ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 126

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 19. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 747/2005 (2005. gada 18. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 748/2005 (2005. gada 18. maijs), ar ko sāk tāda vīna spirta pārdošanu vairāksolīšanā, kuru paredzēts izmantot Kopienā kā bioetanolu

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 749/2005 (2005. gada 18. maijs), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2131/93, ar ko paredz kārtību un nosacījumus, ar kādiem tiek pārdota intervences aģentūru pārziņā esošā labība

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 750/2005 (2005. gada 18. maijs) par valstu un teritoriju nomenklatūru Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām ( 1 )

12

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 751/2005 (2005. gada 17. maijs), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

22

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 752/2005 (2005. gada 18. maijs), ar ko nosaka kompensāciju likmes olām un olu dzeltenumiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

28

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 753/2005 (2005. gada 18. maijs) par cukurniedru cukura importa atļauju izsniegšanu saskaņā ar atsevišķām tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

30

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 754/2005 (2005. gada 18. maijs), ar ko nosaka olu eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2005. gada 19. maija

32

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 755/2005 (2005. gada 18. maijs), ar ko nosaka mājputnu gaļas eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2005. gada 19. maija

34

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 756/2005 (2005. gada 18. maijs), ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

36

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 757/2005 (2005. gada 18. maijs), ar ko 46. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

38

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 28. aprīlis), ar ko izveido no valsts neatkarīgu ekspertu grupu korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā

40

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 4. maijs), ar ko ievieš anketu, lai sniegtu ziņojumus par to, kā tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1359)  ( 1 )

43

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 18. maijs), ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Ungārijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1448)

55

 

 

EIROPAS EKONOMISKĀ ZONA

 

 

EBTA Uzraudzības Iestāde

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes ieteikums Nr. 65/04/KOL (2004. gada 31. marts) par oficiālas barības kontroles saskaņotu programmu 2004. gadam

59

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas 2005. gada 12. maija Regulā (EK) Nr. 718/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem (Ar šo dokumentu svītro un aizstāj dokumentu, kas publicēts 2005. gada 13. maija Oficiālajā Vēstnesī L 121, 64. lpp.)

68

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

19.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 747/2005

(2005. gada 18. maijs),

ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 19. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 18. maijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 18. maija Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

052

91,4

204

64,8

212

111,6

999

89,3

0707 00 05

052

54,5

204

51,2

999

52,9

0709 90 70

052

89,7

624

50,3

999

70,0

0805 10 20

052

43,4

204

41,4

212

59,6

220

49,3

388

57,3

400

49,9

624

59,3

999

51,5

0805 50 10

052

49,0

382

61,5

388

63,1

400

69,6

528

57,7

624

63,1

999

60,7

0808 10 80

388

85,1

400

109,7

404

85,6

508

61,6

512

78,3

524

57,3

528

65,8

720

62,3

804

94,4

999

77,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


19.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 748/2005

(2005. gada 18. maijs),

ar ko sāk tāda vīna spirta pārdošanu vairāksolīšanā, kuru paredzēts izmantot Kopienā kā bioetanolu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 33. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2000. gada 25. jūlija Regulā (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai, attiecībā uz tirgus mehānismiem (2), inter alia, ir noteikti sīki izstrādāti noteikumi par to, kā realizēt spirta krājumus, kas iegūti destilācijas procesā saskaņā ar 35., 36. un 39. pantu Padomes 1987. gada 16. marta Regulā (EEK) Nr. 822/87 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (3), un Regulas (EK) Nr. 1493/1999 27., 28. un 30. pantu un kas ir intervences aģentūru rīcībā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1623/2000 92. pantu ir jāsāk tāda vīna spirta pārdošana vairāksolīšanā, ko paredzēts izmantot Kopienā kā bioetanolu tikai degvielas sektora vajadzībām, lai tādējādi samazinātu vīna spirta krājumus Kopienā un nodrošinātu piegāžu nepārtrauktību atbilstīgi šim pantam apstiprinātiem uzņēmumiem.

(3)

Atbilstoši Padomes 1998. gada 15. decembra Regulai (EK) Nr. 2799/98, ar ko nosaka euro agromonetāro režīmu (4), kopš 1999. gada 1. janvāra piedāvājuma cenas un nodrošinājums ir jāizsaka euro un maksājumi jāveic euro.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīna pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo sāk tāda vīna spirta pārdošanu vairāksolīšanā Nr. 1/2005 EK, ko paredzēts izmantot Kopienā kā bioetanolu.

Šis spirts ir iegūts destilācijas procesā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 822/87 35. pantu un Regulas (EK) Nr. 1493/1999 27. un 30. pantu un ir dalībvalstu intervences aģentūru rīcībā.

2.   Kopējais pārdošanai paredzētais daudzums ir 691 331,79 hektolitri 100 % spirta, kas sadalīti turpmāk norādītajā veidā:

a)

partija Nr. 1/2005 EK, kuras apjoms ir 100 000 hektolitru 100 % spirta;

b)

partija Nr. 2/2005 EK, kuras apjoms ir 100 000 hektolitru 100 % spirta;

c)

partija Nr. 3/2005 EK, kuras apjoms ir 100 000 hektolitru 100 % spirta;

d)

partija Nr. 4/2005 EK, kuras apjoms ir 100 000 hektolitru 100 % spirta;

e)

partija Nr. 5/2005 EK, kuras apjoms ir 50 000 hektolitru 100 % spirta;

f)

partija Nr. 6/2005 EK, kuras apjoms ir 100 000 hektolitru 100 % spirta;

g)

partija Nr. 7/2005 EK, kuras apjoms ir 50 000 hektolitru 100 % spirta;

h)

partija Nr. 8/2005 EK, kuras apjoms ir 50 000 hektolitru 100 % spirta;

i)

partija Nr. 9/2005 EK, kuras apjoms ir 41 331,79 hektolitri 100 % spirta.

3.   Šīs regulas I pielikumā ir norādīts, kur tiek uzglabātas partiju veidojošās mucas, kāds ir to atsauces numurs, cik daudz spirta šajās mucās tiek glabāts, kāda ir spirta koncentrācija un īpašības.

4.   Vairāksolīšanas procedūrā var piedalīties tikai tie uzņēmumi, kas apstiprināti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1623/2000 92. pantu.

2. pants

Pārdošana jāveic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1623/2000 93., 94., 94.b, 94.c, 94.d, 95., 96., 97., 98., 100. un 101. pantu un Regulas (EK) Nr. 2799/98 2. pantu.

3. pants

1.   Piedāvājumi jāiesniedz II pielikumā norādītajās intervences aģentūrās, kuru rīcībā ir spirts, vai tie ierakstītā vēstulē jānosūta uz šo intervences aģentūru adresi.

2.   Piedāvājumus ievieto aizzīmogotā dubultaploksnē, uz ārējās aploksnes norādot attiecīgās intervences aģentūras adresi, bet uz iekšējās aploksnes sniedzot šādu norādi: “Piedāvājums saistībā ar tāda spirta pārdošanu vairāksolīšanā Nr. 1/2005 EK, ko paredzēts izmantot Kopienā kā bioetanolu”.

3.   Attiecīgajai intervences aģentūrai šie piedāvājumi jāsaņem līdz 2005. gada 30. maija plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

4. pants

1.   Lai piedāvājumu atzītu par piemērotu izskatīšanai, tam ir jāatbilst Regulas (EK) Nr. 1623/2000 94. un 97. pantam.

2.   Lai piedāvājumu atzītu par piemērotu izskatīšanai, tad, kad ar šo piedāvājumu iepazīstas, kopā ar to ir jābūt iesniegtiem šādiem dokumentiem:

a)

apliecinājums, ka konkursa pretendents attiecīgajai intervences aģentūrai, kuras rīcībā ir šis spirts, ir iemaksājis piedāvājuma nodrošinājumu 4 euro par hektolitru 100 % spirta;

b)

norāde par vietu, kur notiks spirta galīgais izlietojums, un piedāvājuma iesniedzēja apņemšanās ievērot šo galamērķi;

c)

piedāvājuma iesniedzēja vārds un adrese, paziņojuma par uzaicinājumu uz konkursu atsauces numurs, piedāvātā cena, kas izteikta euro par hektolitru 100 % spirta;

d)

piedāvājuma iesniedzēja apņemšanās ievērot visus ar šo konkursa procedūru saistītos noteikumus;

e)

piedāvājuma iesniedzēja paziņojums par to, ka:

i)

viņš atsakās celt jebkādus iebildumus saistībā ar viņam piešķirtā produkta kvalitāti un īpašībām;

ii)

viņš piekrīt visa veida kontrolēm, ko veic attiecībā uz spirta galamērķi un izlietojumu;

iii)

viņš piekrīt uzņemties atbildību par pierādījumiem attiecībā uz spirta izlietojumu atbilstīgi attiecīgā konkursa uzaicinājuma specifikācijām.

5. pants

Regulas (EK) Nr. 1623/2000 94.a pantā paredzētie ziņojumi par vairāksolīšanas procedūru, kas uzsākta ar šo regulu, jānosūta Komisijai uz šīs regulas III pielikumā norādīto adresi.

6. pants

Paraugu ņemšanas formalitātes ir izklāstītas Regulas (EK) Nr. 1623/2000 98. pantā.

Intervences aģentūra sniedz visu derīgo informāciju par pārdošanai paredzētā spirta īpašībām.

Ikviena ieinteresētā persona, vēršoties attiecīgajā intervences aģentūrā, var saņemt pārdošanai paredzētā spirta paraugus, ko noņēmis attiecīgās intervences aģentūras pārstāvis.

7. pants

1.   Dalībvalstu intervences aģentūras, kur uzglabā pārdošanai paredzēto spirtu, veic attiecīgus kontroles pasākumus, lai pārbaudītu spirta īpašības galīgā izlietojuma laikā. Šajā sakarā intervences aģentūras var:

a)

mutatis mutandis piemērot Regulas (EK) Nr. 1623/2000 102. pantā paredzētos noteikumus;

b)

veikt parauga kontroli, izmantojot kodolmagnētiskās rezonanses analīzi, lai pārbaudītu spirta īpašības galīgā izlietojuma laikā.

2.   Ar 1. punktā paredzētajām kontrolēm saistītās izmaksas sedz uzņēmumi, kam spirtu pārdot.

8. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 18. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1795/2003 (OV L 262, 14.10.2003., 13. lpp.).

(2)  OV L 194, 31.7.2000., 45. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 616/2005 (OV L 103, 22.4.2005., 15. lpp.).

(3)  OV L 84, 27.3.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1677/1999 (OV L 199, 30.7.1999., 8. lpp.).

(4)  OV L 349, 24.12.1998., 1. lpp.


I PIELIKUMS

TĀDA SPIRTA PĀRDOŠANA VAIRĀKSOLĪŠANĀ, KO PAREDZĒTS IZMANTOT KOPIENĀ KĀ BIOETANOLU

Nr. 1/2005 EK

Pārdošanai paredzētā spirta uzglabāšanas vieta, daudzums un īpašības

Dalībvalsts un partijas Nr.

Uzglabāšanas vieta

Mucu atsauces numurs

Daudzums, kas izteikts hektolitros 100 % spirta

Norāde uz Regulām (EEK) Nr. 822/87 un (EK) Nr. 1493/1999 (panti)

Spirta veids

Spānija

Partija Nr. 1/2005 EK

Tomelloso

1

46 584

27

Jēlspirts

Tomelloso

2

118

27

Jēlspirts

Tomelloso

3

2 250

27

Jēlspirts

Tomelloso

5

48 048

27

Jēlspirts

Tarancón

B-4

3 000

27

Jēlspirts

 

Kopā

 

100 000

 

 

Spānija

Partija Nr. 2/2005 EK

Tarancón

A-2

24 353

27

Jēlspirts

Tarancón

A-6

24 490

27

Jēlspirts

Tarancón

B-1

24 574

27

Jēlspirts

Tarancón

B-2

24 406

27

Jēlspirts

Tarancón

B-4

2 177

27

Jēlspirts

 

Kopā:

 

100 000

 

 

Francija

Partija Nr. 3/2005 EK

Deulep – PSL

13230 Port Saint Louis Du Rhône

B2

26 055

27

Jēlspirts

B4

10 955

27

Jēlspirts

B2B

300

27

Jēlspirts

B1

44 820

27

Jēlspirts

B2B

17 870

30

Jēlspirts

 

Kopā:

 

100 000

 

 

Francija

Partija Nr. 4/2005 EK

Onivins Port la Nouvelle

Entreport d’Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

2

48 020

27

Jēlspirts

1

47 435

27

Jēlspirts

15

4 545

27

Jēlspirts

 

Kopā:

 

100 000

 

 

Francija

Partija Nr. 5/2005 EK

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

73

13 940

30

Jēlspirts

73

30 445

30

Jēlspirts

603

5 615

27

Jēlspirts

 

Kopā:

 

50 000

 

 

Itālija

Partija Nr. 6/2005 EK

Caviro-Faenza (RA)

16A

22 662,80

27

Jēlspirts

Villapana-Faenza (RA)

5A-9A

7 600

27

Jēlspirts

Tampieri-Faenza (RA)

6A-16A

1 600

27

Jēlspirts

Cipriani-Chizzola di Ala (TN)

27A

5 200

27

Jēlspirts

I.C.V.-Borgoricco (PD)

5A

1 600

27

Jēlspirts

S.V.A.- Ortona (CH)

2A-3A-4A-16A

4 800

27

Jēlspirts

D’Auria-Ortona (CH)

1A-2A-5A-7A-8A-43A-76A

12 007,35

27+30+35

Jēlspirts

Bonollo-Anagni (FR)

17A

10 429,85

27

Jēlspirts

Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG)

20A-23A-22A

18 000

27

Jēlspirts

Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)

4A-8A

1 900

27+30

Jēlspirts

Balice-Valenzano (BA)

3A-4A-5A-6A-7A-8A

14 200

27

Jēlspirts

 

Kopā:

 

100 000

 

 

Itālija

Partija Nr. 7/2005 EK

Dister-Faenza (RA)

119A-167A-169A-179A-170A

13 500

30

Jēlspirts

Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)

5A-11A

36 500

27

Jēlspirts

 

Kopā:

 

50 000

 

 

Itālija

Partija Nr. 8/2005 EK

Bertolino-Partinico (PA)

6A-13A

19 500

27

Jēlspirts

Gedis-Marsala (TP)

12B-9B

8 000

27

Jēlspirts

Trapas-Marsala (TP)

14A-15A

6 500

30

Jēlspirts

S.V.M.-Sciacca (AG)

8A-18A-1A

1 500

27

Jēlspirts

De Luca-Novoli (LE)

9A-17A-19A

10 000

27

Jēlspirts

BaliceDistilli.-Mottola (TA)

3A

1 200

27

Jēlspirts

Balice-Valenzano (BA)

2A-3A

3 300

27

Jēlspirts

 

Kopā:

 

50 000

 

 

Grieķija

Partija Nr. 9/2005 EK

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – (ΒΑΡΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ)

[Ambelourgikos Syneterismos Megaron – (Varea Megaron)]

B1

543,42

35

Jēlspirts

B2

550,83

35

Jēlspirts

B3

556,14

35

Jēlspirts

B4

556,16

35

Jēlspirts

B5

555,90

35

Jēlspirts

B6

550,60

35

Jēlspirts

10

914,43

35

Jēlspirts

B9

550,04

35

Jēlspirts

B10

553,72

35

Jēlspirts

B11

554,60

35

Jēlspirts

B12

554,50

35

Jēlspirts

B13

556,91

35

Jēlspirts

B14

551,86

35

Jēlspirts

B15

547,57

35

Jēlspirts

B16

910,55

35+27

Jēlspirts

3

851,86

27

Jēlspirts

4

894,58

27

Jēlspirts

5

894,83

27

Jēlspirts

6

871,50

27

Jēlspirts

7

898,94

27

Jēlspirts

14

864,99

27

Jēlspirts

15

893,13

27

Jēlspirts

1

873,77

27

Jēlspirts

2

885,55

27

Jēlspirts

8

904,07

27

Jēlspirts

9

863,37

27

Jēlspirts

B7

544,88

27

Jēlspirts

11

901,79

27

Jēlspirts

12

869,67

27

Jēlspirts

13

907,15

27

Jēlspirts

17

799,07

27

Jēlspirts

Π.Α. ΤΖΑΡΑ – (Δοκός Χαλκίδος)

[P.A. Tzara – (Dokos Halkidos)]

4016

179,58

35

Jēlspirts

Ε.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ – Ανθεια Πατρών

[E.A.S. Patron – Anthia Patron]

A1

856,07

35

Jēlspirts

A2

917,34

35

Jēlspirts

A3

747,20

35

Jēlspirts

A4

803,85

35

Jēlspirts

A5

577,07

35

Jēlspirts

Ε.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ – (ΠΙΚΕΡΜΙ)

[E.A.S. Attikis – (Pikermi)]

1

917,80

27

Jēlspirts

2

917,58

27

Jēlspirts

3

919,35

27

Jēlspirts

4

903,82

27

Jēlspirts

5

751,82

27

Jēlspirts

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑΛΟΒΑ ΠΥΛΙΑΣ)

[Inopiitikos Syneterismos Messinias (Gialova Pilias)]

B74

836,47

27

Jēlspirts

B75

583,84

27

Jēlspirts

B76

724,92

27

Jēlspirts

B80

890,23

27

Jēlspirts

68

2 113,82

27

Jēlspirts

66

2 122,29

27

Jēlspirts

82

731,69

27

Jēlspirts

69

2 110,67

27

Jēlspirts

 

Kopā:

 

41 331,79

 

 


II PIELIKUMS

3. pantā minētās intervences aģentūras, kuru rīcībā ir spirts

ONIVINS-LIBOURNE–

Délégation nationale 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex

FEGA–

Beneficencia 8, E-28004 Madrid

AGEA–

Via Torino 45, I-00184 Roma

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.–

Αχαρνών (Aharnon) 241, 10446 Atēnas, Grieķija

III PIELIKUMS

5. pantā paredzētā adrese

Eiropas Komisija

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts, D-2 nodaļa

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Faks: (32-2) 298 55 28

E-pasts: agri-market-tenders@cec.eu.int


19.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/10


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 749/2005

(2005. gada 18. maijs),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2131/93, ar ko paredz kārtību un nosacījumus, ar kādiem tiek pārdota intervences aģentūru pārziņā esošā labība

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibin āšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2131/93 (2) paredzēta kārtība un nosacījumi, ar kādiem tiek pārdota intervences aģentūru pārziņā esošā labība.

