līnijas).

Kods:

4070

Nosaukums: Pārējie uzņēmumi

Šis kods iekļauj:

visus elektrības, gāzes, ūdens, tvaika, gaisa un skābekļa centrālos uzņēmumus un izplatītājtīklus,

transportēšanas, tehnoloģijas cehus, laboratorijas un visas citas iekārtas, kas veido visa uzņēmuma daļu, bet nevar tikt klasificētas kā konkrēta sektora daļa,

tērauda sagatavju izveides, plākšņu un stieņu velmētavas, ja šie neizveidotie izstrādājumi nav nepārtraukta lējuma izstrādājumi un ir reģistrēti ar kodu 4050.

Kods:

4200

Nosaukums: no tiem piesārņojuma apkarošanai

Kapitālieguldījumu izdevumi par metodēm, tehnoloģijām, procesiem vai aprīkojumu, kas ir izveidoti, lai savāktu un noņemtu piesārņojumu un piesārņotājus (piem., emisijas gaisā, izplūdes gāzes vai cietos atkritumus) pēc to rašanās, novērstu to izplatīšanos un noteiktu piesārņojuma līmeni, kā arī apstrādātu un atbrīvotos no piesārņotājiem, kas rodas uzņēmuma darbības rezultātā.

Šajā iedaļā apkopota izdevumu summa par apkārtējās vides nozarēm: apkārtējā gaisa un klimata aizsardzību, notekūdeņu kontroli, atkritumu kontroli un citām apkārtējās vides aizsardzības darbībām. Pārējās apkārtējās vides aizsardzības darbības iekļauj augsnes, gruntsūdeņu un virsūdeņu aizsardzību un tīrīšanu; trokšņu un vibrācijas samazināšanu; bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzību; aizsardzību pret radiāciju; izpēti un attīstību; vispārējo apkārtējās vides pārvaldi un vadību; izglītību, apmācību un informāciju; darbības, kas virza uz nedalāmiem izdevumiem; un darbības, kas citur nav klasificētas.

Tiek iekļauti:

ieguldījumi noteiktās, nosakāmās sastāvdaļās, kas papildina pašreizējo aprīkojumu, kurš tika ieviests plūsmas līnijas beigās vai pilnīgi ārpus tās (end-of-pipe aprīkojums),

ieguldījumi aprīkojumā (piem., filtros vai atsevišķos tīrīšanas posmos), kas veido vai ekstrahē piesārņotājvielas no konveijeriem, ja šo pievienoto iekārtu noņemšana principā neietekmētu konveijera darbību.

Šo kapitālieguldījumu galvenā nozīme vai funkcija ir apkārtējās vides aizsardzība un tiem jāreģistrē kopējie izdevumi.

Pie izdevumiem jāreģistrē jebkāda izmaksu nobīžu kopsumma, kas radās no tirgus blakusproduktu izveides un realizācijas, iekrājumiem vai saņemtajām subsīdijām.

Iegādātās preces jānovērtē par iegādes cenu, izņemot atskaitāmo PVN un citus atskaitāmos nodokļus, kas ir tieši saistīti ar apgrozījumu.

Netiek iekļauta:

rīcība un darbības, kas sniedz ieguldījumu apkārtējā vidē, bet kas būtu veiktas, neskatoties uz apkārtējās vides aizsardzības apsvērumiem, tai skaitā pasākumi, kas, pirmkārt, sekmē veselību un drošību darba vietā un ražošanas drošību,

pasākumi, lai samazinātu piesārņojumu, kad izstrādājumi ir izmantoti vai nodoti lūžņos (izstrādājumu pielāgošana apkārtējai videi), ja vien apkārtējās vides politika un regulas nepaplašina ražotāja likumīgo atbildību arī par izstrādājumiem, kad tie tika izmantoti, radīto piesārņojumu ietveršanu vai izstrādājumu apkopes ietveršanu, kad tie kļūst par atkritumiem,

resursu izmantošana un saglabāšana (piem., ūdens apgāde vai enerģijas vai izejmateriālu ekonomija), ja vien primārais mērķis ir apkārtējās vides aizsardzība. Piem., ja ar šīm darbībām cenšas ieviest nacionālo vai starptautisko apkārtējās vides politiku un tās netiek uzsāktas izmaksu samazināšanas dēļ.

B daļa:   Ikgadējā statistika par jaudu

Iepriekšējās piezīmes

Maksimālais iespējamais ražošanas apjoms ir tāds ražošanas apjoms, kuru uzņēmumi varēja saražot aplūkojamā gada laikā, ņemot vērā normālu vai paredzamu ekspluatācijas praksi, ekspluatācijas metodes un izstrādājumu dažādību. Tas saskaņā ar definīciju ir lielāks nekā pašreizējais ražošanas apjoms.

Izmaiņas MPP vispārēji attiecas:

uz ieguldītajām investīcijām, lai gan izdevumiem un izmaiņām nav obligāti jānotiek vienlaikus,

uz spēkā esošu vai plānotu pastāvīgu slēgšanu, nodošanu vai realizāciju. Maksimāli iespējamais ražošanas apjoms neattiecas uz jebkāda aprīkojuma daļas tehnisko vai pasē uzrādīto jaudu, bet ir balstīts uz vispārēju tehnisko uzņēmuma struktūru, ņemot vērā attiecības starp dažādām ražošanas apjoma pakāpēm, piem., starp tērauda liešanas rūpnīcām un domnām.

Maksimālais iespējamais ikgadējais ražošanas apjoms ir maksimālais ražošanas apjoms, kas var tikt sasniegts apspriežamā gada laikā parastos darba nosacījumos, ņemot vērā remontu, apkopi un parastas brīvdienas, ar gada sākumā pieejamo aprīkojumu, ņemot arī vērā aprīkojuma, kas sāks darboties, papildu ražošanas apjomu un pašreizējo aprīkojumu, kuram gada laikā noteikti jāsamazina ražošanas jauda. Ražošanas apjoma attīstība ir balstīta uz iespējamām apjoma izveides proporcijām katrai aplūkojamajai aprīkojuma daļai un pieņemot, ka izejmateriāli būs pieejami.