(2)

Dalībvalstīs, kurās nav jūras ostu, pretendentiem, kas iepērk pārdošanā laisto labību, ir lielākas transporta izmaksas. Tādēļ no minētajām dalībvalstīm labību eksportēt ir sarežģītāk, un konkrēti tas nozīmē ilgāku glabāšanu intervences krājumos un papildu izmaksas Kopienas budžetam. Attiecīgi, lai nodrošinātu piedāvājumu salīdzināmību, Regulas (EEK) Nr. 2131/93 7. pantā ir paredzēta iespēja konkrētos gadījumos segt minimālās izmaksas kravas transportēšanai no glabāšanas vietas uz izvešanas vietu.

(3)

Viduseiropas valstīm pirms pievienošanās Eiropas Savienībai ierastās izvešanas ostas bija Rijeka un Splita Horvātijā. Tādēļ Rijeka un Splita jāiekļauj to izvešanas vietu sarakstā, kuras var ņemt vērā, aprēķinot eksportētājiem kompensējamās transporta izmaksas.

(4)

Lai vienkāršotu un saskaņotu procedūru, ko izmanto eksportēšanai paredzētas labības laišanai pārdošanā, Regulas (EEK) Nr. 2131/93 17. pantā minētā drošības naudas atmaksāšanas procedūra ir jāizskaidro, pamatojoties uz Komisijas 1999. gada 15. aprīļa Regulu (EK) Nr. 800/1999, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (3), jo sevišķi attiecībā uz pierādījumiem par to, ka, importējot trešā valstī, ir nokārtotas muitas formalitātes.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 2131/93.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2131/93 7. pantā 2.a punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.a   Ja dalībvalstī nav jūras ostu, saskaņā ar 1. punktā minēto procedūru var pieņemt lēmumu par atkāpšanos no 2. punkta prasībām un no jūras ostas veikta eksporta gadījumā paredzēt iespēju segt minimālās izmaksas par transportu no glabāšanas vietas līdz faktiskajai izvešanas vietai, ievērojot paziņojumā par konkursu norādītos finansiālos ierobežojumus.

Šajā punktā par izvešanas vietām var uzskatīt Konstantas ostu Rumānijā un Rijekas un Splitas ostu Horvātijā.”

2. pants

Regulas (EEK) Nr. 2131/93 17. pantā 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Drošības naudu, kas paredzēta 2. punkta otrajā ievilkumā, atmaksā, ja tā attiecas uz daudzumiem, par kuriem:

ir iesniegti pierādījumi par to, ka preces ir kļuvušas nederīgas lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barošanai,

ir iesniegti pierādījumi par muitas formalitāšu nokārtošanu saistībā ar eksportēšanu ārpus Kopienas muitas teritorijas un importēšanu vienā no trešajām valstīm, uz kurām attiecas konkursa noteikumi. Pierādījumus saistībā ar eksportēšanu ārpus Kopienas muitas teritorijas un importēšanu trešā valstī attiecīgi sniedz saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 800/1999 7. un 16. pantā, 1., 2. un 3. punktā,

licence nav izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 49. pantu,

līgums ir anulēts saskaņā ar 16. panta ceturto daļu.”

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 18. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 191, 31.7.1993., 76. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2045/2004 (OV L 354, 30.11.2004., 17. lpp.).

(3)  OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 671/2004 (OV L 105, 5.10.2004., 5. lpp.).


19.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/12


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 750/2005

(2005. gada 18. maijs)

par valstu un teritoriju nomenklatūru Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 1172/95 par statistiku, kas attiecas uz Kopienas un tās dalībvalstu preču tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (1), un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2003. gada 27. novembra Regulā (EK) Nr. 2081/2003 par valstu un teritoriju nomenklatūru Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām (2) noteikta redakcija, kas stājas spēkā 2004. gada 1. janvārī.

(2)

Valstu un teritoriju alfabētiskās kodēšanas pamatā ir spēkā esošais ISO divburtu standarts, ciktāl tas ir saderīgs ar Kopienas tiesību aktu prasībām.

(3)

Lai īstenotu tirdzniecības nolīgumus par tekstilizstrādājumu tirdzniecību, kas noslēgti starp atsevišķām teritorijām un Eiropas Kopienu, ir jānorāda atsevišķi Serbija, Melnkalne un Kosova (kā tas definēts Apvienoto Nāciju Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā 1244). Tāpat nosacījumos, kas paredzēti Kopienas noteikumos par preču izcelsmes vietas deklarēšanu tirdzniecībā ar trešām valstīm, pieprasīts ieviest specifisku kodu preču Kopienas izcelsmes noteikšanai.

(4)

Tādēļ ir jāizstrādā jauna nomenklatūras redakcija, kurā ņemti vērā šie jauninājumi, kā arī atsevišķu kodu izmaiņas.

(5)

Tomēr ir lietderīgi noteikt pārejas posmu, lai atsevišķas dalībvalstis varētu pielāgoties grozījumiem, kas izdarīti ar Kopienas noteikumiem attiecībā uz ciparu kodu lietojuma pārtraukšanu. Vienkāršošanas nolūkā ir svarīgi, lai šis pārejas posms beigtos brīdī, kad spēkā stājas noteikumi, ar kuriem pārskata noteikumus par vienoto administratīvo dokumentu.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Preču tirdzniecības ar ārpuskopienas valstīm statistikas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Valstu un teritoriju nomenklatūras redakcija Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām, kas ir spēkā no 2005. gada 1. jūnija, ir sniegta šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. jūnijā.

Dalībvalstis tomēr var izmantot trīsciparu kodus, kas arī ir norādīti šīs regulas pielikumā, līdz stājas spēkā noteikumi, ar kuriem pārskata 37. un 38. pielikumu Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (3).

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 18. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 118, 25.5.1995., 10. lpp. Jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.)

(2)  OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.

(3)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.


PIELIKUMS

VALSTU UN TERITORIJU NOMENKLATŪRA KOPIENAS ĀRĒJĀS STATISTIKAS UN DALĪBVALSTU SAVSTARPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS STATISTIKAS VAJADZĪBĀM

(Redakcija, kas ir spēkā no 2005. gada 1. jūnija)

Kods

Nosaukums

Apraksts

Alfabētiskais

Ciparu

AD

(043)

Andora

 

AE

(647)

Apvienotie Arābu Emirāti

Abū Dabī, Adžmāna, Šārdža, Dubaja, Fudžeira, Ummelkaivaina un Rāselhaima

AF

(660)

Afganistāna

 

AG

(459)

Antigva un Barbuda

 

AI

(446)

Angilja

 

AL

(070)

Albānija

 

AM

(077)

Armēnija

 

AN

(478)

Nīderlandes Antiļas

Bonaire, Kirasao, Saba, Sintestatiusa un Senmartēnas dienvidu daļa

AO

(330)

Angola

Tostarp Kabinda

AQ

(891)

Antarktika

Teritorija uz dienvidiem no sešdesmitā dienvidu platuma; neskaitot Francijas dienvidu teritorijas (TF), Buvē salu (BV), Dienviddžordžiju un Dienvidsendviču salas (GS)

AR

(528)

Argentīna

 

AS

(830)

ASV Samoa

 

AT

(038)

Austrija

 

AU

(800)

Austrālija

 

AW

(474)

Aruba

 

AZ

(078)

Azerbaidžāna

 

BA

(093)

Bosnija un Hercogovina

 

BB

(469)

Barbadosa

 

BD

(666)

Bangladeša

 

BE

(017)

Beļģija

 

BF

(236)

Burkinafaso

 

BG

(068)

Bulgārija

 

BH

(640)

Bahreina

 

BI

(328)

Burundi

 

BJ

(284)

Benina

 

BM

(413)

Bermudu salas

 

BN

(703)

Bruneja Darusalama

Bieži dēvēta par Bruneju

BO

(516)

Bolīvija

 

BR

(508)

Brazīlija

 

BS

(453)

Bahamu salas

 

BT

(675)

Butāna

 

BV

(892)

Buvē sala

 

BW

(391)

Botsvāna

 

BY

(073)

Baltkrievija

Bieži dēvēta par “Belorussia” angļu valodā

BZ

(421)

Beliza

 

CA

(404)

Kanāda

 

CC

(833)

Kokosu (Kīlinga) salas

 

CD

(322)

Kongo Demokrātiskā Republika

Agrāk Zaira

CF

(306)

Centrālāfrikas Republika

 

CG

(318)

Kongo

 

CH

(039)

Šveice

Tostarp Vācijas teritorija Bīzingena un Itālijas pašvaldība Kampione d'Italia

CI

(272)

Ziloņkaula krasts

 

CK

(837)

Kuka salas

 

CL

(512)

Čīle

 

CM

(302)

Kamerūna

 

CN

(720)

Ķīnas Tautas Republika

Bieži dēvēta par “Ķīnu”

CO

(480)

Kolumbija

 

CR

(436)

Kostarika

 

CU

(448)

Kuba

 

CV

(247)

Kaboverdes salas

 

CX

(834)

Ziemassvētku sala

 

CY

(600)

Kipra

 

CZ

(061)

Čehijas Republika

 

DE

(004)

Vācija

Tostarp Helgolandes sala; izņemot Bīzingenas teritoriju

DJ

(338)

Džibutija

 

DK

(008)

Dānija

 

DM

(460)

Dominika

 

DO

(456)

Dominikānas Republika

 

DZ

(208)

Alžīrija

 

EC

(500)

Ekvadora

Tostarp Galapagu salas

EE

(053)

Igaunija

 

EG

(220)

Ēģipte

 

ER

(336)

Eritreja

 

ES

(011)

Spānija

Tostarp Baleāru salas un Kanāriju salas; izņemot Seūtu un Meliļu

ET

(334)

Etiopija

 

FI

(032)

Somija

Tostarp Ālandu salas

FJ

(815)

Fidži

 

FK

(529)

Folklenda salas

 

FM

(823)

Mikronēzijas Federatīvās valstis

Huka, Kosraja, Ponpeja un Japa

FO

(041)

Farēru salas

 

FR

(001)

Francija

Tostarp Monako un Francijas aizjūras departamenti (Franču Gviāna, Gvadelupa, Martinika un Reinjona)

GA

(314)

Gabona

 

GB

(006)

Apvienotā Karaliste

Lielbritānija, Ziemeļīrija, Normandijas salas un Menas sala

GD

(473)

Grenāda

Tostarp Dienvidgrenadīnu sala

GE

(076)

Gruzija

 

GH

(276)

Gana

 

GI

(044)

Gibraltārs

 

GL

(406)

Grenlande

 

GM

(252)

Gambija

 

GN

(260)

Gvineja

 

GQ

(310)

Ekvatoriālā Gvineja

 

GR

(009)

Grieķija

 

GS

(893)

Dienviddžordžija un Dienvidsendviču salas

 

GT

(416)

Gvatemala

 

GU

(831)

Guama

 

GW

(257)

Gvineja-Bisava

 

GY

(488)

Gajāna

 

HK

(740)

Honkonga

Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašās pārvaldes apgabals

HM

(835)

Hērda sala un Makdonalda salas

 

HN

(424)

Hondurasa

Tostarp Svonu salas

HR

(092)

Horvātija

 

HT

(452)

Haiti

 

HU

(064)

Ungārija

 

ID

(700)

Indonēzija

 

IE

(007)

Īrija

 

IL

(624)

Izraēla

 

IN

(664)

Indija

 

IO

(357)

Britu Indijas okeāna teritorija

Čagosu arhipelāgs

IQ

(612)

Irāka

 

IR

(616)

Irānas Islāma Republika

 

IS

(024)

Islande

 

IT

(005)

Itālija

Tostarp Livinjo; izņemot pašvaldību Kampione d'Italia

JM

(464)

Jamaika

 

JO

(628)

Jordānija

 

JP

(732)

Japāna

 

KE

(346)

Kenija

 

KG

(083)

Kirgizstāna

 

KH

(696)

Kambodža

 

KI

(812)

Kiribati

 

KM

(375)

Komoru salas

Anžuāna, Grandkomora un Moheli

KN

(449)

Sentkitsa-Nevisa

 

KP

(724)

Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

Bieži dēvēta par “Ziemeļkoreju”

KR

(728)

Korejas Republika

Bieži dēvēta par “Dienvidkoreju”

KW

(636)

Kuveita

 

KY

(463)

Kaimanu salas

 

KZ

(079)

Kazahstāna

 

LA

(684)

Laosas Tautas Demokrātiskā Republika

Bieži dēvēta par “Laosu”

LB

(604)

Libāna

 

LC

(465)

Sentlūsija

 

LI

(037)

Lihtenšteina

 

LK

(669)

Šrilanka

 

LR

(268)

Libērija

 

LS

(395)

Lesoto

 

LT

(055)

Lietuva

 

LU

(018)

Luksemburga

 

LV

(054)

Latvija

 

LY

(216)

Lībijas Arābu Džamahīrija

Bieži dēvēta par “Lībiju”

MA

(204)

Maroka

 

MD

(074)

Moldovas Republika

Bieži dēvēta par “Moldāviju”

MG

(370)

Madagaskara

 

MH

(824)

Māršala salas

 

MK (1)

(096)

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

 

ML

(232)

Mali

 

MM

(676)

Mjanma

Agrāk: Birma

MN

(716)

Mongolija

 

MO

(743)

Makao

Ķīnas Tautas Republikas īpašās pārvaldes apgabals

MP

(820)

Ziemeļu Mariānu salas

 

MR

(228)

Mauritānija

 

MS

(470)

Montserrata

 

MT

(046)

Malta

Tostarp Goco un Komino salas

MU

(373)

Maurīcija

Maurīcijas sala, Rodrigesas sala, Agalegas sala un Kargadosas-Karahosas salas (Sentbrendona salas)

MV

(667)

Maldivu salas

 

MW

(386)

Malāvija

 

MX

(412)

Meksika

 

MY

(701)

Malaizija

Rietummalaizija un Austrummalaizija (Labuāna, Sabaha un Saravaka)

MZ

(366)

Mozambika

 

NA

(389)

Namībija

 

NC

(809)

Jaunkaledonija

Tostarp Luajotē salas (Lifū, Marē un Uvea)

NE

(240)

Nigēra

 

NF

(836)

Norfolkas salas

 

NG

(288)

Nigērija

 

NI

(432)

Nikaragva

Tostarp Korna salas

NL

(003)

Nīderlande

 

NO

(028)

Norvēģija

Tostarp Svalbāras arhipelāgs un Jana Majena sala

NP

(672)

Nepāla

 

NR

(803)

Nauru

 

NU

(838)

Niue

 

NZ

(804)

Jaunzēlande

Izņemot Rosa zemi (Antarktika)

OM

(649)

Omāna

 

PA

(442)

Panama

Tostarp bijusī Panamas kanāla zona

PE

(504)

Peru

 

PF

(822)

Franču Polinēzija

Marķīza salas, Biedrības salas (tostarp Taiti), Tuamotu salas, Gambjē salas un Tubuajas salas; arī Klipertona sala

PG

(801)

Papua-Jaungvineja

Jaungvinejas austrumu daļa; Bismarka arhipelāgs (tostarp Jaunbritānija, Jaunīrija, Lavongaja (Jaunhanovere) un Admiralitātes salas); Ziemeļu Zālamana salas (Bugenvila sala un Buka); Trobriāna salas, Vudlārka sala; Antrekasta salas un Luiziādu arhipelāgs

PH

(708)

Filipīnas

 

PK

(662)

Pakistāna

 

PL

(060)

Polija

 

PM

(408)

Senpjēra un Mikelona

 

PN

(813)

Pitkērna

Tostarp Djusi, Hendersona, un Oeno salas

PS

(625)

Okupētā Palestīnas teritorija

Jordānas Rietumkrasts (tostarp Austrumjeruzaleme) un Gazas josla

PT

(010)

Portugāle

Tostarp Azoru salas un Madeira

PW

(825)

Palau

 

PY

(520)

Paragvaja

 

QA

(644)

Katara

 

RO

(066)

Rumānija

 

RU

(075)

Krievijas Federācija

 

RW

(324)

Ruanda

 

SA

(632)

Saūda Arābija

 

SB

(806)

Zālamana salas

 

SC

(355)

Seišeļu salas

Maē sala, Praslēna sala, Ladiga, Fregate un Silueta; Amirantu salas (tostarp Derošas sala, Alfonse sala, Plates sala un Koetiviti sala); Farkuaru salas (tostarp Providensa); Aldabra salas un Kosmoledu salas

SD

(224)

Sudāna

 

SE

(030)

Zviedrija

 

SG

(706)

Singapūra

 

SH

(329)

Sv. Helēnas sala

Tostarp Debesbraukšanas sala un Tristana da Kunhas salas

SI

(091)

Slovēnija

 

SK

(063)

Slovākija

 

SL

(264)

Sjerraleone

 

SM

(047)

Sanmarīno

 

SN

(248)

Senegāla

 

SO

(342)

Somālija

 

SR

(492)

Surinama

 

ST

(311)

Santome un Prinsipi

 

SV

(428)

Salvadora

 

SY

(608)

Sīrijas Arābu Republika

Bieži dēvēta par “Sīriju”

SZ

(393)

Svazilenda

 

TC

(454)

Tērksas un Kaikosas salas

 

TD

(244)

Čada

 

TF

(894)

Franču Dienvidu teritorijas

Tostarp Kergelena salas, Amsterdamas sala, Sentpola sala, Krozē arhipelāgs

TG

(280)

Togo

 

TH

(680)

Taizeme

 

TJ

(082)

Tadžikistāna

 

TK

(839)

Tokelau

 

TL

(626)

Timora-Leste

 

TM

(080)

Turkmenistāna

 

TN

(212)

Tunisija

 

TO

(817)

Tonga

 

TR

(052)

Turcija

 

TT

(472)

Trinidāda un Tobāgo

 

TV

(807)

Tuvalu

 

TW

(736)

Taivāna

Atsevišķa muitas teritorija Penhu, Kinmena, Macu un Taivāna

TZ

(352)

Tanzānija (Tanzānijas Savienotā Republika)

Tanganjika, Zanzibāras sala un Pemba

UA

(072)

Ukraina

 

UG

(350)

Uganda

 

UM

(832)

ASV mazās aizjūras teritorijas

Tostarp Beikera sala, Haulenda sala, Džervisa sala, Džonstona atols, Kingmena rifs, Midveja salas, Navasas sala, Palmiras sala un Veika salas

US

(400)

ASV

Tostarp Puertoriko

UY

(524)

Urugvaja

 

UZ

(081)

Uzbekistāna

 

VA

(045)

Svētais Krēsls (Pilsētvalsts Vatikāns)

 

VC

(467)

Sentvinsenta un Grenadīnas

 

VE

(484)

Venecuēla

 

VG

(468)

Virdžīnu salas (Britu)

 

VI

(457)

Virdžīnu salas (ASV)

 

VN

(690)

Vjetnama

 

VU

(816)

Vanuatu

 

WF

(811)

Volisa un Futuna

arī Alofi sala

WS

(819)

Samoa

Agrāk Rietumsamoa

XC

(021)

Seūta

 

XK

(095)

Kosova

Kā tas definēts Apvienoto Nāciju Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā 1244

XL

(023)

Meliļa

Tostarp Velesas de la Gomeras salas, Alusemu salas un Čafarīnu salas

XM

(097)

Melnkalne

 

XS

(098)

Serbija

 

YE

(653)

Jemena

Agrāk Ziemeļjemena un Dienvidjemena

YT

(377)

Majota

Grandtēra un Pamanzi

ZA

(388)

Dienvidāfrika

 

ZM

(378)

Zambija

 

ZW

(382)

Zimbabve

 

DAŽĀDI

EU

(999)

Eiropas Kopiena

Kods, kas paredzēts preču izcelsmes vietas deklarēšanai tirdzniecībā ar trešām valstīm saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Kopienas noteikumos, kas izdoti šajā jomā. To nedrīkst izmantot statistikas vajadzībām

QQ

vai

(950)

Krājumi un rezerves

Izvēles pozīcija

QR

(951)

Krājumi un rezerves Kopienas iekšējai tirdzniecībai

Izvēles pozīcija

QS

(952)

Krājumi un rezerves tirdzniecībai ar trešām valstīm

Izvēles pozīcija

QU

vai

(958)

Valstis un teritorijas, kas nav norādītas

Izvēles pozīcija

QV

(959)

Valstis un teritorijas, kas nav norādītas saistībā ar Kopienas iekšējo tirdzniecību

Izvēles pozīcija

QW

(960)

Valstis un teritorijas, kas nav norādītas saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm

Izvēles pozīcija

QX

vai

(977)

Valstis un teritorijas, kas nav norādītas komerciālu vai militāru iemeslu dēļ

Izvēles pozīcija

QY

(978)

Valstis un teritorijas, kas nav norādītas komerciālu vai militāru iemeslu dēļ saistībā ar Kopienas iekšējo tirdzniecību

Izvēles pozīcija

QZ

(979)

Valstis un teritorijas, kas nav norādītas komerciālu vai militāru iemeslu dēļ saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm

Izvēles pozīcija


(1)  Pagaidu kods, kas neietekmē valsts galīgo nosaukumu, kurš tiks atzīts pēc sarunu noslēgšanas, kas pašlaik attiecībā uz to notiek ANO.


19.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/22


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 751/2005

(2005. gada 17. maijs),

ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1),

ņemot vērā Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2454/93 (2) ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, un jo īpaši tās 173. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 173. līdz 177. pants paredz, ka Komisija periodiski nosaka vienības vērtības produktiem, kas uzskaitīti klasifikācijā minētās regulas 26. pielikumā.

(2)

Iepriekšminētajos pantos izklāstīto noteikumu un kritēriju piemērošanas rezultāts tiem elementiem, ko paziņo Komisijai saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 173. panta 2. punktu, ir tāds, ka vienības vērtības, kādas tās noteiktas šīs regulas pielikumā, būtu jānosaka saistībā ar attiecīgajiem produktiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2454/93 173. panta 1. punktā paredzētās vienības vērtības ar šo ir noteiktas tādas, kā izklāstīts šīs regulas pielikuma tabulā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 20. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 17. maijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2700/2000 (OV L 311, 12.12.2000., 17. lpp.).

(2)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2286/2003 (OV L 343, 31.12.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Pozīcija

Apraksts

Mērvienības lielums pa 100 kg

Sugas, šķirnes, KN kods

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Jaunie kartupeļi

0701 90 50

30,12

17,40

903,73

224,21

471,34

7 547,92

104,01

20,97

12,93

125,49

7 214,75

1 171,47

277,34

20,49

 

 

 

 

1.30

Sīpoli (izņemot sēklas sīpolus)

0703 10 19

31,62

18,26

948,53

235,32

494,71

7 922,16

109,17

22,01

13,57

131,71

7 572,46

1 229,55

291,10

21,50

 

 

 

 

1.40

Ķiploki

0703 20 00

139,47

80,55

4 184,17

1 038,05

2 182,27

34 946,15

481,57

97,09

59,88

580,99

33 403,59

5 423,79

1 284,08

94,86

 

 

 

 

1.50

Puravi

ex 0703 90 00

62,17

35,90

1 865,10

462,71

972,75

15 577,32

214,66

43,28

26,69

258,98

14 889,72

2 417,67

572,38

42,28

 

 

 

 

1.60

Ziedkāposti

0704 10 00

1.80

Baltie galviņkāposti un sarkanie galviņkāposti

0704 90 10

53,56

30,93

1 606,80

398,63

838,03

13 419,99

184,93

37,28

22,99

223,11

12 827,62

2 082,84

493,11

36,43

 

 

 

 

1.90

Sparģeļkāposti jeb brokoļi (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

1.100

Ķīnas kāposti

ex 0704 90 90

104,01

60,07

3 120,30

774,12

1 627,40

26 060,75

359,13

72,40

44,65

433,26

24 910,40

4 044,74

957,59

70,74

 

 

 

 

1.110

Galviņsalāti

0705 11 00

1.130

Burkāni

ex 0706 10 00

33,54

19,37

1 006,20

249,63

524,79

8 403,78

115,81

23,35

14,40

139,71

8 032,83

1 304,30

308,79

22,81

 

 

 

 

1.140

Redīsi

ex 0706 90 90

52,35

30,23

1 570,50

389,63

819,10

13 116,82

180,75

36,44

22,47

218,07

12 537,83

2 035,79

481,97

35,61

 

 

 

 

1.160

Zirņi (Pisum sativum)

0708 10 00

333,80

192,77

10 013,87

2 484,34

5 222,77

83 635,88

1 152,53

232,36

143,30

1 390,46

79 944,09

12 980,65

3 073,16

227,03

 

 

 

 

1.170

Pupiņas:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

134,33

77,58

4 029,91

999,78

2 101,81

33 657,83

463,82

93,51

57,67

559,57

32 172,13

5 223,84

1 236,74

91,36

 

 

 

 

1.170.2

pupiņas (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

227,58

131,43

6 827,40

1 693,81

3 560,85

57 022,44

785,79

158,42

97,70

948,01

54 505,41

8 850,13

2 095,26

154,79

 

 

 

 

1.180

Pupas

ex 0708 90 00

1.190

Artišoki

0709 10 00

1.200

Sparģeļi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zaļie

ex 0709 20 00

193,51

111,75

5 805,35

1 440,25

3 027,80

48 486,27

668,16

134,70

83,07

806,09

46 346,03

7 525,28

1 781,60

131,62

 

 

 

 

1.200.2

pārējie

ex 0709 20 00

345,69

199,63

10 370,61

2 572,84

5 408,83

86 615,33

1 193,59

240,63

148,40

1 439,99

82 792,04

13 443,08

3 182,64

235,12

 

 

 

 

1.210

Baklažāni

0709 30 00

110,13

63,60

3 303,88

819,66

1 723,15

27 594,02

380,25

76,66

47,28

458,76

26 375,99

4 282,71

1 013,93

74,90

 

 

 

 

1.220

Salātu selerijas (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

125,19

72,29

3 755,55

931,72

1 958,72

31 366,38

432,24

87,14

53,74

521,47

29 981,83

4 868,20

1 152,54

85,14

 

 

 

 

1.230

Gailenes

0709 59 10

926,44

535,02

27 793,20

6 895,21

14 495,64

232 128,81

3 198,81

644,89

397,72

3 859,18

221 882,38

36 027,40

8 529,46

630,12

 

 

 

 

1.240

Dārzeņpipari

0709 60 10

134,06

77,42

4 021,94

997,80

2 097,66

33 591,28

462,90

93,32

57,55

558,46

32 108,52

5 213,51

1 234,29

91,18

 

 

 

 

1.250

Fenhelis

0709 90 50

1.270

Veselas svaigas batātes (paredzētas pārtikai)

0714 20 10

102,95

59,45

3 088,56

766,24

1 610,85

25 795,63

355,47

71,66

44,20

428,86

24 656,98

4 003,59

947,85

70,02

 

 

 

 

2.10

Svaigi kastani (Castanea spp.)

ex 0802 40 00

2.30

Svaigi ananasi

ex 0804 30 00

102,05

58,93

3 061,39

759,50

1 596,68

25 568,70

352,35

71,03

43,81

425,08

24 440,06

3 968,37

939,51

69,41

 

 

 

 

2.40

Svaigi avokado

ex 0804 40 00

135,94

78,51

4 078,34

1 011,79

2 127,07

34 062,25

469,39

94,63

58,36

566,29

32 558,71

5 286,61

1 251,60

92,46

 

 

 

 

2.50

Svaigas gvajaves un mango

ex 0804 50

2.60

Svaigi saldie apelsīni:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

sarkanie un pussarkanie apelsīni

0805 10 10

58,77

33,94

1 763,10

437,41

919,55

14 725,41

202,92

40,91

25,23

244,81

14 075,42

2 285,45

541,08

39,97

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita un Hamlins

0805 10 30

57,99

33,49

1 739,75

431,61

907,37

14 530,40

200,23

40,37

24,90

241,57

13 889,01

2 255,18

533,91

39,44

 

 

 

 

2.60.3

pārējie

0805 10 50

52,20

30,15

1 566,00

388,51

816,75

13 079,23

180,24

36,34

22,41

217,44

12 501,90

2 029,95

480,59

35,50

 

 

 

 

2.70

Svaigi mandarīni (ieskaitot tanžerīnus un sacumas); svaigi klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusu hibrīdi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

klementīni

ex 0805 20 10

92,07

53,17

2 762,10

685,25

1 440,58

23 069,06

317,90

64,09

39,53

383,53

22 050,76

3 580,42

847,66

62,62

 

 

 

 

2.70.2

Monreale apelsīni un sacumas

ex 0805 20 30

75,09

43,36

2 252,67

558,86

1 174,89

18 814,30

259,27

52,27

32,24

312,79

17 983,82

2 920,06

691,32

51,07

 

 

 

 

2.70.3

mandarīni un vilkingi

ex 0805 20 50

63,51

36,68

1 905,22

472,67

993,67

15 912,36

219,28

44,21

27,26

264,55

15 209,97

2 469,67

584,69

43,19

 

 

 

 

2.70.4

tanžerīni un pārējie

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

44,17

25,51

1 325,20

328,77

691,16

11 068,06

152,52

30,75

18,96

184,01

10 579,51

1 717,81

406,69

30,04

 

 

 

 

2.85

Svaigi laimi (Citrus auranti folia)

0805 50 90

61,28

35,39

1 838,41

456,09

958,83

15 354,39

211,59

42,66

26,31

255,27

14 676,63

2 383,07

564,19

41,68

 

 

 

 

2.90

Svaigi greipfrūti:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

baltie

ex 0805 40 00

65,53

37,84

1 965,84

487,70

1 025,29

16 418,67

226,25

45,61

28,13

272,96

15 693,93

2 548,25

603,30

44,57

 

 

 

 

2.90.2

sārtie

ex 0805 40 00

83,49

48,22

2 504,78

621,41

1 306,37

20 919,88

288,28

58,12

35,84

347,80

19 996,45

3 246,86

768,69

56,79

 

 

 

 

2.100

Galda vīnogas

0806 10 10

155,35

89,71

4 660,37

1 156,19

2 430,63

38 923,39

536,38

108,14

66,69

647,11

37 205,27

6 041,08

1 430,22

105,66

 

 

 

 

2.110

Arbūzi

0807 11 00

92,44

53,38

2 773,20

688,00

1 446,37

23 161,77

319,18

64,35

39,68

385,07

22 139,38

3 594,81

851,07

62,87

 

 

 

 

2.120

Melones (izņemot arbūzus):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (tostarp Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (tostarp Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

72,09

41,63

2 162,71

536,55

1 127,97

18 062,92

248,91

50,18

30,95

300,30

17 265,60

2 803,44

663,71

49,03

 

 

 

 

2.120.2

pārējās

ex 0807 19 00

120,95

69,85

3 628,37

900,16

1 892,39

30 304,15

417,60

84,19

51,92

503,81

28 966,50

4 703,34

1 113,51

82,26

 

 

 

 

2.140

Bumbieri

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Nashi (Pyrus pyrifolia),

Ya (Pyrus Bretscheideri)

ex 0808 20 50

53,92

31,14

1 617,69

401,33

843,71

13 510,97

186,19

37,54

23,15

224,62

12 914,58

2 096,96

496,45

36,68

 

 

 

 

2.140.2

pārējie

ex 0808 20 50

73,85

42,65

2 215,53

549,65

1 155,52

18 504,11

254,99

51,41

31,70

307,63

17 687,31

2 871,92

679,92

50,23

 

 

 

 

2.150

Aprikozes

0809 10 00

705,36

407,35

21 160,80

5 249,78

11 036,49

176 735,00

2 435,47

491,00

302,81

2 938,25

168 933,72

27 430,04

6 494,04

479,75

 

 

 

 

2.160

Ķirši

0809 20 95

0809 20 05

610,83

352,75

18 324,90

4 546,22

9 557,41

153 049,56

2 109,07

425,20

262,23

2 544,47

146 293,79

23 753,96

5 623,73

415,46

 

 

 

 

2.170

Persiki

0809 30 90

212,56

122,75

6 376,69

1 581,99

3 325,78

53 258,11

733,91

147,96

91,25

885,42

50 907,23

8 265,89

1 956,94

144,57

 

 

 

 

2.180

Nektarīni

ex 0809 30 10

241,14

139,26

7 234,34

1 794,77

3 773,09

60 421,22

832,62

167,86

103,52

1 004,51

57 754,16

9 377,64

2 220,15

164,01

 

 

 

 

2.190

Plūmes

0809 40 05

153,54

88,67

4 606,23

1 142,76

2 402,40

38 471,26

530,15

106,88

65,92

639,59

36 773,09

5 970,91

1 413,61

104,43

 

 

 

 

2.200

Zemenes

0810 10 00

103,01

59,49

3 090,30

766,67

1 611,76

25 810,19

355,67

71,71

44,22

429,10

24 670,90

4 005,85

948,38

70,06

 

 

 

 

2.205

Avenes

0810 20 10

304,95

176,11

9 148,50

2 269,65

4 771,43

76 408,27

1 052,93

212,28

130,92

1 270,30

73 035,52

11 858,90

2 807,58

207,41

 

 

 

 

2.210

Mellenes (Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 455,44

840,52

43 663,20

10 832,40

22 772,69

364 675,05

5 025,34

1 013,13

624,82

6 062,78

348 577,88

56 599,15

13 399,80

989,92

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

74,67

43,12

2 240,07

555,74

1 168,32

18 709,06

257,82

51,98

32,06

311,04

17 883,23

2 903,73

687,46

50,79

 

 

 

 

2.230

Granātāboli

ex 0810 90 95

193,25

111,60

5 797,50

1 438,30

3 023,71

48 420,72

667,25

134,52

82,96

805,00

46 283,38

7 515,11

1 779,19

131,44

 

 

 

 

2.240

Hurma (ieskaitot Sharon fruit)

ex 0810 90 95

264,65

152,84

7 939,52

1 969,72

4 140,88

66 310,88

913,79

184,22

113,61

1 102,43

63 383,84

10 291,74

2 436,56

180,00

 

 

 

 

2.250

Ličī

ex 0810 90


19.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/28


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 752/2005

(2005. gada 18. maijs),

ar ko nosaka kompensāciju likmes olām un olu dzeltenumiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2771/75 par olu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 8. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EEK) Nr. 2771/75 8. panta 1. punkts paredz, ka starpību starp šīs regulas 1. panta 1. punktā minēto produktu cenām starptautiskajā tirdzniecībā un Kopienas cenām var segt ar eksporta kompensāciju gadījumos, kad šos produktus eksportē kā preces, kas noteiktas šīs regulas pielikumā. Komisijas 2000. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 1520/2000, kas nosaka kopīgus sīkus noteikumus eksporta atmaksu piešķiršanas sistēmas piemērošanai noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo atmaksu apjoma noteikšanas kritērijus (2), precizē produktus, par kuriem jānosaka kompensāciju likmes, ko piemēro gadījumos, kad šos produktus eksportē kā preces, kas noteiktas Regulas (EEK) Nr. 2771/75 I pielikumā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1520/2000 4. panta 1. punktu kompensācijas likme 100 kg katra attiecīgā pamatprodukta jānosaka tādam pašam laikposmam, kādu ievēro kompensāciju noteikšanai par šiem produktiem, kurus eksportē nepārstrādātus.

(3)

11. pants Lauksaimniecības nolīgumā, kurš noslēgts sarunu Urugvajas kārtā, paredz, ka eksporta kompensācija, kuru piemēro par preces sastāvā esošu produktu, nedrīkst būt lielāka par kompensāciju, ko piemēro par šo produktu, to eksportējot bez turpmākas pārstrādes.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kompensāciju likmes, ko piemēro pamatproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1520/2000 A pielikumā un Regulas (EEK) Nr. 2771/75 1. panta 1. punktā un kurus eksportē kā preces, kas minētas Regulas (EEK) Nr. 2771/75 I pielikumā, ir noteiktas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 19. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 18. maijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 49. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 177, 15.7.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 886/2004 (OV L 168, 1.5.2004., 14. lpp.).