Vispārējās aprēķina metodes

Visas iekārtas, kas nav pastāvīgi slēgtas, jāiekļauj anketas atbildēs.

MPP aprēķins ir balstīts uz normālu ekspluatācijas nosacījumu pieņēmumu, tai skaitā:

normālu darbaspēka pieejamību, t. i., MPP netiek mainīts gadījumā, ja uzņēmums piemērojas svārstīgiem tirgus apstākļiem, uz laiku samazinot vai palielinot savu darbinieku skaitu,

normālu aprīkojuma pieejamību, t. i., reizēm jāpieļauj pārtrauces, apmaksātas brīvdienas, kārtējā apkope un, kur tas ir atbilstoši, elektrības sezonālā pieejamība (1),

normālu izejmateriālu pieejamību,

normālu daudzumu izdevumu, izejmateriālu, kā arī nepabeigtu izstrādājumu sadali (iekams nav konkretizēts citādi, “normāls” ir tāds, kas ir no iepriekšējā gada) dažādām iekārtām. Gadījumos, ja konkrētam uzņēmumam noteiktu apstākļu dēļ nepieciešamas izmaiņas šajā sadalījumā, tad šādas izmaiņas var tikt veiktas tikai tad, ja izejmateriāli vai nepabeigti izstrādājumi ir pieejami pietiekamā apjomā,

normāla izstrādājumu dažādību, tādu kā iepriekšējā gadā, ja vien netiek plānotas īpašas izmaiņas,

nav problēmu ar izstrādājumu realizāciju,

nav streiku vai aizliegumu,

nav tehnisku negadījumu vai uzņēmuma darbības traucējumu,

nav nopietnu pārtraukumu sakarā ar laika apstākļiem, piemēram, plūdiem.

Nodošana ekspluatācijā vai atsaukšana no ekspluatācijas

Gadījumos, ja uzņēmums apspriežamā gada laikā tiek nodots ekspluatācijā, slēgts, nodots vai pārdots, ir jāņem vērā datums, kurā kāds no minētajiem gadījumiem stājas spēkā vai līdz kuram tas bija spēkā, un jāaprēķina MPP proporcionāli mēnešu skaitam, kuros aprīkojumu ir paredzams izmantot. Jauna aprīkojuma, īpaši ļoti lielu sistēmu gadījumā, jābūt uzmanīgiem attiecībā uz izstrādes laikā sasniedzamo ražošanas apjomu; šo periodu var pagarināt par vairāk nekā dažiem gadiem.

1.   Tērauda liešanas rūpnīcas

—   Konvertoru tērauds: konvertoru tērauda gadījumā (piem., LD, OBM, utt.) jāņem vērā visas dzelzs un tērauda liešanas rūpnīcas kopā, t. i., tērauda liešanas rūpnīcu MPP var ierobežot karsta metāla pieejamība, šādos gadījumos tērauda liešanas rūpnīcu MPP jāaprēķina, balstoties uz pieejamo dzelzs apjoma, pieļaujot normālu dzelzs sadali attiecīgi starp tērauda liešanas rūpnīcām, lietuvēm, granulēšanas uzņēmumiem un realizāciju un normālu lūžņu daudzumu, kas nepieciešams 1 tonnai pabeigtu izstrādājumu.

—   Elektriskais tērauds: jāņem vērā parasti pieejamā elektroapgāde.

—   Vispārēji: dažos palīguzņēmumos var būt tehniskās nepilnības, kas var pieļaut, piemēram, tikai divu krāšņu no trijām paralēlu izmantošanu. (Cēlonis var būt tehniskās nepilnības skābekļa apgādē, iemērkšanas bedru, virszemes pārvietojamo celtņu tehniskās nepilnības, utt.). Tāpēc jāņem vērā ikviena lietuve ar visu papildu aprīkojumu, kas ietekmē tā izmantošanu.

2.   Velmētavas un pārklāšanas līnijas

Velmētavu un pārklāšanas līniju MPP jānosaka uz dažādu izstrādājumu pamata, t. i., uz konkrētu izstrādājumu izmēru un nodaļu fiksētu apjomu pamata. Ja uzņēmums neparedzētu tirgus apstākļu dēļ nespēj izveidot prognozi, jāizmanto iepriekšējā gada izstrādājumu apkopojums.

Turklāt MPP arī jānosaka uz velmētavā ielādētu nepabeigtu izstrādājumu normāla apjoma pamata.

Aprēķinot MPP jāņem vērā visā uzņēmumā pastāvošās risināmās un arvien problemātiskās nepilnības, piem., nepabeigtu izstrādājumu pieejamība, izstrādājuma apstrādes vai pabeigšanas jauda.

Nepabeigta tērauda iegāde var ļaut palielināt citādi saistītas velmētavas vai grupas MPP tikai tad, ja nepieciešamais nepabeigta tērauda apjoms ir varbūtēji pieejams tajā gadā, kad ir labi tirdzniecības apstākļi. Tas vispārēji norāda uz ilgtermiņa līgumiem vai skaidrām piegādes programmām.

Principā iekļautajos vai atsevišķos uzņēmumos jābūt līdzsvaram starp tērauda ražošanu un velmētu izstrādājumu ražošanu, pēc tam ņemot vērā normālu pieejamā tērauda sadali starp velmētavām, lietuvēm un nepabeigtiem izstrādājumiem cauruļu izgatavošanai vai kalšanai.

Tiktāl, cik tas attiecas uz pašreizējo ražošanas apjomu (kods ACP), pabeidzot ikvienu procesu un pirms ikvienas pārveides, pašreizējais ražošanas apjoms jāreģistrē uz bruto pamata.