PIELIKUMS

Kompensāciju likmes, ko no 2005. gada 19. maija piemēro olām un olu dzeltenumiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

(EUR/100 kg)

KN kods

Apraksts

Galamērķis (1)

Kompensācijas likme

0407 00

Putnu olas ar čaumalu, svaigas, konservētas vai termiski apstrādātas:

 

 

– Mājputnu:

 

 

0407 00 30

– – Citas:

 

 

a)

eksportējot olu albumīnu ar KN kodiem 3502 11 90 un 3502 19 90

02

12,00

03

25,00

04

6,00

b)

eksportējot citas preces

01

6,00

0408

Putnu olas bez čaumalas un dzeltenumi, svaigi, žāvēti, vārīti ūdenī vai tvaicēti, kultenī, saldēti vai konservēti citā veidā, arī ar cukuru vai citiem saldinātājiem:

 

 

– Olu dzeltenumi:

 

 

0408 11

– – Žāvēti:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

nesaldināti

01

40,00

0408 19

– – Citi:

 

 

– – – Piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Šķidri:

 

 

nesaldināti

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – Saldēti:

 

 

nesaldināti

01

20,00

– Citi:

 

 

0408 91

– – Žāvēti:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

nesaldināti

01

75,00

0408 99

– – Citi:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Piemēroti lietošanai pārtikā:

 

 

nesaldināti

01

19,00


(1)  Galamērķi ir šādi:

01

trešās valstis, izņemot Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra. Šveicei un Lihtenšteinai šīs likmes nav piemērojamas precēm, kas minētas Eiropas kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē no 2005. gada 1. februāra,

02

Kuveita, Bahreina, Omāna, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Jemena, Turcija, Honkongas īpašās pārvaldes apgabals un Krievija,

03

Dienvidkoreja, Japāna, Malaizija, Taizeme, Taivāna un Filipīnas,

04

visi galamērķi, izņemot Šveici un Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra un galamērķus 02 un 03.


19.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/30


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 753/2005

(2005. gada 18. maijs)

par cukurniedru cukura importa atļauju izsniegšanu saskaņā ar atsevišķām tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),

ņemot vērā Padomes 1996. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 1095/96 par koncesiju īstenošanu, kas iekļautas sarakstā CXL, kurš izveidots GATT XXIV.6 sarunu nobeigumā (2),

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr. 1159/2003, ar ko 2003./2004., 2004./2005. un 2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus niedru cukura ievešanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem un groza Regulas (EK) Nr. 1464/95 un (EK) Nr. 779/96 (3), un jo īpaši tās 5. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 9. pantā ir paredzēta kārtība, kādā nosaka piegādes saistības ar nulles nodokļa likmi produktiem ar KN kodu 1701, kas izteikti kā baltais cukurs, importējot produktus ar izcelsmi valstīs, kuras ir parakstījušas ĀKK protokolu un Indijas nolīgumu.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 16. pantā ir paredzēta kārtība, kādā nosaka tarifa kvotas ar nulles nodokļa likmi produktiem ar KN kodu 1701 11 10, kas izteikti kā baltais cukurs, importējot produktus ar izcelsmi valstīs, kuras ir parakstījušas ĀKK protokolu un Indijas nolīgumu.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 22. pants atver tarifa kvotas ar nodokļa likmi EUR 98 par tonnu produktiem ar KN kodu 1701 11 10, ko importē no Brazīlijas, Kubas un citām trešajām valstīm.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1159/2003 5. panta 1. punktu no 2005. gada 9. līdz 13. maijam kompetentajām iestādēm tika iesniegti importa atļauju pieteikumi par apjomu, kas kopā pārsniedz piegādes saistību apjomu attiecīgajai valstij, kas noteikts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1159/2003 9. pantu ĀKK un Indijas preferences cukuram.

(5)

Šajā gadījumā Komisijai ir jānosaka samazinājuma koeficients, lai varētu izsniegt atļaujas proporcionāli pieejamajam daudzumam, un jānorāda, ka attiecīgais limits ir sasniegts,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz importa atļauju pieteikumiem, kas iesniegti no 2005. gada 9. līdz 13. maijam, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1159/2003 5. panta 1. punktu, atļaujas izsniedz, ievērojot šīs regulas pielikumā norādītos daudzumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 19. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 18. maijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 2. lpp.).

(2)  OV L 146, 20.6.1996., 1. lpp.

(3)  OV L 162, 1.7.2003., 25. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 568/2005 (OV L 97, 15.4.2005., 9. lpp.).


PIELIKUMS

ĀKK–INDIJAS preferences cukurs

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 II sadaļa

2004./2005. tirdzniecības gads

Attiecīgā valsts

%, ko piegādā no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 9.–13.5.2005

Limits

Barbadosa

100

 

Beliza

0

Sasniegts

Kongo

100

 

Fidži

0

Sasniegts

Gajāna

25,1272

Sasniegts

Indija

100

 

Ziloņkaula Krasts

100

 

Jamaika

100

 

Kenija

100

 

Madagaskara

100

 

Malāvija

0

Sasniegts

Maurīcija

84,8900

Sasniegts

Mozambika

0

Sasniegts

Sentkitsa un Nevisa

100

 

Svazilenda

95,2370

Sasniegts

Tanzānija

100

 

Trinidāda un Tobago

100

 

Zambija

100

 

Zimbabve

0

Sasniegts


ĀKK–INDIJAS īpašas preferences cukurs

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 III sadaļa

2004./2005. tirdzniecības gads

Attiecīgā valsts

%, ko piegādā no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 9.–13.5.2005

Limits

Indija

0

Sasniegts

ĀKK

100

 


CXL koncesiju cukurs

Regulas (EK) Nr. 1159/2003 IV sadaļa

2004./2005. tirdzniecības gads

Attiecīgā valsts

%, ko piegādā no daudzumiem, kuri pieprasīti nedēļā no 9.–13.5.2005

Limits

Brazīlija

0

Sasniegts

Kuba

0

Sasniegts

Citas trešās valstis

0

Sasniegts


19.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/32


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 754/2005

(2005. gada 18. maijs),

ar ko nosaka olu eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2005. gada 19. maija

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2771/75 par olu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 8. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2771/75 8. pantu starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punktā minēto produktu cenām pasaules tirgū un Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Piemērojot šos noteikumus un kritērijus pašreizējai situācijai olu tirgū, ir jānosaka kompensācija tādā apmērā, kas ļautu Kopienai piedalīties pasaules tirdzniecībā un kas ņemtu vērā arī šo izvedumu veidu un to nozīmīgumu patlaban.

(3)

Pašreizējā tirgus situācija un konkurence dažās trešajās valstīs rada vajadzību noteikt atšķirīgu kompensāciju par dažiem produktiem olu nozarē atkarībā no to galamērķa.

(4)

Komisijas 1999. gada 15. aprīļa Regulas (EK) Nr. 800/1999 21. pants par kopējo kārtību, kādā piemēro lauksaimniecības produktu eksporta kompensāciju sistēmu (2), neparedz kompensācijas piešķiršanu, ja eksporta deklarācijas pieņemšanas dienā produkti nav labā, atbilstīgā un tirgojamā kvalitātē. Lai nodrošinātu vienādu spēkā esošo tiesību aktu piemērošanu, ir jāprecizē, ka Regulas (EEK) Nr. 2771/75 1. pantā minētajiem olu produktiem ir jābūt marķētiem ar veselības marķējumu, kuru paredz Padomes 1989. gada 20. jūnija Direktīva Nr. 89/437/EEK par sanitārām problēmām saistībā ar olu produktu ražošanu un laišanu tirgū (3).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kodi produktiem, par kuriem piešķir Regulas (EEK) Nr. 2771/75 8. pantā minēto eksporta kompensāciju, kā arī šīs kompensācijas apjoms, ir norādīti šīs regulas pielikumā.

Tomēr, lai varētu saņemt kompensāciju, produktiem, kam piemēro Direktīvas 89/437/EEK pielikuma XI nodaļu, ir jāatbilst arī veselības marķējuma nosacījumiem, kurus paredz šī direktīva.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 19. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 18. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 49. lpp. Jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp. Jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 671/2004 (OV L 105, 14.4.2004., 5. lpp.).

(3)  OV L 212, 22.7.1989., 87. lpp. Jaunākie grozījumi direktīvā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003.


PIELIKUMS

Olu eksporta kompensācijas no 2005. gada 19. maija

Produktu kodi

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 vienības

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 vienības

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

12,00

E10

EUR/100 kg

25,00

E17

EUR/100 kg

6,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķa kodi ir noteikti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķa ciparu kodi ir noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

E09

Kuveita, Bahreina, Omāna, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti, Jemena, Honkongas īpašās pārvaldes apgabals, Krievija, Turcija,

E10

Dienvidkoreja, Japāna, Malaizija, Taizeme, Taivāna, Filipīnas,

E16

visi galamērķi, izņemot Amerikas Savienotās Valstis un Bulgāriju,

E17

visi galamērķi, izņemot Šveici, Bulgāriju un E09 un E10 grupas valstis,

E18

visi galamērķi, izņemot Šveici un Bulgāriju.


19.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/34


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 755/2005

(2005. gada 18. maijs),

ar ko nosaka mājputnu gaļas eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2005. gada 19. maija

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2777/75 par mājputnu gaļas tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 8. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2777/75 8. pantu starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punktā minēto produktu cenām pasaules tirgū un Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.

(2)

Piemērojot šos noteikumus un kritērijus pašreizējai situācijai mājputnu gaļas tirgū, ir jānosaka kompensācija tādā apmērā, kas ļautu Kopienai piedalīties pasaules tirdzniecībā un ņemtu vērā arī šo izvedumu veidu un to nozīmīgumu patlaban.

(3)

Komisijas 1999. gada 15. aprīļa Regulas (EK) Nr. 800/1999 21. pants par kopējo kārtību, kādā piemēro lauksaimniecības produktu eksporta kompensāciju sistēmu (2), neparedz kompensācijas piešķiršanu, ja eksporta deklarācijas pieņemšanas dienā produkti nav labā, atbilstīgā un tirgojamā kvalitātē. Lai nodrošinātu vienādu spēkā esošo tiesību aktu piemērošanu, ir jāprecizē, ka Regulas (EEK) Nr. 2777/75 1. pantā minētajai mājputnu gaļai ir jābūt marķētai ar veselības marķējumu, kuru paredz Padomes 1971. gada 15. februāra Direktīva 71/118/EEK par sanitārām problēmām saistībā ar svaigas mājputnu gaļas ražošanu un laišanu tirgū (3).

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kodi produktiem, par kuriem piešķir eksporta kompensāciju, kas minēta Regulas (EEK) Nr. 2777/75 8. pantā, kā arī šīs kompensācijas apjoms ir norādīts šīs regulas pielikumā.

Tomēr, lai varētu saņemt kompensāciju, produktiem, kuriem piemēro Direktīvas 71/118/EEK pielikuma XII nodaļu, ir jāatbilst arī veselības marķējuma nosacījumiem, kurus paredz šī direktīva.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 19. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 18. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp. Jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp. Jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 671/2004 (OV L 105, 14.4.2004., 5. lpp.).

(3)  OV L 55, 8.3.1971., 23. lpp. Jaunākie grozījumi direktīvā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).


PIELIKUMS

Mājputnu gaļas eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2005. gada 19. maija

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apjoms

0105 11 11 9000

A02

(EUR/100 vienības)

0,80

0105 11 19 9000

A02

(EUR/100 vienības)

0,80

0105 11 91 9000

A02

(EUR/100 vienības)

0,80

0105 11 99 9000

A02

(EUR/100 vienības)

0,80

0105 12 00 9000

A02

(EUR/100 vienības)

1,70

0105 19 20 9000

A02

(EUR/100 vienības)

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

36,00

NB: Produktu kodi, kā arī A sērijas galamērķa kodi ir noteikti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).

Galamērķa ciparu kodi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).

Pārējie galamērķi ir šādi:

V01

Angola, Saūda Arābija, Kuveita, Bahreina, Katara, Omāna, Apvienotie Arābu Emirāti, Jordānija, Jemena, Libāna, Irāka, Irāna,


19.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/36


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 756/2005

(2005. gada 18. maijs),

ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2771/75 par olu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 5. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2777/75 par mājputnu gaļas tirgus kopējo organizāciju (2), un jo īpaši tās 5. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2783/75 par olu albumīna un laktalbumīna tirgus kopējo organizāciju (3), un jo īpaši tās 3. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1484/95 (4), ietver sīki izstrādātus noteikumus papildu importa nodevu sistēmas ieviešanai un nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē un olu albumīnam.

(2)

Regulāri kontrolējot datus, uz kuriem balstās reprezentatīvu cenu noteikšana mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, ir konstatēts, ka dažu produktu importa reprezentatīvās cenas ir jāmaina, ņemot vērā cenu atšķirības atkarībā no izcelsmes. Tādēļ reprezentatīvās cenas ir jāpublicē.

(3)

Šie labojumi ir jāpiemēro pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā tirgus situāciju.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mājputnu gaļas un olu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1484/95 I pielikumu nomaina ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 19. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 18. maijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 49. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003.

(3)  OV L 282, 1.11.1975., 104. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2916/95 (OV L 305, 19.12.1995., 49. lpp.).

(4)  OV L 145, 29.6.1995., 47. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 563/2005 (OV L 95, 14.4.2005., 42. lpp.).


PIELIKUMS

Komisijas 2005. gada 18. maija Regulai, ar ko nosaka reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, un groza Regulu (EK) Nr. 1484/95

“I PIELIKUMS

KN kods

Produktu apraksts

Reprezentatīvā cena

(EUR/100 kg)

3. panta 3. punktā paredzētais nodrošinājums

(EUR/100 kg)

Izcelsmes valsts (1)

0207 12 10

Saldēti 70 % cāļi

80,2

3

01

0207 12 90

Saldēti 65 % cāļi

80,2

11

01

101,8

5

03

0207 14 10

Saldēti šķirnes vistas gaļas bezkaulu izcirtņi

153,0

54

01

165,0

48

02

183,4

38

03

286,0

4

04

0207 14 50

Cāļu krūtiņas, saldētas

140,4

22

01

0207 14 70

Citi vistu izcirtņi, saldēti

138,0

54

01

160,0

43

03

0207 27 10

Saldēti tītara gaļas bezkaulu izcirtņi

201,0

29

01

238,7

17

04

1602 32 11

Termiski neapstrādāti šķirnes vistas gaļas izstrādājumi

162,0

43

01

196,8

27

03


(1)  Importa izcelsmes valstis:

01

Brazīlija

02

Taizeme

03

Argentīna

04

Čīle”


19.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/38


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 757/2005

(2005. gada 18. maijs),

ar ko 46. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta pirmo ievilkumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2005. gada 16. maijā nolēma grozīt to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kam piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu. Tādēļ I pielikumā jāizdara attiecīgi grozījumi.

(3)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 18. maijā

Komisijas vārdā —

ārējo attiecību ģenerāldirektors

Eneko LANDÁBURU


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 717/2005 (OV L 121, 13.5.2005., 62. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi.

Pozīcijā “Fiziskas personas” pievieno šādus ierakstus:

1.

Joko Pitono (alias a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djoko Supriyanto, k) Jak Imron, l) Muktamar, m) Novarianto, n) Topel). Dzimšanas datums: a) 16.6.1970., b) 6.6.1970. Dzimšanas vieta: Petarukanas ciems, Pemalanga, Vidusjava, Indonēzija. Valstspiederība: Indonēzijas.

2.

Abu Rusdan (alias a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Dzimšanas datums: 16.8.1960. Dzimšanas vieta: Kudusa, Vidusjava, Indonēzija.

3.

Zulkarnaen (alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Dzimšanas datums: 1963. gads. Dzimšanas vieta: Gebangas ciems, Masarana, Sragena, Vidusjava, Indonēzija. Valstspiederība: Indonēzijas.


II Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Komisija

19.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/40


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 28. aprīlis),

ar ko izveido no valsts neatkarīgu ekspertu grupu korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā

(2005/380/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

tā kā:

(1)

Komisijas Rīcības plānā par uzņēmējdarbības tiesību modernizēšanu un korporatīvās pārvaldības uzlabošanu Eiropas Savienībā (1), ko pieņēma 2003. gada maijā, noteiktas vairākas darbības, kas vajadzīgas, lai modernizētu, pilnveidotu un vienkāršotu uzņēmējdarbības tiesību un korporatīvās pārvaldības reglamentējošos noteikumus.

(2)

Šajā Rīcības plānā ekspertu un sabiedrības apspriešanās nozīmība tiek atzīta par neatņemamu uzņēmējdarbības tiesību un korporatīvās pārvaldības izstrādes sastāvdaļu Kopienas līmenī.

(3)

Ir jāizveido nevalstisku organizāciju ekspertu grupa korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā, lai tā būtu struktūra, kas Komisijai palīdz izstrādāt risinājumus, izvērst debates un sniegt konsultācijas korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā jo īpaši attiecībā uz pasākumiem, kas paredzēti Rīcības plānā; tādējādi ir lietderīgi nodrošināt, ka šajā grupā ir īpaši kvalificētas personas, kas ir aktīvas uzņēmējdarbības un akadēmiskajās aprindās vai pilsoniskajā sabiedrībā un spēj sniegt īpašās zināšanas par korporatīvo pārvaldību un uzņēmējdarbības tiesībām Kopienas līmenī.

(4)

Nevalstisku organizāciju ekspertu grupai korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā jāizstrādā savs reglaments un pilnībā jāievēro iestādēm noteiktā loma un prerogatīvas,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo tiek izveidota nevalstisku organizāciju ekspertu grupa korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā Kopienā (še turpmāk – “grupa”).