Tajā jāiekļauj visi uzņēmumā izgatavotie izstrādājumi, neskatoties uz to, vai tie atrodas vai neatrodas uzņēmuma uzskaitē. Jo īpaši visus uz līguma pamata radītos izstrādājumus jāiekļauj tā uzņēmuma ražošanas apjomā, kur tie tika izgatavoti, nevis tā uzņēmuma ražošanas apjomā, kurš bija pasūtījis līgumdarbu. Tam būtu jāaptver visi izstrādājumi un īpašības (neleģētu un kausējuma pakāpes), iekļaujot izstrādājuma apjoma samazinājumus, bet ne tūlītējai pārkausēšanai, piemēram, nesākotnējie izstrādājumi, plākšņu un lokšņu griezuma beigas; izstrādājumi, kurus ieguva griežot velmētus vai daļēji velmētus tērauda izstrādājumus, vai neapstrādātus metālus, kuru defektīvais laukums tika noskrāpēts tūlītējai pārkausēšanai.

Datu nosūtīšana par pašreizējo ražošanas apjomu nav obligāta.

Ja daži uzņēmumi veido tā paša uzņēmuma daļu, ikvienam uzņēmumam jāaizpilda atsevišķa anketa.

Tehniskie noteikumi

Kods:

5010

Nosaukums: Kokss

Koksa krāšņu ražošanas jauda.

Kods:

5020

Nosaukums: Kravu sagatavošana

Visu plāvas granulu un citu uzņēmumu ražošanas jauda, kas ražo uzkrātus materiālus domnas uzpildei un tieši samazinātai porainajai dzelzij.

Kods:

5030

Nosaukums: Čuguns un ferosakausējumi

Visa dzelzs, spoguļa čuguna un augsta oglekļa satura feromangāna, ko iegūst no uzņēmumu domnām un elektriskajām dzelzs ražošanas krāsnīm, ražošanas jauda.

Kods:

5040

Nosaukums: Neapstrādāts tērauds

Kopējais neapstrādāta tērauda apjoms.

Kods:

5041

Nosaukums: no tā elektrotērauds

no tā neapstrādāts tērauds no elektriskajām (loka un indukcijas) krāsnīm.

Kods:

5042

Nosaukums: no tā nepārtrauktās liešanas tērauds

no tā nepārtrauktā lējuma plāksnes, tērauda sagataves, stieņi, sijas un neapstrādāta metāla caurules.

Kods:

5050

Nosaukums: Izstrādājumi, kas iegūti tieši, karsti velmējot (5051 + 5052)

Iekļauj kopējo karsti velmētu izstrādājumu apjomu.

Kods:

5051

Nosaukums: Plakanie velmējumi

Iekļauj kopējo karsti velmētu plakanu velmējumu apjomu.

Kods:

5052

Nosaukums: Garie velmējumi

Kopējais karsti velmētu garo velmējumu apjoms. Lai būtu ērtāk, šis kods arī iekļauj velmētu neapstrādātu cauruļu metālu, jo tās nevar tikt iekļautas nevienā citā koda grupā.

Kods:

5060

Nosaukums: Izstrādājumi, kas iegūti no karsti velmētiem izstrādājumiem

(Izņemot pārklātus izstrādājumus)

Izstrādājumi, kas iegūti no karsti velmētiem izstrādājumiem (izņemot pārklātus izstrādājumus). Šis kods iekļauj karstu šauru sloksni no karsti velmētas platas sloksnes, karstas plāksnes, kas ir nogrieztas no karsti velmētas platas sloksnes, auksti velmētiem plakanajiem velmējumiem loksnes vai spirāles formā.

Kods:

5061

Nosaukums: no tiem izstrādājumi, kas iegūti, auksti velmējot

no tā plakanie velmējumi (loksnes un sloksnes), kas iegūtas, auksti velmējot.

Kods:

5070

Nosaukums: Pārklāti izstrādājumi

Šis kods iekļauj taras tēraudus (skārdu, alvotu loksni un sloksni, ECCS), visi ir karsti iegremdēti vai elektrolīzes ceļā pārklāti ar metālu loksni, sloksni vai spirālēm (platām vai rievotām), kā arī visas loksnes, plāksnes un spirāles (platas vai rievotas) ir pārklātas ar organiskajiem pārklājumiem.

Šajā apskatā kodu definīcijas ir redzamas ar atsauci uz bijušo Eurostat ECSC anketu 2-61.


(1)  Pastāvīgas pārbaudes gadu laikā (piem., domnas) tomēr var tikt samazinātas līdz ikgadējam “vidējam” lielumam.


II PIELIKUMS

TEHNISKAIS FORMĀTS

1.   DATU FORMĀTS

Dati nosūtāmi kā ierakstu kopums, kura lielākā daļa raksturo datu raksturlielumus (valsti, gadu, ekonomisko darbību, utt.). Paši dati ir skaitlis, kuru var saistīt ar zīmēm un paskaidrojošām atsaucēm. Konfidenciāli dati jāsūta ar to īstajām vērtībām, kas ir ierakstītas vērtību lauciņā, bet pie pierakstiem jāpievieno zīmes, kas norāda konfidenciālo datu veidu.

2.   PIERAKSTU STRUKTŪRA

Pieraksti tiek veidoti no dažāda lieluma lauciņiem, kurus atdala ar semikoliem (;). Maksimāli iespējamais apjoms ir uzrādīts zemāk redzamajā tabulā. No kreisās uz labo pusi tie ir šādi:

Joma

Veids

Maksimālais apjoms

Vērtības

Sērija

A

3

Burtu un ciparu sēriju kods (skat. zemāk redzamo sarakstu).

Gads

A

4

Gads, kas tiek izteikts ar četrzīmju skaitli, piem., 2003.

Valsts

A

6

Valsts kods (skat. zemāk redzamo sarakstu).