2. pants

Grupas uzdevums ir pēc Komisijas pieprasījuma sniegt tai tehniskas konsultācijas par tās iniciatīvām korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jomā. Grupas priekšsēdētājs var ierosināt, ka Komisija konsultē grupu par jebkuru saistīto jautājumu.

3. pants

Grupā ir ne vairāk par 20 dalībniekiem no uzņēmējdarbības un akadēmiskajām aprindām vai pilsoniskās sabiedrības, viņu pieredze un kompetence korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības tiesību jautājumos ir plaši atzīta Kopienas līmenī. Grupas dalībniekus ieceļ Komisija. Grupas dalībniekus ieceļ amatā kā privātpersonas. Grupas dalībnieki konsultācijas Komisijai sniedz neatkarīgi no ārējiem norādījumiem.

Dalībnieku saraksts ir iekļauts pielikumā.

4. pants

Grupas dalībnieku pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Tas ir atjaunojams. Pēc trīs gadu termiņa beigām grupas dalībnieki paliek amatā, līdz viņus aizstāj vai ieceļ atkārtoti. Grupas dalībnieka atkāpšanās vai nāves gadījumā tam piešķirto pilnvaru laikā Komisija ieceļ jaunu grupas dalībnieku saskaņā ar 3. pantu.

5. pants

Grupas dalībnieku sarakstu Komisija publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Grupas priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

Pēc Komisijas piekrišanas grupa, atbilstīgi tās pilnvarām, var izveidot darba grupas, kas pētītu konkrētus jautājumus. Darba grupas likvidē tiklīdz to pilnvaru termiņš ir beidzies.

Komisija var uzaicināt ekspertus un novērotājus ar īpašām zināšanām piedalīties grupas darbā un/vai darba grupās.

7. pants

Grupas un darba grupu sēdes parasti notiek Komisijas telpās, un Komisija nosaka to veidu un grafiku.

Grupa, pamatojoties uz Komisijas projektu, pieņem savu reglamentu.

Grupas sekretariātu nodrošina Komisija. Ieinteresētie Komisijas darbinieki var piedalīties grupas un darba grupu sanāksmēs un debatēs.

Komisija var Internetā publicēt jebkurus ar grupu vai tās darba grupām saistītus secinājumus, kopsavilkumu, secinājumu daļu vai darba dokumentu attiecīgā dokumenta oriģinālvalodā.

8. pants

Dalībnieku, novērotāju un ekspertu ceļa un uzturēšanās izdevumus saistībā ar grupas darbību Komisija atmaksā saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā Komisijā. Grupas dalībnieki par šo darbu nesaņem atalgojumu.

9. pants

Šis lēmums ir spēkā līdz 2008. gada 27. aprīlim.

Briselē, 2005. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  KOM(2003) 284 galīgā versija.


PIELIKUMS

DALĪBNIEKU SARAKSTS

 

Gintautas BARTKUS

 

Theodor BAUMS

 

Francesco CHIAPPETTA

 

Thomas COURTNEY

 

Jean-Pierre HELLEBUYCK

 

Erich KANDLER

 

Mrs Vanessa KNAPP

 

Vratislav KULHÁNEK

 

Jukka MÄHÖNEN

 

Stilpon NESTOR

 

Jesper Bo NIELSEN

 

Jósef OKOLSKI

 

Leonardo PEKLAR

 

Colin PERRY

 

Enrique PIÑEL LÓPEZ

 

Geert RAAIJMAKERS

 

Mrs Joëlle SIMON

 

Mario STELLA-RICHTER

 

Mrs Daniela WEBER-REY

 

Patrick ZURSTRASSEN


19.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/43


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 4. maijs),

ar ko ievieš anketu, lai sniegtu ziņojumus par to, kā tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1359)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/381/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 21. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Nolūks, kādēļ dalībvalstīm, sagatavojot gada ziņojumu par Direktīvas 2003/87/EK īstenošanu, jāizmanto šī anketa, ir tāds, lai tādējādi varētu iegūt sīku izklāstu, kā dalībvalstis īsteno nozīmīgākos direktīvā noteiktos pasākumus, kā arī turpmākos pasākumus tiktāl, cik tie ir cieši saistīti ar Direktīvas 2003/87/EK īstenošanu: Padomes 1996. gada 24. septembra Direktīvu 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (2), Komisijas 2004. gada 29. janvāra Lēmumu 2004/156/EK, ar ko nosaka pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai par tām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (3), un Komisijas 2004. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 2216/2004 par standartizētu un drošu reģistru sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 280/2004 (4). Būtu atbilstoši anketu regulāri pārskatīt.

(2)

Pirmais ziņojums jāiesniedz līdz 2005. gada 30. jūnijam. Tomēr vēlams iesniegt vienu gada pārskatu, kas aptver visu pirmo shēmas darbības gadu. Pirmajā ziņojumā tādējādi jāaptver laikposms no 2005. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 30. aprīlim un otrajā ziņojumā, kas jāiesniedz līdz 2006. gada 30. jūnijam, jāaptver laika posms no 2005. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim. Turpmākie ziņojumi jāiesniedz Komisijai katru gadu līdz 30. jūnijam un tajos jāaptver iepriekšējā kalendārā gada laikposms no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

(3)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās Komitejas atzinumu, kas izveidota ar Padomes 1991. gada 23. decembra Direktīvas 91/692/EEK, ar ko standartizē un racionalizē ziņojumus par to, kā īsteno dažas direktīvas, kas attiecas uz vidi (5), 6. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstis izmanto pielikumā pievienoto anketu, sagatavojot ikgadējos ziņojumus, kas jāiesniedz Komisijai atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 21. panta 1. punktam.

2. pants

Pirmais ziņojums, kas jāiesniedz līdz 2005. gada 30. jūnijam, aptver četru mēnešu laikposmu no 2005. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 30. aprīlim.

Turpmākos ziņojumus iesniedz Komisijai līdz katra gada 30. jūnijam un tie aptver laikposmu no iepriekšējā kalendārā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, sākot ar 2005. kalendāro gadu.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 4. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/101/EK (OV L 338, 13.11.2004., 18. lpp.).

(2)  OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(3)  OV L 59, 26.2.2004., 1. lpp.

(4)  OV L 386, 29.12.2004., 1. lpp.

(5)  OV L 377, 31.12.1991., 48. lpp.


PIELIKUMS

1. DAĻA

ANKETA PAR DIREKTĪVAS 2003/87/EK ĪSTENOŠANU

1.   Ziņas par ziņojuma iesniedzēju iestādi

1.

Kontaktpersonas vārds.

2.

Kontaktpersonas amata nosaukums.

3.

Organizācijas nosaukums un struktūra.

4.

Adrese.

5.

Tālruņa numurs ar starptautisko kodu.

6.

Faksa numurs ar starptautisko kodu.

7.

E-pasts.

2.   Kompetentās iestādes

Uz 2.1. jautājumu jāatbild pirmajā ziņojumā, kā arī turpmākajos ziņojumos gadījumā, ja pārskata laikposmā ir ieviestas izmaiņas.

2.1.

Lūdzu, uzskaitiet kompetentās iestādes, norādot to uzdevumus.

3.   Darbību un iekārtu nodrošinājums

Uz 3.1. līdz 3.3. jautājumu jāatbild katra tirdzniecības perioda pirmajā ziņojumā (1) , kā arī turpmākajos ziņojumos gadījumā, ja pārskata laikposmā veiktas izmaiņas.

3.1.

Cik iekārtās tiek veiktas visas Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā minētās darbības? Par katru darbību, lūdzu, norādiet iekārtu skaitu, kas vienpusēji iesaistītas, ja tādas ir.

Atbildot uz šo jautājumu, izmantojiet šā pielikuma 2. daļas 1. tabulu. Turklāt jāatzīmē, ka viena iekārta var veikt darbības, kas minētas zem dažādām apakšpozīcijām. Norādiet visas atbilstošās darbības (pat ja tas nozīmē, ka konkrētā iekārta jāuzskaita vairākas reizes).

3.2.

Cik sadedzināšanas iekārtām nominālā siltumspēja pārsniedz 20 MW, bet ir zemāka par 50 MW? Kopsummā, cik daudz CO2 ekvivalentu tika emitēti no šīm iekārtām pārskata laikposmā?

3.3.

Cik pārskatā minētās iekārtas emitē mazāk kā 10 000 tonnu CO2 ekvivalentu, cik iekārtas emitē 10 000–25 000, 25 000–50 000, 50 000–500 000 vai vairāk kā 500 000 tonnu CO2 emisijas ekvivalentu ik gadu? Kā procentuāli šajās iekārtu kategorijās iedalās kopējais to emisiju apjoms, uz kurām attiecas šī direktīva?

3.4.

Kādas izmaiņas notikušas pārskata laikposmā, salīdzinot ar valsts kvotu piešķiršanas plāna tabulu, kas sniegta Kopienas neatkarīgo darījumu žurnālā (jaunas iekārtas, slēgtas iekārtas)?

Atbildot uz šo jautājumu, izmantojiet šā pielikuma 2. daļas 2. tabulu.

3.5.

Vai kompetentā iestāde saņēmusi jaunu(-us) pieteikumu(-us) pārskata laikposmā no operatoriem, kas vēlas izveidot kopfondu, piemērojot Direktīvas 2003/87/EK 28. pantu? Ja ir saņēmusi, tad uz kuru no I pielikumā minētajām darbībām pieteikums attiecas?

Atbildē uz šo jautājumu sniegtā informācija netiks publicēta.

3.6.

Vai ir vēl kāda attiecīga informācija par iekārtu un darbību nodrošinājumu jūsu valstī? Ja ir, lūdzu, precizējiet.

4.   Atļauju izsniegšana iekārtām

Uz 4.1. līdz 4.4. jautājumu jāatbild pirmajā ziņojumā, kā arī turpmākajos ziņojumos gadījumā, ja pārskata laikposmā ir ieviestas izmaiņas.

4.1.

Kādus pasākumus īsteno, lai nodrošinātu, ka operatori ievēro siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas izsniegšanas prasības?

4.2.

Kā valsts likumdošana nodrošina, ka atļauju izsniegšanas nosacījumi un procedūra ir pilnībā koordinēta gadījumos, ja iesaistītas vairākas kompetentās iestādes? Kā šī koordinēšana darbojas praksē?

4.3.

Kādus pasākumus piemēro, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad iekārtas veic Direktīvas 96/61/EK I pielikumā iekļautās darbības, nosacījumus un procedūras siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas piešķiršanai koordinē ar nosacījumiem un procedūrām, kas paredzētas minētajā Direktīvā? Vai Direktīvas 2003/87/EK 5., 6. un 7. pantā minētās prasībās ir integrētas procedūrās, ko paredz Direktīva 96/61/EK? Ja ir, tad kā šī integrēšana tika veikta?

4.4.

Kādi ir likumdošanas noteikumi, procedūras un prakse, saskaņā ar ko kompetentās iestādes atjaunina izsniegtās atļaujas, piemērojot Direktīvas 2003/87/EK 7. pantu?

4.5.

Cik atļaujas tika atjauninātas pārskata laikposmā sakarā ar iekārtas operatora īstenotajām pārmaiņām attiecībā uz iekārtas būtību, darbību vai paplašināšanu, piemērojot Direktīvas 2003/87/EK 7. pantu? Lūdzu, norādiet katrai kategorijai (apjoma pieaugums, apjoma samazināšanās, izmaiņas procesa veidā utt.), cik atļaujas atjauninātas.

4.6.

Vai ir vēl kāda būtiska informācija par atļauju izsniegšanu iekārtām jūsu valstī? Ja ir, lūdzu, precizējiet.

5.   Monitoringa un ziņošanas pamatnostādņu piemērošana

Pirmajā ziņojumā var nebūt pieejama pilnīga informācija par 5.1. līdz 5.7. punkta jautājumiem. Atbildiet uz šiem jautājumiem pirmajā ziņojumā tik pilnīgi, cik iespējams.

5.1.

Kādas nostādnes un metodes ir izmantotas, lai kontrolētu emisiju no iekārtām (sal. Lēmums 2004/156/EK, ar ko nosaka pamatnostādnes siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringam un ziņošanai par tām)?

Atbildot uz šo jautājumu, izmantojiet šā pielikuma 2. daļas 3. tabulu. Informācija, kas pieprasīta 3. tabulā, jāsniedz tikai par iekārtām, kuru ikgadējā emisija pārskata laikposmā pārsniedz 500 000 tonnu CO2 gadā.

5.2.

Ja minimālais līmenis, kas noteikts Lēmuma 2004/156/EK I pielikuma 4.2.2.1.4. daļas 1. tabulā, nav tehniski izpildāms, lūdzu, norādiet par katru uzstādīto iekārtu, sakarā ar ko izveidojusies šāda situācija, emisiju apjomu, darbību, prasību kategoriju (datus par darbībām, neto siltumietilpību, emisijas koeficientu, oksidācijas koeficientu jeb pārvēršanas koeficientu) un monitoringa metodi/līmeni konkrētajā atļaujā.

Atbildot uz šo jautājumu, izmantojiet šā pielikuma 2. daļas 3. tabulas A līdz I slejas. Informācija, kas pieprasīta 3. tabulā, jāsniedz tikai par iekārtām, kuru ikgadējā emisija pārskata laikposmā ir mazāka par 500 000 tonnu CO2 gadā.

5.3.

Kuras iekārtas uz laiku piemērojušas citu līmeņu metodes, nevis tās, ko noteikusi kompetentā iestāde?

Atbildot uz šo jautājumu, lūdzu, izmantojiet šā pielikuma 2. daļas 4. tabulu.

5.4.

Cik iekārtās pastāvīgi tika veikti emisiju mērījumi? Lūdzu, norādiet uzstādīto iekārtu skaitu par katru no Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā norādītajām darbībām, kā arī katrā šo darbību apakškategorijā, pamatojoties uz ikgadējo emisiju apjomu pārskata laikposmā (mazāk par 50 kt, 50-500 kt un vairāk kā 500 kt).

Atbildot uz šo jautājumu, izmantojiet šā pielikuma 2. daļas 5. tabulu.

5.5.

Cik daudz CO2 izvadīts no iekārtām? Lūdzu, norādiet CO2 tonnu skaitu, kas izvadīts saskaņā ar Lēmuma 2004/156/EK I pielikuma 4.2.2.1.2. daļu un iekārtu skaitu, kas izvadīja CO2, par katru no Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā norādītajām darbībām.

5.6.

Cik daudz biomasas sadedzināts vai izmantots procesā? Lūdzu, norādiet sadedzinātās (TJ) vai izmantotās (t vai m3) biomasas daudzumu, kā noteikts Lēmuma 2004/156/EK I pielikuma 2. punkta d) apakšpunktā par katru no Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā minētajām darbībām.

Šeit jānorāda arī visas sadedzināto vai par izejmateriālu izmantoto atkritumu organiskās frakcijas.

5.7.

Kāds bija kopējais CO2 emisiju daudzums no atkritumiem, kas izmantoti kā kurināmais vai izejmateriāls? Lūdzu, sniedziet procentuālu katras šādas emisijas iedalījumu pa atkritumu veidiem.

5.8.

Lūdzu, iesniedziet monitoringa un ziņojumu dokumentu paraugus no vairākām uz laiku izslēgtām iekārtām, ja vajadzīgs.

Uz 5.9. jautājumu jāatbild pirmajā ziņojumā, kā arī turpmākajos ziņojumos gadījumā, ja pārskata laikposmā ir ieviestas izmaiņas.

5.9.

Kādi pasākumi ir īstenoti, lai koordinētu ziņojumu prasības ar jau pastāvošām prasībām attiecībā uz ziņojumu sagatavošanu, lai pēc iespējas samazinātu uzņēmumu slogu ziņošanas pienākuma sakarā?

5.10.

Vai ir vēl attiecīga informācija par monitoringa un ziņošanas pamatnostādņu piemērošanu jūsu valstī? Ja ir, lūdzu, precizējiet.

6.   Pārbaudes kārtība

Uz 6.1. līdz 6.4. jautājumu jāatbild pirmajā ziņojumā, kā arī turpmākajos ziņojumos gadījumā, ja pārskata laikposmā ir ieviestas izmaiņas.

6.1.

Lūdzu, raksturojiet shēmu, kā notiek iekārtu emisiju pārbaude, jo īpaši kompetento iestāžu un citu pārbaudītāju nozīmi pārbaudes procedūrā.

6.2.

Lūdzu, iesniedziet dokumentus, kuros norādīti akreditācijas kritēriji pārbaudītājiem.

Ja dokumenti pieejami internetā, ir pietiekami norādīt tikai saiti uz tīmekļa vietni.

6.3.

Vai pārbaudītājiem, kuri ir akreditēti citā dalībvalstī, pirms pārbaudes veikšanas piemēro papildus akreditācijas procesu? Ja jā, lūdzu, īsi raksturojiet procedūru un to, kāpēc to uzskata par nepieciešamu.

6.4.

Lūdzu, norādiet visus pārbaudes ieteikumus, kas izsniegti akreditētiem pārbaudītājiem, un dokumentus, kuros pārbaudītājam izklāstīti kontroles un kvalitātes nodrošināšanas mehānismi, ja tādi pastāv.

Ja dokumenti pieejami internetā, ir pietiekami norādīt tikai saiti uz tīmekļa vietni.

6.5.

Vai kāds no operatoriem līdz pārskata laikposma 31. martam iesniedzis emisijas ziņojumu, kas atzīts par neapmierinošu? Ja jā, sniedziet attiecīgo iekārtu sarakstu un neapstiprināšanas iemeslus.

Atbildot uz šo jautājumu, lūdzu, izmantojiet šā pielikuma 2. daļas 6. tabulu.

6.6.

Vai kompetenta iestāde veica kādas neatkarīgas pārbaudes par pārbaudītiem ziņojumiem? Ja jā, lūdzu, raksturojiet, kā tika veiktas papildu pārbaudes un/vai cik ziņojumi tika pārbaudīti.

6.7.

Vai kompetentā iestāde ir devusi norādījumus reģistra administratoram izdarīt labojumus ikgadējās pārbaudītās emisijās par iepriekšējo gadu attiecībā uz iekārtām, lai nodrošinātu atbilstību detalizētām prasībām, ko noteikusi dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK V pielikumu?