Ražošanas apjoma veids

A

3

Lai atšķirtu maksimāli iespējamo ražošanas apjomu no pašreizējā ražošanas apjoma (izmanto tikai jaudas statistikai) vai atšķirtu uzņēmuma veidu (kravu sagatavošanas uzņēmumi, velmēšanas nodaļas, domnas un elektriskās čuguna kausēšanas krāsnis, termoelektrostacijas, lietuves, citi uzņēmumi) (izmantots tikai statistikai par kurināmā un enerģijas patēriņu).

Mainīgais

A

4

Mainīgs kods. Regulā (EK) Nr. 48/2004 par ikgadējo Kopienas statistikas apkopošanu par tērauda rūpniecību 2003. līdz 2009. pārskata gadā noteiktajiem kodiem ir 4 zīmes (skat. zemāk redzamo sarakstu).

Datu vērtība

N

12

Datu skaitliskā vērtība, kas tiek izteikta kā vesels skaitlis bez decimāldaļām.

Konfidencialitātes zīme

A

1

A, B, C, D norāda, ka dati ir konfidenciāli un to konfidencialitātes pamatojumu (skat. zemāk redzamo sarakstu). Tukša ailīte norāda to, ka dati nav konfidenciāli.

Pārsvars

N

3

Skaitliska vērtība, kas ir mazāka vai vienāda ar 100. Tas norāda viena vai divu uzņēmumu procentuālo pārsvaru, kuri nosaka datus un padara tos konfidenciālus. Vērtība tiek noapaļota līdz tuvākajam veselajam skaitlim: piem., 90,3 > 90; 94,50 > 95. Ja dati nav konfidenciāli, lauciņš paliek neaizpildīts. Šo lauciņu izmanto tikai tad, ja iepriekšējā lauciņā tika izmantotas B vai C konfidencialitātes zīmes.

Datu vērtību vienības

A

4

Kodi vienību noteikšanai.

3.   LAUCIŅU APRAKSTS

3.1.   Sēriju veids

Sēriju veids

Kods

Ikgadējā statistika par tērauda un čuguna lūžņu bilanci

S10

Gada statistika par kurināmā un enerģijas patēriņu atkarība no uzņēmuma veida

S2A

Ikgadējā statistika par elektroenerģijas bilanci tērauda rūpniecībā

S2B

Pētījums par ieguldījumiem dzelzs un tērauda rūpniecībā

S3A

Ikgadējā statistika par jaudu

S3B

3.2.   Valstis

Valsts

Kods

Beļģija

BE

Čehijas Republika

CZ

Dānija

DK

Vācija

DE

Igaunija

EE

Grieķija

GR

Spānija

ES

Francija

FR

Īrija

IE

Itālija

IT

Kipra

CY

Latvija

LV

Lietuva

LT

Luksemburga

LU

Ungārija

HU

Malta

MT

Nīderlande

NL

Austrija

AT

Portugāle

PT

Polija

PL

Slovēnija

SI

Slovākija

SK

Somija

FI

Zviedrija

SE

Apvienotā Karaliste

UK

Islande

IS

Lihtenšteina

LI

Norvēģija

NO

Šveice

CH

3.3.   Ražošanas apjoma veids vai uzņēmuma veids

Ražošanas apjoma veids

Kods

Maksimāli iespējamais ražošanas apjoms

MPP

Pašreizējais ražošanas apjoms (izvēles)

ACP

Uzņēmuma veids

 

Kravu sagatavošanas uzņēmumi

PLP

Velmēšanas nodaļas

RMD

Domnas un elektriskās čuguna kausēšanas krāsnis

FRN

Termoelektrostacijas

EGS

Lietuves

MLS

Citi uzņēmumi

OTH

3.4.   Mainīgie un vienības, kādos izteikti dati

Kods

Nosaukums

Vienība

 

Tērauda un čuguna lūžņu bilance

metriskās tonnas

1010

Krājumi gada pirmajā dienā

metriskās tonnas

1020

Radušies uzņēmumā

metriskās tonnas

1030

Saņemtie (1031 + 1032 + 1033)

metriskās tonnas

1031

no valsts iekšējiem avotiem

metriskās tonnas

1032

no citām kopienas dalībvalstīm

metriskās tonnas

1033

no trešām valstīm

metriskās tonnas

1040

Kopā pieejami (1010 + 1020 + 1030)

metriskās tonnas

1050

Kopējais patēriņš...

metriskās tonnas

1051

.... no tā elektriskajās krāsnīs

metriskās tonnas

1052

.... no tā nerūsējošie lūžņi

metriskās tonnas

1060

Piegādes

metriskās tonnas

1070

Krājumi gada pēdējā dienā (1040 – 1050 – 1060)

metriskās tonnas

 

Kurināmā un enerģijas patēriņš

 

2010

Cietais kurināmais (2011 + 2012)

metriskās tonnas

2011

Kokss

metriskās tonnas

2012

Pārējie cietie kurināmie

metriskās tonnas

2020

Šķidrais kurināmais

metriskās tonnas

2030

Gāze (2031 + 2032 + 2033 + 2034)

GJ

2031

Domnas gāze

GJ

2032

Koksa gāze

GJ

2033

Konvertora gāze

GJ

2034

Pārējās gāzes

GJ

2040

Domnas gāzes ārējās piegādes

GJ

2050

Konvertora gāzes ārējās piegādes

GJ

 

Ikgadējā statistika par elektroenerģijas bilanci tērauda rūpniecībā

MWh

3100

Resursi (3101 + 3102)

MWh

3101

Bruto produkcija

MWh

3102

No ārpuses saņemts

MWh

3200

Izmantots (3210 + 3220 + 3230)

MWh

3210

Uzņēmuma patēriņš

(3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217)

MWh

3211

Plāvas uzņēmumi un šihtas sagatavošanas uzņēmumi

MWh

3212

Domnas un elektriskās čuguna kausēšanas krāsnis

MWh

3213

Elektriskās lietuves un nepārtrauktā liešana

MWh

3214

Pārējās lietuves un nepārtrauktā liešana

MWh

3215

Velmēšanas nodaļas

MWh

3216

Termoelektrostacijas

MWh

3217

Pārējie uzņēmumi

MWh

3220

Piegādes ārpusei

MWh

3230

Zudumi

MWh

Naudas vērtībām jābūt izteiktām tūkstošos euro euro zonas valstīm un nacionālās valūtas tūkstošos valstīm, kas neatrodas euro zonā.

Kods

Nosaukums

Vienība

 

Ieguldījumu izdevumi dzelzs un tērauda rūpniecībā

Tūkstoši euro vai tūkstoši nacionālajā valūtā

4010

Koksēšanas uzņēmumi

KEUR vai KNC

4020

Kravu sagatavošanas uzņēmumi

KEUR vai KNC

4030

Dzelzs ražošanas un ferosakausējumu uzņēmumi (ieskaitot domnas)

KEUR vai KNC

4040

Tēraudlietuves

KEUR vai KNC

4041

no tām elektriskās

KEUR vai KNC

4050

Nepārtrauktās liešanas cehi

KEUR vai KNC

4060

Velmētavas (4061 + 4062 + 4063 + 4064)

KEUR vai KNC

4061

Plakanie velmējumi

KEUR vai KNC

4062

Garie velmējumi

KEUR vai KNC

4063

Plato slokšņu aukstās velmētavas

KEUR vai KNC

4064

Pārklāšanas iekārtas

KEUR vai KNC

4070

Pārējie uzņēmumi

KEUR vai KNC

4100

Pavisam kopā (4010 + 4020 + 4030 + 4040 + 4050 + 4060 + 4070)

KEUR vai KNC

4200

no tā piesārņojuma apkarošanai

KEUR vai KNC

 

Maksimālais iespējamais ražošanas apjoms dzelzs un tērauda rūpniecībā (jauda)

1 000 tonnu gadā

5010

Kokss

1 000

5020

Kravu sagatavošana

1 000

5030

Čuguns un ferosakausējumi

1 000

5040

Neapstrādāts tērauds

1 000

5041

no tā elektrotērauds

1 000

5042

no tā nepārtrauktās liešanas tērauds

1 000

5050

Izstrādājumi, kas iegūti tieši, karsti velmējot (5051 + 5052)

1 000

5051

Plakanie velmējumi

1 000

5052

Garie velmējumi

1 000

5060

Izstrādājumi, kas iegūti no karsti velmētiem izstrādājumiem (izņemot pārklātus izstrādājumus)

1 000

5061

no tiem izstrādājumi, kas iegūti auksti velmējot

1 000

5070

Pārklāti izstrādājumi

1 000

3.5.   Konfidencialitātes zīmes

Dalībvalstīm tiek lūgts skaidri norādīt konfidenciālus datus, izmantojot zemāk redzamās zīmes:

Konfidencialitātes pamatojums

Zīme

Pārāk maz uzņēmumu

A

Dominē viena uzņēmuma dati

B

Dominē divu uzņēmumu dati

C

Konfidenciāli dati papildu konfidencialitātes dēļ

D

4.   PIERAKSTU PARAUGI

1. paraugs

S10;2003;DE;;1010;12345;;;MTON

Ciktāl tas attiecas uz ikgadējo statistiku par tērauda un čuguna lūžņu bilanci, Vācijā 1.1.2003 krājumos bija 12 345 metriskās tonnas. Šie dati nebija konfidenciāli.

2. paraugs

S3B;2003;SK;MPP;5010;12000;;;MTON

Ciktāl tas attiecas uz ikgadējo statistiku par jaudu, maksimāli iespējamais koksa ražošanas apjoms Slovākijā 2003. gadā bija 12 000 tonnu. Šie dati nebija konfidenciāli.

3. paraugs

S3B;2003;ES;ACP;5040;12000;B;95;MTON

Ciktāl tas attiecas uz ikgadējo statistiku par jaudu, pašreizējais iespējamais neapstrādātā tērauda ražošanas apjoms Spānijā 2003. gadā bija 12 000 tonnu. Šie dati bija konfidenciāli, jo viena uzņēmuma dati dominēja un bija 95 % no produkcijas apjoma.

5.   ELEKTRONISKAIS FORMĀTS

Dalībvalstīm ir jānodod Komisijai (Eurostat) šīs Regulas pieprasītie dati un metadati elektroniskā formātā, kas atbilst savstarpējam Komisijas (Eurostat) ieteiktajam datu apmaiņas standartam.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

21.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/71


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 2. maijs)

par pasākumiem, kas vajadzīgi sakarā ar tirdzniecības šķērsli, kuru veido Brazīlijas piemērotā tirdzniecības prakse, kas ietekmē tirdzniecību ar atjaunotām riepām

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1302)

(2005/388/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 3286/94, ar ko nosaka Kopienas procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Kopienas tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) aizgādnībā (1), un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu un 13. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisija 2003. gada 5. novembrī saņēma sūdzību atbilstīgi 4. pantam Regulā (EK) Nr. 3286/94 (“Tirdzniecības šķēršļu regula”). Sūdzību iesniedza Starptautiskā Pneimatisko riepu tirgotāju un atjaunotāju apvienību federācija (Bureau International Permanent des Associations de Vendeurs et Rechapeurs de Pneumatiques, BIPAVER).

(2)

Sūdzība bija par Brazīlijas piemērotu konkrētu tirdzniecības praksi, kas neļauj Brazīlijā importēt atjaunotas riepas (2). Sūdzībā apgalvoja, ka šāda prakse neatbilst 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT 1994) III un XI pantam. Šādi pamatojot, sūdzības iesniedzējs lūdza Komisiju attiecīgi rīkoties.