Visus labojumus norādiet 2. daļas 6. tabulā.

6.8.

Vai ir vēl kāda attiecīga informācija par pārbaužu kontroli jūsu valstī? Ja ir, lūdzu precizējiet.

7.   Reģistru darbība

Uz 7.1. līdz 7.2. jautājumu jāatbild pirmajā ziņojumā un turpmākajos ziņojumos gadījumā, ja pārskata laikposmā ir ieviestas izmaiņas.

7.1.

Lūdzu, norādiet visus noteikumus, kas jāparaksta konta turētājiem, un iesniedziet tās personu identitātes pārbaudes aprakstu, ko veic pirms noguldījumu konta izveidošanas (sal. Regula (EK) Nr. 2216/2004 par standartizētu un drošu reģistru sistēmu).

7.2.

Vajadzības gadījumā kāds ir iekasētais maksājums? Lūdzu, precizējiet.

7.3.

Kādi pasākumi ir īstenoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2216/2004 28. panta 2. punktu, lai novērstu Kopienas neatkarīgo darījumu žurnāla atklāto neatbilstību atkārtošanos?

7.4.

Lūdzu, sniedziet apkopojumu par visiem brīdinājuma signāliem attiecībā uz valsts reģistru, kas notikuši pārskata laikposmā, norādot veidu, kā uz šiem signāliem tika reaģēts, un to, cik ilgs laiks bija nepieciešams šo problēmu atrisināšanai.

7.5.

Lūdzu, norādiet, cik minūtes katru mēnesi pārskata laikposmā valsts reģistrs nebija pieejams lietotājiem a) ieplānota zaudlaika dēļ un b) neparedzētu problēmu dēļ.

7.6.

Lūdzu, norādiet un sniedziet sīku informāciju par katru uzlabojumu valsts reģistrā, kas ieplānots nākamajā pārskata laikposmā.

7.7.

Vai ir kāda attiecīga informācija par reģistru darbību jūsu valstī? Ja ir, lūdzu, precizējiet.

8.   Kvotu piešķiršanas kārtība – jaunās iekārtas – iekārtu slēgšana

Uz 8.1. un 8.2. jautājumu jāatbild pirmajā ziņojumā pēc katras paziņošanas un piešķiršanas procedūras saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 9. un 11. pantu.

8.1.

Atskatoties uz pabeigto piešķiršanas procedūru, lūdzu, raksturojiet būtiskāko pieredzi, ko guvušas jūsu iestādes, un to, kā tas, jūsuprāt, ietekmēs nākamo kvotu piešķiršanas procedūru?

8.2.

Vai jums ir kādi ieteikumi, kā uzlabot turpmākās paziņošanas un piešķiršanas procedūras Eiropas Savienības līmenī?

8.3.

Cik kvotas tika piešķirtas jaunajām iekārtām, kas norādītas 2. tabulā, ja tādas tika piešķirtas? Lūdzu, sniedziet iekārtas identifikācijas kodu jaunajām iekārtām un darījuma identifikācijas kodu, kas saistīts ar kvotu piešķiršanu.

Atbildot uz šo jautājumu, izmantojiet šā pielikuma 2. daļas 2. tabulu.

8.4.

Cik kvotas tika rezervētas jaunajām iekārtām pārskata laikposma beigās, un kādu daļu tās veido no sākotnējiem krājumiem?

8.5.

Ja piešķiršanas metode ir bijusi izsole, cik izsoles veiktas pārskata laikposmā, cik kvotas izsolītas katras izsoles laikā, kādu daļu tās veido no kopējā kvotu skaita pārskata laikposmā, kāda bija kvotas cena katrā izsolē un kādu režīmu piemēroja kvotām, kas netika izpirktas izsoles laikā? Lūdzu, miniet ar izsolīto kvotu piešķiršanu saistītos identifikācijas kodus.

8.6.

Kādu režīmu piemēro kvotām, kas tika piešķirtas, bet netika izsniegtas iekārtām, ko slēdza pārskata laikposmā?

Uz 8.7. jautājumu jāatbild pirmajā ziņojumā pēc Direktīvas 2003/87/EK 11. panta 1. un 2. punktā minētā tirdzniecības perioda beigām.

8.7.

Vai jaunajām iekārtām paredzētās kvotas, kas palika rezervē tirdzniecības perioda beigās, tika anulētas vai izsolītas?

8.8.

Vai ir vēl kāda attiecīga informācija par kvotu piešķiršanas kārtību, jaunajām iekārtām un iekārtu slēgšanu jūsu valstī? Ja ir, lūdzu, precizējiet.

9.   Operatoru kvotu atjaunošana

9.1.

Visos gadījumos, kad konts reģistrā ticis slēgts tādēļ, ka iekārtas operatoram nav bijis pamatotu perspektīvu turpmāku kvotu iegūšanai, lūdzu, raksturojiet, kāpēc nav bijis pamatotu perspektīvu un norādiet nenokārtoto kvotu apjomu.

9.2.

Vai ir vēl kāda atbilstoša informācija attiecībā uz operatoru kvotu nodošanu jūsu valstī? Ja tā, lūdzu, precizējiet.

10.   Emisiju Samazināšanas Vienību (ESV) un Sertificētu Emisiju Samazināšanu (SES) izmantošana Kopienas sistēmā

Uz 10.1. un 10.2. jautājumu jāatbild katru gadu, sākot ar 2006. gadā iesniedzamajiem ziņojumiem par SES un sākot ar 2009. gadā iesniedzamo ziņojumu par ESV.

10.1.

Cik SES un ESV izmantoja operatori saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 11.a pantu? Lūdzu, uzskaitiet atsevišķi SES un ESV izmantoto vienību summu un kopējo operatoru skaitu, kas tās izmantojuši.

10.2.

Vai ESV un SES, par kurām bija jāanulē līdzvērtīgs skaits kvotu, piemērojot Direktīvas 2003/87/EK 11.b panta 3. un 4. punktu, tika izsniegtas tādēļ, ka kopīgas izpildes (JI) vai tīra attīstības mehānisma (CDM) projektu darbības ierobežo vai tieši vai netieši samazina iekārtu emisijas līmeni atbilstīgi direktīvas piemērošanas jomai? Ja tā, lūdzu, norādiet anulēto kvotu summu un kopējo iesaistīto operatoru skaitu, anulēto kvotu skaitu norādot katram operatoram atsevišķi atbilstīgi 11.b panta 3. punktam un atbilstīgi 11.b panta 4. punktam.

Uz 10.3. jautājumu jāatbild pirmajā ziņojumā, kā arī turpmākajos ziņojumos gadījumā, ja pārskata laikposmā ir ieviestas izmaiņas.

10.3.

Kādi pasākumi veikti, lai nodrošinātu, ka hidroelektroenerģijas ražošanas projektos ar saražoto enerģiju virs 20 MW tiks ievēroti atbilstoši starptautiski kritēriji un pamatnostādnes, ieskaitot tās, kas noteiktas Pasaules Aizsprostu Komisijas (World Commission on Dams) 2000. gada beigu ziņojumā?

10.4.

Vai ir vēl kāda attiecīga informācija par ESV un SES izmantošanu Kopienas sistēmā jūsu valstī? Ja ir, lūdzu, precizējiet.

11.   Jautājumi saistībā ar atbilstību direktīvai

11.1.

Gadījumos, kad piemērotas sankcijas atbilstīgi 16. panta 1. punktam sakarā ar valsts tiesību aktu pārkāpumiem, lūdzu, norādiet atbilstošos valsts tiesību aktus un piemērotās sankcijas.

11.2.

Lūdzu, norādiet operatoru vārdus, kuriem piemērotas sankcijas atbilstīgi 16. panta 3. punktam sakarā ar emisiju kvotu pārsniegšanu.

Atbildot uz šo jautājumu, jāsniedz tikai atsauce uz publikāciju, kurā publicēts vārds, saskaņā ar 16. panta 2. punktu.

11.3.

Vai ir vēl kāda attiecīga informācija par atbilstību direktīvai jūsu valstī? Ja ir, lūdzu, precizējiet.

12.   Kvotu tiesiskais raksturs un nodokļu režīms

Uz 12.1. un 12.3. jautājumu jāatbild pirmajā ziņojumā, kā arī turpmākajos ziņojumos gadījumā, ja pārskata laikposmā ir ieviestas izmaiņas.

12.1.

Kāds ir kvotu tiesiskais statuss saistībā ar grāmatvedību, finanšu un nodokļu tiesību aktiem?

12.2.

Ja jūsu dalībvalsts piešķir kvotas citā veidā, nevis par brīvu, lūdzu, paskaidrojiet, kā šāda piešķiršana tiek veikta (piemēram, veids, kādā notiek izsole)?

12.3.

Ja jūsu dalībvalsts piešķir kvotas par samaksu, vai šādam darījumam tiek piemērots PVN?

12.4.

Vai ir vēl kāda būtiska informācija par kvotu tiesisko raksturu un to nodokļu režīmu jūsu valstī? Ja tā, lūdzu, precizējiet.

13.   Pieeja informācijai saskaņā ar 17. pantu

13.1.

Kādā veidā sabiedrībai dara zināmus lēmumus par kvotu piešķiršanu, informāciju par projektu darbībām, kurās piedalās dalībvalsts vai dalībvalsts pilnvarotas privātās vai juridiskās personas, kā arī ziņojumus par emisijām saskaņā ar siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujām, kuras iesniedz kompetentā iestāde?

13.2.

Vai ir vēl kāda attiecīga informācija par pieeju informācijai jūsu valstī saskaņā ar 17. pantu? Ja ir, lūdzu, precizējiet.

14.   Vispārējie novērojumi

14.1.

Vai ir kādi īpaši ar īstenošanu saistīti jautājumi, kas jūsu valstij ir bijuši problemātiski? Ja tā, lūdzu, precizējiet.

2. DAĻA

1. tabula

Iekārtu skaits I pielikumā norādīto darbību kategorijās

 

Dalībvalsts:

 

Pārskata laikposms:


I Pielikuma darbības

Iekārtu skaits (2)

Darbības enerģijas jomā

E1

Sadedzināšanas iekārtas ar nominālo siltumspēju, kas pārsniedz 20 MW (izņemot bīstamo jeb sadzīves atkritumu iekārtas)

 

E2

Minerāleļļu attīrīšanas iekārtas

 

E3

Koksa krāsnis

 

Melno metālu ražošana un apstrāde

F1

Metāla rūdu (arī sēra rūdu) apdedzināšanas un kausēšanas iekārtas

 

F2

Čuguna vai tērauda ražošanas iekārtas (pirmējā vai otrā kausēšana) ar nepārtrauktu liešanu ar jaudu virs 2.5 tonnām stundā.

 

Minerālu pārstrādes rūpniecība

M1

Iekārtas cementa klinkera ražošanai rotācijas krāsnīs ar jaudu virs 500 tonnām dienā vai kaļķakmens rotācijas krāsnīs

Ar jaudu virs 50 tonnārn dienā vai citās krāsnīs ar jaudu virs 50 tonnām dienā

 

M2

Iekārtas stikla, kā arī stikla šķiedras ražošanai ar Kausēšanas jaudu virs 20 tonnām dienā

 

M3

Iekārtas apdedzinātu keramikas izstrādājumu ražošanai it īpaši kārniņu, ugunsizturīgu ķieģeļu, flīžu, keramikas vai porcelāna ražošanai, ar jaudu virs 75 tonnām dienā

Un/vai ar krāsns tilpumu virs 4 m3 un krāvuma blīvumu krāsnij, virs 300 kg/m

 

Citas darbības

 

Rūpnieciskās iekārtas, lai ražotu

 

O1

(a)

celulozei no koksnes un citiern šķiedrainiem materiāliem

 

O2

(b)

papīru un kartonu ar ražošanas jaudu virs 20 tonnām dienā

 


2. tabula

Izmaiņas iekārtu sarakstā

 

Dalībvalsts:

 

Pārskata laikposms:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Iekārta

Operators

Galv Pielik. I aktivit. (3)

Citas Pielik. I aktivit. (3)

MGalv. Ne-aktivit (4)

Izmaiņas salīdzinājumā ar iekārtām, kas ietvertas NAP (5)

Piešķirtās vai Izsniegtās kvotas (6)

Darījuma Identifik. kod (7)

Atļaujas ID kods

Iekārtas ID kods

Nosaukums

Daudz.

Gadi

 

 

 

 

 


3. tabula

Piemērotās monitoringa metodes (tikai iekārtām ar ikgadējo CO2 emisiju pārskata laikposmā vairāk kā 500 000 tonnu gadā un iekārtām, kurām nav bijis tehniski iespējams piemērot Lēmuma 2004/156/EK 4.2.2.1.4. nodaļas 1. tabulā noteiktās minimālās prasības)

 

Dalībvalsts:

 

Pārskata laikposms:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Izvēlētās (10)

Nomí (12)

Iekārta

Kopējā emisija (9)

Darbības dati

Emisijas koeficients

Netto siltum spēja

Oksidācijas koef.

Kurinā mais (11) Darbības veidi

Emisijas koeficients

Nomí siltumspēja

Oksidācijas koef.

Atļaujas ID

Iekārtas ID

Galvenā I darbībs (8)

t CO2

Prasības

Prasības

Prasības

Prasības

Vērtība

Vienība (13)

Vērtība

Vien (14)

%

 

 

 

 

 


4. tabula

Īslaicīgas izmaiņas monitoringa metodēs

 

Dalībvalsts:

 

Pārskata gads:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Iekārta

I Pielikums (15)

Kop. gada emisija

Ietekmēt monitoring parametri (16)

Sākotnēj apstipri metode

Īslaicīgā piemēro metode

Iemesis īslaicīgajām (17)

Īslaicīgās atlikšanas iemesls Līdz piemērotas metodes Prasības

Sākums

Beigas

Atļaujas ID kods

Iekārtas ID kods

t CO2

Prasīb

Orasī

Mēn./gads

Mēn./gads

 

 

 

 

 


5. tabula

Iekārtu skaits, kas veic pastāvīgus emisiju mērījumus

 

Dalībvalsts:

 

Pārskata gads:


A

B

C

D

Galvenā I Pielikuma darbība (18)

< 50 000 t CO2e

50 000 to 500 000 t CO2e

> 500 000 t CO2e

E1

 

E2

 

E3

 

F1

 

F2

 

M1

 

M2

 

M3

 

O1

 

O2

 


6. tabula

Emisijas ziņojumi, kas saskaņā ar 14. panta 3. punktu netiek vērtēti kā apmierinoši

 

Dalībvalsts:

 

Pārskata gads:


A

B

C

D

E

F

G

Iekārta

Ziņotā Emisija no iekārtas

Atteiktās kvotas

Operatora kontā iesaldētās kvotas

Emisjas ziņojuma neapstiprināšana iemesls (19)

Kompetentas varas iestādes veikts Emisijas pārbaudes labojums

Atļaujas ID kods

Iekārtas ID kods

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

 

 

 

 


(1)  Gadījumos, kad nav iespējams sniegt pilnīgu informāciju pirmajā ziņojumā, lūdzu, sniedziet novērtējumu un pilnīgu informāciju otrajā ziņojumā.

(2)  Viena un tā pati iekārta var veikt aktivitātes, kas minētas zem dažādiem apakšvirsrakstiem. Visas atbilstosās aktivitātes jānorāda (pat ja tas nozīmē, ka iekārta jāuzskaita vairāk kā vienu reizi).

(3)  Viena un tā pati iekārta var veikt darbības, kas norādītas zem dazādiem apaksvirsraksiem. Jānorāda visas atbilstosās darbības. Lūdzu, izmantot kodus 1.

(4)  Galvenā iekārtas darbība var būt savadāka, nekā I Pielikumā norādītā darbība.

(5)  Lūdzu norādīt “jauns ieraksts” vai

(6)  Jauniem ierakstiem, lūdzu, gadus, uz kuriem piešķirts kvotu apjoms. Anulētajiem, lūdzu, norādīt kvotas, kas izsniegtas palikušajā apgrozības periodā, ja tādi

(7)  Jaunajiem norādīt kodu, kas saistīts ar kvotu piešķiršanu.

(8)  Viena un tā pati iekārta var veikt darbības, kas minētas zem dažādiem apakšvirsrakstiem. Ir jānorāda galvenā I Pielikuma darbība. Lūdzu I Pielikuma darbībām izmantojiet kodus, kas norādīti 1. tabulā.

(9)  Pārbaudītās emisijas, ja pieejamas, pretējā gadījumā operatora iesniegtās emisijas.

(10)  Aizpildīt tikai tad, ja emisijas ir izrēķinātas.

(11)  Antracīts, dabiskā gāze, tērauds, kaļķakmens u.c. Lūdzu izmanojiet atsevisķu līniju katram kurināmajam vai aktivitātei, ja vienā iekārtā izmantoti vairāki kurināmie vai veiktas aktivitātēs.

(12)  Kolonnas I līdz N jāaizpilda tikai iekārtām ar zipotajām CO2 emisijām, kas pārsniedz 500 000 t gadā.

(13)  kg CO2/kWh, t CO2/kg utt.

(14)  kJ/kg, kJ/m3, etc.

(15)  Viena un tā pati iekārta var veikt darbības, kas norādītas zem dažādiem apakšvirsraksiem. Jānorāda galvenā darbība. Lūdzu izmantojiet I Pielikumam I. tabulā

(16)  Lūdzu, izmantojiet sekojošus apzīmējumus: darbības dati (AD); nominālā siltumspēja (NCV), emisijas koeficients (EF), maisījuma dati (C) (OF), pārvēršanas koeficients (CF); gadījumā, ja iekārtā tiek ietekmētas vairākas vērtības,

(17)  ludzūdzu, izmantojiet sekojošus apzīmējumus: kļūda (FMD), īslaicīgs datu iztrūkums (TLD), izmaiņas iekārtās, kurināmā veids, utt. (CIF), citi (lūdzu, precizējiet

(18)  Lūdzu atsaukties uz 1. tabulu I Pielikuma darbību kodu aprakstam. Ja viena iekārta veic vairāk kā vienu darbību, tā tikai vienreiz jāuzskaita galvenajā I Pielikuma darbībās.