(3)

Sūdzībā minētie pierādījumi bija pietiekami, lai Kopienas līmenī sāktu izmeklēšanas procedūru atbilstīgi Tirdzniecības šķēršļu regulas 8. panta 1. punktam. Attiecīgi Komisija, padomdevējas komitejas satvarā apspriedusies ar dalībvalstīm, 2004. gada 7. janvārī sāka minēto procedūru (3).

(4)

Uzsākusi izmeklēšanas procedūru, Komisija veica pētījumu. Pētījuma tēma bija iespējams atjaunotu riepu importa aizliegums un ar to saistītās finansiālās sankcijas.

(5)

Pētījumā ietvēra atbilstīgos Brazīlijas tiesību aktus par importa aizliegšanu un finansiālu sankciju noteikšanu, kā arī ņēma vērā dažādo Brazīlijas ministriju un arodapvienību paustos viedokļus.

(6)

Pētījumā secināja, ka tajā ietvertie Brazīlijas veiktie pasākumi neatbilst vairākiem VVTT 1994 noteikumiem, konkrēti I:1, III:4, XI:1 un XIII:1 pantam un nav pamatoti saskaņā ar VVTT 1994 XX pantu, Iespēju klauzulu vai citiem piemērojamiem starptautisko tiesību dokumentiem. Tā kā ar PTO nolīgumu ir aizliegts izmantot apstrīdamu praksi, tad minētais ir pierādījums tirdzniecības šķēršļa esamībai Tirdzniecības šķēršļu regulas 2. panta 1. punkta nozīmē.

(7)

Pētījumā atklājās, ka pirms aizlieguma noteikšanas 2000. gada 25. septembrī Brazīlija bija nozīmīgs tirgus atjaunoto riepu ražotājiem Eiropā. Laika posmā no 1995. līdz 2000. gadam vieglajām automašīnām paredzētu atjaunotu riepu eksports uz Brazīliju pieauga vidēji par 58 %, un pirmo reizi sešos gados tas samazinājās (par 32 %) 2001. gadā, t. i., pēc aizlieguma ieviešanas.

(8)

Lai arī pēc aizlieguma noteikšanas eksports turpinājās, tas notika vai nu ar apritē joprojām esošajām importa licencēm, vai tādēļ, ka atsevišķi importētāji aizliegumu apstrīdēja Brazīlijas tiesās, un ir skaidrs, ka tirgu pakāpeniski slēdza eksportētājiem no Eiropas. Kaut arī daudzi eksportētāji no Kopienas atrada jaunus tirgus, ar tiem tomēr nebija iespējams kompensēt kādreizējo nozīmīgo eksporta ieņēmumu daļu. Ne visiem izdevās rast jaunus atjaunotu riepu tirgus vai izveidot jaunu piedāvājumu, kas paredzēts specializētiem transportlīdzekļiem (pilnpiedziņas vai sporta automašīnām u. c.), un tādēļ aizliegums apvienojumā ar citiem faktoriem (importējošā Brazīlijas uzņēmuma novēloti maksājumi, valūtas maiņas kursa svārstības) vairākiem ražotājiem Kopienā ir bijis īpašuma tiesību nodošanas iemesls.

(9)

Ir skaidri pierādījumi tam, ka attiecīgā ražošanas nozare Kopienā ir tikusi un tiek kaitīgi ietekmēta Tirdzniecības šķēršļu regulas 2. panta 4. punkta nozīmē.

(10)

Dati par eksportu un atbildes anketās, kuras Komisija nosūtīja atjaunoto riepu ražotājiem un eksportētājiem Eiropā, apstiprina Kopienas ražošanas nozares pārstāvju apgalvojumu par to, ka pirms aizlieguma noteikšanas Brazīlija bija ievērojams eksporta tirgus un ka līdz 2002. gada beigām gadā pārdoto vienību skaitam bija jāsasniedz 3 miljoni. Fakti apliecina arī to, ka Brazīlijas noteiktā importa aizlieguma dēļ iepriekšējos trijos gados nozare ir cietusi zaudējumus. Dažos gadījumos uzņēmumus, kas nespēja atrast jaunus eksporta tirgus, likvidēja.

(11)

Pamatojoties uz iepriekšminēto, var secināt, ka Kopienas interesēs Tirdzniecības šķēršļu regulas 12. panta 1. punkta nozīmē ir veikt pasākumus PTO satvarā, lai drīzumā atceltu Brazīlijas noteikto atjaunotu riepu importēšanas aizliegumu, kas ir PTO pamatnoteikumu pārkāpums un tirdzniecības šķērslis Tirdzniecības šķēršļu regulas 2. panta 1. punkta nozīmē.

(12)

Kopienai ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt to, lai partneri Pasaules Tirdzniecības organizācijā savas saistības ievērotu pilnībā, tāpat kā tas jādara Kopienai. Tādēļ, lai daudzpusējā tirdzniecības sistēma darbotos labi, ir būtiski šo neatbilstību PTO noteikumiem apspriest minētajā forumā.

(13)

Pēc aizlieguma noteikšanas un minētā pētījuma norises laikā notikušos daudzkārtējos mēģinājumos domstarpības atrisināt sanāksmēs ar Brazīlijas varas iestādēm nav izdevies konstatēt Brazīlijas varas iestāžu vēlēšanos rast abpusēji pieņemamu risinājumu. Tā kā nav ticams, ka Brazīlijas nostāja varētu mainīties, uzskata par vajadzīgu ierosināt procedūru saskaņā ar PTO Vienošanos par noteikumiem un kārtību, kas nosaka strīdu izšķiršanu.

(14)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tirdzniecības šķēršļu regulas komitejas atzinumu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Brazīlijas valdības noteiktais atjaunotu riepu importēšanas aizliegums un ar to saistītās finansiālās sankcijas ir pretrunā ar Brazīlijas saistībām atbilstīgi Marakešas Līgumam par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidi, jo īpaši ar noteikumiem, kas paredzēti ar 1994. gada Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību, un tādēļ veido tirdzniecības šķērsli Regulas (EK) Nr. 3286/94 2. panta 1. punkta nozīmē.