(19)  Lūdzu, izmantojiet sekojošus apzīmējumus: ziņotie dati nav atbrīvoti no pretrunām (NFI), datu savākšana nav tikusi veikta saskaņa ar piemērojamiem zinātniskajiem standartiem (NASS), attiecīgie iekārtu nav pilnīgi un/vai sistemātiski (RNC), pārbaudītājs nav bijusi pieeja visai informācijai, kas saistīta ar pārbaudes subjektu (VNA), nav ticis sastādīts ziņojums (NF), cits (lūdzu, precizēt).


19.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/55


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 18. maijs),

ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Ungārijā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1448)

(Autentisks ir tikai teksts ungāru valodā)

(2005/382/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1984. gada 13. novembra Regulu (EEK) Nr. 3220/84, ar ko nosaka Kopienas mērogu cūku liemeņu klasificēšanai (1), un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EEK) Nr. 3220/84 2. panta 3. punktā paredzēts, ka cūku liemeņus klasificē, nosakot liesās gaļas saturu saskaņā ar statistiski pierādītām novērtējuma metodēm, kuru pamatā ir cūkas liemeņa vienas vai vairāku anatomisko daļu fiziska novērtēšana. Klasificēšanas metodes apstiprina, ja to novērtējums atbilst statistiskās kļūdas maksimālajai pielaidei. Pielaide tika definēta 3. pantā Komisijas 1985. gada 24. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2967/85, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas mēroga piemērošanu cūku liemeņu klasificēšanai (2).

(2)

Ungārijas valdība ir pieprasījusi, lai Komisija apstiprinātu četras metodes cūku liemeņu klasificēšanai, un ir iesniegusi rezultātus secēšanas izmēģinājumam, kas veikts pirms pievienošanās ES, iesniedzot to kā Regulas (EEK) Nr. 2967/85 3. pantā paredzētā protokola 2. daļu.

(3)

Izvērtējot šo pieprasījumu, tika secināts, ka nosacījumi šīs klasificēšanas metodes apstiprināšanai ir izpildīti.

(4)

Regulas (EEK) Nr. 3220/84 2. pantā noteikts, ka dalībvalstis ir tiesīgas noteikt atšķirīgu cūku liemeņu noformējumu, kas atšķiras no minētajā pantā definētā standarta noformējuma, ja komercdarbības prakse vai tehniskās prasības pieļauj šādu atkāpi.

(5)

Tradicionālais liemeņu noformējums Ungārijā un attiecīgi no tā izrietošā tirdzniecības prakse paredz, ka no liemeņiem neatdala nieru taukus un diafragmu. Tas jāņem vērā, koriģējot standarta noformējumam noteikto svaru.

(6)

Aparātu vai klasificēšanas metožu izmaiņas var apstiprināt tikai ar jaunu Komisijas lēmumu, ko pieņem, pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi. Tādēļ pašreizējo apstiprinājumu var atcelt.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cūkgaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3220/84 cūku liemeņu klasificēšanai Ungārijā ir atļauts izmantot šādas metodes:

a)

aparāts ar nosaukumu Fat-O-Meater FOM S70 un Fat-O-Meater FOM S71 un ar to saistītās novērtējuma metodes, kuru sīks apraksts ir sniegts pielikuma 1. daļā;

b)

aparāts ar nosaukumu Uni-Fat-O-Meater FOM S89 (UNIFOM) un ar to saistītās novērtējuma metodes, kuru sīks apraksts ir sniegts pielikuma 2. daļā;

c)

aparāts ar nosaukumu Ultra FOM 200 un ar to saistītās novērtējuma metodes, kuru sīks apraksts ir sniegts pielikuma 3. daļā;

d)

aparāts ar nosaukumu Fully automatic ultrasonic carcase grading (AUTOFOM) un ar to saistītās novērtējuma metodes, kuru sīks apraksts ir sniegts pielikuma 4. daļā.

Attiecībā uz aparātu Ultra FOM 200, kas minēts pirmās daļas c) punktā, ir noteikts, ka pēc mērījumu procedūras pabeigšanas ir jābūt iespējai uz liemeņa konstatēt, ka aparāts mērījuma vietā ir noteicis SZ1 un SZ2 mērījuma vērtības, kas paredzētas pielikuma 3. daļas 3. punktā. Mērījuma vietas atbilstošs marķējums jāveic mērījumu procedūras laikā.

2. pants

Neatkarīgi no standarta noformējuma, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 3220/84 2. panta 1. punktā, nieru tauki un diafragma nav jāatdala no cūkas liemeņa pirms svēršanas un klasificēšanas. Lai izveidotu salīdzināmu cūku liemeņu klasifikācijas sistēmu, reģistrēto silta liemeņa svaru samazina:

a)

diafragmai par 0,35 %;

b)

nieru taukiem par 1,68 %.

3. pants

Aparāta vai novērtējuma metodes izmaiņas nav atļautas.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts Ungārijas Republikai.

Briselē, 2005. gada 18. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 301, 20.11.1984., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3513/93 (OV L 320, 22.12.1993., 5. lpp.).

(2)  OV L 285, 25.10.1985., 39. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3127/94 (OV L 330, 21.12.1994., 43. lpp.).


PIELIKUMS

METODES CŪKU LIEMEŅU KLASIFICĒŠANAI UNGĀRIJĀ

1. daļa

FAT-O-MEATER FOM S70 UN FAT-O-MEATER FOM S71

1.

Cūku liemeņu klasificēšanu veic ar aparātu Fat-O-Meater FOM S70 un Fat-O-Meater FOM S71.

2.

Aparāts ir aprīkots ar zondi, kuras diametrs ir 6 milimetri un kura ietver Fremstillet AF Radiometer Copenhagen/Slagteriernes Forskningsinstitut Optisk Sonde MQ tipa optisko zondi ar darba attālumu starp 5 un 105 milimetriem. Mērījumu rezultātus izsaka aprēķinātajā liesās gaļas saturā, izmantojot attiecīgi S70 un S71 tipa datoru.

3.

Liemeņa liesās gaļas saturu aprēķina pēc šādas formulas:

Image = 54,043661 – 0,170496 × SZ1 – 0,568425 × SZ2 + 0,215384 × H2 + 0,048995 × W

kur:

Image

=

novērtētais liesās gaļas saturs (procentos),

SZ1

=

muguras tauku biezums, ko mēra milimetros mērpunktā P1 (8 cm no liemeņa viduslīnijas starp trešo un ceturto jostas skriemeli),

SZ2

=

muguras tauku biezums, ko mēra milimetros mērpunktā P2 (6 cm no liemeņa viduslīnijas starp trešo un ceturto pēdējo ribu),

H2

=

muskuļu biezums, ko mēra milimetros mērpunktā P2 (6 cm no liemeņa viduslīnijas starp trešo un ceturto pēdējo ribu),

W

=

silta liemeņa svars (kg).

Šo formulu piemēro liemeņiem, kuru svars ir no 50 līdz 120 kg.

2. daļa

UNI-FAT-O-MEATER FOM S89 (UNIFOM)

1.

Cūku liemeņu klasificēšanu veic ar aparātu Uni-Fat-O-Meater FOM S89 (UNIFOM).

2.

Aparāts ir tāds pats kā 1. daļas 2. punktā aprakstītais. Taču Uniform ir no FOM atšķirīgs dators un programmatūra optiskās zondes reflekcijas profila interpretācijai. Turklāt Uniform nav savienots ar mērīšanas instrumentu.

3.

Liemeņa liesās gaļas saturu aprēķina pēc šādas formulas:

Image = 53,527 – 0,127 × SZ1 – 0,563 × SZ2 + 0,283 × H2

kur:

Image

=

novērtētais liesās gaļas saturs (procentos),

SZ1

=

muguras tauku biezums, ko mēra milimetros mērpunktā P1 (8 cm no liemeņa viduslīnijas starp trešo un ceturto jostas skriemeli),

SZ2

=

muguras tauku biezums, ko mēra milimetros mērpunktā P2 (6 cm no liemeņa viduslīnijas starp trešo un ceturto pēdējo ribu),

H2

=

muskuļu biezums, ko mēra milimetros mērpunktā P2 (6 cm no liemeņa viduslīnijas starp trešo un ceturto pēdējo ribu).

Šo formulu piemēro liemeņiem, kuru svars ir no 50 līdz 120 kg.

3. daļa

ULTRA FOM 200

1.

Cūku liemeņu klasificēšanu veic ar aparātu Ultra FOM 200.

2.

Aparāts ir aprīkots ar 4 MHz ultraskaņas zondi (Krautkrämer MB 4 SE). Ultraskaņas signālu digitalizē, uzglabā un apstrādā ar mikroprocesoru (tips 80 C 32). Mērījumu rezultātus ar Ultra FOM aparātu izsaka aprēķinātajā liesās gaļas saturā.

3.

Liemeņa liesās gaļas saturu aprēķina pēc šādas formulas:

Image = 59,989 – 0,265 × SZ1 – 0,402 × SZ2 + 0,007625 × H2 + 0,08837 × W

kur:

Image

=

novērtētais liesās gaļas saturs (procentos),

SZ1

=

muguras tauku biezums, ko mēra milimetros mērpunktā P1 (7 cm no liemeņa viduslīnijas starp trešo un ceturto jostas skriemeli),

SZ2

=

muguras tauku biezums, ko mēra milimetros mērpunktā P2 (7 cm no liemeņa viduslīnijas starp trešo un ceturto pēdējo ribu),

H2

=

muskuļu biezums, ko mēra milimetros mērpunktā P2 (7 cm no liemeņa viduslīnijas starp trešo un ceturto pēdējo ribu),

W

=

silta liemeņa svars (kg).

Šo formulu piemēro liemeņiem, kuru svars ir no 50 līdz 120 kg.

4. daļa

FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC CARCASE GRADING (AUTOFOM)

1.

Cūku liemeņu klasificēšanu veic ar aparātu AUTOFOM (Fully automatic ultrasonic carcase grading).

2.

Aparāts ir aprīkots ar 16 ultraskaņas devējiem, 2 MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP), un darba attālums starp devējiem ir 25 mm.

Ultraskaņas dati ietver muguras tauku biezuma mērījumu un muskuļu biezuma mērījumu.

Mērījumu rezultātus ar datora palīdzību izsaka aprēķinātajā liesās gaļas saturā.

3.

Liemeņa liesās gaļas saturu aprēķina, pamatojoties uz 60 mērpunktiem, izmantojot šādu formulu:

Image = 52,698684 – 0,033320 x1 – 0,027910 x2 – 0,033369 x3 – 0,042006 x4 – 0,044693 x5 – 0,038184 x6 – 0,021688 x7 – 0,023770 x8 – 0,020832 x9 – 0,018833 x10 – 0,014692 x11 – 0,018321 x12 – 0,025358 x13 – 0,024304 x14 – 0,026339 x15 – 0,020495 x16 – 0,016825 x17 – 0,019075 x18 – 0,021736 x19 – 0,020635 x20 – 0,019779 x21 – 0,027397 x22 – 0,023439 x23 – 0,022317 x24 – 0,024994 x25 – 0,026247 x26 – 0,023531 x27 – 0,019013 x28 – 0,027384 x29 – 0,031072 x30 – 0,028046 x31 – 0,025150 x32 – 0,023167 x33 – 0,024394 x34 – 0,026832 x35 – 0,024874 x36 – 0,018853 x37 – 0,021229 x38 – 0,028275 x39 – 0,027372 x40 – 0,018172 x41 – 0,017360 x42 – 0,019780 x43 – 0,022921 x44 – 0,023974 x45 – 0,024597 x46 – 0,013694 x47 – 0,014177 x48 – 0,016137 x49 – 0,016805 x50 – 0,017700 x51 – 0,022157 x52 – 0,027827 x53 + 0,051671 x54 + 0,049577 x55 + 0,049119 x56 + 0,050793 x57 + 0,050356 x58 + 0,050666 x59 + 0,053370 x60

kur:

Image

=

novērtētais liesās gaļas saturs procentos,

x1, x2 ... x60 ir mainīgie lielumi, kuri noteikti ar AutoFom.

4.

Mērpunktu apraksts un statistikas metode iekļauta Ungārijas iesniegtā protokola II daļā, kas nosūtīts Komisijai saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2967/85 3. panta 3. punktu.

Šo formulu piemēro liemeņiem, kuru svars ir no 50 līdz 120 kg.


EIROPAS EKONOMISKĀ ZONA

EBTA Uzraudzības Iestāde

19.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/59


EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDES IETEIKUMS

Nr. 65/04/KOL

(2004. gada 31. marts)

par oficiālas barības kontroles saskaņotu programmu 2004. gadam

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDE,

ņemot vērā Eiropas Ekonomiskās zonas līgumu, un jo īpaši tā 109. pantu un 1. protokolu,

ņemot vērā EBTA valstu starpā noslēgto līgumu par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidošanu, un jo īpaši tā 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 1. protokolu,

ņemot vērā aktu, uz kuru ir atsauce EEZ līguma I pielikuma II nodaļas 31.a punktā (Padomes 1995. gada 25. oktobra Direktīva 95/53/EK, ar ko nosaka principus, kas reglamentē oficiālo pārbaužu organizēšanu dzīvnieku ēdināšanas jomā) (1), kurā grozījumi izdarīti un kas pielāgots EEZ līgumam ar 1. protokolu, un jo īpaši tā 22. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Ekonomiskās zonas stabilas darbības nolūkā jāorganizē saskaņotas barošanas pārbaudes programmas EEZ ietvaros, kas paredzētas EEZ valstu oficiālās kontroles saskaņotas ieviešanas uzlabošanai.

(2)

Šādām programmām jāuzsver atbilstība attiecīgajiem likumdošanas aktiem, kas ir spēkā saskaņā ar EEZ līgumu, un sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzība.

(3)

Vienlaicīgas valsts programmu un saskaņoto programmu ieviešanas rezultāti var nodrošināt informāciju un pieredzi, ar kuru pamatot turpmākos kontroles pasākumus un tiesību aktus.

(4)

Lai gan akts, uz kuru ir atsauces EEZ līguma I pielikuma II nodaļā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. maija Direktīva 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā) (2), nosaka maksimālo aflatoksīna B1 saturu barībā atbilstoši EEZ līgumam nav spēkā esoši tiesību akti attiecībā uz citiem mikotoksīniem, piemēram, ohratoksīnu A, zearalenonu, deoksinivalenolu un fumonizīniem. Informācijas vākšana par šo mikotoksīnu klātbūtni, iegūstot paraugus izlases veidā, varētu nodrošināt noderīgu informāciju situācijas novērtēšanai ar nolūku izstrādāt tiesību aktus. Turklāt atsevišķi barošanas līdzekļi, piemēram, graudaugi un eļļas sēklas ir īpaši pakļauti piesārņojumam ar mikotoksīniem ražas novākšanas, uzglabāšanas un transportēšanas rezultātā. Tā kā mikotoksīnu koncentrācija katru gadu ir atšķirīga, ir lietderīgi savākt informāciju hronoloģiski pa gadiem par visiem minētajiem mikotoksīniem.

(5)

Iepriekšējās pārbaudes par antibiotiku un koksidiostatu klātesamību atsevišķās barības vielās, kur šīs vielas nav atļautas, norāda, ka šāda veida pārkāpumi joprojām notiek. Šādas konstatācijas biežums un šī jautājuma jutīgums attaisno pārbaužu turpināšanu.

(6)

Būs jāizvērtē Norvēģijas un Islandes piedalīšanās programmās šī ieteikuma II pielikumā attiecībā uz vielām, kas nav atļautas kā barības piedevas, ievērojot tām noteiktos izņēmumus EEZ līguma I pielikuma II nodaļā.

(7)

Ir svarīgi nodrošināt, lai tiek efektīvi realizēti tie ierobežojumi dzīvnieku izcelsmes barošanas līdzekļu izmantošanai barībā, kas noteikti atbilstoši EEZ likumdošanas aktiem.

(8)

Gadījums ar barības un pārtikas ķēdes piesārņojumu ar medroksiprogesterona acetātu (MPA) uzsvēra piegādes izvēles vērtību barības drošumā. Dažas no barības sastāvdaļām ir lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības vai citu nozaru, vai minerālu ieguves blakusprodukti. Rūpnieciskas izcelsmes barošanas līdzekļu avots un tiem izmantotās apstrādes metodes var būt īpaši nozīmīgas produktu drošībai. Tādēļ kompetentām iestādēm jāņem vērā šis aspekts pārbaužu laikā.

(9)

Pasākumi, ko paredz šis ieteikums, atbilst EBTA Augu un dzīvnieku barības komitejas atzinumam, kas palīdz EBTA Uzraudzības iestādei,

IESAKA EBTA VALSTĪM TURPMĀKO.

1)

2004. gadā veikt saskaņotu kontroles programmu, kuras mērķis ir pārbaudīt:

a)

mikotoksīnu (aflatoksīna B1, ohratoksīna A, zearalenona, deoksinivalenola un fumonizīnu) koncentrāciju barībā, norādot analīzes metodes; paraugu iegūšanas metodei jāietver gan izlases, gan mērķtiecīgu paraugu noņemšana; mērķtiecīgas paraugu noņemšanas gadījumā paraugi jānoņem tiem barošanas līdzekļiem, par kuriem ir aizdomas, ka tajos ir augstāks mikotoksīnu koncentrācijas saturs, piemēram, graudu kultūras, eļļas sēklas, eļļas augļi, to produkti un blakusprodukti, un barošanas līdzekļi, ko ilgu laiku uzglabā vai pārvadā lielos attālumos pa jūru; par pārbaužu rezultātiem jāziņo, izmantojot modeli, kas noteikts I pielikumā;

b)

atsevišķas medikamentu vielas, gan ja tās ir atļautas kā barības piedevas atsevišķām dzīvnieku sugām un kategorijām, gan arī ja tās nav atļautas, nemedicīniskās lopbarības piedevās un barības maisījumos, kuros šīs medikamentu vielas nav atļautas; šīm pārbaudēm jābūt vērstām uz šīm medikamentu vielām lopbarības piedevās un barības maisījumos, ja kompetentā iestāde uzskata, ka ir lielāka iespēja konstatēt noteikumu pārkāpumus; par rezultātiem jāziņo, izmantojot modeli, kas noteikts II pielikumā;

c)

to dzīvnieku izcelsmes barošanas līdzekļu ražošanas un izmantošanas ierobežojumu ieviešanu, kas noteikti III pielikumā;

d)

procedūras, kādas izmanto barības maisījumu ražotāji, lai izvēlētos un izvērtētu rūpnieciskas izcelsmes barības līdzekļu piegādes un nodrošinātu to sastāvdaļu kvalitāti un drošumu, kas noteiktas IV pielikumā;

2)

Iekļaut 1. punktā paredzētās saskaņotās pārbaudes programmas rezultātus pārbaudes pasākumu ikgadējā ziņojuma atsevišķā nodaļā, kas jānosūta EBTA Uzraudzības iestādei līdz 2005. gada 1. aprīlim saskaņā ar Direktīvas 95/53/EK 22. panta 2. punktu un saskaņotā ziņojumu modeļa jaunākajo versiju.