2. pants

Lai nodrošinātu minētā tirdzniecības šķēršļa likvidēšanu, saskaņā ar Vienošanos par noteikumiem un kārtību, kas nosaka strīdu izšķiršanu, un saskaņā ar citiem attiecīgiem PTO noteikumiem Kopiena sāk strīda izšķiršanas procedūru pret Brazīliju.

Briselē, 2005. gada 2. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Peter MANDELSON


(1)  OV L 349, 31.12.1994., 71. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 356/95 (OV L 41, 23.2.1995., 3. lpp.).

(2)  Attiecas uz atjaunotām riepām ar Kombinētās nomenklatūras kodu 4012 11, 4012 12, 4012 13 un 4012 19. Atjaunotas riepas iegūst, lietotai riepai noņemot nodilušo daļu un tās vietā uzliekot jaunu protektoru.

(3)  OV C 3, 7.1.2004., 2. lpp.


21.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/73


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 18. maijs),

ar ko groza Lēmumu 1999/217/EK attiecībā uz pārtikas produktos vai uz tiem lietojamo aromatizējošu vielu reģistru

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1437)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/389/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2232/96, ar ko nosaka Kopienas procedūru attiecībā uz garšvielām, kuras lieto vai kuras paredzētas lietošanai pārtikas produktu sastāvā vai to dekorēšanai (1), un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu un 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 2232/96 nosaka procedūru, kā ieviest noteikumus par aromatizējošām vielām, ko lieto vai kas paredzētas lietošanai pārtikas produktos. Minētā regula paredz pieņemt aromatizējošu vielu reģistru (reģistrs) pēc tam, kad dalībvalstis paziņojušas to aromatizējošu vielu sarakstu, kuras var izmantot to teritorijā tirgojamos pārtikas produktos vai uz tiem, un pēc tam, kad Komisija rūpīgi izskatījusi minēto paziņojumu. Minēto reģistru pieņēma ar Komisijas Lēmumu 1999/217/EK (2).

(2)

Turklāt Regula (EK) Nr. 2232/96 nosaka programmu aromatizējošu vielu novērtēšanai, lai pārbaudītu, vai tās atbilst vispārējiem aromatizējošu vielu lietošanas kritērijiem, kas noteikti norādītās regulas pielikumā.

(3)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (Iestāde) savā 2004. gada 13. jūlija atzinumā par parahidroksibenzoātiem secināja, ka propil-4-hidroksibenzoāts (FL 09.915) ir ietekmējis žurku mazuļu dzimumhormonus un vīrišķos reproduktīvos orgānus. Iestāde nevarēja ieteikt šīs vielas pieļaujamo diennakts devu (PDD) tādēļ, ka nav noskaidrots līmenis, pie kura nav novērojama negatīva ietekme (NOAEL). Propil-4-hidrobenzoāta izmantošana par aromatizējošo vielu pārtikā nav pieņemama, jo tas neatbilst vispārējiem aromatizējošu vielu lietošanas kritērijiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 2232/96 pielikumā. Tādējādi propil-4-hidroksibenzoāts no reģistra jāsvītro.

(4)

Iestāde savā 2004. gada 7. decembra atzinumā par alifātiskajiem dialkoholiem, diketoniem un hidroksiketoniem secināja, ka pentān-2,4-dions (FL 07.191) ir genotoksisks in vitro un in vivo. Tādēļ tā izmantošana par aromatizējošu vielu pārtikā nav pieņemama, jo tas neatbilst vispārējiem aromatizējošu vielu lietošanas kritērijiem, kas norādīti Regulas (EK) Nr. 2232/96 pielikumā. Tādējādi propil-4-hidroksibenzoāts no reģistra jāsvītro.

(5)

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 2232/96 un Komisijas 1998. gada 21. aprīļa Ieteikumu 98/282/EK par veidiem, kā dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas zonas līguma parakstītājām valstīm jāaizsargā intelektuālais īpašums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2232/96 (3) minēto aromatizējošu vielu izstrādāšanu un ražošanu, ziņotājas dalībvalstis ir pieprasījušas, lai atsevišķas vielas reģistrētu veidā, kas aizsargātu ražotāju intelektuālā īpašuma tiesības.

(6)

Šīs reģistra B daļā minētās vielas aizsargā ne ilgāk kā piecus gadus no paziņojuma saņemšanas dienas. Minētais termiņš ir beidzies 28 vielām, kuras tādēļ ir jāpārvieto uz reģistra A daļu.

(7)

Tādēļ Lēmums 1999/217/EK ir attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 1999/217/EK pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 18. maijā

Komisijas vārdā ––

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 299, 23.11.1996., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 84, 27.3.1999., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/357/EK (OV L 113, 20.4.2004., 28. lpp.).

(3)  OV L 127, 29.4.1998., 32. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 1999/217/EK pielikumu groza šādi:

1)

Pielikuma A daļu groza šādi:

a)

dzēš tabulā izvietotās rindas, kas paredzētas vielām, kuras apzīmētas ar FL numuriem 07.191 (pentān-2,4-dions) un 09.915 (propil-4-hidroksibenzoāts);

b)

tabulā pievieno šādas rindas:

FL Nr.

Ķīmisko vielu grupa

CAS

Nosaukums

FEMA

EINECS

Sinonīmi

Komentāri

01.070

31

111-66-0

1-oktēns

 

203-893-7

 

 

01.071

31

111-67-1

2-oktēns

 

203-894-2

 

 

01.072

31

544-76-3

Heksadekāns

 

280-878-9

 

 

07.251

21

577-16-2

Metilacetofenons

 

 

 

CAS Nr. atbilst 2-metilacetofenonam

01.073

31

592-99-4

4-oktēns

 

 

 

 

01.074

31

593-45-3

Oktadekāns

 

209-790-3

 

 

16.084

30

627-67-8

3-metil-1-nitrobutāns

 

211-008-0

 

 

01.075

31

629-78-7

Heptadekāns

 

211-108-4

 

 

12.260

20

4131-76-4

Metil-2-metil-3-merkaptopropionāts

 

223-949-4

 

 

12.261

20

6725-64-0

Metānditiols

 

 

 

 

01.076

31

20996-35-4

3,7-dekadiēns

 

 

 

 

16.085

20

27959-66-6

4,4-dimetil-1,3-oksatiāns

 

 

 

 

12.262

20

29414-47-9

(Metiltio)metāntiols

 

 

 

 

05.210

04

30390-51-3

4-dodecenāls

 

250-174-9

 

 

05.211

02

30689-75-9

6-metiloktanāls

 

 

 

 

14.166

30

32536-43-9

Indola etiķskābe

 

 

 

 

07.252

05

33665-27-9

4-oktēn-2-ons

 

 

 

 

02.244

04

54393-36-1

4-oktēn-1-ols

 

 

 

 

10.070

09

57681-53-5

4-hidroksi-2-heptēnskābes laktons

 

260-902-7

 

 

05.212

04

76261-02-4

6-dodecenāls

 

 

 

 

05.213

04

90645-87-7

5-nonēnals

 

 

 

 

15.124

29

103527-75-9

3-metil-2-buteniltiofēns

 

 

Sārtais tiofēns

 

05.214

04

121052-28-6

8-dodecenāls

 

 

 

 

05.215

03

134998-59-7

2,6-dekadienāls (c,c)

 

 

 

 

05.216

03

134998-60-0

2,6-dekadienāls (t,t)

 

 

 

 

12.263

20

 

3-merkapto-3-metilbutanāls

 

 

 

 

12.264

20

92585-08-5

4,2-tiopentanons

 

 

 

 

03.021

16

142-96-1

Dibutilēteris

 

205-575-3

 

 

2)

B daļas tabulu aizstāj ar šo:

Aromatizējošas vielas, kas paziņotas, piemērojot Regulas (EK) Nr. 2232/96 3. panta 2. punktu, attiecībā uz kurām pieprasīta ražotāja intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība

Kods

Datums, kurā Komisija saņēmusi paziņojumu

Komentāri

CN065

26.1.2001.

 

CN074

18.4.2003.

6

CN075

18.4.2003.

6

CN076

18.4.2003.

6


21.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/77


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 18. maijs),

ar ko piekto reizi groza Lēmumu 2004/122/EK par noteiktiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz putnu gripu Ziemeļkorejā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1451)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/390/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 18. panta 7. punktu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 22. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2000. gada 16. oktobra Lēmumā 2000/666/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus un veterināro sertifikāciju attiecībā uz putnu ievedumiem, izņemot mājputnus, kā arī karantīnas nosacījumus (3), paredzēts, ka dalībvalstīm jāatļauj ievest putnus no trešām valstīm, kas ir Starptautiskā Epizootiju biroja (OIE) dalībnieces, un ka, ievedot minētos putnus Kopienā, tie jāievieto karantīnā un jāpārbauda.

(2)

Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (Ziemeļkoreja) ir apstiprinājusi putnu gripas uzliesmojumu tās teritorijā. Ziemeļkoreja ir OIE dalībniece, tādēļ ES dalībvalstīm atbilstīgi Lēmumam 2000/666/EK ir jāatļauj ievest šādus putnus no minētās valsts. Ņemot vērā potenciāli nopietnās sekas, kas saistītas ar konkrēto putnu gripas vīrusa celmu pārējās Āzijas daļās, piesardzības nolūkos minēto putnu imports no Ziemeļkorejas ir jāaptur.

(3)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (4), ir atļauts ievest neapstrādātas Ziemeļkorejas izcelsmes spalvas un to daļas. Ņemot vērā pašreizējo stāvokli Ziemeļkorejā minētās slimības sakarā, šāds imports ir jāaptur.

(4)

Komisijas 2004. gada 6. februāra Lēmums 2004/122/EK par noteiktiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz putnu gripu vairākās Āzijas valstīs (5) tika pieņemts, lai reaģētu uz putnu gripas uzliesmojumiem vairākās Āzijas valstīs. Minētā lēmuma 4. pantā noteikts, ka dalībvalstīm jāpārtrauc ievest no dažām trešām valstīm neapstrādātas spalvas un spalvu daļas, kā arī dzīvi putni, kas nav mājputni, atbilstīgi Lēmuma 2000/666/EK definīcijai. Dzīvnieku un sabiedrības veselības interesēs Ziemeļkoreja jāpievieno Lēmuma 2004/122/EK 4. pantā minēto valstu uzskaitījumam.

(5)

Attiecīgi ir jāgroza Lēmums 2004/122/EK.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2004/122/EK 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Dalībvalstis no Indonēzijas, Kambodžas, Ķīnas Tautas Republikas, arī Honkongas teritorijas, Laosas, Malaizijas, Pakistānas, Taizemes, Vjetnamas un Ziemeļkorejas pārtrauc šādu produktu ievešanu:

neapstrādātas spalvas un spalvu daļas, un

“dzīvi putni, kas nav mājputni”, kā noteikts Lēmumā 2000/666/EK, tostarp putni, kas pavada savus saimniekus (lolojumputni).”

2. pants

Dalībvalstis izdara grozījumus pasākumos, kuri piemērojami importam, lai tie būtu saskaņā ar šo lēmumu, un nekavējoties attiecīgi izziņo pieņemtos pasākumus. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 18. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.).

(3)  OV L 278, 31.10.2000., 26. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/279/EK (OV L 99, 16.4.2002., 17. lpp.).

(4)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 416/2005 (OV L 66, 12.3.2005., 10. lpp.).

(5)  OV L 36, 7.2.2004., 59. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/194/EK (OV L 63, 10.3.2005., 25. lpp.).