Briselē, 2004. gada 31. martā

EBTA Uzraudzības iestādes vārdā —

Kolēģijas loceklis

Bernd HAMMERMAN

Direktors

Niels FENGER


(1)  OV L 265, 8.11.1995., 17. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/46/EK (OV L 234, 1.9.2001., 55. lpp.).

(2)  OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/8/EK (OV L 27, 29.1.2005., 44. lpp.).


I PIELIKUMS

Atsevišķu mikotoksīnu (aflatoksīna B1, ohratoksīna A, zearalenona, deoksinivalenola, fumonizīnu) koncentrācija barībā

Visu pārbaudīto paraugu individuāli rezultāti; modelis ziņojumiem, uz kuriem ir atsauces 1. punkta a) apakšpunktā

Barība

Paraugu iegūšana (izlases veidā vai mērķtiecīga)

Mikotoksīnu veids un koncentrācija (μg/kg attiecībā pret barību ar mitruma saturu 12 %)

Veids

Izcelsmes valsts

Aflatoksīns B1

Ohratoksīns A

Zearalenons

Deoksinivalenols

Fumonizīni (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetentajai iestādei jānorāda arī:

veiktās darbības, kad pārsniegts aflatoksīna B1 maksimālais līmenis;

izmantotās analīzes metodes;

uztveršanas robežas.


(1)  Fumonizīnu koncentrācija ietver kopā fumonizīnus B1, B2 un B3.


II PIELIKUMS

Atsevišķu vielu klātbūtne, kas nav atļautas kā barības piedevas

Atsevišķas antibiotikas, koksidiostati un citas vielas var būt likumīgi klātesošas kā piedevas lopbarības piedevās un barības maisījumos atsevišķām dzīvnieku sugām un kategorijām tad, kad tās ir atļautas saskaņā ar aktu, uz kuru ir atsauces EEZ līguma I pielikuma II nodaļas 1. punktā (Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīva 70/524/EEK par barības vielu piedevām) (1).

Neatļautu vielu klātbūtne barībā ir pārkāpums.

Kontrolējamās vielas jāizvēlas no šādām:

1)

Vielas, kas atļautas kā barības piedevas tikai atsevišķām dzīvnieku sugām vai kategorijām:

 

avilamicīns

 

dekokvināts

 

diklazurils

 

flavofosfolipols

 

halofuginona hidrobromīds

 

lasalocīda A nātrijs

 

maduramicīna alfa amonijs

 

monensīna nātrijs

 

narazīns

 

narazīns – nicarbazīns

 

robenidīna hidrohlorīds

 

salinomicīna nātrijs

 

semduramicīna nātrijs

2)

Vielas, kuras vairs nav atļautas kā barības piedevas:

 

amprolijs

 

amprolijs/etopabāts

 

arprinocīds

 

avoparcīns

 

karbadokss

 

dimetridazols

 

dinitolmīds

 

ipronidazols

 

metiklorpindols

 

metiklorpindols/metilbenzokvāts

 

nikarbazīns

 

nifursols

 

olakvindokss

 

ronidazols

 

spiramicīns

 

tetraciklīni

 

tilosinfosfāts

 

virginiamicīns

 

cinka bacitracīns

 

citas toksiskas vielas

3)

Vielas, kuras nekad nav atļautas kā barības piedevas:

citas vielas

Visu netabiltošo paraugu individuāli rezultāti; modelis ziņojumiem, uz kuriem ir atsauces 1. punkta b) apakšpunktā

Barības veids

(dzīvnieku suga un kategorija)

Atklātā viela

Konstatētais līmenis

Pārkāpuma iemesls (2)

Veiktā darbība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetentajai iestādei jānorāda arī:

kopējais pārbaudīto paraugu skaits;

izpētīto vielu nosaukumi;

izmantotās analīzes metodes;

uztveršanas robežas.


(1)  OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.

(2)  Iemesls, kas novedis pie neatļautas vielas klātbūtnes barībā atbilstoši secinājumiem pēc kompetentas iestādes veiktās izmeklēšanas.


III PIELIKUMS

Dzīvnieku izcelsmes barošanas līdzekļu ražošanas un izmantošanas ierobežojumi

Neierobežojot Direktīvas 95/53/EK 3.–13. pantu un 15. pantu, EBTA valstīm 2004. gadā jāveic saskaņota pārbaužu programma, lai noteiktu, vai ir ievēroti dzīvnieku izcelsmes barošanas līdzekļu ražošanas un izmantošanas ierobežojumi.

Jo īpaši, lai nodrošinātu, ka efektīvi tiek izmantots aizliegums apstrādātu dzīvnieku olbaltumvielu izmantošanai atsevišķu dzīvnieku barošanā, kas noteikts akta IV pielikumā, uz kuru ir atsauces EEZ līguma I pielikuma I nodaļas 7., 1., 12. punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regula (EK) Nr. 999/2001, ar ko nosaka dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilakses, kontroles un apkarošanas noteikumus) (1), EBTA valstīm jāievieš īpašas kontroles programmas uz mērķtiecīgas kontroles pamata. Saskaņā ar Direktīvas 95/53/EK 4. pantu šī kontroles programma jāpamato ar stratēģiju uz riska pamata, kur iekļautas visas ražošanas stadijas un dažādas telpas, kur tiek ražota, apstrādāta un kontrolēta barība. EBTA valstīm jāpievērš īpaša uzmanība to kritēriju definīcijai, kas var būt saistīti ar risku. Nozīmei, kāda tiek piešķirta katram kritērijam, jābūt proporcionālai šim riskam. Telpās analizētajam pārbaužu biežumam un paraugu skaitam jābūt samērīgam ar novērtējumu summu, kas atvēlēta šīm telpām.

Kad tiek izstrādāta kontroles programma, jāapsver šādas indikatīvās telpas un kritēriji:

Telpas

Kritēriji

Novērtējums

Barības ražotnes

Divplūsmu barības ražotnes, kur tiek ražoti atgremotāju dzīvnieku barības maisījumi un neatgremotāju dzīvnieku barības maisījumi, kuru sastāvā ir apstrādātu dzīvnieku olbaltumvielu atlikumi

Barības ražotnes, kurām iepriekš reģistrēta neatbilstība vai ir aizdomas par to

Barības ražotnes, kurās ir liels importētu barības vielu apjoms ar paaugstinātu olbaltumvielu saturu, piemēram, zivju milti, sojas pupiņu milti, graudu lipekļa milti un proteīna koncentrāti

Barības ražotnes ar paaugstinātu barības maisījumu ražošanu

Šķērspiesārņojuma risks iekšējo operāciju procedūru rezultātā (skābbarības tvertņu atklāšana, līniju efektīvas sadalīšanas kontrole, komponentu kontrole, iekšējās laboratorijas, paraugu ņemšanas procedūras u.c.)

 

Robežinspekcijas posteņi un citi punkti iebraukšanai EEZ

Barības importa lieli/nelieli apjomi

Barība ar paaugstinātu olbaltumvielu saturu

 

Zemnieku saimniecības

Barības sajaucēji mājsaimniecībās, kurās izmanto apstrādātu dzīvnieku olbaltumvielu atlikumus

Zemnieku saimniecības, kurās tiek turēti atgremotāji dzīvnieki un citas sugas (šķērsbarošanas risks)

Zemnieku saimniecības, kuras iegādājas beramu barību

 

Tirgotāji

Noliktavas un starpposma glabātavas barībai ar paaugstinātu olbaltumvielu saturu

Berama barība, kas tiek tirgota lielā apjomā

Ārzemēs ražotu barības maisījumu tirgotāji

 

Mobilie barības sajaucēji

Barības sajaucēji, kas ražo gan atgremotājiem dzīvniekiem, gan neatgremotājiem dzīvniekiem

Barības sajaucēji, kam iepriekš reģistrēta neatbilstība vai ir aizdomas par to

Barības sajaucēji, kuru sastāvā ir barība ar paaugstinātu olbaltumvielu saturu

Barības sajaucēji, kuri ražo daudz barības

Liels apkalpoto zemnieku saimniecību skaits, ieskaitot zemnieku saimniecības, kur tiek turēti atgremotāji dzīvnieki

 

Transportlīdzekļi

Transportlīdzekļi, ko izmanto apstrādātu dzīvnieku olbaltumvielu un barības transportēšanai

Transportlīdzekļi, kam iepriekš reģistrēta neatbilstība vai ir aizdomas par to

 

Kā alternatīvu šīm indikatīvajām telpām un kritērijiem, EBTA valstis var izsūtīt pašas savu riska novērtējumu EBTA Uzraudzības iestādei līdz 2004. gada 30. aprīlim.

Paraugu noņemšanai jābūt plānotai produktu sērijām vai gadījumiem, kad visiespējamākais ir šķērspiesārņojums ar aizliegtām apstrādātām olbaltumvielām (pirmā produktu sērija pēc barības transportēšanas, kuru sastāvā ir dzīvnieku olbaltumvielas, kas aizliegti šajā sērijā, tehniskas problēmas vai pārmaiņas plūsmas līnijās, uzglabāšanas tvertnēs vai beramu vielu materiāla skābbarības tvertnēs).

Minimālajam pārbaužu skaitam EBTA valstī gada laikā jābūt 10 pārbaudēm uz 100 000 tonnām saražoto barības maisījumu. Minimālajam oficiālo paraugu skaitam gadā EBTA valstī jābūt 20 pārbaudēm uz 100 000 tonnām saražoto barības maisījumu. Līdz alternatīvu metožu apstiprināšanai paraugu analīzē jāizmanto mikroskopiska identifikācija un novērtējums, kas aprakstīts Komisijas 1998. gada 13. novembra Direktīvā 98/88/EK, kas nosaka norādījumus dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļu mikroskopiskai identifikācijai un novērtējumam barības oficiālai kontrolei (2). Jebkura dzīvnieku izcelsmes aizliegtu sastāvdaļu klātbūtne barībā jāuzskata par barošanas aizlieguma pārkāpumu.

Par pārbaudes programmu rezultātiem jāpaziņo EBTA Uzraudzības iestādei, lietojot šādas formātus:

Kopsavilkums par pārbaudēm, kas saistītas ar dzīvnieku izcelsmes barības ēdināšanas ierobežojumiem (barošana ar aizliegtām apstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām)

A.   Dokumentētas pārbaudes

Stadija

Pārbaužu skaits, kas ietver apstrādātu dzīvnieku olbaltumvielu klātbūtnes pārbaudes

Pārkāpumu skaits, pamatojoties uz dokumentārām pārbaudēm, kā arī citiem, nevis laboratorijas testiem

Barošanas materiālu imports

 

 

Barošanas materiālu uzglabāšana

 

 

Barības ražotnes

 

 

Barības sajaucēji mājsaimniecībās/mobilie barības sajaucēji

 

 

Barības starpnieki

 

 

Transportlīdzekļi

 

 

Zemnieku saimniecības, kur tiek turēti neatgremotāji dzīvnieki

 

 

Zemnieku saimniecības, kur tiek turēti atgremotāji dzīvnieki

 

 

Citi: …

 

 


B.   Barošanas materiālu un barības maisījumu paraugu noņemšana un apstrādātu dzīvnieku olbaltumvielu pārbaudes

Telpas

Oficiālu paraugu skaits, kas pārbaudīti attiecībā uz apstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām

Neatbilstošu paraugu skaits

Apstrādātu dzīvnieku olbaltumvielu klātbūtne no sauszemes dzīvniekiem

Apstrādāta dzīvnieku olbaltumvielu klātbūtne no zivīm

Barošanas materiāli

Barības maisījumi

Barošanas materiāli

Barības maisījumi

Barošanas materiāli

Barības maisījumi

Atgremotājiem dzīvniekiem

Neatgremotājiem dzīvniekiem

Atgremotājiem dzīvniekiem

Neatgremotājiem dzīvniekiem

Atgremotājiem dzīvniekiem

Neatgremotājiem dzīvniekiem

Ievedot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barības ražotnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starpnieki/uzglabāšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportlīdzekļi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barības sajaucēji mājsaimniecībās/mobilie barības sajaucēji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemnieku saimniecībā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Kopsavilkums par aizliegtām dzīvnieku olbaltumvielām, kas konstatētas atgremotājiem dzīvniekiem paredzētas barības paraugos

 

Paraugu noņemšanas mēnesis

Piesārņojuma veids, pakāpe un izcelsme

Piemērotās sankcijas (vai citi pasākumi)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turklāt EBTA valstīm jāanalizē tauki un augu eļļas, kas paredzētas barībai, attiecībā uz kaulu pēdu klātbūtni un šādu analīžu rezultāti jāiekļauj ziņojumā, uz kuru ir atsauces šī Ieteikuma 2. punktā.


(1)  OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 318, 27.11.1998., 45. lpp.


IV PIELIKUMS

Rūpnieciskas izcelsmes barošanas līdzekļu piegādes izvēles un novērtēšanas procedūras

Kompetentajām institūcijām jāidentificē un īsi jāapraksta procedūras, kādas ievēro barības maisījumu ražotāji, lai izvēlētos un izvērtētu rūpnieciskas izcelsmes barošanas līdzekļu piegādes. Dažas procedūras var būt saistītas ar iepriekšēju īpašību vai prasību noteikšanu piegādājamiem produktiem vai piegādātājiem. Citi ražotāji var būt saistīti ar pašpārbaudēm, apstiprinot atbilstību zināmiem parametriem, ko veic barības maisījumu ražotāji, saņemot piegādes.

Katrai identificētajai procedūrai (piegāžu izvēles un novērtēšanas procedūrai), kompetentajām institūcijām jānorāda šo procedūru piemērošanas priekšrocības un trūkumi barības drošuma izteiksmē. Visbeidzot, tām jāizvērtē, vai, ņemot vērā potenciālo risku, katra no procedūrām ir pieņemama, nepietiekoša vai nepieņemama, lai nodrošinātu barības vielu drošumu, paziņojot iemeslus, kas noveduši pie šāda secinājuma.

Procedūru izvērtēšana

Procedūra (īss apraksts, ieskaitot barošanas līdzekļu pieņemšanas/izbrāķēšanas kritērijus)

Priekšrocības

Trūkumi

Procedūru pieņemamības izvērtēšana

 

 

 

 

 

 

 

 


Labojums

19.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 126/68


Labojums Komisijas 2005. gada 12. maija Regulā (EK) Nr. 718/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem

(Ar šo dokumentu svītro un aizstāj dokumentu, kas publicēts 2005. gada 13. maija Oficiālajā Vēstnesī L 121, 64. lpp. )

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 718/2005

(2005. gada 12. maijs),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem (1), jo īpaši tās 19. pantu,

tā kā:

(1)

Čehija ir izraudzījusies Kopienas iestādi un par to ir informējusi Komisiju. Komisija ir nolēmusi, ka ir sniegti pietiekami pierādījumi, ka šīs iestādes spēj uzticami, laikus, efektīvi un pienācīgi pildīt Regulas (EK) Nr. 2368/2002 II, III un V nodaļā paredzētos pienākumus.

(2)

Apvienotā Karaliste ir informējusi Komisiju par tās Kopienas iestādes jauniem adrešu datiem.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Regulas (EEK) Nr. 2368/2002 22. pantā minētā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2368/2002 III pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 12. maijā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Benita FERRERO-WALDNER

PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

Dalībvalstu kompetento iestāžu saraksts un to uzdevumi, kas minēti 2. un 19. pantā

BEĻĢIJA

 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tālr.: (32-3) 206 94 70

Fakss: (32-3) 206 94 90

e-pasts: Diamond@mineco.fgov.be

 

Beļģijā neapstrādāto dimantu ievešanas un izvešanas kontrole, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 2368/2002, un muitas formalitātes tiks veiktas tikai:

The Diamond Office,

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen 1

ČEHIJA

 

Čehijā neapstrādāto dimantu ievešanas un izvešanas kontrole, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 2368/2002, un muitas formalitātes tiks veiktas tikai:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tālr.: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, mobilais tālr. (420-737) 213 793

Fakss: (420-2) 61 33 38 70

e-pasts: diamond@cs.mfcr.cz

VĀCIJA

 

Vācijā neapstrādāto dimantu ievešanas un izvešanas kontrole, kas noteikta Regulā (EK) Nr. 2368/2002, tostarp Kopienas sertifikātu izsniegšana, tiks veikta tikai šajā iestādē:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tālr.: (49-6781) 56 27 - 0

Fakss: (49-6781) 56 27 - 19

e-pasts: zaio@hzako.bfinv.de

 

Lai īstenotu šīs regulas 5. panta 3. punkta, 6. panta, 9. panta, 10. panta, 14. panta 3. punkta, 15. panta un 17. panta prasības, jo īpaši attiecībā uz pienākumu iesniegt ziņojumu Komisijai, šī iestāde rīkosies kā Vācijas kompetentā iestāde:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

APVIENOTĀ KARALISTE

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign & Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tālr.: (44-207) 008 6903

Fakss 44-207) 008 3905

GDO@gtnet.gov.uk”


(1)  OV L 358, 31.12.2002., 28. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr.522/2005 (OV L 84, 2.4.2005., 8. lpp.).